Dnevni avaz
17 GODINA [email protected] NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z srijeda, 12. 10. 2011. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5791 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
FRANCUSKA Reprezentacija BiH osvjetlala obraz u Parizu
*8#.# </#,'8+
Nogometna selekcija na{e zemlje remizirala u duelu s „Trikolorima“ z Nasrijev penal ugasio nadu
z Jesu li nas ponovo pokrale sudije z Selektor Su{i}: Ovo je velika nepravda z [ansu ~ekamo u bara`u
Travnik: Sukob zbog podjele funkcija
2. strana
TIHI] PRIPREMA
OSVETU SALKI
SELMANU
Tuzla: Oplja~kana zlatara „Opal“
RAZBOJNIK OTEO
PRSTENJE VRIJEDNO
^AK 22.000 KM
17. strana
Intervju: Advokat Faruk Balijagi} za „Avaz“
D`eko i Pjani}: Slavlje na{ih fudbalera nakon sjajnog gola
(Foto: AFP)
Balijagi}: Likvidacije su pripremane u Alijinom „audiju“
5. str.
Turkovi} je imao prisne
odnose s ~elnicima SDA
Na{i igra~i odigrali odli~nu utakmicu
T
rinaest minuta. Samo
trinaest minuta dijelilo
nas je od ostvarenja snova i direktnog plasmana
na Evropsko prvenstvo 2012. go-
KAKANJ
Ukradena
bista Kemala
Ataturka
17. strana
Zgoditak iz spornog penala
dine u Poljskoj i Ukrajini, sve
dok Samir Nasri iz penala u 77.
minuti pateti~nim Francuzima
nije donio izjedna~enje na 1:1 i
remi koji im je sa~uvao prvo mje-
sto u na{oj kvalifikacionoj grupi.
Bh. reprezentaciji ostaje da kartu za EP izbori u bara`u, protiv
neke od drugoplasiranih ekipa iz
kvalifikacija.
57. str.
Ukratko
2
Dnevni avaz, srujeda,
12. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
SUKOBI Travni~ki funkcioner otkazao poslu{nost Centrali SDA
Dodik: Potro{ena sredstva
RS
Igokei novac po
nalogu Vlade
Biv{i ministar porodice, omladine i sporta RS
Proko Dragosavljevi} i
na ju~era{njem javnom
saslu{anju pred Odborom za reviziju Narodne
skup{tine RS zbog negativnog revizorskog izvje{taja za pro{lu godinu
ponovio je tvrdnje da su
bud`etska sredstva mimo plana potro{ena nakon odluka Vlade RS,
koju je pro{le godine vodio Milorad Dodik.
- Najve}i dio sredstava
dodijeljen je KK Igokea
iz Lakta{a, i to za redovne aktivnosti 500.000
maraka - precizirali su
revizori.
Tu`ila{tvo BiH
Optu`nica za
krijum~arenje
Tu`ilac Posebnog
Tihi} sprema osvetu Selmanu
Uskoro uvo|enje povjereni{tva i smjena predsjednika Kantonalnog odbora Op}inski odbori tra`e ministarska mjesta
Novi unutra{nji raskol
ovih dana ozbiljno potresa
SDA, a posljedice ostavlja i
na koaliciju platforma{kih
stranaka koje vladaju dijelom Federacije BiH.
Bez uspjeha
Do sada slijepo odani ~elnik srednjobosanske SDA
Salko Selman okrenuo je
le|a Sulejmanu Tihi}u, a
ovaj mu je uzvratio osvetni~ki najavljuju}i
uvo|enje povjereni{tva, potvr|eno
je „Avazu“ iz vrha ove stranke.
Do sukoba
je do{lo zbog
dogovora o formiranju vlasti u
ovom kantonu,
koji su postigli
SDP i dva HDZa, a na {tetu
Tihi}eve
stranke.
Se-
odjela za organizirani
kriminal, privredni kriminal i korupciju pri
Tu`ila{tvu BiH podigao
je optu`nicu protiv @eljka Cvijanovi}a (1967.),
Bojislava Stani{i}a
(1974.), Zdravka Juri{i}a
(1987.) i Bojana [u{nja
(1987.).
Prema tu`benim navodima, optu`eni su,
izme|u ostalog, krijum~arili osobe albanske
nacionalnosti preko
dr`avne granice Crne
Gore na teritoriju BiH.
lman je, nezadovoljan time,
protestirao, ali bez uspjeha.
Prema na{im informacijama, predsjednik KO SDA
u Travniku Selman poru~io
je Tihi}u da mu „nikada
ne}e halaliti“ {to ga je, kako
tvrdi, izdao prilikom sklapanja vlasti u Srednjobosanskom kantonu.
Selman je, podsjetimo,
ranije bio Tihi}ev ~ovjek od
povjerenja i jedan od
najodanijih kadrova, {to
novi sukob
u
SDA
~ini jo{
dramati~nijim.
- Selman se
dugo hvalio da on jedini mo`e
u d a r i t i
{akom o sto i
Tihi}u re}i neke stvari. Sada je
potpuno bijesan,
Smjena i u SDA u Mostaru
Tihi} je, kako saznajemo,
u nizu unutarpartijskih razra~unavanja odlu~io smijeniti i rukovodstvo SDA u
Hercegova~ko-neretvanskom kantonu, odnosno
Salku Sokolovi}a. Razlog je
sli~an, Sokolovi} odavno ni-
je zadovoljan dijelom vlasti
koji bi SDA trebala dobiti i
minira razgovore me|u lokalnim ~elnicima. Tihi} stoga
namjerava uvesti povjereni{tvo i staviti Zijada
Had`iomerovi}a na Sokolovi}evu poziciju.
jer mu je Tihi} obe}ao da se
teret dogovora o formiranju
vlasti u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu ne}e prelamati preko le|a SDA u srednjoj Bosni kao {to je to bio
slu~aj 2002. i 2006. godine.
No, Predsjedni{tvo SDA prihvatilo je dogovor suprotan
Tihi}evom obe}anju, {to je
Selman s pravom do`ivio
kao izdaju. Zato sada govori sve najgore o ~elniku stranke - tvrdi „Avazov“ sagovornik u SDA.
navodi na{ izvor.
U kona~nici, Selman je
poru~io da }e i sam podnijeti
ostavku na predsjedni~ku funkciju ako njegov KO SDA u
SBK podr`i odluku Predsjedni{tva SDA da se na ovakav
na~in formira vlast u tom kantonu. Isto }e u~initi i ako ga
KO SDA podr`i, a Predsjedni{tvo SDA ostane pri ve}
usagla{enim stavovima.
- Tihi} ne voli ucjene
na koje sada nesporno
igra Selman i nije
isklju~eno da se u KO
SDA u SBK uvede
povjereni{tvo, kao
{to je to ve} ura|eno
u Bugojnu, Donjem
Vakufu i Jajcu podvla~e u srednjobosanskoj
SDA.
F. V. - T. L.
Jasne poruke
Nadalje, Selmanu poseban problem predstavlja ~injenica da se zbog ovakvog raspleta doga|aja suo~io i s
ozbiljnim unutarpartijskim
nezadovoljstvom. Jer, jednostavno nema dovoljno pozicija kojima bi zadovoljio brojne kadrove.
- Situacija u SDA je
kulminirala. Iz SDA u
Gornjem Vakufu jasno su po-
FBiH
Mirni skup
`eljezni~ara
Vije}e zaposlenika
[email protected] FBiH“, tri
sindikata u @FBiH, Samostalni sindikat `eljezni~kih radnika u BiH,
Sindikat ma{inovo|a u
FBiH i Sindikat `eljezni~ara u HNK, pozvali su sve `eljezni~are u
FBiH da u~estvuju na
mirnom skupu koji }e
biti odr`an danas u 13
sati u auli @eljezni~ke
stanice u Sarajevu.
PSBiH
Sporazum
ide dobro
Zajedni~ka komisija
za evropske integracije
PSBiH razmatrala je
ju~er Izvje{taj o stanju
provo|enja Privremenog
sporazuma o stabilizaciji
i pridru`ivanju
Predstavnici Direkcije
za evropske integracije
kazali su da implementacija Privremenog
sporazuma, prakti~no, u
trgovinskom dijelu ide
dobro.
ru~ili da }e svi
dati ostavke ako Sed`ad Milanovi} ponovo ne bude ministar. Isto su kazali i u jaja~koj
SDA, ako za ministra ne bude imenovan Bajro Maki} -
Tihi}: Sva|e sa saradnicima
Selman: Bijesan zbog izdaje
Avdo Hebib, ~elnik „Patriotske lige“, za „Dnevni avaz“
Ogra|ujemo se od liste organizatora otpora
Rahmetli predsjednik Alija Izetbegovi} prvi zaustavio spisak
Spisak prvoboraca koji
je sa~inila Komisija za
utvr|ivanje liste organizatora i pokreta~a otpora Ministarstva za pitanja borca
FBiH nije usagla{ena i zbog
toga se ne mo`e smatrati
kona~nim materijalom, izjavio je za „Dnevni avaz“
Avdo Hebib, predsjednik
Saveza udru`enja organizatora otpora „Patriotska liga“.
- Zbog toga se ogra|ujemo od objavljivanja ovog
spiska. Biv{i ministar za pitanja boraca Zahid Crnki}
formirao je ovu komisiju,
tada je predlo`eno da sve
dok se zvani~no ne verifiku-
ju imena organizatora, lista
ne mo`e biti objavljena ka`e Hebib.
Kako isti~e, objavljivanje
spiska koji nije gotov samo
je izazvalo pometnju me|u
borcima, jer svako od njih
uglavnom smatra da treba
biti me|u organizatorima
otpora.
- Kada je rahmetli predsjednik Alija Izetbegovi}
bio `iv, po~eli smo s pravljenjem prve liste, ali i tada je
bilo problema ko mo`e, a ko
ne mo`e biti na spisku. Tada je predsjednik Izetbegovi} to zaustavio, jer je smatrao da }e se pojaviti pome-
Hebib: Validna dokumentacija
tnja me|u borcima - navodi
Hebib.
Isti~e da je zadatak komisije bio da utvrdi ko je organizator otpora preko validne
dokumentacije. Postoje dokumenti koji mogu dokazati ko je bio u nekoj od organizacija kada je po~ela odbrana BiH.
- Tada su postojali samo
„Patriotska liga“ i „Zelene
beretke“. Mi o~ekujemo od
sada{njeg ministra za pitanja
boraca Zukana Heleza da
ponovo sazove komisiju kako bismo nastavili tamo gdje
smo stali - nagla{ava HeAz. D.
bib.
3
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
SKANDAL Zagreb potvrdio britansku presudu protiv bh. firme
’Energoinvest’ na
udaru Hrvatske!
Kantonalni sud u Sarajevu, kao jedini nadle`an, odbio potvrditi presudu o dugu ve}em
od osam miliona dolara, ali je to pro{log mjeseca u~inio Trgova~ki sud u Zagrebu
Da je pravosu|e, o~igledno, najslabiji dio sistema
susjedne nam Hrvatske,
koja je pred vratima Evropske unije, potvr|uje skandalozna pri~a koju otkriva
„Dnevni avaz“.
Sarajevski „Energoinvest“, naime, na{ao se na
udaru presude koju je protiv
njega 16. februara 2002. donio britanski sud, a 25. septembra ove godine potvrdio je
Trgova~ki sud u Zagrebu!?
Direktno mije{anje
Rije~ je o presudi Visokog suda Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i
Sjeverne Irske, kojom je
„Energoinvest“ obavezan da
na ime duga londonskoj firmi „Sinochem International
Oil“ isplati 8.001.943 dolara.
Ovaj problem uskoro bi
se trebao na}i na razmatranju pred Vladom FBiH,
koja }e, najvjerovatnije, zatra`iti od Vije}a ministara
BiH da uputi diplomatsku
notu Hrvatskoj i zatra`i
preispitivanje svoje presude. Ni u Vladi ni u
Federalnom ministarstvu energije nikome nije jasno otkud
hrvatski sud u cijeloj ovoj pri~i, ali je
o~ito da se radi o direktnom mije{anju jedne dr`ave
Pi{e: Ru`dija [email protected]]
([email protected])
Politi~ko
bjesnilo
U normalnim zemljama u ovo se doba godine
usvaja dr`avni bud`et za narednu godinu
Dr`ava BiH kraj ove godine bezvla{}a do~ekat }e
na infuziji nakon {to je u
njenu kasu ubrizgana finansijska injekcija od ne{to
vi{e od 341 miliona KM.
Vije}e ministara BiH u tehni~kom mandatu, naime,
donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i me|unarodnih
obaveza BiH za period
oktobar - decembar 2011.
Pod privremenim finansiranjem dr`avne institucije ne mogu raditi punim
kapacitetom. Ako se kriza
vlasti prelije i na sljede}u
godinu, {to u ovoj zemlji
nije nemogu}e, to }e biti
opasan udarac BiH i njenoj
budu}nosti.
Dakle, ovoj dr`avi i njenim gra|anima po~ele su
se obijati o glavu samovolja, neozbiljnost i vlastoljublje doma}ih politi~kih elita koje ni vi{e od godinu
nakon op}ih izbora nisu
uspjele formirati dr`avnu
vladu. A ovo je tek po~etak
najte`ih dana po BiH, jer je
nova svjetska kriza zakucala i na na{a vrata i, kao njen
prethodni razaraju}i talas,
uzet }e te`ak danak, a `rtve
}e ponovo biti obi~ni
gra|ani.
U normalnim zemljama
u ovo se doba godine usvaja
dr`avni bud`et za narednu
godinu. Za nas je ovo jo{ jedna bud`etska godina koju
su pojeli skakavci i jo{ jedna
izgubljena godina i prazan
hod na putu ka Evropi.
Evropska unija finansirala je ovih dana u na{oj zemlji projekt vakcinacije lisica protiv bjesnila. Za BiH i
njene gra|ane ve}a bi korist
bila da je taj projekt usmjeren na cijepljenje obijesnih
bh. politi~ara koji ovu zemlju vode u propast, jer bi se
mo`da na taj na~in kona~no
izlije~ilo politi~ko bjesnilo
koje BiH sve vi{e ko{ta.
Faksimil informacije koja }e se na}i pred Vladom FBiH
u pravne poslove druge
dr`ave.
Tanker nafte
To je za na{ list potvrdio
i generalni direktor „Energoinvesta“ D`email
Vlahovljak, koji
je ubije|en da
presuda ne}e
mo}i ostati na
snazi. „Energoinvest“ smatra nezakonitim rje{enje zagreba~kog suda,
a postupak po
`albi sara-
Vlahovljak:
Nezakonita
presuda
Novi me|udr`avni problem
Nedvojbeno je da se ovdje radi o skandaloznom presedanu koji otvara novi politi~ki i me|udr`avni problem
izme|u BiH i Hrvatske, jer
nemogu}e je ne zapitati se {ta
}e se desiti s hiljadama drugih dugovanja i presuda koje
bh. firme imaju po svijetu
zbog ratnog perioda, ako bi
ovaj slu~aj postao pravilo.
Posebno stoga {to, ako „En-
ergoinvest“ pravosna`no izgubi spor u Zagrebu, prijeti
opasnost da njegovim firmama k}erkama u Hrvatskoj
budu blokirani ra~uni.
No, zanimljivo bi bilo
vidjeti i obratnu situaciju,
odnosno kako bi zvani~ni
Zagreb reagirao kada bi pravosu|e na{e zemlje potvrdilo neku stranu presudu
protiv hrvatske firme?!
jevske kompanije je u toku.
Zanimljivo je i to da je jo{
25. aprila 2005. Kantonalni
sud u Sarajevu, kao stvarno
nadle`an, odbio zahtjev za
priznanje britanske presude.
„Sinochem“ je u Londonu pokrenuo tu`bu za namirenje duga po osnovu
ugovora kojim je nekada{nji „EnergoinvestEnergopetrol“ u ime
i za ra~un Rafinerije Bosanski Brod u septembru 1991.
od „Petrochema“ iz austrijskog Klagenfurta kupio tanker sirove nafte u vrijednosti od 19,8 miliona dolara.
Kako Rafinerija nije bila u mogu}nosti da plati
ovu naftu, sukcesivno ju je
otpla}ivao „Energopetrol“.
Zbog rata u BiH ostao je
nepla}en dug od 3.672.564
dolara, koji je „Petrochem“
prenio na britanski „Sinochem“, od kojeg je i kupio
sirovu naftu. Za taj ugovor
o prijenosu duga „Energopetrol“ je saznao tek kada je „Sinochem“ podnio
M. KUKAN
tu`bu.
Ante Krajina, federalni ministar finansija
Nema razloga za zabrinutost
Nakon {to je „Dnevni
avaz“ objavio informaciju
da je bud`et FBiH za prvih
devet mjeseci za 156 miliona
KM manji od planiranog,
federalni ministar finansija
Ante Krajina potvrdio je da
nema razloga za zabrinutost
i da }e se do kraja godine
Komentar dana
ta~no znati nedostaje li novca u bud`etu.
Za prvih devet mjeseci
ove godine planirana je milijarda i 190 miliona KM, a
osigurana je milijarda i 34
miliona KM.
- To je apsolutno nebitno. Bud`et ima dinami~ku
kategoriju. Prihodi su na
razini planiranih, tako da
nema razloga za zabrinutost. U rebalansu bud`eta
planirali smo dodatna sredstva „BH Telecoma“ te
kredit 58,7 miliona KM ka`e Krajina.
Az. D.
Krajina: Bud`et je dinami~ka
kategorija
www.dnevniavaz.ba
aktuelno
PORTAL - komentar dana
Drama nakon zlo~ina na
Tjenti{tu: Majka ubica htjela
i sebi oduzeti `ivot
- Majka je ne~ije dijete, a roditelji vode brigu o svojoj djeci i u~e
je moralu i odgajaju, {to {kole, fakulteti, univerziteti ne rade. Oni
svi samo {koluju djecu, ali ih ne
odgajaju, u tome je razlika. Na{oj djeci treba porodi~ni odgoj koji je zakazao, jer na{i roditelji ne vjeruju u Boga, te nas odgajaju kao `ivotinje.
(Halid Vje~an)
\oko NINKOVI]
/ TO JE TO
SBB BiH o zaklju~ku dr`avnog vrha
Predsjedni{tvo BiH
poku{ava sakriti
svoju nesposobnost
Predsjedni{tvo
BiH svojim zaklju~kom s prekju~era{nje sjednice da gra|ani i privrednici u
BiH nemaju razloga
za zabrinutost za stabilnost doma}e valute, i to u vrijeme
kada cijeli svijet, a
posebno eurozonu,
od koje BiH u znatnoj mjeri zavisi, drma duboka ekonomska kriza, jo{ je- Tro~lani dr`avni vrh: Pokazali da se ne razumiju u
dnom je pokazalo da ekonomiju
ne `ivi s gra|anima ove zemlje i i personalno i politi~ki odgovorne razumije ekonomiju i te{ku so- an {to nemamo formirano Vicijalnu situaciju u kojoj se nala- je}e ministara ni godinu dana od
ze cijela dr`ava, gra|ani i privr- izbora, poku{ava sakriti vlastitu
eda, saop}eno je ju~er iz Saveza za nesposobnost da predlo`i prebolju budu}nosti Bosne i Herce- dsjedavaju}eg Vije}a ministara, za
{ta su prema Ustavu BiH jedini
govine.
- Tro~lani dr`avni vrh, koji je nadle`ni - navode iz SBB BiH.
4
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
Jele~: Osu|en samo Slavko [aki}
(Foto : F. Fo~o)
BUGOJNO Ho}e li biti procesuirani odgovorni za zlo~in u Vrbanji
Osam
godina
zatvora
Ne vjeruju da }e Mladi}
do~ekati presudu za ubistvo 45 civila?!
Mirno okupljanje majki Srebrenice
Udru`enja tra`e procesuiranje pripadnika HVO-a da se ne bi stvorila
pogre{na slika o de{avanjima u Bugojnu
Spomen-obilje`je na ulazu u
Bugojno svjedo~anstvo je o stravi~nom masakru koji su pripadnici HVO-a po~inili 1993. godine nad
45 mje{tana naselja Vrbanja.
Svake godine krajem jula porodice ubijenih upozore nadle`ne
da se na ovom mjestu dogodio
zlo~in koji }e zbog pojedinaca, vrlo vjerovatno, pro}i bez kazne.
Pogre{na slika
Spor proces tra`enja nestalih
Porodice Srebreni~ana stravi~no ubijenih u julu 1995. godine,
i ju~er su, kao i svakog 11. u mjesecu, na Trgu `rtava Srebrenice u
Tuzli mirnim protestima iskazale
nezadovoljstvo zbog sporog procesa tra`enja najmilijih i procesuiranja kasapina njihove djece.
Zdravstveno stanje krvnika
Ratka Mladi}a, koji je zbog sve
te`eg stanja prevezen u bolnicu,
dodatno je o`alostilo brojne ma-
(Foto: A. Bajri} Blicko)
jke, koje ne vjeruju da }e i ovaj
zlo~inac do~ekati presudu koju
zaslu`uje.
- Srbija je grobara i predala u neupotrebljivom zdravstvenom stanju za su|enje i tako skupo naplatila svoju „po{tenost“ i „demokratiju“.
Zdravog su ga nagra|ivali slobodom
i znali su dokle mo`e `ivjeti ovako
bolestan, pa ga predali - kazala je Hajra ]ati}, predsjednica Udru`enja
A. Mu.
[email protected] Srebrenice“.
Nerma Jela~i}, portparol Tribunala
Mladi} je pod medicinskim tretmanom
O zdravstvenom stanju ratnog
zlo~inca Ratka Mladi}a, koji se, prema rije~ima njegovog advokata
Milo{a [alji}a, zbog upale plu}a ve}
nekoliko dana nalazi na bolni~kom
lije~enju, Ha{ki tribunal i dalje se
konkretno ne izja{njava.
Nerma Jela~i}, portparol Tribunala, ka`e za „Dnevni avaz“ da je
Mladi} u Sheveningen doveden
oronulog zdravlja i s nekoliko medicinskih problema.
- Mladi} trenutno prima medicinski tretman, ali ne mogu re}i koju vrstu tretmana, jer bih time prekr{ila pravila Ha{kog tribunala obja{njava Jela~i}.
Osim Slavka [aki}a, koji je
osu|en na osam godina zatvora,
ubice bugojanskih Bo{njaka slobodno se {e}u nao~igled pre`ivjelih
`rtava velikohrvatskog projekta
stvaranja „Herceg-Bosne“.
Budu}i da je pri kraju su|enje
devetorici Bo{njaka zbog zlo~ina
nad bugojanskim Hrvatima, mahom pripadnicima HVO-a, udru`enja iz ovog grada tra`e od Tu`ila{tva BiH da, kona~no, procesuira i odgovorne za zlo~ine nad Bo{njacima da se ne bi stvorila pogre{na slika o de{avanjima u ovom gradu.
Predsjednik Udru`enja za za{titu tekovina odbrambeno-oslobodila~kog rata iz Bugojna Abdulah Jele~ ka`e da je Dr`avna agencija za
Najstarija `rtva imala 86 godina
Civili u Vrbanji ubijani su
na najbrutalniji na~in. Jele~
ka`e da su pripadnici HVO-a,
~ija je komanda bila smje{tena
u Titovoj vili na Gorici, patrolirali ovim naseljem sredinom
1993. godine ubijaju}i, siluju}i
i pale}i sve {to ima se na{lo na
putu.
Najstariji ubijeni imao je ~ak
86 godina, a svjedoci i danas pripovijedaju stravi~an doga|aj, kada su zlo~inci `ive spalili majku i
k}erku u jednoj privatnoj ku}i.
istrage i za{titu (SIPA) jo{ 2007. godine kompletirala cijeli slu~aj. Pored toga, 2007. godine porodice poginulih iz Vrbanje zatra`ili su pro{irenje istrage na ~elne ljude HVO-a.
- Tu`ila{tvo BiH jo{ nije podiglo optu`nice protiv odgovornih za
zlo~ine koje su po~inili mahom pripadnici jedinice „Eugen Kvaternik“, iako su u SIPA-i tada tvrdili
da je ovo jedan od najbolje dokumentiranih slu~ajeva. U Tu`ila{tvu,
o~ito, smatraju da je presudom
[aki}u stavljena ta~ka na ovaj
slu~aj - ka`e Jele~.
On podsje}a da je Ha{ki tribunal davno dostavio predmete za devetoricu pripadnika HVO-a zbog
zlo~ina u Bugojnu. Me|utim, Jele~
optu`uje tu`iteljicu Slavicu Terzi}u
da nije `eljela podi}i nikakve
optu`nice. Zbog toga su udru`enja
jo{ prije tri godine podnijela prijavu Visokom sudskom i tu`ila~kom
vije}u BiH protiv tu`iteljice Terzi}.
Ekskluzivno pravo
- Nakon dvije godine odgovorili su da nema osnova za prijavu. Prijavu smo podnijeli i protiv tada{njeg glavnog tu`ioca Marinka
Jur~evi}a, jer je 1993. bio tu`ilac Hrvatske zajednice Herceg-Bosna te je
radio u korist HVO-a. On je kasnije odstupio, ali je ostala tu`iteljica Terzi}, koja, izgleda, ima ekskluzivno
pravo da radi na slu~ajevima u SBK
F. KARALI]
- ka`e Jele~.
Gradnja Forenzi~ke psihijatrije na Sokocu
Radovi zavr{eni, ~eka se oprema
Jela~i}: Ne mogu govoriti o vrsti bolesti
Ona ju~er iz sigurnosnih razloga koje odre|uje dr`ava Holandija nije mogla odgovoriti ni na pitanje da li je Mladi} hospitaliziran izA. K.
van Sheveningena.
Specijalna bolnica za forenzi~ku
psihijatriju Sokolac, u kojoj }e biti smje{teni neura~unljivi po~inioci najte`ih zlo~ina u BiH, prve pacijente trebala bi primiti po~etkom
idu}e godine. Kako je za na{ list kazao koordinator za implementaciju projekta bolnice Slobodan
E}imovi}, gra|evinski radovi su zavr{eni.
- Rade se jo{ neke sitnice. Za se-
dam do deset dana sanacija objekta
bit }e okon~ana. Preduslovi su
stvoreni za useljenje, s tim da bi se
trebalo obaviti opremanje, koje
nije u na{oj nadle`nosti. Za taj
dio zadu`ena je Vlada RS, a koliko
mi je poznato, ona je ve} izabrala
direktora i pripremila sistematizaciju radnih mjesta za bolnicu.
Mo`e se re}i da sve te~e svojim toE. Ha.
kom - ka`e E}imovi}.
Psihijatrijska bolnica na Sokocu
pogledi
5
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
INTERVJU Faruk Balijagi}, tuzlanski advokat (I)
Turkovi} je za brutalne
likvidacije koristio
’audi’ nabavljen od SDA
Narod je postao talac mafija{ko-zlo~ina~ke politike pojedinih bo{nja~kih
mo}nika z „Oslobo|enje“ ubla`ava gnusne zlo~ine
Razgovarao:
Admir MUSLIMOVI]
Tuzlanski advokat Faruk
Balijagi} u slu~aju zlo~ina~ke
organizacije Zijada Zike Turkovi}a brani Seada Dumanji}a, jednog od optu`enih,
koji je priznao krivicu i pristao na svjedo~enje protiv
biv{eg nalogodavca gnusnih
zlo~ina. Dumanji} je prekju~er u Sudu BiH otkrio brojne detalje o mafija{kim
snika SDA sa Zijadom Turkovi}em, afirmativnim tekstovima „Oslobo|enja“ o
najgnusnijim zlo~inima u
Evropi te drugim detaljima i
pote{ko}ama u su|enju.
† Postoje mnoge indicije
da su u slu~aj „Turkovi}“
o~ito upleteni mnogi mo}nici i politi~ari u BiH.
Vi tvrdite da znate ko su i
u kojoj mjeri ti ljudi upleteni?
- Predmet „Turkovi}“
Mafija{ki obra~uni
† Kao branilac jednog
od optu`enih, upu}eni
ste dijelom u sam proces
su|enja. [ta o~ekujete
na kraju svega?
- Na~in izvr{enja krivi~nih djela koja su po~inili ~lanovi zlo~ina~ke organizacije Zijada Turkovi}a ne
samo u BiH nego i u Evro-
pi do sada nije zapam}en.
Ako na kraju su|enja kazne
ne budu dugotrajni zatvor,
onda imamo jasnu poruku
da se na prostoru BiH nikada ne}emo rije{iti mafija{kih
obra~una. To samo govori
da se gra|ani ili trebaju seliti iz BiH ili priklju~iti mafija{ima.
ubistvima koja je po~inila
Turkovi}eva grupa.
Komentiraju}i cijeli
slu~aj i njegove politi~ke konotacije, Balijagi} ka`e da je
„narod u BiH postao talac
mafija{ko-zlo~ina~ke politike pojedinih bo{nja~kih politi~ara i mo}nika“.
Brojni kontakti
U intervjuu za „Dnevni
avaz“ Balijagi} otvoreno govori o ulozi i vezama predratnih milicionera Hilme i Muje Selimovi}a i visokih du`no-
ima oko 17.500 stranica dokaznog materijala samo u
jednom dijelu, u kojima se
opisuju kontakti Zijada i
~elnika SDA. Prije svega,
radi se o Amiru Zuki}u.
Njegovi kontakti sa Zijadom Turkovi}em, koji mu je
ujedno i kom{ija, vrlo su
suptilni. Njihov odnos vezan
je izbornom kampanjom
SDA. Istraga }e obuhvatiti taj
dio, ne bih da prejudiciram
odre|ene stvari. U interesu
daljnjeg procesuiranja ovog
predmeta, jer se radi tek o
tre}ini istrage, bilo bi nekorektno da dalje govorim.
† Tokom su|enja Dumanji} je potvrdio da je Turkovi} jedan od svojih automobila kupio od Predsjedni{tva BiH. Kako to
komentirate?
- U toku ~itave istrage pokazalo se da su zadaci ubita~ne naravi ra|eni blindiranim autom koji je, svojevremeno, koristio rahmetli Alija Izetbegovi}. „Audi A8“
do kojeg je Turkovi} do{ao
svojim vezama sa ~elnicima
Li~nost dana Julija Timo{enko
@ena sa snagom
Jo{ jednom pokazala svoju snagu, pa
makar bila i iza re{etaka
SDA kori{ten je u akcijama
likvidacije mnogo vi{e nego
„mercedes ML“ koji je Turkovi} zvani~no vozio. Niko u
istrazi nije do{ao do podatka
kako je Turkovi} postao vlasnik blindiranog auta, jer
niko nije dao iskaz o tome.
Ono {to je sigurno, automobil je pripadao SDA. Neko za
to mora biti odgovoran.
Ba{ kao i prije nekoliko
godina, i ju~er su Ukrajinci
zbog nje izlazili na ulicu. I
bili spremni sukobiti se s policijom. Ona je `ena predvodnik promjena u zemlji
Narand`aste revolucije, ona
je lider opozicije, a od ju~er
i zatvorenik.
Julija Timo{enko, koja
je Zapad osvojila novim vrijednostima, druga~ijim
na~inom vladanja, svje`om
politikom, ali i neobi~nim
stajlingom i pletenicom,
ju~er je osu|ena na sedam
godina zatvora zbog zloupotrebe ovlasti. Sud ka`e da je
o{tetila dr`avnu firmu ugovorom s Rusijom. Opozicija,
Ubla`avanje zlo~ina
Po uzoru na demonstracije u Njujorku
† List u vlasni{tvu Selimovi}a, „Oslobo|enje“,
dao je veliki prostor [ejli
Turkovi}, supruzi mafija{kog bosa, kao i mnogim
drugima koji su upleteni u
ovaj slu~aj. O kakvim je
vezama ovdje rije~?
Balijagi}: Istraga }e obuhvatiti i kontakte Turkovi}a sa SDA
Timo{enko ju~er u sudnici: Ka`njena za zloupotrebe
- Evidentno je da je zbog pisanja o zlo~ina~koj organizaciji Turkovi}a novinarka D`enana Karup-Dru{ko izgubila posao u novini „Dani“. List
„Oslobo|enje“ dao je nenormalno veliki, afirmativni prostor
[ejli Turkovi}, Zikinoj supruzi, kao i drugima upletenim u
ovaj slu~aj, {to dovoljno implicira na upletenost porodice
Selimovi} u slu~aj „Turkovi}“.
Te{ko je prognozirati
ishod ovog su|enja, ali iz razgovora s inspektorom Federalne uprave policije Nerminom [ehovi}em uvidio sam
njegovu zabrinutost promid`bom koju „Oslobo|enje“ daje zlo~ina~koj organizaciji, koja je po~inila nezapam}en poslijeratni zlo~in.
Smatram da „Oslobo|enje“
pravi jednu atmosferu ubla`avanja nevi|enog zlo~ina
po~injenog u BiH.
(Balijagi} u sutra{njem
nastavku intervjua govori
o zlo~inima „[eva“,
slu~aju „Herenda“ i ulozi
Bakira Izetbegovi}a)
ali i institucije EU ka`u druga~ije. Ukazuju da se radi o
politi~koj presudi.
Oslu{kuju}i prve reakcije,
reagirao je i predsjednik
dr`ave Viktor Janukovi~ i,
smiruju}i ponovo uzavreli
Kijev, poru~io da je spreman
mijenjati zakon samo radi
Timo{enko. E, tako je ona jo{
jednom pokazala svoju snagu.
Pa makar bila i iza re{etaka.
Juliju Timo{enko zovu
„~eli~na lejdi“. Dva puta bila je na ~elu vlade Ukrajine.
Pro{le predsjedni~ke izbore
je izgubila. I prije nego {to je
u{la u politiku, uspje{no se
bavila biznisom i lijepo se
I. ].
obogatila.
Najavljeni protesti
za 15. oktobar
Medije, pogotovo elektronske, proteklih dana preplavili su pozivi za „Dan protesta“
na 15. oktobar ove godine.
„Okupirajmo Sarajevo“
ili skupovi sli~nog naziva
za Banju Luku, Zenicu i
Tuzlu dobili su i svoje webstranice, profile na Facebooku po uzoru na proteste
koji su po~eli 17. septembra
na Wall Streetu u Njujorku.
U BiH su demonstracije
solidarnosti najavili Jedinstvena organizacija za socijalizam i demokratiju
(JOSD) i pokret „Dosta“.
JOSD je na Facebook grupi „Okupirajmo Sarajevo“ najavio protestno okupljanje ispred BBI-ja, plenum gra|ana i diskusiju. U Zenici su protesti najavljeni na Trgu BiH, ispred
Op}ine Zenica. No, za sada po-
Anonimni pozivi na proteste
u Sarajevu
licija nije dobila najave skupa.
- Nikakav skup 15. oktobra
u Zenici, na toj lokaciji, do
ovog trenutka nije prijavljen
- kazala nam je Aldina Ahmi},
portparol MUP-a ZDK.
A. [email protected]]
Spec
z Komisija za finansije i bud`et Doma naroda PSBiH ju~er je razmatrala revizorske izvje{taje za 2010. godinu Ministarstva odbrane BiH, Uprave za indirektno
oporezivanje BiH i Ureda za zakonodavstvo Vije}a ministara BiH.
[ta drugi pi{u
Milerovi s
kćerkicom
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
LOZNICA Drina izbacila vrijedan eksponat iz 16. stoljeća
Č ć
Umjesto arheologa, iz vode ga izvukli lopovi
Amber Miler stigla na cilj
č Bio je to najduži dan u
mom životu, rekla je Amber
Miler (Miller, 27) iz Ilinoisa, koja je bila 39 sedmica
trudna s drugim djetetom
prije nego što je startala na
maratonu u Čikagu. Umjesto na cilj, skoro je otrčala u
bolnicu, jer je dobila trudove pred kraj utrke. Ipak, nastavila je i malo trčala, a malo
hodala do cilja.
Strastvena sportašica us-
pjela je završiti utrku za 6 sati i 25 minuta. Samo nekoliko sati kasnije rodila je zdravu kćerku Džun Odru (June
Audra), tešku 3.500 grama.
Trčala je tri sata ispod
svog rekorda. Iako je osjetila
trudove za vrijeme utrke, rekla je kako nije sigurna da su
trudovi jer inače osjeća bol
ako trči trudna.
Izgladnjela, nakon 42 kilometra imala je vremena
stati da pojede sendvič prije
poroda.
Spektakularan doživljaj
”ž” ! č
Istraživački rover “Opportunity” NASA-e na Marsu je snimio mnoštvo fotografija od kojih su naučnici
napravili film koji ostavlja
dojam kao da rover vozimo
sami. “Opportunity” je putovao od kratera Viktorija do
kratera Endavor od septembra 2008. do avgusta 2011.,
kada je završio svoju misiju.
Svakodnevno je fotografirao površinu Crvene planete, a naučnici su od putovanja dugog 21 kilometar
izdvojili 309 fotografija od
kojih su napravili film
Napravljen film
upotpunjen originalnim
zvukom iz rovera.
Vozili su ga iz Pule u zatvorsku bolnicu u Zagreb jer
mu je pozlilo u Valturi, gdje
je služio kaznu. Stradali je u
zatvoru bio jer je skrivio saobraćajnu sa smrtnom posljedicom.
Spec
Dan na Neptunu traje 16 sati. Za razliku od kamenih
planeta, kojima naučnici jednostavno izmjere koliko im
treba za krug oko svoje ose, kod plinovitih divova to ide
malo teže. Kamene planete se vrlo jasno vrte oko svoje ose,
a plinovi se oko jezgre kreću neravnomjerno pa je teže
izračunati dužinu sata.
%
duhitrili su ih ovdašnji “eksperti”, koji su ga privremeno
otuđili. Ipak, uz pomoć policije čamac je s neznatnim
oštećenjima istog dana pro-
nađen i vraćen arheolozima.
Nakon burne prošlosti u
kojoj je doživio mnoge bune
i ratove, vojske i posade,
čamac je preživio još jednu
&( &% ') '%
969097
085926
avanturu, a poslije svega najvjerovatnije će završiti tamo
gdje i pripada, u nekom beogradskom ili lozničkom zavičajnom muzeju.
M. M.
Zlatan Dedić, direktor SASE u povodu desete godišnjice rada
#žš
š ”*”
"
č
$
Čamac će završiti u nekom zavičajnom muzeju
U povodu desete godišnjice rada, Sarajevska
berza vrijednosnih papira
(SASE) jučer je u Sarajevu
organizirala 6. međunarodnu konferenciju pod nazivom “Oporavak tržišta kapitala - dugoročni trend
ili...?”, javlja Fena.
Nesreća u Hrvatskoj
Na autoputu Rijeka - Zagreb kod Ravne Gore poginuo je zatvorenik. Skočio je
iz vozila pravosudne policije.
U rijeci Drini u selu Jelav
kod Loznice, prekoputa Janje, ribari su pukom slučajnošću otkrili jedan stari, dobro očuvani drveni čamac za
koji se pretpostavlja da potječe iz 16. stoljeća.
Čamac će poslužiti kao
vrijedan historijski i arheološki materijal za otkrivanje
nekih novih saznanja o vodenom saobraćaju na Drini.
- Radi se o čamcu tipa
monoksila, rađenom iz jednog komada drveta, najvjerovatnije hrasta. Čamac je
dug 7,40 metara i ima metalna ojačanja - kaže historičar
Zoran Tošić.
On smatra da su čamac
pokrenule velike prošlogodišnje decembarske poplave, a otkrio nizak vodostaj
rijeke na čijem se dnu stoljećima nalazio pokriven kamenjem i muljem, što ga je
donekle i očuvalo.
Idoksu sestručnjaciizbeogradskog muzeja pripremali
da čamac izvade iz rijeke, pre-
Na početku konferencije dodijeljena su priznanja članovima SASE
za rezultate ostvarene od
2006. do 2011., i to u
kategorijama “najveći ostvareni promet” i “najveći broj transakcija”.
U obje kategorije prvo
mjesto je zauzela brokerska kuća “Eurohaus” Sarajevo.
Skupu prisustvovali eminentni stručnjaci (Foto: I. Šebalj)
Skupu su prisustvovali
eminentni stručnjaci iz
oblasti finansija i tržišta kapitala, predstavnici kompanija
nosilaca kapitalnih investicija, predstavnici Centralne
banke BiH, berzi, privrednih
komora i drugi, kao i pred-
Ispred stadiona na Bijelom Brijegu
stavnici Istanbulske berze.
Direktor SASE Zlatan
Dedić rekao je da osiguranje
sredstava za investicije treba
biti u fokusu napora svih čiji
je zadatak ekonomski napredak i boljitak zemlje te da
tržište kapitala pruža šansu
za pribavljanje tih sredstava.
- Najavljeni kapitalni
projekti Vlade FBiH u energetskom i sektoru cestovne
infrastrukture izazivaju veliku pažnju investicijske i
ukupne javnosti te nas je ova
činjenica opredijelila da
ukažemo i na mogućnost finansiranja pojedinih razvojnih projekata putem
tržišta kapitala FBiH - istakao je direktor Dedić.
On još smatra da brže
pokretanje
investicionog
ciklusa može biti prevencija
od eventualnog obnavljanja
ekonomske krize u BiH.
Nepoznati vandali u noći
s ponedjeljka na utorak na
ulazu u stadion Pod Bijelim
brijegom u Mostaru ispisali
su mnoštvo grafita uvredljivog sadržaja.
Među brojnim porukama
ispisanim crvenim sprejom
osvanule i uobičajene “Smrt
Turčina”, slovo U, te potpis
Ultrasa, navijača Zrinjskog.
U policiji nam je rečeno
da su zaprimili informaciju
o ovom događaju. M. Sm.
Jedan od grafita na ulazu u stadion
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
[ta ka`u poznati
Doris Pak
Trpe obični ljudi,
a ne političari
- Poseban problem je Federacija, i ne
zato što je BiH za to kriva, to je učinjeno u
Vašingtonu i ugrađeno u Dejton. Vidimo
Pak: Poseban sada u Federaciji da vladu ne priznaju svi.
To je problem koji dolazi iz Dejtona i još
problem
nije riješen, zbog toga trpe obični ljudi, a
ne političari, jer oni imaju novac i svoju sitnu moć.
(Evropska parlamentarka za Radio Slobodna Evropa)
Juli Zeh
Ne bojim se
neonacista
- Ne bojim se neonacista, već razmišljanja “običnih ljudi”. Pokazalo se da je prosvjetiteljstvo i dalje samo vizija, da većina i
dalje ne razumije što je pluralizam. Da pluralizam nije živopisna grupa ljudi s reklama Zeh: Isti jezik
za “Benetton”na kojojje jedan crn, drugi bijel, trećižut, ali svi
nose iste traperice, govore isti jezik i vode se istim kulturnim
pravilima.
(Njemačka književnica za “Jutarnji list”)
(Foto: G. Bobić)
Josipa Lisac
BIJELJINA Nakon teksta u “Avazu” očišćen granični prijelaz Rača
č
č
č
Još nije usvojen pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
Vanredna ekipa higijeničara očistila je Granični
prijelaz Rača kod Bijeljine.
O tome nas je obavijestio
Ratko Kovačević, službenik
za informiranje Uprave za
indirektno
oporezivanje
(UIO) BiH, koja je nadležna
za granične prijelaze.
Uređen je i mokri čvor koji svakodnevno koristi na hiljade vozača kamiona i osobnih automobila, a donedavno
nije bio uupotrebi zbog nečistoće. No, nesvakidašnje prljavi toalet, čija je fotografija nedavno objavljena u našem listu, jučer je bio zaključan.
Ostajepitanje dokada ćečistoća trajati na graničnom prije-
lazu, jer Upravni odbor UIO ni
šest godina nakonotvaranja prijelaza vrijednog 11,5 miliona
KMnijeusvojio pravilnikosistematizaciji radnih mjesta.
Trenutno, jedna čistačica ne može održavati
ono što hiljade vozača i zaposlenih na graničnom prijelazu tokom dana isprljaju.
Predsjedavajući Dragan
Vrankić, ministar finansija i
trezora BiH, te članovi
Upravnog odbora UIO Ante
Krajina, ministar finansija
FBiH, Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, Vladimir Trifković, ekspert iz RS,
Šefika Hafizović, ekspert iz
FBiH, i Ismet Suljendić, ek-
- Apelujemo na korisnike da se domaćinski ponašaju prilikom korištenja
prostorija i toaleta na
GP-u Rača, jer smo u pre-
thodnom periodu imali
mnoštvo neprilika, od izvaljivanja pisoara i WC
školjki do krađa česmi saopćio je Kovačević.
Ne treba gubiti nadu
Lisac: Put do
uspjeha
[ta ka`u u narodu
- Žalosno je što mnogi danas olako zaboravljaju izgubljene živote boraca i onih koji su svojom krvlju platili
našu slobodu i samostalnost. Danas šehidske porodice i
ratni vojni invalidi žive na rubu egzistencije i mole za pomoć i minimalno povećanje mjesečnih naknada. Zar je
ovo zemlja za koju su se borili?
(Čitalac F. Alić)
Vremenska prognoza
Toalet je sada uredan, ali do
kada
(Foto: G. Bobić)
spert Vijeća ministara BiH,
vjerovatno imaju preča posla nego se brinuti o dovoljnom broju onih koji bi
održavali čistoću međunarodnog graničnog prijelaza
prve kategorije!?
E. M.
sun~ano
djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a
ki{a i
snijeg
VRIJEME
DANAS
Ono što smo dobili u paketima liči na humanitarnu pomoć, kaže Bečić
Za 150 KM moglo se kupiti više namirnica
zali su da oni ne vrijede
150 KM i da su veoma
lošeg kvaliteta. Najviše su
zvali borci iz Hadžića i
općine Centar - kazao je
Amir Rogonjić, sekretar
Saveza.
BANJA
LUKA
23
BR^KO
22
ZENICA
22
LIVNO
19
^ETVRTAK
12. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
13. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
21
TUZLA 21
SRIJEDA
0
promjenljivo
obla~no s ki{om magla pa sun~ano
Više oblačnosti
očekuje se u istočnim i sjeveroistočnim područjima, a
u ostatku zemlje sunčano
uz malu do umjerenu naoblaku. U jutarnjim satima po
kotlinama će biti magle. Vjetar
slab sjevernog i sjeverozapadnog
smjera.
su i na ovome htjeli uštedjeti. Jedva preživljavamo, a
oni nama daju smeće od namirnica. Nismo zaslužili da
nas ovako ponižavaju - kaže
Ahmet Avdić.
Borci nisu bili zadovoljni namirnicama zato što su
bile lošeg kvaliteta, a sve je
koštalo samo 80 KM, iako su
trebali dobiti namirnice u
vrijednosti od 150 KM, kao i
12. 10. 2011.
obla~no
obla~no uz snijeg
BIHA]
ž ž
Iz Saveza demobilisanih
boraca KS potvrdili su nam da
su im stizale žalbe zbog loših
paketa koje su borci dobili.
- Tačno je da su nas
borci zvali i žalili se na
pakete koje su dobili. Ka-
033/281-393
redakcijaavaz.ba
Šehidske porodice mole za pomoć
Borci ogorčeni nakon sramne podjele paketa u KS
Pripadnici boračke populacije KS su od Ministarstva
za boračka pitanja KS dobili
redovne godišnje pakete sa
životnim namirnicama. Iako
su do ove godine sami mogli
birati namirnice u iznosu koji
Ministarstvoodredi, ovogputa nije bilo tako.
- Odredili su namirnice
koje su najjeftinije. Malo im
je što sve uzimaju od nas, pa
- Želim podsjetiti mlade muzičare da je
u životu sve moguće, nikad ne treba gubiti
nadu. Uvijek postoji put do uspjeha, samo
treba biti dovoljno hrabar da nešto promijeniš. Pripremam jednu malu, intimnu art
promociju stvaralaštva Karla Metikoše
umjesto tradicionalnog koncerta. Bit će to
lijepa večer za pamćenje.
(Pjevačica za “Večernji list”)
0
SARAJEVO
19
GORAŽDE
19
MOSTAR
22
NEUM
22
PETAK
0
14. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
od 6 C do 12 C
od 1 C do 10 C
od 1 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
0
0
od 16 C do 25 C
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
Granični prijelaz Rača
0
0
od 12 C do 21 C
0
0
od 12 C do 21 C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Borci nezadovoljni sadržajem paketa
prethodnih godina.
- Ono što smo dobili u paketima liči na humanitarnu
pomoć. Brašno, grah, riža,
(Foto: S. Jordamović)
deterdžent za veš i higijsnski
proizvodi su najgore kvalitete. Uvrijedili su nas - rekao je
HamdijaBečić.
E. M.
Tokom dana ugodnije će biti u Hercegovini i Krajini, prvenstveno zbog više
sunčanih razdoblja, dok bi u centralnim i istočnim dijelovima zemlje
meteoropati mogli imati izraženije tegobe zbog dužeg zadržavanja naoblake.
Osjetljive osobe trebale bi povesti računa o adekvatnom odijevanju.
Grad Sarajevo
Izlazak
12. 10. 2011.
6.56
Izlazak 17.58
Zalazak 18.09
Zalazak 7.17
Ukratko
8
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
teme
DISKRIMINACIJA Problemi u Op}inskom sudu u Travniku
Be}irovi}: Obratit }e se u~esnicima
Budimpe{ta
Be}irovi} na
konferenciji
X Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PSBiH Denis
Be}irovi} u~estvovat }e na petoj
konferenciji predsjednika parlamenata zemalja zapadnog Balkana danas u Budimpe{ti, javlja Fena.
Prva sesija bit }e posve}ena
izgledima integracija dr`ava zapadnog Balkana u Evropsku
uniju, u okviru koje }e se
u~esnicima skupa obratiti i
Be}irovi}.
Tribunal
Pe}anac optu`en
za nepo{tivanje
X Dragomir Pe}anac, biv{i oficir za bezbjednost i obavje{tajne poslove pri General{tabu
Vojske Republike Srpske, optu`en je za nepo{tivanje
Ha{kog tribunala zbog toga {to
nije postupio po obavezuju}em
nalogu sub pena, kojim mu je
nalo`eno da svjedo~i u predmetu protiv Zdravka Tolimira, ili
pokazao dobar razlog za{to to
nije mogao uraditi, javlja Fena.
Pe}anac je prvi put stupio pred
Tribunal ju~er u sudnici I, a
Pretresno vije}e nalog umjesto
optu`nice za nepo{tivanje suda
izdalo je na povjerljivoj osnovi
21. septembra.
Pokrivenoj `eni osporeno
pravo da radi na sudu
Predsjednik Suda Goran Duji} tvrdi da marama kr{i kodeks o zabrani isticanja vjerskih simbola
ovom pitanju, iako oni nisu nadle`ni, jer se radi o pitanjima sudske uprave.
Predsjednik Op}inskog suda
u Travniku Goran Duji} osporio je pravo jednoj od namje{tenica ovog suda da pokrivena dolazi na posao, tvrde}i da se radi o
kr{enju kodeksa kojim se zabranjuje isticanje vjerskih i nacionalnih simbola u pravosudnim
institucijama, saznaje „Dnevni
avaz“.
Duji} je od Visokog sudskog
i tu`ila~kog vije}a BiH zatra`io
mi{ljenje o ovom pitanju isti~u}i
kako je kao Hrvat ve} uklonio iz
ovog suda kri`eve na lan~i}ima.
Sudska uprava
Vjerska sloboda
- Bez prethodnog razgovora,
odnosno pristanka nadre|enog
slu`benika ili mog osobnog dolazi na posao „pokrivena“ mimo
kodeksa pona{anja i pravila o
odijevanju, sadr`anih ^lanom
13. Zakona o sudovima FBiH i u
odredbama Poslovnika o unutarnjem sudskom poslovanju - stoji u dopisu koji je Duji} poslao u
VSTV.
Zastupnik namje{tenice, travni~ki advokat Adil Lozo ka`e da
se radi o pokretanju istrage protiv njegove klijentice samo zato
Zgrada op}inskog suda u Travniku
{to se odlu~ila na druga~ij stil odijevanja, pri ~emu je izvr{en atak
na njenu vjersku slobodu.
- Ovo je jedan od rijetkih primjera gdje postoji pisani dokument da se atakuje na vjersku slobodu jedne osobe. U aktu stoji da
njihovi radnici ne smiju ispovijedati vjersku ili bilo kakvu drugu pripadnost za vrijeme obavljanja slu`bene du`nosti, {to ona nije ni radila. O~ito je da predsjednik Suda ne razumije {ta je slo-
boda vjeroispovijesti - navodi Lozo.
Lozo dodaje da su ve}
vo|eni postupci pred Visokim
sudskim i
tu`ila~kim
vije}em
o
- @elim da odbranim teoriju da
se radi o diskriminaciji na vjerskoj
osnovi i da definitivno pojasnim
razliku pitanja stila odijevanja i
vjerskih oznaka. Moja klijentica
razlikuje se jer nema frizuru kao
druge dame. Po ovoj logici, ukoliko bi neko iz
Op}inskog suda Travnik odbio da jede
svinjsko meso ili da
pije alkohol, mogli
bismo re}i da time izra`ava svoje
vjersko obilje`je ka`e Lozo.
A. Nu.
Neum
Edukacija
za tu`ioce
X U Neumu je ju~er po~elo
^etvrto stru~no savjetovanje
tu`ilaca u BiH, koje organizira
Udru`enje tu`ilaca u FBiH u
saradnji s centrima za edukaciju sudija i tu`ilaca FBiH i RS te
uz podr{ku Misije OSCE-a u
BiH, USAID-a u BiH i Vlade
FBiH.
Ovo savjetovanje predstavlja i
jednu vrstu edukacije za tu`ioce, a cilj mu je da se zajedni~ki
rije{e pitanja od vitalnog interesa za sve profesionalce u pravosu|u.
Saradnja
Protokol o za{titi
ljudskih prava
X Ministar za ljudska prava i
izbjeglice BiH Safet Halilovi} i
direktorica Fondacije lokalne
demokratije Jasmina Mujezinovi} potpisat }e danas u Sarajevu
protokol o saradnji.
Ministarstvo i Fondacija `ele
usko sara|ivati u za{titi i promoviranju ljudskih prava marginaliziranih grupa gra|ana,
posebno kroz zalaganje za sistemsko rje{avanje problema ovih
gra|ana te osiguravanje besplatne pravne pomo}i, javlja Fena.
Akt koji je upu}en Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH
Nalazi uredu, pacijent nema izra`enih tegoba
Dodik pu{ten iz bolnice
Predsjednik RS Milorad Dodik je ju~er ujutro ne{to poslije 10
sati pu{ten je iz KC Banja Luka,
gdje je od nedjelje popodne bio na
tretmanu „zbog osje}aja iscrpljenosti i bolova u `elucu“. Nakon
izlaska je poru~io da se osje}a potpuno zdrav.
- Ja sam uredu, nema razloga
da ne budem uredu - kratko je rekao novinaru prije ulaska u
slu`beni „mercedes“, koji ga je
~ekao ispred bolnice.
Kako bi „otklonili sumnje u
stanje predsjednika RS zbog raznih napisa koji su se pojavili“,
direktor KC Banja Luka Mirko
Staneti} sazvao je nakon Dodikovog izlaska iz bolnice konferenciju za novinare na koju je doveo
{efove klinika koji su lije~ili Dodika.
- Predsjednik RS Milorad Dodik je otpu{ten. On je zdrav, vi{e
nema nikakvih izra`enih tegoba
i otpu{ta se s preporukama kolega za ambulantno povremeno
pra}enje - kazao je Staneti}.
On je zaklju~io da je Dodik
Dodiku savjetovan
kra}i odmor
Direktor Staneti} je rekao da
je Dodiku pri otpustu savjetovan
kra}i odmor.
- Predsjedniku smo savjetovali da se jo{ malo odmori, ali je on
po~eo telefonirati i zakazivati
sastanke na moje o~i ~im je krenuo niza stepenice. Naravno, ja
nemam mandat da se upli}em u
to, ali cijeli tim je savjetovao
predsjedniku da se odmori jo{
dan-dva - rekao je Staneti}.
Dodik po izlasku iz bolnice
„izuzetan pacijent“, koji je slijedio medicinske upute te da se tokom njegovog boravka u bolnici
nisu provodile nikakve posebne
procedure.
(Foto: M. Lugi})
Staneti} je pojasnio da je Dodikov boravak u bolnici iskori{ten kako bi mu bili ura|eni gastroenterolo{ki, reumatolo{ki,
neurolo{ki, radiolo{ki te kardio-
lo{ki nalazi, zbog ~ega su kratko
o tome govorili {efovi ovih klinika.
Jedinstven zaklju~ak koji se iz
njihovih izlaganja mo`e izvu}i jeste da je Dodik gotovo u potpunosti zdrav, a u bolnicu je primljen „zbog bolova u trbuhu i
`elucu, izazvanih uzimanjem lijekova protiv bolova u le|ima“.
A. [I[I]
teme
9
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
Ukratko
MALVERZACIJE Radnici te{ko optu`uju direktora „Lutrije BiH“
Ho}e li istra`itelji ispitati kako
se obogatio Edhem Pa{ukan?
Nezadovoljni zaposlenici pitaju se kako je Pa{ukan za samo pola mandata do{ao do ku}e, novog stana i luksuznog
automobila z Firma je pokradena i dovedena pred raspad z [ta se krije iza namje{tanja vrijednih tendera
Dok „Lutrija BiH“ ove
godine proslavlja {est decenija djelovanja, generalni direktor Edhem Pa{ukan od te
profitabilne dr`avne kompanije stvorio je zlatnu koku za
li~no boga}enje i boga}enje
uskog kruga svojih poslu{nika, namjeravaju}i, o~ito, da
taj „halal imetak“ tro{e i narednih 60 godina.
BiH o~ekuje
najgori izvje{taj
XIzvje{taj o napretku
BiH koji }e Evropska
komisija predstaviti danas, bit }e jedan od najgorih koji je na{a zemlja
dobila.
„Dnevni avaz“ o tome je
ve} pisao, a prema najavama, Parlament bi tako
trebao izvu}i odre|ene
zaklju~ke i preporuke za
institucije BiH koje su
prepoznate u lancu
odgovornosti.
Usvojen Program
o utro{ku sredstava
Za to vrijeme, krajnje je
neizvjesno ho}e li „Lutrija
„Lutrija BiH“: Zlatna koka za li~no boga}enje
Pa{ukan: Zagr(a)ebi ko sebi...
Evropska komisija
Br~ko Distrikt
Sin i ljubavnica
BiH“ (ako Federalna vlada
uskoro ne povu~e odgovorne
poteze) uop}e i do~ekati novi jubilej.
Na sve to ovih dana upozorava grupa nezadovoljnih radnika „Lutrije BiH“ iznose}i
~itav niz posve konkretnih
optu`bi na ra~un dugogodi{njeg rukovodioca. Oni,
izme|u ostalog, tvrde da je
Pa{ukan za samo pola svog
mandata „hajrovao“ ku}u, novi stan i luksuzni automobil!
Istovremeno, radnici
Brisel: Kritike za BiH
optu`uju direktora Pa{ukana
i njegove saradnike da su pokrali firmu i doveli je pred sami raspad, stvaraju}i od nje
privatnu pr}iju u „kojoj je svaki {ef zaposlio svoju suprugu,
sestru, sina, ljubavnicu...“
Da je to tako, potvr|uju
i ozbiljne tvrdnje radnika
da su samo za posljednjih
{est mjeseci zaposlenicima tri
puta umanjene pla}e, i to
pod izgovorom da „novca
vi{e nema“. A da novca ima,
ali ne za svakoga, ilustrira
podatak da je Uprava ostala
neokrznuta smanjenjima, jer
je pla}a funkcionerima tek
jednom blago spu{tena. Na
sve ove probleme nedavno je
ozbiljno upozorio i sarajevski
magazin „Slobodna Bosna“.
Kupovanje fotelje
- Radnici `ive na rubu
egzistencije. Pod svakodnevnim su pritiskom, stresom
i mobingom generalnog direktora Edhema Pa{ukana i
njegovih „pomaga~a“ - kazali su ogor~eni zaposlenici.
Ko se sve uhljebio u „Lutriji BiH“
Da Pa{ukan zna nagraditi one koji mu ~uvaju
le|a, potvr|uje primjer Minke Re{idbegovi}, koja je,
kako je otkrila „Slobodna
Bosna“, napredovala do pozicije {efice Odjela op}ih
poslova. Tako|er, sindikalistu Mehmedaliju Zili}a
radnici optu`uju da je svoju suprugu zaposlio u sektoru kontrole ispla}enog materijala, a sina u On-Line
centar „Lutrije BiH“.
Zamjenika generalnog
direktora [efika Serdarevi}a optu`uju da je svoju
suprugu zaposlio u ra~unovodstvu, a mjesto u „Lutriji“ na{ao je i za sina iz prvog braka, Omara Serdarevi}a. Tako|er, {ef posebnih igara „Lutrije BiH“
Dragan Klari} stavljen je
na crnu listu Pa{ukanovih
poslu{nika, jer je svoju suprugu Zizu Klari} zaposlio
u Upravi „Lutrije BiH“.
Nezadovoljnici {efa sarajevskog regiona „Lutrije
BiH“ Dragana No`icu terete
da je svoju suprugu \anelu
zaposlio
u
kontrolu
ispla}enog materijala. Finansijski direktor „Lutrije BiH“
D`evad Uzunovi} na{ao je radno mjesto za svoju svastiku
i sestri}a, a penzionisani komercijalni direktor Mirsad
Skadrak zaposlio je k}erku te
sa TV Hayat u „Lutriju BiH“
doveo Almu Ajanovi}.
Kako je „Avazu“ potvrdilo vi{e sagovornika iz
„Lutrije BiH“, Pa{ukan je
posebno umije{an u namje{tanje razli~itih tendera,
odnosno vrijednih poslova
njemu bliskim kompanijama. Time, uprkos ozbiljnim
optu`bama radnika za kriminal, u posljednje vrijeme
poku{ava kupiti novi direktorski mandat.
Nakon {to su radnici
iznijeli optu`be u javnost,
Pa{ukanovim mutnim poslovima, saznajemo, uskoro
}e se ozbiljno pozabaviti i istra`ni organi. Time bi, isti~u
radnici, napokon bilo uvedeno malo reda u ovo preduze}e u stopostotnom vlasni{tvu Federacije BiH, a
koje odavno djeluje kao
otu|eni centar mo}i.
U „Lutriji BiH“ ranije su
potvrdili da su pla}e svim
uposlenicima umanjene zbog
osjetnog pada prometa u ljetnim mjesecima. Tako|er,
istakli su da je i kompanija u
te{kom polo`aju, jer je promet opao za ~ak 20 posto, {to
samo potvr|uje crne slutnje
zaposlenika!
Slavuj, [piri} i Kuni} okre}u le|a Dodiku?
X Slavko Jovi~i} Slavuj i Nikola [piri}, poslanici SNSD-a u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH, zbog sve izra`enijeg nezadovoljstva vlastitim pozicijama u Klubu poslanika i SNSD-u razmi{ljaju
o napu{tanju stranke, saznaje „Dnevni avaz“ iz izvora bliskih ovoj
stranci.
Klub poslanika SNSD-a mogao bi napustiti i DNS-ovac Petar Kuni},
koji svoje nezadovoljstvo otvoreno pokazuje prilikom glasanja.
Postoji mogu}nost da ovo troje poslanika odlu~e „prije}i“ u nezavisne,
A. [.
pa ~ak i da se priklju~e SDS-u!
Istra`iva~ki tim
„Dnevnog avaza“
Mario Buri} danas se vra}a u Split
X Mario Buri} (26) iz Splita, navija~ Hajduka, koji je te{ko povrije|en
u navija~kim neredima koji su se desili u pro{li ~etvrtak u Sarajevu, kada su trebali igrati @eljezni~ar i Hajduk, danas }e, najvjerovatnije, biti
otpu{ten iz sarajevske bolnice. Ovo nam je ju~er kazala Biljana Jandri},
portparol Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu.
Mladi} je zbog frakture lobanje operiran na Neurohirurgiji.
- Pacijent je dobro, hoda, komunikativan je, oporavljen... Predlo`eno mu
je da po njega do|u ambulantna kola, jer ljekari smatraju da ne bi trebao
E. Ha.
riskirati vo`njom u privatnom automobilu - ka`e Jandri}.
X[ef Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Distrikta Pero
Gudeljevi} potvrdio je
da je Vlada jednoglasno
usvojila Odluku o usvajanju Programa utro{ka
sredstava odobrenih
Odlukom o usvajanju
amandmana na bud`et
Br~ko Distrikta BiH za
2011. godinu, za subvencije privatnim preduze}ima na ime naknade
{tete nastale prilikom
pro{logodi{njih poplava,
javlja Fena.
Nakon {to je odluka
usvojena, Gudeljevi} je
pojasnio da sada slijedi
procedura imenovanja
komisije.
Tu`ila{tvo BiH
Ekshumacija
kod ^ajni~a
XNa lokalitetu sela Zaborak, zaselak \akovi}i
u op}ini ^ajni~e, pod
nadzorom Tu`ila{tva
BiH u toku je proces
ekshumacije posmrtnih
ostataka `rtava iz proteklog rata. Prona|eni su
skeletni ostaci najmanje
dvije osobe za koje se
pretpostavlja da su tijela supru`nika ubijenih
u porodi~noj ku}i 1992.
godine.
Prema do sada dostupnim informacijama i
saznanjima, najvjerovatnije se radi o stradalim
osobama bo{nja~ke nacionalnosti.
Klub poznatih Sabina Mali~begovi}
Ne zavirujem u
mu{ke nov~anike
Li~ni profil pjesnikinje iz @ep~a
Ime i prezime: Sabina
Mali~begovi}.
Datum i mjesto
ro|enja: Rak u horoskopu.
Koji je Va{ najve}i porok: Op}enito sam poro~na.
Biste li donirali organe: Da.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e preko puta: Ni{ta.
[ta svaka dama mora
imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Moja
ta{na je i za mene tajna,
u mu{ke nov~anike ne
zavirujem.
Ima li istine u izreci
„Ko pjeva, zlo ne misli“: Ne, ni najmanje.
Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Dovr{ila bih ~itanje zapo~ete knjige.
Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Najbolje je biti prepametan.
Politika je za Vas: Ne
`elim da se izra`avam.
Jeste li ikada izdali prijatelja: Nikada.
Je li Va{a slava gorkog
ili slatkog okusa: Ne
znam, nisam slavna.
Otkrijte nam jednu tajnu: Onda ne bi bila tajna.
^ega se najvi{e sramite: Ni~ega posebnog.
Najljep{a
`ena/mu{karac je: Moj
mu{karac.
Kada je brak dobar brak: Kada opstane.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Mnogo puta sam
se uvjerila.
Neostvarena `elja: Ima
ih mnogo.
Omiljeni film: Diznijeve bajke.
Va{ hobi: ^itanje.
Sportista koji Vas
inspirira: Za inspiraciju
je potrebno vi{e od sportiste.
SMS
IZETBEGOVI]U, OGLASI
SE - Svi normalni ljudi u BiH
osudili su nerede navija~a u Sarajevu, Mostaru
i Banjoj Luci, ali
ne i naru~ioci
nereda. Svi znamo ko ho}e da
destabilizira
dr`avu i na ovaj
na~in, ali me
~udi za{to {ute
bo{nja~ki politi~ari u vlasti.
Izetbegovi}u,
oglasi se, tebi su
upravo Bo{njaci
dali svoj glas na
10
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
teme
ZDRAVSTVO Evropa ~eka nabavku kubanskog cjepiva
BiH ne planira kupiti
vakcine protiv raka!?
Kubanci tra`e odobrenje od Evropske agencije za lijekove z Vakcina pokazala odli~ne
rezultate na 1.000 testiranih pacijenata
Mali~begovi}: Voli Diznijeve
bajke
Sje}ate li se prvog poljupca: Ooooo, kako da
ne.
[ta je Va{ najve}i strah: Strah za budu}nost
moje djece i sva~ijeg
djeteta u na{oj zemlji.
Najdra`a pjesma: Sve
iz osamdesetih godina
pro{log stolje}a.
Kada ste posljednji put
bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Stalno sam u
pozori{tu, izlo`bama,
knji`evnim ve~erima,
slijedom posla koji obavljam.
Citat koji pamtite: Ne
volim i ne pamtim citate, volim i priznajem
na{e narodne poslovice.
Omiljena modna marka: Ne posjedujem markiranu odje}u niti me
bilo {ta markirano impresionira.
Osoba koja Vas `ivcira:
Najvi{e sama sebe.
Dnevni avaz
061-142-015
posljednim izborima!
OBE]ALI PA
SLAGALI Za{to Federacija
BiH ne isplati
vojni~ke pla}e i
regrese Vojske
Federacije iz
2000. i 2001. godine? Obe}ali su
to i slagali nas.
ODMAH HAPSITI - Eto kakva
nam je dr`ava.
Lihvar iz Tuzle
posjeduje imovinu od dva miliona KM i pla}a kauciju od 400.000
KM, a nezaposlen. Ma, odmah
hapsiti i oduzimati imovinu.
TE[KO
SAVEZU - Ko
je mogao Alu
Ho{i}a izabrati
za predsjednika
Saveza RVI, kada je to odani
kadar SDA koji
je proteklih 15
godina bio predsjednik RVI
USK i preko
njega su oprani
milioni maraka?
Te{ko na{em savezu.
Kubanska vakcina „cimavaks - efg“ protiv raka plu}a
i prostate bit }e dostupna
gra|anima Srbije najkasnije
za tri godine, ali izgleda da
tako ne}e biti i u BiH.
Da }e vakcina, koju Kubanci zovu revolucionarnim
otkri}em, biti na raspolaganju oboljelima u Srbiji, nedavno su potvrdili i kubanski stru~njaci, imunolog
Pedro Kamilo Rodrigez
(Camilo Rodriguez) i onkolo{ki urolog Horhe Hernandes Alberto Gonzales
(Jorge).
Nema planova
Oni su boravili u Srbiji,
gdje su s tamo{njim ljekarima zapo~eli dogovore o budu}oj nabavci vakcine koja,
kako tvrde Kubanci, zaustavlja rak plu}a i prostate.
Kubanci razgovaraju i s Evropskom agencijom za lijekove (EMEA) kako bi u sljede}e tri godine, koliko }e trajati ispitivanje vakcine, dobili odobrenje za promet u
Evropskoj uniji.
Rodrigez i Gonzales:
Dogovori u Srbiji
U BiH za sada nema
ozbiljnih planova o tome.
Provjerili smo da li se i
na{a zemlja priprema za budu}i uvoz ovog cjepiva. Kako nam je nezvani~no
re~eno u zdravstvenim krugovima u FBiH, da bi se
„cimavaks“ pojavio na bh.
Bolest u
brojkama
X 15 novooboljelih svakog dana u RS od malignih bolesti
X 6 umrlih svaki dan od malignih bolesti u RS
X 5.000 novooboljelih 2009.
godine u RS
X 140 umrlih na 100.000 stanovnika 2004. godine u FBiH
X 164 umrla na 100.000 stanovnika 2009. godine u FBiH
Vakcina „cimavaks - efg“: U upotrebi na Kubi, u Maleziji, Peruu i Engleskoj
tr`i{tu, mora ga odobriti EMEA-a,
a zatim vakcina mora
biti registrirana kod
Agencije za
lijekove
Mr|a: Stru~ne BiH.
To,
analize
me|utim,
ne zna~i da }e ona biti besplatna i dostupna svima,
{to }e isklju~ivo zavisiti od
toga ho}e li biti novca u
entitetskim fondovima.
- Znamo o ~emu je rije~,
ali jedna ovako ozbiljna vakcina i eventualno njena nabavka zahtijevaju istra`ivanje
tr`i{ta, procent oboljelih te
stav najve}ih stru~njaka iz
ove oblasti zdravstva na nivou entitetskih i dr`avnih
komisija. Za sada nismo razgovarali o tome - izjavila je
za „Dnevni avaz“ portparol
Ko se lije~io na Kubi
Kubanska medicina poznata je u svijetu. Na Kubi
su se lije~ili biv{i lider te
dr`ave Fidel Kastro (Castro), predsjednik Venecue-
le Hugo ^avez (Chavez),
kao i srbijanski glumac Velimir Bata @ivojinovi}, koji se izlije~io od gangrene u
poodmaklom stadiju.
Instituta za za{titu zdravlja u
RS Milka Mr|a.
Istra`ivanja kubanske vakcine kod raka prostate su u
drugoj, a kod karcinoma plu}a
u tre}oj fazi, koja obuhvata
573 pacijenta na Kubi. Ova vakcina ispituje se jo{ od 1993.
godine i do sada je isprobana
na vi{e od 1.000 oboljelih.
Od 2008. godine koristi se na
Kubi, a dostupna je i u Maleziji, Peruu i Engleskoj.
Kubanski ljekari tvrde
da su rezultati odli~ni i da je
vakcina u ve}ini slu~ajeva zaustavila rak u poodmakloj fazi i pretvorila ga u hroni~nu
bolest, koju je mogu}e kontrV. S. - E. Ha.
olirati.
Data nada
Nezvani~no saznajemo
da ni u Zavodu za javno
zdravstvo FBiH nije bilo razgovora o kubanskoj vakcini. U svakom slu~aju, „cimavaks“ je ljudima {irom svijeta, pa tako i u BiH, dao nadu da je prona|en lijek za
dvije te{ke bolesti. U BiH se,
ina~e, bilje`i porast broja
oboljelih i umrlih od ovih
bolesti. Samo od karcinoma plu}a godi{nje oboli vi{e
od 1.900 ljudi u BiH.
@upanijski sud utvrdio odgovornost za korupciju
Stani} osu|en u Hrvatskoj,
firma u BiH i dalje propada
@upanijski sud u Zagrebu u ponovljenom postupku u slu~aju „Mali Maestro“ krajem septembra proglasio je krivim potpredsjednika Hrvatskog fonda za
privatizaciju (HFP) Ivana
Gotovca za primanje mita od
poduzetnika iz BiH Svjetlana Stani}a te za poku{aj zloupotrebe polo`aja i ovlasti u
korist Stani}a.
Sud je Gotovca nepravomo}no osudio na 22 mjeseca,
a Stani}a, po~asnog konzula
Republike Koreje u BiH, na
godinu zatvora.
Dok sudovi u Hrvatskoj procesuiraju slu~ajeve korupcije, radnici
„FeroelekKadi}: [ta je
tra“ podsje}s na{im
aju da je uprsudovima
avo Svjetlan
Stani}, zajedno s bratom
Goranom i ocem Antom,
stvarnim vlasnikom „Stani}
Investa“, pod sumnjivim
okolnostima kupio ovu firmu za 2,5 miliona KM.
Knjigovodstvena vrijednost
firme tada je iznosila oko 29
miliona KM.
Predsjednik Sindikata radnika „Feroelektra“ Emin Kadi} ka`e da je „Stani} Invest“
pobijedio na tenderu zato {to
je obe}ao ulaganje oko 22 miliona KM u firmu, zadr`avanje postoje}ih i zapo{ljavanje
novih 250 radnika.
- Djelatnost firme je uni{tena. Mi smo osam godina na
minimalcu. Zaposleno je dese-
Stani}: Davanje mita
tak novih radnika, mahom
portira, a iz firme je oti{lo
oko 60 starih uposlenika.
Ulo`io je oko milion i 600.000
od obe}anih 22 miliona KM ka`e Kadi}. F. KARALI]
teme
11
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
ALARMANTNO Stru~njaci upozoravaju na opasan trend
Agresivna djeca u {kolama
zlostavljaju svoje vr{njake
Imala sam slu~ajeva da su djeca od 12 ili 14 godina seksualno uznemiravala {kolskog druga, ka`e Dizdarevi}
Nasilje me|u vr{njacima u
osnovnim i srednjim {kolama
u Bosni i Hercegovini bilje`i
opasan trend rasta, a ono {to
zabrinjava jeste da oko 90 posto takvih slu~ajeva ostaje zatvoreno u {kolskim zidinama.
Po~etak procesa
Djeca pate u ti{ini, a roditelji sami nisu u stanju rije{iti taj problem. Mnoga
djeca postaju tako `rtve nasilja, uznemiravanja od agresivnih vr{njaka.
Porast slu~ajeva maloljetni~ke delinkvencije samo
je posljedica procesa koji po~inje nasiljem prema vr{njacima jo{ od prvih razreda
osnovne {kole, smatraju
stru~njaci.
Psihologinja Jasna Dizdarevi} ka`e da je agresivno
pona{anje prisutno i kod
djece koja nisu iz problemati~nih porodica.
- Imala sam slu~ajeva da
su djeca uzrasta od 12 ili 14
godina po~inila neka kri-
dojava o bombama da bi nastava bila prekinuta.
- Me|u u~enicima tog
uzrasta dolazi do tenzija i sukoba mi{ljenja, {to za posljedicu ima obra~une i nasilje.
Dobro je da je dosta {kola i
dvori{ta pokriveno videonadzorom, jer ovi problemi
po~inju uzimati maha - navodi pedagogica jedne od
sarajevskih srednjih {kola.
Krivi~na djela
Podaci za maloljetnike
z Ubistvo u poku{aju 3
z Ugro`avanje sigurnosti u saobra}aju 13
z Silovanje i bludne radnje 2
z Broj prekr{aja u ugostiteljskim objektima 19
z Prekr{aji na ulicama, trgovima 210
z Lak{e povrije|enih u ~injenju prekr{aja 93
z Kra|a 209
z Te{ka kra|a 380
z Razbojni{tvo 45
Obra~uni u holovima {kole ~esta slika
vi~na djela ili su seksualno
uznemiravala svog {kolskog
druga. Posebno je stra{no kada se neko te starosne dobi
etiketira kao delinkvent. Jedina prevencija jeste ka`nja-
Poruke sa susreta federalnog ministra i {efa EUPM-a
Feler dao podr{ku Kurte{u
EUPM podr`ao ja~anje zakonskog okvira i operativnu nezavisnost
policije, ali i precizno odre|enu raspodjelu odgovornosti rukovodilaca
O trenutnoj sigurnosnoj
situaciji, a posebno o nedavnim navija~kim neredima i
njihovom spre~avanju u budu}nosti, razgovarali su ju~er
federalni ministar unutra{njih poslova Predrag Kurte{ i {ef Policijske misije EU
(EUPM) u BiH [tefan Feler
(Stefan Feller).
Tokom posjete Feleru ministar je istakao da nepostojanje dr`avnog zakona o
spre~avanju nereda na sportskim stadionima ote`ava
rad policije u ovoj oblasti.
Komesar Feler podr`ao je
inicijativu da se do 31. oktobra donese strategija za
spre~avanje nasilja na sportskim terenima. Posebna je
potcrtano neophodnim zajedni~ko djelovanje kantonalnih komesara i ministara
policije, odnosno federalnog
ministra unutra{njih poslova i direktora Federalne uprave policije (FUP), na
rje{avanju ovih problema.
- Naglasiv{i korektnu saradnju s direktorom FUP-a,
ministar Kurte{ upoznao je
komesara Felera s aktivnostima koje FMUP i on preduzimaju u vezi s unapre|ivanjem postoje}e zakonske regulative o unutra{njim poslovima u FBiH. Istakao je
Feler i Kurte{: Komesari i ministri zajedni~ki trebaju djelovati
da je u pripremi dono{enje
zakona o unutra{njim poslovima u FBiH - saop}eno je iz
Federalnog MUP-a i napomenuto da }e zakon biti dono{en u redovnoj parlamentarnoj proceduri te nakon
odr`anih javnih rasprava o
njemu.
EUPM je podr`ao ja~anje
zakonskog okvira unutar ko-
jeg }e operativna nezavisnost policijskih snaga biti neupitna, uz istovremeno, precizno odre|enu raspodjelu
odgovornosti onih koji operativno rukovode policijskim
snagama u odnosu na predstavnike izvr{ne vlasti u
kantonalnim, odnosno Vladi FBiH, koji obavljaju ministarske funkcije. M. K.
vanje roditelja nov~ano ili
zatvorom - ka`e Dizdarevi}.
Agresivnost u pona{anju
djece u {kolama potvrdili su
i pedagozi, koji isti~u sve
u~estalije slu~ajeve la`nih
Prema istra`ivanju koje je
radila Institucija ombudsmana za djecu RS, ukazano je da
svaka druga osnovna {kola u
ovom entitetu bilje`i slu~ajeve nasilja me|u vr{njacima,
a tako je i u skoro 64 posto
srednjih {kola.
- Po~inioci i `rtve u osnovnim {kolama naj~e{}e su
u~enici osmog razreda, a u
srednjim {kolama, drugog
razreda - objasnila je ombudsman za djecu RS Nada
A. Nu. - B. S.
Grahovac.
Ukratko
NATO
Hafman posjetio
Srebrenicu
X Brigadni general Geri
Hafman (Gary Huffman), komandant [taba NATO-a Sarajevo,
odao je po~ast `rtvama
genocida u Srebrenici i
svim `rtvama sukoba u
BiH, javlja Fena.
General Hafman ju~er je
posjetio Srebrenicu, gdje
je obi{ao mezarje Poto~ari i lokalnu Fabriku
akumulatora.
U pratnji brigadnog
generala Hafmana bili
su i visoki du`nosnici
[taba NATO-a Sarajevo, saop}eno je iz ovog
{taba.
Ustavni sud BiH
Sjednica Vije}a
od pet sudija
X Ustavni sud BiH zakazao je za danas
odr`avanje 118. sjednice
Vije}a od pet sudija, na
kojoj }e biti razmatrano
vi{e od 200 apelacija fizi~kih i pravnih osoba.
Kako je za Fenu kazao
{ef Kabineta predsjednika Ustavnog suda BiH
Nedim Ademovi},
ve}ina apelacija odnosi
se na nerazumnu du`inu
trajanja postupaka pred
sudovima i organima
uprave, odnosno povredu prava na pravi~no
su|enje.
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
Radovi bi trebali biti završeni do ljeta 2013. godine
Počela rekonstrukcija u Zvorniku
Š Radovi vrijedni više od tri miliona KM
Zvornik je postao veliko
radilište jer je počela rekonstrukcija glavnih gradskih
ulica koja će trajati narednih
17 mijeseci, a odvijat će se u
etapama. Vrijednost radova
je 3,2 miliona KM, a sa 60
posto sredstava finansira ih
Vlada RS, dok se za ostatak
pobrinula Opština Zvornik.
-Počeli smosa ulicomVuka Karadžića dugom 800 metara u kojoj ćemo u naredna
dva mjeseca, osimasfalta, mijenjati i vodovodnu i kanalizicionu mrežu, ali neće biti
probema s vodosnabdijeva-
njem jer nećemo vaditi stare
cijevi već ćemo pored njih
stavljati nove. Zatim slijedi
uljepšavanje i ostalih ulica, a
bit će ih ukupno šest. Od
gradjana se traži malo razmijevanja za novonastalu situaciju - kaže Jelenko Vasić, direktor preduzeća “Zvornikputevi”, izvođača radova.
Kako je kazao potpredsjednik SO Zvornik Danijel Dragičević, ovo jeza lokalnu zajednicu najznačajniji prijekt u posljednjih 50 godina. On očekuje da će radovi biti završeni do
ljeta2013.godine.
M. M.
Šta mi se (ne)sviđa u Prijedoru
š š
-U Prijedoru volim
brojna kulturna zbivanja
koja gradu daju prepoznatljiv pečat, počev od
pozorišta, likovne scene
pa do pjesničkih večeri.
Čini mi se da je porasla i
ekološka svijest Prijedorčana, jer je grad u posljednje vrijeme barem
naoko čišći i uredniji. Voljela bih da Prijedor ima
više zaposlenih.
Prijedoru bi trebalo i
više zelenih površina i
dječijih igrališta. Na
mjestima gdje su nekada
bile zelene površine preko noći niču gradilišta i
zgrade. Ne znam da li je to
danak urbanizacije, ali
Završena je sanacija putnih pravaca Trebinje-Radovan Ždrijelo prema Dubrovniku i Lastva-Dolovi prema
Crnoj Gori. Sredstva od 2,5 miliona KM izdvojili su “Putevi RS”, a radove su izvodili radnici “Hercegovina puteva”. Pored skidanja starog i postavljanja novog sloja asfalta, postavljene su i betonske bankine, zamijenjena je
zaštitna ograda, očišćeni propusti te je postavljena nova
vertikalna i horizontalna signalizacija.
P. M.
Kulturno umjetničko društvo “Bosiljak” iz Dervente
sutra organizuje “Bosiljkovanje” u Derventi sa početkom
u 17 sati. Manifestacija počinje svečanim defileom ulicama grada, a nakon toga u 19 sati u Centru za kulturu nastupit će brojni folklorni ansambli. “Bosiljkovanje” se nastavlja 14. oktobra u dvorani u Srpcu, 15. u Kino dvorani u
Šamcu i 16.oktobra u Centru za kulturu u Prnjavoru.
N. S.
BANOVIĆI Protest radnika Fabrike građevinske opreme
ć
Direktorica Sazbera Kukić duguje i radnicima i državi Gdje su završili milioni KM
Očajni radnici banovićke Fabrike građevinske
opreme, njih 150, koji su već
osam dana u štrajku, jučer su
mirno protestirali pred
zgradom Općine, tražeći da
razgovaraju sa načelnikom.
Nakon što su shvatili da su
na pogrešnoj adresi, na kojoj
mogu dobiti samo podršku,
mirno su se razišli.
Nemaju prava
- Imam 29 radnog staža, a
ja i radne kolege spali smo na
prosjački štap. Od januara
nismo dobili plaću, nisu
nam uplaćivani doprinosi za
PIO, ne možemo se liječiti, a
otkako smo u štrajku ukinuti su nam prijevoz, hrana,
sve - kaže Edin Turbić.
Radnici krivca za situaciju u kojoj su se našli vide
isključivo u direktorici i
vlasnici fabrike Sazberi Ku-
Radnici su se okupili pred zgradom Općine
Suzana Stupar, pjesnikinja
znam da bi bilo prijatnije
da je više parkova i prostora za dječiju igru - kaže Suzana Stupar, pjesnikinja.
M. Z.
U povodu Dječije nedjelje u Višegradu
ž š
š ’’
Obdanište “Neven” iz
Višegrada i ove godine organizuje zanimljiva druženja u
povodu “Dječije nedjelje”,
koja se tradicionalno obilježva u prvoj sedmici oktobra.
-Djeca iz ovog obdaništa
posjetit će OŠ “Vuk Karadzić”, ženski manastir Hrista Spasitelja u Vardištu, zatim manastir Presvete Bogorodice u Dobrunu, a posjetit ćemo i Andrićevu spomen učionicu i biblioteku.
Organizovat ćemo i edukativno-zabavne igraonice u
’’ č M
M
!
našem vrtiću i to će biti prilika da se djeca kroz razne aktivnosti dobro zabave - kazala je direktorica višegradskog obdaništa Mladenka
Vilotić.
Ona je istakla dobru saradnju sa opštinom Višegrad koja izdvaja određena
sredstva za rad ove predškolske ustanove u kojoj trenutno boravi 54 mališana.
“Dječija nedjelja” bila je prilika da i načelnik opštine
Tomislav Popović djeci
uruči poklone.
M. An.
Mrkonjić: Opravdane sumnje
kić koja je, kako tvrde, osnovala firmu u firmi, a sve
mašine, strojeve i alat prodaje u bescjenje.
-Do prije 15 dana imali
smo toliko posla da smo morali produžavati radno vrijeme. Prije toga radili smo četiri remonta u TE “Tuzla”,
imali smo poslove u Njemačkoj. Veliki je novac zarađen, a kad smo tražili da
nam isplati makar jednu
plaću rekla je nema novca.
Ovu novu firmu u fabrici registrovala je na sina kojem
“prodaje” mašine i alate, a nas
tjera na ulicu - kaže Turbić.
Veliki dugovi
Predsjednik štrajkačkog
odbora Edhem Mrkonjić
kaže kako je svima jasno da
direktorica zatvara fabriku, a
očajni radnici traže makar da
im uplati novac u PIO kako
bi se mogli prijaviti na biro.
- Otvoreno nam je rekla da
firma ne može opstati, jer je
prezadužena. Sumnjamo da
su milioni, a imamo informaciju da se radi oko pet miliona
KM koje fabrika duguje,
otišli u kupovinu poslovnih
prostora - kaže Mrkonjić.
N. MAKSIMOVIĆ
Vandalizam u Bosanskoj Gradišci
š ć Na više mjesta u Bosanskoj Gradišciizvaljeni susaobraćajni znakovi.Zanimljivo
je da uništavanje znakova u
većini slučajeva nije posljedica saobraćajnih nezgoda, već
se hiroviti mladići iživljavaju
na znakovima uglavnom vikendom u sitne sate.
Tako su na banjolučkoj
petlji na razdaljini od pedeset metara srušena dva saobraćajna znaka, a u posljed-
Srušena dva znaka na udaljenosti 50 metara
nje vrijeme na meti huligana su slivnici za kišnicu, poklopci na šaktovima, betonske kante za otpatke i saksije
za cvijeće.
Porušeni saobraćajni
znakovi iako trenutno nisu
u funkciji jasno pokazuju
dvije stvari, hirovitost mladih ljudi i sporu reakciju
nadležne službe, zadužene
za održavanje saobraćajne
signalizacije.
B. G.
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
PRNJAVOR Mikrobiološke analize pokazale
ć
Dokazano prisustvo većeg broja bakterija od dozvoljenog
Mada je od Drugog svjetskog rata pa do danas, uloženo gotovo 50 miliona
maraka za rješavanje problema vodosnabdijevanja pitkom vodom stanovnika prnjavorske opštine, Prnjavorčani i dalje nemaju pitku
vodu.
Kao jedna od alternativa
Č
š
Pored toga što je na
većini izvorišta, a vjerovatno i privatnih bunara,
voda za piće neispravna,
stanovnici prnjavorske
opštine, u glavnom oni u
seoskom dijelu, bili su,
proteklog ljeta, suočeni
sa nedostatkom vode što
je izazvalo velike probleme, obzirom da se većina
toga stanovništva bavi
stočarstvom, zbog čega
su bili primorani da kupuju vodu za stoku.
Voda iz brojnih bunara nije ispravna
su prnjavorska izvorišta, ali
ni tu situacija nije baš najbolja. Naime, posljednje mi-
krobiološke analize vode,
izvršene sa osam prnjavorskih izvorišta, pokazale su
da čak njih pet ne ispunjavaju norme Pravilnika o higijenskog ispravnosti vode za
piće u mikrobiološkom pogledu .
- Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove će istaknuti obavještenje stanovništvu da voda nije za piće i
vršiće se dezinfekcija i
čišćenje tih javnih vodnih
objekata koji su neispravni i
gdje je dokazano veće prisustvo bakterija od dozvoljenih,
tako da ćemo pokušati da dovedemo te bunare u stanje ispravnosti - kazala je Radica
Sandić, načelnik Odjeljenja
za inspekcijske poslove u
opštini Prnjavor.
Inače, pomenutom analizom, utvrđeno je da su najposjećenija prnjavorska izvorišta, “Dobra voda”, na
Lazinoj vodi, i “Brestovac
Gradina”, takozvana Đokina voda, ispunjavaju norme
pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće u mikrobiološkom pogledu.
D. ČOLIĆ
Djeca pjevaju hitove u Bugojnu
đč
U pozorišnoj sali KSC -a
u bugojnu večeras će biti
održana polufinalna večer
tradicionalne manifestacije
“Djeca pjevaju hitove
2011”.
Nastupit će 23 mlada izvođača , koji su to pravo stekli nakon audicije , koju je
nedavno proveo organizator, KSC Bugojno.
Večeras će nastupiti: Adna Šećić, Lamija Plecić i
Ema Hozić, Ajsel Kaniža,
Aida Šahinbegović, Azemina Magrdžija, Emina Duratbegović , Nizama Delić, Mevla Muratspahić, Ahmed
Kišija, Đenis Vilajet, Lejla
Hadžiabdić i Talija Softić,
Nedim Hadžiahmetović,
Ajdin Beganović, Đenita
Vilajet, Majda Filipović,
Larisa Avdić, Ilma Hatarić,
Zinedin Đevahirić, Adem
Iman Hadžiabdić, jedna od
polufinalista
Bumbul, Iman Hadžiabdić i
Hana Hadžiabdić.
Finalna večer kada će biti proglašeni i najuspješniji
izvođači ove tradicionalne
manifestacije je u petak u
19,30 sati.
Az. M.
Spec
Na Španskom trgu u Mostaru danas u 11 sati udruženje
“Novi Pogled” obilježit će “Dan roza vrpce”, javila je Onasa. Ovom manifestacijom žele skrenuti pažnju na sve
češćcu pojavu karcinoma dojke. Nadamo se da će građani
svojim prisustvom dati podršku našem radu i borbi protiv
ove opake bolesti, saopćeno je iz Udruženja.
Tokom mjeseca provodit će se edukativne radionice na
temu karcinoma dojke i grlića maternice, a 21. oktobra u
Mostaru će biti održan 'Pink party'”.
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
KONTROLE Saobraćajna policija Kantona Sarajevo
Selimović: Nije bilo fizičkog kontakta
Samir Selimović o događaju u “Skenderiji”
č
Na prekjučerašnjem sastanku predstavnika Sindikata i radnika Centra “Skenderija” nije bilo nikakve
tuče između Edina Kulenovića i mene. Nije ništa bilo
osim razgovora, kazao je radnik Samir Selimović, reagirajući na jučerašnji tekst
objavljen u našem listu o
tuči sindikaliste i radnika
“Skenderije”.
- Zaposlenici su na sastanku izrazili nezadovoljstvo
informacijom o smanjenju
plaće. Nije bilo nikoga od
predstavnika menadžmenta
i na tome se sve završilo. Kolega Kulenović i ja samo
smo žučnije raspravljali, nije bilo nikakvog fizičkog
kontakta niti sam ga pitao je
li on na strani radnika ili na
strani menadžmenta. Ono
što je navedeno u tekstu čiste su insinuacije ljudi koji
žele senzacije - kazao nam je
Selimović.
S. M.
Danas u Vogošći
č U vogošćanskom naselju Rosulje danas će ministar za boračka pitanja
Kantona Sarajevo Nedžad
Ajnadžić uručiti ključeve
50 stanova pripadnicima
boračke populacije, među
kojima su i jedno dijete bez
oba roditelja, 23 roditelja
šehida, 22 supruge šehida
te četvorica ratnih vojnih
invalida.
I. Tr.
Dijelimo ulaznice 091/310-107
Danas dijelimo ulaznice za trosatno plivanje u Olimpijskom bazenu “Otoka”. Prvi čitalac koji u 10 sati pošalje
SMS dobit će jednu ulaznicu. Ključna riječ je ULAZNICA, nakon čega trebate ukucati razmak te OB, opet razmak te ime i prezime.
-----------------Cijena SMS-a je 0,35 KM + PDV.
W:725.475pt H:241.825pt
č Četiri aparata u gradu bilježe brzinu i prolazak na crveno Pokušat ćemo nabaviti uređaj
za testiranje na droge koji će odmah printati rezultate, kazao Klisara
Osim četiri stacionirana
radara za snimanje prekoračenja brzine ili prolaska
vozila na crveno svjetlo koji
su postavljeni na nekoliko
lokacija u gradu, pripadnici
Jedinice za saobraćaj Kantona Sarajevo prilikom kontrola na cestama koriste i
mobilne radare.
- Da bismo zaustavili jurnjave te donekle spriječili
učestale saobraćajne nesreće, naše patrole koje kruže
zači žele vidjeti gdje su napravili prekršaj - kazao nam
je Željko Klisara, inspektor
za saobraćaj MUP-a KS.
Specijalni testeri
Prema njegovim riječima, pored brze vožnje i
prolaska kroz crveno, Saobraćajna policija prilikom
zaustavljanja vozila može
kontrolirati i je li vozač
pod utjecajem droga.
- Ako procijenimo da je
Policiji se ponekad
zamjera što ne najavljuje
radarske kontrole pa je bilo inicijativa da u blizini
takvih kontrola postave
znakove upozorenja.
- Nema razloga da kazujemo gdje su kontrole.
Gdje postoji znak, on se
mora poštovati bez obzira
na to je li policija tu ili
nije. Bilo je takvih sugestija od Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, ali to do sada nije
učinjeno - ističe Klisara.
gradom koriste i četiri mobilna radara koje pomjeramo u 10 namjenskih kutija
raspoređenih po Kantonu.
Jedna od lokacija na kojoj često bude radar
Obavijest vozačima
Ti aparati uslikaju vozače
koji brzo voze,nakon čega im
na kućnu adresu šaljemo
obavijest o učinjenom prekršaju. Slike i dokaze čuvamo u centru u slučaju da vo-
Klisara: Čuvamo dokaze
koristio neku od droga, to
vrlo lako možemo otkriti
pomoću specijalnih testera. Imali smo situacija i da
oni koji su koristili neku
od droga prije testiranja
sami to priznaju te nam
Uređenje zida starog oko 280 godina
č
Završena je obnova sjevernog dijela Vratničkog bedema u ulici Bakije sokak u
starogradskom naselju Vratnik.
- Napravili smo 55 metara
zida koji je visok od tri do 4,5
metara. Osim sanacije kame-
nog materijala, zid je fugovan, aradnici su postavilii rukohvate, tako da je spriječeno
daljnje obrušavanje- kazalaje
Amira Radončić, stručna saradnica u Zavodu za zaštitu
kulturno-historijskog iprirodnognaslijeđaKS.
N. G.
Zid je visok od tri do 4,5 metara
(Foto: S. Jordamović)
kažu šta su uzeli. Ako bude
novca, sljedeće godine pokušat ćemo nabaviti i prenosivi uređaj za droge koji će
odmah printati rezultate dodao je Klisara
.A. NALO
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
PUCNJAVA Vatreni obračun u sarajevskom naselju Alipašino Polje
žć Policiju o pucnjavi obavijestili
građani
Povrijeđeni 30-godišnjak policiji kazao da je u njega pucao Dženan Drljević,
koji se jučer predao policiji Uhapšen i Dragan Madžić (34)
U Sarajevu se preksinoć
desio novi oružani obračun.
Ovoga puta dogodilo se to na
Trgu međunarodnog prijateljstva na Alipašinom Polju, gdje je hicem iz pištolja u
stomak pogođen Aldijan
Daidžić (30). Povrijeđeni je
oko 21.25 sati dovezen u Klinički centar Univerziteta u
Sarajevu (KCUS), gdje je
odmah operiran.
Hitna operacija
- U pitanju je vrlo teška
povreda, a nakon operacije
smješten je na Odjel abdo-
minalne hirurgije. Trenutno nije životno ugrožen - kazala nam je Biljana Jandrić,
portparol KCUS-a.
Policiju su građani oko 21
sat obavijestili o pucnjavi, ali
na mjestu događaja nisu
nađeni tragovi obračuna.
Ubrzo zatim osoblje iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć obavijestilo je policiju
da se ranjeni Daidžić ovoj ustanovi obratio za pomoć. U
razgovoru s policajcima povrijeđenije kazaodaje nanjega pucao Dženan Drljević.
Nakon pucnjave uhapsi-
la Dragana Madžića (34),
koji se sumnjiči za pokušaj
ubistva. Madžić je bio u
društvu Drljevićem koji se
jučer, kako nezvanično saznajemo, u poslijepodnevnim satima predao policiji.
Poznati policiji
Svi akteri ovog događaja
odranije su poznati policiji i
osuđivani su za određena
krivična djela. Daidžić je ranije privođen zbog droga, a
Dženan Drljević je 2006. godine bio meta pucnjave na
Alipašinom Polju. Drljević
se dovodio u vezu s bacanjem ručne bombe u istom
naselju.
Dragan Madžić je 2004.
godine bio osuđen na deset
mjeseci zatvora zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga. Policija
je u njegovom stanu na Trgu
međunarodnog prijateljstva
u Sarajevu 4. septembra
2002. godine zaplijenila tri
paketa marihuane, ukupne
težine oko dva kilograma.
Madžić je poznati diler koji
je preprodavao drogu u svome naselju.
B. C.
Međunarodna trgovina drogom
šć ! U Sudu BiH jučer je
Mersudin Mešanović (40)
iz Srebrenika osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora zbog neovlaštenog prometa drogom, krivotvorenja isprava i nedozvoljenog držanja
oružja ili eksplozivnih sredstava. Od Mešanovića se
također oduzima imovina
pribavljena krivičnim djelima, odnosno motel u Srebreniku sa zemljištem od
1.174 kvadratna metra.
Mešanović je okrivljen
jer je postao član organizirane grupe koja je formirana radi međunarodne kupoprodaje, prijevoza, posredovanja u daljnjoj međunarodnoj prodaji, slanju i
isporuci droge. Grupa je od
decembra 2008. do februara 2009. godine transportirala oko 70 kilograma heroina iz Crne Gore u BiH s
namjerom prebacivanja
oko 50 kilograma Mešanoviću poznatom kupcu u
Engleskoj. Mešanović je
dogovorio i realizirao ku-
Mešanović: Oduzet motel
povinu, prijenos i prijevoz
oko 110 kilograma marihuane iz Albanije preko
Crne Gore, BiH i Slovenije
do zemalja zapadne Evrope. Njemu se stavlja na teret i međunarodna kupovina i prijenos 1,5 kilograma
heroina iz BiH preko Hrvatske do njemu poznatih
kupaca u Sloveniji. B. C.
Nezgoda u Sarajevu
š U sarajevskom naselju
Panjina Kula jučer oko devet sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je
teže povrijeđena pješakinja
Elzina Čaušević (34) iz Sarajeva. Nju je, prema informacijama iz policije, udario kamion, a kako nam je kazala
portparol Kliničkog centra
Univerziteta u Sarajevu Biljana Jandrić, u bolnicu je
primljena u 9.05 sati.
- Radi se o teškim povredama karličnog pojasa. Prebačena je na Kliniku za ortopediju i traumatologiju, gdje će biti zadržana na daljnjem liječenju - rekla nam je
Jandrić.
A. J.
Pojačane mjere sigurnosti u Posušju
Općinski sud Sarajevo
š ć
š Četvorica aktera pucnjave koja se u junu ove godine
dogodila u ulici Ruđera
Boškovića u sarajevskom
naselju Pofalići u ponedjeljak su puštena na slobodu
nakon što su im u Općinskom sudu Sarajevo izrečene zatvorske kazne.
Optuženi Milić također je bio ranjen u pucnjavi
Mehmedbašić: Nagodba s
Tužilaštvom
Optuženi Adnana Turčalo, Haris Milić, Vedad
Višnjić i Haris Pirić potpisali su s kantonalnim tužiocem sporazum o priznanju
krivice koji je sud prihvatio, potvrdio nam je njihov
branilac Omar Mehmedbašić. U skladu sa sporazumima svima je izrečeno po
šest mjeseci zatvora osim
Harisu Miliću, koji je dobio
osam mjeseci zatvora jer je
ranije osuđivan.
Četvorska je okrivljena
za teško krivično djelo protiv opće sigurnosti ljudi i
imovine u vezi s izazivanjem opće opasnosti.
U razmjeni vatre iz dva
automobila u junu ove godine na Pofalićima ranjen je u
ruku 14-godišnji Armin H.
dok je s drugovima igrao
fudbal. Arnelu Trnki (18)
zrno se zaustavilo u kosti lobanje, a optuženi Haris Milić tada je bio pogođen u stopalo i potkoljenicu.
Još se traga za Adelom
Muratovićem koji je, kako
nam je rekao advokat Mehmedbašić, najavio da će se
uskoro predati.
B. C.
Policija istražuje navode roditelja
č Iz PU Posušje saznajemo
da su pojačane mjere sigurnosti oko ustanova u kojima
se nalaze djeca zbog upozoravanja roditelja na osobe
koje navodno zovu djecu u
automobile.
Neslužbeno saznajemo
da je prije nekoliko dana jedna majka prijavila policiji
dvojicu muškaraca koji su
njeno dijete zvali da uđe u
automobil. Ovo se, kako saznajemo, dogodilo kod gradskog vrtića gdje se dje-
vojčica igrala.
Vozilo crne boje, nepoznate marke, zaustavilo se u
blizini djevojčice, nakon
čega su je nepoznati muškarci iz vozila pozvali riječima: “Mrvice, dođi kod
strike”. Nasreću, jedna odrasla osoba je bila u blizini i
čula da zovu djevojčicu te je
pozvala da ne ulazi u vozilo.
Posuška policija utvrđuje
istinitost informacija o
ovom slučaju.
M. H.
Udes na Rostovu kod Bugojna
čć
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
NESREĆA Težak udes na Malezijskom putu
Uviđaj obavljen
jučer ujutro
Bio za volanom “renaulta 5” koji se direktno
sudario s vozilom “renault cargo”
Jedna osoba je teže povrijeđena, a dvije lakše u
saobraćajnoj nesreći koja
se jučer dogodila na dijelu
magistralnog puta Novi
Travnik - Bugojno u rejonu Rostova. Direktno su
se sudarili “renault cargo”, vlasništvo preduzeća
“Kim-Tec” iz Viteza, za
čijim je upravljačem bio
Nemanja Čato, i “renault
5”, kojim je upravljao Enes
Bečić.
Pokušavajući izbjeći
vozila koja su se sudarila
stradala su još dva auto-
Dr. Rujanac: Česte nesreće
Bugojnu, Bečić je zbog
složenosti povreda prebačen u Kantonalnu bolnicu Travnik, dok je Marko
Jukić iz Žepča, koji je bio
na mjestu suvozača u vozilu “renault cargo”, hospiltaliziran u bugojanskoj
bolnici.
- Teže povrijeđeni učesnik u sudaru na Rostovu zadobio je potres mozga,
doživio je traumatski šok i
prijelom butne kosti, zbog
čega je bilo neophodno izmještanje u Kantonalnu
bolnicu Travnik. Drugi
učesnik u nezgodi zadobio
je blaži potres mozga i površne ozljede na licu i hospitaliziran je u našoj ustanovi - kazao je dr. Eniz Rujanac.
Naknadno, po okončanju uviđaja, pomoć je ukazana i vozaču “renault carga” Nemanji Čati. Prvi rezultati istrage, saznali smo,
ukazuju da je uzrok ovoga
udesa neprilagođena vožnja uvjetima na putu te klizav kolovoz usljed kiše koja
(Foto: E. Ražanica)
š
ć č
Od automobila ostala samo olupina, motor ispao i završio na ledini
Na regionalnom putu
Brčko - Cerik, u mjestu Brka, na Malezijskom putu u
ponedjeljak oko 19.20 sati
dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao 21-godišnji Eldar Ramić zvani Kajzer iz Brčkog.
Nesretni mladić upravljao je automobilom “opel
vectra” i iz još neutvrđenih
razloga izgubio je kontrolu
nad vozilom i sletio u odvodni kanal pored puta.
Na licu mjesta bio je jeziv
prizor, od automobila je ostala samo hrpa željeza, a motor vozila završio je na ledini
oko 50 metara dalje od automobila.
Nekoliko osoba nezvanično nam je potvrdilo da je
Ramić nakon nesreće davao
znakove života, no uprkos
brzoj intervenciji ljekara iz
Hitne medicinske pomoći u
Brčkom, mladić je podlegao
na putu do bolnice.
Na licu mjesta potvrđeno nam je da se prilikom slijetanja u kanal vozilo nekoliko puta prevrnulo i na kraju se zaustavilo na kolovozu.
Uviđaj je zbog neosvijetljenog terena obavljen tek
jučer ujutro, do kada je saobraćaj Malezijskim putem
bio u prekidu, a vozila su
preusmjeravana na alternativne pravce.
Uviđaj su obavili službenici Jedinice saobraćajne
policije pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva
Smrt u prevrnutom automobilu
(Foto: InfoBrcko)
Brčko Distrikta BiH, a na licu mjesta neophodnu pomoć pružili su i pripadnici
Profesionalne vatrogasne jedinice Brčko.
E. RAŽANICA
Nezgoda u prijedorskom naselju Urije
(Foto: A. Mandžić)
U izvlačenju teško povrijeđenog pomogli vatrogasci
mobila, “golf 2” registarskih oznaka Rume u Republici Srbiji, i “golf 5”.
Najteže povrede zadobio je Enes Bečić, u čijem
su izvlačenju učestvovali
i bugojanski vatrogasci.
Nakon što im je pružena
prva pomoć u bolnici u
je padala jučer prije podne.
Prema riječima dr. Rujanca, na dionici od Etno-sela na Rostovu prema
Bugojnu često se događaju
saobraćajne nesreće koje za
posljedicu imaju teže povrijeđene i smrtno stradale
osobe.
Az. M.
M
U ulici Džemala Bijedića u Sarajevu u ponedjeljak oko
21.10 sati nepoznati razbojnik opljačkao je radnicu
sportske kladionice “Formula”. Tom prilikom odnesen je
pazar od oko 1.400 KM, njena plaća od 520 KM i mobitel.
Policija traga za počiniocem ovog krivičnog djela.
ć š Relja Mijić (76) iz Prijedora zadržan na liječenju u bolnici u Prijedoru
U saobraćajnoj nesreći
koja se dogodila jučer oko 14
sati u naselju Urije u Prijedoru, na raskršću ulica Milana Vrhovca i Kozarske, u
blizini gradske bolnice, povrijeđen je biciklista Relja
Mijić (76) iz Prijedora.
Prema prvim saznanjima, nesreća se dogodila nekoliko trenutka nakon što je
starac kupio vreću kupusa,
natovario je na bicikl kojim
je, gurajući ga pored sebe,
pokušao pretrčati raskrsnicu. Upravo u tom momentu
iz pravca grada prema bolnici kretala su se kola Hitne
pomoći s rotacijom koja su,
uprkos pokušaju vozača da
zaustavi vozilo, udarila neopreznog biciklistu.
Uznemireni vozač kola
Hitne pomoći Srpko Slijepčević (53) iz Bosanske
Kostajnice, koji je u vozilu
imao i pacijenta kojeg je iz
Bosanske Kostajnice vozio
Rasut kupus iz vreće koja je bila na biciklu
prema bolnici u Prijedoru,
jučer je, potresen nesrećom,
u neformalnom razgovoru
kazao da se svim silama trudio da zaustavi vozilo. U je-
dnom trenutku, vidjevši da
je udar neizbježan, vozilom je nagazio na ivičnjak
rizikujući da se prevrne.
Kako saznajemo bici-
(Foto: D. Stojnić)
klista, Relja Mijić hospitaliziran je u bolnici u Prijedoru i nalazi se van životne
opasnosti.
M. Z.
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
Zlatara “Opal”:
Naredio vlasnici
da legne na pod
(Foto: A. Muslimović)
Roščevina kod Kaknja
Nepoznate osobe preksinoć su iz kruga područne
škole “Kemal Ataturk” koja se nalazi u sastavu OŠ
“Ahmed Muradbegović” iz
Donjeg Kaknja ukrale bistu koja se nalazila na samom ulazu u školu. Policijskoj stanici u Kaknju krađu su prijavili uposlenici
škole i tokom dana oba-
vljen je uviđaj na licu mjesta. Bista Kemala Ataturka
postavljena je 2008. godine,
kada je Vojna misija Republike Turske pomogla rekonstrukciju škole iizgradnju poligona za učenike.
Ovaj vandalski čin osudili
su brojni građani Kaknja.
Policija intenzivno traga za
kradljivcima.
Az. S.
TUZLA Opljačkana zlatara “Opal”
Lopov najprije pitao za cijenu pa izvadio pištolj Potjera bez rezultata
Nepoznati muškarac prekjučer je, prijeteći pištoljem, opljačkao zlatarsku radnju “Opal”, vlasništvo Almire Mulić, nanijevši joj štetu od oko 22 hiljade maraka.
Nakon što je od vlasnice
ukrao kutiju s više komada
zlatnog prstenja za razbojni-
kom su trčali radnici obližnjih radnji iz Zanatske
ulice, gdje se pljačka i dogodila, ali bezuspješno.
- U zlataru je ušao momak s namjerom, kako je kazao, da kupi prsten. Kada
sam ga pitala do koliko novca i izvadila kutiju s pr-
stenjem, izvadio je pištolj i
zaprijetio da mu sve predam
te da nakon toga legnem na
pod i da ne ustajem dok on
ne izađe iz radnje. Kada je
izašao, počela sam vrištati, a
za njim su nakon toga počeli
trčati moj muž i druge
komšije u namjeri da ga uh-
vate. Ukupna vrijednost prstenova je oko 22 hiljade maraka - kazala je opljačkana
vlasnica Mulić.
Uviđaj su obavili pripadnici Odjela kriminalističke
policije MUP-a TK, a o svemu je obaviješten i dežurni
kantonalni tužilac. A. Mu.
Pljačka poštanskog vozila kod Zenice
č
ć č đ
Seadu Dizdaru 30 mjeseci zatvora Adi i Alen Alić pred sudijom 31. oktobra
Bista bila u krugu škole
(Foto: A. Salihbegović)
Samoubistvo u Sarajevu
# Medicinsko osoblje
Zavoda za hitnu pomoć
Kantona Sarajevo preksinoć je u 20.30 sati obavijestilo policiju da je u kupatilu porodične kuće u
Trebinjskoj ulici, općina
Novi Grad Sarajevo, zatečeno beživotno tijelo
Sadete H. (50). Ljekari
Hitne pomoći su na licu
mjesta konstatirali smrt, a
uviđajem koji je policija
obavila u prisustvu dežur-
nog kantonalnog tužioca
utvrđeno je da nije bilo
tragova nasilja.
U kupatilu je također
pronađena jedna plastična
boca sone kiseline s natpisom “Limko” i jedna plastična kantica iz koje je žena
najvjerovatnije pila kiselinu. Tijelo je prevezeno u
prosekturu groblja Bare,
gdje će biti izvršen vanjski
pregled leša, a po potrebi i
obdukcija.
Udes na putu Foča - Gacko
Privođenje Adija Alića i Seada Dizdara u sud
Zeničanima Adiju (20) i
Alenu (33) Aliću jučer nije
započelo planirano suđenje
zbog razbojništva i pljačke
vozila “BH Pošte” iz proceduralnih razloga.
Njihovom saučesniku
prema optužnici Seadu Dizdaru (36) iz Zenice Kantonalni sud u Zenici prihvatio
je sporazum o priznanju krivice, kojim je predviđena
zatvorska kazna od dvije godine i šest mjeseci zatvora pa
se on neće ni pojaviti na
suđenju.
Njih trojica su optužena
da su 3. juna ove godine
počinila oružano razbojništvo nad radnicima “BH
Pošte” u zeničkom naselju
Kasapovići otevši im oko
40.000 KM za isplatu penzija. Stariji brat Alić nalazio se
na vikend dopustu iz KPZ-a
Zenica u koji se vratio 5. juna, iako je dan ranije za njim
raspisana potjernica.
Alen Alić nalazi se na izdržavanju kazne od 12 godina zbog saobraćajne nesreće
u kojoj su 2002. poginule
četiri djevojke.
%đ š & Policija je, po nalogu
suda, pretresla desetak lokacija u Zenici koje su
koristili ili posjećivali trojica braće Alić i Dizdar.
Prema saznanjima “Dnev-
nog avaza”, na području
sela Peševići kod Smetova
pronađen je kofer u kojem
su transportirane ukradene novčanice, ali ne i novac u njemu.
Braća Alić terete se i za nedozvoljeno držanje oružja i
eksplozivnih materija, a kako
saznajemo u Kantonalnom
sudu, odgodu je izdjejstvovao
advokat Alena Alića Nikica
Bodul.
- S obzirom na to da je advokatu potreban rok za razmatranjei uvidu spis,početak
suđenja prolongirali smo za
31. oktobar - kazao nam je sudija Nermin Tešnjak, koji je
potvrdio da će stariji brat Alić
nasuđenjebiti dovedenizzatvora, a mlađi iz pritvora.
A. DŽ.
U saobraćajnoj nesreći
koja se dogodila na magistralnom putu Foča - Gacko,
u mjestu Prijeđel, teško je
povrijeđena osoba s inicijalima D. D. koja se nalazila u
vozilu “nissan navara”,
saopćeno je iz CJB Istočno
Sarajevo.
Nesreća se desila kada je
vozač “nissana” M. H. zbog
neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom,
skrenuo s kolovoza i udario
u drvo. Policijski službenici
izvršili su alkotestiranje kojim je utvrđeno da vozač nije
imao alkohola u organizmu.
U privatnoj šumi kod Orašja
Š
$ Šumske krađe na području oraške općine se nastavljaju. Posljednja u nizu
stradala je šuma 61-godišnjeg Blaža Vincetića iz
Donje Mahale. Prema policijskim informacijama, nepoznate šumokradice ušle
su u njegov šumski posjed u
rejonu Neđevaca i posjekle
tri stabla bosanskog hrasta i
jasena velikog prečnika.
Vlasnik je policajcima kazao
da mu je pričinjena materijalna šteta veća od 700 maraka. Policija je obavila uviđaj
i traga za šumokradicama.
Ta. B.
18
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
POSAO Najveći online sajam zapošljavanja
đ Posjetioci mogu upoznati
50 izlagača iz regije, među
kojima je i 13 iz BiH,
koji nude posao
Klikom na internet-stranicu Dan karijera
(www.dankarijera.com)
posjetioci sajma još danas
mogu upoznati 50 izlagača
iz regije, među kojima je i
13 iz BiH, koji nude posao
ili program za edukaciju.
S poslodavcima i edukativnim ustanovama posjetioci mogu komunicirati
putem chata i saznati sve o
mogućnostima zapošljavanja. Ovakav novi koncept
sajma, koji se iz realnog
preselio u virtuelni prostor, posjeduje niz prednosti u odnosu na klasične sajmove, a prije svega otklanja
sve teritorijalne barijere.
Posjetioci mogu iz
udobnosti svog doma ili
kancelarije posjećivati sajam, razgovarati s poslodavcima, potražiti edukativne programe ili prijaviti
se za posaoa. Prvog dana sajam je zabilježio više od
45.000 posjeta, a posjetiocima je ponuđeno 250 rad-
nih mjesta u regiji.
Nakon veoma uspješnog prošlogodišnjeg Virtuelnog dana karijera i znanja, sajam po drugi put organiziraju najjači internet-portali za zapošljavanje u regiji: Posao.ba iz
BiH, MojPosao.net iz Hrvatske i Infostud iz Srbije.
Cilj projekta je, osim informiranja osoba koje
traže posao o radnim mjestima i edukaciji u regiji,
jačanje saradnje kompani-
Do posla se
može doći iz
udobnosti
svog doma
ja i edukativnih ustanova s
ovih prostora, ali i podsticanje mobilnosti na tržištu
rada.
Regionalni partner projekta je MDGF program
zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH. Lokalnu
podršku sajmu pružio i je
Federalni zavod za zapošljavanje, čime je dodatno ojačana saradnja privatnog i javnog sektora u sferi
zapošljavnja, a sve radi podizanja stope zaposlenosti.
21
Uoči Velesajma u Bagdadu
š
Država ne smije ostati po strani,
tvrdi Hamidović
U Bagdadu će idućeg
mjeseca biti održan 38.
međunarodni velesajam,
na kojem će se predstaviti i
nekoliko firmi iz BiH TGS Hamidović iz Kalesije, ŠF Inžinjering iz Tuzle,
FIS, SIMPO, preduzeće za
preradu drveta i promet
građevinskog materijala
WoodMagnat iz Kalesije i
SD Semka iz Vozuće.
Od Rasima Hamidovića, vlasnika TGS-a Hamidović, saznali smo da su
za učešće na ovom sajmu
zakupili oko 300 kvadratnih metara izložbenog
prostora.
- U Iraku se otvaraju veliki, višemilionski poslovi i
naša država ne bi smjela ostati po strani. Morala bi se
Hamidović: Zakupili prostor
značajnije uključiti - kaže
Hamidović, dodajući da je
susjedna Hrvatska poklonila maksimalnu pažnju
ovom sajmu i učešću svojih
kompanija.
F. S.
Investicije u Prijedoru
ž Marko Pavić, načelnik
općine Prijedor, jučer je potvrdio da su članovi kineske
delegacije zainteresirani za
kupovinu industrijske zone
Celpak u ovom gradu.
- Zainteresovani su za
kupovinu cijele ove zone, u
koju će dovesti više privrednika iz Kine. Za sada je rano
govoriti o detaljima pregovora kako bi ovdje bilo otvoreno oko 2.000 radnih
mjesta - kazao je načelnik
Marko Pavić i dodao da je za
nastavak pregovora i daljnje vođenje ovih poslova
već formirana radna grupa
koju čine domaći i kineski
predstavnici.
M. Z.
20
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Nea KRIVOKAPA-WILLIAMS
Aida
HALILOVI]
Njega
lica na
prvom
mjestu
Kako ostati `iv
Kenan MAGODA
Nazif GLJIVA
Za pla}anje
svih pjeva~a
morao
bih prodati
pola
Sarajeva
Nagrada
za rad je
trofej
prvaka
na kraju
sezone
Jasmina ^ELEBI]
Volim
osjetiti
energiju
publike
Merima [email protected]]
Na{e `ene su
na razme|u
nezavisnosti i
tradicije
Alma MUJAGI]
U Atlanti
ostvarujem
svoj
san
Takve pri~e ho}u www.azramag.ba
oglasi
Dnevni avaz
srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
21
Sirijski veliki muftija plaši Zapad
ć
’ ’
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
Ne dolazite blizu naše zemlje, preklinjem vas, poručio je Hasun
Sirijski veliki muftija
Ahmad Badredin Hasun
upozorio je zapadne zemlje
da će, ukoliko Sirija bude
vojno napadnuta, osveta biti samoubilački bombaški
napadi u SAD i Evropi.
- Kažem cijeloj Evropi,
kažem Americi, mi ćemo,
ako bombardirate Siriju ili
Liban, aktivirati bombaše
samoubice koji su sada u
vašim zemljama. Od sada
važi pravilo “oko za oko, zub
za zub”- rekao je Hasun.
On je govorio delegaciji
ženaizLibana kojesudošle
izraziti saučešće zbog pogibije njegovog sina početkom mjeseca kojeg su ubili
nepoznati napadači.
- Ne dolazite blizu naše
zemlje, preklinjem vas - poručio je Hasun, prenosi AP.
Hasunove izjave uslijedile su nakon upozorenja
sirijskog ministra vanjskih
poslova Valida Mualema
da će Damask poduzeti
mjere protiv zemalja koje
priznaju sirijsko nacionalno vijeće.
U međuvremenu, režim
Bašara el-Asada nastavlja s
represijom nad narodom
koji traži njegov odlazak s
vlasti. Najmanje31 osobaubijena je u nizu sukoba širom
Sirije, među kojima i civili.
”Apple” priprema ceremoniju odavanja počasti
ž
ž
Timošenko jučer u sudnici: Sporazum s Rusijom potpisala 2009.
Kompanija “Apple” priprema 19. oktobraceremoniju odavanjapočasti njenompreminulom suosnivaču Stivu Džobsu (Steve
Jobs), prenose francuski elektronski mediji.
Lokalne vlasti su objavile i da je Džobs
preminuo od zaustavljanja disanja prouzrokovanog tumorom pankreasa, a nikakva autopsija nije provedena.
Inače, kompanije “Samsung” i “Google”
odložile su predstavljanje novog multifunkcionalnog telefona zbog smrti Džobsa,
čime mu izražavaju svoje poštovanje.
KIJEV Šefica opozicije, omiljena Julija Timošenko os
'č
ć
č Uz pripreme za novu rundu razgovora
! " #
Među zahtjevima i ukidanje paralelnih institucija
Šef prištinske delegacije u
dijalogu s Beogradom Edita
Tahiri izjavila je jučer da je
kosovska vlada odbila razgovarati o prijedlozima za reguliranje carinskih punktova na
sjeveru Kosova, ističući da je
to stav i Evropske unije.
Nakonrazgovora sposrednikom u dijalogu Robertom Kuperom (Cooper), koji je završio posjetu Prištini,
Tahiri je kazala da je izrazila
opredjeljenjeza nastavakdijaloga i da će evropski posrednik imati intenzivnu šatl-diplomatiju kako bi što bolje
pripremio sljedećurundu razgovora.
- Trebalo bi razgovarati o
temama predviđenim za
prošlu, otkazanu rundu dijaloga, a prvenstveno je riječ o implementaciji već postignutih
dogovora - navela je Tahiri.
Kosovski premijer Hašim
Tači prenio je Kuperu da
Pečorski oblasni sud u
Kijevu osudio je jučer bivšu
premijerku, a sada lidera
opozicione partije Otadžbina Juliju Timošenko na sedam godina zatvora, javile
su novinske agencije, prenoseći da je bivša premijerka
najavila žalbu Evropskom
sudu za ljudska prava u
Strazburu.
Državna služba
Tači: Postoje crvene linije
Priština u dijalogu s Beogradom ima jasnu platformu s
“crvenim linijama”, a to su nezavisnost, teritorijalniintegritet i unutrašnje uređenje.
Jučer je beogradski
“Blic” objavio, pozivajući se
$% & Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu
Piter Fejt (Peter Feith) izjavio je jučer da kada je u
pitanju sjever Kosova,
treba biti nalaženje rješenja za barikade i blo-
Timošenko: Štitit ću svoju čast na Evropskom sudu za ljudska prava
kade puteva kako bi građani i predstavnici međunarodne zajednice imali slobodu kretanja. Druga stvar,
po njegovoj ocjeni je,
jačanje vladavine zakona
na sjeveru Kosova.
na diplomatski izvor iz Brisela i iz vrha srbijanske vlasti, da će Njemačka insistirati
da Evropska komisija u svoje mišljenje o davanju statusa kandidata Srbiji unese
nove, stroge uvjete vezane
uz Kosovo. Traži se ispunjenje četiri zahtjeva: da se
dijalog Beograda i Prištine
nastavi bezuvjetno, da se
postigne dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova, telekomu i struji, da
Priština preuzme sud u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici i da se počne s ukidanjem
paralelnih institucija.
Ranije je predsjedavajući vijeća Rodion Kirejev,
čitajući presudu, rekao da je
Timošenko proglašena krivom jer je prekoračila
ovlaštenja prilikom potpisivanja sporazuma o isporuci i
tranzitu plina s Rusijom 19.
januara 2009. godine i da je
nanijela štetu kompaniji
“Naftogaz-Ukrajine” od milijardu i po grivni (oko 200
miliona dolara).
Sud je udovoljio tužbi
“Naftogaza” i presudio da
Timošenko
nadomjesti
516 miliona grivni (oko
189,5 miliona dolara) u korist nacionalne naftne kompanije. Agencija Interfaks navodi da će se zatvorska kazna računati počevši
od 5. avgusta, kada je pritvorena, kao i da je Timošenko zabranjeno da tokom
tri godine bude u državnoj
službi.
Dok je trajalo čitanje presude, pred sudom je demonstriralo nekoliko hiljada
pristalicaTimošenko protiveći se njenom kažnjavanju.
U jednom su se trenutku
sukobili s policijom, želeći
provaliti kordon jakih snaga sigurnosti i upasti u sudnicu.
Čitajući presudu, Kirejev je naveo da je cijena pli-
na bila u nesrazmjeri s ranije dostignutim dogovorima kao i da je analiza rada
“Naftogaza” pokazala da je
poslije potpisivanja sporazuma s ruskom stranom uz
odobrenje Timošenko cijena plina porasla za više od 50
posto.
Pogažen ustav
Proces protiv bivše premijerke započeo je 24. juna,
a ona tvrdi da je upravo ona
efikasno Ukrajinu izvela iz
plinske krize 2009. godine.
Timošenko se usprotivila
presudi.
- Ne slažem se s tom kaznom. Ova presuda predstavlja povratak Ukrajine u
1937. godinu.
Sud je pokazao da su pogaženi ustav i pravosuđe - rekla je i dodala da će “štititi
svoju čast na Evropskom su-
Julija Timošenko ne
prestaje izazivati pažnju
medija. Jedna od najmoćnijih žena na svijetu u dva
navrata je bila premijerka
Ukrajine, a na posljednjim
izborima za predsjednika,
prošle godine, izgubila je
neznatnom razlikom glasova od aktuelnog predsjednika Viktora Janukoviča.
Timošenko je prvi put
bila premijerka Ukrajine od
februara do septembra
2005., poslije Narandžaste
revolucije. Na čelu vlade je
bila i od decembra 2007. do
marta 2010., a jedno vrijeme
je bila i zamjenica tadašnjeg
premijera Viktora Juščenka.
Rođena je 27. novembra
1960. godine u Dnjepro-
petrovsku, gdje je završila
ekonomski fakultet. U politiku je ušla 1996. godine,
kada je u svojoj oblasti osvojila rekordnih 92,3 posto
glasova na izborima za poslanika vrhovne rade, a
svjetskoj javnosti postala je
poznata kao jedan od lidera
Narandžaste revolucije, zajedno s Viktorom Juščen-
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
Nakon prozivki za Ermene, Erdoan održao lekciju Sarkoziju
š
Državnik razmišlja o budućim generacijama, a ne o sljedećim izborima, kaže Erdoan
Premijer Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep
Tayyip Erdogan) kritizirao
je jučer francuskog predsjednika Nikolu Sarkozija
(Nicolas Sarkozy) da optužbama protiv Turske
zbog navodnog genocida
nad Ermenima pokušava
na domaćoj sceni pred
predstojeće predsjedničke izbore pridobiti glasove te zajednice koja živi u Francuskoj.
- U politici treba biti
pošten - izjavio je u parlamentu premijer Erdoan i
optužio Sarkozija da izjavom da Ankaratreba priznati genocid nad Ermenima,
ustvari, pokušava napraviti
“izbornu investiciju” i pridobiti 600.000 glasova.
- Jedan državnik mora
razmišljati o budućim generacijama, a ne o sljedećim izborima - istakao je premijer
Erdoan, prenosi AFP.
Sarkozi je krajem prošle sedmice tokom posjete
Erevanu pozvao Ankaru
uđena zbog prekoračenja ovlasti
č ' š č č du za ljudska prava”, prenosi agencija RIA Novosti.
Reagirajući na uznemirujuće scene pred sudom,
kom 2004. godine.
Paralelno s univerzitetskom karijerom bila je i uspješan menadžer, najprije
kao vlasnica lanca videoteka,
a potom u nacionalnoj industriji plina. Kako navode pojedini mediji, u tim poslovima je stekla veliko bogatstvo
pa su se uz njeno ime vezivale priče da je učestvovala
u preprodaji velikih količina
plina, i to ukradenog.
Protiv nje su u posljednjih 10 godina pokrenuta
tri krivična postupka.
Ukrajinska “čelična lejdi” proglašavana je za najljepšu u političkom svijetu,
a, prema mišljenju časopisa
“Forbes”, i za jednu od
najmoćnijih žena svijeta.
našnje Turske izvršen genocid.
" Mnogi demonstranti pregaženi su oklopnim vozilima
Na desetine hiljada ljudi
uzvikivalo je jučer u Kairu
parole protiv vladajućeg Vojnog vijeća tokom kretanja
povorke koja je organizirana
povodom sahrane 17 Kopta
koji su ubijeni tokom sukoba
uegipatskoj prijestonici.
Uzvikujući “Dolje vojna
hunta!”, demonstranti su se
kretali ka Koptskoj kršćanskoj crkvi, gdje je održana
molitva za nastradale u žestokim sukobima snaga sigurnosti i pripadnika te manjinske zajednice.
Ulice Kaira kojima se
kretala povorka bile su ispunjene ljudima koji optužuju
vlast da je odgovorna za na-
U saopćenju se navodi
da je presuda izrečena poslije suđenja na kom nisu
poštovani međunarodni
standardi, zahtjevi za fer,
transparentan i nezavisan
sudski proces, na koje je
Ešton ukazivala i u ranijim izjavama.
- To, nažalost, potvrđuje da se pravda primjenjuje selektivno u politički
motiviranim
krivičnim
procesima protiv lidera
opozicije i članova bivše
vlade - istakla je Ešton.
predsjednik Januković najavio je moguće izmjene zakona koje bi mogle ići u korist Timošenko.
ske imperije 1915. godine i
kasnije na prostorima da-
Vojno vijeće prijeti žestokim obračunom
Demonstranti krenuli na molitvu za ubijene
!ž
M
Evropska unija izrazila je duboko razočarenje
presudom suda u Kijevu
u predmetu protiv Julije
Timošenko, ukazujući da
bi ta presuda mogla imati
velike posljedice na bilateralne odnose Unije i
Ukrajine.
- EU će razmisliti o
svojoj politici prema Ukrajini - navodi se u saopćenju visoke predstavnice
EU za vanjsku politiku i
sigurnost Ketrin Ešton
(Catherine Ashton).
Erdoan jučer u parlamentu: Ništa od “izborne investicije”
da konačno prizna da je u
vrijeme raspada Otoman-
Zvaničnik libijskog Nacionalnog prijelaznog vijeća izjavio je da vjeruje da se Muamer Gadafi krije u pustinji na
jugozapadu zemlje, u blizini granice s Nigerom i Alžirom,
ali je demantirao da svrgnutog lidera štiti pleme Tuareg.
Musa Kuni, predstavnikplemena Tuaregulibijskomvijeću, rekao je da je Gadafi poslao sina Hamisa u pustinjsku
oblast da pripremi rutu za eventualni bijeg dva mjeseca prije
nego što su Tripoli osvojile pobunjeničke snage krajem avgusta. Kuni je dodao da je Gadafi njegovao prisne veze s vladom Nigera i da je više puta prelazio granicu, prenosi AP.
silje u kojem je u protekla
dva dana ubijeno 26 ljudi, a
više od 500 je ranjeno.
Prema prvim izvještajima forenzičara, mnogi demonstranti su pregaženi
oklopnim vozilima ili su
ubijeni hicima iz automatskog oružja.
Vojno vijeće, koje je preu-
zelo vlast u zemlji poslije zbacivanja Hosnija Mubaraka s
čela države, upozorilo je da će
se oštroobračunati sučesnicima demonstracija ukoliko se
one nastave. Vrhovno vijeće
oružanih snaga upozorilo je
da će poduzeti “neophodne”
mjere u cilju “stabiliziranja
sigurnosti”.
24
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
M
ž
Brajan Martin (Bryan), Australac koji je svakodnevno
plivao u moru na obalama Perta, najvjerovatnije je žrtva
bijele ajkule, s obzirom na to da je pronađen dio njegovog
kombinezona koji je isjeckan, saopćila je policija.
U slučaju da se potvrdi ova informacija, bit će to drugi
smrtonosni napad ajkule duž ove plaže od 2000. godine, a
treći napad ajkule u Australiji od početka godine.
M
Najveći virus ikada otkriven izoliran iz vode okeana s
obale Čilea nazvan je megavirus i 10 do 20 puta je veći od
prosječnog.
Naučnici smatraju da megavirus napada amebe, jednoćelijske organizme koji plutaju slobodno u moru. Čestica virusa je veličine oko 0,7 mikrometara (hiljaditi dio milimetra) u prečniku, a megavirus je veći i od nekih bakterija.
STRAVIČNO Amerikanka uhapšena zbog strašnog zločina
Vrijednost procijenjena na 19 miliona dolara
Lociran još jedan brod
Rodrigez je napravila carski rez po uzoru na TV emisiju, majčino tijelo sakrila u
podrum, a beba je ubrzo umrla u bolnici
Amerikanka Anet Morales-Rodrigez (Annette
Morales-Rodriguez, 33) iz
Vioskonsina, koja već ima
troje djece, optužena je za
ubistvo trudnice Marice
Ramirez-Kruz (Maritze
Ramirez-Cruz, 23).
Nakon što ju je istukla
do smrti Rodrigez je izvukla bebu iz utrobe Kruz i
predstavljala je kao svoju.
Dječak je, također, preminuo. Policija je detaljno
opisala stravičan zločin.
Anet je očajnički željela
još jedno dijete, a Marica je
čekala četvrto. Anet je
priznala da je dvije sedmice pretraživala predgrađe
Milvokija ne bi li pronašla
trudnicu čije bi dijete mogla predstaviti kao svoje.
Vidjela je Maricu 6. oktobra i ponudila joj prijevoz. Čim je Marica sjela,
Anet ju je zamolila da prvo
svrate kod nje da presvuče
cipele. Marica je ušla za
njom u kuću da bi otišla u
toalet.
Rodrigez je nekoliko
puta udarila trudnicu s
leđa bejzbolskom palicom.
Američka firma “Odyssey Marine Exploration”
objavila je da je na dubini od
2.500 metara pronašla još jednu olupinu broda punog
srebra. Radi se o britanskom
ratnom brodu “SS Mantola”, koji je 9. februara 1917. u
sjevernom Atlantiku potopila njemačka podmornica.
Lovci na blago locirali su
“Mantolu” 160 kilometara
od nalazišta potopljenog
broda “SS Gairsoppa”, koji
su našli prošli mjesec.
Vjeruje se da je “Mantola” prevozila oko 17.000 kilograma srebra. Ta količina
srebra danas bi na tržištu
vrijedila oko 19 miliona dolara. Britanska vlada potpisala je ugovor s firmom
“Odyssey” za spašavanje tereta broda, dopustivši im da
zadrže 80 posto vrijednosti
spašenog srebra.
Tragedija u Njemačkoj
č š Tijelo nesretne žene policija je našla u kući
Nakon što je žena pala na
pod gušila ju je dok nije izgubila svijest.
Izrezala ju je pokušavajući izvesti carski rez kao
što je vidjela na “Discovery
Channelu”. Izvadila je bebu, a majčino tijelo sakrila
u podrum.
Iste večeri Anet je nazvala Hitnu pomoć i rekla
da beba koju je taj dan rodila ne diše. Anet su odveli u
bolnicu i nakon pregleda
nje i bebe utvrdili da nije
bila trudna niti je nedavno
rodila, a dječak je ubrzo
preminuo. Dan kasnije po-
licija je došla u njenu kuću i
pronašla iskasapljeno tijelo.
Obdukcija je pokazala
da je nesretna trudnica
umrla od velikog gubitka
krvi. Maricin suprug ne
može prihvatiti tragediju
koja ga je zadesila.
Toni Melendez nije odustao od svog sna
Igra trogodišnjih blizanaca iz Njemačke završila je
tragedijom. Blizanci su se
igrali u kući u kojoj su bili s
ocem, a majka im se za to vrijeme vraćala s posla. Oko 19
sati dežurne službe primile
su poziv da je dijete u sušilici
za rublje i da ne diše. Nažalo-
st, kada su došli na mjesto
događaja, mogli su samo utvrditi da je maleni Franc
(Franz) mrtav.
Drugog blizanca preuzela je socijalna služba. Detalji
nesreće još nisu poznati, a
policija istražuje ubistvo iz
nehata. Mediji nagađaju da
je tokom igre Franc ušao u
sušilicu koju je njegov brat
Paul uključio.
Uhapšen provalnik
ć č
đ
Melendez je neko vrijeme koristio vještačke udove, ali ih je ubrzo odbacio, prihvatio
svoje tijelo i počeo učiti svirati
Toni Melendez (Tony,
49) rođen je bez ruku, ali ga
to nije spriječilo da radi
ono što voli - da stvara muziku. Njemu stopala služe
umjesto ruku pa je tako
naučio pisati, ali i svirati
na gitari.
Porijeklom je iz Nikaragve, a uzrok njegovog
deformiteta je “t a l i d omid”, lijek koji je uzimala
njegova majka tokom tru-
Toni ima 150 koncerata
dnoće.
“Talidomid” je masovno korišten tokom 50-tih i
početkom 60-tih godina
prošlog stoljeća kao lijek
za smirenje i pomoć pri jutarnjim mučninama, prije
nego što je otkriveno da
uzrokuje oboljenja kod
beba.
Osim što nema ruke, Melendez ima i deformaciju lijevog stopala. Ipak, pored
svih problema, nikada nije
gubio vjeru u sebe.
- Mogu okretati stranice knjige, mogu svirati na
gitari, sve što može ruka
uraditi, moja stopala to simuliraju. Stvari činim na
malo drugačiji način, ali
uspijevam nekako - kaže
Toni.
Melendez je neko vrijeme koristio vještačke udove, ali ih je ubrzo odbacio,
prihvatio svoje tijelo i
počeo učiti svirati. Godišnje održi oko 150 koncerata, a nastupao je i za papu.
Mobitelom se spajao na Facebook
Jedan provalnik iz Novog
Meksika uhapšen je nakon
što je policija pronašla mobitel koji je zaboravio u kući u
koju je provalio. Do lopova
su došli bez ikakvih problema jer se s mobitela spajao na
svoj Facebook profil.
Osim za provalu, odgovarat će i za oružanu paljbu
jer je u bijegu ispalio šest hitaca prema članovima porodice u čijem je vlasništvu
kuća u koju je provalio, a koji su ga prilikom povratka u
svoj dom zatekli u krađi.
Srećom, nije bilo povrijeđenih.
26
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Poliklinika Atrijum
Avaz Business Center
D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo
Tel/fax:+387 33 467 444
+387 33 768 768
www.poliklinika-atrijum.ba
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi
Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a)
Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka)
Ehokardiografija (ultrazvuk srca)
Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim
i nekim valvularnim oboljenjima)
Ergometrija (EKG pri optere}enju)
Programi za sr~ana oboljenja !!!
Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija,
stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje,
ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler)
Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu
suplemenata !!!
Akupunktura
Preoperativni internisti~ki pregledi
Ultrazvuk gornjeg abdomena- jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi
Ultrazvuk male zdjelice
Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura
Ultrazvuk dojki
Ultrazvuk testisa
Laboratorijske pretrage
Screening pregledi za menad`ere
i jo{ mnogo toga...
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
EKSKLUZIVNO Novi uspjeh Edina Galija u Holivudu
’
’
š
Serija se emitira na Foxu i veoma je popularna Zbog ovog angažmana otkazao sam
ugovor za seriju “Ljudi s Medisona”, kaže mladi Bosanac
Edin Galijašević (24),
Bosanac koji u Holivudu
gradi sjajnu glumačku karijeru pod imenom Edin
Gali, zabilježio je novi uspjeh. Kako ekskluzivno
doznajemo, dobio je uloga
u novoj američkoj seriji
“New Girl”, koja se emitira
na kanalu Fox i koja je postigla ogromnu popularnost
u Americi. Edin tumači lik
DJ-a iz Evrope i upravo će
danas u Americi biti emitirana epizoda u kojoj on glumi.
Glumi rame uz rame sa
zvijezdom Zoi Dešanel (Zoe
Dashanel).
Gali: Na setu serije “New Girl” u kojoj glimi DJ-a
- Ulogu sam dobio prije
dvije sedmice, prošle sam
snimao i već danas kreće
emitiranje epizoda s mojim likom - rekao nam je
jučer Edin u telefonskom
razgovoru iz Holivuda.
Veliko zadovoljstvo
Ne krije veliko zadovoljstvo ovim angažmanom i
nada se nastavku saradnje s
ovom ekipom.
- Kad sam gledao snimljene scene, prijatno sam
se iznenadio. Izgleda super. Za sada sam snimio tri
epizode, a vjerovatno postanem i stalni lik - govori
đ š
Edin je kao sedmogodišnji dječak s roditeljima
izbjegao iz rodne Velike
Kladuše najprije u Njemačku, a kada je imao je-
danaest godina, njegova
porodica stigla je u Ameriku. Živjeli su u Sent Luisu i prije šest godina Edin
se preselio u Kaliforniju.
mladi glumac.
Edin Gali je prije dvije
godine dobio prestižnu nagradu Emi za sporednu ulogu u hit seriji “Mad Men”,
kod nas poznatijoj kao
“Ljudi s Medisona”, a nedavno je najavio da će glumiti i u petoj sezoni ove uspješnice. Ali, zbog “New
Girla” raskinuo je ugovor
za “Med Mena”.
Poslušao agenta
- Mnogo mi je bolji ugovor
s “New Girl”, tako da sam poslušao svog agenta i otkazo
sam “Mad Mena”. Valjda nisam pogriješio - iskren je Gali.
L. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ
Muzičar u svijetu likovne umjetnosti
č ž" # ć
Autor predstavio svoj doživljaj Kozije ćuprije, Rimskog mosta, “Avaz Twist Towera”...
U Kamernom teatru 55
preksinoć je otvorena izložba
Seje Bajraktarevića. Četiri
desetljeća posvetio je muzici,
a 2010. otkriva slikarski talent teje sada odlučioda svoju
naklonost prema slikarstvu
pokaže javnosti.
Predstavio je više od 20
djela, koja su nastala u protekloj godini. Na izloženim slikama predstavljen je njegov
doživljaj smaka svijeta, Kozije ćuprije, Rimskog mosta pa
sve do modernog graditeljstva kao što je “Avaz Twist
Tower”.
U Kamernom teatru okupio se veliki broj javnih ličnosti iz raznih sfera života,
među kojima IvicaŠarić, Vojislav Vujanović, Senad Bašić,
Bakir Nakaš, Mirsad Tuka,
Abid Sakalaš, Muradif Brkić,
Rođendan Umjetničke galerije BiH
%"ć&
š Najdramati~niji trenutak u historiji galerije
Edin je u decembru
planirao dolazak u BiH, ali
dobio je glavnu ulogu u filmu “The Call”, pa mu je to
malo poremetilo planove.
- To mi je stvarno drago. Snimanje još nije počelo, a prije toga ne želim
iznositi više detalja - kratak je Gali.
Osim toga, u iščekivanju je premijera filma
“Hemingway & Gellhorn”
reditelja Filipa Kaufmana
(Philip Kaufman), kojeg
je snimao s Nikol Kidmen (Nicole Kidman),
Klajvom Ovenom (Clive
Owen) te Robertom Duvalom (Duvall).
Umjetnička galerija BiH: Dan kao i svaki drugi
Uredbu kojom se osniva
Umjetnička galerija u Sarajevu Vlada NRBiH donijela
je 11. oktobra 1946. godine sa
zadatkom da prikuplja i otkupljuje djela naših i stranih
umjetnika, te da izlaganjem i
organiziranjem izložbi na teritoriju BiH utječe na razvoj
umjetnosti. Izmjena u nazivu
desila se 1969. i ona nastavlja
rad kao Umjetnička galerija
BiH. Jučer je ta ista galerija
trebala proslaviti 65 godina
postojanja.
Svoj 65. rođendan Umjetnička galerija obilježava u najdramatičnijem trenutku svoje historije, zatvorenih vrata
za javnost.
- Novom stalnom postav-
kom “Retrospectrum”proslavljena je 60. godišnjica, a danas smo zapitani nad samim
opstankom institucije i umjetničkih djela koja se u njoj
čuvaju. Ovo je dan kao i svaki
drugi, nemamo šta slaviti. Bez
posjetilaca i bez ičega - kaže
kustosica Maja Abdomerović.
U više od mjesec, koliko je
galerija zatvorena, nijedan političar, nije pokazao interes za
stanjeuovoj instituciji,nitiponudio moguće rješenje.
- Jedino što su uradili jeste
pozivanje na “nenadležnost” i
međusobno izražavanje želje
da će “onaj drugi” iznaći rješenje, a uposlenicima žele dug
život i dobro zdravlje - dodaje
Abdomerović.
Ad. K.
Radovi generacije iz 1983. godine
ž (*
Novi likov(Foto: S. Saletović)
ni događaj Galerija “Roman
Petrović” predstavila je preksinoć otvaranjem izložbe
radova učenika
Srednje škole
primijenjenih
umjetnosti generacije iz 1983.
godine. Izložbu je otvorio
Mensur Poro- Preksinoć u galeriji “Roman Petrović”
vić, aktuelni direktor ove pljanja uz druženje, već prave
škole.
izložbu, što bi trebalo postati
- Moram istaći da je ovo tradicionalno. Zanimjivo je
jedna od najupornijih gene- da im ni državne granice nisu
racija, koja već drugu godinu prepreka, pa umjetnici stižu i
zaredom pravi izložbu. Ne iz Švedske, Hrvatske - nagladogovaraju samo puka oku- sio je Porović.
Ad. K.
Dani Matice hrvatske
' (
" ) #
(Foto: S. Saletović)
Bajraktarević: Predstavio više od 20 djela
Zijad Sipović, Bakir Hadžiomerović, Jasmin Duraković,
Mustafa Skopljak, Sinan Alimanović, Amir Bjelanović
Tula, Indria Kučuk-Sorguč...
- Drago mi je da se ovom
velikom čovjeku odazvao za-
Brojni gosti na izložbi
vidan broj ljudi iz muzičkog,
glumačkog, umjetničkog te
svijeta novinarstva. Sejo je
otvorena i senzibilna duša,
koja ostavlja utisak na sve
nas. Prije svega je moj dobri
prijatelj, a kao čovjek i um-
jetnik je jako interesantan i
unikatan, te se nadam da će
ovaj njegov izražaj doći i do
širih masa. Sigurna sam da
ima šta da ponudi - kaže
Kučuk-Sorguč.
Ad. K.
U okviru manifestacije Dani Matice hrvatske u Sarajevu 2011.,koja je
otvorena u ponedjeljak u Samostanu
sv. Ante, organiziran je program Matica hrvatska Du(Foto: M. Kadrić)
brovnik - Sarajevu.
U muzičkom S programa u Samostanu sv. Ante
dijelu programa nastupio je jolik” akademske slikarice
gitarista Maroje Brčić, dok je Dubravke Lošić. Manifestau Maloj galeriji Sv. Ante cija će trajati do 9. novembra,
Ad. K.
predstavljena izložba “Kra- a ulaz je slobodan.
Fotografija koja je objavljena u “Vogueu”
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
Denis s dvjema kćerkama:
Bez vanjskih ometanja
ZVIJEZDE Za početak naredne godine
đ Odlučio se za sjevernoameričku turneju, ne
isplati mu se dolaziti zbog jednog koncerta
u Evropu, kažu u “Prodavnici zvuka”
Veliki uspjeh bh. ljepotice i fotografa
( Đ *
+žć ’%’
Bosanskohercegovačka
ljepotica Aida Đapo nedavno je postigla još jedan uspjeh na svjetskom nivou. Zajedno sa sarajevskim foto-
grafom Safetom Hadžimusićem Aida je, naime, potpisala ugovor za italijansko izdanje časopisa “Vogue”.
- Nas dvoje smo se prijavi-
li na takmičenje “Voguea”
kao model i fotograf. Poslali
smo fotografiju koju je snimio Safet, a na kojoj se nalazim ja. Nakon izvjesnog vre-
mena ta ista fotografija je pobijedila. Kao nagradu osvojili smo ugovor, odnosno saradnju s ovim svjetskim časopisom-govoriAida.
Ad. K.
Miranda Ker pokazala tijelo
, ’+' !’
Kurnjikova na naslovnici “Women's Healtha”
Bivša teniserka u super formi
. ( /
Bivšoj teniserki Ani Kurnjikovoj (Anna Kournikova), koja je u mini suknji mamila uzdahe na terenu, još
mogu pozavidjeti na zategnutom tijelu. Lijepa Ruskinja
slikala se za naslovnicu magazina “Women's Health”.
Ana, koja je inače jedna
od trenerki u programu šoua
realnosti “The Biggest Lo-
ser”, u kome pomaže gojaznim osobama da skinu višak
kilograma, za ovaj ženski
magazin otkrila je tajne svog
dobrog izgleda.
- Umje moćnastvar. Možete
sve postići ako to dovoljno jako
želite. Znam sve o disciplini,
snazi, kondicionom treningu i
predanosti. To je moja šansa da
nešto pružim - rekla je Ana .
Miranda Ker (Kerr) zaista je jedna od najljepših žena
svijeta. Savršeno tijelo i anđeosko lice priskrbili su joj titulu jedne od najtraženijih manekenki današnjice, ali i
brak s Orlandom Blumom (Bloom).
S njim je prije nekoliko mjeseci dobila i sina, no po
njenoj sjajnoj liniji to se ne može zaključiti. Ovog puta
pokazala je sve svoje čari u seksi editorijalu za “Harper's
Bazaar”.
Popularni
američki
muzičar Ričard Melvil
Hol (Richard Melville
Hall), poznatiji pod umjetničkim imenom Mobi
(Moby), u novembru je
trebao nastupiti u Sarajevu. Međutim, kako doznajemo od agencije “Prodavnica zvuka”, koja je trebala
upriličiti ovaj spektakl,
Deniz Ričards odvaja vrijeme za porodicu
č
- Taman kada smo dogovorili skoro sve detalje u
vezi s Mobijevim dolaskom u glavni grad BiH,
njegov menadžment je
promijenio ploču. Iznenada su nam saopćili da se
muzičar odlučio za sjevernoameričku turneju u oktobru i novembru te da mu
se ne isplati zbog samo jed-
Deniz Ričards (Denise
Richards) odnedavno ima
novi trik pomoću kojeg osigurava dovoljno vremena za
svoju porodicu.
- Počela sam jednom sedmično isključivati telefon i
provoditi cijeli dan samo s
djecom, bez vanjskih ometa-
Mobi je poznat po objedinjavanju različitih žanrova,
od elektronske muzike do
rokenrola. Tokom bogate
karijere, ispunjene milionskim tiražima albuma, nagradama i rasprodatim koncertima širom svijeta, sarađivao je sa zvijezdama kalibra Majkla Džeksona (Mikoncert poznatog Njujorčanina odgođen je za
nekoliko mjeseci.
chael Jackson), Dejvida Bouvija (David Bowie), Britni
Spirs (Britney Spears), “Metallice”...
U Sarajevu bi, kako poručuju iz agencije “Prodavnica zvuka”, trebao nastupiti prvenstveno kao DJ, te
predstaviti svoj novi set
elektronske muzike.
nog koncerta dolaziti u
Evropu.
Ipak, dobra vijest za
Multimedijalni Art Festival u Sarajevu
dne godine.
U decembru imamo zakazan
novi sastanak s njegovim menadžmentom, kada ćemo, definitivno, ugovoriti termin
’"’# ’
$ ’ ’%&’ '
Multimedijalni Art Festival (MAF) naziv je manifestacije koja će od 14. do 16.
oktobra biti upriličena u Domu mladih u Sarajevu.
Na dnevnom programu
Festivala predavači iz BiH i
susjednih zemalja održat će
prezentacije izdomena multimedijalne umjetnosti, dok je
noćni program rezerviran za
koncerte poznatih bendova i
DJ-eva iz Hrvatske, Srbije,
Njemačke i BiH. Tako će scenu Doma mladih tokom trajanja MAF-a dijeliti popularna
hrvatska grupa “Jinx”, srbijanski “Darkwood Dub”, bh.
muzičari “Vuneny”, Basheskia, Edward Q i mnogi drugi.
Kako naglašavaju organizatori, najvažniji cilj manifestacije jeste da mladi pokažu interes za aktivno sudjelovanje u kreiranju ovakvog tipa festivala. Na taj
način bi dobili priliku da sami budu kreatori dijela programskih šema MAF-a te da
uživaju u koncertima, izložbama i nastupima umjetnika s kojima su aktivno sarađivali.
H. P.
otkrila je glumica koja ima
tri kćerke, biološke Lolu i
Sam te usvojenu petomjesečnu Eloiz (Elois).
Glumica i bivša supruga
Čarlija Šina (Charlie Sheen)
kaže da je najčešće pitaju kako uspijeva biti samohrana
majka i imati karijeru.
Pred koncert “Indexi i prijatelji” u Beogradu
Mobi: Ipak neće
razočarati
fanove u BiH
Mobijeve fanove u BiH jeste
da ćemo ove zime, sigurno,
upriličiti njegov koncert u
Sarajevu, s tim da bi se to trebalo dogoditi početkom nare-
nja. Do tada uopće nisam shvatala koliko mi vremena
mobitel oduzima. To je fenomenalna stvar koju sam napravila i najbolji dar mojoj
djeci. One su me naučile najveću životnu lekciju, da se
posvetim određenom trenutku i stvarno ga proživim -
nastupa - govori sarajevski
DJ Ari Hughes, inače zaposlenik agencije “Prodavnica
zvuka”.
H. P.
Motus Fest
ć'
ž čć ž
ć
Dženan Lončarević u četvrtak dolazi u Sarajevo, gdje
će učestvovati na manifestaciji “BH muzički Oskar”, a već
u nedjelju u Beogradu pjevat
će na koncertu “Indexi i prijatelji -za Daču, Bodu i Đoku”.
- Drago mi je što ću biti dio
velikog koncerta u Sava centru. Odrastao sam na pjesmama “Indexa” i redovno ih interpretiram na svojim nastupima. Drago mi je što ću u nedjelju pjevati “Žute dunje”.
Želja mije dau Beograduugostim Darija Popovića, sina legendarnog Davorina, koji je u
razgovoru za “Dnevni avaz”
izrazio želju da dođe na koncert “Indexi i prijatelji - za
Daču, Bodu i Đoku” u Beogradu - kažeLončarević.
D. Z.
Lončarević: U nedjelju pjeva “Žute dunje”
Na setu mu zaplijenjeno 85 pušaka
! Prvo izdanje manifestacije Motus Fest bit će organizirano 28. oktobra u
Mostaru, tačnije u Omladinskom kulturnom centru Abrašević.
Posjetioci će tog dana
imati priliku vidjeti umotvorine mladih mostarskih
autora, od poezije i fotografija do likovnih radova,
a navečer će biti upriličeni
koncerti bh. bendova “Aestetic Empathy”, “Siledžije”, “Orion” i “Brainswitch”.
H. P.
”Jinx”: Među učesnicima manifestacije
Pit: Film premašio budžet, a rokovi prekoračeni
Na setu filma “World War Z” antiteroristički tim u Budimpešti zaplijenio je 85
pušaka. Iako Bred Pit (Brad Pitt) nije terorist, tretirali su ga kao upravo takvog.
- Film je već premašio budžet, a rokovi su
prekoračeni. Bred je bijesan - izjavio je izvor.
Direktor antiterorističke jedinice u
Mađarskoj Hajdu Janos izjavio je da je oružje
zaplijenjeno, a pronađene su većinom puške,
većina ih je automatskih. Problem se pojavio
kada je utvrđeno da se u dokumentaciji tvrdi
da se puške ne mogu upotrebljavati, a zapravo
je oružje bilo spremno za upotrebu.
- Tog je jutra privatnim avionom dopremljeno oružje jednoj osobi u Budimpešti.
Transport ovakvog oružja ilegalan je čak i
ako se trebalo koristiti samo na setu - izjavio
je Janos.
Dnevni avaz
SRIJEDA, 12. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.
o
Dokazan
Crvene bobice za zdravlje
[ipurkom protiv
prehlade
Osim što je ukusan i bogat
antioksidansima, sok od šipurka
može poboljšati zdravlje vašeg
srca, revitalizirati spolni život,
zaštititi vas od raka
Svojstva ~aja
Čaj od šipurka preporučljiv je za sprečavanje nastanka
kamena u bubrezima i mokraćnim kanalima. Također,
čisti krv, a koristi se kod upalnih procesa bubrega i mokraćnog mjehura.
Sok od narand`e sa 60 korisnih sastojaka
U čaši soka 110 kalorija
Sir za manje
infekcija
Mliječni proizvodi mijenjaju bakterijski sastav
stolice i tako smanjuju
opasnost od infekcija,
objavili su finski naučnici. Jogurt i sir te svježi
voćni sokovi štite od
upale mjehura, pokazala
je studija u koju je bilo
uključeno više od 300
žena.
Infekcije mokraćnih
puteva najčešće su potaknute stolicom, pojasnili su naučnici. Bakterije koje su sadržane u
mliječnim proizvodima izmjenjuju bakterijski sklop stolice te tako mogu
smanjiti rizik od infekcija. Korisni bi mogli biti i
svi mliječni proizvodi koji
su proizvedeni bakterijskom fermentacijom.
Začini
Zdravo bilje
Za početak dana
Jutarnjim obrokom trebali bismo zadovoljiti četvrtinu dnevnih potreba za hranjivim sastojcima. Ali, svi
izgovori zbog kojih prečesto
preskačemo doručak ne bi
nas trebali spriječiti da ujutro popijemo barem čašu
čistog voćnog soka.
Svi su svježi voćni sokovi
bogati organizmu prijeko
potrebnim biljnim tvarima,
tzv. fitonutrijentima, koji nas
štite od brojnih bolesti. U
tom smislu najizdašniji je
narandžin sok - sadrži ih čak
60, među kojima najviše
flavonoida, prirodnih antioksidansa, odgovornih za
Šipurak je divlje voće iz porodice
ruža. Sićušni crveni plodovi bojom variraju od narandžaste do
crvene. Ako se želite opskrbiti
vitaminom C, šipurak je odličan
izbor!
Dobra je vijest da šipurak poboljšava koncentraciju, sprečava
infekcije i prehlade, pomaže kod
tegoba s venama te stimulira
libido i potenciju.
Vitamin C važan je dio uravnotežene prehrane. Zato, ako tragate za prirodnim i ukusnim izvorom ovog važnog vitamina, pravo
je vrijeme da u svakodnevnu
prehranu uključite šipurak koji se
bere od rane do kasne jeseni.
Osim što je ukusan i bogat
antioksidansima, sok od šipurka
može poboljšati zdravlje vašeg
srca, revitalizirati spolni život,
zaštititi vas od raka dojke i spriječiti nakupljanje suvišnih kilograma.
Proizvodi od šipurka otklanjaju umor, malaksalost, bljedilo
kože i nevoljnost kao i ostale
tegobe uzrokovane nedostatkom
vitamina C. Šipurak blagotvorno
djeluje na sistem organa za varenje, na izlučivanje mokraće
(bez ikakvih nadražaja bubrega).
Bakterijska fermentacija
zdravlje kardiovaskularnog i
imunološkog sistema.
Čaša narandžinog soka
daje 110 kalorija i zadovoljava prosječne dnevne
potrebe za vitaminom C.
Dobar je izvor kalija, folacina i tijamina (B1), a sadrži i B6, nijacin i magnezij.
Prirodni sok, dokazano
je, podiže nivo HDL (dobrog)
holesterola: nakon 12 sedmica uzimanja jutarnje čaše
narandžinog soka i kod žena
i kod muškaraca omjer dobrog i lošeg holesterola popravlja se u korist dobrog za
čak 16 posto!
Konzumiranje tamnog grožđa
sorte Concord ima pozitivan utSpec jecaj na noćni krvni pritisak, što
je znak zdrave regulacije pritiska.
Ovi rezultati samo se nastavljaju na
niz studija koje su pokazale dobrobitne učinke soka tamnog grožđa na fleksibilnost arterija, koja doprinosi zdravoj cirkulaciji.
Ma`uran
za `eludac
Brojni ljekari i danas
propisuju mažuran kao lijek protiv tegoba želuca,
crijeva i žuči. Bolesnici
redom potvrđuju dobar
učinak kod slabe probave, pomanjkanja apetita,
napinjanja, grčeva i proljeva.
Mažuran pomaže i
kod glavobolje, migrene,
vrtoglavice i epilepsije.
Drugi ljekari smatraju
mažuran samo vrlo dobrim i zdravim začinom.
Trebalo bi svakako
mažuran isprobati i kao
suhu biljku i mast.
Preporuke
30
Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
PORODICA I ZDRAVLJE
Prevencija kardiovaskularnih bolesti
Zdrava prehrana
daje rezultate
Dobre masti
Pinjoli za
pritisak
Pinjoli pripadaju grupi
orašastih plodova koji se
odlikuju svojstvenom aromom, visokim sadržajem ulja i visokovrijednim bjelančevinama. Osim toga, sadrže obilje mikrominerala i u mastima
topljivih vitamina.
Orašasti plodovi sadrže velike količine masti
koje nose 60 posto ukupnih kalorija. Iako su bogati
mastima, ne znači da nisu
dobri za zdravlje. Upravo
suprotno, njihove su masti uglavnom nezasićene,
zbog čega su korisne u
prevenciji kardiovaskularnih bolesti i snižavanju
LDL holesterola. Posebno
mononezasićene masne
kiseline snažno djeluju na
smanjenje pristiska i masnoća.
Preporuka je da svi koji žele promijeniti navike trebaju prvo utvrditi
kolike su vrijednosti krvnog pritiska, šećera te kolika im je težina
davno je prihvaćeno
da se, uz određene uvjete,
prijevremena
smrtnost i onesposobljenost
od bolesti srca i krvnih žila
može smanjiti i do 50 posto.
Faktori rizika za nastanak bolesti srca i krvnih žila na koje
se ne može utjecati su dob,
spol i porodična anamneza.
Međutim, faktori na koje
se može utjecati i time smanjiti rizik od bolesti srca su
povišeni
krvni
pritisak,
O
pušenje, šećerna bolest, povišene masnoće u krvi, prekomjerna tjelesna težina i nedovoljna tjelesna aktivnost.
Piše:
Dr. Senada
Hujdurović
Povrće na prvom mjestu
Stopa smrtnosti
Postoje čvrsti dokazi
djelotvornosti mjera prevencije za bolesti srca i
krvnih žila. Primjeri smanjivanja učestalosti tih bolesti mogu se naći u nekim
razvijenim zemljama koje
su imale visoku stopu smr-
Optimalna dijeta
Američko društvo za srce predložilo je i posebnu
“dijetu” koja smanjuje rizik od bolesti srca. Tako se
peporučuje 4,5 zdjelica voća i povrća dnevno, dva ili više
puta sedmično 100 grama ribe, i to najbolje losos ili
skuša, jer su bogate omega-3 masnim kiselinama koje
mogu smanjiti trigliceride, manje od 450 kalorija šećera
u slatkim napicima sedmično, jer te kalorije trebaju doći
iz zdravije hrane.
Slatka pića povezana su s debljinom i visokim pritiskom. Dalje se preporučuje manje od 5 grama soli
dnevno, tri i više puta dnevno po 28 grama cjelovitih
žitarica, što će smanjiti opasnost od kardiovaskularnih
bolesti i pomoći u održanju zdrave tjelesne težine.
tnosti, posebno od ishemične bolesti srca.
Rezultat se pokazao
kad su te države započele
programe prevencije koji
su, uz ostalo, uključili suz-
ZU PLAVA POLIKLINIKA
Dr. Senada Hujdurovi}, internista kardiolog
Dr. D`emil Hujdurovi}, ginekolog
tel. 035/393-111, 033/463-888,
e-mail: [email protected]
Pru`amo kvalitetne usluge dijagnostike i lije~enja:
U Tuzli
U Sarajevu
ultrazvuk svih organa, Color
Doppler
mamografija i UZ dojki
svi specijalisti~ki pregledi
uz ovjerenu zdravstvenu knji`nicu:
Mr-magnetna rezonanca
spiralni CT-kompjuterska
tomografija
porodi~na medicina
ginekolo{ka obrada
bezbolan prekid trudno}e
EKG, UZ srca, Holter
Color Doppler arterija i vena
UZ abdomena, {titnja~e i dojki
op{ti pedijatrijski pregledi
laboratorija odmah
specijalisti~ki, konzilijarni,
sistematski pregledi
bijanje pušenja, prihvatanje pravilnih prehrambenih
navika, kontrolu povišenoga krvnog pritiska, uz primjenu efikasne dijagnostike i
liječenja.
Tako je Američko društvo za srce (AHA) definiralo
mjere te pravila prehrane
koji zajedno mogu značajno poboljšati kardiovaskularno zdravlje.
Prestanak pu{enja
Odmah se, naravno uz
pridržavanje pravila prehrane, preporučuje prestanak
pušenja. Indeks tjelesne
težine ne bi smio prelaziti
25, za lagane vježbe trebalo
bi sedmično odvojiti 150
minuta, a ako su vježbe intenzivnije, 75 minuta.
Ukupni holesterol ne bi
smio biti viši od 5 milimola
po litru krvi, a krvni pritisak ne bi smio prelaziti
120/80. Nivo šećera treba biti od 3 do 5 milimola
po litru.
Doda li se tome i pravilna prehrana koju je odredila AHA, kvalitet života
značajno bi se povećao i u
starijoj dobi. Preporuka je
da svi koji žele promijeniti
navike trebaju prvo utvrditi
kolike su vrijednosti njihovog pritiska, šećera te kolika im je tjelesna težina.
Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
PORODICA I ZDRAVLJE
31
Djeca
Matične stanice iz masnog tkiva - zašto, kako i kada
Nada za do sada
neizlje~ive bolesti
Piše:
Prim. dr. Emir
Talirević
Vrijednost matične stanice upravo je u njenoj primitivnoj organizaciji,
odnosno sposobnosti da se razvije u bilo koje drugo tkivo
vjedoci smo rapidne
ekspanzije pohranjivanja matičnih stanica pupkovine koje trenutno
u našoj zemlji možete organizirati putem tri firme specijalizirane i licencirane u
Evropskoj uniji za ovu djelatnost.
Međutim, iz objektivnih
razloga najveći broj nas je
propustio priliku da pohrani
svoje matične stanice te se
nerijetko s pacijentima sretnem s pitanjem postoji li
neka alternativa koju oni
mogu primijeniti.
S
Sr~ani mi{i}
Pohranjivanje matičnih
stanica iz masnog tkiva je
nešto što stječe sve veću
popularnost u medicini razvijenih zemalja te je pred-
metom ekstenzivnih istraživanja u svijetu kod različitih oboljenja koja su donedavno imala dosta lošu
prognozu, poput oštećenja
kičmene moždine, hroničnih bolnih stanja, stres inkontinencije, Alzheimerove
demencije, opsežnih infarkta miokarda i drugih formi
srčanog popuštanja praćenih velikim područjima disfunkcionalnog srčanog mišića te kod niza drugih.
Šta je to što matične
stanice masnog tkiva čini
idealnim izborom kod odraslih pacijenata koji žele primijeniti ovu metodologiju?
Prije svega, ono što svi
čitaoci trebaju znati jeste da
je vrijednost matične stanice upravo u njenoj primitivnoj organizaciji, odnosno
Posebna procedura
uzimanja i čuvanja
ćelija
Istraživanje australskih naučnika ukazuje na
manji rizik za pretilost kod
djece koja rano odlaze na
spavanje i rano ustaju.
Djeca koja su išla kasno u
krevet te su i kasnije ustajala imala su prosječno
1,5 puta veće izglede da
će biti pretila, objavili su
istraživači s Univerziteta
Južne Australije.
Uz to, djeca koja su
kasno lijegala bila su dvostruko češće nedovoljno
tjelesno aktivna.
Pu{enje
ugro`ava
arterije
Specijalan tretman
Kada kažemo da se nalaze nekoliko stepenica iznad, znači da, iako se radi o
matičnim, neformiranim
stanicama, određeni koraci njihovog usmjeravanja
su se ipak dogodili tako da
je upotreba ovih stanica
idealna za određena stanja, dok njihova upotreba
kod nekih drugih oboljenja
ipak zahtijeva njihovo vraćanje na prvobitni nivo, što
Naučna studija potvrdila
Aspirin smanjuje pojavu raka
Uzimati male doze
Spavanje
i kilogrami
Rizici
sposobnosti da se razvije u
bilo koje drugo tkivo.
Stanice pupkovine, kao
najranije stanice, imaju najveću sposobnost u ovom
smislu. Međutim, ispitivanja
su pokazala da matične stanice koje se nalaze u masnom tkivu odraslih imaju dosta slične sposobnosti kao i
stanice pupkovine, iako se
nalaze nekoliko stepenica
iznad u procesu razvoja.
Škola za higijenu i tropsku
medicinu (LSHTM) u Londonu objavila je studiju koja
pokazuje da mala doza “aspirina” smanjuje pojavu nekoliko uobičajenih vrsta raka.
Potvrđeno je da male doze aspirina utječu na smanjenje smrtnog ishoda kod
nekoliko zajedničkih vrsta raka jednjaka, pluća, želuca,
pankreasa i, eventualno,
mozga. Smanjenje smrtnosti
je oko 20 do 30 posto. Benefit nije povezan s dozom aspi-
Redovan san
rina većom od 75 miligrama,
spolom i pušenjem, ali se
povećava s godinama.
”Aspirin” najvjerovatnije
treba uzimati najmanje pet
godina da bi on postigao
efekt, možda i duže za pojedine vrste raka, ali benefit je u
svakom slučaju veći što se
“aspirin” duže koristi. Do sada su “aspirin” uzimali samo
pacijenti s povećanim rizikom
od srčanog napada i udara ili
oni koji su već doživjeli ovakve
zdravstvene probleme.
sličniji stanju nakon uzimanja istih iz pupkovine.
Sama procedura uzimanja matičnih stanica iz masnog tkiva je izuzetno jednostavna i u biti sastavljena iz
uzimanja manje količine
masnog tkiva (obično 10 do
20 ml) koje se nakon toga
specijalno tretira i vrši separacija matičnih stanica. Po
obavljanju ovoga procesa,
stanice se odvajaju i konzerviraju za dugogodišnje čuvanje ili se, u slučaju njihove
primjene, vraćaju nazad pacijentu kao infuzija koja će
se aplicirati na jasno definiran način.
Kod stanja koja zahtijevaju stanice što sličnije matičnim, primjenjuje se proces pod nazivom indukcija
pluripotentnosti, a koji predstavlja specijalnu metodu
pripreme i genetske obrade
samih stanica kako bi one
poprimile sva obilježja nediferenciranih ćelija koje nalazimo u pupkovini.
Pušenje, pa čak i kratkoročno, povećava rizik
od razvijanja bolesti perifernih arterija kod žena.
Ako pušite više od 15
cigareta dnevno, tada je
vaš rizik od razvijanja ove
bolesti više nego deseterostruk, tvrde harvardski
istraživači.
Periferna arterijska bolest predstavlja suženje
perifernih arterija, pogotovo u nogama. Pušenje,
visoki pritisak i holesterol
te dijabetes povećavaju
rizik od periferne arterijske bolesti koja u zapadnim zemljama pogađa
oko pet posto populacije
starosti između 55 i 74
godine.
Mogu}nosti primjene
Upotreba matičnih stanica u medicini je u dramatičnoj
ekspanziji posljednjih godina i ove stanice se upotrebljavaju s više ili manje uspjeha kod niza teških
oboljenja za koja donedavno pacijentima nismo mogli
ponuditi bilo kakve terapijske opcije, ali je svakako najveća
upotreba u plastičnoj hirurgiji (rejuvenilacija i zatezanje
lica), kardiohirurgiji (aplikacija stanica u oštećene dijelove
srčanog mišića), urologiji (stres inkontinencija) te neurohirurgiji (hronične bolne radikulopatije).
Opasnost od cigareta
32
Jeste li
znali
PORODICA I ZDRAVLJE
U prodaji
Signali koje treba ozbiljno shvatiti
Crvene kapilarne izrasline na koži
Pratite promjene
na ko`i dojke
Laser daje
dobre rezultate
Vrlo je važna blagovremena dijagnoza, jer vrlo često
zbog svog ekcematoidnog izgleda na početku bolesti
karcinom ostane neprepoznat
Piše:
Piše:
Dr.
Katarina Dujmović
Prof. dr.
Edin Suljagić
esu li ekcematozne promjene na dojci bezazlene
promjene često alergijske prirode ili se radi o nečemu mnogo ozbiljnijem?
Morbus Paget ili Carcinoma
Paget je adenokarcinom najčešće lokaliziran jednostrano na dojci žene.
Morbus Paget intraepidermalni je adenokarcinom
izvodnog kanala mliječne žlijezde.
Javlja se uglavnom kod
žena, nakon četrdesete godine života, iako se ovaj karcinom može vidjeti i kod
mlađih osoba. Izuzetno rijetko se javlja kod muškaraca.
J
Infekcije i lijekovi
Zdravo
palmino ulje
Palmino ulje se uglavnom hladno preša ili hemijski ekstrahira te plasira zdravo ulje koje ima
više prednosti za zdravlje.
Palmino ulje koristi
zdravlju iz više razloga sadrži obilje vitamina A i E,
antioksidanse, nutrijente
i dugog je trajanja. Ipak,
palmino ulje se preporučuje u ograničenim količinama jer sadrži 40 do
50 posto zasićenih masnih kiselina, a moguće ga
je kombinirati i s drugim
uljima poput maslinovog.
^aj od zove
protiv ka{lja
Zova je odličan lijek
protiv prehlade. Vrući čaj,
napravljen namakanjem
cvijeta zove, ako se uzme
na početku prehlade,
upale krajnika, upale grla
i gripe, pridonosi brzom
izlječenju jer potiče krvotok, izaziva znojenje i organizam čisti od otrovnih
tvari.
Čaj protiv prehlade
pripremite na sljedeći
način: tri kašike cvjetova
zove prelijete litrom vrele
vode i pijte tokom dana
na gutljaje.
33
32
Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
Prognoza
Prognoza Pagetovog
karcinoma ovisi o tome
jesu li se ili nisu pojavile
metastaze. Zato je vrlo
važno kod svake promjene na koži navedenih
regija odmah se obratiti
ljekaru da bi se pravovremeno postavila dijagnoza, čime je i terapijski
uspjeh veći.
da je došlo do pojave metastaza.
Vrlo je važna blagovremena dijagnoza ovog karcinoma, jer vrlo često zbog svog
ekcematoidnog izgleda na
Kukuruz je
povrće, ali ga
optužuju da nije
dovoljno hranjiv.
Dobro ga je jesti jer
ima puno vlakana. I, naravno, poput većine žutog i zelenog povrća, ima dovoljno luteina i zeaksantina.
Spec
Kavernozni hemangiom je duboka vaskularna
malformacija koja je često udružena s površnim
varikozitetima ili arteriovenskim šantovima
eliki broj promjena na
koži lica od najranije
dječije dobi pa do kasne starosti pojavljuje se u
različitim oblicima. Vrlo su
česti, predstavljaju estetsku
deformaciju, ali često i znak
unutrašnjih oboljenja i zbivanja u organizmu. Čest poremećaj koji se javlja po rođenju i nikada spontano ne
iščezava zove se Port-wine
stain (Nevus flammeus).
Radi se o nepravilno
omeđenom crvenkastom ili
ljubičastom vaskularnom poremećaju lokaliziranom na licu, građenom od dermalnih
krvnih sudova. Nalazi se
najčešće na obrazima, vratu,
čelu, može biti samostalan,
a može se pojaviti i kao dio
tzv. Sturge-Weber sindroma.
V
Pecka i svrbi
Pagetova bolest se javlja
na dojci oko bradavice, odnosno na areoli. Na samom
početku bolesti vidi se crvenkasti upalni plak. Zahvaćeno
područje pecka, svrbi i postoji lagana bolnost. Kako bolest napreduje na crvenkastoj, otvrdnutoj koži stvaraju
se ljuske i kruste i karcinom
se počinje progresivno širiti u
okolinu.
Crvenkast plak koji se
razvija može biti okrugao,
ovalan ili policikličan i gotovo
uvijek je jasno ograničen od
okolne zdrave kože. Kada
započne invazivan rast karcinoma, javljaju se ulceracije i
čvorovi te dolazi do ulegnuća
bradavice.
Osim na površini, čvorovi
se javljaju i u unutrašnjosti
dojke, što se može utvrditi
detaljnom palpacijom. Povećanje i otvrdnuće limfnih
čvorova u pazusima znak je
Jeste li
znali
Za{to hurme
Kapilarna
pro{irenja
Crvena boja
Ponekad može biti udružen s mišićnom slabošću,
epilepsijom, mentalnom retardacijom i glaukomom.
Najčešće je jednostran u 85
posto slučajeva. Ovakve
promjene na licu nikada ne
iščezavaju spontano. Liječenje je isključivo ovisno o
primjeni laserske tehnologije
(Pulse dye laser ili Nc Yag Cutera).
Kapilarni
hemangiom
(Hemangioma capillare) je
vaskularna čvorićasto-pločasta promjena koja se javlja po
rođenju i najčešće nestaje
do pete godine života.
Snažno se širi tokom prve
godine života, može narasti
od 1 do 8 centimetara. Jarko
Sistemske manifestacije
Morbus Paget pogađa i mlađe osobe
samom početku bolesti on
ostane neprepoznat i zamijenjen s kontaktnim dermatitisom ili atopijskim dermatitisom, koji se također mogu
javiti na istim lokalizacijama.
Pojava Pagetove bolesti u anorektalnoj regiji često je povezana s postojanjem primarnog karcino-
Spider nevus
DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo z Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05
„
Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju
„ Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja
„ Alergijska oboljenja ko`e
„ Medicinska kozmetologija
„ Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja
zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja
svakom pacijentu posebno.
Moguće intervencije su: hirurške, laserska tehnologija
(Pulse dye laser), krioterapija ili primjena sistemskih
kortikosteroida. Najbolje je
ako se promjene spontano
povuku jer ostaju najbolji
kozmetički rezultati.
Kavernozni hemangiom
je duboka vaskularna malformacija koja je često udružena s površnim varikozitetima ili arteriovenskim šantovima. Ovakve promjene se
ne pojavljuju po rođenju, ali
se razvijaju tokom djetinjstva. Obično su asimptomat-
Spider nevus (nevus araneus) je crvenkasta promjena
koja izgleda kao pauk. Centralno se primjećuje crvena
tačkica od koje radijalno odlaze crvene kapilarne niti koje
podsjećaju na paukove nožice.
Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija
^este metastaze
Sve promjene koje pobuđuju sumnju da se možda
radi o Pagetovom karcinomu
potrebno je poslati na patohistološku analizu. Pagetova bolest, osim na dojci,
može se pojaviti, iako znatno
rjeđe, i na nekim drugim lokalizacijama, kao što je anorektalna regija ili pazusi. Ovo
oboljenje se tada naziva ekstramamarni oblik Pagetove
bolesti.
ma rektuma, uretre, mokraćnog mjehura ili cerviksa uterusa. Metastaze su
česte.
Laseri na prvom mjestu u terapiji
U oktobarskom broju donosimo:
Jela za gurmane
z Kako pripremiti punjena tele}a prsa
Darovi jeseni
z Sve od vrganja
z Jeste li probali doma}i hljeb od bundeve
z Kesten - sa puretinom i u slasnoj torti
Tradicionalno slavensko jelo
z Slane i slatke knedle
Predla`emo
z Kola~i s bademima
Osim novih recepata za ukusnu jesenju trpezu, „Va{a kuharica“
i u ovom broju nudi pregr{t kulinarskih savjeta i trikova
crvene je boje i lobulirane
građe. Predilekciona mjesta
su lice, trup, noge, genitalna
i oralna sluznica. Iščezava do
prve godine života, a kod
nekih pacijenata traje do desete.
Nakon sponatnog povlačenja ostaje atrofija,
promjene pigmenta kože i
njene strukture. Tretman
ovakvih promjena mora se
individualno odrediti prema
ske i predstavljaju kozmetičku anomaliju. Mogu biti
udružene s raznim vaskularnim sindromima.
Dijagnoza se postavlja
klinički, ali se potvrđuje arteriografijom. Kavernozni hemangiom može biti kompliciran ulceracijama (infekcijama i čirevima), krvarenjem i
ožiljcima. Terapijski pristup
je multidisciplinaran i dosta
nepredvidivog toka.
Ako krompir kombinirate s ostalom
hranom, glihemijski
indeks nije važan.
Krompir je inače bogat kalijem i
vitaminom C, a glihemijski indeks bit će niži ako mu dodate
malo maslinovog ulja koje će
usporiti apsorpciju ugljikohidrata.
Spec
Sherry angioma (Angioma
senile) su česte promjene kod
osoba srednje životne dobi i
starijih, a podjednako pogađa
i muškarce i žene. Karakterizira se crvenim čvorićima polukuglate površine, jarkocrvene
boje, prečnika 2-5mm, koje
su raspoređene obično po vratu, trupu i leđima, i njihov broj
se s godinama povećava.
Usne i lice
Crvene tačkice po tijelu
predstavljaju
kozmetičku
anomaliju, obično su asimptomatske, mogu krvariti i
pretvaraju se kraste ako se
povrijede. Najbolji terapijski
efekt postiže se primjenom
lasera (532nm KTP).
Teleangiektazije su
kapilarna proširenja koja
se najčešće nalaze s obje
strane nosa. Ova promjena sastoji se od
proširenih paralelno postavljenih crvenih niti ili
končića koji se pružaju uz
rub nosa i na nosnim
krilima.
”Vensko jezero” je angiomatozna tamnoplava ili ljubičasta promjena građena
od proširenih venskih sudova. Pojavljuje se najčešće na
licu, usnama kod osoba starijih od 50 godina. Podjednako se javlja kod muškaraca i žena i nepoznate je
etiologije. Također promjene
nisu praćene simptomima, a
krvarenje se može pojaviti
nakon povrede ili traume.
Promjene su stabilne u svojoj veličini i ne iščezavaju
spontano. Najbolji način liječenja je laser (ND-YAG).
Hurme sadrže šećer,
masnoće, proteine i neke
važne vitamine. Hurme su
također bogate prirodnim
sastojcima. Savremena
medicina pokazuje da
one sprečavaju abdominalni kancer. One su dakako bolje od drugog voća
ako se uzme u obzir njihov
sastav.
Sadrže ulje, kalcij,
sumpor, željezo, potazij,
fosfor, magnezij, mangan
i bakar. Drugim riječima,
jedna hurma je minimum
za jednu zdravu i balansiranu hranu.
Pile}a supa
kao penicilin
Pileća supa slovi kao
“domaći penicilin” i nalazi
se na listi najzdravijih namirnica koje djeluju preventivno protiv prehlade i
gripe, a zahvaljujući protivupalnom
djelovanju,
ubrzavaju liječenje. Tekućina iz supa i variva
tjera viruse i bakterije, a
vitamini i minerali jačaju
imunitet.
Uz pileće meso i arsenal povrća supa neće biti
slabašna, već krepko jelo
koje zadovoljava sve potrebe oslabljenog organizma.
32
Jeste li
znali
PORODICA I ZDRAVLJE
U prodaji
Signali koje treba ozbiljno shvatiti
Crvene kapilarne izrasline na koži
Pratite promjene
na ko`i dojke
Laser daje
dobre rezultate
Vrlo je važna blagovremena dijagnoza, jer vrlo često
zbog svog ekcematoidnog izgleda na početku bolesti
karcinom ostane neprepoznat
Piše:
Piše:
Dr.
Katarina Dujmović
Prof. dr.
Edin Suljagić
esu li ekcematozne promjene na dojci bezazlene
promjene često alergijske prirode ili se radi o nečemu mnogo ozbiljnijem?
Morbus Paget ili Carcinoma
Paget je adenokarcinom najčešće lokaliziran jednostrano na dojci žene.
Morbus Paget intraepidermalni je adenokarcinom
izvodnog kanala mliječne žlijezde.
Javlja se uglavnom kod
žena, nakon četrdesete godine života, iako se ovaj karcinom može vidjeti i kod
mlađih osoba. Izuzetno rijetko se javlja kod muškaraca.
J
Infekcije i lijekovi
Zdravo
palmino ulje
Palmino ulje se uglavnom hladno preša ili hemijski ekstrahira te plasira zdravo ulje koje ima
više prednosti za zdravlje.
Palmino ulje koristi
zdravlju iz više razloga sadrži obilje vitamina A i E,
antioksidanse, nutrijente
i dugog je trajanja. Ipak,
palmino ulje se preporučuje u ograničenim količinama jer sadrži 40 do
50 posto zasićenih masnih kiselina, a moguće ga
je kombinirati i s drugim
uljima poput maslinovog.
^aj od zove
protiv ka{lja
Zova je odličan lijek
protiv prehlade. Vrući čaj,
napravljen namakanjem
cvijeta zove, ako se uzme
na početku prehlade,
upale krajnika, upale grla
i gripe, pridonosi brzom
izlječenju jer potiče krvotok, izaziva znojenje i organizam čisti od otrovnih
tvari.
Čaj protiv prehlade
pripremite na sljedeći
način: tri kašike cvjetova
zove prelijete litrom vrele
vode i pijte tokom dana
na gutljaje.
33
32
Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
Prognoza
Prognoza Pagetovog
karcinoma ovisi o tome
jesu li se ili nisu pojavile
metastaze. Zato je vrlo
važno kod svake promjene na koži navedenih
regija odmah se obratiti
ljekaru da bi se pravovremeno postavila dijagnoza, čime je i terapijski
uspjeh veći.
da je došlo do pojave metastaza.
Vrlo je važna blagovremena dijagnoza ovog karcinoma, jer vrlo često zbog svog
ekcematoidnog izgleda na
Kukuruz je
povrće, ali ga
optužuju da nije
dovoljno hranjiv.
Dobro ga je jesti jer
ima puno vlakana. I, naravno, poput većine žutog i zelenog povrća, ima dovoljno luteina i zeaksantina.
Spec
Kavernozni hemangiom je duboka vaskularna
malformacija koja je često udružena s površnim
varikozitetima ili arteriovenskim šantovima
eliki broj promjena na
koži lica od najranije
dječije dobi pa do kasne starosti pojavljuje se u
različitim oblicima. Vrlo su
česti, predstavljaju estetsku
deformaciju, ali često i znak
unutrašnjih oboljenja i zbivanja u organizmu. Čest poremećaj koji se javlja po rođenju i nikada spontano ne
iščezava zove se Port-wine
stain (Nevus flammeus).
Radi se o nepravilno
omeđenom crvenkastom ili
ljubičastom vaskularnom poremećaju lokaliziranom na licu, građenom od dermalnih
krvnih sudova. Nalazi se
najčešće na obrazima, vratu,
čelu, može biti samostalan,
a može se pojaviti i kao dio
tzv. Sturge-Weber sindroma.
V
Pecka i svrbi
Pagetova bolest se javlja
na dojci oko bradavice, odnosno na areoli. Na samom
početku bolesti vidi se crvenkasti upalni plak. Zahvaćeno
područje pecka, svrbi i postoji lagana bolnost. Kako bolest napreduje na crvenkastoj, otvrdnutoj koži stvaraju
se ljuske i kruste i karcinom
se počinje progresivno širiti u
okolinu.
Crvenkast plak koji se
razvija može biti okrugao,
ovalan ili policikličan i gotovo
uvijek je jasno ograničen od
okolne zdrave kože. Kada
započne invazivan rast karcinoma, javljaju se ulceracije i
čvorovi te dolazi do ulegnuća
bradavice.
Osim na površini, čvorovi
se javljaju i u unutrašnjosti
dojke, što se može utvrditi
detaljnom palpacijom. Povećanje i otvrdnuće limfnih
čvorova u pazusima znak je
Jeste li
znali
Za{to hurme
Kapilarna
pro{irenja
Crvena boja
Ponekad može biti udružen s mišićnom slabošću,
epilepsijom, mentalnom retardacijom i glaukomom.
Najčešće je jednostran u 85
posto slučajeva. Ovakve
promjene na licu nikada ne
iščezavaju spontano. Liječenje je isključivo ovisno o
primjeni laserske tehnologije
(Pulse dye laser ili Nc Yag Cutera).
Kapilarni
hemangiom
(Hemangioma capillare) je
vaskularna čvorićasto-pločasta promjena koja se javlja po
rođenju i najčešće nestaje
do pete godine života.
Snažno se širi tokom prve
godine života, može narasti
od 1 do 8 centimetara. Jarko
Sistemske manifestacije
Morbus Paget pogađa i mlađe osobe
samom početku bolesti on
ostane neprepoznat i zamijenjen s kontaktnim dermatitisom ili atopijskim dermatitisom, koji se također mogu
javiti na istim lokalizacijama.
Pojava Pagetove bolesti u anorektalnoj regiji često je povezana s postojanjem primarnog karcino-
Spider nevus
DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo z Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05
„
Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju
„ Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja
„ Alergijska oboljenja ko`e
„ Medicinska kozmetologija
„ Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja
zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja
svakom pacijentu posebno.
Moguće intervencije su: hirurške, laserska tehnologija
(Pulse dye laser), krioterapija ili primjena sistemskih
kortikosteroida. Najbolje je
ako se promjene spontano
povuku jer ostaju najbolji
kozmetički rezultati.
Kavernozni hemangiom
je duboka vaskularna malformacija koja je često udružena s površnim varikozitetima ili arteriovenskim šantovima. Ovakve promjene se
ne pojavljuju po rođenju, ali
se razvijaju tokom djetinjstva. Obično su asimptomat-
Spider nevus (nevus araneus) je crvenkasta promjena
koja izgleda kao pauk. Centralno se primjećuje crvena
tačkica od koje radijalno odlaze crvene kapilarne niti koje
podsjećaju na paukove nožice.
Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija
^este metastaze
Sve promjene koje pobuđuju sumnju da se možda
radi o Pagetovom karcinomu
potrebno je poslati na patohistološku analizu. Pagetova bolest, osim na dojci,
može se pojaviti, iako znatno
rjeđe, i na nekim drugim lokalizacijama, kao što je anorektalna regija ili pazusi. Ovo
oboljenje se tada naziva ekstramamarni oblik Pagetove
bolesti.
ma rektuma, uretre, mokraćnog mjehura ili cerviksa uterusa. Metastaze su
česte.
Laseri na prvom mjestu u terapiji
U oktobarskom broju donosimo:
Jela za gurmane
z Kako pripremiti punjena tele}a prsa
Darovi jeseni
z Sve od vrganja
z Jeste li probali doma}i hljeb od bundeve
z Kesten - sa puretinom i u slasnoj torti
Tradicionalno slavensko jelo
z Slane i slatke knedle
Predla`emo
z Kola~i s bademima
Osim novih recepata za ukusnu jesenju trpezu, „Va{a kuharica“
i u ovom broju nudi pregr{t kulinarskih savjeta i trikova
crvene je boje i lobulirane
građe. Predilekciona mjesta
su lice, trup, noge, genitalna
i oralna sluznica. Iščezava do
prve godine života, a kod
nekih pacijenata traje do desete.
Nakon sponatnog povlačenja ostaje atrofija,
promjene pigmenta kože i
njene strukture. Tretman
ovakvih promjena mora se
individualno odrediti prema
ske i predstavljaju kozmetičku anomaliju. Mogu biti
udružene s raznim vaskularnim sindromima.
Dijagnoza se postavlja
klinički, ali se potvrđuje arteriografijom. Kavernozni hemangiom može biti kompliciran ulceracijama (infekcijama i čirevima), krvarenjem i
ožiljcima. Terapijski pristup
je multidisciplinaran i dosta
nepredvidivog toka.
Ako krompir kombinirate s ostalom
hranom, glihemijski
indeks nije važan.
Krompir je inače bogat kalijem i
vitaminom C, a glihemijski indeks bit će niži ako mu dodate
malo maslinovog ulja koje će
usporiti apsorpciju ugljikohidrata.
Spec
Sherry angioma (Angioma
senile) su česte promjene kod
osoba srednje životne dobi i
starijih, a podjednako pogađa
i muškarce i žene. Karakterizira se crvenim čvorićima polukuglate površine, jarkocrvene
boje, prečnika 2-5mm, koje
su raspoređene obično po vratu, trupu i leđima, i njihov broj
se s godinama povećava.
Usne i lice
Crvene tačkice po tijelu
predstavljaju
kozmetičku
anomaliju, obično su asimptomatske, mogu krvariti i
pretvaraju se kraste ako se
povrijede. Najbolji terapijski
efekt postiže se primjenom
lasera (532nm KTP).
Teleangiektazije su
kapilarna proširenja koja
se najčešće nalaze s obje
strane nosa. Ova promjena sastoji se od
proširenih paralelno postavljenih crvenih niti ili
končića koji se pružaju uz
rub nosa i na nosnim
krilima.
”Vensko jezero” je angiomatozna tamnoplava ili ljubičasta promjena građena
od proširenih venskih sudova. Pojavljuje se najčešće na
licu, usnama kod osoba starijih od 50 godina. Podjednako se javlja kod muškaraca i žena i nepoznate je
etiologije. Također promjene
nisu praćene simptomima, a
krvarenje se može pojaviti
nakon povrede ili traume.
Promjene su stabilne u svojoj veličini i ne iščezavaju
spontano. Najbolji način liječenja je laser (ND-YAG).
Hurme sadrže šećer,
masnoće, proteine i neke
važne vitamine. Hurme su
također bogate prirodnim
sastojcima. Savremena
medicina pokazuje da
one sprečavaju abdominalni kancer. One su dakako bolje od drugog voća
ako se uzme u obzir njihov
sastav.
Sadrže ulje, kalcij,
sumpor, željezo, potazij,
fosfor, magnezij, mangan
i bakar. Drugim riječima,
jedna hurma je minimum
za jednu zdravu i balansiranu hranu.
Pile}a supa
kao penicilin
Pileća supa slovi kao
“domaći penicilin” i nalazi
se na listi najzdravijih namirnica koje djeluju preventivno protiv prehlade i
gripe, a zahvaljujući protivupalnom
djelovanju,
ubrzavaju liječenje. Tekućina iz supa i variva
tjera viruse i bakterije, a
vitamini i minerali jačaju
imunitet.
Uz pileće meso i arsenal povrća supa neće biti
slabašna, već krepko jelo
koje zadovoljava sve potrebe oslabljenog organizma.
34
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Objavljuje se prodaja
putni~kih vozila:
UNIVERZITET U SARAJEVU
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI
FAKULTET
1. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god.
Nastavno-nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu daje
2. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god.
OBAVJE[TENJE
3. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god.
JASNA RUMORA, dipl. ing. agr. branit }e magistarski rad pod naslovom „Prinos i kvalitet
gro`|a sorte Debit pri razli~itim optere}enjima
~okota rodnim okcima na podru~ju Zadra“ dana 10. 11 2011. godine u 13 sati, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu.
Odbrana magistarskog rada je javna.
Primjerci radova se mogu pogledati
u Sekretarijatu
fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati.
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Zmaja od Bosne br. 8.
4. [koda Octavia 1.9 TDI 2007. god.
sve ponude poslati na e-mail
[email protected]
ili na adresu Ismeta A. [erbe 3, Stup.
Kontakt telefon 061/908-088
2053-tt
nr: 022458
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE
I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD TUZLA
Broj 32 0 P 050004 04 P
Tuzla, 03. 10. 2011. godine
[email protected]: ABS Banka DD Sarajevo,
Filijala Tuzla, ul. Stupine B-6, Tuzla,
[email protected]: 1. Fejzi} Ahmet sin Sulejmana iz Tuzle, ul. Fadila Jahi}a [panca br. 8, 2. [e~i} (Milu{i}) Emira k}i
Alije iz Tuzle, ul. Kre~anska br. 15, 3.
Juki} Jasminka k}i Radoslava iz Tuzle,
ul. Skojevska i 4. [e~erbegovi} Alma
k}i Murisa iz Tuzle, ul. Mar{ala Tita
br. 5,
RADI: duga, v.s.p. 15.524,97 KM
POZIV
Za EMIRU [E^I] IZ TUZLE
kojim se pozivate na ro~i{te odre|eno za dana 15. 11. 2011. godine u
12,30 ~asova, pred ovaj sud, zgrada
suda u Lukavcu, ul. Skendera Kulenovi}a bb., soba br. 8.
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e
tu`ilac smatrat }e se da je tu`ba povu~ena (~lan 84. stav 1. ZPP FBiH).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e
tu`eni ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2.
ZPP FBiH).
SUDIJA
Fahira Ali}
Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
PORODICA I ZDRAVLJE
Vitiligo, gubitak pigmenta u koži
Stres je okida~ za
bolest bijelih mrlja
Piše:
Prof. dr. Naima
Arslanagić
olest bijelih mrlja ili vitiligo je oboljenje koje
nastaje zbog gubitka
već postojećeg pigmenta u
koži. Bolest je stara koliko i
čovječanstvo, ali je posljednjih godina u cijelom svijetu
u porastu. Porast obolijevanja od vitiliga tumači se današnjim, stresnim načinom
života.
Vitiligo nije samo bolest
kože. Vrlo često je udružena
s drugim oboljenjima u organizmu koja nemaju nikakvu vezu s melanocitima,
ćelijama koje stvaraju pigment. Vitiligo ne boli, ali
psihički opterećava. Promjene na koži svakoj oboljeloj
osobi šalju jasne signale da
se nešto dešava u organizmu.
B
Lice i zglobovi
Do danas, nažalost, nije
poznat tačan razlog nastanka vitiliga. Najviše prihvaćena pretpostavka jeste
da se radi o autoimunom
oboljenju. Potvrdu za to nalazimo u čestoj udruženosti
vitiliga s autoimunim bolestima drugih organa. Tako je
vitiligo često udružen sa
šećernom bolesti, autoimunim oboljenjem štitne žlijezde, tzv. Hašimotov tireoidi-
Vrlo često je udružena s drugim oboljenjima koja
nemaju nikakvu vezu s melanocitima, čime se šalju
signali da se nešto dešava u organizmu
tis, oboljenjem paraštitnih
žlijezda, zatim jednom vrstom anemije, kao i s oboljenjem nadbubrežne žlijezde te s ulceroznim kolitisom, oboljenjem debelog
crijeva. Veliku ulogu u nastanku vitiliga igra i stres, kao
okidač nastanka oboljenja.
Bolest se lako prepoznaje i dijagnosticira. I laik
uočava bijele mrlje na koži.
Počinju obično kao manje
aree kože bez pigmenta,
najčešće na licu, naročito
oko očiju, zatim na nadlanicama, koljenima, gležnjevima, laktovima... Nerijetko
bijele mrlje prvo počnu u
preponskim pregibima. Bolest se može javiti u svakoj
dobnoj grupi. Naročito je
česta kod djece i mlađih
osoba.
Prije svega, potrebno je
liječiti osnovno autoimuno
oboljenje koje se dijagnosticira nakon opsežnih laboratorijskih i kliničkih pretraga.
U najvećem procentu oboljelih u toku liječenja osnovnog autoimunog oboljenja
bijele mrlje se normalno pigmentiraju.
Nakon što se odgovarajućim pretragama utvrdi da
je autoimuni proces isključivo protiv melanocita,
Antitijela
Pretpostavlja se da
se u organizmu, odnosno u koži stvaraju antitijela protiv vlastitih
ćelija koja formiraju antitijela protiv melanocita. Tako oštećeni melanociti ne mogu više
stvarati pigment.
Bolest nerijetko počinje na rukama
odnosno da je autoimuni
proces samo u koži, terapija
se provodi lokalnom primjenom lijekova koji u koži koče
autoimuni proces. Postoje i
lijekovi koji stimulativno djeluju na melanocite kako bi
ponovo počeli proizvoditi
melanin, ali nijedan lijek nema stopostotnu sigurnost
izlječenja.
Vrlo važno je napomenuti da osobe s vitiligom trebaju upotrebljavati zaštitne
faktore protiv sunca, jer dijelovi bez pigmenta lako gore. Nakon minimalnog izlaganja suncu javlja se crvenilo i pečenje kože, a nerijetko
i mjehuri, što ukazuje na
opekotine prvog i drugog
stepena. Iza toga ostaje na
rubu bijelih mrlja jako pigmentiran rub, čime se još
više naglašava kontrast prema bijeloj koži. Taj kontrast
boje se i inače pojačava ako
se koža koja nije zahvaćena
promjenama izlaže suncu.
[tetnost sunca
Kada su u pitanju odnos
vitiliga i sunca, tu postoje
činjenice koje su naizgled
kontradiktorne. Naime, jed-
Prognoza
Prognoza je individualna, zavisi od osobe do osobe. Kod nekih osoba pojavi
se samo na jednom mjestu, ostaje u takvom obliku
različito dugo vremena i
ponekad se može i spontano povući.
Kod drugih se bijele
mrlje šire zauzimajući veće predjele kože, međusobno se spajaju i nemaju
tendenciju izlječenja, uprkos poduzetim terapijskim mjerama.
na od terapijskih mogućnosti jeste premazivanje bijelih
mrlja odgovarajućim lijekovima koji pokazuju osjetljivost na sunce i naknadno,
vrlo obazrivo i dozirano izlaganje vještačkim izvorima
svjetla.
I činjenica je da kod
određenog postotka oboljelih dolazi do izlječenja bijelih
mrlja. Iz ovoga se jasno da
zaključiti da liječenje bijelih
mrlja treba povjeriti iskusnom dermatologu koji će ih
znati ispravno liječiti.
Uspjeh bečkih istraživača
Nove analize starosti triglicerida u tijelu
Zahvaljujući metodi koja
je prvobitno razvijena za testiranje leda na glečerima,
bečki istraživači su na tragu
“debelom stomaku”. Otkrili
su da ljudi s prekomjernom
težinom duže zadržavaju vi-
še triglicerida u tkivu.
Ljudsko masno tkivo skladišti masne kiseline u hemijskoj formi triglicerida. Masne
naslage u ljudskom organizmu rezultat su bilansa primanja i razgradnje. O dinamici
ovih procesa skoro da ništa
nije poznato. Tako do sada
nije bilo jasno koliko se dugo
ljudske masne kiseline skladište. Uz pomoć nove metode
može se odgovoriti i na to
pitanje. Grupa istraživača pri-
mijenila je metodu da bi ustanovila starost triglicerida iz ljudskog masnog tkiva. Pri tome
su otkrili da su, nezavisno od
spola i starosti, trigliceridi kod
ljudi s normalnom težinom u
prosjeku stari 1,3 godine.
35
36
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Fotografija koja je objavljena u “Vogueu”
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
Denis s dvjema kćerkama:
Bez vanjskih ometanja
ZVIJEZDE Za početak naredne godine
đ Odlučio se za sjevernoameričku turneju, ne
isplati mu se dolaziti zbog jednog koncerta
u Evropu, kažu u “Prodavnici zvuka”
Veliki uspjeh bh. ljepotice i fotografa
( Đ *
+žć ’%’
Bosanskohercegovačka
ljepotica Aida Đapo nedavno je postigla još jedan uspjeh na svjetskom nivou. Zajedno sa sarajevskim foto-
grafom Safetom Hadžimusićem Aida je, naime, potpisala ugovor za italijansko izdanje časopisa “Vogue”.
- Nas dvoje smo se prijavi-
li na takmičenje “Voguea”
kao model i fotograf. Poslali
smo fotografiju koju je snimio Safet, a na kojoj se nalazim ja. Nakon izvjesnog vre-
mena ta ista fotografija je pobijedila. Kao nagradu osvojili smo ugovor, odnosno saradnju s ovim svjetskim časopisom-govoriAida.
Ad. K.
Miranda Ker pokazala tijelo
, ’+' !’
Kurnjikova na naslovnici “Women's Healtha”
Bivša teniserka u super formi
. ( /
Bivšoj teniserki Ani Kurnjikovoj (Anna Kournikova), koja je u mini suknji mamila uzdahe na terenu, još
mogu pozavidjeti na zategnutom tijelu. Lijepa Ruskinja
slikala se za naslovnicu magazina “Women's Health”.
Ana, koja je inače jedna
od trenerki u programu šoua
realnosti “The Biggest Lo-
ser”, u kome pomaže gojaznim osobama da skinu višak
kilograma, za ovaj ženski
magazin otkrila je tajne svog
dobrog izgleda.
- Umje moćnastvar. Možete
sve postići ako to dovoljno jako
želite. Znam sve o disciplini,
snazi, kondicionom treningu i
predanosti. To je moja šansa da
nešto pružim - rekla je Ana .
Miranda Ker (Kerr) zaista je jedna od najljepših žena
svijeta. Savršeno tijelo i anđeosko lice priskrbili su joj titulu jedne od najtraženijih manekenki današnjice, ali i
brak s Orlandom Blumom (Bloom).
S njim je prije nekoliko mjeseci dobila i sina, no po
njenoj sjajnoj liniji to se ne može zaključiti. Ovog puta
pokazala je sve svoje čari u seksi editorijalu za “Harper's
Bazaar”.
Popularni
američki
muzičar Ričard Melvil
Hol (Richard Melville
Hall), poznatiji pod umjetničkim imenom Mobi
(Moby), u novembru je
trebao nastupiti u Sarajevu. Međutim, kako doznajemo od agencije “Prodavnica zvuka”, koja je trebala
upriličiti ovaj spektakl,
Deniz Ričards odvaja vrijeme za porodicu
č
- Taman kada smo dogovorili skoro sve detalje u
vezi s Mobijevim dolaskom u glavni grad BiH,
njegov menadžment je
promijenio ploču. Iznenada su nam saopćili da se
muzičar odlučio za sjevernoameričku turneju u oktobru i novembru te da mu
se ne isplati zbog samo jed-
Deniz Ričards (Denise
Richards) odnedavno ima
novi trik pomoću kojeg osigurava dovoljno vremena za
svoju porodicu.
- Počela sam jednom sedmično isključivati telefon i
provoditi cijeli dan samo s
djecom, bez vanjskih ometa-
Mobi je poznat po objedinjavanju različitih žanrova,
od elektronske muzike do
rokenrola. Tokom bogate
karijere, ispunjene milionskim tiražima albuma, nagradama i rasprodatim koncertima širom svijeta, sarađivao je sa zvijezdama kalibra Majkla Džeksona (Mikoncert poznatog Njujorčanina odgođen je za
nekoliko mjeseci.
chael Jackson), Dejvida Bouvija (David Bowie), Britni
Spirs (Britney Spears), “Metallice”...
U Sarajevu bi, kako poručuju iz agencije “Prodavnica zvuka”, trebao nastupiti prvenstveno kao DJ, te
predstaviti svoj novi set
elektronske muzike.
nog koncerta dolaziti u
Evropu.
Ipak, dobra vijest za
Multimedijalni Art Festival u Sarajevu
dne godine.
U decembru imamo zakazan
novi sastanak s njegovim menadžmentom, kada ćemo, definitivno, ugovoriti termin
’"’# ’
$ ’ ’%&’ '
Multimedijalni Art Festival (MAF) naziv je manifestacije koja će od 14. do 16.
oktobra biti upriličena u Domu mladih u Sarajevu.
Na dnevnom programu
Festivala predavači iz BiH i
susjednih zemalja održat će
prezentacije izdomena multimedijalne umjetnosti, dok je
noćni program rezerviran za
koncerte poznatih bendova i
DJ-eva iz Hrvatske, Srbije,
Njemačke i BiH. Tako će scenu Doma mladih tokom trajanja MAF-a dijeliti popularna
hrvatska grupa “Jinx”, srbijanski “Darkwood Dub”, bh.
muzičari “Vuneny”, Basheskia, Edward Q i mnogi drugi.
Kako naglašavaju organizatori, najvažniji cilj manifestacije jeste da mladi pokažu interes za aktivno sudjelovanje u kreiranju ovakvog tipa festivala. Na taj
način bi dobili priliku da sami budu kreatori dijela programskih šema MAF-a te da
uživaju u koncertima, izložbama i nastupima umjetnika s kojima su aktivno sarađivali.
H. P.
otkrila je glumica koja ima
tri kćerke, biološke Lolu i
Sam te usvojenu petomjesečnu Eloiz (Elois).
Glumica i bivša supruga
Čarlija Šina (Charlie Sheen)
kaže da je najčešće pitaju kako uspijeva biti samohrana
majka i imati karijeru.
Pred koncert “Indexi i prijatelji” u Beogradu
Mobi: Ipak neće
razočarati
fanove u BiH
Mobijeve fanove u BiH jeste
da ćemo ove zime, sigurno,
upriličiti njegov koncert u
Sarajevu, s tim da bi se to trebalo dogoditi početkom nare-
nja. Do tada uopće nisam shvatala koliko mi vremena
mobitel oduzima. To je fenomenalna stvar koju sam napravila i najbolji dar mojoj
djeci. One su me naučile najveću životnu lekciju, da se
posvetim određenom trenutku i stvarno ga proživim -
nastupa - govori sarajevski
DJ Ari Hughes, inače zaposlenik agencije “Prodavnica
zvuka”.
H. P.
Motus Fest
ć'
ž čć ž
ć
Dženan Lončarević u četvrtak dolazi u Sarajevo, gdje
će učestvovati na manifestaciji “BH muzički Oskar”, a već
u nedjelju u Beogradu pjevat
će na koncertu “Indexi i prijatelji -za Daču, Bodu i Đoku”.
- Drago mi je što ću biti dio
velikog koncerta u Sava centru. Odrastao sam na pjesmama “Indexa” i redovno ih interpretiram na svojim nastupima. Drago mi je što ću u nedjelju pjevati “Žute dunje”.
Želja mije dau Beograduugostim Darija Popovića, sina legendarnog Davorina, koji je u
razgovoru za “Dnevni avaz”
izrazio želju da dođe na koncert “Indexi i prijatelji - za
Daču, Bodu i Đoku” u Beogradu - kažeLončarević.
D. Z.
Lončarević: U nedjelju pjeva “Žute dunje”
Na setu mu zaplijenjeno 85 pušaka
! Prvo izdanje manifestacije Motus Fest bit će organizirano 28. oktobra u
Mostaru, tačnije u Omladinskom kulturnom centru Abrašević.
Posjetioci će tog dana
imati priliku vidjeti umotvorine mladih mostarskih
autora, od poezije i fotografija do likovnih radova,
a navečer će biti upriličeni
koncerti bh. bendova “Aestetic Empathy”, “Siledžije”, “Orion” i “Brainswitch”.
H. P.
”Jinx”: Među učesnicima manifestacije
Pit: Film premašio budžet, a rokovi prekoračeni
Na setu filma “World War Z” antiteroristički tim u Budimpešti zaplijenio je 85
pušaka. Iako Bred Pit (Brad Pitt) nije terorist, tretirali su ga kao upravo takvog.
- Film je već premašio budžet, a rokovi su
prekoračeni. Bred je bijesan - izjavio je izvor.
Direktor antiterorističke jedinice u
Mađarskoj Hajdu Janos izjavio je da je oružje
zaplijenjeno, a pronađene su većinom puške,
većina ih je automatskih. Problem se pojavio
kada je utvrđeno da se u dokumentaciji tvrdi
da se puške ne mogu upotrebljavati, a zapravo
je oružje bilo spremno za upotrebu.
- Tog je jutra privatnim avionom dopremljeno oružje jednoj osobi u Budimpešti.
Transport ovakvog oružja ilegalan je čak i
ako se trebalo koristiti samo na setu - izjavio
je Janos.
38
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
NEMATE POSAO???
NOVOM PREDSTAVNI[TVU
AMERI^KE
KOMPANIJE U SARAJEVU
POTREBNO:
NUDIMO:
* 4 saradnika/ca
* 2 sa SSS
* 2 sa VS/VSS
od 20-40 godina
* razli~ite pozicije
* stalno zaposlenje
* mogu}nost
napredovanja
* 2 dana nedjeljno slobodna
* isplata 2 puta mjese~no
Zvati od 09.00-17.00 h
Tel: 033 629 625
Mob. 066 789 929
Pregled oka
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
BILJNA NJEGA Prirodni recepti za blistav ten
č Maske i tonici koje sami pripremate kod kuće mogu ublažiti dermatološke
probleme, pa čak i spriječiti da se neki od njih pojavi
Prirodna kozmetika možda nije moćna
kao hemijska, ali zato mnogo može pomoći u
očuvanju zdravlja kože. I ne samo to, aktivne
supstance iz ljekovitog bilja pokazale su evidentno terapeutsko djelovanje.
Maske i tonici koje sami pripremite kod
kuće mogu ublažiti dermatološke probleme,
pa čak i spriječiti da se neki od njih pojave,
pojašnjavaju dermatolozi. Evo nekoliko korisnih, a jeftinih recepata.
Kamilica liječi seboreju. Potrebno je:
50 g kamilice, 100 ml mlijeka, 15 g meda, mekinje. Cvjetove kamilice prelijte vrelim mlijekom i ostavite dva sata da se ohladi. Procijedite, pa dodajte med i mekinje dok ne dobijete konzistentnu masu.
Bršljan briše kapilare. Potrebno je: 20 g
bršljana, 250 ml vode, 15 g meda, 5 ml bademovog ulja, talk (mineral) po potrebi. Listove bršljana skuhajte u vodi, ohladite i procijedite. U čaj dodajte med i bademovo ulje, a
zatim toliko talka da maska bude gusta.
Bosiljak vraća vlagu. Potrebno je: 30 g
bosiljka, 250 ml vode, 15 ml mlijeka, talk, po
potrebi. Osušeni bosiljak prelijte vrelom vodom, ohladite i procijedite. U čaj dodajte mlijeko i talk dok ne dobijete potrebnu gustinu.
Nana čisti mitesere. Potrebno je: 15 g
nane, 250 ml vode. Prelijte nanu ključalom
vodom i ostavite da sud odstoji poklopljen
pola sata. Kad procijedite, dobit ćete zeleni
losion koji odlično čisti bubuljice i mitesere.
Supstance iz
bilja imaju i
terapeutsko
djelovanje
Smeđe mrlje na kapku su opasne
Dijabetičari imaju povećan
rizik od brojnih očnih problema,
uključujući i glaukom te kataraktu. No,najčešća prijetnjavidu
je dijabetička retinopatija, u kojoj dijabetes utječe na cirkulaciju
oka, što je vodeći uzrok sljepila.
Promjene povezane s retinopatijom češće se pojavljuju kod
ljudi koji dugoboluju od dijabetesa nego kod onih kojima je tek dijagnosticirana ta bolest.
Simptom koji nipošto ne treba
zanemariti su izbočine ili smeđe
mrlje na kapku. To može biti znak
raka kože. Posebno pregledajte donji kapak. Izbočina može imati izgled bisera sa sitnim krvnim žilama.
Spec
Istraživači s “King's
College London Dental Institutea” tražili
su poveznicu između
trošenja zuba na nekoliko mjesta u ustima i prehrane kod više od hiljadu muškaraca i žena između 18. i 30. godine života.
Tražili su oštećenja cakline
do dva milimetra na površini
zuba i dentinu, glavnoj potpornoj strukturi zuba ispod
cakline, te ih uporedili s
prehranom.
Utvrđeno je da su ljudi
koji jedu jabuke imali četiri
puta više šanse za oštećenje
na dentinu, dok gazirana pića
nisu pokazala rizik.
Predlažemo da pripremite
Potrebno je: 4 jaja, 25 dkg
šećera, 50 dkg brašna, 1 kašičica
praška za pecivo, 40 dkg samljevenih badema, po 5 dkg nasjeckane ušećerene narandžine i limunove korice, 1 kašičica samljevenog cimeta, malo samljevenih karanfilića, naribanih
muškatnih oraščića i samljevenog pimenta, 1 žumance, 80 oguljenih badema.
Način pripreme:
1. Jaja sa šećerom umutiti u
pjenastu smjesu. U nju prosijati
brašno i prašak za pecivo, dodati
bademe, korice, cimet, karanfiliće, muškatni oraščić i piment,
PU[^ANI
MECI
DIJAFRAGMA
KNJIGA
IZLAZNIH
FAKTURA
(skr.)
pa zamijesiti tijesto.
2. Zamotati ga u aluminijsku
foliju i staviti na dva sata u
frižider.
3. Zagrijati rernu na 180 stepeni. Razvaljati tijesto na pobrašnjenoj radnoj površini da
bude oko jedan cm debelo te ga
narezati na 40 jednako velikih
kvadrata/krugova. Staviti ih na
pleh.
4. Umutiti žumanca s malo
vode, premazati njima kvadrate.
Vodoravno prorezati bademe pa
po jednu polovinu utisnuti u
svaki ugao kvadrata.
5. Peći kolače 20 minuta na
U OVOM
PRAVCU
OKRUTNI
VLADAR
SLIKAR
KOKOKA
VOLUMEN
srednjoj prečki da postanu svijetlosmeđi, zatim ih nožem odvojiti od pleha i staviti na rešetku da
se ohlade.
6. Pečene kolačiće možete (a i
ne morate) premazati džemom
po želji, pa ih lijepiti jedan za
drugi.
PTICA
GRABLJIVICA
IME
VODENA PJESNI^KA FUDBALERA
@IVOTINJA
FIGURA
NA SLICI
PLOD
TROPSKE
PALME
RAZREDI
UPITNA
ZAMJENICA
OBLIK
PLODA
@ITARICA
MU[KO
IME
MRA^NO,
TAMNO
FIRENCA
BLATO,
GLIB
POEN U
IGRI
[.T.
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
URAN
POTKOMANDIR,
OTKOS, SALSA, SP,
SVAKO, TS, JANTAR,
SMIT, EDE, LED, RSI,
DAVID SILVA, IKAR,
TORAKS
2672
AUSTRALSKI MEDVJEDI]
BITKA
GLUMAC
ROBINS
O.G.
IZUMRLA
PTICA
TRKA^ICA
PREZIME
FUDBALERA
NA SLICI
ALT
DIO
KROJA^KOG
PRIBORA
STARIJI
HRVATSKI
GLUMAC
IVO
dan se širom Amerike slavi kao Kolumbov dan?
1Današnji
Konoe Fumimaro bio je politički
i premijer Japana?
2vođa
Demosten je bio atinski državnik
kao najveći besjednik an3tičkepoznat
Grčke?
1. TAČNO
Amerikanci danas
slave Kolumbov dan
Današnji dan
se širom Amerike
obilježava kao Kolumbov dan, praznik koji slavi dolazak Kristofora
Kolumba (Christopher Columbo)
u Novi svijet. U
rano jutro 12. oktobra 1492. godine posada
njegove ekspedicije ugledala je kopno, što
je bio prvi pogled Evropljana na američki
kontinent. Kolumbo je u tom trenutku s
tri broda “Nina”, “Pinto” i “Santa Marija”
bio doplovio do današnjih Bahama vjerujući da je došao do Azije.
Nakon što je uspostavio manju koloniju vratio se u Evropu sa zlatom,
začinima, a doveo je i nekoliko američkih starosjedjelaca. Vjeruje se da je
Kolumbo bio prvi Evropljanin koji je
doplovio do Amerike od 10. stoljeća
kada su Vikinzi imali svoja naselja u
Njufaundlendu.
2. TAČNO
Bio je protiv rata
zbog kojeg se ubio
Konoe Fumimaro bio je politički
vođa i premijer Japana koji je bezuspješno pokušavao
ograničiti moć vojske i spriječiti da se
japanski rat s Kinom pretvori u svjetski
sukob. Godine 1941. potpisao je akt o
nenapadanju sa Sovjetskim savezom i
učestvovao u pregovorima u kojima su
posredovale Sjedinjene Američke
Države u vezi s rješavanjem konflikta s
Kinom. Kasnije, iste godine podnosi
ostavku zbog razmimoilaženja u stavovima s Todžom Hidekijem.
Tokom rata bio je prisiljen da napusti centar političkih zbivanja, ali je
poslije toga bio zamjenik ministra. Izvršio je samoubistvo kada mu je uručen
nalog za hapšenje pod sumnjom da je
ratni zločinac.
Rođen je 12. oktobra 1891., a umro
16. decembra 1945. godine.
3. TAČNO
Najveći govornik u
mladosti mucao
OZLJEDA,
POVREDA
U[IVENI
DIO
Tačno
Netačno
Demosten (Demosthenes) je bio atinski
državnik poznat kao
najveći besjednik antičke Grčke. Sudeći
prema Plutarhu, u
mladosti je mucao i
poboljšavao je svoj izgovor tako što je
stavljao kamenčiće u usta i vježbao pred
ogledalom. Njegovi talenti su bili rano
uočeni, a moćna klijentela upošljavala
ga je kao pisca besjeda.
Podsticao je Atenjane protiv Filipa
II u svojim znamenitim filipikama, a
kasnije protiv Filipovog sina Aleksandra Velikog. Time je navukao na sebe
Eshina koji je tvrdio da su Filipove
namjere miroljubive. Demonsten je postigao da Eshin bude ostrakiran.
Rođen je 384. godine prije nove ere,
a umro 12. oktobra 322. godine.
40
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
41
Broj: 01-07-07/1-34-2-231
Dana: 29.09.2011. godine
Na osnovu èl. 27., 49. i 50. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i èlana 7. Uredbe o Uredu za pritu`be javnosti („Slu`bene novine
Federacije BiH“, br.: 68/05, 62/07, 8/11 i 38/11), Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ÈLANOVA UREDA ZA [email protected] JAVNOSTI U FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA
I - Predmet javnog konkursa
Predmet javnog konkursa je imenovanje predsjednika i èlanova Ureda za
pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova iz reda predstavnika javnosti i dr`avnih
slu`benika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.
II - Organizacijski status i sastav Ureda
Ured za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova èine predsjednik i dva èlana, od
kojih je jedan dr`avni slu`benik Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i dva predstavnika javnosti.
Od dva predstavnika javnosti, najmanje jedna osoba treba da bude `enskog spola.
III - Uèesnici konkursa
Pozivaju se ugledne osobe sa fakultetskim obrazovanjem da se kao predstavnici javnosti i dr`avni slu`benici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, ukoliko ispunjavaju kriterije sadr`ane u
ovom javnom konkursu, kandidiraju za imenovanje na poziciju predsjednika i
èlanova Ureda za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova.
3. Èlan Ureda za pritu`be javnosti - predstavnik Ministarstva (dr`avni
slu`benik Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova) - 1 (jedan)
VII - Dokazi o ispunjavanju kvalifikacionih kriterija
a) Opæi kriteriji
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da nije èlan bilo koje politièke stranke,
- da je dr`avni slu`benik uposlen u Federalnom ministarstvu unutrašnjih
poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova,
- da nema kriminalni dosje ili da nije krivièno osuðivan, ukljuèujuæi i brisane
presude i da nije ka`njavan, ukljuèujuæi i brisane disciplinske kazne.
b) Posebni kriteriji
Èlan Ureda predstavnik Ministarstva treba biti pravne ili druge društvene
struke sa najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u svojim djelatnostima.
V - Mandat èlanova Ureda
Mandat predsjednika i èlanova Ureda traje dvije godine i mo`e se obnoviti samo jedanput.
VI - Nadle`nost Ureda za pritu`be javnosti
IV - Kvalifikacioni kriteriji
U nadle`nosti Ureda su sljedeæi poslovi:
Prilikom odabira kandidata za navedene pozicije slijedit æe se kvalifikacioni
kriteriji iz èlana 8. Uredbe o Uredu za pritu`be javnosti („Slu`bene novine Federacije BiH“, br.: 68/05, 62/07, 8/11 i 38/11), i to kako slijedi:
1. zaprimanje praæenje i prosljeðivanje svih `albi dostavljenih
Ministarstvu protiv uposlenika Ministarstva;
2. praæenje realizacije istraga Jedinice za profesionalne standarde (u
daljnjem tekstu: JPS);
3. izdavanje naredbi za ponovnu istragu ili dopunu istrage u sluèaju kada
Ured nije zadovoljan provedenom istragom JPS;
4. nadgledanje izvještaja podnesenih od strane JPS -a u sluèaju kada postoje osnovi sumnje da se radi o kriviènom djelu i sluèaj treba proslijediti nadle`nom tu`ilaštvu;
5. nadgledanje postupka u kojem odgovorni rukovodilac obavještava podnosioca `albe da je `alba neosnovana i da se protiv uposlenika neæe
pokretati istraga, jer je postupao u skladu sa zakonom i propisanim procedurama, kako bi se onemoguæilo vršenje pritiska od strane rukovodnih
slu`benika na podnosioca `albe;
6. primanje izvještaja od sudova o uposlenicima Ministarstva protiv kojih se
vodi krivièni postupak ili istraga i njihovo prosljeðivanje odgovornom
rukovodiocu;
7. nadgledanje disciplinskih kazni izreèenih od strane nadle`nih disciplinskih
tijela i provoðenja tih kazni, kako bi se osigurala praviènost i dosljednost,
kao i svrha ka`njavanja;
8. nadgledanje da li JPS obavještava podnosioca `albe o ishodu istrage u
pismenoj formi, što je prije moguæe, ako je `alba podnijeta protiv policijskog slu`benika i neposredno
obavještavanje u drugim sluèajevima;
9. preduzimanje zakonskih radnji protiv podnosioca `albe u sluèaju neistinite i tendenciozne `albe;
10. iniciranje disciplinskih mjera protiv istra`itelja ili rukovodioca JPS -a
zbog namjerne zloupotrebe ili zapostavljanja istrage;
11. nadzor nad ostvarivanjem neovisnosti u radu JPS -a;
12. pokretanje postupka za utvrðivanje odgovornosti protiv bilo kojeg uposlenika Ministarstva koji bude odlagao, opstruirao ili prikrivao informacije vezano za bilo koji disciplinski prekršaj;
13. pripremanje i podnošenje tromjeseènog i godišnjeg izvještaja Vladi Federacije BiH i Komisiji za odbranu i sigurnost Predstavnièkog doma Parlamenta Federacije BiH i Komisiji zaodbranu i sigurnost Doma naroda
1. Predsjednik Ureda za pritu`be javnosti - predstavnik javnosti - 1
(jedan)
a) Opæi kriteriji
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da nije dr`avni ili policijski slu`benik,
- da nije èlan bilo koje politièke stranke,
- da nema kriminalni dosje ili da nije krivièno osuðivan, ukljuèujuæi i
brisane presude.
b) Posebni kriteriji
Predsjednik mora imati najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva na
pravnim poslovima, od èega najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim radnim
mjestima u organima uprave ili kao sudija ili tu`ilac.
2. Èlan Ureda za pritu`be javnosti - predstavnik javnosti - 1 (jedan)
a) Opæi kriteriji
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da nije dr`avni ili policijski slu`benik,
- da nije èlan bilo koje politièke stranke,
- da nema kriminalni dosje ili da nije krivièno osuðivan, ukljuèujuæi i
brisane presude.
b) Posebni kriteriji
Èlan Ureda koji je predstavnik javnosti treba biti pravne ili druge
društvene struke sa najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u svojim
djelatnostima.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeni~ko-Dobojski kanton
OP]INSKI SUD U TE[NJU
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 039-0-Dn-11-001 081
Dana, 06. 10. 2011. godine
Na osnovu ~l. 88. A u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{njim knjigama Federacije BiH, („Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski
sud u Te{nju, zemlji{noknji`ni ured
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[[email protected] ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-001 081 a po zahtjevu Smaji} Ibre, zastupanog po punomo}niku Fuadu Prnjavorcu, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine
za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom
premjeru u posjedovni list br. 627. k.o. Miljanovci, ozna~ene kao:
- katstarska ~estica br. 1089/5 zv. ^au{evka njiva 3 klase u pov.
2467 m2 koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br.
1584/4, upisana u zk. ul. br. 974 k.o. Miljanovci,
- katastarska ~estica br. 1089/6 zv. ^au{evka Privredna zgrada u
pov. 667 m2, ekon. dvori{te u pov. 435 m2 koja ogovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 1683/13, upisana u zk. ul. br.
974 k.o. Miljanovci,
- katastarska ~estica br. 1089/11 zv. ^au{evka, ekon. dvori{te u
pov. 902 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa
k.~. br. 1540/8, upisana u zk. ul. br. 975 k.o. Miljanovci,
- katastarska ~estica br. 1089/12 zv. ^au{evka, pristupni put u pov.
279 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br.
1683/14, upisana u zk. ul. br. 974 k.o. Miljanovci,
- katastarska ~estica br. 1089/13 zv. ^au{evka, njiva 3 klase u pov.
685, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br.
1540/9, upisana u zk. ul. br. 975 k.o. Miljanovci,
- katastarska ~estica br. 1089/16 zv. ^au{evka, prist. put u pov. 151
m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br.
1548/19, upisana u zk. ul. br. 974 k.o. Miljanovci,
- katastarska ~estica br. 1102/1 zv. ^au{evka, njiva 3 klase u pov.
995 m2 koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br.
1548/20, upisana u zk. ul. br. 974 k.o. Miljanovci,
- katastarska ~estica br. 1103/1 zv. ^au{evka, {uma 2 klase u pov.
1523 m2 koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br.
1683/15 upisana u zk. ul. br. 974 k.o. Miljanovci,
- Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedene nekretnine je Smaji} Ibro, sin Smaje iz Miljanovaca, dok je prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao suvlasnici u zk. ul. br. 974 upisani su Had`an Halil, sin Halila iz Ljetini}a, Smaji} Ema iz Miljanovaca, Had`an Mumin, sin Saiha iz Ljetini}a, Had`an Zlata, k}i Saliha iz Ljetini}a, Had`an Habiba, k}i Saliha
iz Ljetini}a, Had`an Melva, k}i Saliha iz Ljetini}a, Smaji} Salko, sin
Fahre iz Miljanovaca, Smaji} Himzo, sin Mehe iz Miljanovaca, Djedovi} Salih iz Lepenice, dok u zk. ul. br. 975 su upisani Kati} Marko,
sin Ilije iz Omanjske i Kati} Anto, sin Pere iz Omanjske.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo
pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog
ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala
mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na
osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Zemlji{noknji`ni referent
Jasminka Prnjavorac
Parlamenta Federacije BiH o pitanju opæeg funkcioniranja i rada Ureda,
ukljuèujuæi bilo koje pitanje koje zaslu`uje pa`nju zbog te`ine ili drugih
posebnih okolnosti.
U svrhu dokaza o ispunjavanju opæih i posebnih kriterija - kvalifikacionih kriterija za imenovanje na poziciju predsjednika i èlanova Ureda za pritu`be javnosti
u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, uz prijavu sa kraæom biografijom, kandidati su du`ni prilo`iti
sljedeæa dokumenta (original ili ovjerene kopije):
- uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci),
- uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivièni postupak
(ne starije od tri mjeseca),
- uvjerenje da kandidat nema kriminalni dosje ili da nije krivièno osuðivan,
ukljuèujuæi i brisane presude (ne starije od tri mjeseca),
- diplomu o visokoj školskoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet
nije završen u BiH ili je diploma steèena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
- uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu,
- ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaæen odredbom èlana IX.1. Ustava
Bosne i Hercegovine,
- ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrðuje da nije èlan bilo koje politièke
stranke,
- ovjerenu izjavu da kandidat nije dr`avni ili policijski slu`benik (kandidat za
predstavnika javnosti),
- ovjerenu izjavu da kandidat nije disciplinski ka`njavan, ukljuèujuæi i
brisane disciplinske kazne (kandidat za predstavnika Ministarstva).
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u
„Slu`benim novinama Federacije BiH“ i u najmanje tri dnevna lista koji se
distribuiraju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Èlanovi Ureda imaju pravo na naknadu za rad u Uredu u skladu s Odlukom o naèinu obrazovanja i utvrðivanju visine naknade za rad radnih tijela
osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja
federalnih organa dr`avne slu`be („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj:
14/11).
Prijave sa kraæom biografijom i potrebnom dokumentacijom (u originalu ili u ovjerenoj kopiji) mogu se predati neposredno putem Pisarnice
FMUP-a ili dostaviti preporuèeno poštom, na adresu:
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Federalno ministarstvo unutarnjih poslova
Ul. Mehmeda Spahe br. 7
71 000 S a r a j e v o
sa naznakom:
„Javni konkurs za imenovanje predsjednika i èlanova Ureda za pritu`be
javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom
ministarstvu unutarnjih poslova“
Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neæe se uzeti u razmatranje.
Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neæe vraæati osim
na lièni zahtjev
kandidata.
Sve informacije o objavljenom Javnom konkursu mogu se dobiti na telefon: 033/280-020.
MINISTAR
Predrag Kurteš, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD SARAJEVO
Broj: 65 0 P 196949 11 P
Sarajevo, 05. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj
stvari tu`itelja OBU]A MU[AN iz Novog Gora`da, Ulica Kopa~i
bb, zastupan po Tutund`i} Muenesu advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog TEHNOS DOO SARAJEVO, Ulica Vinka [amarli}a br.
1., radi utvr|enja prava vlasni{tva i uknji`be, v.s.p. 25.000,00
KM, dana 05. 10. 2011. godine, objavljuje sljede}i:
OGLAS
Poziva se tu`eni TEHNOS DOO SARAJEVO, Ulica Vinka [amarli}a br. 1., da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od
16. 05. 2011. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da sud donese
slijede}u presudu; Utvr|uje se da je tu`itelj Obu}a Mu{an iz
Novog Gora`da, JMBG 2002956130026 po osnovu dosjelosti
stekao pravo vlasni{tva na poslovnom prostoru sa dijelom 1/1
koji se nalazi u Vogo{}i, Ulica Jo{ani~ka broj 116, objekat M-4,
lamela II, broj K-1, povr{ine 40,63 m2, zajedno sa pripadaju}im
dijelovima zajedni~kih ure|aja i dijelova zgrade koji slu`e zgradi
kao cjelini i zemlji{te ispod zgrade, {to je tu`eni du`an priznati i
trpiti da se tu`itelj temeljem ove presude uknji`i kao vlasnik sa
dijelom 1/1 prava vlasni{tva u zemlji{nim knjigama - Odsjek
KPU kod nadle`nog suda, u roku od 30 dana pod prijetnjom
izvr{enja. Nala`e se zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda
u Sarajevu, Odsjek KPU da po pravomo}nosti ove presude
izvr{i upis prava vlasni{tva u zemlji{ne knjige na ovom poslovnom prostoru na ime tu`itelja sa dijelom 1/1 prava vlasni{tva.
„Ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor
na tu`bu, tu`itelj predla`e da sud donese Presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cjelosti (~l. 182.
stav 1. ZPP-a)“.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda,
ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te
odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis
podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja
~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice te pravni osnov.
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a.
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom
ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a.
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju
primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja.
Sudija
Nermina Sijer~i}, s.r.
42
48Srijeda 12. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz
28
1210dogl1
Automobili
Ponuda
Golf 4 TDI, 2002. god., 4 vrata,
automatska klima, b. kompjuter,
tempomat, 74 kW, metalik zlatna,
plaćena carina + PDV, prešao
175.000 km. Cijena 11.900 KM.
Tel. 062 972 861.
11681-1Ndž
Prodajem SEAT altea XL 1,9
Tdi, 2009. god., prešao 43.000 km,
sa full opremom. Može zamjena za
jeftinije. Tel. 062 878 649.
11703-1Ndž
Prodajem Touran 1,9 TDI, 77
kw, 105 KS, 6 brzina, 2005., klimatronik, board komp., tempomat, alu felge, tek uvezen, na coll
tablama, sve plaćeno do registracije, servisna knj. - moguća zamjena.
Tel. 061 564 177.
11704-1Ndž
Alfa romeo 156, 2.4 jtd, 103 kw,
2001. god., ful 8.300 KM. Tel. 062 275
211
Audi A3, avgust 2002. god., benzin
1,6 metalik siva, 13.000 KM. Tel. 061
221 891
BMW E36 318I coupe, godina
1993., reg. do maja 2012., u izvrsnom
stanju, posjeduje dosta opreme. Tel.
063 995 774
Džip ford explorer 4x4 2000. god.,
registrovan čitavu godinu, nov akumlator, gume 4,0, benzin, u izvrsnom
stanju, cijena 8.500 KM. Tel. 061 726
654
Džip landrover 20 TD, 2000. g.,
frilander. Tel. 062 359 649
Ford Escort 1998. god., karavan,
klima, benzin 16v. reg. 04. 01. 2011.
Cijena 3.000 KM. Tel. 063 230 998
Ford Ka 1,3, 2001., klima, 4xairbag, al. felge nove gume, CD, ekstra
stanje, plaćeno sve do registracije,
4.700 KM. Tel. 061 161 355
Ford mondeo 1.8 td, 97, klima, crni metalik limuzina, reg do juna 2012,
cijena 4.200 KM. Tel. 062 786 733
Ford Siera BBG 16 1987 u ispravnom stanju i drugog u dijelovima i carinsku ceradu za teretno vozilo dim
5.10.x 2.50x1.50 m. Tel. 061 417 898
Golf 1 za samo 450 KM auto je u
dobrom stanju. Auto se nalazi na području Doboja. Tel. 061 869 473
Golf 1999. godina, 1.9 tdi limuzina, alarm, 2 vrata, reg do 10/2012.,
8.500 KM. Tel. 062 615 888
Golf 2 dizel 87 god. Boja plava,
dvoje vrata, registrovan, gume 4 skoro
nove, cijena 3.300 KM, Sarajevo. Tel.
061 741 218
Golf 2, 1.3 b, 1989. god., cijena
2.500. Tel. 061 324 306
Golf 2, benzin 88. g., 1,3 dvoja vrata, crna boja, duboke karambolke.
Tel. 062 921 514
Golf 2, četvero vrata, šiber, sive boje, benzin 13 neregistrovan, u voznom
stanju, utegnut. Tel. 061 191 141
Golf 5,1.9 tdi. 2004. god., klima,
tek reg, cijena po dogovoru, moguća
zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 062
947 942
Golf III ben + plin, koža, klima,
centr. dalj. zaklj., reg., alu čelične felge, mijenjam za skuplje ili prodaja.
Tel. 061 101 266
Havarisani Citroen xsara pikaso
1.6 benzin, 2007. godište, prešao
29.000 km, cijena 3.800 KM. Tel. 061
726 654
Maple C31, star 3 godine, cijena
4.000 KM. Tel. 062 266 486
Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10.
2012. Tel. 062 332 603
Mercedes 123 240 D bez ulaganja
3.000 KM ili mijenjam za Nivu 4x4
bez ulaganja. Tel. 061 196 242
Mercedes 2.5 dizel, 87. god. Reg.
do 01. 05. 2012. Tel. 061 776 891
Mercedes c200 cdi karavan 2001.
godina u extra stanju. Tel. 062 606 060
Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980.
Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je
75.000 km. Istinski unikat. Cijena
4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900
021
Opel kadet suza crveni, 88. god.,
1.4i, poluajnspric, 60ks, 44 kw, mala
potrošnja, cijena 1.200 KM, Sarajevo.
Tel. 061 741 218
Opel vectra, 2.2 DTI 130 ks, 2002,
ful oprema, koža, memori sjedišta,
nova boš pumpa, navigacija, alu felge,
tempomat, registrovana do kraja juna. Tel. 061 890 430
Pasat 1.6 benzin 1990. god., tek registrovan, limuzina, 3.100. Tel. 061
372 968
Pasat 93. g. 1,9 TDI, limuzina. Klima, servo, euro kuka, nikada nije havarisan u dobrom stanju, 5.100 KM.
Tel. 061 507 984
Pasat karavan 1.9 dizel tek reg. 89.
Tel. 061 847 074
Polo trojka, 1.9 dizel, 1994. godište, žuta boja, dvoja vrata, ima servo
i zračni jastuk, registrovan do dvanestog mjeseca cijena 4.200 KM, Žepče.
Tel. 063 405 228
Prodajem Fiat punto 1.3 dizel,
2004. god., cijena 6.800 KM, može
zamjena za punto l. Tel. 066 138 608
Prodajem fiat punto 1.9 D, 2002.
g., reg do 7. 2012., nove gume, nov
akumulator, servo, abs, cd, crveni,
troja vrata. Tel. 061 351 087
Prodajem golf 2, godina proizvodnje 89., extra stanje, cijena 5.200. Tel.
061 922 527
Prodajem povlasticu za uvoz automobila 70 posto RVI. Tel. 061 900 473
Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003.,
teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel.
062 536 237
Renault megane 1.5 DCI, 2003.
god., zeleni met., ful oprema, dvije
kartice, extra stanje, nove gume,
10.500 do reg. Tel. 061 108 512
Renault Megane, 97. godina, 1.4 e,
registrovan do aprila 2012., u vrlo dobrom stanju, cijena 3.850 KM. Tel.
063 999 398
Reno kangoo, 2005. godište, u
odličnom stanju, povoljno. Tel. 061
958 001
Seat Altea XL 1,9 tdi 2009. g.
Prešao 42.000 km u fabričkom stanju,
plus još dosta dodatne opreme, može
zamjena za auto do 10.000 KM. Tel.
062 878 649
Seat leon 2001. godina, 1.9 tdi, 110
KS, limuzina, el. paket, klima, sivi
metalik, CD mp3, dobre gume, alarm,
zeder, reg do 06/2012., 10.200 KM.
Tel. 062 615 888
z Mercedes sprinter 311 cdi,
god. 2003., 80 KW,
nosivost 1.600 kg, u odli~nom
stanju. Tel. 062 536 237
Škoda fabia 2001. god., 1.4 MPI,
klima, metalik siva. Vozilo u izvanrednom stanju registrovano do 5. 2.
2012. Cijena 6.800 KM. Tel. 062 993
690
Škoda fabia, 1,9 tdi, 2003.god. Klima, abs, asr, servo, ima zeder, urađen
v. servis, prešla 185.000, u super stanju, reg. do 5/2012. Cijena 9.200 KM.
Tel. 061 483 339
Škoda fabija kombi 2003. god.,
prešla 120, kupljena u Asi, prvi vlasnik, u ekstra stanju. Tel. 061 218 431
Vento 96. godište, u odličnom stanju, registrovan do maja 2012. Tel.
062 922 355
VW buba folcika 1200, 1976. god.,
tek reg, restaurirana komplet limarijski, nova sva mehanika, urađena generalka motora, novi akumulator i 4
gume + alu felge spuštena. Tel. 063
999 871
VW jetta, u extra stanju, prešla
48.200 km, originalna kilometraža,
prvi vlasnik, 16 benz, 75 ks, 4 nove gume Michelin i 4 nove zimske na felgama Pireli, vozilo bez ulaganja idealno
za zimu, registrovana do 6. 2012. god.,
cijena 3.500 KM. Tel. 061 109 933
VW pasat 1999. godina 1.9 tdi, 90
KS, limuzina, el. paket, klima, CD
mp3, zimske gume, alarm, zeder, reg
do 02/2012., 10.200 KM. Tel. 062 615
888
Potražnja
Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063
459 893
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441
Kupujem kombi t4 WV, godina 96
- 99. Tel. 06 237 4737
Kamioni
MB Atego 815 2004. god., 54.000
km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061
784 790
Peugeot partner 1.9 d, god. 2003.,
uvezen, teretni, cijena 5.400 KM. Tel.
062 536 237
Prodajem kombi tip 2 dizel. Zatvoreni, potpuno ispravan, neregistrovan.
Cijena 2.000 KM. Tel. 063 962 334
Prodajem kombi tip 2 teretni, dizel, 86. god., za ljude koji rade, potpuno ispravan, cijena 2.000 KM. Tel.
063 962 334
Prodajem putnički kombi VW T2.
Tel. 061 102 911
Prodajem putnički kombi VW,
T5, 2005. god. Tel. 061 210 018
Tamić kiper, 1990. god. Tel. 061
131 750
Motocikli
Beverly 2004. god., 500 kubika,
prešao 21.500 km, siva boja, registrovan do 9. 2012. Tel. 061 237 268
Motor BMW R1100S 2004g u extra
stanju, povoljno. Tel. 062 300 400
Motor keeway outlook 150 kubika, 2009. g., vodeno hlađenje, alarm,
dva ključa, dobro očuvan. Cijena
1.800 KM. Tel. 061 350 376
Prodajem Kawasaki ZR 7, 99. god.
Prešao 44.000, u odličnom stanju.
Može zamjena za auto, uz moju doplatu. Tel. 061 171 327
Prodajem motor Tibra, 125 kubika (2005. g.) u odličnom stanju. Povoljno! Tel. 062 752 436
Prodajem Piaggio skuter 50 kubika, nov akumulator 1.250 KM. Tel.
062 105 460
Prodajem skuter keeway 125, dobrom stanju 2008. god, cijena 1.300
KM, može zamjena za auto uz moju
doplatu. Tel. 061 304 612
Dijelovi i oprema
Auto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
Gume Michelin Energy 205/55 R
16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena
200 KM. Tel. 061 199 580
Prodajem alu felge za Mercedes
124 sa gumama, cijena 200 KM, Sarajevo. Tel. 062 315 611
Prodajem branike za fiću, nove,
povoljno. Tel. 063 877 639
Prodajem četiri čelične felge 15-ke
sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju
5. Tel. 061 397 739
Prodajem dijelove za Suzuki maruti. Tel. 061 524 260
Prodajem novo veliko tule. Tel.
061 142 771
Prodajem osam čeličnih felgi, 16
cola, novi passat. Tel. 061 171 871
Šoferšajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462
Tražim tab. 074-K-240, Golf, n.n.
vlasnika, hitno, radi odjave vozila.
Svaka informacija je korisna. Hvala.
Tel. 062 596 906
Stanovi
Izdavanje
Izdajem stan studentima na
Ilidži blizu Univerziteta, potpuno
opremljen (novo). Tel. 061 160
896, tr. 061 578 850, eng. 061 245
765.
11521-1Ndž
MOSTAR - Cernica, centar
grada, izdajem sobe ili stanove
studentima, radnicima ili familijama. Tel. 036 880 516, Mob. 063
350 056.
1388-1mo
Izdajem stan 67 m2 namješteno
350 KM, drugi sprat, Trg djece
Dobrinje. Tel. 062 621 622.
2051-1tt
Izdajem namješten stan studentima, Koševo. Tel. 061 327 409.
2033-1tt
z Ford courier 1.8 d,
registrovan, god. 2000.,
cijena 3.600 KM.
Tel. 062 536 237
Alipašino Trg ZAVNOBiH-a, jednoiposoban, lijepo namješten, osmi
sprat, 350 KM. Tel. 061 522 190
Breka 57 - izdajem namještenu
garsonjeru sa grijanjem 150 KM.
Struja i voda posebno. Tel. 061 890
311
Grbavica, u zgradi izdajem jednoiposoban lijepo namješten sunčan stan
od 39 m2 + veliki balkon sa centralnim grijanem, kb TV, parking, v. prizemlje, na duže. Tel. 061 173 947
Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285
Ilidža Osjek - izdaje se kuća. Tel.
061 304 213
Izdaje se ili prodaje prazan dvosoban stan na Dobrinji kvadrant C5 prvi
sprat. Tel. 066 138 608
Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152
Izdajem dvosoban namješten stan
kod muzičke škole. Tel. 061 225 290
Izdajem dvosoban namješten stan
studentima, blizina kampusa. Tel.
061 514 816
Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel.
061 149 442, 061 233 948
Izdajem dvosoban stan studentima i studenticama. Tel. 033 221 768
Izdajem dvosoban stan u naselju
Aerodrom 350 KM. Tel. 062 455 090
Izdajem dvosoban stan, namješten u Mojmilu (Olimpijska). Tel.
061 200 190
Izdajem dvosoban stan, sprat privatne kuće, poseban ulaz, Buća Potok,
ul. Amira Krupalije, cijena 150 KM.
Tel. 033 647 589
Izdajem Ilidža od 38 m2, 55 m2, 65
m2, 85 m2, 180 m2, Dobrinja 44 m2.
Tel. 061 288 939
Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel.
061 228 353
Izdajem jednosoban namješten
stan u privatnoj kući sa posebnim ulazom, Pofalići. Tel. 066 911 441
Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući u Blažuju. Tel. 066 328 718
Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel.
062 810 943
Izdajem jednosoban stan ul. Asima Ferhatovića. Tel. 061 912 040
Izdajem jednosoban, prazan stan.
Tel. 061 203 376
Izdajem lijepo namješten dvosoban stan, Koševsko brdo, cijena po
dogovoru. Tel. 062 119 723
Izdajem lijepo opremljen dvosoban stan na D. Malti, centralno, 1.
sprat, 400 KM. Tel. 062 677 488
Izdajem lux. stan 120 m2 namješten sa dvorištem, vrtom i garažom,
Koševsko Brdo - Ciglane. Tel. 062 714
650
Izdajem namješten jednosoban
stan, centralno, Odobašina 55. Tel.
061 108 310
Izdajem namješten manji dvosoban stan dvjema studenticama. Ul.
Vrazova - centar. Tel. 061 866 042, 033
668 523
Izdajem namješten stan 50 kvadrata privatna kuća, centr. grijanje i
voda uračunato u kiriju. Lokacija prije bolnice Jagomir, po mogućnosti
studenti ili studentice. Kirija 300
KM. Tel. 061 524 692
Izdajem namješten stan 65 m2, ul.
Patriotske lige preko puta stadiona
Koševo, cijena 400 KM. Tel. 061 733
455
Izdajem namješten stan 65 m2, ul.
Patriotske lige preko puta stadiona
Koševo, cijena 400 KM. Tel. 062 612
059
Izdajem namješten stan studenticma. Tel. 033 203 887
Izdajem namješten stan u blizini
univerziteta u Mostaru. Tel. 063 316
983
Izdajem namješten studenticama
kod FDS-a. Tel. 033 655 398
Izdajem nov 3-soban stan na duže
vrijeme, Alipašino C faza, KM 300.
Tel. 061 171 518
Izdajem nov namješten,dvosoban
stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811
833
Izdajem sobu Dolac Malta, kod
tranvajske stanice. Tel. 065 615 640
Izdajem sobu sa c. grijanjem zaposlenom, ozbiljnom muškarcu u Novom Sarajevu. Tel. 033 659 895, 062
943 021
Izdajem sobu sa kupatilom odvojeno od stana studentici, Koševo. Tel.
061 276 703
Izdajem sobu u trosobnom stanu
studentici
ili zaposl. ženi, upotr.
z
kuhinje, kupatila, kod RTV doma.
Tel. 033 542 235
Izdajem sprat u privatnoj kući 3
sobe, kuhinja, KTV, internet, centr.
grijanje, ul. Posavska, studentima,
Hrasno. Tel. 033 521 592
Izdajem stan na Grbavici studenticama, privatna kuća. Tel. 063 459 893
Izdajem stan u Donjim Velešićima. Tel. 033 205 816
Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325
Izdajem stanove Vrazova 59 m2,
Logavina 60 m2, Vraca 100 m2, Breka
70 m2, Breka 60 m2, Titova 70 m2,
Kalmija Baruha dvoetažni, Kranjčevićeva 100 m2, Ejuba Ademovića
140 m2, rezidencija 300 m2 Kasima
Begića, Husrefa Redžića 71 m2, Titova 60 m2. Tel. 066 085 478
Izdajem studenticama 2-soban
stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033
521 880
Izdajem studentima i samcima
sprat u kući od 90 m2, ima sve, plinsko
grijanje, 100 KM po sobi, Pofalići, iznad FDS-a. Tel. 066 003 937
Izdajem u centru namješten stan.
Tel. 061 156 170
Izdavanje dvosoban stan namješten 1. sprat, N. Sarajevo. Tel. 061
493 323
Iznajmljujem dvosoban polunamješten stan na Dobrinji. Cijena po dogovoru. Tel. 062 622 656
Sobu izdajem dobro opremljenu,
ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel.
062 181 870
Stari Grad, Kovači - izdajem stan
opremljen 60 kv + tarasa15 kv, c. grijanje, 100 m od tramvajske stanice.
Bračnom paru ili dvije studentice,
500 KM sa režijama. Tel. 061 132 151
Prodaja
Breka - prodajem troiposoban stan
94 m2. Tel. 061 839 592
Centar, Avde Jabučice, prodajem
stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707
Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa
kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel.
061 538 128
Goražde. Stan 66 m2 , III sprat, lift.
Vlasništvo 1/1, Višegradska 13/3, povoljno. Tel. 061 217 336
Grbavica, dvosoban stan 52 m2, V
sprat, lift, balkon, blizina škole, ambulante, pijace... Cijena po dogovoru.
Tel. 061 482 999
Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
Ilidža, Pejton, novogradnja sa garažom, 55 m2. Garaža, kuhinja i rasvjeta gratis, 1. sprat. Prodajem za
1.850 KM sa PDV-om. Tel. 061 167
273
Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo
kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425
Povoljno jednosoban stan na Čengić vili, Džemala Bijedića 34, ukupne
površine 39 kvadrata. Tel. 061 502 266
Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677
Prodaja N. Grad jednosoban
34m2, 1.sprat, cijena 51.000 KM. Tel.
061 493 323
Prodaja Stup novogradnja dvosoban 56 m2, 5. sprat ili zamjena za jednosoban. Tel. 061 493 323
ni
Najve}i dnev
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
Prodajem dvoetažni stan 90 m2,
plus 2 balkona, kod češke i španske
ambasade u blizini Vijećnice, 200.000
KM. Tel. 061 222 030
Prodajem dvosoban stan 54 m2 u
starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel.
061 572 069
Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 061 202 497
Prodajem ili mijenjam 40 m2
stambenog i 40 m2 poslovnog jedna
cjelina u centru. Tel. 061 157 929
Prodajem jednoiposoban stan 40
m2 na Koševskom brdu, komplet
adaptiran. Tel. 061 803 715
Prodajem stan 53 kvadrata u Hrasnom, 98.000 KM. Tel. 061 752 404
Prodajem stan 53 m2, Dolac Malta. Tel. 036 807 585
Prodajem stan 74 m, ul. Čumurija
6. Cijena 2400 KM. Tel. 061 490 426
Prodajem stan 80 m2, ul. Jezero 11,
prizemlje, cijena 2.100 KM/m2. Tel.
061 222 295
Prodajem stan 80 m2, ulica J. Vancaša 17/1, cijena 2.150 KM/m2. Tel.
061 222 295
Prodajem stan na Čengic V., 60
m2, 5. sp., 1.900 po m2. Stan je u dobrom stanju, a zgrada ima lift. Tel. 062
383 064
Prodajem stan na Dobrinji 3 visoko prizemlje, 66 m2. Cijena po kvadratu 1.560 KM. Tel. 061 382 408
Prodajem stan u Bihaću 33 m u
centru. Tel. 061 806 407
Prodajem stan u Hrasnom, Antuna B. Šimića, 18. sprat 36 m2, 60.000.
Tel. 062 619 361
Prodajem trosoban stan 78 m2,
centar Vogošće. Tel. 062 993 253
Prodajem trosoban stan na Breki,
73 m2, renoviran, drugi sprat, etažno
grijanje. Tel. 062 346 818
Prodajem trosoban stan u Starom
Gradu na dobroj lokaciji, cijena po
dogovoru. Tel. 033 532 865
Prodajem u Ilijašu renoviran stan
43 kvadrata, cijena 56.000. Tel. 061
324 788
Socijalno, Ložionička 5, trosoban
stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000
km. Tel. 062 430 698
Trosoban stan kod hotela Evropa,
l sprat, 79 m2, pogodan i za poslovni
prostor povoljno. Tel. 061 571 199
Vogošća centar novogradnja stan
48 m2 jednosoban i 75 m2 trosoban,
uknjiženi, odmah useljivi, balkon, lift,
cijena 1.486 KM/m2. Tel. 061 571 199
Potražnja
Agenciji potrebni stanovi u zgradi
za iznajmljivanje i prodaju za poznate
klijente. Tel. 062 677 488
Agenciji potrebni stanovi u zgradi
za iznajmljivanje i prodaju za poznate
klijente. Tel. 061 145 853
Agenciji potrebno više stanova u
zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate
klijente. Tel. 061 031 330
Agenciji potrebno više stanova za
prodaju i izdavanje. Tel. 062 200 777,
033 203 127
Kupujem stan ili poslovni prostor
u blizini suda. Tel. 033 212 598
Kupujem stan u Hrasnom do 30
m2, do drugog sprata, hitno. Tel. 062
157 088.
Mlađi bračni par traži namješten
ili polunamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 466 432
Potreban manji stan u zgradi, fino
opremljen, za stranca na jednu godinu (agencija). Tel. 062 677 488
Potreban stan u zgradi za iznajmljivane fino namješten, do 60 m, blizina
prevoza za poznatog klijenta, agencija. Tel. 061 522 190
Potrebno više stanova, kuća i pos.
prostora za iznajmljivanje i prodaju.
Tel. 061 437 732
Tražim stan do 500 KM na relaciji
Grbavica, Kovačići, Skenderija na
duži period. Samo ozbiljne ponude.
Tel. 066 990 472
z
Dnevni avaz srijeda 12. oktobar/listopad 2011. 43
Zamjena
Mijenjam dvosoban stan 52m2,
Ul. Grbavička, (V sprat, lift, balkon,
blizina škole, ambulante, pijace) za
dvoiposoban/trosoban u Centru
(Mejtaš, Čekaluša, Džidžikovac, Katedrala) uz doplatu. Tel. 061 482 999
Mijenjam kuću u Starom Gradu za
jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel.
063 514 023
Mijenjam luksuzan trosoban stan
87 m2 naselje Bačići Stup na dvije
etaže etažno grijanje, vlastiti vodomjer, klima, tri balkona, podrum 10 m2
za dvosoban oko 65 m2 na relaciji Č.
Vila - Stari Grad uz dogovor. Tel. 061
215 635
Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820
m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača
opština Ilidža. Tel. 062 552 293
Mejta{ - 5 minuta od
Katedrale
Novogradnja na atraktivnoj
lokaciji, visoki kvalitet
gradnje sa obezbje|enim
gara`nim mjestima.
Stanovi veli~ine od
39 do 114 m2.
Kontakt broj 061/257-773
Penzioner iz Sarajeva mijenja stan
35 m u trospratnoj zgradi kod Vrhovnog suda, renoviran, kabl., parking
basta za sl. nekretninu na Jadranu
urednih papira. Tel. 062 562 601
U Bratuncu mijenjam 8 dun. zemlje sa puno voćnjaka za Sarajevski
kanton ili okolinu. Tel. 033 699-153
Garaže
Garaža u Hrasnom 12 m2, ul. Aleja
Lipa 45-46, u sklopu zgrade ima struju i vodu na izuzetnoj lokaciji. Cijena
14.000 KM. Tel. 062 173 719
Izdajem parking mjesto u dvorištu
zgrade Karingtonke, kapija i rampa
na daljinski. Tel. 061 897 947
Prodajem 2 garaže na Ciglanama
jedna do druge iza Robota. Tel. 061
856 041
Prodajem garažu (papiri da na toj
lokaciji postoji od 1961.), plaćen porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar
Sarajevo! Tel. 062 159 025
Prodajem garažu 17 m2 u ul. Hifzi
Bjelavca, Sarajevo, Bačići - Stup. Tel.
062 352 928
Prodajem garažu na Grbavici. Tel.
062 547 731
Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, veličina 12,69 m2, cijena eur
7.000,00. Tel. 062 127 677
Kuće
Brčko, Meraje, ul. Prvomajska.
Prodajem kuću od 131 m2, sa tri etaže,
centralno grijanje, namještena, na
placu od 450 m2, uknjižena kuća, cijena po dogovoru. Tel. 061 569 570
Ilidža - kuća kod stare Opštine sa
483 m kvadratna stambenog prostora
i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877
065.
Ilidža - kuća kod stare Opštine sa
483 m kvadratna stambenog prostora
i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877
065.
Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125
m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim
pogledom. Cijena po viđenju. Može i
zamjena za hrvatsko primorje. Tel.
062 552 293
Ilidža, Plandište, Bosanski Ljiljan
17, objekat P + 1 + P 150 m2, okućnice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563
Kuća u centru Makarske, Kala
Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899
989
Ladžanica prodajem ili mijenjam
za kuću, stan u Sarajevu. Tel. 062 902
584
Pofalići, veća kuća sa 3 pos. prostora u funkciji novogradnja, vl 1/1. Tel.
033 981 881
Prodaje se kuća modernog stila u
Starom Gradu na Bistriku. Korisni
prostor 270 m2, tri posebne etaže,
dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2.
Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234
Prodaje se kuća, ul. Čadordžina, 3
etaze, 213 m2, 300.000. Tel. 062 619
361, 062 619 361
Prodajem dvije kuće šest duluma
zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066
854 149
Prodajem dvije porodične kuće sa
poslovnim prostorima do škole “Velešićki heroji”. Tel. 061 172 977
Prodajem hitno kuću i zemlju u
Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel.
00387 61 226 645
Prodajem ili mijenjam kuću u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
Prodajem kuću 155 m2, bašta, garaža, cijena 320.000 KM. Ul. Vrboska
19. Tel. 061 222 295
Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382
292
Prodajem kuću na lokaciji Žepče Begov han, Golubinja! Kuća je 10x8
sa okućnicom, useljiva. Cijena po dogovoru. Tel. 063 470 193
Prodajem kuću na Poljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
Prodajem kuću u Draževićima Kiseljak. Novogradnja, 1/1, zemljište
1.685 kvadrata, uključen sav namještaj, centralno grijanje. Tel. 063 230
998
Prodajem kuću u Prnjavoru Ilije
Malića 11. Tel. 033 453 617
Prodajem kuću, useljiva, vlasništvo 1/1. Tel. 062 845 809
Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911
Prodajem useljivu kuću 120 m2
stambenog prostora, asfaltni prilaz, svi
priključci,lokacija StariGrad -Trčivode. Jako povoljno. Tel. 062 150 856
Prodajem useljivu kuću, 120 m2
stambenog prostora, asfaltni prilaz,
svi priključci, lokacija Stari Grad Trčivode. Povoljno. Tel. 062 150 856
Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S.
Koloniji. Tel. 061 223 119
Prodajem posl. prostor 26 m2 u posl. zgradi Unipromet. Tel. 061 686 524
Prodajem poslovne prostore,
prenočišta, motele, hotele na najboljim lokacijama u gradu. Tel. 061
214 071
Zemljišta
Mašine
Blagaj, prodaje se parcela 1.935 m2,
pored asfaltnog puta za Vranjevice, 500
m od vrela Bune. Vlasništvo 1/1. Cijena
22.000 KM. Tel. 061 490 220
Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9parcela: od 630m2 do 1.030m2, vl.
1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba,
cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886
Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Hadžića 6.000 KM. Tel. 062
125 082
Prodajem zemljište 2.600 m2 pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od
raskrsnice za Čevljanoviće, cijena
12.100 KM. Tel. 061 106 720
Prodajem zemljište 3 duluma
može i u parcelama Rakovica Bistrički potok. Tel. 062 346 727
Prodajem zemlju u Blagovcu - Vogošća uz asfaltnu cestu prema Tihovićima. 30 duluma 1/1, cijena 100.000
KM. Može kompenzacija za stan ili
aute. Tel. 061 235 035
Prodajem zemlju za vikendice,
Djevojačke vode. Tel. 065 335 075
Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599,
033 665 419
Cikular - građevinski, motor 2,2
kw monof. 2880 o/min. Cijena 350
KM. Tel. 062 561 778
Daljinski upravljači za beton
pumpe, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334
Elektro-motor sa hidrauličnom
pumpom za betonaru (vrata
mješalice). Cijena 200 KM. Tel.
062 561 778
Prodajem brusilicu Einhel
20000w kao nova, cijena 70 KM. Tel.
061 206 985
Prodajem nov benzinski vibrator
sa dvije igle za beton i veliku škrinju
za trgovinu. Tel. 061 130 673
Prodajem pumpu za beton i estris
2004. god. sa magirus motorom četiri
klipa. Tel. 061 141 292
Vibro sto za izradu betonske galanterije (900x900) mm ploča. Cijena
300 KM. Tel. 062 561 778
Poslovni prostori
IZDAJEM POSLOVNI PROSTOR 15 M2, POGODAN ZA SVE
NAMJENE NA IZVANREDNOJ
LOKACIJI. MULA MUSTAFE
BAŠESKIJE BR. 39. ZVATI NA
TEL. 061 497 835.
2055-1TT
Izdajem 3 poslovna prostora od 60
kvadrata i jedan od 130 kvadrata na
Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061
646 492
Izdajem dio frizerskog salona u Saraj polju za manikir. Tel. 061 275 468
Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema
Buće 285. Tel. 061 863 722
Izdajem pos prostor 210 m2 na
glavnoj cesti, prilaz za šlepere Saraj
polje. Tel. 061 545 358
Izdajem poslovni prostor 200 m2
sa velikim parkingom u Mostaru na
magistralnom putu M-17 prekoputa
Obi marketa. Tel. 063 916 644
Izdajem poslovni prostor 45 m2 +
500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa
glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610
Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa
grijanjem 105 m2, cijena povoljno.
Tel. 061 509 337
Izdajem poslovni prostor. Tel. 061
169 905
Izdajem povoljno kompletno
opremljen frizerski salon na Otesu.
Tel. 061 143 578
Izdajem prostor 620 m2 na Stupu
preko puta crkve, pogodan za razne
namjene. Tel. 061 571 199
Izdajem radnju na Baščaršiji. Tel.
062 692 255
Jako vrelo vlastite laboratorijski
ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17.
kilometru od Sarajeva. Pogodno za
biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249
Kupujem poslovni prostor oko 20
m2, na atraktivnijoj lokaciji. Tel. 061
218 275
lzdajem poslovni prostor 40 m2,
Hrasno, ul. A. Šaćirbegović. Tel. 061
199 008
Prodajem laptop HP compag mini
procesor 1.8. Mherz H.Disk 160 gb,
vine 2 gb može do 4 gb. Veličina
10,1.inc. Baterija drži 6 sati. Tel. 061
788 076
Prodajem matičnu ploču ASUS
A7V266-E sa procesorom Amd
Athlon 2000 +, kulerom i drajverima
za 45 KM i hard disk WD Caviar
40GB za 20 KM. Tel. 061 702 383
Servis PC, instalacija Windowsa,
umrežavanje i instalacija internet konekcije. Vraćanje obrisanih podataka
sa hard diska. Dolazak na adresu. Tel.
061 106 720
Servis računara Majo - Profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna
zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611
Telefoni
Apartman na Vlašiću, blizu starta
žičare. Tel. 061 210 650
Apartmani, namještene sobe za
dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866
Apartmansko prenočište iznad
Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647
Ostalo
Balkonska vrata pvc, nova 210x95
- 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9
komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061
221 441
Ilidža, prodajem stari crijep, dobro očuvan, Polet - Novi Bečej M 222.
Tel. 061 234 012
Polovan crijep 1.600 komada. Tel.
061 171 627
Povoljno prodajem polovne PVC
balkonske prozore i vrata, dobro
očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583
Prodajem grede 10x12 cm 5,6 i 7 m.
Lukavica, povoljno. Tel. 065 499 060
Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321
Prodajem polovan crijep Vinkovci 1.500 komada. Cijena po dogovoru.
Tel. 062 649 918
Prodajem punu ciglu, format
25X12 cm. Tel. 066 711 208
Prodajem suhu rezanu građu za
krovnu konstrukciju dimenzija
8x16x6 met. Tel. 061 072 572
Prodajem vrata - 1 sobna i 1 za kupatilo, nova. Tel. 033 210-306, 061
838 142
PVC prozori Fischer 180x150,
150 KM, 90x150, 100 KM, balkonska vrata 90x250, 150 KM. Tel. 061
309 843
Kompjuteri
PROFESIONALNO RJEŠAVANJE KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLJNO. UGRADNJA I
ZAMJENA KOMPONENTI,
ANTIVIRUSNA ZAŠTITA. INSTAL. WINDOWSA,
UMREŽAVANJE. DOLAZAK
NA ADRESU. TEL. 061 170 085.
2067-1tt
Iphone 3gs, 16gb, 450 KM. Tel.
061 715 104
Prodajem htc legend android softwer 5mpx camera, 8 GB memory kartica, tel. je malo korišten, star 2 mjeseca, kao nov, cijena povoljna. Tel. 062
606 060
Prodajem ili mijenjam iphone 4
kineska verzija. Tel. 061 211 539
Prodajem Nokiu 6230i 50 KM,
Samsung j700 50 KM, Sonyericson
w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30
KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060
Prodajem Samsung star pink
s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060
Prodajem Sony Ericsson Vivaz u
odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Fiksno 250
KM. Tel. 062 856 038
Ostalo
Fotoaparat Minolta 404si (na
film) prodajem sa dva objektiva AF
28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original,
nema blica. Cijena fiksno 250 maraka.
Tel. 061 477 854
Kupujem pokvaren player DVD i
pokvaren hardver od računara kutija,
plaćam 10 KM obje, zvati iza 17 sati.
Tel. 061 358 043
Prodajem njemački digitalni risiver za satelitske kanale. Tel. 063 400
140
Prodajem Play Station 2 čipovan,
2 đojstika, sve potrebne kablove, u
odličnom stanju + 10 igrica za 150
KM. Tel. 061 970 975
Prodajem TV color Days ekran 52
cm, 150 KM. Tel. 061 103 038
Prodajem TV marka Gold Star,
nova tipa, teletext, daljinski, 100 KM,
ekran 51 cm. Tel. 061 928 514
Prodajem TV marka NEO nova tipa ekran 54 cm, teletext, daljinski, 100
KM. Tel. 061 928 514
Vršim otkup praznih toner kaseta
(ne odg.na sms). Tel. 065 596 402
Namještaj
Hitno prodajem ležaj 200 KM i
frižider 150 KM. Tel. 063 152 400
Hitno prodajem regal dvokrilni
puno drvo. Prodajem ćilim Nepal u
super stanju hitno, 2,5 sa 3,5. Tel. 061
202 204
Hitno prodajem sto sa 6 stolica kao
novo, puno drvo, normalne veličine,
200 KM. Tel. 061 235 436
Prodaje se ugaona garnitura,
320x260 cm, smeđe boje, 100 KM.
Tel. 033 228 000
Prodajem extra ugaonu garnituru
za sjedenje, cijena 500 KM. Tel. 061
813 062
Prodajem garnituru trosjed, dvosjed i fotelja korišteno 3 god. i dobro
očuvano, povoljno. Tel. 061 499 921
Prodajem kauč, trosjed na razvlačenje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395
Prodajem kompjuterski sto sa policom 50 KM, ormar + staklena vitrina staro godinu dana 200 KM. Tel.
062 264 815
Prodajem krevet na sprat, Konjic.
Tel. 063 883 729
Prodajem nov kauč 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha
20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065
361 160
Prodajem povoljno korišteno:
ležaj, kauč, vitrine, radni sto, ulazna i
sobna vrata, ćilimi. Cijena minimalna. Tel. 061 397 227
Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192
Prodajem regal-most, vitrinu i orman puno drvo korišteno, vrlo povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 738 181
49
Prodajem spavaću sobu i ugao.
Tel. 062 533 003
Bijela tehnika
Frižider staklena vrata 300 KM,
veš mašine, šprete struja plin 150-160
KM, dostava besplatna. Tel. 533 631
Polovan frižider Bira 130+35 lit.,
cijena 70 KM. Tel. 061 905 086, 033
218 573
Prodajem električni šporet marke
Bira, malo korišten. Cijena 100 KM,
Sarajevo. Tel. 062 672 361
Prodajem mašinu za veš, nova, nekorištena, 100 KM. Tel. 065 923 891
Prodajem sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309
Prodajem škrinju 110 lit. i plinsku
peć. Tel. 062 622 656
Stakleni frižider 300 KM, veš
mašine, šporete struja-plin 150-160
KM, dostava bespl. Tel. 533 631
Stara tipa mašina za veš Gorenje,
100 KM, zvati naveče. Tel. 238 283
Ostalo
Kupujem plinsku fasadnu peć 2,5
do 3 kw, novu ili malo korištenu. Tel.
061 212 983
Peć prodajem gusanu, okruglu,
sva od gusa. Tel. 061 018 864
Povoljno prodajem grijalicu nova,
zvati navečer. Tel. 238 283
Prodajem 2 madraca-dušeka, cijena 100 KM. Tel. 033 641 953
Prodajem centrometalovu peć za
centralno grijanje na čvrsto gorivo, 25
kw. Tel. 061 226 734
Prodajem dvije plinske peći Emina 6 na dimnjak cijena 300 KM. Tel.
061 571 547
Prodajem peć na prerađeno ulje.
Tel. 061 158 784
Prodajem peć narodno grijanje 24
kw, cijena 650 KM. Tel. 061 709 825
Prodajem peć Rustik u odličnom
stanju. Tel. 062 851 827
Prodajem plinsku peć Emina 6 kw
na dimnjak kao nova povoljno. Tel.
061 198 969
Prodajem plinsku peć na dimnjak,
njemačka proizvodnja, 70 KM. Tel.
061 221 938
Prodajem podne grijače. Tel. 061
358 261
Prodajem staru TA peć 4,5 kw, cijena 50 KM. Tel. 220 173
Kućni ljubimci
Hitno radi selidbe prodajem uvezeni par argentinskih doga vrhunskog pedigrea, vrlo povoljno. Tel. 062
293 669
Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260
Prodajem CD-ove i audio kasete sa
pjesmom ptica: slavuja, štiglića, kanarinaca... Tel. 061 547 280
Prodajem Posavskog goniča,
oštenjen 25. 06. 2008., od odličnih roditelja. Papiri uredni, odličan krmar
na tragu i odličnim ocijenjen (Dejvi).
Tel. 061 784 815
Prodajem rasnu štenad rotvajlera
stari dva i po mjeseca. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061
190 781
Prodajem šarplanince čistokrvne,
mužjak i ženka, uredno vakcinisani,
stari 8 mjeseci, extra čuvari, cijena povoljna, hitno zbog selidbe. Tel. 062
569 483
Prodajem štenad njemačkog
ovčara sa papirima, vakcinisana. Tel.
061 032 324
Prodajem ženku švajcarskog
ovčara sa pedigreom i svim papirima.
Tel. 061 143 433
Vrhunsko štene Cane corso,
crne boje, vakcinisan, očišćen od
parazita sa rodovnikom. Tel. 062
907 283
Ostalo
Prodajem ćurke piliće i domaće
koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152
Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061
854 294
Prodajem japanske prepelice raznih uzrasta. Tel. 062 500 032
Prodajem kavez kapaciteta 120
koka sa pratećom opremom cijena po
dogovoru. Tel. 062 327 670
Prodajem koze dobra pasmina.
Tel. 061 210 347
Prodajem kravu sa teletom. Tel.
033 623 288
“Kuće snova” - katalog projekata
najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202
323, 062 180 957
Kupujem i prodajem knjige.Tel.
061 338 893.
Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061
243 836
Prodajem repromaterijal za izradu
nakita. Tel. 062 654 185
Prodajem čamac gumeni Yamaha
zodijak 380 s star 4 godine cijena po
dogovoru. Tel. 061 146 270
Prodajem gradska bicikla muški i
ženski u odličnom stanju, malo korištena, uvezena iz Holandije. Tel.
062 837 121
Prodajem kosu klupu za vježbe,
očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377
Prodajem sobnu traku za trčanje nova, Tuzla. Tel. 063 509 470
Kolekcija 503 topografske karte
BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do
sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417
44
Srijeda 12. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Kolekciju antikviteta prodajem, pogodnu za galeriju ili luksuzan hotel, za 4.000 eura. Tel. 061
497 121
Kupujem 16 komada novina Tempo sa posterima po dogovoru, objavljeni od 1982. do 1988. godine.
Plaćam 10 KM po komadu, plus prevoz 50 km. Tel. 061 876 741
Kupujem LP ploče ex-Yu rok i crtane romane. Tel. 061 244 290
Prodajem lovačku pušku bokerica
Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima. Tel. 062 982 333
Prodajem pištolj HS 9, osobama sa
odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061
836 076
Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj
19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921
Tražim posao. Poznajem engleski,
arapski jezik. Posjedujem vozačku B,
C kategoriju. Tel. 062 855 716
Tražim posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god.
sa iskustvom dugogodišnjim čuvala
bi i djecu i starije osobe. Tel. 063 228
022
Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891
802
Tražim radnika za održavanje stoke, dobra plata. Tel. 061 789 871
Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje.
Tel. 062 854 694
Započnite sopstveni posao idejama knjige “Vodič malih biznisa sa
2.500 ideja”! Knjiga je sada na CD-u!
Tel. 032 244 417
Započnite sopstveni posao proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomoću knjige
“Eterična ulja”. Tel. 032 244 417
“PARTY PICA” stadion Grbavica za rad potrebne 2 ozbiljne
djevojke. Info tel. 061 546 443.
11665-1Ndž
U ugostiteljskom objektu u centru grada potrebna kuharica, šankerica i dostavljač. Tel. 062 839
930.
2063-1tt
Dvadesetjednogodišnjakinja, s
poznavanjem njemačkog i engleskog
jezika, poznavanje rada na računaru,
traži posao. Tel. 062 518 737
Fast foodu i piceriji: 2 dostavljača
hrane - 600 KM, 1 pom. radnica u
kuhinji - 500 KM, 1 pic majstor - 600
KM. Tel. 062 249 388
Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel.
061 775 330
Frizerskom salonu potreban frizer muški/ženski. Tel. 061 374 648
Frizerskom salonu za žene i
muškarce potrebna radnica. Tel. 061
813 346
Građevinski radnik traži posao,
desetogodišnji rad na građevini, radio
i kao grupovođa, vozačka B kategori28Tel. 066 064 875
je.
Hitno potrebna radnica na posluživanju u kafani Staka u centru
Hadžića. Tel. 062 648 539
Hitno tražim posao, stalni radni
odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45
g., imam B katagoriju državni. Tel.
062 151 642
Mašinista sa iskustvom 20 godina
traži posao na građevinskim mašinama. Tel. 062 048 557
Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802
Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061
709 346
Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061
709 346
Momak sa radnim iskustvom,
traži posao kuhara ili pomoćnog
kuhara. Tel. 063 480 802
Momak traži posao. Poznajem engleski i njemački jezik. Tel. 062 969 012
Ozbiljna žena traži posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648
Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem.
Tel. 064 401 91 01
Potreban radnik u trgovini na
Čaršiji, prednost radnicima sa iskustvom... Tel. 061 109 321
Potreban veći broj saradnika za
katalošku prodaju švicarske kozmetike. Akcija - besplatno učlanjenje, brza
zarada. Tel. 061 398 565
Potrebna djevojka za rad u kafiću
na Mojmilu. Tel. 062 363 619
Potrebna kozmetičarka, frizerka
m/ž. Tel. 061 521 391
Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061
275 468
Potrebni radnici/radnice za rad u
šanku i sali na Olimpijskom bazenu.
Tel. 061 273 756
Stomatološka sestra sa radnim iskustvom traži posao. Tel. 061 078 442
Student iz Sarajeva, vrijedan i odgovoran, živi sa majkom, radio bih posao noćnog čuvara za 250 KM. Tel.
062 087 419
Tražim posao noćnog čuvara. Tel.
061 172 895
Tražim posao u SA kant. pekara,
trafika, održavanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima. Tel. 062 591 333
Tražim posao, imam 20 god.,
smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985
759
VELIKA AKCIJA. U prodaji
su bukova cijepana drva, čokovi
metrice 65 KM, ugalj (Kreka)
drveni 90 KM, kameni (Banovići)
160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061
247 186, 062 552 323.
11385-1Ndž
Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu
odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. - Prodajem certifikate za otkup
stanova povoljno. Tel. 061 175
237.
1687-1tt
“RASPRODAJA OGREVA” Bukova drva u svim oblicima,
ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 1965-1tt
Kupujem deviznu štednju Jugo
i Privrednu banku i ratnu odštetu.
Isplata odmah iz Federacije BiH i
R. Srpske. Tel. 063 723 595, 065
027 864.
11685-1Ndž
“RASPRODAJA” ogrevnog drveta (čutci - cijepano) kao i uglja
(Kreka - kameni) i briketa. Dostava besplatna. Tel. 062 203 119.
11693-1Ndž
Cvijet benjamin šareni visine 1,7
m. Tel. 061 177 456
Elektromagnetne sklopke “Rade
Končar” od 80 A do 400 A. Tel. 061
228 605, 063 892 412
Italijanske barske stolice za kafić u
odličnom stanju, kožne. Tel. 061 411
717
Klavir prodajem petrov i harmoniku Deliciju, klavirnu. Tel. 061 018
864
z Prodajem mazdu 121 1.3b,
registrovan do 01. 07. 2012. god.,
pogodan za dostavu.
Tel. 063 459 893
Kupujem dionice obveznice, stara
devizna štednja, ratna potraživanja
odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah.
Tel. 063 351 572
Kupujem neispravne tlakomjere
do 5 KM. Tel. 061 723 629
Kupujem potrošene akumulatore
svih veličina 10 do 20 KM po komadu,
te sve vrste otpadnog željeza, stare veš
mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533
Kupujem staru deviznu štednju,
obveznice, dionice odšteta. Isplata
odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu i dionice isplata odmah.
Tel. 063 749 284
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu i dionice, dolazim na
adresu, isplata odmah. Tel. 066 734
673
Kurbane prodajem, čuvam do Bajrama, povoljno. Tel. 061 828 971, 061
142 892
Mašinaza pakovanjeuugostiteljstvu,
povoljno, zvati naveče. Tel. 238 283
Ormar rashladni, peć za pečenje
razne vrste tijesta, peć za piliće, stol sa
2 vrata i sve je novo i sve je Inox! Cijena po dogovoru. Tel. 063 420 761
Ostvarite svoj biznis proizvodnjom
nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva
domaća brošura! Tel. 032 244 417
Prodajem 10 kom. - bakrene džezve sa tacnama, povoljno, zvati naveče.
Tel. 238 283
Prodajem 3 velika fikusa pogodni
za restorane. Tel. 061 079 020
Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus
dušekom sa kompresorom, sve 1.200
KM. Tel. 061 348 325
Prodajem Braunove mrežice za
brijanje i električne aparate. Tel. 061
323 906
Prodajem dječija kolica u odličnom
stanju 50 KM. Tel. 062 641 554
Prodajem dvije karte Dinamo Ajaks. Cijena po dogovoru. Tel. 061
139 457
Prodajem industr. mašine za tekstil Juki, (specijalke), nove, povoljno.
Tel. 061 724 597
Prodajem jaja od prepelica 0,33 po
komadu Gradačac. Tel. 061 639 917
Prodajem kafe aparat, mješalicu za
tijesto, vitrinu za kolače secije. Tel.
061 131 447
Prodajem komplet inventar za buregdžinicu - aščinicu. Tel. 063 189 457
Prodajem kontejner u dobrom stanju dimenzije 6,20x2,40 sa WC-om.
Tel. 061 226 449
Prodajem krevetac za bebu sa jogijem, kolica sa nosiljkom, kućnu igraonu i kengura. Tel. 061 304 222
Prodajem LP ploče, 1 kom. 2 KM i
crtane romane. Tel. 061 244 290
Prodajem mašinu za prženje kafe,
italijanske proizvodnje “Petroncini”
30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina
je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje
i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel.
061 208 207
Prodajem mašinu za rezanje mesa
sa kostima 1.300 KM ili mijenjam za
agregat preko 7 kw. Tel. 066 188 290
Prodajem mješalicu za tijesto 50
kg, mašinu za mljevenje mesa 32 i top
za ćevape. Tel. 061 493 862
Prodajem muški zimski kaput dobro očuvan, boja lješnika - Mura, veličina 54, cijena 50 KM. Tel. 062 522 200
Prodajem plastenike od 40-100
kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673
Prodajem plastično bure 2000 l,
tvrda plastika, sa poklopcem i mesarski panj za sječenje mesa 40x40 cm.
Tel. 061 285 475
Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454
Prodajem portabl šivaču mašinu
cijena 50 KM. Tel. 062 134 216
Prodajem povoljno pelene za
odrasle. Tel. 062 440 655
Prodajem rakiju šljivu prepeka 47
stepeni, 1l - 15 KM, krušku 1l - 20
KM, sijeno nebalirano 1 kg - 20 feninga. Vitez. Tel. 064 4057 286
Prodajem sadnice jagoda - mjesečarki, malina i žive ograde. Tel. 061
220 420
Prodajem šivaću mašinu, štepenica industrijska. Tel. 062 105 039
Prodajem trosjed i dvosjed kao novo, boja žuta - 550 KM, mašinu za suđe
ZOP 31 - 150 KM, televizor Panasonik 60 cm - 130 KM, plejstešn 3 - 550
KM, dječiji autić - 300 KM.
Prodajem vagu digitalnu do 300
kg nova. Tel. 061 618 483
Prodajem zimske futrovane jakne,
nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269
Prodajem ženski kostim prirodna
koža, crni, veličina 46. Tel. 062 522 200
Rashladni ormari, vitrine, police,
metalne vage, kompjuteri kasa. Tel.
061 958 001
Sarajevski kanton - Prodajem
vlastito domaće crno grožđe. Cijena 1
km/kg. Tel. 061 862 730
Tražim agregat preko 7 kw. U
zamjenu dajem fordov kedi 1994. god,
neregistrovan. Tel. 066 188 290
Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE
ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC
PROZORI. TEL. 061 501 401.
10234-1Ndž
Va{ mali oglas danas }e vidjeti
500.000
ljudi
“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranje
portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma
“GLANZ”. Tel. 061 350 688.
11305-1Ndž
Servis veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666.
1478-1tt
Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061 131
447.
11424-1Ndž
VODOINSTALATER sa
ELEKTRIČAROM - sve opravke
starih i ugradnja novih bojlera,
peći, sanitarija, česmi, kupatila,
kuhinje, osigurači i sl. Tel. 061
222 228.
11470-1Ndž
Kanalizacija “SUBAŠIĆ” Elektromehaničko pročepljenje
kanalizacije. - Ispiranje visokim
pritiskom vode (vozilo, 150 bari). Pregled kanalizacije kanal-kamerom. - Brze intervencije, popravke, održavanje... Tel. 033/223-560,
061/100-078.
1559-1tt
VODOINSTALATER SA
ELEKTRIČAROM vršimo popravku starih i ugradnju novih
instalacija (eko plastika, sanitarije, bojlera, indikatora, osigurača i
drugo). Tel. 061 132 149, 061 180
120.
11597-1Ndž
ISKUSAN: tesar, zidar, keramičar, vodoinstalater, itd. Samo
unutrašnji radovi. Tel. 061 269
385.
4050-1tt
Bravarske radove, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078
Brusim, lakiram, postavljam sve
vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352
Brusim, lakiram, postavljam sve
vrste parketa, šipoda, laminata veoma
povoljno. Tel. 061 714 751
Elektrosistemi, klima uređaji servis i montaža, el. instalacije, aut.
osigurači, interfoni, itd. Tel. 061 191
566, 033 630 324
Građevinski radovi od temelja do
krova, stiropor fasade, svi radovi sa
našim ili vašim materijalom. Tel. 061
270 729
Najkvalitetnije i najpovoljnije
sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278
188
Parket postavljanje, brušenje, lakiranje svih vrsta podova, parketa, laminata, sa bez prašinskom mašinom.
Tel. 062 921 100
Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309
Stolar vrši opravku i izradu stolarije, namještaja, dihtovanje i sl. Tel.
061 312 956
TV video servis, Porodice Ribar
65, Hrasno, popravka svih vrsta TV
aparata. Dolazak na kućnu adresu.
Daljinski upravljači za sve marke TV
aparata. Tel. 650 867, 061 188 410
Vodoinstalater 30 god. iskustva
vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel.
062 139 034
Vodoinstalater povoljno opravlja
staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727
Vodoinstalater, vršim sve usluge u
kupatilu brzo i efikasno. Tel. 061 199
442, 033 621 733
Vršimo presvlačenje i popravku
svih vrsta namještaja, prevoz do radnje besplatan. Tel. 061 210 832
Agencija “Paramedic” prevoz
slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna
terapija u vašem domu. Tel. 061
564 564
Agencija Arkadas nudi usluge
kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija,
plasiranje katetera, itd. Tel. 062
699 668
Agencija Meka - kućna njega i
pomoć starim i bolesnim, terapija,
čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne
dežure, usluge fizioterapeuta,
promjena pelena, katetera, itd.
Tel. 061 237 641
Autoprevoz kombijem selidbe,
odvoz šute, obez radna snaga, jeftino.
Tel. 061 378 166
Čistila bi stanove i održavala,
pouzdana osoba, dogovor sa ženskim
osobama. Tel. 066 529 114
Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam
od poverenja. Tel. 066 529 114
Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316
Čuvala bih dijete u vašem ili svom
stanu uz pomoć u kući. Tel. 061 220
782
Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180
Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave
profesionalne spotove... Tel. 062
356 113
Intelektualne
Bračni par daje uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213
Dajem instrukcije iz engleskog za
odrasle i učenike. Tel. 062 205 072
Deutsch-bersetzungen, nachhilfe, konversation, lektorat. Tel: 062
198 790
Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991
Iskusni pedagog podučava engleski i prevodi sve vrste tekstova. Tel.
033 443 585
Njemački jezik - prevodi, instrukcije, konverzacija, lektorisanje. Tel.
062 198 790
Pomažem osnovcima u učenju,
izradi zadača, te u izradi lektira. Sarajevo Tel. 062 173 298
Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce.
Tel. 061 244 251
Profesor matematike sa iskustvom
daje instrukcije đacima i studentima
tokom godine. Tel. 061 382 301
Profesorica instruira matematiku,
fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel.
061 188 451, 033 235 141
Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061
566 473
Studentica daje instrukcije iz matematike. Povoljno. Tel. 061 066 314
Ostalo
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796.
N.
“Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih
vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM,
Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141
944
z Mijenjam ku}u u Starom
Gradu za jednoiposoban stan
- Sarajevo. Tel. 063 514 023
Montaža satelitskih antena. Tel.
061 325 513
Ordinacija l.d. Montenegro
rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja), angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis!
Ako nije uklonjen bol minimalno 50/
od prve terapije oslobođeni ste
plaćanja! Ne trpite bol! Ćamil Sarajevo! Tel. 062 580 122
Pravim sve vrste zubnih proteza,
totalne i parcijalne. Cijena 150 KM,
garancija na gotov rad. Tel. 062 725
107
Prevoz stvari većim kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari povoljno
sa radnom snagom ili bez... Tel. 062
139 453
Vršim kombi prevoz do 1,5t,
namještaja, razne robe, selidbe,
po cijeloj Bosni i Hercegovini
0-24h. Povoljno! Tel. 062 569
483
Vršim prevoz putnika, sportista, planinara, turista sa kombijem
WV4 po čitavoj Bosni i Hercegovini
i dalje. Cijena po dogovoru. Tel. 061
213 025
Zubne proteze izrada u toku dana
povoljno poliranje, popravka starih
proteza dodatak zuba, podlaganje.
Tel. 061 141 544
oglasi
Dnevni avaz
srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
45
Na osnovu ~lana 3. stav 3. Zakona o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10 i 45/10), a u
cilju transparentnosti i efikasnosti upravljanja i tro{enja bud`etskih sredstava, Federalno
ministarstvo zdravstva, objavljuje
JAVNI KONKURS
za finansiranje/sufinansiranje programa i projekta
„Transfer neprofitnim organizacijama - za prevenciju zloupotrebe opojnih droga“
Iz sredstava Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Sredstva Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, odobrena Federalnom ministarstvu zdravstva za prevenciju zloupotrebe opojnih droga u ukupnom iznosu od 200.000 KM, raspore|uju se neprofitnim organizacijama za finansiranje/sufinansiranje projekata i programa namijenjenih prevenciji zloupotrebe
opojnih droga.
Namjena sredstava
Sredstva, koja budu odobrena neprofitnim organizacijama su nepovratna.
Ukupan prihod neprofitne organizacije u prethodne dvije godine treba biti dvostruko ve}i od iznosa tra`enih sredstava za realizaciju programa odnosno projekta.
U predlo`enom projektu odnosno programu ne}e se odobravati sredstva za nabavku promotivnog materijala (kapa, majica, ki{obrana, privjesaka za klju~eve i sl.),
a printanje bro{ura i lifleta mo`e se obavljati jedino uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva ili Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine.
Federalno ministarstvo zdravstva }e vr{iti nadzor nad utro{kom sredstava i realizacijom odobrenih programa i projekata.
Predmet Javnog konkursa
Po ovom javnom konkursu pravo u~estvovanja imaju neprofitne organizacije, registrirane na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem na podru~ju
Federacije, a koje ispunjavaju op}e i posebne kriterije.
Prednost imaju projekti i programi namijenjeni primarnoj i sekundarnoj prevenciji zloupotrebe ilegalnih psihoaktivnih supstanci (droga).
U oblasti primarne prevencije prednost imaju aplikacije ~iji je cilj:
- osposobljavanje timova porodi~ne/obiteljske medicine,
- osposobljavanje timova centara za mentalno zdravlje za rad sa osobama koje imaju problem upotrebe/zloupotrebe psihoaktivnih supstanici.
U oblasti sekundarne prevencije prednost imaju aplikacije ~iji je cilj:
- razvijanje i podr{ka postoje}im centrima za opioid i supstitucionu terapiju,
- uspostavljanje novih centara za opioid supstitucionu terapiju,
- uspostavljanje hispitalnog programa detoksifikacije,
- razvoj novih drop-in centara (uslov je da neprofitna organizacija raspola`e adekvatnim prostorom).
Op}i kriteriji:
1. Rje{enje o registraciji neprofitne organizacije, izdato od strane nadle`nog organa,
2. Program rada za 2011. godinu sa obrazlo`enjem,
3. Finansijski plan za 2011. godinu, 4. Obrasce Godi{njeg obra~una za 2009. i
2010. godinu (Bilans stanja i Bilans uspjeha - ovjerene kopije),
5. Spisak zaposlenih u neprofitnoj organizaciji,
6. Uvjerenje nadle`nih organa da su ispunjene obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje,
7. Broj lica uklju~enih u realizaciju programa odnosno projekta i njihova biografija,
8. Prijedlog za nastavak odr`ivosti programa odnosno projekta sa obrazlo`enjem,
9. Identifikacioni broj,
10. Kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog ra~una
Posebni kriteriji:
1. Izvje{taj o realiziranim projektima u prethodne dvije godine,
2. Projekti koji se namjeravaju realizirati u 2011. godini,
3. Dosada{nja iskustva u izvo|enju programa/projekata iz oblasti za koju se javni
poziv objavljuje,
4. Precizno definirane cijene grupe i broj korisnika,
5. Izjava da }e svaka tri mjeseca dostavljati izvje{taj po odabranim indikatorima
izvr{avanja programa/projekta Federalnom ministarstvu zdravstva.
Program i projekat treba da sadr`i:
- Kratak sa`etak projekta odnosno programa,
- Detaljan opis projekta odnosno programa, uz obrazlo`enje problema i potreba za
realizacijom predlo`enih aktivnosti,
- Du`ina trajanja programa odnosno projekta,
- Iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta odnosno programa,
te eventualni izvori sufinansiranja,
- Detaljan opis monitoringa i evaluacije programa (ulazni indikatori, indikatori
procesa, izlazni indikatori i indikatori ishoda, ako su mogu}i, na~in pra}enja projekta/programa i na~in evaluacije),
- Transparentnost i mogu}nost kontrolisanja ostvarenih rezultata i ocjene
uspje{nosti projekta odnosno programa.
Rok za realizaciju programa i projekta
Rok za zavr{etak projekta odnosno programa je {est mjeseci od dana doznake sredstava iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, potpisane od strane ovla{tenog lica, na
adresu Federalnog ministarstva zdravstva, ul. Titova br. 9., Sarajevo.
Prijave treba da sadr`e dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih kriterija, kao i
tra`ene podatke o predlo`enom programu odnosno projektu.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva u dnevnim novinama.
Prijave koje ne ispunjavaju op}e i posebne kriterije iz ovog javnog konkursa, ne}e
se razmatrati.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U GRADA^CU
Broj: 28 0 I 011488 09 I
Grada~ac, 04. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Grada~cu po sudiji Atifi Zaimovi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca
izvr{enja Sadikovi} Almina, Ibrahimovi} Be}ira i drugih koje zastupa Kadrija Koli}
advokat iz Ilid`e protiv izvr{enika „OS PETROL“ doo Srebrenik zastupan po punomo}niku Emiru Suljagi} advokatu iz Srebrenika radi duga gore ozna~enog dana donio je
slijede}i
ZAKLJU^AK O PRODAJI
Rje{enjem OP]INSKI SUD U GRADA^CU dopu{teno je izvr{enje protiv izvr{enika Os
Petrol Doo Srebrenik, radi namirenja duga tra`ioca izvr{enja prodajom pokretnih stvari
izvr{enika.
Dana 23. 03. 2011. godine zaplijenjene su i popisane sljede}e pokretne stvari izvr{enika
Os Petrol Doo Srebrenik.
1. Odre|uje se prva prodaja pokretnih stvari izvr{enika:
Red. br.
1.
2.
3.
Opis popisanih stvari
20.000 litara dizel goriva
Kom.
Vrijednost
47.000,00 KM
i to putem usmenog javnog nadmetanja na dan 19. 10. 2011. godine, u 11 sati i 30 minuta
na licu mjesta na benzinskoj pumpi u Srebreniku - magistralni put.
2. Utvr|uje se da je vrijednost pokretnih stvari iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka u ukupnom
iznosu od 47.000,00 KM.
3. Najni`a prihvatljiva ponuda po kojoj se predmetne stvari mogu prodati jeste 1/2
utvr|ene vrijednosti po jednoj stvari.
4. Ponu|a~ s najve}om ponudom du`an je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ro~i{ta za prodaju. Ako to ne u~ini, drugi ponu|a~ }e biti progla{en kupcem i bit }e
du`an platiti cijenu koju je ponudio i tako redom.
5. U slu~aju da nijedan ponu|a~ ne plati cijenu, Sud }e, na zahtjev jedne od stranaka,
objaviti da ro~i{te za prodaju nije uspjelo, a stranka mo`e, u smislu odredbe ~lana 131.
stav 3. Zakona o izvr{nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06), u roku od osam dana tra`iti zakazivanje novog ro~i{ta.
6. Ukoliko nijedna stranka ne predlo`i odr`avanje novog ro~i{ta za prodaju u roku iz
ta~ke 5. ovog zaklju~ka ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ro~i{tu, Sud }e, u
smislu stava 5. navedenog ~lana, postupak obustaviti.
7. Ovaj zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli Suda, a tra`ilac izvr{enja ga
mo`e objaviti u javnim glasilima o svom tro{ku.
Sudija
Atifa Zaimovi}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.
46
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 12. oktobra 2011. navr{ava se godina od prerane smrti mojeg brata
Dana 12. oktobra 2011. navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac
MURATA ([EFKA) [PIRTOVI]A
MURAT ([EFKO) [PIRTOVI]
Dragi moj Mure, sa tugom se sje}am posljednjih dana koje sam proveo sa tobom u
^ikagu. Pro{la je godina, a ~ini mi se da sam jo{ ju~e slu{ao tvoj glas, gledao tvoj osmijeh i {alio se, kao i obi~no sa tobom, iako smo obojica znali da je bolest te{ka i da
}emo se brzo rastati.
Nikada ne}u zaboraviti tvoj vedri duh, tvoju dobrotu i ljubav kojom si zra~io oko sebe.
11686-1nd`
Tvoj brat Ibrahim sa porodicom
Vrijeme prolazi, ali vje~na ljubav, po{tovanje i sje}anja na tebe ostaju zauvijek u na{im
srcima.
Supruga Adisa sa djecom
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo tog dana posjetiti Muratov mezar u 12.00
sati i prou~iti Fatihu.
11686-1nd`
SJE]ANJE
[email protected] SJE]ANJE
SALAHUDIN - DINO [email protected]]
RAHMIJA - RAHMO ZELJKOVI]
na voljenog supruga i tatu
12. 10. 2008 - 12. 10. 2011.
dipl. ing. arh
S ljubavlju i sjetom
Aida Land`o - Hand`i}
2012-tt
SJE]ANJE
[email protected] SJE]ANJE
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg
dragog brata
2054-tt
MUHAMED - JOFE
(SALKE) BAJRI]
SUVAD - MUHAMED
BAJRI]
S ljubavlju koju smrt ne mo`e prekriti tugom, zauvijek }e{ ostati u
na{im srcima sa svojim vedrim likom i tvojom dobrotom.
Tvojim odlaskom promijenilo se
sve. Bio si i ostao na{ ponos,
oli~enje po{tenja i dobrote. Ostavio
si veliku prazninu u na{im `ivotima.
Tvoj brat Iso, Dado i Smilja
2054-tt
Sestra Sabaha, zet Zahid, Sabina i Dino
2054-tt
POSLJEDNJI SELAM
dragoj amid`inci
AMIRA IMAMOVI]
Bila si i ostala uzor kako treba
`ivjeti i voljeti.
MUHAMED - JOFE
BAJRI]
MUNEVERI AJANOVI]
Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i.
Suprug Hamdija, k}erka Lejla,
unuke Ajla i Alma, zet Zikret, sestra Saliha sa porodicom
2054-tt
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage
Porodica Babi} - Haris, Aida,
Alma, Hajrudin sa porodicama
2059-tt
p1998-tt
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 8 godina od kako nije sa
nama na{ voljeni
[email protected] SJE]ANJE
EDIN (BEHUDIN)
PRLJA^A
HAJRE FAZLI],
ro|. [ETI]
SALIH (IBRE) ZEBI]
12. 4. 2011 - 12. 10. 2011.
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj
podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
K}erka Jasminka sa porodicom
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret mog
dragog brata
Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine kako nije sa
nama na{a draga
[email protected] SJE]ANJE
na na{eg dragog brata
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina od kada nije sa nama
Te{ko je prihvatiti istinu da te vi{e
nema me|u nama. Kada odu dobri
i plemeniti ljudi ostaje tuga, lijepo
sje}anje i veliko po{tovanje.
Brat Meho i Jasmina
SJE]ANJE
na na{eg dragog brata
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret
MUHAMED - JOFE
BAJRI]
Bio si veliki ~ovjek, human, dobro~initelj za svakog i bio voljen
me|u svima. Postoji ljubav koju
smrt ne mo`e prekinuti.
Brat Bimbo, Ajla i Nermina
Izgubili smo najljep{u du{u koja je obasjavala na{e `ivote.
Na{a ljubav i ponos su beskrajni.
TVOJI: supruga VAHIDA, k}erka JASNA, sin MIRSAD, zet MUHAMED, snaha
INDIRA i tvoja draga unu~ad [EJLA, DALILA i SAMIR
2037-tt
@ivot nestaje u trenutku, a sje}anja
na tvoje nasmijano lice, plemenitost i dobrotu zauvijek ostaje u na{im
srcima.
S ljubavlju, tugom i po{tovanjem.
2056-tt
Radne kolege iz Direkcije pravnih poslova
Intesa Sanpaolo Banke dd Bosna i Hercegovina
2062-tt
Tvoji: supruga [efika, sin Armin, k}reka Amra, sestra Zep-88420
jna, snaha Amra, zet Semir, unu~ad Mirza i Maja
Dnevni avaz
srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
47
Navr{ila se godina otkad nas je napustila na{a mama, majka, punica i sestra
HAFA - VASVIJA AVDIBEGOVI]
Prolazi vrijeme, `ivot ide dalje, ali ni{ta nije isto. Od kada nisi pored nas i sre}a boli, i radost je nekako tu`na.
Razum ne mo`e shvatiti, usne ne mogu re}i dok samo srce zna koliko smo izgubili.
Zbog svega {to si nam pru`ila zauvijek }e{ ostati da `ivi{ u na{im srcima.
Tevhid }emo prou~iti 14. 10. 2011. u 13.00 ~asova u ulici Had`i [abanovi}a 8.
Vole te tvoji najmiliji
2017-tt
POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg kolege Ferzudina
ISMETI ISLAMOVI]
Kolege iz KJKP „Toplane - Sarajevo“ Loris
2058-tt
Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od kada je na ahiret preselila na{a draga majka
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od kako je preselio na ahiret na{
voljeni i nikad pre`aljeni
\ULEJMAN
(MUHAREM) HUJDUR
NAMKA SALIHAGI]
(udova IBRAHIMA)
Samo oni koji su te voljeli znaju kako je bez tebe.
Tuga i bol su do`ivotni, a ljubav i sje}anje vje~ni.
@ivio si tiho i ne~ujno, tako si i oti{ao.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Neka joj milostivi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
Sinovi Zijad i Mensur sa porodicama
2021-tt
Tvoja supruga Aida i k}erka Elma
Tevhid }e se prou~iti 12. 10. 2011. godine u ulici Halida Kajtaza br. 72 u
16 sati.
Ovom prilikom
zahvaljujemo se rodbini,
prijateljima, kom{ijama,
radnim kolegama,
njegovim saborcima i
svima koji su sa
porodicom podijelili
najte`e trenutke i
ubla`ili bol i tugu za
na{im \ulijem.
POSLJEDNJI SELAM
SJE]ANJE
SJE]ANJE
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca, svekra i
dede
na dragu majku
na na{u majku
HUSE (FADIL)
[email protected]]A
Bol nije u suzama, ni u rije~ima,
bol je u na{im srcima gdje }e{
vje~no ostati.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve
d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
O`alo{}ena porodica
Tevhid }e se prou~iti dana 12. 10. 2011. u 16 sati u ku}i
11682-1nd`
`alosti Trg Zavnobiha 2/VIII.
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina otkako je preselio
na ahiret na{ babo, punac i dedo
^ELEBIJA SMAILAGI],
ro|. ]EJVAN
MUJESIRA MEHINAGI]
12. 4. 2011 - 12. 10. 2011.
iz Banje Luke
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
11691-1nd`
Navr{ava se godina od smrti najdra`eg
Zahvalna djeca
1996-1tt
Navr{ilo se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ veliki prijatelj
FAHRUDINA
KALENDERA
HAMDIJA - DEDO
(RAMO) GRACI]
2052-tt
HARIS BA^VI]
Mnogo nam nedostaje{!
Uvijek si u na{im mislima i srcima.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet.
Po dobrom }emo ga uvijek pamtiti.
K}erke Muratka i Muradija - Mikica sa porodicama
Uvijek si sa nama draga na{a
FATIMA (ISMET)
SMAJI], ro|. NOVALIJA
Sestra Fahrija, bra}a Fahrudin i Fikret, brati}i Arsen i Alen sa Inom, brati~ne Sandra sa
Mi}om i Irina, sestri} Sa{a, sestri~na Biljana sa djecom
2030-tt
Jovanom i Filipom i snaha Vuka
Familija: Adnan - ]ena, Omer, Dina, D`ana i Medo
Porodica Kalender
11689-1nd`
P-71120
2021-tt
Uvijek si u na{im srcima i mislima draga na{a
POSLJEDNJI POZDRAV
FATIMA (ISMET)
SMAJI],
ro|. NOVALIJA
teta FATIMI SMAJI]
Tvoji: k}erka Amila, unuka Hana, unuk Mirza i zet Sead
2031-1tt
Almir, Sanela, Amar i Danin Teskered`i}
2045-1tt
48
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM
dragoj k}erki, mami, supruzi i nani
ALBIJANA [email protected]], ro|. [EHOVI]
Maida, Hasko i Velida, Aida, Faruk i Dalila
11702-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
dragoj mami i nani
dragoj daid`inici i snahi
ALBIJANA [email protected]], ro|. [EHOVI]
ALBIJANA [email protected]], ro|. [EHOVI]
Velida, Aida i Dalila
11702-1nd`
Kika, Meda, Sudo, Amela i Alma sa porodicama
11702-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragoj supruzi
ALBIJANA [email protected]], ro|. [EHOVI]
HASKO
11702-1nd`
SJE]ANJE
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage i plemenite majke i nane
POSLJEDNJI SELAM
dragoj
NUSRET ^AU[EVI]
12. 10. 2004 - 12. 10. 2011.
Pro|e sedam dugih i te{kih godina kako
sam bez tebe, babi}u, ostala.
Na mezarju ti{ina, u du{i tuga, u srcu
pla~e praznina.
Bo`e, kako vrijeme leti...
Svako prolje}e, ljeto, hladni decembar, a
jo{ te`i oktobar, svaki 12-ti.
Opet dolazi... a ti si tu, u svakom trenutku, jutru u predve~erju, u
svakoj no}i, svakoj sekundi, u pobjedi i u porazu, i u sre}i i u tuzi... Uvijek }u se sje}ati onoga {to sam najvi{e voljela i svih na{ih
trenutaka provedenih zajedno, a koje je kratko trajalo.
Volim te i voljet }u te dok sam `iva...
Molimo Allaha d`.{. da te nagradi lijepim D`ennetom.
Tvoja k}erka Berina, supruga Fehrija i majka Fata
SENADE SAVI],
ro|. LASOHAN
Najdra`a mamice, du{a }e boljeti,
srce }e uvijek patiti, ali mi }emo te uvijek voljeti. Sa puno ponosa vje~no ~uvati uspomenu na tvoju ljubav i plemenitost.
Hvala ti za svaki minut proveden s tobom, na{a lavice.
ALBIJANI [email protected]]
Od kolega i kolegica iz
EUROINSPEKTA - SARAJEVO
2075-tt
11695-1nd`
Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi
Tvoje k}erke Goga i Sla|a sa porodicama
2077-tt
Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede i svekra
ADEM (RAMO) STR[EVI]
ADNAN (MUSTAFE) POBRI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica
11696-1nd`
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti na{u veliku bol i tugu za tobom.
Ponosni smo {to smo te imali i {to si bio dio nas, jer si bio i ostat }e{ uzor u svemu {to
je po{teno, vrijedno i plemenito.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
EL-FATIHA
Hatma dova }e se predati 14. 10. 2011. prije d`uma namaza u Centralnoj d`amiji u Sokolovi} Koloniji.
Tvoji najmiliji
11699-1nd`
Dnevni avaz
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se pet godina kako sa nama nije na{a draga
srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
49
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se pet godina od kada nas je napustila na{a jedina i voljena
NERMINA SARAJLI], ro|. NAKI]
NERMINA SARAJLI], ro|. NAKI]
iz Tuzle
iz Tuzle
12. 10. 2006 - 12. 10. 2011.
12. 10. 2006 - 12. 10. 2011.
Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe ne blijedi. Uvijek }e{ biti u na{im srcima.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: svekrva Hajrija i zaova Jasmina sa k}erkama Jasenkom i Amilom
1185-1tz
Na{a su srca puna ljubavi prema tebi i `alosti jer smo te izgubili. Od smrti nismo mogli da te sa~uvamo, ali zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe i tvoj dragi lik.
Neutje{ni u svom bolu i vje~ito o`alo{}eni: suprug Jasmin, k}erke Belma i Emma, ma1186-1tz
jka Salla - Hiba i otac Red`o
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od kako nije sa nama na{a draga
NERMINA SARAJLI], ro|. NAKI]
Ako je smrt bila ja~a od `ivota nije ja~a od na{e ljubavi prema tebi.
Tvoji najmiliji: otac Red`o, mati Hiba, brat Vejsil, snaha Marijana, brati~na Ella
1184-1tz
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom ro|aku i velikom prijatelju
HAZIM BUTMIR
Had`i Halid A{~i} sa porodicom
2070-tt
SJE]ANJE
Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava se 27 godina od smrti na{e drage
Danas se navr{ava 18 godina od kada nije sa nama na{ sin i brat
ARMIN (IBRE) MERZI]
Dani, mjeseci i godine ne mogu izbrisati uspomenu na Tvoj dragi
lik, plemenitost i dobrotu.
Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljen i
nikad zaboravljen.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
Tvoji: tata Ibro, mama Mubera, bra}a Jasmin i Miran i nevjesta Amra
1408-1mo
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se
40 tu`nih dana od preseljenja
na ahiret na{eg dragog
ASIM (JAKUB)
BA[I]
1952 - 2011.
Ponosni smo {to smo te imali,
nikada te ne}emo zaboraviti.
Tvoj lik }emo uvijek pamtiti,
s ljubavlju spominjati i u srcu
nositi.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Supruga Fatima, sinovi Senad, Enes i Amir, snahe Enisa
i Samira i unuke Adna i Hanna
11688-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
SJE]ANJE
dragom bratu
ARMIN (IBRE)
MERZI]
Po dobru }emo te pamtiti,
s ljubavlju spominjati, a
zauvijek u srcu nositi.
Prijatelj Alija Mari} sa familijom
1412-1mo
HAJRO (JA[AR)
OV^INA
Po dobrobiti }emo te pamtiti,
sa ljubavlju spominjati, s
po{tovanjem i ponosom ~uvat
}emo uspomenu na tvoj plemeniti lik.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: sestra Nurko Zineta sa
porodicom
P-71320
EMINE VELI], ro|. \IKI]
iz Mostara
S velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo sje}anje na tebe.
PORODICA
1413-1mo
SJE]ANJE
Dana 12. 10. 2011. navr{avaju
se tri godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi brati}
[email protected] - PILE
[EGALO
ADNAN
(rah. MUSTAFE)
POBRI]
12. 10. 1995 - 12. 10. 2011.
Dragi na{, s ljubavlju te se
sje}aju
supruga, sinovi, unu~ad i
snahe
11664-1nd`
Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna tuga, beskrajna ljubav onih koji te vole.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a
nama da te vje~no s Fatihom
spominjemo.
Tvoje tetke Asija Fejzi} i Rasema Taslman - Amin. 2035-tt
SJE]ANJE
Dana 12. 10. 2011. godine
navr{ava se 19 tu`nih godina otkad nisi sa nama
MURAT (RASIM)
BIBI]
Godine koje su pro{le nisu izbrisale sje}anje na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet.
Tvoji: babo Rasim, majka
Ha{ija, brat Miralem, snaha Nermina i brati}i
11687-1nd`
Adnan i Adna
50
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od kada je na{a draga
VELIDA HALILBEGOVI], ro|. ^EKI]
preselila na ahiret
Vrijeme prolazi sa bolom i tugom {to nisi sa nama.
Ali, ti i dalje `ivi{ u na{im srcima i na{im pri~ama. Na{a ljubav i sje}anje na tebe trajat }e dok smo i mi `ivi. U na{im srcima ostat }e{ vje~no voljena i
nikada zaboravljena.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote.
Tvoji: suprug Zijad, k}erka Majda, sin Emir, zet Jadran, snaha Esma, unuci Zlatan, Maid i Ademir
Tevhid }e se prou~iti dana 19. 10. 2011. u 17.00 sati u stanu u ulici Stupine B-7/II u Tuzli.
1181-1tz
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog i
jedinog amid`e
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg kolege
SEIDA ALIKADI]A
SEID (MUHAMEDA) ALIKADI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja i ljubav ostaju zauvijek. Ne
postoje rije~i utjehe koje bi ubla`ile bol za tobom. Ostaju nam bol i
praznina. Mnogo nam nedostaje{ i te{ko je shvatiti da te zaista vi{e nema,
ali ljubav i lijepo sje}anje na tebe ostat }e zauvijek.
Ponosni smo {to smo te imali. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Radne kolege iz Albere
11697-1nd`
Porodice He}o i Radon~i}
11697-1nd`
Danas, 12. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana kako je preselio na ahiret
SEID (MUHAMEDA) ALIKADI]
Ovom prilikom zahvaljujemo se rodbini, prijateljima, radnim kolegama i kom{ijama koji su sa porodicom podnijeli najte`e trenutke i
ubla`ili bol i tugu za na{im Seidom.
Oti{ao si tiho, dostojanstveno kako si i `ivio.
Iza tebe je ostala velika praznina i bol.
Najljep{e uspomene i ljubav prema tebi trajno }emo ~uvati u na{im srcima.
Zahvalni i ponosni {to smo te imali.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Amin
Porodica
Tevhid }e se prou~iti u srijedu u 14.00 sati u ku}i rahmetlije, Dervi{a Numi}a 24/III 10.
Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci kako je preselio na ahiret na{ dragi
Dana 12. 10. 2011.
navr{ava se 7 dana od
smrti na{e drage i
plemenite amid`inice
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se trideset tu`nih dana od kako nije
sa nama na{a draga majka, nana
BEHARA
MULAOSMANOVI],
ro|. SARA^
MUNEVERE
AJANOVI]
FIKRET (KEMALA) REJZOVI]
iz Br~kog
Danas, kao i onog dana, tvoj odlazak jednako boli. Praznina i bol nisu u rije~ima, nego
u na{im srcima.
Zauvijek }e{ ostati voljen i nikad zaboravljen.
Tvoji: supruga Fatima, k}erke Amela i Adisa, zetovi Denis i Adnan, unu~ad Iman i
Vedad
1182-1tz
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
11697-1nd`
Neka joj dragi Allah
podari lijepi D`ennet.
Ahmed Ajanovi} sa
porodicom
11701-1nd`
Draga majko, te{ko je tra`iti
utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Bol nije u rije~ima i
suzama, ve} u srcima gdje ostaje{ voljena i nikad zaboravljena.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: suprug Omer, k}erke
Samela, Samra, sinovi Amel,
Alen i Salmin, zet Senad, unuke ]amila, Amila i Lejla
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj snahi
i dajd`inici
ALBIJANA
[email protected]]
Od porodica Selimhod`i},
Had`iali}, Jahi} i Albrecht
p-71108
11706-1nd`
Danas je sedam dana od
smrti drage nam
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina ispunjena tugom i bolom od kada
nisi sa nama
POSLJEDNJI SELAM
VELIKI RAHMET
na{oj dragoj
mom prijatelju
FATIMI SMAJI]
Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
MUNEVER- hanume
AJANOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet tvojoj du{i.
S po{tovanjem,
Feto Nihad sa porodicom
2076-tt
MUHAMED
(SALKO) BAJRI]
JOFE
Smrt uvijek bira plemenite ljude, odabrala je tebe
ne pitaju}i koliko }e{ mi
nedostajati i ostavila neizbrisivu tugu u srcu.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja supruga Behka
Tevhid }e se prou~iti u
Begovoj d`amiji u 14,30
sati.
2074-tt
Tvoji Ejub i Adisa
11694-1nd`
SEIDU
ALIKADI]U
SJE]ANJE
PA[AGA SMAJI]
Fahrudin Puli}
sa porodicom
Pro{la je godina od kada nisi sa nama. @elimo da ti Allah d`.{. podari
vje~ni rahmet i lijepi D`ennet i d`enetske ljepote.
2073-tt
Tvoja k}erka Velida, zet Sabahudin i unu~ad Kenan i Emina
2096-1tt
Dnevni avaz
srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
51
Beskrajno tu`ni dajemo
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom prijatelju
had`i SABIT ef. (AHMETA) SMAJLOVI]
Molimo Allaha d`.{. da mu podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet, a njegovoj porodici sabur.
FAHRUDIN I SABAHETA PA[AGI]
N
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana kako je preselila na ahiret
na{a draga majka i nana
MUNEVERA AJANOVI], ro|. DURUMBA[I]
Ovom prilikom se najtoplije zahvaljujemo na pomo}i:
dr. Hiro{ Mustafa, dr. Senad Pe{to, dr Be{li} [efik, dr. Ne|ad Ljaljevi},
dr. Dijana Avdi}, dr. Ismet Gavrankapetanovi}, dr. Azra Burek,
dr. Bosanko, sestra Nuna i osoblju KC u Sarajevu.
Uvijek }emo te se rado sje}ati i spominjati. Tvoj plemeniti lik, dobrota i saburluk zauvijek }e ostati u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoj sin Edib, unuk Edin, te ostala porodica i prijatelji
2081-tt
Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 12. 10. 2011. u 16.30 sati u ku}i `alosti, Saburina br. 7.
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{e majke, nane i svekrve
SJE]ANJE
Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se tri godine otkako nije sa nama na{
NIJAZ (RU[ID) KARI]
MUNEVERE AJANOVI]
Vrijeme koje prolazi ne odnosi tugu i bol koju si ostavio za sobom.
Nedostaje{ nam da sa tobom podijelimo ljubav, radost, uspjehe, sve male i velike stvari!
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Vole te tvoji: otac Ru{id, majka Selma, sestra Belma, zet Enes i tvoje Melisa i Naida
Tvoji: sin Ahmo, snaha Veda, unuci Senad sa suprugom Selmom i Nihad, te porodice
Burekovi}
11710-1nd`
2084-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e
drage dainice
majci na{eg kolege Ned`ada
MUNEVERE AJANOVI]
SADETA [email protected]]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote.
Mobilna tehnika BHRT-a: Irfo, Edo, Dragan B., Marica, Adela, Samir, Senad, Suvad,
Amar, Vahid, Re{o, Omer, Juka, Ibro, Ismet, Nedim, Anto, Dragan M., Nihad, Manjo,
Armin, Asim
Tvoji: Ramiza, Sabiha i Zehiba sa porodicama
11715-1nd`
659-1go
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 6
mjeseci otkako je preselio na ahiret
na{ dragi
Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava
se 6 mjeseci otkako je preselio na
ahiret na{ dragi
ESED (IBRA) KAJMOVI]
Dragi babo, dani prolaze, a tuga i
bol ostaju. Ostavio si tragove koji se
ne bri{u, sje}anja koja ne blijede,
dobrotu i ljubav koja se pamti.
Smrt nije pitala koliko te volimo,
koliko }e{ nam nedostajati.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj
du{i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Elvir, snaha Snje`ana, unuci Benjamin i Jan
na{oj dragoj
ESED (IBRA) KAJMOVI]
Danas je 6 mjeseci od kako nisi sa
nama, a ja te ~ekam da do|e{, da
me zovne{. Svaki dan bez tebe sve
je te`i i te`i.
Dragi babo, dani prolaze i mjeseci, a tuga i bol ostaju
vje~no.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj
du{i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Mersid, snaha Aida, unu~ad Emir i Ema
11709-1nd`
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7
tu`nih dana od preseljenja na ahiret
na{eg dragog
POSLJEDNJI POZDRAV
IVANDA IVI
Zauvijek }e{ ostati u na{im lijepim uspomenama.
Spahi} Adela, Admir, Jasmina i Nijaz
11708-1nd`
11709-1nd`
Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine tuge i bola
otkako nije sa nama na{ najdra`i
POSLJEDNJI SELAM
]AMIL (AGO) BALA[
\ULEJMENA HUJDURA
NEZIR - MUHA MUHI]
Tvoja dobrota i plemenitost ostaju u na{im srcima. Neka
ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Kako dani prolaze sve nam vi{e
nedostaje{. Svaki tren je ispunjen
Tvojim postojanjem u na{im srcima.
Ti zna{ da si vje~no uz nas.
Tvoji: Rasim, Amira, Kenan, Nizama i Adian
Tvoja porodica
Tvoji prijatelji: Edo iz Zenice, Majo, Amira, te porodice
Beganovi} i Spahi}
11714-1nd`
11711-1nd`
11712-1nd`
52
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM
supruzi na{eg prijatelja Haska
ALBIJANA [email protected]]
Od prijatelja iz restorana stadiona Ko{evo:
Hajdar Plakalo, [emso Bukva, Omer Katica, D`evad Zahiragi}, Hamid Katica, Admir Bajrovi}, Mirsad Zulum, Hikmet i Micko Kapo, ^oli}
Ahmed - ^ola, Be}ir i Mirsad [i{i}, Bakir i D`evad Katica, Mufid Drkenda, Vahidin [ahinpa{i}, Edo - Masni, Had`ira - D`ira, Mi}a Pejanovi}, Nedim
Sejtarija, Lauda Hrustemovi}, Besim Carina, Topalovi} - Topa, [kamo Rasim, Samir Hasanovi}, Halil Omanovi}
2088-tt
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj kom{inici gospo|i
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI SELAM
majci na{e snahe
ALBIJANI [email protected]]
Porodica Bukva: [emso, Indira, Aldin, Mustafa i Pa{aga
2093-1tt
na{oj
ISMETA
ISLAMOVI]
MUNEVERI
AJANOVI]
Molimo Allaha d`.{. da joj
podari lijepi D`ennet, a
porodici sabur.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet.
Edhem, Remzija i Lejla
Katica
Tvoji: Ajanovi} Devla,
Jazvin D`emila i Hamo
2094-tt
ALBIJANI
[email protected]]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet, a
porodici sabur.
Va{ Hilmo sa porodicom
2091-1tt
2095-1tt
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
supruzi mog prijatelja Haska
ALBIJANA [email protected]]
Od Laude sa porodicom Hrustemovi}
2083-1tt
Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava
se godina od smrti na{eg nikad
pre`aljenog babe, punca i dede
na{oj dragoj kolegici
PA[AGE (ISMET)
SMAJI]A
SADETI [email protected]]
I danas je nakon godinu ista tuga u
na{im srcima kao i prvog dana kada
si nas zauvijek napustio.
Od Kadire, Rifeta i Aldina
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica Daj|i}
11718-1nd`
Tvoji: Advija, Fadil, Anida i Adis Ali}
2087-1tt
Dana 12. X 2011. navr{avaju se 3 godine kako je preselila
na ahiret na{a draga majka, nana, punica
MUNIRA (NASUF)
[email protected]
Sa ljubavlju i po{tovanjem uvijek
}emo se sje}ati tvog lika, tvoje dobrote i plemenitosti ljudskog ovog
svijeta bile u tebi.
Neka te dragi Allah d`.{. nagradi
lijepim D`ennetom i vje~nim rahmetom jer si ti to zaslu`ila.
Tvoji: sin Murat, k}erke Ema, Emira, Raza, Senada sa
porodicama
Dana 9. 10. 2011. godine navr{ila se godina otkako je preselila na ahiret na{a draga
HATEMA DOLO,
ro|. HUSKOVI]
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana kako nam
je na{ voljeni
HARIS (NURFET) KERE[
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima.
Tvoj suprug Dolo Meho, porodice
Huskovi}, Hod`i}, Kadrispahi} i
ostala rodbina i prijatelji
preselio na ahiret.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet, a tvojoj
porodici sabur.
Tvoji: Zahid, Irfan, Sena i nana [ehra
11720-1nd`
658-1go
11717-1nd`
[email protected] SJE]ANJE
na na{eg dragog
Dana 12. 10. 2011. godine navr{avaju se 4 tu`ne godine otkako je preselila na ahiret na{a
draga
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se
godina od smrti
HARETA
S tugom koju vrijeme ne lije~i i
ljubavlju koju smrt ne prekida,
`ivi{ i `ivjet }e{ u na{im srcima i
mislima.
Na{a ljubav je ja~a od rastanka.
Volimo te Hare!!!
Samir, Snje`a, Adi i Deni
PA[AGA (ISMET)
SMAJI]
BAHRIJA BABAI], ro|. [email protected]]
Draga na{a majko, ne postoji vrijeme koje mo`e da umanji bol i prazninu koji su ostali
iza tebe.
Molimo se vi{oj sili,
da su za te, bedem vjere,
ni{ani nani{anili
ljepotu {to nema mjere...
Tvoji najmiliji
11721-1nd`
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a
na bolan rastanak s tobom.
Na{a ljubav nije bila dovoljna
da te zadr`imo, ali je dovoljna
da te nikad ne zaboravimo.
Tvoji najmiliji: supruga Ramiza, sin Adin, snaha Lejla i
unu~ad Mahir, Senada i Mahira
2092-tt
P-71104
POSLJEDNJI SELAM (POZDRAV)
majci radnog kolege Hasana
NAFA TAHMAZ
Od pripadnika Specijalne policijske jedinice
Federalne uprave policije
Federalnog ministarstva
unutra{njih poslova
11716-1nd`
Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
[email protected]@A - [email protected]
(ASIM) MIROJEVI],
ro|. BASARI]
preselila na ahiret u utorak, 11. 10. 2011.
godine u 61. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. 10.
2011. u 14.00 sati na mezarju Ravne bakije.
[email protected][]ENI: majka Ai{a, sestre Nermana i Arzija, Haris, snaha Elma, unu~ad Asja i Asim, Aida, zet
Emin, sestri~ne Emina i Indira, sestri} Kadir, djeveri Ahmed,
Nurko, Mustafa i Fehim sa porodicama, rodice Jasmina i Dika i
ro|ak Fadil sa porodicama, te porodice Mirojevi}, Dervoz, Basari}, Zubetljak, Hasanagi}, Bu`imki}, Muji}, Lasohan, Mori},
[ehi}, Rustempa{i}, Gavranovi}, Zahiragi}, ^engi}, kao i ostala
brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul.
Nahorevska 32.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
JOZEFINA GRABOVICA,
ro|. PAVI]
12. 10. 2010 - 12. 10. 2011.
Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol
je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek
`ivjeti.
S ljubavlju i po{tovanjem
Tvoji najdra`i
1183-1tz
53
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
SADETA [email protected]],
ro|. KO^AN
preselila na ahiret u ponedjeljak, 10.
oktobra 2011. u 51. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred tvornice
„ZRAK u Bu}a Potoku sa polaskom u
12.30 sati, do groblja i nazad.
[email protected][]ENI: suprug Husein, sin Ned`ad, k}erka Anela, zet
Mahir, otac Tahir, bra}a Safet i Refik, sestre Sabaheta, Refadija i
Sadija, snahe Ibrima i Malka, zetovi Zaim i Esad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svekrva D`evahira, djever Jonuz sa porodicom, zaove Miradija i Refadija sa porodicama, te porodice
Hod`i}, Ko~an, Kora~, ]eman, ^ukurija, Muratovi}, Adrovi},
Huremovi}, Daid`i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i
kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Trebinjska br. 103.
111
NAZIFA (BE]IRA)
IKANOVI]
preselila na ahiret 10. 10. 2011. u 83. godini.
Ukop }e se obaviti u srijedu, 12. 10.
2011. godine u 13.30 sati na gradskom
groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: suprug Milo{, sinovi
Zlatko i Muhamed, sestra Ak~a, snahe
Stana i Sabina, unu~ad Jasmin, Jasmina, Nedim i Edvin, praunu~ad Boban, Ivanela i Bo{ko, te porodice Ikanovi}, Spai}, Korajac, Tihi}, Nuki~i}, Hamzagi}, Suba{i}, Kadri}, Jevicki, Bojovi},
te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Ku}a `alosti: ul. Behd`eta Muteveli}a br. 89/V, Sarajevo.
VEZIRA (HUSO) LEPIR,
ro|. \ANKOVI]
preselila na ahiret u utorak, 11. 10. 2011.
godine u 60. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. 10.
2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
[email protected][]ENI: sinovi Fikret, Mirzet i
Mithat, snahe Merisa, Mirela i Elvira, unu~ad Denis, Anes, Erna
i Anesa, sestra Fata i zet [evko sa porodicom, snaha Izeta sa porodicom, zaove Tifa i Hasiba sa porodicama, te porodice Lepir,
\ankovi}, Divovi}, Musli}, ^erimagi}, Ivazovi}, Smajlovi},
Pa~ariz, Bor~ak, Radon~i}, [iljak, Tabakovi}, Harba, Klinac, kao
i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati,
Mi{evi}i do br. 90.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage
srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
had`i NURIJA - NUNE
(AVDO) ALJI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 10. 10.
2011. u 68. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. 10.
2011. u 13.00 sati na mezarju Drozgometva - Had`i}i.
[email protected][]ENI: sin Salem, k}erke Alma
i Razija, zet Ahmet, snaha Samira, unu~ad Almir, Admir, Medina, Miralem, Mirela, Amel, Selma i Adna, praunuk Mahir, bra}a
Husein i Nazif i sestre Hanifa, Nazifa i Nura sa porodicama, te
porodice Alji}, Mujan, Luli}, Salihovi}, Bajraktarevi}, Zlatovi},
Alagi}, Bilalovi}, Rami}, Ja{arevi}, Berberovi}, Ali}, kao i ostala
brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati,
Grivi}i 118.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
SJE]ANJE
ZLATKO (ZAIM)
HASANBEGOVI]
ZAIM ([A]IR)
HASANBEGOVI]
1951 - 12. 10. 2010.
1915 - 1997.
[email protected]
([]EPAN)
HASANBEGOVI]
1924 - 1998.
Tvoja supruga Zada i snaha sa sinovima Damirom i Adnanom, k}erkom Emili i unu~adima
2089-tt
ISMETA ISLAMOVI], ro|. GANI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 10. oktobra 2011. u 77. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: sinovi Ferzo i Ferzudin - Dino, snahe Edina i Sanela, unu~ad Lejla, [ejla, Vildana, D`an i Haris, zet Edis, praunuk Vedad, bra}a Adem i Muharem, snaha Hanifa, brati}i, brati~ne,
sestri} i sestri~ne, djever Izet sa porodicom, zaove Safeta, Izeta i Naila sa porodicama, te porodice
Islamovi}, Gani}, [}eti}, Huremovi}, Kiseljakovi}, Katica, Durek, Vihri}, Ja{arevi}, Isanovi}, Martinovi}, Mehi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci.
Ku}a `alosti: Semira Fra{te br. 18/II.
No037854
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj sestri, zaovi i tetki
SJE]ANJE
UMIJI (MEHE) DUPOVAC, ro|. FEJZI]
KEMAL MEHMEDBEGOVI]
@ivjet }e{ uvijek u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet.
Tvoji brat Safet, snaha Edina, brati} Meho, Almira i Nedim, brati~na Jasmina,
zet Konjhod`i} Haris, Jasmin i Malik
12. 10. 2007 - 12. 10. 2011.
Zauvijek u na{im srcima, s ljubavlju i po{tovanjem
Supruga Nura, k}erka Amra, zet Sa{a, unuci Sanja i Goran
p-71240
Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od
preseljenja na ahiret majke na{eg Etka
p-72270
Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od
preseljenja na ahiret majke na{eg Etka
MUNEVERE
AJANOVI]
MUNEVERE
AJANOVI]
MUHIBE
FILIPOVI]
Osoblje restorana „Pod lipom“
Ned`ad Kordi} sa porodicom i Fazileta Zeneli
sa porodicom
2085-1tt
2085-1tt
Navr{ilo se 18 godina od smrti na{e drage majke
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
K}erka [ida i unuke Amra i Amela
N
54
Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
S tugom u srcu i boli u du{i javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{ najmiliji gospodin
ALBIJANA [email protected]], ro|. [EHOVI]
VINKO (sin LUKE) KRNJI]
preselila na ahiret u nedjelju, 9. oktobra 2011. u 66. godini.
u nedjelju, 9. 10. 2011. godine u 70. godini blago u Gospodinu preminuo.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. oktobra 2011. u 16.00 sati na mezarju Ravne bakije.
Posljednji ispra}aj dragog nam pokojnika obavit }e se u ~etvrtak, 13. 10. 2011. godine u 15.00 sati
na groblju RI^INA u Posu{ju.
[email protected][]ENI: majka Maida, suprug Hasan, k}erke Velida i Aida, zet Faruk, unuka Dalila, zaove Kika, Meda i zet Sudo, te porodice Had`iali}, Mujdagi}, Selimhod`i}, [ehovi}, Jusufovi}, Gluhi}, D`inalija, Had`ibajri}, Dru{ki}, Piperac, Nik{i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
[email protected][]ENI: supruga Azra - Cica, sestre Slavica i Draga, bra}a Milan, An|elko, Frano i Ivan sa
obitelji i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i znanci
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ku}i merhume u ulici Alije Nametka br. 92.
Po~ivao u miru Bo`jem!
No037851
ptt
Sa dubokom boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi
S velikom tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
ISLAM (ARIF) ]IBO
FATIMA (ISMET) SMAJI], ro|. NOVALIJA
1940 - 2011.
preselila na ahiret u nedjelju, 9. oktobra 2011. godine u 76. godini.
dana 11. 10. 2011. godine preselio na ahiret u 71. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. oktobra 2011. u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2.
[email protected][]ENI: k}erka Amila, sestra Fahrija, bra}a Fahrudin i Fikret, unu~ad Hana i Mirza, brati}i Arsen i Alen sa porodicom, brati~ne Sandra sa porodicom i Irina, sestri} Sa{a, sestri~na Biljana
sa porodicom, snaha Vukosava, zet Sead, te porodice Smaji}, Novalija, Ba{i}, Jelko, Jelki}, Mufti},
Tuti}, Be}ar, Ze}o, Vesi}, Koro, Kre~o, Mujaba{i}, Teftedarija, Hasanovi}, Dlaki}, Zeljkovi}, Jankovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
D`enaza }e se klanjati u srijedu, 12. 10. 2011. godine poslije ikindije namaza, u 16.15 sati kod d`amije u
Spiljanima, a ukopat }e se na haremu Spiljani.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH!
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji ^obanija.
Ku}a `alosti: Radi}eva br. 2/IV.
No037852
[email protected][]ENI: supruga ]erima, sin Osman, k}erke [ehida i Minka, bra}a Selver i Hasan, sestre Saja,
Nura, Hasnija i \ulsa, zetovi Mujo, [erif, Salko i Hamid, unu~ad, porodice ]ibo, Spiljak, Kezo, Nezirevi}, [ljivo, Maci}, Bubalo, Sultani}, Novali}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Prevoz iz Konjica obezbije|en ispred robne ku}e u 15.30 sati.
p-88400
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{a draga
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{a draga
NAZIFA (BE]IRA) IKANOVI]
NAZIFA (BE]IRA) IKANOVI]
preselila na ahiret dana 10. 10. 2011. u 83. godini.
preselila na ahiret dana 10. 10. 2011. u 83. godini.
Ukop }e se obaviti u srijedu, 12. 10. 2011. godine u 13,30 sati
na gradskom groblju Vlakovo.
Ukop }e se obaviti u srijedu, 12. 10. 2011. godine u 13,30 sati
na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: suprug Milo{, sin Muhamed, snaha Sabina, unuci Nedim i Edvin
[email protected][]ENI: sin Zlatko, snaha Stana, unuci Jasmir, Jasmina, praunuci Boban,
Ivanela i Bo{ko
2061-tt
Dana 12. 10. 2011. navr{ilo se 40 dana od prerane smrti
na{eg
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj amid`inci
HARISA BA^VI]A
ZULEJHI [email protected],
ro|. MUJKI]
Najdra`i sine, brate
ne postoje rije~i utjehe.
Bez tebe vi{e ni{ta nije isto.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj
plemenitoj du{i.
Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 12.
10. 2011. poslije ikindije namaza u
15.30 sati u d`amiji ^obanija.
Po dobrom te pamtimo, s ljubavlju
i po{tovanjem spominjemo jer uvijek si bila uz nas, u lijepim i te{kim
trenucima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Esma, Muhejmen, Ahmed, Elvedina i Emina
11719-1nd`
Tvoji najmiliji: majka ]amka, otac Fehim, sestra Sabina
2069-1tt
sa porodicom
2061-tt
...za ovaj trenutak - pripremite se...
Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga
UMIJA (MEHE)
DUPOVAC, ro|. FEJZI]
preselila na ahiret dana 11. 10. 2011. u 71.
godini.
D`enaza }e se klanjati u srijedu, 12. 10.
2011. u 16,00 sati poslije ikindije namaza, a ukopat }e se na kaburistanu - haremu Dupovci.
[email protected][]ENI suprug Mahmut, sinovi
Halid i Mahir, brat Fejzi} Safet, snahe Fahra, Alisa i Mirela,
unu~ad Medaris, Nihad i Senita, praunuka Ajna, te porodice Dupovac, Fejzi}, Rahmanovi}, Murti}, Kazi}, Re{idovi}, Konjhod`i},
Hasanovi}, ]enanovi}, Ba{i}, Koro, Muji}, Kazazovi}, \elilovi},
Rizvo, Tur~inovi}, Delali}, ]atovi}, Serdarevi}, Hod`i}, Mujan, te
ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Dupovci 25.
p-71240
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
suprugu, ocu, dedu i svekru
na{oj dragoj
RAMADAN ([UKRIJE)
TAHTO
SADETI [email protected]]
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali
se zauvijek pamte.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{e mjesto u
D`ennetu i vje~ni rahmet.
Edin i Edina Rapa
11713-1nd`
preselio na ahiret u utorak, 11. 10.
2011. godine u 62. godini.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. 10. 2011. poslije
podne namaza u haremu d`amije - Bastasi - Fo~a.
Porodica Tahto Hamida - Asima, sinovi Fahrudin i
11722
Nijaz, k}i Lejla, snaha Edina i unuka Irna
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
HAJRO (JA[AR) OV^INA
preselio na ahiret u srijedu, 5. oktobra
2011. godine u Njema~koj u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na mezarju
Borovi - Semizovac.
[email protected][]ENI: supruga \ula, sinovi
Ismet i Safet, k}erke Izeta, Safeta i
Sadeta, sestra Zineta, unu~ad, sestri}i, kom{ije i prijatelji
111
Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga
NAFA (BEGA)
TAHMAZ, ro|. [email protected]
preselila na ahiret u utorak, 11. 10. 2011.
u 86. godini.
D`enaza polazi u srijedu, 12. 10. 2011.
poslije ikindije namaza (15,38) ispred Perta~ke d`amije, a obavit }e se na Gradskom groblju u Visokom.
Tevhid (`enski) }e biti prou~en poslije ikindije namaza u d`amiji u Donjoj Mahali.
Prijevoz autobusom obezbije|en sa Sebilja.
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a
draga Nafa preselila na ahiret.
[email protected][]ENI: nevjeste Zahida, Rabija, Mediha i Senada, brati}i Zlatko i Zijad, brati~ne Aida, Edina, Zijada i Suada, zatim
Nura Kamari}, Belma Karavdi}, Nafa Greda, Ha{im Nazifovi},
Safet Vra`ali}, te porodice Sir}o, ^eho, Nazifovi}, Hod`i},
Mla~o, Kamari}, Rami} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i
prijatelji
ptt
[email protected][]ENI: k}erka Andreja, sestra Ranka, ne}ak Nikola,
kumovi dr. Mira Gradina i Slobodan Gradina, te ostala rodbina,
prijatelji i kom{ije
111
PORODICA TAHMAZ
11690-1nd`
[email protected] ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju
d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam
bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata,
Vama dostupan telefon: 033
712-800, fax: 033 712 801.
tel. 00387 (0)33 533-7
763
POZIV ZA KU]NU DOSTAVU
AVAZOVIH IZDANJA
NUDIMO VAM I POPUST 10%
AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:
mobitel 00387 (0)61 131-7
788
avaz-roto press, Te{anjska 24A,
71000 SARAJEVO
00387 (0)33 233-0
062
fax 00387 (0)33 447-1
122
mobitel za inostranstvo
0049(0)16093427808
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i
033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435
SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A,
“avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185
OBJAVLJUJEMO
SMRTOVNICE
NA INTERNETU
✄
[email protected]
IZDANJE:
www.bakije.com
✄
Pokopno dru{tvo "BAKIJE"
vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim
pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze
na teritoriji BiH.
Sahrana }e se obaviti u srijedu, 12. 10. 2011. godine u 14.15 sati
na gradskom groblju Bare.
Za sve informacije na telefon 061 258 035, 061 161 519.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
SARAJEVO
koja je preminula u ponedjeljak, 10.
10. 2011. godine.
D`enaza }e se obaviti u Hrasnici, mezarje Kova~i, 12.
10. 2011. - srijeda, poslije podne namaza u d`amiji
Hrasnica.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
OSNOVANO 1923
BILJANE SMIRNOV,
ro|. MARJANOVI]
1929 - 2011.
"BAKIJE"
"BAKIJE""
55
U dubokoj boli i tuzi opra{tam se od moje majke
HALIDA (UZEIR) SIR]O
POKOPNO DRU[TVO
srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.
„ DNEVNI AVAZ
kom.____________________________
„ SPORT
kom.____________________________
„ AZRA
kom.______________________
_______
„ EXPRESS
kom.____________________________
„ ZDRAVLJE U KU]I
kom.____________________________
„ BEBE I MAME
kom.____________________________
Ime i prezime ____________________________________________________________
Op}ina_________ ulica____________________________________________________
Broj telefona/mobitela ____________________________________________________
Vrijeme dostave do ________________________________________________sati
Broj li~ne karte:____________________________________________________________
Svojeru~ni potpis __________________________________________________________
Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: [email protected]
Š SARAJEVO:
Tešanjska 24A,
033/ 281 - 717
D`emala
Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
Š ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441;
424 - 440;
038/ 222 - 251;
Š MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
Š TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
Š TRAVNIK:
@itarnica F
/fax:
030/ 512 - 718;
Š [email protected]:
[ukrije Kukavice 12
56
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
sport
^ELIK Zeni~ani `ele produ`iti niz bez poraza
Fejzi} i Deli}: Spremni za Ko{evo
Travnik u pauzi dobio novog kormilara
Jaganjac debituje
protiv Sarajeva
„Veziri“ }e na Ko{evu biti izuzetno oslabljeni
Nakon {to je u Ned`adu
Selimovi}u imao najdugovje~nijeg trenera, klub s Pirote postavio je jo{ jedan rekord kada je u pitanju uloga
{efa stru~nog {taba.
Tako su „Veziri“ u ~etiri posljednje utakmice promijenili ~etiri trenera, jer je Selimovi} vodio tim u susretu protiv
GO[K-a, Mesud Durakovi}
kmicu. Trener Jaganjac pred
susret protiv Sarajeva ve}
ima problema, jer }e njegov
tim na Ko{evu biti gotovo
desetkovan.
Zbog `utih kartona ne}e
nastupiti Simbad Terzi}, Stipe
Badrov, Haris Red`epi i Nermin Varupa, dok se na povrede `ale Haris Be{lija, Nihad Ribi} i Vladimir Karali}, kojih ta-
Lihovac do`ivio saobra}ajku
Vra}aju}i se iz Viteza u
Travnik, trener golmana
„Vezira“ Selver Lihovac
do`ivio je manji saobra}ajni udes. Lihovac je,
izbjegavaju}i vozilo koje
se iz suprotnog pravca kr-
etalo direktno prema njemu, skrenuo s puta i udario u metalnu ogradu. Na
svu sre}u, pro{ao je s
lak{im ozljedama, dok je na
vozilu pri~injena znatna
materijalna {teta.
protiv Vele`a, Nermin Ba{i}
protiv Slavije, dok }e Haris Jaganjac debitovati predstoje}eg
vikenda protiv Sarajeva.
Travni~ani su prvenstvenu pauzu iskoristili treniraju}i na terenima u gradu i
mada je bilo planirano, nisu
odigrali nijednu test uta-
ko|er ne}e biti na Ko{evu.
S druge strane, ohrabrenje za Jaganjca je povratak
golmana Nevresa Fejzi}a nakon potresa mozga u Mostaru, ali je i Alen Deli} bravurozno branio protiv Slavije
pa su obojica u kombinaciji
za susret na Ko{evu. S. P.
Tuzlaci na velikoj raskrsnici
Slobodi prijeti paraliza
Svojevremeno je Sloboda
va`ila kao fudbalski kolektiv za primjer, no odavno je
ovaj klub iz Tuzle na koljenima. Priti{}u ga mnogi problemi, a dug iznosi 5,5 miliona KM. Ima li izlaza iz sada{nje situacije? Ako bi se
ljudi koji su trenutno u klubu barem malo uozbiljili,
onda Tuzlaci imaju {ansi da
izbjegnu ma~ nad glavom,
koji im se nadvio i godinama
prijeti.
Jo{ 2002. godine Sloboda
je imala dug od 900.000 KM
i da se tada ve} po~elo ozbiljnije prilaziti problemima i
neda}ama, sada bi situacija
bila druga~ija. Ovako, letargija je samo produbljena, a
kulminacija se pribli`ava.
Slobodi prijeti paraliza.
Sve dok se budu lije~ili
li~ni kompleksi i frustracije
nad jednim od najstarijih fudbalskih klubova u dr`avi,
te{ko }e Sloboda do`ivjeti procvat. Doda li se tome da je trenutno uzavrelo stanje u klubu, onda navija~i imaju mnogo razloga za brigu. E. M.
Branko Kara~i}, trener [irokog Brijega
Trebinje odlu~uje o jesenjem naslovu
Nogometa{i [irokog Brijega nakon devet odigranih
kola dr`e prvo mjesto sa 22
osvojena boda. Prvenstvenu pauzu iskoristili su na najbolji na~in. Kako ka`e trener Branko Kara~i}, konsolidirani su redovi, zalije~ene
ozljede pojedinih igra~a, tako da su plavo-bijeli maksimalno spremni i motivirani
ulaze u nastavak prvenstva.
U subotu ih ~eka te{ko
gostovanje kod ove sezone ne
ba{ uvjerljivog Leotara.
- Gostovanje u Trebinju je
neugodno. Leotar ove sezone
i nije ba{ uvjerljiv doma}in,
ali nas to nikako ne smije zavarati. Uvjeren sam, ako dobijemo u subotu, da nas nitko
ne mo`e zaustaviti na putu
osvajanja jesenjeg naslova maksimalno oprezan, ali i
optimisti~ki nastrojen je trener Branko Kara~i}. D. K.
Damjanovi}: Favoriti smo
i protiv prvaka Borca
Svjestan sam da ponovo kre}em iz po~etka, ka`e Damjanovi}
Biv{i reprezentativac BiH
Dario Damjanovi} (30) ve}
dvije sedmice trenira s nogometa{ima ^elika, stigao je i
certifikat iz Njema~ke, tako
da }e, vjerovatno, ve} u subotu i debitovati u crno-crvenom dresu protiv Borca na
Bilinom polju (18 sati).
^elik }e u ovom susretu
tra`iti seriju od ve} {est utakmica bez poraza, ali i revan{ za tri
uzastopna poraza na svom terenu protiv Banjalu~ana.
- ^injenica je da postoji ta
neugodna tradicija, ali i ona
se mora prekinuti. Uvjeren
sam da }emo i sedmu utakmicu ostati nepora`eni. ^elik je
na svom terenu favorit protiv
svakog, pa i protiv prvaka Borca - ka`e Damjanovi}, koji
dodaje da i ne zna ho}e li dobiti priliku da nastupi.
- Na raspolaganju sam treneru Elvedinu Beganovi}u
koji }e procijeniti da li sam
spreman ili ne za nastup. Ne
mogu ja suditi o sebi, pogotovo {to dugo nisam ni igrao
utakmice. Posljednji zvani~ni
me~ odigrao sam u aprilu za
drugi tim Kajzerlauterna isti~e Damjanovi}.
Damjanovi} na treningu: Kao i svaki profesionalac, {utim i radim
Iskusni veznjak zna da
mu na Bilinom polju ne}e
biti lako.
- Svjestan sam da ponovo kre}em iz po~etka u
^eliku i nije mi to ni{ta neobi~no. Kao i svaki profesionalac, {utim i radim, a
tako je bilo i u svim drugim
klubovima. Za mene ne-
ma razlike u kojem sam
klubu, jer samo `elim biti
od koristi svakom timu koji me je anga`ovao - ka`e
V. B.
Damjanovi}.
Borac uo~i nastavka sezone
Sve misli okrenute Zenici
Po~inje izgradnja sjeverne tribine stadiona u Banjoj Luci
Pauzu u Premijer ligi fudbaleri aktuelnog prvaka,
banjalu~kog Borca iskoristili su da osvje`e igra~ki kadar,
zalije~e nekoliko lak{e povrije|enih fudbalera, da bi
onda zapo~eli sa `estokim pripremama za subotnji me~
desetog kola i gostovanje u
Zenici.
- Nisam `elio da u ovoj
pauzi tra`im protivnika i
igram neku prijateljsku utakmicu. Iskoristio sam ovo vrijeme da jo{ bolje upoznam
igra~e, prvenstveno njihovo fizi~ko i psihi~ko stanje.
Prijatno sam iznena|en zalaganjem svih kandidata za
prvi tim, a ~ak su i lak{e povrije|eni fudbaleri zahtijeva-
li da rade s ostatkom ekipe.
Mislim da smo uspjeli
da oporavimo igra~e i da spremni ulazimo u jedan jak, srijeda - subota, ritam utakmica
- isti~e Velimir Stojni}, koji je
na klupi Banjalu~ana zamijenio Zvezdana Cvetkovi}a.
Stadion u Banjoj Luci }e
istovremeno ovih dana postati svojevrsno gradili{te
jer su zavr{eni pripremni
radovi za po~etak izgradnje
sjeverne tribine, ali i dva
pomo}na terena.
Tribina bi, prema trenutnom projektu, trebala imati 2.784 stolice, sa svla~ionicama, ambulantom za prvu
pomo}... Tada bi se krenulo
i u izgradnju ju`ne tribine pa
Stojni}: Zadovoljan zalaganjem fudbalera
bi Gradski stadion do kraja
naredne godine trebao ima-
ti kapacitet od 13.000 sjeS. K.
de}ih mjesta.
Novosti iz Vele`a
Po~ela izgradnja tribine za gostuju}e navija~e
Reprezentativna pauza je
itekako dobro do{la fudbalerima Vele`a nakon dvije
izuzetno zahtjevne utakmice protiv Zrinjskog. U dva
me~a odigrana u samo ~etiri
dana ekipa se poprili~no
potro{ila pa je pauza iskori{tena za novo punjenje
baterija pred utakmice koje dolaze.
A definitivno ne}e biti lako jer Vele` o~ekuje ekipu
Olimpica, a tu je i revan{ utakmica Kupa BiH protiv Zrinjskog, gostovanje na Grbavici, duel protiv @eljezni~ara.
- Radimo u normalnom
ritmu, odigrali smo i jedan
susret u kojem smo isprobali neke igra~e. Protiv Olimpica ne mo`emo ra~unati
na kartonirane Tarika Ceri}a
i Armina Jazvina - ka`e trener Vele`a Mirza Vare{anovi}.
Kada je u pitanju sam
klub, ono {to svakako vrijedi izdvojiti jeste ~injenica da
se radovi na pomo}nom terenu polako privode kraju.
Tako|er, na samom stadionu
Vrap~i}i po~ela je gradnja
manje tribine koja bi trebala biti rezervirana za gostuF. I.
ju}e navija~e.
sport
57
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
Kamera „Dnevnog avaza“ s navija~ima
Pariz je ponovo
bio pod okupacijom
„Volim te, Bosno“ odjekivalo je sat i po
prije utakmice pariskim stadionom
„Volim te, Bosno“ odjekivalo je sat i po prije utakmice veljepnim pariskim
stadionom na kojem je otvoreno Svjetsko prvenstvo
1998. godine.
Gotovo kompletnu ju`nu
tribinu „Stade de Francea“
i Hercegovci iz [vedske,
Njema~ke, Austrije, [vicarske, Holandije, Velike Britanije, Irske, Islanda...
Te{ko je ju~er bilo
pro{etati Parizom du`e od
desetak minuta a da ne ~ujete
na{ jezik ili ne vidite majicu
Bez Papca
i Pand`e
Luli} i Reveje: Odli~na igra i nepravedan ishod
(Foto: AFP)
BiH }e u prvoj
utakmici bara`a
biti li{ena pomo}i
Sa{e Papca i Borisa Pand`e, koji su
sino} dobili parne kartone.Ime
protivnika u bara`u saznat }emo
u ~etvrtak, kada
}e biti obavljen
`rijeb.
Navija~i BiH pod Ajfelovim tornjem
(Foto: J. Had`i})
KVALIFIKACIJE Bili smo samo 13 minuta od plasmana na EP
Nasrijev penal odnio Euro
Nakon D`ekinog gola, Francuze spasio udarac s bijele ta~ke
Trinaest minuta. Samo
trinaest minuta dijelilo nas je
od ostvarenja snova i direktnog plasmana na Evropsko
prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini, sve dok Samir Nasri iz penala u 77. minuti pateti~nim Francuzima
nije donio izjedna~enje na
1:1 i remi koji im je sa~uvao
prvo mjesto u na{oj kvalifikacionoj grupi.
Odli~na predstava
Na{oj reprezentaciji ostaje da kartu za evropsku smotru izbori u novom bara`u,
protiv neke od ostalih drugoplasiranih ekipa iz kvalifikacija, ali je pariski me~, uprkos tome, ostavio vrlo gorak
okus, tim prije {to se stekao
dojam da smo sino} morali
pro}i bolje.
Bosna i Hercegovina je
na „Stade de Franceu“ odigrala mo`da najbolju utakmicu
od svog postojanja. Dobrim
dijelom utakmice bili smo
bolji od „Trikolora“, stvarali
{anse, redali kornere, sjeni
nekada{njeg svjetskog i evropskog prvaka stvarali probleme, ali uzalud.
Osim {to je na gol, umjesto Asmira Begovi}a, stao
Kenan Hasagi}, sastav koji je
Safet Su{i} poslao na teren
do`ivio je samo jednu izmjenu. Postava je bila defanzivnija u odnosu na onu iz Zenice protiv Luksemburga, ali
ne mnogo otupljene o{trice.
Umjesto Vedada Ibi{evi}a,
usko~io je Boris Pand`a, koji
je zauzeo poziciju stopera, dok
je Sa{a Papac pre{ao na lijevog
beka. Ofanzivni Senad Luli}
pomjerio se naprijed, dok se
Haris Medunjanin povukao
uz Elvira Rahimi}a.
Me|utim, iako smo bili u
postavi 4-2-3-1, sa u napadu
usamljenim Edinom D`ekom, Francuzima smo u prvih nekoliko minuta jasno dali do znanja po {ta smo do{li.
Po~etak je obe}avao mnogo,
jer smo u prvih 10-tak minuta
imali nekoliko akcija. Izveli
smo ~ak tri kornera i uputili
pet udaraca ka golu Francuza,
ali nijedan u okvir.
Djelovali smo izvanre-
Francuska 1 (0:1) 1 BiH
Stadion „Stade De France“.
Gledalaca: 81.338.
Sudija: Kreg Tomson
([kotska) 5,5.
Pomo}nici: Frensis
Endrjus i Alesder Ros
(oba iz [kotske).
Strijelci: 0:1 - D`eko
(40), 1:1 - Nasri (77 iz
penala)
@uti kartoni: Kabaje,
Evra, Dijara (Francuska),
Papac, Spahi}, Mujd`a,
Pand`a (BiH).
FRANCUSKA
Lloris 7
Reveje 7
Rami 6,5
Abidal 7
Evra 6,5
Kabaje 7
(60. Gameiro 7)
Mvila 7
Nasri 7
Menez 7,5
Remi 6,5
(81. Dijara -)
Malouda 6,5
(60. Martin -)
Selektor:
Loran Blan
dno. U prvih pola sata Francuzi nisu imali nijedan poku{aj ka Hasagi}u.
Nasrijev pad
Odbrana je djelovala veoma ~vrsto, dok su, s druge
strane, Misimovi}, Pjani},
Luli} i Mujd`a zadavali doma}inu dosta problema.
^ekala se samo realizacija
Edina D`eke, koji je u 40.
minuti pokazao zbog ~ega
va`i za jednog od najboljih
napada~a Evrope.
Na{ as je nakon brzo izvedenog slobodnog udarca pri-
Su{i}: Ova generacija zaslu`uje EP
Selektor Safet Su{i} bio
je vi{e nego razo~aran
ishodom, a naro~ito je istakao trenutak iz 77. minute.
- Ovo je nepravda. I
meni je bilo ~udno kada
je sudija pokazao na bijelu ta~ku, jer ne znam je li
bio i faul, a kamoli jeda-
naesterac. [teta. Momci
su dali sve od sebe, odigrali su fenomenalno prvo poluvrijeme u kojem
smo nadigrali Francuze.
Ostaje nam nada da u bara`u izborimo plasman na
EP i nadam se da ho}emo.
Ova generacija to zaslu`uje.
BiH:
Hasagi} 7
(46. Begovi} 7)
Mujd`a 7
(61. Maleti} -)
Pand`a 7
Spahi} 6,5
Papac 7
Rahimi} 7
Medunjanin 7
(71. Zahirovi} -)
Pjani} 7
Luli} 7
Misimovi} 7,5
D`eko 7,5
Selektor:
Safet Su{i}
hvatio loptu na ivici
{esnaesterca, rije{io se Ramija i udarcem desnicom majstorski pospremio loptu u
donji lijevi ugao francuskog
gola za erupciju odu{evljenja
na dijelu tribine s navija~ima
Bosne i Hercegovine.
U drugo poluvrijeme u{li
smo s Asmirom Begovi}em
na golu. Francuzi su navalili
ka na{em golu, stvorili veliki
pritisak, ali smo se dobro branili. Najbolju priliku
„Trikolori“ su imali u 72. minuti, kada je nakon slobodnog udarca Nasrija Begovi}
odli~no reagirao i skrenuo
loptu u pre~ku.
I onda, u 77. minuti,
{kotski sudija Kreg Tomson
(Crag Thomson) pokazao je
na bijelu ta~ku. Spahi} je neoprezno sru{io Nasrija, koji
je pao kao poko{en.
Gol Francuza potpuno
nas je slomio. Iako smo poku{ali, nismo mogli do novog
pogotka. Ponovo idemo u bara`, nadajmo se, ovoga puta s
vi{e sre}e nego pro{li protiv
O. LOKMI]
Portugala.
Trg pod opsadom navija~a BiH
zauzeli su na{i navija~i koji
su ovih dana „okupirali“ grad svjetlosti. Te{ko je bilo procijeniti koliko su mjesta, od
rasprodatih 81.338, zauzeli,
s obzirom na to da ih je bilo po svim sektorima, ali je
sasvim sigurno da ih nije bilo manje od 10.000.
Iako u broj~anoj manjini,
po decibelima su znali i nadja~ati doma}e navija~e.
Pariz su pohodili na{i
ljudi iz svih krajeva svijeta.
Upoznali smo Mustafu koji je dvojicu sinova doveo iz
Nebraske (SAD), ~uli smo
da je bilo ~ak i
„Kana|ana“, „Australaca“.
Uz nekoliko hiljada iz
domovine, stigli su i Bosanci
s brojem 11 i prezimenom
D`eko...
„BH Fanaticosi“ i druge
navija~ke grupe okupili su se
na Trgu Porte de Pantin, na
sjeverozapadu Pariza. Prema
procjenama, bilo ih je dvije hiljade. Nakon {to su okupirali Trg i dobro se zabavili, u koloni su, uz navija~ke pjesme,
krenuli prema stadionu.
Vi{e je bilo manjih grupa i pojedinaca koji su se
nakon obilaska pariskih
znamenitosti metroom zaputili do stadiona u predgra|u Sen Deni. A onda
su svi zajedno sna`no i
zdu{no bodrili Su{i}eve
izabranike svih 90. miO. L.
nuta.
Zrinjski se priprema za novo gostovanje
Protiv Slavije i bez Igora Melhera
Reprezentativna pauza
za Zrinjski do{la je u veoma
dobrom trenutku, jer je Slavenu Musi i njegovim
igra~ima dobro do{ao predah nakon utakmica protiv
Vele`a koje su „Plemi}e“
potro{ile kako fizi~ki tako i
psihi~ki. Borbu za bodove
mostarski klub nastavit }e
ve} {estim ovosezonskim
gostovanjem, a protivnik
Zrinjskom bit }e Slavija.
- Ve} odavno znamo da
ne}emo mo}i ra~unati na
suspendiranog Milu Pehara,
ali i Marina Ani~i}a te Igora @ur`inova, koji su skupi-
li po tri `uta kartona. Kako
sada stvari stoji, Slaviju }e
vjerovatno presko~iti i Igor
Melher, jer su pretrage otkrile da problemi s upaljenom
tetivom nisu stvar pro{losti
- izjavio je Musa.
Zbog {irine kadra izostanak nekoliko igra~a ipak
ne}e biti preveliki hendikep za Zrinjski. Umjesto
Melhera, na golu opet treba
o~ekivati Adnana Had`i}a,
koji je u sezonu i u{ao kao
prvi Musin izbor, dok su Pehar, Ani~i} i @ur`inov i ranije ove sezone znali ostati
Ma. P.
na klupi.
Me|unarodni fudbal
58
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
sport
RUSIJA Roberto Karlos o planovima ambicioznog kluba s istoka Evrope
Vilja: Hvali Argentinca
Vilja: Mesi me
u~inio boljim
X Napada~ Barcelone David
Vilja (Villa) priznao je ju~er da
ga je igranje s Argentincem Lionelom Mesijem (Messi)
u~inilo boljim fudbalerom i
pomoglo mu da napreduje.
- Mesi zahtijeva mnogo od saigra~a i morate biti koncentrirani. Ponekad djeluje kao da
me ne vidi, a ustvari nije tako.
Mnogo sam napredavao pored
njega - izjavio je Vilja.
Vilja je u Barcelonu do{ao
pro{log ljeta i s katalonskim klubom osvojio titule prvaka Evrope i [panije. U 50 odigranih utakmica postigao je 23 gola.
Arnesen novi
trener Hamburga
X Njema~ki fudbalski prvoliga{ Hamburg saop}io je da }e
sportski direktor Frenk Arnesen (Franck) u narednom periodu obavljati i funkciju trenera
prvog tima.
Arnesen }e na toj funkciji zamijeniti Mihaela Eninga
(Michael Oenning) koji je
pro{log mjeseca dobio otkaz
zbog lo{ih rezultata.
Uprava Hamburga je umjesto
Eninga anga`irala Rodolfa Kardosa (Cardoso), ali je Bundesliga to odbila jer nema potrebnu trenersku licencu. Kardoso }e ostati kao pomo}nik Arnesenu.
Arnesen je jedino trenersko
iskustvo imao kao pomo}nik
Bobija Robsona (Bobby) u
PSV Ajndhovenu od 1991. do
1993. godine. Poslije osam kola u Bundesligi, ekipa Hamburga zauzima posljednje mjesto
na tabeli s ~etiri boda.
Jankulovski se
vratio u Banjik
An`i `eli biti
poput Reala
i Barcelone
Karlos: Kerimov
ispunjava sve `elje
Najavljuju anga`man Nejmara, Nenea,
Anelke i Van Persija
Roberto Karlos (Carlos) u ruskom An`iju ima veliko povjerenje gazde Sulejmana Kerimova,
koji Brazilca vidi i u budu}nosti
u ambicioznom ruskom prvoliga{u.
Karlos je trener i igra~ An`ija,
a prema njegovim rije~ima, klub iz
Maha~kale uskoro dovodi jo{ nekoliko velikih imena, Brazilce Nejmara (Neymar) i Nenea, Francuza
Nikolasa Anelku (Nicolas) i Holan|anina Robina van Persija (Persie).
- Osim Anelke, na listi na{ih
`elja nalaze se Nene iz Pari Sen @ermena i Van Persi iz Arsenala izjavio je Karlos.
Zimski prijelazni rok mogao bi
biti veoma buran ako An`i ispuni
barem dio najavljenih obe}anja.
- @elimo napraviti jak tim poput Reala ili Barcelone. Ako najve}i evropski klubovi ne mogu da
plate od{tetu, ima ko mo`e. Sulejman Kerimov je tu da fudbalerima ispuni svaku `elju - rekao je
Brazilac.
An`i je trenutno na osmom
mjestu ruskog prvenstva. (Z. [.)
Problemi u Olimpicu pred duel s Vele`om
Vladavi} i Jugo odbili da igraju i
prekinuli saradnju s ’Vukovima’
Admir Vladavi} i Amer Jugo
sporazumno su raskinuli saradnju s Fudbalskim klubom Olimpic pa }e trener Nedim Jusufbegovi} u nastavku Premijer lige biti uskra}en za usluge ovog dvojca.
Raskidu ugovora prethodila je
odluka ove dvojice Mostaraca da
ne igraju u narednom kolu protiv
Vele`a.
- Bio sam svjestan da }e se sve
ovako zavr{iti, ali {ta }u, nisam mogao igrati protiv sebe. Imao sam
istu situaciju kad sam bio u @elji i
shvatio sam da jednostavno to ne
mogu. Pogrije{io sam samo {to to
u ugovoru nisam nazna~io.
Predsjednik Nijaz Graci} predlo`io je da me suspendiraju, ali
sam mu rekao da nema potrebe, nego da }u vratiti novac koji su mi dali pa da raskinemo ugovor bez repova.
Sada }u najvjerovatnije pauzir-
Vladavi}: Postoji mogu}nost povratka u @ilinu
ati do zime, imam privatnog trenera, ili }u raditi s Vele`om, a onda
postoji opcija da se nazimu vratim
u @ilinu. Anga`irao sam svog menad`era pa }emo vidjeti - ka`e
A. ^.
Vladavi}.
Planovi organizatora SP-a 2018.
Jankulovski: Napu{ta Milan
X ^e{ki fudbalski prvoliga{
Banjik iz Ostrave potpisao je
ugovor s biv{im igra~em Milana Marekom Jankulovskim.
Nakon {to je Jankulovskom
istekao ugovor s italijanskim
klubom, Banjik je odlu~io da
vrati igra~a koji je po~eo u
Ostravi, gdje je nastupao od
1994. do 2000. godine.
Pro{le sezone igrao je samo pet
utakmica za Milan zbog povrede koljena, a s „Rosonerima“ je
osvojio Ligu {ampiona 2007.
godine. U Italiji je nastupao jo{
(Z. [.)
za Napoli i Udineze.
Mundijal u Rusiji na 12 stadiona
Svjetsko prvenstvo u fudbalu
2018. godine u Rusiji bit }e odr`ano
na 12 stadiona u 11 gradova, saop}io je ju~er predsjednik Organizacionog komiteta SP (LOC) Vitalij Mutko.
- Za sada imamo 13 gradova kandidata i ukupno 15 stadiona. Svaki grad, od najve}eg - Moskve, do
najmanjeg - Saranska, ima podjednake {anse da bude izabran. Sve
mora biti prvoklasno, stadion, aerodrom, hoteli, putevi kao i sva
infrastruktura - rekao je Mutko.
Mutko je rekao da bi Sankt Peterburg do 2012. godine trebao
imati zavr{en stadion kapaciteta
69.000 mjesta, dok bi Kazanj
otvorio kapije po~etkom 2013.
godine za svoj stadion sa 45.000
sjedi{ta.
Prvi ~ovjek LOC-a doveo je u
pitanje cijenu renoviranja moskovskog Lu`njiki stadiona kapaciteta 84.000 sjedi{ta. Mutko je istakao
da bi se za 1,27 milijardi dolara, koliko ko{ta renoviranje, mogla izgraditi dva stadiona.
Stadion Lu`njiki:
Neophodno renoviranje
Mansiniju
prijeti zatvor
X Brazilski fudbaler Mansini (Mancini), koji je
optu`en za
seksualno
napastvo- Mansini: Tu`ioci
pokrenuli slu~aj
vanje jedne mlade `ene na zabavi koju
je pro{log decembra organizirao njegov tada{nji suigra~ Ronaldinjo (Ronaldinho), mogao
bi biti osu|en na tri godine i
osam mjeseci zatvora.
Toliku kaznu je zatra`io
tu`ilac u ovome slu~aju. Biv{i
~lan Rome, Intera i Milana
iskoristio je pijanstvo mlade
djevojke da bi je odveo u svoj
stan i seksualno napastvovao.
Mansini, koji sada igra za brazilski Atletiko Mineiro, odbacio je optu`be za silovanje.
Kako je navela italijanska „La
Gazzetta dello Sport“, tu`ioci
su pokrenuli slu~aj iako je napadnuta djevojka u me|uvremenu povukla optu`bu.
sport
59
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
KVALIFIKACIJE MLADIH BiH - Kipar 5:1
Veliki uspjeh juniora u Bugarskoj
BiH ide u zavr{ni
krug kvalifikacija
Nakon Rusije i Irske savladali i doma}ina
Juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliki uspjeh plasirav{i se u zavr{ni
krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
Na turniru u Bugarskoj
Tabela
1. BiH
3
2. Irska
3
3. Bugarska 3
4. Rusija 3
3
2
1
0
0
0
0
0
0
1
2
3
6:1 9
7:4 6
3:6 3
1:6 0
[iv{i}: Strijelac prvog gola
Zakari} u akciji u
Zenici: Sjajna predstava
na{ih nada
Rapsodija u Zenici
Na{ tim pregazio goste golovima Vi{}e, Bilbije, Zakari}a i Stevanovi}a (dva)
Stadion Bilino polje u
Zenici. Gledalaca: 200. Glavni sudija: Kristof Dierik 7.
Pomo}nici: @oel de Brujin.
Dirk @ilon (svi iz Belgije).
Delegat: Johan van Kuterik (Holandija). Strijelci:
1:0- Vi{}a (5, penal), 2:0Bilbija (18), 3:0- Zakari}
(25), 4:0- Stevanovi} (41),
4:1- Pitaras (55, penal), 5:1Stevanovi} (69). @uti karton: ^oli}, Be{i} (BiH),
Antoniades, Demetriju
(Kipar). Igra~ utakmice:
Miroslav Stevanovi} (BiH)
8.
BIH: Divkovi} 7, ^oli}
7 (46. Husi} 7), Marki} 7,5,
Brekalo 7,5, Su{i} 7,5, Hand`i} 7 (46. Grahovac 7),
Be{i} 7,5, Vi{}a 8 (75. Kvesi}-), Zakari} 8, Stevanovi}
8, Bilbija 7,5. Selektor: Vlado Jagodi}.
KIPAR: Kirjakos 6,
Antoniades 5, Demetriju
6, Drakos 5, Finiris 5 (46.
Ekonomides 6), Perikleus 5
(73. Ru{ias-), Pitaras 6,5,
Fijlaktu 5 (46. Panajotu 6),
Vasiliju 5,5, Jangudakis 5,
Sotiriju 5,5. Selektor: Savas
Paraskevas.
Mladi reprezentativci
su sino} protiv selekcije
Kipra odigrali odli~nu utakmicu i pobijedili s visokih
5:1. Bila je ovo na{a druga
pobjeda u kvalifikacijama
za Evropsko prvenstvo u
Izraelu 2013., a mladi su za
trijumf primijenili recept
A- reprezentativaca u petak
protiv Luksemburga.
Penal za po~etak
Kipu golova zapo~eo je
Edin Vi{}a u 5. minuti iz
penala, koji je dosu|en
zbog prekr{aja Mariosa
Antoniadesa nad na{im kapitenom Nemanjom Bilbijom, koji je prije toga pogodio lijevu stativu gostuju}eg gola.
Tabela
Rezultati: San Marino
- Njema~ka 0:8, BiH - Kipar 5:1, Bjelorusija - Gr~ka
1:3.
1. Njema~ka
5 5 0 0 23:1 15
2. Gr~ka
4 3 0 1 9:4 9
3. BiH
4 2 1 1 9:5 7
4. Bjelorusija
5 2 1 2 8:8 7
5. Kipar
5 1 0 4 9:14 3
6. San Marino 5 0 0 5 0:26 0
Naredno kolo: Gr~ka - Njema~ka, San Marino - Bjelorusija (11. novembar), Kipar BiH (12. novembar).
Na{ kapiten je u 18. minuti, iz drugog poku{aja, uspio i savladati golmana Joanua Kirjakosa te povisiti na
2:0, a sjajno mu je asistirao
s lijeve strane Mateo Su{i}.
Svoju izvrsnu igru Zakari} je
u 25. minuti krunisao i prekrasnim golom glavom sa
oko sedam metara, kada je
lobovao golmana za 3:0.
Na{i su nastavili redati
prilike pred gostuju}im golom i u 41. minuti, nakon {to
je gostuju}i golman odbranio {ut s tri metra Bilbije.
Isti je igra~ odli~no izveo korner sa desne strane, a Miroslav Stevanovi} pospremio loptu u mre`u za 4:0.
Kapiten Intera Havijer
Zaneti (Javier Zanetti) izjavio je da bi volio ostati u
klubu i nakon 40. godine
`ivota, prenose italijanski
mediji.
Zaneti ima 38 godina, a
ugovor s nero-azurima ima
do ljeta 2013. godine.
- Ukoliko me noge ne
izdaju, volio bih da ugovor
produ`im na jo{ godinu.
Potpisat }u bjanko ~ek, a
predsjednik Masimo Morati (Massimo Moratti) neka odlu~i visinu pla}e - rekao je Zaneti.
Fudbaler Argentine za
Inter je debitovao 1995.
godine, a za 17 godina u
klubu iz Milana odigrao je
760 utakmica i postigao 21
gol.
(Z. [.)
zervista Amer Rahmanovi}
u 78. minuti.
Na{i juniori nastupili su u
sastavu: Jajalo, Sarvan, Bevab, Plakalo, Kukavica, Graovac, Bila} (61. Rahmanovi}), Prci}, Maleti} (77.
Had`i}), Zoloti}, [iv{i} (83.
\eri}). Selektor je Toni Kara~i}.
U zavr{nom krugu kvalifikacija nastupit }e 28 reprezentacija podijeljenih u sedam grupa. Pobjednici }e
osigurati plasman na Evropsko prvenstvo zajedno s
doma}inom Estonijom.
(Z. [.)
Malo popustili
Na{i su u nastavku malo popustili, pa je 55. minuti, nakon {to je Zakari} u
{esnaestercu sru{io Steliosa Demetrija, najbolji gostuju}i igra~ Andreas Pitaras sigurno pogodio za 5:1.
Gol je ponovo mobilizirao
na{e, koji su zaigrali svoju
igru i u 69. minuti postavili i kona~nih 5:1. Strijelac
je ponovo bio Stevanovi},
kojeg je uposlio Vi{}a. On
je obi{ao golmana te pospremio loptu u mre`u. Bilbija je u 67. minuti pogodio
pre~ku, a u 83. minuti i stativu.
V. B.
Argentinac ne namjerava prestati igrati fudbal
Zaneti `eli produ`iti
ugovor s Interom
na{i mladi}i dominirali su u
svim utakmicama, ostvariv{i
tri pobjede i uvjerljivo prvo
mjesto u grupi. Nakon 2:0 protiv Rusije i Irske, ju~er su potvrdili kvalitet trijumfom protiv doma}e selekcije Bugarske, koja je tako ispala iz kvalifikacija. Osim Bosne i Hercegovine, u zavr{ni krug kvalifikacija plasirala se i Irska,
koja je savladala Rusiju 3:1.
U duelu s Bugarskom
ve} u 5. minuti pogodio je
Safet [iv{i}, a poravnao je
Todor Nedelev u 19. minuti. Kona~nih 2:1 donio je re-
Stadion u Londonu: Englezi `ele i Svjetsko atletsko prvenstvo
Nakon zavr{etka OI sljede}e godine
Olimpijski stadion u Londonu
ostaje u javnom vlasni{tvu
Kompanija zadu`ena za
upravljanje Olimpijskim stadionom u Londonu na kojem
}e se odr`ati sve~anosti otvaranja i zatvaranja Olimpijskih
igara naredne godine te atletska takmi~enja na OI odlu~ila
je poni{titi odluku iz februara kojom bi stadion nakon
zavr{etka Igara trebao biti prodat engleskom fudbalskom
klubu Vest Hemu.
Iz kompanije „Olympic
Park Legacy Company“
(OPLC) objavili su da }e stadion ostati u javnom vlasni{tvu te da }e zainteresirani
mo}i samo iznajmiti stadion.
Iz OPLC-a su tako|er po-
slali ultimatum Totenhemu u
kojem navode kako Spursi
imaju rok od tri sedmice da prihvate ponudu u visini od 17
miliona funti za svoj ostanak
u sjevernom Londonu i odustajanje od pravne borbe za selidbu na Olimpijski stadion.
Zadr`avanjem stadiona u
javnom vlasni{tvu bit }e
sa~uvana atletska staza, {to je
bilo jedno od klju~nih
obe}anja u kandidaturi Londona za doma}ina Igara. Tako|er, zadr`avanjem atletske
staze pove}avaju se izgledi
Londona da organizira Svjetsko atletsko prvenstvo 2017.
godine.
Monpelje mjesec bez Dernija
Francuski Monpelje, drugoplasirana ekipa tamo{njeg
Zaneti: Potpisat }e bjanko ~ek
prvenstva, mjesec }e biti bez veznjaka @efrija Dernija (Geoffrey Dernis), koji se povrijedio na treningu. Monpelje,
biv{i klub kapitena reprezentacije BiH Emira Spahi}a, nakon devet kola nalazi se tri boda iza prvoplasiranog
(A. ^.)
PSG-a.
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
RUKOMET Bosna danas domaćin 5. kola Regionalne lige
”Studenti” pozivaju navijače da u što većem broju dođu u dvoranu “Ramiz Salčin”
Rizvić: Potpisao na tri godine
Novo ime u redovima Bosne
ć
Č
Kompletiran sastav Bosne za Prvenstvo
Ramo Rizvić novo je pojačanje košarkaša Bosne
ASA BH Telecoma. Nekadašnji član zeničkog Čelika
(24 godine, 200 centimetara), koji igra na poziciji krila, potpisao je ugovor na tri
sezone sa sarajevskim “Studentima”.
Time je kompletiran
sastav pred start Prvenstva
BiH za koje je Bosna licencirala sljedeće košarkaše:
Dino Hodžić, Marko Batina, Marko Vuković, Amin
Hot, Armin Kalić, Eldin
Čamdžić, Sindis Demić,
Edin Rešidović, Srđan Damjanović (bekovi), Nermin Buza, Ali Demić, Ramo Rizvić (krila), Edin
Alispahić, Esmir Guzonjić, Dženan Rahimić,
Amer Dizdar (centri). Trener je Hamdo Frljak.
- Formirali smo tim u
skladu s mogućnostima i
mislim da smo napravili solidan posao. Dosta je mladih igrača za koje vjerujemo da će iskoristiti šansu te
uz podršku ovih nešto iskusnijih ispuniti cilj i plasirati se u Ligu 6 - kaže Admir Bukva, direktor KK
Bosna.
U klubu ne kriju da je finansijska situacija i dalje
teška, no Bukva kaže da postoje razlozi za optimizam.
- Stvorena je pozitivna
klima, naročito kada je u pitanju saradnja s gradskim,
kantonalnim i federalnim
strukturama koje su nam
pružile konkretnu podršku.
Vjerujem da ćemo uskoro riješiti i pitanje generalnog
sponzora - rekao je Bukva.
Bosna sezonu otvara u
subotu gostovanjem kod
BrotnjauČitluku.
E. J.
Š č
M
Drugo kolo Jadranske ABA lige košarkašima Širokog
danas (20 sati) donosi i prvi domaći meč protiv Radničkog
iz Kragujevca. Prilika je to da bh. prvak upiše drugu pobjedu nakon što je na startu slavio kod Heliosa (92:90).
Danas će na parket i drugi naš predstavnik na međunarodnoj sceni, mostarski Zrinjski koji u prvom kolu Balkanske lige gostuje Levskom u Sofiji (18 sati). Bugari su
veliki favorit ne samo u ovom meču nego i kompletnoj ligi.
1. Metaloplastika.
2. Nexe
3. Zagreb
4. Metalurg
5. Vardar
6. Tatran
7. Borac
8. Lovćen
9. Bosna
10. Izviđač
11. Crvena zvezda
12. Sutjeska
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
3
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
2
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
2
2
1
3
3
4
94:85
110:104
84:73
75:67
117:110
105:90
115:109
106:116
78:75
107:121
72:87
116:142
9
8
7
7
7
6
6
6
4
3
0
0
Terza: Nexe je odlična ekipa
Nexe iz Našica trenutno
je drugoplasirana ekipa Regionalne SEHA lige za rukometaše, a upravo će ovaj tim
predvođen sjajnim bh.
stručnjakom Kasimom Kamenicom danas u 18 sati, u
derbiju 5. kola, gostovati rukometašima Bosne.
Utakmica se igra u dvorani “Ramiz Salčin”, a osim što
će predstavljati odličnu uvertiru pred duel 3. kola Lige pr-
vaka u kojemBosna dočekuje
francuski Šamberi (subota,
19), bit će i dobra prilika da
Bosna konačno prekine lošu
rezultatsku seriju.
Naš prvak, naime, ima tri
vezana poraza (Šafhauzen,
Metaloplastika, Zagreb) pa
se utakmica doima svojevrsnom prekretnicom.
- Iako ćemo do polusezone praktično biti hendikepirani neigranjem
nekoliko igrača, bitno je
da sakupimo optimalan
broj bodova, jer na proljeće planiramo biti bolji,
a cilj je poznat, to je finalni turnir Regionalne lige
koji će se igrati u Sarajevu.
Nexe je odlična ekipa,
svake godine prave iskorak,
trenutno su bez poraza, remizirali su sa Zagrebom i
Metalurgom. Bit će veoma
teško - kazao je trener Irfan
Smajlagić.
Budući da je utakmica veoma bitna, “Studenti” pozivaju navijače da u što većem
broju dođu udvoranu “Ramiz
Salčin” i podrže bh. prvaka.
Ulaz za sve posjetioce bit će
slobodan. Ostala naša dva
predstavnika Izviđač i Borac
večeras će u Ljubuškom odigrati svojevrstan bh. derbi.
A. Č.
Evropsko prvenstvo u sjedećoj odbojci
č Reprezentacija Bosne i
Hercegovine usjedećoj odbojci ostvarila je i treću pobjedu
na Evropskomprvenstvu, ko-
je se igra u holandskom gradu
Roterdamu.
Nakon što su savladali
Srbiju i Hrvatsku, igrači BiH
jučer su u okviru trećeg kola
bili bolji i od Latvije, sa ubjedljivih 3:0 (25:6, 25:19, 25:11).
Izabranici
selektora
Mirze Hrustemovića danas
će u četvrtom kolu igrati
protiv Rusije, s početkom u
18sati.
M. T.
Dnevni avaz, srijeda,
12. oktobar/listopad 2011.
Foto dana
Vijest u brojci
Belgijski rafting tim na takmičenju u Turijalbi (Kostarika)
Ofsajd
Izjava dana
č
ž
Njemač- Mogao bi poraka fudbalditi na vicevima na
ska federaengleskom jeziku,
cija (DFB) kaznila je sa 10.000
jer ovi koje priča nisu
eura sportskog direktora Bajera
baš smiješni.
Leverkuzena Rudija Felera zbog
nesportskog ponašanja.
Kako je precizirano, Feler je u
(Šef ekipe Red
prvenstvenoj utakmici protiv
Bulla Kristijan
Kelna (1:4) kritizirao sudiju
Horner o svjetskom
Gintera Perla.
prvaku Formule 1,
Feler ima 24 sata da se, evenNijemcu
tualno, žali na novčanu kaznu.
Sebastijanu Fetelu)
Egipćanisu izsigurnosnih razlogaotkazali planove o organizaciji nogometnog turnira osam ekipa na kojem su trebali biti
odlučeni afrički putnici na Olimpijske igre
u Londonu sljedeće godine.
Turnir se trebao igrati u krajem novembra, ali tada se održavaju i parlamentarni izbori. Pošto je situacija u zemlji jako napeta,
strahuje se da bi tada moglo biti nemira.
Profesionalni boks
NBA Upitan start najjače svjetske košarkaške lige
Š
Ovo je četvrti “lockout” u historiji, a tek drugi koji je zagazio u regularnu sezonu
Dejvid Štern (David
Stern) se ne šali. Nakon što
tokom dva dana i 13 sati pregovora Udruženje NBA
igrača i vlasnici klubova nisu približili stavove o podjeli finansijskih prihoda, komesar najjače svjetske košarkaške lige objavio je otkazivanje prve dvije sedmice,
odnosno tačno 100 utakmica novog šampionata!
Hej u borbi protiv Klička
š
Bivši svjetski profesionalni prvak u teškoj kategoriji Dejvid Hej (David Haye) povlači se iz boksa jer nije obnovio svoju licencu.
Britanac je uvijek govorio
da će se boriti do 30. godine,
a u četvrtak će napuniti 31,
prenosi Eurosport.
- Primio sam e-mail u kojem sam obaviješten da se
Bez dogovora
! č
1998/1999.
1996/1997.
1995/1996.
204
1
74
464
0
0
32
0
0
Kolone znače: sezona, broj
dana trajanja "lockouta",
ukupni broj otkazanih
mečeva i prosjek po ekipi
ne potpišu novi kolektivni
ugovor, ali dogovora još nema i pitanje je kada će biti
postignut.
Čak i da nekim čudom
bude izbjegnuto otkazivanje
kompletnog šampionata, jasno je da će klubovi igrati
skraćenu sezonu, manje od
predviđene 82 utakmice.
Ovo je četvrti “lockout”
u NBA historiji, a tek drugi
koji je zagazio u regularnu
sezonu i izazvao otkazivanje
utakmica (1998/1999. klubovi su igrali samo po 50 susreta prije plej-ofa).
- Svaki dan bez dogovora
znači da moramo razmotriti
daljnju redukciju preostalog kalendara - najavio je
Štern nove rezove u ligi koja
je trebala početi 1., a sada će
najranije startovati 14. novembra.
Pritisak na igrače
Igrači ovaj Šternov potez vide kao dodatni pritisak na njih da pristanu, kako kažu, na nepovoljne uvjete, jer vlasnici žele godišnja izdvajanja za košarkaše sa 2,1 smanjiti na 1,3
milijarde dolara.
- Ovo je samo segment
njihovog plana, jer očekuju
da će igrači ustuknuti ako
im ne daju ček ili dva.
Međutim, to će biti užasna
greška, jer će igrači ostati
ujedinjeni - izjavio je direktor Udruženja igrača Bili
Hanter (Billy Hunter).
Naime, vjeruje se da će
vlasnici istrajati na “lockoutu” kako bi imali izgovor da
prestanu igračima plaćati
rate iz ugovora i na taj način
ih natjerati da pristanu na
dogovor.
(E. J.)
Poklon njemačkog selektora
" ž š
Selektor reprezentacije
Njemačke Joahim Lev (Joachim Low) poklonio je
svoj sretni plavi džemper s
prošlogodišnjeg Svjetskog
prvenstva muzeju fudbala
koji gradi nacionalni savez
njegove države.
- Nadam se da će džemper naći mjesto u muzeju i
da će nadležni voditi računa o njemu.
Mada, ko zna, možda će
mi biti potreban za neka buduća takmičenja - rekao je
51-godišnji trener koji je reprezentaciju preuzeo 2006.
Priznanje slavnoj klizačici
Štern: “Izbrisao” dvije prve sedmice šampionata
Lev: Možda mu i zatreba džemper
Taj džemper Lev je nosio tokom prošlogodišnjih
mundijalskih pobjeda protiv Australije, Argentine i
Engleske, dok su poraženi
u utakmicama protiv Srbije u grupnoj fazi takmičenja te protiv kasnijeg
prvaka Španije u polufinalu.
Nijemci su na Svjetskom prvenstvu u Južnoj
Africi osvojili treće mjesto.
Muzej fudbala gradi se u
njemačkom gradu Dortmundu, a zvanično će biti
otvoren 2014. godine.
#
$ Slavnoj klizačici Katarini
Vit (Witt) 5. novembra bit će
uručeno priznanje Sportska
legenda u izboru Udruženja
njemačkih sportskih novinara. Vit (45 godina) postat će time prva žena kojoj su novinari ukazali tu čast.
Do sada su ovu titulu dobili nogometaši FrancBekenbauer (Franz Beckenbauer) i
Oliver Kan (Kahn), teniser
Boris Beker (Becker) te rukometni trener Hejner Brand
(Heiner).
Vit je Istočnoj Njemačkoj
donijela dvije zlatne olimpijske medalje u umjetničkom
klizanju, 1984. u Sarajevu i
1988. u Kalgariju.
Vit: Zlato u Sarajevu
" ž
M
Šternova odluka objavljena je 102. dan od kada su
vlasnici uveli obustavu rada (“lockout”), koji podrazumijeva otkazivanje svih
treninga, utakmica i bilo
kakvog drugog organiziranog okupljanja ekipa, pa
čak i zabranu kontakta između igrača i klupskih zvaničnika.
”Lockout” će biti prekinut tek nakon što dvije stra-
Hej više neće boriti - rekao je
jedan od čelnih ljudi britanskog boksa Robert Smit
(Smith).
Hej je posljednji meč
imao početkom jula ove godine, kada je izgubio titulu
svjetskog prvaka u WBA
verziji na poene protiv ukrajinskog borca Vladimira
Klička.
(E. J.)
Nova lopta marke “Adidas” na Evropskom fudbalskom
prvenstvu 2012. bit će opasnija za golmane i od Džabulanija, izjavio je direktor “Adidasa” Herbert Hajner (Heiner).
- Napravit ćemo loptu koja će se brže kretati i nadamo se
da će strijelci biti još efikasniji - rekao je Hajner, čija je kompanija izradila i loptu, popularni Džabulani, koja je korištena na Svjetskom prvenstvu 2010. godine.
Hajner nije želio otkriti ime nove lopte, već je to ostavio
za 3. decembar, kada će u Kijevu biti obavljeno žrijebanje
grupa za EP u Ukrajini i Poljskoj.
SRIJEDA 12. 10. 2011.
22.35
FILM, TV ALFA-Mreža
19.35
RETROVIZOR
BHT1
Pri~a o
Bubiju [olcu
Pri~a o bokseru Gustavu Bubiju
[olcu, koji je karijeru zapo~eo krajem 40-ih godina, a po~etkom
50-ih postaje jedan od velikih
sportskih idola tog vremena. Nakon {to je osvojio 88 borbi, povla~i
se iz sporta. Dvadeset godina kasnije, ponovo je u centru pa`nje
zbog ubistva svoje `ene.
Uloge: Beno Furman, Guc
Georg, Nikolet Krebic
Reditelj: Roland Suso Rihter
00.30
FILM, PINK BH
Daredevil
Malom Metu Murdoku gangsteri
pred o~ima ubiju oca. Biolo{ki
otrov ga oslijepi, no poja~an sluh
mu omogu}uje nevjerovatnu sposobnost snala`enja u prostoru.
Murdok odraste i postane advokat. Ipak, to je samo posao koji
obavlja danju...
Uloge: Ben Aflek, D`enifer Garner, Kolin Farel
Reditelj: Mark Stiven D`onson
22.30
FILM, BHT1
Makgruber
21.20
SERIJA, FTV
Slomljena krila
18.50
OBN INFO
OBN
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
Dje~iji program
09.05 Mali spasioci
09.20 Poko
09.35 X-man
10.00 Spretno - sretno, tv igra
10.25 Harveytoons
10.50 Tomica i prijatelji
11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija,
32. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Larin izbor, igrana serija, 22.
epizoda
13.25 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 1. epizoda
14.20 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to,
dokumentarni film
14.55 Vijesti
15.05 Na{a mala klinika,
igrana serija
16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija,
33. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Greh njene majke, igrana serija, 7. epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.20 Larin izbor, serija, 23. epizoda
18.50 Dnevnik, najava
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Tv Bingo show,
vanredno kolo
21.20 Slomljena krila, serija, 53. ep.
22.10 Anti~ki Rim. Uspon i pad carstva - pad Rima, igrana serija
BBC-a, 6. dio
23.04 Dnevnik, najava
23.05 [etnja sa dinosaurima. Okrutno more, dokumentarni program BBC-a, 3. dio
23.35 Dnevnik 3
Finansijske novosti
00.05 Sestra Jackie, igrana serija, 3.
epizoda /18/
00.40 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 1. epizoda
01.30 Dnevnik 3, r.
02.00 Pregled programa
za ~etvrtak
18.15
AMOR LATINO
TV ALFA
08.00 Ukleta Marijana (12),
meksi~ka telenovela
09.00 Gorki
`ivot (12), turska serija
10.15 Stol
za 4, kulinarski show
10.45 Bilo jednom
u Turskoj (16), turska serija
11.55 OBN
Info, informativni
program
12.15 Ludo
srce (16), turska serija
13.15 Ljubav
-vjera
-nada, turska serija
14.15 Izgubljeni
(12), turska serija
15.10 Na{a
mala
klinika, humoristi~na serija
16.10 Ukleta
Marijana
(12), meksi~ka telenovela
17.10 Stol za 4, kulinarski show,
nova sezona
17.40 Bilo jednom
u Turskoj (16), turska serija
18.50 OBN
Info, informativni
program
19.05 OBN
Sport, sportski pregled
19.15 Fe|a
Presents, muzi~ki
program
20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela
21.00 Izgubljeni (12),
turska serija
22.00 Dolina
vukova (16), turska
kriminalisti~ka serija
23.15 Vox populi
23.20 Iza scene (16),
igrani film
01.05 OBN Info,
informativni program
01.25 OBN Sport,
sportski pregled
01.30 Vox populi
01.35 Iza scene (16), igrani film
21.10
IGRA
TV 1
08.00 Novo
jutro, jutarnji
program
09.30 Ostrvo
kornja~a,
crtani film
09.55 Top shop
10.00 Ma~ak
Mika, crtani film
10.25 Amor
latino, igrana serija (r)
17/120
11.20 Jukebox,
muzi~ki program
11.30 Vijesti
11.35 Intervju
/tema dana (r)
12.00 Zakon
ljubavi, igrana serija (r)
13.00 Ukradeni
`ivoti, igrana serija (r)
14.05 The
Game, igrana serija
14.30 The
Game, igrana serija
15.05 Zakon
ljubavi, igrana serija
16.00 Ukradeni
`ivoti, igrana serija
17.00 Vijesti
17.15 Predaj
se srce, turska serija (r)
18.15 Amor
latino, igrana serija 18/120
19.00 Vijesti
19.10 U~esnik
i svjedok, dokumentarni
serijal autora M.
Filipovi}a (r) 5/11
19.55 Vijesti
20.05 Predaj
se srce, turska serija
21.10 The
Game, igrana serija
21.30 The
Game, igrana serija
22.00 Caffe Azra, zabavni program
22.20 Intervju/tema/
komentar dana
22.35 Pri~a o Bubiju [olcu,
igrani film
00.30 Astrologija
06.00 Nijemi svjedok, igrana serija,
ep. 9/100
07.00 Jutarnje vijesti TV1
07.05 Ma~ak u ~izmama 1,
crtani film
07.35 Ma~ak u ~izmama 2,
crtani film
08.00 Vijesti
08.05 Doba ljubavi, serija, ep. 8/24
09.00 Vijesti
09.05 Zakon ljubavi,
serija, 82. ep. (R)
10.00 Flash News
10.05 Ukradeni `ivoti,
serija, 74. ep. (R)
11.05 Biznis vijesti
11.15 Superstars, dokumentarni
program, epizoda 53
12.00 Vijesti plus
12.20 Odlazak u svemir, dokumentarni serijal, ep. 6/14
13.00 FLASH BIZNIS-SPORT
13.05 Ma~ak u ~izmama 1, crtani
film (R)
13.30 Ma~ak u ~izmama 2, crtani
film (R)
14.00 Flash News
14.05 Igra, igrana serija, 53. ep. (R)
14.30 Igra, igrana serija, 54. ep. (R)
15.00 Flash News
15.05 Zakon ljubavi, igrana serija,
83. ep.
16.00 Ukradeni `ivoti,
serija, 75. ep.
17.00 Vijesti plus
17.15 Predaj se srce, igrana serija,
32. ep. (R)
18.15 Biznis vijesti
18.20 TV1 ORDINACIJA, emisija o
zdravstvu (R)
19.00 Najava Dnevnika 19.30
19.10 Hello Kitty, crtani film
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Predaj se srce, serija, 33. ep.
21.10 Igra, igrana serija, 55. ep.
21.30 Igra, igrana serija, 56. ep.
22.00 Dnevnik u 22
22.35 Pri~a o Bubiju [olcu/Die Bubi
Scholz Story, igrani film
00.15 Pono}ne vijesti plus
00.30 Tajna uspjeha, igrani film
01.58 No}ni program
SATELITSKI PROGRAM
RTS
14.30
15.00
15.55
17.00
17.20
17.45
18.25
19.00
19.30
20.05
21.05
21.30
22.35
23.05
23.35
23.50
Eurosport
Sport plus
Enciklopedija za radoznale
Trezor
Medijska mre`a srpske
dijaspore
Mala filmska muzika
Ovo je Srbija
Pozori{te u ku}i
Dnevnik
[ta radite, bre
Beogradska hronika
Oko info
Srbija na vezi
Dnevnik
Porodi~no blago
Stranac u Srbiji
Carev~evi dani
Dokolica
Beokult
Dnevnik
Evronet
23.05
National G.
Zejnep iznenada dobiva pismo iz
Gr~ke. To pismo promijenit }e njen
`ivot. Aj{e biva uhva}ena od kapetana [ahina u vrijeme kada se treba
susresti s Nevzatom. Kapetan [ahin ispituje svakoga ko je upleten u
tajni Nevzatov dolazak u ku}u...
POD SRETNOM ZVIJEZDOM
FTV
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade
09.10 Galakti~ki fudbal, animirana
serija, 1/22, r.
09.35 @ivotinje u opasnosti,
obrazovna serija, 1/6
10.00 BHT vijesti
BHT arhiv ...
10.15 Bio jednom jedan Dnevnik
10.30 Jedna rijeka s pet imena,
dokumentarni program
11.00 Pri~e iz starih gradova: ^ajni~e, 2/2
11.30 Gorko-slatko, igrana serija,
206/228, r.
12.00 BHT vijesti
12.20 Od Sarajeva do Jerusalima,
dokumentarni program
13.10 Muzi~ki program
13.25 Zdravlje u Evropi: XXL, strana
dokumentarna serija, 4/12, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija
14.35 Galakti~ki fudbal, animirana
serija, 2/22
15.00 Dje~iji festivali
15.15 Doma}a lektira:
Prokleta avlija
15.40 Izgubljena ~ast, igrana
serija, 17/77, r.
16.30 Hronika regija: Hercegovina
17.00 Gorko-slatko, igrana serija,
207/228
17.30 Euroimpuls, magazin
18.00 Sve u svemu,
dnevni magazin
18.45 Telefoni}i, animirana serija,
5/28
19.00 Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
19.35 Retrovizor, muzi~ki program
20.10 Izgubljena
~ast, igrana serija, 18/77
21.00 O`eni}u celo selo, dokumentarni film
22.00 Dnevnik 2
22.30 Makgruber, ameri~ki film
00.00 Sve u svemu, dnevni
magazin, r.
00.45 Pregled programa
za ~etvrtak
12.15
12.30
13.00
14.00
Parodija na akcionu avanturu
Mekgajver. U isto~nom sibiru,
Diter Fon Kant i njegovi ljudi preuzimaju kontrolu nad raketom
naoru`anom bojevom glavom...
Uloge: Vil Forte, Kristen Vig,
Rajan Filipe, Val Kilmer
Reditelj: D`orma Takon
00.40
12.00 Ulovljeni
13.00 Poznati
svemir
14.00 In`enjerske
veze
15.00 Opasni susreti
16.00 Kolibriji
17.00 Te`ak `ivot
18.00 [apta~ psima
19.00 Ulovljeni
20.00 Katakombe
Palerma
21.00 Mumije Inka
22.00 Te`ak `ivot
23.00 Katakombe
Palerma
00.00 Mumije
Inka
Beokult
Eurosport 2
08.30 Motorsportovi
08.45 Trka automobila, Svjetska
Reno serija Barcelona
09.15 Svi sportovi
09.30 Fudbal
10.30 Fudbal
11.15 Fudbal
12.15 Fudbal
13.00 Fudbal
14.00 Tenis, WTA Turnir Linc
19.45 Fudbal
20.00 Svi sportovi
20.05 Konji~ki skokovi
21.05 Konji~ki skokovi
21.10 Golf, U.S. P.G.A. Tour
22.10 Golf
22.15 Jedrili~arstvo,
Boston
22.45 Jedrili~arstvo
23.05 Ma~evanje, Svjetsko
prvenstvo Italija
20.05
Konji~ki skokovi
MTV Adria
15.10
15.40
16.00
17.00
17.50
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.10
22.00
22.50
23.10
23.40
00.00
01.00
Audrina
Audrina
Real World. Las Vegas
True Life
3 From 1
Brand New
Jukebox
Videography. Rock Riff
Just See MTV
MTV Express
Top 20
Paris Hilton's British Best
Friend
My Life As Liz 2
Awkward
Chapelle Show
#Alternative Nation
3 From 1
Sportklub
11.00 Ameri~ki fudbal
12.30 Snuker, Poljska
13.30 Reli, Intercontinental Rally
Challenge
14.00 Fudbal
14.45 Fudbal
15.30 Fudbal
16.15 Enduro, Svjetsko prvenstvo
Francuska
16.45 Svi sportovi
17.00 Spidvej, Velika Nagrada
Hrvatska
18.00 Svi sportovi
18.15 Motorsportovi
18.30 Boks, WBA Svetski
[ampionat Njema~ka
20.00 Tenis, WTA Turnir Linc
21.45 Wwe
22.15 Wwe
23.00 Surfing
23.15 Tenis, WTA Turnir Linc
18.30
Boks
FOXlife
15.00
15.55
16.46
17.40
18.10
19.05
20.00
20.55
22.00
22.25
22.55
23.20
23.52
00.20
01.10
01.35
Da, Draga
Kupid
O~ajne ku}anice
Kako sam upoznao va{u
majku
[apat duhova
Da, Draga
Ali Mekbil
Seks i grad
Sestra D`eki
Sestra D`eki
Kako sam upoznao va{u
majku
Svi vole Rejmonda
Vil i Grejs
[apat duhova
Seks i grad
Seks i grad
22.20
07.30 Vijesti
08.00 U`ivo: ATP Masters
Shanghai
16.00 U`ivo: Tenis
17.00 U`ivo: KHL:
St Petersnburgh
- CSKA
19.15 Vijesti
19.45 Premier
League News
20.00 Tenis
20.30 ATP Masters
Shanghai
00.00 Vijesti
00.30 Premier
League
News
00.45 Ajax TV
01.00 ATP
Masters
Shanghai
20.30
FILM, NOVA TV
Pomajka
D`eki i Luk se razvode, a njihova djeca, En i Ben te{ko se mire sa ~injenicom da im se roditelji razvode te da u
o~evom `ivotu postoji nova `ena, uspje{na fotografkinja Izabel...
Uloge: D`ulija Roberts, Suzan
Sarandon, Ed Heris
Reditelj: Kris Kolambus
ATP Masters
FOXCRIME
15.50 Red i zakon. Zlo~ina~ke
namjere
16.40 Monk
17.30 Ubila~ki nagon
18.20 Bjekstvo iz zatvora
19.10 @enski klan
20.00 Put osvete
20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke
namjere
21.40 Red i zakon: Zlo~ina~ke
namjere
22.30 Red i zakon: Zlo~ina~ke
namjere
23.20 Kasl
00.10 Frikovi
01.00 @enski klan
01.45 Bjekstvo iz zatvora
20.30
FILM, HRT2
Osveta
Ljevi~arska kolumbijska gerila, ~iji
je vo|a nemilosrdni Klaudio Perini
zvani Volf, organizira teroristi~ki
bomba{ki napad u Los An|elesu
~ije su nevine `rtve supruga i sin~i}
vatrogasca Gordija Bruera...
Uloge: Arnold [varceneger, Fran~eska Neri, Elijas Koteas
Reditelj: Endrju Dejvis
SRIJEDA 12. 10. 2011.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
23.30
KRALJICA JUGA
PINK BH
07.35 Ostrvo kornja~a, crtani
film
08.05 Doba ljubavi, serija
09.05 Zakon ljubavi, serija
10.05 Ukradeni `ivoti, serija
14.05 Igra, serija
14.30 Igra, serija
15.05 Zakon ljubavi, serija, 83. ep.
16.00 Ukradeni `ivoti, serija,
75. ep.
17.15 Predaj se srce, serija,
32. ep. (R)
20.05 Predaj se srce, serija,
33. ep.
21.10 Igra, serija, 55. ep.
21.30 Igra, serija, 56. ep.
22.35 Pri~a o Bubiju [olcu/Die
Bubi Scholz Story, film
RTRS
17.05 Larin izbor, serija
18.00 Dragulj u carskoj palati,
serija
19.15 Pingu, crtana serija
19.22 Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Turneja, serija
21.05 Art ma{ina, emisija iz
kulture
21.55 Statisti, serija
22.30 Dnevnik 3
22.45 Sjednica narodne
skup{tine RS, pregled
22.55 Filmovi Lika Besona Nikita
HTV OSKAR C
13.00 Klinika, serija
14.05 Igra, serija
@ENE S BROJA 13
20.10
HAYAT TV
07.30 Udri
mu{ki, jutarnji
program
10.00 Put oko svijeta,
reality emisija
10.40 Kupi.ba, emisija
11.00 Zabranjena
ljubav, telenovela
12.00 Info top,info.program
12.05 Biometerolo{ka
prognoza
12.20 City, zabavna emisija
13.00 Brze pare, kviz
14.00 Info top
, info.program
14.20 Grand
hitovi, muzi~ki
program
15.00 Sestre, serija
15.45 Kupi.ba, emisija
15.50 Info
top, inf.program
16.00 More
ljubavi, telenovela
17.00 Trijumf
ljubavi, serija
(2. epizoda)
18.50 Porodi~ni
obra~un, kviz
19.30 Info
top, centralne vijesti
19.45 Biometerolo{ka
prognoza
19.46 Za
zdrav
i lijep osmijeh
19.50 Timmy
time, crtani film
20.00 Naslije|e
jedne dame,
serija
21.00 Bra~ni
sudija,
zabavna emisija
22.15 Grand
Parada,
muzi~ki show
23.30 Kraljica
juga, serija
00.30 Daredevil, film
02.00 Nuklearna
podmornica, film
[email protected]
21.00
Zakon ljubavi, serija
Ukradeni `ivoti, serija
Predaj se srce, serija
Kviz
Dnevnik HTV Oscar-C
Reemitiranje dnevnika
Hrt-a
20.05 Predaj se srce, serija
21.00 Igra, serija
22.35 Pri~a o Bubiju [olcu,
film
ZENICA
18.00 Najava Zenice danas
18.01 Zabavni program: Cris
Angel
18.30 Mali oglasi,
obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
19.50 Obavje{tenja
20.00 Sredinom
21.00 TV izlog, mali oglasi
21.05 Zdrava TV
21.30 Sponzoru{e, serija
22.30 Obavje{tenja
23.00 Zenica danas, r.
KISS
15.10 ^ovjek i zdravstvena
kultura, r.
16.10 Hrana i vino, emisija
16.40 Otok, serija
17.40 Ekstra plus (R)
18.50 Marketing
19.00 Dnevnik KISS
19.20 Marketing
19.25 Sportski pregled i
vrijeme
19.30 DNEVNIK HRT
20.05 @ivot pi{e pri~e, dok
emisija, r.
00.40
HRT1
08.50 Beba Felix, crtani film, 23.
epizoda
09.00 Bumba, crtani film, 7. i 8.
epizoda
09.10 Garfield, crtani film,
49. epizoda
09.25 Lijeni grad, crtani film, 50.
epizoda
09.50 Jagodica Bobica, Jagositne
pustolovine, crtani film, 32.
epizoda
10.15 Dragon ball Z, crtani film, 13.
epizoda
10.45 Bakugan, crtani film,
75. epizoda
11.10 Winx, crtani film, 46. epizoda
11.32 Bioclinica
11.45 Vijesti
12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija,
18. epizoda
13.00 Miljenica, igrana serija, 87.
epizoda
14.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program
14.50 Bioclinica
15.00 Top Shop
15.15 Vitafon
15.40 TV Shop DIBiH
16.00 Kad li{}e pada, igrana serija,
109. epizoda
17.00 Staklena
ku}a, serijski program, 27.
epizoda
18.10 Sport centar
18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show
18.45 HIPP - Dijete u igri,
komunikacija s
drugom djecom
19.00 Vijesti u 7,
informativna emisija
19.30 Sport
19.38 Horizonti
20.00 Kad li{}e pada, igrana serija,
110. epizoda
21.00 @ene s broja 13,
serijski program
22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program
22.32 Staklena ku}a, igrana serija,
28. epizoda
23.30 Putnik 57, igrani film
15.05
16.00
17.15
18.15
19.00
19.30
STIPE U GOSTIMA
KAKANJ
17.05
18.00
18.30
19.00
19.15
19.30
20.00
20.20
20.50
21.00
21.30
22.00
22.45
23.00
23.30
Nova TV
14.20 Rije~ i `ivot: Kako Kazneni
zakon {titi vjerni~ke osje}aje?, religijski program
14.55 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (81/240)*
15.40 Alpe Dunav Jadran
16.10 HAZU Portreti. Ljubo Babi}
(R)
16.20 Predstavljamo vam..., emisija
pod pokroviteljstvom
16.25 Hrvatska u`ivo
17.00 Vijesti
17.08 Hrvatska u`ivo
17.39 HAK - Promet info
17.40 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
17.45 8. kat, talk show
18.20 Od Lark Risea do Candleforda
1, serija (3/10) (R)*
19.15 LOTO 7/39
19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom
20.10 Stipe u gostima 4, TV serija
(4/20)*
20.45 @ivjeti zdravije, emisija pod
pokroviteljstvom
20.50 Misija: Zajedno
21.45 Paralele
22.10 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom
22.15 Otvoreno
22.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom
23.00 Dnevnik 3
23.20 Sport
23.23 Vrijeme
23.25 Vijesti iz kulture
23.30 Drugi format
00.20 [apta~ psima 5 (10/37) (R)*
01.10 Serija (R)*
01.55 @ica 2, serija (18) (2/12)
(R)*
02.50 Prekid programa radi redovnog odr`avanja ure|aja
04.45 Kralj vinograda 1,serija (1/13)
(R)*
20.35 Criss Angel Mindfreak,
serija
22.00 Dnevnik KISS, r.
22.20 Filmski program
Amor Latino, serija
IC sport
Merjem, serija
Bra}a Koale
Marketing
Dnevnik FTV
Vijesti IC
Merjem, serija
Marketing
Auto Shop Magazin
Mr. Bean
Amor Latino, serija
Marketing
Vijesti TV Sahar
Glas Amerike
HRT2
16.20 Mala TV
16.50 Po{tar Pet,
crtani film
17.05 [apta~ psima 5
18.00 Regionalni dnevnik
18.20 @upanijska panorama
18.35 4 zida
19.05 Silvestrove i
^i~ijeve tajne, crtana
serija
19.30 Glazba, glazba...
{ansone
19.55 Ve~eras
20.00 Gavin i Stacy 1, serija
20.30 Osveta, film
22.20 Put do Eura 2012 pregled nogometnih
kvalifikacija
23.05 @ica 2, serija
NAVY CIS
07.10 Roary, crtana
serija 5/52
07.25 Bumba, crtana serija
45-46/150
07.40 Tomica
i prijatelji, crtana
serija 28/46
07.55 TV izlog
08.10 Nate
Berkus Show49/173
09.10 Kad
li{}e pada,
serija R 86/174
10.10 Ljubav i kazna, serija, R
37/62
11.10 Inspektor
Rex, serija R 12/15
12.10 IN magazin R
12.55 Larin
izbor, serija R 24
13.55 Teresa, serija
50-51/152
16.00 Inspektor
Rex, serija 13/15
17.00 Vijesti
Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad li{}e
pada, serija 87/174
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.00 Ljubav
i kazna, serija,
serija 38/62
21.00 Larin
izbor, serija 25/160
22.00 Ve~ernje
vijesti
22.20 Pomajka,
igrani film
00.40 Navy CIS, serija R
02.25 Seinfeld 7/180
02.50 Na putu prema
dolje, serija
(12)*3/13
03.40 Ezo TV, tarot
show (18)
04.40 Zvijer, serija (12)* R6/13
05.25 Nate Berkus
Show R 49/173
06.10 IN magazin R
06.50 Kraj programa
00.00 Retrovizor: Zakon i red.
Zlo~ina~ke nakane 4,
serija
00.45 Retrovizor: Moja obitelj
8b, serija
01.15 Retrovizor: 24, serija
BN
18.30
19.00
19.30
20.05
20.10
20.55
20.55
22.30
22.55
23.00
00.45
Monitoring
Sport fles
Dnevnik 2
Marketing
Pozori{te u ku}i, serija
Marketing
Stav I kontrastav
Dnevnik 3
Marketing
Recept za ubistvo, film
Blagoslovena Marija,
film
TV [email protected]
17.00
19.00
20.30
21.00
22.00
22.30
Najava programa
Dnevnik
Na{a realnost
Liberty TV
Sestrice, igrana serija
Muzi~ki program
TV OSM
17.15 Predaj se
srce, serija
18.30 Dan, inf. emisija
19.10 SMS oglasi
19.30 Portal
20.05 Predaj se
srce, serija
21.10 Igra, serija
21.35 Igra, serija
22.35 Igrani film
00.30 Astro show
VISOKO
19.25
19.30
20.10
20.30
20.45
21.20
22.00
23.00
23.15
Marketing blok
Dnevnik FTV
Sje}anja
Aktuelnosti, inf.
program
Svijet uspje{nih, emisija
Svijet tajni, serija
Biografije, dok. program
Aktuelnosti, inf.
program, r.
TV strane
TV USK
18.40
19.00
19.30
20.05
20.45
21.30
21.50
22.50
23.25
Hello Kitty
Dnevnik 1
Muzi~ki program
Turisti~ki putokaz
Kultura, program iz
kulture
Dnevnik 2
Predaj se srce, serija
TV liberti, inf.
program
Reporta`e sa zemlje
mira. Srne i ljudi postaju
prijatelji
HIT TV
19.35
20.00
21.00
22.00
22.35
23.00
23.35
23.50
00.00
00.05
Triumph
Taina, serija
Otvoreni studio
Objektiv II
Ja sam tvoja sudbina,
serija
Glas Amerike
Triumph
Frame
Tri minuta
Film
Ljubav: Va{a ljubavna situacija danas je letargi~na. Sa partnerom nema razumijevanja i to vas
brine.
Posao: ^vrsto ste odlu~ili da je vrijeme da po~nete vi{e zara|ivati. Onako i onoliko koliko zaslu`ujete.
Zdravlje: Preduhitrite probleme sa `elucem.
Ljubav: Sve ste emotivniji i ranjiviji. Posebno
~eznete za pravom ljubavi, za ne~im ~vrstim, jakim.
Posao: Izbjegavali ste odre|ene obaveze, ponadali se kako ih
mo`e zaboraviti. Neko }e vas podsjetiti.
Zdravlje: Kontrolirajte zube.
Ljubav: Sve {to se zbiva na ljubavnom planu,
do`ivljavate dramati~no. Skloni ste pomalo
te{kim mislima.
Posao: Prili~no ste ambiciozni. Od sebe tra`ite
potpunu predanost poslu, po cijenu da sasvim “pregorite”.
Zdravlje: Javljaju se va{e stare boljke.
Ljubav: Mislite da }ete rije{iti odre|ene probleme, ako izbjegnete razgovor sa partnerom.
Veoma grije{ite.
Posao: Odli~no su vam aspektirani poslovi koje ste nedavno
po~eli. Iskoristite to, isplatit }e se.
Zdravlje: Miran, lijep dan.
Ljubav: Kod vas je ba{ zanimljivo. Upoznajete
nove, zanimljive ljude. ^ini se da ste na pragu nove ljubavi.
Posao: Nesporazum sa kolegama plod je nezadovoljstva
vlastitim rezultatima, ali i ne~ije zavisti.
Zdravlje: Ne tra`ite “spas” u hrani.
Ljubav: Nalazite se u pravom vrtlogu nejasnih
emocija i strasti. Nedoumice poku{avate rije{iti
radom.
Posao: Ljubavni problemi odvla~e vas od posla. Sve skupa,
ometa va{u koncentraciju i volju.
Zdravlje: Krenite sa fizi~kim vje`bama.
Ljubav: Odli~no ste raspolo`eni, optimisti~ni.
Posebno je nagla{en va{ {arm, {to budi `elju za
osvajanjem.
Posao: Ako razmi{ljate o promjeni, pogotovo napredovanju,
otvaraju vam se povoljne mogu}nosti.
Zdravlje: Vodite vi{e ra~una o ishrani.
Ljubav: Ne oskudijevate ni u ~emu bitnom, a najmanje u emocijama. Ispunjeni ste ljubavlju,
nje`no{}u.
Posao: Neumoljivo ru{ite sve barijere na putu do cilja. Uveliko
vam poma`e va{a direktnost u radu.
Zdravlje: U izvrsnoj ste formi.
Ljubav: Zanimljiv susret i ugodan razgovor ispunjavaju ovaj dan. Iskoristite sve prednosti za lijepu vezu.
Posao: Pove}ane obaveze, zadr`avaju vas na
poslu vi{e nego {to `elite. Nije vam drago, ali izdr`at }ete.
Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostore.
Ljubav: Pitate se {ta `elite, {ta o~ekujete od osobe sa kojom ste u vezi. “Klju~” rje{enja je kod vas.
Posao: Razmi{ljate o novom poslu, o ne~emu
gdje do kraja, mogu do}i do izra`aja va{e sposobnosti.
Zdravlje: Mogu}e su manje tegobe.
Ljubav: Nesprazum koji ste imali sa partnerom
ima i svoju pozitivnu stranu. Jasno vam je u ~emu
ste grije{ili.
Posao: Puno radite, ali o~ekivani rezultati kao da
izostaju. Mogu}e je odga|anje va`nih rokova i planova.
Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
Ljubav: Zadr`ite sada{nju situaciju koliko god
mo`ete. Ne `urite, ne razmi{ljajte previ{e o budu}nosti.
Posao: Poku{avate na}i posao koji zahtijeva pokretljivost, komunikativnost. Izbjegavate ve}e napore.
Zdravlje: Vrlo ste osjetljivi.
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
LJUDI I DOGAĐAJI
Od ovog grožđa se pravi piće
LJUDI I DOGA\AJI
Č" #$%$
PARIZ - Čuveno brdo Monmartr
nadaleko je poznato po crkvi “Sacre Coeur”. Međutim, bliži pogled
na njegove strme padine otkriva
1.500 kvadratnih metara čokota loze od koje se prave vina “Pinot
noir” i “Gamay”, ukupno oko
2.000 boca takozvanog “Montmartre” vina godišnje.
Naaš na snimanju za editorijal: Nema ništa čudno
Prva Arapkinja koja se skinula za naslovnu stranu nekog magazina
Huda Naaš ima 22 godine, iz Izraela je, a svojim je potezom izazvala burne reakcije
JERUSALEM - Huda Naaš (Naccache), 22-godišnja manekenka iz
Izraela, prva je Arapkinja koja se za
naslovne strane nekog magazina
fotografirala u bikiniju i time
srušila brojne predrasude.
Naaš se fotografirala za magazin “Lilac”, a to što se na naslovnici
pojavila u bikiniju ne vidi kao
nešto pretjerano spektakularno,
iako je to izazvalo burne reakcije u
njenoj zemlji. Za nju je to samo još
jedna promotivna aktivnost, bu-
dući da će u decembru predstavljati Izrael na takmičenju za Miss planete Zemlje na Tajlandu.
Međutim, Huda je, definitivno, prva djevojka koja se našla na
naslovnici jednog arapskog magazina u tako oskudnom izdanju, ali
budući da potječe iz Haife, u kojoj
je pola stanovnika izraelskog, a pola arapskog porijekla, odmah je
izazvala brojne kontroverze. Prema mišljenju mnogih, ova djevojka je izvela “arapsku bikini revolu-
ciju”, čije će se posljedice tek vidjeti u budućnosti.
- Imam porodicu koja me podržava i nisu imali ništa protiv da
se slikam u bikiniju. Moj otac je bio
veoma zadovoljan kada je prvi put
vidio fotografije. Rekao mi je da
sam lijepa i poželio mi puno sreće izjavila je Huda, koja je postala tema čak i jedne televizijske emisije
u kojoj su anketirane majke drugih
arapskih manekenki koje su izjavljivale kako svojim kćerkama ni-
kako ne bi dozvolile fotografiranje
u kupaćem kostimu.
Iako je Huda kršćanskog porijekla, ona tvrdi da su ovakvo nešto prije nje uradile još dvije manekenke
koje su muslimanke, čime su dokazale da takvo nešto nije nemoguće.
Urednici magazina “Lilac” naveli su da je njihov časopis oduvijek bio progresivan kao i da nečija
religijska pripadnost nema nikakve veze s editorijalom u kojem se
Huda pojavljuje.
“ !”
BAJREUT - Na autoputu u Njemačkoj jučer se zapalio šleper sa
šest potpuno novih “porschea”,
tri “panamere” i tri “cayenna”.
Još se utvrđuje šta je uzrok
požara, no sigurno je da se šteta
Č đ oduška od uzastopnih političkih
nedaća. Rođenje bebe moglo bi
poboljšati Sarkozijev imidž pred
nastupajuće predsjedničke izbore
koje bi konzervativni predsjednik
mogao lako izgubiti od socijalističkog kandidata Fransoa Olanda
(Francois Hollande).
&'%
'
KAIRO - Egipćanin Muhamed
Bišr (Mohamed Bishr) nevjerojatno liči na bivšeg iračkog
predsjednika, pa su ga zbog toga
oteli i ponudili mu 330.000 dolara da glumi Sadama Huseina u
porno filmu. Vjeruje se da su otmičari željeli snimiti film i potom ga prodati medijima kao da
je originalni Sadamov.
Iskosa
#$$ "
"ć %$
PARIZ - Francuska porodica otkrila je po povratku s odmora meteorit veličine jajeta koji je nakon
pada kroz Zemljinu atmosferu
probio krov njihove kuće u predgrađu Pariza Draveju. Naučnici
kažu da je ovo prvi svemirski kamen koji je pronađen na tolikoj
blizini od centra francuske prijestonice (19 kilometara), a ujedno je i
jedan od šezdesetak meteorita koji
su pali na Francusku u posljednja
četiri stoljeća. A što je još neobičnije, porodica u čiju je kuću pao meteorit star 4,57 milijardi godina
preziva se Komet.
Nikola i Karla Sarkozi uskoro će biti roditelji
PARIZ - Francuska prva dama
Karla Bruni-Sarkozi (Carla Sarkozy), koja bi se trebala poroditi
svaki dan, drži u stalnoj pripravnosti domaće medije pred događajem koji bi njenom suprugu,
francuskom predsjedniku Nikoli
Sarkoziju (Nicolas) donio malo
mjeri u milionima eura. Prizor sa
zgarišta bio je sve samo ne uobičajen - devet skupocjenih vozila bilo je potpuno uništeno i
“okupano” pjenom za gašenje
požara.
Bišr u bolnici poslije otmice
Vatrogasci pored uništenih automobila
Download

Turkovi} je imao prisne odnose s~elnicima SDA