OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba
SRIJEDA, 28. 9. 2011.
Cijena: 1 KM/6 KN
Godina LXVIII • Broj 23.266
Bez dogovora u Gradskom vije}u
SDA i HDZBiH u
borbi za Mostar
6-7. strana
NOVA BLOKADA SARAJEVA
Nelegalan {trajk radnika Gradskog saobra}aja
Ahmetovi} u Od`aku,
Grada~cu i Modri~i
Svi }e biti
vra}eni iz Belgije
2. strana
Elvira Abdi} - Jelenovi}
BRIGA
Gras je Vladino
preduze}e, ali ona
nije du`na voditi brigu
o uplati doprinosa i
plata njegovim
uposlenicima, ka`e
premijer Kantona
Sarajevo Fikret
Musi}
Repriza 6. aprila 2009.
Za mog oca
nema pravde
2-3. strana
Ponovo potekla
krv na Kosovu
Rafinerija nafte
Bosanski Brod
Pucnji,
suzavac i
{ok-bombe
Kona~no
krenuo
benzin Euro 5
14. strana
21. strana
DANAS PRILOG
5. strana
OSLOBO\ENJE
2
U @[email protected]
srijeda, 28. septembar 2011. godine
NOVA BLOKADA SARAJEVA
Ahmetovi} u Od`aku, Grada~cu i Modri~i
Repriza 6.
Gras je Vladino preduze}e, ali ona nije du`na
voditi brigu o uplati doprinosa i plata njegovim
uposlenicima, ka`e Musi} Uz karte Grasa,
gra|ani i{li pje{ke, Centrotransom i taksijem
Svi }e biti
vra}eni iz
Belgije
Bezvizni re`im za gra|ane Bosne i
Hercegovine nije ugro`en. Ovo je
ju~erizjavioSadikAhmetovi}, ministar sigurnosti BiH, u Od`aku, nakon
sastanka sna~elnicimaop}inaOd`ak,
Grada~ac i Modri~a. MinistarAhmetovi} je posjetioOd`akkako bi porazgovarao sa predstavnicima lokalnih
vlasti s obziromna to da su sa ovihpodru~ja, u posljednji mjesec, 72 gra|aninana{ezemljezatra`ilaazil u zemljama Evropske unije.
[tetno pona{anje
“Dobili smo pismo komesarke za
unutra{nje poslove Evropske unije u
kojem je nagla{en manji priliv azilanata iz BiH. Ta aktivnost je alarmirala vlasti u Belgiji koje su zatra`ile od
Evropskekomisije da uputezahtjeve
zemljamazapadnogBalkana. U tom
pismu nema nikakvih rije~i koje bi
zna~ileukidanjebezviznogre`ima, ali
od nas se tra`i da identifikujemo
probleme. Iz tog razlogado{li smo na
teritorij sa kojeg su u protekli mjesec
72 na{adr`avljaninaoti{la u Belgiju“,
istakao je Ahmetovi}.
Prilikom sastanka s na~elnicima,
Ahmetovi} je dogovorio da se pokrenu aktivnosti kako bi se zaustavio
trend odliva gra|ana iz na{e zemlje.
Tako|er, predstavnici vlade Belgije
istim povodom boravit }e danas u
na{oj zemlji.
“Na~elnici su upoznati sa ovim
problemom i u ovu problematiku
uklju~ene su i policijske agencije. Siguran sam da }emo identificirati
sve one, ukoliko bude postojala ikakva indicija, da neko iz kriminalnih
miljea stoji iza ovog i da zloupotrebljava gra|ane kako bi ih preveo
van granica BiH”, naglasio je on.
Poruka sa sastanka, prema Ahmetovi}evim rije~ima, jeste da na{i
gra|ani niti po jednom osnovu ne
ispunjavaju uslove za dodjeljivanje
boravi{ne ni radne dozvole, te da,
ukoliko i daljebudupoku{avali to ostvariti, samo }e nanijeti {tetu sebi, ali
i na{oj dr`avi.
“Razli~it profil osoba zatra`io je
azil. Tu ima i onih koji su imali zaposlenje i dobro ekonomski stajali“,
pojasnio je on.
Ministar sigurnosti
BiH s na~elnicima
dogovorio da se
pokrenu aktivnosti
kako bi se
zaustavio odliv
gra|ana iz zemlje
Ahmetovi} je kazao da }e svi oni
koji su zatra`ili azil biti vra}eni u BiH.
“Kada }e ti ljudi biti vra}eni, ne zavisi vi{e od nas, ali ~im vlada Belgije zavr{i procedure, mi }emo poslati avion po na{e dr`avljane. Ponovo
napominjem da svi oni koji zloupotrebljavaju bezvizni re`im ne}e ostati neka`njeni i sankcionisat }emo
takve pojedince. Mi }emo njihovim
povratkom pokazati onima koji imaju takve namjere da ih tamo ne ~eka
ni radna ni boravi{na dozvola“, istakao je Ahmetovi}.
Fadil Im{irovi}, na~elnik Op}ine
Grada~ac, kazao je kako u ovojop}ini
nisuimaliprijavljenihslu~ajeva da su
mje{tani tra`ili azil u zemljama EU.
NEMA MEDA I MLIJEKA
Smatram da je ovo
smi{ljena aktivnost iz
kriminalnog miljea.
Informi{u ljude da ih
tamo ~ekaju med i
mlijeko, a zapravo se ne
radi o tome, ka`e Juri}
“Lokalna zajednica mo`e uraditi
mnogo. Tu, prije svega, podrazumijevam stvaranje ambijenta za bolji
`ivot. Kada budemo imali podatke o
eventualnim azilantima, razgovarat
}emo s njima i vidjeti kako im mo`emopomo}i“, naglasio je Im{irovi}.
Ozbiljan posao
Ljudi iz ~etrdesetak porodica s
podru~ja op}ine Od`ak zatra`ili su
azil, a na~elnik Op}ine Luka Juri} istakao je kako sada predstavnike lokalnih vlasti ~eka ozbiljan posao.
“Tu ima ljudi koji su izuzetno
imu}ni, ali i onih koji su korisnici socijalne pomo}i. Ima jo{ onih koji su
`eljeli oti}i. Smatram da je ovo smi{ljena aktivnost iz kriminalnog miljea,
te da oni to rade zlonamjerno. Informi{u ljude da ih tamo ~ekaju med i
mlijeko, a zapravo se ne radi o tome,
{to je op}e poznato. Sada mi moramo preko medija, ali i mjesnih zajednica, da jo{ bolje upoznamo
gra|ane o ~emu je zapravo rije~“, naS. HUREMOVI]
glasio je Juri}.
Nakon 6. aprila 2009. i {trajka radnika Gradskog saobra}aja na Dan oslobo|enja
Sarajeva, njegove gra|ane i
ju~er je nespremne do~ekala
ista situacija, pa ih je ve}ina na
posao i u {kolu oti{la pje{ke.
Tako }e, po svemu sude}i, biti i danas. Uprkos po~etku pregovora sa ~lanovima Vlade
KS-a, {trajka~ki odbor Sindikata komunalne privrede KJKP
Gras donio je odluku, u no}i s
ponedjeljka na utorak, o nelegalnoj/nenajavljenoj obustavi
javnog prevoza. Ju~er je povodom blokade grada odr`ana i
hitna sjednica Vlade Kantona
Sarajevo, koja je prekinuta, da
bi neki od njenih ~lanova oti{li u Gras, te tamo poku{ali
izna}i rje{enja kojima bi se
{trajk prekinuo. Na konferenciji za medije, po prekidu sjednice, premijer KS-a Fikret
Musi} kazao je kako se mora
osigurati minimum djelatnosti u Grasu, uz nadu da }e “sve
ovo biti jedna ru`na epizoda“.
Hladne glave
- Trebamorazgovaratihladne
glave o problemima koje smo
zatekli i koji traju dugi niz godina. Kada je rije~ o sada{njoj
upravi Grasa, u~injen je pomak, ali nedovoljan. Danas se
“slu~ajno“ zatvara i konkurs za
V
I
J
E
S
T
I
direktora Grasa, ima indicija
da se dio radnika preduze}a bavi kadrovskom politikom, a
drugi dio tenderima. Niko od
toga ne bje`i, kazao je Musi}.
Kada su u pitanju zahtjevi
sindikalista, Musi} je istakao
kako Gras jeste Vladino preduze}e, ali da ona nije du`na voditi brigu o uplati doprinosa i
plata njegovim uposlenicima.
- Na{e je da im osiguramo
uslove da to zarade, napomenuo je premijer KS-a.
gu vidjeti koliko je u vozila i
ulo`eno.
- Nemamo povratnu informaciju gdje su zavr{ila sredstva
namijenjena za doprinose. Zaklju~no sa 31. decembrom
2010, Gras je imao 22 miliona
KM duga, oko sedam miliona
za energente i vi{e od 20 miliona po osnovu doprinosa. Ono
{to se iz Grasa tra`i jeste da vratimo |a~ke, studentske, penzionerske i druge karte povla{tenih kategorija na iznos od 53
Gradona~elnik Alija Behmen
Kazne za kr{enje Zakona o {trajku
“U preduze}e Gras bih uveo privremenu mjeru. To je javna slu`ba i ne mo`e se mimo zakona {trajk organizovati na na~in na koji je organizovan i dovesti glavni grad BiH
i njegove gra|ane u kolaps. Tu su potrebni radikalni, najradikalniji potezi. U tom preduze}u su jako izra`eni grupno-svojinski odnosi. To je, ipak, dr`avna imovina, gdje
dr`ava upravlja svojim kapitalom na na~in koji mo`e i koji ostvaruje. Dr`ava treba, u ovom slu~aju Kanton, po mom
sudu, preduzeti najradikalnije mjere, od finansijske potpore do ka`njavanja onih koji kr{e Zakon o {trajku“, kazao je gradona~elnik Alija Behmen.
Mr. B.
Ministar prometa i komunikacija KS-a Haris Luli} kazao
je kako je Gras sustigla otplata ranije podignutih kredita, da su milioni izdvajani za
vozila, a da sami gra|ani mo-
KM, {to mi nismo spremni uraditi preko no}i, jer ova Vlada nije dala subvencije nikome, naglasio je Luli}.
Premijer i resorni ministar
istakli su kako je u prvoj polo-
MINISTAR CIVILNIH POSLOVA SREDOJE NOVI]
Upozorenje iz
Bruxellesa nije
bespotrebno
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje
Novi} smatra da se gra|ani ne trebaju
previ{e pla{iti upozorenja EU o mogu}em ukidanju vizne liberalizacije, ali
da istovremeno ne treba misliti ni kako
je to bespotrebno upozorenje. Novi} je
ju~er naglasio kako Evropa ne}e blagonaklono gledati na azilante koji dolaze
iz BiH i zemalja okru`enja, i na taj na~in
ugro`avati vlastitu bezbjednost i sistem koji u evropskoj zajednici godinama
funkcioni{e.
- Moj posljednji boravak u Bruxellesu,
kada sam razgovarao sa nekim ministrima EU i zapadnog Balkana, zorno je
ukazivao na potrebe da BiH preduzme
dodatne mjere kako bi se sprije~ilo da veliki broj azilanata iz BiH tra`i status unutar EU, rekao je Novi}.
- Nije korisno ni dobro da prebacujemo odgovornost jedni na druge i govorimo da su azilanti iz Srbije ili Hrvatske, ili
bilo koje susjedne zemlje, i la`no se
predstavljaju da su iz BiH. Najve}a tragedija za gra|ane BiH i zemalja u regionu
bila bi ukidanje bezviznog re`ima sa zemljama [engenskog sporazuma. Mi bismo tada potpuno do{li na crnu listu u
Evropi i u svijetu i ne vjerujem da bi u narednih pet ili deset godina mogli da se
vratimo sa te liste, rekao je Novi}.
On je, tako|er, upozorio da parlamentarci ne bi smjeli ad hoc rje{avati pitanja zakona o identifikacijskim dokumentima. - To jedan paket koji daje
apsolutnu sigurnost gra|anima BiH,
jer je klju~no za svaku zemlju da kvalitetno rije{i identifikacijska dokumenta.
Igrati se zakonima u parlamentu nije koJ. F.
rektno, kazao je Novi}.
OSLOBO\ENJE
U @[email protected]
srijeda, 28. septembar 2011. godine
3
Nelegalan {trajk radnika Gradskog saobra}aja
. aprila 2009.
Vlada KS-a
obe}ala isplatu
plata do petka
vini ove godine Gras
zabilje`io dug od deset
miliona KM, ali da su napravljene u{tede, naro~ito kada
je u pitanju potro{nja goriva.
Na`alost, podaci sa terena i
`albe Sarajlija, ove u{tede bi
mogli objasniti kroz ~injenicu
da je od po~etka 2011. broj
autobusa KJKP Gras u prometu pao sa 95 na oko 60, a jo{ gora situacija vlada u minibuskom
vidu prevoza, gdje je ispravno
tek nekih desetak vozila.
Nakon toga, ministar Luli}
oti{ao je u Gras na nastavakpregovora, iako su iz Vladeinformisali Gras da bi zaostale plate radnicima trebale biti upla}ene
do petka, te da }e im urgentno
biti rije{en problem oko ovjere
zdravstvenih knji`ica.
U prostorijama Grasa pregovarali su ministar Luli}, predsjednik Skup{tine Grasa Hamdo
Kari}, predsjednik {trajka~kog
odbora Senad Silajd`i}, te v.d.
direktor Grasa Ajdin Kobili}, ali
Foto: A. KAJMOVI]
radnici su zatra`ili od premijera Musi}a da se pridru`i pregovorima, navode}i da ministar
nema ovlasti da rije{i njihove
probleme. Po zavr{etku sastanka u Grasu, sino} je nastavljena vanredna sjednica Vlade
KS-a u vezi sa zahtjevima predstavnika ovog preduze}a.
Bez garancija
Sjednica Vlade se zavr{ila
sino} u 23.15 sati, nakon ~ega
su na sastanku ostali premijer,
ministar i predsjednik Sindikata Adnan Himzanija. I pored obe}anja u uplati dodatnih 100.000 KM za osposobljavanje voznog parka Grasa
nisu date garancije o obustavi {trajka u ovom preduze}u.
[trajk radnika KJKP Gras traja}e, ako treba, i godinu, sve
dok se ne daju konkretne garancije za rje{enje nagomilanih
problema u ovom preduze}u,
kazao je Senad Silajd`i}, predsjednik [trajka~kog odbora.
NIKOLA [PIRI]
Saop{tenjem se oglasio i
Centrotrans-eurolines, u kojem se “zahtijeva od nadle`nih
poduzimanje razumnih i racionalnih mjera s ciljem spre~avanja ovakvog pona{anja“
radnika javnog preduze}a.
“Uvo|enje zdrave konkurencije, kao jedan od prvih
preduslova za sanaciju ovog
stanja, obaveza je nadle`nih
organa Kantona Sarajevo, koja proisti~e iz nekoliko odluka
Konkurencijskog vije}a BiH,
sudskih rje{enja, stavova i
odluka nadle`nih organa za
poslove saobra}aja“, poru~ili
su iz Centrotransa, koji je ju~er
Sarajlijama ponudio usluge
prevoza na pravcima Hrasnica - Vije}nica i Dobrinja - Vije}nica, sa 15 autobusa, a sve
do zavr{etka {trajka KJKP Gras.
Tehni~ki direktor Centrotransa Ibrahim Kerla za Oslobo|enje je kazao kako je skeptik po pitanju uskla|ivanja
redova vo`nje linijskog prevo-
@IVKO BUDIMIR
Centrotrans
za djelomi~nu
deblokadu
Foto: S. GUBELI]
za u Kantonu
Sarajevo, nakon
najava da bi se to
moglo desiti do kraja godine.
- Pokrilismo pravce iz Had`i}a
i Ilija{a prema gradu, na gradskimlinijamaosigurali12 autobusa, uz tri na padinskimdijelovima kuda saobra}aju minibusi, uz kartu za marku. Sve su poluge u rukamaVlade, ali ispa{tajugra|ani,a ne oni kojimogurije{iti probleme i koji se voze
automobilima, istakao je Kerla.
Potpredsjednik Sindikata Armin Muminovi} kazao je kako
je Vlada ostala pri stavu o uplati avgustovske plate, ovjeri
zdravstvenih knji`ica i isplati jo{
100.000 KM za remont vozila,
bez sankcija prema ~lanovima
{trajka~kog odbora, te organizovanju tematske sjednice
Skup{tina KS-a o Grasu.
- Radnici tra`e uplatu avgustovske plate do sutra, te uplatu
regresa, dodao je Muminovi}.
I taksisti spremni
na blokadu
Predsjednik Udru`enja Sarajevotaksi Enver Suljagi} ju~er
nam je kazao kako taksisti do
podne nisu radili, u znak solidarnosti sa Grasovcima, dok su od
podne gra|ane prevozili po cijeni karte gradskog prevoza od 1,80
KM.
- Organizovali smo linijski prevoz, znamo da to nije po zakonu
i da }emo biti ka`njeni. Primamo
po tri - ~etiri gra|anima u vozila,
koristimo svako stajali{te, pro{irenje, istakao je Suljagi}, te napomenuo da }e se taksisti ovog
udru`enja priklju~iti radnicima
Grasa u {trajku ukoliko se obustava nastavi i danas.
- Imamo u Sarajevu izme|u
hiljadu i 1.500 nelegalnih taksiprevoznika i to resorno ministarstvo mora rije{iti. Ako se {trajk
Grasa nastavi, i mi }emo iza}i na
ulice i blokirati ih vozilima, dodao
je Suljagi}.
Kandidati za direktora
Ju~er je bio zadnji dan konkursa za izbor direktora Grasa, a
me|u kandidatima na}i }e se i
dvojica biv{ih ~elnika preduze}a.
Na poziv se prijavio [a}ir Bo{kailo, ~lan SBiH, koja ga je sa mjesta direktora smijenila nakon {trajka 6. aprila 2009, te Hasan Ba{i},
direktor koji je podnio ostavku po
formiranju sada{njeg saziva Vlade KS-a. Vr{ilac du`nosti direktora Ajdin Kobili} (SDP), tako|er je
me|u kandidatima, kao i njegov savjetnik Jakub Kubur. Dru{tvo }e im praviti Aziz Fi{o, kandidat za na~elnika Had`i}a na zadnjim lokalnim izborima, ~lan
BPS-a, te, kao i Kobili}, biv{i
uposlenik Centrotransa.
M. TATAREVI] - J. MILANOVI]
PUDARI] I HELEZ
EMINE BOZKURT
Vrijeme je da BiH
prohoda sama
Ideja o distriktu
O problemima
Bosanska posavina invalida otvoreno
Ispravljanje
nepravde
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH
Nikola [piri} odr`ao je predavanje u Nacionalnom pres-klubu u Washingtonu,
gdje je govorio o aktuelnoj situaciji u BiH
i regionu, kao i mogu}nostima daljeg razvoja tog dijela Evrope. Naglasio je da BiH
iza sebe ima te`ak period pun izazova tokom kojeg joj je bila potrebna pomo} i
podr{ka me|unarodne zajednice. “Sad
nam je potrebno da me|unarodna zajednica prepozna i shvati da je stvorena velika doza me|usobne zavisnosti i da je vrijeme da BiH bude dozvoljeno da prohoda samostalno“, istakao je [piri}.
Predsjednik FBiH @ivko Budimir boravi u Washingtonu gdje se susreo sa zvani~nicima State Departmenta, Nacionalnog vije}a za sigurnost te s predstavnicima iseljenika iz BiH i Hrvatske. Razgovarao je s direktoricom ureda za ju`nu i sredi{nju Evropu pri State Departmentu
Jennifer Brush i tom prilikom iznio svoje vi|enje mogu}nosti pobolj{anja stanja
u BiH, iznijev{i joj ideju o preustroju
Bosanske posavine. “U distrikt Bosanska
posavina u{ao bi dio op}ina koje sada pripadaju FBiH, {to bi istovjetno, kao i RSu, smanjilo njezin teritorij“, kazao je.
Poslanica u Evropskom parlamentu i
glasnogovoronica za BiH socijaldemokrata u Evropskom parlamentu Emine
Bozkurt izrazila je zadovoljstvo zbog odluke Ustavnog suda BiH o nalogu revizije Zakona o dr`avljanstvu. “Nije pravedno da
ljudi koji su protjerani iz svojih domova jo{
vi{e budu otu|eni. Sama ~injenica da bi
morali birati izme|u bh. i drugog dr`avljanstva 2013. godine, dovodi bh. dijasporu u te{ku i nepravednu situaciju koju treba mijenjati {to prije. Oni nisu napustili
svoju dr`avu zato {to su htjeli, nego zato
{to su morali“, smatra Bozkurt.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudari} i federalni ministar za bora~ka pitanja Zukan Helez
razgovarali su ju~er s predstavnicima Saveza ratnih vojnih invalida sa stopostotnim
invaliditetom. Tema sastanka bili su problemi invalidnih osoba okupljenih u tom
savezu. Ocijenjeno je da je potreban partnerski odnos i otvoren razgovor na rje{avanju problema koji su krucijalni ne samo
za Savez ratnih vojnih invalida sa stopostotnim invaliditetom koji okuplja 150 ~lanova, ve} generalno za udru`enja koja okupljaju osobe s invaliditetom u FBiH.
4
OSLOBO\ENJE
DOGA\AJI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
IZJAVA DANA
Dosada{nja saradnja
ministarstava
unutra{njih poslova
Republike Srpske i
Srbije bila je na
veoma visokom
nivou i ona ne
proisti~e iz politi~kih
potreba nego iz
dnevnooperativnih
Nik{i}
odgovorio
[piri}u
Deminiranje i
ja~anje institucija
Postignut je sporazum koji }e omogu}iti da svih 96 miliona eura
ostane na raspolaganju BiH, odgovorio je federalni premijer na
upit predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH o IPA 2011.
Premijer Federacije BiH NerminNik{i}poslao jeprekju~erpisaniodgovorpredsjedavaju}em
Vije}a ministara BiH Nikoli [piri}u u kojem navodi kako je
“postignut sporazum o IPA fondovima koji }e omogu}iti da
svih96 milionaeuraostane na raspolaganjuBosni i Hercegovini“.
[piri}: Zatra`io
izja{njenje
Precizno izja{njenje
Ivi
ca Da~i},
ministar unutra{njih poslova Srbije
DOBAR
LO[
ZAO
FARUK ^AKLOVICA
Iako je Oslobo|enje davno podastrlo javnosti argumente da je biv{i dekan Pravnog fakulteta Fuad Saltaga plagijator, rektor Univerziteta u Sarajevu Faruk
^aklovica ka`e nema dovoljno informacija o tome.
Nadamo se da }e nedavno potpisani sporazum o
saradnji sa Transparency Internationalom pomo}i
u otkrivanju i spre~avanju takvih pojava.
JASMIN DUVNJAK
Poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta
FBiH Jasmin Duvnjak ponovo je pokrenuo svoju staru inicijativu za izmjenu i dopunu Krivi~nog
zakona FBiH kojom bi se uvelo ka`njavanje za javno negiranje genocida. Njegov prijedlog danas
}e se na}i pred poslanicima.
GRAS
Radnici Grasa ju~er su obustavili rad i tako blokirali cijelo Sarajevo. Putnici koji uredno pla}aju
svoje karte, a takvih je ve}ina, morali su ili pje{a~iti
ili sjesti u taksi. Sramno je {to su Sarajlije postale `rtve nerije{enih problema u Grasu i na relaciji izme|u ovog preduze}a i Vlade KS-a.
BH STONOTENISERKE
@enska juniorska reprezentacija BiH u stonom tenisu nedavno je na me|unarodnom ETTU otvorenom turniru u Vrnja~koj Banji osvojila srebro
u ekipnoj konkurenciji. Selektorka Amela Had`iahmetovi} veli da je ovaj rezultat podstrek mladim
stonoteniserkama za dalji rad.
VIJEST U
BROJU
389.139
maraka minusa u pro{loj godini su napravila javna preduze}a u vlasni{tvu Grada Mostara.
Odgovor je uslijedio nakon
[piri}evog pisma predsjednicima vlada FBiH i RS-a Nik{i}u i
Aleksandru D`ombi}u u kojem
je predsjedavaju}iVije}aministara BiH tra`io da ga dvojica entitetskih premijera hitno izvijeste o tome {ta je precizno usagla{eno “na sastanku predstavnika
Vlada Republike Srpske i Federacije BiH u vezi s IPA alokacijom
za 2011. godinu“, prenijela je
prekju~er agencija Srna.
[piri} je ovo pismo, kako se navodi, uputio jo{ 21. septembra,
nakon{to je dobiopismokomesara EU za pro{irenje Stefana
Fuelea (o odga|anju interne
odluke Evropske komisije o suspenziji IPA 2011. za BiH). U pismu predsjedavaju}eg Vije}a
ministara BiH upu}enomentitetskim premijerima, zatra`eno je
njihovo pisano izja{njenje radi,
kako se navodi, pripreme odgovora komesaru EU u vezi s IPA
programom za 2011.
- Dogovoreno je da osam miliona eura, oko kojih je postojao
spor, bude raspore|eno za podr{kudeminiranju, krozprojekat
koji}e provoditiBHMAC, dok }e
ostatak sredstava biti usmjeren
na ja~anjekapacitetana{ihinstitucija u procesu evropskih integracija, te pripremu budu}ih
projekata, ka`e se u izjavipremijeraFBiH u povoduodgovorakoji je uputio [piri}u.
Me|utim, u pisanojNik{i}evoj
izjavi ne navodi se da li je o usagla{avanju IPA 2011. bilo sastanaka predstavnika entitetskih
VIJEST U OBJEKTIVU
Projekt Cidi
Nivo svijesti odgovornih vlasti o potrebi neprekidne saradnje
sa civilnim sektorom pove}an je
realizacijom projekta Cidi (Izgradnja kapaciteta civilnog dru{tva za u~e{}e u civilnomdijalogu),
ocijenio je direktor projekta Goran @erav~i}. U Delegaciji EU u
BiH ju~er je odr`ana prezentacija zavr{nih rezultata ovog projekta koji je finansirala EU posredstvom IPA programa od 1,2 miliona eura. Na prezentaciji rezultata projekta predstavljen je i Priru~nik za civilni dijalog namijenjen pobolj{anju saradnje vladinog i nevladinog sektora.
Nik{i}: Nai{li na razumijevanje
Stigli odgovori u VM
U Vije}e ministara BiH stigli su odgovori entitetskih vlada
o postignutom dogovoru u vezi sa projektima za
finansiranje iz IPA fondova za 2011, potvr|eno je ju~er za
agenciju Fena iz Vije}a ministara.
- U toku su kontakti nadle`nih institucija BiH i
Bruxellesa, kazao je izvor iz Vije}a ministara BiH.
vlada ili se misli na politi~kisporazum koji su prije dva dana u
Lakta{ima postigli predsjednici
SDP-a BiH i SNSD-a Zlatko Lagumd`ija i Milorad Dodik.
Pozitivni signali
- Izra`avamo zadovoljstvo da
su stavovi Vlade FBiH o potrebi
da se sa~uvacjelokupnipaket od
96 milionaeuranai{li na razumijevanje. Ve} postoje pozitivni signali iz Bruxellesa i o~ekujemo
da se u narednih nekoliko dana
pri~a o IPA fondovima, koja trajemjesecima, uspje{nookon~a,
navodi se u Nik{i}evoj izjavi.
Me|uspornimprojektima IPA
2011, koji se nisu na{li u revidiranojlistiprojekatakoju je usvojilo Vije}e ministara BiH po~etkomseptembra, uz ostale, nije se
Foto: D`enan KRIJE[TORAC
na{ao ni projekatdeminiranja u
vrijednosti pet milionaeura, a {to
je potvrdio i visoki zvani~nik
Evropske komisije u Bruxellesu.
Prvobitna lista IPA 2011. trebalo
je da sadr`iprojekte u vrijednosti 96 miliona eura, no nakon {to
projekti,koji su se odnosili na statistiku, poljoprivredu, zapo{ljavanje i pravosu|e u BiH, nisudobilisaglasnost RS-a, Vije}eministara je utvrdilorevidiranulistu od
88 miliona eura, a EK najavio da
}e 8,2 milionasredstavaplaniranih za projekte, koji se nisu na{li na toj listi,uputiti u prekograni~nu saradnju. Federalna Vlada je potom odbila prihvatiti revidiranulistu, nakon~ega je uslijedila interna odluka EK o suspenziji IPA 2011.
S. [EHER^EHAJI]
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
INTERVJU
5
Elvira Abdi} - Jelenovi}, k}erka Fikreta Abdi}a
Za mog oca nema
pravde
Imaju samo jedan cilj - Fikret Abdi} mrtav, ako
ne mrtav, onda zatvoren Svi dosada{nji procesi,
pa i ovaj, nalikuju na politi~ki montirane procese,
ka`e Abdi} - Jelenovi}
Razgovarala:
Mimi \UROVI] RUKAVINA
• Pretpostavljamo da Vas je prolongiranje dono{enja odluke Povjerenstva za uvjetni otpust Ministarstva pravosu|a Hrvatske o pu{tanju
na prijevremenu slobodu Va{eg oca
Fikreta Abdi}a iz zatvora u Puli neprijatno iznenadilo. Kako sve to komentari{ete?
- Kada ste u poziciji proganjanih, u
kojoj smo mi ve} 24 godine, onda uvijek negdje u podsvijesti ra~unate na
to da sve mo`e ispasti i druga~ije. Ono
na {to nismo ra~unali i {to nas je
iznenadilo jeste da vijest o ishodu zasjedanja Povjerenstva doznamo iz
medija. Me|utim, danas mo`emo
komentirati samo to {to smo ~uli od
medija. Zvani~no, ni otac, ni mi, kao
podnositelji zahtjeva, nismo dobili
nikakvu odluku.
Vijest na TV-u
• Da li ste dobili ikakvo obrazlo`enje nakon ju~era{njeg zasjedanja Povjerenstva u Puli, i ako jeste, {ta je u njemu?
- Otac je ispunio sve uvjete za prijevremeni otpust i mi smo ih nazna~ili u
zahtjevu. O~ekujemo od Povjerenstva
iscrpno obrazlo`enje, kako navodne
odluke, tako i postupka u kojem su namjerno uskratili ocu pravo na usmeno
izricanje rje{enja. Uskra}ivanjem informacije, grubo su iskoristili svoj polo`aj i zatvorenika, koji deset godina izdr`ava kaznu u samici, ostavili kao
psa u }eliji da vijest, koja u tim okolnostima zna~i `ivot, dozna iz medija. [to su
s tim htjeli posti}i?
• Da li ste se nakon sastanka Povjerenstva ~uli sa Va{im ocem i kakvi
su njegovi komentari na cijeli taj doga|aj?
- S obzirom na to da je Povjerenstvo
zasjedalo satima, vrijeme predvi|eno za
telefoniranje je pro{lo, tako da smo
~ekali jutro kako bi nas mogao nazvati.
On nam je rekao da je vijest ~uo na dnevniku, ali da ni{ta zvani~no nije dobio
osim {to su mu rekli da }e ga zatvor obavijestiti. Svi dosada{nji procesi protiv na{eg oca, pa i ovaj, nalikuju na politi~ki
montirane procese, tako da otac s pravom isti~e da je politi~ki zatvorenik i da
na prostoru ovih dr`ava, misle}i na BiH
i Hrvatsku, za njega nema pravde.
• [ta kao porodica sad namjeravate u~initi, koji su Va{i naredni
potezi?
- Prvomoramodobitiodgovor na zahtjev, a ovisno o sadr`aju odgovora, odredit }emo na{e daljnje korake. U svakom
slu~aju, informirat }emo javnost.
OSTAVLJEN
KAO PAS
Uskra}ivanjem
informacije, grubo je
iskori{ten polo`aj i
zatvorenik, koji deset godina
izdr`ava kaznu u samici,
ostavljen je kao pas u }eliji
da vijest, koja u tim
okolnostima zna~i `ivot,
dozna iz medija
• Mislite li da ovo {to je uradilo Povjerenstvo za uvjetni otpust ima politi~ku pozadinu?
- Naravno, sve ovo {to smo do`ivjeli, pro`ivjeli i {to }emo jo{ do`ivjeti
ima politi~ku pozadinu. Kad smo mi u
pitanju, ni{ta nije slu~ajno. ^esto nagla{avam da je na sceni bo{nja~ko-hrvatski interes, ali u re`iji kriminalnog lobija i jedne i druge dr`ave. Na na{u `alost,
mislim na gra|ane BiH, ~injenica je da
su visoko pozicionirani politi~ari aktivni sudionici tih radnji, pa u medijima
mo`emo i{~itati kako se pojedini pani~no brane iznose}i tvrdnje koje nemaju upori{te ni u ~emu, ali i kvalifikacije
~ije zna~enje je poznato samo njima, ali
ne i u pravnoj praksi.
Bez suza
• Kako je u Velikoj Kladu{i primljena vijest o prolongiranju dono{enja odluke do decembra ove
godine?
- U Velikoj Kladu{i, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Austriji, Italiji, Njema~koj, [vicarskoj, Danskoj, Holandiji, Finskoj, Engleskoj, Francuskoj, Americi, Australiji, Kanadi, i da ne nabrajam
gdje sve, `ive ljudi kojima je rje{avanje
BO[NJA^KO-HRVATSKI
INTERES
^esto nagla{avam
da je na sceni
bo{nja~ko-hrvatski
interes, ali u re`iji
kriminalnog lobija i
jedne i druge dr`ave
zahtjeva o uvjetnom otpustu Fikreta
Abdi}a jedan od bitnih doga|aja u `ivotu, jo{ s nevjericom gledaju na sino}nju
vijest HRT-a. S obzirom na to da znaju
kako zvani~no otac nije dobio rje{enje,
jo{ i{~ekuju odgovor. Naravno, bude li
vijest i odluka istog sadr`aja, sigurna sam
da na{e suze ne}e vidjeti, ali odlu~nost
da ustrajemo ho}e.
• Mislite li da se ne{to mo`e promijeniti u naredna tri mjeseca, do
na re dnog za sje da nja Po vje ren stva?
- U naredna tri mjeseca sva{ta se mo`e dogoditi, samim tim i promijeniti jer
nalogodavci ovakvih vijesti i ishoda doga|aja imaju samo jedan cilj: Fikret
Abdi} mrtav, a ako ne mo`e mrtav, onda zatvoren! Oni }e ve} prona}i na~in i
obrazlo`enje da to provedu u djelo.
TAKORE]I... POHVALNO
Gradi{ka je vode}a op{tina u
BiH po rje{avanju problema nacionalnih manjina, pogotovo
romske populacije, ocijenjeno je
na sjednici SO. - Mi smo jedina op{tina u BiH u kojoj su sva romska
djeca obuhva}ena {kolovanjem,
veliki broj Roma radi u komunalnim i privatnim preduze}ima, a
uspje{no smo regulisali i zdravstvenu za{titu. Preostaje nam da
jo{ rije{imo stambeni problem
dvije romske porodice, {to }emo
brzo realizovati, rekao je na~elnik
Odjeljenja za dru{tvene djelatnosti Branko Bjelovuk.
6
OSLOBO\ENJE
DOGA\AJI
VIJESTI
Razo~arenje
Ambasade SAD-a
Ameri~ka ambasada u BiH saop{tila
je da je razo~arana neuspjehom razgovora strana~kih lidera u Br~kom i da se
nastavlja “opasni politi~ki zastoj“. ‘’Uprkos naporima nekih politi~kih lidera
da poka`u fleksibilnost i postignu kompromis, opasni politi~ki zastoj se i dalje
nastavlja. Svi strana~ki lideri u BiH sada moraju prevazi}i uskogrude, pojedina~ne politi~ke interese i formirati Vije}e ministara kako bi se otvorile mogu}nosti za ekonomski i dru{tveni napredak’’, navodi se u saop{tenju. Ambasada poziva strana~ke lidere da zaokru`e
napredak postignut do sada o pitanjima
od izuzetne va`nosti za integracije BiH
u NATO i EU.
Podr{ka reviziji
braniteljskih
naknada
Sarajevski @upanijski odbor HSS-NHIja o{tro se protivi osporavanju revizije
braniteljskih naknada koje su ste~ene po
osnovu zakona koje je donijela prethodna vlada, priop}eno je iz te stranke. Najve}iprotivnicirevizije su, smatraju u HSSNHI-u, “upravo kadrovi HDZ-a u pro{loj
izvr{noj i zakonodavnoj vlasti na federalnoj razini“. “Ne treba napominjati da su
prava stekli neki invalidi bo{nja~ke i
hrvatskenacionalnostikojiinvalidnostnisu stekli u ratu, kao {to su diskutabilni i
neki ~asni~ki ~inovi i njihovo dodjeljivanje. Zato eksplicitno podr`avamo i
tra`imo nastavak revizije i dajemo punu
podr{ku resornom federalnom ministarstvu. Tako }emo istinski za{titi, one koji
su doista branili BiH u proteklom ratu“,
ka`e se u saop}enju.
Efikasnije tra`enje
Predsjedavaju}i Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Amor Ma{ovi} i generalni sekretar Dru{tva Crvenog
krsta/kri`a BiH Du{anKu{uli}potpisali su
Sporazum o saradnji u procesu tra`enja
nestalih lica u BiH. ‘’Potpisivanjem sporazuma namjeravamo da unaprijedimo
proces tra`enja nestalih osoba u BiH,
iako je on dosta odmakao, jer je do sada
prona|eno vi{e od dvije tre}ine nestalih,
a gotovoistotolikoidentifikovano’’, rekao
je Ma{ovi}novinarima. On je naveo da se
u centralnoj evidenciji nestalih trenutno
nalazi34.965 nestalihosoba. Ku{uli} je istakao da potpisivanje sporazuma predstavlja posljednji korak u formalizaciji
saradnje ove dvije institucije.
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Blokade u Gradskom vije}u
SDA i HDZBiH u
borbi za Mostar
Suad Hasandedi}, vije}nik SDA, veli kako je u Mostaru na djelu klasi~na opstrukcija
HDZ-a BiH. Istovremeno, Danijel Vidovi}, ~lan HDZ-a BiH i potpredsjednik Gradskog
vije}a, mi{ljenja je kako rad Vije}a opstruira upravo SDA
Na pro{lotjednoj sjednici
Gradskog vije}a Mostara ponovno su odba~eni regulacijski
planovi za Sjeverni logor i Centar II. Vije}nici SDA insistirali su
na usvajanju plana za Sjeverni
logor, no na~elnica Odjela za
urbanizam i gra|enje Marina
Deronji} je na sjednici kazala
kako izmjena plana za Sjeverni logor nikada nije pro{la
Odbor za urbanizam, niti je
razmatrana na Kolegiju gradona~elnika Mostara.
Sjeverni logor
- Time nije dovr{ena cijela
zakonska procedura za njihovo usvajanje. Tako|er, plan
za Sjeverni log nije usugla{en
ni s planovima vi{eg reda, izjavila je Deronji}.
No, rad Gradskog vije}a Mostara ve} dulje vremena ozbiljno
optere}uju odnosi HDZ-a BiH i
SDA. SuadHasandedi}, vije}nik
SDA u Gradskomvije}u, zaOslobo|enje je rekao kako je u Mostaru na djeluklasi~naopstrukcija HDZ-a BiH. Istovremeno, Danijel Vidovi}, ~lan HDZ-a BiH i
Suad Hasandedi}: Dozvole bez
regulacijskih planova
Danijel Vidovi}: Maksimalisti~ki
zahtjevi
potpredsjednikGradskogvije}a,
mi{ljenja je kako rad Vije}a opstruira upravo SDA.
- Ne znam je li uzrokopstrukcijama iz HDZ-a BiH nezadovoljstvo zbog gubitka vlasti na vi{im
nivoima, ili ne{to tre}e. To bi se
moglo tuma~iti na razli~ite
na~ine. Blokade u Gradskomvije}u ne traju samo od ovih izbora, nego ve} duljevremena.HDZ
ne `eli uraditi ni{ta {to je u interesugra|ana. Gradi se na desnoj
obali Neretve, gdje je stanovni{tvo ve}inski hrvatsko. Bez regulacijskihplanova se izdajuurba-
nisti~ke i gra|evinske dozvole, a
sve ide preko gradske uprave i
gradona~elnika koji je iz HDZ-a
BiH, rekao je Hasandedi}.
Tvrdi i kako HDZBiH opstruirausvajanjeregulacijskihplanova za druge dijelove grada. Kao
primjer navodi upravo Sjeverni
logor, dio Mostara na sjevernom
izlazu iz grada za koji ve} vi{e od
tri godine Gradsko vije}e nije u
stanju usvojiti regulacijski plan.
- Po mi{ljenju HDZ-a, taj se dio
gradanalazi na, uslovnore~eno,
bo{nja~koj strani i zbog toga ne
`ele da se taj plan usvoji. No, urbanisti~ko planiranje Mostara
je osnova za razvojgrada i tako se
ne mo`egledati na stvari. [ta god
smo poku{ali uraditi na rje{avanju tih pitanja, nije nam po{lo za
rukom, jer smo svaki put nailazili na klasi~nu opstrukciju od
HDZ-a, rekao je Hasandedi}.
Me|utim, Vidovi}tvrdikako u
SDA namjerno zamjenjuju teze
te kako u ovoj stranci imaju problema u vlastitimredovima. Navodi kako ~esto i na samim sjednicamaVije}aizbijuneslaganja
izme|u vije}nika SDA.
U krug Krivaje ju~er u{li prvi kamioni s oblovinom
Vladin milion
~eka D`indu
Ako je suditi po tome da su
ju~er iza podneva prvi kamioni
soblovinom, neophodnomsirovinom za pokretanje proizvodnje u zavidovi}kojKrivaji, u{li u
krug ovog preduze}a, za pretpostaviti je da }e vrlo skoro i radnicibitipozvani na posao. Ovome je prethodio zbor radnika
Krivaje, u krugu preduze}a, na
kojem su ~elnici Sindikata upoznalizaposlenikekoji ne rade jo{
od maja da je dan ranije postignutdogovor u VladiFBiH da se
oko milion maraka da Krivaji
kao prva tran{a pomo}i za nabavku oblovine i isplatu jednokratne pomo}i radnicima.
Problemi s upisom
Federalna Vlada je na telefonskoj sjednici ju~er donijela
odluku o raspodjelidijelasredstavateku}egbud`etskogtransfera
Subvencijejavnimpreduze}ima
- konsolidacijaKrivajeZavidovi}i
kojom je 600.000 KM namijenjeno za pokretanje proizvodnje u
nekada{njem zavidovi}kom gigantupreba~eno na ra~unfederalnog Ministarstva energetike,
rudarstva i industrije. Uz 400.000
KM koje je Vlada iz bud`eta
odobrila na sjednici22. septembra, Krivaja bi, prema nezvani~nim najavama, ve} krajem
ove sedmice na svomnovootvorenom transakcijskom ra~unu
trebala imati na raspolaganju
milion KM.
No, da bi novac bio preba~en
na ra~un, direktor Suad D`indo ga mora otvoriti, ali on to jo{
ne mo`e uraditi jer nije upisan
u registar suda u Zenici kao
ovla{tena osoba. Razlog ovome
je, kako saznajemo u Vladi, to
{to D`indo jo{ nije odjavljen u
sudu u Sarajevu gdje je bio
upisan kao ovla{tena osoba
Krivaja: Radnici od maja ~ekaju na povratak u pogone
Skenderije, ~iji je bio donedavni ~elnik.
Jednokratna pomo}
Kako je dogovoreno na sastanku u federalnoj Vladi prekju~er,
D`indo bi trebaoodmahkrenuti u realizaciju plana pokretanja
proizvodnje. Posao bi, kako je najavioresornifederalniministarErdalTrhulj, zasadmoglodobiti oko
500 radnikaKrivaje u tri pogona.
Ovompreduze}unamijenjeno je
i oko tri miliona KM deponovanih u sudu u Zenici. No, ta sredstva su i daljeblokiranazbognovetu`beradnikaKrivajekojiposjedujupravosna`nesudskepre-
sude o svojim potra`ivanjima.
U Vladi se nadaju da }e ova sredstva ubrzo biti operativna.
Na zboru radnika Krivaje bilo
je burno, sa punoemocijagovorilo se o neima{tini, o te{kojmaterijalnojsituacijiradnika, o ~injenici da ne mogudjecuslati u {kolu... Preovladao je zahtjev sindikalnogrukovodstva da se radnici jo{ malo strpe, a to }e biti do
idu}eg utorka do kada }e Vlada
FBiH, kako je rekao Ferid Bali},
predsjednik Sindikata Krivaje,
uplatiti obe}ana sredstva od kojih se o~ekuje i isplata jednokratnepomo}iradnicimaovogpreduze}a.
Mi. D. - S. [e.
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
DOGA\AJI
7
VIJESTI
Susjedi daleko
ispred BiH
Mostar:
Niko ne
popu{ta
- Zbog toga oni sada poku{avaju lopticu prebaciti na gradona~elnika i vije}nike iz HDZ-a.
Svaka, pa i najmanja inicijativa
koja dolazi od gradona~elnika
Ljube Be{li}a do~ekuje se na
no`. Postavljaju se maksimalisti~kizahtjevikoji ne mogupro}i.
Da bi se regulacijski planovi
usvojili, potrebno je na nekimdijelovimagradaizmijenitiprostorni plan. Jedan od takvih dijelova
grada je i Sjevernilogor, jer prostornimplanom jo{ nijedefinirananamjenaprostora u tom dijelu grada, rekao je Vidovi}.
Tvrdi i kako nije to~no da se
gradi samo na jednom dijelu
Mostara. Navodikako je Gradsko
vije}enedavnousvojilo{estregulacijskihplanova. Tri se nalaze u
biv{im op}inama s bo{nja~kom
a tri s hrvatskom ve}inom.
- To omogu}ava ravnomjeran
razvojgrada. ^ak je vi{eintervencija predvi|eno u dijelovima
grada na lijevoj obali Neretve,
izjavio je Vidovi}.
Hasandedi}, pak, smatra kako HDZBiH `eli od Mostara
napraviti grad slu~aj i pokaza-
Sporan islamski centar?
Neslu`beno se doznaje kako je glavni kamen spoticanja u odnosima SDA i HDZ-a BiH izgradnja islamskoga
centra u sredi{tu grada. U HDZ-u BiH nisu `eljeli komentirati ove {pekulacije, no Hasandedi} ka`e kako bi u
HDZ-u BiH trebali otvoreno kazati protive li se izgradnji
spornog islamskoga centra u sredi{tu grada.
- Ne smije postajati veza izme|u razli~itih regulacijskih
planova. U sredi{njoj zoni se ve} nalazi katedrala koja je u
izgradnji i koja je, pak, stopirana jer je nelegalno ra|ena jo{
u ratnom periodu. Regulacijski plan Sjevernog plana ne
mo`e biti uslovljen ni~im, osim nekim nepravilnostima unutar samog plana. Mislim kako je i islamski centar samo izlika da se ne radi ni{ta u Mostaru, rekao je on.
ti kako Mostar mo`e biti samo
hrvatski grad. To je ujedno,
ka`e, i plan stvaranja nekakvog
tre}eg entiteta.
- Na tome politika HDZ-a ve}
duljevrijemeinsistira. Tvrdekako je BiH s dva entitetaneodr`iva.
Naravno, oni sada prebacuju
lopticu i govore kako u Mostaru
nema dobrih odnosa izme|u
SDA i HDZ-a. Nema~ak ni potrebe za specijalnodobrimodnosima, negoGradskovije}etrebaraditi svoj posao. Gradona~elnik
kao predlaga~ treba Gradskom
vije}upredlo`itiusvajanjeplanova i da se to zavr{i. Prijesedam ili
osam mjeseci smo imali na Vije}u dva regulacijska plana koja
HDZ nijehtiousvojiti iz samonjima poznatih razloga. Nisu ~ak
imali ni primjedbe na sameplanove, rekao je Hasandedi}.
Daleko od idile
I Vidovi} otvoreno ka`e kako
odnosi dviju najja~ih stranaka u
Gradskomvije}unisuidili~ni. Ve-
li i kako u SDA nisu spremni na
kompromis.
- Odnosi SDA i HDZ-a BiH u
samom Vije}u su na iznimno
niskoj razini. Mi u HDZ-u smo
vi{e puta pozivali na konstruktivan dijalog kako bismo do{li do
kompromisa. Me|utim, uvjetovanjima se ne dolazi do kompromisa, nego samo otvorenim i iskrenim razgovorom.
Na`alost, jo{ u SDA nemamo
odgovaraju}eg sugovornika.
Nadam se, pak, da }e ih situacija u gradu natjerati da primijene malo druga~ije metode i da
izraze vi{e spremnosti na kompromis, kazao je Vidovi}.
Tako|er, mi{ljenja je i kako
SDA posebnoradikalizirasituaciju u Mostaru nakon odluke Ustavnoga suda o Statutu grada
Mostara.
- Svjesni su da }e morati do}i
do izmjena Statuta i njegova uskla|ivanja s Izbornim zakonom
BiH te s europskimstandardima
o lokalnoj samoupravi i iz tih razloga oni podi`utenzije u gradu,
rekao je Vidovi}.
Jurica GUDELJ
NSRS o realizaciji bud`eta
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}
naglasio je ju~er u razgovoru sa ambasadorom Velike Britanije u BiH Nigelom
Caseyom da legitimni hrvatski predstavnici imaju ~vrst stav da se BiH mo`e
razvijati, funkcionisati, i na kraju i opstati samo kao dogovor tri konstitutivna naroda. ^ovi} je na sastanku u Mostaru rekao da hrvatskom narodu u BiH mora biti obezbije|ena stvarna ustavnopravna
ravnopravnost sa druga dva konstitutivna naroda u BiH. Casey je naglasio da
je EU zainteresovana za integraciju BiH
u njene institucije, jer su sve zemlje regiona, uklju~uju}i i susjedne, daleko
ispred BiH u procesu integracije, navodi se u saop{tenju.
^estitka SDA
Bo{njacima
Povodom 18. godi{njice od odr`avanja Bo{nja~kog sabora, SDA upu}uje
~estitku svim Bo{njacima u BiH i inozemstvu. Tog historijskog dana, 27.
septembra 1993. godine, Bo{njacima je
vra}eno povijesno i narodno ime, te
potvr|en identitet, isti~e se u SDA. “U
duhu tog vra}enog imena i potvr|enog
identiteta, izjavljujemo da na{u domovinu Bosnu vidimo kao slobodnu i
demokratsku zajednicu, koja }e ~uvati i produbljivati stoljetne zasade tolerancije i me|usobnog po{tovanja svih
svih tradicija i ljudi koji u njoj `ive. Pozivamo u tome za svjedoka cjelokupnu
na{u povijest…“, citira se u ~estitki izvod
iz Deklaracije Bo{nja~kog sabora.
Vladaju}a koalicija bez primjedbi
Poslanik Demokratske partije Dragan
^avi} upozorio je da je Vlada RS-a
prekr{ila Zakon o bud`etskom sistemu
U Narodnoj skup{tini RS-a
ju~er je vo|ena rasprava o konsolidovanomizvje{taju o izvr{enju bud`eta za {est mjeseci ove
godine. Ministar finansija RS-a
Zoran Tegeltija, predstavljaju}i
poslanicimaovajdokument, kazao je da ukupniprihodi i primiciiznose801 milion KM, te podsjetio da je krajem decembra
2010. Narodna skup{tina RS-a
usvojila bud`et RS-a za 2011. u
iznosu od 1,6 milijardi KM.
Izmirenje obaveza
On je rekao da, nakon izvr{enihrelokacija i pro{irenjabud`etskogokvira, operativnibud`et za
prvih {est mjeseci 2011. ukupno
iznosi 810,1 milion KM, i od
unosa po finansijskom planu
ve}i je za 88,5 miliona KM, ili za
12,3 odsto.
“U strukturidoma}ihprihoda,
najzna~ajniji su prihodi od indi-
rektnihporezakoji su u ovomperiodu napla}eni u iznosu od
470,9 miliona KM. Ova naplata
nije na nivoupolugodi{njegukupnogplanaprihoda za 2011, ve}
iznosi 94 odsto, ali su prikupljena sredstva zna~ajno ve}a u
odnosu na isti period pro{le godine“, naveo je Tegeltija.
Sumiraju}i rezultate ukupno
izvr{enog bud`eta RS-a za prvih
{est mjeseci 2011, Tegeltija je
konstatovao da je RS sve najva`nije obaveze uspio redovno
da izvr{ava po osnovuplatasvih
bud`etskihkorisnika, te po osnovu socijalnih davanja koja mjese~no iznose 14,9 miliona KM.
Opozicija je o{tro kritikovala
ovaj izvje{taj, navode}i kao najve}e primjedbe ~injenicu da se
teku}a likvidnost bud`eta
odr`avanovimzadu`ivanjima, te
posezanje za novcem s ra~una
posebnihnamjena. PoslanikDe-
U BiH nedovoljno
tu`ilaca
Bud`et porastao za 12,3 posto
mokratske partije Dragan ^avi}
upozorio je da je Vlada RS-a
prekr{ila Zakon o bud`etskom
sistemu, jer zadu`ivanje po osnovu emisije trezorskih zapisa i
dugoro~nih obveznica u ukupnom iznosu od 190 miliona
KM nije projektovala u nacrtu
bud`eta, a zadu`ivanje je izvr{ila bez prethodno usvojenog rebalansa bud`eta.
Socijalni mir
Poslanik SDP-a BiH Slobodan
Popovi}, optu`io je vladu za nedoma}insko pona{anje, te istakao da nova zadu`ivanja nisu u
cilju konsolidacije postoje}eg
stanja, ve}za kupovinuvremena
u kojem se odr`avasocijalni mir.
Popovi}ev istup bio je jedina
prilika u kojoj su se oglasilipojedini poslanici vladaju}e koalicije, pozvav{i ga da „kao predstavnikstranke iz FBiHne{topoduzmekako bi se RS-uvratio dug po
osnovu PDV-a“.
Ovim se navodimapridru`io i
Tegeltija, ustvrdiv{i da je jedan od
glavnih uzroka te{kog ekonomskogstanja u RS-u~injenica da se
indirektni porezi ubiru na dr`avnom, umjesto na entitetskimnivoima.
G. KATANA
Tu`ioci u BiH naveli su u izvje{taju o objektivnim i subjektivnim okolnostima koje uti~u na efikasnost istrage, a koji sadr`i 32 preporuke, {ta
smatraju da treba promijeniti u zakonima o krivi~nom postupku BiH, RSa, FBiH i distrikta Br~ko da bi bili ekspeditivniji u radu. “To zna~i da ve}inu radnji dokazivanja i istragu vr{i
policija pod nadzorom tu`ioca“, izjavila je v. d. glavni tu`ilac BiH Jadranka Lokmi} - Misira~a na konferenciji za novinare.
Ona je, po okon~anju dvodnevne radionice odr`ane na Ilid`i kod Sarajeva, povodom analize i izrade finalne
verzije izvje{taja koji je radila proteklih
pet mjeseci, ukazala na problem nedovoljnog broja tu`ilaca u cijeloj BiH.
8
OSLOBO\ENJE
DOGA\AJI
VIJESTI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Zajedni~ki projekat doma}ih institucija i EU
Zemlja na dlanu
Srednjo{kolcima
evropski status
Prioriteti u budu}em radu Asocijacije
srednjo{kolaca BiH bi}e anga`ovanje
na ukidanju projekta dvije {kole pod jednim krovom, uvo|enju jedinstvenog
plana i programa obrazovanja u BiH te
uvo|enju obaveznog ~etvorogodi{njeg
srednjo{kolskog obrazovanja. U ovoj asocijacijismatraju da se nezadovoljstvosrednjo{kolaca u BiH mo`e ubla`iti samo
upornim radom na rje{avanju problema
koji ih spre~avaju da steknu status kakav
imajusrednjo{kolci u Evropi. Na Skup{tini Asocijacije, koja je odr`ana u protekla
dva dana na Ilid`i kod Sarajeva, doneseni su zaklju~ci ~ijom bi realizacijom trebalo da bude pobolj{ano stanje u kojem
se nalaze srednjo{kolci.
Usporen odr`ivi
povratak
Unija za odr`ivi povratak i integracije
u BiH upozorava da se proces odr`ivog
povratka u BiH odvija presporo, a uo~ene
su i odre|ene nepravilnosti na planu nenamjenskogtro{enjajavnihsredstavaKomisije za izbjeglice i raseljena lica BiH.
Vladine institucije na svim nivoima treba da podr`e ovaj proces, institucionalno i finansijski. Na`alost, proces u ovoj
oblasti se odvija sporije nego {to je planirano, a uo~ene su i odre|ene nepravilnosti u njegovoj realizaciji. Zbog toga,
Unija je zapo~ela provo|enje novog
projekta pod nazivom Monitoring utro{ka javnih sredstava za odr`ivi povratak
u BiH, koji podr`ava i CCI.
Sve~ano otvorena mre`a permanentnih GPS stanica
[ef delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik
Evropske unije Peter Sorensen
ju~er je u Sarajevu otvorio
mre`u permanentnih GPS stanica za BiH. Tim je ~inom
okon~an vi{egodi{nji projekat
Ministarstva civilnih poslova
BiH i entitetskih uprava za geodetske i imovinskopravne
odnose, koji }e Bosnu i Hercegovinu u~initi dijelom jedinstvenog koordinatnog sistema
Evrope.
Nove tehnologije
Projekat ima veliki zna~aj za
geodetsku struku, oblast prostornog planiranja i ure|enja
zemlji{ta, promet, poljoprivredu, {umarstvo... Za njegovo finansiranje iskori{tena su sredstva iz IPA fonda za 2007. od 1,3
miliona eura, uz koje je Ministarstvo civilnih poslova izdvojilo jo{ milion KM. U BiH su ravnomjerno instalirane 34 mjerne stanice, preko kojih }e se
mo}i koordinirati, obra|ivati i
distribuirati podaci va`ni za
geodetsku struku, prostorno
ure|enje i imovinskopravne
odnose.
- Ovim smo projektom pokazali da se unutar razli~itih institucija u BiH mo`e posti}i dogovor. BiH se priklju~uje evropskim standardima i zemljama
koje su ve} odavno uvele ovakav sistem, posebno susjednim
zemljamaHrvatskoj i Srbiji, rekao je ministarcivilnihposlova BiH Sredoje Novi}.
Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne odnose @eljko Obradovi} je objasnio da }e pu{tanjem u rad mre`e permanentnih GPS stanica stru~njaci biti u mogu}nosti ta~nije i sigurnije locirati sve objekte u BiH.
- Rame smo uz rame sa novim tehnologijama i sa na{im
kolegama sa zapada. Koliko je
ovaj projekat bitan za geodetski
sektor, jo{ je bitniji za sve sektore koji se bave prostornim informacijama i podacima, kao {to
su prostorno ure|enje, okoli{,
rje{avanje ilegalnih objekata...
Foto: D`. KRIJE[TORAC
Permanentne stanice bi}e pravi izvor tih informacija. Ovim
projektom BiH sti~e uvjete da
bude dio jedinstvenog koordinatnog sistema Evrope, kazao je
Obradovi}.
EVROPSKI
SATELITSKI
SISTEM
BiH }e sada biti u
mogu}nosti da se
integri{e u postoje}e
evropske satelitske
sisteme globalne
navigacije, rekao
je Sorensen
Sorensen je rekaokako taj doga|aj na simboli~an na~in govori o putu BiH ka Evropskoj
uniji i saradnji sa EU.
Zna~aj za gra|ane
- Na{e partnerstvo je tu bilo u
formi finansijskih sredstava,
U BiH su
ravnomjerno
instalirane 34
mjerne stanice,
preko kojih }e se
mo}i koordinirati,
obra|ivati i
distribuirati podaci
va`ni za geodetsku
struku, prostorno
ure|enje i
imovinskopravne
odnose
zajedni~kog rada i saradnji.
Ovaj }e projekat biti od su{tinskog zna~aja za gra|ane. Sistem
}e pomo}i br`em rje{avanju
sporova u vezi sa zemlji{tem
onda kada do njih do|e te efikasnijem izdavanju dokumentacije o vlasni{tvu nad zemlji{tem. Ovdje govorimo o standardimakvaliteta. Institucije}e
imati kapacitet da prikupljaju, prerade, a zatim i podijele podatke koji su od koristi za oblast statistike, posebno ekonomske i poljoprivredne, u skladu sa standardima EU. Uz sve to, BiH }e
sada biti u mogu}nosti da se
integri{e u postoje}e evropske
satelitske sisteme globalne navigacije, rekao je Sorensen.
On je na kraju najavio i da }e
Evropska unija nastaviti finansirati aktivnosti iz ove
oblasti i to sa dodatna 1,3 miliona eura, koji }e se iskoristiti za snimanje iz zraka i izradu
fotokarata koje }e dati ta~an
pregled cijele zemlje.
J. FETAHOVI]
Protesti civilnih invalida u Banjoj Luci
Tra`e 70 posto
prosje~ne plate
OHR: Kompromis
mogu} u BiH
Kancelarija visokog predstavnika u
BiH ocijenila je da su razgovori politi~kih lidera u Br~kom pokazali da
ima prostora za kompromis, naglasiv{i da visoki predstavnik pozdravlja
spremnost nekih strana~kih lidera da
se pomjere sa po~etnih pozicija i tra`e
rje{enja. Komentari{u}i ishod sastanka u Br~kom, iz OHR-a je saop}eno da
su raza~orani {to nije postignut dogovor, te da {est strana~kih lidera sada
moraju nastaviti sa naporima da se
do|e do sporazuma u interesu gra|ana
i dr`ave kao cjeline.
Iz OHR-a su naveli da odaju priznanje svim politi~kim liderima koji su i{li
korak dalje nego {to se o~ekivalo, a one
koji jo{ nisu mogli da daju svoju saglasnost na to, pozivaju da ulo`e dodatni
napor radi postizanja kompromisa.
Civilni invalidi zahtijevaju da se naknade
ispla}uju iz bud`eta RS-a, a ne lokalnih
zajednica
Mjese~no primaju po 39 maraka
VesnaBeri}iz Prijedoramajka
je blizanki, Jelene i Slobodanke,
koje od ro|enjaboluju od Daunovog sindroma. Iako je Jelena u
me|uvremenuoboljela i od kvadripareze, kojaiziskujekonstantnobolni~ko i banjskolije~enje, za
njihdvije, kojeimajustatuscivilnihinvalida, roditeljiprimaju po
39 KM na ime mjese~ne naknade za tu|u njegu i pomo}.
Taj novac nije dovoljan ni za
kupovinulijekova, pa i Beri}i, kao
i svi oni koji imaju u obitelji invalide, sami snose tro{kove njihovog izdr`avanja. I to je osnovni razlog za{to se Vesna s k}er-
kama i suprugom ju~er odazvala protestnom mitingu osoba sa invaliditetom u Banjoj Luci, kako bi javnost upozorili da
novinacrtzakona o socijalnojza{titi RS-a ne zadovoljava ni minimum njihovih zahtjeva.
Predsjednik Inicijativnog
odbora za protestecivilnihinvalidaBanjaLukaRadenkoStjepanovi} naglasio je da civilni invalidi tra`e da se naknade za tu|u
njegu i pomo} ispla}uju iz bud`eta RS-a, a ne lokalnihzajednica, kao i da se naknada za najte`e
invalideispla}uje u iznosu od 70
odsto prosje~ne plate u RS-u.
Civilniinvalidinezadovoljstvo
suizrazilii na protestima u Banjoj
Luci24. augusta, kada su najavilida ne}eodustati od okupljanja
sve dok ne buduispunjeninjihovizahtjevi i usvojennovizakon o
socijalnojza{titi. Me|utim, jo{ niko od predstavnika Vlade RS-a
nijereagirao na zahtjeve ove populacije.
Vaso Bo{njak, jedan od organizatora protesta, rekao je da su
civilniinvalidi u RS-u u diskriminiraju}em polo`aju u odnosu
na penzionere RS-a, jer najni`a
penzijaiznosi 165 KM, ali i na civilne`rtveratakojemjese~nopri-
maju oko 400 KM, te borce od
kojih neki imaju primanja i ve}a
od 1.500 KM.
Okupljanje civilnih invalida
po~elo je ispredNarodnogpozori{ta RS-a, ali ih je policija sprije~ila da do|u pred zgradu Narodne skup{tine u kojoj se
odr`avala sjednica. Umjesto toga, omogu}eno im je da odu do
zgrade Vlade, gdje je njih nekolicinu primio ministar zdravlja i
socijalne za{tite RS-a Ranko
[krbi} kako bi se „upoznao s
njihovimprimjedbama na zakon
kojitrebabitiupu}en u skup{tinsku proceduru“.
G. KATANA
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
DOGA\AJI
67 godina nakon pogibije ameri~kog vojnika kod Ljubu{kog
9
VIJESTI
Partnerstvo DEI-ja
i Delegacije EU
Posmrtni ostaci poginulog vazduhoplovca vra}aju se ku}i
Foto: Amer KAJMOVI]
Ti{ina za narednika
Meceslaus Miaskiewicz ispra}en uz najvi{e po~asti iz BiH Ovim
~inom ameri~ke oru`ane snage nastavljaju tradiciju do koje jako
dr`e, kazao je ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon
[ezdeset sedam godina nakon {to je, 18. maja 1944, ameri~ki vazduhoplovac poljskog
porijekla{tabninarednikMeceslaus Miaskiewicz isko~io iz
pogo|enog ameri~kog bombardera B-17, zvanog Daisy
Mae, u ljubu{kom selu Stubica,
njegovi posmrtni ostaci su ju~e,
uz najvi{e ameri~ke vojne
po~asti, ispra}eni s Me|unarodnog aerodroma Sarajevo, i
vra}eni ku}i, u SAD. Kako smo
ju~esaznali, dvijesestre{tabnog
narednika su jo{ `ive.
Pehar najzaslu`niji
„Ovim ~inom ameri~ke
oru`ane snage nastavljaju tradiciju do koje jako dr`e, da nijednog palog saborca ne}e ostaviti na bojnom polju“, kazao je
ameri~ki ambasador u BiH Patrick Moon, nakon {to su ~etvorica vojnika OSBiH kov~eg donijelado lafeta, nedaleko od aviona OS SAD-a, koji se spustio na
aerodrom u 15.45.
Ceremonija odavanja po~asti je trajala dvadesetak minuta. Nedaleko od ambasadora, stajale su visoke zvanice,
me|u njima i zapovjednik
NATO-a u Sarajevu general
Gary Hoffman, admiral John
G. Messerschmith, ministar
odbrane OSBiH Selmo Cikoti}, ali i Vinko Pehar, Ljubu{ak,
koji je jula ove godine, kada je
po~ela tamo{nja potraga za
`rtvama rata, skrenuo pa`nju
na grob vojnika.
„Ma, nemam ja tu {ta re}i“,
skroman je ju~e bio Pehar, prepustiv{i obja{njenje predstavnicima vlasti iz Ljubu{kog koji su o tome obavijestili ameri~ku ambasadu. „Ovog mjeseca je do{la potvrda da se dois-
Vinko Pehar: Skrenuo
pa`nju na grob
Ambasador Moon: Inspirisan
po`rtvovanjem vojnika
Ponosni na saradnju
„Ponosni smo na saradnju sa OSBiH u Iraku i duboko
cijenimo njihov doprinos misiji u Afganistanu. Ostajemo
posve}eni i anga`irani ovdje u BiH preko na{e ambasade i Evropske komande OSSAD. Jo{ jedan dokaz ove bliske saradnje je u~e{}e OSBiH i vojnika OSSAD na ovoj
sve~anoj ceremoniji“, rekao je Moon.
ta radi o naredniku Miaskiewiczu“, kazao je ambasador Moon,
zahvaliv{i stanovnicima sela
Stubica „jer su prona{li, ukopali i vodili ra~una o ovom avijati~aru nakon pada aviona...“
Sve stvari sa~uvane
Kasnije smo od Vice Ni`i}a,
predsjednika OV Ljubu{ki, saznali da je Amerikancima bilo
posebno drago {to su sa~uvani
i zlatni kri` s krunicom, nedirnut nov~anik, ru~ni sat, identifikaciona dokumenta i plo~ica
s imenom.
“Pos mrtni os ta ci su bi li
umotani u padobransko platno, a znate li vi da je to platno
bilo pravo bogatstvo“, kazao je
Ni`i}, a ambasador se zahvalio Op}ini. “Radili su brzo i
profesionalno na iskopavanju i pomogli su na{em timu
da utvrde identitet {tabnog
narednika...“, rekao je Moon,
odaju}i priznanje „i gospodinu Nuki Grebovi}u iz Pokopa, koji je insistirao da njegovo preduze}e bez nadoknade
pru`i usluge u ~ast na{eg pokojnog vojnika.“
Potom se za~ula melodija
„Ti{ine“, kojom ameri~ke
oru`ane snage posljednji put ispra}aju svoje vojnike. „Ti{inu“
je na trubi svirao Sa{a Marjanovi} iz vojnog orkestra OSBiH, jer
su Amerikanci tra`ili taj anga`man, i poznati, sjetni zvuci
odjekivali su aerodromom, dok
su ruke bile podignute u znak
vojni~kog pozdrava, a druge
prislonjene na srce. „[tabni narednik Miaskiewicz i stotine
hiljadaAmerikanacapoputnjega dali su svoje `ivote u slu`bi
svojoj domovini. Oni su zaslu`ni za prosperitetnu i slobodnu Evropu kakvu danas poznajemo. U sastavu IFOR-a,
potom u sklopu SFOR-a, desetine hiljada pripadnika ameri~ke vojske slu`ile su ovdje kako bi pomogle da se uspostavi
~vrsta osnova za budu}nost
BiH. Upravo ova vrsta slu`be i
po`rtvovanje ameri~kih vojnika, poput {tabnog narednika
Miaskiewicza, inspirisali su me
da pristupim Ameri~kom zrakoplovstvu i da kasnije slu`bu
SAD-a nastavim kao diplomata“, otkrio je ambasador Moon,
jo{ jednom potvrdiv{i „posve}enost SAD-a miru, demokratiji i pravdi u ovom regionu
i {irom svijeta.“
Trojica pre`ivjela
Kada je ameri~ki bombarder pogo|en, u njemu je bilo 11
vojnika. Trojica su pre`ivjela.
Prona|ena tijela mje{tani su
zakopali i 1947. su predata Vladi SAD-a. Tada se mislilo da su
svi vojnici prona{li smiraj, ali je
Miaskiewicz na|en naknadno
i zakopan. Prema nezvani~nim
podacima, avion je pripadao
bombarderskoj grupi koja se
vra}ala iz Rumunije nakon izvr{enjaratnogzadatka, izru~ivanja bombi na naftna podru~ja
u Ploestiju.
Jedan od trojice pre`ivjelih
avijati~ara umro je pro{le
godine.
Edina KAMENICA
Direktorica Direkcije za evropske
integracije Vije}a ministara (DEI) BiH
Nevenka Savi} sastala se sa {efom Delegacije EU u BiH i specijalnim predstavnikom EU za BiH Peterom Sorensenom. Osvr}u}i se na zada}e Direkcije, Savi} je naglasila da je DEI, izme|u
ostalog, pokrenuo pripremne aktivnosti s ciljem izrade programa integrisanja. Preduslov za izradu ovog
programa je pobolj{anje mehanizma
koordinacije u procesu evropskih integracija, gdje je istaknuta potreba za
podr{kom Delegacije EU u BiH. S obzirom na ulogu i nadle`nosti, DEI u
Delegaciji EU vidi izrazito va`nog partnera i `eli da ovaj partnerski odnos bude nastavljen.
Stru~nije o spolnoj
ravnopravnosti
Obuka o rodnoj ravnopravnosti i ulozi komisija za ravnopravnost spolova,
odr`ana je ju~er u Mostaru, u organizaciji misije OSCE-a u BiH. Sudionici obuke su predstavnici op}inskih i kantonalnihkomisija za ravnopravnostspolova,te
predstavniciNVO-a. Tokomobuke, sudionici su se upoznali s doma}im i me|unarodnim zakonodavstvom, kao i dobrim
praksama i iskustvima u djelovanjukomisija u BiH. Posebno je bilo govora o izvje{tajuOSCE-a iz 2009. godine pod nazivom
„Status i aktivnosti op}inskih komisija za
ravnopravnost u BiH“, koji sadr`i preporuke za rad. Ono {to je OSCE primijetio u
radu op}inskih komisija, jeste to da im je
potrebnoprofesionalnousavr{avanje i detaljnijaupu}enost u sam koncept{to je to
rodna ravnopravnost.
Vlada LK-a ili {trajk
Ukoliko se ne formiraVladaLivanjskog
kantona do 15. oktobra, Koalicija za bolju za{titu radni~kih prava LK-a odr`at }e
jednosatni{trajkupozorenja17. oktobra.
Iz Koalicije najavljuju kako }e, ukoliko se
stanje ne promijeninakon{trajkaupozorenja, organizirati generalni {trajk. Skoro
godinu nakon op}ih izbora, vlast u LK-u
nijeuspostavljena i jasnoodra`avaneodgovornostizabranihpredstavnikaprema
svojim glasa~ima i gra|anima, navode u
Koaliciji. Koalicija za bolju za{titu radni~kihpravaokupljasindikate iz javnog
i privatnog sektora i nevladine organizacije iz LK-a i ZHK-a. Osnovana je 2010. godine u sklopuprojektaLobiranje za bolju
zakonsku za{titu radni~kih prava i financira je EU.
10
OSLOBO\ENJE
KOMENTARI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
FOKUS
Zlatni vakif Radon~i};
od dove do dove
U
Pi{e: Josip VRI^KO
[email protected]
Reis nikada - mada mu je
nekoliko puta malo falilo nije objavio da je sami
Allah poslao Radon~i}a, pa
}e mu vjerojatno biti lak{e
kada jednoga skorog i
lijepoga dana bude otvarao
svoju rezidenciju. Bez
Fahra. Oni koji se, pak,
nadaju kako }e zlatni vakif,
ba{ kao i ovih dana jaran
mu Cane, dijamantni vakif
hrama Hrista Spasitelja,
biti opravdano sprije~en da
nazo~i tome povijesnom
doga|aju, kleve}u i la`u.
Naravno
povijesti je, kao {to
to zna svaki po{teni
musliman, a poneki
i od (onih) Ostalih,
ostalo zapisano kako je na
inicijativu nekoliko uglednih
bosanskohercegova~kih gospodarstvenika Rijaset Islamske za je dni ce u BiH 11.
d`umade-l-uhra, sad ve} dale ke, 1428. go di ne do nio
odluku o izgradnji Upravne
zgrade Rijaseta IZ-a u BiH,
koja }e u narodu ubrzo postati znana kao reisova rezidencija. Dozvola za gradnju
je - pa nije valjda papin spomenik - u multietni~kom
bastionu, sarajevskoj slobodarskog op}ini Stari Grad
dobivena o~ekivanom brzinom, te je ve} sedamnaestoga dana ramazana 1429. polo`en ka men te me ljac i
prou~ena dova za uspje{an
po~etak izgradnje. No, za taj
povijesni doga|aj, kada je,
dakle, bilo izvjesno kako }e
iznad Sarajeva kadli-tadli niknuti zdanje od krucijalne
va`nosti za o~uvanje identiteta i digniteta bosanskih
muslimana, vezana je i jedna
znakovitost. Istina, to znamo
tek danas...
Izvje{ta~i s Kova~a (pomalo je, dojma sam, morbidna
te`nja efendije Ceri}a da bude {to bli`e Aliji Izetbegovi}u - bez obzira na okolnosti) zabilje`ili su da je jedan od
najpoznatijih, ako ne i najpoznatiji bo{nja~ki neimar iz
dijaspore Fahrudin Radon~i}
(malo) zakasnio, pa, zapravo,
i nije vidio kada je temeljni i,
jasno, povijesni kamen pao
na sveto tlo bosansko. Na dovu je, me|utim, prispio. Me|utim, ne ide, pokazala je, tako|er, povijest, ba{ Radon~i}u s dovama. No, ne zato {to
nije, po osobnom reisovu su-
du, kakav musliman (...ali,
veli efendija, zna s parama),
ve} zato {to mu uvijek poslije ili, pak, u svezi s dovom prisjedne.
Tako, evo, i ovih dana kada
je iz tradicionalno golemoga
Ceri}eva intervjua njegovom, ne, dakle, reisovom nego Radon~i}evom dnevniku, Osniva~ shvatio, ili barem
posumnjao, kako efendija
ne}e promijeniti ime bijeloj
ku}i na Kova~ima, koju je
osobno nazvao, umalo, gluho bilo, ne napisah krstio,
imenom Muamera Gadafija.
Nije kum dugme... pa je Radon~i}ev, sad ve} biv{i, prijatelj, umjesto da, kao NATOovi zrakoplovi, ukloni Pukovnika, odlu~io samo prou~iti
dovu Allahu Uzvi{enom da
se libijskom narodu vrate
mir i si gur nost. [to Ra don~i}a nije impresioniralo
pa je javno, ali i retori~ki
sam sebe zapitao: Za{to bi
Fahro Radon~i} dao 800.000
KM da bi se ne{to zvalo Muamer Gadafi?
ije zlatni vakif (donator, kazao bih na
bosanskom da me
cijeli svijet razumije), dodu{e, ovom prigodom
otkrio koliko je Pukovnik
ugradio u reisovu rezidenciju, jer bi na taj na~in efendiji kao alternativu sugerirao
samo jedno ime, neimara
Fahrudina, koji, vidjeli smo,
sebe od milja zove - Fahro.
Od toga ionako ne}e biti ni{ta, ali ne}e biti ni{ta ni od
onih (jo{) 200.000 maraka
{to ih je Ra don~i} ja vno
obe}ao. Svojevremeno je,
naime, za razliku od inih samo za taj nih sre bre nih i
bron~anih vakifa, Radon~i}
obznanio dinamiku sudjelovanja u ovome historij-
N
skom projektu: “Rekao sam
da }emo uplatiti milijun maraka i to namjeravam ispo{tovati. Pro{le godine smo
uplatili 400.000, za koji dan
}e bi ti dru ga upla ta od
200.000 i u naredne dvije godi ne }emo upla ti ti po
200.000 KM godi{nje“, povjerio je magazinu Dani ~ovjek koji (je) zna(o) s parama.
Zna~i, ovu posljednju ratu
reis, koji je, ina~e, vakifu (?!)
Fahri u nekom ljudskom smislu jako simpati~an i drag,
ne}e vidjeti. I ne samo to,
ne}e vi{e, zaprijetio je Radon~i}, kao dosad! - dozvoljavati da reis svoja stajali{ta
saop}ava u Osniva~evim medijima kako to radi papa ili
bilo koji kardinal. I tu je, zapravo, kraj jednog divnog
prijateljstva.
ovim dramati~nim
tre nu ci ma imam,
pak, neodoljivu potre bu utje {i ti Ra don~i}a, koji mi je u nekom ljudskom smislu nesimpati~an i odvratan, sa
samo ~etiri rije~i: Nije ni
reis najgori!
Dok je, naime, zlatni vakif
pro`iv lja vao dra mu zbog
iznevjerenog prijateljstva,
njegov prijatelj Stanko Suboti}, zvani Cane i sam, ba{ kao
i Fahro, ugledni gospodarstvenik, do`ivio je stra{no
razo~arenje. Ma, ne daj Bo`e
nikomu! Prije desetak dana
u centru Uba osve{tan je
hram Hrista Spasitelja, ~ija je
izgradnja-obnova zapo~ela
ranih devedesetih kada su
samo temelji utvr|eni. A onda je, kako je ne tako davno
svjedo~io protojerej-stavrofor i starje{ina crkve na Ubu,
gospodin Mitar Milovanovi}, sam Bog poslao Suboti}a
i od tada je sve ra|eno po
U
najboljim uzorima i sa najboljim materijalom. Nije Cane `alio, pa je blagodare}i
njegovim parama, anga`iran
ruski (a ~iji }e?!) ikonopisac, akademik i Putinov savjetnik Nikolaj Muhin, koji
je, ina~e, oslikao i moskovski
hram Hrista Spasitelja. Samo
su (ove) ruke Suboti}a ko{tale milijun maraka, a sve u
svemu ovoga je ktitora, ili po
na{ki (?) vakifa ova ubska
bogomolja stajala 10 milijuna eura.
u pretpro{lu ga nedjelju nitko nije ni
spomenuo. Pa ni kada su dijeljeni ordeni. Svetoga Save, naro~ito.
Cane, istina, jer su mu ne{to
u posljednje vrijeme ograni~ili kretanje, nije mogao
uveli~ati skup. No, nije do{ao
ni patrijarh ni nitko iz Vlade.
Malo im je bilo neprijatno
slaviti crkvu podignutu zahvaljuju}i od samoga Boga
poslanoga Suboti}a. Zamislite, otkazao je ~ak i slavuj iz
Mr~ajevaca, onaj pjeva~ Ili}.
Samo su neustra{ivost i lojalnost uglednom biznismenu
pokazali ruski veleposlanik,
Kozaci s Dona i naravno D`ej.
Reis Ceri}, dodu{e, nikada - mada mu je nekoliko
puta malo falilo - nije objavio da je sami Allah poslao
Radon~i}a, pa }e mu vjerojatno biti lak{e kada jednoga skorog i lijepoga dana
bu de otva rao svo ju re zi denciju. Bez Fahra. Oni koji se, pak, nadaju kako }e
zlatni vakif, ba{ kao i ovih
dana jaran mu Cane, dijamantni vakif hrama Hrista
Spasitelja, biti opravdano
sprije~en da nazo~i tome
povijesnom doga|aju, kleve}u i la`u. Naravno!
A
POLIGON Odgovor PEN-a
Ku}a bitka ili ku}a bitaka
PEN Centar Bosne i Hercegovine je jo{ prije tri godine osudio negiranje prava svakoga pojedinca da svoj
maternji jezik zove onako kako smatra za shodno
Po{tovani g. Grbi}u,
Mnogo hvala za va{e pismo i interesiranje za na{ rad. Do nas u posljednje vrijeme nije stigao nikakav zahtjev u vezi s problemom koji navodite, ali mo`emo vam re}i da smo o problemu jezika, COBISS i NUBBiH pisali i polemizirali jo{ prije tri godine, o{tro osudiv{i negiranje prava svakoga
pojedinca da svoj maternji jezik zove
onako kako smatra za shodno. Ne
postoji opravdanje za takav postupak
NUBBiH, i potpuno se sla`emo s vama da je va{a “ku}a bitka“ ugro`ena
ignorantskim nametanjem naziva jezika. Tako|er, kad se radi o mrtvim
piscima, nismo za to da se mijenja
ime jezika koji su oni zvali srpskohrvatski ili hrvatskosrpski (to je, pak,
bila njihova ku}a bitka, zar ne?).
Na{ stav u vezi s tim smo obznanili javno, ali on do vas o~igledno nije
stigao, pa vam ga sada iznosimo. Istovremeno smo markirali i osudili
poku{aj nekih srpskih pisaca i intelektualaca da ime jezika pripadnika
jedne narodnosne grupe svojevoljno
imenuju bo{nja~kim a ne bosanskim,
{to tako|er smatramo ignorantskim
nametanjem.
Jutros smo razgovarali sa uposlenicima NUBBiH i oni su rekli da je propust u~injen i da }e ga ispraviti, a mole sve zainteresirane pisce da se jave
biblioteci i navedu ime jezika koje `ele
da stoji uz ime na katalogu.
S po{tovanjem i dobrim `eljama,
Za Upravni odbor PEN Centra BiH
Zvonimir RADELJKOVI], predsjednik
Ferida DURAKOVI], izvr{na direktorica
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
OGLASI
11
12
OSLOBO\ENJE
CRNA HRONIKA
Ukradeno 1.700 KM
i 400 dolara
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Za sa da ne po zna te
osobe preksino} su u Janji kod Bijeljine iz porodi~ne ku}e u vlasni{tvu
R. K. ukrale 1.700 KM i
400 dolara. Uvi|ajem je
utvr|eno da su kradljivci u{li u nezaklju~anu
ku}u, ispremetali stvari
te pokupili plijen sa kojim su nestali.
Kako je saop{teno iz
Cen tra ja vne bez bje dnosti Bijeljina, policija
radi na rasvjetljavanju
ovog krivi~nog djela.
Samoubistvo u tuzlanskom zatvoru
Izgorjeli sprat i
potkrovlje ku}e
U po`aru koji je izbio u
ponedjeljak u ku}i Nedeljka Radi}a u selu Mali}i,
op{tina Kne`evo, izgorjeli su sprat i potkrovlje, a
{teta je procijenjena na
oko 30.000 KM. Vatrogasna jedinica iz Kne`eva je
vrlo brzo lokalizovala
po`ar, a uvi|ajem, koji
su obavili pripadnici Policijske stanice Kne`evo i
vje{tak protivpo`arne za{tite CJB-a Banja Luka,
utvr|eno je da je uzrok
neispravan dimnjak.
BANJA LUKA Zavr{eno su|enje @eljku Bo{kovi}u
Sutra presuda za
ubistvo policijskog
inspektora
Tu`ilac zatra`io kaznu dugotrajnog
zatvora, a odbrana osloba|anje od
najte`ih optu`bi • Priznaje plja~ku
Tuzlanski KPZ: Jahi} se objesio dok je drugi osu|enik spavao
Objesio se ubica supruge
Mevludin Jahi}, koji je osu|en na 25 godina
robije, ubio se }eliji pritvorske jedinice
Tridesetdevetogodi{nji Mevludin Jahi} iz Tuzle, koji je osu|en na
25 godina zatvora zbog ubistva supruge Fetihe (34), prekju~er se
objesio u tuzlanskom KPZ-u.
Smrt zatvorenika je konstatovao
ljekar Slu`be hitne medicinske
pomo}i Doma zdravlja, nakon
~ega je tijelo prevezeno u Komemorativni centar Tuzla, gdje }e se
obaviti obdukcija. Uvi|aj su obavili slu`benici Policijske uprave
Tuzla.
“Dakle, radi se o samoubistvu.
Na tijelu nema tragova nasilja. To
se desilo u pritvorskoj jedinici, a sa
njim u }eliji je bila jo{ jedna osoba, koja je spavala u trenutku kada je on po~inio samoubistvo“,
kazao nam je tu`ilac Ivo Ivelji}.
Podsjetimo, Jahi} je 13. aprila
ove godine u Kantonalnom sudu
u Tuzli osu|en na 25 godina zatvora zbog ubistva supruge Fetihe. Taj
stravi~ni zlo~in se desio 25. avgusta 2010. u Ulici Amalije Lebeni~nik, u blizini @eljezni~ke stanice, kada je Jahi} provalio u stan,
zaklao suprugu, te joj nanio 49 povreda. Tada se sa Fetihom u stanu
nalazila i njena maloljetna k}erka.
S. K.
U sarajevskom naselju Saraj-Polje
Pijan pucao u zrak
Sarajevska policija preksino} je privela Halida [krijelja (52),
ro|enog u mjestu Berani, nastanjenog u Sarajevu, a nakon {to je u
Ulici Adija Mulabegovi}a, nedaleko od kafane Srce, u sarajevskom
naselju Saraj-Polje, iz pi{tolja pucao u zrak.
Policajci su prilikom dolaska na mjesto de{avanja zatekli [krijelja, koji je bio pod uticajem alkohola, te kod njega prona{li pi{tolj
bereta, kalibra 9 mm, sa okvirom i devet metaka, za koji je nije poD. P.
sjedovao odobrenje nadle`nog organa.
Zavr{nim rije~ima optu`be i
odbrane u Okru`nom sudu u
Banjoj Luci zavr{eno je su|enje
@eljku Bo{kovi}u, zvanom Vuk
(43), iz Fo~e, optu`enom za
ubistvo policijskog inspektora
Radenka Radovi}a, poku{aj
ubistava policajaca Marinka
Bo`ovi}a i Sretena Matovi}a, te
plja~ku po{te u Brodu na Drini, a izricanje presude zakazano je za sutra.
Vojno oru`je
Tu`ilac Goran Glamo~anin je
zatra`io od Suda da Bo{kovi}a
osudi na dugotrajni zatvor, te ga
obave`e na pla}anje tro{kova
su|enja koji se odnose na vje{ta~enje u iznosu od 11.149
maraka. Glamo~anin je naveo
da su tokom procesa u potpunosti dokazani navodi optu`nice, te da protiv Bo{kovi}a ima
vi{e ote`avaju}ih okolnosti.
Kao prvu je naveo Bo{kovi}evu
upornost u izvr{enju krivi~nog
djela, a potom i to da tokom
su|enja nije pokazao kajanje.
Tokom izvr{enja krivi~nih djela, optu`eni je koristio vojno
oru`je velike razorne mo}i, {to
je tako|er navedeno kao
ote`avaju}a okolnost.
Specijalni tu`ilac zatra`io je
od Suda da se Bo{kovi}u nakon
presude produ`i pritvor dok
ne bude upu}en na izdr`avanje
zatvorske kazne.
S druge strane, Bo{kovi}ev
branilac Jadranka Ivanovi} predlo`ila je da se njen branjenik
oslobodi optu`bi za ubistvo i
poku{aje ubistava, jer tokom
su|enja nije dokazano da je on
to u~inio.
Ona je istakla da ne postoje
objektivni dokazi da je Bo{kovi} ubio inspektora Radenka
Radovi}a, te navela kako postoji mogu}nost da ga je ubio
neko drugi i podsjetila da su
svjedoci odbrane ispri~ali da su
~uli drugi pucanj koji nije dopirao od Bo{kovi}a.
Ivanovi}eva je tako|er naglasila da Bo{kovi} nije poku{ao
ubiti policajca Marinka
Bo`ovi}a, ve} je pucao iz afekta
u zemlju, a metak ga je slu~ajno ranio.
Uz to je dodala da je Bo{kovi} priznao plja~ku poslovnice
Po{te Srpske u Brodu na Drini,
ali da tada nikoga nije ni poku{ao da ubije.
Sam Bo{kovi} je ustvrdio da
je `rtva zavjere Slu`be dr`avne
bezbjednosti RS-a i da je nevin,
te dodao kako zna da su ga htjeli ubiti.
“Nisam ubio inspektora Radenka Radovi}a i nisam nikoga poku{ao ubiti. Prilikom mog
hap{enja, 10. novembra 2009,
policija je pucala na mene i ranila me”, rekao je Bo{kovi}, te
najavio da }e svoja prava tra`iti
@eljko Bo{kovi} nakon hap{enja:
Ranjen u sukobu sa policijom
u Strasbourgu, ako bude
osu|en na na~in kako to `eli
tu`ila{tvo, koje, kako tvrdi, podme}e dokaze protiv njega.
Sukob u diskoteci
U optu`nici protiv Bo{kovi}a se navodi kako je u no}i
izme|u 28. i 29. aprila 2000. do{lo do tu~e izme|u njega i Ranka Vukovi}a u diskoteci Latros
u Fo~i. Bo{kovi} se potom vratio ku}i, uzeo pu{komitraljez, a
zatim se vratio u Fo~u, gdje je
pucao na policajce Marinka
Bo`ovi}a i Sretena Matovi}a, a
potom ubio inspektora Radenka Radovi}a, kojeg je slu~ajno
sreo u [anti}evoj ulici.
Nakon devet godina skrivanja, poku{ao je oplja~kati po{tu,
i tom prilikom poku{ao ubiti
~etiri policajca, ali je u razmjeni vatre ranjen, te uhap{en.
D. P.
BIHA] Identifikovan utopljenik
Nare|ena obdukcija tijela Smaila @eri}a
Policija Unsko-sanskog kantona identifikovala je mu{karca ~ije je tijelo u nedjelju
izvu~eno iz rijeke Une, te ustanovila da se radi o 62-godi{njem Smailu @eri}u iz mjesta Privilica kod Biha}a.
- Objavili smo da je u pitanju zadesna
smrt ili utapanje, jer sve upu}uje na to, ali
smo, ipak, za svaki slu~aj zatra`ili i obdu-
kciju, kazao nam je portparol MUP-a USKa Ale [iljdedi}.
@eri}a je prona{ao jedan gra|anin dok se
vozio ~amcem preko Une. Nazvani~no saznajemo da je tog kobnog dana Smail oti{ao da
peca, te da je najvjerovatnije imao napad epilepsije, upao u vodu i utopio se.
F. Be.
OSLOBO\ENJE
CRNA HRONIKA
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Gora`de: Motoristi
slomljena noga
etogodi{njeg Mitra Panti}a u ponedjeljak popodne usmrtila je struja dok
se igrao u svom dvori{tu u selu
Mala Brusnica kod Od`aka.
Iz MUP-a Posavskog kantona
saop{teno je da je policija u
Od`aku o tragediji obavije{tena
iz Doma zdravlja Bosanski Brod,
gdje je do ve zen nas tra da li
dje~ak sa povredama karakteristi~nim za strujni udar.
Kako se moglo saznati od stanovnika Male Brusnice, Milan i
Filofinka Panti}, pored petogodi{njeg Mitra, imaju jo{ troje djece. Mitar, koji je 30. avgusta napunio pet godina, u ponedjeljak se sa bra}om i sestrama
igrao u dvori{tu. Otac Milan je
oti{ao da nekome preveze drva,
dok je majka pazila na djecu i
kuhala ru~ak. U trenutku kada
U saobra}ajnoj nesre}i
koja se dogodila ju~er u
gora`danskojUliciFerida
Dizdarevi}a, voza~ motora honda A. ^. iz Gora`da
zadobio je povrede nosa i
prelomnogekada se sudario sa audijemA3, kojim je
upravljao njegov sugra|anin S. H. Do sudara
je do{loprilikomskretanja
na parkingTCInterex. Motorista je prevezen u UrgentnicentarKantonalne
bolniceGora`degdje mu je
A. H.
ukazana pomo}.
Zate~eni na djelu
Gra da~a~ka po li ci ja
privela je D. K. (1988) iz
Tuzle, te radi na identifikaciji i pronalasku osobe
ko ja je sa uha p{e nim
mladi}em, u no}i sa nedjelje na ponedjeljak, u
Ulici Reufa Huseinagi}a,
poku{ala obiti golf A5
(438-K-713), vlasni{tvo
A. I. Naime, vidjev{i policajce, provalnici su pobjegli, ali je D. K. nakon
potjere uhva}en i priveden, saop}eno je iz MUPa TK-a.
Tragedija u selu Mala Brusnica kod Od`aka
P
Petogodi{njak stradao
od strujnog udara
Mitar Panti} se tokom igre popeo na krov {upe i slu~ajno dodirnuo provodnike
niskonaponske mre`e
je majka u{la u ku}u da pogleda ru~ak, petogodi{njak se popeo na drvenu {upu iznad koje
su, na visini od 50-ak centimetara, `ice niskonaponske elektri~ne mre`e. Nije poznato da li
se dje~ak popeo na {upu da
dohvati loptu ili neku igra~ku,
niti kako je i zbog ~ega rukom
uhvatio jedan vod, a glavom
dodirnuo drugi i tako zatvorio
strujni krug.
Uz bljesak, struja je odbacila
dje~aka koji je pao sa {upe. Njegove sestre, brat i kom{ije pozvali su Filofinku, koja je pani~no
po~ela vri{tati. Dje~ak je potom
uba~en u auto i povezen prema
Domuzdravlja u BosanskomBrodu, a na pola puta su ga preuzeli
ljekari, koji su iz Doma zdravlja
vozilom Hitne pomo}i krenuli
ka Maloj Brusnici. Me|utim, ve}
tada je bilo prekasno.
Ju~er je obavljena obdukcija, a
danas }e dje~ak biti sahranjen na
lokalnom groblju u Maloj Brusnici, dok iz Tu`ila{tva isti~u da }e
istra`iti ko je kriv {to su provodnici niskonaponske mre`e bili tako nisko postavljeni.
D. P.
Bosanski [amac
Policijska akcija kod Tuzle
Na|ene stabljike
indijske konoplje
Prona|eno {est
Pripadnici Policijske stani ce Bosanski [amac u ponedjeljak su pretresli ku}u i
po mo}ne pros to ri je ko je,
kao ~lan doma}instva, koristi Marko A. iz Obudovca
kod Bo san skog [am ca, te
prona {li 17 stabljika indijske konoplje.
Stabljike visine od 200 do
340 cm prona|ene su u potkrovlju ku}e i bile su u procesu su{enja.
Tokom pretresa, policija je
prona{la i pu{komitraljez, te
42 metka. Marko A. je ispitan,
a potom pu{ten na slobodu. Nakon dokumentovanja,
policija }e izvje{taj o uzgaja-
13
kilograma eksploziva
U pretresu autootpada i porodi~ne
ku}e na podru~ju naselja Husino
kod Tuzle, prona|eno je {est kilograma eksploziva, potvr|eno nam je
ju~er iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
Iz policije su saop{tili da je akcija ura|ena u saradnji sa gra|anima,
koji su dojavili da se u dvori{tu porodi~ne ku}e nalazi eksploziv.
Nezvani~ne informacije govore
da je rije~ o objektu ~iji je vlasnik Muradif Hamzabegovi}, poznatiji po
nadimku Hamzabeg, ro|en u Zvorniku. Tokom pretresa, navodno se
do{lo do informacija o drugim nelegalnim skladi{tima eksploziva, prije svega na podru~ju Republike
Srpske, zbog ~ega }e u istragu, pored
policije TK-a, biti uklju~eni i centri javne bezbjednosti Bijeljina i Doboj.
Ina~e, Muradif Hamzabegovi} je
prije nekoliko mjeseci iza{ao iz zeni~kog zatvora. U proteklih desetak
godina po~inio je vi{e krivi~nih djela, od otmice preko autokriminala
pa sve do ilegalnog prebacivanja bh.
gra|ana u zemlje zapadne Evrope.
A. [e.
VARE[ Istraga smrti Midheta ]osi}a
nju dro ge i po sje do va nju
oru`ja dostaviti Okru`nom
tu`ila{tvu Doboj.
Ove aktivnosti provedene
su u sklopu akcije Planta`a,
a nakon prikupljenih operativnih saznanja da se Marko A. bavi uzgojem indijske
konoplje.
D. P.
[esnaest dana nakon zbadanja navija~a na stadionu Ko{evo
Privedeni Sanin Ru`di} i Kenan Ajanovi}
Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su Sanina Ru`di}a (27) i Kenana Ajanovi}a
(28) iz Sarajeva, koji se sumnji~e da su 10. septembra o{trim predmetom nanijeli lak{e povrede 29-godi{njem [. I. iz Breze.
Ajanovi} i Ru`di} se terete da su 29-godi{njaka povrijedili na stadionu “Asim Ferhatovi} Hase“ prilikom odigravanja utakmice Premijer lige BiH u fudbalu izme|u FK Sarajevo
i FK Kozara iz Bosanske Gradi{ke.
O hap{enju je obavije{ten i de`urni tu`ilac
Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, a osumnji~eni
su predati u Odsjek za zadr`avanje lica li{enih
slobode MUP-a KS-a.
Osim ~injenice da je policiji trebalo 16 dana da otkrije gdje se nalaze osumnji~eni za nano{enje lak{ih povreda na javnom mjestu, bi}e
zanimljivo ~uti i to ho}e li biti otkriveno kako
je na stadion Ko{evo unesen o{tri predmet, s
obzirom na to da se prilikom ulaska navija~a
na stadione u Sarajevu ne dozvoljava uno{enje ni plasti~ne ambala`e.
Dk. O.
Sead Islamovi} osumnji~en
ZA UBISTVO NAMAH
Tu`iteljica Lejla Hand`i} - Selimovi} uputila je sudiji za prethodni postupak Op}inskog suda u Visokom prijedlog za odre|ivanje
30-dnevnog pritvora Seadu Islamovi}u (49) iz Vare{a, koji se sumnji~i
da je u nedjelju nave~er usmrtio zeta Midheta ]osi}a (24) iz Kaknja.
Islamovi} se, naime, tereti za
ubistvo namah, zbog kojeg bi,
ukoliko bude progla{en krivim,
mogao dobiti kaznu u rasponu
od jedne do deset godina zatvora.
]osi} je, podsje}amo, bio akter
porodi~ne sva|e koja je izbila kod
punca u mjestu Mijakovi}i, op}ina
Vare{, a u kojoj je u~estvovalo vi{e
osoba. U jednom momentu, nakon
sva|e i fizi~kog obra~una, Islamovi} mu je no`em zadao udarac u
predjelu grudnog ko{a i tako nanio
povrede od kojih je ]osi} preminuo
na putu ka Kantonalnoj bolnici
Zenica. Naime, on je prvo dovezen
u Slu`bu hitne medicinske pomo}i u Kaknju, a onda upu}en u
Zenicu. Ekipa Sektora kriminalisti~ke policije MUP-a ZDK-a, koja je
izvr{ila uvi|aj, prona{la je i no` kojim su najvjerovatnije nanesene
smrtonosne povrede.
Iza Midheta ]osi}a, kako saznajemo, ostala je supruga Ermelina i
Mi. D.
dvoje male djece.
14
OSLOBO\ENJE
REGION
VIJESTI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Ponovo potekla krv na sjeveru Kosova
Pucnji, suzavac
Program HDZ-a
Nakon {to je prije desetak dana Kukuriku koalicija predstavila svoj izborni program „Plan 21“, ju~er je to u~inila i Hrvatska demokratska zajednica.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor
najavila je da ne}e uvoditi poreze,
ve} ulaga~ke olak{ice.
Napomenula je da se ni mirovine
ne}e dirati. - Kakvu Hrvatsku `eli
HDZ? Socijalno odgovornu, evropsku i ravnomjerno razvijenu. Sr` programa su financije i {tednja, a za prora~un `elimo da bude stabilan i realan,
kakav mo`emo ostvariti. Temeljna
ideja je ta da ~uvamo Hrvatsku, najljep{u zemlju na svijetu, rekla je Kosor i
pozvala sve ~lanove da zaista poka`u
{ta to zna~i ona Tu|manova „Sve za
Hrvatsku, Hrvatsku ni za {to“.
Huligani planiraju
Beograd u plamenu
Prema saznanjima policije, na dan
odr`avanja Parade ponosa huligani
planiraju da u svim prigradskim op{tinama Beograda, pa i ve}im gradovima
u Srbiji, ru{e i pale, rekao je ju~er
predsjednik Nezavisnog policijskog
sindikata Mom~ilo Vidojevi}. On je pozvao ~lanove Organizacionog odbora
da odgode ovogodi{nju manifestaciju,
jer odre|ene grupe za taj dan pripremaju ru{ila~ke demonstracije pod nazivom Beograd u plamenu. Sindikat je
zatra`io da MUP Srbije saop{ti ta~nu
procjenu situacije 2. oktobra, za kada
je skup zakazan.
- Sve do petka ili ~ak subote ne}emo
na{im ~lanovima re}i niti da iza|u niti da ne iza|u na Paradu. Ja }u se pojaviti samo ako mi ljekar to dozvoli, rekao je Vidojevi}.
Sanader u
petak na sudu
Biv{i hrvatski premijer i predsjednik
HDZ-a Ivo Sanader treba se u petak, 30.
septembra, prvi put pojaviti pred sucima @upanijskog suda u Zagrebu, a izjasnit }e se o optu`nici u predmetu Hypo
banka. Radi se o sjednici optu`nog vije}a
koje odlu~uje ho}e li optu`nicu Ureda za
suzbijanje korupcije i organiziranog
kriminala (USKOK) protiv Ive Sanadera prihvatiti, odbaciti ili vratiti u istragu
USKOK-a na doradu ili dopunu. Bit }e to
ujedno prvo pojavljivanje Sanadera u
hrvatskoj javnosti poslije pauze od skoro 10 mjeseci. Nakon {to je iz Austrije
izru~en Hrvatskoj, nalazi se u istra`nom
pritvoru u Zagrebu.
J. D.
I [OK-BOMBE
Sedam osoba je te{ko ranjeno u sukobima KFOR-a i kosovskih Srba kod
Jarinja, u kojima su letjele zapaljive granate, suzavac te gumeni, a navodno
i bojevi meci. KFOR je saop{tio da su povrije|ena i ~etvorica vojnika
Sedmero Srba te{ko je povrije|eno, a vi{e osoba lak{e
u sukobima sa KFOR-om na
prelazu Jarinje. Naime, oko 13
sa ti do {lo je do in ci den ta
izme|u voj ni ka KFOR-a i
gra|ana okupljenih na barikadama. Kako saznaje beogradski Blic, jedan od ranjenih je
u komi, drugi je pogo|en u
vrat i u te{kom je stanju, dok
ostali uglavnom imaju povrede ekstremiteta.
Tadi} pozvao na mir
Predsjednik Srbije Boris
Tadi} izrazio je veliku zabrinutost zbog sukoba i
pogor{anja bezbjednosne
situacije na sjeveru Kosova tepozvaokosovskeSrbe
na prijeko potrebnu uzdr`anost i mir. - Apelujem na smirivanje situacije, jer su o~uvanjemira i dijalogjedinina~ini za rje{avanjeproblema. Me|unarodne snage su tu da brane goloruke gra|ane, a ne
da se sukobljavaju sa njima. Pozivam KFOR na
maksimalnu uzdr`anost,
poru~io je Tadi}.
Samoodbrana
KFOR je saop{tio da su povrije|ena i ~etiri pripadnika
me|unarodnih snaga, od kojih jedan te{ko, od eksplozije
ru~no pravljene bombe.
Kada su se za~uli rafali,
gra|ani su se uznemirili, do{lo je do panike i ve}ina se
razbje`ala. Kako je javio dopisnik agencije Beta, KFOR je na
okupljene bacio suzavac i {okbombe. Nakon smirivanja situacije, stotinjak gra|ana vratilo se u blizinu prelaza Jarinje. Neki od njih udaljeni su
samo pedesetak metara od
bodljikave `ice koju je razvukao KFOR.
Vojnici KFOR-a, u punoj
borbenoj opremi sa uperenim pu{kama u pravcu okupljenih gra|ana, obezbje|uju
bodljikavu `icu koju su postavili ju~er ujutro na ovom putu.
Jedinice KFOR-a rano ju~er
ujutro zatvorile su alternativni
put koji prolazi odmah uz prelaz Jarinje, {to je isprovociralo gra|ane. Srbi su barikade
postavili u znak protesta zbog
toga {to su na prelaze na sjeve-
KFOR u punoj borbenoj opremi
EU osudila nasilje protiv KFOR-a i EULEX-a
Evropska unija sna`no je ju~er osudila nasilje protiv
me|unarodne zajednice na sjeveru Kosova i apeluje na
uzdr`anost i odgovorno pona{anje, saop{teno je u Bruxellesu. Portparolka visoke predstavnice EU Maja Kocijan~i} kazala je za Tanjug da „EU pru`a punu podr{ku
EULEX-u i KFOR-u u naporima koje ~ine da smire situaciju“. EU u potpunosti podr`ava uklanjanje barikada, rekla je ona, uz ogradu da se „situacija na terenu jo{ uvijek
razvija, a mi prikupljamo i provjeravamo informacije“. Diplomatski izvori u Bruxellesu su o{tro demantovali optu`be
{efa beogradskog pregovara~kog tima Borislava Stefanovi}a da su KFOR i EULEX prekora~ili mandat koriste}i silu za uklanjanje barikada. Generalni sekretar UN-a Ban
Ki-moon ostaje pri svom ranijem pozivu svim stranama
na Kosovu da se uzdr`e od jednostranih akcija.
ru Kosova dovedeni kosovski
carinici. Oko hiljadu Srba se
okupilo, opkolilo KFOR, a potom po~elo da baca kamenice.
Njema~ki vojnici u sastavu
KFOR-a odgovorili su suzavcem i gumenim mecima. Iako
je saop{teno da su u samoodbrani koristili gumene metke, prema nepotvr|enim in-
formacijama, neki od povrije|enih imaju prostrelne rane,
{to ukazuje da je kori{tena
bojeva mu nicija. Mi nistar
zdravlja Srbije Zoran Stankovi} potvrdio je za Srnu da {est
od sedam povrije|enih Srba
ima rane od bojeve municije.
On je dodao da ranjeni Srbi
imaju te{ke tjelesne povrede,
ali nisu u `ivotnoj opasnosti.
Poja~anje
KFOR je ju~er poslije podne
pro{irio svoju bazu iznad
administrativnog prelaza Jarinje, a sa ~etiri helikoptera stiglo je i poja~anje u ljudstvu.
Buldo`erima je pro{irena baza, izravnat teren i napravljeni su nasipi, a sve je zaokru`eno bodljikavom `icom.
Poja~anje je raspore|eno po
ivicama baze, na nasipima.
Popis stanovni{tva u Srbiji 1. oktobra
Zukorli} poziva na bojkot
Bo{nja~ko nacionalno vije}e (BNV) u Srbiji odlu~ilo je
bojkotovati skora{nji popis stanovni{tva u Srbiji, potvrdio je
ju~er glavni muftija Islamske
zajednice u Srbiji Muamer Zukorli}, a bojkot popisa mogao
bi se, prema neslu`benim najavama, o~ekivati i me|u Albancima na jugu Srbije.
Predsjedni{tvo BNV-a u Srbiji odluku o bojkotu popisa donijelo je u ponedjeljak nave~er
na temelju ocjene da za provo|enje ovog popisa nisu ispunjeni uvjeti, navedeno je u pri-
op}enju. Popis bi se trebao
odr`ati od 1. do 15. oktobra.
BNV tvrdi kako je dosada{nja
praksa pokazala da se broj
Bo{njaka i muslimana stalno
krivotvori i umanjuje te da se
izaziva konfuzija pri utvr|ivanju nacionalnog, vjerskog i jezi~kog identiteta. BNV dodaje
kako su popisni obrasci, suprotno ustavu i zakonima, {tampani isklju~ivo na srpskom jeziku i }irili~nom pismu. U razgovoru za srbijansku televiziju B92, Zukorli} je odluku BNVa objasnio kao posljedicu uku-
pnog pona{anja vlasti u Srbiji
prema Bo{njacima. Beogradski dnevnik Blic u ponedjeljak je izvijestio kako su Albanci iz Bujanovca i Pre{eva na
jugu Srbije napustili popisna
povjerenstva i time se uklju~ili
u bojkot popisa.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljaji} rekao je da bi
eventualni bojkot predstoje}eg
popisa stanovni{tva i{ao samo
na {tetu gra|ana koji u njemu
ne u~estvuju i onih koji pozivaju na bojkot. Ljaji} smatra da
dr`ava ne treba da u~ini ni{ta
Zukorli}: Posljedica pona{anja
prema Bo{njacima
po tom pitanju, osim da
gra|anima objasni {ta je popis
i da je bitan za ostvarivanje njihovih prava.
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
OGLASI
15
16
OSLOBO\ENJE
SVIJET
VIJESTI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Premijer Izraelal
poru~io Palestincimal
Gradimo u
Jerusalemu i ta~ka
Sirijska vojska
u{la u Homs
Sirijski antivladini aktivisti izjavili
su ju~er da su vojnici, koji su otvarali vatru iz tenkova na grad Homs u centralnom dijelu Sirije, u{li u grad. Prema njihovim rije~ima, tenkovi i oklopna vozila u{li su u naselje Rastan i nekoliko
desetina vojnika raspore|eno je po
ulicama.
Grad Homs u centralnom dijelu Sirije postao je sredi{te sukoba izme|u
snaga lojalnih predsjedniku Ba{aru
al-Asadu i dezertera iz vojske koji su
pre{li na stranu prodemokratskih demonstranata koji tra`e Asadov odlazak
sa vlasti.
Prema podacima UN-a, tokom vojne kampanje za slom protesta ubijeno
je najmanje 2.700 ljudi, me|u kojima
je stotinu djece.
Turski brod pod
vojnom pratnjom
Turski istra`iva~ki brod, koji je pod
vojnom pratnjom, po~eo je potragu za
prirodnim gasom u podru~ju bliskom
kiparskoj zoni, gdje Grci, tako|er, tragaju za tim energentom.
Turski zvani~nici su odbili da ka`u
koliko }e istra`iva~ki brod Piri Reis ostati u tom spornom podru~ju. Napetosti u regiji naglo su se pove}ale kada je vla da Ki pra pro {le se dmi ce
odlu~ila da po~ne podvodna istra`ivanja u svojoj ekonomskoj zoni, gdje se,
kako se procjenjuje, kriju ogromne
rezerve prirodnog gasa.
Ankara je odmah u dogovoru s kiparskim Turcima u sporno podru~je
uputila istra`iva~ki brod, po{to smatra
da ta nalazi{ta pripadaju i Grcima i
Turcima, koji su na sjeveru ostrva
proglasili nezavisnu dr`avu koju je
dosad priznala samo Ankara.
Netanyahu je rekao da je glavni razlog neuspjeha pregovora
{to Palestinci odbijaju da priznaju Izrael kao jevrejsku dr`avu
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je da
Izrael ne}e proglasiti novi
moratorij na izgradnju jevrejskih naselja na okupiranoj
teritoriji kako bi privolio Palestince da se vrate pregovora~kom stolu.
Poginula tri
Palestinca
Tri Palestinca poginula su ju~er pri uru{avanju
tunela, izazvanog poplavama na jugu pojasa Gaze, saop{tili su palestinski
bolni~ki izvori. Isti izvor
navodi da se radi o mladi}ima od 18, 20 i 22 godine. Centar Al-Mezan
za za{titu ljudskih prava
sa sjedi{tem u Gazi navodi da je oko 200 osoba poginulo u tunelima, a 583
su ranjene od 2006. Veliki broj tunela prokopan je
ispod granice izme|u
Egipta i Gaze radi doturanja hrane, ali i oru`ja, po{to je 2006. Izrael uveo
blokadu palestinskim teritorijama, koje su pod
kontrolom islamskog pokreta Hamas.
Istekao moratorij
On je podsjetio da je ve} bilo desetomjese~nog moratorijuma koji je istekao krajem
septembra pro{le godine. Tada je palestinska strana prestala da pregovora, iako su
pregovori obnovljeni uz velike napore samo nekoliko nedjelja ranije. - To je izgovor koji oni uvijek ponovo koriste, ali
ja mislim da mnogi ljudi to vide kao lukavstvo da se izbjegnu direktni pregovori, rekao
je Netanyahu, u intervjuu za
Jerusalem Post povodom jevrejske Nove godine, samo
nekoliko sati nakon {to se
vratio iz New Yorka, gdje se
usprotivio zahtjevu za palestinsku nezavisnost u UN-u.
^etvorka bliskoisto~nih mirovnih posrednika (SAD, UN,
EU i Rusija) pozvala je poslije Netanyahuovog i govora
pa les tin skog pred sje dni ka
Mahmuda Abasa na zasjedanju Generalne skup{tine UNa na povratak mirovnim pregovorima s ciljem da se sporazum postigne prije kraja
2012.
Abas je, me|utim, upozorio
da ne}e pregovarati dok Izrael nastavlja izgradnju na zemlji na kojoj Palestinci planiraju da osnuju svoju dr`avu.
Izraelsko ministarstvo unu-
Netanyahu: Ju~er odobrena izgradnja novih 1.100 stanova
tarnjih poslova saop}ilo je
ju~er da je odobrena izgradnja
1.100 novih stanova u kvartu
Gilo u isto~nom Jerusalemu,
uprkos protivljenju SAD-a
svakom daljem {irenju tog
kvarta prema Zapadnoj obali. - Mislim da tu nema ni{ta
novo, prokomentarisao je on
planiranu izgradnju naglasiv{i: - Mi planiramo u Jerusalemu. Gradimo u Jerusalemu
i ta~ka. Na isti na~in na koji su
izraelske vlade to radile godinama, od kraja rata 1967, kazao je Netanyahu. On je precizirao da Izrael gradi u jevrej-
skim kvartovima, a Arapi u
arapskim i da je to na~in `ivota u Jerusalemu.
Danas razmatranje
Osvrnuv{i se na neuspjeh
pregovora, Netanyahu je rekao da je glavni razlog neuspjeha {to Palestinci odbijaju
da priznaju Izrael kao jevrejsku dr`avu.
- Naravno da je to va`no. To
jeste razlog sukoba. Ne radi se
o naseljima, radi se o jevrejskoj dr`avi. To se mora uvijek
iznova re}i, rekao je on.
Vije}e sigurnosti Ujedinje-
nih nacija sasta}e se danas da
bi zapo~eo proces formalnog
razmatranja palestinskog zahtjeva za punopravno ~lanstvo
u svjetskoj organizaciji, izjavio
je libanski ambasador Navaf
Sa lam, ko ji ovog mje se ca
predsjedava tim tijelom UNa. Vije}e }e se izjasniti o tome
da li }e palestinski zahtjev
biti predat Odboru za prijem
novih ~lanica UN-a. Za pozitivnu odluku tog tijela UN-a
neophodno je devet glasova,
pod uslovom da neka od stalnih ~lanica ne ulo`i veto, {to
su Amerikanci ve} najavili.
Emitovana nova poruka libijskog vo|e
Gadafi: Spremam neo~ekivan {ok
Jemenski ministar
ponovo pre`ivio
Jemenski ministar odbrane Mohamed Naser Ali pre`ivio je samoubila~ki
napad na njegov konvoj u jemenskom
gradu Adenu, zamalo izbjegav{i smrt
drugi put u mjesec dana.
Bomba{ samoubica, koji se nalazio
u automobilu, detonirao je eksploziv
u vozilu i ubio sebe, a ranio sedam vojnika u prvom vozilu ministarske motorizirane kolone. U Jemenu je nasilje
u porastu zbog borbi pristalica i protivnika predsjednika Ali Abdulaha Saleha u prijestonici Sani.
Svrgnuti libijski ~elnik Muamer Gadafi izjavio je da je jo{
na terenu u Libiji i da ondje
na mje ra va umri je ti kao
mu~enik, pi{e na internetskim stranicama Alibije, televizijske stanice vjerne biv{em re`imu.
- Junaci su se oduprli i pali
su kao mu~eni ci pa i mi
o~ekujemo mu~enika, kazao
je pukovnik Gadafi u govoru
na lokalnoj radiostanici u Bani Validu, jednom od svojih
zadnjih upori{ta.
Gadafi se obra}ao svojim
pristalicama iz Varfale, jednog
od najve}ih libijskih plemena
koja se bore unazad vi{e sedmica protiv boraca nove libijske
vlasti u Bani Validu, 170 kilometara jugoisto~no od Tripolija.
Pobunjenici i dalje poku{avaju osvojiti Sirt
- U va{em d`ihadu upravo
ponavljate podvige va{ih predaka. Znajte da sam na terenu kao i vi, kazao je biv{i libijski vo|a, ~ije ta~no boravi{te
nije poznato.
- La`u svi koji ka`u da se
Gadafi nalazi u Venecueli ili
Nigeru. Me|u svojim narodom sam i sljede}ih dana
spremam neo~ekivan {ok, dodao je Gadafi.
Istovremeno, starje{ina pleme na svrgnu tog li bij skog
vo|e Gadafija zatra`io je ju~er
od snaga novih vlasti u Tripoliju da pristanu na prekid vatre u opkoljenom gradu Sirtu,
ali borbe nisu utihnule. Gadafijev rodni grad je jedno od
posljednjih upori{ta u kojima
on ima po dr{ku. Sirt je u
okru`enju snaga privremenih vlasti i pod stalnim bombardovanjem aviona NATOa. Antigadafijeve snage koje
su se pribli`ile gradu sa isto~ne strane drugi dan su u
blokadi zbog snajperske i artiljerijske vatre sa udaljenosti od oko dva kilometra od
centra Sirta.
OSLOBO\ENJE
OGLASI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
BOSNA I HERCEGOVINA
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING
Na osnovu ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou
Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10
i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog ure|enja
objavljuje
J AVNI P O Z I V
za uvid u
GLAVNI PROJEKAT SANACIJE BRANE "VIDARA", OP]INA GRADA^AC
autor projekta: Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo,
investitor: "Agencija za vodno podru~je rijeke Save" Sarajevo
1.
Na javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za sanaciju i
rekonstrukciju brane Vidara, podru~je op}ine Grada~ac, a u skladu sa ~lanom 56. stav
3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH.
2.
Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana,
odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva.
3.
Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u
projekat, mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.
4.
Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama
Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, Ul. mar{ala Tita br. 9a, od 10 do 14 sati,
u roku 15 dana.
Broj: UPI/03-23-2-187/11
Sarajevo, M. Tita 9a, Tel: + 387 33 22 71 88 Fax 22 64 20
http://www.fmpu.gov.ba
17
JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC
U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC objavljujemo:
POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ ZA 2011. GODINU
O POSLOVANJU EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU
- puna i skra}ena firma
- adresa sjedi{ta
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;
- predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora
JKP "Vodovod i kanalizacija" d.d.
Varda 40 D, Konjic
036 727 576
- Kevri} Mirza, predsjednik
- Alibegovi} Vahid, ~lan
- Zahirovi} Zehid, ~lan
- ^lanovi uprave
D`enamir Hasagi}, dipl. ing. gra| - direktor
II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA:
- broj emitovanih vrijednosnih papira i
641.425 dionica,
nominalna cijena
nominalne vrijednosti 10,70 KM
- vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira - Op}ina Konjic 51%
dionica emitenta s pravom glasa
- Dujovi} Danilo 8,21%
- Ha{imbegovi} Nermin 7,31%
- Juri} Danislav 6,26%
- Karkelja Kemo 6,26%
III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA:
Podaci iz bilansa stanja:
AKTIVA
a) Upisani a neupla}eni kapital
b) Stalna sredstva
3.164.198,00
c) Teku}a sredstva
1.135.325,00
d) Gubitak iznad visine kapitala
e) Ukupna aktiva
4.299.523,00
PASIVA
a) Kapital
3.579.998,00
b) Upisani osnovni kapital
6.863.248,00
c) Dugoro~ne obaveze
144.325,00
d) Kratkoro~ne obaveze
575.200,00
e) Ukupno pasiva
4.299.523,00
Podaci iz bilansa uspjeha emitenta:
a) Prihodi
590.521,00
b) Rashodi
701.363,00
c) Dobit/gubitak prije poreza
-110.842,00
d) Porez na dobit
e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja
-110.842,00
DIREKTOR
D`enamir Hasagi} dipl. ing. gra|.
18
OSLOBO\ENJE
OGLASI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
JU SREDNJA [KOLA KONJIC
[kolski odbor Javne ustanove Srednja {kola Konjic, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-02-40-2082/11 od 21. 9. 2011. godine, objavljuje
KONKURS
za prijem zaposlenika
a) na odre|eno radno vrijeme do 15. 7. 2012. godine:
1. profesor engleskog jezika ..................................................................1 izvr{ilac (8 ~asova sedmi~no)
2. profesor francuskog jezika ....................................................................1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no)
3. profesor njema~kog jezika .................................................................1 izvr{ilac (6 ~asova sedmi~no)
4. profesor bosanskog jezika................................................................1 izvr{ilac (10 ~asova sedmi~no)
5. profesor matematike ........................................................................1 izvr{ilac (10 ~asova sedmi~no)
6. profesor historije ..............................................................................1 izvr{ilac (14 ~asova sedmi~no)
7. profesor hemije ................................................................................1 izvr{ilac (14 ~asova sedmi~no)
8. nastavnik prakti~ne nastave za zanimanje konobar ...........................1 izvr{ilac (7 ~asova sedmi~no)
9. profesor stru~nog predmeta uslu`ivanje ................................................1 izvr{ilac (3 ~asa sedmi~no)
10. profesor za stru~ni predmet konstruisanje........................................1 izvr{ilac (5 ~asova sedmi~no)
11. profesor za stru~ni predmet automatika i robotika...............................1 izvr{ilac (3 ~asa sedmi~no)
12. profesor za stru~ni predmet modeliranje ma{inskih elemenata
i konstrukcija........................................................................................1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no)
13. prof. elektrotehnike smjer elektronika i telekomunikacije.............1 izvr{ilac (10 ~asova sedmi~no)
14. prof. elektrotehnike smjer elektroenergetika .....................................................................1 izvr{ilac
15. prof. elektrotehnike smjer elektroenergetika........................................1 izvr{ilac (3 ~asa sedmi~no)
Pored op}ih uvjeta utvr|enih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom
o srednjo{kolskom odgoju i obrazovanju i va`e}im nastavnim planovima i programima.
Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni prilo`iti originale ili ovjerene kopije slijede}ih dokumenata:
1. izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
2. diplomu — dokaz o zavr{enoj odgovaraju}oj stru~noj spremi,
3. dokaz o zavr{enom pedago{ko-psiholo{kom obrazovanju (odnosi se na kandidate koji nemaju zvanje
profesor),
4. uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od {est mjeseci,
5. uvjerenje o neka`njavanju ne starije od {est mjeseci,
6. ljekarsko uvjerenje ne starije od {est mjeseci, po prijemu u radni odnos.
U skladu sa ~lanom 8. Kolektivnog ugovora za oblast srednjo{kolskog odgoja i obrazovanja u HNK
(„Slu`bene novine HNK“, broj: 2/09), apsolutni prioritet pri zapo{ljavanju imaju kandidati zaposleni u
{kolama HNK na neodre|eno vrijeme u cilju nadopune norme (do 30. 6. 2012. nadopuna do pune nastavne norme, a do 31. 8. 2012. godine nadopuna do norme po ugovoru o radu).
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no u Sekretarijat {kole ili putem po{te na adresu:
JU Srednja {kola Konjic, Ul. M. Tita 80, 88 400 Konjic.
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
19
SVIJET FINANSIJA
Angela Merkel vjeruje u spas eurozone
Euro je vrijedan
BiH
EU
SVIH NAPORA
Lako je re}i otpisivanje dugova. Ali, to bi zna~ilo masivan
gubitak povjerenja investitora u cijeloj eurozoni, uz
nesagledive posljedice, kazala je njema~ka kancelarka
Njema~ka kancelarka Angela Merkel ocijenila je da je
situacija u vezi s eurom ozbiljna, ali da je zajedni~ka valuta vrijedna svih napora potrebnih da se spasi. Ona je izrazila uvjerenje da }e prilikom
glasanja o euru u Bundestagu
demokr{}ani i liberali imati
ve}inu i da takozvana kancelarska ve}ina u ovom slu~aju
nije neophodna. Odlu~no je
odbacila bilo kakve radikalne
korake u aktuelnoj du`ni~koj
krizi, {to podrazumijeva da
ne}e biti bankrota Gr~ke ili
povratka na marku u Njema~koj.
- Lako je re}i otpisivanje
dugova. Ali, to bi zna~ilo masivan gubitak povjerenja investitora u cijeloj eurozoni, uz
nesagledive posljedice. Tada
vi{e niko i nigdje u Evropi ne
bi ulagao novac, rekla je kancelarka.
Ona je istakla da bi povratak
na njema~ku marku bio lo{ po
izvoz, jer bi njema~ka roba
znatno poskupjela na tr`i{tu.
Naglasila je da budu}im trajnim mehanizmom za spasavanje treba stvoriti mogu}nost
za kontrolirani bankrot prezadu`enih zemalja. ESM fondovi bi 2013. godine trebali zamijeniti EFSF, i Bundestag }e
o tome glasati po~etkom idu}e
Marcin Korolec
Poljska se okre}e
tre}im zemljama
Angela Merkel
NEMA POVRATKA MARKE
Povratak na njema~ku marku bio bi
lo{ po izvoz, jer bi njema~ka roba
znatno poskupjela na tr`i{tu
godine. Kancelarka je ostala
pri svom tvrdom stavu kada je
rije~ o velikim du`nicima u
eurozoni.
- Ako se neka dr`ava ne
pridr`ava obaveza iz paketa
stabilnosti eura, ubudu}e mora postojati mogu}nost da
bude ka`njena tako {to }e izgubiti dio suvereniteta. Moramo raditi na promjeni ugovo-
ra kako bismo dr`avu mogli
tu`iti, makar pred Evropskim
sudom pravde, rekla je Angela Merkel.
U ~etvrtak }e Bundestag
glasati o pro{irenom fondu
za spasavanje eura. Bit }e to
va`an test za kancelarku, jer
vladaju}a ve}ina u Njema~koj,
koju ~ine njeni demokr{}ani i
liberali, nije stabilna.
EU - Indija, bude postignut
dogovor o otvaranju slobodne
trgovine izme|u 27 dr`ava
EU i Indije, kao jedne od najve}ih ekonomija u razvoju,
prenosi Deutsche Welle.
Dok se u EU do kraja godine o~ekuje i finaliziranje pregovora o slobodnoj trgovini s
Ukrajinom, pri ~emu su ve}
prevazi|ene neke od postoje}ih razlika u oblasti energetskog sektora, poljoprivrede i
autoindustrije, razmatrano je
i pristupanje Rusije Svjetskoj
trgovinskoj organizaciji.
- Postoji generalna `elja
me|u zemljama ~lanicama
da vide ulazak Rusije u STO
organizaciju do kraja godine
i u~init }emo sve {to mo`emo
da do toga i do|e, rekao je
evropski komesar za trgovinu
Karel de Guht.
Sredstva za letjeli{te Brda
Gr~ka }e dobiti
novu tran{u
Gr~ki ministar finansija Evangelos Venizelos je izjavio da }e se tim inspektora iz „trojke“ (Evropska unija, Me|unarodni monetarni fond i Evropska centralna banka) vratiti tokom ove sedmice u Atinu i da }e Gr~ka
idu}eg mjeseca dobiti tran{u vrijednu osam
milijardi eura, neophodnu za izbjegavanje
bankrota. On je rekao da }e premijer Jorgos
Papandreu „trojci“ poslati pismo u kojem se
ukazuje na nove mjere {tednje Gr~ke.
„Trojka“ je od Atine zahtijevala pisana
uvjeravanja da }e preduzeti korake za fiskalnu konsolidaciju i da }e ispuniti ciljeve predvi|ene dogovorom o paketu finansijske
pomo}i, vrijednom 110 milijardi eura. Venizelos je istakao da }e ministri finansija euro-
Cilj poljskog predsjedavanja Evropskom unijom bit }e,
izme|u ostalog, i ja~anje trgovinskih odnosa s tre}im zemljama, izjavio je poljski ministar ekonomije Marcin Korolec.
On je istakao da bi to stvorilo pozitivan impuls koji bi se
odrazio na ekonomije zemalja ~lanica EU.
EU je va`no da po{alje jak
si gnal po dr{ke ze mlja ma
ju`nog Mediterana, koje prolaze kroz demokratske, ali i
ekonomske transformacije. S
tim ciljem Evropska komisija
radi na direktivama na sveobuhvatnom dogovoru o slobodnoj trgovini s Egiptom,
Jordanom, Marokom i Tunisom. Bruxelles o~ekuje da do
februara sljede}e godine, kada je zakazan naredni samit
zone potom odr`ati sastanak i odobriti narednu tran{u pomo}i. Naglasio je da Gr~ka
mora izdr`ati mjere {tednje da bi prevazi{la
ekonomsku krizu.
- Moramo ulo`iti maksimalan napor za
ispunjenje na{ih fiskalnih ciljeva, drasti~no
smanjiti deficit u 2011. godini, preduzeti dodatne mjere za bud`et 2012. godine, ostvariti primarne vi{kove u 2012. godini, prvi put
u proteklih nekoliko godina, da bismo mogli u}i u lak{i period, istakao je Venizelos.
Srbija: Plata 380 eura
Pro sje~na ne to za ra da u
Srbiji u augustu iznosila je
38.389 dinara (oko 380 eura),
{to je 1,9 posto manje od prosje~ne julske zarade.
Pro sje~na ne to za ra da u
augustu, u odnosu na prosje~nu zaradu u istom mjese-
cu lani, ve}a je 2,4 posto.
Prosje~na zarada bez poreza i doprinosa ispla}ena u
pe ri odu ja nu ar - august
2011, u odnosu na prosje~nu
zaradu u istom periodu 2010.
godine, realno je manja 1,3
posto.
Ministarstvu privrede Livanjskog kantona odobren je
zna~ajan projekt izgradnje
novog hangara na sportskom
letjeli{tu Brda u livanjskoj
op}ini, koji }e ve}im dijelom
sufinansirati Evropska unija.
Prema informaciji iz resornog kantonalnog ministarstva, realizacijom ovog projekta bit }e omogu}ena modernizacija infrastrukture na
postoje}em letjeli{tu, a time
i dostupnost regija koje su
uklju~ene u ovaj projekt.
Izgradnja hangara bit }e realizirana u okviru projekta
uspostavljanja i ja~anja mre`ne
infrastrukture malih letjeli{ta
na sjevernom Jadranu i predalpskom podru~ju, koji se finansira posredstvom fonda
IPA - Jadranska saradnja. Vrijednost projekta, prema ugovoru koji je potpisalo Ministarstvo privrede LK-a, iznosi
196.000 eura, a 85 posto sredstava obezbijedit }e EU.
Saradnja Ora{ja i Pleternice
Op}ina Ora{je
i Grad Pleternica iz Hrvatske zajedno}e kandidirati projekt prekograni~ne saradnje za IPA fond
Evropskeunije, zaklju~eno je na
sastanku op}inskog na~elnika
\ure Topi}a i gradona~elnika
Pleternice Franje Luci}a u Ora-
Ora{je {ju. Projekt }e biti
iz oblasti vodovoda i kanalizacije, a
razgovarano je i o
kandidiranju projekata iz drugih
oblasti. Op}ini
Ora{je, u saradnji s Gradom
Vinkovci, pro{le godine je odobren projekt prekograni~ne saradnje, ~ija je realizacija u toku.
20
OSLOBO\ENJE
BIZNIS I EKONOMIJA
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Savjetovanje bh. elektroenergeti~ara
Vanjskotrgovinska razmjena BiH
Deficit ve}i 13,2
posto
Put ka ja~anju sistema
Okruglim stolom o elektromagnetnim poljima i prezentacijom
referata u okviru 16 studijskih komiteta, u Sarajevu je ju~er nastavljeno 10. savjetovanje bh. elektroenergeti~ara. Nova saznanja i rezultate istra`ivanja za okruglim
stolom prezentirali su Sre}ko Nui},
Miroslav Ljevak, Zijad Bajramovi},
Meludin Veledar, Salih ^ar{imanovi}, Zijad Bajramovi}...
Najvi{e referata odnosilo se na
upravljanje i pogon sistema, njegova tehni~ka svojstva, distribuciju i male elektrane. U poslijepodnevnim satima odr`ana je prezentacija referata koji se odnose na
tr`i{te elektri~ne energije, o ~ijim
perspektivama je govorio Alija
Muj~inagi}. O kompenzaciji reaktivne elektri~ne energije u tvornici Natron Hayat (~ime se posti`u
zna~ajni energetski i finansijski
efekti) izlagali su Mirsad Mahmutagi} i Asim Hod`i}.
Dio sadr`aja ovog savjetovanja
su i prezentacije kompanija koje
se bave proizvodnjom elektroenergetske opreme. Tako se ju~er
predstavio Deling, a s velikim interesom o~ekuje se kakva nova tehni~ka rje{enja nudi jedan od
svjetskih lidera ABB.
H. A.
Predstavljen VW Crafter
Volkswagen Crafter predstavlja jedno od najve}ih, najpouzdanijih, najekonomi~nijih i najsna`nijih privrednih vozila, istaknuto je na ju~er odr`anoj prezentaciji novog Craftera u prostorijama ASA Grupacije u Sarajevu. Crafter je dizajniran specifi~no za te{ke poslove, a kako je
istaknuto tokom prezentacije,
novi Crafter s BlueMotion tehnologijom tro{i manje goriva na
vi{e pre|enih kilometara. Prema
rije~ima direktora ASA Auta Senada Olov~i}a, pro{irenjem segmenta privrednih vozila ASA
Grupacija ima namjeru pove}ati
tr`i{ni udio u ovom segmentu.
Promjene kod novog Ctaftera
odnose na novi, efikasni motor s
BiTurbo tehnologijom (2.0 TDI),
zabilje`ena je manja potro{nja
go ri va, zna tno ni`i tro {ko vi
odr`avanja (25 posto), pove}ana
nosivost za 90 kilograma, produ`ena garancija na tri godine...
Novi Crafter dostupan je u ~etiri verzije: furgon, kombi, kamionet i {asija, a cijene su 32.842
KM za najjeftiniji model {asije,
do 41.628 KM (najjeftinija verzija Crafter kombija).
A. Pe.
Kursna - te~ajna lista - broj 189 - 28. 9. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
EMU
Australija
Kanada
Hrvatska
Ceska R
Danska
Madarska
Japan
Litvanija
Norveska
Svedska
Svicarska
Turska
V.Britanija
SAD
Rusija
Srbija
[ifra
valute
Oznaka
valute
Jedinica
valute
978
036
124
191
203
208
348
392
440
578
752
756
949
826
840
643
941
EUR
AUD
CAD
HRK
CZK
DKK
HUF
JPY
LTL
NOK
SEK
CHF
TRY
GBP
USD
RUB
RSD
1
1
1
100
1
1
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
100
SDR (Special Drawing Rights) na dan 26. 09. 2011 =
SDR (Special Drawing Rights) na dan 26. 09. 2011 =
BiH je u augustu ove godine
ostvarila robni promet s inostranstvom od 1,96 milijardi KM,
od ~ega se 669 miliona KM
odnosi na izvoz, a 1,29 milijardi KM na uvoz. Procent pokrivenosti uvoza izvozom je 51,5
posto, izjavio je ju~er zamjenik
direktora Agencije za statistiku
BiH Fadil Fati}.
On je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da je za
osam mjeseci ove godine izvoz
dostigao vrijednost 5,43 milijarde KM, {to je u odnosu na isti
period lani rast od 18,2 posto,
dok je uvoz dostigao vrijednost
od 10 milijardi KM i ve}i je 15,9
posto nego u istom periodu
pro{le godine. Procent pokrivenosti uvoza izvozom bio je 54,3
posto. U robnom prometu s
inostranstvom BiH je ostvarila
deficit od 4,57 milijardi KM.
Fadil Fati}
BDP 27,95 milijardi KM
Bruto dru{tveni proizvod BiH za 2010. godinu prema rashodovnom pristupu procijenjen je na 27,95 milijardi KM.
BDP je imao nominalni rast od 0,21 posto, a ukoliko se isklju~i utjecaj rasta cijena, BDP je zabilje`io realni rast od
1,01 posto, {to ukazuje na pad cijena od 0,79 posto.
U strukturi BDP-a, posmatrano u realnim vrijednostima, izdaci za krajnju potro{nju ku}anstava pali su 1,2 posto, izdaci za Vladinu potro{nju porasli su 1,73 posto, dok
su bruto investicije opale 11,06 posto. Uvoz roba i usluga porastao je 3,6, a izvoz 17,47 posto.
Deficit je u odnosu na isti period 2010. godine ve}i 13,2 posto.
Najve}e u~e{}e u izvozu ostvarila je prera|iva~ka industrija - 4,64 milijarde KM, {to je 85,5
posto ukupnog izvoza, a ova industrija ostvarila je i najve}i
uvoz - osam milijardi KM, {to je
80,3 posto ukupnog uvoza. U
okviru prera|iva~ke industrije
u izvozu prednja~i proizvodnja
baznih metala, a u uvozu proizvodnja prehrambenih proizvoda.Bh. najzna~ajnijitrgovinski partneri u proteklih osam
mjeseci bili su susjedi Hrvatska
i Srbija, te Njema~ka.
J. Sa.
Najpouzdanije privredno vozilo
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Zemlja
Za osam mjeseci
izvoz dostigao
vrijednost 5,43
milijarde KM, {to
je u odnosu na isti
period lani rast od
18,2 posto, dok je
uvoz dostigao
vrijednost od 10
milijardi KM i ve}i
je 15,9 posto
Kupovni za
devize i
efek.valutu
1.955830
1.425084
1.409436
26.036840
0.079702
0.262177
0.681290
1.878976
0.565032
0.250441
0.212581
1.594948
0.778321
2.242976
1.436733
0.045025
1.914444
Srednji
za devize
Prodajni
za devize
1.955830
1.428656
1.412968
26.102095
0.079902
0.262834
0.682997
1.883685
0.566448
0.251069
0.213114
1.598945
0.780272
2.248597
1.440334
0.045138
1.919242
1.955830
1.432228
1.416500
26.167350
0.080102
0.263491
0.684704
1.888394
0.567864
0.251697
0.213647
1.602942
0.782223
2.254218
1.443935
0.045251
1.924040
USD1.56119
BAM2.261800
Njema~ki privrednici u BiH
Biznis bez prepreka
Na ovoj kooperacionoj berzi predstavnici vi{e od 50 doma}ih
kompanija susreli se sa dvadesetak njema~kih privrednika
Prisustvo privrednika iz cijele BiH na susretu s biznismenima iz njema~ke pokrajine
Saarland ju~er u Sarajevu ukazuje na to da ovda{nji biznismeni opstanak svojih kompanija vide jedino u povezivanju
sa stranim firmama. Na ovoj
kooperacionoj berzi predstavnici vi{e od 50 doma}ih kompanija susreli su se sa dvadesetak njema~kih privrednika, koji predstavljaju kompanije iz
oblasti rudarstva, ma{inske
industrije, metalskog sektora,
za{tite `ivotne sredine...
Gostima su dobrodo{licu
po`eljeli Avdo Rapa, potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH
(organizator skupa), Salih Slijep~evi}, pomo}nik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, i Slavi{a [u}ur,
predsjednik Komisije za energetiku, rudarstvo i industriju federalnog Parlamenta.
- Uvid u spisak kompanija s
kojima }emo razgovarati u BiH
Sa susreta njema~kih i bh. privrednika u Sarajevu
uvjerio me je da }emo imati uspje{ne i u kona~nici o~ekivane
efekte, kazao je rukovodilac
izvoza Ministarstva za nauku i
privredu Saarske oblasti Alex
Kampf.
Kooperaciona berza se nastavlja danas posjetama njema~kih privrednika pojedinim kompanijama, iz ~ega,
Foto: D. TORCHE
kako isti~u doma}ini, mo`e
uslijediti novo njema~ko investiranje u BiH.
- Bilo {ta da vam u tome zasmeta molimo vas da nam to
ka`ete. Uklonit }emo sve prepreke va{im ulaganjima i
ubrzanom rastu ekonomije,
poru~io je gostima iz Njema~ke
[u}ur.
H. A.
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
BIZNIS I EKONOMIJA
Rafinerija nafte Bosanski Brod
21
Prva trezorska aukcija na SASE
Prodato svih
6.500 zapisa
Ukupna nominalna vrijednost 65 miliona KM • Zapisi
nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu prodati po
prosje~noj ponderisanoj kamatnoj stopi od 2,32 posto
Sve~ano otvorenje novog pogona
Kona~no krenuo
benzin Euro 5
Investicije u obnavljanju proizvodnih kapaciteta
sekcija iznose oko osam miliona eura, a za
izgradnju novih postrojenja, za proizvodnju
benzina Euro 5, vi{e od 10 miliona eura
Povodom zavr{etka prve etape rekonstrukcije i modernizacije Rafinerije nafte Bosanski Brod i pu{tanja u rad novoizgra|enog postrojenja za proizvodnju
benzina Euro 5, u krugu Rafinerije, Nestro grupacija je odr`ala sve~anost, na kojoj su se obratili direktor Rafinerije Sergej Kra{~uk, predsjednik Republike
Srpske Milorad Dodik, potpredsjednik
Doma naroda Parlamenta BiH Sulejman Tihi}, ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan Har~enko, zamjenik generalnog direktora ruske Nje{ekonom banke Anatolij Baum i generalni direktor Zarube`njefta Nikolaj Bruni~.
Novoizgra|eno postrojenje }e proizvoditi benzin, ~iji }e kvalitet odgovarati najstro`ijim evropskim standardima, a koji }e se posti}i smanjenjem
sadr`aja benzola u benzinu. Nakon
pu{tanja u rad novog postrojenja, ve}
naredne godine bit }e proizvedeno
290.000 tona benzina Euro 5. Tom koli~inom goriva mogu se napuniti rezervoari vi{e od 7,5 miliona automobila.
Prema planu, Rafinerija }e raditi s polovinom projektne snage.
Investicije u obnavljanju proizvodnih kapaciteta sekcija br. 31, 32, 34, 36
Ispunjena o~ekivanja
Dodik je rekao da je sretan {to se
otvara linija za proizvodnju benzina
Euro 5, ~ime se na najbolji na~in dokazuje da je investicija u Rafineriju s
ruskimpartnerimaispunilao~ekivanja.
- Na ovaj na~in smo zatvorili usta
Bez bh. zastave
Tihi} je kazao da }e Rafinerija
imati podr{ku sa nivoa dr`ave
BiH, jer je to nacionalni interes.
Ukazao je na propust organizatora zato {to se uz govornicu, pored zastava RS-a i Ruske Federacije, nije na{la i zastava BiH.
Doma}ini su se poslije izvinili
zbog propusta.
i 37 iznose oko osam miliona eura, dok
investicije za izgradnju novih postrojenja za proizvodnju benzina Euro 5
iznose vi{e od 10 miliona eura. Radi se
o zna~ajnim investicijama i remontu u
Rafineriji, kojom prilikom je uspostavljen kontinuitet proizvodnje po koli~ini prerade, s planskim podizanjem
kapaciteta proizvodnje, kvaliteti derivata, koji ne osporavaju ni dosada{nji
najve}i kriti~ari, te dostizanje evropskog
standarda kvaliteta dizela Euro 5 i od
danas benzina Euro 5, ~ime je u potpunosti ova jedina bh. rafinerija ispunila sve evropske standarde. M. BEGI]
svim skepticima koji su od po~etka
sumnjali u obnovu i efikasnost ovog
kolektiva. Zarube`njeft je kolektiv koji je socijalno odgovorna kompanija, kako prema radnicima, tako i
prema lokalnoj zajednici, jer su pokazali da ne misle samo o profitu, kazao je on.
CBBiH: Saradnja s ECB-om
U Sarajevu }e u petak, u zgradi Centralne banke BiH, biti odr`ana zavr{na ceremonija i konferencija za novinare kojom
}e biti obilje`eno okon~anje osamnaestomjese~nog programa tehni~ke saradnje
Evropske centralne banke i CBBiH. Program je po~eo 1. aprila 2010. godine, a finansirala ga je Evropska unija iz Instrumenata za pretpristupnu podr{ku. U
njegovu realizaciju bili su uklju~eni eksperti ECB-a, Njema~ke centralne banke,
banaka Gr~ke, [panije, Italije, Slovenije,
Centralne banke Holandije i Austrijske
narodne banke. Na zavr{noj ceremoniji
i konferenciji za novinare, obratit }e se zamjenik generalnog direktora Direkcije za
me|unarodne i evropske odnose ECB-a
Gilles Noblet, zamjenik {efa Politi~kog
odjela i {ef Odsjeka za evropske i ekonomske integracije Delegacije EU u BiH Jurges Vilscinkas i guverner CBBiH Kemal
Kozari}, saop}eno je iz CBBiH.
Na Sarajevskoj berzi burzi ju~er je odr`ana prva
aukcija trezorskih zapisa
Federacije BiH, na kojoj je
prodato svih 6.500 zapisa,
ukupne nominalne vrijednosti 65 miliona KM. Trezorski zapisi nominalne vrijednosti 10.000 KM, s rokom dospije}a od {est mjeseci, prodati su po prosje~noj ponderisanoj kamatnoj stopi od 2,32 posto
na godi{njem nivou, a na
naplatu dospijevaju 28.
marta 2012. godine.
- Ovo je prvi put da je u Federaciji BiH zavr{en jedan
ovakavposaoizdavanjakratkoro~nih vrijednosnih papira i na{ dojam je da smo to
uspje{no obavili, na {to ukazuje~injenica da smo prodali cjelokupnu prvu tran{u,
kazao je federalniministarfinansija BiH Ante Krajina na
konferenciji za novinare u
Sarajevu i dodao kako se
Federacija BiH zadu`ila
ispod tr`i{ne cijene, po kojoj se ina~e dolazi do novca
na bh. tr`i{tu.
Planirana je i druga aukcija trezorskih zapisa u
iznosu od 25 miliona KM i
ministar se nada da }e taj
Sa ju~era{nje aukcije u Sarajevu
DRUGA AUKCIJA
Planirana je i
druga aukcija
trezorskih zapisa
u iznosu od 25
miliona KM, a taj
posao }e biti
zavr{en do kraja
ove godine
posao biti zavr{en do kraja
ove godine.
Izvr{ni direktor SASE Almir Mirica ka`e da je zna~aj
ove aukcije u tome {to je
ovo po~etak uspostave tr`i{ta novca u Federaciji BiH.
On je naglasio da je ipak
Foto: D`. KRIJE[TORAC
najva`nije to {to je na ovaj
na~in prvi put uspostavljena
referentna kamatna stopa u
Federaciji BiH. Pojasnio je da
je to nerizni~na kamatna
stopa, po kojoj se dr`ave zadu`uju, i slu`i kao osnova za
formiranje kamatnih stopa
za zadu`enja privrednih subjekata.
Kako je istaknuto, novcem koji je prikupljen ovom
aukcijom i koji }e ve} danas
biti na ra~unu Federacije
BiH obezbije|ena su sredstva za pravovremenu isplatu obaveza po osnovu
ra~una stare devizne {tednje koje dospijevaju 30.
J. Sa.
septembra.
22
OSLOBO\ENJE
BERZE
BIFX
BIRS
1.570,77
915,74
srijeda, 28. septembar 2011. godine
SASX-10
934,18
FIRS
SASX-30
1.020,21
ERS10
968,29
1.861,99
Sarajevska berza/burza Kursna lista za 27. septembar/rujan 2011.
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promj.
slu`beni kursa
kurs (KM) (%)
Max.
cijena
Min.
cijena
Koli~ina
(dionice)
Vrijednost
(KM)
Broj
transakcija
KOTACIJA KOMPANIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU
OBAVIJEST
O NAKNADNOM KONKURSU
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
NA ELEKTROTEHNI^KOM FAKULTETU U SARAJEVU
U skladu sa ~lanom 83. Zakona o visokom obrazovanju - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene
novine Kantona Sarajevo", broj: 22/10), a u vezi sa Op}im odredbama Konkursa za
upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u
akademskoj 2011/2012. godini, obavje{tavaju se svi kandidati koji su zainteresovani
za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehni~kom fakultetu u
Sarajevu u akademskoj 2011/2012 godini da je ostao odre|eni broj upra`njenih
mjesta, te da }e naknadni konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa
studija na Elektrotehni~kom fakultetu u Sarajevu za akademsku 2011/2012 godinu
biti objavljen 29.09.2011. godine na web stranici i oglasnoj plo~i Elektrotehni~kog
fakulteta u Sarajevu.
10,59
-2,63
10,65
10,56
1.396
14.789,76
4
3,99
5,90
-1,85
5,17
4,00
5,90
3,95
5,90
4.461
1.863
17.821,19
10.991,70
12
9
FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER. C 37,00
FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER. D 34,15
FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER. E 31,53
-2,63
-0,09
-2,99
37,00
34,15
32,00
37,00 170.833
34,15 12.819
31,45 156.600
63.208,21
4.377,69
49.374,20
1
1
4
-0,54
-3,19
-1,63
-0,02
19,50
4,55
62,00
65,10
19,31
4,55
61,11
65,10
619
1.600
240
1
12.006,01
7.280,00
14.873,77
65,10
5
3
9
1
Broj: 65 0 P 064030 08 P
Sarajevo, 13. 9. 2011. godine
26,20 -0,08
0,31 -18,42
5,00 0,00
9,90 -1,00
26,20
0,31
5,00
9,90
26,20
0,31
5,00
9,90
745
1.000
1.438
1.500
19.519,00
310,00
7.190,00
14.850,00
6
2
3
1
Za DUBRAVKA FURDULOVI]
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za SRIJEDU, 9. 11. 2011. godine, sa po~etkom u 13 sati, pred ovaj
sud u sobu broj 341/III sprat.
KOTACIJA FONDOVA
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO
ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR
KOTACIJA OBVEZNICA FBiH
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
PRIMARNO SLOBODNO [email protected][TE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO
FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO
IK BANKA DD ZENICA
19,33
4,55
61,97
65,10
SEKUNDARNO SLOBODNO [email protected][TE
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO
ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO
SANITEKS D.D. VELIKA KLADUŠA
TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK
Dioni~ko dru{tvo
Srednji
kurs
(KM)
Promj.
kursa
(%)
Max.
cijena
Min.
cijena
Koli~ina
(dionice)
Vrijednost
(KM)
BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA
0,028
0,48
0,681
0,568
0,57
0,57
0,289
0,272
1,57
0,753(A)
0
-3,45
0,48
0
1,25
-2,9
0
-0,34
-0,37
0
0
0,029
0,028 43.043
1.217,20
0,48
1.000
480,00
0,681
0,681
3.500
2.383,50
0,568
0,568
270
153,36
0,57
0,57
4.500
2.565,00
0,57
0,57 16.009
9.125,13
0,29
0,251 10.322
2.980,82
0,272
0,272
300
81,60
1,57
1,57
906
1.422,42
0,753
0,753
2.690
2.025,57
BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova
ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka
ZIF VB fond a.d. Banja Luka
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka
4(A)
4,13
8,25
3,36
5,52
3,81
6,21
0
-4,84
-2,94
-6,67
0,18
0
-0,64
4,01
4,13
8,25
3,36
5,52
3,81
6,25
4
4,13
8,25
3,36
5,52
3,81
6,11
1.026
181
42
50
31
92
438
4.104,26
747,53
346,50
168,00
171,12
350,52
2.717,82
SLOBODNO BERZANSKO [email protected][TE - [email protected][TE AKCIJA
Cer a.d. Prnjavor
Palas a.d. Banja Luka
Mljekara a.d. Banja Luka
MD Malind promet a.d. Modrica
MPI Modrica a.d. Modrica
Pobjeda a.d. Bijeljina
Sloboprom's d.d. Brcko
Opština Zvornik- javna ponuda obveznica
Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1
Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2
Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3
Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4
Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5
NAFTA
105,60
$
1,60 %
PLIN
3,83
$
1,30 %
Unicredit Bank DD
Dubravka Furdulovi}
Isplata duga
18.874,57
POZIV
Banjalu~ka berza Kursna lista za 27. septembar 2011.
Birac a.d Zvornik
Hemijska industrija destilacija a.d. Teslic
Elektro Doboj a.d. Doboj
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjic Grad
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje
RiTE Gacko a.d. Gacko
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik
Telekom Srpske a.d. Banja Luka
Tržnica a.d. Banja Luka
Tu`itelj:
Tu`eni:
Radi:
Vsp:
0,2
1
0,333
0,57
0,1
0,872
4,1(A)
100(A)
41,98
40,08
39,84
39,92
39,8
0
0
-4,58
-5
0
0
0
0
-2,37
0,2
1,04
-0,99
-1,34
0,2
1
0,333
0,57
0,1
0,872
4,1
100
42
40,28
40
40
40
ZLATO
1.666,00
0,2
1
0,333
0,57
0,1
0,872
4,1
100
41,71
40,04
39,54
39,56
39,3
50
112
2.716
24.080
10.307
1.377
125
10
33.102
41.831
15.301
28.360
99.926
10,00
112,00
904,43
13.725,60
1.030,70
1.200,74
512,50
1.000,00
13.895,01
16.767,01
6.096,47
11.321,30
39.774,37
P[ENICA
662,75
Sudija
Sanela Goru{anovi} - Butigan
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba
povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez
njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti
sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti
kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu, sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati,
dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: Mal-9833/05
Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Vildana Faji}, u
pravnoj stvari tu`itelja "UniCredit Bank" d.d. Mostar, Ul.
kardinala Stepinca bb, Mostar, Podru`nica Sarajevo, Ul.
Zelenih beretki broj 24, Sarajevo, protiv tu`enog Fahrudina Had`ihasanovi}a, Ul. zagreba~ka broj 55, Sarajevo, radi isplate nov~anog potra`ivanja, vrijednost spora od
1.677,51 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj
53/03 - u daljem tekstu ZPP-a)
OB JAV L JU JE
- dostavu tu`be na odgovor Dana, 18. 5. 2005. godine, tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu i pokrenuo parni~ni postupak protiv tu`enog, radi isplate nov~anog potra`ivanja, a s obzirom na to da je teku}i ra~un tu`enog broj 25-32-546127 od 21. 9. 2004. godine u nedozvoljenom prekora~enju u iznosu od 1.677,51
KM. Tu`bom je predlo`eno da sud donese presudu kojom
}e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 1.677,51
KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 1. 5.
2005. godine, pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka.
Ovim putem se tu`enom Fahrudinu Had`ihasanovi}u dostavlja tu`ba na odgovor, pa je tu`eni du`an, najkasnije u
roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu, a sve u skladu sa odredbama ~lana
70. i ~lana 71. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i
mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili
osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje, u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a, mora sadr`avati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz
kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima
tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te
~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e
u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu,
podnijeti protivtu`bu.
Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pisani
odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra
obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju u
Federaciji BiH.
Stru~ni saradnik
Vildana Faji}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 074175 09 P
Sarajevo, 26. 8. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Emina Kurtovi} - Sabljica u pravnoj stvari tu`itelja Volksbanka BH d.d.
Sarajevo, Ul. fra An|ela Zvizdovi}a br. 1 protiv tu`enika Hero Sadete iz Sarajeva, Ul. Topal Osman-pa{e
br. 28, Hero Elvedina iz Sarajeva, Ul. Topal Osman-pa{e br. 28 i Osmanagi} Harisa iz Sarajeva, Ul. kolodvorska br. 3, radi duga, vsp. 7.797,99 KM, u smislu odredbe ~l. 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje
POZIV
Poziva se tu`enik Osmanagi} Haris iz Sarajeva, Ul. kolodvorska br. 3 na zakazanu glavnu raspravu za 1.
11. 2011. godine u 12.30 sati u sobu broj 328/III.
$
1,09 %
NAPOMENA: Ako tu`itelj bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`enik ne upusti u raspravljanje (~l. 97.
st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`enik, a bio je uredno
obavije{ten, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a).
SREBRO
KUKURUZ
32,84
662,50
Dostava poziva tu`eniku Osmanagi} Harisu iz Sarajeva, Ul. kolodvorska br. 3 smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja.
SUDIJA
Emina Kurtovi} - Sabljica
$
4,50 %
$
9,57 %
$
2,24 %
OSLOBO\ENJE
OGLASI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
23
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKA @UPANIJA
SREDNJA [KOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI
GARBIJELA JURKI]A MOSTAR
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
OP]INA CENTAR SARAJEVO
OP]INSKI NA^ELNIK
Slu`ba za upravu za imovinskopravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
Ur. br. 04-437/11
Mostar, 27. 9. 2011. god.
Na temelju ~lanka 36. to~ke 5. Statuta Srednje {kole likovnih umjetnosti Gabrijela Jurki}a Mostar i suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i {porta HN@, broj: 05-02-40-2179/11 od 25. 9. 2011. godine, [kolski odbor Srednje {kole likovnih umjetnosti Gabrijela Jurki}a Mostar raspisuje
N
AT J E ^ A J
za popunu sljede}eg radnog mjesta
1. Prof. grafike na odre|eno vrijeme - do povratka djelatnice
s porodiljnog dopusta, a najdulje do 15. 7. 2012. god.........................................................1 izvr{itelj na punu normu.
Uvjeti natje~aja: Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete po Zakonu o srednjo{kolskom odgoju i obrazovanju HN@-a.
Op}inski na~elnik, putem Slu`be za upravu za imovinskopravne poslove, geodetske poslove i katastar
nekretnina Op}ine Centar Sarajevo, na osnovu ~lana 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije
BiH («Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine» br. 25/03, 16/04 i 67/05) i ~lana 4. Odluke o
gra|evinskom zemlji{tu («Slu`bene novine Kantona Sarajevo» br. 12/10 — Pre~i{}eni tekst), raspisuje
Uz prijavu na natje~aj kandidati trebaju prilo`iti ovjerene kopije dokumenata s adresom i kontakt-telefonom: `ivotopis, dokaz
o stru~noj spremi, rodni list, uvjerenje o neka`njavanju, uvjerenje o dr`avljanstvu, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu.
J AV NI K O NK URS
Natje~aj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.
Prijave na natje~aj dostaviti po{tom na adresu: Srednja {kola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurki}a Mostar, Bleibur{kih `rtava 35, 88 000 Mostar (s naznakom za natje~aj).
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje.
Ravnatelj
@eljko Schnattinger
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u Ulici Ahmeda Muradbegovi}a,
lokacija broj 2, radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta,
predvi|enog Regulacionim planom ''Ko{evo''
I
JU Druga osnovna {kola Bugojno
Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. novine SBK br. 11/01) i ~lana 79. Statuta {kole, Upravni odbor Druge
osnovne {kole raspisuje
Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za izgradnju stambeno-poslovnog objekta utvr|eni su prema R.P.
''Ko{evo'' i to:
o Max. tlocrtna povr{ina: cca 1.176,30m2
o Spratnost: S+P+2+M
o Max. bruto gra|evinska povr{ina objekta: cca 5.670,00m2
o Max. neto povr{ina objekta: cca 4.536,00m2
KONKURS
za prijem radnika
- nastavnik islamske vjeronauke - 22 ~asa sedmi~no,.......................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme
do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najdu`e do 31. 8. 2012.
Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u pogledu stru~ne spreme propisane u Zakonu o osnovnoj {koli i Pedago{kim standardima SBK.
Kandidati trebaju dostaviti pisanu molbu sa kra}om biografijom i obavezne dokumente:
- ovjerenu kopiju diplome
- uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju li~ne karte
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak
- uvjerenje o neka`njavanju
te dokumente za bodovanje po Kriterijima za prijem uposlenika i to:
- rje{enje o tehnolo{kom vi{ku
- potvrdu o smanjenoj normi za nastavnike u stalnom radnom odnosu
- uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu
- potvrdu Zavoda za zapo{ljavanje o periodu ~ekanja na posao nakon sticanja tra`ene stru~ne spreme
- ovjeren prepis ocjena sa fakulteta tokom studija
- kopiju radne knji`ice ili potvrdu poslodavca kao dokaz o radnom sta`u u struci
- rje{enje o invalidnosti za kandidate kod kojih je utvr|ena invalidnost
- kandidati koji `ive u porodici u kojoj niko nije zaposlen ili nema stalna primanja trebaju dostaviti: ku}nu listu i za
odrasle ~lanove u`e porodice (supru`nik, djeca, roditelji), dokaz o nezaposlenosti.
Bodovanje po ovim kriterijima vr{it }e se samo uz valjane i blagovremeno dostavljene dokaze.
Sa prijavljenim kandidatima }e se obaviti intervju. Izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dobiti saglasnost
nadle`nog muftijstva.
Prijave na konkurs se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa ra~unaju}i i dan objave.
Prijave dostaviti na adresu: JU Druga osnovna {kola, Ul. Armije BiH br. 7, Bugojno, po{tom ili li~no.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 130899 10 P
Sarajevo, 12. 7. 2011. godine
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Amela Mahi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija "EKI" Sarajevo, ul.
D`emala Bijedi}a do br. 13, zastupan po punomo}niku Adini Buzurovi}, advokatu iz Sarajeva, protiv I-tu`enog Hamzi}
Samira iz Vogo{}e, ul. Bra}e Kr{o br. 4 (dostava putem objave u dnevnim novinama i oglasne plo~e suda), II-tu`ene Hamzi} Alme iz Vogo{}e, ul. Bra}e Kr{o br. 4 (dostava putem objave u dnevnim novinama i oglasne plo~e) i III-tu`ene Beha
Mirsade iz Vogo{}e, ul. Hotonj IV br. 82, radi duga, vsp. 8.899,10 KM, van ro~i{ta 13. 6. 2011. godine (objava putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda), objavljuje slijede}i:
OGLAS
Dostavlja se I-tu`enom Hamzi} Samiru iz Vogo{}e, ul. Bra}e Kr{o br. 4 i II-tu`enoj Hamzi} Almi iz Vogo{}e, ul.
Bra}e Kr{o br. 4, slijede}a:
PRESUDA
/zbog propu{tanja/
Obavezuju se I-tu`eni Hamzi} Samir, II-tu`ena Hamzi} Alma i III-tu`ena Beha Mirsada da tu`itelju Mikrokreditnoj organizaciji "EKI" Sarajevo na ime duga solidarno isplate iznos od 8.899,10 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev sa
danom 24. 11. 2009. godine, pa do dana isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 760,45 KM, sve u roku od 30
dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
SUDIJA
Amela Mahi}, s.r.
POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba.
Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 130837 10 P
Sarajevo, 14. 9. 2011. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija "EKI" Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a do br. 133, zastupana po Adini Buzurovi}, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih D`elil [aban iz Sarajeva, ul. Kamenolom br. 72, Ilid`a, D`elil [evka iz Sarajeva, ul.
Kamenolom br. 72, Ilid`a, 3. Rahman Rasema iz Sarajeva, ul. Kamenolom br. 74, vlasnik STR "Emina",
ul. Had`i Ahmeda Kandelije br. 4 i "Savona" d.o.o, ul. Bosanskih gazija br. 14, Ilid`a, radi duga, v.s.p.
4.164,20 KM, van ro~i{ta, 14. 9. 2011. godine, donio je sljede}u
PRESUDU
Zbog propu{tanja
Tu`eni su du`ni tu`itelju solidarno isplatiti iznos od 4.164,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 7. 1. 2010. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 547,36 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Sudija
Mi~ovi} Gordana
POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prijema. Prijedlog se podnosi ovome sudu u dovoljnom broju primjeraka za
sud i protivnu stranku.
PREDMET JAVNOG KONKURSA
Dodjela gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~enog kao:
o k.~.2732, po kulturi njiva, povr{ine 2044m2, iz zk.ul.337, k.o. Sarajevo-Mahala CXXXVI, stari
premjer, {to po novom premjeru odgovara k.~. 1741/21,k.o. Sarajevo V.
o Ukupna povr{ina gra|evinske parcele 2044 m2.
Zona gra|evinskog zemlji{ta: III zona
II
NAKNADA — PO^ETNI IZNOS NAKNADE
Naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te obuhvata:
o naknadu ranijim vlasnicima (za ukupnu povr{inu gra|evinske parcele od 2044 m2) x300KM/m2=
613.200,00 KM,
o naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti i pogodnosti ve} izgra|ene komunalne infrastrukture —
renta ( neto povr{ina objekta 4.536,00,00m2 x 43,60KM/m2 = 197.769,60KM,
o po~etni iznos naknade je 613.200KM + 197.769,60KM = 810.969,60KM.
III KRITERIJI I MJERILA ZA UTVR\IVANJE PRAVA PRVENSTVA
1. Prijavu na javni konkurs mogu podnijeti fizi~ka i pravna lica.
2. Prvenstvo za dodjelu zemlji{ta iz ta~ke 1. javnog konkursa radi izgradnje stambeno-poslovnog
objekta u Ulici Ahmeda Muradbegovi}a predvi|enog Regulacionim planom ''Ko{evo'', utvr|uje
se na osnovu visine ponu|ene naknade i to tako da u~esniku pripada jedan bod za svaku KM
iznad po~etnog iznosa naknade navedenog u javnom konkursu (810.969,60KM).
3. U~esnik javnog konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta du`an je do
dana odre|enog za otvaranje ponuda na `irora~un Op}ine Centar Sarajevo broj 140-10100006171-47 Volks banka BiH d.d. Sarajevo, uplatiti iznos od 3% od po~etne cijene, sa oznakom: ''Za u~e{}e na javnom konkursu-lokacija broj 2 u Ulici Ahmeda Muradbegovi}a''
i dostaviti dokaz o uplati.
U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos, a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom }e se ura~unati upla}eni iznos naknade.
Upla}eni iznos ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude.
4. Javni konkurs provodi Komisija za provo|enje javnog konkursa (u daljem tekstu Komisija), koju
je imenovalo Op}insko vije}e.
5. Prijava na javni konkurs sa dokazima o ispunjavaju uslova podnosi se na {alter za prijem podnesaka Op}ine Centar Sarajevo ili putem po{te.
6. Prijava sa ponudom podnosi se u jednoj zape~a}enoj koverti na kojoj je {tampanim slovima
nazna~ena {ifra u~esnika javnog konkursa, sa naznakom ''za Javni konkurs za dodjelu
zemlji{ta - lokacija broj 2 u Ulici Ahmeda Muradbegovi}a — ne otvaraj'', sa posebno
zape~a}enom kovertom sa {ifrom, koja sadr`i podatke o identitetu u~esnika, (ovjerena kopija
cipsove li~ne karte i prijavnica mjesta prebivali{ta-za fizi~ka lica, odnosno izvod iz sudskog registra-za pravna lica)- (''koverta u koverti'').
7. U slu~aju nepostupanja u skladu sa prethodno navedenim, te otkrivanja identiteta u~esnika prije
otvaranja posebno zape~a}ene koverte, Komisija prijavu sa ponudom ne}e uzeti u razmatranje.
Komisija ne}e razmatrati nepotpune, neblagovremene i neprecizne prijave u pogledu ponu|ene
cijene, kao i prijave fizi~kih lica uz koje nisu prilo`eni dokazi da podnosilac prijave, odnosno ~lan
njegovog porodi~nog doma}instva iz 1991.godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat shodno Zakonu o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima Federacije
Bosne i Hercegovine (''Slu`bene novine FbiH'', br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99,
31/01 i 56/01) i Zakona o prestanku primjene Zakona o privremenom kori{tenju nekretnina u svojini gra|ana Federacije BiH («Slu`bene novine FBiH» br. 11/98, 29/98, 27/99, 43/99, 31/01,
56/01 i 15/02). Kao dokaz za utvr|ivanje ~injenica iz prethodnog navedenog prila`e se potvrda
nadle`nih slu`bi koje vode postupak povrata napu{tene privatne imovine i stanova.
8. Komisija utvr|uje rezultate javnog konkursa prema kriterijima i mjerilima utvr|enim Odlukom
o gra|evinskom zemlji{tu (''Slu`bene novine Kantona Sarajevo'' 12/10).
Javno otvaranje prijava na konkurs obavit }e se 01.11. 2011. godine, u zgradi Op}ine Centar
Sarajevo, Mis Irbina broj 1, soba 227/II, u 14.00 sati, u prisustvu zainteresovanih u~esnika
konkursa i predstavnika sredstava informisanja.
9. Komisija }e dostaviti zaklju~ak o rezultatima Javnog konkursa svim u~esnicima, u roku 8 dana
od dana zaklju~enja javnog konkursa.
U~esnici javnog konkursa, mogu u roku 8 dana od dana dostavljanja zaklju~ka o rezultatu javnog
konkursa, izjaviti prigovor Op}inskom vije}u.
Komisija dostavlja zaklju~ak o rezultatu javnog konkursa sa obrazlo`enim prigovorima u~esnika, Op}inskom vije}u radi dono{enja odluke o dodjeli gradskog gra|evinskog zemlji{ta.
U~esnik ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, du`an je pored naknade iz ta~ke II javnog
konkursa (po~etna naknada) platiti i naknadu za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta, koja
}e se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za gra|enje.
10. Ukoliko poslije otvaranja ponuda u~esnik javnog konkursa sa najpovoljnijom ponudom, odustane
ili mu se rje{enjem, Slu`be za upravu za imovinskopravne poslove, geodetske poslove i katastar
nekretnina, utvrdi gubitak prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja, provodi se novi javni konkurs.
Op}ina Centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku po ovom konkursu, te zadr`ava
pravo da ovaj konkurs poni{ti i ne snosi nikakvu odgovornost prema u~esnicima konkursa.
11. Ovaj javni konkurs }e se objaviti u dnevnim novinama Dnevni avaz, Oslobo|enje i web stranici
www.centar.ba i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za dostavljanje ponuda
je 28.10.2011. godine do 16 sati uz obavezu da ponude u nazna~enom roku budu zaprimljene
na protokol Op}ine Centar Sarajevo.
OSLOBO\ENJE
24 SARAJEVSKA HRONIKA
Radovi na sarajevskoj zaobilaznici
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Gradski vije}nici o izgradnji azila za `ivotinje
^eka se izdavanje
urbanisti~ke dozvole
Vije}nici su istakli da je ovo zna~ajan projekat, ali da
do danas nije zatvorena finansijska konstrukcija
Uposleni iz EGW zavr{ili posao uz ekipe Sarajevogasa
Izmje{teno 720
metara gasovoda
Ma{inski radovi zavr{eni ju~er, a za pomjeranje
gasovoda izdvojeno je 450.000 KM
Zbog izmje{tanja ~eli~nog gasovoda na lokaciji sarajevske
zaobilaznice, dionica Butile Brije{}e - Stup, ju~er je od osam
do 20 sati do{lo do prekida redovne isporuke prirodnog gasa.
Kako nam je kazao Fuad [ipilovi}, direktor firme EGW Sarajevo, izmje{tanje je zavr{eno, tako
da su se ju~er prespojile cijevi, u
saradnji sa ekipama KJKP Sarajevogas. Izmje{tanje gasovoda
obavilo se na ~etiri mjesta glavnog prstena oko Sarajeva, kod
korita rijeke Miljacke, u Vokelu,
te u Hidrogradnji, gdje imaju
dva spojna mjesta i jedan odvojak za firmu Centrotrans.
- Danas bi trebalo da se zavr{e
svi radovi, dok je sutra mogu}e
samo zatrpavanje otvora i uljep{avanje. [to se ti~e ma{inskih
radova, danas je njihov zavr{etak, kazao je ju~er [ipilovi}.
U raz go vo ru sa Mus ta fom
D`ebom, glavnim in`injerom
za izgradnju gasnog sistema i nazorom iz Sarajevogasa, saznali
smo da je do izmje{tanja gaso-
voda moralo do}i kako bi se
mogli nastaviti radovi na sarajevskoj zaobilaznici.
- Ovo su najkomplikovaniji
radovi na sistemu. U sklopu
izgradnje zaobilaznice, moralo
je do}i do izdvajanja ~eli~nog
gasovoda pritiska 8 (14,5 bara,
pre~nika 323 mm), koji snabdijeva Kanton prirodnim gasom,
a iz mje {te no je 720 me ta ra
~eli~nog gasovoda. Upravo smo
po~eli va re nje, odno sno za vr{avamo sve radove i vra}amo
u prvobitno stanje, istakao je
D`ebo.
Izvo|a~ je firma EGW iz Sarajeva, specijalizovana za ovu vrstu
radova. Investitor izmje{tanja
gasovoda je Federalna direkcija
za ceste, dok je nadzor firma
Paters, tako|er iz Sarajeva. Izmje{tanje ova ~etiri gasovoda
trajalo je mjesec, a ko{tat }e oko
450.000 KM. Tokom radova, anga`ovana je i Vatrogasna brigada, koja nije imala posla, jer je
sve proteklo bez problema.
M. TATAREVI]
Odgovor Kantonalnog tu`ila{tva Op}ini Centar
Razmatraju}i informaciju
o izgradnji azila za `ivotinje,
Gradsko vije}e je na ju~era{njem zasjedanju zaklju~ilo
da, uz koordinaciju u~esnika
ovog projekta, Op}insko vije}e Ilid`a {to prije treba dodijeliti zemlji{te na trajno kori{tenje JU Terapijska zajednica - Kampus, zatim da Ministarstvo privrede KS-a po
principu prioriteta okon~a
promjenu namjene zemlji{ta
iz {umskog u gra|evinsko, te
da Op}ina Ilid`a i Kampus
intenziviraju aktivnosti pribavljanja stru~nih mi{ljenja i
izdavanja urbanisti~ke saglasnosti, kako bi u {to kra}em
roku po~ela izgradnja.
5.000 lutalica
Vije}nici poru~ili da se ni sa azilom problem ne}e rije{iti
“Razmatranjem informacije imali smo namjeru da generiramo taj problem koji nije u nadle`nosti Grada, ali
Grad ne mo`e iza}i iz onih
okvira koji ga ~ine. ^uli ste iz
diskusije vije}nika da se samo
tim problem ne rje{ava, nego
treba poduzeti druge aktivnosti, koje bi i ovaj azil ~inile primjerenim.
Geometrijskom progresijom se razmno`avaju psi, oni
dolaze iz drugih podru~ja, iz
drugog entiteta, Sarajevo je
veliki grad, dolaze pred kontejnere, pred radnje. Siguran
sam u jedno, da je Zakon donesen bez prethodne analize
i elaboracije na koji na~in ga
treba primijeniti“, kazao je
gradona~elnik Alija Behmen.
Vije}nik dr. Rizah Avdi}
ukazao je, tokom rasprave,
na to ko li ko je ugro`eno
zdravlje gra|ana, ali i upropa{teni gradski parkovi od pasa
lutalica.
Mirsad [abared`ovi} je kazao kako u Sarajevu ima vi{e
od 5.000 lutalica, te da }e i pored azila opet biti pasa koji }e
praviti probleme. Izgradnja
azila za pse lutalice }e trajati
dosta dugo jer nije, kako je kazao, za tvo re na fi nan sij ska
konstrukcija.
Na~elnik Op}ine Ilid`a dr.
Senaid Memi} dao je uvjeravanja vije}nicima da }e uz
po{tivanje zakonskih odredbi predati zemlji{te Kam-
pu su, a po tom pre ves ti
gra|evinsko zemlji{te {to bi
kasnije Ministarstvo trebalo
preuzeti.
Koordinacija
On je zatra`io da Grad predlo`i osobu koja }e biti zadu`ena sa koordinaciju sa
na~el ni kom i op}in skim
slu`bama Ilid`e sa Kampusom, koja }e, kako je kazao
Memi}, pomo}i da se posao
uradi po zakonu. “Za izdavanje urbanisti~ke dozvole za izgradnju azila potrebno je obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju, jer je problem lutalica u gradu postao komunalni“, istakao je Memi}.
Mr. BABI]
Sanacija cesta u Novom Gradu
Odobren pristup gradili{tu u Pionirskoj
Zeleno svjetlo za
ru{enje u Nahorevskoj
Op}ina Centar je 26. septembra
zatra`ila od ovla{tene firme da
prioritetno izradi glavni projekt
uklanjanja bespravno izgra|enog
obje kta u Na ho rev skoj 5, a u
me|uvremenu je stigao i odgovor
Kantonalnog tu`ila{tva.
U dopisunadle`nima u Op}ini, kojipotpisujekantonalnitu`iteljErmin
Ga~anovi}, navodi se da su “u skladu sa odredbama Zakona o prostornom ure|enju KS-a, bespravna gradnja, njena obustava, uklanjanje
bespravno izgra|enih objekata i
vra}anje zemlji{ta u prvobitno stanje predmet upravnog postupka u
kojem Op}ina Centar, kao nadle`ni
organ uprave, mo`e izvr{avati obaveze po slu`benoj du`nosti“.
Podsje}amo, na~elnik Centra
D`evad Be}irevi} kazao nam je kako je investitoru, firmi BH Bau, ostavljen zakonski rok da izradi projekat uklanjanja bespravnog objekta, ali da on nije prihva}en jer je
podrazumijevao zadr`avanje sada{njeg stanja na terenu. Kako je sada odobren pristup gradili{tu,
Op}ina Centar preuze}e na sebe
uklanjanje objekta, ~iji se temelji
nalaze u neposrednoj blizini spleta gasnih instalacija.
J. M.
Radovi u ulicama Hajrudina [abanije i Uzeira Sara~a
Izdvojeno 747.000 KM
U toku je obnova nekoliko
uli ca u No vom Gra du, a
izvo|a~ je KJKP Rad. Radovi
se izvode u ulicama: Brije{}e
brdo 141 - 153, Hajrudina
[abanije, Uzeira Sara~a 1 13, Salke Lagumd`ije 10 - 16
i u jednom dijelu Butilske.
Obnavljaju se i plo~e na
Trgu djece Dobrinje, a prema
listi prioriteta, sanirat }e se i
ulice: Rasima Turku{i}a 25,
Huma~ka plo~a (spoj sa Ulicom Ibre ]eske), Bana Mateja Ninoslava, Omera Kova~a 5
- 25 i ]amila Avdi}a 16. Ovih
dana je zavr{ena i obnova
Ulice Adema Bu~e 242 - 268.
U Ulici Esada Mid`i}a planirana je kompletna rekonstrukcija, a obuhvatit }e izgradnju separatne kanalizacije i
asfaltiranje kolovoza. Prvi radovi na ovoj ulici su zavr{eni
u 2010, a u ovoj godini se planira zavr{etak druge faze.
E. G.
OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKA HRONIKA 25
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Dan prva~i}a Centra na stadionu Ko{evo
[email protected]
TELEFON
276-982
[email protected] TELEFONI
MUP
122, 206-666, 207-777
Vatrogasci
123, 664-115
Hitna pomo}
124, 611-111
NARKO NE
223-333
Pomo} ovisnicima
062/127-751
Porodi~no savjetovali{te
209-112
Nasilje u porodici
222- 000
033/ 223-366, 1209
Klini~ki centar
297-000
Op}a bolnica
285-100
Bolnica Podhrastovi
297-281
Veterinarska stanica
767-025
Prijava tel. kvarova
1272
Telefonski brojevi
1182
Elektrodistribucija
080 02 01 33
Vodovod
210-707, 220-435
Kanalizacija
203-059,668-259
Toplane
650-979, 650-956
Sarajevostan
276-690
KJKP Rad
658-038
Eko telefon
660-000
Ta~no vrijeme
125
[tab CZ KS
472-636, 443-720
Operativni centar Civilne za{tite
121
Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100
Dimnja~ar
616-105
Sarajevogas
272-980, 272-981
Gras
293-333
Velepekara
648-505
Bakije
533-763
Pokop
551-370
Pogrebno dru{tvo Jedileri
712-800
Uprava za inspekcijske poslove KS
770-156, od 8 do 14 sati,
061/252-252, od 14 do 22 sata
Autobuska stanica
213-100
@eljezni~ka stanica
655-330
Aerodrom Sarajevo
289-100
Izgubljeni prtljag
289-105
Turisti~ki centar
220-724
BIHAMK, pomo} na cesti
1282
Informacije o stanju na putevima 1282
BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444
Me|unarodni telefonski brojevi
1183
CENTROTRANS - Pozivni centar
090 292 100
Ponosne u~iteljice sa |acima iz svojih {kola
Svako dijete jedna pri~a
Roditelji mali{ane posmatrali sa tribina Puno znanja, strpljenja,
ali i ljubavi potrebno je za rad sa prva~i}ima
Op}ina Centar ve} tradicionalno organizuje manifestaci ju pod na zi vom “Dan
prva~i}a“. Tako su se i ju~er
popodne na stadionu Ko{evo
okupili |aci prvaci.
U jednosatnom kulturnosportskom programu, kroz muziku, igru i zabavu, u~enicima
prvih razreda osnovnih {kola
Centra, sretan po~etak {kolovanja i dolazak u {kolske klupe
po`eljela je pomo}nica na~elnika Zakira [ero. Ove godine u
{kolske klupe sjelo je jo{ 588
u~enika iz ove op}ine. Realizator ovog projekta je JU Centar
za sport i rekreaciju u saradnji
sa Slu`bom za obrazovanje,
kulturu i sport Op}ine Centar.
Roditelji su ponosno svoje
|ake prvake bodrili sa tribina
stadiona. Belma Arnautovi},
u~iteljica O[ “Isak Samoko-
vlija“, kazala je da je prvi dan u
{koli nekako druga~iji, jer tada
se djeca tek upoznaju, kako sa
u~iteljicama, tako i sa onim
{to ih sljeduje ove godine.
- Prve dvije sedmice su uvijek najte`e za najmla|e, neki
se ~ak te{ko priviknu na promjenu, s osmijehom nam je
kazala Belma.
Ru`ica [utalo, u~iteljica u
Katoli~kom {kolskom centru,
is ta kla je da se prvi dan
prva~ica mora do`ivjeti, te
da je svako dijete do`ivljaj za
sebe, me|utim, potrebno je
puno znanja, strpljenja, ali
prije svega ljubavi, kada je u
pitanju rad s njima. \ake
prvake ove godine zabavljali
su Mirza [oljanin, klovnovi i
Kike Budalike, kojeg su u~enici do~ekali s posebnim odu{evljenjem.
M. T.
Otvorena adaptirana veterinarska ambulanta u Ilija{u Isklju~enja struje i vode
Za bogatiji sto~ni fond
U MZ Srednje, op}ina Ilija{,
ju~er je otvorena veterinarska
ambulanta. Sve~anu vrpcu
su presjekli ministar privrede
KS-a Rusmir Sendi}, na~elnik
Op}ine Ilija{ Nusret Ma{i} te
direktor KJP Veterinarska stanica Nedim Brdari}.
Ina~e, ova stanica je sagra|ena 60-ih godina pro{log
vijeka, a u posljednjih nekoliko godina nije bila u funkciji zbog dotrajalosti. Kako je kazao Ma{i}, Op}insko vije}e
je donijelo odluku da se objekat adaptira i tako osposobi za
nove uslu`ne djelatnosti stanovnicima ovog podru~ja. Za
finansiranje sanacije su zaslu`ni Ministarstvo koje je izdvojilo 40.000 KM i Op}ina Ilija{ (35.000 KM).
- Ova ambulanta }e podi}i
na jednu vi{u razinu rad na terenu, odnosno veterinarske
intervencije. U Semizovcu
ima oko 35 posto sto~nog fonda od ukupnog fonda op}ine
Ilija{. Imamo 2.000 grla kru-
VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55,
Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18,
Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic
7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha}
13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13,
Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi
Grad 20.30)
Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16,
Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59,
Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic
6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha}
07.28 (u okviru ove linije; Zenica
05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18,
Novi Grad 00.40)
pne stoke i 4.000 sitne. Do sada smo imali oko 800 intervencija vje{ta~kog osjemenjavanja krava u ovom rejonu,
a smatramo da }e ambulanta
taj broj pove}ati, ka`e ministar Sendi}.
Direktor Brdari} isti~e da }e
za po~etak raditi dva veterinara, a u bliskoj budu}nosti se
nadaju zaposlenju i nekoga
od mla|ih kadrova. Tako|er,
bit }e obezbije|eno i vozilo za
teren, a ambulanta }e biti
snabdjevena najsavremenijim lijekovima i preparatima.
Na~elnik Ma{i} dodaje da Ilija{ ima izvrsne resurse za razvoj poljoprivrede te da njeni
stanovnici najve}im dijelom
`ive zahvaljuju}i upravo aktivnostima u poljoprivredi.
AVIONI
Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Cirih via Banja
Luka 7, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i
14.55, [tokholm/Geteborg 10, Minhen
12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana
14.35, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15,
Ankona 17.55
Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25,
Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih
13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 11.10, 14.10 i
21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i
22, Geteborg/[tokholm 18, Frankfurt 21
AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam
~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam izMostara utor-
E. G.
Zbog odr`avanja postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 8.30 do 16 sati Luke 2, od 8.30 do 15 sati
Bojnik 1, od 8.30 do 17 Boljanovi}i, Delija{i, Durakovi}i,
STS Govedovi}i, Rijeka, od 9
do 15 Ho{in Brijeg, Mandrina, Mijanovi}i, Milinkladska, Mili{i}i, Repetitor Orlovac, Umljani, Jezera, od 13.30
do 15 sati Bla`uj crkva, od
10.30 do 12 Donji Had`i}i 3,
Had`i}i grad 2, od 8.30 do
11.30 Gornji Hotonj, Gornji
Hotonj 2, od 9 do 10.30 sati
Ku}ice, Oaza, a od 12 do
13.30 U{ivak i Vrelo Bosne.
Zbog opravke kvarova na
mre`i, danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Rami}a
sokak, Odoba{ina, Ivanjska,
Mustaj-bega Li~kog, Kobilja
Glava i Butmirska cesta.
kom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom
u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom
i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz
petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf
ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt
i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati,
Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki
dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15,
14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom
u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka
petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u
[email protected] APOTEKE
BA[^AR[IJA
MARINDVOR
NOVO SARAJEVO
^ENGI]-VILA
[email protected]
DOBRINJA
ILIJA[
[email protected]]I
VOGO[]A
INFORMACIJE O LIJEKOVIMA
272-300
714-280
713-831
721-620
762-180
766-380
428-810
428-220
424-250
223-399
PORODILI[TA
8
6
7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15
sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22
sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30,
14 i 15.35 sati, Banja Lukasvaki dan u 9.15, 14.30
i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska
Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u
16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15
sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan
u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de
svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17
sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je
svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20
sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te-
DJEVOJ^ICA
DJE^AKA
{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan
u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14,
15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima
u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13,
13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{asvaki dan osimsubotom i nedjeljom u 15.30,
Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45,
7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45,
13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim
nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16,
18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30
sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30 i 18.30 sati.
26
OSLOBO\ENJE
KULTURA
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Otvorena biblioteka
Balet Fest Sarajevo
Hiljadu knjiga za Uskoplje,
hiljadu knjiga za Gornji Vakuf
Nakon 19 godina ~ekanja, gra|ani Gornjeg Vakufa/Uskoplja dobili
su Gradsku biblioteku. Gra|anima je ovo najljep{i dar za 1. oktobar, Dan
op}ine, a Biblioteku je otvorila prijeratna uposlenica ove ustanove D`evahira Manjgi}. O zna~aju otvaranja Gradske biblioteke na sve~anosti,
koja je uprili~ena tim povodom, govorili su na~elnik Gornjeg Vakufa/Uskoplja Sead ^au{evi} i direktorica JU Centar za obrazovanje i kulturu
Nermina Gudi}, saop}ila je Fena.
Otvaranju Biblioteke dobrim dijelom doprinijela je nedavna akcija
simboli~nog naziva “Hiljadu knjiga za Uskoplje, hiljadu knjiga za Gornji Vakuf“. Tom prilikom, prikupljen je veliki broj knjiga razli~itih `anrova koje su na{le svoje mjesto na policama Biblioteke.
Humanitarna izlo`ba u Maloj galeriji svetog Ante
Sa ju~era{nje konferencije za novinare
Ruski prvaci od
Ve~eras jo{ jedna prilika da gledaoci u`ivaju
u klasi~nim i savremenim baletnim izrazima
najpoznatijih svjetskih koreografa i kompozitora,
u izvedbi ruskih prvaka i solista
Foto: S. GUBELI]
Svjetlom za `ivot
U Maloj galeriji svetog Ante na
Bistriku sutra }e u 19 sati biti otvorena humanitarna izlo`ba fotografija “Svjetlom za `ivot“, na kojoj }e
svoje radove izlo`iti petnaest fotoreportera iz BiH i Hrvatske, a prihod od prodanih fotografija namijenjen je obnovi rodili{ta @upanijske bolnice u Livnu.
Od fra Marijana Karaule, vikara
Franjeva~ke provincije Bosna srebrena, saznajemo da se izlo`ba
prire|uje u okviru ve}eg projekta
pod nazivom „Novo rodili{te za
novi `ivot“, koji je po~eo koncem
pro{le godine na prijedlog uposlenika bolnice, pa je odr`an i veliki
humanitarni koncert u livanjskoj
sportskoj dvorani.
Organizacijski odbor predlo`io
je da se priredi i jedna humanitarna izlo`ba fotografija, a fra Mari-
Fondacija
“Fra Grgo Marti}”
U Kre{evu je u toku knji`evno-prevoditeljska kolonija koju
je organizirala Knji`evna fondacija “Fra Grgo Marti}”, a deset dana u tom gradi}u }e boraviti i
stvarati srbijanski knji`evnik i
prevoditelj Igor Marojevi}, makedonski pjesnik i esejist Bor~e
Panov te hrvatska spisateljica
Marina [ur - Puhlovski.
U sklopu kolonije predvi|ena
su i njihova predstavljanja knji`evnoj publici u Kre{evu (Napretkov dom, 27. septembar), Te{nju
jan je zamoljen da pomogne.
„No bez trojice ljudi ne bi bilo
ove izlo`be i ja moram i ovom
pri go dom spo me nu ti nji ho va
imena: Mario Peri{a iz Zagreba
je ani mi rao fo to re por te re iz
Hrvatske da sudjeluju i oni su se
odazvali, poslali su besplatno
barem jednu fotografiju. Mario
Ili~i} i Milutin Stoj~evi} iz Sarajeva uradili su, kako se ka`e, lavovski dio posla u tehni~koj pripra vi izlo`be“, obja snit }e fra
Marijan.
Izlo`ba je organizirana pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH, a otvorit
}e je veleposlanik Ton~i Stani~i},
koji i sam, svojim fotografijama,
sudjeluje na njoj.
Ina~e, bit }e izlo`eno 60 fotoAn. [.
grafija.
Prvaci i solisti Dr`avnog
akademskog teatra Opere i
Baleta Ekaterinburg iz Rusije sino}njim gala koncertom
o~arali su publiku koja je do
posljednjeg mjesta ispunila
dvoranu Narodnog pozori{ta
Sarajevo i ruske umjetnike
nagradila gromoglasnim vi{eminutnim aplauzom.
Planule ulaznice
Ne treba ni govoriti da su
ulaznice planule za samo
nekoliko dana uo~i njihovog nastupa. Sre}om, u
okviru Balet Festa jo{ jednom }e, ve~eras u 20 sati, iza}i na istu scenu. Bit }e
to jo{ jedna prilika da Sarajlije u`ivaju u klasi~nim i savremenim baletnim izrazima najpoznatijih svjetskih
koreografa i kompozitora, u
izvedbi ruskih prvaka i solista: Elena Kabanova, Kirill Popov, Ekaterina Panchenko,
Ele na Tru bet sko va, Ol ga
Tretyakova, Elena Shamsha-
ro va, Maxim Kle kov kin,
Maxim Grishenkov, Elena
Sobolevaa, Andrey Sorokin,
Margarita Rudina, Alexey Nasadovich, Andrey Popov, Elena Vorobyova, Denis Zaintdinov, Aliya Muratova, Maxim
Grishenkov.
SRETNA
EDINA PAPO
Sarajevo ovih dana
`ivi baletom, a evo
na{a publika ima {ta
da pogleda. Karte
za sve festivalske
programe su
rasprodane
Predstavljaju}i ruski grad iz
kojeg umjetnici dolaze i svoj
teatar, ~iji su baletni ~lanovi
u glavnom gradu BiH, Andrei
Shiskin, direktor Dr`avnog
akademskog teatra Opere i
Ba le ta Eka te rin burg, na
ju~era{njoj je konferenciji za
novinare rekao:
- Na{ te atar pro slav lja
zna~ajan jubilej, a to je 100
godina postojanja. Ekaterinburg je jedan od ve}ih gradova Rusije. To je tre}i grad po
industrijskoj proizvodnji u
Rusiji. A {to se ti~e baletne
umjetnosti, u velikoj Rusiji
postoje ~etiri veoma zna~ajna teatra - Bolj{oj u Moskvi,
Marijinski u Sankt Petersburgu, te Novosibirsk i na{
u Ekaterinburgu. Imamo
veliku baletnu trupu, koja
broji 100 ~lanova. U Sarajevo smo do{li sa 20 plesa~a.
O tome koliko njihovih potre ba fi nan cij ski po kri va
dr`ava i kakve su pla}e njihovih umjetnika, Shiskin ka`e:
- Ima mo za do volj stvo i
sre}u da 100 procenata financijskih potreba na{e ku}e
pokriva dr`ava. I mi sami zara|ujemo. Godi{nje imamo
255 predstava. Karte su sku-
Knji`evne nagrade i kolonija
(Centar za kulturu i obrazovanje,
28. septembar) i Sarajevu (Dom
pisaca, 29. septembar) koja }e
moderirati Amir Brka i Milo Juki}. U toku su i pripreme za
sve~anost dodjele knji`evnih nagrada “Fra Grgo Marti}” koja }e
biti prire|ena 30. septembra u
Kre{evu. Program }e voditi Maja ^engi}, a nastupit }e maestro
Frano Thomas Mom~inovi} (klavir) i vokalni sastav Beyachad, te
Aida Mu{anovi} (klavir). Prije
toga }e gosti posjetiti spomen-so-
bu fra Grge Marti}a u kre{evskom
Franjeva~kom samostanu, a na
Fra Grginom trgu u centru grada
bit }e uprili~en poetski resital.
Prije uru~enja nagrada bit }e
premijerno prikazan dokumentarni film “Fra Grgo Marti} – Bosanski Homer“ redatelja Hamdije Karali}a.
Nagrade }e biti uru~ene Fadili Nuri Haver iz Sarajeva (najbolja knjiga poezije, 7.000 KM),
Vladi Kudi}u iz Prozora (najbolja knjiga proze, 7.000 KM), Aidi
[e~i} iz Travnika (najbolja zbirka poezije – prvijenac, 1.000 KM),
Lidiji Pavlovi} - Grgi} iz Konjica
(najbolja knjiga proze – prvijenac,
1.000 KM), Zlatku Luki}u iz Banje Luke (najbolji knji`evni rad
inspiriran likom i djelom fra Grge
Marti}a ili Bosnom srebrenom,
2.000 KM) i Ranku Pavlovi}u iz
Banje Luke (najbolja knjiga za
djecu, 2.000 KM).
Dodjeli nagrada prisustvovat
}e vi{e od stotinu knji`evnika i
kulturnih radnika iz BiH i ino-
zemstva, a nagra|eni rukopisi
ve} su pretvoreni u knjige koje }e
na sve~anosti dodjele tako|er
biti ukratko predstavljene.
Knji`evnu fondaciju “Fra Grgo
Marti}” osnovala je 2006. godine
“Stani} grupa” Svjetlana Stani}a,
koja je u potpunosti financira, a
odr`avanje knji`evno-prevoditeljske kolonije pomoglo je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Kantona sredi{nja Bosna.
D. MARIJANOVI]
OSLOBO\ENJE
KULTURA
srijeda, 28. septembar 2011. godine
27
Umjetni~ka galerija “Boris Smoje“
Knji`evno kafenisanje
sa Vasilom Ernuom
Foto: S. GUBELI]
u{evili Sarajlije
Od Sarajeva do Ekaterinburga
Stanislav Fe~o je koreograf kojeg sarajevska publika poznaje jer je ve} gostovao u Sarajevu u ulozi plesa~a, a bio
je i asistent koreografa. Ovaj dugogodi{nji baletni prvak
zavr{io je plesa~ku karijeru upravo u Sarajevu u predstavi „Pepeljuga“.
- Ve} sam dvije godine uposlen u Dr`avnom akademskom teatru Opere i Baleta Ekatarinburg. Radim kao baletmajstor i koreograf. Ova baletna trupa je jedna od vode}ih u Evropi i svijetu. Imamo prvoklasan repertoar, uz
dragulje baletne klasi~ne umjetnosti publika }e vidjeti i
suvremeni baletni izraz.
pe, tako da ostvarimo 10-20
procenata sopstvenog prihoda. Posljednjih godina, u
Rusiji imamo novi sistem rada sa tzv. grantovima teatrima. No, u po~etku su taj
grant imali samo Bolj{oj i
Marijinski teatar, ali u posljednje tri godine uklju~en je i
na{ teatar, kao i Novosibirsk,
te neki horovi i orkestri. Srednja vrijednost pla}e u Ekaterinburgu je od 1.000 do
1.500 dolara. Recimo, u orkestrima muzi~ari zara|uju
2.500 dolara, baletni umjetnici u ansamblu 1.000, a solisti i prvaci 2.000 dolara. Nije oduvijek bilo tako, samo
prije pet godina, kada nije bi-
lo dr`avnog granta, na{a baletna trupa brojala je 45 plesa~a, ali smo uspjeli narasti,
jer nam je dr`ava pru`ila potporu.
Umjetnici moraju
gostovati
• A koliko premijera uradite u jednoj sezoni?
- Ne znam je li to mnogo ili
malo, ali mo`emo proizvesti ~etiri-pet premijera u sezoni. Novi projekti su veoma
skupi, recimo, prije pet godina jedna premijera je ko{tala 100 hiljada, a sada 300
hiljada dolara. Evo, naprimjer, novu sezonu otvaramo
sa operom „Knez Igor“ u ko-
joj u~estvuje kompletan orkestar od 98 muzi~ara, 76
ljudi je u horu, 37 je u baletu i 25 solista opere. Naravno, za sve to trebaju kostimi, scenografija...
• [ta je motiviralo ovako
veliki balet da do|e u Sarajevo?
- Mi se hvalimo i vrlo smo
ponosni {to proslavljamo 100
godina na{eg teatra. U na{oj
baletnoj trupi su sada mladi
ljudi koji su prije nekoliko godina zavr{ili baletne {kole i
neki od njih nikada nisu bili na turneji. Moj princip je da
umjetnici moraju gostovati,
jer nije dovoljno biti odli~an
u Ekaterinburgu, kod ku}e.
Gostovanje ne zna~i samo
iza}i na scenu i otplesati svoj
dio, ve} na gostovanjima na{i ljude u~e kako da nakon
dugog putovanja, kad do|u
umorni u neki grad, budu
svje`i na jutarnjoj probi i savr{eno otple{u svoj koncert.
Time se umjetnici razvijaju.
Smatram, kao direktor, da
teatar mora stajati na dvije
osnove - jedna je redovni
repertoar, koja mora biti u
teatru, a druga je gostovanja,
gostovanja...
Mr. SEKULI]
Sarajevski otvoreni centar i
Knji`evna mre`a Traduki organiziraju knji`evnu ve~er s rumunjskim
piscem Vasilom Ernuom, 29. rujna,
s po~etkom u 19 sati, u Umjetni~koj
galeriji „Boris Smoje“, kojom }e
moderirati Belma Arnautovi}. Bit }e
to, kako je navedeno u pozivnici,
knji`evno kafenisanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom i ruskom jeziku.
Vasile Ernu ro|en je u SSSR-u
1971. godine, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Rumunjskoj.
Bio je jedan od osniva~a magazina
Philosophy&Stuff i urednik magazina Idea arta+societate, a od 2006.
ima stalne kolumne u Romania libera, HotNews, Noua literatura i Suplimentul de cultura i jedan je od
inicijatora i koordinatora online
magazina Critic Atac. Pokreta~ je i
~asopisa Knji`evni dani u Chisinau.
Prvu knjigu „Born in the USSR“
objavio je 2006, drugu „The Last
Heretics of the Empire“ 2009. i za
oba ova svoja romana je nominiran za nekoliko nagrada. Sa Bogdanom Stanescuom je koautor dje-
Prvi roman “Born in the USSR”
objavljen mu je 2006. godine
la „That which separates us“.
Evropski rezidencijalni program
za knji`evnike i knji`evne prevoditelje zajedni~ki je program Knji`evne mre`e Traduki i Sarajevskog
otvorenog centra s ciljem da se
autorima/cama i prevoditeljima/cama pru`i mogu}nost da mjesec intenzivno rade na svojim rukopisima,
upoznaju s dru{tvenim i knji`evnim prilikama u BiH, a da se istovremeno njihov knji`evni i prevoditeljski rad predstavi bh. publici.
An. [.
U Kulturnom centru u Srebrenici
Pontanima svjedo~i kako razli~itost i otvorenost izgra|uju zajednicu
Koncert hora Pontanima
Me|ureligijski hor Pontanima iz
Sarajeva odr`at }e koncert duhovne muzike 1. oktobra, s po~etkom
u 19 sati u prostorijama Kulturnog
centra u Srebrenici.
Pjevaju}i pjesme jedni drugih,
~la no vi Pon ta ni me nas to je se
me|usobno bolje upoznati i po{tivati. Danas hor/zbor ima vi{e od 60
~lanova, pripadnika razli~itih religijskih i etni~kih skupina i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u malom, te svjedo~i kako razli~itost i
otvorenost izgra|uju zajednicu u
kojoj se svi uva`avaju. Upravo je to
ono {to koncerte Pontanime ~ini
intrigantnim, jer muzikom ostvaruje slutnju i san ~ovje~anstva,
uklanja strah od komunikacije i
druga~ije i razli~ite otkriva kao
{ansu bogatijeg `ivota.
Koncert se odr`ava u sklopu
kampanje “Razvoj me|ureligijske
tolerancije”, odnosno projekta Mladi za mir, koji realizira Savjet mladih Srebrenice u partnerstvu sa
Omladinskom organizacijom Odisej, Omladinskim savjetom Vlasenice, te nosiocem projekta Care International, uz finansijsku podr{ku
Evropske unije i Mott fondacije.
Istog dana, sa po~etkom u 14 sati bi}e odr`ana radionica i panel-diskusija o temi “^etiri religije BiH”, u
kojoj }e u~estvovati oko 60 mladih
sa podru~ja regije Bira~, a predava~i
}e biti eminentni stru~njaci i teolozi iz BiH.
A. S.
Dino Mustafi}, direktor MESS-a
Alternativa kulturnoj kataklizmi
“Prokleta avlija“ u tri teatra
Metafora za sva vremena
Green Design Festival 2011.
Sarajevo regionalni
“center of excelance“
28
OSLOBO\ENJE
SCENA
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Me|unarodni festival za djecu u Kikindi
Specijalne nagrade
za Rajka Dujmi}a
i Marija Peji}a
Kao predstavnica Me|unarodnog festivala dje~ije pjesme Lino-Fest,
koji ve} devet godina u organizaciji Udruge Libertas egzistira
u Sarajevu, nastupila je djevoj~ica Marina Petkovi} iz Tesli}a
Me|unarodni muzi~ki festival
za djecu „Ta se pesma ljubav zove“ odr`an je u srbijanskom
gradu Kikindi, u organizaciji
hora ^uperak. Ova smotra muzi~kog stvarala{tva za djecu bila je natjecateljskog karaktera, a
izvedeno je ukupno 18 dje~ijih
kompozicija. Sudionici festivala bili su najzna~ajniji autori
muzike i pjesnici za djecu, te talentirani mali{ani s prostora
biv{e Jugoslavije.
kovi} u Kikindu je doputovala u
pratnji brojne ekipe koju su predvodili voditelji Muzi~kog dru{tva „Isidor Baji}“ iz Tesli}a.
Stru~ni `iri me|unarodnog
festivala „Ta se pesma ljubav
zove“ dodijelio je nekoliko nagrada autorima i izvo|a~ima, a
Direkcija Festivala specijalnu
nagradu i nagrade za `ivotno
djelo.
Stvaraoci za djecu
Prva nagrada
Kao predstavnica Me|unarodnog festivala dje~ije pjesme
Lino-Fest, koji ve} devet godina,
u organizaciji Udruge Libertas
egzistira u Sarajevu, nastupila je
djevoj~ica Marina Petkovi} iz
Tesli}a, s pjesmom “Mali ]iro“,
koju je komponovao Rajko Dujmi}.
Ina~e, ta pjesma je osvojila
prvu nagradu publike na ovogodi{njem Lino-Festu. Marina Pet-
Marijo Peji} na dodjeli nagrada
Prva nagrada stru~nog festivalskog `irija pripala je djevoj~ici Te odo ri Stan ko vi} iz
Novog Sada, za pjesmu „Ja i
jastuk moj“, koju potpisuje Lado Le{.
Direkcija Festivala „Ta se pesma ljubav zove“ je hrvatskom
kompozitoru Rajku Dujmi}u i
autoru Me|unarodnog festivala dje~ije pjesme Lino-Fest Mariju Peji}u iz Sarajeva dodijelila
specijalnu nagradu za intenziviranje me|unarodne kulturne
suradnje u oblasti
dje~ije glazbe.
Nagrade za `ivotno
djelo dobili su istaknu ti stva ra oci za
djecu: Minja Subota, Jovan Joca Adamov, Radoslav Grai} i Ferenc
Kova~.
- Glazbeni eksperti i pedagozi iz regije, koji su
bili prisutni u Kikindi,
jedinstveni su u mi{ljenju da je sarajevski Lino-Fest jedna od najkvalitetnijih me|unarodnih dje~ijih manifes ta ci ja u re gi ji,
prvenstveno zbog svog
edukativno-zabavnog karaktera, isti~u}i potrebu produciranja ve}eg broja takvih
dje~ijih programa, radi za{tite
djece od pritiska sveprisutnog
glazbenog ki~a i {unda, kazao
je Marijo Peji}.
Ja. DURAKOVI]
Rihanna u Belfastu
DJ Audio InFunktion
Snimila spot
“We Found Love“
Uradio remiks
Frenkijeve
“No}ne smjene“
Pjeva~ica sa Barbadosa Rihanna nedavno je snimila pjesmu
“We Found Love“ koja je ve} dospjela me|u prve na top-listama, a
sada je na red do{ao i spot. Produkciju ove pjesme potpisuje Calvin
Harris, a 23-godi{nja Rihanna je
po~ela snimati spot u Belfastu.
Tamnoputa pjeva~ica }e u novom spotu jo{ jednom pokazati
za{to je smatraju jednom od najatraktivnijih `ena dana{njice.
Na snimanju je nosila crveni
grudnjak, crvene ga}ice koje su
se jasno vidjele ispod hla~a, te otkop~anu ko{ulju.
Fotografi su je snimili u pauzama njenog performansa pred
kamerama dok je otpuhivala dimove cigarete.
Pjesma “We Found Love“ se
ve} mo`e ~uti i uveliko je pjevu{e fanovi ove pjeva~ice, a sude}i
prema u`urbanom radu ekipe, i
spot }emo ubrzo vidjeti, pi{u
britanski i ameri~ki mediji.
Marina
Petkovi}
Nenad Kova~evi}, poznatiji kao
Audio InFunktion, jedan je od prvih
sarajevskih DJ-eva koji se u svojoj
karijeri nije opredijelio za konkretan
muzi~ki pravac
Pjesmu “No}na smjena“, s
posljednjeg albuma bh. repera
Adnana Hamidovi}a Frankiea
“Protuotrov“, remiksovao je
Audio InFunktion. Radi se o
odli~nomspojupoznatepjesme
iz ‘72. ~uvenih glam-rokera TRex i novogzvuka, sa prizvukom
engleskog dubstep utjecaja,
odnosno bass muzike.
Nenad Kova~evi}, poznatiji
kao Audio InFunktion, jedan
je od prvih sarajevskih DJ-eva
koji se u svojojkarijerinijeopredijelio za konkretan muzi~ki
pravac, ne dr`i se striktnih formi i tokova svjetske scene, a
njegov nastup u`ivo mo`e se
okarakterisati samo kao – freestyle. Trenutno je ~lan 4Jays
ekipe, koju sa~injava nekoliko
razliti~ih artista koji su udru`ili
snage sa jednim ciljem, a to je
ponuditi kvalitetan klupski program uz razli~ite i zanimljive
goste. Bio je ~lan Red Bull MusicAcademy(Melbourne, 2006),
te Berlinale Talent Campusa
(Berlin, 2008), {to mu je pomoglo ostvariti kontakte i live
nastupe{iromsvijeta, od Australije, Njema~ke, svih balkanskih
dr`ava,pa sve do SonarFestivala u Barceloni. Pored live nastupa, bavi se produkcijom i njegovi remixi se penju sve vi{e na
top-listama. Aktivan je i u medijskom smislu, ve} godinama
vodiemisijuItison!FM na Radio
Federaciji, gdje je ugostioimpresivna imena sa svjetske muzi~kescene. Ostvario je saradnje
sa velikim muzi~kim imenima,
kao {to su Danny Massure, Ancient Astronauts, Gang of Four,
Quincy Jointz, Funkanomics,
ali i remiksovao doma}e artiste,
kao {to su Dubioza kolektiv,
Frenkie, Hain Teny...
Trenutno radi na remixima i
izdanjima za Dubiozu kolektiv,
Hain Tenija, Kandzija, italijanski dvojac Tosses & Varvez, Holan|anina Nillesa Phillipsa...
SAJAM AUTOMOBILA U FRANKFURTU
NAJBOLJI AUTOMOBILI
DANAŠNJICE
Veliki proizvođači automobila, ali i oni manji,
na proteklom sajmu automobila u Frankfurtu
prikazali su najbolje što mogu ponuditi,
automobile u koje su utkana vrhunska
dostignuća, ali i vizije i koncepte na kojima će
se zasnivati budućnost autoindustrije...
Str. 30
Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
TEST - CITROEN C4 1.6 HDI EXCLUSIVE
DALEKO OD PRETHODNIKA
NOVO NA [email protected][TU BiH
BMW SERIJE 1
KOMPAKT
NA STRAŽNJI
POGON
DRUGA GENERACIJA
BMW-OVE SERIJE
1 U ODNOSU NA
PRETHODNIKA
MOŽE SE POHVALITI
ČINJENICOM DA
JE I DALJE JEDINI
KOMPAKT NA
STRAŽNJI POGON...
STR. 35
MOTOCIKLI
LAMBRETTA
NASTAO
IZ DRUGOG
POKUŠAJA
Citroenova nova „četvorka“ u dizajnerskom smislu daleko je od prethodnika,
pogotovo zadnji kraj, koji sada nema oštre linije. Pored toga u odnosu na
prethodni model napredak je evidentan i u kvalitetu materijala, ali i u samoj
vožnji se osjeti napredak...
Str. 32
MOTOCIKL ZA
RADNIČKU KLASU,
NASTAO NA IDEJI
NEKIH AMERIČKIH
MODELA, SVOJE JE
PRAVO ROĐENJE
DOŽIVIO TEK IZ
DRUGOG POKUŠAJA
OŽIVLJAVANJA
PROJEKTA
„EKSPERIMENT O“...
STR. 36
30
OSLOBO\ENJE
AUTOSVIJET
Volvo
OSVJEŽEN XC90
Volvo XC90 je dizajniran da ponudi elegantan, mi{i}av i robustan
utisak. Taj utisak je sada oja~an brojnim rafiniranim detaljima. Nova
dnevna svjetla daju prednjem dijelu vi{e karaktera. Redizajnirani metalik
umetak prednjeg branika, kao i srebrni krovni
nosa~i, su standard na svim varijantama. Tu su i novi ukrasi na vratima, a
sve su verzije koordinisane po pitanju boje. Nova su i stra`nja svjetla sa LED
ko~ionim svjetlima i srebrnim pokaziva~em pravca (sa narand`astom sijalicom). Novosti su i {estokraki 18-in~ni to~kovi u mat srebrnoj izvedbi. Brojna
su pobolj{anja izvedena i u enterijeru, da bi XC90 imao jo{ luksuzniju auru,
uklju~uju}i trokraki upravlja~, aluminijumske umetke i instrument tablu sa
bijelim osvjetljenjem. Stra`nja vrata podijeljena su na gornju i donju sekciju, a sada posjeduju i ko`nu ru~icu u boji.
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Sajam automobila u Frankfurtu
Noviteti koji će
obilježiti jesen
Najveći i najvažniji automobilski sajam ove godine, 64. međunarodni
sajam u Frankfurtu, ponudio je pregršt noviteta koji će svoje kupce
tražiti širom Evrope i svijeta, ali i sigurno obilježiti kraj ove godine...
Dok je ve}ina ljubitelja automobila proteklog ljeta u`ivala u blagodetima godi{njeg odmora i prikupljala energiju za nove radne pobjede, stru~njaci
Mercedesa, Forda, Peugeota, Volkswagena, Renaulta i ostalih proizvo|a~a automobila predano su
radili na novim modelima. Svi oni prikazani su na
64. po redu Frankfurtu, koji je odr`an od 15. do 25.
septembra i bio veoma, veoma sadr`ajan. Dakle,
na {tandovima Porschea, Volkswagena, Peugeota,
Seata, BMW-a, Mercedesa, Ferrarija i ostalih osvanulo je mno{tvo zanimljivih noviteta, redizajniranih modela, koncepata i vizija za budu}nost.
Vi{e nego ikada u Frankfurtu bilo je i elektri~nih
~etveroto~ka{a, predvo|enih Nissan Leafom i
Jubilej
20 GODINA ZA RENAULT MAGNUM
AUDI S6
Gamu modela Audijeve limuzine upotpuni}e sportska S6 verzija sa 4.0 TFSI twinturbo agregatom, koji razvija 450 KS i 550
Nm i dovodi S6 do 100 km/h za 4,8 sekundi.
BMW M5
Najja~a „petica“ u M5 izvedbi dolazi sa
novim i lak{im V8 agregatom, koji razvija
560 KS i nudi 680 Nm obrtnog momenta
te ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 4,4
sekunde.
Ne obilje`ava se svaki dan 20 godina uspjeha! Posebno ako se radi o
simboli~nom vozilu, kao {to je Renault Magnum. Da bi obilje`io ovu
simboli~nu godi{njicu, Renault Trucks France pozvao je po~etkom ljeta
voza~e, vlasnike-voza~e i obo`avaoce Renault Magnuma na dvodnevno
slavlje na stazi Nevers Magny-Cours za vrijeme susreta French Truck Racing Championship Cup. Renault Magnum je 1991. god. obilje`io istoriju,
kada ga je evropski pres, potpuno zaveden ovim novim konceptom vozila,
proglasio “kamionom godine”. S potpuno ravnim podom, unutra{njom visinom od 1,87 m (s vremenom pove}anom na 2 m) i dotad nevi|enim komforom u kabini, Renault Magnum unio je revoluciju u svijet kamiona. Ove,
2011. godine Renault Trucks odlu~io je da proslavi 20 godina uspjeha Renault Magnuma.
CITROEN DS5
Centralna figura na Citroenovom {tandu bio je novi DS5, svojevrsna kombinacija karavana, limuzine i luksuznog kupea,
koja osim provokativnog dizajna nudi i vrhunsku udobnost.
CHEVROLET MALIBU
Nakon koncepta koji je izlo`en u [angaju, u Frankfurtu je predstavljena komercijalna izvedba 4,85 metara duga~ke Chevroletove limuzine, razvijene na osnovi Opel
Insignie.
Zbog niske emisije CO2
EKO-NAGRADA ZA PEUGEOT 3008
HYBRID 4
FORD EVOS
Ameri~ki proizvo|a~ predstavio je atraktivnu studiju Evos, koja po mnogima predstavlja kamen temeljac za po~etak razvoja i reinkarnaciju legendarnog kupea, Caprija.
MERCEDES B KLASA
Devet centimetara du`a i osjetno
u{minkanija B klasa, sa luksuznijim enterijerom i paletom {tedljivih benzinskih
i dizel agregata razvijena je na platformi
dolaze}e A klase.
PEUGEOT 508 RXH
Nakon {to je Peugeot nagra|en sa “Eko Globe” nagradom za iOn u 2010.
godini, Ekoglobe institut iz Njema~ke, koji djeluje u saradnji sa osiguravaju}om
ku}om DEVK i auto-klubom AVC, nominovao je Peugeot model 3008 HYbrid4
za presti`nu ekolo{ku nagradu u 2011. godini. Priznanje se dodjeljuje vozilima sa inovativnom tehnologijom i konceptom za smanjenje zaga|enja
okoline, kojima je dugoro~an cilj za{tita ekologije. U kategoriji komercijalnih automobila sa odr`ivom energijom `iri je nagradu dodijelio Peugeotu za
model 3008 HYbrid4, prvo dizel hibridno vozilo na tr`i{tu. @iri je istakao da
je nagrada dodijeljena upravo ovom modelu, jer je Peugeot prvi proizvo|a~
automobila koji je kreirao vozilo sa kombinacijom dizel i elektri~nog motora. Ova inovacija omogu}ava kombinaciju niske potro{nje sa prednostima
elektri~ne energije.
Francuzi su u Njema~ku do{li sa off-road verzijom Peugeota 508 RXH, koji koristi hibridni pogon iz modela 3008 Hybrid4
u kombinaciji 2.0 HDi agregata i elektromotora.
OPEL ASTRA GTC
Opelova porodica u Frankfurtu se
izme|u ostalog pro{irila i atraktivnom
GTC verzijom Astre, koja se odlikuje
dinami~nijim dizajnom u odnosu na petovratni model.
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
AUTOSVIJET
31
Škoda
VLASTITI CRASH TEST CENTAR
Opel Amperom, te inovativnom BMW-ovom
futuristi~kom “i” serijom. Na svoje su do{li i ljubitelji hibrida, koji su o~i mogli da “pare” na {tandovima Porschea, Volkswagena, Lexusa, Toyote...
U nastavku vam donosimo pregled nekih
od najva`nijih noviteta, koji su se s nestrpljenjem o~ekivali, a svjetlo dana ugledali upravo
u Frankfurtu.
VOLKSWAGEN UP
Najmanji Volkswagen zami{ljen je kao
ekonomi~an lifestyle automobil, koji }e u
3,54 metara duga~koj karoseriji mo}i prevesti ~etiri osobe i ponuditi prtlja`nik kapaciteta 251 litru.
SEAT EXEO
Ja~i vjetar u le|a {panskoj limuzini
srednje klase, koja je tehnolo{ki zasnovana na pro{lom Audiju A4, trebala bi
dati nova LED svjetla i bogatija osnovna oprema.
LEXUS GS
Hrabrije dizajnirana i luksuznije opremljena, nova Lexusova limuzina poku{a}e
se nametnuti evropskim kupcima u verzijama sa benzinskim i hibridnim pogonom,
bez ijednog dizela{a.
PORSCHE 911
Nova 911-ka u prosjeku je lak{a za 45 kilograma u odnosu na aktuelnu, a u osnovnim izvedbama nudi}e se sa dva bokser
agregata, 3.4-litarskim sa 350 i ve}im 3.8litarskim sa 400 KS.
RENAULT TWINGO
Najmanji Renaultov model predstavio se
u novom redizajniranom izdanju. Najvi{e
promjena pretrpio je prednji kraj, koji je
dobio nova glavna svjetla, maglenke i odbojnik.
[koda je postala vlasnik hightech postrojenja za crash testove. ^e{ki
proizvo|a~ automobila kupio je od instituta TÜV Süd postrojenje u Uhelnicama kod Husí Lhota. Ova investicija predstavlja jo{ jedan korak dalje u
permanentnom optimiranju aktivne i pasivne sigurnosti [kodinih modela. Crash testiranja }e obuhvatati vozila i njihove komponente. „Redovno provo|enje crash testiranja jedna je od klju~nih kompetencija svakog
proizvo|a~a automobila“, naglasio je ~lan [koda uprave zadu`en za razvoj
Eckhard Scholz.
„Na{a vozila i danas imaju uzorne sigurnosne karakteristike. Kupovinom
vlastitog postrojenja za crash testiranja `elimo pobolj{ati nivo sigurnosti u
na{im vozilima, da bi postali {to sigurniji u realnim okolnostima vo`nje. Za
nadolaze}u modelsku ofanzivu potrebni su nam adekvatni kapaciteti. Stoga
nastavljamo investirati u Uhelnice.“
Ispitna stanica u Uhelnicama za [kodu nije nepoznat teren. Jo{ od 80-tih
godina pro{log vijeka ovdje testira svoja vozila u saradnji sa TÜV-om SÜD
odnosno sa ÚVMV-om.
Saradnja
SIEMENS I VOLVO ZA ELEKTRIČNU
MOBILNOST
Volvo Car korporacija i kompanija Siemens
planiraju da zajedni~ki
unaprijede tehni~ki razvoj elektri~nih automobila, kroz ekstenzivnu strate{ku kooperaciju. Fokus je na
zajedni~kom razvoju
tehnologije elektri~nog
pogona i tehnologije punjenja, kao i integracije ovih sistema u model Volvo C30 Electric. Prvi automobili koji }e biti opremljeni Siemens elektri~nim
motorima na test staze sti`u krajem ove godine. Po~etkom 2012. godine
{vedski proizvo|a~ }e Siemensu isporu~iti testnu flotu od 200 vozila, koja
}e potom biti testirana i ocijenjena u stvarnim uslovima vo`nje. Partnerstvo
daje Siemensu {ansu da u saradnji sa renomiranim proizvo|a~em automobila poja~a svoje industrijsko vodstvo u podru~ju tehnologije elektri~nog pogona. S druge strane, Volvo }e se osloniti na provjerenu i efikasnu Siemens
tehnologiju za elektrifikaciju svojih budu}ih vozila.
Hibridna vozila
SLIKA BUDUĆNOSTI
FIAT PANDA
Ljubitelji malih italijanskih automobila na Fiatovom {tandu su mogli da vide tre}u generaciju Pande, koja je 10 cm
du`a, ali i vi{estruko ljep{a od aktuelnog modela.
SUZUKI SWIFT Sport
Najja~a verzija Swifta pogonjena je 1.6litarskim agregatom sa 136 KS, koji dolazi u paru sa {estostepenim manuelnim
mjenja~em, direktnijim upravlja~em i
tvr|im vje{anjem.
ŠKODA MISSION L
Nakon zanimljivog petovratnog koncepta „Vision“ predstavljenog u @enevi, [koda
je u Frankfurtu izlo`ila limuzinski Mission L koncept, koji najavljuje novi model
izme|u Fabie i Octavie.
Hibridna vozila, uklju~uju}i i Plug-In verzije, do 2020. godine ~ini}e 20
odsto ukupnog broja automobila na svijetu. Takvu najavu dao je Takeshi Uchiyamada, potpredsjednik Toyote, dodaju}i da hibridi u Japanu ve} danas
~ine 20 odsto godi{nje prodaje, dok se u svijetu taj broj kre}e oko 10 odsto.
Bez obzira na ~injenicu da se gotovo svi proizvo|a~i okre}u alternativnim
pogonima, Uchiyamada se pohvalio da njihovi modeli dr`e ~ak 80 odsto
ameri~kog tr`i{ta hibridnih vozila. Iako su nedavni potresi u Japanu izazvali
tektonske poreme}aje u tamo{njoj automobilskoj industriji, Toyoti nije dugo
trebalo da se oporavi. Prema rije~ima Uchiyamade, takav opravak rezultat
je kvalitetne edukacije zaposlenih van Japana, koji su nastavili proizvodnju,
prvenstveno hibridnih komponenti, bez ve}ih problema.
32
OSLOBO\ENJE
AUTOSVIJET
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Citroen C4 1.6 HDi Exclusive
Korak u budućnost
U odnosu na prethodnika Citroenova „četvorka“ pravi veliki dizajnerski zaokret i djeluje dosta avangardno, ali i u pogledu
kvaliteta materijala, udobnosti i ekonomičnosti u vožnji ide korak dalje...
Francuski Citroen oduvijek je
va`io za proizvo|a~a avangardnih automobila, koji su svojim
pojedinim rje{enjima po pravilu
bili i nekoliko decenija ispred svojih rivala. Ipak i pored naprednih
tehni~kih rje{enja, avangarda je
avangarda i kao takva privla~i samo odre|eni krug kupaca, a to u
dana{njem svijetu autoindustrije jednostavno nije dovoljno za
stabilno dugoro~no poslovanje.
Druga~ije re~eno, klasi~ne vrijednosti su posebno danas na cijeni,
a za to je najbolji primjer Volkswagen Golf, po kojem se kompaktna
klasa ~esto naziva i Golf klasa. U
Citroenu su uvidjeli da ako ga ne
mogu pobijediti posebno{}u, onda }e poku{ati njegovim oru`jem,
sa kojim upravo nastupa potpuno novi Citroen C4, kompakt sa
francuskim {armom i njema~kom
precizno{}u. Koliko je novi Citroen C4 zaista opasan protivnik
njema~kom lideru u klasi, provjerili smo testiranjem 1.6-litar-
ske turbodizelske HDi opcije sa
112 KS, oplemenjene najbogatijim
Exclusive paketom opreme.
Povratak klasici
Zaokret ka klasici najevidentniji
je pogledom na 4.239 mm duga~ku
karoseriju, koja se odlikuje cijelim nizom atraktivnih detalja,
zaslu`nih upravo za prepoznatljivost novog Citroenovog kompakta, koji sa svojim uspje{nim prethodnikom dijeli samo oznaku. Pri
tome najvi{e mislimo na frontalnu sekciju sa dominantnim metaliziranim grilom, stilizovanim
tako da predstavlja integralni dio
Citroenovog za{titnog znaka - double chevrona. Za notu agresivnosti brine se odbojnik sa svjetlima za maglu i velikim usisnikom
vazduha, obrubljenim niklovanim
umetkom, dok ukupan pozitivni
vizuelni utisak uz efikasna glavna svjetla posebno nagla{avaju i
u Exclusive paketu opreme stan-
dardni Boston 16-colni laki naplaci. U grupu efektnijih detalja
uvrsti}emo i izlomljenu glavnu
bo~nu liniju, kao i krovni spojler,
koji se odli~no uklapa sa pomalo smirenom zadnjom sekcijom
ukra{enom niklovanom letvicom
Kočenje
Zaustavni put sa
100 km/h je odličnih
39,8 metara
u donjem dijelu odbojnika. Sve u
svemu, novi C4 dolazi sa znatno
klasi~nijim, ali veoma atraktivnim
ukupnim dizajnom, koji }e zadovoljiti apetite, kako dosada{njih
vlasnika prethodnog modela, tako i kupce sklone konzervativnijim rje{enjima.
Funkcionalnost prije
svega
U skladu sa oznakom Exclusive od enterijera novog Citroe-
MOTOR
U pogledu pogona testirani primjerak je stigao sa modernim 1.6-litarskim ~etvorocilindri~nim HDi turbodizela{em, koji
pomo}u posljednje generacije common-rail sistema, te turbo
punja~a sa varijabilnom geometrijom i hladnjakom vazduha,
pri 3.600 o/min razvija krajnjih 112 KS. Ovaj kultivisani turbodizela{ svoj najve}i obrtni moment od 270 Nm posti`e u re`imu
izme|u 1.750 i 2.000 o/min, {to u kombinaciji sa preciznim
{estostepenim ru~nim mjenja~em garantuje opu{tenu vo`nju
bez potrebe za ~estom promjenom stepena prenosa.
na C4 o~ekivali smo puno i nismo se prevarili. Prije nego {to
se pozabavimo izuzetno bogatom opremom, osvrnu}emo se
na novosti sa kojima dolazi ovaj
model, koje su ~ak i ve}e u odnosu na vanj{tinu. Ta~nije, Citroen se ovaj put svojski potrudio da
kvalitet ugra|enih materijala podigne na mnogo vi{i nivo, a dodamo li svemu i odli~nu zavr{nu
obradu te i vi{e nego upe~atljiv dizajn, ~ak i oni najzahtjevniji ne}e
imati puno razloga za nezadovolj-
stvo. Kompletna instrument tabla
izra|ena je od gumirane plastike,
koju vi|amo u ~esto razvikanim
premijum vozilima, dok centralni greben svojim oblikom i rasporedom komandi predstavlja
{kolski primjer lake opslu`ivosti
i preglednosti, bez ikakve potrebe za privikavanjem. Istovremeno, ergonomija zaslu`uje maksimalnu ocjenu, a jedini detalj
koji }e nekima smetati je predimenzionirano kolo multifunkcionalnog upravlja~a, podesivo i po
dubini i po visini. S druge strane,
upravo zbog njegovog obima, instrumenti su veoma pregledni, a
da se mislilo i na individualnost,
pokazuje i mogu}nost biranja
osvjetljenja i digitalnih i analognih pokaziva~a. Posebnu pa`nju
zaslu`uju i veoma udobna sjedi{ta
presvu~ena kombinacijom platna, te klasi~ne i bru{ene ko`e, koja u Exclusive paketu opreme dolaze sa masa`erom, koji ugo|aj
u vo`nji podi`e na nivo dostojan
poslovnih limuzina. Da se mislilo
jednostavno na sve, pored multimedijalnih konekcija pokazuje i
230-voltna uti~nica u sredi{njem
naslonu za ruku, koja je veoma
rijedak detalj u vozilima ove kla-
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
MOTOR:
ZAPREMINA MOTORA:
SNAGA:
MAX. OBRTNI MOMENT:
UBRZANJE 0-100 km/h:
MAX. BRZINA:
PROSJEČNA POTROŠNJA:
MJENAČ:
se. Od ostalih elemenata opreme,
izme|u ostalog, izdvajaju se automatska dvozonska klimatizacija,
audio MP3 sistem sa komandama na upravlja~u, hill hold sistem,
tempomat, putni kompjuter, potpuno elektrifikovana stakla i grijani retrovizori sa opcijom automatskog preklapanja, te mnogi drugi
detalj sa izuzetno duga~kog popisa standardnih elemenata. U
pogledu komfora na drugom redu sjedi{ta novi C4 nudi solidnu
AUTOSVIJET
33
dizelski
1.560 ccm
112 KS pri 3.600 o/min
270 Nm pri 1.750 o/min
11,3 s
190 km/h
4,6 l
6-stepeni, ručni
prostranost u prosjeku klase, a tu
je i prtlja`nik, ~ijih se osnovnih
408 litara preklapanjem naslona
zadnje klupe pove}avaju na krajnje 1.183 litre.
Prilagodljiv u vožnji
U tre}em dijelu testa ispitali smo dinami~ke karakteristike Citroena C4 1.6 HDi, koji je i
na ovom polju potvrdio maksimalnu zrelost. Tokom vo`nje, uz
ugla|eni 1.6-litarski turbodizela{
od 112 KS, najbolje ocjene dobija ogibljenje, sastavljeno od prednjeg McPherson vje{anja i zadnje
torzione osovine, pode{eno da
pru`i skladnu mje{avinu agilnog
pona{anja na putu i nagla{ene
udobnosti. Druga~ije re~eno, ovakva konfiguracija zadovolji}e ve}i-
Ubrzanje
Do 100 km/h
Citroenovom
kompaktu je trebalo
nešto više od
11 sekundi
nu voza~a, bez obzira na to bili oni
skloni br`oj, zahtjevnijoj vo`nji krivinama ili laganom krstarenju na
du`im putovanjima. Upravljanje je
dovoljno precizno, a sama {asija
u br`oj vo`nji jasno otkriva da je
spremna i za mnogo ja~e agregate
od na{eg {tednji sklonog dizelskog
1.6-litra{a. I pored toga {to je na{
testni model na vagi mjerio nepune 1,3 tone, pritisak na papu~icu
gasa gotovo uvijek je rezultovao
dovoljnom vu~nom silom, koja je
najizra`ajnija u me|uubrzanjima
izme|u 80 i 120 km/h, ta~nije tada
kada je i najpotrebnije, odnosno
kada se u ve}ini slu~ajeva presti`u
druga vozila. Pri mjerenju performansi na{ dizelski C4 do 100 km/h
je stizao za 11,5 sekundi, a nakon
toga bi uz ne{to zaleta stigao i do
maksimalne brzine od 191 km/h,
{to su i vi{e nego dobra ostvarenja. Svakako treba naglasiti da novi
Citroen C4 standardno dolazi i sa
elektronskim programom stabilnosti, dok je ko~ioni sistem sa diskovima na svim to~kovima oja~an ABS i
AFU sistemima, zaslu`nim za zaustavni put sa 100 km/h za odli~nih
39,8 metara. Kako se ovako pogonjena vozila ve}inom kupuju
zbog ekonomi~nosti, prosje~na
potro{nja je stavka na koju }e svaki voza~ obratiti posebnu pa`nju.
U na{em slu~aju potro{nja se zaustavila na prosje~nih 5,9 litara eurodizela, s tim da je na otvorenom
putu lako prosjek spustiti i ispod
4,5 litara. Sve u svemu, impresivan rezultat.
Uzmemo li u obzir opremljenost,
tehni~ku naprednost, bezbjednost,
nesporni {arm novog Citroena C4,
jo{ impresivnijom se ~ini cijena testnog modela, koja u akcionoj ponudi iznosi gotovo nestvarnih 33.996
KM. Upravo zbog ovakvog omjera
ulo`eno/dobijeno, konkurencija s
pravom ima razloga da strahuje.
34
OSLOBO\ENJE
AUTOSVIJET
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Vremeplov - Talbot Tagora
Plod razdvajanja dva proizvođača
Nakon više od deset godina „guranja“ Rootesa u Velikoj Britaniji i Simce u Francuskoj, matični Chrysler Europe
se odlučio na racionalizaciju. Odlučeno je da se ova dva proizvođača potpuno razdvoje, a jedan od prvih modela
„racionalizacije“ je Talbot Tagora ili neželjeno dijete nesavjesnih roditelja...
Projekat nove Talbot limuzine nazvan
je C9, a kao i kod njegovih bratskih modela Horizon i Alpine, tehni~ki razvoj
obavljen je u Francuskoj, dok je dizajn nastao u Velikoj Britaniji. Upravo je
dizajn bio najizra`ajnije oru`je Tagore,
jer u pore|enju sa konkurentima bio je
znatno moderniji, individualniji, a rezultovao je i veoma prostranim i zbog
velikih staklenih povr{ina prozra~nim
enterijerom.
Suprotno od očekivanog
Ipak, Tagora je okarakterisana i kao
automobil sa krajnostima, jer pojedina
rje{enja bila su u potpunoj suprotnosti
sa o~ekivanjima tada{nje potencijalne
klijentele. Kako je prvi prototip osvanuo
sa dvije razli~ite zadnje osovine, ta~nije
Chryslerovom krutom, koja se koristila ve}inom kod ameri~kih modela ovog
proizvo|a~a, te sa nezavisnim vje{anjem
preuzetim sa Peugeota 505, zadnja sekcija u predjelu obruba blatobrana bila
je nejasno rije{ena. Ta~nije, odlu~eno
je da se iskoristi modernije Peugeotovo
ogibljenje sa u`im tragom to~kova, {to
je rezultovalo prili~no „mlakim“ vizuelnim nastupom, dok su sa druge strane
dinami~ke karakteristike bile na veoma
visokom nivou. Enterijer velike Talbot limuzine bio je izuzetno prostran, dizajnerski fino osmi{ljen, ali ukupan pozitivni
utisak kvarili su prosje~ni materijali, te
veoma lo{ ventilacioni sistem.
Potraga za motorima
[to se ti~e motora, Chrysler Europe je odlu~io da se Tagora bazira na
~etvorocilindri~nim ma{inama, {to je
bio problem, jer su direktni suparnici
koristili ve}e {estocilindri~ne agregate, a
u slu~aju Rovera SD1 i one sa osam cilindara. Ulazni model Tagore tako je trebao pogoniti 2.0-litarski agregat, dok se u
top verziju morao ubaciti neki od motora sa {est cilindara. U po~etku, Chrysler
je razmatrao kupovinu Mitsubishijevog
linijskog {estocilindra{a, ali je ubrzo nakon testiranja postalo jasno da taj motor
ne razvija ni dovoljno snage ni obrtnog
momenta, a nije se mogao pohvaliti ni
ugla|eno{}u. Tako je na|ena druga alternativa, PRV V6 „Douvrin“ motor koji
se tada ugra|ivao u Peugeot 604, Renault
30 i Volvo 264/265. Ovaj agregat ~inio se
kao najbolje rje{enje, jer je bio kompaktan, lagan i razumno sna`an. Ipak bilo je
sporno da li }e Peugeot dozvoliti Chrysleru da koristi ovaj motor u modelu koji je
direktni konkurent tada prili~no popularnoj limuzini 604.
U rukama Peugeota
Ve} 1978. godine Peugeot preuzima
Chrysler Europe, a sa njim i projekat Talbot Tagore. Motori vi{e nisu bili sporni,
jer su obezbije|eni i benzinci i dizela{i,
ali na`alost sam automobil jeste. Naime,
Peugeot je bio svjestan da je Tagora napredniji automobil od modela 604, te tako
odga|a njeno lansiranje. ^ak su kru`ile
i pri~e da }e upravo Tagora biti zamjenik Peugeota 604 i to naravno sa Peugeot logotipom. To se usljed turbulentnih
vremena u Peugeotu i nove naftne krize
koja je po~ela 1979. godine nije dogodilo
i Tagora je pod zna~kom Talbota otkrivena na pariskom sajmu 1980. godine. Reakcije su bile podijeljene, a najve}i razlog
je taj {to Peugeot nije doradio veliki broj
detalja zbog kojih je automobil djelovao
kao nezavr{en.
Talbot Tagori na tr`i{tu nisu pomogle ni
pozitivne ocjene raznih automobilskih magazina, kao ni kori{}ena napredna rje{enja
u njenom razvoju. Tako ovaj i vi{e nego solidni automobil svoj `ivotni put zavr{ava
ve} 1983. godine, do kada je proizveden u
koli~ini od nepunih 20.000 primjeraka.
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
AUTOSVIJET
35
Novo na bh. tržištu – BMW serije 1
Kompakt na stražnji pogon
Druga generacija BMW-ove serije 1 u odnosu na prethodnika
djeluje dosta agresivnije, a unutra prostranije i može se
pohvaliti činjenicom da je i dalje jedini kompakt
na stražnji pogon...
Tek {to je svjetsku premijeru
do`ivio na nedavno odr`anom
sajmu automobila u Frankfurtu, novi BMW serije 1 dostupan
je i na na{em tr`i{tu. Druga generacija ovog automobila je kao
i prethodnik jedini kompakt sa
pogonom na stra`nje to~kove i
mo`e se pohvaliti jedinstvenom
kombinacijom upravljivosti premium nivoa, prepoznatljivom
estetikom i inovativnim tehnologijama. Na kratkoj prezentaci-
ji u salonu Auto centra Tomi} u
Sarajevu novinari su upoznati sa
novinama koje sa sobom donosi
nova „jedinica“. Prije svega vozilo je du`e za 85 mm i {ire za 17
mm, i sa ve}im me|usovinskim
rastojanjem u odnosu na prethodnu generaciju, prostraniji je
iznutra i sku~eniji prostor na zadnjoj klupi sada je izbjegnut, pa
prostora za noge ima dovoljno.
Rast u {irinu i du`inu doprinio
je i pove}anju prtlja`nog prosto-
ra, koji je narastao
sa 330 na 360 litara. Sa spu{tenim
sjedi{tima kapacitet za prtljag
raste na najvi{ih
1.200 litara.
Kada je u pitanju ponuda opreme, nova „jedinica“ postavlja standarde u klasi. Hiljade je komponenti koje
kupci mogu birati i sami tako, na
neki na~in, kreirati svoje vozilo i
u~initi ga individualnim.
- Predstavljamo automobil koji ima svoje mjesto u premium
segmentu i u kompaktnoj klasi.
Vozilo koje ima najvi{e mogu}nosti u ponudi opreme. Primjera radi u pogledu unutra{njeg
i vanjskog dizajna kupac mo`e
birati vi{e od 6.000 kombinacija,
{to daje svakome individualnu
mogu}nost da svoj BMW „slo`i“
onako kako `eli. Sa opremom,
dizajnom i vrhunskim motorima BMW u ovaj segment ulazi
na velika vrata - rekao je @arko
Vrlji}, izvr{ni direktor Auto centra Tomi}.
Nameće standarde
BMW 1 je prvi
automobil u svojoj
klasi koji nudi
automatski mjenjač
sa osam stepeni
prenosa i Start/Stop
funkcijom
U BiH novi BMW serije 1 dostupan je sa paletom od pet
agregata, dva benzinska i tri dizelska. Zanimljivo je da su prvi put svi agregati opremljeni
Twin Power Turbo tehnologijom. Osnovni motor je 1,6-litreni benzinac, koji isporu~uje 136
KS u modelu 116i, dok je drugi
benzinac sa istom kubika`om,
ali i ve}om snagom od 170 KS
rezervisan za model 118i. Turbodizela{ sa 2,0 litra zapremine ponu|en je u tri verzije: sa
116 KS za model 116d, 143 KS
za model 118d i najsna`niji od
184 KS za model 120d.
Kada su u pitanju cijene, za
osnovni benzinski model potrebno je izdvojiti ne{to manje
od ~etrdeset hiljada maraka,
dok za model 120d opremljen
najja~im dizelskim agregatom
treba izdvojiti 51.258 KM.
36
OSLOBO\ENJE
AUTOSVIJET
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Lambretta motocikli
Italijanski
radnik
Ferdinando Innocenti, inspirisan Cushman
skuterima, koji su Amerikanci dovozili u
Italiju, došao je na ideju o proizvodnji jeftinog
oblika prevoza za radničku klasu...
Umjesto kori{tenja Cushmana za brze napade na nacisti~ke
snage, saveznici ove skutere koriste za prenos informacija iz jedne u drugu jedinicu ili jednostavno za prevoz pojedinih vojnika oko baze. Ali za Ferdinanda Innocentija Cushman skuter
je predstavljao pravo otkrovenje.
On ubrzo shvata da mo`e iskoristiti ve}inu dijelova koje fabrike u Italiji ve} proizvode i to za
produkciju originalnog italijanskog skutera.
Eksperiment O
Dok rat jo{ uvijek bjesni u sjevernoj Italiji, Innocenti kontaktira sa in`enjerima u Rimu, te tra`i
da dizajniraju mali, ekonomi~ni
skuter, koji }e se dijelom bazirati
na Cushman modelu 32. Uskoro je za`ivio prvi prototip - Lambretta ili „Eksperiment O“, koji je
zavr{en u roku od nekoliko mjeseci. Inspirisani oblikom torpeda, in`enjeri iz Rima dolaze do
veoma funkcionalnog dizajna, a
zatim ga oplemenjuju prili~no
elegantnim linijama. Upravo je
prvi drveni model pokazao kako }e prednje svjetlo biti integrisano u limeni pla{t, koji pokriva
apsolutno sve komponente, od
agregata do rezervoara goriva, a
dijelom i to~kova.
Bez serijske
proizvodnje
Stub upravlja~a bio je ugra|en
u teleskopsko prednje ogibljnje
sa vilju{kom izra|enom od presovanih profila. Ipak, zadnje
vje{anje ovog prvog modela
predstavljalo je jeftinu inovaciju.
Pod uticajem dizajna Harley Da-
vidson ere, Innocenti je bio uvjeren da }e opruge ispod sjedi{ta
biti dovoljne da ispeglaju brojne neravnine tada{njih italijanskih puteva. U skladu sa
tada{njim moto-trendovima, agregat je postavljen
ta~no izme|u voza~evih nogu,
lanac se od motora prote`e nazad na to~ak, dok je cijeli sklop
pokriven ~eli~nim limom.
I pored jednostavnih, ali
robusnih rje{anja, niko ne zna za{to „Eksperiment O“ nikada nije oti{ao u velikoserijsku proizvodnju.
Ferdinando
Innocenti mo`da
je `elio pobolj{ati
odre|ene estetske i tehni~ke
aspekte svog prvog skutera ili
je u haosu rata,
usljed nemogu}nosti
razvoja produkcije i nedostatka sredstava,
projekat jednostavno pao u vodu.
Drugi pokušaj
Razvoj Lambrette ipak je nastavljen, a Innocenti povjerava projekat mladom vazduhoplovnom generalu Pier Luigiju
Torreu, koji je ve} tada bio poznat po svojoj sposobnosti za dizajniranje mehani~kih avionskih
dijelova. Torre po~inje od nule,
ali ipak se ne mo`e u potpunosti udaljiti od uticaja ameri~kih
skutera, koji su na putevima bili jo{ od 1940. Torreov prototip i
dalje nazivaju „Eksperiment O“,
koji za razliku od prvog nije bio
revolucionaran iz stilske ta~ke
gledi{ta, jer ovaj put
te`i{te je bilo na
razvoju mehanike.
Inovativni dizajn integrisanog
motora i prenosa sada je postavljen na zadnji to~ak. Sam
agregat i dalje ima radnu zapreminu od 125 ccm, ali sada
ima jedinstven blok sa dva klipa, elektri~ni magnetni sistem
paljenja, dok se s njegove druge strane nalazi veliki ventilator
koji radi hla|enja dovodi vazduh na cilindre motora. Istovremeno, mjenja~ ima samo
dvije brzine, a Innocenti je
nudio to~kove sa samo {est i
sedam in~a promjera. Okvir se
sastojao od jedne centralne {ipke od lijevanog `eljeza, dizajnirane da ponudi veliku nosivost,
ali i da predstavlja elegantan dio
obloge vanjskog tijela, koja po-
kriva gorivo, pretinac za rukavice i agregat.
Tako je ro|ena osnova za prvi model koji je dobio ime Lambretta 125M ili Model A, skuter
sa instantnim uspjehom, {to je
uostalom va`ilo i za njene ni{ta
manje sjajne zamjenike. Posljednji Lambretta skuter oznake J50
Special sa italijanskih traka si{ao
je u maju 1971, poslije kojeg se
samo godinu dana proizvodila
jo{ samo trokolica Lambretta
Lambro 600V. Fabrika je zatim
prodata britanskom Laylendu,
dok je proizvodna linija DL 150
i DL200 zavr{ila u Indiji. Danas
se Lambretta ponovo budi, ali
samo kao ime skutera tajvanskog proizvo|a~a Adly.
OSLOBO\ENJE
37
SCENA
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Stephanie Trainer snima kratki film
Bh. glumci u filmu
„Granate i guda~i“
U Sarajevu }e uskoro biti
sniman kratki igrani film mlade rediteljke Stephanie Trainer „Granate i guda~i“ ("Shells and Strings").
Rije~ je o filmu kojim }e
mlada rediteljka diplomirati
na London Film Institute. Sarajevska agencija Zona potpisala je kasting za ovaj film pa
}e tako uloge u filmu tuma~iti
bh. glumci Alena D`ebo, Muharem Osmi},
Arma Tanovi},
Miodrag
Miki Trifunov,
te dje~aci
Haris
Osmi},
Faruk
Had`i} i
Tarik
Had`i}.
NOVI BROJ
Zukorli} prijeti
Izetbegovi}u
[ta Interpol zna
o Fahrudinu
Radon~i}u
Mujezinovi} tu`io
dr`avu i dobio
od{tetu
Alena D`ebo
Kasim Sulji} na
svadbu sina
potro{io milion KM
Ko upravlja
novcem Fabrike
duhana Sarajevo?
Arma Tanovi}
[ime Zirdum dr`i
igra~icu iz BiH
kao roba
Dejanu ostavio
vjerenik?
Trifunov
U filmu, koji je poeti~na pri~a
o muzici i jednoj porodici u opsjednutom Sarajevu, igrat }e jo{
i hrvatska glumica Vanda Boban. Scenarij potpisuje Ne-
Muharem Osmi}
manja Antanaskovi}. Prva klapa filma past }e 30. septembra,
a snimanje, koje }e trajati do 4.
oktobra, odvijat }e se na nekoliko gradskih lokacija.
Betty White poru~uje
Bogata{i ho}e
da kupe Almira
Kakve poklone
dobivaju politi~ari
Ku}a duhova u
Cazinu
I dalje sam opasna
Tajne prezimena
Pozder, Dusper,
Jeftanovi} i Tauber
Ova sedmerostruka dobitnica Emmya, uz reklamu za
~okoladice snickers, od pro{le
godine ima ulogu u sitcomu
“Hot in Cleveland”, radi na
dvije nove knjige i sudjeluje u
raznim showovima, a sve to
govori da joj penzija ni ne
pada na pamet.
Kako je cijeli `ivot pomicala granice, ona je i prva `ena
ko ja je osvo ji la Emmy za
vo|enje game showa, u 2011.
je postala i najstarija osoba
svih vremena nominirana za
tu nagradu.
Dal Vare{anovi} na
meti Barcelone
Poznata ameri~ka komi~arka Betty White, koja je najpoznatija po ulozi u seriji “Zlatne djevojke”, ni u 90. godini
ne prestaje raditi, a tajna vitalnosti, najvjerojatnije, nalazi se
u njezinu poznatom smislu za
humor.
Tako je nedavno snimila
techno dance pjesmu s britanskom pjeva~icom Lucianom,
a kako mediji prenose, uradak
se ne mo`e pohvaliti nekim
naro~itim doprinosom muzici, ali }e mnoge nasmijati.
Pjesma je nazvana “I'm still
Uradak se ne mo`e pohvaliti nekim naro~itim doprinosom muzici,
ali }e zato mnoge nasmijati
hot“, a Betty u njoj pjeva: “I’m
maybe a senior, so what? I’m
still hot” (Mo`da sam starica,
pa {to? I dalje sam opasna).
NEKOM
NEKOM
NO]NA
MORA
38
OSLOBO\ENJE
POMO] U KU]I
NOVOSTI I PREPORUKE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Kada ste u
mogu}nosti
da izaberete
Banane
produ`avaju `ivot
Su{tina je u uno{enju kalijuma u organizam, kojim banane obiluju, a on
~ak za 21 posto smanjuje {anse za stvaranje krvnog ugru{ka u mozgu. I ranije studije su sugerisale da banane
mogu biti va`ne za kontrolu krvnog
pritiska i u prevenciji mo`danog udara. U najnovijoj, nau~nici su ustanovili da 1.600 miligrama kalijuma smanjuje rizik od mo`danog udara.
Za prijatelje uvijek
biramo sli~ne
Kako prosje~na banana sadr`i oko
500 miligrama kalijuma, to zna~i treba jesti tri dnevno da bi se snizio
krvni pritisak i te~nost u tijelu bila pod
kontrolom. Kada bi ljudi jeli vi{e hrane bogate kalijumom i smanjili unos
soli, broj smrtnih slu~ajeva u svijetu
smanjio bi se na godi{njem nivou za
vi{e od milion.
Ali, podaci govore da je unos kalijuma u ve}ini zemalja ispod preporu~enog, {to ~esto dovodi do nepravilnog rada srca, ali i razdra`ljivosti,
mu~nine i dijareje.
U prijateljstvu uglavnom ne va`i pravilo da se suprotnosti privla~e, jer istra`ivanja
pokazuju da za prijatelja najprije biramo osobu koja nam je veoma sli~na
U prijateljstvu uglavnom ne
va`i pravilo da se suprotnosti
privla~e, jer istra`ivanja pokazuju da za prijatelja najprije biramo osobu koja nam je
veoma sli~na, odnosno koja
dijeli na{a uvjerenja.
Kada ste u mogu}nosti da birate prijatelje, obja{njavaju
ameri~ki psiholozi, obi~no izaberete osobe sli~ne vama. Postoji mnogo dokaza za to. Malo
kada ostvarujemo prijateljstva
sa ljudima sa kojima se ne
sla`emo.
Oni su istra`ivali {ta se doga|a kada se suo~imo sa vi{e
potencijalnih prijatelja. Sa kolegama su intervjuisali studente u velikim i malim fakultetima, ispitivali njihova
politi~ka i moralna uvjerenja,
njihove predrasude, pa do
zdravstvenih navika.
Stru~njaci su otkrili da na
pitanje {ta je va`no u prijateljstvu, nema razlike u stavovima studenata na malim i velikim fakultetima. Ipak, postoje dvije razlike. Na ve}im se
ljudi sprijateljuju sa osobama
istih uvjerenja, a na manjim
se studenti sprijateljuju sa
vi {e ra zli~itih pri ja te lja, a
odnose sa njima ocjenjuju
intimnijim i ~vr{}im. To ne
MODA, STIL, TRENDOVI
iznena|uje, jer su mali fakulteti intimniji, ali jeste iznena|uju}e da ti studenti imaju manje sli~nosti, ali da su
uprkos tome bliskiji.
Isti~u}i prednosti prijateljstava izme|u ljudi razli~itih `ivotnih uvjerenja, oni ka`u da nas
razli~iti ljudi, oni koji misle, vjeruju i pona{aju se druga~ije,
mogu nau~iti i pribli`iti druga~ijim stavovima.
LJEPOTA, KOZMETIKA
Ove zime ugrijte se
krznom
Italijanske }ufte
Potrebno:
600 gr mljevene
teletine
2 peciva
2 mala limuna
2 jajeta
1 mrkva
1 ~ehna bijelog luka
2 veze per{unovog li{}a
1 ve}e pecivo
mlijeko
50 gr ribanog
parmezana
3 ka{ike jogurta
supa
ruzmarin
nekoliko listi}a `alfije
2 ka{ike maslinovog ulja
so i biber
Priprema:
Natopiti pecivo bez kore u mlijeko.
Nasjeckati bijeli luk i per{un, a naribati sitno koru limuna i mrkve.
Meso staviti u ve}u ~iniju pa mu dodati jaja, ocije|eno pecivo, mrkvu,
parmezan, limunovu koru, per{un, so
i biber. Dobro umijesiti i oblikovati
}ufte pa ih ispr`iti.
Izliti ulje iz tave u kojem su se pr`ile
}ufte, a uliti jogurt i sok od jednog limuna, i na blagoj vatri mije{ati drvenom
ka{ikom, stru`u}i sloj sa dna. Po potrebi dodati malo supe. U tu masu sipati
nasjeckani ruzmarin i `alfiju. Kada se
umak zgusne, uliti sok drugog limuna,
dosoliti, pobiberiti i slu`iti uz }ufte.
Krzno je definitivno ove sezone ono {to
}emo gledati na ulicama, i to u razli~itim
bojama i kombinacijama razli~itih stilova, od elegantnog, preko le`ernog do
rock ili hipi chicka.
Krzno ili volite ili ne volite. U tom segmentu ukusa nema mnogo dileme. Ali,
ove }e se jeseni i zime krzno nositi mnogo vi{e nego posljednjih godina. Brojni su
modni kreatori i modne ku}e na modnim
pistama predstavili odje}u od krzna kakva se ve} dugo nije mogla vidjeti.
Dugo, kratko, gusto, mekano, prirodno
ili umjetno krzno, sve se nosi, posebno
krzneni kaputi koji bi vas trebali grijati i
od ekstremnijih hladno}a. Osim kaputa
na~injenih kompletno od krzna, tu su i kaputi koji na sebi imaju odre|ene krznene elemente, kragne, rukave. Tako|er, tu
su i ogrta~i od krzna koje mo`ete nositi
kao modni detalj.
Maska od zobenih
mekinja
Iako zobene mekinje imaju otu`an
ukus, ipak je jedna supa zobenih mekinja ponekad jedini lijek za va{e stoma~ne tegobe. Isto tako je i ko`a ponekad “neraspolo`ena“ i tra`i ka{u od zobenih mekinja, a naro~ito onda kada je
kruta i gruba.
Iznenadi}ete se kada vidite kako je
mladena~ki i svje` ten poslije upotrebe
maske od zobenih mekinja.
Dvije ka{ike zobenih mekinja moraju
nabubriti u ~etiri ka{ike slatkog milerama
ili mlijeka. Ovom ka{om nama`ite lice i
ostavite je da djeluje oko 20 minuta. Onda mlakom vodom isperite i najzad ispljuskajte. Maska gla~a grubu, a matira
masnu ko`u.
OSLOBO\ENJE
KORAK NAPRIJED
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Bolji zvuk za Sony NEX-5N
Nakon brojnih pritu`bi korisnika
Sonyevog fotoaparata NEX-5N o defektnom snimanju zvuka, oglasio se i proizvo|a~. Svimkorisnicimakoji se suo~avaju s ovim problemom Sony je obe}ao otklanjanje problema, odnosno obe}ano je
pobolj{anje performansi. Do “kliketaju}eg“ zvukadolazilo jeprilikomnaglogpokreta kamere. Jedna od glavnih mogu}nosti na novom modelu je snimanje
videa u rezoluciji 1080p pri 60 sli~ica u sekundi, koja je bugovitim zvukom bila
upropa{tena. Ovaj fotoaparat s izmjenjivim objektivima ima senzor rezolucije 16
megapiksela, maksimalnu osjetljivost
ISO 25.600 i mogu}nost rapidnog okidanja od deset snimaka po sekundi.
Visa i Google potpisali
sporazum
Kompanije Visa i Google potpisale su
sporazum o kori{tenju globalne licence
za Visa payWave, inovativnog sistema
pla}anja koji se zasniva na NFC tehnologiji. Kako se ka`e u saop{tenju kompanija, Visa payWave omogu}uje korisnicima da brzo i sigurno plate jednostavnim prelazom, odnosno mahanjem
mobilnim telefonom ispred terminala za
naplatu. Zahvaljuju}i postignutom sporazumu, banke {irom svijeta koje izdaju Visa kartice omogu}i}e klijentima da
kreditne, debitne ili prepaid ra~une Visa kartica dodaju u Google Wallet aplikaciju za mobilne telefone koja pametni
telefon pretvara u digitalni nov~anik.
KMPlayer 3.0.0.1442
KMPlayer je media plejer koji pokriva
razli~ite tipove formata kao {to su VCD,
DVD, AVI, MKV, Ogg, Theotra, OGM, 3GP,
MPEG1/2/4, WMV, RealMedia i QuickTime, izme|u ostalih. Ovaj alat mo`e da
manipuli{e {irokim opsegom titlova i
da omogu}ava korisnicima da snimaju
audio, video i screenshotove na mnoge
na~ine. Player obezbje|uje interne i eksterne filtere sa potpuno kontrolisanim
okru`enjem u pogledu konekcija ka drugim spliterima, dekoderima audio/videofilterima za transformisanje. Nova verzija donosi dodatni filter RTMP izvora,
RTSPizvora, internivideokodek, RealMedia File Parser unapre|enja i modifikacije gre{aka pri videosinhronizaciji.
PISA]A MA[INA
umjesto tastature
Svima koji prate TV emisije u kojima ljubitelji starih automobila svoje ljubimce pretvaraju u savremene
ma{ine, jedno je jasno: sve {to je staro, mo`e ponovo postati novo. Najnoviji dokaz za to su stare pisa}e ma{ine koje se mogu osavremeniti tako da njihova starinska ljepota do-
bije i modernu notu - USB priklju~ak
za povezivanje s ra~unarom.
Upravo takve USB pisa}e ma{ine
pravi povu~eni genije iz Philadelphije Jack Zilkin. Na stare ma{ine s trakom i tasterima, koje valja dobro pritisnuti da bi se dobio otisak na papiru, Jack dodaje senzore i USB kabl
koji se mo`e utaknuti u svaki ure|aj
sa USB priklju~kom, uklju~uju}i PC,
Mek ili iPad. Sve {to otkucate na njoj,
pojavljuje se na ekranu.
Zanimljivo je da kad treba da
ukucate prelaz u novi red, zapravo
morate metalnom polugicom da
vratite valjak unazad, {to veoma slikovito pokazuje za{to se jedan taster na ra~unarskoj tastaturi zove povratak valjka, mada se koristi i naziv Enter, a jo{ ~e{}e samo strelica
usmjerena nani`e i unazad.
Piscima koji jo{ stvaraju na pisa}oj ma{ini ovo je prilika da bezbolno zakora~e u sada{njicu. Dodatne informacije za njih i ljubitelje generalki nalaze se ovdje, a u Jackovoj mre`noj prodavnici mo`e se
kupiti neka ve} prera|ena ljepotica.
Kome je to skupo, a umije da se slu`i
lemilicom, nudi se i komplet za samogradnju koji je jeftiniji, a mo`e se
upotrijebiti za sam-svoj-majstorisanje sa sopstvenom ma{inom.
Kingstonov SandForcebased SSD
Kingston Digital, Inc, ogranak za
Flash memorije kompanije Kingston Technology Company, Inc,
svjetskog lidera za memorijske
proizvode, najavio je isporuku
SSDNow KC100, prvog
SATA Rev. 3.0 (6Gb/s)
bu si ness-equip ped
SSD ove kompanije.
KC100 koristi najnoviji SandForce® kontroler.
Ovaj mo}ni SSD isporu~uje izuzetne performanse i instant-pove}anje
produktivnosti svakog sistema. KC100 je pokriven petogodi{njom garancijom i koristi
SandForce’s DuraClass™ tehnologiju, KC100, ~ime se posti`e
prvoklasna za{tita podataka. Korporacije mogu biti sigurne da su
im podaci sigurni, jer ure|aj nudi na pre dne mo gu}nos ti ko je
39
Sti`e Facebook slu{anje
muzike
Facebookovservis za slu{anjemuzikekoji treba da za`ivi ovih dana }e imati jednu
jedinstvenuopciju,a to je u`ivodru{tveno
slu{anjemuzikeizme|uprijatelja. Kreativnidirektor pri kompanijiFacebook Ji Lee
je najavio da }e karakteristikabitinazvana
“listwithyourfriend“. O~ekuje se da }e funkcija slu{anja muzike i obezbje|ivanja
muzi~kih sadr`aja indirektno objediniti
mnoge stremaing muzi~ke servise kao
{to su MOG, Rhapsody, Soundcloud i
Spotify. Opcijane}eposjedovatiobjedinjeni plejer, ali }e eliminisati potrebu pretpla}ivanja na datiservis za prijatelje sa ciljemrazmjenemuzikejednih sa drugima.
Chrome }e dobiti
tri nova taba
Chrome 15, trenutno u beta fazi razvoja, ima}e tri
nova taba pomo}u kojih }e se lak{e dolaziti do aplikacija, najposje}enijih sajtova i bookmarkova. Pojavljiva}e se u tri razli~ita odjeljka na dnu svih web
stranica. Mo}i }ete da se prebacujete iz odjeljka u
odjeljak klikom na oznake tog odjeljka ili kori{tenjem
strelica smje{tenih lijevo i desno.
Kad otvorite novi tab, Chrome }e po po~etnom pode{avanju otvarati zadnju stranicu koju ste imali
otvorenu. Nova stranica s tabovima tako|e vam
omogu}uje razmje{tanje aplikacija drag’n’drop metodom.
Ako imate puno aplikacija za Chrome, mo`ete napraviti novi odjeljak tako {to }ete povu}i i ispustiti
aplikaciju na dnu stranice. Nove odjeljke potom
mo`ete imenovati kako god `elite.
JavaScript Fullscreen, interface za programiranje
aplikacija, sad je automatski uklju~en po po~etnim
pode{avanjima, a neke JavaScript aplikacije bi}e mogu}e pokrenuti u fullscreen modu.
Omnibox History, historija svega {to ste ikad ukucali u Address/Search bar, sad }ete mo}i da sinhronizujete pomo}u aplikacije Google Sync. To }e omogu}iti uskla|ivanje va{e historije pretra`ivanja na vi{e ure|aja.
Nokijina prva
aplikacija za WP7
obezbje|uju optimalan nivo izdr`ljivosti i performansi. Za{tita integriteta podataka vr{i se u
pozadini, transparentno, ali tako da nikada
ne remeti svakodnevno poslova-
nje. KC100 je jedini businessequipped SSD koji nudi S.M.A.R.T
atribute za poslovne korisnike.
SSD statistika kori{tenja, stanja i
`ivotnog ciklusa mo`e se pratiti uz
industrijski standard i javno dostupnim alatima za S.M.A.R.T monitoring. Na ovaj na~in se obezbje|uje bezbri`an rad IT sektora,
znaju}i da su im zaposleni zbrinuti jer KC100 client-side SSD su pouzdani i rade optimalno.
Nokia je jo{ jednom signalizirala kako je lansiranje njenih mobitela s Windowsima Phone 7 blizu.
Aplikacija App Highlights objavljena je na Microsoftovoj prodavaonici aplikacija za WP7.
Rije~ je o aplikaciji koja korisnicima preporu~uje
druge aplikacije, po Nokijinom izboru. Trenutno je
nije mogu}e preuzeti, {to zna~i da bi mogla biti namijenjena isklju~ivo ure|ajima s nadogradnjom
Mango Microsoftovog OS-a.
U skladu s ovime, a i prethodnom objavom, ~ini se
da su u Nokiji sigurni u lansiranje svog prvog WP7
smartphonea do kraja godine. Konferencija Nokia
World odr`ava se krajem oktobra, a smatra se kako
bi tada mogao biti predstavljen kompanijin smartphone s Windowsima Phone 7.
Nokijini mobiteli za WP7 trebali bi se pojaviti na
tr`i{tu do kraja godine.
40
OSLOBO\ENJE
OGLASI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Na temelju to~ke III Odluke o usvajanju Programa utro{ka dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Teku}eg transfera utvr|enog Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta, („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 54/11), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta raspisuje
J AV N I N A T J E ^ A J
za odabir korisnika grant i kreditnih sredstava po Programu
„Podr{ka u sufinanciranju investicijskih projekata koje pravni subjekti financiraju iz osobnih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine“
I PREDMET NATJE^AJA
Predmet Javnog natje~aja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant i kreditnih sredstava
po Odluci Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utro{ka dijela sredstava s kriterijima
raspodjele sredstava Teku}eg transfera utvr|enog Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine
za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta („Slu`bene novine
Federacije BiH“, broj 54/11), radi realiziranja Programa „Podr{ka u sufinanciranju investicijskih
projekata koje pravni subjekti financiraju iz osobnih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne
banke Federacije Bosne i Hercegovine“ /u daljnjem tekstu: Program/.
Financijska sredstva za realizaciju Programa osigurana su:
• u visini od 3.000.000,00 KM od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i
obrta, koje }e odobravati grant (bespovratna) sredstva u visini do 25% ukupne vrijednosti investicije, odnosno 50% odobrenog kredita Razvojne banke Federacije BiH,
• u visini od 6.000.000,00 KM od strane Razvojne banke Federacije BiH, koja }e iz ove kreditne linije odobravati kredite u skladu s aktima i procedurama Razvojne banke Federacije
BiH.
Program ima za cilj pru`iti financijsku podr{ku subjektima malog gospodarstva kojima nedostaju
financijska sredstava radi realizacije svojih investicijskih projekata, a koji imaju dovoljne
proizvodne kapacitete ili izgra|uju nove kapacitete i neophodna su mu dodatna ulaganja u osnovna i obrtna sredstva. Dodatna ulaganja }e omogu}iti pokretanje i odr`avanje postoje}e
proizvodnje, pru`anje usluga, ve}e kori{tenje kapaciteta, odr`avanje postoje}ih radnih mjesta,
o~uvanje postoje}eg broja subjekata malog gospodarstva, prevladavanje negativnih u~inaka
ekonomske krize, novo upo{ljavanje i pove}anje izvoza. Koncept financiranja investicijskih projekata utvr|en je na na~in da od ukupne vrijednosti projekta koji se `eli realizirati, iznos od 25%
osigurava Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta kao grant (bespovratna) sredstva, iznos od najmanje 25% osigurava podnositelj zahtjeva za grant i kredit iznos od 50% osigurava Razvojna banka Federacije BiH kao kreditna sredstva.
Do 50% odobrenih grant sredstava subjekti malog gospodarstva mo}i }e koristiti kao obrtna sredstava /nabavka repromaterijala/.
Maksimalni iznosi grant sredstava mogu biti:
• do 25.000,00 KM za obrtnike,
• do 100.000,00 KM za mikro i mala poduze}a (do 49 uposlenih),
• do 150.000,00 KM za srednja poduze}a (od 50 do 250 uposlenih).
1. Obrazac "Zahtjev za sudjelovanje u Programu — podr{ka sufinanciranju"
Obrazac zahtjeva za sudjelovanje u Programu - podr{ka sufinanciranju, mora biti potpuno
popunjen u elektronskoj formi. Obrazac je pripremilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta i isti se mo`e preuzeti na internet stranici Ministarstva
www.fmrpo.gov.ba.
2. Dokaz o ostvarenom izvozu od nadle`nog organa u 2010. i 2011. godini (ukoliko je
izvoznik).
3. Dokazi o uposlenosti 2/3 povratni~ke populacije izdati od nadle`nih organa. Pod dokazima
se podrazumijevaju: popis svih zaposlenih iz MIO/PIO i ZZO i dokazi o pripadnosti
povratni~koj populaciji za 2/3 uposlenika (ukoliko ima sjedi{te van podru~ja Federacije
BiH u skladu sa stavom 1. poglavlja II ovog javnog natje~aja).
IV NA^IN OBRADE ZAHTJEVA - IZBOR KONA^NIH KORISNIKA
Obrazac "Zahtjev za sudjelovanje u Programu - podr{ka sufinanciranju" i dokumenti pod rednim
brojem 2 i 3 iz poglavlja III ovog javnog natje~aja, podnose se Federalnom ministarstvu razvoja,
poduzetni{tva i obrta. Obradu zahtjeva vr{it }e Komisija koju imenuje federalni ministar razvoja,
poduzetni{tva i obrta. Komisija, na osnovu kriterija za izbor korisnika sredstava iz Odluke Vlade
Federacije BiH, ovog javnog natje~aja i Pravilnika o postupcima u provedbi programa razvoja
malog gospodarstva, utvr|uje rang-listu potencijalnih korisnika sredstava. S utvr|ene rang-liste,
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta dostavlja Razvojnoj banci Federacije BiH
podnesene zahtjeve do visine raspolo`ivih sredstava u skladu s Odlukom Vlade Federacije BiH,
te o tome informira sve podnositelje zahtjeva.
Daljnju obradu zahtjeva za dodjelu kredita vr{it }e Razvojna banka Federacije BiH u skladu sa
svojim procedurama. Odluku o odobravanju kredita donosi Kreditni odbor Razvojne banke FBiH.
Nakon {to Kreditni odbor Razvojne banke FBiH donese odluku o odobravanju kredita istu
dostavlja ovom ministarstvu na osnovu koje federalni ministar donosi Odluku o dodjeli grant
sredstava.
Rezultati Javnog natje~aja objavljuju se u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i na internet
stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta.
Ugovore o dodjeli kredita i grant sredstava s korisnicima zaklju~ivat }e Razvojna banka Federacije
Bosne i Hercegovine, koja }e vr{iti kontrolu namjenskog utro{ka kredita i sredstava sufinanciranja, te osiguranje kreditnih sredstava.
Ministarstvo zadr`ava pravo nadzora namjenskog utro{ka grant sredstava {to podrazumijeva posjete korisnicima grant sredstava.
NAPOMENA:
Maksimalni iznosi kredita po korisniku mogu biti:
• do 50.000,00 KM za obrtnike,
• do 200.000,00 KM za mikro i mala poduze}a (do 49 uposlenih),
• do 300.000,00 KM za srednja poduze}a (od 50 do 250 uposlenih).
Pod vlastitim sredstvima u visini od 25% ukupne vrijednosti projekta podrazumijevaju se:
• vlastita nov~ana sredstva (koja }e se deponirati na transakcijski ra~un korisnika kredita kod
Razvojne banke Federacije BiH),
• vrijednost zemlji{ta na kojem se `eli izgraditi novi objekt,
• vrijednost objekta u koji se `eli dalje investirati,
• vrijednost ve} nabavljene opreme koja se `eli staviti u funkciju.
Prilikom odabira korisnika sredstava po ovom programu, Ministarstvo }e se pridr`avati slijede}ih kriterija:
- namjena programa,
- vrsta djelatnosti,
- orijentiranost izvozu,
- supstitucija uvoznih proizvoda,
- pove}anje uposlenosti,
- ravnomjerniji regionalni razvoj.
II KORISNICI SREDSTAVA PO OVOM PROGRAMU — PRAVO SUDJELOVANJA
Korisnici grant i kreditnih sredstava mogu biti subjekti malog gospodarstva i obrtnici ~ije je
sjedi{te na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje tri uposlenika na neodre|eno vrijeme, a nalaze se u najmanje 51% privatnom vlasni{tvu dr`avljana BiH, kao i subjekti
malog gospodarstva i obrtnici ~ije je sjedi{te u drugim dijelovima BiH koji imaju najmanje tri uposlena na neodre|eno vrijeme od kojih je najmanje 2/3 iz reda povratni~ke populacije, a nalaze
se u najmanje 51% vlasni{tvu dr`avljana BiH, te kojima je odobren kredit od strane Razvojne
banke Federacije BiH.
Pod subjektima malog gospodarstva i obrtnicima podrazumijevaju se pravne osobe—subjekti
malog gospodarstva, mikro, mala i srednja poduze}a registrirana kao d.d. i d.o.o., u skladu sa
~lankom 4. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Slu`bene novine Federacije BiH“,
br. 19/06 i 25/09) i obrtnici registrirani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima
(„Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 35/09).
NAPOMENA:
Podnositelji zahtjeva za sudjelovanje u Programu - podr{ka sufinanciranju koji nisu ispunili obveze po ranije potpisanim ugovorima o kori{tenju poticajnih sredstava (grant ili kredit) do
zavr{etka ovog natje~aja, nemaju pravo sudjelovati na ovom natje~aju, odnosno njihovi zahtjevi
se ne}e razmatrati. Tako|er, korisnici po kreditnim linijama koje je ovo ministarstvo dodjeljivalo
u suradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH, nemaju pravo sudjelovanja na ovom javnom
natje~aju.
Podnositelji zahtjeva za sudjelovanje u Programu — podr{ka sufinanciranja mogu ostvariti pravo
na dodjelu financijskih sredstava samo na jednom javnom natje~aju koji raspisuje ovo ministarstvo u 2011. godini.
III PRIJAVA NA JAVNI NATJE^AJ
Prijava na ovaj javni natje~aj ostvaruje se podno{enjem sljede}ih dokumenata:
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta }e pismenim putem informirati sve podnositelje zahtjeva za sudjelovanje u Programu - podr{ka sufinanciranju, s uputom o daljnjim radnjama koje treba poduzeti u vezi s podnesenim zahtjevom.
Ukoliko potencijalni korisnici sredstava po ovom programu ne ispune potrebne uslove za
odobravanje kredita po procedurama Razvojne banke Federacije BiH, Federalno ministarstvo
razvoja, poduzetni{tva i obrta }e s utvr|ene rang liste potencijalnih korisnika sredstava,
dostaviti Razvojnoj banci FBiH slijede}i rangirani zahtjev na daljnju obradu i o tome informirati podnositelja zahtjeva.
Naziv programa i namjena utro{ka sredstava navedenih u zahtjevu za sudjelovanje u Programupodr{ka sufinanciranju ne mogu se promijeniti u tijeku postupka obrade zahtjeva od strane
Razvojne banke Federacije BiH. (Sa`etak projekta iz Zahtjeva za sudjelovanje u Programu mora
odgovarati investicijskom projektu koji se podnosi Razvojnoj banci Federacije BiH).
V OBRADA ZAHTJEVA ZA KREDIT OD STRANE RAZVOJNE BANKE
FEDERACIJE BiH
Daljnju obradu rangiranih zahtjeva od strane ovog ministarstva vr{it }e Razvojna banka Federacije
BiH u skladu sa svojim procedurama. Investicijski projekti radit }e se prema kriterijima Razvojne
banke Federacije BiH. Sva potrebna dokumentacija za obradu kredita, }e se podnositi Razvojnoj
banci Federacije BiH. Odluku o odobravanju kredita donosi Kreditni odbor Razvojne banke
Federacije BiH i o tome informira Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta i podnositelja zahtjeva.
Uvjeti pod kojim se odobrava kredit su: kamatna stopa na godi{njoj razini od 5 %, rok otplate
kredita do sedam (7) godina, s maksimalnim grejs periodom do jedne (1) godine, koji se uklju~uje
u rok otplate kredita.
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva koju podnositelj zahtjeva pla}a Razvojnoj banci iznosi
1% od odobrenog iznosa kredita za pravne i 0,75% za fizi~ke osobe.
Osnovna dokumentacija koju podnositelj zahtjeva podnosi Razvojnoj banci FBiH po dobivanju informacije od strane ovog ministarstva:
R/b Potrebna dokumentacija/Podnositelj zahtjeva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kompletna prva registracija poduze}a i sve dopune i izmjene u
registraciji; dokumentacija o izvr{enoj privatizaciji dru{tva i aktualni
izvod iz sudskog registra za d.d.
Rje{enje nadle`nog op}inskog organa za obavljanje obrtni~ke djelatnosti
Uvjerenje o poreznoj registraciji
Obavijest o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (Zavod za statistiku)
Uvjerenje o PDV-e registraciji (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu
na dodanu vrijednost u sistemu)
Bilanca stanja i uspjeha — ovjereni godi{nji obra~uni dru{tva za prethodne
tri (3) godine poslovanja s pripadaju}im prilozima i izvje{}ima
Bruto bilanca poslovanja dru{tva za mjesec poslovanja, koji prethodi
datumu podno{enja zahtjeva za kredit; analiti~ke kartice potra`ivanja i
obveza dru{tva na datum bruto bilance
Prijava za razrez poreza na dobit od obrtni~ke djelatnosti za posljednje
tri (3) godine, kao i dokaz o pla}enom porezu za zadnju poslovnu godinu,
ukoliko je djelatnost poslovala
d.d. i obrti
d.o.o.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
OSLOBO\ENJE
OGLASI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
9. Odluka nadle`nog organa dru{tva za zadu`enje i ponudu zaloga za kredit
10. Ponuda i procjena ponu|enog kolaterala/instrumenta
osiguranja povrata kredita
11. Ugovor o zakupu ili dokaz o vlasni{tvu poslovnog prostora
12. Imovinski karton vlasnika obrta/odnosno Izjava o osobnoj
imovinsko-financijskoj situaciji podnositelja zahtjeva — obrazac Banke
13. Uvjerenje od Poreske uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i
doprinosima, /MIO/PIO i zdravstveno/, s listom osiguranih osoba
za obveznika
14. Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a (ukoliko je
obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu)
15. Uvjerenje o neka`njavanju po osnovu gospodarskog kriminala fizi~ke
ili odgovorne osobe
16. Uvjerenje o ne/ste~aju / likvidaciji
17. Potvrdu/Uvjerenje nadle`nog op}inskog organa o ne/prestanku
obavljanja obrtni~ke djelatnosti
18. Rerefenc lista
19. Izvje{taj neovisnog revizora u skladu sa ~l. 4. i 49. Zakona o
ra~unovodstvu i reviziji u FBiH (''Sl. novine FBiH'' 83/09)
20. Podaci o prometu po ra~unima kod banaka za teku}u godinu
21. Karton deponiranih potpisa osoba ovla{tenih za zastupanje i potpisivanje
sa ovjerenim kopijama osobnih karata i CIPS prijava osoba ovla{tenih
za zastupanje i potpisivanje
22. Kopije ugovora o kreditnim i/ili leasing aran`manima, uz potvrde
financiraju}ih institucija o redovnom servisiranju obaveza
23. Izjava o postoje}im kreditnim / leasing zadu`enjima, s izvodom
ra~una iz poslovne banke
24. Ovjerena kopija osobne iskaznice odgovorne osobe u pravnoj osobi
ili vlasnika obrt
25. Ovla{tenje za pristup podacima Centralnog registra kredita na obrascu
Banke — obrazac 1 (za dru{tvo, obrt, povezano lice), obrazac 1a
(su/vlasnika dru{tva, obrta i povezanog lica), Izjavu za povezane osobe;
Za povezane pravne osobe, ukoliko postoje dostaviti: rje{enje o upisu u
sudski registar sa izmjenama i dopunama, te aktualno sudsko rje{enje,
financijske izvje{taje za posljednje tri poslovne godine, kao i konsolidiranu
bilancu stanja i uspjeha, za sve povezane pravne osobe sukladno Zakonu
o ra~unovodstvu i reviziji FBiH — ''Sl. novine FBiH'' 83/09, tabelarni
pregled me|usobnih potra`ivanja i obaveza povezanih pravnih lica,
Ukoliko je povezano pravno lice u ste~ajnom/likvidacijskom postupku,
potrebno je dostaviti: rje{enje o otvaranju ste~ajnog/likvidacijskog
postupka, izvje{}e ste~ajnog/likvidacijskog upravitelja i eventualno
rje{enje o okon~anju postupka,
26. Ostali prate}i dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti od zna~aja za
ocjenu kreditnog zahtjeva i za koje klijent smatra da su interesantni za
Banku (ugovori o poslovnoj suradnji, ponude i/ili predra~uni dobavlja~a,
izvo|a~a, preporuke, prospektni materijal i sl.
27. Investicijski program i Poslovni plan s pripadaju}im tabelama
(metodologija Banke za izradu Investicijskog programa i obrasci
Banke Poslovnog plana i pripadaju}ih tabela)
28. Dokaz o vlastitom u~e{}u od minimalno 25% sredstava od ukupne
vrijednosti projekta iz poglavlja I ovog javnog natje~aja
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Svi zahtjevani prilozi—dokumenti moraju biti izdati od strane nadle`nih sudskih ili upravnih organa. Prilo`eni dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog
natje~aja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, izuzev onih dokumenata ~iji datumi izdavanja
po prirodi stvari moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve prilo`ene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadle`nih upravnih organa ili notara.
Svi zahtjevani prilozi—dokumenti moraju biti poredani po rednim brojevima kako je nazna~eno
u gornjoj tabeli.
VI NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVE
Obrazac "Zahtjev za sudjelovanje u Programu - podr{ka sufinanciranju“ i dokumenti pod rednim brojem 2 i 3 iz poglavlja III ovog javnog natje~aja, {alju se preporu~eno po{tom ili osobno
u zape~a}enim kovertama na adresu:
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta,
Ulica dr. Ante Star~evi}a bb, (Hotel „ERO“), 88000 Mostar
s naznakom:
Ne otvarati — po Javnom natje~aju za Program
“Podr{ka u sufinanciranju investicijskih projekata koje
pravni subjekti financiraju iz osobnih sredstava i kreditnih sredstava
Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine”
Na pole|ini koverte obvezno navesti naziv podnositelja prijave — ime podnositelja prijave, adresu
i kontakt-telefon i ovjeriti pe~atom.
Rok za dostavu prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog javnog natje~aja u
„Slu`benim novinama Federacije BiH“, odnosno do 12.10.2011. godine.
Ukoliko do 12.10.2011. godine broj prijava bude manji i ne otvori mogu}nost utvr|ivanja rangliste potencijalnih korisnika kredita do utro{ka planiranih sredstava, ovo ministarstvo }e elektronskim putem na svojoj internet stranici www.fmrpo.gov.ba produ`iti rok za dostavu prijava,
odnosno objaviti }e novi rok za dostavu prijava po ovom javnom natje~aju.
Prijave primljene nakon isteka ne}e biti razmatrane.
U postupku Javnog natje~aja Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove sudionicima natje~aja, te
zadr`ava pravo da u slu~aju opravdanosti prijavu u potpunosti odbije ili poni{ti Javni natje~aj.
Prispjela dokumentacija se ne}e vra}ati.
VII OSTALE ODREDBE
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta vr{it }e upravni nadzor nad provo|enjem
Odluke Vlade Federacije BiH V. Broj 850/11 od 12. 7. 2011. godine („Slu`bene novine
Federacije BiH“, broj 54/11), po kojoj je i raspisan ovaj javni natje~aj te }e po dobivanju
obavje{tenja, od strane Razvojne banke Federacije BiH, o nenamjenskom utro{ku kreditnih sredstava izdati nalog Razvojnoj banci Federacije BiH o raskidanju kreditnog ugovora s korisnikom
kredita.
Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natje~aj mogu se dobiti svakim radnim danom u
vremenu od 10:00 do 14:00 sati na brojeve telefona: 036/ 449 - 125, 449 - 141, 449 - 145, 449
- 147, 449 - 123, ili 449 - 120 kao i na internet stranici Ministarstva.
41
42
OSLOBO\ENJE
FELJTON
srijeda, 28. septembar 2011. godine
NA DANA[NJI DAN
p.n.e. U Egiptu ubijen Gnej Pompej Veliki,
jedan od najve}ih rimskih dr`avnika i vojskovo|a, koji je 69. godine prije nove ere ugu{io
Spartakov ustanak, a 61. osvojio Jerusalim. Rimski
senat izabrao ga je za konzula 52, a vlast je izgubio
nakon poraza od Gaja Julija Cezara u bici kod Farsale, poslije ~ega se sklonio u Egipat.
48.
Ro|en francuski dr`avnik @or`
Ben`amen Klemanso, premijer od
1906. do 1909. i od 1917. do 1920, kada se povukao iz politi~kog `ivota.
1841.
U Londonu osnovana Prva internacionala (Me|unarodno udru`enje radnika), za koju je osniva~ki dokument pod nazivom Inauguralna adresa i Statut napisao Karl Marks.
1864.
Umro francuski hemi~ar i biolog Luj
Paster, pronalaza~ vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra. Otkrio je i postupak
konzerviranja hrane spre~avanjem razmno`avanja
bakterija, koji je kasnije nazvan pasterizacija. Osniva~
je nau~nih grana mikrobiologije i stereohemije. Organizovao je 1888. ~uveni institut u Parizu, nazvan
po njemu.
1895.
Vilijam I Osvaja~
1966.
Normanski
vojvoda Vilijam,
budu}i engleski
kralj Vilijam I
Osvaja~, iskrcao
se sa vojskom
kod Pevensija, u
ju`noj engleskoj
pokrajini Saseks, i po~eo
osvajanje
Engleske.
Umro francuski pisac Emil Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalisti~kog romana, autor "Tereze Raken", "@erminala",
"Nane" i drugih romana. Poznat je i po otvorenom pismu (1898) predsjedniku Francuske pod naslovom
"Optu`ujem", u kojem je otkrio mahinacije najvi{ih
vojnih krugova u "Drajfusovoj aferi".
1902.
Umro srpski kompozitor i muzi~ki pedagog Stevan Stojanovi} Mokranjac,
~lan Srpske kraljevske akademije i horovo|a Beogradskog pjeva~kog dru{tva. Njegovo djelo smatra
se najzna~ajnijom etapom u razvoju srpske nacionalne muzike u 19. vijeku.
1914.
Jedinice Crvene armije u Drugom
svjetskom ratu pre{le u Srbiju na osnovu jugoslovensko-sovjetskog dogovora.
1944.
Moskva jednostrano otkazala Ugovor
o prijateljstvu i uzajamnoj pomo}i
SSSR-a i Jugoslavije, {to su potom u~inile i ostale
zemlje "socijalisti~kog lagera". Ma|arska 30. septembra, Bugarska i Rumunija 1. oktobra, ^ehoslova~ka
4. oktobra.
1949.
U Francuskoj odr`an referendum na
kojem je prihva}en novi ustav, ~ime je
po~elo razdoblje Pete Republike. Novim ustavom
oja~ana je predsjedni~ka vlast.
1958.
Prilikom erupcije vulkana na Filipinima, 56 kilometara ju`no od Manile,
184 osobe izgubile `ivot.
1965.
Umro francuski pisac Andre Breton,
teoreti~ar i osniva~ nadrealisti~kog
pokreta. Svoje stavove o psihoanalizi i automatizmu
podsvijesti kao osnovi umjetni~kog stvarala{tva iznio
je u Manifestima nadrealizma (1924, 1930)
1966.
U izbjegli{tvu na Havajima umro biv{i
filipinski diktator Ferdinand Markos.
Predsjednik Filipina postao je 1965, kao jedan od najpopularnijih politi~ara, a 1986. je na talasu masovnih protesta zba~en sa vlasti, poslije ~ega je izbjegao na Havaje.
1989.
Gamal Abdel Naser
1970.
Umro egipatski dr`avnik Gamal Abdel Naser. Jedan od
inicijatora vojnog udara kojim
je 23. jula 1952.
svrgnut kralj Faruk I, proglasio
se premijerom
dvije godine kasnije, a 1956.
izabran je za
predsjednika
Egipta. Nacionalizovao je
Suecku kompaniju. U junu
1967. vodio je i
izgubio {estodnevni rat sa
Izraelom. Bio je
jedan od lidera
Pokreta nesvrstanih
zemalja.
U Skup{tini Srbije usvojen novi ustav,
uveden je vi{estrana~ki politi~ki sistem, a pokrajine Vojvodina i Kosovo izgubile su atribute dr`avnosti i postale teritorijalne autonomije.
1990.
U nevremenu u Balti~kom moru u blizini finske obale potonuo feribot "Estonija". U toj najve}oj mirnodopskoj pomorskoj nesre}i u Evropi, poginulo je vi{e od 900 ljudi.
1994.
Nakon dvije sedmice uli~nih nemira i
nasilja koji su zaprijetili da }e oboriti
vladu silom, albanski premijer Fatos Nano podnio
ostavku.
1998.
Po~eo palestinski ustanak - intifada.
Neposredan povod bila je posjeta tada{njeg lidera izraelske opozicije svetim mjestima u
jerusalimskom starom gradu. U naredne dvije godine poginulo je vi{e od 1.000 Palestinaca i vi{e stotina Izraelaca.
2000.
[ahisti sarajevske Bosne po ~etvrti
put osvojili Kup evropskih {ampiona.
2002.
Ned`ad Ugljen
1996.
U sarajevskom naselju
Aneks ubijen
Ned`ad Ugljen,
pomo}nik direktora Agencije
za istra`ivanje i
dokumentaciju
(AID). Po~inilac
ubistva nije
prona|en.
Be~ki dnevnik Jovana Divjaka (LIV)
Austrijsko
pranje ruku
Kako je i obe}ao, general Jovan Divjak je svakog
dana - od ~asa kad je zaustavljen na aerodromu
u Be~u - vodio Dnevnik za ~itatelje na{e
novine: dakle, petak je, 13. maj 2011.
Pi{e: Jovan DIVJAK
J
utros sam supruzi naterao
suze na o~i, pa i glasan
pla~. Rekao sam joj, vode}i se Soyerovom varijantom
– da me eto u Sarajevu za 1015 dana. Gotovo sam i ja u to
ube|en. Iz potiha se radujem.
Jedva sam smirio supruginu
radost. „Nemoj jo{ nikom da
govori{“, upozorio sam je za
svaki slu~aj. Pre koji trenutak
razgovarali smo putem skypa
– supruga rascvetala, bila i kod
frizera! Ostavljam pisanje do
razgovora sa advokatom u njegovoj kancelariji u 17 sati.
Najte`i susret
Susret sa Soyerom je najgore
{to sam do`iveo od momenta
zadr`avanja na aerodromu
03.03.2011. „Jako, jako nepovoljna situacija“, dramati~no se
pona{ao advokat Soyer! „To {to
je va{e ministarstvo uradilo to je
katastrofalno, neprofesionalno,
nekorektno...“, jo{ je toga rekao,
dok mi je prevodila gospo|a SamraHrle, da sam i ja na sebepreuzeo deo njegovog negativnog
stava! „Hteo sam danas da razgovaram sa ministrom pravosu|a. Iz kabineta ministra su to
odbili – nemamo o ~emu da
razgovaramo“, rekli su mu. Soyer
je u panici koju je preneo i na
ambasadora Hrle i mene! „Pa, da
li ste predlo`ili va{u varijantu od
sino}?“, prekida ga ambasador.
„Ma, nisu hteli ni da me prime!“
srdito odgovara profesor. U dva
tri navrata obja{njava koje su negativnosti zahteva Ministarstva
za izru~enje. „Ako smo gradili
strategiju da je zahtev Srbije politi~ki motivisan, pa i ovaj zahtev
BiH je politi~kog motiva!“ „[ta }e
se de{avati?“ pitam. Bez sigurnosti i dovoljno argumenata
ka`e da }e Tu`ila{tvo doneti re{enje da se oba zahteva prime, a
da }e doneti odluku da se ja
izru~im BiH! Zna~i, ne radi se o
odbijanju zahteva Srbije kao neutemeljenog zahteva, ve}, ka`e
Soyer, Austrija je, po njihovimzakonima, du`na da prihvati svaki zahtev o izru~enju, bez obzira o ~emu i kome se radi! „Prava konfuzija. Ja ne vidim izlaz! Vi
sada imate dva neprijatelja Srbiju i BiH“ - tuma~i Soyer situaciju. A ja dodajem: „I tre}eg,
Austriju“. Advokat potvr|uje.
Hrle i ja imamo isto mi{ljenje –
Austrija ho}e da opere ruke od
ovog slu~aja i da ga prepusti
Sutra...
BiH. Poraz ili pobeda, pitamo se
nas dvojica, pa i Soyera. „Pa, ni{ta niste izgubili, general }e biti vra}en u BiH“ deluje mi kao
ute {no po entisanje simpati~nog Austrijanca. Otkud mi na
um pade Ko~i}ev „Jazavac pred
sudom“, ni sam ne znam. Ima
tome 150 godina kada je austrijska vlast i tu`ila i sudila i presu|ivala!
Gospodin ambasador je poku{ao da uka`e na mnoge nepravilnosti – da li je mogu}e da
Ministarstvo pravde Austrije
tra`i od Ministarstva pravde BiH
odre|ene podatke o slu~aju generala Divjaka? „Ne, to nije pravilo“, ka`e Soyer „ali tu se ni{ta
ne mo`e sada izmeniti.“ „Ko je
kontaktirao Sarajevo: stara ministrica (bila na tom mestu do
21.03.) ili nova?“ - pita, a advokat nema odgovora. Ambasador
sumnja na mutne radnje na relaciji Ministarstvo u Sarajevu i
austrijsko ministarstvo. Mu~no
sam se ose}ao u ovih 45 minuta vi{e puta ponavljanog: va{e
ministarstvo je postupilo neprofesionalno, neprincipijelno
i potpuno promenilo tok procesa dokazivanja da je zahtev
Tu`ila{tva Srbije politi~ki motivisan. U skoro beznade`nu situaciju, u koju nas je doveo advokat, ubacio je neki tra~ak nade –
„poku{a}u da sutra ne{to uradim kod tu`ioca, pa da se vidimo u 17 sati“.
"Ako Bog da" politika
Pa, sada dragi ~itao~e, stavi se
u moju ulogu – svih osamdeset
danagovorili su mi, bi}e sve u redu, i ~lanovi Predsedni{tva Kom{i} i Izetbegovi}, i ministar Alkalaj, i ministar Ahmetovi}, i reis-ul-ulema Ceri}, pa najvi{e
advokat prof. dr. Soyer, stotine
mojih prijatelja onih van BiH i
onih sa sarajevskih ulica i dijaspore „bi}e sve u redu, ako Bog
da!“, a sada austrijska pravda jednako tretira zahteve za ekstradiciju BiH i Srbije, koja me optu`uje za ratnizlo~in, bez ikakvog
dokaza. Ah, da, sino} advokat
re~e: „Da, vi }ete slobodno napustiti Austriju, ali to ne zna~i da
vas u nekoj drugoj zemlji, na
osnovu poternice iz Srbije, ne
zadr`e!“ Kakve li utehe! Dr.
\ukanovi}u, primite me na dnevni tretman u bolnicu, ako ovo
izdr`im normalan.
Dobri, prepo{teni Haris,
„izba~en“ iz cipela kao i ja, pozvao me na ve~eru u Plachut da
se „smirim“. Uz dobrugove|usupu sa puno povr}a, govedinu sa
belim sosom i sosom od jabuka,
te ogromne {nenokle! Naravno,
nismo }utali, celo vreme je bilo
re~i {ta i kako dalje u ovoj zamr{enoj situaciji?! Nismo na{li
pravi odgovor, jednostavno, treba ~ekati do novog sastanka sa
advokatom.
Dok sam sumirao razmi{ljanja o dana{njem danu, ~esto
sam prekidan pozivima putem
skypa. Mirza Jamakovi} ka`e:
„Izdr`i, care! Zna{ koliko su mene optu`ivali – za Ferhadiju,
Markale i ne znam {to ve}. Pusti |ubrad! Ovde te ljudi vole!“. Sa
Silvanom Mari}, predsednicom
Skup{tine Udru`enja, razmenio sam informacije o dana{njim doga|anjima. Edo mi je referisao o aktivnostima u Udru`enju. Haris zvao da me pita o
raspolo`enju. Atif Kujund`i} sa
svojim Akijem (pas), ina~e
knji`evnik, {alje mi poruke putem e-maila „Izdr`ite!“. Ima ih,
ima nas posvuda.
Radi svake sigurnosti merim
sebi {e}er – 7,8; odli~an po{to
sam pojeo porciju {nenokli. Pritisak 159/76/65 (puls), odli~an,
s obzirom na razgovor s advokatom. Pisanje zavr{avam u 00:46
sati (!) u prvim jutarnjim minutama 13.05. (pa jo{ petak!) leta
gospodnjeg 2011. Jo{ uvek budan ili bunovan!?
Subota, 14.05. 2011.
Opet pi{em u kasnim ve~ernjim satima, jer sam tokom dana bio u Terme Laa, jedan i po kilometar do ^e{ke jer vi{e nema
granica. Upozoravali me, da
slu~ajno, dok {etam, ne „zalutam“, jer nemam dozvolu za napu{tanje Austrije!!
Puno doga|aja za jedan dan!.
Prvi, kao {to to radim svako jutro izme|u 08:00 i 08:30, pozvao
sam suprugu mobitelom, odmah sam u njenom glasu osetio
uzbu|enost: „[to to pi{u u novinama, da se situacija uslo`ava?“. O{trijim glasom spustio
sam loptu na zemlju: „Ma, pusti njih, to su senzacionalisti~ke
vesti. Zna{ da ovde radimo druga~ije. Bi}e sve u redu. Molim te
nemoj da se nervira{!“. Smirila
mi se, ili mi se tako ~ini, i uputila kom{inici Kimeti na kafu, {to
~ini svako jutro ovih mojih
osamdeset dana. [ta da mi nema divne kom{inice? Sve bi za
moju Veru bilo mnogo, mnogo
te`e.
...Ho}u u Sarajevo
OSLOBO\ENJE
OGLASI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima (''Sl.
novine FBiH'' br. 8/05), Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u FBiH (''Sl. novine FBiH'' br.
34/03) i ~lana 25. Statuta JP ''Karaula'' d.o.o. Kladanj i
Odluke Nadzornog odbora preduze}a broj 02-105-1/11 od
12. 9. 2011. godine, raspisuje se
- da nije u konkurentskom odnosu sa preduze}em, (dokaz:
potpisana izjava ovjerena od nadle`nog organa),
- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija u
smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti (''Sl.
glasnik BiH'' br. 16/02.), (dokaz: potpisan izjava ovjerena od nadle`nog organa).
KONKURS
Posebni uslovi:
- VSS (VII stepen) i V[S (VI stepen) tehni~kog ili
dru{tvenog smjera (dokaz: univerzitetska diploma),
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci
(dokaz: potvrda o radnom iskustvu),
- sposobnost upravljanja i sklonost timskom radu,
- komunikacijske i organizacione sposobnosti.
za izbor i imenovanje direktora preduze}a
Op{ti uslovi:
Kandidati moraju ispunjavati op{te uslove propisane
Zakonom i drugim pozitivnim propisima, a posebno:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje
o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci),
- da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objave konkursa (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog organa),
- da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (dokaz:
potpisana izjava ovjerena od nadle`nog organa),
- da nije na funkciji u politi~koj stranci (dokaz: potpisan izjava ovjerena od nadle`nog organa),
- da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da
nije osu|ivan za krivi~no djelo (dokaz: uvjerenja
nadle`nog organa, ne starija od tri mjeseca ),
- da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje
aktivnosti u nadle`nosti direktora (dokaz: uvjerenje
nadle`nog organa, ne starije od tri mjeseca),
Kandidat je du`an uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju,
adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalnu dokumentaciju
ili ovjerene kopije koje su dokaz o ispunjavanju op{tih i
posebnih uslova tra`enih konkursom.
Direktor se imenuje na period od 4 godine.
Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objave
konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti
razmatrane.
Pisane prijave uz naznaku ''za konkurs za izbor i imenovanje direktora'' dostaviti na adresu JP ''Karaula'' d.o.o.
Kladanj, ul. Kladanjske brigade br. 3, 75 280 Kladanj.
JP ''KARAULA'' DOO
KLADANJ
Nadzorni odbor
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 064030 08 P
Sarajevo, 13. 9. 2011. godine
Tu`itelj:
Tu`eni:
Radi:
Vsp:
Unicredit Bank DD
Dubravka Furdulovi}
Isplata duga
18.874,57
POZIV
Za AUTO [PED DOO KISELJAK HAN PLO^A BB KISELJAK
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za SRIJEDU, 9. 11. 2011. godine, sa po~etkom u 13 sati, pred ovaj
sud u sobu broj 341/III sprat.
Sudija
Sanela Goru{anovi} - Butigan
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba
povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez
njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti
sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti
kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu, sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati,
dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ 65 0 P 128741 10 P
Sarajevo, 14. 9. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja UNICREDIT BANK DD MOSTAR,
Ulica kardinala Stepinca bb, pravni sljednik HVB CENTRAL PROFIT BANKE DD, protiv tu`enih HALILOVI]
SAMIR iz Travnika, Ulica bosanska broj 29, MIKI] VLADIMIR iz Travnika, Ulica Kulina bana Kula II i MLAKI]
LJILJANE iz Novi Travnik, Ulica ^ehova, radi duga v.sp. 9.648,36 KM, objavljuje slijede}i
OGLAS
POZIV
Za MLAKI] LJILJANU iz Novog Travnika, Ulica ^ehova
Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za 6. 12. 2011. godine u 10 sati, pred ovaj sud u sobu broj 314/III.
43
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
JU OSNOVNA [KOLA "[email protected]"
[email protected]
Broj: 610-509/11.
Dana, 19. 9. 2011. godine.
Tel: 037/531-159
- [kolski odbor Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 12/03,
~lana 155. stav 3. ta~ka d.) i ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Sl. glasnik
USK-a" br. 5/04), [kolski odbor JU O[ "Ostro`ac" na 22. sjednici odr`anoj 9. 9. 2011. godine, donio je Odluku
br. 610-508/11, kojom raspisuje:
KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora JU O[ "Ostro`ac" Cazin
1. OPIS [email protected] POZICIJE:
a) rukovodi radom {kole,
b) zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kole,
c) stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa {kole,
d) odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod,
e) podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada,
f) izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora,
g) odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa,
h) informira [kolski odbor o financijskom poslovanju,
i) vr{i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima {kole,
j) mandat direktora traje 4 godine.
2. OP]I UVJETI ZA IMENOVANJE [email protected] POZICIJE:
a) da je dr`avljanin BiH,
b) da je stariji od 18 godine,
c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
d) da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)
e) da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
f) da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne, sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa,
g) da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se kandidira.
3. POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJE NA [email protected] POZICIJU:
a) visoko ili vi{e obrazovanje za direktora osnovne {kole te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e
{kole, odnosno psihologa ili pedagoga i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi,
b) sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno rukovo|enje {kolom i vo|enje pedago{kih aktivnosti,
c) program rada i razvoj {kole u mandatnom periodu.
4. UZ PRIJAVU KANDIDATI SU [email protected] [email protected] DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH
UVJETA
a) kratka biografija, adresa i kontakt-telefon,
b) izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci),
c) uvjerenje da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
d) uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
e) izjava da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX 1. Ustava BiH (ovjerena),
f) izjava da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima FBiH (ovjerena),
g) dokaz o radnom iskustvu,
h) izjava da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa (ovjerena),
i) diploma ili ovjerena fotokopija diplome,
j) uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu ili ovjerena fotokopija,
k) izjava da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu rezultata disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili
entiteta u periodu od tri god. od objave konkursa).
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.
Prijave slati na adresu: JU O[ "[email protected]" Ostro`ac bb, 77228 [email protected] kod CAZINA, sa naznakom
za konkurs za izbor i imenovanje direktora u zatvorenoj koverti.
Predsjednik [O
Sudija
Nermina Sijer~i}
NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje
zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i
predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79, 80. ZPP-a).
Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim
ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84.
stav 2. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Tu`eni:
Radi:
Vsp:
Broj: 65 0 Mals 116129 09 Mals
Sarajevo, 12. 11. 2010. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja "KAMER COMMERCE" DOO SARAJEVO, ul. Terezije bb, koga zastupa Emir Kova~evi} iz Sarajeva, protiv tu`enog DELUX COMPANY d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, Sarajevo, radi duga, vsp. 426,61 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl.
novine FBiH br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:
OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja "KAMER COMMERCE" DOO SARAJEVO, ul. Terezije bb, koga zastupa Emir Kova~evi} iz Sarajeva, protiv tu`enog DELUX COMPANY d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, Sarajevo, radi duga, vsp. 426,61 KM, 12. 11. 2010. godine donio je:
P RE S U DU
Broj: 65 0 P 072896 09 P
Sarajevo, 20. 9. 2011. godine
Tu`itelj:
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Unicredit Bank DD sa sjedi{tem u Mostaru, Ul. kardinala Stepinca bb pravni sljednik HVB Central Profit
Banke DD
Nihad \ozi}
Isplata duga
10.233,47
OBJAVLJUJE
POZIV ZA NIHAD \OZI]
ZA PRIPREMNO RO^I[TE ZA SRIJEDU, 7. 12. 2011. GODINE, U 9 SATI, pred ovaj sud u sobu br. 301/III.
Uz napomenu da su stranke du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje
`ele upotrijebiti kao dokaz; da tu`eni mogu najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu, te ako na pripremno
ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatra}e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se
ro~i{te odr`i, ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva.
Ovim putem se tu`enom dostavlja poziv za pripremno ro~i{te i tu`eni se obavje{tava da se dostava poziva smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
MILENA RAJI]
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju iznos od 426,61 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 26. 10. 2007. godine
do kona~ne isplate, te da mu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 417,50 KM, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude.
Sudija
Radivoje Stani{i}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude dopu{tena je `alba KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU u roku od 30 dana od dana dostavljanja
prepisa. @alba se podnosi ovom sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim
novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.
44
OSLOBO\ENJE
SPORT
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Safet Su{i} pozvao 21 igra~a za dva preostala me~a kvalifikacija za EP
Selektor fudbalske reprezentacije BiH Safet Su{i} objavio je
spisak 21 igra~a koji je u kombinaciji za kvalifikacione utakmice za Evropsko prvenstvo 2012.
protiv Luksemburga, 7. oktobra (20 sati) u Zenici i sa Francuskom, ~etiri dana kasnije (21)
u Parizu. Na{a najbolja selekcija zauzima drugo mjesto u
grupi D, nadomak je plasmanu
u bara` i strateg BiH ukazao je
povjerenje provjerenim fudbalerima. Na spisku nema igra~a
Hoffenheima Sejada Salihovi}a
zbog povrede.
Su{i} je pozvao Vedada
Ibi{evi}a, koji
}e biti me|u
18 fudbalera
Hoffenheima, koji }e
predstoje}eg vikenda igrati bundesliga{ki
me~ i Zlatana Muslimovi}a,
iako ovaj
napada~ jo{
nema klub.
Igra}e najbolji tim
protiv Luksemburga
Ne}e biti kalkulacija u me~u u Zenici. Ubije|en sam u pobjedu kojom bismo
osigurali jednu od prve dvije pozicije u grupi, {to je cilj, rekao je selektor BiH
HASAGI] I BEGOVI]
BRANI]E PO
JEDAN ME^
Pomo}ni trener Elvir
Balji} me informisao
da }e Hasagi} biti
spreman za
reprezentativne
nastupe. Imamo dva
vrhunska golmana.
Begovi} i Hasagi} }e
braniti po jednu
utakmicu jer su nam
obojica neophodna,
istakao je Su{i}
"On mo`e pru`iti puno reprezentaciji, mada su male {anse
da bude u naju`oj konkurenciji u dva preostala kvalifikaciona
me~a jer du go ne ma klu b.
Mo`da je ovo na~in da prona|e novi tim."
Najbolji fudbaler na{e zemlje svih vremena odlu~io je da
Muhamed Be{i} bude na raspolaganju strategu U-21 selekcije
Vladi Jagodi}u.
"Bolje je da Be{i} igra za mladu reprezentaciju jer je njoj
Se le k tor bh. reprezentacije
naglasio je da
je uputio poziv Muslimovi}u, koji je tako|e dugogodi{ nji ~lan A
selekcije.
Na spisku selektora BiH Safeta Su{i}a su: Kenan Hasagi} (Istanbul BB), Asmir Begovi} (Stoke), Asmir Avduki} (Borac) - golmani, Mensur Mujd`a (Freiburg), Boris Pand`a (Mechelen),
Adnan Mravac (Mattersburg), Emir Spahi} (Sevilla), Sa{a Papac (Glasgow Rangers), Adnan Zahirovi} (Spartak Nalchik), Elvir Rahimi} (CSKA Moskva), Haris Medunjanin (Maccabi Tel
Aviv), Semir [tili} (Lech), Senad Luli} (Lazio), Miralem Pjani}
(Roma), Zvjezdan Misimovi} (Dinamo Moskva), Senijad
Ibri~i} (Lokomotiv Moskva), Darko Maleti} (Aktobe), Edin
D`eko (Manchester City), Ermin Zec (Geclerbirligi), Vedad Ibi{evi} (Hoffenheim), Zlatan Muslimovi} (bez kluba).
sada potrebniji."
Legendarni Pape istakao je da
je u vrijeme kada je on preuzeo
BiH, cilj bio plasman me|u
prve dvije ekipe u kvalifikacijama za EP naredne godine u
Poljskoj i Ukrajini.
"Ne}e biti kalkulacija protiv
Luksemburga. Igra}e najbolji
sastav kako bismo pobijedili i
osigurali bara`. Ako se budem
bavio eksperimentima, mogu}e je da to bude protiv
trikolora. Francuska
je prvi favorit u
grupi, igra}e protiv
nas na
svom
terenu
Salihovi}
otpao
"Raz go va rao
sam sa Salihovi}em, ~ija se povreda iskomplikovala i
ne mogu ra~unati na
njega u narednim me~evima. Kao {to sam obe}ao,
nema ve}ih iznena|enja na
spisku na kojem je trebalo biti 22
fudbalera. Nije bilo razloga da ne
pozovem Zvjezdana Misimovi}a, koji je godinama u reprezentaciji i odlu~io je pogotkom
posljednju utakmicu sa Bjelorusijom. Godinama je nezamjenjiv u dr`avnom timu, a i nakon
{to je izgubio mjesto u po~etnoj
formaciji protiv Bjelorusa na gostovanju, jasno je da ra~unam na
njega. Nemam nikakvih nesporazuma sa Misimovi}em", rekao je Su{i} na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Sarajevu.
Spisak reprezentativaca
Osigurati bara` pobjedom nad Luksembur`anima: Safet Su{i}
Jagodi} objavio spisak za me~eve sa Njema~kom i Kiprom
Nastaviti sa uspjesima
Strateg U-21 tima obradovan je {to }e Be{i} igrati za bh. nade,
ali mu je `ao {to ne mo`e ra~unati na Zahirovi}a
Selektor mlade reprezentacije Vlado Jagodi} objavio je imena 21 igra~a na kojeg }e ra~unati u dvije naredne kvalifikacione
utakmice protiv Njema~ke, 6.
oktobra (20 sati) u Ingolstadtu i
sa Kiprom, 11. oktobra (17). Na
Jagodi}evom spisku nalaze se:
Stefan Tomovi} (Slavija), Semir
Bukvi} (@eljezni~ar), Tino Divkovi} (Sloboda) - golmani, Senad Husi} (Zvijezda), Amer Dupovac, Kenan Hand`i} (Sarajevo), Mateo Su{i} (Istra), Josip
Kvesi}, Benjamin ^oli} (@elje-
zni~ar), Enes Sipovi} (Petrolul),
Toni Marki}, Mile Pehar, Amer
Beki} (Zrinjski), Muhamed Be{i} (HSV), Sr|an Grahovac (Borac), Eldar Hasanovi} (Vele`),
Slavko Brekalo, Goran Zakari}
([iroki Brijeg), Edin Vi{}a (Istanbul BB), Nemanja Bilbija i Miroslav Stevanovi} (Vojvodina).
"Osvojili smo ~etiri boda iz
prva dva me~a i zbog toga su
nam bitne naredne utakmice.
Dopuni}u ovaj spisak sa jo{ dva
igra~a nakon {to se odigraju
utakmice Kupa BiH i prvenstva
narednih dana. U susretu sa favorizovanom Njema~kom igra}e ista ekipa kao u prethodna
dva duela protiv San Marina i
Bjelorusije ili }e biti dvije izmjene", rekao je Jagodi}.
Strateg U-21 tima obradovan
je {to }e Be{i} igrati za bh. nade,
ali mu je i `ao {to ne mo`e
ra~unati na Zahirovi}a, koji je A
reprezentativac.
"Zadr`ali smo kvalitet i mo`emo nastaviti sa dobrim rezultatima", smatra Jagodi}.
Z. R.
Zadr`ali smo kvalitet: Vlado Jagodi}
i bi}e joj dovoljan bod za plasman na EP. Nijedna reprezentacija ne mo`e obe}ati pobjedu u
Parizu, pa tako ni mi. Francuska
je velesila i u ovom trenutku me
ne interesuje susret protiv nje.
Moramo se koncentrisati na utakmicu sa Luksemburgom."
Optimizam selektora
Su{i} je optimista i ubije|en je u
osvajanje tri boda u me~u sa najslabijomselekcijom u na{ojgrupi.
"Ne}emo imati jednostavan
zadatak. Luksemburg je bolji
nego ranije. Kada sam bio igra~,
dobili smo ovog rivala sa 5:0, mada je na poluvremenu bilo 0:0."
Selektor zmajeva kazao je da
povreda Kenana Hasagi}a nije
ozbiljnije prirode.
"Pomo}nitrenerElvirBalji} me
informisao da }e Hasagi}bitispreman za reprezentativne nastupe.
Imamo dva vrhunska golmana.
Begovi} i Hasagi}}e braniti po jednu utakmicu jer su nam obojica
neophodna", izjavio je Su{i}.
Okupljanje na{ih najboljih fudbalera je 3. oktobra u hotelu
Hercegovina.
Z. RA[IDOVI]
OSLOBO\ENJE
BOSNA I HERCEGOVINA
Epilog prekida u Banjoj Luci
Premijer liga BiH
8. kolo
uta pobnerpor d:p-g bod
@elji tri boda, Borac
tri me~a bez publike
Banjalu~ani su, uz suspenziju stadiona, zaradili kaznu od 10.000 KM, a nov~ano je ka`njen
i @eljezni~ar (2.500 KM) jer su navija~i tima sa Grbavice ubacivali pirotehni~ka sredstva na
teren • Torlaku tri, a Sulji}u dvije utakmice suspenzije zbog vrije|anja navija~a u Trebinju
@elji tri boda, Borcu tri me~a suspenzije, epilog je prekinutog
me~a u Banjoj Luci. Naime, susret
izme|u Borca i @eljezni~ara, koji
je zavr{io u 33. minuti kod rezultata 1:0 za goste, Takmi~arska
komsija N/FSBiH registrovala je
rezultatom 3:0 u korist tima sa
Grbavice, potvrdio nam je predsjednik ove komisije Rudolf Mari}.
Prekid je uslijedio nakon {to
su u teren Gradskog stadiona u
Banjoj Luci utr~ali navija~i Borca, koji su kamenjem, fla{ama i
bakljama krenuli u obra~un sa
navija~ima iz Sarajeva. Intervencijom policije situacija je
smirena, ali tek nakon vi{e od 45
minuta pauze nare|eno je da se
tribina isprazni. Me|utim, sudija Tomislav ^ui} iz Livna je, nakon izlaska iz svla~ionice, smatrao da se nisu stekli uslovi za
nastavak me~a, te je odlu~io da
se susret ne mo`e nastaviti.
“U dono{enju odluke, koja je
bila jednoglasna, vodili smo se
iz vje {ta ji ma slu`be nih li ca,
odnosno delegata Davora Ristovi}a, sudije Tomislava ^ui}a i
Ko me sa ra za bez bje dnost
N/FSBiH Novaka Damjanovi}a“,
naglasio je Mari}, te dodao kako je TK predlo`io Komitetu za
takmi~enje da se utakmica ne
nastavlja, ukoliko se desi prekid
du`i od 15 minuta, ~ega do sada nije bilo u pravilnicima.
Nakon Takmi~arske komisije,
45
SPORT
srijeda, 28. septembar 2011. godine
1. [iroki Brijeg
2. Sarajevo
3. Borac
4. @eljezni~ar
5. Vele`
6. Zrinjski
7. Rudar
8. Olimpic
9. Leotar
10. ^elik
11. GO[K
12. Sloboda
13. Kozara
14. Travnik
15. Zvijezda
16. Slavija
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
3
0
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
4
4
3
5
4
4
5
5
15:3
19:7
14:9
14:8
11:6
17:13
7:11
12:10
8:9
10:14
7:9
5:12
8:10
10:16
6:12
8:22
19
16
16
14
14
12
11
10
10
10
9
9
8
8
7
7
IBRI[IMBEGOVI]
I MILO[EVI]
Pokrenuti postupci
i protiv Muhameda
Ibri{imbegovi}a,
predstavnika FK
Borac, koji je u pauzi
utakmice vrije|ao
sudiju Tomislava
^ui}a iz Livna,
kao i protiv Ace
Milo{evi}a,
bezbjednjaka
banjalu~kog kluba,
zbog ozbiljnih
propusta u
organizaciji
utakmice izme|u
Borca i @elje
Jednoglasna odluka Disciplinske komisije
koja je dala preporuke za pokretanje postupaka protiv nekoliko
lica, Disciplinska komisija je,
tako|er jednoglasno, donijela
odluku da se Gradski stadion u
Banjoj Luci suspenduje na tri
me~a bez publike, te da se Borac
nov~ano kazni sa 10.000 KM.
Goran Kosori}, predsjednik
DK N/FSBiH, kazao nam je da je
suspenzija od tri me~a primjerena za incident koji se desio, te
da je nov~ana kazna od 10.000
KM, zapravo i najve}a mogu}a
Foto: D@. KRIJE[TORAC
prema pravilniku bh. saveza.
Tako|er, Kosori} je naglasio
kako su pokrenuti postupci protiv Muhameda Ibri{imbegovi}a,
predstavnika FK Borac, koji je u
pauzi utakmice vrije|ao sudiju
Tomislava ^ui}a iz Livna, kao i
protiv Ace Milo{evi}a, bezbjednjaka banjalu~kog kluba, zbog
ozbiljnih propusta u organizaciji utakmice izme|u Borca i @elje.
“Uz pomenute kazne, odlu~ili
smo kazniti i navija~e @eljezni~ara, zbog ubacivanja pirote-
hni~kih sredstava na teren, sa
2.500 KM, a istim iznosom je
ka`njeno i FK Sarajevo, ~iji navija~i su u{li na teren na utakmici protiv Leotara u Trebinju, s
tim da su Trebinjci, kao organizatori me~a, ka`njeni sa 1.000
KM, zbog tog propusta.”
Disciplinska komisija N/FSBiH,
na osnovu prijave delegata me~a
u Trebinju izme|u Leotara i Sarajeva, zabranom nastupa u tri
utakmice, kaznila je kapitena
Sarajeva Sedina Torlaka zbog
LIGA PRVAKA Umalo senzacija na Old Traffordu
Hat-trick Freia, Baselu bod
[vicarci do 90. minute vodili sa 3:2, Ashley Young spasio crvene |avole Gomez
sru{io Manchester City, Edin D`eko igrao do 55. minute
Na pragu velike senzacije u drugom
kolu Lige prvaka bio je Basel koji je u 90.
minuti na Old Traffordu vodio sa 3:2, da
bi bod crvenim |avolima, koji su nakon
prvog poluvremena vodili sa 2:0, u sudij skom vre me nu osi gu rao As hley
Young. Hat-trick za [vicarce postigao je
Alexandr Frei koji su i ovako do{li do velikog rezultata i za sada predvode timove u grupi C sa ~etiri boda.
Bayern je na Allianz Areni potpuno nadigrao Manchester City. Golovima Maria Gomeza bavarci su slavili pobjedu sa
2:0 i tako do{li do druge pobjede, a
gra|ane ostavili sa bodom nakon dvije
utakmice.
Iako su Englezi dobro otvorili utakmicu i na po~etku imali finu priliku preko Edina D`eke ~iji poku{aj je odbranio
do ma}i gol man, do brih 70 mi nu ta
Mario Gomez sa dva gola potopio nade gra|ana
Bayern je bio dominantna ekipa na terenu. Pitanje pobjednika rije{ili su ve}
u prvom poluvremenu preko Gomeza
Reuters
koji je pogodio u 38. i 45. minuti.
Edin D`eko igrao je do 55. minute kada je zamijenjen za De Jonga.
nasrtanja na policajca, a njegovog suigra~a Asmira Sulji}a u
dva me~a, zbog, kako je navedeno, vrije|anja publike pri izlasku sa stadiona, a razmatrale su
se i kazne za Behudina Trbovi}a,
te Edina Gola}a.
Podsje}anja radi, slu~aj Trbovi}
je predat u nadle`nost Federalnog
saveza, a Edin Gola} je ka`njen sa
pet mjeseci suspenzije, a o njima
se ponovo razgovaralo na preporuku Komiteta za normalizaciju.
J. LIGATA
Rezultati
Grupa A: Bayern - Man. City 2:0 (Gomez 38, 45),
Napoli - Villarreal 2:0 (Hamsik 14, Cavani 17pen).
Poredak: 1. Bayern 6, 2. Napoli 4, 3. Man. City 1, 4.
Villarreal 0.
Grupa B: CSKA - Inter 2:3 (D`agojev 45, Love 77
- Lucio 6, Pazzini 23, Zarate 79), Trabzonspor - Lille 1:1 (Colman 75pen - Sow 31). Poredak: 1. Trabzonspor 4, 2. Inter 3, 3. Lille 2, 4. CSKA 1.
Grupa C: Man. United - Basel 3:3 (Welbeck 16, 17,
Young 90 - Frei 58, 60, 76pen), Otelul Galati - Benfica 0:1 (Cesar 41). Poredak: 1. Basel 4, 2. Benfica
4, 3. Man. United 2, 4. Otelul 0.
Grupa D: Lyon - Dinamo (Z) 2:0 (Gomis 23, Kone 42), Real Madrid - Ajax 3:0 (Ronaldo 25, Kaka 41, Benzema 49).
Poredak: 1. Real 6, 2. Lyon 4, 3. Ajax 1, 4. Dinamo 0.
U drugom me~u grupe A Napoli je na
svom terenu savladao Villarreal sa 2:0 i
~vrsto dr`i drugo mjesto.
U ostalim me~evima Real Madrid i
Lyon savladali su Ajax i Dinamo, Benfica je kao gost savladala Otelul Galati, dok
je turski debitant Trabzonspor nakon
pobjede u Milanu nad Interom, ovaj put
osvojio bod kao doma}in protiv Lillea
(1:1). Inter je u Moskvi sa 3:2 savladao
CSKA.
M. I.
46
OSLOBO\ENJE
SPORT
srijeda, 28. septembar 2011. godine
KUP BiH @eljezni~ar igra mali gradski derbi
Gu{o brani i protiv Olimpica
Tim koji pobje|uje
se ne mijenja,
odgovorio je Osim
na upit ko }e stajati
izme|u stativa
• Vasili} spreman,
Osim zadovoljan
i minimalnom
pobjedom
Menad`er @eljezni~ara Amar
Osim smatra kako je prava sre}a
{to }e u Kupu za protivnika imati
Olimpic. Ne zato {to plavi protiv
vukova imaju stopostotan u~inak, ve} {to se radi o odli~nom
protivniku, koji }e tim sa Grbavice trgnuti nakon de{avanja u Banjoj Luci.
“Olimpic }e nas vratiti u realnost“, smatra Osim, koji tvrdi kako }e Velibor Vasili}, koji je iza{ao
u susretu protiv Borca zbog povrede, ipak igrati.
“Vasili} je nevjerovatan profesionalac i poznaju}i ga, sigurno }e
htjeti da igra.”
Osmina finala
Kupa BiH
SRIJEDA, 15.30
MRAMOR - KRAJI[NIK
(sudija: Bjelica - pomo}nici:
^i{i}, Kne`evi})
SLAVIJA - [IROKI BRIJEG
(Terzi} - Kuljaninovi}, Vinceti})
SARAJEVO - RUDAR P.
(Dominkovi} - Smaji}, Grabus)
ZRINJSKI - VELE@
(Skaki} - Ba{i}, Imamovi})
RUDAR K. - BRANITELJ
(Jakupovi} - Mari}, Hrsti})
GO[K - ^ELIK
(Mrkovi} - Dra{kovi}, Bakovi})
SRIJEDA, 18.30
BORAC - ZVIJEZDA
(Kaplan - Alispahi}, Taborin)
@ELJEZNI^AR - OLIMPIC
(Stanki} - [irko, Udovi~i})
Adnan Gu{o i dalje me|u stativama
Osim dodaje kako }e Olimpic
biti te`e pobijediti nego svih prija{njih godina, pogotovo {to se vukovi nalaze u sjajnoj formi.
“Pobijedili su u Tuzli bez nekoliko standardnih igra~a, a dobili su
i Borac u utakmici bez navija~a. To
samo pokazuje da su izuzetno
kvalitetni. Teoretski, bi}e ih dale-
Olimpic u novom poku{aju
da savlada @eljezni~ar
ko te`e pobijediti nego ranije,
pogotovo jer su u usponu forme.
Po~inju li~iti na tim, {to je i normalno, s obzirom na ulaganja i
igra~ki kadar. Ipak, u ovaj me~ ulazimo s velikom dozom opreza.
Zato i ka`em, sre}a je pa igramo
protiv njih, jer da je neki drugi protivnik, mo`da bi se i opustili, a
ovako u utakmicu ulazimo maksimalno koncentrisani“, govori
Osim, koji bi bio zadovoljan i minimalnom pobjedom, bez primljenog gola.
“Mo`da se ne}e nekome svidjeti {to to ka`em, ali da, bio bih
zadovoljan sa 1:0, pogotovo jer
Olimpic igra bolje u gostima, ba{
kao i mi i svaka pobjeda za nas bi
bila dobra“, smatra Osim, koji je
na upit ko }e stajati izme|u stativa, s obzirom na to da je golmanu Elvisu Kari}u istekla suspenzija, odgovorio:
“Tim koji pobje|uje se ne mijenja“, {to bi u prevodu zna~ilo da }e
protiv Olimpica zaigrati Gu{o, B.
^oli}, Vasili}, Bogi~evi}, Kvesi},
Svraka, Nyema, Be{lija, Zeba, Jamak i Adilovi}.
J. LIGATA
Slavija doma}in [irokom Brijegu
Lukavi~ani u kombinovanom
sastavu
Trener Zoran Erbez
ne}e mo}i ra~unati
na D`emala
Sadikovi}a i
Predraga Papaza
Mogu li vukovi nastaviti sa serijom dobrih rezultata?
Sve je protiv nas, ali
nemamo {ta izgubiti
@eljo je apsolutni favorit, protiv kojeg nikad
nismo slavili, niti smo mu postigli gol u zvani~nim
utakmicama. Ipak, tradicija je tu da se ru{i, te
svakoj seriji mora do}i kraj, optimisti~an je
strateg vukova Nedim Jusufbegovi}
@rijeb osmine finala Kupa BiH
nije bio naklonjen ekipi Olimpica, pa }e tako vukovi prolaz dalje tra`iti preko aktuelnog osvaja~a najmasovnijeg fudbalskog
takmi~enja u na{oj dr`avi, ekipe
@eljezni~ara.
Prvi ~in duela izme|u najstarijeg i najmla|eg sarajevskog
pre mi jer li ga {a odi gra}e se
ve~eras na Grbavici, a tradicija je
apsolutno na strani doma}ina.
Naime, Olimpic nikad nije savladao @elju u zvani~nim utakmicama koje su plavi obi~no rutinski
rje{avali u svoju korist.
Ipak, u taboru Olimpica vjeruju da mogu prirediti iznena|enje
i u dvije utakmice nadigrati svog
protivnika. U prilog im ide ~injenica da u posljednje vrijeme
igraju sjajno, te odli~na u~inko-
vitost napada~a, koji su u prethodne tri utakmice postigli devet
pogodaka.
‘’Na Grbavici nam je cilj da
odigramo jednu dobru utakmicu, a ukoliko ostanemo nepora`eni, bio bih prezadovoljan.
@eljezni~ar je apsolutni favorit i
sve je protiv nas. Nikada nismo
slavili protiv njih, niti smo im
postigli gol u zvani~nim utakmicama. Nemamo {ta izgubiti i
tradicija je tu da se ru{i, te svakoj
seriji mora do}i kraj’’, rekao je
strateg Olimpica Nedim Jusufbegovi}.
U konkurenciji za ovaj susret
zbog povreda ne}e biti D`enan
Durak i Minas Osmani, a zbog
suspenzije pravo nastupa nema
Nedim Hiro{.
A. MEHANOVI]
Poslije prvenstvenog remija na doma}em terenu sa
Rudarom iz Prijedora, fudbaleri Slavije u prvoj utakmici osmine finala Kupa
BiH do~ekuju ekipu [irokog
Brijega. Trener Lukavi~ana
Zoran Erbez, koji je prije nekoliko dana preuzeo Slaviju,
nema velika o~ekivanja od
ovog me~a.
“Sigurno }e nam biti te{ko, ali ne}emo se predati.
^injenica je da jo{ imamo
problema, mada nismo lo{e
odigrali protiv Prijedor~ana.
Oni su do{li da ostvare pozitivan rezultat i u tome su uspjeli. Vrlo lako se moglo de-
Slavija bez velikih o~ekivanja protiv lidera
siti da pobijedimo, bili smo
nadomak prekidu crne serije. Me|utim, moji igra~i o~igledno imaju psiholo{ku blokadu koju zajedni~kim snagama moramo {to prije otkloniti“, kazao je Erbez, koji je
svjes tan sna ge [i ro ko bri je`ana i te`ine zadatka koji je
pred njegovim timom.
“[iroki nije slu~ajno prvi
na tabeli i znamo {ta nas
~eka u tom me~u. Igra}emo
u kombinovanom sastavu
jer vi{e `elimo da se usredoto~imo na utakmicu koju
}emo igra ti u Tra vni ku.
Me|utim, ukoliko uspijemo
ostvariti dobar rezultat na
doma}em terenu, svakako
}emo se jo{ vi{e potruditi u
revan{u“, rekao je Erbez, koji danas ne}e mo}i ra~unati
na D`emala Sadikovi}a i Predraga Papaza.
A. K.
Arsenal {est mjeseci
bez Wilshera
Jack Wilshere: Operisan
i sada je uredu
Nogometa{ Arsenala Jack
Wilshere odsustvova}e sa terena najmanje {est mjeseci nakon {to je ju~er u Londonu
operisao desni ~lanak.
Ovo }e biti jo{ jedan udarac
za ekipu Arsena Wengera koja u engleskoj Premier ligi ne
bilje`i dobre rezultate. Wilshere zbog povrede za topnike
nije odigrao nijednu utakmicu
ove sezone.
“Ve} sam imao operaciju i
sve je pro{lo dobro. ^lanak je
jo{ uvijek upaljen, ali gledam
naprijed. Radit }u naporno
kako bih se {to prije vratio u
formu i ponovo zaigrao“, kazao
je Wilshere.
Trener Arsenala Arsen Wenger ve~eras u utakmici Lige
prvaka protiv gr~kog Olympiakosa ne}e mo}i ra~unati ni na
povrije|enog Thea Walcotta.
OSLOBO\ENJE
47
SPORT
srijeda, 28. septembar 2011. godine
KUP BiH Fudbaleri Sarajeva do~ekuju Rudar Prijedor
Zrinjski do~ekuje Vele`
@elimo ostvariti
nedosti`nu prednost
Bordo tim poku{a}e do}i do {to ubjedljivije pobjede kako bi
ve} u prvom me~u osmine finala prakti~no osigurao prolaz
Fudbaleri Sarajeva do~ekuju
u srijedu (15.30 sati) prijedorski
Rudar na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ u prvoj utakmici osmine finala Kupa BiH. Viceprvak na{e zemlje `eli opravdati ulogu favorita protiv Prijedor~ana, no dva uzastopna
prvenstvena poraza od Leotara i [irokog Brijega upozorenje
su da izabranici Jir`ija Pli{eka
din Torlak i Asmir Sulji} ka`njeni sa tri, odnosne dvije utakmice neigranja zbog sudjelovanja u incidentima na prvenstvenoj utakmici sa Leotarom,
u posljednji trenutak je postalo poznato da }e njih dvojica
morati pauzirati u kup-susretu
protiv Rudara.
„Mislim da mo`emo ponoviti igru protiv [irokog Brijega i uz
Opravdati ulogu favorita: Asmir Sulji}
moraju pru`iti maksimum za
pobjedu. Neizvjestan je nastup Ivana Sesara, koji je slomio
srednji prst na lijevoj ruci u
me~u sa [irokobrije`anima. U
kombinaciji za sastav najvjerovatnije ne}e biti Almir [migalovi} (povrijedio se igraju}i utakmicu za drugi tim Sarajeva).
Odlukom Disciplinske komisije N/FSBiH, kojom su Se-
Foto: D`. KRIJE[TORAC
vi{e sportske sre}e do}i do povoljnog rezultata. @elimo ostvariti pobjedu sa {to ve}om razlikom uo~i revan{a u Prijedoru.
Dobro bi bilo da ostvarimo prednost od jednog ili dva gola, a
najva`nije je da ne primimo
pogodak na doma}em terenu“,
rekao je veznjak bordo tima
Asmir Sulji}, koji je kasnije saznao da ne}e igrati protiv Ruda-
ra i bilo mu je `ao {to ne mo`e
u srijedu pokazati svoje umije}e.
Jedan od najboljih pojedinaca u timu sa Ko{eva u dosada{njem toku sezone respektuje rivala u na{em najmasovnijem takmi~enju.
„Rudar je osvojio bod na gostovanju protiv Slavije u pro{lom kolu i pokazao da je kvalitetna ekipa. Mi imamo velike
ambicije i u Kupu BiH, gdje
}emo poku{ati osvojiti trofej.
Nakon me~a u srijedu, o~ekuje nas i prvenstveno gostovanje
u Prijedoru. Nastoja}emo da
osvajanjem tri boda prekinemo
negativan niz na koji su uticale i neke druge okolnosti, nevezane za igru.“
Sulji}u je poni{ten gol u 37.
minuti derbija sa [irokim Brijegom zbog navodno opasne igre
20-godi{njeg fudbalera ko{evskog premijerliga{a u duelu sa
jednim odbrambenim igra~em
ekipe sa Pecare.
„Nakon {to sam pogodio protivni~ku mre`u, ~uo se sudijski
zvi`duk. Mislim da je arbitardosudio indirekt za goste zbog
visoko podignute noge, iako
nije postojao kontakt izme|u
mene i igra~a [irokog Brijega.
Gol je bio regularan“, istakao je
Sulji}.
Vjerovatan sastav: Adilovi},
^omor, Belo{evi}, Zrnanovi},
Dupovac, [}epanovi}, Bajraktarevi} (K. Hand`i}), Had`i},
Koja{evi}, Obu}a, Haski}.
Z. RA[IDOVI]
Zvijezda gostuje kod Borca
Rezultat za revan{
Nakon pobjede protiv Slobode u prvom kolu ekipu Zvijezde danas u takmi~enju za Kup
ponovo o~ekuje te`ak protivnik. Rije~ je o prvaku Borcu,
koji je danas doma}in grada~a~kom premijerliga{u.
Borba za najdra`i trofej za
ekipu Zvijezde je jedan od prioriteta i jasnih ciljeva za koje
trener Dragan Jovi} ka`e:
„Borac je veliki favorit, ali su
i na{e ambicije vi{e nego jasne. Susret sa Borcem `elimo
zavr{iti sa aktivnim rezultatom kako bi nam put do ~etvrtfinala bio znatno olak{an.
Za prolazak me|u osam najboljih treba}e nam i puno
sre}e, a i bolja realizacija. Doma}in je pu no odmornija
mom~ad od nas, ali se revan{
u Grada~cu odlu~ivati o putniku u tre}i krug samo ako se
izborimo za dobar rezultat,
naravno sa postignutim zgo-
U obje ekipe vlada umjereni optimizam pred mostarski derbi
Musa `eli pobjedu,
Vare{anovi}
zadovoljan remijem
Najva`nije je da derbi mostarskih rivala
protekne u fer i sportskom nadmetanju,
bez incidenata na terenu i tribinama
Zrinj ski do~eku je Ve le`, u
prvoj utakmici osmine finala
Kupa BiH, {to }e biti 18. susret
mostarskih gradskih rivala u istoriji. Strateg plemi}a Slaven
Musa je optimista, kao i njegov
kolega Mirza Vare{anovi}, koji
}e predvoditi ro|ene na suprotnoj strani.
“Svjesni smo kvaliteta Vele`a,
ali vjerujemo u sebe i na{e ambicije su isklju~ivo vezane za
trijumf. Bio bih zadovoljan bilo
kakvom pobjedom. Naravno,
nastoja}emo ostvariti {to bolji
rezultat jer utakmica u srijedu,
za razliku od one nedjeljne u
prvenstvu, ima i svoje drugo
poluvrijeme u Vrap~i}ima,” kazao je Musa, koji ne}e mo}i
ra~unati samo na novajliju Jacksona, koji ima problema sa
povredom.
Vare{anovi} o~ekuje povoljan
rezultat, a to bi, kako ka`e, po
njemu bio i remi.
“Vje ru je mo u svo je mo gu}nosti. Nadamo se }emo ostvariti dobar rezultat, a to je i nerije{eno. @elim da moji igra~i
pristupe hladne glave utakmici,
a dobro je {to smo doma}ini u
revan{u,” istakao je Vare{anovi}.
Nakon trenera govorili su kapiteni Zrinjskog i Vele`a, Damir
D`idi} i Admir Velagi}.
“Mogu obe}ati maksimalnu
borbenost, kako bismo ostvarili povoljan rezultat. @elim apelovati na na{e, ali i na protivni~ke navija~e da sutra fer i
sportski navijaju i derbiju daju
dimenziju vi{e, koji }e vremenom prerasti u istinski sportski
praznik. Nije tragedija ni izgubiti, niti remizirati. Jedina tragedija bi bili incidenti na trbinama,
odnosno ulicama grada. To vi{e
nikome ne treba,” istakao je kapiten Zrinjskog D`idi}.
Na njegove rije~i nadovezao
se Velagi}, ljubimac navija~a
Vele`a.
“Potrudi}emo se da odigramo
najbolje {to mo`emo i tako ostvarimo {to povoljniji rezultat
pred revan{ u Vrap~i}ima. Nadam se da }e publika pod Bijelim brijegom u`ivati u kvalitetnoj predstavi“, rekao je Velagi}.
Rudar gost Sarajeva na Ko{evu
Prijedor~ani se ne predaju
Borac favorit, ali nema predaje
ditkom“, rekao je trener Jovi}.
Za optimizam pred dana{nji
dvoboj u Banja Luci trener Zvijezde ima potporu i u puno boljem izboru igra~kog kadra nego {to je to bio slu~aj u utakmicama sa @eljom i ^elikom. U
tim se vra}aju stoperi Husi} i
Hasi}, a priliku }e dobiti i mom-
ci sa klupe. Oni }e usko~iti
umjesto nekih igra~a koji su
odigrali tri posljednje utakmice u prvenstvu i prvom kolu
Kupa.
Sastav: Smaji}, Jakovljevi},
Husi}, Gavari}, Moranjki}, Hasi}, Deli}, Jusi}, Risti}, Halilovi},
\ervi}.
I. PEJI]
Fudbaleri Rudara, koji su u Kupu BiH pretpro{le sezone stigli
do ~etvrtine finala, kada su eliminisani od sarajevskog @eljezni~ara,
u prvoj utakmici osmine finala
ovosezonskog ciklusa gosti su ~etverostrukog pobjednika zna~ajnog takmi~enja i aktuelnog vice{ampiona na{e zemlje Sarajeva.
[ef stru~nog {taba Prijedor~ana
Dragan Radovi} mo}i }e ra~unati na Vedrana Kantara i Gorana Kecmana, koji su zbog `utih kartona
izostali u proteklom prvenstvenom duelu sa Slavijom, ali je neizvjesno da li }e povjerenje ukazati najja~em sastavu, s obzirom na
to da ove rivale u subotu o~ekuje
megdan u borbi za bodove u gradu na Sani.
“Svjesni smo da }e doma}in
u~initi sve da se pred svojim navija~ima iskupi za dva uzastopna poraza u prvenstvu i prepu{tamo
mu epitet favorita. Cijenimo kvalitetnog rivala, ali se ne}emo predati. @elimo pru`iti dostojan otpor
i ostaviti {to ljep{i utisak, a ujedno
nadigravanjem ostvariti rezultat
kojim bismo napravili dobru
atmosferu, kako pred subotnji duel, tako i revan{-me~ Kupa BiH“, rekao je 24-godi{nji veznjak Anel Rami}, ovoljeto{nje poja~anje Rudara iz bjelopoljskog Jedinstva, ponikao u trebinjskom Leotaru, koji je
u nedjelju u Lukavici izjedna~uju}im golom donio bod
svojoj ekipi.
N. \ERI]
48
OSLOBO\ENJE
SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA
9. kolo
utapobnerpor d:p-g bod
Premijer Omladinske lige BiH
Kadeti
1. Sarajevo
2. Zrinjski
3. @eljezni~ar
4. [iroki Brijeg
5. Olimpic
6. Sloboda
7. Kozara
8. Leotar
9. ^elik
10. Rudar
11. Slavija
12. Travnik
13. Vele`
14. Zvijezda
15. Borac
16. GO[K
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9
9
9
9
9
9
9
7
7
7
4
4
4
5
4
4
3
3
2
2
2
1
0
2
1
0
3
3
3
0
1
1
1
1
3
2
0
2
1
0
1
2
2
2
2
4
3
3
5
5
4
5
7
6
8
24:3
25:6
20:12
21:11
25:16
12:7
14:12
17:13
17:19
13:15
10:19
11:14
10:18
13:20
11:21
6:44
REZULTATI
ZENICA: ^elik - Leotar
GRADI[KA: Kozara - [iroki Brijeg
SARAJEVO: Sarajevo - Rudar
I. SARAJEVO: Slavija - Travnik
MOSTAR: Vele` - Zrinjski
GABELA: GO[K - Olimpic
TUZLA: Sloboda - @eljezni~ar
BANJA LUKA: Borac - Zvijezda
23
22
21
15
15
15
15
13
13
10
10
9
8
6
5
1
odgo|eno
3:2
4:0
1:1
0:0
2:9
3:0
1:3
LISTA STRIJELACA: 10 golova - Mirko Mari} ([iroki Brijeg), 8 - Mirsad [ijerki} (^elik), 7 - Nedim
Lepir (@eljezni~ar), Nemanja Stojanovi} (Slavija),
Josip ]orluka ([iroki Brijeg), 6 - Dino ]emalovi}
(Vele`), Aldin Husovi} (Sarajevo)...
Juniori
1. Olimpic
2. @eljezni~ar
3. Sarajevo
4. [iroki Brijeg
5. ^elik
6. Borac
7. Sloboda
8. Kozara
9. Slavija
10. Zrinjski
11. Zvijezda
12. GO[K
13. Rudar
14. Leotar
15. Travnik
16. Vele`
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
8
6
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
1
0
0
0
2
1
0
1
1
3
1
1
3
2
1
0
2
4
4
1
1
2
3
2
3
2
4
4
3
5
6
7
5
5
5
22:8
34:18
22:13
21:12
26:14
22:13
9:5
13:10
19:19
16:13
12:22
10:17
6:18
8:18
8:25
8:31
REZULTATI
ZENICA: ^elik - Leotar
GRADI[KA: Kozara - [iroki Brijeg
SARAJEVO: Sarajevo - Rudar
I. SARAJEVO: Slavija - Travnik
MOSTAR: Vele` - Zrinjski
GABELA: GO[K - Olimpic
TUZLA: Sloboda - @eljezni~ar
BANJA LUKA: Borac - Zvijezda
24
20
19
18
16
16
15
13
13
12
8
7
6
5
4
4
odgo|eno
1:3
1:0
6:2
2:2
0:1
1:0
6:2
IDU]E KOLO OBJE KONKURENCIJE
BANJA LUKA: Borac - ^elik
SARAJEVO: @eljezni~ar - GO[K
MOSTAR: Zrinjski - Slavija
[IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Borac
GRADA^AC: Zvijezda - Sloboda
VOGO[]A: Olimpic - Vele`
TRAVNIK: Travnik - Sarajevo
PRIJEDOR: Rudar - Kozara
LISTA STRIJELACA: 15 golova - Armin Hod`i}
(@eljezni~ar), 7 - Belmin Vila (@eljezni~ar), 8 - Petar Kuni} (Borac), 6 - Mihajlo Savanovi} (Borac),
Goran Majdanac (Kozara), Matej Kara~i} ([.Brijeg), 5 - Adnan Hrelja (Sarajevo), Ivan Bari{i},
Ivan Buha~ ([. Brijeg), Andrej Dursun (Slavija)...
LIGA VETERANA
1. Esmeralda
2. Picerija Dino
3. @eljezni~ar
4. D`ekos
5. Oktal Pharma
6. ^engi}-Vila
7. Vogo{}a
8. RVIKS
10. kolo
10 7 1 2 31:17 22
10 7 1 2 39:28 22
10 6 2 2 39:25 20
10 5 2 3 28:15 19
10 5 1 4 35:20 16
10 5 4 1 33:22 16
10 2 1 7 27:26 7
10 1 2 7 24:46 5
REZULTATI
@eljezni~ar - RVIKS
8:3
(Fati} 2, Pehlivanovi}, Kurt 2, Muharemovi},
Brkovi} 2 - Ma{i} 2, Trgo)
Vogo{}a - Picerija Dino
0:3
(Meki} 2, Radonja)
^engi}-Vila - D`ekos
2:2
(Me{i}, Pra{ovi} - Vuksanovi}, Nedi})
srijeda, 28. septembar 2011. godine
LIGA PRVAKA Chelsea gostuje kod Valencie
Cech: Opsjednuti smo
osvajanjem naslova
Zanimljivo }e biti i u Marseilleu, gdje francuska ekipa do~ekuje Borussiu iz
Dortmunda, dok branilac titule Barcelona ide na megdan BATE Borisovu
Sa novim strategom na klupi
Vil la som-Bo asom i velikim
brojem drugih zvijezda, Chelsea
je favorit u ve~era{njem dvoboju 2. kola Lige prvaka protiv
Valencie na Mestalli, ali i jedan
od najozbiljnijih kandidata za
osvajanje Lige prvaka. Ipak,
iako {i{mi{i nisu tim kakav su
bi li u ra ni jim se zo na ma,
zadr`ali su napada~ki duh i
`elju da se uvijek nadigravaju.
Golman londonskog kluba
Petr Cech priznao je da su njegovi saigra~i i on opsjednuti
osvajanjem trofeja, koji im godinama izmi~e.
‘’Poka`ite mi tim kalibra Chelsea, Manchester Uniteda, Reala
ili Barcelone koji nije opsjednut trofejom u Ligi prvaka.
Ako oni nisu, iznenadio bih se
za{to uop{te igraju. ^ak i ukoliko ste osvojili to takmi~enje ranije, `elite taj podvig da ponovite. Poku{avamo da na|emo
put do pobjede na pozitivan
na~in i mislim da je to pravi stav,
jer ukoliko nemate glad za pobjedama, ne treba ni da igrate’’,
rekao je ~uvar mre`e plavaca.
Sudbina se poigrala sa Juanom Matom, koji se nakon
manje od dva mjeseca vra}a
na Mestallu, ali u protivni~kom
dresu. Jedan od najboljih prijatelja i biv{i saigra~ Mate, vezni
fudbaler Valencije Pablo Her-
Parovi
Gru pa E: Va len cia Chelsea, Bayer - Genk.
Grupa F: Marseille - Borus sia D, Ar se nal Olympiakos. Grupa G:
Zenit - Porto, Shakhtar APOEL. Grupa H: Milan Plzen, BATE - Barcelona.
Borussia Dortmund tra`i prvo slavlje u Ligi prvaka nakon dugo godina
nandez, poru~io je sada{njem
igra~u Chelsea da ne o~ekuje nikakvu ljubav u svom povratku
na Mestallu gdje je proveo posljednje ~etiri godine svoje karijere.
‘’Za Juana }e ova utakmica
biti posebna s obzirom na to da
se vra}a na mjesto gdje je proveo neke od najljep{ih trenutaka svoje dosada{nje karijere.
Ali, na terenu nema prijateljstva. Bori}emo se do smrti protiv Chelsea da pobijedimo i
tek na kon to ga mu mo gu
po`eljeti sve najbolje. Znamo
da }e susret biti iznimno te`ak
jer je Chelsea jedna od najbo-
ljih ekipa Evrope. Me|utim,
ve} smo i prije pokazali da
mo`emo pobijediti i u takvim
utakmicama’’, zaklju~io je vezni igra~ Valencije.
Zanimljivo }e biti i u Marseil leu, gdje fran cus ka eki pa
do~ekuje Borussiu Dortmund,
koja se nakon dugog posta vratila me|u najbolje klubove Starog kontinenta. Marseille }e biti li{en usluga svog napada~a i
ponajboljeg igra~a Andre-Pierrea Gignaca u dvoboju protiv
milionera.
Branilac titule, ekipa Barcelone, gostuje kod BATE Borisova,
a trener Katalonaca Pep Guar-
DRUGA LIGA - CENTAR: Ilija{ - Vratnik 3:1 (2:0)
Tri gola Jusi}a
Gradski stadion u Ilija{u.
Gledalaca oko 350. Vrijeme
i teren pogodni za igru. Sudija: Mirza Zubi} (Visoko) 7.
Pomo}nici: Mahir Ja{arspahi} i Samir Trako. Strijelci:
1:0 - Jusi} (2), 2:0 - Jusi}
(30), 3:0 - Jusi} (67), 3:1 ]iri} (75). @uti kartoni: Bajramovi} i Odovi} ( Ilija{),
Pu ha lo vi}, Ke~o i Ta bak
(Vratnik). Crveni karton: A.
Be{lija (Ilija{).
ILIJA[: Kozi} 7, E. Be{lija 7,
Bajramovi} 7, Hela} 7,5, Jusi} 8, ^eho 7,5, Smajlovi}
7,5, Dervi{evi} 7,5 (od 64. Pa{ali} 7), Odovi} 7,5, Ad`i} 8
(od 78. Arnautovi} -), Solak
7,5 (od 62. A. Be{lija 5). Trener: Namir Solak.
VRATNIK: Doder 6, Dizdarevi} 5,5, Kova~evi} 6,5,
Feli} 5 (od 46. Drkenda 6),
Ke~o 6,5, ]uri} 7, Hanifi} 6,
Puhalovi} 5, Jejna 5 (od 46.
Borov~anin 5,5), Ali} 5,5,
Tabak 5. Trener: Almedin
Milavica.
Vi{e nego dobru utakmicu imali su priliku da gledaju prisutni na gradskom
stadionu u Ilija{u ne samo
zbog postignuta ~etiri pogotka ve} zbog dobrih akcija koje su rezultirale velikim
bro jem stvo re nih {an si.
Najbolji pojedinac utakmice Esmir Jusi} obilje`io je
ovu utakmicu sa tri postignuta pogotka, od kojih je
posebno efektan bio prvi
pogodak, kada je preciznim
{utom glavom pogodio nebranjeni dio gola gostuju}e
ekipe Vratnika.
Jedina mrlja na utakmici
je nesportski potez rezerviste Ale na Be {li je, ko ji je
opravdano isklju~en u samoj zavr{nici dosta korektne utakmice. Sudijska trojka je dobro obavila svoj zaN. BAJRAMOVI] Zaslu`en poraz: Almedin Milavica
datak.
diola poslao je ohrabruju}u poruku svim potencijalnim konkurentima, kazav{i kako njegova
ekipa nije nepobjediva, te kako
je svako mo`e pobijediti.
“Mi nismo nepobjedivi i svaka ekipa nas mo`e savladati.
Ipak, ako odradimo stvari na
pravi na~in, navija~i mogu do}i
i u`ivati, {to je najva`nije“, rekao
je Guardiola.
Tre ner Mi la na Mas si mi li ano Allegri ima}e na raspolaganju Ibrahimovi}a, Boneru i
An to ni ni ja za su sret pro tiv
~e{kog prvaka Plzena. Osim
spomenute trojke, Ambrosini
bi se mogao tako|er na}i na
popisu igra~a koji }e konkurirati za sastav, dok }e susret u
srijedu gotovo sigurno propustiti Robinho, Kevin-Prince
Boateng, Pato, Gattuso, Flamini i Mexes.
A. MEHANOVI]
BOSNA I HERCEGOVINA
Druga liga-Centar
7. kolo
uta pobnerpor d:p-g bod
1. Bosna (V)
2. Rudar
3. TO[K
4. Borac
5. Ozren
6. Azot
7. Vratnik
8. Mladost (@)
9. Stup~anica
10. Ilija{
11. Biser
12. Natron
13. Mladost (DK)
14. Radnik
15. Usora
16. Bosna (S)
7 5 2 0 17:2 17
7 4 2 1 9:4 14
6 4 1 1 14:5 13
6 2 4 0 11:6 10
7 3 1 3 12:11 10
7 3 1 3 11:10 10
7 3 1 3 7:12 10
7 3 0 4 8:9
9
7 2 3 2 6:9
9
7 3 0 4 10:15 9
6 2 1 3 12:10 7
6 2 1 3 6:8
7
7 1 4 2 4:6
7
7 2 1 4 10:18 7
6 2 0 4 7:13 6
6 1 0 5 6:12 3
REZULTATI
DOBOJ/KAKANJ: Mladost - Rudar
0:0
VITOKOVI]I: Azot - Stup~anica
1:0
USORA: Usora - Natron
odgo|eno
TE[ANJ: TO[K - Mladost (@)
3:0
VISOKO: Bosna - Borac
0:0
SARAJEVO: Bosna - Ozren
3:0
ILIJA[: Ilija{ - Vratnik
3:1
[email protected]]I: Radnik - Biser
3:2
IDU]E KOLO
BREZA: Rudar - Biser
BUTMIR: Vratnik - Radnik
SEMIZOVAC: Ozren - Ilija{
JELAH: Borac - Bosna (S)
@UP^A: Mladost - Bosna (V)
MAGLAJ: Natron - To{k
OLOVO: Stup~anica - Usora
DOBOJ/KAKANJ: Mladost - Azot
OSLOBO\ENJE
SPORT
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Svjetsko prvenstvo u boksu
NLB liga od ove sezone
pod novim imenom
Damir Beljo
pobijedio
Elghanama
D`emal Bo{njak }e ukrstiti rukavice
sa Bannisom Lenonom, a Velibor Vidi}
sa Kubancem Carlosom Banteurtom
Beljo u narednom kolu
protiv Hrvata Vugdelije
Bh. bokser Damir Beljo pobijedio je Egip}anina Karema
Elghanama na Svjetskom
prvenstvu koje se odr`ava u
Bakuu.
Ovaj ~lan BK Zrinjski iz Mostara slavio je sa uvjerljivih 17:9.
Egip}anin je rije{io prvu rundu
u svoju korist sa 6:5, ali je onda
na{ bokser preuzeo kontrolu
nad me~om. Drugu rundu je
dobio sa 5:1, tre}u sa 7:2, pa je
do kraja uspio sa~uvati prednost. Narednih protivnik Damira Belje je bokser iz Hrvatske
eliminacijskih borbi, Bo{njak bi
boksovao protiv Hrvoja Sepa iz
Hrvatske.
Velibor Vidi} }e se u prvom
kolu boriti sa Kubancem Carlosom Banteurtom, koji ima
~etiri medalje sa velikih takmi~enja. Prije tri godine je na
Olimpijadi u Pekingu pora`en
u finalu od Artayeva Bakhtiyara.
Osvojio je zlato na Svjetskom
kupa 2008. godine. U slu~aju
pobjede, Vidi} bi boksao protiv boljeg iz me~a Keller (Danska) - Shelestyuk (Ukrajina).
Stjepan Vugdelija.
Pored Belje, na SP na{u zemlju predstavljaju jo{ D`emal
Bo{njak (Ilid`a, polute{ka kategorija do 81 kg) i Velibor Vidi} (Slavija, velter do 69 kg).
D`emal Bo{njak }e ukrstiti
rukavice sa Bannisom Lenonom koji sti`e iz Dominikanske
Republike. Lenon je na posljednjem SP u Milanu prije dvije
godine pora`en ve} u prvom
nastupu, kao i na SP koje je
2007. odr`ano u Budimpe{ti. U
slu~aju prolaska u drugi krug
49
Regionalna ko{arka{ka NLB
Liga, koja je posljednjih pet godina pod ge ne ral nim spon zor stvom Nove Ljubljanske banke
napredovala me|u najuspje{nija ko{arka{ka takmi~enja na svijetu, u sezoni 2011/12. promijenit
}e ime. Nakon zavr{etka ugovora sa generalnim sponzorom, takmi~enje }e se preimenovati u
ABA Ligu i dobiti novi logotip.
NLB Liga, najve}e regionalno
ko {ar ka {ko ta kmi~enje ko je
uklju~uje 14 ko{arka{kih klubova iz {est dr`ava, nakon uspje{nog zavr{etka 10. jubilarne sezone u sezoni 2011/12. nastavit
}e sa imenom ABA Liga. Ugovor
sa generalnim sponzorom NLB
je ove godine istekao, a dogovori sa ostalim partnerima ve} su
u toku.
“U 10 godina opstanka, liga je
zadobila me|unarodni ugled i
priznanje. U 11. sezonu ulazimo ~vrsto, sa ostalim dugogodi{njim spon zo ri ma. Na {e ta kmi~enje ostaje sa financijskog
vidika jak projekt, kojem se u
ovoj sezoni pridru`io i euroliga{ki Maccabi’’, rekao je generalni
direktor ABA Lige Roman Lisac,
koji u novoj sezoni, koja po~inje
1. oktobra, o~ekuje jo{ atraktivnije utakmice i obe}ava velike u`itke za ko{arka{ke fanove.
Bh. prvak se poja~ao
Memorijalni ko{arka{ki turnir “Davorin Popovi} Da~o“
Na otvaranju [ibenik - Radivoj Kora}
@enski ko{arka{ki klub
@eljezni~ar i ove godine organizuje memorijalni turnir “Davorin Popovi} Da~o“, u ~ast nekada{njeg legendarnog pjeva~a Indexa.
Memorijal je na programu
29. i 30. septembra u Sarajevu
i igrat }e se u dvorani “Ramiz
Sal~in“ na Mojmilu. Pored
doma}ina, na turniru }e u~estvovati ekipe “Radivoj Kora}“,
[ibenik i Zadar.
Prvu polufinalnu utakmicu igrat }e [ibenik i “Radivoj
Kora}“ u ~etvrtak sa po~etkom
u 16 sati, dok je me~ izme|u
@elje i Zadra na programu u 18
sati. Utakmica za tre}e mjesto igra se u petak u 17 sati, a finalni susret u 19 sati.
Delegacija @eljezni~ara }e
u ~etvrtak u 12 sati obi}i i
spomen-obilje`je Davorina
A. K.
Popovi}a.
@eljezni~ar igra protiv Zadra
Osnovan Gimnasti~ki
savez BiH
Istorijski dan za gimnastiku Bosne i Hercegovine dogodio se u proteklu subotu.
Napokon je odr`ana osniva~ka skup {ti na Gi mnas ti~kog saveza BiH (GSBiH)
na kojoj je prisustovao 21
delegat iz Federacije BiH i
Republike Srpske.
Izabrano je i rukovodstvo
Sa ve za. Za pred sje dni ka,
odnosno potpredsjednika,
izabrani su Sne`ana Bijeli} iz
Banje Luke i Mirsad Tinji} iz
Tuzle, koji }e se po principu
automatizma mijenjati na
~elu GSBiH. Ostali ~lanovi
Upravnog odbora su Almir
Atikovi}, Mersad ]uljevi},
Sa {a Ko va~evi}, Hi da je ta
Glavini}, Rene Star~evi}, Mila din Jo va no vi} i Ade mir
Ra{~i}. Za generalnog se kre ta ra iza bra na je Aida
Had`i}.
Izabrano rukovodstvo je
zahvalilo delegatima Skup{tine na izboru uz obe}anje
da }e ovaj nepravedno zapostavljeni sport uz pomo}
{ire dru{tveno-politi~ke zajednice, sportskih radnika,
privrednika i svih ljudi koji
vole gimnastiku vratiti na
mjesto koje joj pripada kao
bazi~nom sportu.
Amerikanac Collins potpisao na godinu
Coleman Collins u [irokom
KK [iroki TT Kabeli anga`ovao
je po slje dnje po ja~anje pred
po~etak nove sezone, a u redove
bh. prvaka do{ao je Amerikanac
Coleman Collins.
Ovaj dvadesetpetogodi{nji 206
centimetara visoki krilni centar u
pro{loj sezoni je nastupao u Njema~koj za Ratiopharm Ulm, sa bh.
prvakom je potpisao jednogodi{nji
ugovor. Njegovim dolaskom }e se
umnogome rasteretiti mladi Darko
Planini}. Collins je u pro{loj sezoni odigrao 34 utakmice, prosje~no
je igrao 20-ak minuta po me~u, te
postizao 8,3 poena i 4,5 skokova.
I dalje su u toku pripreme [irokog, koji }e do ove sedmice trenirati na Pecari, a za vikend putuje
na turnir u Trilj.
Ko{arka{ice ^elika
prve u Trevizu
Ko{arka{ice zeni~kog ^elika pobjednice su turnira u italijanskom
grduTrevizu na kojem su osimkluba doma}ina Magigas basket Trevisa i tima iz na{e zemlje, u~estvovali jo{ San Martino i Lugagnano.
U polufinalu ^elik je savladao
San Martin sa 50:47, a u finalnom me~u do ma}i Ma gi gas
basket Treviso sa 87:43.
Ove godine^elik je jedan od najve}ih favorita za osvajanje titule u
bh. prvenstvu, a igra}e zajedno sa
Mladim Kraji{nikom i Slobodom
iz Bosanskog Novog u regionalnoj
ligi u kojoj }e u~estvovati jo{ klubovi iz Srbije i Crne Gore.
Mi. D.
Caja Laboral potpisala Dorseya
Sne`ana Bijeli}
[panski euroliga{ Caja Laboral
i ameri~ki krilni centar Joey Dorsey potpisali su jednogodi{nji ugovor, ali bez mogu}nosti da se igra~
vrati u SAD kada krene NBA liga.
Dorsey je nakon NCAA karijere
na Memphisu, gdje se dokazao
kao odli~an odbrambeni igra~,
bio izabran na Draftu 2008. od
Portlanda. Uslijedila je potom
brza razmjena koja ga je odvela u
Houston u zamjenu za Nicholasa
Batuma.
Pro{le sezone je Dorsey igrao za
Toronto Raptorse. Na 43 utakmice prosje~no je postizao 3,1 poen
uz 4,4 skoka za 12 minuta provedenih u igri.
50
OSLOBO\ENJE
OGLASI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Op}ina Sanski Most
- Op}inski na~elnik -
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo za bora~ka pitanja
Broj: 05-34-2210/11
Datum; 27. 9. 2011. god.
CANTON SARAJEVO
Ministry of Veteran's affairs
za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme
u Jedinstveni op}inski organ uprave, op}ine Sanski Most
Na osnovu ~lana 34. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Slu`bene
novine Kantona Sarajevo“, br. 9/07 - pre~i{}eni tekst, 7/08 i 33/08), ~lana 17. do 21. Uredbe o na~inu i uvjetima rje{avanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Kantona
Sarajevo“, broj: 31/07 i 23/09), Pravilnika za utvr|ivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo” br. 36/07, 36/08 i 10/11) i
javnog poziva za podno{enje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava
za rje{avanje stambenih potreba bora~kih populacija u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo za bora~ka pitanja
Kantona Sarajevo
1. Vi{i referent za poslove zakupa poslovnih prostora i javnih povr{ina .................................izvr{ilac
(na neodre|eno vrijeme)
OBAVJE[TAVA
2. Opis poslova radnog mjesta Vi{i referent za poslove zakupa poslovnih prostora i javnih povr{ina;
vodi evidenciju poslovnih prostorija i javnih povr{ina, obavlja administrativne poslove vezane za rad
Komisije za provo|enje javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija, realizuje odluke o dodjeli na kori{tenje poslovnih prostorija, vr{i analiti~ko pra}enje zakupaca i izmirenje zakupnih obaveza,
vr{i mjese~no zadu`enje zakupaca, prati naplatu, evidentira promjene nastale tokom zakupnog odnosa,
poduzima mjere u cilju efikasnije realizacije naplate, odgovoran je za zakonito i a`urno vr{enje poslova,
podnosi mjese~ne, a po potrebi i sedmi~ne izvje{taje o svom radu pomo}niku op}inskog na~elnika,
odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, obavlja i sve druge
poslove po nalogu {efa Odsjeka i pomo}nika op}inskog na~elnika i istim je odgovoran.
podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba u vidu gra|evinskog materijala, u vidu izvo|enja gra|evinskih radova i pru`anja gra|evinskih usluga, te udru`ivanja sredstava za
kupovinu stambene jedinice po javnom pozivu objavljenom u dnevnom listu “Oslobo|enje” 23.2.2011.
godine da se PRELIMINARNE LISTE LICA ^IJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE PRELIMINARNE LISTE LICA ^IJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA
NALAZE NA/U:
- Web stranici Kantona (www.mbp.ks.gov.ba),
- Sjedi{tima kantonalnih bora~kih udru`enja,
- Slu`bama za BiZ svih op}ina Kantona Sarajevo.
3. Op}i uslovi;
Kandidat za radno mjesto broj 1. du`an je da ispunjava sljede}e op}e uslove;
- da je dr`avljanin BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku
o unutra{njoj organizaciji,
- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be
kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- da nije pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (~lan IX 1. Ustava BiH ),
Na preliminarne liste se mo`e ulo`iti prigovor u roku 21 dan od objave ovog obavje{tenja, isklju~ivo u
pisanoj formi na adresu: Kanton Sarajevo, Ministarstvo za bora~ka pitanja, Reisa D`. ^au{evi}a br. 1,
putem protokola Kantona Sarajevo ili po{tom.
Po isteku `albenog roka i rje{avanja prigovora, kona~ne liste potpunih i nepotpunih zahtjeva }e biti objavljene na isti na~in, o ~emu }e podnosioci zahtjeva biti obavije{teni na adekvatan na~in.
Potrebne informacije mogu se dobiti na info-punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo)
tel.033/562-273, Sektoru za bora~ko-invalidsku za{titu na broj telefona 033/562-009 ili teh. sekretara na
broj telefona 033/562-012.
Na osnovu ~lana 23. - 26. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (“Sl.
novine FBiH“, br. 49/05), op}inski na~elnik r a s p i s u j e:
J AVNI O G L A S
4. Kandidat pored navedenih op}ih uslova treba da ispunjava i posebne uslove;
- da ima zavr{en IV stepen srednje stru~ne spreme
- ekonomski, dru{tveni ili tehni~ki smjer,
- da ima polo`en stru~ni ispit,
- da ima najmanje 10 mjeseci radnog sta`a,
- i da poznaje rad na ra~unaru.
Broj: 06-14-3589 Ob/11
Sarajevo, 27.9.2011. g.
MINISTAR
Doc. dr. Ned`ad Ajnad`i}
5. Prijave kandidata treba da sadr`e;
- kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon,
- dokaz o stru~noj spremi i polo`enom stru~nom ispitu,
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
- rodni list (IMKR ne stariji od 6 mjeseci),
- uvjerenje o radnom iskustvu,
- uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
- dokaz o poznavanju rada na ra~unarima,
- izjave na okolnosti iz ta~ke 3. alineja 5. i 6.
• Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti dostaviti po prijemu.
Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.
Javni oglas }e biti objavljen u najmanje tri razli~ita dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom podru~ju
Federacije BiH i biti }e otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno na adresu;
Op}ina Sanski Most, Banjalu~ka 3., (sa naznakom za javni oglas za prijem namje{tenika u radni odnos
na neodre|eno vrijeme u Jedinstveni op}inski organ uprave op}ine Sanski Most).
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Op}inski na~elnik
Prim. dr. Mustafa Avdagi}
Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom obrazovanju («Slu`bene novine TK» broj: 06/04 i 07/05), Saglasnosti
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK broj: 10/1-34-49241/11, Odluke [kolskog odbora JU O[ „Ivan Goran
Kova~i}“ Grada~ac broj 01/6-539/2011, raspisuje se:
JAVNI
KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta
I — Radne pozicije na koju se primaju kandidati:
1. nastavnik matematike, 1 izvr{ilac — pripravnik, 8 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja,
2. nastavnik bosanskog, hrvatskog i srpskog jezik i knji`evnost, 1 izvr{ilac — 8 ~asova na odre|eno vrijeme do
povratka zaposlenika sa funkcije,
3. saradnik u razrednoj nastavi, 3 izvr{ioca — 1/2 radnog vremena na odre|eno vrijeme.
Na upra`njena radna mjesta na odre|eno vrijeme anga`ovat }e se zaposlenici najdu`e do 10. 8. 2012. godine,
uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor.
II — Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
a) op}i uslovi,
predvi|eni ~lanom 72. Zakona o osnovnom obrazovanju i Nastavnim planom i programom
b) posebni uslovi u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i Pedago{kim standardima.
Uz prijavu potrebno je prilo`iti dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije):
1. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci),
2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est mjeseci),
3. diploma o stru~noj spremi,
4. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu,
5. uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja,
6. uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao,
7. prijava sa kratkom biografijom.
Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne izvr{i stru~nim licima, primit }e se pripravnik.
Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju). Intervju sa
kandidatima }e biti obavljen 11. i 12. oktobra 2011. godine u vremenu od 9 do 14 sati. Dokumente dostaviti u roku od
8 dana, od dana objave javnog konkursa, li~no na protokol ili putem po{te, na adresu:
JU O[ „Ivan Goran Kova~i}“
Huseina kapetana Grada{~evi}a 53, 76 250 G R A D A ^ A C
Sa naznakom „Javni konkurs za popunu upra`njenih mjesta“
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
PREDSJEDNIK [KOLSKOG ODBORA
web: http://mbp.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 562-012,Fax: + 387 (0) 33 562-251
Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 064030 08 P
Sarajevo, 13. 9. 2011. godine
Tu`itelj:
Tu`eni:
Radi:
Vsp:
Unicredit Bank DD
Dubravka Furdulovi}
Isplata duga
18.874,57
POZIV
Za BO[KO NIKOLI] TRO[KA BB KRE[EVO
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za SRIJEDU, 9. 11. 2011. godine, sa po~etkom u 13 sati, pred ovaj
sud u sobu broj 341/III sprat.
Sudija
Sanela Goru{anovi} - Butigan
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba
povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez
njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti
sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti
kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu, sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati,
dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).
OSLOBO\ENJE
51
OGLASI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Naziv po{te
Adresa
Biha}
Bosanska 3
Biha}
Bosanskih Kraljeva
Cazin
Trg zlatnih ljiljana
Velika Kladuša
Ibrahima Mržljaka bb
Bosanska Krupa
Trg oslobo|enja 1
Bosanski Petrovac
Bosanska 115
Sanski Most
Banjalu~ka 2
Klju~
Kulina bana 11
Goražde
Ferida Dizdarevi}a 3
Ustikolina
Ustikolina
Pra~a
Trg Kemala Hrve bb
Mostar
Tekija bb
Mostar
Bra}e Feji}a bb
Mostar
Mar{ala Tita 51a (Sj. logor)
Konjic
Maršala Tita bb
Jablanica
Pere Bili}a 24
Sarajevo
Obala Kulina bana 8
Sarajevo
Maršala Tita 12
Sarajevo
^emaluša bb
Sarajevo
Patriotske lige 40
Sarajevo
Livanjska 1
Sarajevo
Višnjik 40
Sarajevo
Zmaja od Bosne 88
Sarajevo
Put života bb
Sarajevo
Grbavi~ka 1
Sarajevo
Behdžeta Muteveli}a bb
Sarajevo
Džemala Bijedi}a 37
Sarajevo
Safet bega Bašagi}a bb
Sarajevo
Zelene beretke 15
Sarajevo
Trg solidarnosti 37
Sarajevo
Safeta Hadži}a 107
Sarajevo
Trg ZAVNOBIH-a 17
Sarajevo
Bul. branilaca Dobrinje bb
Ilidža
Rustempašina 13
Hadži}i
Hadželi 116
Vogoš}a
Jošani~ka 32
Ilijaš
29. februara 4
Travnik
Prnjavor 11
Novi Travnik
Trg Zlatnih ljiljana bb
Bugojno
Nugle II
Gornji Vakuf
Javi} bb
Fojnica
Doktora Raljevi}a bb
Donji Vakuf
Ul. 14. Septembra
Tuzla
Aleja bosan. vladara 29
Tuzla
Musala 2
Tuzla
A. Herljevi}a 10
Tuzla
Rudarska 37
Tuzla
Bosne Srebrne bb
Kalesija
Oslobodilaca bb
Živinice
Maršala Tita bb
Kladanj
Patriotske lige 1
Banovi}i
Banovi}i
Lukavac
Borisa Kidri}a bb
Gra~anica
M. Vehbi ef. Šemsekadi}a
Srebrenik
Kulina bana bb
Grada~ac
H. kapet. Gradaš~evi}a 23
Br~ko
Bulevar mira bb
Zenica
Masarikova 46
Zenica
Kralja Tvrtka I br. 2
Zenica
Londža 83
Zavidovi}i
Patriotske lige bb
Kakanj
Zgo{}anska 44
Maglaj
S. Omerovi}a 8
Tešanj
Trg Alije Izetbegovi}a
Visoko
^aršijska 75
Vareš
Put mira 15
Olovo
H. kapet. Gradaš~evi}a bb
Breza
Hasana Kjafije 6
Radno vrijeme
pon-pet.
subota
nedjelja
07-19
07,30-15,30
09-19
08-16,30
-
-
07-19
07,30-15,30
-
07-19
07,30-15,30
-
07-19
07,30-15,30
-
07-16
07-14
-
07-19
07,30-15,30
-
07-16
07-14
-
07-20
07-20
-
08-15
08-15
-
08-15
08-15
-
08-18
08-18
-
08-20
08-18
-
08-18
08-18
-
08-18
08-15
-
08-18
08-15
-
07-20
07-20
-
08-16
-
-
07-20
07-20
09-20
08-16
-
-
08-16
-
-
08-15
08-15
-
07-20
07-20
-
07-20
07-20
-
09-16
09-16
-
08-16
-
-
08-16
-
-
08-16
-
-
09-16
09-16
-
08-15
08-15
-
08-16
-
-
07-20
07-20
-
07-20
07-20
-
07-20
07-20
-
08-15
08-15
-
08-18
08-15
-
08-15
08-15
-
08-19
08-15
-
08-15
08-15
-
08-19
08-15
-
08-15
08-15
-
08-16
08-15
-
08-18
08-15
-
07-20
07-15
-
08-15
08-15
-
08-16
08-15
-
08-15
08-15
-
08-16
08-15
-
08-16
08-15
-
07-17
08-15
-
08-16
08-15
-
08-16
08-15
-
07-17
08-15
-
07-17
08-15
-
07-17
08-15
-
07-17
08-15
-
08-17
08-15
-
07-20
08-15
-
07-20
08-15
-
08-20
08-15
-
07:30-19
08-15
-
07:30-19
08-15
-
07:30-19
08-15
-
07:30-19
08-15
-
07:30-19
08-15
-
08-16
08-15
-
08-16
08-15
-
07:30-16
08-15
-
52
OSLOBO\ENJE
MALI OGLASI
NEKRETNINE
ZAMJENA
MIJENJAM ~etverosoban stan u
centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu,
Centar. Mob. 061/252-663.
NOVA ku}a 10x8m, dvije gara`e,
2 dunuma vo~njaka — ba{te, mijenjam za apartman na moru ili dvoso ban stan u Sa ra je vu. Mob.
061/352-112 i 061/157-718.
MIJENJAM vikendicu u okolici
Sarajeva za manji stan — dogovor.
Mob. 061/169-900.
PONUDA
GRBAVICA kod [opinga, u dvoiposobnom namje{tenom stanu,
sa eta`nim grijanjem, djevofjka
tra`i sustanarku. Mob. 062/639585.
DVOSOBAN komforan stan, blizu Katedrale, izdajem na du`i period. Mob. 061/294-742.
CENTAR, ul. Bolni~ka, konforan
namje{ten stan 80m2, kablovska,
centralno grijanje, blindo vrata.
Mob. 061/202-285.
IZDAJEM jednosoban stan sa
centr. grijanjem na Grbavici, Ul.
Zagreba~ka, slobodan od 15. 10.
2011. Tel. 061/224-704.
POFALI]I kod kampusa, izdajem
jednokrevetnu sobu mu{karcima.
Mob. 063/820-738.
IZDAJEM dvosoban namje{ten
stan u Dobrinji III. Mob. 061/538198.
IZDAJEM dvosoban namje{ten
stan u zgradi, Staro Hrasno. Mob.
061/538-198.
IZDAJEM posovni prostor 47m2
+ galerija, pogodan za vi{e namjena, Hrasno, ul. Azize [a~irbegovi}
bb — blizu Robota. Mob. 061/157677 i 033/202-590.
IZDAJEM jednosoban stan, privatna ku}a, studentima, Bistrik. Tel.
410-331.
IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, Alipa{ino polje A faza.
Mob. 061/191-061.
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, eta`no grijanje,
poseban ulaz, Donji Vele{i}i. Tel.
033/200-455.
U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan. Dvije
jednokrevetne i soba dnevni boravak, TV, kuhinja, centralno grijanje, zaseban ulaz. pogodno za studente medicine i gra|evine. Mob.
061/252-782.
STUDENT tra`i cimera, zasebna
soba, kod Islamskog fakulteta.
Mob. 061/958-368.
IZ DA JEM so be za spa va nje,
no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel.
061/192-059.
IZDAJEM pos. prostor 16m2, pogodan za vi{e namjena, Hrasno, A.
[a}ir be go vi}. Tel. 202-590,
061/157-677.
IZDAJEM jednosoban namje{ten
stan, Ko{evsko brdo, 350 KM,
grijanje uklju~eno. Mob. 061/229607.
IZDAJEM dvosoban kompletno
namje{ten stan, kab. grijanje, centar. Mob. 063/520-230, 061/216955.
IZDAJEM stan u privatnoj ku}i
na Vracama, poseban ulaz. Tel.
033/972-299 i Mob. 061/610-906.
IZDAJEM jednosoban stan kod
med. fakulteta, cijena 350 KM.
Mob. 063/284-727.
SOBA u centru, zaseban WC, kupatilo, upotreba kuhinje, trpezarije, lo|e. Mob. 061/557-258.
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, mo`e i bra~ni par. Mob.
061/358-772.
IZDAJEM komfornu sobu na
Mejta{u, iznad pijace Markale,
`en skoj oso bi. Tel. 225-747,
063/947-075.
IZDAJEM jednosoban namje{ten
stan, Ko{evsko brdo, 350 KM,
grijanje uklju~eno. Mob. 061/229607.
PRODAJA
KU]A, Centar, ^obanija, dvije
eta`e+300m2 oku}nice, 250.000
KM. Mob. 062/383-064.
PRODAJEM stan 69m2, X sprat,
A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.
ALI PA [I NO — 54m2, 66m2 i
77m2, ^engi} Vila 64m2, Marijin
dvor 86m2, Isto~no Sarajevo —
47m2 i 80m2, Dobrinja — 55m2,
68m2 i 88m2, Mejta{ 54m2, Grbavica — 73m2 i 131m2, Aneks 40m2,
Po fa li}i 40m2, No vo Sa ra je vo
32m2, Hra sno 38m2. Mob.
061/375-787.
KU]E: Soukbunar, Mostarsko
raskr{}e, Vratnik, Vasin han, Vlakovo, Ilid`a, vraca, Vikend ku}e:
Pale — Potoci, Kriva~e, Gornji
pribanj, gornja ~ar{ija — ku}a,
Lukavica, Zemlji{te: Nahorevo,
Kasindo, reljevo, Rje~ica, Ilija{,
centar Ilid`a. Mob. 066/488-818.
NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo,
na 4 eta`e+oku}ni ce 300m2,
145.000 KM. Mob. 062/383-064.
PRODAJEM dvosoban stan 56m2
na Dolac Malti potpuno sre|en, cijena po dogovoru. Mob. 061/255581.
ADAPTIRAN stan 39m2, Socijalno, Z. od Bosne, prizemlje,
95.000 KM. Mob. 062/383-064.
STAN 59m2, suteren, Socijalno, renoviran, adaptiran sav, 95.000
KM. Mob. 062/383-064.
PRODAJEM stan u Pofali}ima, I
sprat,
60m2
i
stan
u
Kranj~evi}evoj, I sprat, 55m2.
Tel. 066/050-719.
PRODAJEM stan na Grbavici, I
sprat, 54m2 i stan u centru IV
sprat, 62m2. Mob. 066/201-411.
PRODAJEM dvosoban stan 55m2
kod {kole na Ko{evskom brdu,
1650KM/m2. Tel. 061/571-129.
PRODAJEM u centru Ul. Jezeru,
stan niski parter, 80m2 pogodan za
po slo vni
pros tor,
ci je na
2500KM/m2. Tel. 061/222-295.
PRODAJEM ku}u u Starom gradu. Tel. 061/176-059.
PRODAJEM ~etverosoban stan
77m2 na Alipa{inom polju, balkon,
5 kat, kablovska, odmah useljiv.
tel. 061/167-930.
DALMATINSKA, centar, stan
121m2/2.500 KM, VP, mogu}a
kombinacija stambeno poslovna.
Tel. 221-533.
PRODAJEM ili mijenjam ~etvorosoban konforan stan u centru kod
Vje~ne vatre. Mob. 061/252-663.
PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik Pazari}. Tel: 417-089.
DVA dunuma vo}njaka uz sami
put, Sar. Ilija{, Male{i}i, prilaz, voda, struja, doz. gradnja. Mob.
061/217-897.
STAN centar, ul. Marcela [najdera, 76m2, dvoeta`ni. Mob. 061/299911.
PO SLO VNI pros tor, cen tar,
150m2, 180m2, 40m2. Mob.
061/299-911.
PRODAJEM ku}u u centru, Patriotske lige. Tel. 061/243-923.
PRODAJEM zemlji{te 1310m2
Soli{te iza Reljeva. Tel. 061/243923.
PRO DA JEM je dno so ban stan
45m2 na Mej ta {u cen tar. Tel.
061/243-923.
PRODAJEM ku}u u donjem Hotonju. Tel. 061/243-923.
PRO DA JEM dvo so ban stan
51+6m2 lo|a, centar, Zvjezda B —
IV sprat, lift, centralno grijanje,
parking, povoljno. Mob. 061/745508.
[email protected] preko puta Holiday Inna, 12,5m2, struja, vl. 1/1. Mob.
061/869-396.
PRODAJEM ku}u, ul. Abdeshana
23 — Kova~i, pogledati od 10 do 17
sati.
PRODAJEM stan u op{tini Centar, stara gradnja, visoki plafoni,
plin, balkon 10m2, potrebno renovirati, 87m2, I sprat, parking
prostor, cijena po dogovoru. Mob.
065/170-445.
^ENGI] vila, Grada~a~ka, dvosoban stan, 54m2 sa centralnim grijanjem, cijena po dogovoru. Mob.
061/893-105.
JEDNOIPOSOBAN stan 49m2,
@. fa{izma 11/I, Otoka. Tel. 523606.
POVOLJNO prodajem stan 54m2,
u Hrasnici. Mob. 062/229-677.
PRO DA JEM je dno so ban stan
34m2, Toromanova ul. kod Logavine {kole. Mob. 061/570-887.
PRODAJEM-mijenjam za more
ku}u u Pazari}u pored mag. puta
sa 1200m2 zemlje. Mob. 061/223208.
PRODAJEM stan 83m2, strogi
cen tar gra da, 1 sprat. Mob.
062/119-403.
GRBAVICA, trosoban stan 74m2,
14 kat, kod mosta ARS AEVI.
Mob. 061/080-257, od 17-19 sati.
PRODAJEM vikendicu na Jablani~kom jezeru. Tel. 061/243-923.
PRODAJEM trosoban stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u.
Mob. 061/528-032.
PRODAJEM pos. prostor 76m2,
lok. Alipa{ino polje-B faza, cijena
170.000 KM. Mob. 061/206-728.
PRODAJEM vikendicu u Rakovici — Kakrinje, mo`e i zamjena za
stan. Mob. 061/169-900.
PRODAJEM dvosoban stan, centar, 52m2, II sprat, blizina Muzi~ke
akademije, ul. Pehlivanu{a, 95.000
KM. Mob. 061/206-728.
PRODAJEM stan na Marijin dvoru, 68,50m2, I sprat, 2.500 KM/m2.
Mob. 061/211-303.
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa posebnim ulazom i plinskim
grijanjem. Tel. 0337443-620.
PRODAJEM vikend plac 870 m2,
Igman-U{ivak-Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel 061/274189.
JEDNOKREVETNA namje{tana
soba, kuhinja, kupatilo, u strogom
centru. tel. 445-306.
ANEKS, Vrbovska, 37m2, 65.000
KM. adaptiran. Mob. 062/383064.
DOBRINJA V, odmah useljiv stan
50m2, 1.700 KM/m2. Mob.
061/489-514.
IZDAJEM apartman 50 m2 u blizini novog „Avaza“ kod ambasada Saudijske Arabije, cijena po dogovoru. Mob: 061/242-261.
STAN 68m2, I sprat, Malta, E. [eho vi}a, 2.100 KM/m2. Mob.
062/383-064.
PRODAJEM stan, ili mijenjam za
Beograd ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat 64 m2, cg. 2 balkona, podrum. Tel. 065/495-660.
PRODAJEM stan 65m2, dnevni
boravak, dvije sobe, kuhinja, trpezarija, WC, ostava, balkon, Stari
Grad-Lo ga vi na, 180.000 KM.
Mob. 061/365-990.
PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima, 2.100m2 sa priklju~cima,
pored glavnog puta. Tel. 033/200829.
PRODAJEM garsonjeru 35m2,
III sprat sa namje{tajem, ul. Husrefa Red`i}a. Mob. 061/957-957.
PRODAJEM dvoiposoban stan
74m2, ul. Branilaca sarajeva kod
doma armije. tel. 445-371 poslije 15
sati.
GRA\EVIN SKO ze mlji {te od
1.800m2 do 5.000m2. Mob.
061/299-911.
N. Sarajevo, iznad Bosmala, ku}a
sa 3 odvojena stana, na placu od
400m2. Tel. 664-775, 061/160-601.
STAN, Ko{evsko brdo, 53m2, VI
kat. Mob. 061/299-911.
NOVA ku}a 10x8m, dvije gara`e,
2 dunuma vo~njaka — ba{te, mogu}a prodaja i druge opcije. Mob.
061/352-112 i 061/157-718.
PRODAJEM stan 108m2, D. Ciglane. Mob. 063/710-291.
STA NO VI, ul. Mar {a la Ti ta,
121m2, 147m2 i 123m2. Mob.
061/299-911.
KU]A sa oku}nicom i gara`om, vl.
1/1, Kova~i}i. Mob. 061/540-203.
PRODAJEM gara`u 14 m2 Nade`de Petrovi}a 10. Tel: 061/897959.
KU]A u Had`i}ima sa oku}nicom,
dvije vanjske gara`e, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187.
AERO DROM SKO 54m2, [.
pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000
KM. Mob. 061/247-177.
MARIN Dvor, Ul. Kotromani}eva
116m2, II sprat, 2 parking mjesta,
230.000KM. Tel. 061/205-235.
PRODAJEM stan na Bjelavama,
47m2, kod Studenskih domova.
Mob. 062/226-203.
CENTAR kod Lovca, Ul. Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an,
230.000KM. Tel. 061/205-235.
STAN, centar, ul. Patriotske lige,
66m2, IV kat. Mob. 061/299-911.
IZDAJEM apartman namje{ten,
strogi centar, extra sre|en za jednu
osobu, 500KM. Mob. 061/205-235.
PRODAJEM jednosoban namje{ten stan 38m2+balkon, adaptiran,
Porodice Ribar 37/V, cijena 87.000
KM. Mob. 061/899-955
IZDAJEM namje{ten stan 96m2,
strogi centar, veliki balkon, lift, klima, 850KM. Mob. 061/205-235.
PRODAJEM 3 duluma zemlje uz
put i rijeku, selo Brodije kod Kozje Luke-Fo~a. Tel: 063/734-431.
IZ DA JEM na mje {ten stan od
65m2 sa posebnim ulazom i pristupom internetu. Tel. 033/538-364.
JEDNOSOBAN, novogradnja, Dobrinja IV, 37m2, 5 sprat, 55.000
KM. Mob. 062/383-064.
IZDAJEM poslovni prostor na
jako frekventom mjestu, Austrijski trg 17,5 m2 pogodan za sve namjene. tel. 06/906-914.
TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat,
A. Benca, 52m2, IX kat. Mob.
061/724-504.
IZDAJEM u Sarajevu u centru
dvokrevetnu sobu nepu{a}ima,
eta`no grijanjem. Tel. 033/217158,066/898-703.
GRBAVICA, 33m2, I sprat, 36m2,
II sprat, 47m2, visoko prizemlje,
54m2, III sprat. Mob. 062/156-882.
IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.
IZDAJEM jednosoban namje{ten
stan, dvijema studenticama, Vogo{}a. Mob. 061/724-574.
HITNO tra`im cimerku u dvosobnom stanu, c.g. povoljno. Tel.
061/438-681 i 033/442-331.
IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`.
grijanje, telefon, kab. TV, internet.
Mob. 061/775-106, 657-732.
IZDAJEM dvosoban namje{ten
stan sa centralnim grijanjem, ulaz
poseban, Bistrik pod Hridom br.
29 A. Tel. 033/233-114.
IZDAJEM namje{tenu sobu. Mob.
062/374-130.
GRBAVICA, kod pijace, izdajem
povoljno dvosoban, komforan, namje {ten stan, cen. gr. Mob.
061/611-530, 061/379-392.
IZDAJEM povoljno pos. prostor
32m2 u Papagajci, pogled na Miljacku. Mob. 063/639-691.
IZDAJEM gara`u, privatna ku}a,
na Grbavici I. Mob. 063/639-213.
IZDAJEM dvosoban namje{ten
stan na Grbavici kod pijace, slobodan od 15. 10. 2011. Tel. 061/190008, 061/150-080.
IZDAJEM poslovni prostor 85m2,
strogi centar, ul. Pru{~akova, idealno za strana predstavni{tva, advo ka te, no ta re, zu ba re..Mob,.
061/971-220.
IZDAJEM ekstra stan 80m2, ekstra povoljno za strance, poslovne
ljude, kod Holiday Inna, Marijin
dvor. Mob. 061/897-959.
IZDAJEM dvosoban namje{ten
stan, Centar. Mob. 061/517-468.
IZDAJEM gara`u na Grbavici
kod Doma zdravlja. tel. 061/158507.
IZDAJEMO dvosoban stan u naselju „Park“ dvije sove, kuhinja,
kupatilo, centralno grijanje, telefon, TV-internet. Preferiramo studentice, blizina Arhitektonskogra|evinskog, Medicinskog i Stomatolo{kog fakulteta. Kontakt:
061/130-995.
IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina studentskog
Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel.
652-293.
IZDAJEM komfornu sobu na
Mejta{u, iznad pijace Markale,
`en skoj oso bi. Tel. 225-747,
063/947-075.
IZDAJEM namje{ten stan, studenticama, u~enicama, Bjelave-[ekerova. Mob. 062/220-516.
DVOSOBAN komforan stan, namje{ten, cen. grijanje, Hrasno,
mo`e i prodaja. Mob. 061/550048.
IZDAJEM stan 110m2, M.M. Ba{eskije br. 9. Mob. 061/826-550.
IZDAJEM jednosoban stan, B.
Sa ra je va, pi ja ca Si ra no, 250
KM+re`ije. Mob. 061/905-212.
IZ DA JEM stan na Stup skom
brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470741.
DVOSOBAN komforan lijepo namje{ten stan Centar. Tel: 033/200856, 061/550-048, mo`e i du`i period.
srijeda, 28. septembar 2011. godine
IZDAJEM sobu blizu med. i gra|.
fakulteta. Tel. 205-396.
IZDAJEM tri poslovna prostora
20m2, Papagajka. Tel: 535-165 i
061/141-676.
STAN 59m2, 4 sprat, Hrasno, ul.
D`amijska, 125.000 KM. Mob.
062/383-064.
VIKENDICA, centar Jahorine,
36m2+16m2 po dru ma. Mob.
062/383-064.
CENTAR, ul. Alipa{ina, 66m2, II
sprat, ul. M. M. Ba{eskije, 105m2,
III kat. Mob. 061/724-504.
PRODAJEM stan na Vojni~kom
polju, 100m2 + 30m2, dvoeta`ni,
deluxe ura|en, centralno, lift,
mo`e i izdavanje. Mob. 061/079751.
PRODAJEM trosoban stan 77 m2
na Ciglanama. Mob: 062/681-989.
SKENDERIJA — novogradnja, jednosoban stan 42m2 plus 6m2
ogra|enog balkona, eta`no grijanje. Mob. 062/788-975 i 061/213052.
CENTAR strogi Ul. Tina Ujevi}a
40m2, jednoiposoban, sve novo.
Tel. 061/205-235.
MA RI JIN DVOR pot krov lje
100m2, IV sprat, 75.000 eura. Tel.
061/205-235.
CENTAR strogi, Kemal Begova
96m2, adaptiran, 2 kupatila. Tel.
061/205-235.
STAN u novogradnji 57m2, 65.000
eura, Pofali}i, iznad hotela Italija.
Mob. 062/383-064.
CENTAR strogi Ul. Buka 71m2,
III sprat, trosoban. tel. 061/205235.
FOJNICA, ku}a na dva sprata
160m2+2 dunuma zemlje, vo}njak,
ku}a pored rijeke, 120.000 KM
Mob. 062/383-064.
HRASNO Aleja lipa 53m2, sre|en
pvc stolarija, Ameri~ki plakari,
ugradbena kuhinja 106.000KM.
Tel. 061/205-235.
KU]A, Stari grad, Kova~i, 150m2,
gara`a na 300m2 placa. Mob.
061/299-911.
STAN centar, 57m2, I kat. Mob.
061/299-911.
STAN, centar, 76m2, II kat, Alipa{ina ulica. Mob. 061/299-911.
STAN Grbavica, 96m2, troiposoban, I kat. Mob. 061/299-911.
STAN centar, ^obanija, 84m2, I
kat. Mob. 061/299-911.
STAN, Ciglane, 60m2, I kat. Mob.
061/299-911.
STAN, Ci gla ne, 79m2. Mob.
061/299-911.
ULCINJ, prodajem ku}u 12 x 7 m,
na sprat, sa dvo ri {tem. Tel.
063/961-099.
PRODAJEM stan 71m2 na Mejta{u, centar. Mob. 061/251-367.
KU]A u Sutini-Mostar, 57m2+terasa 24m2, vo}njak 1250m2, sa
svim dozvolama. Tel. 215-199,
063/722-002.
JEDNOSOBAN stan 40m2, F. Andeva Zvizdi}a, M. dvor. Mob.
061/715-543.
PRODAJEM stan 110m2, Radni~ka ulica. Mob. 061/508-404.
PRODAJEM zemlji{te na Poljinama, cca 130m2, na asfaltnom
putu, vl. 1/1. Mob. 061/270-570.
PRODAJEM dvosoban stan 55m2,
Breka, 6 sprat, uz mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/906-914.
GRA\EVIN SKO
ze mlji {te
1066m2, Gunjani, Tar~in-Kre{evo,
uz potok pitke vode. Tel. 453-607.
PRODAJEM ku}u ul. Halilba{i}a
11, Stari grad Sarajevo. Mob.
061/622-000.
OSLOBO\ENJE
MALI OGLASI
srijeda, 28. septembar 2011. godine
PRODAJA
VIKEND ku}a, Rje~ica iza Rajlovca, 83m2+1600m2 zemlje, sa
prate}im objektima, 108.000 KM.
Mob. 062/334-371.
STAN 38m2, Stari Grad, dvosoban, adaptiran, 98.800 KM. Mob.
062/334-371.
PRODAJEM jednosoban, komfo ran sta<n, k. ke pe ta no vi}a,
36m2, 35.
ZEMLJA kod Mostarskog raskr{~a, 5.250m2, svi papiri 1/1,
750.000 KM. Mob. 062/334-371.
ZEMLJA 2.370m2 i ku}a na Mostarskom raskr{}u, ku}a sa 3 stana,
450m2, 650.000 KM. Mob.
062/334-371.
STAN, I. Sarajevo, S. Nemanje, 4
sprat, 90m2, tro so ban, 1.100
KM/m2. Mob. 062/334-371.
KU]A, Binje`evo, sa 3 stana po
80m2, sve novo, plac 1000m2,
uknji`eno, 285.000 KM. Mob.
062/334-371.
USELJIVA 3 stana u BH BAU od
56-60m2, dvosobni, trosobni, 2-6
sprat, 1.700 KM sa PDV-om. Mob.
062/334-371.
MOJMILO 38m2, nova stolarija,
cen. gri. 68.000 KM. Mob. 062/334371.
KU]A, bojnik, nova, moderna,
ameri~ki stil, 1/1, 200m2, plac
1000m2, 250.000 KM. Mob.
062/334-371.
STANOVI u izgradnji Tibra 2Stup, od 27-65m2, 1.600 KM/m2 sa
PDV-om, useljivi u 2/2012. god.
Mob. 062/334-371.
KU]A, Ko va~i kod pe ka re,
165m2, sve no vo, adap ti ra no,
480.000 KM. Mob. 062/334-371.
KU]A, Mi{evi}i, 410m2+500m2
ba{te, 3 eta`e+2 duple gara`e,
220.000 KM. Mob. 062/334-371.
USELJIVI stanovi u Tibri Pacifik
1-Stup, Ned`ari}i, od 36-67m2.
Mob. 062/334-371.
VIKEND ku}a, Rakovica, 120m2,
1300m2 plac, gara`a, 86.000 KM
nije fiksno. Mob. 062/334-371.
KU]A, Ilid`a-Lu`ani, na sprat,
95m2, ga ra`a, 100m2 ba {ta,
160.000 KM. Mob. 062/334-371.
DOBRINJA kod Kupa, 3 sprat,
66m2, dvoiposoban, balkon, 98.000
KM. Mob. 062/334-371.
DOBRINJA C5, 3 sprat, 112m2,
nadogradnja, plinsko, cen. velika
terasa, 150.000 KM. Mob. 062/334371.
KARPUZOVA 47m2 i 72m2, 3
sprat, novogradnja, sve adaptirano, trosoban, 170.000 KM. Mob.
062/334-371.
VOGO[]A-centar, Jo{ani~ka, novogradnja, 4 sprat, lift, 63m2, namje {ten, 98.000 KM. Mob.
062/334-371.
TURISTI^KI kompleks u stilu
etno se la, na parce li 2000m2,
240.000 KM. Mob. 062/334-371.
POSLOVNI prostor, Dobrinja, N.
Pozderca, 20m2, adaptiran, 50.000
KM. Mob. 062/334-371.
K. TVRTKA, 5 sprat, bez lifta,
110m2, cen. balkon, 250.000 KM.
Mob. 062/334-371.
KU]A u Ned`ari}ima, Stupsko
brdo 200m2 kod Penija, na parceli 1000m2, 410.000 KM. Mob.
062/334-371.
ZEMLJA u Blagovcu, 3 parcele od
2-4 dunuma, od 40.000-70.000
KM po dunumu. Mob. 062/334371.
H. IDRI ZO VA, AU gra dnja,
103m2, 1 sprat, ~etveroiposoban,
plin, 2.200 KM/m2. Mob. 062/334371.
OSJEK, 11.000m2 zemlje+ku}a,
svi priklju~ci, 1/1, 35KM/m2. Mob.
062/334-371.
KU]A na 4 eta`e u Bi tmi ru,
622m2+650m2 dvori{te, 3 zasebna stana, cen. plin, 320.000 KM.
Mob. 062/334-371.
DVA pos. prostora, Stup, kod Grizelja, 139m2 i 64m2, 1.300 KM/m2.
Mob. 062/334-371.
DOBRINJA, K. Prohi}a, 74m2,
VP, cen. grij. 115m2. Mob.
062/334-371.
PRODAJEM bosansku ku}u na
sprat, stari grad Logavina sa urednom do ku men ta ci om. Mob.
061/745-982.
NAMJE[TAJ
DVOKRILNI ormar, vis. 1,65, {iri na 1,20, du bi na 0,60. Mob.
061/213-270.
PRODAJEM kau~, fotelju, tri drvene karni{e sve 150 KM. Mob:
061/625-309.
PRODAJEM Jugo Skala 55, 1990.
godina, registrovan do aprila 2012
godine, gara`iran, cijena po dogovoru. Mob. 061/374-716.
FORD fiesta 1.1, plave boje, 96.
god. registrovan do 8/2012. god.
dobro o~uvan, povoljno. Mob.
061/232-941.
PRODAJEM za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila,
mo`e i monta`a. Tel. 531-996,
062/693-470.
OSTALO
PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704.
PRODAJEM ko`ne zaptiva~e i
duhtunge za ru~nu vodenu pumpu. Mob. 062/630-305.
NJEMA^KE marke Interkren
mali tokarski strug za hoby rezbarenje drveta, 500W, malo upotrebljavan, samo 350 KM. Mob.
061/956-845.
KUPUJEM kuku za Audi 80-B4,
92. god. Mob. 063/121-524.
KUPUJEM umjetni~ke slike starih
slikara, ulje, akvarel, pastel. Mob.
062/969-693.
KUPUJEM akcije - obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata
odmah. Mob. 065/027-864.
KUPUJEM staru deviznu {tednju
i ratnu od{tetu, isplata odmah.
Mob. 063/723-595.
KUPUJEM staru deviznu {tednju,
ratnu od{tetu, obveznice, dionice,
iz FBiH, RS, isplata odmah, dolazim na adresu. Mob. 063/351-572.
KUPUJEM staru deviznu {tednju,
ratnu od{tetu, dionice, obveznice,
certifikate iz FBiH i RS, isplata
odmah. Mob. 061/375-634.
ZAPOSLENJE
POTREBNE djevojke za rad u
{anku i sali. Ugostiteljski objekat
u ^ekalu{i 69, kod med. fakulteta.
Mob. 062/575-863.
PRO DA JEM dva na ran|as ta
le`aja za 120KM. Tel. 534-992.
USTUPAM razra|enu cvije~aru i
salon vjen~anica uz otkup inventara i vjen~anica. tegl. 061/106-540.
PRODAJEM stol sa stolicama za
6-12 osoba od tre{njevog drveta, cijena po dogovoru. Tel. 033/237501, 061/916-433.
BAL KON SKA vra ta 2 kom.
210x180, pro zo ra 2 kom.
1220x120, prozor 140x120 2 kom.
povoljno. Mob. 061/526-918.
POTREBAN kuhar-ica kao partner u ozbiljnom poslu-katering.
Tel. 061/176-059.
SEZONSKA rasprodaja pletenog
namje{taja, stolica, dvosjeda, stolova, korpi i drugo. Cijene izrazito povoljne. Mob. 061/200-894 i
033/525-966.
ZA djecu ku}ica, sto+4 stolice, tobogan, pokretni kreveti}, sve Chicco. Mob. 061/229-761.
POTREBNA djevojka za rad u
caffe slasti~arnoj uslovi rada i
plata pristojni. Tel. 033/618-855,
062/445-037.
TEHNIKA
PRODAJEM dva laptopa marke
Leonovo i Medison, odli~no stanje,
malo kori{teni, uvoz iz njema~ke.
Mob. 061/173-947.
VOZILA
PRODAJEM dvije zimske gume
„Pireli“ 175x70x13 za Golfa II, kori{teno jednu zimu, kao nove. Tel.
061/224-704.
MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V,
ful oprema, metalik siva. Mob.
061/221-668.
CITROEN C2, SK 1,4, benzin,
2004. godina, pre{ao 20.000 km, cijena 10.000 KM. Tel. 033/443-008.
PRODAJEM Fiat punto grande,
2010. god. ful opre ma. Mob.
061/158-507.
PRODAJEM Peugeot 406, HDI
20/90KS, 2000 godina, limuzina.
Mob. 061/817-690.
PRODAJEM kamion korpa Iveco
35-10 francuska proizvodnja, 1999
godina, plava boja, visina podizanja 12m. Mob. 061/895-017 i
033/553-865.
ASTRA H, stara 3 godine, 5 vrata, 116ks, prvi vlasnik, pre{la
46.000 km, maximalna oprema,
kupljena nova u BiH, gara`irana.
Mob. 061/173-947.
PRODAJEM Alfu 156 2,4 JTD
crna full oprema 1999. god. Tel.
061/511-781.
PRODAJEM Pe`o 307 HDI 2005,
150.000 km pre {ao, 4 vra ta,
12.000KM fiksno. Tel. 061/205235.
PRODAJEM Golf benzinac 1998,
ful oprema, crveni, 7000KM. Tel.
061/205-235.
PRODAJEM Pasat 1990 god ispravan registrovan do 2. 4. 2012.
god. tel. 033/237-501, 061/916-433.
PRODAJEM stolariju povoljno.
Mob. 065/027-864.
PRODAJEM print ma{inu Rodin solvent 6184 A, {irina {tampe
180 cm, ma{ina za digitalnu {tampu velikog formata. Mob. 061/895017 i 033/553-865.
PRODAJEM staro baakreno su|e
nije savatli. tel. 061/176-059.
PRODAJEM prvoklasni doma}i
hercegova~ki med cijena sajamska,
udru`enje ljubu{aka Sarajevo. tel.
061/713-410.
PRODAJEM radijatore aluminij ske po re bru 10KM. Tel.
061/223-955.
PRODAJEM prvoklasni hercegova~ki med, udru`enje Ljubu{aka. Mob. 061/713-410.
PRODAJEM Braunove mre`ice za
brijanje i el. aparate Braun. Mob.
061/323-906.
SOBNA vrata 3 kom, prozori s vakumiranim (termo) staklom 5
kom, cijena po dogovoru. Mob.
061/869-396.
KUPOVINA
AGENCIJI potrebno vi{e nekretnina u Sarajevu, kupujemo ili
posredujemo uz proviziju 3%. Tel.
033/654-793.
KUPUJEM suvenire sarajevske
olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505.
KUPUJEM {kolske ud`benike za
osnovne (devetogodi{nje) {kole i
srednje {kole. Mob. 061/533-792.
KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i sve predmete od zlata u FBiH i RS. Njabolje pla~am,
isplata i dolazak odmah. Mob.
062/788-739.
KUPUJEM staru deviznu {tednju,
obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah, u FBiH i
RS. Mob. 061/517-897.
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne,
|epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214405.
POTREBNA uslu`na radnica i
kuharica ili kuhar u restoranu,
op}ina Centar. Mob. 061/497-138.
POTREBNA pomo}na radnica u
restoranu op{tina Stari Grad. Tel.
061/173-835.
POTREBNE instrukcije iz Latinskog jezika. Mob. 061/252-918.
POTREBNI saradnici iz cijele
BiH, za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+sti mu la ci ja. Tel. 644-178,
061/225-424.
USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i
~uvanje starih i bolesnih-lica,
davanje injekcija, infuzija,
inzulina, itd. Mob. 061/319604.
ALU @ALUZINE 20KM/m2,
trakaste zavjese 20KM/m2,
ALU i PVC roletne, platnene
roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484,
033/767-995 i 061/131-447.
MIKADO — `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske
roletne.www.mikadoba.com
Tel-fax, 033/613-584 i
062/170-248.
„SJAJ“ Dubinsko usisavanje i polusuho pranje tepiha
i sjede}ih garnitura. Mob.
061/210-992.
„DOM VITALIS“, smje{taj za
starije i nemo}ne osobe. Mob.
061/172-948.
KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi. Tel. 061/350-688.
KOMBI prijevoz selidbe, klavire,
kabaste stvari, radna snaga po
dogovoru. Mob. 061/841-309.
PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim
prevode. Mob: 061/654-941.
SZR”Elektro Servis“ vr{imo premotavanje, opravku statora - rotora usisiva~a,ma{ina alatljika,
svih elektro motora {iva}ih, zubotehni~kih, aparata za varenje itd.
Mob. 066/889-246
POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz
robe kombi mercedesom. Radna
snaga po dogovoru. Mob. 061/563292 i 063/121-524.
MOLER Dino, jednosoban stan
200 KM sa va{im materijalom, sa
pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob.
061/529-608. Popust za {ehidsku
porodicu.
INSTRUIRAM matematiku za
sve {kole i fakultete, prvi dolazak
besplatan. Mob. 061/800-259.
OMBIJEM povoljno vr{im prevoz
razne robe, selidbe. Ispomo} radne
snage po dogovoru. Mob. 061/513948.
SERVIS Zdravlja, uni{tavamo
`ohare, moljce, mrave, muhe, stjeni ce, ko marce i mi {e ve. Mob.
062/136-248 i Tel. 033/219-761.
TELEFONIKO popravlja stare,
nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233880 i 061/141-676.
VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravke sanitarnih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.
SERVISIRANJE i umre`avanje
ra~unara, instalacija, windowsa,
~i{}enje od virusa. Tel. 062/654140.
SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob.
[email protected] usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom
stanu i dolazim na adresu. Tel:
061/299-230.
BRU[ENJE, lakiranje parketa i
podova bezpra{inskom ma{inom
uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob.
061/359-500.
BRAVARSKI radovi, dolazim na
adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih.
Mob. 061/233-078.
ELEKTRI^AR - vodoinstalater
radimo nove i popravljamo stare
instalacije (eko plastika, sanitarija, servis boilera, el.pe}i, imdikatora, sklopki itd.) Mob: 061/132149.
OBAVLJAM zidarske radove,
kre~enje i sve ostalo po potrebi.
Tel: 061/382-219.
TV VIDEO servis, Porodice Ribar
65, Hrasno, popravka svih vrsta
TV aparata, dolazak na ku}nu
adresu, original daljinski za sve TV
aparate. Tel. 650-867, 061/188410.
TEPSER S.O.D. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe
(rese), itisone, unutra{njost auta,
tvde podove (za{tita9. Tel. 033/200003 i Mob. 061/524-461.
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba,
kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist).
Mob. 061/172-948.
MOLERSKE usluge kre~enje stanova 1-sobni 120 KM 2-sobni
200KM 3-sobni 300 KM. Tel:
033/630-332 i 062/073-760.
SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz
pratnju. Mob. 061/482-882.
53
NUDIMO povoljno vo|enje svih
knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020.
SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i
drugih ku}anskih aparata, dolazak
besplatan. Mob. 061/551-035.
MOLERSKE usluge po vrlo povoljnim cijenama. Mob. 062/922323.
EXPERT za hidro i termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 061/098-579 i 070/224369.
VKV stolar vr{i opravke stolarije,
kuhinja, plakara, tapiciranog namje{taja. Tel. 061/863-740.
BRAVAR, varioc-ograde, kovane
ograde, kapije, gitere, gara`na
vrata. Mob. 062/177-796.
OSLOBO\ENJE
54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
POSLJEDNJI POZDRAV
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{em dragom
SEJFO (AVDE) KARAHMET
IZUDIN (MUSTAFE)
KARAHMETOVI]
preselio na ahiret u 68. godini.
11. 10. 1942 - 26. 9. 2011.
D`enaza }e biti obavljena u @epi u ~etvrtak, 29. septembra
2011. godine, u 13.30 sati.
Br~ko
Prevoz }e biti obezbije|en ispred ku}e `alosti, Abdulaha Bo{njaka 18, Sokolje, u 10 sati sa zaustavljanjem na Stupu.
Kada odu dobri i plemeniti ljudi, velikog srca, ostaje neizmjerna tuga,
lijepo sje}anje i veliko po{tovanje prema tebi, dragi na{ Izudine!
Hvala ti za svu ljubav koju si nam poklanjao. Vje~no }e{ biti u na{im
srcima i mislima.
Zauvijek tvoji: supruga Zineta, sin Mustafa, k}erka Zinaida, snaha Sadbera, zet Vahid,
unu~ad Eldin, Kenan, Mahir i Hana, te bra}a, sestre i ostala mnogobrojna rodbina
76120
Supruga Esma, sin Safet, k}erke Samira, Emsa i Fatima, brat Nazif, sestre Vasvija, Remzija i Ramiza, unu~ad Haris, Vedad, Aj{a, Ilda i Amar, zetovi Mustafa, Muris, Nasuf, Omer
i Hrustem, amid`i}i Muradif i Jakuf sa porodicama, brati~na Tima, sestri}i i sestri~ne,
{urjaci Jusuf, Rasim, Asim, svastike Ajka i Rasema sa porodicama, te porodice Karahmet, Kljun, Veli}, [ero, Blambi}, Hasanovi}, Hrelji}, Pod`i}, Ru~i}, Hod`i}, D`umhur,
Aliev, ^av~i}, Omanovi}, Habibovi}, Kaljevi} i ostala mnogobrojna porodica, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e biti prou~en istog dana u ku}i rahmetlije iza podne-namaza.
5956
[email protected] SJE]ANJE
USLUGE
PO[TENA `ena pazila bi stariju
osobu. Mob. 066/303-818, iza 14 sati.
RADIM kompletnu adaptaciju
stana, rigips, prezide, moleraj, keramiku, laminat. Mob. 062/226904.
INSTRUKCIJE iz matematike za
sve {kole i fakultete, dolazak na
adre su. Mob. 062/916-472 i
062/391-715.
VR[IM usluge prevoza svih vrsta
roba, kao i selidbe iz Europe i BiH.
Tel. 033/232-162, 061/266-764 i
061/108-779.
SERVIS kompjutera sistemi, nado gra dnja, pro gra mi. Mob.
061/902-688.
TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu bes pla tno. Tel. 240-895 i Mob.
062/909-306.
KOSIM travu, odr`avam ba{te,
re`em drva i odr`avam mezare.
Mob. 062/332-230.
^UVALA bih i opslu`ivala starije
osobe. Mob. 062/569-444.
PREVOZ stvari i ostalo, ve}im
kombijem, radna snaga. Mob.
061/227-189.
OBAVLJAM molersko farbarske
usluge, {panske zidove, termo fasade, povoljno. Mob. 061/351-558.
INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, prevodi. Mob. 065/572966.
PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno,
kom pju ter ska obra da. Tel.
061/533-326.
po{tovanom
FAHRIJU FAHRU
SPAHI] - JURI],
ro|. MEMI]
PREVOZ putnika za Neum, Makarsku i druge relacije, sa klimatiziranim autom do 6 osoba. Mob.
063/943-445.
OBRAZOVANA gospo|a ~uvala
bih djecu u va{em stanu, (vodila i
dovodila iz {kole). Mob. 062/623690.
POSLJEDNJI POZDRAV
na na{u dragu
VELJKU NOVAKOVI]U
Ju~er, 27. septembra, navr{ilo se
osam godina od prerane smrti
na{e drage sestre, tetke i zaove. Vrijeme prolazi, uspomene na njenu plemenitost i dobrotu sve su ja~e.
Sje}amo Te se i sje}a}emo Te se zauvijek.
Brat Fahro, snaha Minja i unuka Ida,
brati} Damir i snaha Tea
5954
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog sau~e{}a.
ISCJELJENJE duhovnim putem,
pomo}u u~enja Brune Greninga,
me di cin ski do ka zi vo. Mob.
062/256-376.
IN MEMORIAM
Energoinvest, d.d. - Sarajevo
001
Na{ dragi suprug,
tata, deda i punac
ELEKTRI^AR popravlja TEA
pe}i, el. pe}i, bojlere, postavlja
indikatore, instalacije, itd. Mob.
061/048-497
IN MEMORIAM
Ju~er se navr{ilo sedam najtu`nijih dana od kada nas je napustila na{a najdra`a i nikad pre`aljena
KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz
garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315.
MOLER radi sve uredno, kvalitetno i ve oma po vo ljno. Mob.
061/274-872.
DUBRAVKA SAGADIN,
ro|. MALINAR
PARKETAR, postavlja, brusi, lakira parkete, {ipod, postavlja laminat. Mob. 062/177-796.
MARCEL
SMOLIK
VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane
ograde. Mob. 062/907-356.
uvijek je u na{im
mislima i srcima.
SPASITE uspomene od propadanja. presnimavamo sa video kaseta na DVD — Sa ra je vo. Mob.
062/824-523.
Jelisava, Karmela,
Renata, Anita, Darko,
Roman i ostala obitelj
VODOINSTALATER opravlja i
postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije.
Mob. 061/205-803, 066/973-793.
BRAVAR i varilac, profesionalna
izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.
NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode.
Mob. 063/121-524 i 061/563-292.
BRAVARSKI radovi, povoljno i
kvalitetno, dolazak na adresu besplatan. Mob. 062/828-257.
TAPETAR-dekorater, povoljno
presvla~i namje{taj kod vas ili u radioni. Tel. 718-405, 0617156-728.
MOLERSKE usluge: kre~enje stanova, jednosoban 120 KM, dvosoban 200 KM, trosoban 300 KM.
Mob. 062/073-760.
DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i
prevodim sve vrste tekstova. Mob.
061/365-677.
Ni{ta nam vi{e nije kao prije, a uspomena na tebe, tvoju ljubav,
dobrotu i nesebi~nost `ivjet }e zauvijek u nama.
Po~ivaj u miru Bo`ijem sa svojim dragim Brunom.
71101
MATEMATIKU instruira dipl.
ing. elektrotehnike, na kvalitetan
i razumljiv na~in. Mob. 061/571361.
APARTMANI
POVOLJNO odmorite na Hvaru
otoku sunca — mora i ~ovjeka,
idealno za familiju. Do|ite kod
nas. Mob. 061/810-398 i
0038521773343.
Tvoji najdra`i: Maca, Ozren i Romi.
Ovim putem zahvaljujemo svim prijateljima i kom{ijama na izrazima
sau~e{}a i rije~ima podr{ke.
26082
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neum-bih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villabi an [email protected] tma il.com; in [email protected] la-bi an ca-ne um.com
Telefon. 387(0)36 884-125,
Fax. 387(0)36 884-128.
NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob.
063/327-098 i 036/884-169.
NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel.
036/884-493, 061/141-752, 061/183981.
NEUM, apartmani-sobe, 5m od
mora, parking. Tel. 036/880-582,
061/488-043.
HVAR otok sunca, mora i ~ovjeka,
idealno za familiju, povoljno + pristup internetu. Mob. 061/810-398.
NEUM, luksuzno opremljeni apartmani uz more. Tel. 036/884-135,
063/405-355.
NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz mo re, po vo ljno. Mob.
063/322-271 i 036/884-711.
RAZNO
[email protected] italijana Sarajevo,
po~et kom lis to pa da-okto bra
po~inje sa odr`avanjem kursa italijanskog jezika. Mob. 061/223407.
OSLOBO\ENJE
SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Dvadeset osmog septembra 2011. navr{i}e se devet godina od smrti na{e voljene majke i bake
BOGDANE LOZA,
ro|. ALEKSI]
Po~ivaj u miru, najdra`a Majko, okru`ena na{om ljubavlju i beskrajnom zahvalno{}u.
Dvadeset osmog sptembra 2011. godine u 12 sati posjeti}emo tvoj grob i polo`iti cvije}e.
Tvoja porodica
5943
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje
i kom{ije da je na{a draga
U srijedu, 28. septembra 2011. godine, navr{ava se sedam dana od smrti moje
majke
AI[A (OSMANA)
KANTARIJA, ro|.
IVAZOVI]
NEDE (JERE) [AHINAGI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2011,
u 57. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 28. septembra 2011.
godine, u 16.30 sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava.
Jer Ti si srcu mom toliko sunca dala.
O`alo{}eni: suprug Idriz, majka Esma, sin Sahrudin,
k}erka Sabina, snaha Sanela, zet Adem, unu~ad Selma,
Melisa, Amina i Admira, brat Izet, sestre Suvada i Sedina, djever Hazim, zaova [efika, jetrva Hasija, brati}i,
brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Kantarija, Ivazovi}, Rojo, Prazina, Lelo, Avdiba{i}, Me{i}, [ehovi},
kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
[to mogu Ti neg re~ od svega Ti srca hvala.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u
16.30 sati, Ul. grada Bobovca 88.
Tvoja D`eni
5951
Dvadeset osmog septembra 2011. navr{avaju se dvije
godine od smrti na{e drage
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje
i kom{ije da je na{a draga
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000
NEVENKE ERGARAC,
ro|. @IVKOVI]
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje
i kom{ije da je na{a draga
Mnogo nam nedostaje{, a uvijek }e{ biti u na{im mislima i sje}anjima s ljubavlju i tugom u srcu.
SADIKA (AHME)
[email protected]], ro|.
BEGOVI]
MEJRA (AVDIJE)
DURI], ro|. DEVI]
preselila na ahiret u utorak, 27. septembra 2011, u 89.
godini.
Tvoji najmiliji: Dejan, Kate, Daniel i Tanja
5947
SJE]ANJE
preselila na ahiret u utorak, 27. septembra 2011, u 77.
godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 28. septembra 2011.
godine, u 15 sati na porodi~nom mezarju Begovi}i Poto~ari.
O`alo{}eni: sestra Ha{a Ikanovi}, brati}i i brati~ne
Ahmet, D`evad i Adevija sa porodicama, te porodice
Had`i}, Begovi}, Ikanovi}, Rizvanovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije klanjanja
d`enaza-namaza u Poto~arima.
RAHMETULLAHI ALEJHA
RAHMETEN VASIAH
na mog dragog brata
KEMAL
MUMINOVI]
28. 9. 2009 - 28. 9. 2011.
O`alo{}eni: sin Suljo, k}erka Emira, brat Atif, zetovi
Edhem, Sejo i Senad, snahe Mirsada, Melisa i Umija,
unu~ad Fekija, Fuad, Vedad, Selvedina i praunuke Sajra, D`ejna i Ena, djever Ramiz, zaove Hasiba i Biba, jetrve Ramiza, Pa{a, Sevda i Mevzeta, brati}i, brati~ne,
sestri}i, sestri~ne, djeveri}i, djeveri~ne, zaovi}i, zaovi~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Duri}, Devi}, Hod`i},
Ali}, ]oso, [abi}, Hajdarevi}, Durak, Dervi{evi}, Stomornjak, Pora~anin, Mandra, Bukva, Kulo, Ko`ljak,
Be{lija, Memi}, Abaz, Hand`i}, Gljiva, Balta, [ejto,
kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16
sati, Podgaj 14, Svrake.
Sa ljubavlju i po{tovanjem,
brat Faruk sa djecom
000
D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u srijedu, 28.
septembra 2011. godine, poslije ikindija-namaza (16
sati) u haremu d`amije Svrake - Semizovac.
5952
RAHMETULLAHI ALEJHA
RAHMETEN VASIAH
000
OSLOBO\ENJE
56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
POSLJEDNJI POZDRAV
majci na{e drage kolegice
BEGIJA KARUP,
ro|. HAJDAREVI]
NEDI [AHINAGI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 26. septembra 2011, u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom
groblju Vlakovo.
Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice K. Zaimovi}a br. 6 sa polaskom u 13.15
sati, do groblja i nazad.
O`alo{}eni: sinovi Mufid i Izet, k}erka Enisa, zet Du{ko, snaha Esma, unuk D`enan,
unuke Selma, Azra, Zerina i Ena, sestri}i i sestri~ne, djeveri Ibro i Fadil sa porodicama, zaove Munira i Fadila sa porodicama, te porodice Karup, Hajdarevi}, Glibo,
^ampara, Rizvanovi}, La{tro, [ljivo, [ubo, D`ini}, [teta, Muji}, Be{evi}, Kova~evi},
Germovi}, Kurti, Tataragi}, Musli}, Kundo, Ganovi}, Memi}, D`aferspahi}, D`omba,
kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Kerima Zaimovi}a br.
6/III - Ilid`a.
000
Danas, 28. septembra 2011. godine, navr{ava se
sedam dana od smrti moga predobrog supruga
IN MEMORIAM
S po{tovanjem,
United Nations Development Programme BiH/Razvojni program
Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini
001
Napustio nas je
iznenada dobri
~ovjek i na{ dragi
prijatelj
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
MUNIRA
IKOVI],
ro|. BOR^AK
VELJKA
NOVAKOVI]A
VELJKO
NOVAKOVI]
VOJISLAV
(LUKE)
PERI[I]
Sahrana je obavljena 22. septembra
2011. godine u krugu naju`e porodice, po
izri~itoj `elji pokojnika.
O`alo{}ena supruga Vlatka sa porodicom
preselila na ahiret u utorak, 27. septembra 2011, u 72.
godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 28. septembra 2011.
godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.
O`alo{}eni: sin Rasim, k}erke [evala i Ferida, snaha
Mirza, zet D`enan, unu~ad Anesa, Vernes i Meris, zet
Zlatan, praunu~ad Denis i Lara, bra}a Ibro, Sulejman, Ramiz, Mustafa i Selim, sestre Devlija, Himka i
Zahida, snahe i zetovi, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i
i teti~ne, te porodice Ikovi}, Bor~ak, [ubo, ^anku{i},
Softi}, Tanjo, Dean, ^ardaklija, Abazovi}, Kalkan,
Gr~o, Hubijer, Musli} i ostala mnogobrojna rodbina,
prijatelji i kom{ije.
dip. jur.
28. 9. 2004 - 28. 9. 2011.
000
Neka ti je laka
zemlja.
Do kraja na{ih `ivota,
tvoji majka Bogdana i
brat Miodrag
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju
Martinovi} dr.
Branko i Mikica
5945
5928
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici prvomajska br. 1/prizemlje.
000
VELJI
NOVAKOVI]U
Prijatelji: Branko Martinovi}, Mi{o \urkovi},
Nenad Malovi}, Aco Bo{kovi}, Atko Dalagija,
Sreten Lazi}, Nikola Ili}, Svetozar Vu~ijak, Esad
Kamberovi}, Vinko Rebac, Anto Dafini}, Ivan
Bule, Hakija Had`iahmetovi}, Savo Vla{ki i
Ljubomir Zori}
5949
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu,
prijatelje i kom{ije da je na{a draga
POSLJEDNJI POZDRAV
ZINETA
(JUSUFA)
RAMI], ro|.
ADEMOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 26. septembra
2011, u 69. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 28. septembra
2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije.
O`alo{}eni: sinovi Safet i Mehmed, k}erka Safija, snahe Behija i Zilha, zet Samir, unu~ad Selma, Ridvan, Hamza, Lamija, Amina, Ummi Kulsum, Veddah, Zekerija, Radija, Mahmud i Salah,
brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice
Rami}, Ademovi}, Muasattat, Hrnjica, Lepi},
Kari}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
POSLJEDNJI PRIJATELJSKI POZDRAV
ABDULAHU DIZDAREVI]U
i saosje}anje sa porodicom i rodbinom.
Raif i Sena Dizdarevi}
5950
VELIMIRU VELJI
NOVAKOVI]U
Dragi na{ Veljo, neka ti crna zemlja
bude lak{a od `ivota.
Ljilja i Nenad Spasojevi}
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN
VASIAH
5944
000
OSLOBO\ENJE
SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
srijeda, 28. septembar 2011. godine
SJE]ANJE
IN MEMORIAM
prof. dr.
GRUJICA @ARKOVI]
28. 9. 2010 - 28. 9. 2011.
ALAN (TOMISLAVA)
KURE
28. 9. 1994 - 28. 9. 2011.
ANA [ANTEK, ro|.
LEKI]
27. 9. 2006 - 27. 9. 2011.
Beskrajno nedostaje supruzi Vedi, sestrama Jeleni i Nadi sa porodicama,
unukama Aleksandri, Jasenki i Marini sa porodicama
Mili na{i, po~ivajte u miru Bo`ijem.
Va{i: mama i tata i zahvalna djeca
Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi
5935
5937
SJE]ANJE
Dvadeset osmog septembra 2011. navr{ava se 9 godina
otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, nana
i punica
SALIH
(SALEMA)
PAZARAC
Danas, 28. septembra 2011, navr{avaju se
dvije godine od smrti moje drage sestre
ERZUMANA
ZELJKOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 25. septembra 2011, u 70.
godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 28. septembra 2011.
godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo.
O`alo{}eni: sin Rusmir, k}erka Sanela, zet Samir, snahe Emina i Murisa, unu~ad Anesa, Alem, Amna i
Emin, sestre [efika, Ai{a, Bahra, Ramiza i Meliha,
brati} Muamer, sestri~ne i sestri}i, prijatelji Salih i Ilduza, familije Pazarac, ]osi}, D`inovi}, Had`ihasanagi}, Kavazba{i}, Had`agi}, Bevrnja, Memi}, Karame{i}, Pekmez, Ali}, Kold`o, Laletovi}, [ehi}, Sarajki},
Medina, ]atovi}, Fazlinovi}, Sidro, Grbi}, Duri},
^uri}, Misimovi}, Tukulija, Hukara, Muharemovi} i
ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
Tvoj plemeniti lik i dobrota }e vje~no `ivjeti u nama.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Mirsad, k}erke Ilvana i Indira, zetovi
Mirza i Selvedin, unuke Nejra i Najla, unuk Naser
NEVENKE ERGARAC,
ro|. @IVKOVI]
5870
Mnogo mi nedostaje{, s ljubavlju i
po{tovanjem ~uvat }u uspomenu na tebe.
Napustio nas je prijatelj sa kojim smo drugovali od
ranog djetinjstva, na{
Sestra Branka
5901
VELJKO
NOVAKOVI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u stanu rahmetlije, Trg me|unarodnog prijateljstva br. 7/VIII.
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom ro|aku, velikom ~ovjeku i prijatelju
000
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da
je na{ dragi
Utjehu tra`imo u vjerovanju da si oti{ao
u pravedniji svijet.
Po~ivaj u miru, dragi na{ Veljo.
Fuad ^olakovi}, Slobodan Rado{evi} i
Jo{ko Lupi sa obiteljima
5934
SEAD
(HILME)
@IGA
SJE]ANJE
VELJI NOVAKOVI]U
POSLJEDNJI
POZDRAV
na na{u dragu
prijateljicu
21. 9. 2011 - 28. 9. 2011.
dragoj prijateljici
Hvala za predivne dane dru`enja.
Zoki i Mi{o
preselio na ahiret u ponedjeljak, 26. septembra
2011. godine.
5941
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. septembra
2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.
O`alo{}eni: supruga Zekija, k}erka Selma, sin
Senad, zet Muamer, snaha Emina, te porodice
@iga, Dupovac, Had`i}, Mirvi}, Mo}evi}, [ukman, Muj~i}, Mujanovi} i ostala mnogobrojna
rodbina i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i
`alosti, Obala Kulina bana br. 15/II.
000
OBAVJE[TENJE
NEDU
[AHINAGI]
21. 9. 2011 - 28. 9. 2011.
S po{tovanjem,
Naki} Lela, Ahmed i
Fe}ak s porodicom
5927
NEDI
[AHINAGI]
Hrvoje i Vlasta
5927
Ukoliko ste zainteresovani,
sje}anja i smrtovnice mogu
imati sliku u boji.
Prilikom predaje oglasa naglasite
to u na{oj Oglasnoj slu`bi.
Cijena ostaje ista!
58
OSLOBO\ENJE
PREDAH
srijeda, 28. septembar 2011. godine
HOROSKOP DANAS
OVAN
Preokupirani ste razli~itim dilemama, ali svoj dio obaveza zavr{avate u predvi|enom roku i na dobar na~in. Saradnici nemaju primjedbu na va{ rad i pona{anje. Ne~ija podr{ka pozitivno uti~e na
va{e samopouzdanje. Pa`ljivije analizirajte osobu koja vas podsti~e
na emotivnu nesigurnost. Neko vam zadaje vi{e dilema nego {to
biste to `eljeli ili novi ljubavni rebus.
21. 3. - 20. 4.
BIK
Vama ne smeta teret popularnosti, ve} na~in na koji neko predstavlja va{e ideje ili dosada{nji uspjeh. U susretu sa saradnicima sporne situacije treba da rje{avate na razuman na~in. Kontroli{ite svoj
poriv za dominacijom. Slobodno izrazite emotivnu stranu svoje li~nosti pred bliskim osobama. Nemojte propustiti priliku da u`ivate u
ne~ijem dru{tvu ili u romanti~nom susretu.
21. 4. - 22. 5.
BLIZANCI
Nedostaje vam diplomatija i takti~nost u susretu sa saradnicima.
Previ{e istine ponekad mo`e da na{kodi u saradnji, posebno ako
neko nije spreman da prihvati odgovornost za poslovni gubitak. Budite dovoljno promi{ljeni i strpljivi. Postoje razli~iti vidovi ograni~enja.
Ne mo`ete dobiti sve {to `elite, bez obzira na samouvjerenost ili oprobane trikove koje koristite pred voljenom osobom.
23. 5. - 22. 6.
RAK
Potrebna vam je mudra odluka, bolje je da ispo{tujete listu prioriteta nego da rizikujete u stvarima koje ne poznajete dovoljno. Budite razumni u procjeni svojih mogu}nosti. Susret sa jednom osobom djeluje zamorno, stoga tra`ite razli~ite izgovore. Ipak, va{e
pona{anje ostavlja pomalo lo{ utisak, neko }e vam iznenada uskratiti svoju emotivnu pa`nju ili povjerenje.
23. 6. - 22. 7.
LAV
Djelujete uznemireno i to se pomalo negativno odra`ava na va{u stvarala~ku koncentraciju ili na posao kojim se bavite. Nema potrebe da
se zanosite pretjeranom dozom ekscentri~nosti kako biste dokazali istinu ili superiornost. Intenzivno razmi{ljate o jednoj osobi koja je udaljena ili imate neke uskra}ene mogu}nosti. Nestrpljivo o~ekujete povod za novi emotivni susret.
23. 7. - 22. 8.
DJEVICA
Nalazite se u kreativnoj i stvarala~koj fazi. Okolnosti vam idu u prilog, a brza akcija predstavlja sjajan uslov za finansijski dobitak ili
za bolji status u krugu poslovnih partnera. Potrebno je da promovi{ete svoje ideje. Neko }e vas obradovati emotivnom pa`njom ili
prikladnim poklonom. Prihvatite sve {to vas asocira na emotivno
zbli`avanje i na dobro raspolo`enje u bliskom dru{tvu.
23. 8. - 22. 9.
Dobro ste organizovani, svoje poslovne obaveze zavr{avate na efikasan na~in i bez velike pri~e. Preostaje vam da ispo{tujete sve zadate rokove ili razli~ite uslove koje vam postavljaju bliski saradnici. Dok vi djelujete skoro bezbri`no, partner poku{ava da odgonetne neke zajedni~ke dileme i indirektno osu|uje va{ na~in pona{anja. Nema razloga da se osje}ate lo{e zbog toga.
23. 9. - 22. 10.
[KORPIJA
Va`no je da prihvatite ne~iji savjet. Imate pogre{an utisak o nekim
saradnicima i prolongirate rje{avanje zajedni~kih problema. Nema
potrebe da skre}ete posebnu pa`nju na sebe ako unaprijed ne obezbijedite ne~iju podr{ku. U velikom zanosu svoje emotivne `elje
mo`da upu}ujete pogre{noj osobi. Osvrnite se dobro oko sebe, prije nego {to donesete neku novu ili va`nu odluku.
23. 10. - 22. 11.
STRIJELAC
Razmislite pod kojim okolnostima treba da odgovorite na ne~iju poslovnu ponudu ili poziv. Poslovni uspjeh nije mogu}e ostvariti bez
ne~ije asistencije i podr{ke. Ne budite preveliki optimista u procjeni svojih mogu}nosti. Nema razloga da unaprijed kritikujete osobu do koje mo`da ne dopire va{ glas ili poruka. Izbjegavajte teme ili pitanja koja previ{e iritiraju voljenu osobu.
23. 11. - 22. 12.
JARAC
Osoba koja vam se direktno suprotstavlja nema bitan uticaj na dalji tok doga|aja ili na va{e poslovno-finansijske rezultate. Uspjeh podrazumijeva pro{irenu saradnju, potrebno je da preuzmete kontrolu u odlu~uju}im situacijama. U susretu sa dragom osobom insistirajte na emotivnom zbli`avanju i povjeravanju. Va`no je da osje}ate
pozitivne podsticaje i kreativnu energiju.
23. 12. - 21. 1.
VODOLIJA
Neko vas pomalo iritira svojim napadnim pona{anjem i remeti va{u koncentraciju. Optere}eni ste razli~itim obavezama i lagano gubite dominaciju u dru{tvu saradnika. Potrebno je da prevazi|ete trenutne nesporazume. O~ekujete da voljena osoba preuzme za{titni~ku
ulogu, naro~ito kada se nalazite u osjetljivoj psihi~koj fazi. Izbjegavajte konfliktne situacije, sa~uvajte prisebnost duha.
22. 1. - 19. 2.
RIBE
20. 2. - 20. 3.
Djelujete samouvjereno pred osobom koja testira va{e znanje i profesionalne sposobnosti. Stalo vam je da ostavite dobar utisak i da se predstavite kao osoba od povjerenja. Obratite pa`nju na ne~iji koristan savjet. Ograni~ite svoje emotivne `elje i o~ekivanja na neku razumnu mjeru. Bez obzira na veliku upornost, ne mo`ete da promijenite partnerovu odluku. Va`no je da pravilno uskladite svoj razum i osje}anja.
RJE[ENJE: naramak, ivana, k, dejan, rotkve, ae, blizanci, makedonka, k, b, ananas, ss, i, mig, napa, stanlio, laz,
iv, gas, pata, spartak, anioni, ahil, av, pacov, c, onageri.
VAGA
OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik
Web site: www.oslobodjenje.ba
e-mail: [email protected]
GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA:
Vildana SELIMBEGOVI]
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:
Vahid PA[OVI]
DIREKTOR:
Ned`ad [ADI]
UREDNI[TVO:
Branko MAJSTOROVI],
Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI],
Nada SALOM, Lejla [email protected] i
Josip VRI^KO
PRODAJA:
Fax: 465-727,
Tel: 276-967, 455-558
e-mail: [email protected]
MARKETING:
Meliha Hod`i}
Fax: 472-901
Tel: 472-899, 468-161,
276-968, 276-988
e-mail: [email protected]
ID broj: 4200492600001
ADRESA:
D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo
Po{tanski pregradak 686
TELEFONI:
Centrala: 276-900, 467-723
Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;
Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji
progla{eno za list godine u svijetu.
Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu
slobode (u Skandinaviji), nagradu "za
izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar
Romero (Teksas), nagradu "za
odr`avanje u `ivotu tradicije
nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u
OGLASNA [email protected]:
izvje{tavanju pod najte`im uslovima"
Tel/fax: 205-938
agencije Inter Press i Service, nagradu
e-mail: [email protected]
"za zajedni~ki rad novinara razli~itih
UNICREDIT BANK DD,
nacionalnosti u slu`bi slobode i mira"
transakcijski ra~un broj:
fondacije Alfons Komin (Barselona),
3383202250044019,
nagradu "za borbu protiv ksenofobije"
SPARKASSE BANK DD Sarajevo,
Kluba evropskih rektora, nagradu za
transakcijski ra~un broj:
ljudska prava "Saharov" Evropskog
1990490005630121,
parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za
slobodu {tampe" Udru`enja turskih
VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo,
novinara, Medalju ~asti Fakulteta za
transakcijski ra~un broj:
novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD),
1602000000317116,
POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero
slobode" Me|unarodnog udru`enja
ra~un broj: 1872000000045887,
KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio
Giornalistico Paolo Borsellino” koju
filijala Sarajevo, transakcijski ra~un
listovima koji se bore za istinu
broj: 5715000000017279
dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria
Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje”
ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom
Zorica Pand`i}, {ef DTP-a
“Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu
i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).
[tampa: Unioninvestplastika dd,
Semizovac bb
Vije}e za {tampu
Prvi broj Oslobo|enja {tampan je
u Bosni i Hercegovini
30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi,
Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a
Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom
za {tampu u BiH www.vzs.ba
predsjednika Tita odlikovano Ordenom
bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje
lista, obratite se VZ[ u BiH
1976. godine dodijeljena mu je Nagrada
ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: [email protected],
tel: +387 33 272 270
progla{eno za najbolji dnevni list u
tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271
Uprava 234-718, fax: 461-007;
Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,
Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937,
Sarajevska hronika: 276-901,
fax: 468-054, Kultura: 276-906,
Sportska rubrika 276-908,
Prilozi: 468-142
Ujutro po kotlinama i dolinama rijeka magla, a tokom dana sun~ano i toplo. Puha}e slab do
umjeren, na planinama umjeren, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura od 8 do 12, na
jugu do 17, maksimalna dnevna od 22 do 29°C.
Narednih dana poslije mjestimi~no maglovitog i hladnog jutra, tokom dana prete`no sun~ano.
U Sarajevu prije podne magla, popodne sun~ano. Puha}e umjeren, sjeveroisto~ni vjetar.
Minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 23°C.
U ve}em }e dijelu Evrope biti sun~ano i toplo, a obla~no vrijeme sa ki{om o~ekuje
se samo u Isto~noevropskoj niziji. Jak ju`ni vjetar puha}e u oblasti Sjevernog mora.
Najhladniji glavni grad bi}e Moskva sa 11, a najtopliji Madrid sa 30°C.
Ujutro po kotlinama i dolinama rijeka zapadnog i centralnog Balkana magla, a tokom
dana prete`no sun~ano. U oblasti Egejskog mora puha}e jak sjeveroisto~ni vjetar.
Maksimalna temperatura od 22 do 29°C.
60
OSLOBO\ENJE
KULTURNI VODI^
SARAJEVO
ZLO^ESTA U^ITELJICA
srijeda, 28. septembar 2011. godine
ne
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV
Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za
posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do
15 sati, dok vikendom muzej ne radi.
po~etak u 19 i 21.30 sati.
KRALJ LAVOVA 3D
HISTORIJSKI
animirani, porodi~ni,
re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff,
glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli},
Rakan Rushaidat...
po~etak u 14.30 i 16.30 sati.
Muzej je otvoren za posjete radnim
danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do
13 sati.
MUZEJI
KINA
ART-KU]A SEVDAHA
GRADA ZENICE
CINEMA CITY
Otvorena je za sve posjetioce svakim
danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.
Na raspolaganju posjetiocima su stalne
postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i
historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena
je stalna historijska zbirka o ranom
srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren
za posjetioce radnim danima od 9 do 17
sati, a subotom po dogovoru (tokom
ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za
posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do
17 sati.
Islamic Art - izlo`ba levhi Osmana
Moranki}a za posjete je otvorena do 30.
septembra.
PUT BEZ POVRATKA 5
crna komedija, satira,
re`ija: Jake Kasdan,
uloge: Cameron Diaz, Jason Segel, Justin
Timberlake, Lucy Punch...
po~etak u 16.10, 18.10 i 20.10 sati.
PONO] U PARIZU
romanti~na komedija,
re`ija: Woody Allen,
uloge: Owen Wilson, Rachel McAdams,
Kathy Bates, Kurt Fuller, Michael Sheen,
Carla Bruni...
po~etak u 16.30, 18.30 i 20.30 sati.
KRITERION
horor,
re`ija: Steven Quale,
uloge: Nicholas D'Agosto, Emma Bell,
Arlen Escarpeta, Miles Fisher...
po~etak u 22.15 sati.
NO] MORSKIH PASA
horor,
re`ija: David R. Ellis,
uloge: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris
Carmack...
po~etak u19.30 i 21.30 sati.
OTMICA
POLICIJSKI, PRIDJEV
krimi, drama,
re`ija: Corneliu Porumboiu,
uloge: Dragos Bucur, Vlad Ivanov, Ion
Stoica...
po~etak u 18 sati.
SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej
1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i
Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim
danom od deset do 16 sati, subotom od
deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi
objekti zatvoreni za posjete. Muzej
Jevreja otvoren je za posjete svakim
radnim danom od 10 do 16 sati, subotom
ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do
13 sati.
BO[NJA^KI
GALA KONCERT SOLISTA
BALETA
GALERIJE
ME\UNARODNA
GALERIJA PORTRETA
TUZLA
Dr`avni akademski teatar Opere i Baleta
Ekaterinburg, Rusija,
po~etak u 20 sati.
GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
akcija, triler,
re`ija: John Singleton,
uloge: Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred
Molina...
po~etak u 15.50, 18 i 20.20 sati.
[TRUMFOVI
avantura, animirani,
re`ija: Raja Gosnell,
glasovi: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris...
po~etak u 15.40 i 17.35 sati.
JOHNNY ENGLISH:
PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni,
re`ija: Oliver Parker,
uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike,
Dominic West...
po~etak u 15.30, 17.50 i 20 sati.
AUTI 2
Izlo`ba Mensura Porovi}a i Hamzalije
Muhi}a, sa po 40 djela oba umjetnika,
bi}e otvorena do 30. septembra.
MULTIPLEX EKRAN
JOHNNY ENGLISH:
PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni,
re`ija: Oliver Parker,
uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike,
Dominic West...
po~etak u 14, 16, 18, 20, i 22 sata.
Stalna postavka crte`a, skica,
akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna
postavka Legata “Haim James Pinto“.
Galerija je otvorena radnim danima od 8
do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13
sati.
BIHA]
PLANET MAJMUNA
UNA
DJEVERU[E
Stalna postavka djela slikara
Safeta Zeca. Galerija je otvorena
od ponedjeljka do petka od 10 do 18,
subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na
telefon 061/338-186.
komedija, re`ija: Paul Feig,
uloge: Kristen Wiig, Terry Crews, Jessica
St. Clair, Maya Rudolph
po~etak u 18.30 i 20.30 sat.
PRVI OSVETNIK: KAPETAN
AMERIKA
GABRIJEL
akcija, triler,
re`ija: Rupert Wyatt,
uloge: James Franco, Andy Serkis,
Freida Pinto...
po~etak u 15 i 17 sati.
NO] MORSKIH PASA 3D
ZEMALJSKI
horor,
re`ija: David R. Ellis,
uloge: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris
Carmack...
po~etak u 18.30 i 20.30 sati.
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im
terminima: utorkom, srijedom,
~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati;
subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom
od 10 do 14 sati.
akcioni triler,
re`ija: Jon Favreau,
uloge: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia
Wilde, Sam Rockwell...
MUZEJI
KAKO SE RIJE[ITI [EFA
komedija, re`ija: Seth Gordon,
uloge: Jason Bateman, Charlie Day, Jason
Sudeikis, Colin Farrell, Jennifer Aniston...
po~etak u 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15 sati.
[TRUMFOVI
avantura, animirani,
re`ija: Raja Gosnell,
glasovi: Hank Azaria, Katy Perry,
Jonathan Winters, Neil Patrick Harris...
po~etak u 15 sati.
NARODNO RS
KINA
ATELJE ZEC
Izlo`ba "Miroslav Krle`a na
bosanskohercegova~koj sceni", autorice
Amine Abdi~evi}, za posjete je otvorena
do 30. septembra.
doma}i,
re`ija: Dejan Ze~evi},
uloge: Aleksandar Stojkovi}, Vuk Kosti},
Tihomir Stani}, Ljubomir Bandovi}, Marija
Piki}, Slavko [timac, Dragan Marinkovi},
Goran Joki}, Stefan Bundalo, Vladimir
Djordjevi}, Du{ko Mazalica
po~etak u 20.30 i 22.30 sati.
STAZA DIVLJA^I
Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i},
studentice Akademije likovnih umjetnosti
Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija
je otvorena za posjetioce, radnim danima
u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od
Bosne bb, od 8 do 16 sati.
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat
Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim
radnim danom od 10 do 18 sati.
KRALJ LAVOVA 3D
POZORI[TA
RAIFFEISEN GALERIJA
MAK
animirana komedija,
re`ija: John Lasseter, Brad Lewis,
glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable
Guy, Michael Caine, Emily Mor timer...
po~etak u 14.15 sati.
KINA
komedija, porodi~ni,
re`ija: Oliver Parker,
uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike,
Dominic West...
po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.
NEPRIJATELJ
BERLIN
NARODNO
JOHNNY ENGLISH:
PONOVO RO\EN
animirani, porodi~ni,
re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff,
glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli},
Rakan Rushaidat...
po~etak u 16.45 i 18.30 sati.
ZENICA
POZORI[TA
MULTIPLEX PALAS
TUZLA
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ‘’Ismet Rizvi}’’ i ‘’Mersad
Berber’’, svakim danom izuzev nedjelje i
ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa
na telefon: 033/279-800.
dokumentarni film
Re`ija: Julian Schnabel
Uloge: Lou Reed, Emmanuelle Seigner,
Fernando Saunders, Sharon Jones,
Antony Hegarty
po~etak u 20.20 sati.
KINA
KAUBOJI I VANZEMALJCI
akcija, ratni,
re`ija: Joe Johnston,
uloge: Chris Evans, Hugo Weaving,
Stanley Tucci, Tommy Lee Jones...
po~etak u 18.30 i 21 sat.
BANJA LUKA
autor: Franc Ksaver Krec,
re`ija: Filip Grinvald,
dramaturgija: Radmila Smiljani},
scenografija: Vladimir Pavlovi},
kostimografija: Ivana Jovanovi},
muzika: Zoran Vuji},
igraju: Anja Stani}, Zlatan Vidovi}, Aleksandar Stojkovi}, Nata{a Ivan~evi},
Ognjen Kopuz, \or|e Markovi}, Vedrana
Ma~kovi} - Zubovi},
po~etak u 20.30 sati.
MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`be “Multioriginali“ (djela iz fundusa
Muzeja) i “The Big Machine Art”
autora Miroslava Staki}a, za posjete su
otvorene do kraja septembra.
GALERIJE
LTG
Izlo`ba simboli~nog naziva “Povratak
ku}i“, autorice Dragane Skrepnik iz
Arizone, za posjete je otvorena do 5.
oktobra.
Repertoare i program
de{avanja u va{oj kulturnoj
ustanovi mo`ete slati na
mail: jelena.milanovic@
oslobodjenje.ba ili na broj
faxa 033/ 468-054.
OSLOBO\ENJE
srijeda, 28. septembar 2011. godine
61
TV PROGRAM
FILMOVI
Goli pi{tolj 2
KOMEDIJA
Re`ija: David Zucker
Uloge: Leslie Nielsen,
Priscilla Presley, George
Kennedy, O. J. Simpson,
Robert Goulet
23.00
PINK
Policajac Frank Drebbin poku{ava sprije~iti okrutnog Quentina Hapsburga da uni{ti okoli{. Naime, vrhunski znanstvenik dr. Mainheimer, namjerava svijetu obznaniti svoje otkri}e o mogu}em
novom izvoru energije u budu}nosti. Time su
ugro`eni tradicionalni snabdjeva~i naftom i njihova industrija, stoga Hapsburg otima dr. Mainheimerai na njegovo mjesto postavlja dvojnika, s
mnogo pogodnijim izvje{}em za javnost...
Ponovo opsjednuta
KOMEDIJA/HOROR
Re`ija: Bob Logan
Uloge: Linda Blair, Ned
Beatty, Leslie Nielsen,
Anthony Starke, Thom
Sharp
HIT
ROMANTI^NA KOMEDIJA
DANA
Joey Boca toliko je pun `ivota da ni sam ne zna {to bi sa sobom. Lud je za
prijateljima, hranom, poslom, igrom, seksom. Joey je vlasnik pizzerije, ima
vjernu `enu Rosalie, dvoje djece i `ar za `ivotom koji ga katkad tjera da
u~ini sulude stvari, primjerice, da spava s toliko `ena da vi{e i ne zna
koliko ih je bilo. Rosalie ne `eli sebi priznati da je suprug vara, no jednog
dana shvati da mora sagledati istinu. Ona se odlu~uje poku{ati ga otrovati
uz pomo} majke Nadje, pomalo poreme}enoga duhovnog prijatelja i
dvojicom nesposobnih pla}enih ubojica Harlana i Marlona.
00.10
NOVA
22.35
[email protected]
Pro{lo je neko vrijeme od kada je vele~asni Jebedaiah Mayii istjerao |avola iz Nancy Aglet, ali
Nancy je sada odrasla i ima svoju porodicu, ali i
dalje je demoni opsjedaju. Otac Mayii nevoljko
pristaje da poku{a pomo}i, otac Luke Brophy
dao je sve od sebe da pomogne Nancy, pa ~ak i
televizijski voditelj Erners Weller planira da emituje istjerivanje |avola iz Nancy u`ivo na TV-u.
Re`ija: Lawrence Kasdan
Uloge: Kevin Kline, William Hurt, Joan Plowright, River Phoenix, Tracey Ullman
SERIJE
Nezakonit ulaz
TRILER/DRAMA
Re`ija: Jonathan Kaplan
Uloge: Kurt Russel, Ray
Liotta, Madeleine Stowe,
Roger E. Mosley, Ken
Lerner
23.30
HAYAT
Poslije obijanja ku}e, par se obrati za pomo}
policajcu koji je prvi stigao do njih kad su
tra`ili pomo}. On im instalira sigurnosni sustav i s vremena na vrijeme ih obilazi. Kako dani prolaze, njegove posjete su sve ~e{}e, a
razgovori s doma}icom ku}e sve du`i. Tada
se mu` po~inje pitati da li im je tolika pa`nja i
pomo} zaista potrebna...
Pepeljuga
Larin izbor
Slomljena krila
Predaj se, srce
18.25 FTV
21.10 FTV
20.05 [email protected]
Lara je zate~ena kad shvati da njezina majka napu{ta ku}u Zlatar i Split.
Lara nagovara Miju da ostane i na|e
stan te prihvati posao u agenciji Koke. Mija pristaje ostati uz k}erku i
zapo~eti novi `ivot. Nela je sretna
{to je razdvojila Miju i Laru. Nastavlja aferu sa Zoranom, ali ne zna da je
Zoran sve vi{e zainteresiran za Miju,
a sve mu je manje stalo do nje...
D`emal dolazi na svadbu da uhapsi
Nevzata zbog pomaganja Halimu i
postaje metom [erefovih metaka.
Odmetnik je nemilosrdan. Svadbeni
dan pretvara u pakao. Nevzat odmah
kre}e u potragu za odmetnicima.
Ovaj njegov odlazak iz kasabe }e
utjecati na odnos sa Aj{e.
Salih je uvjeren da je Eren njegov
sin. @eli da mu Bahar ka`e istinu te
je odlu~an da razgovara s njom.
Me|utim, kad ugleda Bahar, Salih ne
zna {ta re}i. Belgin poku{ava shvatiti o ~emu se radi. Dolazi do velike
sva|e izme|u Bahar i Saliha. La`i i
pogre{na shvatanja su isprepletena.
Dok se sve ovo doga|a, Ceylan se u
bolnici bori za `ivot...
SPORT
KOMEDIJA
Re`ija: Mark Rosman
Uloge: Hilary Duff, Jennifer
Coolidge, Chad Michael
Murray, Dan Byrd, Regina
King
22.20
NOVA
Sam Montgomery je vrijedna i marljiva djevojka
koja nije ba{ popularna u {koli. Nakon {to joj
umre otac te je ostavi bez oporuke njezina pomajka dobiva sve nasljedstvo. Austin Ames je
najpopularniji de~ko u {koli koji ne `eli upisati fakultet koji mu je namijenio ambiciozni otac. Ne
znaju}i jedno za drugo Sam i Austin izmjenjuju emailove te shvate kako su srodne du{e. Odlu~e
se na}i na {kolskom plesu u jedanaest sati, ali
njihovo dru`enje ubrzo zavr{i. Tr~e}i Sam izgubi
mobitel koji poslije na|e Austin.
Valencia - Chelsea
Marseille - Borussia D, snimak
Liga {ampiona
Liga {ampiona
Nogomet
20.35 BHT Nogomet
23.20 FTV
62
OSLOBO\ENJE
TV PROGRAM
srijeda, 28. septembar 2011. godine
BHT
FTV
RTRS
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i
mlade (r)
09.10 Be Ha Te bebe
09.15 Mumijevi, animirana
serija, 62/71
09.40 Nau~na postignu}a,
47/47
10.00 BHT vijesti
BHT arhiv …
10.15 Bio jednom jedan
Dnevnik
10.30 [ta umski smislim, u
bakar iskujem,
dokumentarni
program
11.00 Hodoljublje:
Sarajevo, 4/4
11.30 Gorko-slatko, igrana
serija, 196/229 (r)
12.00 BHT vijesti
12.20 Crta,
politi~ki magazin (r)
13.20 Zdravlje u Evropi:
Alkoholizam, strana
dokumentarna serija,
2/10 (r)
14.15 BHT vijesti
14.25 Odli~an, 5+, edukativna
serija
Program za djecu i
mlade
14.30 Mumijevi, animirana
serija, 63/71
14.55 Robot Robi, animirana
serija, 52/52
15.05 Fudbalski ~arobnjak,
dokumentarni film
15.20 Izgubljena ~ast, igrana
serija, 7/77 (r)
16.10 Informatizacija
pravosu|a: Br`e do
pravde
16.30 Hronika regija:
Hercegovina
17.00 Gorko-slatko, igrana
serija, 197/229
17.30 @ivot & ostalo: Gdje }e
nam biti kraj
18.00 Sve u svemu, dnevni
magazin
18.45 Pri~ice za laku no},
8/13
19.00 Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
19.35 Retrovizor, muzi~ki
program
20.00 Sportska srijeda
20.35 Nogomet, Liga
{ampiona: Valencia Chelsea, prijenos
Sportska srijeda,
nastavak
22.45 Dnevnik 2
23.15 Izgubljena ~ast, igrana
serija, 8/77
00.05 Liga {ampiona u
nogometu, pregled
01.20 Sve u svemu, dnevni
magazin (r)
06.15 Gospo|a Barbara, igrana
serija
07.00 Dobro jutro, jutarnji
program
09.00 Vijesti
Dje~iji program:
09.05 Mali spasioci
09.25 Spretno - sretno, tv igra
09.50 Pregled LP u
nogometu (r)
11.05 Sve }e biti dobro, igrana
serija, 22. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Viza za budu}nost,
igrana serija
13.20 Larin izbor, igrana serija,
14. epizoda
14.15 Ekovizija, dokumentarni
program
14.45 Tomica i prijatelji, crtani
film
15.00 Vijesti
15.10 Na{a mala klinika, igrana
serija
16.05 Sve }e biti dobro, igrana
serija, 23. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Ranjeni orao,
igrana serija
06.01
07.00
09.00
09.10
17.50 Dnevnik, najava
18.25 Larin izbor,
igrana serija,
15. epizoda
18.50 Dnevnik, najava
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Anti~ki Rim: Pobuna,
igrana serija BBC-a, 4.
dio
21.09 Dnevnik, najava
21.10 Slomljena krila, igrana
serija, 43. epizoda
22.05 Dnevnik 3
Finansijske novosti
22.35 [etnja sa
dinosaurima:
Nova krv,
dokumentarni program
BBC-a, 1. dio
23.05 Danas u Parlamentu
23.20 Nogomet,
Liga prvaka:
Marseille Borussia D,
snimak
01.10 Ezel, igrana serija /12/
03.00 Dnevnik 3 (r)
03.30 Pregled programa
za ~etvrtak
16.30 Srpska danas
17.05 Larin izbor, serija
18.00 Dragulj u carskoj palati,
serija
19.10 Pingu, crtana serija
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.03 Sport
20.10 To toplo ljeto, serija
21.00 Mjesto zlo~ina 8, serija
21.45 Dokumentarni
program
22.30 Dnevnik 3
Sport
Finansijske novosti
23.05 Fudbal,
Liga {ampiona: Marsej Borusija Dortmund,
snimak
00.45 ^ista~i cipela
02.20 Prislu{kivanje,
serija
03.15 Dnevnik 2
03.40 Mjesto zlo~ina 8,
serija
04.20 Soko Banja,
reporta`a
04.40 Muzi~ki program
05.00 Dragulj u carskoj palati,
serija
18.15 Nepobjedive banzuke,
zabavno-sportski
TV show
18.45 HIPP - Odvajanje djeteta
od roditelja
19.00 Vijesti u 7
informativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 Kad li{}e pada, serija
21.00 @ene s broja 13, serija
22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti,
zabavno-muzi~ki
program
22.30 Sport centar
22.32 Staklena ku}a, serija
23.30 Nezakonit ulaz, film
Reprizni program
01.40 Nepobjedive banzuke,
zabavno-sportski
TV show
02.00 Vijesti u 7
03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti,
zabavno-muzi~ki
program
03.30 @ene s broja 13,
serija
04.20 Muzi~ki program
15.05 Zakon ljubavi,
serija
73. ep.
16.00 Ukradeni `ivoti,
serija 65. ep.
17.00 Vijesti plus
17.15 Predaj se srce,
serija 22. ep. (r)
18.20 Ordinacija,
emisija o
zdravstvu (r)
19.00 Najava Dnevnika
19.10 Hello Kitty,
crtani film
19.30 Dnevnik
20.05 Predaj se srce,
Serija, 23. ep.
21.10 Igra, serija,
43. ep.
21.30 Igra, serija,
44. ep.
22.00 Dnevnik u 22
22.35 Ponovo
opsjednuta,
film
00.15 Pono}ne
vijesti plus
00.30 Kico{i, film
01.58 No}ni
program
16.00 More ljubavi,
telenovela
17.00 Trijumf ljubavi,
serija
18.50 Porodi~ni
obra~un,
kviz
19.20 Info top,
centralne vijesti
19.35 Biometerolo{ka
prognoza
19.36 Za zdrav i
lijep osmijeh
19.40 Timmy time,
crtani film
20.00 Naslije|e
jedne dame,
serija
21.00 Bra~ni sudija,
zabavna
emisija
22.00 Kraljica juga,
serija
23.00 Goli pi{tolj 2,
film
01.00 Kansas,
film
03.10 City,
zabavna
emisija (r)
RTS
RTCG
FOX LIFE
UNIVERSAL
TV1000
EUROSPORT
13.00 Trezor
14.00 Medijska mre`a srpske
dijaspore (r)
14.30 Vavilon (r)
15.00 Ovo je Srbija
16.00 Pozori{te u ku}i,
serija (r)
16.30 Pozori{te u ku}i,
serija (r)
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 [ta radite, bre, info
17.45 Beogradska hronika
18.24 Najava dnevnika 2
18.25 Oko, info
19.00 Srbija na vezi
19.17 Vrijeme
19.30 Dnevnik
20.10 Pozori{te u ku}i,
serija (r)
20.45 TV minijature
21.00 Stranac u Srbiji: Hon Li
21.30 Carevac u pjesmi
22.15 Dokolica, zabavni
program
22.45 Beokult
23.15 Koncert Bobe
Stefanovi}a,
muzi~ki
program (r)
00.09 Evronet
00.15 Dnevnik
12.05
13.00
13.05
13.45
14.00
14.05
11.05
11.55
12.40
13.05
09.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija
10.20 Ubistva u Midsomeru:
Pri~a o dva zaselka, film
12.20 Ne{ Brid`iz, serija
13.20 Voker, teksa{ki rend`er,
serija
14.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija
15.20 Ubistva u Midsomeru:
Ptice grabljivice, film
17.20 Urgentni centar, serija
06.00 Dohvati stijenu,
film
08.00 Grejslend,
film
10.00 Ogi Rouz,
film
12.00 Duga no},
film
14.00 Pet asova, film
16.00 The River, film
08.30 Autotrke,
GT Racers
08.45 Tenis,
WTA Tokyo,
Japan
10.00 Tenis, WTA Tokyo,
Japan, live
13.45 Fudbal,
Champions Club
13.55 Freestyle motocross
14.55 Speedway,
Vojens, Danska
15.55 Speedway,
Coventry, UK
16.55 Fudbal,
Champions Club
17.00 Tenis, WTA Tokyo,
Japan
19.00 Freestyle motocross
20.00 All sports
20.10 Riders Club
20.15 Golf, US PGA Tour
21.15 Golf, European Tour
21.45 Golf Club
21.50 Jedrenje
22.50 Yacht Club
22.55 All sports
23.00 Football Cracks
23.30 Snuker,
Sao Paulo,
Brazil, finale
Larin izbor
SERIJA
14.35
15.00
15.05
15.20
15.30
15.45
16.30
17.00
17.15
18.00
18.05
18.30
19.00
19.20
19.30
20.00
20.45
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
18.25
Sat tv
Vijesti
Argument
Sat tv
Vijesti
Nau~no-obrazovni
program (r)
Narodna muzika
Aktuelno
Fle{ sport (r)
Kalendar
Dnevnik 1
Dokumentarni program
Sat tv
Lajmet
Crna Gora - u`ivo
Vijesti
Muzika
Sat tv
Program za djecu
Kalendar
Dnevnik 2
Sje}am se
Sat tv
Profil Slavko [timac
[krinja
Muzika
Stil
Dnevnik 3
Sat tv
Crna Gora - u`ivo
10.00
10.35
10.50
11.00
11.25
12.00
12.20
12.25
13.10
13.35
14.00
14.10
15.05
15.55
16.24
Muzi~ki program
Jutarnji program
Vijesti
Larin izbor, serija
Mala TV
U no}noj ba{ti, crtana
serija
An|elina balerina, crtana
serija
Tomica i prijatelji, crtana
serija
Med i djetelina, crtana
serija
Sviraj ne{to narodno
Dnevnik 1
Iz riznice zemaljskog
muzeja BiH - Milan
Karanovi}, `ivot i rad
Koncert
]orovi}evi susreti,
reporta`a
Rezovi, serija
Vijesti, sa tuma~em
gestovnog jezika
Prislu{kivanje, serija
Mjesto zlo~ina 8, serija
Soko Banja, reporta`a
Izvje{taj sa Banjalu~ke
berze
Rezovi
SERIJA
13.30
13.55
14.15
15.05
15.30
15.55
16.20
16.45
17.35
18.00
18.50
19.15
20.05
20.55
22.00
22.55
23.15
23.40
00.05
00.50
01.18
01.40
02.25
13.35
[apat duhova, serija
D`oi, serija
Svita, serija
Svi gradona~elnikovi
ljudi, serija
Svi vole Rejmonda, serija
Vill i Grejs, serija
Ali Mekbil, serija
Da, draga, serija
Da, draga, serija
D`oi, serija
D`oi, serija
Ludnica u Klivlendu,
serija
Kako sam upoznao va{u
majku, serija
[apat duhova, serija
Vill i Grejs, serija
Da, draga, serija
Ali Mekbil, serija
Seks i grad, serija
Sestra D`eki, serija
Kako sam upoznao va{u
majku, serija
Svi vole Rejmonda, serija
Vill i Grejs, serija
[apat duhova, serija
Seks i grad, serija
Seks i grad, serija
Ali Mekbil, serija
@ivot po D`imu, serija
HAYAT
TV1
PINK
06.30 Dobro jutro svima,
jutarnji program
08.30 Fifi, crtani film
08.50 Beba Felix,
crtani film
09.00 Bumba, crtani film
09.10 Garfield, crtani film
09.25 Lijeni grad,
crtani film
09.50 Jagodica Bobica,
Jagositne pustolovine,
crtani film
10.15 Dragon ball Z,
crtani film, 3. ep.
10.45 Bakugan, crtani film
11.10 Winx, crtani film
11.30 Bestseller
11.45 Vijesti
12.00 Kazali{te u ku}i,
serija
13.00 Miljenica, serija
14.00 Hayat production show,
zabavno-muzi~ki
program
15.00 Top Shop
16.00 Kad li{}e pada,
serija
17.00 Staklena ku}a, serija
18.10 Sport centar
06.00 Nijemi svjedok,
serija 95/100
07.00 Jutarnje vijesti
07.05 Ma~ak Mika,
crtani film
1/13
07.35 Ostrvo kornja~a,
crtani film 2/26
08.00 Vijesti
08.05 Eliza, serija
09.00 Vijesti
09.05 Zakon ljubavi,
serija
10.05 Ukradeni `ivoti,
serija
64. ep. (r)
11.15 Superstars, dok.
program 44/52
12.00 Vijesti plus
12.20 Odlazak
u svemir,
dokumentarni
serijal
13.05 Ma~ak Mika,
crtani film (r)
14.05 Igra, serija,
41. ep. (r)
14.30 Igra, serija
42. ep. (r)
06.00 Sestre,
serija (r)
07.00 Yu-Gi-Oh,
crtani film
07.30 Udri mu{ki,
jutarnji program
10.00 Naslije|e
jedna dame,
serija (r)
10.40 Kupi.ba,
emisija
11.00 Zabranjena ljubav,
telenovela
12.00 Info top,
info-program
12.15 Biometerolo{ka
prognoza
12.20 City,
zabavni program
13.00 Brze pare,
kviz
14.00 Info top,
info-program
14.20 Grand hitovi,
muzi~ki program
15.00 Sestre, serija
15.45 Kupi.ba, emisija
15.50 Info top,
info-program
@ene s broja 13
Igra
21.00
SERIJA
SERIJA
Ne{ Brid`iz
SERIJA
19.20
18.20 Voker, teksa{ki rend`er,
serija
19.20 Ne{ Brid`iz, serija
20.20 Urgentni centar, serija
21.20 Smrtonosna op~injenost,
film
23.10 @ivot s neprijateljem, film
01.00 Voker, teksa{ki rend`er,
serija
Trijumf ljubavi
14.05
Izme|u ljubavi i igre
FILM
22.00
18.00 Da~, film
20.00 Kad kitovi do|u,
film
22.00 Izme|u ljubavi i igre,
film
00.00 Cena po`ude,
film
02.00 Slatke lutkice, film
04.00 Ljudi od zanata, film
SERIJA
17.00
OSLOBO\ENJE
HRT1
07.10
07.35
07.40
08.35
08.40
09.08
09.53
10.00
10.05
10.08
11.03
11.15
12.00
12.11
12.13
12.15
12.16
12.34
13.21
14.05
14.14
14.18
14.49
15.35
16.05
16.16
16.25
17.00
17.08
17.33
17.34
Dobro jutro, Hrvatska
Vijesti
Dobro jutro, Hrvatska
Vijesti
Dobro jutro, Hrvatska
Hotel dvorac Orth 9,
serija
Vijesti iz kulture (r)
Vijesti
Vrijeme danas
Svijet za sebe: Carstvo
djece sunca,
dokumentarna serija
Kod Ane (r)
Oprah show
Dnevnik
Sport
Vrijeme
Minuta zdravlja iz
Dietpharma
TV kalendar (r)
Kad zavolim, vrijeme
stane - serija
Sve }e biti dobro, serija
(r)
Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
Vrijeme sutra
Ekumena: Religije i
totalitarizmi?, religijski
kontakt program
Alisa, slu{aj svoje srce serija
Alpe Dunav Jadran
HAZU Portreti: Drago
Perovi} (r)
ZABA - 90 sekundi (r)
Hrvatska u`ivo
Vijesti
Hrvatska u`ivo
HAK - Promet info
Minuta zdravlja iz
Dietpharma (r)
8. kat: Sudski paradoks,
talk show
Capri 3, serija
LOTO 7/39
Minuta zdravlja iz
Dietpharma (r)
Dnevnik
Sport
Vrijeme
ZABA - 90 sekundi
Stipe u gostima 4, Serija
@ivjeti zdravije
Misija: Zajedno
Paralele
Otvoreno
Pastel
Dnevnik 3
Sport
Vrijeme
Vijesti iz kulture
Drugi format
[apta~ psima (r)
Oprah show (r)
@ica 1, serija (r)
Skica za portret (r)
Paralele (r)
Drugi format (r)
Hotel dvorac Orth 9,
serija (r)
63
TV PROGRAM
srijeda, 28. septembar 2011. godine
HRT2
NOVA
OBN
TVSA
TV TK
07.03 Silvestrove i ^i~ijeve
tajne, crtana serija (r)
07.25 Pipi Duga ^arapa, crtana
serija
07.48 Mala TV
TV vrti}: Kukavi~je jaje
Gazoon: Glava u
oblacima, crtani film
Izazovi: [to je to tamo,
drama
08.20 Neuhvatljivi pra{~i}
Rudi, serija za djecu
08.45 [kolski sat: Hrvatska
glazbena mlade`
Izazovi: Moj konj Princ,
japanski dok. film
09.30 Prijenos sjednice
Hrvatskog sabora
13.32 Fotografija u
Hrvatskoj (r)
13.50 Briljanteen (r)
14.30 H2O Uz malo vode!,
serija za mlade
14.55 Edgemont 1, serija
15.20 [kolski sat: Hrvatska
glazbena mlade` (r)
Izazovi: Moj konj Princ,
dok. film (r)
16.05 Meteor i veliki kota~i,
06.55 Neustra{ivi Scooby Doo,
crtana serija
07.20 Bumba, crtana serija
07.35 Tomica i prijatelji, crtana
serija
07.45 TV izlog
08.00 Nate Berkus Show
08.55 Kad li{}e pada, serija (r)
09.55 Ljubav i kazna, serija (r)
10.55 TV izlog
11.10 Inspektor Rex, serija (r)
12.10 IN magazin (r)
12.55 Larin izbor, serija (r)
13.55 Teresa, serija
16.00 Inspektor Rex, serija
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad li{}e pada, serija
19.15 Dnevnik Nove TV
20.00 Ljubav i kazna, serija
21.00 Larin izbor, serija
22.00 Ve~ernje vijesti
22.20 Pepeljuga, igrani film
00.10 Volim te do smrti, film
01.55 Vatreni obra~un, film
03.25 Ezo TV, tarot show
04.25 Dr. Huff, serija
05.10 Bra~ne vode,
serija (r)
06.00 Casper, crtani film
06.20 Cosmic Quantum Rei,
crtani film
06.40 Atomska Betty,
crtani film
07.00 Metajets, crtani film
07.20 Bunny Maloney, crtani
film
07.40 Iron Man, crtani film
08.00 Ukleta Marijana, serija
09.00 Gorki `ivot, serija
10.15 Stol za 4, kulinarski
show
10.45 Bilo jednom u Turskoj,
serija
11.55 OBN Info
12.15 Ludo srce, serija
13.15 Ljubav-vjera-nada, serija
14.15 Izgubljeni, serija
15.10 Na{a mala klinika, serija
16.10 Ukleta Marijana, serija
17.10 Stol za 4, kulinarski
show, nova sezona
17.40 Bilo jednom u Turskoj,
serija
18.50 OBN Info
19.15 Fe|a Presents,
muzi~ki program
20.00 Ljubav-vjeranada, serija
21.00 Izgubljeni, serija
22.00 Dolina vukova, serija
23.15 Vox populi
23.20 K}i mog bossa, film
01.05 OBN Info
01.30 Vox populi
01.35 K}i mog bossa,
film
03.20 OBN Info
03.45 Vox populi
03.50 UEFA Euroliga
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo
10.00 Vitaminix, program za
djecu (r)
10.02 Mala princeza (r)
10.15 Medo Rupert (r)
10.25 Bo u pokretu (r)
11.00 Vijesti TVSA
11.05 Crna Guja, 2/25 (r)
11.35 Pomorska tehnologija,
dok. program, 14/18 (r)
12.00 Hladnokvni `ivot, 2/5 (r)
13.00 Vijesti TVSA
13.15 @ivot i zdravlje (r)
14.10 Mala Dorit, 2/8 (r)
15.05 Pri~a o Elizabeth Smart,
igrani film (r)
17.00 Dobre vibracije, u`ivo
18.15 Tarih, dok. serijal
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Vitaminix, program za
djecu
19.02 Mala princeza
19.15 Medo Rupert
19.25 Bo u pokretu, program
za djecu
20.00 Crna Guja, 3/25
20.30 Pomorska tehnologija,
dok. program, 15/18
21.00 Javni agent 033,
revijalni program
21.30 Sevdah, muzi~ki
program
22.00 Ve~ernje vijesti
22.30 Mala Dorit, 3/8
23.20 Freud,
dok. program, 6/6
00.20 Hladnokrvni `ivot,
dok. program, 3/5
00.10 Opasni flert,
igrani film
01.35 Dnevnik TVSA (r)
06.05
09.05
10.05
11.55
12.00
13.15
15.00
16.00
17.15
19.00
20.05
22.00
Pipi Duga ^arapa
CRTANA SERIJA
07.25
Larin izbor
SERIJA
21.00
23.45
23.50
01.30
02.30
03.30
Iz dana u dan...
Zakon ljubavi, serija (r)
Ukradeni `ivoti, serija (r)
Iz dana u dan...
Vijesti
Liberty Tv, magazin
Zakon ljubavi, serija
Vijesti u 16
Predaj se srce, serija (r)
Dnevnik
Predaj se srce, serija
Nogometno prvenstvo
[panjolske: Valencia Barcelona
Vijesti
Mre`a: filmsko ve~e
Ukradeni `ivoti, serija
Dnevnik (r)
Koncert:
Parni valjak
[email protected]
07.05 Ma~ak Mika,
crtani film
07.35 Ostrvo kornja~a
08.05 Eliza, serija
09.05 Zakon ljubavi,
serija
10.05 Ukradeni `ivoti,
serija
14.05 Igra, serija
15.05 Zakon ljubavi,
serija
16.00 Ukradeni `ivoti, serija,
65. ep.
17.15 Predaj se srce, serija, 22.
ep. (r)
20.05 Predaj se srce, serija, 23.
ep.
21.10 Igra, serija
22.35 Ponovo opsjednuta, film
crtani film
16.18 Mala TV (r)
TV vrti}:
Kukavi~je jaje (r)
Gazoon, crtani film (r)
Izazovi: [to je to tamo,
drama (r)
16.48 Aladinove
pustolovine,
crtana serija
17.07 [apta~ psima 5
18.00 Regionalni dnevnik
18.21 @upanijska panorama
18.34 4 zida (r)
19.07 Silvestrove i ^i~ijeve
tajne, crtana serija (r)
19.28 Glazba, glazba... {ansone
20.14 Nogometna
Liga prvaka emisija
20.40 Nogometna
Liga prvaka:
Valencia - Chelsea,
prenos
22.39 Nogometna
Liga prvaka emisija
23.39 @ica 1, serija
00.40 Zakon i red: Zlo~ina~ke
nakane 4, serija
TV MOSTAR
TV KAKANJ
RTV USK
TV SLON
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35
Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05
Eliza, serija (r) 09.05 Zakon ljubavi,
serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija
12.00 Vijesti plus 14.05 Igra, serija (r)
14.30 Igra, serija (r) 15.00 Flash
news 15.05 Zakon ljubavi, serija16.00
Ukradeni `ivoti, serija17.00 Vijesti
plus 17.15 Predaj se srce, serija (r)
18.15 Grad, revijalni program 19.30
Dnevnik Tv1 20.05 Predaj se srce,
serija 21.10 Igra, serija 21.30 Igra,
serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35
Ponovo opsjednuta, film
08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er,
serija 09.00 Bra}a koale 09.10 Vjerski
program 09.20 Program TV Sahar
10.00 Svjedok prirode 10.30
Djevojke, serija 11.00 Biografije 12.00
Vijesti 12.30 Frej`er, serija 13.00
Svjedok prirode 13.30 Djevojke, serija
14.00 Konjanik na krovu, film 16.00
Biografije 17.05 Amor Latino, serija
18.00 IC sport 18.30 Svijet tajni,
serija 19.00 Bra}a koale 19.30
Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20
Svijet tajni, serija 21.00 Auto shop
magazin 21.30 Putovanja 22.00
Amor Latino, serija 23.00 Vijesti
14.30 Vijesti 14.35 TV intervju (r)
15.20 Pravi spoj 15.35 Pod suncem
St. Tropea, serija 16.30 Rporta`e sa
zemlje mira: Almira i nove
kamerunske ovce, dok. program
17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.10
Tehnolo{ka znanja, dok. program
13/13 18.40 Hello Kitty 19.00
Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program
20.05 Turisti~ki putokaz 20.45
Kultura, program iz kulture 21.30
Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija
22.50 TV Liberti 23.25 Reporta`e sa
zemlje mira: Almira i nove
kamerunske ovce (r)
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo,
panoramske kamere 16.15 Da sam ja
neko, dok. program 16.45 Top 7,
muzi~ki program 17.20 SMS centrala,
muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo,
info. program 18.17 Tuzla u`ivo,
panoramske kamere 18.30 Vje`bajmo
zajedno, sportski program 19.00
Muzi~ki salto, muzi~ki program 19.30
Sanjalica, program za djecu 20.00
Kviz extra 20.30 Sredinom sedmice,
info. program 21.10 Op~injeni, serija
22.05 Folk - top 10, muzi~ka emisija
23.00 Slon extra Info
TV ZENICA
RTV VOGO[]A
RTV BN
ATV
10.00 Zenica danas 10.30 VOA (r)
11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer
(r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana
serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko
biti ja 14.00 Iz dana u dan 14.15
Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05
Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan
16.05 Razglednica (r) 17.00
Dokumentarni program 17.30 Dje~iji
program 18.00 Cris Angel, zabavni
program 19.00 Zenica danas 19.30
Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom
21.05 Zdrava TV 21.30 Sponzoru{e,
serija 23.00 Zenica danas 23.30 VOA
00.00 Sredinom (r)
13.30 Program za djecu i mlade
14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori
kuhinje 16.00 Otvoreni program,
u`ivo 17.50 Crtani film 18.00
Vogo{}anska hronika 18.30 SMS
music 19.30 Magazin Plus, sedmi~na
hronika Viso~ke regije 20.00 Dok.
program 21.00 Telenovela 22.00
Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Criss
Angel, revijalni program 23.00 I.R.I.B.
23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni
program (r) 02.00 Vogo{}anska
hronika (r) 02.30 Magazin Plus
06.30 Jutarnji program 08.30
Kasandra, serija 09.15 Svijet na dlanu
10.00 Novosti 10.05 Maldivi, reality
show 12.00 Novosti u podne 12.15
Film 14.00 Novosti 14.05 Zna{-ima{,
kviz 15.00 Preljubnici (r) 16.00
Dnevnik 1 16.25 Grijeh njene majke,
serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30
Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30
Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija
21.00 Stav i kontrastav 22.30
Dnevnik 3 23.00 Razmjena gluposti,
film 00.30 Brza hrana, film
08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti
09.00 Bumba, crtani film 09.25 Lijeni
grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20
Sirene, crtani film 10.50 Bakugan
11.10 Winx 12.00 Pozori{te u ku}i,
serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 48
sati svadba 15.00 Nepobjedive
Banzuke 16.00 Kad li{}e pada, serija
17.00 Staklena ku}a 18.15
Nepobjedive Banzuke, zabavni
program 19.00 Vijesti 20.05 Kad li{}e
pada, serija 21.00 Amplituda 22.10
Vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija
23.20 Nezakonit ulaz, film
EUROSPORT 2
SPORT KLUB
DISCOVERY
N. GEOGRAPHIC
VIASAT HISTORY
ANIMAL PLANET
03.30 Kriket
07.30 Fudbal, 2.
Bundesliga: SG
Dynamo Eintrach
09.00 Fudbal,
Bundesliga,
pregled kola
10.00 Kriket
12.30 Fudbal,
2. Bundesliga:
Dynamo Eintrach
13.30 Autotrke,
Magny-Cours,
Francuska
14.00 Tenis, WTA
Tokyo, Japan
16.30 Fudbal,
Japanska
J. League
17.30 Kriket Live
21.00 Tenis,
WTA Tokyo
23.00 Strikeforce:
Kennedy
(USA) - Z.
Cummings
(USA)
00.30 Tenis,
WTA Tokyo
08.30 European Dragracing
Championship - Sweden
09.30 Vijesti
10.00 FullTilt Poker
11.00 Pregled [vajcarske lige
11.30 Pregled Argentinske lige
12.30 Pregled Ruske lige
13.00 Pregled Belgijske lige
14.00 Pregled Championship
14.30 Pregled Holandske lige
15.30 Fudbal mondijal
magazin
16.00 Iside Racing
16.30 Pregled Premier
League studio
18.00 Vijesti
18.15 Premier League News
18.30 KHL: Dinamo Riga Dynamo Moscow,
direktno
20.45 Profi boks Borov~anin
22.15 Sailing - 34. American
Cup
23.15 TWS
00.00 Vijesti
00.30 Premier League News
00.45 Premier League Classic:
Newcastle - Chelsea
01.15 World Match racing Tour
Germany
06.00
06.25
07.15
08.10
06.00 [apta~
psima
07.00 Krokodilska
kriza
08.00 Megafabrike:
Coca-cola
09.00 Procjenjivanje
neprocjenjivog
10.00 Orkina
{kola ubijanja
11.00 Ru{enje:
Nepotopiv
12.00 Ulovljeni:
Opasni ulov
13.00 Megafabrike:
Coca-cola
14.00 Eksplozivni
in`enjering
15.00 Ajkula iz ambisa
16.00 Tajne kraljevske kobre
17.00 ]orkirani
u inostranstvu
18.00 [apta~ psima:
Bam Bam
19.00 Ulovljeni: Invazija lignji
20.00 Isus: ^ovjek iz Nazareta
22.00 ]orkirani u
inostranstvu
23.00 Isus: ^ovjek
iz Nazareta
01.00 Ulovljeni: Invazija lignji
06.00
07.00
08.00
09.00
06.00 Posjed merkata: Sljede}a
generacija
06.25 Upoznajte divljinu
06.50 Neobi~ne `ivotinje
07.15 Safari sestre
07.40 Psi - jedna rasa, jedna
pri~a
08.10 Sve o psima
09.05 Sve o psima
10.00 Policija za `ivotinje
10.55 Veterinari sta`isti
11.20 Spa{avanje divljih
`ivotinja
11.50 K9 Policajci sa psima
12.45 Lovac na krokodile
13.40 Kako izbje}i i pre`ivjeti
napad ajkule
14.30 @ivot majmuna
15.00 Upoznajte divljinu
15.30 @ivotinjski svijet Krisa
Hamfrija - Aljaska, 2. ep.
16.25 Nevaljali ljubimci
17.20 Psi - jedna rasa, jedna
pri~a
17.45 Lovac na krokodile
18.40 Eko i slonovi Amboselija
19.10 Sve o psima
20.05 Crni decembar
21.00 Ta prelijepa Afrika
21.55 Pre`ivio sam!
22.50 Polarni medvjedi
17.40
18.24
19.16
19.23
19.30
19.57
20.03
20.06
20.14
20.46
20.50
21.44
22.21
23.02
23.10
23.30
23.33
23.41
23.47
00.36
01.24
02.04
03.04
03.29
03.59
04.44
09.05
10.00
10.30
10.55
11.50
12.45
13.40
14.35
15.30
16.25
17.20
18.15
19.10
19.40
20.05
21.00
22.50
Peta brzina
Prljavi poslovi
Opasan lov
Razotkrivanje
mitova
Vrhunsko
graditeljstvo
Kako to rade?
U djeli}u
sekunde
Pre`ivljavanje
Limarska
radionica
U potrazi
za zabavom
Ameri~ki
~operi
Prljavi poslovi
Opasan lov
Razotkrivanje
mitova
Vrhunsko
graditeljstvo
Pre`ivljavanje
Kako se pravi?
Kako to rade?
Lov na sabljarke
Let iznad
Aljaske, 2. ep.
Pograni~na
policija, 2. ep.
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
Egipat
Pet ameri~kih giganata
Kolonija
Rim nije izgra|en za
jedan dan
Biti Muhamed Ali
Potraga za
Severozapadnim
prolazom
Gladijatori: Povratak
me|u `ive
Drugi svjetski rat u boji
Egipat
Pet ameri~kih giganata
U potrazi za [erlokom
Holmsom
Putovanja i otkri}a
Gospodari rata
Azijske monarhije
Jelena Trojanska
Rim: Posljednja granica
Biblijske zagonetke
Pet ameri~kih giganata
U potrazi za [erlokom
Holmsom
Putovanja i otkri}a
Gospodari rata
Azijske monarhije
Jelena Trojanska
Rim: Posljednja
granica
OSLOBO\ENJE
Epilog prekida u Banjoj Luci
@elji tri boda, Borac
tri me~a bez publike
SARAJEVSKO IZDANJE
45. strana
odjelom nagrada studentima novinarstva iz
BiH, autorima tri najbolja eseja o temi “Sloboda i odgovornost medija u Bosni i
Hercegovini“, ju~er je u Mediacentru u Sarajevu zavr{en
projekt Podr{ka medijskom sektoru u Bosni i Hercegovini
(Media Manifest Projekt).
D
Pristiglo 12 radova
Na konkurs je pristiglo 12 radova, a `iri u sastavu Milkica
Milojevi}, predsjednica Udru`enja BH novinari, Du{ka Juri{i}, urednica i novinarka magazina Dani, Vlatko Vukoti}, urednik na Alterantivna televija i
Aleksandar Trifunovi}, urednik portala Buka, odlu~io je da
prvu nagradu, laptop i 2.000
KM, dodijeli Aidi Ali}. Drugu
nagradu, u iznosu od 2.000
KM, dobio je Milan Stanivukovi}, a tre}u, 1.000 KM, Irma
Husi}.
Kako je istakla Borka Rudi} iz
Udru`enja BH novinari, kriterijumi za selekciju eseja bili
su da imaju najmanje pet validnih i relevantnih izvora (istra`ivanje, izvje{taj, medijski
sadr`aj, analizu, stru~nu literaturu, intervju).
- Bilo je potrebno precizno
navesti svaki izvor u referencama i bibliografiji, zatim imati
inovativan pristup temi, te imati te~an i jasan stil pisanja, bez
gramati~kih gre{ki, kazala je
Rudi}.
Ovom prilikom nagla{eno je
da je Media Manifest Projekt,
koji je trajao dvije godine, imao
za cilj podizanje vjerodostojnosti medijskih institucija i
ja~anje mehanizama za za{titu slobode izra`avanja i novinarskih prava. U realizaciji projekta, uz Udru`enje BH novinari, u~estvovao je i Media Centar.
- Projekt je imao edukativni
srijeda, 28. septembar 2011. godine
Zavr{en Media Manifest Projekt
NA
GRA\ENI
studenti `urnalistike
Na konkurs stiglo 12 radova
Foto: D. TORCHE
Prvu nagradu osvojila je Aida Ali}, drugu Milan
Stanivukovi}, a tre}u Irma Husi}
karakter, jer smo novinare,
urednike, uposlenike na fakultetima `urnalistike educirali o medijskoj slobodi.
EDUKACIJA
Edukativni karakter
Projekt je imao
Osim toga, ovo je bio i jeedukativni karakter,
dini program koji je, uz slojer smo novinare,
bodu izra`avanja, insistiure
dni
ke, uposlenike na
rao i na odgovornosti novina ra. Sma tram izu ze tno
fakultetima `urnalistike
va`nom i ~injenicu da smo
educirali o medijskoj
otvorili dijalog izme|u medislobodi, kazala
ja, organizacije civilnih dru{taje Rudi}
va, po li ti~ara, pa i sa mih
gra|ana, jer su i oni u~estvovali u na{im debatama. Ovo je
bio prvi put da govorimo o to-
POSLJEDNJE VIJESTI
ODGO\ENA SJEDNICA ESV-a - Ekonomskosocijalno vije}e FBiH ju~er nije odr`alo na vrijeme zakazanu sjednicu zbog nedolaska tri ministra i premijera koji ~ine sedmero~lanu delegaciju
Vlade u ovom tripartitnom tijelu. Vije}e je trebalo
da razmotri tekst novog zakona o radu i zakona
o ovom vije}u te poruke iz “bijele“ knjige koju je
pripremilo Vije}e stranih investitora u BiH. H.A.
TUZLA: [email protected] RIJE[ILI SPOR - Mu{karac,
~iji identitet policija sino} nije saop}ila, te`e je
povrije|en u tu~i koja se sino} oko 18 sati dogodila ispred nekada{nje zgrade Op}ine Tuzla. Povrije|eni je kolima Hitne pomo}i prevezen u UKC
Tuzla gdje je smje{ten na Odjeljenju hirurgije. On
je povrije|en u obra~unu sa jo{ dva mu{karca.
U jednom trenutku, jedan od sudionika tu~e je
upotrijebio no`, te pobjego sa mjesta doga|aja,
dok je tre}eg sudionika policija privela. Rije~ o
osobama koje u blizini nekada{nje zgrade
Op}ine svakodnevno konzumiraju alkohol.
IMENOVAN SILUVANOV - Ruski premijer Vladimir Putin imenovao je ju~er Antona Siluvanova
za vr{ioca du`nosti ministra finansija umjesto
Alekseja Kudrina, koji je smijenjen. Kudrin je bio
primoran da podnese ostavku, poslije javnog
spora s predsjednikom Medvedevim. Biv{i ministar finansija odbio je da slu`i u bilo kojoj budu}oj vladi ako premijer bude Medvedev.
me koliko mediji mogu pomo}i u promoviranju vrijednosti civilnog dru{tva. Va`no
je naglasiti i da smo uspostavili dobru saradnju s fakultetima
`urnalistike iz cijele Bosne i
Hercegovine i da je to jedno
novo poglavlje koje }e, nadam se, rezultirati i konkretnijim stvarima, odnosno kako prakti~nim radom educirati studente generacije, kazala je Rudi}, dodaju}i da je
ovaj projekt pokazao da mladi
s fakulteta do|u s velikim znanjem u medije, ali se te{ko
snalaze jer nemaju dovoljno
Ja. DURAKOVI]
prakse.
Dom za stara lica u Zenici
Politika ih ne interesuje
U povodu obilje`avanja 1.
oktobra - Me|unarodnog dana starih lica, kao i u povodu
trogodi{njice uspje{nog djelovanja ustanove JU Dom za
stara lica Zenica, bi}e provedene akcije Dani otvorenih
vrata, koja }e trajati od danas
do 7. oktobra, te Mjesec unapre|ivanja kvaliteta usluga.
Tim povodom, ju~er je
odr`ana pres-konferencija,
na kojoj su novinare o ovome
izvijestili Sead Brljevac i Jadranka Miki}, direktor JU i
njegova zamjenica, Gospava
Opanovi}, potpredsjednica
Udru`enja penzionera/umirovljenika Zeni~ko-dobojskog
kantona, Arma Oru~, sekretar
Crvenog kri`a op}ine Zenica,
Nurka Babovi}, direktorica
Centra za socijalni rad Zenica
i Miro Vukeli}, sekretar Crvenog kri`a ZDK-a.
Po~eli Dani otvorenih vrata
JU Dom za stara lica Zenica
formiran je prije tri godine, a
za ovo vrijeme u~injeno je
mnogo toga. Kapacitet od 64
kreveta pove}an je za jo{ 13 te
sada je na raspolaganju 77
kreveta, koji su trenutnopopunjeni. Putem nadle`nih centara za socijalni rad smje{teno
je 27 osoba, a ostali su smje{teni na li~ni zahtjev. Na podru~ju ZDK-a ima 53.000 penzionera, a u Zenici ih je 19.000.
Foto: M. TUNOVI]
Najni`u penziju od 310 maraka prima 66 posto njih.
“Penzionere politika ne interesuje, ve} njihovo materijalno stanje i kako da ga poprave“, kazala je Opanovi}.
Korisnici usluga JU Dom za
stara lica Zenica s kojima
smo razgovarali istakli su da
su izuzetno zadovoljni uslovima te posebno odnosom
zaposlenika.
M. DAJI]
Facebook u{ao
u politiku
Facebook je osnovao politi~ki akcijski odbor ili PAC te time i slu`beno u{ao u svijet politike.
Odmah su registrirane i dvije domene - Fbpac.org i Fbpac.Us. - Facebook PAC }e na{im zaposlenicima omogu}iti
da se njihov glas ~uje u politi~kim procesima i to tako da }e
podupirati kandidate koji dijele na{e ciljeve i promi~u va`nost
inovacija u ekonomiji dok daju
ljudima mo} dijeljenja i ujedno otvaraju i povezuju svijet,
kazao je glasnogovornik Facebooka, a prenosi NY Times.
Facebook je federalnom izbo r nom po vje ren stvu pre dao
potrebne papire, a ove godine
na lobiranje je ve} potro{io 550
hiljada dolara. Uz to su i zaposlili nekoliko republikanskih
savjetnika.
Nov~ane kazne
FTV-u i novinarima
Osnovni sud u Banjoj Luci donio je presudu kojom se FTV i
novinari Du{ka Juri{i}, Bakir
Had`iomerovi} i Slobodan Vaskovi} nov~ano ka`njavaju zbog
klevete iznesene u emisiji “60 minuta“ od 15. decembra 2008. godine i du`ni su da solidarno nadoknade tro{kove parni~nog
postupka i podnosiocima tu`be
- predsjedniku Upravnog odbora RTRS-a Zoranu Leviju i generalnom direktoru RTRS-a Draganu Davidovi}u isplate 2.000 KM
i 5.000 KM. Sud je donio presudu u kojoj se FTV obavezuje da
je objavi u politi~kom magazinu
“60 minuta“ ili nekom drugom
informativnom programu.
Objesio se sin
Atifa Dudakovi}a
Devetnaestogodi{nji Anel Dudakovi}, sin generala Atifa Dudakovi}a, izvr{io je sino} samoubistvo vje{anjem u stanu u Ulici Maria Mikuli}a, u sarajevskom naselju Ko{evsko Brdo.
O ovom doga|aju policajci
Prve PU obavije{teni su u 18.30
sa ti, na kon ~ega je obav ljen
uvi|aj. Prema prvim i nezvani~nim informacijama, mladi} se
navodno objesio zbog ispita koD. P.
ji nije polo`io.
LOTO
78. KOLO
10 14 27 33 35 40
JOKER 1
3
7
5
0
4
0
JOKER 2
1
5
5
1
8
7
Download

Re pri za 6. apri la 2009.2-3. strana