Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
Hamzić Omer
75320 Gračanica (Bosna i Hercegovina)
[email protected]
Spol Muško | Datum rođenja 07/10/1950 | Državljanstvo bosansko-hercegovačko
RADNO ISKUSTVO
17/10/1994–15/02/2001
Državni službenik, Stručni savjetnik i Šef kabineta Općinskog načelnika
Općina Gračanica, Gračanica (Bosna i Hercegovina)
15/02/2001–15/02/2003
Šef kabineta premijera Vlade Tuzlanskog kantona
(Bosna i Hercegovina)
11/05/1986–17/10/1994
Direktor preduzeća (tokom ratnog stanja: ratni direktor)
Putnički saobraćaj Tuzla, OOUR-a „Gračanica“ u Gračanici, Gračanica (Bosna i Hercegovina)
01/05/1984–10/05/1986
Potpredsjednik Izvršnog odbora za upravu i društvene djelatnosti
Općina Gračanica, Gračanica (Bosna i Hercegovina)
23/09/1983–30/04/1984
Predsjednik Opštinske konferencije
Opštinska konferencija Socijalističkog saveza Gračanica, Gračanica (Bosna i Hercegovina)
01/09/1983–22/09/1984
Sekretar Samoupravne interesne zajednice
Samoupravna interesna zajednica (fond) osnovnog obrazovanja i vaspitanja Gračanica, Gračanica
(Bosna i Hercegovina)
01/03/1978–31/12/1980
Direktor univerziteta
Narodni univerzitet Gračanica, Gračanica (Bosna i Hercegovina)
01/01/1977–31/12/1978
Predsjednik Opštinske konferencije
Opštinska konferencija Saveza socijalističke omladine Gračanica, Gračanica (Bosna i Hercegovina)
24/09/1971–30/12/1976
Novinar pripravnik, novinar, novinar urednik
Narodni univerzitet Gračanica
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
06/1969–19/06/1971
Nastavnik srpskohrvatskog jezika s jugoslovenskom književnošću
Pedagoška akademija Tuzla, Tuzla (Bosna i Hercegovina)
14/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 6
Curriculum vitae
1971–28/09/1981
Hamzić Omer
Profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (Srbija)
2002–03/12/2005
Magistar društvenih nauka s područja historije
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla (Bosna i Hercegovina)
2005–24/10/2008
Doktor pravnih nauka
Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica (Bosna i Hercegovina)
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik
Organizacijske / rukovoditeljske
vještine
Poslovne vještine
bosanski
Pokazao je organizacione vještine i kompetencije, te ostvarivao dobre rezultate u privredi,
obrazovanju, projektima kulture, kroz društveno-politički rad i rad u organima uprave lokalne zajednice
kao i u naučno-istraţivačkom radu i izdavačkoj djelatnosti kao osnivač i glavni i odgovorni urednik
Časopisa Gračanički glasnik, osnivač i član Redakcije Časopisa za društvena pitanja Stav, kao
urednik i recenzent više knjiga i publikacija.
Osposobljen i kompetentan za vođenje naučno-istraživačkih projekata i za obavljanje nastave i
edukacije studenata i kadrova u visokom obrazovanju.
Kompetentan za vođenje timova i rješavanje zadataka u naučno-istraživačkim projektima u području
upravnog prava, posebno lokalne uprave.
Politički je bio angaţovan u rješavanju složenih društvenih odnosa u lokalnoj zajednici (posebno u
oblasti kulture i informisanja) i kompetentan je za aktivno učešće rješavanje problema u navedenim i
drugim oblastima.
Educiran je za primjenu savremenih naučnih metoda i postupaka u oblasti društvenih istraživanja i
korištenja raznih izvora podataka (ankete, intervjui, korištenje arhiva itd.), osposobljen je za uredničke i
redaktorske poslove u izdavaštvu, za lektorisanje i uređivanje knjiga i časopisa.
Računalne vještine
Vozačka dozvola
Vješto baratanje Microsoft Office alatima (Word, Excel i PowerPoint)
B
DODATNE INFORMACIJE
Konferencije
1.Referat "Oni su 1945. odstupili, kako 1945. godinu doživljavaju oni čiji su preci 1945. napustili Bosnu
i Hercegovinu na primjeru Gračanice", Konferencija 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata
kako se sjećati 1945. godine, Institut za istoriju Sarajevo, 12. 14. 5. 2005.
2.Referat "Gračanica na kraju 19. stoljeća od kasabe ka modernim konturama grada", Naučni skup
BiH u 19. stoljeću, Filozofski fakultet Tuzla, Društvo historičara Tuzla i Pedagoški zavod Tuzla, 17. 6.
2005.
3.Referat "Djelatnost Narodne biblioteke i uloga Mustafe Kamarića u društvenom životu Gračanice
između dva svjetska rata", Okrugli sto Poznati nekad i sad Dr. Mustafa Kamarić i Hajrija Bećirović,
Bosanski kulturni centar Gračanica, 28. 9. 2005.
4.Referat "Gračanica i Gradaščevići", Okrugli sto 175. godina Pokreta za autonomiju Huseinkapetana Gradaščevića, Bosanski kulturni centar Tuzla, BZK "Preporod" Gradačac, Udruženje
"Patriotska liga", Tuzla 3. 2. 2006.
5.Referat Jedan pogled na historiografsku literaturu o srednjovjekovnom gradu i staroj džamiji u
Sokolu kod Gračanice, Naučni skup Srebrenička banovina i srednjovjekovna Bosna, Centar za
14/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 6
Curriculum vitae
Hamzić Omer
kulturu Srebrenik, 8. 9. 2006.,
6.Referat Zlatko Dukić (i) književnik i novinar, Okrugli sto O književnom djelu zlatka Dukića, Redakcija
Časopisa Gračanički glasnik i Bosanki kulturni centar Gračanica, 14. 11. 2007.
7.Saopštenje Kako očuvati industrijsko naslijeđe - jedan pogled na gračaničku željeznicu, 40 godina
nakon njenog ukidanja, Okrugli sto Zaštita industrijskog kulturnog naslijeđa, Arhiv TK i Društvo
arhivskih zaposlenika TK, Tuzla 11. 12. 2008. godine,
8.Referat Administrativno-teritorijalne i političke promjene na širem prostoru Tešnja u periodu od
ukidanja sreza, 1933. do njegove ponovne uspostave, 1936. godine, Naučni skup: Tešanjski prostor u
prošlosti (U povodu 450 godina vakufa Gazi Ferhat-bega), Centar za kulturu Tešanj, 11. 12. 12. 2009.
9.Referat: Neke naznake o ekonomskom i političkom značaju izgradnje pruge Brčko Banovići, Naučni
skupKulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići, Zavod za zaštitu i korištenje kulturnohistorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona i Općina Banovići, Banovići,Banovići 15. 4. 2010.
10.Referat: O političkim prilikama na području Banovića u periodu između dva svjetska rata, Naučni
skupKulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići, Zavod za zaštitu i korištenje kulturnohistorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona i Općina Banovići, Banovići, 15. 4. 2010.,
11.Referat: Gračanički glasnik u funkciji razvoja lokalne historiografije pristup, rezultati, iskustva,
Naučni skup Istraživanje lokalne historije u Bosni i Hercegovini (povodom 15 godišnjice utemeljenja i
30 brojeva Gračaničkog glasnika), Institut za istoriju Sarajevo, Izdavačka kuća Monos i Redakcija
Časopisa Gračanički glasnik, Gračanica, 10. 12. 2010.
12.Referat: Počeci političkog organizovanja i rezultati izbora za Ustavotvornu skupštinu Kraljevine
SHS na Tuzlanskom okrugu, Naučni skup Ustavno-pravni razvoj Bosne i Hercegovine (1910. 2010.),
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla17., 18. i 19. 12. 2010. godine,
13.Referat: Jedan pogled na učešće takozvane narodne garde u gušenju Husinske bune, Okrugli sto
90 godina Husinske bune, Organizacioni odbor za obilježavanje 90 godina Husinske bune i Općina
Tuzla, Tuzla, 20. 12. 2010.
14.Referat: Društveni i duhovni život u Gračanici u vrijeme službovanja muderiza Mehmed ef. Okića u
Osman-kapetanovoj medresi, Naučni skup Život i djelo Muhameda Tajiba Okića, Općina Gračanica,
Muftiluk Tuzlanski i Medžlis Islamske zajednice Gračanica, Gračanica 24. 09. 2011.
15.Referat Referat Azem Kožar u naučnoj i stručnoj periodici: organizator, urednik i suradnik, Naučni
skup Pedagoški i naučni rad prof. dr. azema Kožara, Društvo historičara Tuzla, Filozofski fakultet
Tuzla, Tuzla, 19. 11. 2011.
16.Referat Političke prilike u Bijeljini iza prevrata 1918/1919., Naučni skup Baština i naslijeđe
Semberije, BZK Preporod Bijeljina i Zavod za korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK,
Bijeljina 14. 12. 2011.
17.Referat: Antifašističko djelovanje skupine časnika Hadžiefendićeve DOMDO legije i njihovo
pristupanje NOP-u, 19. međunarodni znanstveni skup Bošnjačko iskustvo antifašizma, Bošnjačka
nacionalna zajednica Hrvatske, Islamska zajednica u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb,
Bošnjački institut Sarajevo, Islamski centar Zagreb, 30. 11 i 1. 12. 2012.,
18. Referat: Formiranje i administrativno-teritorijalno zaokruživanje sreza Doboj u periodu od 1933.
1936. godine, Naučni skup Naslijeđe Doboj i okoline, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog
i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i Medžlis Islamske zajednice Doboj, Doboj, 27. 9. 1914.
19. Referat: Uloga Džafera Kulenovića u obnavljanju Pokreta za autonomiju Bosne i Hercegovine
krajem 1939. godine, Naučni skup: Historija držace i prava BiH izazovi i perspektive povodom 50
godina naučnog i publicističkog rada prof. dr. Mustafe Imamovića, Zavod za zaštitu i korištenje
kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla 28.-30. 11. 1914.
20. Referat: Mehmed Spaho i pregovori Cvetković Maček, Naučni skup: Bosna i Hercegovina u
jugoslavenskim državnim okvirima (1918-1992), Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta
u Tuzli, Društvo historičara Tuzlanskog kantona, Tuzla, 4. 12. 2014.
21. Referat: Stota godišnjica Prvog svjetskog rata na stranicama Časopisa Gračanički glasnik, Okrugli
sto: Prvi svjetski rat u historijskim izvorima, Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla, 17. 12. 2014
Objavljeni članci
1. Predratno i ratno lice Gračanice, Poslovni informator Gračanice 1995/96, Monos, Gračanica, 1995.
2. Babićani ispod Sijedog krša, (koautorstvo sa Rusmirom Djedovićem), Gračanički glasnik br. 1,
Gračanica 1996.
3. Gospodarske prilike u Gračanici u vrijeme austrougarske uprave sa posebnim osvrtom na trgovinu,
Gračanički glasnik br. 1, Gračanica 1996.
4. Gospodarske prilike u Gračanici za vrijeme Turske sa posebnim osvrtom na trgovinu i urbani razvoj,
14/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 6
Curriculum vitae
Hamzić Omer
Gračanički glasnik br. 2, Gračanica, 1996.
5. Gospodarske prilike u Gračanici između dva svjetska rata, sa posebnim osvrtom na trgovinu,
Gračanički glasnik br. 3, Gračanica, 1997.
6. Mala hronika gračaničkog rukometa, Gračanički glasnik br. 3, Gračanica, 1997.
7. Gračaničke džamije - historija i predanje, Gračanički glasnik br. 5, Gračanica, 1998.
8. Razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma u Gračanici s posebnim osvrtom na KUD "Adem Alić",
Gračanički glasnik br. 5, Gračanica, 1998.
9. Neke dileme o sudbini Bosne i Bošnjaka u Drugom svjetskom ratu, Gračanički glasnik br. 6,
Gračanica, 1998.
10. Kratak pregled razvoja gračaničke štamparije od 1958. do 1998. godine, Gračanički glasnik br. 7,
Gračanica, 1999.
11. Razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma u Miričini, Gračanički glasnik br. 7, Gračanica, 1999.
12. Gračaničke medrese, njihovi graditelji, muderisi i učenici, Gračanički glasnik br. 7, Gračanica,
1999.
13. Trgovina u Gračanici poslije Drugog svjetskog rata s posebnim osvrtom na razvoj Trgovačkog
preduzeća Bosna, Gračanički glasnik br. 8, Gračanica, 1999.
14. Razvoj zdravstvene djelatnosti u Gračanici od ambulante do opšte bolnice, Gračanički glasnik br.
10, Gračanica, 2000.
15. Formiranje 212. oslobodilačke brigade, Gračanički glasnik br. 12, Gračanica, 2001.,
16. Historiografija o Bosni i Hercegovini u tuzlanskoj regiji, Časopis za kulturu i društvena pitanja
Tuzlanskog kantona Stav br. 1, Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla, Monos, Gračanica 2002.
17. Privredne prilike na području gračaničkog sreza u periodu od 1945. do 1952. godine, Gračanički
glasnik br. 17, Gračanica, 2004.
18. Formiranje i raspored jedinica Hadžiefendića legije na području Tuzlanske oblasti, Časopis za
društvena pitanja i kulturu Stav br. 6/7 , "Monos" Gračanica i narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla,
mart 2004. godine,
19. Gračanica u odbrani Bosne i Hercegovine 1992. 1995., kratak pregled, u knjizi: Knjiga šehida,
poginulih boraca i civilnih žrtava rata, Gračanica 1992. 1995., Općina Gračanica, "Monos" Gračanica,
2004.
20. Program prikupljanja i obrade podataka o stradanju Bošnjaka s područja općine Gračanica tokom
Drugog svjetskog rata, Gračanički glasnik br. 18, Gračanica, 2004.
21. Završetak njemačkih vojnih operacija u aprilskom ratu 1941. godine i uspostava vojne i civilne
vlasti Nezavisne Države Hrvatske na prostoru tuzlanske oblasti, Časopis za društvena pitanja i kulturu
Stav br. 8/9, "Monos" Gračanica i narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla, mart 2004. godine,
22.Gračanica na kraju 19. stoljeća od kasabe ka modernim konturama grada, Radovi sa naučnog
skupa Bosna i Hercegovina u 19. stoljeću, Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u
Tuzli, Saznanja časopis za historiju, Tuzla 2005.
23.Povodom 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata, jedan pogled na Gračanicu 1945.
Gračanički glasnik br. 19, Gračanica, 2005.
24.Od korparije do štamparije, prilog proučavanju privredne historije Gračanice, Gračanički glasnik br.
19, Gračanica, 2005.
25.Djelatnost Narodne biblioteke i uloga njenog osnivača Mustafe Kamarića u društvenom i kulturnom
životu Gračanice između dva svjetska rata, Gračanički glasnik br. 20, Gračanica, 2005.
26.Oni su 1945. odstupili (kako 1945. doživljavaju oni čiji su preci te godine napustili Bosni i
Hercegovinu na primjeru Gračanice) Konferencija 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata kako
se sjećati 1945. godine, Zbornik radova, Institut za istoriju Sarajevo, 12. 14. 5. 2005, Sarajevo 2006.
27.Neke karakteristike društveno-ekonomskog razvoja opštine Gračanica u periodu 1986. 1990.
godine, Gračanički glasnik br. 21, Gračanica, 2006.
28.Gračanica, povijesna hronotaksa, dokazi o kontinuitetu življenja, Fotomonografija Gračanica,
općina, grad, ljudi, Općina Gračanica 2006.
29.Turbe Ibrahim-bega Gazibegovića, istaknutog vojskovođe u pokretu Husein-kapetana
Gradaščevića (u koautorstvu sa Munibom Čičkušić i Rusmirom Djedovićem), Gračanici glasnik br. 22,
Gračanica 2006.
30.Gračanlije u Prvoj proleterskoj, Gračanici glasnik br. 22, Gračanica 2006.
31.Gračanica i Gradaščevići, Vijećanje bošnjačkih prvaka u Tuzli 1831. godine (Zbornik radova sa
14/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 6
Curriculum vitae
Hamzić Omer
naučnog skupa Značaj Pokreta Husein-kapetana Gradaščevića u borbi za autonomiju Bosne i
Hercegovine, održan u Tuzli 3. 2. 2006. godine, Preporod, Općinsko društvo Gradačac 2007.
32.Jedan pogled na historiografsku literaturu o srednjovjekovnom gradu i staroj džamiji u Sokolu kod
Gračanice, Gračanički glasnik br. 23, Gračanica, 2007.
33.Prva organizacija KPJ u Gračanici i njeno antifašističko djelovanje u toku Drugog svjetskog rata od
osnivanja u proljeće 1941., do raspuštanja, u jesen 1944. godine, Gračanički glasnik br. 24,
Gračanica, 2007.,
34.Osvrt na dosadašnja istraživanja o gradu Sokolu i njegovom podgrađu u vrijeme srebreničke
banovine, Biljeg Srebrenika, br. 5 i 6, Srebrenik 2008.
35.Nastupanje jedinica Jugoslovenske armije i borbe sa ostacima ustaško-domobranskih (hrvatskih) i
njemačkih snaga na pravcu Srnice Doborovci Gračanica, u proljeće 1945. godine, Gračanički glasnik
br. 29, Gračanica, 2010.,
36.Gračanica, povijesna hronotaksa, dokazi o kontinuitetu življenja, Fotomonografija Gračanica,
općina, grad, ljudi, Općina Gračanica 2006.
37.Žrtvoslov bošnjačkog stanovništva s područja općine Gračanica 1941.-1945. (rezultati istraživanja
u koautorstvom sa Edinom Šakovićem), Gračanički glasnik br. 29, Gračanica, 2010.,
38.Vaša je zasluga što Bosna i ovdje slobodu uživa, Gračanički glasnik br. 29, Gračanica, 2010.,
39.Povodom imenovanja novih ulica u Gračanici prednost data toponimima i tradicionalnim nazivima,
Gračanički glasnik br. 29, Gračanica, 2010.,
40.Gračanlije u marševima smrti 1945. godine: iskazi preživjelih (priredio u koautorstvu sa Izetom
Spahićem), Gračanički glasnik br. 30, Gračanica, 2010.,
41.Žrtvoslov bošnjačkog stanovništva s područja općine Gračanica 1941.-1945. (drugi dio: Pribava rezultati istraživanja u koautorstvom sa Edinom Šakovićem), Gračanički glasnik br. 30, Gračanica,
2010.,
42.Kako očuvati industrijsko naslijeđe jedan pogled na gračaničku željeznicu, 40 godina nakon njenog
ukidanja, Baština sjeveroistočne Bosne - časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe
br. 1, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona,
Tuzla, 2010.
43. Neke naznake o ekonomskom i političkom značaju izgradnje pruge Brčko Banovići, Zbornik
radova sa Naučnog skupa Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići, (održano u
Banovićima, 15. 04. 2010.), Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2010.
44. Uzroci i posljedice izlaska oficira Hadžiefendića legije na partizansku teritoriju i njihovo političko
djelovanje između Gračanice i Srebrenika u jesen 1943. godine, Biljeg Srebrenika, br. 7 i 8, Srebrenik
2010., (99-109)
45.Progoni i stradanja Jevreja u Gračanici tokom Drugog svjetskog rata, Baština sjeveroistočne
Bosne - časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe br. 2, Zavod za zaštitu i korištenje
kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla, (2009), 2010.
46. Gračanički glasnik u funkciji razvoja lokalne historiografije pristup, rezultati, iskustva, Gračanički
glasnik br. 31, Gračanica, 2011.
47. Ustavno određenje i realni odnosi između organa uprave i samouprave u prvoj deceniji Kraljevine
SHS, Gračanički glasnik br. 31, Gračanica, 2011.,
48. Bibliografija Gračaničkog glasnika od 1. do 30. broja, Gračanički glasnik br. 31, Gračanica, 2011.
49. Društveni i duhovni život u Gračanici u vrijeme službovanja muderiza Mehmed ef. Okića u
Osman-kapetanovoj medresi, Zbornik radova sa Naučnog skupa Život i djelo Muhameda Tajiba
Okića, Općina Gračanica, Muftiluk Tuzlanski i Medžlis Islamske zajednice Gračanica, Gračanica 24.
09. 2011., Gračanički glasnik br. 33, Gračanica, 2012.,
50. Uzavrela dolina Spreče u predvečerje rata 1992., Gračanički glasnik br. 33, Gračanica, 2012.,
51 Podsjećanje na dvije muslimanske rezolucije iz 1941. godine - Bijeljinsku i Tuzlansku, Gračanički
glasnik br. 34, Gračanica, 2012.,
52. Prognani Slovenci i gračanički skojevci jedan neuspio pokušaj odlaska u partizane, Gračanički
glasnik br. 34, Gračanica, 2012.,
53. Administrativno-teritorijalne promjene oko Doboja nakon ukidanja Tešanjskog i uspostave
Dobojskog sreza, 1933. godine, Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Travniku, br. 7/2012.,
73- 80
54. Prof. dr. Azem Kožar u naučnoj i stručnoj periodici: pokretač, urednik, saradnik, Pedagoški i
14/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 5 / 6
Curriculum vitae
Hamzić Omer
naučni rad prof. dr. Azema Kožara, Zbornik radova, Društvo historičara TK, Odsjek za historiju
Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Društvo arhivskih zaposlenika TK, Tuzla 2012. (265 281)
55. Političke prilike u Bijeljini nakon prevrata 1818/1919., Semberija kroz vjekove, Zbornik radova sa
naučnog skupa Baština i naslijeđe Semberije, Bijeljina 14. 12. 2011., Preporod Sarajevo-Bijeljina,
2012. (219 -229)
56.Uloga takozvane narodne garde u gušenju Husinske bune, Glasnik arhiva i arhivstičkog udruženja
Bosne i Hercegovine, 42/2012., Sarajevo 2012. (175 185)
57.Antifašističko djelovanje skupine časnika Hadžiefendićeve DOMDO legije i njihovo pristupanje
NOP-u, Bošnjačko iskustvo antifašizma, Zbornik radova XIX simpozija, Bošnjačka pismohrana,
Časopis Bošnjačke nacionalne zajednice za grad Zagreb i Zagrebačku županiju, sv. 12. br. 36-37.,
Zagreb 2013. (85 101);
58. Pokušaj stvaranja muslimanske nacionalne vojne organizacije u sastavu četničke jugoslovenske
vojske u otadžbini na prostoru Semberije i Posavine u jesen 1944. godine apsurd jedne politike,
Saznanja, Časopis za historiju, br. 4, Društvo historičara, Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u
Tuzli, Tuzla 2013., 129 145,
59. Povodom stote godišnjice Prvog svjetskog rata jedan pogled iz podijeljene (dejtonske) Bosne,
Gračanički glasnik br. 37, Gračanica, 2014., (5-9);
60. Neke historijske bilješke uz pripovijetku K. und K. goveda Hasana Kikića, (u koautorstvu sa
Edinom Šakovićem), Gračanički glasnik br. 37, Gračanica, 2014. (203-215)
61. Povodom 75. godišnjice smrti Mehmeda Spahe veličanstvene posjete Gračanici, Gračanički
glasnik br. 38, Gračanica, 2014. (133 -145)
62. Formiranje i administrativno-teritorijalno zaokruživanje sreza Doboj u periodu od 1933. 1936.
godine, Zbornik radova, Naučni skup Naslijeđe Doboj i okoline, Zavod za zaštitu i korištenje kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i Medžlis Islamske zajednice Doboj, Tuzla 2014.
(116 131)
Objavljene knjige
1.Biljezi slobode, Partizanska spomen-obilježja na području opštine Gračanica, Kratak hronološki
pregled najvažnijih događaja u periodu 1941-1945. u gračaničkom kraju, (koautorstvo sa Ešrefom
Ćurićem), Opštinski odbor SUBNOR-a i Komisija za istoriju Opštinskog komiteta Saveza komunista
Bosne i Hercegovine Gračanica, 1985.
2.Gračanica i okolina u NOB-u i revoluciji (koautorstvo sa Esadom Tihićem), Komisija za istoriju
Opštinskog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine Gračanica, 1988.
3.Odbrana Gračanice 25. 5. 1992. godine, ratna hronika, (koautorstvo sa Mirzetom Hamzićem),
Gračanica, 1996.
4.Četiri godine i još dalje, Uloga Službe javne bezbjednosti Gračanica u odbrani grada i okoline,
(koautorstvo sa Mirzetom Hamzićem), Služba javne bezbjednosti Gračanica, 1996.
5.Knjiga šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata, Gračanica 1992. 1995. (u koautorstvu sa
Osmanom Puškarom i Ibrahimom Nurkićem), Općina Gračanica, "Monos" Gračanica, 2004.,
6.Monografija Gračanica, općina, grad, ljudi, Općina Gračanica 2006.
7.Svi naši načelnici, Čelni ljudi lokalne uprave u Gračanici 1868. 2008. (u koautorstvu sa: Edinom
Šakovićem, Rusmirom Djedovićem i Osmanom Puškarom), Bosanski kulturni centar Gračanica,
Gračanica 2008.
8.Lukavica kod Gračanice historijska monografija (u koautorstvu sa Rusmirom Djedovićem), Bosanski
kulturni centar Gračanica, Gračanica 2008.,
9.Doborovci kod Gračanice historijska monografija (u koautorstvu sa Rusmirom Djedovićem), IK
MonosGračanica, Gračanica 2010.
10.Gračanica i okolina u periodu između dva svjetska rata pravno-politički i društveno-ekonomski
razvoj, Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet u Kiseljaku, 2012.
11.Gornja Orahovica nekada i sad (u koautorstvu sa Edinom Šakovićem), Izdavačko-grafička kuća
Planjax Tešanj, 2012.
14/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 6 / 6
Download

bhs - Univerzitet u Travniku