16 GODINA [email protected] NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
www.dnevniavaz.ba
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z subota, 1. 10. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5780 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
’AVAZ’ OTKRIVA
Objavljujemo novu verziju liste prvoboraca
16214 #)4'5+,+ 0# $H*
524'/#.# +.')#.%#
Me|u pokreta~ima odbrane BiH veliki broj sada{njih i biv{ih politi~ara z Na listi Sulejman Tihi} i Mirsad Kebo,
ali i Juka Prazina i Ramiz Delali} ]elo z Spiskovi ponovo izazivaju kontroverze
U
dru`enje organizatora i
pokreta~a otpora u FBiH
predlo`ilo je novu verziju spiska organizatora
otpora, na kojoj se nalaze 382 ime-
Afere: Braku poznatog para prijeti kraj
na. „Dnevni avaz“ ekskluzivno je
do{ao u posjed liste imena, koju
}emo objaviti narednih dana.
Spisak, jo{ nije finaliziran, ali se
radi o verziji koja je dodatno usa-
gla{ena nakon {to je ranije objavljen spisak od 417 imena. Me|u
organizatorima su Alija i Bakir Izetbegovi}, Sefer Halilovi}, Avdo
Hebib, Irfan Lubijanki}... 4. strana
Na licu mjesta
Arduana sa Kejsijem Kaufmanom i prijateljicom
46. i 47. str.
Al’Dino: Arduana je bila
s ameri~kim novinarom
Skandalozno: Ministar odbio kredit
5. str.
DRAGAN VRANKI]
BLOKIRAO AUTOPUT
Busova~a: Umjesto otmice, otkrivena ljubav
ROMANSA
MALOLJETNICE
I ROBIJA[A
Nakon pet detonacija evakuirano 300 radnika
(Foto: M. ]osi})
U fabrici „Igman“ poginuo Mustafa Mujala
Eksplozije potresle Konjic
16. str.
2. i 3. str.
Specijalci
se sukobili
u kantini!
D`eko i Man~ini
zakopali ratne
sjekire
Krvni~ki
ga isjekao
no`em
17. str.
BANJA LUKA
66. strana
ENGLESKA
4. str.
SIPA
Ukratko
2
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
NA LICU MJESTA Stravi~an udar u fabrici namjenske proiz
Sastanak odr`an u ba{ti
kafi}a
(Foto: B. Nizi})
Odluka
Serija eksplozija u ’Igma
Ma{inovo|e
prekinule {trajk Uzrok nisu stare instalacije, najvjerovatnije se radi o samozapaljenju baruta, tvrdi
X Ma{inovo|e koje su
otpu{tene iz [email protected]
FBiH“ ju~er su, nakon
dva dana, prekinule
{trajk gla|u. Na ovo su se
njih sedmorica odlu~ila
nakon sastanka s federalnim ministrom transporta i komunikacija Enverom Bijedi}em, koji ih je
ju~er posjetio u ba{ti kafi}a ispred @eljezni~ke
G. M.
stanice.
Sigurnost BiH
Uhva}en
Al`irac Omar
XAl`irski dr`avljanin
Frendi Omar, koji je progla{en prijetnjom po
nacionalnu sigurnost,
ju~er je lociran na podru~ju ^ajni~a.
Nakon {to je utvr|eno da
je ovaj dr`avljanin Al`ira
ilegalno u{ao u BiH tako
{to je, najvjerovatnije,
pje{ke pre{ao granicu te
da ilegalno boravi u na{oj
zemlji, sino} je smje{ten
u Imigracioni centar u
Isto~nom Sarajevu.
Zavod PIO FBiH
Isplata penzija
4. oktobra
XIsplata septembarskih
penzija po~et }e u utorak,
4. oktobra, saop}eno je iz
Federalnog zavoda PIO.
Penzije }e biti obra~unate po ve} poznatim koeficijentima, 1,73 za redovne te 1,485 za mirovine
koje se finansiraju iz
bud`eta. Najni`a penzija
iznosi 310 KM, zajam~ena 414 KM, a najvi{a 2.071,50 KM, dok je
prosje~na penzija za septembar 352 KM. E. Ha.
vatrogasci nisu odmah u{li u tunel z Ostatak radnika evakuiran na vrijeme
Nekoliko sna`nih eksplozija u krugu Fabrike namjenske industrije „Igman“
ju~er u rano jutro potreslo je
Konjic. Od detonacije u podzemnim proizvodnim halama poginuo je radnik „Igmana“ Mustafa Mujala.
Na{a ekipa ju~er je cijeli
dan provela na mjestu ove tragedije s ljudskim `rtvama i
velikom
materijalnom
{tetom.
(Foto: F. Fo~o)
Vatrena kugla
- Vagala sam barut i odjednom ~ula jaku detonaciju.
Okrenula sam se prema
ma{inama i vidjela veliki crni, a potom i `uti dim. Zajedno s kolegama po~ela sam
bje`ati prema izlazu.
Nakon pola sata, ili sat,
\iki}: Obaviti
obdukciju
De`urni kantonalni
tu`ilac Sead \iki} kazao
je da je obavljen dio istra`nih radnji, ali da je zaklju~eno da zbog tragova
dima i plamena uvi|aj
bude obavljen danas.
- Izvu~eno je tijelo nastradaloga, a ja sam naredio da se obavi obdukcija
radi utvr|ivanja uzroka
smrti, ali i ~injenica koje
su neophodne za okon~anje istrage - kazao je
tu`ilac \iki}.
`ene su poslane ku}i, a
mu{karci zadr`ani na terenu
kako bi pomogli u ra{~i{}avanju mjesta nesre}e -
ka`e za „Dnevni avaz“ Tid`a
Bali}, kontrolorka u „Igmanu“.
Bali} je jedan od o~evida-
ca eksplozije koja se ju~er
oko 6.30 sati dogodila u tunelu proizvodnog pogona
konji~kog „Igmana“, kada
je 49-godi{nji Mustafa Mujala iz prigradskog naselja Tu-
leg, zaposlen na barutnom
odjelu i zadu`en za barutno
punjenje malog metka, poginuo.
Prve, nezvani~ne informacije koje smo saznali uka-
Ze~evi}: Ljudski faktor
naj~e{}i uzrok
Prijemi
Lagumd`ija primio
El-Rumija
XPredsjednik SDP-a
BiH Zlatko Lagumd`ija
primio je ju~er delegaciju Nacionalne skup{tine
Kuvajta predvo|enu zamjenikom predsjednika
Abdulahom el-Rumijem, javlja Fena.
Lagumd`ija je sagovornike upoznao s trenutnom politi~kom situacijom u BiH te je naglasio da je SDP BiH dobio mandat gra|ana da
napravi promjene u zemlji.
Ulaz u tunel
u kojem se
dogodila
eksplozija
Odvezeno tijelo
nastradaloga
(Foto: M. ^osi})
Ljudski faktor se najprije mo`e dovesti u vezu s
ju~era{njom nesre}om koja
se dogodila u skladi{tu municije u Konjicu, smatra profesor s Ma{inskog fakulteta u Sarajevu i vje{tak iz ove
oblasti Berko Ze~evi}.
- U tom skladi{tu nema
zastarjele municije. To je fabrika koja proizvodi novu
municiju. Svugdje u svijetu, kada se radi s municijom, postoji stepen rizika i
to se mo`e desiti. O tome
{ta se desilo i u kojim uvjetima, to }emo saznati uskoro. Ovo nije alarmantan,
ve} tragi~an doga|aj - kazao
je Ze~evi} za „Avaz“.
Dodaje da su, statisti~ki
Ze~evi}: Tragi~an doga|aj
gledano, takve situacije
uglavnom izazvane ljudskim faktorom i propustima u sigurnosnim procedurama.
A. C.
3
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
vodnje potresao Konjic u ranim jutarnjim satima
nu’, poginuo radnik
direktor D`ahid Muratbegovi} z Zbog aktivnosti eksploziva,
Sumnje u
sigurnost
Adnel Mujala:
Otac stradao
od detonacije
Sumnju u sigurnost
skladi{ta Fabrike municije „Igman“ izrazili su ameri~ki diplomati u depe{ama koje je objavio
Wikileaks. U jednoj od
njih, koja govori o posjeti
delegacije, stoji da postoje}i sigurnosni sistem u fabrici nije dovoljan za pravilno rukovanje i pohranu
osjetljivih ameri~kih streljiva. Tako|er su iznesene
zamjerke da nema sigurnosnih kamera na objektima i da je samo jedan
~uvar odre|en za nadzor u
A. C.
toku 24 sata.
zuju na to da se Mujala u trenutku eksplozije nalazio
izme|u 170 i 200 metara dalje od skladi{ta u prolaznom
tunelu gdje se dogodila
eksplozija, ali ga je stigla vatrena kugla i usmrtila na licu
mjesta. Ostali radnici, kojih je
ju~er u fabrici bilo oko 300,
uspje{no su evakuirani. Na lokalitet „Igmana“ ju~er su stigli i pripadnici Policijske uprave Konjic, Hitne slu`be i vatrogasne ekipe. Mjesto tragedije ubrzo je obi{ao i ministar
unutra{njih poslova FBiH
Predrag Kurte{.
- Uz pripadnike profesionalnih vatrogasnih slu`bi iz
drugih op}ina, koje su nam
pru`ile podr{ku, odmah smo
do{li na ovaj lokalitet, ali
Komentar dana
Pi{e: Goran MRKI]
([email protected])
Ni{ta od
blagostanja
Ne postoji nijedan pozitivan ekonomski
parametar u Federaciji BiH
Pro{lo je vi{e od {est
mjeseci otkako je crvenozelena koalicija formirala
Vladu FBiH, a gra|ani jo{
ne osjeti{e ni trunku blagostanja. Naprotiv. SDA je
ostala u vlasti i odmah nastavila sa 16 godina njegovanom tradicijom uni{tavanja doma}e privrede.
To pokazuje ~injenica
da od formiranja entitetske vlasti u Federaciji nema nijednog pozitivnog
ekonomskog pokazatelja.
Broj nezaposlenih raste iz dana u dan i prema{io je 530.000. Strane
investicije u BiH za pola
godine su spale na svega
65 miliona KM, koliko u
normalnim zemljama zara|uju pojedina~ne kompanije.
Izvoz posustaje, a taj tr-
end postajat }e sve izra`eniji. Zemlje u koje izvozimo
i same bilje`e smanjenje
stope industrijskog rasta,
{to }e se direktno odraziti
na nove narud`be prema
na{im kompanijama.
O industrijskoj proizvodnji da ne govorimo. Ionako slaba{na privreda u
avgustu je oslabjela za pola procenta. Jedino {to raste u BiH jesu dugovi.
FBiH se samo ove sedmice
zadu`ila za 65 miliona maraka emisijom trezorskih
zapisa.
Zbog ovoga, ali i mnogih drugih razloga, sve su
~e{}e i sve o{trije kritike ka
SDP-u zbog toga {to je koalirao sa SDA, koju ve}ina
gra|ana smatra odgovornom za situaciju u kojoj se
nalazimo.
www.dnevniavaz.ba
PORTAL - komentar dana
zbog aktivnosti eksploziva,
vatrogasci nisu odmah u{li
u ovaj prostor - pojasnio je
Husein Hod`i}, pomo}nik
na~elnika u Slu`bi za civilnu za{titu i vatrogastvo
Konjic.
Prvu, najja~u, ali i preostale ~etiri manje detonacije,
osjetili su i stanovnici
obli`njih konji~kih naselja,
koji nam ponavljaju da se
ovakva tragedija do sada ni-
- Zbog Bakira Izetbegovi}a,
borca za beogradska prava, treba pod hitno proglasiti gra|ansku neposlu{nost. Koga on predstavlja? Ispitajte malo kako je
izabran i kako je dobio te glasove.
(Haris Hasanovi})
www.dnevniavaz.ba
Tuga u ku}i Mustafine porodice
Porodicu Mujala ju~er je
posjetila i na{a ekipa. U
naselju Tuleg tuga i ti{ina.
Supruga i dvojica sinova
nisu imali snage govoriti o
tragediji.
- Hitna pomo} ve} je
intervenisala. Majka ne
mo`e govoriti. U posjeti
Vatrogasci i Hitna
Ministar Kurte{ stigao na mjesto nesre}e
je desila u njihovom gradu.
Nezira Maci}, kontrolorka u
konji~kom „Igmanu“, pri~a
nam da se u trenutku nesre}e
nalazila u prvom tunelu i da
ne zna {ta je moglo izazvati
eksploziju.
- Da je, kojim slu~ajem,
zahvatila elektroinstalacije,
sigurno se niko od nas ne bi
izvukao - ka`e Maci}.
Ispadi huligana
na bh. stadionima
nisu slu~ajnost
su nam bili predstavnici
firme, koji su nam objasnili da se eksplozija nije desila na mjestu gdje je otac
radio, ve} oko 170 metara
dalje od njega. Na`alost,
stradao je od detonacije govori nam Adnel, stariji
Mustafin sin.
D`ahid Muratbegovi},
generalni direktor „Igmana“,
kazao je za „Avaz“ da je
ju~er formiran tim stru~njaka koji }e zajedno sa sudijom
i istra`iteljem utvrditi mogu}i uzrok nesre}e.
z Fabrika municije „Igman“ bila je dio vojne industrije biv{e SFRJ
z Izgra|ena je 1950. godine i bila je jedan od najve}ih evropskih proizvo|a~a municije kalibra od 5,56 do 12,7 milimetara
z Danas fabrika posluje u sklopu „UNIS Group“ i proizvodi sve vrste vojne i lova~ke municije
z Svoje proizvode izvozi u vi{e od 50 zemalja, me|u kojima su Novi Zeland, Kuvajt, Saudijska Arabija, Njema~ka,
[vicarka, USA, Kanada i druge
Bakir Izetbegovi} dugo
se smatra naru~iocem
Ugljenovog ubistva!
- Sve je sanirano i
uga{eno, ostalo je jo{ malo dima. Smatramo da uzrok
eksplozije nisu bile stare
instalacije. Na{a prva procjena je da se radi o samozapaljenju baruta - obja{njava
Muratbegovi}, koji je u poslijepodnevnim satima zajedno
s predstavnicima lokalne vlasti jo{ jednom posjetio porodicu nastradalog Mujale.
Procjenama o ukupnoj
koli~ini baruta koji je bio
smje{ten u tunelu ju~er se niko nije bavio. Prema nezvani~nim informacijama, radnici dnevno u proizvodnji
potro{e oko 100 kilograma
baruta.
A. KESEROVI] M. ]OSI]
X NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH
aktuelno
Pitanje: Smatrate li da su posljednji
huliganski ispadi u Banjoj
Luci i Mostaru slu~ajni?
A) Da, svakako 15,38%
B) Ne, nikako 69,23%
C) Ne znam 15,38%
B
A
C
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati
svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu
„Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“
zabilje`io 255.562 posjetioca.
Ukratko
4
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
OTKRIVAMO Nova verzija liste prvoboraca
Dervoz: ^lan delegacije
Vije}e Evrope
Bh. delegacija
u Strazburu
X Delegacija Parlamentarne skup{tine BiH
(PSBiH) u Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope (PSVE) u~estvovat
}e na IV dijelu redovnog
zasjedanja PSVE, koje se
odr`ava u Strazburu od
3. do 7. oktobra ove godine, javila je Fena. Delegaciju PSBiH ~ine Milica Markovi}, Borjana
Kri{to, Sa{a Magazinovi}, Mladen Bosi}, Ismeta Dervoz, Nermina Kapetanovi}, Bo{ko Tomi}
i Krunoslav Vrdoljak.
Slu~aj „Karad`i}“
Progon iz
Klju~a 1992.
XOtpu{tanje s posla, nezakonito zato~enje i progon Bo{njaka iz Klju~a
uljeto 1992. godine opisao
je ju~er svjedok optu`be
Atif D`afi} na su|enju Radovanu Karad`i}u u
Ha{kom tribunalu, prenosi
BIRN. D`afi} je putem videoveze izjavio da je krajem maja 1992. godine otpu{ten s du`nosti zamjenika komandira policijske
stanice u Klju~u, nakon {to
je odbio da potpi{e „izjavu
lojalnosti“ vlastima RS.
Na spisku organizatora
otpora BiH 382 imena
Me|u pokreta~ima odbrane Bosne i Hercegovine veliki broj politi~ara, sada{njih i biv{ih
z Proces pravljenja liste izaziva kontroverze
Udru`enje organizatora
i pokreta~a otpora u FBiH
predlo`ilo je novu verziju
spiska organizatora otpora na
kojoj se nalaze 382 imena.
„Dnevni avaz“ je ekskluzivno do{ao u posjed liste imena koju }emo objaviti narednih dana.
Juka Prazina i
Ramiz Delali}
Najvi{e organizatora
otpora je, prema listi, iz
Sarajeva. Na spisku su,
izme|u ostalih, Sulejman
Vranj, Faid He}o, Zaim
Backovi}, Faruk Konjuhod`i}, Vahid Karaveli},
Fuad Abad`i}, Nezim
]ati}, Suad Kulosman,
Adnan Solakovi}, Elvir i
Muhamed [varki}, Taib
Torlakovi}, Ramiz Delali}, Adem Je`, Juka Prazina, Enes Bezrob, Ismet
Dahi} i D`evad Ra|o.
Poznata lica
Spisak, kako saznajemo,
jo{ nije finaliziran, ali se radi o verziji koja je dodatno
usagla{ena nakon {to je ranije objavljen spisak od 417
imena, a koji je izazvao mnoge kontroverze i reakcije u javnosti. Na spisku je veliki broj poznatih lica, biv{ih i sada{njih politi~ara, generala.
Mnogo je onih koji nisu
me|u `ivima.
Me|u najpoznatijim imenima koja se nalaze na spisku
pokreta~a otpora su: Alija
Izetbegovi}, [emsudin Mehmedovi}, Sulejman Tihi},
Bakir Izetbegovi}, Mirsad
Kebo, Bakir Alispahi}, Omer
Ba{i}, Ramiz Drekovi}, Mustafa Hajrulahovi} Talijan,
Sefer Halilovi}, Avdo Hebib,
Faksimil dijela dokumenta koji je pripremilo Udru`enje
Kerim Lu~arevi}, Irfan Ljevakovi}, Rusmir Mahmut~ehaji}, Salko Polimac,
Irfan Lubijanki} i Jusuf
Pu{ina.
Tu su i Ned`ad Ugljen,
Suad ^upina, Omer Behmen, Rifat Bilajac, Munib
Bisi}, Osman Brka, Asim
Dautba{i}, Naim Kadi},
Azim Karamehmedovi}, Salim [abi}, Hajrudin [uman,
Privredni kriminal
[utalo tvrdi
da nije kriv
XSvi optu`eni u sudskom predmetu
„Marinko [utalo i drugi“
izjasnili su se da nisu krivi
na ro~i{tu odr`anom pred
Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda
BiH u Sarajevu, saop}eno
je ju~er, javila je Fena.
Sud BiH potvrdio je 16.
juna optu`nicu u ovom
predmetu koja Marinka
[utala, Mariju Prce,
Ankicu Zovko i Mladena
Krndelja tereti za
udru`ivanje radi vr{enja
krivi~nih djela.
Podr{ka Ma|arske
Be}irovi} s
Koharijem
X Ma|arska }e nastaviti
podr{ku BiH kao cjelovitoj, suverenoj i nezavisnoj
dr`avi na njenom putu ka
evroatlantskim integracijama. To je istakao otpravnik poslova Ambasade
Republike Ma|arske Lajos Kohari tokom razgovora s predsjedavaju}im
Predstavni~kog doma PS
BiH Denisom Be}irovi}em, javila je Fena.
Emin [vraki} i Hasan Efendi}. Na listi otpora{a iz Srebrenice su, izme|u ostalih,
i Naser Ori}, Ibran Mustafi}
i Hamed Efendi}.
Na listi su i Selim Be{lagi}, Hazim Ran~i}, Tarik
Arap~i}, Mirsad Mahmutovi}, Ramiz Sal~in, Hase Tiri}, Hamid Bahto te mnogi
drugi. Muhamed [vraki},
predsjednik Udru`enja „Zelene beretke“ Kantona Sarajevo, komentiraju}i najnoviju verziju spiska, ka`e da
njegova organizacija nije
u~estvovala u izradi spiska.
Prvi redovi
Hamid Bahto, Selim Be{lagi} i Ned`ad Ugljen: Uvr{teni na novu verziju spiska
- Iz Udru`enja organizatora i pokreta~a otpora u
FBiH odlu~ili su to uraditi
sami, i to na nekom sastanku
u Jajcu. Nije mi jasno kako
}e neki pojedinci biti organizatori otpora kada su nas
oni hapsili i prodavali oru`je.
Sramota je da se tako odnose prema zelenim beretkama
kada svi znaju da smo prvi
ustali da branimo na{u zemlju - ka`e [vraki}.
Nagla{ava da se prvo mora utvrditi ko je bio na po~etku
agresije u prvim redovima
odbrane na BiH, a ko je hapsio
organizatore otpora.
- Javno pozivam te koji su
pravili spisak da objave svoje biografije. Ne mo`e se neko igrati historijskim ~injenicama, jer je pravim organizatorima jedino ostalo to
da ih neko prizna i da dobiju medalju, a ne da se me|u
njima na|u la`ni invalidi poja{njava [vraki}.
(„Dnevni avaz“ od sutra
po~inje s objavljivanjem kompletne liste organizatora
A. DEDAJI]
otpora)
Direktor SIPA-e Mirko Luji} pokrenuo internu istragu
Specijalci se sukobili u kantini!
Direktor Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA)
Mirko Luji} pokrenuo je internu istragu protiv dvojice
slu`benika SIPA-e te ih premjestio na druge poslove i zadatke. Kako je ju~er saop}eno
iz SIPA-e, bez navo|enja bilo kakvih detalja o kome se radi, ovu odluku Luji} je donio
nakon {to su mediji u BiH
objavili vijest da se odre|eni
broj policijskih slu`benika
SIPA-e dovodi u vezu s nezakonitostima u radu.
„Dnevni avaz“ pouzdano
saznaje da je rije~ o pripadnicima Jedinice za specijalnu
podr{ku u SIPA-i Jovici Mirosavljevi}u i Rami Kadri}u.
Izme|u njih dvojice, kako
doznajemo, nedavno je do{lo
do sukoba u kantini, navodno zbog toga {to Kadri} nije htio ustati kada je u{ao Mirosavljevi}, koji ga je potom
prijavio nadre|enima.
Sve je kulminiralo nakon
{to je preksino} u Dnevniku
2 Federalne televizije (FTV)
objavljen snimak Mirosavljevi}a u jakni s natpisom „chetniks“, nakon ~ega je u SIPAi posumnjano da je fotografiju novinarima dao Kadri}.
Zbog toga su ju~er do
okon~anja istrage obojica premje{tena na druga radna
mjesta u SIPA-i, a prema
informacijama na{eg lista,
Mirosavljevi} je poslan u
Banju Luku. Mirosavljevi}
je, ina~e, na ~elu elitnog tima
za borbu protiv terorizma,
poznatog kao Alfa tim SIPAe. FTV je objavio da on podr`ava Ravnogorski ~etni~ki
pokret i da su objavljene fotografije „samo dio mra~ne
biografije Mirosavljevi}a“.
Kako je sino} FTV objavio, postoje ozbiljne indicije da je Mirosavljevi} bio
sau~esnik u ubistvu iz 1992.
godine koje se dogodilo u prostorijama Policijske {kole
na Vracama. Rije~ je o ubistvu Samira Mi{i}a, polaznika Policijske akademije.
Snimak FTV-a: Mirosavljevi} u jakni s natpisom „chetniks“
M. KUKAN
pogledi
5
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
SKANDALOZNO Dr`avni ministar finansija kontra Vlade FBiH
Vranki} blokirao
166 miliona eura!
Dr`avni ministar nije dao predstavnika koji bi oti{ao u Luksemburg da u ime BiH
potpi{e kredit, zbog ~ega propada projekt za tri dionice autoputa
Dr`avni ministar finansija Dragan Vranki} blokirao je 166 miliona eura kredita koji je Federacija BiH trebala dobiti od Evropske
investicijske banke (EIB) za
projekt gradnje koridora 5C!
Nermin Nik{i}, poslav{i Vranki}u pismo, ali intervencija je bila uzaludna.
Politi~ka ucjena
Istekao rok
Vranki} je do ju~er trebao
ovlastiti predstavnika Ministarstva finansija BiH, koji bi u utorak, 4. oktobra, s
delegacijom Vlade FBiH i
„Autocesta Federacije“
oti{ao u Luksemburg da potpi{e sporazum u ime na{e
dr`ave kao jedine ovla{tene,
a na osnovu kojeg bi bio
odobren kredit EIB-a. Vranki} je, me|utim, obavijestio
predstavnike banke da Ministarstvo finansija „nije u mogu}nosti“ prisustvovati pregovorima.
Rok da u Luksemburg
Nik{i}: Alarmantno upozorenje
Vranki}: Oglu{io se na apele
- Svako odga|anje moglo
bi ugroziti daljnju realizaciju ovih projekata - apelirao je
ju~er Nik{i}, ali se Vranki}
oglu{io, zbog ~ega su u Vladi FBiH njegovu opstrukciju protuma~ili kao osvetu
HDZ-a BiH, ~iji je ~lan
dr`avni ministar finansija.
To je u izjavi za na{ list
potvrdio i federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedi}.
bude poslan spisak delegacije koja }e do}i na potpisivanje
istekao je ju~er u 15 sati, tako da }e susret propasti, a samim tim }e i povla~enje 166
miliona eura biti odgo|eno za
najmanje godinu!? Da bi bio
organiziran novi sastanak u
Bijedi}: Ovo je ru{enje
dr`ave BiH!
- Na ovom primjeru vidi
se kako se ru{i BiH i kako
pojedini politi~ari iz HDZa, a to je, prije svega, Vranki}, ne daju da ova dr`ava
pravi autoceste kojima }emo
se svi vozati, pa i on. Jo{ iritantnije je to {to je od ovih
166 miliona eura, ~ak 60
miliona predvi|eno za dionicu Svilaj - Od`ak. Tu
uglavnom `ive Hrvati te je i
ovo o~it dokaz koliko HDZ
dr`i do Hrvata u Posavini.
Ako su ih jednom izdali u
ratu, sada ih ponovo izdaju
u miru, i to zbog svojih
Li~nost dana
Juso Trgo
Obi~ni heroj
Nakon {to je ~ovjeku spasio `ivot
vratio se svojim obavezama
Gora`de je dobilo jo{ jednog heroja iz kom{iluka,
Jusu Trgu, ~ovjeka koji je
bez razmi{ljanja bio spreman u kriti~noj situaciji pomo}i svom sugra|aninu.
Njegova munjevita reakcija
na povike prolaznika koji
su na ogradi mosta uo~ili
~ovjeka dok poku{ava sko~iti
u Drinu, s razlogom ga je
uvrstila u ovu rubriku i donijela mu brojne ~estitke
njegovih prijatelja i poznanika.
Nakon {to je uspio preko
ograde mosta na trotoar vratiti Milana Kova~i}a, Trgo
se, kao da se ni{ta nije dogo-
dilo, vratio svojim svakodnevnim obavezama.
U Njema~koj je radio 41
godinu i tamo stekao penziju. Oti{ao je u vrijeme kada
u Gora`du nije mogao prona}i posao. Svirao je i harmoniku, ali kada ga je
„povukla marka“, muziku
je zapostavio.
Bez obzira na vrijeme,
daljinu i bolje uvjete `ivota, odlu~io je svoj dom, da
u njemu provede ostatak
`ivota, izgraditi na brdu na
kojem su se odvijale presudne borbe za odbranu grada.
Juso Trgo je penzioner.
Ro|en je 12. novembra 1949.
Danas u hotelu „Saraj“
Faksimil Nik{i}evog pisma Vranki}u: Uzaludna intervencija premijera
Bijedi}: HDZ opet izdao Hrvate
li~nih malih interesa ili politi~kog nadmudrivanja ka`e ministar Bijedi}.
Luksemburgu, potrebno je,
naime, sa~ekati dva do tri
mjeseca da ga tamo{nji odbor
direktora zaka`e, a nakon {to
sporazum bude potpisan, novac postaje operativan tek za
nekoliko mjeseci.
Zbog ovoga je ju~er reagirao i federalni premijer
- Mogu pretpostaviti da
se ovdje radi o politi~koj
ucjeni kako bi se blokirale
institucije ove zemlje, a ujedno i njen razvoj i boljitak za
sve gra|ane, uklju~uju}i i
Hrvate, kojih se, tako|er,
ovi projekti ti~u - izjavio je
M. KUKAN
Bijedi}.
Visoka delegacija posjetila Med`lis IZ Livno
Ambasada SAD podr`ava
gradnju ]ur~inice
ef. Had`i}em i predsjednikom Med`lisa IZ Livno Hajrudinom Maksi}em.
- Med`lis IZ je @ilenu dao
na uvid svu dokumentaciju
vezano za obnovu ove d`amije, nakon ~ega je @ilen u ime
svoje ambasade izjavio da je s
te strane sve legalno i u duhu
pozitivnih propisa dr`ave
BiH. On je izrazio zadovoljstvo ustupanjem dokumenata na uvid te izraziv{i apsolutnu podr{ku SAD nastavku
Kongres informoterapeuta u BiH
U organizaciji Udru`enja
informoterapeuta i fitoterapeuta BiH u na{oj zemlji }e prvi
put biti odr`an kongres informoterapeuta. Kongres po~inje
danas u hotelu „Saraj“ u Sarajevu, a trajat }e dva dana.
Kako nam je kazala informoterapeutkinja Branka
Mr~arica-Rakonjac, na kongres u Sarajevo dolazi tvorac informoterapije Zinojev
Stripnjuk i jo{ 20 nau~nika
s tri instituta iz Ukrajine
kao i ministar zdravlja.
Tako|er, na Kongresu
}e u~estvovati brojni ljekari
i profesori iz BiH, Hrvatske
i Srbije.
Cilj ovog skupa je predstavljanje teoretskih i prakti~nih
dostignu}a informacione medicine u protekle 22 godine od
momenta prikazivanja nau~ne
osnove i metoda ove mediciE. Ha.
nske discipline.
Saradnja centralnih banaka BiH i EU
Kozari}: Uvodimo
evropske standarde
Stiven @ilen istakao da je sve legalno, ka`e
glavni imam ef. Had`i}
Zabrinuta stanjem ljudskih prava i uzburkanim
strastima vezanim za aktuelnu obnovu centralne gradske d`amije ]ur~inice u
Livnu te strahom od eskaliranja situacije, Ambasada
SAD u Sarajevu poslala je u
radnu posjetu Med`lisu IZ
Livno svog drugog sekretara i politi~kog oficira Stivena @ilena (Steven Gillen),
koji se susreo s glavnim livanjskim imamom D`evadom
Trgo: Svirao i harmoniku
Radovi na gradnji ]ur~inice se nastavljaju
aktivnosti na zapo~etom projektu obnove ]ur~inice s prate}im sadr`ajima, ali i ostalim vjerskim objektima u Livnu i regionu, uprkos ~injenici da neki pojedinci i grupice
osporavanjem ovakvih legalnih i legitimnih aktivnosti
stoje na putu ukupnoj reintegraciji BiH i njenoj integraciji u zajednicu evropskih
dr`ava - izjavio je glavni livanjski imam nakon susreta s visokom delegacijom Ambasade SAD.
A. KAMBER
Centralna banka Bosne i
Hercegovine (CBBH) i Evropska centralna banka (ECB)
ju~er su u Sarajevu obilje`ile
uspje{an zavr{etak 18-mjese~nog programa tehni~ke
saradnje. Program je ocijenjen kao izuzetno uspje{an.
Ovo je veoma va`an korak
u naporima CBBH u pridru`ivanju Evropskom sistemu
centralnih banaka (ESCB) nakon ulaska BiH u EU, istaknuto je ju~er na zavr{noj ceremoniji i konferenciji za novinare.
Zapo~et je u aprilu pro{le
godine, finansirala ga je EU
putem Instrumenta programa
za pretpristupnu pomo}
(IPA) s jednim milionom eura, a proveo ECB u saradnji s
centralnim bankama Njema~ke, Gr~ke, [panije, Italije, Holandije, Austrije i Slovenije.
- Klju~ni rezultati ve} su
vidljivi za nas, jer smo tokom
projekta mnoge preporuke
ve} implementirali uvode}i
evropske standarde - istakao je guverner CBBH KeG. M.
mal Kozari}.
[ta drugi pi{u
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
PRIVREDA Vanjskotrgovinska komora o situaciji u Libiji
Kompanije očekuju pomoć vlade i banaka
Meken: Nikada nije bila u Italiji
Nakon moždanog udara
Žena iz Glazgova progovorila je italijanskim naglaskom nakon što je pretrpjela
moždani udar. Debi Meken
(Debbie McCann) nikada
nije bila u Italiji niti je učila
italijanski. Ali, nakon što je
pretrpjela manji moždani
udar, progovorila je škotski s
italijanskim naglaskom.
Kada je čula svoj glas, nije ga prepoznala. Postavljena joj je dijagnoza sindroma
stranog naglaska. Do takvog, inače, vrlo rijetkog sindroma dolazi nakon oštećenja mozga, udara ili migrene. Novonastali italijanski naglasak Debi stvara velike probleme jer joj je neugodno govoriti pa ide na terapiju govora.
Ukupne štete bh. kompanija angažiranih na realizaciji poslova u Libiji iznose skoro 110 miliona eura,
rečeno je jučer na sjednici
Odbora Asocijacije građevinarstva i industrije
građevinskih materijala
BiH.
Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Veselin Poljašević rekao je da
se kompanije same ne mogu izvući iz ove situacije i
da bi vlade entiteta trebale
pomoći kao i banke koje bi
mogle osigurati sanacione
kredite.
Kompanije iz BiH u
momentu prekida radova
imale su ugovorene radove
u Libiji u vrijednosti od
659,1 milion eura, a očekivala se dobit od 54,5 miliona eura. Najveće gubitke
ostvarili su “Energoinvest”, “Hidrogradnja”, “Širbegović” i “Neimarstvo” u
iznosima većim od sedam
miliona eura.
U Libiji je bilo 396 radnika iz BiH i još 415 radnika je u BiH učestvovalo u
pripremi proizvoda, a
njihov posao je sada upitan,
rečeno je u Komori. A. C.
15,2 miliona eura
vrijedna oprema koja je
našim kompanijama
ostala u Libiji
8,4 miliona eura
vrijednost materijala
7,7 miliona eura
BiH kompanije ostale
kreditno zadužene za
realizaciju poslova u
Libiji
3,9 miliona eura
neizmirena dugovanja
kompanija prema radnicima po osnovu plaća
Slika na aukciji
Bijelo platno u ramu na
aukciji bi moglo postići cijenu od čak 60.000 funti.
Minimalističko djelo umjetnika Boba Loua (Law)
zapravo je samo bijelo platno na kojem je nacrtao okvir
te dodao datum i svoj pot-
pis. Svoj rad veličine 274
puta 213 centimetara je nazvao “'Nothing to be Afraid
of V 22. 8.69.”.
Lou je poznat kao jedan
od utemeljitelja britanskog
minimalističkog slikarstva.
Preminuo je 2004. godine i
iza sebe ostavio veliki broj
radova.
Krivična prijava roditeljima
Slovenska policija podnijela je krivičnu prijavu
protiv roditelja vegana čije
je dijete umrlo od posljedica
pothranjenosti. Budu li
osuđeni, po zakonu bi mogli
dobiti kaznu do tri godine
zatvora.
Spec
Desetomjesečna
beba
umrla je u bolnici, gdje je dovedena nakon prijave rodbine, od teške upale pluća i sepse. Prilikom dolaska u bolnicu težila je samo 3,6 kilograma. Sumnja se da je dijete
umrlo zbog oslabljenog imuniteta usljed tzv. veganskog
načina prehranekoja seprakticirala u cijeloj porodici.
Švicarski istraživači i stručnjaci japanskog automobilskog giganta “Nisan” rade na razvoju vozila koje će moći
“čitati” vozačeve misli. U okviru projekta istraživači koriste mjerenja moždanih aktivnosti i očnih pokreta te skeniraju okruženje oko automobila u kombinaciji sa senzorima samog vozila da bi predvidjeli vozačev naredni pokret.
TV BINGO
62
65
45
44
64
1
10
19
28
37
50
31
68
77
63
2
11
20
29
38
33
90
69
49
14
3
12
21
30
39
73
71
67
82
58
4
13
22
31
40
39. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj
15
11
66
53
48
5
14
23
32
41
DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
1. 036 3699495 53 2. 036 3765858 39 3. 035 1813954 38
4. 035 1815022 01 5. 035 1538592 79
D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 840.000 KM
D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 70.000 KM
28
54
7
59
55
6
15
24
33
42
22
74
80
57
16
7
16
25
34
43
42
32
85
87
35
8
17
26
35
60
23
78
88
44
Jack pot: Nije izvu~en
Bingo 36: Nije izvu~en
Bingo 37+: 2 dobitka - 14.416 KM
Kartice kupljene u: Lukavcu i Tešnju
Deseterac: 25 dobitaka: 691,97 KM
Peterac: 7.821 dobitak: 4,27 KM
9
18
27
36
7
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
[ta ka`u poznati
Drago Jakov~evi}
Razlaz unutar
eurozone bio bi skup
ALARMANTNO RS dostigla granicu koja zvoni na uzbunu
Zaposleno 230.000,
80.000 radi nacrno!
Poslodavci ne po{tuju ugovor o radu ni pravo na godi{nji
odmor, isti~u u Savezu sindikata RS
Stanje u oblasti po{tivanja radni~kih prava, nivoa sive ekonomije i rada nacrno
u RS je alarmantno.
Sa stopom od 6,5 posto
rada nacrno, ovaj entitet dostigao je donju dozvoljenu
granicu, zaklju~eno je na
ju~era{njoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta RS.
Radni odnos
Povodom toga bit }e zakazana posebna tematska
sjednica Vlade RS, a u
izvje{taju entitetske inspekcije rada navodi se da je u
prvih {est mjeseci ove godine od ukupnog broja kontroliranih preduze}a njih gotovo pola dobilo prekr{ajni
nalog iz radnih odnosa.
- Od ukupnog broja kontrola 47,3 posto je bilo neuredno iz radnih odnosa,
{to je gori pokazatelj i od
onog koji ima Savez sindikata RS. Nepravilnosti su
utvr|ene kada je u pitanju
po{tovanje ugovora o radu,
godi{njeg odmora, prekovremenog rada, isplate plata i
drugo - kazala je Ranka
Mi{i}, predsjednica Saveza
sindikata RS, koja je ocijenila da je to katastrofalno stanje za radnike i bud`et RS.
Ministarstvo rada RS nema podatke o tome koliko je
na ovakav na~in o{te}en
bud`et, ali sindikat je jo{
jednom upozorio da radnici
potra`uju vi{e od 800 miliona KM na ime neispla}enih
pla}a, od ~ega }e 300 miliona KM biti otpisano jer firme vi{e ne posluju ili su u
stanju likvidacije.
- Maj~instvo je ne{to najljep{e {to `ena
mo`e do`ivjeti. Tek kad sam postala majka,
shvatila sam koliko mi je to pomoglo da
imam razumijevanja za druge ljude i doga|anja oko sebe. Kad sam se udala, jasno
sam sebi postavila prioritete. Porodica mi je Mur: Postavila
na prvom mjestu pa dadilja i pomo}nica ne prioritete
dolaze u obzir.
- U narednom kolu u goste nam sti`e Lacio, koji je odli~no poslovao u ljetnom prijelaznom roku. To }e za nas biti te{ka utakmica. Nedavno sam na TV gledao Bosanca
Senada Luli}a i uvjerio se da se radi o pakleJoveti}: Te{ka nom igra~u. Nezgodan je za ~uvanje. Poseutakmica
bno je opasan u ofanzivi.
(Nogometa{ Fiorentine za „Avazov Sport“)
033/281-393
[ta ka`u u narodu [email protected]
Najskuplji auti
Nepo`eljni u svojoj zemlji
- Godinama bh. dijaspora od na{ih politi~ara tra`i da se
rije{i sporni zakon o dr`avljanstvu kako se oni koje su ve}
ranije stekli dr`avljanstvo neke druge dr`ave ne bi morali brisati iz bh. dr`avljanstva. Njima se jasno stavlja do znanja da
su nepo`eljni u vlastitoj zemlji i da im se `eli oduzeti pravo
(^italac M. A.)
glasa.
Vremenska prognoza
1. 10. 2011.
Mi{i}: Mnogo nepravilnosti
nistar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Petar \oki},
koji je upozorio da je alarmantna procjena da oko 80.000
radnika u RS radi nacrno,
dok u ovom entitetu ima oko
230.000 zaposlenih.
B. SPASENI]
Sarajlija pogodio 35 parova
Na tri tiketa dobio oko 2.800 KM
sun~ano
djelimi~no sun~ano
mjestimi~no ki{a
obla~no
promjenljivo
ki{a i snijeg
snijeg
obla~no uz snijeg
obla~no s ki{om
magla pa sun~ano
VRIJEME
DANAS
BIHA]
BANJA
LUKA
Bura u
Hercegovini
BR^KO
24
TUZLA
24
ZENICA
NEDJELJA
1. 10. 2011.
2. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
JUTARNJE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
mi je donio cjelokupan
ostvareni iznos u dogovorenom terminu. Malo je kasnio
s isplatom, ali je ispo{tovao
dogovor - dodao je Sarajlija,
koji je najavio da }e ve}
ovog vikenda juri{ati na novi rekord, da pogodi svih 36
parova, koliko ih se mo`e
odigrati na jednom tiketu.
A. S.
PONEDJELJAK
SUBOTA
od 80C do 210C
ali mi se posre}ilo - ka`e kladioni~ar.
Na prvom listi}u na kojem je pogodio 35 parova, Sarajlija je ostvario dobitak od
1.157 KM. Na druga dva
dobitak je bio ne{to manji,
oko 800 maraka.
- Ukupno sam dobio oko
2.800 KM. Moram pohvaliti i vlasnika kladionice koji
26
26
U na{oj zemlji ju- LIVNO
22
tro se o~ekuje prohla- 22
SARAJEVO
dno, a tokom dana
23
sun~ano vrijeme uz mjestimi~no malu do umjerenu
29
[email protected]
obla~nost. Po kotlinama i uz
MOSTAR
23
rije~ne tokove u jutarnjim satima s maglom ili niskim oblacima. Vjetar u Bosni slab do
NEUM
umjeren, sjevernog i sjeveroi29
sto~nog smjera, a u Hercegovini
slaba do umjerena bura.
Faksimil listi}a upla}enog u kladionici
ni kladioni~ar po~eo je u
~etvrtak, kada je u{ao u jednu sarajevsku kladionicu i
odigrao tri ista tiketa sa 35
parova. Posljednji odigrani
par pogodio je u nedjelju.
- Uplatio sam tri listi}a
po dvije marke. Nisam se nadao da }u dobiti, pa zbog toga nisam ulo`io vi{e novca.
Odigrao sam da se zanimam,
Dadilja ne dolazi u obzir
Luli} je paklen igra~
Strastveni igra~ „razdu`io“ jednu bh. kladionicu
Bojao sam se samo ho}e
li holandski Alkmar posti}i
gol protiv Fejnorda. Kada su
izjedna~ili rezultat na 1:1,
znao sam da }u dobiti novac
na kladionici. To je rekao jedan Sarajlija, ~ije je ime poznato Redakciji, koji je na
kladionici pogodio svih 35
parova koje je odigrao.
Svoju avanturu strastve-
D`ulijana Mur
Stevan Joveti}
- Dok neki poslodavci
prijavljuju da su poslovali s
gubitkom, istovremeno u toj
godini stavljaju ku}u na
to~kove, voze najskuplje automobile ili kupuju nekretnine, a pri tome ne izvr{avaju svoje obaveze - kazao je mi-
koji nisu bili prijavljeni.
- To je zabrinjavaju}e i
predstavlja donju dozvoljenu granicu - kazao je Goran Grgi}, v. d. glavnog
inspektora rada.
(Profesor za „Vjesnik“)
(Glumica za „Story“)
Donja granica
Samo za prvih {est mjeseci ove godine stopa rada nacrno pove}ana je za dva posto u
odnosu na kraj pro{le godine
te je od po~etka godine inspekcija zatekla 15.000 radnika
- Razlaz unutar eurozone mogu} je i postoji mogu}nost da dr`ave ~lanice eurozone
vrate svoju monetarnu suverenost. Kriza je
Jakov~evi}:
duboka, a njenu ozbiljnost dokazuje i ~injeniOzbiljna kriza ca da Poljska i ^e{ka za sada ne namjeravaju uvoditi euro. Monetarna unija bez fiskalne jedinstvenosti, jednostavno, nema budu}nosti. Takav bi razlaz bio skup.
od 200C do 280C
0
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
mozaik
3. 10. 2011.
0
JUTARNJE TEMPERATURE
od 7 C do 19 C
od 70C do 200C
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
od 200C do 300C
od 190C do 260C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Sli~no kao i prethodnih dana, uz povoljne biometeorolo{ke prilike ve}ina
ljudi }e biti boljeg raspolo`enja. Tokom jutarnjih sati kod osjetljivih osoba mogu}e su pote{ko}e usljed pove}anog sadr`aja vlage u zraku, pojave magle kao i ne{to izra`enije naoblake, ali tokom dana op}a slika }e
se popraviti.
Grad Sarajevo
Izlazak 6.34
Zalazak 18.28
1. 10. 2011.
Izlazak
Zalazak
11.42
20.58
Ukratko
8
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
teme
GODI[NJICE „Dnevni avaz“ sutra slavi 16 godina postojanja
[e{elj: Nije naru{eno pravo
Ha{ki tribunal
Odba~en
zahtjev [e{elja
XPretresno vije}e
Ha{kog tribunala odbacilo je zahtjev Vojislava
[e{elja za obustavljanje
postupka u predmetu
koji se vodi protiv njega.
Zaklju~eno je da nije dokazao da je bilo naru{eno njegovo pravo na
su|enje u razumnom roku, saop}eno je ju~er iz
Tribunala, javlja Fena.
Uvijek }emo biti
najbolji i najja~i!
Posebno je „Dnevni avaz“ uvijek stajao na braniku interesa dr`ave BiH i obi~nog
bosanskohercegova~kog ~ovjeka
Devizna {tednja
Isplata
obveznica
XFederalno ministarstvo
finansija ju~er je osiguralo
dio sredstava za isplatu obveznica po osnovu ra~una
stare devizne {tednje. Za tu
namjenu osiguran je 81 milion KM. Vlasnicima }e biti pla}ena glavnica u iznosu
od 74,66 miliona KM, dok
}e se na ime kamate isplatiti 6,35 miliona KM.
Na ovaj na~in se izmiruju
dospjele obaveze po osnovu tri emisije obveznica, i
to po prvoj emisiji 68,88
miliona KM, od ~ega se
na glavnicu odnosi 65,82
miliona KM i na kamatu
3,05 miliona KM. Az. D.
Sporazum
Za{tita podataka
BiH i Crne Gore
XSporazum o uzajamnoj
za{titi tajnih podataka
izme|u Vije}a ministara
BiH i Vlade Crne Gore
potpisan je u Sarajevu, javlja Fena. Sporazum su
potpisali pomo}nik ministra sigurnosti za za{titu
tajnih podataka Mate Mileti} i direktor Direkcije
za za{titu tajnih podataka
Crne Gore Savo Vu~ini}.
Konkurs
Cazinjanin osvojio
fotoaparat
XFotografija pod nazivom „Sarajevo 84“, prema odluci posjetilaca stranice www.mojaslikasarajeva.net i stru~nog `irija, najbolja je me|u prijavljenim na konkurs „Moja slika Sarajeva“ u septembru 2011. godine.
Autor fotografije je Zlatan Samard`i} iz Cazina,
koji je osvojio tre}u od devet mjese~nih nagrada fotoaparat Olympus TG310. Radovi }e biti prezentirani naj{iroj publici na
izlo`bi koja }e biti
odr`ana povodom 6. aprila, Dana grada Sarajeva.
Burek: Urednik
godine
Sarajli}-Ramovi}: Novinar
godine
Karali}: Najbolji mladi
novinar
„Dnevni avaz“, najsuperiornija, najtira`nija i najutjecanija novina i jedan od
najuspje{nijih poslovnih projekata u historiji BiH
uop}e, sutra slavi svoj 16.
ro|endan!
„Dnevnog avaza“, Uredni~ki
kolegij ju~er je odr`ao
sve~anu sjednicu i dodijelio
priznanja najboljim urednicima i novinarima. Za najboljeg urednika progla{ena je
urednica Kulture i Show
Biza D`enana Burek. ^lan je
Redakcije „Dnevnog avaza“
od 1997. godine. Radila je
kao novinar u Unutra{njo-
`urnalistiku na Fakultetu
politi~kih nauka u Sarajevu.
Ova dugogodi{nja novinarka istinski je ekskluzivac
na{eg lista. Ne postoji poznata osoba iz svijeta estrade i
show biznisa koju Sarajli}Ramovi} u svojoj karijeri
nije intervjuirala. Posebno
su ostali upe~atljivi njeni
intervjui s legendarnim fro-
Pronositelj istine
Uprkos stalnim nastojanjima raznih centara da se
ovaj list, njegovi novinari i
urednici u{utkaju, on je bio
i ostao neprikosnoveni pronositelj svjetlosti istine, ali
i lider u svojoj bran{i na doma}em tr`i{tu, ostavljaju}i
daleko iza sebe sve dnevne
novine u BiH.
Posebno je „Dnevni
avaz“ uvijek stajao na braniku interesa dr`ave BiH i
obi~nog bosanskohercegova~kog ~ovjeka. Isticao se
svojim tekstovima u borbi za
vladavinu prava i pravne
dr`ave, za za{titu ljudskih i
gra|anskih prava, a protiv
mafije svake vrste, korupcije
i kriminala. Upravo zbog toga ~esto su svi koji imaju veze s „Dnevnim avazom“ napadani, a nisu rijetke ni prijetnje ili ~ak napadi na na{e
novinare. Sve su to ~injenice
koje nas tjeraju da uvijek budemo najbolji i najja~i!
„Dnevni avaz“ mo`e se
pohvaliti iznimno dobrim
poslovanjem, pa i u vrijeme
najte`e ekonomske krize i
uprkos `elji politi~kih centara da nas ekonomskim pritiscima stave u jaram svojih
interesa, u ~emu nikada niko ne}e uspjeti. Dok su tira`i
drugih medija padali,
„Dnevni avaz“ sa~uvao je
povjerenje svojih ~italaca i to
nam je, uistinu, najve}i kompliment.
Povodom 16. ro|endana
Lazovi} i Mahmutovi}: Specijalna priznanja
politi~koj rubrici, a na poziciji urednika je od 2003.
D`enana Burek tokom
dugogodi{nje karijere istakla
se kao izvanredan i visokoprofesionalan urednik. Na
njenim stranicama izlazile
su stotine ekskluzivnih informacija, intervjua i fotografija, koji su doprinijeli ne samo tr`i{noj vrijednosti nego
i atraktivnosti i regionalnoj
relevantnosti na{eg lista.
Jednoglasnom odlukom
Uredni~kog kolegija, za novinara godine izabrana je
Larisa Sarajli}-Ramovi} iz
rubrike Jet Set i Show Biz.
Larisa je u na{oj redakciji od
2004. godine. Diplomirala je
tmenom „Azre“ D`onijem
[tuli}em, koje su prenosili
svi mediji u regionu, pa i
{ire.
Mladi novinar godine je
Fahir Karali} iz Unutra{njopoliti~ke rubrike. Ro|eni
Zeni~anin s novinarstvom se
u praksi prvi put susreo u listu „Na{a rije~“. U
„Dnevnom avazu“ je od
2008. godine. Za katko vrijeme Karali} se iskazao kvalitetnim istra`iva~kim tekstovima. Karakteriziraju
ga hrabrost i spremnost da
se i u najte`im okolnostima
bori za istinu.
Midhat Dedi} zavr{io je
Fakultet politi~kih nauka,
Dedi}: Dopisnik
godine
Had`i}: Najbolji
fotoreporter
Na{ portal za godinu imao
~ak 66 miliona posjeta
Osim redizajna stranica
na{eg lista i opredijeljenosti za bolju obradu tema, {to
su na{i ~itaoci itekako zaslu`ili, „Dnevni avaz“ nastavio je pratiti svjetske
medijske trendove.
Otud i osna`ivanje
na{eg internet-portala, koji se za vrlo kratko vrijeme
svrstao me|u najrelevantnije i najutjecajnije portale ne
samo u BiH nego i u regionu. Od svih bh. portala,
„Avaz“ u ovom trenutku
ima najvi{e posjetilaca iz re-
giona - mjese~no ga, u prosjeku, posjeti oko 350.000
korisnika iz Srbije i Hrvatske.
U posljednjih godinu
dana web-portal „Dnevnog
avaza“ zabilje`io je nevjerovatnih 65.942.728 posjeta
iz 164 dr`ave svijeta. Rije~
je o ~ak 9.817.978 ljudi koji su na{em portalu pristupali s jedinstvenim IP adresama, {to dovoljno govori
o interesiranju za „Dnevni
avaz“, ali i o tome koliko
nam ljudi vjeruju.
Odsjek `urnalistika, u Sarajevu 1984. godine. U
„Dnevnom avazu“ radi od
2004. kao dopisnik s podru~ja Unsko-sanskog kantona, a od 2009. vodi Dopisni{tvo u Biha}u. Neumorni je izvje{ta~, koji se sada posebno istakao svojim
reporta`ama iz Bosanske
krajine, prenose}i `ivotne
pri~e i probleme tamo{njih
ljudi.
vi}u, ro|enom 1979. u Sarajevu. Nakon dugogodi{njeg
anga`mana na novinarskim
poslovima u Unutra{njopoliti~koj rubrici, Lazovi} je
ove godine ure|ivao na{ politi~ki prilog „Sedmica“, koji je svojim potezima osvje`io
i unaprijedio. Odnedavno je
pomo}nik glavnog urednika
i vodi Unutra{njopoliti~ku
rubriku.
Nermin Mahmutovi}
specijalno priznanje je dobio
za svoj doprinos u razvoju
na{e web-redakcije, koju vodi od pro{le godine. U tom
periodu internet-portal
„Dnevnog avaza“ zabilje`io
je zna~ajan rast od ~ak
140.000 korisnika.
Novinarstvom se bavi od
2000., a tokom posljednjih 11
godina radio je u nekoliko
dnevnih bh. listova. U kompaniju „Avaz“ do{ao je 1.
januara 2009. Radio i u Redakciji politi~kog magazina
„Global“.
Zna~ajan rast
Nesumnjivo najbolji na{
fotoreporter u pro{loj godini bio je Jasmin Had`i}.
Ro|en je 1981. u Zenici.
Ljubav prema fotografiji
otkrio je prije 12 godina. Za
„Dnevni avaz“ radi od 2004.
Lani je punio naslovnice
na{eg lista svojim fotografijama, a posebno se istakao
sportskim i fotografijama za
Crnu hroniku.
Specijalno priznanje dodijeljeno je Tariku Lazo-
teme
9
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
Ukratko
DOM NARODA BiH Bh. pravosu|e ponovo na meti politi~ara
Tihi} se pridru`io
hajci na Tu`ila{tvo
Delegati iz reda srpskog i hrvatskog naroda osuli paljbu po pravosu|u, a predsjednik SDA se slo`io
u nekim stvarima, posebno velikim optu`nicama
Informacija o radu Tu`ila{tva BiH za 2010. godinu
na ju~era{njoj sjednici Doma
naroda Parlamentarne skup{tine BiH do`ivjela je istu
sudbinu kao i ona nedavno o
radu Visokog sudskog i
tu`ila~kog vije}a BiH.
Izvje{taj nije usvojen, a ovu
ta~ku delegati iz reda srpskog i hrvatskog naroda
iskoristili su da bi osuli paljbu po pravosu|u u BiH.
Mje{oviti brak
Zapo~ela je Borjana
Kri{to, predsjednica Kluba
hrvatskog naroda, koja je
kazala da je pro~itala neke
optu`nice koje ne bi potvrdio
niko „ko zna i{ta o pravu“ te
je spo~itala da se tu`ioci
~esto biraju iz mje{tovitih brakova. Odgovorio joj je dele-
gat Hasan Be}irovi}, kazav{i
da je za njega „mje{oviti brak onaj izme|u dvije vrste“.
Nastavio je Sta{a Ko{arac,
{ef Kluba Srba, koji je kazao da
na pravosu|e u na{oj zemlji veliki utjecaj imaju stranci i
odre|ene politi~ke organizacije iz BiH. Delegat Krstan Simi} rekao je da se ne mo`e oteti utisku da se u BiH jo{ vode
politi~ki procesi, a problem je
nastao, kako je rekao, kada su
u BiH do{li strani tu`ioci. S tim
se slo`io i Dragan ^ovi}, zamjenik predsjedavaju}eg, koji je
kazao da su nas strani tu`ioci
skupo ko{tali. Delegat Mladen
Ivani} oti{ao je i dalje te upozorio da je istraga protiv njega
vo|ena posredstvom SFOR-a.
Delegati iz reda bo{nja~kog naroda jedini su glasali
za ovaj izvje{taj. No, zamje-
ljudska prava u Strazburu u
predmetu „Sejdi} i Finci
protiv BiH“, u koju bi trebao
biti izabran po jedan predstavnik iz svake stranke zastupljene u Parlamentu BiH.
Predstavnici HDZ-a i
SNSD-a bit }e Borjana
Kri{to i Krstan Simi}, dok
}e ostali biti izabrani iz Predstavni~kog doma.
Sa sjednice: Tihi} optu`io kadrove za nestru~nost
nik predsjedavaju}eg Sulejman Tihi} kazao je da se
„mo`e slo`iti s nekim od zamjerki koje su delegati prije
njega iznijeli“, posebno u
velikim optu`nicima koje
su zavr{ile osloba|aju}im
presudama. Kao primjer je
naveo Milorada Dodika, predsjednika RS.
Razlog je, prema Tihi}u,
izme|u ostalog, i u „nestru~nosti odre|enih kadrova u
pravosu|u“ te je utvrdio da
je „prije rata bilo te`e polo`iti
pravosudni ispit nego danas“.
Ratni zlo~ini
^elnik SDA dodao je da je
jedini tu`ilac s kojim se rukovao bio Milorad Bara{in.
(Foto: M. Kadri})
Delegati su usvojili zaklju~ak koji je predlo`io Ivani}, a kojim se zahtijeva od
Tu`ila{tva BiH da u roku od
30 dana pripremi i dostavi
Domu naroda analizu rezultata i efekata rada stranih
tu`ilaca u Odsjeku organiziranog kriminala i u Odsjeku
ratnih zlo~ina.
F. KARALI]
Seminar Vakufske direkcije
Primorac opet razrije{en,
Prli} po drugi put imenovan
Zaimovi}: Ne}emo
odustati od svojih prava
telekom operatera.
Tako|er, usvojena je odluka o imenovanju Stipe Prli}a,
biv{eg generalnog direktora
ovog preduze}a, na mjesto
vr{ioca du`nosti predsjednika
S ju~era{nje sjednice: Odluke donesene jednoglasno
U BiH ostaje
96 miliona eura
Vije}e ministara BiH
usvojilo je ju~er Informaciju i prihvatilo prijedlog
dr`avnog IPA koordinatora za distribuciju sredstava
iz alokacije za IPA 2011 komponenta i za Bosnu i
Hercegovinu, saop}eno je
iz Vije}a ministara.
Uz 96 miliona eura bit }e
implementirani i projekti koje direktno programira Evropska komisija
za sve dr`ave regiona. paketu pomo}i za 2011.
Ali}u{i} novi
predsjednik
Kadrovska trakavica na ~elu HT-a Mostar
^lanovi
Nadzornog
odbora HT-a Mostar ju~er su
na sjednici donijeli jednoglasnu odluku o razrje{enju Vilima Primorca s mjesta predsjednika ovog mostarskog
Vije}e ministara
SBB BiH Mostar
Napredak u slu~aju „Sejdi} i Finci“
Dom naroda produ`io je
ju~er za 30 dana amandmansku fazu za Prijedlog zakona o popisu stanovni{tva,
doma}instava i stanova u
BiH.
Delegati su usvojili Prijedlog zaklju~ka o osnivanju
privremene zajedni~ke komisije oba doma za izvr{enje
presude Evropskog suda za
[piri}: Bit }e
implementirani i projekti
Uprave HT-a u periodu od
{est mjeseci. Primorac je za predsjednika Uprave HT-a imenovan 27. januara.
Predsjednik Nadzornog
odbora HT-a Ante Kre{i}
kazao je da }e ova odluka
stupiti na snagu u narednih
pet dana i da se radi o „velikim koracima da preduze}e
postane konkurentno“. O
finansijskom poslovanju
HT-a rekao je da }e se kasnije razgovarati.
Sini{a \uranovi}, zamjenik predsjednika NO u ime
THT-a Zagreb, na upit za{to
je imenovan ~ovjek koji iza
sebe ima lo{e finansijske rezultate, kazao je:
- Imamo strate{ki sporazum s Vladom FBiH pa smo
du`ni podr`ati kandidata
kojeg ona predlo`i. To smo
na sjednici i u~inili. A. Du.
Petodnevni seminar o vakufima i humanitarnom radu kojeg je organizovala Vakufska direkcija i Generalni
komitet vakufa Kuvajta
„Vakufi i himanitarno - volonetrski rad“ zavr{en je
ju~er u Sarajevu.
Senaid Zaimovi}, direktor Vakufske direkcije ka`e
da je cilj seminara upu}ivanje u zna~aj vakufa i ja~anje
svijesti o neodvojivosti humanitarnog rada i vakufa.
- Upoznavanje iskustava
s kuvajtskim upravljanjem s
vakufima od velike nam je
koristi. Primjetili smo koliko Kuvajt kao dr`ava {titi
instituciju vakufa za razliku
od na{e dr`ave koja jo{ uvijek neopravdano u svojim
rukama dr`i vakufe i bespravno ih koristi - rekao je Zaimovi}.
Dodao je da se IZ mora
boriti za vakufsku imovinu
koja joj pripada po svim ko-
U Mostaru su preksino} okon~ani unutarstrana~ki izbori u Op}inskom
odboru Saveza za bolju
budu}nost (SBB). Tako }e
OO SBB BiH Mostar
sa~injavati 35 ~lanova, a
na njegovo ~elo izabran je
Armin Ali}u{i}, ina~e {ef
Odjela pristupnih sistema
u „BH Telecomu“.
On je za na{ list izjavio da
}e u narednom periodu raditi na ja~anju Op}inskog
odbora SBB BiH u Mostaru, u kojem vidi dosta potencijala, nakon ~ega slijede pripreme za predstoje}e
lokalne izbore.
A. Du.
CBBiH
Saradnja s
Evropskom
bankom
Centralna banka BiH
(CBBiH) i Evropska centralna banka (ECB)
ju~er su u Sarajevu obilje`ile uspje{an zavr{etak 18-mjese~nog
programa tehni~ke saradnje, javlja Fena.
Kako je istaknuto na zavr{noj ceremoniji i konferenciji za novinare u
CBBiH, zavr{etak programa je va`an korak naprijed u naporima CBBiH u pridru`ivanju
Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB)
nakon ulaska BiH u EU.
Potpisan protokol
Saradnja 13
javnih servisa
Zaimovi}: Uputio nekoliko apela
nvencijama i rezolucijama.
- Apelovali smo nekoliko
puta da nam se vrati oduzeta imovina. Izgleda da jedini jezik koji oni poznaju jesu {trajkovi, prisile, politi~ki pritisci i izlasci na ulice. Bojim se da }emo i to morati poduzeti i za za{titu svojih prava iza}i na ulice - rekao je Zaimovi}.
A. Nu.
Predstavnici 13 javnih
servisa s prostora jugoisto~ne Evrope potpisali
su ju~er u Sarajevu protokol o regionalnoj saradnji
u oblasti edukacije i obuke, javlja Fena.
Protokol su potpisali:
BHRT, BNT, MKRTV,
RTCG, RTS, RTV, TRT,
BNR, HRT, RR, RTK,
RTSH i RTVSLO.
Vlatka Malid`an
Klub poznatih
Internet mi je
najve}i porok
Li~ni profil portparola Ministarstva
finansija RS
Ime i prezime: Vlatka Malid`an.
Datum i mjesto ro|enja:
12. januar 1976., Karlovac.
Koji je Va{ najve}i porok:
Internet.
Biste li donirali organe:
Da.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e preko
puta: Na praznovjerne ljude.
[ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u
nov~aniku: Novac.
Ima li istine u izreci „Ko
pjeva, zlo ne misli“: Svakako.
Da je sutra smak svijeta,
{ta biste danas uradili:
Isto {to i svaki dan.
Je li bolje danas biti lijep
ili pametan: Pametan.
Politika je za Vas: Neizbje`na.
Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne.
Je li Va{a slava gorkog ili
slatkog okusa: Slatkog.
Otkrijte nam jednu tajnu:
Ne smijem.
^ega se najvi{e sramite:
Nedostatka informacija.
Najljep{a `ena/mu{karac
je: Moj suprug.
Kada je brak dobar brak:
Kada nije, ina~e ga nema.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Ne uvijek.
Neostvarena `elja: Nau~iti
njema~ki jezik.
Omiljeni film: „Zvjezdane
staze“.
Va{ hobi: ^itanje, ako se
na|em vremena.
Sportista koji Vas inspirira: Novak \okovi}.
Sje}ate li se prvog poljupca: Ne.
SMS
HULIGANI IZ
GRAS-a - Ako
gledaoci upadnu
na fudbalski teren, to su huligani. Isto je kada
iz GRAS-a i taksija blokiraju
gradske saobra}ajnice, i to
su huligani. Ove
iz GRAS-a treba
u kontejnere pa
na voz i neka
tra`e gdje se mogu ovako pona{ati.
U ISTOM
TRAMVAJU Kako policajac
da radi i skloni
kriminalca s ulica kada ga sud
ve} sutra pusti
pa ujutro ~ekaju
isti tramvaj na
stanici (provjereno)! U zatvor ne mogu jer
nema mjesta,
sklapaju se na-
10
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
teme
[OKANTNO Zakon o za{titi `ivotinja donosi {tetu ljudima
^opori pasa siju
strah {irom BiH
Uglednog ljekara pas napao i te{ko povrijedio z Digao me u zrak i odbacio,
ka`e Kandi} z Sve vi{e napada lutalica u ve}ini gradova BiH
Jo{ jedan napad pasa zabilje`en je u Sarajevu. Pas,
koji ima vlasnika, ali je bio
pu{ten s lanca, preksino} je
na Ba{~ar{iji bez ikakvog
povoda napao prof. dr. Zuvdiju Kandi}a, {efa Klinike
za abdominalnu hirurgiju
KCUS-a. Kandi} je zadobio vi{e povreda.
Neophodna skloni{ta
Malid`an: Politika je za nju
neizbje`na
[ta je Va{ najve}i strah:
Neinformisanost.
Najdra`a pjesma: „[to je
danas lijep i sun~an dan“.
Kada ste posljednji put
bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Pro{le sedmice.
Citat koji pamtite: Nikad
ne reci nikad.
Omiljena modna marka:
„Mango“.
Osoba koja Vas `ivcira:
Ne mogu se sjetiti nijedne.
- Krenuo sam pje{ice prema bolnici i u blizini
}evabd`inice „Petica“ na
mene je nasrnuo pas. Podigao me u zrak i odbacio. Pri
tome sam slomio desnu ruku, povrijedio desnu nogu i
kuk. Malo je nedostajalo da
udarim glavom o ivi~njak trotoara. Kada sam prilazio, na
tom mjestu vidio sam dva
psa. Jedan od njih me napao
bez ikakvog povoda. Ono
{to je najgore, jedan od
mu{karaca, a ne znam da li
je on vlasnik psa, nasrnuo je
na mene. Da nije bilo
slu~ajnog prolaznika, jo{ bih
dobio i batine - ka`e Kandi}.
O ovom doga|aju obavije{tena je i policija, a prof.
Kandi}u u bolnici je ustanovljen prijelom lakta i stavljen
mu je gips. Ovo je samo je-
Kandi}: Ruka u gipsu, zadobio i povredu kuka
dan u nizu napada `ivotinja
u Sarajevu, a jo{ prednja~e
nasrtaji pasa lutalica.
Kompleksno pitanje
Ranije su ovakvi slu~ajevi bili rijetkost, ali se situacija promijenila sa Zakonom o za{titi i dobrobiti
`ivotinja, koji je Parlament
BiH jednoglasno usvojio
Filipovi}: Zakon se ne
primjenjuje
Me|utim, ako nisu stvoreni
preduslovi, onda se ne mo`e
ni provesti. Ljudi na Zapadu morali su prvo provesti
akcije, zatim smjestiti `ivotinje, uraditi masovne kastracije,
za{tititi gra|anstvo, uraditi
vakcinaciju, sprije~iti lanac
razmno`avanja pa u azile ubaciti pse. Normalno je da se
onda prilikom putovanja kroz Evropu nigdje ne mogu vidjeti lutalice, a kod nas niko
ne zna ni koliko ima takvih
pasa - ka`e prof. Selma Filipovi} s Veterinarskog fakulteta
E. HALA]
u Sarajevu.
Dnevni avaz
061-142-015
godbe s njima...
Psi imaju svoja
prava, kriminalci, politi~ari samo radnici nemaju, osim da
{trajkuju gla|u.
NIGDJE
INSPEKCIJE Do kada }e se
tolerisati prodaja
novih dekodiranih mobitela na
pijaci u Tuzli,
dok mi pla}amo
porez uredno i
legalno radimo?
Tri tezge pune
mobitela i dnevno obrnu oko
3.000 KM, a
inspekcije nigdje, pa sada
ra~unajte.
SAOSJE]ANJE
S GENERALOM
- Zaista saosje}am svu bol
generala Dudakovi}a zbog
izgubljenog sina.
Ima li neko da
ispita stanje na
Prirodno-matemati~kom fakultetu, gdje se profesori pona{aju
kao bogovi?
USKORO
KLIP - Kakvo je
sudstvo kod nas,
nisam ovo vidio
nigdje na svijetu. Znam da u
svakoj instituciji
u zemlji preko
{tele dolaze do
radnog mjesta
glupi i nesposobni, ali da ih
ima i u sudu, to
je previ{e. Preko
{tele zavr{avaju
predmete za
dan, nanose}i
obi~nim
gra|anima {tetu
na desetine hiljada KM. Uskoro ide klip na
YouTubeu s dokazima.
(Foto: M. Kadri})
po~etkom 2009. godine.
U su{tini, Zakon podrazumijeva formiranje azila za
pse lutalice i prestanak rada
kafilerija. Skloni{ta u ve}ini
gradova nisu sagra|ena zbog
nedostatka novca, a stru~njaci upozoravaju da }e stanje
uskoro biti jo{ alarmantnije.
- Zakon se mora po{tivati i provesti na terenu.
Psi lutaju u potrazi za hranom
U~estali napadi u
{kolskim dvori{tima
XDa su i osnovci sve
ugro`eniji, govori i slu~aj
Osnovne {kole „Avdo Smailovi}“ u sarajevskom naselju
Bu~a Potok. Zamjenik direktora Ra{ad ]orovi} ka`e da
roditelji moraju djecu dovoziti u {kolu te da u~enici nisu sigurni ni kada iza|u na odmor.
- Nedavno su napali dvije
djevoj~ice i nastavnicu.
Nakon toga, odmah smo
zatra`ili i pomo} Veterinarske inspekcije, ali niko
ni{ta konkretno nije poduzeo - ka`e ]orovi}. A. Na.
Upitno skloni{te
u Zenici
X U Zenici je za nepune
dvije godine sterilizirano,
kastrirano i pregledano
oko 800 pasa. Njihov broj,
prema procjenama
stru~njaka, na ulici je dvostruko ve}i. Na podru~ju
Bare - Stranjani planirana
je gradnja azila za pse, kapaciteta 120 mjesta, ali se
toj namjeri protive mje{tani okolnih naselja. Ina~e,
prema podacima Hitne pomo}i, u Zenici sedmi~no
bude evidentirano do pet
A. D`.
ugriza pasa.
Mostar nema novca
X Slu`ba za komunalne
poslove Grada Mostara prima sve ve}i broj prijava od
gra|ana i policije o poja~anom broju pasa lutalica,
a dosada{nji na~in njihovog
zbrinjavanja nije djelotvoran. Kako nam je kazala Aida ^izmi}, predsjednica
Udru`enja za za{titu `ivotinja „Prijatelji“, Grad nema
novca da napravi azil. Za
prvih {est mjeseci ove godine, Gradska slu`ba zbrinula
je 144 psa. Eutanazirano ih
je 60, za {ta je potro{eno
56.606 KM.
M. Sm.
Sterilizacija pasa
u Biha}u
X Suada Sofi}, portparol Op}ine Biha}, ka`e da
se tra`i lokacija za azil.
Dok se azil ne sagradi,
Op}ina }e pomagati prihvatili{te za `ivotinje te
}e ove godine izdvojiti
oko 50.000 KM za kastraciju, zbrinjavanje i udomljavanje `ivotinja. Gradnja azila ko{tat }e oko
400.00 KM. U Op}ini Biha} planirana je sterilizacija 700 pasa lutalica.
M. D.
teme
11
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
SJE]ANJA Adamir Jerkovi} o slu~aju kraji{kog Babe
Abdi} tvrdio da
mu AID sve pakuje
Svoje uhi}enje je spu{tao u ravan lova na vje{tice, ka`e nekada{nji savjetnik Alije Izetbegovi}a
Adamir Jerkovi} 1999.
godine bio je savjetnik predsjedavaju}eg Predsjedni{tva
BiH Alije Izetbegovi}a, kada
su se trebali izjasniti o stavu
tu`ioca Me|unarodnog suda
za ratne zlo~ine vezanom uz
predmet Fikreta Abdi}a.
Jerkovi}: Ocjena ha{kog tu`ioca
- prisje}a se Jerkovi}.
Kao Izetbegovi}ev savjetnik, Jerkovi} je tada zbog posebnog publiciteta koji je ovom
slu~aju dala i Hrvatska radiotelevizija (HRT), putem TV
mosta bio u~esnik u emisiji
„Motri{ta“ zajedno s Abdi}em.
Tu je Jerkovi}, izme|u ostalog,
podsjetio da je protiv Abdi}a
Tu`ila{tvo u Biha}u 1996. podiglo optu`nicu za ratni zlo~in,
ali da se optu`eni nije pojavio
na sudu, nego se „sklonio“ u
Hrvatsku, od koje }e BiH
tra`iti njegovo izru~enje.
pokreta~ me|ubo{nja~kog rata i secesionista, koji je slu`io
interesima razbija~a Bosne.
Alija Izetbegovi} nije likovao na ovu vijest iz Haga. To
sam vidio 4. januara 1999. u
njegovom kabinetu kada smo
dogovarali javno tuma~enje
na{eg stava. Saglasio se s mojim prijedlogom da prezentiramo samo ~injenice i da to
bude bez slavodobitnih izliva
- Na`alost, slu`beni Zagreb nije odgovarao na na{ zahtjev, {to i ne ~udi s obzirom
na to da je jo{ tamo vladao Franjo Tu|man, koji je bio nesklon BiH. Izrazio sam nadu
da se Hrvatska, koja se obavezala na saradnju s Ha{kim tribunalom, ovog puta i zbog jasne me|unarodne kompone-
Dobili saglasnost
Ha{ki tu`ilac tada je ocijenio da postoji osnovana
sumnja da je Abdi} „ozbiljno
prekr{io me|unarodno humanitarno pravo nehumanim tretmanom civila i ratnih zarobljenika i prisilnim
mobilizacijama civila“.
Na taj na~in pravosudni organi BiH dobili su saglasnost
Ha{kog tribunala za krivi~no
gonjenje Fikreta Abdi}a.
- Sje}am se reakcije predsjednika Alije Izetbegovi}a.
On je mogao trijumfovati,
nasla|ivati se. Ali, nije. Fikret Abdi} morao se suo~iti s pravdom, jer je bio inspirator i
Stav Hrvatske
nte, ne}e mo}i oglu{iti o na{
zahtjev. Abdi} je odgovorio da
mu to zapravo pakuje AID,
muslimanska tajna policija.
Povezao je to sa svojim stradanjem u aferi „Agrokomerc“,
podsjetiv{i da su monteri tada
lo{e pro{li, pa }e i ovog puta tako biti. Rekao je da su „monteri pred debaklom“, a da se
njemu, koji mo`e u~initi mnogo dobra u BiH, spre~ava na
ovaj na~in da trijumfalno u|e
u BiH - navodi Jerkovi}.
On se sje}a i da je Abdi}
u toj emisiji na novinarsko
pitanje ima li hrabrosti da
ode u BiH, odgovorio da
„nema potrebe da se dokazuje Aliji Izetbegovi}u“.
- On je svoje uhi}enje stalno
spu{tao u ravan lova na vje{tice, bez stvarnog sagledavanja
svoje uloge u bratoubila~kom
ratu - zaklju~uje Jerkovi} 12 godina nakon {to je BiH raspisala me|unarodnu potjernicu za
M. KUKAN
Abdi}em.
U PRODAJI
Dnevni avaz, subota,
1.oktobar/listopad 2011.
Udruženje sportskih ribolovaca “Vrbas” iz Gornjeg
Vakufa posebnu pažnju posvećuje poribljavanju vodotoka kojim upravljaju. Prije nekoliko dana vrijedni ribari
ovog kraja izvršili su poribljavanje rijeke Vrbasa i Bistričke rijeke sa 8.000 komada, mlađi potočne pastrmke,
veličine od 8 do 15 centimetara.
I. B.
M
M
# ć
"
č Gornje zone grada Zvornika imaju velikih problema
sa vodosnabdijevanjem, a u naseljima Grobnice, Bair, Fetija, Vidakova njiva, Palučci, te ulicama Majevička i Sime
Perića svaki dan dolazi do restrikcije u vodosnabdijevanja
od 10 do 13 i od 22 do 5 sati, javlja Onasa. Glavni razlog je
nizak vodostaj rijeke Drine.
TOMISLAVGRAD Zašto OV ne dozvoljava smjenu direktorice
Ambasador Sunjog na poklon dobio grafiku
(Foto: D. Stojnić)
Češki ambasador u Prijedoru
Među 20 knjiga su rječnik, moderna
te književnost za djecu
Tomaš Sunjog (Scunyog), češki ambasador u
BIH, narodnoj biblioteci
“Ćirilo i Metodije” u Prijedoru uručio je dragocjen poklon - 20 najnovijih naslova
na češkom jeziku.
-U odjeljenju češke nacionalne književnosti čitaocima ove biblioteke bit će
dostupne knjige čeških kla-
sika, savremenih književnika, ali i književnost za djecu kazao je Sunjog i dodao da je
njegov dar namijenjen prijedorskim Česima, ali i svim
Prijedorčanima koje zanimaju češki jezik i kultura.
Mara Vrzić-Ećim, direktorica gradske biblioteke,
ambasadoru je poklonila
vrijednugrafiku.
M. Z.
Šta mi se (ne)sviđa u Prozoru
-Moja ulica na Ogojama
bila je jako zapuštena i godinama smo moljakali nadležne da je saniraju. Prije
nekoliko dana došla je
mehanizacija i započela je
rekonstrukcija pa će ulica
uskoro izgledati mnogo
ljepše. Za pohvalu je to što
su mašine konačno ušle i u
ulice u kojima žive Bošnjaci i zakrpile rupe u asfaltu.
Ne sviđa mi se to da je
općina Prozor/Rama je jedna od najbogatijih vodom
u državi, a mi se nemamo
gdje okupati i osvježiti u
toku ljetnih vrućina. Ovog
ljeta na Ramsko jezero se
nije išlo zbog povlačenja
vode i blata pa pošto će to
čšć š
!
Navodno je jedna od zaposlenica i snbaha Mate Kelave, predsjednika
OV Tomislavgrad Traže od ministrice Cikojević da povuče odluku
Ministrica obrazovanja
Livanjskog kantona Gordana Cikojević smijenila je direktoricu centralne Osnovne škole “Ivan Mažuranić” u
Tomislavgradu,
Milicu
Skočibušić, i raspustila
Školski odbor zbog brojnih
pritužbi roditelja učenika
na ponašanje i niz nepravilnosti u radu.
Dat rok
No, Općinsko vijeće Tomislavgrada razrješenje direktorice nije prihvatilo već
vijećnici obavezuju direktoricu i Školski odbor da nastave redovno obavljati svoje
aktivnosti, a od ministrice
traže da poštuje volju stanovnika općine Tomislavgrad “izraženu kroz odluke i
zaključak OV”.
Ministrici su dali rok od
petdana dapovuče rješenja uz
Saud Muminović, ugostitelj
tako vjerovatno ostati i narednih godina mislim da bi
nadležni trebali razmišljati o izgradnji gradskog bazena - kaže Saud Muminović,ugostitelj.
H. M.
Na području opštine Bijeljina
ž
Tokom proteklih osam
mjeseci na području opštine
Bijeljina zabilježeno je 250
požara sa materijalnom štetom od oko 300.000 KM,
stoji u saopštenju Inspekcije
za zaštitu od požara, područno odjeljenje u Bijeljini. Dvije profesionalne vatrogasne jedinice, sa 33 vatrogasca u Bijeljini i 13 u Janji, radile su na lokalizaciji i
gašenju požara.
No, dugotrajna suša i nemar građana uzroksu velikog
broja požara i brojnih intervencija nadležne inspekcije,
odnosno dva protivpožarna
inspektora. Ove godine do
krajaavgustaoni suuradili65
prijetnju “pokretanja postupka za utvrđivanje njene odgovornosti zbog zloupotrebe
položaja i ovlasti.
No, ministrica ističe da
njena odluka nije ni nezakonita ni pravno neutemeljena,
kako tvrde predsjednik OV
Tomislavgrad Mate Kelava i
načelnik općine Ivan Vukadin.
- U članu 83. Zakona o osnovnom školstvu stoji da
ministar može razrješiti
dužnosti direktora ukoliko
utvrdi da ne ispunjava zakonske obaveze, kao što i na
osnovu čl. 85. istog zakona
može razrješiti i školski odbor ukoliko utvrdi da ne radi
u skladu sa zakonom. A
upravo se to i događalo u u
školi “Ivan Mažuranić” u
Tomislavgradu već treću
godinu zaredom - izjavila je
ministrica Cikojević.
Dodaje da direktorica
Skočibušić već u prvoj godini
svog mandata nije tražila saglasnost ministarstva za prijem novih radnikau školu, što
je po zakonu obavezna. Navodi da je naredne godine direktorica ministarstvu uputila
zahtjev za prijemnovih radnika navodeći samo broj potrebih radnika a ne i obrazloženja zašto su potrebni.
Bez ugovora
- Zbog nije ni dobila saglasnost za njihov prijem, pa
ih je primila na 90 dana što
ima pravo, ali je bila dužna u
tom periodu raspisati redov-
Cikojević: Zzakonsko uporište
OŠ “Ivan Mažuranić” u Tomislavgradu: Nastavnici radili nacrno
Na lokalnim portalima
mogu se pročitati brojni
komentari zabrinutih roditelja. Oni tvrde da direktorica Skočibušić zapošljava određene osobe
bez konkursa navodeći tako pedagoginju Adrijanu
Sušilović koja je primljena za nastavnicu engleskog jezika, navodno kćer-
ka jedne zaposlenice u općini. I oni navode već pomenutu snahu Mate Kelave, Vesnu koja predaje
informatiku te Ivu Delać
“učiteljicu” sa završenom
Gimnazijom, potom kćerku direktorice Skočibušić
koja kao nastavnica Hrvatskog jezika a obavlja
poslove učiteljice...
ni konkurs što nije uradila.
Zbog toga su radnici koje je
primila radili bez ugovora i
na crno, a povrh svega neki
od njih nisu imali ni adekvatnu spremu, dok su odbijeni oni koji ispunjavaju uvjete za ta radna mjesta - objašnjava Cikojević.
Cikojević tvrdi sa je prednost davana kandidatima
koji ne ispunjavaju uvjete,
pa i snahi Mate Kelave,
predsjednika OV Tomislavgrad, zbog čega su se neki
kandidati žalili ombudsmenima u Livnu.
A. KAMBER
Komemoracija i dženaza Izetu Camiću
$
č
Požar kod vojne kasarne
inspekcijskih pregleda i donijeli35 rješenja o nalaganju
sprovođenja mjera zaštite
od požara i dva prekršajna
naloga.
E. M.
Građani Bijeljine i Janje
jučer su dostojanstveno ispratili Izeta Camića (61), zamjenika načelnika opštine
Bijeljina, koji je u srijedu 28.
septembra, nakon kraće i teškebolesti, preminuonaVMA
u Beogradu. Dženaza Izetu
Camiću klanjana je iza ikindija namaza u haremu Čaršijske džamije u Janji, a ukopan
je na mezarju Palutine.
Povodom smrti Izeta Camića, jučer je u velikoj sali
Članovi porodice Camić primaju izjave saučešća
(Foto: G. Bobić)
opštinske administrativne
službe održana komemorativna sjednica kojoj su prisustvovali članovi porodice
preminulog, predstavnici
lokalne zajednice i brojni
građani.
-Otišao mi je najbolji saradnik. Ovo je veliki gubitak
za opštinu i njene građane.
Svijet bi bio bolji da je više
ljudi kakav je bio Izet Camić
- rekao je načelnik opštine
Mićo Mićić.
E. M.
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
Predstavljamo prvačiće
SKUPŠTINA TK Usvojen izvještaj o izvršenju Budžeta
ć
Zastupnici upozoravaju da bi se deficit u narednih pola godine mogao udvostručiti
Skupština Tuzlanskog
kantona na posljednjoj sjednici usvojila je izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih
šest mjeseci ove godine, a
poređenjem prihoda i rashoda ustanovljen je deficit
od 700.000 maraka.
Stav opozicije
Skupštinski zastupnici
kritički su u diskusijama
izrazili bojazan na visok deficit u budžetu, koji bi se nakon izvještaja u idućih šest
mjeseci mogao udvostručiti. Interesantno je da
kritički stav nisu zauzeli samo predstavnici opozicinih,
već i zastupnici stranaka iz
vladajuće koalicije, među
kojima je i Mersed Šerifović,
iz Narodne stranke „Radom
za boljitak”.
- Izvještaj je matematički
postavljen i deficit je utoliko
problematičniji, ako uzmemo u obzir mnoge socijalne
obaveze i izdvajanja za poljoprivredu, sport, boračku
populaciju i ostale socijalne
kategorije. Postavlja se pitanje koliki će biti deficit kada
se bude radio izvještaj za cijelu godinu - kazao je Šerifović.
Premijer TK Sead
Čaušević za naredni mjeseca najavio je razmatranje akcionog plana zapošljavanja i potpisivanje
ugovora sa Razvojnom
bankom FBiH o korištenju novca sa “escrow ra-
Azra Jahić, Semir Jahić,
Ahmed Jukić, Almedina
Omić, Aldina Mujkić, Haris Mujić, Amel Omić,
Amela Taletović i Amra
Taletović.
O. M.
Uz zgradu područne škole u Vitinici
Dodao je da Vlada mora
hitno prekinuti zaduživanja
čuna”. Očekuje se da će na
osnovu sredstava prikupljenih u procesu privatizacije biti stvorena solidna osnova za realizaciju
poduzetničkih projekata,
a time i otvaranje novih
radnih mjesta.
"#$Š
%"ŠĆ'
Učiteljica I-c razreda
Druge osnovne škole Srebrenik je Vahida Smajlović, a učenici su: Maid
Jahić, Maida Ibrahimović,
Ajla Ibrahimović, Mersed
Omerović, Džejla Avdić,
Rast rashoda
! š
Učenici I-c razreda s učiteljicom Vahidom Smajlović
Šerifović: Socijalne obaveze
Šabović: Veći nesrazmjer
iz raznih fondova kako bi se
krpile rupe u budžetu. Dodaje da postoje i određeni
pomaci i pozitivni iskoraci u
radu nove vlade, ali su nevidljivi zbog prilično velikg
deficita u budžetu.
Poslanik Saveza za bolju
budućnost Salih Šabović je
konstatujući da je rast rasho-
da za četiri posto veći od rasta
prihoda, iskazao bojazan da
bi taj nesrazmjer do kraja godine mogao biti i mnogo
veći. Besim Imamović, poslanik Stranke za BiH,
mišljenja je da Vlada TK radi
prividne štednje, koje ukoliko nisu praćenje ulaganjima
nemaju svrhe.
A. Mu.
š Bogat urod na imanju Bare kod Gračanice
Žć š
Niko ko putuje magistralnim putem od Tuzle do Doboja, ne može a da pogled na
baci na imanje Hazima Žepića u Barama kod Gračanice.
Na 6,5 dunuma koje je
naslijedio od oca, Hazim je
stvorio pravo bogatstvo. Zasadio je 400 stabala jabuke u
špaliru zvanom “vitko vreteno” i svako stablo mu je
ove godine dalo rod od 25 do
30 kilograma roda, ili oko 10
tona najkvalitetnije jabuke.
Do njih je zasadio 300 stabala kruške i ubrao oko osam
tona. Plodove nektarine na
stotinu stabala je već obrao.
Žepić je više nego zadovoljan rodom, a i skladištenje i plasman je riješio
sam bez ičije pomoći.
- I ove godine sam pobijedio sušu. iVoćei povrćenavodnjavam iz svoja dva bunara
duboka oko devet metara po
sistemu “kap po kap”. Bez toga ne bilo ni roda, ni kvaliteta
- kažeŽepić.
H. ČALIĆ
U radove je uloženo 115.816 KM
U mjesnoj zajednici Vitinica, općina Sapna, privodi
se kraju izgradnja fiskulturne sale uz objekat Područne
škole. U završnoj fazi izgadnje postavljene su elektroinstalacije i hidroinstalacije, a
završeno je malterisanje i bojenje unutrašnjih zidova i
plafona te polaganje cementnog estriha. U sklopu objekta izgrađene su i svlačionice
za učenike i nastavnike, a sa
Autokros trke kod Srebrenika
ž Šć
ć
Žepić: Jabuke se lome od roda
Aktivnosti Fondacije tuzlanske zajednice
Ambulanta u tuzlanskom
naselju Simin Han dobila je
novo sanitetsko vozilo i medicinskuopremu ukupnevri-
vanjske strane je urađena
plastična fasada.
Postavljen je sportski parket, označena su igrališta za
odbojku, rukomet i košarku,
a uslijedit će primopredaja radova, kao i nabavka opreme i
izdavanje upotrebne dozvole.
Radove zajednički finansiraju Općina Sapna i projekat upravne odgovornosti
GAP. Vrijednost projekta je
115.816KM.
M. B.
jednosti 40.000 KM. Donacija je realizovana u okviru projekta “Bolji uslovi življenja za
stanovnike Simin Hana, po-
sebno stare osobe”, a organizator jebila Fondacijatuzlanske zajednice. Vozilo će biti
korišteno za posjete osobama
starijim od 60 godina, nastanjenim u istočnom dijelu Tuzle, kojima je potrebna kućna
njega.
A. Mu.
U organizaciji Sportskog
autokros kluba “Srebrenik”
na automobilističkoj stazi u
Ormanici održane su autokros trke, na kojima su nastupila 64 vozača iz Srebrenika, Brčkog, Bijeljine, Bosanskog Broda, Odžaka, Zvornika i drugih bh. gradova. U
kategoriji do 1.800 kubika
najbolji je bio Lazar Nikolić
iz Velike Obarske, na drugom mjestu je Salko Pedljić
iz Srebrenika, a na trećem
Pero Gajić iz Bijeljine.
U kategoriji trkaćih automobila preko 1.800 kubika prvo mjesto osvojio je Samir Šabić iz Srebrenika,
drugi je Milenko Petrović iz
Banje Luke, a treći Lazar
Nikolić iz Velike Obarske.
Najatraktivnijim vozačem
proglašen je Nedžad Imširović iz Srebrenika, a najuspješnijim takmičarima u obje kategorije dodijeljeni su
pehari, diplome i novčane
nagrade od 500, 300 i 200
KM.
O. M.
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
KOMUNALIJE U iščekivanju poskupljenja vode, plina i grijanja
Proučena Fatiha i položeno cvijeće na mezar
Šest mjeseci od smrti bivšeg načelnika Ilidže
ć Ćć
Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na mezar
bivšeg načelnika općine
Ilidža Amera Ćenanovića
porodica, saradnici i prijatelji jučer su obilježili šest
mjeseci od njegove iznenadne smrti.
Rahmetli
Ćenanović
umro je 1. aprila u 50. godini
života, dok je obavljao
dužnost načelnika općine
Ilidža. Njegovi saradnici ga
pamte kao istinskog borca
za napredak općine i čestitog rukovodioca.
Počast svome bivšem
načelniku odali su učenici i
menadžment Osme osnovne škole, u kojoj je Ćenanović četiri godine bio direktor.
E. M.
M
č
Univerzitet u Sarajevu i Studentski parlament i
ove godinezapočinju školsku 2011/2012.i akademsku
62. godinu manifestacijom “Biciklijada - Memorijal Suada
Dilberović”, koja će biti održana danas.
Program će početi u 10 sati na “Mostu Suade i Olge” polaganjem cvijeća na spomen-ploču. Tu će biti i start “Biciklijade”, a učesnici će ići ulicama Zmaja od Bosne, Bulevarom Meše Selimovića, Džemala Bijedića te kroz centar
Ilidže, Hrasničkom cestom do Velike aleje.
Zbog održavanja “Biciklijade” od 10 do 12 sati, u zavisnosti od prolaska učesnika, bit će nakratko obustavljan
gradski saobraćaj. To će biti obustave u trajanju od po 15
minuta pa vozači neće moći poštovati red vožnje.
Neuređeno korito Miljacke
ć ž đ
U “Toplanama” i “Sarajevogasu” još ne znaju hoće li poskupjeti grijanje i plin Ako ne
bude promjena narednih dana, bit će ista cijena grijanja, rekao Zeljković
Do početka grijne sezone ostalo je samo 15 dana, a
u “Toplanama” i “Sarajevogasu” još ne znaju hoće li
poskupjeti grijanje i plin.
Kako su nam kazali direktori preduzeća Suad Zeljković i Salih Selmanović,
na njihove adrese još nije
stigao nikakav odgovor iz
Vlade Kantona, koja treba
odbiti ili potvrditi predložene više cijene ovih
energenata.
!šć " Obalni zid Miljacke, koji je pod zaštitom države,
odnosno Zavoda za zaštitu
kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona
Sarajevo, sve više se
obrušava, a na mnogim
mjestima je zarastao u travu. Posebno je neuređeno
na dijelu kod Narodnog pozorišta, jer oštećenja i visoka trava, uz žabokrečinu i
smrad, daju vrlo ružnu sliku grada.
M. G.
Međunarodni dan starih
# #
Povodom Međunarodnog dana starih Gradska uprava
danas organizira izlet na Igman za starije osobe. Autobusi
polaze u 10 sati s Trolejbuske stanice na Skenderiji i Autobuske stanice na Socijalnom prema Ilidži, Trolejbuske stanice u Hrasnom, autobuskih stanica kod Doma zdravlja
Kumrovec, “ASA Auta” na Alipašinom Polju te s parkinga
ispred “Mercatora” na Dobrinji. Okupljanje učesnika je u
11 sati naMalom polju, gdje će bitiorganiziran zabavni program,apovratakjeplaniranu16sati.
E. M.
po važećem cjenovniku rekao je Selmanović.
Odgovor za povećanje
informaciju koju je sačinila nezavisna komisija. No,
posljednju riječ ipak mora
Čekaju odluku
- Iako je nezavisna komisija davno završila svoj
posao, još nismo dobili
stav Vlade. Ako ne bude nikakvih promjena u narednih nekoliko dana, grijanje ćemo obračunavati po
postojećim cijenama. U
slučaju da Vlada ne odobri
povećanje cijena, “Toplane” će i dalje poslovati s velikim gubitkom - kazao je
Zeljković.
Ružan prizor u centru grada
Prema njegovim riječima, ne treba zanemariti ni velika dugovanja ovog
Selmanović: Postojeći cjenovnik
Avdić: Minimalno povećanje
Zeljković: Posluju s gubicima
preduzeća
“Sarajevogasu”, koja trenutno iznose
više od 55 miliona maraka.
- Željno iščekujemo
svaku odluku Vlade. Bez
obzira na to kakva će ona
biti, mi ćemo je poštovati.
Građanima Kantona ćemo
i dalje slati račune za plin
cijena vode od 25 posto nisu dobili ni u preduzeću
“Vodovod i kanalizacija”
(ViK), iako se nezavisna
komisija složila u vezi s poskupljenjem vode.
dati naš osnivač, odnosno
Vlada KS. U zahtjevima
smo tražili minimalno povećanje koje može pokriti
naše troškove za struju, za
koju na godišnjem nivou
plaćamo i do deset miliona
maraka - istakao je Mirsad
Avdić, izvršni direktor
ViK-a.
A. NALO
Troškovi struje
- Jedino što smo dobili
od Vlade je to da prihvata
Vozila i dalje najveći zagađivači
Zahvaljujući povoljnim
vremenskim uvjetima, kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo
uglavnom je u dozvoljenim
granicama i nema opasnosti
po zdravlje stanovnika.
Martin Tajs, stručnjak za
kvalitet zraka u Federalnom
hidrometeološkom zavodu
BiH, kaže za “Avaz” da su izmjerene vrijednosti uobičajene za ovaj period iako
se dešava da koncentracija
sumpordioksida iznosi i 500
miligrama po kubnom metru.
- Bilo je dana kada je koncentracija sumpordioksida
iznosila od 400 do 500 mili-
Vozila su najveći zagađivači zraka
grama po kubnom metru. To
se dešava kada vjetrovi pušu
velikom brzinom i za nekoliko sati nanesu štetne čestice
direktno iz Termoelektrane
Kakanj, koja je izvor zagađenja zraka u Sarajevu - kazao je Tajs.
Pomoćnica kantonalnog
ministra prostornog uređenja
i zaštite okoliša Zijada Krvavac tvrdi da su sve izmjerene
vrijednosti štetnih čestica uobičajene za ovaj period godine.
- Vozila su i dalje najveći
zagađivači.Magla kojasejavlja
u jutarnjim satima, još nije zagađena - kazala je Krvavac.
I. Tr.
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
ZENICA Sve spremno za 18. generalni bh. sajam ZEPS
č
ž
Tokom šest dana bit će prezentirano sedam kolektivnih izložbi
Osamnaesti generalni bh.
sajam ZEPS i Osmi sajam
ZEPS Intermetal bitće otvoreni
za posjetioce od 4. do 9. oktobra
na Kamberovića polju u Zenici.
Kako je istakla direktorica marketinga Dževdana
Hukeljić, izlagači su zauzeli
više od 19.000 kvadratnih
metara prostora, od čega
dvije trećine u zatvorenim
halama. Ukupno je prijavljen 421 izlagač iz 25
država, a prijavljeno je i sedam kolektivnih nastupa.
- Kolektivne izložbe imaju naše zemlje partneri Češka,
ć
Uz Forum metalaca 4.
oktobra, bit će organizirani Regionalni susreti
preduzeća metalskog i
elektrosektora, Dan čeških firmi, prezentacija
sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.
Berza rada u zeničkoj Areni održat će se 7. oktobra.
Serdarević, Hukeljić i Sarajlić: Izložbeni prostor na 19.000 kvadratnih metara
Slovenija, Hrvatska, Crna
Gora te ZDK i Komorski sistem BiH - kazala je Hukeljić.
Prviput naZEPSstiže ijedna kompanija iz Saudijske
Arabije, iz koje je najavljen
mogući kolektivni nastup na
jednom od sljedećih sajmova.
ZEPS Intermetal bit će
ove godine uskraćen za nas-
đ doneseni u Hrvatskoj, skoro
desetkovali broj putnika pa
je doveden u pitanje rad skele za njihov prijevoz u oba
smjera.
- Dogovorili smoda zajednički pokrenemo inicijativu kod nadležnih organa
vlasti u Hrvatskoj i BiH i da
zatražimo prekategorizaciju
malograničnog u klasični
granični prijelaz radi bržeg
protoka ljudi i roba - rekao je
Mikulić.
Lj. K.
tup Arcelor Mittala Zenica,
koji je odlučio da se pojavljuje bijenalno, svake druge godine, a njihov nedolazak slijedili su i njihovi dobavljači.
- Ipak ćemo imati kolektivni nastup deset metaloprerađivačkih firmi, pomognutih od USAID/SIDA
FIRMA projekta, koji orga-
proizvodnja pšenice iznosi
67.783 tone, što jeza34,5posto
više u odnosu na prethodnu
godinu, dok je prosječni prinos pšenice veći za 31 posto.
Kod ranog voća, ostva-
nizira i najveći prateći program Forum metalske industrije BiH - kazao je Kasim Sarajlić, projekt-menadžer Sajma.
Abdulah Serdarević, direktor Poslovnog sistema
RMK, kazao je da je smanjenje broja učesnika od pet
posto očekivano.
A. DŽ.
Zbog tužbe po Kolektivnom ugovoru
!
!
Bivši zaposlenici preduzeća Centrotrans Kakanj Mijo Jurjević, Hidajeta Puščul i
Sanija Junuzi, zbog tužbe po
Kolektivnom ugovoru, mogli bi ostaviti bez posla 40 zaposlenika preduzeća, inače
svojih dojučerašnjih kolega.
Naime, nakon što su sudski izvršioci izvršili popis
imovine ovog kolektiva po
presudi Općinskog suda u
Kaknju koju potpisuje sudija
Muris Sakić, stigao je sudski
izvršitelj u pratnji policije.
No, u namjeri da popiše i
proda imovinu spriječili su
ga radnici ovog preduzeća,
parkiravši autobus na ulaz u
krug.
Za troje radnika zbog kojih se vodi spor, uplaćeni su
svi doprinosi i obaveze preduzeća prema njima i ostaje
nejasno kako je moguće da je
Sud u Kaknju donio ovakvu
presudu nakon saznanja da
je zbog njih podignut i kredit od 1,5 miliona KM, koji
se i danas vraća.
- ostaviti 40 ljudi bez posla zbog tužbi po kolektivnom ugovoru u ovakva vremena van je svake pameti kazao je Sinan gačić, predsjednik Sindikata.
Az. S.
Spec
Vodeći italijanski proizvođač luksuznih vozila za odmor “Laika” najavio je dolazak na tržište BiH i zapadnog
Balkana.
Vrhunski kvalitet, luksuz i čari italijanskog dizajna
premijerno će biti predstavljeni na predstojećem 15.
međunarodnom sajmu automobila u Banjoj Luci.
š ć M
" Šć
ž#
Nakon više od mjeseca
štrajka, radnici Fabrike šećera u Velikoj Obarskoj pored Bijeljine pripremaju tužbu zbog osam neisplaćenih
plaća koje, zajedno s doprinosima, vrijede više od milion maraka, saznaje “Dnevni avaz”.
Radi se o 83 radnika, ra-
Zbog carinskih propisa, smanjen broj putnika skelom
Ostvarena ukupna proizvodnja ranih žita u Federaciji BiH u 2011. veća je u odnosu na prethodnu godinu.
Prema pokazateljima Federalnog zavoda za statistiku,
U sjeni pranja novca od trgovine drogom
Osam neisplaćenih plaća za 83 radnika
vrijedi više od milion maraka
Predstavnici Davora posjetili Srbac
Predstavnici općine Davor, načelnik Đuro Anđelković i njegovog zamjenika
Ivica Marjanović, bili su u
posjeti Srpcu, gdje ih je primio načelnik općine Živko
Mikulić sa saradnicima.
Ovaj sastanak organiziran je zbog rješavanja problema na malograničnom
skelskom prijelazu između
ove
dvije
prekosavske
općine s obzirom na to da su
neki carinski propisi koji su
Korov oko Šećerane u koju su uloženi milioni maraka (Foto: G. Bobić)
rena proizvodnja trešanja
veća je za 16 posto, višanja
za 16,8, dok je proizvodnja
kajsija porasla za 12,9 posto.
Ostvarena
ukupna
proizvodnja ranih žita u Fe-
- Iako su nam rekli da je
to, po sudskoj presudi nakon okončanog stečaja, sadašnji vršilac dužnosti Mladen Košutić, on definitivno
ne može ništa uraditi.
Mrđen nam je rekao da je nedavno dobio optužnicu, ali
nam nije iznio detalje.
Rakić podsjeća da nije
$ ! !ć Meho Fafulić, pomoćnik direktora za proizvodnju, kaže da bi Šećerana u punom radnom kapacitetu godišnje trošila
22.000 tona krečnjaka iz
Srebrenika, 40.000 tona
uglja iz Banovića, 2.200 to-
na koksa iz Lukavca te
skoro 7.000 tona mazuta.
Godišnji bruto promet
iznosio bi više od 100 miliona maraka, uz velike
mogućnosti razvoja proizvodnje i kapaciteta Fabrike te time i zapošljavanja.
čunajući i inžinjere koji su
prošle godine vratili Fabriku iz mrtvih i proizveli prve
tone šećera. Istraga o pranju
novca od prodaje narkotika
u aferi “Ćopić - Šarić” blokirala je rad i remont Fabrike i
daljnja ulaganja u nju.
Štrajkački odbor održao je
u prostorijama Šećerane sastanak s Ljubom Mrđenom iz
Agrokopa, jednim od optuženika, te s Damirom Pejakovićem iz PZ Jankovci.
- Pitali smo ih da nam odgovore s kim trebamo pregovarati, ko je nama poslodavac - kaže Rade Rakić, pomoćnik direktora za tehnička pitanja, te dodaje:
sporno 18 miliona KM uloženih u Šećeranu nego 1,2
miliona KM kojima su otkupljena dugovanja potražilaca u Pavlović banci.
Ilija Grkinić, poslovođa u
proizvodnji i predsjednik
Štrajkačkog odbora, naglašava da oni traže vanrednu
sjednicu SO-a Bijeljina i sastanak sa ministrom pravde RS.
- Želimo znati punu istinu
o tokovimanovca iza štai kako
da se borimo, jer smo uložili
veliki rad u remont i pokretanje Fabrike. Ako treba, ići
ćemo i s tužbom pa neka Fabrika ponovo ide u stečaj iako
nam je prioritet da ona nastavi
raditi - kažeGrkinić.
E. M.
Počela berba jabuka u Srbcu
" č!
Staro je pravilo da ako se
želi uspjeh u nekom poslu,
ne smije se ništa improvizirati. Tog pravila držali su se
vlasnici PP Brazda produkt
iz Srpca kada su se prošle
godine opredijelili za sadnju jabuka u Malim Sitnešima na površini od dva
hektara.
- Uspjeh garantuju dobre
pripreme. Da je to tako, do-
kaz je ovaj voćnjak u kojem u
drugoj godini na sadnicama
ima do sedam kilograma
ploda. Kada bude pun rod,
nakon četvrte godine očekuje se prinos veći od 60 tona kaže stručnjak Goran Gajić.
Budućim voćarima savjetuje da ne gledaju na cijenu
kada kupuju sadnice, jer je
to osnovni preduvjet za rano
rađanje.
LJ. K.
Spec
deraciji BiH u 2010. godini
dosta je bila manja u odnosu
na 2009., a razlog za to bile
su poplave u nekim područjima, kao i suše u doba
sazrijevanja zrna i žetve.
U okviru nove servisne akcije svi vlasnici vozila Renault posjetom ovlaštenom servisu Renaulta mogu izvršiti besplatan zimski pregled kompletnog vozila po Renaultovim standardima.
Pored toga, za sve dijelove za koje se prilikom pregleda
ustanovi potreba zamjene, Renault nudi 20 posto popusta, saopćeno je iz Renaulta.
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
SUDBINE Ljubavna romansa maloljetnice i robijaša
Udes prošao bez žrtava
(Foto: D. Stojnić)
Končari kod Prijedora
”” Dragan Miljuš ( 24) i
Dragan Mihaljisin (49), oba
iz Prijedora, vozači automobila “fiat- bravo”, odnosno
traktora, imali su sreće u
saobraćajnoj nesreći koja se
dogodila prekjučer u popodnevnim satima na magistralnom putu Prijedor - Banja Luka u mjestu Končari.
Nezgoda se desila kada je
“fiat bravo”, krećući se iz
pravca Banje Luke, udario u
traktor s prikolicom punom
drva. Oba vozača prošla su
bez ozljeda pa su se kola Hitne pomoći u Prijedor vratila
prazna.
Na obavozila pričinjenaje
znatna materijalna šteta koju
vlasnici nisu procijenili.
M. Z.
Naselje Stupine u Tuzli
Dvadesetšestogodišnji
E. B. iz Sarajeva uhapšen je u
tuzlanskom naselju Stupine
zbog sumnje da je izvršio
provalne krađe u dva stana u
Tuzli, saopćeno je danas iz
Ministarstva unutrašnjih
poslova Tuzlanskog kantona.
Osumnjičeni je nakon
privođenja u policijske prostorije priznao da je iz jednog od stanova odnio oko
2.000 KM i zlatni prsten.
Kod E.B. je pronađen alat
koji je, najvjerovatnije, ko-
ristio prilikom izvršenja
ovih krivičnih djela.
Policijska uprava Tuzla
pojačala je operativne aktivnosti na rasvjetljavanju i
suzbijanju krivičnih djela iz
oblasti imovinskih delikata
koji se odnose na teške
krađe.
Ove aktivnosti rezultirale su hapšenjem tri osobe koje se sumnjiče za izvršenje
teških krađa u tuzlanskim
stanovima iz kojih su uglavnom odnošeni novac i zlatni
nakit.
Kuća Nedžada Imširovića u naselju Neum kod
Srebrenika bila je meta provalnika koji su usred dana
razvalili balkonska vrata, a
potom su iz jedne od prostorija ukrali digitalni fotoaparat “fuji”, mobitel “sony
Alen Rizvić (24) tvrdi da nije oteo
16-godišnjakinju koja, i pored protivljenja
roditelja, hoće da nastavi život s njim
Alen Rizvić, 24-godišnjak iz Busovače za kojim
je raspisana potraga jer se sa
slobodnog vikenda 23. jula,
samo sedam dana prije isteka
kazne, nije vratio u KPZ Zenica, a koji je u međuvremenu zasnovao vanbračnu zajednicu sa 16-godišnjom sugrađankom S. Č., jučer se telefonom javio redakciji
“Dnevnog avaza”. Tvrdi da
djevojku nije oteo, kako je to
policiji prijavio njen otac.
- U ponedjeljak, 26. septembra, na svoj 16. rođendan, kada je krenula u školu,
nazvala me je da dođem po
nju zato što me voli. U oči mi
je rekla da je trudna. Ponovio sam to njenom ocu i rekao mu da ona ne želi kući, a
on je tražio da je vidi da popričaju. Nakon što su se sreli,
utrpao ju je u auto i odvezao
kući. Sutradan je opet pobjegla i došla meni. Nakon toga
ga je zvala i rekla da je više ne
traže, da se udala, da me voli i
da je trudna. Za vikend mi je
iz očevog stana izbacivala
stvari kroz prozor da bi mogla živjeti kod mene. Inače,
upoznao sam je prije šest
mjeseci, kad sam bio na dopustu - priča Rizvić.
Dodaje da su ga njeni roditelji prijavili za otmicu, a
S. Č. je nakon toga dala izja-
Alen sa svojom
izabranicom
vu u policiji u kojoj je to negirala i kazala da je od kuće
otišla samovoljno.
- Ne daju joj sa mnom jer
nismo iste nacije, jer sam robijaš... Ipak, borit ću se za
nju dok sam živ i ne planiram odustati. Od sada pa za
sto godinabit ćemoja, tonek
znai Bogi narod.Bit ćemoja
jer jevolim puno, a znamda i
ona voli mene. Rekla im je
da će se udati za mene
kad-tad - objašnjava Rizvić.
Na naš upit misli li se
vratiti u zatvor na od-
služenje kazne, Rizvić je
kazao da će to uraditi čim
završi neke obaveze. Nije
nam odgovorio odnose li se
one na njegovu voljenu djevojku koju je otac prekjučer
ponovo vratio kući.
A. JAMAKOVIĆ.
Provala u Ružićima kod Gruda
č čć Provala u Srebreniku
Razvalili balkonska vrata
č
(Foto: O. Mujkić)
ericsson” i veću količinu ostale tehničke robe.
O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, a uviđaj su obavili pripadnici Odjela kriminalističke
policije PS Srebrenik.
O. M.
Dio ukradenih umjetnina
Početkom sedmice, u
noći s ponedjeljka na utorak, provaljeno je u porodičnu kuću zagrebačkog slikara Bodgana Jurčića u
mjestu Ružići kod Gruda, iz
koje je ukraden televizor te
18 vrijednih umjetničkih
(Foto: MUP ZHK)
slika.
Kako nam je potvrdio
portparol Uprave policije
MUP-a ZHK Damir Čutura, riječ je o slikama rađenim
tehnikom ulje na platnu čija
se tržišna vrijednost kreće
između 750 i 1.750 maraka.
- U ovom trenutku ne isključujemo mogućnost da će
kradljivac pokušati sve slike
ili neke od njih prodati na
ilegalnom tržištu umjetnina
u Bosni i Hercegovini ili u
Republici Hrvatskoj - kazao
je Čutura.
Građane koji imaju bilo
kakvih saznanja o ovom izvršenom krivičnom djelu
MUP ZHK moli da kontaktiraju pozivom na brojeve
telefona (039) 660 - 800 ili
(039) 830 - 808.
A. Du.
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
NA LICU MJESTA Zastrašujući prizor u centru Banje Luke
Ostala krvava
majica na asfaltu
(Foto: M. Lugić)
č č
ž Uhapšen Ranko Cvišić (26) Ljekari se bore za život Zdravka Kalabića (38)
Ljekari Kliničkog centra Banja Luka ulažu maksimalne napore da spase
život Zdravku Kalabiću
(38), kojeg je preksinoć u
centru grada nožem zbo sugrađanin Ranko Cvišić
(26). Zbrinut je na Torakalnoj hirurgiji i jučer je bio
svjestan, ali su dugoročne
prognoze bile neizvjesne.
Građani u panici
Kalabić je sam sjedio u
kafiću “Downtown”, koji se
nalazi s bočne strane zgrade
Uprave za indirektno opo-
leđa.
Ostojić i Drača su ga vukli za majicu kako bi prestao s napadom. Sve se događalo naočigled prolaznika, koji su bili u panici, vikali su na napadača, a zatim
su ranjenom pritrčali i pozvali pomoć.
Prema izjavama očevidaca, Cvišić je pokušao sakriti oružje koje je imao kod
sebe, bacivši ga u obližnji
šaht, i okrvavljenih ruku
trčao između prolaznika
koji su u šoku zastajali nad
tim prizorom. Policija je
FUP raspisao potjernicu
č
ć Služio 12-godišnju kaznu za ubistvo
penzionera Rešida Relje u Zenici
Zeničanin Irvin Bečirović (29) našao se na
međunarodnoj potjernici
Federalne uprave policije
po naredbi Kaznenopopravnog zavoda Zenica
zbog zloupotrebe pogodnosti i nevraćanja na izdržavanje kazne.
Bečirović je bio na izdržavanju 12-godišnje zatvorske kazne nakon što je
zajedno s Adnanom Ahmetovićem počinio ubistvo u Zenici. Poslije
stečenih uvjeta, u maju
2005. nalazio se na dopustu, ali se 21. maja nije vratio u KPZ, te je za njim raspisana potjernica.
Bečirović: Nije se vratio s
dopusta
micu nakon ubistva obojica su pritvorena, a istovjetnu kaznu od po dvanaest
ć Zanimljivo je i da je
drugi akter zločina, Adnan Ahmetović, zloupotrijebio zakonske pogodnosti izlaska na dopust
iz KPZ-a.
Nije se vratio na iz-
državanje kazne 31. marta 2006. i za njega se
očekuje podizanje međunarodne
potjernice.
Prema operativnim saznanjima, on uživa na slobodi u Italiji.
Prema podacima iz
pravosuđa, Ahmetović i
Bečirović su 8. marta 2001.
ubili na zeničkom bulevaru, u ulici Mujagića sokak,
penzionera Rešida Relju,
opljačkavši potom njegov
stan. Ubistvo se dogodilo
nakon što je Relja pristao
da kupi zlato koje su oni,
navodno, prodavali, a
pošto je bio zainteresiran,
oni su posumnjali da kod
sebe ima novca, te se
odlučili na pljačku. Sed-
godina počeli su izdržavati
početkom 2002. godine.
Nakon više godina istražni organi došli su u posjed informacija da se
Bečirović nalazi u Hrvatskoj, da je, navodno, i tamo
uhapšen zbog kriminalnih
djela, te potjernicu, raspisanu dan nakon nedolaska
u KPZ (22. maj 2005.),
pretvorili u međunarodnu
i javno je objavili jučer na
internet-stranici FUP-a.
A. DŽONLIĆ
Spec
Iz porodične kuće i pomoćnih objekata u vlasništvu B.
D. na Vučijoj Luci, u općini Pale, nepoznati počinioci
ukrali su automobil “golf 2”, rakijski kazan, dvije brusilice,
aparat za varenje, bušilicu, alat te veću količinu alkoholnog
pića. Istraga je u toku.
U naselju Dub kod Travnika
Cvišić jučer priveden u Tužilaštvo
vom i njegovima - tvrdi izvor “Dnevnog avaza”.
Tužilac je ovo krivično
djelo okarakterizirao kao
pokušaj ubistva, a vatrogasci su odbačeni nož izvadili iz
šahta. Ostojić i Drača su saslušani u policiji i pušteni, a
izjavili su da je “Kalaba ponekad bio produžena ruka
Vađenje bačenog noža iz šahta
rezivanje (UIO) BiH i nekoliko metara od zgrade Specijalnog tužilaštva RS. U
kafić su ubrzo ušli i pridružili mu se Ljubiša Ostojić (30) iz Banje Luke i
Ognjen Drača (23) iz Trna
kod Laktaša. Potom je
došao i Cvišić, a zatim je
počela svađa.
Rasprava je nastavljena i
u bašti lokala, a zatim i na
obližnjem parkingu, gdje je
Cvišić zario nož u stomak
Kalabiću. Kalabić je, sav
krvav, pao na tlo, a Cvišić ga
je strahovitom brzinom
nastavio bosti nožem i u
blokirala ulicu Bana dr. Todora Lazarevića i strogi
centar grada i ubrzo ga je
uhapsila.
Cvišić je nakon saslušanja predat Okružnom
tužilaštvu u Banjoj Luci, a
pred banjalučkom policijom sve je priznao.
Heroinski ovisnici
- Riječ je o ovisnicima o
heroinu pa se otuda i poznaju. Ispitani je priznao da je
to odnos zasnovan na relaciji naručilac - diler i da je
imao problema s nepoštivanjem dogovorenog sa žrt-
učestali. Samo je stopa maloljetničke delinkvencije
povećana za čak 85 posto.
Svi počinioci krivičnih djela, kako naglašavaju u policiji, već su hapšeni, ali ih nadležno tužilaštvo u većini
slučajeva odmah oslobađa?!
- Nažalost, mi smo tu nemoćni i ovakav rezultat je,
!
š
KALABIĆ: Opljačkao vozača busa i sam sjeo
za volan, pretukao Banjalučanina koji mu je odbio
dati cigaretu.
CVIŠIĆ: Samo u
dvadesetak dana u avgustu
izvršio devet provala u firme i domaćinstva.
OSTOJIĆ: Pod utjecajem marihuane bacio
bombu u dvorište komšije,
za kojeg je tada rekao da
nije bio dobar prema njemu kada je bio mali.
DRAČA: Prijeteći nožem, od maloljetnika oteo
LG mobilni telefon, 10 maraka i dobitni kladioničarski
tiket na iznos od 40 KM, a
zatim sve to pokušao prodati
ocu opljačkanoga mladića.
mnogima u nabavci robe”.
Prema izvještaju o radu
MUP-a RS, u posljednjih
šest mjeseci slični obračuni
na ulicama Banje Luke su
na neki način, očekivan, jer
je jasno da prestupnik uvijek ponavlja krivično djelo stoji u izvještaju.
V. STEVANOVIĆ
Opasna naprava u drvetu
(Foto: S. Pinjo)
Prilikom pripreme ogrjevnih drva za zimu R. T. iz
naselja Dub kod Travnika
bio je jučer nemalo iznenađen kada je u jednoj cjepanici uočio ručnu bombu
“kašikaru” bila je ostavljena
u cjepanicu koja je potom
ostavljena među ostalim
cjepanicama. Domaćin je
odmah obavijestio policiju
koja je izašla na lice mjesta i
preuzela pronađenu napravu, a daljnja istraga je u toku.
Evidentno je da je bomba postavljena namjerno, a
vlasnik imanja nije mogao
reći da sumnja na nekoga
ko bi mogao napraviti ovako nepromišljen i opasan
potez.
S. P.
18
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
6.4. Broj izvr{ilaca: 2
Broj predmeta:
Broj akta:
Datum,
02.01-14343/11
02.07/1-11-TS-04
29.09.2011.
Na osnovu ~lana 20. stav (2) ta~ka a) i ~lana 27 a. stav (2) Zakona o javnim preduze}ima u Br~ko distriktu BiH
(„Slu`beni glasnik Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine“ broj: 15/06, 5/07,19/07, 1/08 i 24/08) a u vezi ~lana 5. stav (1) i
~lana 14. ta~ka a) Pravilnika o zapo{ljavanju u JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikta BiH broj: 01-58-097744/10 od 27.09.2010. godine, Komisija za zapo{ljavanje r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos
I NA NEODRE\ENO VRIJEME U JP „KOMUNALNO BR^KO“ D.O.O. BR^KO DISTRIKTA BIH:
RJ ADMINISTRACIJA
Odjeljenje za op{te i administrativne poslove
1. Radnik na obezbje|enju
1.1. Opis radnog mjesta: Vr{i obezbje|enje lica i imovine JP „Komunalno Br~ko“; U obavljanju slu`benih zadataka postupa odlu~no u cilju osiguranja potrebnog reda; Dobro poznaje zakone, interna akata i druge propise iz te oblasti; Vodi
evidenciju ulazaka i izlazaka stranaka i vozila, te ostale evidencije koje su predvi|ene za odre|eni objekat; Po potrebi
prati posjetioce do odredi{ta; Vodi evidenciju klju~eva od objekata JP „Komunalno Br~ko“.
1.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema : SSS/KV
Radno iskustvo: 1 (jedna) godina iskustva na istim ili sli~nim poslovima
1.3. Broj izvr{ilaca: 2
Radna jedinica „^isto}a“
1. Radnik na pranju
1.1. Opis radnog mjesta: Vr{i poslove pranja i ~i{}enja javnih povr{ina;Obavlja i druge poslove po nalogu nadre|enog.
1.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: NK
Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva.:
1.3. Broj izvr{ilaca: 1
2. Vatrogasac
2.1 Opis radnog mjesta: Obavlja poslove iz oblasti spre~avanja i saniranja po`ara na komunalnoj deponiji; Vr{i poslove
prevencije i saniranja po`ara na komunalnoj deponiji; Brine o ispravnosti opreme i ure|aja kojima rukuje; Vr{i nadzor
stanja sa aspekta samozapaljenja na deponiji;Primjenjuje propise za{tite na radu, za{tite okoline i za{tite od po`ara.
2.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: SSS /KV - dru{tvena tehni~ka
Radno iskustvo: 1 (jedna) godina na istim ili sli~nim poslovima
2.3. Posebni uslovi:
Polo`en profesionalni ispit za rukovo|enje akcijom ga{enja po`ara
2.4. Broj izvr{ilaca: 1
Radna jedinica „Elektrodistribucija“
1. Analiti~ar (Tehni~ka slu`ba)
1.1. Opis radnog mjesta: Vr{i analizu predvi|enog porasta potro{nje elektri~ne energije na nivou radne jedinice; Analizira i izra|uje izvje{taje za sva va`nija zbivanja iz tehni~ke operative u pogledu rada postrojenja; Sara|uje na analizi
tro{kova po vrstama objekata za redovno i investiciono odr`avanje; U~estvuje u izradi analiza gubitaka elektri~ne energije u odnosu na planske gubitke; Pravi periodi~ne i statisti~ke izvje{taje o problematici rada TS-a i pripadaju}ih
mre`a.
1.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: SSS, IV stepen - dru{tvena/op{ti smjer
Radno iskustvo: 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima
1.3. Posebni uslovi:
Poznavanje rada na ra~unaru
Sposobnost logi~kog razmi{ljanja i zaklju~ivanja
Izra`ene analiti~ke sposobnosti
1.4. Broj izvr{ilaca: 1
2. Elektromonter za TS-VKV
2.1 Opis radnog mjesta: Obavlja poslove odr`avanja trafo stanica;Preuzima naloge za rad i rukovodi ekipom za poslove
odr`avanja remonta, revizije i intervencija na elektroenergetskim objektima; Obavezan je da poznaje elektroenergetske
objekte na kojima radi, njihove karakteristike, sisteme i na~in napajanja elektri~nom energijom, prilazne puteve i dr.;
2.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: VKV elektrotehnika/energetika
Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
2.3. Posebni uslovi:
Poznavanje stanja objekata.
2.4. Broj izvr{ilaca: 2
3. Elektromonter za TS - KV
3.1 Opis radnog mjesta: Radi u ekipi za odr`avanje svih vrsta trafo-stanica; Obavezan je da poznaje elektroenergetske
objekte na kojima radi, njihove karakteristike, sisteme i na~in napajanja elektri~nom energijom, prilazne puteve i dr.;
Odgovoran je za kvaliteta izvedenih radova;Odgovoran je za sredstva veze, alat i materijal sa kojim radi.
3.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: KV elektrotehnika/energetika
Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci radnog iskustva u struci
3.3. Posebni uslovi:
Poznavanje stanja objekata
3.4. Broj izvr{ilaca: 1
4. Elektromonter za mre`e-VKV
4.1 Opis radnog mjesta: Obavlja poslove odr`avanja elektro distributivne mre`e;Preuzima naloge i rukovodi ekipom za
poslove odr`avanja remonta, revizije i intervencija na elektroenergetskim objektima;Obavezan je da poznaje elektroenergetske objekte na kojima radi, njihove karakteristike, sisteme i na~in napajanja elektri~nom energijom, prilazne puteve i dr.;Odgovoran je za pravilnu i racionalnu upotrebu izuzetog materijala, te povrat u magacin preostalog i starog demontiranog materijala
4.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: VKV elektrotehnika/energetika
Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
4.3. Posebni uslovi:
Poznavanje stanja objekata
4.4. Broj izvr{ilaca: 1
5. Elektromonter za mre`e-KV
5.1 Opis radnog mjesta: Radi u ekipi za odr`avanje mre`e; Obavezan je da poznaje elektroenergetske objekte na kojima
radi, njihove karakteristike, sisteme i na~in napajanja elektri~nom energijom, prilazne puteve i dr.;
5.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: KV elektrotehnika/energetika
Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci radnog iskustva u struci
5.3. Posebni uslovi:
Poznavanje stanja mre`e
5.4. Broj izvr{ilaca: 3
6. Elektromonter za rasvjetu-VKV
6.1 Opis radnog mjesta: Obavlja poslove odr`avanja objekata javne rasvjete;Preuzima naloge i rukovodi ekipom za poslove odr`avanja remonta, revizije i intervencija na objektima javne rasvjete;Obavezan je da poznaje objekte javne rasvjete na kojima radi, njihove karakteristike, sisteme i na~in napajanja elektri~nom energijom, prilazne putove i dr.;
6.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: VKV elektrotehnika/energetika.
Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
6.3. Posebni uslovi:
Poznavanje stanja objekata
7. Elektromonter - voza~ specijalnog vozila
7.1 Opis radnog mjesta: Radi u ekipi na odr`avanju, remontu, reviziji i intervencijama na elektroenergetskim objektima; Obavlja poslove voza~a specijalnog vozila, radi sa specijalnom auto-dizalicom i odgovoran je za osiguran rad; Obavezan je da poznaje elektroenergetske objekte na kojima radi, njihove karakteristike, sisteme i na~in napajanja elektri~nom energijom, prilazne puteve i dr; Odgovoran je za kvaliteta izvedenih radova;Odgovoran je za sredstva veze,
alat i materijal sa kojim radi;
7.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: VKV elektrotehnika/energetika
Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci.
7.3. Posebni uslovi:
Uvjerenje o osposobljenosti za upravljanjem specijalnim vozilom
Poznavanje stanja mre`e
7.4. Broj izvr{ilaca: 1
8. Elektromonter za priklju~ke- KV
8.1 Opis radnog mjesta: Vr{i priklju~enje i tehni~ki prijem kod novih potro{a~a elektri~ne energije; Vr{i obustavu dalje
isporuke elektri~ne energije potro{a~ima koji nisu izmirili dugovanje po ispostavljenoj opomeni, a na osnovu naloga;Vr{i ponovno uklju~enje potro{a~a po izvr{enoj naplati duga;Vr{i zamjenu brojila radi ba`darenja ili neispravnosti
istog; O svim uo~enim nedostacima sa~injava zapisnik i dostavlja ga neposrednom rukovodiocu; Odgovoran je za
ta~nost podataka koje dostavlja, kao i za alat i opremu koju koristi u radu
8.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: KV elektrotehnika/energetika
Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci radnog iskustva u struci.
8.3. Broj izvr{ilaca: 1
Radna jedinica „Vodovod i kanalizacija“
1.Poslovo|a odr`avanja
1.1. Opis radnog mjesta: Odgovoran je za odr`avanje postrojenja na objektima vodoosnadbijevanja; Kontroli{e ispravnost ma{inske opreme na vodo-zahvatnim objektima i vr{i redovno odr`avanje; Kontroli{e rad pumpnih stanica;Prati
utro{ak materijala, vodi evidenciju i vr{i analizu iskori{tenja istih;
1.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: VKV/KV- tehni~ke struke
Radno iskustvo: 3 (tri) godine u struci
1.3. Broj izvr{ilaca: 1
2. Referent tehni~ke pripreme
2.1. Opis radnog mjesta: Prima i obra|uje zahtjeve za priklju~ak na vodovodni i kanalizacioni sistem, zahtjeve obra|uje
po pravilima zakona o upravnom postupku; Pravi skicu, predmjer i predra~un radova za priklju~ke; Priprema tehni~ku
dokumentaciju o izvedenim priklju~cima radi evidentiranja novih potro{a~a; Priprema i obra|uje zahtjeve o tehni~kim
uslovima za projektovanje vodovodne mre`e na rekonstrukciji ili investicionoj izgradnji vodovodne mre`e
2.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: SSS - tehni~ki smjer, IV stepen
Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci u struci
2.3. Posebni uslovi:
Sposobnost za timski rad
Poznavanje rada na ra~unaru, internet i elektronska po{ta
2.4. Broj izvr{ilaca: 1
3. O~ita~ vode - dostavlja~
3.1. Opis radnog mjesta: Vr{i o~itavanje vodomjera potro{a~a vode prema utvr|enom planu; A`urno i uredno unosi podatke u odgovaraju}e evidencije i obrasce; Uredno dostavlja obavje{tenja potro{a~ima o potro{nji vode i uo~enim kvarovima; Uredno i a`urno dostavlja podatke {efu o stanju, nedostacima, kvarovima na mjernim instrumentima ku}nim
priklju~cima i vodovodnoj mre`i; Vr{i otklanjanje kvarova u {ahtovima.
3.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: SSS/KV - tehni~ka/dru{tvena
Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima
3.3. Posebni uslovi:
Poznavanje mjerni ure|aja i vodovodne mre`e
3.4. Broj izvr{ilaca: 4
4. Vodoinstalater grupovo|a
4.1 Opis radnog mjesta: Vr{i monta`u i demonta`u vanjskog i unutra{njeg vodovoda; Unosi tehni~ke podatke i
izra|uje skice izvr{enih radova, lokaciju gdje se izvode radovi, ure|uje u skladu sa zakonom o za{titi na radu, za{titi od
po`ara i eksplozije;U~estvuje u detekciji kvara na vodovodnim objektima i daje prijedloge za otklanjanje;Odgovara za
kvalitetu zavr{enih radova
4.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: KV vodoinstalater
Radno iskustvo: 2 (dvije) godine
4.3. Posebni uslovi:
Poznavanje mjernih ure|aja i vodovodne mre`e
4.4. Broj izvr{ilaca: 2
5. Radnik na odr`avanju vodovodne mre`e
5.1 Opis radnog mjesta: Vr{i pripremne radove na monta`i i demonta`i vanjskog i unutra{njeg vodovoda (kopanje,
sje~enje, dizanje, prijenos, utovar, iskop itd.); Pri radu koristi se jednostavnim alatima i opremom; Vr{i regulaciju prometa i osiguranje radnog mjesta.
5.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: NK
Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva
5.3. Broj izvr{ilaca: 4
6. Radnik na odr`avanju kanalizacione mre`e
6.1 Opis radnog mjesta: Vr{i ~i{}enje i odr`avanje primarne i sekundarne kanalizacione mre`e i kanalizacionih objekata;U svom radu koristi jednostavnije alate i opremu;Vr{i popravke na kanalizacijskoj mre`i.
6.2. Minimalni uslovi:
Stru~na sprema: NK
Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva
6.3. Broj izvr{ilaca: 2
Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih uslova ispunjavaju op{te uslove za zasnivanje radnog
odnosa:
a) da je dr`avljanin BiH
b) da je punoljetan
c) da je zdravstveno sposoban (samo kandidati koji budu primljeni dostavljaju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti),
d) da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak.
Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos podnose Prijavu na originalnom obrascu Preduze}a. Prijava
na konkurs mora da sadr`i ta~ne i istinite podatke.
Uz originalnu Prijavu JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikt BiH kandidat je du`an dostaviti kopije dokumenata kojim se dokazuju ispunjenost op{tih, minimalnih i posebnih uslova:
a) uvjerenje o dr`avljanstvu;
b) kopija li~ne karte i/ili izvod iz mati~ne knjige ro|enih
c) diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi ili drugi dokument (uvjerenje, potvrda, svjedo~anstvo i dr.). Za diplome
koje su ste~ene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine potrebna je nostrifikacija;
d) uvjerenje ili potvrdu o tra`enom radnom iskustvu;
e) kopiju radne knji`ice
f) potvrde, uvjerenje, seftifikati i/ili drugi dokumenti kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova.
Dostavljeni dokumenti moraju biti na jednom od zvani~nih jezika BIH.
Konkurs je otvoren od 30.09.2011. do 10.10.2011. godine. Zainteresovani kandidati mogu preuzeti Prijavu na konkurs
u prostorijama JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikt BiH, ul. Studentska broj: 13. Br~ko, kancelarija broj 1. ili
na web adresi www.komunalno.ba
Prijave se moraju dostaviti najkasnije do 10.10.2011. godine do 15:00 ~asova putem po{te ili li~no na adresu JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikta BiH, ul. Studentska broj 13.
Dostavljena dokumentacija ne}e se vra}ati. Dokumenti o ispunjavanju op{tih uslova ne mogu biti stariji od 6 ({est)
mjeseci. Neblagovremene, nejasne (nerazumljive) i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Sve informacije u vezi konkursa mo`ete dobiti u Slu`bi za op{te i kadrovske poslove na broj: 217-255, lokal 20.
PREDSJEDNIK
KOMISIJE ZA ZAPO[LJAVANJE
Mr Admir Nukovi}, dipl. oec
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
Policija u Čajniču uhapsila je S. F. i G. A., nastanjene na Kosovu, i Alžirca O. F., a koji su ilegalno
prešli granicu Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Ove osobe predate su u nadležnost službenika Granične policije BiH,
Jedinica Hum.
M
M
š
š Prema naredbi Općinskog suda u Sarajevu policajci PU
Ilidža pretresli su prekjučer stan B. I. (46) u ulici Ejuba
Sarajkića na Ilidži. Pronađeni su i oduzeti predmeti koji potječu iz krivičnih djela, a B. I. uhapšen je i zadržan u MUP-u
KS. O ovome je obaviješten i kantonalni tužilac, a policija radi na dokumentiranju kriminogenih aktivnosti uhapšenog.
VISOKO Završne riječi u Općinskom sudu
ž
ć ć đ
Novac vraćen vlasniku
Tinja kod Srebrenika
Portparol MUP-a KS optužen za udes koji nije prijavio policiji,
a u kojem je teško povrijeđena jedna osoba
Na pijaci u Tinji kod
Srebrenika uhapšen je M.
H. (74) iz Tuzle koji je
osumnjičen za krađu. Kako saopćavaju iz MUP-a
Tuzlanskog kantona, postoji osnov sumnje da je M.
H. u srijedu u krugu pijace
u Tinji sa štanda vlasnika
S. H. (33) iz Lukavca ukrao
kartonsku kutiju u kojoj se
nalazilo oko 140 maraka u
raznim apoenima.
Nakon što je vlasnik štanda prijavio krađu policajci su
uočili kradljivca kojeg su uz
saglasnost dežurnog kantonalnog tužioca priveli u prostorije PS Srebrenik,gdje je u
toku kriminalističke obrade
priznao izvršenje krađe. Ukradeni novac vraćen je vlasniku, a protiv M. H. bit će podnesen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu TK zbog
krađe.
O. M.
CJB Banja Luka
ć Jučer iz sudnice:
Izricanje presude
5. oktobra
(Foto: N. Omerović)
U Općinskom sudu u Visokom iznesene su završne
riječi u slučaju protiv Irfana
Nefića, aktuelnog portparola MUP-a Kantona Sarajevo, optuženog za saobraćajnu nezgodu koja se dogodila
u avgustu prošle godine u
Brezi, a u kojoj je teško povrijeđen motociklista Amar
Muratović.
Prigovor branioca
Ovaj slučaj je specifičan
po tome što optuženi Nefić,
kao policijski službenik, nije prijavio saobraćajnu nezgodu Policijskoj stanici Breza, niti je obavljen uviđaj.
Kantonalni tužilac Adis
Husić istakao je da je u cijelosti dokazano da je optuženi Nefić počinio djelo
koje mu se stavlja na teret i to
na temelju iskaza svjedoka,
vještaka i materijalnih dokaza.
- Svi propusti su nastali
iz razloga što optuženi nije
prijavio nezgodu, pa time ni
policija nije mogla obaviti
uviđaj. Otežavajuća činjenica je što nije sačinjen zapis-
nik o uviđaju, fotodokumentacija i skica lica mjesta.
Dokazano je da je do nesreće
došlo nepoštivanjem saobraćajnog znaka o prvenstvu prolaza. To je glavni
uzrok nesreće i propust optuženog Nefića - kazao je
tužilac Husić.
Branilac optuženog Nefića istakao je u završnoj riječi da nikada nije utvrđeno
kojim je motociklom upravljao oštećeni Amar Muratović te da nije posjedovao
vozačku dozvolu A kategorije.
Ograničenje brzine
- Nisu dokazani navodi
iz optužnice, jer nije dokazala da je oštećeni upravljao motociklom “yamaha”
(472 E 209), čime nije utvrđeno da li je motocikl bio
i tehnički ispravan. Da je
oštećeni poštovao saobraćajni znak ograničenja
brzine 40 na sat, mogao je
bezbjedno proći motociklom. Utvrđeno je da je
oštećeni i ranije lomio desnu nogu - izjavio je advokat
optuženog Nefića.
Prema riječima sudije
Kučukovića, presuda u
slučaju Irfana Nefića bit će
objavljena u srijedu, 5. oktobra, u 15 sati.
Saobraćajna nezgoda u
Mehmeda Spahe u Brezi.
Tada se Nefić, upravljajući
“golfom”, u kojem se nalazila i njegova supruga, sudario s motociklom kojim
je upravljao Muratović. Povrijeđenog Amara odvezao
š
Iznošenju završnih riječi u
Općinskom sudu
u Visokom prisustvovao je oštećeni Amar Muratović u pratnji
oca Bilala. Obraćajući se sudiji,
oštećeni je izjavio
da se pridržava
optužnice te da će
naknadu materijalne i nematerijalne štete tražiti
u parničnom postupku.
Oštećeni Muratović došao s ocem
kojoj je motociklista Amar
Muratović zadobio teške
povrede dogodila se u avgustu prošle godine u ulici
je u Hitnu pomoć u Brezi,
ali cijeli slučaj nije prijavio
brezanskoj policiji.
N. O.
čš č š
uviđaja policija je ispred objekta pronašla plastični pištolj, koji je razbojnik najvjerovatnije koristio prilikom
pljačke, navodi se u saop-
stvari koje su naknadno prodavali trećim osobama ili
skladištili radi prodaje, saopćeno je iz CJB Banja Luka.
Pretresima izvršenim na
području općine Bosanska
Gradiška pronađeno je oko
200 predmeta za koje postoji
osnovana sumnja da potječu
iz krađa i oni će po dolasku
vlasnika u Banju Luku biti
vraćeni.
Nakon izvršene kriminalističke obrade uhapšeni
su pušteni na slobodu. Protiv njih slijedi izvještaj nadležnom tužilaštvu zbog
počinjenih krivičnih djela,
ističe se u saopćenju.
Okružni sud Doboj
Razbojništvo na Sokocu
Maskirana osoba preksinoć je u 21.45 sati u STR
“Bartula” na Sokocu, prijeteći pištoljem, od radnice
ukrala 1.200 KM. Nakon
Zajedničkim aktivnostima pripadnika Policijske
stanice Potkozarje i policije
u Banjoj Luci uhapšeni su R.
J i G. J. iz Bosanske Gradiške
koji su izvršili deset provala
u kuće vlasništvo građana
hrvatske nacionalnosti u banjalučkim mjestima Šimići,
Potkozarje i u Banjoj Luci.
Oni su, iskoristivši priliku da u navedenim stambenimobjektima neboraviniko
u kasnim noćnim satima, neopaženo dolazili do kuća,
provaljivali na ulazna vrata i
prozore te iz unutrašnjosti
krali razne predmete, bijelu
tehniku, novac, zlato i druge
ćenju CJB Istočno Sarajevo.
Istoga dana policajci su
saznali da je oko 21 sat u samoposluzi “Onogošt” na
Sokocu izvršen pokušaj raz-
bojništva, ali da radnice nisu
slučaj prijavile policiji jer im
je napadač izgledao neozbiljno te iz razloga što iz radnje
nije ništa ukradeno.
Č "ć
Okružni sud Doboj odredio je jednomjesečni pritvor
Petru Dragosavljeviću (40),
Dušku Mariću (26), Borisu
Mariloviću (25) i Slobodanu
Radoševiću (22), svi iz Dervente, uhapšenim u policijskoj akciji “Rabić”. Oni su
osumnjičeni za neovlaštenu
proizvodnju i promet opojnih droga i nedozvoljenu trgovinu, a pritvor im je
određen zbog opasnosti da
će ometati krivični postupak
uticajem na svjedoke i da će
ponoviti krivično djelo.
Odbijen je je prijedlog za
određivanje pritvora za
Nahida Đedovića (34) i
Zahida Mujčinovića (31) iz
Gradačca te Vladice Milanovića (36) iz Dervente uz
određivanje mjere zabrane
kao alternativa pritvoru.
U policijskoj akciji “Rabić” uhapšeno je četrnaest
osoba, zaplijenjeno je pet i
po kilograma marihuane,
3.599 šteka cigareta i naoružanje. Okružno tužilaštvo
Doboj zatražilo je određivanje pritvora za sedam
uhapšenih, dok je sedam
njih nakon saslušanja pušteno na slobodu.
S.Č.
20
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
subota, 1. oktobar/listopad 2011.
21
5TH INTERNSHIP PROGRAMME
The EU Special Representative in BiH seeks candidates for 3
Intern opportunities, which are intended to be opened during
Oct-Dec 2011 at EUSR Sarajevo.
The programme is intended to provide work experience and
learning opportunities to motivated young graduates who
want to be actively engaged in assisting BiH shape its future
with the European Union.
The interns will be recent graduates in European Studies,
Political or Social Sciences, Media, Economics/Business or
other subjects relevant.
For more info please visit: www.eusrbih.eu
Closing date: Friday, 7thOctober 2011, CoB
Naoružani mladić ubio je u
jednoj katoličkoj crkvi u Madridu trudnicu, ranio još jednu
ženu i zatim izvršio samoubistvo. Hitna pomoć, koja je brzo
stigla, izvršila je na licu mjesta
carski rez i spasila bebi život, ali
nisu uspjeli spasiti i majku, javio
je AP.
Policija navodida sesve dogodilo neposredno pred početak
večernje mise u četvrtak i da se
ubijena trudnica trebala poroditi
za nekoliko dana. Ubica je 34-godišnji mladić, ubijena žena imala
je 36 godina, a ženu koja je ranjena pogodio je zalutali metak.
Izvor iz policije prenio je
AP-u da žrtva i napadač nisu bili
u rodbinskim vezama. Španski
dnevnik “Mundo” na svojoj internet-stranici naveo je da je ubica po
izvršenom zločinu kleknuo ispred
oltara i zatim pucao sebi u glavu.
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
%č
$ Australski federalni sud odbacio je žalbu Dragana
Vasiljkovića, poznatog kao kapetan Dragan, optuženog za ratne zločine u Hrvatskoj, čime je omogućeno njegovo izručenje Hrvatskoj, a on ima pravo
žalbe Vrhovnom sudu. Vasiljković (56), koji ima australsko i srbijansko državljanstvo, optužen je u Hrvatskoj za učešće u mučenju i ubistvu, a on negira da je
počinio ratne zločine.
Jedan od vođa El-Kaide, inače rođen u Sjedinjenim
Državama, Anvar el-Avlaki ubijen je u Jemenu, saopćilo je jučer Ministarstvo odbrane te zemlje. U saopćenju se samo navodi da je ubijen “zajedno s nekim od njegovih saradnika”. Avlaki, koji
je jemenskog porijekla, u bijegu je u Jemenu od decembra 2007. SAD su ga označile kao “posebno
opasnog”.
M
ć M
Ušao u crkvu u Madridu da ubije
ISTRAŽIVANJE Kvalitet života u Evropi najbolji je u Francuskoj
Uz potragu Kipra za plinom
ć ž
Turska za sada ne prihvata apele
Evropske unije i SAD da prekine podvodna istraživanja prirodnogplina uistočnom Mediteranu, gdje u istom području i Kipar traga za tim energentom.
- Naš brod će nastaviti istraživanja u tom regionu sve dok to bude
File: Pozvao na uzdržanost
potrebno - izjavio je zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova u Ankari, prenosi dnevnik “Hurriyet”.
Kada je, prošle sedmice, Republika Kipar počela potragu za plinom, Ankara je u dogovoru s kiparskim Turcima odmah uputila specijalni brod koji je tamo, također,
počeo istraživanja nalazišta plina.
To je u međunarodnoj zajednici
izazvalo veliku zabrinutost budući
da se strahuje od rizičnih susreta,
jer seu tom području nalaze i turski
ratni brodovi.
Komesar EU Štefan File (Stefan Fuele) pozvao je na uzdržanost
i izjavio da je “politika Turske prema kiparskim istraživanjima prirodnog plina - neodgovorna”. U
Briselu smatraju da je u ovom momentu najvažnije da dvije zajednice na otoku, grčka i turska, postignu dogovor o sveobuhvatnom
rješenju problema na Kipru.
Skandal potresa mađarsku stranku
!" # Zoltan Kabai je bio poznat kao Zoltan Kauboj
Burna prošlost dostiglaje Zoltana
Kabaija (43),konzervativnog mađarskog političara koji je morao dati ostavku u stranci nakon što se otkrilo da
je imao plodnu karijeru kao - porno-glumac, piše“Budapest Times”.
Zoltan Kabai je tokom svoje
“vesele” karijere bio poznat kao
Zoltan Kauboj, da bi se ulaskom u
politiku priključio desničarskoj
stranci kršćanskih nazora Jobbik.
Od 1992. do 2009. godine snimio je
84 filma, a Istvan Kovač (Kovacs),
porno-producent, smjestio je Kabaija u “elitu”po svojoj izvedbi.
- Bio je jedan od najboljih glumačkih talenata - napisao je Kovač
u svojoj autobiografiji.
Ovo nije prvi put da ta stranka
ima problema sa seks-skandalima,
jer se ispostavilo kako je Honey
Lovley zapravo njihova političarka Vivian Katona. Slične proble-
š ć
Studijom je obuhvaćeno deset evropskih zemalja, a u obzir je uzeto 16 faktora
Najgora zemlja za život u Evropi
je Velika Britanija, a najbolje su
Francuska iŠpanija, objavioje internet-portal za statistiku “uSwitch”.
Britanija je na dnu ljestvice po
kvaliteti života zbog visokih
troškova, lošeg odnosa radnog i
slobodnog vremena i niskih vladinih izdataka za zdravstvo i
obrazovanje.
Studijom je obuhvaćeno deset
evropskih zemalja, a u obzir je
uzeto 16 različitih faktora,
uključujući neto prihod po glavi
stanovnika, visinu PDV-a, cijene
hrane, goriva i kirije, kao i broj
slobodnih dana, radnih sati i
očekivanog životnog vijeka.
Britaniji su se na dnu liste pridružile Švedska i Irska. S druge
strane, Francuska je treću godinu
zaredom šampion, dok je prate
Španija i Holandija.
Upitani za pet najgorih stvari
vezanih za život, 59 posto Britanaca navodi “uništeno društvo”,
skoro polovini smetaju visoki
troškovi života, a 47 posto zabri-
nuto je zbog kriminala i nasilja.
Uprkos činjenici da su plaće u
Britaniji iznad evropskog prosjeka, najniži indeks kad je riječ o
kvalitetu života Britanija je “zaradila” zbog dužine radnih sati, malog broja slobodnih dana u godini, visokoj starosnoj granici za
odlazak u penziju, najskupljoj
hrani, visokim cijenama energenata, ali i veoma malom broju
sunčanih dana. Svaki četvrti Britanac kaže da bi napustio zemlju
kad bi mogao.
Ujedinjena opozicija protiv odbačenog režima
' ' $ š %
Dokument će sadržavati korake za demokratizaciju Sirije
Kabai: Podnio ostavku
me je imala i Mađarska straža kada
se otkrilo da je njihova zastupnica
Nikolet Muler (Nikolett Muller)
snimila 150 uradaka.
Spec
Pedeset i troje stanovnika kanarskog otoka El Hiero evakuirala je
španska policija nakon što su seizmolozi zabilježili sve jače podrhtavanje tla. Stanovnici i turisti koji su evakuirani stanovali su u podnožju
vulkana koji je sve češće počeo izbacivati kamenje, a vlasti ne vjeruju
da bi moglo doći do velike erupcije. Od 19. jula donedavno zabilježeno
je oko osam hiljada manjih potresa, a otok takva podrhtavanja nije osjetio cijelo stoljeće.
Dok u Siriji režim nastavlja
ubijati narod zbog toga što traži
promjene, predstavnici različitih
opozicionih grupa ujedinili su
snage i na sastancima u Istanbulu
dogovaraju strategiju Nacionalnog vijeća Sirije, kojom namjeravaju, konačno, svrgnuti Bašara
el-Asada. Oni će kreirati “mapu
puta”, dokument koji će biti osnova za oživljavanje demokratije u
Siriji kada režim bude svrgnut.
- Razmatramo kako predstaviti
novo vijeće i sirijske opozicione
stranke te, konačno, kako postići
cilj demokratizacije Sirije. Učinci
su pozitivni i nadamo se pomaku kazao je zvaničnik Muslimanskog
bratstva Molham Aldrobi turskom “Hurriyetu”.
Sirijsko nacionalno vijeće sastavljeno je od 140 članova, od kojih
polovina živi u Siriji, a ostali su disidenti koji ulažu napore u ujedinjenje opozicije.
Uporedo s političkom borbom
S protesta protiv režima u Palmiri
izvan zemlje, u Siriji su nastavljeni
napadi snaga sigurnosti. Jučer je
ubijeno sedam osoba, među kojima dvoje djece. Inače, prema poda-
cima visokog komesara UN-a za
ljudska prava, u Siriji je od početka
nereda 15. marta stradalo više od
2.700 ljudi.
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
KOSOVO Proširena sigurnosna zona na Jarinju
ć Tadić demantirao da je s Klinton razgovarao o podjeli
Sanader jučer po dolasku na sud
Optuženik negira da je ratni profiter
Potvrđena optužnica o uzimanju
mita 1995. godine
Pripadnici međunarodnih vojnih snaga jučer kod barikada
Pripadnici KFOR-a dodatno su jučer proširili sigurnosnu zonu na graničnom
prijelazu Jarinje na sjeveru
Kosova, na kojem su se, poslije dužeg vremena, ponovo pojavili pripadnici UNMIK-a.
Zamjenik
komandira
američke jedinice Lari Vildens (Larry Wildens) u bazi
KFOR-a iznad prijelaza Jarinje potvrdio je da su međunarodne vojne snage preuzele barikade kod kojih
danima dežuraju Srbi. Vildens je u razgovoru s predsjednikom općine Leposavić Brankom Ninićem i prisutnim građanima izjavio da
je akcija KFOR-a za cilj imala uklanjanje barikade i obezbjeđenje slobode kretanja.
Vildens je pozvao građane
da ostanumirni iporučio: “Dok
ste mirni, nećemo djelovati.”
Jučer je kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio da su
barikade na sjeveru Kosova
počele ozbiljno ugrožavati
normalan život građana i da
će biti uklonjene. Redžepi
je, ne precizirajući kada će se
to dogoditi, rekao agenciji
Tanjug da će barikade ukloniti zajednički u koordinaciji s KFOR-om i EULEX-om.
Također, kabinet predsjednika Srbije Borisa Tadića demantirao je da je na
sastanku s američkom drž-
avnom tajnicom Hilari Klinton (Hillary Clinton) u
Njujorku bilo riječi o bilo
kakvoj podjeli Kosova. List
“Danas” je, naime, u online
izdanju, pozivajući se na diplomatske izvore, objavio
da Klinton smatra da je susret s Tadićem bio bez sadržaja, odnosno da nije
čula ništa novo što bi je “razuvjerilo da Beograd i dalje
ne igra na kartu podjele
Kosova”.
Bivši hrvatski premijer
Ivo Sanader jučer je prvi put
otkad je izručen Hrvatskoj,
uz jako osiguranje, doveden
na Županijski sud u Zagrebu, gdje je nakon dvosatne
sjednice Optužno vijeće
potvrdilo USKOK-ovu optužnicu protiv njega. USKOK-ova tužiteljica je brojnim novinarima okupljenim ispred zagrebačkog
Županijskog suda rekla da je
optužno vijeće potvrdilo optužnicu zbog ratnog profiterstva te da je zadovoljna
tom odlukom.
USKOK Sanadera tereti
da je 1995., dok je bio zamjenik ministra vanjskih poslo-
va, primio 3,5 miliona kuna
provizije od prvog kredita
koji je austrijska Hypo banka osigurala hrvatskom Ministarstvu vanjskih poslova.
Sanaderov advokat Čedo
Prodanović ispričao je da se
njegov branjenik obratio sudu, odbacio je optužbe i kazao: “Ja sam branio Hrvatsku, bio sam pukovnik.”
Inače, Sabor Hrvatske
potvrdio je odluku Mandatno-imunitetne komisije o
oduzimanju poslaničkog
imuniteta bivšem premijeru
kako bi se protiv njega mogli
voditi krivični postupci u
slučajevima Hypo banka i
INA-MOL.
24
Subota 1. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
U skladu sa nastalim potrebama, Uprava dru{tva „BOSMING“ d.o.o. Sarajevo raspisuje:
KONKURS
za prijem u radni odnos
- automehanièar.................... 2 izvršioca
- bravar.................................... 1 izvršilac
- hidraulièar............................1 izvršilac
- autolakirer............................ 1 izvršilac
- autoelektrièar...................... 1 izvršilac
- radnik na obezbjeðenju....... 2 izvršioca
(sa certifikatom)
Pored op{tih uslova propisanih zakonom, za sve kandidate obavezno radno iskustvo u
struci od najmanje 10 godina.
Prijave u pismenoj formi, sa kra}om biografijom, dokazima o stru~noj spremi i radnom
iskustvu kandidati mogu dostaviti osobno ili putem po{te na adresu :
„BOSMING“ d.o.o. Sarajevo, Rakovi~ka cesta br.76, 71210 Ilid`a (obavezno u zatvorenoj koverti sa naznakom „prijava za konkurs-ne otvaraj“)
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Jahi} Osman
Generalni direktor
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INA [email protected]
JU „TRE]A OSNOVNA [KOLA“ [email protected]
objavljuje
IZMJENE JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU [email protected] RADNIH MJESTA
OBJAVLJENOG DANA 10. 09. 2011. GODINE
1. Poni{tava se dio objavljenog konkursa
Za radno mjesto pod r. br. 2. Nastavnik informatike, 4 ~asa sedmi~no
2. Mijenja se dio objavljenog konkursa
Za radno mjesto pod r. br. 3., i glasi: Nastavnik tehni~ke kulture, 14 ~asova sedmi~no
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 026048 08 Ps
Tuzla, 05. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}u u pravnoj stvari tu`ioca „Preduze}e „Delicato“ VB d.o.o. Banja Luka,
zastupan po Svetozaru Iveti}u advokatu iz Banja Luke, ul. Milana Raki}a br. 1, protiv tu`enih Preduze}e „Mesing“
d.o.o. Srebrenik ul. 211. brigade bb, i drugotu`enog Esad Im{irovi} iz Srebrenika ul. 211. brigade bb, radi duga
Vsp. 23.271,88 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta, dana 05. 09. 2011. godine, donio je:
PRESUDU
[email protected] PRIVREDNI SUD U BIJELJINI
Broj: 59 0 Mals 020343 10 Mals
Bijeljina, 23. 09. 2011. godine
OGLAS
U sporu koji se vodi kod Okru`nog privrednog suda u Bijeljini, pod naslovnim brojem 59
0 Mals 020343 10 Mals po tu`bi tu`ioca ZEDP Elektrobijeljina a.d. RJ Elektrodistribucija
Bijeljina, protiv tu`enog d.o.o. VITEX Bijeljina, sa sudski registrovanim sjedi{tem u Bijeljini, ul. Stefana De~anskog br. 214, a sada na sudu nepoznatoj adresi sjedi{ta, radi isplate
duga za utro{enu elektri~nu energiju za period od 01. 10. 2003. g. do 31. 01. 2009. g. i to glavni dug u iznosu od 1.526,16 KM i obra~unatu kamatu za ovaj period u iznosu od 632,13
KM, te daljnju zateznu kamatu na iznos glavnog duga po~ev od 26. 02. 2009. g. kao i
tro{kova parni~nog postupka. Objavljuje se dostava tu`be na obavezan odgovor tu`enome.
Tu`eni je du`an pismeni odgovor na tu`bu dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostave, uz upozorenje da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tanja kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`ioca, a ~ije je dono{enje tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgovoru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, iznijeti
razloge osporavanja tu`benog zahtjeva, iznijeti ~injenice na kojima zasniva svoje navode i
predlo`iti dokaze kojima se te ~injenice utvr|uju. Tu`ba s prilozima objavljena je i na oglasnoj tabli Okru`nog privrednog suda u Bijeljini, a dostavljanje iste se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovoga oglasa u dnevnim novinama.
SUDIJA
Gu`vi} Bo`ana
- zbog propu{tanja I
[email protected] Mesing DOO Srebrenik se obavezuje tu`iocu isplatiti iznos od 23.271,88 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 10.039,36 KM, po~ev od 17. 09. 2007. godine pa do isplate,
- na iznos od 11.217,08 KM, po~ev od 21. 09. 2007. godine pa do isplate,
- na iznos od 2.015,44 KM, po~ev od 17. 08. 2007. godine pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.450,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude.
II
U dijelu tu`benog zahtjeva kojim je tra`eno solidarno obavezivanje drugotu`enog Esada Im{irovi}a na pla}anje glavnog duga zakonske zatezne kamate i tro{kova postupka, tu`ilac se odbija.
Obrazlo`enje
Dana 21. 10. 2008. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio tu`bu protiv tu`enih, radi naplate duga. U tu`bi tu`ilac navodi da je sa prvotu`enim bio u poslovnom odnosu, da je prvotu`eni uredno preuzeo robu, te
da je uredno zaprimio i ra~une na koje nije prigovarao. Kako prvotu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu, to
je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene na pla}anje duga u iznosu od 23.271,88 KM,
sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospjelosti svakog pojedinog ra~una pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. U tu`bi tu`ilac je predlo`io i
da sud donese presudu zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu.
Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom odre|enom
roku dostavljena je tu`enom u skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7. odnosno putem isticanja iste na Oglasnoj tabli suda dana 25. 02. 2010. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 15. 02. 2010. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od
21. 10. 2010. godine. Sud je utvrdio da tu`beni zahtjev tu`ioca djelimi~no nije protivan ~injenicama navedenim u
tu`bi, te da je taj dio tu`benog zahtjeva usvojio kao u stavu I izreke i obavezao prvotu`enog na pla}anje glavnog duga u iznosu od 23.271,88 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dospjelosti svakog pojedinog ra~una, pa do
isplate. Sud je iz dokaza prilo`enih uz tu`bu ra~un otpremnica broj 587/07 od 07. 09. 2007. godine, ra~un-optpremnica 628/07 od 14. 09. 2007. godine, ra~un otpremnica 543/07 od 10. 08. 2007. godine i rje{enje o upisu u sudski registar broj U-2177/05 od 18. 01. 2008. godine utvrdio sljede}e: Uvidom u ra~une-otpremnice sud je utvrdio
da su u poslovnom odnosu bili tu`ilac Preduze}e Delicato VB DOO Banja Luka i prvotu`eni Preduze}e Mesing DOO
Srebrenik. Dakle, parni~ne stranke su zaklju~ile usmeni ugovor o kupoprodaji predvi|en ~l. 454 Zakona o obligacionim odnosima, te je u skladu sa ~l. 516 Zakona o obligacionim odnosima prvotu`eni du`an i platiti dug sa zakonskim zateznim kamatama shodno ~l. 277. Zakona o obligacionim odnosima, kako je to odredio sud, tj. od dospjelosti svakog pojedinog ra~una pa do isplate. Obzirom da je tu`beni zahtjev kojim je tra`eno da se obave`e i drugotu`eni Esad Im{irovi} na pla}anje duga, o~igledno protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, i {to su ~injenice na kojima se temelji zahtjev u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je sam tu`ilac predlo`io, to je sud dio tu`benog
zahtjeva odbio shodno ~l. 182. st. 2. Zakona o parni~nom postupku, a iz sljede}ih razloga:
Uvidom u rje{enje o upisu u sudski registar subjekta broj upisa U-2177/05 od 18. 01. 2008. godine utvr|eno je da
je drugotu`eni zakonski zastupnik prvotu`enog, a da u dokazima predlo`enim od strane tu`ioca ne mo`e se utvrditi
niti jedna ~injenica koja bi vodila do zaklju~ka suda da je zakonski zastupnik-drugotu`eni bio u poslovnom odnosu
sa tu`iocem. Osim toga kada bi se radilo i o pretpostavci da je drugotu`eni ujedno i vlasnik prvotu`enog, ni tada ne
bi do{lo do obavezivanja drugotu`enog, jer tu`ilac u predlo`enim dokazima nije dokazao da su ispunjeni uslovi predvi|eni ~l. 6. Zakona o privrednim dru{tvima FBiH. Navedeni ~lan propisuje da vlasnik udjela Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u odgovara za obaveze Dru{tva kada koristi dru{tvo za postizanje osobnog cilja koji nije saglasan sa ciljevima drugih ~lanova i dru{tva u cjelini, upravlja imovinom dru{tva kao svojom imovinom, koristi
dru{tvo za prevaru i o{te}enje svojih vjerovnika i utje~e na smanjenje imovine dru{tva u svoju korist ili korist tre}ih
osoba, utje~e da dru{tvo preuzme obaveze, iako je znao ili morao znati da dru{tvo nije ili ne}e biti sposobno da
izvr{i svoje obaveze. Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 1.450,00 KM, tro{kovi se od tro{kova za sastav tu`be po punomo}niku u iznosu od
720,00 KM, a u skladu sa va`e}om ADV tarifom (Sl. novine FBiH 22/04) i Zakona o izmjenama i dopunama o advokaturi (Sl. novine FBiH 18/05), te tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 380,00 KM, tro{kova takse na presudu u
iznosu od 150 KM, te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM. Parni~ne tro{kove sud je dosudio punomo}niku advokatu u skladu sa ADV tarifom F BiH jer se primjenjuje Zakon mjesta suda.
Sudija
Brkovi} Sadija
POUKA: Protiv ove presude u dijelu u kojem je odlu~eno o obavezivanju prvotu`enog nije dopu{tena `alba, ali se
mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 i 329 ZPP-a, dok u dijelu u kojem je tu`beni
zahtjev odbijen, `alba se izjavljuje Kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 30 dana.
oglasi
Dnevni avaz
subota 1. oktobar/listopad 2011.
25
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
PROJEKTI Utočište od klimatskih promjena
ć
Otok bi bio opremljen solarnim panelima, zračnim turbinama i sistemom reciklaže toliko
učinkovitim da ne bi bilo potrebe za uvoz namirnica s kopna
Trenerica i mladi ljubavnik se zaručili
Epilog skandala
Renata Č. (43), Hrvatica
koja godinama živi u Austriji, najavila je vjenčanje sa
svojim maloljetnim ljubavnikom. Prošle su joj godine
sudili zbog seksa s Ervinom
(Erwin), koji je tada imao samo 13 godina. Dobila je kaznu od 22 mjeseca zatvora uvjetno, izgubila je posao, a
prijetila joj je i deportacija u
Hrvatsku. Ali, kako kaže,
sve je to ojačalo njihovu vezu. Renata je Ervinu, koji
danas ima 15 godina, bila
trenerica.
- Kada mi netko kaže da
sam zlostavljan, imam osjećaj kao da mi govori da su
me silovali. Od prvog trenutka s Renatom znao sam
da prema njoj gajim osjećaje. Osjećali smo se istinski zaljubljeno - kaže Ervin.
Renata sada živi s Ervinom i njegovom majkom i
piše knjigu o njihovom odnosu.
Poljski arhitekta i vizionar Aleksander Krasinski dizajnirao je umjetni
otok toranj, koji prema izgledu liči svojevrsnoj ljudskoj viziji raja na Zemlji.
Njegov donji dio zapravo je
100 metara visok štit protiv
uragana i cunamija iznad
površine mora.
Iznad štita uzdiže se toranj na 48 spratova, sa svom
potrebnom infrastrukturom za život u gradu iz budućnosti. Neki bi mogli s
pravom reći da je taj dizajn
poput Atlantide 21. stoljeća.
Otok je zamišljen tako da
bude energetski neovisan i
samoodrživ. Bio bi opremljen solarnim panelima,
zračnim turbinama i sistemom reciklaže toliko učinkovitim da ne bi bilo potrebe
za uvoz namirnica s kopna.
Sve bi tu bilo na jednom
mjestu; i vlastita industrija, poslovni uredi, edukacijski i medicinski centri...
Rezidencijalni dio imao bi
povlaštenu i najbolju pozi-
ciju, na samom vrhu te futurističke građevine. Krasinski ističe da njegov model
otoka može poslužiti, osim
korporacijama i određenim
grupacijama, i članovima
društva koji, jednostavno,
žele živjeti na novi način.
- Nivo mora se povećava, a temperature na
Zemlji sve su više. Ovakva
građevina mogla bi spasiti
milione života ukoliko nivo mora naraste toliko da se
potope obalni gradovi kaže arhitekta.
Dodaje da otok izrađen
od željeza i stakla ima čitavu infrastrukturu potrebnu za život na kakav su se
ljudi danas navikli. Osim toga, nada se i
da će se na takvom otoku
razviti i potpuno nova civilizacija.
Ispovijest stjuardese koja je preživjela pad aviona
Ž Lice i udovi su joj bili opečeni i osjećala je jake bolove
Farzana Abdul Razak
(29) 2000. godine preživjela
je najgoru avionsku nesreću
singapurske kompanije “Singapore Airlines”. Bila je stjuardesa i imala je samo 18 godina kada je avion pri polijetanju pao u gradu Taipeiju.
U nesreći je poginulo 83
od 179 ljudi, broj bi bio i veći
da im Farzana Abdul Razak
nije pomogla.
Nekolikoje putnikaodvukla na sigurno, ali sama je
teško ozlijeđena. U bolnici je
bila60 dana.Lice iudovi sujoj
bili opečeni i osjećala je jake
bolove. Nakon što su joj skinuli zavoje pala je u depresiju.
- Nisam se mogla prepoznati, bila sam prestravljena.
Razak: U bolnici je bila 60 dana
Po licu i rukama imala sam
ožiljke. Sa 18 godina se teško
nositi s tim. Htjela sam biti
sama - kaže Farzana.
Nakon godinaf borbe s
povredama i depresijom danas je sretna majka trogodišnjeg dječaka i s porodicom
živi u Kuala Lumpuru, gdje
se preselila 2006. godine.
Amerikanac nije želio voditi ljubav
Muškarac iz SAD zvao je
policiju da prijavi djevojku
koja ga je tjerala da vode lju-
bav. Mladić koji je uputio
poziv za pomoć objasnio je
policajcima da je njegova partnerica došla iz provoda pijana i počela ga maltretirati.
Pošto nije želio spavati s
njom, djevojka je postala agresivna. Policija ju je privela i
odredila kauciju od pet hiljada
dolara.
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
USPJESI Nakon osvojenog zlata u Njujorku i srebra u Singapuru
š
ć ć ’’
Čorbadžić: Jedina ženska uloga
U okviru 51. Festivala MESS
Poziv stigao od engleskog kompozitora i producenta
filma “Hronika Zemlje” Džona Brajana Na čembalu će
se naći i svjetski muzičar Rik Vakeman
!
"
“# "č”
Reditelj Haris Pašović priča priču kroz
šesnaest muzičkih numera
Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras će biti
upriličena sarajevska premijera predstave “Ruže za Anu
terezu/Fudbalske priče” bh.
reditelja Harisa Pašovića i
koreografa iz Slovenije Edvarda Kluga (Edward Clug).
Koproducenti na ovoj
predstavi, koja je okupila vrhunske plesače i umjetnike
iz Belgije, Italije, Burkine
Faso, Singapura, Rusije,
Turske, Slovenije i BiH, su
Bosansko narodno pozorište
Druškić: Svirat će muziku za film “Earth Chronicle”
Mlada bh. pijanistica Naomi Druškić, proizvodeći prekrasnu muziku svojim čarobnim prstima, očarala je svijet. Gdje god da se pojavila,
izazvala je ovacije i oduševljenje publike, medija, ali i
svjetski poznatih umjetnika.
Nakon osvojenog zlata u
Njujorku i srebra u Singapuru ova mlada umjetnica dobiva pozive iz cijelog svijeta.
Kako saznajemo, ovog puta
poziv je stigao iz Londona.
Povijest svemira
Druškić bi, naime, već
2012. godine trebala svirati
s Kraljevskom filharmonijom “Royal”. Poziv je stigao od englskog kompozitora i producenta filma
“Hronika Zemlje” (Earth
Chronicle) Džona Daglasa
Brajana (John Douglas
Bryant), kojeg je Naomi
oduševila svojim nastupom
u Singapuru.
Druškić će na klaviru
svirati muziku za ovaj film, a
pored nje na čembalu će se
naći i svjetski muzičar
Ričard Kristofer Vakeman
(Richard Christopher Wakeman).
Za ostvarenje “Hronika
Zemlje” prvo će se snimati
muzika, a koncept za film će
razviti Brajan Vajtl (Bryant
Whittle) i to u 3D formatu.
Film govori o historiji svemira, a njegov budžet je 20
miliona dolara.
Skromna djevojčica
Naomi Druškić učenica
je Srednje muzičke škole u
Sarajevu u klasi profesorice
Senke Hasanagić, a vanredno pohađa osmi razred.
Počela je svirati sa šest, a sa
sedam godina nastupila je sa
Sarajevskom filharmonijom, da bi godinu kasnije
Š"
č
Naomi Druškić se priprema za Svjetsko Šopenovo takmičenje (Chopin), koje će biti održano
u novembru 2012. godine
u Maleziji.
Premijera predstave Šemsudina Gegića
održala i svoj prvi solo recital. Ova skromna djevojčica,
koja ne voli pričati o svojim
uspjesima, do sada je osvojila brojne nagrade.
M. ČUSTOVIĆ
Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske
Humanitarna izložba “Svjetlom za život”
Iz štampe je izašao 99.
broj časopisa za kulturu i
društvena pitanja “Behar”
koji izdaje Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske i
koji u Zagrebu izlazi od
1992. godine. Tema broja
ovog časopisa, koji uređuje
književnik Sead Begović,
jeste mlada bošnjačka poezija koju je obradio Filip
Mursel Begović.
Veoma zanimljive tekstove napisali su i Ervin
Jahić, Senad Hasanagić,
Vesna Miović, Aida Aba- Naslovnica časopisa
džić-Hodžić, Amira Džidžić, Edvin Ćudić, Ajka Tibrić, Damir Horvat Zacskai, ro-Srebreniković te Edin
Sead Alić, Dželaludin Ho- UrjanKukavica.
M. Sm.
Humanitarna izložba
fotografija “Svjetlom za
život” otvorena je preksinoć u Maloj galeriji svetog
Ante na Bistriku u Sarajevu, a pod pokroviteljstvom
Ambasade Republike Hrvatske u BiH.
Izložene su 62 fotografije šesnaest renomiranih fotoreportera iz BiH i Hrvatske, a
sav prihod od prodatih
fotografija namijenjen je
obnovi porodilišta Kanto- Početna cijena fotografija 200
eura
(Foto: S. Jordamović)
nalne bolnice u Livnu.
Izložbu je otvorio
ka ove izložbe. Početna cijeTonči Stanišić, ambasador na fotografija bila je 200 euRepublike Hrvatske u BiH, ra.
jedan od autora, ali i učesniM. Ču.
’’
Zenica i East West Centar
Sarajevo. Svjetsku premijeru
predstava je imala u Zenici.
Solistica Sarajevske opera Aida Čorbadžić jedina ima
žensku ulogu u predstavi i
prvi put se suočava s ulogom
pjevačice folka, plesačice i
glumice u jednom komadu.
Reditelj Pašović priča
priču kroz šesnaest muzičkih numera, a radnja se
uglavnom odvija u tekstovima pjesama.
M. Ču.
% " š &
”Časna grešnica” na sceni ASU-a
Predstava u kojoj je pozorišnim jezikom tematizirano pitanje djece čije su
majke silovane u posljednjem ratu i koja su u potrazi
za svojim identitetom “Časna grešnica” autora i reditelja Šemsudina Gegića premijerno je izvedena preksinoć na Otvorenoj sceni Obala Akademije scenskih umjetnosti (ASU) Sarajevo.
U predstavi se Gegić koristio i elementima dokumentarnog filma, koji je dio
autorovog 15-godišnjeg istraživačkog rada, te drame.
- Premijera je bila izuzet-
(Foto: S. Jordamović)
no uspješna. Ono što me posebno raduje je što je publika
na bis glumce vraćala više
puta. O našem uspjehu svjedoče i pozivi za Beograd, u
toku su pregovori za Kairo, a
svakako ćemo imati gostovanja po drugim bh. gradovima - kazao je Gegić.
U predstavi igraju studentice četvrte godine Odsjeka za glumu ASU Ajla
Hamzić iz Goražda i Staša
Dukić iz Tuzle, koje tumače
glavnu junakinju predstave
s dva imena - Asju (Grešna) i
Asiju (Časna).
M. Ču.
28
Subota 1. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INA JAJCE
Osnovna {kola „Berta Ku~era“
Jajce
Tel: 030/654-297, fax: 654-298
Broj: 483/11
Datum: 28. 09. 2011. godine
Na osnovu ~lana 74 i 75 Zakona o osnovnoj
{koli (Sl. novine SBK-a br. 11/01), ^lana 3
Pravilnika o radu {kole, ^lana 123 Pravila
[kole, te na osnovu odluke Upravnog odbora O[ „Berta Ku~era“ Jajce raspisuje:
KONKURS
za izbor i imenovanje direktora {kole
Pored Zakonom propisanih op}ih uslova,
kandidat mora da posjeduje slijede}e uslove: VII/VI stepen stru~ne spreme, profesor
ili nastavnik, pedagog, polo`en stru~ni
ispit, najmanje pet godina radnog iskustva
na poslovima odgoja i obrazovanja, nakon
ste~enog odgovaraju}eg obrazovanja,
dr`avljanstvo BiH, organizacijske sposobnosti, da nije osu|ivan pravosna`nom presudom za krivi~no djelo ili za krivi~no djelo
protiv dostojanstva li~nosti i morala.
Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom kandidati trebaju dostaviti slijede}u
dokumentaciju:
- dokaz o stru~noj spremi
- dokaz o polo`enom stru~nom ispitu
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih
- uvjerenje o dr`avljanstvu
- uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka
- potvrdu o radnom sta`u
Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave
se ne}e uzimati u razmatranje.
Prijave slati na adresu:
JU O[ „Berta Ku~era“ Jajce
Fra Antuna Kne`evi}a 8.
70101 Jajce
UNIVERZITET U SARAJEVU
MA[INSKI FAKULTET SARAJEVO
raspisuje
KONKURS
za izbor u akademsko zvanje
1. Nastavnik (sva zvanja) za nau~nu oblast:
„Matematika“
Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti kompletnu potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za izbor u skladu sa Zakonom.
Izbor u akademsko zvanje vr{i se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Slu`bene
novine Kantona Sarajevo“ broj: 22/10), Pravilima Univerziteta u Sarajevu i Pravilima
Ma{inskog fakulteta Sarajevo.
Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj
prijavi nazna~iti akademsko zvanje za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava }e se
smatrati neurednom i ne}e biti razmatrana.
Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja. Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti putem po{te ili li~no sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“, na
adresu: Ma{inski fakultet Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br. 9., Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne}e
se vra}ati kandidatima.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 061995 08 P
Sarajevo, 26. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Vesna Merdanovi} u pravnoj stvari tu`itelja E{refa [a}irovi} iz Sarajeva, ul. Dobojska br. 16 a koju zastupa Dautbegovi}
Almin, advokat iz Zenice, protiv tu`enih 1. Kavazovi}
Ibrahim iz Sarajeva, ul. Dobojska 16 a i 2. Hod`i}
Senahid iz Sarajeva, Male{i}i bb, radi poni{tenja
ugovora, OBJAVLJUJE
vaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele
izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao
dokaz (~lan 77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima
koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o
prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79., 80
ZPP-a).
Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je
uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te
odr`i (~lan 84. st. 1. ZPP-a).
POZIV ZA PRIPREMNO RO^I[TE
ZA KAVAZOVI] IBRAHIM
ZA DAN UTORAK, 15. 11. 2011. GODINE U 14.00
SATI U SOBU BROJ 325/III
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. st. 2 ZPP-a)
Uz poziv se obavje{tava tu`eni da dokaze dostavljene u spis mo`e preuzeti u pisarnici suda
NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasni-
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od
15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Vesna Merdanovi}
u RUSMIR MESIHOVI]
UKIDAMO LISTE
^EKANJA ZA
LIJEKOVE
PROTIV RAKA
POLITI^KI PRILOG [email protected] BH. DNEVNIKA
u BOLONJCI
DIPLOMA IZ
ZENICE PRIZNATA
U PARIZU, ALI NE
I U SARAJEVU
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
PARA VRTI SVUGDJE Banja Luka pla}a, Va{ington tro{i, Bosna ispa{ta
DODIK SKR[IO
13 MILIONA DOLARA
ZA LOBIRANJE
Re­pu­bli­ka­Sr­pska­je­na­tre}em,­glo­ba­lnom
mje­stu­u­Va{ingto­nu,­odmah­na­kon­
pr­e­bo­ga­tih­Uje­di­nje­nih­Ar­a­pskih­Emi­r­a­ta,
ko­ji­su­izdvo­ji­li­tek­700.000­do­la­ra­vi{e­
od­njih,­za­lo­bi­r­a­nje­u­Ame­r­i­ci
2
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
X PARA VRTI SVUGDJE
Banja Luka pla}a, Va{ington tro{i, a Bosna ispa{ta
RS na lobiranje u
skr{ila 13 miliona
Manji bh. entitet nalazi se na tre}em mjestu, odmah iza prebogatih Ujedinjenih Arapskih Emirata
z Koliko novca je uzeo Ralf D`onson, biv{i zamjenik visokog predstavnika u BiH
Pi{e:
Erol AVDOVI]
vu~i gotovo nevjerovatno, ali manji bh.
entitet, iako siroma{niji dio Bosne i Hercegovine, tro{i vi{e novca za
lobiranje u SAD nego bilo
ko drugi s jugoistoka Evrope. Republika Srpska je
na tre}em, globalnom
mjestu u Va{ingtonu,
odmah nakon prebogatih
Ujedinjenih Arapskih
Emirata, koji tako|er
izdvajaju milionske svote
novca za lobiranje u Americi. Na prvom su Kajmanski Otoci, koji u Americi
pozitivno tro{e svoje dola-
Z
re za promoviranje svojih
turisti~kih ljepota.
Ambiciozni projekti
Prema analizi zaklade
„The Sunlight Foundation“ koja se mo`e na}i na
njihovoj internet-stranici
(http://reporting.sunlightfoundation.com/2010/topplayers-2009/), Vlada u Banjoj Luci izdvojila je 2010.
godine iz d`epova svojih
poreznih obveznika nevjerovatnih 4,6 miliona dolara
za pridobivanje utjecaja
me|u ameri~kim du`nosnicima. Uzimaju}i u obzir
da su, prema istim izvorima, bogati UAE potro{ili
svega 700.000 dolara vi{e
(ukupno 5,3 miliona), promoviraju}i samo svoje poslovne interese u 2010. godini, o~ito da je rije~ o veoma ambiciozno zami{ljenim projektima iz manjeg
bh. entiteta, {to svakako
otvara pitanje otkud RS toliki novac?
Od 2007. do 2011. godine RS potro{ila je ~ak oko
13 miliona dolara za iste
poslove u Va{ingtonu. A
samo u prvom polugodi{tu
ove godine za lobiranje u
ameri~koj prijestonici
izdvojila je 1,7 miliona dolara. U ovu sumu ne spadaju fondovi koji su s istom
namjenom potro{eni u evropskim centrima mo}i. No-
vac, o~igledno, nije potro{en na dovo|enje ameri~kih investitora u BiH.
Neke od najpoznatijih i
svakako najskupljih lobisti~kih firmi ili kako ih novinari zbog svoje agresivnosti nazivaju „lobisti~ke
ajkule“ rade u korist interesa RS, koji se ~esto ne podudaraju s interesima
dr`ave BiH.
Od maja 2009. kompanija „Picard Kentz and Rowe LLP“ predstavlja u
Va{ingtonu RS u skladu s
vrlo strogim, ali jasno definiranim zakonima SAD o
agenturi u korist strane
dr`ave. To samo po sebi predstavlja kontroverzu, jer
[ta u cijeloj pri~i rade politi~ari iz bh. prijestonice
S obzirom na to da je RS
zapravo „ekskluzivni“ lobista iz BiH u Va{ingtonu, jer
je, kako to tvrde analiti~ari,
lobiranje u korist Federacije ili dr`ave u cjelini gotovo
ravno nuli, to zna~i da je
„istina“ koja se u Va{ingtonu plasira o BiH, posebno
prema republikanskim dijelovima Kongresa, okrenuta samo u jednom pravcu, u smjeru Banje Luke.
Admir [erifovi}, predsjednik jedine bh. lobi-
sti~ke organizacije
„Bosniak American Advisory Council for Bosnia
and Herzegovina“
(BAACBH), koja i pored
etni~ke odrednice u svom
imenu, lobira u korist cijele BiH, ka`e nam da u Sarajevu nema puno interesa
za njihov rad, jer je on prije svega nestrana~ki.
- Da biste kao dr`ava
napravili vidljive pomake u
politici u Va{ingtonu, potrebno je da imate konkre-
tnu, konzistentnu i dugoro~nu strategiju djelovanja
i prisustva pri institucijama ameri~ke zakonodavne
i izvr{ne vlasti, u think-tanks (trustovima mozgova),
medijima ameri~kog javnog mnijenja. Za tako
ne{to potrebno je odvojiti
finansijska sredstava i na}i
profesionalce koji se bave
lobiranjem i zalaganjem u
va{e ime - ka`e [erifovi}.
Toga, naravno, tvrde
gotovo svi upu}eni, dakle
novca, volje ili politi~kog
razumijevanja u Sarajevu
do sada nije bilo. Sve dok
bude tako, nikoga ne treba
~uditi sve ~e{}a „diplomatska zbunjenost“
me|unarodne zajednice u
BiH koja uz hroni~ni nedostatak vremena u
Va{ingtonu da se pored
Srednjeg istoka i svih krupnih globalnih pitanja
SAD jo{ bavi Balkanom,
politi~ka agonija stanovat
}e na istoj adresi u BiH.
niko od bh. diplomata s
„adekvatnim“ pravnim
znanjem u Americi ne primje}uje da RS, koja nije
dr`ava, ve} entitet u sklopu
BiH, ne bi valjda smjela ili
mogla da koristi usluge
agenture koje su dozvoljene dr`avama. Jedina dobra
stvar oko ovoga je {to ameri~ki zakoni insistiraju da
agenture u Va{ingtonu do
posljednjeg dolara transparentno posluju, pa otuda i
znamo o potro{enom novcu iz RS.
Kompanija „Picard Kentz and Rowe“ za RS je u
proteklom periodu, izme|u
ostalog, razvijala „cjelovitu
medijsku strategiju u
SAD“. Najvjerovatnije je i
kao dio tih aktivnosti otvoreno prvo „pravo“ dopisni{tvo jednog lista iz regiona u Va{ingtonu, gdje
odnedavno radi dopisni~ki
ured „Nezavisnih novina“.
To je opet drugi kuriozitet,
znaju}i da se u Americi za
dopisni~ke poslove, recimo, svi ve}i hrvatski mediji
odavno za mnogo skromnija sredstva, bez kirije za dopisni~ke urede i sli~no, anga`iraju samo lokalci.
Strategija u UN-u
Ista firma za RS razvija
i „strategiju komunikacija“ prema UN-u i EU. No,
mnogima koji ove institucije prate na licu mjesta
ve} godinama nije jasno
{ta Amerikanci zapravo
rade u svjetskoj organizaciji „predstavljaju}i RS“,
gdje su zvani~no predstavljeni samo interesi BiH
kao redovne ~lanice UN-a
(?!) Uz negativnu selekciju jednog dijela starih bh.
diplomatskih kadrova u
Njujorku, koji prvo vode
ra~una o sebi, pa onda o
interesima BiH, ovo je dodatni udarac bh. predstavljanju u Americi.
KULOARSKE PRI^E
Od poltronstva gore bolesti nema
Lider SNSD-a u no}nom provodu
Vele, od poltronstva
ni{ta gore nema. Insan tada izgubi svoje „ja“, i postane svoje „on“. Ima toga
svugdje i na sve strane, ali
po onome {to se ovih dana
prepri~ava u politi~kim
kuloarima, kao da su po
Salmiru Kaplanu,
(slu~ajnom) ministru kulture, krojili definiciju poltronstva.
Ba{ kao u onom vicu
kada su druga Tita svojevremeno vodili u lov po
bugojanskim lovi{tima. Pa
bi on pucaj do iznemoglosti u patke koje lete, i nijednu ne pogodi, a okupljeni
poltroni mu govorili:
„Dru`e Tito, ~udno ba{,
Posjetioci banjalu~kog
no}nog kluba „Mistik“ bili
su pro{log vikenda nemalo
iznena|eni kada im se u provodu poslije pono}i pridru`io i predsjednik Republike Srpske i lider SNSDa Milorad Dodik.
Dodik je tih dana bio u
zvani~noj posjeti Rusiji,
gdje je razgovarao o energetskim projektima, priklju~enju RS na plinovod
„Ju`ni tok“, a prisustvovao
je i konvenciji na kojoj je
lider Jedinstvene Rusije i
premijer Vladimir Putin
prihvatio prijedlog da se na
Nakon Putina, Dodik
se opu{tao u ’Mistiku’
Ima Kaplan svoje ’on’
mrtva, a leti“. E, tako se i
mla|ahni Kaplan pona{a.
Pri~a se da je na posljednjoj sjednici Predsjedni{tva SDA, da bi „drugu
Tihi}u“ dokazao da i
„mrtve ptice lete“, nasrnuo verbalno na neke svoje kolege prijete}i im prstom uz re~enicu: „Dok
predsjednik (Tihi}) i ja
krv svoju lijemo, od vas
nekima izlazi slika u
„Avazu“ i to pozitivno
pi{u o vama!“
I hajd’ {to „ono“ leti da
se dodvori Tihi}u i poltroni{e, pa ni po jada, jer da
mu nije njega, ministarsko
mjesto bilo bi mu tek puki
„ameri~ki san“. Nego {to,
Kaplan: (Slu~ajni) ministar i
ptice koje lete
~im ugrabi priliku, jada se
okolo po sarajevskim bircuzima koliko ga najmo}nija novina stalno dere i proziva. Te da bi rado
dao kakav intervju ili da se
{ta pozitivno o njemu napi{e, ali, avaj, jadan ne
smije, zahatorit }e mu predsjednik. Jer, ima Kaplan
D. A.
svoje „on“!
izborima 2012. godine kandidira za predsjednika
ove zemlje.
Odmah po povratku iz
Moskve u Banju Luku, Dodik se odlu~io da ve~er nastavi u no}nom provodu, a
kako „Avaz“ saznaje od gostiju „Mistika“, izabrao je
ba{ ovaj klub.
Ovaj lokal popularno je
okupljali{te mladih Banjalu~ana, koji se vikendom,
uz glasnu muziku i alkohol, zabavljaju do ranih jutarnjih sati, a u subotu nave~er dio te atmosfere bio
je i Dodik.
Dodik: Zabave mu nisu strane
- Nazvao je ne{to prije
pono}i i pitao je li gu`va.
Stigao je prije pola jedan sa
nekoliko prijatelja, sjeli su
u separe i dru`ili se uz konjak. Zabavljao ih je i lokalni band, koji svake subote
u`ivo svira strani pop i rok
- ispri~ali su u ovom klubu.
B. S.
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
u SAD
dolara
Va{ington:
Utjecaj me|u
ameri~kim
du`nosnicima
svi kupuju
X PROFIL Sadik Ahmetovi}
Pohod na jo{ jedan mandat
Pravo je pitanje kako to da ministar sigurnosti, sve dok nije objavio „Avaz“, nije do tada
znao da gra|ani na koje „pazi“ njegovo osoblje bje`e iz dr`ave. I zbog ~ega bje`e!
roblem 72 dr`avljana
BiH koji su zatra`ili
azil u Kraljevini Belgiji ovih dana mogao bi biti rije{en na op}e zadovoljstvo zvani~nika Belgije i
EU, a posebno BiH. Azilanti }e, izvarani pri~om da je
Belgija otvorila vrata nezaposlenim Bosancima i Hercegovcima, kako je saop}io
dr`avni ministar sigurnosti
Sadik Ahmetovi}, biti
vra}eni u na{u zemlju, pa
makar dr`ava po njih morala poslati vlastiti avion.
P
Popravljanje {tete
Za ministra Sadika
Ahmetovi}a problem azilanata koji su stigli u Belgiju
imao je prioritet hitnog
rje{avanja. Zbog njih je
po`urio u Posavinu, razgovarao s na~elnicima op}ina
iz kojih azilanti poti~u, a
sve radi „{to br`eg i efikasnijeg popravljanja {tete“
koju su 72 Posavca nanijela
evropskom ugledu BiH. Za
one koji ne znaju, po`eljeti
takvog ministra bar jo{ jedan mandat!
Zanemaruju}i ~injenicu
da je dva, tri dana prije nego {to je obi{ao Vukosavlje,
Grada~ac, Od`ak... ministar Ahmetovi} obznanio
Firma objavljuje svoju
internet-stranicu (www.bihdaytonproject.co
m), koja je opisana kao
„centrala za prikupljanje
~lanaka, vijesti, komentara
i dokumenata“ vezanih uz
BiH i Dejtonski sporazum.
Na stranici su obi~no i
„uredni~ki“ komentari koji kritiziraju nastojanja da
se BiH centralizira kao
dr`ava, uz sugestije kako bi
se njena dr`avna struktura
mogla jo{ vi{e politi~ki olabaviti u korist entitetskog
ustroja.
Koliko masno RS napla}uju znani ameri~ki lobisti, pokazuje podatak da
je Ralf D`onson (Ralph Johnson), ina~e biv{i zamjenik visokog predstavnika u
BiH (koji je u Sarajevu
slu`bovao od avgusta 1999.
do jula 2001.), u drugoj polovini lobisti~koj kompaniji 2010. fakturisao oko
34.000 dolara za putovanja
na relaciji Va{ington - Njujork, Be~ - Beograd. Radi se
o firmi „Quinn Gillespie &
Associates LLC“, koja radi
u korist RS u Americi.
dr`ave. I zbog ~ega bje`e!
Odakle odjednom da se toliko zabrine ako se zna da
hiljade bh. dr`avljana godinama `ive u azilantskim
getima {irom Evrope. Je li
to proradio njegov uro|eni
damar za „pravo vrijeme“
za reakciju?!
Ta~no jeste da je me|u
onih oko 400 Bosanaca koji su u ovoj godini zatra`ili
azil u zemljama EU barem
10 posto raznoraznih probisvijeta i prevaranata! Ali
{ta je s onih 90 posto? Ko
su oni, zna li ministar? Jesu li sli~ni onim nekoliko
hiljada ministrovih Podrinjaca koji su u posljednjih
desetak godina zatra`ili
azil u Francuskoj, [vedskoj, [vicarskoj, Holandiji, a koje bi ministar morao
poznavati jer su ih put
Evrope, ilegalno, vodili trgovci iz njegovog ogranka
stranke koja ga je prije
~etiri godine delegirala da
se brine o sigurnosti BiH?
Tra`enje azila
Pita li se ministar odakle ba{ da u Evropi azil
tra`e isklju~ivo povratnici
u rubne dijelove BiH - Podrinje i Posavinu, odnosno
Bo{njaci i Hrvati koji su se
Prijateljstvo s Tihi}em
Sadik Ahmetovi} ro|en je 1969. godine u mjestu Podgaj kod Srebrenice. Zavr{io je Defektolo{ki fakultet u
Tuzli, na kojem je 2009. godine i magistrirao. ^lan je Predsjedni{tva SDA i aktivni ~lan ove stranke od 1990. godine. Sav dosada{nji radni anga`man imao je zahvaljuju}i
~lanstvu u SDA i prijateljstvu sa Sulejmanom Tihi}em.
da su problem azilanata
izmislili bh. mediji, ta~nije
„Dnevni avaz“. Pravo je pitanje kako to da ministar
sigurnosti nije do tada znao
da gra|ani na koje „pazi“
njegovo osoblje bje`e iz
vratili u mjesta u kojima
im je prije dvadeset godina
bio namijenjen nestanak?
Odakle ba{ njih da stalno
varaju kojekakvi „kriminalu skloni ljudi“, kako
sumnja ministar? Ma ne
Ahmetovi}: Ne treba ga potcjenjivati, jer gazi sve pred sobom
pita, {ta ga je briga!
On je ministar koji je to
{to jeste postao gaze}i preko
svih problema s kojima se
suo~avala baza koja ga je
gurnula u politi~ku orbitu i
koji je oduvijek znao kad je
pravi trenutak „za brzu reakciju“. Bilo da je ru{io ljude
koje je na lokalnom nivou
vidio kao smetnju u svom
usponu do trona bh. vlasti
ili da se hvatao za skute
onih koji su mu na globalnom nivou mogli ponuditi
sve {to mu ne pripada.
Sadika Ahmetovi}a niko ne bi trebao potcjenjivati. Njegovo „zabrinuto“
lice za evropski ugled BiH
Sve vi{e problema za Mladena Ivani}a
Politi~ka papazjanija u USK
Burna de{avanja proteklih mjeseci potresaju PDP
Mladena Ivani}a, u ovom
momentu jedinu relevantnu
opozicionu snagu u Republici Srpskoj nakon otpo~injanja ljubavne politi~ke veze
izme|u SDS-a i SNSD-a.
Iako u PDP-u vole re}i
da protiv njih vladaju}i
re`im vodi „specijalni medijski rat“, {to je u neku ruku i
ta~no, ~injenica je tek da pojedini istaknuti ~lanovi ove
stranke poku{avaju pobje}i
u partije koje im mogu osigurati upravlja~ke fotelje.
Skup{tina Unsko-sanskog kantona nije prihvatila listu od sedam kandidata za pozicije u Nezavisnom
odboru za izbor policijskog
komesara te je tim ~inom
proceduru koju je {est mjeseci vodila Komisija za izbor i imenovanje ovog tijela, vratila na po~etak.
Iako je Komisija, na ~elu
sa Seadom Kadi}em, nastojala da zadovolji vi{e kriterija u izboru najboljih kandidata, kao {to su usmeni intervjui, stru~na sprema, nacionalnost, spol, teritorijalna
Jo{ jedan kvisling
unutar PDP-a?!
Posljednja politi~ka afera
potresa bijeljinski Odbor
PDP-a, koji, prema navodima pojedinih medija, u kompletu namjerava prije}i u
Dodikov SNSD!?
Sve je, navodno, izre`irao predsjednik Op}inskog
odbora PDP-a Slavi{a Markovi}, ina~e ro|ak istaknute
funkcionerke SNSD-a Milice Markovi}. Za njega se
pri~a da je infiltriran u
Op}inski odbor Ivani}eve
stranke kako bi Dodik imao
direktnu kontrolu nad
PDP-om u ovom gradu na
3
zbog 72 Posavca u azilu u
Belgiji, za one koji poznaju
strukturu njegove li~nosti,
upravo je najava njegove
gr~evite borbe za jo{ jedan
mandat u Vije}u ministara, po mogu}nosti da to
ponovo bude Ministarstvo
sigurnosti. I treba mu ga
dati. To je jedini put da historija na miru, imenom i
prezimenom poreda sve
one koji }e kad-tad odgovarati za poslijeratno „ubijanje“ povratnika u RS,
posebno Bo{njaka. Pa i
onih koje „odlu~ni“
Ahmetovi} trenutno vra}a
iz Belgije.
A. [email protected]]
Zbog ’na{ih’ i ’njihovih’,
komesar na ~ekanju
Markovi}: Ro|aka vu~e za
sobom
istoku Republike Srpske.
Vrijeme }e, pak, pokazati jesu li ove glasine ta~ne,
ali ~injenica je da }e Ivani}evoj partiji trebati dosta
snage da istrpi sve udare
Dodikove medijske
ma{inerije uo~i op}inskih
izbora 2012. godine. A. [.
zastupljenost, zastupnici su
glatko odbili ovaj prijedlog.
Iz pouzdanih izvora saznajemo da je aktuelna politika umije{ala svoje prste,
rukama svojih zastupnika
onemogu}ila ovaj izbor te
postavljanje novog policijskog komesara USK odgodila do daljnjeg.
Razlog - nisu pro{li „njihovi“ ljudi. Nezvani~no, jaki ljudi u vlasti tra`ili su da
me|u sedam onih koji }e birati novog komesara, budu
Marinko Turi}, Edin Huji}
i biv{i policijski komesar
Trnini}: Ne ispunjava uvjete
Husein Jakupovi}.
Odatle je i do{la blokada. Kao {to je poznato, nakon operacije „Kastel“ i
hap{enja policijskog komesara USK Rame Brki}a, na
mjestu vr{ioca du`nosti komesara je Stevo Trnini},
koji je napunio 65 godina
`ivota, nema odgovaraju}e
obrazovanje niti ~in za ovu
funkciju.
M. DEDI]
4
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
X DIJASPORA Nakon odluke Ustavnog suda BiH o Zakonu o dr`avljanstvu
Stop ’zakonitom’
etni~kom ~i{}enju
Za petnaest godina bh. dr`avljanstva odreklo se oko 52.000 na{ih gra|ana z Sudbina blizu pola miliona Bo{njaka
u dijaspori godinama je prepu{tena onima koji i danas negiraju genocid u Srebrenici
stavni sud Bosne i
Hercegovine nalo`io
je Parlamentarnoj
skup{tini na{e zemlje da u
roku od pola godine izmijeni sporni Zakon o dr`avljanstvu BiH koji onemogu}ava zadr`avanje bh.
dr`avljanstva osobama koje
imaju drugo dr`avljanstvo
u zemljama s kojima BiH
nema potpisane bilateralne
sporazume.
U
Nova prijetnja
Ustavni sud BiH je, raspravljaju}i o zahtjevu
bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a, zaklju~io kako dva
~lana Zakona koji govore o
„prestanku dr`avljanstva po
sili zakona“ treba uskladiti
s Ustavom BiH koji zabranjuje da bilo koja
osoba mo`e biti „arbitrarno li{ena
dr`avljanstva BiH“.
Ustav odre|uje
i da se moraju
sklopiti bilateralni sporazumi
o dvojnom
dr`avljanstvu, pri
~emu se daju
i precizni
rokovi za
dono{enje
ovih sporazuma sa
susjednim
dr`avama
koji,
me|utim, u
me|uvremenu nisu
doneseni.
Sporni ~lanovi 17. i
39. Zakona o dr`avljanstvu
BiH posebno poga|aju bh.
dijasporu i prijete da oko
pola miliona Bosanaca i
Hercegovaca koji `ive izvan svoje mati~ne dr`ave
izgubi dr`avljanstvo BiH.
^injenice govore sljede}e: za petnaest godina
bh. dr`avljanstva odreklo
se oko 52.000 na{ih
gra|ana, a ako se ne promijeni Zakon o dr`avljanstvu
BiH, taj broj bit }e drasti~no pove}an nakon prvog januara 2013. godine,
kada BiH isti~e rok za zaklju~ivanje sporazuma o
dvojnom dr`avljanstvu s
drugim dr`avama, rok koji
je 31. decembra 2002. godine, izmjenama Zakon o
dr`avljanstvu BiH, nametnuo tada{nji visoki predstavnik u BiH Pedi E{daun (Paddy Ashdown).
E{daun je tada spasio
mati~no dr`avljanstvo stotinama hiljada na{ih
gra|ana koji `ive u zemljama s kojima BiH nema
sklopljen sporazum o dvojnom dr`avljanstvu. No,
vrijeme neumoljivo te~e i
uskoro }e se navr{iti ~itava
decenija od kada je E{daun
blagovremeno reagirao.
Tako se primi~e i nova prijetnja bh. dijaspori koja je
spas od genocida i etni~kog
~i{}enja potra`ila
{irom Evrope i svijeta.
Vi{e od jedne decenije
na{a dijaspora je upozoravala bh. vlasti na diskriminatorski ^lan 17. Zakona o
dr`avljanstvu BiH koji ide
u prilog o~iglednoj monstruoznoj namjeri da se
etni~ko ~i{}enje zapo~eto
tokom agresije na BiH nastavi u miru zakonskim regulama. Brojna upozorenja,
dopisi, zahtjevi Bosanaca i
Hercegovaca rasutih {irom
planete ostali su „mrtvo
slovo na papiru“.
Nekoliko poku{aja
bo{nja~kih zvani~nika i parlamentaraca da isprave
gre{ku prema na{im
gra|anima koji su svoj `ivot silom prilika, bolje re}i
silom etni~kog ~i{}enja,
nastavili u inozemstvu,
do`ivjelo je potpuni krah, jer su srpski predstavnici u dr`avnim
institucijama u kojima se odlu~uje
u~inili sve da
Bo{njaci otjerani sa svojih
ognji{ta
ostanu vani i
zvani~no
postanu
E{daun:
Spasio
mnoga bh.
dr`avljanstva
„stranci“, bez dr`avljanstva
mati~ne zemlje, bez bosanskog identiteta i mogu}nosti da se vrate na svoje.
Grad stranaca
S pravom je potpredsjednica Vije}a bh. organizacija Australije Senada Softi}-Telalovi} nekoliko puta upozoravala da sporni
~lanovi Zakona o dr`avljanstvu BiH predstavljaju finalni dio etni~kog ~i{}enja,
te da je „namjera da se bh.
gra|anima koji su protjerani za sva vremena zatvore
vrata BiH“. Sudbina blizu
pola miliona Bo{njaka u dijaspori godinama je prepu{tena na milost i nemilost onih koji i danas negiraju genocid u Srebrenici i
najstravi~nije zlo~ine.
Politi~ari iz RS, snagom
svog glavnog oru`ja
oli~enog u entitetskom glasanju, do sada
su uspjeli
„odbraniti“
^lan 17. nastavljaju}i
tako i u miru etni~ko
~i{}enje, ovoga puta vje{to
modificirano kroz legislativu i
Prva „`rtva“ Sergej Barbarez
Ni biv{i reprezentativac BiH Sergej Barbarez
vi{e nije bh. dr`avljanin.
Naime, on se morao
odre}i mati~nog dr`avljanstva s obzirom na to da
je, u me|uvremenu, dobio dr`avljanstvo Njema~ke. Ka`e da odluka
nije bila laka.
- Odavno svi ~lanovi
moje familije, a djeca od
ro|enja, imaju njema~ke
nemo} bo{nja~kih, za{to ne
re}i i hrvatskih politi~ara.
Zato je bh. dijaspora dugo
upozoravala da }e, ukoliko
ovaj ~lan Zakona o
dr`avljanstvu ostane na
snazi, za sva vremena prostor RS ostati samo srpski,
jer je oko tri ~etvrtine iseljenika upravo iz ovoga
entiteta.
- Bo{njaci i Hrvati u
ovom entitetu vi{e ne}e
mo}i glasati, dakle ni birati
svoje predstavnike u vlasti.
Kulturna, vjerska i ekonomska budu}nost bit }e zauvijek uni{tena jer }e se
Bo{njaci svesti na nacionalnu manjinu. Tako }e Kozarac, koji je skoro stoprocentno bo{nja~ki, biti grad stranaca, jer tek 20 posto stanovnika nema strano dr`avljanstvo. Sli~no }e pro}i Zvornik, Kozluk, Srebrenica,
Bratunac... - opisao je strahovanja Bo{njaka u dijaspori Me{a Pargan.
Milion i po raseljenih Bosanaca i Hercegovaca sa zebnjom je pratilo {ta se de{ava u
na{oj zemlji, u zakonodavnoj i izvr{noj
vlasti koja je, umjesto
da rje{ava njihovu sudbinu, radila upravo
suprotno - stvarala je
jo{ neizvjesniju budu}nost za pola miliona svojih gra|ana ostavljaju}i da nad njihovim
Hronolo{ki doga|aji
Silajd`i}:
Nedr`avni~ki i
nepromi{ljeni
potezi
- Rok za potpisivanje
bilateralnih ugovora je
bio 1. 1. 2003. godine.
- U decembru 2002.
godine 35.000 gra|ana potpisalo peticiju za izmjenu zakona o dvojnom
dr`avljanstvu.
- Izmjenama Zakona o
dr`avljanstvu BiH koje je
nametnuo visoki predstavnik Pedi E{daun 31. dece-
mbra 2002. rok za zaklju~ivanje sporazuma o
dvojnom dr`avljanstvu produ`en je na deset godina.
- 23. decembra 2002. godine Zastupni~ki dom
Skup{tine BiH produ`io
rok za sklapanje bilateralnih sporazuma o dvojnom
dr`avljanstvu za 10 godina.
- 13. maja 2003. godine
Predstavni~ki dom Parla-
menta BiH usvojio Prijedlog izmjene i dopune Zakona o dr`avljanstvu BiH
kojom se legalizira dvojno
dr`avljanstvo.
- 28. i 29. novembra
2003. godine Dom naroda
Parlamenta BiH odbio je
da razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avljanstvu BiH.
paso{e. Bio bih sretniji da
sam dr`avljanin i BiH, no
na{a zemlja i Njema~ka
nemaju bilateralni sporazum o dvojnom dr`avljanstvu. Dvije godine sam
poku{avao u~initi ne{to
kod raznih ministara kako bih zadr`ao i dr`avljanstvo na{e zemlje, ali
rje{enja nije bilo - kazao
je poznati fudbaler za
„Deutsche Welle“.
glavama kao Damaklov ma~ i godinama prijete}i visi famozni ^lan
17. godinama.
Osim srpskih predstavnika u dr`avnoj vlasti,
Bo{njake u dijaspori znali
su nedr`avni~kim i nepromi{ljenim potezima ugroziti i bo{nja~ki politi~ari. Sjetimo se kako je, svjesno ili
ne, brojne dr`avljane BiH
bez mati~nog dr`avljanstva
mogao ostaviti i sada ve}
biv{i ~lan Predsjedni{tva
BiH i predsjednik Stranke
za BiH Haris Silajd`i}. On
je u Predsjedni{tvu BiH
stopirao parafiranje sporazuma o dvojnom dr`avljanstvu s Hrvatskom i Crnom
Gorom, nagla{avaju}i da to
ugro`ava vitalni nacionalni
interes Bo{njaka.
To je tokom posljednje
posjete na{oj zemlji potvrdio i predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi}, kazav{i
da je Podgorica uvijek spremna da s BiH potpi{e sporazum o dvojnom dr`avljanstvu te da je ovaj proces
privremeno stopiran zbog
Silajd`i}evog veta u Predsjedni{tvu BiH.
Promjena klauzule
Sporazum o dvojnom
dr`avljanstvu sa Srbijom,
koji je potpisan 2002. godine sa tada{njom Dr`avnom
zajednicom Srbije i Crne
Gore (SCG), naslije|en sa
Srbijom, Silajd`i} je osporio tvrde}i da je ovaj ugovor
samim raspadom SCG prestao biti na snazi.
No, danas se ipak smatra
kako BiH za sada ima potpisane sporazume o dvojnom
dr`avljanstvu sa Srbijom i
[vedskom, a prema tvrdnjama predstavnika Ministarstva vanjskih poslova BiH
postoje i takozvana pre{utna dvojna dr`avljanstva sa
SAD, Kanadom i Australijom koje bez uvjetovanja za
odricanje mati~nog dodje-
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
Sporni ~lanovi
Zakona
^lan 4. Zakona o
dr`avljanstvu: Dr`avljani BiH mogu imati
dr`avljanstvo druge
dr`ave, pod uslovom da
postoji bilateralni sporazum izme|u BiH i te
dr`ave kojim se to pitanje ure|uje...
^lan 17.: Dr`avljanstvo BiH gubi se dobrovoljnim sticanjem drugog dr`avljanstva, ukoliko se ne odre|uje druga~ije bilateralnim sporazumom zaklju~enim
izme|u BiH i te dr`ave...
Svjetski savez dijaspore BiH nije zadovoljan ni
predlo`enom izmjenom
^lana 12. Zakona o
dr`avljanstvu BiH kojom
se predvi|a da gra|ani
BiH koji bi u slu~aju gubljenja dr`avljanstva
BiH, ponovno pravo da
opet postanu gra|ani svoje mati~ne dr`ave mogli
ostvariti tek nakon dvije
godine boravka u BiH.
ljuju na{im gra|anima svoja
dr`avljanstva. Ne{to
slo`enija situacija je s ve}inom zemalja Evropske unije,
koje zahtijevaju odricanje
od mati~nog dr`avljanstva.
U Svjetskom savezu dijaspore (SSD) BiH vi{e puta su pokretali inicijativu
da se u Zakonu o dr`avljanstvu BiH promijeni klauzula kojom bi se gra|anima
BiH dozvolilo da imaju
dvojno dr`avljanstvo.
Glavni odbor SSDBiH
je i krajem maja ove godine
na sjednici u Velikoj Kladu{i, u ime milion i po bh.
dr`avljana, na{im vlastima
po ko zna koji put uputio
zahtjev za izmjenu Zakona
o dr`avljanstvu BiH „kako
na{i gra|ani koji su ro|enjem stekli dr`avu, ne bi
izgubili tu istu dr`avu birokratskim dekretima i nerazumijevanjem“.
Najnovijom odlukom
Ustavnog suda kona~no se
otvara mogu}nost da bh.
dijaspora napokon odahne
nakon vi{e od decenije ukazivanja na diskriminatorske odredbe ovog zakona.
No, ho}e li se sporni
~lanovi 17. i 39. Zakona o
dr`avljanstvu BiH ukinuti
do 1. januara 2013.?
Dosada{nje iskustvo i
deset godina uzaludne nade
dijaspore s razlogom ostavlja podosta prostora za sumnju, bez obzira {to je
odluka Ustavnog suda BiH
obavezuju}a. Sjetimo se da
je ne tako davno „umjereni“ poslanik SNSD-a u
Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Lazar Prodanovi} ustvrdio da nije mogu}e promijeniti ^lan 17.
kada je Ustavom predvi|eno da je za dvojno
dr`avljanstvo potreban
sporazum, te da bi se, „kada
bi se mijenjao Zakon, morao mijenjati i Ustav BiH“ i
njime definirati ko ima pravo na zadr`avanje
dr`avljanstva BiH. Takav
stav i poruka ne ulijevaju
nadu da }e ^lan 17. Zakona
o dr`avljanstvu mirno oti}i
u historiju, bez nadmudrivanja i natezanja u Parlamentu BiH koji je za to od
Ustavnog suda BiH dobio
rok od {est mjeseci.
Ru`dija [email protected]]
X PETA STRANA
5
Gladna politi~ka godina
Orkestar za sva|u i zavadu
Prvu izbornu godi{njicu do~ekujemo bez dr`avne vlade, s jo{ deset hiljada izgubljenih radnih mjesta i, {to
je najgore, s uvjerenjem da se s ovima koji nas vode ne mo`emo ni poma}i iz kaljuge u koju smo zapali
Pi{e:
Vlastimir MIJOVI]
ajbolji prognozer,
pokazuje se, bio je
Mladen Ivani}.
Odmah nakon pro{looktobarskih izbora on je procijenio da }e proces formiranja nove vlasti potrajati
~itavu godinu, te da }e se
okon~ati tek ove jeseni.
I jesen je, naravno, poduga; nije svejedno
ho}emo li Vije}e ministara
dobiti u oktobru ili u decembru. Puno je, ipak, nagovje{taja da bi se {est stranaka ve} ovoga mjeseca
moglo uhvatiti za ruke i
kona~no uobli~iti koaliciono kolo koje }e preuzeti
odgovornost za vo|enje
iznemogle dr`ave i njenih
izmrcvarenih gra|ana.
N
Podjela plijena
Kad se lideri {est vode}ih stranaka kona~no
slo`e u ispunjavanju postizborne kri`aljke, u kojoj je
svako polje ve} natopljeno
morem politi~ke krvi,
shvatit }emo da su
vi{emjese~ne igre igrane
isklju~ivo zbog strana~kih
i li~nih interesa. Ako je
ta~no, a vi{e izvora to potvr|uje, da je liderska {estorka u Br~kom zapela na
samo jednoj, i to veoma niskoj stepenici - na raspodjeli jednog zamjeni~kog
mjesta u Ministarstvu sigurnosti, onda je sebi~nost
na{ih tobo`njih vo|a i narodnih predstavnika vi{e
nego o~igledna.
Ne gajimo, naravno, nikakvu iluziju da bi se ovda{nja `abokre~ina imalo
pro~istila da smo Vije}e
ministara dobili jo{ prije
7-8 mjeseci, kako je bilo
prirodno da se dogodi. Ni
u tom slu~aju stranke koje
su pro{log oktobra dobile
najve}u naklonost bira~a
ne bi pokrenule na{u opusto{enu ekonomiju niti bi
kazaljku (ne)zaposlenosti
okrenule u suprotnom
smjeru. Opet bismo brojali
novih deset hiljada izgubljenih radnih mjesta.
Te{ko da bismo, zahvalju-
Neslo`na {estorka: Rogovi u politi~koj vre}i
ju}i novoj vladi, bili u prilici da se vozimo po novim
kilometrima asfalta ili da
slu{amo neimarski `amor
s nekih drugih gradili{ta.
Sporo{}u, kilavo{}u,
tvrdoglavo{}u i sebi~lukom koji su pokazale u procesu formiranja vlasti,
vode}e stranke posredno
su potvrdile i apsolutni
nedostatak `elje i sposobnosti da se mu{ki uhvate
uko{tac s goru}im
dru{tvenim, ekonomskim
i dr`avnim problemima;
da se bave dr`avom, a ne
samo sobom.
Ali, {to se njih ti~e, dok
sebe ne namire, sve okolo
mo`e da se drmusa i gori.
Dok sebe ne zasite, drugi
mogu i da gladuju.
Kad se „pobjedni~ke“
Rekordna du`ina tehni~kog mandata
Relativni izborni pobjednici, koji su u svojim
pregovorima iskazali apsolutnu politi~ku neodgovnost, svjesni su koliko su
se ogrije{ili o svoje glasa~e
i o dr`avu kojoj treba da
budu na ~elu. U veoma
dugom periodu ostavili su
je u stanju bezvla{}a i potpune politi~ke blokade.
Svijest o ovoj vrsti krivice o~ituje se u njihovom stalnom nastojanju
da nam pro{li saziv Vije}a ministara BiH, koji
ve} rekordnih 12 mjeseci
radi u tzv. tehni~kom
mandatu, podmetnu kao
legitimnu vladu. S njom,
tobo`e, mo`emo `ivjeti i
do narednih izbora!
Istina je, naravno, neumoljiva: svaki novi mjesec tehni~ke vlade, ~iji
~lanovi jedva da dolaze u
svoje kancelarije, a kamoli da ne{to ozbiljno rade,
dodatni je dokaz politi~ke
neodgovornosti i nesposobnosti onih koje su
gra|ani na pro{lim izborima odredili da preuzmu
vlast u svoje ruke.
stranke kona~no dogovore
o podjeli plijena, ~emu su
se, izgleda, kona~no pribli`ile, boljem se, ipak,
mogu nadati samo naivni.
Vlast kakva se stvara, u kojoj skupa treba da sjede
kru{koliki i jabukoliki,
stare varalice i novi opsjenari, opet }e misliti uglavnom na svoje bisage i njihovo bjesomu~no punjenje. Narodu }e, kao i do sada, ostajati samo otpaci i
ogrisci.
Dijagnoza i prognoza
Kad ovo znamo, gotovo
da je svejedno {to nam
dr`ava ve} godinu nema
legitimnu dr`avnu vladu,
pa nas ne bi trebalo pretjerano zanimati ni kad }e
ona biti formirana. Maltene, bilo bi bolje da se nikad i ne uspostavi, da se
svi na{i problemi kona~no
ogole do samog kraja. S
novom, mukotrpno sastavljenom vladom, jo{ bi neko mogao pomisliti da se
ne{to dobro desilo, da zaprega kre}e uzbrdo, da su
se kona~no na{le ruke koje
}e zauzdati procese koji
odavno idu isklju~ivo u jednom smjeru - negativnom.
Prva postizborna godina, za koju su prije pro{log
oktobra vezivana ogromna
o~ekivanja, bila je jalova
do krajnosti, i gladna i
su{na. Ne zna se ko nas je
vi{e zakinuo: politika, ko-
^ovi} i Ljubi} - glavni negativci
[est stranaka koje su
krenule u proces formiranja dr`avne vlasti vjerovatno nisu podjednako krive za pregovara~ke neuspjehe. Gledano iz raznih
uglova, me|utim, svaka
pojedina~no mogla je da
u~ini vi{e. Nijedna nije
bila na visini zadatka.
Odijum glavnih negativaca ipak je, zaslu`eno
ili ne, pao na lidere dva
HDZ-a. Sve pregovara~ke seanse padale su na
njihovom - NE!
Zbog toga se na svog
vi{egodi{njeg politi~kog
intimusa i saveznika, na
neki na~in, naljutio i Milorad Dodik. Pristankom
na ustupke Zlatku Lagu-
md`iji, on je u Br~kom
izveo ^ovi}a na brisani
prostor: da svi, osim njega (i Ljubi}a), daju svoj
pristanak na toliko
~ekani koalicioni sporazum.
Neprekinuto jogunjenje dva HDZ-a negativno
je odjeknulo i u me|unarodnim krugovima. Iako u
uvijenoj formi, iz saop}enja OHR-a i Ameri~ke ambasade u Sarajevu ipak je vidljiva njihova
zamjerka na ra~un dva
HDZ-a. Utoliko se i podizanje ko~nice, kojom bi
bilo deblokirano formiranje Vije}a ministara BiH,
o~ekuje isklju~ivo s te strane: od ^ovi}a i Ljubi}a.
ja nam nije dala ni{ta, ili
nebesa koja su nam uskratila gotovo sve.
Na{a dijagnoza bukvalno je zastra{uju}a. A prognoza - jo{ gora! Niti znamo kako, niti kuda, niti s
kim da se, bar polako, krenemo podizati iz blata u
koje smo se srozali. Politi~ka energija ravna je nuli, a ni dru{tvena pri tome
nije mnogo ja~a. Da bar
ona jeste, pod `e{}im
dru{tvenim pritiskom politi~ke kolovo|e ne bi se
mogle pona{ati ovako komotno i neodgovorno ka-
ko se pona{aju. U tome su
oti{li ~ak i korak dalje od
svojih prethodnika, kojim
nikada nije po{lo za rukom da godi{njicu izbora
obilje`e bez najva`nijih
organa vlasti.
U tom smislu, pro{looktobarski izbori zaista su
bili historijski.
Te{ko je, naime, o~ekivati da se u skoroj budu}nosti jo{ jednom tako
grubo izigra izborno povjerenje glasa~a, kako su
ga ovom prilikom izigrali
SDP i SDA, SNSD i SDS
te dva HDZ-a.
6
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
PO[AST NA[EG VREMENA Ubacivanje prljavog novca u legalne tokove
U BiH se godi{nje opere
na stotine miliona maraka
Osim {tete koja nastaje po bud`et zemlje, nastaju i paralelni centri mo}i koji mogu da utje~u na ekonomski i politi~ki sistem i
obeshrabruju ulaganje stranog kapitala
U Republici Srpskoj
pro{le sedmice podignuta je
prva optu`nica za pranje novca i to protiv Zorana
]opi}a, jednog od saradnika
odbjeglog narko-bosa Darka
[ari}a, a koji se sumnji~i da
je milione maraka od prodaje
kokaina oprao kroz privredne tokove u ovom entitetu.
]opi} je osumnji~en da
je od 2008. godine preko razli~itih off-shore kompanija
i preduze}a putem poslovnih banaka izvr{io ubacivanje kokainskog novca,
dok su klju~nu ulogu imale
dvije [ari}eve kompanije sa
sjedi{tem u SAD,
„Mateniko“ i „Latino trade“. Podizanje prve ovakve
optu`nice u RS rezultat je
vi{emjese~ne istrage koju je
Specijalno tu`ila{tvu RS vodilo u saradnji s policijama
iz Amerike, Italije i Srbije.
Akcija „Kafa“
Samo mjesec ranije u
BiH je provedena velika
policijska akcija „Kafa“ u
kojoj je uhap{eno osam
osoba, od kojih se sedam
jo{ nalazi u pritvoru, a
Sve je krenulo od Al Kaponea
Pojam pranja novca
potje~e iz zlatnog doba
mafija{kog bosa Al Kaponea (Capone). On je
novac ste~en u ilegalnim
kockarnicama, prostitucijom i ilegalnom prodajom alkohola ulagao u
salone za pranje ve{a i na
taj na~in ga legalizirao.
osumnji~ene su da su kao
organizirana kriminalna
grupa kroz uvoz i prodaju
cigareta i kafe, oprale novac
i izvr{ile poreske utaje,
~ime su nanijele vi{emilionsku {tetu bud`etu BiH.
Zbog sumnje da su bili
dio ove kriminalne finansijske hobotnice, iza re{etaka
su se, izme|u ostalog, na{li
vlasnik lakta{ke firme „Antoni} trejd“ i Fabrike duvana
Banja Luka Neboj{a Antoni}a, kao i vlasnik preduze}a
„Herablika“ i takozvani kralj
kafe u Hercegovini Ivica
]uk, a koji se ujedno smatra i
glavnim osumnji~enim.
Ne postoji zvani~na procjena ili egzaktan podatak
koliko se novca godi{nje
opere u BiH, ali je sigurno
da se radi o stotinama mili-
ona maraka.
Procjene stru~njaka u finansijsko-obavje{tajnim
odjeljenjima u BiH i zemljama okru`enja govore
da se u na{oj, kao i u drugim zemljama u regiji, godi{nje opere novca u iznosu
koji je ekvivalentan bruto
dru{tvenom proizvodu od
pet posto. Postoji ~itav spektar na~ina kako kriminalci
peru novac, a u na{oj zemlji
to se naj~e{}e ~ini putem
off-shore kompanija ili se
novac ste~en kriminalom
ubacuje u gra|evinski sektor kroz investiranje u gradnju, kupovinu stanova i
poslovnih prostora i sli~no.
Kakve su procjene MMF-a
Procjenjuje se da oprani novac danas ~ini dva
do pet posto ukupne
svjetske proizvodnje, a
procjena Me|unarodnog
monetarnog fonda je da
„bruto kriminalni proi-
zvod“ u svijetu prema{uje 500 milijardi dolara godi{nje. U razvijenim zemljama svijeta
iznos opranog novca
kre}e se izme|u dva i pet
posto BDP-a.
po bud`et zemlje, nastaju i
paralelni centri mo}i koji
mogu da utje~u na ekonomski i politi~ki sistem,
smanjuje se rejting zemlje i
obeshrabruje
Savremena dru{tva
ulaganje stranog kapitala obja{njava ekonomista iz Banje Luke Sini{a Boji}.
On isti~e da podatak da
se samo u RS mjese~no zatvori oko 250 firmi, a skoro
isto toliko ih se prvi put registrira, stvara opravdanu
sumnju da mnoge od njih
nastaju zbog servisiranja
ilegalnih poslova.
Pera~i novca iz godine u
godinu su sve sofisticiraniji u
svom poslu, a u savremenim
dru{tvima te aktivnosti tretiraju se kao najve}a po{ast.
Novac koji prelazi iz ilegalnih u legalne tokove
o{te}uje dr`avni bud`et, ali
i svakog gra|anina pojedina~no jer, umjesto za socijalne namjene, oprani novac zavr{ava u d`epovima
kriminalnih struktura.
- Osim {tete koja nastaje
Tipi~an ili tzv. {kolski
primjer pranja novca na
Fakultetu za bezbjednost u
Banjoj Luci opisali su na
sljede}i na~in:
- Vlasnik privatnog preduze}a prodaje robu ne
izdaju}i pri tome fakturu ili
izdaje fakturu po kojoj je
kupac du`an da uplati sredstva na ra~un off-shore kompanije koju kontroli{e
[kolski primjer
Pera~i novca su sve
sofisticiraniji
u svome poslu
Njema~ka je raj za pera~e
U ovogodi{njem izvje{taju stru~njaka iz Organizacije za ekonomsku
saradnju i razvoj
(OECD) navodi se da je
Njema~ka „raj za pranje
novca“ te da se godi{nje
u toj zemlji opere
izme|u 40 i 60 milijardi
eura. Najve}i problem
predstavljaju „oaze“ za
pranje novca poput agencija za nekretnine i osiguranja, kockarnice, zlatarske radnje i draguljarnice.
sam vlasnik. Dio sredstva
koji se uplati na ra~un offshore kompanije odlazi na
ra~un dobavlja~a robe, a razlika na ra~un drugog lica
ili kompanije, naj~e{}e ponovo u off-shore zoni. Odatle se sredstva vra}aju na
ra~un vlasnika privatnog
preduze}a u nekoj od doma}ih banaka.
U Upravi za spre~avanje
pranja novca Srbije procjenjuju da se u ovoj
dr`avi godi{nje u legalne
tokove ubaci i opere blizu
dvije milijardi eura, a do
tog iznosa se do{lo pra}enjem tokova novca, podataka obveznika, me|unarodne saradnje sa finansijskoobavje{tajnim slu`bama i
izvje{taja MMF-a.
Brankica SPASENI]
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
7
X INTERVJU Rusmir Mesihovi}, federalni ministar zdravstva
Ukinut }emo liste ~ekanja
za lijekove protiv raka
Moramo svi zajedno raditi na ve}em povjerenju i boljem odnosu izme|u pacijenata i zdravstvenih radnika
Razgovarala:
Elvedina HALA]
Zdravstveni sistem jedan je od najva`nijih segmenata svakog dru{tva. U
na{oj dr`avi zdravstvo jo{
nije dostiglo nivo kojim bi
svi pacijenti bili zadovoljni. Federalni ministar
zdravstva Rusmir Mesihovi} po preuzimanju mandata najavio je reformske
mjere. Ministar Mesihovi}
u intervju za „Dnevni
avaz“ govori o prvim efektima uvedenih mjera, ali i
o drugim problemima na
~ijem }e rje{avanju raditi.
Mesihovi}: Reformske
mjere izazvale pozitivne
rezultate na terenu
Tretman infarkta
- Po uzoru na zemlje EU, pokrenuli
smo aktivnosti na
uspostavljanju federalne mre`e za tretman akutnog infarkta te smo u{li i u
sveobuhvatni projekt informatizacije
zdravstva. Krajnji
produkt tog projekta
bit }e elektronska
zdravstvena kartica i
elektronski recepti.
Smanjili gu`ve
- Pripremili smo set prioritetnih mjera ~iji je cilj,
prije svega, pove}anje propulzivnosti, olak{an i br`i
put pacijenta kroz sistem sa
{to manjim ~ekanjem te pove}anje dostupnosti zdravstvenoj za{titi. Pojedine
prioritetne mjere ve} su se
po~ele provoditi u praksi i
prve informacije s terena su
pozitivne. Uveli smo tromjese~ni recept, odnosno
mogu}nost da sada stabilni
hroni~ni pacijenti mogu
dobiti lijekove za tri mjeseca terapije, dok su prije
morali vi{e puta odlaziti
ljekaru samo radi propisivanja recepta. Na taj na~in
smo olak{ali pacijentima i
smanjili gu`ve u ambulantama.
@elim naglasiti da smo
se prilikom definiranja prioritetnih mjera, ali i svih
drugih aktivnosti, rukovodili isklju~ivo preporukama struke. Mi moramo vratiti struku i postaviti je na
prvo mjesto. Samo rukovo|eni tim principima,
uklju~uju}i mnogo rada i
volje, mo`emo provesti reforme, koje }e pacijenti,
odnosno gra|ani, zaista i
osjetiti. Duboko vjerujem u
to te }u u toku cijelog svog
mandata uvijek postavljati
struku na prvo mjesto.
† Najavljivali ste i promjene kada je rije~ o esencijalnim listama. Na {ta
ste konkretno mislili?
- Lista esencijalnih lijekova, kao i referalne cijene
- a to su cijene po kojima
zavodi zdravstvenog osiguranja pla}aju one lijekove
koje pacijenti dobivaju na
recept - nisu se revidirali
od 2008., odnosno od 2007.
godine. Naime, usvajanjem
dr`avnog Zakona o lijekovima 2008. godine formira-
Specijalisti~ki pregledi po op}inama
- Po~eli smo i sa primjenom odredbi prema
kojima se odre|eni specijalisti~ki pregledi, kao
{to su oftalmolo{ki, neurolo{ki, internisti~ki te
uzimanje uzoraka krvi za
laboratoriju, osiguravaju
gra|anima u njihovoj
nje esencijalne liste, kao i
cijena lijekova, pre{lo je u
nadle`nost Vije}a ministara BiH, ali ovi podzakonski akti, evo ve} tre}u godinu, nisu doneseni. Rezultat je da imamo staru esencijalnu listu, da nam se
pozitivne liste lijekova
znatno razlikuju po kantonima te da zavodi zdravstvenog osiguranja
pla}aju lijekove po starim,
vi{im cijenama.
Odlu~ili smo da uvedemo red u ovoj oblasti. Pokrenuli smo reviziju te pripremili prvu radnu verziju
liste esencijalnih, kao i referalnih cijena lijekova.
Ve} sada je vidljivo da bi-
op}ini prebivali{ta. To }e
znatno olak{ati i pribli`iti zdravstvenu za{titu pacijentima koji `ive u
udaljenim i razu|enim
op}inama. Oni su do sada zbog ovih usluga morali putovati u ve}e centre.
smo mogli ostvariti vi{emilionske u{tede. Zna~i, namjeravamo da imamo istu,
eventualno i {iru listu esencijalnih lijekova, za koju
}emo izdvajati znatno manje sredstava.
Pokrenuli smo i reviziju
liste lijekova koja se finansira putem Fonda solidarnosti FBiH i vjerujemo da
}emo vrlo brzo ukinuti liste ~ekanja za neke skupe
lijekove koji se koriste u lije~enju karcinoma.
† Koji su, prema Va{em
mi{ljenju, najve}i problemi
u na{em zdravstvu?
- Ne `elim odmah govoriti o realno ograni~enim
sredstvima za zdravstvo nego bih `elio ukazati i na neke druge probleme. Smatram da imamo dosta dobra
zakonska rje{enja, koja se,
na`alost, nisu provodila u
praksi. Mi }emo se, kao socijalno senzibilna Vlada, u
narednom periodu vi{e posvetiti rje{avanju konkretnih problema tako {to
}emo raditi na provo|enju
postoje}ih dobrih zakonskih rje{enja. Isto tako,
nastavit }emo i s dono{enjem nedostaju}e legislative i s uskla|ivanjem sa
standardima Evropske unije, ali ne smijemo upasti u
zamku da donosimo zakone i propise koje ne
mo`emo provoditi nego se
moramo posvetiti pacijentu
i postaviti ga u centar interesiranja, rje{avaju}i konkretne probleme.
† Gra|ani jo{ ~ekaju dugo
na odre|ene preglede, ultrazvuke, magnetne rezonance, odre|ene operacije...
Kako pomo}i pacijentima
kada je rije~ o ovim problemima?
Transplantacija nema bez donora
- Kada je rije~ o kadaveri~nim transplantacijama, imamo zakonske pretpostavke - Zakon o transplantaciji donesen je
2009. godine - ali sam zakon ne}e nam osigurati transplantacije. [to se ti~e
Ministarstva zdravstva
FBiH, pokrenuli smo aktivnosti da donesemo nedostaju}e podzakonske akte,
ali je pred nama, kao
dru{tvom, jo{ mnogo toga
na ovom putu. Osnova transplantacijske medicine je
vrhunska organizacija ka- Osnovni set na{ih mjera upravo je usmjeren na
pobolj{anje organizacije rada u primarnoj zdravstvenoj za{titi. Za{to je to bitno? Boljom organizacijom
rada u tom segmentu, boljom obradom i pripremom
pacijenata, uspostavljanjem
partnerskog odnosa i ja~anjem povjerenja izme|u pacijenata i ljekara, smanjit
}emo pritisak na sekundarnu zdravstvenu za{titu i
potrebu za specijalisti~kim
pregledima. S druge strane,
neophodna je i bolja organizacija rada specijalisti~ko-konsultativne zdravstvene za{tite, ali i bolni~ke i tercijarne zdravstvene za{tite. ^ekanja na
odre|ene medicinske postupke postoji i u drugim,
razvijenijim zemljama, to
je neminovnost, negdje su
~ak i du`a nego kod nas, ali
boljom organizacijom rada
sigurno mo`emo ubla`iti
ove probleme.
† Kakav je Va{ stav kada
je rije~ o porodi~noj medicini? Mnogo je `albi pacijenata iako je na porodi~nu medicinu potro{en
ogroman novac, ali se ~ini
da ona nije dala pozitivne
rezultate. Ho}ete li na tom
polju ne{to mijenjati?
- Ne treba sve gledati jednostrano, jer je taj model i
koncept u nekim kantonima i gradovima vrlo uspje{no za`ivio, a negdje imamo ve}ih problema. Dobra
stvar je svakako i to {to sada imamo obnovljene i moderno opremljene ambulante u brojnim udaljenim i
ruralnim mjestima, ~ime
smo se, zapravo, pribli`ili
pacijentima. Porodi~na
medicina u Federaciji BiH
jeste dobro zami{ljena, ali
na`alost, jo{ ne funkcionira
u punom kapacitetu kako
ko unutar samih zdravstvenih ustanova, tako i
izme|u njih unutar jednog
sistema. Mi taj nivo organizacije, uz pozitivne izuzetke, jo{ nismo dostigli.
Radimo na tome i tra`imo
optimalna rje{enja kako bi
budu}i centar za transplantacijsku medicinu funkcionirao {to bolje. S druge strane, nema kadaveri~nih transplantacija bez
donora i zato svi zajedno
trebamo raditi na podizanju javne svijesti gra|ana
o doniranju organa.
bi trebala. Razlozi su brojni
i svakako da treba uvesti
odre|ene promjene te se
poku{ati pribli`iti konceptu nekada{njeg doma zdravlja. Zbog toga smo unapre|enju rada porodi~ne
medicine posvetili posebnu
pa`nju u prioritetnim mjerama.
Zajedni~ki rad
† Kako komentirate sve
~e{}e napade na medicinsko osoblje? Posljednji
slu~aj zabilje`en je u
Op}oj bolnici u Sarajevu.
^uju se i komentari kako
su ovakvi postupci pacijenata ~ak i opravdani, jer
imaju dosta `albi na zdravstvo. Kako to komentirate?
- To je za svaku osudu.
Znam da se ljudi nekada
susre}u s raznim problemima u ostvarivanju zdravstvene za{tite, sve je dodatno te`e i svi smo osjetljiviji kada se radi o bolesti, ali
nema opravdanja za nasilje.
^injenica jeste da je zdravstvo, kao {to i treba biti,
pod ve}om lupom javnosti
pa samim tim i izlo`eno
~e{}im kritikama, nekada i
neopravdanim, ali mi moramo ne{to mijenjati. Moramo svi zajedno raditi na
ve}em povjerenju i boljem
odnosu izme|u pacijenata i
zdravstvenih radnika. Ne
mogu se stvari generalizirati niti iz ugla pacijenata, niti iz ugla zdravstvenih radnika, niti se uop}e treba
govoriti o nekakve dvije
strane. Svi smo mi, i pacijenti i zdravstveni radnici, na
jednoj strani, a zdravstvo
mo`e uspje{no funkcionirati samo ako budemo gradili i kontinuirano unapre|ivali partnerski odnos
izme|u pacijenata i davalaca usluga.
8
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
PRESSIJA Kuda plovi ovaj brod
Gra|ani tonu u ekstremno siroma{tvo
BDP u BiH i Etiopiji
samo 1,3 dolara po
stanovniku
Skoro milion stanovnika BiH do{lo je do
krajnje granice siroma{tva
U ponedjeljak, 3. oktobra, navr{it }e se ta~no
godina od kada su provedeni op}i izbori u Bosni i
Hercegovini. Pro{lo je,
dakle, punih 12 mjeseci
otkako lidere stranaka
{estorke i njihove satelite
slu{amo i, na`alost, gledamo kako nam prodaju
pri~e kako nove vlasti u
dr`avi nema ne zbog njihove bolesne borbe za fotelju vi{e nego zbog
„principijelnih i konceptualnih razloga“.
Za sve to vrijeme
„principijelnih razloga“
skoro milion stanovnika
BiH, dakle vi{e od jedne
~etvrtine, do{lo je do krajnje granice siroma{tva.
Naime, prema zvani~nim
ekonomskim pokazateljima, mjese~na primanja
skoro milion gra|ana BiH
ne{to su manja od 240
KM, {to je donja granica,
ispod koje se tone u ekstremno siroma{tvo!
Koliko je, zapravo, situacija kriti~na, potvr|uju i ekonomski pokazatelji o tome da bruto
dru{tveni proizvod
(BDP) u ovom trenutku u
BiH iznosi 1,3 dolara dnevno po glavi stanovnika,
{to je u rangu Etiopije?!
Kojeg li apsurda, dok
na{i gra|ani umiru od
gladi, svojim su glasovima Dodiku, Lagumd`iji,
Tihi}u i ostaloj dru`ini
koja ih je uvela u ekstremno siroma{tvo, omogu}ili da `ive u svijetu debelih nov~anika, crnih limuzina i stomaka punih
janjetine!
A. [.
PRESSIJA Ministar se zad’o u gradnju
Ma{i} uspio savladati
dje~iju igra~ku
Ispit s gradnjom
saobra}ajnice
uspje{no polo`io
[email protected] ZAPIS Sto sedamnaest godina Meteorolo{kog opservatorija na Bjela{nici
Zbog ljubavnih jada zavr{io
na 2.067 metara
Za lijepog vremena s
opservatorija se vide ~ak i
crnogorske planine
(Foto: F. Fo~o)
Legenda o prvom meteorologu iz Austrije koji je po kazni zavr{io na
ovoj }udljivoj planini Nakon osnivanja 1894. godine objekt dva
puta ru{en i obnavljan Sudar mediteranske i kontinentalne klime
Svje`a sje}anja na stradanje sedam planinara
odne je, Zijad Omerovi} bilje`i novu brzinu vjetra. Ne prelazi 100 kilometara na sat,
ka`e nam dok se probija
kroz gustu maglu na krovu Meteorolo{kog opservatorija na Bjela{nici. Pamti, govori nam, i ve}e
nepogode, ali ova mu je
gotovo pa uobi~ajena.
- Nekada je bilo vjetrova preko 200 kilometara na sat, koje ni na{i
ure|aji nisu mogli da registriraju. Me|utim,
ovdje i temperature minus deset ili minus 15
stepeni u kombinaciji s
vjetrom od 100 kilometara na sat ~ine dane i
no}i neizdr`ivim - pri~a
nam Omerovi}.
P
Izazovno mjesto
Tokom 12 godina rada
na Meteorolo{kom opservatoriju ne pamti, ka`e, traumati~no iskustvo zbog kojeg bi posao meteorologa
zamijenio manje izazovnim
radnim mjestom u nekoj od
sarajevskih kancelarija.
- Dugogodi{nji sam planinar i ovaj posao radim jer
volim planinu. Jedne prilike mi je, umjesto dva ili tri
sata, od Babinog dola trebalo {est sati da se na skijama
I danas se po{tuje osniva~
car Franjo
popnem do opservatorija.
Bilo je naporno, u{i su mi
promrzle, i razmi{ljao sam
da li da odustanem ili ne,
ali sam na kraju ipak do{ao
do vrha - sje}a se.
Na Meteorolo{kom
opservatoriju na Bjela{nici,
osim Omerovi}a, rade jo{
~etvorica meteorologa. Primjera poput Josipa [afera
(Shafer), koji je na obronci-
ma Bjela{nice proveo
dugih 20 godina, vi{e
nema.
- Od 1918. do 1938.
godine [afer je samo nekoliko puta si{ao s Bjela{nice. Planinari ga pamte kao ~udnog, ali ipak
ljubaznog meteorologa,
koji u opservatoriju nikada nikome nije uskratio gostoprimstvo. Danas je situacija druga~ija. Meteorolozi u
opservatoriju provode
uglavnom po tri dana.
Mislimo da je to najbolje rje{enje, jer da ostajemo du`e, ne bi valjalo.
Lijepo je napraviti
odmak od gradske buke,
ali i ti{ina ima svoju cijenu - ka`e Omerovi}.
Meteorolo{ka mjerenja u Bosni i Hercegovini
zapo~ela su u vrijeme austrougarske vladavine, 80-tih
godina 19. vijeka. Vojska je,
za svoje potrebe, postavila
1879. godine meteorolo{ke
stanice u Sarajevu, Mostaru
i Tuzli. Opservatorij na
Bjela{nici izgra|en je 1894.
godine i od tada nije promijenio klasi~ni na~in mjerenja temperatura. Digitalni
je jedino anemometar za
mjerenje brzine vjetra.
Omerovi} nam obja{njaGrob prvog meteorologa
Antona Obermulera
ga je darivao igra~kama,
po uzoru na one koje ima
njegov ~etverogodi{nji
sin. I tu se pri~a ne zaustavlja.
Ambiciozni Ma{i} odlu~io je da sklopi cijelu
maketu, saobra}ajnice, semafore, vozila, letjelice, i
pored vrlo {turog i zbunjuju}eg uputstva. Prisutni su se na{alili da mu
bolje ide nego graditeljima autoputa, ali Ma{i} nije odustao dok maketa nije sklopljena.
A. D@.
PRESSIJA
Na jelovniku razne |akonije za male pare
Al’ se u Skup{tini RS dobro jede i pije
Poslanici se hrane
jeftinije nego u
Domu penzionera
Nekada su bili galantni pa ostavljali
bak{i{, danas ~ak ne plate ni ceh
Nije nepoznanica da
su najni`e cijene pi}a i hrane u Banjoj Luci, a zasigurno i u Republici Srpskoj, upravo u restoranu
entitetskog parlamenta.
Jo{ ako je vjerovati pojedinim dosko~icama
„ljubomornih“, entitetski
parlament jeftiniji je ~ak i
od restorana Doma penzionera, a posebno od Studentskog doma.
Korisnike ova dva doma valja obavijestiti da kafu po cijeni od 0,60 KM ili
~aj od 0,70 KM mogu popiti ba{ u „Domu“, koji tokom zasijedanja entitetskog Parlamenta koriste
poslanici. Bio bi to krajnje
zanimljiv susret... [teta je,
me|utim, da se u ovom restoranu ne mogu organizirati privatne sve~anosti,
ekskurzije, mature ili djevoja~ke i moma~ke ve~eri,
zaruke i sli~no za sve
„neposlanike“.
Nisu samo hrana i pi}e
jeftini u Skup{tini nego i
usluga. Konobari rade za
450 KM, jer su uvr{teni u
Odluku Vlade RS o odbijanju od pla}a - dr`avnim
su`benicima.
Pored toga, kako su
nam se po`alili, davno su
bila vremena kada su poslanici bili galantni. Naprotiv, danas ima onih koji
znaju iza}i iz restorana, ne
platiti ceh, nego se samo
uputiti u skup{tinsku salu.
Ali, to nije do kulture i galantnosti nego do dekoncentriranosti i iscrpljuju}eg rada u skup{tinskoj
sali, obja{njavaju nam keV. S.
lneri.
PRESSIJA Te{ke rije~i za govornicom
Sudbina `utog ma~ka penja~a
Jedan od za{titnih znakova Meteorolo{kog opservatorija na Bjela{nici mnogo
godina je bio `uti ma~ak. ^ak je i na
dru{tvenoj mre`i Facebook pokrenuto
pitanje o njegovoj sudbini. Na slici koju
smo pozajmili sa FB-a stoji: „Ma~ak penja~, snimljeno pored meteorolo{kog
opservatorija, 2.067 mnv, vrh planine
Bjela{nica, Bosna i Hercegovina (1. novembar 2009. godine )
- Njega nema ve} dvije godine. Jednostavno je nestao. U Sarajevo nije mogao
si}i, jer bi ga lisice, sigurno, presrele u
putu - ka`u nam na Bjela{nici.
va da se bilje`enja vr{e svakoga sata, od sedam ili osam sati ujutro, tokom dana,
zavisno od godi{njeg doba,
a u no}i svaka tri sata.
Da raspored ministarskih funkcija u Vladi Federacije BiH nije uvijek
najsretniji, pokazao je primjer mladog ministra Damira Ma{i}a. Ne ulaze}i u
njegove kvalifikacije za
ministra obrazovanja i nauke, Ma{i} je nedavno pokazao zavidan nivo graditeljskih sposobnosti, dodu{e na maketi.
Nakon {to je jednog
socijalno ugro`enog mali{ana obradovao ud`benicima i priborom, posebno
9
Austrijski car
Osim {to je na visini od
2.067 metara odolio digitalizaciji, Meteorolo{ki opservatorij na Bjela{nici pretrpio je i nekoliko ru{enja. U
posljednja dva rata nikome
nije valjao, ali je ipak nakon
1894. dva puta obnavljan i
pu{tan u rad, prvo 1951., a
potom i 1999. godine.
Pogled austrijskog cara
Franje Josipa s uramljene
slike na jednom od kuhinjskih zidova opservatorija
kazuje da je ovo jedini objekt koji u BiH ba{tini
Ma~ak nestao bez traga
sje}anje na svog osniva~a i
austrougarsku vladavinu.
I koliko god je planinski
vijenac na svojoj visini od
2.067 metara bio dobronamjeran ve}ini putnika namjernika, i danas su svje`a
sje}anja na pogibiju sedam
planinara iz Zemuna koji
su 1962. godine na Bjela{nici izgubili `ivote u
snje`noj lavini.
- U mirnodopskim uvjetima to je najve}a tragedija
koja se dogodila na Bjela{nici. Me|u Zemuncima
je bilo i nekoliko planinara
iz Sarajeva, i u znak sje}anja na njihovo stradanje u
blizini im je podignut i spomenik - govori Omerovi}.
Pro{ao je sat od posljednjeg mjerenja vremena,
Omerovi}: Na olujnom
vremenu mjeri
brzinu vjetra
Omerovi} se sprema na novo
bilje`enje temperatura. Pitamo ga po ~emu se najstarija
visinska stanica na Balkanu i
druga u Evropi razlikuje od
drugih stanica u BiH i regiji.
- U odnosu na ve}inu
na{ih stanica koje su locirane
u ni`im predjelima, ova bilje`i pravu planinsku klimu.
Ovdje se sudaraju mediteranska i kontinentalna klima, i
registriraju izuzetno jaki vjetrovi, velike koli~ine padavina i talo`enja inja. Ni Triglav ga nema toliko. Ovaj
vrh ima izuzetne specifi~nosti i vidike. Za lijepog vremena odavde se vide ~ak i crno-
gorske planine. Neki ka`u da
su vidjeli i more, me|utim,
ne vjerujem da je to mogu}e.
Ja ga barem nikad nisam vidio - ka`e Omerovi}.
Tragi~na smrt
Me|u brojnim legendama koje se i danas prepri~avaju po selima Bjela{nice je i tragi~na smrt
Antona Obermulera (Obermulleru), prvog meteorologa na Meteorolo{kom opservatoriju na Bjela{nici.
Pri~a se da je ovaj austrijski
dr`avni slu`benik imao najljep{u `enu u Be~u, ali nakon {to je otkrio da se ona
tajno vi|a s jednim vi{im
oficirom Astro-ugarske
monarhije, slomljenog srca
se odlu~io fizi~ki obra~unati sa suparnikom.
Uslijedila je kazna i Obermuler je po hitnom postupku poslat u Sarajevo na radno mjesto meteorologa.
- Za ljubavne detalje ne
znam, ali pri~a se da je ovdje
do{ao po kazni i da je proveo
tri godine. Uslijedilo je nevrijeme i, kako je dugo trajalo,
navodno je pomislio da je
smak svijeta, zbog ~ega je
izvr{io samoubistvo. Njegov
grob se nalazi 200 metara ispod opservatorija, obnovio ga
je prije dvije godine „Klub
spasavalaca 2000“ - govori
Omerovi}. A. KESEROVI]
Br~ko ne}e biti
„Gavri}istan“!
Ne}emo dozvoliti gradnju koridora kroz
Br~ko, kazao je Dervi{evi}
Na posljednjem
skup{tinskom zasjedanju
u Br~kom prilikom razmatranja programa rada
gradona~elnika o{tre komentare iznio je predsjednik Kluba SDA Ahmet
Dervi{evi}, koji je javno
osudio „izakulisnu“ koaliciju izme|u SDP-a i
SNSD-a u Distriktu, a paljbe nije bio po{te|en ni
novoizabrani gradona~elnik Miroslav Gavri}
iz SNSD-a.
- Gavri} je nakon imenovanja odmah u~inio nekoliko poteza koje su podr`ali pojedinci. On je time ukazao da je ovo nastavak politike SNSD-a i poku{aj pretvaranja Distrikta u dio Republike Srpske. Mi ne}emo dozvoliti
gradnju koridora kroz
Br~ko, odnosno oni to nazivaju zaobilaznicom, ali
to je klasi~ni koridor, koji
nije realiziran ni 1992. -
Dervi{evi}: O{tre izjave
kazao je Dervi{evi}.
Nagla{avaju}i da kroz
Distrikt ne}e i}i koridor Beograd - Banja Luka, Dervi{evi} je u skup{tinskom
izlaganju kazao da se u
Br~kom ne}e praviti
„Gavri}istan“ (aludiraju}i na
gradona~elnik Miroslava Gavri}a, op. a.) i „Ati}istan“
(misle}i na predsjednika
Skup{tine Esada Ati}a, op. a).
Dervi{evi} je naglasio da je
SDA spremna iza}i iz koncentracijske vlasti u Br~kom i
biti opozicija.
E. R.
8
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
PRESSIJA Kuda plovi ovaj brod
Gra|ani tonu u ekstremno siroma{tvo
BDP u BiH i Etiopiji
samo 1,3 dolara po
stanovniku
Skoro milion stanovnika BiH do{lo je do
krajnje granice siroma{tva
U ponedjeljak, 3. oktobra, navr{it }e se ta~no
godina od kada su provedeni op}i izbori u Bosni i
Hercegovini. Pro{lo je,
dakle, punih 12 mjeseci
otkako lidere stranaka
{estorke i njihove satelite
slu{amo i, na`alost, gledamo kako nam prodaju
pri~e kako nove vlasti u
dr`avi nema ne zbog njihove bolesne borbe za fotelju vi{e nego zbog
„principijelnih i konceptualnih razloga“.
Za sve to vrijeme
„principijelnih razloga“
skoro milion stanovnika
BiH, dakle vi{e od jedne
~etvrtine, do{lo je do krajnje granice siroma{tva.
Naime, prema zvani~nim
ekonomskim pokazateljima, mjese~na primanja
skoro milion gra|ana BiH
ne{to su manja od 240
KM, {to je donja granica,
ispod koje se tone u ekstremno siroma{tvo!
Koliko je, zapravo, situacija kriti~na, potvr|uju i ekonomski pokazatelji o tome da bruto
dru{tveni proizvod
(BDP) u ovom trenutku u
BiH iznosi 1,3 dolara dnevno po glavi stanovnika,
{to je u rangu Etiopije?!
Kojeg li apsurda, dok
na{i gra|ani umiru od
gladi, svojim su glasovima Dodiku, Lagumd`iji,
Tihi}u i ostaloj dru`ini
koja ih je uvela u ekstremno siroma{tvo, omogu}ili da `ive u svijetu debelih nov~anika, crnih limuzina i stomaka punih
janjetine!
A. [.
PRESSIJA Ministar se zad’o u gradnju
Ma{i} uspio savladati
dje~iju igra~ku
Ispit s gradnjom
saobra}ajnice
uspje{no polo`io
[email protected] ZAPIS Sto sedamnaest godina Meteorolo{kog opservatorija na Bjela{nici
Zbog ljubavnih jada zavr{io
na 2.067 metara
Za lijepog vremena s
opservatorija se vide ~ak i
crnogorske planine
(Foto: F. Fo~o)
Legenda o prvom meteorologu iz Austrije koji je po kazni zavr{io na
ovoj }udljivoj planini Nakon osnivanja 1894. godine objekt dva
puta ru{en i obnavljan Sudar mediteranske i kontinentalne klime
Svje`a sje}anja na stradanje sedam planinara
odne je, Zijad Omerovi} bilje`i novu brzinu vjetra. Ne prelazi 100 kilometara na sat,
ka`e nam dok se probija
kroz gustu maglu na krovu Meteorolo{kog opservatorija na Bjela{nici. Pamti, govori nam, i ve}e
nepogode, ali ova mu je
gotovo pa uobi~ajena.
- Nekada je bilo vjetrova preko 200 kilometara na sat, koje ni na{i
ure|aji nisu mogli da registriraju. Me|utim,
ovdje i temperature minus deset ili minus 15
stepeni u kombinaciji s
vjetrom od 100 kilometara na sat ~ine dane i
no}i neizdr`ivim - pri~a
nam Omerovi}.
P
Izazovno mjesto
Tokom 12 godina rada
na Meteorolo{kom opservatoriju ne pamti, ka`e, traumati~no iskustvo zbog kojeg bi posao meteorologa
zamijenio manje izazovnim
radnim mjestom u nekoj od
sarajevskih kancelarija.
- Dugogodi{nji sam planinar i ovaj posao radim jer
volim planinu. Jedne prilike mi je, umjesto dva ili tri
sata, od Babinog dola trebalo {est sati da se na skijama
I danas se po{tuje osniva~
car Franjo
popnem do opservatorija.
Bilo je naporno, u{i su mi
promrzle, i razmi{ljao sam
da li da odustanem ili ne,
ali sam na kraju ipak do{ao
do vrha - sje}a se.
Na Meteorolo{kom
opservatoriju na Bjela{nici,
osim Omerovi}a, rade jo{
~etvorica meteorologa. Primjera poput Josipa [afera
(Shafer), koji je na obronci-
ma Bjela{nice proveo
dugih 20 godina, vi{e
nema.
- Od 1918. do 1938.
godine [afer je samo nekoliko puta si{ao s Bjela{nice. Planinari ga pamte kao ~udnog, ali ipak
ljubaznog meteorologa,
koji u opservatoriju nikada nikome nije uskratio gostoprimstvo. Danas je situacija druga~ija. Meteorolozi u
opservatoriju provode
uglavnom po tri dana.
Mislimo da je to najbolje rje{enje, jer da ostajemo du`e, ne bi valjalo.
Lijepo je napraviti
odmak od gradske buke,
ali i ti{ina ima svoju cijenu - ka`e Omerovi}.
Meteorolo{ka mjerenja u Bosni i Hercegovini
zapo~ela su u vrijeme austrougarske vladavine, 80-tih
godina 19. vijeka. Vojska je,
za svoje potrebe, postavila
1879. godine meteorolo{ke
stanice u Sarajevu, Mostaru
i Tuzli. Opservatorij na
Bjela{nici izgra|en je 1894.
godine i od tada nije promijenio klasi~ni na~in mjerenja temperatura. Digitalni
je jedino anemometar za
mjerenje brzine vjetra.
Omerovi} nam obja{njaGrob prvog meteorologa
Antona Obermulera
ga je darivao igra~kama,
po uzoru na one koje ima
njegov ~etverogodi{nji
sin. I tu se pri~a ne zaustavlja.
Ambiciozni Ma{i} odlu~io je da sklopi cijelu
maketu, saobra}ajnice, semafore, vozila, letjelice, i
pored vrlo {turog i zbunjuju}eg uputstva. Prisutni su se na{alili da mu
bolje ide nego graditeljima autoputa, ali Ma{i} nije odustao dok maketa nije sklopljena.
A. D@.
PRESSIJA
Na jelovniku razne |akonije za male pare
Al’ se u Skup{tini RS dobro jede i pije
Poslanici se hrane
jeftinije nego u
Domu penzionera
Nekada su bili galantni pa ostavljali
bak{i{, danas ~ak ne plate ni ceh
Nije nepoznanica da
su najni`e cijene pi}a i hrane u Banjoj Luci, a zasigurno i u Republici Srpskoj, upravo u restoranu
entitetskog parlamenta.
Jo{ ako je vjerovati pojedinim dosko~icama
„ljubomornih“, entitetski
parlament jeftiniji je ~ak i
od restorana Doma penzionera, a posebno od Studentskog doma.
Korisnike ova dva doma valja obavijestiti da kafu po cijeni od 0,60 KM ili
~aj od 0,70 KM mogu popiti ba{ u „Domu“, koji tokom zasijedanja entitetskog Parlamenta koriste
poslanici. Bio bi to krajnje
zanimljiv susret... [teta je,
me|utim, da se u ovom restoranu ne mogu organizirati privatne sve~anosti,
ekskurzije, mature ili djevoja~ke i moma~ke ve~eri,
zaruke i sli~no za sve
„neposlanike“.
Nisu samo hrana i pi}e
jeftini u Skup{tini nego i
usluga. Konobari rade za
450 KM, jer su uvr{teni u
Odluku Vlade RS o odbijanju od pla}a - dr`avnim
su`benicima.
Pored toga, kako su
nam se po`alili, davno su
bila vremena kada su poslanici bili galantni. Naprotiv, danas ima onih koji
znaju iza}i iz restorana, ne
platiti ceh, nego se samo
uputiti u skup{tinsku salu.
Ali, to nije do kulture i galantnosti nego do dekoncentriranosti i iscrpljuju}eg rada u skup{tinskoj
sali, obja{njavaju nam keV. S.
lneri.
PRESSIJA Te{ke rije~i za govornicom
Sudbina `utog ma~ka penja~a
Jedan od za{titnih znakova Meteorolo{kog opservatorija na Bjela{nici mnogo
godina je bio `uti ma~ak. ^ak je i na
dru{tvenoj mre`i Facebook pokrenuto
pitanje o njegovoj sudbini. Na slici koju
smo pozajmili sa FB-a stoji: „Ma~ak penja~, snimljeno pored meteorolo{kog
opservatorija, 2.067 mnv, vrh planine
Bjela{nica, Bosna i Hercegovina (1. novembar 2009. godine )
- Njega nema ve} dvije godine. Jednostavno je nestao. U Sarajevo nije mogao
si}i, jer bi ga lisice, sigurno, presrele u
putu - ka`u nam na Bjela{nici.
va da se bilje`enja vr{e svakoga sata, od sedam ili osam sati ujutro, tokom dana,
zavisno od godi{njeg doba,
a u no}i svaka tri sata.
Da raspored ministarskih funkcija u Vladi Federacije BiH nije uvijek
najsretniji, pokazao je primjer mladog ministra Damira Ma{i}a. Ne ulaze}i u
njegove kvalifikacije za
ministra obrazovanja i nauke, Ma{i} je nedavno pokazao zavidan nivo graditeljskih sposobnosti, dodu{e na maketi.
Nakon {to je jednog
socijalno ugro`enog mali{ana obradovao ud`benicima i priborom, posebno
9
Austrijski car
Osim {to je na visini od
2.067 metara odolio digitalizaciji, Meteorolo{ki opservatorij na Bjela{nici pretrpio je i nekoliko ru{enja. U
posljednja dva rata nikome
nije valjao, ali je ipak nakon
1894. dva puta obnavljan i
pu{tan u rad, prvo 1951., a
potom i 1999. godine.
Pogled austrijskog cara
Franje Josipa s uramljene
slike na jednom od kuhinjskih zidova opservatorija
kazuje da je ovo jedini objekt koji u BiH ba{tini
Ma~ak nestao bez traga
sje}anje na svog osniva~a i
austrougarsku vladavinu.
I koliko god je planinski
vijenac na svojoj visini od
2.067 metara bio dobronamjeran ve}ini putnika namjernika, i danas su svje`a
sje}anja na pogibiju sedam
planinara iz Zemuna koji
su 1962. godine na Bjela{nici izgubili `ivote u
snje`noj lavini.
- U mirnodopskim uvjetima to je najve}a tragedija
koja se dogodila na Bjela{nici. Me|u Zemuncima
je bilo i nekoliko planinara
iz Sarajeva, i u znak sje}anja na njihovo stradanje u
blizini im je podignut i spomenik - govori Omerovi}.
Pro{ao je sat od posljednjeg mjerenja vremena,
Omerovi}: Na olujnom
vremenu mjeri
brzinu vjetra
Omerovi} se sprema na novo
bilje`enje temperatura. Pitamo ga po ~emu se najstarija
visinska stanica na Balkanu i
druga u Evropi razlikuje od
drugih stanica u BiH i regiji.
- U odnosu na ve}inu
na{ih stanica koje su locirane
u ni`im predjelima, ova bilje`i pravu planinsku klimu.
Ovdje se sudaraju mediteranska i kontinentalna klima, i
registriraju izuzetno jaki vjetrovi, velike koli~ine padavina i talo`enja inja. Ni Triglav ga nema toliko. Ovaj
vrh ima izuzetne specifi~nosti i vidike. Za lijepog vremena odavde se vide ~ak i crno-
gorske planine. Neki ka`u da
su vidjeli i more, me|utim,
ne vjerujem da je to mogu}e.
Ja ga barem nikad nisam vidio - ka`e Omerovi}.
Tragi~na smrt
Me|u brojnim legendama koje se i danas prepri~avaju po selima Bjela{nice je i tragi~na smrt
Antona Obermulera (Obermulleru), prvog meteorologa na Meteorolo{kom opservatoriju na Bjela{nici.
Pri~a se da je ovaj austrijski
dr`avni slu`benik imao najljep{u `enu u Be~u, ali nakon {to je otkrio da se ona
tajno vi|a s jednim vi{im
oficirom Astro-ugarske
monarhije, slomljenog srca
se odlu~io fizi~ki obra~unati sa suparnikom.
Uslijedila je kazna i Obermuler je po hitnom postupku poslat u Sarajevo na radno mjesto meteorologa.
- Za ljubavne detalje ne
znam, ali pri~a se da je ovdje
do{ao po kazni i da je proveo
tri godine. Uslijedilo je nevrijeme i, kako je dugo trajalo,
navodno je pomislio da je
smak svijeta, zbog ~ega je
izvr{io samoubistvo. Njegov
grob se nalazi 200 metara ispod opservatorija, obnovio ga
je prije dvije godine „Klub
spasavalaca 2000“ - govori
Omerovi}. A. KESEROVI]
Br~ko ne}e biti
„Gavri}istan“!
Ne}emo dozvoliti gradnju koridora kroz
Br~ko, kazao je Dervi{evi}
Na posljednjem
skup{tinskom zasjedanju
u Br~kom prilikom razmatranja programa rada
gradona~elnika o{tre komentare iznio je predsjednik Kluba SDA Ahmet
Dervi{evi}, koji je javno
osudio „izakulisnu“ koaliciju izme|u SDP-a i
SNSD-a u Distriktu, a paljbe nije bio po{te|en ni
novoizabrani gradona~elnik Miroslav Gavri}
iz SNSD-a.
- Gavri} je nakon imenovanja odmah u~inio nekoliko poteza koje su podr`ali pojedinci. On je time ukazao da je ovo nastavak politike SNSD-a i poku{aj pretvaranja Distrikta u dio Republike Srpske. Mi ne}emo dozvoliti
gradnju koridora kroz
Br~ko, odnosno oni to nazivaju zaobilaznicom, ali
to je klasi~ni koridor, koji
nije realiziran ni 1992. -
Dervi{evi}: O{tre izjave
kazao je Dervi{evi}.
Nagla{avaju}i da kroz
Distrikt ne}e i}i koridor Beograd - Banja Luka, Dervi{evi} je u skup{tinskom
izlaganju kazao da se u
Br~kom ne}e praviti
„Gavri}istan“ (aludiraju}i na
gradona~elnik Miroslava Gavri}a, op. a.) i „Ati}istan“
(misle}i na predsjednika
Skup{tine Esada Ati}a, op. a).
Dervi{evi} je naglasio da je
SDA spremna iza}i iz koncentracijske vlasti u Br~kom i
biti opozicija.
E. R.
10
X
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
OSMOGODI[NJICA POTPISIVANJA Bolonjci br`i od dr`ave, daleko od Evrope
Diploma iz Zenice priznata
u Parizu, ali ne i u Sarajevu
S tri godine nemaju ni vi{e ni visoko obrazovanje z Za{to se niko od bakalaureata ne mo`e zaposliti u Agenciji za dr`avnu slu`bu
FBiH, a u ostalima mo`e
irela Kova~ je
2006. godine upisala Zdravstveni fakultet u Zenici. Uz
obja{njenje da je prva generacija po Bolonji sa ~etiri,
studij joj je naprasno
skra}en na tri godine. Osamnaestog septembra 2009.,
na {estu godi{njicu otkako
je BiH potpisala Bolonjsku
deklaraciju, Mirela je dobila diplomu, ali ni danas,
M
kontaktirali ponovljeno
nam je da je trogodi{nji
studij po Bolonji visoko, a
ne vi{e obrazovanje, ali od
te konstatacije o~igledno
polaznicima ne}e biti
lak{e.
Agencija za dr`avnu
slu`bu FBiH koja provodi
konkurse za prijem
dr`avnih slu`benika u federalnim tijelima vlasti ne
prihva}a kao validne za za-
Od ~ega se sastoji proces
Bolonjski proces ~ine Novi studijski programi
uskla|eni sa srodnim programima zemalja potpisnica
Bolonjske deklaracije, prihva}anje tri stepena studija:
preddiplomski, diplomski i postdiplomski (Bachelor
of Science, Master of Science, Doctor scientiarum),
uvo|enje suplementa diplomi radi lak{ega zapo{ljavanja, uvo|enje bodovnog sistema (ECTS - European
Credit Transfer System), poja~ana mobilnost u kojoj
}e se studenti tokom studija mo}i uklju~ivati u nastavu unutar vlastitog i unutar evropskih univerziteta,
uvo|enje usporedivih akademskih i stru~nih stupnjeva radi lak{eg zapo{ljavanja i me|unarodne konkurentnosti, obaveza osiguravanja, pra}enja i upravljanja
kvalitetom visokoobrazovnog sistema, te postizanje
ekonomi~nosti i smanjenja trajanja studija, kra}i postupak priznanja diploma stranih visokih {kola.
dvije godine poslije, ni njeno {kolovanje ni diploma
nisu priznati onako kako
joj je dr`ava obe}ala.
Biro za zapo{ljavanje
- Na biro smo upisani
kao da smo zavr{ili vi{u
{kolu. Imali smo 43 predmeta, praksu, vje`be, gradivo fakulteta. U zdravstvenim ustanovama ka`u
„da nas niko ne `eli“, da
smo „bili br`i od dr`ave“.
Nemamo jo{ ni pravog
uvjerenja ni diplome.
Ve}ine novih zanimanja
uop}e nema u nomenklaturi zanimanja - ka`e Mirela.
Ako pak imaju sre}e da
im neko prizna zanimanje,
studenti koji su zavr{ili trogodi{nje obrazovanje prvog stepena po bakalaureat
principu mogu se zaposliti
u dr`avnim slu`bama BiH,
Republike Srpske ili Br~ko
Distrikta, ali ne i Federacije.
Rezultat je to odredbi
Zakona o dr`avnoj slu`bi
FBiH koji ne poznaje bolonjce i ~ija se izmjena najavljuje mjesecima.
- Ako smo s tri godine
„samo s vi{om {kolom“, a s
pet magistri, zna~i da
izme|u ne postoji ni{ta?
[ta dobijamo time, dr`avu
punu magistara i doktora,
koji }e opet biti bez zaposlenja - pitaju se nezadovoljni studenti s kojima smo
razgovarali.
U nekoliko ministarstava obrazovanja koje smo
poslenje u dr`avnoj slu`bi
diplome ste~ene po bolonjskom sistemu obrazovanja ukoliko na njima
eksplicitno nije nazna~eno
da je ste~eno visoko obrazovanje sedmoga stepena.
- Zaista ima slu~ajeva
gdje se na diplomi naglasi,
ali i gdje se ne naglasi VII
stepen. Tako da dva studenta, koji su zavr{ili isti fakultet, jedan u Sarajevu, jedan u Mostaru, po istom
programu, imaju razli~ite
diplome i time i priliku za
zapo{ljavanje. Da stvar bude gora, Bolonja je uvedena
radi mobilnosti, migracije
studenata u Evropi. Umjesto toga, imamo stanje da
Sve vi{e mladih ljudi iz BiH odlu~uje se na {kolovanje i `ivot vani
student jednog fakulteta iz
Zenice ne mo`e nastaviti
istovjetan fakultet u Sarajevu, jer se obrazovanje vr{i
po razli~itim principima.
Negdje 3+2, negdje 4+1,
negdje 3+2, a imamo i
4+2. Ovaj student iz Zenice sa 3+2 mo`e nastaviti
{kolovanje u Portugalu, na
Islandu, Turskoj ili Rusiji,
ali ne i u Sarajevu. I obratno, sa sarajevskim studentom - ka`e nam Damir
Ma{i}, federalni ministar
obrazovanja i nauke.
On isti~e da se ove sedmice navr{ilo ~etiri mje-
[ta je, ustvari, Bolonja
Bosna i Hercegovina
je potpisala Bolonjsku
deklaraciju 18. septembra 2003. godine. Bolonjski proces naziv je
za reformu visokog obrazovanja u Evropi, kojoj
je osnovni cilj unapre|enje mobilnosti
studenata i profesora
uspostavljanjem tzv.
evropskog prostora visokog obrazovanja do
2010. godine. Naziv bolonjski proces dolazi od
Bolonjske deklaracije Faksimil Deklaracije od 18.
koju su 19. juna 1999. septembra 2003. godine
potpisali ministri zadu`eni za visoko obrazovanje 29
evropskih dr`ava. Formalni naziv Bolonjske deklaracije je Evropski prostor visokog obrazovanja. Dio je
paketa dokumenata donosenih od 1988. do 2005. u Sorboni, Salamanci, Pragu, Berlinu i Bergenu.
seca kako je po hitnom postupku od Ministarstva pravde FBiH tra`io uvo|enje
amandmana na Zakon o
dr`avnoj slu`bi, koji bi
omogu}io da se barem na
mjesta stru~nih saradnika
biraju bolonjci sa VII stepenom.
Federalni propisi
- Za vi{e stru~ne saradnike i stru~ne savjetnike
bit }e i dalje potreban master ili magistarski nivo.
Nadalje, Koordinacija ministara u FBiH je kao svoj
prioritet postavila izjedna~avanje deset kantonalnih i federalnog propisa o
na~inu studiranja, koji sada onemogu}ava migracije
unutar FBiH - kazao nam
je Ma{i}.
Agencija za dr`avnu
slu`bu FBiH (ADS) morala je tako postupiti zbog
odluka Drugostepenog
odbora te Federalne inspekcije, koji su redovno obarali sva njihova rje{enja o
priznavanju bakalaureat
diploma.
Zastupnik u Federalnom parlamentu Jasmin
Duvnjak ka`e da }e u~initi
sve da, nakon {to Vlada
FBiH uputi u proceduru
izmjene, te promjene {to
prije budu verificirane u
oba doma Parlamenta. I
sam je student, pa o problemu mo`e govoriti u prvom
(Foto: Arhiv ’Avaza’)
Zemlje potpisnice
Bolonjsku deklaraciju
potpisale su Austrija, Belgija
(francuska i flamanska zajednica), Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora,
^e{ka Republika, Danska,
Estonija, Finska, Francuska, Njema~ka, Gr~ka, Hrvatska, Ma|arska, Island, Irska, Italija, Letonija, Litva- Crnom bojom ozna~en je
nija, Luksemburg, Malta, bolonjski prostor
Holandija, Norve{ka, Poljska, Portugal, Rumunija,
Slova~ka Republika, Slovenija, Srbija, [panija, [vedska, [vicarska i Velika Britanija.
licu jednine.
- Na~ela Bolonje se tuma~e razli~ito od fakulteta
do fakulteta, od univerziteta, gradova, kantona,
unutar Federacije, dr`ave.
Morat }emo imati dovoljno politi~ke odlu~nosti i
mudrosti da se napravi rez
i unutar pri~e o privatnim
i javnim, dr`avnim univerzitetima, a posao licenciranja, akreditiranja treba
provesti {to transparentnije i efikasnije. Sve prisutnijim instant fabrikovanim diplomama dobijamo funkcije i zanimanja
zvu~nih zvanja, a mr{avih
znanja - ka`e Duvnjak,
dodaju}i da }e promjene
famoznog ^lana 25., koji
definira ko mo`e u
dr`avnu slu`bu Federacije, samo djelimi~no rije{iti
znatno sveobuhvatniji problem.
- Vi{e nije vijest otvaranje novog fakulteta, univerziteta. Prava vijest bit }e
zatvaranje nekog univerziteta usljed licenciranja
zbog neprovo|enja standarda i postulata Bolonje ka`e Duvnjak.
Proteklih dana navr{ilo
se osam godina otkako je
BiH potpisala Bolonjsku
deklaraciju. Iako je nesporno da je danas bli`e tom sistemu nego ju~er, jo{ je kilometrima daleko od toga
da bh. studenti sa zvanjem
i znanjem neometano idu
van granica op}ine, Federacije, dr`ave. Zato ih se i
dalje sve vi{e odlu~uje da
{kolovanje po~nu, zavr{e i
ostanu `ivjeti i raditi van
granica BiH. A. [email protected]]
e
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
POLITI^KI POLIGON
Brzinom svjetlosti
putujemo ka dnu
11
Mulabdi}i ugostili ameri~ku delegaciju
Nemogu}e je nabrojati sve {trajkove, proteste, uga{ene firme... No, izmjeriti
izgra|ene kilometre autoputa mogu}e je obi~nim koracima
odinu nakon izbora kona~no
je jasno da nam je gore nego
{to nam je bilo u septembru
2010. Jedina promjena od svih koje
su nam obe}avali izborni pobjednici,
je ta da je brzina kojom se kre}emo
ka dnu skoro udvostru~ena.
Broj nezaposlenih odavno je
pre{ao pola miliona, na kazanima je
desetine hiljada gra|ana, sve vi{e radno sposobnih, broj zaposlenih skoro je izjedna~en s brojem nezaposlenih, sve manje firmi radi, sve vi{e
posla imaju ste~ajni upravitelji...
se nabrojati novootvorene firme, ako
ih uop}e ima. Osim u dr`avnu slu`bu,
te{ko je na}i nekoga ko se skoro zaposlio u nekoj proizvodnoj djelatnosti.
A {ta vlast radi i kako se bori s krizom? Nema projekata, nema ideja.
Ali, narodu poru~uju da i oni {tede i
da im nije nepoznato odricanje. Tako
su odlu~ili da se `rtvuju za dobro svih
nas pa da se jedan dan ne voze svojim
luksuznim limuzinama. Golemo, prokomentirao je jedan na{ ~italac.
Grad umire
Bez obzira na to jesu li se ~lanovi
Vlade vodili iskrenim namjerama
da u{tede nekoliko hiljada maraka
ili su zbog ~isto populisti~kih razloga nedavno na sjednicu u Tuzlu putovali autobusom, gra|ane je ovaj
~in podsjetio na kultni jugoslavenski film „Ko to tamo peva“. Jedina
razlika je to {to su ministri putovali
najsavremenijim autobusom.
Grupom putnika (~lanova Vlade) koja na momente ni sama ne zna
gdje ide, upravlja harizmati~ni {ofer
(premijer Nermin Nik{i}) firme
„Krsti}“, koji zna odredi{te na koje
putuje, ali ~esto ne i put kojim do
njega treba do}i. Ministar Jerko Lijanovi} vjerovatno je negdje izme|u
Sarajeva i Tuzle, nakon {to su se kolege omrsile mladom janjetinom,
povikao: „Vozi, Mi{ko!“ Ostali su
uglas zapjevali: „Volio bih, mila
majko, da se ovo samo sneva...“
G
Glavni grad BiH pro{le sedmice
je skoro dva dana bio blokiran, jer
radnici GRAS-a nisu `eljeli voziti
bez pla}a. Sre}a na{a pa su se rudari
predomislili i odustali od generalnog {trajka. Na`alost, ne i definitivno. Milimetri su nas dijelili od toga
da u Federaciji doslovno sve stane.
Kada rudari ne rade, ne radi niko. Mada i ovako samo sretnici imaju posao. Zavidovi}ka „Krivaja“, od
koje `ivi cijeli grad, umire, „Granit“
isto tako, `eljezni~ari {trajkuju
gla|u, firma „Konjuh“ gdje je, tu je,
pa „Feroelektro“, „Hidrogradnja“...
Nemogu}e je nabrojati sve {trajkove, proteste, uga{ene firme, radnike koji su u posljednjoj godini ostali
bez posla. No, izmjeriti izgra|ene kilometre autoputa mogu}e je obi~nim
koracima. Na prste jedne ruke mogu
Harizmati~ni {ofer
Pi{e:
Fahir KARALI]
Kada rudari ne rade, ne
radi niko. Mada i ovako
samo sretnici imaju posao.
zavidovi}ka „Krivaja“, od
koje `ivi cijeli grad, umire,
„Granit“ isto tako,
`eljezni~ari {trajkuju
gla|u, firma „Konjuh“ gdje
je, tu je, pa „Feroelektro“,
„Hidrogradnja“...
Mur s porodicom Mulabdi} na njihovom imanju
Bosanski med
odu{evio Mura
Posebno ga se dojmila metoda
pripravljanja recepture ljekobilja
Da se dobar glas daleko ~uje, najbolje potvr|uje primjer porodice
Mulabdi} iz @ep~a. Nakon zlatnih medalja osvojenih na posljednjem sarajevskom Sajmu meda i
kvaliteta u koji se uvjerio i
sam ameri~ki ambasador
Patrik Mun (Patrick Moon), ovu porodicu na njihovom imanju posjetila je
i ameri~ka delegacija predvo|ena otpravnikom poslova Ambasade SAD u
BiH D`onatanom Murom
(Jonathan Moore).
Mur je bio fasciniran
zaokru`enim proizvodnim ciklusom koji su
Mulabdi}i doveli do sa-
vr{enstva. Ameri~ki diplomata imao je u planu
zadr`ati se samo petnaest
minuta, ali nakon svega
{to mu je prezentirano, ostao je u dru{tvu sa svojim
doma}inima vi{e od dva
sata.
Razgledaju}i p~elinjake, posebno ga je odu{evio
na~in proizvodnje p~elinjih matica, ali i na~in kako se dolazi do vrhunskog
kvaliteta meda. Tako|er,
Mura se dojmila i metoda
pripravljanja raznih receptura s medom i ljekovitim biljem pa se u razgovoru sa svojim doma}inima interesirao za njena
ljekovita svojstva. R. Ag.
X ARHITEKTURA Gra|evinski in`injer konstruktor Ra{id Had`i} iz Sarajeva
Projektirao d`amiju ~ak i u Kazahstanu
Sve d`amije koje sam projektirao, podsje}aju na one stare, kao {to je Begova ili Careva
Za otvaranje velikog
broja d`amija u gradovima Bosne i Hercegovine,
ali i nekoliko njih u inozemstvu, zaslu`an je profesor Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu Ra{id
Had`i}, gra|evinski
in`injer konstruktor. Naime, kao dje~ak, a i sin vjerskog slu`benika, po~eo je
da gaji ljubav prema islamu i svemu onome {to je
vezano za vjeru, koju je
poslije prenio na projektiranje d`amija.
Brojne nagrade
- Dok sam i{ao u mekteb crtao sam d`amiju
koja je bila naslikana na
ilmihalu, jer mi se svi|ala.
Moji prvi crte`i bili su i
vi{e nego lo{i, ali je ljubav
bila tolika da nisam mario
za komentare. San mi se
ostvario kada sam upisao
Gra|evinski fakultet u Beogradu. Uspje{no sam zavr{io studije, a znanje koje
sam stekao, prenio sam na
papir, crtaju}i prvo projekte zgrada, a poslije i
d`amija - ka`e Had`i}.
U @ivinicama 1983. godine otvorena je prva
d`amija koju je projektirao profesor Had`i}. Ka`e
da ve}e zadovoljstvo i
sre}u u `ivotu nije osjetio
kao onog momenta kada je
u njoj klanjan prvi namaz.
- To je za mene bilo
zna~ajno i zbog toga {to
sam osje}ao da sam ne{to
vrijedno dao narodu, a to je
vjerski objekt kome sam ja
zadahnuo du{u. Na tom
mjestu, koje je dobilo oblik,
svi smo pred Bogom isti, ne
zna se ko je siroma{an, a ko
bogat, {to je prednost ovih
vjerskih objekata. To je
ku}a svih nas, u kojoj
u~imo objavljene ajete, ibadetimo, obavljamo namaz...
{to je i su{tina na{e vjere govori Had`i}.
Namaz u d`amijama sevapniji je za 27 puta, {to bi
bila jo{ jedna od brojnih nagrada koje je Ra{id poklo-
nio narodu svojim poslom.
- Drago mi je da ljudi
mogu obaviti namaz u
d`amiji, jer su nagrade
kod Boga zaista vrednije.
U svom `ivotu radio sam
kao geodetski tehni~ar pa
na gradili{tu kao in`injer,
ali su svi ovi objekti imali
za cilj materijalna sredstva, jer sam od toga `ivio. To je bila komercijalna
stvar, dok je projektiranje
d`amije duhovna stvar, a
to se razlikuje za 180 stepeni - dodaje Had`i}.
Stara zgrada
Prema njegovim rije~ima, projektirati d`amiju veoma je odgovoran i
zahtjevan posao za sve arhitekte, jer se prave po posebnoj islamskoj arhitekturi, koja je specifi~na po
tome {to se od d`amije ne
mo`e praviti remek-djelo
kao od zgrada.
- D`amija mora da ima
unutra{nje i vanjske konture koje }e odra`avati
islam u njegovoj tradiciji i
kulturi, a to su mimberi,
munare... Ovo {to rade danas, dobrim dijelom je
i`ivljavanje arhitekata.
Sve d`amije koje sam projektirao, podsje}aju na
one stare, kao {to je Begova ili Careva d`amija. Posebno se mora voditi
ra~una pri projektiranju
munare, koja je glavno
obilje`je islamskog objekta - nagla{ava Had`i}.
Dodaje da posebno pamti d`amije koje je projektirao u drugim zemljama, jer je pokazao svijetu
svoje umije}e, ali i d`amije u najboljim oblicima.
- Projektirao sam jednu
d`amiju u Kazahstanu kada nisam bio ni doktorirao.
To je za mene bilo veliko.
Poslije rata, kada sam bio u
posjeti sinovima u Sjedinjenim Ameri~kim
Dr`avama, imam jedne od
d`amija pitao me je da projektiram d`amiju na jednoj
staroj zgradi banke, koju
su kupili u gradu Sent Luisu. S rado{}u
sam prihvatio
zadatak. Tu je napravljena prelijepa
d`amija, koja je
uvijek puna
klanja~a.
Tako|er,
jedan od
imama
Sanskog
Mosta
tra`io je
od mene da u
Floridi
napra-
Had`i}:
Duhovno me
ispunjavao rad
vim d`amiju po islamskoj arhitekturi govori Had`i}.
A. NUHANOVI]
12
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
X
13
DNEVNIK Fikret Berbi}, predsjednik Sindikata rudara BiH
Naporna sedmica, sre}a pa
sve ima svoj po~etak i kraj
Imam neku zemlju izvan grada, gdje je pored potoka i {ume prelijepo provesti vikend, pobje}i od svega
i kona~no se odmoriti. Jedino tu ne moram pri~ati o tu|im problemima nego se mogu posvetiti sebi
Subota, 24. septembar
Sastanak s Nik{i}em
Dan ranije, u petak, imao sam u Vladi sastanak sa
premijerom Nik{i}em, resornim ministrom i predstavnicima EPBiH. Danas smo imali sastanak Glavnog
odbora Sindikata, na kojem smo sumirali rezultate sastanka od dan ranije. Trebao je biti {trajk 26. pred Vladom, a 27. septembra i generalni {trajk. U subotu smo,
ipak, odustali od protesta.
Kao predsjednik, bio sam zadovoljan. Sastanak je
bio veoma te`ak. Najva`nije je da nije bilo {trajka te da
su se problemi rije{ili kompromisom. Cijelu proteklu
sedmicu bio sam optere}en time tako da nisam imao vremena za privatni `ivot. Ti su dani bili prete{ki. Bio
sam optere}en danima, kako pomo}i i radnicima i
dr`avi. Nakon sastanaka, odmarao sam se sa porodicom.
Nedjelja, 25. septembar
Punjenje baterija
S obzirom na to da sam cijele semice bio optere}en
de{avanjima, sve je utjecalo i na moju porodicu, koja trpi zbog toga. U nedjelju je nastupilo zati{je i i{~ekivanje
{ta }e se desiti u Rudniku Kakanj, koji je bio odlu~an da
ide u {trajk, tako da nisam imao klasi~nu nedjelju, koja
se provodi sa porodicom.
U krugu porodice je najljep{e. Zbog toga sam organizirao popodnevno porodi~no dru`enje, koje mi puni
baterije. Psihi~ki sam se rasteretio i malo stao na loptu
kako bih sljede}eg dana ponovo krenuo u rje{avanje problema koji me, kao predsjedniika Sindikata koji zastupa hiljade rudara, priti{}u.
Ponedjeljak, 26. septembar
Moje drage kom{ije
Ponovo sam cijeli dan bio optere}en rudarima Kaknja, koji su tog dana trebali i}i pred Vladu. Nismo smjeli
praviti nikakve proceduralne gre{ke tako da sam pola dana proveo u pravnoj slu`bi, konsultiraju}i se o pravilima.
U kom{iluku kod porodi~ne ku}e postoji limarska
radnja od koje `ivi cijela jedna porodica. Oni su mi dragi prijatelji s kojima volim provoditi vrijeme. Ako me
iko oraspolo`i, to su oni. Ljudi koji `ive od svog rada,
postavljaju oluke... ali su uvijek vedrog duga - prava psihoterapija.
Utorak, 27. septembar
[trajka nije bilo
Protekao je isto kao i ponedjeljak. Zapitao sam se
koji je danas dan, sve je ve} vi|eno. Ipak {trajka nije bilo. Unuk, mali Armin danas se, nakon ~etiri dana, vratio k}erki, koja je bila na nekom stru~nom savjetovanju.
Rastali smo se od trogodi{njeg Armina, s kojim je pravo
u`ivanje biti i na kojeg sam se pravo navikao... S limarima sam opet sjedio popodne, {to je pravi merak.
Ugrabio sam vremena i i{ao na plivanje s unukom.
Bila je i jedna curica istog rasta, igrao sam se s njima...
Djeca me odmaraju... razonoda su umornoj du{i.
Srijeda, 28. septembar
Poruka za porukom
Odveo sam unuka dan ranije kod k}erke u Tuzlu,
gdje sam i prespavao. No, odmah sam dobio poruku - u
~etvrtak novi sastanak u Vladi o svim ovim de{avanji-
Berbi}: Izme|u odluka ho}e li ili ne}e biti {trajka rudara
ma u rudnicima. Ponovo po~inju aktivnosti i konsultacije sa ~lanovima Odbora, direktorima i ostalima, {ta i
kako, koji su minimalni uvjeti koje mi mo`emo prihvatiti. Cijeli dan je bio posve}en aktivnostima za taj satanak. Nisam imao vremena niza{ta drugo.
^etvrtak, 29. septembar
vnih. Ipak, podr`ao nas je GO. No, Kakanj je jo{ pod
upitnikom. Oti{li smo nakon toga do Breze, gdje smo
ru~ali i sumirali kompletan dan. Ku}i sam do{ao nekad poslije 18 sati, umoran, ali zadovoljan. Zaspao
sam brzo.
Petak, 30. septembar
Kakanj i dalje upitan U svojim Banovi}ima
U 9 sati bio je novi sastanak u Vladi FBiH, na kojem
su bili predstavnici „Elektroprivrede BiH“, resornog
ministarstva i sindikata, gdje smo mi predlagali kako
pobolj{ati uvjete u kojima radnici rade. Sastanak je trajao do 12 i ipak smo se uspjeli dogovoriti. Ostali smo jo{
nekoliko sati u Vladi kako bismo sastavili zapisnik.
Naporno je bilo, ali je olak{anje da je napravljen
kakav-takav pomak u rje{avanju rudarskih problema.
To su prvi koraci, ali i najte`i. Nastavili smo s Glavnim odborom Sindikata, kojima smo prezentirali
ovo stanje. Bilo je opet reakcija, i pozitivnih i negati-
Aktivnosti ponovo u svom Sindikatu Banovi}i. Moram ljude upoznati sa svim {to se de{ava. Dan posve}ujem svom rudniku, u kojem zara|ujem hljeb. Petak je, ipak, kraj sedmice, kada se sumiraju rezultati, ali
se i priprema za vikend. Te{ka je sedmica iza mene. Trebaju mi dva dana sa porodicom. Imam neku zemlju izvan grada, gdje je pored potoka i {ume prelijepo provesti vikend, pobje}i od svega i kona~no se odmoriti. Jedino tu ne moram pri~ati o tu|im problemima nego se
posvetiti sebi i porodici. Naporna sedmica, sre}a pa sve
ima svoj po~etak i kraj.
14
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
X KATEDRA Dr`ava u kand`ama korupcije
Sta to stvarno ’narod zna’?
Korupcija se temelji na zatvorenosti politi~kog sistema i strana~kom monopolu na upravljanje javnim poslovima z Ogromne sume
sla`u se na javne i tajne ra~une stranaka i njihovih lidera
a je korupcija te{ka
bolest modernog
doba, pandemi~nih
razmjera, mada starog porijekla i stoga te{ka za
izlje~enje, nema nikakve
sumnje.
Da je postala endemi~na, ne samo na Istoku,
gdje se smatra normalnim
na~inom op}enja izme|u
onih kojima ne{to treba i
onih koji im to mogu dati
ili uskratiti nego i na demago{kom moralizmu Zapadu, tako|er je vrlo dobro
poznato.
D
^vrsti savez
Danas nije novost kada
se ustanovi da se najvi{i politi~ki lideri i nosioci javnih funkcija (takva
otkri}a su svakodnevna),
koji imaju mo} odlu~ivanja
o na{im sudbinama, ne zadovoljavaju vi{e samo visokim pla}ama. Svoje pozicije oni koriste da bi ostvarili
dodatne prihode, koji s raznih strana i u velikim, mada javnosti nepoznatim koli~inama, dolaze na njihove
ra~una pa ~ak i nakon {to
odu sa polo`aja.
Dokazuju to mnogi naknadno otkriveni i procesuirani slu~ajevi korupcije
najvi{ih dr`avnih funkcionera (Pompidu, Miteran,
@iskar Destan, @ak [irak,
Toni Bler itd.). Ova pojava
osobito se ra{irila u posljednjih pedeset godina, od
kada je nastao ~vrsti savez
politi~ara i ljudi koji posluju s novcem, ma ko bio titular novca (javna vlast ili
privatnici). Takvi se ni`u
od predsjednika dr`ava i
premijera vlada do ministara, generala i brojnih direktora banaka, dr`avnih
agencija, me|unarodnih i
privatnih korporacija, a
osobito mo}nih finansijskih institucija.
Institucija „Golden
Shake Hands“ bila je prije
pedesetak godina (kada
sam prou~avao industrijske
i javne odnose u Engleskoj)
formula javno priznate korupcije u zapadnom svijetu.
Sastojala se od enormnih
otpremnina prilikom povla~enja visokih funkcionera s du`nosti. Od tada,
takva je institucionalizirana korupcija ubrzano rasla
i granala se, a za njom je u
galopu i{la i ona tajna. Ona
je obuhvatala i klijente su-
bjekata dr`avne korupcije,
javnih funkcionera, a u
ve}oj mjeri i one koji su bili dvostruko korumpirani.
Naime, prvi, visoki
dr`avni funkcioneri, korumpirani su zato {to su
izvr{avali `elje i {titili interese svojih finansijera kroz
dono{enje zakona i vo|enje
politike koja odgovara poslovnim krugovima pa ~ak
i vo|enjem ratova u interesu tih krugova. ^injeno je
to kada se interesi tih krugova nisu mogli uklopiti u
zakone i legalne akcije, dok
su drugi bili korumpirani
samim izborom na funkcije
za koje nisu imali ni intelektualnih ni moralnih pretpostavki (ministri, direktori, predsjednici odbora i
sl.). Stoga su morali biti poslu{ni, ali im je omogu}eno
da u svojoj re`iji organiziraju korupciju, {to je stvaralo fenomen dvostruke korupcije.
U posljednjih dvadeset
godina i mi smo iskusili
kakve sve posljedice mo`e
imati takva vrsta korupcije,
do koje dolazi zbog nesposobnih i nemoralnih funkcionera. Sve je ovo poznato i o~itava se iz poznatih situacija i politika koje
su prakticirale odre|ene
vlade i njihovi lideri.
i u punom smislu njegovog
sadr`aja i obima ne razumijeva, ~esto podme}u povr{na i kriva zna~enja. Pridaje im se smisao koji samo
izgleda dovoljan, a koji nije
definiran na temelju dovoljno zna~ajnih i jasno
utvr|enih ~injenica.
Stoga njihov smisao
ostaje nejasan, pogotovo
ako se njegova definicija ne
temelji na sagledavanju totaliteta takvih pojava, unutar kojeg one nastaju i djeluju i unutar kojeg jedino
imaju svoju istinu. To prije~i adekvatno istra`ivanje
onoga {to je uistinu koru-
to koju nije mogu}e lije~iti
ako, pored djelovanja na
njene pojavne oblike, ne
ja~amo cijeli dru{tveni organizam, ne pove}avamo
njegovu otpornu snagu da
se sam bori s bole{}u.
Omek{ale skrupule
Iz navedenog proizlazi
da je prvi i osnovni na~in
borbe protiv korupcije borba protiv korupcije cijelog
dru{tva. Lijek je uporna
borba za istinsku demokratiju i pravo uvida javnosti u
sve oblike djelovanja institucija i pojedinaca na polju
javnih interesa. Nakon to-
na i uvida javnosti. Naravno, i bez njenog pristanka.
Korupcija je sindrom
bolesti dru{tvenog, a ne
psiholo{kog ili moralnog
stanja pojedinaca. Korupcija morala u modernim
dru{tvima direktna je posljedica vladavine pragmatizma, koji zahtijeva postizanje ciljeva bez obzira na
moralne i pravne regule,
{to proizvodi vrstu djelovanja koja sistematski
isklju~uje moralne kriterije
iz procjene ciljeva koji se
`ele ostvariti i metoda njihovog ostvarivanja.
Ta se bolest iz dru{tve-
na~in kako ona funkcionira.
Kao posljedica takvog
na~ina nastanka i funkcioniranja dr`ave, nastaje i
apsolutni nedostatak demokratije kao transparentnog i javnosti otvorenog
na~ina utvr|ivanja opravdanosti ciljeva i odluka i
obaveznog polaganja
ra~una svih javnih institucija i funkcionera naj{iroj
javnosti o rezultatima i posljedicama odlu~ivanja. Na
zatvorenosti politi~kog sistema i na~ina upravljanja
javnim poslovima, kojima
treba dodati strana~ki gru-
Opaka bolest
Istina je, dakle, da je korupcija veoma ra{irena strukturna, moralna i
dru{tvena bolest savremenih dru{tava i dr`ava. Ona
enormno ko{ta sve ljude,
ne samo u smislu otu|enja
imovine i uskra}ivanja mogu}nosti da bez pla}anja
ve} pla}enih usluga (kroz
visoke pla}e od novca poreznih obveznika) ostvaruju
svoja prava nego i kompromitiranjem mogu}nosti
dru{tva da normalno i prema zakonu funkcionira.
Pandemsku bolest korupcije nu`no je, prije svakog govora o njoj, ta~no definirati. Mi smo skloni da,
u nedostatku egzaktnog
znanja i ta~nih definicija
pojmova, podrazumijevamo sadr`aje tih pojmova
prije nego {to identificiramo i odredimo same pojave
i utvrdimo njihovo zna~enje kako bismo ih jasno razumjeli i definirali. A takav
na~in mi{ljenja implicira
da se onome {to se precizno
Na najvi{e dr`avne funkcije imenuju se
po~etnici (prva slu`ba pa ministar) koji
zbog neprovjerenih znanja i sposobnosti,
ali zbog provjerene poslu{nosti, dobivaju
visoke funkcije. Zbog toga su poslu{ni i
na taj na~in ve} korumpirani
Korupcija je sindrom bolesti
dru{tvenog, a ne psiholo{kog ili
moralnog stanja pojedinaca
pcija, onemogu}ava da se
identificiraju njeni pojavni
oblici, da se sagleda njena
sadr`ina i relacije, da se
utvrdi u ~emu je prakti~na,
pravna i moralna te`ina. I
zbog ~ega, a najvi{e kako,
mo`emo efikasno da se borimo protiv korupcije.
Ako ne poznajemo
ta~no neprijatelja, kako da
se protiv njega uspje{no
borimo?
Ono {to omogu}ava da
shvatimo fenomen korupcije, sastoji se u tome da
precizno lociramo mjesto,
na~ine i veli~inu onoga {to
je njen pojavni oblik, gdje
se bolest skriva. Lokacija i
na~in ispoljavanja bolesti
prvi je korak u otkrivanju
njenog uzroka, a korupcija
nije bolest nekog instituta,
organa ili dijela dru{tva nego je to opaka bolest cijele
strukture dru{tva. Bolest je
ga, bitno je da korupciju
smjestimo u okvire totaliteta dru{tva i funkcija koje
na~inom organizacije i metodama rada najvi{e omogu}avaju da korupcija nastaje i koji odre|uje bitne
karakteristike, izraze i parametre te pojave.
Najbitnije je da shvatimo da je korupcija dru{tvena, a ne individualna bolest. Korupciona{ se stvara iz
datih dru{tvenih okolnosti,
i to tako da njegove
omek{ale moralne skrupule
ne predstavljaju nikakvu
prepreku za utjecaj bolesnog dru{tvenog stanja, koje pogoduje korupciji. On
po~inje da se slu`i korupcijom kao uspje{nom i od
dru{tva toleriranom metodom, koja omogu}ava pojedincu ili grupi da rje{avaju
za njih va`na pitanja izvan,
mimo i ~esto i protiv zako-
nih relacija i op}eg stanja
dru{tva projicira na grupe i
pojedince me|u kojima se
razvijaju elementi nenormalnih i bolesnih postupanja u osiguravanju
odre|enih li~nih ili grupnih interesa.
Kako bismo se uspje{no
borili protiv korupcije, moramo ustanoviti {ta je to u
strukturi dru{tva lo{e, {ta
je u na~inu kako ono kao
cjelina funkcionira bolesno, nenormalno, a zatim i
nemoralno, jer je upravo to
glavni izvor korupcije. U
na{em slu~aju, to je nametnuto nemoralno i nenormalno ustrojstvo dr`ave,
do kojeg je do{lo silom i diktatom, koji su u svakom
normalnom, pravno i moralno ure|enom dru{tvu
isklju~eni kao na~in
ure|enja odnosa u dr`avi i
dru{tvu, iz ~ega proizlazi i
pni monopol na vr{enje funkcija, temelji se stanje koje predstavlja glavni izvor
korupcije.
Poslu{ni~ki sistem
Sama dr`ava `ivi na temelju korumptivnog prava
prisvajanja novca svojih
gra|ana, koji nemaju nikakva prava da o tome bilo
{ta znaju, a kamoli da o tome odlu~uju. Prvi korak u
stvarnoj borbi protiv korupcije bio bi ukidanje prava
vladaju}ih stranaka da uzimaju sredstva iz bud`eta i
da postavljaju svoje ljude
na sve javne funkcije, jer je
upravo to korumptivni
na~in funkcioniranja cijelog dr`avnog sistema i
upravljanja javnim dobrima.
Najte`i oblici korupcije
koji izviru iz takvog na~ina
vo|enja javnih poslova, su:
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
X BEZ DLAKE NA JEZIKU
15
Doga|aji jedan drugog presti`u
Ulice prepune, internet sve br`i
Neredi na bh. stadionima uzimaju sve vi{e maha. Ali ne treba zaboraviti da to nije
nikakav izuzetak bh. dru{tvene zbilje
itaju}i novine i prate}i vijesti, te{ko se
otrgnuti dojmu da u
ovoj zemlji nikada i nikome nije dosadno. Svakodnevno se susre}emo s nekim novim {trajkovima,
prijetnjama, divljanjima
na ulicama ili stadionima,
poskupljenjima, krizama...
I sve to kao da je sasvim u
skladu s novim demokratskim procesima. Ljudi se
bune, a vlast reagira ili ne
reagira (obi~no reagira tako da je bolje da nikako ne
reagira). Mediji sve to manje-vi{e objektivno prenose, a godine u poslijeratnoj
BiH prolaze li prolaze.
^
Pi{e:
Akademik Muhamed FILIPOVI]
a) privilegirano uzimanje javnih sredstava na temelju u~e{}a u vlasti; b) netransparentno i bez ikakvog u~e{}a javnosti imenovanje fukcionera koji
upravljaju dr`avnim i javnim institucijama; c) direktno mije{anje strana~kih
lidera u funkcioniranje organa vlasti na svim njenim
nivoima i institucijama,
koje odgovornost prema javnosti svodi na odgovornost prema pojedincu.
Sve su to izvori koji
ra|aju korupciju, i to onu
koja je najgore vrste, tj. truhljenje cijele dru{tvene strukture (korupcija i zna~i
kvarenje odre|enog organizma, a ovdje se radi o kvarenju i truhljenju cijelog
dr`avnog i dru{tvenog organizma). Na temelju takvih situacija, mogu}e je da
upcije, koju je nemogu}e
pobijediti djelovanjem komiteta i odbora nevladinog
ili, jo{ gore, vladinog sektora. Prve institucije dio su
sistema koji prikriva stvarne i najdublje izvore sveop}e korupcije, a druge
imaju zadatak da skre}u
pa`nju javnosti na sporedna pitanja i ljude. Time se
izbjegava tematizacija korupcijskih odnosa koji se
odnose na ogromne sume
javnog novca i javnih dobara, koji se, u kona~nici,
sla`e na javne i tajne ra~une
stranaka i lidera, iz kojih se
finansiraju luksuzni `ivot,
brojne masivne gra|evine,
dvorci i vile.
O novcu koji je deponiran u inozemstvu, nemamo
uvid, jer nikada niko, ni
dr`ava ni parlament, nije
zatra`io informacije o tome
Prvi i osnovni na~in borbe protiv
korupcije je borba protiv korupcije
cijelog dru{tva. Lijek je uporna borba za
istinsku demokratiju i pravo uvida javnosti
u sve oblike djelovanja institucija i
pojedinaca na polju javnih interesa
se na najvi{e dr`avne funkcije imenuju po~etnici
(prva slu`ba pa ministar)
koji zbog neprovjerenih
znanja i sposobnosti, ali
zbog provjerene poslu{nosti, dobivaju visoke funkcije. Zbog toga su poslu{ni i
na taj na~in ve} korumpirani.
Otu|ena mo}
Kod nas se preko no}i i
bez provjera sposobnosti
postaje ministar, ~lan upravnih i nadzornih odbora, a
taj se mehanizam prenosi
na cijeli sistem unapre|ivanja ljudi pa je lako postati
doktor nauka, dekan, rektor i ~lan ove ili one institucije. Izvor tih pozicija je
otu|ena mo}, koja se naziva stranka i njeni lideri, koji dobivanjem vlasti stje~u
mo} da apsolutno vladaju
onim {to je pod kontrolom
stranke.
To proizvodi hidru kor-
i nije formirao neovisnu
komisiju da istra`i silne
korupciona{ke poslove, od
onih iz doba rata i poratnog
vremena pa sve do najnovijih. A to je ipak ono jedino
{to „narod zna“.
Zaklju~ak je da korupcija predstavlja bolest modernog dru{tva, u kojem je sve
dublji jaz izme|u javnosti i
dr`ave u koji se velika i
stvarna korupcija smje{ta.
Korupcija je strukturna bolest na{eg dru{tva, dakle
ona bolest koja dru{tveni
organizam potpuno uni{tava. Zbog toga ne treba lije~iti organe nego cijeli organizam, a to zna~i strukturu i na~in funkcioniranja na{e dr`ave i mi{ljenja i
pona{anja njenih funkcionera.
Tada }e pravi korupciona{i iza}e na vidjelo, a ljudi
}e kona~no progovoriti o
tome {ta to stvarno „narod
zna“.
[trajk i nastava
^itaju}i novine u posljednja dva-tri dana, vidimo da radnici GRAS-a
{trajkaju malo zbog zdravstvenog osiguranja, a malo zbog pla}a i toplih obroka. Sindikat sad jeste, sad
nije uz radnike. Javni prijevoz nije radio. Premijer
Kantona Sarajevo odlazi
na pregovore u GRAS i ba{
u tom trenutku ministar
obrazovanja donosi odluku o prekidu nastave. Briga je to o u~enicima i njihovim roditeljima! Ali zar
takvu odluku nije trebalo
donijeti ranije. Recimo u
srijedu ujutro, a ne u srijedu nakon 16 sati, kada je
premijer oti{ao u GRAS?
Premijer svega dva sata
nakon odluke o prekidu nastave obavje{tava gra|ane
da je postignut dogovor sa
GRAS-om i da njegova vozila po~inju saobra}ati.
Onako usput se izvinjava
u~enicima i upravama {kola
zbog obustave nastave, ali
odmah najavljuje da }e taj
dan svakako biti nadokna|en. Dakle, roditelji treba da pomjere sve svoje
planove i po{alju djecu na
nastavu kada bude odre|en
dan u kojem }e u~enici ispa{tati (ne)odgovorne odluke onih koji odlu~uju o
{kolskim obvezama njihove
djece. Da li }e to biti subota
koja ne smije biti radni
dan, ostaje da vidimo. Da li
}e to biti subota koja smije
biti radni dan ukoliko je peti radni dan u sedmici, i to
}emo vidjeti. Ka`u, ove godine }e Dan u~itelja biti
obilje`en kao neradni dan.
Samo {to }e u~itelji i u~enici morati taj dan nadoknaditi. Kada? Da nije mo`da
opet u subotu? Zar nije mogao nagradni dan biti
uklju~en u godi{nji plan rada bez nadoknade? Ako nije, ~emu onda obilje`avanje
tog datuma, kada }e oni kojima je posve}en morati raditi tijekom vikenda da bi
valjda shvatili koliki je njihov zna~aj u dru{tvu kao i
da neradni dan njima posve}en ima istinsku vrijednost?
Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]
Premijer Kantona Sarajevo odlazi na
pregovore u GRAS i ba{ u tom trenutku
ministar obrazovanja donosi odluku o
prekidu nastave. Briga je to o u~enicima
i njihovim roditeljima! Ali zar takvu odluku
nije trebalo donijeti ranije.
Ho}e pa ne}e i sarajevski taksisti da {trajkaju.
Ima puno onih koji rade
nacrno. Bez papira neophodnih za rad. Premijer
im rekao da nisu najavili
{trajk pa }e, ako odlu~e
blokirati prometnice,
dr`ava postupiti prema zakonu. Hm, tako i treba, sve
prema zakonu. Nego, ako
je tako, kako je onda mogu}e da niko ne zna da je
na cestama veliki broj neregistriranih taksista? ^ini
mi se da i to ima veze sa
zakonom! Razletjeli se
ovih dana policajci, u jeku
GRAS-ove blokade, pa zaustavljaju taksiste i pregledaju im dozvole.
Stari vlakovi
Radnici [email protected]
FBiH“ po~eli {trajk u Sarajevu. Za{to? Neki dobili
otkaz, a neki upozoreni pred otkaz. [email protected] ionako imaju najprljavije
vlakove u ovom dijelu svijeta. Stare vagone i jedva
nekoliko destinacija na
koje prevoze putnike. Radnici progovorili o stanju
u [email protected] i eto
otkaza. Demokratska vlast, ona za ~ovjeka, obi~nog
~ovjeka, po kratkom postupku je otpustila radnike. Ka`e sekretar Sindikata ma{inovo|a da je „{est
ljudi dobilo otkaz, njih trinaest stroge opomene“,
kao i da je to „nelogi~no u
dana{nje vrijeme, a mini-
stri sve nijemo promatraju“. Ma logi~no je, sasvim
logi~no, da neko dobije
otkaz ukoliko se protivi
rukovodstvu. Za{to? Zato
{to nema dijaloga me|u
njima i zato {to su radnici
potro{na snaga koja nije
nimalo bitna. Ujedno, vlasti u ovoj zemlji ne mogu
dozvoliti java{luk i neodgovornost radnika!
Sje}am se, ovim povodom,
bijesnih povika direktorice jedne sarajevske gimnazije kada bi se neko od njenih kolega na sjednici nastavni~kog vije}a odva`io
da naglas iska`e svoje nezadovoljstvo bilo radom
uprave {kole bilo tretmanom profesora u {koli.
Klju~na re~enica je glasila: „Kome nije dobro u
{koli, dobit }e otkaz. Kome
se ne svi|a u {koli, lako
}emo ga zamijeniti“. Prva
sljede}a re~enica nakon toga je veli~ala nju i njenu
obitelj. „Ja sam bila u~enik
generacije u ovoj {koli. Moji su i{li u ovu {kolu i ne}ete
vi meni govoriti {ta treba da
radim!“ Eh da, ona je i danas na ~elu te svoje vlastite
{kole, ali zato oni koji su prigovarali za dobrobit {kole i
u~enika nisu vi{e u {koli.
Tako je i s radnicima [email protected] A uostalom, ako
nisu zadovoljni odlukom
rukovodstva poduze}a u
kojem rade, mogu se
„obratiti sudu za ostvarivanje svojih prava“, {to bi re-
kao ministar rada i socijalne politike FBiH. Eto, nisu sve nade izgubljene, treba samo sa~ekati neke dvije-tri godine, koliko u prosjeku traje sudski proces, i
dobit }e radnici odgovor na
svoje prigovore.
Govor mr`nje ne samo
da je prisutan u javnim nastupima pojedinaca, medijima, ulicama, internet-portalima, nego i na nogometnim terenima. I to sve
vi{e i vi{e. I nije to nikakva „hiperprodukcija
pri~e o govoru mr`nje“ kako su nedavno, }askaju}i, ustvrdile Dunja Mijatovi} i Du{ka Juri{i} u toplom, prisnom i punom
me|usobne blagonaklonosti intervjuu objavljenom
u magazinu „Dani“ - nego
realnost da ne mo`e biti
ve}a. I taman se ~ovjek ponada da je RAK odlu~io
doprinijeti suzbijanju ove
zastra{uju}e pojave u jeku
govora mr`nje i krvavih
izljeva netrpeljivosti na
bh. nogometnim stadionima, kad u medijima osvanu informacija iz RAK-a.
Eto ga, kona~no reagiraju!
Lijepa vijest
No vijest, ljupko saop}ena iz ove institucije,
glasi: „Novo pravilo koje
priprema RAK uvest }e
stro`ije odredbe koje se
odnose na odgovornost
pru`atelja internet-usluga,
s obzirom na to da u sada{njoj situaciji ISP-ovi
nude nominalne brzine saobra}aja bez ikakve garancije da }e pretplatnik
ostvariti pribli`an kvalitet
deklariranom...“ Eto, brzina usluge je u ovom trenutku mnogo bitnija od akutnih problema u bh. medijima. Kako ne}e biti kada
ve} dugo RAK ne izri~e
nikakve sankcije za bahatost izvjesnih medija, pa to
onda moraju sudovi
rje{avati. Evo ba{ je prije
nekoliko dana sud u Banjoj Luci presudio u korist
aktualnog direktora
RTRS-a protiv FTV-a.
Na`alost, sud se morao baviti ovim pitanjem, jer
RAK nije „cenzor“.
I kona~no, neredi na bh.
stadionima uzimaju sve vi{e
maha. Ali ne treba zaboraviti da to nije nikakav izuzetak iz bh. dru{tvene zbilje,
nego samo logi~an nastavak
onoga {to se govori i zastupa
na politi~koj, dru{tvenoj i
medijskoj sceni ove zemlje.
Nije li ono {to vidimo na
nogometnim utakmicama
samo odigravanje onih fantazija o kojima se nesputano pi{e na internet-forumima? Nego, nije to va`no.
Va`na je pretplatnikova pristupna brzina mre`i. [to
ve}a brzina i bolja mre`a, to
pouzdaniji, br`e prenosiv i
sna`niji govor mr`nje.
16
1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
KOLUMNA
Povratak Putina
Izvjesno je da }e biti izabran za predsjednika sljede}eg marta. Istra`ivanja javnog mnijenja upu}uju na to da drugi
kandidati, uklju~uju}i nacionalistu Vladimira @irinovskog i komunistu Genadija Zjuganova, imaju malu podr{ku
ovratak Vladimira Putina u rusko predsjedni{tvo potopit }e klimave nade politi~ke i ekonomske liberalizacije Rusije i
vjerovatno zao{triti odnose
sa Zapadom. Putinova kandidatura za predsjednika je
i formalno potvr|ena u Moskvi. S predsjednikovanjem
produ`enim na dvije godine
i dva mandata, Putin }e ostati na poziciji do 2014., ako
izuzmemo atentat ili revoluciju, i postat }e ruski vladar s
najdu`im sta`em od vremena Staljina.
P
Pi{e:
Janusz BUGAJSKI
ganizaciju zajedni~kog pakta sigurnosti u tijelo koje }e
biti u~inkovitije i kontrolirano striktno od ruskih donosilaca odluka.
Generalni sekretar Pakta
Nikolaj Bordi`a predlo`io je
da organizacija bude mehanizam za rusku intervenciju
u ~lanicama koje su nekad
bile lojalne sovjetske republike. Politi~ki planeri u
Moskvi boje se revolucija u
arapskom stilu u susjedstvu,
jer bi se mogle prenijeti u
Rusiju. Stvaraju}i „zonu
odgovornosti“ koja se poklapa s biv{im Sovjetskim savezom, Moskva razvija nekoliko scenarija u kojima bi vojna intervencija bila opravdana.
Naprimjer, organizacija
bi se mogla direktno
anga`irati u slu~aju da je predsjednik dr`ave satjeran u
Nada za promjene
Izvjesno je da }e Putin
biti izabran za predsjednika
sljede}eg marta. Istra`ivanja
javnog mnijenja upu}uju na
to da drugi kandidati,
uklju~uju}i nacionalistu
Vladimira @irinovskog i komunistu Genadija Zjuganova, imaju malu podr{ku, dok
liberalna opozicija privla~i
marginalan broj ljudi. Biv{i
premijer Mihail Kasjanov
nazvao je Putinov povratak
uzurpacijom vlasti. On je sada u opoziciji i vjeruje da }e
to poni{titi sve nade za promjenama.
Dvadeset godina nakon
progla{enja nezavisnosti,
Rusija je, o~ito, odbacila demokratiju i modernu fleksibilnu ekonomiju. Tokom
osam godina predsjednikovanja Putin je napravio ekonomski bum zahvaljuju}i
globalnom rastu cijena nafte, dok su njegov ma~o
imid` i nametljiva politika
potpomogli obnavljanje ruskog samopouzdanja.
Ipak, petro-bum u prethodnoj dekadi privremeno
je prikrio ~injenicu da putinizam-medvedizam nije uspio uspostaviti stabilan autoritativni sistem u kojem je
„kontrolirana demokratija“
kompatibilna s privrednom
Putin: Ruski vladar s najdu`im sta`em od Staljina
konkurentno{}u. Bez obimnih politi~kih i pravnih
reformi, kojima se vladaju}a
elita sna`no opire, modernizacija zamuckuje, strani kapital je ograni~en, i Rusija se
suo~ava s rastu}om doma}om krizom koju raspiruje privredna slabost i pad nataliteta.
Bombasti~na putovanja
Da bi stvari bile jo{ zlokobnije, u scenariju koji nalikuje SSSR-u, produbljena
stagnacija u Rusiji pove}at
}e izglede za raspad zemlje
ako centralne vlasti ne uspiju savladati pritiske koje poja~avaju ekonomska kriza,
etni~ko nezadovoljstvo i vjerski radikalizam u brojnim
nemirnim regionima {irom
Medvedev: Mlako pokrenuo politiku modernizacije
zemlje.
Na Zapadu je bilo popularno predstavljati Medvedeva kao liberalnog i modernog. Ali, ne treba pretjerivati
s njegovim liberalnim profilom. Sli~no posljednjem sovjetskom predsjedniku Mihailu Gorba~ovu, Medvedev
je mlako pokrenuo politiku
modernizacije kojom upravlja dr`ava da bi pomogao
Rusiji da iza|e iz ekonomske krize. Iza bombasti~nih putovanja u Silikonsku dolinu i jaranskih susreta s predsjednikom Barakom Obamom (Barack) nazirao se rastu}i strah Moskve
da bi Rusija mogla brzo zaostati za zapadnim partnerima i brzorastu}im privredama Kine i Indije bez
zna~ajnog zapadnog kapitala, tehnologije i trgovine.
Kao rezultat toga, tvrdnje
Rusije da je nezaobilazna
globalna sila mogle bi brzo
ispariti.
Medvedev je pristao da
bude nosilac liste Ujedinjene Rusije, dominantne proputinovske stranke, na parlamentarnim izborima 4. decembra. Ovaj potez treba
osigurati partijsku dvotre}insku ve}inu u Donjem
domu parlamenta. Medvedev }e postati premijer i opet
}e biti direktno podre|en
predsjedniku Putinu. [anse
da raskine s biv{im KGB
{pijunom su nestale i ~ini se
da je on tek lutka snaga sigurnosti.
Putin je i dalje veoma popularan me|u ruskim masama. Ve}ina se ~ini spremna
Veliki test za Va{ington
Umjesto produbljavanja sada{nje saradnje i razvijanja strate{kog partnerstva s Amerikom, Putin }e
probati izmijeniti „resetovanje“ u rusku korist tako
{to }e se pobrinuti da
Va{ington uglavnom ne reagira na njegov integrativni
pristup centralnoj Aziji,
maltretiranje Gruzije, pritisak na Azerbejd`an da se
povu~e iz energetskih projekata sa EU, te sve vi{e represije na polju ljudskih
prava u Rusiji.
Veliki test za Va{ington
bit }e dodatno stezanje kako bi se sprije~ili nemiri i
regionalni separatizam.
Kad izborni rezultati budu
unaprijed namje{teni i kad
opozicija bude napadana i
marginalizirana, ho}e li Pu-
da odbaci demokratiju u zamjenu za u~inkovit autoritarizam koji mo`e povratiti ruski me|unarodni presti` i
status velesile, i u isto vrijeme osigurati stabilnu privredu. Ali, iako su veliki prihodi od nafte i plina pomogli
Putinu da pobolj{a imid` u
prethodnoj dekadi, njegov
povratak na vlast mogao bi se
poklopiti s jo{ jednom globalnom recesijom i padom cijena energije, koji }e prodrmati temelje ruske privrede.
Ekonomisti vjeruju da }e
Putinov povratak u Kremlj
zna~iti da Rusija vjerovatno
ne}e smanjiti svoju ovisnost
o prirodnim resursima. Nafta i plin predstavljaju oko
pola godi{njeg bud`eta. ^ak
je malo vjerovatno da }e se
Putin obra~unati s birokratijom i korupcijom, koji potpoma`u njegov re`im, ali isto tako opstruiraju i
ugro`avaju privredni napredak. Odliv kapitala se ubrzava i brojevi govore da je Rusija izgubila vi{e od 31 mili-
jardu ameri~kih dolara u prvoj polovini 2011. Investitori se sla`u da bi radije vidjeli
Medvedeva u jo{ jednom
mandatu, jer }e izgledi da se
smanji uloga dr`ave u privredi i privuku strane investicije postati tanji s Putinom.
Usponi i padovi
Putin }e imati 12 godina
da predsjedava Rusijom,
koja se nalazi izme|u nametljive globalne uloge i potencijano nasilnog pada. Njemu nije svojstveno da pravi
kompromise ili da predaje
ruske imperijalisti~ke dobitke, i najavio je da je novo
„vrijeme nevolja“ na horizontu.
Na me|unarodnom planu Putin }e vjerovatno imati
dvojaki nastup. Moskva }e
poja~ati pritisak na susjede
da odbace ~lanstvo u zapadnim institucijama i da se
integriraju u strukture koje
vodi Rusija, uklju~uju}i carinsku uniju. Moskva se tako|er trudi da preobrazi Or-
tin postati drugi posljednji
diktator u Evropi ili }e titula posljednjeg ostati rezervirana za bjeloruskog predsjednika Luka{enka? To }e
biti indikator vidi li Zapad
jo{ Rusiju kao politi~ki dio
Evrope ili je zaklju~io da se
ta zemlja ne mo`e promijeniti i da su dani demokratizacije postali tek historijska
fusnota.
kut od opozije i da tra`i pomo} Pakta. U takvom
slu~aju, Pakt bi intervenirao
politi~ki i vojno da „za{titi
ustavni poredak“ i smiri
dru{tvene ili etni~ke nemire.
Ruski general{tab pokrenuo
je pripreme za stvaranje
„kolektivnih“ snaga Pakta u
mirovanju za mogu}e intervencije. Te misije ne bi trebale odobrenje Vije}a sigurnosti UN-a.
Putin }e nastojati da
izvu~e jo{ ustupaka i koristi
od ameri~ke administracije.
Bijela ku}a tvrdi da o~ekuje
vi{e napretka u „resetovanju“ odnosa s Moskvom, bez
obzira ko je ruski predsjednik. Historija pokazuje da
odnosi izme|u Amerike i
Rusije imaju cikluse uspona
i padova, u kojima periode
saradnje smjenjuju epizode
zahla|enja, obi~no ubrzane
agresijom Moskve prema
susjedu ili blokiranjem
ameri~kih diplomatskih
inicijativa.
Hormonska terapija
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
AKTUELNE TEME Kako bi đak bio zdrav i u formi
č
š
Najviše energije
pruža integralni
hljeb sa purećim
prsima ili sirom
Studija
provedena
na 58.000
žena
Prema posljednjim istraživanjima danskih naučnika, hormonska terapija može dovesti do
dobivanja astme ili pogoršanja
njenih simptoma kod oboljelih
ljudi.
Čak 2,6 miliona žena u Velikoj Britaniji koristi hormonsku
terapiju kako bi umanjilo znake
menopauze, a danski stručnjaci
upozoravaju na njene nuspojave.
Naučnici su tokom 12 godina
uradili istraživanje na 58.000
žena u Francuskoj koje uzimaju
hormone. Za tri godine, čak 29
posto žena požalilo se na probleme s disajnim organima.
Žene koje su uzimale hormone i duže od tri godine, bile su
izložene riziku od 34 posto, a one
koje uzimaju lijekove duže od
deset godina, imale su 50 posto
šansi da obole od astme.
Spec
Britanska agencija
za prehrambene standarde (Food Standards Agency, FSA) izdala je saopćenje u
kome upozorava roditelje da
bebe mlađe od godine, ne hrane medom.
To upozorenje uslijedilo je
nakon što je u Velikoj Britaniji
zabilježeno nekoliko slučajeva
rijetke, ali teške bolesti - botulizma kod dojenčadi, koja se
manifestira slabošću mišića i
otežanim disanjem, a može biti
čak i smrtonosna.
Bolest uglavnom pogađa
bebe starosti do pola godine i
nije česta, ali može biti vrlo
teška pa ju je zbog toga važno
blagovremeno prepoznati.
funkcioniranja. Ako dijete nema apetit, predlaže se zdrav doručak u školi.
Najviše energije dijete će dobiti preko integralnog hljeba sa
purećim prsima ili sirom, uz to
mali komad svježeg povrća, poput paprike ili rotkvice ili voće,
poput jabuke.
Osim prehrane, i rekreacija
je važna.
Dijete mora više puta dnevno
imati dovoljno vremena za re-
kreaciju, a svakog dana trebalo bi
igrati minimum sat.
Studija provedena u Njemačkoj pokazala je da trećina djece ujutro ide od kuće a da ništa nije popila.
To ne bi smjela biti praksa, jer
redovno uzimanje vode, prije
svega, povećava duševnu sposobnost funkcioniranja djece, ali
i njihovo raspoloženje.
Bilo bi poželjno uz užinu u
školsku torbu staviti flašicu vode.
š stoji i nema ništa magično u njoj
nego se temelji na tome da ograničava utjecaj alkohola na mozak.
Istraživači su za sada preliminarne testove obavili na
miševima, koji, začudo, nisu osjetili vrtoglavicu, uprkos činjenici da su popili dovoljno alkohola da ih sruši s nogu.
Prema riječima naučnika, pilula bi trebala stići u apoteke u
naredne tri godine.
zeba ili galapagoška
3Darvinova
zeba je ptica pjevačica?
Daire se upotrebljavale
u Mezopotamiji
Uspjeh britanskih naučnika
”O Bože, nikada više neću piti, ovo je grozno”, zasigurno ste i
sami barem nekoliko puta do sada u životu zavapili ujutro nakon konzumiranja poveće količine nekog alkoholnog pića.
Zar ne bi bilo sjajno kada bi
postojala magična pilula koju
možemo popiti prije konzumacije alkohola, koja će garantirati da
čitavu večer ostanemo trijezni?
Ako je vjerovati britanskim
naučnicima, takva pilula već po-
su postojale u drevnoj Mezopotamiji, Grčkoj i Rimu?
1Daire
se da je Vilijam Langland autor poeme koja je poznata
2kaoPretpostavlja
“Petar orač”?
1. TAČNO
Tri najvažnije stavke su pravilna prehrana, dovoljno rekreacije
i neizostavno uzimanje vode
Tri najvažnije stavke kako da
djeca školsku godinu prođu u formi izdravi su, premariječima austrijskog zdravstvenog stručnjaka
Hademara Bankhofera, pravilna
prehrana, dovoljno rekreacije i
neizostavno uzimanje vode.
Redovan doručak svakog jutra, prema Bankhoferu, ne služi
samo da se ponovo napune rezervoari energije koji su se preko
noći istrošili, nego i da poveća
tjelesnu i duševnu sposobnost
Tačno
Netačno
Pilula bi trebala
stići u apoteke
za tri godine
Daire folklorni
udarački instrument
(tamburin),
napravljen
od obruča
preko koga
je razapeta
koža, a po
rubovima su
ugrađeni zvončići ili okrugli pljosnati tasovi. Kao ritmički instrument, upotrebljava se uz pjevanje i igru. Drži se jednom rukom, a udara drugom ili se jednostavno trese.
Daire su korištene u drevnoj Mezopotamiji, Grčkoj i Rimu, naročito u vjerskim prilikama, a od davnina su u širokoj
upotrebi na Bliskom istoku. Krstaši su ih
donijeli u Evropu u 13. stoljeću.
2. TAČNO
Langland vjerovatni
otac “Petra orača”
Pretpostavlja
se da je Vilijam
Langland (William Langland)
autor poeme koja
je poznata pod
naslovom “Petar
orač”. O njegovom životu zna se
veoma malo, ali
je poznato da je
bio veliki poznavalac teologije i
da ga je zanimao asketizam Sv. Bernarda od Klervoa.
Jedna od najboljih srednjovjekovnih
aliteracijskih poema “Petar orač” je
alegorija u formi niza vizija najrazličitijih religioznih tema, napisana jednostavnim, razgovjetnim jezikom snažne
imaginacije.
Rođen je 1330., a umro je 1400.
godine.
3. TAČNO
Galapagoška zeba
dokaz Darvinove teorije
Darvinova
zeba ili galapagoška zeba je
ptica pjevačica.
Ima ih 14 vrsta
u tri roda, čije
je prilagođavanje na nekoliko
ekoloških uvalica na Galapagoskim i Kokosovim otocima pružilo
Čarlsu Darvinu dokaze za njegovu tezu
da vrste nisu nepromjenjive.
Sve vrste zeba dugačke su od 10 do
20 centimetara i svijetlosmeđe su ili
crne boje, ali se mnogo razlikuju po
konfiguraciji kljuna, koji je prilagođen
naročitom načinu ishrane svake pojedine vrste. Kod ove vrste u populaciji
dominiraju veći kljunovi nakon sušnih
godina, kada vlada izobilje velikih sjemenki. Nakon vlažnih godina, smjer
prirodne selekcije okreće se u korist
manjih kljunova, koji se bolje nose s
malenim sjemenkama, nastalim u
vlažnom okolišu.
Večeras “Red Bull MC Battle”
ć š š Takmičari se ovog puta, osim za vrijedne
nagrade, bore i za ulazak u regionalni finale
Frenkie:
Član žirija
Dom mladih u Sarajevu
večeras će biti poprište drugog izdanja muzičkog nadmetanja “Red Bull MC Battle”. Ovo takmičenje mladim hip-hop izvođačima
pruža priliku da se predstave u izravnoj borbi jedan-na-jedan te da tako dokažu svoj talent i umijeće
“freestylinga”.
Od 40 kandidata, žiri je
odredio 16 finalista koji će
večeras odmjeriti snage, a to
su: Mahir Bajrić, Eldin Husić, Miro Pranjić, Ismet Garibović,Dario Junuzović,Dalibor Čobić, Aleksandar Kuprešak, Adin Sarić, Elmir Baluković, Muris Nurkić, Đani
Kovačić, Zlatan Hajlovac,
Feđa Šolak, Damir Karišik,
Jasmin Bećar i Semir Suljić.
Žiri čine poznati bh.
hip-hop izvođači Frenkie i
Soul te prošlogodišnji pobje-
dnik “Red Bull MC Battlea”
Sterma. Novitet je da će se
najbolja četvorica učesnika
ovog puta direktno plasirati
za učešće na regionalnom finalu, dok će petog svojim glasovima izabrati posjetioci
portala Redbull.ba.
- Super je bilo prošle godine, a siguran sam da će sada
biti još bolje. Takmičari se
ovog puta, osim za vrijedne
nagrade, bore i za ulazak u regionalni finale, koji se
održava 22. oktobra također u
Sarajevui nakojemćese naćii
najbolji s takmičenja “Red
Bull MC Battle” u Zagrebu i
Beogradu. U svakom slučaju,
pozivam
sve
ljubitelje
hip-hop muzike da večeras
dođu u Dom mladih, sigurno
se neće pokajati - govori član
žirija, tuzlanski reper Adnan
Hamidović Frenkie.
H. P.
Recenzija albuma “Amulette”
’’ ž
Amira Medunjanin nedavno je album “Amulette”
izdala i na međunarodnom
tržištu, a prve reakcije u inozemstvu više su nego dobre. O
tome najbolje svjedoči prekjučer objavljena recenzija u
čuvenom britanskom listu
“Guardian”.Autor člankaRobin Denselou (Denselow) sipao je komplimente na račun
vrsne interpretatorice sevdalinki tako da u recenziji, između ostalog, piše:
- Amira Medunjanin jedna je od najfinijih pjevačica u
Evropi. Nije iznenađenje to
što je porede s Bili Holidej
(Billie Holiday) i Sezarijom
Evorom (Cesaria). Ovaj set
pjesama svakako je potvrda da
ima potencijal da ostvari globalni uspjeh... Naalbumu postoje avanturističke dionice u
kojima klavir i gitara predstavljaju snažan kontrast vokalu.
No, Amirino izuzetno, jasno i
bolno pjevanje uspješno drži
sve to zajedno - piše Denselou.
Što se tiče nastupa bh. umjetnice, Amira Medunjanin
trenutnojena turnejipoŠvedskoj, na kojoj promovira album “Amulette” s džez triom
koji čine Bojan Zulfikarpašić,
Nenad Vasilić i Bašar Kalife
(BacharKhalife).
H. P.
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
ISPOVIJEST Al'Dino otkriva zašto priču o razvodu iznosi u javnost
Svoju intimu razotkrivam zato što me pokušavaju proglasiti ludim U novinara “Al Jazeere
godina dok je on boravio u BiH Pjevač nam je poslao isječke iz elektronskog dnevnika
Informacija o razvodu
našeg kantautora Al'Dina i
TV novinarke “Al Jazeere
Balkans” Arduane Kurić,
koju je “Dnevni avaz” objavio, jučer je bila top-tema u
našoj zemlji. Al'Dino se trenutno nalazi u Švedskoj,
gdje ima zakazane nastupe,
ali je to sve sada, naravno,
palo u drugi plan.
U nekoliko navrata jučer
smo telefonom razgovarali s
našim kantautorom, koji je,
ponavljajući bezbroj puta da
je u teškom psihičkom stanju, u veoma emotivnom
razgovoru kazao kako mu je
stalo da se zna zbog čega se
razvodi, ali i zbog čega je
odlučio da svoju intimu iznese pred oči javnosti. Pojašnjava da se na ovaj korak
odlučio zato što ga optužuju
“da je prolupao” i da govori
gluposti.
Susret u Srebrenici
- Arduana me je prevarila
s Kejsijem Kaufmanom
(Casey Kauffman)! On je
poznati američki novinar i
reporter “Al Jazeere English”. Bio je desetak dana u Sarajevu i obučavao novinare
na “Al Jazeeri” - kazao nam
je vrlo direktno Al'Dino.
Govoreći o dramatičnim
i teškim situacijama u kojima se našao posljednjih dana, Al'Dino nam je mailom
poslao čak i dnevnike koje je
Arduana s Kaufmanom i kolegicom
Al'Dino nam je prepričao i pokušaj da od Arduane uzme mobilni telefon.
- Bio sam sav izgreban.
Nakon što sam joj uzeo telefon, vidio sam da ima šifru
na njemu, što prije nije bio
slučaj. Rekla mi je da je Kej-
siju pisala sto porukica dnevno. Zar je to normalno u
braku? - kaže Kurić, koji kaže
i da je išao i u hotel u kojem je
Kaufman bio smješten i da se
recepcionerka zacrvenjela kada ju je pitao je li Arduana
dolazila kod Kejsija.
na engleskom jeziku vodila
njegova supruga. Također,
poslao nam je i zajedničke
fotografije TV voditeljice i
američkog novinara. U njima Arduana govori o svojim
osjećajima prema Kaufmanu. Također, Kurić nam je
puštao snimak brojnih razgovora između njega i Arduane.
- Sve je počelo u Srebrenici, gdje je Kaufman
obučavao moju suprugu. Od
tada se dosta toga promijenilo. Ona se smrznula kada ga
je vidjela. U njega se smrtno
zaljubila kao neka djevojčica od 14 godina. Nisam
mogao vjerovati da se to sve
dešava baš meni. Mislio sam
Prenosimo dijelove dnevnika TV novinarke
’!šć"đ
Faksimili elektronskog
dnevnika
U isječcima elektronskog dnevnika koji je vodila
Arduana Kurić, a do kojih je
došao Al'Dino i nama ih poslao, dosta je intimnih detalja
iz života poznate novinarke
te onih koji se tiču trenutaka
provedenih s Kejsijem
Kaufmanom. Također, pi-
sala je i o bračnoj drami i
brodolomu koji je proživljavala s Al'Dinom te o pokušajima da spasi porodicu.
27. 8. 2011.
- ... Imam potrebuda s ljudima podijelim svoje osjećaje
prema tebi. Danas sam bila na
Vilsonovom šetalištu, istom
mjestu na kojem smo bili jednu
noć... Bila sam sama 10 dana!
Aldin jena morus djecom.Dolaze sutra. Nedostaju mi djeca.
28. 8. 2011.
- ... Bila sam na kafi s Ivanom danas. Rekla sam joj da
sam zaljubljena... U tebe.
Smijala se kao luda! Kaže da
je to tako romantično i čisto.
Ja ne mislim da je tako...
Moja
porodica
dolazi
večeras.
Veoma se radujem. Pokušat ću popraviti stvari između Aldina i mene. Ne
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
Želi veliku porodicu
š
š
Nakon svadbe Krisa
Hemfriza (Humphries) i
Kim Kardašijan (Kardashian), američki mediji
počeli su špekulirati kako je
starleta već ostala trudna.
Njeni bliski prijatelji tvrde
kako bi joj se uskoro mogla
početi ispunjavati želja da
imaveliku porodicu.Dodali
su i kako je Kim uvjerena da
je trudna, jer joj mjesečnica
kasni nekoliko mjeseci.
-Vjerujem daće mojases-
Kardašijan:
Žudi za
hranom
English” zaljubila se poput djevojčice od 14
svoje supruge
zataškati, da se u miru razvedemo, ali ona je počela mene
proglašavati ludim. Meni je
pričala otvoreno, u lice, o osjećajima koje joj Kaufman
pruža. Da su joj sati s njim
prolazili kao minute, da joj
je to trebalo. Kaufman je tu
bio 10 ili 12 dana i onda ju je,
jednostavno, otkačio - priča
nam Al'Dino.
Snimao razgovore
Arduana je, kako tvrdi
njen muž, u Kejsiju vidjela
genijalca, a američki novinar u njoj, kako je ona zaključila, posebnu ženu i dobru novinarku.
- Sve je tako bilo do
određenog momenta. Uvjeravala me je da među njima
!
Jučer smo ponovo
kontaktirali
Arduanu
Kurić. Nije nam odgovarala na pozive, a potom
je i isključila svoj mobitel. Pozvali smo i Melinu Kamerić, portparolku “Al Jazeere Balkans”.
Kazala nam je da nemaju
nikakav komentar.
Al'Dino nam je priznao da je dobio i određene
prijetnje od Arduaninog
brata i rodbine.
- Po njihovom, najbolje bi bilo da mene ubiju i
da se ništa ne sazna. Volio
bih da sam ja kriv, da sam
ja njoj ovo napravio, a ne
da se ona isprlja kao majka. Pjevači svakako slove
za prevarante i sve bi bilo
lakše - kaže Kurić.
nije bilo seksa. Ona misli da
je samo seks prevara. Za mene je prevara i kada moja
žena vodi dnevnik i piše
drugom muškarcu koliko
joj nedostaje. Za mene je
prevara kada mi kaže da voli
da nosi haljine koje je nosila
kada je bila s njim. Pisala je
da joj sve više nedostaje, da
joj nedostaju njegovi dodiri.
Za mene je ovo više nego dovoljno da podnesem zahtjev
za razvod - kaže Kurić.
Uporno ističe kako ima
čvrste i neoborive dokaze da
ga je supruga prevarila.
- Snimao sam naše razgovore, imam pet stranica
dnevnika koji je vodila, ali i
mailove koje je slala Kaufmanu. Također, imam i
’
tra imati lijepu djecu. Uvijek
je govorila kako do 30. godine želi ostati trudna pa je u
posljednje vrijeme osjećala
kako kasni sa svojim planom
- izjavila je Kloi (Khloe), sestra tridesetogodišnje Kim.
Naime, mediji pišu kako zanosna crnka sve češće
pokazuje žudnju za hranom
paje takona Twitterunekoliko puta pisala kako jede
kasno noću te da više ne pije kafu s kofeinom.
Arduana i Al'Dino u sretnim danima
š “ ”
Al'Dino tvrdi da ima
velike zasluge za Arduanino zapošljavanje na “Al
Jazeeri Balkans”.
- Ljubav se rodila na “Al
Jazeeri Balkans”, ali ja ne-
mam ništa protiv te TV kuće.
Njene dnevnike poslao sam i
direktoru Edhemu Foči, koji
je trenutno na bračnom putovanju sa suprugom Nađom
- kaže naš kantautor.
njihove fotografije, koje je
ona brisala s aparata. Bila je
fascinirana njime. Snimao
sam i naše svađe, sve da bih
imao dokaze na sudu. Ništa
ne izmišljam kao što bi neki
htjeli da to pokažu - kaže
Al'Dino.
prestao javljati i počela je
pisati dnevnike - kaže kantautor.
U jednom od brojnih
razgovora naš kantautor
rekao je supruzi da joj ne
želi stajati na putu ako je
toliko zaljubljena.
- Da je priznala krivicu,
možda bih i prešao preko
svega radi djece. Ona je krenula na bezobrazan način i
htjela me je napraviti ludim
i budalom. Ako treba, otići
ćemo i kod psihijatra. Hoću
da dokažem da je nemoralna
majka, da je zapostavila djecu i da dobijem starateljstvo.
Bojim se da mi djecu ne odvede u Dohu. Stalo mi je da
istinu istjeram načistac, da
Arduana nikoga više ne izvara u životu, da više ne
može glumiti sveticu - kaže
Kurić.
D. ZEBA
Pala u depresiju
Kurić dodaje da je Arduanu možda malo zapostavio u posljednje vrijeme,
ali da to nije bio dovoljan
razlog da nađe ljubavnika.
- Pravu ženu možeš i zapostaviti. Ako sam griješio, trebala mi je skrenuti
pažnju. Ona se odlučila da
nađe ljubavnika za desetak
dana. Njoj je bilo divno.
Otvoreno mi je to govorila
dok sam plakao i uživala je
u cijeloj situaciji. Ona je
pala u depresiju kada se on
Poslovna Holi Medison
Medison:
Grudi su
mi primarni
izvor
Kaufman za vrijeme boravka u Sarajevu
znam kako, ali ću probati.
Dugujem mu to, dugujem to
nama.
29. 8. 2011.
- ... Primijetila sam da se
volim odijevati kao kada
sam bila s tobom. To je čudno. Nikada dvaput ne odje-
nem istu kombinaciju. Nikad... Kući ponovo tenzije.
Aldin nije kriv. Jednostavno sam nervozna. Napadam ga za svaku sitnicu.
Nepodnošljiva sam. Ne
znam kako da okrenem
stvari u drugom pravcu. On
zaista pokušava.
Kejsi Kaufman je američki novinar, reporter i kamerman koji radi za “Al
Jazeeru English”, prvi nezavisni informativni arapski kanal na engleskom jeziku, a izvještavao je iz više
od 30 zemalja. Završio je
političke nauke na Stenford
univerzitetu.
Njegov izvještaj sa mitinga podrške republikanskom kandidatu za pot-
predsjednika na američkim
predsjedničkim izborima
2008. Sari Pejlin (Sarah Palin) od oktobra 2008. iz
Sent Klerisvila u Ohaju
izazvao je brojne kontroverze. Izvještavao je o rasističkim komentarima koje su na račun Baraka Obame (Barack) iznosile pristalice Sare Pejlin, izražavajući strah da je Obama muslimanski terorista.
Bivša “Playboyeva” zečica
Holi Medison (Holly Madison) osigurala je svoje grudi
na milion dolara. Plavuša se
odlučila osigurati za slučaj nezgode ili ozljede svojih silikonskih grudi zbog koje ne bi
više mogla nastupati u erotskom šouu “Peepshow” u Las
Vegasu.
-Čulasam daljudiosiguravaju dijelove tijela i pomislila
sam zašto to ne bih i ja napra-
vila. Da se išta dogodi mojim
grudima, ne bih mogla raditi
nekoliko mjeseci i vjerovatno
bih ostala bez milion dolara.
Mislim da ću ovako pokriti taj
eventualni gubitak - rekla je
Holi.
Dodala je da tako njene
grudi dobivaju ono što zaslužuju.
- Ipak su mi one sada primarni izvor prihoda - kaže
silikonska plavuša.
48
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Na osnovu ~lana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH (“Slu`bene
novine Federacije BiH” broj: 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10) i ~lanova 62. do
67. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza
(“Su`bene novine Federacije BiH”, broj 50/02, 54/03 i 31/11), Porezna
uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Zenica, ogla{ava:
PRVU JAVNU AUKCIJU
imovine radi namirenja du`nih poreza
od poreznih obveznika-du`nika
Prva javna aukcija }e se odr`ati dana 13.10.2011. godine (~etvrtak)
sa po~etkom u 12 sati u zgradi Kantonalnog poreznog ureda Zenica, ul. Zmaja od Bosne br. 57. u sali broj 46, ~etvrti sprat.
Ponu|a~i na prvoj aukciji su du`ni na po~etku aukcije Odboru za
aukciju polo`iti depozit u iznosu od 10 % od po~etne cijene.
Sva zainteresirana lica imovinu mogu pregledati na navedenim
lokalitetima, a dokaze o vlasni{tvu mogu pregledati u Kantonalnom
poreznom uredu Zenica, kako slijedi:
- imovinu iz tabele br. 1.; 2.; 4. i 6. dana 10.10.2011.godine (ponedeljak), u vremenu od 10-14 sati;
- imovinu iz tabele br. 3. i 5. dana 11.10.2011. godine (utorak), u vremenu od 10-14 sati;
Svi ponu|a~i su du`ni dokazati svoj identitet li~nom kartom ili paso{em i dokumentovati pravo na zastupanje.
Upozoravaju se kupci na aukciji da su du`ni izvr{iti uplatu razlike
izme|u polo`enog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od
dana odr`avanja aukcije, te da }e u suprotnom polo`eni depozit biti
upla}en Federalnom ministarstvu finansija-financija bez prava na
povrat, kao kompenzacija za {tetu prouzrokovanu Poreznoj upravi.
Ponu|a~ima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu polo`eni depozit }e biti vra}en u gotovom novcu odmah nakon aukcije.
Aukcija }e biti odgo|ena ukoliko se porezni dug, tro{kovi prinudne
naplate, tro{kovi zapljene i zatezna kamata, plate prije prodaje imovine.
Za aukciju se mogu prijaviti sva punoljetna fizi~ka lica i pravna lica.
Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu
finansija i njihovi srodnici do tre}eg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bo~noj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.
U cijene iz ovog oglasa nije ura~unat porez, pa ukoliko roba podlije`e
obavezi pla}anja poreza, isti pada na teret kupca.
Prodaja robe se vr{i po principu vi|eno-kupljeno te se naknadne
reklamacije ne}e uva`avati.
Ukoliko nakon zavr{ene prve aukcije ostane imovine koja nije prodata odr`a}e se druga aukcija, pola sata nakon zavr{etka prve. Na drugoj aukciji najni`a cijena je 75 % od najni`e po~etne cijene na prvoj
aukciji. U vremenskom roku od pola sata oni koji `ele da dostave
ponude, pola`u depozit koji pokriva 10 % od nove najni`e cijene.
KONTAKT TELEFONI: 032 402-178, 032 402-176,
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Ps 180851 11 Ps
Sarajevo, 07. 06. 2011. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Maja Peji}, u pravnoj stvari tu`itelja
PHARMA MAAC D.O.O. SARAJEVO, ul. Hiseta broj 3/II, zastupan po ^elik
Kerimu advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog PZU (privatna zdravstvena
ustanova) APOTEKA [email protected]] - [email protected], vl. Naida Red`i}, ul. Izeta Nani}a
br. 55, Bu`im, radi duga, vsp. 20.678,67 KM na osnovu ~lana 348. stav 3.
Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i
19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:
OGLAS
Dana 06. 01. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga, vsp. 20.678,67 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e
obavezati tu`enog da mu na ime glavnog duga isplati iznos od 20.678,67
KM, sa zakonskom zateznom kamatom od 12% propisanoj ~lanom 2. Zakona o visini stope zakonske zatezne kamate po~ev{i od dospjelosti svakog pojedina~nog ra~una pa sve do isplate, u smislu tu`benog zahtjeva,
kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od
15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Predlo`io je dono{enje presude zbog propu{tanja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim no-
vinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je
du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na
tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a
FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i
izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71.
stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno
dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e
donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1.
ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Sudija
Maja Peji}
GRA\EVINSKI FAKULTET
UNIVERZITET [email protected] BIJEDI]“ U MOSTARU
Na osnovu odluke Nastavno-nau~nog vije}a Gra|evinskog fakulteta Univerziteta „D`emal
Bijedi}“ br. 120-114-3/11 od 28. 09. 2011.
OBJAVLJUJE
odbranu magistarskog rada kandidata Pai} Omer, dipl. in`. gra|., pod naslovom:
„MODEL ZA PROGNOZIRANJE [email protected] ROKA GRA\ENJA“
koja }e se odr`ati dana 31. 10. 2011. godine (ponedjeljak) sa po~etkom u 11.00 sati u Sali za sastanke Gra|evinskog fakulteta Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru, Sjeverni logor bb.
Na uvid javnosti rad }e biti izlo`en u prostorijama Univerzitetske biblioteke osam dana prije zakazane odbrane, svakim radnim danom u vremenu od 8.00 sati do 14.00 sati.
oglasi
Dnevni avaz
Na osnovu ~lana 26. stav (1), a u vezi s ~lanom 36. stav (4) Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 92/05, 32/10) i Odlukom
o imenovanju ~lana Upravnog odbora Javnog RTV servisa BiH („Slu`beni glasnik BiH“,
15/08), Komisija za utvr|ivanje rang liste kandidata za ~lanove Upravnog odbora javnih radio-televizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, imenovana od strane Predsjedavaju}eg Vije}a Regulatorne agencije za komunikacije, raspisuje
KONKURS
za ~lana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog
servisa BiH iz reda bo{nja~kog naroda
Mandat ~lanova Upravnog odbora Javnog RTV servisa BiH (u daljem tekstu: UO BHRT)
traje ~etiri godine. Obzirom da je ~lan UO BHRT iz reda bo{nja~kog naroda, sa
prebivali{tem u Federaciji BiH, imenovan na period od ~etiri godine, te uzimaju}i u obzir
~injenicu da mu mandat isti~e 31.01.2012. godine, Agencija, u skladu sa Zakonom o Javnom
RTV servisu BiH, pokre}e proceduru izbora novog ~lana iz reda bo{nja~kog naroda, sa prebivali{tem u Federaciji BiH, na period od ~etiri godine.
^lanove Upravnog odbora imenuje Parlamentarna skup{tina BiH na osnovu rang liste u`eg
izbora kandidata koju dostavlja Regulatorna agencija za komunikacije.
Nadle`nost Upravnog odbora:
z donosi statut i druge op{te akte
z odlu~uje o raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom i statutom
z odlu~uje o ulaganjima za razvoj BHRT u skladu sa zakonom i statutom
z usvaja izvje{taje o finansijskom poslovanju
z odobrava godi{nji bud`et i finansijski plan
z usvaja programske planove za radio i televiziju
z imenuje i razrje{ava generalnog direktora
z daje saglasnost na imenovanje nosilaca najvi{ih programskih funkcija
z odlu~uje o nazivu i logu radija i televizije
z prati i kontroli{e zakonitost i uspje{nost rada BHRT
z predstavlja Parlamentu i u javnosti godi{nje finansijske planove i planove
programa i izvje{taje o realizaciji tih planova
z obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom
z obezbje|uje uslove iz dozvole Sistema.
Uslovi prema Zakonu o javnom RTV servisu BiH
z Upravni odbor BHRT ima ~etiri ~lana, po jednog iz reda svakog od
konstitutivnih naroda i iz reda ostalih.
z Dva od ~etiri ~lana moraju imati mjesto stanovanja u Federaciji BiH,
a dva u Republici Srpskoj.
z ^lanovi Upravnog odbora ne mogu biti
subota, 1. oktobar/listopad 2011.
49
1. nosioci funkcija u zakonodavnoj, izvr{noj i sudskoj vlasti na bilo kojem nivou,
2. ~lanovi organa politi~kih stranaka,
3. zaposleni u BHRT, RTV FBiH, RTRS i Javnoj korporaciji,
4. zaposleni u drugim firmama koje obavljaju djelatnost RTV emitovanja, uklju~uju}i i
agencije koje prikupljaju RTV taksu, ~lanovi njihovih uprava ili nadzornih odbora ili osobe
koje obavljaju poslove zbog kojih bi moglo do}i do sukoba interesa.
z ^lanovi Upravnog odbora mogu biti samo dr`avljani BiH.
Op{ti uslovi:
a) da su stariji od 18 godina
b) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be u institucijama BiH odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja Konkursa
c) da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH («Nijedno lice koje se nalazi na izdr`avanju
kazne izre~ene presudom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju, i niti jedna osoba
koja je pod optu`nicom Tribunala a koja se nije povinovala naredbi da se pojavi pred Tribunalom...»)
Posebni standardi za izbor i ocjenjivanje:
z Visoka stru~na sprema pravni, ekonomski, elektrotehni~ki ili drugi relevantni fakulteti
dru{tvenih i tehni~kih nauka (potrebno prilo`iti relevantnu univerzitetsku diplomu)
z Iskustvo i ekspertiza u relevantnim oblastima (potrebno prilo`iti dokaz o radnom
iskustvu)
z Dobro razumijevanje na~ina stvaranja i provo|enja politike javnog emitovanja
z Dobro razumijevanje specifi~nih BiH okolnosti, a naro~ito problematike stvaranja i
funkcionisanja javnog servisa
z Komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje
upra`njene pozicije
z Po`eljno poznavanje jednog od vode}ih evropskih jezika, prednost se daje engleskom
jeziku
z Dr`avljanin Bosne i Hercegovine sa prebivali{tem u Federaciji BiH.
Uz prijave obavezno dostaviti potpisanu izjavu o nepostojanju bilo kakvih smetnji u vezi sa
obavljanjem du`nosti ~lana UO BHRT (opisano pod ta~kama 1, 2, 3 i 4. uslova iz Konkursa
prema Zakonu o BHRT, te pod ta~kama b) i c) op{tih uslova Konkursa), izjavu o nacionalnom opredjeljenju, uvjerenje o dr`avljanstvu i dokaz o prebivali{tu (kopija va`e}e li~ne
karte).
Konkurs je objavljen u Dnevnom avazu, Oslobo|enju i Dnevnom listu kao i u «Slu`benom
glasniku BiH» i «Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta», te na web stranici Agencije
www.rak.ba
Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u dnevnom/im listu/ovima.
Biografije sa prate}im pismom se dostavljaju na adresu:
z Sjedi{te Regulatorne agencije za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo
Prijave moraju biti podnesene u zatvorenim kovertama sa naznakom «Prijava za ~lana Upravnog odbora BHRT» i mogu biti podnesene li~no ili putem preporu~ene po{te.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. Obavije{teni }e biti
samo kandidati koji u|u u u`i izbor. Molimo kandidate da ne vr{e upite putem telefona.
50
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
ni
Najve}i dnev
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
me, 5 vrata, {iber, cd player u extra stanju, cijena 1.700 KM. Tel. 062 418 098
z Prodajem kadet 1.2. nije reg., 76.
god., u voznom stanju, 600 KM. Tel.
062 644 203
z Prodajem golf 2 reg. do kraja 7. mj.,
2012. god., 4 vrata, 1,3 benzin, metalik
sivi, dobro stanje, cijena 2400 KM. Tel.
061 136 376
Automobili
z Golf IV, 1.9 Tdi, XII 2000. god.,
tek uvezen, pla}ena carina i PDV,
prvi vlasnik, servisna knjiga, klima i ostalo, metalik, kao nov, 9.600
KM. Tel. 061 205 098.
1535-1tt
zProdajem Fiat stilo 1.9 Multi jet god.
2006., pre{ao 65.000 km, ful oprema, u
odli~nom stanju, Zenica. Tel. 062 543
776
z Prodajem Ford escort 95. god., 1.6
b, Ford 1.6 d 88. god., Honda acord 2.0b
90. god., Mazda 121 90. god., Toyotu starlet 83. god., Fiat croma 89. god. Tel. 063
459 893
z Izdajem namje{ten jednosoban
stan na du`i period, ^engi} Vila
II. Tel. 033 644 456.
1573-1tt
z Zaposlenoj djevojci izdajem jednosoban namje{ten stan (40
m2), tre}i sprat, interfon, lift i centr. grijanje u Hrasnom kod Robota. Ul. D`amijska br 2/3. Kont.
tel. 061 156 937.
1581-1tt
z Iznajmljujem dvosoban komforan stan, Gornji Kova~i}i.
Tel. 063 923 091.
1602-1tt
z Izdajem dvosoban komforan lijepo namje{ten stan (cca 70 m2)
blizu Katedrale na du`i period.
Tel. 061 294 742.
1608-1tt
z Seat ibiza 2000. godina, 1.9 sdi, limuzina, alarm, digitalna klima, veliki servis, reg. do 08/2012., 7.200 KM. Tel. 062
437 995
zIzdajem namje{ten stan sa grijanjem
privatna ku}a iznad Otoke kod Suda
BiH. Cijena 250 KM. Tel. 033 458 375
z Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina,
alarm, 2 vrata, reg. do 11/2012., 8.300
KM. Tel. 062 437 995
zIzdajem dvosoban namje{ten stan samcima. Poseban ulaz, kablovska, internet, centralno grijanje. Tel. 061 812 524
z Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg. do 03/2012., 10.200
KM. Tel. 062 437 995
z Izdajem sobe za studentice. Tel.
061 571 525
z Nissan almera, 2003. god. dizel, full oprema. Fiksno 7.900 KM. Tel.061 130
168
z Golf 4, narand`asta, sre|ena, u extra stanju, tek registrovana 14.500 KM.
Tel. 062 842 529
z Prodajem Renault clio grandtour,
april 2008., pre{ao 49.000 km, cijena
14.000 KM. Tel. 061 106 849
z Prodajem pasata 1.6 benzin, 1990.
god., tek registrovan, limuzina. Tel.
061 372 968
z Prodajem crveni golf 2, gtd, kraj
91., servo volan, {iber, 5 vrata, registrovan do oktobra, cijena 4.200 KM, Sarajevo. Tel. 065 745 050
z Mercedes 190, 2.5 dizel bijeli, g. p.
86., dalj. klju~anje, 5 brzina, CDmp3, al. felge, 4 ljetne + 4 zimske gume, vlasnik auta. Kakanj. Tel. 061 434
776
z Prodajem Pe`o 407, 2005. godinam
15.200,00 KM. Tel. 061 795 449
z Prodajem ili mijenjam Toyotu
rav 4, benzinca, 2008. godina. Tel. 061
795 449
z Prodajem Jugu 1988., registrovan,
cijena povoljna, Tel. 061 553 007
z Prodajem golf 2, god. 88., 1,3 benzin, dvoja vrata, pre{ao 150.000, u dobrom stanju, registrovan do 06. 2012.
Tel. 061 789 675
z Prodajem mazdu 121 1.3b,
registrovan do 01. 07. 2012. god.,
pogodan za dostavu.
Tel. 063 459 893
z Prodajem BMW E36 318I coupe,
godina 1993., reg. do maja 2012., u
izvrsnom stanju, posjeduje dosta opreme. Tel. 066 284 610
z Prodajem Citroen ZX 1,4, 1995.
god., pre{ao 140.000. Tel. 063 978
744
z Prodajem Alfa romeo 145, crvena
boja, kraj 96. godi{te, 19 tdi sa dodatnom opremom, ekstra stanje, `ena voza~. Tel. 061 204 988
z Prodajem golf IV, 1,9 TDI, 1998.
god., tek registrovan, metalik zeleni,
81 kw, el. {iber, multilok, cobra alarm,
alu felge, cd player, el. prozori i retrovizori. Cijena 10.000 KM. Tel. 063
369 652
z Prodajem Opel astru, 1997. karavan 1.4, 16 V, klima, ful oprema, metalik, alu felge, registrovan do 31. 8.
2012, pre{la 150.000 km. Cijena 4.000
KM. Tel. 061 101 108
Kamioni
zIzdajem namje{ten stan u novoj ku}i
kod Ko{evske bolnice. Zaseban ulaz i parking. Tel. 061 196 800
z Izdajem studentima i samcima sprat u ku}i od 90 m2, ima sve plinsko grijanje 100 KM po sobi, Pofali}i 500 m
iznad FDS. Tel. 066 003 937
z Soba namje{tena, sa kupatilom, kuhinjom, centralnim grijanjem, kablovskom TV. Za studentice. Kod Vize. Tel.
061 897 866
z Izdajem trosoban lijepo namje{ten
stan na Ciglanama, 600,00 KM. Tel. 061
795 449
z Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz.
Tel. 033 485 616
z Izdajem namje{ten stan na Grbavici u privatnoj ku}i. Tel. 063 639 213
z Izdajem jednosoban namje{ten
stan sa posebnim ulazom na Pofali}ima kod plavog granapa. Tel. 061
147 404
z Izdajem dvosoban namje{ten stan
na Socijalnom, ulica Marka Maruli}a,
na dvije godine, mogu}a kompenzacija za automobil. Tel. 061 687 760
z Atraktivna ku}a za izdavanje u
Osijeku sa 5 duluma zemlje za porodicu. Kirija 150 KM. Tel. 061 826 692
z Izdajem stan na Mihrivodama
na du`i period, namje{ten. Tel. 062
417 684
z Izdajem dvokrevetnu sobu studenticama u ku}i blizu Ba{~ar{ije. Tel.
061 348 846
z Studentu izdajem jednokrev. sobu s
centralnim grijanjem i kablovskom TV.
Tel. 061 869 333.
z Izdajem jednosoban stan studenticama na Vracama.Tel. 062 526 134, 061
603 960.
z Izdajem 2-soban namje{ten stan
kod Medicinskog fakulteta za 2 studenta, cijena 680 KM. Tel. 061 224 155
z Sarajevo, kod Socijalnog, izdajem
nenamje{ten dvoiposoban stan sa balkonom, sun~an, adaptiran, centralno
grijanje, porodi~nim ljudima. Tel.
061 493 643, 061 228 975
z Izdajem namje{ten stan u centru
studenticama. Tel. 061 538 331
z Izdajem studenticama sobe u strogom centru sve ekstra. Tel. 061 836
491
z Izdajem namje{tenu sobu sa kuhinjom i kupatilom. Vrlo povoljno. Prozorska 4 Vraca - Sarajevo. Tel. 063 412
264
z Izdajem dvosoban stan na
Ko{evskom brdu, Antuna Hangija 28.
Tel. 033 653 087, 063 162 559
zAlipa{ino polje, B faza, izdajem ili prodajem adaptiran i namje{ten jednoiposoban stan. Tel. 061 223 065
zIzdajem namje{tenu manju garsonjeru, ul. Gornja Breka 39. Tel. 061 213 208,
033 446 490
zIzdajem dvosoban namje{ten stan sa
gara`om, centralno grijanje, kablovska
TV, poseban ulaz. Tel. 062 972 326
z Izdajem jednosoban namje{ten
stan, Aerodromsko naselje. Tel. 061
212 983
z Prodajem Seat altea XL 1.9 tdi,
2009. g. Full oprema pre{ao 43.000
km. Tel. 062 878 649
Dijelovi i oprema
z Izdajem sobe garsonjere, sve u strogom centru grada. Tel. 061 836 491
z Prodajem osam ~eli~nih felgi, 16
cola, novi passat. Tel. 061 171 871
zIzdajem sobu u centru studentici. Veoma komforni uslovi. Tel. 061 557 258
zIzdajemo komforan 2-soban stan blizu Med., Stom. i Arh. fakulteta. Tel. 061
130 995
z Prodajem Mercedes c200 cdi,
2001. god., karavan, klima, ko`a, registrovan do 04. 2012. god. Tel. 062
606 060
z Prodajem auto SEAT cordoba
1.4 B 2002. god., registrovan do februara 2012., cijena po dogovoru, a
mo`e zamjena za manje auto, uz moju doplatu. Tel. 062 110 128
z Audi 3 97. benzin 140.000, reg. u
maju, extra auto, povoljno. Tel. 061
906 964
z Prodajem golf 2, 1986. god., benzin
1.8, neregistrovan, 4 nove zimske gu-
z Dvokrevetna soba sa kuhinjom,
kupatilom i internetom, zaseban ulaz,
2 studentice. Tel. 033 203 666, 062 595
103
z Izdajem 2 i 1 krevetnu sobu - TV,
kuhinja, kupatilo, poseban ulaz, studenti. Tel. 033 238 744, 061 335 409
z Prodajem felge sa gumama 16 za
[kodu original, cijena 400 KM. Tel.
061 184 432
z Izdajem dvosoban stan, namje{ten,
sa centralnim grijanjem, ulaz poseban,
pod Hridom. Tel. 033 537 240, 233 114
z Auto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
z Izdajem studenticama 2-soban
stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033
521 880
z Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, ^. Vila.
Tel. 033 649 152.
z Izdajem nov namje{ten jednosoban stan na [ipu sa gara`om. Tel. 062
759 564
z Iznajmljujem dvosoban namje{ten
stan preko puta Merkura na Otoci, 2
kat, centralno grijanje, veoma povoljno. Tel. 063 414 682, 063 484 943
z Prodaje se Ford mondeo 1.8 TD
97., klima, crni metalik limuzina,
reg. do juna 2012. cijena 4.200 KM.
Tel. 066 659 787
z Prodajem Mercedes 190 dizel,
1987. godi{te, registrovan do 02.2012.
U solidnom stanju, cijena 3.000 KM
hitno!. Tel. 061 183 828
z Izdajem jednosoban stan, namje{ten, centralno grijanje, blizu
Ba{~ar{ije. Tel. 033 531 366, 062 105
335
z Prodaja gume 185x17, 7 komada,
komplet sa felgama. Tel. 061 169 243
z Prodaja, ugradnja, remont, anlasera, alternatora, motora brisa~a. Tel.
061 365 193
Stanovi
Izdavanje
z Izdajem ku}u na du`i period, dva
stana po 100 m2, komplet opremljena i odmah useljiva, i gara`a. Kontakt tel. 061 156 825.
11099-1Nd`
z Socijalno, Lo`ioni~ka 5, trosoban
stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000 KM.
Tel. 062 430 698
z Prodajem stan 53 m2, Dolac Malta.
Tel. 036 807 5 85
z Prodajem trosoban stan A faza Al.
Polje. Tel. 066 445 203
z Izdajem sprat u priv. ku}i, 3 sobe,
kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje,
ul. Posavska. Hrasno. Tel. 033 521 592
zIzdajem garsonjeru ekstra opremljena centar, studenti/ca. Tel. 061 836 491
z Izdaje se ku}a u Osijeku, povoljno.
Tel. 061 304 213
z Izdajem stan za studentice Grbavica. Tel. 033 653 610
z Hitno prodajem stan u Hrasnom 59
m plus lo|a 12m i balkon 6m ispred zgrade parking. Tel. 061 471 276
z Izdajem namje{ten stan u privatnoj
ku}i Ilid`a - Pejton. Dvije sobe, kuhinja,
hodnik i kupatilo. Centralno grijanje,
ulaz poseban. Cijena 350 KM. Tel. 061
210 622
zIzdajem parking mjesto u zgradi kod
Selex pumpe - Hrasno. Zvati do 16 sati. Tel. 033 259 590
z Izdajem namje{ten stan od 50 m2 u
Brije{}u. Tel. 061 867 985
zIzdajem namje{ten dvosoban stan na
Socijalnom na dvije godine, pla}anje
unaprijed. Tel. 061 687 760
zIzdajem jednosoban namje{ten stan,
Stari Grad. Tel. 061 149 440
z Hrasno, trosoban namje{ten stan,
eta`no grijanje, stalno topla voda,
kablovski internet, TV, gara`a. Tel. 616
160
Prodaja
z Prodajem ili mijenjam za manji
~etverosoban stan 84 m2 na Alipa{inom
polju B faza, ul. Nerkeza Smajlagi}a 15.
Tel. 061 841 152
z Prodajem stan u Hrasnom kod Robota novogradnja 43 m2, na drugom
spratu cijena 1.980 fiksno stan useljiv,
odmah lijep, sun~an. Tel. 061 701 387
zProdajem stan na Dolac Malti 53 m2.
Tel. 036 807 585
zPreko puta tr`nice na Markalama polu potkrovlje 109 kv, cijena po dogovoru. Tel. 061 935 477
z Stan u Vogo{}i 51 m2, 1 m2 1.275,00 m2. Tel. 061 795 449
zJednos. stan u N. Sarajevu, 29 m2, povoljno. Tel. 062 157 088.
z Otoka, Br~anska, 57 m2, 2 sp. Tel.
061 140 483.
zProdajem stan 54 m2, 1.700 KM/m2,
^. Vila I, vis. prizemlje, balkon. Tel. 033
677-779.
zProdajem dvosoban stan 60 m2, mogu}nost nadogradnje, ^emerlina 7/III.
Tel. 062 351 694
z Alipa{ino C faza, 67 m2, I sp., lijep
prilaz, polo`aj i raspored, cijena 100.000
KM, fix. Tel. 061 749 305.
z Jednoipos. stan 49 m2, 1 sp. Otoka,
@rtava fa{izma. Tel. 523-606.
z A. Polje, dvos. 47 m2, 7 sp, renoviran. Tel. 061 493 323.
z N. Grad jednos. 34 m2, 1 sp., cijena
51.000 KM. Tel. 061 493 323.
z Prodajem ili iznajmljujem 2-sobni
stan na Grbavici. Tel. 062 958 113
zProdajem ili mijenjam za manji stan
na Alipa{inom polju 77 m2, sprat 10, ul.
Ive Andri}a. Tel. 062 157 088
zBanovi}i (Zvjezdara) 72 m2/V+2 balkona, mo`e i prodaja. Tel. 061 558
932.
z S. Grad, dvoipos. 64 m2, 3 sp. ul. Talirevi}a, renoviran. Tel. 061 493 323.
zIlid`a, ku}a novogradnja, 3 eta`e, 485
m2 zemlji{ta, hitno. Tel. 061 493 323.
z ^etverosoban stan u epicentru, adaptiran, prvi sprat, cijena po dogovoru.
Tel. 062 467 366, 062 921 419.
z Prodajem dvosoban stan na Marijin
Dvoru, F. Lehara IX sprat. Tel. 066 159
046
z Prodajem stan 109 kvadrata na
tre}em spratu u strogom centru, potpuno adaptiran, 1 m kvadratni 1.600 KM.
Tel. 061 214 071
z Prodaje se stan na Dobrinji 3 kod
Kup-a 66m2 trosoban 95000 KM;Trosoban 74m2 115000 KM; trosoban
90m2 u Isto~nom Sa.4.sp novograd.
1100 KM/m2, Samir. Tel. 062 334 371
z Prodajem stan u Biha}u 33 m u centru. Tel. 061 806 407
z Prodajem stan 90 m2, sobe 4, wc 2,
balk. 2, trpez., kuhi., ostava, podr., Avde
Smajl. 1c, 170.000 KM. Tel. 061 431 760
z Prodajem dvosoban, potpuno renoviran, namje{ten stan 54 m2, cent. grijanje, kablovska TV, video nadzor, Grbavi~ka 60/IX, cijena 110.000 KM. Tel.
065 536 238
z Prodajem stan u Dobrinji 53 m2,
adaptiran, 1/1, cijena po dogovoru. Tel.
061 254 097
z Izdajem stan u Logavinoj trosoban
namje{ten, extra, strogi centar. Tel. 063
487 911
z Prodajem motocikl Yamaha xtz 660
enduro u izvrsnom stanju, god. 1995. Tel.
063 099 008
z Prodajem havarisanu Opel corsu
(2007. god.). Tel. 061 138 993
z Prodajem eta`ni ~etvorosoban stan
na Grbavici odmah do @eljinog stadiona, dva kupatila, klima, peti sprat, mogu}a i zamjena za dva manja. Cijena
190.000 KM. Tel. 061 929 266
zIzdajem sprat u priv. ku}i 3 sobe, kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, ul.
Posavska studenticama, Hrasno. Tel. 033
521 592
z Ford courier 1.8 d, registrovam,
god. 2000., cijena 3.900 KM. Tel. 062
536 237
zProdajem golf 2 dizel 1985. god. i golf 2 benzin 1987. god. registrovani. Tel.
061 782 034
z Prodajem dvosoban stan 58 m2 M.
Dvor F. Lehara IX sprat. Tel. 066 159 046
z Izdajem namje{ten stan u priv. ku}i,
pos. ulaz, studenticama. Tel. 033 521 592
zIzdajem u Sarajevu jednosoban stan,
privatna ku}a, samcima ili bra~nom paru bez djece. Tel. 033 464 614
z Prodajem povlasticu za uvoz automobila 70 posto RVI. Tel. 061 900 473
zProdajem stan Kova~i}i 54 m2, 1. spr.
108000 KM, Odoba{ina 1. spr. 65
m2.1900 KM/m2, M. DVOR 52
m2.125000 KM. Tel. 062 907 831
z Centar, H. Kre{evljakovi}a, zgrada
Metalke, troiposoban, 1. sprat, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 899
209
zIzdajem namje{ten stan u zgradi. Grbavica, visoko prizemlje, idealno za 3 studentice. Tel. 061 205 392
z Prodajem povoljno motor za golf
1.6 D. Tel. 065 783 112
zProdajem dvosoban i jednoiposoban
stan na Grbavici 1spr i v.pr, 2.100
KM/m2. Tel. 061 320 439
z Izdajem namje{ten ili prazan stan i
gara`u, Pofali}i. Tel. 061 944 370
Motocikli
z Prodajem alu felge za Mercedes
124 sa gumama, cijena 200 KM, Sarajevo. Tel. 062 315 611
z Prodajem garsonjeru u M. Snajdera 21 m2, 30.000 eura, troiposoban stan
u Petrakijnoj 115 m2, 260.000 KM.
Tel. 066 801 737
z Prodajem dvos. stan 65 m2 na ll spratu u centru Zenice. Tel. 061 690 848
zIzdajem namje{ten trosoban stan strogi centar, Logavina, extra ure|en. Tel.
063 487 911
z Prodajem golfa 2, 1.8 benzin plus
plin, servo volan, cetral brava, metalik plava, god. 1987. Registrovan do
21. 2. 2012. Cijena 2.350 KM. Tel. 063
479 961
z Prodajem jednoiposoban stan i dvosoban stan u Aleji lipa 46 i 52 m2, 1.000
eura po m2. Tel. 061 320 439
z Izdajem stan kod Bosnalijeka. Tel.
667 008, 062 972 326
z Izdajem lijepo namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203 887
z Prodajem Camp prikolicu Bergland, 1979. god, za 5 osoba sa tendom.
Tel. 063 600 275
z Prodajem stanove - K. Brdo 58 m2,
adap, Vogo{}a, dvoeta`ni, adap 1.160
km/m2, Dobrinja 1.54 m2, 75.000 KM,
pos. prostor Ko{evo 47m2. Tel. 062 907
831
z Izdajem luksuzno opremljen apartman 70 m2 u blizini OHR-a. Apartman
se izdaje na du`i period isklju~ivo strancima. Tel. 061 244 766
zProdajem kombi T2 u odli~nom stanju, reg. do 2012., cijena 4.500 KM. Tel.
061 302 962
z Prodajem BMW E36 318I coupe,
godina 1993., reg. do maja 2012., u
izvrsnom stanju posjeduje dosta opreme. Tel. 066 284 610
z Prodajem stan, a idealan je i kao poslovni prostor u Ferhadiji, 82 m2 prvi
sprat. Tel. 033 212 598
z Izdajem namje{ten dvosoban stan
samcima, poseban ulaz, kablovska,
internet, centralno grijanje. Tel. 061
812 524
z Prodajem putni~ki kombi vw, T5,
2005. god. Tel. 061 210 018
z Mercedes sprinter 311 cdi, god.
2003., 80 kw, nosivost 1.600 kg, u
odli~nom stanju. Tel. 062 536 237
z Prodajem stan u Biha}u 33 m u centru. Tel. 061 806 407
z Izdajem prazan dvosoban stan vrlo
povoljno. Prozorska 4 Vraca - Sarajevo.
Tel. 063 412 264
z Iznajmljujem dobro namje{ten 1,5an stan (50 m2) u Novom Sarajevu (kod
„Merkatora“), 400 KM. Tel. 061 247 777
z Mercedes vito 108 cdi, teretni, god.
2000., cijena 8.000 KM. Tel. 062 536
237
z Gora`de. Stan 66 m2, III sprat, lift.
Vlasni{tvo 1/1. Vi{egradska 13/3, povoljno. Tel. 061 217 336
z Prodajem stan na Breci 67 m2 plus
balkon plus lo|a, na drugom spratu, ul.
Ismeta Mujezinovi}a. Stan je potpuno
adaptiran. Vrijedi pogledati: 82.000
EUR-a 2.420 KM/m2. Tel. 061 269 835
z Mijenjam ku}u u Starom
Gradu za jednoiposoban stan
- Sarajevo. Tel. 063 514 023
z Zagreba~ka, jednos. 33 m2, V sp.,
plin. grijanje, prodajem. Tel. 061 522
190.
z Hrasno, A. Lipa, dvos. 53 m2, 12
sp., 2 lifta, potrebna adaptacija, prodajem. Tel. 061 145 853.
z Prodajem apartman na Bjela{nici 40 m2. Tel. 061 460 150.
z Prodajem apartman u Neumu 46
m2, vikend ku}u 330 m2 ^ivelj, Jablani~ko jezero. Tel. 061 573 640
z Na Stupu-Ba~i}i, stan 65,5 m2 sa
balkonom, plin. kom. posebno. Tel.
061 373 473.
z Prodajem dvos. stan 60 m2, 4 sp.,
lift, Kvadrant, ^. Vila, Dr. F. Be}irbegovi}a. Tel. 061 525 195.
z Dvos. stan 57 m2, v.p., Grbavica,
Zagreba~ka, podesan za invalide i
starije osobe. Tel. 062 840 163.
z Dobrinja 3, ulica Kasima Prohi}a,
dvoiposoban stan (78 m) + balkon, dva
mokra ~vora, cen. grijanje, drugi sprat,
115.000 KM. Tel. 061 510 964
z Prodajem garsonjeru Otoka lijepa
sun~ana, centralno grijanje, povoljno.
Tel. 062 786 833, 061 485 640
z Vogo{}a centar novogradnja stan 48
m2 jednosoban i 75 m2 trosoban, uknji`eni, odmah useljivi, balkon, lift, cijena 1.486 KM/m2. Tel. 061 247 174
z Povoljno novogradnja - Stup 45m2,
6.sp. 50m2, 1.sp. 27m2, 7,sp, ugra|ena kuhinja Gorenje, notarski tro{kovi i PDV
pla}eni, 1600 KM/m2. Tel. 061 702 881
z Prodajem stan na Mojmilu, ul. olimpijska 80 m2, visoko prizemlje, dva balkona. Tel. 062 383 064
zProdajem stan 82 m kvadratna u Ulici Smailagi} Nerkeza 15/13. Tel. 061 211
995
z Prodajem stan u Sarajevu, ulica Ferhadija, 76 m2, cijena veoma povoljna.
Tel. 061 464 658
z Prodaja - Grbavica 33m2/1 sp,
36m2/2sp, 47m2/vis.pr., 54m2/3 sp, Trg
Heroja 36m2, 9 kat, adaptiran - centralno. Tel. 062 156 882
Dnevni avaz
z Alipa{ina ulica, 66 m2, 2 sprat,
dvostrano orijentisan, plin, 2.400
KM/m2, i M. M. Ba{eskije 109m2,
3kat, 2 balkona, 1.000 EUR-a/m2. Tel.
061 724 504
z Prodaja - Hrasnica, 56m2, 1. sprat,
balkon, plin pred vratima gara`a u istoj
zgradi. Tel. 062 156 882
z Prodajem stanove novogradnja
Stup, visoka kvaliteta gradnje, 28 - 90
m2, 1.600KM/m2. Tel. 061 415 787
z Povoljno prodajem stan u Hrasnici
54 m2. Tel. 062 229 677
zProdajem dvoeta`ni stan 90 m2, plus
2 balkona, kod ~e{ke i {panske ambasade u blizini Vije}nice, 200.000 KM. Tel.
061 222 030
z Prodajem dvosoban stan u Aerodromskom naselju, 40m2, 90.000 KM, potpuno adaptiran, lusksuzno opremljen,
eta`no plinsko grijanje. Tel. 061 102 470
z Prodajem 40 m2 stambenog i 40 m2
poslovnog, jedna cjelina u centru. Tel.
061 157 929
zTrosoban stan na Dolac Malti ul. Aleja Lipa, visoko prizemlje, 72 m2, kuhinja, kupatilo, wc, ostava, lo|a. Cijena po
dogovoru. Pogodan za poslovne prostore. Tel. 062 728 000
z Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom ra|enom po narud`bi. Tel. 061
538 128
z Ilid`a - Otes, prodajem stan 45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
z Prodajem gara`u ^. Vila, preko puta pekare. Tel. 062 846 653, 066 734 270
z Prodajem gara`u 17 m2 u ul. Hifzi
Bjelavca, Sarajevo, Ba~i}i - Stup. Tel. 062
352 928
zIzdajem gara`u ul. Ad`emovi}a - Logavina, povoljno, extra stanje. Tel. 062
919 054
z Prodajem gara`u na Grbavici. Tel.
062 547 731
z Prodajem 2 gara`e na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041
zProdajem gara`u (papiri da na toj lokaciji postoji od 1961.), pla}en porez, ul.
Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025
Ku}e
z Prodajem ku}u 10x14 sa trosobnim stanom na spratu i poslovnim prostorom u prizemlju. Bakarevi}a 6. Cijena 100.000 KM.
Tel. 061 312 075.
1571-1tt
z Prodajem ku}u na Poljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
zIlid`a, Kobilja~a, vikend ku}a 125 m2
sa oku}nicom 1820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po vi|enju. Mo`e i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293
z Prodajem ku}u na Mahmutovcu Paja malta, prizemlje + sprat 8x8, gara`a,
centralno grijanje. Tel. 061 106 849
z Prodajem trosoban stan 88 m2, centar, Bolni~ka 32, XI sprat, lijep pogled
povoljno. Tel. 061 375 995
z Br~ko, Meraje, ul. Prvomajska. Prodajem ku}u od 131 m2, sa tri eta`e, centralno grijanje, namje{tena, na placu od
450 m2. Cijena povoljna. Tel. 061 569 570
z Prodaje se dvosoban stan na Dobrinji 60 m2, I sprat, plin, cijena 88.000
KM. Tel. 061 144 162
z Prodaje se ku}a sa gara`om u Osijeku (Ilid`a) u blizini stare osnovne {kole.
Tel. 061 360 331
Potra`nja
zProdajem ku}u u Prnjavoru Ilije Mali}a 11. Tel. 033 453 617
z Mla|i bra~ni par tra`i namje{ten ili
polunamje{ten stan u centru Vogo{}e.
Tel. 061 466 432
z Prodajem ku}u G. Pofali}i 2 sprata,
gara`a, papiri 1/1, zvati poslije 16 sati. Tel.
061 438 663
z Hitno tra`im cimerku u dvosobnom stanu, c.g., povoljno. Tel. 061 438
681
z Ku}a u centru Sarajeva sa klimom
i grijanjem prodaje se ili mjenja za periferiju uz nadoplatu. Cijena po dogovoru. Tel. 033 260 515
zTra`im sprat ku}e na Bistriku ili Kova~ima sa posebnim ulazom od 150 do
200 KM. Tel. 061 686 671
z Starijoj osobi pla}am do`ivotno
stara~ki dom po izboru, kao i druge pogodnosti po dogovoru, za prepis stana
isklju~ivo u Sarajevu. Tel. 062 534 059
zAgenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323
zAgenciji potrebno vi{e stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. Tel.
061 031 330
z Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 061 269 835
z Tra`im garsonjeru, jednosoban ili
dvosoban stan namje{ten. Tuzla - Lukavac. Tel. 066 745 991
z Mla|i bra~ni par tra`i namje{ten ili
polunamje{ten stan u centru Vogo{}e.
Tel. 061 466 432
z Kupujem ~etvorosoban stan na Aerodromskom i Dobrinja C-5. Tel. 061
182 341.
z Prodajem u @ep~u ku}u sa 2 odvojena stana. Mo`e samo jedan stan. Sa gara`om gosp. objektom i ba{tom. Cijena
i placa je po dogovoru. Tel. 032 596 516
i 063 199 266
z Ku}u prodajem, Sutina Mostar 57
m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2,
vl. 1/1, ima sve dozvole. Tel. 033 215 199,
063 722 002
z Sarajevo - Mi{evi}i, prodajem novosagra|enu ku}u 10x12 m, na sprat na 900
m2 zemlje. Tel. 033 649 316, 033 690 059
zProdajem dvije ku}e, {est duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149
z Prodajem ku}u u centru Sarajeva 81
m stam. prostor 63, M. Dvor. Cijena po
dogovoru. Mo`e i zamjena za periferiju uz nadoplatu. Tel. 033 260 515
z Prodajem ku}u u Dra`evi}ima Kiseljak, novogradnja 1/1n zemlji{te oko
1.600 kvadrata, uklju~en sav namje{taj,
centralno grijanje. Tel. 063 230 998
z Ni{i}i, Jelik, prodaje se novosagra|en vikend objekat 185 m2, na placu od 1.700 m2, ima gra|evinsku i
upotrebnu dozvolu, sve priklju~ke, udaljen 100 m od mag. puta. Cijena po
vi|enju. Tel. 061 153 130
z Visoko, Prijeko, prodaje se useljiva
ku}a novije gradnje 200 m2 na placu od
400 m2, sa gara`om, svim priklju~cima
i urednim papirima. Cijena po vi|enju
i dogovoru. Tel. 061 153 130
z Prodajem ku}u u Hrasnici dupleks
adaptirana, dva jednosobna stana, dvije gara`e, ba{ta i nus prostorije. Tel. 061
194 841
z Prodajem ku}u prizemlje sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655 398
zVikend ku}a Ketenovi}i Kne`ina, 50
km od Sarajeva, 6x7 + potkrovlje + gara`a + 500 m - primam auto. Tel. 061
200 203
zIlid`a, Kasindolska, ku}a na sprat sa
500 m2 zemlje, papiri uredni, 1/1. Tel.
065 547 161.
z Prodajem ku}u na Blagovcu sa
oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544 722
i 066 727 979
z Prodajem bosansku ku}u na sprat,
Stari Grad, Logavina, uredni papiri. Tel.
061 745 982
z Prodajem ku}u u centru Cazina i trosoban stan u Biha}u. Tel. 037 226
461, 061 809 972
z Prodajem ili mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960
z Prodajem ku}u Halilba{i}a 11, Stari Grad Sarajevo. Tel. 061 622 000
zProdajem ku}u, Stari grad, Sarajevo,
novogradnja, ba{ta, vo}njak, svi priklju~ci,
papiri uredni, mo`e zamjena za odgovaraju}i stan uz doplatu. Tel. 061 210 755
z Prodajem {tenad njema~kog
ov~ara, sa papirima.
Tel. 061 032 324
Gara`e
z Izdajem gara`u na Dobrinji 2, u blizini nove gimnazije. Tel. 061 700 636
z Izdajem gara`u na ^engic Vili I. Tel.
061 188 758
z Izdajem dio frizerskog salona u Saraj polju za manikir. Tel. 061 275 468
zKu}a KS, useljiva, papiri uredni. Tel.
061 321 147.
z Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za vi{e namjena. Tel. 061 135 449
Zemlji{ta
z Prodajem zemlji{te 1.300 m2,
Ilid`a - Plandi{te, preko puta Dijamanta. Tel. 066 342 742 ili
00381 64 35 25 256. 11307-1Nd`
z Blagaj, prodaje se parcela 1.935 m2,
pored asfaltnog puta za Vranjevice, 500
m od vrela Bune. Vlasni{tvo 1/1. Cijena 22.000 KM. Tel. 061 490 220
z Radava, zemlji{te za vilu, 2.365
kvadrata, potok u imanju, 4 kilometra
od Skenderije, mo`e mla|e auto u zamjenu, povoljno. Tel. 061 103 080
z Zemlja u Rje~ici, struja, voda i vo}e
koje ra|a. Tel. 033 424 485, 066 873 245
z Klju~, USK, iznad Vatrogasnog
doma 70 m prodajem 6 dunuma zemlje.
Tel. 066 518 297, 053 222 928
zProdaja dvije parcele Kosor kod Bune, mo`e i pojedina~no, svaka po 1.022
m2. Tel. 062 559 936
z Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2,
vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba,
cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886
z Ilid`a - Osijek, na prodaju gra|.
placevi, povoljno. Tel. 066 018 430, 033
699 195
z Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304
599, 033 665 419
z Prodajemo povoljno poslovni prostor, ul. Marka Maruli}a br. 1, 50
m2. Kontakt tel. 033/774-460. N.
z Prodajem N. Breka ku}a, prizemlje, dva sprata, podrum, gara`a, ba{ta.
Tel. 061 061 141 606
zProdaje se ku}a uz more, Neum. Tel.
063 802 942
zProdajem vikend ku}u Jablani~ko jezero, 330 m2, sve opremljeno, 1/1, povoljno. Tel. 033 649 436
z Ku}a u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989
zProdaje se ku}a modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor
270 m2, tri posebne eta`e, dvije gara`e
s 3 mjesta, ba{ta 850 m2. Ku}a u gruntu
1/1. Tel: 061 543 234
z Prodaje se manja ku}a sa ba{tom u
centru Gora`da veli~ine 7x7 m sa oku}nicom/ba{tom od oko 200 m2. Cijena povoljna. Tel. 066 796 023 ili 038 228 635
zProdajem ku}u na 3 sprata, a uz ku}u
se nalazi 4 dunuma zemlje. Op}ina Breza. Tel. 062 077 739
zProdajem ku}u u Semizovcu + p. prostor uz magistralni put. Tel. 062 846
653, 066 734 270
z Prodajem vikendicu Kadino selo Mokro sa 1.200 m2 oku}nice uz mokranjsku Miljacku, 1/1, 25.000 KM. Tel.
657 735, 063 056 275
z Pazari}, ku}a 10,5x8 p+s sa dozvolom i priklju~cima, na 900 m2 zemlje.
Tel. 061 749 305.
zPodaca, prodajem ku}u na moru 138
m/2, papiri, sre|ena, cijena 100.000.eura. Tel. 00385 98 97 57 136
z Rivijera Trogir, Seget Vranjica, prodajem vikendicu novije gradnje sa tri
apartmana. Samo 100 metara od mora
te u neposrednoj blizini campa Vranjica Belvedere. Odli~na lokacija. Prekrasan pogled na more i otoke. Vlasni{tvo uredno. Tel. +385 98 165 165 2
z Prodajem box pijaca Ciglane,
adaptiran, odmah useljiv, povoljno.
Tel. 062 292 104
z Izdajem 3 poslovna prostora od 60
kvadrata i jedan od 130 kvadrata na
Stupu Ilid`a. Kontakt mobitel: 061
646 492
zIzdajem poslovni prostor, vlastito grijanje, sigurnosna vrata, parking mjesta,
sun~ana strana, ulica Nedima Filipovi}a
12, na ^engi} Vili. Tel. 061 200 793
z Izdajem poslovni prostor u A fazi 220 m2 + 80 m2 podruma, pogodan
za razne namjene. Tel. 061 247 174
z Izdajem poslovni prostor sa parkingom od 800 m, uz samu cestu. Sarajevo. Tel. 061 141 610
z Prodaje se potpuno opremljen
fast food sa kompletnim inventarom
(objekat privremenog karaktera) 36
m2 + velika ba{ta. Tel: 061 150 211
Telefoni
z HTC legend u extra stanju kori{ten 2 mjeseca, android, softwer 5, mpx
kamera, memory kartica od 8 GB, cijena povoljna. Tel. 062 606 060
z Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung J700 50 KM, SonyEricsson
W880i 60 KM, SonyEricsson T610i 30
KM, svi telefoni imaju memory karticu, usb, punja~. Tel. 062 606 060
z Prodajem Nokia N95 u odli~nom
stanju, 200 KM, Banovi}i. Tel. 061 736
074
z Nokiu 6300 crni u extra stanju malo kori{ten. Tel. 062 606 060
z Tel. Nokija nov prodajem povoljno.
Tel. 062 154 960
z Apartmansko preno~i{te iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20
KM po osobi. Tel. 061 339 647
z Ljetovanje u Drveniku, polupansion 20 eura po osobi dan. Tel. 00385 95
541 1582
zNeum - apartmani, sobe uz more, privatna pla`a, parking, ro{tilj, internet,
hladovina, super povoljno. Tel. 063 488
572
zGradac, apartmani 15 m od pla`e, parking, internet, TVSat, 9 E po osobi. Tel.
+385 91 762 9762
z Izdajem apartmane i sobe u Neumu, odmah pored obale, povoljno sa
parkingom. Tel. 061 131 831, 033
541 493
Ostalo
zProdajem njema~ki digitalni risiver
za satelitske kanale. Tel. 063 400 140
z Prodajem TV Samsung, ravni ekran 55 cm, 120 KM. Tel. 061 364 982
z Prodajem Xbox 360, ~ipovan sa hard diskom + 10 igrica + 2 d`ojstika. Tel.
061 157 571
z Fotoaparat Minolta 404si (na film)
prodajem sa dva objektiva AF 28-80
(0.38m/1.3ft macro), AF 75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel.
061 477 854
z Prodajem poja~alo Fender 75 w i sintisajzer Jamaha 450. Tel. 062 720 393
z Makarska - izdajem sobe i apartmane u blizini pla`e. Tel. 00385 21
616-814, 00385 98 175 7822
z Crna Gora, \enovi}i, apartmani
blizu mora, parking, voda non-stop.
Tel. 00382 31 676-406
z Neum, izdajemo apartmane i sobe, tik uz more. Tel. 063 323 063, 036
884 055.
z ^etverole`ajni apartman za 40
KM/no}, parking, terase. Tel. 036
884 676, 063 684 488. z Neum, centar,
povoljno izdajem sobe i apartmane.
Tel. 063 339 686.
z Neum, povoljni apartmani s pogledom na more, kuhinja, kupatilo, tv,
parking. Tel. 063 488 437
z Orebi}, apartmani i sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje. Gara`a uz
ku}u, u centru Orebi}a, blizu mora.
Tel. 062 334 139 ili 00385 98 186 3337
z Izdajem apartmane u centru Neuma. Tel. 063 715 509.
z Podaca, izdajem apartman 4-krevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174.
z Neum: Iznajmljujem apartmane
blizu mora, sa terasama i pogledom na
more. Tel. 036/884-710 i 062 970 364.
z Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134.
z Povoljno odmorite na Hvaru - otoku sunca-mora i ~ovjeka, idealno za familiju, do|ite kod nas! Tel. 061 810
398.
z Gradac, povoljno izdajem sobe sa balkonom, pripadaju}im kupatilom i WCom, upotreba kuhinje. Tel. 00385 21 697 340
Namje{taj
zProdaje se ugaona garnitura, 320x260
cm, sme|e boje, 100 KM. Tel. 033 228 000
z Prodajem regal-most, dvije vitrine
puno drvo, kori{teno, vrlo povoljno. Tel.
033 531 192
z Prodajem nov kau~ 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha
20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065
361 160
z Prodajem spava}u sobu i ugao. Tel.
062 533 003
z Prodajem kau~, trosjed na razvla~enje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395
Bijela tehnika
z Prodajem polovne fri`idere sa garancijom i dostavom. Tel. 061 156 309
z Fri`ider staklena vrata 300 KM, ve{
ma{ine, {prete struja plin 150-160 KM,
dostava besplatna. Tel. 533 631
z Ma{inu za ve{ prodajem stara tipa,
mo`e i za dijelove, 100 KM. Tel. 238-283,
066 842-204, zvati nave~er.
Ostalo
z Harmonika vrata Harmik. Prodaja
i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225
227, 061 516 910
z Br~ko, ulica Dejtonska. Izdajem
opremljeni ugostiteljski lokal sa kuhinjom, mo`e i druge namjene. Tel
066 541 716
z Izdajem u centru prostor 36 m2 u
neposrednoj blizini Katedrale, pogodni za sve namjene, ekskluzivno
sre|en, ulica Petrakijna 16, cijena
890 k. Tel. 061 701 387
z Servisiranje ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, izrada vizitki (100 komada = 10 KM), video nadzor. Tel. 061
700 863
z Prodajem nokia E 52 potpuno nov.
Tel. 061 311 999
zPovoljno prodajem 11 duluma {ume
bijelog bora, pristupa~na za sje~u. Tel.
061 469 619
Poslovni prostori
z Prodaje se u materijalu ku}a u Rakovici, [amin gaj radi ru{enja objekta,
crijep, gra|a, prozori, vrata, kapija, ograda i dr. Tel. 063 725 456
z Izdajem pos. prostor na Dobrinji 5,
40 m2, cijena 300 KM. Tel. 061 147 988.
z Dobrinja, zemlji{te 4.943 kvadrata
za gradnju od 5-15.000 od 3 do 6 spratova/kvadrata za poslovnu zgradu na kraj Dobrinjskog bulevara. Tel. 061 103 080
z Zemlja 6.521 m2 sa vo}njakom, sve
dobro ogra|eno, pitka voda, bunar,
manja ku}a, sve 1/1. Tel. 033 543-477
z Mijenjam ~etverosoban stan u
centru za dva manja do ^engi} Vile.
Tel. 062 940 465
z Penzion. iz Sarajeva mijenja stan
35 m u trospratnoj zgradi kod vrhovnog suda renov. kabl. parking, ba{ta
za sl. nekretninu na Jadranu urednih papira. Tel. 062 562 601
z Ku}u sa ba{tom, mo`e i zamjena za
stan. Tel. 062 165 566.
z Zemlja 500 m2 u Pazari}u, Ljubov~i}i, vikend naselje. Tel. 061 253 382
z Penzioner iz Virovitice - Hrvatska
mijenja ku}u sa oku}nicom za ku}u
ili stan na relaciji M. Dvor Ba{~ar{ija. Tel. 00385 33 728 269
z Mijenjam garsonjeru, Ciglane
Gornje i zapo~etu ku}u u Rakovici za
stan. Tel. 062 434 370
z Jako vrelo vlastite laboratorijski
ispitane ~iste vode u sastavu poslovnog objekta povr{ine 1.000 M2, na
17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za
biznis i prooizvodnju. Tel. 061 249 249
z Rakovica, [. gaj, prodajem dun. i po
zemlje. Tel. 062 294 556, 033 404-488
z Mijenjam luksuzan trosoban stan
87 m2 naselje Ba~i}i Stup na dvije
eta`e, eta`no grijanje, vlastiti vodomjer, klima, tri balkona, podrum 10
m2, za dvosoban oko 65 m2 na relaciji ^. Vila - Stari Grad, uz dogovor.
Tel. 061 215 635
z Vrlo kvalitetan dvos. stan Dobrinja 4, 4. sp., Isto~no Sarajevo, mijenjam za sl. ili do 20 posto manji u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179
zProdaje se ku}a modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor
270 m2, tri posebne eta`e, dvije gara`e
s 3 mjesta, ba{ta 850 m2. Ku}a u gruntu
1/1. Tel: 061 543 234
z Prodajem 6 dunuma zemlje pogodno za vikendice i ku}e, prilaz asfalt, cijena 5.000 po dunumu, Breza
Smrekovica. Tel. 062 077 739
Zamjena
Kompjuteri
ljudi
z Prodajem zemlju za vikendice,
Djevoja~ke vode. Tel. 065 335 075
z Potreban manji stan u zgradi, fino
opremljen, za stranca na jednu godinu
(agencija). Tel. 062 677 488
z Mijenjam ku}u u centru Sarajeva
za stan manji uz nadoplatu za Omi{
ili Makarsku. Tel. 061 557 061
300.000
z Vi{e parcela prodajem na Poljinama. Tel. 061 182 341.
z Prodajem useljivu ku}u 120 m2 stambenog prostora, asfaltni prilaz, svi priklju~ci, lokacija Stari Grad - Tr~ivode.
Tel. 062 150 856
z Kupujem garsonjeru-manji stan,
mo`e i dev. Tel. 061 925 649
z Stan u B. Luci mijenjam za Sarajevo, 72 m2. Tel. 061 911 707
Va{ mali oglas danas }e vidjeti
z Op{tina Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz
imanje te~e 100 m ~ista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sa~uvana priroda, sve zagra|eno `icom, `eljezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gra~anica
asfalt, od sela 800 met. makadama, sve
1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095.
z Vare{ 50 km od Sarajeva ku}a 15x8
m prizemlje, lokal, sprat, potkrovlje, prate}i objekat 5x6 m oku}nice, 4000 m,
pogodna za sve namjene, prodajem ili
mijenjam za HR. Tel. 061 015 411
zModerno izgra|ena i namje{tena vikend ku}a, samo 5 km od centra Biha}a,
pravi mali raj na zemlji prodajem ili mijenjam za more. Tel. 062 592 562
subota, 1. oktobar/listopad 2011.
z Prodaja stolarije za sprat ku}e. Povoljno. Tel. 061 526 918
zProdajem plinsku pe} FEG 6KW hitno 80 KM. Tel. 062 566 569
Ma{ine
z Prodajem nov benzinski vibrator sa
dvije igle za beton i veliku {krinju za trgovinu. Tel. 061 130 673
z Prodajem parketarsku ma{inu za
}o{kove marke „Elan“. Tel. 062 352 352
z Prodajem komplet kupaonu sa 34
kvadrata plo~ica, sve novo u kutijama,
te trosjed dvosjed fotelju piramidu stoli}. I kuhinju sa ma{inom za su|e Gorenje Sarajevo. Tel. 065 619 680
zProdajem za komplet sprat ku}e stolariju sa `aluzinama, povoljno. Tel. 065
027 864
Ostalo
z Balkonska vrata pvc, nova 210x95
- 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061 221 441
zProdajem prozore 120x140 drvo, novi, pogodni za stanove. Tel. 033 451 309
z Prodajem prozore 100 120 i balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061 911
234
z Prodajem dva polovna prozora 140
140. Tel 061 548 461
Ku}ni ljubimci
z Prodajem {tenad zlatnog retrivera
sa rodovnikom, vakcinisana. Tel. 061 566
951
51
52
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
z Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260
z Prodajem CD-ove i audio kasete sa
pjesmom ptica: slavuja, {tigli}a, kanarinaca... Tel. 061 547 280
z Kupujem zidne stare satove (mo`e
i neispravne), pe{kune i demirliju, mangalu. Tel. 061 159 507.
Va{ mali
oglas danas
}e vidjeti
zKupujem zna~ke ORA pruge DobojBanja Luka. Tel. 061 169 221
zProdajem rasnu {tenad rotvajlera stara dva mjeseca cijena 200 KM. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel.
061 190 781
Zanatske
z Prodajem povoljno 8 mjeseci starog
Haskija, mu`jak sa papirima. Tel. 061
915 915
zHrvatski ov~ar `enka, 8 mj. stara, cipirana i cjepljena, prodajem, ^apljina.
Tel. 063 858 634
z Prodajem par paunova mu`jak`enka. Tel. 061 138 402
Ostalo
zProdajem inkubator poluautomatski,
za raznu perad do 70 jaja, pogodno za doma}instva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150
KM. Mirso. Tel. 061 854 294
z Prodajem koze dobra pasmina. Tel.
061 210 347
z Prodajem kravu, Sarajevo. Tel. 061
926 067, 063 026 139
z Hitno tra`im automehani~ara.
Tel. 061 157 292.
11294-1Nd`
z Potrebna pom. radnica za rad u
kuhinji! Hrasno. Tel. 061 138
171, 062 747 487.
1587-1tt
z News Bar“ u otvaranju, Importane centar, tra`i vi{e radnika i radnica do 30 godina starosti za rad
u {anku i sali, po`eljno sa iskustvom. Dobri uslovi za rad. Informacije na tel. 066 915 091 i 061
417 403 zvati iza 10 h. 1594-1tt
z Prodajem 50 komada koka nosilica
i kaveze, cijena 3 KM, 8 mjeseci. Tel. 032
789 180, 032 782 948
z Pizza majstor i kuhar sa velikim
iskustvom, tra`i posao sa smje{tajem.
Tel. 064 401 91 01
z Prodajem kravu sa teletom. Tel. 033
623 288
z Potrebna kozmeti~arka, frizerka
m/`. Tel. 061 521 391
z Prodajem kavez kapaciteta 120 koka sa prate}om opremom cijena po dogovoru. Tel. 062 327 670
z Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu. Tel. 061 275 468
z Tra`im automehani~ara sa iskustvom, plata po dogovoru. Tel. 062 258
087
z Zbog pove}anog obima posla,
agenciji za ku}nu njegu starih i bolesnih lica potrebne medicinske sestre
i njegovateljice sa najmanje tri god. radnog iskustva. Tel. 061 839 703
z Prodajem knjige za {kolsku lektiru: Dnevnik Ane Frank, Orlovi rano lete, Mali princ, Dru`ina Pere Kvr`ice,
Ba{ta sljezove boje, Pripovijetke, Ivo Andri}. Tel. 061 303 466
z„Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18
KM + po{tarina. Tel. 070 202 323, 062
180 957
zKupujem i prodajem knjige.Tel. 061
338 893.
z Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061
243 836
z Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, tra`i bilo kakav posao. Tel. 061
709 346
z Tra`im posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god. sa
iskustvom dugogodi{njim ~uvala bi i
djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022
z Pansionu na Ba{~ar{iji potrebna
sprema~ica. Tel. 061 074 160
z Potrebna djevojka za rad u cafe
clubu na Dobrinji, zvati iza 14h, plata 600 KM. Tel. 061 218 071
z Potrebna djevojka za rad u sali na
poslu`ivanju, picerija Roma. Tel 033
203 005
z Caffe-bar Bingo potrebne radnice za poslu`ivanje, po~etna plata 600
KM, potrebna sprema~ica. Tel. 061
074 160
z Restoranu na Ilid`i potrebna kuharica i djevojka za rad u sali. Obavezna prijava. Plata po dogovoru. Tel.
062 736 612
z Momak tra`i posao. Poznajem
engleski i njema~ki jezik. Tel. 062 969
012
z Prodajem novi mu{ki kvadratni,
ru~ni, pozla}eni sat, sa lijepim dizajnom,
ko{tao 80 KM, prodajem ga za 40 KM.
Tel. 061 709 772
z Tra`im posao. Poznajem engleski,
arapski jezik. Posjedujem voza~ku
B, C kategoriju. Tel. 062 855 716
z Prodajem repromaterijal za izradu
nakita. Tel. 062 654 185
z Gospodinu potrebna maserka.
Tel. 066 510 854
z Stomatolo{ka sestra sa radnim
iskustvom tra`i posao. Tel. 061 078
442
z O`enjen, 28 god., tra`i bilo kakav
fizi~ki posao, ~istio bih podrume i pomagao u selidbama. Tel. 062 205 456
z Prodajem golmanske rukavice
„Puma“ (Terreno) o~uvane - 20 KM. Tel.
063 01 33 77
z Prodajem dva kimona za tekvando
veli~ine 140 i 160 jedan 30 KM i biciklo poni 40 KM. Tel. 061 578 949
z Prodajem kosu klupu za vje`be,
o~uvana, povoljno. Tel. 063 023 377
z Prodajem bicikl za odrasle. Cijena
po dogovoru. Prijedor. Tel. 066 074
923
zProdajem gradska bicikla mu{ki i `enski u odli~nom stanju, malo kori{tena,
uvezena iz Holandije. Tel. 062 837 121
z Tra`im posao u SA kant. pekara,
trafika, odr`avanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima. Tel. 062 591 333
z Potrebni zidari, armira~i, pom. radnici za stalni posao. Tel. 063 011 634
z Potrebna djevojka ili mladi} za rad
u kafi}u. Tel. 061 073 974
z Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802
z Potreban ve}i broj saradnika za katalo{ku prodaju {vicarske kozmetike.
Akcija - besplatno u~lanjenje, brza zarada. Tel. 061 398 565
z Potrebne 2 djevojke za poslu`ivanje u }evabd`inici u Ned`ari}ima. Tel.
033 235 245
z Ozbiljna `ena tra`i posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648
z Potrebna `ena za ~uvanje starije
osobe. Tel. 061 544 880
z Prodajem dvije karte Dinamo Ajaks. Cijena po dogovoru. Tel. 061 139
457
z Prodajem lova~ku pu{ku bokerica
Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima.
Tel. 062 982 333
z Kupujem stare njem. marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906
z Hitno tra`im posao, stalni radni
odnos, no}ni ~uvar ili u dr`avnoj firmi radio bi ~asno i po{teno, imam 45
g., imam B katagoriju dr`avni. Tel.
062 151 642
z Potrebna frizerka m/`. Tel. 061 521
391
z Starine prodajem na Alifakovcu, vitrine, komode, demirliju, posu|e bakarno i sl. Tel. 061 809 763.
z [ofer sa polo`enim kategorijama
B i C i iskustvom 15 godina tra`i posao {ofera. Adresa stanovanja Sarajevo. Tel. 062 830 258
z Kupujem suvenire sarajevske Olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405
z Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, tra`i bilo kakav posao. Tel. 061
709 346
z VELIKA AKCIJA do 1. 10.
2011. U prodaji su bukova drva
cijepana, ~okovi metrice 65 KM,
ugalj (Kreka) drveni 85 KM, kameni 150 KM, bukovi briketi
180 KM. Isporuka isti dan. Tel.
062 552 323.
11020-1Nd`
z MJERA ZA BABA! Bukova drva cijepana, ~utci metrica od 35
do 65, ugalj Kreka 85 bez pra{ine,
kameni kocka i orah 170, bukovi
briketi 180. Dostava isti dan. Tel.
061/546-931.
11261-1Nd`
z RASPRODAJA OGREVA bukova drva u svim oblicima,
ugalj Banovi}i, kocka, orah, te
drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068.
113101Nd`
z Prodajem dvije dje~ije auto sjedalice, o~uvane. Tel. 061 158 306
z Ma{ina za graviranje Gravograph, full + radni sto, fabri~ko stanje,
cijena 1.100 e, fixno. Tel. 061 620 531
z Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah
u FBiH i RS. Tel. 061 175 237
z Kupujem staru deviznu {tednju,
obveznice, dionice od{teta. Isplata
odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897
z Prodajem injekcije Clexane koje se koriste za lije~enje tromboze razbijanje tromba. Cijena jedne injekcije od 0.4 ml. je samo 4 KM. Tel.
066 676 091
z Kupujem dionice obveznice, stara devizna {tednja, ratna potra`ivanja, od{teta u ~itavoj BiH. Tel. 063
351 572
z Ugalj Banovi}i, kocka, orah, grah. U svim koli~inama, od vre}e do
velikih koli~ina. Provjeren kvalitet
i koli~ina. Dostava na adresu. Tel. 061
736 074
z Otkup sekundarnih sirovina (papir, rhiva, najlon, PET, plastika) Cijena dobra, a isplata odmah. Eko-forma P.J. Ilid`a,M. Gavrankapetanovi} 11 (Ned`ari}i kod Pennyplusa).
Tel. mob. 061 948 640
z Prodajem ma{inu za pr`enje kafe, italijanske proizvodnje „Petroncini“ 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogu}nost pr`enja express kafe.
Ma{ina je u odli~nom stanju sa svim
priklju~nim elementima za otpra{ivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru.
Tel. 061 208 207
z Prodajem dobro o~uvane ru~no
ra|ene original orijentralne (Nepal i perzijske) }ilime i staze. Tel. 033 452 018
z Prodajem metalnu cisternu za gorivo kapaciteta 1.600 lit., cijena 350
KM. Tel. 063 352 400
z Prodajem nov benzinski vibrator
sa dvije igle za beton, {krinju, mesoreza~ i metalne korpe za trgovinu,
`en. sakoi pamu~ni po 4 KM na veliko. Tel. 061 390 431
z Prodajem iz Njema~ke ve}u koli~inu raznovrsne robe, garderobu
0,50 KM, sakoi 2 KM, jakne 2 KM,
obu}a 2 KM, izgleda kao novo i
moderno, pogodno za dalju prodaju.
Tel. 061 237 110
z Prodajem podpazu{ne {take metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653
454
z Prodajem vagu digitalnu do 300
kg nova. Tel. 061 618 483
z Prodajem invalidska kolica i
no}nu stolicu na to~kice pogodnu i
za kupanje. Tel. 061 512 874
z NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE
ALUMINIJSKE @ALUZINE 20 KM,
TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA,
PVC PROZORI. TEL. 061 501
401.
10234-1Nd`
z „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namje{taja, auta, pranje
portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno ~i{}enje 5 KM - 1 h. Firma
„GLANZ“. Tel. 061 350 688.
11305-1Nd`
z Servis: ve{ ma{ina (Gorenje,
EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi,
Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666.
1478-1tt
z Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061
131 447.
420-1tt
z Najpovoljnije i najkvalitetnije
sa garancijom radimo termo-fasadu. Tel. 061 278 188. 1384-1tt
zMoleri stariji profesionalci rade kvalitetno uredno i povoljno. Tel. 062 214
519 i 062 358 946
z Elektrosistemi, klima ure|aji - servis i monta`a, el. instalacije, aut. osigura~i, interfoni, itd. Tel. 061 191 566, 033
630 324
z Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasade i {panske
zidove. Tel. 061 278 188
zVodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, ~isto, kvalitetno i
povoljno. Tel. 061 332 746, 033 454 529
Intelektualne
z Profesor engleskog jezika dr`i instrukcije za u~enike i odrasle, prevodi svih
vrsta tekstova. Dolazim na adresu. Tel.
061 804 381
z Instrukcije iz matematike za osnovce, te za 1. i 2. razred srednjih {kola, 60
minuta 10 KM. Zvati poslije 14,00. Tel.
061 325 800
z Dajem instrukcije iz engleskog za
odrasle i u~enike. Tel. 062 205 072
z Dajem instrukcije i vr{im prevode
iz njema~kog jezika. Tel. 061 425 275
zProfesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjo{kolce. Tel. 061
244 251
z Profesorica hemije daje instrukcije.
Tel. 667-880.
z Profesorica daje instrukcije iz matematike u Vogo{}i. Tel. 061 599 479
z Pi{em sastave iz bosanskog i engleskog jezika i radim lektire. Podru~je Sarajevo. Tel. 061 412 575
zPrevodim sa engleskog jezika na bosanski i obrnuto, te dajem instrukcije iz
engleskog. Tel. 061 293 882
z Dajem instrukcije iz fizike i hemije osnovcima. Tel. 066 064 459
z Vr{im prevoz ve}im kombijem, selidbe, odvo`enje stvari, po
potrebi obezbije|ena radna snaga. Tel. 061 269 782. 11234-1Nd`
z @ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184
796.
N.
z Super efikasno uni{tavamo `ohare,
moljce, mrave, komarce, stjenice, buhe, pacove i mi{eve. Tel 033 216 373,
062 136 248
z Zubne proteze izrada u toku dana popravka, poliranje, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544
z Kombi prevoz i selidbe, najpovoljnije u gradu, odvoz kabastog otpada, {ute i ostalog. Tel. 061 890 067
z Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem, Volkswagen T5 na
more i ostale destinacije. Tel. 061 200
546
z Vr{im kombi prevoz do 1,5t, namje{taja, razne robe po cijeloj BiH 024h. Povoljno! Tel. 062 569 483
z „Servis zdravlja“ uni{tavamo
`ohare, ruse, stjenice, buhe, moljce,
komarce, mi{eve, itd. Tel. 061 928 535,
033 216 373
z Po{tena `ena pazila bi `enu kojoj
je potrebna pomo}. Tel. 066 303 818
z Kombi prevoz putnika, selidbe,
odvoz {ute, cijena povoljna. Tel. 061
817 424
z Presnimavanje sa video kaseta, mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo. Tel.
062 824 523
z Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219 559
z Sve vrste adaptacija ku}a, stanova, poslovnih prostora, ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat, moleraj i ostalo. Tel. 061 542 493.
z Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i {ipodova kao i postavljanje
laminata. Tel. 062 352 352
z Profesor instruira matematiku sve
uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim
ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172.
z ^istim ku}e i poslovne prostore,
pranje tepiha, }ilima, odvoz i dovoz
besplatan Tel. 061 580 063.
z Tapetar - presvla~imo sve tipove namje{taja, a ujedno izra|ujemo novi po
va{oj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108
i 061 862 872
zDajem instrukcije iz francuskog i italijanskog jezika. Tel. 061 515 675.
z TV video servis, Porodice Ribar 65,
Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na ku}nu adresu. Daljinski
upravlja~i za sve marke TV aparata. Tel.
650 867, 061 188 410
z Elektri~ar usluge, el. instalacije,
automatski osigura~i, indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061
312 435
z Elektroinstalater radim instalacije 5
KM izlaz. Tel. 062 724 772
z Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju. Tel. 061 157 991
z Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel.
063 034 333
zProfesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjo{kolce. Tel. 061
244 251
z „Higijena“ najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje
svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20
KM, Kau~ 10 KM! Sarajevo. Tel. 061
141 944
z Vr{im prevoz putnika sa kombijem WV4 po ~itavoj BiH. Cijena po
dogovoru. Tel. 061 213 025
z Prevoz stvari, namje{taja i ostalog
ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442
z Sarajevo, nastavnica dr`i instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566
473
z Agencija Meka - ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, ~uvanje na 4,
8, 12 i 24 h, terapija, promjena pelena, katetera, lije~enje dekubitusa... Tel.
061 237 641
z Instrukcije iz matematike i engleskog za osnovce, dolazak na adresu. Tel.
062 006 352
z Prevoz stvari ve}im kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno
sa radnom snagom ili bez... Tel. 062
139 453
zGra|evinski radovi od temelja do krova klju~ u ruke stiropor fasade sa na{im
ili va{im materijalom. Tel. 062 216 268
z Izrada i monta`a brvnara, vikendica i ljetnikovaca, {adrvana. Tel. 062
316 911
z Pranje o peglanje posteljine, stolnjaci, deke, jorgani, kvalitetno i povoljno
dostava besplatna.Tel. 061309 800
zKerami~arske usluge, profesionalno,
garancija kvaliteta. Tel. 062 117 905
z Stolar vr{i opravku starog i izradu
novog namje{taja, stolarije, podova,
stepeni{ta, dihtovanje prozora i sl. Tel.
061 312 956
z Prodajem opremu za buregd`inicu. Tel. 063 189 457
z Molersko farbarski radovi: moleraj,
gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje stiropora i navla}enje mre`ice, vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741
z Prodajem sinkro masa`nu fotelju,
crna ko`na masivne konstrukcije, super masira, idealna za hotele, urede
i salone, cijena 1.599 KM. Tel. 061
510 051
zVodoinstalater sa iskustvom vr{i opravke instalacija, monta`u sanitarnih
ure|aja i pro~epljenja. Tel. 061 348 717
Ostalo
z Dajem instrukcije srednjo{kolcima
i studentima hemije. Tel. 061 177 405.
z Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895
z Prodajem 20 m 2 jelove lamperije du`ina 4 m, slo`ena u buntovima,
prva klasa, 200 KM. Tel. 063 969 638
zStaklar vr{i sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947
z Instrukcije iz hemije studentima i
u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615901.
z Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401
619.
z Prodajem 10 sanduka p~ela spremnih za zimu, povoljno. Tel. 030
593 157
z Prodajem ljekovita, svje`a jaja od
prepelice, 30 kom - 10 KM. Tel. 062
086 255
z VKV elektri~ar - elektrotehni~ar
ugradnja novih i odr`avanje postoje}ih
elektro instalacija. Tel. 062 522 014
zInstrukcije iz matematike, povoljno,
2 sata 20 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481
182
z Dajem instrukcije iz matematike i
fizike, dolazim ku}i. Tel. 061 914 014,
033 204 453
z Izra|ujemo sve vrste sportskih
mre`a. Ma{inska obrada protivgradne
mre`e, za{tita vo}a, povr}a, fazanerije.
Tel. 063 402 077
z Prodajem akvarijum i `ensko
biciklo. Tel. 033 457 701
ljudi
zMatematika, instrukcije, dolazim na
adresu. Tel. 061 451 056.
z Parket, {ipod, laminat postavljamo,
brusimo, lakiramo, postavljamo sve vrste panel parketa, posjedujemo ljepila,
lakove, lajsne, sve uz garanciju. Tel. 062
828 306
z Veliki {ator, vi{e stolova za biro,
okrugle rosfajr posude za cvije}e. Tel.
658 028
z Ormar rashladni, pe} za pe~enje
razne vrste tijesta, pe} za pili}e, stol
sa 2 vrata i sve je novo i sve je Inox.
Cijena po dogovoru. Tel. 063 420 761
300.000
zInstrukcije iz matematike i fizike, uspje{no. Tel. 063 02 33 77.
zMoler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. Tel. 062
419 501
z Dajem instrukcije iz hemije za
u~enike i studente. Tel. 066 891 378.
z Kerami~ar vr{i usluge postavljanja
plo~ica najjeftinije u gradu. Tel. 061 511
249, 033 444 630
z Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz
matematike. Tel. 061 549 555
zVKV kerami~ar majstor profesionalac kvalitetno ugra|uje sve vrste plo~ica.
Tel. 061 183 918
zNjema~ki jezik, instrukcije i prevod,
kucanje radova na ra~unaru. Tel. 061 863
559.
z [temanje svih vrsta betona kompresorom tornama i grubi gra|ev. radovi.
Tel. 061 171 361
z Profesorica matematike daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima iz
mat. i fizike. Tel. 061 312 390
z Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476
z Instrukcije matematike, pratnja
u~enika tokom godine, upisi, popravni,
dolazim ku}i. Tel. 033 469-965.
z ]amil Ordinacija fizikalna rehabilitacija LD Montenegro. Rje{ava
sljede}e bolesti: diskus hernija gastritis, migrena (glavobolja), i{ijas, skolioza (kriva ki~ma), reuma, cirkulacija, angina pektoris i sinuse! Od 1. terapije 50/ bol nestaje! Ako niste zadovoljni oslobo|eni ste pla}anja! Ne trpite bol Sarajevo!. Tel. 062 580 122
z Ure|ujemo oku}nice, sijanje i
ko{enje travnjaka. [i{anje i prodaja
ukrasnog bilja i `ivih ograda.
Ure|enje kamenjara. Tel. 063 796
004.
Dnevni avaz
subota, 1. oktobar/listopad 2011.
53
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
MUHAREM (MUSTAFE) DELALI]
HAJRIJA DELALI], ro|. DIZDAREVI]
1. 10. 1985 - 2011.
7. 10. 2006 - 2011.
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo vas u na{im srcima.
Sin D`abir i k}erke Ziba i Jasminka sa porodicama
1365-1mo
Dana 1. 10. 2011. godine su 52 dana od kako je preselila na{a draga
SADETA (RAGIBA i EMINE) [email protected]]
Hatma dova }e se prou~iti istog dana, u subotu, u 13.20 h u Gazi Husrev-begovoj d`amiji.
Porodica Had`iabdi}
1605-TT
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
OCU NA[E DIREKTORICE AIDE
had`i SALIHU DELI]U
had`i SALIH (SULEJMANA) DELI]
ocu moje prijateljice Aide
VA[OJ PLEMENITOJ DU[I NEKA JE VJE^NI RAHMET.
Molimo Allaha d`.{. da ga obraduje D`ennetom, a njegovoj porodici podari sabur.
S NEIZMJERNOM TUGOM I DUBOKIM PO[TOVANJEM,
KOLEKTIV AGENCIJE PRAG D.O.O. - BUSINESS MAGAZINE
Almasa sa porodicom
1614-tt
1616-tt
SJE]ANJE
[email protected] SJE]ANJE
Dana 2. X 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog
ZIJADA (MUHAMEDA) SKAKE
GALINA MUJEZINOVI]
Istog dana 2. X 2011. }e se prou~iti tevhid u ku}i `alosti Kamenica 38 sa
po~etkom u 11.00 sati.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tarik, Lamija i Vedad
O`alo{}ena porodica
11304-1nd`
1617-tt
SJE]ANJE
Navr{ilo se 40 dana od kada je
preselila na ahiret na{a draga
SJE]ANJE
AZER ISAKOVI]
15. 7. 1990 - 1. 10. 2009.
\ULSA [PAGO,
ro|. MAKSUMI]
AZER ISAKOVI]
Hvala ti za svu pa`nju i ljubav koju
si nam nesebi~no poklanjala.
Zauvijek }e{ ostati u na{im mislima
i srcima.
15. 7. 1990 - 1. 10. 2009.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Vrijeme prolazi, ali ljubav, po{tovanje i sje}anje na tebe
ostaju zauvijek u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica [pago
Tvoji: daid`a Omer, dainica Azra i ro|ak Ilham
1611-tt
P-88104
Vrijeme ne bri{e ljubav i
uspomene na tebe.
Tvoj lik, tvoja plemenitost i
dobrota vje~no }e biti urezani u
na{im srcima.
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: tetka Hatid`a, tetak Remzo, Arnela,
Adela i Lamija
P-88104
54
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
SJE]ANJE
SJE]ANJE
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{eg direktora
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{eg prijatelja i suradnika
DRAGAN BRKAN
1. 10. 2010 - 1. 10. 2011.
DRAGAN BRKAN
1. 10. 2010 - 1. 10. 2011.
S po{tovanjem,
Uposlenici
ORBICO BiH
S po{tovanjem,
ORET d.o.o.
N
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 19 godina od kada nije sa
nama na{
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se pola
godine od smrti
SJE]ANJE
MIRALEM (ZI]RIJE)
^USTOVI]
IBRAHIMA [email protected]]A
Dragi tata,
Uspomena na tebe je bolna, a ljubav vje~na. Nikad te
ne}emo zaboraviti, jer voljeni nikad ne umiru.
Lejla i Fahira
N
1600-tt
na na{eg dragog prijatelja
I opet je oktobar tu`an i bolan.
Tu`no sje}anje, ali mi nosimo lijepe
uspomene i sje}anja na na{eg nikad
pre`aljenog sina i brata.
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i
mislima.
Tvoji najmiliji: otac Zi}rija, majka Hazira, sestra Amela,
11244-1nd`
zet Haris, sestri}i Rijad i Amar
DRAGANA BRKANA
Zemira i Edo sa porodicama
1494-tt
SJE]ANJE
sa ponosom na na{e
drage roditelje
Dana 1. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 godine otkako je na ahiret preselio na{ voljeni
sin, brat i unuk
AZER ISAKOVI]
15. 7. 1990 - 1. 10. 2009.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i.
Molimo se Uzvi{enom Allahu d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: babo Osman, majka Razifa, brat Almedin, sestra Munta i dedo Be}ir
P-88104
LAZO POPOVI]
ZORA POPOVI], ro|. CEROVINA
4. 7. 1975 - 1. 10. 2011.
1. 10. 2006 - 1. 10. 2011.
Mnogo nam nedostaju va{e rije~i, vrijeme ne mo`e rane da izlije~i, va{ih glasova vi{e nema, a mo`da
ste oti{li zvijezde da nam skinete jer sve drugo ste nam dali.
Praznina pritiska i nije nam lako, ali svaki put kad pogledamo u nebo visoko, znamo da ste tu negdje i
da na nas budno paze va{e bistre o~i.
S beskrajnom ljubavlju i po{tovanjem,
Va{i najmiliji sin Neboj{a i k}erka Nevenka
11286-1nd`
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog
SJE]ANJE
RIZVO (RASIM) RANICA
\ULSA VUJOVI], ro|. MUHI]
1999 - 2011.
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe ostaje zauvijek.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodice Vujovi} i Muhi}
Tvoja porodica
P-71120
1372-tt
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselio
na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar, punac i dedo
ZAIM (HAMDO) ZAHIROVI]
NAZIJA ^ELIK, ro|. KOSO
Bolna je pomisao na to da nisi vi{e sa nama. Vrijeme koje prolazi
nikada ne}e izbrisati tvoj lik. @ivot i ljubav koju si nam podarila za
sve ti hvala, mama.
Tvoji najmiliji: suprug Ahmet, k}erke Sanela i Aida, zetovi Almir i Ismir, unu~ad Hana,
Benjamin, Sajra i Adi
Tevhid }e se prou~iti u subotu u 13 sati u ku}i rahmetlije.
Dani prolaze, ali nijedan nije bez sje}anja na tebe.
Ne postoji ni jedna rije~ koja mo`e ubla`iti tugu i bol za tobom. Pamtit }emo te po dobroti i plemenitosti, a u srcu zauvijek nositi i s ponosom spominjati.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja supruga Fikreta, djeca Elvir, D`enana i Rusmira, snaha Lejla, zetovi i unu~ad
1591-tt
11297-1nd`
SJE]ANJE
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 13 godina od smrti
na{e drage majke
Dana 1. oktobra 2011. godine navr{ava se osamnaest
godina od kada je poginuo u odbrani BiH
SJE]ANJE
na druga
ADIS BEGOVI]
1. 10. 1993 - 1. 10. 2011.
HAJRIJA JAHI]
Vje~no }emo se sje}ati tvog dragog
lika i ~uvati uspomenu na tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet.
ADIS BEGOVI]
1. 10. 1993 - 1. 10. 2011.
Denis, [uke, Bule, Nermin, Huso, Keska, Ki}o, [alja,
Erna, Vernesa i Sanita
PTT
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi
Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Amid`a Remzo, strina Zineta,
amid`i}i Armin i Haris sa porodicama
Porodica
PTT
11194-1nd`
Dnevni avaz
[email protected] SJE]ANJE
U nedjelju, 2. 10. 2011. je sedam dana od smrti
[email protected] SJE]ANJE
Dana 2. 10. 2011. navr{ava
se 16 godina od smrti na{e
drage supruge, nane
NOVO (GOJKO)
LON^AR
- NO]A -
prim. dr. MUHAMEDA BE]AREVI]A
SUADE (BILI])
]IRI]
3. 4. 2011 - 3. 10. 2011.
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Had`isulejmanova 2 u 17.00 sati istog dana.
Zahvaljujemo se prof. dr. Zehri Dizdarevi} i prim. dr. Ehlimani Salihbegovi} koje su
nam bile velika podr{ka i pomo} tokom Muhamedove bolesti, Senadu Be}arevi}u, kao
i kompletnoj porodici Be}arevi}, prim. dr. F. Kulenovi}u na prigodnom govoru pri
ispra}aju, svim Muhamedovim kolegama, prijateljima i kom{ijama koji su svojim
prisustvom ispra}aju, pismeno ili usmeno izrazili suosje}anje sa nama.
1604-tt
Emina, Damir i Sabina
Dragi brate, vje~no }e{
`ivjeti u na{im srcima
Zauvijek u na{im srcima
Neutje{na sestra Ranka i
zet @ivorad Ninkovi}
Tvoji najmiliji
Danas se navr{ava godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi
55
SAJIMA (SAFETA)
JA[AREVI],
ro|. DRKI]
S ljubavlju i ponosom ~uvat
}emo uspomenu na tebe.
O`alo{}eni: sinovi D`emo,
Mirsad i Ifet, unu~ad Muamer, Adi, Selma, Arnel i Adela, snahe Ai{a, Aida i Ermina
Tevhid }e se prou~iti dana 2.
10. 2011. u 14.00 sati u d`amiji
na Aneksu - ul. Vrbovska.
1601-tt
1593-tt
subota, 1. oktobar/listopad 2011.
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se
40 dana kako je na ahiret preselila na{a draga majka, nana i
svekrva
11233-1nd`
SJE]ANJE
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se godina od kako je oti{ao sa ovoga svijeta
had`i IZET MUSLIJEVI]
1. 10. 2010 - 1. 10. 2011.
DRAGAN - JURE - BRKAN
Ponosni smo {to si bio dobar suprug, plemenit otac, bri`an dedo i pradedo i omiljen
punac. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. za tvoj rahmet i lijepi D`ennet.
1969 - 2010.
S ljubavlju i beskrajnom tugom,
Majka Luce i brat Josip
S ljubavlju, po{tovanjem i tugom,
Porodica
p-72270
1603-tt
SJE]ANJE
na dragu
HIKMETU - DI[U
[email protected]],
ro|. ^AJI]
SJE]ANJE
[email protected] SJE]ANJE
na na{eg oca i supruga
na na{eg dragog prijatelja
ISMET BIBEROVI]
DRAGAN BRKAN
1. 10. 2009 - 1. 10. 2011.
1969 - 2010.
1. 10. 2001 - 1. 10. 2011.
S mnogo ljubavi i ponosa ~uvamo uspomenu na tebe.
Volimo te
Naida, Nejla i Muradija
11162-1nd`
Porodica
Safet, Ragib, Rasema i familija Zuki} iz Novog Travnika
p-72270
11179-1nd`
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti
na{eg voljenog
SJE]ANJE
Dana 1. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine od preseljenja
na{eg dragog
U subotu, 1. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti
na{eg dragog oca, dede i svekra
FERIDA (SALIHA)
SARAJLIJE
Ostaje{ u na{im srcima i sje}anjima
zauvijek. Molimo dragog Allaha
d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari vje~ni rahmet i sve ljepote
D`enneta.
Hatma dova }e se prou~iti u Sara~ Alijinoj d`amiji na
Vrbanju{i sa po~etkom u 12,20 sati.
SULJO (OSMAN)
[U[KI]
iz [ipova
1. 10. 2007 - 1. 10. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Vildana, k}erka Naida, brat D`emil, zet
Dino, te porodice Sarajlija, Kapo, Alihod`i}, Vrane{,
Tanovi}, Sarajli} i ostala rodbina i prijatelji
Supruga sa djecom
Danas se navr{ava {est mjeseci od
smrti mog dragog supruga
SJE]ANJE
11295-1nd`
GALINA
MUJEZINOVI],
ro|. TUNOVI]
JURU ]ORI]A
(29. feb. 1964 - 1. okt. 2003.)
1. 10. 2005 - 1. 10. 2011.
Tvoji: supruga Iva, sinovi Davorin i Dra`en, snahe Vitka
i Dubravka, unuka Ivana, unuci Ivan i Filip
11299-1nd`
1538-tt
Sin ADIS, majka HAJRA, unuci HAMZA i LEJLA i
snaha SENADA
SJE]ANJE
[email protected] (MUSTAFE)
[email protected]]A
Tevhid }e se prou~iti u 16,30 h u Bakijskoj d`amiji.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Prvog oktobra 2011. navr{ava se 8 godina od kako nas je
napustila
na na{eg dragog
S velikom ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoja Melica
Vrijeme prolazi, ali vje~na ljubav,
po{tovanje, sje}anje na tebe ostaju
zauvijek u na{im srcima.
11285-1nd`
p-71320
Mili moj,
Znam da si mi uvijek govorio da je smrt sastavni dio
`ivota,
ali ta istina ne mo`e da mi izlije~i bol i tugu {to nisi sa
mnom. Hvala ti za sve trenutke zajedno provedene.
[email protected]
[email protected]]A
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica Tunovi}
11300-1nd`
56
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
SJE]ANJE
SJE]ANJE
na na{eg najboljeg brata i prijatelja
Dana 1. 10. 2011. navr{ava
se {est mjeseci kako je
oti{ao na{ amid`a
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se {esnaest godina od kada je preselio na ahiret
Danas, 1. 10. 2011. godine navr{ava se godina puna bola i tuge od kada je
oti{la od nas na{a draga
majka i sestra
MUNIRA
HODA, ro|.
BERI[A
HAJRIJA AVDI]
[email protected] (SULEJMANA) PREVLJAK
RAMO
^AU[EVI]
1. 10. 1995 - 1. 10. 2011.
„I ne recite nikada za one koji su poginuli na Allahovom putu, mrtvi su, ne oni su
`ivi, ali vi to ne osje}ate“ (KUR’AN 2:154)
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: Hilmo, Sabiha,
Haris, Huso, Adisa, Alma
Tvoji: brat Adnan, te prijatelji Sanel, Amir, Elvir, Zaha, Law i Armin
ptt
11303-1nd`
Lule na{a draga, godina
bez tebe za nas je cijela
vje~nost, ali tvoja vedrina
i plemenitost ostaje u
na{im srcima da sje}a na
tebe i ~uva od zaborava.
Tvoji: sin Haris - Hari i
brat Sabrija - Sare
Draga mamice, pro|o{e 2
godine, a bol i tuga sve je
ve}a. Ne postoji utjeha ni
zaborav, samo beskrajna
praznina i tuga. Neka ti
dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet.
Tvoji najdra`i k}erka
Nermina i unuka Arijana
1615-tt
1610-tt
SJE]ANJE
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se sedam dana od
preseljenja na ahiret na{eg supruga, oca, svekra i dede
SJE]ANJE
Dana 1. oktobra 2011. navr{ava se osamnaest godina od
kada je poginuo u odbrani BiH
na na{eg dragog
ZEHRO (IBRO) VRTI]
ADIS BEGOVI]
JASMINA KEKI]A
1. 10. 1993 - 1. 10. 2011.
Vje~no }emo se sje}ati tvog dragog
lika i ~uvati uspomenu na tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet.
Familija Zahirovi}: sestra Mirna, zet Ismet, Omar, Elma
i Fata
Uvijek }emo pamtiti tvoju plemenitost i dobrotu.
Familija Kurtovi}: Vehbija, Mejra, Mirsada sa djecom
ptt
11309-1nd`
Ponosni smo {to smo te imali, a
beskrajno tu`ni {to vi{e nisi sa nama. Ali, ima ne{to {to nikada ne}e
nestati, a to je beskrajna ljubav i
sje}anje na tebe.
Molimo Uzvi{enog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Suada, sinovi Jasmin i Edin,
snaha Lejla i unuka Hana
ptt
Dana 1. 10. 2011. godine
navr{ava se {est mjeseci od
preseljenja na ahiret na{e
drage supruge i majke
U subotu, 1. 10. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage
AHMO
PERVANI]
EMINE [AHINAGI], ro|. HAFIZOVI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji ^obanija poslije ikindije namaza u 16.30 sati.
Porodica
1470-tt
HIMZO
PERVANI]
Dragi Ahmo, istina je prete{ka i bolna. Utjeha ne
postoji, tuga i bol su
vje~no u srcu mome. Lahko te bilo voljeti, prete{ko izgubiti, a jo{ te`e
bez tebe `ivjeti. Neka ti je
vje~ni rahmet.
Pro{le su 32 godine od
tvoje smrti. Pamtim te po
dobroti i plemenitosti.
Neka je rahmet tvojoj dobroj du{i.
Tvoja snaha Emira - Mira
Tvoja supruga Emira Mira
1382-1tt
MAFA (MUJE)
AGI], ro|. RAMI]
Po dobru }emo te pamtiti,
Fatihom spominjati, u srcu od zaborava ~uvati.
Tvoji: suprug Azem, k}erke Raza i Sena, zetovi,
unu~ad, praunu~ad
1574-tt
1382-tt
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se
13 godina od smrti na{e drage
majke, svekrve i nane
HAJRIJE JAHI]
Pro{lo je 13 godina od Tvog
odlaska, a sje}anja na tvoju
plemenitost, tvoj lik i tvoju
dobrotu ne blijede. Ponosni
smo {to smo tvoji i {to si ti
na{a. Takvi zaslu`uju D`ennet, pa u`ivaj u Njemu.
Tvoji: sin Bego, snaha Mira,
Elvis, Mediha, Hana i Vedad
1527-tt
VJE^NO SJE]ANJE
MIRALEM
(ZI]RIJE)
^USTOVI]
1. 10. 1992 - 2011.
Pro{lo je puno godina, ali bol i
sje}anje nikad pro}i ne}e.
Ne postoji utjeha ni zaborav,
mi koji te volimo znamo kako
je `ivjeti bez tebe.
Vrijeme munjevito leti, sve
nam vi{e nedostaje{.
Voli te amid`a Ze}ir, Sanela i
Sadmir
1432-tt
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se
godina od preseljenja na{eg dragog supruga, oca, dede i punca
AHMED (ASIM)
GLJIVA
Sje}anje na tebe je dio na{ih
`ivota u kojima }e{ uvijek nedostajati. Neizmjerna dobrota, ljubav iz tvog velikog srca i
plemenite du{e koju si nam
pru`ao, ostavili su nam bogatstvo uspomena i nemogu}nost zaborava. Hvala ti za ljubav
i toplinu roditeljskog doma.
Tvoji: supruga Zilka, k}erke
Nevresa, Asima i Amela sa porodicama
11280-1nd`
Navr{ilo se 40 tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi
JASMIN (MUJO) KEKI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 1. 10. 2011. godine u 16.00 sati u d`amiji Hrasno.
Porodica Keki}
1589-tt
Dnevni avaz
[AHZIJE - [AZE RIBICA,
ro|. [email protected]]
AHMED - LALA LALI]
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive. Imao si veliko srce, plemenitu du{u
za sve nas. Tvoj veseli duh, ~estitost, volja da pomogne{ drugima su
bile vrline kojima si plijenio ljude. @ivot nestane u trenutku, ali
sje}anje ostaje.
Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati voljen i nikad
zaboravljen, jedini moj brate.
Tvoja sestra Fatima - Tima sa porodicom
2003 - 2011.
Sve lijepe trenutke i tvoj dragi lik zauvijek ~uvamo u na{im srcima
S ljubavlju i po{tovanjem,
1352-1mo
AHMED (SABIT)
LALI] - LALA
Na{em voljenom Lali.
Ponosne smo {to smo te imale za supruga i oca.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima.
Tvoje: supruga Nerma i k}erke Majra i Tajma
Suprug Ahmet, sin Narcis - Caco, k}erka Sanja, nevjesta Snje`ana, zet Sretan, unu~ad
Miran, Asja, Ena i Danial Dan
1368-1mo
RA[ID (RASIMA)
HALILOVI]
SJE]ANJE
na{em dragom tetku
ro|en 27. 7. 1949. godine
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 6 ({est) tu`nih
mjeseci od kada je na ahiret preselio na{ dragi Ra{id. Uvijek }emo ga pamtiti po dobroti, plemenitosti i dobrim djelima i vje~no }e
ostati u na{im srcima.
Supruga Adila, sin Senad, k}erka Mersiha, zet Ramiz, unuk Amir
i unuka Hanna
D`enana, Sanja, Jasmin
Tevhid }e se prou~iti u medresi Gra~anica kod Visokog poslije
ak{am namaza.
11302-1nd`
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se
godina od preseljenja na ahiret na{eg
dragog
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se godina od
preseljenja na ahiret na{eg dragog
JASMIN (MUJO) KEKI]
1951 - 2011.
1333-1mo
OMER PRDAVAC
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti
na{eg dragog
OMER PRDAVAC
Uspomene na Tvoj dragi lik zauvijek
~uvamo u na{im srcima.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima.
Molimo Allaha d`.{. da podari
D`ennet tvojoj plemenitoj du{i.
Punica Ai{a, {ura [ehi} Asim, bad`o Selimovi} Ilijas,
Fatima, Hamza, Amra, Azra i Ernada, Nevzeta, Tarik,
Alma, \emal, Emina, Nejra i Ahmed
AHMED (SABIT)
LALI] - LALA
1951 - 2011.
PTT
Zahvaljujemo se raji iz caffe
„GALERIJA“ koji su nam pomagali nov~ano i bili uz nas
cijelo vrijeme.
Nerma, Majra i Tajma
1333-1mo
57
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se 8 godina od smrti na{e drage Majke
Dana 1. X 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti mog jedinog
brata
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg
dragog
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
Dragoj tetki
POSLJEDNJI POZDRAV
Tvoji najmiliji: supruga Esmina,
sinovi D`emal i Muhamed, nevjesta Selma
PTT
POSLJEDNJI SELAM
dragom kom{iji
ENESU - GENETU
LOKVAN^I]U
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti
na{eg dragog
na{em dugogodi{njem prijatelju.
AHMED (SABIT)
LALI] - LALA
MESUDU VOJI]U
1951 - 2011.
Zahvaljujemo se na pomo}i kolektivu
Nastavni~kog fakulteta Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u
Mostaru.
Porodica Trbovi}
Uposlenici „ASK“ Radio-Ilid`a, „ASK“ Kablovske
televizije - Ilid`a i „ASK“ Kopirnice - Ilid`a
N
El-Fatiha
11306-1nd`
Nerma, Majra i Tajma
NURA VRANAC,
ro|. BEGOVAC
[email protected] SJE]ANJE
na na{e drage
Sabina sa porodicom
1599-tt
1333-1mo
[email protected]
SJE]ANJE
na na{eg
najdra`eg tetka i
njegovu sestru
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od
kako nije sa nama na{
JUSUF - JULE
AHMETOVI]
[email protected]
HALILOVI]
Brat Nune sa porodicom
1621-tt
ALMINA
HALILOVI]
Zauvijek }ete imati posebno mjesto u na{im srcima.
S ljubavlju,
Nerma i Dino
Najdra`a na{a, nedostaje{ nam
mnogo. Nedostajat }e{ uvijek i u
svemu {to dolazi.
Uspomenu na tvoj lik, dobrotu,
plemenitost i optimizam kojim si
zra~ila uvijek }emo sa sobom
nositi. U na{im srcima vje~no }e{
`ivjeti.
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom {to smo te imali,
tvoje k}erke [eila i Sanja, zetovi Adnan i Simone,
11325-1nd`
unu~ad Idna, Sara, Mak, Emi i Francesco.
ALMINA (HAZIM)
HALILOVI]
1. 4. 2011 - 1. 10. 2011.
26. 2. 2011 - 1. 10. 2011.
Ako je smrt bila ja~a od `ivota, nije ja~a od na{e ljubavi prema
vama.
Majka Munira, supruga Ramiza, sinovi Semir i Mirza, daid`a
1584-tt
Munib sa porodicom
1619-tt
Prvog oktobra 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana
od smrti na{e drage mame, punice i majke
EMILIJE - EMICE
[email protected]]
[email protected] (HAZIM)
HALILOVI]
Danas, 1. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od preseljenja
na ahiret na{e drage majke, nane, svekrve i punice
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{e
drage supruge i majke
NURE VRANAC,
ro|. BEGOVAC
S puno tuge i ljubavi, u na{im
srcima ~uvamo uspomenu na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: suprug Enver,
sinovi Sulejman i Jasmin, snaha
Ljuljana i unu~ad Hana i Faris
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. u 13.00 sati
u d`amiji Provare, ulica Himzarina.
1598-tt
ALIJA SELIMAGI],
ro|. BAJROVI]
Tvoji najmiliji: k}erke Jasmina i
Nermina sa porodicama, snahe
Fikreta i Azra, te unu~ad i
praunu~ad
Danas }e se prou~iti i hatma dova u 17.00 sati iza
ikindije namaza, ul. A. [a}irbegovi} br. 20/VIII.
1588-tt
58
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana od kako nije sa nama na{ Jedini Brat, Jaran, Prijatelj i Drug
JASMIN KEKI]
Raja iz Starog Radija: Hako, Ala, Fikro, Dudo, Paja, Rahmo, Taib, Suljo, Dino i Nedo Sil., Me{a, Mi{o, Nikola, Dino Ser., Ismet, Sajo, Sutko,
E{o, Sejo, Murat, Elvir, Kr{o, Tare, Maca, Sjedi, Fahro, Minja, Dragan, @eljko, Jasika, Giboni, Aljuki}, Pike, Dumbo, Keno, Resul, Profa,
Muharem, ^usta, Katana, [efko, Ejo, Dedo, Gagula, Keno, Libe, Velid, @eljko i Dule - Mar{al
11326-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom bratu
ENES (MUSTAFA) LOKVAN^I] (GENE)
]AMILA ELEZOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Kolektivi: Astra, Borovo i Formentini
Mostar
Tvoji: bra}a Mirsad i Nail sa porodicama
11321-1nd`
1371-1mo
Dana 1. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 godine kako nije sa nama na{ dragi
Pro{lo je 40 dana od kada nas je napustio na{ dragi
LUTVIBEG ^ENGI]
JASMIN KEKI]
1929 - 2009.
Vrijeme koje je pro{lo samo je pove}alo osje}aj praznine koju je
Tvoja smrt ostavila u nama.
Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah
Supruga Pa{a sa djecom
1622-tt
S tugom i ljubavlju,
Emir, Samira, Zijo, Ilda, Lila i \or|e
1607-tt
SJE]ANJE
na na{e drage
roditelje
Dana 1. 10. 2011. navr{avaju se dvije bolne i tu`ne
godine od kako nije sa nama na{ dragi i voljeni
SJE]ANJE
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti moga oca,
dede, punca i svekra
JUSUF (IZET) BORI]
BAHO DAUTOVI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom,
nego prazninom {to ostaje iza tebe.
Poku{avamo da `ivimo, misle}i
stalno da si tu negdje sa nama.
Ove rije~i su malo da ti zahvalimo
za svu ljubav, pa`nju i dobrotu koju si nam svima
nesebi~no pru`ao.
Vole te tvoji: supruga Mirjana, sin Elvir, k}i Sanela,
snaha Jasmina, zet Admir i unu~ad Alen, Alena i Adna
RASIM
BA[ALIJA
ZEJNA BA[ALIJA,
ro|. KREHO
1. 10. 2010 - 1. 10. 2011.
22. 3. 2008 - 1. 10. 2011.
Ni vrijeme koje prolazi ne}e izbrisati na{u ljubav i sje}anje na vas i
sve ono {to ste nam pru`ili. Uvijek }ete biti u na{im srcima. Neka
vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Va{a djeca: sin Almir i k}i Sabaheta sa porodicama
Vrijeme ne mo`e izbrisati bol i tugu, niti te mo`e sa~uvati od zaborava, jer dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti
u na{im srcima.
Tvoji: sin Elvir, k}er Indira, snaha Selma, zet Ramo i
unu~ad Erdin, Lejla, Amar i Benjamin
Hatma dova }e se pokloniti 1. 10. 2011. u 18.30 iza
ak{am namaza u d`amiji Dol - Vratnik.
11315-1nd`
11312-1nd`
1612-tt
Danas se navr{ilo 10 godina od prerane smrti na{e
RISTO MI]UKI]
JASMINKE JAHI] - BEBE
1. 10. 2004 - 1. 10. 2011.
Sedam dugih godina bez tebe.
Iza tebe ostala je bol i tuga, vje~na praznina. Zbog svega {to si nam zna~ila i {to si nam
pru`ala, zauvijek }emo te voljeti i nositi u na{im srcima.
Sa najve}om ljubavlju prema tebi voljet }u te dok sam `iva.
TVOJA K]ERKA TANJA PA[I] SA PORODICOM
Tvoji: Erna, Rule, Suljo i unuka Yasmin
11334-1nd`
1147-1tz
Dnevni avaz
SJE]ANJE
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
59
i U POVODU 3. GODI[NJICE OD FORMIRANJA
[email protected] „DRUGA VITE[KA“ - NOVI GRAD
SARAJEVO
U POVODU 19. GODI[NJICE OD FORMIRANJA
„DRUGE VITE[KE“ MOTORIZOVANE BRIGADE
01. 10. 1992 - 01. 10. 2011. godine
S ponosom se sje}amo svih {ehida i poginulih boraca iz sastava 2. „V“ mtbr, kao i svih boraca koji su polo`ili `ivote za
odbranu svoje domovine Bosne i Hercegovine
Sve~anu akademiju u povodu obilje`avanja Dana 2. „V“ mtbr. i Dana Udru`enja „Druga vite{ka“ - Novi Grad Sarajevo, odr`at }emo 01. 10. 2011. godine
sa po~etkom u 18.00 sati u multimedijalnoj sali Op}ine Novi Grad Sarajevo.
Pozivamo sve ~lanove Udru`enja, ~lanove {ehidskih porodica i porodica poginulih boraca, RVI, demobilisane borce i gra|ane da nam se pridru`e.
Udru`enje „DRUGA VITE[KA“ - Novi Grad Sarajevo
11330-1nd`
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 dana otkako je oti{ao na{ voljeni
Ovom prilikom izra`avamo iskrenu zahvalnost rodbini, prijateljima i
kom{ijama koji nam svojim prisustvom i toplim rije~ima
olak{a{e te{ke trenutke.
JUSUF AHMETOVI] - JULE
Dragi na{,
Smrt je bila ja~a od `ivota i otela te od nas. Na{a bol nije u suzama,
nego u srcima gdje }emo te zauvijek ~uvati sa najve}om ljubavlju.
Posebnu zahvalnost dugujemo prim. dr. D`enani Efendi}, dr. Ameli
Ke~o i sestri i rodici Amri Kurtovi} na njihovoj ljudskoj i
profesionalnoj pomo}i.
O`alo{}ena porodica
1626-tt
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. u 16 i 30 u Bakijskoj d`amiji na Ba{~ar{iji.
[email protected] SJE]ANJE
Dana 30. 9. 2011. navr{ilo se sedam dana od iznenadnog preseljenja na ahiret na{eg dragog i plemenitog brata
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na{eg
dr. stom. MIRZE (ZULFE) LJUBOVI]A
Milostivi Allahu d`.{. obaspi ga najljep{im nurom, budi milostiv prema njegovoj dobroti i plemenitoj
du{i, nagradi ga d`enetskim prostranstvom i dobrim dru{tvom.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. godine u d`amiji u Hrasnom u 12.00 sati.
Ujedno koristimo priliku da se zahvalimo:
v.d. generalnom direktoru prim. dr. Milanu Miokovi}u i uposlenicima Javne ustanove Dom zdravlja
Kantona Sarajevo, Komori lije~nika - doktora stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, direktoru
i uposlenicima OJ Dom zdravlja Novi Grad, ministru i uposlenicima Ministarstva za bora~ka pitanja
Kantona Sarajevo, Savezu brigadnih udru`enja 1. korpusa i Udru`enju 101. brigade Sarajevo,
Stomatolo{koj slu`bi CO Novi Grad, kolektivu Stomatolo{ke slu`be Saraj Polje, te mnogobrojnoj
rodbini, prijateljima i kom{ijama koji podijeli{e tugu i bol sa nama.
Porodica
AMERA ]ENANOVI]A
Na ovom svijetu iza Vas ostala su Va{a djela, porodica i oni koji su Vas po{tovali i
voljeli. ^uvat }emo uspomenu na Vas i dunjaluk njegovati Va{im vrijednostima. Bili
ste u Allahovoj milosti na dunjaluku, vjerujemo da u`ivate u Njegovoj milosti na
ahiretu.
Va{a Osma osnovna {kola Butmir Ilid`a
11328-1nd`
111
Dana 2. 10. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana
otkako nije sa nama na{ najdra`i
POSLJEDNJI POZDRAV
U subotu, 1. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od
preseljenja na ahiret na{eg dragog
na{oj dragoj
IZUDIN (HASAN)
DURAKOVI]
[email protected] ISAKOVI]
]AMILI ELEZOVI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici upu}ujemo iskreno sau~e{}e i
sabur.
S po{tovanjem,
Uposlenici Borovo 1 i 2, Astra 1 i 2 Zenica
378-1ze
18. 3. 1956 - 1. 10. 2009.
Nedostaje{, svakim danom sve vi{e.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet.
Tvoji najmiliji: sinovi Avdo i
Mesud, k}erke Zakira i Mersija sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. godine u
15.00 sati u ku}i rahmetlije, Jabuka 9.
1628-tt
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nije
sa nama
POSLJEDNJI SELAM
na{em drugu
DURMO (SELIM)
HALILOVI]
ENESU (MUJO)
LOKVAN^I]U
p-71210
1627-tt
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava
se 8 godina od preseljenja na ahiret
na{eg dragog
HAZIMA MUJANOVI]A
Zaborav ne postoji, bol je prevelika, a
tuga za tobom vje~na.
Od raje: Susi, Beca, Vaha, Radenko, Zajko, Skendo,
Baha, [emso, Samir, Zaha, Osman,
Dajd`a, Brko, Sejo, Rujo, Caci, Bega, ]oro, Fahro i Juka
@ivot nestaje u trenutku, ali
sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u
suzama, ni u rije~ima, bol je u
na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen.
Molimo dragog ALLAHA d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Jasminka, sinovi Armin i Hasan, k}erka
Murveta i snaha Mirnesa
Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i
podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoj {ura Senad sa porodicom
11329-1nd`
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
O`alo{}eni: supruga [emsa, djeca Izeta i Edin, zet Asim,
snaha D`enana, unuci Timur, Arnela, Armin, Dino i Ema
1624-tt
60
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV
BRATU NA[EG DIREKTORA
IZET DURAKOVI]
UPOSLENICI: „SCHIEDEL“ DOO
N
Dana 1. 10. 2011. navr{avaju se tri
godine od smrti
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se {esnaest godina od smrti
na{eg dragog supruga, oca i djeda
POSLJEDNJI SELLAM
ocu na{e kolegice
dr. Aide Kapetanovi}
TRBONJA KEMALA
HUMA^KI] MUSTAFE
iz Stoca
Svaki dan, mjesec i godina bolno
podsje}a na to koliko nam nedostaje{.
Sa velikom ljubavlju ~uvamo
uspomenu na tvoj dobri i
plemeniti lik.
Supruga Sadeta, k}erka Silva, sin Semir, snaha Alma,
unu~ad Nedim, Vi{nja i Renato
Mnogo tuge stane u 3 godine...
Tvoji: Safija, Timur, Mehmed, Diba i Re{o
11317-1nd`
ISMET (MUJO)
KARA^I]
KOLEKTIV: OJ Klini~ka patologija i citologija KCUS
1620-tt
11316-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju i amid`i
na{em
ENES (MUSTAFE)
LOKVAN^I]
ENES - GENE
LOKVAN^I]
GENETU
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Od raje
Feka, Mirso, Ake, Suad, Hiko i Merso
Porodica Omerovi} - Enis i Vildana sa djecom
Direktor i uposlenici hotela „Mar{al“ Bjela{nica
11324-1nd`
11319-1nd`
11320-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
SJE]ANJE
na
dragom prijatelju i amid`i
JASMINA KEKI]A
ENES (MUSTAFE)
LOKVAN^I]
POSLJEDNJI SELAM
dragom prijatelju i bratu
Malo je vremena da sva sje}anja
sada podijelim sa tobom.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
ENES LOKVAN^I]
(GENE)
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoj Muhamed, majka Mediha, Bahra i tvoji sinovi Edo
i Faris
11327-1nd`
Od prijatelja Edina Babi}a sa porodicom i Karahasanovi}
Porodica: Emir, D`enana i Sumejja Biber
11321-1nd`
11322-1nd`
Dnevni avaz
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
61
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj po{tovanoj gospo|i
]AMILI ELEZOVI]
Uposlenici prodavnica:
„Astra“ d.o.o. Sarajevo
1632-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj po{tovanoj gospo|i
]AMILI ELEZOVI]
Uposlenici prodavnica: „Borovo“ i „Formentini“ Sarajevo
1636-tt
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog brata
POSLJEDNJI SELAM
na{oj majci, nani i punici
[email protected] (MUSTAFE) [email protected]]A
S puno tuge i ljubavi, u na{im srcima ~uvamo uspomenu na tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoje sestre i brat
SJE]ANJE
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se
godina od smrti mog brata i amid`e
BAHO DAUTOVI]
Kad odu dobri i plemeniti ljudi velikog srca, ostaje
neizmjerna tuga, lijepo sje}anje i veliko po{tovanje.
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u 16.30 sati u Bakijskoj d`amiji.
1629-tt
FADILA KARI],
ro|. LOKVAN^I]
POSLJEDNJI SELAM
na{oj voljenoj
Molimo dragog Allaha
d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
FADILA KARI], ro|. LOKVAN^I]
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: sin Fikret, unu~ad D`eneta i Amer, praunuka Ajla, snaha Sajma i zet Bahrudin
11335-1nd`
Tvoji: k}erka Memnuna,
unu~ad Mirsad i Lejla i
zet Alija Beganovi}
11335-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI POZDRAV
mojoj voljenoj nani
na{oj majci, nani i punici
mojoj voljenoj nani
na{em dragom prijatelju
Tvoji: brat Spaho, brati} Ernest i brati~na Tea
1612-tt
Dana 26. 9. 2011. navr{ilo se pola godine od kada nije sa
nama na{a voljena
AI[A [ABANOVI]
„One koji su vjerovali i dobra djela
~inili Milostivi }e sigurno voljenim
u~initi“ (KUR’AN).
U subotu, 1. 10. 2011. godine }e se
prou~iti tevhid u 15.00 sati u ku}i
rahmetlije, Magoda ~ikma 6.
Sin sa porodicom
1635-1tt
Danas, 1. oktobra 2011. navr{ava se {est godina od
preranog gubitka na{e drage
MIRSADE ARAPOVI]
FADILA KARI],
ro|. LOKVAN^I]
S ljubavlju, ponosom i
lijepim uspomenama
uvijek }u te nositi u svom
srcu.
Tvoja unuka D`eneta
11335-1nd`
FADILA KARI],
ro|. LOKVAN^I]
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: k}erka Mirsada,
unu~ad Admir i Anesa i
zet Nusret Bostand`i}
11335-1nd`
FADILA KARI],
ro|. LOKVAN^I]
Hvala ti za svu ljubav i
pa`nju koju si mi
nesebi~no pru`ala.
Tvoj unuk Amer
11335-1nd`
ENESU
LOKVAN^I]U
Pamtit }emo te po dobroti
i nezaboravnom dru`enju.
Tvoji prijatelji: Ljuhar
Faruk - Fuke, Jahi} Fadil
i Brane Blagov~anin
1634-tt
Fali{!
Nisi sa nama ve} punih {est godina,
a rana zbog tvog preranog gubitka
boli kao da smo se upravo povrijedili. Zato je ne diramo ~esto, jer po~ne
boljeti jako, a suze samo poteknu...
Tvoja smrt nam je ostavila bol koju
nitko ne mo`e izlije~iti, a ljubav koju si nam davala ostavlja sje}anje i ponos na tebe. I to nam nitko ne mo`e uzeti.
Volimo te!
Tvoji: suprug Salko, sin Admir, k}erka Melisa, snaha
11333-1nd`
Eldira i unuk Danin
62
Subota, 1. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
]AMILA (HA[IM) ELEZOVI],
ro|. [email protected]]
preselila na ahiret u petak, 30. 9. 2011. godine u 83. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
[email protected][]ENI: sinovi Kenan, Senad i Mirsad, brat Jusuf, snahe Ismeta, Taiba, Na|a i Amira, unu~ad Samir, Alma,
Adnan, Haris, Dino, Erna i Adi, zaova [aha, jetrva Sabra, brati}i i brati~ne, te porodice Elezovi}, Had`imahovi},
[ahinovi}, Salki}, Muratovi}, ]atovi}, Isakovi}, Be~i}, Nuhanovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sarajevu u 14.00 sati u Carevoj d`amiji i ispratna dova u
Zenici u 14.00 sati u ^ar{ijskoj d`amiji.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
1625-tt
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
ENES - GENE
(MUSTAFA) LOKVAN^I]
preselio na ahiret u petak, 30. 9. 2011. godine u 61. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra
2011. godine u 16.30 sati na mezarju Kova~i - Hrasnica.
[email protected][]ENI: supruga Zehra, bra}a
Mirsad i Nail, snahe Zilha i Dobrila, brati}i Ammar, Edin i brati~ne Sabina, Vildana, D`enana i Ajlin,
amid`a Ismet sa porodicom, amid`i}i i teti}i sa porodicama, {ure
i svastike sa porodicama, te porodice Lokvan~i}, Po`egi}, D`altur, Berilo, Mili{i}, Mujanovi}, Kari}, ]enanovi}, Ba{ovi}, Omerovi}, Biber, Holjan, Jak{i}, Be{lija, Beglerovi}, Stamboli}, Vite{ki}, Babi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u d`amiji Kova~i.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
RAMIZA (MEHO) MISO,
ro|. POTUROVI]
[email protected] (MUJO)
[I[I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 29. 9. 2011.
godine u 69. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra
2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
[email protected][]ENI: suprug Kemal, sin Haris, snaha Taiba, unu~ad
Amina i Ensar, bra}a Ramiz i Hajrudin sa porodicama, sestra
[efika sa porodicom, snaha Ismeta, zaova Advija, jetrve Sabaheta
i Zineta, djever Nezir - Ziko, te porodice Miso, Poturovi}, Berberovi}, [obot, Ljubovci, Omeragi}, Solak, Kubura, Mirojevi}, Svraki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.00 sati, ul.
Br~anska 17/XVIII.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga
SJE]ANJE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. 9. 2011.
godine u 83. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na mjesnom
mezarju Me|e|a - Vi{egrad.
[email protected][]ENI: supruga Hava, sinovi Nazif i Hamdo, k}erke
Nezira i Besima, snahe Ai{a i Mersada, unu~ad Elvir, Elvedin i
Ajla, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice [i{i},
D`ananovi}, Eminovi}, [arak, Gogali}, Spori{evi}, Muhi}, Isovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul.
Donja Jo{anica I/20 A, Vogo{}a.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Vogo{}e - preko puta
Srednjo{kolskog centra sa polaskom u 10.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup - Dalas.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Dana 1. 10. 2011. navr{ava
se godina od smrti mog
brata i daid`e
111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
]AMILA (HA[IM)
ELEZOVI], ro|.
[email protected]]
PAULA BEVANDA, ro|. BEGI]
BAHO DAUTOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo te od zaborava.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: sestra Bada, s
estri~ne Nermina i
Mirsada sa porodicom
1612-tt
(udova Milivoja Bevande)
preminula 29. 9. 2011. u 83. godini.
Sahrana }e se obaviti na mjesnom groblju „GORNJA JASENICA“ u subotu, 1. 10.
2011. u 17.00 sati.
[email protected][]ENI: sin Zdenko, snahe Danka i Ljiljana, unuci Dario, Maja, Irena i
Danko, te porodice Bevanda, Begi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
1630-tt
preselila na ahiret u petak, 30. 9. 2011.
godine u 83. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra 2011. godine u 14.00
sati na gradskom mezarju Vlakovo.
[email protected][]ENI: sinovi Kenan, Senad i Mirsad, brat Jusuf, snahe
Ismeta, Taiba, Na|a i Amira, unu~ad Samir, Alma, Adnan, Haris,
Dino, Erna i Adi, zaova [aha, jetrva Sabra, brati}i i brati~ne, te
porodice Elezovi}, Had`imahovi}, [ahinovi}, Salki}, Muratovi},
]atovi}, Isakovi}, Be~i}, Nuhanovi}, kao i ostala brojna rodbina,
prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sarajevu u 14.00 sati u Carevoj
d`amiji i ispratna dova u Zenici u 14.00 sati u ^ar{ijskoj d`amiji.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
FADILA (VEJSIL) KARI],
ro|. LOKVAN^I]
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
preselila na ahiret u petak, 30. 9. 2011. godine u 85. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 1. oktobra
2011. godine poslije ikindije namaza
(16.00 sati) u haremu d`amije Hrasnica, a
ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica.
[email protected][]ENI: sin Fikret, k}erke Memnuna i Mirsada, unu~ad
D`eneta, Amer, Mirsad, Admir, Lejla, Anesa i praunuka Ajla, sestra ]amila, polusestra Zulejha, polubrat Ramiz, snaha Sajma,
zetovi Nusret, Alija i Bahrudin, djever Ibrahim, jetrve Hasna i
Sejda, zaova Selva, te porodice Kari}, Lokvan~i}, Ala|uz, Bostand`i}, Beganovi}, Bizum, Stamboli}, Vite{kovi}, Ku{e{, Rizvo,
Beglerovi}, Tur~inovi}, ^ani}, A{~i}, Kunduklija, Muzur, Kokot,
Ibrahimovi}, Hrnji}, Mulaosmanovi}, Tukelija, Dedi}, Torlak,
kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (16.00 sati) u d`amiji Lasica u Hrasnici.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je
na{a draga
GORDANA VOJNOVI],
ro|. VULETA
POKOPNO DRU[TVO
SARAJEVO
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763
mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062
fax 00387 (0)33 447-122
Sahrana }e se obaviti 1. oktobra 2011. godine
u 11.15 sati na gradskom groblju Bare.
[email protected][]ENI: k}erka Ranka, unuci Sa{a i Ognjen, zet @eljko,
sestra Du{ka, te ostala mnogobrojna
rodbina, prijatelji i kom{ije
111
had`i SALIH
(SULEJMAN) DELI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. 9. 2011.
godine u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra
2011. godine u 15.00 sati na mezarju Ravne
bakije.
[email protected][]ENI: supruga had`i Hanumica - Bahra, djeca Ned`ad
i Aida, snaha Jasminka, unu~ad Tarik, Emina i Faruk, te porodice Deli}, Kold`o, Lali}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.00 sati, ul.
Mehe Smailagi}a 16.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en od da`mije iz Trebinjske
ulice u Bu}a Potoku, sa polaskom u 14.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i
prevoz umrlih iz Zapadne Europe
specijalnim pokopnim
vozilima i organizuje
d`enaze na teritoriji BiH.
"BAKIJE"
"BAKIJE"
preminula 29. septembra 2011. godine u
85. godini.
63
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
ZAHID (MURAT) DELJO
preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. 9. 2011.
godine u 52. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra
2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
[email protected][]ENI: supruga Izeta, k}erka Nermana, sin Alen, snaha Ilhana, majka Taiba,
amid`a Smajo i brat Halim sa porodicama, {ure Ismet, Izet i Esed sa
porodicama, svastike Taiba i Habiba sa porodicama, te porodice
Deljo, Hajdarevi}, Mujagi}, Korjeni}, Obu}a, Pi{mo, Jandri},
Had`i}, Buljuba{i}, Ratkovi}, Topuz, Balji}, Ahmetspahi}, Kuri},
Red`ovi}, Ceri}, D`ananovi}, Marevac, Uglje{a, Papra~anin, Du~i},
Kalkan, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Otes Ilid`a.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
subota, 1. oktobar/listopad 2011.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
[email protected] ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim
cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na
podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za
prijevoz umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na
jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e,
u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon:
033 712-800, fax: 033 712 801.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mals 047579 05 Mals
Tuzla, 13. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma
Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca SKPC Mejdan
d.o.o. Tuzla, kao pravni sljednik JP SKPC Mejdan Tuzla, Ul. Bosne Srebrene bb, protiv
tu`enog „ROYAL TRAVEL“ d.o.o. sa sjedi{tem
u Tuzli, Ul. Bosne Srebrene bb, radi duga, v.s.
1.516,70 KM, u skladu sa odredbom ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine
FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu
ZPP)
OBJAVLJUJE OGLAS
dostava tu`be na odgovor
Dana 22. 09. 2005. godine tu`ilac je podnio
tu`bu protiv tu`enog radi duga, predla`u}i da
sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog
da tu`iocu plati glavni dug u iznosu od 1.516,70
KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev
od dospjelosti potra`ivanja pa do isplate, kao i
da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na
odgovor shodno odredbi ~l. 69. ZPP FBiH.
Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana
dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, u tri
istovjetna primjerka. (~l. 70. st. 1. i ~l. 334. st. 5.
ZPP)
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: [email protected]
Š SARAJEVO:
Tešanjska 24A,
033/ 281 - 717
D`emala
Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
Š ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441;
038/ 222 - 251;
Š MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
Š TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
Š TRAVNIK:
@itarnica F
/fax:
030/ 512 - 718;
Š [email protected]:
[ukrije Kukavice 12
424 - 440;
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno
naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te,
odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih
zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja
(~l. 334. ZPP).
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e
procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili
osporava tu`beni zahtjev. (~l. 71. st. 1. ZPP)
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor
na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se
tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima
tu`eni zasniva svoje navode, dokazi kojima se
utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode
tu`enog. (~l. 71. st. 2. ~l. 71. st. 1. ZPP)
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije
na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu
(~l. 74. stav 1. ZPP)
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u
kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude
zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor
na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda
zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev
o~igledno neosnovan. (~l. 182. st. 1. ZPP)
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu
u tri primjerka, pozivom na broj predmeta.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena
smatra obavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim
novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te isti
obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu
mo`e preuzeti u zgradi suda.
STRU^NI SARADNIK
Selma Ki{i}
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Op}inski sud u Biha}u
Broj: 17 0 P 029521 11 P
Biha}, 22. 09. 2011. godine
Tu`itelj: D.D. za osiguranje „Camelija“ Biha}
Tu`eni: Be{i} Enes, sin E{refa iz Biha}a
Radi: isplate na ime regresa
DOSTAVA [email protected] NA
ODGOVOR [email protected]
Sud poziva tu`enog Be{i} Enesa, sina E{refa iz Biha}a,
da u roku od najkasnije 30 dana, ra~unaju}i od dana
prijema ovog podneska i tu`be dostavi ovom sudu pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka
za sud i za stranku u postupku.
Pismeni odgovor na tu`bu mora sadr`avati: ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te, stranaka i njihovih punomo}nika
(adresu za pravno lice) te predmet spora, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li priznaje ili osporava
tu`beni zahtjev, ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, du`an je u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporava tu`beni zahtjev, ~injenice na
kojima zasniva svoje navode i dostaviti dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP), uz isprave sastavljene na stranom jeziku tu`eni je du`an dostaviti sudu
ovjeren prevod (~l. 134 ZPP), ukoliko tu`eni predla`e
provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`an je za
svakog svjedoka navesti ta~no ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja te na koje okolnosti
predla`e da se taj svjedok saslu{a (~. 137. st. 3. ZPP),
pismeni odgovor na tu`bu tu`eni mora li~no potpisati
(~l. 334. st. 2. ZPP), ukoliko tu`eni u navedenom roku
ne dostavi pismeni odgovor, snosit }e posljedice zbog
propu{tanja navedene radnje (sud }e donijeti presudu
zbog propu{tanja, ~l. 182 st. 1. ZPP).
Krakta sadr`aj
[email protected]
Dana 24. 09. 2009. god. u mjestu Gradac, op}ina
Had`i}i, dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj su
u~estvovali tu`eni Be{i} Enes i voza~ Begi} Jasmin
upravljaju}i putni~kim motornim vozilima. Tom prilikom na vozilu marke BMW 530, registarskih oznaka
125-K-646 kojim je upravljao Begi} Jasmin, vlasni{tvo
o{te}enog Begi} Zijada, nastala su o{te}enja. U navedenoj saobra}ajnoj nezgodi do{lo je do o{te}enja i cestovne opreme. Kako je do nezgode do{lo isklju~ivo krivicom tu`enog, a prouzrokovano upravljanjem tu`enog
motornim vozilom pod uticajem alkohola, te kako je
tu`ilac o{te}enim nadoknadio {tetu u kupnom iznosu
od 17.168,20 KM, to tu`ilac prema tu`enom ima pravo
regresa temeljem odredaba iz ~l. 13. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe, te kako tu`eni ne}e mirnim putem da izmiri svoju
nov~anu obavezu koja je dospjela, tu`ilac predla`e sudu da nakon provedenog postupka na osnovu prethodno citiranog propisa i odredaba ~l. 277 ZOO donose:
PRESUDU
Nala`e se tu`enom Be{i} Enesu iz Sarajeva da tu`iocu
D.D. za osiguranje „Camelija“ Biha} isplati iznos od
17.168,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 15.370,00 KM po~ev od 29. 12. 2009. god.
pa do isplate, - na iznos od 1.798,20 KM po~ev od 21.
01. 2010. god. pa do isplate, te na ime tro{kova postupka iznos prema odre|enju suda, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Za slu~aj ispunjenja uvjeta iz ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, tu`ilac predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja.
SUDIJA
\enana Sablji}
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
Gradski stadion u Prijedoru. Početak u 15.30 sati. Sudija: Darko Obradović (Stolac).
RUDAR: Tripić, Šodić, Jovanović, Dragić, Jevtić (Veinović), Ramić, Pantić, Žerić, Đorić, Krezović (M. Karić),
Kantar. Trener: Dragan Radović.
Nedostaju: Kotaran (kartoni), Z. Lukač, Maksimović
(bolest), Dašić, Despotović (povrede).
SARAJEVO: Adilović, Šćepanović, Belošević, Zrnanović, Dupovac, Sesar, Bajraktarević, K. Handžić, Kojašević,
Obuća, Džafić. Trener: Jirži Plišek.
Nedostaju: Torlak, Suljić (suspendirani), Maksumić,
Čomor (kartoni).
Č
Stadion Police u Trebinju. Početak u 15.30. Sudija: Midhat Arnautović (Tuzla).
LEOTAR: Milenković, Dreč, Milošević, Šaraba,
Todorović, Souto, Zečević, Marković, Ratkovica,
Aničić, Vuković. Trener: Bogdan Korak.
Nedostaju: -.
ČELIK: Nurković, Brković, Jusić, Čović, Sadiković, Purić, Horić, Kikić (Hećo), Kapetan, Tosunović,
Vršajević. Trener: Elvedin Beganović.
Nedostaju: Hadžić, Martinović i Isaković (tri žuta
kartona).
Stadion Pirota u Travniku. Početak u 15.30 sati.
Sudija: Ilija Živković (Orašje).
TRAVNIK: Delić, Terzić, Ribić, E. Varupa,
Mišić, Ćurić, N. Varupa, Simeunović, Ivešić, Popović (Imširović), Redžepi. Trener: Nermin Bašić.
Nedostaju: Fejzić, Karalić, Bešlija, Duro (povrede).
SLAVIJA: Tomović, Nikolić, Radovanović, Lackanović, Sadiković, Rašević, Muminović, Simić,
Todorović, B. Šešlija, Vukelja. Trener: Zoran Erbez.
Nedostaju: Oglečevac, Pilica, Dujković (povrijeđeni).
PREMIJER LIGA Damir Kojašević, ofanzivni veznjak Sarajeva
Bordo tim u Prijedoru bez Torlaka, Suljića, Čomora i Maksumića
Damjanović na jučerašnjem treningu: Koliko je spreman
Čelik angažirao bivšeg reprezentativca
ć ć
ć
Zeničani će u Trebinju pokušati
nastaviti uspješni niz
Čelik je u Trebinje, na
današnju utakmicu s Leotarom, krenuo jučer nakon
treninga, na kojem je bio i
naš bivši reprezentativac
Dario Damjanović (30).
On će, kako nam je kazao
direktor Alija Porča, do kraja sezone biti član zeničkog
kluba.
Novi zadnji vezni igrač
Čelika stupio je na bh. nogometnu scenu u dresu Modriče Maxime, odakle je
prešao u splitski Hajduk, a
poslije ga je put odveo u ruski klub Luč energija i njemački Kajzerslautern, u koji je prešao u januaru 2009.
Trener Elvedin Beganović upoznao se jučer s novim
igračem, za kojeg će, kaže,
tek vidjeti koliko je spreman
nakon pauze i kada bi ga mogao koristiti.
- Mi se okrećemo utakmici s Leotarom, u kojoj
želimo nastaviti naš niz od
pet uzastopnih utakmica
bez poraza. Pokušat ćemo
ubilježiti petu pobjedu zaredom. Nedostajat će nam
kažnjeni igrači, ali se vraća
stoper Emir Jusić tako da
ćemo ponovo moći sastaviti dobar tim - kaže Beganović.
V. B.
Leotar domaćin Čeliku
č
"
Nakon poraza u Bosanskoj Gradišci, fudbaleri Leotara imaju obavezu da pred
svojom publikom prikažu
znatno bolje izdanje i osvoje
sva tri boda u meču s jakom i
kvalitetnom ekipom Čelika.
- Samo o pobjedi razmišljamo. Nakon dva uveza-
na trijumfa pod vodstvom
novog trenera, podbacili
smo protiv Kozare. Sada
igramo dvije utakmice kod
kuće, s Čelikom i sa Širokim
Brijegom, i očekujemo maksimalan ishod - kaže iskusni
prvotimac Darko Dreč.
M. P.
Fudbaleri Sarajeva su u
srijedu na Koševu u osmini
finala Kupa BiH lako i uvjerljivo savladali (3:0) Rudar, a danas će protiv istog
protivnika, ali u Prijedoru,
odigrati prvenstveni duel.
Nakon dva uzastopna poraza (Leotar i Široki Brijeg po
0:1) u Premijer ligi, u bordo
taboru riješeni su da na dvosedmičnu pauzu odu s dobrim rezultatom.
Trener Jirži Plišek (Jiri
Plisek) ima mnogo problema sa sastavom, jer ne može
računati na četvoricu igrača.
#
Sutrašnji program devetog kola Premijer lige
BiH: Zvijezda - Borac
(15.30 sati), Olimpic GOŠK (15.30), Zrinjski Velež (17, BHT), Željezničar - Sloboda (18.30),
Široki Brijeg - Kozara
(18.30).
Tabela
1. Široki B.
2. Sarajevo
3. Borac
4. Željezničar
5. Velež
6. Zrinjski
7. Rudar
8. Olimpic
9. Leotar
10. Čelik
11. GOŠK
12. Sloboda
13. Kozara
14. Travnik
15. Zvijezda
16. Slavija
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
3
0
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
4
4
3
5
4
4
5
5
15:3
19:7
14:9
14:8
11:6
17:13
7:11
12:10
8:9
10:14
7:9
5:12
8:10
10:16
6:12
8:22
19
16
16
14
14
12
11
10
10
10
9
9
8
8
7
7
Kojašević: Prvi strijelac ekipe s Koševa
Kapiten Sedin Torlak i Asmir Suljić suspendirani su
zbog dešavanja na utakmici
u Trebinju, dok Denis
Čomor i Ajdin Maksumić
imaju po tri žuta kartona.
Uprkos problemima, najbolji strijelac Sarajeva, ali i
Premijer lige (pet golova),
ofanzivni veznjak Damir
Kojašević je optimista.
- Tačno je da smo znatno
oslabljeni, ali idemo na tri
boda. Nekoliko kola nisam
zatresao mrežu, vrijeme je
da se vratim u golgetersku
seriju. Svjesni smo koliko bi
nam značila eventualna
pobjeda u borbi za vrh tabele
- istakao je Kojašević.
Sarajevo je još jučer otputovalo put Prijedora, a u
obližnjem Kozarcu obavljen je i trening
A. Dr.
Trener Rudara Dragan Radović pred Sarajevo
Ž
Povećan broj redara i policajaca
Tri dana nakon uvjerljivog poraza od Sarajeva u Kupu (0:3), Rudar će u Prijedoru ugostiti istog protivnika s
nadom da će u igri za bodove
ostvariti povoljan rezultat.
U odnosu na sastav s
Koševa, Rudar će biti jači za
povratnike Marka Jevtića,
Vedrana Kantara i Gorana
Kecmana, a svoje mjesto
zauzet će igrači koji su u srijedu bili pošteđeni.
- Uvažavamo ekipu Sarajeva koja je u konkurenciji
za najviši plasman, ali sam
optimista. Želimo pobjedu,
a zadovoljni bismo bili i bodom - kaže trener Dragan
Radović.
S obzirom na eskalaciju
navijačkih izgreda u posljednje vrijeme, u Rudaru su
maksimalnu pažnju posvetili organizaciji utakmice i
posebno sigurnosnom aspektu pa će, pored redara, biti angažiran i veći broj policajaca i specijalaca, što će,
tvrde u klubu, biti dovoljno
da se izbjegnu incidenti.
V. V.
Radović: Jači sastav nego u srijedu
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
HULIGANI Disciplinska komisija NSBiH kaznila Zrinjski
Mile Pehar suspendiran Vidačak: Kriva je policija, a ne klub
Disciplinska komisija
Nogometnog saveza BiH
kaznila je jučer Zrinjski sa
pet domaćih utakmica bez
gledalaca i 10.000 KM.
Mostarski klub sankcioniran je za prekid utakmice
osmine finala Kupa s gradskim rivalom Veležom, koji
su izazvali domaći navijači
utrčavanjem na teren.
Također, Disciplinska
komisija suspendirala je napadača Zrinjskog Mileta
Pehara zbog toga što je pokušao oboriti fudbalera Veleža Tarika Cerića, koji je sa
saigračima bježao ispred razularene mase.
Prema pojašnjenju predsjednika Komisije Gorana
Kosorića, protiv Pehara je
pokrenut disciplinski postupak i on je dužan dostaviti
Savezu izjavu o okolnostima
incidenta.
Pravo žalbe Zrinjskiće,kako je najavio predsjednik kluba Ante Vidačak, iskoristiti.
- Kazna je, zaista, nepravična. Mi smo, kao klub, sve
poduzeli da utakmica prođe
u najboljem redu. Policijska
uprava Mostar tražila je od
nas da osiguramo100 zaštitara, s čime se isprva nismo
složili, ali smo, na kraju, ispunili taj zahtjev kako bismo
dobili dozvolu da se utakmica može odigrati.
I sada, mi sve uradimo što
je od nas traženo i što je u
Fudbaleri Veleža već su
ove sezone igrali jednu gostujuću utakmicu bez gledalaca, u šesnaestini finala
Kupa protiv Travnika na Pi-
roti. Sada im slijedi gradski
derbi pod Bijelim brijegom,
a u 13. kolu gostovat će kod
Borca u Banjoj Luci, također
pred praznim tribinama.
Huligani na terenu: Sankcija za navijačke izgrede na utakmici s Veležom
* #
(
) Olimpijska dvorana u
Jilgavi. Gledalaca 600. Sudije: Toni Gronman (Finska), Zogaj Bekim (Švicarska). Strijelci: 1:0 - Marcel
(1), 2:0 - Rodrigez (3), 3:0 Gomes (9), 4:0 - Velasko
(11), 5:0 - Velasko (13), 6:0 Dasilva (17), 7:0 - Toras
(26), 8:0 - Velasko (33), 9:0 Santoš(40).
BARCELONA: Domingez, Toras, Santos, Da
Silva, Marcel, Rodrigez,
Velasko, De Souza, Asis,
Gomes, Martel, Sedano.
Trener: Mark Karmona.
LEOTAR: Berak, Sulaver, Sa. Andrić, Mulina,
Mulahmetović, Sr. Andrić,
Kapor, Miličić, Vico, Berdović, M. Cimirot, Mičeta.
Trener: Dragan Spaić.
Leotar je neslavno
počeo takmičenje na turniru u okviru drugog kruga
UEFA Futsalkupa uLatviji visokim porazom od
španskeBarcelone. M. P.
- Disciplinska komisija
vodila se Pravilnikom. U
poređenju s utakmicom u
Banjoj Luci, u našem
slučaju napadnuti su
igrači, sudije i službena lica i mislim da je zbog toga
kazna veća nego za Borac
(tri utakmice pred praznim tribinama i 10.000
KM - op. a.).
našoj moći, a neki nekulturno stave cigar u usta, ruke u
džepove i sastrane posmatra-
Isto tako mislim da je
ovo posljednja prilika da se
zaustave neredi na stadionima u BiH. Zbog svega
što se događalo u srijedu,
sada imamo derbi koji će se
igrati na praznom stadionu, a gradski derbi bez
navijača nije pravi derbi kaže direktor Veleža Sedin
Tanović.
ju. Policija je glavni krivac rekao je Vidačak za našlist.
O. L - F. I.
Skupština napokon formirala Upravni odbor Slavije
Č!
Na vanrednoj sjednici Skupštine Fudbalskog kluba Slavija, uz
prisustvo 29 od 41 delegata, konačno je formiran Upravni odbor
kluba, koji nije konstituiran još od
24. juna, kada je za predsjednika
izabran Bojo Gašanović.
Ono što može da raduje navijače je povratak Dragana Kuline,
Bogdana Čeke i Miloša Glogovca,
ljudi koji su dali ogroman doprinos u obnovi kluba i napredovanju
sve do evropske scene prije minulog pada.
Gašanović je predložio devet
članova uprave, a preostala dva bit
će naknadno kooptirana. Uz predsjednika i trojicu spomenutih, u
Upravni odbor imenovani su i
Vinko Radovanović, Miroslav
Brčkalo, Aleksandar Kostović,
Marinko Božović te jedan predstavnik navijača.
Također, prihvaćena je ostavka dosadašnjeg predsjednika
Skupštine Darka Babalja, a za njegovog nasljednika, uz jedan glas
protiv, izabran je Nebojša Popić,
inače zamjenik načelnika općine
Istočno Novo Sarajevo.
G. I.
" #šć
’’
Oba tima su u krizi i već pet utakmica ne
znaju za pobjedu
U današnjem meču protiv Slavije ekipu Travnika s
klupe će voditi Nermin
Bašić, koji je trenirao sve
omladinske selekcije “Vezira”, a u posljednje vrijeme
asistirao je Nedžadu Selimoviću.
Bašić, jedanod najmlađih
u Bosni i Hercegovini sa profesionalnom licencom, prihvatio je zahtjev uprave da barem privremeno preuzme
tim nakon razlaza sa Mesudom Durakovićem, koji je
poslije otkaza Nedžadu Selimoviću odradio samo jednu
utakmicu na klupi.
- Mada sam u velikim
obavezama, na insistiranje
uprave, pristao sam da na neko vrijeme preuzmem ekipu
u ovim teškim trenucima, jer
sada svi trebamo stati uz
klub, čiji interes mora biti ispred ličnih.
Očekuje nas teška utakmica s uvijek neugodnom
Slavijom, posebno zato što su
i oni slabo startali, ali smatram da smo favoriti i da
ćemo konačno ostvariti pobjedu. Opet nećemo biti kompletni, ali vjerujem da će naši
momci zaboraviti sve loše što
se dešavalo proteklih dana i,
uz pomoć navijača, koje
očekujemo u velikom broju,
iz svega izaći uzdignutog čela
- rekao je Bašić.
Travničani su u seriji od
pet utakmica bezpobjede (remizirali s GOŠK-om i izgu-
bili od Zvijezde, Borca, Slobode i Veleža), a isto toliko
traje i post Slavije. U porazimaod Sarajeva,Kozare,Leotarai ŠirokogBrijega teremiju s Rudarom tim iz Lukavice postigao je samo pet golova, a primio čak 19 pa stoga i
nije čudo što nosi fenjer.
- Sve je jasno, Slavija je u
dubokoj krizi, a malo je vremena i prostora za rezove.
Ko bude pametniji i spretniji, taj će slaviti. Mislim da će
to biti moj tim, jer imamo
kvalitet za mnogo više nego
što je mršav učinak u dosadašnjem dijelu šampionata optimista je trener Slavije
Zoran Erbez.
S. P. - G. I.
ć š Iako je pred njim nedjeljni debi na klupi Slobode
protiv Željezničara, Darko
Vojvodić unaprijed razmišlja i o idućem protivniku
Zvijezdi iz Gradačca, koju
će tuzlanski klub ugostiti u
10. kolu 15. oktobra. Od te
utakmice će, kako ističe Vojvodić, umnogome zavisiti
daljnji put njegove ekipe.
- Rekao sam igračima da
će susret sa Zvijezdom za neke biti meč karijere. Tu će se
odrediti naša sudbina. U subotu idem u Gradačac da
gledam Zvijezdu i Borac, a
potom nam predstoje posljednje obaveze i pripreme
za gostovanje na Grbavici kaže Vojvodić.
Nakon prvog treninga s
$#%
Kulina: Ponovo u upravi
Bašić: Privremeno na klupi
Novi trener Tuzlaka gleda unaprijed
M
Mali fudbal
*ć+ ,
Travnik na Piroti dočekuje Slaviju
Parovi 8. kola: Danas
(16 sati): Jedinstvo - Budućnost, Čapljina - Gradina, UNIS - Vitez, Iskra Goražde, Rudar - Krajina,
Bratstvo - Krajišnik, Branitelj - Famos SAŠK Napredak; Sutra (16): Omladinac - Orašje.
Vojvodić: Protiv Zvijezde
ekipom, ističe da je zatekao
dobru atmosferu u ekipi.
- Igrači znaju šta od njih
očekujem i vjerujem da
ćemo odlično sarađivati dodao je Vojvodić.
E. M.
&'
M
Parovi 8. kola: Danas:
Drina HE - Sloboda
(MG), Sloga - Laktaši,
Proleter - Rudar, Drina
(Z) - Sloboda (BN), Podrinje - Mladost (od 16 sati),
Sutjeska - Crvena zemlja
(18), Modriča Maxima Radnik (19).
Me|unarodni
fudbal
66
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
sport
EVROPSKI VIKEND Nastavljaju se liga{ka prvenstva
Bastos: Ostaje do
ljeta 2015.
Bastos produ`io
s Lionom
Lion je do ljeta 2015.
godine produ`io ugovor
s Brazilcem Mi{elom
Bastosom (Michel). Lijevi vezni igra~ do{ao je
prije dvije godine iz Lila za 18 miliona eura.
Tada je potpisao ugovor
do 2013.
Smijenjen
trener An`ija
Trener ruskog prvo-
liga{a An`ija iz Maha~kale Gad`i Gad`ijev
smijenjen je zbog lo{ih
rezultata. Klupu }e privremeno preuzeti pomo}ni trener Andrej
Gordejev i kapiten Roberto Karlos (Carlos).
An`i, koji je u avgustu
kupio od Intera Kamerunca Samuela Eta
(Eto’o) i na~inio ga najbolje pla}enim fudbalerom svijeta, ostvario je
u posljednjih {est utakmica samo jednu pobjedu.
Krenke:
Venger ostaje
u Arsenalu
Emir Spahi} sa Seviljom
gostuje Atletiku u Madridu
Dva velika derbija u Italiji Juventus - Milan i Inter - Napoli
Emira Spahi}a o~ekuje
novi te`ak duel u {panskoj
Primera ligi, jer njegova Sevilja gostuje Atletiku u Madridu. Na{ reprezentativac
morat }e zaustaviti Radamela Falkaa (Falcao) i Ardu
Turana, udarni tandem Atletika.
Real na gostovanje u Barcelonu, ali ne svojim najve}im rivalima nego Espanjolu, najvjerovatnije putuje bez Karima Benzeme, koji je povrijedio mi{i} lijeve
noge. Jo{ se ne zna koliko je
ozbiljna povreda Benzeme,
ali se o~ekuje da }e biti spreman za duel s Bosnom i Hercegovine 11. oktobra.
U Italiji se igraju dva velika derbija, Juventus - Milan i Inter - Napoli. U napad
Juventusa vra}a se Mirko
Vu~ini}, dok }e Zlatan Ibrahimovi} zaigrati u prvom liga{kom me~u za Milan, protiv svog biv{eg kluba.
Engleska
Parovi 7. kola: SUBOTA:
Everton - Liverpul (13.45 sati), Aston vila - Vigan, Blekburn - Man~ester siti, Man~ester
junajted - Norvi~, Sanderlend
- Vest Bromvi~, Volverhempton - Njukasl (16).
NEDJELJA: Bolton ^elzi (14.30), Fulem - Kvins
park rend`ers, Svonsi - Stouk
(16), Totenhem - Arsenal (17).
Inter }e biti bez Veslija
Sneidera (Wesley Sneijder),
koji je jo{ povrije|en.
Everton i Liverpul igrat
}e svoj veliki gradski derbi,
dok }e lider Man~ester junajted do~ekati Norvi~, a najavljeno je da }e u timu ponovo biti Vejn Runi (Wayne
Rooney) i Havijer Ernandez
(Javier Hernandez). Edin
D`eko }e sa Man~ester sitijem, koji ima isti broj bodova kao gradski rival (16),
gostovati u Blekburnu.
U Njema~koj }e Bajern na
gostovanju u Hofenhajmu
poku{ati nastaviti svoj impozantni niz od deset pobjeda
zaredom i gol-razlikom od
28:0. Najavljeno je da }e Vedad Ibi{evi} i Sejad Salihovi}
biti na klupi Hofenhajma.
PSG i Lion su na prva dva
mjesta francuske lige i imaju
po 17 bodova, a upravo njihov
duel u Parizu odvojit }e jednu
Z. [.
ekipu na vrhu.
Francuska
Parovi 9. kola: SUBOTA: Nansi - Evijan, Kaen
- Nica, Di`on - Aja~io,
Lorijen - Valensijen, So{o
- Tuluz, Sent Etjen Okser (19), Bordo - Monpelje (21).
NEDJELJA: Lil - Ren,
Marsej - Brest (17), PSG Lion (21).
Riberi: Bajern tra`i 11. pobjedu zaredom u Hofenhajmu
[panija
Parovi 6. kola: SUBOTA:
Osasuna - Majorka, Santander
- Rajo Valjekano, Viljareal - Saragosa (18), Valensija - Granada (20), Malaga - Hetafe (22).
NEDJELJA: Sosijedad Atletik Bilbao (12), Betis Levante (16), Atletiko Madrid - Sevilja (18), Sporting
Hihon - Barcelona (20),
Espanjol - Real Madrid (22).
Italija
Parovi 5. kola: SUBOTA: Roma - Atalanta (18),
Inter - Napoli (20.45).
NEDJELJA: Novara Katanija (12.30), ^ezena Kjevo, Fiorentina - Lacio, Le~e - Kaljari, Palermo - Sijena, Parma - \enova, Udineze - Bolonja
(15), Juventus - Milan
(20.45).
Njema~ka
Parovi 8. kola: SINO]:
Kajzerslautern - [tutgart.
SUBOTA: Nirnberg - Majnc, Bajer - Volfsburg, Borusija (D) - Augsburg, Hofenhajm - Bajern, Frajburg Borusija (M) (15.30), Herta
- Keln (18.30).
NEDJELJA: Hanover Verder (15.30), Hamburg [alke (17.30).
Smiruje se situacija u Man~ester sitiju
D`eko se izvinio, Man~ini pun optimizma
Suspenzija Teveza na dvije sedmice i dalje ostaje na snazi
Venger: Ima povjerenje
gazde kluba
Vlasnik Arsenala
Sten Krenke (Stan Kroenke) izjavio je ju~er da
je Arsen Venger (Arsene
Wenger) jedan od najboljih svjetskih trenera
i da Francuz mo`e ostati
u londonskom klubu
koliko god `eli.
- Venger je omiljena
li~nost koju sam sreo u
posljednjih 20 godina.
Sjajna je osoba i svi|a mi
se njegov na~in pona{anja. Ukoliko `eli, i
narednih 10 godina mo`e
biti na tom mjestu - rekao je Krenke. (A. Dr.)
Menad`er Man~ester sitija Roberto Man~ini (Mancini) uspio je smiriti raskol u
klubu, nastao tokom i poslije utakmice s Bajernom u
Minhenu, gdje je Karlos Tevez (Carlos) odbio u}i u igru,
a Edin D`eko ljutito bacio trenirku nakon {to je zamijenjen.
Na{ reprezentativac brzo
je shvatio da je pogrije{io i javno se izvinio pa }e, najvjerovatnije, biti u po~etnom sastavu u me~u s Blekburnom.
- Izvinio sam se Man~iniju zbog reakcije, nisam trebao onako reagirati, i sve
smo brzo rije{ili nakon razgovora. Menad`er `eli pozitivnu atmosferu u ekipi, mene su ponijele emocije, jer
sam dugo igrao u Njema~koj
D`eko i Man~ini: Brzo se pomirili
i utakmice s Bajernom uvijek su imale poseban zna~aj
- rekao je D`eko.
Man~ini je na konferenciji potvrdio da je zadovoljan
nakon razgovora s D`ekom.
- Nismo imali nikakvih
problema s Edinom, to je zavr{eno ve} u ~etvrtak ujutro.
Na{e misli potpuno su okrenute Blekburnu - rekao je
italijanski stru~njak.
[to se ti~e „slu~aja Tevez“, Man~ini je potvrdio
da je Argentinac suspendiran na dvije sedmice, ali je demantirao da su ovo najte`i
dani u njegovoj karijeri.
- Za{to su najte`i? Ovakve situacije de{avaju se u fudbalu, u trenerskom poslu.
Va`no je samo da se brzo zavr{e. Normalno je da igra~
nije zadovoljan kada ne igra
ili kada je zamijenjen, to se
de{ava svakom menad`eru spu{ta trener loptu.
Koliko }e skandal iz Minhena zaista utjecati na Man~ester
Pohvale
Fergusona
Menad`er gradskog rivala Man~ester junajteda
Aleks Ferguson (Alex)
pohvalio je pona{anje
svog kolege Man~inija.
- Mislim da je Man~ini
pokazao snagu svog karaktera, snagu vo|enja ekipe, i to je va`no. Moje
iskustvo govori koliko je
odlu~nost menad`era bitna i da niko u klubu ne
smije biti va`niji od njega
- rekao je {kotski trener.
siti, pokazat }e ve} gostovanje u
Z. [.
Blekburnu.
sport
67
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
RUKOMET Po~inje Liga evropskih prvaka, „Studenti“ danas do~ekuju [afhauzen
^ehovski medvedi
Vesprem
Bosna opet tra`i B
mjesto me|u 16
Atletiko Madrid
Fikse Berlin
Bjeringbro
Silkeborg
Vive Kijelce
Ni u jednom me~u nismo favoriti, ali }emo protiv svakog protivnika imati svoje {anse, ka`e trener Irfan Smajlagi}
Rukometna Evropa ponovo je na nogama, ve}ina timova koji u~estvuju u Ligi
evropskih prvaka, zapo~et
}e ove sedmice svoju kampanju (do sada su odigrani me~evi Zagreb - Savehof
30:26 te Hamburg - Sankt
Petersburg 32:20).
Rukometa{i bh. prvaka Bosne imat }e ove sezone, sredinom novembra, ~ast da ugoste
aktuelnog evropskog prvaka
Barcelonu, ~ija je alfa i omega
na{ golman Danijel [ari}.
Pored tog duela, sarajevski ljubitelji rukometa, ali
i vrhunskog sporta op}enito
- Bosna trenutno jedina u
BiH nudi iskustvo vrhunskog sportskog ugo|aja mo}i }e vidjeti jo{ ~etiri
odli~ne utakmice, a mladi
igra~i, predvo|eni odli~nim
stru~njakom Irfanom Smajlagi}em, imat }e priliku napredovati kroz ukupno deset
susreta. Prvi }e odigrati danas (19 sati, Skenderija) protiv {vicarskog [afhauzena.
Cimos
C
Konstanca
Visla Plock
Sankt Petersburg
Metalurg
Monpelje
Kopenhagen
Raspored utakmica Bosne
n
1. kolo: Bosna - [afhauze
sna
Bo
b
gre
Za
2. kolo:
i
3. kolo: Bosna - [amber
sna
4. kolo: Savehof - Bo
a
5. kolo: Bosna - Barcelon
sna
Bo
a
6. kolo: Barcelon
7. kolo: Bosna - Zagreb
sna
8. kolo: [afhauzen - Bo
of
eh
Sav
sna
9. kolo: Bo
10. kolo: [amberi - Bosna
Grupa A
Bosna
Zbog mnogih promjena koje su u igra~kom kadru uslijedile koncem protekle, u
ovoj sezoni sedmostruki prvak BiH (od ~ega {est puta
uzastopni) ne}e biti pod
optere}enjem plasmana
me|u 16, iako je to cilj koji su sami sebi potavili.
Za razliku od Konstance i
Sankt Petersburga pro{le
godine, u ovoj su kandidati za ~etvrto mjesto mnogo
ja~i. Zbog turbulentnog pripremnog perioda, prolazak
u osminu finala doimao bi
se podvigom, ali treba
o~ekivati mno{tvo me~eva
s egal zavr{nicom.
Idealni sastav: Uvodi} (g),
^aki} (lk), Vra`ali} (dk),
Mesari} (p), Kara~i} (sb),
Toj~i} (lb), Savi} (db). Trener: Irfan Smajlagi}. „
Hamburg
(1. oktobar)
(8. oktobar)
(15. oktobar)
(20. oktobar)
(19. novembar)
(26. novembar)
(3. decembar)
(9. februar)
(18. februar)
(26. februar)
D
Kil
Evropski prvak Barcelona, predvo|ena Danijelom [ari}em, u Sarajevu gostuje sredinom novembra
- Prije dvije godine mrva
nam je nedostajala da izborimo plasman u osminu finala, pro{le godine to nam je
po{lo za rukom i predstavljalo je iznena|enje u {irim
krugovima. Ipak, za nas, koji smo znali {ta smo sve
ulo`ili i koliko smo znoja i krvi prolili da bismo napravili
taj podvig, plasman me|u
16 najboljih ekipa Evrope
nije nikakvo iznena|enje.
Ove godine, situacija je
sli~na kao i prethodnih. Ponovo ispo~etka gradimo tim, nikako da do|emo u poziciju da
nadogradimo ono iz prethodne sezone, ali cilj ostaje isti,
a to je da u svakoj utakmici damo trenutni maksimum. Ni u
jednom me~u nismo favoriti,
ali protiv svakog protivnika
imamo {anse - kazao je trener
Irfan Smajlagi}.
[to se ti~e favorita, uvijek
se radi o istom krugu timova.
Pored Barcelone, tu su Atletiko Madrid (nekada{nji Sijudad Real), Kil, Hamburg pa
i ^ehovski medvedi, s kojima
su „Studenti“ lani igrali u
A. ^ULI]
osmini finala.
Ademar Leon
Pik Seged
Partizan
Barcelona
[amberi
Zagreb
[afhauzen
Savehof
Najtrofejnija rukometna ekipa svih vremena potpuno se
zaslu`eno pro{le godine popela na evropski tron, a velike zasluge u tome ima na{ reprezentativni golman i najbolji igra~ ASOBAL lige Danijel [ari}. Nisu do`ivjeli velike promjene u ekipi (tek je u
Fikse Berlin oti{ao Iker Romero), imaju ujedna~en sastav, odli~nog trenera ^avija
Paskvala (Xavi Pasqual) i sigurno su najve}i favoriti za
odbranu naslova. Mana bi im
mogla biti slabija igra kada u
sastavu nema Serheja Rutenke, a rezultat se lomi.
Idealni sastav: [ari} (g),
Huanin Garsija (lk), Tomas (dk), Nodesbo (p), Sarmijento (sb), Rutenka (lb),
Na|i (db). Trener: ^avi
Paskval. „
Bosna je prije dvije godine
imala priliku igrati sa [amberijem, u debitantskoj sezoni Irfana Smajlagi}a na
klupi bh. prvaka. Pobijedila je sa 24:23 u prvom kolu, a u gostima je izgubila
sa 24:27.
Ipak, od tada su obje ekipe
do`ivjele promjene, Bosna
radikalne, a [amberi djelimi~ne.
Francuskog prvaka predvodi na{ reprezentativac
Edin Ba{i}, na golu je i Neboj{a Grahovac, a izme|u
ostalog, pro{le godine
uspjeli su me|u rijetkima
savladati Barcelonu.
Idealni sastav: Dumolin
(g), Buselje (lk), Pati (dk),
Detrez (p), Ba{i} (sb),
Bi~ani} (lb), Bara{e (db).
Trener: Filip Garden. „
Zagreb svake godine cilja visoko i njegove ambicije nisu
neutemeljene, ali im se svake godine u osmini ili ~etvrtfinalu desi Barcelona ili, kao
lani, Rajn-Nekar Leven, protiv kojeg im malo nedostaje. I ove sezone realan cilj bit
}e im plasman me|u osam, a
za drugo mjesto u grupi borit }e se sa [afhauzenom i
[amberijem. Trenutno Zagreb nije u optimalnoj formi, ali
trener Ivica Obrvan o~ekuje
da }e biti kako vrijeme bude
odmicalo. Ivano Bali} prva je
zvijezda, a potpunu afirmaciju o~ekuju mladi Mari}, Matuli}, Stepan~i}...
Idealni sastav: [ego (g),
[trlek (lk), Horvat (dk),
Gal (p), Bali} (sb), Ton~i
Val~i} (lb), Kopljar (db).
Trener: Ivica Obrvan. „
Radi se o jo{ jednoj od ekipa
s kojom je Bosna igrala u posljednje vrijeme, 2009. u Kupu kupova. [vicarski prvak
eklatantan je primjer tima koji spaja enorman talent i veliko iskustvo. Kostur tima ve}
dugo je na okupu, a iako su
im oti{le zvijezde, golman Pal
Gustavson (Pall), Tim Patrail i Jan Filip, doveli su najboljeg mladog igra~a Kristijana
Disingera (Christian Dissinger) te golmana Arunasa
Vaskevi~ijusa pa opet o~ekuju prolazak me|u 16. Lani su
kod ku}e pobje|ivali ekipe
poput Monpeljea i ^ehovskih
medveda.
Idealni sastav: Va{kevicijus
(g), Starcan (lk), Vukeli} (dk),
Ur{i} (p), Kuku~ka (sb), Disinger (lb), Jurca (db). Trener:
Peter Hrahovec. „
Prolaskom u kvalifikacionoj
grupi s Dinamom iz Minska,
koji je protekle sezone bio jedno od iznena|enja u eliti, napravili su veliki podvig. Jesu
autsajderi, ali ne}e biti nikakvo iznena|enje ukoliko na
svom terenu otkinu bodove
[amberiju, Bosni i [afhauzenu. Nemaju prevelikih
zvijezda, a igru im krasi tipi~na skandinavska {kola, s
brzim krilima, kontrom i polukontrom. Ipak, odlaskom
dvojice najboljih igra~a u Njema~ku, vanjska linija im je osiroma{ena, svedena samo na
Fredrika Larsona (Larsson).
Idealni sastav: Sorsberg
(g), Otoson (lk), Friden
(dk), Nilsen (p), Larson
(sb), Albrehtson (lb), [efert
(db). Trener: Mikael Franzen. „
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
KOŠARKA Sabit Hadžić nakon odluke KSBiH o raskidu ugovora
(Foto: J. Hadžić)
Ričardson sa Marićem: Pomoći će mladima da stasaju
Čelik potpisao s novim plejmejkerom
č Imamo dobar i mlad tim, zadovoljan sam
svime, kaže novi igrač zeničkog kluba
Američki plejmejker Kit
Bu Ričardson (Keith Boo
Richardson), koji je proteklih desetak dana bio na probi u zeničkom Čeliku, zadovoljio je ukuse trenera Ivice
Marića i s njim je potpisan
ugovor do kraja sezone.
Također, petogodišnji
ugovor potpisao je mladi
plejmejker iz Tešnja Timo
Dobrijević (18 godina), član
Škole košarke Nets, koji će
narednu sezonu biti posuđen Orloviku iz Žepča.
Na posudbu će u Vitez
mladi plejmejker Benjamin
Fejzagić (18).
- Tražili smo prvog organizatora i mislim da smo dobro izabrali. Ričardson je i
dobar momak. Svoje kvalitete pokazao je na turniru u
Mađarskoj. Pomoći će
našim mladim plejmejkerima Nebojši Maksimoviću
(19) i Amaru Merdanoviću
(17) da što prije stasaju - kazao je na jučerašnjoj
pres-konferenciji Marić.
Ričardson je,pak, rekaoda
se osjeća odlično u novom timu i gradu, da je malo drugačije nego u njegovoj rodnoj
Americi, ali da je u potpunosti
zadovoljan.
- Čelik ima dobar i mlad
tim, što mi se sviđa. Trener je
dobar, bivši je poznati igrač,
a ja ću se nastojati pridržavati
pravila kluba i igre - kazao je
Ričardson.
V. B.
Pojačanje za bh. viceprvaka
ć Ne bježim od dogovora ako bude želje sa druge strane, kaže već bivši kormilar bh. tima
Odluka Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine da raskine
ugovore sa svim selektorima
zbog teške finansijske situacije znači da je i naša najbolja
muška selekcija ostala bez
kormilara.
Dosadašnji selektor Sabit Hadžić kaže da nije imao
bilo kakav nagovještaj da će
mu KSBiH otkazati daljnju
saradnju, iako je svjestan
stanja u Savezu.
- Znam da su ljudi privatno dali svoj novac da bi
reprezentacija mogla otići
na Evropsko prvenstvo i da
je generalni sekretar Harun Mahmutović činio
čuda da bismo imali dobre
uvjete.
Što se tiče mog ugovora,
to je odluka Upravnog odbo-
Hadžić: Svjestan situacije u Savezu
Š ć ć č !
Potpredsjednik
KSBiH Nihad Imamović
kaže da je Stručni savjet
jedino tijelo koje je mjerodavno da ocijeni učinak
svakog od selektora te demantira da je bilo ko donio bilo kakvu odluku o
Hadžiću, ali i o selektorki
seniorki Vesni Bajkuši.
- Ne želim niti imam
pravo komentirati bilo čiji
rad. Postoji Stručni savjet,
koji će dati sud prije nego
što Upravni odbor odluči
hoće li nekome ponuditi
produžavanje ugovora - rekao je Imamović.
ra. Jedino mogu ponoviti da
smo dali maksimum i dostojno reprezentirali našu
državu. Ne znam, možda je
neko mogao bolje - kaže
Hadžić.
Čelnici KSBiH najavili
su da raskidi ugovora ne
znače i automatsko odricanje od dosadašnjih selektora
nego, prije svega, želju da se
sklapaju prihvatljiviji spo-
razumi po Savez, na kraći
period, od coklusa do ciklusa.
- Uvijek ću biti zainteresiran za rad u reprezentaciji i
ne bježim od dogovora ako
bude želje sa druge strane.
No, neću imati problema ni
s tim ako u Savezu smatraju
da neko drugi može bolje
obavljati selektorski posao izjavio je Hadžić.
E. J.
Priznanje najboljoj bh. karatistkinji
" č
ć ć
Srbijanski plejmejker
Vukašin Aleksić (183 centimetra, 26 godina) karijeru će
nastaviti u bh. košarkaškom
viceprvaku Igokei iz Aleksandrovca.
Prošlu sezonu Aleksić je
počeo u ruskom klubu
Nižnji Novgorodu (prosjek
5,2 poena, 3 asistencije), a
kraju priveo u srbijanskom
prvoligašu Radničkom iz
Kragujevca (5,2 poena, 2,9
skokova). Aleksić je u Radničkom proveo i sezonu
2009/2010, dok je godinu ranije sa Partizanom osvojio
regionalnu Jadransku ligu.
U karijeri je igrao još za
Takovo, Zdravlje, Avala
Adu i Hemofarm.
Osvojio je zlatnu medalju na Evropskom kadetskom prvenstvu 2001.
Među deset najboljih karatistkinja
svijeta koje će danas nastupiti na tradicionalnom “Top 10” turniru u Zagrebu, prema izboru organizatora, naći će se i Tuzlanka Mirsada Suljkanović.
Karate-savezi Zagreba i Hrvatske organizirat će po deveti put popularno jednodnevnotakmičenje,na kojemćeseoku-
piti svjetska elita. Lani je Mirsada osvojila
drugo mjesto i novčanu nagradu od 1.500
eura. Ove godine, pobjednica će dobiti
2.000 eura, a drugoplasirana 1.000 te
trećeplasirana 500 eura.
- Sretna sam zato što me je organizator
ponovo pozvao. Spremna sam i imam velika
očekivanja-reklanamjeSuljkanović. E. M.
Suljkanović: Među svjetskom elitom
Dnevni avaz, subota,
1. oktobar/listopad 2011.
Foto dana
Vijest u brojci
Transparent navijača poljske Legije u utakmici Eurolige
protiv izraelskog Hapoela
Drju Dafti (Drew Doughty)
postao je jedan od najviše plaćenih
defanzivacaNHL ligeu hokejunakon što je stavio potpis na 56 miliona dolara vrijedan osmogodišnji
ugovor s Los Anđeles kingsima.
Nekada talentirani nogometaš,
Dafti se kao 14-godišnjak ipak
odlučio za hokej. Već sa 18 godina
stigao je u američko-kanadsku
profesionalnu ligu. Na Olimpijskim igrama 2010. u Vankuveru
osvojio je zlatnu medalju s Kanadom.
Ofsajd
Izjava dana
- Nakon poraza
od Filipinca
Menija
Pakjaoa,
pomišljao sam
da se ubijem.
Profesionalnom bokseru Metu Remilerdu
prijeti petogodišnji boravak u zatvoru nakon
što jepalicom za bejzbol pretukaojednu osobu.
Remilerd (25 godina) optužen je za pokušaj
ubistva, a presuda se očekuje u novembru.
Policija tvrdi da je Remilerd u julu 2010. u
jednom baru palicom pretukao Džordana
Evansa u svađi zbog djevojke. Evans je pretrpio teške povrede glave.
(Britanski
bokser Riki
Haton)
TRANSFERI Italijanski klub postigao dogovor s NBA zvijezdom
Najbolji strijelac u historiji Lejkersa uskoro bi trebao doputovati u Bolonju
Kobi Brajant (Kobe Bryant) je “95 posto novi član
Virtusa”, ushićeno je izjavio
predsjednik bolonjskog kluba Klaudio Sabatini (Claudio) te je dodao da bi čovjek sa
petnaslova NBAprvaka idvije titule najboljeg strijelca sredinom iduće sedmice trebao
doputovati na finalne pregovore u Italiju.
Uspije li Sabatini namaknuti još tih pet procenata i otkloniti sve dileme o angažmanu 33-godišnjeg beka, definitivno bi napravio najveći
transfer u historiji evropske
košarke.
- Dogovorili smo finansijske detalje. Moja posljednja
ponuda prešla je sumu od tri
miliona dolara. Sada ćemo
raspravljati o određenim bonusima, ali sam u ovom mo-
Čagajev: Obračuni s igračima i trenerima
Novi ispad vlasnika Ksamaksa
Č
š
Ksamaksu prijete sankcije zbog toga što švicarskoj ligi nije dostavio dokumentaciju o finansijskom
stanju. Klub je dobio licencu za takmičenje prije nego
što je Ksamaks kupio Bulat
Čagajev, koji sada, međutim, odbija odgovoriti na
dodatni zahtjev lige.
- Disciplinski komitet
sada će preuzeti slučaj i razmotriti mogućnost sankcija
- saopćeno je iz lige.
Pitanje Ksamaksove solventnosti pojavilo se nakon
novinskih napisa da je klub
u minusu više od dva miliona eura i da je većina dugova
napravljena od dolaska
Čagajeva u maju ove godine.
To je samo posljednja u nizu
ž
"
Engleski fudbalski klub Totenhem dobio je ultimatum da u roku od tri
sedmice prihvati 17 miliona funti kako bi ostao u
sjevernom Londonu te da
povuče tužbu u vezi s korištenjem novoizgrađenog Olimpijskog stadiona, saopćeno je iz ureda
gradonačelnika engleske
prijestonice.
Totenhem je podnio
tužbu zbog načina na koji
je korištenje stadiona dobio njegov gradski rival
Vest Hem. Gradski čelnici su, međutim, spremni finansijski pomoći Totenhemu da izgradi vlastito zdanje u blizini slavnog Vajt hart lejna, ali
samo u slučaju da klub
odustane od tužbe.
š
!
Litvanska legenda Arvidas Sabonis uspješno se oporavlja
nakon doživljenog srčanog udara, saopćili su iz tamošnje
košarkaške federacije. ČetrdesetšestogodišnjiSabonis prevezen je u utorak navečer u bolnicu nakon što mu je pozlilo za
vrijeme rekreacije.
-Sabonisse osjećaodličnoinećeodustatiod namjeredase
u oktobru kandidira za predsjednika Saveza - izjavio je Mindaugas Balčijunas, generalni sekretar litvanske federacije.
M
mentu veoma optimističan rekao je Sabatini.
Brajant (198 centimetara),
prema ugovoru, proveo bi u
Virtusu 35 dana, odigrao desetak utakmica i za to vrijeme
zaradio 3,3 miliona dolara.
Nastavak saradnje ovisio
bi i o tome hoće li biti
okončana obustava rada
(“lockout”) u NBA ligi, koju
su početkom jula uveli vlasnici klubova.
Ukoliko “lockout” bude
ukinut, Brajant bi imao obavezu da se vrati u svoj NBA
klub Los Anđeles lejkerse.
NBA sezona trebala bi početi
1. novembra.
M
Ne gledaju svi s
ushićenjem na Kobijev dolazak. Italijanski reprezentativni bek Danijel Haket
(Daniel Hackett) tvrdi da
Brajant dolazi isključivo
zbog ekonomskih razloga,
bez velikog respekta za italijansku ligu.
- Ukoliko se pojavi na
našem terenu u Pezaru i
ukoliko budem morao napraviti pet prekršaja, bit će
to mojih pet najtežih faulova
- ističe igrač Skavolinija.
afera koje se vežu uz njegovo
ime.
Kontroverzni čečenski
biznismen već je uspio smijeniti četvoricu trenera, rastjerati sponzore te otpustiti
kompletno administrativno
osoblje, zbog čega klub nije
mogao štampati ulaznice za
prvu utakmicu u sezoni.
Švicarski mediji navode
da je nedavno upao u svlačionicu i obrušio se na
igrače, od kojih je jedan poslije izjavio da je strahovao za
život. Tjelohranitelji su
spriječili Čagajeva u pokušaju da se fizički obračuna s već bivšim trenerom
Hoakinom Kaparosom (Joaquin Caparros).
(E. J.)
Brajant: Stiže u evropsku košarku
- Brajanta u srijedu ili četvrtak očekujemo u Italiji, gdje
bi obavio ljekarski pregled i
formalnosti u vezi s registracijom za klub. Kobi je fantastična investicija, jedinstveno
iskustvo i za Bolonju i za italijansku košarku - rekao je Sabatini
(E. J.)
SUBOTA 1. 10. 2011
15.55
NOGOMET, BHT1
15.55
ENGLESKA PREMIER LIGA
BHT1
Engleska
Premier liga:
Manchester
United Norwich City
23.30
SERIJA, FTV
^ista~
Jedan ugledni profesor matematike se, zbog nervoze i kratkog roka za predaju njegovog
nau~nog rada, odaje kokainu.
Njegova djevojka se, o~ajna
zbog stanja svoga vjerenika,
obra}a za pomo} Vilijamu. Vilijam mora pomo}i posrnulom
profesoru prije nego potpuno
uni{ti karijeru.
22.15
SERIJA, BHT1
Ljubavnice
01.00
LUD, ZBUNJEN, NORMALAN
FTV
07.10 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija, 2/7, r.
08.00 BHT vijesti
08.15 Tribunal
08.45 Josip
Pejakovi}:
U ime naroda
Program za djecu i mlade
09.15 Be Ha Te bebe
09.20 Maks
Minski i ja, igrani film
11.00 Govor
ti{ine,
emisija
za
osobe
o{te}enog
sluha i
govora
12.00 BHT vijesti
12.15 Skriveni
dokazi,
igrana
serija, 37/62
13.00 Samo za zabavu, revijalni program
13.25 Ispod istog mjeseca, meksi~ko-ameri~ki igrani film
15.15 BHT vijesti
15.25 Engleska Premier liga, pregled
15.55 Nogomet:
Engleska
Premier
liga:
Manchester United - Norwich
City, prijenos
18.00 Nova avantura, magazin
19.00 Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
19.35 London Live,
muzi~ki program
20.05 Gojini duhovi,
ameri~ko{panski igrani film
22.00 BHT vijesti
22.15 Ljubavnice, igrana serija,
1/12
23.10 Elitna jedinica, igrani film
01.00 Pregled programa za
nedjelju
20.00
LJUBAV-VJERA-NADA
OBN
07.05 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/
08.00 Vijesti
08.05 Skok s orkom, japanski dokumentarni program
Dje~iji program.
08.50 Tomica i prijatelji
09.00 Gladijatorska akademija
09.25 Vragolasti Denis
09.50 Mala princeza
10.00 Kralj dinosaura
10.20 Tomica i prijatelji
10.30 Spretno - sretno
11.05 Harveytoons
11.25 Mozaik religija, vjerski program
12.00 Dnevnik 1
12.10 Sarajevska hronika
12.40 Dobra supruga, igrana serija,
21. epizoda
13.30 Banana Joe, italijanski igrani
film /12/
15.15 Vijesti
15.25 Slomljena krila, igrana serija,
41. epizoda, r.
16.15 Slomljena krila, igrana serija,
42. epizoda, r.
16.59 Dnevnik, najava
17.00 Kralj salse, ameri~ki igrani
film /12/
19.10 Loto, prijenos izvla~enja
19.20 Harveytoons, crtani film
19.30 Dnevnik 2
20.10 Ciklus
partizanskog
filma.
Povratak otpisanih, jugoslavenski igrani film /12/
21.49 Dnevnik, najava
21.50 Lud, zbunjen,
normalan, igrana serija /12/
23.09 Loto,
dobitna kombinacija
brojeva
23.10 Dnevnik 3
23.30 ^ista~, igrana serija, 1. epizoda
00.30 Ezel, igrana serija /12/
02.10 Ba{~ar{ijske no}i 2009..
Vlatko Stefanovski, 1. dio
03.05 Pregled programa za nedjelju
16.10
CSI NEW YORK
TV ALFA
08.30 Balto, igrani film
10.50 Princ
iz
Bel
Aira,
humoristi~na
serija
11.20 TV
Doktor,
medicinski
magazin
12.00 Lonci
i
poklopci,
kulinarski show
12.55 Bakina
kuhinja,
kulinarski show
13.40 Skrivena
kamera,
humoristi~ni program
14.20 Ljubav
-vjeranada, turska serija
15.10 Diplomatski
kod, zabavni program
16.00 Danas
kino
sutra
OBN,
zabavni
program
16.20 Pepper
Denis
(12),
humoristi~na
serija
17.30 Dejana
Talk
Show,
Tema: [email protected] sa HIV-om”, talk
show
18.50 OBN
Info, informativni program
19.05 OBN Sport, sportski pregled
19.15 Iz bakine kuhinje, kulinarski
show
20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija
21.00 Bloodrayne 2 (16), igrani film
22.55 Kandidat (16), igrani film
00.35 Bloodrayne 2 (16), igrani film
12.10
12.45
13.00
13.15
13.25
13.30
14.10
14.15
15.10
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05
21.00
22.00
23.00
23.30
Eurosport
Svijet zdravlja
Vrijeme odluke
Dnevnik
Sport plus
Vrijeme
Subotom sa dijasporom
Najava programa
Vi i mira Adanja Polak
Za sva vremena
Porodi~no blago, serija
Petkazanje
Leti, leti pjesmo moja mila
Kvadratura kruga
Slagalica, kviz
Dnevnik
Porodi~no blago, serija
Tv lica
Jelen top deset
Svijet sporta
Hronika Slavonije, Baranje i
Zapadnog Srema
09.06
@ikina...
National G.
Mi nismo an|eli
SHOW TIME
PINK BH
07.05 Ma~ak
Mika,
crtani film
07.35 Ostrvo
ornja~a,
crtani film
08.00 Top shop
08.10 The
Game,
igrana serija (r)
08.35 The
Game,
igrana
serija (r)
09.05 Top shop
09.15 Odjeljenje
za istragu (r) 2/16
10.20 Top shop
10.25 Genijalci vi|eni o~ima djece,
dje~iji serijal 3/19
11.30 Vijesti
11.40 Top shop
11.50 Jukebox, muzi~ki program
12.20 Put za Sagebrush, film
13.15 Grmalj Gospodar
sunca,
film
16.10 CSI
New
York,
krimi serija (r)
17.20 Doba
ljubavi
, igrana serija (r)
18.50 Vijesti
19.00 Odjeljenje
za
istragu 3/16
20.05 Otok,
igrana
serija
21.00 U~esnik
i
svjedok,
dokumentarni
serijal autora Muhameda Filipovi}a 4/11
22.00 [panska primera liga. Málaga C.F. - Getafe C.F.
00.00 [to da ne, zabavni program
00.30 Astrologija
Eurosport 2
08.30 Snuker,
Poljska
09.30 Tenis, WTA
Turnir
Tokio
11.30 Snuker
, Poljska
13.30 Ski
skokovi
15.15 Snuker,
Poljska
17.30 Trka
automobila,
Petit
Le Mans
18.30 Snuker
, Poljska
21.00 Borila~ki
sport,
Rumunija
23.00 Snuker,
Poljska
Sportklub
10.00 Fudbal, Bundesliga
Njema~ka: Kajzerslautern Stuttgart
11.30 Kriket, Liga
[ampiona
13.30 Tenis, WTA Turnir Tokio
14.00 Svi sportovi
14.15 Trka automobila
15.15 Svi sportovi
15.30 Fudbal,
Bundesliga
Njema~ka:
Hoffenheim
- Bajern Minhen
17.30 Fudbal
18.30 Fudbal,
Bundesliga
Njema~ka:
Herta Berlin - FC Koln
20.30 Tenis
21.00 Ko{arka
22.30 Ko{arka
08.00 U`ivo: ATP Thailand 1/2
Finale
11.30 ATP Malaysia 1/2 Finale
13.15 Najava
Premier League
13.45 U`ivo:
Premier League: Everton Liverpool
16.00 U`ivo: Premier League:
Blackburn- Manchester City
18.00 Vijesti
18.30 Premier
League golovi
19.00 U`ivo: Euroleague
kvalifikacije 1/2 Finale
21.00 Premier
League Magazin
21.30 U`ivo: Portugalska liga:
Benfica - Pacos Ferreira
23.30 ATP Malaysia I Thailand
03.00 Euroleague kvalifikacije 1/2
Finale
FILM, PINK BH
Dva odbjegla robija{a Ned i D`im
pronalaze skloni{te u crkvi gdje se
pretvaraju da su sve}enici i tako
uspiju izbje}i hap{enje. Namjera
im je da {to prije pobjegnu u Kanadu, {to mogu u~initi samo ako im
pomogne Moli. Ali dva “sve}enika” nailaze na razne prepreke i
neo~ekivane nevolje na svom novom poslu.
Uloge: Robert Deniro, [on Pen,
Demi Mur
Reditelj: Nil D`ordan
17.00
06.00 Major Dandi , film
08.00 ^udesne razglednice, film
10.00 Sve
za
ljubav
, zabavna emisija r.
11.20 Info
top,
inf.program
11.30 Biometerolo{ka
prognoza
11.32 Gold
music,
muzi~ki program
13.45 Info top, inf. program
14.00 Upoznajte
Davea,
film
15.50 Info
top,
inf program
15.55 Biometerolo{ka
prognoza
16.00 Marka
na
brzaka, kviz
17.00 Show
time,
zabavna
emisija
19.00 Porodi~ni
obra~un, kviz
20.00 Ljubavnici
i
tajne,
talijanska serija
21.00 Zvijezde
granda,
muzi~ki
show
00.00 Pogled
odozdo,
stand
up
komedija
01.00 Mi
nismo
an|eli,
film
03.00 Upoznajte
Davea
, film r.
SATELITSKI PROGRAM
RTS
Niste ro|eni da budete ne~ija ljubavnica - to se jednostavno desi.
Pri~a o gnjevu i strasti, o po`udi i
gubitku. ^etiri prijateljice s fakulteta `ivot je odveo u sasvim drugom smjeru.
21.50
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
Posljednji tigar na Sumatri
Podivljala ratna zona
Nacisti~ka kra|a umjetnina
Nacisti~ka kra|a umjetnina
Velik, ve}i, najve}i. Kruzer
Velik, ve}i, najve}i.
Podmornica
apokalipse
Sekunde
do katastrofe
Deset
najboljih
fotografija N. G.
Bijeg.
Zatvorska
romansa
Povjerljivo. CIA
Tabu. Seks
18.30
MTV Adria
12.10 MTV Express
12.30 My Life As Liz 2
Weekend
16.30 Brand New
17.10 Just See MTV
17.50 3 From 1
18.00 Top 20
20.00 Just See MTV
20.30 So 90's
21.10 MTV Express
21.30 MTV Takeover
22.00 Storytellers
22.50 MTV World
Stage
23.40 Party
Zone
00.40 3 From 1
00.50 Party Zone
Snuker
18.30
Fudbal
FOXlife
13.00
13.50
14.42
15.30
16.27
17.20
18.15
19.10
20.05
21.00
21.30
22.00
22.57
23.25
23.58
01.15
02.06
Houp i Fejt
Dr. Haus
Da, Draga
[kola za parove
Ket i Kim
Houp i Fejt
Dr. Haus
Da, Draga
O~ajne ku}anice
Sre}ni zavr{eci
Sre}ni zavr{eci
Ludnica u
Klivlendu
Seks i grad
Seks i grad
Seks i grad
Ket i Kim
Svita
23.30
ATP
FOXCRIME
12.30
13.20
14.10
15.00
15.50
16.40
17.30
18.20
19.10
20.00
20.50
21.40
22.30
23.20
00.10
01.00
01.45
Bouns
Novi Amsterdam
[ark
D`ordan
D`ordan
D`ordan
Za{titnica
svjedoka
Za{titnica svjedoka
Bouns
Nestali
Aerodrom
Ne~ujno
Ne~ujno
Monk
Novi Amsterdam
Novi Amsterdam
Aerodrom
21.40
FILM, NOVA TV
Mu{karac u ku}i
Teksa{ki rend`er Roland [arp ulazi u
trag veoma va`nom dou{niku uz pomo} biv{eg varalice koji je postao
sve}enik. Ipak, kada neko ubije
dou{nika, Roland dobiva zadatak da
za{titi svjedoke zlo~ina, grupu navija~ica Univerziteta u Teksasu.
Uloge: Tomi Li D`ons, Kedrik the Entertainer, Kristina Milian
Reditelj: Stiven Herek
20.12
FILM, HRT1
@ena ma~ka
Petins je stidljiva, povu~ena djevojka zaposlena kao grafi~ki dizajner u
kozmeti~koj mega tvrtci Herdare,
spremnoj da lansira posljednji
proizvod - revolucionarnu kremu
protiv starenja. Petins slu~ajno saznaje da postoji urota u tvrtci.
Uloge: Hali Beri, [eron Stoun, Lambert Vilson
Reditelj: Pitof
SUBOTA 1. 10. 2011
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
18.00
@ENSKI RAZGOVORI
HAYAT TV
[email protected]
RTRS
14.35 ^uvari kosmeta: Carski
grad, dokumentarni
program
15.05 Bez suza, mini serija
16.30 Za.druga, emisija za
mlade
17.00 Vijesti
17.10 Brod plovi za [angaj,
film
18.55 Ah, ta planeta!
19.30 Dnevnik 2
**.** Sport
20.20 Ko{arka{ki turnir: finale,
direktan prijenos
22.30 Dnevnik 3
22.45 Festival ekolo{kog i
turisti~kog filma”
DNEVNIK
20.53
JOHN ADAMS
19.15
08.18 Silvestrove i ^i~ijeve tajne,
crtana serija (32/47) (R)*
08.41 Patak Frka, crtana serija
(12/39) (R)*
09.05 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija za djecu (5/12)*
09.31 Mala TV (R)*
--.-- Baltazar. O mi{u i satovima,
crtani film (R)*
--.-- Danica i pjetli} (R)*
--.-- ^arobna plo~a - 7 kontinenata.
Srednja Europa (R)*
10.04 Trolovi, crtana serija (2/26)
(R)*
10.30 ni DA ni NE. Kvota za `ene u
Saboru (R)*
11.27 Pluck i njegova dizalica, nizozemski film (R)*
13.03 Filmska matineja. Baileyevo
blago, kanadski film (R)*
14.34 KS automagazin*
15.06 Obrtnik i partner, emisija pod
pokroviteljstvom*
15.40 Strozzi-Gregl-Iliji}. Igra i zbilja, TV film (R)*
16.55 Odbojka(@)EP, prijenos polufinala*
18.36 4 zida*
19.11 Silvestrove i ^i~ijeve tajne,
crtana serija (33/47) (R)*
19.32 Glazba, glazba... rock*
20.00 ^ovjekov planet. @ivot u gradskoj d`ungli, dokumentarni
film (8/8)*
20.53 John Adams, serija (2/7)*
22.25 Europski koncert Berlinske filharmonije (1/2)*
23.15 Fringe - Na rubu 1, serija (12)
(1/21) (R)*
00.35 R.E.M. na BBC-ju, glazbeno-dokumentarni program
(R)*
01.34 No}ni glazbeni program.
Glazbeni spotovi*
04.03 No}ni glazbeni program. Michel Legrand & Tereza - S
druge strane sna, snimka
koncerta (R)*
06.02 No}ni glazbeni program. Zadarfest 1997. - Zadar u mom
srcu. Show program \ani
Mar{ana i prijatelja (R)*
06.05
06.20
07.05
07.20
HRT1
08.30 Po{tujmo
saobra}ajne
znakove
08.33 Hlapi}eve
nove
zgode,
crtani
film,
5. epizoda
08.53 Po{tujmo
saobra}ajne
znakove
09.00 Lijeni
grad,
crtani film, 38. - 42. epizoda
11.10 Garfield
, crtani film, 39. - 41. epizoda
12.00 Kazali{te
u
ku}i
, igrana serija, 9. epizoda
13.00 Autoklub
13.25 Dokumentarni
program
14.00 Ninja
surferi,
igrani film
15.45 Sport centar
15.50 Vremenska prognoza
15.53 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki
show
18.00 @enski razgovori, zabavni program
19.00 Vijesti u 7, informativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Stanje na putevima
19.31 Biometeorolo{ka
prognoza
19.33 Sport
19.38 Horizonti
20.00 S
druge
strane
20.20 Zvijezda
mo`e{
biti ti,
nominacije
22.20 Hajde da se volimo 2, igrani
film
00.10 Intervju sa serijskim ubicom,
igrani film
07.05 Ma~ak Mika, crtani film
07.35 Ostrvo kornja~a, crtani
film
08.05 Predaj se srce, serija
09.05 Predaj se srce, serija
10.05 Predaj se srce, serija
11.05 Predaj se srce, serija
12.20 Put za
Sagebrush/Sagebrush
Trail, film
13.15 Grmalj - Gospodar
sunca/Extra Large 2 - Il
signore del sole, film
16.10 CSI: Las Vegas, serija
17.20 Doba ljubavi, serija
20.05 Otok, serija, 1. ep.
21.00 Doba ljubavi, serija
22.00 [panska primera liga:
Málaga C.F. - Getafe
C.F.
19.30
HRT 2
10.43 Slike iz Ju`ne Afrike. Ju~er,
danas, sutra - dokumentarna
serija (2/4)
11.14 Normalan `ivot, emisija o obitelji
11.52 Predstavljamo vam..., emisija
pod pokroviteljstvom
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom
12.17 TV kalendar (R)
12.29 Veterani mira, emisija za branitelje
13.14 Prizma, multinacionalni magazin
13.56 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin
14.24 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R)
14.27 Eko zona
14.50 Prirodni svijet 4: Tajanstveno
viso~je, dokumentarna serija
(2/14)*
15.42 Jelovnici izgubljenog
vremena
16.05 Euromagazin
16.30 Potro{a~ki kod
17.00 Vijesti
17.15 Vrijeme sutra
17.16 HAK - Promet info
17.21 Reporteri: Mikro krediti*
18.24 Lijepom na{om: Staro Petrovo Selo (2/2)
19.16 LOTO 7/39
19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.12 @ena ma~ka, ameri~ko-australski film (R)*
22.00 Vijesti
22.19 Vijesti iz kulture
22.30 Kriminalci na godi{njem, britansko-ameri~ki film (15)*
00.19 Djevojke s duplerice, britansko-ameri~ki film*
02.04 Dan revolvera{a, ameri~ki
film
Jahorina film festival”,
hronika
23.15 Kejnova osveta, film
00.35 Ljubavni `ivot Budimira
Trajkovi}a, film
HTV OSKAR C
12.20 Zapadno od granice,
film
13.50 Grmalj - gospodar
sunca, film
15.10 Gost i ona, talk show
16.10 CSI: Las Vegas, serija
17.20 Doba ljubavi, serija
18.20 Glazbeni program
19.00 Auto shop magazin,
emisija
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.05 Otok, serija
21.00 Doba ljubavi, serija
22.00 [panska primera liga:
Málaga C.F. - Getafe
C.F.
ZENICA
18.00 Sfera ,r.
18.30 Mali oglasi,
obavje{tenja
19.00 Vijesti
20.00 Nije te{ko biti ja
20.45 Obavje{tenja, mali
oglasi, TV izlog
21.00 Igrani film
22.30 Obavje{tenja
23.00 Vijesti ,r.
23.15 Igrani film
KISS
13.50 Reporta`a
14.40 Kuhinja, emisija, r.
15.10 Reporta`a
15.40 Dobar, lo{, zao, talk
show, r.
17.10 Reporta`a
17.40 Vinoteka, emisija o
vinima
18.20 Zagrljaj ljepote, emisija o
modi
19.05 FIS SHOP
19.10 Marketing
19.30 Dnevnik HRT 1
20.00 Reporta`a
21.30 ^ovjek i zdravstvena
kultura
22.35 @ivot pi{e pri~e, dok.
emisija
22.05 Lifestyle TV
22.50 Euromax, emisija o stilu
`ivota
00.40 No}ni program
KAKANJ
19.00
19.15
19.30
20.00
20.20
20.45
21.00
21.30
22.45
23.00
Bra~a Koale
Marketing
Dnevnik FTV
Vijesti IC
Zanimljive pri~e
Marketing
Legende BH sporta
Tribunal
Marketing
Vijesti TV Sahar
HEMA
12.00 Auto shop magazin,
emisija o
automobilizmu, r.
13.00 Igrani film
15.00 Na{i razgovori, intervju
16.00 Religija u slu`bi `ivota,
religijski program, r.
17.00 Bosanska dolina
DNEVNIK
Nova TV
TV izlog
U sedmom nebu, serija1/23
Peppa, crtana serija5-6/26
Timmy Time, crtana serija49/52
07.35 Bakugan
II New
Vestroia
, crtana serija19/26
08.00 Beyblade
metal
fusion,
crtana
serija18/39
08.25 Winx
, crtana serija49/52
08.50 I tako to..., serija1/18
09.20 Smallville, serija17/22
10.20 Larin izbor, serija R
12.20 U zemlji `ena, igrani film
14.15 Policijska
akademija
6.
Grad
pod
opsadom
, igrani film, R
16.00 Provjereno,
informativni
magazin R
17.00 Vijesti
Nove TV
17.10 Supertalent
, show R
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.05 Divlji
valovi
, igrani film
21.40 Mu{karac
u ku}i,
igrani film
23.30 Zatvorski krug,
igrani film
01.30 Kona~na presuda, igrani film
03.00 Ezo TV, tarot show (18)*
04.30 Wyvern,
igrani film, (12) R
05.50 I tako to, serija R
06.20 IN magazin R
06.45 Kraj programa
piramida, dok. program
18.00 Iskre kulture, emisija o
umjetnosti i kulturnim
zbivanjima, r.
19.00 Muzi~ki program
20.00 Igrani film
22.00 Iz arhiva TV Hema
BN
19.20
19.30
19.55
20.00
20.30
21.30
22.30
22.50
22.55
00.25
Marketing
Dnevnik 2
Marketing
Vitafon
BN music
Tu|e sla|e
Dnevnik 3
Marketing
Timo~ka buna, film
Formula 51, film
TV OSM
19.00
19.12
19.30
19.40
20.05
21.00
22.00
23.00
00.30
Vremenska prognoza
SMS oglasi
Portal
Game zone
Predaj se srce, igrana
serija
Tito, dokumentarni
serijal
Doba ljubavi, igrana
serija
Film
Astro Show
VISOKO
17.30
19.25
19.30
20.00
20.05
20.30
Igrani film, r.
Maketing blok
Dnevnik FTV
Marketing blok
Sje}anja
Aktuelnosti, inf. prog.
20.45 II nogometna liga-Centar
7. kolo: Mladost /@/ Bosna /V/, snimak
22.25 Tv Zehra
23.00 Aktuelnosti, r.
TV [email protected]
17.00
19.00
19.30
20.00
20.30
Najava programa
Dnevnik
Emisija
Istina, dok. program
Pop Top, muzi~ka
emisija
21.00 Klinika, serija
22.00 Intervju
23.00 Dnevnik/r
TV USK
19.00
19.30
20.05
21.05
21.55
Dnevnik 1
Muzi~ki program
Otok, serija
CSI New York, serija
[panska primera liga,
prijenos utakmice, 1.
poluvrijeme
22.45 Vijesti
23.00 [panska primera liga,
prijenos utakmice, 2.
poluvrijeme
23.50 Igrani film
HIT TV
16.25
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
00.00
00.05
Tri minuta
Iz dana u dan
Auto shop magazin
Biljana za Vas
Bonaventura
Folk show
Trend setter
Tri minuta, vijesti
Film
Ljubav: Danas najozbiljnije preispitujete svoju
ljubav i odnos sa voljenom osobom. Mo`ete biti
zadovoljni.
Posao: Ovo je dan koji donosi niz povoljnih situacija. Posebno
ako se bavite trgovinom ili radite u medijima.
Zdravlje: Sve ste manje osjetljivi.
Ljubav: Kada ve} pomislite da ste se na{li u
gotovo bezizlaznoj situaciji, dogodit }e se
neo~ekivane promjene.
Posao: Ne dr`ite se gr~evito planova. Izbjegnite
zaka{njenje sa va`nim poslom, pa }ete izbje}i i te{ko}e.
Zdravlje: Mogu}a je glavobolja.
Ljubav: Vrlo ugodno }ete se osje}ati u jednom
finom dru{tvu. Duhoviti ste, {armantni, mnogima
po`eljni...
Posao: Slijedi napetost u odnosu s okolinom, jer
dan i nije ba{ najpovoljniji za poslove. Uzmite predah.
Zdravlje: Opustite se i u`ivajte.
Ljubav: Mogu}e je da se zaljubite i to veoma
ozbiljno. Tako cijela situacija dobija sasvim novi
smisao.
Posao: Odli~no su vam aspektirane mogu}nosti za poslovno
putovanje. Na vama je i va`na odluka.
Zdravlje: Morate vi{e paziti na ishranu.
Ljubav: Prili~no ste sigurni u svoje `elje i osje}anja
koja imate prema partneru. Spremni ste i na
kompromis.
Posao: Dolazi ponuda za jedan honorarni posao.
Osim odli~ne zarade, donosi i bogato iskustvo.
Zdravlje: Vi{ak kilograma je i zdravstveni problem!
Ljubav: Pru`a vam se odli~na prilika za novu vezu.
Njen dalji tok ovisi podjednako o vama i drugoj
strani.
Posao: Nemojte dopustiti da vas emotivna previranja izbace iz takta. Ne koristite posao kao uto~i{te od
nedoumica.
Zdravlje: Mogu}e su te{ko}e sa `ivcima.
Ljubav: Ako zaista volite partnera, ako iskreno
`elite sa~uvati ljubav, morate se mnogo vi{e
potruditi.
Posao: Pazite na svoje izjave, ne otkrivajte planove. Pogotovo,
{to se kolege ne sla`u sa va{im metodama.
Zdravlje: Bez ve}ih tegoba.
Ljubav: Tra`ite u partneru veliku podr{ku. Ne
samo emotivne, ve} i materijalne ili neke druge
vrste.
Posao: Ovaj dan donosi smirenje, mogu}nost za
napredak. Prati vas naklonost utjecajnih i uglednih osoba.
Zdravlje: Pripazite na ishranu!
Ljubav: Napokon, osje}ate ~vrsto tlo pod nogama
i sve ~ari sretne ljubavi. Osje}ate slast u`itaka.
Posao: Prakti~ni ste, strpljivi i poduzetni. To vam
omogu}ava da ostvarite ono {to `elite. O~ekuje
vas i nagrada.
Zdravlje: Sve se odra`ava i na izgled.
Ljubav: Te{ko da }ete izbje}i ljubavne probleme,
pa nemojte bje`ati. Hrabro se suo~ite sa sopstvenim gre{kama.
Posao: Najuputnije je da danas obavite samo najnu`nije
poslove. Tek toliko, da ne nagomilate zaostatke.
Zdravlje: Vje`bajte pravilno disanje.
Ljubav: Vra}ate se uhodanom pona{anju, smiruju
se osje}anja. Posebno u`ivate u jednoj prelijepoj
situaciji.
Posao: Ako vam se u~ini da ne mo`ete ostvariti
ono {to ste planirali, to vas mo`e dovesti u nelagodu.
Zdravlje: Vi{e nego dobro.
Ljubav: Mogu}e je da izlaz na|ete, bukvalno,
preko no}i. Naprosto, cvjetate, `elite da ljubav
vje~no traje.
Posao: Dezorijentirani ste, razmi{ljate o pro{losti i
budu}nosti. Sve vam se ~ini bezizlaznim. Grije{ite!
Zdravlje: Sasvim dobro.
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI
Glumac među Egipćanima
!
KAIRO - Američki glumac Šon
Pen (Sean Penn) jučer je poslije
džuma-namaza na Trgu Tahrir demonstrirao zajedno s Egipćanima.
On ih je podržao u zahtjevima da
vojska što prije preda vlast i povuče
zakone koje je nekada provodio
svrgnuti Hosni Mubarak.
Klum na promociji: I suprug pomogao u odabiru mirisne note
Supermodel Hajdi Klum na promociji u Holivudu
Željela sam parfem koji je super ženstven i nježan, rekla je slavna manekenka
LOS ANĐELES - Supermodel
Hajdi Klum (Heidi) predstavila je
svoj novi parfem “Shine”. Na promociji u hotelu “Mondrian” bile
su voditeljica Elen Deženeris (Ellen Degeneres), glumice Kirsten
Danst (Dunst), Elizabet Harli
(Elizabeth Hurley) i mnoge druge
ličnosti.
- Željela sam parfem koji je super ženstven i nježan. Moj suprug
je, definitivno, u ovome imao ulo-
gu jer sam, prije svega, htjela njemu mirisati. A on ne voli prejake
mirise - napisala je Klum o parfemu na svom Twitter profilu.
LOZANA - “Leshop.ch” je vodeća online trgovina u Švicarskoj.
Ova prodavnica, koja mušterijama narudžbe isporučuje u najkraćem roku, osnovana je 1997.
30.000 posjetilaca. Inače, ovo je
jedan od događaja u kojima “granica” između gostiju i domaćina,
odnosno njihovog druženja gotovo da ne postoji.
ć
BERLIN - Medicinski historijski muzej u Berlinu vratio je namibijskim vlastima lobanje 20
Namibijaca koje su njemačke
kolonijalne snage odnijele iz te
zemlje prije stotinu godina. Lobanje četiri ženske i 16 muških
osoba, uključujući jedno trogodišnje dijete, čuvane su u formaldehidu, a u Berlin su dopremljene između 1909. i 1914. godine.
Iskosa
"#
$%č
RIO DE ŽANEIRO - Bivši direktor programa za borbu protiv
vožnje pod utjecajem alkohola
Alehandre Mendes optužen je da
je, vozeći u alkoholiziranom stanju, automobilom “pokosio” četiri
osobe, od kojih je jedna preminula.
On je najprije udario jednu
ženu i njeno dvoje djece, od dvije i
pet godina, a zatim jednog
građevinskog radnika, koji je preminuo od zadobivenih povreda.
Zaustavio se tek kad je udario u
banderu.
S promocije erotike u Berlinu
BERLIN - U njemačkoj metropoli otvoren je jedan od najvećih
sajmova erotike na svijetu. Do
nedjelje, do kada će trajati, očekuje se da će sajam okupiti više od
godine. Danas ima 50.000 stalnih
kupaca, a više od 3.000 poziva
dnevno. Zapošljava 220 osoba, a
prošle godine imala je promet od
169 miliona američkih dolara.
Čuvane u formaldehidu
Iz skladišta “Leshop.ch”
Download

E - Udruzenje Bosna i Hercegovina Norrköping