Dnevni avaz
17 GODINA [email protected] NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z petak, 7. 10. 2011. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5786 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
SARAJEVO Umjesto prijateljske utakmice, sukob huligana
-48#8+0'4'&+
Mario Bori} (28) iz Splita `ivotno ugro`en z U neredima 14 vozila zapaljeno ili o{te}eno z Privedeno vi{e
desetina izgrednika z Ivica Osim: ^ovjek pomisli da je ovo kraj fudbala i `ivota
Krize: Dragan ^ovi} za „Avaz“
11. str.
IMAMO DOGOVOR,
[email protected] VLAST ZA
DVADESETAK DANA
Skandal: Tuzlanski ljekari optu`uju
8. str.
[EF GINEKOLOGIJE
OD KOLEGICA
IZNU\IVAO SEKS?
Brisel: Negativan izvje{taj EK
@estoki sukobi kod stadiona Grbavica: Veliki broj povrije|enih
(Foto: F. Krvavac)
Brisel: Prezentacija izvje{taja 12. oktobra
U
mjesto prijateljskog duela starih rivala @eljezni~ara i Hajduka, ju~er
je u Sarajevu eskaliralo
neprijateljstvo na stadionu Grba-
(Foto: I. [ebalj)
[ok na licu nogometa{a @eljezni~ara Velibora Vasili}a
vica i na ulicama. U uli~nim borbama sukobili su se doma}i i gostuju}i navija~i. Pala je i krv!
Prema izjavama prisutnih na
stadionu, sve je po~elo kada su
navija~i Hajduka iz BiH, i to iz
Livna, Kiseljaka, te iz hrvatskih
gradova Metkovi} i [ibenik, do{li
autobusima i kombijima na Gr2., 3., 4. i 5. strana
bavicu.
BiH o~ekuje
samo kritike
12. strana
Navija~i Hajduka napu{taju grad: Atak na mir
(Foto: M. Kadri})
Ukratko
2
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
Kreso: Postoji pritisak
Saradnja sudova
Pritisak na
pravosu|e
X Predsjednici sudova,
vrhovnih sudova te glavni tu`ioci u BiH i regionu potpisali su ju~er
u Sarajevu protokol o
zajedni~koj saradnji u
krivi~nim stvarima, i to
u oblasti ratnih zlo~ina,
privrednog i organiziranog kriminala. Predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso izjavila je
da }e ovaj protokol pojednostaviti mehanizme
saradnje pravosudnih
institucija u regiji.
- Politi~ki pritisak se
ogleda u finansiranju
pravosudnih institucija,
naprimjer, neusvajanjem bud`eta. Ali nema
direktnog politi~kog
utjecaja na Sud BiH kazala je Kreso. A. Du.
Krimolovci
Registrirano
478 poziva
X Policijski slu`benici
Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) u
septembru 2011. godine
registrirali su 478 poziva
na telefonskoj liniji
„Krimolovci“, od kojih
je 177 ocijenjeno neozbiljnim, javlja Fena.
Od gra|ana su zaprimljene 82 korisne informacije o po~injenim ili
planiranim krivi~nim
djelima i njihovim
po~iniocima, na osnovu
kojih je sa~injeno isto
toliko izvje{taja.
Vlada RS
Odustali od
Zakona o katastru
X Vlada RS uputila je
entitetskom parlamentu
po hitnom postupku na
usvajanje Prijedlog zakona o premjeru i katastru
RS, ~ime je sama odustala od Zakona o katastru
u RS, ~ija je primjena
obustavljena odlukom
Ustavnog suda BiH, po
zahtjevu bo{nja~kog
~lana Predsjedni{tva
BiH Bakira Izetbegovi}a,
javlja Fena.
Ministar pravde RS
D`erard Selman priznao je da se Vlada RS
na to odlu~ila da se ne
bi ulazilo u daljnji postupak ocjene ustavnosti Zakona o katastru
pred Ustavnim sudom
BiH.
Direktan sukob navija~a
dogodio se na mostu kod
„Elektroprivrede“
(Fotoservis.ba)
SKANDAL Zbog navija~kih nereda u Sarajevu, nije odigran prij
Krvavo divljanje
Navija~i gostuju}eg tima dva sata prije po~etka napali grupicu doma}ih, {to je iniciralo velike
nerede u okolici stadiona z Gorjeli i autobusi z Bilo je mu~no gledati te scene, ka`e \urbuzovi}
Umjesto prijateljskog duela starih rivala @eljezni~ara
i Hajduka, na stadionu Grbavica i sarajevskim ulicama
eskaliralo je neprijateljstvo.
Utakmici, koja je na kraju otkazana, prethodili su veliki incidenti, koji su po~eli na
stadionu dva sata prije zakazanog po~etka, a zatim su se
prenijeli na ulice, gdje su gorjeli autobusi. U uli~nim borbama sukobili su se doma}i
i gostuju}i navija~i.
Prema izjavama prisutnih na stadionu, sve je
po~elo kada su navija~i Hajduka iz Bosne i Hercegovine, i to iz Tomislavgrada, Livna, Kiseljaka, te iz hrvatskih gradova Metkovi}a i
[ibenika do{li autobusima i
kombijima na Grbavicu.
Tukli ih nogama
Na ju`noj tribini tada se
nalazilo nekoliko navija~a @eljezni~ara koji su postavljali transparente. Policije i za{titara nije bilo dovoljno, {to su
iskoristili huligani i doslovno nasrnuli na ju`nu tribinu.
- Bilo je zaista mu~no gledati te scene, nekoliko momaka je bilo na tribini, napadnuti su od desetina Hajdukovih
navija~a, koji su do{li autobusima. Tukli su ih nogama na
zemlji, cijepali transparente,
niko ih nije zaustavio. Gledali smo s terena {ta se de{ava,
to je bio pravi horor - govori
Dino \urbuzovi}, trener @eljezni~ara.
Nakon {to je policija ne-
Ugodna {etnja
Ba{~ar{ijom
Tokom ju~era{njeg prijepodneva igra~i Hajduka
i njihov trener, Bugarin
Krasimir Balakov pro{etali su Sarajevom, posjetiv{i
i Ba{~ar{iju. Prolaznici su
ih tokom {etnje toplo i srda~no pozdravljali.
Ministar policije KS Muhamed Budimli} za „Dnevni avaz“
Sprije~ili smo ve}e nerede
Ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo Muhamed Budimli} bio je sino} na popri{tu krvavih sukoba navija~a kod zgrade
„Elektroprivrede BiH“.
U izjavi za „Dnevni avaz“
poru~io je da nema razloga za
paniku u gradu, jer je zahvaljuju}i brzoj policijskoj intervenciji u koju su bili uklju~eni i
specijalci, sprije~ena eskalacija {irih razmjera.
On je pojasnio da je do
incidenta do{lo zbog neorganiziranog dolaska velikog broja navija~a iz Splita, a najve}i
broj njih, nasre}u, blokiran je
na Bradini, gdje su zadr`ani
nakon dolaska policije Hercegova~ko-neretvanskog kantona i vra}eni su nazad.
- Grupa navija~a koja je
Budimli}: Ovo nikome ne treba
organizovano i najavljeno
do{la u tri autobusa i desetak automobila s isto~ne
strane stadiona Grbavica,
pro{la je bez ikakvih proble-
ma te ispra}ena sa stadiona.
Problem je nastao sa stotinjak navija~a koji nisu organizovano do{li, a pristizali
su u razli~itim terminima i
parkirali se na razli~itim
parkinzima u naseljima Grbavica i Hrasno. Bila je jedna grupa njih koja se u jednom momentu okupila
kod zgrade „Elektroprivrede“ te se sukobila s
doma}im navija~ima, mada
ih ne mogu tako ni nazvati,
jer to su huligani - kazao je
Budimli}.
On je demantirao da je u
neredima pucano iz vatrenog
oru`ja, nego su, prema podacima kojima je ministar policije sino} raspolagao, upotrebljavane petarde, topovski
udari, baklje.
M. K.
aktuelno
3
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
Komentar dana
Pi{e: Faruk VELE
([email protected])
Atak
na mir
Svaki javni doga|aj postao je tempirana
bomba koja treba destabilizirati dr`avu
Ju~era{nje scene huliganskog u`asa, koje smo ovog
puta gledali na ulicama Sarajeva, krajnje su realnim
u~inile pro{losedmi~ne poruke i upozorenja na{e nogometne legende i nadasve
mudrog ~ovjeka Ivice Osima da se u BiH ponavljaju
scene iz devedesetih i da je
veoma zabrinut.
I zaista. Informacije o
brojnim povrije|enima,
spaljenim autobusima, blokiranom gradu i specijalcima u punoj spremi, mnogo
vi{e su li~ile na ratni
izvje{taj nego na bilo {ta {to
mo`e imati veze sa sportom
i, ujedno, duhom.
Nakon Banje Luke i Mostara, ranije Isto~nog Sarajeva, fa{isti~kih pokli~a i zastava na na{im stadionima, ovog
puta ~a{a je prelivena. Bez
ikakvog ustezanja mo`e se
konstatirati da neko iz obavje{tajno-politi~kog mraka
krajnje smi{ljeno generira
nerede po bh. gradovima.
Svaki javni doga|aj, a
posebno nogometne uta-
Scene horora na
sarajevskim ulicama
Razbijeni automobil
zagreba~kih tablica
PORTAL - komentar dana
Ljetne su{e: Do maja
hrana dvostruko skuplja!
Portparol Hajduka: Dobri odnosi klubova
Portparol Hajduka Ante
Bili} je prije odlaska s Grbavice rekao:
- Ovi incidenti ne}e naru{iti odnose izme|u na{eg
kluba i @eljezni~ara, koji je prije godinu i po bio na{ gost, na
na{ 99. ro|endan. Protiv Barcelone slavili smo 100 godina. To je dokaz koliko uva`avamo „Plave“. U ova dva dana koliko smo boravili u Sarajevu, nismo imali nikakvih
problema i neugodnosti.
[to se ti~e glasina da su
na{i igra~i dobili prijetnje od
navija~a da ne smiju po~eti
me~, ja nemam te informacije. Ekipa je bila na terenu
i niko s njima nije mogao razgovarati telefonom.
kako vratila huligane u autobuse, doma}i navija~i izvan
stadiona ~uli su {ta se de{avalo pa je na okolnim ulicama
nastao pravi haos.
Direktan sukob navija~a
dogodio se na mostu kod
„Elektroprivrede“. Prema
izjavama o~evidaca, sukobljene strane vi{e od 30 minuta ga|ale su se bakljama,
kamenicama, bocama...
Na stadionu je situacija
brzo smirena, a igra~i @eljezni~ara i Hajduka u nevjerici su na terenu o~ekivali da }e
utakmica ipak biti odigrana.
Na kraju, nakon poziva koji su
stigli od „Torcide“, gosti su
obavijestili @eljezni~ar da ne
smiju igrati me~.
- Zvali su navija~i i zaprijetili da }e nas fizi~ki napa-
sti kada se vratimo u Split te
da ne smijemo igrati utakmicu. @ao nam je {to se ovo
dogodilo, jer klubovi nemaju veze sa stvarima izvan terena, ali smo, jednostavno,
morali postupiti prema zahtjevima navija~a kako se
situacija ne bi dodatno pogor{ala - rekao nam je ~ovjek
iz delegacije Hajduka koji je
`elio ostati anoniman.
godina starijim prijateljima
iz Hajduka.
Grozote koje su se posljednjih dana doga|ale u Banjoj
Luci, na utakmici izme|u
Borca i @eljezni~ara, pa zatim
u Mostaru, u me~u izme|u
Vele`a i Zrinjskog, dobile su
svoj epilog i u Sarajevu.
Da besprizorna marva rastura stadione, definitivno
nije vi{e samo izoliran slu~aj,
a kome i za{to na fudbalskim me~evima trebaju ratni pokli~i i naelektrisana
atmosfera, mo`da }e se otkriti vrlo brzo ako iz mulja
iza|u glave kojima ovakav
scenarij odgovara.
Ipak, i pored toga {to se
vi{e ne mo`e govoriti o
slu~ajnosti, velika zamjerka
mora se uputiti osiguranju
Nastavak grozota
Delegacije klubova skoro
su ~itava dva dana provele zajedno, igra~i Hajduka hodali su po Sarajevu, nije zabilje`en ni najmanji incident.
Ipak, uzavrele strasti uo~i
utakmice uni{tile su zamisao
da @eljezni~ar 90. ro|endan
proslavi utakmicom sa deset
stadiona. Da su policija i
za{titari samo radili svoj posao, huligani ne bi mogli ni
pri}i ju`noj tribini stadiona
Grbavica, jer se to nije doga|alo ~ak ni u najgore vrijeme krajem osamdesetih i
po~etkom devedesetih godina, kada su nas upravo
ovakvi skandali uveli u rat u
biv{oj Jugoslaviji.
U @eljezni~aru su sigurno imali plemenit motiv pozivom Hajduku i `eljom da
uzvrate gostoprimstvo iz
Splita, ali u ovako napetoj situaciji takva inicijativa bila
je, jednostavno, nepotrebna.
Ako ni{ta drugo, moralo se
pretpostaviti da do incidenata mo`e do}i te jednostavno
zabraniti dolazak gostuju}ih
Z. [ARI]
navija~a.
- U zemlji Bosni, gdje je radna snaga skro pa besplatna,
`ivotne namirnice barem za 30
posto su skuplje nego, naprimjer, u Njema~koj. Svi oni koji
`ive na Zapadu, kada do|u u BiH, ~udom se ~ude
kako narod pre`ivljava.
(Smajo Hasanovic)
www.dnevniavaz.ba
Reprezentacija BiH ubjedljivo
}e slaviti protiv Luksemburga
Pitanje: [ta o~ekujete od ve~era{nje
utakmice protiv Luksemburga?
X NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH
huligana
U blizini stadiona napadnuta je i ekipa BHT 1,
koja je snimala nerede.
Novinar Anel D`ankovi}
i snimatelj Damir Buljugi}
pretrpjeli su uvrede nekolicine huligana, koji su
im oteli traku iz kamere i
uni{tili je.
- Jedan je uhvatio snimatelja za vrat, a drugi je
mene gurnuo. Sre}a pa je
bila i nekolicina razumnih,
na ~iju smo intervenciju
po{te|eni batina. Moglo je
biti sva{ta - rekao nam je
D`ankovi}.
www.dnevniavaz.ba
(Foto: S. Saletovi})
ateljski susret nogometa{a @eljezni~ara i Hajduka
Napadnuta
ekipa BHT 1
kmice, postao je tempirana
bomba ~ije djelovanje treba da destabilizira cijelu
dr`avu i zaljulja njene temelje. Slu~ajno? Te{ko.
[to je najgore, pri tome se
ne biraju sredstva. U mobiliziranju armija izgrednika koriste se u`asne prilike u zemlji,
vi{egodi{nje odsustvo bilo
kakvog politi~kog dogovora i
nepostojanje dr`avne vlasti,
op}a nezaposlenost i neima{tina, a sve da bi se uni{tilo jedino {to, za sada, imamo, a to je
kakav-takav mir u zemlji.
Oni koji bi rado da nema ove dr`ave, a takvih je
mnogo na svim stranama,
o~ito su krenuli u zavr{nu
operaciju zabadanja glogovog koca u njeno srce.
Stoga, ako ima jo{ iko da
vjeruje u ovu dr`avu, neka sada digne svoj glas, jer ono {to
se ju~er de{avalo u Sarajevu,
mo`e biti samo jedno - atak
i na mir i na dr`avu. ^estiti
gra|anin, bio on Hrvat,
Bo{njak ili Hrvat, mo`e
po`eljeti samo jedno. Onaj ko
`eli belaj, u ku}i mu bio!
A) Minimalnu pobjedu
B) Pobjedu s vi{e od dva gola razlike
C) Nerije{en rezultat
D) Poraz
E) Ne znam
14,29%
71,43%
3,57%
7,14%
3,57%
A
E
D
B
C
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete
glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba.
Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google
Analytics“ zabilje`io 276.762 posjetioca.
Hronologija nereda
4
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
Policija stala izme|u dvije navija~ke grupe
X 16.35 sati
^lanovi „Torcide“ uo~i utakmice su probili policijsko osiguranje i po~eli uni{tavati spremljenu koreografiju „Manijaka“ na ju`noj tribini stadiona Grbavica. Nekoliko `eljovaca je pretu~eno. Policija nekako uspijeva iskontrolirati nasilje.
X 17.50 sati
Navija~i Hajduka ispalili su nekoliko signalnih raketa prema grupi „Manijaka“ u blizini stadiona. Dolazi do velikog haosa i tu~e. Razmjenjuju se staklene boce, kamenice i baklje. Policija spre~ava novoprido{le navija~e Hajduka da iza|u iz autobusa i priklju~e se tu~i. Zapaljeni su jedan autobus i dva kombija.
X 18.05 sati
Pripadnici interventnih vodova svih policijskih uprava uspjeli su razdvojiti „Manijake“ od Spli}ana kod slasti~arnice „Palma“, gdje su u prvom trenutku i zadr`ani. Za to vrijeme, pripadnici „Torcide“ okupljeni su kod zgrade „Elektroprivrede“. Izme|u njih se nalazi kordon specijalaca.
X 18.10 sati
Neredi su se smirili. Navija~i @eljezni~ara idu prema stadionu. Navija~i Hajduka blokirani su u blizini zgrade
„Elektroprivrede“ na Socijalnom. Cesta prema stadionu
„Grbavica“ blokirana je policijom. Nekoliko navija~a povrije|eno je hladnim oru`ijem. Ekipe Hitne pomo}i
te{ko dolaze do povrije|enih da bi im pomogle.
X 18.20 sati
Nasilje se odjednom nastavlja kod mosta u blizini zgrade „Elektroprivrede“. Jedni druge ga|aju kamenicama i
bakljama. Na mjestu sukoba, na vidiku nije bilo nijednog
policajca.
X 18.25 sati
Dolazi ve}i broj specijalaca. Manja grupa navija~a Hajduka se povukla. Materijalna {teta je velika, uni{ten je niz
automobila.
X 18.27 sati
Povla~e se i „Manijaci“ nakon {to su ih policajci rastjerali. Navija~i nastavljaju divljati po udaljenijim kvartovima. Sve raspolo`ive patrole sarajevske policije su na terenu.
X 18.30 sati
U KCUS je dovezeno {est povrije|enih, od kojih je jedan
policajac. Jedan povrije|eni upu}en je na operaciju zbog
te`ih povreda glave. Ostali imaju mnogo posjekotina po
tijelu.
X 18.38 sati
^elnici Hajduka kazali su da nerede nisu izazvali navija~i
iz Splita, s obzirom na to da oni uop}e nisu stigli do Sarajeva, jer su njihovi autobusi zaustavljeni na Ivan-sedlu.
U tu~e su umije{ane osobe iz BiH s bojama „Torcide“.
X 18.43 sati
U upravi Hajduka primili telefonski poziv od navija~a, kojim su uvjetovani da klub ne odigra utakmicu. Ako utakmica bude odigrana, o~ekuju se veliki neredi u Splitu.
X 18.45 sati
Uprava Hajduka spremna je dozvoliti da bude odigran susret, ali igra~i iz straha ne `ele iza}i na teren. I dalje se ne
zna ho}e li biti utakmice.
X 19.03 sati
Od utakmice nema ni{ta. Publika polako napu{ta stadion.
X 19.10 sati
Utakmica je otkazana, ali je divljanje nastavljeno. Ekipe
vatrogasaca, Hitne pomo}i i policije i dalje na terenu.
X 20.00 sati
Neredi smireni. U Hitnu pomo} i KCUS dovezeno je osam
povrije|enih, {est navija~a i dvojica policajaca, od kojih
je jedan te`e povrije|en. O{te}eno ili zapaljeno 14 automobila.
X 20.50 sati
Iz policije ka`u da ima vi{e privedenih osoba, ali ta~nim
brojem jo{ ne raspola`u.
Privo|enje Hajdukovih navija~a sa stadiona do Policijske uprave Novo Sarajevo
(Foto: S. Saletovi})
BILANS Hap{enja nakon sukoba oko stadiona
Povrije|eno 12 navija~a,
jedna osoba kriti~no,
desetine privedene!
Najte`e pro{ao navija~ Hajduka Mario Bori} (28) iz Splita, koji je podvrgnut operaciji
z Po ulasku na sjevernu tribinu stadiona ~lanovi „Torcide“ po~eli kidati transparente
Dva sata nakon nereda
povrije|ene osobe pristizale su
u Zavod za hitnu medicinsku
pomo} Kantona Sarajevo i
KLini~ki centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), dok su
policajci MUP-a KS pola grada, ta~nije op}inu Novo Sarajevo, dr`ali pod blokadom.
Policijska vozila bila su
skoro na svim ve}im raskrsnicama, a saobra}aj pored stadiona Grbavica bio je potpuno
obustavljen.
Ljekari optimisti
Kako nam je re~eno u Hitnoj pomo}i, ~ije je osoblje iz
prve smjene produ`ilo rad do
dugo u no}, epilog sukoba
navija~a bio je 12 povrije|enih. Kako smo saznali,
najte`e je pro{ao navija~ Hajduka Mario Bori} (28) iz
Splita koji ima kontuziju glave od udara najvjerovatnije kamenom.
On je, kako nam je kazao
de`urni ljekar Hitne pomo}i
prim. dr. Sakib Tukar, privatnim automobilopm dovezen
do KCUS-a, gdje je zadr`an.
U KCUS-u nam je re~eno da
je upu}en na Neurohirurgiju,
gdje je podrvrgnut operaciji.
Za sada se ne mo`e govoriti je
li njegov `ivot ugro`en, a ljekari su izrazili optimizam kada je njegovo stanje u pitanju.
- Pomo} je pru`ena jeda-
naestorici povrije|enih. ^etvorici smo pomo} ukazali
na stadionu, a ostali su dovezeni kod nas. Od toga je pet
pacijenata upu}eno u KCUS,
a jedan i to policajac, koji
ima lom ruke je poslat u Op}u
bolnicu. Kod svih pacijenata
prevladavaju povrede od kamenica, dok nema ozljeda od
no`eva i eksplozivnih naprava - kazao nam je Sakib Tukar, {ef smjene u Hitnoj pomo}i sino} oko 20. 30 sati.
bilje`ili smo privo|enje grupe navija~a Hajduka, koja je
pod pratnjom policijskih vozila i ve}eg broja specijalaca
propra}ena do PU Novo Sarajevo. Rije~ je nekoliko desetina navija~a koji su zadr`ani
ispred stanice. Njihovi kombiji, tako|er su prevezeni pred policijsku stanicu. Kako se
moglo vidjeti, na njima su polupani prozori.
U policiji nam nisu mogli
re}i do kada }e hajdukovci bi-
Stanarima polupani auti
Nekoliko automobila
stanara iz okolnih zgrada na
parkinzima na Grbavici polupano je u navija~kim neredima.
Vlasnica jednog od
o{te}enih automobila, razo~arana zbog ovih doga|aja, pitala se ko }e ovim
ljudima nadoknaditi {tetu.
U KCUS-u ka`u da su svi
navija~i, koji su do 21 sata dovezeni u ovu bolnicu, izuzev
navija~a iz Splita, zadobili
lak{e povrede te su nakon
ukazane ljekarske pomo}i
pu{teni ku}ama. U me|uvremenu su dovezena jo{ dva
pacijenta od kojih je jedan
za{titar, a drugi je navija~.
Obojica imaju lak{e ozljede.
Od dovezenih u KCUS {estorica su navija~i Hajduka, a jedan je navija~ @eljezni~ara.
Na{a ekipa do dugo u no}
bila je na ulicama Sarajeva. Za-
ti zadr`ani i ho}e li me|u
njima biti uhap{enih. Sino} je
zapo~elo njihovo ispitivanje,
utvr|ivanje materijalne {tete
na vozilima. ^lanovi „Torcide“ tvrde da ne}e ku}ama
oti}i dok im povrije|ene kolege ne budu pu{tene iz bolnice.
Kako smo saznali iz policijskih izvora, incident je zapo~eo na stadionu, pa se nastavio na mostu kod „Elektroprivrede“. O~evici pri~aju da
su navija~i Hajduka autobusima i kombijima iz [irokog Br-
ijega, Posu{ja, Tomislavgrada
i Splita stigli na Grbavicu. Po
ulasku na sjevernu tribinu
stadiona po~eli su kidati transparente i krenuli prema
ju`noj tribini, a onda se sukobili s „Manijacima“ koji su
~ekali da u|u na stadion.
Neredi na mostu
- Pokazivali su krstove,
izgovarali nacionalisti~ke parole, pocijepali transparente
na stadionu. Tu se desio prvi
incident. Nastavak nereda bio
je na mostu u blizini „Elektroprivrede“, gdje je vladao pravi
rat. Tu je bio `estok obra~un.
Tukli su se prsa u prsa, sijevale su kamenice, razbijani su automobili... Bilo je u`asno ka`e nam prodava~ ko{pica
pored stadiona.
Na{i izvori iz policije nezvani~no su nam potvrdili da
je me|u navija~ima Hajduka
najmanje bilo Spli}ana i drugih dr`avljana Hrvatske.
Mnogo vi{e navija~a Hajduka
bilo je iz Hercegovine.
Prve informacije kojima
policija raspola`e tako|er govore da je sve zapo~ela ova grupa navija~a, a daljnja istraga
pokazat }e jesu li oni smi{ljeno do{li da u Sarajevu izazovu
jo{ jedan navija~ki incident.
E. HALA] A. JAMAKOVI]
pogledi
5
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
EKSKLUZIVNO Ivica Osim, predsjednik Komiteta za normalizaciju NSBiH
Slabo su re`irali incident,
sve je bilo tako o~ito
Sve {to ide u pravcu integracija i pomirenja u na{oj zemlji, `eli se ru{iti
iz odre|enih centara mo}i
Razgovarao: Admir
DRINJAKOVI]
Legendarni Ivica Osim s
Grbavice se vratio utu~en.
Nasilje na i oko stadiona
ba{ ga je zaboljelo i ponovno
zabrinulo.
U sino}njem razgovoru za
„Dnevni avaz“ predsjednik
Komiteta za normalizaciju
Nogometnog saveza BiH govorio je o uzrocima incidenata
uop}e na bh. stadionima, eventualnim o{trim reakcijama
FIFA-e i UEFA-e, protivnicima normalnog `ivota u BiH...
[ahinpa{i}: Profesionalac u svom poslu
Li~nost dana
Neustra{ivi
istra`itelj
Uklju~en od prvog dana u istragu protiv jedne
od najve}ih mafija{kih grupa u BiH, zaslu`an
za raskrinkavanje monstruoznih zlo~ina
Manipulacija narodom
†[ta se de{avalo na Grbavici?
- Ovo je da ~ovjek pomisli da je kraj fudbala, ali i normalnog `ivota u na{oj ze-
Gostuju}i navija~i odvezeni autobusom
vedesete, kada su se na stadionu pravile probe kasnijih
ratnih bitaka. Je li sli~no bilo i u Sarajevu?
- Re`ija je sli~na onima iz
tog nesretnog perioda, ali i nedavno iz Bosanske krajine i
Hercegovine. Ali, slabo su
re`irali, sve je tako o~ito.
Okre}u se protiv obi~nog naroda, koji je tako ranjiv i frustriran, lako manipuliraju s
njim, a onda, kada ga iskoriste, vi{e ga se i ne sje}aju.
Osim: Mogu}e sankcije
FIFA-e i UEFA-e
O{tre reakcije
mlji. Stra{no! Nije se mogla
odigrati utakmica s obzirom
na sve {to se de{avalo.
† Nedavno ste otvoreno kazali da Vas posljednja de{avanja u Banjoj Luci i Mostaru podsje}aju na rane de-
Sve {to ide u pravcu integracija i pomirenja, `eli se
ru{iti iz odre|enih centara
mo}i. Jo{ kada se tome dodaju na{i politi~ari, koji su samo deklarativno za su`ivot,
dobijete ovo {to skoro iz da-
(Foto: I. [ebalj)
Kad ne mo`e{ slobodno
hodati po svojoj zemlji
† Ima li kraja crnoj fudbalskoj jeseni? [ta ~initi?
- Iz ove perspektive,
te{ko. Jo{ smo pod dojmovima nereda i ~ini se da nema izlaza. Ako ne mo`e{
slobodno hodati po svojoj
zemlji, i}i na utakmice bez
obzira na to jesi li navija~
na u dan gledamo.
† O~ekujete li o{tre reakcije
me|unarodnih fudbalskih
federacija?
- Na`alost, da. U veoma
nekog kluba ili samo voli{
fudbal, onda se stvarno mora{ zabrinuti.
Bojim se da }e se nastaviti s ovakvim re`ijama, ali
ne}emo se predati. Iza}i }e
na{ fudbal na zelenu granu.
Te{ko i sporo, ali ho}e.
Moramo tako razmi{ljati.
kratkom vremenskom periodu desila su nam se tri drasti~na slu~aja i ne bi me
za~udilo da nas FIFA i
UEFA sankcioniraju.
Iz @eljezni~ara o doga|anjima na Grbavici
Gojer: Neredi su politi~ki motivirani
Sve je dirigirano od nesportskih elemenata, ka`e ~lan Predsjedni{tva „Plavih“
Nakon {to je otkazan duel @eljezni~ara i Hajduka, predstavnici doma}eg kluba organizirali su konferenciju za
novinare i dali svoje vi|enju
doga|aja na Grbavici.
Prema rije~ima Gradimira Gojera, iza svega stoje
politi~ki mentori, koji namjerno prave skandal u Bosni i Hercegovini.
- Pla{imo se da je sve
ovo dirigirano od nesportskih elemenata. Politika se
ozbiljno mije{a u sport i to se
mora zaustaviti drakonskim
mjerama prema huliganima
Vahidin [ahinpa{i}
Gojer: U~inili sve da se
utakmica odigra
koji su politi~ki dirigirani.
FK @eljezni~ar u~inio je
sve da se utakmica odigra, za
to su nam zahvalili i gosti iz
Splita. Dvodnevnim dru`enjem sa svojim prijateljima iz
Hajduka uzvratili smo gostoprimstvo od na{eg pro{log
duela na Poljudu.
Grupa navija~a Hajduka, ve}inom iz Bosne i Hercegovine, u{la je na teren, na
ju`nu tribinu, napala na{e navija~e, pokidala transparente govori ~lan Predsjedni{tva
@eljezni~ara te nastavlja:
- Igra~i Hajduka dobivali
su prijetnje mobitelima i nisu
smjeli nastaviti utakmicu.
@alimo zbog toga, jer smo,
zaista, u~inili sve da napravimo pravi spektakl. Na{im
navija~ima koji su bili na
stadionu zahvaljujemo,
tra`ili su da se igra, pona{ali
su se dostojanstveno - ka`e
Gojer.
O incidentima izvan stadiona, nije imao previ{e komentara.
- Ne znamo {ta se de{avalo izvan Grbavice, na to nikako nismo mogli utjecati.
Z. [ARI]
Vahidin [ahinpa{i}, vo|a
Tima za posebne operacije
SIPA-e, u Sudu BiH zajedno
s kolegom Nerminom
[ehovi}em, inspektorom
FUP-a, iznio je brojne ~injenice koje su u potpunosti raskrinkale rad zlo~ina~ke organizacije Zijada Turkovi}a.
Uklju~en od prvog dana u
istragu protiv jedne od najve}ih
mafija{kih grupa u BiH, [ahinpa{i} je s ostalim ~lanovima policijskog i tu`ila~kog tima zaslu`an za rasvjetljavanje jedne od
najve}ih plja~ki novca, kao i monstruoznih likvidacija pet osoba.
Osim stru~nosti, koju
[ahinpa{i}, nesumnjivo, posjeduje, za istra`ivanje te grupe trebalo je posjedovati
veliku hrabrost i suo~iti se s
osobama koje i danas putem
svojih ljudi na slobodi siju
strah i teror.
On je svoj posao obavio
kao vrhunski profesionalac,
iako se, kao i svi ostali pripadnici snaga za provo|enje zakona u BiH, suo~ava i s problemom niskih pla}a i nedostatka politi~ke podr{ke.
[ahinpa{i} je magistar pravnih nauka. Ro|en je 1974.
godine, a u SIPA-i je jedno vrijeme radio na krivi~nim predmetima terorizma. Od 2005.
bio je i rukovodilac mje{ovitog
tima koji je radio na dokumentiranju ubistava u Sarajevu,
Isto~nom Sarajevu i Bijeljini.
B. C.
Izvje{taj Me|unarodne krizne grupe
RS prijeti sigurnosti
zapadnog Balkana
Flertovanje Republike Srpske s
referendumom u
junu ove godine je
podsjetnik da manji
bh. entitet jo{ prijeti stabilnosti zemlje
i zapadnog Balkana.
Ako predstavnici
Srba nastave dovoditi svaki konflikt sa
Sarajevom do ruba,
oni riskiraju katastrofu. Dovoljno je da Izvje{taj Me|unarodne krizne grupe
strpljenje politi~ara
dr`avnih institucija. Savjetui gra|ana jednom popusti i je im se da poprave veze s
to }e dovesti do ozbiljnog vladama BiH i FBiH.
nasilja.
Predsjedniku RS MiloraOvo se navodi u izvje{ta- du Dodiku preporu~uje se da
ju Me|unarodne krizne gr- poja~a vladavinu prava i iskoupe pod nazivom „Bosna: rijeni korupciju te da vi{e
[ta `eli Republika Srpska“. ula`e u manje razvijene regiZbog toga ova organizacija one RS. Dodiku se savjetuje i
predla`e RS nekoliko mjera da odr`i govor u Parlamentu
kako bi se situacija u zemlji BiH i tokom godi{nje komestabilizirala.
moracije u Poto~arima, priVladi RS predla`e se da znaju}i punu odgovornost raprestane dovoditi u pitanje tnog rukovodstva RS za genoovlasti OHR-a i legalnost cid u Srebrenici.
G. M.
[ta drugi pi{u
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
REPORTAŽA Šta već danima plaši stanovnike Drvara i okolnih sela
ž Omanje dlakavo čudovište koje, krećući se, neprestano gazi na vlastito krzno, kaže
legenda Možda je vuk ili šakal, kažu lovci
Za đake i studente
Indijski proizvod
Indija će predstaviti najjeftiniji tablet računar na
svijetu. Zvat će se “Aakash”
(nebo), a studentima će ga
prodavati po subvencioniranoj cijeni od oko 35 dolara. Vlada želi jeftinim
računarom proširiti dostupnost naprednih tehnologija
među studentima i đacima,
u čemu zaostaju za Kinom i
Brazilom.
Nakon početka prodaje
bit će dostupan u 100.000
komada, a tokom sljedećih
mjeseci i za milione učenika.
Tablet bi trebao imati
7-inčni ekran i procesor od
366 MHz te 256 MB radne
memorije. Za pohranu podataka imao bi 2 GB memorije.
Građani prijavili par
Drekavac je
glavna tema
u kafanama
Neki mještani Drvara, a
posebno prigradskog naselja Drvar Selo, već danima
tvrde da se periodično mogu
čuti čudni i zastrašujući krici nepoznatog stvorenja za
koje drvarske legende kažu
da je drekavac, omanje dlakavo čudovište koje, krećući
se, neprestano gazi na vlastito krzno, a potom urla
mješavinom plača i vučijeg
zavijanja.
Dječiji plač
Denijels i Adams: Nisu znali jedno drugom imena
Pijani Tim Adams (54) i
Rita Denijels (Daniels, 71)
vodili su ljubav na zadnjem
sjedištu “buicka” parkiranog
ispred trgovačkog centra u
Mičigenu.Napar susepožalili posjetioci obližnjeg restora-
na te su pozvali policiju.
Ljubavnike su razdvojili
i prevezli ih u policijsku stanicu. Oboje su bili vidno pijani. U policijskom izvještaju piše kako su se Tim i Rita
upoznali u obližnjem kafiću. Bili su toliko pijani da
jedno drugome nisu znali
imena.
Radnici dobili na lutriji
Radnici zaposleni u supermarketu u Mančesteru
osvojili su glavni dobitak na
lutriji - sedam miliona funti,
tačnije 429.599 funti po osobi kada se premija dobit-
ničkog tiketa podijeli.
Kada su saznali da su zajedno postali bogatiji za sedam miliona, zaposleni su
otvorili bocu šampanjca i
pozirali ispred marketa, a
onda rekli da svi ostaju na
svojim radnim mjestima.
Spec
Već je dovoljno teško napraviti svemirski brod kojim
se stiže do neke zvijezde, ali održati putnike živim još je
teže, rekli su stručnjaci na simpoziju posvećenom putovanjima u svemir.
Od putovanja do neke od najbližih zvijezda dijele nas
decenije, a možda i stotine godina. Razlog za to je što
naučnici nisu sigurni kako bi ljudi opstali u svemirskoj
mikrogravitaciji.
Legenda kaže da se plaši
svjetlosti i da, navodno, ne
možebiti uništenodok nenađe
mir.
- Ima nekog vraga. Ljudi
u posljednje vrijeme u taj dio
drvarske opštine ni ovce ne
gone. Ja sam čuo da pričaju
da se oglašava nešto nalik
dječijem plaču ili zavijanju
vuka, kako-kada - kaže Miloš Srdić, povratnik u drvarsko rubno selo Crni Vrh.
O postojanju drekavaca
nema valjanih dokaza, ali se u
nekim krajevima ljudi njih
plaše, jer navodno napadaju i
ljude, posebno ako se kasno
noću nađu u blizini grobalja
ili šume, kada im ta stvorenja
skoče za vrat i tjeraju ih da ih
nosaju sve do prvih pijetlova.
A i šume i grobalja u Drvar Selu je napretek. U samom Drvar Selu, koje ima
pet zaselaka (Kamenica, Drvar, Podovi, Otaševac i Pelovac), čak je šest grobalja, od
kojih je najstarije desetak
puta prekopavano. Zastrašujuće krike čuli su ne samo oni pod utjecajem opijata nego i neki trezvenjaci,
neke žene i djeca, koja zaziru
sama i do škole ići, zbog čega
je i policija patrolirala ovim
dijelom općine, ali za sada
ništa nije otkriveno.
Bila i hajka
U policiji kažu da su im
neki tvrdili da su vidjeli noću
samo sjenu čudnog bića. Sekretar drvarskog Lovačkog
udruženja Krstan Vukobrad
č - Dreke u Drvaru ima.
Zbog jadne situacije već
dugo plaču, smiju se i
dreče ljudi. Još nam je samo vazduh preostao. A što
se tih krikova tiče, i ja sam
razgovarala s nekoliko
osoba koje su potvrdile
čudne krikove.
Možda je i kakva životinja prebjegla od Knina
kako je gorjela ona municija, ko će znati - kaže
Živana Sabljić, jedna od
prvih drvarskih lasta povratnica.
Banjalučanin sa 132 prekršaja sije strah na cestama
Ilustracija mitskog bića
izjavio je da je prije nekoliko
dana udavljeno dvadesetak
lovačkihpasa,ali dasutomogli uraditi i vukovi.
Predsjednik ovog društva Vojin Bašić potvrdio je
da su lovci organizirali i hajku na čudna stvorenja, ali lovački psi, navodno, nisu smjeli na teritoriju čudovišta,
odakle su se vraćali.
Ale KAMBER
Trend iz Amerike
ć č !žč
""#""#$%""#
Ivan Zadković (25) iz Banje Luke apsolutni je rekorder po broju saobraćajnih prekršaja u BiH. Iako nema ni vozačku dozvolu,
Zadković je uspio nabrati 132 prekršajna naloga.
Posljednji put je uhvaćen prije tri dana,
na magistralnom putnom pravcu Tomislavgrad - Posušje.
- U mjestu Kovači djelatnici Policijske
postaje Tomislavgrad pokušali su zaustaviti
vozilo “golf 5” registarskih oznaka
016-K-814, koje se kretalo brzinom od 165
kilometara na sat iz pravca Tomislavgrada,
na dionici gdje je ograničenje 60 kilometara
na sat - kazao je za “Avaz” Ivica Vrdoljak,
portparol MUP-a Livanjskog kantona.
Kako se vozač nije zaustavio, obaviješteni su službenici Policijske stanice Posušje,
koji su vozilo zaustavili, vozača legitimirali i
predali kolegama u Tomislavgradu na daljnje postupanje.
Policija iz Posušja uhvatila Zadkovića
Zbog ovog prekršaja Zadkoviću je oduzet automobil i uručen mu još jedan prekršajni nalog s novčanom kaznom od 400
KM. Smatra se da mu je do sada izrečeno
24.495 maraka kazne. A.C.
Širom Sjedinjenih Američkih Država posljednjih
dana vlada prava pomama za
vjenčanjem 11. oktobra 2011.
godine. Neobičan sklop brojki 11. 11. 2011. za mnoge je
dobar povod da baš tog dana
stanu na ludi kamen. Sudeći
prema očekivanjima i najavama matičnih ureda, i mladi
parovi u BiH slijede taj trend.
Kako su nam rekli iz matičnog ureda Općine Centar
u Sarajevu, oni se nadaju
gužvi, jer su na ove zvučne
datume uvijek imali veliki
broj zainteresiranih parova.
S druge strane, u Banjoj
Luci nisu oduševljeni tim
datumom.
A. Nu. - B. S.
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
[ta ka`u poznati
Robert Sorenson
Važno
je razgovarati
- Važno je razgovarati, jer nasilje, bez
obzira na to od koga dolazilo, neće dovesti
do rješavanja problema. Uvijek postoji
određena politička dinamika koja tjera
naprijed. Koliko brzo, ostaje da se vidi.
Status quo nije održiv i ljudi se moraju vratiti normalnom životu kako bi izgradili
bolju budućnost za sebe i svoju djecu.
(Zamjenik šefa UNMIK-a na
Kosovu za “Večernje novosti”)
Sorenson:
Politička
dinamika
Žak Atali
Unija nam je
jedina
zaštita
- Zbog čega Evropski parlament ne bi
postao neka vrsta ustavotvorne skupštine
kako bi se uspostavila jaka i učinkovita demokratija unutar same EU. Mi trebamo
Evropskuunijui trebamojačatinjenufede- Federalna
ralnu strukturu kako bismo uspjeli i kako struktura
bismo prevladali moguće poremećaje. Unija nam je jedina
zaštita.
(Francuski ekonomista za “Globus”)
Tereza Kesovija
Bez brata bih bila
šnajderica
Mun i Krsmanović s porodicama Hrbinić, Šahbaz, Skipina i Vuković
FOČA U naselju Gornje Polje izgrađen stambeno-poslovni objekt
š Najveći donator sa 525.000 dolara Biro za populacije, izbjeglice i migracije vlade SAD
Ambasador SAD u BiH
Patrik Mun (Patrick Moon)
i načelnik općine Foča
Zdravko Krsmanović jučer
su u Gornjem Polju otvorili
stambeno-poslovni objekt
namijenjen izbjeglim i raseljenim osobama i kadrovima potrebnim općini.
U objektu čiji je vlasnik
Općina živjet će 14 porodica, sedam bošnjačkih i sedam srpskih.
Partnerski odnosi
- Ovaj projekt je relativno mali ako se uzme u obzir
da 8.000 ljudi još živi u veo-
ma teškim uvjetima u kolektivnim centrima širom BiH.
Međutim, ovaj projekt ističe
važnost partnerskih odnosa
između lokalnih vlasti i
međunarodne zajednice.
Zamolio bih sve stanovnike
Foče da zažele dobrodošlicu
svojim novim/starim su-
!š ž
Tokom boravka u Foči
Mun je posjetio i Atik
Ali-pašinu džamiju i Medžlis
IZ u ovom gradu, gdje mu je
Salem ef. Ćemo uručio i sliku
s motivom nedavno obnovljene Sahat-kule, a u znak
zahvalnosti za podršku u obnovi kulturno-historijskih
spomenika,
prvenstveno
Aladža džamije.
Na Bogoslovskom fakultetu održao je predavanje
studentima.
Ćemo ambasadoru SAD
poklonio sliku
građanima - kazao je ambasador Mun.
Projekt je implementirala organizacija CRS, čiji je
direktor za BiH Jakob
Heršman (Jacob Hershman) jučer uputio zahvalnost svim partnerima.
Najveći donator sa
525.000 dolara je Biro za populacije, izbjeglice i migracije vlade SAD.
Entitetska ministarstva
izbjeglica i Općina Foča projekt su podržali sa 170.000
dolara, dok je USAID finansirao izgradnju fasade i ugradnju rasvjete koja omogućava racionalnu potrošnju
energije.
Al. B.
033/281-393
redakcijaavaz.ba
Politička
korupcija osnovni problem
- Politička korupcija je osnovni problem s kojim se Bosna i Hercegovina danas suočava. Naši političari, željni bogatstva, koriste političku moć kao način da se obogate, a
sve to uz pomoć demokratski političkog sistema. Njima
treba hitno oduzeti nelegalno stečenu imovinu te ih vratiti
da počnu s radom od nule.
(Čitalac L. T.)
Vremenska prognoza
7. 10. 2011.
sun~ano
djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a
ki{a i
snijeg
obla~no
obla~no uz snijeg
VRIJEME
DANAS
promjenljivo
obla~no s ki{om magla pa sun~ano
BANJA
LUKA
BIHA]
20
š 20
BR^KO
23
TUZLA 23
U našoj zemlji prije
LIVNO ZENICA
podne očekuje se
24
17
SARAJEVO
umjereno oblačno
23
vrijeme sa sunčanim
periodima, a poslije podne
pretežno oblačno s kišom,
GORAŽDE
23
pljuskovima i grmljavinom, najprije u
MOSTAR
južnim i zapadnim područjima, gdje se
očekuju i obilnije padavine, a tokom dana i
25
u ostalim dijelovima. Krajem dana i tokom
noći, padom temperature, kiša će u višim
područjima preći u susnježicu ili snijeg. Vjetar
NEUM
umjeren do pojačan, promjenljivog smjera.
25
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
Razgovor će biti objavljen u političkom
prilogu “Sedmica”, koji izlazi sutra
želi uspjeh i prosperitet.
- Ja nisam ni protiv jednog naroda u BiH, ni protiv
Bošnjaka, ni protiv Hrvata,
ali ja volim narod kojem pripadam i smatram logičnim
da svako voli svoj narod. Volim RS, ne mrzim BiH, ali
nemam neke velike emocije,
pa samim tim i ne izvlačim
neku veliku odgovornost kaže Dodik.
Kao deklarirani ljubitelj
sporta, koji do sada nije skrivao da nema emocija prema
bh. sportu, uoči odlučujuće
[ta ka`u u narodu
Fasada i rasvjeta
Predsjednik RS dao ekskluzivni intervju “Dnevnom avazu”
Milorad Dodik,predsjednik RS i lider SNSD-a, dao je
ekskluzivni intervju “Dnevnom avazu” u kojem, između
ostalog, otkriva irazloge zbog
kojih su propali pregovori
šestorke o uspostavi izvršne
vlasti u Bosne i Hercegovine.
Intervju će biti objavljen
u sutrašnjem broju našeg lista u političkom prilogu
“Sedmica”.
Lider bosanskih Srba u
intervjuu poziva na uređenje
BiH po mjeri svih, a bošnjačkom narodu u budućnosti
- Da mi nije bilo brata, nikada ne bih
bila došla do flaute i muzičke škole. Mama
mi je kratko i jasno rekla: “Znaš šta, mala,
hajde ti, lijepo, nauči šiti, a mužu ćeš sviraKesovija:
ti u teću.” Moji roditelji su bili ljudi sa sela,
Jednostavni
prema njihovom shvatanju pjevačice su
ljudi
bile isto kao i animir-dame u kupleraju.
Da me brat nije podržao, postala bih šnajderica.
(Pjevačica za “Gloriju”)
PETAK
SUBOTA
7. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
8. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
0
NEDJELJA
0
9. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
od 5 C do 13 C
od 4 C do 12 C
od 5 C do 20 C
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
0
0
od 18 C do 28 C
0
0
od 9 C do 18 C
0
0
od 21 C do 30 C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Dodik: Pobjeda bi bila dobra vijest
kvalifikacione utakmice u
Parizu između reprezentacija BiH i Francuske našim je
reprezentativcima poželio
uspjeh.
- Bila bi to zaista dobra
vijest: “BiH eliminisala
Francusku”, baš bih to volio
da vidim! - rekao je Dodik.
A. Š.
Prije podne će biti povoljnije biometeorološke prilike. Pod utjecajem lošijeg
vremena i pada atmosferskog pritiska opća slika će se postepeno pogoršati,
pa će većina osjetljivih osoba do kraja dana osjetiti promjene. Hronični
bolesnici ne trebaju pretjerivati s aktivnostima, a od meteoropatskih reakcija
Grad Sarajevo
Izlazak
7. 10. 2011.
6.50
Izlazak 15.59
Zalazak 18.17
Zalazak 02.13
Ukratko
8
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
teme
SKANDALI Grupa ljekara s UKC-a Tuzla protiv dr. Zlatana Fatu{i}a
Anga`irane dodatne stru~ne ekipe
PD „Igman“ Konjic
Uklju~ili se
FMUP i SIPA
X Nakon eksplozije u PD
„Igman“ u Konjicu, u kojoj je
poginuo uposlenik Mustafa
Mujala, de`urni kantonalni
tu`ilac Sead \iki} u vi{e navrata poku{avao je obaviti
uvi|aj.
- Anga`irane su dodatne
stru~ne ekipe iz FMUP-a i
SIPA-e, jer je postojala mogu}nost da u ovom slu~aju postoji ne{to iz njihove nadle`nosti - kazao je tu`ilac \iki}, koji
je dodao da }e biti prikupljane
dodatne informacije, saslu{avani eventualni svjedoci
ili mo`da osumnji~eni. M. ].
Prognoze
BiH u minama
i do 2019.
X Nije realno o~ekivati da
BiH postane zemlja o~i{}ena
od mina do 2019. godine, kako
je planirano Strategijom protuminskog djelovanja u BiH, javlja Fena. Ovo je jedna od teza
iznesenih na ju~era{njem tematskom brifingu za novinare
u Delegaciji Evropske unije,
posve}enog problemu ~i{}enja
mina.
Glavni razlog zbog ~ega je nerealno o~ekivati da BiH do
2019. bude o~i{}ena od mina
jeste nedovoljno alociranje sredstava i slabo kori{tenje postoje}ih kapaciteta.
Vije}e Evrope
Dva amandmana
delegacije BiH
X Delegacija PSBiH u Parla-
mentarnoj skup{tini Vije}a
Evrope (PSVE) ulo`ila je dva
amandmana na Nacrt rezolucije „Politi~ka situacija na Balkanu“ predlaga~a Bjorna fon
Sidova (Von Sydow), koja je po
hitnoj proceduri stavljena na
razmatranje ~etvrte sesije
PSVE, javlja Fena.
Amandmane delegacije BiH,
koji se odnose na neta~ne navode na prava i mogu}nosti kandidiranja gra|ana iz reda „ostalih“, kao i neta~nu kvalifikaciju uzroka neformiranja Vije}a ministara, usvojili su predlaga~i i Politi~ki komitet
PSVE, saop}eno je iz PSBiH.
Ha{ki tribunal
Druga presuda
za [e{elja
X Ha{ki tribunal zakazao je
za 31. oktobar izricanje druge
presude po optu`nici za nepo{tivanje suda lideru SRS-a
Vojislavu [e{elju, javlja Srna.
Na kraju prvog su|enja za nepo{tivanje suda, [e{elj je u maju pro{le godine pravosna`no
osu|en na 15 mjeseci zatvora.
[efa klinike optu`ili da je
iznu|ivao seks od kolegice
Direktor ginekologije tvrdi da se radi o politi~koj igri z Pismo potpisalo {estero ljekara
Tuzlanski ljekari Ferida Radon~i}, Vesna Zul~i}-Naki}, Elmira Hajder, Gordana Bogdanovi},
Adnan Babovi} i Enida Neva~inovi}, zaposlenici Ginekolo{koaku{erske klinike UKC-a, obratili su se nedavno javnosti pismom
u kojem ozbiljno optu`uju direktora ove klinike Zlatana Fatu{i}a.
Zatvorio vrata
Zloupotreba polo`aja, napla}ivanje usluga u klinici,
iznu|ivanje novca od pacijenata,
ishitrene odluke, mahinacije, laganje, izmi{ljanje dijagnoza... samo su
neke od optu`bi. Dio potpisnika
nam je ju~er potvrdio autenti~nost pisma.
- Radi o osobi koja se nemora-
Fatu{i}: Odbacuje tvrdnje
UKC Tuzla: Seks-afera ili politi~ka igra
Faksimil pisma upu}enog javnosti
lno pona{a prema `enskom osoblju.
To je ~ovjek koji kliniku smatra
kao svoju jazbinu. Jednoj doktorici zatvaranjem vrata od kancelarije iznu|ivao je seksualnu uslugu,
a sve da bi joj potpisao odlazak na
kongres - stoji u pismu.
Interesantno je da je pismo stiglo u vrijeme kada stranke platforme dijele direktorske funkcije u ja-
vnim ustanovama i preduze}ima.
Prozvani direktor Fatu{i} smatra
da su optu`be prljava politi~ka
igra, naru~ena upravo u vrijeme raspodjele direktorskih funkcija.
Prljavi ve{
- Datum objave pisma nije
slu~ajan i sve se radi vrlo orkestrirano. Me|utim, ne iznena|uje me
Osnovni sud u Br~kom ju~er donio odluku
’Bingo’ sedmorka brani se sa slobode
Osumnji~eni za primanje mita i zloupotrebu slu`benog polo`aja imaju zabranu
komuniciranja me|usobno i s jo{ nekoliko desetina osoba
Nakon 72 sata provedenih u
pritvoru sedmorica biv{ih i aktuelnih funkcionera i slu`benika
br~anske vlade koji su u ponedjeljak uhap{eni u policijskoj akciji „Bingo“ ju~er su izvedeni pred
sudiju za prethodni postupak
Osnovnog suda u Br~kom Fuada
Zlati}a, koji je uva`io argumente
pravnih zastupnika uhap{enih i
donio odluku da se osumnji~eni
za primanje mita i zloupotrebu
slu`benog polo`aja brane sa slobode.
Tu`iteljica Dejana Jovanovi}
je, izme|u ostalog, kazala da postoji dovoljno dokaza za podizanje
optu`nice protiv osumnji~enih.
Paji} i Buro napu{taju zgradu Suda
Izvu~eni samo prvi brojevi
Od nekoliko osoba bliskih sigurnosnim agencijama u Br~kom
potvr|eno nam je da je ovo tek
po~etak akcije razbijanja kriminala u institucijama Vlade.
- [ta mislite {to se akcija zove
„Bingo“? Zato jer su izvu~eni sa-
mo prvi brojevi. Ne}e neka`njeno pro}i prebacivanje enormnih
sredstava iz lokalnog bud`eta u
privatne firme o~eva, bra}e... pojedinih {efova odjela. Akcija ide
dalje - kazao nam je na{ sagovornik.
(Foto: E. Ra`anica)
Dokazi se uglavnom odnose na
presretenu elektronsku po{tu i telekomunikacije te dokumentaciju
koja je izuzeta iz Vladinih odjela i
institucija.
Prema informacijama do kojih
je do{ao „Avaz“, skoro svi ~lanovi
Vlade su devet mjeseci prislu{kivani i presretana im je elektronska po{ta. Osumnji~eni su pu{teni na slobodu uz striktnu zabra-
pismo kad vidim njegove potpisnike. To su sve ljekari koji nedostatak svog obrazovanja i prakse `ele
nadomjestiti la`nim optu`bama.
To je grupa nezadovoljnika koja ima
zadovoljavaju}i status na klinici, a
o~ito ih nedore~enost u struci tjera
na ovako prljave stvari - kazao je direktor Fatu{i} za „Dnevni avaz“.
A. MUSLIMOVI]
Buru udomio
tetak [piri}
Miron Buro promijenio je
ime i prezime kako bi, na inicijativu tetka Nikole [piri}a,
bio primljen na mjesto {efa
Ureda za upravljanje javnom
imovinom. Buro je veoma brzo kupio novi automobil, a
{pekulira se da je kupio i luksuzni stan. Za njega se ve} odavno pri~a da je u talu s ve}inom
onih vlasnika koji su lokalnoj
vladi prodavali svoje zemlji{te,
{to je iz lokalnog bud`eta
pla}ano po nekoliko puta vi{oj
cijeni od tr`i{ne.
nu komuniciranja s osobama koje eventualno mogu biti potencijalni svjedoci, a taj spisak broji na
desetine imena. Tako|er, zabranjena im je i me|usobna komunikacija.
„Avaz“ saznaje i da postoji
{est velikih kutija dokaznih materijala koji }e, tako|er, biti kori{teni u ovom predmetu. Br~anski advokat Ohro Musi}, koji brani {efa Ureda za upravljanje javnom imovinom Mirona Buru i
{efa Porezne uprave Miodraga
Trifkovi}a, kazao je da u ovo ne
spada i zabrana o kretanju.
E. [email protected]
teme
9
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
DOSJE Dr`ava godinama {uti o `rtvama politi~kih ubistava
Ko je stvorio bo{nja~ku mafiju?
Za{to nikada nije otkriveno ko je atentator na porodicu Sefera Halilovi}a z Vrh dr`ave iza zlo~ina u opkoljenom Sarajevu, ali i nakon rata
U povodu tekstova o monstruoznoj organizaciji Zijada Zike Turkovi}a i ratnim profiterima Hilmi i Muji Selimovi}u redakciju „Dnevnog
avaza“ pozvao je ve}i broj na{ih ~italaca sa zahtjevom da se javnost podsjeti i na ratna ubistva u re`iji dr`avne
mafije, odnosno stvaranje politi~kog
miljea za privatizacijsku plja~ku i tajkune koji sada {tite narko-kartele poput onog Turkovi}evog.
Paklena naprava
Uz poznati slu~aj likvidacije drugog ~ovjeka Agencije za istrage i dokumentaciju (AID) Ned`ada Ugljena, jedno od nikada rije{enih ubistava koje je bacilo crnu mrlju na
odbranu od agresora jeste i slu~aj atentata na porodicu prvog na~elnika
Glavnog {taba Armije Republike
BiH, generala Sefera Halilovi}a.
Slu~ajevi „Herenda“ i „Ugljen“
Semir Halilovi} detaljno je opisao doga|aje koji su prethodili
atentatu, kada je zapa`eno da iz susjedne zgrade nepoznata osoba
dvogledom prati Halilovi}e. Tada
12-godi{njeg Semira dje~ija znati`elja odvukla je jednog dana u susjedstvo, gdje je izbliza vidio „sijedog ~ovjeka s brkovima“ koji je
dvogledom posmatrao njihov stan.
U no}i sa 3. na 4. juli 1993., prema pisanju Halilovi}a, njega, majku i sestru Mirelu probudila je buka na balkonu. Ugledali su siluetu
~ovjeka, ali dok je stiglo osiguranje,
njega vi{e nije bilo.
- Svi su tra`ili ~ovjeka, pokazat
}e se kasnije, Dragana [o{i}a
ro|enog 1967. godine, pripadnika
teroristi~ke jedinice „[eve“,
obu~avanog u kampu specijalaca iz
Ni{a, koji se te ve~eri popeo na terasu i postavio paklenu napravu -
Hilmo Selimovi} i Zijad Turkovi}: Ko je kome potreban
usko su vezani i s atentatom na porodicu generala Halilovi}a, koji je
izvr{en 7. jula 1993. godine u Sarajevu, zabilje`io je Semir Halilovi} u knjizi „Dr`avna tajna“, objavljenoj 2005.
Autor knjige, ina~e sin generala
Halilovi}a, pre`ivio je eksploziju do
koje je do{lo oko 14.10 sati na balkonu stana, na drugom spratu zgrade u
sarajevskom naselju Ciglane. Poginuli su Semirova majka Mediha Halilovi} i njen brat Edin Dino Rondi}.
ratnom Sarajevu. Pogotovo nakon {to
je ubijen Ned`ad Ugljen.
- Napasti Ugljena zna~ilo je imati politi~ku potporu, jer se bez nje pitanje „[eva“, kao inicijalna kapisla
za odstrel Ugljena, nikada ne bi ni
pokrenulo - pi{e Halilovi} i zaklju~uje da je „tra`enje spiska „[eva“ od
Ugljena bio tek povod za kidnapiranje Herende, ~ime su se `eljeli dobiti dokazi da iza zlo~ina unutar
opkoljenog Sarajeva stoji Ugljen, a
ne politika koja mu je nare|ivala“.
Te{ki zlo~ini
Prema njemu, i u slu~aju
„Ugljen“, kao i ranije, uklanjani su
neugodni svjedoci, ali i politi~ki
neistomi{ljenici.
Zgrada u kojoj su ubijeni Mediha Halilovi} i njen brat Edin Rondi}
navodi Semir Halilovi} u knjizi.
Nadalje, tvrdi da je bomba aktivirana 7. jula u momentu kada je
Mediha Halilovi} iza{la na balkon
sa svojim bratom, koji je stasom
li~io na Sefera Halilovi}a.
Tog dana, tvrdi Semir Halilovi},
njegov otac najavio je porodici da
}e u 14 sati do}i na ru~ak ku}i. No,
kasnio je, a, kako navodi, kasnije se
ispostavilo da je njegove telefonske razgovore 7. jula prislu{kivala izvjesna Mira Po{ti}. U knjizi se
iznosi da je ona javila „svojim nadre|enima“ da Sefer Halilovi} ima
Kako je i za{to „Pivara“ finansirala AID
Ne smije se zaboraviti da je
upravo zloglasna muslimanska
obavje{tajna slu`ba AID finansirana iz „Sarajevske pivare“ u vlasni{tvu Selimovi}a kada je
me|unarodna zajednica izvr{ila
pritisak da se ugasi ta organizacija uz koju se ve`u brojni zlo~ini.
E, upravo to danas obja{njava veze izme|u ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a te za{to se Izetbegovi} mla|i
zalo`io za za{titu Selimovi}a,
koji, opet, pani~no brane
zlo~ina~ku organizaciju Zijada
Turkovi}a.
(Foto: M. Kadri})
zakazan ru~ak u 14 sati kod ku}e.
Nakon atentata svjedoci dr.
[ukrija \ozi}, Nihad Fazli}, Bakir
Halilovi}, Milosava Ili} izjavljivali
su da je eksplozija uslijedila bez
ikakvog prethodnog {i{tanja, {to je
impliciralo da se nije radilo o granati, kako su to govorile zvani~ne istrage tada{njeg MUP-a RBiH. Prva od
policijskih verzija od 10. jula 1993.
bila je da je projektil do{ao iz pravca
Vogo{}e, da bi druga od 31. jula 1993.
ukazivala da je granata do{la iz
Ahatovi}a, a 5. avgusta 2002. godine policijski izvje{taj, opet, rekao je
da je ispaljena iz rejona Paljeva!?
Zanimljivo je da je Halilovi} nakon sukoba u AID-u 1997. godine
otkrio da je „sijedi ~ovjek s brkovima“ koji je posmatrao stan porodice Halilovi} u julu 1993. zapravo bio
operativac „[eva“ Ned`ad Herenda.
No, saznanja Halilovi}a mla|eg
otvaraju dilemu da li je dr`avni vrh,
osim u atentat na porodicu na~elnika Glavnog {taba Armije RBiH, bio
umije{an i u druga misteriozna i nikada rije{ena ubistva u ratnom i po-
Semir Halilovi}: Razotkrivanje tajne
- Jer, iz iskaza Herende, Garaplije i Peze vidljivo je da se radilo o nekoliko te{kih zlo~ina i kriminalnih
djela, pogotovo kada su u pitanju
atentat na generala Halilovi}a, ubistvo sarajevskih Romea i Julije,
{verc droge, poku{aj ubistva Ismeta Bajramovi}a zvanog ]elo... Za{to
istraga nije krenula u smjeru ovih
zlo~ina za koje su postojali dokazi
i iskazi u~esnika, ve} se oti{lo putem zata{kavanja Herendine otmice, odgovor mogu dati u kabinetu predsjednika Izetbegovi}a, kojem su saop{tavali kojim pravcem ide istraga
- iznosi Halilovi} u drugom dijelu
svoje knjige „Dr`avna tajna“, izdaM. KUKAN
tom 2007. godine.
BPS tra`i saslu{anje Bakira
Bakir Izetbegovi} rekao je
Izetbegovi}a, Sadovi}a i Alispahi}a Delali}u da je Ugljen veliko
|ubre i din-du{manin
Bosanskohercegova~ka patriotska stranka (BPS) - Sefer
Halilovi} pozvala je u maju
ove godine kantonalnog tu`ioca Branka [ljivara da u svojstvu
svjedoka saslu{a Bakira Alispahi}a, Nikolu Maslaka, Miru Po{ti} - biv{e radnike MUPa RBiH, te Bakira Sadovi}a i
Bakira Izetbegovi}a - biv{e radnike u kabinetu predsjednika
Predsjedni{tva RBiH Alije Izetbegovi}a.
BPS njihova svjedo~enja
smatra vrlo va`nim zbog nestanka transkripata prislu{kivanih
razgovora koji su pribavljeni
na nezakonit na~in prislu{kivanjem telefona Sefera Halilovi}a
za vrijeme agresije na RBiH.
- Tu`ilac [ljivar, kao nadle`ni
tu`ilac, koji vodi istragu u
slu~aju izvr{enja atentata 1993.
na porodicu predsjednika Sefera Halilovi}a, ima o~igledan povod u izjavi biv{eg ministra
MUP-a RBiH Bakira Alispahi}a da su razgovori o prislu{kivanju Halilovi}a dostavljani u
kabinet predsjednika Predsjedni{tva RBiH Alije Izetbegovi}a,
a postoji i izjava jednog „insajdera“ koja govori o tome da su
i osobe iz Izetbegovi}evog kabineta dolazile li~no po razgovore u re`imsku Slu`bu dr`avne
bezbjednosti RBiH - naveo je
tad BPS.
Precizirano je da nedostaju
klju~ni razgovori od 7. jula 1993.
koji bi pomogli u rasvjetljavanju
atentata na porodicu Sefera Halilovi}a. BPS je pozvao Izetbegovi}a da se pred tu`iocem izjasni
ima li ili nema ~iste ruke u predmetnom slu~aju.
- Ugljen je bio ~ovjedinice „[eve“.
jek, veza preko koje su
Izetbegovi}ev sin je
policijski i politi~ki ru~ovjek koji je odr`avao
kovodioci izdavali navezu s Ugljenom. Kasnije
re|enja za likvidacije,
je to ~inio Bakir Sapra}enja, i sl. Ili je
dovi}. Prema izjara|eno „uz znanje“. Ravi Ramiza Deladi toga je, a nikako radi
li}a ]ele datoj u
drugih stvari (ostale
Kantonalnom
optu`be i afere vezane uz Delali}: Veze s tu`ila{tvu SarIzetbegovi}em ajevo, Bakir
ime Ned`ada Ugljena
plasirane su namjerno
Izetbegovi}
kako bi se skrenula pri~a sa
rekao je Delali}u
stvarnog uzroka njegove smrti,
da je „Ugljen velina periferne), ubijen osniva~ i
ko |ubre i dinkomandant teroristi~ke jedinice du{manin“, ~ime
„[eve“ Ned`ad Ugljen. Njegoje Ugljenu ve}
vom smr}u profitirali su samo
donesena smroni koji su pokidali nit izme|u
tna presuda „[eva“ kao izvr{ilaca, i njih, po- navodi se u
litike kao naru~ilaca ubistava i
knjizi Semira
ostalih djela iz krvni~kog opusa
Halilovi}a.
Izetbegovi}: Ko je
upravljao „[evama“
Klub poznatih
Admir Mujaba{i}
Strah me
Bo`ije kazne
Li~ni profil biv{eg finaliste „Velikog brata“
Ime i prezime: Admir
Mujaba{i}.
Datum i mjesto ro|enja:
23. oktobar 1986., Tuzla.
Koji je Va{ najve}i porok: Ne pretjerujem u
ne~emu {to bi bilo porok.
Biste li donirali organe:
Da.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e preko puta: Pogledam gdje
ode.
[ta svaka dama mora
imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Punu
ta{nu i pun nov~anik.
Ima li istine u izreci „Ko
pjeva, zlo ne misli“: Ne
vjerujem da ima.
Da je sutra smak svijeta,
{ta biste danas uradili:
Pripremio se za smak svijeta.
Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan, ko to cijeni.
Politika je za Vas: Sredstvo
da se pojedinci obogate.
Jeste li ikada izdali prijatelja: Nisam.
Je li Va{a slava gorkog
ili slatkog okusa: Na kraju svega je slatka.
Otkrijte nam jednu tajnu: To nije vi{e tajna.
^ega se najvi{e sramite:
Lo{ih postupaka.
Najljep{a
`ena/mu{karac je: Emina Jahovi}.
Kada je brak dobar brak:
Kada su bra~ni drugovi
dobri u braku.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Ujutro volim dugo spavati i odmarati se.
Neostvarena `elja: Da promijenim svijet nabolje.
Omiljeni film: Dobar film.
Va{ hobi: Stoni tenis.
Sportista koji Vas inspirira: Koji je uporan i radom postigne uspjeh.
Sje}ate li se prvog polju-
SMS
SRAMOTA NA
PUMPI - Molim
vas, napravite reporta`u o „jedinoj“ pumpi na
autoputu u Visokom. Radnici
ka`u da toalet ne
radi i tako je ve}
godinu. Sramota!
POVLA[TENI
PENZIONERI [ta bi s odlukom
Vlade o povla{tenim penzonerima koji su umirili penzije, a rade
u dr`avnim institucijama? Valjda
ne bi imao ko raditi da nije tih
„penzionera“,
koji se ni po
~emu ne bi trebali razlikovati od
ostalih u pogledu
sta`a i obra~una
10
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
teme
LIVNO Izgradnja vjerskog objekta i dalje u fokusu
]ur~inica na noge
digla i vije}nike
Iznena|eni smo jer se vanredne sjednice obi~no zakazuju kada je posrijedi zaista
vanredno stanje, da ne ka`em ratno, ka`e glavni livanjski imam
Op}insko vije}e Livna u
ponedjeljak }e na svojoj vanrednoj sjednici raspravljati o slu~aju ]ur~inica, ~ime
udruge proistekle iz HVO-a
nastavljaju opstrukciju obnove d`amije izgra|ene davne
1880. godine.
Ko`emjakin:
Normalizacija
`ivota
Sravnavanje
ra~una
- Iznena|eni smo jer se
ovakve sjednice obi~no zakazuju kada je posrijedi zaista vanredno stanje, da ne ka`em ratno. Budu}i da iza opstrukcija stoje udruge proistekle iz
Mujaba{i}: Voli dugo spavati
pca: Naravno.
[ta je Va{ najve}i strah:
Strah me Bo`ije kazne.
Najdra`a pjesma:
„Blizanci“.
Kada ste posljednji put
bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Kada imam vremena, pogledam izlo`be i
dobru predstavu.
Citat koji pamtite: U ljubavi nema lijeka, nego treba jo{ vi{e ljubiti.
Omiljena modna marka:
„Gucci“.
Osoba koja Vas `ivcira:
Ima ih koji me znaju nekada iznervirati.
Dnevni avaz
061-142-015
visine penzije.
Nezaposleni ekonomista iz Sarajeva
TE[KO
JUTRO - Svakog jutra ve} 35
godina kupujem
novine na istom
kiosku, ali me
prodava~ica ne
mo`e ili ne}e da
do~eka sa „dobro
jutro“. Da li je to
kultura ili ne{to
drugo, ocijenite
sami. Valjda }e
da se prepozna,
pa da cijeni one
koji ostavljaju
novac za nju i firmu koju ne zaslu`uje.
KRATKA
SVJETLA - Tipi~an primjer nepo{tivanja volje
gra|ana je obaveza upaljenih kratkih svjetala na
automobilima
danju, iako je
apsolutna ve}ina
voza~a protiv toga, zbog besmislenosti samog
propisa i ve}ih
tro{kova vo`nje.
ZENI^KO
GRIJANJE Molim „Avaz“
da se ponovo pozabavi temom grijanja u Zenici.
Od po~etka jula
poskupjelo je za
28 posto, uz obrazlo`enje da je
bilo najjeftinije u
BiH, iako ste u
tekstu od prije
nekoliko godina
dokazali suprotno.
Softi}: Negativan epilog
HVO-a, kao da nam `ele poru~iti: „Mi smo ovo sru{ili
1994. i protiv ovoga smo se borili, pa otkud sad odjednom da
se d`amija ponovo gradi“ ka`e D`evad ef. Had`i}, glavni
livanjski imam.
On nagla{ava da se u
slu~aju ]ur~inica radi o
{irem politi~kom kontekstu
u kojem se d`amija koristi
kao poligon sravnavanja
odre|enih ra~una. Boris
Ko`emjakin, predsjednik
Me|ureligijskog vije}a
(MRV) BiH, nagla{ava da
opstrukcija obnove ]ur~inice spre~ava normalizaciju
`ivota u BiH.
Podr{ka obnovi
- Podr`avam nastavak
izgradnje d`amije ]ur~inica.
Vjerski objekt koji ima
odre|ene prate}e sadr`aje nikoga ne bi trebao uznemira-
Politi~ke prepreke
- U slu~aju ]ur~inica radi se isklju~ivo o politi~kim
preprekama koje }e prije ili
kasnije dobiti svoj negativni
epilog za one koji opstruiraju vjerske slobode. Pozivam
odgovorne da se okane }orava posla, jer vjerske slobode
moraju imati svoje mjesto u
svakom kutku BiH - isti~e Safet Softi}, predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH.
vati, jer {ta bi, naprimjer,
zna~ilo da se u Livnu gradi
katoli~ki, pravoslavni ili jevrejski kulturni centar - pita se
Ko`emjakin i apelira na lokalnu vlast da se na vanrednoj
sjednici opredijeli za podr{ku
obnove vjerskog i naciona-
lnog spomenika BiH.
- Raduje me da gra|ani Livna ne protestiraju, ve} odre|ene
udruge ~iji je cilj da se Bo{njaci
ne vrate u onom broju u kojem
su prije rata `ivjeli u Livnu - napominje Ko`emjakin.
A. KESEROVI]
Na vrhu „Celpakovog“ dimnjaka pukotina se {iri
Kameni div prijeti
Prijedor~anima
Po~ele su iznenada padati cigle, bilo je
stra{no za gledati, podigla se pra{ina i tlo
zatreslo kao da je zemljotres
Pukotina pre~nika od oko
dva metra koja se sredinom
pro{le godine pojavila na samom vrhu „Celpakovog“ dimnjaka, ina~e simbola prijeratnog privrednog giganta Prijedora, sada je mnogo ve}a.
Tako barem tvrde oni koji
ovu gra|evinu visoku 95 metara svakodnevno posmatraju.
- Ta pukotina sada ima
barem osam kvadrata. I stalno se uru{ava. Prije nekoliko dana s dimnjaka su iznenada po~ele padati cigle, i to
ba{ u trenutku kada je u podno`ju ovog d`ina grupa
mladi}a sakupljala sekundarne sirovine. Bilo je stra{no
za gledati, podigla se pra{ina
i tlo zatreslo kao da je zemljotres. Koliko znam, jednog od njih cigla je okrznu-
la i malo povrijedila. Ostali su
imali sre}e, jer se mogla dogoditi prava tragedija - svjedo~i
Marinko Mar~eti}, zaposlenik
u „Instalokomercu“.
Mar~eti} dodaje da su oni
koji se nalaze u blizini ovog
dimnjaka, u industrijskoj zoni „Celpaka“, iskreno upla{eni
za vlastitu sigurnost. O
uru{avanju dimnjaka od
pro{le godine saznanja ima i
lokalna gra|evinska inspekcija, koja je, kako saznajemo,
dimnjak u vi{e navrata obi{la
i prostor gdje se nalazi radi
upozorenja propisno ogradila crvenom trakom. Dimnjak
je posljednji put saniran davne 1995. godine, kada su ga
stru~njaci iz srbijanske Crne
Trave sa 105 „skratili“ na 95
M. Z.
metara.
Pukotina svakim
danom sve ve}a
Mar~eti} pokazuje dimnjak koji se obru{ava
(Foto: D. Stojni})
teme
11
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
USPOSTAVA VLASTI Uprkos {pekulacijama predsjednik HDZ-a BiH tvrdi
^ovi}: Imamo
dogovor!
^ovi}evi uvjeti
Dogovor su, kako je
informiran, potvrdila predsjedni{tva SDP-a i SDA.
Koaliciju bi u ta dva kantona trebali ~initi SDP i SDA
s jedne i dva HDZ-a s dru-
ge strane. To bi trebao biti uvod u uspostavu vlasti
na dr`avnom nivou, pa ~ak
i u rekonstrukciju Federalne vlade, na kojoj HDZ
BiH odranije insistira.
- Mostar i Travnik, evidentno, bili su kamen spoticanja. Do kraja idu}eg
tjedna potrebno je zakazati `upanijske skup{tine. To
je preduvjet da ozbiljno privodimo kraju i ostali dio
pri~e. Ako u narednih sedam dana bude zavr{ena
pri~a na `upanijskoj razini,
mislim da u dvadesetak dana mo`emo zavr{iti i Vije}e
ministara BiH - kazao je za
„Avaz“ ^ovi}.
Dogovor ili ^ovi}eve `elje?
Federalnu vlast, ako
bude dogovorena njena
rekonstrukcija, trebali bi
~initi dva HDZ-a, SDP i
SDA, dok bi HSP i Narodna stranka Radom za boljitak, navodno, otpali. I iz
HDZ-ovih krugova tvrde
da su podijeljena bo{nja-
~ka i hrvatska ministarstva, ali, kako sada stvari
stoje, te{ko je o~ekivati
brz rasplet doga|aja. Pogotovo jer HSP i NSRzB
odbijaju bilo kakvu pomisao o novoj Vladi FBiH, a
upitno je {ta od toga ima
i sam Lagumd`ija.
A k o
bilo {ta bude dogovoreno, u novoj dr`avnoj vladi
bili bi SDP
i SDA, dva
HDZ-a te SNSD i
SDS. Mada ^ovi}
znakovito odbija o
tome bilo {ta kazati,
saznajemo da on i dalje dogovor o kantonalnoj i dr`avnoj vlasti
uvjetuje rekonstrukcijom Vlade FBiH. Ona
bi tako trebala biti dogovorena u roku od 60
dana.
Skidanje blokada
^ovi}, naime, insistira
da u novom sazivu Federalne vlade bude do kraja
ove godine, i to tako da
dva HDZ-a kontroliraju
pet ministarstava. U tom
slu~aju, bile bi obustavljene blokade poput nedavne u re`iji dr`avnog
ministra finansija Dragana Vranki}a. F. VELE
Va`no je da se BiH vrati
na put euroatlantskih
integracija
Komentiraju}i stav
Stejt departmenta, u kojem je izra`eno razo~arenje zbog spore uspostave
vlasti, ambasador SAD u
BiH Patrik Mun (Patrick
Moon) tokom ju~era{nje
posjete Fo~i izjavu je ocijenio dobrom te ponovio
ranije stavove da je razo~aran {to BiH ni za godinu nije dobila Vije}e
ministara.
- Ohrabruje proces u
kojem se politi~ki lideri
sastaju i da se prave pomaci. Mi ih ohrabrujemo da
{to prije uspostave vlast i na
najbolji na~in slu`e ljudima
koji su ih izabrali. Veoma je
Vlast bi u HNK i SBK trebali ~initi SDP i SDA,
odnosno dva HDZ-a z Je li mogu}a
rekonstrukcija Federalne vlade
Uprkos brojnim nejasno}ama i {pekulacijama,
predsjednik HDZ-a BiH
Dragan ^ovi} potvrdio je
ju~er za „Dnevni avaz“ da
je postigao dogovor sa ~elnicima SDP-a i SDA Zlatkom Lagumd`ijom i Sulejmanom Tihi}em o formiranja vlasti u Hercegova~ko-neretvanskom i Srednjobosanskom kantonu.
Ambasador Mun o formiranju vlasti
va`no za budu}nost ove
zemlje da se {to prije vrati
na put euroatlantskih integracija - kazao je Mun.
Novinarima je kazao da
je ove sedmice razgovarao
s predsjednikom HDZ-a
BiH Draganom ^ovi}em i
da mu je on potvrdio opredijeljenost da ova pitanja
budu rije{ena.
- Gra|ani ove zemlje
zaslu`uju da imaju vladu i
ja podr`avam proces njene
uspostave - dodao je Mun,
izbjegav{i direktan odgovor
na pitanje ho}e li neodgovorni politi~ari biti suo~eni
sa sankcijama ako uskoro
ne bude dogovora. Al. B.
Odluka na ~ekanju
[piri} nastavio s
blokadom dr`ave
^ovi}: Ako
bude ispo{tovan
dogovor, imamo
dr`avnu vladu
Sukob na relaciji Vije}e
ministara BiH, ta~nije predsjedavaju}i Nikola [piri} Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), zbog kojeg na prekju~era{njoj sjednici nije usvojena odluka o
privremenom finansiranju
dr`ave, jo{ nije okon~an.
Ministar saobra}aja i komunikacija Rudo Vidovi}
potvrdio je za „Avaz“ da jo{
nije poznato kada }e biti nastavljena sjednica Vije}a ministara. Dodaje da pojedinim
ministrima nije jasno zbog
~ega je ona uop}e prekinuta.
- Po meni, RAK treba
ispo{tovati odluku Vije}a
ministara da se akumulirana
sredstva ove agencije utro{e
na pla}anje usluga kompaniji „Microsoft“. Me|utim, to
ne mora zna~iti da se ne
mo`e uzeti u obzir prijedlog
RAK-a da ta sredstva idu u
digitalizaciju, jer su ona u tu
namjenu i{la i pro{le i pretpro{le godine - istakao je Vidovi}.
Ka`e da je ju~er razgova-
Vidovi}: Ne zna se kad je
nastavak
rao s direktorom RAK-a
Kemalom Huseinovi}em te
da su u vezi s ovim sporom
dogovorene konsultacije.
Nada se skorijem rje{enju
problema. S druge strane,
RAK tokom ju~era{njeg dana nije donio nikakvu odluku, potvrdila nam je Amela Odoba{i}, portparol ove
A. Du.
agencije.
CBS News istakao rad Almira ^ehaji}a
Zahvaljuju}i emisiji,
spa{eni mnogi `ivoti
Ameri~ka
TV
racija van dr`ave.
mre`a CBS News izviIsti~u da je ^ehajestila je ju~er da je,
ji}, koji je stomatolog,
zahvaljuju}i anga`mauspio - uprkos posrnu radio i TV voditelja
nulom zdravstvenom
Almira ^ehaji}a Basistemu koji je potka, koji svake sedmice
gor{an u posljednje
isti~e slu~aj jedne te{ko
vrijeme, s obzirom na
bolesne osobe i prikuto da je BiH ve} u{la
plja donacije za njiho- Batko: Emisiju u drugu godinu bez
vo lije~enje, spa{eno pokrenuo prije vlade - skupiti za li12 godina
na hiljade `ivota.
je~enje vi{e od 40 miTelevizija CBS naliona dolara donacija.
vodi da je ^ehaji}, ponukan
Kako navodi CBS, zadisvojim iskustvom otprije 12 vljuju}e je i to da 52 radio i TV
godina, kada je izgubio svoju stanice emitiraju ovaj tok-{ou,
19-mjese~nu k}erku jer nije uklju~uju}i Srbiju i Hrvatsku,
imao novca za njenu operaci- te da je do sada spa{eno 117
ju u Njema~koj, preuzeo ovaj `ivota, tako da je ova mre`a poposao da bi ukazao na krizu mogla i 3.200 bolesnih ljudi te
u zdravstvenom sistemu u 5.000 onih koji su `ivjeli u
BiH i problem skupih ope- ekstremnom siroma{tvu.
12
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
teme
Ukratko
BRISEL Izvje{taj Evropske komisije bit }e negativan
BiH o~ekuje samo kritike
Dok zemlje u okru`enju sa mnogo optimizma o~ekuju 12. oktobar, kada }e izvje{taji biti prezentirani, gra|ani
BiH nemaju se nadati ni~emu pozitivnom
Godi{nji izvje{taji o napretku zemalja koje pretendiraju da postanu ~lanice Evropske unije (EU) u zavr{noj su
fazi. Dok zemlje u okru`enju
sa mnogo optimizma o~ekuju 12. oktobar, kada }e
izvje{taji biti prezentirani,
Srbija se mora pomiriti sa susjedima
Francuski ministar za
evropske poslove @an Leoneti (Jean Leonetti) izjavio je da
Srbija ne}e mo}i u}i u EU
dok se ne pomiri sa svojim
susjedima.
- @eljeli bismo re}i na{im
srbijanskim prijateljima da
imaju perspektivu ulaska u
EU i da tome ne prethodi nikakav diktat. Zauzvrat, treba
tako|er poru~iti da ne}emo
mo}i primiti zemlju koja je u
sukobu, koja se nije pomirila sa susjedima - rekao je
ju~er Leoneti.
gra|ani BiH nemaju se nadati ni~emu pozitivnom.
Izvje{taj o BiH bit }e najlo{iji do sada i s pravom se
mo`e nazvati izvje{tajem o
nazatku. Objavljivanje izvje{taja poklapa se i s godi{njicom od kada je na{a zemlja bez vlasti. U njemu }e
kao osnovni problem biti
navedena nemogu}nost politi~ara da dogovore sastav
novog Vije}a ministara, zbog
~ega je zemlja paralizirana.
Osim toga, predstavnici
vode}ih politi~kih stranaka iz
Federacije i Republike Srpske
Brisel: Prezentacija izvje{taja
12. oktobra
nisu se mogli dogovoriti prakti~no ni o jednoj bitnoj stva-
ri. Primjerice, nije donesen
bud`et za ovu godinu, koja je
na isteku, {to }e Evropska komisija (EK) o{tro kritizirati.
Ni{ta nije u~injeno ni kada
su u pitanju tri zaklju~ka evropskih ministara vanjskih poslova, koja su bila uvjet za dobivanje statusa kandidata. To je
rje{avanje slu~aja „Sejdi} - Finci“, dono{enje zakona o
dr`avnoj pomo}i i zakona o popisu. Kada je rije~ o IPA fondovima, predstavnici dva entiteta u posljednji ~as su postigli dogovor, pa }e kritike na taj ra~un
biti ne{to bla`e. G. MRKI]
[ta o~ekuju susjedne dr`ave
X HRVATSKA Godi{nji izvje{taj o napretku najbolji je do sada.
Ne mo`e ni biti druga~iji,
jer je posljednji o Hrvatskoj, s obzirom na to da
su pregovori o pristupu
EU zaklju~eni, a na{i zapadni susjedi bit }e 28.
dr`ava ~lanica.
X SRBIJA
Izvje{taj o
napretku je
povoljan.
Komisija je konstatirala da
je Srbija ostvarila izuzetan
napredak u naporima da
dosegne evropske standarde, ali mi{ljenje o kandidaturi jo{ nije formulirano
zbog incidenata na Kosovu,
saznaje agencija Tanjug.
X CRNA
GORA Do~ekujemo
12. oktobar
sa mnogo optimizma, rekao je potpredsjednik Vlade Crne Gore Du{ko Markovi}. Dodao je da su Crnogorci radili naporno na
ispunjavanju prioriteta te
da su uradili dosta i da
imaju mjerljive rezultate.
X ALBANIJA Nespremnost
vladaju}e i
vode}e opozicione partije
da postignu konsenzus o
reformama usporio je proces pribli`avanja zemlje ka
EU. Izvje{taj }e vjerovatno
biti nepovoljan, jer Albanci
nisu proveli ve}inu od dvanaest preporuka Brisela.
X MAKEDONIJA
Izvjestilac
za Evropski
parlament (EP) Ri~ard Hovit (Richard Howitt) o~ekuje da }e u izvje{taju biti spomenute reforme koje je su
provedene. ^lan EP-a Bernd
Posel izrazio je optimizam i
podsjetio da je zemlja napravila veliki napredak.
Zajimovi}: Za{tita i
unapre|enje imovine
IZBiH
Projekti
Vakufske
direkcije
X Vakufska direkcija
IZBiH je radi za{tite,
unapre|enja i revitalizacije vakufske imovine u
BiH pokrenula niz projekata, javlja Fena.
Ekipa koju vodi direktor
Vakufske direkcije Senaid Zajimovi} u narednom periodu treba realizirati tri projekta koji
imaju krucijalnu va`nost za IZ u BiH, a to su:
Projekt informacionog
sistema vakufskih nekretnina u BiH, Projekt
identifikacije i uknji`be
vakufske imovine na podru~ju RS i Projekt
obnove Isa-begove banje
u Sarajevu.
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
M
U sportskoj dvorani na Bijelom Brijegu u Mostaru 8.
oktobra u11 sati održat ćese “Utrka beba 2011.”koju organizuje radio Studio 88, piše Fena. U takmičenju, pored
djece od 10 do 30 mjeseci, učestvuju i roditelji koji im svojim posebnim “taktikama” pomažu u tome da prvi pređu
cil. U puzanju će se takmičiti bebe od 10 do 18 mjeseci, dok
je kategorija trčanje/hodanje za bebe od 18 do 30 mjeseci.
!
"
#ć
M
Iako su pregovori izmedju partnerskih strana Vlade
USK i Štrajkačkog odbora krajiških ljekara bili zakazani
za jučer u 13 sati, ljekari su obaviješteni da se ovaj sastanak
prolongira za današnji dan u 11 sati. Posjeta Milorada Dodika premijeru USK Hamdiji Lipovači i njegovim ministrima upriličena u isto vrijeme bila je važnija od razgovora
sa ljekarima koji štrajkuju od 12. septembra.
M. D.
ZVORNIK Sa trošne zgrade otpadaju dijelovi fasade
š č š Ruksacima i priborom obradovano je 100 djece
Donacija Udruženja “Medo” iz Beča
Ruksaci podijeljeni djeci iz 10 naselja
U kupatilo nosim kišobran jer krov prokišnjava, vlaga je svuda, malter otpada,
stepenice se ljuljaju, kaže stanarka Nada Ševerdija
Nekadašnja zgrada bolnice u Zvorniku izgrađena
neposredno nakon drugog
svjetskog rata, a kasnije
pretvorena u stambeni objekat, postala je prvo ruglo i
opasnost i za stanare kao i
prolaznike.
Uslijed starosti i nebrige sa nje opadaju dimnjaci
dijelovi fasade, stepenice i
pod se ugibaju, krov prokušnjava.
- U kupatilo nosim
kišobran jer krov prokišnjava, vlaga je svuda, malter otpada, stepenice se
ljuljaju - priča Nada Ševerdija.
Osim Nade i porodice
njenog sina u zgradi živi još
samo nekoliko stanara. Neki su tu smješteni preko
centra za socijalni rad, a
drugi zbog nepostojanja
ž
Nada Ševerdija ispred zgrade bivše bolnice koja je sad ruglo grada
zgradu srušio i na ovoj
atraktivnoj lokaciji blizu
centra grada, izgradio novu,
uz adekvatno obeštećenje
sadašnjih vlasnika stanova.
uslova za stanovanje češće
borave kod rodbine nego
ovdje.
Tražeći pomoć u saniranju vremešne zgrade Nada
se bezuspješno godinama
obraćala na više adresa o
čemu svjedoči obimna pre-
piska koju nam je predočila, ali odgovora nema.
- Kad neko nastada onda će biti kasno. Niko neće
da čuva i održava ono što
predstavlja dio istorije
ovog grada - kaže Nada.
M. MIĆIĆ
Avantura od Prnjavora do Novog Sada
Vlado Đeorđić i Zoran Vinčić dosad na dva točka prešli više od 2.500 kilometara
Vlado Đeorđić iz Dervente i Zoran Vinčić iz Prnjavora do Novog Sada putovali su biciklima 11 sati.
Nakon što su putovali bezbroj puta automobilima
želja im je bila da put vide
pogledom bicikliste.
- Putovali smo preko
Modriče, Šamca, Vinkovaca, Vukovara, Iloka i Bačke
Palanke. Najveća brzina koju smo razvili bila je 63 kilometra na sat. Nismo imali
pratnje, kao što je to slučaj
kada se neko uputi u neku
pustolovinu. Pored dobre
volje, potrebna je dobra priprema. Računam da sam do
sada na dva točka prešao
više od 2.500 kilometara.
Vrijednost jednog kompleta školskog pribora je
oko 50 KM, a sredstva za
ovu vrijednu donaciju obezbijedio je Austrijski omladinski crveni krst iz Beča,
zajedno sa direktorom Ginterom Štumerom (Günter
Stummer). Donaciju je
uručio prof. Mehmedalija
Gutić, predsjednik Udruženja iz Beča, Janjarac koji
više od dvije decenije živi i
radi u Austriji.
A. Mu.
Šta mi se (ne)sviđa u Brezi
š š
U Stambeno-komunalnom odjeljenju opštine
Zvornik kažu su da je jedino riješenje pronalazak
investitora koji bi postojeću
Predstavnici
Austrijsko-bosanskog kulturnog
udruženja “Medo” iz Beča
podjelili su školski pribor
učenicima iz socijalno
ugroženih porodica u povratničkim naseljima. Podijeljeno je 100 ruksaka sa potrebnim školskim priborom
osnovcima iz zvorničkih naselja Snagovo, Sultanovići,
Liplje, Samari, Jošanica,
Novo selo, Marčići, Kadrići,
Bećirovići i Samari.
Đeordić i Vinčić na cilju u Novom Sadu
Vodi se dovoljno računa o
unosu vitamina i zdravoj
ishrani - kaže Đeorđić.
On je inače profesiji vozač, a trenutno radi kao
lični vozač načelnika opštine Derventa Milorada Simića.
Zoran Vinčić rođen je u
Sarajevu, trenutno nastanjen u Prnjavoru. Dvadesetak godina se bavio rukometom, a poslije tri operacije obadvije noge i jedne ruke prestaje da se bavi sportom. Tragajući za novim
izazovima slučajno uz pomoć jednog radnog kolege
kupuje biciklo i tako
počinje voziti, prvo male, a
kasnije i velike ture. N. S.
-Breza sve više postaje
nesiguran i labav životni
prostor u kojem građanima često nedostaje odgovornosti prema vremenu i
društvu u kojem žive. Brezani ne znaju mnogo o politici, ali se svi o njoj rado izjašnjavaju. Lokalni političari su zadovoljni sami
sobom.
Njih surova stvarnost
ne dotiče, osim kada kasne
plate. Ne sviđa mi se novi
način života koji upražnjavaju mnogi mladi. Njihove
“moderne zabave” sve im
više postaju stimulans za
delikventno ponašanje. Mladima je nerad ideal života.
Sviđa mi se rad Umjet-
Asim Hasanspahić, tekstilni
tehničar
ničke radionice “Desnek” kaže Asim Hasanspahić,
tekstilni tehničar.
E. Av.
Vježba prijedorskih vatrogasaca
ž
š
đ
Nakon što je u skladištu
“Mire”, Tvornice za proizvodnju keksa i vafla u Prijedoru, izbio požar, u samo
nekoliko minuta reagovali
su vatrogasci, pripadnici
TVJ Prijedor. Požar su lokalizovali za kratko vrijeme. U međuvremenu su
spašavali i povrijeđene, jedne su na nosilima prebacivali do Službe hitne pomoći, a druge, koji su spas
od vatrene stihije potražili
na krovu fabrike, dočekivali su uz vazdušni jastuk.
Na svu sreću, riječ nije o
stvarnom požaru, već o pokazanoj
vježbi
“Mira
2011”, koju je sa četiri vatrogasna vozila u okviru oktobra - mjeseca zaštite od
požara u RS, jučer izvelo 26
vatrogasaca. Pred brojnom
publicikom, u kojoj je bilo
najviše zaposlenih, izveli su
nekoliko pokazanih vježbi,
od sprečavanja i onemogućavanja širenja požara,
do izvlačenja ozlijeđenih i
unesrećenih.
M. Z.
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad
LIVNO Beba rođena sa teškom srčanom manom
ć č
Bazeni u Gračanici još su otvoreni
U mostarskoj bolnici ustanovljeno da je rođena sa začepljenjem srčane aorte
Meho i Muamera Husić
iz livna, roditelji dvadesetodnevne Nejle, rođene 16. septembra ove godine, pokrenuli su akciju prikupljanja
pomoći za liječenje njihove
kćerke koja se trenutno nalazi na u Sarajevu, gdje se
čekaju nalazi i upućivanje u
Beč na složenu operaciju
srca.
- Nakon poroda u Livnu
su nas obje otpustili kao
ž
č
Svi koji žele pomoći
maloj Nejli, novac mogu
uplatiti na žiroračun: Muamera Husić, Fera bb.
80101 Livno kod SWIFT:UPBKBA 22 na transakcijski račun banke:
1540010000001910, Račun
broj: 790999-22-148630.
Kontakt telefon je 063-245
053.
č
Danijele sa suprugom i Gračanlijama na bazenu
Gračanlije ne pamte da je sezona
ikada trajala ovako dugo
Nejla je smještena u
sarajevsku bolnicu
zdrave. Međutim, problemi
su se javili nakon desetak dana i Nejlu smo odnijeli u bolnicu, gdje su u prvi mah mislili da je prehlada. Potom su
nas uputili sa bebom u Mostar, a odatle u Sarajevo, jer su
u Mostaru otkrili srčanu
manu koja je u Sarajevu potvrđena i gdje je naša Nejla
danima bila na respiratoru kaže majka djevojčice.
Aparat je Nejli skinut tek
u srijedu, 5. oktobra, kada su
roditelji potpisali pristanak
za dalje pretrage koje podrazumijevaju i CT snimak srca.
- Svi nalazi bi trebali biti
Muamera sa trojicom sinova: Teško žive
upućeni u Beč, gdje bi oni
zakazali termin operacije
koja je u ovom slučaju neophodna i koja puno košta, a mi
sami ne možemo osigurati
troškove liječenja. Pregledi
su ustanovili da je Nejla
rođena sa začepljenjem srčane aorte. Nadamo se da ćemo
uspjeti prikupiti dovoljno
novca za operaciju - ističe
Muamera, koja je u vrijeme
naše posjetespremala dvojicu
od trojice sinova školu.
Najstariji je Abdulah (7),
Mirsad (6) je prvačić, a najmlađi je četverogodišnji
Amel. Husići stanuju u
tuđoj kući i plaćaju kiriju.
A. KAMBER
Iako metereolozi za danas najavljuju osjetno
zahlađenje, a u višim predjelima i snijeg, u Gračanici je
jučer izmjereno 25 stepeni
pa su brojne Gračanlije i gosti iz drugih gradova Tuzlanskog, Zeničkog-dobojskog, Posavskog kantona i iz
RS, dan proveli kupajući se
na Termama.
Voda je, kao i uvijek, bila
ugodna, temperature 37 stepeni Celzijusa, a vodoskoci
su bili prava atrakcija. Na
Termama smo jučer zatekli i
Berarda Daniele iz italijan-
skog grada Rimini koji na
Terme sa svojom suprugom,
Bosankom Ajšom Salkić iz
Male Brijesniceu DobojIstoku, dolazi dva puta godišnje.
-Ovdje je lijepo, ljepše
nego u Riminiju koji se nalazi na obali mora. Bili smo u
junu, a evo nas i u oktobru kazao je Danijele.
Njima je društvo pravio
Gračanlija Hasib Sakić, koji
ne pamti da se na Termama
kupao 6. oktobra. I vlasnici
Termi ne pamte da je sezona
ikada trajala ovako dugo.
H. Č.
Dnevni avaz petak 7. oktobar/listopad 2011. 15
16
Petak 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz petak 7. oktobar/listopad 2011. 17
18
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 055813081
Sarajevo, 27. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mirna Pej~inovi}, u pravnoj stvari tra`ioca
izvr{enja PROCREDIT BANK D.D. FILIJALA SARAJEVO, ulica Topal Osman pa{e br. 32 b, protiv izvr{enika Selvin Bisi}, ul. Stara cesta jezera 78, Vogo{}a, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku
objavljuje
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 3. 9. 2008. godine na osnovu mjenice broj AF 1829969 izdate u
Sarajevu, dana 22. 05. 2007. godine na iznosu od 1.031,29 KM, koja je protestirana dana 15. 7. 2008. godine, radi potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u iznosu od
1.031,29 KM na dan 04. 07. 2008. godine, sa pripadaju}im zateznim kamatama
po~ev od 16. 07. 2008. godine te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 41,25
KM.
Izvr{enje }e se provesti potpisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika.
Sudija
Mirna Pej~inovi}, s.r.
POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku
od 8 (osam) dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.
Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka
od 15 dana od dana objavljivanja.
Dnevni avaz petak 7. oktobar/listopad 2011. 19
20
Petak 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz petak 7. oktobar/listopad 2011. 21
22
Petak 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
ZENICA Specijalni žiri dodijelio priznanja
ž
Dodijeljena priznanja za kvalitet, promociju, proizvode...
Stručni žiri 18. generalnog bh. sajma ZEPS 2011 i
Osmog sajma ZEPS Intermetal dodijelio je nagrade
Sajma u više kategorija.
U kategoriji priznanja
za proizvod, kolekciju
proizvoda i promociju dodijeljeno je 18 ravnopravnih priznanja, i to tri za
proizvod, pet za kolekciju
proizvoda, tri za promociju
i jedno jedinstveno priznanje za nastup koji je obilježio Sajam.
Gran pri Sajma Ružu
ZEPS-adobila jeprezentacija privrede ZDK, koja je
okupila privrednike ovog
kantona pod pokroviteljstvom Vlade i Biznis-centra
Kantona.
A. DŽONLIĆ
Sa sastanka u Banovićima: Optimizam s rezervom
Glavni odbor sindikata rudara FBiH
č
Prisutan strah od novog nezadovoljstva
Glavna nagrada prezentaciji privrede ZDK
Spec
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Republike
Srpske odobrilo je povećanje premija za mlijeko ekstraklase sa 0,25 na
0,35 maraka po litru proizvedenog i otkupljenog
mlijeka, javlja Srna.
Povećanje, koje je uslijedilo
na
prijedlog
Udruženja poljoprivrednih proizvođača - stočara
RS, važit će za oktobar,
novembar i decembar.
Na sjednici Glavnog odbora Federalnog sindikata
rudara u Banovićima predstavnici šest rudnika i Rudarskog instituta u Tuzli
razmotrili su zaključke sa
sastanka u Vladi FBiH na
kome su usaglašena rješenja
kada je riječ o toplom obroku i regresu, izmjenama Pravilnika o radu, osiguravanju
ravnopravnog statusa radnika EPBiH i rudnika.
- Rudarima se stalno nude nekakvi zaključci koje lijepimo po tablama i smirujemo nezadovoljstvo, a platne
liste iste su kao prije tri godi-
ne. Zalijepit ćemo i ove, ali se
bojim da će poslije 1. januara
nezadovoljstvo eksplodirati
- kaže Sinan Husić, sindikalista Rudnika Kreka.
Identično mišljenje iznijeli su i predstavnici drugih rudnika, a kao potvrdu
navode zaključak kojim
Vlada FBiH i Elektroprivreda BiH nalažu čelnicima rudnika da najkasnije
do 1. januara 2012. godine
racionaliziraju poslovanje
i, na temelju unutrašnjih
rezervi, omoguće saniranje
gubitaka i povećavanje
plaća rudarima.
N. M.
Nelikvidnost privrede u RS
ž
L
Kao i građani niza bh.
gradova, i Goraždani su
od ove jeseni u prilici kupovati kvalitetne proizvode poznatog proizvođača obuće, kompanije
Alpina.
Prepoznavši potrebu
stanovnika Goražda za
modernom i udobnom
obućom, novi prodajni
objekt otvoren je u samom centru grada, a na
policama su artikli za sve
generacije, ali i džepove.
Očekuje se da ovim
potezom menadžmenta
Alpine bude zaustavljen
trend kupovine obuće u
drugim gradovima, a
pažnju kupaca posebno
će privući informacija da
se na svu kupljenu robu
odobrava i popust od 20
posto.
Al. B.
Spec
U Aranđelovcu (Srbija) je jučer počeo dvodnevni Samit 100 biznis
lidera jugoistočne Evrope pod sloganom - “Dogovor za novo doba”.
Na samitu učestvuju
uspješni poslovni ljudi
iz Srbije, BiH, Hrvatske,
Slovenije, Makedonije i
Crne Gore.
Potraživanja najvećih kompanija iznose više od 80 posto
ć ž
!" # $
Potraživanja i od inozemnih kupaca
Preduzeća u Republici
Srpskoj za prvih pola godine
povećala su svoja potraživanja za više od milijardu maraka u odnosu na kraj prošle
godine.
Trenutno potraživanja
entitetskih firmi iznose 4,8
milijardi KM, dok je krajem
prošle godine, prema izvještaju Agencije za posredničke, informatičke i finansijske poslove (APIF), taj iznos bio 3,8 milijardi KM.
- APIF-u je prošle godine
poslovanje prijavilo 9.400
firmi, a za prvih šest mjeseci
to je uradilo 1.600 njih. No,
to su najveće kompanije, čija
potraživanja sa skoro 80 pos-
to učestvuju u ukupnom iznosu od 4,8 milijardi KM.
Taj će iznos, vjerovatno, biti
i veći kada poslovanje prijave i ostale firme, iako njihova potraživanja iznose manje od 20 posto ukupnog iznosa - objasnio je Vladimir
Blagojević, portparol Privredne komore RS.
Prema njihovoj analizi,
od ukupno 3,8 milijardi KM
prošlogodišnjeg “zarobljenog novca” privrede, 2,4 milijarde su međusobna potraživanja, 364,5 miliona
maraka su potraživanja od
inozemnih kupaca, a ostalo
su potraživanja povezanih
pravnih lica.
B. S.
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
PRIJEDOR Podmetnut požar u centru grada
’š ’
Kuća ispred koje se desila pucnjava
Uništeni automobil odvezen
(Foto: D. Stojnić)
na vještačenje
(Foto: G. Bobić)
Popovi kod Bijeljine
ć đč Prije pucnjave razlupali mu palicama auto
Iznuđivač iz Beograda ranjen u nogu
Jedna osoba ranjena je u
nogu iz vatrenog oružja
prekjučer oko 18 sati u selu
Popovi kod Bijeljine. Kako
saznajemo, ranjen je iznuđivač dugova M. O. iz Beograda, koji je sa svojim kolegom S. I. pokušao iznuditi
novac od M. M. iz Popova,
koji je nakon žustre svađe
pucao iz puške M-48 koja je
tokom uviđaja pronađena u
njegovoj kući.
vještaj predati okružnom
tužiocu na daljnje postupanje.
Na licu mjesta saznajemo da je pucao Milan Mirić
(30) koji je odranije poznat
policiji. Hapšen je zbog trgovine ljudima i organiziranja prostitucije. Zna se da je
posljednjih godina često boravio u Beogradu, gdje je radio u ugostiteljskim objektima na splavovima.
Vlasnik vozila Milenko Tomić, a šteta na vozilu starom dvije godine
procijenjena na oko 25.000 maraka
Palicama razlupali automobil
Prema saopćenju bijeljinske policije, iznuđivači
dugova su u dvorištu kuće u
Popovima drvenim palicama polupali stakla i farove
na automobilu “opel kadett”, vlasništvo M. M., nakon čega je on pucao.
Sva trojica učesnika u
ovom događaju lišena su slobode, a ranjenom je ukazana
medicinska pomoć u bijeljinskoj bolnici. Nakon uviđaja privedeni su i uz iz-
Očevici prekjučerašnjeg
događaja, pod uvjetom anonimnosti, tvrde da su iznuđivači dugova u Popove
došli u velikom crnom automobilu. Bili su ljuti, spominjali dugove i zvali Mirića
da izađe iz kuće u kojoj on
živi s ocem. Kada su počeli
drvenim palicama udarati
po Mirićevom automobilu,
začula se pucnjava u kojoj je
ranjena jedna osoba.
E. M.
Krajem oktobra u Banjoj Luci
đ
č Suđenje Aljoši Galiću
(23) i Milanu Reljiću (42) iz
Banje Luke, optuženima za
pljačku Komercijalne banke u centru Banje Luke, iz
koje je u aprilu ove godine
ukradeno 1.035.230 maraka, počet će 27. oktobra u
banjalučkom Okružnom
sudu. Ovo je dogovoreno na
jučerašnjem ročištu, a
Tužilaštvo je predložilo 20
svjedoka optužbe i vješta-
ka, dok se odbrana nije izjašnjavala o svojim dokazima.
U optužnici se navodi
da su njih dvojica 19. aprila
s još jednim nepoznatim licem, prijeteći automatskim puškama, opljačkali
Komercijalnu banku. S
njima je bio optužen i Siniša Straživuk, ali je sud
odbio potvrditi optužnicu
protiv njega.
B. S.
Automobil “škoda octavia”, vlasništvo advokata
Milenka Tomića iz Prijedora, izgorio je jučer ujutro oko
2.20 sati u ulici Vuka Karadžića u Prijedoru, u neposrednoj blizini njegovog poslovnog prostora u izgradnji.
Šteta na automobilu starom samo dvije godine procijenjena je na oko 25.000
maraka, jer je u potpunosti
izgorio njegov prednji dio,
mada su vatrogasci stigli za
samo nekoliko minuta. Prema prvim nezvaničnim saznanjima, riječ je o podmetnutom požaru koji je izazvala zapaljiva smjesa koja je
posuta po automobilu gdje
se nalazi motor. Tu je, navodno, i buknuo požar koji je
vozilo za kratko vrijeme pretvorio u vatrenu buktinju.
- Imamo sve parametre
koji ukazuju na namjernu
paljevinu automobila - kazao nam je jučer izvor blizak
istrazi.
Ekipa vatrogasaca požar
je brzo lokalizirala i spriječila njegovo daljnje širenje
na obližnje objekte, mada je
u vatrenoj stihiji oštećen i
dio fasade i prozor na Tomićevom poslovnom prostoru u kojem će, kako saznajemo, biti smještena notarska kancelarija.
Vlasnik automobila, advokat Milenko Tomić, koji
je, kako saznajemo, bio javni
tužilac do 2002. godine, jučer nije želio komentirati
pozadinu ovog slučaja.
Mjesto paljevine
Automobil je jučer, prema našim saznanjima u policiji, nakon prvog pregle-
da proslijeđen na vještačenje u Tehnički krim-centar MUP-a RS.
M. Z.
Domaljevac kod Bosanskog Šamca
Inspektori Kantonalnog MUP-a Orašje u rejonu
sela Domaljevac u domaljevačko-šamačkoj općini pronašli su oranicu s koje je
malo prije toga ubrana indijska konoplja.
- Pronašli smo tragove
koji nesumnjivo pokazuju
da je na polju bila zasađena
indijska konoplja. Međutim, uzgajivač za kojim tragamo preduhitrio nas je i
uspio ubrati ovogodišnji
urod biljke, ali to za nas ne
znači da je kraj priče. Naprotiv, vodimo opsežnu istragu - kažu iz MUP-a.
Isti izvor kaže da očekuju pomoć građana kako bi
uzgajivača otkrili i uhapsili. Ovo je treći po redu zasad
Plantaža u selu Bok navodnjavana “kap po kap”
indijske konoplje koji su u
proteklačetiri danaotkriliinspektori Sektora kriminalis-
(Foto: T. Bjelošević)
tičke policije Kantonalnog
MUP-a Orašje. U ranije dva
otkrivena, u rejonu Obrovaca
i Starih Sela u Boku kod
Orašja, policajci su pronašli,
a nakon toga i oduzeli 183
stabljike indijske konoplje.
Na jednoj od mini plantaža
uzgajivači su koristili moderni sistem navodnjavanja
“kap po kap”. Droga je bila
zasađena na dijelu oranice
između kukuruzišta i visokog korova.Na tojoraniciinspektori su pronašli oko 150
stabljika navedene biljke.
Zbog sumnji da su uzgajali indijsku konoplju
uhapšena su braća Ivica
(36) i Marko K. (47) iz sela
Bok. Nakon završene istrage stariji brat je pušten
da se brani sa slobode,
dok je mlađi zadržan u
pritvoru.
Ta. B.
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
Bosanski Šamac
đ
š
Petogodišnji dječak
iz Bosanskog Šamca
teško je povrijeđen u
saobraćajnoj nesreći kada ga je udario automobil, saopćila je portparol Centra javne bezbjednosti Doboj Ljerka
Stanimirović.
Petogodišnjaku s
inicijalima S. G. ukazana je ljekarska pomoć u
Domu zdravlja Bosanski Šamac, nakon čega
je prevezen u dobojsku
bolnicu, gdje je zadržan.
Nesreća se dogodila
kada je automobil “golf”, kojim je upravljao
R. S. iz Brčkog, udario
petogodišnjaka koji se
biciklom kretao iz smjera Modriče prema Bosanskom Šamcu.
Dječak je van životne opasnosti.
Uviđaj na mjestu gdje je
izvršen napad na poštara
(Foto: A. Muslimović)
Čapljina
PLJAČKA Zasjeda na cesti u rejonu Lipnice kod Tuzle
š
Nestali novac bio namijenjen penzionerima Gornje Obodnice
Zoran Ranđelović, poštar Javnog preduzeća “BH
Pošte” u Lipnici kod Tuzle,
jučer je oko 9.30 sati preživljavao pravu dramu u selu Repuševac, koje od Lipnice vodi prema Gornjoj
Obodnici.
Nakon što je službenim
motociklom krenuo da podijeli penzije Ranđelovića
su u Repuševcu presrela
dvojica razbojnika i, prijeteći oružjem, oteli mu oko
deset hiljada maraka.
Novac je bio namijenjen
penzionerima iz Gornje
Obodnice koji poštar nije
uspio sačuvati iako je pokušao pobjeći. Nakon dva
ispaljena hica iz pištolja
predao je novac razbojnicima.
Ranđelović je dao iskaz
u MUP-u Tuzlanskog kantona, dok je u poslovnici u
Lipnici, kojoj je novac i pripadao, izvršena unutrašnja
Poslovnica “BH Pošte” u Lipnici
kontrola i razgovor s uposlenikom. Kontaktirali smo
i uposlenike ove poslovnice, ali nisu bili željeli komentirati razbojništvo dok
se ne završi uviđaj koji vode istražni organi.
Saznajemo da uposlenici “BH Pošte” nisu odgovorni za ukradeni novac u
vrijednosti do 10.000 maraka ukoliko se utvrdi da nisu krivi za njegov nestanak.
A. Mu.
ž š
Centru za obavještavanje u Čapljini jučer je
oko 11 sati dojavljeno
da je u Osnovnoj školi
“Vladimir Pavlović” postavljena eksplozivna
naprava, potvrdio nam je
načelnik PU Čapljina
Vinko Ćorić.
Prema njegovima riječima, pripadnici PU
Čapljina odmah su izašli na lice mjesta, evakuirali učenike i osoblje
iz škole te pristupili
KDZ pregledu.
- Utvrđeno je da je
dojava bila lažna, ali uspjeli smo locirati poziv
te ćemo vrlo brzo, nadam se, rasvijetlili ovaj
slučaj - rekao nam je
Ćorić.
M. Sm.
MUP Srednjobosanskog kantona
č Raspisana potjernica za Dariom Šušnjom Pokrenut
postupak protiv četvorice policajaca
Ministarstvo unutrašnjih
poslova Srednjobosanskog
kantona raspisalo je potjernicu za Dariom Šušnjom (39) iz
Busovače, osumnjičenim za
ubistvo Zlatka Jukića (46) iz
Travnika, nakon što je pobjegao iz bolnice “Dr. fra Mato
Mjesto obračuna u kafani “Kod Zlaje”
Nikolić” u Novoj Biloj kod
Travnika.
- Za odbjeglim Dariom
Šušnjom raspisana je potjernica, a protiv odgovornih
policajaca pokrenut je postupak. Oni za koje se dokaže
da su odgovorni bit će procesuirani-potvrdio namjeSefir
Baručija, portparol MUP-a
SBK, ne želeći potvrditi broj
policajaca koji su pod istragom.
Nezvanično saznajemo
da se istraga vodi protiv četiri policajca PS Travnik koji
su bili na osiguranju osumnjičenih u bolnici u Novoj
Biloj. O cijelom slučaju obaviješteno je i Kantonalno
tužilaštvo u Travniku.
- Dežurni kantonalni
Iako čuvan, pobjegao kroz prozor
tužilac obaviješten je o bijegu iz bolnice Daria Šušnje
koji se sumnjiči za ubistvo.
Tužilac je odmah naredio
provođenje detaljne istrage
kako bi bile rasvijetljene
sve okolnosti bijega - potvrdila nam je Edina Jaganjac,
portparol Kantonalnog tužilaštva u Travniku.
(Foto: K. Kavazović)
U obračunu koji se dogodio 30. septembra 2011.
godine u ugostiteljskom
objektu “Kod Zlaje” u Travniku teško je ranjen vlasnik ovog objekta Zlatko Jukić, na jednoj, i Stipo Bavrka iz Novog Travnika, na
drugoj strani, a s kojim je
bio i Dario Šušnje iz Buso-
vače, koji je zadobio lakše
povrede. Vlasnik objekta u
kojem se desio obračun
Zlatko Jukić podlegao je 4.
oktobra na sarajevskoj Klinici za anesteziju i reanimaciju, a sahranjen je 5. septembra na travničkom groblju Bojna.
K. K.
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
Modrička policija oduzela je 4.949 kutija različitih vrsta cigareta s poreznim markicama Srbije i Kosova namijenjenih za crno tržište, čija je vrijednost oko 14.000 maraka. Cigarete su oduzete od R. Đ. iz Doboja i protiv njega će
dobojskom Okružnom tužilaštvu biti podnesen izvještaj
o nedozvoljenoj trgovini, saopćeno je iz CJB Doboj.
šć č
M
M
č š Na Pravoslavnom groblju u naselju Grahovište, u
općini Vogošća, prekjučer su nepoznate osobe oštetile jednu nadgrobnu ploču. O svemu je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Uviđaj su obavili policijski
službenici MUP-a Kantona Sarajevo, koji nastavljaju rad
na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela.
SARAJEVO Nakon incidenta s plinom u Vogošći
’’
Gusti dim otežavao intervenciju
(Foto: S. Pinjo)
Požari na području Travnika
U šumi iznad rezervoara
Plava voda u Travniku preksinoć je izbio požar koji se brzo širio i gutao stabla višegodišnjih borova. Na lice mjesta izašli su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice
i po veoma nepristupačnom i
strmom terenu počeli akciju
gašenja uz pomoć naprtnjača
s vodom i metlarica.
Intervenciju vatrogasaca
otežavao je gusti dim, a
dežurnoj desetini ubrzo su
se pridružile i kolege iz pripravnosti. Kako se bližila
noć, vidljivost je bila sve sla-
bija, ali su vatrogasci požar
stavili pod kontrolu i potom
ga potpuno ugasili. Sumnja
se da je požar izazvao neko od
nesavjesnih stanovnika,a vatra je izazvala štetu na površini od oko pet dunuma.
Istoga dana vatrogasci su
intervenirali i na lokaciji Paklarevo, gdje je vatra zahvatila nisko rastinje i širila se
prema obližnjim kućama.
Požar je lokaliziran na tom
dijelu, ali se vatra proširila i
prema Galici, gdje nije bilo
moguće intervenirati zbog
opasnostiodmina.
S. P.
Mještani kažu da su čuli eksploziju i vidjeli dim u srijedu oko 19 sati Spojevi na
cijevima popustili nakon što su bili pritisnuti zemljom
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
ž Tužilaštvo BiH podiglo
je optužnicu protiv Samira
Rabića (42) Saksa iz Gradačca i Gorana Markovića
(45) Febe iz Tuzle, koji se terete za poreznu utaju.
Optužnica tereti Rabića
da je od 4. avgusta do 23. decembra 2005. godine, obavljajući dužnost zamjenika direktora, u ime firme iz Gradačca
uvezao 25 puta razne robe,
prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, ukupne vrijednosti od 921.226,71 KM,
koju je prodao njemu poznatim kupcima. Promet ove ro-
be nije obračunao i prijavio,
niti je platio porez.
Da bi ovu prodaju prikrio, Rabić je na osnovu izjava da je roba za daljnju prodaju istu fiktivno fakturisao
na 32 fakture na pravnu osobu u Tuzli.
Optuženi Marković je
kao opunomoćenik navedene pravne osobe zloupotrebom ovjerio poslovnu dokumentaciju o prodaji robe, Na
ovaj način optuženi su izbjegli plaćanje poreznih obaveza od 113.251,42 KM i za isti
iznos je oštećen budžet BiH.
Krijumčario skank s Kosova
Admir Subašić zvani Aki
(31) iz Goražda je sporazumom s Tužilaštvom BiH
priznao krivicu za trgovinu
drogom i bit će mu izrečena
jedinstvena kazna zatvora
od tri godine.
Subašiću će u kaznu biti
uračunato vrijeme koje je
proveo u pritvoru, saopćeno
je iz Tužilaštva BiH.
Potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice Subašić je pristao da će na poziv
Suda BiH svjedočiti pred
ovim sudom i odrekao se
prava žalbe na sankciju koju
mu odredi Sud. Tužilaštvo
je sporazum proslijedilo Sudu BiH.
Subašić je početkom avgusta uhapšen pri pokušaju
da s Hasibom Mehićem preko graničnog prijelaza Dobrljin u Hrvatsku prokrijumčari 5,8 kilograma skanka, koji su prethodno nabavili na Kosovu i preko graničnog prijelaza Šepak prokrijumčarili u BiH.
Policija jučer ujutro obavila uviđaj
Nakon preksinoćnjeg incidenta na plinovodu koji se
desio oko 19 sati u vogošćanskoj ulici Tome Mendeša
kada su lakše povrijeđena
dvojica radnika “Sarajevogasa”, jučer su na uviđaj
izašli i pripadnici MUP-a
KS.
Preduboko ukopana
Oni nisu napuštali mjesto nezgode ni tokom noći, a
na uviđaju su im se pridružili i dežurni tužilac te
sudski vještak. Iz “Sarajevogasa” jučer su demantirali
policiju da se radilo o eksploziji.
- Prilikom redovne kontrole mreže ustanovili smo
da plin curi. Pošto je bila
noć, odlučili smo uraditi
privremenu sanaciju, a pritisak smo smanjili s tri na 1,3
bara. Dok smo otkopavali
cijevi bagerom, vidjeli smo
da je ona na dubini od pet
metara, a dva metra je najdublje što smije biti. Neko je
neovlašteno istresao zemlju
na cjevovod pa kada smo otkopali, došlo je do popuštanja na spojevima te do cu-
renja plina usljed pritiska rekao nam je jučer Ibrahim
Karahodžić, izvršni direktor Distribucije ovog preduzeća.
Dodaje da, iako se radi o
glavnom vodu, Vogošća
neće ostati bez napajanja jer
će potrošači biti prespojeni
zatečeni kada je policija
došla. Rastrčali su se, lijepe
trake, zovu Hitnu, nas trpaju u auta da idemo u bolnicu.
Gore, u bolnici, potpisali
smo da ne želimo pregled jer
nismo imali nikakve povrede. Dvojici koji su bili u rovu
prašina je ušla u oči i to je sve.
đč ž Najbliža mjestu nezgode bila su gradilišta
izvođača radova “E ngra” i “Prograd”. Iz Uprave “Engre” rekli su
nam da ove godine na
toj lokaciji nisu ništa radili, dok iz “Prograda”
kažu da nikakvu zemlju
nisu istresali i da rade
iznad puta, dok je plinovod ispod.
Spec
Sarajevski policajci uhapsili su prekjučer D. S. (28),
rođenog u Skoplju, nastanjenog u Sarajevu, zbog sumnje
da je počinio tešku krađu. On je opljačkao kuću vlasništvo
V. J. u ulici Huseina Đoze, općina Ilidža. Uhapšeni je predat u Odsjek za zadržavanje MUP-a Kantona Sarajevo.
(Foto: S. Saletović)
Predstavnici “Sarajevogasa” u Vogošći
na drugu mrežu, a za vrijeme
radova samo je bilo isključeno naselje Rosulje,
koje je jučer ponovo trebalo dobiti plin.
Nermin Bojčić, inžinjer sigurnosti u “Sarajevogasu”, koji je bio na licu
mjesta kada se dogodio incident, tvrdi da nije bilo ni
eksplozije ni požara.
Bili zatečeni
Bojčić: Bio metar od rova
Karahodžić: Curio plin
- Bio sam metar od cijevi,
zar bih bio čitav da je bila eksplozija?! Ovo je za nas bio
uobičajeni posao. Bili smo
Uostalom, na otvorenom i
ne može doći do eksplozije, a
ovdje se radilo samo o karakterističnom zvuku - pojašnjava Bojčić.
S druge strane, mještanka Mulka Hasečić, koja stanuje nedaleko od mjesta nezgode, kaže da je čula jaku detonaciju i vidjela dim na mjestu gdje je bio bager. Inače, u
blizini se nalazi i nekoliko
gradilišta pa je moguće da je
neko od izvođača istresao zemlju na plinovod, a istraga će
ustanoviti ko je to uradio.
A. JAMAKOVIĆ
oglasi
Dnevni avaz
Zbog otvaranja Podru`nice na{e firme u Tuzli „Robot Tuzla-Solana“ , te pro{irenog obima poslova, na osnovu Odluke Upravnog odbora, objavljujemo
petak, 7. oktobar/listopad 2011.
27
7. Vilju{karista
2 izvr{ioca
Uslovi:
-obavezno polo`en ispit za upravljanje vilju{karom
-potrebno radno iskustvo
8. Voza~ za ku}ne dostave
Uslovi:
-Stru~na sprema:VK/KV
-voza~ka dozvola „B“,“C“
-polo`en dr`avni ispit
-obavezno radno iskustvo
1 izvr{ilac
1. Radnik u trgovini
40 izvr{ilaca
Uslovi:
-SSS , trgova~kog smjera
-iskustvo od 1 godine na poslovima vezanim za trgovinu , ili
sli~no
9. Serviser za motocikle i skutere
Uslovi:
-Stru~na sprema:VK/KV
-obavezno radno iskustvo od dvije godine
1 izvr{ilac
2. Trgovac - blagajnik
20 izvr{ilaca
Uslovi:
-SSS , trgova~kog smjera
-iskustvo od 3 godine na poslovima vezanim za trgovinu , ili
sli~no
-poznavanje rada na PC kasi
10. Pizz-majstor
2 izvr{ioca
Uslovi:
-Stru~na sprema:SSS,KV,VKV
-iskustvo na poslovima pripremanja i kuhanja jela te planiranja
obroka
-iskustvo na uskla|ivanju rada u kuhinji
-spremnost na timski rad
O G L A S - KONKURS
za prijem radnika u radni odnos za Podru`nicu
„ Robot Tuzla-Solana“ u Tuzli
3. Radnik u skladi{tu
Uslovi:
- SSS
-iskustvo na istim ili sli~nim poslovima
-izdr`ljivost i predanost poslu
10 izvr{ilaca
4. Kalkulant i knjigovo|a
4 izvr{ioca
Uslovi:
- SSS ekonomskog smjera
-iskustvo od 3 godine na istim ili sli~nim poslovima
5. Radnik u mesnici
4 izvr{ioca
Uslovi:
- SSS , poljoprivredna {kola , odsjek - mesar
-radno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima 2 godine i vi{e
-poznavanje materije vezane za radno mjesto
6. Serviser bijele tehnike
izvr{ilac
Uslovi:
-SSS,odgovaraju}eg smjera ( frigo tehni~ar)
-radno iskustvo na poslovima servisiranja bijele tehnike
-voza~ka dozvola „B“ kategorije
-komunikativnost i spremnost za rad na terenu
11. Konobar - {anker
4 izvr{ioca
Uslovi:
-Stru~na sprema:SSS - ugostiteljska {kola
-iskustvo na poslovima pripremanja hrane i pi}a, te evidencija
o istom
-iskustvo na poslovima serviranja hrane i pi}a
-komunikativnost
-spremnost na timski rad
Zainteresovani kandidati mogu preuzeti aplikaciju i iste popunjene vratiti u prostorije firme „Cestotehnik“ doo , ul.Albina Herljevi}a br.5 (Slatina) , u periodu od 9,00 do 16,00 sati.
Kontakt osoba: Amela Kapetanovi} , mob.061 012 861.
Potrebno je dostaviti jednu fotografiju formata kao za li~na dokumenta; nije potrebno prilagati nikakvu dokumentaciju uz prijavu.
Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
Sve dodatne informacije mo`ete dobiti i na broj 033 771-460,
033 771-401 u Sarajevu .
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
DRAMA NA INTERNETU Šta je cilj laži da je ideolog dobio Nobela
Ministri na sastanku: Afganistan među top temama
Čelnik NATO-a nakon sastanka
š
Generalni sekretar NATO-a
Anders Fog Rasmusen (Anders
Fogh Rasmussen) rekao je jučer
povodom završetka dvodnevnog
ministarskog sastanka u Briselu da
NATO nije završio misiju u Libiji,
ali da očekuje da će uskoro biti
okončana.
On je na konferenciji za novinare ocijenio da se nazire kraj, da
snage Muamera Gadafija vode izgubljenu borbu i da prijetnja po civile nestaje.
Prema njegovim riječima, najnoviji pozitivni razvoj pokazuje da
je nemoguć povratak na staro stanje u Libiji.
Govoreći o situaciju u Afganistanu, on je ukazao da je tranzicija u
toku i da treba biti završena do kraja 2014. godine. Afganistanske sn-
Ć
ć
Srbija se ponovo okreće ratu, a političko djelovanje Ćosića duboko je
isprepleteno s tim opasnim sistemom vrijednosti, napisano je na stranici
č
Sjevernoatlantski savez podržava komandu KFOR-a u naporima da osigura bezbjedno
okruženje za sve građane na
Kosovu, a komanda KFOR-a
donosi odluke na terenu,
rečeno je jučer Tanjugu u sjedištu Saveza u Briselu, gdje je
održan sastanak ministara odbrane zemalja članica. Na sastanku nisu donesene nikakve
odluke u vezi s daljnjim djelovanjem snaga NATO-a na
Kosovu.
age, ističe Rasmusen, pokazuju sve
veću sposobnost za preuzimanje
odgovornosti.
Šetnja pokreta “Okupirajte Wall Street”
Jučerašnja naslovnica lažne stranice s koje je puštena dezinformacija
Srpska akademija nauka i umjetnosti (SANU) iz Beograda demantirala je jučer da je proslijedila
medijima saopćenje u kojem se
tvrdi da je srpski nacionalni ideolog Dobrica Ćosić dobio Nobelovu
nagradu za književnost za 2011.
godinu.
Javljanje SANU
Brojni mediji, naime, nasjeli su
na vijest objavljenu na internet-stranici identičnoj onoj Nobelovog komiteta da je Ćosić zaista
dobitnik nagrade. To su jučer odmah objavili londonski “Guar-
dian”, Wikipedia, RTS, ali i B92.
Ta lažna vijest pojavila se prvo na
Twitteru s linkom za internet-stranicu koja je potpuno ista
kao stranica Nobelovog komiteta, i
to sat i po prije zvaničnog objavljivanja imena dobitnika.
Laž je munjevito prostrujala
internetom, a u srbijanskim medijima je izazvala pravu pometnju.
Također, pojavilo se i lažno
saopćenje SANU koje je dostavljeno medijima u kome se navodi da je
Srpska akademija nauka i umjetnosti od sekretara Švedske kraljevske akademije nauka dobila vijest
Šđ o tome da je Dobrica Ćosić dobitnik Nobelove nagrade za književnost za 2011.
U autentičnom saopćenju SANU je jučer poručila da je cijeli
slučaj predat Ministarstvu unutrašnjih poslova iJavnom tužilaštvu
te Specijalnom odjeljenju za visoko-tehnološki kriminal.
Jučer popodne objavljeno je da
je laž o nagrađivanju Ćosića objavila grupa političkih aktivista. Oni
su na internet-stranici NobelPrizeLiterature.org, s koje su i pustili
dezinformaciju, saopćili da su stranicu registrirali 5. oktobra 2011.
“kao simbolično podsjećanje na
dan kada je Srbija propustila historijsku priliku da stvori jedan drugačiji i bolji svijet”.
Novo stoljeće
Pridružili se i studenti
Hiljade demonstranata učestvovalo je u protestnoj šetnji pokreta “Okupirajte Wall Street” u
Njujorku, kojima su se priključili i
članovi njujorških sindikata i drugi
nezadovoljni postojećim stanjem
američkog društva.
Taj pokret je formiran u znak
protesta, prije svega zbog, kako ističu, pohlepe velikih korporacija
koje ne čine dovoljno na oživlja-
vanju američke ekonomije i otvaranju novih radnih mjesta u vrijeme visoke nezaposlenosti. Tom
do sada najvećem skupu pokreta,
pored članova sindikata zaposlenih u gradskom saobraćaju, pridružili su se studenti, predstavnici ekoloških organizacija, borci za
ljudska prava, ali i stanari njujorške Kineske četvrti kojima prijeti
izbacivanje.
Transtromer: Priznanje Šveđaninu
Inače, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, kako je
zvanično objavljeno jučer u 13
sati, jeste švedski pjesnik Tomas
Transtromer (Transtroemer).
Osamdesetogodišnjak je dobio
nagradu “jer nam je kroz svoje
zgusnute, prozirne slike dao
svjež pristup realnosti”, objavila
je Švedska akademija.
Njegova djela prevedena su
na 50 jezika.
Ova grupa, kako su sebe nazvali,
“neplaćenih, samoorganizovanih
veb aktivista” imala je za cilj skrenuti pažnju srbijanske javnosti “na
opasan uticaj Dobrice Ćosića, koji
je i ove godine u domaćoj javnosti
spominjan kaoozbiljan kandidatza
Nobelovu nagradu”.
Oni su istakli da se Srbija ponovo okreće ratu, strahu, smrtonosnom kiču devedesetih, nasilju prema različitostima i nacionalističkom konzervativizmu.
- Vjerujemo da su misli i političko djelovanje Dobrice Ćosića
duboko isprepleteni s tim opasnim
sistemom vrijednosti koji ne prestaje da nam prijeti - napisali su aktivisti i dodali da je Ćosić blizak
najmračnijim i najopasnijim pseudodemokratskim krugovima u
Srbiji novog stoljeća.
Parlament Turske produžio mandat
Parlament Turske produžio je
mandat vladi za izvođenje vojnih
udara protiv kurdskih terorista
koji se skrivaju u susjednom Iraku
na još jednu godinu.
Glasanje je uslijedilo u vrijeme
povećanog broja napada kurdskih
pobunjenika na civile u Turskoj,
što je pojačalo pritisak na Ankaru,
koja je zaprijetila da će izvršiti
upad kopnenim trupama na sjever
Iraka. Ministar vanjskih poslova
Turske Ahmet Davutolu (Davutoglu) rekao je da će vojni udari Turske biti usmjereni prema bazama i
logistici PKK na sjeveru Iraka, a
ne prema Iraku ili iračkom narodu.
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
GENIJALCI Svijet s tugom ispratio Stiva Džobsa, kreatora iPoda, iPhonea i iPada
Umro od raka u 56. godini Obama: Bio je dovoljno smio da vjeruje da može
promijeniti svijet i dovoljno talentiran da to i uradi Ostavio je izume čije će
efekte osjećati mnoge generacije koje dolaze, navodi Gejts
Svijet je jučer s tugom ispratio Stiva Džobsa (Steve
Jobs), suosnivača kompanije “Apple”, kreatora iPoda,
iPhonea i iPada, tehnoloških čuda koja su promijenila način na koji posmatramo i koristimo tehnologiju.
Džobs je umro u 56. godini nakon višegodišnje
borbe s rakom. Ostat će
upamćen kao jedan od najvećih informatičkih genija
našeg vremena, a iza sebe je
ostavio suprugu Lorin
(Laureen), sina i tri kćerke.
Porodica je u kratkom
obraćanju javnosti otkrila
da je Džobs umro mirno,
okružen najmilijima.
svijet i dovoljno talentiran
da to i uradi. Možda neće biti
većeg doprinosa do Stivovog uspjeha, već činjenica
da je veliki dio svijeta (upravo) saznao o njegovoj smrti
na uređaju koji je on izumio
- rekao je Obama.
Na odlazak velikog genija reagirali su i drugi
brojni političari, glumci,
javne ličnosti, ali i ljudi iz
poslovnog svijeta kao što
su osnivač Facebooka
Mark Zakerberg (Zuckerberg), osnivač “M i c r o s o fta” Bil Gejts (Bill Gates) i
Oproštaj kolega
Predsjednik SAD Barak
Obama (Barack) rekao je da
je Džobs bio jedan od najvećih vizionara, “dovoljno
hrabar da misli drugačije”.
- Stiv je bio jedan od najvećih američkih inovatora,
dovoljno hrabar da misli
drugačije, dovoljno smio da
vjeruje da može promijeniti
Počeci karijere: Voznijak i Džobs
Džobs u januaru 1992., u septembru 1998. i u junu ove godine
mnogi drugi. Izraze sućuti izrazio je i Leri Pejdž
(Larry Page), suosnivač
“Googlea”, koji se prisjetio kako mu je Džobs, uprkos bolesti, samoinicijativno pomogao.
Suosnivač “Applea” Stiv
Voznijak (Wozniak) uporedio je Džobsovu smrt sa
smrću Džona Lenona (John
Lennon), američkog predsjednika Džona Kenedija
(John Kennedy), pa i Martina Lutera Kinga (Luther),
poslije kojih ostaje, kako je
istakao, velika praznina.
- Stiv i ja smo se prvi put
sreli prije skoro 30 godina i
bili smo kolege, konkurenti
i prijatelji tokom više od polovine naših života, svijet rijetko vidi nekog ko je imao
tako veliki utjecaj kao što je
Stiv imao i ostavio je izume
čije će efekte osjećati mnoge
generacije koje dolaze - kazao je Bil Gejts.
Bio je vedar
Džobs se borio s rakom
od 2004. godine i bio je
podvrgnut transplantaciji
jetre 2009., a potom je uzeo
odsustvo na neodređeno
vrijeme zbog zdravstvenih problema.
Uzeo je još jedno odsustvo u januaru ove godine prije nego što je podnio ostavku
na mjesto generalnog direktora kompanije prije šest
sedmica i poslove predsjednika kompanije i izvršnog
direktora prepustio svom
nasljedniku Timu Kuku
(Cook).
U više su se navrata u
američkim medijima pojavljivali natpisi da je Džobs
na samrti, ali činilo se da će
šef “Applea” uspjeti “prevariti” opaku bolest.
U javnim nastupima
Džobs je sve donedavno bio
vedar i pun entuzijazma, ali
24. avgusta ove godine konačno je najavio povlačenje.
Džobs je rođen u San
Francisku u februaru 1955. godine, od majke
Amerikanke i oca Sirijca,
ali je sedam dana po
rođenju bio dat na usvajanje bračnom paru Džobs, koji su mu dali ime
Stiv Pol Džobs.
Pohađao je osnovnu
školu u Kuperitinu i srednju u Homstedu, gradiću u američkoj saveznoj državi Ajovi, i uporedo stjecao praksu u
kompaniji “Hewlett-Packard” u Palo Altu.
Napustio je daljnje
školovanje i sa školskim
drugom Stivenom Voznijakom osnovao kompaniju “Apple” 1976. godine.
Napravio je prvi računar kada je imao 21 godinu, realizirajući svoje
dizajnerske i marketinške ideje. U prvi posao
ušao je sa svega 1.000
dolara, ali je njegova inventivnost ubrzo donijela velike uspjehe. Firmu
su, kao i prve modele
računara, nazvali po Džobsovom omiljenom voću jabuci - “Apple”.
Prepoznatljivi logo kompanije je zagrizena jabuka u duginim bojama.
Već prve godine “Apple”
je inkasirao oko 140 miliona dolara.
Njegovi računari pokazali su se kao jednostavni
za upravljanje i otuda lako
pristupačni za početnike.
Osjetivši se izoliranim u vlastitoj kompaniji, 1985. godine Džobs
je prodao sve osim dionica u “Appleu” i osnovao
drugu kompaniju “Next
Computers”. “Apple” je
1996. godine kupio “Next”
i Džobs se vraća u kompaniju koju je i osnovao.
U posljednjih 35 godina Džobs se dokazao
kao jedan od najvećih inovatora i vizionara kojeg
je svijet tehnologije ikad
vidio i zahvaljujući njemu PC imaju svoj današnji izgled i funkcionalnost.
š
Bogatstvo Stiva Džobsa procijenjeno je na
8,3 milijarde dolara.
Privatno, Džobs je bio
budista i oženio se na
budističkoj ceremoniji
1991. godine. Iz tog braka ima troje djece, kao i
kćerku iz prethodne veze.
Čuveni su njegovi govori u kojima je studente
pozivao da “ostanu gladni i luckasti”, a među
“luckastim”
stvarima
koje je i sam radio mediji
su pisali da je bio sklon
“eksperimentiranju”
narkoticima.
30
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 I 028853 10 I
Travnik, 12. 09. 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 065-0-SU-11-003395
Sarajevo, 05. 10. 2011. godine
Na osnovu ~lana 20. i 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u FBiH („Sl.
novine FBiH“, broj 49/05) i ~lana 14. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u
Sarajevu broj: 065-0-SU-09-000749 od 20. 05. 2009. godine, Predsjednik suda objavljuje:
JAVNI OGLAS
Za prijem u radni odnos na neodre|eno radno vrijeme za sljede}a radna mjesta:
01 - Vi{i referent sudski asistent daktilograf - 5 (pet) izvr{ilaca,
02 - Vi{i referent sudski izvr{itelj - 5 (pet) izvr{ilaca,
03 - Vi{i referent za prijem i unos dokumenata - 2 (dva) izvr{ioca,
04 - Vi{i referent - IKT tehni~ar - 1 (jedan) izvr{ilac,
05 - Referent - sudski dostavlja~ - 5 (pet) izvr{ilaca i
06 - Pomo}ni radnik u pisarnici za unos dostavnica - 1 (jedan) izvr{ilac.
01 - Vi{i referent sudski asistent daktilograf
Opis poslova: Obavlja poslove zapisni~ara u sudskom referatu, po diktatu sudije i stru~nog
saradnika, pi{e presude i rje{enja ili snima rasprave, po izdavanju sudijske naredbe preuzima spis od sudije, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug rada svog radnog mjesta
i ostale poslove predvi|ene Pravilnikom o unutra{njem sudskom poslovanju („Sl. glasnik
BiH“, broj 57/08), kao i poslove po nalogu {efa odsjeka.
02 - Vi{i referent - sudski izvr{itelj
Opis poslova: obavlja sve izvr{ne radnje po odredbama Zakona o izvr{nom postupku, vodi
odgovaraju}e evidencije o primljenim nalozima i provedenim izvr{nim radnjama propisane zakonom, obavlja i druge poslove po nalogu {efa odsjeka.
03 - Vi{i referent za prijem i unos dokumenata
Opis poslova: Vr{i prijem stranaka, postupa sa dokumentima neposredno zaprimljenim u
sudu, u skladu sa Uputstvom VSTV-a za postupanje u CMS bazi podataka. Referent je zadu`en za unos dokumenata - (frontdesek), formiranje predmeta i dodatni unos u CMS bazu podataka - (-backdesk), vode}i ra~una o prioritetnosti dokumenata i predmeta, izdavanje uvjerenja, te obavlja i druge poslove koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada pisarne i druge poslove po nalogu {efa pisarnice.
04 - Vi{i referent - IKT tehni~ar
Opis poslova: Podr{ka krajnjim korisnicima uz kori{tenje specijaliziranih aplikacija,
pru`a direktnu pomo} korisnicima u vezi upotrebe IKT opreme, otklanjanje hardverskh i
softverskih problema (osnovno servisiranje hardvera), poznavanje koncepta mre`a
(LAN/WAN) i funkcionalnosti ra~unara, printera te druge mre`ne opreme, odr`avanje i
administracija telekomunikacionog sistema i druge poslove koji spadaju u djelokrug rada
ovog radnog mjesta, obavlja i ostale poslove po nalogu {efa odsjeka, sekretara suda i predsjednika suda.
05. Referent - sudski dostavlja~
Opis poslova: predaje i donosi sve vrste po{iljki sa suda i za sud, vr{i dostavu i uru~enje pismena shodno zakonskim propisima upu}ena po naredbi sudije i isto evidentira u kurirsku knjigu, odgovoran je za urednu i blagovremenu dostavu pismena, obavlja i druge poslove po nalogu {efa odsjeka, sekretara suda i predsjednika suda.
06. Pomo}ni radnik u pisarnici za unos dostavnica
Opis poslova: Obavlja sve poslove u vezi sa razvrstavanjem i pripremanjem dostavnica za
unos, zadu`en je za dostavu prioritetnih dostavnica radi ulaganja u predmete, obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada kao i poslove po nalogu {efa pisarnice, sekretara suda i predsjednika suda.
Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:
Op}i uslovi:
1. da je dr`avljanin BiH
2. da je punoljetan,
3. da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova (za kandidate koju
budu primljeni),
Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
- za poziciju 01 - Vi{i referent sudski asistent daktilograf: SSS - IV stepen dru{tvenog
smjera (birotehni~ka, gimnazija, ekonomska), poznavanje rada na ra~unaru, 10 mjeseci radnog sta`a. Obavezno testiranje brzine po diktatu i prijepisu.
- za poziciju 02 - Vi{i referent - sudski izvr{itelj
- SSS dru{tvenog smjera IV stepen (gimnazija, upravna, birotehni~ka, ekonomska, u~iteljska) i
- 10 mjeseci radnog sta`a.
- za poziciju 03 - Vi{i referent za prijem i unos dokumenata: SSS - IV stepen, dru{tvenog
smjera (gimnazija, upravna, birotehni~ka, ekonomska, u~iteljska) poznavanje rada na
ra~unaru i 10 mjeseci radnog sta`a.
- za poziciju 04 - Vi{i referent - IKT tehni~ar: SSS (elektrotehni~ka, ma{inska i druga
{kola tehni~kog smjera), 10 mjeseci radnog sta`a, poznavanje rada na ra~unaru.
- za poziciju 05 - Referent - sudski dostavlja~: SSS (gimnazija, upravna, birotehni~ka,
u~iteljska, {kole tehni~kog smjera), 6 mjeseci radnog sta`a.
- za poziciju 06 - Pomo}ni radnik u pisarnici za unos dostavnica: zavr{ena osnovna {kola.
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
- Svjedo~anstvo ili diploma o zavr{enoj {kolskoj spremi,
- Uvjerenje o dr`avljanstvu ili CIPS-ova potvrda,
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i
- Dokaz o radnom sta`u
Izbor kandidata }e se izvr{iti pismenim testiranjem i usmenim intervjuom.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu, Op}inski sud u Sarajevu, [enoina broj 1, sa naznakom „za javni oglas“.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
U prijavi obavezno navesti kontakt telefon.
O rezultatima oglasa kandidati }e biti obavije{teni u roku od 30 dana po zatvaranju istog.
PREDSJEDNIK
OP]INSKOG SUDA U SARAJEVU
Goran Salihovi}
Op}inski sud u Travniku po sudiji Amiri [ero u izvr{nom predmetu tra`itelja izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK BiH Sarajevo, Obala
Kulina bana br. 9-A, zastupan po punomo}niku Popara Selma, punomo} ovjerena kod notara Zdravke Bago, iz Sarajeva, pod brojem
OPU - Ip.-39/2010 dana 10. 2. 2010. godine, protiv izvr{enika: [email protected]] FRANJE, iz Busova~e, ul. N. [ubi}a Zrinskog bb. radi naplate
duga u iznosu od 84.552,56 KM, donio je dana 12. 09. 2011. godine, van ro~i{ta, slijede}i.
ZAKLJU^AK
1. ODRE\UJE SE TRE]E RO^I[TE za javnu prodaju nekretnina izvr{enika [email protected]] FRANJE, iz Busova~e, ul. N. [ubi}a Zrinskog bb vlasni{tvo izvr{enika sa dijelom 1/1, upisanih u:
- Z.k.ul. br. 193, politi~ka op}ina/op{tina Busova~a, Katastarska op}ina/op{tina Busova~a, k.~. br. 41/10, u A II listu, koja
je upisana kao zgrada i dvori{te, ukupne povr{ine 370 m2.
Vrijednost naprijed navedene nekretnine utvr|ena je u iznosu od 300.450,54 KM, a na osnovu nalaza stalnog sudskog
vje{taka za oblast gra|evinske struke Krili} Marka iz Busova~e od 31. 01. 2007. godine, a po zaklju~ku broj 51 0 I 028853
10 I od 04. 05. 2010. godine.
USMENIM JAVNIM NADMETANJEM, dana UTORAK 18. 10. 2011. godine sa po~etkom u 10,00 sati.
2. Ro~i{te za javnu prodaju }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Travnik, ul. Vezirska br. 2 u kancelariji broj: 49 (potkrovlje suda).
3. Na nekretninama izvr{enika iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka uknji`eno je pravo zaloga, radi osiguranja nov~anog potra`ivanja u
korist tra`itelja izvr{enja, na osnovu izvr{ene isprave - zapisnika i rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 051-0-Ipz-134/07
od 19. 04. 2007. godine.
4. Na tre}em ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnine iz ta~ke I ovog zaklju~a mogu se prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost.
5. Poreze i takse u vezi prodaje snosi kupac.
6. Na javnog prodaji mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica, osim lica navedenih u ~lanu 88 Zakona o izvr{nom postupku, a du`na
su prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja uplatiti iznos od jedne desetine odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to osiguranje
ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM i prije po~etka ro~i{ta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo da su osiguranje platile na depozitni ra~un Op}inskog suda Travnik, otvoren kod UniCredit Zagreba~ke banke, Filijala Travnik, ra~un broj: 3389002208351383.
Od polaganja osiguranja oslobo|en je tra`itelj izvr{enja.
7. Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 15 dana, od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i prodajnu cijenu, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljalom, i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom najpovoljnijem ponu|a~u koji treba da u roku koji odredi sud, a koji ne mo`e biti du`i od 30 dana, od dana prijema tog zaklju~ka deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko i drugi
ponu|a~ ne polo`i prodajnu cijenu u predvi|enom roku, sud }e ova pravila primijeniti i na tre}eg ponu|a~a.
8. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, osiguranje }e se vratiti odmah nakon zaklju~enja javne prodaje.
9. Ovaj zaklju~ak }e se objaviti na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti ovaj zaklju~ak u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijeste lica koja se bave prodajom nepokretnosti.
Zaklju~ak }e se dostaviti strankama, na oglasnu tablu suda i nadle`nom organu Poreske uprave.
Pravna pouka:
Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~lan 12 stav 6 Zakona o izvr{nom postupku)
SUDIJA
Amira [ero
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
M
Metju Adam Tompson (Matthew Thompson) i njegov
prijatelj Semjuel Džejms Klejton Harvi (Samuel James
Clayton Harvey) iz sjeverne Kalifornije prije nekoliko dana su iz “Mercedesovog” prodajnog salona ukrali automobil, a samo dan poslije Tompson je na Facebook profilu
ponosno objavio fotografiju svog plijena.
Nekoliko sati nakon objave na internetu policija je,
zahvaljujući dojavi, riješila slučaj i u zatvor poslala jednog
od najglupljih lopova u povijesti.
M
Učesnici takmičenja u kari restoranu “Kissmouth” u
Edinburgu trebali su pojesti što veću količinu začinjenog indijskog specijaliteta primamljivog imena “kismotski ubica”.
Iako su bolničari bili u pripravnosti u restoranu, nekoliko učesnika koji su pretjerali s karijem moralo je biti prebačeno u bolnicu zbog jakih bolova u stomaku i mučnine.
Vlasnik restorana Abdul Ali priznao je da je možda kuhar
pretjerao sa začinima i dodao da su se gosti i ranije žalili na
“kismotskog ubicu”.
ZAHVATI Indijski ljekari besplatno obavili operaciju
č č Braun: Potrošio 12 godina
Uspjeh Džonatana Brauna
Zbog deformacije su ga maltretirala djeca u selu, a neki su ga čak i kamenovali
jer su vjerovali da je čudovište
Dječaka Depaka Kumara (9) iz Indije ljekari su operirali, jer je u svom trbuhu
nosio brata blizanca. Iz trbuha su mu virile ruke i noge nerazvijenog brata blizanca te su mu čitavo vrijeme smetale.
Zbog deformacije su ga
maltretirala djeca u selu, a
neki su ga čak i kamenovali
jer su vjerovali da je čudovište.
Bolnica “Fortis” u Bangaloreu dječakovim roditeljima ponudila je besplatnu operaciju. Troškovi operacije inače bi iznosili oko
60 hiljada eura, a njegova
porodica to ne bi mogla platiti.
Ljekari su kazali da nisu
imali teškoća te da je sve proteklo sasvim uredu. Do sada
se dječak već potpuno oporavio.
- Danas mogu trčati
brže od svoje braće, a prije
Britanac Džonatan Braun (Jonathan Brown, 50) iz
Furcona učio je izmišljeni
klingonski jezik 12 godina i
tako se naučio nositi s disleksijom. Sada je postao
glavni lingvist na CD-u putem kojeg i drugi mogu
naučiti jezik iz popularnih
“Zvjezdanih staza”.
- Klingonski mi je pomogaos mojimproblemom ipronašao sam način da se nosim s
disleksijom - rekao je Braun.
Objasnio je da se uvijek
mučio s čitanjem. Međutim,
učeći klingonski,otkrio jekako
može koristiti drugi dio mozga.
- Disleksija nije nešto što
se može preboljeti. Radeći
na prijevodu, otkrio sam
gdje imam problem. Shvatio sam da pokušavam
upamtiti riječi u dijelu mozga za imena, a pošto ne mogu
upamtiti imena, nisam mogao pamtiti ni riječi. S klingonskim igricama naučio
sam da stavljam riječi na
drugo mjesto, u dugoročnu
memoriju - objasnio je
Braun.
Švicarac sam sebe snimao
Depak prije i nakon zahvata
nisam skoro uopće mogao
trčati jer mi je sve smetalo.
Zaista mi se sviđa moje no-
vo tijelo. Veoma sam sretan
- rekao je Depak.
Cijela operacija uskoro
će biti emitirana na britanskoj televizijskoj mreži “Channel 5”.
Amerikanki prijeti sedam godina zatvora
š ’’
Bebu htjela dati Džonu Gavaganu, koji se trebao potpisati na rodni list kao dječakov otac
Bridžit Vismer (Bridget
Wismer, 33) iz američkog
Delavera optužena je da je
pokušala prodati svog novorođenog sina za 15.000 dolara jer nije htjela treće dijete,
a konačno je željela vidjeti
“Disney World”.
Sina je htjela dati Džonu
Gavaganu (John Gavaghan,
54) iz Filadelfije. On se trebao potpisati na rodni list
kao dječakov otac i preuzeti
brigu o njemu. Policiju je
pozvala Bridžitina majka s
kojom živi. Bridžit i Džonu
prijeti sedam godina zatvora.
Ona je u početku tvrdila da
su optužbe netačne i da joj je
Džon stari prijatelj koji je samo htio pomoći u odgoju djece.
- Rekao je da mi želi po-
Vismer: Ozbiljne optužbe
moći i da ćemo se o bebi brinuti zajedno. Htio je podići
bebu i dati joj život koji ja ne
mogu zbog svoje situacije.
Samo se brinuo za nas. Oboje veoma volimo to dijete kaže Bridžit, ali policija je
pronašla nekoliko dokumenata sličnih ugovorima u
kojima je zapisan raspored
isplata.
U policijskom saopćenju
stoji da je Bridžitina majka
prijavila da je ona prodaju
bebe gej paru dogovorila još
u avgustu. Također, imaju i
snimak nadzorne kamere na
kojoj se vidi kako Bridžit
potpisuje dokument, a
muškarac joj daje novac u
parku, četiri dana nakon
dječakovog rođenja. Džon
je, navodno, na prvom ispitivanju priznao zločin, a
Bridžit kasnije te su pušteni
uz kauciju. Beba je trenutno
kod udomitelja.
Vozač je u automobilu “bentley” bio sam
U aprilu u 3.30 sati jedan
je 28-godišnji Švicarac, vozeći svoj “bentley continental” na autoputu Ženeva Lozana, dosegao brzinu od
čak 325 kilometara na sat, a
svoje je vratolomije snimio
mobitelom.
Zanimljivo, Švicarac je
svojevoljno predao mobitel
policiji, čime je sam pribavio dokaze o tom prekršaju.
Muškarac je tvrdio da je za
volanom bio njegov prijatelj, dok je on samo snimao
komandnu ploču. Međutim, istragom je utvrđeno
da je u vozilu bio sam. Oduzeta mu je vozačka dozvola, a
na sudu će odgovarati za
teško kršenje zakona o sigurnosti saobraćaja i ugrožavanja života drugih.
32
Petak 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz
petak, 7. oktobar/listopad 2011.
33
34
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
Internacionalni teatarski festival
š Na sceni SARTR-a izveden komad “Radio Muezzin”, a u Pozorištu mladih “Arapska noć”
Publika festivala MESS šeste
noći ovog najvećeg teatarskog karavana u regiji imala je priliku pogledati neobične predstave koje
govore o životima običnih ljudi,
njihovim načinima života, te poslovima kojima se bave.
Na sceni Sarajevskog ratnog
teatra SARTR preksinoć je izvedena predstava “Radio Muezzin”
njemačkog reditelja Stefana Kaegija. Riječ je o dokumentarnom
teatru u kojem reditelj prikazuje
život egipatskih mujezina i njihovu svakodnevicu.
Stvarne
osobe
Na sceni Narodnog pozorišta
Sarajevo večeras će biti izvedena
predstava iz Rumunije pod nazivom “G. Buchner: Leone i Lena” u režiji Gabora Tompa. Kamerni teatar 55 ugostit će Italijane koji će se predstaviti pozorišnim komadom “Dissonorata
- ubistvo iz časti u Kalabriji”, koji
je autorski projekt Saverio La
Ruina.
Glumci Kaegijeve predstave su
stvarne ličnosti i na sceni govore o
sebi. Reditelj ovim činom na dosjetljiv način ruši predrasude Zapa-
8,66 - Sconcerto
8,63 - Kad sam bio mrtav
8,23 - Radnička hronika
8,10 - Pakao
8,04 - Ovo je moj tata
7,97 - Gardenia
7,83 - U potrazi za bojom kestena
7,83 - Radio Muezzin
7,48 - Naslov
7,15 - Vrijeme čekanja
6,57 - Las meninas
6,96 - Menažerija
5,98 - Arapska noć
Scene iz predstava “Radio Muezzin” i Arapska noć”
da prema Istoku.
Ništa manje nije bila zanimljiva
predstava “Arapska noć”, koja je izvedena na sceni Pozorišta mladih.
Riječ je o koprodukciji BNP-a iz Zenice i Narodnog pozorišta iz Tuzle.
To je drama o imigrantima u Njemačkoj i o ljudima koji cijeli život
provode radeći za minimalnu plaću.
Kao organizam
- Vrlo emotivno smo vezani za
ovu predstavu i jako nam je teško
ako se nekome ne sviđa. To je replika na Šeherzadu iz “1001 noći”. U
predstavi funkcioniramo kao or-
Ž
ć
Sinoć je upriličena ceremonija
povodom dodjele Zlatnog lovorovog vijenca za doprinos umjetnosti teatra Žarku Mijatoviću,
prvaku drame BNP-a Zenica koji
je četiri decenije proveo u ovoj
teatarskoj kući. Direktor Festivala
Dino Mustafić uručio je nagradu
glumici Faketi Salihbegović-Avdagić, dugogodišnjoj kolegici i
Žarkovoj partnerici na sceni.
ganizam- kazala je glumica
Dženana Džanić.
Ostale uloge u ovoj predstavi
igraju Edhem Husić, Anđela
Ilić, Siniša Udovičić i Adnan
Omerović.
Akademija scenskih umjetnosti preksinoć je ugostila
glumce iz Holandije, koji su se
predstavili djelom “Ovo je moj
tata - obećana gozba” u režiji Ilije Deboera. Riječ je o predstavi
koja se suprotstavlja fašizmu i
antisemitizmu. Autor preispituje kroz svoje predstave pitanje
židovskog identiteta danas.
M. ČUSTOVIĆ
Detalj s izložbe
(Foto: F. Fočo)
Galerija ’Preporod’
č U sarajevskoj galeriji “Preporod”
otvorena je 4. izložba Internacionalne
likovne kolonije “Hercegovina 2011 Počitelj”. Izložena su 32 djela u tehnici
ulje na platnu i jedna fotografija.
- To je kolonija koja je već postala
tradicionalna. Počitelj je, kao i uvijek,
bilo dobro mjesto, jedan otvoreni atelje
za umjetnike. Tema je Počitelj, jer kad
tamo dođete, ne možete o bilo čemu
drugom razmišljati. Umjetnici koji su
došli iz sedam zemalja su oduševljeni kazala je organizatorkakolonije, slikarka Mirsada Baljić.
Svoja djela izložili su Dijana Arslanova (Rusija), Tundžaj Bajar
(Tuncay Bayar) (Turska), Sejo Čizmić (Seyo) (BiH, SAD), Šemsa Gavrankapetanović (BiH, Srbija), Ćazim Hadžimejlić (BiH), Nilufer Inandim (Kipar), Gven Džons (Gwen
Jones) (Velika Britanija), Amra Kozić (BiH), Branka Marić (Srbija), Mehmed Muratović (BiH), Edin Numankadić (BiH), Mustafa Skopljak
(BiH), Mehamed Slezović (Srbija),
Ana-Martin van Vorst (Anne-Martine van Voorst) (Holandija) i Hasan
Zejbek (Zeybek) (Kipar).Izložba trajedo12.oktobra.
M. Ču.
U sarajevskom “Kriterionu”
Ali Ramadani, poznatiji
kao Lilou, jedan od najistaknutijih brejkdensera,
održat će radionice u petak
i subotu, 21. i 22. oktobra, u
sarajevskom
“Kriterionu”. Zanimljivo je da će prvog dana radionice u 18 sati biti prikazan film “Turn
it Loose”, u kojem jednu
od uloga ima i Lilou.
Aniston:
Ne očajava
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
DOGAĐAJI Koncert popularnog be
’ Inače, on je jedini koji je
trofej “Red Bull BC One”
ponio kući dva puta te član
ekipe “Red Bull BC One All
Stars”. Lilou se prvi put
susreo s hip-hopom kada je
imao šest godina, a njegovo
umjetničko ime nadimak je
koji je još kao dijete dobio
od svoje porodice.
Ad. K.
Prva koncertna promocija novog
albuma “Za tvoju ljubav” u BiH
Organizacija na vrhunskom nivou
Iako ima 42 godine
ž
Lilou: Prikazivanje
filma “Turn it Loose”
Glumica Dženifer Aniston (Jennifer), koja je nedavno proslavila 42. rođendan,
izjavila je kako joj se još ne
žuri da ima djecu te da nije
očajna da insistira na tome
da mora imati porodicu.
Iako joj je brak s Bredom
Pitom (Brad Pitt) neslavno
propao te on sada ima čak
šestero djece s Anđelinom
Đoli (Angelina Jolie),
Dženifer nakon rastave ni-
kada nije bila ni blizu da s
nekim obnovi bračne zavjete iako se o tome ponekada
šuškalo.
- Nema očaja. Ako mi je
suđeno, suđeno je. Spokojna sam s bilo čim što mi
je namijenjeno u budućnosti. Ali, hoćete li me
mrziti ako vam kažem da
ne želim pričati o svojoj
vezi? - izjavila je glumica
za medije.
Nakon čak 20 godina, grupa “Crvena jabuka”
održat će narednog mjeseca koncert u Zenici. Nastup popularnog benda dogodit će se 4. novembra
pod svodom Arene, u organizaciji agencije “Beral”.
- Riječ je o prvoj koncertnoj promociji novog albuma “Za tvoju ljubav” u BiH. Dražen Žerić Žera i
ostali članovi “Crvene jabuke” dvije decenije nisu
pjevali Zeničanima pa nestrpljivo očekuju nastup
na sceni Arene, a mi ćemo se pobrinuti da to
druženje svim prisutnima ostane u najljepšoj uspomeni.
Mislim da ne trebam posebno naglašavati da će
organizacija koncerta biti na vrhunskom nivou, od
ozvučenja i rasvjete do ostalih tehničkih detalja, a
kao svojevrsna garancija može poslužiti činjenica
da je agencija “Beral” upriličila i spektakularne
koncerte Zdravka Čolića i Željka Joksimovića također u Zenici - govori Almir Berberović, direktor
agencije “Beral”.
Kao predgrupa, u Areni će 4. novembra nastupiti
i zenički bend “Nemoguće vruće”, čije je dvije pjesme “Crvena jabuka”obradilaiizdala naposljednjem
albumu “Za tvoju ljubav”.
H. P.
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
nda u Zenici nakon 20 godina
’ Žerić: Nestrpljivo
očekuje susret
sa Zeničanima
Lajvli: Susreti u Njujorku i Bostonu
Nakon prekida s Di Kapriom
š
č
Nije još prošla ni sedmica
od kada je potvrđeno da su
Blejk Lajvli (Blake Lively) i
Leonardo di Kaprio (Di Caprio) prekinuli, a glasine su
već počele kolati. Glumac
Večeras u klubu “Underground”
’’
Koncertna promocija
prvog albuma grupe
“Blavors” pod nazivom
“Napokon” bit će u p r iličena večeras sa početkom u 22 sata u sarajevskom klubu “U n d e rground”.
Gosti na promociji
“Blavorsa” bit će grupa
“Papiri” iz Bihaća te
sastav “Domoljubi, Rodoljubi & 1 Partizan” iz
Novog Mesta.
L. S. R.
Rajan Rejnolds (Ryan Reynolds) navodno se već nekoliko puta vidio s Blejk, jednom
u Njujorku i jednom u Bostonu, gdje snima novi film.
Za vrijeme snimanja fil-
ma “Green Lantern”, na kojem su Blejk i Rajan sarađivali, pričalo se o njihovoj mogućoj vezi. Doduše, šarmantnog Rejnoldsa američki
mediji do sada su već po-
kušali povezati sa Sandrom
Bulok (Bullock), Šarliz Teron (Charlize Theron) i Olivijom Vajld (Wilde), stoga
informaciju o romansi s
Blejk treba uzeti s rezervom.
U Narodnom pozorištu RS u Banjoj Luci
”Blavors”: “Napokon” na tržištu
Kafanski obračun u Novom Sadu
ć Glumac Sergej Trifunović je, prema pisanju srbijanskom medija, bio umiješan u
tučnjavu u jednom kafiću u
Novom Sadu. Prema priči
jednog izvora, Trifunović je
te večeri bio pod utjecajem
alkohola kad je došao u kafić
čiji je vlasnik Nemanja Pavlov, pobjednik šoua “Survivor” u Srbiji, a djevojka zbog
koje je izbila tuča je bivša
manekenka Dunja.
- Glumac se pijan pojavio
u Nemanjinom lokalu, gdje
mu je za oko zapela Dunja.
Sergeja, koji joj se napadno
udvarao, Dunja je nekoliko
puta odgurnula pokušavajući mu objasniti da je zauzeta i da se zabavlja s Nemanjom. Pavlov je Trifunovića
Šerbedžija na nastupu u Banjoj Luci
(Foto: M. Lugić)
Šž š Trifunović: Negira tvrdnje
bacio na pod i šutirao! Sergej
se uvijao na podu od boli i
pokušao rukama zaštititi
glavu - ispričao je izvor beogradskom “Pressu”.
Truifunović, pak, tvrdi
kako se cijeli događaj nije odigrao tako, već da je on samo
bio svjedok jedne tučnjave u
kafiću.
Rade Šerbedžija nastupio je preksinoć u Narodnom pozorištu Republike
Srpske u Banjoj Luci, gdje
je skoro tri stotine fanova
uživalo u njegovoj sjajnoj
izvedbi. Burnim ovacijama pozdravljene su njego-
ve interpretacije, ali čini se
i sve ono što je govorio u
obraćanju publici između
stihova pjesama.
Na ovom humanitarnom
koncertu, kao i nedavno u
Sarajevu i Tuzli, Šerbedžija
je s akustičnim orkestrom
“Zapadni kolodvor” promovirao novi album “Ponekad
dolazim, ponekad odlazim”.
Koliko sežarko iščekivao
njegov nastup, govori i podatak da su ulaznice koje su
koštale 50 KM, rasprodate u
rekordnomroku.
V. S.
38
Petak 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 188543 11 P
Datum: 03. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja
Union banka d.d. Sarajevo ul. Dubrova~ka br. 6.,
protiv tu`enih Avdagi} Zenife iz Sarajeva, ul. Alipa{ina br. 17. i [ehovi} Alide iz Sarajeva ul. Alipa{ina br. 15., radi duga, objavljuje
POZIV
Za tu`ene Avdagi} Zenifu i [ehovi} Alidu
da u roku do 30 dana dostave odgovor na tu`bu podnesenu dana 09. 03. 2011. godine u kojoj tu`itelj
predla`e da sud donese presudu, kojom se obavezuju prvotu`ena Avdagi} Zenifa i drugotu`ena
[ehovi} Alida, da kao solidarni du`nici tu`itelju Union banci d.d. Sarajevo isplate dug po Ugovoru o kori{tenju Bam Card kreditne kartice u iznosu od
petak, 7. oktobar/listopad 2011.
39
3.132,43 KM sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od 10. 03. 2011. godine pa do kona~ne
isplate kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u
odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se osporava,
~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov
za navode tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPP FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na
pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st.
1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i
suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka
od 15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Nermina Novalija
40
Petak 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz
petak, 7. oktobar/listopad 2011.
41
40
Petak 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz
petak, 7. oktobar/listopad 2011.
41
42
Petak 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE, d.o.o.
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 16. Zakona o igrama na sreću («Službene novine F BiH», br. 1/02 i 40/10) i člana 13. Statuta Lutrije BiH («Službene novine F BiH» br.1/02 ), Upravni
odbor Lutrije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine, d o n i o j e
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim se Pravilima propisuju uslovi za priređivanje igre na
sreću SuperLOTO.
Član 2.
Igra na sreću SuperLOTO se sastoji od dvije igre i to: igra Loto
6/45 i igre OdaberiBoju.
Igra Loto 6/45 je brojčana igra sa izvlačenjem brojeva dobitne
kombinacije putem naprave (bubnja) i to po sistemu 6 izvučenih
brojeva od ukupnih 45.
Igra OdaberiBoju se nastavlja na igru Loto 6/45 odabirom jedne
od dvije ponuđene boje, koja se izvlači iz bubnja i ona nije obavezna.
Za obje igre se unaprijed u procentu utvrđuje visina fonda dobitaka.
Član 3.
Za obaveze prema učesnicima, Priređivač odgovara svim svojim
sredstvima, ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim Pravilima.
Član 4.
Ova Pravila su osnov za zaključivanje ugovora o učešću u igri
SuperLOTO.
Ugovor iz st. 1.ovog člana se zaključuje između Lutrije BiH
(dalje: Priređivač) i učesnika (igrač) na osnovu prihvatanja opštih
uslova propisanih i sadržanih u ovim Pravilima, po slobodno
izraženoj volji učesnika, činom uplate iznosa ispisanog na izdatoj
potvrdi.
Ova Pravila (opšti uslovi) obavezuju ugovorne strane.
Član 5.
Učesnikom u igri SuperLOTO se smatra lice koje je sa Priređivačem zaključilo ugovor iz čl. 4. ovih Pravila, o čemu posjeduje
potvrdu o uplati (u daljem tekstu: potvrda), pod uslovom da je njen
sadržaj zapisan na DVD-u prije izvlačenja brojeva dobitne kombinacije i boje , te da su kompjuterski ispis na potvrdi i DVD-u istovjetni.
Član 6.
Shodno članu 24. Zakona o igrama na sreću, radi izvršavanja
obaveza iz svoje djelatnosti, ovim članom Priređivač utvrđuje
sljedeći obavezan sadržaj Pravila igre SuperLOTO:
1. naziv i sjedište Priređivača,
2. naziv, opis i vrijeme trajanja igre,
3. opis pomoćnog listića i potvrde,
4. uslovi za učešće u igri,
5. područje na kojem se priređuje igra,
6. pojedinačna cijena kombinacije igre Loto 6/45 i igre OdaberiBoju,
7. krajnji rok uplate za učešće u igri,
8. ukupna vrijednost uplate pojedinog kola igre,
9. visina fonda, raspodjela i vrste dobitaka,
10. super jackpot,
11. način, postupak i nadzor izvlačenja, odnosno utvrđivanje dobitaka,
12. način objavljivanja iznosa fonda dobitaka i rezultata igre,
13. način i rok isplate dobitaka,
14. način upoznavanja učesnika u igri s ovim Pravilima,
15. postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja.
1. NAZIV I SJEDIŠTE PRIREĐIVAČA
Član 7.
Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ulica Mehmeda Spahe br. 11. je Priređivač igre na sreću SuperLOTO .
2. NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA
IGRE SUPERLOTO
Član 8.
Igra na sreću SuperLOTO se priređuje trajno, po kolima, u
pravilu dva puta mjesečno i to druge i četvrte srijede u mjesecu. Odluku o eventualnoj izmjeni termina izvlačenja donosi generalni direktor Priređivača.
U svakom kolu igre SuperLOTO izvlači se šest brojeva iz grupe
brojeva 1 do 45, ti brojevi poredani aritmetičkim redom čine dobitnu kombinaciju za igru Loto 6/45.
Igra OdaberiBoju se nastavlja na igru Loto 6/45 i to izvlačenjem
jedne od boja “crna” ili “crvena”.
Član 9.
Uplate za učestvovanje u igri SuperLOTO se vrše na terminalima on-line sistema (pomoćni listić i quick pick), ili putem SMS-a.
Član 10.
Kod uplate putem terminala on-line sistema, u upotrebi se
nalaze dvije vrste pomoćnih listića: pomoćni listić za pojedinačno
odigravanje kombinacija (obični) i sistemski pomoćni listić.
a) Na običnom pomoćnom listiću se nalazi 6 skupnih polja.
Skupno polje sačinjavaju kvadratići s otisnutim brojevima od 1
do 45.
Svaka ispravno popunjena skupina polja predstavlja pojedinačnu kombinaciju.
U pojedinačnoj kombinaciji učesnik pogađa kojih će šest brojeva biti izvučeno u određenom kolu.
Pomoćni listić za pojedinačno odigravanje kombinacija se popunjava tako što se u pojedinom skupnom polju znakom «x» označava
šest brojeva.
b) Na sistemskom pomoćnom listiću se nalazi samo jedno
skupno polje sa brojevima od 1 do 45 i kontrolni niz od deset
kvadratića sa upisanim brojevima: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, i 16,
koji označavaju koliko je brojeva označeno u skupnom polju.
PRAV I LA
IGRE NA SREĆU SUPERLOTO
Sistemski pomoćni listić se popunjava po punom sistemu tako
što se u skupnom polju znakom „x“ označava 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 brojeva, kao i odgovarajući broj u kvadratiću u nizu, u
ovisnosti od izabrane varijante punog sistema:
Varijante punog sistema
Broj kombinacija punog sistema
7 brojeva
7
8 “
28
9 “
84
10 “
210
11 “
462
12 “
924
13 “
1.716
14 “
3.003
15 “
5.005
16 “
8.008
Dodatnim obilježavanjem znakom “X” na pomoćnom listiću
jednog od dva polja za izbor boje igrač odabira da uz svaku kombinaciju igre Loto 6/45, odigra i igru OdaberiBoju.
Broj odigranih kombinacija igre OdaberiBoju na listiću jednak
je broju kombinacija igre Loto 6/45 na listiću.
3. OPIS POMOĆNIH LISTIĆA I
POTVRDE
Obični pomoćni listić
Član 11.
Obični pomoćni listić se sastoji, s lijeva na desno, od šest skupnih polja sa kvadratićima u kojima su utisnuti brojevi od 1 do 45.
Iznad svakog skupnog polja je ispisan broj kombinacija.
Iznad skupnih polja, u gornjem desnom uglu je ispisan tekst
6/45.
Iznad skupnih polja, u gornjem lijevom uglu je ispisan naziv
priredjivača.
Desno od zadnje kombinacije nalaze se brojevi koji označavaju
pretplatu za: 2,3,4,5,6,7, i 8 kola.
Ispod skupnih polja, na lijevoj strani ispisan je tekst OdaberiBoju, crvena, crna i dva polja za izbor boje u igri OdaberiBoju.
Ispod skupnih polja, desno od polja za izbor boje, ispisan je
tekst Joker, i dva polja: da i ne, koje se odnose na igru Joker.
Ispod skupnih polja, ispod rijeći Joker, ispisan je broj za igru
Joker.
Ispod navedenih polja, na sredini, ispisan je naziv igre SuperLOTO.
Obični pomoćni listić je otisnut u crvenoj boji.
Naličje običnog pomoćnog listića se može koristiti za upute o
igri i za reklamne svrhe.
Sistemski pomoćni listić
Član 12.
Sistemski pomoćni listić se sastoji iz jednog skupnog polja,
u kojem su upisani brojevi od 1 do 45.
U srednjem dijelu se nalazi jedno skupno polje, tablica sistema u upotrebi i kontrolni niz od deset kvadratića s upisanim brojevima od 7 do 16, koji označavaju koliko je brojeva obilježeno u
skupnom polju.
Desno od skupnog polja nalaze se brojevi koji označavaju pretplatu za: 2,3,4,5,6,7, i 8 kola.
Iznad skupnog polja, u gornjem desnom uglu je ispisan tekst 6/45.
Ispod skupnog polja, na lijevoj strani ispisan je tekst OdaberiBoju, crvena, crna i dva polja za izbor boje u igri OdaberiBoju.
Ispod skupnog polja, desno od polja za izbor boje, ispisan je
tekst Joker, i dva polja: da i ne, koje se odnose na igru Joker.
Ispod skupnog polja, ispod rijeći Joker, ispisan je broj za igru
Joker.
Ispod navedenih polja, na sredini, ispisan je naziv igre SuperLOTO.
Sistemski pomoćni listić je otisnut u crvenoj boji.
Naličje sistemskog pomoćnog listića se može koristiti za upute o
igri i za reklamne svrhe.
Potvrda
Član 13.
Prilikom uplate, igraču se izdaje potvrda na čijem se kompjuterskom ispisu nalazi:
- logo i skraćeni naziv Priređivača
- vrsta (naziv) igre
- redni broj kola
- operativni broj prodavača
- broj potvrde
- odigrane kombinacije
- broj Jokera (ukoliko je uplaćena ta igra)
- odabrana boja za igru OdaberiBoju (ukoliko je uplaćena ta igra)
- ukupni iznos uplate za tiket
- datum uplate
- tačno vrijeme uplate ( vrijeme na serveru)
- kontrolni broj potvrde u brojčanoj i bar code oznaci
Uplatni broj potvrde sadrži: kolo igre, operativni broj prodavača
i redni broj potvrde.
Potvrda o uplati je ispisana na termalnoj traci na čijoj se poleđini nalazi logo Lutrije BiH i izvodi iz pravila.
4. USLOVI ZA UČEŠĆE U IGRI
Član 14.
Uplate za učestvovanje u igri SuperLOTO se primaju na on-line
terminalima Priređivača, ili putem SMS-a.
Primanje uplate putem on-line terminala počinje popunjavanjem i čitanjem pomoćnog listića, a završava zapisom njegovog popunjenog sadržaja na serveru on-line sistema, te izdavanjem potvrde
o uplati.
Uplata SuperLOTO putem on-line terminala može se vršiti i
kompjuterskim odabirom brojeva (quick-pick) i boje od strane
igrača.
Uplata putem SMS-a se vrše slanjem SMS poruke na određeni
broj. Sadržaj SMS poruke je definisan od strane Priređivača. Sistem
generiše povratni SMS čiji je sadržaj kod, na osnovu kojeg će on-line
terminal izdati potvrdu o uplati.
Član 15.
Pomoćni listić se popunjava čitko, tamnoplavom ili crnom
hemijskom olovkom, bez ispravljanja i nepravilnog označavanja,
odnosno tako da znak «x» ne pređe okvir predviđenog polja i time
dovede u sumnju kojem broju znak «x» pripada.
Član 16.
Pomoćni listić je isključivo pomoćno sredstvo i ne može
poslužiti kao dokaz za učestvovanje u igri.
Dokaz za učestvovanje u igri uplatom putem on-line sistema
isključivo je potvrda.
Član 17.
Potvrda učestvuje u onom kolu za koje je njen kompjuterski
ispis zapisan na DVD-u.
Član 18.
Potvrde koje nemaju oznake određene u članu 13. ovih Pravila
su nevažeće.
Učesnik u igri SuperLOTO je dužan pri uplati provjeriti ispravnost potvrde u smislu stava 1. ovog člana.
U protivnom, naknadni prigovori ne važe.
Član 19.
Blagovremenim deponovanjem DVD-a u trezor, smatra se deponovanje koje je obavljeno prije početka izvlačenja brojeva
određenog kola igre SuperLOTO.
5. PODRUČJE NA KOJEM SE
PRIREĐUJE IGRA SUPERLOTO
Član 20.
Igra SuperLOTO se priređuje na teritoriji Federacije Bosne i
Hercegovine.
6. POJEDINAČNA CIJENA
KOMBINACIJE
Član 21.
Cijena jedne kombinacije za učestvovanje u igri Loto 6/45 u jednom kolu iznosi 0,80 KM, a za učešće u igri OdaberiBoju iznosi 0,40
KM po kombinaciji. Najmanje je moguće odigrati jednu kombinaciju.
7. KRAJNJI ROK UPLATE ZA UČEŠĆE U
IGRI SUPERLOTO
Član 22.
Uplate za učešće u igri SuperLOTO se primaju do roka koji
posebnom odlukom odredi Priređivač.
O krajnjem roku za primanje uplate Priređivač je dužan upoznati zainteresovane osobe isticanjem obavijesti na svim prodajnim
mjestima.
Uplata se može primati i pretplatom do osam kola unaprijed.
8. UKUPNA VRIJEDNOST UPLATE
POJEDINOG KOLA IGRE SUPERLOTO
Član 23.
Uplatu pojedinog kola igre Loto 6/45 čini ukupna vrijednost
primljenih uplata za pojedino kolo.
Uplatu pojedinog kola igre OdaberiBoju čini ukupna vrijednost
primljenih uplata za pojedino kolo.
Uplate moraju biti skladu sa zapisom na DVD-ovima koji su
blagovremeno deponovani u trezor Priređivača.
9. VISINA FONDA, RASPODJELA I
VRSTE DOBITAKA
Član 24.
Fond dobitaka u igrama Loto 6/45 i OdaberiBoju utvrđuje se od
osnovica koje čine uplate iz člana 23. ovih Pravila.
Fond dobitaka u pojedinom kolu igre Loto 6/45 iznosi 60% od
uplate.
Fond dobitaka u pojedinom kolu igre OdaberiBoju iznosi 70 %
od uplate.
Iznos fonda dobitaka po pojedinom kolu mora biti objavljen
prije izvlačenja brojeva.
Dnevni avaz
oglasi
Član 25.
Fond u igri Loto 6/45 dijeli se kako slijedi:
- fond prve vrste „šestica“
- fond druge vrste „petica“
- fond treće vrste „četvorka“
- fond četvrte vrste „trojka“
-
30%
15%
20%
35%
U igri Loto 6/45 postoji četri vrste dobitaka i to :
dobitak prve vrste „šestica“ - ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji, pogođeno svih šest izvučenih brojeva;
dobitak druge vrste „petica“ ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji, pogođeno pet od šest izvučenih brojeva;
dobitak treće vrste „četvorka“ ako je na potvrdi, u pojedinoj
kombinaciji, pogođeno četiri od šest izvučenih;
dobitak četvrte vrste „trojka“ ako je na potvrdi, u pojedinoj
kombinaciji, pogođeno tri od šest izvučenih brojeva.
U jednoj kombinaciji se ostvaruje samo jedna vrsta dobitka,
tako da dobitak više vrste
isključuje dobitak niže vrste.
Ako u pojedinom kolu nije utvrđen dobitak „petica“, onda se
fond dobitaka za „peticu“ raspoređuje na dobitke „četvorka“ i „trojka“ u omjeru 50% : 50% .
Ukupan fond dobitaka u igri OdaberiBoju raspoređuje se na
samo jednu vrstu dobitka – SuperLOTO, ako je uplaćena potvrda na
kojoj je u pojedinoj kombinaciji uz ostvaren dobitak „šestica“ u igri
loto 6/45 pogođena izvučena boja u igri OdaberiBoju.
Jackpot za igru Loto 6/45 u jednom kolu se dijeli na ostvareni
broj dobitaka „šestica“.
Jackpot za igru OdaberiBoju u jednom kolu se dijeli na ostvareni broj dobitaka SuperLOTO.
10. SUPER JACKPOT
Član 26.
Super Jackpot čini zbir dva Jackpota i to:
- Jackpot za igru Loto 6/45
- Jackpot za igru OdaberiBoju.
Garantovani Jackpot za igru Loto 6/45 (Jackpot 6/45) iznosi od
300.000,00 KM. do 500.000,00 KM.
Garantovani Jackpot za igru OdaberiBoju (Jackpot OdaberiBoju) iznosi od 500.000,00 KM do 700.000,00 KM.
Visine garantovanih jackpotova utvrđuje Priređivač odlukom
generalnog direktora.
Član 27.
Ako u pojedinom kolu nije utvrđen dobitak „šestica“ u igri Loto
6/45, onda se ukupan fond dobitaka za „šesticu“ prenosi u sljedeće
kolo u fond za „šesticu“ (Jackpot 6/45).
Ako u pojedinom kolu nije utvrđen dobitak SuperLOTO, onda
se ukupan fond dobitaka za igru OdaberiBoju prenosi u sljedeće kolo u fond za OdaberiBoju (Jackpot OdaberiBoju).
Suma iznosa fonda za „šesticu“ i fonda za OdaberiBoju čini fond
za SuperLOTO (SuperJackpot).
Ukoliko Jackpot 6/45, ili SuperJackpot budu izvučeni prije nego
akumulirani fondovi dostignu garantovani iznos, razliku između
akumuliranog i garantovanog Jackpota nadoknađuje Priređivač iz
fonda neisplaćenih dobitaka, ili vlastitih sredstava.
Rezervni fond u igri SuperLOTO
Član 28.
Kada se u fondu za SuperJackpot prikupi iznos od 1.0000.000
(jedan milion) KM , za kola koja slijede formira se rezervni fond za
SuperLOTO, na način opisan u sljedećim stavovima ovog člana
Pravila.
U slučaju kada u tekućem kolu nije ostvaren dobitak SuperLOTO, fondovi formirani za to kolo dijele se na sljedeći način:
- 75% fonda dobitaka za „šesticu“ igri Loto 6/45 prenosi se u slijedeće kolo u fond za „šesticu“ (Jackpot 6/45), a 25% u rezervni fond
za SuperLOTO,
- 75% fonda za OdaberiBoju prenosi se u slijedeće kolo u fond za
OdaberiBoju, a 25% u rezervni fond za SuperLOTO.
U slučaju kada je u tekućem kolu ostvaren dobitak šestica , a nije
ostvaren dobitak SuperLOTO, 75% fonda za OdaberiBoju prenosi se
u slijedeće kolo u fond za OdaberiBoju, a 25% u rezervni fond za SuperLOTO.
Kada se garantovani Jackpot 6/45 obezbjeđuje u punom iznosu
iz rezervnog fonda, onda se garantovani Jackpot ne puni, nego se
primjenjuje odredba stava 2 alineja 1 ovog člana.
Rezervni fond se koristi za formiranje garantovanog Jackpota
igre 6/45 i garantovanog Super Jackpota nakon što se isti izvuku.
Maksimalan iznos rezervnog fonda je 1 (jedan) milion KM.
Član 29.
Maksimalan iznos SuperJackpota je 5.000.000 (pet miliona)
KM.
Način raspodjele SuperJackpota koji dostigne maksimalni iznos
će biti definisan odlukom generalnog direktora Priređivača.
11. NAČIN, POSTUPAK I NADZOR
IZVLAČENJA, ODNOSNO
UTVRĐIVANJA DOBITAKA
Izvlačenje dobitaka
Član 30.
Izvlačenje dobitne kombinacije igre SuperLOTO se obavlja iz
naprave za izvlačenje brojeva ( bubnja ) javno pred komisijom od tri
člana koje imenuje Priređivač.
Jedan član komisije čini ovlašteni službenik Ministarstva finansija Federacije BiH.
Tehnikom izvlačenja brojeva rukuje ovlašteni zaposlenik
Priređivača.
Izvlačenje se u pravilu obavlja, u Sarajevu u drugu i četvrtu srijedu u mjesecu, javno putem TV. Prvo se izvlače kuglice sa brojevima za igru Loto 6/45. Izvlači se dobitna kombinacija od 6 brojeva iz
bubnja u kojem se nalazi 45 kuglica. Poslije izvlačenja dobitne kombinacije u igri Loto 6/45 pristupa se izvlačenju jedne kuglice u boji
iz drugog bubnja u kojem se nalazi 5 crnih i 5 crvenih kuglica u igri
OdaberiBoju .
U slučaju da usljed kvara na napravama za izvlačenje brojeva
(bubnjevima) u igrama Loto 6/45 i OdaberiBoju kuglica ne napusti
prostor za miješanje, pa usljed toga nije moguća autorizacija
izvučenog broja, tada Komisija donosi odluku o nastavljanju
izvlačenja brojeva i boje ručno.
Ručno izvlačenje obavlja član Komisije.
Kuglice sa brojevima, odnosno bojama koje ostanu ne izvučene
prebacuju se u providnu pvc kutiju, iz koje član Komisije, sa ne
providnim povezom preko očiju, nastavlja ručno izvlačenje brojeva i
boje.
Rad komisije uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi
Priređivač.
Član 31.
O toku izvlačenja komisija vodi zapisnik koji potpisuju svi
članovi komisije.
Zapisnik mora sadržavati: mjesto i vrijeme, način izvlačenja
dobitaka, ukupnu uplatu u tom kolu za sve igre Loto 6/45, OdaberiBoju i Joker, izvučenu dobitnu kombinaciju (šest izvučenih brojeva
po redoslijedu izvlačenja)i izvučenu „boju“ i broj Jokera.
Zapisnik o toku izvlačenja Priređivač dostavlja Ministarstvu finansija najkasnije u roku od sedam dana od dana obavljenog
izvlačenja.
Utvrđivanje dobitaka
Član 32.
Dobitak utvrđuje Komisija za utvrđivanje dobitaka u sastavu od
najmanje tri člana.
Članove Komisije imenuje Priređivač.
Komisija je dužna zapis na DVD-u deponovati u trezor jedan sat
prije izvlačenja brojeva.
Nakon toga, trezor se zaključava sa tri različita ključa koji se
nalaze kod članova Komisije.
Kod svakog člana Komisije može se nalaziti samo jedan ključ.
Otključavanje i zaključavanje trezora obavlja se u prisustvu sva
tri člana Komisije.
Na temelju izvršene uplate ( zapis na DVD-u) i zapisnika o
izvlačenju u svakom pojedinom
kolu, Komisija utvrđuje ukupni iznos uplate, fond dobitaka po
vrstama dobitaka i broj pojedinačnih dobitaka po vrsti i iznosu, o čemu je dužna sačiniti zapisnik u roku od dva dana od dana obavljenog
izvlačenja.
Rad Komisije se pobliže uređuje posebnim pravilnikom kojeg
donosi Priređivač.
12. NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA
FONDA DOBITAKA I REZULTATA
IGRE
Član 33.
Izvještaj o uplati po pojedinom kolu igre SuperLOTO se objavljuje u sklopu javnog izvlačenja dobitne kombinacije tog kola,
neposredno prije početka samog izvlačenja.
Izvještaj iz stava 1. ovog člana se smatra neslužbenim u pogledu
iznosa primljenih uplata i fonda dobitaka.
Član 34.
Izvještaj o rezultatima izvlačenja pojedinog kola igre SuperLOTO Priređivač će javno objaviti najkasnije u roku od sedam
dana od dana izvlačenja u jednoj od dnevnih novina i na svim prodajnim mjestima Priređivača.
Privremeni izvještaj
Član 35.
Priređivač sastavlja Privremeni izvještaj o rezultatima izvlačenja i utvrđenim iznosima dobitaka po vrstama za pojedino kolo igre
SuperLOTO. Privremeni izvještaj se objavljuje u jednoj od dnevnih
novina.
Ovaj izvještaj se smatra privremenim u pogledu broja i iznosa
dobitaka SuperLOTO i «šestice».
- Privremeni izvještaj sadrži:
- redni broj kola
- datum izvlačenja određenog kola
- dobitnu kombinaciju za igru Loto 6/45 i dobitnu boju
- iznos primljene uplate
- fond za raspodjelu
- iznos fonda određen za pojedine vrste dobitaka
- broj dobitaka i iznos dobitaka po vrstama
- brojevi dobitnih potvrda sa dobitkom SuperLOTO i „šestica“
- rok za prigovore
- ostale obavijesti koje su potrebne učesnicima.
Član 36.
Učesnici pojedinog kola igre SuperLOTO, koji su ostvarili neki
od dobitaka, a uplatni broj potvrde nije objavljen ili nije ispravno
objavljeno koliko ima dobitaka na potvrdi, imaju pravo podnijeti
prigovor u roku od četiri dana računajući od prvog narednog dana
po objavljivanju Privremenog izvještaja.
Prigovor se dostavlja Priređivaču preporučenom pošiljkom ili
neposredno predaje u službenom radnom vremenu Priređivača u
Sarajevu.
Blagovremeno podnijeti prigovor je onaj koji je primljen kod
Priređivača u roku iz stava 1. ovog člana.
Prigovori primljeni po isteku roka iz stava 1. ovog člana se
smatraju neblagovremenim i odbacuju se.
Član 37.
Prigovor obavezno sadrži:
- redni broj kola,
- datum izvlačenja određenog kola,
- uplatni broj potvrde, s oznakom broja kombinacija i
napomenom koja kombinacija služi kao osnova za izjavljeni prigovor,
- prodajno mjesto na kojem je obavljena uplata,
- u čemu se sastoji prigovor,
- čitko ime i prezime i adresu podnosioca prigovora.
Prigovor koji sadrži netačne podatke, smatra se neopravdanim i
odbija se.
Član 38.
Blagovremeno primljene prigovore razmatra Komisija za
utvrđivanje dobitaka.
petak 7. oktobar/listopad 2011.
43
Nakon provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja,
Komisija o tome sastavlja posebni zapisnik.
Konačan izvještaj
Član 39.
Na osnovu Privremenog izvještaja i zapisnika iz člana 33. ovih
Pravila, sastavlja se Konačni izvještaj određenog kola igre SuperLOTO.
Konačni izvještaj sadrži:
- redni broj kola
- datum izvlačenja
- iznos primljene uplate
- fond za raspodjelu
- iznos fonda određen za pojedine vrste dobitaka
- broj dobitaka i iznos dobitaka po vrstama
- osnovani i neosnovani prigovori
- zadnji dan naplate dobitka
- ispravke eventualnih grešaka iz prethodnog kola.
Konačan izvještaj se objavljuje najkasnije u roku od 7 dana od
dana objavljivanja Privremenog izvještaja u jednoj od dnevnih novina.
Konačan izvještaj potpisuje generalni direktor Priređivača.
13. NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA
Način isplate
Član 40.
Isplata dobitaka «šestice» i SuperLOTO se obavlja po Konačnom izvještaju, na blagajni u sjedištu Priređivaća.
Isplatu dobitaka „petice“, „četvorke“ i „trojke“ obavljaju prodavači na uplatno-prodajnim mjestima, po odobrenju izvještaja
kroz on-line sistem.
Isplatu svih dobitaka obavlja Priređivač i u svom sjedištu.
Član 41.
Pri isplati dobitaka, učesnik je dužan predati ispravnu potvrdu.
Ispravna potvrda je ona koja sadrži sve elemente opisane u članu
13. Pravila.
Uz predaju potvrde, učesnik je dužan predati na uvid ličnu kartu licu koje obavlja isplatu, samo za dobitke koji podliježu porezu.
Porez na dobitke
Član 42.
Porez na dobitke od igara na sreću plaćaju fizička lica koja su
ostvarila dobitak od igara na sreću i to na način i u visini utvrđenoj
zakonom.
Osnovica za porez na dobitke od igara na sreću je novčani iznos
dobitka, a obračun i uplatu obavlja Priređivač.
Rok isplate
Član 43.
Isplata novčanog dobitka zastarijeva nakon 30 dana od dana
objavljivanja Konačnog izvještaja.
Neisplaćeni dobici
Član 44.
Ako dobitnik ne zatraži isplatu novčanog dobitka u roku od 30
dana od dana objavljivanja Konačnog izvještaja, Priređivač će iznos
neisplaćenog novčanog dobitka prenijeti u neko od slijedećih kola
igre SuperLOTO ili će ga koristiti za dobitke u drugim igrama.
14. NAČIN UPOZNAVANJA UČESNIKA U
IGRI S OVIM PRAVILIMA
Član 45.
Ova Pravila su objavljena u jednoj od dnevnih novina i nalaze se
na svim prodajni mjestima.
Licima zainteresovanim za učestvovanje u igri SuperLOTO,
Priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima,
odnosno, dati ih na uvid.
15. POSTUPAK U SLUČAJU
OTKAZIVANJA IZVLAČENJA
Član 46.
Priređivač može iz opravdanih razloga otkazati zakazano
izvlačenje u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.
II PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 47.
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na DVD-u najmanje
2 godine, računajući od dana održanog izvlačenja određenog kola,
osim u slučajevima kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja
prava iz učestvovanja u igri SuperLOTO.
Član. 48.
Za rješavanje sporova koji proisteknu iz učestvovanja u igri SuperLOTO, mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Sarajevu.
Član 49.
Ova Pravila stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u sredstvu javnog informisanja.
Broj: 01-36-1606-4-1/11
Dana: 28.09.2011.godine
PREDSJEDNIK
Zdravko Rajić , s.r.
44
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
GENETIKA Hoćemo li uskoro proizvoditi rezervne dijelove tijela
ć ž Stručnjaci su dokazali da je
moguće tehnologijom kloniranja
proizvesti matične ćelije koje
odgovaraju pacijentovom DNK
Istraživači iz SAD objavili su kako su postigli da embrionalne
matične ćelije rastu u neoplođenim ljudskim jajnim ćelijama, što
je veliki korak prema potencijalnoj budućoj proizvodnji “rezervnih”dijelova ljudskog tijela.
Stručnjaci su pokušali dokazati da je moguće tehnologijom
kloniranja, poznatom kao somatski ćelijski nuklearni transfer
(SCNT), proizvesti embrionalne matične ćelije koje odgovaraju
pacijentovom DNK.
Otkriće, objavljeno u časopisu “Nature”, važno je jer se te ćelije
“po mjeri” pacijenta mogu transplantirati kako bi zamijenile
oštećene ćelije kod ljudi oboljelih od dijabetesa ili drugih bolesti,
bez odbacivanja imunološkog sistema.
Jajašca koje su koristili kupili su od 16 žena, dok su male uzorke
kože dobili od dva muškarca. DNK iz kože stavili su u jajašca i potaknuli rast i diobu.
Ova tehnika mogla bi izazvati nove kontroverze jer je neki protivnici smatraju kloniranjem, čemu se oštro protive.
ORDINACIJA
š Imam sina od pet godina. Je li rano za operativni
zahvat? S koliko godina starosti je najbolje uraditi operativni zahvat, pita čitateljica iz
Prozora.
Operaciju treba uraditi što
prije. Najranije s pet i po godina. Najbolje vrijeme je prije
Ćelije će
transplantacijom
zamijeniti oštećene
Spec
W:57.468pt
H:86.291pt
Muškarcima je izazov
brinuti se o bolesniku, ali i
nositi se s problemima koje
bolest nosi, kao što je stres.
Zbog toga šest puta češće napuštaju supruge oboljele od
raka ili multiple skleroze nego žene svoje muževe, otkriva
studija Saveza za njegu oboljelih od raka u Sijetlu.
- Parovi koji su duže vremena zajedno prije postavljene dijagnoze imaju veću šansu da će
njihov brak preživjeti - ističe koautor studije, doktor Mark Čemberlejn (Marc Chamberlain).
Prim. dr. Amela
Karabeg
polaska u školu.
Djeca s klempavim ušima
mogu teže prolaziti period puberteta. Prepoznat ćete ih što
djevojčice ni po kakvu cijenu
kosu ne dižu u “visoki rep”, a
dječaci drže kosu dužom. Svako šišanje je za njih dodatna
trauma.
Roditeljima su njihova djeca uvijek najljepša i najbolja,
što je razumljivo. Zbog zadirkivanja okoline moramo ipak
misliti njihovom glavom.
Za operativni zahvat nije
nikada kasno. Tretmanu se
podvrgavaju adolescenti i
odrasli, podjednako oba spola.
METALNI
PREDMET
O KOJI SE
UDARA BATOM (mn.)
MAJSTOR
ZA
OPANKE
Univerzitet “Johns Hopkins”
č Prisutnost kalcija u koronarnim arterijama može bolje ukazivati na opasnost kod osoba koje imaju normalan holesterol.
Naučnici Preventivnog kardiološkog centra “Ciccarone” Univerziteta “Johns Hopkins” smatraju da je pretraga kalcija korisnija nego pretraga C-reaktivnog
proteina u krvi (CRP).
U studiju su uključili 950 pa-
PJEVA^ICA
PARTON
[email protected]
CVIJE]A
[AHIST
KARPOV
SLAVNI
TRKA^
AUITA
STRUG
ZA METAL
Nema čak ni pretpostavki o tome
kada su na Zemlji nastale prve
2šume?
Desetobojci se često smatraju najboljim svestranim sportistima na
3svijetu?
1. NETAČNO
Naziv 'Nju dil' preuzet
iz Ruzveltovog govora
Poznato je zašto je
“Nju dil” ili “Novi dogovor”, američki domaći program predsjednika Frenklina Ruzvelta (Franklin Roosevelt) radi donošenja
ekonomskog olakšanja od 1933. do 1939.
godine, tako nazvan. Termin je preuzet
iz Ruzveltovog govora prilikom prihvatanja predsjedničke nominacije 1932.
godine u kojem je obećao “novi dogovor
s američkim narodom”.
Legislativa Novog dogovora aktivirana je uglavnom tokom prva tri mjeseca
1933. godine (Ruzveltovih “sto dana”) i
ustanovljene su agencije kao što su uprava građanskih poslova i građansko konzervaciono tijelo da bi se ublažila nezaposlenost, uprava za nacionalni oporavak za oživljavanje industrijske proizvodnje, korporacija za federalno depozitno osiguranje i komisija za obveznice
i razmjenu da bi regulirala finansijske
institucije i drugo koje su trajno izmijenile ulogu državne uprave.
2. NETAČNO
Kad su se na Zemlji
pojavile šume
Ne može se
reći da nema čak
ni pretpostavki o
tome kada su na
Zemlji nastale prve šume. Prve
šume zajedno s papratima i primitivnim golosjemenjačama pojavile su se u devonskom periodu,
intervalu geološkog vremena od prije
417 do 354 miliona godina. Bio je to
četvrti period ere paleozoika.
Tokom devonskog perioda gorostasni kontinent bio je smješten na
Južnoj hemisferi, a druge kopnene mase
bile su smještene u području ekvatora.
Sibir je bio odvojen od Evrope širokim
okeanom, a sjeverna Amerika i Evropa
bile su spojene.
Desetobojci najbolji
svestrani sportisti
SLI^ICE
NA DESKTOPU
CRNA^KI
NAROD
GLUMAC
BANDERAS
”DOMOVI”
PTICA NA
DRVE]U
I SL.
ARTUR
KRA]E
”Elementary
Time Unit”
GLUMICA
FOSIT
RIMSKI:
950
M.[.
O.^.
2667
LJEKAR,
VIDAR
MARLJIVOST
UGOSTIT.
OBJEKTI,
KAFI]I
SLI^NO,
KOJE SLI^I
NEUTRON
GLUMAC
NA SLICI
@ENSKO
IME
U OVOM
PRAVCU
Nije poznato zašto je američki program 'Nju dil' ili 'Novi dogovor' tako
1nazvan?
3. TAČNO
TESTAMENT
DOMAR[IRATI, O,
ARKE, UVID, MOST,
PAPE, R, ANTITALENTI,
ZU, KARI, IRS, EDVARD
MAJA, TABLA, APA^I
TONA
MJE[ANAC,
[email protected]
VE]I
VODENI
TOK
GODI[NJI
PRIRA[TAJ
DRVETA
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
cijenata koje su pratili gotovo
šest godina. Oni su imali normalan nivo holesterola i povišen
CRP. Čak tri od četiri srčana ili
moždana udara dogodila su se
kod 25 posto pacijenata s najvišim rezultatima mjerenja kalcija, a gotovo svi srčani udari (95
posto) dogodili su se kod osoba s
nekim mjerljivim nivoom kalcija u koronarnim arterijama.
Tačno
Netačno
ALT
U[IVENI
DIO
HALJINE
Desetobojci se
često smatraju najboljim svestranim
sportistima na svijetu. Desetoboj ili
dekatlon je složena
atletska disciplinakoja se sastoji od deset različitih takmičenja, trkačkih i onih u polju: trke na
100, 400, 150 metara, 110 metara s
preponama, bacanje koplja, bacanje diska, bacanje kugle, skok s motkom, skok
uvis, skok udalj.
Prvi put je uveden kao trodnevno
takmičenje na olimpijskim igrama 1912.
godine, a kasnije je postao dvodnevno
takmičenje. Takmičari se rangiraju prema tabeli koju je ustanovila Međunarodna amaterska atletska federacija.
46
Petak 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz
petak 7. oktobar/listopad 2011.
47
48
Petak 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
petak 7. oktobar/listopad 2011.
49
Poziv za prijave
Za u~e{}e u fokus grupi na temu „Tranzicijska pravda“ u Banja Luci,
Sarajevu i Mostaru
S ciljem kreiranja edukativnog programa za gra|ane Bosne i Hercegovine
o aktivnostima koje se preduzimaju sa svrhom razrje{enja traumati~ne
pro{losti u BiH provodi se istra`ivanje o postoje}im stavovima gra|ana
vezano za te aktivnosti od strane REM udru`enja za dru{tvenu uklju~enost i
pravdu.
Za potrebe istra`ivanja neophodno je provesti fokus grupe sa gra|anima
Bosne i Hercegovine u Banja Luci, Sarajevu i Mostaru, koje }e se odr`ati u
narednom periodu.
Objavljuje se prodaja
putni~kih vozila:
1. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god.
2. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god.
C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo, dru{tvo za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu, Bosanski put 215,
Ilija{ raspisuje:
KONKURS
3. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god.
Za radno mjesto
4. [koda Octavia 1.9 TDI 2007. god.
Sve ponude poslati na e-mail
[email protected]
ili na adresu Ismeta A. [erbe 3,
Stup.
Kontakt telefon 061/908-088
RUKOVODILAC MA[INSKOG [email protected]
Uslovi:
V, IV ili VII stepen stru~ne spreme ma{inskog/strojarskog
smjera;
5 godina radnog iskustva;
Dobro poznavanje engleskog ili njema~kog jezika u govoru i pismu;
Voza~ka dozvola B kategorije.
Sve prijave sa dokazima o ispunjnavanju uslova dostaviti
na e-mail [email protected] . Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
Pozivamo sve zainteresirane gra|ane u dobi od 18 do 45 godina da se prijave za u~estvovanje u fokus grupi. Broj u~esnika u fokus grupi je ograni~en, te svi pojedinci koji `ele da u~estvuju u fokus grupi prilikom prijavljivanja trebaju napisati jednu re~enicu o tome zbog ~ega su motivirani
da u~estvuju u fokus grupi na ovu temu. Odabrani u~esnici }e biti kontaktirani nekoliko dana pred odr`avanje fokus grupe. Rad fokusnih grupa
}e se snimati kako bi se mogli pripremiti materijali za kasniju obradu podataka.
Va{u prijavu za u~e{}e mo`ete poslati na e-mail [email protected]
ili putem telefona na broj 066 805 942. U prijavi trebate navesti va{e ime i
prezime, godinu ro|enja, kontakt telefon, email, trenutno zanimanje, obrazovanje, mjesto u kojem bi voljeli u~estvovati u fokus grupi (Banja Luka,
Sarajevo, Mostar) i motivacionu re~enicu. Prijave mo`ete slati do srijede,
12. oktobra do 17:00 sati.
Svi u~esnici fokus grupa dobit }e naknadu od 30 KM ili 40 KM za u~e{}e u
fokus grupi u ovisnosti od du`ine trajanja fokus grupe (90 ili 150 minuta).
50
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
PARNI^NO ODJELJENJE ZA
SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI
[email protected]
Ovim putem tu`enoj Fejzi} Almi se dostavlja tu`ba na odgovor,
u smislu odredbi ~l. 69., 70. i 71. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni
du`an da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be,
dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na
tu`bu tu`ena mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti
se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te navesti druge
podatke koji u skladu sa odredbom ~l. 334. ZPP-a FBiH mora
sadr`avati svaki podnesak.
BROJ: 065-0-Mal-06-022004
Sarajevo, 12. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Sandra Stare, po
tu`bi tu`itelja HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Mostar, Filijala Sarajevo, ul. Trg solidarnosti br. 12., protiv tu`ene FEJZI] ALME iz
Sarajeva, ul. Safeta Had`i}a br. 86., radi duga od 1.213,56 KM,
na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH
OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 27. 10. 2006. godine kod ovog suda podnio
tu`bu protiv tu`enog, radi duga u iznosu od 1.213,56 KM, te predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene: Fejzi} Almu, Mi~i} Borislava i Alavac Enesa da solidarno isplate
tu`itelju na ime glavnice iznos od 847,19 KM, na ime redovne
kamate iznos od 160,25 KM, na ime zateznih kamata iznos od
186,12 KM, tro{kova 20,00 KM, a {to ukupno iznosi 1.213,56
KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 01. 09.
2006. godine, pa do dana namirenja tu`itelja kao i da tu`itelju
naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana,
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA
OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU
Broj: 64 0 Ps 005982 08 Ps
[iroki Brijeg, 29. 08. 2011. godine
Op}inski sud u [irokom Brijegu, sudac Jadranka Prskalo, u pravnoj stvari tu`itelja „Aysan Dekoratif Raf Sistemleri San“, Republika Turska, zastupanog po punomo}niku Ragibu Had`i}u,
odvjetniku iz Zenice, protiv tu`enika „Pilotina“ doo Grude, radi
isplate, v.s.p. 52.180,00 KM, izvan ro~i{ta za glavnu raspravu,
dana 29. 08. 2011. godine, donio je
PRESUDU
- zbog propu{tanja Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju iznos od 52.180,00 KM
(37.274,86 USD) sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i
od 27. 12. 2003. godine, kao danu dospije}a ra~una na naplatu, pa do kona~ne isplate i nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 2.322,00 KM, sve to u roku od 30
dana.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika dana 21. 03. 2008. godine radi isplate duga u iznosu od 52.180,00 KM.
Tu`enik iako mu je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj
predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku od 30 dana pa je
sud temeljem ~l. 182. st. 1. st. 2. Zakona o parni~nom postupku rije{io kao u izreci.
Odluka o tro{kovima postupka temelji se na odredbi ~l. 396. st.
1. st.2. Zakona o parni~nom postupku sud je tu`itelju priznao
na ime sastava tu`be nagradu u iznosu od 720,00 KM, tro{kove sudske pristojbe na tu`bu u iznosu od 520,00 KM i presudu
u iznosu od 1.000,00 KM, tro{kove oglasa u iznosu od 82,00
KM {to ukupno iznosi dosu|ene tro{kove.
Sudac
Jadranka Prskalo
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali
tu`enik mo`e u roku od 8 dana od dana prijema iste podnijeti
prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. st. 1. ZPP-a).
Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora
sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Ako
tu`eni, kome je tu`ba uredno dostavljena ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti odluku u smislu odredbi ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH (presuda zbog propu{tanja).
Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi
suda.
STRU^NI SARADNIK
Sandra Stare
NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te
pozivom na broj gornji ili putem prijemne kancelarije Op}inskog
suda u Sarajevu u ulici [enoina broj 1.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 P 048504 07 P
Sarajevo, 04. 07. 2011. godine
Op}inski sud Sarajevo, i to sudija Zorana Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Ramusovi} Sukejne iz Sarajeva, Ul. Porodice Foht
br. 118, koju zastupa Mirsada [email protected]} advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih: 1. Pelak Mihrije iz Sarajeva, Ul. Alipa{ina
br. 20., 2. Avdija Mirzete iz Sarajeva, Ul. Hercegova~ka br. 1 i 3. Kadi} Nezahete iz Sarajeva, Ul. Grbavi~ka br. 8., radi poni{tenja kupoprodajnog ugovora i povrata novca, v.s.p. 17.000 eura ili 34.000,00 KM, nakon glavne rasprave, zaklju~ene dana 02.
06. 2011. godine, u prisustvu punomo}nika tu`iteljice i u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih, dana 04. 07. 2011. godine, donio je
PRESUDU
Tu`iteljica se odbija sa tu`benim zahtjevom, koji glasi:
„Poni{tava se ugovor o zastupanju u kupoprodaji nekretnina, zaklju~en dana 24. 07. 2006. godine, izme|u tu`enih, kao prodavaca
i tu`iteljice, kao kupca, po{to je zaklju~en prevarom i dovo|enjem tu`iteljice u zabludu, u namjeri kupovine nekretnine, pa su
tu`ene du`ne tu`iteljici vratiti iznos od 17.000 EURA, prera~unato u KM, sa zakonskim zateznim kamatama, po~ev od 24. 07.
2006. godine, kao i naknaditi pretrpljenu {tetu nastalu neispunjenjem ugovora, te joj naknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u
roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja.“
SUDIJA
ZORANA BO[KOVI]
POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja. @alba se
podnosi putem ovog suda, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.
48
Dnevni avaz petak 7. oktobar/listopad 2011. 51
0710dogl1
Automobili
Prodaja
Kupujem rabljena i havarisana
vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 062 506 705.
374-1ze
Astra stara 3 g. Sedan 5 vr prešla samo
46.000 km, nije uvoz, max oprema, izvanredna, jedan vl, nove gume m-s, tek
urađen servis, garažirana. Tel. 061 173 947
Audi 80 jaje 1.8i benzin, 1988. g.
Dobro očuvan, utegnut, cijena 2.800
KM. Tel. 063 521 965
Audi A3 2004. god., 2,0 FSI, benzin-plin, dosta, opreme, dvozonska
klima, itd. Ekstra stanje, zeder, registrovan do 6/2012. Cijena 16.800. Moguća zamjena. Tel. 061 161 355
Audi A3, avgust 2002. god., benzin
1,6 metalik siva, 13.000 KM. Tel. 061
221 891
Audi A4, 1.8 turbo, 2002. god., ful
oprema, koža, al. felge, klima, registrovan 7.000 EUR. Tel. 062 513 400
Citroen xsara hdi 2004. god., tek
registrovan. Cijena 9.500. Tel. 061
843 324
Džip Ford exsplorer 4x4 2000.
god., registrovan čitavu godinu, nov
akumulator, gume 4,0 benz u izvrsnom stanju, cijena 8.500 KM. Tel.
061 726 654
Fiat punto 1.3 dizel, 2004. godina,
bijela boja, cijena 6.800 KM. Tel. 066
138 608
Fiat ulssye 6+1 2000. god., dizel,
ainspric, može zamjena za kombi uz
vašu nadoplatu. Tel. 063 088 972
Ford courier 1.8 d, registrovam,
god. 2000., cijena 3.600 KM. Tel. 062
536 237
Ford escort 95 god 1.6b, Ford 1.6d
88 god, Honda acord 2.0 b 90 god, Mazda 121 90 god, Toyotu starlet 83 god,
Fiat croma 89 god. Tel. 063 459 893
Ford eskort u dijelovima, ekstra
povoljno. Tel. 061 838 914
Ford fiesta, 2005 godina, tek reg.,
7200 KM. Tel. 061 925 862
Ford focus 2001. godina, 1.8 benzin, karavan, udaren u suvozačevu
stranu, registrovan do 4 mjeseca, cijena 2.200 KM. Tel. 061 979 849
Ford Ka, 1998. godište, crni, benzinac, registrovan do 9.6.2012. Tel.
062 565 040
Ford kurijer kedi 1994., neregistrovan, bijele boje, 1.300 KM. Zvati
od 7-14. Tel. 066 188 290
Golf 1, dizel automatik reg. do 3. 8.
2012. g., u prilicno dobrom stanju, cijena 1.000 KM. Tel. 062 222 833
Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg do 11/2011.,
8.300 KM. Tel. 062 437 995
Golf 2 1.6D, 89. god., bijeli 3 vrata
u dobrom stanju 3.300 KM ili mijenjam za mlađe uz moju doplatu. Tel.
065 998 673
Golf 2 1988. tek registrovan cijena
po dogovoru. Tel. 062 972 951
Golf 2 četvero vrata, šiber, sive boje, benzin 13 neregistrovan u voznom
stanju utegnut. Tel. 061 191 141
Golf 2, 1987., 1.6 benzin, registracija istekla 04. 09. 2011. u voznom stanju, cijena 1.800 KM. Tel. 062 994 699
Golf 3, 1992., benzin. Tel. 061 517 150
Golf 4 1.8 T. 150 KS. Full oprema.
Vozilo je u extra stanju. Cijena 6.100
KM. Hitno. Tel. 063 478 854
Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., registrovan, klima, može zamjena za golf 2 uz
doplatu. Tel. 061 294 078
Golf IV 1,9 SDI, tamno plavi, 4
vrata, 1998. godina u dobrom stanju.
Tel. 061 785 434
Havarisani Citroen xsara pikaso
1.6 benzin, prešao 29.000 km, cijena
3.800 KM. Tel. 061 726 654
Ladaniva1.7 benzin2005.,servo,klima, pet vrata, reg., 7.900. Moguća zamjena za manje auto. Tel. 061 611 612
Maple C31 star 3 god. Cijena 4.000
KM. Tel. 062 266 486
Mercedes 123 240D u izuzetnom
stanju 3.000 KM ili zamjena za Niva
Lada 4x4. Tel. 061 196 242
Mercedes 124 linija, 200 dizel, 86
god., automatik reg do 17. 07. 2012.
god., 3.300 KM, Busovača. Tel. 061
847 316
Mercedes 2,5, 1995. god. Tel. 061
778 308
Mercedes c200 cdi karavan u extra
stanju cijena vrlo povoljna. Tel. 062
606 060
Octavia, 1,9 TDI, dec. 2007., elegance, maxi dot displej, klima, alarm
Meta, Multlock, 4 zimske gume, redovan servis, garažirana, prešla 71.000
km, 20.900 KM. Tel. 061 729 655
Opel corsa 1.2 benzin 44kw, 99. g.
tek registovana crna boja, dvoja vrata,
dobro stanje, cijena 3.900. Tel. 063
894 638
Opel corsa u dobrom stanju. Registrovana do 31. 12. 2011. Dizel 1.700
kubika, četiri nove zimske gume. Cijena po dogovoru. Tel. 061 550 969
Opel omega 86. g., ben, automatik,
servo, abs, cent brava, reg do 11. 3.
2012., cijena 1.700 KM. Tel. 063 032
216
Pasat 93. g., 1,9 TDI, limuzina, klima, servo, euro kuka, nikada nije havarisan, u dobrom stanju, 5.400 KM.
Tel. 061 507 984
Pasat karavan, 1.8 benzin, tek registrovan, u dobrom stanju, nove gume...,
cijena po dogovoru. Tel. 061 026 858
Pasat karavan, 1992. god., benzin
1.8i, tek registrovan, nove gume, klima, servo, u dobrom stanju, 4.500
KM. Tel. 061 026 858
Peugeot 407 2008. god. Benzin,
full oprema. Prešao 31.000 km. Servisiran u ovlaštenom servisu. Tel. 061
140 988
Pežo 205, 1,1benz, 90. god, neregistrovan 400 KM. Tel. 066 065 647
Pežo 206, godište 2002., benzin
1.4, ful oprema, klima, servisna knjiga, kao nov, siva metalik, uvoz Njemačka, plaćena carina i PDV, cijena
6.700 KM. Tel. 061 204 169
Pežo 307 karavan, 2.0 hdi, 2003. god,
ful oprema, metalik sivi,plaćena carina i
PDV, 9.700 KM. Tel. 062 404 438
Prodajem ili mijenjam za manje
auto ford explorer, 95. godina, 4.0
ugrađen plin, dodatni branici, full.
Tel. 061 175 746
Renault kango putnički, 1.9 dizel,
urađen veliki servis, 2000. god., hitno,
cijena po dogovoru. Tel. 061 414 459
Reno clio 1.2 benzin 2002. g., klima, centralno, daljinsko, elek. podizači, plava metalik boja, plaćeno sve
do registracije, ekstra stanje, cijena
6.600. Tel. 063 894 638
Reno scenic, dci 2002. god., uvezen i registrovan,9.300 KM. Tel. 061
309 914
Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4
16v, full, 8400 KM, može zamjena za
golfa. Tel. 061 255 806
Seat leon 2001. godina, 1.9 tdi, 110
ks, limuzina, el. paket, klima, sivi metalik, cd mp3, dobre gume, alarm, zeder, reg do 06/2012., 10.200 KM. Tel.
062 615 888
Škoda fabia veoma povoljno, 2001
god., 1.4 MPI, klima, metalik siva.
Vozilo u izvanrednom stanju registrovano do 5. 2. 2012. Cijena 6.900
KM. Tel. 062 993 690
Vektra karavan 1998. godište, 100
kw, benzin, plin, cijena 7.000 KM ili
zamijena za dizel. Tel. 063 448 061
Volvo V40, 2000 god., 1.9TDI, klima, el. podizači, alu felge, zimske +
ljetne gume, lavlja kandža, crna boja,
reg. do 05. 2012. god., nema ulaganja,
9.500 KM. Tel. 061 761 047
VW Bora 1.6 benzin, 75.000 km.
Kupljen u Asa autu, servisna, klima,
Cobra alarm, urađen veliki i mali servis, metalik plava, cijena 10.800 KM.
Tel. 061 445 444
VW pasat 1999. godina 1.9 tdi 90
ks limuzina, el. paket, klima, cd mp3,
zimske gume, alarm, zeder, reg do
02/2012., 10.200 KM. Tel. 062 615 888
Potražnja
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441
Kupujem havarisana i ostala auta
za dijelove. Tel. 061 249 467
Kupujem vozila niže vrijednosti,
havarisana, na stranim tablama i sl.
Tel. 061 758 217
Kamioni
Kombi mercedes 209 putnički,
servo, 3.200 KM. Tel. 061 026 858
Mercedes sprinter 311 cdi, god.
2003., 80 kw, nosivost 1.600 kg, u
odličnom stanju. Tel. 062 536 237
Mercedes vito 108 cdi, teretni,
god. 2000., cijena 8.000 Km. Tel. 062
536 237
Prodajem kombi Ford tranzit
1991., regist. do 2012. Tel. 033 537 622
Prodajem kombi Hyndai H-1,
2006. godina, sa pređenih samo
11.000 km, 2,5 tdi, na kombiju nema
tragova korištenja, cijena povoljna.
Tel. 061 171 998
Motocikli
Motor mz175 dva komada, motor
mz 150 kubika oltajmeri. Tel. 062 741
151
BMW R 1100 S 2004. god., motor u
extra stanju, povoljno. Tel. 062 300
400
Prodajem skuter Suzuki Burgman, 150 cm3, sivi metalik, 2.250
KM. Velika Berkuša 16, Sarajevo.
Tel. 061 161 548
Prodajem skuter Aprillia 50 cm3.
Nov nije registrovan, 2500 KM. Tel.
062 813 906
Kawasaki gpz-1000-rx ninja,
1987., istekla registracija, kompletan,
očuvan, crvenocrni, 800 eura, ili zamjena automobil, Banja Luka. Tel. 061
683 060
Prodajem skuter Daelim 125 ccm,
uvezen iz Njemačke, strani papira,
manji kvar na variomatu. Tel. 063 881
908
Dijelovi i oprema
Dubinsko čišćenje autombila,
vađenje ciceva, auto bude kao nov.
Tel. 061 107 285
Kupujem karter za punto dizel nova tipa. Tel. 061 167 884
Prikolica za 14-ku, povoljno, u ispravnom stanju. Tel. 063 150 753
Prodaja, ugradnja, remont alnasera, alternatora motora brisača. Tel.
061 365 193
Prodajem alu felge za Mercedes
124 sa gumama, cijena 200 KM, Sarajevo. Tel. 062 315 611
Prodajem dijelove za Suzuki maruti. Tel. 061 524 260
Prodajem osam čeličnih felgi, 16
cola, novi passat. Tel. 061 171 871
Retrovizorska ogledala za sve vrste auta sa ugradnjom povoljno. Tel.
061 149 190
Ugradnja auto folija Llumar, cijena po dogovoru, garancija 7 godina.
Tel. 061 984 967
Stanovi
Izdavanje
Izdajem novo uređen i kompletno namješten stan 77 m2, I sprat
trokatnice, 2 balkona, 2 parking
mjesta, 800 metara od Baščaršije,
Vratnik, 450 KM + režije. Tel.
061 172 327.
1738-1tt
Izdajem dvosoban komforan
lijepo namješten stan (cca 70 m2)
blizu Katedrale na duži period.
Tel. 061 294 742.
1760-1tt
Kovačići - dvosoban stan u
novogradnji - centr. grijanje,
ugrađeni plakari, itd. Tel. 062 757
808.
1816-1tt
Izdajem trosoban namješten
stan studentima, K. Brdo. Tel. 062
437 026.
1875-1tt
Izdaje se porodična kuća u
Koloniji, namještena 110 m2 sa
okućnicom, garažom i centračnim
grijanjem. Cijena po dogovoru.
Tel. 066 855 864.
11488-1Ndž
Izdajem stan studentima na
Ilidži blizu Univerziteta, potpuno
opremljen (novo). Tel. 061 160
896, tr. 061 578 850, eng. 061 245
765.
11521-1Ndž
MOSTAR - Cernica, centar
grada, izdajem sobe ili stanove
studentima, radnicima ili familijama. Tel. 036 880 516, Mob. 063
350 056.
1388-1mo
Izdajem sprat u Švrakinom, trosoban stan, poseban ulaz, ima parking
mjesto, cijena 200 KM. Tel. 062 056
235, 033 235 190
Alipašino polje, B faza izdajem ili
prodajem jednoiposoban adaptiran i
namješten stan. Tel. 061 223 065
Bjelave - dvokrevetna soba, kuhinja, kupatilo, internet, zaseban ulaz,
dvjema studenticama. Tel. 033 203
666, 062 595 103
Hrasno dvosoban namješten stan cijena 350 KM, plus rež. Tel. 061 493 323
Hrasno, Olovska, udaljeno300 m od
pekare AS, izdajem namještenu garsonjeru ukući sadva ležaja, vešmašinom i
televizorom. Tel. 061 862 730
Ilidža Osjek, izdaje se kuća na duži
period povoljno. Tel. 061 304 213
Izdajem 2-soban namješten stan
kod Medicinskog fakulteta za 2 studenta (studentice), cijena 680 KM.
Tel. 061 224 155
Izdajem dvije sobe studenticama
iznad OHR-a. Tel. 061 723 665
Izdajem dvokrevetnu sobu sa
kuhinjom, kupatilom i internetom,
zaseban ulaz, 2 studentice. Tel. 033
203 666, 062 595 103
Izdajem dvosoban namješten stan
sa garažom, centralno grijanje, kablovska TV, poseban ulaz. Tel. 062
972 326
Izdajem dvosoban namješten stan
u privatnoj kući, centralno grijanje,
kablovska poseban ulaz studenticama. Cijena 400 KM. Tel. 061 213 236
Izdajem dvosoban stan studenticama, 300 KM + režije. Tel. 066 003 806
Izdajem garsonjeru jednoj ili dvjema studenticama kod vijećnice. Tel.
033 532 457
Izdajem jednosoban namješten
stan Bistrik. Tel. 061 108 770
Izdajem lijepo namješten stan studenticama. Tel. 033 203 887
Izdajem namješten manji dvosoban stan dvjema studenticama. Ul.
Vrazova - centar. Tel. 061 866 042, 033
668 523
Izdajem namješten stan 54 m2 na
Bistriku, Franjevačka 33, kod sarajevske pivare. Tel. 061 191 178
Izdajem namješten stan sa grijanjem privatna kuća iznad Otoke kod
Suda BiH, cijena 250 KM. Tel. 033
458 375
Izdajem namješten stan u privatnoj kući, Kobilja Glava, ulaz posebno.
Tel. 061 512 715
Izdajem namješten stan za dvije
studentice. Tel. 033 203 761
Izdajem namještenu garsonjeru
studentima, kod stadiona Grbavica.
Tel. 061 916 257
Izdajem nenamješten stan 55 m2
na Grbavici. Tel. 061 837 247
Izdajem parking mjesto u dvorištu
zgrade Karingtonke, kapija i rampa
na daljinski. Tel. 061 897 947
Izdajem prazan jednoiposoban
stan privatna kuća Hrasno, poseban
ulaz. Tel. 033 610 138
Izdajem sobe studenticama. Tel.
061 571 525
Izdajem sobu preko puta studetskih domova u Nedžarićima. Tel. 061
358 562
Izdajem sobu s centralnim grijanjem ženskoj osobi nepušaču. Tel.
033 521 351
Izdajem sobu u trosobnom stanu
studentici ili zaposl. ženi, upotr.
kuhinje, kupatila, kod RTV doma.
Tel. 033 542 235
Izdajem sprat u priv. kući 3 sobe,kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, ul. Posavska, studentima, Hrasno. Tel. 033 521 592
Izdajem stan 40 m2, na duži vremenski period Branilaca Sarajeva
14/4 ima parking, kablovska, solidno
namješten, 350 KM + režije, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 269 932
Izdajem stan 63 m2, namješten,
Al. Polje, Semira Frašte, bračnom paru, zvati iza 16 sati. Tel. 061 423 944
Izdajem stan u Velešićima studentima ili bračnom paru. Tel. 033 205 816
Izdajem studentima i samcima
sprat u kući od 90 m2 ima sve plinsko
grijanje 100 KM po sobi, Pofalići iznad FDS-a. Tel. 066 003 937
Izdajem trosoban namješten stan
studenticama, sa centralnim grijanjem
kod Merkura na Otoci. Tel. 062 671 747
Izdajem u centru kod OHR-a kuću
sa dvoetažnim stanom 3-5 studenata.
Tel. 062 337 925
Kovači Stari grad. Od tramvaja
100 m izdajem opremljen stan c. grijanje 60 kv tarasa 15 kv, sa režijama 500
KM. Tel. 061 132 151
Paromlinska ulica, Sarajevo, izdajem nenamješten 2,5-soban stan sa
balkonom, sunčan, adaptiran, centralno grijanje, porodičnim ljudima
na duži period. Tel. 061 493 643
Povoljno izdajem lijep trosoban
stan u centru Sarajeva (iznad Alipašine ul.). Pogodan za studente ili
mlade osobe. Tel. 061 199 569
ni
Najve}i dnev
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
Vrlo povoljno izdajem kuću,
okućnicu i garažu, Reljevo dvor, pored glavne ceste. Tel. 061 191 645
Prodaja
Prodajem četverosoban renoviran stan 109 m2 u epicentru, prvi
sprat, plinsko etažno grijanje, pogodan za više namjena. Cijena po
dogovoru. Tel. 062 467 366, 062
921 419.
1465-1tt
Prodajem dvosoban stan u centru Vogošće 56 m2, III sprat, nadogradnja, etažno grijanje, blindirana vrata, klima, dvostrano orjentisan, extra stanje, vlasništvo
1/1. Tel. 061 138 179.
11405-1Ndž
Prilika: Hitno prodajem novo
adaptiran komplet namješten moderan stan 77 m2, I sprat, novijeg
troetažnog objekta sa dva balkona,
dva parking mjesta u vlasništvu.
800 met. od Baščaršije, Vratnik 115.000 KM. Tel. 061 172 327.
1738-1tt
Prodajem stan u centru, Skenderija, 121 kvadrat ili mijenjam za
dva manja u centru. Tel. 062 551
001.
1870-1tt
Prodajem renoviran trosoban
stan 9-sprat 76 m2 u Pofalićima,
157.000 KM. Tel. 061 377 017, 061
259 550.
1871-1tt
Stan od 109 kv polupotkrovlja pogodan za kancelarije i ostalo povoljno.
Tel. 061 935 477
Dobrinja 3, ulica Kasima
Prohića, dvoiposoban stan (78 m) +
balkon, dva mokra čvora, cen. grijanje, drugi sprat, 115.000 KM. Tel.
061 510 964
Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa
kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel.
061 538 128
Dobrinja, dvoiposoban stan od 65
m kvadratnih sa dva balkona, visoko
prizemlje. Prodaja. 065 877 065
Grbavica, dvoiposoban stan od 64
m kvadratna sa balkonom. Prodaja.
065 877 065
Hitno prodajem stan u Hrasnom
59 m plus lođa 12 m balkon 6 m kablovska blindirana vrata parking ispred zgrade, Džamijska 7. Tel. 062
320 484
Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
Istočno Sarajevo, Lukavica - poslovni prostor 38 m kvadratnih i stan
na spratu 62 m kvadratna. Jeftino. 065
877 065
Jednoiposoban stan 49 m, treći
sprat dva balkona Otoka. Tel. 061 227
459
Koševo, A. Ferhatovića, 63 m2, 4.
sprat, dvoiposoban, 2 balkona, renoviran, centralno. Tel. 061 899 209
Novogradnja Stup Tibra 2 29, 33,
44, 46, m2 povoljno. Tel. 063 894 278
Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677
Prodaja N. Grad jednosoban 34
m2 1. sprat, cijena 51.000 KM. Tel.
061 493 323
Prodajem dvoetažni stan 90 m2,
plus 2 balkona, kod češke i španske
ambasade u blizini Vijećnice, 200.000
KM. Tel. 061 222 030
Prodajem dvoiposoban stan Dobrinja 3, 65 m, drugi sprat ima lift,
dvostrano orijentiran, dva balkona,
sunčan, renoviran, puna gradnja bez
siporeksa, centralno grijanje, cijena
105.000 KM. Tel. 061 485 199
Prodajem dvosoban stan - Č. Vila
(Vranica) 54 m2 + balkon + predhodnik, 6. sprat, 2lifta, interfon, uređen haustor. Cijena 105.000 KM. Tel. 063 681 682
Prodajem dvosoban stan 55 m2
Dobrinja 1. Tel. 061 538 128
Prodajem dvosoban stan na Dobrinji kod Merkatora, prvi sprat, cijena 86.000 KM. Tel. 066 138 608
Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 061 202 497
Prodajem garsonjeru naselje Otoka, odmah useljiva, lijepa i sunčana.
Tel. 062 849 865
Prodajem jednoiposoban stan
40m2 na Koševskom brdu, komplet
adaptiran. Tel 061 803 715
Prodajem kuću na Čobaniji, ul.
Mjedenica, 200 + okućnica 300 m2,
250.000 KM. Stan u novogradnji na
Pofalićima, 57m2, 125.000 KM. Stan
na Mojmilu, ul. Olimijska, 80 m2.
Tel. 062 383 064
Prodajem potpuno adaptiran i
opremljen stan u A. B. Šimića, 78 kvadrata 110.000 EUR. Tel. 061 136 249
Prodajem stan 40 m2, Trg ZAVNOBiH-a 24/2. Tel. 033 458 700, 061
906 641
Prodajem stan 90 m2, 4 sobe, trpez, kuhinja, 2 balk, 2 wc, ostava, podrum, blind vrata, plin, etažno, Avde
Smajlo 1c. Tel. 061 431 760
Prodajem stan A. Polje 58 m2, IX
spr., 1.800 m2, 1/1. Tel. 066 734 270,
062 846 653
Prodajem stan dvosoban u Hrasnom kod Robota 50 m2 + 2 balkona,
lift, centralno grijanje, cijena 102.000
KM. Tel. 066 235 385
Prodajem stan Kovačići 68 m2 v.p
120.000. Tel. 066 734 270, 062 846 653
Prodajem stan na Malti, ul. Envera Š., 69m2, 1sp., 2.100 po m2. Stan na
Socijalnom, 60m2, suteren, adaptiran,95.000KM.Stan naČ.Vili,60m2,
5sp. Tel. 062 383 064
Prodajem stan u Hrasnom kod Robota novogradnja 43 m2, na drugom
spratu cijena 1.980 fiksno, stan useljiv
odmah, lijep, sunčan, ul Azize Šaćirbegović bb, alu prozori, blind vrata,
itd. Tel. 061 701 387
Prodajem stan u kući, 67 m2, prvi
sprat, Stari Grad, trosoban, poseban
ulaz, dvorište 32 m2, šupa, balkon, vl.
1/1. Tel. 061 327 909
52
Petak 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Prodajem stan u Sarajevu 72 m2,
Kemal Begova 19, visoko prizemlje,
blizu BBI centra, renoviran, plinsko
grijanje, pogodan za poslovni prostor.
Tel. 061 100 459
Prodajem stan u Vogošći 69 m2.
Tel. 061 434 117
Prodajem trosoban stan u centru
Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 99 32
53
Sanski Most, prodajem stan povoljno ili mijenjam za stan, kuću ili zemlju u Sarajevu. Tel. 061 724 611
Socijalno, Ložionička 5, trosoban
stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000
KM. Tel. 062 430 698
Sokolovic Kolonija. Townhouse, 3
floors living space, 1 floor office space.
192m2. Renovated. New Kitchen, large, enclosed terrace, stone barbeque.
Walking distance to new university
campus. 160,000 KM. For sale via Land
Contract, 30% down, monthly installments, no interest. Tel. 061 147 802
Stup - novogradnja, 27m2, 8.sp,
49m2, 6.sp, 44m2, 8.sp, 31m2, 4.sp,
87m2, 7.sp, 1600 KM/m2 sa PDV-om
i Gorenje kuhinjom. Notarski troškovi gratis. Tel. 061 702 881
Vogošća centar novogradnja stan
48 m2, jednosoban i 75 m2 trosoban,
uknjiženi, odmah useljivi, balkon,
lift, cijena 1.486 KM/m2. Tel. 061 571
199
Potražnja
Kupujem jednoiposoban stan do
80.000 KM. Lokacija od Grbavice do
A. Polja + Nedžarići + Mojmilo. Tel.
061 297 267
Kupujem stan ili poslovni prostor
u blizini suda. Tel. 033 212 598
Kupujem stan u ul. Antuna Hangija, Odobašina, Omera Stupca i Kranjčevićevoj do 60 m2. Tel. 061 745 521
ili 033 216 901
Mlađi bračni par traži namješten
ili polunamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 466 432
Muškarac samac tražisobu na kraće
vrijeme u Sarajevu. Tel. 061 359 490
Zamjena
Mijenjam dvosobni stan 61 m2 sa
garažom u Brčkom za Sarajevo. Tel.
061 338 784
Mijenjam kuću u Starom Gradu za
jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel.
063 514 023
Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji
2, za sličan u Starom gradu ili Centru.
Tel. 061 106 849
Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820
m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača
opština Ilidža. Tel. 062 552 293
Garaže
Izdajem garažu sa sigurnosnim
vratima kod “Imzit” pumpe, Buća
potok, ul. Tuzlanska. Tel. 061 316
627
Izdajem garažu u stambenoj zgradi, Paromlinska 53. Tel. 062 472 068
Izdajem garažu ul. Adžemovića Logavina, povoljno, extra stanje. Tel.
062 919 054
Prodajem 2 garaže na Ciglanama
jedna do druge iza Robota. Tel. 061
856 041
Prodajem garažu (papiri da na toj
lokaciji postoji od 1961.), plaćen porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar
Sarajevo! Tel. 062 159 025
Prodajem garažu 17 m2 u ul. Hifzi
Bjelavca, Sarajevo, Bačići - Stup. Tel.
062 352 928
Prodajem garažu Č. Vila prko puta
pekare. Tel. 066 734 270, 062 846 653
Prodajem garažu na Grbavici. Tel.
062 547 731
Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, veličina 12,69 m2, cijena eur
7.000,00. Tel. 062 127 677
Kuće
Rakovica - Prodajem vikendicu
80 kvadrata nasprat i dva duluma
zemlje u blizini škole i džamije.
Tel. 062 008 231.
11462-1Ndž
Mejta{ - 5 minuta od
Katedrale
Novogradnja na atraktivnoj
lokaciji, visoki kvalitet
gradnje sa obezbje|enim
gara`nim mjestima.
Stanovi veli~ine od
39 do 114 m2.
Kontakt broj 061/257-773
Posavska. Prodajem devastiranu
kuću sa 300 kvadratnih metara. Posavska 122. Tel. 062 422 405 i 065 341
587
Prodaja, kuća 160 m2, novogradnja, Stari grad, Sarajevo, okućnica,
bašta i voćnjak 800 m2, atraktivna i
sunčana lokacija, asfaltni prilaz, vl.
1/1, svi priključci, grijanje (kotlovnica, plin - čvrsto gorivo), garaža, hladnjak, bunar... Može zamjena za stan ili
stan i vikendicu uz doplatu. Tel. 061
210 755
Prodaje se kuća modernog stila u
Starom Gradu na Bistriku. Korisni
prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2.
Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234
Prodajem dvije porodične kuće sa
poslovnim prostorima do škole “Velešićki heroji”. Tel. 061 172 977
Prodajem ili mijenjam kuću s+p
sa 800 metara okućnice pod voćem u
Hadžićima za stan u Kantonu Sarajevo. Tel. 061 226 319
Prodajem ili mijenjam kuću u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
Prodajem kuću Halilbašića 11,
Stari Grad Sarajevo. Tel. 061 622 000
Prodajem kuću i kućište vlasništvo, sve komunalije, Sarajevo,
120.000 Km. Tel. 061 167 884
Prodajem kuću na Mahmutovcu Paja malta, prizemlje + sprat 8x8, garaža, centralno grijanje. Tel. 061 106
849
Prodajem kuću na Poljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
Prodajem kuću u Draževićima Kiseljak. Novogradnja 1/1 zemljište
1.685 kvadrata, uključen sav namještaj, centralno grijanje. Tel. 063 230
998
Prodajem kuću u Gornjim Kovačićima. Novogradnja 1/1 sa 2 stana
po 45 m, podrumom 45 m, avlija 60 m
+ terasa plisko, grijanje, sunčana
strana, cijena po dog. Tel. 063 228
022
Prodajem kuću u Hrasnici dupleks adaptirana dva jednosobna stana, dvije garaže, bašta i nus prostorije.
Tel. 061 194 841
Prodajem kuću u Prnjavoru Ilije
Malića 11. Tel. 033 453 617
Prodajem kuću u starom djelu grada novogradnja. Tel. 061 840 399
Prodajem nedovršenu kuću na
Baščaršiji, stambeno poslovni prostor, papiri uredni. Tel. 061 319 014
Prodajem useljivu vikend kuću
Kasetići Hadžići, uredni papiri, struja, voda, tel, 30.000 KM. Tel. 061 309
709
Rakovica - Prodajem nedovršenu kuću dimenzija 9 puta 5, sa
860 metara kvadratnih okućnice,
građevinska dozvola, svi priključci,
sve 1/1, cijena 40.000 KM. Tel. 063
130 403
U Žepču prodajem kuću sa 2 potpuno odvojena stana. Može samo jedan stan, garaža, gosp. obj. i bašta, cijena i plaćanje po dogovoru. Tel. 032
596 516 i 063 199 266
Zemljišta
Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125
m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim
pogledom. Cijena po viđenju. Može i
zamjena za hrvatsko primorje. Tel.
062 552 293
Ilidža, Plandište, Bosanski Ljiljan
17, objekat P + 1 + P 150 m2, okućnice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563
Kuća nova nedovršena na početku
Vrbovske sa poslovnim prostorom,
garažom, dvije etaže, dobar prilaz hitno i povoljno. Tel. 061 247 174
Kuća u centru Makarske, Kala
Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899
989
Pofalići veća kuća sa 3 pos prostora
u funkciji novogradnja, vl. 1/1. Tel.
033 981 881
Posavska - Prodajem kuću 9x9 dva
sprata plus visoko potkrovlje sa
okućnicom 838 metara bašte voćnjaka, 1/1, Posavska 128a. Hrasno brdo.
Tel. 062 422 405
Građevinsko zemljište na Dobrinji 5.000 m2, može u dvije
parcele, uredni papiri. Tel. 066
359 333.
11393-1Ndž
Građevinsko zemljište, 9.000
m2, u Rajlovcu kod Robota, može
u 2-3 parcele, povoljno. Tel. 065
865 555.
11511-1Ndž
Blagaj, prodaje se parcela 1.935
m2, pored asfaltnog puta za Vranjevice, 500 m od vrela Bune. Vlasništvo
1/1. Cijena 22.000 KM. Tel. 061 490
220
Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2,
vl. 1/1, fotografije i dokumenti na
pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156
886
Briješće, parcele za kuće, vl 1/1,
400 metara od škole, može mlađe auto
ili džip. Tel. 061 103 080
Dobrinja 5.000 kvadrata zemljišta
za gradnju poslovne zgrade od 3-6
etaža ili 5-12.000 kvadrata objekta, a
može i 1/2 parcele odnosno 2.500 kvadrata zemljišta. Tel. 061 103 080
Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz
imanje teče 100 m čista rijeka, izvori
rijeke su 50 m udaljeni od imanja,
sačuvana priroda, sve zagrađeno
žicom, željezna kapija, od glavne ceste
koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do
sela Gračanica asfalt, od sela 800 met.
makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095.
Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Hadžića, 6.000 KM. Tel. 062
125 082
Prodajem 2.500 m2 zemljišta u
Novopazarskoj ulici iznad stadiona
Željezničara. Tel. 061 530 720
Prodajem zemlju u Vojnu - Raštani, može u parcelama. Tel. 00381 31
862 181
Prodajem zemlju za vikendice,
Djevojačke vode. Tel. 065 335 075
Radava, zemljište za vilu, 2.365
kvadrata, potok u imanju, 4 kilometra
od Skenderije, može mlađe auto u
zamjenu, povoljno. Tel. 061 103 080
Radava, zemljište za vilu, 2365
kvadrata, potok u imanju, može i
mlađe auto ili džip, 4 kilometra od
Skenderije, povoljno. Tel. 061 103
080
Rajlovac zemljište poslovna zona
4.100 m2, dozvoljena gradnja, šleperski prilaz 95 KM/m2. Tel. 061 571 199
Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599,
033 665 419
Višegrad Drinsko, prodajem 12
dunuma zemlje, 18.000 KM. Tel. 033
453 617
Zemlja u Rječici, struja, voda i
voće koje rađa. Tel. 033 424 485, 066
873 245
Poslovni prostori
Izdajem povoljno kompletno
opremljen frizerski salon na Otesu.
Tel. 061 143 578
Izdajem radnju na Ciglanama 70
kvadratnih metara, Alipašina 53. Tel.
033 610 138, 033 647 390
Izdajem radnju na Ciglanama 80
kvadrata na duži period. Tel. 033 610 138
Izdajem u centru prostor 36 m2 u
neposrednoj blizini Katedrale pogodni za sve namjene exluzivno sređen,
ulica Petrakijina 16, cijena 890 KM.
Tel. 061 701 387
Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog
objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i
prooizvodnju. Tel. 061 249 249
Opremljen ugostiteljski objekat
na Malti prodajem vrlo povoljno. Tel.
062 799 410
Prodajem posl. pros. 90 m, vrlo povoljno, Pofalići. Tel. 062 534 691
Prodajem potpuno nov poslovni
prostor, 68 kvadrata u Velešićima,
preko puta tehničkog pregleda, vlasništvo 1/1. Tel. 061 171 998
Uređen poslovni prostor u ulici H.
Kreševljakovića - Papagajka, od 25
m2, izdajem. Tel. 061 722 650
Izdajem poslovni prostor 15 m2,
pogodan za sve namjene na izvanrednoj lokaciji. Mula Mustafe
Bašeskije br. 39. Zvati na tel. 061
497 835.
1743-1tt
Apartman na Vlašiću, blizu stare
žičare. Tel. 061 210 650
Apartmansko prenočište iznad
Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647
Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063
327 098, 036 884 169
Grbavica, Sarajevo, izdajem prostor 50 m2 pored Shopinga, tri prostorije, visoko prizemlje, pogodan za
kancelarije ili ordinaciju. Tel. 061 724
611
Izdaje se frizerski salon sa inventarom, Buća Potok, Adema Buće 285.
Tel. 061 863 722
Izdaje se poslovni prostor 100 kvadrata Boljakov Potok blizu škole, pogodno za više namjena. Tel. 061 709
712
Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20 m. Tel. 061 481
605
Izdajem 3 poslovna prostora od 60
kvadrata i jedan od 130 kvadrata na
Stupu Ilidža. Tel. 061 646 492
Izdajem box u centru grada - pijaca
Sirano, 150 KM mjesečno. Tel. 062 66
77 66
Izdajem dio frizerskog salona u
Saraj polju za manikir. Tel. 061 275
468
Izdajem posl. prostor 65m2 +
20m2 višenamjenski, komplet renoviran 250 KM, izlaz Boljakov Potok.
Tel. 062 828 873
Izdajem poslovni prostor (granap)
sa inventarom, tranzit, centar. Tel.
061 182 061
Izdajem poslovni prostor 210 m2
na glavnoj cesti, prilaz za šlepere, Saraj Polje. Tel. 061 545 358
Izdajem poslovni prostor potpuno
nov sav u staklu 120 m2 + 120m2 magacina pogodan za razne namjene.
Tel. 061 571 199
Izdajem poslovni prostor u centru
Goražda na lijevoj obali Drine, 53 m2,
ul. Kulina Bana. Tel. 062 523 159, 038
228 277
Izdajem poslovni prostor za restoran Sarajevo Vogošća. Tel. 061 548
461
Izdajem poslovni prostor za sve
namjene Sarajevo, Vogošća sa parkingom. Tel. 061 548 461
Prodajem Nokiu 6230i 50 KM,
Samsung j700 50 KM, Sonyericson
w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30
KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060
Iphone 3gs, 16gb, 450 KM. Tel.
061 715 104
Prodajem nokia E 52 potpuno nov.
Tel. 061 311 999
Prodajem ili mijenjam iphone 4
kineska verzija. Tel. 061 211 539
Nokiu 6300 crni u extra stanju malo korišten. Tel. 062 606 060
Prodajem htc legend android softwer 5mpx camera, 8 GB memory kartica, tel. je malo korišten, star 2 mjeseca, kao nov, cijena povoljna. Tel. 062
606 060
Tel. Nokija nov prodajem povoljno. Tel. 062 154 960
Prodajem Samsung star pink
s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060
Fotoaparat Minolta 404si (na
film) prodajem sa dva objektiva AF
28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original,
nema blica. Cijena fiksno 250 maraka.
Tel. 061 477 854
Prodajem TV Samsung, ravni
ekran 55 cm, 120 KM. Tel. 061 364
982
Prodajem Xbox 360, čipovan sa
hard diskom + 10 igrica + 2 džojstika. Tel. 061 157 571
Prodajem play station 2 čipovan sa
jednim džojstikom, memory card i
nekoliko igrica. Tel. 066 018 950
Prodajem njemački digitalni risiver za satelitske kanale. Tel. 063 400
140
Mašine
Prodajem bor futer i velu za hoblaricu širine 260 mm. Tel. 061 199 008
Prodajem nov benzinski vibrator
sa dvije igle za beton i veliku škrinju
za trgovinu. Tel. 061 130 673
Prodajem parketarsku mašinu za
ćoškove marke “Elan”. Tel. 062 352 352
Ostalo
Izdajem poslovni prostor, Alipašino u pijaci 36 m2. Može za sve
djelatnosti. Povoljno po dogovoru. Tel. 062 624 454.
1746-1tt
Telefoni
Ostalo
PRODAJE SE POVOLJNO PP
76 M2 VLASNIŠTVO 1/1, POGODAN ZA SVE NAMJENE,
ALIPAŠINO POLJE B FAZA.
KONTAKT TEL. 061 250 513.
N.
IZNAJMLJUJE SE 100 M2
POSLOVNOG PROSTORA POVOLJNO + 100 M2 GALERIJE
GRATIS - (VF CENTAR - KOREA). KONTAKT TEL. 061 778
365, 061 250 513.
N.
Servis računara Majo - Profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna
zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611
Servisiranje računara, instalacije
sistema, antivirusi, izrada vizitki (100
komada = 10 KM), video nadzor. Tel.
061 700 863
Balkonska vrata pvc, nova 210x95
- 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9
komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061
221 441
Crijep mala Kikinda 1.650 komada, star 12 godina. Tel. 061 740 413
Hrastov parket prodajem. Tel. 061
701 285
te trosjed dvosjed fotelju piramidu
stolić. I kuhinju sa mašinom za suđe
Gorenje Sarajevo. Tel. 065 619 680
Prodajem kuhinjski bojler 10 litara. Tel. 061 374 387
Prodajem peć Kreka weso sa jednna tona uglja i jedan metar drva. Tel.
061 273 035
Prodajem plinsku fas. peć 6kw i 2
sa manjim kvarom ili mijenjam za 2
manje od 2,5 kw. Tel. 066 003 937
Prodajem plinsku peć FEG 6KW
hitno 80 KM. Tel. 062 566 569
Prodajem plinsku peć na dimnjak
9 kw, Emina 100 KM. Tel. 061 232 907
Prodajem TA peć, 3 KW, sistem
AEG. Tel. 063 369 652
Prodajem za komplet sprat kuće
stolariju sa žaluzinama, povoljno.
Tel. 065 027 864
Kućni ljubimci
Hitno radi selidbe prodajem uvezeni par argentinskih doga vrhunskog pedigrea, vrlo povoljno. Tel. 062
293 669
Hrvatski ovčar ženka, 8 mj. stara,
cipirana i cjepljena, prodajem, Čapljina. Tel. 063 858 634
Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260
Prodajem CD-ove i audio kasete sa
pjesmom ptica: slavuja, štiglića, kanarinaca... Tel. 061 547 280
Prodajem
par
paunova
mužjak/ženka. Tel. 061 138 402
Prodajem par šarplaninaca,
mužjak i ženka stari 8 mijeseci, extra
čuvari, redovno vakcinisani. Cijena
povoljna. Tel. 062 569 483
Prodajem povoljno 8 mjeseci starog Haskija, mužjak sa papirima. Tel.
061 915 915
Prodajem rasnu štenad rotvajlera
stara dva mjeseca cijena 200 KM. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061 190 781
Prodajem štenad njemačkog
ovčara sa papirima, vakcinisana. Tel.
061 032 324
Prodajem štenad zlatnog retrivera
sa rodovnikom, vakcinisana. Tel. 061
566 951
Namještaj
Ostalo
Prodaje se ugaona garnitura,
320x260 cm, smeđe boje, 100 KM.
Tel. 033 228 000
Prodajem dobro očuvan kauč i
dječiju sobu staro tri godine, 450 Km.
Tel. 061 309 709
Prodajem kauč, trosjed na razvlačenje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395
Prodajem nov kauč 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha
20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065
361 160
Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192
Prodajem sečiju i dvije fotelje pogodne za vikendicu, uvoz iz Švedske,
stilska, pov. Tel. 062 111 941
Prodajem spavaću sobu i ugao.
Tel. 062 533 003
Prodajem trosjed i dvosjed kao novo boja žuta 550 KM. Tel. 061 788 076
Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061
854 294
Prodajem kavez kapaciteta 120
koka sa pratećom opremom cijena po
dogovoru. Tel. 062 327 670
Prodajem koze dobra pasmina.
Tel. 061 210 347
Prodajem kravu sa teletom. Tel.
033 623 288
Prodajem kravu, Sarajevo. Tel.
061 926 067, 063 026 139
Bijela tehnika
Kompjuteri
PROFESIONALNO
RJEŠAVANJE KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLJNO.
UGRADNJA I ZAMJENA
KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZAŠTITA. INSTAL. WINDOWSA, UMREŽAVANJE.
DOLAZAK NA ADRESU. TEL.
061 170 085.
1808-1tt
EPCservis - vrši popravke
računara, laptopa, laptopa i
računarske opreme. Vrlo brzo, efikasno i veoma POVOLJNO! Dolazak na adresu besplatan!, Tel.
062 643 394.
11510-1Ndž
Prodajem laptop HP compag mini
procesor 1.8. Mherz H.Disk 160 gb,
vine 2 gb može do 4 gb. Veličina
10,1.inc. Baterija drži 6 sati. Tel. 061
788 076
Servis PC, instalacija Windowsa,
umrežavanje i instalacija internet konekcije. Vraćanje obrisanih podataka
sa hard diska. Dolazak na adresu. Tel.
061 106 720
Frižider staklena vrata 300 KM,
veš mašine, šprete struja plin 150-160
KM, dostava besplatna. Tel. 533 631
Mašinu za veš prodajem stara tipa,
može i za dijelove, 100 KM. Tel. 238
283, 066 842 204
Prodajem dva zamrzivača u dobrom stanju, ispravni, škrinja 310l i
ladičar sa 7 ladica. Cijena 200 KM po
komadu. Tel. 061 493 867
Prodajem frižider ispravan marka
Bira i veš mašinu Gorenje u dobrom
stanju. Tel. 062 521 786
Prodajem polovne frižidere sa garancijom i dostavom. Tel. 061 156 309
Prodajem veš mašinu Samsung
170 KM, peć Emina plinska 100 KM.
Tel. 062 417 684
“Kuće snova” - katalog projekata
najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202
323, 062 180 957
Kupujem i prodajem knjige.Tel.
061 338 893.
Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061
243 836
Ostalo
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033
225 227, 061 516 910
Prodajem dobro očuvane staze vunene širina 70 cm, povoljno. Tel. 062
522 200
Prodajem kamin korišten jednu
zimu. Tel. 061 541 694
Prodajem komplet kupaonu sa 34
kvadrata pločica, sve novo u kutijama,
Čamac na pumpanje kombinovani rafting/ribolov, prikolica motor 6
ks motor eko na akumulator, 5 brzina,
nov. Tel. 062 741 151
Prodajem bicikl za odrasle. Cijena
po dogovoru. Prijedor. Tel. 066 074
923
Prodajem dva kimona za tekvando
veličine 140 i 160 jedan 30 KM i biciklo poni 40 KM. Tel. 061 578 949
Dnevni avaz petak 7. oktobar/listopad 2011. 53
Prodajem dvije karte Dinamo Ajaks. Cijena po dogovoru. Tel. 061
139 457
Prodajem golmanske rukavice
“Puma” (Terreno) očuvane - 20 KM.
Tel. 063 01 33 77
Prodajem gradska bicikla muški i
ženski u odličnom stanju, malo korištena, uvezena iz Holandije. Tel.
062 837 121
Prodajem kosu klupu za vježbe,
očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377
Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje upakovan. Tel. 061 763 742
Kupujem suvenire sarajevske
Olimpijade, razglednice, novčanice i
ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405
Prodajem lovačku pušku bokerica
Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima. Tel. 062 982 333
Starine prodajem na Alifakovcu,
vitrine, komode, demirliju, posuđe
bakarno i sl. Tel. 061 809 763.
Traži se konobarica za rad u internet caffe-u. Plaća 900 KM. Čapljina.
Tel. 063 840 625
Tražim posao čistaća, vrtlara i pospremača. Tel. 066 054 038
Tražim posao u SA kant. pekara,
trafika, održavanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima. Tel. 062 591 333
Tražim posao. Poznajem engleski,
arapski jezik. Posjedujem vozačku B,
C kategoriju. Tel. 062 855 716
Tražim posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god. sa
iskustvom dugogodišnjim čuvala bi i
djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022
VELIKA AKCIJA. U prodaji
su bukova cijepana drva, čokovi
metrice 65 KM, ugalj (Kreka)
drveni 90 KM, kameni (Banovići)
160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061
247 186, 062 552 323.
11385-1Ndž
Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653
454
Prodajem pržionicu za kafu,
spremna za rad, kompletna. Mogu i
pojedini dijelovi. Povoljno i ispravno.
Tel. 063 151 858
Prodajem rashladnu vitrinu 1,60
m i ugaonu rashladnu vitrinu 1,30 m.
Tel. 062 571 072
Prodajem tapetarske oklagije za
roletne 70 cm dužina - cijena 5 KM.
Tel. 062 522 200
Prodajem tegle i staklene flaše, betonske kolce, koke talijanke srebrene,
kao i trake za mjerenje šećera u krvi.
Tel. 062 358 602
Prodajem vagu digitalnu do 300
kg nova. Tel. 061 618 483
Prodajem vagu digitalnu do 300
kg struja baterija nova. Tel. 061 618
483
Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova. Tel. 061 763 742
Prodajem vibratore sex italija luksuz pakovanje extra izrade i kvaliteta,
cijena 30 KM, šaljem poštom. Tel. 061
006 058
Tražim agregat preko 7 kw. U
zamjenu dajem Fordov kedi, 1994.
god, neregistrovan. Tel. 066 188
290
U ugostiteljskom objektu u centru grada potreban personal:
kuharica, šankerica, konobarica i
dostavljač. Tel. 062 839 930.
1793-1tt
Caffe-Bar u centru grada, potrebna ženska i muška osoba sa
minimalnim poznavanjem str. jezika i radnim iskustvom. Informacije na tel. 061 558 748. 1825-1tt
Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu
odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. - Prodajem certifikate za otkup
stanova povoljno. Tel. 061 175
237.
1687-1tt
Za rad u autoservisu potreban
mehaničar i vulkanizer. Plata po
dogovoru + topli obrok. Tel. 061
221 887.
11517-1Ndž
Kupujem norvešku gusanu peć
(Jotul), humanitarnu - polovnu,
plaćam 200 KM. Tel. 061 400 190.
384-1ze
Potrebna pomoćna radnica za
rad u kuhinji i grilu. Tel. 061 138
171, 062 747 487.
1852-1tt
U prodaji su iscijepana bukova
drva po cijeni od 65 KM, kao i sve
vrste drvenog i kamenog uglja.
Mogućnost dostave i nedjeljom.
Tel. 066 439 275.
11481-1Ndž
Evo šanse za lijep i lagan posao.
Ovo čekate? Potrebna radnica za rad u
butiku tc Merkur Otoka Sarajevo.
Tel. 061 704 440, 063 100 450
Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel.
061 775 330
Frizerskom salonu za žene i
muškarce potrebna radnica. Tel. 061
813 346
Hitno tražim posao, stalni radni
odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45
g., imam B katagoriju državni. Tel.
062 151 642
Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802
Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061
709 346
Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061
709 346
Momak sa završenom mašinskom
školom - mašin bravar, radio bi u nekoj firmi. Tel. 00387 62 796 535
Momak traži posao. Poznajem engleski i njemački jezik. Tel. 062 969 012
Ozbiljna žena traži posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648
Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem.
Tel. 064 401 91 01
Potreban konobar/ica u kafiću na
Grbavici, prijem u stali radni odnos.
Tel. 061 700 316
Potreban veći broj saradnika za
katalošku prodaju švicarske kozmetike. Akcija - besplatno učlanjenje, brza
zarada. Tel. 061 398 565
Potrebna djevojka za rad u cafe
clubu na Dobrinji, zvati iza 14h, plata
600 KM. Tel. 061 218 071
Potrebna kozmetičarka, frizerka
m/ž. Tel. 061 521 391
Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu. Tel. 061 275 468
Restoranu potrebna radnica za rad
u sali. Tel. 062 296 075
Stomatološka sestra sa radnim iskustvom traži posao. Tel. 061 078 442
Šofer sa položenim kategorijama
B i C i iskustvom 15 godina traži posao
šofera. Adresa stanovanja Sarajevo.
Tel. 062 830 258
BUKOVA cijepana drva I klase.
Najtačnija mjera u Kantonu Sarajevo. Dostava na adresu kupca.
Cijena drva 1m = 85 KM. Kont.
tel. 061 206 702.
11522-1Ndž
A KLASE bukova cijepana drva
složena u autu. Mjerenje na adresi
kupca. Dostava u dogovoru s kupcem. Izmjeriš - platiš. Kon. tel.
061 564 660.
11522-1Ndž
Italijanske barske stolice za kafić u
odličnom stanju, kožne. Tel. 061 411
717
Kupujem dionice obveznice stara
devizna štednja, ratna potraživanja
odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah.
Tel. 063 351 572
Kupujem staru deviznu štednju
ratnu odštetu i dionice dolazim na
adresu isplata odmah. Tel. 066 734
673
Kupujem staru deviznu štednju,
obveznice, dionice odšteta. Isplata
odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897
Otkup sekundarnih sirovina /papir, arhiva, najlon, PET, plastika). Cijena dobra, a isplata odmah. Eko-forma d.o.o. p.j. Ilidža, ul. M. Gavrankapetanovića 11 (Nedžarići kod Pennyplusa). Tel. 061 948 640
Prodaje se rashladna vitrina i rashladni ormar vaga. Tel. 061 481 605
Prodajem drvene police za butike
trgovine i apoteke povoljno. Tel. 063
035 323
Prodajem filadendron 15 listova
cijena 140 KM. Tel. 066 065 647
Prodajem mašinu za prženje kafe,
italijanske proizvodnje “Petroncini”
30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je
u odličnom stanju sa svim priključnim
elementima za otprašivanje i filtriranje.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 207
Prodajem mašinu za rezanje mesa
sa kostima, 1.300 KM ili mjenjam za
agregat preko 7 kw. Tel. 066 188 290
Prodajem plastenike nove od
40-100 kvadrata sa novim najlonom
garancijom i prevozom. Tel. 065 081
563
TV SERVIS vrši popravke svih
TV aparata. Dolazak na adresu
besplatan. Garancija 12 mjeseci.
Tel. 033 451 778. Mob. 061 148
042.
11368-1Ndž
PROFESIONALAC MOLER!
Radim profesionalno i odgovorno
uz garanciju. Mogućnost plaćanja
u 2 rate. Tel. 061 244 463.
11427-1Ndž
TEPSER S.O.D profesionalnim
mašinama čistimo: namještaj,
unutrašnjost auta, tepihe (rese),
itisone i kamene podove (zaštita).
Tel. 061 524 461, 033 200 003.
1847-1tt
ELEKTRIČAR vrši opravku
bojlera, kućanskih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel.
061 213 103.
1850-1tt
Rasprodaja ogreva - Bukova
drva u svim oblicima, ugalj Banovići separisani (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz po cijeloj
BiH. Tel. 061 670 068.
11389-1Ndž
AKCIJA - Ugalj Banovići (kocka i orah) 160 KM, ugalj Kreka,
drva rezana i cijepana bukova.
Količina zagarantovana, prevoz
besplatan. Tel. 061 026 202.
11468-1Ndž
Kanalizacija “SUBAŠIĆ” Elektromehaničko pročepljenje
kanalizacije. - Ispiranje visokim
pritiskom vode (vozilo, 150 bari). Pregled kanalizacije kanal-kamerom. - Brze intervencije, popravke, održavanje... Tel. 033/223-560,
061/100-078.
1559-1tt
VODOINSTALATER ELEKTRIČAR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera,
el. peći, utičnica, prekidača, aut.
osigurača. Tel. 061 180 120, 061
132 149.
11361-1Ndž
Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE
ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC
PROZORI. TEL. 061 501 401.
10234-1Ndž
MIKADO - AL. ŽALUZINE,
TRAKASTE, PANELNE I
DUAL ZAVJESE, VANJSKE
PVC I AL. ROLETNE, PLATNENE ROLETNE I HARMONIKA VRATA. TEL.
033/655-600, 061 55 15 15,
www.mikadobh.com.
10582-1Ndž
“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranje
portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma
“GLANZ”. Tel. 061 350 688.
11305-1Ndž
Servis veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666.
1478-1tt
Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061 131
447.
11424-1Ndž
VODOINSTALATER sa
ELEKTRIČAREM - sve opravke
starih i ugradnja novih bojlera,
peći, sanitarija, česmi, kupatila,
kuhinje, osigurači i sl. Tel. 061
222 228.
11470-1Ndž
POVOLJNO, vanjske roletne,
aluminijske žaluzine, trakaste
zavjese i harmonika vrata. Tel.
061 214 303.
11482-1Ndž
RADIMO molersko - farbarske
radove, rigips, keramika, laminati, termo fasade i komlet adaptacije uz garanciju. Mob. 061 255 253.
11508-1Ndž
Vršim usluge zidanje, šalovanje,
krovove, mašinsko i ručno malterisanje, termo i obične fasade, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 031
781.
11512-1Ndž
Postavljam sve vrste parketa,
laminata, brusim, lakiram i vršim
sve opravke na starim parketima.
Tel. 061 813 204.
11520-1Ndž
ELEKTRIČAR i VODOINSTALATER pov. i garantovano
za v. mašine, česme, peći, sanitarije, osigurače i dr. Dolazak besplatan. Tel. 061 271 181.
1869-1tt
Građevinska firma izvodi sve
vrste radova projektovanje, izgradnja, adaptacija i fasade sa garancijom. Tel. 061 740 127. 1804-1tt
Bravar, popravljam i montiram
brave i ostale bravarske usluge. Tel.
062 315 612
Bravarske radove, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078
Građevinski radovi od temelja do
krova stiropor fasade sa našim ili
vašim materijalom. Tel. 061 270 729
Kućni majstori. Majstori za sve.
Vršimo usluge popravke svih kvarova
u kući ili stanu. Sve montaže, prepravke. Kvalitetno i extra povoljno. Tel.
061 255 490 ili 062 695 958
Moler majstor kreči, gletuje, farba
stolariju! Tel. 062 282 243
Va{ mali oglas danas }e vidjeti
500.000
ljudi
Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel.
062 419 501
Moleraj 0,25 KM/m, jeftino prozore i vrata, čišćenje 30 KM/8 sati,
kvalitetno. Sarajevo. Tel. 063 366 047
Molerske usluge krečenje stanova
1-sobni 120 KM, 2-sobni 200 KM,
3-sobni 300 KM. Tel. 033 630 332, 062
073 760
Parket, šipod, laminat postavljamo, brusimo, lakiramo, postavljamo
sve vrste panel parketa, posjedujemo
ljepila, lakove, lajsne, sve uz garanciju. Tel. 062 828 306
Postavljam brusim lakliram sve
vrste parketa i šippoda. Tel. 062 006
257
Rigips, moleraj, edelpuc. Kvalitetno i povoljno! Tel. 061 872 910
Staklar vrši sve vrste staklarskih
usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061
609 947
Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, stepeništa i sl. Tel.
061 312 956
Tapetar presvlačimo sve tipove
namještaja a ujedno izrađujemo novi
po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829
108 i 061 862 872
TV video servis, Porodice Ribar
65, Hrasno, popravka svih vrsta TV
aparata. Dolazak na kućnu adresu.
Daljinski upravljači za sve marke TV
aparata. Tel. 650 867, 061 188 410
VKV moler radi molersko farbarske poslove povoljno. Tel. 061 507 683
Vodoinstalater 30 god. iskustva
vrši opravke instalacija, montažu sanitarija i pročepljenja. Tel. 062 139 034
Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, čisto i
kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454
529, 061 332 746
Vodoinstalater povoljno opravlja
staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727
Vodoinstalater, vršim sve usluge u
kupatilu, brzo i efikasno. Tel. 061 199
442, 033 621 733
Intelektualne
Agencija pruža računovodstvene
usluge, brzo, kvalitetno i povoljno.
Mostar, Konjic, Jablanica. Tel. 063
685 017
Dajem instrukcije i prevodim sa
engleskog na bosanski jezik, i obrnuto. Područje Gracanice. Tel. 061 293
882
Dajem instrukcije i vršim prevode
iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275
Dajem instrukcije iz engleskog i
njemačkog jezika. Tel. 061 557 402
Dajem instrukcije iz engleskog za
odrasle i učenike. Tel. 062 205 072
Dajem instrukcije iz francuskog i
italijanskog jezika. Tel. 061 515 675
Dajem instrukcije iz hemije i fizike, srednja škola i osnovna. Tel. 062
819 700
Dajem instrukcije iz računovodstva srednjoškolcima i studentima.
Tel. 062 586 472
Dajem osnovcima instrukcije iz
matematike. Sarajevo Tel. 062 173
298
Dipl. profesorica francuskog jezika daje instrukcije. Tel. 061 256 968
Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991
Instrukcije iz hemije studentima i
učenicima, dolazim na adresu. Tel.
615 901
Iskusni pedagozi individualno
podučavaju engl. jez. zrelije polaznike. Tel. 033 443 585
Izrađujemo projekte za legalizaciju već izgrađenih objekata, ovjereno
od arh. biroa, sa svim fazama i potpisima. Tel. 062 649 370
Muzički pedagog daje časove iz
klavira, sintisajzera i solfedža početnicima. Tel. 061 224 601
Pomažem osnovcima u učenju,
izradi zadača, te u izradi lektira. Sarajevo Tel. 062 173 298
Prekucavanje, lektura,korektura,brzo precizno i savjesno. Tel. 061 225 078
Prevodi i parafraze sa i na engl. jezik dužih dokumenata, monografija,
knjiž. djela prave dugogodišnji prevodioci. Tel. 033 443 585
Prevodim diplomske, magistarske
engl-bos ili obrnuto. Tel. 062 819 700
Prevodim sa engleskog na bosanski jezik. Tel. 033 469 183
Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije đacima i studentima tokom godine. Tel. 061 382
301
Profesor njemačkog jezika uspješno daje instrukcije učenicima i
odraslim osobama. Tel. 061 244
562
Profesor uspješno i povoljno daje
instrukcije iz matematike, fizike, informatike, statike, statistike i elektrotehnike. Uspjeh zagarantovan. Tel.
061 390 983
Profesorica matematike daje instrukcije iz mat. i fiz. osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 062 846 647
Profesorica matematike daje instrukcije osnovcima i srednjoškolcima.
Povoljno i uspješno. Tel. 061 312 390
Projektna dokumentacija za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel.
062 558 574.
Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061
566 473
Ostalo
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796.
N.
Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8,12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena,
katetera, itd. Tel. 061 237 641
Autoprevoz kombijem, selidbe,
odvoz šute, obez. radna snaga, jeftino.
Tel. 061 378 166
Blistal - Dubinsko usisavanje i polusuho pranje tepiha, ćilima, etisona i
sjedećih garnitura u vašem stanu. Tel.
062 118 202
Čistim stanove nedeljom ili bih
pazila stariju ženu u noćnim satima,
Sarajevo. Tel. 066 054 856
Detektivske usluge nudimo bilo
koje vrste, diskrecija zagarantovana.
Tel. 062 378 818
Extra povoljno! Kombi prevoz i
selidbe 5x2x2.20 m kubnih. Tel. 061
147 361
Higijena - najpovoljnije dubinsko
usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha 1 KM-m, ugao 20 KM, kauč 10
KM. Sarajevo. Tel. 061 141 944
Kirby - čišćenje peremo, čistimo,
dubinsko usisavanje ćilima, tepiha i
itisona. Čistimo Vaš tapacirani namještaj, kauče, trosjede, uglove i ostalo
sa kirby usisivačem. Povoljno. Tel.
061 214 579
Kombi prevoz i selidbe najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada,
šute i ostalog sa radnom snagom ili
bez. Tel. 061 890 067
Kombi prevoz namještaja, selidbe
i odvoz starih stvari koje vam nisu potrebne, obezbijeđena radna snaga, povoljno. Tel. 061 552 366
Kombi prevozputnika selidbeodvoz
šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424
Montaža satelitskih antena. Tel.
061 325 513
Nadogradnja kose, kvalitetno i jeftino, 4KM po pramenu u trajanju do
2god. Salon “Buba” vrši usluge nadogradnje i geliranje prirodnih noktiju.
Tel. 062 119 536
Obuka i dodatni časovi za vozače B
kategorije, povoljno Sarajevo. Tel.
062 711 596
Ordinacija L.D.Montenegro fizikalna drehabilitcija rješava sljedeće:
ahernija, gastritis, migrena (glavob.)
išijas, skolioza (kriva kičma) reuma, cirkulacija, angina pektoris i sinuse. Od 1.
terapije 50/bol nestaje. Ako niste zadovoljni oslobođeni ste plaćanja! Ne trpite
bol! Ćamil Sarajevo! Tel. 062 580 122
Presnimavanje sa video kaseta,
mini DV, I 8mm na DVD, Sarajevo.
Tel. 062 824 523
Prevoz stvari većim kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari povoljno
sa radnom snagom ili bez... Tel. 062
139 453
Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce.
Tel. 061 244 251
Super efikasno unišavamo žohare,
moljce, mrave, komarce, stjenice,
buhe, pacove i miševe. Tel. 033 216
373, 062 136 248
Usluge “Paramedic” prevoz slabo
pokretnih i nepokretnih osoba ambulantnim vozilom, fizikalna terapija u
vašem domu. Tel. 061 564 564
Vršim kombi prevoz do 1,5t,
namještaja, razne robe, selidbe, po
cijeloj BiH 0-24h, povoljno! Tel. 062
569 483
Zubne proteze izrada u toku dana
povoljno poliranje, popravka starih
proteza dodatak zuba, podlaganje.
Tel. 061 141 544
54
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 907125 05 Mal
Mostar, 24. 08. 2011. godine
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mals 045795 11 Mals
Travnik, 24. 08. 2011. godine
Tu`itelj:
OGLAS
Tu`enik:
PRAVNA STVAR:
[email protected]: HT d.o.o. Mostar, ul. K. Branimira bb.
[email protected]: \udurovi} Mladenko ul. Kraljice Katarine br. 86/3. Mostar
„JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar, Organizacijskih jedinica Opskrba elektri~nom energijom,
Opskrbno podru~je Centar
„ASTIBO-GROUP“ d.o.o. Vite{ke brigade bb, Vitez
Radi: isplate duga v.s. 215,78 KM
OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`eniku: „ASTIBO-GROUP“ d.o.o. Vite{ke brigade bb, Vitez
[email protected] ZAHTJEV
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos od 99,96 KM na ime neispla}enih telefonskih ra~una za zakonskom zateznom kamatom i to
- na iznos od 4,62 KM po~ev od 23. 03. 2004. god. pa do isplate,
- na iznos od 67,18 KM po~ev od 10. 04. 2004. god. pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 30. 05. 2004. god. pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 25. 06. 2004. god. pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 25. 07. 2004. god. pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 23. 08. 2004. god. pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 24. 09. 2004. god. pa do isplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 10. 2004. god. pa do isplate, - na iznos od 3,52 KM po~ev od 20. 11. 2004.
god. pa do isplate,
te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana.
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`eniku, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni
odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji.
U odgovoru na tu`bu du`ni ste ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Dana 29. 04. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enika, radi isplate duga v.s. 4.890,59 KM.
Navedenom tu`bom „JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar, Organizacjiskih jedinica Opskrba elektri~nom
energijom, Opskrbno podru~je Centar, tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika: „ASTIBOGROUP“ d.o.o. Vite{ke brigade bb, Vitez, da isplati dug tu`itelju u iznosu od 215,78 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od 04. 03. 2011. godine, tj. od dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate,
kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana, od dana prijema presude.
Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na
osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA [email protected] u
dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1 u vezi s ~l. 52. st. 2.
Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljv i mora sadr`avati sve
ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice
(~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime,
prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st.
3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4.
ZPP-a FBiH).
Stru~ni saradnik
Milan Risti}
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“, smatrat }e se da Vam je dostavljena
tu`ba na odgovor.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Mal 074900 09 Mal
Tuzla, 18. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi} Begovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Telekomunikcije RS AD Banja
Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog Krnji} Raseme iz Tuzle, ul. Obala Zmaja od Bosne br. 76, radi duga,
1.123,20 KM, dana 18. 08. 2011. godine
OBJAVLJUJE
SUDIJA
Aganovi} Ifeta
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 P 015851 07 P
Biha}, 25. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Biha}u, sudija Elvir Jakupovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen Bank DD BiH - glavna filijala Biha}, zastupana po punomo}niku Zahirovi} Sanji, protiv tu`enog ]iri} Harisa iz Biha}a, isplate duga, vsp. 3.013,81 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH, broj: 53/03“)
objavljuje
OGLAS
o dostavljanju tu`be na obvezni odgovor
Tu`ba tu`ioca sa prilozima dostavlja se tu`enom na odgovor.
Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~l. 70. stav 1.
ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak (~lan
71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan
71. stav 2. ZPP-a). Ako tu`eni u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, a u tu`bi je predlo`eno dono{enje presude
zbog propu{tanja, sud mo`e u skladu sa odredbom ~lana 182. ZPP-a donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev
(presuda zbog propu{tanja).
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupati, a prilozi se dostavljaju u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu.
Ako utvrdi da je odgovor na tu`bu nerazumljiv ili nepotpun, sud }e radi otklanjanja tih nedostataka postupiti u skladu sa
odredbom ~lana 336. ZPP-a.
Dostava tu`be smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lan 348 stav 4. ZPP-a).
[email protected] [email protected]:
Tu`benim zahtjevom tu`itelj tra`i da se tu`eni solidarno obave`e na isplatu duga u iznosu od 3.013,81 KM sa zakonskom
zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka.
- dostavu tu`be na odgovor Dana 10. 02. 2009. godine tu`itelj je ovom sudu dostavio tu`bu, tra`e}i da sud tu`enog obave`e na isplatu duga u iznosu
od 1.123,20 KM. Tu`beni zahtjev tu`itelja zasnovan je na ~injeni~nim navodima da su tu`itelj i tu`eni zasnovali pretplatni~ki odnos o kori{tenju GMS MS1 mre`e za broj telefona 38766114620. Kako tu`eni nije izmirio dug po ra~unima, to
tu`itelj predla`e da sud donese slijede}u:
PRESUDU
SUDIJA
Elvir Jakupovi}
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati dug u iznosu od 1.123,20 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine, do dana isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine, do dana isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine, do dana isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine, do dana isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine, do dana isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine, do dana isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine, do dana isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 09. 2008. godne, do dana isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine, do dana isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine, do dana isplate,
- na iznos od 561,60 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine, do dana isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine, do dana isplate,
- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine, do dana isplate
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
na `iro ra~un broj 562-099-00001685-95 kod NLB Razvojne banke, kao i tro{kove takse na tu`bu i presudu, te tro{kove
objave, na `iro-ra~un broj 562-099-00017269-97 kod Razvojne banke, a sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa
presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH
(„Slu`bene novine FBiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP), uz pouku je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. U
odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ako tu`eni tu`beni zahtjev osporava odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih isti osporava, kao i ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov svih navoda. Odgovor na
tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve {to je potrebno da bi se po istom moglo postupati, a posebno ozna~enje suda i
broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravna lica), te predmet
spora i potpis. Ako tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u gore navedenom roku sud }e donijeti presudu kojom se
usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 181. st.
1. ZPP-a). Ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, a tu`itelj u tu`bi nije tra`io dono{enje presude zbog propu{tanja sud }e
zakazati pripremno ro~i{te nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu. U slu~aju promjene adrese tu`eni je
du`an u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa zakonom.
Pod uslovima iz ~lana 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu, a najkasnjie na pripremnom ro~i{tu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda.
Dostava tu`be tu`enom: Anti ]olakovi}, Travnik, Gornji Kori~ani 51.
Stru~ni saradnik
Lejla Gazibegovi} Begovi}
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Broj: 51 0 Mal 016241 07 Mal
Travnik, 01. 09. 2011. godine
[email protected]: ERONET, pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar
[email protected]:
Anto ]olakovi}, Travnik, Gornji Kori~ani 51
RADI:
isplate duga v.s. 578,05 KM
OGLAS
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor
na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji.
U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj ERONET, pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enom da isplati tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 578,05 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 89,31 KM, po~ev od 17. 06. 2003. pa do isplate,
- na iznos od 276,64 KM, po~ev od 17. 07. 2003. pa do isplate,
- na iznos od 212,10 KM, po~ev od 17. 08. 2003. pa do isplate,
te da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena
tu`ba na odgovor.
Stru~ni saradnik:
Mebrura Rosi}
oglasi
Dnevni avaz
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o.
SARAJEVO
petak 7. oktobar/listopad 2011.
55
08.10.2011. godine (subota) a izvla~enje dobitaka za 1.kolo
ove igre na sre}u }e se odr`ati 19.10.2011. godine.
^lan 3
Broj: 03-MS-1704/11.
Dana: 06.10.2011. godine
Na osnovu ~lana 16. Statuta Lutrije Bosne i Hercegovine, generalni direktor Lutrije Bosne i Hercegovine, d o n o s i:
ODLUKU
Uplate za u~estvovanje u igri SuperLOTO se vr{e na terminalima on-line sistema (pomo}ni listi} i quick pick), ili putem
SMS-a.
Cijena jedne kombinacije za u~estvovanje u igri Loto 6/45 u jednom kolu iznosi 0,80 KM, a za u~e{}e u igri OdaberiBoju
iznosi 0,40 KM po kombinaciji. Najmanje je mogu}e odigrati
jednu kombinaciju.
o prire|ivanju igre na sre}u SuperLOTO
^lan 4
^lan 1
Krajnji rok za uplatu igre na sre}u SupeLOTO je sa danom zaklju~enja kola za koje se vr{i uplata do 17,00 h.
Lutrija BiH prire|uje igru na sre}u SuperLOTO po~ev od
08.10.2011. godine (subota), trajno po kolima.
^lan 2
^lan 5
Ova odluka }e se primjenjivati narednog dana od dana objavljivanja u jednom od sredstava
javnog informisanja.
Izvla~enje kuglica sa brojevima u ovoj igri na sre}u se obavlja u
Sarajevu drugu i ~etvrtu srijedu u mjesecu, javno putem FTV i
pred komisijom od tri ~lana koje imenuje Prire|iva~ sa
po~etkom u 19,10 h.
Generalni direktor
Edhem Pa{ukan, s.r.
U skladu sa ~lanom 8. st.1 Pravila igre na sre}u SuperLOTO
uplata za 1. kolo igre na sre}u SuperLOTO po~inje dana
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o.
SARAJEVO
Broj: 03-MS-1705/11.
Dana: 06.10.2011. godine
Super Jackpot ~ini zbir dva Jackpota i to:
- Jackpot za igru Loto 6/45
- Jackpot za igru OdaberiBoju.
^lan 2
Na osnovu ~lana 16. Statuta Lutrije Bosne i Hercegovine i ~lana 26. Pravila igre na sre}u SuperLOTO br.01-36-1606-4-1/11 od 28.09.2011.
godine, generalni direktor Lutrije Bosne i Hercegovine, d o n o s i:
Garantovani Jackpot za igru Loto 6/45 (Jackpot
6/45) iznosi 300.000,00 KM .
Garantovani Jackpot za OdaberiBoju (Jackpot
OdaberiBoju) iznosi 700.000,00 KM.
ODLUKU
^lan 3
o visini Super Jackpota igre na sre}u SuperLOTO
Ova Odluka }e se primjenjivati narednog dana od
dana obajvljivanja u jednom od sredstava javnog
informisanja.
^lan 1
Super Jackpot u igri na sre}u SuperLOTO iznosi
1.0000.000 (jedan milion) KM.
Generalni direktor
Edhem Pa{ukan, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 021819 09 Mal
Zenica, 15. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Sinanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Mikrokreditna fondacija „EKI“ Sarajevo, Filijala u
Zenici, ul. Adolfa Goldbergera br. 9, koga zastupaju punomo}nici Emir ^olakovi} i Nina Dragolji}, advokati iz Zenice, protiv tu`ene
Arnaut Sabrine iz Zenice, ul. Fra Grge Marti}a br. 15, radi isplate duga, v.s. 531,70 KM, na osnovu ~lana 348. ZPP-a, objavljuje
OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enoj Aranut Sabrini u pravnoj stvari po tu`bi tu`ioca Mikrokreditna fondacija „EKI“ Sarajevo, Filijala u
Zenici, dostavljamo Vam primjerak tu`be na odgovor.
Du`ni ste u roku od 30 (trideset) dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li
priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev.
Navedenom tu`bom tu`ilac tra`i da sud donese presudu kojom se obavezuje tu`ena da tu`iocu na ime neizmirenog duga prema
Ugovoru broj 0815300071 DDA 168588 od 04. 06. 2008. godine, isplati iznos od 531,70 KM sa zakonskim zateznim kamatama
po~ev od dana podno{enja tu`be pa sve do isplate, te da nadoknade tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava
odgovora na tu`bu, donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama.
Po proteku roka od 15 (petnaest) od dana objave ovog oglasa na oglasnoj plo~i suda i u dnevnim novinama Dnevnom avazu, smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor.
Stru~ni saradnik:
Amela Sinanovi}
56
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 7. 10. 2011. godine navr{ava se 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka
]AMILA ELEZOVI],
ro|. [email protected]]
Sretni smo i ponosni {to smo te imali za majku. Beskrajno `alosni {to smo te izgubili. Hvala ti za svu ljubav, pa`nju,
dobrotu koju si nam pru`ala, sve ono {to si bila i ~emu si nas nau~ila. Malo je rije~i koje mogu opisati veli~inu tebe i
tvojih djela, a mnogo srca koja }e za tobom kucati.
S ljubavlju }emo te se sje}ati i moliti Allaha d`.{. da ti otvori vrata D`enneta jer si ga uistinu zaslu`ila.
Porodice Elezovi}
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid obaviti u petak, 7. 10. 2011. godine u 17.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Paromlinska 32/15, Sarajevo.
1896-tt
Dana 10. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od kako je na ahiret preselila na{a
draga
SJE]ANJE
BEGAJETA (HAMZA) JAMAKOVI]
na na{u dragu
2008 - 2011.
DUNJA ZUKANOVI]
Oti{la si od nas tiho i dostojanstveno kao {to si i `ivjela. Po dobroti i nesebi~noj
brizi }emo te pamtiti, sa ponosom spominjati i u na{im srcima i du{i zauvijek
~uvati od zaborava. @ivot bez tebe za mene je `ivot bez `ivota. Hvala ti za
pru`enu pa`nju, ljubav i dobrotu koju si nam beskrajno i nesebi~no poklanjala.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet koji si za `ivota svojim djelima zaslu`ila.
S du`nim po{tovanjem,
Tvoji najdra`i: Avdo, Edin, Edina, Mirsada, Emina i Ibrahim
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 9. 10. 2011. u 12,00 sati u ku}i `alosti u ul. Branilaca bb u Olovu.
iz Mostara
2006 - 2011.
Brat Senko, Snje`ana i Kimica
1390-1mo
ptt
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom ocu, svekru i dedi
na{em dragom ocu, dedi i puncu
na{em dragom ocu, dedi i puncu
ASIM (ADIL)
[email protected]]
ASIM (ADIL)
[email protected]]
Da mu dragi Allah podari lijepi D`ennet.
Sin Adil, snaha D`evada, unu~ad D`enana, D`enan i
Anisa
11532-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom bratu, amid`i i djeveru
ASIM (ADIL)
[email protected]]
ASIM (ADIL)
[email protected]]
Da mu dragi Allah da lijepi
D`ennet.
Da mu dragi Allah da lijepi D`ennet.
Od k}erke Azemine, unu~adi Lejle i Adila, zeta Seje,
11532-1nd`
snahe Azre, te praunu~adi Aldina i Lamije
K}erke Adila i Fadila, unu~ad Mirela i Adem i zet Munib
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na
ahiret moje drage majke
Dana 7. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg
dragog brata, {ure i daid`e
11533-1nd`
ZEBI] (JUSUFA)
ABASA - ]UTE
iz Jablanice
FATIMA (MURAT)
ZAJKO, ro|. ]OSOVI]
Ostat }e{ uvijek u na{im mislima i lijepim
sje}anjima.
Da mu dragi Allah podari lijepi
D`ennet.
Brat Lutvo, snaha Emina, brati} Ragib i brati~na Sifa sa
11533-1nd`
porodicama
Draga majko, vrijeme prolazi, a ti
mi nedostaje{ sve vi{e.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i
vje~ni rahmet.
Puno te voli tvoja k}erka Denisa
1886-tt
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Sestra Memnuna, zet Mirsad,
Nermin, Nihad, Lejla, Najla i Selma Babi}
ptt
Dnevni avaz
POSLJEDNJI
SELAM
Dana 7. 10. 2011. navr{ava
se 40 tu`nih dana od smrti
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 7 bolnih dana kako te
nema, nano moja
RIFIJA (BEGANA)
AJKUNI], ro|. MUSI]
Tvoja smrt mi je ostavila bol i prazninu koju nitko ne mo`e izlije~iti,
a ljubav koju si mi dala, ostavlja
sje}anje i ponos na tebe. I to mi niko ne mo`e uzeti.
Neka Ti dragi Allah d`.{. da d`enetske ba{~e i Svoje
ljepote, jer Ti si to zaslu`ila.
Tvoja Aida
RASEME
(DERVI[A)
BENCA
Oti{ao si iznenada, ali }e{
zauvijek ostati u na{im srcima.
Tvoji: k}erka Merima, zet
Mirza i unuk Vedad
1878-1tt
Navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti
na{e drage mame, punice i nane
Zaborav ne postoji, bol je prevelika,
a tuga za tobom vje~na.
Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sinovi Izo i Zijo, snaha Fikreta, unuka Aida i
1876-tt
unuk Alen
1876-tt
[email protected] SJE]ANJE
SJE]ANJE
Hatma dova }e se prou~iti
7. 10. 2011. u d`amiji Vrap~i}i - Mostar u 12,30 sati prije d`uma namaza.
Dana 9. 10. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci
od smrti na{eg dragog zeta i tetka
na na{u dragu
MUNIR (AHMED)
TANTULA
DUNJA ZUKANOVI]
Porodica
57
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nije
sa nama
RIFIJA (BEGANA)
AJKUNI], ro|. MUSI]
HALIL
FERIZ
petak, 7. oktobar/listop 2011.
1391-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
iz Mostara
2006 - 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu
na tvoj dragi lik.
Dina sa porodicama Zukanovi}, Had`iosmanovi}
i Martinovi}
1379-1mo
Dana 5. 10. 2011. navr{ilo se 7 godina otkako je preselio
na ahiret na{ dragi
Porodica Magazin
1872-tt
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na
ahiret mog dragog supruga
UZEIRA MILI[I]A
RABIJA
KOKOR,
ro|.
MAHMUTOVI]
Draga mama, te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez
tebe. Bol nije u rije~ima i suzama,
ve} u srcima gdje ostaje{ voljena i
nikad zaboravljena. Neka ti Allah
d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: k}erka Senada, zet Haris,
unu~ad Adnan, Aldijana i Alem
RADE
PERI[I]
ALIJA (HUSE)
POJATA
Oti{ao je na{ veliki i dobri
prijatelj i kom{ija, ali
ostaje u na{im srcima i
mislima.
Enver, Sabaha, Mensur i
Mina
1855-tt
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe
`ivi u na{im srcima.
Tvoj plemeniti lik nikad ne}e nestati iz na{ih sje}anja.
Neka ti dragi Allah podari D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u petak, 7. 10. 2011. poslije d`ume
namaza u d`amiji Pazari} (Ku~kovi}i).
Supruga [ida
11528-1nd`
Zahvalna porodica
11523-1nd`
1851-tt
Dana 7. 10. 2011. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e voljene
Postoji ljubav i po{tovanje koju
smrt ne prekida, a tugu vrijeme ne
lije~i.
Petog oktobra 2011. navr{ava se sedam dana od kada nije sa nama na{a draga
Dana 8. oktobra 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana
otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo
SIDRAN AHMED - KADE
ZAHIDE (ZAIM)
BOTULJE, ro|.
]ENANOVI]
SANIJA
BEKTE[EVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 8. 10. 2011. godine u
11,00 sati u Centralnoj d`amiji u Sokolovi} Koloniji Ilid`a.
Porodica
Bilo je lijepo s Tobom, uvijek s osmijehom i vedrinom i s
Tvojom poznatom dobrotom. Hvala ti za sve, a zauvijek
ostaje{ u na{im najljep{im uspomenama.
Djeveri - Husko, Zuko i [efko, zaove - Sadika, Nevzeta i
Veska, zet Osman, jetrve - Tonka, Ismeta i Neza sa svojim porodicama i Elvis, Denis i Elmaida sa porodicama
11527-1nd`
11525-1nd`
Navr{avaju se 52 dana od smrti na{e drage majke, nane,
pranane i punice
Dana 7. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti
na{eg dragog
FATA (HUSO) PLO^O,
ro|. HALILOVI]
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo u srcu uspomenu
na tebe i dobra djela koja si ostavila za sobom.
S ljubavlju koju smrt ne prekida i
beskrajnom tugom koju vrijeme ne
lije~i nosit }emo te u srcima zauvijek.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet. Posebnu
zahvalnost upu}ujemo O[ „6. mart“ Had`i}i, direktorici D`enani Alispahi}, Upravi i svim
uposlenicima {kole.
Tako|er se zahvaljujemo Domu zdravlja Had`i}i, doktorima Safetu Kurtanovi}u i Tariku D`elilovi}u, sestri Ini,
tehni~aru Adi Bali}u i svom ostalom osoblju.
Tvoji: supruga Salema, sin Almir, k}i Emina,
snaha Hajra, unu~ad Sumea i Amir
Tevhid }e se prou~iti 8. 10. 2011. subota, u ku}i `alosti
ul. @unova~ka 87 u 11 sati.
P-71240
ENES - GENE
LOKVAN^I]
Oni koji `ive u mislima svojih voljenih nisu oti{li, oti{li su oni koji
su zaboravljeni. Ti }e{ vje~no
`ivjeti u na{im srcima i mislima.
Jer ne postoji ljubav koju smrt prekida i tuga koju vrijeme lije~i...
Tako nam nedostaje{.
BRANIMIR ROJS
Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i d`enetske ljepote.
Tvoji: sin Omer, k}erke Munira i Mejra, snahe Hajra i
Aida, unu~ad Sehnudin, Hajrudin, Osman, Aida i Haris,
praunuk Jasmin, zetovi Alija i Abid i ostala rodbina
Tevhid }e se prou~iti u petak, 7. 10. 2011. godine u 12.00
sati prije d`ume namaza u d`amiji Hrasnica.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i
vje~ni rahmet.
Vrijeme prolazi, ali bol u srcu ostaje...
Tvoji najmiliji: supruga Marija, sin Miroslav, k}erke Marina i Mirjana, zetovi Anto i Davor
11531-1nd`
Supruga Zehra, punica D`ehva, svastike Zuhra, Zekija,
Zlata, Fatima, D`enita, {ure Ibro, D`evad, Nazil, radnica
11530-1nd`
Indira sa djecom
58
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
[email protected] SJE]ANJE
na na{e drage roditelje i bra}u
iz Otoke Bosanske
HASAGA KOMI]
DERVI[A KOMI], ro|. LONI]
AHMET KOMI]
ASIM - BAJA KOMI]
7. 10. 1981 - 7. 10. 2011.
9. 4. 2005.
17. 11. 2000.
15. 10. 2008.
S po{tovanjem, ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na vas.
Neka vam je vje~ni rahmet.
Va{a djeca, bra}a i sestre sa porodicama
11471-1nd`
Ovih dana navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a zlatna nanka, na{a najbolja du{a i insan, na{a i majka {ehida
HASIJA (MUJO) BRIGA, ro|. DEDAJI]
Tu`na je ova godina. I duga i bolna. Kao beskraj. Odupiremo se vremenu da nam te otme, da izbri{e uspomene, tvoj lik i ljubav koju si nam darivala.
Nismo te mogli sa~uvati da te ne izgubimo, ali }emo zato zauvijek ~uvati sve {to si nam ostavila, po{tovati tvoje upute i pamtiti tvoje rije~i, koje nam u amanet ostavi.
Ponosni smo i zahvalni za sve ~emu si nas nau~ila i upu}ivala, da volimo ljude, da budemo dobri, ~asni, po{teni, radini i uredni. Da svoje ne damo, a tu|e ne diramo. To drugi i ne mogu i ne znaju.
Ni{ta vi{e nije i ne mo`e biti kao prije.
Tevhid }e se prou~iti sutra (subota), 8. 10. 2011. godine u 14.00 sati u stanu u Sarajevu, ul. Geteova 2/X, Alipa{ino Polje.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari D`ennet.
Vje~no te vole tvoji najdra`i, neutje{ni,
sin Mesud, snaha Semka, unuke Ajla, Amina, Meliha i Mubina, brat had`i Ismet, sestre Safija, Mevla, Biba, Zemka i Emka, djeveri had`i Nuhan i Had`o, jetrva Dika i Fikret Briga sa porodicama, kao i ostala
o`alo{}ena familija, kom{ije i prijatelji
11503-1nd`
SJE]ANJE
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se pet tu`nih godina otkada nije sa nama na{a najdra`a
DUNJA ZUKANOVI]
Boli svakim danom sve vi{e.
Nedostaje{ nam draga mami...
Tvoji: Salem, Dino, Sun~ica
sm-0001333
Dana 8. 10. 2011. navr{ava se pet tu`nih godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo,
punac i svekar
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
AHMED (JUSUFA) LOKVAN^I]
[EFIKA (MARA[EVI]) DURAJLI]
1990 - 2011.
RA[ID DURAJLI]
1991 - 2011.
Sa puno ljubavi i po{tovanja,
sinovi Mensur i Mustafa, k}erka Nura sa porodicama
Dana 5. 10. 2011. navr{ile su se
dvije godine od kada sa nama
nije na{ voljeni suprug i otac
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Nedostaje{ nam!
Ni vrijeme koje je pro{lo, ni vrijeme koje }e do}i, ne mo`e u~initi da te ni na
trenutak zaboravimo.
11428-1nd`
Dana 5. 10. 2011. navr{ile su
se dvije godine pune tuge i
bola od kada nije sa nama na{
dragi sin, brat, djever i amid`a
Svaki dan molimo Allaha
d`.{. da ti podari D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Fatima, k}erka
D`emila i sin Salih
MIRSAD (NEZIR)
[email protected]
Molimo Allaha d`.{. da mu
podari lijepi D`ennet i sve
d`enetske ljepote.
Tvoji: majka Sabaheta, brat
Alija, snaha Ifeta, brati~na
D`enana i brati} Nezir
Dana 7. 10. 2011. navr{ava
se 40 dana od smrti na{eg
dragog
BOLNO SJE]ANJE
na na{eg brata i roditelje
FRANJI]
ZORA
[IMUN
MIRSAD (NEZIR)
[email protected]
Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to je ljubav, ponos i sje}anje na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote koje si
zaslu`io.
Tvoji: supruga Sejda, k}erka Alma, sin Samir, unuka Begzada, unuk Enes, zet Esad i snaha Melida
27. 9. 2008.
10. 10. 1992.
ILIJA
16. 7. 2000.
Du{e }e uvijek boljeti, srca vje~no patiti, a mi }emo vas uvijek voljeti.
S nama ste u svakoj na{oj radosti i tuzi, u svakom na{em osmijehu i suzi.
Po~ivajte u miru!
Va{i: Miro, Marjan, Maca i Zora sa porodicama
Dana 8. 10. 2011. u 17.00 sati sastat }emo se kraj va{eg vje~nog, tihog doma. 11454-1nd`
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se
40 tu`nih dana od preseljenja
na ahiret na{e drage sestre i
zaove
Pro{lo je 40 dana od kako
nije sa nama na{ voljeni
ZAHIDA (HUSEINA)
[email protected]]A
iz Jajca
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Molimo Allaha d`.{. da te nagradi lijepim D`ennetom i neka
je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: supruga Azemina, sin Sulejman, k}erka Azra, zet Vejsil,
snaha \anita i drage didarine unuke Selma, Lamija, Merima i Zerina
11464-1nd`
Dana 5. 10. 2011. navr{ila se
godina od preseljenja na
ahiret mog brata i djevera
OMER ^AKAL
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja porodica Mulavdi}
Bol i tuga su neopisivi. Uvijek
}emo ~uvati lijepe uspomene
na tebe. Vje~no }e{ `ivjeti u
nama i na{im sje}anjima i nikad te ne mo`emo zaboraviti.
Tvoj brat Ibrahim, snaha
[evala
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i d`enetske ljepote.
11505-1nd`
1823-tt
Dana 8. oktobra 2011. navr{ava se sedam godina od kako
nas je napustio na{
[email protected] SJE]ANJE
na na{eg najdra`eg
7. 10. 2002 - 7. 10. 2011.
ABID (ALIJA)
MULAVDI]
11502-1nd`
[EFIK - FIKO
(MUSTAFE) RAZI]
ADILA BELKO,
ro|. [email protected]]
Molimo dragog Allaha
d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet.
Tvoj brat [aban, snaha
Ramiza
11507-1nd`
Puno nam nedostaje{ da
sa tobom podijelimo ljubav, radost, tugu, uspjehe,
suze, smijeh, sve male i
velike stvari.
Tvoji: supruga Diana,
k}erke [ejla i Nina i zet
p-88400
Almin
@ELJKO RADL
8. 10. 2004 - 8. 10. 2011.
Ponosni smo {to smo te imali. Dok
mi `ivimo i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Supruga Ljiljana, k}ere Ivana i Irena, sin Igor i punica
11493-1nd`
Dragica
Dnevni avaz
petak, 7. oktobar/listop 2011.
59
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Op}ina Had`i}i
Udru`enje „Veterani Policije“ SJB Had`i}i
[email protected]]I
SJE]ANJE
NA NA[E NAJMILIJE
Jedanaestog oktobra 2011. godine navr{ava se {esnaest godina od kada su na{i sinovi, bra}a, prijatelji, kolege, heroji i gazije preselili na ahiret hrabro brane}i jednu i jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu
SELIM (HUREM)
TUFO
ATIF (HAMIDA)
TUFO
1967 - 1995.
1969 - 1995.
[ABAN
(ABDULAH)
MUHIBI]
RUSMIR (ASIM)
NIK[I]
AMIR (SALIHA)
AGI]
ERIK (SEID)
TIRO
[EMSUDIN
([EMSO) ]ILA[
EDIN (ADEM)
HAJRO
1968 - 1995.
1975 - 1995.
1974 - 1995.
1968 - 1995.
1968 - 1995.
1968 - 1995.
Dana 9. 10. 2011. godine u 11 sati na lokalitetu Brda - raskrsnica za Godinju op}ina Trnovo polo`it }emo cvije}e na Spomen plo~u i prou~iti Dovu {ehidima.
UVIJEK ]EMO VAS SE SA PONOSOM SJE]ATI.
OP]INA [email protected]]I
[email protected] „VETERANI POLICIJE SJB [email protected]]I
MZ TAR^IN
11525-1nd`
Dana 6. 10. 2011. godine navr{ilo se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret
ANEL DUDAKOVI]
NEKA TI DRAGI ALLAH D@.[. PODARI LIJEPI [email protected] I VJE^NI RAHMET, A PORODICI SABUR.
DANAS POSLIJE [email protected] NAMAZA U [email protected] [email protected] HALID EF. [email protected]] (At-mejdan pod Bistrikom) PROU^IT ]E SE JASIN ZA
ANELOVU DU[U.
MUTEVELIJA [email protected] EMIN [VRAKI]
N
SJE]ANJE
SJE]ANJE
na na{u dragu majku i bra}u
na na{e drage roditelje
ALMASA DURADBEGOVI]
BRICA FARUK - FUKO
BRICA FAHRUDIN - SANDRO
1924 - 2003.
1953 - 1976.
1956 - 2010.
Uvijek ste prisutni u na{im srcima i mislima.
Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i rahmet va{im du{ama.
EL-FATIHA
Uz po{tovanje
Va{i najbli`i: Sead, Midhat, Fildevsa, Meliha i Mediha sa porodicama
SJE]ANJE
RAHA [email protected]],
ro|. PANJETA
S ljubavlju i po{tovanjem,
Va{a djeca Salem i Sabaheta sa porodicama
1881-1tt
1880-1tt
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana kako je
preselio na ahiret na{ dragi otac, djed i punac
9. 10. 2010 - 9. 10. 2011.
12. 10. 1983 - 12. 10. 2011.
Vrijeme koje prolazi ne ubla`ava na{u bol, niti smanjuje
prazninu koja je ostala nakon vas, ali i dalje s nama
`ivite kroz sje}anja.
1879-tt
K}erka Mirsada i sin Mirsad s porodicama
SJE]ANJE
SULEJTA TANOVI],
ro|. AVDI]
Nikada te ne}emo zaboraviti, uvijek }e{
biti u na{im srcima i mislima.
[EFIK BULJUBA[I]
2003 - 2011.
2000 - 2011.
OMER ([ABAN)
BUROVI]
SUBHIJA BULJUBA[I],
ro|. KARAMEHMEDOVI]
ALIJA [email protected]]
7. 10. 1999 - 7. 10. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoju
plemenitost i dobrotu.
Tvoji: sin Ramo, k}erke Sejdefa i Seniha,
unuk Bakir i zet Smajo
Tevhid }e se prou~iti dana 7. 10. 2011. godine (petak) u Vu~ijakovi}a d`amiji na [ehitlucima u Mostaru prije d`ume namaza.
Porodica Tanovi}
1392-1mo
1393-1mo
Dana 7. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na
ahiret na{e drage majke
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od iznenadne smrti na{eg dugogodi{njeg
poslovnog saradnika i prijatelja
FATIME (ARIFA) [email protected], ro|. VRANA
FERIDA FAZLAGI]A
Hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam nesebi~no pru`ala.
Ponosni smo {to smo te imali.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Direktor i uposlenici
DD „Svjetlost-Sars“ Sarajevo
N
Tvoja djeca: k}erka Nermina i sinovi Arif, Asim i Muharem
647-1go
60
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 10. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage majke
Dana 8. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga i brata
[email protected] (MUJE) POTURAK
Draga majka,
Na{a srca su bolno zadrhtala kada smo se suo~ili sa istinom
da vi{e nisi me|u nama. Jo{ uvijek te{ko prihvatamo stvarnost i u nama vlada osje}aj da je sve samo ru`an san... Ali,
ipak nije.
Te{ko je tra`iti utjehu svaki dan `ivota bez tebe, tvog osmijeha, rije~i, ljubavi koju si
nam nesebi~no pru`ala. Tvoje mjesto u ku}i je prazno, ali ti si uvijek sa nama, u nama.
Postoji ne{to {to umrijeti ne mo`e, a to su ljubav i sje}anje na tebe.
NENADA ([email protected]) [email protected]]A
Neka te u ti{ini vje~nog mira prati na{a ljubav i neka te ~uvaju na{e molitve. Dragi
Allah d`.{. neka ti podari lijepi D`ennet i neka te obasja Svojom milo{}u.
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem {to smo te imali, ~uvat }emo uspomenu na tebe,
tvoj osmijeh i ljubav koju si nam poklanjao. Bio si uzor plemenitosti.
Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 10. 10. 2011. u 11.00 sati u Kuvajtskoj d`amiji na
^engi} Vili.
Toga dana u 11.30 ~asova posjetit }emo njegov grob na gradskom groblju Miljevi}i
Isto~no Sarajevo, a potom se sastati u parohijskom domu na Veljinama u 12,30 ~asova.
1800-tt
Supruga Milka, brat Rajko i sestra Desa sa porodicom
Mnogo te vole tvoji najmiliji
1803-tt
Dana 8. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako nije sa nama
na{a dobra i voljena supruga, majka i punica
SJE]ANJE
(7 dana)
]AMILA ELEZOVI], ro|. [email protected]]
HASNA OMERBA[I], ro|. EFENDI]
Bezbroj dobrih djela je ono po ~emu }emo te pamtiti i uvijek
s po{tovanjem spominjati.
Na{a srca su tu`na svaki put kada se sjetimo da vi{e nisi sa nama.
Uvijek }e{ biti s nama, u na{im srcima i mislima, a tvoje po{tenje i
plemenitost }e nam biti za primjer.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Brat Jusuf, snaha Amira, brati~na [eila sa mu`em Damirom i sinom Kenanom, brati~na
1824-tt
Nina
Tvoju dobrotu i ljubav je nemogu}e zaboraviti.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 8. 10. 2011. u d`amiji Ferhadija u
13.30 sati.
Tvoji: Salem, Kenan, Nisveta i Mensur
1817-tt
SJE]ANJE
na na{e najmilije
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od kako je na ahiret preselila
na{a nezaboravljena
HA[IJA (ALIJA) VUKOTI], ro|. BA[I]
6. 3. 1939 - 28. 8. 2011.
Ba{i}i - Gacko
Te{ka je spoznaja da jo{ jedno drago bi}e nije me|u nama.
Neizmjerno smo ponosni {to smo te imali i trajno }emo ~uvati
uspomenu na tvoj plemeniti lik.
Neka te dragi Allah d`.{. obraduje d`enetskim ljepotama.
Tvoji - sestri} Kemal, Sanela, Amar i Azra
had`i ISMET [email protected]]
had`i HEDIJA [email protected]]
NASIHA [email protected]]
25. 2. 1988 - 7. 10. 2011.
18. 5. 1993 - 7. 10. 2011.
7. 10. 1999 - 7. 10. 2011.
Vrijeme prolazi, ali sje}anja na vas `ivjet }e dok i mi `ivimo.
Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Vasva i Edhem sa porodicom
sm-0001323
Dana 7. 10. 2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage
SJE]ANJE
BEHKE ([AHINA) HABIBOVI], ro|. [EHOVI]
NASIHA [email protected]]
p-71120
7. 10. 1999 - 7. 10. 2011.
S ponosom i ljubavlju sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost
vje~no }emo nositi u srcima.
Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u Bakijskoj d`amiji u subotu, 8.
10. 2011. u 13.30 sati.
Porodica Ba{agi}
PORODICA
1685-tt
1865-tt
SJE]ANJE
SJE]ANJE
na drage
roditelje
na drage
roditelje
Dana 6. 10. 2011. navr{ila se godina od preseljenja na
ahiret na{eg
ADEMA (AVDO)
HUSEIN^EHAJI]A
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet.
AHMED (IBRE) SELIMOVI]
2. 10. 1985 - 7. 10. 2011.
UZEIR (ARIFA) [email protected]
BEHIJA (MA\UN)
SELIMOVI]
VEZIRA (KRAJINA)
[email protected]
5. 11. 1997 - 7. 10. 2011.
10. 11. 2009 - 7. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Va{i: k}erka, sin, snaha i unu~ad
Prou~it }e se hatma dova u porodi~noj ku}i u Brije{}u, ul. 8. marta 6, u 14.00 sati, 9. 10. 2011. godine.
1801-tt
Tevhid }e se prou~iti u ku}i, 8. 10.
2011. u subotu u 11.00 sati.
11. 10. 2007 - 7. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Va{i sinovi, snahe i unu~ad
Prou~it }e se hatma dova u porodi~noj ku}i u Brije{}u,
ul. 8. mart 6. u 14.00 sati, dana 9. 10. 2011. godine
1801-tt
Dana 8. 10. 2011. navr{it }e se tu`na 52 dana od kako je preselio
na ahiret na{ dragi
[email protected]
SJE]ANJE
1845-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na na{eg drage
MIRSAD (HUSE)
DELALI]
Supruga [emsa, sinovi Admir i Samir sa porodicama
ocu na{eg sekretara
BEGOVI]
Du{a }e uvijek boljeti, srce }e uvijek patiti, ali mi }emo te uvijek voljeti i Allahu se
za te moliti.
S nama si u svakoj na{oj radosti i tuzi, u
svakom na{em osmijehu i suzi.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Tvoja supruga [erifa, sin Adnan, k}erka
Aldina i zet Miralem
FERIZ HALILU
NIJAZIJU
20. IX 1976 - 2011.
Hatma dova }e se prou~iti u subotu, 8. 10. 2011. u Begovoj d`amiji
poslije podne namaza.
1861-tt
i
MUBERU
7. X 1995 - 2011.
Uprava i ~lanovi UG KUD „Ekrem Mujki}“ Butmir Ilid`a
Porodica
1858-tt
11499-1nd`
Dnevni avaz
petak, 7. oktobar/listop 2011.
61
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
SAVEZ UDNRP „ZLATNI LJILJAN“ I „ZLATNA POLICIJSKA ZNA^KA“
SJE]ANJE
na heroje Bosne i Hercegovine
MEHO (IBRAHIM) POROBI]
ZAIM (HUSO) IMAMOVI]
HA[IM (MUNIB) SPAHI]
23. 2. 1967 - 8. 10. 1992.
ZLATNI LJILJAN
22. 4. 1961 - 9. 10. 1995.
1. 12. 1957 - 11. 10. 1994.
ZLATNI LJILJAN
ZLATNI LJILJAN
Orden za vojne zasluge sa zlatnim ma~evima
Iskazujemo duboku zahvalnost i sje}anje SVIM [EHIDIMA I POGINULIM BORCIMA ARMIJE i MUP-a
Republike BiH koji su dali svoje `ivote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike
Bosne i Hercegovine.
Neka im je vje~iti rahmet i slava.
PREDSJEDNI[TVO SAVEZA
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 5 tu`nih godina od kako te nema
DUNJA ZUKANOVI]
iz Mostara
Ne postoje rije~i utjehe koje bi ubla`ile bol za tobom, mila na{a Dunja, samo ostaje
velika tuga i neizmjerni ponos {to smo te imali.
Mnogo nam nedostaje{. Te{ko je shvatiti i pomiriti se s tim da te vi{e nema.
Sje}anje na tebe i tvoju dobrotu ostat }e zauvijek.
Neutje{ni mama i tata
1389-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{e prijateljice
\ULEJMAN HUJDUR
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet i sabur njegovoj
porodici.
Elma, uz tebe smo: Adnan Zubi}, Adnan Atovi}, Ademir Osmanovi}, Aida [abi}, Alija Zuki},
Alisa Bu`imki}, Azra \ulovi}, Belma Ahmedovi}, Benjamin [i{i}, D`enana Pozderac, Emir Avdi},
Emir [abi}, Halid Tvico, Jasmina Kukavica, Jasmin Pozderac, Lejla Hadrovi}, Mirza Lazovi},
Nevena Kravec, Nihad [eta, Raisa Bu`imki}
1877-tt
62
Dnevni avaz
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
Dana 9. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci kako nije sa nama na{ dragi suprug,
otac, punac i dedo
U petak, 7. oktobra 2011. navr{ava se ~etrdeset najtu`nijih dana od kako je preselio na
ahiret na{ dragi i nikad pre`aljeni suprug i otac
prof. dr. IBRAHIM (DAUTA) KARABEGOVI]
MUNIR (AHMED) TANTULA
Dani vi{e nisu isti. Sve je nekako druga~ije. Bol se ne pi{e na papiru, ve} duboko nosi
u srcu. Sje}anja su jo{ svje`a i jaka da nam daju snagu da `ivimo `ivote u kojima }e{ ti
uvijek nedostajati.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Dok `ivimo, prati}e nas njegova ljubav, plemenitost, pa`nja i dobrota kojom nas je
svakodnevno nesebi~no darivao.
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet!
S vje~nom ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: supruga Ljubica, k}erke Alma i Mirela, zet Adis, unu~ad Ajla, Adi i Danin
Supruga Azemina i djeca Elma i Adnan
Mu{ki tevhid }e se prou~iti 7. 10. 2011. u 12.00 sati u d`amiji - Hrasno.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 9. oktobra 2011. u 11.00 sati u ku}i `alosti u ulici
1859-tt
Avde Hume 19/IV.
U povodu prve godi{njice smrti na{e drage kone, sestre i
druge mame
11501-1nd`
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti mog najdra`eg oca
SJE]ANJE
na na{eg dragog brata, djevera i
amid`u
HAMID BAK[I]
ERNE OBRADOVI]
@ivjela si uz Ifeta i Lejlu, `ivi{ u
Lejli, a `ivjet }e{ u Selmi, Sabini,
Amelu i Ajni.
Vole te tvoji Bav~i}i
11514-1nd`
Dovoljno je da pomislimo na tebe, a stalno mislimo i du{a se ispuni ponosom,
jer smo te imali. Sva ljudska dobrota, ponos i plemenitost bila je u tebi. Smrt nije
pitala koliko smo te voljeli. Ako je smrt
bila ja~a od `ivota, nije ja~a od na{e ljubavi prema tebi. Znamo da si oti{ao na
puno bolji svijet, jer si Allahu bio dra`i. Nismo te mogli sa~uvati
od smrti, ali zato sa~uvat }emo te od zaborava.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Zauvijek }e{ ostati voljen i nikad zaboravljen.
Tevhid }e se prou~iti 8. 10. 2011. u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji.
Tvoji najmiliji jedina k}erka Elma i zet Nihad Mehmedbegovi}
11505-1tt
IBRAHIMA
KARABEGOVI]A
Uvijek }emo te nositi u na{im
srcima, diviti se tvojim vrlinama i
vrijednostima koje te ~ine
nezaboravnim i vje~nim.
Ti vje~no ostaje{ neizostavan dio na{ih `ivota,
uvijek vrijedan divljenja.
Tvoji: brat Fuad, snaha Smilja, brati} Muharem sa
porodicom, Daut i sestra Sabiha
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih godina od preseljenja na
ahiret na{e drage majke, sestre, punice, svekrve i nane
1860-tt
SJE]ANJE
na na{e roditelje
HEMZIJA PRLJA^A, ro|. DRNDA
Svaki trenutak i svaki dio na{eg `ivota je prazan bez tebe, ali tvoj lik
je uvijek uz nas. Ostaju nam samo uspomene koje podsje}aju na tvoju dobrotu, plemenitost i ljubav koju si nesebi~no poklanjala svima
oko sebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erke Samra i Merima, sin Haris, sestra Bahra, zet Adis, snaha Samira, te unu~ad
1868-tt
Amer, Amna i Lamija
Dana 9. 10. 2011. navr{ava se
6 mjeseci od preseljenja na
ahiret mog mu`a, oca, punca i
dede
RASIM (HASANA)
[email protected]]
iz Fo~e
S ljubavlju i tugom,
Tvoja supruga Ramiza, k}erka
D`enita, zet Fikret, unuk
Edvin
11513-1nd`
Dana 9. 10. 2011. navr{ava se {est
(6) tu`nih mjeseci od smrti na{e
drage mame i nane
RABIJA (IDRIZ)
KOKOR, ro|.
MAHMUTOVI]
Draga majko, bol nije u rije~ima i
suzama, ve} u srcima gdje ostaje{
voljena i nikad zaboravljena.
Draga nano, ponosni smo {to smo
te imali, jer ti si nas odgojila i digla
na noge, a beskrajno smo tu`ni {to
smo te izgubili. Hvala ti, nano, za
sve {to si u~inila za nas.
Molimo Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari vje~ni rahmet i
sve d`enetske ljepote.
Tvoji najmiliji: sin Senad, unuci
Almin i Sejo
11516-1nd`
U subotu, 8. oktobra 2011
navr{ava se 11 godina
od smrti
SALIH SAL^INOVI]
9. 10. 2000 - 9. 10. 2011.
iz Zenice
Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina u nama, ali i lijepa sje}anja koja }e `ivjeti sve
dok `ive oni koji vas vole.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica
381-1ze
i 52 dana od smrti
[email protected]
DIZDAREVI]A
MUNIRE
DIZDAREVI]
Molimo Allaha d`ele{anuhu da vam podari D`ennet.
Va{i sinovi Alija i D`evad, k}eri Sakiba, Hikmeta i Kimeta
Dana 8. 10. 2011. u 13.30 sati u [ehidskoj d`amiji
(Sokolje), prou~it }e se tevhid.
S neizmjernom ljubavi i
beskrajnom tugom...
Senada, Tijana i Tamara
1866-tt
1867-tt
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg
dragog oca, svekra i dede
Dana 7. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od kako je
preselila na ahiret na{a draga majka, nana, punica
BEHKA (AVDO)
AHMESPAHI],
ro|. [UTROVI]
MURATA (HA[IM-bega)
[email protected]]A
MUSTAFA (AHMED)
\IPA
Neka ti dragi Allah d`.{. olak{a kaburske dane, podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet.
Bio si roditelj najljep{ih ljudskih
vrijednosti, uzor ~asnog `ivljenja
vrijednog vje~nog po{tovanja i ljubavi.
p-71104
[email protected] SJE]ANJE
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg
dragog
sci. mr. dr. DOBRISLAVA
]ETKOVI]A
Dana 13. 9. 2011. navr{ava se deset godina od kako je na
ahiret preselio na{ dragi daid`a
Tvoji: zet Hajrudin, sestri}i Kemal i Atif, snahe Aida i
Amela sa djecom Faris, Ajla, Ajdin, Muhamed i Adnan
NAFIJA SAL^INOVI], ro|. SOFTI]
3. 12. 1987 - 9. 10. 2011.
Tvoji: Hazim, Bahra, Haris, te porodice Ahmespahi} i
Arnautovi}
Tvoji najmiliji: k}erka, sinovi, snaha, unuci i praunuci
1862-tt
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 8. 10. 2011. godine u
17.00 sati u ku}i merhume, u ulici Zvorni~ka 45.
11515-1nd`
Dnevni avaz
Dana 6. oktobra 2011. godine navr{ilo se sedam dana od preseljenja na ahiret
na{eg dragog
petak, 7. oktobar/listop 2011.
63
SJE]ANJE
had`i SALIHA (SULEJMANA) DELI]A
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet.
O`alo{}eni: supruga had`i Hanumica - Bahra, djeca Ned`ad i Aida, snaha Jasminka,
unu~ad Tarik, Emina i Faruk, te porodice Deli}, Kold`o, Lali}, kao i ostala rodbina,
kom{ije i prijatelji
ZEHRA
KUNDUROVI]
dr. MUHAMED
KUNDUROVI]
sudija
1993 - 2011.
ljekar
1981 - 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
Tevhid }e se prou~iti 7. oktobra 2011. godine u ku}i rahmetlije, Mehe Smailagi}a 16, u
1830-tt
17 sati.
1826-1tt
Sedmog oktobra 2011. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret Ramize
i {est mjeseci kako je preselila Kadrija Miso
[email protected] SJE]ANJE
Danas, 7. 10. 2011. godine navr{ava se osam tu`nih godina od kada je na ahiret
preselio na{ dragi nikad pre`aljeni
SEAD (MUSTAFA) BEGI]
19. 9. 1967 - 7. 10. 2003.
RAMIZA (MEHO) MISO
KADRIJA (SAFET) MISO
1942 - 2011.
1936 - 2011.
Prolaze dani, prolaze godine i `ivot pro}i }e.
Dok `ivimo mi, u nama `ivjet }e najljep{e sje}anje {to
vrijeme ne bri{e. Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima ve} u na{im srcima,
gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen.
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se tevhid obaviti u petak, 7. oktobra
2011. godine u 16.00 sati u ku}i `alosti, ulica Br~anska broj 17/XVIII sprat na Otoci.
Zauvijek }e ostati u na{im mislima i srcima.
Neka im dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
O`alo{}ene porodice Miso i Poturovi}
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Velida sa k}erkama Amilom i Eminom, majka Sa}a,
otac Mustafa, bra}a Pa{aga i Senad, sestre Pa{ima i Senada sa porodicama
11441-1nd`
P-77101
SJE]ANJE
Dana 8. 10. 2011. godine navr{ava se 6 godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi
na na{e drage roditelje
ADIL (MUSTAFA) ]EMALOVI]
ALMASA - MASA PALO,
ro|. ZAHIRAGI]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
MUSTAFA PALO
20. 2. 2010 - 7. 10. 2011.
7. 10. 2007 - 7. 10. 2011.
Supruga Adila - Dika, k}erka Azra i unu~ad
S ljubavlju i po{tovanjem,
Sinovi Izet i Fikret sa porodicama
1834-1tt
11460-1nd`
S velikom tugom i bolom primili smo vijest o smrti
na{eg prijatelja i dugogodi{njeg poslovnog partnera
OM^O
NURUDINA (HUSEINA)
ZUKANOVI]A
Ovim putem izra`avamo iskreno
sau~e{}e njegovoj porodici.
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
UPRAVA, TRENERI I IGRA^ICE
@ENSKOG ODBOJKA[KOG KLUBA „KLJU^“
KLJU^
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 12 godina otkako je
preselila na{a voljena i nikad pre`aljena
Dana 5. 10. 2011. navr{ila se godina od kada
je preselio na ahiret moj dragi
1953 - 2010.
Dragi moj OM^O, godina pro|e od kako tebe vi{e nema... Sve je neobi~no bez tebe, praznina svuda a tuga je vje~na.
Meni puno nedostaje{ i kako da se ~ovjek
pomiri da ti meni vi{e nikad ne}e{ ono re}i „Meco,...“
MOJ OM^O, NEDOSTAJA]E[ MI VJE^NO...
Molim dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet
tvojoj du{i.
P-79280
SJE]ANJE
na na{e drage
roditelje
MECA
[email protected] (MEHMEDA)
ZUKO, ro|. BE[LAGI]
8. 10. 1982 - 8. 10. 2011.
10. 6. 1994 - 8. 10. 2011.
Vrijeme prolazi, ali ljubav, po{tovanje i sje}anje na vas ostaju zauvijek u na{im srcima.
1790-tt
Va{a zahvalna djeca
U subotu, 8. 10. 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana
i tada }e se prou~iti hatma dova u Begovoj d`amiji iza
podne namaza u 13.20 sati, na{em dragom
Tvoji Rema i Izo sa porodicom
1756-tt
Dana 7. 10. 2011. godine navr{ava se tu`nih 10 godina od
kako nisi sa nama
SMAJIL (EMINA)
MAGUDA
Oti{ao si tiho i dostojanstveno, kako si i `ivio, iza tebe ostala je velika
praznina. Dok `ivimo `ivjet }e{ i ti
u na{im srcima i mislima.
Molimo Svevi{njeg Allaha da ti
otvori d`enetske kapije.
Porodica
S ponosom i po{tovanjem ~uvamo
uspomene na tebe.
Da ti Allah podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
1832-tt
had`i JUSUF (had`i
HALID) SPAHI]
IBRAHIM (MUSTAFE)
ZUKO
NASIHA [email protected]],
ro|. OSMANOVI]
Godine su pro{le, a sje}anja na tebe
ne blijede, jer plemeniti ljudi
kratko `ive a dugo se pamte.
1752-tt
Tvoji: supruga Alma sa djecom
1737-1tt
64
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 10. 10. 2011. navr{ava se 9 mjeseci od smrti voljene supruge
Navr{ava se 40 dana od smrti na{eg
VAHIDA KOLAR, ro|. GORU[ANOVI]
\OKE VUK^EVI]A
Tvoj vedri lik, vje~iti optimizam, plemenitost i `elja za `ivotom krasili su te do kraja
`ivota, ponosni smo {to smo te imali.
Milostivi Allahu d`.{. obaspi je najljep{im nurom, budi milostiv prema njezinoj
dobroti i plemenitoj du{i, nagradi je d`enetskim prostranstvom i dobrim dru{tvom.
Tvoj suprug Fadil
11506-1nd`
Dana 8. 10. 2011. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{a draga i najdra`a
Samo vrijeme prolazi, a uspomena na tvoj lik, dobrotu i ljubav kojom si nas obasipao
ostaje u vje~nom sje}anju. Ovim putem izra`avam veliku zahvalnost svima koji u velikom broju isprati{e mog brata, izjavi{e sau~e{}e li~no ili putem telegrama.
[email protected][]ENI BRAT MI[O
P-71120
Devetog oktobra 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih i dugih dana od kada nas je
napustio na{ dragi suprug i otac
ISMET (ISMETA) ^E^O
RAZIJA - RAZA DUPOVAC, ro|. BAJRAMOVI]
Duboka rana je to da vrijeme je lije~i...
Zar je mogu}e da te vi{e nema, zar je mogu}e da te ne}e biti,
pitamo se! Svaki dan je za nas sve ve}a tuga, svaki sat ve}a
nevjerica, svaki minut prazan je bez tebe. U na{im si srcima, u mislima, `al ne prestaje
i ne jenjava. Ispunjeni ljubavlju, snagom i voljom za `ivot,
kakvom si nas ti u~io, kro~imo dalje suzdr`avaju}i se od navale suza koje ti ne bi volio
vidjeti na na{im licima. Uvijek }emo ostati tvoje tri cure.
Ljubimo te!
S ljubavi,
Porodica Dupovac
Iskazujemo veliku zahvalnost rodbini, prijateljima, a posebno kom{ijama koji su nam
pru`ili veliku podr{ku u te{kim trenucima tuge i bola.
Tevhid }e se prou~iti dana 8. 10. 2011. u 14 sati u ku}i `alosti, ulica Omladinskih
radnih brigada 12/3, Dobrinja II.
1857-tt
Tvoje: supruga Munevera, k}erke Indira i Belma sa porodicama
1863-1tt
Dana 10. 10. 2011. navr{ava se {est mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga
SJE]ANJE
SENIJA ALI^I]
NASIHA [email protected]], ro|. OSMANOVI]
7. 10. 1999 - 7. 10. 2011.
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima.
Ostat }e{ uvijek voljena i nikad zaboravljena.
Sje}anje i ljubav prema tebi, iskrene dove upu}ene dragom Allahu, dok `ivimo
bi}e sa nama.
Hvala Stvoritelju {to nam sa Tobom u~ini `ivot na ovom svijetu tako lijepim.
Edin, Emir i Fahro
Dana 7. oktobra 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od
kako nije sa nama na{a draga
ROZALIJA (BA[I])
SIMI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica
1740-tt
Dana 7. 10. (petak) u 13,50 sati u Begovoj d`amiji, }e biti poklonjena hatma.
Dana 8. 10. 2011. navr{ava se godina od kako je prestalo
da kuca veliko srce na{eg supruga, babe, dede i punca
RAGIB (AVDO)
BAJRAMOVI]
1849-tt
Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{eg prijatelja
i radnog kolege
OSMAN zvani BA[O
(HASAN) BA[I]
30. 4. 1952 - 29. 8. 2011.
Dragi babo, dani prolaze, a tuga i
bol ostaju. Bio si najbolji otac, suprug i dedo na svijetu. Nikad te zaboraviti ne}emo.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske
ljepote.
Tvoji najmiliji: supruga i djeca
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida, `ivi{ i
`ivjet }e{ u na{im srcima i mislima.
Smrt nije pitala koliko te volimo. Ako je bila ja~a od
`ivota, nije ja~a od na{e ljubavi.
Tvoji: k}erka Ana, zet Mimo i unuk Marco
1797-tt
Hatma dova }e se prou~iti u petak, 7. 10. 2011. prije
P-71167
d`ume namaza u Mahalskoj d`amiji.
Sretni smo {to smo te znali,
tu`ni smo jer smo te izgubili
vje~no }emo te pamtiti.
Tvoji prijatelji
P-75320
Dnevni avaz
petak, 7. oktobar/listopad 2011.
65
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
SAMIJA (VELI]) KLEBI]
SALKO KLEBI]
1996 - 2011.
1986 - 2011.
]AMILE ELEZOVI]
iz Br~kog
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari sve ljepote D`enneta i vje~ni rahmet.
Kolektiv Astra i Borovo Tuzla
Porodica
1175-1tz
1163-1tz
Dana 8. 10. 2011. navr{ava se
6 mjeseci otkako nije sa nama
na{ dragi
SJE]ANJE
Navr{ava se ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret na{eg
dragog
ADILA - ATKA
(ADEMA)
OMANOVI]A
25. 10. 1963 - 27. 8. 2011.
MUSTAFA
(OMERA) BIBI]
SALIH ([email protected]) TANOVI]
Devetnaest tu`nih godina je pro{lo, a ti, dragi na{, nisi nikad oti{ao iz na{ih srca.
Uvijek }emo se sa tugom i sjetom sje}ati tebe.
Tvoji najdra`i: Jasna, Seid, Larisa i Suzie
1890-tt
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote za tvoju plemenitost i dobrotu.
Vje~no }e{ biti u na{im srcima.
Tvoja supruga Almasa, sin
Ibrahim, k}erke Azemina,
Nermina, Mirzeta i Zilka,
snaha Hafa, unu~ad i praunu~ad
Tevhid }e se prou~iti u ku}i
`alosti 8. 10. 2011. u 14.00 sati.
Hatma dova i tevhid }e se prou~iti u subotu, 8. oktobra
2011. u 15.00 sati u mektebu Gazi Husrev-begove d`amije.
Porodica
1897-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj kom{inici
1899-tt
GORDANI ZORN
SJE]ANJE
SJE]ANJE
HALIDA A[^ERI],
ro|. SMAJLEFENDI]
HARIZ BUSOVA^A
8. 10. 1981 - 8. 10. 2011.
Od porodice Andre~enko
Darko i Nevenka sa obitelji
1898-tt
Navr{ilo se deset godina, a uspomene na tebe ne blijede.
Zauvijek }e{ ostati u na{im sje}anjima.
Smrt ostavlja bol koju nitko ne mo`e izlije~iti, a ljubav
ostavlja sje}anje koje nam nitko ne mo`e uzeti.
Tvoji: Enes, Nadira, Mirha, Emir, @eljko, Nerka i Mirna
Porodica
1168-1tz
1176-1tz
na na{e drage
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti
na{u veliku bol i tugu za tobom. Ne postoji utjeha, niti zaborav, ve} samo praznina, ljubav i vje~no sje}anje na tebe.
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi
Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
NADA SOKOLOVI]
9. 10. 2009 - 9. 10. 2011.
Hvala ti za sve {to si u~inila za nas, hvala za
ljubav, sre}u i radost. Bila si i ostala na{a dobra vila bez koje je jako, jako te{ko. Uvijek
si sa nama.
HASNIJA (HASAN)
^AKAL
HAMID (ALIJE)
^AKAL
6. 10. 2010 - 6. 10. 2011.
30. 12. 1998 - 6. 10. 2011.
Voljeni ne umiru dok `ive oni koji ih se sje}aju.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.
Porodica ^akal
651-go
S ljubavlju i po{tovanjem,
Unuk Deni, k}erka Dina i zet Tarik
Hatma }e se prou~iti u petak, 7. 10. 2011. u 16,00 sati u ku}i
`alosti, u ulici Samira ]atovi}a Kobre 29 na Ilid`i.
11540-1nd`
Dana 7. 10. 2011. godine navr{ava se 6 ({est) mjeseci od smrti na{e
drage
Tvoji najdra`i: supruga Ismeta, sin Emir, snaha Merisa i unu~ad
Edin i Nejra
p-71210
SJE]ANJE
MUNIBE [email protected],
ro|. UZUNOVI]
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj sestri
AZRI KULDIJA,
ro|. ARUKOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Zauvijek }emo te voljeti i biti ponosni {to smo te imali.
Tvoji: Adnan i Amela sa porodicama
HUSNIJA (ARIF)
KURTOVI]
1944 - 2011.
IN MEMORIAM
Dana 9. 10. 2011. navr{avaju se dvije tu`ne
godine od kada nije s nama najdra`a baka,
mama i punica
SJE]ANJE
Danas, 7. 10. 2011. navr{avaju se 52 tu`na dana otkako je preselio
na ahiret na{ dragi suprug, stari, svekar i deda
11537-1nd`
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{
ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Muharem, snaha \ula, unuk Adi
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 8. 10. 2011. godine u 16 ~asova u
d`amiji Hrasno.
11526-1nd`
ABDULAH
BEHLULOVI]
7. 10. 1988 - 7. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Murveta, Irma i Muhidin s porodicom
1893-tt
66
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke i nane,
kao i 27 godina od smrti na{eg dragog babe i dede
POSLJEDNJI SELAM
MUNEVERI AJANOVI]
majci na{eg Ediba
RASEMA [email protected]]
JUSUF [email protected]]
1927 - 2011.
1918 - 1984.
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Najdra`i na{i, nedostajete nam mnogo. Vrijeme prolazi, ali ljubav, po{tovanje i lijepe
uspomene na vas ostaju zauvijek u na{im srcima.
O`alo{}ena djeca
Nadir, Na|a, Nejra i Mustafa Hiro{
Hatma dova }e se pokloniti u petak, 7. 10. 2011. godine u 12.45 prije d`uma namaza u
p-88400
Prkanjskoj d`amiji u Konjicu.
1901-tt
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj majci i neni
na{oj dragoj majci, punici i neni
HANIFA OMANOVI]
HANIFI OMANOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erka Hajra, zet Hamdija, unuke Sanela i Sanita, te porodica [abani}
Tvoji: k}erka Sajma, zet Hurem, Indira, Amir, Aldijana i Amin
11544-1nd`
11544-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj majci i neni
na{oj dragoj majci, svekrvi i neni
HANIFI OMANOVI]
HANIFI OMANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet,
a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
Tvoji: k}erka Ajna, unuci Mersad i Mithad i njihove porodice
11544-1nd`
Tvoji: sin Rifet, snaha Vahida, unu~ad Ernad i Ermina
11543-1nd`
Dana 7. 10. 2011. navr{ava
se 5 godina od smrti na{e
drage majke
INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI [email protected]
(Svi smo Allahovi i Njemu se vra}amo)
BEHIJE
UZUNOVI]
Postoji ljubav koju smrt
ne prekida, ti jo{ `ivi{ u
na{im srcima.
Nek ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
d`enetske ljepote.
HARIS (NURFET) KERE[
Senad Kadi} sa suprugom Elmom i k}erkama Selmom, Amilom i Iman
11548-1nd`
Zauvijek tvoji,
Atko, Edita i Sarah
11542-1nd`
SJE]ANJE
SJE]ANJE
SJE]ANJE
na na{u voljenu majku
na na{u voljenu majku
BEHIJU
UZUNOVI]
Voljena si bila, volimo te i
voljet }emo te dok
`ivimo!
Nek ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
d`enetske ljepote.
Tvoji Ibrahim i Munira
11542-1nd`
Uzunovi}
BEHIJU
UZUNOVI]
Nek ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
d`enetske ljepote.
Dado, Neira, Danin
i Neirica
11542-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se dvanaest godina od kako nije sa nama
na{ dragi suprug i tata
na{em dragom
NEDIM JAHI]
iz Tuzle
RADOMIR (BO[KO) PERI[I]
Najdra`i na{,
@ivi{ u na{im srcima u najljep{oj uspomeni.
Uvijek }e{ nam nedostajati.
S ljubavlju,
Tvoji: Sanja, Nela i Emir
Od njegovih: Marka, Drenke, Gordane, Dragane, Selena, Danija, \enana i Seade
1892-tt
1173-1tz
Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
petak, 7. oktobar/listopad 2011.
67
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
ASIM (ADIL) [email protected]]
exhumacija
preselio na ahiret kao `rtva genocida u Srebrenici 1995. godine.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. 10. 2011. godine u 13.30 sati na mezarju Ni{an Jar~edoli.
[email protected][]ENI: sin Adil, k}erke Adila, Azemina i Fadila, brat Lutvo, sestra Behka,
snahe Emina, D`evada i Azra, zetovi Sead i Munib, unu~ad Adil, D`enan, Adem,
Lejla, D`enana, Mirela i Anisa, praunu~ad Aldin i Lamija, brati}, brati~na, sestri},
svasti}, svasti~ne, {uri}, {uri~na sa porodicama, te porodice Had`ibuli}, Karaman,
Muj~inovi}, Grabovica, ^av~i}, Dedaji}, Krlu~, D`indo, Bogilovi}, Jahi}, Bukva,
Kasalo, Red`i}, ]utuk, ]ehaji}, Rizvanovi}, Vite{ki}, Tiro, Kari}, kao i ostala brojna
rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.30 sati, ul. 9 {ehida br. 34
Bojnik.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred d`amije Bojnik, kao i iz Butmira,
Poligonska 89., sa polaskom u 12.00 sati.
11532-1nd`
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Dana 7. 10. 2011. navr{ava se pet tu`nih godina od preseljenja na
ahiret na{eg dragog babe
RAZIJA ^AMO, ro|. VI[O
preselila na ahiret dana 29. 9. 2011. u 72. godini u [vedskoj.
D`enaza }e se obaviti 8. 10. 2011. godine (subota) iza podne namaza u 13.00 sati.
D`enaza polazi ispred Sultan Ahmedove d`amije u Bugojnu, a ukop }e se obaviti na
mezarju Donji}i.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!
[email protected][]ENI: suprug Munib, sinovi Mirsad i Senad, zet Ned`ad, snahe Alma
i Suada, porodice ^amo, Vi{o, Hozi}, Breko, ^ustovi}, Ali} i Balavac, kao
i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
1888-tt
SJE]ANJE
na supruga, oca i dedu
S velikom tugom javljamo na{oj rodbini, prijateljima i kom{ijama da nas je na{
mnogo voljeni suprug, otac, djed, ro|ak i prijatelj
VEHIDA - SVILE
IM[IROVI]A
iz Zavidovi}a
Dragi babo, bolna je istina da vi{e nisi sa nama, jer ni{ta vi{e nije
kao prije...
I nakon pet godina svaka moja misao o tebi ispra}ena je rijekom
suza...
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
SULEJMAN
(MEHE) [LJIVO
5. 10. 1985 - 5. 10. 2011.
Vrijeme prolazi... a bol koju
osje}amo od tvog odlaska jo{
uvijek je ista.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
dr. LUKA (LUKE) KLJENAK
nakon duge i te{ke bolesti napustio 6. 10. 2011. u 71. godini.
Tvoji voljeni: supruga Zahida, k}eri Amra i Bahtijana, zet Dino
1900-tt
Tvoji najmiliji: supruga Ifeta,
k}erke Fatma i Amela, unuk
Vildan, unuka Minela
p-71166
Sahrana }e se obaviti u subotu, 8. 10. 2011. na groblju Lav, a vrijeme sahrane bit }e
naknadno objavljeno.
[email protected][]ENA PORODICA
POSLJEDNJI SELAM
Ku}a `alosti, @rtava fa{izma 1/14.
na{em svaku, bad`i i zetu
11547-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog dedu
POSLJEDNJI POZDRAV
FERIZ (HUSE)
HALILU
na{em dragom te~i
RADE PERI[I]
Tvoja dobrota i plemenitost vje~no }e `ivjeti
u na{im srcima, a Allaha d`.{. molimo da ti podari
d`enetske ljepote.
GALIBA (HUSE)
BARU^IJA
Tvoji: Vahida, Fadil, Esad, Enisa, Kerim i Omar
11546-1nd`
SJE]ANJE
Smrt uvijek bira plemenite ljude, odabrala je tebe,
ne pitaju}i koliko }e{ nam
nedostajati.
Njegovi: Vera, Eko, Nina i Dino sa porodicom
1891-tt
Neka ti Allah d`.{. podari
D`ennet i vje~ni rahmet.
Mirsada, Almin i Naida sa
porodicama
na voljenu svekrvu i nanu
[EHU [email protected]],
ro|. MAHMUTOVI]
SJE]ANJE
na na{eg predsjednika i saborca
p-71120
TUFO (ALIJE) REFIK
POSLJEDNJI SELAM
Draga nano, pro{le su 34 godine otkako si preselila na ahiret, ali
te nikada nisam zaboravila, kao ni moja djeca jer si bila divna
majka. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Nemam rije~i kojima bih ti mogla zahvaliti za sve.
Tvoja snaha Fata sa unu~adima
ocu na{eg Mirze
2002 - 2011.
Ni duge godine ne}e izbrisati sje}anje na tebe i tvoj plemeniti lik.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
1902-tt
JOB „Unija veterana“ Had`i}i
11538-1nd`
SJE]ANJE
SJE]ANJE
na voljenog oca i mu`a
DAUT (BEGANA)
[email protected]]
Navr{avaju se 4 godine otkako si preselio na
ahiret, na{ voljeni...
Tuga ne prestaje. Uvijek }emo te se sje}ati... Neka ti Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Fata, sinovi Hajrudin i Mujo, k}erke Medina,
Zumreta, Zuma i Ibadeta, unu~ad Anela, Arnel, Soraja,
Haris i Ali
1902-tt
FERIZ
HALILU
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet.
Porodica Turkovi}
11546-1nd`
BEGO KUKI]
8. 11. 1998 - 8. 11. 2011.
Sa ljubavlju i ponosom,
Tvoji: supruga Nermina i k}erke Amra i Alma
11545-1nd`
68
Petak, 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
had`i SALIH (UZEIR) ^OLI]
preselio na ahiret u srijedu, 5. oktobra 2011. godine
u 93. godini.
SUBHIJA (MUSTAFA)
AGANOVI]
D`enaza }e se klanjati u subotu, 8. oktobra 2011. godine poslije podne namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se
obaviti u 14.00 sati na mezarju Hambina carina.
Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u
13,30 sati do mezarja i nazad.
[email protected][]ENI: supruga had`i Hajrija, sinovi Senad i Kenan, snahe Zarifa i Zineta,
unu~ad Meliha, Samra, Kenan, Edin i Jasmina, praunu~ad Liam, Irfan D`an, Marina,
Lejla Hana i Vedad Dani, zetovi Enver i Jusuf, snahe Rachel i Julie, brat Ahmed, snaha Anneliese i brati~na Sabina sa djecom, sestra Samka, sestri~ne Aida i Saida, brati~ne Denise i Kim, sestri} Enver sa suprugom Dritom i k}erkama Amirom i Almom,
sestri} Amir sa suprugom Tiso i sinovima Ademom i Harisom, sestri} Emir sa suprugom Amelom i k}erkama Elmom i Edinom, {ura Ekrem sa suprugom Nasihom, Fatka
Bulgurd`i} sa sinom Emirom i snahom D`enanom, Zekija Re{o sa sinom Nedimom i
k}erkom Kerimom, svastika Mirsada sa suprugom Hamdom, Nezir Deliba{i} i Nasiha, te porodice Leki}, Skender, Granulo, Red`epovi}, Muratovi}, Kujund`i}, Tihi},
kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ulici Nerkesijina br. 1.
preselila na ahiret u ~etvrtak, 6. oktobra 2011.
godine u 91. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 7. oktobra 2011. godine u 17.00 sati na
mezarju Budakovi}i.
[email protected][]ENI: sestre Mukelefa i Mukerema, sestri}i Asim, Bakir, Nermin
i Muhamed sa porodicama, sestri~ne Amela i Ai{a sa porodicama, teti} Ramiz
sa porodicom, daid`i} Ahmed sa porodicom, te porodice Aganovi}, Nani}, Zagorica,
Ibrahimovi}, Kazi}, Bi~ak~i}, Ni{i}, Bakovi}, [vraki}, Muli}, Teftedarija, Zembo,
^adro i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i merhume u ulici Sunulah
efendije br. 12.
No035344
Ku}e `alosti: Nerkesijina br. 1 i Esada Pa{ali}a br. 8.
No035343
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je dana SRIJEDA, 5. 10.
2011. u 70. godini blago u Gospodinu preminuo na{ dragi
SEAD (ALIJA) PREVLJAK
preselio na ahiret u srijedu, 5. 10. 2011. godine u 45. godini.
D`enaza }e se klanjati u petak, 7. 10. 2011. godine poslije
ikindije namaza kod Repova~ke d`amije, a rahmetlija }e se ukopati
na mezarju Musalla.
JAGO MARI] pok. MILANA
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
1941 - 2011.
Sprovod dragog nam pokojnika kre}e u PETAK, 7. 10. 2011. u 16.00 sati ispred
mrtva~nice LEDINAC.
Pokop dragog nam pokojnika obavit }e se na groblju LEDINAC.
[email protected][]ENI: supruga MATIJA, k}er VESNA, zetovi JURE, FERDO i FRANJO,
svastika DRAGICA, obitelji MARI], ALPEZA, [UTI], ZADRO, HERCEG,
^OLAK i ^OSI], te ostala brojna rodbina i prijatelji
Majka Kadira, supruga Lejla, djeca Azra, Rijad, Aldin i Saira, sestre Hajrija i Hatid`a,
unuka Sara, zetovi Sabit i Tahir, {ura Mahir, nevjesta Fatima - Mima, punac Hasan,
punica Remza, amid`i} Edin, brati~ne Nirmela i Zerina, sestri~ne D`enana,
Anesa i Vildana, porodice Prevljak, Dedi}, Leti}, Teletovi}, Boloban,
Rizvanovi}, Ali}, Murti}, Halilovi}, Nik{i}, Lepara, Ihtijarevi}, ^ehaji},
Dura~i}, Tikve{a, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Po~ivao u miru Bo`jem!
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti.
ptt
...za ovaj trenutak - pripremite se... (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
ISMET (ABID)
ALISPAHI]
AZRA (BEHADIL)
KULDIJA, ro|.
ARUKOVI]
preselila na ahiret u petak, 30. septembra
2011. godine u 48. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 7. oktobra
2011. godine u 16.30 sati na mezarju Grli}a
brdo.
[email protected][]ENI: otac Behadil, majka Naila, suprug Meho - Me{a,
sin Nedim, k}erka Jasmina, brat Ramiz, brati} Mirza, snahe Ai{a i
D`enana, svekrva Sena, djever Fadil, zaova D`evahira - Seka sa suprugom Karlheinz i sinom Arminom, tetke, tetci, dajd`inice,
amid`ince, dajd`i}i i dajd`i~ne, teti}i i teti~ne amid`i}i i amid`i~ne,
daid`a Vejsil, prijateljica Annamarie Heimpel, te porodice Kuldija,
Arukovi}, ]utahija, @ili}, Waldherr, \ulali}, Kr{o, Kustura, Konakovi}, Karaman, ]urevac, Ke}o, Ba{i}, Hod`i}, Piri}, Meki},
Had`i}, Tanovi}, Planja, Kapo, Rami}, Baji}, ]ati}, Kamber, Panjeta, Pozder, Babi}, Kari}, Musli}, Muhovi}, ]oli}, Veli}, Ma{i}, Jaganjac, Kelecija, ^engi}, Agi}, Bjelak, Sara~evi}, Abdelkader Bentrea,
te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u d`amiji Vinograd.
111
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga majka, nena i pranena
FATA (HALIL) PAJEVI],
ro|. MILI[I]
111
... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
[email protected] (ARIF)
KURTOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 5. oktobra
2011. godine u 84. godini.
iz Gacka
exhumacija, 1939-1992.
D`enaza }e se obaviti u petak, 7. oktobra
2011. godine u 14.00 sati na mezarju Podvitez - Pale.
Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Lo`ioni~ka br.
17 sa polaskom u 11.30 sati do mezarja i nazad.
[email protected][]ENI: sin Mirsad, snaha Mirsada, unu~ad Muhamed i
Lejla, snaha Aida, praunu~ad Omer, Amna, Ismail, Davud i Amila,
brat Sarija, snaha Tid`a, brati}i Nurija, Hazim, Ramiz, Kemo, Ramiz, Abid i Adil, brati~ne Ramiza, Raza, Belkisa i Munevera, sestri~ne Hajra i Hana, svastike Alija i Izeta, bad`e [emso i Mujo, te
porodice Alispahi}, Kadri}, Biogradli}, Polutak, Kara~i}, @ivojevi}, D`indo, Vejo i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Stradao od zlo~ina~ke ruke 1992. godine
u 53. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. 10. 2011. godine u 14.00 sati na
gradskom mezarju Vlakovo.
[email protected][]ENI: brat Vehbija, sestre Mediha, Refika i Mirsada,
zet Hivzija, snaha Mejra, sestri~ne, sestri}, brati~ne, brati},
amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Kurtovi}, Prguda, Pa{i}, Spahi}, ]atovi}, Zvizdi}, Karabeg, Radovi}, Pa~o, Keki}, Leper, Trebovi}, Maksumi}, D`ubur, ^ustovi}, Ba{i}, Hebib,
Habe{, [estan, Dizdarevi}, Tanovi}, Jugo, Hatibovi}, Sari}, Babovi}, Krvavac, [akovi}, Demiragi}, Bo{njak, [kalji}, ^elik, Voloder, Ismailovi}, ]ehaji}, Omeralovi}, Ze}irovi}, Fazlagi}, Grebovi}, Talovi}, Hrustanovi}, Ka`ini}, kao i ostala brojna rodbina,
kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici
111
Lo`ioni~ka br. 17.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
preselio na ahiret u srijedu, 5. 10. 2011.
godine u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 7. 10.
2011. godine u 17.00 sati na mezarju Dobra{ina - Rogatica.
[email protected][]ENI: sinovi Sead, Suvad i Fuad, k}erke Seida, Vahida
i Sabaheta, snahe i zetovi, unu~ad i praunu~ad, svastika Fatima
sa porodicom, te porodice Grabovica, Mrguda, Zahiragi}, Tuti},
Sali}, Had`ibuli}, [utrovi}, ]ehovi}, He}o, ]ati}, Harbinja, Kari}, Jahi}, Osmanovi}, Kar{i}, Ro`ajac, Zulovi}, Ba{i}, Mezit, Ranica, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u Alipa{inoj
d`amiji.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice, sa polaskom u 14.30 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
BEHIJA SOFOVI],
ro|. SVRAKA
OSMAN (ADIL)
GRABOVICA
preselila na ahiret u srijedu, 5. 10. 2011.
godine u 82. godini.
D`enaza i ukop }e se obaviti u petak, 7.
10. 2011. godine u 15.00 sati u haremu
Bijenja - Nevesinje.
[email protected][]ENI: sin Ibro, k}erke Hana i
Fahira, bra}a Huso i [erif, unu~ad Azra,
Tahani, Fatima, D`emal i Mirza, praunu~ad Amina i Faris, snaha
Alma, zetovi Sulejman i Bakir, te porodice Pajevi}, Mili{i}, Delali}, Ramovi}, ^opelj, Tucak, Popovac, Hajdarovi}, Malokos,
Ri|anovi}, Kreso, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Mostara - autobuska
stanica sa polaskom u 13.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na
stajali{tima - Zelik, [ehovina, Opine, Gnojnice i Dra~evice.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
p-88400
111
preselila na ahiret u ~etvrtak, 6. oktobra
2011. godine u 73. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 7. oktobra
2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred samoposluge Samkopromet na Aneksu sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad.
[email protected][]ENI: sinovi Adem i D`evad, k}erka Zumra, sestra
Hajrija, snahe Mad`ida i Amira, zet Ramiz, unu~ad Azra, Anel,
Amer, Adnan, Minela, Mirnes i Alma, brati}i i brati~ne, sestri}i i
sestri~ne, djeveri Juso i Ibrahim sa porodicama, zaova Nezira sa
porodicom, te porodice Sofovi}, Svraka, Humi}, [ain, Karovi},
D`aferovi}, Sokolovi}, Prasko, Cviko, Imamovi}, kao i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici
111
Cazinska br. 46 - Aneks.
Dnevni avaz
petak, 7. oktobar/listopad 2011.
69
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga
HANIFA ([A]IR) OMANOVI], ro|. KALJEVI]
preselila na ahiret dana 6. 10. 2011. godine u 82. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 8. 10. 2011. godine poslije podne namaza u 13,30 sati na mjesnom mezarju u @epi.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIATEN. EL-FATIHA!
[email protected][]ENI: suprug Azem, sin Rifet, k}erke Ajna, Hajra i Sajma, snahe Vahida, Kirstin i Amra, zetovi Hamdija, Hurem, Alen i Amir, unu~ad Mersad, Mithad, Ernad, Sanela, Indira, Sanita, Ermina i Aldijana, praunu~ad Benjamin, Sara i Amin, sestre Zarfija, Sumbula, Ramiza i Vasvija, djever
[aban, svaci Ramo, Rahman i Hajro, zaove Vasvija i Hasnija, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, djeveri}i i djeveri~ne, te porodice Omanovi}, Kaljevi},
Moranki}, Bajramovi}, [abani}, [ahi}, Begovi}, Rami}, Sara~, Kulovac, [titkovac, Zimi}, Alispahi}, Haski}, Alagi}, Gabelji}, Sali}, Osmi}, Dizdarevi}, Bala{, ]esko, Pod`i}, Otajagi},
te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Prevoz obezbije|en sa polaskom u 08.30 sati sa Kobilje Glave sa zaustavljanjem u Vogo{}i (autobuska stanica), Sokolju (ispred Ambulante) i na Stupu (ispod mosta).
11543-1nd`
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu u Vogo{}i u 13,30, ul. Jo{ani~ka 147.
Tu`nim srcem javljamo da je na{a draga majka
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je
na{a mila mama, baka i prabaka
DANICA BORAS, ro|. PULJI]
preminula 5. 10. 2011. godine u 83. godini. Sahrana drage nam pokojnice }e se obaviti 10. 10. 2011. godine na Rimokatoli~kom groblju
Stup, u 14.00 sati.
Sveta misa zadu{nica odr`at }e se istog dana u crkvi Presvetog Trojstva, u Novom Sarajevu u 17.00 sati.
[email protected][]ENA PORODICA: k}erke Ankica, Olga i Ljiljana, unu~ad Maja, Lana, Bojan i Anja, sestra Ivka, brat Jozo, zet Muhidin - Dino, te porodice Pulji}, Boras, Beri},
Gruji}, D`ananovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, poznanici i kom{ije
Po~ivala u miru Bo`ijem!
LJILJANA SOKAL, ro|. [TEKOVI]
preminula 6. 10. 2011. godine u 87. godini.
Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u ponedjeljak, 10. 10.
2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Mihovil.
Ku}a `alosti: Grbavi~ka 56/3.
[email protected][]ENI: k}erke Divna i Vi{nja, unu~ad Gregor, Katja i Ivona, praunu~ad @iga,
Andra`, Ela i Arne, zetovi Jernej i Zlatan, djever Drago sa obitelji, sestri} Zoran sa obitelji, Mirza i Amer, Arslan Ra{~i}, te obitelji Sokal, [tekovi}, Juki}, Poto~ar, Grubor,
^u~i}, te ostala rodbina i prijatelji
11535-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga
SAFIJA JAHI],
ro|. HOTA
preselila na ahiret u srijedu, 5.
oktobra 2011. godine u 66. godini.
D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 9.
oktobra 2011. godine u 16.00 sati u
haremu D. @e`elovo.
[email protected][]ENI: suprug Zihno Jahi}, djeca Zamir i \ana, sestra Hata Hrvat i njena obitelj, zaove Ai{a i Di{a i njihova obitelj, djever [a}ir, jetrve
Emina, [ida, Muhameda i njihove obitelji, ostali prijate1853-tt
lji i prijateljice
11534-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga majka
Tu`nim srcem javljamo da je na{ dragi
otac, dida, zet i veliki prijatelj
ZULEJHA [email protected],
ro|. MUJKI]
RADOMIR (BO[KA)
PERI[I]
preselila na ahiret u srijedu, 5. oktobra
2011. godine u 92. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 7. oktobra
2011. godine u 14.30 sati na gradskom
groblju Bare.
[email protected][]ENI: njeni Kemo, Sabina, Tarik, Amna i Mejra, snaha Bahra, brati}i i brati~ne, djeveri}i i djeveri~ne, te porodice:
D`altur, Mujki}, Deli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ulici [ehidska br.
43 - Ahatovi}i.
111
preminuo dana 6. 10. 2011. godine u 79.
godini.
Sahrana }e se obaviti u petak, 7. 10. 2011.
godine u 14.15 sati na gradskom groblju
Bare iz ateisti~ke kapele.
[email protected][]ENI: sin Bo{ko, snaha Malena, unuke Raphaela i Madline, bra}a Mi}o, Radivoj i Mla|o sa porodicama, {ura Marko
]ulibrk sa suprugom Drenkom i k}erkama Gordanom i Draganom, teti~na Mira i k}erka Silva, te porodice Peri{i}, ]ulibrk,
[ari}, \uki}, Kr{lak, Had`imehmedagi}, Selmanagi}, Turki},
Jovi~evi}, prijatelji Kluck, Hasbach i ostali mnogobrojni prijatelji i kom{ije
Ku}a `alosti: ul. Gornja Mand`ina br. 9.
111
Dana 5. 10. 2011. iznenada je preselio na ahiret na{ dragi kolega i prijatelj
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
[email protected] ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji
- Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na
Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
SEAD (REFIK) IMAMOVI]
Uspomene na tvoju plemenitost i dobrotu ~uvat }emo zauvijek i sa ponosom.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni D`ennet i vje~ni rahmet.
Kolektiv organa uprave Op}ine Kladanj
ptt
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800,
fax: 033 712 801.
Dnevni avaz
POKOPNO DRU[TVO
Dana 5. oktobra 2011. prestalo je da kuca srce na{e
"B
AKIJE"
BAKIJE"
UZ NAJVE]I TIRA@
SARAJEVO
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
OSNOVANO 1923
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
tel. 00387 (0)33 533-763
mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062
fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo
0049(0)16093427808
www.bakije.com
SVIJETLANE KADIJEVI],
ro|. MANDI]
Kratka, ali te{ka bolest ostavila je duboko o`alo{}ene k}erke Anju, Olju i Ninu, majku Jovanku, sestru Tatjanu sa porodicom Milenko, Vanja i Bojan Tepav~evi}, svekra i svekrvu Ljubu i Ljubicu Kadijevi} i zaovu Nadu sa Tamarom. Svi koji su je poznavali
osje}aju veliki gubitak.
Sahrana }e se obaviti u subotu, 8. oktobra 2011. godine u 13.00
sati na groblju „Lav“ kod Zetre.
Po~ivaj u miru sa svojim Draganom, draga Svijetlana.
Ku}a `alosti: ul. Azize [a}irbegovi} br. 2/10, stan 60.
111
Pokopno dru{tvo
"BAKIJE" vr{i prevoz
umrlih iz Zapadne
Europe specijalnim
pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na
teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO
SMRTOVNICE NA
INTERNETU
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: [email protected]
SARAJEVO:
Tešanjska 24A,
033/ 281 - 717
D`emala
Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441;
424 - 440;
038/ 222 - 251;
MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
TRAVNIK:
@itarnica F
/fax:
030/ 512 - 718;
[email protected]:
[ukrije Kukavice 12
70
Petak 7. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o poni{tenju konkursa br. 1/I-2011 od 06. 10. 2011.
god.
petak 7. oktobar/listopad 2011.
71
[email protected] NA KIOSCIMA
PONI[TAVA SE JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje ~lanova uprave Dru{tva, direktora i izvr{nih direktora Privrednog
dru{tva „Igman“ d.d., koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 01. 01. 2011. godine, odnosno ISPRAVKA KONKURSA od 06. 01. 2011. godine, a istovremeno:
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju konkursa za imenovanje ~lanova Uprave - direktora i izvr{nih direktora Privrednog dru{tva „Igman“ d.d. Konjic, br. 1/2-2011
od 06. 10. 2011. god., Privredno dru{tvo „Igman“ d.d. Konjic, raspisuje:
KONKURS
za izbor i imenovanje ~lanova Uprave Dru{tva
- Direktor Dru{tva - Izvr{ni direktori Raspisuje se i objavljuje konkurs za izbor i imenovanje:
1. Direktora Dru{tva;
2. Izvr{nih direktora;
2.1. Izvr{ni direktor Proizvodno-tehni~kog sektora;
2.2. Izvr{nog direktora Sektora osiguranja kvaliteta;
2.3. Izvr{nog direktora Sektora marketinga, finansija, pravnih, kadrovskih i op{tih poslova.
Kandidati za funkciju pod rednim brojevima od 1, 2.1, 2.2. i 2.3., treba da ispunjavaju op{te
uslove:
- Da je dr`avljanin BiH;
- Da nije osu|ivan za krivi~na djela i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak;
- Da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci;
Pored op{tih uslova, kandidati za funkciju pod rednim brojem 1., treba da ispunjavaju posebne uslove i to:
- Da imaju visoku stru~nu spremu tehni~kog ili dru{tvenog smjera;
- Da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima;
- Da ponudi Biznis plan poslovanja Dru{tva za mandatni period;
- Da poznaje rad na ra~unaru (MS office, e-mail i internet aplikacije).
- Po`eljno poznavanje stranog jezika (engleski),
Pored op{tih uslova, kandidati za funkciju pod rednim brojem 2.1. treba da ispunjavaju posebne uslove i to:
- Da imaju visoku stru~nu spremu tehni~kog smjera;
- Da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.
- Da ponude Biznis plan za poziciju za koju apliciraju,
- Po`eljno poznavanje stranog jezika (engleski),
- Da poznaje rad na ra~unaru (MS office, e-mail i internet aplikacije).
Pored op{tih uslova, kandidati za funkciju pod rednim brojem 2.2. treba da ispunjavaju posebne uslove i to:
- Da imaju visoku stru~nu spremu tehni~kog smjera;
- Da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.
- Da ponude Biznis plan za poziciju za koju apliciraju,
- Da poznaje rad na ra~unaru (MS office, e-mail i internet aplikacije).
- Po`eljno poznavanje stranog jezika (engleski),
Pored op{tih uslova, kandidati za funkciju pod rednim brojem 2.3. treba da ispunjavaju posebne uslove i to:
- Da imaju visoku stru~nu spremu ekonomskog ili tehni~kog smjera;
- Da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
- Da ponude Biznis plan za poziciju za koju apliciraju;
- Poznavanje stranog jezika (engleski),
- Da poznaje rad na ra~unaru (MS office, e-mail i internet aplikacije).
Izbor i imenovanje se vr{i na mandatni period od ~etiri godine.
Uz prijave kandidati su du`ni dostaviti:
- Kra}u biografiju sa adresom i kontakt telefonom;
- Diplomu o zavr{enom fakultetu;
- Izvod iz mati~ne knjige ro|enih;
- Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
- Uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,
ne starije od 6 mjeseci;
- Ovjerenu izjavu u vezi sa funkcijom u politi~koj stranci;
- Biznis plan,
- Poznavanje stranog jezika najmanje do nivoa konverzacije;
- Poznavanje rada na ra~unaru.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, kandidati podnose u roku od 10 dana od dana
objavljivanja konkursa, na adresu:
PRIVREDNO DRU[TVO „Igman“ d.d. Konjic, ul. Donje polje br. 42.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje.
NADZORNI ODBOR
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 030799 10 Mal
Zenica, 10. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Bali},
u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka d.d.
Tuzla, sjedi{te u Tuzli, ulica Mar{ala Tita broj 34, protiv tu`ene D`afi} Azra, ulica Stara ~ar{ija broj 2,
Zenica, a radi duga, v.s. 1.973,27 KM, dana 10. 08.
2011. godine, shodno ~lanu 348. stav 3. Zakona o
parni~nom postupku, objavljuje slijede}i:
u iznosu od 229,15 KM i tro{kovima parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgovor u
smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH broj 53/03) i
tu`ena je obavezna sudu dostaviti odgovor na tu`bu,
ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li
priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u
skladu sa ~lanom 71. navedenog Zakona, u roku od
30 dana od dana prijema tu`be.
OGLAS
Ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e
donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa
~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku.
Dostava tu`be na odgovor smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku.
Tu`enoj [email protected]] AZRI iz Zenice, Stara ~ar{ija broj 2,
dostavlja se na odgovor, tu`ba podnesena ovom sudu dana 31. 12. 2009. godine, kojom tu`itelj potra`uje na ime isplate glavni dug od 1.973,27 KM,
sa pripadaju}im zakonskim kamatama od dana podno{enja tu`be, pa do kona~ne isplate, zajedno sa
sporednim potra`ivanjima - kamatama i naknadama
Tu`ena se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj:
43 0 Mal 030799 10 Mal, u pisarni Op}inskog suda
u Zenici.
Stru~ni saradink
Amela Bali}, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Ps 184957 11 Ps
Sarajevo, 30. 09. 2011. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Edhem ]ato, u pravnoj stvari tu`ioca Energopetrol dd Sarajevo, Mar{ala Tita br. 36,
protiv tu`enog Je` doo Sarajevo, Vi{njik br. 30, radi duga v.sp. 7.660,49 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da je tu`eni odselio na adrese iz tu`be objavljuje:
OGLAS
Dana 07. 02. 2011. godine tu`ilac Envergopetrol dd Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog Je` doo Sarajevo radi duga
v.sp. 7.660,49 KM, a istu je uredio dana 23. 02. 2011. godine
Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom se nala`e tu`enom da tu`itelju isplati dug u ukupnom iznosu od 7.660,49 KM
sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama obra~unatim na iznose:
- 182,09 KM po~ev od 15. 04. 2010. godine pa do isplate,
- 112,93 KM po~ev od 05. 05. 2010. godine pa do isplate,
- 203,64 KM po~ev od 15. 05. 2010. godine pa do isplate,
- 600,64 KM po~ev od 15. 05. 2010. godine pa do isplate,
- 237,32 KM po~ev od 25. 05. 2010. godine pa do isplate,
- 400,19 KM po~ev od 25. 05. 2010. godine pa do isplate,
- 158,16 KM po~ev od 04. 06. 2010. godine pa do isplate,
- 942,79 KM po~ev od 04. 06. 2010. godine pa do isplate,
- 196,89 KM po~ev od 15. 06. 2010. godine pa do isplate,
- 241,67 KM po~ev od 15. 06. 2010. godine pa do isplate,
- 261,75 KM po~ev od 25. 06. 2010. godine pa do isplate,
- 755,56 KM po~ev od 25. 06. 2010. godine pa do isplate,
- 265,65 KM po~ev od 05. 07. 2010. godine pa do isplate,
- 340,68 KM po~ev od 05. 07. 2010. godine pa do isplate,
- 219,06 KM po~ev od 15. 07. 2010. godine pa do isplate,
- 652,84 KM po~ev od 15. 07. 2010. godine pa do isplate,
- 216,62 KM po~ev od 25. 07. 2010. godine pa do isplate,
- 391,82 KM po~ev od 25. 07. 2010. godine pa do isplate,
- 281,17 KM po~ev od 04. 08. 2010. godine pa do isplate,
- 403,23 KM po~ev od 04. 08. 2010. godine pa do isplate,
- 40,01 KM po~ev od 15. 08. 2010. godine pa do isplate,
- 461,76 KM po~ev od 15. 08. 2010. godine pa do isplate,
- 94,02 KM po~ev od 25. 08. 2010. godine pa do isplate,
u roku od 30 dana po dono{enju ove presude i uz naknadu sudskih tro{kova.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i da oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni
odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili
boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj
izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog
(~lan 71. stav 2. ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog
propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Sudija
Edhem ]ato
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
EURO 2012 Reprezentacija BiH večeras igra protiv
Ibišević: Ne vjerujem da sam mnogo izgubio
Vedad Ibišević u tandemu s Edinom Džekom u napadu
š
Drago mi je što vlada veliki interes za utakmice, ali
ne smijemo pasti u euforiju
Vedad Ibišević vraća se u
prvu postavu naše reprezentacije. Napadač koji je zbog
povrede propustio duele s
Bjelorusima, ozdravio je
tačno na vrijeme kako bi popunio ofanzivnu postavu
našeg tima u susretu s Luksemburgom.
- Drago mi je da sam
zdrav, da mogu igrati i da
sam ponovo sa prijateljima.
Ne treba ni govoriti koliko
su nam bitne ove utakmice.
Presretan sam zato što mi je
selektor ukazao povjerenje i
nastojat ću ga opravdati kaže Ibišević, koji je u šest
nastupa u ovom kvalifikacionom ciklusu postigao dva
gola.
Vedo će nastupiti od
početka, ali postoje bojazni
zbog toga koliko je spreman,
jer dugo nije igrao.
- Teško je to reći, ali ne vjerujem da sam mnogo izgubio.
Sve vrijeme sam trenirao kaže Ibišević.
Naš napadač svjestan je da
se u BiH digla velika euforija
uoči odlučujuće dvije utakmice. Drago mu je zbog toga,
ali upozorava da atmosfera ne
smije utjecati na ekipu.
- Lijepo je tošto postoji toliki interes za naše utakmice.
Znam da će nas i u Zenici i u
Parizu bodriti veliki broj navijača, ali nama, igračima,
najvažnije je da damo maksimum i da ostvarimo dobre rezultate. Ne smijemo pasti u
euforiju - kaže Ibišević.
M. T.
Zeničani se raduju novom susretu sa “Zmajevima”
Sve ulaznice u gradu domaćinu rasprodate u utorak
Već po ustaljenom rasporedu kada gostuje naša nogometna reprezentacija, zeničke ulice i danas će biti
svečano dekorisane državnim obilježjima.
Iako Sušićevim izabranicima u goste stiže slabašni
Luksemburg, kuriozitet je
da je kontingent ulaznica za
Zenicu u ovdašnjoj filijali
“Centrotransa” rasprodat još
u utorak pa se ulaznica može
kupiti samo kod tapkaroša.
Kako su nam kazali u
“Centrotransu”, nije im poznato hoće li novih ulaznica
biti u prodaji i na dan utakmice.
Fudbalski klub Čelik se,
također, želi iskazati kao dobar domaćin. Tako je trener
Elvedin Beganović svoje pulene tokom cijele sedmice izvodio na terene Kambero-
šć Č
Ova postava toliko je ofanzivna da riskiramo i da primimo gol,
ali i da zabijemo dva-tri, kaže selektor
Bosanskohercegovački
gradovi večeras bi ponovo
mogli pasti uplavo-žuti delirij
ako nogometna reprezentacija naše zemlje savlada Luksemburg i osigura najmanje
plasman u baraž za Evropsko
prvenstvo 2012. godine.
Pobjedu, koja će nam otvoriti mogućnost da se u utorak u Parizu s Francuzima
borimo za prvo mjesto u grupi i direktan odlazak u Poljsku i Ukrajinu, očekujemo
svi. Za čudo večeras u Zenici
definitivno nema mjesta.
ć ž Ofanziva od početka
U utakmicu s Luksemburgom ući ćemo uz rizik
suspenzije, jer čak devetorica naših igrača imaju
žuti karton i, u slučaju da
dobiju još jedan, neće moći
konkurirati za duel u Parizu. Šta će Sušić reći
igračima prije susreta?
- Niko neće dobiti žuti
karton, a i ako dobije, neće
biti tragedija. Cilj mi je da
- Spremni smo, motivisani i skoncentrisani. Ovo je
utakmica u kojoj nema veze
ko igra, u kojoj je važno samo
Ibiševićem te da iza njih budu
tri ofanzivna kreativca Haris
Medunjanin, Miralem Pjanić i
ih, u prvom redu, ne dobiju
oni koji nemaju nijedan, a
to su Spahić, Pjanić, Misimović...
U
svakom
slučaju, neću da ih neko
namjerno dobiva - rekao je
Sušić, ali je dodao i da zna za
loša iskustva od prije dvije
godine, kada je tadašnji selektor Miroslav Blažević
odbio čistiti kartone uoči
baraža protiv Portugala.
Š A šta ako se Sušićevi
planovi izjalove i na poluvremenu bude 0:0? Hoće
li se išta moći promijeniti?
- Ja sam prije dvadesetak godina igrao protiv
Luksemburga i na poluvremenu je bilo 0:0. U
drugom smo napravili
mnogo manje prilika nego
u prvom, ali smo im strpali pet golova. Ako bude
0:0, to ne mora značiti
ništa. Treba se sjetiti da
smo protiv Rumuna gubili pa pobijedili, a da smo
Bjeloruse slomili tek u finišu - kaže Sušić.
pobijediti i sigurno ćemo je
dobiti. Ne smije se desiti da
dođemo do cilja i da to upropastimo - rekao je uoči utakmice selektor Safet Sušić.
Protiv
Luksemburga
krećemo maksimalno ofanzivno. Selektor će ostati pri odluci
da izvede napadački tandem s
Edinom Džekom i Vedadom
Zvjezdan Misimović. To je petorka koja bi trebala zbrisati
Luksemburg s terena.
Preduhitriti probleme
- Do poluvremena želim
imatidobar rezultatipreduhitriti eventualne probleme koji
mogu nastati ako ne bude prema našim planovima. Ova po-
Na Bilinom polju atmosfera će opet biti užarena
vića polja kako bi teren Bilinog polja bio očuvan za ovu,
još jednu veliku feštu, u kojoj
će “Zmajevi” pobjedom osigurati baraž.
Za sretan put u Grad
svjetlosti, na konačni obračun s Francuzima, Džeku,
Ibiševića, Misimovića, Spa-
hića i saigrače ispratit će vatromet nekoliko minuta nakon posljednjeg sudijskog
zvižduka.
Gradske vlasti su, inače,
donijele uredbu prema kojoj
će svi ugostiteljski objekti
večeras raditi do 2 ujutro, a
trgovine do ponoći.
V. B.
Pres-konferencija na otvorenom: Sušić najavljuje ofanzivu od početka
(Foto: B. Nizić)
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
Luksemburga, a ulog je najmanje baraž
ć đ
Spahić: Bit će veća opasnost po naš gol
Emir Spahić o duelu s Luksemburgom
Posljednji trening uoči
utakmice: Spremni,
motivisani i
skoncentrisani
(Foto: I. Šebalj)
ć
Igrati sa Papcem je ono što sam priželjkivao posljednjih godina
Reprezentativni kapiten Emir Spahić jučer je ljubazno zahvalio novinarima
što su pomogli da do petka
veći dio pažnje bude usmjeren na Luksemburg, a ne na
Francusku, pridonijevši
obuzdavanju euforije uoči
gostovanja u Parizu.
- O Francuskoj čak ne
pričamo ni između sebe,
nastojimo da, za sada, pot-
puno zaboravimo taj susret
i da ostvarimo dobar rezultat protiv Luksemburga kaže Spahić.
Ofanzivna postava Safeta
Sušića protiv Luksemburga
znači da ćemou defanzivi biti malo “lomljiviji”.
- Bit će veća opasnost po
naš gol, sigurno. Uvijek postoji opasnost da se primi pogodak, čak i iz najbezveznije
situacije. No, iako će se Luksemburžani braniti sa devetoricom igrača, nadam se da
će naš napad odraditi svoje rekao je Spahić, izrazivši zadovoljstvo što će igrati u tandemu sa povratnikom u reprezentaciju Sašom Papcem.
- To sam priželjkivao
ovih posljednjih godina.
Bit će super ponovo igrati s
njim.
M. T.
Crtice iz tabora BiH
Četiri meča, četiri
pobjede
ć ć Večeras će na golu biti
Asmir Begović, a nedovoljno oporavljeni Kenan
Hasagić će, u najboljem
slučaju, na klupu.
- Ako bude spreman,
Hasagić će, onda, biti zamjena, ali bi, ako sve bude
uredu, mogao braniti u Parizu. U ovom trenutku ne
želim odlučiti ko je prvi
golman ekipe, jer sam jedan od rijetkih selektora u
Evropi koji ima na raspolaganju dvojicu vrhunskih čuvara mreže. Hasagića veoma poštujem. Nekada mi bude žao kada
vidim da ga kritiziraju, jer
bi svi trebali znati koliko je
dao reprezentaciji - kaže
Sušić.
stavatoliko jeofanzivna dariskiramo i da primimo gol, ali i
da zabijemo dva-tri.
Opasno će biti kada budemo gubili loptu i zato ćemo je
morati što prije vraćati u svoj
posjed, jer što je više budemo
imali, to će nam na raspolaganju biti i više rješenja. Izuzetno cijenim Luksemburg,
imaju respektabilnu ekipu,
ali ova pobjeda mora biti
naša - naglasio je Sušić.
Utakmica počinje u 20 sati,
a vodit će je velški sudija Sajmon Li Evans (Simon Lee).
M. TANOVIĆ
Luksemburg je jedna od rijetkih selekcija s kojom imamo stoprocentan bilans.
Igrali smo četiri puta i sva
četiri puta smo dobili. U okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2004. godine u
Zenici smo ih pobijedili sa
2:0 (Bolić i Barbarez), a u gostima sa 1:0 (Barbarez). Igrali smo i prijateljsku utakmicu, 31. marta 2004. godine,
kada smo u Luksemburgu
slavili sa 2:1 (Misimović i
Bolić). Konačno, 3. septembra 2010. u prvom meču kvalifikacija dobili smo 3:0
(Ibričić, Pjanić, Džeko)
Revijalna
utakmica
Nekoliko sati prije utakmice,
nekadašnji fudbalski asovi koji su nosili dres državnog tima,
odmjerit će na malom terenu u
zeničkoj Areni snage protiv
ekipe sportskih novinara.
Bivše reprezentativce predstavljat će Muhamed Konjić, Sergej Barbarez, Vedin Musić, Elvir Bolić, Vlatko Glavaš, Almir Tolja, Nermin Šabić, Elvir
Baljić, Omer Joldić, Senad Brkić, Marko Topić, Mirza Varešanović i Senad Begić.
Utakmica počinje u 16.30 sati.
Žrijeb baraža u
četvrtak
Žrijeb parova baraža za
Evropsko prvenstvo bit će
obavljen 13. oktobra, dva
dana nakon posljednjih
utakmica kvalifikacija.
Prve utakmice baraža na rasporedu su 11. i 12. novembra, a revanši 15.
Sretnici koji prođu, protivnike u grupi na Euru 2012.
saznat će 2. decembra na žrijebu u Kijevu.
M. T.
Juniori uspje{ni u kvalifikacijama
[iv{i} i Kukavica za
pobjedu protiv Rusije
Juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine
ju~er je pobjedom od 2:0
protiv odgovaraju}e selekcije Rusije iznena|uju}e
dobro startala u 2. kvalifikacionoj grupi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo
U-19. Strijelci za trijumf
bh. nada na turniru u Bugarskoj bili su Safet [iv{i}
i Ivan Kukavica.
Izabranike selektora
Tonija Kara~i}a sutra u
Plovdivu o~ekuje susret
protiv vr{njaka iz Republike Irske, a u utorak, 11.
oktobra, duel s doma}inom
Bugarskom.
Po dvije prvoplasirane
[iv{i}: Strijelac prvog gola
ekipe iz svake od 12 grupa
te najbolja tre}eplasirana
pro}i }e u drugi krug natjecanja. Evropsko prvenstvo 2012. godine odr`ava
I. I.
se u Estoniji.
Direktor Rudara Milenko Jankovi}
Pri~e o smjeni Radovi}a su gluposti
Dragan Radovi} ostaje
trener prijedorskog Rudara, decidirano nam je potvrdio sportski direktor Milenko Jankovi}, reagiraju}i na
informacije nekih banjalu~kih medija.
- Takve gluposti samo se iz
nekih banjalu~kih izvora mogu plasirati u javnost. S Radovi}em imamo dvogodi{nji
ugovor i sve {to je prema
ugovoru dogovoreno, to je
ura|eno. Podmladili smo tim,
sklopili smo ugovore koji garantiraju da Rudar vi{e ne}e
biti „{vedski sto“ Borcu i jo{
nekim klubovima, osvojili
smo zadovoljavaju}u bodovnu
kvotu i zato tvrdim da su
{pekulacije o smjeni glupost
V. V.
- ka`e Jankovi}.
Dogradnja isto~ne tribine stadiona Pirota
Zavr{eni armirano-betonski radovi
Gradnja drugog dijela
isto~ne tribine na stadionu
Pirota ju~er je okon~ana izlijevanjem betona, ~ime su
zavr{ene dvije tre}ine ovog
dijela gledali{ta.
Uskoro slijedi postavljanje i farbanje ograde, montiranje stolica, prepravka ula-
zne kapije te ure|ivanje pristupa ulazu.
Gradnja tre}eg, odnosno
zavr{nog dijela ove tribine, zavisi od vremenskih prilika i,
naravno, finansija. Kada posao bude zavr{en, na isto~noj
tribini bit }e 1.500 stolica, koS. P.
liko i na zapadnoj.
Dana{nji raspored kvalifikacija
X Grupa A: Azerbejd`an - Austrija (18 sati), Turska Njema~ka (20.30), Belgija - Kazahstan (20.45);
Grupa B: Ermenija - Makedonija (17), Slova~ka - Rusija
(20.15), Andora - Irska (21.30);
Grupa C: Srbija - Italija (20.45), Sjeverna Irska - Estonija
(20.45);
Grupa D: BiH - Luksemburg (20), Rumunija - Bjelorusija (20.30), Francuska - Albanija (21);
Grupa E: Finska - [vedska (18.15), Holandija - Moldavija (20.30);
Grupa F: Latvija - Malta (19), Gr~ka - Hrvatska (20.45);
Grupa G: Vels - [vicarska (20.45), Crna Gora - Engleska (21);
Grupa H: Kipar - Danska (20.30), Portugal - Island (22);
Grupa I: ^e{ka - [panija (20.45).
74
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
sport
EKSKLUZIVNO Josip Ku`e vodi Albance na megdan Francuzima
Igrat }emo i za Bosnu
i Hercegovinu
Bit }e te{ko, nedostaju mi sedmorica, ali imamo mogu}nosti da ne{to
napravimo, ka`e hrvatski trener
@urilo mu se, ~uo se u pozadini poziv putnicima za
Pariz, ali susretljivi albanski
selektor Josip Ku`e ipak
nam se ju~er javio na telefon
i s aerodroma u Tirani poru~io da }e njegovi izabranici dati sve od sebe da ve~eras zagor~aju `ivot „Trikolorima“ i poguraju na{u reprezentaciju ka Evropskom prvenstvu.
Bitno oslabljeni
U utakmicu na Stad d’Fransu (21 sat) oba tima u}i }e
bitno oslabljena, Francuzi
bez svojih najve}ih zvijezda
s poja~anom odbranom i na
kontranapade poku{amo
ne{to napraviti. Protiv Francuza se da igrati, u Tirani
smo pro{log mjeseca imali
inicijativu u drugom poluvremenu. Ta nam je predstava
pokazala put kojim trebamo i}i - rekao je Ku`e u
ekskluzivnom razgovoru za
„Dnevni avaz“.
Hrvatskom treneru, koji
je svojevremeno vodio i banjalu~ki Borac, ne preostaje
ni{ta drugo nego parkirati
autobus ispred vrata svog
golmana Samira Ujkanija i
poku{ati se othrvati napadi-
Blan: Klju~an }e
biti posjed lopte
Ako Francuzi ve~eras
dobiju Albance, u posljednjem me~u kvalifikacija,
protiv BiH u utorak, bit }e
im dovoljan i bod. Francuski selektor Loren Blan
(Laurent Blanc) ipak ka`e
da su mu cilj dvije pobjede.
- Uprkos silnim otkazima,
moramo zadr`ati na{ oblik i
ravnote`u u igri. Posjed lopte
bit }e klju~ni faktor - ka`e
Blan, koji ne mo`e ra~unati
na megazvijezde Riberija i
Benzemu te na Sanju (Sagna),
Matuidija, Meksesa (Mexes), Gurkufa (Gourcuff), Dijabija, Oroa, a nada se da }e
makar za utorak biti spremni
Abidal i Gameiro.
Riberija (Ribery) i Benzeme
te jo{ niza ozlije|enih igra~a,
a Albanci, kako se Ku`e `ali,
bez pola tima.
- Bit }e te{ko, nedostaju
mi sedmorica, a najvi{e
igra~i iz odbrane Teli, Agoli i Curi. Tako|er, ne igraju
mi ni vezni Skela i prvi napada~ Bogdani. Kod Francuza, opet, nema Riberija i
Benzeme, dvojice vrhunskih
individualaca. Ovi ostali koji im nedostaju, manje-vi{e
nisu toliki hendikep, jer oni
imaju najmanje 25 igra~a
top-kvaliteta.
Nema nam druge nego da
ma Francuza. No, to nije taktika koju preporu~uje Safetu Su{i}u za utorak i obra~un
za prvo mjesto u grupi.
Nadamo se ~udu
- Prije svega, moje su simpatije na strani Bosne, ali i
objektivno mislim da imate
{ansu u Parizu. Prema mome
mi{ljenju, va{a reprezentacija je na nekim poljima kvalitetnija nego francuska. Oni
imaju ja~e individualce, ali
nemaju jaku mom~adsku
igru. U defanzivi ne odra|uju
svi svoje zadatke do kraja
tako da postoji prostor da na-
Ku`e: Poja~ana odbrana
pravite iznena|enje - poru~io je Ku`e.
Za detaljniju analizu francuske igre dogovorili smo se
~uti nakon ve~era{nje utakmice, u kojoj }emo pri`elj-
kivati ~udo -da nam Ku`eova i Mustedanagi}eva Albanija omogu}i da nam, nakon
pobjede nad Luksemburgom, u utorak u Parizu odgoO. LOKMI]
vara i remi.
Prvotimac Sarajeva iza{ao iz bolnice
Adin D`afi} na ku}noj njezi
Prvotimac Sarajeva Adin D`afi} iza{ao je nakon tri dana iz tuzlanske bolnice na ku}ni oporavak nakon {to je do`ivio te{ku saobra}ajnu nesre}u, u kojoj je dobro pro{ao s obzirom na to
{ta se desilo njegovom automobilu. D`afi} je u
trostrukom sudaru pro{ao bez lomova, ali }e mu
ostati o`iljci na glavi, ruci i nozi.
- Sada je sve dobro. Kada sam vidio auto
nakon nesre}e, naje`io sam se. Izgledao je stravi~no. Imam povrede glave, na ~elu {est
kop~i. Na nozi mi je longeta, jer mi je stradao
zglob, a lijeva strana tijela mi je sva poderana.
Tu me najvi{e boli - ka`e D`afi} te dodaje da
ga ova nesre}a ne}e pokolebati.
- Nedostaju mi treninzi sa Sarajevom, jer
sam ba{ bio krenuo uzlaznom putanjom. Nadam se da }u za dvadesetak dana po~eti treniE. M.
rati.
D`afi} prije izlaska iz bolnice: Povrede glave
i ekstremiteta
sport
75
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
BANJA LUKA Muhamed Ibrahimbegovi}, potpredsjednik Borca
[ipovac je rekao da }e
me se rije{iti kao balije
Kompletna uprava, na ~elu sa predsjednikom Upravnog odbora
Ljubom ]ubi}em, mora dati ostavku
Razgovarao:
Almedin [I[I]
Selimovi} umjesto
Muzurovi}a na funkciji
direktora Sarajeva
Posao za policiju
- Sve se promijenilo odlaskom
pro{log Upravnog odbora, koji je bio
na evropskom putu i s kojim je Borac uzeo dvije titule u BiH, prvenstvo i Kup. Dolaskom novog UOa, kao da je grom udario u Borac, od
kojeg ti ljudi prave selja~ki klub! Fakti~ki smo se vratili u 1991.
- Ja se ogra|ujem od tih navija~a
i mislim da to nisu navija~i Borca.
Prema saznanjima policije, ta grupa je priznala da je dobila novac. O
tome se dosta pri~a, a za{to ne vjerovati Cvetkovi}u kao ozbiljnom
~ovjeku koji je to izjavio? Mislim
da je do{lo vrijeme da, nakon takvih optu`bi, policija sve podrobno
ispita.
† Jesu li istinite glasine da Vi
Ibrahimbegovi}: Povrije|en sam kao ~ovjek
kao Bo{njak i nekolicina igra~a
Bo{njaka nakon dolaska nove
uprave imate probleme na nacionalnoj osnovi?
- Slu{ajte, ja sam se vratio u Banju
Luku i Banja Luka je moj grad. Ja se
iz Banje Luke vi{e seliti ne}u, kao {to
sam se selio 1991. godine! Ru`no je
bilo ~uti onu poruku koju je dobio
Cvetkovi} kada je dovodio Seada
Bu~ana („{ta }e nam balija“ - op. a.),
to je zabolilo i mene i sve normalne
Srbe.
Smetala im zelena boja krova stadiona
† Je li ta~na informacija da je
direktor Borca Radmilo [ipovac negodovao zbog zelene boje krova stadiona?
- Jeste. ^uo sam kada to govori Ljubi ]ubi}u. Rije~ je o tome da
je krov stadiona decenijama bio
obojen u zeleno, a kada je
]ubi}eva firma renovirala stadion, ~uo sam da mu [ipovac govori: „Vi{e nema zelene, sada stavljamo na{u plavu boju“... Te ljude
smatram bolesnima. Takve ljude
treba odstraniti iz sporta.
Svugdje ima budala, oni su u manjini i ja ranije nisam obra}ao pa`nju
na to. Evropski sam ~ovjek i `ivim
u nadi i vjerujem da takve izjave za
Bu~ana, pa sada i za mene...
† A koje izjave za Vas?
- Pa to da smo balije! Imam
svjedoka koji je ~uo direktora
[ipovca kako za mene ka`e da se
ne}e smiriti dok se ne rije{i balije...
To je jedna vrlo ru`na slika. Ranije nisam obra}ao pa`nju na to, ali
sada sam veoma razo~aran.
Ostavke u kompletu
† Osje}ate li se nakon svega
ugro`enim?
- Mo`da ne ugro`enim, ali sam veoma povrije|en. Mislim da ovo sve
skupa vi{e nema veze s evropskim Borcem. Kompletna uprava, na ~elu sa
predsjednikom Ljubom ]ubi}em,
mora dati ostavku, pa i ja s njom, ako
mislimo dobro Borcu i Banjoj Luci!
Sloboda dobila poja~anje
Vratio se Alen Me{anovi}
Me{anovi}: @eli pomo}i
Na prvi pogled, {est mjeseci neigranja nije se previ{e odrazilo na fizi~ku spremu i formu Alena Me{anovi}a. Iskusni napada~, koji }e 26. oktobra proslaviti 36. ro|endan, bez problema podnosi trena`ni proces.
Darko Vojvodi} vratio ga je u Slobodu, s kojom ima va`e}i ugovor. Proljetos ga je tada{nji trener Ibrahim
Crnki} otpisao. Imaju}i u vidu hro-
ni~nu neefikasnost tuzlanskog tima,
nema sumnje da }e biti od koristi.
- Na novi povratak u voljeni
klub odlu~io sam se iz prostog razloga, jer se i dalje osje}am sposobnim da igram u Premijer ligi.
@elim pomo}i Slobodi. Osje}am se
odli~no, redovno sam trenirao i nadam se da }u uskoro i zaigrati - kaE. M.
zao je Me{anovi}.
Opravdao povjerenje uprave Olimpica
Nedimu Jusufbegovi}u ugovor na ~etiri godine
Uprava Fudbalskog kluba Olimpic ponudila je ~etverogodi{nji ugovor {efu stru~nog {taba Nedimu Jusufbegovi}u. Mladi stru~njak prihvatio je ovu mogu}nost i dogovoreni su
(Foto: M. Kadri})
Promjene u ko{evskom premijerliga{u
Muhamed Ibrahimbegovi} Fi{er,
legenda Fudbalskog kluba Borac i sada{nji potpredsjednik, sve afere koje se redaju u aktuelnom prvaku BiH
u fudbalu, ve`e za dolazak nove
uprave. Vidno ljut i razo~aran, Ibrahimbegovi} u intervjuu za „Dnevni
avaz“ upozorava da se Borac vratio
u predratnu 1991. godinu.
† Je li istina da je direktor kluba Radmilo [ipovac instruirao
i platio grupu huligana da upadne na teren i izazove prekid
utakmice sa @eljezni~arom,
kao {to je to ustvrdio biv{i trener Zvezdan Cvetkovi}.
Selimovi}: Najmla|i direktor u historiji kluba
svi uvjeti pa }e u narednih nekoliko
dana staviti paraf na novi ugovor.
Jusufbegovi} je, ina~e, ve} niz
godina u Olimpicu, a ovu sezonu
po~eo je kao prvi saradnik Mehme-
da Janjo{a. Nakon {to je raskinut
ugovor s Janjo{om, Jusufbegovi} je
dobio priliku da vodi ekipu, koju
je, sude}i prema reakciji uprave
(A. ^.)
Olimpica, iskoristio.
Direktor Fudbalskog kluba Sarajevo Suad Muzurovi} odlu~io je
ju~er da se povu~e s ove funkcije, a
naslijedit }e ga dosada{nji portparol ko{evskog premijerliga{a Dino Selimovi}. Upravni odbor Sarajeva
dao je na~elnu saglasnost za rotaciju na jednoj od najva`nijih pozicija
u klubu.
- Da ne bude zabune, ne radi se
ni o kakvom sukobu ili krizi u klubu. Jednostavno, zbog odre|enih
razloga, koje sada ne mogu navoditi, odstupio sam sa mjesta direktora, ali }u i dalje ostati u klubu i po-
magati koliko god znam - rekao je
Muzurovi}.
Selimovi} je ro|en 1981. godine u Sarajevu i najmla|i je direktor
kluba u historiji. Po zanimanju je
ekonomista.
- Nastavljam tamo gdje je stao
Muzurovi}. Evo, upravo su
igra~ima pu{tene pla}e i premije.
O~ekuje me mnogo posla, uspje{an
zavr{etak jesenje polusezone, otvorenje fan-{opa, obilje`avanje 65
godina postojanja kluba, pa plan priprema za drugi dio sezone... A. Dr.
istakao je Selimovi}.
Erikson nudi Bekamu ulogu
igra~a-trenera
X Biv{i engleski selektor Sven-Goran Erikson (Eriksson) ponudio je
Dejvidu Bekamu (David Beckham) ulogu trenera-igra~a u svom klubu Lesteru, koji igra u engleskoj drugoj ligi.
Bekamu krajem ove godine istje~e ugovor s Los An|eles galaksijem.
Iako ima nekoliko ponuda, tek treba odlu~iti o svojoj budu}nosti.
(M. T.)
FIFA uvodi novo pravilo
’Oko sokolovo’ od 2013. godine
Videotehnologija, koja bi pomagala sudijama kod spornih odluka,
bit }e uvedena od 2013. godine,
izjavio je ~lan Odbora Me|unarodne fudbalske federacije FIFA
Aleks Horn (Alex Horne).
Generalni sekretar Fudbalskog
saveza Engleske dodao je da se jo{
nisu stekli uvjeti da se novina uvede naredne sezone, za kada je Premijer liga planirala da po~ne upotrebu fudbalskog „oka sokolovog“.
Najpoznatiji slu~aj kada su sudije previdjele pogodak je {ut Franka
Lamparda (Franck) na pro{logodi{njem Svjetskom prvenstvu u
Ju`noj Africi, u me~u u kojem je Njema~ka deklasirala Englesku sa 4:1.
Lampard je pri rezultatu od
2:1 postigao gol, ali je urugvajski
sudija Horhe Larionda (Jorge Larrionda) pokazao da se utakmica
nastavi, iako je bilo evidentno da je
lopta pre{la gol-liniju.
FIFA se nada da }e nova tehnologija biti kori{tena na Svjetskom
prvenstvu u Brazilu 2014. godine.
(Z. [.)
Poni{teni gol Lamparda na SP-u
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
KOŠARKA Incident u prostorijama KSBiH
Trivun, Vidović i Veselovski: Optimisti uoči meča
(Foto: J. Hadžić)
Košarkašice Čelika u Regionalnoj ligi
#
š Regionalna liga košarkašica u kojoj će BiH predstavljati prvak Mladi Krajišnik
iz Banje Luke, osvajač Kupa
zenički Čelik te Sloboda iz
Bosanskog Novog, počinje
sutra.
- Dobro smo se pripremili
za utakmicu protiv Budućnosti u Podgorici. Želimo da se
plasiramo na finalni turnir,
među četiri, a za taj cilj moramo pobjeđivati i u gostima -
kaže trener Čelika Zoran Trivun.
Novi kapiten Rada Vidović i tek pristigla Monika Veselovski smatraju da će sezonu otvoriti pobjedom. Čelik
igra u nedjelju od 19 sati, Sloboda istog dana gostuje kod
“Radivoja Koraća” (19.30), a
Mladi Krajišnik sutra kod
Voždovca (20.30). Ostali parovi su: Partizan - Hemofarm
iVojvodina-Celje.
V. B.
M
Ž
Žrijebom su određeni takmičarski brojevi klubova
pred novu sezonu Prvenstva BiH za košarkašice. U 1. kolu
(22. oktobar) sastaju se: Jedinstvo - Željezničar, Borac Igokea i Mladost - Rudar. Slobodni su Banovići.
Bh. košarkaš preselio u Sloveniju
!ć "
Bivši košarkaški reprezentativac BiH Esmir Rizvić
(213 centimetara, 29 godina)
zbog finansijskih problema u
koje je zapao njegov dosa-
dašnji klub, njemački Dizeldorf, traži novi angažman.
Rizvić će, dok mu ne stigne
bolja ponuda, igrati za ljubljanskiParklji.
V. B.
ć ć
č Kada neko vrijeđa mene, Savez i reprezentaciju i nasilu želi biti u mom društvu, odgovorit
ću mu jednako, kaže generalni sekretar KSBiH o sukobu sa predstavnikom Bosne
Jučerašnji sastanakklubova učesnika Prvenstva u prostorijama Košarkaškog saveza
BiH počeo je skandalom, a
umalo i težim fizičkim obračunom dvojice generalnih
sekretara, Haruna Mahmutovića iz KSBiH i Stjepana
Grubnića iz KK Bosna ASA
BH Telecom.
Ostao na sastanku
Grubnić tvrdi da je Mahmutović u prisustvu više osoba
fizički nasrnuo na njega, zgrabio ga za ruke i vrat te pokušao
izbaciti izsale, ali da utome nije
uspio pa je Bosnin predstavnik
ipak ostao na sastanku.
Grubnić: Drugi napad
Mahmutović: Kritike Savezu
- Ovo je većdrugi put u posljednja dva mjeseca da me je
Mahmutović napao na istom
mjestu, s tim da je tada reagirao
predstavnik KK Čapljina Toni
Blažević i spriječio ga da mi nanese teže ozljede.
U sjeni incidenta izvršen je žrijeb parova Prvenstva BiH za muškarce,
koje će početi 15. oktobra
uz učešće 13 klubova.
Parovi 1. kola: Varda Zrinjski, Servitium - Mladost, Čelik - Leotar, Igo-
kea - Vogošća, Čapljina Hercegovac, Bosna ASA
BH Telecom - Brotnjo.
Slobodan je Borac. Pet prvoplasiranih ekipa nastavit će borbu za titulu u
Ligi 6, gdje će im se priključiti Široki.
Lični problemi
Pretpostavljam da je razlog
za njegovo ponašanje to što
sam se u julu usudio kritizirati
propuste u organizaciji Evropskog prvenstva za mlade u Sarajevu - tvrdi Grubnić te naglašava da je nakon prvog incidenta uputio pismo Upravnom odboruKSBiH, alida odgovor nije dobio.
- Ukoliko Mahmutović sa
mnom ima neke lične probleme, neka me tuži sudu, mada
bih ja to mogao sada učiniti, ali
neću, ili neka me presretne na
ulici. No, pripremati “čeke” u
Savezu i nasrtati na mene, kao
predstavnika kluba na službenom zadatku, nema pravo kaže Grubnić te dodaje da ga je
Mahmutović dočekao riječima
da “je Bosna 15 godina drmala
Savezom i da to više neće
moći”.
Na oveoptužbe opostupku
neprimjerenim njegovoj funkciji kojim potkopavasve pozitivno što je napravio za našu
košarku, Mahmutovićje reagirao izjavom da osobama koje
“omalovažavaju njega, njegove
saradnike, vrijeđaju Savez i reprezentaciju, nazivaju ih lopovima, nije mjesto u KSBiH”.
- I kada neko takav, neciviliziran i neodgojen, pokuša
nasilu biti u mom društvu,
mora mu biti jasno da ću mu
odgovoriti jednakom mjerom
- Mahmutovićev je komentar.
E. J.
Dnevni avaz, petak,
7. oktobar/listopad 2011.
Foto dana Vijest u brojci
Umirovljeni američki padobranac Majls Daisher skočio
je s najviše zgrade u Gvadalahari, hotela od 215 metara
Izjava dana
Golmanu
argentinskog niželi- - Preživio sam pucnjavu u
gaša Ekskursionis- Angoli, a bezumne uvrede
ne mogu uticati na moje
tasa Markosu Faskaneli
igre. Imao sam i težih
pošlo je za rukom da napratrenutaka u karijeri.
vi pravi podvig u utakmici
nacionalnog kupa, odbra(Napadač
nivši čak pet penala, pri
Totenhema
Emanuel
čemu je i postigao jedan gol,
s bijele tačke. Njegova eki- Adebajor nakon što su
pa je poslije penala sa 2:1 sa- ga na rasističkoj osnovi
vrijeđali navijači
vladala četvrtoligaša, ekipu
Arsenala)
Argentino de Merlo.
MILIJARDERI Kataranin ispred Rusa i Indijca
Š Bogatstvo prvog čovjeka Mančester sitija procjenjuje se na više od 23 milijarde eura
Šeik Mensur bin Zajed iz
Abu Dabija, prvi čovjek
Mančester sitija, najbogatiji
je vlasnik engleskog fudbalskog kluba, a iza njega su ostali Rus RomanAbramovič iz
Čelzija i Indijac Lakšmi Mital iz Kvins park rendžersa.
Prema pisanju britanskog fudbalskog magazina
“4-4-2”, bogatstvo katarskog šeika procjenjuje se na
više od 23 milijarde eura.
šer Usmanov, koji je težak
14,36 milijardi eura. Mital je
treći sa procijenjenim bogatstvom od 13,67 milijardi
eura, a Abramovič je četvrti
sa 12 milijardi eura.
Na petom mjestu nalazi
se Amerikanac Malkom
Glejzer (Glazer) iz Mančester junajteda sa 1,9 milijardi
eura.
Selektor Engleske Fabio
Kapelo (Capello) najbogati-
za 346 miliona eura, a
uložila još 115 za pojačanja. Zanimljivo je da je
njihov gradski rival Everton potrošio samo 54 hiljade eura za svaki osvojeni bod, a poslije Liverpula najskuplji bod je
Mančester sitija, od skoro
6,3 miliona eura.
Mensur je 2008. godine
kupio Mančester siti i od tada je u nove igrače uložio
skoro 350 miliona eura.
Prošle sezone izborili su
plasman u Ligu šampiona i
osvojili engleski FA kup.
Na drugom mjestu se, iznenađujuće, nalazi Rus Ali-
ji je menadžer sa zarađena 44
miliona eura, ispred Aleksa
Fergusona (Alex) iz Mančester junajteda sa 31 milionom.
Dejvid Bekam (David
Beckham) najbogatiji je
fudbaler sa zarađenih 155
milionaeura.
Z. Š.
š Škotska policija privela je fudbalera
škotskog Madervela Stiva Dženingsa (Steve Jennings) u okviru istrage o nelegalnom
klađenju i namještanju utakmica.
Dženings će biti saslušan u vezi s utakmicom prvenstva Škotske Madervel Harts koja je odigrana 2010. godine, kada
je osam minuta prije kraja zaradio drugi
žuti karton i isključenje.
Šokantna vijest iz Poljske
č
Huligani gradskog rivala Visle mačetom
usmrtili mladića
Poljska odavno ima problemas huliganima,njihovi
fudbalski navijači poznati
su po brutalnosti, ali slika
koja je stigla iz Krakova,
šokirala je cijeli svijet.
Naime, na snimku jedne od kamera u tom poljskom gradu vidi se kako navijači lokalnog kluba Visla
mačetom ubijaju pristalicu
gradskog rivala Krakovije.
Ubistvo se dogodilo us-
Š Bin Zajed: Ogromna ulaganja
Vozač
Formule 1
Mihael Šumaher (Michael Schumacher) i teniserka Štefi
Graf (Steffi)
“najbolji su
njemački
sportisti svih
vremena” prema istraživanju čije je
rezultate ob- Graf: Teniska šampionka
javio dnevU muškoj konkurenciji,
nik “Bild”.
bivši fudbaler i selektor NjeŠtefi Graf, nekada prva mačke Franc Bekenbauer
igračica svijeta, dobila je 28 (Franz Beckenbauer) i teposto glasova i završila is- niska zvijezda Boris Beker
pred klizačice Katarine Vit (Becker) dijele drugo mjesto
(Witt) i skijašice Rosi Miter- iza Šumahera.
majer (Mittermaier).
(Z. Š.)
Borba za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji
č
Objedinjenu WBA, IBF i
WBO titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji ukrajinski bokser Vladimir Kličko branit će 10. decembra u
Diseldorfu (Njemačka) protiv izazivača, Francuza
Žan-Marka Mormeka (Jean-Marc Mormeck).
- Mormek je jedan od najiskusnijih boraca s kojima
sam se susretao u karijeri poručio je Kličko na svojoj
internetskoj stranici.
Tridesetdevetogodišnji
Mormek, bivši šampion
WBC i WBA u poluteškoj
kategoriji, nije izgubio nijednu borbu od 2009. godine,
kada je prešao u tešku kategoriju. U karijeri ima 36
pobjeda, od kojih 22 nokautom, i četiri poraza.
Ovo će biti Kličkov 20.
meč za titulu svjetskog prvaka, a do sada je ostvario 56
pobjeda, od kojih 49 nokautom,itriporaza.
(Z. Š.)
red bijela dana, kada je nesretni navijač Krakovije
slučajno naišao na navijače
Visle, poznate kao “Ajkule”.
Ovo je drugo ubistvo
navijača u Poljskoj u posljednjih nekoliko dana nakon što je u ponedjeljak na
motociklističkim utrkama
u gradu Zjelona Gora policijski automobil usmrtio
jednog gledaoca.
(Z. Š.)
”Bild” objavio istraživanje
Novi vlasnici Liverpula potrošili su 7,5 miliona
funti (skoro 8,6 miliona
eura) za svaki bod osvojen
u Premijer ligi od prošlog
oktobra, kada su preuzeli
klub s Anfilda.
Grupa “Fenvej sports”
od Džona Henrija (John
Henry) kupila je Liverpul
Ofsajd
Vladimir Kličko:
Brani titule
! č
Američki bejzbol-klub Jenkis iz Njujorka prvi
je po bogatstvu na listi
časopisa “Forbes” sa ukupno 340 miliona američkih dolara, ispred engleskog fudbalskog kluba
Mančester junajteda, koji
vrijedi 269 miliona.
Treći jemadridski Real
sa 264 miliona dolara, zatim slijedi NFL klub Dalas sa 193,Bajern iz Minhena sa 179, bejzbol-klub
Red soks iz Bostona sa 173,
Barcelona sa 172, Arsenal
sa 158, Milan sa 147 i NFL
klub Nju Ingland patriots
sa 146 miliona dolara.
(Z. Š.)
M
PETAK 7. 10. 2011.
20.00
NOGOMET, BHT1
00.45
SEDAM RAZDOBLJA ROCKA
BHT1
07.00
09.10
09.15
09.40
Kvalifikacije
za EURO 2012.:
Bosna i
Hercegovina Luksemburg
20.05
SERIJA, HAYAT TV
Kad li{}e
pada
Tekinovi iz novina saznaju da je
Ned`la uhap{ena. Svi su u
{oku. Fikret odlazi u policiju i tamo doznaje adresu mjesta na
kome Ned`la radi. Svjestan da
Tekinovi imaju neki problem,
Tahsin dolazi u Istanbul i saznaje {ta se desilo.
00.30
FILM,PINK BH
Tunel smrti
Grupa studenata mora preno}iti u
ukletom sanatoriju. Radi se o neobi~nom procesu inicijacije u studentsko dru{tvo nafakultetu rezerviranom samo za one bogatije, a
odabrano mjesto jedno je od najstra{nijih na svijetu, napu{tena
bolnica sagra|ena 1910. godine.
Uloge: Stefani Hakabi, Melani
Luis, Jolanda Pekoraro
Reditelj: Filip Adrijan But
23.40
FILM, FTV
Dobro jutro
Be Ha Te bebe
Mumijevi, animirana serija,
Frenderi u zemljama Evrope:
Njema~ka
09.50 Grozomorni polarni zec, animirani film
10.00 BHT vijesti
10.15 MESS 2011, hronika, r.
10.45 Bio jednom jedan Dnevnik
11.00 Pri~e iz starih gradova:
Livno
11.30 Gorko-slatko, igrana serija,
203/228, r.
12.00 BHT vijesti
12.15 Tre}a strana, informativni
program, r.
13.15 TV Justice, sudska hronika, r.
13.45 Putevi zdravlja, magazin, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija
14.35 Mumijevi, animirana serija,
15.00 [kola filma, obrazovna serija,
15.25 Gr~ka mitologija, animirani
film
15.40 Izgubljena ~ast, igrana serija,
16.30 Hronika regija: Krajina
17.00 Gorko-slatko, igrana serija,
204/228
17.25 BH gastro kutak, kulinarski
show
18.00 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Telefoni}i, animirana serija,
2/28
19.00 Dnevnik 1
19.30 Sportski program
20.00 Nogomet: Kvalifikacije za EURO 2012:
Bosna i Hercegovina - Luksemburg, prijenos
22.15 Dnevnik 2
22.45 Ekskluzivno: Intervju sa g.Peterom Sorensenom,
specijalnim predstavnikom EU
u BiH
23.00 Izgubljena ~ast, igrana serija,
15/77
23.45 Dimenzija vi{e, program iz
kulture
00.45 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija, 3/7
01.35 Sve u svemu, dnevni magazin, r.
Njena odbrana
VEČER SA EMIROM
FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/
07.00 Dobro
jutro
, jutarnji program
09.00 Vijesti
Dje~iji program.
09.05 Poko
09.20 [umska {kola
. Nije riba sve {to pliva,
1. epizoda
09.40 X-man
10.00 Spretno - sretno, tv igra
10.30 Harveytoons, crtana serija
11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 29. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Viza za budu}nost, igrana serija
13.15 Larin izbor, igrana serija, 20.
epizoda
14.05 Odgovorite ljudima, dijalo{ka
emisija, r.
15.10 Vijesti
15.15 Na{a mala klinika, igrana serija
16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 30. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
18.50 Dnevnik, najava
19.15 Harveytoons, crtana serija
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik
20.10 Tv Bingo show
21.10 Slomjena
krila,
igrana
serija, 50. epizoda
21.59 Dnevnik, najava
22.00 Ve~er sa Emirom. gost Vlade
Divac
23.10 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.40 Njena
odbrana,
kanadski
igrani film /12/
01.25 Dnevnik 3, r.
01.55 Pregled programa
za subotu
16.10
UKLETA MARIJANA
14.30
08.00 Ukleta Marijana (12), meski~ka telenovela
09.00 Gorki `ivot (12), turska serija
10.15 Stol za 4, kulinarski show
10.45 Bilo
jednom
u Turskoj (16),
turska serija
11.55 OBN
Info
, informativni program
12.15 Ludo srce (16),
turska serija
13.15 Lubav-vjera-nada
(12), turska telenovela
14.00 Izgubljeni (12),
turska serija
15.10 Osveta (12),
turska serija
16.10 Ukleta
Marijana
(12),
meksi~ka telenovela
17.10 Stol za 4, kulinarski show,
nova sezona
17.40 Bilo jednom u Turskoj (16),
turska serija
18.50 OBN Info,
informativni
program
19.05 OBN Sport, sportski pregled
19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program
20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela
21.00 Izgubljeni
(12),
turska serija
22.00 Red Carpet (18)
, showbiz magazin
23.00 Vox populi
23.05 Ameri~ki
marinci
(16)
, igrani film
00.45 OBN
Info,
informativni
program
01.05 OBN Sport,
sportski pregled
01.10 Vox populi
08.00
09.30
09.55
10.00
10.25
OBN
THE GAME
TV ALFA
11.10
11.20
11.30
12.00
13.00
14.05
14.30
15.05
16.00
17.00
17.15
18.15
19.00
19.10
19.55
20.05
21.10
22.00
22.35
00.30
Novo jutro, jutarnji program
Ostrvo kornja~a, crtani film
Top shop
Ma~ak Mika, crtani film
Amor
latino
, igrana serija (r) 14/120
Top shop
Jukebox
, muzi~ki program
Vijesti
Zakon
ljubavi
, igrana serija (r)
Ukradeni
`ivoti,
igrana
serija (r)
The
Game,
igrana serija
The
Game
, igrana serija
Zakon
ljubavi
, igrana serija
Ukradeni
`ivoti
, igrana serija
Vijesti
Predaj
se
srce, turska serija (r)
Amor latino, igrana serija
15/120
Vijesti
TV
Liberty
- inf./pol. magazin
Vijesti
Predaj se srce, turska serija
CSI
Las
Vegas, krimi serija
Intervju
/tema
/komentar dana
Air
America
, igrani film
Astrologija
22.30
PAPARAZZO LOV NA POZNATE
PINK BH
07.30 Udri
mu{ki
, jutarnji program
10.00 Naslije|e
jedne
dame, serija r.
10.40 Kupi.ba, emisija
11.00 Zabranjena
ljubav, telenovela
12.00 Info top
,info.program
12.15 Biometerolo{ka
prognoza
12.20 City
, zabavni program
13.00 Brze
pare, kviz
14.00 Info top, info.program
14.20 Grand
hitovi,
muzi~ki program
15.00 Sestre
, serija
15.45 Kupi.ba
, emisija
15.50 Info top
, inf.program
16.00 More
ljubavi, telenovela
17.00 Trijumf ljubavi
, serija ( 2 epizode)
18.50 Porodi~ni
obra~un, kviz
19.20 Info top, centralne vijesti
19.35 Biometerolo{ka prognoza
19.36 Za zdrav i lijep osmijeh
19.40 Timmy
Time, crtani film
20.00 Naslije|e jedne dame, serija
21.00 Grand
show
, muzicki program
22.30 Paparazzo
lov na poznate, zabavna emisija ( nova sezona)
23.30 Kraljica
juga, serija
00.30 Tunel smrti,
film
02.20 Napad sabljozubog tigra,
film
SATELITSKI PROGRAM
RTS
12.00 Dnevnik
12.15 Sport plus
12.30 Beograd u muzi~kim
zbivanjima 20.vijeka
13.00 Trezor
14.00 Medijska mre`a srpske
dijaspore
14.30 Mjesto za nas
15.00 Ovo je Srbija
16.00 Porodi~no blago, serija
17.00 Dnevnik
17.20 [ta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko, info
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
20.05 Radost Evrope
21.30 Trendseter
22.15 Kamerom kroz Srbiju
22.40 Beogradsko prolje}e
23.35 Dnevnik
12.30 Beograd...
National G.
Kanadski advokat Endrju Garfild poznaje jezik gluhonijemih osoba. Na
izlo`bi upoznaje gluhu umjetnicu
D`ejn Kler i ubrzo zapo~inju vezu.
D`ejn je u braku i ~ini se kako je njen
suprug Nobi zlostavlja. Nakon {to Nobi zatekne Endrjua i D`ejn u ljubavnom
zanosu, Endrju ubija Nobija, a policija
za ubistvo osumnji~i D`ejn.
Uloge: Marli Matlin, Majkl Dudikof,
Danijel Pilon
Reditelj: Sidni J. Furi
22.00
12.00 Upecani:
Nilski div
13.00 Opasni
susreti
14.00 Velika
rastavljanja
15.00 Opasni susreti
16.00 Grad morskih pasa
17.00 Zato~eni
u inozemstvu
18.00 [apta~ psima
19.00 Upecani:
Ubojiti dizajn
20.00 [apta~ psima
21.00 [apta~ psima
22.00 Zato~eni u inozemstvu
23.00 [apta~ psima
00.00 [apta~ psima
Eurosport
00.40 Tenis
08.30 Tenis
09.00 Tenis, WTA
Turnir Peking
15.15 Biciklizam
16.45 Tenis, WTA
Turnir Peking
17.45 Fudbal,
LIGA [.(`ene)
: FFC Turbine Potsdam Thor
19.00 Fudbal
19.10 Snuker
, Poljska
21.00 Kuglanje
, SAD
22.00 Najja~i ~ovjek
, Liga
[ampiona
Bugarska
23.00 Fudbal
Eurosport 2
10.00 Hokej na travi, Grunwald
Poznan - Dinamo Elektrostal
11.00 Kriket, Liga [ampiona, Royal
Challengers Bangalore West End Redbacks
11.45 Surfing
12.00 Hokej na travi, Beeston HC KS Pomorzanin Torun
13.30 Spidvej, Velika Nagrada
Hrvatska
14.30 Hokej na travi: Dinamo
Kazan - Olimpia Kolos
Sekvoia
16.00 Tenis
16.30 Kriket, Liga [ampiona
19.30 Vijesti
20.00 Hokej na travi: HTC
Uhlenhorst Mulheim - AHTC
Wien
21.00 Tenis, WTA Turnir Peking
23.00 Surfing
Sportklub
06.30 U`ivo: ATP Masters 500
Beijing 1/4 Finala
12.30 Premier
League Magazin
13.00 Premier
League Classic:
Blackburn - Chelsea
13.30 U`ivo: ATP Masters 500
Beijing 1/4 Finala
15.30 U`ivo: Profi boks
16.00 U`ivo: Boks
Svjetsko
prvenstvo 1/2 Finale
19.15 U`ivo: EBEL: SAPA Olimpija
21.15 Vijesti
21.30 Premier League News
21.45 ATP Masters
500 Tokyo 1/4 Finala
02.15 Boks Svjetsko
prvenstvo 1/2 Finale
21.00 Kuglanje
20.00 Hokej na travi
16.00 Boks
MTV Adria
FOXlife
FOXCRIME
16.00 Paris Hilton British Best
Friend
16.50 Awkward
17.10 Randay Jackson Abdc 6
18.00 Brand New
18.30 Jukebox
19.00 Videography. Today In
Music
19.20 MTV Express
19.40 Storytellers
20.30 MTV Takeover
21.00 MTV World Stage
21.50 The Hard Times Of Rj Berger
2
22.20 Blue Mountain State 2
22.40 Jersey Shore 4
23.30 South Park
00.20 DFC
14.10
15.00
16.45
17.40
18.10
19.05
20.00
20.55
22.00
22.55
23.20
23.52
00.20
01.10
01.35
02.10
Ali Mekbil
Da, Draga
Sre~ni zavr{eci
Kako sam upoznao va{u
majku
[apat duhova
Da, Draga
Ali Mekbil - Y5 ep.19
Seks i grad
Melisa i D`oi
Kako sam upoznao va{u
majku
Svi vole Rejmonda
Vil i Grejs
[apat duhova
Seks i grad
Seks i grad
Ali Mekbil
12.30
13.20
14.10
15.00
15.50
16.40
17.30
18.20
19.10
20.00
20.50
21.40
22.30
23.20
00.10
01.00
Pisac i detektiv
Frikovi
Nestali
Put osvete
Red i zakon: Zlo~ina~ke
namjere
Monk
Ne~ujno
Bjekstvo iz zatvora
Policajci iz Detroita
Put osvete
Red i zakon: Zlo~ina~ke
namjere
Kasl
Dojlova republika
Kasl
Frikovi
Policajci iz Detroita
22.00
FILM, NOVA TV
Princeza i marinac
Ameri~ki marinac D`ejson D`onson poslan je na zadatak u Bahrain. Ondje upozna
lijepu Meriam ne znaju}i da je ona princeza. Meriam ne `eli prihvatiti dogovoreni
brak, ali je tako|er svjesna da njeni roditelji ne}e prihvatiti vezu sa D`ejsonom,
jer je on mormon, a ona muslimanka.
Uloge: Mark-Pol Goselar, Marisol Nikols, Kit Robins
Reditelj: Majk Rob
23.10
SERIJA, HRT2
Nijemi svjedok
Leo je zabrinut da je policija upletena u zata{kavanje kako bi za{titila
pokvarenog policajca na tajnom zadatku, koji je povezan sa smr}u
mlade `ene. Njegova djevojka moli
Lea da joj pomogne, no nestaje prije
nego li on bilo {to u~ini.
PETAK 7. 10. 2011.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
19.00
VIJESTI U 7
HAYAT TV
07.35 Ostrvo kornja~a, crtani
film
08.05 Dokumentarni program
09.05 Zakon ljubavi, serija (r.)
10.05 Ukradeni `ivoti, serija
14.05 Igra, serija (r.)
14.30 Igra, serija (r.)
15.05 Zakon ljubavi, serija. 80
16.00 Ukradeni `ivoti, serija.
72. ep.
17.15 Predaj se srce, serija.
29. ep. (r.)
20.05 Predaj se srce, serija.
30. ep.
21.10 CSI: Las Vegas, serija. 5.
ep.
22.35 Air America, film
RTRS
12.00
12.20
13.15
13.55
15.00
15.10
15.55
16.23
16.30
17.05
18.05
18.40
19.30
20.04
20.10
20.35
Dnevnik 1
Pe~at, politi~ki magazin. r.
Odgovor.no1
Prislu{kivanje, serija
Vijesti - sa tuma~em
gestovnog jezika
@ena danas
Muzi~ki poster
Izvje{taj sa banjalu~ke
berze
Srpska danas
Dragulj u carskoj palati,
serija (24./28)
Banjalu~ka panorama
Tv bingo
Dnevnik 2
Sport
Najotka~enije reklame
na svijetu (1./13)
Fudbal - kvalifikacije za
ep 2012.: Srbija - Italija,
DNEVNIK
20.35
HRT1
08.30 Fifi, crtani film, 38. epizoda
08.50 Beba Felix, crtani film, 20.epizoda
09.00 Bumba, crtani film, 2. epizoda
09.10 Garfield, crtani film, 46. epizoda
09.25 Lijeni grad, crtani film, 47 .
epizoda
09.50 Jagodica Bobica, Jagositne
pustolovine, crtani film, 29.
epizoda
10.15 Dragon ball Z, crtani film, 10.
epizoda
10.45 Bakugan, crtani film, 72. epizoda
11.10 Winx, igrana serija, 43. epizoda
11.32 Bioclinica
11.45 Vijesti
12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija,
14. epizoda
13.00 Miljenica, igrana serija, 84.
epizoda
14.00 Ispuni mi `elju
14.50 Bioclinica
15.00 Top Shop
15.15 Vitafon
16.00 Kad li{}e pada,
igrana serija, 105. epizoda
17.00 Historija nauke, dokumentarni program, 3. epizoda
18.10 Sport centar
18.15 Nepobjedive
banzuke
, zabavno-sportski TV show
18.45 HIPP
- Mokrenje djeteta, kontrola
stolice
19.00 Vijesti u 7, informativna emisija
19.30 Sport
19.38 Horizonti
20.00 Kolo sre}e
20.05 Kad
li{}e
pada
, igrana serija, 107. epizoda
21.00 Zvijezda
mo`e{
biti ti, show u`ivo
23.32 Highlander 3, igrani film
MRE@A
19.30
HTV OSKAR C
11.00 Film
13.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija
14.05 CSI:New York, serija
15.05 Zakon ljubavi, serija
16.00 Ukradeni `ivoti, serija
17.15 Predaj se srce, serija
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik HTV Oscar-C
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.05 Predaj se srce , serija
21.00 CSI Las Vegas, serija
22.35 Air America, film
ZENICA
16.05 Oni dolaze, r.
16.35 Putopis:Paso{ za Ju`nu
Ameriju.r.
17.00 Dokumentarni program
17.30 Dje~iji program
17.50 Ze sport plus
17.55 TV izlog
18.00 Najava Zenice danas
18.01 Frejzer
18.30 Mali oglasi,
obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki program
19.50 Obavje{tenja
20.00 Mini TV serija
21.00 TV izlog
21.05 Sfera, kulturni magazin
21.30 Sponzoru{e, serija
22.30 Obavje{tenja
23.00 Zenica danas. r
08.10
HRT 2
12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom
12.16 TV kalendar (R)
12.30 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (12/182)*
13.20 Sve }e biti dobro, serija
(78/180)*
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni
jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.17 Drugo mi{ljenje
14.47 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot
14.52 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (78/240)*
15.35 Rodna gruda, emisija pu~ke i
predajne kulture
16.05 Skica za portret
16.25 Hrvatska u`ivo
17.00 Vijesti
17.08 HAK - Promet info
17.09 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
17.13 Globalno sijelo
17.39 Putem europskih fondova
17.56 Iza ekrana
18.26 Capri 3, telenovela (26/26)*
19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
19.30 Dnevnik
20.06 ZABA - 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom
20.12 Hrvatska policija u Domovinskom ratu, dokumentarni film
(2/2)
21.15 Premijera tjedna. Slu~ajni
predsjednik, ameri~ki film*
23.11 Predstavljamo vam..., emisija
pod pokroviteljstvom
23.20 Dnevnik 3
23.45 Vijesti iz kulture
23.55 Peti dan, talk show
00.50 Filmski maraton - ciklus Jima
Jarmuscha. Pod udarom zakona, ameri~ki film (103')*
02.30 Filmski maraton. Nevjerna
`ena, talijanski film (12)
(94'12”) (R)*
04.05 Peti dan, talk show (R)
direktan prijenos
22.50 Dnevnik 3
23.10 Gra|anin Kon, film
01.00 Prislu{kivanje, serija
GRČKA - HRVATSKA
15.00 Biografije, r.
16.00 @ivot pi{e pri~e.
dokumen. Emisija, r.
16.30 Reporta`a
17.50 Hrana i vino, emisija
18.50 Marketing
19.00 Dnevnik KISS
19.20 Marketing
19.30 Dnevnik HRT 1
20.00 Reporta`a
21.00 Dobar. lo{. Zao, talk
show
22.00 Dnevnik KISS, r.
22.25 Vesna Kljaji} u `ivo, talk
show
KAKANJ
19.00
19.15
19.30
20.00
20.20
20.45
21.00
22.00
22.45
23.00
23.30
HEMA
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
Nova TV
06.20 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (11/182) (R)*
07.03 Silvestrove i ^i~ijeve tajne,
crtana serija (38/47)*
07.23 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (18/26)*
07.50 Mala TV*
08.20 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za djecu (9/13)*
08.50 [kolski sat. Dizajn od A
do...*
09.35 Olujni svijet, serija za djecu
(16/26)*
10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog
sabora*
13.30 Fotografija u Hrvatskoj*
13.45 Drugi format (R)*
14.35 H2O Uz malo vode!, serija za
mlade (15/78)*
15.00 Edgemont 2, serija za mlade
(2/13)*
15.25 [kolski sat. Dizajn od A do ...
(R)*
15.55 Puni krug (R)*
16.10 Po{tar Pet, crtani film*
16.25 Mala TV (R)*
--.-- TV vrti}. Magnet (R)*
--.-- Patuljkove pri~e, crtani film
(R)*
--.-- Tajni dnevnik patke Matilde. U
la`i su pa~je noge (R)*
16.55 Crtana serija*
17.15 Briljanteen*
18.00 Regionalni dnevnik*
18.20 @upanijska panorama*
18.35 Zlatna igla 2011., prijenos*
20.05 Ve~eras*
20.15 Nogometne kvalifikacije za
EP 2012. - emisija*
20.35 Nogometne kvalifikacije za
EP 2012.: Gr~ka - Hrvatska,
prijenos*
22.40 Nogometne kvalifikacije za
EP 2012. - emisija*
23.10 Nijemi svjedok 13, serija (12)
(3/5)*
00.50 Vrijeme je za jazz. Na kraju
ljeta, na po~etku sezone...*
01.40 Retrovizor. Moja obitelj 8a,
humoristi~na serija (2/2)*
02.10 Retrovizor. 24 (7), serija (12)
(9/24) (R)*
KISS
Bra~a Koale
Marketing
Dnevnik FTV
Vijesti IC
Hutba
Marketing
Put istine
Amor Latino, serija
Marketing
Vijesti TV Sahar
Glas Amerike
Muzi~ki program +
Promocija programa
Vijesti. Inf.program
Na{i razgovori, intervju.
City lights, muzi~ka
emisija. r.
Vijesti, inf. program
Serijski program
Bosanska dolina
piramida, dok. program
Religija u slu`bi `ivota,
NATE BERKUS
07.10 Roary,
crtana
serija2/52
07.25 Bumba,
crtana
serija39/-40150
07.40 Tomica
i prijatelji, crtana serija25/46
07.55 TV izlog
08.10 Nate
Berkus
Show46/173
09.10 Kad
li{}e
pada, serija R
10.10 Ljubav
i kazna, serija R
11.10 Inspektor
Rex, serija R
12.10 IN magazin R
12.55 Larin
izbor, serija R
13.55 Teresa, serija 44-45/152
16.00 Inspektor
Rex, serija 10/15
17.00 Vijesti
Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad
li{}e
pada, serija84/174
19.15 Dnevnik Nove TV
20.00 Ljubav
i kazna, serija 35/62
21.00 Larin
izbor
, serija22/160
22.00 Princeza
i marinac, igrani film
23.45 No}na
po{iljka
, igrani film,
01.15 Ostavljena
, igrani film (15)*
02.55 Ezo TV,
tarot show (18)*
04.25 Podzemno
usijanje,
igrani film (12)* R
05.50 Seinfeld, serija R
06.15 IN magazin R
06.50 Kraj programa
religijski program
22.00 Hema magazin,
centralna inf. emisija
BN
18.00 Danas u Srpskoj
18.25 Marketing
18.30 Monitoring
19.00 Sport fles
19.30 Dnevnik 2
20.05 Marketing
20.10 Kasandra, serija
20.55 Marketing
21.00 Bela la|a, serija
22.30 Dnevnik 3
23.00 Loto
23.10 Crveno
00.10 Jajca s lanca, film
GORA@DE
17.00
19.00
21.00
22.00
22.30
Najava programa
Dnevnik
Biografije poznatih
Sestrice. igrana serija
Muzi~ki program
TV OSM
15.35
16.00
17.15
18.30
19.30
20.05
21.10
22.35
00.30
Teleshop
Ukradeni `ivoti, serija
Predaj se srce, serija
Dan, informativna
emisija
Portal
Predaj se srce, serija
CSI. Las Vegas, serija
Uski prolaz, film
Astro show
TV USK
17.15 Predaj se srce, serija
18.15 Alternativna medicina,
dok. program ( r )
18.40 Hello Ketty
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Najvoljenije `ene svijeta:
Sofia Loren
20.40 Najbolje godine,
serija
21.30 Dnevnik 2
21.50 Predaj se srce, serija
22.50 Skrivena palma, serija
23.35 Bonaventura,
dok.-zabavni program
VISOKO
17.00 Svijet tajni. r.
17.30 Razgovor s
povodom. r.
19.25 Marketing blok
19.30 Dnevnik FTV
20.10 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti, inf.
program
20.45 U dru{tvu sa...
21.15 Igrani film
22.00 Marketing blok
22.05 Sevdah u srcu,
muzi~ki program
22.45 Aktuelnosti. r.
HIT TV
18.30
19.00
19.25
19.30
20.00
21.00
22.00
22.35
Vremeplov
Objektiv I
Triumph
Frame
Tajna
Scena
Objektiv II
Ja sam tvoja
sudbina. serija
23.00 Glas Amerike
Ljubav: Na planu emocija, ovo je jedan od sretnijih
dana. Veza se u~vrstila, ljubav dobija na intenzitetu.
Posao: Radite, {to vi{e mo`ete, samostalno.
Pomo} sa strane mnogo je manja nego {to o~ekujete.
Zdravlje: Nema neposredne opasnosti.
Ljubav: Kao da ste u za~aranom krugu. Ne mo`ete
rije{iti konfuziju u osje}anjima, a nemir je sve
ja~i.
Posao: Najbolje je da budete {to opu{teniji.
Odli~no su aspektirana putovanja, posebno u inostranstvo.
Zdravlje: Fizi~ki se aktivirajte.
Ljubav: Javlja se `elja za smirivanjem, sentimentalnom ravnote`om, ozbiljnom i stabilnom vezom...
Posao: Ne vjerujte u brzi uspjeh. Neka vas ne
zavara pobjeda, ali nemojte ni pokleknuti pred preprekama.
Zdravlje: Prolazna malaksalost.
Ljubav: Kako biste izbjegli eventualni prekid,
budite nje`niji prema partneru. Prepustite se osje}anjima.
Posao: Rezultati va{ih napora bolji su nego {to se nadate.
Pobjeda je dovoljna za osje}aj nadmo}i.
Zdravlje: Savjet: vi{e hodajte...
Ljubav: Ako i ne mo`ete ostvariti `elje, ne povla~ite se. Ne odustajte od ljubavi, upornost je
~esto presudna.
Posao: Nalazite i snage i poriva da preuzmete
nu`nu inicijativu. Ne ustru~avate se re}i otvoreno {to mislite.
Zdravlje: Zdravije se hranite.
Ljubav: Veza mo`e upasti u krizu. Naime, pomalo
ste nemilosrdni i prema sebi, i prema voljenoj
osobi.
Posao: Pronalazite izlaz iz krize, pogotovo na
materijalnom planu. Imate mogu}nost i za dodatnu zaradu.
Zdravlje: Uzimajte vi{e vitamina.
Ljubav: Sve vi{e cijenite partnera i partnerovu
ljubav. Zaista po{tujete vezu, gradite izvrsne relacije.
Posao: Morate se {to bolje i {to prije prilagoditi
datim uvjetima. Izvucite iz cijele pri~e samo najbolje.
Zdravlje: Odmor je pravi lijek.
Ljubav: Pripremite se na manje pote{ko}e. Naime,
ni vi ni partner niste raspolo`eni za popu{tanje.
Posao: Ne obazirite se na ogovaranja i radite svoj
posao. Ima mno{tvo zanimljivosti, novosti, mogu}nosti.
Zdravlje: Pridr`avajte se savjeta.
Ljubav: Nadiru optimizam i samopouzdanje. Vrlo
ste zapa`eni i favorizirani, posebno od voljene
osobe.
Posao: Danas niste toliko sna`no zahva}eni
odlu~uju}im doga|ajima. Nije ba{ lako, ali ne sekirate se.
Zdravlje: Odli~no vrijeme za dijetu.
Ljubav: @elite iza}i, zabaviti se, pokazati svoje
kvalitete, osvojiti osobu koja vam se svi|a ili koju
volite.
Posao: Mogu}e je da }ete preuzeti inicijativu za novi posao ili
mnogo ozbiljnije prilaziti postoje}em.
Zdravlje: Manje smetnje sa probavom.
Ljubav: Prolazite malu emocionalnu krizu, pa ste
ste nemirni i ranjivi. Prepustite se da vas partner
vodi.
Posao: ^eka vas borba sa rivalima, u kojoj se
morate ~uvati. Nepokolebljivo branite svoje pozicije.
Zdravlje: I za{tita planeta je jaka.
Ljubav: Vezi prilazite ozbiljno. [to vi{e emocija
unesete u zajedni~ki `ivot, ve}e su {anse da bude
dobro.
Posao: Iskoristite maksimalno dan za li~nu afirmaciju. [ansa nije u prilikama, ve} u vama samima.
Zdravlje: Osje}ate se izvrsno.
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
LJUDI I DOGA\AJI
DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI
Afganistanka u fitnes centru
ž
KABUL - Organizacija “Oxfam”
upozorila je da se prava žena u Afganistanu zapostavljaju i nakon 10
godina od invazije na ovu zemlju i
svrgavanja talibana. Ipak, bilježe
se pomaci. Od 2001. godine žene
imaju bolji pristup obrazovanju,
pa sada školu pohađa 2,7 miliona
djevojaka.
Kluni na premijeri političkog trilera “The Ides of March”
Džordž Kluni se neće kandidirati za predsjednika
Dobio sam bolji posao, imam lijepu kuću i život je dobar, kazao je glumac u šali
NJUJORK - Mada se interesira za
politiku kako na filmu tako i u životu, Džordž Kluni (George Clooney) je ipak čvrsto odlučan da nikada ne prihvati bilo kakvu političku ulogu. Na premijeri svog
najnovijeg filma “The Ides of
March” slavni glumac je ponovio
da se nema namjeru kandidirati za
predsjednika, navodeći da nije
sposoban za “vrstu kompromisa”
koja je neophodna za pobjedu na
izborima.
- Ovo je još najpolarizovanije
doba koje smo vidjeli nakon
dužeg vremena, u kojem ljudi s
obje strane političkog spektra veoma teško uspijevaju bilo šta
učiniti - kazao je za AP 50-godišnji
oskarovac.
Kluni, koji je režirao, pisao
scenarij i glumi u političkom trileru “The Ides of March”, priznao je da ne žali zbog izbora karijere.
- Dobio sam bolji posao. Imam
lijepu kuću, život je dobar - kazao
je u šali Kluni.
š RIM - Prije nekoliko dana procurile su fotografije iz porodičnog
albuma Hanibala Gadafija (36),
sina libijskog diktatora, i njegove
supruge Aline Skaff (31), libijskog modela za donje rublje. Deseci fotografija prikazuju mladi
par na zabavama, jahtama i putovanjima po evropskim destinacijama.
Hanibal i Aline poznati su po
Minog s diplomom engleskog univerziteta
č LONDON - Australska pjevačica Kajli Minog (Kyle Minogue) dobila je počasnu diplomu
engleskog univerziteta za rad na
podizanju svijesti o raku dojke.
Pjevačica kojoj je 2005. godine dijagnosticiran rak dojke postala je
počasna doktorica zdravstvenih
nauka Univerziteta “Anglia Ruskin”u Čelmsfordu u Engleskoj.
- Nadam se da će moja nagrada
inspirirati naučnike koji rade na
ispitivanju raka dojke i one koji
boluju od te bolesti - rekla je pjevačica koja se izborila protiv ove
opake bolesti.
Aline je često u izazovnim pozama
raskalašenom životu, a mediji
su o njima pisali kada su, 2008.
godine, uhapšeni u jednom švicarskom hotelu zbog vrijeđanja
dvoje sluga. Gadafijeva snaha je
na fotografijama često u izazovnim pozama i s pićem u ruci. Hanibal i Aline navodno su zajedno s ostalim članovima Gadafijeve uže porodice nakon pada
Tripolija pobjegli u Alžir.
Pjevačica brine o djeci
Š
VAŠINGTON - Predsjednik
SAD Barak Obama (Barack)
imenovao je pjevačicu Šakiru
(Shakira) članicom svog odbora
za obrazovanje, nadajući se da će
mu svojim savjetima pomoći da
učini više za američku djecu latinoameričkog porijekla. Šakira
kroz svoju organizaciju “Pies
Descalsos” brine o siromašnoj
djeci Kolumbije, Haitija i Južne
Afrike.
Iskosa
AMSTERDAM - Rajacena je
18-godišnja djevojka iz Holandije
s nevjerovatnim talentom za crtanje. Samouka je i radi izuzetno
realne portrete koristeći samo
običnu olovku.
Prije nego što se počela baviti crtanjem, još kao djevojčica, pojavljivala se na televiziji, a njene prve radove zapazio je jedan američki izdavač. Već sa 17 godina postala je
profesionalac i sada svoja djela
prodaje na internetu.
Download

E - Udruzenje Bosna i Hercegovina Norrköping