17 GODINA [email protected] NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
www.dnevniavaz.ba
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z subota, 4. 2. 2012. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5906 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
VANREDNO STANJE
Dramati~ne posljedice sibirske zime u BiH
[EST OSOBA UMRLO
ZBOG HLADNO]E!
Mostarac umro jer se Hitna pomo} nije uspjela probiti do njega z U Sarajevu sedam infarkta
od posljedica hladnog zraka z Lavina zatrpala vozilo z Zametena cijela sela
Sanski Most: Klanjana d`enaza Dinu Kumali}u
Otac i bra}a nosili tabut dje~aka stradalog u [vicarskoj
(Foto: M. Dedi})
16. str.
Dje~ak se zbog lo{e
ocjene bacio pod voz!
Sarajevo ju~er: Saobra}ajni kolaps u bh. prijestonici
(Foto: B. Nizi})
Istraga: Obdukcija razrije{ila dileme
17. str.
AMERIKANAC SE UBIO
IZ TRE]EG POKU[AJA
Ekskluzivno: Biografija turskog premijera
MIRKO NOVOSEL
ERDOAN: [email protected]
NARODU JESTE
[email protected] BOGU
(Foto: M. Smajki})
Prilog
„Sedmica“
prema navodima ljekara, umrlo je
ju~er u BiH od sr~anog udara koji
se mo`e dovesti u vezu s niskim
temperaturama.
Od toga, kako nam je potvrdi-
la Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu,
pet ih je u Sarajevu, dok je {esti
2. i 3. strana
umrli iz Mostara.
RATNE MISTERIJE
[email protected]
Pomo}i
}u BiH i
Petrovi}u
75. strana
V
al sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er
je odnio i prve ljudske
`ivote! Najmanje {estero ljudi,
Mostar: I Stari most u snijegu
Tarik Poturovi}
dao parcelu
Zikinoj sestri
17. strana
Sarajevski ljekari su i sino} imali pune ruke posla
’Avaz’ prona{ao
suprugu dr. Ese
Sadikovi}a
Prilog
„Sedmica“
Ukratko
2
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
aktuelno
VAL HLADNO]E Izuzetno niske temperature i snje`ne padavine {irom BiH
Gormez: Uskoro dolazi u BiH
BiH
Odgo|ena
posjeta Mehmeta
Gormeza
X Posjeta predsjednika
Predsjedni{tva vjerskih
poslova Republike Turske (Dijanet), prof. dr.
Mehmeta Gormeza na{oj
zemlji odgo|ena je do
daljnjeg zbog vremenskih neprilika.
Gormez je trebao od sutra do 8. februara boraviti u slu`benoj posjeti
BiH i susresti se s predstavnicima vjerskog i
politi~kog `ivota u na{oj
zemlji.
Postoji mogu}nost da
Gormez na{u zemlju posjeti u drugoj polovini
februara.
Tuzla
Josipovi} pola`e
vijenac na Kapiji
X Predsjednik Hrva-
tske Ivo Josipovi} danas
}e posjetiti Tuzlu i polo`iti vijenac na {etali{tu
Kapija, mjestu gdje je
25. maja 1995. godine
stradala 71 osoba.
Poslije podne susrest }e
se u Hrvatskom domu s
Hrvatima iz TK, a na
Univerzitetu }e odr`ati predavanje o temi „Hrvatska
vanjska politika - kako biti
A. Mu.
dobar susjed“.
Odluke
[e{elj odbio
pregled
X Lider radikala Voji-
slav [e{elj odbio je da ga
u pritvoru Ha{kog tribunala pregleda kardiolog
iz Rusije, koga je odredio Sekretarijat ovoga
suda, javlja Srna.
Pretresno vije}e nedavno je
nalo`ilo da [e{elja pregleda
ruski doktor Sergej Avdejev,
koji je to ve} jednom u~inio,
na [e{eljev poziv.
[e{elj je odgovorio da se
„ne}e saglasiti da ga pregleda nijedan doktor koga je odredilo Pretresno
vije}e“.
[est mrtvih zbog
Pokosili ih sr~ani udari z Obustavljena nastava u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom
Val sibirskih hladno}a
koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je
odnio i prve ljudske `ivote!
Najmanje {estero ljudi, prema navodima ljekara, umrlo
je ju~er u BiH od sr~anog
udara koji se mo`e dovesti u
vezu s niskim temperaturama. Od toga, pet ih je u Sarajevu, potvrdila je Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica
Zavoda za hitnu medicinsku
pomo} u glavnom gradu,
dok je {esti umrli iz Mostara, koji je ju~er bio zameten
snijegom, zbog ~ega mu Hitna pomo} nije mogla pri}i.
Pokrenuta lavina
- Niske temperature ne
pogoduju sr~anim bolesnicima i onima koji imaju povi{en krvni pritisak. Stoga
upozoravam sve one koji
imaju ove probleme da ne
izlaze bez prijeke potrebe nagla{ava Softi}.
Snje`no nevrijeme pra}eno ekstremnim minusima
paralizirao je ju~er velike
dijelove BiH, zbog ~ega su
lokalne vlasti donijele odluku o obustavi nastave u svim
osnovnim i srednjim {kola-
Sarajevo: Me}ava na ulicama glavnog grada
snje`nim padavinama nastaviti i u narednim danima.
Ministarstvo sigurnosti BiH
uputilo je upozorenje gra-
Visina snijega i temperature
Na Bjela{nici je ju~er u
13 sati visina snijega iznosila 148 centimetara, Ivansedlu 75, u Sarajevu 43,
dok je najhladnije bilo na
Kupresu s izmjerenih minus 16 stepeni, Sokocu minus 14, Sarajevu minus 12!
ma u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom kantonu!
Snje`ni nanosi i me}ava
prouzrokovali su potpuni
saobra}ajni kolaps. Stru~njaci upozoravaju da }e se hladno vrijeme pra}eno jakim
|anima da se pridr`avaju
uputa nadle`nih institucija.
Iz Planinarskog saveza BiH
apeluju na gra|ane i planinare da se ne upu{taju u avanture po bh. planinama.
Na putnom pravcu Isto~no Sarajevo - Trnovo, u
(Foto: B. Nizi})
Dramati~no spa{avanje 37-godi{njaka
Saznajemo da je jednog
od umrlih smrt zadesila u
d`amiji u sarajevskom naselju Breka, gdje je do{ao klanjati d`uma-namaz, potvrdio nam je de`urni ljekar u
sarajevskoj Hitnoj pomo}i
dr. Tigran Elezovi}. On je
dodao da je jednog pacijenta
smrt zadesila u krugu bolnice Ko{evo dok je prelazio iz
jedne u drugu kliniku! No,
ovu informaciju Biljana Jandri}, portparol KCUS-a,
nije mogla potvrditi.
Slu`ba Hitne pomo}i Sarajevo uspjela je spasiti `ivot
jednog 37-godi{njaka koji je
ve} bio u stanju klini~ke smrti. Uspje{nom reanimacijom
vra}en je u `ivot i upu}en na
sarajevski KUM na daljnje li-
je~enje. Na KCUS je ju~er primljeno jo{ sedam pacijenata
koji su do`ivjeli infarkt.
- Trojica od njih ~istila
su put ispred ku}e od snijega, kada ih je zadesio udar
do kojeg je vjerovatno do{lo
zbog hladnog zraka i istovremene izlo`enosti naporu kazao je za „Avaz“ prof. dr.
Senad Pe{to.
mjestu Krupac, ju~er se aktivirala lavina koja je zatrpala
jedno motorno vozilo, ali je
voza~ pro{ao s lak{im povredama. Ljekari su ponovo
preporu~ili da se gra|ani di-
ljem BiH pridr`avaju posebnih mjera za{tite zbog velikih hladno}a te da ograni~e
izlaske naro~ito u jutarnjim
i no}nim satima.
I grad na Neretvi ju~er je
zamela nezapam}ena me}ava, koja je na momente
dostizala i olujne udare. Ovakvo nevrijeme skoro u potpunosti je paraliziralo grad.
Zbog neo~i{}enih puteva,
saobra}aj je bio paraliziran,
a mnoga vozila ostala su zaglavljena u snje`nim nanosima. Brojna prigradska naselja koja su od centra grada
udaljena svega tri-~etiri kilometra bila su skoro odsje~ena. Stoga su mnogi bili prisiljeni i pje{ice i}i do svojih
radnih mjesta, jer ni autobuske linije nisu redovno saobra}ale.
Kako nam je potvrdio i
portparol MUP-a HNK
Ha{ki tribunal
U utorak
presuda
Jeleni Ra{i}
X Presuda u postupku
zbog nepo{tivanja suda
protiv Jelene Ra{i},
biv{e referentice za predmet tima odbrane Milana Luki}a, bit }e
izre~ena u utorak, 7. februara, u Me|unarodnom sudu za biv{u Jugoslaviju, saop}eno je iz
Haga.
Luka i Kru{ev Do i
dalje odsje~eni
Velike koli~ine snijega napravile ogromne probleme u saobra}aju
Sela Luka i Kru{ev Do
u okolici Srebrenice jo{ su
komunikacijski odsje~ena
od ostatka BiH. Prema rije~ima Envera Durakovi}a,
potpredsjednika Mjesne
zajednice Luka, u posljednja 24 sata napadalo je dodatnih 15 centimetara snijega, tako da je kretanje
ljudi svedeno na pedesetak
(Foto: F. Fo~o)
metara prostora oko njihovih ku}a.
- U posljednjih mjesec
dana samo smo jedan dan
imali prohodan put prema Srebrenici. Na`alost,
snijeg ne prestaje padati rekao je Durakovi}, koji
navodi da su zalihe hrane u
selima Luka i Kru{ev Do
ograni~ene.
3
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
izazvale pravo vanredno stanje
sibirskezime!
kantonu z Veliki problemi u saobra}aju z Upozorenja iz dr`avnih institucija
Otkazani
brojni letovi
Aerodrom Sarajevo ju~er
je bio u funkciji, ali je otkazan ve}i broj letova. Tako su
otkazana oba jutarnja leta za
Istanbul te Minhen, Zagreb,
Be~... Ju~er je sletio samo
avion iz Ciriha. Zbog velikog nevremena zatvorena su
i ~etiri grani~na prijelaza,
Rade` - Vukov klanac, Kaldrma, [}epan-Polje i u Drinovcima.
Prema ju~era{njim podacima Federalne uprave
policije (FUP), za 24 sata na
podru~ju FBiH zabilje`eno
je 65 saobra}ajnih nesre}a u
kojima je {est osoba zadobilo lak{e povrede.
Mostar: Nezapam}eni snije`ni nanosi u gradu na Neretvi
Sre}ko Bo{njak, u gradu je
ju~er zabilje`eno na desetine
sudara, sre}om s lak{im posljedicama.
- U pitanju je op}a nepripremljenost na ovakvo nevrijeme. Saobra}aj je veoma
ote`an i usporen, komunalne
slu`be su zakazale - kazao
nam je Bo{njak.
(Foto: F. Fo~o)
}emo uputiti svoje jedinice
na teren. Helikopterska jedinica u Sarajevu i Banjoj Luci tako|er je spremna - ka`e
Miloj~i}.
U Upravi civilne za{tite
FBiH istakli su da jo{ nema
razloga za progla{enje elementarne nepogode, dok u
Oru`anim snagama BiH prate kompletnu situaciju i na
raspolaganju su u slu~aju bilo kakve intervencije, potvrdio je za „Avaz“ na~elnik
Zajedni~kog {taba OSBiH
ma i do 26 stepeni zadr`ati
i narednih deset dana.
- Tek u utorak i srijedu
o~ekujemo potpuni prestanak padavina - ka`e za
„Avaz“ meteorolog @eljko
Majstorovi}.
Dr. Pe{to: Serija sr~anih udara zbog hladno}e
generalpukovnik Miladin
Miloj~i}.
- ^im nas pozovu, mi
’Bijela smrt’ hara Evropom
O~ekuje se da }e izuzeVlada Srbije dobit }e
z
tno niske temperature u zpreporuku da zbog hlaisto~nom i centralnom dije- dnog vremena i potro{nje
lu Evrope potrajati tokom
cijele idu}e sedmice
Najmanje 220 ljudi
umrlo je u Evropi od
dolaska ledenog talasa
Temperatura se u Hrvatskoj mjestimice spustila i na -21 stepen. Saobra}aj je paraliziran. Prave
hladno}e vladaju na sjevernom Jadranu te u Dalmaciji, gdje su ju~er u Splitu
izmjerena ~ak -4 stepena.
Split nije jedini paraliziran.
z
z
energenata uvede vanredne
mjere i zatvori {kole. Vanredno stanje progla{eno je u
26 op}ina.
Zbog nevremena ve}i
dio Podgorice ostao je
bez struje. U Crnoj Gori je
saobra}aj ote`an, a sve vi{e
je problema u snabdijevanju
strujom. Podgori~ki aerodrom ne radi.
Rekordno niske temperature su u Latviji, a u
glavnom gradu Rigi ju~er je
z
z
Pi{e: Fahir KARALI]
([email protected])
Vrhovna
nepravda
Presuda Vrhovnog suda RS novo je
negiranje genocida - institucionalno
Iako se odluke suda, u principu, ne komentiraju, posljednja presuda Vrhovnog
suda Republike Srpske, kojom je manji bh. entitet oslobo|en pla}anja od{tete za 16
poru{enih d`amija, zaslu`uje
izuzetak od uobi~ajene prakse
i o{tru reakciju javnosti.
Informacija da je taj sud
nalo`io Islamskoj zajednici
u BiH da u bud`et RS, ~ija
je vojska poru{ila d`amije,
me|u kojima i banjalu~ku
ljepoticu Ferhadiju, plati
48.375 KM sudskih tro{kova, izazvala je gor~inu kod
svakog normalnog ~ovjeka.
Bez imalo ustezanja treba
re}i da je ovo novo negiranje
genocida koji se dogodio u
BiH. Ovog puta ~ak i mnogo te`e od onoga {to skoro
svakodnevno radi predsjednik RS Milorad Dodik, jer
je sada u pitanju institucionalno negiranje zlo~ina, genocida, kulturocida... Pose-
\oko NINKOVI]
Prestanak padavina tek
krajem idu}e sedmice!
U Federalnom hidrometerolo{kom zavodu re~eno nam je da se djelimi~an prestanak padavina
o~ekuje tek krajem sedmice, dok }e se hladna sibirska zima pra}ena minusi-
Komentar dana
tokom dana zabilje`eno ~ak
-30 stepeni! To je najni`a tamo{nja temperatura od
po~etka pro{log stolje}a!
Nekolicini promrzlih besku}nika amputirane su noge!
U Rumuniji se zaledilo
~ak 80 posto povr{ine
Dunava, a temperatura je
oko -20 stepeni. Ledolomci
probijaju put brodovima.
Ekstreman talas hladno}e zahvatio je i cijelu Italiju, a ju~er je u Rimu
pao snijeg, {to je rijetka pojava u tom gradu.
z
z
Mirsad Teskered`i} iz
Civilne za{tite FBiH nagla{ava da su ekipe CZ-a na
terenima.
Zameteno selo
- Jedino je ostalo zameteno selo Kraji{i}i, koje se nalazi izme|u Sokoca i Olova.
No, za sada nemamo `ivotno
ugro`enih - kazao je Teskered`i}.
U Civilnoj za{titi RS, prema rije~ima direktora Milimira Dodera, u pojedinim
op}inama progla{eno je stanje elementarne nepogode.
- Stanje je za sada veoma
dramati~no i vjerujem da }e
Vlada RS morati donijeti
odluku o progla{enju elementarne nepogode na nivou
entiteta. Pojedina sela potpuno su odsje~ena - ka`e
E. D. A.
Doder.
bnu te`inu daje i ~injenica
da se radi o Vrhovnom sudu, najva`nijoj instanci zadu`enoj za provo|enje pravde. U ovom slu~aju, za
provo|enje nepravde.
Ovakve sudske odluke
idealan su argument za Dodika i njemu sli~ne, koji bi po
svaku cijenu da ubijede i sebe i svoj narod, ali i cijeli svijet, da se genocid nije dogodilo, da se nije dogodilo ono
{to su potvrdili doma}i i me|unarodni sudovi.
Uprkos tome {to je posljednji istup ^edomira Jovanovi}a, lidera LDP-a,
probudio nadu da bi se Srbija kona~no mogla suo~iti
s onim {to se de{avalo tokom agresije na BiH, odluke Vrhovnog suda RS, kao
{to je ova posljednja, jasan
su znak da jo{ nije do{lo vrijeme da srpski lideri odustanu od srpskog dr`avnog
interesa - la`i!
PORTAL - komentar dana
Zeni~anin zimuje u stijeni
u kamenolomu: @arko pet
godina `ivi u pe}ini!
www.dnevniavaz.ba
aktuelno
- Koliko shvatam ovaj ~ovjek
se ba{ ne{to i ne `ali. Navede
toliko pozitivnih stvari o ovakvom `ivotu da je zanepovjerovati. Ja mu `elim sve najbolje
u `ivotu, a da nastavi vidjeti
sre}u tamo gdje drugi vide sa(Josip Broz)
mo zlo.
/ TO JE TO
Ukratko
4
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
aktuelno
JAHORINA Sastanak ~elnika BiH, Hrvatske i Srbije protekao mirno i bez rezultata
Mesi}: Gost na
ovonedjeljnoj sesiji
Krug 99
Mesi} o uzrocima
konflikata
Na ovonedjeljnoj sesiji
Asocijacije nezavisnih
intelektualaca „Krug 99“ u
Sarajevu o temi „Faktori
konflikata i me|usobna saradnja u regiji“, govorit }e
i biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}.
Organizatori smatraju da
je Mesi}, iako vi{e nije
na poziciji predsjednika
susjedne Hrvatske, jo{
utjecajna i osoba koja
mo`e ponuditi mnogo
toga u procesu determinacije klju~nih faktora
koji uvjetuju konflikte
kako unutar BiH tako i u
samom regionu.
S. D.
SGV-PR BiH
Dodikova ’nova
gomila la`i’
Srpsko gra|ansko vije}e
- Pokret za ravnopravnost
(SGV-PR) u BiH saop}ilo
je da ne shvata predsjednika RS Milorada Dodika
kao za{titnika interesa svih
Srba te da on mo`e govoriti samo u ime onih koji su
za njega glasali i poklonili
mu povjerenje.
Iz ove organizacije istakli
su da nisu iznena|eni
Dodikovom retorikom,
kao ni „novom gomilom
la`i i podvala koje je izrekao na ra~un BiH, pojedinih organizacija, organa, li~nosti i istorijskih
fakata ove dr`ave“.
Vlada TK
’Jedinica’ za
rad Mutap~i}a
Suspendirani policijski
komesar u MUP TK Nedim Mutap~i}, prema
mi{ljenju nezavisne disciplinske komisije progla{en
je krivim za nesavjestan
rad u slu`bi te „friziranje“
izvje{taja o stanju kriminala u Kantonu.
- Vlada TK ocijenila je
rad policijskog komesara
Nedima Mutap~i}a za
2011. godinu, nezadovoljavaju}om ocjenom jedan-re~eno je ju~er iz
Ureda Vlade za informiranje.
A. Mu.
Tadi} odbio priznati da je
RS nastala na genocidu
BiH nije prihvatila Josipovi}evu inicijativu da se osumnji~enima za ratne zlo~ine sudi u mjestu prebivali{ta
Pri~alo se o mnogo toga, ali bez konkretnih dogovora Jeremi} bez podr{ke
Predsjednik Srbije Boris
Tadi} izjavio je nakon
ju~era{njeg neformalnog sastanka sa ~elnicima Hrvatske
i BiH, odr`anog na Jahorini,
da se ne sla`e sa stavom da je
Republika Srpska nastala na
genocidu, koji je iznio srbijanski opozicionar ^edo Jovanovi}, zbog ~ega je ovaj histeri~no napadnut iz manjeg bh. entiteta.
Iako cijeli region bruji o
Jovanovi}evim istupima i
prijetnjama raspadom BiH,
za ~elnike tri dr`ave, predsjednika Hrvatske Ivu Josipovi}a te ~lanove Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a,
Bakira Izetbegovi}a i Neboj{u Radmanovi}a, pri~a o
tome zavr{ena je Tadi}evom
kratkom izjavom. No, uprkos pomirljivoj atmosferi,
nije bilo nikakvih konkretnih rezultata susreta.
Grani~ni sporovi
Trilateralni sastanak ~elnika Hrvatske, Srbije i BiH,
drugi po redu nakon susreta na Brijunima u julu pro{le
godine, nije donio zna~ajnije pomake u vezi s rje{avanjem me|udr`avnih problema, nerije{enih pitanja granica ili imovinskopravnih
odnosa.
Govore}i o napretku u
rje{avanju grani~nih sporova izme|u Hrvatske i BiH,
Josipovi} je kazao da spektakularnih rezultata jo{ nema, ali da je otvorena i mogu}nost da se ovi sporovi
okon~aju arbitra`om, kao
{to je primjer izme|u Hrvatske i Slovenije.
Hrvatski predsjednik
ju~er je u~esnicima sastanka predlo`io potpisivanje
sporazuma o progonu ra-
Tadi}, Kom{i}, Izetbegovi}, Radmanovi} i Josipovi}: Petorka nije dogovorila ni{ta novo
tnih zlo~inaca, pri ~emu bi se
osumnji~enima sudilo u
dr`avi gdje imaju prebivali{te, ~ime je potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“.
Dvostruke istrage
Ovaj njegov prijedlog prihvatio je Tadi}, ~ime je najavljeno da }e Srbija i Hrvatska u vezi s tim uskoro potpisati bilateralni sporazum,
ali kod tro~lanog Predsjedni{tva BiH Josipovi}eva
inicijativa nije nai{la na plodno tlo.
- BiH se nije priklju~ila
Sud BiH
Sari}u i Juki}u
produ`en pritvor
Sud BiH produ`io je
pritvor Goranu Sari}u i
@eljku Juki}u, koji su
optu`eni za zlo~ine u Sarajevu, odnosno Prozoru.
Pritvor Sari}u i Juki}u
produ`en je nakon potvr|ivanja optu`nica do
okon~anja postupaka,
objavio je BIRN.
bilateralnom sporazumu Srbije i Hrvatske, jer nema jedinstven stav o tom pitanju. Me|u ~lanovima Predsjedni{tva BiH o tome ne
postoji konsenzus. Mislim da
bi se optu`enima trebalo suditi u dr`avi gdje su zlo~ini
po~injeni. Me|utim, postoji mogu}nost za modalitet da
Tu`ila{tvo BiH neke predmete mo`e ustupiti drugim dr`avama, ako procijeni da }e do}i do lak{eg i efikasnijeg su|enja - kazao je
Kom{i}.
On je napomenuo da pro-
Sjedili u bilijar
sali ispod zemlje
Trilateralni sastanak na
Jahorini ju~er je odr`an
pod nevi|enim mjerama
sigurnosti. Sastanak je osiguravalo vi{e stotina pripadnika Dr`avne agencije za
istrage i za{titu (SIPA) te
MUP-a RS. Najbolje su to
na svojoj ko`i osjetili novinari, koji su bili podvrgnuti rigoroznoj kontroli, pri
~emu su policajci pri pretr-
agama njihove opreme i torbi koristili slu`bene pse traga~e.
Sastanak predsjednika
Srbije i Hrvatske te ~lanova Predsjedni{tva BiH
odr`an je u strogo ~uvanom
objektu „Koliba“, koji se
nalazi u sastavu hotela „Termag“, i to u bilijar sali ovog
objekta koja se nalazi ispod
zemlje.
tokol o saradnji izme|u
tu`ila{tava BiH i Srbije, koji
je nedavno bio ponu|en na{oj
dr`avi, nikada nije ni mogao
biti ratificiran, jer nije pro{ao
zakonom predvi|enu proceduru. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH istakao je da
je osnovni problem ovog protokola {to ne rje{ava problem
dvostrukih istraga.
izjavio da je „ova regija optere}ena ozbiljnom kriminalnom infrastrukturom“, zbog
~ega je ju~er dogovoreno da
bude data puna politi~ka podr{ka za saradnju u borbi protiv organiziranog kriminala.
Tako|er, zaklju~eno je da
sve tri dr`ave trebaju zajedni~ki aplicirati za projekte
prekograni~ne saradnje u
oblasti infrastrukture, sporta i ekologije. U~esnici
ju~era{njeg sastanka podr`ali
su zajedni~ki anga`man u
me|unarodnom zastupanju
u konzularnim stvarima.
Razgovarali su i o promjeni grani~nog re`ima nakon ulaska Hrvatske u EU,
pri ~emu }e nastojati omogu}iti da gra|ani BiH u Hrvatsku i tada mogu u}i s
li~nim kartama.
Zajedni~ki projekti
Psi traga~i kontrolirali opremu novinara
(Foto: I. [ebalj)
Kom{i} je novinarima
kazao da Predsjedni{tvo BiH
jo{ nije zauzimalo stav o kandidaturi ministra vanjskih
poslova Srbije Vuka Jeremi}a za predsjednika Generalne skup{tine UN-a, ali da
je njegov stav da on tu kandidaturu ne podr`ava, kazav{i
da Jeremi} ni~im nije zaslu`io njegovo povjerenje.
Josipovi} je novinarima
A. DU^I]
pogledi
5
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
BANJA LUKA Na vanrednoj sjednici dioni~ara dr`avne kompanije
Nik{i} i D`ombi}
najavili deblokadu
Investiranje u mre`u i struktura zaposlenih bit }e srazmjerno kapitalnom u~e{}u,
odnosno 58,89 posto u Federaciji BiH i 41,11 posto u RS
Toka~a: Dobra vila falsifikatora historije
Li~nost dana Mirsad Toka~a
Marioneta za
zlo~ina~ke la`i
Bje`e}i od informacija da je pod istragom,
Toka~a oti{ao „plakati“ u medijima iz RS
Nik{i} i D`ombi} dolaze na sjednicu
Na vanrednoj sjednici
Skup{tine dioni~ara „Elektroprijenosa BiH“, koja je
ju~er odr`ana u Banjoj Luci,
dogovoreno je niz zaklju~aka
koji, prema ocjeni premijera RS i Federacije BiH, Aleksandra D`ombi}a i Nermina Nik{i}a, imaju za cilj
deblokadu u poslovanju i
investiranju. Prva odluka je
da }e kompanija poslovati po
(Foto: M. Lugi})
principu da }e investiranje u
mre`u i struktura zaposlenih
biti srazmjerno kapitalnom
u~e{}u, odnosno 58,89 posto
u Federaciji BiH i 41,11 posto u RS.
Ograni~en rok
- Radi deblokade rada
kompanije bit }e izmijenjeni akti u narednom periodu.
Odluke na Upravi i u Upra-
Ekspertna grupa za
110-kilovoltnu mre`u
Formirana je i ekspertna
radna grupa koja }e rje{avati status 110-kilovotne
mre`e u BiH. Osim ove, formirana je i grupa koja }e se
baviti odnosom nezavisnog
operatera u BiH i „Elektro-
prijenosa“.
Premijer Nik{i} je dodao
da je poznat stav njegove
vlade da je protiv toga da se
110-kilovoltna mre`a vrati
entitetima, ali da ostaje da se
sa~eka stav ekspertne grupe.
vnom odboru bit }e donesene konsenzusom, a vo|enje
kompanije }e se usagla{avati s ~lanovima Skup{tine dioni~ara, odnosno dva premijera - kazao je D`ombi}.
Drugi zaklju~ak je da se
zadu`uju dva entitetska resorna ministra da se usaglase i
predlo`e izmjene i dopune
Statuta u roku od 30 dana.
- Pokrenuta je i inicijativa
u smislu izmjene Zakona o
osnivanju kompanije, vezano
za raspodjelu dobiti. Do sada
je rok bio ograni~en na deset
godina, a novom izmjenom
}emo omogu}iti da Skup{tina
dioni~ara mo`e ranije donijeti odluku o isplati akumulirane dobiti iz prethodnog perioda - kazao je D`ombi}.
Usvojena je i preporuka
Upravnom odboru da razrije{i postoje}u upravu koja je
imala status vr{ioca du`no-
sti, te da bude formirana
nova koja }e biti usagla{ena
s predstavnicima kapitala.
Doprinos razvoju
Predsjednik Vlade FBiH
naglasio je da su obojica premijera spremna biti na raspolaganju resornim ministrima i novom menad`mentu kako bi kompanija profunkcionirala u svojim zakonskim okvirima i dala doprinos razvoju mre`e na podru~ju BiH.
- Mogli smo nastaviti politiku koja je ovu kompaniju dovela u situaciju da je
blokirana i da nijednu odluku ne mogu da donesu niti
investiraju ili da izaberemo
pristup u kojem }emo se dogovarati i raditi u op}em
interesu svih gra|ana i korisnika - istaknuo je Nik{i}.
B. SPASENI]
Ministar finansija BiH Dragan Vranki} donio odluku
Odobreno servisiranje vanjskog duga bez bud`eta
Kolegij Predstavni~kog
doma Parlamenta BiH ipak
ne}e danas objaviti bud`et za
2011. godinu u „Slu`benom
listu BiH“, jer se, kako je to
rekao predsjedavaju}i ovog
doma Milorad @ivkovi}, nisu stekli uvjeti za to.
Dan ranije, njegov strana~ki kolega, ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} izjavio je da nacrt
bud`eta ne mo`e biti objavljen, jer nije pro{ao procedure usvajanja u Vije}u ministara BiH.
No, haos u zemlji je izbjegnut, jer se Dragan Vranki},
@ivkovi}: Odbio poslati
bud`et
Vranki}: Tvrdio da su isplate
nezakonite
ministar finansija i trezora
BiH, odazvao pozivu @ivkovi}a da bez odga|anja deblokira sredstva s ra~una Centralne banke BiH i po~ne sa
servisiranjem vanjskog duga
BiH i obaveza prema EU i drugim me|unarodnim povjeriocima.
Iako je prije nekoliko dana izjavio da su sve isplate nezakonite, kako „Avaz“ saznaje, Vranki} je ipak ju~er popodne odobrio servisiranje vanjskog duga. Iz Ministarstva
finansija kazali su nam da su
i dalje upitne pla}e bud`etF. K.
skim korisnicima.
Svaki put kad u nekom od
ha{kih procesa krene dokazivanje zlo~ina, u srpskim medijima vaskrsne predsjednik
Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) BiH Mirsad
Toka~a. Poput „dobre vile“,
Toka~a se politici RS nasmije{i sa svojim istra`ivanjem,
tvrde}i da su ta~ni podaci o
nestalima i ubijenima samo
oni do kojih je on do{ao.
Dogodilo se to i ovih dana, kada se u Hagu dokazuje
odgovornost Radovana Karad`i}a za genocid u Srebrenici. Toka~ina izjava da su na
spisku poginulih 72 osobe
koje su poginule u nekom
drugom vremenu, najbolja su
maska Karad`i}evim zlo~ina~kim la`ima da u Poto~arima
le`e izmi{ljene `rtve.
Kako je Toka~a prona{ao
98.000 ukupno stradalih?
Kojom metodom? Je li onom
kojom je brojao pobijene
Zvorni~ane kada su njegovi
„istra`iva~i“ po mezarovima fotografirali ni{ane pa
tako bilje`ili u ratu ubijene,
ne pitaju}i gdje su oni ~ije
kosti, po svoj prilici, nikada
ne}e biti prona|ene. Koliko
ima kredibiliteta, najbolje
pokazuje ~injenica da se protiv njega vodi istraga u Kantonalnom tu`ila{tvu zbog
finansijskih malverzacija s
donacijama. No, jo{ vi{e ~injenica da se zbog objavljivanja informacija o istrazi potr~ao po`aliti medijma iz
A. H.
manjeg entiteta.
Otpu{teni pripadnici biv{e Vojske FBiH
Polovinom mjeseca
po~inju {trajk gla|u
Jo{ jedna grupa otpu{tenih
vojnika koji, za razliku od
onih koji dobivaju po 300
KM, nemaju nikakvih naknada, odr`at }e mirne proteste 15. februara u deset sati
ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu, a u popodnevnim satima po~et }e {trajk
gla|u. Potvrdio je to za „Avaz“
Zdenko Markovi}, predsjednik Skup{tine Udru`enja
otpu{tenih i razvoja~enih branitelja 31. 03. 2002. godine.
- Nas 537 pripadnika
biv{e Vojske Federacije proteste nastavljamo {trajkom
gla|u i ne}emo odustati sve
dok nam ne poka`u pisani
dokument da smo uvedeni u
Zakon o prijevremenom po-
voljnijem penzionisanju, jer
premijer Nik{i} o~ito pri~a
nebuloze - isti~e Markovi}.
Dodaje da Vlada, iako je to
njena obaveza, ne po{tuje presudu Ustavnog suda FBiH,
koji je presudio da su otpu{teni vojnici diskriminirani i
da u roku od tri mjeseca ta
gre{ka mora biti ispravljena.
- Iako su drugi uzimali po
6.000 KM i godinama dobivaju mirovinu, od nas tra`e da vratimo tih 10.000 KM koje smo
uzeli kada smo razvoja~eni.
Nije problem da vratimo taj
novac, ali neka nas uvedu u pravo, odnosno neka nam daju
mirovine retroaktivno od
2004., kada je po~ela ta uredba
- zaklju~uje Markovi}. I. Tr.
Spec
z Me|unarodna organizacija za migracije (IOM) u
BiH organizirala je u Trebinju dvodnevni regionalni sastanak s predstavnicima zemalja zapadnog Balkana, u
okviru projekta „Dobrovoljni povratak iregularnih migranata u zemlju porijekla“, saop}io je IOM.
[ta drugi pi{u
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
PROBLEMI Implantati britanske kompanije “DePuy” izazivaju trovanje
Umjesto srca pumpa
Uspjeh ljekara iz Teksasa
č
Ljekari s teksaškog Instituta za srce uspješno su
zamijenili pacijentovo srce s
uređajem koji omogućava
protok krvi u tijelu te živi
bez ikakvog pulsa. Aparatić
sličan turbini, pumpa krv u
žile i omogućava krvi da
normalno i konstantno teče
cijelim tijelom.
Kreg Luis (Craig Lewis,
55) boluje od amiloizode,
hronične bolesti koju ka-
rakterizira nagomilavanje
abnormalnih proteina u tijelu, koji s vremenom začepe organe tako da oni, naprosto, prestaju raditi. Nakon što je Luisu uspješno zamijenjeno teško bolesno
srce ovim uređajem, njegova krv nastavila je normalno
kolati tijelom.
Kreg je, prema svim kriterijima (puls, slušanje otkucaja srca), zapravo mrtav.
Ljekari se nadaju kako će
ovo dostignuće označiti prekretnicu u liječenju niza
oboljenja.
Potraga za lopovima u Čileu
š Čileanska policija aktivno traga za lopovima koji su
odnijeli pet tona hiljadugodišnjeg leda, izvađenog iz
glečera u Patagoniji, na krajnjem jugu zemlje. Uprava za
šume Čilea podnijela je
tužbu nakon što su mašine
jedne kompanije počele vaditi hiljadugodišnji led iz
glečera Horhe Mont u Patagonijskom ledenom polju.
Ovo djelo se, u principu,
kvalificira kao obična krađa
s obzirom na količinu leda,
čija tržišna vrijednost dostiže tri miliona pezosa
(6.200 dolara). Horhe Mont,
površine od 454 kvadratna
kilometra, jedan je od 49
đ
Sadrže kancerogene supstance Nijednom pacijentu u KCUS-u nije ugrađen opasni
implantat, tvrdi Gavrankapetanović
Implantati britanske kompanije “DePuy Johnson &
Johnson” koji, prema istraživanju svjetskih organizacija, izazivaju trovanje organizma, ugrađivani su na
nekoliko klinika pacijenatima u BiH!
Nema žalbi
Horhe Mont: Dio
Patagonijskog ledenog polja
glečera koji čine južno Patagonijsko ledeno polje na Andima, na granici s Argentinom.
San Francisko
Aerodrom u San Francisku ima sobu za jogu sa
prigušenim svjetlima i plavim zidovima, gdje se putnici pod stresom mogu relaksirati. Ovo je prva soba
za jogu na nekom aerodromu, a ideja je potekla od je-
O ovim implantatima
već četiri godine traju
žestoke rasprave
dnog putnika.
Direktor
aerodroma
Džon L. Martin (John) rekao je da soba, koja je otvorena prošle sedmice, pruža
putnicima mogućnost da se
relaksiraju u vlastitom ritmu. Zvaničnici na aerodromu tvrde da soba već privlači veliku pažnju putnika.
Spec
Beri Čapel (Barry Chappel) napravio je žavakaću
gumu tešku 80 kilograma. On je čak šest godina prikupljao žvakaće gume koje je dodavao na svoju loptu, koja u
obimu ima 157 centimetara.
Berijeva lopta od žvakaćih guma je toliko velika velika, da je prodavnica slatkiša “Ripley's, Pop Candy” proglasio najvećom žavakaćom gumom na svijetu.
To je za “Dnevni avaz”
potvrdila direktorica Agencije za lijekoveBiH Nataša Grubiša. Ona je, međutim, istakla
da ovih implantata već nekoliko godina nema na tržištu.
- Upisani su u registar
medicinskih sredstava BiH
i kod nas su bili prometovani. Postoji određen broj pacijenata kojima je urađena
implantacija kuka, mada ne
znam tačno o kojem je broju
riječ niti na kojim su klinikama ugrađivani. Do sada
nismo primili žalbe, a koliko znam, ni kod jednog pacijenta nije bilo neželjenih pojava. Niko nam ni od zdravstvenog osoblja nije prijavio
neku neželjenu reakciju kaže Grubiša.
Istakla je da se pacijenti,
ako nemaju zdravstvenih
problema, ne trebaju javljati
ljekaru.
Šef Klinike za ortopediju i
traumatologiju Kliničkog
centra Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Ismet Gavrankapetanović kazao je da na ovoj
klinici ni jednom pacijentu
nisu ugrađivani ovi opasni
implantati.
- O ovim implantatima
već četiri godine traju žestoke
rasprave. Prisustvovao sam
kongresima na kojima je ukazano da postoje određeni problemi s kukovima “metal -
metal”. Mi nikada nismo nijedan ovaj implantat ugradili.
Kod na se ugrađuje njemački
proizvod “keramika - keramika”. Ne radimo s proizvodima za koje postoji i trun
sumnje,jerje našprvi zadatak
sigurnost pacijenata - rekao je
Gavrankapetanović.
Klinički uredni
On je dodao da su sporni
implantati opasni zato što sadrže supstance koje oslobađaju kancerogene tvari.
Prema riječima predsjednika Udruženja ortopeda RS
Slavka Minojlovića, opasni
kukovi ugrađeni su kod deset
pacijenata. Riječ je o muškarcima srednje životne dobi, a
pacijenti su, kako kaže, “klinički uredni i nije bilo nikakvih revizionih zahvata”.
U zemljama gdje su ove
Gavrankapetanović: Ne radimo
sa sumnjivim proizvodima
proteze kuka bile ugrađivane,
“DePuy” je u avgustu 2010.
pokrenuo njihovo povlačenje.
A. NUHANOVIĆ
U Domu zdravlja u Doboju
š
Buduće majke s područja
općine Doboj sve informacije o trudnoći i porođaju te
praktične vježbe za disanje
ubuduće mogu pronaći u
školi za trudnice, koja je otvorena u Domu zdravlja u
Doboju.
Branka Jović, babica u
Domu zdravlja, kaže da je
škola besplatna, da je nakon
24. sedmice trudnoće najbolje početi s edukacijom, te istakla da se za svaku trudnicu
traži mišljenje ginekologa
da li je njena trudnoća rizična ili ne.
- Baziramo se isključivo
na vježbe za disanje, koje su
Buduće mame u školi
veoma značajne za porođaj,
jer ako žena na ispravan
način diše, štedi snagu, njena beba i ona imaju dovoljno
kisika, koji je veoma bitan za
proces porođaja - izjavila je
Jović.
Trudnica Ivana Žugić
priznala je da ne zna sve šta
je čeka tokom trudnoće i na
porođaju, pa je zbog toga
odlučila pohađati školu za
trudnice.
- Hoću sve da naučim,
znam iskustva drugih, ali
bih voljela i ovdje naučiti
nešto. Pretpostavljam da će
mi mnogo olakšati porođaj kazala je Žugić.
S. Č.
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
[ta ka`u poznati
Umberto Eko
Kultura je kovač
identiteta
FOJNICA Ramo Bejzić ima mnoge hobije
č š Sklekove izvodi na šaci jedne ruke ili na tri prsta Objavio tri CD-a
U Fojnici živi Ramo Bejzić, koji je po mnogočemu zanimljiv, a najviše po tome što
piše istovremeno objema rukama. Također,može izvoditi sklekove na šaci jedne ruke
ili na tri prsta. Ovaj 57-godišnji nastavnik u Osnovnoj
školi “Muhsin Rizvić” svira
na harmonici, ali i pjeva.
Veliki talenti
Nova Evropska unija
Dodaje da je za 35 godina
učiteljskog rada imao devet
generacija đaka i da je u svakoj imao po nekoliko učenika koji pišu lijevom rukom.
Piramida sunca
Govoreći o svom muzičkom radu, kaže nam da je
izdao i tri CD-a. Prvi, pod
nazivom “Sestre moje”, snimao je s rahmetli Omerom
Pobrićem, na drugom se nalazila njegova pjesma “Piramida Sunca”, dok je treći,
“Dila”, dobio naziv po njegovoj supruzi Fadili.
- Za sve što sam napravio
u životu najveća mi je podrška moja Fadila - kazuje
nam Bejzić, nabrajajući i
mnoge humanitarne koncerte i festivale na kojima je
učestvovao.
H. ČUKLE
ć ! !č ž
taljan prikaz cijelog tijela.
- Većini naših pacijenata
koji imaju indikacije za pretragu neke vrste tumora, kao
što su maligni limfomi, melanomi i mnogi drugi, pregled PET/CT aparatom
znači život. Prije svega zato
što će na ovaj način biti moguće određivanje stadija bolesti i prema tome način terapije i praćenje efekata. Sada će doktori moći vidjeti je
li ta terapija efikasna ili je
treba promjeniti - kaže
Bašić.
Istakla je da je u ovoj
zdravstvenoj usanovi u toku
edukacija timova koji će raditi na aparatu.
A. Nu.
[ta ka`u u narodu
033/281-393
redakcijaavaz.ba
Iz krize nam nema izlaza
- Život običnim smrtnicima u BiH Srbima, Hrvatima,
Bošnjacima, a ne smijemo zaboraviti ni one “ostale”, nimalo nije lak. Jedini koji dobro žive su političari iz svih naroda s ovog područja. Njih ne interesira dobrobit društva
kao cjeline i sve dok ne stave interese građana ispred svojih, nema nam izlaza iz krize.
(Čitateljka V. S.)
Vremenska prognoza
sun~ano
VRIJEME
DANAS
snijeg
i nižerazrednih predstava”,
razočaran što njegova predstava nije uzeta u obzir.
Ovog puta kao građanin
Sarajeva Gojer se pita zar je
potrebno predstavu “Gazi
Husrev- beže” prijavljivati na
bilo kakav konkurs i bilo kojem selektoru?
- Zar je Gazi Husrev-beg
stranac usvome graduSarajevu? Zar njemu treba konkurs
da dođe na neki sarajevski
festival, posebno na “Sarajev-
sku zimu”? Zar nije sramota
Direkciju “Sarajevske zime”
da u potpunojoskudici dramskih tekstova, izvanredan
tekst Džemaludina Latića,
koji je doživio pohvale i od
književne i od teatarske kritike, ne uvrsti na svoj festival?
Ne, oni dovode predstave iz
patuljastih zemalja zato što ih
to malo košta, a njihova kultura nije ni do koljena kulturama naroda i narodnosti
BiH- kaže Gojer.
S. A. A.
obla~no
obla~no uz snijeg
promjenljivo
obla~no s ki{om magla pa sun~ano
BANJA
LUKA
BIHA]
-11
"
#
Aparatura će biti dopremljena do ljeta
4. 2. 2012.
djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a
ki{a i snijeg
Gojer odgovara Spahiću i Jovičiću
Nakon što je Dragan Jovičić, selektor programa “Sarajevske zime”, izjavio da
predstava “Gazi Husrevbeže” nije uvrštena na ovu manifestaciju jer nije ni aplicirala na konkurs, jučer je reagirao i reditelj i pisac Gradimir
Gojer.
Raspravu je započeo zapravo sam Gojer na sjednici
Gradskog vijećaSarajeva, na
kojoj je “Sarajevsku zimu”
nazvao “hrpom budalaština
- Globalna ekonomska kriza dodatno
će se pojačati ove i iduće godine i bit će tako snažna da će prinuditi evropske lidere
da se ujedine, zatvore sva tržišta i okupe na
finalnom samitu kako bi stvorili novu
Evropsku uniju. Rađanje nove EU pratit
Jakobsen:
Prinuditi lidere će možda isključivanje nekih zemalja iz
zone eura.
(Ekonomista za portal Finmarket)
-10
BR^KO
-10
TUZLA-10
Očekuje se
ZENICA
LIVNO
oblačno vrijeme sa
-10
snijegom, a na jugu
-10
SARAJEVO
može biti i susnježice i
-10
kiše. Obilnije padavine
očekuju se u većem dijelu
GORAŽDE
-10
zemlje. Vjetar u Bosni slab do
MOSTAR
umjeren, na zapadu pojačan, sje1
verni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od -15 do -8, na jugu od -4 do 2, NEUM
2
a dnevna od -12 do -6, na jugu zemlje od
-2 do 2 stepena.
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
nekoliko dječaka i djevojčica
koji su veliki talenti. Prisjetio
se svojih školskih dana. Kaže
da je pisao lijevom rukom, ali
da ga je učitelj tjerao da piše
desnom.
- U školi sam, prilikom
diktiranja teksta, pisao objema rukama i tada sam shvatio da mogu i naopako pisati
- priča nam Bejzić o svom
neobičnom talentu.
Najsavremeniji aparat uskoro u KCUS-u
Gojer: To je sramota
Pravila su strogo
definirana
Stin Jakobsen
Učitelj ga tjerao da
piše desnom rukom
U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) uveliko teku pripreme
za dopremu PET/CT-a, najsavremenijeg dijagnostičkog aparata za rano otkrivanje tumora. Kako saznajemo, u toku je uređenje
prostora za kompletnu
aparaturu, koja će nakon
dopremanja do ljeta, u
KCUS-u biti smještena u
zgradi Centralnog medicinskog bloka.
Specijalista radiološke
onkologije KCUS-a doc. dr.
Hiba Bašić istakla je da je riječ o aparatu s najsavremenijom dijagnostičkom procedurom, koja u kratkom
vremenu snimanja daje de-
Nils Ragnar Kamsvog
- U zemljama koje obiluju nalazištima
nafte, bogatstvo nije doprinijelo boljem i
skladnijem društvu. Mi od dijela profita
dobivenog eksploatacijom energenata,
gradimo fond, koji pripada svim građani- Kasvog: Pripada
ma Norveške. Pravila o tome šta će se s građanima
njim raditi, vrlo su strogo definirana.
(Norveški diplomata za “Politiku”)
Posjetili smo ga na njegovom radnom mjestu, gdje je
učio prvačiće. Odmah se
pohvalio da među njima ima
Sklekovi na neobičan način
- Kultura, a ne rat, kovač je našeg identiteta. Evropa nikada neće postati sjedinjene evropske države, jedna država sa jednim jezikom. Mi imamo mnogo jezika i
Eko: Mnogo
kultura. Ali ćemo na internetu, u
kultura
međuvremenu, nailaziti jedni na druge,
možda ne čitamo ruski, ali mi vidimo ruske sajtove i svjesni smo ih.
(Italijanski pisac za “La Stampa”)
SUBOTA
NEDJELJA
4. 2. 2012.
JUTARNJE TEMPERATURE
5. 2. 2012.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
PONEDJELJAK
0
0
6. 2. 2012.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
od -15 C do 2 C
od -13 C do -8 C
od -13 C do -9 C
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
0
0
od -12 C do 2 C
0
0
od -3 C do 2 C
0
0
od -3 C do 1 C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Nepovoljne biometeorološke prilike uzrokovane dugotrajnim periodom s
niskim temperaturama, dodatno će se pogoršati pod utjecajem
padavina. Hronični bolesnici ne smiju se izlagati jačim fizičkim naporima,
a preporučljivo je i maksimalno reducirati boravak na otvorenom.
Grad Sarajevo
Izlazak
4. 2. 2012.
7.01
Izlazak 13.36
Zalazak 17.00
Zalazak 4.16
Ukratko
8
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
teme
HUTBA Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} govorio povodom dana ro|enja Muhammeda, a. s.
Laj~ak: Nije mogao
doputovati
(Foto: F. Fo~o)
Banja Luka
X Sastanak predsjednika RS Milorada Dodika
i izvr{nog direktora EU
za zapadni Balkan Miroslava Laj~aka, koji je trebao biti odr`an ju~er,
otkazan je.
Sastanak je otkazan
jer Laj~ak nije mogao
doputovati u Banju
Luku zbog lo{ih vremenskih prilika, saop}eno je iz kabineta
predsjednika RS.
Tuzla
Mes posjetio
Univerzitet TK
X Univerzitet u Tuzli
posjetilo je izaslanstvo
Ameri~ke ambasade u
BiH, predvo|eno direktorom Odjela za kulturu, obrazovanje i odnose
s javno{}u Tomasom
Mesom (Mess).
Uprili~en je radni sastanak na kojem je razgovarano o saradnji ove
dvije institucije.
Mi{ljenja
Kopanja
kontra Vasi}a
X Vlasnik lista „Nezavisne novine“ @eljko Kopanja smatra da izvr{ni
sekretar SNSD-a Rajko
Vasi} predstavlja „najve}i uteg razvijanju tolerantnih odnosa u
SNSD-u, jer je radikalan
i vrije|a druge narode“.
Vasi} je ocijenio besmislenom Kopanjinu
optu`bu da predstavlja
„prepreku normalizaciji
odnosa“ i da vrije|a druge narode, demantiraju}i da je Kopanju nazvao „ameri~kim {pijunom“.
Danska
Ma{i} s
bh. studentima
X Federalni ministar
obrazovanja i nauke Damir Ma{i} ju~er i prekju~er u~estvovao je na
Konferenciji ministara
obrazovanja i nauke EU
u Kopenhagenu.
Tom prilikom susreo se
i s ambasadorom BiH u
Kraljevini Danskoj Kemalom Mufti}em te predstavnicima bh.
udru`enja studenata.
A. Nu. - A. M.
^ovjek je slobodan da izabere krivi put, ali nije slobodan da na krivom putu uspije z Poslao sam te da
ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi, poru~io Allah Uzvi{eni poslaniku Muhammedu
<
Laj~aka
zaustavilo
nevrijeme
^ovjek mora biti ~ovjek
po vlastitom izboru
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} u Gazi Husrevbegovoj d`amiji u Sarajevu
imamio je d`uma-namaz i
odr`ao hutbu te je, izme|u
ostalog, rekao:
- Draga bra}o i sestre, za
razliku od `ivotinja i drugih
`ivih organizama, ~ovjek je
jedini `ivi organizam koji
nema prirodni instinkt za
pre`ivljavanje. @ivotinje po
svom prirodnom instinktu
mirisa i dodira znaju koja je
hrana za njih otrovna, a koja nije. ^ovjek nema tu `ivotinjsku sposobnost, ali ima
sposobnost uma i razuma,
koju `ivotinje nemaju. Zbog
toga su ~ovjekov um i razum
sredstva pomo}u kojih ~ovjek u~i kako da `ivi i pre`ivi.
Odva`ni poslanici
Jer, ~ovjek mora sve
nau~iti. On se mora sa svim
stvarima i pojavama u svijetu suo~iti i prema njima se
odrediti umno i razumno.
No, budu}i da je ljudski um
ograni~en, a razum ome|en,
bilo je nu`no da Milostivi
Stvoritelj prosvijetli ljudski
um i razum svojim nurom,
svjetlom, kako bi ~ovjek bolje vidio i lak{e razumio
stvari i pojave u svijetu. Ne
zna se ta~no koliko je bilo
Allahovih poslanika, ali se
zna da su neki od njih bili
‘ul-l-’azm, odva`ni i odlu~ni
u mijenjanju povijesti.
Ko su bili ti odlu~ni i
odva`ni poslanici prije Muhammeda, a. s., koji su promijenili ljudsku povijest? Prvi
me|u njima bio je Nuh, a. s.,
koji je, po Allahovom emru,
napravio la|u za spas
~ovje~anstva. Drugi je bio
Ibrahim, a. s., koji je ustano-
vio temelje za vjeru u Jednoga Boga. Tre}i je bio Musa, a.
s., kojeg je Allah prosvijetlio
svojim govorom i zadu`io ga
da objavi Allahov zakon ([eri’at) na zemlji, poznat kao deset Bo`ijih zapovijedi.
^etvrti Allahov poslanik
koji je odlu~no i odva`no promijenio povijest, zapravo koji
je bio razdjelnica izme|u stare i nove povijesti ~ovje~anstva, bio je Isa sin Merjemin. Naravno, u ovu grupu odlu~nih i
odva`nih poslanika ubraja se i
posljedni Allahov poslanik
Muhammed, a. s., kao kruna
svih poslanika. Alejhisselam je
na Mi’rad`u vidio ono {to nije nijedan od njegove bra}e poslanika, a to su D`ennet i
D`ehennem u njihovoj stvarnosti. Spoznao je razloge zbog
kojih su neki ljudi u D`ennetu, a neki u D`ehennemu.
Draga bra}o i sestre, sutra (danas) jeste 12. rebiu-level, ro|endan (mevlud)
na{em Muhammedu, a. s.
Nije bez razloga posljednjem poslaniku Allah pokazao istinu o D`ennetu i
D`ehennemu, jer Sveznaju}i zna da umni i razumni
ljudi ne mogu ostati slijepi
pred istinom o Bogu, ali i da
}e biti onih koji }e svjesno ili
nesvjesno zaboravljati istinu
o D`ennetu i D`ehennemu.
Jer, lak{e je vjerovati da
postoji neka nevidljiva sila
koja upravlja ovim svijetom,
naro~ito kad ~ovjeka uhvati
kakva muka, nego da na kraju ovog prolaznog `ivota
valja polagati ra~un za
u~injena djela.
Istina i la`
Bi}e kao {to je ~ovjek,
koje ne zna automatski razli-
kovati istinu od la`i, ne mo`e
automatski razlikovati ni dobro od zla. ^ovjek ne mo`e
pre`ivjeti po vlastitom naho|enju, niti po slijepom hodu, niti po igri slu~aja, niti po
li~nom hiru. Ono {to je potrebno da bi pre`ivio, ugra|eno
je u njegovoj naravi, ali ne po
njegovom izboru.
Njegov izbor je samo u tome da otkrije ili ne otkrije
svoju narav. ^ovjek je slobodan da izabere krivi put, ali
nije slobodan da na krivom
putu uspije. ^ovjek je slobodan da ne bude savjestan, ali
nije slobodan da izbjegne kaznu za nesavjesnost, a to je
njegova propast. ^ovjek je jedina `iva vrsta na zemlji koja ima mo} da djeluje kao vlastiti ubica. Zbog toga je Allahov Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno
bi}e, koje mo`e da bira
izme|u svog racionalnog `ivota ili samoubila~ke propasti.
Muhammed, a. s., ostavio
je poruku da ~ovjek mora
biti ~ovjek po vlastitom izboru; mora po{tivati vrijednosti `ivota po vlastitom izboru; mora u~iti da ~uva i razvija `ivot po vlastitom izboru;
mora otkriti vrijednosti koje
`ivot zna~e i primijeniti ih u
praksi po vlastitom izboru. A
to zna~i da ~ovjek mora prihvatiti i u `ivotu primijeniti
po vlastitom izboru moralni
kod, koji mu nudi Allahova
knjiga (Kur’an) i Alejhisselamova praksa (Sunnet).
- Ja sam poslan da ustanovim i usavr{im moralni
kod kod ljudi, poru~io nam
je Allahov poslanik Muhammed, a. s. - kazao je,
izme|u ostalog, reis, prenosi Mina.
Muhammedov, a. s., ummet najbolji primjer
Zanimljiv je hadis, koji
navodi El-Bejheki, u kontekstu Poslanikovog Mi’rad`a, a u kojem se ka`e da
ga je Allah pozvao da ka`e
{to ima, na {to je on rekao:
- Gospodaru moj, Ibrahima si uzeo za svog halila, prijatelja, i dao si mu ogromnu
vlast; s Musaom si izravno
govorio, Davudu si dao vlast, omogu}io si mu da savija `eljezo i pot~inio si mu brda; i Sulejmanu si dao veliku vlast, pot~inio si mu brda, d`ine i ljude, tako isto {ejtane i vjetrove si mu pot~inio
i osigurao mu mo}, koju niko nakon njega nije imao,
Isaa si pou~io Tevratu i
Ind`ilu i omogu}io mu da
izlije~i gubavca i slijepca te
da o`ivi mrtvoga, dok si njegovu majku i njega oslobodio od {ejtanskog utjecaja.
Na te rije~i Uzvi{eni Allah odgovara, pa mu ka`e:
- I tebe sam uzeo za khalila, prijatelja svog, {to je zapisano u Tevratu kao khalill-rahman, prijatelj Milostivoga; tebe sam ovlastio da bude{ poslanik cijelom ~ovje~anstvu te da bude{ onaj koji donosi radosne vijesti o
D`ennetu, ali i `alosne vijesti o D`ehennemu, tebi sam
o~istio prsa od prljav{tine,
oslobodio te brige i podigao
ti ugled tako da te spominju
kad god spominju Mene;
u~inio sam da tvoj ummet
bude najbolji primjer drugima i propisao tvom ummetu
da se dr`i srednjeg puta te da
u svakom dobru tvoj ummet
bude prvi i zadnji; osigurao
sam da u tvom ummetu ima
ljudi ~ija srca nose radosnu
vijest; tvom ummetu sam
propisao da na svakoj hutbi
svjedo~i da si ti Moj sluga i
poslanik; ti si prvo stvorenje
i posljednji vjerovjesnik; tebi sam objavio sure-i Fatihu
i nikom vi{e, i tebi sam objavio zadnje ajete u suri El-Bekare i nikom vi{e, te u~ino te
da bude{ prvi i posljednji od
mojih vjerovjesnika.
Ef. Ceri}: Poslanik do{ao
da objasni da je ~ovjek
racionalno bi}e
teme
9
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
Ukratko
PARLAMENT BiH Usvojen zakon koji }e cementirati rezultate etni~kog ~i{}enja
Opozicija demaskirala
prevaru SDA s popisom
@u~na rasprava i otvorena upozorenja prethodili odluci da pro|e zakon z Poslanici SBB BiH upitali zbog ~ega je
SDA preko no}i promijenila mi{ljenje o ~lanu 48. z [ta je Milica Markovi} poru~ila D`aferovi}u
Oba doma Parlamenta
BiH ju~er su usvojila kona~nu verziju Zakona o popisu stanovni{tva BiH u 2013.
godini, ~ime su, prema svemu
sude}i, rezultati etni~kog
~i{}enja zauvijek zacementirani. No, takvu odluku pratila je `estoka rasprava u kojoj
su lideri opozicije potpuno demaskirali dvoli~nu politiku
SDA, koja se godinama protivila takvom zakonu, a ju~er
ga branila.
Povratak izbjeglica
^ak su i poslanici iz
SNSD-a brutalno u lice poru~ili SDA da }e budu}i popis biti osnova za sve daljnje
raspodjele te da „ne piju vode“ njihove tvrdnje da postoji ustavna za{tita.
Iz zakona je, naime,
izba~en ~lan 48., na kojem su
stranke iz Federacije godinama insistirale, a koji je predvi|ao da se do povratka
izbjeglih i raseljeni na svoja
ognji{ta, za formiranje vlasti
i mnoga druga pitanja primjenjuje popis iz 1991.
Poslanici SNSD-a Milica
Markovi} i Slavko Jovi~i}
ju~er su jasno kazali da }e se
ubudu}e formiranje vlasti i zapo{ljavanje u institucijama
obavljati po popisu koji }e biti odr`an u aprilu naredne godine, a ne po onome iz 1991.
- Nema vi{e primjene popisa iz 1991. Ti rezultati vi{e
ne}e va`iti. Sve ono {to je nekada bilo, vi{e ne va`i - kazao je Jovi~i}.
[efik D`aferovi}, poslanik SDA, ju~er je ponavljao
mantru {efa stranke Sulejmana Tihi}a da entitetski
ustavi predvi|aju da se po-
Pro{ao Zakon o dr`avnoj pomo}i
U oba doma ju~er je usvojen i Zakon o sistemu dr`avne
pomo}i, koji je bio posljednji
uvjet da Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) sa
EU stupi na snagu. I u tom
slu~aju su vladaju}e stranke iz
FBiH popustile pred pritiscima iz RS da budu}e vije}e za
dr`avnu pomo} finansiraju
dr`ava i entiteti u podjednakim iznosima.
Parlament BiH: SDA promijenila mi{ljenje
punjavanje institucija vr{i
prema popisu iz 1991. te da
nema razloga da se to unosi
ovaj zakon.
No, Mirsad \ugum, predsjednik Kluba Saveza za
bolju budu}nost BiH, lidera
opozicije, pitao je D`aferovi}a zbog ~ega je onda SDA
tri godine insistirala na ~lanu
48. ako sada tvrdi da za njime nema nikakve potrebe.
To je, navodno, bio argument SDA da blokira popis koji je evropski uvjet godinama.
- Predsjednik HDZ-a BiH
Dragan ^ovi} kazao je da je ovo
dio Prudskog dogovora. Ako je
tako, za{to su izgubljene tri godine prije nego {to je ovaj za-
kon usvojen? Neko to mora
objasniti - kazao je \ugum.
Dr`avna pomo}
Ismeta Dervoz, tako|er iz
SBB BiH, upitala je kako je mogu}e da je ~lan 48. tri godine bio
od vitalnog interesa, a da je danas neva`an i da se mo`e izbaG. MRKI]
citi iz zakona.
Ve}ina privrednih objekata prodata za jednu marku sumnjivim privatizacijskim agencijama z Samo ekonomija
mo`e ujediniti grad z Ostvaruje se Bobanov i Tu|manov koncept debo{njakizacije Mostara
Poslanik SBB BiH u
Skup{tini HNK Osman
Maci} istakao je da na mjestima gdje su nekada `ivjeli
Bo{njaci, sada raste {uma.
- Donedavno su u toj
{umi `ivjeli samo gavranovi, ali i oni su se odselili, jer
vi{e nemaju {ta da jedu. A
nekada smo u mostarskim
tvornicama proizvodili avi-
razlog zbog kojeg se ljudi ne
vra}aju u ovaj grad jeste to {to
nemaju nikakve perspektive
za `ivot.
(Foto: B. Nizi})
Po~ela radikalizacija
- Vrlo je te{ko `ivjeti u Mostaru. Svi znamo da je ve}ina
privrednih objekata u ovom
one. Ako je ve} postojao
dogovor da gradona~elnik u
jednom mandatu bude
Bo{njak, a u drugom Hrvat,
kako je onda dva mandata
zaredom hrvatski gradona~elnik? Niko nikoga ne
mo`e preglasati, neko od
Bo{njaka glasao je za hrvatskog predstavnika - istakao
je Maci}.
^ovi} `eli
vi{e na~elnika
X Predsjedni{tvo HDZ-a
BiH odr`at }e sastanak 10.
februara u Mostaru, kako
bi utvrdilo plan priprema
za predstoje}e lokalne izbore na kojima o~ekuje dobre
rezultate. To je za Onasu
izjavio predsjednik HDZ-a
BiH Dragan ^ovi}.
On je rekao da HDZ BiH
planira da }e imati
na~elnike u najmanje 23
op}ine, {to bi bilo za {est
vi{e nego u trenutnom
mandatnom periodu.
[vedska obe}ala
nastavak pomo}i
Alikadi}: SDA je kriva
za stanje u Mostaru!
Maci}: Gdje su bili
Bo{njaci, sada je {uma
HDZ BiH
ICMP
Pres-konferencija SBB BiH o politici u Hercegovini
Stranka demokratske akcije (SDA) glavni je krivac {to se
30.000 Mostaraca jo{ nije vratilo u svoj grad, rekao je na
ju~era{njoj pres-konferenciji
Saveza za bolju budu}nost BiH
poslanik ove stranke u Parlamentu FBiH Nihad Alikadi}.
Prema njegovim rije~ima,
^ovi}: Uskoro sastanak
u Mostaru
imenom ko to radi, ali narod
zna za koga je glasao. Ponovo
`ele napraviti nacionalne torove. SBB to ne `eli. Mi se `elimo
baviti poslom. Samo ekonomija mo`e ujediniti lijevu i desnu
stranu Mostara, koja je danas
radikalizirana vi{e nego 1992.
godine - dodaje Alikadi}.
Zavr{ni udarac
Predstavnici vode}e opozicione stranke: Promjene su jedino rje{enje
gradu prodata za jednu marku nekim sumnjivim privatizacijskim agencijama. Ko je to
uradio? To su uradili oni koji su na vlasti od rata do danas.
Samo je „Elektroprivreda
BiH“ u Mostaru zaradila
izme|u 150 i 180 miliona maraka, a nije ni fening ulo`ila u
realni sektor. U to vrijeme
njome je upravljala SDA, ta-
ko da imamo razlog za{to u
Mostaru ne radi privreda i
za{to se Mostarci ne vra}aju u
svoj grad - rekao je Alikadi}.
Dodao je da je rje{enje problema Mostara jednako kao
i rje{enje problema BiH, a to
su promjene.
- Predizborno je vrijeme i u
Mostaru je opet po~ela radikalizacija. Ne `elim prozivati
Poslanik SBB BiH u
Skup{tini HNK Anel Kljako
rekao je da je u Mostaru na djelu ostvarivanje koncepta Mate Bobana i Franje Tu|mana.
- Akademik Muhamed Filipovi} rekao je da „izmjenama
Statuta Mostara dolazi do
uvo|enja tre}eg entiteta na
mala vrata“. Isti ljudi koji su
Mostar prodali 1992. godine, sada `ele zadati zavr{ni udarac.
Mi to ne}emo dopustiti. Nijedan ~ovjek nema pravo mijenjati Ustav BiH bez volje naroda
- rekao je Kljako. M. GU[I]
X [vedska }e nastaviti finansirati rad Me|unarodne komisije za nestale
osobe (ICMP) u 2012. i
2013. godini putem granta
[vedske agencije za
me|unarodnu razvojnu
saradnju (SIDA), saop}eno je tokom
ju~era{nje posjete generalnog direktora za me|unarodnu saradnju pri {vedskom ministarstvu vanjskih poslova Johana Borgstama i ambasadora
[vedske u BiH Bose Hedberga (Bosse) sjedi{tu
ICMP-a u Sarajevu.
Delegacija EU
Mekgafi pozdravlja
usvajanje Zakona
X Delegacija Evropske
unije (EU) u BiH i Ured
specijalnog predstavnika
EU pozdravljaju usvajanje
Zakona o dr`avnoj pomo}i
i Zakona o popisu stanovni{tva u Parlamentu BiH
„koji su od klju~ne va`nosti za daljnji napredak zemlje na putu ka evropskim
integracijama“, saop}ila je
Delegacija EU.
- Sada je bitno da se ubrzanim tempom okon~a procedura za formiranje novog saziva Vije}a ministara
- rekao je portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU Endi Mekgafi (Andy McGuffie).
I Ured visokog predstavnika pozdravio je usvajanje Zakona.
UNESCO
Kandidatura
u martu 2013.
X Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi}
rekao je ju~er da bi Plan
upravljanja ste}cima u
BiH trebao biti zavr{en
do septembra, dok bi kandidatura za upis ovih
nadgrobnih spomenika
nastalih od 11. do 15.
stolje}a na UNESCOovu listu svjetske ba{tine
trebala biti podnesena u
martu naredne godine.
Klub poznatih
Donna Ares
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
ŠOPING BiH i u rasprodajama zaostaje za Evropom
Lični profil bh. pjevačice
Ime i prezime: Donna
Ares (Azra Kolaković).
Datum i mjesto rođenja:
1. januar 1977., Bihać.
Koji je Vaš najveći porok: Cigarete.
Šta pomislite kada Vam
crna mačka prijeđe preko puta: Pomislim da ne
vjerujem u crnu mačku.
Šta svaka dama mora
imati u tašni, a muškarac
u novčaniku: Žena lične
dokumente i parfem, a
muškarac kreditnu karticu.
Ima li istine u izreci “Ko
pjeva, zlo ne misli”: Kada pjevate od srca, onda je
istina, mada je na estradi
popularna ona izreka “to
važi za sve, samo ne za
pjevače”.
Da je sutra smak svijeta,
šta biste danas uradili:
Isto što i jučer.
Je li bolje danas biti lijep
ili pametan: Pametan u
svakom slučaju, ljepota je
prolazna.
Politika je za Vas: Providna, jer da nije žalosno,
bilo bi smiješno.
Jeste li ikada izdali prijatelja: Nikada, na mene se
prijatelji mogu osloniti.
Je li Vaša slava gorkog ili
slatkog okusa: Naravno,
slatkog, jer da nije, ne
znam zašto bih se bavila
ovim poslom.
Otkrijte nam jednu tajnu: To onda ne bi bila
tajna.
Čega se najviše sramite:
Ničega.
Najljepša žena/muškarac je: Meni je svako lijep
na svoj način, samo to ili
vidite u nekome ili ne
vidite. U ljepoti nema ni
standarda ni pravila.
Kada je brak dobar brak:
Brak je dobar onda kada
se zasniva na ljubavi,
pažnji, povjerenju i obostranom poštovanju.
Je li jutro pametnije od
večeri: Ovisi kakav vam
je bioritam.
Neostvarena želja: Ima
ih dosta, ali radim na tome.
Omiljeni film: Ima ih
više.
SMS
TITULA ZA
JOVANOVIĆA
- Još sam pod
dojmom nastupa Čedomira Jovanovića u Beogradu. Trebalo
bi mu dodijeliti
titulu počasnog
građanina Sarajeva u znak zahvalnosti za
širenje istine o
surovoj agresiji
na BiH i Sarajevo, ali i na velikoj ljudskosti i
poštenju koje
krasi ovog mladog političara!
Dok se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari, na velikim svjetskim
rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek
Donna Ares: Ne živi u
strahu
Vaš hobi: Moda. Kreiram
vlastite odjevne komade i
odlično se snalazim u tome.
Sportista koji Vas inspirira: Svaki uspješan.
Sjećate li se prvog poljupca: Naravno.
Šta je Vaš najveći strah:
Ne živim u strahu ni od
čega.
Najdraža pjesma: Nemam najdražu pjesmu.
Kada ste posljednji put
bili na izložbi ili u pozorištu: Stanujem tačno iznad gradske galerije, tako
da redovno pratim ponudu umjetnika.
Citat koji pamtite: “Moda je prolazna, stil ostaje
zauvijek.” (Coco Chanel)
Omiljena modna marka:
Sve što je kvalitet, ima ih
dosta.
Osoba koja Vas živcira:
Nema je, prevazišla sam
to davno.
Dnevni avaz
061-142-015
DVOSTRUKI
ARŠINI - Kada
uhvate Bošnjaka
s puškom, on je
terorista, a kada
u Mostaru napadne instituciju
PIO/MIO, onda
je to narušavanje javnog reda i
mira.
BEZOBZIRNI
DIREKTOR Direktor osnovne škole Menfiz
Šehić u Zavidovićima nije dozvolio učenicima
i nastavnicima u
područnoj školi
da pomjere
smjenu. Učenici
počinju nastavu
u 7.15 sati gazeći
snijeg i do metra, bez obzira
na to što se radi
samo u jednoj
smjeni.
IDEJE U
DJELO - Mahmute Karaliću,
molimo Vas da
napravite političku stranku
koja će Vaše ideje pretvoriti u
djela. Ima nas
mnogo koji još
dišemo za BiH.
Popusti u našim buticima u vrijeme sezonskih rasprodaja uglavnom su stidljivi i skromni, za razliku od
evropskih “minusa” od 70
posto ili čak više.
Za razliku od Evrope, kod
nas se podrasprodajom podrazumijeva uglavnom sniženje
od 30 do najviše 50 posto.
Minimalna zarada
U evropskim i svjetskim
metropolama potrošači su
tako navikli da se doslovno
oblače na rasprodajama. Za
isti novac za koji se kod nas
može kupiti tek nekoliko
kesa stvari, na velikim svjetskim rasprodajama moguće
je napuniti cijeli gepek.
Predsjednik Udruženja
potrošača RS Dragovan Petrović ispričao je da je u posljednjih dvadesetak godina
proputovao Evropu uzduž i
poprijeko te istakao da su i
njegova iskustva bila slična
u kupovinama na svjetskim
č “
”
Po velikim rasprodajama i strasti za kupovinom baš tih dana, najpoznatiji su Amerikanci.
Dan nakon Dana zahvalnosti, kada u Americi
zvanično počinju prava
rasprodajama.
- I danas nosim džemper
koji sam kupio na velikoj
rasprodaji u Londonu, a platio sam ga samo četiri funte dodao je Petrović.
On objašnjava da postoje
tri osnovna principa za organiziranje rasprodaja- kadatrgovcima ostane višak robe jer
prilikom kupovine nisu dobro procijenili tržište, odnosno konkurenciju i kupovnu
moć građana, zatim kriva
procjena trenda te roba kada
postane demode i na kraju visoka cijena koju su odredili.
- Da bi vratili novac u ci-
velika sniženja, dobio je
naziv i “crni petak”, i to
zbog žrtava u stampedima ljudi, ponajviše žena,
koje pokušavaju ući u
prodavnice i kupiti bagatelnu robu.
klus, trgovci su prinuđeni
da snize cijenu, ali kod nas
uvijek pokušavaju ostvariti
zaradu, pa makar ona bila
minimalna, za razliku od
svjetskih trgovačkih centara koji prodaju i ispod nabavne cijene. Naši trgovci su
mali i oni ne mogu ići takvom politikom, jer bi propali - dodao je Petrović.
U mnogim evropskim
centrima trgovac koji proda
robu ispod nabavne cijene
ima pravo na povrat PDV-a
u ovisnosti o tome koliko je
jeftinije dao robu. Također,
troškovi i uvjeti poslovanja
malih radnji kod nas i na Zapadu znatno se razlikuju,
kao i obim prometa, te je tako sedmični pazar našeg butika manji od dnevnog slične radnje u razvijenim evropskim centrima.
Istaknuta cijena
U Tržišnoj inspekciji objašnjavaju da je posljednjim
zakonskim rješenjima koja
reguliraju ovu oblast i kod
nas uvedeno dosta reda te je
zabranjeno na izloge stavljati da je u toku sniženje od 70
posto samo zato što je nekoliko artikala obuhvaćeno
takvim sniženjem.
- Ako je sva roba snižena
između 10 i 50 posto, onda se
mora označiti da je ukupno
sniženje 20 posto, dakle postotak prema ukupnoj robi
koja je na sniženju. Također,
obavezno je istaći cijenu robe prije i nakon sniženja - pojasnili su u Inspektoratu
RS.
B. SPASENIĆ
Milorad Bahilj, ministar u Vladi FBiH
š
Federalno ministarstvo
trgovine nedavno je Evropskoj komisiji uputilo prijedlog da u trgovačkim centrima u FBiH ravnomjerno
budu zastupljeni svi proizvođači.
Ministar Milorad Bahilj
kaže za “Dnevni avaz” da će
se prihvatanjem ovog prijedloga, ali i drugih podzakonskih akata koje je pripremilo Ministarstvo na čijem
je čelu, konačno omogućiti
ravnopravna tržišna utakmica za domaće proizvođače, koji su do sada bili
žrtve raznih mahinacija pojedinih tržnih centara.
- Za razliku od ranijih
odredbi da u tržnim centrima bude 50, pa 40 posto domaćih proizvoda, mi smo sada uputili prijedlog da ta
zastupljenost bude ravnom-
Bahilj: Optimistične najave
jerna i za ovdašnje i za strane
proizvođače. Ako Evropska
komisija prihvati ovaj prijedlog, mi ćemo odmah s već
spremnim drugim izmjenama u Zakonu o unutrašnjoj
trgovini ići prema Vladi
FBiH - ističe Bahilj.
On je uvjeren da će iz Brisela stići pozitivan odgovor
te naglašava da će aktuelni
zakon veoma značajne
promjene pretrpjeti i u članu 51., koji jasno precizira
termin nepoštene trgovine i
koji je, prema ministrovom
mišljenju, još značajniji od
procentualne zastupljenosti
domaćih proizvoda na policama tržnih centara.
- Do sada su pojedini trgovački centri od dobavljača
naplaćivali takoreći svaki
mig. Ranije su vlasnici trgovačkih centara određivali
cijenu dobavljačima, uslovljavali
ih
različitim
aranžmanima kroz koje su
odgađali plaćanje ili, što je
još gore, proizvođače primoravali na kompenzacioni
odnos pri plaćanju, a upravo
ovim definiranjem nepoštene trgovine sve te negativnosti bit će spriječene i novim zakonom zauvijek stavljene van snage - optimistično najavljuje Bahilj.
S. DEGIRMENDŽIĆ
teme
11
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
Ukratko
NA LICU MJESTA Ispovijest Azre Maci} nakon suprugove smrti
Miralem je umro jer nije
bio adekvatno lije~en
Niko nikada nije sporio da mu se sudi, ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo, ka`u u porodici
Miralem Maci}, protiv kojeg je u Sudu BiH vo|en postupak za zlo~ine nad srpskim civilima u Bradini 1992. godine,
nije umro na sumnjiv na~in, ali
ve} godinama nije adekvatno lije~en, iako je svima bila poznata njegova dijagnoza, potvrdila
je u ispovijesti za „Avaz“ Miralemova supruga Azra Maci}.
Miralem Maci} umro je prije nekoliko dana nakon operacije gu{tera~e u bolnici u Sarajevu, nakon {to je preba~en iz
zatvora u Busova~i u bolnicu u
Novoj Biloj. Advokat Du{ko
Tomi} njegovu smrt okarakterizirao je kao sumnjivu, a isto
je kazao i za smrt Enesa Tuca-
kovi}a i Jasmina Guske, koji su
tako|er umrli u kratkom roku.
Korektan odnos
Za vrijeme posjete ekipe
„Dnevnog avaza“, u ku}u
`alosti Maci}a u Konjicu stalno su pristizali rodbina i
prijatelji. Do~ekuju ih Miralemova supruga, djeca Alem
i Melinda te otac Re|o.
- Moj Miralem prije tri godine bio je u bolnici Konjicu i
tada mu je gu{tera~a krvarila.
Proveo je dva i po mjeseca na
lije~enju u bolnici. Primio je sedam doza krvi. Od tada vi{e nikada nije bio dobro, a to nam
je potvrdio i dr. Senad Butur-
Re|o Maci}: Mog sina vi{e nema
Otac Re|o, koji je jo{ u
{oku zbog preranog odlaska
sina, smatra da odgovornost za smrt snose Dr`avno
tu`ila{tvo i sud.
- Mog sina vi{e nema i ja
im to ne}u oprostiti. Ne}emo
nikoga tu`iti, ali je sramota
{to ga nisu pustili da nakon
12 godina do|e ku}i, ve} su
ga odmah uhapsili - nagla{ava Re|o Maci}.
Azra Maci}: Njegova bolest bila je ozbiljna
ovi}, koji je tada rekao da on nije za zatvor, nego za bolnicu.
Niko nikada nije sporio da
mu se sudi, ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo - poja{njava Azra Maci} i
dodaje da su svi ljekari prema
njenom suprugu imali korektan i vrlo profesionalan odnos.
Prema njenim rije~ima, Mi-
(Foto: B. Nizi})
Gra|ani na mezar donesu cvije}e ili polo`e vijenac
te u~enjem Fatihe i minutom
{utnje odaju po~ast bh. patrioti i jednom od najve}ih boraca za na{u zemlju.
Gruji} i Bojad`i} pred sudom
X Pred Dr`avnim sudom naredne sedmice
o krivici }e se izjasniti Slobodan Gruji}, optu`en za zlo~ine u Zvorniku, i Nihad Bo-
Belma Pojski}
500. posmatra~
X Be~ki institut za medicinu „Vienna Open Medical Institute“ ve} ~etiri
godine poti~e me|unarodnu razmjenu znanja, a
jedan od posmatra~a je i
kardiologinja Belma Pojski} iz BiH, javlja Onasa.
Be~ki institut za medicinu do sada je primio 499
posmatra~a, a 500. posmatra~ po redu je iz BiH.
Usvojena nova
esencijalna lista
U~enjem Fatihe odaju
po~ast bh. patrioti
Mezar Nijaza Durakovi}a, koji se nalazi u haremu
Ali-pa{ine d`amije u Sarajevu, i dalje obilazi veliki broj
gra|ana, ali i politi~kih i javnih li~nosti.
Priznanja
Vlada ZDK
Gra|ani i dalje posje}uju Durakovi}ev mezar
Na mezaru cvije}e i vijenci
Dr. Pojski}: Razmjena znanja
Durakovi} je umro u nedjelju od posljedica sr~anog
udara, a na d`enazi, koju je
predvodio reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}, bilo je nekoM. G.
liko hiljada ljudi.
jad`i}, kojem su na teret stavljeni zlo~ini u
Jablanici, javlja Fena. Izja{njenja o krivici
zakazana su za ~etvrtak, 9. februara.
ralem je 18. maja 2011. odslu`io
12-godi{nju kaznu za ratni
zlo~in u zatvoru u Mostaru, ali
je uhap{en istog dana kada je trebao biti pu{ten iz }elije.
Poziv prije smrti
- Nekoliko dana prije
smrti pozvao me i rekao da se
ne osje}a dobro i da do|em
(Foto: B. Nizi})
da se vidimo. Tu sve po~inje
- ka`e Maci}.
Nakon operacije u Sarajevu, na Abdominalnoj hirurgiji, on ubrzo umire.
- Saop}avaju mi da je do{lo
do krvarenja, nakon {to je
gu{tera~a pustila opasne otrove i razorila mu krvne sudove
- ka`e Maci}. A. DEDAJI]
X Vlada ZDK razmatrala
je i usvojila Nacrt zakona
o zakupu stana, po prijedlogu Ministarstva prostornog ure|enja, prometa i komunikacija i za{tite
okoli{a, javlja Onasa.
Ovim zakonom regulirana su prava zakupca kao i
stanodavca te nadzor nad
njegovom primjenom.
Na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada
ZDK usvojila je i novu
esencijalnu listu od 154
vrste lijekova.
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
PRIJEDOR Na 12 lokacija postavljen videonadzor
Lovci Gračanice odstrijelili vepra kapitalca
Gračanički lovci završili sezonu
šć
Trofej poklonili LD „Sava” u Orašju
Gračanički lovci iz lovačkih sekcija Gračanica,
Brijesnica Mala, Stjepan Polje, Trnovci, Džakule, Prijeko Brdo, nedavno su odstrijelili vepra-kapitalca, teškog
180 kilograma.
Lov je organizovan je u
lovnom području Šemunica
gdje su se veprovi namnožili,
pa su gračanički lovci organizirali više akcija u lov na ovu
štetočinu, koja je jesenas pričinila velike štete poljoprivrednicima u naseljima Lukavica, Malešići, Babići, Škahovi-
ca, Soko i Prijeko Brdo.
Iskusni lovci su se zarekli da završetak lova na vepra neće završiti bez ulova, u
čemu je najspretniji bio lovac Abas Mušić , član lovačke sekcije Džakule koji je
kapitalca ustrijelio.
Lovci Gračanice kapitalca su poklonili Lovačkom
društvu „Sava” u Orašju, odnosno predsjedniku lovačke
sekcije Oštra Luka” Peji Pejiću s kojima gračanički lovci imaju dugogodišnju saradnju.
H. Č.
ž ’ć ’
Neće biti nikavih zloupotreba ni snimanja privatnih površina, kaže Draško Đenadija
Uži dio Prijedora odnedavno se nalazi pod videonadzorom. Kamere postavljene na 12 lokacija, u glavnoj gradskoj ulici, na
kružnim tokovima i izlazima iz grada, će po riječima
Draška Đenadije, predsjednika Foruma za bezbjednost
zajednice u Prijedoru,
olakšati posao policiji i pomoći bezbjednosti u saobraćaju.
I mada Prijedorčani u
šali kažu da se zbog videonadzora “osjećaju kao u kući
Jedan od videonadzora na kružnom toku
Velikog brata” Đenadija
oštro upozorava da s videonadzorom čije je postavljanje, na prijedlog Foruma,
podržao Razvojni program
UN (UNDP) ne smije biti
nikakvih zloupotreba.
- Uskoro potpisujemo
Povelju o demokratskoj
upotrebi videonadzora u
EU čime se pridružujemo
Poražavajuće infomacije iz Goražda
U Goraždu je održana izvještajna skupština Saveza
dobitnika najvećih ratnih
priznanja BPK Goražde.
Od ukupno 86 odlikovanih pripadnika ARBiH i
MUP-a iz Goražda danas u
ovom gradu žive 63 porodice, od čega su 24 branitelja, a
ostalo porodice poginulih.
U potrazi za boljim uvjetima
života iz Goražda su odselile
23 porodice dobitnika najvećih ratnih priznanja.
- Jedan od problema koje
imamo je što jedan broj
naših članova još uvijek živi
u potkrovnim stanovima i
nema trajno rješeno stambeno pitanje. Očekujemo da u
ovoj godini riješimo njihov
status - kazao nam je predsjednik SDNRP BPK DervišHadžić.
Na sjednici je istaknuto
Sistem zaštićen
porodici desetak evropskih
gradova, potpisnica ove povelje, među kojim su i London i Đenova. Dakle, neće se
snimati ni jedna privatna
površina i sistem je strogo
zaštićen - naglašava Đenadija i dodaje da je ovaj projekt
kandidovan u cilju materijalnog jačanja policije.
Tako se i kompletan sis-
(Foto: D. Stojnić)
tem za praćenje nalazi u PS
Prijedor 1 a sistem će biti dostupan i Odsjeku za saobraćaj i Civilnoj zaštiti u Prijedoru.
Osim Prijedora projekt
videonadzora
vrijedan
100.000 maraka paralelno se
realizuje u još tri bh. opštine,
Sanskom Mostu, Višegradu
i Bratuncu.
M. Z.
Počela sa radom tvornica čokolade u Novom Radakovu
Č č
Sirovine stižu iz Belgije, a recepti za obradu su tajni
Hadžić: Nerješeno stambeno
pitanje
da će Goražde ove godine biti grad domaćin tradicionalnog druženja dobitnika najvećih ratnih priznanja iz cijele FBiH za što će biti neophodna podrška kantonalnih
iopćinskihvlasti.
Al. B.
Povodom rođenja Muhameda a. s.
ž !
ž" #
Dvanaestog Rebiu-l-evvela, koji se prema Hidžretskom kalendaru obilježava
kao dan rođenja poslanika
Muhameda a.s., medžlis Islamske zajednice Travnik
tradicionalno upriliči prigodan vjerski program.
Tako će se danas nakon
podne namaza u Hadži
Ali-begovoj džamiji proučiti mevlud i kulturno-vjerski program koji će izvesti
imami sa područja medžlisa.
Nakon toga najavljeno
je obraćanje muftije Travničkog magistra Nusreta ef.
Abdibegovića, koji će prisutne vjernike podsjetiti na
važnost i značaj ovog datuma u Hidžretskom kalendaru.
Obilježavanje rođenja
Muahmeda a.s. planirano je
i u ostalim džematima širom
medžlisa.
S. P.
Ručna izrada čokoladnih pralina
Proizvodnja slastica “u
krvi” je porodice Sagdati
više od pola vijeka. Lanac
poslastičarskih objekata i
proizvodnja kolača za trgovine već su uigrani, a kupci
za brend “Slastičarne Evropa” znaju u cijeloj državi.
Sredinom prošle godine
Zaim Sagdati po prijedlogu
prijatelja koji ima sličan biznis u Belgiji, nabavio je instalirao opremu za fabriku
čokolade. Nekoliko mjeseci
Poseban izgled, okus i pakovanje
njegov tim usavršava proizvodnju čokoladnih pralina i
konditorskih proizvoda baziranih na uvoznoj belgijskoj sirovini, da bi početkom ove godine iz pogona u
Novom Radakovu izašle prve količine proizvoda.
Dizajner
Saladin
Pašalić i ja smo došli do naziva Čokoladija - ChocoLadia,
a on je uradio dizajn pakovanja, znak i vizuelnu identifikaciju proizvoda. Kako god
je Slastičarna Evropa postala
brend, tako želimo da i njen
produkt, proizvodna linija
čokolada ChocoLadia bude
isto to - prepoznatljivo ime u
cijeloj državi. Nakon Zenice,
namjeravamo da svoje proizvode plasiramoi uSarajevu, a
onda Tuzli i drugim bh. gradovima -kazao namje Sagdati.
Prvi kupci neobičnih
ukrasnih pakovanja ekskluzivnih proizvoda uglavnom
su mladi, te oni koji žele primaoca obradovati, kako
proizvodom, tako i pakovanjem.
- Ovo nije masovna proizvodnja sa trake,nego se svaka
pralina i drugi proizvod pravi ručno, naravno uz kalupe i
tehniku, po posebnim receptima i uz zadovoljavanje
standarda kakve imaju
proizvodne linije u belgiji ili
drugim EU državama - kaže
Sagdati.
A. DŽONLIĆ
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
ORAŠJE Teška sudbina Stjepana Hajnala i Arifa Ismailovića
U Bosanski Brod nemaju se gdje i kome vratiti Nekadašnji borci
HVO-a prepušteni bijedi i neimaštini
Ako u 21. stoljeću neko
bolestan živi bez osnovnih
životnih uvjeta, više gladan
nego sit, bez krova nad glavom, a uz to se od početka
agresije na BiH borio za BiH,
onda se treba upitati kakva je
to država koja dopušta da neko umre u bijedi i neimaštini.
Upravo to godinama nakon završetka rata preživljavajudvojica saboracaiznekadašnje brigade HVO-a, Stjepan Hajnal (59) i Arif Ismailović (54), prognanici iz Bosanskog Broda kojima je u
tom gradu sve opljačkano i
porušeno.
Još se ne zna ko će biti sahranjivan
u Aleji velikana
Hajnal i Ismailović: Životare na minusima
Kad je “zakuhalo” u našoj
zemlji došao sam je braniti
jer sam imao dug prema Bosni. Došao sam braniti
Orašje, Posavinu, Bosnu.
Živio sam i nekako sve do
2004. godine kada mi je
umrla druga žena. Živjeli
smo po tuđim i napuštenim
kuća, a od tada nastaje pakao
u mom životu. Ovdje živim
bez ikakvih naknada. Nisam ranjen, nemam ličnih
dokumenata, a sve zdravstvene pretrage moram platiti kao i lijekove. Bolest me
tuče sa svih strana. Udavi
me astma, a izdaju me i noge.
ć
Prikupljaju granje za grijanje
Hajnal i Ismailović
najviše pomoći dobiju od
katoličke crkve bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i od srca
im se zahvaljuju, posebno samostanu u Tolisi.
Ma i nije čudo kada po ovoj
zimi hodam polubos, traljavih cipela – kazuje Hajnal.
Prodaju sjemenke
Dodaje da je prije rata nakupio 24 godine radnog
staža ida imakćerku izprvog
braka, ali ga ona ne pomaže.
- Imam kćerku u Americi, a tamo mi živi i bivša supruga s kojom sam se rastao
1996. godine. Ranjen sam
dva puta. Slomio sam nogu
pri bježanju. Nisam se godinama pravo okupao, a živim
od crkavice - kroz suze nam
priča Arif objašnjavajući da
spava u jakni i da je neki dan
završio u Hitnoj zbog bolesti bubrega.
Kažu kako zimi prodaju
sjemenke, a ljeti slamnate
šešire te tako zarade koju
marku.
N. TROGRLIĆ
Sve više gladnih divljih životinja u Donjoj Ljubiji kod Prijedora
š š š
Dosad su uglavnom samo bijesne lisice mirno i bez straha dolazile u naseljena mjesta
Lisicu, životinju koju je
do sada uglavnom viđala na
tv ekranima, Emsuda Imamović, mještanka Donje
Ljubije kod Prijedora, vidjela je uživo u svom dvorištu
u koje se štetočina doslovce
“ušetala”u sred bijela dana.
Na meti očito gladne lisice bile su Emsudine kokoši.
Jednu je rastrgala a drugu,
kada je Emsuda primijetila
da se nešto neobično zbiva
pred njenim kućnim vratima, ponijela sa sobom.
- Stajala je mirno u dvorištu s kokoškom među zubima. Onako šokirana zvala
sam supruga isina. Odmah su
došli. Sin joj je doslovce oteo
(Foto: M. Lugić)
Centralno gradsko groblje Banja Luka
Bez naknada
Dvojica zaboravljenih
boraca za BiH koji se nemaju
kome niti gdje vratiti danas
žive u brvnari omotanoj ceradom nedaleko od graničnog
prijelaza u Orašju. Životare
na minus deset stepeni, drhte
bez grijanja, osluškujući kroz
rupe između dasaka brvnare
zvuk sjeverca koji para uši gostiju u njihovom „domu“.
- Branio sam Hrvatsku.
Vrbanja: Izgradnja groblja sa krematorijem
Imamović u dvorištu gdje je vidjela lisicu
(Foto: D. Stojnić)
onu kokoš nakon čega je pobjegla. Vidjela sam je kako pretrčava cestu - priča Emsuda i
dodaje da je lisica izgledala
prilično jadno i mršavo.
Plaši se da nije bijesna,
jer je čula da samo takve lisice mirno i bez straha i u bilo
koje doba dana dolaze u naseljena mjesta.
- Ovo je prvi slučaj i sad
sam baš oprezna - kaže Emsuda kojoj je prije 15-tak dana
netragom nestalo nekoliko
kokošiju. Sad, nakonsusreta s
životinjom, vjeruje da nisu
ukradene, već da ih je odnijela lisica. Moguće i ona ista koju je vidjela u svom dvorištu.
M. ZGONJANIN
Prvi krematorij na području banjalučke regije bit će
izgrađen u naselju Vrbanja, u
sastavu Centralnog gradskog
groblja sa preko 4.200 novih
grobnih mjesta, Alejom velikana i zaslužnih građana sa
254 grobna mjesta, što bi trebalo da bude dovoljan kapacitet u narednih tridesetak
godina Banje Luke.
Grad još uvijek nema
pravilnik o tome ko će se
sahranjivati u aleji velikana
i zaslužnih građana, dok je
izgradnja krematorija planirana tek u završnoj fazi
projekta i najprije će se posvetiti pažnja samoj edukaciji građana, iako je stav svih
vjerskih zajednica gotovo
identičan.
Za sada nisu predviđne
veće cijene za grobna mjesta, od 500 do 1.000, zavisno
od uređenosti lokacije. Projekat izgradnje Centralnog
gradskog groblja u Banjoj
Luci, odnosno Vrbanji, naselju u kojem su Bošnjaci i
prijeratno i postratno većinsko stanovništvo, izvodi se u
tri faze.
Završetak prve faze radova trebao bi omogućiti i
prve sahrane do kraja ove
godine, a do 2017. godine i
kompletno završen projekt,
čija je vrijednost više desetina miliona maraka.
V. S.
Šta mi se (ne)sviđa u Žepču
- U Žepču mladi nemaju gotovo nikakve perspektive. Odnos gradskih vlasti
prema običnom čovjeku u
Žepču je na niskom nivou.
Jednostavno je zapostavljen i prepušten sam sebi.
Ne sviđa mi se što nam je
sport na vrlo niskim granama. Nešto se i pokušava na
ovom polju uraditi ali je to
trenutno sve preskromno.
Istakao bih kulturna
dešavanja. Uvijek se nešto
organizuje i radi na polju
kulture, pa svako može ponešto naći za sebe, posebno
najmlađi. Sviđa mi se što je
grad čist i mišljenja sam da
je po ovom pitanju svijest i
Amir Spahić, RVI
odnos Žepčaka na vrlo visokom nivou - kaže Amir
Spahić, RVI.
R. Ag.
”Dnevni avaz”
vas poziva
“Dnevnom avazu“,najtiražnijem bh. dnevnom
listu, potreban je honorarni saradnik iz Srebrenice
koji će pisati za rubrike crna hronika, unutrašnjopolitička, panorama i kultura.
Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona
mogu poslati na e-mail: panorama(avaz.ba, a oni
koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani.
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
VODOVOD Zbog loših cijevi svaka druga kap izgubi se u sistemu
Vrabac je tog dana izgubila oko
(Foto: M. Kadrić)
Godišnjica masakra na Dobrinji
đ
Minobacačke granate iz Lukavice ubile
devet, a ranile 16 Sarajlija
Polaganjem
cvijeća na mjestu masakra u ulici Oslobodilaca
Sarajeva do broja osam na
Dobrinji, danas će biti obilježena 18. godišnjica otkako
je od tri minobacačke granate,
ispaljene s agresorskih položaja
u Lukavici, ubijeno devet, a ranjeno 16 naših Milojević pokazuje mjesto tragedije
sugrađana.
ja znam kada sam izgubila
- Sjećam se da je dan bio oko i dobila geler u glavu.
lijep i sunčan. Žene iz Buča Nikada neću zaboraviti ni
Potoka donijele su zelen u sliku lijepe djevojke koja je
naš kraj jer su znale da mi na tražila čašu vode. Nakon što
Dobrinji imamo samo se napila, granata ju je ubila.
brašna. Iz okolnih zgrada Te me slike i danas progapokupile smo se kako bismo njaju - ističe Vrabac.
trampile robu jer su naše poTragediju na Dobrinji s
rodice bile željne povrća - prozora je posmatrao i
priča stanarka te ulice Nezi- Drenko Milojević. Prisjeća
ra Vrabac, vidno uznemire- se da je krvi bilo po cijelom
na prisjećajući se tog kob- parku.
nog dana kada je ranjena.
- Prva granata pala je u
Prema njenim riječima, blizini i ženesu se razbježale.
masakar se dogodio 24. av- Nakon deset minuta vratile
gusta 1994. godine, a ne da- su se da pokupe robu i taman
nas, kada na spomen-obi- što su u cekere počele trpati
lježju u parku iza zgrade, ono što nisu prodale, pala je
osim porodica i prijatelja, druga - priča Milojević.
cvijeće polažu i delegacije
Tog dana su ubijeni SeiKantona, Grada i Općine da Baličevac, Osman HebiNovi Grad.
bović, Emin Kolar, Enver
- Nije mi jasno zašto vlast Mustagrudić, Muškija Priignorira da se tragedija do- binja, Mirsad Spahić, Selma
godila u ljeto, a ne u hladnim Spahić, Aiša Šito i Jadranka
februarskim danima. Valjda Tendžera.
A. Na.
Iz Turističke zajednice KS preporučuju
!ć
Turistička zajednica Kantona Sarajevo ovog vikenda
građanima preporučuje zimsko jahanje na Faletićima, a u
organizaciji turističkeagencije “Inside”, čije se prostorije
nalaze u ulici Zelenih beretki.
Užitak je potpun i po snijegu
- Za sve ljubitelje konja i
prirode organiziramo izlete
jahanja u Faletićima, daleko
od gradske buke i svakodnevice, u prostoru idealnom za
ovu vrstu rekreacije. Ture se
organiziraju u pratnji stručnog vodiča koji će vam nastojatidočarati ljepotujahanjana
najbolji način. Prirodni ambijent, druženje i anegdote
naših vodiča predstavljat će
pravu poslasticu za sve naše
goste.
Vremenski uvjeti ne
predstavljaju nikakvu smetnju, a užitak je potpun i po
snijegu - kažu iz agencije.
Cijena izleta je 30 KM po
osobi i uključuje prijevoz,
stručnog vodiča i najam konja.
A. Na.
ž
Noćne redukcije vode ostat će na snazi sve dok cijevi ne budu zamijenjene, kaže Bakal
Sarajevski vodovodni
sistem datira još iz davne
1461. godine, a zbog neulaganja u obnovu dotrajalih i
šupljih cijevi svaka druga
kap vode izgubi se od izvorišta do česmi u gradskim i
padinskim naseljima! Prema podacima iz “Vodovoda
i kanalizacije” (ViK), svega
30 posto vode zahvaćene uz
pomoć pumpi distribuira se
do krajnjeg potrošača.
Poražavajući su i podaci
ViK-a da zbog lošeg poslovanja ove kompanije već 30
godina nije izdvajan novac
za kupovinu novih cijevi.
Zbog ovakve situacije najviše ispaštaju građani, i to u
užem dijelu grada, odnosno
od
Dolac-Malte
do
Bačaršije, gdje ima najviše
oštećenja.
- Dok ne bude urađena
rekonstrukcija mreže u
ovom dijelu grada, građani
će u noćnim satima imati redukcije, odnosno smanjivat
će se nivo pritiska vode. To
nije ništa novo, ovo je stara
priča jer svi znaju kakve cijevi imamo. Oni koji imaju hidrofore imat će vode,
međutim, problem će ostati
za stanare na višim spratovima - kazao je Salhudin Bakal, rukovodilac Službe za
Zbog neodržavanja mreže česti su kvarovi
U KS položeno 1.000
kilometara vodovodnih cijevi
Bakal: Stara priča
proizvodnju i distribuciju
vode u ViK-u.
Iako je situacija alarmantna, u kantonalnom budžetu
ima veoma malo novca za
obnovu mreže, zbog čega će
se, evidentno je, sve više na-
selja suočavati s redukcijama i nestašicama pitke vode.
- Za sada Kanton ima dva
prioritetna projekta. To je
dovođenje vode do Rakovice i Dobroševića, za šta se
novac osigurava od vodnih
(Foto: Arhiv “Avaza”)
naknada. Dio kredita koji
ćemo dobiti od Evropske
banke u iznosu od 30 miliona eura usmjerit ćemo i za sanaciju vodovodne mreže.
Kako bi se smanjili gubici u
mreži, prema našim procjenama, potrebno je u narednih deset godina izdvajati 10
miliona eura na godišnjem
nivou - kažu u Kantonu.
A. NALO
Komemoracija u KŠC povodom četvrte godišnjice od mučkog ubistva
ž Studentima i učenicima uručene stipendije iz Fonda “Denis Mrnjavac”
Četiri godine prošle su
od mučkog ubistva Denisa
Mrnjavca, učenika Katoličkog školskog centra “Sv.
Josip”, gdje je jučer
održana komemorativna
sjednica i uručene stipendije Fondacije “Denis Mrnjavac”. Denisova majka
Ana ni jučer nije mogla sakriti suze pričajući o sinu
koji je mučki ubijen u tramvaju kod Tehničke škole 5.
februara 2008. godine.
- Strašno je i pomisliti da
vam ujutro dijete s ruksakom ode u školu i da se ne
vrati kući. Otad je vrijeme
za mene stalo, jer više ne
živim, nego životarim, a
svaki dan za mene je težak,
bolan i mučan. Velika je
stvar što se Denisa sjećaju i
njegovi drugovi - rekla nam
je Ana Mrnjavac.
Ove godine ugovore u
stipendiranju potpisalo je
pet studenata koji će deset
mjeseci dobivati po 100
KM, dok će 22 učenika dobiti finansijsku potporu od
500 KM. Uz Denisove slike
iz djetinjstva i čitanje poezije, njegove školske kolege
još jednom su potvrdile da
ga neće zaboraviti.
- Njegova klupa jeste
Prikazane Denisove slike iz djetinjstva
Ž Stipendisti potpisali ugovore
Ivana Bilić, Denisova
školska drugarica, sjeća ga
se kao uvijek nasmijanog i
veselog mladića.
- Imao je najtopliji pogled, bio je izuzetno inteligentan, a posebno se
sjećam naše ekskurzije u
Italiju. Mi smo sada uglavnom na drugoj godini fakulteta, a znam da je govorio da bi volio studirati
elektrotehniku - kazala
nam je Bilić.
(Foto: S. Saletović)
prazna, ali je on i dalje u
našem razredu, u našim
srcima - napisao je neko od
njih.
Sveta misa i posjeta
Denisovom grobu u Lepenici bit će u nedjelju u 11
sati, a okupljanje na mjestu ubistva u ponedjeljak u
12 sati.
A. J.
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
PRIVATIZACIJA Ubrzane aktivnosti za kupovinu
Trgovina od 220.096 KM
’’ ć Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od
220.096,65 KM. Najveći
porast vrijednosti zabilježile su dionice HT-a, od
8,43 posto, i dostigle su cijenu od 9,65 KM, dok je najveći dnevni pad registrirao
ZIF “Euro-fond”, od 4,67
posto, čime je dostignuta
cijena od 1,43 KM.
Na kotaciji kompanija
promet je ostvaren dionicama “Bosnalijeka”, po kursu
od 7,88 KM. Na kotaciji
fondova najveći promet ostvaren je dionicama ZIF-a
“BIG investiciona grupa”
(6.507,35 KM), po kursu
od 3,55 KM. Na primarnom slobodnom tržištu
najveći promet ostvaren je
dionicama “BH Telecoma” (15.655,35 KM), po
kursu od 19,71KM.
’ ’
š
’
’
VRIJEDNOST INDEKSA
BIFX
0,15% M 1.472,59
SASX-10
1,24%
826,20
SASX-30
0,31%
948,18
M
M
Promet od 300.858 KM
Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane, kazao Topču
Turska nacionalna aviokompanija “Turkish Airlines”(THY) ubrzala je studije
za eventualno preuzimanje
poljskog avioprijevoznika
“LOT Polish Airlines”, a na
osnovu ranijeg zahtjeva poljske vlade da taj proces bude
ubrzan. Izjavioje topredsjednikuprave “Turkish Airlinesa” Hamdi Topču (Topcu),
prenose turski mediji.
On je kazao da je u decembru razgovarao s polj-
skim ministrom ekonomije
Valdemarom
Pavlakom
(Waldemar Pawlak) o privatizaciji LOT-a te da se ubrzo
namjerava sastati s poljskim
zvaničnicima kako bi procijenili prodaju.
- Nakon naše studije,
procijenili smo da bi LOT
bio profitabilna opcija. Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane kazao je Topču.
LOT, jedna od najstarij-
ih aviokompanija, osnovana je 1929. U problemima je
od 2008., kada je pretrpjela
262 miliona dolara gubitka
i kada je bila na rubu bankrota. Finansijski problemi kompaniju su primorali
na mjere štednje, a 2010.
broj radnih mjesta je smanjen za 400.
Poljska vlada u maju
prošle godine obećala je da će
privatizacija biti završena za
12 mjeseci, a zvaničnici ove
zemlje su stava da je privatizacija jedina šansa da kompanija opstane na tžištu.
Ranije se špekuliralo da su
za kupovinu zainteresirani
“Air France”i“Air China”.
Podsjećajući na “Turkishovo” širenje izvan Turske, mediji navode da je ovaj
avioprijevoznik bio zainteresiran za srbijanski “JAT
Airways”, ali i da trenutno
ima 49 posto udjela u “BH
Airlinesu”.
Na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od
300.858,06 KM. Na službenom berzanskom tržištu, lista B, najveći promet ostvaren je akcijama “Telekoma
Srpske” (65.108,35 KM), po
BIRS
FIRS
prosječnoj cijeni od 1,47 KM.
Među zatvorenim investicionim fondovima najveći
promet je ostvaren akcijama
ZIF-a “Euroinvestment fond” (19.373,40 KM), po prosječnoj cijeni od 9,40 KM.
VRIJEDNOST INDEKSA
1,19% M 819,83
0,53% M 1.760,77
Okončan 12-godišnji sudski proces
’!’ Sudski proces koji se vodio 12 godina u vezi s Fabrikom za preradu voća i povrća u stečaju “Frigos”
Čelić, napokon je okončan.
Presudom Kantonalnog suda u Tuzli pravo na izlučenje
imovine dobiva Općina
Čelić.
liona maraka. On dodaje da
će presuda omogućiti kvalitetniji iskorak ka novom pokretanju proizvodnje, za šta
su, osim novca, potrebne i
dobre ideje za pokretanje fabrike.
S tim u vezi održana je i
vanredna sjednica Općin-
nim povjeriocima da, ako to
žele, mogu ulagati u ponovno pokretanje proizvodnje u
fabrici.
Proteklih skoro deceniju
i po u krugu “Frigosa”
pričinjena je znatna materijalna šteta. O značaju fabrike za ovaj kraj govori poda-
”Željezara” Smederevo: Pregovori o prodaji
Nakon što su se Amerikanci povukli
’"’ ž
”Frigos”: Šteta od oko 20 miliona
Nakon što je završen
stečajni maraton, načelnik
Čelića Sead Muminović
kaže da je neradom fabrike
nastala šteta od oko 20 mi-
skog vijeća, na kojoj je zaključeno da ova općina, radi
pokretanja proizvodnje, treba uputiti poziv svim potencijalnim ulagačima i stečaj-
tak da je u njoj bilo angžirano 150 stalno zaposlenih,
300 sezonskih radnika i
5.000 kooperanata.
E. Dž.
Nakon što je američki
“US Steel” vratio srbijanskoj
vladi “Željezaru” u Smederevu, odmah su počeli pregovori o ponovnoj prodaji giganta, koji je svojim američkim
vlasnicima svakog mjeseca
donosio milionsku štetu.
Kao jedan od najozbiljnijih kupaca spominje se
najveća svjetska grupacija u
proizvodnji čelika, “Arcelor
Mittal”, koji ima proizvodni
pogon u Zenici te rudnik u
Ljubiji kod Prijedora.
Indijci su još 2003. godine bili zainteresirani za smederevsku željezaru, a “US
Steel” je u decembru direktno ponudio prodaju Lakšmiju Mitalu (Lakshmi
Mittal). Amerikanci su tada
tražili ukupno 300 miliona
dolara, ali je Mital bio spreman da plati 23 miliona, koliko su Amerikanci platili tu
državnu željezaru u stečaju.
Pregovori su prekinuti
oko Nove godine, nakon što
su Amerikanci ponudili
“najnižu cijenu” od 200 miliona dolara. Na kraju je
država Srbija kupila kompaniju za jedan dolar uz preuzimanje dugova i zadržavanje 5.400 radnih mjesta.
- Indijsko-britanski “Arcelor Mittal” i dalje spada u
najozbiljnije igrače za kupovinu smederevske željezare
- navode u Smederevu, prenose mediji.
A. Dž.
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
SANSKI MOST Dženaza 14-godišnjaku nastradalom u Švicarskoj
Rodbina i prijatelji u
haremu tominske
džamije pred tabutom
(Foto: M. Dedić)
Cvijetić-Koldžo: Osuđena na tri i po godine zatvora
Saopćenje iz KCUS-a
š
Amila Cvijetić-Koldžo obavljat će poslove
uz superviziju drugog ljekara
Nakon što je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu doktorica Amila Cvijetić-Koldžo
osuđena na tri godine i šest
mjeseci zatvora zbog krivičnog djela protiv zdravlja
ljudi, a u vezi sa nesavjesnim
liječenjem porodilje Svjetlane Zukić koja je umrla u
2007. godine, održana je vanredna sjednica Kolegija
generalnog direktora, saopćeno je iz Kliničkog centra
Univerziteta u Sarajevu
(KCUS).
Moguć otkaz
Amila Cvijetić-Koldžo je
odlukom Kolegija s Klinike
za ginekologiju i akušerstvo
premještena na Kliniku za
anesteziju i reanimaciju, gdje će obavljati poslove uz superviziju drugog ljekara.
- Po nastupanju pravosnažnosti presude i ukoliko
Cvijetić-Koldžo bude izrečena kazna zatvora u trajanju
dužem od tri mjeseca, KCUS
će donijeti prestanak ugovora o radu kako je propisano
zakonom - navodi se u
saopćenju.
KCUS je i 23. septembra
2008. godine, nakon što je podignuta optužnica protiv Cv-
ijetić-Koldžo pokrenuo postupak otkaza ugovora o radu.
Obustava postupka
- Poštujući obavezu konsultacije, obratili smo se Sindikatu KCUS-a. Sindikat je
dao mišljenje da se obustavi
postupak otkaza ugovora o
radu do pravosnažnog okončanja sudskog postupka, s
tim da se Cvijetić-Koldžo odredi obavljanje poslova ljekara specijaliste anesteziologa
uz superviziju drugog ljekara, što je i učinjeno - saopćeno
je iz ove ustanove.
Podsjećamo, premanavodima optužnice, Amila Cvijetić-Koldžo je sredinom jula
2007. godine kod Svjetlane
Zukić primijenila takozvanu
epiduralnu analgeziju kako
bi joj omogućila bezbolan porođaj, međutim, došlo je do
probijanja dure. Zukić je otpuštena na kućno liječenje,
iako je morala biti zadržana u
bolnici duže od24sata, adoktorica je u više navrata liječila
pacijenticu u njenom stanu,
te je u vrijeme dežurstva primala na Klinici radi davanja
takozvane krvne zakrpe.
Zbog takvog liječenja Zukić
je preminula 17. avgusta
2007. godine.
Am. K.
Posavski kanton
’
’
ć
Nakon subotnje krađe
službenog “passata” Vlade
Posavskog kantona koji je
koristio ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić, u ovom
kantonu u noći između srijede i četvrtka ukraden je još
jedan automobil iste marke,
vlasništvo 26-godišnjeg Josipa V. iz Domaljevca.
Automobil osječkih registarskih tablica ukraden je
ispred njegove porodične
kuće u ovom selu. Krađu
“passata” vlasnik je uočio u
četvrtak oko šest sati ujutro,
kada je i pozvao policiju.
Inspektori oraške Policijske uprave obavili su uviđaj,
nakončegasu okrađiskupocjenog automobila, proizvedenog 2004. godine, obavijestili
Graničnupoliciju BiH,susjedne policije u oba entiteta te
policiju Brčko Distrikta.
Ovo je osma krađa automobila od 3. oktobra prošle
godine, otkad je policija u
generalnom štrajku. Ta. T.
š M
Damir Jakovljević (19) iz Banje Luke uhapšen je 2. fe
bruara u Majevičkoj ulici u Banjoj Luci na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka. Za njim je bila raspisana centralna potjernici zbog teške krađe.
V. S.
č š
Din Kumalić s ocem, majkom i braćom živio u Mutencu kod Bazela Dječak
ukopan u Tomini, rodnom mjestu njegovog oca Ermina
U selu Tomina kod Sanskog Mosta jučer je nakon
džuma-namaza pred velikim brojem mještana i rodbine klanjana dženaza
14-godišnjem Dinu Kumaliću koji je smrtno stradao
30. januara u švicarskom
gradiću Mutenc kod Bazela.
Din Kumalić: Tragično
prekinuta mladost
Prema informacijama koje
smo dobili, dječak se bacio
pod voz koji je jurio velikom
brzinom prema Bazelu i na
mjestu ostao mrtav.
Roditelji su nekoliko sati
kasnije od policije saznali za
užasnu vijest. Ermin Kumalić je u policijskoj stanici
prepoznao školsku torbu sina, nakon čega mu je pozlilo
Navodni razlog strašne
dječakove odluke je loša ocjena u školi, ali to niko ne
može potvrditi. Iza dječaka
nije ostalo oproštajno pismo
niti bilo kakva poruka.
Bio voljen
Ovaj tihi i povučeni
14-godišnjak, kako smo saznali, nije volio poraze i znao
se naljutiti i kad izgubi igricu na računaru. Bio je voljen
i mažen i tim prije je šok
zbog njegovog užasnog kraja još veći.
Na trijemu tominske
džamije jučer je u tišini postavljen tabut s tijelom nesretnog dječaka, mezimca
Ermina i Have Kumalić, koji imaju još dvojicu starijih
sinova. Nekoliko imama
proučilo je dovu Dinu Kumaliću, dječaku kojem je
tragična sudbina odredila
da mladi život okonča na
željezničkim šinama, a posljednje počivalište nađe u
rodnom mjestu svoga oca.
- Draga braćo, ovaj slučaj
velik je sam za sebe. On je
upozorenje i opomena, a na
nama je da razumijemo i
prihvatimo te zamolimo Allaha, dž. š., da se smiluje
ovom našem merhumu - rekao je lokalni imam i dodao
Potresno: Jasmin je redao daske, oca Ermina su pridržavali
kako sabur treba pomoći porodici tragično nastradalog
dječaka.
Nošen na rukama
Nakon što je klanjana
dženaza, dječakov tabut
preuzeli su njegov stariji brat
Jasmin Kumalić s ocem Erminom i bratom Elvirom.
Tabut je nošen na rukama
brojnih prijateljai rodbinedo
mezara, gdje su prisutni pridržavali očajnog dječakovog
oca.Tihi jecaj Ermina Kumalića i grčeviti zagrljaj sa
sinovima potresao je prisutne.
Plakao je neutješno i Erminov
brat Habib, sanski poduzetnik
koji je Dina neizmjerno volio.
Porodica Kumalić živjela
je bez problema u skoro idiličnim uvjetima. Imaju kuću u
Švicarskoj i svi su zaposleni.
Otac je vozač autobusa, majka
radi u tvornicilijekova, a stariji
sin Jasmin je vozač tramvaja.
Tragičan kraj najmlađeg Erminovog sina preko noći je iz
temelja promijenio njihov
do tada sretan život.
M. DEDIĆ
Epilog akcije “Kubikus” u Banjoj Luci
ć Specijalno tužilaštvo RS
zaključilo je sporazume o
priznanju krivice s Darijom
Brkićem, osumnjičenim za
organiziranje nedozvoljenih igara na sreću, te Naumom Golićem i Mirjanom
Jočić, osumnjičenima za
zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja u poma-
ganju, saopćeno je jučer iz
ovog tužilaštva.Sporazumima je predviđeno da Brkiću
bude izrečena kazna zatvora
u trajanju od šest mjeseci i
oduzeta imovinska korist
pribavljena izvršenjem krivičnog djela u ukupnom iznosu od 500.000 maraka.
Goliću je predviđena
kazna zatvora u trajanju od
četiri mjeseca i oduzimanje
imovinske koristi u ukupnom iznosu od 6.000 maraka, a Jočić, koja je bila inspektor Republičke uprave
RS za igre na sreću, šest mjeseci zatvora.
Tužilaštvo je predložilo i
da se osumnjičenima ukine
mjera pritvora.Brkić, Golić
i Jočić uhapšeni su u akciji
policije RS “Kubikus” u okviru sprečavanja ilegalnog
kockanja, u kojoj je
uhapšeno više od deset osoba i oduzeto 270.000 maraka, te pet skupocjenih automobila, čija je vrednost oko
400.000 maraka.
V. S.
crna hronika
17
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
ISTRAGA Obdukcijom rasvijetljene okolnosti smrti Karla Sterna
Amerikanac se ubio
iz tre}eg poku{aja
Ubodni kanal no`a vodi ta~no u srce, a pored njega sam na{ao jo{ dva
probna ubodna mjesta, kazao je doktor Hamza @ujo
Ameri~ki dr`avljanin
pod imenom Klark Randolf Stern (54) (Clark Randolph Stern), koji je u srijedu
oko 14 sati prona|en mrtav
u dvori{tu ku}e u ulici
Kra~ule na broju 12 na sarajevskoj Ba{~ar{iji, po~inio
je samoubistvo. To je pokazala obdukcija koju je ju~er
obavio vje{tak medicinske
struke dr. Hamza @ujo.
Amerikanac se ubio iz
tre}eg poku{aja. Naime, prije nego {to je no`em pogodio pravo u srce, on se dva
puta ranio u podru~ju grudnog ko{a.
Sarajevski sud potvrdio optu`nicu
Tarik Poturovi}
dao parcelu sestri
Zijada Turkovi}a
Op}inski sud Sarajevo
potvrdio je optu`nicu Kantonalnog tu`ila{tva kojom
se Tarik Poturovi} (62),
biv{i {ef Slu`be za komunalne poslove i investicije
Op}ine Stari Grad u Sarajevu, tereti za krivi~no djelo
krivotvorenja
slu`bene
isprave.
Potpisao rje{enje
Detalj s uvi|aja na sarajevskoj Ba{~ar{iji
Obdukcija je potvrdila
sumnje u samoubistvo, na
{to su ukazivali i odre|eni
tragovi prona|eni jo{ na samom po~etku istrage.
Javnost je {okirana ~injenicom da je ameri~ki turista, nakon provedenih
skoro tri mjeseca u Saraje-
ma~ke. Derbasani je u Sarajevu ve} 11 godina i, kako nam
je kazao, ovdje `ivi i radi kao
turisti~ki vodi~.
Bio razveden
Klark Stern: U obilasku
Trebevi}a
Derbasani: Ne mogu vjerovati da je to uradio
vu, odlu~io da se ubije nekoliko dana prije povratka
u Va{ington. Motivi njegovog samoubistva nikome
nisu poznati.
Sternov jedini prijatelj
bio je Ibrahim Derbasani, koji je i sam dr`avljanin Nje-
- Ja ne vjerujem da se on
ubio! To mi je nelogi~no.
Mi smo se upoznali prije tri
mjeseca i lijepo se dru`ili.
Klark jeste bio povu~en i
~udan ~ovjek, ali ne mogu
zamisliti da je to uradio.
Pri~ao mi je da je bio razveden i da je veoma nesretan
~ovjek. Jako mi ga je `ao govori nam Derbasani.
Karl Randolf Stern ro|en je i nastanjen u Va{ingtonu, a u Sarajevo je do{ao
krajem oktobra pro{le godine kao turista. Prema rije~ima Derbasanija, Klark je
pijanista, a u Ameriku se namjeravao vratiti idu}eg
L. K. ^.
~etvrtka.
Donja Mahala kod Ora{ja
Provaljeno u ku}e bra}e Matuzovi}
U selu Donja Mahala
kod Ora{ja provaljeno je u
porodi~ne ku}e bra}e Matuzovi}.
- U ku}e mog kom{ije
Krunoslava i njegovog brata
Marijana lopovi su provalili
u no}i jer se u selu oko pono}i gasi uli~na rasvjeta, {to
je za njih, uz {trajk policije,
prava pogodnost. Primijetili
smo otvorena balkonska vrata na Marijanovoj ku}i i
znali smo da je rije~ o provali. Odmah smo pozvali policiju i ubrzo smo otkrili da je
provaljeno i u ku}u njegovog brata Krunoslava, koja
Turkovi}: Otvorio ljetnu ba{tu
Vo|a zlo~ina~ke organizacije
otvorio ljetnu ba{tu
Okon~an nalaz
- Svi nalazi ukazuju da
se ~ovjek sam ubio. Ubodni
kanal vodi ta~no u srce, a
pored njega sam na{ao jo{
dva probna ubodna mjesta
- kazao nam je dr. @ujo.
Klark Stern prona|en je
s no`em u grudnom ko{u u
dvori{tu ku}e u kojoj je `ivio
kao turista u unajmljenoj sobi. Iako je u prvi mah izgledalo kao da je Sterna presrela
i ubila nepoznata osoba, sada
vi{e nema dileme.
Poturovi}: Potpisao rje{enje
se nalazi u istom dvori{tu ka`e nam kom{ija pokradene bra}e Marko Evi}.
Bra}a Matuzovi} ve} godinama rade u Austriji, a
ku}i dolaze povremeno, koriste}i godi{nje odmore, {to su
provalnici o~igledno znali.
Tokom na{e posjete
uvi|aj su obavljali inspektori ora{ke Policijske uprave.
Saznali smo da je iz jedne od
oplja~kanih ku}a, navodno,
odnesen skupocjeni TV prijemnik. Dok se vlasnici ne
vrate iz inozemstva, ostat }e
nepoznato {ta su lopovi ukrali iz njihovih ku}a. Ta. T.
Poturovi} je, naime, optu`en da je u maju 2007. godine potpisao la`no rje{enje kojim Op}ina Stari Grad
Muneveri Hasan, sestri Zijada Turkovi}a, dodjeljuje
na kori{tenje parcelu u ulici Mustaj-pa{in mejdan.
Svrha dodjeljivanja parcele je postavljanje ljetne
ba{te koja je bila vlasni{tvo
Zijada Turkovi}a. Rje{enje
koje je potpisao Poturovi}
nije pro{lo kroz protokol, a
vje{tak grafolog, kako saznajemo, nesporno je utvrdio da je na rje{enju Poturovi}ev potpis. Turkovi}eva
ljetna ba{ta kasnije je uklonjena.
Izvr{en pretres
Sporno rje{enje je prona|ano i ~itav slu~aj otkriven kada je po nalogu
Tu`ila{tva BiH u septembru 2010. godine pretresena Turkovi}eva ku}a
zbog sumnje da je vo|a
zlo~ina~ke organizacije te
da je naredio ubistva Vernera Ajdarija, Marija Toli}a, Mithata Meki}a te
dr`avljanke Bolivije Marije
Salas-Kortez (Cortez).
Optu`nicu je podigao
kantonalni tu`ilac Sanin
Am. K.
Boguni}.
Dileri privedeni u Tuzli
Prona|en 21 paketi} marihuane
U Lukavcu su uhap{ene
dvije osobe kod kojih je prona|en 21 paketi} marihuane i
takozvani d`oint, saop}eno je
iz Ministarstva unutra{njih
poslova Tuzlanskog kantona.
Uhap{eni su A. D. (23),
kod kojeg je prona|eno 17
paketi}a i d`oint, i H. B.
(19), koji je uza sebe imao
~etiri paketi}a marihuane.
Materija u paketi}ima poslana je na vje{ta~enje.
O ovom doga|aju obavije{ten je kantonalni tu`ilac,
a policija nastavlja rad na
spre~avanju i suzbijanju
zloupotrebe opojnih droga.
Demolirana lova~ka ku}a
X Nepoznati vandal uni{tio je imovinu lova~ke sekcije
Kostr~ koja djeluje u sklopu lova~kog udru`enja „Sava“ iz Ora{ja. Predsjednik ove sekcije ju~er je obavijestio lokalnu policiju da je nepoznati vandal polupao
stakla i uni{tio imovinu sekcije.
- Tragamo za po~iniocem koji je polupao stakla na prozorima lova~ke ku}e i betonskom kockom o{tetio ulazna vrata objekta koja je ga|ao. Ne znamo motive koji
su naveli po~inioca na izvr{enje krivi~nog djela
o{te}enja tu|e stvari - kratko su kazali iz Policijske staTa. T.
nice u Ora{ju.
Hap{enje u Lakta{ima
Ukrao suho meso iz supermarketa
Ku}e bra}e Matuzovi} u Donjoj Mahali
(Foto: T. Trogrli})
Ozren Mrgud (49) iz Lakta{a ju~er je saslu{an u banjalu~koj policiji i uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu kra|e bit }e predat
nadle`nom tu`ila{tvu. On je
24. januara iz supermarketa u
Lakta{ima ukrao suhomesnate proizvode u vrijednosti
V. S.
od oko 190 maraka.
18
Subota, 4. februar/velja~a 2012.
oglasi
Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INA BIHA]
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BIHA]
Na osnovu ~lana 35. Pravila JU Centar socijalni rad Biha}, a u
vezi sa ~lanom 6. i 7. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni
rad Biha}, Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Biha}, na
sjednici odr`anoj dana 23. 01. 2012. godine, donio je Odluke
broj 01-35-184-1-1/12 i 01-35-185-1-1/12 o raspisivanju
KONKURSA
za popunjavanje upra`njenog radnog mjesta i prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Biha}
I. soc. radnik (V[S) - 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme
II. pripravnik, dipl. soc. radnik (VSS) - 1 (jedan) izvr{ilac na
odre|eno vrijeme uz zasnivanje radnog odnosa
Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o radu („Sl. novine
FBiH“, broj 43/99, 32/00 i 29/03) koje kandidati pod rednim br. I
i II trebaju ispunjavati, kandidat pod rednim br. 1 treba da ispunjava i sljede}e posebne uvjete:
- V[S/VI stepen slo`enosti zanimanja, Vi{a {kola za socijalne
radnike
- 1 godina radnog iskustva
- Polo`en stru~ni upravni ispit
Ostali posebni uvjeti koje moraju ispunjavati oba kandidata su:
- Poznavanje rada na ra~unaru
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
THE UNA - SANA CANTON
BIHAC MUNICIPALITY
PI WELFARE CENTER OF BIHAC
Uz prijavu na konkurs, sa kra}om biografijom, kandidati pod rednim br. I i II du`ni su dostaviti dokaze o ispunjavanju op}ih
uvjeta, kao i ispunjavanju posebnih uvjeta, i to:
- dokaz o stru~noj spremi (ovjerena kopija diplome)
- potvrda o radnom iskustvu (isklju~ivo za kandidata pod red.
br. 1)
- uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu - ovjerenu
kopiju (isklju~ivo za kandidata pod red. br. 1)
- certifikat o osposobljenosti za rad na ra~unaru (ovjerena kopija)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne
starije od 6 mjeseci).
Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja u radni odnos.
Konkurs za prijem u radni odnos za poziciju I i II ostaje otvoren
15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Prijave dostaviti na adresu: JU Centar za socijalni rad Biha}, ulica Fra Joze Valenti}a 3., sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS
- NE OTVARAJ“
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Tel. +387 37 229 710 - Fax. +387 37 229 712
Ulica Fra Joze Valenti}a br. 3; ID 4263005840002
web adresa: csrbihac.najkool.com - [email protected]
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
SARAJEVO Dramatična intervencija u naselju Aneks
č
Nevenka Kovačević (74) jedva davala znake života Ostala je siroče nakon preživljenog
logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu, tvrdi komšija Rifet Pašić
Usamljenu staricu Nevenku Kovačević (74), koja je
jedva davala znakove života,
prekjučer su iz njenog stana u
uliciMuftije Džabića na broju
6 spasili sarajevski vatrogasci.
Nakon što se ova 74-godišnja žena nije javljala na telefon svojoj sestri, alarmirana je Nevenkina komšinica
Enisa Halilović, na čije se kucanje Kovačević nije odazivala. Tako su pozvane policija i Profesionalna vatrogasna
brigada Kantona Sarajevo,
čiji su vatrogasci kroz prozor
stana ušli u dom starice, koja
je jedva disala.
Teško stanje
Kovačević je primljena
na Odjel intenzivne njege
Pašić: Imala je težak život
Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” i u teškom je
zdravstvenom stanju, potvrdila nam je doktorica Izeta
Kurbašić.
Nevenka nije imala lagodan život.
Kako nam je kazao njen
komšija Rifet Pašić, ostala je
siroče nakon golgote koju je
preživjela za vrijeme Drugog svjetskog rata.
- Nevenka mi je ispričala
da je preživjela logor Jasenovac i da ju je tamo usvojila izvjesna neudata Ankica Pašalić. Ona ju je prihvatila kao
svoje dijete, othranila je,
iškolovala... Nevenki sam
pomagao koliko sam mogao
- kazao je Pašić.
Vatrogasni dom u Ljubiji
Ljubija kod Prijedora
č
Ljepoja Novak (41) iz
Ljubije kod Prijedora uhapšen je zbog sumnje da je
počinio krivično djelo krađa. On je, naime, ukrao nekoliko mesinganih ploča s
imenima poginulih boraca
iz Narodnooslobodilačkog
rata, a koje su se nalazile na
zidu Vatrogasnog doma u
Zarobljeni u stanu
Njena prijateljica Enisa
Halilović potvrdila je da je
Ankica usvojila Nevenku te
nam ispričala da joj je ona
često znala tužnim glasom
kazati “e, moja Enisa, svašta
sam ti ja preživjela!”.
U posljednje vrijeme,
nažalost, sve su češći slučajevi da policija i vatrogasci
spašavaju usamljene starije
osobe, koje su bolesne i iznemogle ostale zarobljene u
stanu ili kući. Identičan
slučaj desio se i sredinom ja-
(Foto: D. Stojnić)
Ljubiji.
Nakon saslušanja Ljepoja, koji je policiji odranije
poznat po sličnim krivičnim
djelima, pušten je na slobodu. Protiv njega je policija iz
Ljubije podnijela izvještaj
nadležnom tužilaštvu za
počinjenu krađu.
M. Z.
Vidovice kod Orašja
Zgrada na Aneksu: Ušli kroz prozor
nuara, kada je u polusvjesnom stanju iz stana na Moj-
(Foto: S. Saletović)
mulu spašen 70-godišnji
Ahmed Pinić.
L. K. Č.
Istraga o spektakularnoj pljački firme “Selming”
Nepoznata osoba je u Crkvi sv. Vida u selu Vidovice
kod Orašja ukrao novčanice
iz crkvenih kasa, saopćeno
je iz Kantonalnog MUP-a u
Orašju.
Neslužbeno saznajemo
da je župnik Župe sv. Vida,
vlč. Josip Senjak policiju o
krađi novca obavijestio u četvrtak popodne, nakon čega
je obavljen uviđaj.
Župnik je prijavio da je
kradljivac ušao u unutrašnjost crkve i nasilno otvorio
crkvene kase. Prema izjavi
vlč. Senjaka, lopov je ukrao
oko stotinu maraka. Ta. T.
U centru Viteza
č đ !"# Pljačkaši probušili rupu na zidu samoposluge
Provalnici koji su 27. decembra 2011. godine, probušivši rupu u zidu, spektakularno iz prostorija firme
“Selming”, koja se nalazi u
ulici Safeta Zajke u Rajlovcu
kod Sarajeva, ukrali 269.000
maraka, jošnisu pohapšeni.
- U pogledu krivičnog
djela teške krađe nadležni
kantonalni tužilac u saradnji
s MUP-om Kantona Sarajevo vrši određeneradnje usvrhu otkrivanja počinioca, međutim, dosadašnji rezultati
istrage ne ukazuju na konkretnu osobu kao počinioca
ovog krivičnog djela - kazala
nam je Jasmina Omićević,
portparol Kantonalnog tužilaštva.
Policajci su tokom uviđaja izuzeli sve tragove kao i
snimak s videonadzora na
kojem je zabilježena krađa.
Saslušani su svjedoci kao i
vlasnik firme Nusret Balaš.
Vatrogasci u jednom od stanova Crnogorke
$ %
Uviđaj ispred samoposluge iza koje su pljačkaši probušili rupu
Pripadnicima Odjela kriminalističke policije također je naloženo da se provjeri i poslovanje preduzeća,
pregledaju finansijske knjige kako bi se, eventualno, utvrdilo porijeklo ukradenog
novca.
Preduzeće “Selming” osnovano je 1989. godine i bavi
se izvođenjem završnih radova u građevinarstvu te trgovinomi ugostiteljstvom.Firma
ima 14 stalno zaposlenih rad-
nika. Ova firma je bila angažirana na sanaciji glavnog
ulaznog hola u zgradu Fabrike duhana Sarajevo kao i na
mnogim radovimana naplatnim kućicama u Visokom i
Podlugovima.
Ad. A.
Vatrogasci iz Viteza u srijedu su oko 7.30 sati dobili
dojavu da na zgradi zvanoj
Crnogorka u centru grada
gori dimnjak, a među stanarima je zavladala panika. Vatrogasci, koje je predvodio
zamjenik komandira Muharem Ćupina, odmah su se
našli na licu mjesta i započeli
s intervencijom. Požar je
ubrzo lokaliziran, a potpuno
je ugašen oko 10 sati.
Na nekoliko stanova u
zgradi pričinjena je manja
materijalna šteta. Iz oba vatrogasna društva u Vitezu još
jedanput su apelirali na
građane da redovno kontroliraju i čiste dimnjake na
stambenim objektima, posebno višespratnim zgradama, kako bi se izbjegle ovakve vrste požara.
S. P.
20
Subota, 4. februar/velja~a 2012.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KONJICU
Broj: 56 0 I 031022 10 I
Konjic, 05. 01. 2012. godine
OP]INSKI SUD U KONJICU, sudija Elis Sultani}, u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja: RAIFFEISEN BANK BH dd,
Glavna filijala Mostar, protiv izvr{enika: 1. Maksumi} Enesa iz Konjica, 2. Maksumi} Jasmina iz Sarajeva i 3. Petrovi} Dragana iz Mostara, radi naplate nov~anog potra`ivanja, vsp. 39.137,90 KM, dana 05. 01. 2012. godine, donio
je slijede}i
ZAKLJU^AK
o prodaji nepokretnosti
1. Na prijedlog tra`itelja izvr{enja, nastavlja se odlo`eni izvr{ni postupak,
2. Zakazuje se ro~i{te za tre}u prodaju nekretnina izvr{enika Petrovi} Dragana, i to: nekretnina upisanih u ZK. ul. broj 550 K.O. Podora{ac, {to u naravi predstavlja:
- k~. 527/1., zvana „Ba{ta“, u naravi dvori{te povr{ine 234 m2, stambena zgrada 1., povr{ine 87 m2, pomo}na
zgrada 2., povr{ine 20 m2, pomo}na zgrada 3., povr{ine 11 m2 i pomo}na zgrada 4., povr{ine 13 m2,
sve sa upisanim pravom vlasni{tva u korist Petrovi} (Petra) Dragan, sa dijelom od 1/1.
Nekretnina koja je predmet prodaje prodavat }e se metodom usmenog javnog nadmetanja.
3. Na nekretninama je upisano zalo`no pravo u korist tra`itelja izvr{enja: Raiffeisen bank BH dd Glavna filijala Mostar po rje{enju o izvr{enju Op}inskog suda u Konjicu broj: 56 0 I 031022 10 I od 30. 09. 2010. godine, te predbilje`ba prava vlasni{tva u korist Maksumi} Jasmina, sina Enesa po Ugovoru o prodaji nekretnina od 09. 04. 2009.
godine, broj OPU-IP 32/2009. Nekretnina se nalazi u mjestu Podora{ac, oko 7 km sjeverno od Konjica, uz magistralni put M 17, prema Sarajevu.
4. Tr`i{na vrijednost nekretnina iz stava 1. ovog zaklju~ka utvr|ena je nalazom stalnog sudskog vje{taka: Habibija
Fuada iz Konjica od 19. 03. 2009. godine u iznosu od 137.780,00 KM. Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se mo`e bez ograni~enja u odnosu na utr|enu vrijednosti iz st. 3. ovog zaklju~ka.
5. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 10.000,00 KM. Osiguranje se upla}uje na depozitni ra~un Op}inskog suda u Konjicu kod Union banke
dd Sarajevo, broj 10 200 800000 13987. Prije po~etka nadmetanja kupci su du`ni sudu predati dokaz da su platili
osiguranje. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah
nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~.
6. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku koji }e se odrediti na ro~i{tu za prodaju, i koji ne}e biti du`i od 30 dana od dana dono{enja zaklju~ka o progla{enju prodaje ponu|a~u koji je progla{en kupcem. Ukoliko ponu|a~ koji je progla{en kupcem ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom
odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova
pravila i na tre}eg ponu|a~a. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, sud }e oglasiti da prvo ro~i{te nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te.
7. Tro{kove poreza i taksi u vezi sa prodajom nekretnine pla}a kupac.
8. Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`at }e se dana: UTORAK, 07. 02. 2012. godine, u 11.45 sati, u zgradi Op}inskog suda u Konjicu, soba broj 8, sprast/kat I.
9. Ovaj zaklju~ak objavi}e se na oglasnoj tabli suda, a stranke mogu o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima
javnog informisanja ili na drugi na~in.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek. (~lan 12. st. 6. ZIP-a).
Sudija
Elis Sultani}
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP „Vilenica - Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik br. 06/12 donesene na 70
(sedamdesetoj) redovnoj sjednici odr`anoj 26. 01. 2012. godine u skladu sa odredbama ~lana 8. Zakona o javnim
preduze}ima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 8/05) i ~lana 11 Statuta JP „VILENICA -VODOVOD“ d.o.o. Nadzorni odbor raspisuje:
KONKURS
za izbor i imenovanje direktora preduze}a
Nadzorni odbor JP „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik raspisuje Konkurs za imenovanje:
Direktora JP „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik.
Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa Zakonom.
Sa izbranim kandidatom zaklju~uje se Ugovor kojim }e se urediti prava i obaveze, pla}a i ostale naknade u skladu
sa va`e}im propisima.
Opis pozicije direktora:
Direktor JP „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik obavlja poslove glavnog menad`era dru{tva i u skladu s tim
obavlja sve poslove predvi|ene Zakonom, Statutom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguli{u
ovu oblast.
Kandidat za imenovanje direktora mora ispunjavati sljede}e op}e uslove:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da ispunjava Zakonom o radu propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa,
- da nije otpu{ten s posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana
objavljivanja konkursa.
- da ne vr{i funckiju u politi~koj stranci u smislu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima
- da ne obavlja du`nost, aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu
interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“ br. 70/08)
Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove:
- da posjeduje visoku ili vi{u stru~nu spremu dru{tvenog, pravnog ili ekonomskog smjera,
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima,
- da ponude Program razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine,
- da posjeduje rukovodne i organizacijske sposobnosti,
- da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak.
Uz prijavu na konkurs potrebna je slijede}a dokumetnacija (orginal ili ovjerena kopija):
- kra}u biografiju sa op}im podacima i poslovnim rezultatima (kratak izvje{taj o dosada{njem radu) drugim podacima i kontakt telefon.
- rodni list i ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte,
- ovjerenu kopiju diplome,
- dokaz o radnom iskustvu na rukovode}im poslovima,
- program rada i razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak,
- dokaz da kandidat u posljednjih 5 godina nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup za radnje nespojive sa poslovima direktora preduze}a.
- potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci.
- potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja du`nost, aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba
interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“ br. 70/08).
Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju.
Prijave sa tra`enim dokumentima potrebno je dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu:
JP „VILENICA - VODOVOD“ d.o.o. Novi Travnik, Nadzornom odboru, Ul. Kalinska bb Novi Travnik u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.
Na koverti nazna~iti „Prijava na konkurs za imenovanje direktora JP „Vilenica - Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik
„NE OTVARATI“
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Predsjednik Nadzornog odbora
oglasi
Dnevni avaz
subota, 4. februar/velja~a 2012.
Potra`ite na kioscima
JU NARODNA BIBLIOTEKA - ODJEL DJE^IJA BIBLIOTEKA
MOSTAR
- UPRAVNI ODBOR Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Narodne biblioteke Mostar
broj: 01-20/2012. od 31. 01. 2012. godine, a u skladu sa ~lanom 22. Pravila JU Narodne biblioteke Mostar - Odjel dje~ija biblioteka Mostar, raspisuje se
U novom broju ’Va{e kuharice’ donosimo:
Ekonomi~na trpeza
z Fina, a jeftina jela
Predla`emo
Slasna {truca
ili pljeskavica s
kajmakom
Valentinovo
kod ku}e
z
KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom i Pravilima JU Narodne biblioteke Mostar,
kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove i to:
- da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u (V[S),
Glavno jelo
rustikalni ki{,
a za desert
bar{unasta srca
Recepti za sva
vremena
z
- da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva (VSS), odnosno pet (5) godina radnog iskustva u struci (V[S),
- da ima polo`en stru~ni ispit u bibliote~koj djelatnosti,
- da ima sklonost za kulturno-umjetni~ki, te kreativni rad i znanost,
- da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti, kao i sposobnosti za savjesno i
odgovorno obavljanje du`nosti direktora.
Potrebna dokumentacija:
- prijava sa biografijom,
- diploma,
- rodni list
- uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte,
- uvjerenje o neka`njavanju i da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak,
- ovjerenu izjavu, da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava BiH
- potvrda o radnom sta`u,
Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od {est
(6) mjeseci.
Prijin kola~,
rahvanija,
livena baklava
z
z
Specijaliteti
koji }e vas
vratiti u `ivot
Sve sa
mljevenim
mesom
z
Vrijeme je za ~aj
Od Japana do
Velike Britanije
Izbor i imenovanje direktora vr{i se na period od 4 (~etiri) godine.
Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor, bit }e obavljen razgovor.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja,
- Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljati li~no ili putem po{te na adresu:
JU Narodna biblioteka - Odjel dje~ija biblioteka Mostar, ul. M. Tita bb sa naznakom za
Upravni odbor - Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Predsjednik Upravnog odbora
I u ovom broju uz 106 novih recepata, nudimo pregr{t
zanimljivih ~lanaka, kulinarskih savjeta i trikova
21
Ukratko
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
č
AFERE Sarkozi na udaru, jer je potrošio 40.000 eura poreznog novca
Nestalo novca
M
''
Mađarska nacionalna
aviokompanija “Malev”
jučer je, poslije 66 godina
skoro stalnog rada, obustavila letove, izjavio je izvršni
direktor prijevoznika Loran Limburger, prenosi
AFP. Kompanija je prizemljila avione zbog nestašice svježeg novca mjesec
nakon što je Evropska unija naredila da vrati uzetu
pomoć i dan poslije odluke
vlade da zaštiti kompaniju
od kreditora uvođenjem
vanrednog moratorija.
Pnom Pen
M
Crvenom Kmeru
doživotni zatvor
Vrhovni sud u Pnom
Penu osudio je komandanta najvećeg tajnog zatvora
Crvenih Kmera Kaing Guenk Eava na doživotni zatvor zbog njegovih “šokantnih i gnusnih” zločina nad
kambodžanskim narodom.
Bio je upravnik zatvora
Tuol Sleng i priznao je da je
nadgledao mučenje zatvorenika, a potom ih slao na
pogubljenje na “poljima
smrti”. Presuda je konačna.
Grčka
Pjer otrovao stomak u Ukrajini, a Sarkozi odmah
poslao luksuznu letjelicu da ga vrati kući
Predsjednik Francuske
Nikola Sarkozi (Nicolas
Sarkozy) ponovo se našao
na udaru kritika javnosti
nakon što je potrošio skoro
40.000 eura poreznog novca
kako bi se njegov bolesni sin
luksuznim avionom vratio
iz Ukrajine, prenosi AFP.
Sarkozijev sin Pjer (Pier-
re, 26), koji radi kao DJ, razbolio se neposredno prije
svognastupa 24.januara ujednom noćnom klubu u Odesi. Pjer se požalio na stomačne probleme i odveden
je u bolnicu, gdje je ustanovljeno da se otrovao hranom.
Iako nije bilo ništa
strašno, Sarkozi je odmah iz
toriji Kosova.
Na konferenciji za novinare u sjedištu NATO-a
Rasmusen je opisao stanje
na sjeveru Kosova kao “stabilno, ali krhko”, uz primjedbu da je predstavnicima
međunarodnih misija sloboda kretanja “ograničena”.
Razmjena vatre
Rasmusen: Ne vraćati se na prošlost
Naglasio je da se problemi
na Kosovu “ne mogu
rješavati samo vojnim sredstvima”.
- Stoga ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i
Prištine. Niko ne dobiva povratkom na tenzije iz prošlosti - kazao je on.
Na primjedbu jednog
novinara da se dijalog vodi o
tehničkim pitanjima, dok su
problemi koje je spomenuo
politički, Rasmusen je odgovorio da “nisu rijetki
slučajevi da tehnički razgovori prirodno evoluiraju u
političke”.
Najveći dio dvodnevnog
zasjedanja ministri su posvetili situaciji u Afganistanu, posebno nakon što je
Francuska odlučila da svoje
trupe povuče iz te zemlje do
kraja 2013., godinu prije ranije dogovorenog roka.
Generalni sekretar Alijanse demantirao je da će
američke trupe do kraja sljedeće godine obustaviti borbene operacije u Afganistanu iako je to ranije najavio
američki ministar odbrane
Leon Paneta (Panetta).
Šć M
M
U razmjeni vatre s turskim snagama sigurnosti
na jugoistoku zemlje, gdje
su Kurdi većinsko stanovništvo, ubijeno je pet
kurdskih pobunjenika,
javio je AFP, pozivajući se
na izjave lokalnih funkcionera. Razmjena vatre
povedena je nakon što su
pripadnici terorističke
PKK odbili zahtjev turskih snaga da se predaju.
voz Sarkozijevog sina.
Sarkozi je insistirao na
tome da je platio 7.632 eura
za troškove liječenja sina, ali
je korištenje aviona plaćeno
poreznim novcem.
Francuski list “Le Canard
Enchaine” objavio je da bi let
mogao biti plaćen poreznim
novcem samo u slučaju da se
radio javnominteresui dase
Pjer trebao vratiti kući
običnim avionom.
Inače, Sarkozi i njegova
supruga često su kritizirani zbog trošenja novca, naročito na skupa putovanja i
svoj privatni avion.
Prijetnje smrću mandataru
Ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine
Generalni sekretar Sjevernoatlantskog
saveza
Anders Fog Rasmusen izjavio je jučer, na kraju zasjedanja ministara odbrane
zemalja članica NATO-a u
Briselu, da je neophodno
ponovo uspostaviti slobodu kretanja na cijeloj teri-
poslodavaca u Grčkoj odbacili su zahtjeve za smanjenje plaća u privatnom
sektoru uprkos pritisku
kreditora,koji suzavrijeme
pregovora o dodatnoj pomoći toj prezaduženoj zemlji zatražili uvođenje novih mjera štednje. U pismu
sindikata i poslodavaca
upućenom vladi u Atini,
navedeno je da su se oni
složili da ne smanjuju minimalnu plaću, prenosi AP.
Ubijeno pet
pobunjenika
Pariza
poslao
predsjednički avion u Odesu da vrati
sina kući.
Mediji su odmah objavili vijest o tome da je avion
kojim se voze predsjednici i
ministri, korišten za prije-
Generalni sekretar NATO-a
M
Ne pristaju na
manje
plaće
Sindikati i udruženja
Pjer Sarkozi: Tata odmah reagirao
Južnoafrička policija
otkrila je osobu koja bi mogla biti odbjegli krijumčar
narkotika Darko Šarić,
piše podgorička štampa.
- Južna Afrika provjerit
će s Interpolom i policijom
u Srbiji i Crnoj Gori da li je
u pitanju osoba optužena
za šverc narkotika - kazao
je portparol južnoafričke
službe za borbu protiv organiziranog
kriminala
Mekintš Polela.
Polela je za podgorički
“Dan” kazao da se osoba za
koju južnoafrička policija
vjeruje da bi mogla biti od-
bjegli Šarić, najvjerovatnije
nalazi u blizini Kejptauna.
- Ta osoba nije
uhapšena, ali je predmet
naše pažnje i, kada se obave
provjere s Interpolom i
vlastima Srbije i Crne Gore, preduzet ćemo daljnje
mjere - rekao je on.
Janša: Policija već poduzela mjere
' ' š
Slovenska demokratska
stranka (SDS) prijavila je
policiji prijetnje smrću
mandataru za sastav nove
vlade, predsjedniku stranke
Janezu Janši, izrečene u anonimnom pismu, pristiglom
na sjedište stranke.
Stranka podsjeća da je
Janša slične prijetnje u anonimnom pismu dobio prije
tri sedmice pa je policiji dala
saglasnost za krivični progon nepoznatog počinioca.
Ljubljanska
policijska
uprava saopćila je da je
upoznata sa slučajem i da već
provodi potrebne mjere.
Mediji su objavili i fotokopiju pisma, potpisanog s
“Bin Laden”, koje je poslato
iz Celja, a pisano je pisaćom
mašinom.
Anonimna osoba, koja se
potpisala kao “Bin Laden”,
prijeti smrću Janši i njego-
voj porodici, tvrdeći da je
Janša “domobranska vucibatina”, koju treba “strijeljati”. Upozorava da novi
mandatar treba biti naročito
oprezan kada sam odlazi na
poslovna putovanja.
Slovenski “Bin Laden”
tvrdi da je Janša došao do
mandata za sastav vlade mimo volje birača nakon što je
njegova stranka izgubila izbore te da je Janša bio
uključen u “mafijaške poslove” šverca oružja u vrijeme raspada Jugoslavije i da
je optužen u korupcijskoj
aferi “Patria”.
Agencija STA navela je
da je trend slanja anonimnih pisama i prijetnji smrću
političarima sve češći u Sloveniji s obzirom na to da su
slične pošiljke nedavno stigle na adrese još dvije stranke.
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
Ukratko
PRIJETI LI RAT Izjave visokih zvaničnika i novinskih izvještaja ukazuju na pripreme
Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu, maju ili junu, objavio “Washigton Post”
Barak i Paneta:
Isti tajming
sali kao zonu imuniteta, da
počne gradnju bombe - napisao je komentator “Washington Posta” Dejvid Ignacius
(David Ignatius).
Kasnije su novinari pitali
Panetu osporava li stavove
iznesene u komentaru.
Značajan signal
- Šta ja mislim i šta ja vidim, smatram da je to oblast
koja pripada meni i nikome
drugom - odgovorio je ministar, dodavši da je Izrael
javno rekao da razmatra vojnu akciju protiv Irana.
CNN je potvrdio zabrinutost Panete, pozvavši se
na jednog anonimnog zvaničnika administracije.
Komentator “Washington Posta” dodaje da Bijela
kuća nije odlučila tačno kako će Sjedinjene Američke
Države odgovoriti ako
Kasno otkrili
Dodao je da mnogi analitičari vjeruju da će suprotstavljanje nuklearnom Iranu biti mnogo kompliciranije i opasnije i da će koštati
Faksimil komentara iz “Washington Posta”
Hamnei u turbetu Imama Homeija u povodu godišnjice revolucije
Na najnovije poruke
Zapada jučer je odgovorio
ajatolah Ali Hamnei.
- Iran će odgovoriti na
sve vojne ili prijetnje naftnim embargom, provodeći vlastite prijetnje. Prijetnje će se okrenuti na
štetu (onih koji ih propagiraju). Neka Amerikanci i ostali znaju, a oni
to i znaju, da pred prijetnjama ratom i prijet-
njama (embarga) naftom i
mi imamo svoje prijetnje,
koje ćemo provesti kada za
to dođe vrijeme.
Prijete nam uz izjave
da su “sve opcije na stolu”,
ali svaki rat bit će deset
puta gori za SAD nego
njihove prijetnje, koje pokazuju njihovu nemoć.
Prijetnje i napad na Iran
nanijet će štetu Americi.
Sankcije neće imati nikak-
vog utjecaja na našu
odlučnost da nastavimo s
nuklearnim razvojem. Ne
bojim se da kažem da
ćemo podržati i pomoći
svaku zemlju ili grupu koja želi da se suprotstavi
cionističkom režimu - kazao je ajatolah Hamnei.
Inače, Iran je jučer obilježio 33. godišnjicu od islamske revolucije 1979.
godine.
mnogo više života nego akcija koja bi se danas preduzela.
- Ko god kaže kasnije, otkrit će da je to isuviše kasno naglasio je Barak, prenose
izraelski mediji.
Izraelski lideri nagovijestili su više puta spremnost da napadnu Iran iako su
govorili da im više odgovara
diplomatsko rješenje.
Američki dnevnik “Washington Post”objavio je jučer
da je ministar odbrane SAD
Leon Paneta (panetta) zabrinut, jer je sve izvjesnije da će
Izrael u narednih nekoliko
mjeseci izvesti napad na Iran.
- Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael
napadne Iran u aprilu, maju
ili junu, prije nego što Iran
uđe u ono što su Izraelci opi-
Izraelci napadnu.
- Vrlo brzo, plaše se Izraelci, Iran će prikupiti dovoljno
obogaćenog urana u postrojenjima duboko ispod zemlje
da napravi oružje, i tada bi ih
samo SAD mogle zaustaviti
vojno - piše u tekstu.
Novinar “Jerusalem Posta” smatra da je Paneta
došao do zaključka da bi Izrael uskoro mogao napasti Iran najvjerovatnije iz razgovora s izraelskim kolegom
Ehudom Barakom, s kim se
od jula prošle godine više
puta sastao.
”Washington Post” također navodi da je odgađanje zajedničke izraelsko-američke vojne vježbe
možda signal skorog izraelskog napada.
Egipćani poslije haosa nakon utakmice traže hitan prijenos vlasti
ć U glavnom gradu Kairu
hiljade ljudi su u noći sa četvrtka na petak ostale na ulicama poslije cjelodnevnih
okršaja sa snagama reda. Demonstranti su došli pred ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje je policija upotrijebila suzavac protiv njih.
Demonstranti su zahtijevali da se ubrzaju demokratske reforme i da se skrati
proces za raspisivanje predsjedničkih izbora i predaja
vlasti civilima.
- Ovo nije bila sportska
nesreća nego vojni masakr optužuju građani vojne vlasti.
Objavljeni su i zvanični
podaci da je opozicija, na čelu
s islamistima, osvojila većinu
glasova na vanrednim izborima u Egiptu, dobivši 34 mjesta u 50-članom parlamentu.
Tužilaštvo na Floridi
saopćilo je da je Amerikanac Samir Osmakac (25),
porijeklom s Kosova, optužen da je namjeravao
upotrijebiti oružje za masovno uništavanje u sklopu zavjere ekstremista,
prenosi AP. Osmakaca su
7. januara uhapsili federalni agenti prilikom kupovine eksplozivnih naprava i
vatrenog oružja od jednog
tajnog agenta.
Kreditne stope
Istraga protiv
banaka
Švicarska komisija za
konkurenciju saopćila je
da je pokrenula istragu o
mogućem monopolskom
ponašanju dvanaest banaka, uključujući dvije najveće švicarske finansijske
institucije UBS i “Credit
Swiss”. Banke se sumnjiče
da su tajno dogovarale izmjenu ključnih kreditnih
stopa i uvjeta trgovanja u
okviru terminskih ugovora, prenosi agencija AP.
Beograd
DS obilježio
22Demokratska
godine stranka
Srbije jučer je predstavljanjem novog sajta obilježila 22 godine od obnavljanja stranke, uz poruku
da je spremna da vodi
Srbiju i u budućnosti, jer
za to ima i program i ljude
koji mogu da ga provedu.
Potpredsjednica DS-a Jelena Trivan izjavila je da
se ta stranka kandidira da
vodi Srbiju i u budućnosti
“ne zato što ne može bez
vlasti nego zato što ima
kredibilan program”.
Đijabao poručio
Kina ne želi
kupiti Evropu
Kina nema ni namjeru
ni mogućnosti da “kupi”
Evropu, izjavio je kineski
premijer Ven Đijabao na
ekonomskom forumu u
Kantonu. Ističući želju
svoje zemlje da pomogne
Evropi da prebrodi finansijsku krizu, rekao je da
“neki misle da to znači da
Kina želi dakupiEvropu”,
prenosi agencija AFP.
M
Dvije osobe su ubijene, a
više od 400 ljudi je povrijeđeno u demonstracijama
širom Egipta, organiziranim
povodom pogibije 74 osobe
na fudbalskoj utakmici u Porto Saidu. Očevici su izjavili da
su demonstranti pokušali provalitiu policijskustanicui daje
policija koristila bojevu municiju. Pojedinci su uzvikivali
parole protiv vojske.
ž
M
ć Zavjera u SAD
M
Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da
se mora razmotriti vojna akcija protiv Islamske Republike Iran ako sankcije ne budu
djelovale, ocijenivši da o tome sve više jača međunarodna svijest.
- Danas, za razliku od prošlosti, postoji široko međunarodnouvjerenje daje odvitalnog značaja spriječiti Iran
da postane nuklearan i da ni
odjedne opcijene trebaodustati. Ako sankcije ne mogu da
zaustave iranski nuklearni
program, bit će potrebno da
se razmotri preduzimanje
akcije - kaže Barak.
M
Kairo: Vojska mora otići
24
Subota, 4. februar/velja~a 2012.
oglasi
Dnevni avaz
Potra`ite na kioscima
Firat Çelik
@enska srca
slama turski
Matthew
McConaughey!
Tuba Büyüküstün,
postala majka
Engin
Akyürek
Glumac
velikog
srca
Dvostruka
sre}a za Asi
Hazal Kaya
Odrasla sam u sukobu
izme|u
roditelja!
Mauricio Islas
Uloga
fudbalera
je veliki
izazov!
Anahi
„Navu~ena“ na
plasti~ne operacije?
Stana Kati} i Nathan Fillion
iz serije „Castle“
Ljubav i izvan
kamera?!
Zvijezde o zvijezdama
Koga ~eka novac, a koga ljubav...
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Bosanskopodrinjski kanton Gora`de
OP]INA [email protected]
Na~elnik op}ine Gora`de
Broj: 02-31-302
Gora`de, 02. 02. 2012. godine
Na osnovu ~lana 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu FBiH („Slu`bene novine FBiH“ br. 25/03), ~lana 4. Odluke o gra|evinskom
zemlji{tu („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ br. 7/04) i ~lana 35. Statuta Op}ine Gora`de („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ broj: 13/07), Na~elnik Op}ine Gora`de raspisuje
KONKURS
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini
radi privo|enja trajnoj namjeni
I PREDMET KONKURSA
- Dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta dr`avne svojine radi privo|enja krajnjoj namjeni, kako slijedi:
A) - Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata i to:
1) Gra|evinska parcela u ul. Ibrahima Popovi}a, u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.~. 991 KO Gora`de II; povr{ine 1.079
m2, dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti prizemlje + 3
sprata, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.
- Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 71.730,00 KM od ~ega:
- Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 32.370,00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2, {to za 1.312,00 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 39.360,00 KM.
2) Gra|evinska parcela u ul. 43. drinske brigade, u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.~. 752/1 i dio k.~. 752/2 KO Gora`de
II, ukupne povr{ine 383 m2, dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade
spratnosti podrum + prizemlje + 7 spratova + mansarda, a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.
- Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 118.010,00 KM od ~ega:
- Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 15.320,00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 2.852,50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 102.690,00 KM.
B) - Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje gara`e i parking prostora i to:
1) Gra|evinska parcela u ul. Jusufa Duhovi}a, u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.~. 2178/1, KO Gora`de I, ukupne povr{ine 910 m2, dr`avna svojima i korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta - 39 gara`a i 31
parking prostora, spratnost gara`e - suteren, a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.
- Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 57.148,00 KM od ~ega:
- Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 22.750,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 955,50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 34.398,00 KM.
2) Gra|evinska parcela u ul. 1. maj, u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.~. 1969/1 KO Gora`de 1, ukupne povr{ine 806 m2,
dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta - 34 gara`e i 34 parking prostora,
spratnost gara`e - suteren, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.
- Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 45.539,00 KM od ~ega:
- Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 20.150,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2, {to za 846,30 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 25.389,00 KM.
C) - Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje poslovnih objekata
u nizu, i to:
1) Gra|evinska parcela u ul. Jusufa Duhov}a (7 poslovnih prostora), u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.~. 2178/1, KO Gora`de I, ukupne povr{ine 320 m2, dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u
nizu, spratnost visoko prizemlje, a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.
- Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 15.891,20 KM od ~ega:
- Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 8.000,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 219,20 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 7.891,20 KM.
2) Gra|evinska parcela u ul. 1. maj (10 poslovnih prostora) u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.~. 1952, KO Gora`de I, ukupne povr{ine 443 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu, spratnost suteren + prizemlje, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.
- Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 21.707,00 KM od ~ega:
- Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 11.075,00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemji{ta (renta) 30 KM/1 m2, {to za 354,40 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 10.632,00 KM.
D) - Dodjela na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta radi izgradnje ~etiri poslovna objekta
u nizu, i to:
1) Gra|evinske parcele br. 1 do 4, koje se nalaze u ul. Ferida Dizdarevi}a, a u katastarskom operatu su ozna~ene kao dio k.~. 706/1
KO Gora`de II, povr{ine 30 m2 po jednoj gra|evinskoj parceli, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja ~etiri poslovna objekta u nizu, spratnost - prizemlje, a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta, prema kopiji plana
sa ucrtanom dispozicijom gra|evinskih parcela.
- Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. 1. iznosi ukupno: 2.064,00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine
gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1.200,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog
zemlj{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864,00 KM,
- Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. 2. iznosi ukupno: 2.064,00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine
gra|evinskog zemlji{ta (naknada, ranijem vlasniku) iznosi 1.200,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog
zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864,00 KM,
- Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. 3 iznosi ukupno: 2.064,00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine
gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1.200,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog
zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864,00 KM,
- Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. 4. iznosi ukupno: 2.064,00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine
gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1.200,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog
zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864,00 KM,
II NAKNADA
Po~etni iznosi naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te odre|ene su u skladu sa Odlukom koja reguli{e ovu oblast.
III OBAVEZE
Obaveza budu}eg investitora koji je stekao pravo gra|enja putem konkursa je da obezbijedi izvedbeni projekt, izra|en prema izdatoj
urbanisti~koj saglasnosti.
Investitor je du`an o svom tro{ku izvr{iti ure|enje gra|evinskog zemlji{ta (pripremanje i opremanje), prema uslovima koji budu dati
u urbanisti~koj saglasnosti, koju je investitor du`an pribaviti prije izrade projektne dokumentacije.
Budu}i investitor gubi pravo kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja, ste~enog putem konkursa u slijede}im slu~ajevima:
- ako u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli na kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta, ne izvr{i obavezu pla}anja
naknade za dodijeljeno zemlji{te,
- ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja, ne podnese zahtjev
za izdavanje odobrenja za gra|enje,
- ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje, ne izvede prete`an dio radova na gra|evini, kako je
propisano zakonom.
IV USLOVI KONKURSA
Za dodjelu na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje stambeno-poslovnih
objekata, poslovnih objekata u nizu, gara`a i parking prostora, na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka i pravna lica.
Prijave se podnose u pismenoj formi i obavezno sadr`e:
- Ta~an naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra i identifikacionim brojem, odnosno li~ne podatke sa mati~nim brojem i adresom za fizi~ka lica,
- iznos ponu|ene naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te, s tim {to po~etni iznos ponude ne mo`e biti manji od iznosa naknada iz ta~ke II,
- ta~na naznaka na koju gra|evinsku parcelu se prijava odnosi,
- rok zavr{etka izgradnje objekta,
- uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponu|a~a - za pravna lica,
- dokaz o uplati kaucije u iznosu od 3% od po~etne cijene.
U~esnik Konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata, poslovnih
objekata u nizu, gara`a i parking prostora, du`an je uz prijavu, uplatiti na ra~un Op}ine Gora`de broj: 1610000092630161, koji je
otvoren kod Raiffeisen banke Filijala Gora`de ili na blagajni Op}ine Gora`de iznos od 3% od po~etne cijene za dodijeljeno zemlji{te
(iz ta~ke II) sa oznakom „Za u~e{}e na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta“.
U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos sredstava za kauciju, a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom
}e se ura~unati kao pla}eni dio naknade.
Upla}eni iznos naknade za kauciju ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude ili kome se utvrdi da je
izgubio pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja.
V. KRITERIJI ZA DODJELU
Predmetne gra|evinske parcele dodijelit }e se onim pravnim ili fizi~kim licima koji ponude najvi{i iznos naknade za dodijeljeno zemlji{te u odnosu na po~etni iznos naknade.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima (original ili ovjerene fotokopije, kojim se dokazuju ~injenice na osnovu kojih se utvr|uje lista prvenstva), podnose se li~no na protokol u {alter sali zgrade Op}ine Gora`de - Centar za pru`anje usluga gra|anima ili putem
po{te preporu~eno u zatvorenoj koverti, na adresu Op}ine Gora`de, ul. Mar{ala Tita br. 2 sa naznakom - NE OTVARAJ (prijava na
konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta).
Obrazac prijave na konkurs mo`e se preuzeti u kancelariji br. 37 zgrade Op}ine Gora`de.
Otvaranje prijave izvr{it }e konkursa komisija u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa.
Izabrani kandidat bit }e pismeno obavije{ten o rezultatima konkursa u roku od 8 dana po zaklju~enju konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu FBiH i na oglasnoj tabli Op}ine Gora`de, a obavje{tenje o konkursu objavit }e se i putem Kantonalne televizije BPK-a Gora`de.
Sastavni dio Konkursa su izvodi iz Regulacionih planova sa prikazanim polo`ajem gra|evinskih parcela i dispozicijom objekata.
Poslove provo|enja konkursa obavljat }e op}inska Slu`ba nadle`na za imovinsko-pravne poslove Op}ine Gora`de.
Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u imovinsko-pravnoj slu`bi Op}ine Gora`de - kancelarija broj 37, ili
putem telefona br. 038-221-002 lokal 246.
Na~elnik op}ine Gora`de:
mr. Ramovi} Muhamed
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
ć Jedan muškarac s Tajvana umro je dok je igrao videoigrice
u internet-kafiću, a desetine drugih posjetilaca još su
satima nastavile sa svojom razonodom, nesvjesne da sjede u
blizini leša.
On je u kafić došao u utorak navečer prema lokalnom
vremenu, a njegovo ukočeno tijelo, kako sjedi u stolici s ispruženim rukama, konobarica je primijetila tek sljedeće
noći.
M
M
Međunarodni tim astronoma saopćio je da je otkrio
četvrtu planetu izvan našeg Sunčevog sistema na kojoj bi život mogao biti moguć. Temperature na ovoj planeti, udaljenoj 22 svjetlosne godine od Zemlje, ukazuju na
mogućnost postojanja vode i života.
Oko zvijezde GJ 667C kruže najmanje tri planete, od
kojih je jedna dovoljno blizu da apsorbira isto toliko energije i svjetlosti kao i Zemlja.
PLANOVI Na Tajvanu počinje gradnja spektakularne kule
Lin i Emeli: Napokon zajedno
Sestre živjele u blizini
Ako je suditi prema najnovijim trendovima u arhitekturi, reklo bi se da su
stručnjaci inspiraciju potražili u magiji - čine da velike stvari budu nevidljive.
Upravo se ovim vodio
arhitekta Su Fudžimoto,
koji planira da na Tajvanu
napravi toranj od providnih zidova, koji omogućavaju da se kroz njih vidi panorama grada.Prema riječima
upućenih, zidovi će izgledati poput zavjese od mreže.
U ovom trenutku internacionalna kompanija
“GDS Practice” priprema
se da uradi proračune i
procjenu svega što je potrebno kako bi ovaj toranj
bio izgrađen.
Iako na prvim slikama
toranj izgleda kao da je napravljen od kristala i prožet
zatamnjenim sjajem, stručnjaci uvjeravajuda će“Eco
Tower” biti sagrađen korištenjem optičke tehnologije, koja imamogućnost da
privremeno nestane i na taj
način sakrije ekstenzivne
kulturne, zabavne i sportske aktivnosti.
Oni dodaju i to da žele
napraviti građevinu koja
će na najljepši način prikazivati globalnu zajednicu.
Očekuje se da toranj
bude završen 2014. godine, a imat će površinu od
145.500 kvadratnih metara, dok će visina ove građevine biti 450 metara.
”Eco Tower” bit će sagrađen
korištenjem optičke tehnologije,
koja ima mogućnost da
privremeno nestane
Nakon 28 godina razdvojenosti, dvije sestre blizanke
iz Indonezije ponovno su zajedno. Skoro tri decenije živjele su uŠvedskoj udaljene samo nekoliko kilometara jedna od druge. Sestre su razdvojili jošudjetinjstvu, 1983., kada je svaku od njih usvojila
druga porodica. Do prije go-
Amerikanku zapalio momak
Očajna majka iz Klivlenda bila je prisiljena baciti
svog sina kroz prozor sa drugog sprata nakon što ju je za
vrijeme svađe momak zapalio dok je dijete držala u naručju. Kevin Ford svađao se
s Tifani Louson (Tiffany
Lawson) zbog stanarine koju je ona, navodno, dugovala, a zatim ju je polio benzinom za upaljače i zapalio, ne
mareći za to što u rukama
ž
Juoti je prisustvom na skupovima podržala partiju MNS na općinskim izborima
Juoti na skupu
njih postavljaju iritirajuća
pitanja, a sigurna sam da ne
bih postala poznata da nisam najmanja žena na svijetu - rekla je Juoti.
On ima samo 5,5 kilograma i pati od vrste patuljastog
rasta koja se zove ahondroplazija. Zbog toga je prestala
rasti nakon prvog rođenda-
drži 18-mjesečnog sina.
Žena je odjurila prema
prozoru i, namjeravajući da
ga spasi, bacila sina susjedima koji su se ispod prozora
okupili kada su čuli njezinu
vrisku. Uspjela je ugasiti vatru koja ju je zahvatila te je sa
sinom prevezena u bolnicu.
U padu nakon skoka kroz
prozor slomila je ruku, a zadobila je i opekotine. Beba
nije povrijeđena. Ford je
uhapšen nakon petosatnog
lova po gradu.
Probna vožnja
Indijka se društveno angažirala
Juoti Amdž (18), koja je
visoka samo 62,8 centimetara, podržala je partiju MNS
uoči izbora u Mumbaiju u Indiji i pokazala da ima visoke
ambicije za bavljenje politikom. Nju su na njenom prethodnom rođendanu zvaničnici Ginisove knjige rekorda zvanično proglasili najmanjom ženom na svijetu.
Juoti je svojim prisustvom na predizbornim skupovima podržala partiju na
općinskim izborima. Ipak,
plaši se da će zbog svog rasta
postati previše popularna.
- Jedan od problema onih
koji su slavni jeste da vas
stalno neko prati. Mnogi od
dinu Lin Bekmen (Backman) i Emeli Falk (Emelie) nisu bile ni svjesne jedna druge.
Za njihov ponovni susret
zaslužan je Facebook. Kada
je Emelinina majka spomenula porodicu Bekmen, ona
ju je išla potražiti na mreži i pronašla ju je. Sestre su se
našle i odlučile napraviti
DNK test, koji im je odagnao sve sumnje.
na, a pati i od krtih kostiju pa
će joj, vjerovatno, biti potrebna njega tokom cijelog
života.
No, to nije jedina stvar po
kojoj je ona ušla u Ginisovu
knjigu rekorda. Do 18. godine Amdž je smatrana za
najnižeg tinejdžera na svijetu, a kada je postala punoljetna, kvalificirala se za novi rekord.
Titula koju je ponijela
kao tinejdžerka, omogućila
joj je da dobije plaćeni put u
Japan i Italiju kako bi upoznala ostale ljude koji drže
neki od Ginisovih rekorda.
Najniža žena u povijesti i
dalje je Paulina Masters, koja
je živjela u Holandiji od 1876.
do 1895. godine i bila je visoka samo 61 centimetar.
š
’
’
Sletio s ceste
Malezijac je naprobnoj vožnji u potpunosti uništio skupocjeni “ferrari 430”. Zbog
prevelikebrzine, vozačjeizgubio kontrolunad vozilomi sletiosaceste. Svese dogodilo ka-
da je Malezijac krenuo na probnu vožnju “ferrarijem” kako bi postao ponosni vlasnik.
No, prejako je stisnuo papučicu gasa i izletio s ceste. I
vozač i suvozač povrijeđeni su
u nesreći, kojaje itekako skupo
stajala.
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
ZENICA Premijera “Govorne mane” Gorana Markovića
ž ž
Za mene je, iako bazirana na mom tekstu, ovo bila nova premijera, kazao je Marković
Detalj sa svečanog prijema
(Foto: S. Jordamović)
Saradnja SFF-a i Raiffeisen banke
! Imat ćemo ne samo dobre filmove već i
goste, kaže direktor prestižne manifestacije
U organizaciji Sarajevo
Film Festivala i Raiffeisen
banke u sarajevskom kinu
“Meeting Point” preksinoć
je premijerno prikazan film
“Koža u kojoj živim” najpoznatijeg španskog reditelja Pedra Almodovara.
Na svečanom prijemu u
prisustvu brojnih zvanica
Miro Purivatra, direktor
SFF-a, i Mihael Miler (Michael Muller), direktor
Raiffeisen banke, ozvaničili
Miler je saradnju sa
SFF-om ocijenio divnom te
potcrtao da je ugovor produžen na naredne tri godine, čemu se iznimno raduju.
Prošlogodišnje, 17. izdanje najvećeg filmskog karavana u regionu pamtit ćemo
po mnoštvu filmova, ali i
brojnim gostima, među kojima su bili čuveni bračni par
Anđelina Đoli (Angelina
Jolie) i Bred Pit (Brad Pitt).
- S optimizmom gleda-
$% đ &
Projekt CineLinka iz
2011. godine “Humidity”
mladog srbijanskog reditelja
Nikole Ljuce osvojio je prestižnu “Euroimages” nagradu
u vrijednosti od 39.500 dolara. Riječ je o nagradi koja se
dodjeljuje na CineMartu, koprodukcijskom marketu Roterdam Film Festivala.
su i nastavak dugogodišnje
saradnje.
- Riječ jeo prvom partneru
koji je prepoznao SFF. Ovo je
najbolji primjer ulaganja jedne međunarodne kompanije.
Bez ovakvog partnerstva naš
festival ne bi bio to što danas
jeste, značajan ne samo za Sarajevo, BiH, region, već i za
Evropu - kazao je Purivatra.
mo na 18. izdanje. Prema
onome što već sada znamo,
imat ćemo ne samo dobre filmoveveć igostekojiće bitina
nivou svih prethodnih festivala. Završni pregovori su
već sada u toku, a pred sobom
imamo i festivale u Berlinu i
Kanu, gdje ćemo se sresti s
brojnim agentima - istakao je
Purivatra.
M. Ču.
Glumci se poklonili publici na sceni
Pod rediteljskom paskom mladog Banjalučanina
Marka Misirače preksinoć
je na Velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u
Zenici premijerno izvedena
predstava “Govorna mana”.
Komad je nastao po istoimenom djelu beogradskog pozorišnog i filmskog reditelja
Gorana Markovića, koji je sa
suprugom prisustvovao zeničkoj premijeri.
Umjetničko pravo
U predstavi glume bračni
par Burina, Uranela i Haris,
te gost zeničkog teatra Mario
Drmać. Kao i beogradski
original, i ova izvedba govori
o odnosu politike i vlasti prema umjetnosti i kulturi.
(Foto: J. Hadžić)
Zenička inscenacija dogodila se petnaest godina
nakon što je djelo, tada posvećeno odnosu Miloševićevog režima u Srbiji prema
umjetnicima, izvedeno na
sceni Narodnog pozorišta u
Beogradu.
- Reditelj je značajno
promijenio moj tekst, na šta,
naravno, ima puno umjetničko pravo.
Ovo je hrabar i radikalan
potez, pa je predstava uistinu
legitimna i interesantna za
ovo podneblje i ovo doba. Za
meneje, iakobazirana namom
tekstu, ovo bila nova premijera - kazao nam je Marković
nakon odgledane predstave.
Dvjestotinjak gledalaca
predstavu je gledalo na sa-
Marković sa suprugom gledao premijeru
(Foto: A. Džonlić)
" đ
- Prije godinu sam na
ovoj sceni radio “Ćorkana”,
čiju premijeru sam za rođendan poklonio supruzi Ura-
neli. Godinu kasnije, na moj
rođendan, ona je uzvratila
ovom predstavom meni kazao je Haris Burina.
moj sceni, a među njima su
bili i Misiračini roditelji.
Dok je za vrijeme premijere
uglavnom nervozno šetkao
iza tribine s gledalištem, poslije predstave je izvedbu
prokomentirao “pristojnom i očekivano uigranom”.
Drmać je naglasio da publika pravi doživljaj predstave može imati tek kad
pažljivo sasluša svaku rečenicu i svaki potez u predstavi, a Burina je poručio:
- Sve ovo već sam, u prvom licu jednine, doživio
kroz svoje godine u teatrima
i na filmu. I studente i egzibicioniste i one koji žele uspjeh preko noći i političare
koji se miješaju u kulturu.
A. DŽONLIĆ
Reakcije publike
- Prave reakcije publike i
teatarske kritike tek očekujem u narednim izvedbama rekao je Misirača.
Nova predstava Sarajevskog ratnog teatra
’ ć ’
’ ’ ž ć
Promocija knjige u Brezi
Galijašević s posjetiocima promocije
Književni prvjenac bh.
novinara Mugdima Galijaševića “Suza na mezaru”, nakon Tuzle, promoviran je i pred brojnom publikom u Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić” u Brezi. Poslije ilahije “Šehidi”, koju su izveli
hor i ansambl “Preporod” iz
Ilijaša i brezanski bend “Dai-
re”, odlomke iz Galijaševićeve knjige čitali su učenici
Gimnazije “Muhsin Rizvić”.
Galijašević je otkrio da će
“Suza na mezaru” uskoro biti prevedena na turski jezik,
a posebno je oduševljen što
će se njegov prvjenac vrlo
brzo naći i u Muzeju “Alija
Izetbegović”.
E. A.
Dramski tekst Bertolda Brehta o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića
Dramski tekst Bertolda
Brehta (Bertolt Brecht)
“Strah i bijeda Trećeg rajha” o životu njemačkog naroda pod vladavinom Adolfa Hitlera u periodu između
1933. i 1938. godine na scenu Sarajevskog ratnog teatra SARTR postavit će reditelj Nermin Hamzagić.
Tekst se sastoji iz niza
“slika” o rastućem nacizmu
i poniženju ljudskog bića,
izjava svjedoka i novinskih
članaka iz tog perioda.
- Tjeskoba, nepovjerenje,
brutalnost, nepravda, hipokrizija, nasilje, prihvatanje
zla kao neminovnost života,
moralna i etička bijeda osobine su njemačkog čovjeka
Trećeg rajha. Drama je svojevrsno upozorenje svima
nama. Savremeni čovjek suočen je s egzistencijalnim strahom, zatvara se, te postaje
pogodnim za manipulaciju.
Hamzagić: Upozorenje svima nama
Stranke desnog političkog
krila sve su glasnije i popularnije, u pojedinim vladama su čak na vlasti (Mađarska, Holandija), marševi mladih radikala sve su učestali-
ji, otvoreno se demoniziraju
imigranti - kazao nam je
Hamzagić.
Ističe da je važno govoriti o nacizmu i fašizmu, jer se
radi o idejama i svjetonazo-
rima koje je “proizveo” čovjek, o idejama koje je slijepo
slijedio i u koje je vjerovao.
Ideje nacizma i fašizma nisu
više samo prijetnja, one su
sada već realnost u kojoj
živimo i kojima se moramo
suprotstaviti.
- Njemački narod je imao
izbor, i glasao je za Hitlera.
Mi danas imamo obavezu
da, poučeni iskustvom holokausta, ovom zlu kažemo ne
- govori Hamzagić.
U predstavi igraju Snežana Alič, Amila Terzimehić, Jasenko Pašić, Alban
Ukaj, Adnan Hasković i
Amar Selimović.
U autorskom timu su
scenograf Tarik Musakadić,
kostime će raditi Kao Pao
Shu, grafički dizajn Goran
Lizdek, muziku Mirza Šišić
te dramaturgiju Asja Krsmanović. Premijera je planirana za 24. februar.
M. Ču.
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 P 178911 10 P
Sarajevo, 11. 01. 2012. godine
Op}inski sud u Sarajevu po sudiji Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Vule \urovi}, zastupanog po punomo}niku advokatu Kosova}
Emiru, protiv tu`enih 1. Stambena zadruga
„Bosna“, ul. Muhameda ef. Pand`e 27 do 39. 2.
Radi} Zoran iz Sarajeva, ul. Kralja Tomislava 26
i 3. Stankovi} Petar iz Sarajeva, ul. Zaima [arca
36 b, radi utvr|ivanja i uknji`be, v.sp. 5.001,00
KM, nakon zaklju~ene glavne rasprave dan 29.
12. 2011. godine u prisutnosti punomo}nika
tu`itelja i odsutnosti uredno obavje{tenih
tu`enih, dana 11. 01. 2012. godine donio je sljede}u,
PRESUDU
Utvr|uje se da je tu`itelj \urovi} Vule JMBG
1509938172173 iz Sarajeva stekao vlasni{tvo nad
gara`om koja je sagra|ena u naselju Ned`ari}i ul.
Dnevni avaz
[ukrije Pan|e br. 4 NIZ IX objekat 4 k br. 57, povr{ine 11.30 m2, gara`a br. 2 po osnovu kupoprodaje, te su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se na
osnovu ove presude tu`itelj mo`e uknji`iti kao
vlasnik u knjizi polo`enih ugovora koja se vodi u
Zemlji{no knji`nom uredu kod Op}inskog suda
u Sarajevu u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Nala`e se zemlji{no knji`nom uredu Op}inskog
suda u Sarajevu, odsjek KPU da nakon pravosna`nosti ove presude isto uknji`i u zemlji{nu
knjigu polo`enih ugovora.
Ova presuda provest }e se i katastarskim operatima koji se vode kod Op}ine Novi Grad Sarajevo.
SUDIJA
Merdanovi} Vesna
POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba
Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda
u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude.
@alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka
od 15 dana od dana objavljivanja.
subota, 4. februar/velja~a 2012.
27
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Ps 030336 10 Ps
Travnik, 01. 02. 2012. godine
}e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e
se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPPa).
Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, u
pravnoj stvari tu`itelja „ELEKTROBOSNAZAKS“ d.o.o. Jajce zastupana po Mali} Miri, advokatu iz Jajca, protiv tu`enih: I-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d.o.o. Jajce, II-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d.o.o. Jajce i III-tu`eni: „BSI“ d.o.o. Jajce,
radi utvr|enja i uknji`be, v.sp. 15.000,00 KM, dana
31. 01. 2012. godine objavljuje
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne
iznijeti se ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i
predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77.
ZPP-a).
POZIV
za pripremno ro~i{te
ZA: I-tu`enog: „ELEKTROBOSNA“ d.o.o. Jajce
II-tu`enog: „ELEKTROBOSNA-N“ d.o.o. Jajce
Pozivate se na pripremno ro~i{te zakazano za dan
22. 02. 2012. godine u 10,00 sati u sobu broj 33, prostoriju Op}inskog suda u Travniku.
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat
Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti
dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljat, dokaze koji }e se izvesti i koje
osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st.
1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud
mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati
odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPPa).
Obavje{tava se tu`eni da se dostava poziva za pripremno ro~i{te smatra izvr{enom protekom roka
od 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim
novinama.
SUDIJA
Halisa Ba{agi} s.r.
Glumica Ketrin Hejgl otvoreno
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
Prema pisanju američkih medija
SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma
Đđ šć '
()* (+* Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine
kapaciteta dvorane, poručuju iz agencije “Beral Music”
Hejgl: Brutalno
iskustvo
č
Ketrin Hejgl (Katherine
Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno
najsramotnije iskustvo bilo
poziranje pred kamerama
dok je radila kao dječiji model.
Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u
svijetu mode. To iskustvo
danas naziva brutalnim.
- Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima, bile su mi smiješne i
Pjevačica u kampanji za “London Fog”
glupe, ali svi me uvjeravaju
u suprotno. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam
pretrpjela - izjavila je Hejgl.
Dodala je kako se grozi
činjenice da majke, inače,
guraju djecu pred kamere
kada ona za to nisu spremna.
- To su talentirani mali
ljudi, kojima ne treba na
početku života uništavati
samopouzdanje
suludim
takmičenjima - zaključila je
Ketrin.
Nakon što su dobili novog člana
’
’
Šercinger:
Još jednom
istakla figuru
Najpopularniji bh. džez
sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao
početi snimati album prvjenac. Kako otkriva pjevač
grupe Elvir Bandić Banda,
numere za debitantski nosač zvuka bend će, najvjerovatnije, snimati u studiju
Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru.
- Već sam počeo raditi na
tekstovima nekih pjesama,
koje bi se trebale naći na albumu. Za sada se bavimo
Đorđe Balašević održat
će 16. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane
Mejdan, a dan kasnije na istom mjestu predstavit će
svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. Čuveni kantautor stiće će u grad
soli 15. marta, gdje će mu biti priređen svečani doček.
- Očekujemo Đoleta trinaest godina. Znamo da ima
dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i
mislimo da će tri dana biti
malo da ga ugostimo i
družimo se s njim. Pored
Balaševića i njegove “Panonske mornarice”, u Tuzlu će doputovati i glumci iz
filma “Kao rani mraz” - poručuju iz tuzlanske agencije
“Beral Music”, koja organizira ovaj vekiki događaj.
Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada
veliko interesiranje.
- Događaj zvanično i nije
bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Zato napominjemo za sve one koji
žele doći na koncert i projekciju filma, da na vrijeme
osiguraju ulaznice. Rezer-
idejom da iskoristimo neke
starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno
ispasti. Dobra vijest je, također, da smo dobili još jednog člana, džez-pijanistu i
akordionistu Adisa Sirbubala. Riječ je o izuzetnom
muzičaru, koji se nedavno
vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog
ponedjeljka u sarajevskoj
“Pivnici”- ističe Bandić.
H. P.
da je par ponovo zajedno, jer
su sve glasnija šuškanja da
se tajno sastaju.
- Kim i Mark se nalaze na
večerama u hotelima. Kad
god je Kim u Njujorku, oni
se druže. Veoma su oprezni
da ih neko ne vidi, jer Mark
jošviđanekoga - pišu mediji.
Bivša djevojka o pjevaču
Balašević: Pobudio veliko zanimanje
vacije ulaznica po cijeni od
30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon
066/343-333 te e-maila [email protected]
i
www.kupikartu.ba, a preuzeti u roku od tri dana nakon
rezervacije - pojašnjavaju u
“Beral Musicu”.
Balašević je u novembru
prošle godine u Sarajevu
priredio istinski spektakl te
je za očekivati da će se takva
atmosfera ponoviti i u
Tuzli.
L. S. R.
’ ’
Š no lice, glumicu Kristinu
Hendriks (Christina Hendricks). Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je
prošle godine premašio sva
očekivanja kada je riječ o zaradi. To im je cilj i ove godine, a popularnost Nikol, koju
je stekla i u vremenu dok je
bila sutkinja takmičenja “X
Factor”, tome samo ide u korist.
Ako je suditi prema pisanju američkih medija, zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima
novog momka. Riječ je o
Marku Sančezu (Sanchez),
igraču Njujork džetsa, s kojim je prije nekoliko godina
bila u kratkoj vezi. Izgleda
Bijonse:
Još se
nije oglasila
Budući da je gledanost
šoua “X Factor” u posljednje
vrijeme opala, Sajmon
Kauel (Simon Cowell)
odlučio je da dovede neku
prvoklasnu zvijezdu na
mjesto sudije. Strani mediji
prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse
Nouls (Beyonce Knowles),
koja bi za pet sezona suđenja
u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara.
Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger
(Nicole Scherzinger) iz šoua, mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Izvor
blizak Kauelu otkrio je za
medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z).
- Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. Maraja
Keri (Mariah Carey) bila bi
dobra, ali ona trenutno nije
toliko popularna. On želi Bijonse, jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”- izjavio je izvor.
Menadžer Maraje Keri
Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije.
- Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Siguran sam da ima
pregršt dobrih ideja - rekao
je on.
Bijonse se za sada nije
oglašavala po pitanju veoma
velikodušne ponude, a pitanje je da li bi prihvatila tako
zahtjevan posao s obzirom
na to da je nedavno postala
majka.
Mark je definitivno njen
tip muškarca, jer je u više
navrata izjavljivala da voli
atletsku građu.
No, i on je slab na poznate
dame, jer je, prije Kim, bio u
vezi s glumicama Džesikom
Zor (Jessica Szhor) i Hejden
Penetije (Hayden Panettiere). Sančez: Igrač Njujork džetsa
Zauzeti Enes Begović
’"’# č
Enes Begović večeras će
u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. Zajedno
sa svojim bendom, održat
će koncert u dvorani “Medvode”, koja se nalazi kod
Ljubljane i prima više od
3.000 posjetilaca.
- U Sloveniji je veliki
broj ljubitelja mojih pjesama. Nakon “Medvoda”,
planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji, i
to, najvjerovatnije, u martu
i aprilu - kaže Begović, koji
je sa menadžerom Nedi-
Nakon što je gledanost šoua opala
Bandić: Radi
na tekstovima
pjesama
Zanosna Nikol Šercinger
(Nicole Scherzinger), osim
po pjevačkim uspjesima,
poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom
istakla svoju figuru.
Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit-
š č
mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu.
Krajem februara putuje
na mini turneju po Americi, gdje će održati četiri
koncerta.
- Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom
Sjedinjenih
Američkih
Država, ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj, bit ću samo deset dana
- kaže Begović.
D. Z.
Patic:
Zabavljala
se sa Silom
nepunu
godinu
! š
Njemačka manekenka
Tatjana Patic (Patitz), inače
bivša djevojka Sila (Seal), otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla
zbog njegove loše naravi.
Ona je savjetovala Hajdi
Klum (Heidi) da zaboravi na
mogućnost pomirenja i da se
što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu.
- On je sebična i nezrela
osoba, koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. Ima problema s izlivima
bijesa - izjavila je Tatjana.
Vijesti o potencijalnom
razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost, jer su
njih dvoje važili za savršen
par. Razlog za propast njihovog braka je, navodno, loš utjecaj koji Sil ima na djecu.
Begović: Večeras koncert u Sloveniji
INTERVJU
EKSKLUZIVNO
PROF. DR. ESAD BO[KAILO:
MIR ]E BITI KADA LIDERI
BUDU VOLJELI BOSNU
VI[E OD SVOG [email protected]
OBJAVLJUJEMO DIJELOVE
ERDOANOVE BIOGRAFIJE:
[email protected] NARODU
JEST [email protected] BOGU
POLITI^KI PRILOG [email protected] BH. DNEVNIKA
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
(Foto: B. Nizi})
DNEVNIK Nijaz Skenderagi}, danas biznismen, nekada istaknuti bh. politi~ar
NA[
NIJAZ
NE]E
OTI]I U
ZABORAV
2
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
X INTERVJU Prof. dr. Esad Bo{kailo, biv{i logora{, danas neuropsihijatar u Americi
Mir }e biti kada lideri
budu voljeli Bosnu
vi{e od svog polo`aja
Obi~ni Bo{njak, prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar, jo{ gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno
otud. Ne}e je biti z An|elina \oli je razvalila siled`ije i nacionaliste z Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore, ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini, a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. I bio je u pravu
Razgovarao:
Erol AVDOVI]
rof. dr. Esad Bo{kailo
(54) pre`ivio je strahote {est koncentracionih logora. Rodom je iz
Po~itelja, a danas `ivi u Feniksu. Psihijatar je, zamjenik direktora za specijalizaciju, direktor za nastavak
edukacije u najve}oj psihijatrijskoj bolnici „Associate professor The University Arizona“. Prije toga bio
je ljekar u ^ikagu, a zavr{io
je i specijalizaciju u Njujorku. Kao gostuju}i predava~
o svom iskustvu u Dretelju
te drugim hercegova~kim
logorima predavao je na
~uvenom Harvardu.
P
uop}eno epiku o genocidu u
Bosni. Otkud ovaj naziv?
- Knjigu }e za nekoliko
sedmica objaviti „Vanderbildt University Press“, jedan od najpoznatijih izdava~a ovakve literature u
Americi. Naslov je uzet iz
poezije Maka Dizdara, pjesma se zove „Nevoljni Vojno“. To je, ina~e, pjesma u
kojoj se opisuje stanje duha
~ovjeka, dobrog Bo{njanina, kome je sudbina namijenila da stalno prolazi kroz
- Radi se o psiholo{kom
konceptu da ~ovjek i ne cijeni zdravlje prije bolesti,
slobodu prije ropstva, mladost prije starosti... Biti ranjen zna~i i saznanje o sebi i
svojoj okolini. Normalno jest da sam poslije vi{e od godinu provedenu u hercegova~kim koncentracionim
logorima budniji i oprezniji, ali i spreman za nova znanja i vi{i stupanj razumijevanja. Viktor Frankel (Victor) je rekao: „Nije neopho-
† Uskoro izlazi Va{a prva
knjiga u Americi „Wounded
I Am More Awake“ („Ranjen sam vi{e budan“), koju
ste napisali zajedno s poznatom novinarkom specijaliziranom za ljudska prava
D`ulijom Lajblih (Julia Lieblich), a koja prati Va{u ratnu i poratnu pri~u, ali i
† Va{a knjiga posve}ena
je na neki na~in onim
„jakima“, pre`ivjelima u
bh. ratu, koje pjesnik Avdo
Sidran svrstava u one koji
„sada umiru, jer misle da
su pre`ivjeli“. Prije nekoliko dana napustio nas je
Va{ zemljak, profesor Nijaz Durakovi}. Oti{ao je i
Ned`ad Ibri{imovi}, kojeg
tako ~esto spominjete. [ta
je to {to ubija te stamene
borce, ljude koji ne izgledaju bolesno?
- Ubija ih nedore~ena
Knjiga govori upravo i o
na~inima lije~enja traumatiziranih logora{a. Ja, kao
psihijatar koji je pre`ivio
{est koncentracionih logora, poma`em onima koji su
pro{li kroz te{ke traume.
Dakle, mi nudimo saznanja
crpljena iz li~nog `ivota, a
nadogra|ivana nau~nim istra`ivanjima. Mislim da se
radi u unikatnom aspektu
u lije~enju trauma.
Izlazak knjige
O njemu je snimljen dokumentarni film „Od
Au{vica do Dretelja“, u kojem u~estvuje s drugim poznatim logora{em i novinarom Mugdimom Karabegom. Do kraja mjeseca iz
{tampe izlazi i njegova autorska knjiga o tom iskustvu.
^lan je i Bosanskohercegova~ko-ameri~ke akademije za nauku i umjetnost
(BHAAAS), koja broji oko
200 ~lanova, uglednih profesora iz Amerike te uspje{nih nau~nika, pisaca i
umjetnika, zapravo prognanika iz BiH. U aprilu }e
s ostalim ~lanovima
BHAAAS-a dr`ati predavanje u Sarajevu.
U trenutku dok je ovaj
intervju nastajao, dr.
Bo{kailo stalno je de`urao
pored svoje 81-godi{nje
majke Emine, kojoj je
ra|ena operacija na otvorenom srcu, ugra|ena ~etiri
bajpasa. Ipak, zakazani
intervju ni u jednom trenutku nije do{ao u pitanje.
Nijaz Durakovi} nije dr`ao okove na o~nim kapcima
Ranjen budniji
† Po cijenu da dotaknem teoriju zavjere, ali upitat }u i
jesmo li mi u Bosni bili Karad`i}evi ili ne~iji drugi
„zamor~i}i“ ili samo `rtve
ultranacionalnih pogroma?
Mo`e li se to svrstati u kontekst u kojem je {utnja Evrope i svijeta nad zlo~inima u
BiH bila simptomati~na?
Dr. Bo{kailo: Silovanje
te`e od stotina dana logora
„mnoge vojne“, i ~esto tu|e
ratove, ali kao ~ovjek, uspravan, humaniji od svog ljudskog ranjavanja. Pa ka`e u
posljednjem stihu te pjesme
neprevazi|eni Mak:
„Okolo {ap}u kako mi `ivot
bje uzaludan
Ne znaju da ranjen ovako ve}
sam budan
Ne znaju kako }u potonji
udarac da dam
Zlehudi o kojoj sada sve
znam
Sobom i sam“.
† Mo`e li ~ovjek koji je ranjen zaista biti budniji?
dno da ~ovjek na|e smisao
`ivota kroz patnju i traume,
ali je mogu}e, uprkos traumama, na}i smisao“.
† Zbog ~ega Vas je inspirirao Viktor Frankel, ~ovjek
koji je pre`ivjeo holokaust?
- Viktor Frankel je kao
psihijatar pre`ivio Au{vic.
Njegova knjiga „Ljudi u
potrazi za zna~enjem“
(„Men search for meaning“) govori o pre`ivljavanju u logoru, detaljima torture i mu~enja i psihologiji
me|u zatvorenicima i
odnosima s ~uvarima.
- Namjerno ili ne, ali na
nama se ispitivalo koliko
dugo mo`emo izdr`ati. No,
s humanisti~ke ta~ke,
na~in na koji je svijet gledao sistematsko uni{tavanje svega {to je bo{nja~ko
ne govori o nama, nego o
tom svijetu i Evropi.
Na`alost, mi ni{ta nismo
nau~ili. Jo{ obi~ni Bo{njak,
prvenstveno jer mu takvo
gledanje name}e politi~ar,
gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno
otud. Ne}e! Nisu pomogli
kad smo prolazili kroz najte`a etni~ka ~i{}enja, zbog
~ega bi nam pomogli u miru? Moramo sami sebi po-
pravda i nepravda. Nijaz
Durakovi} bio je jedan od
najobrazovanijih Bo{njaka 20. stolje}a. On je na
zasjedanju Skup{tine Bosne i Hercegovine u januaru 1992. rekao: „Pa dokle, drugarice i drugovi
moji, sestre i bra}o, dr`ati
okove na o~nim kapcima?
Miris tamjana se {iri Bosnom i Hercegovinom i
prijeti da upali mnoge
opasne vatre za koje i ne
slutite da su nam tako blizu“.
magati, a prema Evropi i
svijetu biti budniji, kako
re~e Mak Dizdar.
† Otkud uop}e ta potreba da
se zlo~ini gradiraju preko broja stradalih, ako je motiv
istrebljenje jednog dijela populacije na rasnoj, vjerskoj,
nacionalnoj osnovi u biti isti,
bez obzira koliko su ubita~ni
rezultati na kraju razli~iti?
- „Ubiti jednog ~ovjeka je
kao da si ubio cijeli svijet“ je
i u~enje islama. Isto tako,
spasiti jednog ~ovjeka je kao
da si spasio cijeli svijet.
Na`alost, naj~e{}e oni koji
nisu izgubili ~lana familije,
prijatelja, kom{iju mogu da
koriste gradaciju zlo~ina
slu`e}i se brojkama.
Naj~e{}e se politika slu`i
mjerenjima stradanja po broju `rtava. Vidite, zato je
ovdje va`an taj humani aspekt iz islama, kao baza da se
poku{amo za{tititi od nehumanog aspekta politike. A to
je tako i kod nas na Balkanu.
Znate, kada do|ete u
ljekarsku ordinaciju tra`iti
pomo}, jer trpite od postratnog sindroma, nije va`no
kojoj etni~koj grupi pripadate ili da li dolazite iz naroda iz kojeg je u pet dana
stradalo osam hiljada ili za
pet godina stradalo osam
miliona ljudi. Vi ste na kraju samo o{te}eni ~ovjek kome treba pomo}i i kojeg na
sve mogu}e na~ine treba
kompenzirati.
† Po~etak rata u biv{oj Jugoslaviji obilje`en je poli-
Profesor Durakovi}
bio je jedan od onih koji
nije dr`ao okove na o~nim
kapcima, Ned`ad
Ibri{imovi} je bio moj
omiljeni pisac od gimnazijskih dana. Mislim da
njegovo djelo „Knjiga
Adema Kahrimana pisana
Ned`adom Ibri{imovi}em“ treba da bude
~itana u svakoj bosanskoj
ku}i. Ovo {to se zove `ivot
sada u Bosni spada vi{e u
„umiranje“, a ne
pre`ivljavanje.
ti~kim aktivnostima Va{ih kolega po struci,
psihijatara Jovana Ra{kovi}a u Hrvatskoj i Radovana Karad`i}a u BiH. Jesu li
ti psihijatri bili ludi kada su
inicirali ratni narativ od
Knina do Livna i nadalje, ili
se, ipak, radi samo o superlucidnim bojovnicima
ekskluzivnih nacionalnih
programa?
- Milo{evi}, Tu|man,
Boban, Marti}... nisu bili
psihijatri, ali bili su devijantne osobe destruktivnog
karaktera. Postoji vi{e razloga zbog ~ega se dosta ljekara uklju~ilo u politiku
90-tih godina. Jedan razlog
je posebnost zanimanja koje se od obi~nog svijeta ~ak
i idealizira. Ne{to, kao, doktor je to, bit }e ispravan i
dobar, ho}e da pomogne...
Drugi razlog je {to su ljekari imali nekakvu slobodu
da pone{to ka`u smjelije od
drugih, zbog statusa koji su
u dru{tvu u`ivali. Karad`i}
i Ra{kovi} svakako nisu bili
zlo~inci zato {to su psihijatri, ali, na`alost, nisu jedini
ljekari koji su etiku pru`anja pomo}i drugima zamijenili ubijanjima. Hitlerov savjetnik Himler bio je ljekar.
A on je jedan od najve}ih
zlo~inaca 20. stolje}a.
† [ta ka`ete o filmu An|eline \oli (Angelina Jolie) „U
zemlji krvi i meda“? Kako
tuma~ite tu kolektivnu histeriju u Srbiji oko ovog filma
kome se pripisuje da je „an-
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
3
pre`ivjeli. Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje
stotinu zatvorenika: „Doktore, ja }u se jednog dana
sakrivati u Argentini, a ti
}e{ biti slobodan i ponosan“. I bio je u pravu.
† A {ta, recimo, savjetujete
`enama `rtvama rata, onima o kojima govori film „U
zemlji krvi i meda“?
- [to se ti~e `ena, `rtava
silovanja i mu~enja, moram
priznati je to najte`i dio mog
Ne smijemo zatvarati o~i
- Imali smo jedan period poslije
Drugog Svjetskog rata kad su na{i roditelji sakrivali fo~anska i druga stradanja nadaju}i se da se nikad ne}e ponoviti. O~ito je da je bilo pogre{no. Nisam ni zato da cijelu budu}nost gradimo samo na prisje}anju na genocide
kroz koje smo pro{li. Moramo tu napraviti balans s ciljem da na{a djeca `ive
u miru. Zatvarati o~i pred tim zna~i
opasnost da nam se sve iznova dogodi.
Moramo se, dakle, i mi individualno
kao ljudi mijenjati - isti~e dr. Bo{kailo.
posla. Nema nikakve psiholo{ke i filozofske podloge da
se porede mu~enja, ali imam
pravo re}i svoje mi{ljenje, a
to je da je silovanje te`e od
stotina dana logora.
Zamislite moju kliniku
u Feniksu kad meni svaka
`ena, pacijent iz Srebrenice
pri~a: „Ubili su mi mu`a,
oca, brata, sina...“, {ta ja,
obi~ni ljekar, da im ka`em?
Da }u ih izlije~iti? Ja samo
mogu ponuditi razumijevanje i da poku{am sabur pribli`iti njihovim srcima, da
budem s njima u njihovom
bolu i gubitku, jer njihov se
gubitak nikada ne mo`e
nadomjestiti. Ne mislim da
za takvu ulogu ~ovjek mora
biti psihijatar, ali mi smo
obrazovani da znamo sebe
sa~uvati od tzv. sekundarne
traume, one koja nastaje
slu{aju}i pri~e, koje ja nemam srca da navedem u
ovom intervjuu.
† Kako, zapravo, prona}i
mir nakon jedne planetarne
tragedije i mo`e li se trauma
takvog intenziteta kao {to se
dogodila u BiH prije 20-tak
godina uop}e izlije~iti?
Dr. Bo{kailo: Mi, Bo{njaci, sada nudimo oprost, a da nas niko za to ne moli
tisrpski“, valjda jer je „brubizarnostima.
odla`e suo~enje s istinom.
talno“ istinit: od opisa ljuNekima je lak{e licitiraEvo, s katarzom ako ho}ete.
dskog tantosa do politi~ke
ti brojkama i lak{e je re}i
To je, zna~i, mo`da „lak{e“
ravni, jer ostaje u okvirima
da je An|elina \oli „na strza trenutak, ali ni{ta ne
presuda UN-ovog tribunala
ani Bo{njaka“, i da film zarje{ava. Bolje je i korisnije
o genocidu u Bosni?
to treba zabraniti. To je nosagledati sve elemente tra-
- Film sam gledao u Feniksu. Moji prijatelji Amerikanci su puno te`e
pre`ivjeli film od nas koji
smo pre`ivjeli rat. Mi smo,
donekle, desentitizirani i
nije nas ni{ta iznenadilo,
niti jedna scena. Stradanja
u logoru i gradu su prikazala svu brutalnost zlo~ina,
ali „u`ivo“ je bilo puno,
puno gore. Eh, sad, za{to se
u Srbiji vodi kampanja protiv filma i njegovog prikazivanja? Pa ne voli niko da
vidi takvu istinu o sebi. Ne
voli niko da mu se nacionalni narcisoizam povrijedi.
Puno je lak{e nekome u Beogradu re}i: „Eto, tamo negdje u Bosni bio je rat... nismo mi bili zlo~inci...“
To je lak{e, ali to samo
gedije jer, u protivnom, to
zna~i pristanak na pripadnost dru{tvu kome bi se
mogao pripisati epitet zlo~ina~ko. A film, zapravo,
nudi druga~iji, ispravniji
put od samozavaravanja.
† Ho}ete re}i da nema izlje~enja uz samozavaravanje
i pravu dijagnozu?
- Pa da. Sve je to pomalo
infantilno. Te{ko je sada,
iako bi humanisti~ki bilo
odgovornije, nekom Srbinu re}i svome djetetu:
„Slu{aj, mi smo, na`alost,
za nekoliko dana u{li u jedan bosanski gradi} koji se
zvao Srebrenica, poklali
vi{e od deset hiljada nenaoru`anih civila, `ena djece...“, umjesto sve to poku{avati opravdati raznim
nsens. Naravno da je i politi~ki poraz priznati da je
manji bh. entitet nastao na
genocidu, kako je to u filmu djelimi~no opisano, jer
radi se o jednoj pri~i, o stradanju jedne grupe ljudi u
dijapazonu od nacionalnog
atavizma do strasne balkanske vendete, `elje za osvetom i to bez pra{tanja.
† Zna~i, daleko od stereotipa koji se tom filmu pripisuju od istog mentalnog sklopa
koji je i uto~i{te nitkova?
- An|elinin film upravo
s te psiholo{ke ta~ke nije
uop}e „crno-bijeli“, koji se
stavlja na stranu jednih ili
drugih. Zato je i uzdrmao
neke vlastodr{ce u Beogradu i Banjoj Luci iz temelja.
Otuda taj strah, ali on nije
kolektivni strah, ve} prije
svega strah onih koji svoje
povla{}ene, politi~ke i interesne pozicije ve} 20 godina grade na kolektivnim
strahovima.
Aspekt oprosta
† Jeste li Vi oprostili Va{im
mu~iteljima u Dretelju? [ta
uop}e iz logora nosite kao
iskustvo koje nikako ne
mo`ete zaboraviti?
- Odavno me zanima
aspekt oprosta. ^uo sam od
javnih li~nosti u Bosni frazu: „Oprostiti, a ne zaboraviti“. Moram re}i da se ne
sla`em s tim. U na{oj sredini ljudi su od drugog tra`ili
oprost ako ne{to pogrije{e.
U takvoj situaciji se sla`em
da se mo`e oprostiti. Dobro
znate da, kad se ~ovjeku
d`enaza klanja, hod`a glasno pita u ime umrlog
„ho}emo li mu halaliti“.
Mi, Bo{njaci, sada nudimo
oprost, a da nas niko za to
ne moli. Dretelj je zlo~in
koji jo{ nije sankcioniran.
Hiljade Bo{njaka pro{lo
je kroz Dretelj, mu~eni su
od kom{ija i poznanika.
Tamo sam smr{avio najmanje 40 kilograma. U Dretelju nisam imao snage glave
di}i. Pucali su na nas kroz
tanki limeni zid hangara i
ranjavali `ive kosture. Vadio sam gelere nekom
iglom i `iletom, koje sam
„sterilizirao“ upalja~em za
cigarete. Nema vode, nema
hrane, paklene temperature...
† Kakvu, ako tako smijem
re}i, „samoterapiju“ primjenjujete prema samom sebi?
- E sad, „samoterapija“
koju primjenjujem je pozitivna psihologija s upore|ivanjem vlastitih iskustava s drugima. Bolje mi je
kad tako analiziram
kom{ije, stra`are u koncentracionim logorima u Hercegovini s nama koji smo
- Mir se mo`e prona}i i
poslije ovakve tragedije,
ali dok god narod bude birao agresivne lidere, mira
ne}e biti ni u nama ni oko
nas. Vrijeme je da Bosanci
sami izaberu svoju sudbinu, a da ne ~ekaju Evropu i
svijet da im pomognu. Mir
}e biti kad izabrani lideri
budu voljeli Bosnu vi{e od
svog polo`aja. Ili, kao {to
to re~e D`imi Hendriks
(Jimy Hendrix), izbavljenje }e do}i „kad mo} ljubavi bude ja~a od ljubavi
prema mo}i“.
† A mogu li se ljudi u Bosni
i njenom okru`enju
„izlije~iti“ bar dotle da njihove rane, golgota njihovih
predaka ili njihovo li~no stradanje prestanu biti opasnost da nam se ve} vi|eno zlo,
samo ~ini se svaki put jo{ gore, opet cikli~ki ponavlja?
- Izlje~enje je medicinski termin koji rijetko koristim u psiholo{koj traumi. Ljudi moraju procesirati ono kroz {ta su pro{li i
izvu}i smisao `ivljenja. U
tom slu~aju, proces oporavka tek po~inje. Ponoviti
nam se ne}e ako postanemo
budniji. Ne smijemo
opra{tati, a da nas za to niko ne moli.
4
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
X STAVOVI Je li na pomolu kopernikanski zaokret SDP-ove
Podr`avam Lagu
jer navijam za Po
Mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera
te nekih novinara nego SDP-a
Cikoti} i Ka~avenda: Ministru engleski dra`i
PRESSIJA Ministar i vladika na konferenciji
Cikoti} na
engleskom,
Ka~avenda
na doma}em
Jo{ aktuelni ministar
odbrane BiH Selmo Cikoti}
na ovosedmi~noj konferenciji rukovodilaca vjerskih
slu`bi u vojsci (IMCCC),
odr`anoj u Sarajevu, pred
zvanicama iz politi~kog, diplomatskog i vjerskog `ivota te pripadnicima
Oru`anih snaga (OS) BiH
demonstrirao je svoje sposobnosti u poznavanju
engleskog jezika.
Nakon {to je pozvan da
se za govornicom obrati prisutnima Cikoti} je odr`ao
govor na engleskom, a prevodila ga je na bosanski
slu`bena prevoditeljica.
Ovaj Cikoti}ev ~in izazvao je dosta ~u|enja me|u
prisutnima, koji su prokomentirali da ministru nedostaje dobra doza patriotizma jer se u svojoj dr`avi
obra}a na stranom jeziku!
Komentari na ovu temu, jo{ dok se Cikoti}
obra}ao u~esnicima, bili su
utoliko brojniji s obzirom
na to da se prije ministra
u~esnicima na doma}em jeziku obratio vladika Vasilije Ka~avenda. Zlobnici su
~ak i{li dotle da su Ka~avendu ubrojali u „ve}eg patriotu“ od Cikoti}a.
A. Du.
vaj tekst mogao bi se
razumjeti i kao otvoreno pismo dr. Zlatku Lagumd`iji. Stoga bih
ga pisao kao da gledam Lagumd`iji u o~i. Dakle, razgovarao bih s njim prisno
i prijateljski, {to je veoma
te{ko nakon dijametralno
razli~itih politi~kih stavova
koje iznosimo dugi niz godina.
Samo nekoliko li~nih,
dakle, neoficijelnih razgovora daje mi neku nadu da
su polemi~ki tonovi
izme|u njega i Sulejmana
Tihi}a te jedno saop}enje,
odnosno izjava jednog
SDP-ovog funkcionera da
se SDP zala`e za lustraciju,
ozbiljna osnova za kopernikanski zaokret SDP-ove
politike.
O
Pogre{ne predod`be
Kada sam radio prvi
intervju s dr. Lagumd`ijom, negdje odmah
nakon rata, uvidio sam koliko smo imali pogre{ne predod`be jedan o drugom
zbog ideolo{kih predrasuda. Samo nekoliko biografskih, bukvalno familijaranih, dakle, intimnih momenata iz Lagumd`ijinog
`ivota, dali su mi povoda da
razgovaramo o temi da su
ideje socijaldemokratije prihvatljive
Bo{njacima, jer je tradicija
merhameta i sadake vrlo
ukorijenjena u njihovom
Pi{e:
Ned`ad LATI]
`ivotnom iskustvu, pa bi se
reklo da su na tim tradicijima Bo{njaci pre`ivjeli tolike neda}e i golgote.
Ali, to naslije|e komunizma, ma koliko ostalo
skriveno u pra{ini povijesti
koju su ve} zameli kovitlaci sibirski hladnih vjetrova koji
su harali
nad
na{om zemljom, za-
PRESSIJA Kad krene, krene
Seferovi}evu ostavku
sad tra`e i taksisti
Ministar prometa i komunikacija Zeni~ko-dobojskog kantona Raif Seferovi} trenutno je daleko „najslikanija“ osoba u Vladi
ZDK. Nakon {to su mu kolege zamjerile {to je „pogurao“ obnovu enterijera i
eksterijera svoje biv{e firme, Metalur{kog instituta
„Kemal Kapetanovi}“, ministrova kola krenula su nizbrdo.
Prvo su mu oboreni skoro svi tenderi za zimsko
odr`avanje puteva, onda su
ga optu`ile i kompanije ~ije
je ponude odbio za kamenolom [iroke stijene pa je
na kraju protiv njega presudio i Op}inski sud. Sve je
kulminiralo incidentom
kada su ga policajci na putu
M-17 zaustavili i izmjerili
mu 2,17 promila alkohola u
krvi te mu oduzeli voza~ku
dozvolu.
Taman kada je pomislio
Seferovi}: Ministar u mukama
da „ne mo`e biti gore“, Seferovi}a su sada napali i taksisti, koji tra`e da povu~e izmjene zakona o njihovoj djelatnosti ili }e oni
iza}i na raskrsnice i blokirati ih.
A. D@.
Lagumd`ija: Vrlo uvjerljiva
tvrdnja da komunisti, s Tihi}em
na ~elu, vladaju SDA-om
dr`ao me je na oprezu i distanci od SDP-a. Sve politi~ke ideje, pa i nakazne,
kakva je ideja komunizma,
nisu unisone, niti su bile
istovjetno u~inkovite u razli~itim sredinama, kulturama, pa tako i narodima.
Tako je i bosanskohercegova~ko iskustvo s komunizmom druga~ije od
drugih dr`ava. Kao {to je i
samo bo{nja~ko iskustvo
povijesti druga~ije od drugih naroda itd. Kao paradoksalan primjer, radi ovakvog razumijevanja komunizma, mo`e poslu`iti
slu~aj profesora Mi}e Carevi}a koji se uvijek deklarirao kao komunista, ali je zato jedan od rijetkih srpskih
intelektualca koji su javno,
transparentno, usred rata,
ustali u odbranu svojih sunarodnjaka Bo{njaka i Hrvata u Banjoj Luci.
No, mnogo toga se izmije{alo u ovo doba nacionalisti~kog ludila u BiH, tako
da ni najiskreniji, najhumaniji i najozbiljniji teoreti~ari politi~kih doktrina
ne mogu razvrstati i razaznati sve nijanse artikulacija politi~kih stranaka.
SDS nisu bili me|usobno
konkurenti na izborima.
Stvarni i najozbiljniji konkurent SDA-u bio je SDP.
Stoga se SDA borila protiv SDP-a, spo~itavaju}i mu
idolo{ko, komunisti~ko naslije|e. U tome ju je svom
snagom podr`avala Islamska zajednica, spo~itavaju}i SDP-u ateizam.
To je matrica na kojoj je
SDA vladala dva stolje}a.
Me|utim, i u tome je SDA,
pa i Islamska zjednica, bila
neiskrena. Napadala je
isklju~ivo komunizam u
SDP-ovim redovima, dok
Rigidne opcije
Koliko su nacionalisti~ke stranke postale komunisti~ke toliko su i (post)komunisti~ke postale nacionalisti~ke. SNSD i SDA su danas najbolji primjer.
No, SDP se s dr. Zlatkom Lagumd`ijom upinjao da ostane dosljedan
svojoj iskonskoj platformi
borbe protiv nacionalizma. Vi{e od dvije decenije eksplicite je odbijao
svaku pomisao koaliranja s nekom nacionalnom strankom.
„Ni SDA, ni SDS,
ni HDZ!“ bila je krilatica kojom je SDP pravio distance od nacionalizma.
Takva politika
SDP-a najvi{e je poga|ala SDA, jer ju je
izjedna~avala, tada
dosta nepravedno, s
dvije rigidno nacionalsti~ke opcije koje su,
uz to, jo{ bile i nosioci
agresije na BiH, te stajale iza gnusnih ratnih
zlo~ina nad Bo{njacima.
SDA je uvijek pristajala
na koaliciju s SDS-om i
HDZ-om, obrazla`u}i to
„nu`nim zlom“, odnosno historijskim usudom BiH.
Me|utim, bila je to i politika
jeftine strana~ke kalkulacije
i pohlepe. Jer, SDA, HDZ i
Dizdarevi} i Tihi} na nedavnom
fotografije objavljen je i stav
je {irom otvorila vrata komunistima u svojima redovima. Tako da se mo`e
smatrati vrlo uvjerljivom
tvrdnja dr. Lagumd`ije da
komunisti, s Tihi}em na
~elu, vladaju SDA-om, dok
se u SDP-u generacijski,
dakle po zakonu biologije,
komunizam nije mogao
useliti.
Tek kada je objavljena
fotografija nedavnog susreta
Raifa Dizdarevi}a i Sulejmana Tihi}a kako „piju popodnevnu kafu“, a zapravo
su pili rakiju, u sarajevskom
hotelu „Europa“, tvrdnje
dr. Lagumd`ije su najo~evidnije potkrijepljene.
Bo{nja~ko jedinstvo
Samo nekoliko dana nakon objavljivanja fotografi-
p
e
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
politike
md`iju,
o zderce
m
X PETA STRANA
Me|unarodna pozicija Republike Srpske
SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“)
[email protected] se predala svom ’d`elatu’!
Znalo se, a vjerujem
da je znao i sam dr. Lagumd`ija, da od smrti Alije
Izetbegovi}a SDA-om,
preko Sulejmana Tihi}a,
upravlja Raif Dizdarevi}.
Jednom je Mirsad Kebo obznanio da tom
uskom krugu pripadaju
jo{ neki intelektualci, poput dr. [a}ira Filandre, a
{pekuliralo se i s imenom
{ejha Halila Brzine.
Ako se uva`i ~injenica, bar na koju se i sam
Filandra pozivao u nekim
kontekstima interpretacije „bo{nja~ke politike u
20. stolje}u“, da je Raif
Dizdarevi} stajao iza
„Procesa muslimanskim
intelektualcima 83“,
objavljena fotografija
„prijatelja“ Tihi}a i Dizdarevi}a jedan je od najmorbidnijih paradoksa
bo{nja~ke politike, pa i
povijesti! Jer, to svjedo~i
da se „`rtva“ predala
svom „d`elatu“!
Portparoli ili glasnogovornici u politiku su instalirani kao neka vrsta smokvinog lista koji zaklanja
ili otkriva su{tinu
odre|enih politi~kih ideja,
projekata ili pojedina~nih
iskaza.
Najbolja ilustracija ove
politi~ke pojave kod nas je
Rajko Vasi}, de`urni
SNSD-ov galamd`ija. Kad
zatreba, on do daske pritisne gas ili mo~ugom odalami po nekome i ne~emu,
da bi njegovi nadre|eni
ubrzo stvar prizemljili nakon {to vide kakvo djelovanje proizvodi Rajkov programirani d`umbus.
Meka rukavica
susretu u „Europi“: Samo nekoliko dana nakon objavljivanja
SDP-a da se zala`e za lustraciju
je objavljen je i stav SDP-a
da se zala`e za lustraciju.
Pri~a o lustraciji nakon
najave SBB BiH da }e
tra`iti dono{enje tog zakona, a sada i SDP-a, mogla bi
donijeti kopernikanski zaokret na bo{nja~koj politi~koj sceni. Jer, koliko bi
se takvim zakonom SDP
o~istio od politi~kih predrasuda, jo{ vi{e bi razgolio
SDA, pa i Islamsku zajednicu. Mogu}e je da je
klju~na osovina i povezanost SDA i Islamske zajednice upravo na osnovi
(i)legalne (su)radnje s Udbom.
Kako druga~ije objasniti da neki {ejhovi u~e dove
na Tihi}evom predizbornom skupu ili da profesori
medrese ili Fakulteta islamskih nauka javno po-
dr`avaju Tihi}a koji konzumira alkohol, dok je dr.
Enes Kari}, samo stoga {to
„ne prili~i profesoru tefsira“, napustio funkciju u
Stranci za BiH kada je koalirala sa SDP-om.
Jo{ mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o
lustraciji bilo obuhva}eno
vi{e funkcionera SDA i
Islamske zajednice („Zelena knjiga“) te nekih novinara nego SDP-a.
Mo`da je takva katarza i
prvi uvjet da se, kona~no,
postigne bo{nja~ko jedinstvo. Ako SDP ustraje i
donese zakon o lustraciji, to
}e biti kona~na pobjeda klana Pozderaca nad klanom
Dizdarevi}a, izme|u kojih
traje borba za prevlast ve}
vi{e od pola stolje}a. Ja navijam za Pozderce!
U drugoj varijanti, Vasi}u je, kao i sli~nim politi~kim pajacima, namijenjena uloga meke rukavice. Kad {efovi verbalno zabrljaju, on je taj koji naknadno treba za~e{ljati i
smek{ati stavove koji su
uzburkali javno mnijenje i
proizveli rizike za tu
li~nost, stranku i ukupnu
politi~ku i nacionalnu
opciju.
Nakon {to se, u duelu s
^edom Jovanovi}em,
SNSD-ov {ef Milorad Dodik nalupao kao Maksim
po diviziji, Vasi}u je palo u
du`nost da otupi neke o{trice predsjednika Republike
Srpske, koje su pretjerano
britke ~ak i za neodmjerene i raskala{ne govornike u
kakve spada Milorad Dodik.
Elem, u Dodikovom
{tabu sra~unali su da naknadno zavijanje u celofan ponajprije iziskuje
amortiziranje ocjene po
kojoj bi Republiku Srpsku, u slu~aju progla{enja dr`avne nezavisnosti, odmah podr`alo
desetak zemalja svijeta.
Tom cifrom Dodik je slavodobitno zamahnuo kao
pokazateljem, po njemu,
velikog razumijevanja ko-
Mizerni
Dodikov
saldo
Kad bi desetak dr`ava stvarno
priznalo nezavisnost Republike
Srpske, tek to bi pokazalo
koliko malo simpatija u svijetu
ima srpski separatisti~ki
pokret u BiH
Dodik: Slabi u~inci
me|unarodnog
lobiranja za
priznavanje RS
Pi{e:
Vlastimir MIJOVI]
5
je u me|unarodnoj zajednici u`ivaju njegovo
entitetsko ~edo i njegove
pretenzije da u evropski
zemljopis, na zgari{tu Bosne i Hercegovine, ucrta
granice jedne nove, srpske
dr`ave.
Dvije su mogu}e varijante zbog kojih je Dodikov
{tab na{ao za potrebno da
upravo ovu izjavu brzo relativizira. Prvo, zbog prejakog dojma koji se time
zvani~nih i nezvani~nih,
preko pla}anja skupih
usluga me|unarodnih lobisti~kih organizacija, sve
do diplomatskog anga`iranja Beograda svuda gdje
Srbija ima svoje ambasade
i konzulate. U njihovom
opisu poslova je, naime, i
provodad`isanje separatisti~ke politike Banje Luke.
Kad se podvu~e crta
~itave te obimne operacije,
Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak
svome prebrzom jeziku i sklonosti da
potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih
politi~kih `elja, potreba i fantazija
stje~e o separatisti~kim
planovima Republike Srpske, u kojim se ve} „evidentiraju“ - kako se izrazio
Dodik - i dr`ave koje bi podr`ale ovaj radikalni srpski
potez.
U drugoj varijanti, nakon {to je prespavao nervozni politi~ki klin~ s Jovanovi}em, Dodik je mo`da
shvatio da deset i nije neka
cifra, da je u svojoj publici,
umjesto ohrabrenja, proizveo brigu i razo~arenje.
Nije, naime, neka sre}a za
svoju politiku u dana{njem
svijetu, u kojem obitava
vi{e od 200 dr`ava, imati
naklonost u svega desetak.
To je samo pet posto, pa i
manje od toga.
Ameri~ka osovina
Bez obzira na motiv koji je Dodika ponukao da
Vasi}u nalo`i da ovu izjavu
malo relativizira, drugospomenuta varijanta je ona
koja, u su{tini, zaslu`uje
vi{e pa`nje od one prve.
Prilika je to da se bilansira
saldo vi{egodi{njeg nastojanja Milorada Dodika i
ukupne srpske politike da
za svoj separatizam osiguraju jatake u me|unarodnoj
zajednici.
U taj projekt mnogo je
ulo`eno, od otvaranja predstavni{tava RS u svijetu,
me|utim, zbir se zaustavlja
na devet do deset dr`ava,
kako je rekao Dodik i kako
je „evidentirao“ njegov
{tab.
Iako na tom spisku
ima i zvu~nih imena, poput Rusije i Izraela, koji u
svjetskoj politici nisu ba{
repa bez korijena, mo`e
se ocijeniti da lista stranih jataka Republici Srpskoj ne ulijeva nadu u
zna~ajnu me|unarodnu
podr{ku ideji otcjepljenja
i progla{enja nezavisnosti, barem u ovom ~asu ili
u bliskoj budu}nosti. A
pitanje je, dodatno, da li
bi i te zemlje, kad bi
do{lo do stani-pani,
pri{le uz bok srpskom
dr`avnom novoro|en~etu
na na~in na koji
pri`eljkuje Dodik.
S jednim, ako ne i s
oba oka, Tel Aviv, naime,
uvijek pogleduje na
Va{ington. Ni Moskva ba{
nije sklona velikom zamjeranju s vode}om svjetskom silom, a Gr~ku i
Kipar - na koje Dodik tako|er ra~una - da i ne spominjemo.
Sjedinjene Ameri~ke
Dr`ave su, dakle, glavni
jezi~ac na ovoj zami{ljenoj
vagi. Sve dok one ~vrsto
stoje na politici podr{ke
nezavisnosti i cjelovitosti
Bosne i Hercegovine, njena takva pozicija u
me|unarodnim razmjerama je vrlo stabilna. A da
Amerikanci na drugo i ne
pomi{ljaju, pokazalo je reagiranje njihove ambasade
u Sarajevu. Nakon najnovijeg beogradskog ispada
Milorada Dodika, ona je
javno istupila s kritikom
takve retorike, nagla{avaju}i svoju potporu
„demokratskoj, multietni~koj, suverenoj i nezavisnoj BiH, s neupitnim
teritorijalnim integritetom“.
Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja, potreba i fantazija. ^injenicama se,
ipak, vjeruje vi{e nego rije~ima. Pogotovo se vi{e
vjeruje analiti~kim ra~unicama koje, u ovom slu~aju,
pokazuju upravo suprotno
onome {to je Dodik htio
posti}i.
Pri~a o banjalu~kom separatizmu nije ni blizu
svome kraju. Ta }e se trka
jo{ dugo tr~ati. Ali, s prolaznim vremenom izra`enim
sa devet ili deset zemalja
pobornika samostalnosti
Republike Srpske njeni
izgledi da za to dobije
me|unarodnu potporu nisu nimalo blistavi.
Sad je tako. Ova pihtija,
me|utim, jo{ je daleko od
~vrstog i definitivnog oblika. Dodikov {tab i ukupna
velikosrpska politika radit
}e na poku{aju upisivanja
novih me|unarodnih recki
podr{ke. [anse za to, u sada{njim globalnim okolnostima, nisu naro~ito velike.
Ali taj proces, ipak, treba
pomno pratiti, s poja~avanjem bosanskohercegova~ke integralisti~ke politike i njenog prezentiranja
u me|unarodnom
okru`enju.
O raspolo`enju tog
okru`enja na{a sudbina
ovisi barem onoliko koliko
ovisi i o nama samima.
6
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
PRESSIJA Parlament bez fiskalnih ra~una
Tele}e pe~enje va`nije
od vladavine zakona!
NASILJE U PORODICI Mu{karci sve ~e{}e izlo`eni zlost
Fizi~ko
zlostavljanje
mu`eva jo{ je
tabu tema u BiH
Restoran za zvani~nike BiH
Nije ni{ta ~udno da u svakoj dr`avi postoje ugostiteljski objekti koji kr{e propise
o izadavanju ra~una. No, sigurno je da ne postoji nijedna dr`ava u kojoj se to
de{ava pred o~ima ~lanova
najvi{e izvr{ne i zakonodavne vlasti. Osim BiH, naravno.
U restoranu zgrade Parlamentarne skup{tine BiH u
Sarajevu, u kojoj su smje{tene dr`avne institucije, ne
izdaju se fiskalni ra~uni, koji
su propisani zakonom u oba
entiteta!
U ovom restoranu hrane
se ~lanovi Parlamenta BiH,
ministri i drugi zaposlenici
ministarstava, dr`avnih
Ra~un iz restorana u
Parlamentu
institucija, agencija...
A ru~aju, kao {to je poznato, itekako dobro i jeftino,
u`ivaju}i u vrhunskim specijalitetima. Tele}e pe~enje je
najskuplje jelo i ko{ta pet
maraka, {to je nekoliko puta
manje nego u drugim restoranima.
Barem bi, valjda, oni trebali poznavati zakone u vlastitoj zemlji i tra`iti da se ti
zakoni i po{tuju te i u ovom
objektu uvesti obavezu izdavanja fiskalnih ra~una. No,
tele}e pe~enje nekima od
njih je, izgleda, va`nije od
vladavine zakona.
G. M.
PRESSIJA Tehni~ka gre{ka zbunila Zeni~ane
’Slu`bene novine’
~itljive samo u ogledalu
Zeni~ani i drugi
zainteresirani koji
su poku{ali ovih dana na oficijelnoj stranici Op}ine Zenica
do}i do akara objavljenih u „Slu`benim novinama“, nemalo su se iznenadili kad su otvorili poKad vid ne poma`e, poma`e ogledalo
nu|eni link.
Kako se i vidi na fotogra- ogledalu“.
O~ito je da se radi o tefiji, u odgonetki {ta je objahni~koj oma{ci, ali u povljeno u „Slu`benim novinama Op}ine Zenica“ ne po- nu|enom sadr`aju, ipak, nismo na{li ni{ta {to bi trebalo
ma`e ljudski vid, nego
„izgledati ljep{e u svom odrobi~no ogledalo. Naime,
A. D@.
azu“.
odluke su objavljene „u
Kad joj nisam dao
supruga me zbola
Zbola me u stomak, jer sam rekao da puno tro{i, ka`e na{ sagovornik koji nije uspio dobiti
uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu, jer diskriminira na{a prava, ka`e Purivatra
asilje u porodici sve
vi{e bilje`i trend rasta. Iznena|uju}a je
~injenica da su u BiH posljednjih godina `ene te koje u
braku zlostavljaju mu`eve,
ali i djecu nakon {to nad njima dobiju starateljstvo.
N
Brojni ~lanovi
Jedan od `rtava koje su u
braku zlostavljane od supruge je i M. ^. (ime i prezime
poznati redakciji) iz Sarajeva. On nam je kazao da ga je
supruga no`em zbola u stomak, a da je razlog tome bila
pohlepa.
- Dok sam u kuhinji prao
su|e, do{la je i od mene
tra`ila pare. Kad sam joj rekao da joj ih ne}u dati, jer
ona previ{e tro{i, uzela je
no` i zbola me. Kada smo se
razvodili, iako sam na sudu
prilo`io dokumentaciju i dokaze {ta mi je uradila kako
bih dobio starateljstvo, nisu
mi dali djecu. Najvi{e me
boli {to ih odgaja ona, koja
to ne zaslu`uje, a ja nemam
nikakvo pravo nad njima ka`e na{ sagovornik M. ^.
On je jedan od ~lanova
Obaveze alimentacije
Lepir: Ve}i broj
- Prisutni su razli~iti
oblici kori{tenja djeteta
od majke prema biv{em
suprugu. Na`alost, u takvim situacijama dijete
postaje sredstvo za nastavak nasilja izme|u supru`nika. Slu~ajevi gdje
sarajevskog udru`enja
„Otac“, ~iji predsjednik
Amir Purivatra ka`e da, iako
su tek nedavno registrirani,
ve} broje 40 ~lanova.
- To su sve ljudi koji su
bili `rtve zlostavljanja supruga. Njih je i puno vi{e, ali o
tome se ne govori u javnosti.
majke onemogu}avaju
ocu da vi|a dijete su u porastu, ali, s druge strane,
u porastu je i problematika gdje otac ne izvr{ava
svoje obaveze u smislu
alimentacije - kazao je
Lepir.
Ovi ljudi najvi{e se `ale na
to da im supruge brane da
nakon rastave vi|aju djecu.
Tako|er, razo~arani smo
~injenicom da su centri za
socijalni rad i sudovi nakon
razvoda u ve}ini slu~ajeva
naklonjeni majkama i daju
im starateljstvo, iako one to
ne zaslu`uju - ka`e Purivatra.
Istakao je da u Udru`enju imaju sociologe, doktore,
socijalnu radnicu, dje~ijeg
psihoterapeuta i psihologe.
- Inicirat }u uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu, jer diskriminira na{a
prava. Do sada su `ene na
svojoj strani imale cijeli sistem za{tite, {to nije uredu.
Otac i djeca su usamljeni u
svojoj borbi za interes djeteta - navodi Purivatra.
Prema podacima Ministarstva zdravlja RS, koje
kao drugostepeni organ
rje{ava `albe roditelja u
slu~ajevima povjeravanja
KULOARSKE PRI^E
Na sastanku o budu}nosti [email protected]
Za{to novi ko{arka{ki selektor nije postavljao finansijske uvjete
Radnici nisu znali ko im Aco nije ’kokuz’, zaradio je dovoljno
je direktor
Predstavnici Sindikata mostarskog
[email protected] na sjednici na kojoj se raspravljalo o budu}nosti ovog nekada{njeg pekarskog giganta, a koja je odr`ana prije nekoliko dana u Kantonalnom ministarstvu
privrede u Mostaru, iznenadili su se kada se
svima na po~etku sjednice predstavio novi
direktor njihove firme Senad \onko.
Sindikalisti, kako su istakli, ve} du`e ne
znaju ko im je zapravo direktor te su jo{ jednom zatra`ili da se novi ~elnik preduze}a
predstavi, jer nisu dobro ~uli. \onko je nakon toga ponovio svoju funkciju, na koju
je, kako on ka`e, izabran 19. januara.
Radnicima, me|utim, nije jasno zbog
\onko (u sredini): Imenovan, a da radnici ne znaju
~ega nisu obavije{teni o imenovanju novog
direktora. Upravo i podatak da se ne zna ko
koju funkciju obavlja oslikava koliko je stanje u [email protected] katastrofalno, ali radnici, ipak, o~ekuju od novog direktora da
kona~no pokrene proizvodnju.
M. H.
Bio je izuzetno dobro
raspolo`en Harun Mahmutovi}, generalni sekretar
Ko{arka{kog saveza BiH,
pro{le srijede u cazinskom
motelu „Stovrela“, jer se
Upravni odbor KSBiH „u
roku odmah“ odlu~io i jednoglasno izabrao Aleksandra Petrovi}a za novog selektora na{e ko{arka{ke selekcije. Otkrio je i malu tajnu.
- Aco Petrovi} svojevremeno je slu`io vojni rok u
Sarajevu i jo{ tada trenirao
s ko{arka{ima Bosne. On
Mahmutovi}:
Aco nas
voli
Petrovi}:
Slu`io vojsku
u Sarajevu
voli Sarajevo i BiH i `eli
izvesti ko{arka{ku reprezentaciju na me|unarodnu
scenu - naglasio je generalni sekretar KSBiH.
Na novinarsko „bockanje“ da Petrovi} nije postavljao finansijske uvjete,
jer „nije kokuz“, Mahmutovi} je odgovorio:
- Gospodin Petrovi} zna
u kakvoj je situaciji BiH i
KSBiH, ali on je, kao
odli~an igra~ i trener, imao
mnogo prilika da dobro zaradi!
M. D.
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
avljanju
Otac ima puno
manja prava
nad djetetom
u odnosu
na majku
7
LI^NOST SEDMICE ^edomir Jovanovi}
^injenicama protiv la`i
Intelektualno superiorniji, gra|anski odgojeniji, obrazovno nadmo}niji, Jovanovi}
je, u maniru vrhunskog dramaturga, Dodika izveo na ~istinu
Predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP) Srbije ^edomir
^eda Jovanovi} u TV duelu s predsjednikom RS Miloradom Dodikom u Beogradu je ukrstio argumente o temi „Da li je RS genocidna
tvorevina ili izraz volje srpskog naroda“.
Genocidna tvorevina
novac,
no`em!
starateljstvo nad djecom Inicirat }u
Osvete preko djece
Sarajevski advokat
Amila Muj~inovi}, tako|er, za na{ list potvr|uje podatke o porastu
broja slu~ajeva u kojima
`ene zloupotrebljavaju roditeljsko pravo.
- @ene masovno onemogu}avaju kontakt razvedenim o~evima. Kada do|e do kontakta
starateljstva i vi|anja djeteta,
godi{nje im se prijavi blizu
150 slu~ajeva.
Prijava slu~ajeva
Pomo}nik ministra Ljubo Lepir isti~e da je nasilje
`ena nad mu{karcima u brakorazvodnim parnicama u
zna~ajnom porastu kao i u
slu~ajevima kada je starateljstvo nad djetetom povjereno majci.
Komentiraju}i procjene
Gender centra Vlade RS da
o~eva s malodobnom
djecom, ucjenjuju partnere. Preko djece po~nu
jednu fazu maltretiranja,
dakle tu psiholo{ku, koja
je gora od fizi~ke. Moram ista}i da sam vodila i
dosta slu~ajeva u kojima
su mu`evi bili fizi~ki napadani - ka`e Muj~inovi}.
je u ovom entitetu od ukupno prijavljenih slu~ajeva
nasilja, oko dva posto
po~injeno nad mu{karcima,
Lepir ka`e da je ono i mnogo
ve}e.
- Sve takve podatke treba
uzimati s rezervom, jer se tu
obi~no govori o manifestnom nasilju. Ono {to je
evidentno jeste da se nasilje
nad mu{karcima po~inje prepoznavati i prijavljivati dodao je Lepir.
Hrabar, inteligentan i lucidan,
kakav je oduvijek bio, Jovanovi} je
Dodika, naprosto, „istresao iz cipela“, odnosno „opanaka“, kako su to,
neposredno nakon {to je svijet obletjela TV slika njihovog su~eljavanja, prokomentirali mnogi koji su
ih slu{ali i gledali.
Razlog su~eljavanja bili su ve}
poznati stavovi ^ede Jovanovi}a o
ratu u BiH, za~injeni izjavom da je
RS genocidna tvorevina, izgovorenom samo nekoliko dana ranije na
sjednici Glavnog odbora LDP-a.
Ta je izjava {efove „tvorevine“,
koji na boju krvi njenih zlo~ina~kih
temelja uporno navla~e neke svjetlije tonove, razbjesnila do te mjere
da su ^edu proglasili
„srpskom sramotom“
odnosno
neprijateljem srpstva, svetosavlja,
Karad`i}a,
Mladi}a,
Dodika, Kusturice i svog
drugog srpskog `ivog i
mrtvog znakovlja.
Bijesan i
uvrije|en, Dodik je tako potegao
put Beograda da Jovanovi}a u njegovoj avliji „nau~i pameti“, odnosno historiji koja je porodila RS, a
na ~ijem rodnom listu je njegovo
„bogohulno oko“, eto, prepoznalo
pe~ate genocida, logora, ubijanja...
I dogodilo se to da je intelektualno superiorniji, gra|anski odgojeniji, obrazovno nadmo}niji Jovanovi}, u maniru vrhunskog dramaturga (kako mu i prili~i!), Dodika
izveo na ~istinu s koje je ovaj, onako
fizi~ki golem i mentalno ogoljen,
proklinjao dan u kome je s ^edom
stao pred TV kamere.
nikad nije pristao da se zlo~inom i
genocidom po~injenim nad Bo{njacima u BiH prlja biografija njihovog potomstva. S razlogom.
Kad jednog dana historija poslo`i doga|aje s kraja 20. i po~etka
21. stolje}a, ljudi poput ^ede Jovanovi}a bit }e najbolji argument srpskom narodu da zlo~ini po~injeni
u njegovo ime nisu njegovi, ve}
onih koji su ga ~inili. A ko su oni,
^eda Jovanovi} odli~no zna.
Na`alost, ne tako davno, znao je i
Milorad Dodik.
A. [email protected]]
Gra|anski Beograd
Grizao je nokte, ~e{ao
u{i, trljao nos, grebao
vlastito lice, kezio se, lagao da ono {to je nekad
rekao nije rekao..., radio, ustvari, sve ono
{to radi ~ovjek kad
nema odgovor, argument, dokaz.
Je li ^eda Jovanovi} „istresao“ Milorada Dodika iz cipela
ili opanaka, manje je
va`no od onoga {to
o Karad`i}evoj
ostav{tini u
BiH misli onaj drugi,
gra|anski Beograd, ~ija je
intelektualna i
moralna ekspresija upravo liberal Jovanovi}.
Ustvari, {ta misli
onaj dio srpskog
naroda koji
Milo{evi}evo izru~enje
^edomir Jovanovi}
ro|en je u Beogradu 1971.
godine. Diplomirao je dramaturgiju na beogradskom
Fakultetu dramskih umjetnosti. Kao ~lan Demokratske stranke bio je jedan od
najbli`ih saradnika poko-
jnog Zorana \in|i}a.
Sada je predsjednik
LDP-a i poslanik u Skup{tini Srbije. Bio je akter doga|aja vezanih uz isporuku
Slobodana Milo{evi}a
Ha{kom tribunalu. O`enjen
je i ima ~etvero djece.
A. Nu. - B. S.
Jovanovi}: Istresao Dodika iz opanaka
Na snje`nom pokriva~u na Kozari
Vije}ni~ka evolucija Farke Alagi}a
Od SBiH do Kamberovog ’vojnika’ Ministrica pokazala
vje{tine sankanja
Za{to je Farko Alagi},
nekada vije}nik Stranke za
BiH, a potom samostalni vije}nik u Op}inskom vije}u
(OV) Sanski Most, prakti~no na kraju mandata
pre{ao u Klub SDA, pitaju
se Sanjani. No, niko ne tra`i
odgovor od biv{eg samostalnog vije}nika Alagi}a, rodom iz Fajtovaca, borca Armije RBiH i ro|aka slavnog
generala Mehmeda Alagi}a,
jer razloge naslu}uju svi.
Prije tri godine Farko
Alagi}, nakon {to je postao
samostalni vije}nik, upoznao je javnost i kolege u
OV-u da je od tada{njeg
na~elnika op}ine Sanjina
Halimovi}a, kadra SDA, dobio rje{enje o delo`aciji iz
stana u Fajtovcima. Bila je
to „slatka“ osveta zato {to
ovaj demobilisani borac nije
„u krilu“ Halimovi}eve i
stranke Asima Kambera.
- Farko, ti si napustio
SBiH i postao samostalni vije}nik onog dana kada su ti
Kamber i Halimovi} napisali
odluku o delo`aciji iz stana,
koji ti je privremeno dodijelila Op}ina Sanski Most, kao i
zbog prijetnje da }e{ izgubiti
posao. Tada sam ti savjetovao
Alagi}: Stambeni problem
da ~uva{ stan i posao - podsjetio ga je na sjednici OV-a nezavisni vije}nik Red`o KurM. D.
begovi}.
Nada Te{anovi}, aktuelna ministrica porodice,
omladine i sporta u Vladi
RS, proteklog vikenda je
na Kozari kod Prijedora,
tokom trajanja privrednoturisti~ke manifestacije
„Dani zime na Kozari“,
pokazala svoje vje{tine sankanja. Na skije, ipak, nije
stala. Tu sportsku disciplinu ostavila je za kasnije, ali
isprobala se i u obi~nim vratolomijama, poput hoda-
nja i padanja po snijegu.
- Tu sam prili~no
vje{ta, kao i na sankama,
koje su mi nekako dra`e, a
i prili~nije mojim godinama. Skijanje sam ostavila
za poslije - kazala je ministrica Te{anovi}, kojoj je u
spustu na sankama zdu{no
pomogao Bo`o Grbi}, predsjednik Planinarsko-skija{kog dru{tva „Ljubijski
rudar“ iz Prijedora.
Nada Te{anovi} na sankama:
M. Z. Pomo} prijatelja
(Foto: D. Stojni})
8
4. FEBUAR/VELJA^A 2012.
PRESSIJA Poslanik napustio SBiH
X EKSKLUZIVNO „Dnevni avaz“ do{ao do biv{e supruge
(Foto: Iz emisije NTV 101 „Doktor Eso“)
Imamovi}: Oti{ao zbog He}e
(Foto: J. Had`i})
Kaze: Gdje je Vahid
He}o - adio, sre}o!
Poslanik u Skup{tini
Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) Zaim Imamovi}
Kaze obavijestio je svoje
kolege na posljednjem
skup{tinskom zasjedanju
da iz vi{e razloga napu{ta
Stranku za BiH te da }e u
narednom periodu djelovati kao nezavisni poslanik.
- Prvi razlog zbog kojeg
napu{tam stranku je Vahid He}o, koji je izabran
za predsjednika Kadrovske komisije SBiH na nivou dr`ave. Naime,
Op}inski savez SBiH u
Zenici je na Skup{tini
odr`anoj 10. decembra
pro{le godine, kojoj je prisustvovalo 250 delegata,
tajnim glasanjem za novog
predsjednika izabrao mr.
D`evada Hamzi}a.
Me|utim, na inicijativu
He}e, SBiH poni{tila je izbor i uvela Povjereni{tvo u
Zenici. Ja zato vi{e ne
`elim biti u takvoj stranci.
Gdje je Vahid He}o, adio,
sre}o! - poru~io je Imamovi}, koji je, ina~e, ve} tre}i
mandat poslanik u
Skup{tini ZDK.
V. B.
Fotografija iz prijeratnih sretnih vremena: Dr. Eso Sadikovi} s djecom Almom i Enisom
Mezar dr. Ese Sadikovi}a:
Doktor Eso ubijen
Gagovi} poru~uje: J
PRESSIJA Zvani~nici BPK s gostima O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi}, za koju smo sigurni da
ubijenog Ese Sadikovi}a, tra`i da {utimo, „jer smo bolesni, bijedni i jadni“, navodno,
Prepali se poklona od
O
proizvo|a~a oru`ja
ko 22 sata po bh. vremenu, a 15 po ameri~kom, na{ novinar
pozvao je telefonski broj
Veronike Gagovi} u Midletonu, dr`ava Viskonskin.
Nakon dvosedmi~nog traganja za kontaktom djece
dr. Ese Sadikovi}a uspjeli
smo do}i do njenog broja.
Namjeravali smo razgovarati s osobama koje su se
u svom „prvom“ `ivotu
zvale Alma i Enis Sadikovi}, te su u knjigama
gra|anskog stanja op}ine
Prijedor bile upisane kao
k}erka i sin Esada (Hasiba)
Sadikovi}a. @eljeli smo
upitati ih o njihovom znamenitom ocu, doktoru, kojeg su svirepo smakli prijedorski ~etnici prije 20 godina, 5. avgusta 1992., nad jamom Hrastova glavica. Veronika (Alma) i Filip
(Enis) `ive u Americi ve}
nekih 12 godina.
Ko~ija{ki monolog
Nakon drugog poku{aja
da dobijemo vezu neko je
podigao slu{alicu.
- Dobar dan, ovdje novi-
nar iz Bosne i Hercegovine...
Toliko je na{ novinar
uspio izgovoriti, ali odmah
je s druge strane `ice uslijedila brutalna paljba `enskog glasa, u `argonu ulice.
Ekavicom. Prenosimo
odgovor u cijelosti:
- Stvarno ste jadni, bedni i ~emerni. Jadni ste, to
je stravi~no, koliko ste jadni. Obi~no si govno i
|ubre, je li ti jasno!? Ovo
nije Veronika, nije va`no
ko je, Veronika nije, ali ja ti
to ka`em, po{to sam debelo
(Ne)vje{to skrivanje na vi{e adresa
Imamovi}: Prekinuo neizvjesnost
Od gosta iz nekog poznatog turisti~kog mjesta,
prijateljske zemlje ili svjetske metropole tokom zvani~nih posjeta mo`e se
o~ekivati na poklon suvenir
ili proizvod po kojem je predio posjetioca prepoznatljiv, ali {ta o~ekivati kada s
darovima u goste do|e jedan od najpoznatijih proizvo|a~a oru`ja u svijetu!?
U posjeti zvani~nicima
Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de tako je boravio potpredsjednik njema~ke korporacije
„Umarex“ Martin Voni{
(Wonisch). Tokom razgovora s premijerom i ministrom privrede BPK Emirom Fra{tom i Demirom
Imamovi}em dogovoreno
je pro{irenje proizvodnje
gora`danske firme „Pobjeda Sport“, ~iji je „Umarex“
novi ve}inski vlasnik.
Uslijedio je neformalni
dio susreta tokom kojeg su gosti saop}ili da }e se municija
proizvedena u Gora`du koristiti tokom snimanja novog filma o D`ejmsu Bondu (James
Bond), a potom su posegnuli
za lijepo upakiranim darovima. Jasno je da se naoru`anje
ne poklanja tokom ovakvih
susreta, ali, kako je „Umarex“
ipak vlasnik najpoznatije marke pi{tolja u svijetu, svi su bili u neizvjesnosti.
Prekinuo ju je Imamovi} koji je, umjesto o~ekivanog Bondovog „walthera“,
iz kutije izvadio knjigu,
monografiju posve}enu
125-godi{njici postojanja
kompanije.
A. B.
Tragaju}i proteklih dana za adresom i brojevima
telefona Veronike i Filipa
Gagovi}a uz pomo} nekoliko poznanika i jedne ozbiljne ameri~ke kompanije
doznali smo i da Veronika
ima tri prijavljene adrese u
tri ameri~ke dr`ave: u Midletonu (Viskonsin), Indijanopolisu (Indijana) i Napervilu (Ilinois). Ove tri
dr`ave me|usobno grani~e.
Na adresi u Indijanopolisu nema njenog telefonskog broja. U Napervilu
najvjerovatnije `ivi njen
brat Filip. I u tom gradu na
telefon nam se javio mu{ki
glas te na na{em jeziku kazao da osoba po imenu Filip Gagovi} ne `ivi tu.
Dodu{e, postoji i u gradi}u Schaumburg u Ilinoisu Filip Gagovi}, ali i jo{
dva Filipa Gagovi}a u mjestima Lisle i Glencoe, tako|er, u Ilionoisu.
Bit }e da se Veronika i
Filip (ne)vje{to kriju
od 2004. Zavr{io je
na dvije ili vi{e adreprijedorsku gimnasa, a na jednoj od
ziju „Sveti Sava“
njih, u ulozi moder(kao i on i ova ginog kerbera za{titnimnazija je 1992. prka je i njihova maomijenila ime, a nejka. Ona zajedno s
kada se zvala Ginjima ~uva tajnu o
mnazija „Esad
porodi~noj sramoti,
Mid`i}“), a 1998.
o tome kako su po- Filip Gagovi}: godine Aurora Chrnizili i izvarali mr- ^lan srpske
istian Highschool,
tvog ~ovjeka, supru- asocijacije
finansije na North
ga i oca, rahmetli dr.
Central Collegeu, te
Esu Sadikovi}a, ~uvenog
master studij 2007. na Norprijedorskog ljekara, huma- thern Illinois Universityju.
nistu i intelektualca kojem
Na jednom od portala na
se divio svijet.
kome smo prona{li podatke
Veronika (Alma) Gagoo Filipu Gagovi}u, u biogravi} zavr{ila je Medicinski
fiji u kojoj se spominje Gifakultet na Loyola Univermnazija „Sveti Sava“ iz Prisity, internisti~ku praksu
jedora, navodi se i grad
obavila je u Carmelu (IndiSchaumburg, gdje je on igrjana), te nastavila specijaliao tenis i bio u~lanjen u vi{e
zaciju iz oblasti gastroente- dru{tvenih asocijacija,
rologije i hepatologije na
izme|u ostalih, i u „Serbian
University of Wisconsin
American Professional NeMedical Centeru.
twork“. E-mail adrese Filipa
Filip (Enis) Gagovi} ra- Gagovi}a iz Schaumburga i
di kao bankarski menad`er Napervila su prikrivene.
ume{ana u to. Mo`e{ da
snima{, {ta god da radi{, to
je tvoj problem. Ali si bolestan. Svi ste bolesni, jadni i
bedni i, zna{ {ta, ono {to se
prepucavate sa Dodikom...,
mene pustite i moju familiju na miru. To da ti bude
jasno. Mene uop{te ne zanimaju ni muslimani, ni Srbi... ma jebe mi se za to sve.
Eto, toliko. ]ao!
Bio je to ko~ija{ki monolog `ene „koja nije Veronika“. Sigurnost da bi to
mogla biti upravo nekada{nja supruga ubijenog
prijedorskog Doktora Ese i
majka Veronike (Alme) i
Filipa (Enisa), dale su nam
brojne prethodne i naknadne provjere u Prijedoru i
Americi.
Prema svemu sude}i, na
telefon nam se javila Zorica
Gagovi} Cica, rodom iz Zaje~ara, udovica dr. Ese Sadikovi}a, na ~iji lik i djelo
je stavila ru`ni pe~at onda
kada je 1993., tada maloljetnoj djeci Almi i Enisu promijenila imena u Veronika
i Filip. Djeca u toj dobi nisu se pitala, majka je sa~inila i izvela projekt institucionalnog brisanja dotada{njeg identiteta Alme i
Enisa, uz potvrdu SDS-a.
Uz to, Zorica se udala za
Bogdana Tadi}a nakon {to
se pro~ulo da je „Eso oti{ao
za Nikaragvu“.
Ta „Nikaragva“ bilo je
drugo ime za bestragiju, bezimenu rupu u utrobi planine Grme~ u koju je nakon metka u glavu ba~eno
tijelo dr. Ese Sadikovi}a s
jo{ 123 prijedorska logora{a
odvedena iz logora Omarska.
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
dr. Sadikovi}a
9
PRESSIJA
Ahmetovi} u Gora`du: Odalo ga saop}enje SDA
Kako i{ta vjerovati ministru sigurnosti
Odveden u samrt s jo{ 123 prijedorska logora{a Omarske
Dr. Eso Sadikovi}: ^uveni ljekar i intelektualac kojem se divio svijet
po tre}i put - Zorica
Je.. mi se za to sve!
nam se javila na ameri~ki broj Veronike Gagovi} (Alme Sadikovi}), svoje i k}erke
sve ono {to ona nije
Ta rupa danas se zove masovna grobnica Hrastova glavica i nad njom }e pre`ivjeli
logora{i Prijedora i Sanskog
Mosta 5. avgusta ove godine
postaviti spomen-plo~u s
imenima ubijenih.
@ivot Zorice Gagovi},
nekada Sadikovi}, a naposljetku udovice Bogdana
Tadi}a zvanog Tadija, malo koga od dana{njih Prijedor~ana zanima. Zid {utnje
o njoj proizvodi sna`no
uvjerenje da je u gradu u
koji je do{la s Esom izgubila svako upori{te zbog onoga {ta je u~inila nakon njegovog ubistva. Odnos prema njoj u Prijedoru, gradu
koji se „proslavio“ pokoljem kom{ija, danas se
mo`e nazvati prezirom.
Nismo uspjeli saznati
kada je ta~no Zorica Gagovi} Cica oti{la kod djece u
Ameriku, ali u Prijedoru
ka`u da se u tom gradu pojavila pro{le godine, kada je
iz SAD do{la radi ostavinske rasprave s djecom dr-
ugog supruga Bogdana Tadi}a. Nakon toga opet se
vratila u Ameriku, a ku}u u
Skopskoj ulici, u kojoj je
`ivjela s Doktorom Esom,
zajedno s lokalom izdala je
pod kiriju.
su se posje}ivali.
- Samo sam rekao „dobar dan“. Poslije svega {to je
ona uradila, nisam `elio nikakve kontakte. Ona je
odgovorila sa „dobar dan“ i
nastavila: „A, Nune, bre,
zar ti ne bi stao i popri~ao
malo sa mnom.“ Stao sam.
Upitao sam kurtoazno kako
je, kako su djeca. Obe}ao
sam da }emo kasnije popri~ati, ali kada sam se vratio iz Sarajeva nakon nekoliko dana, saznao sam da je
nosti gra|ana u ovom dijelu BiH i o saradnji izme|u
kantonalne policije i
dr`avnih agencija za provo|enje zakona“.
Na na{e direktno pitanje ho}e li prisustvovati
strana~kom skupu, odgovorio da „ne}e, jer ima obaveza u Sarajevu“.
No, dan poslije na
slu`benoj stranici SDA
objavljeno je da su
„skup{tini prisustvovali visoki predstavnici SDA na
~elu s potpredsjednikom
Sadikom Ahmetovi}em,
generalnim sekretarom
Amirom Zuki}em ...“.
Pa, ako je na ovako bezna~ajno novinarsko pitanje „zaobi{ao istinu“, onda
je stvarno suvi{no i razmi{ljati koliko je ministar
iskren i po{ten kada su
mnogo zna~ajnije stvari u
Al. B.
pitanju.
Nedisciplinirani
poslanici SDA
Veronika Gagovi} (Alma Sadikovi}) u Americi: „Zaboravila“
slavno ime svoga oca
Prijedora, arhetip slobodne
misli, jer njegove su rije~i
citirali prosjaci, konobari,
in`injeri i doktori.
Doktor Eso ubijen je tri
puta. Prvi put nad jamom
Susret s Nusretom Sivcem
Nusret Sivac, autor knjige „Kolika je u Prijedoru
~ar{ija“ o logoru Omarska u
kome je boravio zajedno s
Doktorom Esom, ispri~ao
nam je da je u ljeto pro{le
godine, na kapiji nekada{nje ku}e dr. Ese Sadikovi}a u Skopskoj ulici, vidio
Zoricu Cicu Gagovi} koja je
razgovarala sa Sandrom Selmanom, nekada{njim prijedorskim maratoncem. Sivac je do rata bio ku}ni prijatelj s Esom i me|usobno
Za{to je dr`avni ministar sigurnosti Sadik
Ahmetovi}, u vrijeme kada
se drugi gradovi suo~avaju
s mnogo ve}im sigurnosnim izazovima, pro{le sedmice posjetio najsigurniji
grad u dr`avi Gora`de postalo je jasno tek dan poslije.
Najkonkretniji razlog
njegovog dolaska bilo je,
naime, prisustvo sjednici
gora`danske SDA, kojoj je
nakon du`e uprave povjereni{tva izabrano novo rukovodstvo.
Prethodno je Ahmetovi}, daju}i izjave za medije
u zgradi MUP-a BPK,
ustvrdio da nema specijalnog razloga za njegovu posjete te da je do{ao da se
(nakon dvije i po godine na
poziciji ministra sigurnosti?!) upozna „sa situacijom
u Gora`du s aspekta sigur-
PRESSIJA Neozbiljnost u Skup{tini KS
Epizoda be{~a{}a
O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica
Cica Gagovi} tra`i da {utimo, „jer smo bolesni, bijedni i jadni“, navodno, sve
ono {to ona nije.
Me|utim, njeno djelo
sramotna je epizoda jednog
be{~a{}a, koja traje od
1992. godine. Svojom {utnjom i bijegom od tragi~ne
istine i 20 godina kasnije
Zorica, Veronika i Filip
kao da negiraju da je Doktor Eso postojao.
Ali taj ~ovjek je itekako
postojao! Njega su prijedorske generacije svih doba
gledale i slu{ale s divljenjem i zavi{}u istovremeno. On je simbol i metafora
intelektualnog, gra|anskog
Ahmetovi} slagao
da ne}e biti na
strana~kom skupu
Sivac: Biv{i logora{
Cica bila na ostavinskoj raspravi i da se vratila u Ameriku - prenio nam je Sivac.
Hrastova glavica, drugi kada mu na d`enazu nisu
do{li pokr{teni k}erka i sin
i tre}i put sada, kada se nastoji izbrisati svako
pam}enje i sje}anje na njega. I to od onih koji to „po
definiciji“ su{tine i smisla
`ivota nikada ne bi smjeli
dozvoliti ni drugima!
Oni su, na`alost, s njegovom smr}u u{li u novi `ivot
koji je ni{ta drugo do
stra{no ohrabrivanje potpunog zaborava velikog prijedorskog Doktora Ese, koji
je onomad, pred smrt, prije
nego {to }e ga povesti na strijeljanje, uspio prokrijum~ariti ceduljicu iz logora
Omarska na kojoj je pisalo:
„Alma, Bato, voli vas Tajo“.
Ali, na kraju, {ta re}i osim „zbogom, Alma, i zbogom, Bato!“.
Prazne klupe poslanika SDA: Slu{aju jedino Ivicu
Poslanici SDA na posljednjoj sjednici Skup{tine
Kantona Sarajevo bili su
vrlo nedisciplinirani. S
obzirom na to da su
skup{tinsko zasjedanje obilje`ile brojne pauze, SDAovci su svaki put kasnili pri
povratku na sjednicu.
Prvi put kada su zakasnili, po njih je oti{ao strana~ki kolega Kemal Ademovi}. Nakon drugog
ka{njenja, zbog kojeg sjednica nije nastavljena u predvi|eno vrijeme, predsjeMidhat DEDI] davaju}oj Skup{tine Mirja-
ni Mali} dodijalo je pa je
zamolila da neko iz SDA
ode po Elmedina Konakovi}a, Harisa Ali}a i Eldara
^omora.
Kako su svi nepomi~no
sjedili, ustao je ministar
kulture i sporta Ivica [ari} i
oti{ao u poslani~ku kancelariju da ka`e kolegama da
moraju prisustvovati sjednici. Umjesto izvinjenja
zbog neozbiljnog pona{anja, po povratku u salu
tek je Konakovi} prokomentirao da „Ivicu moraju
slu{ati“.
S. M.
10
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
X [email protected]
Tragom analize o zajedni~kom biznisu Dodika i Kusturice
Pranje novca za ’Andri}grad’
te{ko 30 miliona maraka
Pravni stru~njaci ukazali na nezakonitosti, ali institucije BiH koje se brinu o provo|enju Zakona o javnim nabavkama
ne mije{aju se u svoj posao
Dodik i Kusturica prilikom
dluka Vlade RS od
26. maja i 29. juna pro{le godine da za izgradnju „Andri}grada“ Emira
Nemanje Kusturice u Vi{egradu izdvoji oko {est miliona
maraka poreznih obveznika i
to tako da „korisnik sredstava nije du`an da primjenjuje
pravila i postupke definisane
odredbama Zakona o javnim
nabavkama BiH“, smi{ljena
je povreda tog zakona ~iji
okvir po~iva na dvjema direktivama Evropske unije iz
oblasti javnih nabavki
2004/17/EC i 2004/18/EC.
Podsjetimo, vladar Republike Srpske Milorad Dodik
dao je ovaj posao svom prijatelju Kusturici tako {to su u{li u „zajedni~ki biznis“. Vlada RS, Kusturicina firma
„Lotika“ i Op}ina Vi{egrad
osnovali su u aprilu 2011. zajedni~ku firmu „Andri}grad“ u kojoj ve}inski kapital
ima Kusturica.
O
Izigran zakon
Mediji u regiji uo~ili su
prevaru i nezakonitost, a sumnju je dodatno poja~ala arogancija iz manjeg entiteta -
re~eno, pranja novca ko{tat
}e, preliminarno, oko 30 miliona KM.
Bh. pravni stru~njaci su
nakon ove zakonske anarhije iz RS detaljno „skenirali“
slu~aj i, ukratko, zaklju~ili izigran je zakon, ali nema nikakve reakcije nadle`nih
dr`avnih institucija, pa, prema tome, nema ni sankcija.
Pravnik Rifat Zlomu`ica
u publikaciji „Izbjegavanje
primjene Zakona o javnim
nabavkama BiH: Projekt
Andri}grad“, koju je objavila
Fondacija Centar za javno
pravo, argumentira da je spornom odlukom Vlade RS ugro`eno postojanje i svrha Zakona o javnim nabavkama
BiH.
- Vlada RS nije mogla osloboditi preduze}e „Andri}grad“ primjene odredbi tog zakona. Njegovim ~lanom 3. ,
„Andri}grad“ je trebao pro}i
primjenu Zakona o javnim
nabavkama, ali Vlada RS ugrozila je princip efikasnosti kori{tenja javnih sredstava, iako
se radi o projektu koji }e
ko{tati vi{e desetina miliona
maraka - ka`e Zlomu`ica i
polaganja kamena
temeljca za „Andri}grad“:
Porezni obveznici RS ve}
dali {est miliona maraka
„Andri}gradu“.
To je, ~ini se, i bio cilj naru~ioca i izvr{ioca megaprojekta koji se od javnosti i poreznih obveznika, gra|ana
RS, „krije kao zmija noge“.
Direktorica Agencije za
Zlomu`ica: Objavio publikaciju
Fo~o: Bez dokumentacije
Pilav: Zbunjuju}i komentar
ni~im nisu obrazlo`ili zaobila`enje Zakona o javnim nabavkama BiH. Projekt gradnje „Andri}grada“ ili, bolje
dodaje da se, zahvaljuju}i izigravanju ovog zakona, ne}e
mo}i utvrditi stvarna vrijednost radova na
javne nabavke BiH \inita
Fo~o na na{ upit o svemu
ovome odgovara kako institucija kojoj je na ~elu ne ko-
ntrolira ugovorne organe (u
ovom slu~aju Vladu RS, op.
a.) u primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama
BiH, nego pru`a stru~nu i
tehni~ku pomo}.
Mali i veliki
- Sistem javnih nabavki u
BiH je decentraliziran kao i
sistemi u regiji i EU i to na
na~in da je svaki ugovorni
organ odgovoran za pravilnu
primjenu zakona - ka`e
Fo~o, uz konstataciju da do
sada nisu uspjeli do}i u posjed dokumentacije vezane
za slu~aj „Andri}grad“!?
Zbunjuju}i komentar
dobili smo od Amira Pilava,
direktora Ureda za razmatranje `albi BiH. Ovaj ured,
ka`e, upoznat je sa slu~ajem
„Andri}grad“, jer mu je Fondacija Centar za javno pravo dostavila 5. januara ove
godine pravnu analizu autora Zlomu`ice, ali...
Ko mo`e poni{titi odluku Vlade RS?
Zlomu`ica isti~e da
dr`avni i entitetski organi
moraju upotrijebiti sva zakonom dozvoljena sredstva
kako bi se sporna odluka
Vlade RS poni{tila.
- To je informacija za nas i
nije ura|ena u formi prigovora. Tra`ili smo od Fondacije
da uredi podnesak u skladu sa
Zakonom o upravnom postupku BiH da bismo mogli postupiti po podnesku. Fondacija nas je naknadno obavijestila da se ne radi o podnesku
po Zakonu o upravnom postupku - ka`e Pilav.
I dok nadle`ne dr`avne
institucije s Fo~o i Pilavom
na ~elu nisu pretjerano zainteresirane da se bave
slu~ajem „Andri}grad“, Zlomu`ica isti~e da je op}epoznato da organi vlasti „treni-
PRESSIJA Svjetska banka prijeti suspenzijom kredita
U suprotnom, mogu se
o~ekivati nova sli~na izbjegavanja primjene Zakona o
javnim nabavkama po principu „kad mo`e Dodik,
{to ne bismo mogli i mi“.
raju strogo}u“ na tzv. malim
slu~ajevima, a „velike ribe“
ostaju izvan zakona.
- Ne sje}am se da su nadle`ni organi pokretali postupke po slu`benoj du`nosti protiv „velikih riba“, iako bi zakon morao biti jednak za sve dodaje Zlomu`ica i upu}uje
na to da Agencija za javne nabavke BiH i Ured za razmatranje `albi BiH pravni osnov
da se bave ovim slu~ajem mogu prona}i i u drugim zakonima kao {to su Krivi~ni i Zakon o upravnom postupku.
Pitanje je samo da li
ho}e?
M. DEDI]
Abreu: O{tro
upozorenje
Srozavanje imid`a BiH
Na{i zvani~nici, koji tro{e gotovo milion KM na sat, i dalje su u fazi strana~kog
nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje
Kreatori na{ih sudbina
jo{ jednom su se pokazali u
ulozi uspje{nih arhitekata
te{ke neizvjesnosti gra|ana
ove zemlje. To je, uostalom,
potvrdila i {efica ureda Svjetske banke u BiH Anabela
Abreu, upozoravaju}i da bi se
ta me|unarodna finansijska
institucija mogla predomisliti i suspendirati kreditnu li-
niju prema BiH zbog blokade otplate vanjskog duga.
Zbrka u glavama bh. zvani~nika, a nerijetko i lo{e namjere prema ovoj zemlji, rezultirali su time da je imid`
BiH u potpunosti srozan u
o~ima svjetske poslovne zajednice, pa BiH danas nije
po`eljna zemlja za strane
investitore koji je u {irokom
luku zaobilaze. Iz istih razloga ni doma}i investitori se
ne pretrgo{e s ulaganjima.
Zbog slo`ene administracije i velikih nameta kada se
tek otvori firma, BiH se prema izvje{taju Svjetske banke
„Doing business“ nalazi na
125. mjestu, {to je svrstava na
dno ljestvice u Evropi, a prema konkrentnosti smo ~ak
iza Gambije i Kambod`e.
Osim toga, BiH je na dobrom putu da joj se jo{ jednom, tre}i put u posljednjih mjesec i po, snizi kreditni rejting, {to bi bilo katastrofalno po njen ionako
te{ko naru{eni ugled kod potencijalnih investitora i
zna~ilo bi potpuno uru{avanje bh. ekonomije.
I umjesto da na{i zvani~nici, koji tro{e gotovo milion maraka bud`etskog novca na sat, u~ine sve da nas
razbija~ki talas zapljusne sa
{to manje snage, oni su i dalje
u fazi politi~kog i strana~kog
nadmudrivanja koje }e te{ko
stajati gra|ane ove zemlje.
No, vjerovatno ra~unaju s time da }e u dr`avnoj kasi uvijek biti novca za njih. R. A.
oglasi
Dnevni avaz
subota, 4. februar/velja~a 2012.
11
Na osnovu ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona
Sarajevo“ broj: 10/04, 21/06 i 26/08) i ~lana 71. Pravila Osnovne {kole „Al Walidein-Gazzaz“
Sarajevo, [kolski odbor Osnovne {kole „Al Walidein Gazzaz“ Sarajevo, na svojoj 69. sjednici odr`anoj dana 26. 01. 2012. godine raspisuje:
KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2012. godine
1. Nastavnik/ca geografije.......................12 ~asova nastavne norme sedmi~no, 1 izvr{ilac
2. Nastavnik/ca osnova tehni~kog odgoja i kulture `ivljenja................9 ~asova nastavne norme sedmi~no, 1 izvr{ilac
3. Nastavnik/ca historije...................................8 ~asova nastavne norme sedmi~no, 1 izvr{ilac
Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvr|enih Zakonom o radu i Zakonom o
osnovnom odgoju i obrazovanju, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene
Pedago{kim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i op}im aktima {kole.
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju prilo`iti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):
1. Biografiju
2. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (VSS ili V[S odgovaraju}eg smjera)
3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci)
4. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
5. Kopija li~ne karte
6. CIPS-ova prijava prebivali{ta
Po kona~nosti odluke o izboru, izabrani kandidati su du`ni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju konkursnih uslova dostaviti na adresu:
O[ „Al Walidein - Gazzaz“ Sarajevo, Hasiba Bankovi}a 2a, 71000 Sarajevo sa naznakom
„prijava na konkurs“.
Dodatne informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti na telefone: 033/235-507,
033/235-518, 033/235-496.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Mals 089177 09 Mals
Sarajevo, 25. 01. 2012. godine
Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja
„ZVE^EVO COMMERCE“ d.o.o. Sarajevo, ul. Olimpijska bb, koga zastupa punomo}nik
Kemo Kapur, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog „BP TRADE“ d.o.o. Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br. 20, radi, duga od 419,38 KM, van ro~i{ta dana 25. 01. 2012. godine, donio je:
PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 419,38 KM sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od 21. 02. 2008. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog
postupka u iznosu od 271,44 KM, sve u roku do 15 dana.
Stru~ni saradnik
Senad Had`iomeragi}
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za
povrat u prija{nje stanje.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tanja smatra obavljenom protekom
roka do 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Ps 182604 11 Ps
Sarajevo, 22. 12. 2011. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca „Kairos“ Doo Sarajevo ul.
Zaima [arca broj 82, koga zastupa Dina Memi} Turkmanovi} advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog „MgMix“ D.O.O. Lakta{i, ul. Cara Du{ana broj 15 Lakta{i,
radi naplate potra`ivanja, v.sp. 9.788,73, na osnovu
~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku
(„Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na
adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:
OGLAS
Dana 19. 01. 2011. godine tu`ilac „Kairos“ Doo Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog „Mg-Mix“ D.O.O.
Lakta{i radi naplate potra`ivanja. Tu`bom tra`i da Sud
donese presudu kojom }e nalo`iti tu`enom da isplati
tu`itelju na ime duga od 9.788,73 KM sa zakonskom
zateznom kamatom na pojedina~ne iznose i to:
- na iznos od 6.198,79 KM po~ev od 27. 09. 2008.
godine kao dana dospije}a pa do isplate
- na iznos od 3.589,94 KM po~ev od 07. 11. 2008.
godine kao dana dospije}a pa do isplate te da plati
sve tro{kove parni~nog postupka kao i sudsku taksu
prema odluci suda. A sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti ove presude, pod prijetnjom prinudnog
izvr{enja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra
obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i
na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz
tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav
1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati:
oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog
lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika,
ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis
podnosioca (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava
postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na
tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva
svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice
te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2.
ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav
1. ZPP-a).
Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u
kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se
usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja),
osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan
(~lan 182. stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku,
pozivom na broj predmeta.
Sudijka
Tatjana Arapovi}
12 4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
X EKSKLUZIVNO
13
Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“
Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu
Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi, suprotno tome, odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja
d ovog broja
„Avazov“ prilog
„Sedmica“
po~inje s
ekskluzivnim
objavljivanjem odlomaka
knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“, autora
Husejina Beslija (Hüseyin)
i Omera Ozbaja (Ömer
Özbay). Ova knjiga, jedna
od najboljih biografija turskog premijera Red`epa
Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan), koja je
po~etkom 2011. godine
iza{la u Republici Turskoj,
uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu.
O
ne predaje do posljednjeg trenutka, da postigne gol u {ansi
koja mu se uka`e.
Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana
postane velika zvijezda; pjesnik te dane definira stihovima:
Svakim se novim jutrom/i
novo bu|enje ra|a.
@ivot nije pru`io priliku
Recepu Tayyipu Erdoganu da
Milli selamet partije za
op}inu Beyoglu (Bejolu),
imao je samo dvadeset dvije
godine. Iste godine postao je
predsjednik omladine Milli
selamet partije na nivou Istanbula. Godine 1984. nalazio
se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu
Beyoglu, partije osnovane kao
nastavak zatvorene Milli selamet partije. Godine 1985.
Fudbalska avantura
Za podru~je BiH njen
izdava~ je „Dobra knjiga“
Sarajevo, a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO
„Svetionik“. Recenziju je
uradio knji`evnik Had`em
Hajdarevi}. Autori knjige,
dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana, Husejin
Besli i Omer Ozbaj u njoj
obra|uju put i politi~ko
uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske. Uz saglasnost autora
knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara.
U ovom broju na{ list
objavljuje odlomak koji
po~inje s Erdoanovim djetinjstvom:
- Poticao je iz Kasimpa{e.
Bio je dijete kvarta u kojem
najbr`i put razlikovanja od
ostalih drugara prolazi putem
mangupluka. Me|utim, on
uop}e nije pridavao pa`nje
obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha, a
koja je jednog mladog ~ovjeka
veoma lahko skretala s pravog
puta.
U svoju je glavu utuvio
fudbal. Po~eo je igrati fudbal
u osnovnoj {koli i nikada ga
nije ostavio u sljede}ih gotovo
{esnaest godina, sve do vojnog
udara 12. septembra 1980. godine. Fudbalska avantura,
zapo~eta u ranoj mladosti, bila je najva`nije iskustvo {to ga
je nosilo do mjesta na kojem se
danas nalazi. U ovim godinama nau~io je da naspram
te{ko}a ne padne u strah, da se
Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada
ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina, sve do
vojnog udara 12. septembra 1980. godine
postane fudbalska zvijezda.
Me|utim, godine provedene u
fudbalu nau~ile su ga brzini i
ravnote`i, taktici i strategiji,
pobjedi i porazu, da vjeruje u
sebe i da se nikada ne predaje.
Pored identiteta sportiste, postoji jedna druga osobina koja
podupire njegovu politi~ku
karijeru, a to je {to je bio
svr{enik liceja Imam Hatip.
Po{tovao je vje{tinu govora,
tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. Njegovi
govori, protkani ajetima i hadisima, i osobita oratorska
vje{tina privla~ili su mase
slu{alaca.
Kada je 1976. godine postao predsjednik omladine
izabran je za predsjednika
istanbulskog ogranka Refah
partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. A
sada je, eto, bio kandidat za
gradona~elnika Istanbula.
O~eva zabrana
Godinama je bio na ~elu
gradske partijske organizacije.
Omladina koju je odgajao za
ove dane i `ene ~lanice partije,
koje su prva iskustva u radu
na terenu stekle tokom njegove
kandidature za predsjednika
op}ine Beyoglu, uz napor identi~an duhu Nacionalnog
oslobo|enja, iskreno su stisnuli zube i radili na tome da
IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA
Avdija Salkovi} ro|en je 1974. godine
u Novom Pazaru u kojem je zavr{io
osnovnu i srednju {kolu. Godine 1994.
upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara
na Univerzitetu Marmara u Istanbulu.
Nakon diplomiranja na spomenutom
univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj.
Godine 2002. upisuje se na Filolo{ki
fakultet Univerziteta u Beogradu, smjer
turski jezik i knji`evnost, na kojem ~etiri
godine kasnije diplomira. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome,
Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a
doktorske akademske studije. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu-
Avdija Salkovi}
(Foto: Samir Jejna)
rskog jezika. Radi u gradskoj biblioteci u
Novom Pazaru. O`enjen je i otac je troje
djece.
otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika.
Strast prema fudbalu, nastala tokom osnovne {kole, nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. Vremenom je usavr{io talent za
ovaj sport. Privukav{i pa`nju
na sebe okretno{}u na terenu,
prihvativ{i ponudu od 1.000
lira, Tayyip Erdogan je
pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na
slavnog Beckenbauera, njegovi prijatelji su ga prozvali
„Imam Beckenbauer“.
Godine 1975. pre{ao je u
IETT. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je
interesiranje njegovog sina za
fudbal jedna prolazna strast i
pona{ao se kao da ne zna
ni{ta o fazama koje je njegov
sin pro{ao na polju profesionalizma.
Kada je saznao za ponudu
Eskiºehirspora (Eski{ehirspor), koja je do{la ne{to kasnije, veoma se naljutio: „Ja
`elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. Me|utim, ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i
ovo, nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu.
Mnogo godina kasnije,
Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog
oca propustio sam mnogo
sli~nih prilika.“ A jedna od
„propu{tenih“ prilika za kojima `ali - mo`da i najve}a - jest ponuda koja mu je do{la od
Fenerbahçea (Fenerbah~e).
Godine 1976. finalni me~evi
istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa.
Nogometni performans
Tayyipa Erdogana, koji je u
timu IETT-a igrao u {picu,
bio je na takvom nivou da je
igrom zaintrigirao tada{njeg
trenera Fenerbahçea Tomu
Kaloperovi}a, koji je u tom trenutku posmatrao me~. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i
zatra`io da odmah realizuju
njegov transfer. Sve i da je
Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer, pomisliv{i da }e se
suo~iti s o~evim protivljenjem,
zatra`io je dva dana da razmisli.
Naposljetku, kad je vidio
da poku{aji uvjeravanja oca
ne}e dati rezultata, bio je primoran odbiti ovu ponudu, koja bi, vjerovatno, njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu.
Uporedo s fudbalskom
avanturom, nije odustajao ni
od politi~ke karijere. U godinama kad je upisao fakultet,
istovremeno je nastavljao sa
du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi - Turska nacionalna zajednica
u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli
„Zar da ih ne bude, dijete
moje! Ah, kada bi ove stijene i
grane imale jezik pa da progovore!...“ Pri~aju}i o pro{losti,
nanine
o~i su zasuzile.
Naslovnica
knjige „Red`ep
Dok
je svoj ka`iprst
Tajip Erdoan:
Ra|anje lidera“:
nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. godine iza{la
zenima svojih pamu~nih {alu Republici
Turskoj,
uskoro
vara,
s vremena
na vrijeme
bi
izlazi i napa
bosanskom
uzdahnula
utihnula, zatim
jeziku unastavljala
Novom Pazaru
bi ponovo
s i Sarajevu
pri~anjem.
Kao da je ju~er bilo, sje}ala se dugih {etnji sa
svojim vjerenikom, ruku pod
ruku, du` potoka, vla`ne svje`ine vrba, sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi,
jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega
{to je pripadalo tome vremenu.
Pobuna Istanbula
Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima, s druge strane, predstavlja samu tu
zajednicu, uvijek je usmjeren naprema korisnosti
selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere.
Slu`ba narodu jest slu`ba
Bogu.
Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. Na`alost, ove
vrijedne rije~i ne bivaju vi{e
od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja, a koji se kasnije
~esto i zaboravi.
Tayyip Erdogan ove rije~i
nikada nije koristio reda radi,
suprotno tome, odgovornost na
koju one aludiraju prihvatio
je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja.
Nanin ajran
U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula, Yusuf
Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je
predsjednik Direkcije za
eksproprijaciju nekretnina:
- U tom periodu 98%
eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor - i ka`e da
je samo 2% sudski procesuirano.
Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor:
- U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i
pristanak ljudi. Pored toga,
morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest.
- Kako je to izgledalo?
- Da vam objasnim ovako
- re~e i po~e pri~ati doga|aj
koji, kako ka`e, nikada ne}e
zaboraviti.
- Donijeli smo odluku da
izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao
akumulaciono jezero Darlik
(Darlik). Sa seljanima smo se
sporazumjeli o pitanju nadoknade; oni }e svojevoljno napustili selo, a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata.
Dogovorenog dana stigli
smo u selo sa ljudima iz osiguranja, buldo`erima, ka{ikarima i upravlja~ima ostalih
ma{ina. Toliko nas je bilo da
je neko ko je gledao izdaleka
mogao pomisliti da se radi o
nekoj vojnoj jedinici koja je
krenula na vje`be. I Tayyip je
bio s nama.
Naravno, kada je rije~ o
jednom osjetljivom pitanju
kao {to je ru{enje, rekao je da
polazi i on. I mi smo rekli:
„Svakako...“
Tako je, a {ta smo drugo
mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu
malo pozadi, do{li smo do seljana. Obradovali su se kada
su ugledali gradona~elnika.
Dok smo se slu`ili i razgovarali, pri{la nam je jedna nana:
„Dobro do{li, gradona~elni~e, dijete moje! Svojim
rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. Probaj, vidi da li li~i na va{e ajrane!“
Uz rije~i: [email protected] bila, nano moja! Namu~ila si se, neka
su ti ruke zdrave!“, napravili
smo nani mjesto me|u na-
ma. Gradona~elnik je ovu slaba{nu, nasmijanu staricu veoma zavolio, mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo.
Rekao je: „Hajde, pri|i i
pri~aj nam! Izgleda da si ti
najstarija u ovom selu.“ Nana
je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. Ovo je veoma
staro selo, ali, da ste vidjeli,
tada je bilo mnogo ljep{e nego
{to je sada. Bilo je vi{e zelenila. Du` potoka bile su debele
vrbe. I sam zna{, `alosne vrbe.
Da proba{ da je obuhvati{, ruke ti ne bi dostigle... Ovo naprijed bio je tr{~ar.“
„Ko zna, kakva sje}anja
gaji{ u vezi s pro{losti...“
IZ BIOGRAFIJE AUTORA
Husejin Besli ro|en je 18. aprila 1953.
godine u Göreleu pokraj Giresuna. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost
Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim
preduze}ima, obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada
Istanbula, te funkciju glavnog urednika
dnevnih novina Yeni ªafak.
Osim toga, bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22. sazivu
Skup{tine Repubike Turske. Objavljivao
je ~lanke u razli~itim novinama i
~asopisima i autor je dvije knjige. O`en-
Husejin Besli i Omer Ozbaj
jen je i otac je dvoje djece.
Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952.
godine. Zavr{io je Licej Imam Hatip i
Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. Svoje pjesme
i tekstove objavljivao je u ~asopisima
„Talebe“, „Milli Gençlik“ i „Düºünce“.
Mo`da je samo i `ivjela u
pro{losti. Mir koji je tra`ila
nalazila je me|u sje}anjima
jednog skoro stoljetnog `ivota
koji se polahko rastapao, poput male djevoj~ice koja se
igra skrivalica, nije izlazila iz
svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. Nana nas je sve ganula.
Te{ko sam se sustezao da ne
zapla~em. Pogledao sam gradona~elnika, i on je bio
pla~ljiv.
„Veysele!“ Kada se malo
smiri, re~e: „Sakupi ljude,
odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali, ali, pogledao
sam ga, uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. Koliko sam razumio, Tayyip je iz daljine
osjetio nezadovoljstvo seljana
i shvatio je da su pristali zato
{to su se pla{ili dr`avne prisile, a ne zbog li~nog uvjerenja.
Ukratko, morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani
svojevoljno ne isprazne ku}e,
a nakon {to im se detaljno
objasni za{to se moraju preseliti odavde.
Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko
ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin, analiziraju}i neke
doga|aje koje je li~no vidio,
stav koji je Tayyip Erdogan
zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti:
„Vrlo je malo ljudi u ovoj
zemlji koji nemaju boli i patnji. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu, svi imaju
neku stranu koja im priti{}e
`ivot. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz
siroma{tva. Mi smo jedno
tu`no dru{tvo, mi smo jedno
isto~nja~ko dru{tvo. @ivot kojim `ivimo, tovari nas tugom.
I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu.
To i jeste ono {to ga ~ini
centrom privla~nosti; ljudi u
njemu vide svoje stanje. U
stvarnosti postoje dva Erdogana. Jedan je ~ovjek Erdogan
koji sa svojom svije{}u, te{kim
`ivotom posjeduje jedno {iroko
polje koje dijeli s prosje~nim
ljudima Turske. Drugi je pra-
Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. godine iza{la u
Republici Turskoj, uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu
gmati~ni Erdogan, koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom...
Svojom ljudskom stranom,
sastaje se s ljudskom zajednicom, izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u.
Ali, Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i
u kojima, s druge strane, pre-
dstavlja samu tu zajednicu,
uvijek je usmjeren naprema
korisnosti. Mo`e se re}i da iza
Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove
dvije strane.
Istanbul se pobunio!...
Kada su se u ve~eri 27.
marta 1994. godine, uz rije~i:
„Ima li, Bo`e, ovome kraja?/
Dova se na{a s Milo{}u spaja...“, otvorile glasa~ke kutije,
napa}eni gra|ani Istanbula
najzad su prona{li izlaz koji
su tra`ili.
Rje{enje je bio Tayyip
Erdogan!
(Izdava~ „Dobra knjiga“
Sarajevo i NVO „Svetionik“
Novi Pazar, 2012., prijevod s turskog
jezika Avdija Salkovi}, recenzent
Had`em Hajdarevi})
(Oprema teksta je redakcijska)
12 4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
X EKSKLUZIVNO
13
Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“
Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu
Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi, suprotno tome, odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja
d ovog broja
„Avazov“ prilog
„Sedmica“
po~inje s
ekskluzivnim
objavljivanjem odlomaka
knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“, autora
Husejina Beslija (Hüseyin)
i Omera Ozbaja (Ömer
Özbay). Ova knjiga, jedna
od najboljih biografija turskog premijera Red`epa
Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan), koja je
po~etkom 2011. godine
iza{la u Republici Turskoj,
uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu.
O
ne predaje do posljednjeg trenutka, da postigne gol u {ansi
koja mu se uka`e.
Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana
postane velika zvijezda; pjesnik te dane definira stihovima:
Svakim se novim jutrom/i
novo bu|enje ra|a.
@ivot nije pru`io priliku
Recepu Tayyipu Erdoganu da
Milli selamet partije za
op}inu Beyoglu (Bejolu),
imao je samo dvadeset dvije
godine. Iste godine postao je
predsjednik omladine Milli
selamet partije na nivou Istanbula. Godine 1984. nalazio
se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu
Beyoglu, partije osnovane kao
nastavak zatvorene Milli selamet partije. Godine 1985.
Fudbalska avantura
Za podru~je BiH njen
izdava~ je „Dobra knjiga“
Sarajevo, a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO
„Svetionik“. Recenziju je
uradio knji`evnik Had`em
Hajdarevi}. Autori knjige,
dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana, Husejin
Besli i Omer Ozbaj u njoj
obra|uju put i politi~ko
uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske. Uz saglasnost autora
knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara.
U ovom broju na{ list
objavljuje odlomak koji
po~inje s Erdoanovim djetinjstvom:
- Poticao je iz Kasimpa{e.
Bio je dijete kvarta u kojem
najbr`i put razlikovanja od
ostalih drugara prolazi putem
mangupluka. Me|utim, on
uop}e nije pridavao pa`nje
obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha, a
koja je jednog mladog ~ovjeka
veoma lahko skretala s pravog
puta.
U svoju je glavu utuvio
fudbal. Po~eo je igrati fudbal
u osnovnoj {koli i nikada ga
nije ostavio u sljede}ih gotovo
{esnaest godina, sve do vojnog
udara 12. septembra 1980. godine. Fudbalska avantura,
zapo~eta u ranoj mladosti, bila je najva`nije iskustvo {to ga
je nosilo do mjesta na kojem se
danas nalazi. U ovim godinama nau~io je da naspram
te{ko}a ne padne u strah, da se
Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada
ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina, sve do
vojnog udara 12. septembra 1980. godine
postane fudbalska zvijezda.
Me|utim, godine provedene u
fudbalu nau~ile su ga brzini i
ravnote`i, taktici i strategiji,
pobjedi i porazu, da vjeruje u
sebe i da se nikada ne predaje.
Pored identiteta sportiste, postoji jedna druga osobina koja
podupire njegovu politi~ku
karijeru, a to je {to je bio
svr{enik liceja Imam Hatip.
Po{tovao je vje{tinu govora,
tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. Njegovi
govori, protkani ajetima i hadisima, i osobita oratorska
vje{tina privla~ili su mase
slu{alaca.
Kada je 1976. godine postao predsjednik omladine
izabran je za predsjednika
istanbulskog ogranka Refah
partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. A
sada je, eto, bio kandidat za
gradona~elnika Istanbula.
O~eva zabrana
Godinama je bio na ~elu
gradske partijske organizacije.
Omladina koju je odgajao za
ove dane i `ene ~lanice partije,
koje su prva iskustva u radu
na terenu stekle tokom njegove
kandidature za predsjednika
op}ine Beyoglu, uz napor identi~an duhu Nacionalnog
oslobo|enja, iskreno su stisnuli zube i radili na tome da
IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA
Avdija Salkovi} ro|en je 1974. godine
u Novom Pazaru u kojem je zavr{io
osnovnu i srednju {kolu. Godine 1994.
upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara
na Univerzitetu Marmara u Istanbulu.
Nakon diplomiranja na spomenutom
univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj.
Godine 2002. upisuje se na Filolo{ki
fakultet Univerziteta u Beogradu, smjer
turski jezik i knji`evnost, na kojem ~etiri
godine kasnije diplomira. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome,
Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a
doktorske akademske studije. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu-
Avdija Salkovi}
(Foto: Samir Jejna)
rskog jezika. Radi u gradskoj biblioteci u
Novom Pazaru. O`enjen je i otac je troje
djece.
otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika.
Strast prema fudbalu, nastala tokom osnovne {kole, nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. Vremenom je usavr{io talent za
ovaj sport. Privukav{i pa`nju
na sebe okretno{}u na terenu,
prihvativ{i ponudu od 1.000
lira, Tayyip Erdogan je
pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na
slavnog Beckenbauera, njegovi prijatelji su ga prozvali
„Imam Beckenbauer“.
Godine 1975. pre{ao je u
IETT. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je
interesiranje njegovog sina za
fudbal jedna prolazna strast i
pona{ao se kao da ne zna
ni{ta o fazama koje je njegov
sin pro{ao na polju profesionalizma.
Kada je saznao za ponudu
Eskiºehirspora (Eski{ehirspor), koja je do{la ne{to kasnije, veoma se naljutio: „Ja
`elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. Me|utim, ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i
ovo, nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu.
Mnogo godina kasnije,
Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog
oca propustio sam mnogo
sli~nih prilika.“ A jedna od
„propu{tenih“ prilika za kojima `ali - mo`da i najve}a - jest ponuda koja mu je do{la od
Fenerbahçea (Fenerbah~e).
Godine 1976. finalni me~evi
istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa.
Nogometni performans
Tayyipa Erdogana, koji je u
timu IETT-a igrao u {picu,
bio je na takvom nivou da je
igrom zaintrigirao tada{njeg
trenera Fenerbahçea Tomu
Kaloperovi}a, koji je u tom trenutku posmatrao me~. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i
zatra`io da odmah realizuju
njegov transfer. Sve i da je
Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer, pomisliv{i da }e se
suo~iti s o~evim protivljenjem,
zatra`io je dva dana da razmisli.
Naposljetku, kad je vidio
da poku{aji uvjeravanja oca
ne}e dati rezultata, bio je primoran odbiti ovu ponudu, koja bi, vjerovatno, njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu.
Uporedo s fudbalskom
avanturom, nije odustajao ni
od politi~ke karijere. U godinama kad je upisao fakultet,
istovremeno je nastavljao sa
du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi - Turska nacionalna zajednica
u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli
„Zar da ih ne bude, dijete
moje! Ah, kada bi ove stijene i
grane imale jezik pa da progovore!...“ Pri~aju}i o pro{losti,
nanine
o~i su zasuzile.
Naslovnica
knjige „Red`ep
Dok
je svoj ka`iprst
Tajip Erdoan:
Ra|anje lidera“:
nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. godine iza{la
zenima svojih pamu~nih {alu Republici
Turskoj,
uskoro
vara,
s vremena
na vrijeme
bi
izlazi i napa
bosanskom
uzdahnula
utihnula, zatim
jeziku unastavljala
Novom Pazaru
bi ponovo
s i Sarajevu
pri~anjem.
Kao da je ju~er bilo, sje}ala se dugih {etnji sa
svojim vjerenikom, ruku pod
ruku, du` potoka, vla`ne svje`ine vrba, sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi,
jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega
{to je pripadalo tome vremenu.
Pobuna Istanbula
Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima, s druge strane, predstavlja samu tu
zajednicu, uvijek je usmjeren naprema korisnosti
selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere.
Slu`ba narodu jest slu`ba
Bogu.
Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. Na`alost, ove
vrijedne rije~i ne bivaju vi{e
od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja, a koji se kasnije
~esto i zaboravi.
Tayyip Erdogan ove rije~i
nikada nije koristio reda radi,
suprotno tome, odgovornost na
koju one aludiraju prihvatio
je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja.
Nanin ajran
U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula, Yusuf
Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je
predsjednik Direkcije za
eksproprijaciju nekretnina:
- U tom periodu 98%
eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor - i ka`e da
je samo 2% sudski procesuirano.
Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor:
- U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i
pristanak ljudi. Pored toga,
morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest.
- Kako je to izgledalo?
- Da vam objasnim ovako
- re~e i po~e pri~ati doga|aj
koji, kako ka`e, nikada ne}e
zaboraviti.
- Donijeli smo odluku da
izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao
akumulaciono jezero Darlik
(Darlik). Sa seljanima smo se
sporazumjeli o pitanju nadoknade; oni }e svojevoljno napustili selo, a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata.
Dogovorenog dana stigli
smo u selo sa ljudima iz osiguranja, buldo`erima, ka{ikarima i upravlja~ima ostalih
ma{ina. Toliko nas je bilo da
je neko ko je gledao izdaleka
mogao pomisliti da se radi o
nekoj vojnoj jedinici koja je
krenula na vje`be. I Tayyip je
bio s nama.
Naravno, kada je rije~ o
jednom osjetljivom pitanju
kao {to je ru{enje, rekao je da
polazi i on. I mi smo rekli:
„Svakako...“
Tako je, a {ta smo drugo
mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu
malo pozadi, do{li smo do seljana. Obradovali su se kada
su ugledali gradona~elnika.
Dok smo se slu`ili i razgovarali, pri{la nam je jedna nana:
„Dobro do{li, gradona~elni~e, dijete moje! Svojim
rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. Probaj, vidi da li li~i na va{e ajrane!“
Uz rije~i: [email protected] bila, nano moja! Namu~ila si se, neka
su ti ruke zdrave!“, napravili
smo nani mjesto me|u na-
ma. Gradona~elnik je ovu slaba{nu, nasmijanu staricu veoma zavolio, mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo.
Rekao je: „Hajde, pri|i i
pri~aj nam! Izgleda da si ti
najstarija u ovom selu.“ Nana
je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. Ovo je veoma
staro selo, ali, da ste vidjeli,
tada je bilo mnogo ljep{e nego
{to je sada. Bilo je vi{e zelenila. Du` potoka bile su debele
vrbe. I sam zna{, `alosne vrbe.
Da proba{ da je obuhvati{, ruke ti ne bi dostigle... Ovo naprijed bio je tr{~ar.“
„Ko zna, kakva sje}anja
gaji{ u vezi s pro{losti...“
IZ BIOGRAFIJE AUTORA
Husejin Besli ro|en je 18. aprila 1953.
godine u Göreleu pokraj Giresuna. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost
Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim
preduze}ima, obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada
Istanbula, te funkciju glavnog urednika
dnevnih novina Yeni ªafak.
Osim toga, bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22. sazivu
Skup{tine Repubike Turske. Objavljivao
je ~lanke u razli~itim novinama i
~asopisima i autor je dvije knjige. O`en-
Husejin Besli i Omer Ozbaj
jen je i otac je dvoje djece.
Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952.
godine. Zavr{io je Licej Imam Hatip i
Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. Svoje pjesme
i tekstove objavljivao je u ~asopisima
„Talebe“, „Milli Gençlik“ i „Düºünce“.
Mo`da je samo i `ivjela u
pro{losti. Mir koji je tra`ila
nalazila je me|u sje}anjima
jednog skoro stoljetnog `ivota
koji se polahko rastapao, poput male djevoj~ice koja se
igra skrivalica, nije izlazila iz
svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. Nana nas je sve ganula.
Te{ko sam se sustezao da ne
zapla~em. Pogledao sam gradona~elnika, i on je bio
pla~ljiv.
„Veysele!“ Kada se malo
smiri, re~e: „Sakupi ljude,
odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali, ali, pogledao
sam ga, uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. Koliko sam razumio, Tayyip je iz daljine
osjetio nezadovoljstvo seljana
i shvatio je da su pristali zato
{to su se pla{ili dr`avne prisile, a ne zbog li~nog uvjerenja.
Ukratko, morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani
svojevoljno ne isprazne ku}e,
a nakon {to im se detaljno
objasni za{to se moraju preseliti odavde.
Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko
ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin, analiziraju}i neke
doga|aje koje je li~no vidio,
stav koji je Tayyip Erdogan
zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti:
„Vrlo je malo ljudi u ovoj
zemlji koji nemaju boli i patnji. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu, svi imaju
neku stranu koja im priti{}e
`ivot. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz
siroma{tva. Mi smo jedno
tu`no dru{tvo, mi smo jedno
isto~nja~ko dru{tvo. @ivot kojim `ivimo, tovari nas tugom.
I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu.
To i jeste ono {to ga ~ini
centrom privla~nosti; ljudi u
njemu vide svoje stanje. U
stvarnosti postoje dva Erdogana. Jedan je ~ovjek Erdogan
koji sa svojom svije{}u, te{kim
`ivotom posjeduje jedno {iroko
polje koje dijeli s prosje~nim
ljudima Turske. Drugi je pra-
Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. godine iza{la u
Republici Turskoj, uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu
gmati~ni Erdogan, koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom...
Svojom ljudskom stranom,
sastaje se s ljudskom zajednicom, izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u.
Ali, Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i
u kojima, s druge strane, pre-
dstavlja samu tu zajednicu,
uvijek je usmjeren naprema
korisnosti. Mo`e se re}i da iza
Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove
dvije strane.
Istanbul se pobunio!...
Kada su se u ve~eri 27.
marta 1994. godine, uz rije~i:
„Ima li, Bo`e, ovome kraja?/
Dova se na{a s Milo{}u spaja...“, otvorile glasa~ke kutije,
napa}eni gra|ani Istanbula
najzad su prona{li izlaz koji
su tra`ili.
Rje{enje je bio Tayyip
Erdogan!
(Izdava~ „Dobra knjiga“
Sarajevo i NVO „Svetionik“
Novi Pazar, 2012., prijevod s turskog
jezika Avdija Salkovi}, recenzent
Had`em Hajdarevi})
(Oprema teksta je redakcijska)
14
Subota, 4. februar/velja~a 2012.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 I 021199 10 I
Bugojno, 11. 01. 2012. godine
Op}inski sud u Bugojnu, sudija Lejla Nuriki}, u izvr{nom postupku tra`itelja
izvr{enja Mikrokreditna fondacija „SUNRISE“ Sarajevo, terenska kancelarija Jajce,
ul. Maka Dizdara bb, protiv izvr{enika Ja{arevi} Benjamin sin Suada, Vesela bb, Bugojno i Sejfi} Semra k}i Omera, Pavice bb Bugojno, radi duga v.s. 294,06 KM, objavljuje
OGLAS
Kojim se obavje{tava izvr{enik Sejfi} Semra, da je ovaj sud donio rje{enje o izvr{enju
br. 46 0 I 021199 10 I, od 09. 12. 2010. g. kojim rje{enjem je nalo`eno izvr{enicima da
tra`itelju izvr{enja isplate iznos od 294,06 KM sa zateznom kamatom od 03. 09. 2010.
g., pa do isplate i nadoknadi mu tro{kove postupka u iznosu 30,00 KM, sve u roku od
3 dana od dana prijema rje{enja.
Ukoliko u ostavljenom roku ne izmire cjelokupan dug izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 nov~anog iznosa koji izvr{enik Sejfi} Semra prima kao uposlenik restorana
„Bajri}“, te pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari oba izvr{enika.
Ukoliko izvr{enik protiv ovog rje{enja podnese prigovor, prijedlog }e se smatrati
tu`bom.
Protiv rje{enja o izvr{enju, izvr{enik mo`e ulo`iti prigovor u roku od 8 dana od dana
prijema, a po proteku 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Dnevni
Avaz, smatra se da je oglas dostavljen izvr{eniku Sejfi} Semri.
Sudija
Lejla Nuriki}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Mals 104150 09 Mals
Sarajevo, 24. 01. 2012. godine
Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA MIMO MEDICAL, Sarajevo, ul. Azize [a}irbegovi} br. 80, koga zastupa Amra Gurda, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog „DRITO“ Dru{tvo za projektovanje, opremu objekata, usluge i trgovinu
„export-import“ d.o.o. Sarajevo, (raniji naziv „TECHNOARREDO“ d.o.o. Sarajevo), radi duga od 554,00 KM, na
osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)
OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor -
Dana 06. 07. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu
od 554,00 KM, pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave,
donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 554,00 KM, sa zakonskom zateznom
kamatom i to:
- na iznos od 450,00 KM po~ev od 26. 09. 2008. godine pa do isplate,
- na iznos od 104,00 KM po~ev od 30. 09. 2008. godine pa do isplate,
uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni
du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema
tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore
i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa
odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na
tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje
navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru
na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu.
Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog
propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.
Stru~ni saradnik
Senad Had`iomeragi}
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
X
15
DNEVNIK Nijaz Skenderagi}, danas biznismen, nekada istaknuti bh. politi~ar
Na{ Nijaz ne}e oti}i u zaborav
Nijaz Durakovi} bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga, koji radije nadahnjuje
i motivira nego da zastra{uje i manipulira
Subota, 28. januar
Skijanje na Bjela{nici
Skijanje na olimpijskoj Bjela{nici s Kemom, Sejom,
Pa}ukom. Kakav prelijep, sun~an dan. Staze kao iz bajke. Sve pohvale Salki i njegovim saradnicima {to pokazuju da se mo`e kad se ho}e, uraditi prave stvari. ^aj sa
mojim drugom Nu}om, koji je sa svojima Dinom, Dadom i Harijem, vikenduje na planini, ispred „Benetona“, a onda povratak u smogom zaga|eno Sarajevo.
Uvjeravam sinove Mirzu i Senada da bi se i oni trebali ponovo malo baviti zimskim sportovima. Ena marljivo pola`e ispite i sprema se za Vla{i}.
Nedjelja, 29. januar
Oti{ao je Nijo
Prijepodnevna „relax“ kafa-~aj s rajom po Ciglanama, prelistavanje novina i ugodno }askanje. Radujem se
popodnevnom porodi~nom dru`enju i posjeti brati}u
Almiru, koji se nedavno o`enio Mirelom...
Oko podne zove me dr. Mustafa Hiro{. Uznemirenim glasom pita me jesam li ~uo da je umro Nijaz Durakovi}. Zanijemio sam od {oka.
Ne, to nije istina, nije mogu}e! Zovem Miru, Mirka,
Mulu... niko ni{ta nije ~uo, isti odgovor: „Ma ne, nije
mogu}e!“
Na`alost, ta tu`na vijest brzo je potvr|ena. Bujice
emocija i prisje}anja sudaraju se u glavi.
Od studentskih dana, preko CK SKJ-ovskih okr{aja
sa Milo{evi}em i njegovim trabantima, 14. kongresa
SKJ, raspada jedne lijepe dr`ave, agresije na BiH, pogibije na{eg druga Senada [e}erovi}a, razaranja Sarajeva,
osniva~kog kongresa SDP-a, Nijazovog ulaska u Predsjedni{tvo RBiH, posjeta slobodnim teritorijama od
Teo~aka do Blagaja... Znam koliko je patio za svojim rodnim Stocem, koliko je ~inio da pomogne opkoljenom
Gora`du i mnogim drugim... ljudima i gradovima.
Nalazim se sa Mirom, Nerminom, Pepijem, Ivom...
da podijelimo bol i tugu za na{im drugom, prijateljem...
Predla`em im da se u Narodnom pozori{tu organizira
zajedni~ka komemorativna sjednica.
Dokasno u no} telefon ne prestaje da zvoni. Zovu
Vlasi, Abad`i}, Bogi}, Karlo, Kreso, Hanka Paldum,
Halid, prof. Jahi}, Ba{ovi}, Jasenko Bijedi}... Svi su
tu`ni. Ne mogu da povjeruju da se vi{e ne}emo dru`iti s
na{im Nijom.
Ponedjeljak, 30. januar
Dao je ime partiji
Prolazim pored zgrade CK SK BiH (SDP). Prisje}am se 27. decembra 1992. Bio je rat. Vladala je glad.
I strah. Ali ljudi su tada bili slo`niji. Neki su izra~unali
da je te godine na grad ispaljeno skoro 4.000 granata.
Mnoge ulice nazvane su „snajperskim“. Sru{eno je vi{e
od 30.000 ku}a i zgrada. A zima je donijela jo{ ve}e nevolje.
Tog dana u toj zgradi na minus 11 Celzijevih stepeni, s UNHCR-ovim folijama na prozorima, odr`ali smo
osniva~ki kongres SDP-a BiH. Nijaz je dao ime partiji i,
zajedno s vjernim Esom Zgodi}em, napisao i Program.
Ne znam gdje se danas nalazi taj spisak osniva~a, ali volio bih kada bi se ti ljudi nekada ponovo okupili.
U toj, nekada ~uvenoj sali dono{ene su mnoge va`ne
odluke za sudbinu BiH.
Utorak, 31. januar
Neprospavana no}
Neprospavana no}. Odlazim na TVSA da govorim o
Nijazu. Prisje}am se njegove podr{ke Abad`i}u i meni
kada je na nas nemilosrdno nasrnula Milo{evi}eva
ma{inerija. Ali i suprotstavljanja doma}im izdajnicima.
A nije da ih nije bilo. Nije se bojao „autoriteta“ i
Skenderagi}: Fatiha i crvena ru`a na mezaru Nijaza Durakovi}a
„veli~ina“. Bio je nevjerovatno inteligentan i obrazovan. Njegovih lucidnih replika mnogi su se bojali.
Ne sje}am se da mu se neko od politi~kih protivnika
smio „faca to face“ suprotstaviti. Bio je vrstan politi~ar,
a ne politikant. Bio je veliki ~ovjek, ali i veliki imaju
slabosti. Bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i
dio krivice i malo manji dio zasluga. Koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira. Vi{e
je volio re}i „mi“ nego „ja“, „hajdemo“ nego „hajde“.
Borio se za vlast da ljudima bude bolje, a ne da njima
vlada. Nije volio protokole, pratnje, sirene... Te{ko mi
je da govorim. Izlazim vani na minus 14, a o~i se zaledile od suza.
Komemoracije, jedna, druga, posljednji ispra}aj. Hiljade ljudi, znanih i neznanih, zdravih i bolesnih, mladih i starih. Susre}em svoju omladinsku generaciju:
Ivan, Zoka, Martin, Adi... Kiro i prof. Demirovi} iz Biha}a sa mnogim Kraji{nicima. Niko Su{ac sa svojim
^apljincima, Sto~ani...
^uju se razne ideje-prijedlozi kako da Nijaz ne ode u
zaborav. Predla`em Muli da se napi{e knjiga o Nijazu.
Mo`da i neki dokumentarac? Materijala ima dovoljno,
samo trebaju neke vje{te ruke da to slo`e.
Srijeda, 1. februar
Kako voditi biznis
Poku{aj vra}anja poslovnim obavezama. Miro, Ozrenka i Sanja su danas u Sarajevu. Planiramo Skup{tinu
Dru{tva. Iz godine u godinu bilje`imo sve bolje rezultate. Samo u pro{loj godini primljeno je 100 novih radnika. Sada nas je u porodici ATACO vi{e od 500. A s
na{im partnerom Emilom i njegovom „Atlantic grupom“ skoro 5.000. Impresivne su to brojke. Htjeli bi i
znali i vi{e. Ali, prepreke su na svim stranama. Uvjeti za
biznis sve su slo`eniji. Pravi je podvig biti uspje{an ako
pogledamo slo`enost zemlje u kojoj `ivimo i pre`ivljavamo.
BiH - jedna dr`ava, dva entiteta, tri predsjednika, 10
kantona, 14 vlada, 183 ministarstva, 85 politi~kih stranaka, 67 bora~kih udru`enja, 139 sindikata, 14 policija,
14 privrednih komora, tri akademije nauka, dva penziona fonda, tri obrazovna sistema, tri telekoma, tri elektroprivrede, 550.000 nezaposlenih, 630.000 penzionera,
450.000 raseljenih, 75 posto siroma{nih, 65.000
(Foto: B. Nizi})
dr`avnih ~inovnika...
I kako voditi biznis i privla~iti strane investicije u
ovakvom ambijentu? Ho}e li iko izra~unati koliko godi{nje potro{e te silne agencije, direkcije...? Da bi stotine strana~kih poslu{nika bile uhljebljene?
^etvrtak, 2. februar
’Dvoboj’ ^ede i Mileta
Sve je u znaku ju~era{njeg „dvoboja“ ^ede i Mileta,
koji je nesumnjivo izazvao burne reakcije u regiji. Podsje}a me to na neke beogradske okr{aje. Hrabri ^eda i
razbje{njeli Mile. Da je vi{e ~eda u svakom narodu pa
da nam naprave normalnu dr`avu! U kojoj nikome ne}e
biti tijesno. U kojoj }emo mo}i `ivjeti zajedno. Kao ljudi. Pa da se vi{e bavimo ekonomijom, a manje politikom. U kojoj ne}e biti najva`nije za koji „tim“ igra{ nego da svi igramo za reprezentaciju. Prisje}am se jednog
takvog tima, koji je iza{ao na prve poslijeratne izbore.
Zvao se [email protected] LISTA: Nijaz Durakovi}, Bogi}
Bogi~evi}, Selim Be{lagi}, Ivo Kom{i}, Zlatko Lagumd`ija, Stjepan Kljuji}, Nijaz Skenderagi}, Dragan Viki}, Zdravko Grebo, Marko Ve{ovi}, Miro Lazovi}...
Tim koji je bio spreman za pobjede. Ali...
Petak, 3. februar
Narodu treba nada
Idem na Nijazov mezar. Da prou~im Fatihu i spustim crvenu ru`u. Prolazim pored Parlamenta FBiH.
Tamo sam proveo dosta vremena. Prisje}am se mojih
kolega parlamentaraca. Galamd`ija i onih drugih. Primje}ujem da je me|u galamd`ijama najmanje bilo uspje{nih ljudi. Naro~ito iz biznisa. Razmi{ljam kako bi to
bilo kada bi vi{e uspje{nih ljudi iz svih oblasti rada i
stvaranja bilo anga`irano u politici, dr`avnim preduze}ima, upravnim odborima, direkcijama, agencijama...
Koliko bi samo novih ideja, uspje{nih projekata moglo
biti realizirano.
Ovoj izmu~enoj zemlji, ovom napa}enom narodu prijeko je potrebna nada u bolju budu}nost. U kojoj }e ljudi
vjerovati jedni drugima, u kojoj }emo manje gledati u retrovizor, a vi{e kroz {ofer{ajbu... A mo`e se, zaista.
16
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
X DOSJE Zlo~inci iz na{eg kom{iluka
Ubijali su nekada{nje najbolje
prijatelje, kumove, zetove...
Nekim ratnim zlo~incima, njihovim ideolozima i sau~esnicima Bo{njaci su bili roditelji, najbolji prijatelji, kumovi, bra~ni drugovi...
e} nekoliko godina,
otkako aktivno istra`ujem ratne
zlo~ine nad Bo{njacima, jedna jedina stvar mi ne da
mira, a to je geneza ratnih
zlo~inaca. Kad zavirite u
prijeratne `ivote zlo~inaca,
njihovih ideologa i
sau~esnika i kad spoznate da
su nekima od njih roditelji,
najbolji prijatelji, kumovi,
bra~ni drugovi, zetovi... bile
osobe iz reda bo{nja~kog naroda, nad kojima }e kasnije
izvr{iti, narediti ili organizirati masovne zlo~ine, tek tad
zanijemite pred ~injenicama
koje ljudski razum te{ko
mo`e de{ifrirati.
V
Arkan u Sarajevu
[ta je te ljude natjeralo da
se priklone strani zla, pitanje
je bez odgovora koje }e jo{
dugo lebdjeti iznad krvavih
bosanskih brda i dolina?
Slobodan Milo{evi} je
godinama izjavljivao da je
jedan od njegovih najboljih
prijatelja Hajrudin ^engi}
iz Sarajeva.
- Slobo je uvijek svoju
suprugu Miru zvao Maco i
nikad nije na nju ton povisio. A sje}am se kad smo
odlazili na zajedni~ke izlete i dru`enja kako bi se ona
na njega znala izderati sje}a se Hajrudin ^engi}.
Dr. Ismet Ceri} bio je
Pi{e:
Avdo HUSEINOVI]
{ef Radovanu Karad`i}u na
Psihijatrijskoj klinici „Nedo Zec“ u Sarajevu.
- On je dolazio kod mene ku}i, on je moju djecu
vodio po stadionima. On je
bio veoma dobar s mojom
majkom. Svaki praznik on
je ~estitao mojoj majci, ~ak i
kad je po~eo rat, zvao je s
nekoga mjesta da mojoj majci ~estita Bajram. Njegova
majka, njegov otac, njegov
brat su kod nas dolazili sje}anja su dr. Ceri}a.
Za @eljka Ra`natovi}a
Arkana pri~a se da je kum
Seada Su{i}a, brata Safeta
Su{i}a, i da je ~esto krajem
osamdesetih godina pro{log
stolje}a dolazio u Seadovu
kafanu „Stari krovovi“ u sa-
Za kim je patila Biljana Plav{i}
Mom~ilo Mandi},
biv{i ministar pravde RS,
svjedo~e}i na su|enju Radovanu Karad`i}u u Hagu u junu 2010. godine,
javno je optu`io ratnu
zlo~inku Biljanu Plav{i}.
- Biljana je mnogo stvari
radila iz osvete. Ona je pred
sam rat do`ivjela te{ku traumu jer je bila ostavljena
`ena. Samo nekoliko nas
znalo je za tu njenu depresiju, jer je ostavio ljubavnik
koji je bio musliman - svjedo~io je Mandi}.
rajevskom naselju Kova~i}i.
Egzekutor srebreni~kih
Bo{njaka na farmi Branjevo
16. jula 1995. Marko Bo{ki},
biv{i pripadnik zloglasnog
10. diverzantskog odreda
Vojske RS, sve do hap{enja
krajem avgusta 2004. u Bostonu, isklju~ivo se dru`io s
pre`ivjelim Srebreni~anima,
a najbolji prijatelj bio mu je
Podrinjac Hasan, koji tada
nije znao da je Bo{ki} s ostalim zlo~incima u~estvovao u
ubistvu 29 ~lanova njegove
familije.
Autobus smrti
Kada je zlo~inac Veselin Vlahovi} Batko, kao
mladi bokser, do{ao u Sarajevo krajem osamdesetih
godina, veliku ljudsku pomo} imao je od Asima Buljuba{i}a, u ~ijem stanu je
stanovao na Grbavici 2.
- Moja supruga Fatima je
muslimanka. Imam sina Mirela i k}erku Nata{u. Moja
najstarija sestra Koviljka je
udata za Mustafu Omeranovi}a i ima k}erku Bahru, koja je udata u Makedoniji i
ima dva sina, Enesa i Jasmina - izjavio je svojevremono
Simo Zari}, ha{ki osu|enik
iz Bosanskog [amca.
Najbolji prijatelj doktora,
rahmetli Ese Sadikovi}a, jedne od najzna~ajnijih li~nosti prijeratnog Prijedora, bio
je dr. Milan Kova~evi}, uz
Milomira Staki}a i Simu Drlja~u, ratni gospodar `ivota i
smrti u Prijedoru.
U no}i izme|u 5. i 6.
avgusta 1992. dr. Eso je u logoru Omarska prozvan da
po|e prema „autobusu smrti“. Ispred logora je dugo razgovarao s dr. Milanom Kova~evi}em. Ostala je tajna o
~emu su razgovarali. Kova~evi} je ispratio u smrt Esu
Sadikovi}a i ni~im nije poku{ao spasiti svog prijatelja.
Prijedor~anin Mahmut
Selman Maho bio je veliki
prijatelj Sime Drlja~e i jedini
Bo{njak kojeg je Drlja~a tokom rata {titio u Prijedoru.
Ratni zlo~inac Du{ko
Tadi}, prema dokazima
Ha{kog tu`ila{tva, ubio je
svog prijatelja i najboljeg
u~enika u karateu Emira
Karaba{i}a iz Kozarca 18.
juna 1992. u logoru Omarska. A kad je zlo~incu Tadi}u ne{to prije agresije
umro otac, rahmetli Emir je
bio jedan od onih koji su ga
na rukama iznijeli iz ku}e.
Na ratnog komandanta
iz Bratunca, a dana{njeg
Dragomir Milo{evi} i Asim
D`ambasovi}, po~etkom
1991. godine u Han-Pijesku
Simo Zari}: Supruga
muslimanka
Vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske:
Zet mu bogati musliman iz Libije
odbornika u op}ini Bratunac Milenka Prodanovi}a
Mungosa Bratun~ani upiru
prstom kao osobu odgovornu za ubistvo Zakire Begi},
Mungosove vjen~ane kume, koja je ubijena 10. maja
1992. u devetom mjesecu
trudno}e u selu Suha kod
Bratunca.
Zorana Milosavljevi}a
Kokaru optu`ila je 15. avgusta 2008. Bahra Sulji} da je
iz fiskulturne sale O[ „Vuk
Karad`i}“ u Bratuncu izveo
njenog supruga Senahida
Sulji}a, najboljeg Kokarinog prijatelja s kojim je zajedno trenirao karate. Sulji} je
nakon toga ubijen.
Ratni zlo~inac iz Vogo{}e Dragan Damjanovi},
osu|en na 20 godina zatvora
za po~injene zlo~ine u Vogo{}i, do rata je bio autoprijevoznik i uglavnom se
dru`io s Bo{njacima autoprijevoznicima s Kobilje Glave.
Jedan od predvodnika vogo{}anskih srpskih
zlo~ina~kih formacija Predrag @arkovi} Bo`ur, prema
svjedo~enju Vogo{}ana, prije agresije je, zahvaljuju}i fi-
nansijskoj pomo}i svog prijatelja, poznatog fudbalera
Harisa [kore, otvorio gril u
Vogo{}i. Bo`urova sestra
Draginja, koja je poginula na
@u~i kao srpski vojnik, sve
do po~etka agresije bila je
udata za Bo{njaka Belki}a.
Biv{i komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa
Vojske RS, general Dragomir Milo{evi}, osu|en u Hagu na 29 godina zatvora za
po~injene zlo~ine nad civilima Sarajeva, do ljeta 1991.
naj~e{}e se dru`io s Asimom
D`ambasovi}em i Nehruom
Gani}em, s kojima je slu`bovao u Han-Pijesku. Milo{evi} je tada bio komandant, a D`ambasovi} na~elnik
{taba 216. brigade JNA.
Najkrvavije ruke
U svjedo~enju o dobojskim zlo~inima spominje se
~esto i ime Slobodana Karagi}a Karage, vo|e zlo~ina~ke
formacije „Karagina grupa“.
Majka mu je Bo{njakinja, biv{a kafanska pjeva~ica. [e{eljev ~etni~ki vojvoda Vasilije
Vidovi} Vaske iz Podlugova
ima zeta bogatog muslimana
iz Libije, za kojeg se Vasketova sestra udala sredinom
osamdesetih godina pro{log
X SRAMOTNO Kulturno-historijski spomenik prepu{ten zubu vremena
Propada stari grad Ostro`ac
Stari grad Ostro`ac: Spada
u najvrednije nacionalno
blago na{e zemlje
Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju, me|utim, ako se ubrzo ne po~ne s
njegovom restauracijom i sanacijom, kasnije }e sigurno biti prekasno za to
Stari grad Ostro`ac nalazi se 14 kilometara sjeveroisto~no od Biha}a, na lijevoj
obali rijeke Une, i smje{ten
je na blagoj kosi, 206 metara
iznad Une. Prvi put se spominje 1286. godine kao posjed knezova blagajskih Baboni}a. Prema nekim nepotvr|enim podacima, utvrda
Ostro`ac postojala je jo{ 405.
godine p. n. e.
U starim listinama spominje se kao Orisio ili Hostrosach, a ime Comunitatis
Ostrocenzis nalazi se na pe~atu jednog kupoprodajnog
ugovora iz 1403. godine.
Osmanlije su ga zauzele
1577. godine, a nakon oku-
pacije Austro-Ugarske 1878.
dvorac i kompletno imanje
Ostro`ac od kapetana Muhameda Be{irevi}a kupuje Lothar von Berks, pl. vitez Malte{kog reda, ~asnik carskokraljeve vojske Austro-Ugarske, koji je restaurirao i grad Sokolac 1902.
Da bi osigurao pristup
Ostro{cu, napravio je serpentinski put i most preko
Une. U Ostro{cu je sagradio
i dvorac u neogoti~kom stilu, rasko{no ure|en i opremljen bogatim stilskim namje{tajem, umjetni~kim slikama, muzi~kim instrumentima i bibliotekom. Berksovi su do 1938. godine bo-
ravili u ovom zdanju.
Ono je 1946. nacionalizirano i otad se nalazi u
dr`avnom vlasni{tvu, najprije SFRJ, a danas BiH, te je trenutno na privremenoj listi
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
17
Gebels danas
stanuje u RS
Milan Luki} s ]amilom Kari}em i Smailom Cocali}em, krajem
osamdesetih u Vi{egradu
stolje}a i s kojim je izrodila
petero djece. Zet je Vasketu u
Podlugovima, otprilike tri
godine prije rata, otvorio restoran „Oaza“. Po Ilija{u se Vaske ~esto tada hvalio zlatnim
satom sa slikom Muamera
Gadafija koji je dobio kao
ro|endanski poklon od zeta.
Savka, sestra ratnog
zlo~inca, ha{kog osu|enika
Sredoja Luki}a iz Vi{egrada,
udajom za Bo{njaka nanijela
je „veliku sramotu“ staroj
~etni~koj porodici Luki}.
Adila, ]amil, Fadil, Samir i Amir Kari} iz vi{egradskog sela Rui{te bili su pri-
saznat }ete pravu istinu.“
Vlaseni~ki Bo{njaci ~esto
po zlu spominju i imena
bra}e Elvisa i Aleksandra
\uri}a, ~ija je je majka Begajeta Bo{njakinja. U Vlasenici, gdje su bra}a \uri} harala, po~etkom agresije ubijene
su njihove daid`e Mensur,
Mevludin i Armin Hasanbegovi} te daid`i} Eldar.
Elvis je do 2003. godine
bio na poziciji {efa krimpolicije u Vlasenici i otad
mu se gubi svaki trag, dok
Aleksandar `ivi u Vlasenici. I Goran Te{i}, osumnji~en za zlo~ine nad
POLITI^KI POLIGON
Nakon hap{enja bh. patriota, secesionisti~kih udara na BiH, na red su do{le i
la`ne tvrdnje da „zbog etni~kog ~i{}enja“ Srbima u FBiH `ivota nema
skih kampanja kojima se nastoji
ukazati da je u „BiH su`ivot nemogu} jer Sarajevo, ‘opet’, protjeruje Srbe s vjekovnih ognji{ta“.
Karad`i} je to nekada radio
artiljerijom i snajperima, a Dodik danas fa{istoidnom retorikom. Slu~ajnost, ili opasna tendencija?
I tada, kao i danas, sve se svodi
na isto. Lideri Srba, ali i Hrvata,
secesionisti~kim politikama vlastite narode tjeraju u egzodus, za
{to prljavi ra~un ispostavljaju
Bo{njacima i dr`avi BiH.
Uz sve mogu}e oblike secesionisti~ke kampanje u manjem bh.
entitetu pokrenuta je i haranga
kojom pojedine re`imske medijske ku}e krajnje tendencioznim
„demografskim istra`ivanjima“
nastoje dati svoj doprinos strate{kom velikosrpskom projektu
revidiranja rezultata agresije na
BiH.
Opasna tendencija
Nakon hap{enja bh. patriota,
sve `e{}ih udara na bh. pravosu|e
i druge dr`avne institucije na red
su do{le i tvrdnje kako „Srbima u
federalnom dijelu BiH `ivota nema“!
A sve zbog, kako se tvrdi, „etni~kog ~i{}enja nad Srbima“ (!?),
pri ~emu se primjenjuju jezive gebelsovske metode indoktriniranja
javnog mnijenja.
Nimalo slu~ajno, o tome je bez
trunke stida lagao i Milorad Dodik u TV duelu s liderom LDP-a
Srbije ^edom Jovanovi}em. Tako
smo, izme|u ostalog, mogli ~uti
da „Srbe u Sarajevu danas {ikaniraju i na kioscima „.
Ovdje je, me|utim, iznimno
va`no napraviti historijsku paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su
kreatori, sve do jednog, zavr{ili u
Hagu i dana{njih ultradesni~ar-
Ma{tanja o secesiji
Pi{e:
Almedin [I[I]
Iznimno je bitno
napraviti paralelu
izme|u ratnih doga|aja
~iji su kreatori zavr{ili
u Hagu i dana{njih
ultradesni~arskih
kampanja
Demografska ~injenica jeste da
ni Srba ni Hrvata danas nema koliko ih je nekada bilo, a Bo{njaka
je jo{ i mnogo manje, ali to je
isklju~iva posljedica politi~kog liderstva onih koji nikad nisu prestali ma{tati o nestanku BiH i zaokru`ivanju vlastitih nacionalnih
torova.
Sre}om, ipak, pa ba{tinici
„izvornog srpskog nacionalizma“,
koji su nekada davno ma{tali o tome, danas u }elijama Sheveningena imaju napretek vremena razmi{ljati o posljedicama vlastitih
zlo~ina i planski provedenog etni~kog ~i{}enja nad jednim narodom.
X TRO[KOVI Neopravdano pla}anje zakupnina u Mostaru
Du{ko Tadi}: Ubio je Emira
Mungos: Ubistvo vjen~ane kume
je agresije na BiH prijatelji
Milana Luki}a, najkravije
ruke isto~ne Bosne. Na
su|enju 20. januara ove godine ratni zlo~inac Oliver
Krsmanovi} iz Vi{egrada
svjedokinji Mujesiri
Opra{i}, kojoj je odveo mu`a
u maju 1992. godine, rekao
je: „Meni je `ao Va{eg mu`a.
Bio mi je dobar prijatelj, najbolji. Budite malo strpljivi i
Bo{njacima Vlasenice, sin
je Bo{njakinje Merse.
Jedan od najpoznatijih
sarajevskih ratnih zlo~inaca
Borislav Herak je 16. avgusta
1995., dok je boravio u sarajevskom Centralnom zatvoru,
izjavio za medije: „Imam zeta muslimana. Eno ga bori se
u Milinkladskoj na Hrasnom
Brdu, ne znam za{to me nikad nije posjetio u zatvoru.“
Nemar doma}ih vlasti
Koliki je nemar doma}ih vlasti prema ovakvim
nacionalnim vrijednostima, pokazuje i ~injenica da
od kraja rata do danas nisu
poduzete nikakve ozbiljnije mjere za{tite ovog kulturno-historijskog naslije|a.
Iako je biha}ki Zavod
nacionalnih spomenika na{e
dr`ave. No, skoro svakodnevno se uru{ava i propada iako ovaj kulturno-historijski
spomenik spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje, a pogotovo Unsko-sanskog kantona (USK)
Stari grad Ostro`ac obu-
za za{titu kulturnog naslije|a ve} ranije izradio predra~un potrebnih radova i
uputio zahtjev Zavodu za
za{titu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta zatra`iv{i saglasnost za hitne radove, do
danas nije u~injeno ni{ta.
hvata tri arhitektonska perioda: predosmanlijski, osmanlijski i savremeni.
Kostur i temelji su jo{ u
dobrom stanju, me|utim,
ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom, kasnije }e sigurno biti
prekasno za to.
F. VOJI]
Kirija Vlade FBiH ove
godine 761.000 KM
Toliko }e biti pla}eno za smje{taj federalnih institucija iako je prije vi{e od dvije
godine dato 3,2 miliona maraka za zemlji{te u centru grada na Neretvi
Vlada FBiH }e u ovoj
godini za smje{taj federalnih institucija u Mostaru
izdvojiti 761.080 KM iz
bud`eta. Odluka o tome
objavljena je i u
„Slu`benom listu FBiH“.
Prema toj odluci, za smje{taj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u objektu Vakufski dvor
u Feji}evoj ulici u Mostaru
mjese~na kirija od 10.738
KM bit }e pla}ena Med`lisu Islamske zajednice, dok
}e za zakup prostora za Mi-
nistarstvo energije, industrije i rudarstva mjese~ni
iznos od 16.906 KM biti
pla}en Irmi Durakovi} i
advokatu Faruku ]upini.
Najve}i mjese~ni iznos od
35.778 KM za smje{taj ministarstava obrazovanja i nauke
te razvoja, poduzetni{tva i
obrta FBiH, kao i Porezne
uprave, u prostorijama hotela
„Ero“ bit }e upla}en Federalnom zavodu PIO/MIO, vlasniku ovog objekta.
Iako u Vladi tvrde da se
radi o znatnom smanjenju
Za 11 godina - 12,5 miliona maraka!
Prema informacijama
Centra za istra`iva~ko novinarstvo (CIN), Vlada je
od 2000. do 2011. godine
potro{ila najmanje 12,5
miliona KM za najam po-
slovnih prostora te kupovinu zgrade u mostarskoj
ulici Ante Star~evi}a, gdje
su trenutno smje{tene njene i prostorije odre|enih
federalnih institucija.
Trenutna zgrada
Vlade FBiH u
Mostaru
zakupnina u odnosu na lani, kada je za kirije izdvajano 906.601 KM, ipak se postavlja pitanja opravdanosti
ovih tro{kova.
Vlada FBiH je, podsjetimo, prije vi{e od dvije godine platila 3,2 miliona KM
za zemlji{te u centru grada
na Neretvi, na kojem je bila
planirana izgradnja moderne zgrade federalnih institucija. Tu, me|utim, zbog
nerije{enih imovinskopravnih odnosa nije udaren ni
kvadratni centimetar temelja budu}eg objekta Vlade
A. Du.
FBiH.
18
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
X @IVOT Amel Valjevac radi na kruzeru
Maglajlija na
Bermudama
kao kod ku}e
Do posla do{ao zahvaljuju}i oglasu u „Dnevnom avazu“, obi{ao
Meksi~ki zaljev, Karibe, Bermuda i Srednju Ameriku, a sada
slijede ture od Paname do Kolumbije
Prije ne{to vi{e od {est godina oglas u „Dnevnom avazu“ potpuno je promijenio
`ivot Maglajlije Amela Valjevca (27) i doveo ga do posla,
ali i do prelijepih, egzoti~nih
destinacija, o kojima mnogi
mogu samo ma{tati.
Ugodan odmor
- Hrvatska kompanija
tra`ila je osobe koje bi radile
na kruzeru i ja sam se javio za
poziciju odr`avanja bazena.
Nakon intervjua, testiranja i
devet mjeseci ~ekanja, dobio
sam poziv iz kompanije
„Royal Caribbean Int.“ s upitom prihvatam li posao sobne dostave. Za svega desetak dana prikupio sam potrebnu dokumentaciju i na{ao
se na drugom kraju Zemlje, u
Baltimoru, odakle smo isplovili - govori nam Amel.
Dodaje kako se nijednog trenutka nije dvoumio ho}e li
prihvatiti ovako primamljivu
ponudu, jer mu je posao trebao.
- Sve mi je djelovalo nekako nestvarno. Od nas 120
aplikanata, tada je na brod
oti{lo samo 17. Na kruzeru
„Grandeur of the Seas“ zaposleni su uglavnom mladi ljudi iz 35 razli~itih zemalja, ja
sam trenutno jedini Bosanac,
konobar, jer sam napredovao
od sobne dostave do glavnog
konobara - ka`e Amel.
Kruzer na kojem radi,
ima 11 paluba i sve {to je po-
Vi{e treninga nakon ’Costa Concordije’
Dok je bio na odmoru
desila se tragedija s italijanskim kruzerom „Costa
Concordia“.
- Sada }emo sigurno
zbog te nesre}e imati vi{e
treninga. Sedmi~no smo
imali po dva za razli~ite
situacije, u slu~aju
po`ara, potonu}a, teroristi~kog napada... Za svaku situaciju ta~no znam
trebno za ugodan odmor, bazene, spa i fitnes-centre, teatar, restorane, prodavnice...
Mo`e da primi skoro 2.500
putnika, a Amerikanaca je
uvijek najvi{e. Turisti~ke ture obuhvataju Meksi~ki zaljev, Karibe, Bermuda i Srednju Ameriku, a sada slijede
Poruka zlo~inca
’Kajem se {to te n
Na podru~ju Prijedora organizirani seminari pru`anja stru~ne pomo}i
eida Karaba{i},
mje{tanka Kazarca
kod Prijedora, kojoj je
tokom agresije na BiH ubijen otac, no} prije svjedo~enja o ovom ratnom
zlo~inu nije spavala. Uz
uvijek prisutnu dozu straha, sati nesanice provedeni
su u prisje}anju na zlo~in i
usamljeno preispitivanje
ho}e li se, kada je budu pitali u sudnici, mo}i svega
sjetiti.
S
Strah od blizine
- ^ekala sam u hodniku
i tu je bila govornica,
odmah na ulazu, blizu optu`enih. Maltene, mo`e{ ga
dodirnuti rukom. Imala
sam ru`an osje}aj blizine i
straha i pored ~injenice da
su iza mene stajali policajci.
Nisam mogla da govorim
onako kako sam trebala...
Taj osje}aj blizine i pogleda
~ovjeka prosto uko~i. Os-
Karaba{i}: Osje}aj tjeskobe
je}a{ se tjeskobno, prljavo i
poni`eno... Broji{ sekunde i
jedva ~eka{ da iza|e{ vani.
Samo da sve to {to prije
pro|e - pri~a Karaba{i}.
Prijedorsko udru`enje
„Izvor“ prepuno je iskustava s najpotresnijim svje-
putovanja od Paname preko
Isto~nih i Zapadnih Kariba
do Kolumbije. Pro{le godine
kruzer je prvi put plovio morima Evrope.
Radno vrijeme
Isplovili su iz Palma de
Majorke i obi{li Malagu,
Ramuli}: Svjedoci ~ak i putuju s optu`enima
PRESSIJA
do~enjima `rtava ratnih
zlo~ina. Edin Ramuli}, predstavnik „Izvora“, o svjedocima, dok ih spominje,
govori uglavnom kao o ljudima bez imena i prezimena, iz prostog razloga da ih
za{titi od povratka u ~esto
osu|uju}u sredinu.
- Sje}am se svjedokinje
koja je dobila napad panike u trenutku kada je pred
sudom vidjela optu`enog.
Nije htjela iza}i iz auta.
Vikala je: „Eno ga na kapiji...“, a mi smo je poku{avali ubijediti da u|e
na drugi ulaz kako se ne bi
srela s njim. Takve nemile
susrete ponekad je nemogu}e izbje}i u sudnici, kao
i {palire prijatelja i rodbine optu`enih koji dobacuju i govore sva{ta... Sje}am
se slu~aja „Medar“, kada je
optu`eni svjedoku pred
sutkinjom u jednom trenutku doslovce rekao:
„Sad se kajem {to te nisam
Peljtina ekonomska teorija do sada
’Hidrogradnju’ spa{ava pr
Zgrada „Hidrogradnje“ na atraktivnoj lokaciji u Sarajevu
mo`e se prodati za skoro 15 miliona maraka
Za koji dan ili, preciznije, 17. februara sarajeBarcelonu, Kan te Palermo vska gra|evinska firma
na Siciliji. Na kruzeru
„Hidrogradnja“ obilje`it
„Grandeur of the Seas“ po- }e 65 godina postojanja.
sada ima svu udobnost Nepotrebno je tro{iti rije~i
dvokrevetne kabine, inter- na pri~u o tome kakva je to
net, fitnes-centar... a ni rafirma bila u prijeratnoj
dno vrijeme nije te{ko.
Bosni i Hercegovini, ali i
- Kada smo na moru, ra- na prostoru biv{e Jugosladi se ~itav dan, a ako smo u
vije. Op}epoznata je ~inpristani{tu, slobodnog vrejenica da je „Hidrogradnmena imam do ve~ere.
ja“ bila sinonim uspje{nog
Iza|em izvan broda, kupam poslovanja.
se, upoznajem grad u kojem
I dogodit }e se to uskoro
pristanemo. Mogu re}i da
- svojih 65 godina postojasam na Bermudama kao kod nja „Hidrogradnja“ }e proku}e - kroz smijeh je dodao slaviti prodajom svoje zgraN. BRADARI] de, u kojoj je smje{teno voAmel.
Valjevac: Trenutno jedini Bosanac, konobar, na brodu
Zadovoljan zaradom
Prema radnom ugovoru, Amel Valjevac na kruzeru provodi skoro sedam
mjeseci godi{nje, a onda
slijedi odmor do dva i po
mjeseca. Amel godi{nji provodi u svom Maglaju, s
roditeljima Minkom i Nijazom te s bratom Mirzom,
ali i u Visokom i Tuzli.
Ovim poslom namjerava se baviti jo{ tri godine,
„jer treba znati i kada stati“. I zaradom je zadovoljan
{ta mi je ~initi i gdje se
moram nalaziti na brodu,
a sigurnost putnika je na
prvom mjestu - poja{njava Amel te isti~e da se
dva puta na{ao u situaciji
da do|e do po`ara na brodu, i to dok su bili na
otvorenom moru.
Ka`e da je u takvim situacijama „panika uvijek
najgora“.
X PRI^E IZ SUDNICE Bolna iskusta `rtava
iako mu kompanija pla}a
50 dolara mjese~no, ali
ostala zarada je od napojnica, koje sedmi~no samo od
jednog putnika iznose
izme|u 20 i 30 dolara.
- [to te gosti i {ef bolje
ocijene, ima{ vi{e stolova i
bolju napojnicu. Napojnica je obavezna i to svi gosti
po{tuju. I mi se, konobari,
takmi~imo izme|u sebe ko
}e biti uslu`niji prema gostima - poja{njava.
dstvo ove kompanije.
Odluku o prodaji donio je Nadzorni odbor
(NO) na sjednici odr`anoj
prije dva dana, ali s tim
{to }e odluka stupiti na
snagu onog trenutka kada
Vlada FBiH bude dala
eksplicitnu saglasnost.
Eksplicitnu zato {to na~elna ve} postoji i sadr`ana je
u tzv. Programu sanacije
„Hidrogradnje“. Prvotno
se govorilo da }e ba{ Vlada
FBiH kupiti zgradu, ali od
toga, sve su prilike, ne}e
biti ni{ta.
Istodobno, NO zahtijeva da, prije stupanja na sna-
gu odluke o prodaji, i Sindikat „Hidrogradnje“ dadne nesumnjivo jasnu saglasnost o prodaji zgrade.
Ispade tako da je prvi
krupan potez novoimenovanog direktora „Hidrogradnje“ D`emaludina
Peljte taj da firmu koju
vodi, spa{ava od totalne
propasti tako {to prodaje
sve {to firma posjeduje.
Bit }e da je rije~ o nekoj
do sada potpuno nepoznatoj ekonomskoj teoriji. Za
prodaju zgrade „Hidrogradnja“ bi, navodno, mogla dobiti skoro 15 miliona maraka.
M. K.
a
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
19
ratnih zlo~ina
svjedoku:
prijete, policija
nisam ubio ’93!’ Hakeri
tapka u mjestu
Hakirali portal „Bh. news“
Dio sadr`aja sa sporne stranice
PRESSIJA Ko {titi administratore skandalozne grupe
porodicama `rtava kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja
Kreatori stranice „Balkan Sluts“ odgovorni za objavljivanje
skoro hiljadu slika s eksplicitnim sadr`ajem
Internetska stranica
„Balkan Sluts“, koja je posljednjih dana bila u `i`i
bh. javnosti zbog objavljivanja fotografija obna`enih
maloljetnica, od kojih su
mnoge dr`avljanke BiH, i
dalje ne prestaje s radom.
Nakon {to je „Dnevni
avaz“ prije nekoliko dana
objavio da je Federalna
uprava policije (FUP) pokrenula istragu protiv
administratora ove strani-
S nedavnog seminara u Prijedoru: Olak{avaju}e i pozitivno iskustvo
ubio ’93. godine“. Sutkinja na to uop}e nije reagirala - ka`e Ramuli} i dodaje
da svjedoci nerijetko, stjecajem okolnosti, koriste
~ak i isti prijevoz kojim na
su|enje putuju i optu`eni
za zlo~in, a koji se brane sa
slobode.
Slaba podr{ka
U svim ovim godinama
bolnih svjedo~enja koja su
`rtve vra}ala u stravi~nu
Osje}aj stida nakon malih kazni
Za ratne zlo~ine
po~injene u Prijedoru do
sada je pravosna`no
osu|eno tek 28 osoba i to
12 pred Ha{kim tribunalom, sedam pred Sudom
BiH, osam pred
Okru`nim sudom u Banjoj Luci i jedna pred sudom u Beogradu. Svjedoci, a i `rtve nerijetko su
nezadovoljni visinom zatvorskih kazni izre~enim
ratnim zlo~incima.
- Kada se izreknu ka-
zne, pojedini svjedoci ponekad imaju osje}aj stida.
Name}e im ga okolina koja im govori da nisu dobro
svjedo~ili. Zbog ogromnog stresa ljudi se ponekad ne mogu sjetiti nekih
va`nih detalja. Iz sudnica
izlaze potpuno slomljeni navodi Ramuli}, poja{njavaju}i da je do sada u brojnim slu~ajevima ratnih
zlo~ina po~injenih na podru~ju Prijedora svjedo~ilo oko 300 ljudi.
bo`e, opravdavaju svoje postupke. Tako je jedan hercegova~ki portal objavio, ni
manje ni vi{e, nego intervju
s administratorima grupe
koja je odgovorna za objavljivanje skoro hiljadu slika
razgoli}enih maloljetnica u
eksplicitnim pozama.
Na taj na~in data im je
prilika da svoju stranicu s
perverzijama izreklamiraju
i najave da }e je uskoro komercijalizirati.
M. G.
PRESSIJA Dolijala sitna multietni~ka banda
(Foto: D. Stojni})
pro{lost, svjedocima, neovisno o tome je li rije~ o
onim za{ti}enim ili javnim, pru`ana je slaba pomo} i podr{ka sistema.
Otud je potekla ideja da se
nedavno organizira seminar na kojem je ponu|ena
stru~na pomo} porodicama `rtava, majkama, sestrama ubijenih..., kako bi
lak{e prebrodile stres od
svjedo~enja.
- Stru~njaci iz zeni~ke
„Medice“ davali su nam
uputstva kako da se lak{e
nosimo s ovim problemom.
Mnogi koji su bili na ovom
po~etnom seminaru u Prijedoru, Rizvanovi}ima i
Kozarcu tvrde da je to jedno olak{avaju}e i pozitivno iskustvo - zaklju~uje
Karaba{i}, tako|er ~lanica
„Izvora“.
potpuno nepoznata i u BiH
ce, nikakav korak dalje nije
u~injen. Da stvar bude gora, administratori ove grupe hakirali su prije nekoliko dana portal „Bh. news“ s
prijete}om porukom:
„Pazite koga prozivate da
vam se ne bi naje.... keve“,
{to se zakonski tretira kao
cyber kriminal.
Jo{ gore je to {to su neki
portali u na{oj zemlji dali
medijski prostor kreatorima
ove grupe, u kojima oni, to-
M. ZGONJANIN
odajom svega {to ona ima
Male lopove hapsimo,
velikima kapu skidamo
Virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u na{u zemlju
Da kriminal nema vjere
ni nacije, niti poznaje
dr`avne granice, potvr|eno
je mnogo puta. Kriminalci,
sitni ili oni krupni, koji su se
etablirali u dr`avnim institucijama, ne znaju za me|unacionalnu mr`nju i njima je
jedino njihov d`ep svet.
Nije li najbolja potvrda
ovoj tvrdnji vijest da je prnjavorska policija 28. januara uhapsila Predraga Antoni}a, Kemala Tosunovi}a i
Antu Krajinovi}a, zbog
osnovane sumnje da su
po~inili kra|u u ku}i u Gornjim [trpcima, zaseoku Muse, u Prnjavoru. Tu su ukrali
elektri~ne motore, vodene
pumpe, bakarne cijevi, kablove i poklopce od {ahtova.
Multinacionalna grupa
sitnih lopova uhap{ena je
veoma brzo. Pe|a, Kemo i
Anto, junaci pri~e, koji su
U zatvoru su obi~ni „koko{ari“ malog dometa i u~inaka
zavr{ili u zatvoru, ruku na
srce, obi~ni su „koko{ari“
malog dometa i u~inaka.
Me|utim, {ta }emo s krupnim zvjerkama, ~ija „djelatnost“ mnogo vi{e ko{ta
ovu dr`avu i njenu kasu.
Oni su nedodirljivi, jer
BiH jo{ hapsi sitne lopove, a
velikima skida kapu. Za ra-
zliku od Pe|e, Keme i Ante,
na{i „dr`avni plja~ka{i“
pre{utno su podijelili svoje
nacionalne zone djelovanja i
svako plja~ka na svom teritoriju, ne ulaze}i u interesnu
zonu drugog. Na`alost, kako
se ~ini, virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u
R. A.
na{u zemlju.
PRESSIJA Godi{njica [anti}eve smrti
Dvije ’Prosvjete’, svaka za se
Peljto: „Krupan“
potez
Zgrada „Hidrogradnje“ u Sarajevu: Ho}e li Vlada aminovati prodaju
Godi{njica smrti velikog bh. pjesnika
Alekse [anti}a, 88. po redu, opet je u njegovom rodnom gradu Mostaru obilje`ena dvostruko. Dvije „Prosvjete“, svaka za se, organizirale su programe u razmaku od pola sata.
I dok SPKD „Prosvjeta“ ve} vi{e od decenije tradicionalno obilje`ava ovaj datum,
to posljednjih godina ~ini i dru{tvo istog
naziva uz dodatu crticu - Gradski odbor, a
koje djeluje pod okriljem manjeg bh. entiteta. K tome jo{ smatraju}i da samo oni
imaju ekskluzivitet nad ovim pjesnikom.
Iz „Prosvjete“ ve}eg bh. entiteta, nakon
posjete [anti}evom grobu, organizirali su
okupljanje u parku koji nosi njegovo ime,
U Parku Alekse [anti}a: Okupljanje predstavnika
federalne „Prosvjete“
iz drugog entiteta su se okupili u gostopriM. Sm.
mnici Stare pravoslavne crkve.
20
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
X KATEDRA [ta ugro`ava postojanje Bosne i Hercegovine (II)
Politika se hrani
proizvodnjom sukoba
U na{oj zemlji vr{i se planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene
solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima, pravima i mogu}nostima ljudi
olitika je, po definiciji, polje polarizacije
interesa i djelovanja.
To je polje borbe, a toga u
sistemu za{tite onog {to je
jedinstveni i javno priznati
interes ne smije biti.
Sistem za{tite je unutar
zakona; on ima odnos samo
prema onome {to je kao
stav, pona{anje i djelovanje
izvan zakona. Stoga unutar
njega ne smije biti politi~ke borbe. Policija, naprimjer, ne smije biti inficirana politikom.
P
meljene, jasno definirane i
strogo kontrolirane osnove
zajedni~kog rada, politi~ki
kontrolirane samo od nosi-
Stanje haosa
Danas se u nas ne razlikuje dovoljno jasno, ni na
zakonskom ni u organizacijskom smislu i nivou, a
pogotovo u praksi, ono {to
je polje op}eg zakonskog i
ono {to je polje direktnog
politi~kog reguliranja. To
djeluje veoma lo{e na rad
slu`bi javne i dr`avne sigurnosti i njihovo kvalificirano profesionalno vo|enje,
o ~emu je razmatranje zapo~eto u prvom dijelu ovoga eseja.
Za te slu`be, zbog njihove izuzetno velike i va`ne
uloge za `ivot modernog
demokratskog dru{tva, bitno je da budu demokratski
politi~ki vo|ene. Iza njih
trebaju da stoje samo dovoljno ~vrste i zakonski ute-
Pi{e:
Akademik
Muhamed FILIPOVI]
laca javne odgovornosti, tj.
od vlada i skup{tina.
To slu`be i spadaju u
njihovu ustavnopravnu i
teritorijalnu nadle`nost, s
ciljem da budu profesiona-
lno ure|ene i vo|ene po jedinstvenim profesionalnim
kriterijima i mimo svakog
partikularizma i dominacije zasebnih interesa i kriterija u pitanjima prava i
obaveza, kako subjekata tako i objekata djelovanja
slu`bi sigurnosti.
Ako ne bismo uspjeli
stvoriti takvu situaciju u
tom va`nom sektoru `ivota
modernih dru{tava,
mo`emo o~ekivati mnoge
poreme}aje u cijelom
dru{tvu. Oni }e se javljati i
pove}avati proporcionalno
sa slabljenjem op}e pozicije, prava i sposobnosti ovih
slu`bi da djeluju efikasno i
neovisno, dakle, po mehanizmu svojih prava i
du`nosti. Time }e narastati
pojave i elementi koji se
pona{aju izvan zakonskih i
dru{tveno prihvatljivih standarda, {to mo`e imati veoma negativne posljedice po
cijelo dru{tvo. U tim situacijama, naime, nastaje haoti~no dru{tveno i politi~ko
stanje.
Tanka biljka
Tre}i element op}eg
integrativnog faktora jednog demokratskog
dru{tva je sistem obrazovanja. On je, ustvari, onaj
osnovni sistem koji bi trebao osigurati mogu}nost
emotivne, intelektualne i
socijalne integracije ~lanova jednog dru{tva koje `ivot, po svojoj logici, ~esto
suprotstavlja jedne drugima. On ih dovodi u situacije koje su bremenite konfliktima, ali koji su neupitno
upu}eni jedni na druge i
~ije se suprotnosti upravo
kroz sistem obrazovanja,
Kultura je u osnovi sistem, za sve ljude jedne zajednice, obvezuju}ih postupaka i metoda govora,
odno{enja i djelovanja. Taj
sistem podrazumijeva jednaka prava svih, po{tovanje tih prava i nala`enje zajedni~kog jezika i stava o
svim pitanjima oko kojih
nastaju razlike do kojih do-
Koje su snage, i kakvim se ciljevima
one rukovode, koje aktivno rade na
destrukciji osnova na{e dru{tvene
solidarnosti i povjerenja? Isto tako,
mora se odgovoriti na pitanje koje
politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja
podr`avaju i kako to ~ine
kao cjeline, resolviraju i prevazilaze u logi~nom slijedu razvoja dru{tvene svijesti.
To je ona vrsta svijesti
koja, u prvome redu, ~ovjeku nala`e da svoju
dru{tvenost usavr{ava tako
da uskla|uje najve}i dio
svojih interesa s interesima
drugih i da tako stvara
osnovu za razvoj jedne solidaristi~ke, zajedni~ki utemeljene svijesti koja se naziva kultura.
lazi zbog posebnih sklonosti i interesa. Stoga je sistem obrazovanja, kao sistem kultivacije kulturnog
odnosa i pona{anja, kao sistem u kojem se ta tanka
biljka na{e komunikacijske
sposobnosti i pozitivnih
emotivnih stanja njeguje
tako da ne ugro`ava prostor
drugima nego da nalazi nove elemente zajedni~kog,
najva`niji na~in kako postoji ljudsko dru{tvo uop}e.
Obrazovanje i odgoj su
X STATISTIKE Pora`avaju}i demografski podaci
[ta nas spaja, a {ta
razdvaja: Gra|ani pod
diktatom politike
realni temelji dru{tva.
Otkad je ~ovjek po~eo da
`ivi izvan svakodnevne neposrednosti i otkad je njegov `ivot posredovan
u~incima i djelovanjima
ogromnog i sve ve}eg broja
ljudi, od kojih mnoge ne
zna i nikada ne}e upoznati,
kultivacija misaone i emotivne inteligencije je jedina
margina koja nas odvaja od
divlja{tva. Ona se mo`e postaviti u svakoj od sve
u~estalijih demonstracija
divlja~kog u pona{anju ljudi kod nas. Obrazovanje je,
stoga, klju~ za moderno demokratsko i kulturno
dru{tvo. Dru{tvo u kojem
obrazovanje ne proizvodi
dru{tvenu emotivnu i svjesnu solidarnost nije vi{e
ljudsko.
Plansko razbijanje
^etvrti bitni element
integrativne funkcije jedne
organizacije, bez koje nema
savremenog ljudskog
dru{tva, jeste njegov sistem
zdravstvene i socijalne
za{tite. Taj sistem je od presudne va`nosti za neke od
najzna~ajnijih aspekata ljudskog `ivota, a posebno u
moderno vrijeme. Ono je
donijelo sasvim nove pojave u oblasti op}ih uvjeta
ljudskog `ivota, nove vrste
patologije i promjenu
BiH sve vi{e gubi stanovnike
Ve} godinama je ve}i broj umrlih od broja ro|enih, a statistikom nisu obuhva}eni gra|ani
koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odseljavaju
U Bosni i Hercegovini
statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji
broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. Prema agenciji „Euromonitor International“,
jednoj od vode}ih
me|unarodnih agencija za
istra`ivanje tr`i{ta, demografiju i me|unarodne statistike, BiH je po~etkom
2011. godine imala
3.842.000 stanovnika.
Agencija predvi|a da bi
2030. godine BiH mogla
imati 3,7 miliona stano-
vnika, {to je za 18,4 posto
manje nego 1989. godine,
kada je imala oko 4,5 miliona.
Negativni demografski
podaci va`e za oba entiteta,
a u RS statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je
manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog
entiteta. Statistikom nisu
obuhva}eni gra|ani koji iz
ekonomskih i socijalnih
razloga odlaze iz RS, smanjuju}i i na taj na~in broj
stanovnika. Mjerilo je i broj upisanih prva~i}a u
Antoni}: Negativan trend
osnovne {kole, koji se godinama smanjuje.
Prema rije~ima analiti~ara Gavrila Antoni}a, negativan trend prirodnog prira{taja u RS traje od 2006.
godine, a u 2011. samo su
Banja Luka i Bijeljina imale
pozitivan prirodni prira{taj,
ali uglavnom zahvaljuju}i
upisu novoro|enih iz inozemstva. No, tako nije u isto~nom dijelu RS, ~ije
op}ine bilje`e negativan prira{taj, uz ekonomsku migraciju stanovni{tva ka razvijenijim krajevima.
Antoni} isti~e da sociolozi i demografi smatraju
da postoji rje{enje. Pomogle bi nove zakonske odredbe i stimulativne mjere
po uzoru na neke evropske
zemlje, ali ih je te{ko provesti u vrijeme ekonomske
krize. Rast privrede i broja
radnih mjesta, kao osnove
za egzistenciju pojedinaca
i porodica, nije ni na vidiku. Zbog toga se pozitivan
prirodni prira{taj te{ko
mo`e o~ekivati u narednih
petnaest godina, kako u RS
tako i u cijeloj BiH. E. M.
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
21
KOLUMNA
Putinovi postizborni planovi
Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije, javne pobune i nacionalnog sloma
odnosa prema tim pojavama, odnosno znatne promjene uvjeta djelovanja
dru{tvenog sistema prema
efektima onog {to nazivamo omasovljenje svih funkcija i elemenata u strukturi `ivota modernih
dru{tava.
Za dana{nji na{ `ivot
karakteristi~no je da su ljudi, vi{e nego ikada ranije u
njihovoj historiji, izlo`eni
od ~ovjeka stvorenim negativnim elementima. Oni
utje~u na op}e stanje njihovog zdravlja, a da mi jo{
uop}e ne znamo ni kakve
sve efekte na ljudski rod
imaju ta djelovanja.
Kad se tome doda da je
ljudi u svijetu sve vi{e, i da
je u jednom stolje}u njihov
broj pove}an za tri puta, a
da sistem op}e i specifi~ne
socijalne i zdravstvene
za{tite nije bitnije unaprije|en i da su jo{ glavne njegove tekovine one koje su
postignute jo{ po~etkom i u
prvoj polovini pro{log stolje}a, tada mo`emo zaklju~iti da je polje zdravstvene i socijalne za{tite
jedno od presudnih za funkcioniranje dru{tva i op}e
njegovo stanje.
Vjerovatno je to upravo
ono polje koje je, osim podru~ja ljudskih prava i sigurnosti uop}e, prvenstve-
no rata i masovnih nasilja,
glavno polje na kojem se
vr{e eksperimenti u provo|enju strategije razaranja
i destrukcije odre|enih
dru{tava, jer je tu strategija
suprotstavljanja interesa
najdirektnija.
Zadatak je ovog poku{aja da detaljnijom analizom ~etiri bitna podru~ja
utvrdi koje su snage i kakvim se ciljevima one rukovode, koje aktivno rade
na destrukciji osnova na{e
dru{tvene solidarnosti i povjerenja. Isto tako, mora se
odgovoriti na pitanje koje
politi~ke i dru{tvene snage
ta djelovanja podr`avaju i
kako to ~ine.
Op}a hipoteza ovog spisa je da se u na{oj zemlji
vr{i planska i organizirana
kampanja na razbijanju
svih osnova i vidova
dru{tvene solidarnosti i
svijesti o zajedni~kim interesima, pravima i mogu}nostima ljudi. Svi aspekti solidarnosti nastoje se,
na sve na~ine, obezvrijediti, a u prvi plan istaknuti
elementi sukobljavanja.
Tako se suspendiraju njihove mogu}nosti i realni
u~inci. Bitne, sintetiziraju}e funkcije i snage u
dru{tvu onemogu}avaju
se u normalnom i efikasnom radu.
Povratak predsjednika
Vladimira Putina na izborima sljede}eg mjeseca u
slu`benoj propagandi prikazan je kao dvostruko
va`an za nacionalnu sigurnost Rusije. Prvo, navodno }e {tititi zemlju od
unutra{njih previranja generiranih te{kim ekonomskim uvjetima i razornim javnim protestima.
Drugo, Putin se odlu~io
obnoviti „postsovjetski prostor“ pod ruskim upravljanjem i ukloniti zapadne utjecaje koji potkopavaju sigurnost i integritet
Ruske Federacije.
Otvoreno ga|enje
U stvarnosti, Rusija lebdi izme|u demokratske
transformacije, javne pobune i nacionalnog sloma.
Politi~ke strukture koje je
Putin stvorio tokom proteklih dvanaest godina pucaju kao {to su masovni protesti protiv la`iranih parlamentarnih izbora i pokazali. Prvi put nakon raspada Sovjetskog saveza
gra|ani pokazuju otvoreno
ga|enje vladaju}om elitom. Suo~avaju}i se s potencijalno neugodnim predsjedni~kim izborima, koje mo`da ne}e dobiti u prvom krugu, Putin ima dva
neukusna izbora: slom ili
reforme.
Ograni~ene aktivnosti
policije vi{e zastra{uju
narod, a posljedice represije su nepredvidive. Kremlj je, tako|er, uznemiren da bi masovne zabrane
ili napadna izborna prevara mogli osloboditi jo{
ja~i revolt javnosti.
Umjesto toga, slu`beni
stratezi djelovali su opre-
zno i poku{ali ograni~iti konkurenciju na
izborima.
Dok je
komunistima
i nacionalistima uvijek
bilo dozvoljeno da
u~estvuju na
op}im izborima, vo|a liberala Grigorij Javlinski
diskvalificiran je iz predsjedni~ke
utrke. Ustva-
Pi{e:
Janusz BUGAJSKI
htijevala kidanje bliskih
veza izme|u
sigurnosne
mre`e KGBa, vladaju}e
elite, samouslu`ne birokratije i poslovnih oligarha odanih
Kremlju. I
politika i kapitalizam trebali bi postati konkurentni i neovisni od kontrole klike.
Umjesto
Umjesto da provodi program
reforme i modernizacije, koji bi
oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom
zemljom, Putin, tako|er, mo`e
proizvoditi krize da bi demonstrirao
kako najbolje brani naciju
ri, demokratska opozicija
nema kandidata u predsjedni~koj utrci. Ve}ina
analiti~ara uvjerena je da
je milijarderu Mihailu
Prohorovu dozvoljeno da
se kandidira za predsjednika samo da bi se razvodnili protestni glasovi, a bez prijetnje po Putina.
Putin odbacuje opoziciju kao haoti~nu i fokusiranu na reforme koje }e
ugroziti nacionalnu stabilnost. Zapravo, istinska
politi~ka reforma zna~ila
bi demontiranje „vertikale
mo}i“ koja podupire putinizam. Demokratija bi za-
da provodi program reforme i modernizacije, koji bi
oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom,
Putin, tako|er, mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju.
Autoritarne metode
U govorima na predizbornim skupovima on je
upozorio da }e bilo kakva
ve}a izborna reforma podgrijati etni~ke napetosti
i regionalni separatizam
{to bi moglo pocijepati
zemlju. Ako uli~ni protesti nakon martovskih
izbora eskaliraju, Putin }e
se predstaviti kao spasilac
ruske dr`ave, dok }e demonstranti biti prikazani
kao nacionalni izdajnici.
Ne mogu se isklju~iti ni
teroristi~ki akti radi podizanja straha i obnavljanja javne podr{ke jakoj
centralnoj vlasti.
Da bi povratio predsjedni~ki tron i obnovio
svoj legitimitet, Putin pose`e za jednom kartom
koja je oduvijek slu`ila
ruskim vladarima - mitom vanjske i unutra{nje
prijetnje. On je optu`io
zapadne prijestonice da se
mije{aju u politiku Rusije. Nedavno su novoimenovanog ameri~kog
ambasadora u Moskvi
Majkla Mekfola (Michael
McFaul) vladini zvani~nici napali da je glavni
organizator „obojene revolucije“ sa zavjerom destabiliziranja Rusije.
Tokom i nakon martovskog glasanja mogu}i su
projektirani sukobi sa Zapadom i pojedinim zemljama susjedima kao {to
su Gruzija ili Estonija.
Obamine namjere s Moskvom bit }e ozbiljno testirane dok Putinov pritisak da izvu~e vi{e prednosti za Krmelj bude sna`niji. Moskva, zapravo, tra`i
slobodnije ruke da bi rekonstruirala sferu dominacije u biv{em Sovjetskom savezu, koji sada
Putin stilizira kao Euroazijsku uniju. Iako }e se takvim planovima usprotiviti mnogi ruski susjedi,
oni bi omogu}ili Putinu
da mobilizira nacionalisti~ke i imperijalisti~ke
osje}aje i opravda svoje
autoritarne metode.
X KRIZA Dok traju politi~ka prepucavanja
Prijeti kolaps bud`eta RS
Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit, a bit }e pokriven kreditima
Porodili{te u Bijeljini:
Niska stopa nataliteta
(Foto: G. Bobi})
Socijalna izdr`ljivost
bli`i se kraju i u 2012. godini mogu se o~ekivati protesti gra|ana koji se ne}e
mo}i kontrolirati, tvrdi
ekonomski analiti~ar, profesor Aleksa Milojevi}. On
upozorava da je zadu`enje
RS mnogo ve}e nego {to se
prikazuje, ali i na osnovu
dostupnih ~injenica jasno
je da dugovi rastu, a Vlada
nema ideju kako da o`ivi
proizvodnju. Ukoliko
MMF ne odobri kredit, slijedi kolaps bud`eta RS.
- Nije jasno otkud optimizam pojedinih predstavnika vlasti ako je jasno da
se socijalna izdr`ljivost
gra|ana bli`i kraju - pita se
profesor Milojevi}.
No, nije optimisti~an ni
predsjednik Vlade RS Ale-
ksandar D`ombi}, koji je
ve} ustvrdio da }e ova godina biti te{ka i biti „veliki
izazov za privredna kretanja“.
Premijer RS javno je potvrdio da bi se novi kredit
uzet od MMF-a koristio za
otplate starih zadu`enja.
Radi se o rati vrijednoj vi{e
od 100 miliona KM, ~ija
otplata dospijeva krajem
godine. Du`ni~ko ropstvo
prijeti manjem bh. entitetu, a ~injenice su neumoljive.
Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit, a samo Fondu PIO i
Fondu zdravstva nedostaje
400 miliona KM. Kreditne
obaveze u 2011. narasle su
za 33 posto, a u 2012. one
iznose ukupno 150 miliona
Kako o`ivjeti privredu
KM. U ovoj godini o~ekuje
se i smanjenje pla}a slu`benicima za 10 do 25 posto, a
(Foto: G. Bobi})
radni~ki i problemi u sferi
socijalne za{tite ve} dosti`u
E. M.
alarmantan nivo.
22
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
[email protected] Brdo Vis, kota s koje je do avgusta 1994. srpska vojska sijala smrt
Atomsko skloni{te biv{e JNA
postalo turisti~ka atrakcija
JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova, isto~nog i zapadnog Molio sam predsjednika
Izetbegovi}a da ne ide na Vis, ali me nije poslu{ao, sje}a se brigadir Pu{kar
rdo Vis, osam kilometara sjeverno od
Gra~anice, postalo je
turisti~ka destinacija na kojoj svakodnevno, a posebno
vikendom, vri kao u ko{nici.
Lovcima, planinarima,
izvi|a~ima i turistima naro~ito je zanimljiva kota 692
metra nadmorske visine, najvi{a od Ozrena do rijeke Save, s koje pogled puca sve do
B
Br~kog, Slavonskog Broda,
pa i Osijeka, kada je lijepo
vrijeme.
Ima i heliodrom
Dolaze ovdje i biv{i borci
Armije RBiH, {to radi uspomena, {to radi `elje da poginulim saborcima prou~e Fatihu i odaju po~ast, obi|u rovove i zemunice, prisjete se
boja na Visu od 7. avgusta
1994., kada su gorjeli i nebo i
zemlja. Iz njega su iza{li furioznom pobjedom, osvojiv{i
vrh s kojeg su agresori skoro
tri godine granatama terorizirali desetak sela i grad.
Pobjedu su ostvarili borci OG-2 pod komandom
brigadira Osmana Pu{kara,
koji bi sigurno, da je bio
politi~ki podoban, ve} odavno bio general. Pu{kar je
Teren treba deminirati
Glavnu utvrdu atomskog skloni{ta pred kojom je bio predsjednik
Izetbegovi} mje{tanin Babi}a Suljo
Kahved`i} zvani Blek je o~istio, uredio, osposobio ventilaciju, doveo
struju, te je ona postala glavna atrakcija.
A da bi se atomsko skloni{te na
Visu o~uvalo, ovdje ~im prije trebaju do}i demineri i teren o~istiti od
mina, te da struka ka`e svoje kako
bi ovdje po~ele dolaziti i |a~ke
ekskurzije, a mladi ~uli i vidjeli na
~asovima historije i o tome {ta je
gradila i od koga se branila biv{a
JNA, te kako su hrabri borci Armije RBiH izvojevali bitku koja bi trebala u}i u anale ratovanja.
Unutra{njost skloni{ta: Postalo turisti~ka atrakcija
PRESSIJA
Predsjednik Izetbegovi} na Visu 1994. godine: Granatiranje tokom posjete utihnulo
Kahved`i}:
Uredio
utvrdu
nedavno napisao knjigu
„Mir je najbolji“ na ~ijoj
promociji je bilo 500 ljudi.
Na Vis dolaze i mnogobrojni znati`eljnici da vide
atomsko skloni{te, koje je
biv{a JNA po~ela graditi sedamdesetih, a intenzivirala
osamdesetih godina pro{loga stolje}a. Za sada se zna za
devet armirano-betonskih
utvrda izgra|enih duboko u
zemlji, s metalnim vratima
debelim 10 centimetara i
te{kim oko 500 kilograma, s
ventilacionim sistemima i
prinudnim izlazima. Do pet
utvrda se mo`e do}i, a ~etiri
se nalaze u minskom polju.
Ima li ih jo{ niko ne zna.
Ovdje postoji i heliodrom.
Prema tvrdnji Pu{kara,
JNA je atomsko skloni{te
gradila kao odbranu od
blokova, isto~nog i zapadnog, kao istureno komandno mjesto 17. korpusa,
ali ga je zloupotrijebila srpska vojska, koriste}i ga
kao predstra`e i sve minirala.
Atomski udar
Stru~njaci tvrde da ove
utvrde duboko pod zemljom
mogu izdr`ati atomski udar
od pola kilotone.
- Znaju}i da se s Visa kontrolira dobojsko rati{te u
dolini rijeke Spre~e, pa i Posavina, mi smo, da bismo narod odbranili od svakodnevnih napada, Vis oslobodili
7. avgusta 1994., ali je on fakti~ki i dalje ostao stalna
meta dalekometne artiljerije
Vojske RS. Zato sam i 3.
oktobra predsjednika Predsjedni{tva RBiH Aliju Izetbegovi}a, koji je zajedno s
Pu{kar: Napisao knjigu
generalom Rasimom Deli}em i komandantima Drugog korpusa, ~uv{i za na{u
veliku pobjedu, do{ao da posjeti Vis i da nam ~estita,
molio da ne ide na kotu, jer
se ona granatira svakodnevno. Nije me poslu{ao i, za
Bo`ije ~udo, granatiranje je
u vrijeme njegove jednosatne posjete utihnulo, da bi
bilo nastavljeno samo dva
sata nakon {to je predsjednik
oti{ao i kada nam je na Visu
poginuo jedan vojnik - ka`e
Hasan ^ALI]
Pu{kar.
Vjen~anja i razvodi u RS
Sve starije nevjeste, a sve mla|e ’raspu{tenice’
Zavod za statistiku Republike Srpske, u saradnji s
Gender centrom Vlade RS,
objavio je publikaciju pod
nazivom [email protected] i mu{karci
u RS“, a u moru brojnih
statistika o polo`aju, zapo{ljavanju, na~inu `ivota i
rada jednog i drugog spola
neki podaci posebno zapadaju za oko.
Svake godine sklopi se
sve manje brakova, vi{e ih
se razvede, a prosje~na starost `ena prilikom ulaska u
prvi i svaki naredni brak je
sve ve}a.
Tako je 2010. godine u
RS zaklju~eno 5.767 brakova, {to je najmanje u posljednjih nekoliko godina, pa
su, naprimjer, u 2007. sklopljena 7.093 braka.
Istra`ivanje je pokazalo
i da je prosje~na starost
nevjeste prilikom stupanja
u prvi brak 25 godina i devet mjeseci, ~ime su oko
pola godine starije nego
{to je to pokazalo
istra`ivanje prije ~etiri godine, dok imaju u prosjeku 41 godinu i devet mjeseci kada se odlu~e za drugi brak, ~ime su opet nekoliko mjeseci starije od
`ena koje su bile obuhva}ene ranijim istra`ivanjima.
S druge strane, u 2010.
razvedeno je 517 brakova,
{to je za 200 vi{e u odnosu
na 2008., dok su podaci o
starosti `ena koje se razvode, pokazali da su iz godine
u godinu sve mla|e kada se
odlu~uju na takav korak.
B. S.
@ene koje se razvode, iz godine u godinu sve mla|e
oglasi
Dnevni avaz
subota, 4. februar/velja~a 2012.
23
Federalno ministarstvo okoli{a i turizma
Sektor za realizaciju projekata
Jedinica za upravljanje projektom - PMU
Objavljuje
POZIV ZA [email protected] INTERESA
Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“
BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH
Projekat:
Grant br.
„ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“
TF091919
Ovaj Poziv za izra`avanje interesa prati Op{te obavje{tenje o nabavci za projekat „
Za{ti}ena {umska i planinaska podru~ja“ , objavljenu u „United Nations Development Business“, broj 750 od 16. maja 2009. godine i „ DG market“ 16. juna 2011. god. Bosna i Hercegovina je dobila grant - nepovratna sredstva od Global Environment Found (GEF) putem Svjetske Banke, za tro{kove Projekta „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ . Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom - PMU, namjerava da utro{i dio sredstava za usluge realizacije „ Izrada izvje{taja ekolo{ke procjene
po~etnog stanja NP UNA“; BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH
Cilj :
Pripremiti izvje{taj ekolo{ke procjene po~etnog stanja Nacionalnog parka „Una“.
O~ekivani rezultati:
Detaljan izvje{taj koji odra`ava trenutnu situaciju u Nacionalnom parku „Una“, {to se ti~e
fizi~kog okru`enja (fizi~kih svojstava) i vrijednosti biodiverziteta.
Procjenjeno je da izvje{taj treba uklju~iti procjenu stanja biodiverziteta na nivou vrsta , procjenu stanja biodiverziteta na nivou ekosistema i identifikaciju mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema.
a) Komponenta projekta : Ekolo{ka procjena po~etnog stanja
I Fizi~ka svojstva cijelog podru~ja Nacionalnog parka
Obraditi: Pedologiju;Geologiju;Geomorfologiju;Hidrologiju;Klimu
II Procjena stanja biodiverziteta na nivou vrsta
Obraditi : Kompletnu floru sa posebnim osvrtom na specifi~ni genofond ( endemi~ne vrste, rijetke i ugro`ene vrste ) :
a) Alge; Mahovine; Vi{e biljke
b) Kompletnu faunu beski~menjaka Kompletnu faunu ki~menjaka : ribe; vodozemci,gmizavci,ptice,sisari
c) Fungi i li{ajevi
III Utvr|ivanje stanja biodiverziteta na nivou ekosistema
a) Identifikacija svih tipova ekosistema putem terenskih istrazivanja aa) Kartiranje svih tipova ekosistema na podru~ju Nacionalnog parka b) Ekolo{ka procjena stanja senzitivnih
ekosistema (endemi~ni, rijetki i ugro`eni)
IV Identifikacija mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema.
Du`ina trajanja ugovora je 6 mjeseci.
Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom - PMU
poziva sva kvalifikovana pravna lica da iska`u interes za pru`anje navedenih usluga.
Pismo interesa treba da sadr`i:
- Naziv, ta~nu adresu i kontakt podatke,
- Ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra i identifikacioni broj;
- Listu sli~nih poslova;
- Dostupnost stru~njaka koji }e u~estvovati u ovom projektu;
- Konsultant je slobodan da navede sve druge podatke koje smatra va`nim, a koji nisu zahtjevani u gornjem tekstu.
Konsultant }e biti odabran u skladu sa procedurom selekcije na bazi kvalifikovanosti konsultanta (CQ), koje su navedene u Smjernicama Svjetske banke: „Izbor i anga`ovanje konsultanta od strane korisnika kredita Svjetske Banke (izdanje Maj 2004, revised October
2006.)“.
Posebna pa`nja za zainteresovane konsultante je navedena u ~lanu 1.9 Smjernica, a odnosi se na politiku Svjetske Banke za konflikt interesa. Konsultanti se mogu
udru`iti sa drugim firmama u obliku zajedni~kog nastupa ili podkonsultanta u svrhu pobolj{anja kvalifikacija.
Zainteresovani konsultanti, na pismeni zahtjev, mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi svakim radnim danom od 9.00 - 15.00 sati.
Pismo interesa (original i kopija) treba da bude podneseno u zatvorenim kovertama sa naznakom:
Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“
BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH
na dole navedenu adresu, najkasnije do 17. februara 2012. godine do 14.00 h.
Federalno ministarstvo okoli{a i turizma
Jedinica za upravljanje projektom
Ul. Mar{ala Tita 9A, 71000 Sarajevo
Tel/fax : +387 33 212 833; +387 33 667 801
Email: [email protected]
Na osnovi ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju
i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH
(„Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 2/06, 72/07,
32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo
prostornog ure|enja
O b j a v lj u j e
JAVNI POZIV
za uvid u
GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE
KROVOVA U STAROM GRADU U MOSTARU,
autor projekta: „Delta-Z Infinitinet“ d.o.o. Mostar,
investitor: Agencija „Stari grad“ Mostar
1.
Na Javni poziv se, u skladu sa ~lanom 56. stav 3. i 4.
Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine,
mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja
odobrenja za rekonstrukciju krovova na gra|evinama koje se nalaze u granicama nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine-“Historijsko gradsko podru~je Mostar“.
2.
Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se
izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15
dana od dana objavljivanja poziva.
3.
Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga
ne odazove na javni poziv za uvid u projekat mo`e se
o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana
objavljivanja poziva.
4.
Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat
izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, ul. Mar{ala Tita br. 9a, od 10 do 14
sati, u roku 15 dana.
Broj: UPI/03-23-2-288/11
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, Jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti {umarstva i poljoprivrede, poziva vas na
JAVNU RASPRAVU
na dokumente:
1. Idejno rje{enje sistema navodnjavanja za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de
2. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima za podprojekat za podprojektno podru~je
Fo~a-Ustikolina/Gora`de
koji su pripremljeni u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini
(IDP).
Javna rasprava }e se odr`ati 08.02.2012. godine u
Sali Op}ine Gora`de u 11.00 h.
Projektna dokumentacija vezana za Idejno rije{enje sistema navodnjavanja se nalazi u prostorijama Op}ine Fo~a-Ustikolina i Op}ine Gora`de
i ista se mo`e dobiti na uvid svakim radnim danom od 08:00 - 16:00 sati.
Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima je javno dostupan u elektronskoj verziji na
web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva http://www.fmpvs.gov.ba kao i na web stranici PIU [umarstva i
poljoprivrede http://portal.piusum.ba.
Primjedbe, mi{ljenja i prijedloge o navedenim
dokumentima mo`ete dostaviti i pismenim putem najkasnije do 29. februara 2012. na slijede}u
adresu:
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jedinica za implementaciju projekata {umarstva i poljoprivrede Projekt razvoja
sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini
Ul. Trampina 4/I
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 213 098
Fax: +387 33 213 099
E-mail: [email protected]
CENTAR ZA SLU[NU I GOVORNU REHABILITACIJU
SARAJEVO
Broj: 01-114/12
Sarajevo, 03. 02. 2012. godine
Na osnovu Odluke [kolskog odbora, broj: 01-76/12 od 24. 01. 2012. godine i Saglasnosti
ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, broj: 11-05-198-4/12 od 19. 01. 2012. godine, raspisuje se
KONKURS
za prijem zaposlenika
1. Medicinska sestra......................1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2012. godine.
Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidati moraju ispunjavati slijede}e uslove:
- SSS - IV stupanj, medicinska sestra - tehni~ar, 1 godina radnog iskustva u radu sa djecom
o{te}enog sluha i govora.
Uz prijavu je potrebno dostaviti:
- Biografiju;
- Svjedod`bu o zavr{enoj srednjoj {koli;
- Potvrdu o radnom iskustvu;
- Rodni list;
- Uvjerenje o dr`avljanstvu;
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potpunom dokumentacijom slati
na adresu: Centar za slu{nu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, ulica Asima Ferhatovi}a 2.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Op}inski sud u Sarajevu
Broj: 65 0 P 044954 07 P
Datum: 26. 12. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Novalija u pravnoj stvari tu`itelja 1. Cicovi}
Nade iz Sarajeva, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 25/1, 2. Lemez Blagoja iz Sarajeva, ul. Akifa
[eremeta br. 31, 3. Lemez Relje iz Pala, ul. Njego{eva bb, 4. Lemez Janje iz Isto~nog Sarajeva, ul. Cara Lazara br. 13, i 5. Lemez Ratke iz Isto~nog Sarajeva, ul. Stefana Nemanje br. 13,
zastupanih po punomo}inku Kramar Draganu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Lemez Radmile iz Sarajeva, 2. Urta Ne|e, nepoznatog boravi{ta, 3. Mrkaja Rose, nepoznatog
boravi{ta, 4. Lemez Ostoje, nepoznatog boravi{ta, 5. Lemez Dragana, nepoznatog boravi{ta, 6. In|i} Nade, nepoznatog boravi{ta, 7. Lemez Dra`enka, nepoznatog boravi{ta, 8.
Lemez @ivka, 9. \ur|i} Dese, 10. Lemez Ljubice, 11. Lemez Zorana, 12. Lemez Milana,
13. Vu~ini} Mire, 14. Lemez Bo{ka iz Isto~nog Sarajeva, ul. Cara Du{ana br. 26, 15. Lemez
Rajka iz Isto~nog Sarajeva, ul. Petra Milo{evi}a br. 7, 16. Lemez Ne|eljka iz Isto~nog Sarajeva, 17. \oki} Borana iz Sarajeva, ul. Radava br. 1, 18. \oki} Gorana iz Sarajeva, ul. Radava br. 1, 19. Lemez Petra iz Isto~nog Sarajeva, ul. Hre{a br. 10, 20. Vukojevi} Dese, nepoznatog boravi{ta, 21. Lemez Mare iz Trebinja, ul. Knez Mihailova bb, 22. Savi} Slavke iz
Nevesinja, ul. Nemanji}a bb, 23. Bjekovi} Mile iz Zemuna, ul. @eljezni~ka br. 35, Srbija,
24. Lemez Stanojke iz Pala, ul. 3. aprila bb, 25. Lemez Bojana iz Pala, ul. 3. aprila bb, 26.
Lemez Jovane iz Pala, ul. 3. aprila bb, 27. Lemez Nade iz Pala, ul. 3. aprila bb, 28. [veljo
Ranke, nepoznatog boravi{ta i 29. Perovi} Branke iz Sarajeva, ul. Envera [ehovi}a br. 11/5,
tu`eni pod br. 1., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 29., zastupani po
punomo}niku Sara~evi} Sejfi, advokatu iz Sarajeva, koji je i posebni staratelj tu`enih pod
br. 9. do 13., a po rje{enju Slu`be soc. za{tite Op}ine Novi Grad br. 35/IV-06-550-540/07 od
04. 05. 2007. godine, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.s. 2.000,00 KM, nakon glavne rasprave zaklju~ene dana 07. 12. 2011. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, punomo}nika tu`enih i posebnog staratelja tu`enih, donio je dana 26. 12. 2011. godine, slijede}u
PRESUDU
Utvr|uje se da su tu`itelji stekli pravo vlasni{tva dosjelo{}u na zemlji{tu ozna~enom kao
k~. br. 2740/17 pa{njak, povr{in 2633 m2 upisana u Z.K. ul. br. 1434 SP Crnotina, {to odgovara k~. br. 580 i dio k~. 622 K.O. Rajlovac posjedovno stanje, {to su tu`eni du`ni priznati i
trpiti da zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda Sarajevo umjesto tu`enih upi{e pravo vlasni{tva u korist tu`itelja Nade Cicovi} ro|. Lemez sa 1/5 vlasni{tvo, Blagoje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo, Relje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo, Janje Lemez k}i Stojanke sa 1/5 vlasni{tvo i Ratke Lemez ro|ena Miri} k}i Miroslava sa 1/5 vlasni{tvo u roku od
30 dana od dana dono{enja presude.
Sudija
Novalija Nermina
Pouka: Protiv ove presude stranke mogu podnijeti `albu u roku od 30 dana od dana dostavljanja. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Sarajevu, putem ovog suda.
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenm protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
24
4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.
X EKSKLUZIVNO
Odlomci iz romana „Tigrova `ena“ Tee Obreht
Besmrtni ~ovjek
Kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro
znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u
djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se
(Izdava~ „Buybook“
Sarajevo, 2012., za
izdava~a Goran
Samard`i} i Damir
Uzunovi}, prijevod
s engleskog Dubravka
Sre}kovi}-Divkovi},
urednica Ida Hamidovi})
a pola puta do brda,
ta ljudska prilika zastala je da predahne,
pa sam zastala i ja, u zaklonu
jednog niskog, od vjetra pridavljenog drveta {to se naginjalo nad put, dok su mi nosnice igrale od mirisa lavande i `alfije. Stajao je nasred
puta, nji{u}i se dok je gledao
oko sebe, i meni se javi jasno
izra`en osje}aj da se osvr}e
prema meni, da zna da sam
tu, te poku{ava da odlu~i {ta
}e sa mnom.
N
Je li pametno
Nisam imala plan {ta bih
radila ako bi se okrenuo i
pri{ao mi o~i u o~i, i prvi put
sam za`alila zbog bijelog
mantila koji sam jo{ imala
na sebi, i ranca {to mi je
{u{kao na le|ima. Stajala
sam nepomi~no dok se ovaj
okretao sad na jednu, sad na
drugu stranu, kao u nekakvoj sporoj, jednoli~noj igri,
premje{taju}i se s noge na
nogu, pogrbljenih ramena,
rebara izvijenih u sjenkama,
tako da sam ulovila sebe kako razmi{ljam: mora, i nasmijala sam se sama sebi.
A onda je iza{ao mjesec i
~itavu brdsku kosu pretvorio u o{tar reljef, sjenke drve}a i zgurenog kamenja du`
ivice puta, i ja sam vidjela da
je taj ~ovjek opet u pokretu.
Polako, polako, nji{u}i se,
peo se uzbrdo. Sa~ekala sam
da i{~ezne na krivini, pa se
tek tad otisnula za njim.
Sad sam ve} du`e vrijeme imala osje}aj da me ne{to
gura unatrag, da strmi pritisak planine sve vi{e nalije`e
na mene {to joj bli`e prilazim, a kad sam pro{la krivi-
nu puta, staza je zaokrenula
nadesno i pretvorila se u
ne{to {to je meni djelovalo i
zvu~alo kao plitko, maltene
prazno rije~no korito koje
vodi od grada po ravnoj, vjetrom spranoj padini brda.
Poda mnom se u raznim bojama protezala linija `ala,
obasjana znacima za sladoled i svjetlom s restoranskih
terasa, s lu~kim svjetlima rasplinutim u vodi, kvadratom
tame oko samostana gdje prazan stoji fra Antunov vrt.
Onaj ~ovjek se postojano
kretao rije~nim koritom, kroz tanak `lijeb s vodom, prema po{umljenom usponu koji se naglo {irio na brdu pred
nama, i ja sam po{la za njim
neskriveno, u nadi da se ne}e
opet okrenuti da me pogleda,
jer sad kad smo se kretali brdom bo~no, vi{e nisam mogla da se prikrivam. Vjetar je
bio u{utio, a i cvr~ci, izgleda,
i nije bilo drugog zvuka do tihog pucketanja korita pod
mojim stopama i zveketa
kop~i na mome rancu, i povremenog {u{kanja ne~eg {to
protr~i kroz travu.
Daleko naprijed, ljudska
figura je neravnomjerno kora~ala, s mukom se probijaju}i kroz vodu. Otpozadi
gledan, stvarao je ~udnu siluetu, nagnut naprijed, s velikim stopalima {to tiho tabanaju po zemlji, s glavom
{to visi preko ramena.
Ni~ega ohrabruju}eg nije bilo u tom ~ovjeku, ni~ega {to
bi ukazivalo na to da je pametno da ga i dalje pratim.
Jednom sam zastala, na nekoliko minuta, u skroz natopljenim cipelama, i gledala
ga kako odmi~e i udaljava se
od mene, i debelo promislila
da li da se vratim.
Staro selo
Gore, preda mnom, odjednom je posrnuo, u zamahu
koji ga je pogurnuo skroz nisko, a onda se opet ispravio i
produ`io. Pustila sam ga da
napravi jo{ malo rastojanja,
napre`u}i se da ga nazrem u
tami. Ne{to je bilo tamo,
ne{to {to je osujetilo momenat sile koji ga je nosio naprijed, i kad sam pri{la bli`e,
polako je izronilo iz tame ka
meni. Lanac, shvatih, zar|ao
metalni lanac zategnut preko
korita, obje{en izme|u dva
drveta na obalama.
Pomalo je {kriputao, a
kad sam pri{la, ugledala
sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka
sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se, i bila sam
sigurna, sigurna
da ja to slijedim
besmrtnog ~ovjeka, sigurna u ludilo koje nailazi
zajedno sa susretom s njime, ono
ludilo kakvo je
uspjelo natjerati
mog djeda da nekoga ve`e za {ljaka-blok i baci ga
u baru, ludilo kakvo me je upravo
gonilo da bacim
ranac preko lanca
i pro|em
~etverono{ke, te
da upu`em u minsko polje, i
ustanem, i produ`im.
Tad je za{ao me|u drve}e i ja sam pri~ekala
mal~ice, ne znaju}i da li da
po|em za njim. Mogao bi se
sakriti, shvatih, iza nekog
drveta i posmatrati me kako
pipam po tami, a onda }e me
pokupiti na raskr{}u kad nagazim na ne{to naizgled bezazleno i bljuznem u vodoskoku krvi. Ili bih pak u
{umi mogla zalutati, pa ostati tamo zaglibljena do jutra.
Ali kad sam ve} dotle do{la,
nastavila sam, u potpuno
odsustvo svjetla, u mrtvi
muk borova, debelih stabala
IZ KRITIKE
„^ak ni zaslu`eno
mjesto na Newyorkerovoj
listi dvadeset najboljih pisaca do ~etrdeset godina
ne}e pripremiti ~itaoca za
ekstati~no bogatstvo i
iznena|enje koje nosi
ovaj neodoljivi roman
pun legendi i tragedija...
(On sadr`i) momente neizmjerno uzbudljive magije, divljine i ljepote... Svaka rije~, svaki prizor, svaka misao bukti od `ivota
u ovom mnogoslojnom,
~arobnom i potresnom
romanu o smrti, lije~enju
rana i pam}enju.“
Booklist
„Briljantan prvi roman... Obrehtova je majstor slikanja historije kroz naknadne doga|aje,
slikanja ljudi kroz ljubav
koju bude, slikanja mjesta
kroz pri~e koje jo{ traju; u
ogledalu odra`eni svijet
koji ona stvara istovremeno je i prepoznatljiv na
prvi pogled, i samosvojna
legenda. Talenat Obrehtove prevazilazi njene
godine, a njena nesentimentalna vjera u jezik,
san i uspomenu pravo je
zadovoljstvo.“
Publishers Weekly
„Izvanredno upleten
~vor legende i historije...
Obrehtova od prve stranice gospodari proznim stilom i ispreda pri~u koja
guta ~itaoca, te je te{ko ne
zavoljeti je.“
Time Out New York
IZ BIOGRAFIJE
Tea Obreht ro|ena je u Beogradu
1985., a u Sjedinjenim Ameri~kim
Dr`avama `ivi od svoje dvanaeste godine. Njene radove objavljivali su „The
New Yorker“, „The Atlantic“,
„Harpers“ i „The Guardian“, a
uklju~ena je i u antologije Najbolje ameri~ke kratke pri~e te Najboljeg ameri~kog neobaveznog {tiva.
„The New Yorker“ ju je uvrstio me|u dvadeset najboljih ameri~kih
pisaca mla|ih od ~etrdeset godina, kao i u listu „5 ispod 35“ Nacionalne
fondacije za knjigu. Dobitnik je nagrade „Orange“ kao najbolje `ensko
pero 2011. @ivi u Njujorku.
s iglicama poput makazica,
gusto zbijenih. Shvatih da
di{em s mukom jer ve} neko
vrijeme nagib je bio strmiji,
a i voda mi je ote`avala kretnje.
Poku{ah da budem ti{a
kako me taj ~ovjek ne bi ~uo
iza sebe dok smo jo{ u {umi.
Korito je kolebljivo vijugalo
izme|u borova, te su mi se
noge klizale po mokrom kamenju i nagomilanim iglicama, a pucketave {i{arke koje
su mi se stalno zaplitale pod
vrhove cipela pravile su preveliku buku. Sve sam o~ekivala da }u odvratiti o~i od
ugog svjetskog rata, da bi
`ivjeli bli`e moru. Prva ku}a
do koje sam stigla bila mi je
slijeva, i stajala je izdvojena
od ostalih. Imala je zaobljeno pro~elje s ne~im nalik na
uzak prorez prozora na gornjem spratu, sada bez krova,
prazna okna kojima su polupana stakla, u travi koja je
nasrtala s livade, dovoljno
visoka da dotakne ona tri ili
~etiri kapka {to su se jo{
dr`ala na {arkama okvira.
Planinski duhovi
^ovjek kog sam pratila
mogao je na ovom mjestu
Naslovnica
romana
poku{aja da vidim kuda
idem i ustanoviti da sam
iznenada naletjela na njega,
ili da je zastao i da me ~eka.
U toj tami ni{ta se nije
vidjelo, ali jasno sam ga mogla zamisliti kako stoji sa
{e{irom i onim malim }upom, nestrpljiv, gledaju}i me
naherenog lica s o{trim nosom i krupnim o~ima u kojima nema opro{taja, i onim
upornim osmijehom o kom
mi je pri~ao djed. Kad sam
iza{la iz {ume, bila sam ga
izgubila.
Korito se pretvorilo u suhu, pustu stazu oivi~enu travom, koja se strmo pela zajedno s brdom, te sam se s mukom odr`avala u uspravnom
polo`aju, ra{iriv{i ruke zbog
ravnote`e. Pri vrhu tlo je postalo ravno, kao neka poljana,
i tamo se nalazio nizak kameni most iznad potoka, te sam
po{la obalom i pre{la njime.
S luka su se vidjele ku}e,
obrisi napu{tenih ku}a {to
su se izdizali s obiju strana
presahlog korita, tu i tamo
zaklonjene gustim, {u{tavim
kro{njama drve}a veoma razli~itog od onog drve}a u
{umi kroz koju sam upravo
pro{la. Sinu mi da to mora
biti ono staro selo koje je pominjao fra Antun, selo koje
su ljudi napustili poslije Dr-
u}i u ku}u, mogao me je sada gledati kroz mrak tih praznih prostora. Ja unutra
ni{ta nisam mogla vidjeti, i
pored te prve ku}e pro{la
sam polako, osvr}u}i se u
hodu. Zid oko ku}e bio je u
jednom dijelu poru{en, a
unutra je bila poplo~ana povr{ koja je vodila nekud, u
ne{to nalik na vrt. Besmrtni
~ovjek mogao bi i tamo biti,
pomislih, ali ako jeste, ne
`elim da ga na|em.
Sljede}a ku}a bila mi je
zdesna, u sjenci jednog velikog drveta, i shvatih da je to
nekada bila dvospratna
kr~ma. Sprijeda je uz zgradu
vijugalo kameno stepeni{te,
a s njegove ograde visili su
sad prazni sanduci za cvije}e. Duga~ak balkon na gornjem spratu nekada je pridr`avao drvenu re{etku s lozom, ali sad je samo nekoliko nejednakih zar|alih {ipki
{tr~alo uspravno, prije nego
{to nestanu u dijelom
uru{enom krovu.
Ostale ku}e bile su zbijene du` korita, zjape}i sjenkama, i ja sam pro{la hodaju}i
pobo~ke, najprije okrenuta
jednoj, potom drugoj obali,
pored oronulih lu~nih prolaza i gomila odvaljenih kapaka, pored gomila madraca,
pustih dvori{ta s rasutim ko-
fama i ba{tenskim alatkama
koje po~ivaju ote`ale od nekori{}enja i hr|e, i trave {to
raste oko njih. Pro{la sam
pored ne~eg {to je li~ilo na
otvorenu verandu restorana,
ugnije`|enu izme|u uglova
dviju zgrada; tu je oko kamenih vrata bilo nekoliko stolova i stolica, i za divno ~udo
jedna plasti~na stolica, na
kojoj je spavala d`inovska
ma~ka, tiha i nepomi~na, krzna sivog na mjese~ini.
Poku{avala sam da se sjetim - kao da mi je u tom trenutku ba{ trebalo o tome da
razmi{ljam - pojedinosti
onih pri~a o planinskim
duhovima, duhovima
{to `ive po livadama i
{umama i postoje isklju~ivo zarad tog zadovoljstva da zavedu tupave putnike. Baba mi je jednom pri~ala o nekom ~ovjeku iz Sarobora koji je
oti{ao u brda za ovcama
i samo odjednom ustanovio da jede zajedno s
punom ku}om mrtvaca,
a do te ku}e je do{ao prate}i nekakvu djevoj~icu
s bijelim {e{iri}em, za
koju se ispostavilo da
uop{te i nije nikakva
djevoj~ica, ve} ne{to zlo
i {to je nemogu}e zaboraviti, ne{to {to ga je promijenilo, i opsjedalo mu
misli sve do smrti.
Preda mnom je korito zaranjalo strmim nagibom i
nesigurnim tragom vodilo
dolje u dolinu. Tu je nekoliko
posljednjih ku}a stajalo u jatu
oko krivine puta, a potom se
opet razrastala divljina u
{umarcima, i me|u njima
sam, silaze}i postrance da se
ne bih okliznula, ugledala veoma malu kamenu ku}u s visokim pragom i niskim, niskim zelenim vratima, jedinim vratima koja su jo{ stajala
u svome dovratku u ~itavom
tom pustom selu, a izme|u
vrata i tla vidjelo se svjetlo.
U ma koju drugu no},
okrenula bih se i vratila kuda sam i do{la. Ali u ma koju
drugu no} uop{te ne bih ni
do{la. ^ovjek koga pratim,
rekoh u sebi, u{ao je u ovu
ku}u, osim ako ve} ne stoji
tik iza mene, osim ako me
nije posmatrao jo{ otkako
sam u{la u selo. Ve} sama ta
pomisao bila je dovoljna da
se popnem ispucalim kamenim stepenicama. Trebalo
mi je malo du`e vremena da
otvorim vrata, ali na kraju ih
jesam otvorila, i jesam u{la.
Vi ste Gavran Gailé, namjeravala sam da ka`em. A potom, {ta }e se dogoditi - nek
se dogodi.
(Oprema teksta je redakcijska)
Glumica Ketrin Hejgl otvoreno
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
Prema pisanju američkih medija
SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma
Đđ šć '
()* (+* Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine
kapaciteta dvorane, poručuju iz agencije “Beral Music”
Hejgl: Brutalno
iskustvo
č
Ketrin Hejgl (Katherine
Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno
najsramotnije iskustvo bilo
poziranje pred kamerama
dok je radila kao dječiji model.
Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u
svijetu mode. To iskustvo
danas naziva brutalnim.
- Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima, bile su mi smiješne i
Pjevačica u kampanji za “London Fog”
glupe, ali svi me uvjeravaju
u suprotno. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam
pretrpjela - izjavila je Hejgl.
Dodala je kako se grozi
činjenice da majke, inače,
guraju djecu pred kamere
kada ona za to nisu spremna.
- To su talentirani mali
ljudi, kojima ne treba na
početku života uništavati
samopouzdanje
suludim
takmičenjima - zaključila je
Ketrin.
Nakon što su dobili novog člana
’
’
Šercinger:
Još jednom
istakla figuru
Najpopularniji bh. džez
sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao
početi snimati album prvjenac. Kako otkriva pjevač
grupe Elvir Bandić Banda,
numere za debitantski nosač zvuka bend će, najvjerovatnije, snimati u studiju
Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru.
- Već sam počeo raditi na
tekstovima nekih pjesama,
koje bi se trebale naći na albumu. Za sada se bavimo
Đorđe Balašević održat
će 16. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane
Mejdan, a dan kasnije na istom mjestu predstavit će
svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. Čuveni kantautor stiće će u grad
soli 15. marta, gdje će mu biti priređen svečani doček.
- Očekujemo Đoleta trinaest godina. Znamo da ima
dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i
mislimo da će tri dana biti
malo da ga ugostimo i
družimo se s njim. Pored
Balaševića i njegove “Panonske mornarice”, u Tuzlu će doputovati i glumci iz
filma “Kao rani mraz” - poručuju iz tuzlanske agencije
“Beral Music”, koja organizira ovaj vekiki događaj.
Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada
veliko interesiranje.
- Događaj zvanično i nije
bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Zato napominjemo za sve one koji
žele doći na koncert i projekciju filma, da na vrijeme
osiguraju ulaznice. Rezer-
idejom da iskoristimo neke
starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno
ispasti. Dobra vijest je, također, da smo dobili još jednog člana, džez-pijanistu i
akordionistu Adisa Sirbubala. Riječ je o izuzetnom
muzičaru, koji se nedavno
vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog
ponedjeljka u sarajevskoj
“Pivnici”- ističe Bandić.
H. P.
da je par ponovo zajedno, jer
su sve glasnija šuškanja da
se tajno sastaju.
- Kim i Mark se nalaze na
večerama u hotelima. Kad
god je Kim u Njujorku, oni
se druže. Veoma su oprezni
da ih neko ne vidi, jer Mark
jošviđanekoga - pišu mediji.
Bivša djevojka o pjevaču
Balašević: Pobudio veliko zanimanje
vacije ulaznica po cijeni od
30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon
066/343-333 te e-maila [email protected]
i
www.kupikartu.ba, a preuzeti u roku od tri dana nakon
rezervacije - pojašnjavaju u
“Beral Musicu”.
Balašević je u novembru
prošle godine u Sarajevu
priredio istinski spektakl te
je za očekivati da će se takva
atmosfera ponoviti i u
Tuzli.
L. S. R.
’ ’
Š no lice, glumicu Kristinu
Hendriks (Christina Hendricks). Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je
prošle godine premašio sva
očekivanja kada je riječ o zaradi. To im je cilj i ove godine, a popularnost Nikol, koju
je stekla i u vremenu dok je
bila sutkinja takmičenja “X
Factor”, tome samo ide u korist.
Ako je suditi prema pisanju američkih medija, zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima
novog momka. Riječ je o
Marku Sančezu (Sanchez),
igraču Njujork džetsa, s kojim je prije nekoliko godina
bila u kratkoj vezi. Izgleda
Bijonse:
Još se
nije oglasila
Budući da je gledanost
šoua “X Factor” u posljednje
vrijeme opala, Sajmon
Kauel (Simon Cowell)
odlučio je da dovede neku
prvoklasnu zvijezdu na
mjesto sudije. Strani mediji
prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse
Nouls (Beyonce Knowles),
koja bi za pet sezona suđenja
u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara.
Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger
(Nicole Scherzinger) iz šoua, mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Izvor
blizak Kauelu otkrio je za
medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z).
- Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. Maraja
Keri (Mariah Carey) bila bi
dobra, ali ona trenutno nije
toliko popularna. On želi Bijonse, jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”- izjavio je izvor.
Menadžer Maraje Keri
Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije.
- Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Siguran sam da ima
pregršt dobrih ideja - rekao
je on.
Bijonse se za sada nije
oglašavala po pitanju veoma
velikodušne ponude, a pitanje je da li bi prihvatila tako
zahtjevan posao s obzirom
na to da je nedavno postala
majka.
Mark je definitivno njen
tip muškarca, jer je u više
navrata izjavljivala da voli
atletsku građu.
No, i on je slab na poznate
dame, jer je, prije Kim, bio u
vezi s glumicama Džesikom
Zor (Jessica Szhor) i Hejden
Penetije (Hayden Panettiere). Sančez: Igrač Njujork džetsa
Zauzeti Enes Begović
’"’# č
Enes Begović večeras će
u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. Zajedno
sa svojim bendom, održat
će koncert u dvorani “Medvode”, koja se nalazi kod
Ljubljane i prima više od
3.000 posjetilaca.
- U Sloveniji je veliki
broj ljubitelja mojih pjesama. Nakon “Medvoda”,
planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji, i
to, najvjerovatnije, u martu
i aprilu - kaže Begović, koji
je sa menadžerom Nedi-
Nakon što je gledanost šoua opala
Bandić: Radi
na tekstovima
pjesama
Zanosna Nikol Šercinger
(Nicole Scherzinger), osim
po pjevačkim uspjesima,
poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom
istakla svoju figuru.
Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit-
š č
mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu.
Krajem februara putuje
na mini turneju po Americi, gdje će održati četiri
koncerta.
- Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom
Sjedinjenih
Američkih
Država, ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj, bit ću samo deset dana
- kaže Begović.
D. Z.
Patic:
Zabavljala
se sa Silom
nepunu
godinu
! š
Njemačka manekenka
Tatjana Patic (Patitz), inače
bivša djevojka Sila (Seal), otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla
zbog njegove loše naravi.
Ona je savjetovala Hajdi
Klum (Heidi) da zaboravi na
mogućnost pomirenja i da se
što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu.
- On je sebična i nezrela
osoba, koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. Ima problema s izlivima
bijesa - izjavila je Tatjana.
Vijesti o potencijalnom
razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost, jer su
njih dvoje važili za savršen
par. Razlog za propast njihovog braka je, navodno, loš utjecaj koji Sil ima na djecu.
Begović: Večeras koncert u Sloveniji
54
Subota, 4. februar/velja~a 2012.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mals 029067 08 Mals
Tuzla, 06. 01. 2012. godine
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
IV - Na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnine iz ta~ke I ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti.
Broj: 51 0 Ip 014174 08 Ip
Travnik, 19. 12. 2011. godine
OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj
stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleja
Alije Izetbegovi}a br. 29, protiv tu`enog „PECIVA PROGRES“ D.O.O. Tuzla, Ul. Rade Pele{a broj 21., radi duga, vsp. 1.392,95 KM, na osnovu ~lana
348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03,
73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni nema sjedi{te na
adresi posljednjeg poznatog sjedi{ta dru{tva, objavljuje sljede}i
OGLAS
Dana 19. 11. 2008. godine, tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga vsp. 1.392,95 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom
}e obavezati tu`enog na naknadu glavnog duga, zateznih kamata i tro{kova
postupka.
Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor
na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka
njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podosioca (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e prigovore i izjasniti se da
li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i
razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov
za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a).
Op}inski sud u Travniku po sudiji Amiri [ero u izvr{nom predmetu tra`itelja
izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK BiH Sarajevo, Obala Kulina bana
br. 9-A, zastupan po punomo}niku Sini{i Lu`aji}u, punomo} ovjerena kod
notara Zdravke Bago, iz Sarajeva, pod brojem OPU 762/08 od 13. 10. 2008.
godine, protiv izvr{enika: „JIM“ D.O.O. VITEZ, ul. \ure Pucara bb, koga
zastupa Merdan Jadranka i Merdan Mahir, iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a
45-A, radi naplate nov~anog duga u iznosu od 113.983,50 KM, sa sporednim
potra`ivanjima, donio je dana 19. 12. 2011. godine, van ro~i{ta slijede}i
ZAKLJU^AK
I - ODRE\UJE SE PRVO RO^I[TE za javnu prodaju nekretnina izvr{enika Merdan Mahira iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, sa dijelom 1/1, upisanih u
1. Zk. ul. br. 58. KO Vitez, na k~. br. 395/9/k.p. br. 1061/4/, ku}a, zgrada i
dvori{te „Lug“ povr{ine 574 m2.
Vrijednost naprijed navedenih nekretnina utvr|ena je u iznosu od 204.942,50
KM, a po zaklju~ku broj 51 0 Ip 014174 08 IP OD 23. 6. 2011. godine.
USMENIM JAVNIM NADMETANJEM, dana UTORAK
07. 02. 2012. godine, sa po~etkom u 10,00 sati
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog
propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud
}e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav
1. ZPP-a).
II - Ro~i{te za javnu prodaju }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Travnik,
ul. Vezirska br. 2 u kancelariji broj: 49 (potkrovlje suda).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD MOSTAR
Broj: 58 0 Mals 030319 07 Mals
Mostar, 17. 03. 2008. godine
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom
roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama
Dnevni avaz i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu
mo`e podi}i u zgradi suda.
Stru~ni saradnik
Alma U`i~anin
III - Na nekretninama izvr{enika iz ta~ke I ovog zaklju~ka uknji`eno je pravo
zaloga - hipoteka drugog reda radi osiguranja nov~anog potra`ivanja u korist
tra`itelja izvr{enja, a na osnovu rje{enja ovog suda broj 051 0-IPZ-06-000230
Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Bajri Avdi}u u pravnoj stvari tu`itelja J.P.
„Elektroprivreda HZ HB, D.D. Mostar protiv tu`enog, „Tisak Globus“, vlasnik
@eljko Peri} iz Mostara - Kralja Tomislava 3, radi isplate, na osnovu ~lana 348.
stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i
OGLAS
Dana 5. 4. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Tisak Globus“,
vlasnik @eljko Peri} iz Mostara, radi isplate, v.sp. 2.811,42 KM.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 043879 12 P 2
Sarajevo, 09. 01. 2012. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vu~ijak Sanja, postupaju}i u pravnoj
stvari tu`itelja KATANA BEGAN i KATANA AJI[A oboje iz Sarajeva,
oboje zastupani po advokatu Esadu Hrva~i}u iz Sarajeva, protiv tu`enih
DODIK MATIJA, ^OSI] [email protected], BO[NJAK VLADO, ILI] ANA,
BO[NJAK SLAVICA, BO[NJAK MARA, DODIK MARA, JOZI] FINKA, DODIK STOJAN, DODIK SRETO, DODIK ANTO, DODIK
AN\A, [KRBA KATA, DUSPARA JELKA, DODIK FINKA, DODIK
ANA, DODIK NIKOLA, DODIK JOZO, BO[NJAK ANA, [TRK
KATARINA, JURAKI] ANKICA, GRUBI[I] ZORAN, TUKA VINKA,
TUKA JAKA i DODIK LUCA, zastupanih po Radivojevi} Rasimu, advokatu iz Sarajeva po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite op}ine Ilid`a broj
35/V-13-550-805/08 od 12. 06. 2008. godine, te tu`enih ILI] DRAGICA, ul.
Ragiba D`inde 156, Sarajevo, ILI] DARKO, ul. Ragiba D`inde 152, Sarajevo, ILI] @ELJKO, ul. D`emala Bijedi}a broj 94, Sarajevo, LEBO
MLADENKA, ul. Rastova~ka bb, Posu{je, JOSIPOVI] MIRJANA, ul.
Malinova broj 4, Petrinje, R Hrvatska, ILI] IVAN, ul. Ragiba D`inde 156,
Sarajevo, DODIK ZORAN, ul. Adema Bu~e 461, Sarajevo i DODIK
MLADEN, ul. Adema Bu~e broj 461, Sarajevo, radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama VSP - 1.000,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog dana 27. 12. 2011. godine, a koje je provedeno u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, te posebnog staratelja tu`enih advokata Radovovi} Rasima, a u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih Ili} Dragice, Ili}
Darka, Ili} @eljka, Lebo Mladenke, Josipovi} Mirjane, Ili} Ivana, Dodik
Zorana i Dodik Mladena, donio je dana 09. 01. 2012. godine slijede}u
Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 1. 3. 1999. godine do 31. 1.
2007. godine, iznos od 2.811,42 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka
277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da
tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka
od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Ps 037613 08 Ps
OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „RTA-ROBNO Transportna Agencija“ D.O.O. Sarajevo,
Halilovi}i bb, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „BAROS“ D.O.O. Mostar,
ul. Bra}e Feji}a bb, zastupan po zak. zast. radi: Isplata potra`ivanja v.s.p.
4.515,96 KM, vanraspravno, dana 27. 3. 2009. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Op}inski sud Mostar
07 58 Ps 020935 06 Ps
PRESUDU
UTVR\UJE SE da su tu`itelji Katana Began sin Deriv{a iz Sarajeva JMBG 0607932172196 i Katana Aji{a iz Sarajeva JMBG 0502935177184 po
osnovu dosjelosti stekli pravo suvlasni{tva sa dijelovima od 1/2 na nekretninama koje se nalaze u naselju Boljakov Potok u Sarajevu, ozna~enim kao
k.~. broj 1301/1 u naravi ku}a, ku}i{te i livada ukupne povr{ine 722 m2 k.o.
Dolac po starom premjeru, {to po novom odgovara k.~. broj 443/1 i k.~. broj
445/1 k.o. Novo Sarajevo IV, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`itelj na osnovu ove presude uknji`i u zemlji{ne knjige Op}inskog suda u Sarajevu.
SUDIJA
Vu~ijak Sanja
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka iste.
@alba se podnosi putem ovog Suda u dovoljnom broju primjeraka za Sud i
za stranke.
od 12. 09. 2006. godine i saglasnosti date od strane HVB Central Profit banke
d.d. Sarajevo od 02. 08. 2006. godine, radi obezbje|enja potra`ivanja tra`itelja
izvr{enja prema izvr{eniku u iznosu od 120.000,00 KM, uve}ano za dogovorenu kamatu i ostale sporedne tro{kove.
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u
pravnoj stvari tu`itelja „INTERAGENT“ D.O.O. Mostar, ul. Kralja Zvonimira 13, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „COLDING 2000“ D.O.O.
Mostar, ul. Franje Mili~evi}a 23, zastupan po zak. zast. radi: isplata potra`ivanja v.s.p. 19.654,09 KM, vanraspravno, dana 10. 02. 2009. godine,
donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da na ime duga pru`enih {pediterskih usluga isplati
tu`itelju iznos od 19.645,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev
od 29. 12. 2006. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 959,00 KM, sve to u toku
od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe.
SUDAC
Divna Bo{njak
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za
povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a.
Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4
ZPP-a).
Po~etne ponude za prvo ro~i{te na iznose manje od 1/2 utvr|ene vrijednosti ne}e biti razmatrane.
V - Poreze i takse u vezi prodaje snosi kupac.
VII - Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica, osim lica
navedenih u ~lanu 88. Zakona o izvr{nom postupku, a du`na su prije ro~i{te
za prodaju na ime osiguranja uplatiti iznos od jedne desetine odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to osiguranje ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00
KM i prije po~etka ro~i{ta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo da su osiguranje platile na depozitni ra~un Op}inskog suda Travnik, otvoren kod Unicredit Zagreba~ke banke, Filijala Travnik, ra~un broj: 3389002208351383.
Od polaganja osiguranja oslobo|en je tra`itelj izvr{enja.
VII - Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 15 dana, od dana objavljivanja
zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u
odre|enom roku ne polo`i prodajnu cijenu, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljalom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom najpovoljnijem ponu|a~u koji treba da u roku koji odredi sud, a koji ne mo`e biti du`i od 30 dana, od dana prijema tog zaklju~ka deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko i drugi ponu|a~ ne polo`i prodajnu cijenu u
predvi|enom roku, sud }e ova pravila primijeniti i na tre}eg ponu|a~a.
VIII - Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, osiguranje }e se vratiti odmah nakon zaklju~enja javne prodaje.
IX - Ovaj zaklju~ak }e se objaviti na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom
tro{ku objaviti ovaj zaklju~ak u sredstvima javnog informisanja, odnosno da
o zaklju~ku obavijeste lica koja se bave prodajom nepokretnosti.
Zaklju~ak }e se dostaviti strankama, na oglasnoj tabli suda, i nadle`nom organu Poreske uprave.
Pravna pouka:
Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~lan 12. stav 6. Zakona o
izvr{nom postupku)
SUDIJA
Amira [ero
oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime,
odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka,
njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da
li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge
iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog.
(~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti
protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda
zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav
1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za
sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Sudija
Bajro Avdi}
Obavezuje se tu`eni da na ime obavljenih {pediterskih usluga i za tu`enog
upla}enih carinskih pristojbi vozarine, isplati tu`itelju iznos od 4.515,96 KM
sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 3. 1. 2008. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u
iznosu od 282,50 KM, sve to u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe.
SUDAC
Divna Bo{njak
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a.
Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4
ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 106621 09 I
Sarajevo, 16. 04. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija
Mehudin Durakovi} u pravnoj
stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo ul.
Obala Kulina bana 9-a, protiv
izvr{enika 1. Edhem Hasanovi} iz
Vogo{}e ul. Krivoglavci I br. 19, 3.
Senahid Mehmedovi} iz Vogo{}e
ul. Blagovac I br. 30, 4. Rifet Malagi} iz Vogo{}e ul. Jo{ani~ka br. 19,
radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348.
stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca
izvr{enja od 22. 01. 2010.godine
OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 31. 08. 2009. godne na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdata u Vogo{}i dana
05. 01. 2000. godine, radi naplate
nov~anog potra`ivanja u ukupnom
iznosu od 8.849,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 28.
05 .2009. godine pa do isplate.
Tro{kovi
izvr{nog
postupka
odre|eni su u iznosu od 200,00
KM.
Izvr{enje }e se provesti na pokretnim stvarima izvr{enika.
Sudija
Mehudin Durakovi}
POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom
sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.
Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju
u dnevnim novinama, smatra se da
je dostavljeno izvr{eniku Seadu
Kari}u protekom roka od 15 dana.
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
Šć M
Iako malo šećera nije problem, svakodnevne veće količine
tog slatkog “otrova” ubijaju, a zbog njega godišnje umre 35
miliona ljudi širom svijeta, izjavili su naučnici s Univerziteta u
Kaliforniji.
Tvrdeda suzašećereni sokoviislatka hranaodgovorni zabolesti poput pretilosti, karcinoma, problema s jetrom i srčanih bolesti.
Šećer ne samo da čini ljude debelima nego u potpunosti remeti metabolizam, “izbacuje” hormone iz ravnoteže, povisuje
krvni tlak i oštećuje jetru. Isti takav učinak na tijelo ima i alkohol.
č ž ć
Parovi koji žive zajedno, sretniji su od onih u braku, otkriva američka
studija provedena na 2.737 ljudi. Kratko nakon vjenčanja ili početka zajedničkog života, parovi su bili izuzetno sretni i nisu bili toliko depresivni kao samci, ali je njihovo dobro raspoloženje brzo nestalo. Samci su održavali jače veze i sa prijateljima i sa porodicom, što smanjuje
stres, ali i rizik od mentalnih bolesti. Zdravlje bračnih parova se poboljšalo, dok su se parovi koji su živjeli zajedno, osjećali sretnije i samopouzdanije, potvrđuje istraživanje. Bračni parovi imaju djecu prije nego parovi koji žive zajedno i to im privremeno smanjuje nivo sreće zbog
neprestanog dizanja i neispavanosti.
ISTRAŽIVANJE Harvardska škola javnog zdravlja
Predlažemo
š
M
Riba bi trebala
biti na jelovniku
barem dva puta
sedmično
ž Ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je
najčešći izvor omega-3 kiselina, imaju niži rizik od razvoja atrijske fibrilacije
Odrasle osobe kod kojih su
zabilježene najviše vrijednosti
omega-3 masnih kiselina u krvi,
imale su za 30 posto manje izglede za razvijanje poremećaja
srčanog ritma od vršnjaka koji su
imali najniže vrijednosti, pokazalo je američko istraživanje.
- Rizik koji je za 30 posto niži
za najčešći oblik aritmije u Sjedinjenim Američkim Državama,
prilično je velika stvar - naglasili
su autori istraživanja s Harvar-
dske škole javnog zdravlja.
Neka ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor
omega-3 masnih kiselina, imaju
niži rizik da razviju atrijsku fibrilaciju, ali druga nisu pronašla
istu vezu.
Dok su se ranija istraživanja
temeljila na odgovorima ispitanika o tome koliko jedu ribe, u
ovome su mjerene vrijednosti
omega-3 masnih kiselina u krvi
PREKID,
PRELOM
(tur.)
VJERNI
GLAVNI
GRAD
VENECUELE
kod više od 3.300 osoba starijih
od 65 godina.
Tokom sljedećih 14 godina
naučnici su pratili njihovo zdravlje i kod 789 otkrili atrijsku fibrilaciju.
Analizom podataka utvrđeno
je da je grupa s najvišim koncentracijama omega-3 kiselina u krvi na početku istraživanja imala
30 posto manje izglede da im se
pojavi aritmija u odnosu na one s
najnižim vrijednostima.
”ORGANIZ.
PISAR,
OF AMERIC. [email protected]
STATES”
OBIM
[email protected] SO
OPTI^KO
POMAGALO
RIJE^NI
OTOK
RU^ICA,
[email protected]
”ROYAL
ARMY
RESERVE”
BUDISTI^.
SVE]ENICI
^LAN
GARDE
[email protected]
PRIPADNIK
NARODA
U DACIJI
TE[KI
^EKI]
MUZI^AR
NA SLICI
MALA FLORAMI, ENAK,
ADEN, Z, DENIS,
ANTAL, MARK ENTONI,
VIC, ALDANOV, IJ,
PUME, ODA, RAKETA,
SVAK
2785
ALT
GLAVNI
GRAD
GANE
OBJEKAT ZA
PRELAZ
PREKO
RIJEKE
VOLUMEN
AUSTRIJA
BLAGAJNA
HOLANDSKI
FUDBALSKI
KLUB
[email protected]
ATLETSKA
DISCIPLINA
[email protected]
NEODGOJENO
DIJETE
Jedan od povoda Američkog
građanskog rata bilo je i ukidanje
2ropstva?
Među sisarima najbolji skakač je
3konj?
1. TAČNO
Geografija - opisivanje
ili pisanje o Zemlji
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i pojavama. Doslovni prijevod znači “opisivanje ili pisanje o Zemlji” pa je, prema
tome, nastala i prevedenica zemljopis.
Prva osoba koja je koristila riječ “geografija”, bio je Eratosten (276. - 194.
prije nove ere). Četiri historijske tradicije u geografskom istraživanju su prostorna analiza prirodnih i ljudskih pojava (geografija kao nauka distribucije),
nauka o područjima (mjesta i regije),
nauka o odnosima čovjek - Zemlja te
istraživanje u nauci o Zemlji.
Moderna geografija je sveobuhvatna
disciplina koja, prije svega, pokušava
razumjeti svijet i sve ljudske i prirodne
kompleksnosti - ne samo gdje se objekti
nalaze nego i kako se mijenjaju i nastaju.
Kao “most između društvenih i prirodnih nauka”, geografija se dijeli na
dvije glavne grane - humanističku ili
antropogeografiju i fizičku geografiju.
2. TAČNO
Počinje Američki
građanski rat
Jedan od povoda
Američkog građanskog
rata bilo je i ukidanje
ropstva. Nakon što je
na predsjedničkim izborima pobjedu odnio
republikanski kandidat Abraham Linkoln
(Lincoln), u Montgomeriju (Alabama) na današnji dan, 4.
februara 1861. godine počela je skupština o odvajanju šest država Juga, koje su
bile protiv tog izbora, u Konfederaciju
američkih država.
Na istoj konferenciji pet dana kasnije
delegati Južne Karoline, Alabame, Floride, Džordžije, Luizijane i Misisipija
izabrali su Dejvisa Džefersona (Davis
Jeferson) za prvog federacijskog predsjednika. Ubrzo je i Teksas pristupio
Konfederaciji da bi dva mjeseca kasnije
počeo Američki građanski rat.
3. NETAČNO
Kengur najbolji skakač
među sisarima
ONOG
^ASA
PTICA
GRABLJIVICA
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
Potrebno je: 1 glavica luka,
3 mrkve, 5-6 krompira, 3 kašike
brašna, 2 kašičice slatke crvene
paprike, 1 paprika (žuta), kocka
za supu (mesna ili povrtna), vegeta, so, biber.
Za noklice: 2 jaja, brašna po
potrebi.
Način pripreme:
1. Na ulju kratko pržiti luk,
dodati crvenu papriku i brašno,
promiješati i zaliti vodom uz
miješanje do vrha. Pustiti da
prokuha, otopiti kocku za supu, začiniti dalje po ukusu.
2. Dodati krompir narezan
na kockice i očišćenu papriku
narezanu na komade. Kuhati
dok povrće ne omekša.
3. U međuvremenu za noklice razmutiti viljuškom jaje,
dodati brašno uz miješanje
dok ne bude dovoljno čvrsto
da se masa može vaditi kašikom. Ne možete pogriješiti:
Ako tijesto bude mekše, noklice će se više napuhati i brže
skuhati, a ako bude gušće, noklice će biti tvrđe i morat ćete
ih kuhati malo duže.
4. Pred kraj ukuhati kašikom noklice, pustiti ih da isplivaju na površinu pa kuhati još
desetak minuta.
O.^.
Tačno
Netačno
Geografija je nauka o Zemlji i
njenim obilježjima, stanovnicima i
1pojavama?
M
Konj nije
najbolji skakač
među životinjama. To mjesto pripada kenguru, koji živi u Australiji i
Novoj Gvineji.
Najviši među njima je tzv. crveni kengur. Visok je do dva metra i težak do 80
kilogtama. Svaki kengurov skok pri brzom trčanju dugačak je oko šest metara.
U januara 1951. godine zbilježen je
rekordan skok jednog crvenog kengura,
koji je tada skočio nevjerovatnih 13
metara. Kenguri isto tako dobro skaču i
uvis. Kada odrastu, kenguri mužjaci s
lakoćom preskaču ogradu visoku tri
metra. U životinjskom svijetu najbolji
skakači su buhe, koje mogu skočiti i 200
puta više u odnosu na dužinu tijela, ali
ovdje nije riječ o tome.
56
48Subota 4. februar/velja~a 2012. Dnevni avaz
ni
Najve}i dnev
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
Automobili
Prodaja
Alfa romeo 145 dizel 19, 66 kW. Ekstra stanje, povoljno. Tel. 061 204 988
Audi 100 CS ili mijenjam za manji
auto. Tel. 065 880 310
Audi 3, benzin 1,6, avgust 2002,
metalik siva, 2 x airbag, klima, ABS,
ESP, el. podizači, el. retrovizori, al.
felge, daljinsko, alarm Cobra, Meck
lock, garažiran, u izuzetnom stanju.
Tel. 061 221 891
Audi 80, 1.8 benz, 1988. god., 2.500
KM. Tel. 061 200 203
Audi 80, dizel, 86. god. Registrovan cijelu godinu. Cijena 2.350 KM.
Tel. 063 345 268
Audi A3 2004. godina, sport back,
16.000 KM. Tel. 061 775 331
Bora 1.9 TDI, 2003. god., automatik, 12.300 KM, reg. do 06/2012. Tel.
062 600 111
Buba old tajmer trajno registrovana, cijena po dogovoru. Tel. 061 278
188
Caddy VW 2002. god., registrovan, dobro stanje, 5.000 KM. Tel. 061
263 910, 062 315 978
Citroen GS 1.3 iz 1980. Tel. 061
142 418
Fiat doblo cargo furgon, 1.4 benzin, 43.500 km, 8/2007. god., reg.
8/2012., dogovor. Tel. 061 130 649
Fiat punto 1.2 benzin, 5 vrata, klima, servo, ABS, air bag, metalic crna,
58.000 km. Tel. 061 349 257
Fiat seicento 2002., m. sivi, reg. do
6. 12. 2012., ful oprema, prešao 65.000
km, cijena po viđenju. Tel. 062 053 012
Ford eskort 16D CL u dobrom stanju, cijena povoljna. Tel. 061 244 809
Ford fokus 2002., dizel, ful oprema, limuzina, plava metalik, cijena
7.700 KM. Tel. 061 204 169
Ford fokus karavan 2003., dizel,
ful oprema, kao nov, tek registrovan,
7.500 KM. Tel. 061 204 169
Ford mondeo 2.0 TDi, god. 2003.,
servisiran, u odličnom stanju. Tel.
061 842 201
Ford putnički karavan, kuka garaž, nereg, prešao 53.000 km, 1996.
Tel. 061 925 312
Golf 2, 1.6, 1991. god., 5 vrata, bijeli, šiber, tek registrovan, dobro stanje,
cijena 2.850 KM. Tel. 066 722 932
Golf 2, 16 D, 1986. god. Stanje uredno, 1.500 KM. Tel. 061 556 638
Golf 4 tdi, 66 kw, 2001. god, bijeli,
karavan, klima, abs, servo, centralna,
airbazi, zimske gume, plaćeno sve do
reg, cijena 8.400 KM. Tel. 063 902 618
Golf 5, 1.9 TDI, 77 kW, 2006. g.,
prvi vl., 101.000 km, serv. knjiga, odl.
paket d. opreme, met. crna, garažiran,
bez udesa, rijetkost, 19.000 KM. Tel.
061 812 029
Golf II benzin 1.3 u ekstra stanju,
1990., tasovac, servisna knjiga. Tel.
063 875 057
Golf II dizel, 1985., registrovan do
25. 03. 2012. Super stanje, cijena povoljna. Tel. 061 397 187
Hyundai elantra 2001., dizel, 4
vrata, registrovana, u dobrom stanju,
5.200 KM. Tel. 061 208 177
Jugo, istekla registracija, u voznom stanju. Tel. 061 917 093
Kadet 1.3, 1989. god., registrovan i
u dobrom stanju. Tel. 061 249 467
Mercedes 123 dizel, registrovan
do 8. 2012. Tel. 033 455 086, 061 210
508
Mercedes e 220 cdi avantgarde
2007. modifikovani model, full oprema, siva metalik, dizel automatik tiptronik, registrovan i kasko osiguran.
Tel. 061 435 734
Mercedes ML 350, benzin, 2004.,
crni, prešao 90.000. Reg. do 13. 05.
2012., dig. klima, servo, abs, esp, asr, 4 x
el. podizači, el. retr., dalj. zaključavanje. Navig, tempomat, bord kompjuter, urađen veliki servis na 80.000.
Može zamjena. Tel. 061 188 998
Opel zafira 2.0 td, 2001., klima, komande na volanu, el. prozori, centralno zak. Povoljno. Tel. 062 713 256
Pasat 1.9 tdi, 10/2003., extra siva
perla, urađen vel servis, dig klima, alu
felge, tek uvezen, 11.900 KM. Tel. 061
256 538
Passat 2006. god, 1.9 tdi, crna boja,
trend line oprema, prešao 175.000
km, očuvan, nove gume, servisna
knjižica, registrovan do 9/2012. Tel.
062 341 913
VW T4, 1993. god, reg do 4. mj, teretni, ugrađen alarm i kandža. Cijena
5.000 KM fiksna. Tel. 061 219 066
VW transporter 2.5 tdi, putnički
8+1, god. 2003., 16.500 KM. Tel. 062
536 237
Jednosoban namješten stan na Koševskom Brdu. Tel. 061 537 588
Jednosoban stan u zgradi, Otes Ilidža. Tel. 062 280 679
Jednosoban, prazan stan. Tel. 061
203 376
Dijelovi i oprema
Pežo 205, 91. god. Tel. 061 338 893
Auto dijelovi za Opela astra, korsa,
tigra, vektra, omega, frontera. Tel.
061 200 203
Auto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
Fiat punto dijelovi 1.1 benzin 98.
god. Tel. 062 226 984
Fiat seicento dijelovi. Tel. 062 534
343
Motor sa reduktor 380/220 za
izđubravanje farma 1.5kw. Tel. 066
767 307
Potreban lijevi far za Audija A3,
2001. g., xenon. Tel. 062 520 823
Prodajem 3 gume ljeto - zima
165-70-14. Tel. 061 242 008
Prodajem aluminijske felge BBS
14-ke, 4 šarafa, sa gumama 220 KM.
Tel. 063 798 978
Lijepo namješten 2,5 soban sunčan stan u Titovoj, kod BBI centra
500 Eura. Tel. 061 494 120
Lijepo namješten dvosoban stan u
centru, kod pozorišta. Parking za stanare ispred zgrade. Cijena 900 KM.
Tel. 062 943 826
Lijepo namješten stan u privatnoj
kući. Tel. 061 345 448
Pežo 206 HDI 1.4, god 2004, ful
oprema, bojametalik srebro,prešao 160.
000 km, registrovan. Tel. 061 103 284
Pežo 307 SW, 1.6 Hdi karavan,
2007. god., met siva, full oprema, cijena 15.000 KM. Tel. 061 244 181
Polo 1.4 B, 1997. god., 4 vrata, zeleni metalik, ful oprema, u odličnom
stanju. Tel. 061 223 084
Renault 97. god. stranac, ekstra
motor i limarija, nove zimske gume,
el. prozori, grijanje u sicevima, centralno zaklj. 700 KM. Tel. 061 361 205
Reno laguna 1.9 dci, 2003. god., karavan, klima, ABS, Esp, servo, metalik
siva, reg do 3. 2012. Tel. 062 814 399
Reno laguna 1.9 dci, 2003. god.,
klima, ABS, servo, ESP, alu felge,
elektro paket. Tel. 062 814 399
Seat Ibiza 1.4, 2002. god., benzin.
Metalik siva boja, dvoja vrata. Veoma
povoljno. Tel. 061 364 577
Škoda fabia 1.4 benzin, 2001. god,
ima klimu, prešla 109.000, ima servisnu knjigu, reg do 9. mj. Cijena 6.600
KM. Tel. 061 285 484
Škoda fabia 1.4 Mpi, 2000. godište,
metalik sivi, klima, daljinsko zaključavanje, cijena 6.500 KM. Tel.
062 832 572
Škoda fabia 2000., dizel, ful oprema, elegans, uvoz Njemačka, plaćeni
carina i PDV, 8.700 KM. Tel. 061 204
169
Škoda favorit, povoljno. Tel. 061
701 363
Škoda octavia tour 1.9 TDi, 2009.
god., prešla 33.000 km, crna met., reg,
kasko, alarm. Tel. 061 812 411
Toyota corolla 2006., 1.8 T benzin,
reg do 07. 2012., 13.700 KM. Tel. 062
600 111
Toyota yaris limuzina, 2008., metalik, benzin, klima, 16.000 KM. Tel.
061 080 330
VW Jetta VR6, 2001. god., automatik, benzin, ocarinjena, povoljno.
Tel. 062 600 111
VW touareg 2005. god., TDI, tek
uvezen. Tel. 061 775 331
Prodajem auto navigacije raznih
marki Garmin, Medium, Becker, Panasonic, Falk, itd. Cijena po dog ako se
uzima više komada. Tel. 062 963 333
Prodajem četiri zimske gume Sava
185/65/15, korištene jednu sezonu, cijena 200 KM. Tel. 062 341 913
Prodajem dijelove za Audi 80 cc.
Tel. 061 505 578
Prodajem dijelove za Opel calibru.
Tel. 061 366 530
Prodajem dizel motor za Audi 80
cc, 1986. god, uredni papiri. Tel. 061
521 395
Prodajem komplet mjenjač za kombi T2 sa alnaserom. Tel. 061 146 916
Prodajem osam čeličnih felgi, 16
cola, novi passat. Tel. 061 171 871
Prodajem polovne dijelove za sve
vrste auta. Tel. 062 270 696
Prodajem vulkanizerske mašine:
dvije balansirke, montirku, kompresor i veliku dizalicu. Mašine uvezene
iz Belgije. Tel. 062 888 246
Kupujem golf dizel, može sa
oštećenom farbom. Tel. 033 417 320
Kupujem havarisana i ostala auta
za auto dijelove. Tel. 061 249 467
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441
Kupujem ispravna i manje havarisana vozila mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984
Kupujem japanska i ostala vozila
niže vrijednosti. Tel. 063 459 893
Kupujem rabljena i havarisana
vozila svih vrsta. Dolazim na adresu.
Tel. 062 506 775
Kupujem sve vrste vozila: strane
table, havarisana, neispravna. Tel.
061 820 000
Kupujem vozila niže vrijednosti,
havarisana, na stranim tablama i sl.
Tel. 061 758 217
Otkupljujem ispravna vozila na
bh. tablama, mlađa godišta, isključivo
ispod tržišnih cijena, isplata odmah.
Tel. 061 315 798
Prodajete automobil? Pozovite,
brza keš isplata. Tel. 061 427 717
Uzimam havarisana i ostala auta.
Tel. 061 614 887
Kamioni
Kombi furgon Mercedes benz
1991. godište, 446 324 km, ispravan,
u voznom stanju. Cijena 7.000 KM.
Tel. 061 141 943.
ptt
Hyundai H1 2.5 CRDI, 2007. god.
putnički kombi 8+1, 120.000 km, tek
registrovan. Tel. 061 566 500
Prodajem kamion kiper Man
26-332 registrovan do polovine novembra. Tel. 061 187 139
Prodajem kombi trafik god. pro.
93. Odjavljen, putnicki 2500cm motor, Bihać. Tel. 063 793 111
Skenderija, nova Tehelova zgrada, nenamješten sa garažom, 1.200
KM. Tel. 061 269 835
Sobu studentici kod Holiday Inna. Tel. 062 279 428
Stan 55 m2 namješten, Otoka preko puta Merkura. Tel. 063 484 943,
063 952 207
Stan opremljen studenticama, Podhrastovi. Tel. 033 441 687
Trosoban, adaptiran, namješten
stan na duži period. Kolodvorska
13/VI. Tel. 061 145 829
VW turan, 2.0 TDi, 2004. godina,
kupljen i servisiran u Asi, super stanje, ful oprema. Tel. 062 345 262
Potražnja
Logavina 71m2, 1. spr. namješten,
Vrazova, 59m2, 1. sprat, namješten,
600 KM, Logavina, 68m2, dvosoban,
600 KM, Branilaca sipa,1. sprat,
54m2. Tel. 066 995 944
M. Dvor, Tešanjska, 4-soban, namješten, garaža u zgradi, 1.100 KM.
Tel. 061 269 835
Mejtaš, jednokreventa namještena manja soba sa kupatilom. Centar
grada, zaseban ulaz, studentu. Tel.
061 217 897
Namješten jednosoban stan studenticama. Alipašino polje, A faza.
Tel. 061 157 571
Namješten jednosoban stan, privatna kuća, Boljakov potok. Tel. 062
158 101
Namješten sprat u kući - momcima. Kuhinja, trpez, balkon, jednokr.
sobe 105 KM. Plaćene režije, osim plina. Pofalići na brdu iznad mljekare.
Tel. 066 003 937
Namještenu garsonjeru na Dobrinji isključivo zaposlenim ženskim
osobama. Tel. 061 215 375
Saraj Polje, trosoban potpuno namješten stan u zgradi, lift, c. grijanje,
na duži period. Tel. 061 462 317
Skenderija, kod pic. Galija, dvosoban, lux. opremljen, 600 KM. Tel. 061
360 084
Zasebnu, potpuno opremljenu garsonjeru, iznad Papagajke Stari Grad.
Tel. 033 213 508, 061 812 485
Stanovi
Prodaja
Izdavanje
A. Polje, A faza, ul. Trg solidarnosti, 10 sp., sunča, dobar raspored, 70
m2, 1.550 KM/m2. Tel. 033 768 016
Aerodromsko naselje, jednosoban
namješten stan, klima, pp vrata (zvati
iza 12 sati). Tel. 062 333 529
Alipašino, dvosoban stan 300 KM,
Grbavica i Čobanija, centar, 500 KM,
iznajmljujem. Tel. 061 142 704
Apartman 50 m2 u blizini novog
“Avaza”. Cijena po dogovoru. Tel.
061 242 261
Baščaršija dvosoban extra namješten 1. sprat. Tel. 061 493 323
Centar kod Katedrale izdajem lijepo namješten stan. Tel. 061 480 445
Centar, dvosoban namješten stan
500 KM izdajem Dženetića čikma, D.
Ozme, Čobanija, Grbavica. Tel. 061
142 704
Dvosoban namješten stan na Alipašinom polju u B fazi. Tel. 061 842
989
Dvosoban prazan stan Dobrinja
c5 kod Merkatora. Tel. 062 139 085
Dvosoban stan 58 mk, ul. Avde Smajlovića, Vraca 2. sprat, nenamješten i
renoviran sa etažnim grijanjem, telefonom i balkonom. Tel. 062 146 935
Dvosoban stan 60 m2, prvi sprat,
polunamješten, do Merkatora na Dobrinji c5. Tel. 066 178 418
Dvosoban stan na Čengić Vili 2, lijepo namješten, blindo vrata, parking. Cijena 500 KM. Tel. 062 943 826
Dvosoban stan, centralno grijanje, Bjelave. Tel. 061 356 535
Dvosoban stan. Otoka kod Merkura. Tel. 062 713 256
Garsonjeru izdajem namještenu,
plinsko grijanje, Hotonj - Vogošća.
Tel. 033 481 399
Ilidža 45 m2, 60m2, 75 m2, Dolac
Malta Čengic Vila 70m2, 100m2, Miloša Obilića 100m2 od 300 KM do
1.000 KM. Tel. 061 288 939
Aerodrom. naselje 1 sp., 35
m2+garaža 12 m2, 65.000 KM. Tel.
033 768 016
Aerodromsko naselje, Akifa Šeremeta. Prodajem dvoetažni stan, 85
m2, kvadrat 1.200 KM, papiri uredni.
Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347
861
Al. Polje - C faza 40 m2 + balkon/X, odlično stanje, cen. grijanje,
59.000 KM. Tel. 061 510 964
Al. Polje B faza, ul. N. Smailagića
10 sp., 56 m2, 85.000 KM. Tel. 033 768
016
Alipašino - Švrakino (kod Merkatora) garsonjera 25 m2/IV, nije zadnji
sprat, nov vanjski prozor, cen. grijanje, dobro stanje, 39.500 KM. Tel. 061
269 835
Bjelave kod meteo stanice dvosoban stan 49 m2/I sprat, kompletno i
kvalitetno adaotiran, etažno grijanje,
110.000 KM. Tel. 062 762 572
Centar - Mejtaš jednoiposoban renoviran stan 46 m2, etažno, I kat,
113.000 KM. Tel. 062 677 488
Centar, 106 m2, ul. Alipašina, 3
sp., renoviran, 300.000 KM. Tel. 033
768 016
Centar, prodajem stan, garsonjera,
27 m2. Tel. 061 359 728
Ciglane donje prodajem stan 43
m2 + balkon 6 m2, duž čitavog stana,
prvi sprat, lift, centralno, 2.950
KM/m2, fiksno. Tel. 061 031 330
Č. Vila, kvadrant, 60 m2, 2. sp, balkon, lift, sunčan, 1.800 KM/m2, Ilidža,
Lužani, 54 m2, 4. sp, centralno gr.
84.000KM,Centar, 123m2,1. spr,garaža
20m2, 330.000KM. Tel. 061 702 881
Dobrinja 2, stan 28m2, centralno i
podno grijanje, plin, lift, alu prozori,
blind vrata. Bez posrednika. Tel. 062
974 417
Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa
kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel.
061 538 128
Dobrinja V, prodajem stan u potkrovlju 74 m. Tel. 061 700 612
Dolac Malta, trosoban stan 72 m2,
Fojnička III sprat, 1.800 KM/m2. Tel.
061 701 044
Dvosoban stan, Olimpijsko. Tel.
062 072 825
Ferhadija - stan u srcu Starog grada 155 m2/I sprat, 3 mokra čvora, balkon, zatvorena lođa, kompletno gleda
na Ferhadiju, odlično stanje, 3.550
KM/m2. Tel. 061 510 964
Grbavica, trosoban 74 m2/XIV
plus dva balkona, ul. Grbavička,
adaptiran poslije rata, povoljno 1.550
KM/m2. Tel. 061 269 835
Hrasnica, novija gradnja, trosoban stan (81 m2) + 2 balkona, etažno
grijanje, u odličnom je stanju, IV
sprat, 1.100 KM/m2. Tel. 061 510 964
Hrasno, prodaje se stan novogradnja 43 m2 kod Robota, ulica Azize
Šaćirbegović, 2. sprat, sunčan, alminijska stolarija, uredni papiri, centralno grijanje, 84.900 KM. Tel. 061
701 387
Ilidža kod policije, I. Ljubovića,
dvoiposoban renoviran stan 66 m2, 2
balkona, ekstra stanje i pogled,
105.000 KM. Tel. 061 145 853
Ilidža novogradnja u Pejtonu, 52
m2, 2,5 soban, etažno grijanje, 1.600
KM sa PDV. Useljenje u martu. Tel.
061 559 235
Ilidža, ul. Garska, 3 sp. jednoipos.
stan prodajem 42 m2, cijena 50.000
KM. Tel. 033 768 016
Lužani 1.250 KM, Dobrinja 100
hiljada, Otoka 100 hiljada 65 m2. Tel.
061 288 939
M. Dvor - kod Kluba Slovenaca 86
m2/ vis, etažno, odlično stanje,
210.000 KM. Tel. 061 510 964
M. Dvor - preko puta hotela Zagreb, 121 m2/I sp, austrougraska gradnja, 2.300 KM. Tel. 061 510 964
Mojmilo - ul. Olimpijska, dvosoban stan (55 m2) na vis. prizemlju u
odličnom stanju, 1.560 KM/m2. Tel.
061 269 835
Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 - 70 m2 ugrunčeni.
Tel. 061 548 023
Novogradnja Grbavica 54 m2 1.350 KM, Stup 54 m2 - 1.500 KM.
Tel. 061 288 939
Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo
kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425
Povoljno novogradnja Stup Tibra
2 stanovi od 28 do 90 m2. Tel. 063 894
278
Prodajem - mijenjam dvoiposoban stan u Odžaku sa cent. grijanjem i
garažom, za stan u Sarajevu. Cijena
52.000 KM. Tel. 063 566 508
Prodajem - mijenjam nov neuseljen jednosoban stan u Ist. Sarajevu
za stan u Sarajevu (Grbavica - Hrasno). Tel. 063 340 989
Prodajem četverosoban stan od 78
m2, 15. sprat, ul. S. Frašte, A. Polje, B
faza, 1.500 KM/m2. Tel. 061 108 945
Prodajem dvosoban stan 53 m2,
Koševsko Brdo, ul. Braće Begić, KM
110.000. Tel. 033 442 998, 062 139 085
Prodajem dvosoban stan 54 m2 u
starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel.
061 572 069
Prodajem dvosoban stan 65 m2 na
drugom spratu, centar Zenice. Tel.
061 690 848
Prodajem dvosoban stan prvi
sprat 60 m2 do Merkatora Dobrinja
c5. Tel. 061 897 947
Prodajem dvosoban stan veličine
57 m2, ulica Kranjčevića 9/I. Tel. 445
578
Prodajem garsonjeru 27 m2, Alipašino, Geteova, kod “Binga”, 3 sp, renovirana, gusani radijatori, p. vrata.
Tel. 061 507 960
Prodajemstan54 m2+8m2balkon
i hodnik, Vranica neboder, sprat VI, Č.
Vila, 52.000 Eura. Tel. 061 363 511
Prodajem stan Alipašino Polje, 80
m2, povoljno. Tel. 033 543 714
Prodajem stan na Bjelavama 1.
spr, dvosoban adaptiran 46m2 + parking mjesto - 110.000 KM i Alipašino
Polje, ul Trg solidarnosti 1. spr 59m2,
1.500 KM. Tel. 065 819 136
Prodajem stan na Ciglanama ul
Husrefa Redžića 3. spr adaptiran 78
m2 + 2 balkona - 230.000 KM i stan na
Grbavici ul Grbavička 14. spr 72 m2 130.000 KM. Tel. 065 819 136
Prodajem stan na Grbavici kod
ambulante 57,88 m2, I sprat, centralno grijanje, dva balkona, 1.000 eura
1m2. Tel. 061 206 985
Prodajem stan na Grbavici kod
šopinga 54m, cijena 95.000 KM. Tel.
061 509 705
Prodajem stan na Malti ul Alojza
Benca vis priz 54 m2, 1.800 KM i Vojničko Polje ul Hasana Sučeske 6. spr
61 m2 - 107.000 KM. Tel. 065 819 136
Prodajem stan u Bihaću 33 m2 u
centru. Tel. 061 806 407
Prodajem stan u centru grada od
98 m2 u ulici Aleksa Šantić, 2. sprat,
pogodan i za poslovni prostor (notarske urede, ordinacije...), 2.400
KM/m2. Tel. 062 383 064
Prodajem stan u centru Trnova
površine 49 m2, dva balkona i dunum
građevinskog zemljišta, sve 1/1. Tel.
062 876 883
Prodajem stan u centru ul Koševo
3. spr 83 m2, 2.400 KM i stan u centru
ul Muvekita 3. spr adaptiran dvoetažni 67 m2 - 205.000 KM. Tel. 065
819 136
Prodajem stan u Hrasnom 38 kvadrata plus balkon, potpuno renoviran, kupatilo sa pripadajućom opremom, tuš kabina, kuhinja sa visećim
elementima, u hodniku ugrađen veliki ormar 85.000 KM, Aleja lipa 65, peti spr. Tel. 061 979 106
Prodajem stan u Ilijašu 27 kvadrata. Tel. 062 227 167
Prodajem stan u novogradnji, Pofalići, ul. Zahida Panjete, 1. sprat, 56
m2 + balkon + parking - 111.000
KM. Tel. 062 383 064
Prodajem stan u Sarajevu, 57 m2,
naselje Grbavica ul. Radnička, nova
gradnja sa fasadnom ciglom, pogled
na tri strane, novo etažno plinsko grijanje, moderna kuhinja, veliki balkon, lift, podrum. Tel. 061 202 851
Prodajem stanove na Grbavici
52m2 i 53m2, 1. sp cijena 2.080 KM/
m2, ul. Aleja lipa 46m2 i 52m2 + balkon 2.000 KM/m2, ul. N. Smailagića
67m2, 9. sp, adap, 108.000 KM. Tel.
061 320 439
Prodajem stanove u novogradnji
Stup Tibra: dvosoban 44 m2 i 57 m2
trosoban stan (useljenje mart 2012.).
Tel. 061 540 015
Prodajem stanove ul. Trg nezavisnosti 72 m2, 5. sp 108.000 KM, ul. Petrakijina 115m2, 2. sp, 260.000 KM,
ul. M. bega Fadilpašića 81m2, 2. sprat,
cijena 2.500 po m2. Tel. 066 801 737
Prodajem stanove: Baščaršija, ul
Aščiluk, 90 m2, 218.000 KM. Vraca,
ul. Dobojska, 48 m2, 62.000 KM. Mojmilo, ul. Olimpijska, v. p., 80 m2, 1.
450 KM/m2. Tel. 062 383 064
Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062
993 253
Prodajem trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrunčen cijena 1
m2 - 1.290 KM bez PDV-a. Tel. 061
548 023
Renoviran stan 78 m2, 4-soban, ul.
Trg međunarodnog prijateljstva, Al.
Polje, A faza. Tel. 033 768 016
Dnevni avaz subota 4. februar/velja~a 2012. 57
Izdajem poslovne prostore, atraktivne lokacije uz glavne ceste Dobrinja
133 m2, Pofalići 330 m2, Hrasnica 135
m2, cijene povoljno. Tel. 061 288 939
Izdajem poslovni prostor 110 i magacinskog 100 m2 na glavnoj cesti,
prilaz za šlepere, Saraj Polje. Tel. 061
545 358
Izdajem poslovni prostor 42 m2,
na Koševskom Brdu, sastoji se od dvije prostorije. Tel. 033 642 292
Izdajem poslovni prostor 80 m2 na
atraktivnoj lokaciji, Alipašino Polje.
Tel. 061 508 931
S. Grad dvoetažni 83 m2, 3. sprat,
cijena 1.600 KM/m2, Obala K. Bana.
Tel. 061 493 323
S. Polje, 64m2, 4. sp, renoviran,
balkon, sa namještajem, 114.000 KM,
A. Polje, 71m2, 4. sp, nova stolarija,
1.480 KM/m2, Logavina, jednosoban, 29m2, 1. sp, 61.500 KM. Tel. 066
801 711
Saraj Polje, dvosoban stan sa stvarima u odličnom stanju sa cen. grijanjem na V sp. (lift), 89.500 KM. Tel.
061 510 964
Sokolovići, jednosoban stan 45 m2,
I kat, plinsko grijanje, PVC stolarija,
sig. vrata, 1/1, useljiv. Tel. 061 709 430
Stan A. Polje, B faza, dvosoban 56
m2, 13 sp., 78.000 KM. Tel. 033 768
016
Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona, komplet adaptiran, Maršala Tita 268 Luka. Tel. 063 288 954
Stanovi - Hrasno 53 m2, Skenderija 49 i 41m2, Otoka 71 m2 - 99.000
KM, Mejtaš 49 i 54 m2, www.nerasbih.com. Tel. 061 375 787
Stanovi - Vraca 71ma, Pofalići 40
m2, Čengić V. ll 64 m2. Tel. 065 294
840
Potražnja
Agenciji potreban manji stan u zgradi u najam na duži period za uposlenicu državne institucije. Tel. 061 145
853
Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. Tel.
033 768 016
Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 925 649
Agenciji potrebno više stanova za
prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323
Agenciji potrebno više stanova za
prodaju i iznajmljivanje. Tel. 062 959
129
Agenciji za nekretnine potrebno
više stanova za prodaju uz proviziju
od 3 % i iznajmljivanje poznatim klijentima. Tel. 064 4212 354
Hitno potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju za poznate kupce,
samo ozbiljne ponude. Tel. 062 762
572
Kupujem devastirane stanove.
Tel. 066 084 561
Kupujem stan do 50 m2, na relaciji
Novo Sarajevo do 75.000 KM. Tel.
062 347 405
Ozbiljan bračni par traži kuću na
čuvanje od Ilidže do Ciglana. Tel. 061
459 769
Potreban jednosoban ili dvosoban
stan u zgradi namješten na duži period, agencija. Tel. 066 943 636
Potrebno više stanova u zgradi za
prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306,
033 203 127
Tražim cimerku, nepušača. Stan
na Dolac Malti. Kirija i režije 200
KM. Tel. 061 271 111
Tražim pod kiriju Lužani, Pejton
2-soban. Tel. 061 288 939
Za asistenticu PMF-a, potreban
stan do 55 m2, Grbavica - Otoka, period 18 mjeseci (agencija). Tel. 061
031 330
Zamjena
Dva manja stana za veći od 72 m2,
album značaka 50 KM. Tel. 066 665
201
Mijenjam garsonjeru za garsonjeru, lokacija Dobrinja. Tel. 061 835 212
Mijenjam jednosoban stan 39 m2
u Vogošći, S. Kulenovića za isti na
Ilidži. Tel. 061 762 227
Mijenjam kuću u Starom Gradu za
jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel.
063 514 023
Mijenjam manji jednosoban za
veći stan dvosoban ili trosoban. Tel.
063 537 844
Mijenjam noviju, modernu kuću
(vilu) u centru Banja Luke za kuću u
Sarajevu. Tel. 033 534 086
Mijenjam stambeno poslovni objekat za stan do 40 m2 uz doplatu - Ilijaš. Tel. 061 552 547
Mijenjam stan od 60 m2 + lođa +
ostava na Ciglanama za veći u istom
naselju. Tel. 061 165 028
Mijenjam stan u Sarajevu jednosoban za stan u zapadnom Mostaru. Tel.
063 359 282
Trosoban stan za dva manja, album značaka 200 komada jeftino. Tel.
066 665 201
Garaže
Hrasno, prodaja garaža 15m2 u
stambenoj zgradi, hitno, povoljno.
Tel. 061 493 323
Izdajem garažu Logavina do
MUP-a Stari Grad 130 KM, garažno
mjesto zgrada Karingtonke 80 KM,
kapije na daljinski svjetla na senzor.
Tel. 066 178 418
Izdajem garažu na Koševskom Brdu (kod okruglih garaža). Povoljno.
Tel. 061 740 870
Izdajem garažu u stambenoj zgradi, Paromlinska 53. Tel. 062 472 068
Izdajem garažu, Hrasno, Sarajevo.
Tel. 066 026 990
Izdajem zidanu garažu na duži period kod pijace na Grbavici. Tel. 061
188 488
Prodajem garažu u Kranjčevićevoj
ulici, prekoputa Domapisaca, 12,5m2,
vl. 1/1 - grunt. Tel. 061 869 396
Prodajem garažu u zgradi, Aleja lipa, Sarajevo. Tel. 616 751
Kuće
Brčko, Meraje, ul. Prvomajska 17,
prodajem kuću od 131 m2, sa tri etaže,
centralno grijanje, namještena, na
placu od 450 m2. Cijena 75.000 eur.
Tel. 061 569 570
Ilidža - Pejton, prodajem kuću
12,5x11,5 prizemlje sa 2 sprata, garažom i poslov prostorom, cijena po
dogovoru. Tel. 061 226 007
Ilidža, kućica (90 m2) na 2 etaže,
renovirana komplet, kvalitetna kuhinja sa aparatima, bašta, 175.000 KM.
Tel. 061 269 835
Ilidža, Plandište, Bosanski Ljiljan
17, kod nove džamije, objekat
P+1+P, 150 m2, okućnice 150 m2.
Ozidan, pokriven, PVC prozori, sve
instalacije, uredni papiri 1/1. Tel. 062
319 563
Jablaničko jezero, Čelebići, Konjic, prodajem useljivu kuću sa 700 m
okućnice, ekstra lokacija, 10 m od
obale, papiri, sve 1/1, može vozilo ili
traktor u račun. Tel. 066 845 174
Kuća na Aneksu, prodaja. Tel. 061
222 141
Kuća u centru Makarske, Kalalarga p+2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989
Kuće u Starom gradu od 450.000
KM do 400.000 eura. Tel. 061 269 835
Prodaje se kuća modernog stila u
Starom Gradu na Bistriku. Korisni
prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2, 1/1.
Tel: 061 543 234
Prodaje se kuća u starom dijelu
grada. Tel. 033 200 877
Prodajem hitno kuću i zemlju u
Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel.
00387 61 226 645
Prodajem ili mijenjam kuću u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
Prodajem kuću 1/1, Mahmutovac,
povoljno. Tel. 061 506 750
Prodajem kuću G. Pofalići 2 sprata, garaža, papiri 1/1,zvati poslije
16.00. Cijena po dogovoru. Tel. 061
438 663
Prodajem kuću iznad Hrida, dva
stana, papiri uredni, fiksno 55.000
KM. Tel. 062 150 856
Prodajem kuću na Vratniku, kod
Višegradske kapije ukupne površine
249m2, stambenog prostora 70m2 sa
avlijom baštom i svim priključcima,
1/1. Tel. 061 201 501
Obavje{tenje
~itaocima!
Svi mali oglasi koji
stignu SMS porukom
od petka u 14 sati i
tokom subote, bit
}e objavljeni u
naredni ponedjeljak.
Prodajem kuću sa pratećim objektima, struja, voda, voćnjak, 1/1, površina
6 duluma zemlje na Ozrenu u Stuparima, 500 m od asfalta. Tel. 061 291 155
Izdajem poslovni prostor na Ilidži
pijaca pov 100 m2. Tel. 061 778 247
Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa
grijanjem 105 m2, cijena povoljno.
Tel. 061 509 337
Izdajem poslovni prostor u Tuzli Stupine, 15 kvadrata. Tel. 061 548 917
Poslovni prostor suteren 48m pogodan za sve namjene prodajem povoljno. Tel. 061 795 489, 061 753 131
Povoljno prodajem poslovni objekat 1.000 m2, okućnica 4.000 m2, parking 1.000 m2, 600 KM/m2. Ima bazen i vrelo vode, 17 km od Sarajeva.
Tel. 061 249 249
Prodajem farmu koka sa 2 objekta,
2 duluma kivi, kuću na sprat, sve na 4
duluma zemlje. Struge - Čapljina. Tel.
036 809 009, 062 114 903
Prodajem poslovni prostor u centru Bugojna, Sultan Ahmedova. Tel.
+387 61 978 104
Prodajem poslovni prostor u Zenici. Tel. 061 795 489
Prodajem ustupam opštinski prostor 25 m2 kod Narodnog pozorišta,
trenutno fast food, sa ili bez opreme.
Tel. 061 801 755
Prodajem kuću stan novogradnja
110 kvadrata + bašta + dvorište. Tel.
066 064 875
Prodajem kuću u Draževićima
kod Kiseljaka. Useljiva. Svi priključci. Okućnica 800 m2. Voćnjak. Cijena na upit. Tel. 061 134 393
Prodajem lux kuću u nizu na
Koševskom brdu. Tel. 062 381 294
Apartman izdajem na Bjelašnici.
Tel. 062 320 648
Apartman sobe za noćenje, 200 m
od Baščaršije. Tel. 061 131 646
Prodajem staru bosansku kuću u
Topliku, preko puta Vijećnice. Tel.
061 823 751
Sok. Kolonija - duplex kuća u nizu, kompletno i kvalitetno adaptirana, 150 m2 stambenog prostora. Tel.
061 559 235
Vrbanjuša, devastirana kuća 60 m2,
plac 100 m2, 37.000. Tel. 061 350 682
Apartmani i sobe noćenje iznad
Katedrale, garaža, kablovska, centralno, internet, od 15 do 25 KM. Tel. 062
530 601
Opština Trnovo - Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, od
glavne ceste koja ide za Trnovo
udaljeno 2 km, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095
Orahov brijeg, prodajem dvije građevinske parcele jedna do druge 820
m2 i 640 m2. Urbanistička saglasnost,
vlasništvo 1/1. Komunalije do parcele. Tel. 061 803 715
Prodajem 4.000 m2 na Baricama.
Tel. 061 864 759
Prodajem 7 dunuma zemlje u
Tarčinu, Sivice, kuća, štala, montažna garaža i pomoćni objekti. Voda,
telefon, asfalt, struja. Papiri 1/1. Cijena povoljna. Tel. 061 102 699
Prodajem dulum zemlje na Mostarskom raskršću pored ceste. Tel.
066 026 004
Prodajem više dunuma u placevima Zabrđe, vl 1/1, cijena od 10 do 15
KM 1m2, za kupljenu cijelu parcelu
poklanjam jedan plac. Tel. 066 847
981
Prodajem zemljište 2.600 m2 pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od
raskrsnice za Čevljanoviće. Cijena
12.100 KM. Tel. 061 106 720
Apartmani i sobe uz sami ski lift,
idealni uslovi za skijanje i sankanje.
Ponijeri Ravna planina kod Kaknja.
Tel. 061 769 649
Apartmani sobe za noćenje, Koševsko brdo. Tel. 063 881 306
Apartmani, namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Kod Vize.
Tel. 061 897 866
Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, cen. grijanje, 20 KM po osobi.
Tel. 061 339 647
Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285
Izdajem apartman na Bjelašnici,
mogu i dvije manje porodice. Tel. 062
818 909
Izdajem moderno opremljen dvosoban apartman po povoljnoj cijeni
na Bjelašnici na duži i kraći period.
Tel. 062 367 915
Izdajem prenočište na Baščaršiji,
sobe s TV-om, cijena 20 KM. Tel. 061
267 243
Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo internet, cablovsku, parking. Tel.
061 184 724
Iznajmljujem vikend kuću na Vlašiću, kapacitet 10 osoba, 20 KM po
osobi. Tel. 061 794 249
Izdajem frizerski salon u Buča potoku sa komplet inventarom, Adema
Buče 285. Tel. 061 863 722
Izdajem granap sa inventarom pogodan i za druge djelatnosti. Tel. 061
182 061
Izdajem ili prodajem poslovni prostor - višenamjenski 36 m2, ul. Nedima Filipovića br 8. Tel. 061 133 485
Izdajem ili prodajem poslovni prostor na Marijin Dvoru od 22 m. Tel.
033 452 931, 061 578 950
Prodajem željezne pulčeve, oplate
za šalovanje Blažujke i okrugle oplate
za betonske stubove. Tel. 061 146 916
Kompjuteri
Akcija servisiranja - Ako imate problema s vašim kompjuterom, nazovite!
Antivirusna zaštita, instalacija windowsa, ugradnja komponenti. Rješavanje
kompjuterskih problema. Umrežavanje, spašavanje podataka. Brz dolazak
na adresu. Tel. 061 170 085
Ako želite brzu i povoljnu instalaciju windowsa 7, xp, bežičnih rutera i
mreža, spašavanje podataka, antivirus, pozovite, dolazak besplatan. Tel.
062 256 035
Novo u ponudi! Izrada vizitki (100
komada = 10 KM), prodaja polovnih
računara, servisi računara, instalacije
sistema, antivirusi, web hosting. Radimo non-stop. Tel. 061 700 863
Prodajem laptop, 200 KM. Tel.
062 443 874
Prodajem monitor 22 inch, 200
KM. Tel. 062 677 474
Prodajem računar Pentium 3.0
GHz, 512 MB ram, 40 GB hdd, lcd 17.
Cijena 250 KM. Tel. 066 739 251
Servis - Profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija
windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija, nadogradnja. Dolazim
po pozivu! Majo. Tel. 061 243 611
Servis računara - Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara.
Sve na jednom mjestu. Dolazak na
kućnu adresu. Tel. 061 545 375
Iphone 4, replika, nov 260 KM.
Tel. 061 709 061
Novo! Nokia C1-01 sa garancijom
godinu dana, kamera, blutooth, memory kartica, nov. Tel. 062 606 060
Prodajem mobitel HTC xda diamond na dodir, kao nov, u kutiji, uz
njega dođe punjač i usb za 230 KM.
Tel. 061 863 294
Prodajem Nokia N97, 32GB, 6600,
3.2mp slide Samsung C 6112 duos,
može zamjena za druge uz doplatu.
Tel. 065 663 873
Prodajem Nokiu 6700c crni 5mpx
camera, 4gb memory kartica, u extra
stanju. Tel. 062 606 060
Ostalo
Kupujem neispravne plejstejšn
2-dvice. Tel. 061 157 571
Prodajem Play Station 2 sa memori karticom i jednim džojstikom, cijena 100 KM. Tel. 061 183 876
Prodajem Sony pl 2, 1 džojstik, 5
igrica, očuvana konzola. Tel. 061 157
571
Prodajem televizor marka Samsung ekran 72 i kameru za kompjuter
marka Genius. Tel. 061 925 292
Prodajem televizor u boji, ekran
55 cm ravni, povoljno, Sarajevo. Tel.
063 842 059
Namještaj
Poslovni prostori
Baščaršija, prodaje se radnja 54
m2. Tel. 061 552 976
Izdajem 3 poslovna prostora od 60
kvadrata i jedan od 130 kvadrata na
Stupu Ilidža. Tel. 061 646 492
Izdajem fast fud, dobro uhodana
lokacija, Koševsko Brdo. Tel. 062 967
832
Prodajem polovna balkonska vrata, dvokrilna i prozor. Tel. 061 715 735
Vitrina 1.80x2.00 očuvana. Tel.
061 347 536
Bijela tehnika
Frižider Indesit korišten mjesec
dana 230 KM, latičar 100, zamrzivač
410l -50KM,šporet strujaGorenje120
KM, Lcd Vivax 72 cm 340 KM, TV Filips 72 cm 100 KM. Tel. 061 552 366
Prodaja veš mašina Gorenje 300
KM, mašina za suđe Elin 180 KM, mikrovalna 80 KM, tlakomjer digital 40
KM. Tel. 061 262 516
Prodajem el. šporet Sloboda, extra
stanje, cijena 70 KM. Tel. 061 357 703
Prodajem frižider staklena vrata
300 KM. Veš mašine, šporete (struja,
plin) 150 KM. Dostava besplatna. Tel.
033 533 631
Prodajem frižidere i zamrzivač sa
garancijom. Tel. 061 156 309
Ostalo
Harmonika vrata Harmik jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice.
Prodaja i ugradnja. Tel. 033 225 227,
061 516 910
Prodajem kamin povoljno. Tel.
061 241 785
Prodajem nove Atlantic konvektore. Tel. 061 726 361
Prodajem pl. peć na dimnjak 8 kw
Maja kor. 2 g, Sarajevo. Tel. 061 514
998
Prodajem TA peć potpuno ispravna, velika, 100 maraka. Tel. 063 893
583
Prodaju se dvije TA peći, jedna 4
kw, druga 2.5 kw, cijena povoljna. Tel.
030 878 278
Telefoni
Prodajem ruševnu kuću sa okućnicom i dvorištem, može i zamjena za
jednosoban stan uz dogovor, papiri
uredni. Tel. 061 642 684
Zemljišta
Prodajem orahovu dasku debljine
5cm stara12 god.Tel. 032780 274,062
242 588
Mašine
Prodaje se cikular sa oblaricom i
borfuterom motor 4 kw trofazni,
ručna izrada, malo korišten, cijena
povoljna. Tel. 030 878 278
Samoutovarni mikser za beton
Dieci LH 673, 1992. god, u
odličnom stanju 30.000 KM. Tel.
062 345 800
Ostalo
Prodajem 2 prozora 140x140, jedna sobna vrata, jedna za wc, 4 krila vrata, vrlo povoljno. Tel. 063 991 994
Dva kauča i fotelja, dobro očuvano. Tel. 062 074 519
Prodajem dvosjed, na rasklapanje
(žičana konstrukcija i jogi) veoma povoljno zbog selidbe. Tel. 061 722 322
Prodajem dvosjed, trosjed i fotelju
u odličnom stanju. Cijena 400 KM.
Tel. 061 200 820
Prodajem kauč u super stanju na
rasklapanje, jeftino. Tel. 061 263 746
Prodajem kauč, fotelju, ćilim, 2 radna stola za kuhinju i regal, sve u dobrom stanju. Tel. 061 544 880
Prodajem sto i stalak staklo sa metalom. Tel. 061 214 115
Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju
maslinasto zelene boje, vrlo povoljno.
Tel. 061 446 540
Spavaća soba u dobrom stanju
Simpova prodajem, hitno, povoljno.
Tel. 062 568 248
Kućni ljubimci
Mješanac šarplaninke i bulmastifa
težak 65 kg besplatno se ustupa za parenje. Tel. 061 183 876
Prodajem hrčka sa kavezom 20
KM, Vogošća. Tel. 061 846 492
Prodajem muško štene bosanski
tornjak star 3 mjeseca. Tel. 061 502
380
Prodajem orginal njemačkog ovčara star 6 mjeseci čistokrvan, vakcinisan, šampionskog porijekla, kupljen
od uzgajivačnice Kladanj. Tel. 065
191 617
Prodajem ženku švajcarskog
ovčara vrhunskog pedigrea, sa svim
papirima. Tel. 061 143 433
Ostalo
Prodajem inkubatore za leženje pilića do 70 jaja 150 KM. Tel. 064 4140 936
Prodajem inkubatore za piliće.
Tel. 061 855 099
Prodajem koze i jarad. Tel. 065 545
193
Prodajem odličan inkubator za
izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70
jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294
DELSA d.o.o. Sarajevo
KARTOGRAFIJA
Karte: - Geografske;
- Poslovno-saobraćajne;
- Teritorijalne;
- RELJEFNE i druge.
Tel./Fax: 033 647 358
GSM 061 541 224.
ptt
“Kuće snova” - katalog projekata
najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202
323, 062 180 957
Literatura o rasama i dresuri pasa,
socijalizacija i dresura pasa. Tel. 065
421 876
Prodajem enciklopedije: 1000 godina grada Zagreba, Klagenfurta. Tel.
037 351 057
Prodajem enciklopediju “Tito”.
Monografija “100 godina sporta u
Bihaću”. Tel. 037 351 057
Prodajem knjige stare od 50 - 150
godina, cijena po dogovoru, a ostale
od 3 KM po komadu, te veći broj LP ploča domaćih i stranih izvođača, K.
Sar. Tel. 061 557 300
58
Subota 4. februar/velja~a 2012.
Dnevni avaz
Prodajem knjige svih žanrova. Tel.
066 348 925
Prodajem knjige za školsku lektiru - osnovna škola. Tel. 061 303 466
Prodajem komplet knjiga izdanje
“Svjetlost” bh. književnika. Tel. 037
351 057
Prodajem novu vojnu enciklopediju 11 knjiga, kožni povez, cijena 250
KM, Maglaj. Tel. 062 257 606
Prodajem set Medicinske enciklopedije 3 toma. Tel. 037 351 057
Prodajem sportske knjige. Tel.
037 351 057
Turistički vodič “100 turističkih
destinacija u BiH” prodajem. Tel. 061
757 925
Hrvatsko predstavništvo traži mlađu komunikativnu osobu za poslovnu tajnicu. E-mail: vros(tele2.hr
Lanac frizerskih salona traži radnike, uslovi jako povoljni. Tel. 061
181 424
Prodajem kazan za pečenje rakije i
dijelove Golfa 1. Tel. 061 367 103
Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog, španskog, rad na
kompjuteru (trenutno se školuje
VSS), traži posao na recepciji, prevodi
i sl. Tel. 061 381 802
Monter PVC stolarije traži posao u
prodaji proizvodnji i montaži PVC
stolarije. Tel. 062 752 697
Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast foodu.
Tel. 062 313 971
Potreban frizer i učenik. Tel. 061
429 108
Prodajem masažer za tuš kabinu.
Tel. 061 740 293, 033 440 727
Prodajem mašine za hem. čistionu
i rep (etilen). Tel. 062 165 566
Prodajem nov ćilim. Tel. 062 521
786
Potrebna frizerka za rad u frizerskom salonu. Tel. 061 160 141
Potrebna frizerka za žene i muškarce. Tel. 061 900 620
Potrebna iskusna frizer/ka i dvije
učenice. Probni rad plaćen, a za učenice sedmični džeparac. Nov ekskluzivni salon. Uslovi: timski rad i zalaganje. Tel. 061 608 744
Kupujem lomljeno zlato, dukate,
šorvane i sve predmete od zlata, najbolje plaćam isplata i dolazak odmah.
Tel. 062 788 739
Kupujem srebro, srebrene novčiće, nakit srebreni, predmete od srebra, ordene, medalje i slično. Tel. 061
139 767
Kupujem zlato i šorvane po najboljim cijenama u BiH, bez zakidanja na
vagi od 20 do 36 eur. Veće i manje količine. Tel. 066 842 429
Potrebna kuharica sa radnim iskustvom za rad u restoranu. Tel. 061
273 010
Potrebna radnica na poslovima us
luživanja u starom Vitezu zvati iza
dvanaest. Tel. 065 669 827
Slobodna imam 31 godinu, sa trgovačkom školom, radila bih u kafani, pekari, fast foodu, itd. Samo ozbiljne ponude. Tel. 061 042 537
Prodajem manju novu kožnu
mušku torbu, koristi se za lična dokumenta, spise i dr. Cijena jako povoljna
- 30 KM. Tel. 061 709 772
Prodajem nov njemački medicinski digitalni tlakomjer, najnoviji model, koriste ga ljekari u ordinacijama.
Cijena 50 KM. Tel. 061 709 772
Prodajem novo poštansko sanduče za pisma sa bravom i ključem, cijena 15 KM. Tel. 061 709 772
Prodajem novu njemačku ručnu pumpu sa manometrom za pumpanje auto
guma, cijena 15 KM. Tel. 061 709 772
Prodajem odličan toster za sendviče, dajem ga u pšola cijene, 20 KM.
Tel. 061 709 772
Prodajem odličnu mušku Meklaud jaknu, postavljena bijelim krznom, cijena 50 KM. Tel. 061 709 772
Prodajem plastenike PVC nove od
40-100 kvadrata sa novim uv najlonom garancijom i prevozom. Tel. 065
666 567
Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454
Prodajem polovan aluminijski
lim ca 110 -1200 samare vjetrene lajsne. Tel. 061 174 138
Prodajem polovna invalidska kolica Otto Bock lagana i noćnu stolicu
za bolesnike. Tel. 061 512 874
Prodajem povoljno bolesnički krevet i ormarić. Tel. 061 722 558
Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655
Prodajem razne šalove i kape ručne radinosti. Tel. 062 525 882
Prodajem skije Blizard polucarven bez vezova, visina 195 cm, cijena
40 KM. Tel. 061 245 447
Prodajem veću količinu klizaljki
iz Njemačke, moderne i razni brojevi,
izgledaju kao nove, može i zamjena.
Sarajevo. Tel. 066 115 498
Prodajem veću količinu skija i pancerica, skafandera, ski hlača, jakni,
rukavice. Izuzetno kvalitetno, a izuzetno cijena jeftina, sve je iz Njemačke. Sarajevo. Tel. 066 115 498
Antikviteti vitrina hrast ladica i
dole dvoje vrata u rezbariji, gore granitna ploča, potiče iz doba Dubrovačke Rep. Tel. 066 767 307
Kupujem umjetničke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, džepne,
ručne, ordenje značke i ostalo. Tel.
033 456 505, 061 214 405
Kupujem umjetničke slike, sablje,
satove i ordenje. Tel. 061 553 640
Prodajem lovačku kombinovanu
češku pušku Brno sa papirima. Nova!
Tel. 061 187 139
Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i digmetaru
Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085
Prodajem, klavir - pianino August
Forster, vrlo povoljno. Tel. 061 277
288
VELIKA AKCIJA!!! U PRODAJI SU BUKOVA DRVA 50
KM, UGALJ (BANOVIĆI) KOCKA, ORAH 140 KM, (KREKA)
DRVENI 90 KM, BUKOVI BRIKETI I JELOVI OKORAK SUH
ZA POTPALU 40 KM. ISPORUKA ISTI DAN. TEL. 061 247 186,
061 785 535.
2138-1Ndž
“VELIKA AKCIJA OGRIJEVA”
- U prodaji su bukova drva po ekstra
niskim cijenama, kao i ugalj Kreka
komad i ugalj Banovići (orah i kocka). Prevoz obezbijeđen. Tel. 062 922
712, tel. 061 417 842.
2429-1Ndž
Akcija. Svježa jaja japanskih prepelica 30 kom - 8 KM. Za narudžbe 60
komada i više besplatna dostava u Sarajevu. Tel. 062 086 255
Cialis - viagra produženog dejstva,
ekstra tablete za bolji sex, pojačava
mušku potenciju, pakovanje 4 tablete,
uputstvo, odgovaram na SMS. Tel.
065 417 196
Drva bukova kvalitetna za šporet,
kamin ili centralno prodajem, 70
KM. Brza dostava. Tel. 061 158 784
Jeftino prodajem polovnu bundu
Nutriju br. 40. Tel. 033 201 477
Kupujem ciglu iz TA peći. Tel.
061 154 540
Kupujem deviznu štednju Jugo i
Privrednu banku. Isplata odmah. Tel.
065 027 864
Kupujem potrošene akumulatore
svih veličina 10 do 20 KM po komadu,
te sve vrste otpadnog željeza, stare veš
mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533
Kupujem stare pokvarene veš mašine, gusane radijatore, potrošene akumulatore, te sve vrste otpadnog željeza. Dolazim na adresu. Sarajevo i šira
okolina. Tel. 062 875 178
Nove originalne dijelove za industrijske šivaće mašine, povoljno. Tel.
062 876 691
Peć za pizze i pribor, mašine za rezanje. Tel. 061 138 561
Pelet kvalitetan i suh prodajem.
Radim dostavu. Tel. 061 158 784
Frizerskom salonu potreban pomoćni frizer. Tel. 061 828 416, 033
920 050.
2354-1Ndž
“PARTY - PICA” stadion Grbavica, potrebne dvije ozbiljne djevojke.
Tel. 061 546 443.
2451-1Ndž
Fast fudu na Al. Polju potrebna radnica za posluživanje. Tel. 061 775
330
Frizerskom salonu Image potrebna dva frizera, frizer za muškarce i frizer za žene. Tel. 061 136 515
Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813346
Prodaja uglja i drva u svim oblicima, vreća uglja 8 KM refuza Breza 170, Banovići - 160, vaganje gratis sve
sa prevozom od 5 vr. do 25 t. Tel. 061
769 074
Prodajem bosanski ćilim nov. Cijena po dogovoru. Tel. 065 190 150
Prodajem Braunove mrežice za
brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906
Prodajem domaće maslinovo ulje.
Tel. 061 363 174
Prodajem elektro punjač za punjenje istrošenih baterija od 1,5 volti, jako povoljno - 10 KM. Tel. 061 709 772
Prodajem heklane radove, ručni
rad, svih veličina i oblika. Tel. 063 009
683
Prodajem jeftino polovan kožni
mantil br. 38. Tel. 033 201 477
Prodajem trakice za mjerenje šećera u krvi Bayer “Contour”. Tel. 061
810 947.
Prodajem veću količinu robe: 1.
000 komada jakni, 1 KM komad, 10.
000 komada garderobe 0,20 KM komad, 1.000 pari obuće, 1 KM par. Sva je
roba iz Njemačke i izgleda u odličnom
stanju, izuzetno pogodno za dalju prodaju. Sarajevo. Tel. 066 115 498
Prodajem vulkanizerske mašine
marke Hofman kompresor Trudbenik
Doboj, 350 l, Tešanj. Tel. 061 753 355
Za eko selo razno prodajem. Tel.
061 154 540
Građevinska firma izvodi sve vrste
radova sa garancijom. Tel. 061 740 127
Izvodim sve vrste lim. građevinskih radova. Tel. 062 151 468.
Kamine zidamo šamotom, dimnjaci, peći za picu, sedra kamen. Tel.
061 154 540
Kuhinje, američki plakari, sobna i
ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po
povoljnim cijenama. Tel. 061 131 213
KV elektromehaničar popravlja
veš mašine, šporete, bojlere, indikatore, automatske osigurače. Tel. 061 563
910, 033 619 900
Majstor povoljno opravlja stari i
montira novi namještaj, kuhinje, radi
selidbe. Tel. 061 202 840
Mijenjamo komplet đon od gojzerica Adidas, Planika... već od 35 KM,
Drvenija most. Tel. 062 818 909
Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel.
062 419 501
Moleraj: gletovanje, farbanje, lijepljenje stiropora, navlačenje mrežice i
edelpuc. Tel. 061 518 014
Molerske usluge povoljno štićenje
namještaja, lajsni i ostalo, sve po dogovoru. Tel. 061 219 768
Monter cent. grijanja vodoistalater
sa dugogodišnjim iskustvom u inostranstvu vrši sve radove na instalacijama sa garancijom. Tel. 062 979 631
Najkvalitetnije i najpovoljnije sa
garancijom radimo termo-fasadu i
španske zidove. Tel. 061 278 188
Parket postavljanje, brušenje, lakiranje sa besprašinskim mašinama,
kao i ugradnja šipoda i laminata. Tel.
061 321 289
Parket, šipod, laminat postavljamo brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne. Tel.
062 828 306
Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom, dolazak besplatan. Tel. 061 156 309
Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828
391
Presvlačim kauče i sve opravke,
dolazim na lice mjesta. Tel. 544 932,
062 522 986
Radim centralno grijanje, plinske
instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno. Tel. 061 922 476
Radimo centralno, etažno grijanje, plinske instalacije sa atestom,
zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju.
Tel. 061 500 037
Rigips, elektro - instalacije i moleraj. Radim povoljno. Tel. 066 205 286
Rigips, moleraj, edelpuc. Kvalitetno i povoljno! Tel. 061 872 910
Servis kućnih elektroinstalacija,
ugradnja bojlera, napa, lustera i ostalo. Tel. 061 205 109
Staklar vrši ugradnju svih vrsta
stakala i ogledala. Dolazim na adresu.
Tel. 061 609 947
Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE
ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC
PROZORI. TEL. 061 501 401.
2042-1Ndž
Servis veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak
besplatan! Garancija! Mob. 061 171
666.
6974-1tt
“KIRBY” - Dubinsko usisavanje,
pranje i ispiranje svih vrsta tepiha,
namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1 m/1,5 KM, generalno čišćenje
5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel.
061 350 688.
2335-1Ndž
Bravar radi ograde, gelendere,
ulazna i garažna vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205
Bravarske radove, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078
Brusim, lakiram, postavljam sve
vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352
Električar usluge - el. instalacije,
automatski osigurači, indikatori za
banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel.
061 312 435
Električar za sve opravke starih i
ugradnju novih bojlera, peći, osigurača, indikatora za kupatila, utičnica,
instalacije i sl. Tel. 061 222 228
Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim, ugr. interfona. Tel. 062 255 055
Elektroinstalater - servis starih,
ugradnja novih instalacija, osiguračkih kutija, bojlera, peći, indikatora
i ostalo. Tel. 061 132 149
Stolar izrada kuhinja, plakara, vrata, stepenica. Tel. 061 827 806
Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel.
061 312 956
Stolar, izrada kuhinja, američkih
plakara, enterijera i stepeništa. Tel.
061 512 663
Tapetar, presvlačimo sve tipove
namještaja, a ujedno izrađujemo novi
po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829
108, 061 862 872
TV popravljam sve modele profesionalno i na vašoj adresi. Tel. 033 653
311, 062 199 199
TV servis ovlašten od Sonija i
Samsunga servisira i sve druge marke
i modele TV aparata. Tel. 033 610 000
TV servis vrši popravke svih TV
aparata. Dolazak na kućnu adresu
besplatan. Garancija na uslugu 12
mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042
TV video servis, Porodice Ribar
65, Hrasno, popravka svih vrsta TV
aparata. Dolazak na kućnu adresu.
Daljinski upravljači za sve marke TV
aparata. Tel. 650 867, 061 188 410
VKV vodoinstalater radi montažu
novih kupatila, brzo povoljno... Tel.
061 349 294
Vodoinstalater - servis starih, ugradnja novih instalacija, očepljenja
kanalizacija, sve prepravke, WC- šolja, kotlića, umivaonika, bojlera i tuš
baterija. Tel. 061 132 149
Vodoinstalater adekvatno održava staru i postavlja novu instalaciju,
čisti bojlere sve uz garanciju. Tel. 061
497 622
Vodoinstalater povoljno opravlja
staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727
Vodoinstalater sa iskustvom vrši
opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061
348 717
Vodoinstalater vrši opravke i prepravke, brzo, kvalitetno i jeftino. Od 8
do 22 h. Tel. 061 233 517
Vršim zamjenu puknutih članaka
i vršim ostale popravke na sistemu
grijanja. Tel. 033 645 475, 062 225 729
Vršimo presvlačenje i popravku
svih tipova namještaja uz garanciju.
Tel. 061 210 832
Intelektualne
Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije.
Tel. 033 514 560, 062 256 213
Certificirani računovođa povoljno
vodi pos. knjige za sve vrste preduzeća,
radnji i udruženja. Tel. 061 150 368
Dajem instrukcije iz bosanskog jezika (gramatika i pravopis). Tel. 062
152 950
Dajem instrukcije iz engleskog i
arapskog jezika - profesorica. Tel. 033
611 023
Dajem instrukcije iz engleskog jezika za učenike i odrasle. Dva časa 15
KM. Tel. 061 507 838
Dajem instrukcije iz hemije za srednjoškolce. Tel. 061 563 815
Dajem instrukcije iz matematike i
informatike, povoljno. Tel. 062 238 930
Dajem instrukcije iz matematike.
Tel. 033 651 419
Dajem instrukcije iz matematike.
Tel. 033 651 419
Dajem instrukcije za osnovce iz
bosanskog, engleskog, matematike,
fizike, hemije. Tel. 061 339 374
Engleski jezik, instrukcije povoljno 24 h-15 KM, dolazim kući. Tel. 061
481 182
Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži, čas 6 KM.
Tel. 033 621 976
Instruiram đake i studente iz matematike na Al. Polju. Tel. 061 157 991
Instruiram matematiku za sve
škole i fakultete uspješno i povoljno.
Tel. 061 549 242
Instrukcije engleski i njemački.
Tel. 061 339 306
Instrukcije hemije za studente i
srednjoškolce, 2 sata-15 KM, dolazim
kući. Tel. 061 481 182
Instrukcije iz fizike i matematike
za srednjoškolce i studente. Tel. 061
286 082
Instrukcije iz hemije studentima i
učenicima. Tel. 812 151
Instrukcije iz matematike - uspješno i povoljno. Tel. 466 736, 061
506 755
Instrukcije iz matematike i fizike
za sve srednjoškolce i studente. Tel.
061 286 082
Instrukcije iz matematike, te pratnja učenika tokom godine, upisi, popravni. Dolazim kući. Tel. 033 469 965
Njemački advokat iz BiH zastupa
u svim pravnim stvarima u Njemačkoj. Tel. 061 537 739
Njemački jezik - instrukcije i prevodi, kucanje radova na računaru.
Tel. 523 998, 061 863 559
Povoljno radim maturske radove
za osnovce i srednjoškolce iz svih
predmeta. U cijenu uračunato sve, od
pripreme materijala do kucanja maturskog. Tel. 062 992 799
Povoljno radim seminarske, maturske, diplomske i magistarske radove. Sve oblasti. Dostupan svugdje.
Tel. 062 992 799
Prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 061 168 739
Prof. engleskog daje časove. Tel.
626 157
Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 033 219 559
Uspješno i povoljno tokom cijele
godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220 173
Vrlo povoljno pružam stručne
pravne usluge: tužbe, odgovori na tužbe, prigovori, žalbe, molbe i sl. Tel.
061 560 195
Vrlo povoljno radim prevode sa
engleskog na bosanski i obratno, te
dajem instrukcije iz engleskog jezika.
Tel. 061 560 195
Ostalo
ŽOHARE, STJENICE, ŽUTE
MRAVE I MIŠEVE, uništavamo sa
najsavremenijim preparatima uz 100
% garanciju. Tel. 033 234 805, 061
184 796.
N.
Agencija - kućna njega i pomoć
starim i bolesnim, terapija, čuvanje na
4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641
Agencija nudi usluge kućne njege
starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd.
Tel. 062 699 668
Agencija prevoz slabo pokretnih i
nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu.
Tel. 061 564 564
Agencija, najpovoljnije dubinsko
usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha 1KM-m! Ugao 20 KM, Kauč
10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944
Auto - kombi prevoz namještaja,
selidbe, odvoz starih stvari, šute, obezbijeđena radna snaga, povoljno. Tel.
061 552 366
Auto - prevoz kombijem, prevoz
namještaja i selidbe, povoljno bez
oštećenja, odvoz kabastih stvari i šute,
sa radnom snagom ili bez... Tel. 062
139 453
Čistila bih poslovne prostore samo ozbiljne ponude dolaze u obzir.
Tel. 062 846 770
Čistila bih stanove, mlada osoba pouzdana, dogovor samo sa ženskim
osobama. Tel. 066 529 114
Čistim kuće i poslovne prostore.
Tel. 062 065 800
Čistim stanove i poslovne prostore. Tel. 061 924 180
Čistim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 761 920
Čistim stanove, kuće i poslovne prostore. Cijena povoljna. Tel. 061 580
063
Čistimo stanove, kuće, poslovne
objekte. Cijena po dogovoru. Tel. 063
854 480
Čuvala bih dijete školsko ili pr
edškolsko u vašem ili svom stanu uz
pomoć u kući. Može i starija osoba
Tel. 061 220 782
Čuvala bih dijete u svom stanu,
Hrasno, cijena po dogovoru. Tel. 061
357 703
Čuvala bih djecu školskog uzrasta
i pomagala im u učenju. Ne odg. na
SMS. Molim samo ozbiljne ponude,
bez provokacija! Tel. 062 551 170
Čuvala bih stariju osobu. Tel. 062
095 418
Detektivske usluge nudimo bilo
koje vrste, diskrecija zagarantovana.
Tel. 062 378 818
Dolazak na adresu - masaža, iskusan fizioterapeut, rehabilitacija, kineziterapija, povoljno. Tel. 061 367 166,
033 615-675
Drva režem motornom žagom.
Varim aparatom. Tel. 061 491 463
Kombi prevoz i selidbe, najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada,
šute i ostalog sa radnom snagom ili
bez. Tel. 061 890 067, 066 111 109
Montaža satelitskih antena. Tel.
061 325 513
Održavamo stanove, kuće i posl.
prostore. Tel. 061 815 047
Ozbiljna i veoma odgovorna žena
čuvala bi dijete u svom stanu na Ilidži.
Zvati poslije 17,00 sati. Tel. 033 621
989
Ozbiljna žena čuvala bi stariju pokretnu osobu osam sati dnevno. Tel.
066 162 298
Ozbiljna žena čuvala bih djecu. Samo ozbiljne ponude. Tel. 061 837 633
Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu, moguće i doživotno izdržavanje. Tel. 061 925 649
Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. Tel. 062 320 034
Ozbiljna žena pazila bi stariju osobu u radnom vremenu. Tel. 033 971
594
Ozbiljna žena radila bi kućanske
poslove, higijeničar kod ozbiljne porodice. Tel. 062 758 560
Ozbiljna žena sa iskustvom čuvala
bi djecu. Tel. 065 865 553
Ozbiljna, obrazovana žena, njegovala bi stariju bolesnu osobu. Tel. 066
665 201
Pod stresom ste, nervozni ste...
Priuštite sebi nešto lijepo. Probajte
nešto novo i drugačije. Masaža. Tel.
063 848 921
Poštena i odgovorna žena sa dugogodišnjim iskustvom, čistila bi stanove ili posl. prostore, samo kod poštene
i ozbiljne porodice. Tel. 061 822 380
Presnimavanje sa video kaseta na
DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523
Rainbow sistem čišćenja u vašem
stanu ili poslovnom prostoru kvalitetno i povoljno. Tel. 061 990 082
Sitne popravke krojačke usluge povoljno, M. Dvor. Tel. 061 863 332
Snimanje kamerom VHS - DVS
svadbe, dženaze, ostalo, kompjuterska obrada i montaža. Tel. 061 205 109
Strunu - želudac namještam, liječim stručno, uspješno visok pritisak
bioenergijom. Tel. 061 504 986
Super efikasno uništavamo žohare, miševe, moljce, mrave, uši, komarce, sve insekte i štetočine. Tel. 033 219
761, 062 136 248
Vršim prevoz robe, selidbe, povoljno, kombi 15 kubika tovarni prostor, na svim destinacijama sa i bez radne snage. Tel. 061 811 115
Zubne proteze, izrada u toku dana,
povoljno poliranje, popravka starih
proteza dodatak zuba, podlaganje
zubnih proteza, radimo i vikendom.
Tel. 061 141 544.
Dnevni avaz
na{oj dragoj teti
RIFAT (BE]IRA)
BEGLEROVI] - MEDO
RIFAT
BEGLEROVI] - MEDO
HURMI JUGO
59
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
... za ovaj trenutak pripremajte se - hadis
POSLJEDNJI POMEN
subota, 4. februar/velja~a 2012.
1937 - 2012.
iz Banja Luke
Mom Medi,
Nek’ ti dragi Allah, d`.{., podari D`ennet.
Dragi [esti} i Mostar sevdah reunion
p-88104
Posljednji selam na{em Medi.
Sestra Hivzija
Sestra Razija - \ija, zet Refko Harba{ sa djecom
7120-tt
7120-tt
SJE]ANJE
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em daid`i
[EMSO ^ENGI]
na{em
RIFAT BEGLEROVI] MEDO
RIFAT BEGLEROVI] MEDO
4. 2. 1991 - 4. 2. 2012.
iz B. Luke
1937 - 2012.
Bra}a Sadik i Smail sa porodicama, te sestri}i Hidajet i
Mensur ^izmi} sa porodicama
Sestri~na Zlata sa suprugom Suadom i djecom,
te porodice ^izmi}, Hajrulahovi}, Vranje{
S ljubavlju i po{tovanjem,
Supruga sa djecom i unu~adi
7120-tt
7120-tt
394-mo
Dragoj mami i neni
POSLJEDNJI POZDRAV
MIHAJLU ^OBELI]U
HURMETI JUGO
Za veliku ljubav, podr{ku i toplinu koju nam je pru`ala cijeli svoj `ivot.
Dragi na{ prijatelju, ve} danas nam nedostaje{.
Renea, Fatima, Gordi i Enver
S ljubavlju,
Njeni sinovi Emin - Braco i Edin - Beli sa familijama
p-88104
2483-1nd`
Dana, 4. 2. 2012. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustila na{a prija
[email protected] SJE]ANJE
ATKA FI[EKOVI], ro|. CIPURKOVI]
ENVER (SAMIJA) MUJKANOVI]
4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.
Draga na{a Hato,
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe ne blijedi.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica Mujkanovi}
2475-nd`
S tugom smo primili vijest da nas
je napustio veliki humanista, ljekar
i dragi ro|ak
dr. ENES RIBI]
Hvala ti za svaki trenutak koji si nam poklonio. Bilo je
zadovoljstvo imati te za ro|aka i prijatelja.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Jaganjac Ibro, Ifeta i Amra
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj ragoj rodici
na{oj dragoj rodici
DRAGICI POPADI],
ro|. ^OROVI]
DRAGICI POPADI],
ro|. ^OROVI]
Od ro|aka @eljke i Jele ]uk sa porodicom
Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: Hafija, Sanela, Selma, Maida, Safet i Amer [u{ki}
p-72270
2012-tz
Od rodica Ljubice i Sne`ane sa porodicom
Ponosni smo {to smo te imali.
2482-tt
Tvoj plemeniti lik }emo uvijek nositi u svojim srcima
2482-1nd`
60
Subota, 4. februar/velja~a 2012.
Dnevni avaz
SJE]ANJE
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava
se godina od prerane smrti
na{eg dragog
na na{eg dragog
ARMINA MIR^ETA
KRKALI]A
MUGDIM (HUSO) EFENDIRA
4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.
ptt
BJELKA (HIMZE)
MEDNOLU^ANIN
SEJFO HELJI]
Postoji ljubav koju smrt
ne prekida i tuga koju
vrijeme ne lije~i.
Hvala za svo vrijeme
provedeno s tobom.
Supruga Adna i sinovi Emin, Enver i Hasen
Tvoji: daid`a Zijo i
daid`inica Fatima
Postoji ljubav koju smrt ne
prekida i tuga koju vrijeme ne
lije~i. Lako te bilo voljeti, te{ko
izgubiti, a najte`e bez tebe `ivjeti. @ivjet }e sje}anja na
tebe i tvoj plemeniti lik. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im
srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena.
Neka ti Uzvi{eni Allah, d`.{., podari D`ennet, a tvojoj
plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
Tvoja seka Behka, zet Esad Lukovac - Meke, majka
Hasiba i otac Himzo
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava
se {est mjeseci od smrti
na{eg dragog supruga,
oca i dede
FADILA (MURAT)
[EHOVI]A
Zauvijek }e{ ostati u
na{im srcima.
Nedostaje{ nam...
Supruga, k}erke, zet i
unuci
Tvoje unuke Merka,
Hasena, Suada, unuk
Suad sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti 5. 2.
2012. (nedjelja) u 13.00
sati u ku}i, Kamenica
23A.
7105-tt
7141-tt
MEJRA (SULEJMANA)
PLANJA, ro|.
HUSEINOVI]
4. 2. 1994 - 4. 2. 2012.
POSLJEDNJI SELAM
7140-tt
AMAR KOPI]
Dana, 4. 2. 2012. navr{avaju se ~etiri
godine od kada si se, draga majkana,
vratila izvoru nura, Gospodaru svih svjetova.
Upu}ujemo dove Allahu, d`.{., da ti olak{a Berzah i nagradi te lijepim D`enetom, a nama da umanji bol i ~e`nju u
srcu do trenutka kada }emo, in{allah opet zajedno biti.
Amin.
Pro|e godina, ali tuga i bol za tobom je
velika.
Uvijek }e{ biti u srcima svojih voljenih.
Te{ko je gledati ovaj svijet, a u njemu ne
vidjeti tebe. Tvoj vedri lik i tvoj osmijeh koji smo toliko voljeli i
koji je uvijek pred na{im o~ima, a tvoja plemenita du{a u na{im
srcima. Bolno je ovo pisati, rije~i su nestale, ali one vi{e nisu bitne. Bitne su uspomene na tebe i ~uvat }emo te od zaborava.
Molimo Allaha, d`.{., da ti podari vje~ni D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji
Tvoj amid`a Elvir, strina Elvedina, ro|aci Faris i Ensar Kopi}
2476-1nd`
2474-1nd`
2435-nd`
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina od kada nije
sa nama na{ dragi
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina od smrti na{eg
dragog
SJE]ANJE
Danas, 4. 2. 2012. navr{ava se 18 godina otkako je
preselio na ahiret na{ dragi
ARMIN KRKALI]
HUSO [AHBEGOVI]
iz Zvornika
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima
i biti dio na{ih najljep{ih
uspomena.
Tvoj dragi i plemeniti lik nosimo
u na{im srcima.
ENVER - VERO ([ABAN)
MUSTAGRUDI]
Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i neka
ti je vje~ni rahmet.
Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari d`enetske
ljepote, a tvojoj du{i vje~ni rahmet.
Sin Nihad, snaha Sanela, unuke
Nejra i Tajra
2478-1nd`
Tvoji najmiliji: supruga Nura, k}erke Azemina, Nevresa,
Nezira, Hurija i Zlata sa porodicama
Tvoji: majka Zakira, Aris, Dalida, Muhamed i Emin
2481-1nd`
2477-1nd`
AMAR KOPI]
SJE]ANJE
2000 - 2011.
na na{u dragu
Dragi Amare, danas je godinu dana
otkako vi{e nisi sa nama. Svaki dan
nam nedostaje{ i stalno si nam u mislima. Brzo je ova godina pro{la, kao
da je ju~er bilo i svaka naredna }e biti tu`na i puna uspomena, kao i ova.
Uvijek }emo te se sje}ati, rado pominjati i nikada te
ne}emo zaboraviti.
Neka ti je vje~iti rahmet i od Allaha lijepi D`ennet.
Tvoji: nena Zilka, amid`a Kemal, strina Enisa, te
amid`i}i Adin i Ema
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina od kada nije
sa nama
ARMIN KRKALI]
VAHIDU IMAMOVI]
S po{tovanjem }emo te spominjati
i ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti
je vje~ni rahmet i da ti Allah
podari lijepi D`ennet.
4. 2. 1951 - 4. 2. 2012.
Lela, Alma, Danka, Jasmina i Nuna
p-71120
Porodica [abi}
2481-1nd`
2479-1nd`
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se 12 godina od tragi~ne smrti
na{eg dragog
ADNAN (HAZBE)
SULJOVI]
- KINA -
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na
bolan rastanak s tobom.
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: otac Hazbo, majka Muniba, sestre Arijana, Amina,
Ilma, zet Mirza, sestri~na Ajna, nana Almaza
2480-1nd`
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se {est godina od preseljenja
na ahiret na{eg dragog
had`i SENAD (FIKRET)
PORI]
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom radnom kolegi
i prijatelju
ESAD (MUSTAFA)
BE^EVI]
Bol za tobom ne prestaje
Uposlenici Hidrogradnja d.d. Sarajevo
Porodica Pori} iz Ilija{a
p-71380
Projekat Autocesta Koridor Vc Bija~a - Kravice
406-mo
Dnevni avaz
subota, 4. februar/velja~a 2012.
61
Dana, 4. 2. 2012. navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nas je napustila na{a majka
ATKA - HATA FI[EKOVI], ro|. CIPURKOVI]
Najsla|e {to ljudske usne izgovaraju je rije~ „majka“. Majka je sve na ovome svijetu: ona je utjeha u tuzi, nada u o~aju, izvor snage u slabosti. Ona je
izvor nje`nosti i samilosti, saosje}anja i pra{tanja. Ko majku izgubi, izgubio je grudi na koje glavu naslanja, ruku koja ga blagosilja, oko koje nad njim
bdije.
Tvoja djeca Edo i Mirela, unuka Nela i zet Admir
2012-tz
POSLJEDNJI POZDRAV
radnoj kolegici
DIKI [email protected]]
MUP KANTONA SARAJEVO
N
Danas, 4. 2. 2012. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ voljeni suprug i otac
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se najtu`nija godina bez na{eg dragog
ARMIN (AHMEDA) KRKALI]
BRANKO \IN\I]
Tuga i bol ne mogu se mjeriti vremenom, nego prazninom koja je
ostala.
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Ovaj svijet je bio lijep samo dok si ti bio sa nama.
Porodica
7137-tt
Tvoji Jasna i Mirza
7133-tt
SJE]ANJE
na drage roditelje
SJE]ANJE
na dragog brata
MUGDIM (HUSO) EFENDIRA
HIMZO JA[ARSPAHI]
VASVA JA[ARSPAHI]
ro|. 1912.
5. 2. 1992 - 4. 2. 2012.
ro|. [email protected]], 1920.
26. 10. 2007 - 4. 2. 2012.
Hvala vam na svemu {to ste u~ini za nas.
Zahvalna djeca
iz Kaknja
Lejla i Enes sa porodicama
ptt
ptt
SJE]ANJE
POSLJEDNJI POZDRAV
4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.
na dragog oca, djeda i svekra
SJE]ANJE
na dragog brata, {uru i daid`u
na{oj
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se
{est godina od preseljenja na
ahiret na{eg dragog
MIHAJLO
HILMIJA (ADEM)
\ULIMAN
SAKIBA
(MEHMEDA)
POJSKI]A
HURMETI JUGO
4. 2. 2002 - 4. 2. 2012.
4. 2. 1994 - 4. 2. 2012.
Adi, Munevera i
Sejo Avdi}
p-71104
Neka mu dragi Allah,
d`.{., podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Sin dr. sc. Mehmed, snaha
dr. Fatima i unuka Amina
82-ze
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvat }emo uspomenu i
sje}anje na tvoju plemenitost i
dobrotu.
Hatma-dova odr`at }e se 10.
2. 2012. (petak) u Nezir-aginoj d`amiji (na [emovcu) prije d`uma-namaza.
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i neka ti je
vje~ni rahmet.
Sestra Hidajeta, zet Zijo, sestri~na Jasmina i sestri} Mirza
Po{kovi}
403-mo
Po~ivao u miru Bo`ijem, prijatelju.
SENAD - SEN^O
(FIKRET) PORI]
IVICA PRTENJA^A I BO]ARI SARAJEVO
p-71125
Uspomena na tebe `ivjet }e
dok postoje oni koji te vole.
Neka Allah, d`.{., podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i.
Mirza, Hani, Emir i Lejla
p-71380
SJE]ANJE
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se
godina od preseljenja na{eg dragog
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom i po{tovanom prijatelju
Navr{ilo se 18 godina otkako je preselio na ahiret
na{ dragi suprug, otac, svekar i djed
ARMIN (AHMEDA)
KRKALI]
SAKIB (MEHMEDA)
POJSKI]
MIHAJLU ^OBELI]U
Hvala mu za sve i neka mu je laka zemlja sarajevska.
Snje`ana ]eri}
7138-tt
Molimo dragog Allaha, d`.{., da mu
podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S po{tovanjem ~uvamo najljep{e uspomene na tebe.
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Supruga Hajrija, sin Mehmed, k}erka Meliha,
snaha Fatima, unuke Ajla i Amina
Punac Mustafa, punica Safija, svastika Melisa i bad`o
Slobodan sa djecom
82-1ze
7134-tt
62
Subota, 4. februar/velja~a 2012.
Dnevni avaz
SJE]ANJE
IBRAN (MUJO) OSMANKOVI]
HUSAN (MUJO) OSMANKOVI]
AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI]
Neka vam je vje~ni rahmet.
Osmankovi} Ankica, Neli, D`enana, D`an Dursum Nela, Branko, Lea i Lana
2346-nd`
Dana, 5. 2. 2012. godine je sedam dana od preseljenja na
ahiret na{eg dragog supruga, oca i djeda
MEHMEDA ([email protected])
SMAJLAGI]A
Dana, 4. 2. 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od
smrti na{eg brata, djevera, amid`e
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina
od tvog odlaska
MUHAMED (ZAIMA)
IMAMOVI]
[EPAN - HAMO
Molimo dragog Allaha da ti podari
lijepi D`ennet i sve d`enetske
blagodeti, a sve drage ljude da te
obraduju Jasinom i Fatihom!
Za du{u rahmetlije porodica prire|uje tevhid koji }e biti
prou~en u Kuvajtskoj d`amiji na ^. Vili u nedjelju, 5. 2.
2012. godine sa po~etkom u 13.15 sati.
Smrt nije kraj, jer na{i najbli`i nikad ne umiru u na{im srcima.
Sje}at }emo te se po lijepom, spominjati s po{tovanjem.
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: brat Memo, snaha Cica, brati} Elvin, brati~na
Elvira sa Adom, Amrom i Amerom, brati~na Aldijana sa
Mujom i Lejlom
7129-tt
AVDIJA (MUJO)
OSMANKOVI]
Neka ti je vje~ni rahmet.
Supruga Ramiza, sinovi Mujo i Samir, snaha Danijela,
unuci Aldin i Anesa
2346-nd`
p-71101
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina i brata
SJE]ANJE
AMAR ([email protected]) KOPI]
26. 5. 2000 - 1. 2. 2011.
FADIL (MURAT) [EHOVI]
Neka ti Allah, d`.{., podari vje~ni D`ennet.
Tvoji: Hajra, Munira i D`ana
7118-tt
SJE]ANJE
„Svi smo Allahovi i svi se Njemu vra}amo“
(Kur’an, El-Bekare, 156)
SINE
Bio si na{ heroj, na{ primjer, na{ ponos. Nikada ne}emo zaboraviti tvoj osmijeh i sjaj u tvojim
o~ima.
Bio si najbolji sin, sin koji se samo po`eljeti mo`e...
Hvala ti na velikoj ljubavi koju si nam davao i koja }e nas vje~no pratiti.
Suvi{ne su bilo kakve rije~i vi{e.
Neka ti je rahmet du{i...
Tvoji: babo D`emo, majka [erifa i braco Ilhan
2473-1nd`
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina od preseljenja na
ahiret na{eg
SJE]ANJE
AMAR ([email protected]) KOPI]
26. 5. 2000 - 1. 2. 2012.
FADIL (MURAT)
[EHOVI]
Dan po dan, godina pro|e bez tebe,
na{ Amare.
Dani prolaze, godine }e pro}i, ali
bez tebe vi{e ni{ta nije isto.
Bez tebe i tvog osmijeha, svi dani i
budu}e godine }e biti samo brojevi
na papiru, prazni.
Neka ti Allah dragi lijepi D`ennet da.
FADIL (MURATA)
[EHOVI]
Ostala je velika praznina, ali
sje}anja ne blijede.
Uvijek }e{ biti sa mnom.
Mom dragom prijatelju,
Mujo
Tvoj brat ^igle
7118-tt
SJE]ANJE
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se
{esnaest godina od smrti na{eg
voljenog oca, djeda i punca
ADNAN (HAZBO)
SULJEVI]
KINA
ALIJA (DERVO)
HAMZI]
Zauvijek si u na{im
srcima.
Ponosni smo {to smo te imali,
a sje}anje na tebe `ivjet }e dok
`ivimo mi koji te volimo.
Rifet, Zejna, Irfan, Zinka
i Azra
K}erka Vahida, unu~ad
Suzana i Denis i zet Zlatko
7127-tt
7128-tt
7118-tt
[email protected] SJE]ANJE
SJE]ANJE
Tvoji: nana Raha, tetka Amina i tvoja Ai{a
2473-nd`
SJE]ANJE
SJE]ANJE
ona dragog brata, {uru i
daid`u
FADIL (MURAT)
[EHOVI]
2. 8. 2011 - 2. 2. 2012.
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet, jer si to zaslu`io.
Tvoji: Fadila, [ale, Lela,
Amar, Ismir, Melisa i Isa
Benjamin
7118-tt
na na{u dragu
SALIH - SALKO
DUJSO
Vrijeme prolazi, a `al i
sje}anje ostaje i podsje}a
nas na 4. februar 2006.
godine kada si oti{ao.
Uvijek na{,
Obitelj Dujso
p-77240
HAMDIJA CVRK
4. 2. 1994 - 4. 2. 2012.
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost.
Neka ti dragi Allah, d`.{.,
podari lijepi D`ennet.
Supruga Hanka, sin Elvis
i k}erka Sanela
7029-tt
ZEKIJU
PARLA, ro|.
DERVI[KADI]
4. 2. 2009 - 4. 2. 2012.
S ljubavlju i po{tovanjem,
mole}i Allaha, d`.{., da ti
podari D`ennet.
K}eka Emina, familije Biki} i [ata
7062-tt
Dnevni avaz
SJE]ANJE
[email protected] SJE]ANJE
na na{eg oca, punca i djeda
na na{eg dragog oca, punca i deda
ALIJA (DERVO) HAMZI]
ALIJA HAMZI]
4. 2. 1996 - 4. 2. 2012.
subota, 4. februar/velja~a 2012.
63
Ponosni smo {to smo te imali. @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima.
Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i.
Bol nije u rije~ima ve} u srcu, gdje s ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Tvoji: Fahrida, Jasmin i Ajsel
Tvoji: Maida, Fehim, Alisa i Alem
7124-tt
7123-tt
^etvrtog februara 2012. navr{ava se godina od smrti
Dana, 4. 2. 2012. navr{avaju se tri tu`ne godine kako nije
sa nama na{a voljena
[email protected] SJE]ANJE
na na{eg dragog supruga, oca,
dedu i pradedu
ZORAN [email protected]]
ZEKIJA PARLA,
ro|. DERVI[KADI]
HALILA [email protected]]A
Sje}anje na tebe dio je na{eg
`ivota. Bila si i ostala veliki ~ovjek
i takvu }emo te pamtiti i sa
po{tovanjem spominjati.
5. februar 2007 - 5. februar 2012.
Tvoj plemeniti lik, humanost i
karakterne osobine `ivjet }e
vje~no uz sje}anje.
S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe.
Supruga Hod`i} Bejta sa sinovima i k}erima, te njihovim
porodicama
Brat Miro
7021-tt
7116-tt
Dana, 5. 2. 2012. godine navr{it }e se sedam dana od
preseljenja na ahiret na{eg dragog
POSLJEDNJI POZDRAV
sestri na{eg kolege Muhameda
SJE]ANJE
Hvala za svu dobrotu, plemenitost i
ljubav koju si nam za `ivota
nesebi~no darivao.
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e biti prou~en u nedjelju, 5.
2. 2012. godine u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji.
Odjel tehni~ko-investicionog odr`avanja i izgradnje
Raiffeisen Bank DD BiH
7125-tt
ENVER - VERO ([ABAN)
MUSTAGRUDI]
Tvoji: sin Sead, snaha D`enita i unuka Naida
2470-1nd`
Porodica Kasumovi}
7122-tt
Sutra se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od kada je
preselila na ahiret na{a draga
[email protected] SJE]ANJE
Dana, 4. 2. 2012. godine navr{ava se
6 mjeseci od smrti na{e drage
na brata
Dana, 2. 2. 2012. godine navr{ilo se 6
mjeseci od smrti mog brata
SENADA (SADIJE)
[IBALI], ro|. SMAJI]
EMIRA (HILMIJA)
BJELAK, ro|. SIKIRI]
FADILA (MURAT)
[EHOVI]A
Neka ti Allah dragi da lijepi D`ennet.
Tvoji: suprug Enes, k}erka Fed`ra, djever Samir, jetrva
Erzumana sa djecom Ademom i Kerimom
p-71210
Sje}anja na tebe ne}e nikada umrijeti.
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i rahmet du{i.
Tvoj brat Ibrahim sa porodicom
O`alo{}eni: suprug Lutvija, kao i
ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju poslije podnevnog
namaza u Bakijskoj d`amiji.
7024-tt
p-71104
SJE]ANJE
Dana, 5. 2. 2012. godine navr{it }e se
52 tu`na dana od preseljenja na ahiret
na{e drage supruge i majke
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se osam
tu`nih godina od smrti na{eg dragog i
voljenog
7078-tt
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se 18
godina otkako je preselio na
ahiret na{ dragi
ADNAN (KASIM)
KASUMOVI]
DIKI [email protected]],
ro|. MILI]
S ljubavlju,
Tvoji najmiliji: sin Halid, snaha Izedina - Dina, unuke
Anisa i Amela s porodicom
na na{e drage roditelje
SELIMA (MEHE) [EHI],
ro|. BAJTAL
SAVAN BABI]
Sje}anje na tebe ne}e izblijediti sve dok postojimo mi.
Uvijek }emo te nositi u na{im srcima.
Tvoji najmiliji - supruga Milka, k}erke Snje`ana i
Dragana sa porodicama
2454-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u nedjelju, 5. 2. 2012. u
13.00 sati u ku}i `alosti u
ulici Ahatovi}ka 11.
Molimo Allaha, d`.{., da joj podari lijepi D`ennet.
O`alo{}ena porodica
2443-nd`
MARIJA GREDELJ
i \URO GREDELJ
4. 2. 2007 - 4. 2. 2012.
17. 2. 2002 - 17. 2. 2012.
Zauvijek }ete ostati u srcima i lijepim sje}anjima va{e djece.
[tefica, Jelica i Ivica sa porodicama
6991-tt
SJE]ANJE
na
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina otkako nije sa nama
na{ dragi babo
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom zetu i tetku
SALIH BABOVI]
RA[ID (HAMID) MR[O
15. 3. 1944 - 2. 2. 2012.
Zenica
Utjehe nema, zaborav ne postoji,
samo ogromna tuga onih koji te
vole i ne zaboravljaju.
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet.
Sin Ahmed, snaha Elvira
7117-tt
RA[ID MR[O
RAZIJA MR[O
4. 2. 2011 - 4. 2. 2012.
2. 5. 2010 - 4. 2. 2012.
Neka vam Allah, d`.{., podari D`ennet.
Porodica Dedi}
7126-tt
S velikom tugom se sje}amo na{ih zajedni~ki provedenih
dana. Danas si nas zauvijek napustio i pridru`io se
na{em Haku.
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari D`ennet.
S po{tovanjem i ljubavlju,
Porodica Lukovi} - \ula, Elvedin, D`enana i Sanida
sm-0002043
64
Subota, 4. februar/velja~a 2012.
Dnevni avaz
IN MEMORIAM
SJE]ANJE
na velikog ~ovjeka, uva`enog kolegu i dragog prijatelja
prof. dr. ZLATKO PUVA^I]
prof. dr. ZLATKO PUVA^I]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im srcima.
4. 2. 2010 - 4. 2. 2012.
4. 2. 2010 - 4. 2. 2012.
Uposlenici Zavoda za javno zdravstvo SBK / KSB Travnik
Obitelj Karaka{
p-72270
p-72270
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
DIKI [email protected]]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi i vje~ni rahmet
Kolegice i kolege MUP-a Kantona Sarajevo
Sabra H., Bajrija K. P., Aida K., Indira B., Jasna V., Azra M., Mirsada S., Olgica B. L., Jusuf Z., D`afer H., Ganija M., Omerovi} E., Idrizovi} J., Sejfo S., Miokovi} D.
7131-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj radnoj kolegici
DIKI [email protected]]
Muhamed Budimli}, Edin Zahiragi}, Sanja Petrovi}, Emir Jesenkovi}, Nihada ^omor, Hana Kora}, Samra ^engi}, Lejla Karahasanovi}, Asad
Omerovi}, Bajrija Pripo, Jasna Veraja, Ramiza Mehani}, Tarik Alispahi}, Muamer Bajraktarevi}, Lejla Me{i}, Mubera D`aferovi}, Jasmina
Brajlovi}, Omer Avdi}, Mersud D`ogaz, Adnan ]oso, Nenad Maslek, Branislav Brkovi}, Haris Pintol, Fadil D`ebo, Mand`o Elma, Belma
Ljubu{ki}, Tarik Kula{in, Elvira Begi}, Elvir Vati}
7132-tt
[estog februara 2012. navr{it }e se godina dana od smrti na{e drage mame
SJE]ANJE
na na{u dragu sestru
FATIMA PA[ANOVI], ro|. LALI]
Ni ova godina koja je pro{la, ni naredne koje }e pro}i, ne}e izbrisati ljubav i sje}anje
na tebe, draga na{a mama.
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 5. februara 2012. godine u 13.00 sati u ku}i `alosti,
ulica Juraja Najtharta br. 13/IV (Nova Breka).
Tvoja djeca Tahir i Asim sa porodicama
2445-1nd`
VAHIDA IMAMOVI]
4. 2. 1951 - 4. 2. 2012.
Sestre Suada i Aida sa porodicama
7076-tt
Dana, 4. februara 2012. navr{ava se osamnaest godina otkako su preselili na ahiret na{i najmiliji
Dana, 2. 2. 2012. godine navr{ilo se 40 tu`nih i bolnih dana otkako je na ahiret preselio
na{ voljeni otac i dedo
HAZIM (DERVE) MAHI]
Tu`no je pomiriti se sa sudbinom da si nas napustio.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 4. 2. 2012. godine u 14.30 sati u
d`amiji Hrasno.
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: sinovi Senad i Samir, snahe Semra i Sanja i voljena unu~ad Benjamin,
7115-tt
Ena, Nadija i Lamija
MIRSAD (IBRO) SPAHI]
4. 2. 1994 - 4. 2. 2012.
i
SELMA (IBRO) SPAHI]
4. 2. 1994 - 4. 2. 2012.
Draga djeco, ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina, tuga i vje~no sje}anje. Sretni smo
{to smo vas imali, a zauvijek tu`ni {to smo vas izgubili.
Neka vam Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet.
2439-nd`
Va{i: otac Ibro, majka Hava, sestra Mirsada i zet Juso
Dnevni avaz
subota, 4. februar/velja~a 2012.
65
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj kolegici
DIKI [email protected]]
Odjeljenje za kriminalisti~ku tehniku, forenziku i KDZ MUP-a Kantona Sarajevo
7142-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
na{oj dragoj i voljenoj majci, supruzi i baki
DRAGICI POPADI]
DRAGICA POPADI], ro|. ]OROVI]
Te{ko je prihvatiti stvarnost da te vi{e nema.
Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte.
Odlazi{, ali }e{ uvijek ostati u na{im srcima.
Ovo mo`da jeste posljednji pozdrav, ali nije opro{taj.
@ivje}e{ u nama dok `ivimo i mi.
Volimo te najvi{e na svijetu.
Tvoji: svekrva Ljubica, djever Vladimir, jetrva Dobrila, Dunja i Anja
Tvoja Dunja, Miki, Milimir i Jelena Popadi}
2489-1nd`
2489-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj
dragoj sestri~ni i rodici
DRAGICI POPADI]
DRAGICA POPADI], ro|. ]OROVI]
Hvala za tople i ljudske zajedni~ke trenutke.
Porodica Purkovi}
Od obitelji Musa - tetka Olga, ro|aci Darija, Darko sa obiteljima
2489-1nd`
2489-1nd`
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselila na{a draga
POSLJEDNJI POZDRAV
voljenoj k}erki, sestri i tetki
EMINA RESI], ro|. ^USTI]
DRAGICA POPADI], ro|. ]OROVI]
@ivimo sa lijepim uspomenama i sje}anjem na tebe, tvoju plemenitost i tvoja
dobra djela.
Zaborav ne postoji, samo tuga i beskrajna ljubav za tobom ispunjava prazninu za tobom.
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
@ivje}e{ vje~no u na{im srcima.
Hvala ti za dane koje si bila sa nama.
Tvoji najmiliji: suprug Rizah, k}erka Enisa i sin Salahudin - Dino
7143-tt
Majka Bo`ica, sestra Dijana i sestri} Rado{
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se deset tu`nih godina od smrti na{e
drage supruge, majke, svekrve, nene, sestre, svastike, zaove i tetke
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em voljenom suprugu, ocu i dedi
NERMINA ([email protected])
SEFO, ro|. ZILI]
SALIHU BABOVI]U
Lako te bilo voljeti, te{ko izgubiti,a
najte`e bez tebe `ivjeti.
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: Nurka, Kenan, Vildana, Merima, D`ana
i Mak
83-1ze
Pro{la je godina kako nije sa nama
SABAHUDIN DURAKOVI]
profesor historije
2002 - 2012.
Nedostaje{ u zbornici, u~ionici,
na seminaru, na stru~nom aktivu.
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju u na{im
srcima, draga na{a Nerma!
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i
veliki rahmet.
Nedostaje{ u~enicima, nedostaje{
kolegama.
iz Stoca
Vole te tvoji najmiliji
2489-1nd`
Aktiv nastavnika / profesora historije Kantona Sarajevo
2488-1nd`
ptt
Dana, 4. 2. 2012. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg
dragog
HATA (HUSO)
^AU[EVI],
ro|. POPOVAC
NESTOR VARAGI] NECO
1924 - 13. 12. 2011.
4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.
Uvijek }emo u na{im srcima ~uvati tvoj
lik i tvoju dobrotu.
Tvoja djeca - Ajkuna, Alija, Zineta, Izeta, Meho, Munira, Fahira
Zaborav ne postoji, postoji samo ljubav koju smrt ne
prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i...
Tvoje k}erke Jadranka, Dubravka i Mirela, zetovi
Mirsad, Sini{a i Muhamed, unu~ad Ajla, Anja, Ema,
Hanan i Emir
Volimo te!
FADIL (MURAT)
[EHOVI]
Tevhid }e se prou~iti dana, 5. 2. 2012. godine, u nedjelju, u 13.00
sati u ku}i, Doglodi - Uglje{e Uzelca 53.
Molimo Allaha, d`.{., da joj podari lijepi D`ennet.
7139-tt
2486-1nd`
Vrijeme prolazi, dani vi{e nisi isti, a
sje}anja na tebe su jo{ svje`a i veoma jaka.
Sva ljudska dobrota, ponos i plemenitost
bila je u tebi. Kao takvog }emo te nositi u
na{im srcima i ~uvati od zaborava.
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji drugovi i prijatelji: Hrapa, Amir, Boro, Avdija, Nezir,
Fahro, \oko, Zeba
2484-1nd`
66
Subota, 4. februar/velja~a 2012.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV
mom bratu
SALIHU
BABOVI]U
DIKI
[email protected]]
Porodica Tabakovi}:
Ajkuna, Mido, Begajeta Seka, Melisa i Emir
p-71101
Dragi burazeru, ostat }e velika
praznina u mom srcu bez tebe,
bol i tugu ne mogu sakriti i zato molim Allaha, d`.{., da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoj brat Ada s porodicom
83-ze
Dana, 4. 2. 2012. navr{avaju
se ~etiri tu`ne godine otkako
je preselio na ahiret na{ dragi
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj snahi i
daid`inici
Danas, 4. februara 2012.
navr{ava se 11 godina
otkako sa mnom nije moj
tata
]AMIL (MUJO)
ORU^
DIKI
DIKA
[email protected]],
ro|. MILI]
NEDIM - EDO
(MEHMEDA)
SIDRAN
POSLJEDNJI SELAM
Godine prolaze, sje}anje na tebe ostaje. U na{im srcima
vje~no voljen, u mislima nikad zaboravljen.
Molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet.
Tvoji: sin Zajko, snaha Mevlida, unuke Amra i Amira, zet
Asad i praunuk Faris.
Od djevera Ned`ada
i jetrve D`enete
Red`epovi}
Mirno spavaj na{a draga
vilo.
Tvoji: D`enana, Samra,
Alma i Sa{a
Puno mi nedostaje{,
Tvoj sin Nihad
7145-tt
7147-tt
2490-1nd`
2485-1nd`
(1947 - 2011)
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
POSLJEDNJI SELAM
voljenoj snahi
voljenoj sestri
DIKA [email protected]], ro|. MILI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., da lijepi D`ennet.
Svekrva Umihana i zaova Emira
7146-tt
POSLJEDNJI SELAM
DIKA [email protected]], ro|. MILI]
voljenoj
Nema rije~i na ovom svijetu koje mogu iskazati moju bol.
Od brata Muhameda sa porodicom
7149-tt
SJE]ANJE
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog
dede, oca i supruga
DIKI (HAMEDA) [email protected]], ro|. MILI]
Neizmjerna tuga i bol nakon gubitka tebe, samo }e jo{ vi{e potaknuti neizbrisiva
sje}anja na tebe, sa saznanjem da }e Svemogu}i biti sretan u susretu s tobom.
EMIN ([E]O) KOLAR
Uvijek }e{ biti u na{em srcu i sje}anje na tebe nikada ne}e izblijediti...
Zauvijek tvoji - suprug D`ermin i sin Dino
Tvoji: supruga Zlatka, sin Zijad i unuci Ervin i Irma
7148-tt
2498-1nd`
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se sedam
godina od kada nas je napustio na{
dragi
Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina kako je preselila na ahiret
na{a draga
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju
[email protected] GRANILO, ro|.
VOLODER
RASIM (]AMIL) DEDI]
MIHAJLU ^OBELI]U
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Supruga Zehrija, sinovi Amir i Samir, snahe Dajana i
[ejla, unu~ad Benjamin i Tea.
Svu dobrotu i ljubav koju si nam pru`ila
~uvamo u na{im srcima i ostat }e tako
sve dok `ivimo.
Murisa i Dragan Jovanovi}
7144-tt
sm-0002050
Tvoji: Indira, Emir, Lejla, Manuela, Kenan, Fuad, Edin, Dolores,
Gabi, Rebeka i zet Husein
2494-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede
ISMET (HAMDIJE) ZEJNELAGI]
1950 - 2003.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek u na{im srcima. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Lako te je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a najte`e bez tebe `ivjeti. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Vje~no zahvalni i uz du`no po{tovanje,
Tvoji najmiliji - supruga \ulizara, sinovi Suad i Denis sa porodicama
2499-1nd`
Dnevni avaz
subota, 4. februar/velja~a 2012.
67
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
EMINA SINANOVI], ro|. SMAJI[
preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. februara 2012. godine u 67. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine u 15.00 sati na mezarju Ravne Bakije.
[email protected][]ENI: suprug Re{ad, sinovi Zijah i Nihad, bra}a Muhamed i [a}ir, sestra Munira, snahe
Fatima i Jelena, brati}i Adnan i Denis, sestri~na Harisa, teti}i Alija i Senad, djever Nijazija sa
porodicom, te porodice Sinanovi}, Smaji{, Kaliman, U{tovi}, Lazovi}, @eljo, Spahovi}, Abdagi},
Demirovi}, Drugovi}, Pepeljak i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Lu~evica, ul. O~aktanum.
No035909
had`i SEDIKA VELI], ro|. KUNTO
preselila na ahiret u petak, 3. februara 2012. godine u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine u 13.30 sati na gradskom
groblju Bare.
[email protected][]ENI: sestre [efika Sirbubalo i Fatima Amer, sestri}i Ahmed Sirbubalo,
Emir Sirbubalo i Muhamed Amer, zet Abdurahim Amer, snahe Dubravka, \uka i
Tatjana, sestrina unu~ad Anur, Dijana, Zlatko i Adi, porodica Veli}, kom{inica
Nasiha, ostale kom{ije, rodbina i prijatelji
No035907
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u Carevoj d`amiji.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
HARIS (RAMIZ) RAHMANOVI]
ESAD (MUSTAFE) BE^EVI]
preselio na ahiret u petak, 3. februara 2012. godine u 47. godini.
preselio na ahiret u petak, 3. februara 2012. u 57. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: majka Zineta, sestra Hatid`a Brki}, zet Ahmed Brki}, sestri} Emir, sestri~na Amra, tetke Azemina Hod`i} i Jasminka Berberki} sa porodicama, te porodice Rahmanovi}, Brki},
Mulahasanovi}, Herenda, Hod`i}, Berberki}, ]atovi}, Ali{ah, Nuspahi}, Grci} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Trg me|unarodnog prijateljstva br. 4/III.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 6. februara 2012. godine u 14.00 sati na gradskom
groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati.
[email protected][]ENI: supruga Lidija, k}erke Mirna i Mia, sestra Amira, nevjesta Jasna, zet
Sulejman, brati~ne Azra i Amra, sestri} Tarik, sestri~na Hana, ro|ak Nusret, porodice
Be~evi}, Tabakovi}, Veli}, Merd`o i ostala rodbina i prijatelji
405-mo
No035908
Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{a draga
DRAGICA POPADI], ro|. ]OROVI]
iznenada preminula dana 2. 2. 2012. godine u 57. godini.
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se dana 4. 2. 2012. godine u 13.00 ~asova na Gradskom groblju Donji Miljevi}i.
Povorka polazi ispred kapele.
[email protected][]ENI: suprug Milimir, sin Mi{o, snaha Jelena, unuka Dunja, majka Bo`ica, svekrva Ljubica, sestra Dijana, sestri} Rado{, te porodice: Popadi}, ]orovi}, Purkovi}, Andri},
2489-1nd`
Kulu{i}, ]uk, Kaji}, \ur|evi}, Vu~ini}, Jovi~i}, Musa, Kapikul, Bjelica, Stergar i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, kom{ije i prijatelji.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo porodicu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
Dana 29. 1. 2012. godine nakon kra}e bolesti u 86. godini u Holandiji je preminula
had`i SAJA (MUJO) RAMOVI], ro|. TRNOVAC
preselila na ahiret u petak, 3. 2. 2012. godine u 86. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 4. 2. 2012. godine poslije ikindija-namaza u haremu
Begove d`amije, a sutradan, 5. 2. 2012. godine obavit }e se ponovno klanjanje i ukop u
haremu d`amije u Prigrad`anima Selakovac kod Mostara.
[email protected][]ENI: snaha Fahira, k}eri Badema, Alema, Nafija, Ramiza i Zumreta, zetovi
Osman, had`i hfz. Ismet, Rifat, Mustafa, brat Meho, zaova Seida, unuci, praunuci, brati}i,
sestri}i i sestri~ne, porodice Ramovi}, Omerika, Spahi}, Ni{tovi}, Bo{njak, Humo,
7150-tt
Trnovac, Kajan i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
HURMETA (KARAMOVI]) JUGO
Uz veliku bol i gubitak, nikad pre`aljenoj svekrvi, neni i praneni.
Posljednju su}ut
Snahe Catharina Belia i Hallebeek Jugo i Zorica Jugo sa obiteljima.
p-88104
68
Subota, 4. februar/velja~a 2012.
Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
SUBHIJA (SULJO)
OMANOVI], ro|. PIRGO
preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. 2. 2012. godine u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. 2. 2012.
godine u 13.00 sati na gradskom mezarju
Vlakovo.
[email protected][]ENI: k}erka Nina, sinovi
Adnan i Admir, snahe Edina, Maida i Alma, unu~ad Zlatan,
Me{a, Selma, Zlatan i Adi, praunuka Tajra, te porodice Omanovi}, Pirgo, Selimovi}, Delali}, Mujagi}, Kanji}, Karahasanovi},
Avdi}, Handovac, [ukali}, Maksi}, Gerin, Begi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Hrasno.
Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare „AS“ Hrasno sa polaskom u 12.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
U srijedu, 1. 2. 2012. godine tiho se ugasio `ivot na{e dobre, mile i
drage
LJUBICE (MILO[A)
AVRAMOVI], ro|. BIJELI]
Po vlastitoj `elji bi}e sahranjena u naju`em
krugu porodice i prijatelja na porodi~nom
groblju u Br~kom, s molbom za tiho
sau~e{}e.
Sahrana }e se obaviti u subotu, 4. 2. 2012.
godine u 15.00 ~asova.
S BOLOM U DU[I, ZAUVIJEK NJENI: k}erka Borislava,
sestra Vera, sestri~na Jelenka, unuka Jelena, zetovi Franz i
Anton, porodice Bijeli} - Batas, Avramovi}, Nikoli}, Schürbrock,
Knol i druga rodbina i prijatelji
Ku}a `alosti: ul. Josifa Pan~i}a br. 10, Br~ko
111
... za ovaj trenutak - pripremite se (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i
poznanike da je na{a draga
NAZA (SMAILA)
ANDELIJA, ro|. SPAHI]
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i
kom{ijama da je na{ dragi
dr. ENES RIBI]
preselila na ahiret u petak, 3. februara
2012. godine u 74. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara
2012. godine u 13.00 sati na mezarju Mirjanovi}i - Ustikolina.
[email protected][]ENI: suprug Muharem, sinovi
Izet i Enver, k}erka [efika, snahe Eldina i
Nermina, unuci Nihad, Fikret i Tarik, unuka Anida, bra}a Muharem, Salko i Ibro, te porodice: Andelija, Spahi}, Dudo, Bublin,
Zahirovi}, Ba{i}, Karovi}, Sakala{, Borovina, kao i ostala brojna
rodbina, prijatelji i kom{ije.
RAHMETEULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 2495-1nd`
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da
je na{ dragi
SALIH (SMAJO) BABOVI]
iznenada preselio na ahiret 2. 2. 2012. godine u 68. godini.
D`enaza-namaz }e se klanjati ispred
^ar{ijske d`amije u Zenici, u subotu, 4. 2.
2012. godine poslije podne-namaza.
Ispratna dova }e se u~iti u ku}i
o`alo{}enih u ulici Crkvice br. 40.
Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije, a ukop }e se obaviti na gradskom groblju Pra{nice.
[email protected][]ENI: supruga Nurka, sin Kenan, k}erka Vildana, snaha
D`ana, unuk Mak, brat Abdulah i snaha Mida, sestre Hajra i Bahra, te
porodice: Babovi}, Red`i}, Turkovi}, Ov~ina, Muja~i}, Tanovi}, Zili},
Grahi}, Jaganjac, ^amo, ^engi}, Babaji}, Ka~amakovi}, Lukovi},
83-ze
Ga~i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
preselio na ahiret dana 2. 2. 2012.
godine u 74. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 4.
2. 2012. godine iza ikindija-namaza u Jezeru kod Jajca.
[email protected][]ENI: supruga D`emila, djeca Sajma i Nihad,
snaha Nadira, zet Senad, unu~ad D`ana, Zerina, Nedim,
84-ze
Enida i Nejra
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{
dragi
RIFAT (BE]IRA)
BEGLEROVI] - MEDO
iz Banja Luke
preselio na ahiret 30. januara 2012. godine u 75. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 6. februara 2012. godine u
B. Luci, u haremu d`amije Kazaferije - Mala ^ar{ija u 15.30 sati.
[email protected][]ENA supruga Munira - Seka
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
7119-tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
DURMO (MEHMED)
[email protected]]
iznenada preselio na ahiret u srijedu, 1. februara 2012. godine u 75. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara
2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred Doma kulture u [vrakinom Selu u
12.15 sati sa zaustavljanjem ispred Bitumenke u Ned`ari}ima, do
groblja i nazad.
[email protected][]ENI: supruga Raza, k}eri Amra i Jesenka, zet Enes,
unuci Adi i Alen, bra}a Numo i Rifet, sestre Behka i Mejra, porodice Hod`i}, Kanli}, Mujak, ]ato, Bra{ni}, Gazibara, te brojna
rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Istiklal na
Otoci.
111
NAZIFA DURAK, ro|. HAMZA
Obavje{tavamo rodbinu i
prijatelje da je na{ dragi
BAJRO IBRI]
preselio na ahiret 29. 1. 2012.
godine u 65. godini.
D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 5. februara 2012. godine u 14.00
sati u Srebreniku na groblju ]ehaje.
[email protected][]ENI: sestre Zineta i Fatima
7135-tt
S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
preselila na ahiret dana 2. 2. 2012. godine
u 88. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. 2. 2012.
godine, na mezarju u Banja Lu~ici - Kaljina u 13,00 sati poslije podne-namaza.
Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i
`alosti, Hotonj IV, br. 55 - Vogo{}a.
Prijevoz obezbije|en iz Ilija{a u 10.00 sati sa stajanjem u Semizovcu, Vogo{}i,
Hotonju, Kobilja Glava i Vije}nica.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. - ELFATIHA
[email protected][]ENI: sinovi Ekrem, Vahid, Vehid i Ramo, k}eri Fata,
Fadila i Uma, snahe Hava, Fatima, Ramiza, Alema, Mirzeta i Selma, zetovi Akif, Kasim i Suad, unu~ad Enes, Sahrudin, Hanka,
Aldijana, Burhadin, Sad`ida, Sanel, Almir, Enver, Esad, Ensa,
Evira i Alma, praunu~ad, brati}i, brati~ne i amid`i}i, te porodice
Durak, Hamza, Kerla, Dervi{evi}, Devi}, Lon~ar, Hasanovi}, Selimovi}, Avduki}, Abad`ija, Turbi}, [urkovi}, Bajri}, ]akal, Kulo, ]omaga, ]atalovi}, Grbo i [abi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
p-71320
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
ENVER - HALID (SAKIB) BE[IROVI]
preselio na ahiret dana 1. februara 2012. godine u 19.50 sati u 60. godini.
Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Vikaljske d`amije u ponedjeljak, 6. februara 2012. godine, (14. Rebi-l-evvel) u 11.45 sati, a ukop
na mezarju Kalebi}i.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
[email protected][]ENI: supruga Refija, k}erka Elvira, sin Elvir, zet Midhat,
unuk Azur, bra}a Fadil, [emsudin i Izudin, snahe Jeanette i Katrin,
brati} Danny,
brati~na Sabina, porodice Be{irovi}, Husejinovi}, Pekmezovi}, Tulumovi}, Kamberovi},
Ni{i}, Ibri}, Mujki}, Avdi}, Alji}, [e~i}, Ajanovi}, Bulbul, Lamorski, Radovanovi},
Be{i}, Vejzovi}, Velagi}, Pekari}, Alihod`i}, Hanifi}, Sinanovi}, Juki} i ostala
2012-tz
mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
DIKA (HAMED) [email protected]], ro|. MILI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. 2. 2012. godine u 46. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. 2. 2012. godine u 15.00 sati na mezarju
Grli}a Brdo.
[email protected][]ENI: suprug D`ermin, sin Dino, otac Hamed, majka Adila, brat
Muhamed, snaha Aida, brati} Hamza, brati~na Amna, sverkva Umihana,
zaove D`enana i Emira sa Samrom i Almom, djeveri i snahe sa porodicama,
amid`e i tetke sa porodicama, daid`a i daid`inice sa porodicama, te porodice
Red`epovi}, Mili}, Efendi}, Begovi}, Tahmaza, Deverovi}, ^au{evi}, E{pek,
Alihod`i}, Potura, ]utuk, Bujak, [ikalo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15.00 sati) u d`amiji ^obanija.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
POSLJEDNJI SELAM
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
DIKA [email protected]]
[email protected] ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Neka ti Allah podari lijepi D`ennet.
Od tetke Zemke, porodice Su}eska, Bahto i Aganovi}
7151-tt
POKOPNO DRU[TVO
""B
AKIJE"
BAKIJE"
SARAJEVO
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i
prevoz umrlih iz Zapadne Europe
specijalnim pokopnim
vozilima i organizuje
d`enaze na teritoriji BiH.
fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po
najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu
organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i
Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz
inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog)
obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj
lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske
okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon:
033 712-800, fax: 033 712 801.
oglasi
Dnevni avaz
subota, 4. februar/velja~a 2012.
69
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 080624 11 P
Mostar, 17. 01. 2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 094836 11 P
Mostar, 20. 01. 2012. godine
OGLAS
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d.d., protiv tu`enog FERDO
KELENTRI] nastanjen u Grudama, Sovi}i, radi isplata duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog
nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na
obvezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i oglasne plo~e suda.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na
osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enom FERDI KELENTRI], sa
tu`benim zahtjevom koji glasi:
„Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 6.042,22 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 24. 12. 2010. godine, pa do kona~ne isplate te naknaditi tu`itelju tro{kove postupka a sve u roku od 30 dana od pravomo}nosti presude i pod prijetnjom ovrhe.“, koju pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu
u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (^l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s
~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor
mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih
osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP
FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti
ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok
saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d.d., protiv tu`enih NEVENKA KAVI], nastanjena na adresi Kosovske djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133
Banja Luka, radi isplata duga, pa kako sud istim na adrese tu`enih nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to
sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz
i Oglasne plo~e suda.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana
182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enim NEVENKA KAVI], nastanjena na adresi Kosovke djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka, sa
tu`benim zahtjevom koji glasi:
„Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 20.772,05 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 01. 2011. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate duga, kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe“, koju pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom
broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (^l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono
{to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet
spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate
tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71.
ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP
FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti
tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev
- Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH).
Sudija
Mediha Bo{kailo
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 Mal 033884 11 Mal
@ivinice, 11. 01. 2012. ogdine
Sudija
Mediha Bo{kailo
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mals 047622 05 Mals
Tuzla, 17. 01. 2012. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, protiv tu`ene Me{kovi} Fadile, Ciljuge bb @ivinice, radi duga v.sp.
100,20 KM, pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz.
Tu`beni zahtjev glasi:
„Obavezuje se tu`ena Muj~inovi} Almasa da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 100,20
KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 26. 07. 2008. godine, kao dana dospije}a
obaveze, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka (taksa na tu`bu, taksa na presudu,
tro{kovi objave u dnevnom listu), a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.“
Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su:
Ra~un broj 18711 u iznosu od 100,20 KM i uputnica za hitnu radiolo{ku dijagnostiku.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor, da sud na
osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu
u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (^l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s
~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/03 i 73/05).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor
mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih
osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP
FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti
ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok
saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti
tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH).
Stru~ni saradnik
Tarik \ug
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Asmira Be{i}, u pravnoj stvari tu`ioca „Omega“ d.o.o.
@ivinice, ul. II Kraji{ke br. 23., protiv tu`ene Mujkanovi} Amela iz Tuzle, Grabovica Donja, br. 198.,
vl. TR „Din“, ul. Vukovarska bb do br. 10. Tuzla, radi naplate duga, v.s. 272,68 KM
OBJAVLJUJE OGLAS
(dostava tu`be na odgovor)
Dana 07. 06. 2006. godine tu`ilac je podnio ure|enu tu`bu protiv tu`enog radi naplate duga, predla`u}i dono{enje presude kojom }e se obavezati tu`ena da tu`iocu na ime duga isplati iznos od 272,68
KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 10. 2004. godine kao dana padanja u docnju pa do
isplate, kao i iznos na ime tro{kova parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude
pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, istovremeno predla`u}i dono{enje presude zbog propu{tanja
ukoliko se steknu zakonom predvi|eni uslovi.
Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na dogovor shodno odredbi ~l. 69. ZPP-a FBiH. Tu`ena je
du`na najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, u tri istovjetna primjerka. (~l. 70. st. 1. i ~l. 334. st. 5, ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne
osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni
zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 2. ~l. 71. st. 1. ZPP-a FBiH).
Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74.
stav 1. ZPP-a FBiH).
Kad tu`ena, kojoj je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se
usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan
(~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te isti obavje{tava da
priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
STRU^NIN SARADNIK
Asmira Be{i}
70
Subota, 4. februar/velja~a 2012.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Ps 031706 11 Ps
Biha}, 24. 01. 2012. godine
Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Senji D`afi}u, u pravnoj stvari tu`itelja „ATACO“ d.o.o Mostar, zastupan po punomo}niku Leko Jozi, advokatu iz [irokog Brijega, protiv tu`enika
„MES-TRADE“ d.o.o. - Cazin, ul. Bra}e [ehida b.b., radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav
3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem
tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta,
objavljuje sljede}i;
OGLAS
Dana 26. 05. 2011. godine, tu`itelj „ATACO“ d.o.o. - Mostar, zastupan po punomo}niku
Leko Jozi, advokatu iz [irokog Brijega, podnio je tu`bu protiv tu`enika „MES-TRADE“
d.o.o. - Cazin, radi isplate. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enike na isplatu duga u iznosu od 18.367,67 KM, po osnovu isporu~ene, a nepla}ene, robe, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka a sve u roku od 30 dana od
dana dono{enja presude.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama DNEVNI AVAZ i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`enik da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`ni, najkasnije u roku od
30 dana, dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno
naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li
priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se
tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`enik, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje
presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e
donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je
tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
SUDIJA
SENJA [email protected]]
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 054713 09 Mal
Mostar, 13. 01. 2012. godine
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja
UniCredit bank dd Mostar, protiv tu`enog Marko Gali}, temeljem ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu:
ZPP), budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje
sljede}i:
[email protected] ZAHTJEV
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 Mal 019899 10 Mal
@ivinice, 10. 01. 2012. godine
OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a FBiH, tu`enom se dostavlja presuda
Op}inski sud u @ivinicama, stru~ni saradnik Tarik \ug, u pravnoj stvari tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, protiv tu`ene Bejti} Aji{e iz @ivinica, ul. Bi{inska bb radi duga, v.sp. 221,40 KM, van rasprave dana 28.
12. 2011. godine donio je sljede}u
PRESUDU
- Zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, pa se obavezuje tu`ena da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 221,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. 07. 2006. g. kao dana dospije}a duga pa do isplate, kao i da tu`itelju na ime
tro{kova parni~nog postupka isplati iznos od 180,00 KM, a sve u roku do 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Stru~ni suradnik
Tarik \ug
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali protiv iste mo`e podnijeti prijedlog za
povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana, ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat.
Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
Dana 14. 07. 2009. godine tu`itelj UniCredit bank dd Mostar podnio je tu`bu protiv
tu`enog Marko Gali} radi isplate. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e
tu`enog obvezati da tu`itelju isplati dug u ukupnom iznosu od 325,53 KM sa zz kamatom
po~ev od 14. 07. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga, kao i nadoknaditi tro{kove postupka sa zz kamatom od dana dono{enja presude do isplate sve u roku
od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevni avaz) i na oglasnoj
plo~i Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od
30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno
naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje
ili osporava tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih
se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stavak 2. ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje
presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e
donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je
tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Stru~ni saradnik
Lana Kukolj
oglasi
Dnevni avaz
Obavijesti o smrti, sje}anja, posljednje
pozdrave i zahvale mo`ete predati u
68 poslovnica BH Po{te, u 46 gradova BiH
SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA
subota, 4. februar/velja~a 2012.
Uz minimalnu doplatu
smrtovnice, posljednje
pozdrave i sje}anja
objavit }emo
i na portalu
„Dnevnog avaza“
www.dnevniavaz.ba
71
72
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
sport
NSBiH Sastanak Komiteta i predstavnika FIFA-e i UEFA-e s klubovima
Premijerliga{i prihvatili
formiranje
udru`enja
[unji} i slu`beno u Zorji,
[unji}: Ugovor na dvije godine
Kona~no potvr|en transfer
Uskoro }e biti formiran prijedlog, a potom i inicijativni odbor za realizaciju projekta
Zrinjskom 50.000 eura
Na ovom igra~u mostarski klub je prije
godinu i po ve} zaradio 90.000 eura
Transfer nogometa{a Zrinjskog Tonija [unji}a u
ukrajinsku Zorju napokon je
realiziran. Iako se Slaven
Musa davno pomirio da }e
ostati bez 23-godi{njeg odbrambenog igra~a, kojeg nema
od tre}eg dana priprema,
slu`bena potvrda transfera
ipak se ~ekala sve dosad.
Napokon, Zorja je na svojim
internetskim stranicama potvrdila da je [unji} uspje{no
pro{ao lije~ni~ki pregled,
nakon ~ega je dvogodi{nji
ugovor i slu`beno postao
va`e}i.
[unji}a je ugovor za Zrinjski vezao do kraja sezone,
a na ovom transferu mostarski klub zaradit }e 50.000
eura. Ina~e, „Plemi}i“ su na
[unji}u ve} zaradili skoro
90.000 eura u ljetnom prijelaznom roku 2010., kada je
oti{ao na pla}enu posudbu u
belgijski Kortrijk.
[unji} je peti igra~ nakon
Vlade Zadre, Mladena
@i`ovi}a, Samira Dure i Pavla Su{i}a koji je napustio
Zrinjski u zimskom prijelaznom roku. U rubrici „do{li“
za sada su Kristijan Ive{i}
(Travnik), Milan Muminovi} (Slavija) i Dario Kri{to
([ibenik).
Ma. P.
Snijeg ponovo protiv fudbala
Borac opet bez utakmice
Prvi susret Banjalu~ani }e igrati tek 12. februara
Nakon {to su im vremenske neprilike onemogu}ile
prijateljsku utakmicu sa Proelterom iz Tesli}a tokom priprema u Banji Vru}ici, fudbaleri Borca ponovo su morali da otka`u jedan kontrolni me~. Umjesto susreta sa
ekipom BSK-a, planiranog za
danas, izabranici Velimira
Stojni}a odradit }e trening.
- U svemu treba gledati samo ono pozitivno, a to je da je
ovaj snijeg idealan za vje`be
na odr`avanju kondicije. [teta
{to nismo u mogu}nosti da
malo radimo i sa loptom, ali
je opasnost od povreda prevelika - obja{njava Stojni}.
Nakon {to su prije sedam dana savladali Modri~u
sa 1:0, Banjalu~ani }e narednu provjeru imati tek nakon {to otputuju na petnaestodnevne pripreme u
Me|ugorje.
- Tu smo planirali {est utakmica, a ve} su poznata prva
~etiri rivala. Na put kre}emo
u ~etvrtak, 9. februara. U nedelju }emo igrati protiv Mladosti iz Gacka, tri dana kasni-
Stojni}: Niz utakmica u
Me|ugorju
je protiv sarajevskog Olimpica, 18. februara sa ma|arskim
Pe~uhom, a 20. sa Sarajevom.
S Olimpicom, Pe~uhom i Sarajevom }emo igrati po dvije
utakmice, jer }e prije podne na
teren istr~ati jedan tim, a poslije podne drugi. Ostala su jo{
dva termina - dodaje strateg
Banjalu~ana.
Ina~e, od ju~e je na treninzima Borca prisutan i Mladen Lu~i}, nekada{nji ~uvar
mre`e Slavije i Olimpica, s
kojim je dogovorena dvoS. K.
godi{nja saradnja.
Otkazani turniri u ^itluku
i [irokom Brijegu
X Zbog obilnih snje`nih padavina, organizatori su
otkazali nogometne turnire u ^itluku i [irokom Brijegu.
Na Brotnjo kupu od ju~er do sutra trebali su nastupiti
mostarski Zrinjski, Zagreb, GO[K Gabela i doma}in. U
[irokom Brijegu snage su trebali odmjeriti Rijeka, Cibalia, Hrvatski dragovoljac i [iroki.
Sa sastanka: Administracija Saveza pripremit }e detaljan prijedlog
Sastankom s ~lanovima
Komiteta za normalizaciju
Nogometnog saveza BiH i sa
predstavnicima klubova Premijer lige BiH, emisari
FIFA-e i UEFA-e Eva Paski-
Dok su prekju~er s
~lanovima Komiteta raspravljali o dosada{njem napretku u usagla{avanju statuta
na svim nivoima fudbalske
vlasti u BiH, Benc i Paskije
Sponzor lige bit }e
telekom operater
Kada je rije~ o sponzoru Premijer lige, Savez je
informirao klubove da preduzima odre|ene korake
da osigura ugovor za sezonu 2012/2013. Do sada su
obavljeni pregovori sa tri
operatera mobilne telefonije („BH Telecom“,
„Eronet“ i „M:tel“), a jedna od tih kompanija vjerovatno }e biti i sponzor
lige.
Sponzorstvo bi trebalo
osloboditi klubove pla}anja
slu`benih lica utakmica,
~ime bi oni u{tedjeli i do
50.000 KM.
je (Pasquier) i Marsel Benc
(Marcel Benz) zavr{ili su
dvodnevnu posjetu Bosni i
Hercegovini.
ju~er su `eljeli opipati puls
premijerliga{kim klubovima i ~uti njihova mi{ljenja o
ideji o formiranju udru`enja
(Foto: S. Saletovi})
Klubovima po 16.815 eura
Jo{ jedna dobra vijest
za klubove. Na sastanku je
obznanjeno da }e premijerliga{i uskoro dobiti po
16.815 eura za razvoj
omladinskog fudbala. Sredstva dolaze iz Fonda solidarnosti UEFA-e, a
odnose se na sezonu
2010/2011.
klubova po uzoru na druge
evropske zemlje, koje bi u
budu}nosti na{lo mjesto i u
Evropskoj asocijaciji klubova.
Generalna ocjena sa sastanka, kojem su prisustvovali
predstavnici 15 klubova, je
da su bh. premijerliga{i, u
na~elu, saglasni s formiranjem udru`enja, ali da bi se
o tome trebalo detaljnije razgovarati kada se pripreme
odgovaraju}i prijedlozi. Za to
je zadu`ena administracija
Saveza.
Prijedlog bi trebao biti
gotov u narednih dvadesetak
dana, a sadr`avat }e pravni
oblik, ciljeve, prava i du`nosti, uskla|enost sa Statutom
NSBiH i nacionalnim zakonodavstvom te osniva~ima i
pitanju ulaska ili izlaska iz lige.
Kada prijedlog bude preciziran, odr`at }e se novi sastanak Komiteta s klubovima, na kojem }e se formirati inicijativni odbor za realizaciju projekta.
M. T.
Dr`ava }e klubovima otpisati kamate?
Ju~er se govorilo i o milionskim dugovima klubova
kada je rije~ o porezima i
ostalim da`binama prema
dr`avi zbog kojih je egzistencija premijerliga{a sve
ugro`enija. Na{i klubovi ve}
godinama licencu za nastup
dobivaju isklju~ivo zahvaljuju}i reprogramima dugova, ali
oni se, u su{tini, iz sezone u
sezonu sve vi{e gomilaju, bez
naznaka da }e se ne{to promijeniti, jer novca za njihovo pokrivanje nema.
No, ipak bi se ne{to moglo desiti. Komitet je ju~er,
naime, obavijestio klubove
da im putem nadle`nih organa poku{ava ne samo pomo}i u reprogramiranju dugova nego i da poku{ava
izboriti otpis dijela dugova.
- Pri~a je davno pokrenu-
ta. Treba poku{ati rije{iti
probleme sportskih kolektiva. I dr`avni organi svjesni
su da je ta dugovanja te{ko
izmiriti i da klubovima prijeti bankrot. S druge strane,
imamo iskustva zemalja iz
susjedstva, gdje su se nalazili na~ini da se ti problemi rije{e. [to je najva`nije, i ovdje postoji spremnost za to, od
klubova preko NSBiH pa do
dr`avnih organa.
Od mogu}ih rje{enja,
najizvjesnije je da se otpi{u
kamate, ali i to je, zaista, dugoro~an posao. Kratkoro~no, treba osigurati reprogram dugova da klubovi
mogu nastaviti takmi~enje,
a istovremeno se boriti za
dugoro~no rje{enje - ka`e
~lan Komiteta Elvedin Begi}.
Stoper Slobode trpi nesnosne bolove
Jogun~i} mora na operaciju prepone
Iskusni stoper Slobode
Samir Jogun~i} bit }e 10.
februara podvrgnut operaciji lijeve prepone, nakon ~ega
}e pauzirati ne{to vi{e od
mjesec i vjerovatno ne}e biti spreman za po~etak proljetnog dijela sezone.
Jogun~i}, kako ka`e, ve}
du`e vrijeme vu~e povredu
prepone, a s obzirom na to da
je u posljednje vrijeme trpio
jake bolove, ljekari su mu preporu~ili operativni zahvat.
- Bolovi su bili nesno{ljivi, nisam mogao spavati.
Znao sam piti i tablete za
smirenje. Ljekari su mi preporu~ili operaciju prepone i
ugradnju takozvane mre`ice.
Zahvat }e, najvjerovatnije,
biti ura|en laserom, {to je
br`a metoda, koja skra}uje
vrijeme oporavka - ka`e Jo-
gun~i}, koji se nada skorom
povratku na teren.
- Ljekari ka`u da ne}u
mo}i igrati izme|u 30 i 40
dana - dodaje igra~ Slobode,
koji }e do operacije i dalje trenirati s ekipom.
E. M.
sport
73
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
VELE@ Potvr|ena prijateljska utakmica u Bursi 15. februara
Bursaspor i ’Ro|eni’ igraju u
spomen na Nenada Bijedi}a
Skratit }emo pripreme u Antaliji za dva dana, ka`e direktor kluba Sedin Tanovi}
U sklopu priprema za proljetni dio prvenstva fudbaleri Vele`a do sada su odigrali tri utakmice, a odigrat }e
jo{ ~etiri. Od te ~etiri, najja~a
i najzanimljivija bit }e ona
protiv turskog Bursaspora,
ekipe koja je ove sezone igrala u grupnoj fazi Lige prvaka.
Utakmica je zakazana za
15. februar sa po~etkom u 18
u Mostaru. „Ro|eni“ }e,
ina~e, u to vrijeme biti na pripremama u Turskoj.
- Razgovarali smo s ljudima u Bursasporu i s gradona~elnikom ovog grada te
smo se dogovorili da na{ boravak na pripremama u
Antaliji skratimo za dva dana kako bismo 15. februara
odigrali utakmicu u spomen
na na{eg velikog ]e}u.
potvr|eno da je dosada{nji
golman „Ro|enih“ Senedin O{trakovi} potpisao za
Taraz iz Kazahstana, koji s
klupe vodi Ljupko Petrovi}.
sati na stadionu Bursa Ataturk. Dva kluba igrat }e u spomen na svog nekada{njeg
igra~a, ujedno i trenera Bursaspora Nenada ]e}u Bijedi}a, koji je umro ovog ljeta
S obzirom na ugled Bijedi}a u ovom gradu,
o~ekujemo da }e stadion
biti pun. Trenutno na{i
doma}ini rje{avaju potrebnu dokumentaciju - ka`e
Bijedi}: Ostavio veliki trag u dva kluba
direktor Vele`a Sedin Tanovi}. Ina~e, „Ro|eni“ }e
6. februara otputovati u
F. IBRULJ
Antaliju.
[to se ti~e igra~kih poja~anja, za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti
zavr{en, ka`e trener tima s Otoke
Jusufbegovi}: Novajlije se odli~no uklopile
Kraji{nik na Mrakovici
Nogometa{i Kraji{nika iz Velike Kladu{e od ju~er su na sedmodnevnim pripremama na Mrakovici. U tom periodu odigrat }e dvije prijateljske utakmice, i to sa premijerliga{ima Rudarom iz Prijedora i Borcem iz Banje Luke.
Trener Denis Sadikovi} poveo je 23 nogometa{a, od kojih je skoro polovina novih igra~a, me|u kojima se izdvajaju dosada{nji ~lan Zvijezde iz Grada~ca Adel Jukan, Dejan [iranovi} i Adnan Sulji} iz Omladinca te Elvir [u{njar i Adis
D`aferovi} iz biha}kog Jedinstva.
E. A.
Desetorica oti{la,
desetorica do{la
ha}), Sedin Seferovi} (Marsonia, Hrvatska) i Aleksandar
Nikoli} (Iskra Danilovgrad).
Potpuno renovirani tim
Rudara do sada je odigrao
dvije testne utakmice, sa dvije Slobode, iz Mrkonji}-Grada i Bosanskog Novog, u kojima su, i pored remija (0:0 i
3:3), prinove iskazale potencijal.
- Bez obzira na to {to su
Rudar Prijedor - Sloboda (BN) 3:3
Jusufbegovi} zadovoljan do sada ura|enim
rade prema dosada{njem planu i programu. Ipak, trener
Nedim Jusufbegovi} smatra
da to ekipu ne}e mnogo poremetiti.
- Do sada smo uradili sve
ono {to smo i zacrtali, a vremenski uvjeti su takvi kakvi su.
Svima je isto. Metodiku treni-
Kompletiraju se redovi Rudara
Iako je Rudar ostao bez
~ak desetorice igra~a ove zime, u prijedorskom klubu
smatraju da su doveli adekvatne prinove i da }e njihov tim
biti ~ak i kvalitetniji.
Rudar su napustili Dalibor Krezovi}, Ne|o [uka,
Miodrag Bursa}, Zlatko
\ori}, Zoran Luka~, Ognjen
Da{i}, Smail [adi}, Dalibor
Dragi}, Slobodan Maksimo-
Olimpic na pripremama zatrpan snijegom
Ni ^itluk nije zaobi{la
snje`na me}ava. Snijeg ne samo da pada {irom Evrope nego je zasuo i mjesta u kojima
pahuljice nisu vi|ene decenijama pa tako i „toplije“ krajeve. Zbog toga su i fudbaleri
Olimpica u svojoj tradicionalnoj bazi onemogu}eni da
Kujund`ija, Jankovi}, Miki} i Stambolija: Kvartet poja~anja
Opstanak ne}e do}i u pitanje, smatra
predsjednik kluba Neboj{a Tomi~i}
Petorka potpisala do juna 2013.
Petorica novajlija potpisala su ugovore do juna
2013. To su Edin Pehli},
Nedim Hiro{, Dejan Bandovi}, Amer Jugo i Milan
Kne`evi}. Istovremeno je
(Foto: D. Stojni})
Lak{e povrede
[kalji}a, Pliske...
U prvoj pripremnoj utakmici nakon odlaska u Hercegovinu Olimpic je savladao
Brotnjo sa 3:1, i to s veoma
kombiniranim sastavom.
- Odmarali smo neke
igra~e, jer osje}aju lagano za-
tezanje. Bojan Regoje, Asim
[kalji}, Almir Pliska... jo{
vuku lak{e povrede, ali rade
slabijim intenzitetom i trebali bi uskoro biti spremni
za ve}e napore - ka`e Jusufbegovi}.
nga morat }emo prilagoditi
uvjetima, ali mislim da to
ne}e promijeniti planove u
obavljanju onoga {to smo u
osnovi zacrtali - ka`e Jusufbegovi}, ~iji je tim danas trebao
igrati sa @eljezni~arom.
- Od te utakmice nema
ni{ta, prva naredna koju smo
dogovorili je 8. februara protiv Rijeke, ako i nju budemo
mogli odigrati. Poku{at }emo,
naravno, u~initi sve da
na|emo protivnika s kojim bismo igrali i prije, ali to vi{e ne
zavisi samo od nas - dodaje trener Olimpica.
Prema njegovim rije~ima,
igra~i ispunjavaju o~ekivanja,
a kadrom, odnosno poja~anjima, itekako je zadovoljan.
- [to se ti~e novih
igra~a, za mene ve} danas
prijelazni rok mo`e biti zavr{en. Svi koji su ovdje, u
^itluku, u ozbiljnoj su konkurenciji, a ho}e li jo{ neko biti anga`iran, zavisi od
toga ho}e li nas neko napustiti. Ina~e, novajlije su se
odli~no uklopile, donijeli
su nam ne{to svoje, a ipak
su se ve} brzo uklopili, kao
A. ^.
da su tu ve} dugo.
Krvavac odstupio, imenovan Su{ak
Nakon Milomira Odovi}a, s klupe GO[K-a odstu-
pio je i pomo}ni trener Filip Krvavac, a razlozi su druge obaveze i poslovi kojima se bavi pored trenerskog.
Klub je za novog pomo}nika Borisu Gavranu imenovao Nikolu Su{ka, koji je i ranije obavljao ovu du`nost, a bio je i prvi trener „Lavova“ tokom sezone
2004/2005.
Er. B.
Stadion u Krupi na Vrbasu. Sudija: Robert Zrili}
(Banja Luka). Gledalaca
50. Strijelci: 0:1 - Mazalica (15),1:1 - Kujund`ija
(17), 2:1 - Kantar (32), 2:2
- Sa. Kova~evi}, 3:2 - @eri}
(60), 3:3 - @uji} (88).
RUDAR: Tripi}, [odi},
Kotaran, Stambolija, Veinovi}, Rami}, Jankovi},
Kantar, Miki}, Kujund`ija,
Stankovi}. Jo{ su igrali:
Nikoli}, Despotovi}, Jova-
novi}, Mirovi}, Kecman,
Kari}, Srndovi}, Toromanovi}, Tosunovi}, Seferovi}, Babi}. Trener: Dragan
Radovi}.
SLOBODA: Kondi},
Tica, Popovi}, Pekija, Kladar, Goli}, Sa. Kova~evi},
Zec, M. Kolund`ija, St. Kova~evi}, Mazalica. Jo{ su igrali: Majki}, Mar~eta,
Ivan~evi}, @uji}, [abi}, Gligi}, Umi~evi}. Trener: Ljubi{a Drlja~a.
vi} i Aleksandar Panti}.
U me|uvremenu, dovedena su desetorica novajlija:
Borislav Miki} (Borac), Emilko Jankovi} i Adis Stambolija (Karlovac, Hrvatska),
Ivan Stankovi} (Gorica, Hrvatska), Luka Kujund`ija
(Cibalia, Hrvatska), Goran
Mirovi} (GO[A, Srbija), Damir Tosunovi} (^elik), Dino
Toromanovi} (Jedinstvo Bi-
desetorica oti{la, vjerujemo
da smo dovo|enjem poja~anja napravili dobar posao i da }emo biti mnogo
kvalitetniji. Uprkos dosta
te{kom rasporedu, mo`emo
ostvariti povoljne rezultate
i formirati tim sposoban da
u sezoni 2012/2013. konkurira za visok plasman - ka`e
predsjednik kluba Neboj{a
V. V.
Tomi~i}.
Igra~ka kri`aljka u Leotaru
Stigao Su{i}, ~eka se Nasti}
Leotaru se priklju~io vezni igra~ Pavle Su{i} (23),
doskora{nji fudbaler Zrinjskog, koji je u Trebinje
do{ao nakon neobavljenog
posla u inozemstvu. @elju da
ga anga`ira Leotar je iskazao
jo{ na po~etku priprema.
On }e narednih nekoliko
dana provesti na probi i odigrat }e najmanje tri kontrolne utakmice prije nego {to stru~ni {tab
odlu~i ho}e li ga anga`irati.
U Leotaru, tako|er,
o~ekuju Nenada Nasti}a (30),
koji bi trebao zatvoriti poziciju desnog beka iako mo`e
igrati i na mjestu stopera.
Radi se o fudbaleru s internacionalnim iskustvom, koji je
nastupao i za ruski Himki i za
bugarski CSKA. Ranije je
igrao za Vojvodinu, Jagodinu,
Zvezdaru i Vo`dovac.
- Znamo da se radi o kva-
Su{i}: Igrao za Zrinjski
litetnim igra~ima, koji bi
nam predstavljali poja~anja,
ali }emo ih izvjesno vrijeme
zadr`ati na probi kako bismo
se uvjerili da nisu povrije|eni i da su fizi~ki spremni. S njima dvojicom, ako
sve pro|e uredu, zaklju~ili
bismo prijelazni rok - ka`e
sportski direktor @eljko RaM. P.
dovi}.
Međunarodni fudbal
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
EUROVIKEND Junajted na teškom gostovanju na Stemford bridžu
Teri: Opet na stubu srama
Do odluke Suda
Do završetka sudskog
procesa za rasizam koji se
vodi protiv njega, Džon
Teri (John Terry) neće
biti kapiten engleske reprezentacije.
Engleska asocijacija
odlučila je da Teriju oduzme liderstvo pa će reprezentaciju na predstojećem
Evropskom prvenstvu voditi neko drugi s obzirom
na to da će sudski proces
početi tek nakon Eura.
Ovo je drugi put da Teri ostaje bez kapitenske trake, jer ju je uoči Mundijala u Južnoj Africi 2010. izgubio zbog afere s bivšom
djevojkom reprezentativnog i klupskog kolege Vejna Bridža (Wayne Bridge).
Kao kod nas
Japanski bek Masahiko Inoha vratio se u Japan, u ekipu Kobea, nakon što je u Hajduku proveo groznih šest mjeseci.
- Nikadanisam doživio
toliko patnje. Nisu me plaćali,ali tonijebio jedinirazlog što sam otišao. Sagledao sam sve i zaključio da
mi je najbolje da se vratim
u Japan - rekao je Inoha.
Japanac je u Hajduk
došao u julu prošle godine. U posljednja tri mjeseca nije dobio plaću, a žalio
se i na loše uvjete rada.
Murinjo: Sele ga natrag,
u London
Engleska
č
č
Č
Madridski Real na nezgodnom gostovanju Hetafeu
Zahvaljujući Evertonovom poklonu, Mančester junajted ponovo se u srijedu
navečer izjednačio s gradskim rivalom Sitijem, ali mu
ovog vikenda prijeti veliko
iskušenje. Gostovanje Čelziju Junajtedu je i u najljepšim
danima bilo težak ispit.
Iako je na posljednjem
izletu na Stemford bridžu
slavio pobjedu, u okviru Lige prvaka prošle sezone, Junajted se u posljednjoj deceniji s Čelzijevog borilišta
skoro redovno vraćao praznih šaka. Ako isključimo Ligu prvaka, tamo, naime, nisu
pobijedili od 2002. godine.
Siti s Fulamom
Ovog puta ohrabrenje im
predstavlja informacija da bi
u derbiju mogli biti pojačani
Vejnom Runijem (Wayne
Rooney), Nanijem i Ešlijem
Jangom (Ashley Young).
Ako njegov gradski rival
posrne, Mančester siti bi
eventualnom pobjedom nad
Fulemom u ovom kolu mogao napraviti veliki posao,
tim prije što je još jedan od
njegovih pratilaca na težem
ispitu, jer Totenhem gostuje
Liverpulu.
Iako to ne odaje pogled
na tabelu, u Francuskoj se
igra veliki derbi između
Marseja i Liona, koji bi mogao imati veliki značaj u
borbi dva tima za mjesto u
Ligi prvaka. Mehmed
Baždarević ugostit će sa
Sošoom Pari Sen Žermen,
za koji bi mogli debitirati
Aleks (Alex) i Tijago Mota
(Thiago Motta).
Realova prednost nad
drugoplasiranom Barcelonom od sedam bodova mo-
Engleska
Francuska
SUBOTA: Arsenal Blekburn (14 sati), Norvič
- Bolton, Kvins park
rendžers - Volverhempton, Stouk - Sanderlend,
Vest Bromvič Albion Svonsi, Vigan - Everton
(16), Mančester siti - Fulem (18.30).
NEDJELJA: Njukasl
- Aston vila (14.30), Čelzi
- Mančester junajted
(17).
PONEDJELJAK: Liverpul - Totenhem (21).
SUBOTA: Ažaksio Nica, Dižon - Valensijen,
Monpelje - Brest, Nansi Ren, PSG - Evijan, Sent
Etjen - Lorijen (19), Bordo
- Tuluz (21).
NEDJELJA: Kaen Okser, Sošo - Lil (17),
Marsej - Lion (21).
ć Č
Engleski dnevni tabloid “The Sun” jučer je
objavio, kako navode, ekskluzivnu informaciju Žoze Murinjo (Jose Mourinho) vraća se u Čelzi, a
to im je rekla jedna od
njemu bliskih osoba.
Nakon Murinjovog
odlaska, Čelzi iz sezone u
sezonu bilježi sve veći
pad, dok, s druge strane,
Portugalac u Realu u posljednje vrijeme nije baš
potpunosretan. (M. T.)
Runi se vraća u ekipu Junajteda: Veliki okršaj u Londonu
Italija
SUBOTA: Čezena - Katanija, Roma - Inter (15).
NEDJELJA: Đenova Lacio (12.30), Kjevo - Par-
ma, Fiorentina - Udineze,
Juventus - Sijena, Leče Bolonja, Novara - Kaljari,
Palermo - Atalanta, Milan
- Napoli.
Njemačka
Sinoć: Nirnberg - Borusija Dortmund. SUBOTA: Herta - Hanover, Šalke - Majnc, Bajer Leverkuzen- Štutgart, Volfsburg
- Borusija Menhengladbah,
Hofenhajm - Augsburg
(15.30), Hamburg - Bajern
(18.30).
NEDJELJA: Frajburg
gla bi ovog vikenda biti urgožena, jer se “kraljevski
klub” suočava s neugodnim gostovanjem jednom
od gradskih rivala.
Dobili Barcelonu
- Verder (15.30), Kajzerslautern - Keln (17.30).
Španija
SUBOTA: Levante Rasing, Majorka - Betis,
Atletik - Espanjol (18),
Hetafe - Real Madrid (20),
Barcelona - Real Sosijedad
(22).
NEDJELJA: Sporting
- Osasuna (12), Sevilja Viljareal (18), Saragosa Rajo (19.45), Atletiko - Valensija (21.30).
PONEDJELJAK:
Granada - Malaga (21).
Hetafe leži na devetom
mjesto na tabeli, ali sa samo
četiri boda zaostatka za četvrtim mjestom, koje vodi u
Ligu prvaka.
Hetafe u posljednjih šest
utakmica nema poraza, a jedina je ekipa koja je ove sezone pobijedila Barcelonu.
Ako Real kiksa, Barcelona
bi mu se približila eventualnom pobjedom nad Real Sosijedadom.
S obzirom na to da je nevrijeme u Italiji uzrokovalo
haos, nacionalna federacija
odlučila je da sve utakmice
zakaže za 15 sati, ali vremenska prognoza ne obećava da
će i tada biti odigrane.
(M. T.)
Lenart Johanson poziva na promjene
š !
"
Johanson: Diktat jednog čovjeka
Sve većem broju poziva na
odlazak Sepa Blatera (Sepp
Blatter) s kormila FIFA-e
pridružio se i bivši predsjednik UEFA-e Lenart Johanson (Lennart Johansson).
Osamdesetdvogodišnji
Johanson, koji je bio pred-
sjednik UEFA-e čak 17 godina, izgubio je 1998. godine
bitku s Blaterom za mjesto
prvog čovjeka FIFA-e.
- Ne može se dešavati da
samo jedan čovjek diktira i
donosi sve odluke u vezi s
fudbalom u svijetu. Nema
druge nego ga se riješiti - rekao je Johanson, dodavši kako Blatera treba zamijeniti
Mišel Platini (Michel).
- Platini je fer i otvorenog
uma. Dozvoljava diskusije i
poštuje želje većine - kazao je
Šveđanin.
(M. T.)
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
KOŠARKA Reprezentacija BiH imat će senzacionalan stručni štab
ć Pripreme bh. tima
Vjerujem da ćemo imati ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima, naglasio je novi selektor
možda čak i bolji za reprezentaciju nego za klub.
Kada me je pozvao i pitao
hoću li mu pomoći u Sarajevu, odgovorio sam potvrdno. Potencijal igrača definitivno postoji. Ja sam tu da
Petroviću pomognem savjetima, a na njemu je da uradi
ono što smatra da je potrebno - rekao je sinoć za naš list
73-godišnji Novosel.
Tako će i legendarni hrvatski stručnjak, uz kojeg je i
Petrović stasavao, biti dio
projekta “Slovenija 2013”,
Petrović i Mahmutović
posjetili su sarajevsku
Općinu Centar, gdje ih je
ugostio načelnik Dževad
Bećirević. Sastanku je prisustvovao i Igor Stojano-
vić, općinski vijećnik.
Ovo je prva zvanična
posjeta novog selektora reprezentacije BiH nekoj od
državnih
institucija,
saopćeno je iz Općine.
sustvovao pripremama, dok
bi uz ekipu bio na svakoj
utakmici.
čiji je cilj ne samo plasman
na naredno Evropsko prvenstvo nego i mnogo važnija uloga od one koju je naša
selekcija igrala na prethodnim završnicama.
- Još jednom želim naglasiti da nije bilo nikakvog finansijskog motiva nego je
jedini motiv procjena da
možemo napraviti sjajnu
Bh. košarkaši imat će osam
provjera
ć Sjajan izbor
- Da, to je, otprilike, ono
o čemu smo Aco i ja razgovarali. Želim da uspije, mislim
da je bosanski Savez napravio sjajan izbor. Petrović je
vrhunski trener, koji je
Petrović i Mahmutović: Možemo napraviti sjajnu sportsku priču
sportsku priču. Svjestan
sam svih problema koji opterećuju Košarkaški savez
BiH, ali nijedan neće biti alibi ako nešto ne uspijemo kaže Petrović (53) te naglašava da plasman u Sloveniju ne smije doći u pitanje:
- Smatram kao našu obavezu da se plasiramo na EP,
zbog toga nije bilo ni riječi
o nekakvim bonusima ili
ekstranagradama za taj rezultat.
Obilazi igrače
Novosel: Čovjek iz Kuće slavnih u stručnom štabu BiH
Bivši trofejni trener Cibone i reprezentacije Hrvatske odmah kreće u akciju. U
narednom mjesecu planira
kontaktirati s igračima koji
bi trebali konkurirati za
kvalifikacije. Neke će lično
obići, s drugima će kontaktirati telefonski.
(Foto: F. Fočo)
Ć
ć Mahmutović je predstavio Petrovića kao “najvećeg trenera u svim sportovima od osamostaljenja
BiH”, što je izazvalo reakciju novog selektora.
- Ćiro će se ljutiti, ova
će izjava sigurno stići do
njega - “replicirao” je Pe-
trović u šaljivom tonu.
Mahmutović je potom
pojasnio da gaji izuzetan
respekt za Miroslava Blaževića, bivšeg selektora
bh. nogometaša, ali da je
Aco, “kada se prebroje medalje i trofeji, ipak u prednosti”.
- Pokušat ću uključiti i
neke nove igrače, uvjeriti ih,
ne politički nego sportski,
da se odazovu. Vjerujem da
ćemo imati kvalitetnu ekipu
koja će se moći othrvati svim
iskušenjima - naglasio je Petrović.
Jedna od stvari koja je
privukla Petrovića, bila je,
kaže, entuzijazam ljudi u
KSBiH, naročito general-
nog sekretara Haruna Mahmutovića.
- Petrović u našim
igračima vidi, prije svega,
potentnost, smatra da imamo ekipu koja može napraviti vrlo značajan rezultat u
Sloveniji. Cilj nam je da naša
košarka ponovo postane respektabilan faktor u Evropi naglasio je Mahmutović.
E. JESENKOVIĆ
Zenički Čelik se pojačava u borbi za opstanak
ć !
U nastojanju da ojača
igrački kadar u borbi za opstanak u najvišem rangu bh.
košarke, zenički Čelik angažirao je centra Aldina
Klinca (22 godine, 212 centimetara), koji se oporavio
nakon operacije križnih ligamenata koljena.
Nekadašnji centar sarajevske Bosne ASA BH Telecoma pauzirao je u proteklih
sedam mjeseci nakon što mu
je istekao ugovor sa Slavijom.
- Dobili smo potvrdu njegove registracije za naš klub i
nadamo se da bi Kllinac mogao igrati već u narednom pr-
venstvenom susretu protiv
Servitiuma - kaže sportski
direktor Haris Jahić.
Zeničani su pregovarali i
s nekadašnjim reprezentativnim krilom Mujom Tuljkovićem, ali se on odlučio za
Vogošću.
Dobra je vijest da se, na-
kon povrede koljena, u tim
vratio Eldar Merdanović, ali
je neizvjesno koliko će on
moći pomoći.
Dino Begagić još se nije
oporavio od povrede zgloba,
a ni najbolji igrač Mirza
Hrnčić još nije sanirao upalu pluća.
V. B.
Klinac: Pauzirao sedam mjeseci
Košarkaški savez BiH
u ovom momentu već ima
definiran plan priprema
uoči kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje će
početi 10. jula, kada će novi selektor Aleksandar Petrović okupiti igrače u Sarajevu.
Kako kaže Petrović,
ekipa će u glavnom gradu
BiH boraviti do 24. jula.
Potom slijedi odlazak na
turnir u Italiji (Italija,
BiH, Crna Gora, Finska).
- Iz Italije odlazimo
četiri dana na Roglu uoči
nastupa na turniru u Sloveniji s domaćinom, Srbijom i Hrvatskom od 3. do
5. avgusta. Već tada ćemo
lagano gledati prema prvom cilju, a to je start kvalifikacija 15. avgusta susretom protiv Latvije u Sarajevu - kaže Petrović.
Prije toga, bh. ljubitelji
košarke imat će priliku
vidjeti na djelu reprezentaciju na turniru u Sarajevu (9. i 10. avgust), čiji će
učesnici biti uskoro definirani.
- To će biti ukupno
osam pripremnih utakmica pred onih osam u kvalifikacijama između 15. avgusta i 8. septembra protiv
Latvije, Gruzije, Holandije i Rumunije - izjavio je
Petrović, koji bi uskoro
trebao objaviti i imena
svih saradnika u stručnom
štabu.
E. J.
đ
M
Tek što nam je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine servirao senzaciju
angažmanom Aleksandra
Petrovića, jučer je i sam Aco
na predstavljanju bh. javnosti u ulozi selektora BiH objavio novu - u njegov stručni
štab bit će uključen slavni
Mirko Novosel, čovjek sa 39
velikih medalja i stanovnik
Kuće slavnih!
Kako je Petrović pojasnio, Novosel bi imao ulogu
savjetnika ili supervizora,
koji bi, prema potrebi, pri-
Zbog nevremena i jakih snježnih padavina,
odgođene su sve utakmice Košarkaškog prvenstva BiH u muškoj i ženskoj konkurenciji koje su
trebale biti odigrane
ovog vikenda. Ovi će se
mečevi najvjerovatnije
igrati u srijedu.
Kada je u pitanju Jadranska liga za košarkaše, na programu je 21.
kolo: Subota: Cibona Budućnost (17 sati), Radnički - Crvena zvezda
(17), Union Olimpija Makabi (18), Partizan Zlatorog (19), Krka - Cedevita (20). Nedjelja:
Široki WWin - Hemofarm (17). Sinoć: Helios Zagreb.
SKIJANJE
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
RUKOMET Otkazan današnji susret “Studenata” sa Metaloplastikom
!
Krel: Prva pobjeda u sezoni
(Foto: AFP)
Dramatičan spust u Šamoniju
ž Ivica Kostelić ostao bez bodova
Šesti spust sezone, održan
jučer u Šamoniju, pripao je
Austrijancu Klausu Krelu
(Kroell) u dramatičnoj borbi
u kojoj je pet najbržih skijaša
dijelilo svega osam stotinki.
nute, četiri sekunde i 22 stotinke, za samo jednu stotinku
brže od Amerikanca Bodija
Milera (Bode Miller). To je
Austrijancu bila prva pobjeda
u sezoni, a četvrta u karijeri.
$
1. Klaus Krel (Austrija)
2. Bodi Miler (SAD)
3. Didije Kiš (Švicarska)
4. Erik Gaj (Kanada)
4. Romed Bauman (Austrija)
6. Jan Hudek (Kanada)
7. Joahim Puhner (Austrija)
8. Aksel Lund Svindal (Norveška)
9. Janik Bertran (Francuska)
10. Hanes Rajhelt (Austrija)
Generalni plasman: Ivica
Kostelić 905, Marsel Hiršer
825, Beat Fojc 673...
Spust: Didije Kiš 437,
Klaus Krel 397, Beat Fojc
318...
U utrci koja je zamijenila
otkazanu iz Val Gardene u decembru prošle godine, Krel je
zabilježio vrijemeod dvijemi-
2:04,22
2:04,23
2:04,26
2:04,30
2:04,30
2:04,39
2:04,57
2:04,59
2:04,69
2:04,79
Treće mjesto pripalo je
pobjedniku posljednja dva
spusta, Švicarcu Didijeu Kišu
(Didier Cuche), koji je za pobjednikom kasnio četiri stotinke. Odličan rezultat zabilježio
je i Kanađanin Erik Gaj (Eric
Guay), ali mu je osam stotinki
kašnjenja donijelo tek četvrtu
poziciju.
Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog kupa, hrvatski
skijaš Ivica Kostelić ostao je
bez bodova.
(M. T.)
Borba za titulu najjačeg čovjeka
Nastavak SEHA lige pričekat će do ljepših vremenskih uvjeta budući da gosti iz Šapca
zbog snježne mećave ne mogu doputovati u Sarajevo
Današnji susret SEHA
lige između rukometaša sarajevske Bosne i šabačke
Metaloplastike, koji je “Studentima” trebao biti prvi u
proljetnom dijelu sezone,
otkazan je zbog vremenskih
nepogoda.
- Rukovodstvo lige otkazalo je susret, jer sudije iz
Zadra, zbog snježne mećave
koja je zadesila naše krajeve,
apsolutno nisu u mogućnosti doputovati u Sarajevo. Ista
je situacija i s igračima Metaloplastike budući da je
prelazak preko Romanije
nemoguć, tačnije zabranjen
- kazao je direktor Bosne
Kenan Magoda, koji je jučer
ostao iznenađen informacijom da je predsjednik kluba
Muhamed Pilav podnio neopozivu ostavku, saznavši to
iz novina.
- Ni sam nisam za to
znao. Sada smo bez predsjednika i vjerovatno će u što
skorijem vremenskom periodu ostali članovi Upravnog odbora, koji su ostali iz
prošle garniture, osnovati
Odbor za hitnost. Nova
uprava trebala bi biti izabrana do kraja ove sezone.
Do tada, igrat ćemo s
ovim igračima koje smo angažirali tokom zimskog prijelaznog roka, sve obaveze
prema njima bit će regularno izvršene.
Očekuju nas tri utakmice u Ligi prvaka, nastavak
takmičenja u SEHA-i, Premijer liga i Kup, a ciljevi, naravno, ne mogu biti isti kao
što su bili na početku sezone
- kazao je Magoda te je napomenuo da dugonajavljivana
sjednica Skupštine kluba
31. januara nije održana.
A. Č.
Magoda: Iznenađen ostavkom Pilava
Borac danas protiv šampiona Hrvatske
ž
Rukometaši Borca M:tela
odigrat će danas sa početkom
u 15 satiu Varaždinu utakmicu 15. kola SEHA lige protiv
šampiona Hrvatske Zagreba.
Banjalučani su na put otputovali prilično oslabljeni.
- Igrat ćemo bez povrijeđenih Srđana Trivundže,
Branislava Obradovića i Vla-
dimira Vranješa tako da
teško možemo napraviti
nešto više. Zato nam je ovo
možda i najlakše gostovanje.
Zagreb je izraziti favorit, a mi
ćemo dati sve od sebe da im
pružimo dostojan otpor - istakao je prvotimac Borca i reprezentativac BiH Marko
Panić.
S. K.
EP za juniore i kadete u karateu
!% &' č !
Na 39. evropskom prvenstvu u karateu u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji, odnosno na 4. evropskom kupu za mlađe seniore
(U-21), od 7. do 13. februara
u Bakuu (Azerbejdžan) Bosnu i Hercegovinu predstavljat će 19 sportista.
U konkurenciji mlađih
seniora u izboru selektora
Suada Ćupine nastupit će
Eldin Hrapović (kategorija
do 68 kilograma), Meris
Muhović (do 78 kg) i Haris
Škrijelj (više od 78 kg).
Selektori juniorskih reprezentacija Miroslav Klepić i Željko Topalović odredili su da našu zemlju pred-
stavljaju Ervin Galić (do 55
kg), Edin Sarić (do 61 kg),
Muamer Ćatović (do 68 kg)
i Ivan Klepić (više od 76 kg)
te Vesna Gugić (do 48 kg),
Iva Klepić (do 53 kg), Amina Adilović (do 59 kg) i Ivona Ćavar (do 59 kg).
U kadetskoj konkurenciji u izboru selektora Ra-
miza Potura i Arnela Kalušića nastupit će Ivan
Križanac (do 52 kg), Vedad
Ćapin (do 57 kg), Anes Čongo (do 70 kg), Arnes Bubalo
(više od 70 kg) i Nedim Topić (kate) te Delfina Tadić
(do 47 kg), Tina Marić (do
54 kg) i Ena Gljiva (više od
54 kg).
Pripremaju se da ostvare normu za Paraolimpijske igre
S konferencije za medije: Učestvuje 11 takmičara
(Foto: F. Fočo)
č č
Danas će u dvorani Zetra
biti održana sportska manifestacija “Strongman Champions League”. Veliki finale
za 2011. godinu premješten je
iz Kijeva u Sarajevo zbog nestabilne političke i sigurnosne
situacije u Ukrajini.
Tako će sarajevska Zetra
od 15 sati ugostiti 11 takmičara, najjačih na svijetu,
koji će odmjeriti snage u šest
atraktivnih disciplina - vuči
kamiona od 20 tona, podiza-
nju balvana (od 130 do 200 kilograma), prevrtanju guma
(560 kg), podizanju automobila, nošenju kofera (150 kg) i
podizanju betonskih kugli
(120 do 200 kg).
Borbu za titulu, kako se
najavljuje, vodit će Ervin Katona iz Srbije i Sidrunas Savičkas (Zydrunas Savickas) iz
Litvanije.Trebao jenastupitii
naš predstavnik Adin Arnaut,
ali će on zbog povrede propustiti ovo takmičenje. (A. Č.)
!
"#
Dženita Klico: Posljednji voz za London hvatat će u maju
Članovi Sportskog društva invalida Bosna, atletičari i aletičarke koji još
imaju priliku ostvariti normu za Paraolimpijske igre u
Londonu, otputovat će narednih dana u Englesku na
tromjesečne pripreme.
Posljednji voz za ostvarenje normi, odnosno jedino takmičenje na kojem će
tražiti potrebne rezultate,
održat će se 5. maja u Zagrebu, a do tada će četvero sportista boraviti u Lidsu.
- Odlazak u Englesku
omogućio nam je jedan Britanac koji je bio ovdje u ratu
i koji nas je pozvao posredstvom Hurmije Mujić, koja
je već išla tamo na pripreme.
Nemam riječi kojima
bih opisao koliko nam to
znači, jer malo je reći da su
tri mjeseca priprema mnogo
kada znamo u kakvim uvjetima rade i treniraju ostali
naši sportski kolektivi kaže predsjednik SDI Bosna Edib Rahmanović.
Normu za Paraolimpijske igre pokušat će ispuniti
Hurmija Mujić, Dževad
Pandžić, koji je prošle godine imao A-normu, budući
da je pobijedio na takmičenju u Padovi, ali ju je
izgubio, jer nije imao dovoljan broj nastupa, te Dženita
Klico i Damir Muratović.
Uz njih, u Lids idu trener Edib Rahmanović i njegov pomoćnik Alem Rahmanović, prevodilac Bakir
Bungur te tehnički sekretar
Ramija Mujić.
A. Č.
Dnevni avaz, subota,
4. februar/velja~a 2012.
Ofsajd
š
Foto dana
Izjava dana
Drago mi je što naša
djeca nisu prešla granicu,
jer bi neki i izginuli tamo.
Rajan Potočnik (Ryan),
mladi Amerikanac slovenskih korijena, osramotio se
na košarkaškoj utakmici
svoje srednjoškolske ekipe iz
Šarlota protiv Norkrosa.
Pri vodstvu svog tima od
57:56 nekoliko sekundi prije kraja, Potočnik, očito, nije
znao na koju stranu napada
njegov tim pa je položio loptu u svoj koš i tako poklonio
pobjedu protivniku.
(Potpredsjednik
Rukometnog saveza
Hrvatske Zoran
Gobac o nedolasku
navijača na polufinale
EP-a sa Srbijom)
Vijest u brojci
Trener Barcelone Pep Gvardiola košarkašku utakmicu Regal Barcelona - Žalgiris
gledao je s djecom Mariusom i Marijom
(Foto: AFP)
NBA MVP lige briljirao u Njujorku
’ ’
! Vlada Crne Gore odlučila je
jučer da sa 185.000 eura nagradi
vaterpoliste za osvajanje srebrene medalje na minulom Evropskom prvenstvu u Ajndhovenu. Crna Gora izgubila je u finalu od Srbije sa 8:9.
Vlasti u Baskiji pokrenule istragu
Sjajni plej Čikaga imao 32 poena i 13 skokova
Aktuelni MVP lige Derik Rouz (Derrick Rose) i
njegovi Čikago bulsi produbili su agoniju Njujork niksa, kojima su nanijeli deseti
poraz u posljednjih 12 utakmica (105:102).
Spektakularni plej “Bikova” postigao je 32 poena
uz 13 asistencija. Od toga je
15 poena ubacio u posljednjoj četvrtini, uključujući
spektakularni niz od tri
uzastopna realizirana napada u samo 79 sekundi.
Nikse, koji imaju omjer
od samo osam pobjeda i 14
poraza, predvodio je krilni
centar Amari Studemajer
(Amare Stoudemire) sa 34
poena i 11 skokova, ali je
Nadal: Njegove firme platile manje poreza
Atlanta - Memfis
77:96, Njujork - Čikago
102:105, San Antonio Nju Orleans 93:81, Sakramento - Portland
95:92, Golden stejt - Juta
119:101, LA klipers Denver 91:112.
Rouz (Čikago) u duelu s odbranom Niksa
promašio “trojku” za produžetak.
Bulsi, najuspješniji tim
regularne sezone u proteklom šampionatu, vode u Istočnoj konferenciji s omjerom od 19-6.
Podvig mladog Kanađanina u NHL-u
% ! % &
Spektakularnu predstavio u “ljepotici večeri” NHL
lige pružio je mladi Kanađanin SemGanje (SamGagner). U trijumfu svog Edmontona nad Čikagom (8:4)
zabio je četiri gola i upisao
četiri asistencije.
Tako je Ganje postao prvi
igrač u posljednje 23 godine
koji je na jednoj utakmici sakupio osam bodova, a tek 11. Ganje postiže svoj četvrti gol
u historiji. Posljednjem je to mijuu (Mario Lemieux) u
uspjelo čuvenom Mariju Le- decembru 1988.
Seriju Los Anđeles klipersa od četiri pobjede zaredom prekinuli su Denver
nagetsi uz sjajno izdanje italijanskog krila Danila Galinarija (Gallinari, 21 poen,
“trojke” 5/5).
Nagetsi su prethodno
pretrpjeli tri uzastopna poraza protiv Klipersa, što je
bio njihov najduži aktivni
gubitnički niz protiv nekog
NBA kluba.
(E. J.)
Izabrane All-star petorke
" #$
!
Na osnovu glasova navijača, određene su prve petorke Istočne i Zapadne konferencije za All-star utakmicu
(26. februar) u Orlandu.
Starteri Zapada su bekovi
Kris Pol (Chris Paul) iz LA
klipersa i Kobi Brajant (Kobe
Bryant, LA lejkers), krila su
Kevin Durant (Oklahoma),
Blejk Grifin (Blake Griffin,
LA klipers) i centar Endrju
Bajnam (Andrew Bynum,
LA lejkers).
Na Istoku, bekovi su Derik Rouz (Derrick Rose, Čikago), Dvejn Vejd(Dwyane Wade, Majami), krila Lebron
Džejms (LeBron James, Majami) i Karmelo Entoni (Carmelo Anthony, Njujork) i
centar Dvajt Hauard (Dwight
Howard, Orlando).
Najviše glasova (1,6 miliona) dobio je Hauard.
(E. J.)
Porezne vlasti u Baskiji pokrenule su istragu protiv drugog teniserasvijeta RafaelaNadala zbogsumnje da je utoj pokrajini utajio porez.
Nadal je između 2005. i
2009. godine osnovao nekoliko firmi u Baskiji s obzirom na to da su u toj pokrajini vrijedile porezne olakšice
koje su poticale razvoj privrede i poduzetništva.
Nadalove kompanije platile su navodno 11,06 miliona
eura poreza, što je mnogo manje od navodno prijavljenih
47,37 miliona eura prihoda.
Špančevagent KarlosKo-
sta (Carlos Costa) izdao je
saopćenje u kojem demantira
bilo kakve insinuacije da su
kompanije i sam teniser izbjegavali zakonske obaveze.
- Rafa je insistirao na tome da njegova boravišna
prijava bude u rodnom gradu, čime je potvrdio svoju
predanost državi i na terenu
i izvan njega. Sve porezne
obaveze podmirene su na
vrijeme - poručio je Kosta.
Nadal je rođen u Manakoru na Balearima, gdje i danas
živi, odbijajući plaćati porez u
nekoj od zemalja sa povoljnijimzakonima.
(M. T.)
Skijaško trčanje u Moskvi
'
č
)
Aktuelna osvajačica Svjetskog kupa u nordijskom skijanju,
Poljakinja Justina
Kovalčik (Justyna Kowalczyk)
pobijedila je u
sprintu slobodnim stilom, održanom na temperaturi od minus
17 stepeni u Moskvi. Kod muškaraca najbrži je bio Takmičarke prolaze stadion Lužnjiki
Šveđanin Teodor Peterson.
presele u Ribinsk, skoro 300
Takmičare očekuju još kilometara sjeverno od Moniže temperature kada se skve.
SUBOTA 4. 2. 2012.
17.30
TOKŠOU, OBN
18.00
NOVA AVANTURA
BHT1
Dejana
Talk Show
Kopanje po kontejnerima, u potrazi za kakvim korisnim stvarima, ~ak i hranom - svakodnevna
je slika u BiH. Zapitamo li se nekada koliko je na{ih sugra|ana
kojima je glavni obrok ono {to
drugi bace? Kakav treba da bude
komentar nas koji to gledamo...
Urednik: Dejana Rosulja{
20.05
FILM, BHT1
Jasmina
Krhkai slaba{naSafai njenaunuka
Jasmina doputovale su humanitarnim konvojem iz ratnog Sarajeva u
porodi~ni apartman u malom primorskom mjestu. Safa, u o~ekivanju da im se pridru`i i Jasminina
majka, poku{ava sebi i Jasmini organizirati kakav-takav `ivot...
Uloge:Nada\urevska, ZijahSokolovi}, Amina Begovi}, Mirvad Kuri}.
Reditelj: Ned`ad Begovi}.
21.55
23.15
MEDICINSKA ISTRAGA
FTV
07.00 Olujna zvijer, strani
dokumentarni program
08.00 BHT vijesti
08.15 Tribunal
08.45 Josip Pejakovi}. U ime
naroda, r.
09.15 Moko, mladi istra`iva~,
animirana serija,
25/39, r.
09.20 Govor ti{ine, emisija za
osobe o{te}enog sluha
i govora
10.25 Garmisch-Partenkirchen. Svjetski kup u
alpskom skijanju.
Spust (`), prijenos
11.40 BHT vijesti
11.55 Chamonix. Svjetski
kup u alpskom skijanju. Spust (m), prijenos
13.05 Silver City, ameri~ki
igrani film
15.15 BHT vijesti
15.25 Engleska Premier liga,
pregled
15.55 Nogomet. Engleska
Premier liga. Stoke
City - Sunderland,
prijenos
Bijela hronika
(u pauzi utakmice)
18.00 Nova avantura,
magazin
19.00 Dnevnik 1
19.35 London Live, muzi~ki
program
20.05 Jasmina,
doma}i igrani film
21.40 BHT vijesti
21.55 Tajne i la`i jednog
nobelovca,
ameri~ki igrani film
23.45 Silver City,
ameri~ki
igrani film, r.
01.50 Jasmina,
doma}i
igrani film, r.
03.20 Pregled
programa
za nedjelju
15.05 KAKO VRIJEME PROLAZI
19.30
TV ALFA
07.45 Test
08.00 Vijesti
Program za djecu
08.05 Artur
08.30 Vragolasti Denis
08.55 Mala princeza
09.05 Moj veliki prijatelj, 15.
epizoda
09.20 Kralj dinosaura
09.40 Ma~ak u ~izmama
11.00 Sarajevska hronika
11.30 Mozaik religija, vjerski
program
12.00 Dnevnik 1
12.15 Tajna Starog Mosta,
igrana serija, 73., 74. i
75. epizoda /12/
15.00 Vijesti
15.10 Ratnici. Cortes, dokumentarna serija, 4. epizoda
16.05 Pri~a Wendella
Bakera, ameri~ki
igrani film /12/
17.50 Lud, zbunjen,normalan,
igrana serija,
1. epizoda /12/
18.34 Dnevnik, najava
18.35 Mala princeza
18.45 Piplinzi, crtana serija
19.05 Pingu
19.10 Loto, prijenos
izvla~enja
19.20 Pingu, crtana serija
19.30 Dnevnik 2
20.10 Nepobedivo srce, igrana serija, 1. epizoda
21.05 Mladi
u~itelj, hongko{ki
igrani film /12/
22.55 Dnevnik 3
23.15 Medicinska
istraga, igrana
serija,
17. epizoda
00.05 Crna krava,
bijelo mlijeko, no}ni
program
02.00 Dnevnik 2, r.
02.30 Pregled
programa
za nedjelju
08.10 Jukebox,
muzi~ki
program
09.05 Top shop
09.15 TITO
CRVENO
I CRNO,
dok. program
11/24
10.10 Top shop
10.20 Jukebox,
muzi~ki
program
11.30 Vijesti
11.35 Auto
vizija
12.15 U zmajevom
gnijezdu,
sportski
talk show (r)
13.15 100 miliona
prije
Krista,
igrani
film
15.05 Kako
vrijeme
prolazi,
igrana
serija
17.05 Otok,
igrana
serija
18.05 CSI. Las Vegas,
krimi
serija (r)
19.00 Vijesti
19.10 Jukebox,
muzi~ki
program
20.05 CSI. New York,
igrana
serija
21.00 CSI. Las Vegas,
igrana
serija
22.05 Univerzalni
vojnik,
igrani
film
00.00 Vijesti
00.30 Astrologija
17.00
DNEVNIK TV1
TV1
SHOW TIME
PINK BH
07.05 Oluja, igrana serija (R)
08.00 Flashbacks / Music
box
08.05 Junska no},
igrana serija (R.)
09.00 Flashbacks / Music
box
09.05 Junska no},
igrana serija (R.)
10.00 Flashbacks / Music
box
10.05 Junska no},
igrana serija (R.)
11.00 Flashbacks / Music
box
11.05 Junska no},
igrana serija (R.)
12.00 Flashbacks / Music
box
12.05 Put u Saharu,
dokumentarni serijal,
ep. 1/13
12.30 Magna Aura,
igrana serija (R)
13.00 Flashbacks / Music
box
13.05 100 miliona prije Krista, igrani film (R)
15.00 Flashbacks / Music
box
15.05 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija (R)
16.50 Vijesti plus
17.05 Otok, igrana serija,
17. ep.
18.05 CSI. Las Vegas,
igrana serija (R)
19.00 Najava Dnevnika
19.30
19.10 Monster High,
crtani film
19.30 Dnevnik TV1
20.05 CSI. New York, igrana
serija, 22. ep.
21.00 CSI. Las Vegas, igrana
serija, 5. ep.
22.05 Univerzalni vojnik,
igrani film
00.00 Pono}ne
vijesti
00.20 100 miliona prije Krista, igrani film (R)
06.00 Smrt
u sumrak 1,
ameri~ki
film
08.00 Sve
za ljubav,
reality
emisija r.
10.00 @ivot
u trendu,
talk show
emisija
11.00 Paparazzo
lov na
poznate,
zabavna
emisija r.
12.00 Info top,
inf. program
12.10 Gold Music,
muzi~ka
emisija
14.00 Porodi~ni
obra~un,
kviz
15.00 Grand hit,
muzi~ka
emisija
15.50 Info top,
informativni
program
16.00 Mala
nevjesta,
indijska
serija
17.00 Show time,
zabavna
emisija
19.00 Kursad`ije,
zabavna
emisija
20.00 [opingholi~arke,
relity
emisija
21.00 Zvijezde
granda,
muzi~ki
show
00.00 Striptiz
smrti,
ameri~ki
film
18.20
OTKA^ENI TELEFON
HAYAT TV
07.00 Fifi, crtani film
07.30 Bumba,
crtani film
07.50 Graditelj
Bob, crtani film
08.00 @ablja
patrola,
crtani film
08.37 Hlapi}eve
nove zgode,
crtani film
09.00 Garfield,
crtani film
10.00 Winx,
crtani film
10.30 Bumba, crtani film
10.35 Gormiti, crtani film
11.00 Winx, crtani film
11.58 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Suze Bosfora, serija,
94. ep
13.00 Autoklub,
automagazin
13.30 Svi na selo
14.00 Tajni
Djeda Mraz,
film
15.50 Sport centar
15.55 Vremenska prognoza
16.00 Zvijezda mo`e{ biti ti,
muzi~ki show
18.20 Otka~eni telefon Osmana D`ihe
19.00 Vijesti u 7, inf. program
19.28 Vremenska
prognoza
19.30 Stanje na putevima
19.31 Biometeorolo{ka
prognoza
19.33 Sport
19.38 Horizonti
20.00 S druge strane, inf.
program
20.20 Zvijezda
mo`e{ biti ti,
nominacije
22.20 Sport centar
22.21 Ledina, film
00.15 Astro Num Caffe,
u`ivo
FILM, BHT1
SATELITSKI PROGRAM
RTS
Tajne i la`i
jednog
nobelovca
Nakon {to dobije Nobelovu nagradu, slavni hemi~ar Eli Majklson zapostavlja vlastitu porodicu
i prijatelje. Njegov sin Barkli, koji
je upravo doktorio, trudi se svim
silama iza}i iz o~eve sjene. U
no}i kad njegov otac prima veliko
priznanje, Barklija otmu i zatra`e
dva miliona dolara otkupnine...
Uloge: Alan Rikman, Brajan
Grinberg, Meri Stinburgen
Reditelj: Randal Miler
Eurosport
16.03 Vojna akademija,
serija
17.00 Petkazanje, dok.
prog.
18.00 Program za
dijasporu
18.30 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica,kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Vojna akademija,
serija
21.00 Bez vize, dok.
program
21.30 TV lica...kao sav
normalan svijet
22.30 Studenica-biser
kulture svijeta
23.00 Svijet sporta,
sportski program
23.30 Koncert @eljka
Joksimovi}a,
muzi~ki program
Eurosport 2
12.00 Alpsko
skijanje.
S.KUP
[amoni
13.30 Bijatlon.
S.KUP Oslo
14.15 Ski skokovi.
S.KUP (`ene)
15.15 Bijatlon.
S.KUP Oslo
17.00 Fudbal.
Afri~ki
Kup Nacija
19.00 Fudbal.
Afri~ki
Kup
Nacija
22.00 Snuker
23.30 Ski
skokovi.
S.KUP Val di
Fiemme
12.45 Kros-kantri skijanje
13.15 Mali
fudbal.(Hrvatska).
Turska - Rusija
14.00 Mali
fudbal.(Hrvatska).
Ukrajina - [panija
15.30 Fudbal.
Bundesliga.
Schalke 04 Mainz
18.30 Fudbal. Bundesliga.
HSV Hamburg Bayern Muenchen
20.30 Mali
fudbal. (Hrvatska).
^e{ka Republika Hrvatska
22.00 Hokej na travi
23.00 Fudbal. Afri~ki Kup
Nacija
23.45 Vijesti
Sportklub
13.00 NBA Live
13.10 Real NBA
14.00 [email protected]: Premier
Lague: Arsenal Blackburn
16.00 [email protected]: Premier
League: Norwich Bolton
18.00 Vijesti
18.30 [email protected]: Premier
League: Manchester
City - Fulham
20.45 Fudbal prijateljska:
Crvena Zvezda Zilina
22.45 NBA Live
23.00 Championship:
West Ham - Millwall
00.45 Premier League:
QPR - Wolves
02.30 Swiss league:
Luzern - Zurich
Arena Sport 1
11.00 Italijanska Liga: Inter
- Palermo
13.00 Road To London
14.00 Fudbal: Copa
Libertodores
Highlights
15.00 Rukomet Seha Liga:
Zagreb - Borac
Prenos
17.00 Ko{arka Aba Liga:
Radni~ki - Crvena
Zvezda
19.00 Rukomet Ehf Liga
[ampiona: Metz Budu}nost
21.00 Fudbal Francuska
Liga: Bordeaux Toulouse
23.00 Ameri~ki Fudbal Nfl:
Road To Super
Bowl
00.00 Ameri~ki Fudbal Nfl
00.00
FILM, PINK BH
23.30
KONCERT
National G.
Striptiz smrti
D`ejk zati~e svoju djevojku u ku}i
sa drugim mu{karcem i sada tra`i
novi stan. U malo slobodnog vremena, izme|u poslova, gdje pored ostalog i glumi u jednom filmu
o vampirima, on pretra`uje oglase
u novinama...
Uloge: Kreg Vejson, Melani Grifit, Greg Henri
Reditelj: Brajan De Palma
15.00 In`enjerske veze
16.00 In`enjerske veze
17.00 Plovidba broda s
blagom
18.00 Izgubljeni brodovi
Rima
19.00 Istrage zrakoplovnih
nesre}a
20.00 Vra~ }e vas sada
primiti
21.00 [etnja Velikim
zidom
22.00 Bijeg
23.00 Iza scene. Najstro`i
ruski zatvor
00.00 Vra~ }e
vas sada
primiti
15.15
BIJATLON
MTV Adria
12.10
12.30
15.00
17.10
17.50
18.00
19.40
20.00
20.30
22.10
23.00
23.30
00.00
22.00
HOKEJ NA TRAVI
FOXlife
MTV Express. Urban
14.40
Awkward Weekend
Pimp My Ride
15.30
Biggest!Hottest!Loudest!16.25
3 From 1
19.10
Top 20
MTV Express. Urban
20.05
MTV Takeover.
Vatra
21.00
Chapelle Show
Behind The Music.
22.00
Mary J. Blige
MTV World Stage.
22.55
Kasabian
MTV World Stage.
00.40
Ema Rock
Highlights
01.15
Party Zone
Momci
sa Medisona
Terra Nova
Dr. Haus
Momci
sa Medisona
Uvod
u anatomiju
Udar
Groma
O~ajne
ku}anice
Uvod
u anatomiju
Seks
i grad
Momci
sa Medisona
18.30
PREMIER LEAGUE
FOXCRIME
11.40 Brojevi
12.30 Milosrdna
Grejs
15.00 Red
i zakon.
zlo~ina~ke
namjere
17.30 Alijas
19.10 D`ordan
20.00 Bouns
20.55 [ah-mat
21.45 Nepoznati
22.35 Sat
23.25 Zlo~in
00.15 Okru`en
mrtvima
01.50 Ar~er
19.00
RUKOMET
HBO
11.30
13.00
14.00
15.40
17.00
18.30
20.05
21.35
23.05
01.20
03.00
04.45
Delgo
Sre}a, ep. 1
Zemlja izgubljenih
Klinci su zakon
Cura na lo{em
glasu
Rupa straha
I Mars
treba mame
Iza neprijateljskih
linija 3
Gangsteri
Ninja
ubojica
Brzi i `estoki.
Povratak
Spa{avanje
Edwardsa
20.05
FILM, NOVA TV
^uvari zakona
Savezni {erif Sem D`erard u potrazi je
za bjeguncem, osumnji~enikom za
dvostruko ubistvo. Nakon pada aviona koji je prevozio zatvorenike u rijeku
Ohajo, Mark [eridan iskori{tava priliku te bje`i. Bjegunac je zapravo biv{i
tajni agent koji sada postaje najtra`enija pokretna meta u dr`avi.
Uloge: Tomi Li D`ons, Vesli Snajps,
Robert dauni Jr.
Reditelj: Stjuart Berd
00.10
SERIJA, HRT2
Ljubavnice
Keti sazna da je Denu ponu|eno
promaknu}e u Australiji. Den pozove Keti da s njim po|e tamo. Bi li ona
to mogla? D`ek `eli vidjeti Keti nasamo, da joj kao prijatelj pomogne
donijeti odluku. Ona pristane.
SUBOTA 4. 2. 2012.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
19.20
BAKINA KUHINJA
OBN
07.05 Mixmaster,
crtani film
07.30 Gladijatori,
crtani film
08.45 Oggy i `ohari,
crtani film
08.50 Dje~iji program
10.40 Zvonar Crkve Noter Dame,
crtani film
10.50 Princ iz Bel Aira,
humoristi~na
serija
11.20 TV Doktor, medicinski magazin
12.00 Lonci i poklopci,
kulinarski show
13.00 Bakina kuhinja,
kulinarski show
13.50 Prosjaci i sinovi,
serija
14.45 [to je mu{karac
bez brkova, serija
16.00 Usred prijevare
(16), igrani film
17.30 Dejana Talk
Show,Tema.”Hranim se otpacima
iz kontejnera”,
talk show
18.50 OBN Info, informativni program
19.05 OBN Sport, sportski pregled
19.20 Bakina
kuhinja,
kulinarski
show
20.00 Prosjaci i sinovi,
serija
21.00 Bez
izlaza (16),
igrani
film
22.55 Smrtonosna
prijevara (16),
igrani film
00.45 Bez izlaza (16),
igrani film
02.35 Smrtonosna
prijevara (16),
igrani film
21.30
USUDI SE...
AL JAZEERA
BALKANS
07.30 Sljede}a
muzi~ka
stanica - Jemen II
dio, dok.program,r.
08.00 Usudi se
i probaj London, dok. program, r.
08.30 Kontekst, inf.
talk-show, r.
09.00 AJE program
16.30 Historija
revolucije Smrt i propast,
dok.program, r.
17.00 Ro|en
u Gazi,
dok. program, r.
17.30 Kontekst, inf.
talk-show, r.
18.00 Vijesti, inf. program
19.05 48 Marake{, dok.
program
19.30 Druga strana
Srbije, ep.11, dok.
program
20.00 Vijesti
21.00 Vijesti
21.30 Usudi se
i probaj London, dok. program, r.
22.00 Vijesti
23.05 Sudan Borba
za srce sjevera, II
dio, dok. program,r.
23.30 Druga
strana
Srbije, ep. 11,
dok. program, r.
00.00 AJE Vijesti
01.00 48 Marake{, dok.
program, r.
01.30 Arapsko
prolje}e, Libija u
vatri II dio, dok.
program, r.
[email protected]
08.05 Junska no}, serija (r. 42/124
ep.) 09.05 Junska no}, serija (r.
43/124 ep.) 10.05 Junska no},
serija (r. 44/124 ep.) 11.05 Junska
no}, serija (r. 45/124 ep.) 13.05
100 miliona prije Krista, film (r)
15.05 Kako vrijeme prolazi, serija,
18. ep. (r) 17.05 Otok, serija, 17.
ep. 18.05 CSI. Las Vegas, serija,
22. ep. (r) 20.05 CSI. New York,
serija, 22. ep. 21.00 CSI. Las
Vegas, serija, 5. ep. 22.05
Univerzalni vojnik, film
TVSA
07.00 Statisti, serijski program,
10/12 07.30 Statisti, serijski
program, 11/12 08.00 Program za
djecu 09.00 Bjekstvo sa ostrva
{korpiona, reality show za mlade,
19/46 09.30 Bjekstvo sa ostrva
{korpiona, reality show za mlade,
20//46 10.00 Kike tike ta~ke,
program za djecu 11.05
Autoshop magazin, emisija o
automobilizmu 11.35 Divlji
zapad, dok. program, 1/3 12.25
Tribunal 13.00 Vijesti TVSA
13.10 Rebus, politi~ki magazin
14.45 Sarajevska hronika, inf.
program 15.25 TV justice,
sudska hronika 16.00 Vijesti
TVSA 16.05 Bisage Vehida
Guni}a, dokumentarno-revijalni
program 16.30 Ko{arka: KK
Bosna-KK Mladost, direktan
prijenos 18.05 Za svaku bolest
trava raste 18.15 Sarajevu s
ljubavlju, dok. serijal 18.30
Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike
21.46
NAJMO]NIJE...
HRT1
HTV OSKAR C
08.05 Junska no}, serija 13.05
100 miliona prije Krista, film 15.05
Kako vrijeme prolazi, serija 16.10
Bonaventura 17.05 Otok , serija
18.05 CSI. Las Vegas, serija 19.00
Auto shop magazin emisija o
automobilizmu 19.30 Reemitiranje
dnevnika hrt-a 20.05 CSI. New
York, igrana serija 21.00 CSI. Las
Vegas, igrana serija 22.05
Univerzalni vojnik, film
ZENICA
09.08 Dje~iji program. Odlika{i
09.30 TV izlog 11.00 Selu u
pohode 12.00 Sponzoru{e 15.00
Vijesti 15.10 Bonaventura, r. 16.00
Kontakt program 17.00 Oni dolaze
17.30 Putopisi 18.00 Sfera 18.30
Mali oglasi 19.00 Vijesti 20.00 Nije
te{ko biti ja 21.00 Igrani film 22.30
Obavje{tenja 23.00 Vijesti 23.15
Igrani film
KISS
08.00 Hrana i vino, emisija 08.20
SMS BOX 13.30 Kuhinje 14.05
Reporta`a, arhiv TV KISS 15.00
Lifestyle TV, r. 15.40 Reporta`a,
arhiv TV KISS 16.00 Hrana i vino,
emisija 16.30 Reporta`a TV KISS
KS AUTOMAGAZIN
09.35
08.45 Patak Frka, crtana
serija
09.08 Djevoj~ica iz
budu}nosti 2,
crtana serija
09.31 Mala TV
10.01 Trolovi, crtana
serija
10.28 Minusove muke
sa Zemljanima,
film za djecu
11.55 Chamonix. Svjetski skija{ki kup spust (M),
prijenos
13.04 Rupert, crtani film
13.18 KS Automagazin
13.49 Obrtnik i partner,
emisija pod pokroviteljstvom
14.21 4 zida
14.55 Rukomet, Seha liga. Zagreb - Borac,
prijenos
16.30 Direkt. Daleko od
ku}e, bli`e sebi
17.00 ATP Zagreb Indoors - polufinale,
prijenos 1. me~a
Simpsoni 19,
crtana serija
Glazba, glazba...
evergreen
20.09 Split. Futsal, EP.
Hrvatska - ^e{ka,
emisija
20.20 Split. Futsal, EP.
Hrvatska - ^e{ka,
prijenos
22.07 Split. Futsal, EP.
Hrvatska ^e{ka,emisija
22.27 Kaos u Bangkoku,
film
00.10 Ljubavnice 2,
serija
01.02 Fringe na rubu 1,
serija
01.44 Glazbeni
salon Gvozdanovi}. Petrit Ceku
17.05 OTOK,serija 18.05 Zagrljaj
ljepote 19.05 FIS SHOP 19.10
Marketing 19.30 HRT DNEVNIK
20.05 Reporta`a, TV KISS 21.05
CSI, serija 22.00 [panjolska
primera liga 00.00 No}ni
program
KAKANJ
11.00 Puls 12.00 Vijesti TV Sahar
12.30 Frej`er, serija 13.00 Yusuf,
serija (repriza zadnjih 5 epizoda
17.00 Flash vijesti 17.05 Put Istine
18.00 Pozitivni format 18.30
Majstori kuhinje 19.00 Denis
napast 19.15 Marketing 19.30
Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20
Nade BH sporta 20.45 Marketing
21.00 Dom2 21.30 So{ka fronta
22.40 Mali oglasi 22.45 Marketing
23.00 Stounhend` 00.00 Vijesti IC
r. 00.10 Operaterka, film
HEMA
09.00 Serijski program, r. 10.00
Hema magazin, centralna inf.
emisija. r. 11.00 Tv Liberty,
magazin Radija slobodna Evropa. r.
12.00 Auto shop magazin, emisija.
r. 13.00 Igrani film 15.00 Na{i
razgovori, intervju. r. 16.00 Religija
u slu`bi `ivota, religijski program. r.
17.00 Info IC, hronika Op}ine
Kakanj 18.00 Iskre kulture, emisija.
r. 19.00 Pregled sedmice, inf.
program 20.00 Igrani film 22.00 Iz
arhiva TV Hema
BN
16.15 Subotom u 3, nastavak
17.55 Kao kod svoje ku}e 19.20
SMALLVILLE
Nova TV
HRT2
10.00 Vijesti
10.11 Ku}ni ljubimci
10.46 Azijske
razglednice.
Istanbul centar
svijeta, dokumentarna serija
11.16 Normalan
`ivot, emisija o
obitelji
12.00 Dnevnik
12.18 TV kalendar
12.30 Veterani
mira, emisija za
branitelje
13.16 Duhovni
izazovi,
me|ureligijski
magazin
13.48 Prizma, multinacionalni magazin
14.33 manjinski
Mozaik.
Prota Petar
14.51 HAZU portreti. Grga Novak
15.07 Eko zona
15.34 Shetlandski
zapisi
Simona Kinga, dokumentarna serija
16.29 Euromagazin
17.00 Vijesti
17.10 HAK - Promet info
17.20 Reporteri. @rtve
mode
18.23 Potro{a~ki kod
18.53 Globalno sijelo
19.20 Loto 7/39
19.30 Dnevnik
20.01 Zvijezde pjevaju
21.46 Najmo}nije
`ene svijeta. Audrey Hepburn, dokumentarna serija
22.45 Dnevnik 3
23.06 Vijesti
iz kulture
23.17 Crna dalija, film
01.13 Djeca
majke Zemlje,
film
ta~ke, program za djecu (r) 20.00
Mu}ke, 1989. humoristi~ki
program 21.25 Vijesti TVSA
21.30 U zmajevom gnijezdu,
igrani film 23.00 Bijeli planet,
dokumentarni film 00.26
Mu}ke,1989. humoristi~ki
program
13.18
RTRS
06.50 I tako to...,
serija
07.20 Dodir
s neba,
serija
08.15 Jumanji,
crtana
serija
08.45 Winx,
crtana
serija
09.10 Gormiti,
crtana
serija
09.35 Smallville,
serija
10.35 Frikovi,
serija
11.35 Zauvijek
susjedi,
serija
13.20 Larin
izbor,
serija
15.20 Brzi bijeg,
film
17.00 Vijesti
Nove TV
17.10 Provjereno,
informativni
magazin
18.05 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbeni show
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.05 ^uvari
zakona,
film
22.35 Kona~na
odluka,
film
00.55 Zlo~esti
de~ki,
film
02.55 Hostel,
film
04.25 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbeni show
05.20 Ezo TV, tarot
show
Marketing 19.30 Dnevnik 2 19.55
Marketing 20.00 Vitafon 20.30
Nijesmo mi od ju~e, serija 21.00
Foliranti, serija 21.30 Tu|e sla|e
22.30 BN music 23.30 Dnevnik 3
23.45 Film
TV OSM
11.35 Amor Latino, r. 12.20 Zdrav
`ivot 13.20 TV Shop 13.45 Zodeks
14.00 Marketing 2 14.05 Bez
cenzure 15.20 Marketing 3 15.25
Horoskop 15.30 Game zone 15.35
Portal 15.40 TV Vita Shop 16.00
Marketing 4 16.05 Vremenska
prognoza 16.15 DW-time 16.45
Hrana i vino 17.15 Amor Latino,
serija 18.20 Marketing 6 18.30
Dan, centralna inf. emisija 19.12
SMS oglasi 19.30 Portal 19.40
Game zone 20.00 Irene Hass,
serija 21.00 Scena 22.00 VOA
22.30 DW-time 23.00 Film 00.30
Astro Show
TV [email protected]
08.00 Najava programa Dnevnik/r
08.30 Bonaventura/r 17.00 Najava
programa Balkandics Marketing
19.00 Dnevnik Marketing 19.30
Muzi~ki program 20.00 Istina. Dok.
program 20.30 Pop Top. muzi~ka
emisija 21.00 Dokumentarni
program 22.00 Intervju 23.00
Dnevnik/r 23.30 Muzi~ki program
00.00 Odjava programa
TV USK
10.15 Dance, dance , igrana serija
(r) 11.10 Alternativna medicina,
dok. program 12.00 Vijesti 12.05
20.10 SAMO PJESMA ZNA
08.10 Tomica i prijatelji,
crtana serija
08.30 Graditelj Bob,
crtana serija
08.42 U no}noj ba{ti,
crtana serija
09.39 ^iji su an|eli - islam, ateizam, univerzalnost religije
10.00 Mali dnevnik
10.22 Sova, program za
djecu
10.24 Med i djetelina,
crtana serija
10.50 Kralj dinosaurusa,
crtana serija
11.10 Robin Hud 3,
serija
12.00 Dnevnik 1
12.13 Rije~ vjere,
religijski program
12.38 Vez /Isto~no
Sarajevo/, emisija
etno muzike
13.03 Iz iksa u iks, serija
13.31 Doktor sa jezera,
serija
15.00 Rukomet - Zagreb
- Borac m.tel, direktan prijenos
16.30 Za.druga, emisija
za mlade
17.00 Vijesti
17.10 Ah, ta planeta!
17.35 Deronje, koncert
[abana [auli}a
18.05 Art ma{ina, emisija iz kulture
18.55 Perestrojka, ruski
dokumentarni film
19.30 Dnevnik 2
20.10 Samo pjesma zna,
emisija narodne
muzike
21.15 Druga `ena, film
22.30 Dnevnik 3
22.45 Druga `ena, nastavak filma
23.00 Doktor sa jezera,
serija
00.30 Nevidljivi
protivnik, serija
Top shop 12.15 Inspektor Mors,
serija 13.50 Meraklije sa
^ardaklije, zabavni program 2/2
(r) 14.25 Preporu~ujemo... 14.30
Vijesti 14.35 Top shop 14.45 Za
svaku bolest trava raste, dok.
serijal, 65. em. 15.05 Kako
vrijeme prolazi, igrana serija (r)
16.50 Top shop 17.05 Otok,
igrana serija CSI. Las Vegas,
serija 18.05 Duhovni svijet,
vjerski program 19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program 20.05 CSI
New York, igrana serija 21.00
Hronika kraji{kih gradova, inf.
program 21.45 TV intermeco
22.00 [panska primera liga,
prijenos utakmice, 1. pol. 22.45
Vijesti 23.00 [panska primera
liga, prijenos utakmice, 2. pol.
23.45 Auto shop magazin, emisija
o automobilizmu
VISOKO
14.00 TV strane 16.00 39.
Sjednica Op}inskog vije}a Visoko,
snimak 19.25 Maketing blok 19.30
Dnevnik FTV 20.00 Marketing blok
20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti,
inf. program 20.45 Filmski
program 22.15 Marketing blok
22.20 Tv Zehra, dokumentarni
program 23.00 Tv strane 00.00
Odjavni telop
HIT TV
16.25 Tri minuta 19.00 Iz dana u
dan 20.00 Auto shop magazin
21.00 Biljana za Vas 22.00
Bonaventura 22.30 Folk show
23.30 Trend setter 00.00 Tri
minuta. vijesti 00.05 Film
Ljubav: Ponekad, ali samo do razumne
granice, dobro je osamostaliti se od
partnera. Pazite, nemojte pretjerati.
Posao: Najbolji prijatelji se poznaju u krizi.
Iako situaciju smatrate lo{om, uspjet }ete ostvariti cilj.
Zdravlje: Pobijedite osje}aj premorenosti.
Ljubav: Nedostaje vam pribranosti. Kada
je u pitanju delikatna situacija, popri~ajte
otvoreno sa partnerom.
Posao: Saznat }ete ugodnu novost. To
}e vas, makar nakratko, izbaviti iz nezgodnih finansijskih problema.
Zdravlje: Ako ne pazite, prijeti prehlada.
Ljubav: O~ekuje vas ugodno iznena|enje.
To }e vas vratiti u stari, dobro uhodani
svijet sigurnosti...
Posao: Brza reakcija omogu}ava vam da
se uklju~ite u podjelu dobiti. Tako }e svi biti mnogo
zadovoljniji.
Zdravlje: Iako je hladno, pro{etajte...
Ljubav: Situacija se potpuno stabilizira.
Imate veliki prostor za ostvarenje planova
sa voljenom osobom.
Posao: Izvu}i }ete se iz neugodnosti. U
tome vam, u najve}oj mjeri, mo`e pomo}i bliska
osoba.
Zdravlje: Glavobolja, kao posljedica nervoze.
Ljubav: Preispitajte svoje pona{anje prema voljenoj osobi. Ne mo`ete o~ekivati
ljubav ako je ne dajete...
Posao: Razmislite o mogu}im posljedicama prije nego {to se upustite u posao. Samo korak
je do gre{ke.
Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije.
Ljubav: Trenutno, mislite da ste sretniji
kada vas svi ostave na miru. [ta je sa
voljenom osobom?!
Posao: Veoma uspje{an dan. Me|utim,
optere}eni ste ubje|enjem da za vas nema granica i
prepreka.
Zdravlje: Pobolj{ajte cirkulaciju.
Ljubav: Trebate, najzad, srediti emocije.
U suprotnom, voljena osoba mo`e zaklju~iti da je ne volite.
Posao: Ne treba vam biti `ao ulo`enog
truda. Otvara se mogu}nost da va{ posao u potpunosti procvjeta.
Zdravlje: Bez promjena.
Ljubav: Mo`ete biti sasvim zadovoljni.
Pogotovo ako ste, na najbolji na~in,
iskoristili pru`enu {ansu.
Posao: Dobro se pripremite prije poslovnog sastanka. Mogu} je neuspjeh, bukvalno, zbog
sitnice.
Zdravlje: Obavezno pro{etajte.
Ljubav: Morali ste se boriti za ljubav ili
izlazak iz situacije koja je budila nezadovoljstvo. Isplatilo se!
Posao: I sami znate da ste previdjeli
jednu sitnicu. Zbog toga sada imati puno posla, ~ak i
nepotrebnog.
Zdravlje: Nervoza odlazi od vas.
Ljubav: Nema razloga za suzdr`anost.
Ako odugovla~ite, gubite mogu}nost za
ostvarenje ljubavnih `elja.
Posao: Nemojte nikako zanemariti svoj
rad. Samo vas posao mo`e, na pravi na~in, izvu}i iz
trenutne krize.
Zdravlje: Umor zbog previ{e obaveza.
Ljubav: Ne ~ekajte da se desi ne{to
veliko. Pomirite se sa ~injenicama, sre}u
gradite u svojoj vezi...
Posao: Nemojte prebrzo odustati. Ni{ta
nije sasvim izgubljeno, naprotiv, sve skupa i nije tako
lo{e.
Zdravlje: Vi{e pazite na prehranu.
Ljubav: Uzmite predah od svega, prepustite se u`ivanju sa voljenom osobom.
To je od velikog zna~aja.
Posao: Ispunjavaju se i najskrivenije `elje.
Promjena vam mo`e koristiti, pa {to prije prihvatite
novu situaciju.
Zdravlje: Gotovo odli~no!
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI
Kemortan branila kapetana
"š %
LONDON - Odjeća i veš mlade
žene koja je viđena s kapetanom u
trenutku nesreće broda “Costa
Concordia”, pronađeni su u njegovoj kabini, piše “Daily Telegraph”. Domeniku Kemortan (Domnica Cemortan, 24), bivšu plesačicu, istražitelji su ispitivali više
od pet sati. Moldavka je kapetana
Frančeska Sketina (Francesco Schettino) nazvala herojem i branila
ga na ispitivanju. Rekla je da “nije
uredu” da je njemu uništena reputacija “neosnovanim optužbama”.
Neke od fotografija modela modne kuće intimnog rublja
Promotivna kampanja “Victoria's Secret” uoči Dana zaljubljenih
Š
Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj, odaberite joj nešto što se vama dopada, poručuju ljepotice
NJUJORK - Adriana Lima, Kendis Svanpul (Candice Swanepoel), Lili Aldridž (Lily Aldridge) i drugi “anđeli” u jeku su promotivne kampanje uoči Dana
zaljubljenih.
Modeli modne kuće intimnog
rublja “Victoria's Secret” u posebnom su video materijalu ponudile
savjete po pitanju izbora odgova-
rajućeg poklona za dragu osobu.
- Ako ne znate šta da poklonite
svojoj dragoj, odaberite joj nešto
što se vama dopada, to je veoma
originalno. Svratite do naših pro-
davnica i naći ćete pomoć koja
vam je potrebna. Momci, bez izgovora! - poručili ljepotice svim
muškarcima koji su neodlučni šta
da kupe ljepšoj polovini.
Kraljica Elizabeta slavi
$#
!"" # "
TRIPOLI - Libijac Ahmed Varfali objavio je da posjeduje i da
želi da proda srebreni vjenčani
prsten svrgnutog libijskog lidera
Muamera Gadafija, kao i okrvavljenu košulju u kojoj je zlostavljan i ubijen.
Za ova dva predmeta Vafali
kao početnu cijenu traži dva mi-
liona dolara, a smatra da bi dobio i
više kada bi mogao da ih iznese na
aukciju u Evropi. Kao dokaz da
su stvari zaista u njegovom vlasništvu, na sajt ArabsToday postavio je fotografiju prstena, na kojoj
se vidi ugravirani datum Gadafijevog vjenčanja sa Safijom - 10.
septembar 1970.
SANDRINGEM - Britanska
kraljica Elizabeta Druga posadila je jučer u Norfolku drvo,
čime je obilježila svoj dijamantni jubilej. Ovog vikenda počinje petomjesečna proslava kraljicine vladavine. Ona je prije
60 godina, 6. februara 1952., sjela na tron poslije smrti svog oca,
kralja Džordža Šestog (George).
Iskosa
"
Hakeri upratili planove o svom hapšenju
’’ LONDON - Hakerska grupa
“Anonymous” objavila je snimak
konferencijskog razgovora između pripadnika FBI-ja i britanske policije, u kome oni razmatraju akcije protiv hakera. Učesnici razgovora razmatraju kako
da uđu u trag “Anonymousima” i
drugim srodnim grupama, datume planiranih hapšenja i detalje
dokaza koje ima policija. Grupa
je, također, objavila e-mail
FBI-ja s detaljima o tome kako
pristupiti konferencijskom razgovoru i adresama elektronske
pošte učesnika. FBI još nije komentirao slučaj, a Scotland Yard
je najavio reakciju. “Anonymousi” su napisali na Twitteru da se
FBI vjerovatno pita kako su oni u
stanju da im stalno čitaju
saopćenja.
ASTANA - Jedan zoološki vrt u
snijegom okovanom Kazahstanu
daje svojim majmunima crno vino
kako bi se zagrijali, prenosi AFP.
- To piće zimi štiti od respiratornih infekcija. Vinom ih štitimo
od gripe. Primati su kao i ljudi. Neki čak i pretjeruju i nekoliko puta
dolaze po svoju dozu - kažu u ZOO
vrtu.
”Trudnicama” i mladuncima
nije dozvoljeno da piju vino.
Ponuđena i krvava košulja svrgnutog lidera
Download

Dje~ak se zbog lo{e ocjene bacio pod voz!