F.
co
m
PD
Ilid`a l Februar 2014.l Broj 124
ww
w.
ne
ev
ia
OBILJEŽEN DAN NEZAVISNOSTI BiH
NAJBOLJI LIKOVNI
RADOVI U^ENIKA
NA KALENDARU
OP]INE [email protected]
ZA 2014. GODINU
DF
.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
2
SVE^ANA SJEDNICA OP]INSKOG VIJE]A
ne
ev
iaP
Sve~anom sjednicom Op}inskog vije}a
obilje`en 1. mart, Dan nezavisnosti BiH
U
ww
w.
povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i
Hercegovine,
28. februara 2014. godine u
Multifunkcionalnoj sali odr`ana je sve~ana sjednica
Op}inskog vije}a Ilid`a.
Nakon odavanja po~asti, u~enjem Fatihe i minutom
šutnje,
svim poginulim u proteklom ratu, rahmetli
na~elniku Ameru ]enanovi}u, umrlim vije}nicima i
uposlenicima op}ine, predsjedavaju}a Op}inskog vije}a
Smiljana dr. Viteški} podsjetila je prisutne o zna~aju ovog
va`nog datuma za našu zemlju.
„Da li ste za nezavisnu i suverenu Bosnu i
Hercegovinu,dr`avu ravnopravnih naroda i gra|anaBošnjaka,Srba i Hrvata i drugih naroda koji u njoj `ive,
pitanje je koje je gra|anima bih postavljeno 1. marta 1992.
i na koje je ve}ina (64 posto) odgovorila potvrdno, to je
pitanje koje je uvijek vrijedno i korisno ponavljati.
Referendum za nezavisnost BiH odr`an je na preporuku
Arbitra`ne komisije me|unarodne konferencije o
Jugoslaviji, u završnoj fazi disolucije bivše SFRJ.
Referendum su nadgledali posmatra~i OSCE-a i tadašnje
Evropske zajednice i 2.500 posmatra~a je dalo izuzetno
visoku ocjenu kvaliteti provedenog referenduma. Bio je to
demokratski i legalan ~in,kojim je nakon vijekova tu|ih
uprava BiH dobila nezavisnost i suverenitet. Na osnovu
rezultata referenduma Vije}e ministara Evropske unije je
06. aprila 1992. u Briselu donijelo odluku o me|unarodnom priznavanju Bosne i Hercegovine“, prisjetila je
predsjedavaju}a Op}inskog vije}a Smiljana dr. Viteški}.
Prema njenim rije~ima ono što je uslijedilo nakon
me|unarodnog priznavanja BiH, bili su dotad nevi|eni
mr`nja, zlo i tama,vo|eni `eljom naših neprijatelja da
raskomadaju Bosnu i Hercegovinu.
„Uslijedio je dotad nevi|en, dug i krvav rat. Bila je to
brutalna agresija na našu zemlju, njene gra|ane i narode,
na sve ono što su generacije Bosanaca i Hercegovaca
zajedni~ki stvarale kroz istoriju. Zate~eni mr`njom i
nasiljem,ipak smo se organizovali i sa~uvali našu jedinu
domovinu. Naša hrabrost zadivila je svijet“ kazala je u
svom govoru Viteški}.
Dodala je da vje~no trebamo biti zahvalni onima koji
su branili ovu zemlju,a posebno onima koji su u agresiji
dali svoje `ivote i onima koji su se ~asno borili.
„Na`alost, još ima onih koji 1. mart ne priznaju kao
Dan nezavisnosti iako `ive u ovoj zemlji, iako je ovo njihova domovina.Iako se svakodnevno borimo sa njima, sa
bolom zbog gubitka dragih osoba, bolom zbog invalidnosti siromaštva i nezaposlenosti, svoju zemlju moramo
graditi, razvijati i ja~ati,kako materijalna dobra, tako i solidarnost, me|uljudske odnose i poštivanje razli~itosti.
Historija nas je nau~ila da Bosna i Hercegovina ide
nepovratno naprijed samo onda kad se svi njeni gra|ani i
narodi u njoj osje}aju kao svoji na svome. Oni koji su
ro|eni 1992.godine sada su odrasli ljudi, a oni moraju
dovršiti odgovor na referendumsko pitanje iz 1992. god. i
nastaviti graditi BiH u kojoj su svi ljudi jednaki, bez obzira na njihovu vjeru, etni~ko ili politi~ko opredjeljenje,
Bosnu i Hercegovinu u kojoj vladaju pravda i razum“
istakla je na kraju svog govora predsjedavaju}a Op}inskog
vijr}a Smiljana dr. Viteški}, te svim gra|anima uputila
~estitku za Dan nezavisnosti naše jedine domovine.
U~enici Pete osnovne škole izveli su prigodan program za mnogobrojne zvanice iz javnog `ivota sa podru~ja
op}ine Ilid`a.
DF
.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
3
ev
iaP
Vanredna sjednica Op}inskog vije}a
O
ww
w.
ne
p}insko vije}e Ilid`a 14. februara 2014. godine odr`alo
je prvu vanrednu sjednicu sa jednom ta~kom dnevnog
reda “Sigurnosna situaciju u op}ini Ilid`a a povodom aktuelnih dešavanja u Kantonu Sarajevo i Federaciji Bosne i
Hercegovine”. Na~elnik PU Ilid`a Mevludin Halilovi} podnio je izvještaj o sigurnosnoj situaciji na podru~ju op}ine
Ilid`a. Op}insko vije}e Ilid`a primilo je k znanju informaciju na~elnika Policijske uprave Ilid`a o tome da je sigurnosna
situacija na podru~ju op}ine Ilid`a stabilna. Op}insko vije}e smatra da gra|ani Bosne i Hercegovine
imaju pravo na mirne i nenasilne proteste kojima bi se
ukazalo na teško politi~ko-ekonomsko-socijalno stanje u
dr`avi i podr`ava sve opravdane zahtjeve prema vlastima da
nagomilane probleme efikasnije rješavaju.
Op}insko vije}e poziva sve aktere aktuelnih dešavanja da
mjerama razumne politike ne dozvole manipuliranje sa opravdanim socijalno-ekonomskim zahtjevima kako u strana~ke
svrhe, svrhe anarhije, svrhe me|uetni~kog nepovjerenja ili
svrhe rušenja institucija Bosne i Hercegovine, te da ulo`e
dodatne napore na što br`em prenošenju dijaloga sa ulice u
institucije sistema, u cilju smirivanja situacije i hitnog
iznala`enja rješenja za navedene opravdane zahtjeve gra|ana.
Od na~elnika Policijske uprave Ilid`a se o~ekuje da u svakodnevnoj komunikaciji sa op}inskim na~elnikom, rukovodstvom
Op}inskog vije}a i drugim formalnim i neformalnim koordinacionim tijelima, organizacijama i grupama gra|ana Op}ine
Ilid`a poduzmu sve mjere neophodne za ja~anje sigurnosti
gra|ana kao i javnog reda i mira na podru~ju op}ine Ilid`a.
Zaklju~eno je i da zvani~na delegacija Op}ine Ilid`a posjeti
Op}inu Centar i da da podršku za što br`e osposobljavanje i
funkcionisanje Op}ine kao jedinice lokalne samouprave, kao i
povrije|ene policajce u bolnicama u Sarajevu. Op}insko vije}e
Ilid`a donijelo je odluku o odobravanju 70.000 KM iz bud`eta
za opremanje Policijske uprave Ilid`a.
DF
.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
4
REDOVNA SJEDNICA OP]INSKOG VIJE]A
O
ev
p}insko vije}e Ilid`a na 14. sjednici odr`anoj 27. februara 2014. godine u Multifunkcionalnoj sali Op}ine
Ilid`a donijelo je Odluku da se najve}e priznanje Op}ine
Zlatna plaketa dodijeli kolektivu „Hoše komerc“, a pojedina~ne D`emalu Bulbulu (posthumno) i dr. Hasanu Leti.
Srebrna plaketa dodijelit }e se Husi Rami}u, Miroslavu
Mo~evi}u i Seadu Bali}u, te kolektivna „Aida Commerce“
d.o.o. Sarajevo. Zahvalnice }e dobiti: Hamdija Hrbatovi},
D`evad Ljeskovica, D`emal Huri}, Vatrogasno društvo
Ilid`a „Kenan Slini}“, Ekološko udru`enje „Aleja“, Elis
Memi}, te Udru`enje za sport i rekreaciju „Sen“. Priznanja
}e biti uru~ena 12. marta na Dan Op}ine Ilid`a.
iaP
Odluka o najve}im
priznanjima Op}ine Ilid`a
Odluka o izmjenama i
dopunama odluke o
gra|evinskom zemljištu
O
ww
w.
ne
p}insko vije}e Ilid`a je, na 14. redovnoj sjednici
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o
gra|evinskom zemljištu na podru~ju op}ine Ilid`a. Visina
naknade za pogodnost gra|evinskog zemljišta - rente
utvr|uje se rješenjem o dodjeli zemljišta na koriš}enje
zbog gra|enja. Naknadu za prirodne pogodnosti (renta)
du`an je platiti i investitor koji gradi objekat na gra|evinskom zemljištu u privatnoj svojini. Kako stoji u odluci,
pravnim licima kao investitorima gra|evina mo`e se
odobriti obro~no pla}anje naknade za pogodnost lokacije –
renta, i to na dvanaest mjeseci. Uz zahtjev za odobravanje
obro~nog pla}anja, investitor - pravno lice je du`no
dostaviti dokaze osiguranja potra`ivanja (mjenicu, zalo`nu
izjavu, bankarsku garanciju itd..). Odobrenje za pla}anje
na rate za investitore - pravna lica prethodno odobrava
op}inski na~elnik i nakon toga sa investitorom zaklju~uje
sporazum kojim }e se regulisati na~in pla}anja i osiguranje potra`ivanja.
Fizi~kim licima kao investitorima gra|evina kao i
onima koji su pravovremeno podnijeli zahtjev za legalizaciju zaklju~no sa 31. decembrom 2012. godine, odobrit
}e se obro~no pla}anje naknade za pogodnost lokacije rente, i to na dvanaest mjeseci. U slu~ajevima u kojima je
podnesen zahtjev za obro~no pla}anje, od strane investitora - fizi~kih lica, Slu`ba za imovinsko-pravne, stambene,
geodetske poslove i katastar nekretnina sa~injava. Rješenje
kojim utvr|uje visinu rente, te pla}anje naknade u ratama.
Ukoliko pravno ili fizi~ko lice ne plati utvr|ene naknade
za zemljište i rentu u roku propisanom rješenjem, a podnese zahtjev za poništenje rješenja zbog nemogu}nosti
pla}anja, Op}inski na~elnik }e putem Slu`be za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina poništiti rješenje odnosno Op}inskom vije}u podnijeti prijedlog za poništenje istog.
O
Informacija o pra}enju
stanja ugro`enosti od
poplava
p}insko vije}e Ilid`a informisano je i o pra}enju stanja
ugro`enosti od poplava na svim rizi~nim podru~jima.
U okviru preventivnih mjera zaštite od poplava, a prema
informaciji Slu`be za razvoj, investicije i komunalne
poslove, ~iš}enje korita rijeke Miljacke po~elo je 05. decembra 2013.godine. Vrijednost ugovorenih radova je 43.323,34
KM, a izvo|a~ radova je “Stamboli}”d.o.o.
Projekat je finansiralo Ministarstvo privrede Kantona
Sarajevo uz nadzor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.
Prema elaboratu firme “ES HYDROTEHNICS”d.o.o po
kojem je ra|eno ure|enje korita rijeke Miljacke, o~iš}eno je
devet sprudova (nanosa) i izra|en je kameni nasip na dijelu
obale koji do sada jedino nije bio regulisan i koji je predstavljao opasnost od izlijevanja rijeke kod ul. Luke do br.16.
Na redovnoj sjednici Op}inskog štaba CZ-a odr`anoj 09.
decembra 2013.godine usvojen je plan korištenja sredstava
ostvarenih od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i
drugih nesre}a op}ine Ilid`a za 2014.godinu i to za
provo|enje preventivnih mjera zaštite i spašavanja u iznosu
od 50.200,00 KM, kao i nastavak regulacije rijeke Dobrinje,
te hitne intervencije na ~iš}enju kriti~nih mjesta vodotoka.
U toku je i nabavka još dva ~amca, prsluci za spašavanje i
ostala oprema potrebna za efikasniji rad slu`be zaštite i
spašavanja od poplava.
Kako nije bilo velikih padavina stanje svih vodotoka na
podru~ju op}ine Ilid`a je zadovoljavaju}e, re~eno je u
Informaciji. Na~elnik PU Ilid`a Mevludin Halilovi} prezentirao je na sjednci Op}inskog vije}a Informaciju o stanju
kriminaliteta, javnog reda, mira i saobra}aja na podru~ju
naše op}ine.
DF
.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
V
O
p}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2013.
godinu, Program rada za 2013. godinu Jedinstvenog
op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi i
Izvještaj o upravnom rješavanju upravnih stvari u
upravnom postupku za 2013. godinu.
U izvještaju o radu istaknuto je da su aktivnosti
op}inskih organa bile usmjerene na realizaciju utvr|enih
obaveza, zaklju~aka Vije}e i obavljanju drugih poslova
koji su zakonom ili na drugi na~in stavljeni u njihovu
nadle`nost. Poslovi kantonalne uprave koji su zakonom
preneseni na Op}inskog na~elnika i poslovi lokalne
samouprave, iz samoupravnog djelokruga op}ine, obavljaju se u slu`bama za upravu. Stru~ni i tehni~ki poslovi za
potrebe Op}inskog vije}a i na~elnika obavljaju se u
stru~nim i posebnim slu`bama. Organi uprave su u svim
oblastima kontinuirano radili na sprovo|enju utvr|ene
politike i neposrednom izvršavanju zakona, podzakonskih akata, drugih propisa i op}ih akata, rješavali u
upravnim stvarima, vodili propisane evidencije i izdavali
isprave, pru`ali pravnu pomo} u ostvarivanju i zaštiti
prava gra|ana, te obavljali druge stru~ne i upravne radnje.
Posebna pa`nja posve}ena je razvojnim projektima,
stvaranju uslova za otvaranje novih i dovršenje zapo~etih
projekata, posebno aktivnostima vezanim za provo|enje
integrisanog sistema upravljanja prema zahtjevima ISO
9001:2008 i sistema okolinskog upravljanja EN ISO
14001:2004, na osnovu certifikata od strane verifikacijske
ku}e Tuvadrija od 1. oktobra 2012. godine.
Programom rada utvr|eni su zadaci i opredjeljenja
koji }e se izvršiti u 2014. godini, a koji prizilaze iz zakona,
utvr|ene politike i ekonomskog razvoja op}ine, sistematizovani po slu`bama sa nazna~enim rokovima za njihovo
izvršenje. Pored planiranih zadataka, organi uprave
izvršit }e i druge zadatke koji zakonom, odlukama
Op}inskog vije}a ili na drugi na~in budu stavljeni u
nadle`nost ovih organa, a koji su od zna~aja za ostvarivanje lokalne samouprave i ekonomskog razvoja
op}ine.Jedinstveni op}inski organ uprave Op}ine Ilid`a,
stru~ne i posebne slu`be }e u oblastima koje obuhvataju
poslove za koje su formirane kontinuirano raditi na sprovo|enju op}inske politike i neposrednom izvršavanju
zakona, podzakonskih akata, drugih propisa i op}ih akata,
rješavati u upravnim stvarima, voditi propisane evidencije i izdavati uvjerenja i druge isprave, te obavljati druge
upravne i stru~ne radnje. Posebna pa`nja posvetit }e se
razvojnim projektima, stvaranju uslove za otvaranje
novih i dovršenje zapo~etih projekata, kroz stalno
poboljšanje stanja u pojedinim oblastima. U ostvarivanju
programskih zadataka, postupat }e se u skladu sa
Projektom poboljšanja poslovnog okru`enja i konkurentnosti na lokalnom nivou.
ne
ev
ije}e je na sjednici usvojilo prijedlog akata o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa i to prijedloge
zaklju~aka o neprihvatanju ponuda sljede}ih nosilaca
prava korištenja: Vidi} Rajko, Holjan Edina, Zametica
Hamid, D`ambi} Edin, Memi} Avdija, Iki} Nihad, Iki}
Nadina, Huremovi} Zehra, „Sinkro“ d.o.o. Sarajevo,
Lokvan~i} ]azim, Rastoder Adnan, Sladakovi} Milivoje i
Kaltak Azem. Usvojeni su i prijedlozi rješenja o rješavanju
imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije stambenih
objekata po zahtjevima Musli} Kemala, Pand`o Ekrema,
Jugo Izeta, Bayram Halil Ibrahima i Šabanovi} Zihnije te
prijedlozi rješenja o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa
u svrhu prestanka prava korištenja po zahtjevima
Mulaosmanovi} Mustafe, Kova~ Mirsada i Nikoli} Dragice
i prijedlog rješenja u svrhu prestanka prava raspolaganja
po zahtjevu Prevljak Fikreta. Usvojeni su i prijedlozi
rješenja o davanju saglasnosti za otu|enje nedovršene
stambene zgrade zajedno sa zemljištem pod zgradom po
zahtjevima Begovi} Lidije, Mahmutovi} Fatime,
Radojevi} Mirka i Koljenovi} Nazifa i prijedlog rješenja o
preuzimanju gradskog gra|evinskog zemljišta radi izgradnje saobra}ajnice XII transverzala po prijedlogu Kantona
Sarajevo od vlasnika Hrljevi} Ivana, Pocrnji} Branke i
drugih i po zahtjevu J.P. „Elektroprivreda“ BiH d.o.o.
Sarajevo-podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo od
vlasnika Krišnik Stoje i drugi.
Izvještaj o radu i program
rada Jedinstvenog
op}inskog organa uprave,
stru~nih i posebnih slu`bi
iaP
Prijedlozi akata o
regulisanju imovinskopravnih odnosa
V
w.
Izvještaj o radu i Program
rada Pravobranilaštva
Op}ine Ilid`a
ww
ije}e je usvojilo Izvještaj o radu za 2013. godinu i
Program rada za 2014. godinu Pravobranilaštva
Op}ine Ilid`a.
U izvještajnom periodu pravobranilaštvo je obavljalo
poslove iz nadle`nosti koje su utvr|ene zakonom i
odlukom o pravobranilaštvu kao i drugim zakonima u zastupanju u postupcima pravne zaštite imovine i imovinskih
interesa pred sudovima u sudskim postupcima, organima
uprave i u upravnim sporovima, davalo mišljenja vezano za
dodjelu gradskog gra|evinskog zemljišta, potvr|ivanje
ugovora o kupoprodaji stanova na koje postoji stanarsko
pravo, kao i u drugim predmetima u kojima je nadle`no
pravobranilaštvo za odlu~ivanje.
U Programu rada za 2014. godinu, Pravobranilaštvo
Op}ine Ilid`a, }e kontinuirano raditi na efikasnoj zaštiti
imovine i imovinskih interesa op}ine, te kroz saradnju sa
drugim nadle`nim organima i institucijama ubrzati realizaciju svih pokrenutih predmeta. U narednom periodu
aktivnosti Pravobranilaštva Op}ine Ilid`a bit }e usmjerene
na poduzimanje mjera radi pravne zaštite imovine i
imovinskih interesa op}ine, afirmisanju svih vidova preventivne djelatnosti, kontinuirano pra}enje pojava i problema vezanih za primjenu zakona u praksi i organizovanju
radnih dogovora sa op}inama i drugim organima radi postizanja boljih rezultata u zaštiti imovine op}ine. Pored
navedenog obavlja}e i druge poslove koji su u nadle`nosti
Pravobranilaštva.
5
DF
.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
Memi}: Potrebno
obezbijediti odvijanje
nastave sa svim uposlenim
Z
javnost `elim informisati da je moja du`nost kao na~elnika
Op}ine Ilid`a aktivno uklju~ivanje u prevazila`enje svih
problema sa kojima se suo~avaju gra|ani.
Unato~ ~injenici da ustavno nemam nadle`nosti ni mehanizme direktnog rješavanja ovog problema, koji se ve} du`e
vrijeme odra`ava na u~enike i uposlenike ove obrazovne
institucije odlu~io sam u prostorijama ove škole, koja je
izgra|ena uz podršku Op}ine Ilid`a, da se napokon na jednom mjestu okupe svi akteri.
Svakodnevno sam pozivan od strane Vije}a roditelja
zvani~no te od roditelja privatno da se u skladu sa autoritetom koji su mi dali gra|ani ove op}ine na izborima,
anga`ujem u prevazila`enju nezahvalne situacije u kojoj prije
svega ispaštaju djeca i oduzima im se elementarno ljudsko
pravo na adekvatno obrazovanje. U~enici ne smiju biti predmet ni~ije politi~ke manipulacije, niti zloupotrebe, nastava treba da se odvija normalno,
a ne da se degradira ova ustanova zbog sitnih interesa
uposlenika. Prioritet je svakako odgoj, obrazovanje i vaspitanje naše djece.
Zbog komplikovane politi~ke situacije u Vladi Kantona
Sarajevo, te upra`njene pozicije ministra za obrazovanje, nauku i mlade, sav teret u školi se sveo na roditelje i uposlenike.
U toku februara ove godine imao sam sastanke sa svim
stranama, predstavnicima Vije}a roditelja, sindikata, predstavnicima politi~kih partija koji djeluju u Op}inskom vije}u
Ilid`a i razgovarao o modusima prevazila`enja stanja u školi.
Te akcije mene kao op}inkog na~elnika i predstavnika
Op}inskog vije}a Ilid`a, uslijedile su na poziv Vije}a roditelja JU Osnovna muzi~ka škola (dopis datum: 19.12.2013. g
koji vam šaljem u prilogu).
Predstavnici Vije}a roditelja eksplicitno zatra`ili su moj
direktni anga`man jer se resorno ministarstvo oglušilo na
njihove svakodnevne zvani~ne i nezvani~ne pozive da urade
svoj posao.
@elio bih naglasiti da ovo pitanje nije politi~ko, niti ga
roditelji koji `ele najbolje za svoju djecu i školu ne posmatraju na taj na~in.Stavljanje doga|aja od 21. februara 2014.
godine u kontekst djelovanja jedne politi~ke partije je jedan
spin i zlonamjerno degradiranja mene kao li~nosti, na~elnika i mojih namjera, prikazuju}i ih druga~ijim od `eljenog.
Op}ina }e i dalje biti aktivni sudionik, element kompromisa i pokreta~ svih procesa koji vode ka rješavanju problema u interesu za školu, njene u~enike, uposlenike i lokalnu
zajednicu.
Razne podvale, klevete i neuspješni pokušaj ocrnjivanja
mog imena ne}e zaustaviti moj otpor prema ovakvom lošem
stanju u jednoj od najelitnijih i najzna~ajnijih obrazovnih
ustanova na podru~ju op}ine Ilid`a. Nakon doga|anja u JU Osnovna muzi~ka škola Ilid`a
moram informisati javnost da se vrše gnusne akcije omalova`avanja i ismijavanja mene kao na~elnika i kao
~ovjeka.Jutros (24. februara)na Ilid`i su osvanuli plakati koji
beskrupolozno vrije|aju zdravu pamet i koriste se u
bespotrebne politi~ke napade na mene. Tako|er, `elim da vas
obavijestim da na društvenim mre`ama dobijam prijetnje od
ljudi koji se kriju iza la`nih profila, a to me ne}e sprije~iti da
dam svoj doprinos u rješavanju ovog problema i kao ~ovjek i
kao na~elnik svih gra|ana Op}ine Ilid`a.
Na~elnik Op}ine Ilid`a
ww
w.
ne
ev
bog u~estalih nesporazuma u kolektivu Osnovne
muzi~ke škole Ilid`a, a koji se odra`avaju na u~enike
ove javne ustanove, na~elnik Op}ine Ilid`a prof. dr.
Senaid Memi}, odr`ao je sastanak s nekoliko uposlenika
ovog kolektiva, dok drugi nisu `eljeli prisustvovati.
Sastanak je odr`an, 21. februara u Osnovnoj muzi~koj
školi Ili`a.
Na~elnik Memi} je iznio i prijedlog mjera za stabilizaciju stanja u Osnovnoj mjuzi~koj školi.
“Cilj je obezbijediti odvijanje nastave sa svim
uposlenim, inventuru stanja materijalno –tehni~kih sredstava u školi, sastanak sa roditeljima kako ne bi bilo uplitanja roditelja, tra`iti saglasnost Vlade Kantona Sarajevo
za ispunjavanje onog što se dogovori, uvesti v.d odnosno
mentora ili medijatora dok se stanje ne dovede u red ( na
ra~un Op}ine) te zaštiti status direktora i sve i jednog
uposlenika, kao i dignitet osoblja” rekao je, izme|u ostalog, na~elnik Memi}.
Sastanku su prisustvovali i vije}nici Opinskog vije}a
Ilid`a kao i dio uposlenika ove javne ustanove.
“U~enici ne smiju biti predmet ni~ije politi~ke manipulacije, niti zloupotrebe, nastava treba da se odvija normalno, a ne da se ispisuju djeca zbog sitnih interesa pedagoga.Ovdje treba da se donose medalje s takmi~enja, da
se u`iva u radu ovih u~enika” dodao je Memi}, što su
prisutni pozdravili aplauzom.
Saop}enje za javnost
ovodom posjete JU Osnovna muzi~ka škola Ilid`a,
P
21.februara 2014. i moje namjere da se uklju~im u rješavanje nagomilanih problema u ovoj obrazovnoj ustanovi
iaP
6
Direktori osnovnih i
srednjih škola podr`ali
na~elnika
N
a~elnik Op}ine Ilid`a prof. dr. Senaid Memi} razgovarao je 28. februara sa direktorima osnovnih i
srednjih škola sa podru~ja ove op}ine.
Tokom razgovora bilo je rije~i i o problemima u
Osnovnoj muzi~koj školi Ilid`a. Tom prilikom direktori
su podr`ali na~elnika u njegovim nastojanjima da
prona|e rješenje za prevazila`enje problema u ovoj
obrazovnoj ustanovi.
DF
.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
U
o~etkom mjeseca, ta~nije 3. februara 2014. godine, na
P
teritoriji op}ine Ilid`a zapo~ela je aktivnost obilaska
i poslovnog anketiranja privrednih subjekata. Ovu pro-
jektnu aktivnost organizuje Op}ina Ilid`a. Cilj anketa je
prikupljanje podataka koji }e biti relevantni za donošenje programa i planova razvoja lokalne samouprave i
stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapošljavanje.
Nakon analize prikupljenih podataka i sagledavanja
stvarnog stanja u oblasti poduzetništva trebalo bi se
do}i do osnova na kojima treba da se zasniva poslovna
politika op}ine Ilid`a, a sve u cilju stvaranja što boljih
uvjeta za razvoj privrede. Anketiranje }e se vršiti do 3.
marta. Podaci prikupljeni anketiranjem su povjerljivi i
u skladu su sa odredbama Zakona o statistici FBiH i
koristiti }e se isklju~ivo u statisti~ke svrhe.
U anketi su sadr`ana pitanja od ocjene dosadašnjih i
dobrih i loših iskustva u radu s Op}inom do prioriteta
kojima treba da se bavi strateški ekonomski razvoj
op}ine Ilid`a.
Prva anketirana firma bila je uspješna ANS Drive.
Podaci }e se obezbijediti putem popunjavanja pojedina~nih upitnika, a po~etno iskustvu u anketiranju bilo
je pozitivno i korisno. Anketirat }e se 1.800 privrednih
subjekata.
ne
ev
povodu obilje`avanja Dana nezavisnosti 1. marta
na~elnik Op}ine Ilid`a prof. dr. Senaid Memi} sa
delegacijom bora~kih udru`enja sa podru~ja ove op}ine
polo`io je cvije}e na mezar prvog predsjednika BiH Alije
Izetbegovi}a.
Anketiranje privrednika
iaP
Na~elnik polo`io cvije}e
na mezar prvog
predsjednika Alije
Izetbegovi}a
7
Uru~ene gume GRAS-u
O
ww
w.
p}ina Ilid`a donirala je 16 guma za potrebe JKP
“GRAS” za autobuski saobra}aj. Nabavljene gume uru~ili su na~elnik Op}ine Ilid`a prof. dr.
Senaid Memi} i Fikret Prevljak, izaslanik Op}inskog
vije}a Ilid`a, 18. februara u krugu ove firme.
„Nakon inicijative Vije}a i iskazane potrebe
stanovnika za normalizaciju saobra}aja na relaciji
Hrasnica-Ilid`a, Ilid`a-Sokolovi}-Kolonija, te Ilid`aRakovica, zajedni~ka delegacija Op}ine i Vije}a posjetila je Gras i s ~elnim ljudima razgovarali su o rješavanju
ovog problema. Kako je preduze}e GRAS u izuzetno
teškoj situaciji, na tom sastanku je re~eno, da je jedan od
problema i nedostatak guma, kako bi se osposobila tri
autobusa. I tako je Op}ina uspjela osigurati sredstva u
iznosu od 7.000 KM i kupila gume, a sve u interesu normalizacije saobra}aja na navedenim lokacijama“ kazao
je, izme|u ostalog, na~elnik Memi}.
Fikret Prevljak rekao je da ovo uspješno realizovana
zajedni~ka inicijativa Op}inskog vije}a, te istakao nadu
da }e Op}insko vije}e sa na~elnikom zajedni~ki rješavati i druge probleme, a sve u cilju osiguranja ugodnijeg
`ivota za gra|ane Ilid`e.
Na donaciji je zahvalio Avdo Vatri}, v.d direktor
Grasa koji je kazao da je svaka pomo} dobrodošla.
„Ovo je mali korak ka našoj budu}oj saradnji i
pokazuje da svi zajedno mo`emo raditi za dobrobit
gra|ana.Nadam se da }e se na ovaj na~in poboljšati
usluge gra|anima op}ine Ilid`a i time ponovo ste}i njihovo povjerenje“ dodao je Vatri}.
Odr`ana tribina o
pristupanju izradi
Regulacionog plana
„Stup Nukleus“
a osnovu Odluke Op}inskog vije}e o pristupanju izraN
di Regulacionog plana „Stup Nukleus“, 28. februara
2014. godine u prostorijama Op}ine Ilid`a odr`ana je prva
tribina o ovom dokumentu. Tribini su prisustvovali predstavnici Op}ine, javnih komunalnih preduze}a Kantona
Sarajevo, kantonalna ministarstva saobra}aja i prostornog
ure|enja i zaštite okoliša, Zavoda za planiranje razvoja i
Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, te savjeti mjesnih
zajednica Stup II i Stupsko brdo koji su upoznati o pristupanju izradi novog RP, te da kao nosioci, odnosno subjekti
planiranja svojim prijedlozima uzmu aktivno u~eš}e u
pripremi i izradi ovog planskog dokumenta. Izabrani
izvo|a~ }e u narednom periodu vršiti snimanje postoje}eg
stanja na terenu na prostoru ove dvije mjesne zajednice.
Nakon pripreme osnovnog koncepta odr`at }e se i druga
tribina nakon ~ega slijedi javna rasprava.
DF
.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
8
RVI Ilid`a uru~ili
zahvalnice doktorima
obuhva}eno 500 invalida koji su dobili po 5 kg. mesa.
Dodjelom zahvalnice Merhametu koju je preuzeo efendija Berilo Mujo iskazuje se iskrena zahvala u ime
Udru`enja i invalida kojima je ova podjela sigurno mnogo
zna~ila uzimaju}i u obzir krizu i nezaposlenost u našem
društvu.
ww
w.
ne
ev
dru`enje ratnih vojnih invalida Ilid`a je 25. februara
2014. godine uru~ilo plaketu i zahvalnice ~uvarima
zdravlja, odnosno medicinskom osoblju koje godinama
uva`ava status bora~ke populacije te time pokazuje svoju
profesionalnost na najve}em nivou.
Ovu dodjelu zahvalnica Udru`enje ratnih vojnih
invalida realizovalo je s ciljem zahvale svima koji su nesebi~nim zalaganjem u domenu svog djelovanja pomogli da
se pripadnici ove populacije poštuju kao korisnici s
pravom prvenstva u odre|enim postupcima s obzirom na
status koji imaju. Ovom prilikom dodijeljena su: plaketa
mr.sc. Had`anu Konji, zahvalnice prim. dr. Amiru
Ahmetovi}u i doc.dr. \emilu Omerovi}u.
Udru`enje ratnih vojnih invalida je 26. februara 2014
godine uru~ilo zahvalnicu M.D.D. „Merhamet“, Osnovnom odboru Ilid`a zbog uspješno realizovanog projekta
podjele kurbanskog mesa. Udru`enje ratnih vojnih invalida Ilid`a je u saradnji sa Merhametom podijelilo pet tona
mesa ukupne vrijednosti 25.000,00 KM a podjelom je
iaP
U
Paketi za ratne
vojne invalide
U
dru`enje ratnih vojnih invalida Ilid`a u
saradnji sa Udru`enjem ratnih vojnih
invalida Kantona Sarajevo, 20. februara 2014.
godine u prostorijama restorana Bazeni realizovalo je još jednu u nizu akcija pomo}i svojim ~lanovima. Ovom prilikom podijeljeni su
paketi za ratne vojne invalide ~ija invalidnost
je 50 posto. Vrijednost paketa sa osnovnim
prehrambenim i higijenskim artiklima je 50
KM. Ovaj projekat koštao je 7.500 KM, a
pakete je dobilo 150 ~lanova RVI Ilid`a.
Udru`enje Aleja obilje`ilo
Dan nezavisnosti
P
ovodom Dana nezavisnosti, 1.marta, Ekološko
udru`enje Aleja odr`alo je sve~anu sjednicu, na
kojoj su se ~lanovi udru`enja podsjetili na historijski
trenutak 1. mart, jedan od najva`nijih doga|aja u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Na sjednici se razgovaralo o referendumu i dešavanjima prije i poslije referenduma, a tako|er i da je BiH internacionalno priznata dr`ava, koja kao ostale dr`ave ima svoj Dan nezavisnosti.
Ekološko udru`enje Aleja }e i u budu}nosti obilje`avati sve datume od zna~aja za BiH, te direktno
u~estvovati, uspostaviti saradnju sa drugim NVO,te
uticati na podizanju svijesti gra|ana, posebno mladih
ljudi o zna~aju i va`nosti obilje`avanja dr`avnih
praznika.
DF
.
9
iaP
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
ev
O~iš}ena pješa~ka staza u MZ Rakovica
G
w.
ne
ra|ani Mjesne zajednice Rakovica 09. februara 2014.godine su u saradnji sa savjetom i sekretarom ove mjesne
zajednice organizovali akciju ~iš}enja blata sa pješa~ke staze na Rakovi~koj cesti i platoa ispred Doma kulture i
osnovne škole. Blato je o~iš}eno sa svih površina, koje su nanešene gradnjom koridora 5-C.
Op}ina Ilid`a 10. februara 2014.godine je u saradnji sa KJKP „RAD“ sa tri cisterne oprala te površine i sada je
gra|anima a naro~ito djeci koja se svakodnevno kre}u prema osnovnoj školi omogu}en uredan prilaz.
ww
Obilje`eno 15 godina
mladih Crvenog kri`a
U
Multimedijalnoj sali Op}ine Ilid`a u periodu od
20. do do 23. februara 2014. godine odr`ana je
Konferencija mladih Crvenog kri`a Ilid`a, a povodom
obilje`avanja 15 godina od osnivanja prve grupe mladih
u Crvenom kri`u Ilid`a.
Zvani~nom dijelu Konferencije su prisustvovali
volonteri i gosti iz drugih organizacija Crvenog kri`a u
BiH, Srbiji, kao i specijalni gosti iz Crvenog kri`a
Lambach iz Austrije, te gosti i zvani~nici iz prijateljskih
organizacija i udru`enja. Konferenciji je tako|er prisustvovao odre|eni broj vije}nika iz Vije}a Op}ine Ilid`a,
koji su imali priliku pogledati šta su to sve volonteri CK
Ilid`a uspjeli uraditi i posti}i u protekloj godini.
Otvorena biblioteka u
Desetoj osnovnoj školi
U
Desetoj osnovnoj školi Ilid`a 6. februara 2014.
godine sve~ano je otvorena biblioteka.
„ Za nas je ovo zaista poseban dan.Ovo je rezultat
višemjese~nih nastojanja i zalaganja za projekt opremanja školske biblioteke. Iako je potrajalo malo du`e,
što je uveliko ote`avalo ~asove lektire, to ne umanjuje
naše zadovoljstvo i sre}u što smo skoro u potpunosti
ostvarili cilj i time usre}ili oko 600 u~enika. Zahvalni
smo svim ljudima koji su dali doprinos u realizaciji
ovog projekta.Sve knjige koje smo nabavili su obavezna
lektirna djela što }e pomo}i u~enicima a i nastavnicima
u realizaciji lektire“ kazao nam je Sudo Lavi}, direktor
Desete osnovne škole Ilid`a
Biblioteka posjeduje 1000 naslova.
DF
.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
10
Uru~ene zahvalnice
N
ev
iaP
a Skupštini Udru`enja antifašista i boraca NOR-a Ilid`a 24. februara uru~ene su zahvalnice prijateljima koji
pru`aju podršku radu ovom udru`enju. Zahvalnice su dobili Udru`enje antifašista boraca iz Vogoš}e, komanda
logistike Oru`anih snaga BiH, Udru`enje NOR-a iz Bajine Bašte i Savez udru`enja boraca NOR-a iz U`ica.
ne
Kenan Jahi} donio zlato
U
ww
w.
Karlovcu 8. i 9. februara 2014. godine odr`an je
Evropski kup za junire i seniore u kick-boxu. Na
turniru je nastupilo 1.200 takmi~ara iz 14 zemalja.
Takmi~ari Kick-boxing akademije Ilid`a osvojili su
jedno zlato i dvije srebrene medalje u juniorskoj
konkurenciji. Zlatnu medalju osvojio je Kenan Jahi} u
kategoriji juniora do 67 kilograma, a srebrene Edin
Sinanovi} i Asmir Tahirovi}.
Sljede}i nastup o~ekuje se 15. marta na tradicionalom me|unarodnom turniru „Ilid`a open“ na
kojem se o~ekuje 500 takmi~ara iz sedam zamalja.
J
Prijem za ^ongu
uniorski reprezentativac BiH u karateu Anes ^ongo
osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u
portugalskom Lisabonu u kategoriji juniora +76 kg.
Naš takmi~ar je u finalnom dvoboju savladao reprezentativca Rusije s uvjerljivih 5:3. Anes je ~lan karate kluba
“Champion” Ilid`a, škole majstora karatea Denisa
Muhovi}a i Dine Tabakovi}a. Tim povodom 17. februara u Op}ini Ilid`a, na~elnik prof. dr. Senaid Memi}
uprili~io je prijem za ovog šampiona i njegovog trenera.
“Podrška ovakvim takmi~arima je neupitna, oni su
naš ponos, naši ambasadori. Ovo su mi najdra`i poslovi
kad primam mlade i uspješne ljude kao i ovog našeg
zlatnog sportistu koji je dostojenstveno prezentovao boje dr`ave, a i Op}ine. Kao i do sada, Op}ina }e podr`avati, u okviru svojih materijalnih mogu}nosti pratiti njihov daljnji razvoj i uspjeh,” kazao je izme|u ostalog Memi}. On je obe}ao i da }e Op}ina obezbijediti stipendiju
za Anesa Èongu, zlatnog sportistu.
DF
.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
11
U~enici ^etvrte osnovne škole obilje`ili Dan
nezavisnosti BiH
U
ne
ev
iaP
prostorijama ^etvrte osnovne škole u Hrasnici, 28. februara 2014. godine u~enici i nastavnici priredili su sve~anu
akademiju povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U prisustvu velikog broja roditelja, nastavnika i gostiju u~enici ove škole su izveli bogat i raznovrstan program kojim su istakli va`nost i zna~aj ovog datuma
u hiljadugodišnjem postojanju naše zemlje. Prisutni su u`ivali u horskim, recitatorskim i dramskim ta~kama u~enika.
Bez poraza u drugom djelu prvenstva
T
ww
w.
renutno ~etvrti na tabeli košarkaši Igmana postigli su ~etiri uzastopne pobjede. Cilj je završiti drugi dio prvenstva
bez poraza i plasirati se u play off za ulazak u A-1 ligu.Trener ekipe je Suad Muzur sa igra~ima: Edi Šipka, Goran
Perc, (kapiten) Amar Sal~in, Nedim Sal~in, Adnan Tiganj, Dejan Petkovi}, Arian Radan, Rijad Jamakovi}, Nedim
Halilagi}, Vanja ]atovi}, Kenan Arslanovi}, Damir Kustura, Miloš Šuši}, Admir Beširevi}, Ermin Tar~in i Alen Efendi}.
DF
.
MANIFESTACIJE ZA DAN OP]INE [email protected] 2014.
08. i 9. marta 2014. (subota i nedjelja)
iaP
9. OTVORENO PRVENSTVO U KARATEU U 10,00 SATI KARATE KLUB „CHAMPION“
KSRC [email protected]
12. marta 2014. (srijeda)
DAN MZ CENTAR U 10,00 SATI ISPRED MJESNE ZAJEDNICE
12. marta 2014. (srijeda)
15. marta 2014. (subota)
ev
SVE^ANA SJEDNICA OP]INSKOG VIJE]A [email protected] U 14,00 SATI
MULTIFUNKCIONALNA SALA OP]INE [email protected]
VI [email protected] OPEN 2014“ KICK BOX-U U 11,00 SATI
KSRC [email protected]
15. marta 2014. (subota)
ne
VE^E SEVDAHA U 20,00 SATI RKD PROLETER
MULTIMEDIJALNA SALA
22. marta 2014. (subota)
VE^E FOLKLORA U 19,30 SATI KUD „EKREM MUJKI]“
MULTIMEDIJALNA SALA
23. marta 2014. (nedjelja)
w.
DRAMSKA PREDSTAVA U 19,30 SATI KUD „EKREM MUJKI]“
MULTIMEDIJALNA SALA
28. marta 2014. (petak)
ww
KONCERT MUZI^KOG ANSAMBLA „HIMNA“ I DJE^IJIH FOLKLORNIH GRUPA
[email protected] ZA DJECU I MLADE „NOMINATIV“ U 19,00 SATI SRK KRIS KROS I
[email protected] ZA DJECU I MLADE „NOMINATIV“
MULTIMEDIJALNA SALA
29. marta 2014. (subota)
4. MUZI^KI FESTIVAL DJECA PJEVAJU HITOVE
„MOJ HIT JE DAR, [email protected] ZA RO\ENDAN“ U 19,00 SATI SRK KRIS KROS
MULTIMEDIJALNA SALA
30. marta 2014. (nedjelja)
TRE]A VE^ER POEZIJE [email protected], U SRCU I STIHU TE NOSIM“ U 19,00 SATI
[email protected] ZA DJECU I MLADE „NOMINATIV“
MULTIMEDIJALNA SALA
Izdaje Općina Ilidža • Uređuje Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje
Telefon u Službi 033/761-011, Fax: 761-010 • E-mail: [email protected] • www.opcinailidza.ba • Štampa: „A dizajn d.o.o.“ • Tiraž: 2000
Download

Bilten 124 - Općina Ilidža