P O D R O H Á Č S K Y
Ročník XVI.
O B Č A S N Í K
Číslo 2
2. 4. 2012
Majstrovstvá sveta v Zuberci sa vydarili a boli veľkým zážitkom
Najvýznamnejšie podujatie v histórii obce Zuberec
mi. Miestom konania tohto najvyššieho svetového podujatia
bolo Múzeum oravskej dediny
s výjazdom na jednu z najkrajších profilových tratí Európy. Na
podujatí bol prítomný prezident
Svetovej organizácie WSA Arno
Steichler, hlavným rozhodcom
bol bývalý prezident tejto organizácie Bernd Keusemann a záštitu nad týmto najvýznamnejším
svetovým podujatím prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ.
Majstrovstvá sveta v roku 2012
sa stali najvýznamnejším podujatím v 425 ročnej histórii obce
Zuberec.
(Pokračovanie na 4. strane)
PRED VEĽKONOČNOU
OPONOU
Foto: Vladimír Žuffa
Už po deviaty krát privítal Zuberec pretekárov
psích záprahov aj ich štvornohých miláčikov pod
našimi Roháčmi. Po dvoch vydarených majstrovstvách Európy v Zuberci, skvelých pretekoch európskych pohárov a veľkých cien bol Zuberec
uprednostnený pred Francúzskom usporiadaním
svetového šampionátu pretekov psích záprahov
svetovej organizácie World Sledog Association na
dlhé trate MID v dlžke 40 km a krátke trate sprint
v dĺžke 20 km. Organizátormi podujatia boli Obecný úrad Zuberec a Základná organizácia Slovenského zväzu technických športov ASKINO Slovakia Alfa Košice. Do Zuberca pricestovalo 170 pretekárov zo 14 krajín so svojimi záprahovými psa-
Nedožitých 90 rokov Cyrila Harmatu Milotínskeho
Pri príležitosti nedožitých 90-tych narodenín nášho rodáka,
kňaza, básnika Cyrila
Harmatu Milotínskeho, prinášame spomienky jeho priateľa
Jozefa Brázdu z Moravy, ktoré povedal na
prezentácii zbierky
básní „Po značkách
krvi“ vo farskom kostole v Zuberci:
„Oblíbil jsem si básníka Harmatu – Milotínského hned po přečtení veršů z jeho první sbírky básní
TLEJÚCA OPONA, kterou věnoval
své spolužačce z tehdejší zuberecké obecné školy – později mé manželce Jarmile.
Cyril vyrůstal v hluboce věřící
chudobné rodině v tomto kraji pod
Roháči, kde spolu se svými sourozenci a rodiči dobýval v kameni-
té zemi kousek toho
skromného živobytí.
V odříkání a chudobě
nabyl hodnoty zbožnosti, poctivosti, pracovitosti, ochotu k pomoci a
službě druhému a takto
byl dobře vyzbrojen pro
svůj těžký život v dobách
pronásledování, v dobách věznění.
Kněz Cyril Harmata
byl velkým dobrodiním
spoluvězňům v komunistických žalářích, neboť v tomto prostředí zvůle, násilí, hladu, zimy a smrti bylo
knězovo pohlazení balzámem na
štvavou duši vězňů.
Byla to nádherná doba mé pastorace za mřížemi, kde utrení a bolest tavily škodlivé návyky v duších
bratří spoluvězňů a měnily je v
přístav Kristovy lásky a Kristovy obliby – říkával Cyril při našich set-
káních. Rozuměli jsme si velice
dobře, neboť i já jsem tou duchovní proměnou prošel při otrocké práci v uranových dolech na Jáchymovsku a v uranových mlýnech –
ve věži smrti.
Byl to zřejmě úmysl Boží svěřit
tomuto vynikajícímu nadanému
studentovi, Vojtašákovu oblíbenci,
ryzímu vlastenci boj za náboženskou svobodu a boj za svébytnost
slovenského národa.
Kněz Cyril Harmata partil k těm,
kteří nepřijali život otroka, kteří svými činy vydávali svědectví o síle,
dobru a moudrosti. Tvůrcova řádu,
kteří se noehroženě postavili na
obranu Boha, svobody a pravdy.
Často vzpomínám na chvíle, které
jsem prožíval spolu s Cyrilem, kdy
jsme sedávali u jeho stolku a on
vytahoval postupně tajemství své
poetické tvorby v rukopisech ze
šuplíků.
(Pokračovanie na 7. strane)
I
V spiežovcoch Božích dúh
kopnie už sladké: Ach
hľa Víťaz pokory
v raňajších hodinách
ktoré sa vtláčali
do chrámu Božích žíl
a On nás objímal
a On sa ponížil
S prilbicou triumfu
v žiare sa zaskvieva
a v teple jeho rán
zem hnáty ohrieva
Do kríža zabalil
neresti našich úst
a krvou napísal:
Teraz ma neopusť.
II
Nad hrobkou stráženou
belieš sa Oslavný
preťal si ohnivá
preťal si puzdro tmy
Teraz nás požehnaj
tu je náš Emauz
nech slovo útechy
zahrieva nás z Tvojich úst.
Cyril Harmata – Milotínsky
2
ZUBERSKÉ NOVINY
Voľby do NR SR 2012
– výsledky hlasovania v Zuberci
Pre obec Zuberec boli vytvorené dva volebné okrsky:
2/2012
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
V DOLNOM KUBÍNE
Vážení občania!
Okrsok č. 1 - prístavba obecného úradu v Zuberci Klub dôchodcov
v Zuberci. Tu boli zapísaní voliči od čísla domu 1 po číslo 250.
Počet voličov zapísaných vo volebnom okrsku ................................... 626
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní .................................... 455
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny ............................ 1
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku ................................................... 454
Počet platných odovzdaných hlasov ................................................... 445
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Zelení: ....................................................................................................... 2
Kresťanskodemokratické hnutie ........................................................... 152
Strana demokratickej ľavice ................................................................... ––
Slovenská národná strana ..................................................................... 16
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti .................................................... 63
Sloboda a Solidarita ............................................................................... 15
Právo a spravodlivosť ............................................................................. ––
Náš kraj ................................................................................................... ––
Strana zelených ...................................................................................... ––
Ľudová strana Naše Slovensko ............................................................... 1
Smer – sociálna demokracia ................................................................ 157
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska .......................................... 2
Národ a Spravodlivosť – naša strana ...................................................... 6
Komunistická strana Slovenska ............................................................... 1
Strana Rómskej únie na Slovensku ....................................................... ––
Most – Híd ................................................................................................ 2
99% - občiansky hlas ............................................................................... 5
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko .............................. 6
Strana + 1 hlas ......................................................................................... 1
Robíme to pre deti – SF ........................................................................... 1
Obyčajní ľudia ........................................................................................... 1
Slovenská demokratická a
kresťanskú únia – Demokratická strana ................................................ 13
Strana občanov Slovenska .................................................................... ––
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja ............................. ––
Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej ............................................... 1
Strana živnostníkov Slovenska .............................................................. ––
Okrsok č. 2 - Sála kultúrneho domu v Zuberci.
Tu boli zapísaní voliči od čísla domu 251.
Počet voličov zapísaných vo volebnom okrsku ................................. 1001
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ................................... 762
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny ......................... ––
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku ................................................... 762
Počet platných odovzdaných hlasov ................................................... 752
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
politické hnutie alebo koalíciu:
Zelení: ..................................................................................................... ––
Kresťanskodemokratické hnutie ........................................................... 187
Strana demokratickej ľavice ................................................................... ––
Slovenská národná strana ..................................................................... 51
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti .................................................... 88
Sloboda a Solidarita ............................................................................... 58
Právo a spravodlivosť ............................................................................... 3
Náš kraj ................................................................................................... ––
Strana zelených ...................................................................................... ––
Ľudová strana Naše Slovensko ............................................................... 3
SMER – sociálna demokracia .............................................................. 261
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska .......................................... 8
Národ a Spravodlivosť – naša strana .................................................... 10
Komunistická strana Slovenska ............................................................... 4
Strana Rómskej únie na Slovensku ....................................................... ––
Most – Híd ................................................................................................ 7
99% - občiansky hlas ............................................................................. 10
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko .............................. 4
Strana + 1 hlas ....................................................................................... ––
Robíme to pre deti – SF ........................................................................... 1
Obyčajní ľudia ........................................................................................... 2
Slovenská demokratická
a kresťanskú únia – Demokratická strana ............................................. 52
Strana občanov Slovenska .................................................................... ––
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja ............................. ––
Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej ............................................... 2
Strana živnostníkov Slovenska ................................................................ 1
Kandidáti z obce Zuberec:
Obaja kandidáti kandidovali za Kresťanskodemokratické hnutie
46 - Ing. Vladimír Šiška – starosta obce celkový počet platn. hlasov 206
83 - Ing. Marián Železník – predseda RPD Zuberec .......................... 197
OcU
S príchodom jari, ide ruka v ruke, aj nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Už tradične v jarnom období vznikajú v lesnom hospodárstve značné
materiálne a ekologické škody, ktoré sú spôsobené najmä neopatrným
a nedbalým správaním ľudí.
V roku 2011 bolo na území Slovenskej republiky zaznamenaných
13 675 požiarov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje
nárast o 3 824 prípadov. Zásadný vplyv na počet lesných požiarov v jarných mesiacoch mali priaznivé klimatické podmienky.
V uplynulom roku bolo najviac lesných požiarov zaznamenaných
z dôvodu vypaľovania trávy a suchých porastov a zo spaľovania
odpadu a odpadkov.
V tejto súvislosti Vás, vážení občania, chceme upozorniť na základné
povinnosti fyzických osôb, teda každého občana, vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, kde je okrem iného uvedené, že fyzická osoba je povinná:
• dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce
sa ochrany pred požiarmi,
• dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach
spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
a fyzická osoba nesmie:
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť
k jeho rozšíreniu.
Fyzická osoba, teda každý občan, má okrem toho aj tieto povinnosti:
• oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na
príslušné okresné riaditeľstvo na telefónne číslo 150,
• sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje
miesto spaľovania,
• ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach,
z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené
horľavé materiály ani porasty,
• zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný
spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
• vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
• po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.
Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred
požiarmi hrozí podľa zákona o ochrane pred požiarmi pokuta až do výšky
331 eur.
Vážení občania aj týmto prostredníctvom Vás žiadame o dodržiavanie
povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi ako
aj o to, aby Ste dostatočnú pozornosť venovali Vašim deťom a ich pobytu
v prírode.
Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.
Klub dôchodcov pri OÚ informuje
Klub dôchodcov pri obecnom úrade v Zuberci informuje svojich
členov o akciách v blízkej budúcnosti.
Najprv plánujeme nákup priesad oltár, sochy, svietidlá a obrazy sú
a kvetov v Poľsku a kúpanie v Ora- zo soli. Pribudla tam socha Jána
viciach. Táto akcia sa uskutoční Pavla II. v nadživotnej veľkosti.
koncom apríla alebo začiatkom
Boli by sme radi, keby sa na tenmája.
to unikátny zájazd prihlásilo čo najHlavná akcia, výlet do Wieličky viac dôchodcov. Počas zájazdu by
sa plánuje na 23. mája (streda). sme navštívili aj Wadowice, kde je
Počas tohto zájazdu navštívime múzeum Jána Pavla II.
Soľnú baňu, ktorá je zaradená meNeďaleko je park miniatúr – nadzi svetové pamiatky. Nikde na sve- chádzajú sa tu modely stavieb svete sa nič také nenachádza. Soľná tových architektov, ktoré sú rozbaňa má 300 km banských chodieb miestnené na ploche 45000 m 2.
a soľ sa tam ťaží už 700 rokov. Presné informácie o zájazdoch
V niektorých chodbách sú rôzne so- budú vyhlásené obecným rozhlachy a výjavy vytesané do soli. Naj- som.
väčším unikátom je kaplnka, kde
Ján Maťús
2/2012
ZUBERSKÉ NOVINY
Výrobca a spotrebiteľ
Nedávno 22. marca sme na VČS
zhodnotili výsledky hospodárenia
na našom poľnohospodárskom
družstve. Nie sú za rok 2011 dobré, lebo podnik hospodáril so stratou 128 000 eur. Príčiny tohto stavu by videl každý inak. Najzákladnejšou príčinou je jeden fakt, že
ceny komodít, ktoré predávame sú
nižšie ako náklady vo výrobe. Zaujímavé je, že ako si ja pamätám za
tridsať rokov svojej praxe, ale tak to
bolo aj predtým, bolo tomu tak vždy
najmä, čo sa týka živočíšnej výroby
a osobitne mlieka. Štát tento rozdiel vždy kompenzoval dotáciami
v prospech spotrebiteľa. V tomto
roku bola dotácia oproti roku 2010
nižšia. Úplne bola zrušená dotácia
na červenú naftu, čo malo za následok zvýšenie nákladov na naftu
o 28 000 eur. O 19,8 % sa znížila
podpora znevýhodnených oblastí
a o 30 % sa znížila podpora na dobytok. To všetko v čase keď ceny
štatovanie ministra, že v prípade
skutočností, kedy by bol dovoz zablokovaný máme potravín na desať
dni nikoho veľmi nevzrušila, nakoľko nikto si ju veľmi nepripúšťa.
V Európe sa považuje za bezpečnú hranicu 80 % vlastnej výroby.
Nemci ju majú na úrovni 94 %, Poliaci a Francúzi 82. Okrem ohrozovania potravinovej bezpečnosti to
má dopad aj na zamestnanosť.
V roku 2004 bolo v poľnohospodárstve zamestnaných 86 600 v 2010
56 300 ľudí. Ak ide odísť Samsung,
ktorý zamestnáva 900 ľudí rieši to
vláda. Z poľnohospodárstva odišlo
každý rok 5000 ľudí, nikoho to ani
netrhne. Niekto možno len skonštatuje, že išlo o racionalizačné opatrenia, ktoré boli aj tak nevyhnutné.
Nie je to však tak. Je to hlavne
o klesajúcej výrobe ako dôsledok
znižujúcej sa spotreby našich výrobkov. Zmena postojov a myslenia
spotrebiteľa môže zvýšiť zamestna-
nakupovaných krmív, najmä obilia
stúpli takmer o 100 %, rástli už spomínané i ceny nafty, energie. Ani
zvýšenie výroby mlieka o 373 000 l,
čo je 22,2 % tomu nepomohlo. Na
celoslovenskej úrovni bolo konštatované, že cena mlieka sotva pokrýva prvotné náklady a vôbec nepokrýva vnútropodnikové náklady.
A strata od roku 2004 pri výrobe
mlieka bola vyčíslená na 200 miliónov eur. Výrobné náklady pri výrobe mlieka sa pohybujú okolo 50
centov a cena za mlieko sa v priebehu rokov 2004-2011 pohybovala
od 15 do 32 centov. Dôsledkom je,
že od roku 2004 ukončilo výrobu
mlieka 236 podnikov. V súčasnosti
vyrába mlieko okolo 500 prvovýrobcov. Na trhu je len 46 % slovenských mliečnych výrobkov. Za prvé
dva mesiace tohto roka došlo k poklesu o ďalších 11 %. Nikto túto situáciu nepovažuje za dobrú. V poslednom čase sa rozprúdila debata
aj v médiách, že na Slovensku je
len 45 % domácich potravín. Spotrebiteľa to nijako veľmi netrápi. Nedostatok potravín nepociťuje. Kon-
nosť na Slovensku. Myslenie a postoje spotrebiteľa možno zmeniť len
cenou, alebo nedostatkom tovaru.
Tentoraz začína prichádzať oboje.
Pri niektorých komoditách zaznamenávame rast cien aj ich nedostatok. Tentoraz sú to vajcia, na spadnutie je bravčovina. Dovoz nám zrazu nie je schopný pokryť potrebu ani
zagarantovať cenu podľa našich
predstáv. Mnohé opatrenia EÚ, ktoré smerujú k zlepšeniu environmentálnych požiadaviek chovateľských
podmienok zvierat dvíhajú náklady.
Do istej miery ich je schopný sanovať výrobca, ale nie do nekonečna.
To je jedno, či výrobca je zo Slovenska, alebo inej krajiny EÚ. Potom sú len dve možnosti. Dvíhať
cenu, alebo EÚ, štát prispeje na
pokrytie nákladov výrobcovi.
Poľnohospodárske družstvo
v Zuberci vyprodukovalo na trh
2 046 840 l mlieka, 11 035 kg hovädzieho mäsa, 5947 kg teľacieho
mäsa, 39 959 l ovčieho mlieka,
366 ks jahniat a 59 ks dospelých
oviec a v hodnote 356 909 eur pekárenských výrobkov. Osobitne by
som chcel dať do pozornosti pekárenské výrobky. Z vyjadrenia mnohých návštevníkov nadobúdame
presvedčenie, že máme dobré výrobky. Boli by sme radi, keby naši
ľudia uprednostnili naše výrobky.
Bol by to aj príspevok k vyššej zamestnanosti v našich obciach. Rozvojom výroby rastie aj fortieľ ľudí
a dvíha sa celkove osobnostný rozvoj v obci. Môžeme k tomu prispieť.
Na druhej strane rešpektujeme vôľu
spotrebiteľa.
V súčasnosti chováme na podniku 378 ks kráv, 257 ks mladého
dobytka, 589 bahníc, 361 ks mladých oviec a 14 baranov. O všetky
zvieratá sa stará 15 pracov-níkov.
3
Hospodárime na výmere 1525,25
hektárov. Výrobu zabezpečuje zabezpečuje 10 pracovníkov. Títo zabezpečujú aj mechanizačné práce
pre ŽV. V pekárni pracuje 13 pracovníkov a rozvoz zabezpečujú
3 pracovníci. Dvaja pracovníci vykrývajú potreby kuchyne a ubytovania a 4 pracovníci sú vedení v stredisku vedenia podniku. Chcem im
aj touto formou poďakovať za ich
prácu.
Poďakovať chcem všetkým, ktorí
majú porozumenie pre poľnohospodársku výrobu v našej dedine a prijímajú ju ako súčasť jej života.
Ing. Marián Železník
Jednoduché pozemkové úpravy
v Zuberci vo fáze vykonania projektu
Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) v Zuberci sa dostávajú
do konečnej fázy, do vykonania
projektu pozemkových úprav.
V priebehu apríla by mal Obvodný pozemkový úrad v Dolnom Kubíne schváliť projekt, ktorý sa zrodil v ostatných mesiacoch z návrhu nového usporiadania pozemkov a riešenia námietok, ktoré
podali viacerí účastníci.
Z doteraz ukončených etáp
JPÚ je zrejmé, že väčšina vlastníkov, účastníkov konania pristupovala vo fáze tvorby projektu k svojím nehnuteľnostiam veľmi aktívne a so záujmom. Zúčastňovali sa
prerokovávania návrhov, predkladali požiadavky, podávali námietky, o ktorých sa často aj opakovane rokovalo. Pre nás ako spracovateľov bolo pozitívne, že drvivá
väčšina účastníkov pochopila zásady a pravidlá, ktoré sa dohodli
pre potreby umiestňovania nových
pozemkov a svoje požiadavky
predkladali v ich zmysle. Nereálnych požiadaviek na umiestnenie
nového pozemku bolo minimum.
Väčšina námietok sa vyriešila
rokovaním vlastníkov a spracovateľa za pomoci Obce Zuberec.
Dvaja vlastníci sa odvolali až na
Ministerstvo pôdohospodárstva,
to však potvrdilo správnosť nášho
riešenia a tým aj rozhodnutia obvodného aj krajského pozemkového úradu.
V najbližších dňoch predložíme
združeniu účastníkov JPÚ Plán
prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní. V tomto pláne
chceme maximálne rešpektovať
záujmy jednotlivých vlastníkov tak,
aby sme neobmedzili hospodárenie na pôde, prípadne zohľadniť
ich iné zámery. Samozrejme
s perspektívou, že celé konanie aj
so zápisom do katastra by malo
ukončiť ešte v roku 2012. Taktiež
bude potrebné dohodnúť spôsob
a následnosť vytyčovania lomových bodov hraníc nových pozemkov.
Chcem týmto informovať vlastníkov, že vytýčenie ich nových po-
zemkov nemusí prebehnúť v tomto roku, v pláne prechodu bude
dohodnutý termín dokedy si bude
môcť vlastník požiadať o vytýčenie za zvýhodnených podmienok.
Náklady na vytýčenie totiž neboli
zahrnuté do kalkulácie vyhotovenia projektu. Spolu s Obcou sme
prišli k záveru, že plošné vytýčenie by celý projekt zbytočne
predražilo a minulo by sa účinkom
vzhľadom na rôzne záujmy účastníkov JPÚ. S každým kto prejaví
záujem o vytýčenie pozemku však
bude individuálne dohodnutý termín a cena.
Po schválení projektu JPÚ obvodný pozemkový úrad nariadi
jeho vykonanie. Plán prechodu na
hospodárenie v novom usporiadaní, ktorý sa dohodne so združením
účastníkov bude prílohou tohto
rozhodnutia.
Etapa vykonania projektu bude
trvať niekoľko mesiacov. Toto obdobie obsahuje v sebe totiž zákonné lehoty, ktoré sú potrebné napr.
na aktualizáciu údajov registra
o zmenené údaje z katastra. Podstatná je ale lehota pre kataster na 90 dní pred predpokladaným
termínom schválenia vykonania
projektu JPÚ totiž musí zastaviť
zápisy nových listín. Tento údaj
však musí vedieť 60 dní vopred.
To je spolu 5 mesiacov. Je to hlavne z dôvodu, aby súdy, notári ale
aj iné inštitúcie mali čas prispôsobiť svoje rozhodnutia plánovanej
zmene údajov o nehnuteľnostiach.
Na konci spomínanej 5 mesačnej lehoty teda vydá obvodný pozemkový úrad rozhodnutie
o schválení vykonania pozemkových úprav. Dňom právoplatnosti
tohto rozhodnutia sa nadobudne
definitívne vlastníctvo k novým pozemkom. Zároveň zo zákona zaniknú všetky nájomné vzťahy
k pôvodným nehnuteľnostiam.
Na všetky uvedené skutočnosti treba teda myslieť pri plánovaní
nakladania s novými pozemkami.
Ing. Marián Bulla,
spracovateľ projektu
4
ZUBERSKÉ NOVINY
2/2012
Najvýznamnejšie podujatie v histórii obce Zuberec
(Dokončenie z 1. strany)
Slávnostné otvorenie majstrovstiev sveta športu psích záprahov
čistokrvných severských plemien sa
uskutočnilo na verejnom priestranstve obce Zuberec. Vlajkový sprievod s fakľami štrnástich účastníckych krajín prešiel Záhradnou ulicou
a pochodoval pred tribúnu. Privítal
ich veľký počet domorodcov, občanov susedných obcí i hostí, ktorí trá-
riéry. Trate boli organizátormi intenzívne dlho dopredu precízne pripravované. Majstrovstvá sveta sa konali od štvrtku do nedele. Preteky
na dlhé trate i preteky v šprinte sa
bežali na tri kolá. Od štvrtku do soboty pretekali pretekári MID na dlhé
trate. Šprint, krátke trate, začínal v
piatok a končil v nedeľu. Vždy jedno kolo za deň. Umiestnenie z predchádzajúceho dňa stanovilo štartovné poradie pretekárov jednotli-
Otvárací ceremoniál pretekov
vili dovolenku na Orave. Sprievodná časť programu otváracieho ceremoniálu patrila prezentácii obce
Zuberec, Slovenska i tohto jedinečného pretekárskeho záprahového
športu. Po nej privítali všetkých,
pozdravili športovcov, organizátorov, popriali veľa úspechov prezident Svetovej asociácie WSA, minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR a starosta obce
Zuberec. Potom zložil v mene
všetkých športovcov pretekársky
sľub slovenský reprezentant Samuel Matanin. Záverečná časť otváracieho ceremoniálu chytila všetkých
za srdcia. Kultúrny program otvorila rezkými tónmi Podroháčska ľudová hudba, po nej sa predstavil
svojím skvelým programom tanečný súbor Izabella, atmosféru večera umocnilo vystúpenie superstaristu Petra Bažíka z Habovky, ktorý to
dokonale rozprúdil. Program vyvrcholil zaujímavým vystúpením známej indiánskej hudobnej skupiny
Amaves z Ekvádoru. Počas programu si v takte hudby zatancovali tak
pretekári ako aj prítomní diváci.
Toľko záprahových psov, mašérov i ich pomocníkov, karavanov a
divákov Zuberec ešte nikdy nezažil. Kto vystúpil z autobusu pred
Múzeom oravskej dediny už ho privítalo geneticky zakódované zavíjanie týchto mocných psov. Majstrovstvá sveta sú pre všetkých
športovcov vrcholom sezóny a pre
mnohých vrcholom ich športovej ka-
dovalo zo strany organizátorov zabezpečenie stravovania, ubytovania, dopravy, bezpečnosti, pitnej
vody pre pretekárske psy, zriadenie
strediska schôdzí a porád vedúcich
výprav národných teamov s organizátormi a rozhodcami podujatia,
zriadenie ambulantného veterinárneho strediska a laboratória, vytvorenie centra počítačov tlačiarenskej
a inej techniky. Majstrovstvá sveta
prilákali domáce i zahraničné mé-
Foto: Katka Pilarčíková
vých disciplín do ďalšieho dňa majstrovstiev. Časy sa sčítavali a majstrom sveta sa stal pretekár, ktorý
dosiahol najrýchlejší čas. Do záprahov boli zapriahnuté štyri nádherné plemená severských čistokrvných psov sibírsky husky, aljašský
malamut, grónsky pes a samojedský pes, ktoré tvoria dokonalú súhru s človekom už viac ako 4000
rokov, kedy ich človek prvý krát zapriahol na odtiahnutie ulovenej koristi po skončení lovu. Majstrovstvá
sveta prilákali v doterajšej histórii
pretekov psích záprahov v Zuberci
najväčší počet divákov, ktorý vytvorili skvelú atmosféru počas všetkých
štyroch súťažných dní. Vynikajúco
povzbudzovali i žiaci našej základnej školy. Diváci si vychutnali okrem
skvelých pretekov aj pestrý hlavný
a sprievodný program. V kultúrnom
programe počas majstrovstiev sveta i na mašerskom zábavnom bále
vystúpili tieto hudby, skupiny, súbory a jednotlivci: skupina Bazár z
Habovky, folklórny súbor Brestová
z Brestovej, dievčenská country
skupina Daily z Hladovky, folklórne
súbory Skorušina z Liesku a Oravan senior z Nižnej. Pripravená bola
aj bohatá tombola so super hlavnou
cenou. Najviac lákalo prítomných
vyskúšanie si jazdy na psích záprahoch, najmä však a obdivovanie a
hladkanie mierumilovných pretekárskych psov. Vari nikto neodolal rozvoniavajúcim gastronomickým špecialitám a nápojom. Podujatie vyža-
Zuberca meracím prístrojom ALGETIMIG. Vynikajúcu prácu odviedol
pri organizácii 200 členný organizačný štáb, členovia jednotlivých
oddielov TJ Roháče Zuberec so
svojim predsedom, mnoho ochotných dobrovoľníkov bez ktorých by
sa tak veľké množstvo úloh nedalo
vôbec zvládnuť. Už roky stálymi a
spoľahlivými pomocníkmi sú študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne.
Poriadkovú a dopravnú službu počas konania MS zabezpečovalo
Okresné riaditeľstvo policajného
zboru v Dolnom Kubíne. Hlavným
veterinárom na MS v Zuberci bol
člen rady WSA Dr. Karsten Hesse
z Nemecka. Veterinárne prehliadky,
ambulantnú starostlivosť a kontrolu
čipov súťažných psov vykonali slovenské veterinárne lekárky MVDr.
Gabriela Susanovská z Popradu a
MVDr. Eva Zelenayová z Martina.
Zdravotnú službu počas súťaží vykonali profesionálni pracovníci HZS
a dobrovoľní členovia HSnS z oblasti Roháčov. Dodávku internetovej konektivity, WIFI siete a ozvučenie všetkých akcii zabezpečila firma 3omedia z Habovky. Aktuálne
dátové spracovanie vykonávali Ing.
Martin Urban a Ing. Ján Mikulovský.
O bezpečnosť pretekárov a návštevníkov dbala stála hliadka Súkromnej bezpečnostnej služby BABepa Marián Liss z Trstenej. Tak fi-
Posledná príprava mašérov pred štartom
diá. Prišlo množstvo novinárov i fotografov, kameramanov. Zábery z
podujatia, rozhovory s organizátormi, členmi WSA a pretekármi odvysielali televízie Markíza, JOJ, SRTV
a TA 3. Trate vytýčil Marek Harvan
z klubu ASKINO Slovakia Alfa Košice spolu s Tomášom Harmatom
zo Zuberca. Tomáš Harmata ich
starostlivo pripravoval v predstihu
majstrovstiev sveta. Klub Askino
počas celých majstrovstiev mal na
starosti značenie tratí a smerovky
na tratiach pre jednotlivé disciplíny.
Štartovanie a meranie časov zabezpečovala štvorica časomeračov zo
Foto: Pavol Šroba
nančne náročné podujatie by sa
nedalo uskutočniť bez pomoci partnerov a sponzorov MS. Celkom
prispelo finančne i materiálne 28
subjektov a jednotlivcov, ktorým
patrí veľká vďaka.
Na majsrovstvách sveta v Zuberci sa súťažilo v 11 kategóriách.
Najviac zlatých medailí tri získal reprezentant Poľska Mateusz Surowka. Ako rodina získali vlastne až štyri, lebo jeho syn Filip si odniesol zlatú medailu v kategórii junior.
Umiestnenie krajín v pohári národov: v sprinte Poľsko, Francúzsko,
Slovensko a v kategórii distance:
2/2012
ZUBERSKÉ NOVINY
Foto: Pavol Šroba
Foto: Vladimír Žuffa
2. Wolfgang Fritz (Nemecko)
3. Sandra Kliem (Švajčiarsko)
Kategória D1 (2 Sibírske husky)
1. Mateusz Surowka (Poľsko)
2. Andrej Drábik (Slovensko)
3. Dagmar Wojcik (Nemecko)
Kategória D1 - Juniori
(2 Sibírske husky)
1. Filip Surowka (Poľsko)
2. Philip Mauderer (Nemecko)
3. lexey Tarazanov (Rusko)
Kategória D2 (2 Aljašský malamut, Grónsky pes, Samojed)
1. Waldemar Stawowczyk (Poľsko)
2. Pavel Otbetkin (Rusko)
3. Rolando Denis (Francúzsko)
Kategória Skijoring muži
(1 pes sibírsky husky)
1. Igor Štefan (Slovensko)
2. Ján Mlynár (Slovensko)
3. Sebastian Astelbauer (Rakúsko)
Kategória Skijoring ženy
(1 pes sibírsky husky)
1. Claudia Schoepfer (Švajčiarsko)
2. Berit Weisscher (Holandsko)
3. Thomas Schurig (Nemecko)
Kategória Skijoring muži
(1 pes Aljašský malamut, Grónsky pes, Samojed)
1. Alexander Nesterov (Rusko)
2. Sepp Brugger (Rakúsko)
3. Christoph Kogler (Rakúsko)
Kategória Skijoring ženy
(1 pes Aljašský malamut, Grónsky pes, Samojed)
1. Sibylle Wagner (Rakúsko)
2. Vicky Würfel (Rakúsko)
3. Carmen Steger (Rakúsko)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA MS
NA DLHÉ TRATE
Kategória O otvorená kráľovská
disciplína 9 a viac psov
1. Mateusz Surowka (Poľsko)
2. Logeais Patrick (Francúzsko)
3. Lars Rübenkamp
Kategória A
(7-8 psov všetky 4 rasy)
1. Raphael Verdy (Francúzsko)
2. Onno De Jong (Holandsko)
3. Jurgen Stolz (Nemecko)
Kategória DU1
(7 Sibírskych husky)
1. Karsten Neubert (Nemecko)
2. Raimo Pohlmann (Nemecko)
3. Klaus Barth (Nemecko)
Foto: Vladimír Žuffa
Nemecko, Slovensko, Rakúsko.
Pohladenie pri srdci pocítili aj Slováci. Slovenská štátna hymna na
počesť víťaza zaznela na pódiu pred
amfiteátrom na Brestovej dva krát
v kategórii skijöring muži a v kategórii DL1+DL2 6 psov sibírske
husky.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA MS
KRÁTKE TRATE ŠPRINT:
Kategória B1
(5-6 Sibírsky husky)
1. Geoffrey Gros (Francúzsko)
2. Štěpán Krkoška (Česko)
3. Manuela Petutschnig-Gruber
(Rakúsko)
Kategória B2
(5-6 Aljašský malamut, Grónsky
pes, Samojed)
1. Jolanta Sołek (Poľsko)
2. Roman Radłowski (Poľsko)
3. Zbigniew Heczko (Česko)
Kategória C1
(3-4 Sibírsky husky)
1. Mateusz Surowka (Poľsko)
2. Jérome Paveau (Francúzsko)
3. Štěpán Krkoška (Česko)
Kategória C2
(3-4 Aljašský malamut, Grónsky
pes, Samojed)
1. Waldemar Stawowczyk (Poľsko)
5
Kategória DL1 + DL2
(3 - 6 Sibírsky husky)
1. Maroš Litvaj (Slovensko)
2. Andreas Kraft (Nemecko)
3. Angelika Dietrich (Nemecko)
Veľmi pekné gesto podvečer
pred vyhlasovaním výsledkov urobil prezident svetovej organizácie.
Stretol sa so starostami Zuberca,
bývalým starostom Ing. Marianom
Jurinom, ktorý stál pri zrode pretekov psích záprahov v Zuberci a konaní dvoch majstrovstiev Európy
pod Roháčmi i súčasným starostom, ktorý pokračuje na vybudovaných skúsenostiach a mal na starosti veľmi náročné organizačné
podujatie majstrovstvá sveta. Spolu si všetci pripili na krásne pokračujúce športové chvíle v Zuberci.
Tomáš Jurina bol s otcom a pozorne načúval rozhovor s pánom prezidentom. Tento skvelý nemecký
reprezentant sa chcel zavďačiť aj
Tomášovi. Prisľúbil, že nabudúce
prinesie a daruje mu svojho najlepšieho záprahového psa. Tomáš sa
pousmial a povedal, že sa naň teší.
Záverečný ceremoniál vyhlasovania výsledkov majstrovstiev sveta v Zuberci odštartoval Peter Bažík so svojou kapelou. Dobre
všetkých naladil i v počasí, ktoré v
danom okamihu pripomínalo Aljašku. Ceny pre víťazov majstrovstiev
sveta odovzdávali prezident svetovej asociácie WSA Arno Steichler,
hlavný rozhodca Berd Keusemann
a starosta obce Zuberec Ing. Vladimír Šiška. Záverečné príhovory prezidenta a starostu boli poďakovaním a blahoželaním pretekárom za
ich skvelé výkony, dosiahnuté výsledky. Organizátorom bolo vyslovené slovné poďakovanie za realizačne skvele zvládnutý svetový
šampionát 2012 a odovzdané ocenia prezidenta. Všetci s napätím
očakávali na vylosovanie tomboly,
pretože každá vstupenka bola zlosovateľná. V hre bolo hodnotných
21 cien. Šťastie sa usmialo na Oravcov, Zuberčanov, veľa Bratislavčanov, no hlavná cena, ktorou sa mnohí nádejali, krásna štvorkolka SYM
TRACK RUNNER 200, putovala
nakoniec šťastlivému divákovi z Plaveckého Štvrtka.
Štefan Škerda
Bola zima ako sa patrí
Aj keď nám zima ešte dáva posledné zbohom, všetci veríme, že
je to už len posledné postrašenie
snehom a všetci čakáme jar.
Máme za sebou zimu ako za starých čias. Snehu a mrazu sme si
užili, čo potešilo nielen návštevníkov, ale aj ubytovateľov a vlekárov. Možno aj poľnohospodári
povedia, že zem si poriadne oddýchla. Náročná bola i z pohľadu
zimnej údržby miestnych komunikácií. Pri bilancovaní sme celkovo na údržbu za túto sezónu dali
niečo vyše 10500 EURO, čo je
oproti minulému roku takmer raz
toľko. Na cesty sa vysypalo 163
ton posypového materiálu a šoféri
strávili v traktoroch 312 hodín.
Veľmi nízke teploty vytvorili na
ceste ľad, na ktorý už niekedy radlice traktorov nestačili. Cesty sme
skúšali zrovnať ratrakom, no na
niektoré úseky v obci bola krátka
i Tatra UDS. Niektorí z nás si pohundrali na nie vždy spoľahlivo
upravené cesty, no v podhorských
obciach to tak býva, že sú cesty
biele a nie suché asfaltové. Také
neboli túto zimu ani na juhu v Bratislave.
Jozef Valek
6
ZUBERSKÉ NOVINY
2/2012
Pútnici spod Roháčov mieria na výnimočné posvätné miesta
Na sklonku apríla začiatkom
mája sa uskutoční púť Zuberčanov
na výnimočné posvätné miesta.
Začne to poklonou pri hrobe apoštola sv. Mateja so slovenskou svätou omšou a po nej pútnici navštívia jeden z najstarších benediktínskych kláštorov sveta, kláštor sv.
Mateja. Púť sa presunie nasledovný deň do katedrály sv. Petra v Trieri. Najskôr sa bude konať slovenská
svätá omša, po svätej omši si pútnici spod Roháčov uctia veľmi vzácnu kresťanskú relikviu Svätú tuniku
Pána Ježiša. Iba 3 krát za storočie
je vystavená pútnikom z celého sveta. Vďaka svojej mimoriadnej vzácnosti je obdobiach mimo dní pútí
z bezpečnostných dôvodov zamurovaná v hlavnom oltári. Zaujímavosťou bude následné stretnutie
s trierskym biskupom Stephanom
Ackermannom. Náročný program
bude pokračovať prehliadkou hlavného mesta rovnomenného štátu
Luxemburg. Ďalšou zastávkou
kupstvo v Nemecku. Prvým biskupom bol Euchárius. Bol žiakom sv.
Petra. Sv. Matej bol po smrti apoštola Judáša pripočítaný k jedenástim apoštolom. Jeho pozostatky
dala priviesť sv. Helena, matka cisára Konštantína Veľkého zo Svätej zeme do Trieru. Pochovaný bol
v kláštore pri bazilike. V kláštore žije
a stovky rokov pôsobí rehoľné spoločenstvo sv. Benedikta – nazývaní
Benediktíni. Už stáročia na toto sväté miesto putujú pútnici zo všetkých
končín sveta a teraz sa tam prídu
pokloniť aj pútnici zo Zuberca.
V bazilike nad hlavným oltárom sa
nachádza hrob svätého apoštola
Mateja. Na tomto vzácnom oltári sa
bude konať slovenská svätá omša.
Po nej nás privítajú rehoľní bratia
Benediktíni vo svojom kláštore.
Svätá tunika – veľmi
vzácna kresťanská relikvia
Na začiatku histórie Svätej tuniky i chrámu, v ktorom je uchováva-
Hlavný oltár v katedrále v Sankt Wendel, v ktorom sú uložené ostatky
sv. Vendelína
bude návšteva hrobu nášho patróna sv. Vendelína v katedrále jemu
zasvätenej a v meste, ktoré nesie
jeho meno Sankt Wendel. Tu sa
uskutoční slovenská sv. omša, po
ktorej bude stretnutie s kňazom
a farníkmi. Potom sa presunieme na
celedenný program do mesta Magdeburg, kde žije a pôsobí veľký priateľ Zuberca, neúnavný pomocník
a organizátor aj tejto púte pán farár
Ludwig Stegl, čestný občan obce
Zuberec. Úplný záver bude patriť
prehliadke hlavného mesta Nemecka Berlína.
Bazilika sv. Mateja
Mesto Trier založili Rimania
v roku 17 pred Kristom. Bolo považované za druhý Rím a zároveň to
bolo najväčšie mesto severne od
Álp. Tu je najstaršie založené bis-
ná stojí svätá Helena. Ona darovala časť svojho paláca biskupovi Agritiusovi, aby mohol postaviť katedrálu. O stavbu katedrály sa však
postaral syn sv. Heleny cisár Konštantín Veľký. Katedrála bola zasvätená sv. Petrovi a Svätú tuniku darovala katedrále sv. Helena. Trierský arcibiskup nechal tuniku Pána
Ježiša zamurovať, aby sa uchovala
pred nepriateľmi. O Svätej tunike sa
dočítame v evanjeliu podľa sv. Jána.
Vojaci keď ukrižovali Ježiša zvliekli
jeho šaty a podelili si ich na štyri
časti. Každému sa ušla jedna. Tunika však nebola zošívaná, ale utkaná v celosti od vrchu až do spodku.
Povedali si: "Netrhajme ju, ale losujme komu bude patriť". Stalo sa
tak, aby sa splnili slová Svätého písma: "Rozdelili si moje rúcho a o môj
odev hádzali lós". Po obnovení
chrámu v roku 1196 tuniku zamurovali do hlavného oltára. V roku
1512 sa uskutočnil ríšsky snem
v meste Trier. Na prosbu cisára Maximiliana a na žiadosť ľudu, bola
pri príležitosti tejto udalosti dňa
14. mája 1512 tunika prvý krát verejne vystavená na uctenie. Vtedy
sa uskutočnila prvá púť za účasti
80 000 veriacich. Niektoré väčšie
púte: V roku 1810 prišlo 230 000
veriacich, v roku 1844 ju navštívilo
500 000 veriacich, v roku 1891 si ju
prišlo uctiť 1 000 000 veriacich,
v roku 1933 pricestovalo do Trieru
2 000 000 pútnikov. Rok 2012 je jubilejným rokom, pretože uplynulo
práve 500 rokov od prvej púte. Časové rozmedzie tejto pute stanovil
biskup Ackermann od 13. apríla do
13. mája 2012. Pútnická modlitba
sa skladá z prastarej časti a z modlitby II. Vatikánskeho koncilu, keď
bol pápežom Ján XXIII., ktorý pri
tejto príležitosti povedal: "Nech sa
stane neroztrhnuté rúcho Pána Ježiša obrazom katolíckej cirkvi, aby
sa uskutočňovala jednota. Ráno
zaznejú katedrálou slovenské nábožné piesne počas konania svätej omše. Potom si naši pútnici uctia Svätú tuniku a stretnú sa trierskym biskupom Stephanom Ackermannom. Pán biskup celebroval
slávnostnú svätú omšu, počas ktorej miestny kňaz Anton Franziskus
odovzdal v relikviári relikvie patróna zuberskej farnosti sv. Vendelína.
Našu účasť sme museli nahlásiť
organizátorom pred viac ako rokom,
aby sme ešte mohli byť zaradený
do programu vzhľadom na obrovský počet pútnikov, prichádzajúcich
na toto posvätné miesto. Sprievodcom počas pobytu v Trieri, bude
bývalý kňaz farnosti Sankt Wendel,
Anton Franziskus, ktorý nás pred
štyrmi rokmi všetkých milo prijal
a umožnil prevzatie relikvií. Je to
Luxemburg
Oddychovou atrakciou bude poldenný výlet do hlavného mesta Luxemburského veľkovojvodstva. Je
najmenšou z krajín Beneluxu. Centrum mesta je malebné. Terén mesta prechádza do strmých zrázov
padajúcich do úzkych údolí riek Alzette a Pétrusse. Počet obyvateľov
tohto hlavného mesta je 75 000.
Mesto je vzácnou kultúrnou lokalitou svetového dedičstva UNESCO,
vzhľadom na skvosty rozmanitej architektúry. O Luxembursku sa hovorí ako malom, ale veľmi významnom meste. Luxembursko je zakladajúcim členom Beneluxu, NATO,
Európskej únie a OECD. Sídlia tu
európske inštitúcie: Súdny dvor EU,
Európsky dvor audítorov, Európska
investičná banka a sekretariát Európskeho parlamentu. Členitý terén
hlavného mesta prekonáva 90 mostov. K najnavštevovanejším miestam Luxemburgu patrí neogotická
katedrála Notre Dame, vojnový pamätník Gelle Fra a Veľkovojvodský
palác so sídlom parlamentu, opátstvo Neumünster, palác d'Armes,
Adolfov most, Mestská radnica. Luxembursko vďaka vysokovyvinutému hospodárstvu má najvyšší hrubý domáci produkt na hlavu na svete. Prevládajúcim je rímskokatolícke náboženstvo. Program prehliadky nám spestrí luxemburský sprievodca a priatelia z Luxemburska,
ktorí prichádzajú za oddychom na
Slovensko do Zuberca.
Sankt Wendel
Pre Zuberčanov je mesto Sankt
Wendel veľmi blízke, pretože tam
ako pútnici zavítajú po tretí krát. Cieľom je bazilika, ktorá nesie meno
nášho patróna. Nad hlavným oltárom sa nachádza hrob tohto veľkého svätca. V roku 617, keď zomrel
Interiér kaplnky sv. Vendelína
krásna symbolika organizátorov celosvetových pútí do Trieru, že nám
bol pridelený tento výnimočný kňaz.
sv. Vendelín, zbúrali starý kostol a
postavili nový kostol. Začali na východnej strane s priestorom sväty-
2/2012
ne, lebo Kristus je vychádzajúce
slnko a nepozná západ. Svätyňa
bola dokončená v roku 1360. Veriaci zhotovili symbolický hrob,
ZUBERSKÉ NOVINY
Nemecko, Francúzku západné Nemecko a východná časť Nemecka
padla do područia ruskej zóny.
Hlavné mesto Berlín ležalo v ruskej
cestu vedľa múru. Celý múr osvetľovali silné reflektory. Takto boli ľudia v Berlíne rozdelení. Trvalo to až
do 9. novembra 1989, kedy došlo
k zjednoteniu Nemecka. Hranice sa
otvorili, Berlínsky múr a hranicu
medzi NDR a NSR zbúrali.
Magdeburg
Studnička sv. Vendelína
umiestnili ho v chráme. Skutočný
hrob postavili z kameňa. Jednu časť
sarkofágu položili nad bohostánok
hlavného oltára, druhú časť opreli
o stenu kostola. Tak môžu všetci
pútnici počas pútí prechádzať popod hrob, dotknúť sa ho, ďakovať
a zložiť svoje prosby. V rámci návštevy Sankt Wendelu zamieria zuberskí pútnici aj do kaplnky sv. Vendelína. Nachádza sa v malebnej doline pomenovanej po sv. Vendelínovi, pod vrchom Bosenberg. Dolina
je trojuholníkového tvaru. Na tomto
mieste pásol pastier sv. Vendelín
svoje stáda a žil ako pustovník.
V blízkosti kaplnky vyviera zázračná voda zo studničky sv. Vendelína. Pravidelne na turíčny pondelok
sa tu koná slávnosť svätenia koní,
kočišov a konských povozov. Ku kaplnke vedie pútnický chodník z baziliky. Dolina sv. Vendelína a okolie
kaplnky je obľúbeným miestom prechádzok a športovania obyvateľov
a návštevníkov tohto mesta.
Marienborn
Najznámejší hraničný priechod
medzi bývalou NDR a NSR, ktorý
sa nachádzal na diaľnici A2 medzi
Berlínom Magdeburgom a Hannoverom bude ďalšou zástavkou Zuberčanov. V minulosti bol tento prechod prísne strážený. V súčasnosti
sa tu nachádza iba pamätné miesto
s ukážkami aké tvrdé hraničné podmienky nasilu rozdeleného nemeckého národa tu počas trvania socializmu panovali. Zuberčania si iste
so záujmom prezrú jednu etapu
dejín, ktorá sa týkala aj nás Slovákov. Pri tejto príležitosti sa natískajú pripomenúť niektoré fakty a myšlienky o vojnovej histórii. 8. mája
1945 skončila II. svetová vojna.
Nemecko ovládli víťazné veľmoci
Amerika, Anglicko, Francúzsko,
Rusko. Porazené územie Nemecka si rozdelili na 4 okupačné zóny.
Britskej zóne pripadlo severozápadné Nemecko, americkej zóne južné
zóne, ale aby mohli byť prítomní
v Berlíne aj Angličania, Francúzi
a Američania, odstúpili Američania
časť svojej zóny Durínska a Saska
Rusom. A tak všetci traja dostali od
Rusov časť Berlína ako malý ostrov
ruskej okupačnej zóny. Anglická,
americká a francúzska zóna medzi
sebou úzko spolupracovali. Rusi
však nechceli spolupracovať
s ostatnými. Začala tzv. "Studená
vojna" a tým bolo Nemecko rozdelené na NSR a NDR. Východná vláda NDR postavila prísne stráženú
hranicu dlhú 1378 km od severu na
juh. Táto hranica sa stala súčasťou
Železnej opony, ktorá rozdelila ľudí
v Nemecku na západ a východ, čiže
na slobodu a na komunizmus
v Nemecku a ďalších socialistických
štátoch. Východná vláda zistila, že
veľa ľudí sa pokúša utiecť na západ
a tak zatvorili hranicu pre ich vlastné obyvateľstvo v NDR. Štátne vycestovacie povolenia bolo veľmi
ťažké dostať. Hraničných priechodov bolo málo a boli prísne strážené. V Berlíne vládla mimoriadna situácia. Aby ľudia nemohli prejsť
z východnej časti Berlína ovládaného Rusmi do západnej časti mesta
ovládaného Angličanmi, Francúzmi
a Američanmi, uzavrela východná
vláda NDR dňa 13. 8. 1961 hranicu do západnej časti Berlína a postavila okolo celej časti mesta Západného Berlína, železobetónový
múr. Tak sa stala západná časť
mesta Berlína akýmsi ostrovom slobody na komunistickom východe.
Tento múr bol 168 km dlhý a 4,2 m
vysoký. Hornú časť múru tvorila
oceľová rúra, aby sa na nej pošmykol ten, kto by chcel tento múr preliezť. Vedľa múru bol vyoraný pás
pôdy, aby zostali po unikajúcom
čerstvé stopy. Ďalej tu boli zábrany
z ostnatých drôtov a 302 strážnych
veží medzi ktorými behali vycvičené strážne psy nemecké ovčiaky.
Vojaci neustále kontrolovali hranicu a mali na to vybudovanú vlastnú
Predposlednou zastávkou bude
mesto Magdeburg, ležiace na brehu rieky Labe. V tomto meste býva
a pôsobí pán farár Ludwig Stegl.
Vďaka jeho ochotnej pomoci sa
podarilo zorganizovať túto jedinečnú púť. Asistovala pani Elvíra, ktorá stráži, aby každý detail plánovanej púte Zuberčanov bol pripravený nemeckou dokonalosťou. Pri
spracovaní tohto príspevku do novín boli využité aj jeho písomne zaslané informácie. Okolo roku 800
existovalo na terajšom mieste Magdeburgu obchodné sídlo, lebo sa do
mesta dalo prejsť brodom. Mesto
bolo súčasne aj hraničným priechodom. Bezpečnosť a stráženie zabezpečoval veľký hrad a od toho
vzniklo pomenovanie Magdeburg.
Saský kráľ Otto I. si vyvolil Magdeburg za mesto svojej ríše. Založil tu
Benediktínsky kláštor so známou
školou a za jeho panovania sa Magdeburg stal arcibiskupstvom. Prvým
biskupom bol Adalbert čiže sv. Vojtech. Jeho obraz zdobí chórus zuberského kostola. Patrónom Magdeburskej katedrály je sv. Maurícius, ktorý žil v 5. storočí. Pochádzal z južného Egypta z mesta Thebais, bol veliteľom rímskej armády.
Rímsky cisár Maximinianus Herkules nariadil, aby Maurícius so svojimi vojakmi prenasledoval kresťanov
vo Švajčiarsku. Keďže oni sami boli
kresťania, rozkaz neposlúchli a nevykonali. Cisár Maximilianus vydal
rozkaz na ich zabitie. Oni odložili
zbrane a boli zabití na mieste. Po
tomto veliteľovi pomenovali mesto
Sankt Maurice vo Švajčiarsku, kde
sú všetci pochovaní. Blízko kated-
7
rály sa nachádza kláštor a kostol
Našej milej Pani. V roku 1207 požiar zničil katedrálu a časť mesta.
Arcibiskup Albrecht II. postavili katedrálu v gotickom štýle a okrem
patróna sv. Maurícia si vyvolil za
patrónku novej katedrály sv. Katarínu Alexandrijskú. Jej obraz sa nachádza v okne zuberského kostola
vo svätyni. Výnimočnou postavou
bol Magdeburský starosta Otto von
Guericke. Tento svetoznámy vedec
vynašiel vákuum, ako prvý na svete skonštruoval barometer a pumpu na vzduch. Jeho najvýznamnejší pokus bol, že so zhotovenou
pumpou vysal z hermeticky uzatvoreného priestoru vzduch, kde sa nachádzali dve gule. Stavil sa, že vo
vytvorenom vákuu ani osem párov
koní tieto gule od seba neodtiahne.
Stávku vyhral a stačilo iba, aby ventilom pustil málo vzduchu a gule sa
oddelili sami od seba. Za socializmu bol Magdeburg centrom výroby
ťažkého strojárstva. Počas II. svetovej vojny sa tu vyrábalo letecké
palivo pre lietadlá a tak Magdeburg
bol počas náletov spojeneckých
vojsk na 90 % zničený. V súčasnosti
je tu 11 katolíckych kostolov. Kostol
sv. Sebastiana je biskupským kostolom Magdeburskej diecézy. Výnimočnou stavbou je v Magdeburgu
Zelená citadela. Ani jedna línia tejto stavby nie je rovná, ani jedno
okno ani dvere nie sú rovnako veľké. Z okien a strechy vyrastajú rastliny a stromy. Táto moderná stavba
je dokonalým dielom harmónie človeka a prírody.
Na púť vykročíme zo zuberského kostola. Vytvoríme spoločenstvo pútnikov, ponoríme sa
do Božej prítomnosti. Na perách
sa objaví vďaka, ľútosť, prosba.
V prostredí, kde títo svätci žili sa
nám vytvorí sýtejší obraz o nich.
Čakajú nás vzácne dni. Bože,
každý deň je nová ponuka, pomôž nám ju využiť.
Štefan Škerda
Foto: Pavol Šroba
Nedožitých 90 rokov C. H. Milotínskeho
(Dokončenie z 1. strany)
Tehdy v těch chvílích jsme kráčívali spolu ostnatou stezkou po břehu
bolesti. Toulali se krajem pod Roháči, který měl tak rád, kde hynoucí
písně kropíval živou vodou. Popíjeli
jsme křišťál z hořcových dlaní horských studánek. Pluli jsme v hudbě
jezer a lesů s kouzlem větrů bez domova nad krásou vytesanou v chudobě. Bylo to vždy nové a úchvatné.
Cyril říkával: „To nepochopí nikdy ten,
kdo výšku propastí nepoznal a ponížene hledívá vždy nahoru.“
Při našem posledním loučení před
mým odjezdem domů jsme seděli na
lavičce ve Štefkovce a já mu nabídl
malou finanční pomoc. Sklopil hlavu,
chvíli mlčel a pak zašeptal – vždyť já
nemám ani korunu. Oněměl jsem bolestí a styděl se za ty, kteří měli morální povinnost tohoto statečného
kněze podporovat.
V nerovném boji proti zrůdnému
komunistickému režimu zůstával často osamocen. Svírán nepochopením
spoluobčanů, ničen vleklou chorobou
umírá mlád ve věku 48 roků.
Odešel kněz Cyril Harmata, který
po všechna léta zůstal věren Kristu a
Římu. Odešel velký Zuberčan, který
měl tolik rád tento kraj, který měl rád
poctivé horaly s mozolnatýma rukama a chlapskou vírou.
Odešel básník Milotínský – pěvec
Oravy, krerý ztvárnil v harmonii veršů krásu i chudobu tohoto kraje. Bolesti, utrpení a bídu horalů, které posilovala prokrvená víra a důvěra
v pomoc Boží.
Odešel psanec – mučedník, kterému nebylo dopřáno ani chvíli sedět
s Kristem u vína v Káni Galilejské,
zato šel po celý svůj život spolu s Kristem trnitou cestou Kalvarie.“
Pripravil Ján Bistar
ZUBERSKÉ NOVINY
8
Poďakovanie
Zima sa končí a pozvoľna i do
Roháčov prichádza jar. Najmä živočíšstvo Roháčov si ju zaslúži, pretože tá tohoročná zima bola svojsky
„štedrá a vytrvalá“. Nechcem sa opakovať v čom spočíva zimná starostlivosť pracovníkov Tanap-u o lesnú
zver Roháčov, písal som o tom v minulom čísle. Chcem sa však poďakovať tým, ktorí zareagovali na moju
výzvu a pomohli nám doplniť rýchlo
míňajúce sa krmivá pre zver a poskytli
nám seno či iné využiteľné suroviny.
Rodine Márie Harmatovej, Márie Šiš-
kovej, rodine Floriana Šveláňa, Jozefa Fandáka i rodine Jozefa Valeka st.
Aj takýmto spôsobom ešte raz ďakujem.
Zima v Roháčoch bola naozaj skutočná. Užili sme si ju lyžiari, bežkári,
skialpinisti, korčuliari, sánkari i psíčkari a tiež i s lopatou v rukách. Zároveň ako každé ročné obdobie v horách bola tiež nádherná, ľudí pokorujúca a zároveň pokojná. A práve takéto prežitie blížiacich sa Veľkonočných sviatkov prajem vám všetkým.
Juraj Majerčák
Foto: Alžbeta Železníková
Zuberec na výstavách v Berlíne a Moskve
V mesiaci marec sa Zuberec zúčastnil dvoch veľmi významných výstav ITB Berlín a MITT Moskva. Obe
výstavy sú určené pre odbornú, ale
aj širokú verejnosť. Prezentovali sme
sa v spoločnom stánku SACR (Slovenska agentúra pre cestovný ruch).
V Berlíne bol záujem o Tatry a nakoľko sme boli z Tatier ako jediný región
ľudia sa zastavovali pri našom stánku.
Z trendov v cestovnom ruchu stále rastie záujem o udržateľný turizmus
(sustainable turism) a témami tohto
ročníka v Berlíne boli nové technológie v cestovnom ruchu a turizme pre
hendikepovaných. Štatisticky bol posledný rok v cestovnom ruchu o niečo lepší ako ten predošlý a najväčší
nárast voči predošlému roku pri vycestovaní do zahraničia zaznamenali Rusi +13 %. Všetky ostatné krajiny
mali mierny pokles alebo mierny nárast do +/-3 %.
V posledných rokoch sme aj my
mohli vidieť v Zuberci vyšší počet
ruských dovolenkárov. Ruský turisti
chodia radi na Slovensko, len je pre
nich problematické sa sem dostať
kvôli vízam. Minulý rok boli pravidlá
pre výdaj víz sprísnené a tak bolo
komplikovanejšie aj pre cestovné
agentúry v Rusku víza vybaviť. V prípade ak boli hostia z Kaliningradu,
museli, víza vybavovať v St. Peterburgu a na dvakrát, keďže sa to nedá
vybaviť v jeden deň.
Pre zjednodušenie vízového procesu podpísalo Slovensko v decembri 2011 zmluvy s Poľskom a Maďarskom o spolupráci o vydávaní víz.
Pre oblasť Moskvy a St. Peterburgu sa víza vybavujú na slovenskom
veľvyslanectve v Moskve a slovenskom konzuláte v St. Peterburgu. Pre
Kaliningrad a okolie vybavuje víza
poľský konzulát v Kaliningrade. Pre
Ural a Sibír vybavuje víza na Slovensko maďarský konzulát v Ekaterinburgu. V prípade, že máte ruských partnerov informujte ich o tejto skutočnosti, aby bolo pre nich vybavovanie víz
jednoduchšie.
Text a foto: K. Ligasová
2/2012
Čo by mohlo Zuberec oživiť ?
Kataster obce Zuberec je jednou
z najkrajších častí Západných Tatier.
Po roku 1989 nastal obrovský rozvoj
cestovného ruchu v Zuberci aj v Habovke. Postavilo sa veľa penziónov,
chát a rôznych ubytovacích zariadení a s nimi aj služby pre turistov, ako
zasnežované zjazdovky, bežecké trate, tenisové kurty, boulingové dráhy,
sauny a iné. Ku dnešnému dňu je v
Zuberci a v Habovke asi 4500 lôžok
v prospech cestovného ruchu, čo nás
zaraďuje medzi významné turistické
centrá na Slovensku. Organizujeme
viaceré veľmi atraktívne spoločenské
a turistické akcie ako sú: psie záprahy, folklórne vystúpenia, letné a zimné prechody okolo Zuberca, výstupy
na Sivý vrhu a Osobitú, deň hôr a rôzne lyžiarske súťaže slovenského významu.
Často si kladieme otázku: „Je to
veľa či málo?“ Návštevnosť turistov
do našej oblasti je čoraz nižšia. Čo
môžu potvrdiť najmä ubytovatelia, ktorí si privyrábajú k svojmu platu. Sme
prekvapení hlavne v lete, keď cez
Zuberec prejde denne 1000 až 1500
áut a skoro nič sa nezastavuje, ale
atraktívnou turistickou obcou len prechádzajú. Čo by sme mohli urobiť aby
sa to zmenilo? Chcel by som poukázať na niektoré možnosti cestovného
ruchu pri dodržaní ekológie prostredia. K horskej dedine patrí aj celkové
lesné prostredie t.j., každý voľný kúsok zeme treba zasadiť ihličnanmi,
ktoré charakterizujú naše prostredie.
Čistota a úprava okolia obce musí byť
samozrejmosťou.
Jedna veľká akcia by mohla byť
postavenie malej železnice, ktorá tu
už bola, ale teraz by slúžila výhradne
pre cestovný ruch. Začiatok by mohol byť v Zuberci a prechádzala by po
starej trase. Dnes by nemal byť problém zohnať koľajnice a vozne, lebo sa
veľmi veľa železníc ruší. Túto akciu
by mohli realizovať aj domáci podnikatelia. Trasa okolo Studeného potoka by bola atraktívna. Hostí by zaviezla ku skanzenu, kde sa pripravuje
sprístupnenie jaskýň, ktoré je už 15
rokov vo volebných programoch. Tiež
by turisti vystúpili do ďalšieho strediska Madajka, ktoré je perspektívne pre
zimné športy. K rozvoju tohto strediska by pomohlo aj konkurenčné
prostredie. V okolí trasy sa dá vybudovať aj malé „Roháčske múzeum“,
v ktorom by boli preparované lesné
zvieratá z nášho regiónu ako vysoká
zver, dravce, hlodavce, vtáky. Tiež by
tam mohli byť umiestnené endemity
a chránené rastliny. Väčšina obyvateľov a návštevníkov vôbec nepozná
chránené rastliny. Návštevnosť takéhoto múzea by bola predovšetkým zo
škôl, ktoré to majú v učebných osnovách.
Prevádzkovanie takejto železnice
by bolo ekologickejšie a nahrádzalo
by to množstvo automobilov, ktoré
znečisťujú a rušia krásne prostredie
v tejto doline. Mohli by ju využívať aj
deti, starší ľudia a celková návštevnosť by sa zvýšila. A v neposlednom
rade by sa zamestnalo niekoľko ľudí.
Jedna z najkrajších dolín v okolí
Zuberca je Pod Košariská a Tricátno,
kde je umiestnené RPD Zuberec.
Naši otcovia nedocenili význam tejto
oblasti. Dnes je luxusom držať celú
dolinu pre 450 kusov hovädzieho dobytka. Budúce generácie celkom isto
túto chybu odstránia. Aj dnes sa dá
využiť tento priestor (za RPD) na vytvorenie náučnej trasy, na ktorej by
boli ukážky a informačné tabule o
pálení vápna v peci, ktorú využívali
naši predkovia a výrobu tehál ručne
a strojom. V tomto prostredí je aj cvičná horolezecká skala, na ktorej HZS
pravidelne trénuje a organizuje ukážky záchrany v skalnom teréne.
Vybudovanie stálej tržnice, v ktorej by predávali tovary cudzí aj domáci
predajcovia. Jedná sa o chlieb a pečivo z domácej pekárne, výrobky z
mäsa, mlieko a mliečne výrobky. Keď
to ide v Zázrivej, Krivej, Trstenej, tak
sa to dá aj v Zuberci. Musíme sa zaujímať viac o to, ako sa to dá urobiť a
nie ako sa to nedá.
Aj ďalšie oblasti katastra je možné využiť na oboru pre jeleniu zver a
diviaky, ktoré priťahujú návštevníkov.
Veľmi výrazným ťahákom by mohli byť
zubry, ktoré by sa tiež nachádzali v
obore.
Veľmi príťažlivá a na cudzích svahoch odskúšaná je letná sánkovacia
dráha, ktorá môže byť umiestnená vo
viacerých miestach katastra obce.
Zaujímavá by bola aj rozhľadňa na
Mníchu s občerstvením, odkiaľ sú
výhľady na celú Oravu a do Poľska,
S predĺžením sedačky by bola zaručená návštevnosť počas celého roka.
Táto sedačka by zvýšila atraktivitu
celej oblasti a vytvorila 5 – 6 pracovných miest.
O termálnych vodách sa už napísalo veľa. Každému je známe, že je
to najväčší ťahák, ktorý dokáže oživiť
každú oblasť.
Načrtol som len niekoľko možností
rozvoja obce, ktoré by zvýšili návštevnosť našej oblasti a nezaťažovali by
hrebene Roháčov.
Tieto návrhy by sa dali spracovať
ako kultúrne a vzdelávacie projekty,
ktoré rozvíjajú cestovný ruch. Je predpoklad, že tieto projekty by boli úspešné a financované s prostriedkov Európskej únie.
Ján Maťús
Pochovávanie basy
Výstava ITB Berlín
Plná sála masiek je neklamný
znak, že v Zuberci na ostatkovej zábave, kde sa symbolicky na 40 dní pochová basa, býva každý rok výborná
zábava, na ktorú sa oplatí prísť, postretávať sa a zatancovať čo nohy dovolia.
Tento rok na zuberskú ostatkovú
zábavu prišli aj turisti z Poľska a
Čiech. A veru ako sami povedali „lepšie pripravení“, lebo si z domu doniesli
aj masky. Minulý rok sa im na zábave
ohromne páčilo, ale boli bez masiek
a nebolo to ono. Veru, našli sa medzi
zamaskovanými aj Bratislavčania,
východniari, ba aj Tvrdošanci a najmä Zuberčania. Všetci si pochvaľovali. Len škoda, že v najlepšom bolo
treba skončiť. Presne o polnoci milú
basu s veľkým sprievodom a ešte
väčším plačom na 40 dní nie moc hlboko do zeme pochovať.
Daniela Žuffová
ZUBERSKÉ NOVINY
2/2012
Jar v Múzeu oravskej dediny
Aj na Oravu pomaly prichádza
jar. Slnečné lúče zobúdzajú vegetáciu a voňavý jarný vzduch láka do
prírody všetkých milovníkov prechádzok a výletov. Zuberec a jeho okolie je priam stvorené na víkendové
pobyty pre hostí, ktorí majú radi
neskorú jarnú lyžovačku, prechádzky prírodou, či návštevu kultúrnych
inštitúcií akými sú múzeá v prírode.
Ak patríte do tejto skupiny ľudí, alebo máte hostí, ktorí prichádzajú k
nám, máme pre vás ponuku na víkend strávený v Múzeu oravskej
dediny.
Voľné dni počas Veľkonočných
sviatkov lákajú do Zuberca lyžiarov
využívajúcich severné svahy Roháčov na poslednú jarnú lyžovačku.
Keď už strávite niektorý sviatočný
deň na svahu Spálenej v Roháčoch,
môžete navštíviť Zuberský skanzen,
kde môžete zažiť čaro jarných obyčají a návrat k ľudovým tradíciám.
Počas týchto dní remeselníci a ľudoví umelci predvádzajú svoje zručnosti pri výrobe zaujímavých predmetov ako je pletenie prútených
korbáčov, zdobenie obradového
pečiva, maľovanie kraslíc alebo výroba sviec z včelích plástov či točenie keramiky na hrnčiarskom kruhu.
V nedeľu popoludní je pripravený
folklórny program plný piesní a tancov doplnený o zaujímavosti spojené s jarnými obradmi. Tradične
býva vyvrcholením programu vynášanie Moreny ako symbolu zimy.
Veľkonočný pondelok sa nesie v
symbolickom duchu šibačiek a kúpania dievčat a mladých žien.
Hospodárske časti objektov oživujú domáce zvieratá, ktoré sú v
týchto dňoch neoddeliteľnou súčasťou expozície.
Letná sezóna sa tradične v múzeu otvára programom Hej máj zelený, ktorý sa obvykle koná v poslednú aprílovú nedeľu. Tento sviatok pripomína tradíciu stavania májov mladým dievčatám po oravských dedinách. Počas dňa členovia oravských folklórnych kolektívov
vo sviatočných krojoch stavajú máje
pri vybraných domoch v múzeu. Vo
dvoroch vyhrávajú ľudové hudby,
MÚZEUM ORAVSKEJ DEDINY
OTVÁRACIE HODINY
POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA
PONDELOK
6. 4. 2012
7. 4. 2012
8. 4. 2012
9. 4. 2012
8.00 – 14.30
8.00 – 15.30
8.00 – 16.30
8.00 – 15.30
COOP Jednota Trstená, spotrebné
družstvo informuje
Vážení občania a členovia družstva. Pre vašu lepšiu informovanosť
uvádzam niektoré problémy, s ktorými sa mnohí stretávate.
1. Dedenie členstva. Je možné niekoľko spôsobov. Ak člen družstva
žije, môže previesť svoje členstvo
na niektorého člena rodiny na základe „Dohody o prevode členských práv a povinností“. Toto tlačivo dostane v sídle COOP Jednoty v Trstenej alebo sa obráti na
predsedu dozorného výboru, ktorý mu ho zabezpečí. Po vyplnení
a overení na matrike alebo obecnom úrade tlačivo zašle na COOP
Jednotu do Trstenej alebo odovzdá predsedovi dozorného výboru v dedine a ten ho doručí.
2. V prípade, že člen družstva zomrie, musí sa jeho majetkový podiel v COOP Jednote zahrnúť do
dedičského konania. Dedič, ktorý
sa chce stať členom družstva
podá do 6 mesiacov od rozhodnutia o dedičstve, žiadosť o členstvo v družstve a doloží kópiu dedičského konania. Po schválení
predstavenstvom sa stáva členom.
V prípade, že sa dedič nechce
stať členom družstva, tak podá do
6 mesiacov od rozhodnutia o dedičstve žiadosť o vyplatenie vyrovnávacieho podielu a doloží
kópiu dedičského konania. Písomnosti zašle na adresu:
COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo, Hattalova 100,
028 01 Trstená.
3. Ak člen zomrie je potrebné o tom
upovedomiť buď predseu DV alebo COOP Jednotu v Trstenej
a kartu zničiť alebo už nepoužívať. Stáva sa, že niektorí používajú ešte kartu po nebohom, takéto nákupy sa síce zaevidujú
cez kartu, ale nebude vyplatená
zľava lebo člen sa eviduje ako
zomrelý. Je potrebné si to dať do
poriadku.
4. Ak člen stratí kartu má možnosť
sa obrátiť na vedúcu v predajni
COOP, alebo na predsedu dozorného výboru alebo priamo do sídla družstva v Trstenej.
Ing. Vladimír Žák,
predseda dozorného výboru
v Zuberci
dievčatá koláčmi hostia mládencov
i návštevníkov. Na pódiu na rínku
prebieha folklórny program. Remeselníci predvádzajú výrobu predmetov z prírodných materiálov.
Každý piatok od polovice mája
do polovice júna prebieha v múzeu
cyklus programov s názvom Zahrajme sa ako kedysi. Je určený školopovinným deťom, ktoré navštevujú
múzeum počas koncoročných výletov. Skupina detí, obvykle so sprievodom triednej učiteľky, absolvuje
v múzeu dvanásť stanovíšť s rozmanitým obsahom. Vyučujú sa v historickej latinskej škole. Získajú poznatky o bývaní v drevenici, výrobe
plátna, súkna a ľudových odevov.
V rámci tvorivých dielní majú možnosť vyskúšať si spolu s remesel-
9
níkmi drotárske techniky, tkanie na
krosnách, maľbu na sklo, točenie na
hrnčiarskom kruhu, zdobenie medovníkov, výrobu sviec, obrábanie
dreva a ďalšie. Nechýba stanovište
s odborným pracovníkom TANAPu,
či zaujímavé kvízy. Pre deti sú pripravené i ďalšie súťaže a zábavné
hry, ako lanové prekážky, chodúle,
kolky, streľba z luku a mnoho ďalších.
Okrem zmienených programov
je expozícia múzea do mája otvorená denne okrem pondelka. Od
júna až do septembra aj v pondelok. Viac informácií získate na webových stránkach:
www.muzeum.zuberec.sk
Ak vás inšpirovala jarná ponuka, kolektív pracovníkov múzea sa
bude tešiť na vašu návštevu.
Richard Janoštín
vedúci MOD
25. marec – Deň počatého dieťaťa
Deň počatého dieťaťa, je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií, ktorej posolstvom je šírenie úcty k životu už od počatia. Aj v našej farnosti sme sa plne zapojili do
tejto kampane a to tak, že s sa mladí a deti stretli
23. marca, v piatok pred sv. omšou na fare, kde
si spoločne porozprávali o tom, čo je to za kampaň a o čo v nej ide.
Potom sa s chuťou pustili do vyrábania bielych stužiek, ktoré tento deň a celý víkend pripomínali. Biela stužka je symbolom rešpektovania
práva na život od počatia. Po vyrábaní sa odobrali
spoločne na krížovú cestu, ktorú viedli naši birmovanci. Krížová cesta bola obetovaná za nenarodené deti. Na záver sv. omše nás pán farár povzbudil k uctievaniu života. Po sv. omši deti a
mladí porozdávali ľudom stužky a letáčiky.
Aj ty môžeš zachrániť život – buď za život, šír
informácie o úcte k životu. V modlitbe zvolávaj
požehnanie na nenarodené deti a ich matky.
Foto: Katka Pilarčíková
Vedúci eRka
SPOMIENKY NA STARÉ ČASY
Pán farár Kofrit
„Pán farár bol nábožný, spravodlivý a tuho o mravnosť mladých
chlapcôf a dievčat dbau. A keď mládenci zábavu krčme spraviť chceli,
miseli si povolenie od pána farára
Kofrita pítať.
Väčšinou bou aj povoliu, jak nebou spravodlivo na mládež zuberskú
a habovskú pre dajakú príčinu nahnevaný. Za povolenie tej zábavy miseli
ale mládenci čosi na fare, alebo okolo kostola porobiť či opraviť. Či plot
natreť, či lavičky opraviť, či seno pokosiť či pozvážať, lebo na fare aj štyri
kravy bývali. Tak bolo čo pán farár
určiu. Keď mládenci jeho požiadavku vykonali, lebo tuho sľúbili, že vykonajú, tak pán farár im už tú zábavu
dovoliu. Ale len od siedmej do jedenástej hodiny, tak sa báu o tie mravy.
A keď už zábava u Magerčáka lebo
častejšie u Fileka (teraz mäsna) bola,
lebo u Fileka najväčšia izba bola už
nešieu pozreť, lebo tam okolo stien
staré baby a matere dievok sa poschádzali a tuho si dievky prizerali.
Deže sa tam dalo mravy pokaziť. Tancovalo sa len tak na 2 x 2 metroch,
toľo ľudí tam bolo. Muzikanti v kúte
na stole do tanca vyhrávali - veselo
bolo. No a keď sa tak stalo, že sa diefča prespalo, to bola hrozná
haňba. Vpredu na pred lavíc stáť nemohlo, len vzadu v kostole. Raz sa
stalo, že si prespánka napred zašla
a pán farár ju cez omšu za ruku schitiu a dozadu kostola na haňbu zaviedou. A všetci sa dívali – celý kostol,
teda veriaci zo Zuberca aj Habovky,
keďže sa iba do Habovky do kostola
chodilo. Taká to bola haňba.
Aj tak sa stalo, že keď dievčatá
priadli, či piera párali, čo bolo v zime
a všade tma čierna, dlhie večeri, tak
sa dievčatá aj ženy po domoch schodili. Pán farár Kofrit sa chodiu po dedine prechodiť a sledovať, či všetko
v počestnosti.
Raz tak šieu popod striešky, na
hlave odievačku, sa zakrádajúc lebo
aj nie. Ktorási dievka ho zbadala, zašla po ostatné s tým, že ktosi ich sleduje a naslúcha iste. To veru dievkam
nebolo treba viac a tak milého pána
farára, mysliac si, že mládenca, vytrepali hlava-nehlava. A len vtedy prestali, keď pán farár Kofrit zaričau: „Tak
už dosť bolo!“ Vtedy hlas spoznali a
všetky sa rozutekali, tak sa zľakli a
báli trestu. Pán farár nič s teho nerobiu ani trest dievkam neuložiu. Tak
bolo“.
Rozprával Ondrej Šiška,
pripravila D. Žuffová
ZUBERSKÉ NOVINY
10
Regionálny deň v Zakopanom
V minulom školskom roku sme
spolupracovali so školou v Zakopanom na projekte „Tatranské cezhraničné chodníky“, kde sa stretávali naši
žiaci s rovesníkmi z poľskej strany na
turistických pochodoch cez hrebene
Tatier z poľskej na slovenskú stranu
a naopak.
Tento rok sme dostali pozvanie zo
Szkoly Podstawowej č. 2 v Zakopanom na Regionálny deň, uskutočňovaný 21. marca. Bol to projekt, na ktorý sa starostlivo pripravovali mesiac
predtým. Zakopané je známe svojou
goralskou kultúrou s výraznými prejavmi vo zvykoch, obliekaní aj architektúre. To, že je to tak výrazné a známe je zásluhou hrdosti na svoj pôvod
a históriu regiónu. Budovať vzťah
k tejto kultúre a tradičným remeslám
si dala za cieľ aj naša hostiteľská škola.
Už vstúpením do školy sme pocítili silu tradície – všetci žiaci, učitelia,
hostia, rodičia detí boli oblečení
v goralských krojoch. Začiatok dňa
patril folklóru. Najskôr sa predstavili
poľské deti s programom, ktorý si nacvičili za pomoci členky folklórneho
súboru. Zaujali nás hlavne spevom,
ktorý bol čistý a silný. Po nich sa predstavil náš súbor Zuberček, ktorý ukázal tance aj z iných oblastí Slovenska. Zožali za to veľký úspech a my
sme boli na nich hrdí. Potom sme sa
Vypísané z matriky
Narodili sa
17. 02. 2012 Samuel Gonda
09. 03. 2012 Ivan Patera
presunuli na prehliadku goralských
krojov, ktorú predvádzali žiaci a žiačky školy. Boli to oblečenia detské,
mládežnícke ľudové i meštianske.
Bližšie sme mohli zbierku krojov pozrieť vo výstavnej miestnosti. Všimli
sme si, že aj goralský kroj prechádza
rôznymi obmenami, módnymi prvkami a preto je veľmi populárny. Je vecou spoločenskej prestíže byť v kroji
na najdôležitejších životných udalostiach ako krst, prvé sväté prijímanie,
svadba, na sviatky a iné spoločenské
udalosti. Rovnako hrdí sú aj na remeslá a tak deti si skúšali hrnčiarstvo,
umelecké kováčstvo, rezbu do dreva,
varenie a pečenie regionálnych špecialít, vyšívanie vzorov, maľbu na sklo.
Tú si vyskúšali aj naše deti a išlo im
to výborne. Naši hostitelia nás prekvapili aj tým že nám zabezpečili výlet lanovkou na Kasprov vrch. Keď
sme sa vyviezli, akurát sa končiare
Tatier odkryli v plnej nádhere. Pod
nami na slovenskej strane bola Tichá
dolina a na poľskej Gonšenicova
hoľa. K šťastiu nám už chýbali len
lyže, pretože niektorí by náročný svah
z Kasprovho vrchu určite radi zlyžovali, alebo to zostane ako výzva do
budúcna? V každom prípade to zostane nezabudnuteľná spomienka
z výšky 2000 m n. m.
Cestou do Zakopaného sme si
ešte pozreli areál skokanských mostíkov a ešte na záver dňa sme sa rozlúčili s vedením školy, učiteľmi a personálom školy. Cítili sme sa veľmi
príjemne, dúfame že nás to bude aj
inšpirovať v našej práci. Tešíme sa,
keď budeme môcť ukázať priateľom
zaujímavosti z nášho regiónu a našej
práce v našej škole.
Mgr. Marta Šimičáková
ZUBERSKÁ FORŠTA
V nedeľu 4.3 sa už po tretíkrát
uskutočnil pretek Zuberská foršta,
ktorá sa počas svojej krátkej existencie pekne zapísala do povedomia snowboardovej a lyžiarskej komunity po celom Slovensku. Pekné
počasie, zaujímavá akcia, dobrý
jazdci, prilákalo na lyžiarske stredisko Milotín približne 600 divákov
všetkých vekových kategórií, čo sa
na Slovensku na takýchto akciách
často nestáva a vlastne okrem jedného preteku na Donovaloch tento
rok ani nestalo. Na výborne postavenom skoku sa predviedla tridsiatka pretekárov z celého Slovenska.
Zo zuberských pretekárov sa kvôli
zraneniam zaregistroval iba jediný
jazdec a to Šimon Gejdoš, ktorý
skončil tesne pred bránami finále.
Do finále sa prebojovalo 8 najlepších lyžiarov a 6 najlepších snowboardistov. V hodinu a pol dlhom finále ste mohli vidieť širokú škálu tri-
V dňoch od 16. do 24. marca sa
nadšenci cyklistiky zo Zuberca vybrali na prvé jarné kilometre v tomto roku, do teplého prímorského
mestečka Cesenatika do Talianska.
Hneď na začiatku možno skonštatovať, že rozhodnutie bolo famózne. Mesto Cesenatico leží priamo na pobreží mora a patrí medzi
jedno z najnavštevovanejších letovísk. Tento región Talianska okrem
krásneho mora a pekných pláží je
lahoželáme
jubilantom
70. rokov
13. 3. 2012 Bažíková Bernardína
14. 4. 2012 Harmatová Mária
18. 4. 2012 Žuffová Irena
29. 4.2012 Matištík Ladislav
85. rokov
10. 4. 2012 Šrobová Klemenína
23. 4. 2012 Bebejová Mária
50r. manželstva
3. 3. 2012 Ján a Klementína
Vitanovcovi
29. 4. 2012 Viliam a Antónia
Kľuchťákovi
od 12. marca 2012 do 29. júna 2012
RANNÉ PLÁVANIE
AKVAKLUB
VEREJNOSŤ
Pondelok:
6.30 – 8.00
14.00 – 16.00
voľný deň
Utorok:
6.30 – 8.00
14.00 – 16.00
do 19.00
Streda:
6.30 – 8.00
14.00 – 16.00
do 19.00
Štvrtok:
6.30 – 8.00
14.00 – 16.00
do 19.00
Piatok:
6.30 – 8.00
14.00 – 16.00
do 19.00
Sobota:
13.00 – 19.00
Nedeľa:
13.00 – 19.00
Pondelok – len ranné plávanie a školy
Počas veľkonočných sviatkov:
štvrtok 5. 4. 2012 otvorené od 13.00 do 19.00 hod.
piatok 6. 4. 2012 až pondelok 9. 4. 2012 zatvorené
utorok 10. 4. 2012 ranné plávanie a od 13.00 do 19.00 hod.
kov, od rovných poletov, cez základné 360 a 540 stupňové rotácie, či
divácky veľmi atraktívne backflipy
a frontflipy až po 900 a 1080 stupňové rotácie od tých najlepších. Celkovým víťazom v kategórii snowboard sa stal Ľubo Káčerík zo Zákamenného a v kategórii freeski juniorský reprezentant Slovenska Viliam Tomo z Liptovského Mikuláša.
Peknou bodkou za pretekom boli
fínske jazdy, kedy sa všetci finalisti
pustili za sebou na skok. Finske
jazdy boli celkovo tri, prvá pre divákov, druhá pre organizátorov a tretia pre vlekárov. Poďakovanie patrí
každému, kto sa Zuberskej Foršty
zúčastnil, naším sponzorom, ktorí
nás podporili, celému tímu F-crew
za skvelú organizáciu pretekov
a hlavne lyžiarskemu stredisku Milotín za zabezpečenie pretekov.
Lukáš Kulina
Ako sa jazdí s ASTANOU
B
Prevádzka plavárne v Nižnej pre verejnosť
2/2012
známy aj pre cyklistickú verejnosť.
Je to kraj jednej veľkej cyklistickej
osobnosti nielen talianskej ale aj
svetovej cyklistiky. Bol to Marco
Pantani. Bol to svetový pretekár
v cestnej cyklistike.
Náš zájazd bol naplánovaný zámerne tak, aby časove zapadal do
jarných príprav profi tímov svetovej
cyklistiky. Mali sme tak možnosť
vidieť na vlastné oči blízkosť pretekárov a tímov s Pro Tour ako sú
ASTANA, KAŤUŠA, LIQIUGAS,
LAMPRE atď., dokonca niektorým
členom našej výpravy sa podaril aj
úžasný výkon, kde počas tímovej
časovky družstiev „obrazne povedané“ rozrážali vzduch družstvu
ASTAN-y. Škoda, že s tým človek
nerátal a nepodarilo sa to zvečniť
nejakou fotografiou.
Zážitok to ale bol a rozpravy
z jednotlivých dní, tie stáli zato. Doporučoval by som osobné stretnutie z aktérom danej udalosti. (S.U.)
Záverom si možno len želať, aby
takýchto akcií a toľko zážitkov na
bicykli bolo čo najviac, aby všetky
akcie smerovali k cieľu kde má šport
hoci len rekreačný smerovať. Bol to
krásny týždeň, kde sme príjemne
unavili telo, ale určite pohladili
a uzdravili dušu.
Text a foto: P. Brečka
Ski and board cross
V lyžiarskom stredisku Janovky
sa v nedeľu 11. marca konal nultý
ročník ski and board cross preteku.
Za premenlivého počasia, na trati
dlhej 700 metrov s rozličnými prekážkami, súťažilo viac ako 30 pretekárov v kombinovaných kategóriách na lyžiach a snowboarde. Jazdci nám ukázali svoje umenie na skokoch a v klopených zákrutách, za
čo im vďaka štedrým sponzorom
boli udelené vecné ceny a pamätné poháre. Veľké ďakujem patrí aj
organizátorom a prevádzkovateľom
vleku Ski centrum Janovky za to, že
nám umožnili postaviť túto skvelú
trať.
Dúfame, že sa ski and board
cross súťaž stane tradíciou a tešíme sa na Vašu účasť na ďalšom
ročníku tohto preteku.
Peter Jančo
2/2012
ZUBERSKÉ NOVINY
Rozlosovanie futbalových súťaží
Kolo Deň
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
Kolo Deň
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
ned.
Kolo Deň
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
sob.
sob.
sob.
sob.
sob.
sob.
sob.
sob.
sob.
sob.
sob.
sob.
sob.
Žiaci roč. 2011/2012 I. trieda
Dátum
Čas
Domáci – Hostia
Výsledok Výsledok
(jeseň)
(jar)
25. 3. 2012
11:00 Nižná – Zuberec
2:1
1. 4. 2012
11:30 Mútne – Zuberec
3:4
8. 4. 2012
11:30 Zuberec – Hruštín
5:0
15. 4. 2012
12:00 Novoť – Zuberec
2:1
22. 4. 2012
12:00 Zuberec – Or. Podzámok
0:9
29. 4. 2012
12:00 Bobrov – Zuberec
5:0
6. 5. 2012
12:30 Zuberec – Lokca
0:9
13. 5. 2012
12:30 Sihelné – Zuberec
0:0
20. 5. 2012
13:00 Zuberec – Krušetnica
0:6
27. 5. 2012
13:00 Zázrivá – Zuberec
2:0
3. 6. 2012
13:30 Zuberec – Vavrečka
0:3
Dospelý roč. 2011/2012 I. trieda
Dátum
Čas
Domáci – Hostia
Výsledok Výsledok
(jeseň)
(jar)
25. 3. 2012
15:00 Sihelné – Zuberec
2:2
3:2
1. 4. 2012
15:00 Breza – Zuberec
4:2
2:1
8. 4. 2012
15:30 Zuberec - Rabča
3:3
15. 4. 2012
15:30 Zubrohlava – Zuberec
1:2
22. 4. 2012
16:00 Zuberec – Žaškov
2:5
29. 4. 2012
16:00 Or. Biely Potok – Zuberec
1:3
6. 5. 2012
16:30 Zeberec – Or. Podzámok
0:1
13. 5. 2012
16:30 Dlhá nad Oravou – Zuberec 1:1
20. 5. 2012
17:00 Zuberec – Or. Poruba
1:4
27. 5. 2012
17:00 Nižná – Zuberec
2:2
3. 6. 2012
17:00 Zuberec – Novoť
2:1
10. 6. 2012
17:00 Vavrečka – Zuberec
5:2
17. 6. 2012
17:00 Zuberec – Lokca
1:2
Dorast roč. 2011/2012 V. liga
Dátum
Čas
Domáci – Hostia
Výsledok Výsledok
(jeseň)
(jar)
24. 3. 2012
12.30 Zuberec - Rabča
0:1
31. 3. 2012
13:00 Bešeňová – Zuberec
1:2
7. 4. 2012
13:00 Zuberec – Liesek
1:2
14. 4. 2012
13:00 Sihelné – Zuberec
0:6
21. 4. 2012
13:30 Zuberec – Biely Potok
0:6
28. 4. 2012
13:30 Vrútky – Zuberec
1:1
5. 5. 2012
14:00 Zuberec – Zakamenné
2:2
12. 5. 2012
14:00 Trstená – Zuberec
1:3
19. 5. 2012
14:30 Zuberec – Dlhá nad Oravou 1:3
26. 5. 2012
14:30 Zuberec – Turany
0:6
2. 6. 2012
14:30 Likavka – Zuberec
0:2
9. 6. 2012
14:30 Zuberec – Or. Veselé
0:0
16. 6. 2012
14:30 Lisková – Zuberec
0:3
Nočný skialpinistický pretek
o cenu Páleníc
Svahy Roháčov v posledných rokoch sú čoraz častejšie vyhľadávané
milovníkmi zimných športov, medzi
ktorých patria aj skialpinisti. Pred
siedmimi rokmi vznikla myšlienka zorganizovať v zimných mesiacoch nočný skialpinistický pretek o cenu Páleníc. Hlavnými organizátormi preteku
boli skialpinisti zo Zuberca, ktorí reprezentovali Zuberec nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
Snaha organizátorov bola, aby sa
na pretekoch zúčastňovalo čo najviac
pretekárov zo Zuberca. V sobotu
3. marca 2012 sa večer konal už siedmy ročník skialpinistického preteku,
ktorého sa za dobrých snehových
podmienok a dobrého počasia zúčastnilo 33 pretekárov. Tohoročná
účasť pretekárov bola slabšia aj z
dôvodov, že v tomto období sa konali
na Slovensku rôzne športové podujatia, ktorých sa zúčastnili aj športovci zo Zuberca. Veríme, že na budúcich pretekoch sa zúčastní viac detí
a manželských párov (zmiešaných
dvojíc).
2. ročník Oravaman triatlonu
klope na dvere
Rok ubehol ako voda a pred nami
je druhý ročník triatlonových pretekov
Oravaman. Mnoho pozitívnych ohlasov, emailov a článkov nás vedie
k tomu, aby sme preteky neustále
zdokonaľovali a vytvorili tak zo Zuberca dejisko najkrajších a najvýznamnejších pretekov u nás. Tí, ktorí sledujú dianie na športovej scéne vedia,
že minuloročná účasť 120 pretekárov
je na slovenské pomery viac než výborná. A to sa konal len prvý ročník.
Tento rok sme registráciu spustili
2. marca a o 10 dní sme ju už museli
oficiálne uzavrieť, kvôli veľkému počtu záujemcov. Športu znalé osoby isto
registrujú mená ako Kazár, Gereková, Celerín, Trizna, Zboja, Vojteková
či fenomenálny Petr Vabroušek. Tieto a mnoho iných skvelých športovcov si minulý rok zmeralo sily na
2 km plávania, 43 km náročnej cyklistiky a 2 km horského behu. Tento
rok bude Oravaman ešte lepší a náročnejší. Prečo?
Zmena nastáva v cyklistickej časti, kde pribudne trasa od kostola po
ulici Andreja Bažíka do Habovky, Blatnej doliny a naspäť do Zuberca, kde
pri kostole odbočia pretekári smerom
na Zverovku. Našou snahou je viac
priblížiť pretekárov domácim i turis-
tom. Pretekári si pochvaľovali minuloročné povzbudzovanie po celej dedine. Údajne takú skvelú rodinnú
a priateľskú atmosféru nezažili zatiaľ
nikde vo svete. Ďalšou zmenou je
počet štartujúcich. Pokým minulý rok
ich bolo 120, tento rok plánujeme
umožniť štart až 200 pretekárom. Na
štart sa postaví časť minuloročných
pretekárov, množstvo nových športovcov a zopár „ikon“ slovenského
športu. Azda nikomu netreba predstavovať našich úspešných olympionikov
v biatlone – Pavol Hurajt, Matej Kazár a Janka Gereková. Spolu s nimi
zavíta do Zuberca aj biatlonista Martin Otčenáš. Spomedzi triatlonistov
nás svoj účasťou poctí Pavel Šimko,
viac násobný majster SR v triatlone
a zatiaľ jediný Slovák, ktorý reprezentoval našu krajinu na Olympijských
hrách v disciplíne triatlon (Sydney,
2000). Na štart sa postaví aj Marek
Nemčík, Slovák s najviac dokončenými pretekmi „Ironman“ (3,8 km – 180
km, 42,2 km), má ich na svojom konte 33. Pre porovnanie, Petr Vabroušek ich má viac než 100. Ďalším výborným triatlonistom je Martin Šimkanin, známy plastický chirurg, no možno málo kto vie, že je zatiaľ 2. Najlepším Slovákom na majstrovstvách
11
Vďaka organizátorom, sponzorom
a skialpinistom sa tohoročný pretek
uskutočnil na veľmi dobrej úrovni.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Ženy 18 - 40 rokov
1. Alžbeta Železníková
2. Zuzana Železníková
3. Eva Časová
Ženy nad 40 rokov
1. Vierka Šrobová
2. Evka Brečková
Muži od 18 – 50 rokov
1. Milan Pisarčík
2. Tomáš Kúcik
3. Matej Herda
Muži od 40 – 60 rokov
1. Vladimír Bobula
2. Radoslav Komoráš
3. Erik Bizoň
Muži nad 60 rokov
1. Miroslav Kozák
2. Milan Mariňok
3. Peter Volnár
Zmiešané dvojice
1. Hanka a Peter Bažík
2. Andrea a Maroš Filek
Ján Jurina
Foto: Zuzana Železníková
sveta v dlhom triatlone – Ironman
Hawai. Na štarte nebude chýbať ani
rodáčka z Podbiela, minulorčná víťazka v ženskej kategórii Zuzka Vojteková a najlepší „Oravaman 2011“ zo
Slovákov Tomáš Jurkovič. Mimochodom, nedávno získal skvelé 7. miesto
na Majstrovstvách sveta v zimnom
triatlone vo Fínsku. Pretekov sa zúčastní aj viacero pretekárov z Českej
a Poľskej republiky.
Nemôžem nespomenúť skvelé
minuloročné výkony Oravských športovcov a najmä domácich pretekárov
zo Zuberca. Je mi cťou, že aj tento
rok sa na štart postavia rôzne vekové kategórie, čo len potvrdzuje, že
Zuberec je pravou kolískou športu.
Držme spoločne palce domácim Oravamanon: Ján Jurina, Marián Šroba,
Stanislav Gejdoš, Miroslav Urban,
Peter, Zuzka a Betka Železníkovci,
Maroš Motyčák, Pavol, Evka a Matúš
Brečkovci a Michal Gejdoš. Teší nás
aj štart štafety Tanap Zverovka v zložení Juraj Majerčák, Miroslav Halák
a Michal Gazda. Na štarte nebude
chýbať ani Marek Hudáček. Príďte
povzbudiť domácich pretekárov a vytvoriť im skvelé domáce podmienky.
Našou snahou nie je len zorganizovať veľkolepé preteky, ale záleží
nám na priebehu celého podujatia
a prilákaní športovcov a turistov
do Zuberca počas celého víkendu
20. – 22. 7. 2012, teda od piatku do
nedele. Preto na nedeľu chystáme
spoločné cyklotúry alebo pešie túry
podľa výberu, rôzne zľavy pre pretekárov a ich rodiny na kultúrne a športové aktivity.
Na záver sa chcem srdečne poďakovať všetkým čo stoja za prípravou pretekov, najmä môjmu kolegovi, Mirovi Polgárovi, ktorý je tvorca
celého dizajnu pretekov a marketingu, celému kolektívu organizátorov,
pánovi Štefanovi Škerdovi, že sa
zmocnil úlohy hovorcu pretekov,
všetkým sponzorom, obci Zuberec,
nášmu hostiteľovi Penziónu Pribiskô,
všetkým pomocníkom a všetkým
čo nás podporujú a fandia nám.
Zároveň Vás všetkých pozývam na
povzbudzovanie a vytvorenie skvelej
atmosféry počas konania pretekov,
a to v sobotu 21. 7. 2012.
Všetky informácie nájdete na
stránke www.oravaman.sk alebo na
plagátoch, ktoré budú v obci vyvesené pár dní pred pretekmi.
Ďakujeme všetkým za podporu,
tešíme sa na Vás.
Peter Paľa
ZUBERSKÉ NOVINY
12
2/2012
Goralský klobúčik
Lyžiarsky oddiel TJ Roháče Zuberec pod vedením trénerov Mareka Hudáčka, Gabriely Hatalovej, Ladislava Bistára dosiahol v sezóne 2011/2012
fantastické výsledky, čo vidno aj na oceneniach.
Foto: Jaroslav Motyčák
V dňoch 31. 3. – 1. 4. 2012 lyžiarsky oddiel TJ Roháče usporiadal 38. ročník preteku o Goralský
klobúčik. Zúčastnilo sa ho 380 pretekárov z celého Slovenska, s účasťou pretekárov z Čiech a Poľska.
Súťažilo sa v kategóriách: Superbaby - dievčatá, Superbaby –
chlapci, mladšie predžiačky, mladší predžiaci, staršie predžiačky, starší predžiaci.
Na stupeň víťazov sa postavili a
radosť nám urobili:
v kategórii superbaby - Katarína
Šróbová – 2. miesto
v kategórii staršie predžiačky Tamarka Škoríková – 5. miesto.
Poďakovanie patrí všetkým
deťom, ktoré zachovávajú tradíciu lyžovania na Orave. Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, technike, dobrovoľníkom,
trénerom a rodičom, ktorí už dlhé
roky pracujú na rozvoji lyžiarskeho oddielu.
Slávka Škoríková
Foto: Pavol Šroba a Slávka Škoríková
BOKAMI Západných Tatier 2012
Predposledný marcový víkend
sa uskutočnil 5. ročník „BOKAMI
Západných Tatier“ - pretek dvojíc
v skialpinizme.
Zatiaľ čo sa organizátorom podarilo pripraviť kvalitné preteky
predchádzajúce štyri ročníky, tohtoročný 5. ročník sa podaril na „VÝBORNÚ“. Nielen vďaka organizátorom, ale aj rekordnému počtu pretekárov, snehovým podmienkam
a slnečnému počasiu, zanechal pretek v každom zo zúčastnených nezabudnuteľný zážitok.
Počas 3 dní (23. 3. – 25. 3. 2012)
absolvovali pretekári výstupy
a zjazdy v náročnom teréne, často
aj s prvkami lezenia.
Na štart prvej etapy v Bobroveckej vápenici sa postavilo celkovo 62
dvojíc zo Slovenska, Česka, Poľska
a za slnečného počasia prešli 19
kilometrov s prevýšením 2130 metrov. Štart druhej etapy bol v ústí
Žiarskej doliny a trať bolo náročnejšia oproti prvej. Etapa mala dĺžku
22 kilometrov s prevýšením 2400
metrov.
Posledný tretí deň čakala pretekárov etapa s prevýšením 2100 m.
Štart bol v údolí lyžiarskeho strediska Zverovka – Spálená a pretekári
sa mohli počas preteku kochať krásami Roháčov, keďže veľká časť
preteku viedla po hrebeni. Cieľ preteku bol na chate pod Náružím na
Červenci.
Najnáročnejší skialpinistický pretek svojho druhu nielen na Slovensku ale aj v okolitých krajinách vyšiel nad očakávanie. Za tri dni strávené v Západných Tatrách sa podarilo pretekárom prejsť 61,5 km
a prevýšením 6 630 m. Každý, kto
zvládol túto náročnú trať zvíťazil nielen nad sebou, ale získal obdiv od
divákov a organizátorov.
VÝSLEDKY
Kategória muži: Milan Madaj
(James Bobrovec) a Jozef Hlavčo
(Skialp Bobrovec SKI TRAB TEAM)
37 dvojíc
Ženy: Janka Madajová (SK Žiarska dolina), Lenka Hiklová (HK Kamenná chata) 3 dvojice
Veteráni: Milan Blaško (Majlathova chata), Zdeno Longauer
(LH) 13 dvojíc
Zmiešané dvojice: Zuzana Malachovská (Davorin SkiTrab team),
Martin Dlugolinský 9 dvojíc.
Text a foto: Beáta Jurinová
Viac ako 120 pretekárov na štarte poslednej etapy
ZUBERSKÉ NOVINY – Podroháčsky občasník • Vydáva Obecný úrad Zuberec • Adresa vydavateľa: Obecný úrad Zuberec, Hlavná, 027 32 Zuberec, tel. 043/5395 103, www. zuberec.sk
• Zodpovedný: Ing. Vladimír Šiška,
• Tlač: Tlačiareň Kubík, Námestovo
starosta obce
•
Redakcia: TIK Zuberec, email: [email protected], [email protected], tel. 043 5395 197
•
Sadzba: Štúdio F – Teťák, Námestovo
Download

Zuberské noviny 2/2012 Formát PDF