17 GODINA [email protected] NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
www.dnevniavaz.ba
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z nedjelja, 23. 10. 2011. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5802 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
Glavni odbor otkrio raskol
NOVI
SUKOB
USDA!
Na sjednici se glasalo bez kvoruma z Tihi}: SDP dobio izbore
sloganom ’Dr`ava za ~ovjeka’, a nigdje ni dr`ave ni ~ovjeka
O
d 113 ~lanova, koliko
ih broji GO SDA, ju~er
ih je bilo tek ne{to
malo vi{e od 40, a ta~nu evidenciju nije niko imao.
Raspravljaju}i o analizi izbornih rezultata, [emsudin Mehmedovi} priznao je da je SDA
izgubila izbore i najavio da }e
SDP ugu{iti SDA.
Haos izazvalo pismo Hasana
^engi}a, koji je za gubitak izbora optu`io Tihi}a i sa~inio svoju
analizu, prema kojoj je rezultat
SDA pao za 80 posto! 2. i 3. str.
Libija
(Foto: AFP)
Krvavi le{evi: Vlasti jo{ ne znaju {ta }e uraditi s tijelom biv{eg libijskog vo|e
U hladnjaku tr`nog centra u Misrati
Izlo`ena tijela Gadafija i
njegovog sina Motasima
17. strana
Legende: Bogdan Tanjevi} za ’Dnevni avaz’
ě'<0'/<#
84'/'01/
<#015#+5018#
Ratni zlo~inci
Prilog ’Panorama’
SARAJEVO
Nasilje: [okantna ispovijest 52-godi{njakinje
7).'&0+
24+,'&14ě#0+0
)1&+0#/#
67ě'57247)7
10. strana
(Foto: Arhiv ’Avaza’)
Detalj s d`enaze na mezarju [ehitluci: Godine 2008. ukopano je 12 boraca Armije RBiH, ubijenih u zgradi ’Vranica’
Uo~i su|enja u Mostaru za slu~aj ’Vranica’
D`idi} pobjegao u Hrvatsku!
4. strana
Kodeksi: Problemi pokrivenih `ena
/#4#/#
<#$4#0,'0#
715$H*"
5. str.
@eljko D`idi}: Poru~io da ne}e do}i
Habibovi}
ranjen
u stomak
Ibi{evi} donio
pobjedu
Hofenhajmu
59. str.
BUNDESLIGA
16. str.
KLADANJ
Ukratko
2
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
Dodik: Tabu tema
Va{ington
Dodik opet o
raspadu BiH
X Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je na
okruglom stolu na Univerzitetu u Va{ingtonu
da je raspad BiH jedno
od rje{enja krize u toj
zemlji, javlja Srna.
- Tre}a opcija je disolucija BiH, {to nije na{a
`elja, i {to je tabu tema
za politi~are u BiH, ali to
ne zna~i da to nije realna
alternativa - izjavio je, izme|u ostalog, Dodik koji boravi u vi{ednevnoj
posjeti SAD.
Jasu{i Aka{i
Markale i dalje
nejasan slu~aj
X Nekada{nji specijalni
izaslanik UN-a za Jugoslaviju Jasu{i Aka{i
(Yasushi Akashi) rekao
je ju~er da je zlo~in na
pijaci Markale u Sarajevu 1995. godine i dalje
„nejasan slu~aj“, jer je
granata od koje su stradali gra|ani „mogla
do}i s obje zara}ene strane“, javlja Srna.
Aka{i je to izjavio u Milo~eru na skupu „Novi
Balkan i pro{irenje EU“
u organizaciji Evropskog
centra za mir i razvoj.
Vlada FBiH
Rotacija direktora
u KPZ-ovima
X Uskoro }e biti
izvr{ena rotacija direktora KPZ-ova u Zenici, Mostaru, Sarajevu i
Biha}u, odlu~ila je Federalna vlada.
Tako }e direktor KPZ-a
u Zenici privremeno preuzeti du`nost direktora u
Tuzli, direktor u Mostaru odlazi u Zenicu, a
mjesta }e me|usobno zamijeniti i direktori KPZova u Sarajevu i Biha}u.
Posjete
Ivankovi}-Lijanovi}
na sajmu u Tinjanu
X Dopremijer FBiH Jerko Ivankovi}-Lijanovi} boravi tokom vikenda u Istarskoj `upaniji, op}ini Tinjan, gdje
se odr`ava Peti internacionalni sajam pr{uta ISAP 2011, javlja Fena.
Na ovogodi{njem sajmu bit }e izlo`eni
pr{uti iz BiH, kao
zemlje partnera.
Neraspolo`ena lica rukovodilaca
SDA dovoljno govore: Sala je
tokom sjednice uglavnom
bila poluprazna
(Foto: I. [ebalj)
SARAJEVO Glavni odbor otkriva pukotine u stranci
Novi sukob u SDA!
Glasalo se bez kvoruma z Iskreno, izgubili smo izbore, rekao Mehmedovi} z Vrhunac haosa
desio se kada je na red do{lo pismo s prijedlozima Hasana ^engi}a
Poluprazna sala Doma
policije u Sarajevu, u kojoj je
ju~er odr`ana redovna sjednica Glavnog odbora (GO)
Stranke demokratske akcije
(SDA), mu~na atmosfera i
rad bez kvoruma obilje`ili su
ovaj skup. Iza kulisa, vi{e
~lanova SDA sada{nje stanje
u stranci opisalo je kao potpunu anarhiju.
Od 113 ~lanova, koliko
GO broji, ju~er ih je bilo tek
ne{to malo vi{e od 40, a
ta~nu evidenciju nije niko
imao.
Narastao animozitet
Na dnevnom redu bile su
dvije ta~ke, usvajanje novog
izbornog postupka unutar
stranke i analiza pro{logodi{njih izbornih rezultata
SDA. Obje su, uz nekoliko
Tihi}: Nigdje ni dr`ave ni ~ovjeka!
Sarajli}evoj `alopojci
zbog „solidnih“ rezultata
izbora pridru`io se i predsjednik Sulejman Tihi}, koji je
nenadano iskritizirao i koalicionog partnera - SDP!.
- Posljednji izbori dobiveni su sloganom „Dr`ava
za ~ovjeka“, a nigdje ni
dr`ave ni ~ovjeka! Znam da
ima primjedbi na koaliciju
s SDP-om. Ali mi smo mogli birati izme|u njih ili
opozicije. Pa, da smo oti{li
u opoziciju, tri-~etiri hiljade na{ih ljudi ostalo bi
bez posla - skandalozna je
izjava koju je ju~er izgovorio Tihi}, priznaju}i na
ovaj na~in da je SDA u
vlast u{la samo da bi
sa~uvala fotelje.
Tihi} se po`alio i na to
da SDA nema svoj medij,
„{to uveliko ote`ava poziciju ove stranke“.
- Mi nemamo svoj medij. Nudili su nam varijante
da kupimo jednu televiziju.
Ali, mi imamo lo{a iskustva
s tim, pa nismo u{li u taj projekt - rekao je Tihi}.
Dominantne persone SDA: Privatizacijski tajkun Alija Budnjo i
mla|ahni ministar Salmir Kaplan dr`e se za ruke
zaklju~aka, usvojene, iako
nije bilo dovoljno ruku.
Zamjenik predsjednika
stranke Asim Sarajli} izborne
rezultate nazvao je „solidnim“
i za to okrivio medije te „nepovoljan ambijent po SDA“.
- Za nezadovoljstvo, krizu, proteste boraca uglavnom se krivila SDA. Uz
to, svi relevantni mediji bili su protiv nas - rekao je Sarajli}, po`aliv{i se i da je nakon izbora u pojedinim kantonima narastao animozitet
izme|u SDA i SDP-a.
Onda su za govornicu
po~eli izlaziti ~lanovi stranke
iz cijele BiH, iz ~ijih izlaganja su provijavale `estoke
osude upu}ene rukovodstvu
SDA, koalicionom partneru
SDP-u, te primjedbe zbog
osipanja kadrova. [emsudin
Mehmedovi} bio je iskren.
- Iskreno, izgubili smo
izbore! O~ito je namjera da
se tra`i krivac pa se za lo{e
rezultate smjenjuju pojedinci
i organizacije te uvode povjereni{tva. Pitanje je koliko
su oni krivi, a koliko mi, rukovodstvo. U izvje{taju ste
3
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
[ta je Hasan ^engi} napisao u pismu
SDA do`ivjela najte`i poraz
u 20 godina postojanja!
Izborni rezultat stranke pao za 80 posto i
ona nigdje nije pobijedila, naveo ^engi}
Novi na~in
obra~una
Senad [epi} tra`io je da
se precizira novi izborni postupak u dijelu koji se odnosi na obaveznu provjeru povjerenja odre|enom kandidatu nakon izbora u slu~aju
da se ustanovi da je odstupio
od zadatih ciljeva, a zanimljivo je i da }e se glasanje o povjerenju vr{iti tajno. Prihva}en je dio [epi}evog prijedloga koji ka`e da }e „svi
kandidati, koji za jednu
~etvrtinu odstupe od zadatog
cilja, biti podvrgnuti provjeri povjerenja“.
Neki ~lanovi GO odmah su posumnjali da Tihi}
na ovaj na~in sebi daje dodatne ovlasti, kako bi se jo{
lak{e mogao obra~unavati s
neistomi{ljenicima.
rekli da je bio lo{ ambijent.
Pa, SDA je najodgovornija za
taj ambijent - rekao je Mehmedovi}.
Vrhunac haosa
Vrhunac haosa desio se
kada je na red do{lo glasanje
o tome ho}e li se dozvoliti ili
Iako
nije
naglas
pro~itan, niti se izja{njavalo o njemu, me|u ~lanovima GO tokom cijele sjednice kru`ilo je pismo koje je
poslao jedan od osniva~a
SDA, Hasan ^engi}, a u ~iji
posjed je do{ao i na{ list.
^engi} je u pismu upozorio da se rukovodstvo
SDA u svojoj analizi izbornih rezultata, koja je razmatrana ju~er na GO, nigdje ne osvr}e na vrh stranke.
- Najve}u zaslugu ili
odgovornost snosi na
op}im izborima predsjednik stranke, odnosno Sulejman Tihi}! Naravno,
odmah poslije njega Predsjedni{tvo stranke - naveo
je, izme|u ostaloga, ^engi}.
Za dio analize koju je
sa~inilo rukovodstvo SDA,
a u kojoj se zaklju~uje da se
rezultati izbora mogu ocijeniti solidnim, da ne predstavljaju zna~ajan pad, ali da su
„ostvareni rezultati dijela
kantonalnih i regionalnih
odbora zna~ajan podba~aj“,
^engi} je naveo da su te „ocjene jasno naru~ene s vi{eg
nivoa, kako bi se ni`i nivo
okrivio, a vi{i okitio zaslugama za solidne rezultate“.
Iznose}i svoju analizu
Faksimil ^engi}evog pisma: Za poraz SDA okrivio
Sulejmana Tihi}a
SDA do`ivjela „najte`i poraz u 20 godina postojanja
i da nije nigdje pobijedila“.
- Implementacija izbor-
bolj{evi~kih progona spomenuo je „razdu`ivanje“ Kantonalnog i Izvr{nog odbora
SDA Sarajevo i obra~un sa
X SDA izgubila 22,20 % mjesta u Parlamentarnoj skup{tini BiH
X SDA izgubila 18 % mjesta u Parlamentu FBiH
X SDA izgubila 33 % mjesta u Narodnoj skup{tini RS
X SDA izgubila mjesta: federalnog premijera i potpredsjednika Vlade RS
X od 7 va`nih mjesta SDA je izgubila 6, a dobila 1 (~lana Predsjedni{tva BiH)
izbornih rezultata SDA i
eksplicitno pobrajaju}i mjesta koja je ta stranka izgubila 2010. u odnosu na op}e
izbore 2006. godine, ^engi}
je zaklju~io da je ukupni
izborni rezultat te stranke
pao za 80 posto!
- Je li mogu}e da su te
rezultate prouzro~ili regionalni i kantonalni odbori.
Naravno da ne - konstatirao je ^engi} i potcrtao da je
nih rezultata koju je, prema
ovoj analizi, vodio predsjednik Tihi}, ne samo da nije doprinijela „popravljanju rezultata“ izbora nego je
na najgori mogu}i na~in
potcrtala njihovu katastrofalnost - napisao je ^engi}.
On je Tihi}evu analiza
nazvao „papiri}em od tri strane“, koja je, kako navodi, formalna osnova i za najte`e kaznene mjere, a u kontekstu
Abdulharisom [etom. [eta je,
prema ^engi}u, bio „meta za
odstrel“, a njegova smjena
„ide u pravcu za{tite stavova
i odluka koje u Kantonu donosi SDP“.
- Ako na osnovu ovakvih
rezultata izbora treba uvoditi povjereni{tva, onda treba
po~eti s „povjereni{tvom“ za
predsjednika i Predsjedni{vo stranke - napisao je
^engi}.
odbiti izja{njavanje o prijedlozima Hasana ^engi}a,
~lana GO, koji je zbog bora-
vka van BiH opravdano izostao sa sjednice. U tom trenutku bilo je jasno da u sali
nema ni tre}ine od ukupnog
broja ~lanova. Predsjednik
GO Halid Genjac je pod pritiskom Sadika Ahmetovi}a
i ostalih Tihi}u odanih kadrova prihvatio da se ne dozvoli izja{njavanje o ^engi}evim
prijedlozima.
^engi} je u pismu zatra`io
da se napravi sveobuhvatna
analiza izbornih rezultata i potom predlo`e mjere i aktivno-
sti stranke, zatim da se sa~ini
izvje{taj o provedbi rezultata
izbora te analiza u~inka dosada{nje koalicije SDA-SDP.
Nakon {to je glasanjem
bez kvoruma odlu~eno da
se o ^engi}evim prijedlozima GO ne}e izja{njavati i
sam Genjac je ljutito iza{ao
sa sjednice, da bi se tek pred
kraj vratio. Za njim su oti{li
i brojni drugi ~lanovi, tako
da je kraj sjednice do~ekalo
tek tridesetak ~lanova GO.
SDA.
- Oni upravljaju medijima. Bojim se da }e krivicu
svaliti na SDA. Na vrijeme
upozoravam da }emo svi
biti na gubitku ako izgubimo izbore - rekao je Mehmedovi}.
Pi{e: Ru`dija [email protected]]
([email protected])
Ubice bh.
ekonomije
Sve dok nam `ivot kroje nesposobni
politi~ari, siroma{tvo }e nam biti sudbina
Zbog nedefiniranih pravila poslovanja, komplicirane i korumpirane administracije, slabe pravne
za{tite privatnog kapitala,
ali i politi~ke situacije, strani kapital od BiH bje`i
kao od AIDS-a, upozorio je
nedavno jedan strani investitor u na{oj zemlji.
Brojne ~injenice potvr|uju ovu pri~u, a najzorniji primjer jeste podatak
da je u 2011. godini priliv
direktnih stranih investicija iznosio svega 65 miliona
KM, {to je prihod jedne
malo bolje stoje}e kompanije u zdravom poslovnom
svijetu.
Ubice bh. ekonomije,
oli~ene u brojim na{im zvani~nicima, umjesto borbom
protiv siroma{tva, ja~anjem
standarda gra|ana i otvaranjem novih radnih mjesta,
bave se raspodjelom fotelja
i uhljebljenjem odanih,
uglavnom nesposobnih kadrova, tjeraju}i strane investitore u druge zemlje, a
gra|ane BiH u propast i
potpunu neizvjesnost.
Najnoviji primjer: stranci koji `ele investirati u
Sarajevu ne mogu osnovati firmu jer je taj proces blokiran kod nadle`ne slu`be
Federalnog zavoda za statistiku i poreznih organa
zbog gre{ke u proceduri
izdavanja tzv. statisti~kog i
poreznog ID broja. Tragikomi~no.
Stoga nije ~udno {to 48
posto gra|ana ove zemlje
`ivi na ivici gladi. Sve dok
nam `ivot kroje politi~ki
podobne administrative
blentovine u nadle`nim institucijama i njihovi korumpirani {efovi u vlasti (~ast
izuzecima), sudbina brojnih gra|ana ove zemlje bit }e
nezaposlenost, kontejneri,
glad i siroma{tvo.
PORTAL - komentar dana
^engi}eva analiza pro{lih izbora u odnosu na 2006. godinu
Mehmedovi}: SDP }e ugu{iti SDA
Mehmedovi} je ju~er
kazao i da SDA nastavlja
praviti gre{ke iz pro{losti te
da „ima {ansu da se pretvori u Stranku za BiH“. Govorio je i o koalicionim partnerima te je rekao da }e
SDP prigrliti pa ugu{iti
^engi}: Ukazao na
katastrofalne rezultate
Komentar dana
F. KARALI]
www.dnevniavaz.ba
aktuelno
Josip Juratovi}, zastupnik u
Bundestagu: Narod treba
birati vlast po kriterijima
ekonomije
- Sve {to je ~ovjek rekao nama
je jasno, osim da je to istina. Evidentno je da smo narod s kojim se
mo`e manipulirati do mile volje. Iskreno se nadam da
}e do}i dan kada }e ljudi iz BiH stati pred ogledalo i
re}i sami sebi: „Ja od danas ho}u da `ivim, ne bolje,
ve} ho}u da po~nem da `ivim“.
(Izet)
/ TO JE TO
\oko NINKOVI]
Ukratko
4
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
ZLO^INCI Uo~i su|enja u Mostaru za slu~aj „Vranica“
@eljko D`idi} pobjegao u Hrvatsku!
Pulji}: Predvodio misno slavlje
Bobovac
Molitveni
pohod za BiH
X Pod vodstvom Ureda katoli~kog du{obri`ni{tva Ministarstva odbrane BiH vjernici-katolici djelatnici Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Federalnog ministarstva unutra{njih poslova, pripadnici
Oru`anih snaga BiH, policajci na svim entitetskim i
dr`avnim nivoma zajedno s
drugim vjernicima Vrhbosanske nadbiskupije svake godine krajem oktobra idu na
molitveni pohod Bobovcu kako bi svi zajedno molili za svoju domovinu BiH.
Misno slavlje predvodio je nadbiskup vrhbosanski kardinal
Vinko Pulji}.
Prvooptu`eni putem advokata poru~io da se ne namjerava odazivati sudu z Poduzet }emo
sve da se postupak nastavi, ka`e tu`ilac Sead \iki}
@eljko D`idi}, prvooptu`eni za
ratni zlo~in nad civilima i ratnim
zarobljenicima iz mostarske zgrade „Vranica“, u kojoj je bila smje{tena komanda ^etvrtog korpusa Armije RBiH, pobjegao je u Hrvatsku!
Razdvajanje postupka
Kako saznaje „Dnevni avaz“, vijest o njegovom bijegu u gradu na
Neretvi otkrivena je uo~i glavnog
pretresa koji je na Kantonalnom sudu u Mostaru bio zakazan za utorak, 25. oktobra.
Ovu informaciju potvrdio nam
je kantonalni tu`ilac Sead \iki},
koji je kazao da je predsjednik Sudskog vije}a Kantonalnog suda u
Mostaru Zoran Krtali} donio
rje{enje o odga|anju glavnog pretresa u predmetu protiv optu`enih
D`idi}a te Mate Ani~i}a, Ivana
[kutora i Erharda Pozni}a.
Ogor~ene porodice
D`idi} tokom procesa u mostarskom
sudu
Delegacija EU
Projekti za
zapo{ljavanje
X Neformalni medijski brifing
o temi „Zapo{ljavanje“ zakazan
je u utorak u prostorijama Delegacije EU u BiH, javlja Fena.
Tematski brifing bit }e odr`an
sa {eficom sekcije operacija za
dru{tveni razvoj, civilno
dru{tvo i prekograni~nu saradnju Natalijom Dianiskovom i
D`emalom Hod`i}em, voditeljem programa za projekte civilnog dru{tva i zapo{ljavanja
u Delegaciji Evropske unije u
Az. S.
BiH.
„Elektrohercegovina“
Reprogram duga
za struju
X Na sjednici Skup{tine akcionara „Elektrohercegovine“
usvojena je odluka o reprogramu duga za elektri~nu
energiju. Ovom odlukom }e
potro{a~i iz isto~ne Hercegovine koji imaju vi{e nepla}enih ra~una mo}i s preduze}em potpisati reprogram
duga koji stupa na snagu sutra
i trajat }e do 31. januara nareP. M.
dne godine.
Vlada TK
Pomo} za
odr`ivi povratak
X Vlada TK odobrila je
193.725 KM za rje{avanje projekata odr`ivog povratka za {est
op}ina iz RS i jedne iz FBiH, saop}eno je ju~er na Vladinoj zvani~noj internet-stranici.
Pomo} za odr`ivi povratak dobile su op}ine Zvornik, Srebrenica, Bratunac, Mili}i, Osmaci i Doboj iz RS, kao i Kalesija
iz FBiH.
itvor, odnosno da se raspi{e potjernica za D`idi}em kako bi bio
obavezan da pristupi ro~i{tu. Jer,
bit }e vrlo te{ko obezbijediti njegovo prisustvo budu}i da je izjavio
kako se ne namjerava javljati na
su|enja. Mi }emo predlo`iti da se
postupak razdvoji, jer nije mogu}e u odsustvu voditi su|enje u
dijelu koji se njemu stavlja na teret, a za ovu trojicu optu`enih predlo`it }emo da se nastavi postupak - pojasnio je \iki}.
D`idi}ev advokat Mario Bogdanovi}, pak, kratko nam je kazao
kako on samo zna da je glavni pretres odgo|en i ni{ta vi{e?!
Tu`ilac \iki} s Azrom Penava: Raspisati potjernicu
Re{idovi} obavije{tena
I zastupnica o{te}enih, porodica ubijenih boraca, advokat
Edina Re{idovi} obavije{tena je
o tome da je glavni pretres odgo|en.
- Kako zastupam o{te}ene, nisam strana u postupku, odnosno,
nemamo mogu}nost da sada ne{to
direktno predla`emo sudu - kazala nam je Re{idovi}.
- Prvooptu`eni D`idi} bio je
obavije{ten pisanim putem, nakon ~ega se dostupnica vratila.
Onda je Sud putem njegovog advokata Marija Bogdanovi}a dobio
informaciju da je on odselio u Hrvatsku i da se ne namjerava vi{e javljati na pozive suda - rekao nam
je \iki}.
Sud je odlu~io da }e stranke i
branioci te ~lanovi Sudskog vije}a kao i punomo}nik o{te}enih
porodica naknadno biti obavije{teni o zakazivanju novog pretresa.
- [to se ti~e Tu`ila{tva, mi
}emo poduzeti sve mjere da se
postupak nastavi, a u svakom
slu~aju, tra`it }emo da se odredi pr-
Porodice mu~ki ubijenih boraca Armije RBiH, nosilaca
„Ztanog ljiljana“, ve} su 18 godina
suo~ene s ~injenicom da jo{ niko
nije odgovarao za zlo~in po~injen
nad njihovim najmilijima.
Vijest o bijegu D`idi}a, u trenutku kada je glavni pretres ozna~avao po~etak novog, ~etvrtog
su|enja u slu~aju „Vranica“, nakon
{to je Vrhovni sud FBiH jo{ 2008.
godine poni{tio tre}u osloba|aju}u
presudu, porodice mostarskih heroja do~ekale su s ogor~enjem.
- Ve} godinama trpimo stra{ne
opstrukcije od pravosu|a, od o~itog
izbjegavanja zakonskih obaveza
do obnavljanja postupka. Mi smo
izgubili mu`eve, o~eve, sinove, a
me|u nama je pet majki ~iji su sinovi jedinci ubijeni. One su se zaklele na mezarima svojih sinova da
}e istrajati dok su `ive u traganju za
istinom i osudi za zlo~in - izjavila
je Azra Penava, ~iji je mu` Fahir
me|u ubijenim borcima.
Optu`eni za ubistvo Vedrana Pulji}a odbija su|enje u BiH
M. SMAJKI]
Oliver Knezovi} je u bijegu!
Ho}e da mu se sudi u Hrvatskoj z Jo{ nije uru~en poziv
Oliver Knezovi} (37), optu`en za
ubistvo 24-godi{njeg navija~a FK Sarajevo Vedrana Pulji}a, ne}e se odazvati Kantonalnom sudu [iroki Brijeg na
ro~i{te zakazano za 15. decembar, jer
ne `eli da mu se sudi u BiH.
To je za „Dnevni avaz“ izjavio
Knezovi}ev advokat u Zagrebu
Milenko Umi}evi}, koji je dodao da
mu trenutno nije poznato prebivali{te njegovog branjenika.
Za Knezovi}em, naime, jo{ vlada svojevrsna potraga kako bi mu
bio uru~en poziv na ro~i{te na kojem se on treba izjasniti o krivici.
Predsjednica Kantonalnog suda
[iroki Brijeg Dragica [imi} kazala nam je da je Knezovi}u, koji je
i dr`avljanin Hrvatske, poziv
upu}en diplomatskim putem. Istakla je da jo{ nije dobila informaciju da li mu je ovaj poziv uru~en.
[imi} je dodala da bi ovaj predmet, ako se Knezovi} ne odazove
na ro~i{te, mogao biti ustupljen hrvatskom pravosu|u. No, advokat
Umi}evi} tvrdi da se Knezovi}
ne}e odazvati sudskom pozivu, jer
nema povjerenje u bh. pravosu|e.
- On je spreman odgovarati pred sudovima u Hrvatskoj. To je ve}
i kazao istra`nim sucima u Zagrebu. S druge strane, za razliku od
Hrvatske, u BiH ne postoji mogu}nost su|enja u odsustvu - rekao
nam je Umi}evi}.
Na upit kako to da ne zna gdje
mu se nalazi branjenik, Umi}evi}
je kazao da s njim ba{ i nema tako
~esto kontakt. Osim za ubistvo
Pulji}a, optu`nica Knezovi}a tereti i za izazivanje op}e opasnosti te
poku{aj ubistva jo{ {est osoba tokom masovnih nereda koji su se 4.
oktobra 2009. godine, uo~i odigravanja utakmice NK [iroki Brijeg
- FK Sarajevo, dogodili kod stadiA. DU^I]
ona Pecara.
Knezovi}: Te{ke optu`be
pogledi
5
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
KODEKSI @ene s islamskim na~inom odijevanja nailaze na probleme
Marama zabranjena u
Oru`anim snagama?! Mrtvozornik istine
Aka{i: Zlo~inci ga `ele za svjedoka odbrane
Li~nost dana Jasu{i Aka{i
VSTV slu~aj uposlenice travni~kog suda prepustio predsjedniku
tog suda z Pripadnici OSBiH zabranjen ulazak u kasarnu
Predsjednik Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a
(VSTV) BiH Milorad Novkovi} izjavio je za „Dnevni
avaz“, komentiraju}i slu~aj
uposlenice Op}inskog suda
u Travniku, kojoj je osporeno pravo da pokrivena dolazi na posao, da je to situacija koju treba rije{iti predsjednik tog suda.
Novkovi} je potvrdio da
je taj slu~aj ve} razmatran.
Propisi i pravila
- Na pretpro{loj sjednici
VSTV-a razmatrano je pitanje kodeksa obla~enja unutar travni~kog suda. Tokom
Podsje}anja radi, Duji} je u
dopisu VSTV-u zatra`io stav
smatraju}i da je no{enje marame protivno kodeksu obla~enja.
S druge strane, pravni zastupnik uposlenice suda, advokat Adil Lozo smatra da je
mnogo va`nije pitanje vjerskih
i ljudskih prava nego kodeks.
- Ako Novkovi} mo`e
ovla{}ivati predsjednike sudova da odlu~e o ne~emu,
onda nam ne trebaju zakoni
i pravilnici. Valjda postoje
propisi i pravila po kojim se
zauzimaju stajali{ta i stavovi - ka`e Lozo.
Nakon {to je na{ list objavio pri~u o problemu uposle-
Cikoti}: Pokrivanje kr{i pravila
Ministar odbrane BiH
Selmo Cikoti} kazao je za na{
list da se no{enje marame i
takav na~in odijevanja kose
s propisima koji reguliraju
uniformu Oru`anih snaga
BiH. Kako nezvani~no saznajemo, u toku su aktivnosti da Emeli Mujanovi} bude prekinut radni odnos.
za osnovnu obuku Pazari}
Samira Nuki}a zabranjen
ulazak u kasarnu sve dok
ne skine maramu koju nosi
ispod kape.
se on razmatra, potvrdio
nam je i vojni muftija Ismail Smajlovi}. On je kratko kazao da „Emelin slu~aj ne trebaju rje{avati mediji, ve}
strukture OSBiH“, ne poja{njavaju}i {ta je konkretno
poduzeto.
- Nisam za to da se ovako rje{avaju pitanja koja su
Vojni muftija
- Tobo`e, ona je stavljanjem mahrame uvrijedila srpske i hrvatske pripadnike u
Za{to bi marama nekoga vrije|ala
Oru`ane snage: Ispod kape ne mo`e i marama
rasprave donijeli smo odluku da predsjednik tog suda
Goran Duji} sam mora rije{iti slu~aj pokrivene namje{tenice, jer mi u VSTVu do sada nismo imali ovakvih slu~ajeva - rekao je Novkovi} za „Avaz“.
nice travni~kog suda, na{oj
redakciji pristigla je i informacija o pripadnici Oru`anih snaga BiH Emeli Mujanovi}. Njoj je, naime, po
naredbi komandanta Centra
Oru`anim snagama BiH,
zbog ~ega je suspendovana i
nalazi se u ku}i - navedeno je
u pismenom obra}anju
na{em listu.
Da postoji ovaj slu~aj i da
u postupku. Kroz svoju strukturu trudit }u se da {titim
prava muslimana u ovoj
instituciji - ka`e Smajlovi}
i dodaje da se dru{tvo putem raznih nevladinih organizacija treba boriti za za{titu `ena i vjerskih prava.
A. NUHANOVI]
^ovjek koji se divio Karad`i}u ponovo dira
u najbolnije rane `rtava agresije
Duh nekada{njeg specijalnog izaslanika UN-a za
biv{u Jugoslaviju Jasu{ija
Aka{ija (Yashusi Akashi)
ponovo je nad Bosnom. S
me|unarodne konferencije o
Balkanu, koja se odr`ava u
Milo~eru u Crnoj Gori, poru~io je da je po~injeni zlo~in
na pijaci Markale u Sarajevu
1995. godine i dalje „nejasan slu~aj“ .
Mrtvozornik istine o ratu u BiH, kako su ga nerijetko zvali strani izvje{ta~i iz
BiH, dilemu da se ne zna ko
je pobio civile na Markalama
plasirao je upravo u vrijeme
kada njegov ratni prijatelj
Radovan Karad`i} u Hagu
nastoji oboriti optu`be za
zlo~ine po~injene za vrijeme
opsade Sarajeva.
Jasu{i Aka{i se u vrijeme
zlo~ina u Srebrenici tajno u
Beogradu i na Palama sastajao sa Slobodanom Milo{evi}em i Ratkom Mladi}em. Jedan od njegovih
pomo}nika, svjedo~e}i u Hagu, izjavio je da Aka{i „nije
mogao odoljeti Karad`i}u“.
To je o~ito i razlog {to ga Karad`i}, a kako se ~uje i Mladi} `ele za svjedoka
vlastite odbrane.
Aka{i je ro|en 19.
januara 1931. godine
u Japanu. Dugogodi{nji je diplomata
pri UN-u.
A. H.
6
[ta drugi pi{u
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
mozaik
SVE^ANOST U Zetri promovirano 6.138 diplomanata i magistranata
Maliki} i Greljo
najuspje{niji studenti
S kongresa Ljevice
(Foto: AFP)
Njema~ka Ljevica se zala`e
Zlatne zna~ke Univerziteta dobila 53 najbolja studenta sa svih fakulteta
Legalizirati heroin
Njema~ka opoziciona partija Ljevica ju~er se na svom
kongresu izjasnila za legalizaciju svih droga, me|u kojima su i te{ke droge heroin
i kokain.
Sa 211 glasova za, 173
protiv i 29 uzdr`anih partija je glasala za legalizaciju droga na svom kongresu u Erfurtu, ~ija je glavna ta~ka, zapravo, borba za socijalnu pravdu, promjena vlasni~kih
odnosa i pobolj{anje socijalne sigurnosti gra|ana.
Neobi~na kra|a u Austriji
Ministrici ukradene tablice
Beatriks Karl: Putovala za Grac
Nepoznate osobe ukrale
su registarske tablice sa
slu`benog vozila ministrice
pravosu|a Austrije Beatriks
Karl (Beatrix). Nije prvi put
da nepoznati po~inioci kradu tablice ministarskih automobila, a ovoga puta `rtva je
bila Karl, koja se nalazila u
slu`benoj posjeti Gracu.
Ministrica je bila na putu prema pokrajini Koru{koj, gdje je trebala u~estvovati na nekom skupu. S
njenog slu`benog automobila BMW-a 740 u toku no}i,
ispred hotela u Gracu, gdje je
bila smje{tena, ukradene su
tablice.
Dobra vijest za doma}ice
Zabavna ve{-ma{ina
Li Vei ^en (Lee Wei
Chen), 27-godi{njak s Univerziteta „Kingston“ u Londonu konstruirao je ma{inu ko-
na vrhu ima mehanizam za
igranje igre, a donji dio je
ma{ina za ve{. Elektronski
spojevi dvije sprave su povezani, tako da ma{ina reagira
na u~inak igra~a. Ciklus pr-
Sa sve~ane promocije: Rektor,
prorektori i dekani s diplomantima
(Foto: F. Fo~o)
i magistrantima
Sve~ana promocija diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u
Sarajevu odr`ana je ju~er u
Olimpijskoj dvorani „Juan
Antonio Samaranch“ u Zetri .
Rije~ je o sedmoj sve~anosti, a
rektor Univerziteta u Sarajevu
prof. dr. Faruk ^aklovica te pr-
Ma{ina za pranje uz igru
anja ovisi od uspjeha koji
igra~ postigne, tako da je za
~ist i miri{ljav ve{ potrebno
posti}i odre|eni rezultat.
Spec
z Dejvid Gildej (David Gilday) i Majk Dobson (Mike)
konstruirali su robot „CubeStormer II“ koji je Rubikovu kocku slo`io za 5,35 sekundi. Robot je tako oborio
dosada{nji „ljudski“ rekord koji je dr`ao Australac Feliks Zemdegs, koji je kocku slo`io za 5,66 sekundi.
tnike koji }e zasigurno djelovati na uspje{niji razvoj
dru{tva. Zlatnu zna~ku Univerziteta za najbolje studente
prvog ciklusa dobilo je 28
studenata, a za drugi jo{ 25
- istakao je ^aklovica. Salem
Maliki}, student Prirodnomatemati~kog fakulteta -
’Zlatne zna~ke’ za najbolje studente
„Zlatne zna~ke“ u akademskoj 2010/2011. godinu jo{
su dobili: Hana Fatki}, Vedran Karahod`i}, Adela [abi},
Meliha Mu{anovi}, Azra
Had`i}, Sanjin Smajlovi},
Sanja Kom{i}, Lejla Ali},
Emir Durmi{evi}, Tamara
Butigan, Erna Grci}, Amela
Bulbulu{i}, Nusret Salkica,
D`anko Hajradinovi}, Lami-
ja Hod`i}, Ana Maglajli},
Jonuz Zoranji}, Melina Alagi}, D`enita Kurspahi}, Maja Suboti}, D`enis Avdi},
Vanja Elezovi}, Emir ^izmi},
Dejana Kulina, Alen Haskovi}, Elma Plasto, Lamija
Neimarlija, Marina Kova~,
Mirza Kova~, Aida Mu{anovi}, Dina Kamber, Ines Vidovi}, Mirna Pajevi}, Armin
Rami}, Alvin Abdagi}, Nedim Begovi}, Mia Karamehi}, Selma Mehmedi}, Emina Sijahovi}, Azra Ademovi}, Alem ^olakovi}, Nermin
Pali}, Adis Hamzi}, Nerma
Muminovi}, Ferid Galija{evi}, Alen Ibri{evi}, Almir
Rizvanovi}, Amila Braji},
Jasmin Krajina i Mehdija
Sulji}.
Odsjek matematika, nagra|en je „Zlatnom zna~kom Univerziteta“, te je progla{en najuspje{nijim diplomantom, zajedno sa kolegom sa fakulteta Admirom
Greljom.
- Dobio sam priznanje za
ulo`eni trud i rad tokom prethodnih godina. Ovo je veliki
korak na putu ostvarenja mojih snova kao i veliki motiv za
daljnje napredovanje i usavr{avanje - kazao je Maliki}.
Zlatnu zna~ku kao najbolji magistar biologije za
smjer mikrobiologije dobila
je Sabina Memi{evi}, koja je
imala prosjek ocjena - 10.
- Bilo je dosta odricanja.
Ipak, sve se uz rad i red
mo`e uspjeti. Najbolji na~in
za uspjeh je ljubav prema
onome {to se radi - kazala je
A. Nu.
Memi{evi}.
Sve~anost UNZE-a u zeni~koj Areni
Promovirano 648diplomanata i 50 magistara
Univerzitet u Zenici ju~er
je promovirao 648 diplomanata postdiplomskog studija na sedam fakulteta, te pedeset magistara nauka i struke, koji su svoje radove
odbranili u protekloj akademskoj godini.
Uz prigodne govore rektora Sabahudina Ekinovi}a,
ja opere rublje dok vi igrate
igricu, a napredak pranja zavisi od va{e vje{tine igranja.
Ma{ina koju je napravio
orektori i dekani promovirali
su 6.138 diplomanata i magistranata.
- Sarajevski univerzitet u
obrazovanju veoma kvalitetno i transparentno, u skladu s evropskim standardima,
eksponira bh. dru{tvu dobre
stru~njake, nau~nike, umje-
ministrice obrazovanja ZDK
Bernadete Galija{evi} i premijera ZDK Fikreta Plevljaka,
uru~ene su nagrade i priznanja najboljim studentima.
Nagrade rektora dobili
su Nejra Alispahi}, koja je tokom studija na Islamskom
pedago{kom fakultetu imala prosjek ocjena 9,67, te
Nagrade dekana
Na svakom od fakulteta
najbolji student po prosjeku
u godini dobio je nagrade
dekana. Nagra|eni su Erna
Tuti}, Amina Kurtovi},
Amna Beganovi}, Dejana
Brki}, Samir Kozar, Lejla
Brki} - ]urukovi}, Elma
Bajramovi}, Slobodanka
Omerovi}, Hatid`a Ljuti},
Emir Dedi}, Alem Merdi},
Merima Mahmi}, Alma Bajri}, Lejla Zili}, Amra Avdi},
Esad Pelja, Alisa Salki}, Selma Otuzbir, Irhad Bali},
Mevlida Rahibi}, Kasema
Mehi}, Manja Kunarac,
Azra Kapetanovi}, Enesa
Be{i}, Dinka Durkut, Jasmina Kurti}.
Rektor Ekinovi} s nagra|enima Muratovi}, Arnautom i Alispahi}
dvoje studenata drugog postdiplomskog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu, Dino Arnaut i Ajla Muratovi}, s prosjekom 10.
Po fakultetima, najvi{e
diplomanata i magistara ima
na Ekonomskom fakultetu
(177 diplomanata i jedan
magistar). Slijede ih Pedago{ki fakultet (158 diplomanata i {est magistara), Islamski pedago{ki fakultet (109
diplomanata), Pravni fakultet (80 diplomanata i petnaA. D@.
est magistara)...
mozaik
7
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
[ta ka`u poznati
Mario Monti
Moramo biti strpljiviji
- Moramo da budemo br`i u preduzimanju
akcija, ali strpljiviji u ~ekanju na rezultate. Evropski lideri moraju vi{e da rade u pogledu ekonomije, svi oni, razmi{ljaju}i kao oni koji donose odluke u Evropi, a ne samo kao nacionalni lideri. Kriv je „kratkoro~izam“ i nepostojanje visokokvalitetnog upravljanja evropskih
Monti: Br`e
akcije
(Biv{i ekonomski strateg EU za „Glas Amerike“)
lidera.
Sejo Sexon
Rok je promijenio svoj lik
- Sponzorirani rok nije pravi, ~esto bendovi postaju produ`ene ruke PR-a neke mo}ne
pivovare ili banke. Na neki na~in, hip-hop,
kao medij direktnog komuniciranja, promijenio je svoj lik. Danas jeste stvari lak{e re}i,
ali postoji druga vrsta cenzure, postignute kr- Sexon:
Produ`ene ruke
editima i pacifikacijom dru{tva.
(Muzi~ar za „Novi list“)
Oliver Frlji}
Bosna `ivi s
negativnim naslije|em
(Foto: I. [ebalj)
SARAJEVO Humanitarna akcija popularnog lanca restorana
Djeca iz Doma ’Bjelave’
po~a{}ena u ’McDonald’su’
Akcija zbog velikog interesiranja produ`ena do sutra
Mali{ani iz Doma za djecu
bez roditeljskog staranja „Bjelave“ iz Sarajeva, njih osamdesetak, ju~er su bili gosti „McDonald’sa BiH“ u Sarajevu.
Tim povodom imali su
priliku probati razne proizvode ovog svjetskog brenda.
Kako nam je kazao Adi
Had`iarapovi}, direktor marketinga i komunikacija, mali{ani su jeli koliko su mogli,
a svi dobili i po igra~ku.
- Djeca su bila izuzetno vesela, ali mi smo bili tu`ni. Najvi{e iz razloga {to je uop}e
ovakvo stanje te {to imamo
veliki broj djece bez roditelja
Apel za pomo} bebi iz Zenice
kao i korisnika javnih kuhinja - isti~e Had`iarapovi}.
Akcija u kojoj je planirana podjela oko 5.000 obroka
trebala je biti okon~ana
ju~er. Me|utim, zbog velikog interesiranja drugih
ustanova, produ`ena je do
sutra. Tako }e i korisnicima
„Pu~ke kuhinje“ na Grbavici u ponedjeljak biti podijeljeno oko 800 obroka.
- Cilj akcije bio je da se
podstaknu i ostale firme, kao
i pojedinci, da vi{e obra}aju
pa`nju na socijalne probleme
u na{oj zemlji - naglasio je
N. G.
Had`iarapovi}.
Prema podacima Udru`enja
Amina hitno mora U HNK 10.000 prevarenih
na operaciju
Na podru~ju Hercegova~ko-neretvanskog kantona
ima vi{e od 10.000 prevarenih `iranata. Prema rije~ima
Jovice Cvjetkovi}a, predsjednika Udru`enja za za{titu
`iranata BiH, taj broj nije realan jer on smatra da postoji puno ve}i broj `iranata
koji nisu prijavili svoj slu~aj.
- Stvarni du`nici koji su
zapali u finansijske te{ko}e
i ne mogu vra}ati kredit
obi~no su srodnici s `irantima, tako da ve}ina prevarenih ne `eli da to iznosi u ja-
Amina Tahmi{~ija ro|ena
je prije ta~no deset mjeseci u
Zenici. Roditelji Amir i Aji{a
primijetili su `utilo ~esto
vi|eno kod beba. Nakon boravka Amine u zeni~koj i sarajevskoj bolnici, ljekari su ustanovili za~epljenje `u~nih kanala uzrokovano cirozom jetre.
Nastavljena je borba roditelja, a ljekari ka`u da je
Amini potrebna hitna transplantacija jetre. Za tu operaciju Aminini roditelji ne
Uplate na
teku}i ra~un
Uplate se mogu slati na
teku}i ra~un u UniCredit
banci, ul. Kardinala Stepinica bb 88000 Mostar, IB
422 716 298 008, na ime
Amina Tahmi{~ija, Vardi{te 97, 72000 Zenica, mati~ni broj 13010111954044,
broj ra~una KM: 33858
021 35429 368, ra~un za euro 404 073 771 01, swiftcode: uncrba 22.
Amina: Potrebna
transplantacija jetre
mogu u kratkom roku prikupiti dovoljno novca, pa su
apelovali na dobre ljude da
pomognu i ubrzaju operaciju desetomjese~ne djevoj~ice.
Veterani NK ^elik i poznati bh. atleti~ar Elvir Krehmi} organiziraju u naredni
petak humanitarnu utakmicu
„Zajedno za Aminu“ u zeni~koj Areni, na kojoj o~ekuju veliki broj sportista, umjetnika,
javnih radnika, ali i Zeni~ana
koji }e kupovinom ulaznice
A. D`.
pomo}i lije~enje.
Ubilo se 30
o~ajnika
Cvjetkovi} je istakao kako u BiH ima oko 200.000
osoba koje su otplatile, otpla}uju ili su dobile sudske
odluke za pla}anje tu|ih
kredita u BiH.
- U posljednje dvije godine samoubistvo je
izvr{ilo ~ak 30 o~ajnika
koji nisu mogli vra}ati
tu|e kredite, a koji su ostali bez imovine - kazao je
Cvjetkovi}.
- Bosna i dan-danas `ivi s negativnim naslije|em proteklog rata. Pravi proces pomirenja nije se nikada dogodio, a politika je u
ovoj zemlji nastavak rata drugim sredstvima.
Frlji}:
Nastavak rata Politi~ka pat-pozicija u kojoj se Bosna nalazi posljednjih dvadesetak godina, odgovara
nacionalisti~kim politi~kim oligarhijama.
(Re`iser za „Nacional“)
033/281-393
[ta ka`u u narodu [email protected]
Sprije~iti revizore da vrije|aju putnike
- Ima li iko da gra|ane spasi od revizora sarajevskog
GRAS-a. Naravno da revizori imaju pravo raditi svoj posao
i tra`iti ljudima karte, ali se nemaju pravo ovako pona{ati,
vikati na ljude i dr`ati im predavanja. U svim zemljama revizori se pona{aju kulturno, samo kod nas se mo`e desiti da
revizori vrije|aju putnike.
(^italac R. P.)
Vremenska prognoza
sun~ano
djelimi~no sun~ano
mjestimi~no ki{a
obla~no
promjenljivo
ki{a i snijeg
snijeg
obla~no uz snijeg
obla~no s ki{om
magla pa sun~ano
VRIJEME
DANAS
BIHA]
12
12
Ki{ovito s
vjetrom
BANJA
LUKA
vnost - kazao nam je Cvjetkovi}, dodaju}i da }e u Mostaru uskoro biti formiran
ogranak ovog udru`enja.
Za petnaestak dana bit }e
odr`ana sjednica Nadzornog odbora Udru`enja na
kojoj }e biti donesena odluka o uspostavi ogranaka u
Hercegovini.
- Tako }e nam se mo}i javiti svi oni koji su na ovaj
na~in obe{te}eni - istakao je
Cvjetkovi}. M. [email protected]]
BR^KO
12
TUZLA
12
LIVNO
U ve}em dijelu
na{e zemlje o~ekuje
11
se prete`no obla~no
vrijeme, povremeno uz
sun~ana razdoblja. Prije
podne ki{a mo`e pasti na
jugu i zapadu, a do kraja dana i tokom no}i na ostalim podru~jima. Vjetar slab, u Bosni
isto~ni i sjeveroisto~ni, a u
Hercegovini jugoisto~ni.
Cvjetkovi}: Uskoro udru`enje
u Mostaru
23. 10. 2011.
ZENICA
12
SARAJEVO
11
18
[email protected]
MOSTAR
11
NEUM
18
NEDJELJA
PONEDJELJAK
UTORAK
23. 10. 2011.
24. 10. 2011.
25. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
JUTARNJE TEMPERATURE
od 30C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE
od 80C do 180C
0
0
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
Veseli mali{ani su nakon obroka dobili i igra~ke
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2 C do 13 C
od 30C do 90C
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
od 50C do 150C
od 70C do 180C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Pogor{anje vremena, pra}eno pove}anom naoblakom i padavinama, kod
ve}ine ljudi }e izazvati promjenu raspolo`enja. Reumati~ari }e imati
izra`enije bolove, a niske temperature i pove}ana vlaga u zraku uzrokovat
}e probleme astmati~arima, kao i osobama s bolestima krvnih sudova. Od
meteoropatskih reakcija mogu}e su glavobolja, nesanica i dekoncentracija,
a povremeni kra}i stabilniji periodi ne}e bitnije utjecati na op}u sliku.
Grad Sarajevo
Izlazak 7.10
Zalazak 17.51
23. 10. 2011.
Izlazak
Zalazak
02.49
15.38
Nakon pada Gadafijevog re`ima
Uskoro po~inje
obnova zemlje
Kada }e se bh. kompanije po~eti vra}ati u Libiju, koja je na{e najzna~ajnije vanjsko tr`i{te kada su
gra|evinski poslovi u pitanju, jo{ nije poznato. O~ekuje se da to bude uskoro,
s obzirom na to da se nemili doga|aji u toj zemlji privode kraju.
No, sve }e zavisiti od brzine kojom }e biti formirane vlasti na svim nivoima
i kada }e krenuti rekonstrukcija. Trenutno u toj zemlji sada svi slave pad re`ima, dok }e se o konkretnim stvarima poput obnove zemlje razmi{ljati „kad
se glave ohlade“.
Na{ ambasador u Libiji
Ferhat [eta kazao nam je da
}e se uskoro vratiti u Tripoli, ali da jo{ ne zna ta~an datum kada }e to biti. Ka`e da
je trenutno u Libiji slavlje.
Dodaje da je savjetovao zaposlenicima na{e
ambasade u Tripoliju da
8
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
teme
RATNI ZLO^INI Stupni Do, osamnaest godina poslije
Raji} na slobodi, `rtve
ne vjeruju u pravdu
Spaljeno selo sve se rje|e spominje i za godi{njicu zlo~ina
[eta: Vra}a se u Tripoli
ne izlaze na ulice, jer se u
ovakvim proslavama mo`e
stradati kao i u ratnim sukobima. Ina~e, proslave u
Libiji protje~u uz konstantnu slavljeni~ku paljbu, s
obzirom na to da ima puno
naoru`anja i municije koji su tokom rata dijeljeni
G. M.
gra|anima.
Tradicionalni susret u Sarajevu
Reis Ceri} primio
studente iz Va{ingtona
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} primio je ju~er grupu studenata iz Va{ingtona
koji su u studijskoj posjeti
Balkanu. Sarajevo su izabrali kao najva`nije mjesto za
po~etak, a nakon toga }e boraviti u Zenici, Srebrenici,
Beogradu, Vukovaru, Osije-
ku, Sanskom Mostu, Kozarcu, Banjoj Luci, Mostaru,
Dubrovniku i Be~u.
Studenti su iz raznih dijelova svijeta i u okviru jednog
semestra prou~avaju me|unarodne odnose, prevenciju i
rje{avanje konflikata, te izgradnju mira, s fokusom na regione koji su pro{li kroz nasilne konflikte i ratove, poput
Kipra, Sjeverne Irske, Balkana i posebno BiH, javlja Mina.
Susret i dijalog reisa Ceri}a sa studentima ameri~kog
univerziteta iz Va{ingtona
postao je ve} tradicionalan.
Prva grupa studenata s ovog
univerziteta susrela se s reisu-l-ulemom 2002. godine.
Reis Ceri} je tokom ju~era{njeg dana primio i saudijsku delegaciju koju je predvodio zamjenik ministra vakufa Abdul Aziz el-Amar.
Stupni Do nakon spaljivanja...
Ivica Rai} je 8. maja 2006.
godine, zbog zlo~ina nad
mje{tanima Stupnog Dola kod
Vare{a i srednje Bosne, osu|en
na 12 godina zatvora. Nepunih
pet godina poslije, po~etkom
septembra ove godine, na{ao se
na prijevremenoj slobodi
„zbog dobrog vladanja“. U kaznu mu je ura~unato i vrijeme
od hap{enja 2003. godine nakon {to se punih deset godina
krio u Hrvatskoj pod imenom Viktor Andri}.
Ostali sami
Mje{tani Stupnog Dola i
danas }e se obilaskom mezara, u~enjem Fatihe i Jasinom te programom ispred
mjesne d`amije i spomen~esme prisjetiti jutra 23.
oktobra 1993. godine, kada je
...i danas
Ubijene cijele porodice
Ejubu Liki}u ubili su
oca, majku, suprugu, dijete, brata, bratovu suprugu
i bratovo dijete, ro|ake...
Esadu Liki}u ubijeni su
supruga i dvoje djece.
Ubijeni su Edin (33) i
Zejnil (61) Mahmutovi},
Samir Rahi} (28), Indira
@uti} (3), [erifa Luli} (64).
Ostali su se prezivali Liki}.
Oni su: Vahidin (8),
Membrura (13), Merima
(34), Ra{ida (56), Mehmed
38 mje{tana u snu ubijeno, a
stotine ih zato~eno u logoru.
Ve} godinama mje{tani su,
uglavnom, sami u boli i
(40), Lejla (51), Salih (74),
Salko (52), Muamer (20),
Rifet (26), Abdulah (57),
Hatid`a (51), Medina (27),
Nevzeta (28), Ramiz (54),
Hafa (61), Raifa (33), [erif
(55), Ibrahim (62), Munira
(46), D`ehva (63), Alija
(62), Adis (17), Rasema
(72), [efko (51), Ramiz
(57), Refika (53), Zehida
(27), Enis (3), Vernest (27),
Minheta (24), Sabina (2),
Nazif (67).
sje}anju na stradale, ~ak i na
godi{njice. Nakon Rai}evog
prijevremenog osloba|anja,
u pravdu vi{e ne vjeruju.
Ubice su bile „Maturice“
i „Apostoli“, specijalne jedinice HVO-a iz Kiseljaka,
Kre{eva, Vare{a i Kaknja,
ali, kako ka`u mje{tani, i
Hrvati iz susjednih sela.
Firga i ^urti}
Pred zeni~kim Kantonalnim sudom na 15 godina
osu|en je Dominik Ilija{evi}
Como, kojem je Vrhovni sud
FBiH smanjio kaznu na 14
godina zatvora.
Miroslav Ani} Firga, zapovjednik jedne od grupa,
osu|en je, nakon {to se predao, na 15 godina zatvora pred Sudom BiH, dok se u
Kantonalnom sudu u Sarajevu sudi Erminu ^urti}u za
u~e{}e u zlo~inima u ovom
A. [email protected]]
selu.
Porodice `rtava 16 Bo{njaka iz Sjeverina
Dajte
nam
{aku
ko{~ica
da
ih
sahranimo
Zasjedali kartografi
Reis Ceri} sa studentima iz
raznih dijelova svijeta
U Belfastu i predstavnici BiH
Ova dr`ava nema snage ni da `rtvama podigne spomenik, tvrdi Orlovi}
U Belfastu je nedavno odr`ana redovna godi{nja skup{tina „Eurogeographicsa“
(Evropsko udru`enje dr`avnih
katastarskih i kartografskih
organizacija), kojoj su prisustvovali i predstavnici BiH.
Na{u dr`avu, koja je stalna ~lanica ovog udru`enja,
predstavljali su @eljko Obradovi}, direktor Federalne
uprave za geodetske i imovi-
nskopravne poslove, i Tihomir Gligori}, ~elnik Uprave
za geodetske i imovinskopravne poslove RS.
Glavna tema skup{tine,
kojoj su prisustvovali predstavnici 56 katastarskih i
kartografskih agencija iz 45
zemalja, bila je „Digitalni podaci i evropski trendovi u prikupljanju, obradi i distribuD. A.
ciji podataka“.
Spec
z Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog novog zakona o kontroli predmeta od plemenitih metala, jer je ocijenjeno da bi eventualne izmjene i dopune postoje}eg obuhvatile vi{e
od 50 posto njegovih odredaba.
Njime se ure|uje jedinstven sistem kontrole predmeta
od plemenitih metala na teritoriju FBiH, od tehni~kih
zahtjeva do nadzora nad predmetima u prometu.
Navr{ilo se 19 godina
otkako je zlo~ina~ka formacija Milana Luki}a, uz
podr{ku vlasti s dvije strane Lima, iz autobusa na liniji Rudo - Priboj otela 16
bo{nja~kih civila, dr`avljana Srbije.
Stanovnici Sjeverina su u
mjestu Mio~e kod Rudog, na
teritoriju BiH, legitimirani i
zarobljeni. Potom su odvedeni u banju „Vilina vlas“ u
Vi{egradu, gdje su zvjerski
mu~eni i sa svojim d`elatima
fotografirani.
- Kao i prvi dan kada su
ih odveli, mi ponovo isto
pre`ivljavamo - ka`e Hanka
Dautovi}, dr`e}i u drhtavim
rukama sliku najmla|eg brata Zafera Had`i}a, zajedno
s onom iz „Viline vlasi“ na
U Lim spu{tene ru`e, na mostu ostavljeno cvije}e
kojoj se vidi da je pretu~en.
- Niko mi pu{ku u ruke
nije uzeo, a petero mi je poginulo za ~etiri godine. Od
dr`ave ne o~ekujem ni{ta, samo da mi daju {aku kostiju
mojih najdra`ih da ih sahranimo - dodaje Hanka.
S mosta u Mio~u u Lim su
spu{tene ru`e, na mjestu zaustavljanja autobusa, i prou~ena
Fatiha. Od odgovornih je zatra`eno ka`njavanje inspiratora i izvr{ilaca zlo~ina.
- Ova dr`ava nema snage
ni da `rtvama podigne spomenik. To je jedna plo~a,
jer ovi ljudi ne tra`e ni{ta
mnogo, skupo, samo plo~u s
imenima njihovih najmilijih
- ka`e za „Avaz“ Sandra Orlovi} iz Fonda za humanitaAl. B.
rno pravo.
teme
9
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
Ukratko
Odbornici postigli kompromis
SO Fo~a
Prvo javna
rasprava pa HE
XOdbornici Skup{tine op}ine
Fo~a podr`ali su realizaciju projekta „Gornja Drina“, kojim
je Vlada RS planirala izgraditi
~etiri hidroelektrane (HE) na
Drini i Sutjesci. Me|utim,
uvjet je da prije toga bude
odr`ana javna rasprava, da
Op}ina bude uklju~ena u izradu projektne dokumentacije i
da u~estvuje u pregovorima sa
strate{kim partnerom kako bi
svoje interese ugradila u ugovor o dodjeli koncesije. Al. B.
Ovisnik o „krokodilu“:
Kobne posljedice konzumacije,
neki ne pre`ive ni prvo uzimanje
[email protected] RS“
NARKOMANIJA Nove droge s evropskog tr`i{ta sti`u i u BiH
„Luda ma~ka“, „krokodil“ i „magi~ni
zmaj“ - lako dostupni, jeftini i ubita~ni!
^im uzmu drogu, tijela ovisnika o „krokodilu“ po~nu se doslovno raspadati, a ko`a im dobiva izgled gmazova
Nove vrste droga koje se {ire evropskim tr`i{tem, izazivaju pravu paniku me|u policijom. Neke se vrlo
lako mogu kupiti i putem interneta, a cijene su im toliko niske da se
nazivaju i drogama za siromahe.
[okantne slike iz njema~kih medija o drogi zvanoj „krokodil“ zaprepastile su cijeli svijet.
Izuzetno jeftina
^im uzmu drogu, tijela ovisnika po~nu se doslovno raspadati, a
ko`a im dobiva izgled gmazova
zbog ~ega je ovo opojno sredstvo i
dobilo naziv - „krokodil“.
Kobne posljedice njegove konzumacije su takve da neki ne
pre`ive ni prvo uzimanje, a dugogodi{njim narkomanima posebno
je privla~na, jer je izuzetno jeftina.
U policijskim strukturama u Bosni
i Hercegovini tvrde da ove droge
nema na doma}em tr`i{tu, ali da je
na{a zemlja kao ku}a nasred puta,
jer se preko nje sijeku razli~ite
rute kojima se prebacuju droge.
- Na tr`i{tu u BiH zabilje`eni su
Afri~ka „khata“
Put jeftinih droga uveliko je
prokr~ila i afri~ka „khata“, neka
vrsta zamjene za kokain, ~ije se
{irenje podudarilo s izbijanjem
ekonomske krize.
Ova droga do`ivjela je pravi
bum u Evropi nakon ~ega je zabranjena u ve}ini zemalja, ali su se
vrlo brzo pojavili i po~eli {iriti njeni hemijski supstituti.
slu~ajevi drogiranja tzv. ludom
ma~kom ili „mijau mijauom“,
odnosno „mad catom“. To je neka
vrsta tzv. plesne droge, koju uzimaju uglavnom mladi vikendom, jer
je po svom djelovanju sli~na ekstaziju i kokainu. Do nje je ~ak mogu}e do}i i putem interneta, i to u
kategoriji sredstava za rast biljaka
- ka`e za „Avaz“ sagovornik iz
Ministarstva unutra{njih poslova
Republike Srpske.
Ova droga stvara eufori~na stanja, naglo podi`e raspolo`enje i
dovodi do osje}aja otvorenosti zbog
~ega se i koristi za tzv. vikend-drogiranja, tokom no}nih izlazaka. Jedna doza mo`e djelovati satima, ali
prema rije~ima stru~njaka, zna~ajno
utje~e na rad srca, dovodi do ubrzanog lupanja i mo`e imati momentalno kobne posljedice ukoliko se
kombinira sa drugim drogama.
„Magi~ni zmaj“ jo{ je jedna vrsta droge koja se kao aromatizirano sredstvo za prostore mo`e kupiti putem interneta. Konzumira se
sli~no kao marihuana te ima skoro
ista opijatna svojstva, a paketi}
ko{ta „samo“ dvadesetak maraka.
Zabrana prodaje
Nadle`ne institucije u RS koje
se bave za{titom prava djece, tra`ile
su da se ova supstanca uvrsti na listu narkotika i da se zabrani njena
prodaja.
- Nadle`ne institucije prate eventualno {irenje i konzumaciju ove
susptance. Iako postoje informacije o njenoj upotrebi i lakoj dostupnosti na doma}em tr`i{tu, jo{ ne
postoje precizni podaci o korisnicima niti o stvaranju ovisnika o
ovoj drogi - tvrde u Ministarstvu
B. SPASENI]
zdravlja RS.
Skupo pla}eni vagoni skupljaju pra{inu
Hrvatska tra`i tehni~ki pregled vozova „talgo“
Nakon {to je ministar saobra}aja i komunikacija FBiH Enver Bijedi} u na{em listu upozorio da vozovi „talgo“ koje je BiH prije nekoliko godina kupila od
[panije za oko 135 miliona KM
skupljaju pra{inu u Rajlovcu zbog
toga {to susjedi ne daju dozvolu za
promet, oglasilo se Ministarstvo
mora, prometa i infrastrukture
Hrvatske.
- Vagoni „talgo“ s nagibnom tehnikom u vlasni{tvu [email protected]
BiH“ moraju biti tehni~ki pregledani da bi mogli prometovati prugama na teritoriju Hrvatske - kazali su u ovom ministarstvu, prenose mediji susjedne Hrvatske.
Iako se dnevni gubici @FBiH
mjere hiljadama eura, jer je rok za
pu{tanje vozova u promet davno
probijen, pomo}nik ministra Izet
Mehinagi} tvrdi da je hrvatska
strana pokazala susretljivost i da su
procedure za dobivanje dozvola u
toku.
- [to se ti~e srbijanske strane, u
toku je pregled dodatne dokumentacije. O~ekujemo da }e do 15. decembra sva dokumentacija biti gotova i da }e vozovi do tada po~eti
saobra}ati - ka`e Mehinagi}.
On dodaje da gubici zbog
ka{njenja zaista postoje, posebno
zbog grejs perioda.
F. KARALI]
Novi poziv za
prekid {trajka
[email protected]~ki saobra}aj u RS
obustavljen je ve} 13 dana, jer
ma{inovo|e ne odustaju od
{trajka do ispunjenja zahtjeva
za isplatu razlike u pla}ama, javlja Fena.
Jedan od sindikata u tom javnom preduze}u i ju~er je pozvao ma{inovo|e da prekinu,
kako navode, nezakonitu obustavu rada i da se vrate
izvr{enju svojih redovnih radnih zadataka, a da se njihovi
zahtjevi rje{avaju u redovnoj
zakonskoj proceduri.
Bosansko Grahovo
Pudari}
donirao pe}i
XPotpredsjednik FBiH Svetozar Pudari} posjetio je u sklopu svoje posjete Livanjskom
kantonu i povratnike u Bosanskom Grahovu, s kojima se
susreo u naseljima Ugarci i
Pe~enci donirav{i im pe}i na
~vrsto gorivo.
Tako|er se susreo i s predstavnicima Udru`enja gra|anki
„Grahovo“, gdje se upoznao s
akcijom „Pomozimo socijalno
ugro`enima, ne zaslu`uju da
gladuju“, u sklopu koje se prikuplja pomo} za najugro`enije
povratnike, koju je najavio i
Pudari} od Federalnog ministarstva izbjeglih i raseljenih
osoba, a koja }e se sastojati od
100 porodi~nih paketa.
A. K.
Povratak u BiH
Oko 115.000 ljudi
`eli na svoje
XFederalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil
Osmanovi} u Fojnici je odr`ao
dvodnevni radni i konsultatni
sastanak s predstavnicima resornih kantonalnih ministarstava, kantonalnim vladama i
me|unarodnim organizacijama o temi povratka.
- Prema na{im procjenama,
oko 115.000 ljudi u BiH `eli se
vratiti na svoja ranija prebivali{ta gdje su `ivjeli do 1991.
godine - rekao je Osmanovi}.
Novi rok za pokretanje vozova 15. decembar
H. ^.
Klub poznatih Jasmin Kova~evi}
Omiljeni film
„Posljednji samuraj“
Li~ni profil svjetskog prvaka u karateu u
WUKF asocijaciji
SMS
KAPLAN NAS
BRUKA - Za{to
Vlada ne smijeni
ministra Kaplana. Mnogo je dokaza da on ne
mo`e biti ministar i da nas bruka po svijetu.
MOLBA VODITELJIMA - Molim voditelje {oua
ZMBT da prestanu s iritiraju}im
komentarima reklama tokom trajanja emisije! Razbit }u televizor, a
{ou je tako dobar!
AKA[I KRIVAC
- Za{to FBiH ne
pokrene krivi~ni
postupak pred
Me|unarodnim
sudom protiv Jasu{ija Aka{ija, jer
je on glavni krivac
za Srebrenicu?
HLADNI DOMOVI - Da li vla-
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
teme
NASILJE U PORODICI [okantna ispovijest 52-godi{njakinje
Ugledni Prijedor~anin
godinama tu~e suprugu
Prve batine dobila kada je otkrila nevjeru O U strahu spava na komadu spu`ve u sinovljevoj sobi
Da `rtve porodi~nog
nasilja nisu samo `ene slabijeg imovnog stanja i one
iz ruralnih sredina, potvr|uje i pri~a 52-godi{nje
Prijedor~anke (ime i prezime poznato redakciji),
koja u {okantnoj ispovijesti za „Dnevni avaz“ govori o porodi~nom paklu koji posljednje tri godine
pro`ivljava od supruga,
udari. Prva dva puta skrivala sam modrice i zbog neke
`elje da sve ne iza|e u javnost odbijala ~ak i pomisao da
nasilje prijavim policiji. Tukao me uglavnom rukama,
bacao na trosjed gdje je mekano da se ne vide modrice...
Tre}i put sam se upla{ila, jer
sam ja ta koja se brine o djetetu i pozvala sam policiju pri~a Prijedor~anka.
Kova~evi}: Politika za njega
nepoznanica
Omiljeni film: „Posljednji samuraj“.
Va{ hobi: Igranje malog fudbala s prijateljima i gledanje filmova.
Sportista koji Vas inspirira: Ima ih mnogo, te{ko
mi se odlu~iti.
Sje}ate li se prvog poljupca: Da.
[ta je Va{ najve}i strah:
To je strah od Boga.
Najdra`a pjesma: „Svijet
voli pobjednike“.
Kada ste posljednji put
bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Bilo je to davno.
Citat koji pamtite: „Voli{
li `ivot? Onda nemoj tratiti vrijeme, jer od vremena
je sastavljen `ivot“.
Omiljena modna marka:
Nemam je, nosim ono {to
mi se svi|a.
Osoba koja Vas `ivcira:
Takva osoba jo{ ne postoji.
Dnevni avaz
061-142-015
da radi i{ta da pomogne radnicima
koji su radili u
Libiji, jer mi smo
ostali bez posla,
bez novca, hrane,
`ivaca, a domovi
nam hladni!!
]IRO LEGENDA
- ^itam intervju
]ire Bla`evi}a u
„Avazu“ i
odu{evljen sam.
Bravo legendo i
patrioto ove zemlje!! Zar mo`e
ne{to bolje da se
pro~ita od ~ovjeka koji je sve u
`ivotu postigao
samo svojim radom i pameti.
KAMILE I
KONJI - Gadafi
je imao pare i
vlast, ali u glavi
ni{ta. Toliko milijardi dolara
dr`ao je po svjetskim bankama,
umjesto da je dijelio sirotinji.
Kamile i konji
su mu bili va`niji od ljudi. Mogao je mirno predati vlast i ostatak `ivota provesti sa svojom djecom i unucima.
BALETAN
RONALDO Samo utegnuti
travnjak dok komisija UEFA-e
pro|e, a poslije
ga izorati jer Portugalci ne znaju
igrati na takvim
terenima ! Kada
se Murinjo mo`e
slu`iti takvim trikovima ( dok je
vodio ^elzi u duelu sa Barsom)
za{to ne bismo
mogli i mi ???
To su „baletani“, a pogotovo
Ronaldo.
vo pona{anje
biti sankcionisano. Na`alost,
nije. On je i dalje ugledan, srda~an prema
drugim ljudima, ~ak javno
anga`ovan u
pri~i protiv nasilja... A posljednji put me je
ga|ao ~a{om
punom vode.
Ljudima koji
nas poznaju, ali
i mojoj rodbini
poku{ava da
doka`e da sam
luda, sklona
izmi{ljanju. U
tome je pravi Tukao je {akama: Ispo~etka skrivala modrice
majstor, a uglapodupire komadom navnom me ~asti psovkama i mje{taja.
rije~ima: drolja, kurva, me- Do sada nije u{ao u sotlu{a... - pri~a na{a sagovor- bu, ali ko zna. Upoznala
nica, koja je nedavno po- sam nekoliko strana njednijela i zahtjev za razvod gove li~nosti i zato opravdabraka.
no strahujem. Ne `elim u
sigurnu ku}u, ne mogu da
Nastaviti `ivot
bje`im, jer to nisam uradiU strahu od novih batina la onda kada je trebalo, kane pamti kada je posljednji
da me je prvi put udario.
put spavala, kako ka`e, kao
Sada mogu samo da ~ekam
~ovjek. Uglavnom su to, prema njenim rije~ima, predu- razvod, mogu}nost da dobige no}i provedene na koma- jem pola svoje imovine i da
du spu`ve u blizini sino- s djetetom nastavim neki
vljevog kreveta i u sobi ~ija `ivot dostojan ~ovjeka. Navrata svake no}i dodatno dam se da za takvo ne{to nije kasno - ka`e ona, dodaju}i da je odlu~ila o svemu
progovoriti ne samo zbog
sebe ve} i zbog brojnih `ena
koje, zarad polo`aja i statunikakave koristi.
sa, modrice naj~e{}e prikr- Po~etkom nedjelje djeteivaju {minkom.
tu ubaci deset maraka, a pri~u
U policiji nam je pos polovinom tog iznosa zavr{i
tvr|eno
da je nekoliko puvikendom. I to je sve, tako da
ta prijavljivala porodi~no
sin i ja `ivimo od moje skronasilje.
mne plate - ka`e ona.
(Foto: D. Stojni})
Ime i prezime: Jasmin Kova~evi}.
Datum i mjesto ro|enja:
19. mart 1985., Tuzla.
Koji je Va{ najve}i porok:
Nemam ih.
Biste li donirali organe:
Da, u slu~aju da spasim
ne~iji `ivot.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e preko
puta: Ni{ta, jer nisam sujevjeran.
[ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u
nov~aniku: Dama {minku,
a mu{karac novac.
Ima li istine u izreci „Ko
pjeva, zlo ne misli“: U dana{njem vremenu sve manje.
Da je sutra smak svijeta,
{ta biste danas uradili:
Spakovao stvari i oti{ao za
Njema~ku (smijeh).
Je li bolje danas biti lijep
ili pametan: Oboje pomalo.
Politika je za Vas: Nepoznanica.
Jeste li ikada izdali prijatelja: Nikada.
Je li Va{a slava gorkog ili
slatkog ukusa: Kiselog.
Otkrijte nam jednu tajnu:
Ne, jer onda to vi{e ne bi
bila tajna.
^ega se najvi{e sramite:
Ni~ega.
Najljep{a `ena/mu{karac
je: To je moja djevojka
Azra.
Kada je brak dobar brak:
Nemam bra~nog iskustva,
tako da i ne bih mogao dati adekvatan odgovor.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Moglo bi se tako
re}i.
Neostvarena `elja: Ima ih
vi{e.
10
Ljekarski nalazi
Dokazi za razvod
jednog od visokopozicioniranih funkcionera iz Prijedora.
Po~eo pakao
Ka`e da je nasilje koje je
~ak pet puta, nakon batina
zbog kojih je zavr{avala i u
Hitnoj pomo}i Doma zdravlja u Prijedoru, prijavljivala i policiji, po~elo u trenutku kada je sasvim slu~ajno
otkrila da je suprug vara.
- Ni prije toga nismo
ne{to posebno komunicirali. Htjela sam da popravim to
stanje pa sam oti{la kod njega na posao i tamo zatekla tu
`enu. Tada je i po~eo pakao.
Nevjeru je odlu~no negirao,
ali se nije ustru~avao da me
Dok govori, pla~e. Stalna
maltretiranja ostavila su vidnog traga na njenom zdravstvenom stanju. Iskreno
priznaje da joj je `ao {to nije oti{la odmah nakon prvih
batina.
- Bila sam nekako naivna
i vjerovala sam da }e njego-
Sa sinom `ivi od skromne pla}e
Ova Prijedor~anka je, uz
stalna fizi~ka i psihi~ka zlostavljanja, ostala i bez uvida
u suprugovu finansijsku situaciju. Tvrdi da on i dalje
veoma dobro zara|uje, ali da
ona i dijete od toga nemaju
M. ZGONJANIN
Ispunjena ro|endanska `elja {estmilijarditom stanovniku
Adnan Mevi} dobio tri bicikla
Porodici stigla pomo} i u prehrambenim artiklima
Adnanu Mevi}u, {estmilijarditom stanovniku planete, nekoliko dana poslije
proslave 12. ro|endana u
porodi~nom domu u viso~kom naselju Luke, ispunjena je ro|endanska `elja.
Pa{aga Indi} iz Grada~ca,
bra~ni par Mustafi} iz Kalesije i d`emat Careve d`amije u Sarajevu kupili su mu
toliko `eljeni bicikl.
- Pozvali su nas telefonom i kazali da su kupili
Adnanu bicikl. Jedan je stigao dva dana poslije ro|endana, a upravo su stigli drugi i tre}i. Zahvalni smo
dobrim ljudima koji su
usre}ili i nisu zaboravili
na{eg Adnana - ka`e mama
Fatima.
Vidno raspolo`en, Adnan
je u dru{tvu roditelja razgovarao s bra~nim parom iz
Kalesije. Uz bicikl, Mevi}ima
je stigla pomo} u odje}i i prehrambenim artiklima kalesijske firme „Srle komerc“.
Adnan nam je rekao da }e stari bicikl pokloniti.
- Gledali smo Adnana na
televiziji kada je proslavljao
ro|endan. ^uli smo {ta `eli
i odmah sam kazao supruzi
da }emo mu kupiti bicikl kazao je Hasan Mustafi}.
N. O.
Adnan se obradovao poklonu od bra~nog para iz Kalesije
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
INICIJATIVE Povećan interes za privatni biznis
ć ' '
U novogradskoj općini više od 3.170 obrtničkih radnji, a dominiraju trgovina i ugostiteljstvo
U posljednje vrijeme povećan je broj poduzetnika koji žele pokrenuti privatni biznis i biti “svoj gazda”. Dosta
su pojednostavljene procedure, pa se rješenje općinske
službe, ukoliko je dostavljena sva tražena dokumentacija, može dobiti za sedam dana. Tako u novogradskoj općini ima više od 3.170 obrtničkih radnji, među kojima
dominiraju trgovina i ugostiteljstvo.
Taib Delalić, pomoćnik
načelnika za privredu, kulturu, sport i informiranje, za
“Avaz” kaže da je u njihovoj
nadležnosti otvaranje firme
kao samostalne djelatnosti
O psima lutalicama i na sjednici
Poslanik Saveza za bolju
budućnost BiH (SBB) Selma Filipović na posljednjoj
sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zatražila je od
premijera Fikreta Musića i
ministra privrede Rusmira
Sendića da građanima daju
informaciju o tome kako
rješavaju problem pasa lutalica.
- Koliko je potrebno, a
koliko planirano skloništa
za zbrinjavanje pasa lutalica u Kantonu Sarajevu?
Koliko je higijenskih servisa predviđeno u KS i ko
Filipović: Ko će ih graditi
će ih graditi, općine, grad
ili Kanton - pitala je Filipović.
S. M.
Završena rekonstrukcija Nahorevske ulice
Rješenje se dobije za sedam dana
č
Postavljen novi sloj asfalta
Delalić: Intelektualne usluge
Registracija proizvodnih, trgovačkih i ugostiteljskih firmi u Općini Stari Grad može se završiti za 15
dana, saznajemo od načelnika Ibrahima Hadžibajrića.
Izuzetak su specifične ulice u užem gradskom jezgru
koje su limitirane brojem radnji.
- Imamo 860 privrednih subjekata, od čega je 70
novoregistriranih, a to je najmanje 140 novih radnih
mjesta - istaknuo je Hadžibajrić i dodao da općinska
komisija daje odobrenje za rad, a njen izlazak košta
1.000 KM.
koja se registrira kao fizičko
lice.
- Za proizvodne djelatnosti, ugostiteljstvo i trgovinu
mora postojati poslovni prostor. Međutim,ima djelatnosti
koje mogu obavljati samo sezonski ili bezposlovnog prostora. Zainteresirani trebaju
izdvojiti 1.000 KM za potrebne takse i nabavku fiskalne
kase - precizira Delalić.
On dodaje da je u posljednje vrijeme sve veći broj zahtjeva za registraciju intelek-
tualnih usluga, davanje instrukcija iz pojedinih predmeta, obuka iz jezika ili rada
na računaru tepružanje pravne pomoći i računovodstvenih usluga koje se mogu obavljati na kućnoj adresi.
Osim toga, dosta je i zahtjeva za apoteke koje su unosan biznis, ali se mora tražiti saglasnost resornog ministarstva. Općina može izdati rješenje samo za biljnu
apoteku.
I. TREPALOVAC
Postavljanjem završnog
sloja asfalta završena je rekonstrukcija Nahorevske
ulice između brojeva 2 i 12.
- Dužinom cijele dionice
od 420 metara, nakon raščišćavanja trase, uklonjeni su
stari dotrajali asfalt i dijelovi
podloge. Nakon toga posta-
vljen je novi sloj tampona i
asfalta. Osim toga, napravljene su i bankine koje su
posute pijeskom i šljunkom
- saopćeno je iz Općine Centar.
Vrijednost projekta koji
je finansirala Općina Centar
iznosi 33.580 KM.
M. G.
M
Općinskoj službi Novog Grada javljaju se zainteresirani
kojih nema u klasifikaciji obrta i srodnih djelatnosti kao što
je čuvanje djece po zahtjevu roditelja. Za ove djelatnosti gdje
nema klasifikacione liste traži se mišljenje Federalnog
ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i, ako se dobije
odobrenje, izdaje se rješenje za pojedinačno čuvanje djece.
- Izbjegavamo davati uvjerenje za cjelodnevno čuvanje
djece, jer se radi o odgovornoj djelatnosti. S djecom mora
raditi obrazovan i stručan kadar i za to treba dobiti
odobrenje Ministarstva obrazovanja i nauke KS - pojašnjava Delalić i dodaje da izdaju rješenja samo za
igraonice.
U Mjesnoj zajednici Hrasnica 1 u ulicama Šehitluci i
Put Famosa završeno je postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije. Osim toga, postavljeni su i “ležeći policajci” ispred Desete i Šeste osnovne škole. Općina Ilidža
je za ove radove izdvojila 23.000 KM.
E. M.
U ulici Alije Nametka
Pomoć povratnicima tokom jesenje sjetve
!š
"" Za pet dunuma zemlje dobije se 125 kilograma pšenice
Povratničkim porodicama iz općina Ilidža, Hadžići,
Novi Grad, Vogošća i Ilijaš
podijeljeni su pšenica i gorivo kao podrška za jesenju
sjetvu. Pšenicu i gorivo dobilo je 88 porodica.
Donaciju
vrijednu
16.210 KM osigurali su Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku, raseljena lica i
UNHCR u okviru projekta
“Podrška ruralnom razvoju i
proizvodnji zdrave hrane
S podjele pšenice
putem obezbjeđenja sjemenske pšenicei gorivazajesenju
sjetvu 2011. godine za povratničke porodice u regionu
Kantona Sarajevo i istočne
Bosne.
Količina pšenice i goriva
dijeljena je u zavisnosti od
površine zemljištakojom porodica raspolaže. Tako je, naprimjer, za raspoloživih pet
dunuma zemlje isporučeno
125 kilograma pšenice i 30 litaragoriva
E. M.- A. Na.
Izvođač je firma “Klico-trans”
Rekonstrukcija potpornog zida u ulici Alije Nametka kod broja 42b u Starom
Gradu privodi se kraju, navode iz Općine. Kako su
nam kazali, zbog dotrajalosti dijela starog potpornog zida, djelovanja oborinskih
voda u zimskom periodu te
velikog nagiba, na tom području došlo je do odrona zemljišta.
- Radovi su počeli sredi-
nom septembra, a do sada je
završeno oko 80 posto posla.
Ukoliko budu povoljni vremenski uvjeti, radovi bi trebali biti okončani do kraja
sedmice - kažu iz Službe za
komunalne poslove i investicije.
Projekt finansira Općina,
a vrijednost investicije iznosi 76.874 KM. Izvođač radova je firma „Klico-trans”.
N. G.
Rebalans budžeta Distrikta Brčko
š
Novac će dobiti oko 70 firmi koje su
uredno prijavile štetu
U rebalansu budžeta
Distrikta predviđeno je
391.000 KM za namirenje
štete koje su prouzrokovane poplavama koje su pogodile Brčko prošle godine.
- Jedan od osnovnih
kriterija je da se nadoknadi
polovina od ukupno procijenjene štete u privrednim
subjektima. Na sjednici
Vlade smo predložili program utroška sredstava što
je usvojeno na sjednici
Vlade - kazao je šef Vladinog odjela za privredni
razvoj Pero Gudeljević.
Dodajući da se počinje
sa procedurom imenovanja Komisije koja će prikupiti potrebne podatke,
te načiniti spisak privrednih subjekata i samostalnih preduzetnika koji će
imati pravo na nadoknadu
štete.
Prema Gudeljevićevim
riječima, pravo na nadoknadu šteta će imati sve fir-
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
DERVENTA Bračni par Nevenka i Vinko Stanić iz Donjeg Detlaka
č
Nakon što je Nevenka izradila posebnu kutiju i natpis sir se više kupuje
Gudeljević: Nadoknada
polovine štete
me, a njih je oko 70, koji su
prošle godine imali štetu od
poplava, odnosno u vrijeme kada je bila proglašena
elementarna nepogoda u
Distriktu te štete prijavili i
koji će u postupku dodijele
sredstava dokumentirati
da je šteta sanirana.
E. RAŽANICA
Šta mi se (ne)sviđa u Jablanici
-Kao i u svakom gradu
BiH, tako i u Jablanici vlada velika nezaposlenost.
Veliki broj mladih je na Birou rada, odlaze iz grada i
države. Ne sviđa mi saobraćajna nekultura vozača
jer iz dana u dan vidimo vozila parkirana na cesti, što
smeta drugim učesnicima
u saobraćaju.
Sviđa mi se što je naš
grad čist ali u posljednje
vrijeme osjetan je veliki
broj kradljivaca koje policija nikako da uhvati i sankcioniše. Veliki je broj pasa lutalica koje treba skloniti sa ulica - kaže Almin
Behrem,ugostitelj. El. B.
Bračni par Nevenka i
Vinko Stanić u Donjem Detlaku kod Dervente na svom
imanju imaju tri muzne krave i svaki dan proizvedu više
od 50 litara mlijeka i od pet
do sedam kilograma kvalitenog
Kalenderovačkog
masnog sira. Turistička organizacija Dervente je kalenderovači sir promovirala
kao domaći proizvod za koji
je dobijen i certifikat, ali sve
je ostalo na tome. Veće
proizvodnje nema, pakovanja i prodaje, osim jedinstvenih primjera kao što je
porodica Stanić, koja je sama krenula u akciju.
Čist proizvod
-Do sada sam sireve iznosila na pijacu neupakovane,
a od kada sam izradila posebne kutije sa natpisom,
mušterije ozbiljnije prilaze i
ako ništa drugo, razgledaju
novi proizvod. Proizvodnja
nije toliko složena, ali je odgovorna. Ovo je čist prirodni proizvod - kaže Nevenka
Stanić, koja je sama kreirala
kutiju za sir.
Nevenka je sirenje sira
slatkog mlijeka naučila od
svoje majke, još kao djevojčica u Donjoj Lupljanici.
Mnogi običaji se mjenjaju
kroz vrijeme, ali ono što čovjek nauči u mladosti kroz
život ga uvijek prati.
Tajne u pripremi
- Čuvala sam jednu kravu i dvije tri ovce kao mala,
a majka Rosa mi je dozvolila da gledam kako se pravi
sir. Tad sam to zavoljela i
uvijek to radim. Potrebno
je kvaliteno prokuhano
mlijeko, domaće sirće i so,
ali svaka domaćica ima svoje tajne, koje se kriju u kvalitetu sira pa se po tome razlikuju proizvod - dodaje
Nevenka.
Na svom imanju Stanići
su ugostili mnoge ličnosti,
od političara, svešetnih lica, ministara, pjesnika i likovnih umjetnika, a glavna
čast na trpezi upravo je bio
Kalenderovački sir.
N. SIMIĆ
Nevenka Stanić: Svako ima svoj recept
Predavanje o štetnosti droge za osnovce u Janji
š
Nosilac projekta Udruženje “Oksigen” O prevenciji bolesti ovisnosti slušalo 220
učenika osmog i devetog razreda OŠ “Meša Selimović”
Almin Behrem, ugostitelj
% č & M
U okviru nastavka aktivnosti na jačanju zajednice
praktičara iz oblasti rada mjesnih zajednica, u Trebinju je,
u organizacijiOSCE-a, održana obukaza praktičarei koordinatore rada mjesnih zajednica istočnohercegovačke regije. Cilj obuke je edukacija praktičara MZ koji će raditi na
planiranjuirealizacijirazvojalokalnezajednice.
P. M.
”Dnevni avaz”
vas poziva
$ U okviru projekta prevencije bolesti ovisnosti pod
nazivom “Otvori oči, osvijesti se”, u Osnovnoj školi
“Meša Selimović” u Janji
održano je edukativno predavanje za 220 učenika osmog i devetog razreda. Projekt realizira Udruženje
“Oksigen” Janja, pod pokroviteljstvom Opštine Bijeljina, a u saradnji sa CJB
Bijeljina i Centrom za rehabilitaciju
ovisnika
o
psihoaktivnim supstancama (CROPS) iz Smoluće u
općini Lukavac.
Predavač je bio Samir
Hodžić, pedagog psiholog u
CROPS-u, koji je istakao da
je kroz ovaj Centar, kapaciteta 20 kreveta, od 2004.
prošlo 250 korisnika iz raz-
Učenici na predavanju u fiskulturnoj sali
nih krajeva BiH i okruženja.
Predavanju je doprinos dala i
Nermina Hrvić, predsjedni-
”Dnevnom avazu”, najtiražnijem bh. dnevnom
listu, potrebni su honorarni saradnici iz cijele BiH
koji će pisati za rubrike crna hronika, unutrašnjopolitička, panorama i kultura.
Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona
mogu poslati na e-mail: panorama( avaz.ba, a oni
koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani.
Hodžić: Imali 250 korisnika
Kurtić: Sve je bolje
ca Udruženja roditelja djece
ovisnika “Nada”Tuzla.
-Djeca i roditelji malo
znaju o bolestima ovisnosti.
Mnoge promjene u ponašanju djeteta ne mogu se
pripisati samo pubertetu.
Članovi našeg udruženja su
platili visoku cijenu, mnogi
od nas su izgubili svoju djecu. Da se to nikome više ne
bi desilo, želimo da što više
roditelja čuje tu priču i da na
vrijeme prepoznaju eventualne znakove ovisnosti
kod djeteta - kazala je Hrvić.
Poseban utisak na učeni-
(Foto: G.Bobić)
ke ostavila je priča Damira
Kurtića (32) iz Tuzle, koji je
osam godina bio ovisnik o
heroinu. Boravio je u
CROPS-u gdje je završio
program, zatim volontirao,
postao uposlenik i završio
fakultet. Danas je oženjen i
ima porodicu.
-Rado se priključujem
ovakvim akcijama. Mladima bih poručio bih postoje
mnogo ljepše stvari i pozitivna ovisnost kao što je bavljenje sportom ili muzikom. Sve je bolje od droge kazao je Kurtić.
E. M.
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
Predstavljamo prvačiće
LIČNOSTI Hadžija Nurija efendija Omerović
ž ć ž
Biti hodža nije bilo svojstveno narodu u tom kraju U bivšoj državi
policija mu oduzimala literaturu
Svaka čaršija, varoš, mahala, ima one svoje posebne
stanovnike, koje rijetko ko
da ne poznaje. Postoje među
njima i oni rijetki za koje se
gotovo ne može pronaći neko ko bi rekao bilo šta ružno,
ko bi i da želi mogao pronaći
neku mrlju.
Učenici I-c sa učiteljem Senadom Brkićem
Š
“šć” Ž
Najstarije dijete
Za Sapnjake jedan od
takvih je hadži Nurija ef.
Omerović Sapnjak. Biti
hodža nije bilo svojstveno
Sapnjacima. Obzirom da je
bio najstarije dijete u porodici, skrbio je ponajviše o
svojoj braći i sestrama jer se
upravo od njega očekivao
najveći doprinos tome. Siromašnih porodica je neposredno poslije Drugog svjet-
Učitelj I-c razreda OŠ
“Višća” je Senad Brkić, a
učenici su: Maida Taletović, Lejla Taletović, Nevad
Svrakić, Naida Suljanović,
Adis Mulavdić, Rijad Mazić, Meldina Kladanjčić,
Enis Bošnjaković i Muhamed Sarajlić.
Sa. M.
Đaci OŠ “Đurđevik” na TV Živinice
Pred džumu namaz sa ostalim d`ematlijama
Ef. Omerović: Uči mlade
lijepom ponašanju
skog rata bilo mnogo više
nego danas, a on je, eto, uvijek nastojao iznalaziti način
kako da osigura egzistenciju
sebi i svojoj porodici.
Njegovo je pamćenje podosta izblijedilo, ali se sjeća
se da je službovati počeo već
1961. godine u susjednom
selu, u Godušu, odakle je
nakon tri godine prešao raditi u vlastitom selu. Ima jedna poslovica koja kruži
među Bošnjacima a koja
kaže kako je najgore u svome selu biti hodža, policajac i učitelj. U Nurijinom
slučaju, to se djelomično i
potvrdilo.
Kao mladi imam podučavao je djecu islamskim
vrijednostima i etici, a zbog
toga je dolazio u sukob sa komunistima. Oni bi mu s vremena na vrijeme oduzimali
vjersku literaturu a on bi je
ponovno nabavljao jer mu je
Nurija kaže da ni bajrami nisu kao što su nekad
bili. Prisjetivši se skoro ceremonijalnih obilazaka komšija, porodice i prijatelja
u vrijeme bajrama, mirisa i
posebnih osjećaja koji su
bili skoro pa vidljivi u zra-
ku, zaključio je kako danas
toga nema skoro nikako.
Danas su neka druga vremena. Često se uz bajrame
pije, kao da se pokušava
biti posebno arogantan
prema tradiciji baš tokom
tog praznika.
bilo stalo naučiti najmlađe lijepom ponašanju i odnosu
prema komšiji, porodici i sebi.
bio prisiljen koristiti štap.
Dok je mogao hodati išao
bi obavljati svoje dužnosti
kao muslimana u džamiji,
klanjajući u džematu. Vremenom je pritisnut godinama i zdravstvenim stanjem
ostao uskraćen za to zadovoljstvo. Danas svojom najvećom vrijednošću smatra
svojih 13 praunuka koji daju
obod svemu onome čime se
bavio tokom svoga života.
M. BEĆIROVIĆ
Kraj službovanja
Efendija Nurija je službovao sve do 1987. kada je penzionisan zbog posljedica moždanog udara, a žena Aiša mu
je umrla 1988. godine. Do tada je osim imamskih dužnosti obavaljao i one zemljoradničke ali je, eto, poslije toga
Humanost nogometaša gračaničkog “Bratstva”
ć
Nogometaši gračaničkog “Bratstva”, članovi Prve
federalne nogometne lige,
kupili su nekoliko peketa sa
prehrambenim artiklima za
porodicu samohrane majke
Harise Imamović u naselju
Ritešići u Gračanici. Ona,
iako bolesna i bez ikakvih
primanja, izdržava sina Almira, mladog nogometaša
“Bratstva”, člana pionirske
ekipe.
Pomoć su donijeli šef
struke “Bratstva” Nusret
Muslimović, trener mlađih
kategorija Mirsad Halilović
i nogometaši Nermin Kadić
i Kenan Karađuz.
-Almir je član pionirske
ekipe i prošle godine je na
turniru u Mostaru kada je
“Bratstvo” savladalo “Velež” i “Zrinjski” bio najbolji igrač. Veliki je talenat, a
znamo za njegovu tešku
materijalnu situaciju, pa
smo mu donijeli skromnu
pomoć. Uskoro ćemo mu
kupiti kompletnu sportsku opremu, a njegovoj
majci koja je radila u sportskoj dvorani Luke dok nije
oboljela, obećali smo nabaviti i mašinu za pranje veša,
koja joj je sada najpotreb-
Učenici su obišli prostorije televizije
š
Učenici trećeg razreda
Osnovne škole “Đurđevik”,
zajedno sa učiteljicom Mersijom Kovačević, posjetili
su TV Živinice. Tom prilikom obišli su prostorije gdje
su smješteni režija, studio,
redakciju i arhiv. Glavni i
dogovorni urednik TV Živinice Nihad Kovačević objasnio je učenicima način rada televizije i kako se vrše
montaže, dok je snimatelj
Alija Ferhatbegović pokazao način rada sa kamerom.
Mališane je najviše zanimalona kojinačin emitujucrtanefilmovekoje oniradogledaju, kao i studio za snimanje.
Iznenađeni su bogatom arhivom i jedni su izrazili želju da
bi rado voljeli biti novinari i
jednog dana snimati emisije,
izvještavati sa, kako kažu, utkamica na kojima igra naša
reprezentacija.
Sa. M.
Okrugli sto u Lukavcu
Nogometaši i treneri “Bratstva” donijeli pomoć
nija - kazao je trener Muslimović i pozvao sve ljude
dobre volje da pomognu
ovoj porodici.
H. Č.
U okviru projekta “Pravo građana BiH na zdravu
životnu sredinu”, u Lukavcu je održan okrugli sto o temi “Pravilno upravljanje otpadom”. Riječ je o projektu
koji finansira EU, a realizuju Centar za menadžmen,
razvoj i planiranje MDP iz
Doboja i Udruženje za zaštitu flore i faune Lukavac.
Cilj okruglog stola je da
predstavnici lokalne upra-
ve, značajnijih privrednih
subjekata, javnih ustanova i
nevladinog sektora predstave svoj rad i dostignuća na
polju upravljanja otpadom i
smanjenju emisije štetnih
tvari u okoliš. S obzirom na
to da je u toku izrada plana
upravljanja otpadom općine
Lukavac, predstavnici općinskog tima prezentovali su
preliminarni nacrt.
M. Ka.
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
TRŽIŠTE Stopiran dogovor zbog neformiranja Vijeća ministara
ž Više od 400 miliona proizvoda neće se imati gdje izvoziti
Riba će biti plasirana na tržište BiH i Srbije
(Foto: D. Stojnić)
Počeo izlov u Ribnjaku Saničani
š Plan proizvodnje 1.200 tona ribe
manji za 20 posto
Daliborka Pajdić, direktorica Ribnjaka Saničani
kod Prijedora, u kojem već
nekoliko dana traje jesenji
izlov ribe, kazala je da ove godine očekuju 20 posto manju
proizvodnju konzumne ribe
nego što je planirano.
- Ove godine planirali
smo da proizvedemo skoro
1.200 tona ribe, ali će proizvodnja zbog suše biti manja
za 20 posto nego što je očekivano - kazala nam je Pajdić
te je dodala da će tokom jesenjeg izlova biti izlovljeno
skoro 600 tona šarana, tolstolobika, amura... koji će,
osim na domaće, biti plasirani i na tržište Srbije.
Pajdić ističe da proizvodnju ribe i dalje prate visoke
vodoprivredne naknade i
mali poticaji.
- Proizvođači ribe u Republici Srpskoj su u daleko
nepovoljnijem položaju od
onih iz okruženja. Imamo
mnogo veće vodoprivredne
naknade od proizvođača ribe
u FBiH pa čak i u Hrvatskoj kazalajePajdić.
M. Z.
Problem skladištenja robnih rezervi USK
Izvoz u vrijednosti od
280 miliona KM koji BiH
plasira prema Hrvatskoj
ugrožen je zbog ulaska te zemlje u Evropsku uniju,
rečeno nam je iz Vanjskotrgovinske komore BiH.
Prema Hasićevim riječima, ova situacija nije
dobra ni za Hrvatsku,
zbog toga što je plasirala
prebacivanje licenci i
proizvodnje u BiH radi
smanjenja troškova.
- Nelogično je da
Evropska komisija s Hrvatskom odredi samo dva
prijelaza. Treba hitno
tražiti da se odredi najmanje pet, jer je sada 95
posto izvoza ove robe vezano za Gradišku - kaže
Hasić.
Hasić: Neophodna brza intervencija bh. vlasti
- Ključni problem u
ovom trenutku jeste da
državna vlast nije formirana
i ne možemo početi proces
pripreme za formiranje infrastrukture za BiH u oblasti
kako sanitarne tako i fitosanitarne i ostalih inspekcija rekao nam je Duljko Hasić,
ekonomski analitičar Vanjskotrgovinske komore.
Radi se o 400 miliona
proizvoda biljnog i životinjskog porijekla koji se neće
moći izvoziti već od 1. januara naredne godine, a BiH nema mogućnosti da hrvatsko
tržište nadomjesti nekim
drugim.
- Nema govora da se sva ta
roba može plasirati na domaćem tržištu.Isto ćebiti teško
da se ona preusmjeri na druge
zemlje u okruženju koje još nisu u EU, jer je, recimo, Srbija
daleko konkurentnija - dodao
jeHasić.
A. CANOVIĆ
Spec
Pažnju posjetilaca 15.
međunarodnog sajma malih i srednjih preduzeća,
preduzetništva i firmi u
osnivanju “Dobojekspo
2011” u prethodna tri sajamska dana privukli su
štandovi dvadesetak žena
preduzetnika, javlja Srna.
Na Sajmu “Dobojekspo 2011” učestvuje 291
izlagač, 130 iz RS, 73 iz
FBiH, 10 iz Brčko Distrikta, 56 iz Srbije i 22 iz
Hrvatske.
Spec
Galijašević: Dugogodišnji problem
š
Dio poslovnog prostora
koji je prije rata pripadao trgovačkoj firmi Velprom iz
Sanskog Mosta, idealan je
prostor za skladištenje robnih rezervi Unsko-sanskog
kantona. O ovoj temi razgovore su vodili sanski načelnik općine Mustafa Avdagić
i kantonalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva Emdžad Galijašević.
Direkcija za robne rezerve USK, otkako je osnovana,
nije riješila problem adekvatnog skladišnog prostora,
što je trenutno jedan od najvećih problema u radu ove
institucije.
- Uvjeti za skladištenje
robnih rezervi USK su dobri,
a stavljanjem ovih objekata u
funkciju riješili bismo dugogodišnji problem skladištenja i oživjeli ovaj prostor
- kaže ministar Galijašević.
Stavljanjem u funkciju
nekadašnjeg silosa i sanska
općina imala bi ekonomske
koristi. Stvorila bi se istovremeno i mogućnost za otvaranje najmanje pet novih
radnihmjesta.
M. D.
Makedonski Kombinat crne metalurgije “Jugohrom” iz Jagunovaca,
zbog skupe struje i nedovoljnog plasmana, isključio je četiri od šest peći
i privremeno otpustio oko
400 radnika.
Privremeni zastoj u poslovanju ovog kombinata
izazvan je, prije svega, svjetskom krizom, koja je prinudila rukovodstvo da smanji
proizvodnju za 40 posto, i
činjenicom da seu skladištima nalazivelika zalihagotovih proizvoda, saopćeno je
iz “Jugohroma”.
U ovom kombinatu
očekuju da će stanje biti
normalizirano u prvom
kvartalu naredne godine,
kada bisve pećiponovo trebale biti stavljene u funkciju, a radnici vraćeni na posao.
"Jugohorom" je kupila francuska kompanija
SCMM za nešto više od
400.000 eura.
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
Pljačka u Banjoj Luci
Nepoznata osoba s fantomkom na glavi i pištoljem
opljačkalaje upetaknavečer
“Moj market” u ulici Srđe
Zlopogleđe u banjalučkom
naselju Starčevica, odnijevši 1.700 maraka iz kase.
Pljačka se dogodila oko
21.35 sati dok je radnica u
objektu bila sama. Nao-
Uviđaj na mjestu nezgode u Muhašinovićima
Nakon prevrtanja povrijeđeni i policajci
ružani mladić, kako ga je
opisala policiji, zatražio je
sav novac iz kase ili će, u suprotnom, pucati u nju. Nakon što je otvorila kasu te
predala pazar pljačkaš je
pobjegao u nepoznatom
pravcu.
Policija nastavlja istragu
oovomincidentu.
V. S.
(Foto: N. Omerović)
VISOKO Nakon što su automobilom “alfa romeo” sletjeli u rijeku Bosnu
ć
đć
đ
”Moj market” na meti razbojnika
(Foto: M. Lugić)
Pucnjava u Modriči
Dvojica mladića prekjučer oko 16 sati sletjela s mosta u mjestu Dobrinje Policijski
kombi na putu do Doma zdravlja skrenuo na livadu i završio na krovu
Policajci PS Visoko Šemsudin Zerdo i Sead Džafić
u petak oko 16.30 sati službenim VW kombijem
(698-T-459) sletjeli su s ceste na livadu u mjestu
Muhašinovići na ulazu u Visoko, a potom se prevrnuli
na krov. U vozilu je bio i Adnan Sokić, suvozač u automobilu “alfa romeo” koji je
oko 16 sati sletio u rijeku Bosnu, a kojeg su prevozili u
Dom zdravlja. Sva trojica su
nakon prevrtanja završila u
Hitnoj pomoći u Visokom.
Nezgoda u kojoj je automobil kojim je upravljao
Evelin Rojo, a s kojim se nalazio Sokić, sletio s mosta i
završio u rijeci, dogodila se
na regionalnom putu Visoko - Kakanj u mjestu Dobrinje. Obojica su se uspjela izvući na obalu, a ubrzo su na
lice mjesta stigli i službenici
Pravili probleme
Izvukli se na obalu
Dežurni ljekar Alen
Omanović zbrinuo je povrijeđene te ih uputio u Kantonalnu bolnicu Zenica.
PS Visoko.
Mladići su se kretali iz
pravca Kaknja i na krivini
prije mosta sletjeli su s mosta.
Na ovommostu gotovona isti
način u martu ove godine poginule su dvije osobe.
Nesreća u Dobrinju i u martu ove godine
Rojo i Sokić zadobili su
povrede glave, a prema izjavama očevidaca, obojica su
bili vidno pijani i pravili su
probleme prilikom ljekarske intervencije. Rojo je odbio krenuti s policajcima u
Hitnu pomoć. Policajcu
Džafiću konstatirana je povreda vrata, a njegovom kolegi Zerdi povreda grudnog
koša i lijeve potkoljenice.
N. OMEROVIĆ
Banjalučanin varao sugrađane
! č Miodrag Ilić (39) iz Banje
Luke uhapšen je zbog sumnje
da je počinio više krivičnih
djela prevare, tako što je dovodio u zabludu više svojih su-
Varao u naselju Mejdan
građana i uzimao im novac u
apoenima od 5, 10, 50 i 100
maraka.
Kako saznajemo u banjalučkoj policiji, onje tokom ok-
(Foto: M. Lugić)
tobra na području banjalučkognaselja Mejdandolazio
do telefonskihbrojeva iadresa
stanovanja više osoba, koje je
potom pozivao i predstavljao
se kao komšija kojem je neophodna novčana pomoć jer mu
je iznenada teško povrijeđen
neko od članova uže porodice.
- Nakon izvršene kriminalističke obrade pušten je na
slobodu, dok će protiv njega
nadležnom tužilaštvu biti podnesen izvještaj o počinjenim
krivičnim djelima prevare kažu iz CJB Banja Luka.
Kako saznajemo iz policijskih izvora, Ilić je na osnovu
imena i prezimena stanara u
nekoj zgradi na informacijama dobivao njihove telefonskebrojeve.Pričao imjedamu
je žena trudna, da je pala niz
stepenice i da mu je hitno potreban novac da je prebaci u
bolnicu ilida muje bratpovrijeđen u saobraćajnoj nesreći i
slično.
- Na taj način prevareno je
više građana i kroz ovaj primjer želimo da apelujemo i da
ih upozorimo na ovu i slične
vrste prevara. Oni koji su u
ovim slučajevima prevareni
za sitnije iznose od 5 ili 10 maraka, to sada ne žele ni da prijave - ispričao je naš policijski
izvor.
B. S.
Na modričkom trgu
prekjučer oko 13 sati došlo je
do pucnjave u kojoj je ranjena jedna osoba. Iz nepoznati
razloga, nakon kraće svađe,
Milan V. (41) pucao je u S. Š.
(48), nanijevši mu prostrelnu
ranu na lijevoj potkoljenici.
Povrijeđeni je, nakon što je
zbrinut u Domu zdravlja Mo-
driča, prevezen u Opću bolnicu “Svetiapostol Luka”u Doboju i nije životno ugrožen.
Policija je istoga dana
uhapsila Milana V., koji će,
uz izvještaj o krivičnom
djelu izazivanja opće opasnosti, biti predat Okružnom tužilaštvu na daljnje
postupanje.
H. Č.
Orašje
#č $š
đ
Desetogodišnja djevojčica K. B. iz sela Ugljara kod
Orašja teško je povrijeđena u
saobraćajnoj nesreći koja se
dogodila u petak oko 16 sati u
ovom mjestu. Djevojčicu je u
neposrednoj blizini motela
“Leo” udario “mercedes” kojim je upravljala 18-godišnja
Đurina A. iz Domaljevca.
- Istražujemo pod kojim
okolnostima jeautomobil udario dijete. Za sada znamo da
se “mercedes” kretao gradsk-
om obilaznicom prema Trećoj ulici, odnosno izlazu iz grada. Djevojčica je s teškim povredama prevezena u orašku
Kantonalnu bolnicu - kažu iz
oraške Saobraćajne policije.
Iz policije nam je također
rečeno da će protiv mlade vozačice “mercedesa” biti podnesena prijava Kantonalnom
tužilaštvu u Orašju zbog sumnje da je počinila teško krivično djelo protiv sigurnosti
javnogsaobraćaja.
Ta. B.
Nakon požara u Novom Sarajevu
%$ š
$
Iz Profesionalne vatrogasne brigade (PVB) Sarajevo kažu da nije njihova krivica što su na požar koji je
prije četiri noći izbio u ulici
Mahmuta Mahmutovića u
Novom Sarajevu došli 40-ak
minuta nakon izbijanja vatre. Podsjećamo da su tada
izgorjeli stolarska radnja i
sprat jedne kuće.
- S dijela grada iz kojeg su
mještani zvali dobili su kolege iz Istočnog Sarajeva.
Kada je neko shvatio da
nešto nije uredu, pozvali su
vjerovatno s drugog mjesta i
dobili nas. Od poziva na lice
mjesta došli smo za sedam
minuta s tri vozila. Imamo
evidentirano kada smo dobili poziv - pojašnjava Ismet
Tucak, komandir PVB-a
Sarajevo.
A. J.
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
PUCNJAVA Obračun ispred hotela “Bosna” u Kladnju
ć
Zbog pokušaja ubistva uhapšen Ejub Čamdžić (60) Pucnjavi prethodila prijava
policiji da se Habibović i E. H. udalje iz hotela, kažu iz MUP-a TK
Automobil koji je učestvovao u nezgodi
Udes u Cazinu
š ’
’
Nurija Ljubijankić povrijeđen je u saobraćajnoj
nesreći koja se dogodila u
petak oko 20 sati u ulici
Ćuprija u Cazinu. Kako saznajemo, on je prelazio magistralnu cestu kod autobuske stanice kada ga je udario
“audi” slovenskih registracija koji se kretao iz pravca
Ćoralića prema Puškarima.
Povrijeđenom pješaku
pomoć je ukazana u Kantonalnoj bolnici u Bihaću,
gdje je zadržan na daljnjem
liječenju.
O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, dok su uviđaj na mjestu događaja obavili službenici Odjela krim-policije
PUCazin.
A. D.
Sokolac
!
š
Dvanaestogodišnji dječak pronađen je mrtav prekjučer oko 15.30 sati u porodičnoj kući na Sokocu s ranom od vatrenog oružja u
stomaku, a sumnja se da je
izvršio samoubistvo lovačkom puškom.
Dječak je ležao mrtav na
podu, a pored njega zatečeni
su lovačka puška iz koje je,
kako se sumnja, pucao sebi u
stomak i oproštajno pismo.
Roditelji nisu dozvolili obdukciju, a nastradali dječak
živio je s ocem.
Okružni sud Banja Luka
ž ’’
Uhapšenima u akciji
“Kanon” banjalučke policije, kada je krajem prošlog
mjeseca zaplijenjeno oko 80
kilograma marihuana, produžen je pritvor za još mjesec.
Pritvor je produžen Draganu Jankoviću (43), Miroljubu Jezdimiru (40), Saši
Kragulju (31), Borisu Obradoviću (22), Zoranu Babiću
(28), Draganu Kneževiću
(28), Milanu Babiću (23) i
Bojanu Vujaniću (23).
Osim njih osmorice, u
ovom slučaju osumnjičeni
su i Stanislav Lazić (37) iz
Bilje i Dario Jeger (27) iz
Darde, Republika Hrvatska, koji se nalaze u pritvoru
od 15. avgusta 2011. godine.
Kao što je naš list ranije
pisao, vrijednost zaplijenjene droge procijenjena je na
oko 300.000 maraka, a pronađena je na Jezdimirovom
imanju u zaseoku kod Srpca,
pa je on i glavni osumnjičeni
uovomslučaju.
B. S.
Na putu Zvornik - Bijeljina
Na magistralnom putu
Zvornik - Bijeljina, u naselju
Šepak, preksinoć oko 22 sata
dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene
dvije osobe, od kojih jedna
teže.
U sudaru su učestvovali
“golf”, kojim je upravljao Ž.
G., i “passat”, za čijim volanom se nalazio D. I. iz Branjeva, koji je teže povrijeđen.
S lakšim povredama prošao
je suvozač “passata”I. S.
Iz CJB Bijeljina rekli su
nam da je vozač “golfa” pobjegao, dok je njegov suvozač,
inače vlasnik automobila,
ostao na mjestu udesa te je
kasnije po nalogu tužilaštva
uhapšen. Teško povrijeđeni
D. I. smješten je na Odjelu
intentivne njege zvorničke
bolnice. Nakon policijske istrage znat će se tačni uzroci
sudara.
M. M.
U pucnjavi koja se dogodila prekjučer oko 21.30 sati
ispred hotela “Bosna” u Kladnju ranjen je Abid Habibović (24), a povrede mu je nanio šezdesetogodišnji Ejub
Čamdžić, rođak vlasnika hotela. Habibović je povrijeđen u predjelu stomaka te
je prevezen na UKC Tuzla i
njegovo zdravstveno stanje
je stabilno.
Verbalno vrijeđali
Incident se desio u neposrednoj blizini Policijske
stanice u Kladnju. Tačan razlog obračuna za sada nije
poznat. U MUP-u TK kažu
da je pucnjavi prethodila
prijava od M. Č. i S. Č. koji su
tražili od policije da se iz hotela udalje Habibović i E. H.,
obojica iz Kladnja, skloni
narušavanju javnog reda i
mira.
Nakon što su došli pred
stanicu, pojavila se i grupa
od šest osoba, među kojima
su bili i Habibović i E. H. te
su verbalno počeli vrijeđati
M. Č. i S. Č.
Oni su udaljeni iz stanice, a poslije je došlo do pucnjave ispred hotela.
Uviđaj na licu mjesta
obavila je kantonalna tužiteljica Alma Džaferović sa
službenicima Kriminalističke policije PU Živinice,
prilikom čega su pronađene
dvije čahure od pištolja te
odbačena automatska puška
i jedan okvir s municijom.
Čamdžić je uhapšen zbog
sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju i od njega je oduzet
pištolj. Predat je Tužilaštvu
TK, a Džaferović je potvrdila da će mu biti predložen
pritvor.
Poznat policiji
Saznajemo da je Habibović odranije poznat policiji. Još 2009. godine u bli(Foto: Arhiv “Avaza”)
zini Vatrogasnog doma pu- Incident se dogodio ispred hotela “Bosna”
cano je na njega nakon vrede grudnog koša i na- moinicijativno napustio
tuče. Tada je zadobio po- kon ukazane pomoći sa- UKC Tuzla.
Sa. M.
Saobraćajna nezgoda kod Srebrenika
Na magistralnom putu
Tuzla - Orašje, u Ježincu
kod Srebrenika, prekjučer
oko 17 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj,
zahvaljujući spletu sretnih
okolnosti, nije bilo povrijeđenih lica. Vozač automobila VW “polo” Senad Salihović iz Tuzle, pokušavajući izbjeći direktan sudar s
nepoznatim vozilom koje je
prešlo na njegovu stranu,
skrenuo je ulijevo i sletio s
kolovoza.
Prilikom slijetanja “polo” je prešao preko proši-
renja i u punoj brzini zabio
se u stubove dvorišne ograde.
Od siline udara porušeni
su dva stuba i metalna kapija,
a sretnu okolnost predstavlja to što u trenutku slijetanja na proširenju nije bilo
pješaka koji na tom mjestu
čekaju autobus. Na “polu” je
pričinjena velika materijalna šteta, a zahvaljujući aktiviranju zračnih jastuka, vozač, koji je bio sam u vozilu,
prošao jebez povreda.Uviđaj
na licu mjesta obavili su srebreničkipolicajci.
O. M.
Velika
materijalna
šteta na “polu”
Bosanska Krupa
čš
U marketu “Đana-komerc” u ulici Mahala bb u
Bosanskoj Krupi u četvrtak
oko 21.55 sati, pred kraj radnog vremena, upao je maskirani razbojnik kada su se
uposlenice u objektu pripremale za prebrojavanje pazara i čišćenje.
Muškarac je, prema riječima Zinete Bunić, rukovodioca smjene u ovom objektu, koja se u tom trenutku
zatekla za kasom, ušao u
market i rekao: “Ovo je
pljačka”. Zineta ga nije ozbiljno shvatila misleći da se
radi o šali nekog od
komšija, međutim, kada je
neznanac pokušao doći do
kase i odnijeti ladicu s nov-
cem, radnica je shvatila da
se radi o pljačkašu. Fizički
je nasrnuo na nju, ali se iznenadio kada mu se ona suprotstavila.
U naguravanju pljačkaš
je uspio iz ruku hrabre radnice oteti oko 400 KM u
apoenima od 10 i 20 maraka i
pobjeći prema parkiranom
vozilu u kojem ga je čekao
saučesnik.
Istraga o razbojništvu bit
će olakšana činjenicom da je
objekt pod videonadzorom i
da je cijeli tok ove pljačke
snimljen kamerama. Prema
riječima Zinete Bunić, radi
se o osobi visine oko 180 centimetara, krupnije građe,
koja je na sebi imala plave
Market gdje se dogodila pljačka
traperice, tamnosivu kožnu
jaknu koja je na rukavima
imala bijelu prugu, ispod
(Foto: A. Mesić)
koje je bila plava duks majica s kapuljačom koju je nosio preko glave.
A. M.
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
LIBIJA Još nisu poznati svi detalji smrti bivšeg lidera
Predsjednik prijelazne libijske vlade Mahmud Džibril izjavio je jučer da Libijcima treba omogućiti
da glasaju u roku od osam mjeseci kako bi izabrali parlament
Krvava tijela ubijenog
dugogodišnjeg libijskog vođe Muamera Gadafija i njegovog sina Motasima izložena su u hladnjaku tržnog
centra u Misrati dok vlasti
razmišljaju šta da urade s
njim, javila je jučer agencija
AP.
Dugački redovi
Stanovnici Misrate čekali su u dugačkim redovima da
vide Gadafijevo tijelo, koje se
nalazi na madracu na dnu ispražnjenog hladnjaka u lokalnom tržnom centru. Muškarci, žene i djeca slikali su
se pored tijela, a čuvari su čak
organizirali posebne posjete
za porodice i pojedince, pre-
Vojna operacija NATO-a u Libiji blizu je
kraja i partneri u alijansi
donijeli su preliminarnu
odluku da okončaju kampanju do 31. oktobra, izjavio je generalni sekretar
NATO-a Anders Fog
Rasmusen.
- NATO će dotle nadgledati situaciju i zadržati
pravo da odgovori na prijetnje civilima ukoliko to
bude potrebno - istakao je,
dodavši da će alijansa
početkom iduće sedmice
donijeti zvaničnu odluku.
nio je AP. Pojedini stanovnici su izjavljivali: “Želimo da
vidimo psa.”
Na novom videosnimku
postavljenom na Facebooku,
mogu se vidjeti borci nove libijske vlasti kako vuku konfuznog Gadafija na brdo prema svojim vozilima nakon
što su ga zarobili manje od sat
prije nego što je preminuo,
navodi američka agencija.
Jedan mlađi čovjek na
snimku viče: “Muamere, ti
psu!”, dok njihov bivši lider
Tijela Muamera Gadafija i njegovog sina Motasima u hladnjaku u Misrati
briše krv koja mu curi s lijeve strane glave, vrata i ramena. Gadafi zatim pokazuje
mladiću da bude strpljiv i
kaže: “Šta se dešava?”
Potom se može vidjeti
mladi borac kako nosi čizmu
i viče: “Ovo je Muamerova
čizma! Ovo je Muamerova
čizma! Pobjeda! Pobjeda!”
Reuters navodi da je još
otvoreno pitanje kako je
Č č
’ ’
U podgoričkom dnevnom listu “Vijesti” jučer je, povodom smrti Gadafija, objavljena čitulja,
naslovljena “Posljednji
pozdrav pukovniku”.
- U našim srcima uvijek
Nacionalnog prijelaznog vijeća, što je u suprotnosti sa
saopćenjem predsjednika
prijelazne libijske vlade Mahmuda Džibrila, prema kome je Gadafi podlegao povredama u glavu u unakrsnoj
vatri.
Sadi Gadafi, Gadafijev
sin koji je prije nekoliko sed-
š
đ
Građani čekaju u redu da vide Gadafijev leš
ž Gadafijeva udovica Safija zatražila je od Ujedinjenih naroda da pokrenu
istragu o pogibiji njenog
supruga i njihovog sina
Motasima, koji je u četvrtak, također, ubijen. I šef
ruske diplomatije Sergej
Lavrov kazao je da Gadafi,
kao zarobljenik, nije smio
biti ubijen, založivši se za
međunarodnu istragu o
okolnostima Gadafijeve po-
(Foto: AFP)
gibije i pravno ocjenjivanje postupanja NATO-a prije pogibije.
Međunarodna organizacija “Amnesty International” (AI) zatražila je
sveobuhvatnu, nezavisnu
i nepristrasnu istragu o
Gadafijevoj smrti.
S druge strane, nekoliko vojnih zapovjednika
u Misrati saopćilo je da
neće biti obavljena au-
topsija Gadafijevog tijela
uprkos tome što postoji zabrinutost u pogledu toga
kako je svrgnuti lider
umro.
- Neće biti autopsije ni
danas niti bilo kog drugog
dana. Niko neće otvarati
njegovo tijelo - kazao je
portparol vojnog vijeća u
Misrati, gdje se nalazi Gadafijevo tijelo, javio je
AFP.
tačno umro svrgnuti libijski
vođa, a razgovori vođeni odvojeno s raznim očevicima,
pomažu da se dobije barem
neka slika Gadafijevih posljednjih trenutaka.
Gadafi je bio živ kada je
uhvaćen i, lica poprskanog
krvlju, govorio je: “Bože, zabrani ovo”, “Razlikujete li
dobro od lošeg?”
Novi ustav
- Zarobili su ga živog i
dok su ga odvodili, tukli su
ga, a zatim ubili - rekao je za
Reuters viši izvor libijskog
mica pobjegao u Niger, pokušao je prije deset dana stupiti u kontakt s vlastima u
Tripoliju i pregovarati o
predaji Gadafija, ali je njegov zahtjev odbijen, objavio
je “Sky News”.
Inače, predsjednik prijelazne libijske vlade Mahmud Džibril izjavio je jučer
da Libijcima treba omogućiti da glasaju u roku od
osam mjeseci kako bi izabrali parlament koji će izraditi
nacrt novog ustava i formirati prijelaznu vladu.
Džibril je na Svjetskom
ekonomskom forumu u Jordanu rekao da za sada prioritet predstavlja uklanjanje
oružja s ulica i uspostavljanje stabilnosti i reda.
- Prvi izbori trebali bi se
održati u roku od najviše
osam mjeseci kako bi se ustanovio nacionalni kongres
Libije, neka vrsta parlamenta - rekao je Džibril.
Objasnio je da će nacionalni kongres imati dva za-
Libijsko Nacionalno
prijelazno vijeće danas će
popodne u Bengaziju
proglasiti potpuno oslobođenje Libije.
To će oko 16 sati
učiniti predsjednik Vijeća
Mustafa
Abdel
Džalil, najvjerovatnije na
glavnom trgu u Bengaziju. Oslobođenje će biti
proglašeno u Bengaziju,
gradu koji se doživljava
kao kolijevka otpora svrgnutom i ubijenom lideru Libije Muameru Gadafiju.
ćeš ostati brat, vođa i kralj.
Neka tvoja duša počiva u
carstvu nebeskom, a ime
odjekuje hodnicima budućnosti - navodi se u čitulji koju su potpisale četiri
osobe iz Nikšića.
datka: da izradi nacrt ustava, o kojem će se građani izjasniti na referendumu, i da
formira prijelaznu vladu,
koja će obavljati dužnost do
prvih predsjedničkih izbora, javio je Reuters.
Ponovo je aktuelizirana i
priča o Gadafijevom bogatstvu. Gadafi je tajno iznio iz
Libije i u inozemstvu investirao više od 200 milijardi
dolara, dva puta više nego
što su ranije procjenjivale
vlade zapadnih zemalja, piše
list “Los Angeles Times”.
Pozivajući se na neimenovane visoke libijske zvaničnike, list piše da je američka administracija bila zaprepaštena kada je u proljeće
otkrila da libijski režim ima
37 milijardi dolara na računima i novca investiranog u
Sjedinjenim Američkim Državama, prenio je AFP.
Navodi se da je američka
administracija odmah zamrzla ta sredstva kako ih
Gadafi i njegovi saradnici
ne bi mogli koristiti. Vlade
Francuske, Italije, Engleske i Njemačke do sada su
preuzele kontrolu nad još
tridesetak milijardi dolara
do kojih su došli iz Libije.
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
GRČKA Evropska unija dala zeleno svjetlo, čeka se MMF
ć Zahvaljujući ovoj tranši u vrijednosti od osam milijardi eura, zemlja će još neko
vrijeme biti u stanju vraćati ogromne dugove
Haiti: Kolera izbila prošle godine
Epidemija na Haitiju
ć Broj slučajeva kolere na
Haitiju dostićiće dokraja ove
godine 500.000, prognozirala
je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Od početka
oktobra broj Haićana oboljelih od kolere već je dostigao
470.000,izvijestila jefrancuska novinska agencija AFP.
Epidemija kolere na Haitiju izbila je 2010. godine, kada
je od ove bolesti umrlo 6.600
ljudi. U avgustu ove godine
broj novooboljelih je prepolovljen, ali je kišna sezona dovela do novog pogoršavanja situacije u toj otočkoj državi,
upozorio je WHO.
Šef Odsjeka WHO-a za
borbu protiv kolere Kler-Liz Šenja izrazio je strah da
će kolera na Haitiju dobiti
endemski karakter. Šenja
navodi da se trenutno razmatra nabavka vakcina protiv kolere za najugroženije.
Štefan File o Srbiji
Evropski komesar za
proširenje Štefan File (Fule)
izjavio je da vjeruje da će članice Evropske unije biti u
stanju da na sjednici Evropskog vijeća u decembru odobre Srbiji status kandidata.
- Drugim riječima, vjerujem da će se dijalog Beograda i Prištine obnoviti,
vjerujem da će dogovoreno
biti primijenjeno i vjerujem
da će Srbija dobiti status
kandidata - rekao je File u
intervjuu za “Politiku”.
Dodao je da će, osim toga, daljnji značajan napredak u odnosima s Kosovom
biti potreban za otvaranje
pristupnih pregovora.
- Ne mogu da kažem
može li se to uraditi čak i prije sjednice Evropskog vijeća
u decembru, ali je ključni
prioritet realističan i ostvariv u relativno kratkom periodu. Zbog toga smo
spremni da u svakom trenutku izvijestimo o takvom
napretku - kazao je File.
L
š š
Poplave koje su ove godinepogodile Tajland,najgore u posljednjih nekoliko decenija, trajat će još
četiri do šest sedmica, upozorile su jučer vlasti.
Tajlandska premijerka
Jingluk Šinavatra rekla je
da se voda povlači iz pojedinih dijelova zemlje, upozoravajući, međutim, da je talas poplava koji se kreće ka
prijestonici, nezaustavljiv,
javila je agencija AFP.
Šinavatra je prekjučer
poručila
stanovništvu
Bangkoka da bude spremno da tokom vikenda prebaci svoje stvari u više dijelove grada, dok vlasti nastoje da vodenu bujicu iz
nižih oblasti na sjevernom
obodu prijestonice usmjere ka moru.
Ministri finansija eurozone usaglasili su se da odobre Grčkoj spasonosni zajam, koji bi trebao biti doznačen Atini u prvoj polovini
idućeg mjeseca, ali tek nakon što se s tim složi i
Međunarodni monetarni
fond (MMF), koji treba da
osigura dio tih sredstava,
objavljeno je jučer u Briselu.
Dužnička kriza
Grčka će, zahvaljujući
toj tranši zajma, u vrijednosti od osam milijardi eura,
biti u stanju još neko vrijeme da vraća ogromne dugove i tako izbjegne inače neminovni krah državne kase,
izvijestila je agencija privrednih informacija Blumberg.
Lideri članica eurozone
susrest će se u srijedu u Briselu radi donošenja ključnih
odluka za spas od pogubne
dužničke krize koja pogađa
Grčku i još nekoliko zemalja
monetarnog bloka, potvrdio
ć
Komesar Evropske unije (EU) za finansije Oli
Ren (Olli Rehn) u intervjuu za njujorški “Wall
Street Journal” priznao je
da i dalje postoje različita
mišljenja o tome kako povećati kapacitet EFSF-a i
da će o “principima i ključnim parametrima” morati biti postignut sporazum tokom ovog vikenda.
Atina prilikom posljednjeg štrajka: Građani protiv mjera štednje
je u petak uvečer predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompej (Rompuy).
Različiti stavovi
On je dodao da prvi samit, zakazan za danas, za koji se ranije očekivalo da će rezultirati sveobuhvatnim planom za eurozonu, sada predstavlja “prvi od dva koraka”, koji će kulminirati “donošenjem konkretne odluke” u srijedu, prenijela je
francuska novinska agencija AFP.
- U narednih nekoliko
dana bit će preduzete dodatne intenzivne aktivnosti
radi tehničke i političke
pripreme za planirani dnevni red - naveo je Van Rompej.
Lideri Francuske i Njemačke Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) i Angela
Merkel već su ranije izjavili da zbog razlika u njihovim stavovima, uglavnom
o tome kako najbolje iskoristiti sredstva iz 440 milijardi eura vrijednog fonda
za pomoć prezaduženim
(Foto: AFP)
članicama eurozone, konkretne odluke neće biti donesene na današnjem samitu.
Razmatra se mogućnost
da Evropski fond za finansijsku stabilnost (EFSF)
bude povećan na 940 milijardi eura, sa 440 milijardi
eura, dogovorenih u julu.
Predviđena je i dokapitalizacija banaka, unapređenje zajedničkih mehanizama upravljanja u eurozoni i jačanje integracije unutar tog monetarnog bloka.
Akcija turskih vojnih snaga
Turske snage ubile su 32
kurdska pobunjenika koje
su prethodno opkolili u blizini granice s Irakom, javila
je jučer državna televizija
TRT. Pobunjenici su poginuli u sukobima u regionu
doline Kazan u turskoj provinciji Hakari uz granicu s
Irakom, izvijestio je TRT,
pozivajući se na neimenovane regionalne zvaničnike,
prenio je AP.
Turskaje usrijedu,nakon
što su pripadnici Kurdistanske radničke partije (PKK)
ubili 24 vojnika, počela ofanzivu protiv njih, u kojoj učestvuje 10.000 vojnika u jugoistočnom dijelu Turske i preko
Turska vojska krenula u ofanzivu
(Foto: AFP)
granice u Iraku.
Vojska je prekjučer saopćila da se ofanziva odvija
prvenstveno u Turskoj, u
provinciji Hakari, ali i u nekoliko područja na sjeveru
Iraka. Vojni zvaničnici nisu
saopćili koliko je turskih
vojnika ušlo u Irak, dok turski dnevnici izvještavaju da
je riječ o 1.500 do 2.000 vojnika te navode da je ofanziva
usmjerena na sedam baza
PKK-a koje se nalaze na tursko-iračkoj granici.
Od 1984. godine, kada su
kurdski pobunjenici uzeli
oružje da bi se izborili za autonomiju, stradalo je na desetine hiljada ljudi.
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
ČEŠKA Neobičan zahtjev advokata Eda Fagana
ž Od grada Karlove Vari zatražena isplata 506 miliona dolara
U prodaji je
Karlove Vari: Grad odbacuje odgovornost
Za obveznice izdate prije
skoro 90 godina jedan američki advokat sada traži od
češkog grada Karlove Vari
da isplati 506 miliona dolara
koje, kako smatra, pripadaju
vlasnicima dionica.
Advokat Ed Fagan tvrdi
da su 1924. godine Karlove
Vari izdale te obveznice i da
su one stigle na naplatu
1954. godine. No, novac nije
nikada isplaćen.
Iz češkog grada odgovorili
su da su Karlove Vari danas
drugačiji pravni entitet i da
Sposobnost Čan Hvi Čonga
Umjetnik i dizajner Čan
Hvi Čong (Chan Hwee
Chong, 33) iz Singapura
može jednim potezom napraviti spiralne ilustracije
nekih od najvećih svjetskih
umjetničkih djela.
Samo jednom linijom uspio je nacrtati Da Vinčijevu
Mona Lizu (Lisa), Van Gogov autoportret i tako dalje.
Dizajner je istakao kako je toliko precizan u crtanju da sve
radi ponovo ukoliko napravi
i najsitniju grešku.
- Moja ideja je bila da do-
Čong crta najpoznatija djela
kažem
kako
precizno
možemo iscrtati sve umjetnine samo ako imamo dovoljno strpljenja. Nije sve bilo
tako lako. Samo zbog jedne
greške sve sam morao raditi
ponovno. Usporedio bih
ovakvo crtanje s paukom
dok pravi mrežu - kazao je
Čong.
On, inače, radi u dizajnerskom studiju “Kolle
Robbe” u Hamburgu. Dodao je kako mu je trebalo nekoliko mjeseci da dovrši sve
umjetnine koje je planirao
nacrtati. Dizajner je kazao
da mu je najdraža ilustracija
ona Mona Lize.
smatraju da grad nema nikakvu odgovornost prema tim
obveznicama. Češka vlada trenutno razmatra ovaj zahtjev.
Trenutno nije poznato
ko su vlasnici obveznica. S
američkim advokatom bio
je zakazan sastanak, ali ga je
gradonačelnik Petr Kulha-
nek otkazao.
- Mi nemamo nikakvu
odgovornost za ovo - kazao
je gradske uprave Jan Kopal.
U međuvremenu, češki
ministar finansija zaprimio
je ovaj slučaj i trenutno razmatra svu raspoloživu dokumentaciju.
Kazna za pedofilku iz Australije
Odonel: Nisko samopouzdanje i problemi s alkoholom
č č
Pedofilka iz Australije
Laura Odonel (O'Donnell,
20) priznala je da je imala
seksualne odnose s dječacima od 12, 15 i dvojicom od 14
godina, no dobila je samo uvjetnu kaznu, uz objašnjenje
da ima nisko samopoštovanje i problema s alkoholom.
Dobila je uvjetnu kaznu
od 18 mjeseci društveno korisnog rada, iako je i ranije
kršila sličnu kaznu koju je
dobila
zbog
pokušaja
pljačke. Tri puta se prošle
godine nalazila s dječacima,
prvom prilikom samo s jednim, a druge dvije sa svom
četvoricom. Napila ih je i nagovorila na spolne odnose.
- Sramota, da je muškarac optužen, bila bi to druga
priča - rekao je Noel Meknamara (McNamara), predsjednik Udruženja za podršku
žrtvama.
Laura je trenutno na
obuci kako bi postala dječija
socijalna radnica.
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
SARAJEVO Naučni skup posvećen istaknutom bh. književniku
U “Zvonu” je vladala odlična atmosfera
Izložba Zane Šutrović u “Zvonu”
’ć ’ š
č U ulozi modela koji su nosili maske našli
su se poznati umjetnici i TV lica
Izložba pod nazivom
“Noć maski” poznate pozorišne, filmske i televizijske
maskerke Zane Šutrović,
održana je preksinoć u sarajevskoj kafe-galeriji “Zvono”.
U ulozi modela koji su
nosili maštovito izrađene
maske našli su se umjetnici i
poznata TV lica poput Damira Nikšića, Tarika Hodžića, Lejle Čehajić, Amele
Tanović, Leile Kurbegović,
Medihe Adrović, Brankice
Rudan... Zahvaljujući samoj umjetnici i njenim gostima, noć u kultnom “Zvonu” tako je protekla uz raskošne boje, neobične likove
i odlično raspoloženje.
Svoje perike i sve potrebne elemente za nastanak jedne maske Zana Šutrović izr-
ađuje vlastoručno. Obrazovanje maskera i iskustvo stjecala je i u bivšoj Jugoslaviji i
Njemačkoj, u kojoj živi posljednje dvije decenije, putujući i stvarajući širom svijeta,
od Pekinga do Rio de Žaneira, sarađujući s prestižnim
umjetničkim kućama poput
“Metropolitan teatera” i
“Lincoln centra”.
Njene maske nosile su i
holivudske zvijezde poput
Al Paćina (Pacino) i Džonija
Depa (Johnny Depp). Kako
Zana Šutrović naglašava, isključivo je zanima proces
nastanka maske i način na
koji će neko masku nositi, te
je jednako raduje ako je rezultat dobar i kad radi sa zvijezdama i kada maske pravi
prijateljima.
H. P.
š
S druge strane, nesretan sam što se u našim društvima ovakve stvari ne mogu smatrati
normalnim Ogorčen što se njegov roman izdaje u Hrvatskoj i Srbiji, ali ne i u BiH
Naučni skupposvećen istaknutom bh. pjesniku, scenaristi, književniku i dramaturgu Abdulahu Sidranu
pod nazivom “Čovjek, Bosna i svijet u umjetničkim vidicima Abdulaha Sidrana”
jučer je u prostorijama sarajevskog hotela “Europa”
upriličila Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”.
Uvodnu riječ dao je profesor Muhamed Dželilović, a
potom je uslijedilo prezentiranje više od 15 referata
stručnjaka i profesora iz BiH,
Povodom ovog skupa
u Kinoteci BiH od 20
oktobra do danas prikazana su i četiri filma čiji
je scenarista Abdulah Sidran. Riječ je o ostvarenjima “Sjećaš li se Doli
Bel”, “Otac na službenom putu”, “Kuduz” i
“Savršeni krug”.
Srbije, Hrvatske, Italije i s
Kosova. Nažalost, kako je
Abdulah Sidran u posljednje vrijeme lošeg zdravstvenog stanja, skupu je, stigavši
iz bolnice, prisustvovao veoma kratko.
- Može se govoriti da je
čovjek sretan i dirnut, jer
moramo znati jednu stvar:
sve što radi umjetnik - pjesnik zapravo su poruke u boci. Mi šaljemo poruku koja
putuje stotinama godina i
pitanje je da li moja ili nečija
poruka ikada stigne i do čijih ruku. I ako se dogodi nekome, jer se rijetkima događa, da se drugi ljudi time
zabave, to znači da je poruka
u boci došla do pravih ruku.
To je veoma rijetko i razlog za veliku ljudsku radost
i istovremeno čovjek ne
može biti radostan kada zna
da se takve stvari uglavnom
ne samo u nas, a u nas pogotovo, zbivaju tek onda kada
čovjek umre i u rijetkim prilikama koji minut prije njegove smrti. Sretan sam kao
Sidran prilikom srdačnog dočeka na skupu
književnik, Sarajlija, Abdulah Sidran što mi se ovakve
stvari zbivaju. Nesretan sam
što se u našim društvima
takve stvari ne mogu smatrati normalnim - kazao
nam je Sidran.
Zanimljivo, upravo ovih
dana u Zagrebu i Beogradu
izdaje se njegov autobiografski roman “Otkup sirove kože”, inspiriran sudbinom njegove porodice.
(Foto: F. Fočo)
- Čudno je da ova knjiga
nije našla svog ozbiljnog izdavača u BiH. To me raduje,
jer se time pokazuje da to što
ja proživljavam u Sarajevu
kao jednu vrstu javne šikanaže već desetak godina nije
slučajnost - govori istaknuti
bh. umjetnik, dodajući kako
u našoj zemlji pisac treba
leći u grob kako bi stvari
došle na svoja mjesta.
A. KARAMAN
panorama
Dnevni
avaz
nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Bo­gdan­Ta­njevi}
U`ivam­u­
lju­ba­vi­unu­ka­
Ru­be­na­
Se­nad­Lu­li}­
Jo{­je­ra­no­
za­ku­po­vi­nu­
sta­na­u­Ri­mu
Jo­va­na­Ba­la{evi}­
Ne­ke­o~eve­
pje­sme­tek­
sa­da­ra­zu­mi­jem­
Sa­r­a ­jka­La­da­
Tvr­tko­vi}­
na­s tu­pa­{irom
svi­je­ta­
Bu­r­le­ska­
je­ele­ga­ntni­
str­i­pti­z
Zla­tko­Top~i}­l Ismar­Mu­je­zi­no­vi}­l To­ni­Ko­tu­ra­l Re­po­r ­ta`a:­Bu­e­nos­Ai­r­es­
2
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Senad Ba{i} zauzet poslom
Sa studentima
priprema diplomsku
predstavu
Kada nije na pozori{noj
sceni ili u krugu svoje porodice, glumac Senad Ba{i}
vrijeme provodi na Akademiji scenskih umjetnosti u
Sarajevo, gdje je vanredni
profesor na predmetu Gluma.
Ba{i} trenutno sa studentima ~etvrte godine priprema
diplomsku predstavu i
o~ekuje ga, kako ka`e,
mnogo posla. U toku su i pregovori o nekim drugim anga`manima, ali je o tome,
dodaje, jo{ rano govoriti.
Ovog ljeta na{ glumac
zavr{io je i snimanja novog filma „Shanghai Gypsy“ reditelja Marka Naber{nika, u kojem tuma~i
lik Uja{a Mirge zbog ~ega
je morao nau~iti romski
S . A. A.
jezik.
Fejzi}, Ze}o, Kustura, Deli}
i Mujkanovi} (Foto: Ja-Sa)
Kolege na kafi i u {etnji Ferhadijom
Dru`enje glumaca iz Sarajeva, Mostara i Zenice
Ba{i}:
O~ekuje
ih mnogo
posla
[pica
(Foto: Ja- Sa)
Mladi i uspje{ni bh. glumci Emir Fejzi} i Damir
Kustura prohladno poslijepodne iskoristili su za
dru`enje uz kafu i {etnju
Ferhadijom. Kako su u
Sarajevo stigle glumice
Lana Deli} iz Zenice te
Maja Ze}o iz Mostara,
kolege su ih ugostile, ali
nije isklju~eno da su ra-
Mensur Bajramovi},
ko{arka{ki trener koji posljednjih godina radi u Siriji, do{ao je na kra}i odmor
u Sarajevo. Naime, biv{i
selektor bh. ko{arka{ke
reprezentacije u glavni grad BiH do{ao je zbog diplomskog rada sina Benjamina, koji je uspje{no
okon~ao studij glume na
Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.
- @ao mi je {to nisam mogao du`e biti u BiH. Ve} u
petak morao sam nazad u
Alep - ka`e Bajramovi},
koji u drugom sirijskom gradu po veli~ini vodi ekipu
D. Z.
El-D`ala.
la je neke sporadi~ne anga`mane u projektima privatnih produkcija.
- Na male ekrane vratila
bih se ako bi mi se ukazala neka dobra prilika, ali
naravno, djeca su mi na
prvom mjestu. ^ovjek uz
dobru organizaciju mnogo toga mo`e napraviti
pa vidjet }emo - ka`e Sanela, ina~e supruga
biv{eg fudbalera Nidala
S . A. A.
Ferhatovi}a.
Ugodan
razgovor
glumaca
(Foto: D. Zeba)
Dragan Marinkovi} u Sarajevu
Macin susret s
Jasnom Dikli}
(Foto: Ja-Sa)
Ad. K.
Bajramovi}
nakratko u
Sarajevu
U {etnji sa 15mjese~nom [ejmom
Ferhatovi}: Biv{a
TV voditeljica u`iva
u maj~instvu
Kamernom tetaru 55
glumio u predstavi Zijaha Sokolovi}a „Nasilje za nasilje nema opravdanja“. Kustura se ovih
dana priprema za novu
ulogu nakon {to je briljirao u predstavi
„Hipermnezija“ u re`iji
Selme Spahi}.
Zbog sina
Sanela Ferhatovi}
Dok joj je starija k}erka
Ned`la u vrti}u, Sanela
Ferhatovi}, biv{a TV voditeljica, u`iva u {etnji sarajevskom Ferhadijom sa
svojom 15 mjeseci starom
k}erkom [ejmom.
Sanela je trenutno, osim
djevoj~icama, posve}ena
studiju, odnosno masteru,
koji je upisala na Fakultetu politi~kih nauka. [to se
ti~e TV karijere, nakon
odlaska s Hayat TV-a ima-
zgovarali i o novim gluma~kim ponudama. S
njima u dru{tvu bio je i
prijatelj Almir Mujkanovi}.
[to se ti~e gluma~kih
anga`mana, nakon {to
je zavr{io autorsko djelo
„Recept za bolji `ivot“, u
kojem ima i ulogu, Fejzi} je ove sedmice u
Dragan Marinkovi} Maca
stigao je nakon du`eg vremena u Sarajevo. Popularni glumac i voditelj
ka`e kako je po`elio sarajevske derneke i
dru`enje sa prijateljima.
Zbog toga je du`e od planiranog ostao u bh. prijestonici.
Macu smo zatekli u jednom tr`nom centru na
popodnevnoj kafi i razgovoru s glumicom Jasnom
Dikli}. Ona se interesirala
za njegove nove projekte,
a skoro sat su razgovarali
o aktuelnim kulturnim
de{avanjima u Bosni i
D. Z.
Hercegovini.
Bajramovi}
u {etnji
(Foto: Ja-Sa)
Mijatovi}
ispred
Katedrale
(Foto: Ja-Sa)
Daniella Mijatovi}
Ljepotica
sretno
zaljubljena
Daniellu Mijatovi}, 22-godi{nju uspje{nu bh. manekenku, na{ fotoreporter
uslikao je protekle sedmice
ispred sarajevske Katedrale. Ljepotica je ovog puta
bila sama, ali poznato nam
je da je prethodnih nekoliko
dana provela sa svojim
de~kom Lorikom Canom, o
~emu ona nerado govori.
Ovaj albanski nogometni
reprezentativac, ina~e
igra~ Lacija, stigao je u srijedu u Sarajevo. A u posljednje vrijeme Daniella
na svom profilu na Facebooku ~esto objavljuje kako je sretno zaljubljena te
postavlja fotografije u Caninom zagrljaju, {to dodatno potvr|uje da su fudbaler i ljepotica u vezi. Ad. K.
3
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Moj svijet...
Gluma
Mama
Tata
je od
evi} najstarija
Jovana Bala{
aB
e
er
liv
|a i O
troje djece \or je 3. decembra
a
la{evi}. Ro|en Budimpe{ti. Te goi zato je
u
1980. godine goslaviji vladao je meningitis
dine u biv{oj Ju da se porodi u Budimpe{ti. ra~no
la
o sam vanb
Olivera odlu~i
a zanimljivo {t kon mog ro|enja om
ve
je
i
m
ilo
na
-B
k isticase vjen~ali tek
dijete. Moji su meno Jovana, koja je uvije
re
rekla je svojev rodici.
}u
po
la privr`enost ko ko je sa~uvao staru lako i da ga
k
ne
~a
ac
ao
ot
aj
je
st
oj
do
-M
ne
islim da bi mi
opho|enja. M ela - ka`e Jovana.
sr
nikada nisam
- Mama mi je ~esto
govorila: „Ne mo`e
~ovjek voljeti ono {to
nema snage da sprovede, jer svaka ljubav,
ako to i jeste, daje
snagu da se ~ovjek
bori za njeno ostvarenje“, zatim: „Osnovno
je saosje}ati i biti dobar prema ljudima, a
teorije ima u izobilju.“
To su moje omiljene rije~i, ona ima nevjerovatan
dar za mo} opa`anja, njene opservacije su neprocjenjive. Nisam upoznala takvu osobu.
Jovana je poha
ednju baletsku |ala Srnakon tre}e go {kolu, a
upisala je novo dine,
Akademiju um sadsku
je
klasi Mi{e Jank tnosti u
^lanica je novo eti}a.
Narodnog pozo sadskog
Jo{ nije imala ri{ta.
pr
glumiti u filmu iliku
ili seriji nekog
- Glumci su no
bh. reditelja.
vati iskustva s madi i moraju se kretati, ra
zm
dr
mcima. Bilo je ugim, razli~itim rediteljim jenjia, glu20
07
.
po
nuda iz Bosne
ne, ali se taj pr
i Hercegovioj
ek
t,
na
`a
lo
st
- govori Jovana
, nije uspio re
alizirati
.
TOP-PRI^A Jovana Bala{evi}, glavna glumica u o~evom filmu „Kao rani mraz“
Lijepa \oletova k}i
Sve je dobro dok ne postanem Buba Erdeljan z Uzbu|ena sam, ali nemam strah od toga kako }e ljudi u BiH prihvatiti film
z Naslijedila sam tatinu latentnu depresiju z Svi smo se odrekli honorara za film z Stidim se kakav sam skeptik bila
F
ilm „Kao rani mraz“
\or|a Bala{evi}a
imat }e 19. novembra u sarajevskoj Zetri
bh. premijeru. Kao i za
sve drugo {to nosi Bala{evi}ev potpis, tako i za
ovu filmsku projekciju vlada veliki interes pa je za
sat planulo 4.000 ulaznica.
„Kao rani mraz“ porodi~ni
je projekt - uz \or|a reditelja, scenaristu i kompozitora, njegova supruga
Olivera je producent i glumica, mla|a k}erka Jelena je pomo}nik reditelja,
starija Jovana tuma~i glavni lik Male Vidre, a glumi
i sin Aleksa. Oni svi dolaze u bh. prijestonicu na filmsku premijeru, za koju
}e uvertira dan ranije biti
koncert \or|a Bala{evi}a, tako|er u Zetri.
[ta se de{avalo iza kulisa
filmske pri~e Bala{evi}a,
je li \or|e strog reditelj i
roditelj i kako iza zidova
ku}e u Novom Sadu izgleda `ivot jedne od najpopularnijih porodica na ovim
prostorima, bile su samo
neke od tema koje smo
otvorili u razgovoru s Jovanom Bala{evi}.
Plakala sam
- Svi smo se odrekli honorara. Ovo je velika porodi~na stvar i kada je posao zavr{en i napravljena
konferencija za {tampu u
Novom Sadu, nisam mogla da progovorim od su-
za. Ponosna sam na svoju
porodicu, kroz {ta je
pro{la i {ta je uspjela da
izgura, stidim se kakav
sam skeptik bila - rekla je
Jovana na po~etku razgovora.
† Je li prednost ili mana
to {to je „Kao rani mraz“
porodi~ni projket?
- Prednost je svakako. Porodicu nikada nisam
do`ivljavala kao manu,
pogotovo ako je plodna,
skladna i kreativna, kao
{to je ova, u kojoj sam ja
odrasla.
† Ho}e li Vam ovo biti prvi put da do|ete u Sarajevo?
- Ne, naravno. U Sarajevo
sam dolazila kao dijete s
roditeljima, a posljednji
put sam bila u februaru
2008. godine sa pozori{tem u kojem sam zaposlena. Gostovali smo sa
predstavom „Ja ili neko
drugi“. Rado dolazim u
Sarajevo, a ovom dolasku
se veoma radujem.
† Jesu li do Va{e porodice u Novi Sad stigle informacije da kod nas i za film i za koncert vlada ogroman interes?
- Kako da ne! Prijatelji su
mi javili da su imali sre}u
kupiti ulaznice za film. Ne
mogu vam opisati koliko
sam bila uzbu|ena kada
sam ~ula da je 4.000 ulaznica rasprodato za samo
sat!
† Imate li, kao glavna glumica, tremu uo~i velike
U`ivam u ovoj DNK lutriji
† Susre}ete li se s komentarima da ste prvu filmsku
ulogu dobili upravo u tatinom filmu i kako Vam to pada?
- Ne. S takvom vrstom komentara susretala sam se
od upisa Akademije u Novom Sadu 1998. i svaka moja uloga bila bi propra}ena takvim ili sli~nim komentarima, ali sre}om, ne samo takvim. Kada ljudi vide kakav sam glumac i kako radim svoj posao, kada skinu
velove sa mene i napuste ih predrasude s kojima bi
do{li, dobivala sam komplimente, ~ak i komentare da
misle da mi prezime odma`e. Niko tu nije pametan, a
ja u`ivam u ovoj DNK lutriji i kucam u drvo.
Bala{evi}: Neke
o~eve pjesme tek
sada razumijem
bh. premijere filma?
- Nemam. Obi{li smo s filmom Srbiju, Vojvodinu,
Hrvatsku i Sloveniju i jedva ~ekam da kona~no
do|emo i u Bosnu. Taj je
film ne{to na {ta sam izuzetno ponosna i radujem
se gdje god da odemo.
Uzbu|ena jesam, ali nemam strah od toga kako
}e ga ljudi prihvatiti.
† Kako su se roditelji pona{ali prema Vama na filmskom setu, jesu li Vas
mnogo kritizirali?
- Pored toga {to su mi roditelji i sestra bili saradnici, oni su ljudi koji su veoma profesionalni. Kao glumici, neophodno mi je bezrezervno povjerenje u reditelja. Sestra mi je najvi{e pomogla, ona je neko ko me najbolje poznaje. Njene metode u radu s
glumcima su savr{ene.
† Sigurno Vam laska kada Vas zovu „lepa \oletova k}i“.
Sjajni Geri Oldman
† Ko su Va{i gluma~ki uzori?
- Geri Oldman (Gary Oldman)! ^ovjek koji je igrao
Sida Visiusa, Drakulu i Betovena! Kakav sjajan
umjetnik!
- Taj je nadimak nastao
davno, slu~ajno, smije{no
mi je to. Prije se osje}am
kao neki drugi likovi iz tatinih pjesama. Ali, sve je
dobro dok ne postanem
Buba Erdeljan.
† Kako je, ustvari, biti
k}erka poznatih roditelja i
nositi prezime Bala{evi}?
Je li s ~uvenim prezimenom te{ko pokazati prave
vrijednosti?
- Ne znam kako je to biti
neko drugi. Pitaju me
smeta li mi o~eva sjenka,
a ja im ka`em: „Ko nije
drvo razumio prvo pa tek
onda sadio, taj nije ni{ta
uradio. I shvatit }e kadtad da ne zna {ta je
hlad“. „Jednom su sadili
lipu“, pjesma moga oca.
Sa 12 godina nisam je
razumjela, a sada mi je
tako legla.
† Od majke ste naslijedili
talent prema baletu, a da
li ste od oca prema pjevanju? Volite li slu{ati njegove pjesme?
- Naslijedila sam mamine
zube, glasan smijeh i tatinu latentnu depresiju.
Balet sam voljela, ali nisam bila fizi~ki predisponirana za njega. Bilo je
potrebno mnogo rada,
{to nije tako lo{e da
shvatite na po~etku. Pjevanje je za mene ne{to
vrlo intimno i ne pjevam
rado. Muzika mog oca je
ne{to {to je meni po se-
nzibilitetu veoma blisko.
Postoje mnoge njegove
pjesme koje su mi me|u
omiljenima, ~ak volim i
neke koje je radio za druge. Kako sazrijevam,
otkrivam i neke druge,
koje prije pet godina nisam mogla razumjeti.
Gordijev ~vor
† Ko u ku}i Bala{evi}a
vodi glavnu rije~ - mama
ili tata?
- Uvijek smo smatrali da je
najbolji bio onaj koji bi s
najmanjim brojem rije~i
izricao najve}i broj stvari,
a najgori onaj ko, uprkos
brojnim rije~ima, ni{ta nije
uspijevao da ka`e.
† I, na kraju, ho}e li s Vama u Sarajevo do}i i Va{
mladi}?
- A ja sada u grlu osjetim
Gordijev ~vor, koji se
ste`e nad svim onim ljubavima, koje su se mogle
ostvariti.
L. SARAJLI]-RAMOVI]
4
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
1. „Ruffneck“
„Freestylers“ feat. Navigator
2. „Iteru“
„Aeternam“
3. „Ich Will“
„Rammstein“
4. „A.I.M“
Basheskia & Edward EQ
5. „In The Nursery“
L. K.
„Empty Fortress“
Kurtni Lov
Na sudu
zbog nakita
Pjeva~ica Kurtni Lov
(Courtney Love) bila je nedavno na sudu zbog nakita
koji je posudila iz jedne draguljarnice, nikada ga ne
vrativ{i. Naime, rije~
je o 60.000 funti
vrijednom nakitu.
Ogrlicu, nau{nice i prsten posudila je za jedan
humanitarni doga|aj, a nakon toga je
tvrdila kako ih je izgubila.
Sud je, me|utim, odlu~io u
korist draguljarnice pa je
Kurtni progla{ena krivom
te mora platiti cijeli iznos
nakita i sudske tro{kove,
jer je s njima potpisala
ugovor kako }e odgovorno
paziti na nakit te ga vratiti
na ta~no navedeni datum.
“
- Ne vidim za{to bih od
i~ega morala odustati nakon ro|enja djeteta. Nekoliko mjeseci }u sa sinom, da nau~im kako biti
stvarno dobra mama, a
onda planiram sva{ta.
Prije trudno}e sam planirala izdati album tako da
}u to napraviti nakon {to
rodim, a oti}i }u i na turneju - Hilari Daf o planovima nakon poro|aja.
Na internetu i radiostanicama
Bajaga: Autor
muzike i teksta
Info
“
- Uzeli su mi
uspomene i
zbog toga sam
tu`na. Pomirila
sam se s tim da
ih nikada vi{e
ne}u vidjeti. Zatvorim se u atelje ili kod ku}e,
slu{am Mocartov „Requiem“ i
po 12 sati
ni`em perle. To
je najbolja terapija. Zahvaljuju}i njoj, uspjela
sam ostati normalna - voditeljica Mirna Berend.
“
Novi singl „Bajage i
Instruktora“ 31. oktobra
Grupa „Bajaga i Instruktori“ objavit }e 31. oktobra na internetu i
radiostanicama singl „Ako treba
da je kraj“, kao najavu novog
albuma, koji bi se, kako je objavila agencija „Long Play“, trebao
pojaviti tokom zime. Singl }e biti
objavljen na sajtu ta~no u podne.
Autor muzike i teksta Mom~ilo
Bajagi} objasnio je da je rije~ o
ljubavnoj pjesmi, rok baladi te je
dodao da ne}e sve pjesme na
novom albumu biti takve. Producent pjesme, kao i budu}eg albuma „Bajage i Instruktora“, je Voja
Aralica, koji je radio i prethodni
CD „[ou po~inje u pono}“ 2005.
godine.
RAZOTKRIVANJE
Alma Terzi}
ALEKSANDAR SEKSAN
MOJ CD PLAYER
- Ve} punih trideset godina
opstali smo pri
vrhu muzi~ke
industrije, prije
nekoliko godina
zaklju~ili smo
da treba stati
dok smo dobri i
sna`ni, ali ovisnost o muzici
ipak je pregolema - Husein
Hasanefendi}
Hus o turneji
„Parnog valjka“.
Terzi}:
Zavodi o~ima
Na pozori{noj
sceni sam ranjiva
Alma Terzi}, mlada i perspektivna bh.
glumica, u rubrici „Razotkrivanje“ otkrila
je bez ~ega ne mo`e zamisliti dan, kako
se osje}a na sceni i druge zanimljivosti.
? Kao djevoj~ica, `eljeli ste postati...?
@ Glumica.
?
Doga|aj koji Vas je do sada u `ivotu
najvi{e obradovao je...?
@Odlazak u L. A.
? Koji ku}ni posao ne volite?
@Postavljanje zavjesa.
?
Koju svoju karakternu osobinu smatrate najlo{ijom?
@Konstantnu potrebu da analiziram.
? Bez ~ega ne mo`ete zamisliti dan?
@ U posljednje vrijeme bez probe.
?
Na pozori{noj sceni ili ispred kamere
osje}ate se...?
@ Osje}am se ranjivo.
?
Kolega s kojim Vam je bilo najte`e sara|ivati u dosada{njoj karijeri je?
@ Mislim da ne postoji glumac s kojim
}e vam biti te{ko raditi ukoliko mu ponudite dovoljno istine na sceni.
?
Glumac s kojim biste se rado pojavili
u goli{avim scenama je...?
@A za{to ne glumica?
?
[ta je Va{ najve}i adut u zavo|enju
suprotnog spola?
@Mislim da su o~i.
? Kada ste se prvi put poljubili i s kim?
@ U osmom razredu, a ime }u zadr`ati za sebe.
Spektakli z Spektakli z Spektakli...
Boldvin se
ipak razvodi
Danijel Boldvin
(Daniel Baldwin)
ipak se rastaje od
supruge D`oene
(Joanne), a
ovog puta je
ona sama
predala zahtjev za razvod. Prije
nekoliko
mjeseci glumac se `elio
razvesti od supruge koja ga
je jednom prilikom i istukla i
prijetila mu
ubistvom, ali
se, onda, predomislio. Sada ona `eli
razvod zbog
nepomirljivih razloga.
Selena snimila
seksi video
Selena Gomez
snimila je seksi
video za predstoje}u dodjelu MTV-jevih evropskih
muzi~kih nagrada, koju
}e i voditi.
U promotivnom
spotu pojavljuju
se dvije Selene,
dobra i zlo~esta. I
dok je dobrica zablistala u „an|eoskom
izdanju“, njena dvojnica pojavila se u
raskop~anoj ko{ulji
i pokazala grudnjak `ivotinjskog uzorka.
Met Dejmon u
Higl i k}erka
rediteljskim vodama u`ivaju u modi
Za svoj rediteljski prvjenac Met Dejmon (Matt Damon) odabrao je projekt koji jo{
nema naslov, a napisao ga je
zajedno s
D`onom
Krasinskim
(John).
Glavnu ulogu Met je namijenio samom sebi. Projekt osrednjeg bud`eta
trebao bi se
uskoro
po~eti snimati.
Biv{a zvijezda serije „Uvod u anatomiju“ Ketrin Higl (Katherine Heigl) svoju trogodi{nju k}erku
Nejlu
(Naleigh) opisala je kao
pravu djevoj~icu koja ve}
sada pokazuje
veliki interes za
modu. Ona i njen
suprug usvojili su
malenu prije dvije godine. Glumica ka`e da
njena k}erkica
u`iva nositi cipele s visokim potpeticama.
Mari{ka Hargitaj
dvostruka mama
Glumica Mari{ka Hargitaj
(Hargitay) u 47.
godini dva puta
je postala
mama. Naime, zvijezda
serijala „Zakon i red“
prije {est mjeseci usvojila je
djevoj~icu, a
samo {est
mjeseci poslije uspjela je
usvojiti i drugo dijete.
Glumica nije
o~ekivala da
}e papiri za
usvajanje
drugog djeteta biti tako
brzo
sre|eni.
L. K.
5
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Kult_art izlog
RAZGOVOR Zlatko Top~i} nakon smjene u Kamernom teatru 55
Na ulici sam dok
se sam ne sna|em
Top~i}: Ponosan
na sve {to
je uradio
Ljudi me zovu, pitaju gdje sam, gdje radim,
a ja im odgovaram najta~nije {to mogu:
U Sarajevu sam z Mo`da od svoje umjetnosti
mogu `ivjeti neki slikari, glumci, muzi~ari,
reditelji, ali ne znam nijednog pisca. Krklec bi
rekao: „Te{ko piscu pravom, zara|uje glavom.“
N
akon deset godina
uspje{nog vo|enja
Kamernog teatra
55, s ~ijeg je ~ela smijenjen po~etkom septembra, pred knji`evnikom
Zlatkom Top~i}em novi je
po~etak. Istina, nimalo
lak, jer je u 57. godini `ivota ostao bez posla, bez
i~ije i ikakve ponude da
radi ne{to drugo - makar
da bude portir. Na}i se u
trenu doslovno na ulici,
bez pla}e, zdravstvenog
osiguranja, slika je kakva
danas u na{oj zemlji nije
nikakvo ~udo. ^udnije je
kako ljudi iz takvih situacija iza|u jo{ hrabriji.
Takav je i na{ sagovornik,
koji je tokom svog mandata disao za Kamerni teatar
55, upisav{i u njegovu historiju neke od najzna~ajnijih predstava, poput „Helverove no}i“,
[email protected].. Ne treba zaboraviti ni Top~i}ev bogati kn-
ji`evni opus te brojne nagrade koje je dobio za
svoja djela, od kojih su
neka o`ivjela i na filmskom platnu, poput
„Remakea“ i „Gole ko`e“.
Ta{ti skorojevi}
† Gdje ste sada, {ta radite?
- Ljudi me zovu, pitaju gdje
sam, gdje radim, a ja im
odgovaram najta~nije {to
mogu: U Sarajevu sam. I,
zaista, ni{ta im konkretnije
od toga ne mogu re}i nego
da sam u Sarajevu.
† Rekli ste da ste skinuli
s le|a jedno breme, a drugo, jo{ te`e, ste natovarili. Ovaj period `ivota sigurno Vam te{ko pada, jer
ste porodi~an ~ovjek, a
od ne~ega se mora `ivjeti.
Biti prepu{ten sam sebi
na ovim prostorima, slika
je koja nas sve pomalo
podsje}a na ratni period.
Po ~emu je pri~a ista?
- Desi vam se da, nakon
Roman „Zavr{na rije~“
moje je `ivotno djelo
† Ono {to Vam za mrvicu popravlja raspolo`enje i
daje optimizam jeste vijest da }e Va{ novi roman
„Zavr{na rije~“ biti objavljen u Hrvatskoj. Ka`ete da
Vam je to `ivotno djelo.
- U Zagrebu ovih dana treba iza}i iz {tampe moj roman
„Zavr{na rije~“. Veoma se radujem toj knjizi, kao da mi
je prva, a ne 24. Dolazi u za mene dobrom trenutku.
Znam da je to moje `ivotno djelo i da sam u njemu najdublje izrazio svoju poetiku. Mislim da }e izazvati veliko interesiranje iako se uvijek najvi{e pouzdam u one
knji`evne razloge. Rije~ je o velikom izdava~u koji ima
snage da me predstavi u regionu, a i {ire, s onim {to je
najbolje u mom pismu. Eto, vi{e nisam direktor, ali mi
je sasvim dosta to {to sam Zlatko Top~i}.
{to ste deceniju vodili najuspje{niji bh. teatar, odjednom ostanete bez posla,
proleterski sami sa svojih
deset prstiju, znanjem i
iskustvom, ~istim obrazom i u najboljim godinama... Bez ikakvih prava, a
pogotovo bez, recimo,
pla}a kojima su politi~ari
sebe po~astili jo{ godinu
nakon isteka mandata,
dok se ne sna|u. Godinama su moji prihodi od autorskih honorara bivali
ve}i od te direktorske
pla}e, {to vi{e govori o
maloj pla}i nego o velikim
honorarima. Ali, dugoro~no, u Bosni, naprosto,
nije mogu}e `ivjeti
isklju~ivo od pisanja.
Imate toliko poznatih primjera. Istina, uvijek }e se
na}i poneki ta{ti skorojevi}
pa }e re}i da `ivi od visokih tira`a, a ne od partijskih sinekura. Mo`da od
svoje umjetnosti mogu `ivjeti neki slikari, glumci, muzi~ari, reditelji.. ali ne znam
nijednog pisca. Krklec bi
rekao: „Te{ko piscu pravom, zara|uje glavom.“
† Jesu li Vam svi prijatelji
na broju ili nova situacija
mijenja i odnos ljudi prema Vama?
- Nema tu dramati~nih preokreta, iznena|enja ni
mjesta patetici. Toliko ljudi
danas ostaje bez posla,
eno ih doslovno na ulicama kako urli~u tra`e}i
svoja prava, da moj slu~aj
ne zaslu`uje pa`nju.
Ina~e, ni{ta novo. Oni kojima ste nekada stali na
Knjiga
Snijeg
Mala bara, puno krokodila
† Opi{ite mi ukratko stanje u kulturi danas?
- Najta~nije bi bilo banalno re}i: Mala bara, puno krokodila. Nekoliko grupa kontrolira svoje krugove - filmske,
teatarske, knji`evne - i nastoje da se bez velike nu`de
ne dodiruju, ljubomorno ~uvaju}i svoje kvartove i pozivaju}i se na muze i vi{e interese. Ula`u vi{e energije u
recepciju svojih djela nego u njihovo stvaranje. Neuka
masa krotko kima glavama onima koji su najglasniji.
Politika, ova ili ona, svejedno, samo je servis, sredstvo
obra~una. Te{ko onome ko se s njima uhvati u kolo!
sti~ki najuspje{nijem periput, ili misle da ste im stali
odu u historiji te ku}e, sa
na put i, jo{ prije, oni kojisjajnim turnejama {irom
ma ste pomogli ili gledali
svijeta, s daleko najvi{e
kroz prste, prvom prilikom
internacionalnih nagrada,
radosno poka`u zlo}u, a
s brojnim kultnim predstaoni koje ste poznavali povama, s punim salama i
vr{no, po ~uvenju ili pokartama rasprodatim mjeslovno, iznenade vas rije~ima razumijevanja i po- sec ili dva unaprijed. Uvijek s najmanje sredstava,
dr{ke i pomislite kako je
ali nikada u gubicima. Dasve ipak imalo smisla.
kako, nije to bila samo
Kao da su daleki sve ovo
vrijeme bili bli`i. Ali, o `ivot- moja zasluga, svako od
pedesetak zaposlenika
nim zakonima toliko znaimao je svoj udio u tome, i
mo odranije. Ljudi koji se
brojni vanjski saradnici, ali
dobronamjerno ~ude kako
sve je to nastalo u jednoj
mi nije ponu|eno ni{ta drugo da radim, o~igledno se opu{tenoj, pozitivnoj, kreativoj atmosferi, bez drila i
jo{ zanose time da ovdje
birokratskog formalizma.
postoji neka osmi{ljena
kadrovska ili bilo kakva po- Uistinu sam ponosan na
sve ono {to sam uradio u
litika. Ko?! Gdje?! Ali... taKamernom teatru, ostamo nema nikoga!
iza sebe mnogo
Kurtoazno „hvala“ vljaju}i
vi{e i bolje nego {to sam
† Proteklih deset godina zatekao. Nema kutka te
Kamernog teatra 55 naju- ku}e koji je ostao isti.
spje{niji je period ove te- Mo`da bi gra|anski odgoj
atarske ku}e, koji je izro- i gradski adet nalagali da
dio kultne predstave. Na se ~ovjeku, nakon dobro
{ta ste najvi{e ponosni i obavljenog posla, ka`e
`alite li zbog ne~ega?
makar obi~no, kurtoazno
- Uspjeh je jednostavan,
„hvala“, ali... Kada ni{ta
samo neuspjeh tra`i
ne o~ekujete, ni{ta vas ne
op{irnu eksplikaciju. Da,
mo`e ni razo~arati.
drago mi je da ste i vi
S . ALAGI]-ALETI]
uo~ili kako je rije~ o stati-
Ovaj veli~anstveni i kontroverzni roman nobelovca Orhana Pamuka
priziva duhovnu krhkost
nezapadnja~kog svijeta, njegovu nedoumicu
u pogledu bezbo`ni~kog Zapada i
njegov bijes. Sa prvim
snijegom novinar sti`e
u Kras, grad smje{ten
daleko na turskoj granici.
CD
Amulette
Amira Medunjanin sa
svojim novim albumom
„Amulette“ odu{evila je
muzi~ke kriti~are {irom
Evrope. Posljednje priznanje vrsnoj interpretatorici sevdalinki stiglo
je od cijenjenog britanskog muzi~kog magazina „Songlines“, koji je
Amirin nosa~ zvuka uvrstio na listu najboljih
albuma mjeseca.
Aida ^orbad`i} ponovo u mati~noj ku}i
Uloga u operi „Carmen“
DVD
Nakon {to je, zbog anga`mana u predstavi Harisa Pa{ovi}a „Ru`e za
Anu Terezu/Fudbalske
pri~e“, vi{e od jednog
mjeseca izbivala iz mati~ne ku}e Opere Narodnog pozori{ta Sarajevo,
Aida ^orbad`i} vratila se
obavezama u Ku}i na
Obali. To su, prije svega,
uloga Sultanije u bh. operi
„Hasanaginica“ te novi projekt koji je u pripremi,
opera „Carmen“, u kojoj
Radnja filma ameri~kog
reditelja Kerija Fukunage (Cary) odvija se u
19. stolje}u, gdje D`ejn
Er (Jane Eyre) odjednom bje`i iz Tronfild
Hola, ogromnog, izoliranog mjesta, gdje radi
kao guvernanta za Adel
Varens, djevoj~icu ~iji je
staratelj namrgo|eni
gazda Edvard Ro~ester.
igra lik Fraskite.
Saradnjom sa Pa{ovi}em
solistica sarajevske Opere
je odu{evljena te se nada
da joj ne}e biti i posljednja.
No, njeno pojavljivanje u
ulozi kafanske pjeva~ice
koja izvodi fascinantan raspon pjesama, od pop-folk
hitova do umjetni~kih kompozicija, podijelilo je
mi{ljenje njenih kolega.
- Istina, to nije moj standardni repertoar, jer je rije~ o
novokomponovanim pje-
smama, ali meni je, moram
priznati, saradnja s izvrsnim rediteljem kakav je
Pa{ovi} u svakom slu~aju
valjala, jer su njegovi pogledi apsolutno okrenuti prema modernom dobu. Reakcije jesu bile podijeljene,
neki su ljudi napu{tali predstavu, ali u sve to nisam
mogla ulaziti, jer sam ja to,
jednostavno, prihvatila, uradila profesionalno i apsolutno stojim iza svoga rada
- ka`e ^orbad`i}. S. A. A.
D`ejn Er
^orbad`i}: Stojim iza svog rada
6
Info
Posebno
vrednovanje
D`imi ^u (Jimmy
Choo) dao je cipelama
ta~no mrvicu tre{a,
koliko je trebalo da preplave ulice i klubove,
Manolo Blahnik dao je
{arm i ironiju, a Kristijan Lubuten je, na kraju, odnio pobjedu, jer
se fokusirao na seks.
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
REKLI SU
^uveni dizajner o `enskom feti{u
Lubuten: [tikla je kao orgazam
Kada obuvate cipelu s visokom {tiklom, dovodite sebe u potencijalno
orgazmi~nu situaciju, ka`e dizajner koji slavi 20 godina rada
^
uveni dizajner cipela Kristijan Lubuten (Christian
Louboutin) objasnio je
za{to su `enama visoke potpetice poput orgazma. On vjeruje
da cipele sa {tiklom imaju mnogo ve}i utjecaj na `ene i na njihov libido nego {to se misli.
Ka`e da je za to potrebna {tikla
visoka 15 centimetara. On se u
intervjuu koji je dao za „Sunday
Times“ sjetio {ta mu je rekla jedna francuska intelektualka.
- Rekla je da je u takvim cipela-
ma stopalo seksi zato {to zauzima isti polo`aj koji ima dok `ena
do`ivljava orgazam. Zato, kada
obuvate cipelu sa visokom {tiklom, dovodite sebe u potencijalno orgazmi~nu situaciju - ka`e
Lubuten.
On, tako|er, misli da je `enska
obu}a i sredstvo za zavo|enje,
a da nijedna mu{ka cipela nema
tu ulogu.
Mu{ke cipele ukazuju na eleganciju i bogatstvo, ali se ne poigravaju s karakterom. Zato su `ene
sretne i kada nose neudobnu
obu}u - zaklju~io je Lubuten, koji
ve} 20 godina pravi cipele.
U povodu jubileja, iza}i se njegova biografija, a liste ~ekanja
za nekoliko ograni~enih serija
cipela koje }e se prodavati u velikim robnim ku}ama u Njujorku i
Parizu, popunjene su. Njujor{ki
„Barneys“ najavio je klijenticama
da mogu po~eti praviti hrami}e
za svoj novi par. U nardnih 12
mjeseci Lubuten }e slaviti seksepil koji nose lubutenke.
Alen Muratovi}
Stvar li~nog
izbora
- Mo`da
neki smatraju da
`enu ~ini
po`udnijom to {to
ima izrazito visoke
potpetice,
ali ja neMuratovi}: Ja
mam neki to po{tujem
poseban
stav o tome. Siguran
sam da ima i drugih detalja koji `eni, tako|er,
daju neku senzualnost i
`eljeni efekt da bude primije}ena. Sve je stvar
li~nog izbora i ja to
po{tujem. Ja, osobno,
primje}ujem neke druge
detalje kod `ena.
[ejla Salihefendi}
Nosite ih ~ak i
kad vas `uljaju
- Sigurna
sam da
`enama visoke potpetice doprinose
samopouzdanju,
poma`u libidu i sada
Salihefendi}:
se mo`e
Doprinose
nabrajati
samopouzdanju
dosta toga. Da se ne la`emo,
`ena u potpetici i `ena u
ravnim cipelama dvije su
razli~ite osobe. Noge
izgledaju du`e, tanje, a
one koju su pri tome ni`eg
rasta, mogu dobiti koji centimetar vi{e. Prema tome, moj savjet je nosite ih
pa ~ak i kad vas malo
`uljaju, strpite se.
Neovisna rejting-agencija „Luxury Institute“
proglasila ga je lani
najpresti`nijim dizajnerom cipela i najpo`eljnijim brendom u posljednje tri godine. Lubuten
je zaslu`an za dana{nju masovnu potra`nju za dizajnerskim
cipelama. To nije neobi~no, jer ih je on uvijek
vrednovao malo vi{e od
drugih dizajnera.
Disko, metal, {ljokice i
seks u zraku programirali su ga, a kratko
sta`iranje u „Folies
Bergresu“ nau~ilo ga
je kako se nose {tikle.
STREET MODA Trendseterice na ulicama Sarajeva
(Foto: Ja-Sa)
Ljepotice pro{etale svoj omiljeni modni komad
Iako je iza nas veoma
hladna sedmica, poneka
zraka sunca privukla je
{eta~e i one `eljne
dru`enja i pokazivanja
da se pojave u centru grada. Najljep{i ukras Ferhadije, kao i uvijek, bile
su dotjerane djevojke
koje su zadovoljno
pro{etale svoj omiljeni
modni komad.
Ovog puta imali smo priliku vidjeti i one koje su
se ve} uvukle u ~izme
do iznad koljena, ali je
jo{ vi{e onih koje ne
`ele priznati da je vrijeme za toplije komade
odje}e.
^izmice su glavni komad, koji savr{eno pristaje uz razli~ite modne
kombinacije, ali je naglasak svakako bio na sa-
koima i kratkim jaknama
svih boja, koje su u kombinaciji s hla~ama, ali i
suknjama, djelovale vrlo
zanimljivo.
Ad. K.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pop lista
Nina Badri}
„Mama“
„Plavi orkestar“ i
„Dubioza kolektiv“
„(R)evolucija“
Massimo Savi}
„Iz jednog pogleda“
Dino Merlin
„Undo“
Gibonni
„Veslo na vodi“
Mirza [oljanin
„Ne mogu podnijeti to“
Amir Kazi} Leo
„Volim te svejedno“
Jasna Gospi} i
@eljko Samard`i}
„Sarajevo meni putuje“
„Crvena jabuka“
[email protected]
„Parni valjak“
„Vjeruj“
10
Pop prijedlog
Oliver Dragojevi} i Stjepan Hauser
„Brod u boci“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rok i alter lista
„Dubioza kolektiv“
„Making Money“
„Letu {tuke“
„U ovom svijetu“
„Hladno pivo“
„Fotoaparat“
TBF
„Uvik kontra“
„Majke“
„Te{ke boje“
Mar~elo i „Filteri“
„Mamica“
„Zoster“
„Sve u svoje vrijeme“
SARS
„Mir i ljubav“
„Dubioza kolektiv“
„Kokuz“
„Svi na pod“
„Lopovska“
10
Rok i alter prijedlog
„Divlje jagode“
„Ne, nisam ja“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Folk lista
Enes Begovi}
„Lijepa je“
Halid Be{li} i
„Legende“
„Tambura{i“
Verena Cerovina
„Bje`i ku}i“
[erif Konjevi}
„Ljubavi“
Lepa Brena
„Metak s posvetom“
Enes Begovi}
i Mladen Voji~i} Tifa
„Dva jarana“
Kemal Hasi}
„Kao prije“
Osman Had`i}
„Samo jedna `ena zna“
Elvira Rahi}
„Cura s ~ar{ije“
Adnan Jakupovi}
„Mene zaboravi“
10
Folk prijedlog
Mirza [oljanin
„Tebi da se vratim“
Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . .
Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . .
Ime i prezime . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela
091/410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U
poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju
glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.
7
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Saradnja s
]uri}em
MTV Best Adria Act
† Razmi{ljate li o saradnji s
nekim bh. izvo|a~em?
- Slabo poznajemo izvo|a~e u
Srbiji, a samim time jo{ slabije
u BiH. Ja prva ne pratim TV, a
znam da ni momci iz benda nisu ne{to u toku. S druge strane, nismo ni radili duete do sada, mada nas novinari ~esto pitaju. Mo`da s Amelom ]uri}em, on je ba{ dobar drugar, pogotovo Zmolenov (~lan benda, op. a.), a prvenstveno je veoma talentiran pjeva~.
- U okviru nominiranih za ovogodi{nji „MTV Best
Adria Act“, „Dubioza“ je svakako najozbiljniji autorski
bend. Zaokru`eni su i muzika i tekstovi, pogotovo
tekstovi. Na direktan i o{tar na~in opisuju situaciju u
dru{tvu. Uvijek sam voljela bendove koji imaju socijalno anga`irane tekstove i ne boje se da to glasno
ka`u. Na{i su glasovi bili uz grupu SARS. To su nam
drugari koji kao bend stvarno nevjerovatno napreduju i mislim da ih tek o~ekuje ozbiljna karijera.
Ako se stvari poklope,
ponovo }emo na Evroviziju
„Tap 011“ i „Negativ“ dva su razli~ita svemira z Na novim pjesmama
radimo punom parom z Pri~a s Aleksandrom Petersom je zavr{ena, sada smo
iskreni prijatelji
B
Muzi~ko
sazrijevanje
† U grupi „Tap 011“ pjevali ste s Gocom Tr`an?
Recite mi koliko se razlikuje ta grupa od „Negativa“?
- Prvo se razlikuje po tome {to je „Tap“ grupa ljudi koji se vokalno bave
muzikom, niko ne svira
ni{ta od instrumenata, a
„Negativ“ je bend. Muzi~ki `anr je najvi{e po
~emu se razlikuju, kao i
mo na novim pjesmama.
† Bez koje pjesme ne
mo`e pro}i nijedan nastup „Negativa“?
- „Ja bih te sanjala“ i
„Zbunjena“, to su definitivno najve}i hitovi sude}i
prema reakcijama publike, mada ima jo{ mnogo
nama dragih pjesama.
† Ho}e li se „Negativ“
ponovo oku{ati na Evroviziji?
Peters: Uvijek se radujemo dolasku u Sarajevo
po temama o kojima pevaju. Iz mog ugla, to su
dva razli~ita svemira.
† Mo`ete nam ukratko
opisati vrijeme u jednoj i
drugoj grupi. Nedostaje
li Vam taj period?
- Ukratko, period u „Tap
011“ bio je period nekog
muzi~kog odrastanja,
upoznavanja s nastupima i javnim `ivotom. Sve
nam je bilo novo i veoma
smo se dobro zezali. A
„Negativ“ je ne{to gdje ja
muzi~ki osje}am da zaista tu pripadam, pravo
sazrijevanje na tom muzi~ko-autorskom planu.
Bend „Negativ“ traje vi{e
nego duplo u odnosu na
„Tap 011“. Mnogo toga
vi{e se desilo u periodu
grupe „Negativ“. Ponekada mi nedostaje period
„Tap 011“, jer smo tada
K}erkica Sara
† S obzirom na to da ste prezauzeti, koliko vremena posve}ujete k}erci Sari?
- Svakog slobodnog momenta sam s njom. Naravno, i sebi posvetim vremena i sve mo`e da se organizira ako se ~ovjek potrudi.
bili ba{ mladi pa nam je
sve bilo novo i interesantno. Ba{ kao i mladost u
`ivotu. Ali, prava ispunjenost muzi~ko-autorskim
radom postignuta je u
bendu. Mnogo je lijepo
praviti muziku u timu.
† Imali ste ponovno
okupljanje „Tap 011“ u
aprilu, samo zbog koncerta ili?
- Prvobitno je cijela ideja
bila samo zbog koncerta.
Direktor beogradske Arene pozvao nas je da uradimo taj koncert, koji je
pro{ao izuzetno dobro
kod publike i samim tim je
stiglo mnogo poziva koje
nismo mogli da odbijemo
zbog publike. Najbolje je
to {to smo obnovili
dru`enje. Ko zna, mo`da
se desi i neka pjesma.
Mu`evo prezime
† Radi li „Negativ“ na novom albumu? [ta mo`emo o~ekivati i kada?
- Na prolje}e mo`ete
o~ekivati neke novosti.
Ho}e li biti album ili singl,
to jo{ ne znamo, ali svakako punom parom radi-
Na sceni FIS-a
Dado D`ihan
4. novembra
† Lani ste bili nominirani za
MTV-jevu nagradu „Best Adria
Act“. Ovogodi{nji pobjednik je
bh. bend „Dubioza kolektiv“.
Kako to komentirate?
MUZI^ARI Ivana Peters, pjeva~ica grupe „Negativ“
eogradski bend
„Negativ“, na ~elu
sa pjeva~icom Ivanom Peters, bio je ove
godine veoma aktivan,
nastupaju}i u gradovima
{irom regiona. Ni Bosnu i
Hercegovinu nisu zaobi{li pa ih je banjalu~ka
publika imala priliku
slu{ati 14. oktobra u okviru programa „Jaeger Music Night“, a dan poslije
bend je nastupio u sarajevskom „Coloseumu“. U
oba grada nastupili su
umjesto grupe „Partibrejkers“, koja je otkazala
svoj nastup zbog bolesti
jednog od ~lanova.
- Publika u Sarajevu uvijek nas do~eka super. Sarajevo je veoma lijep grad. Kao mala, uvijek sam
tuda prolazila kada sam
i{la na more, a kao bend,
mnogo volimo glavni grad
BiH, posebno zbog toga
{to smo za kratko vrijeme
stekli veoma mnogo prijatelja. Kada dobijemo poziv za koncert, uvijek se
radujemo tome, jer znamo da }e atmosfera biti
fantasti~na, a i zbog
dru`enja s nama dragim
ljudima - govori Ivana.
Estrada
- Nedavno smo rekli da
nam je Evrovizija, koliko
god odbijali pozive u posljednje vrijeme, ipak donijela ne{to. Nezgodno
je to {to smo kao bend
ovog `anra bili usamljeni
u tom poku{aju da se rok
muzika afirmira na ovim
prostorima kroz ovakvu
vrstu festivala.
Iskreno, nismo razmi{ljali o tome. Ako nam se
iznjedri neka pjesma za
koju mislimo da ima to
{to je potrebno, {to da
ne? Ali, nije da aktivno i
ciljano razmi{ljamo o tome. Ba{ kao s numerom
„Zbunjena“, desila nam
se inspiracija, a ubrzo
nakon toga i poziv za festival. Ako se stvari poklope, {to da ne.
Sarajevski muzi~ar sa
mjestom boravka u Londonu Dado D`ihan nastupit }e 4. novembra
na sceni FIS-a. Dado je
nedavno uradio muziku za film „U
zemlji meda i
krvi“, rediteljski prvjenac
An|eline \oli
(Angeline Jolie ), a u
Sarajevu }e
predstaviti svoj
projekt
„Waves and
Patterns“. Radi se o `ivom audio-vizuelnom doga|aju, u kojem }e, pored autora, nastupiti i gostuju}i muzi~ari.
Zajedno s Dadom na
sceni }e biti i na{a rokerka Irina Kapetanovi}, a
ovom prilikom }e predstaviti po~etak zajedni~ke saradnje.
- Ovo }e biti zanimljivo
dru`enje s dosta dobre
muzike. Drago mi je {to
}u sara|ivati s Dadom.
Uskoro bih trebala otputovati u London, gdje
}emo po~eti snimati pjesme. To }e biti ne{to zanimljivo i jedinstveno ka`e Irina.
„
- Naravno da mi
de~ki „upadaju“.
Mislim da bi bilo
~udno da ne
„upadaju“, kako meni,
tako i prijateljicama s
kojima izlazim. Ali, kada izlazim u Zadru, broj
„upada“ znatno se
smanji, jer me tamo svi
poznaju. Dodu{e, svi
se ti „uleti“ vi{e svode
na poglede nego na
neke konkretne akcije hrvatska pjeva~ica Natali Dizdar odgova-
† Da se osvrnemo na
Va{u bolnu ta~ku. U medijima se stalno pi{e o
Va{em razvodu sa Aleksandrom Petersom, {ta
se de{ava?
- Nismo u sva|i, mi smo
roditelji i tako se sla`emo
i odli~no sara|ujemo {to
se ti~e djeteta, a {to se
ti~e romanse i ne~ega
vi{e, ta je pri~a zav{ena.
Sada smo, zaista, iskreni
prijatelji.
† Za{to, onda, jo{ nosite njegovo prezime?
- Najvi{e zbog Sare, da
joj se sutra prezime ne
razlikuje od moga. Meni
je apsolutno svejedno, a
ne znam ho}e li njoj sutra biti ~udno {to joj se
majka druga~ije preziva.
A. KARAMAN
ra na
pitanje
„upucavaju“ li joj
se de~ki prilikom izlazaka.
„
Goran Vi{nji} snima TV seriju „Pan“
8
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Badri}: Inicijatorica
koncerta
Vi{nji} i Keli
Garner na
snimanju
U strasnom zagrljaju
stjuardese Kejt
Serija „Pan Am“, koju
mnogi progla{avaju budu}im televizijskih hitom u
Sjedinjenim Ameri~kim
Dr`avama, uskoro se
po~inje emitirati, a ulogu
Jugoslavena Nike Pavi}a
igra Goran Vi{nji}.
[iben~anin glumi diplomatu koji je rastrgan
izme|u komunizma i blagodati koje nudi moderni
Zapad, a na}i }e se u strasnom zagrljaju stjuardese Kejt Kameron (Kate
Cameron), koju igra Keli
Garner (Kelli).
Njihova romansa dovest
}e Niku u veliku emotivnu
dilemu. Vi{nji} bi se tre-
bao pojaviti u ~etiri nastavka serije, ~ija je radnja
smje{tena u {ezdesete
godine pro{log stolje}a, a
govori o poznatoj aviokompaniji i odnosima
izme|u pilota i stjuardesa.
To je vrijeme kada je letenje bilo rezervirano samo
za one najimu}nije, koji su
putovali u toaletama i najskupljim odijelima.
U seriji igraju i Kristina Ri~i
(Christina Ricci) i Margot
Robi (Robbie). Vi{nji}a,
ina~e, u decembru o~ekuje premijera filma „The Girl
With the Dragon Tatoo“, u
kojem glumi s Danijelom
Kregom (Daniel Craig).
Nastavlja se saradnja ~etiri pjeva~ice
Karolina, Maya, Aleksandra
7. novembra u „Lisinskom“
N
ina Badri}, Karolina Go~eva, Maya
Sar i Aleksandra
Radovi} nastavljaju saradnju. Ove ~etiri odli~ne
pjeva~ice u dvorani „Vatroslav Lisinski“ u Zagrebu odr`at }e 7. novembra humanitarni koncert.
Nakon {to su na{li studijske snimke
Porodica objavljuje
pjesme To{e Proeskog
Lepa Brena proslavila je 51. ro|endan
Koncerti u beogradskoj prijestonici
Brena se helikopterom
spustila u Arenu
Lepa Brena odr`ala je dvije
no}i zaredom odli~ne nastupe u beogradskoj Areni,
kojima je proslavila i 51.
ro|endan. Na prvi koncert
stigla je helikopterom, ~ime
je ponovila ono {to je uradila davne 1994. godine u srbijanskoj prijestonici.
„Uradi to“, „Metak s po-
svetom“, „Bato, Bato“,
„Grad“, „Jugoslavenka“...
samo su neki od hitova
koje je izvela. Gosti na koncertima bili su joj Hari
Vare{anovi}, Petar
Gra{o, @eljko Joksimovi},
Vlado Kalember, Daniel
Popovi}, ~lanovi „Slatkog
greha“.
Porodica tragi~no nastradalog makedonskog pjeva~a To{e Proeskog objavit }e njegove nove pjesme. Naime, njegovi najbli`i prona{li su u kompjuteru pjesme koje To{e nije
objavio te planiraju da ih
predstave svim fanovima.
- Sre}a je da je moj mu`
Slaven bio uklju~en u
To{inu karijeru pa je mjesecima tra`io i analizirao
njegov kompjuter i studijske snimke - rekla je
To{ina majka Domenika.
Pro{le nedjelje navr{ile su
se ~etiri godine otkako je u
saobra}ajnoj nesre}i u blizini Nove Gradi{ke tragi~no nastradao To{e Proeski. Mise zadu{nice za pr-
Proeski: ^etiri godine
od smrti
erano preminulog pjeva~a
odr`ane su u Hrvatskoj,
Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, ali i u Njema~koj i Bugarskoj. D. Z.
One ve} du`e vrijeme
zajedni~kim snagama
pridonose podizanju svijesti `ena o prevenciji
raka grli}a maternice, a
ovaj kvartet snimio je zajedni~ku pjesmu „Moj je
`ivot moja pjesma“, koju
je napisala Maya Sar.
Inicijatorica ovog huma-
Iako je najavila da ne}e nastupati
Severina pje
Slavonskom
Severina Vu~kovi} najavljivala je zbog trudno}e
da }e napraviti pauzu od
koncerata i da ne}e pjevati. Popularna Seve vjerovatno je mislila na koncerte u dvoranama i
ve}im diskotekama, jer je
odr`ala nastup u domu
porodice Petra i
Snje`ane Grabovac iz
Slavonskog Broda.
Severina je naprosto blistala u crnoj haljini, a svi
su se na fe{ti odli~no zabavili uz ritmove hitova
kao {to su „Brad Pitt“,
„Djevojka sa sela“...
Severina je blistala
u crnoj haljini
9
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
GOST SARAJEVA Svjetski poznati producent Toni Kotura
Slu{am „Bijelo dugme“
i „Crvenu jabuku“
Moja mama je ro|ena u Visokom z Ako si idiot,
to nikada ne}e{ promijeniti, a ako si dobar ~ovjek,
to bi trebao i ostati
Sarajevo je po~etkom sedmice posjetio svjetski
poznati producent i muzi~ar Toni Kotura (Cottura). Stigao je zbog promocije novog spota grupe
„Maximum Power“, ~ije
pjesme producira.
Pravi umjetnik
i Nina
nitarnog koncerta je Nina Badri}, a organizira
ga u saradnji s Udru`enjem „Sve za nju“.
- Ovo nije prvi put da sam
u Sarajevu, a ono {to ljudi
ne znaju je da je moja mama ro|ena u Visokom. Volim Sarajevo i uvijek rado
do|em, bilo poslom ili privatno. Volim ovu zemlju i
toplinu ljudi koju ona donosi. Va{i ljudi su veoma
osje}ajni, ali i veoma talentirani. Pravi su prijatelji i
ponosni gra|ani svoje zemlje, dok su ljudi u svijetu
dosta hladni - govori Kotu-
ra, koji `ivi u Njema~koj.
† Kako je raditi sa svjetski poznatim li~nostima,
a kako s bh. muzi~arima?
- Nije velika razlika. Ako
je ~ovjek pravi umjetnik,
onda nema razlike. Samo
bih mo`da rekao da su
ljudi u BiH dosta uporniji i
vredniji iako im se ne
pru`a prilika da to iska`u.
† Kako se pona{aju
svjetski muzi~ari?
- Svjetske zvijezde imaju veliki ego. Znaju da ih
cijeli svijet voli i to koriste, ali i to je samo stvar
karaktera. D`astin Timberlejk (Justin Timberlake) tako je normalan
de~ko, isto kao i Bruno
Mars. Ako si idiot, to nikada ne}e{ promijeniti,
S D`astinom u najboljim
odnosima
† S kim Vam je bilo najdra`e sara|ivati?
- Te{ko je izdvojti jedno
ime, jer su svi s kojima
sam radio super. Ali,
re}i }u da sam u najboljim odnosima ostao s
D`astinom. To je divan
i skroman de~ko, i dandanas smo u kontaktu,
a davno smo radili.
Kotura i Timberlejk
a ako si dobar ~ovjek, to
bi trebao i ostati.
Inspiracija `ivot
† ^itaju}i Va{u biografiju, vidjeli smo da se bavite i hip-hop plesom?
- Karijeru sam po~eo kao
plesa~, ali sam ubrzo i
odustao, jer sam shvatio
da, jednostavno, nisam
dobar u tome. Nastavio
sam sa pjevanjem, ali ni
to ne radim dobro kao posao producenta.
† [ta Vam je inspiracija
za pjesme?
- @ivot i samo `ivot. To je
najbolja stvar za pri~u, koju
umjetnik mo`e sebi
po`eljeti.
† Kako komentirate muzi~ku scenu u BiH?
- Veoma mi se dopada i
volim muziku koju ova zemlja izbacuje na tr`i{te.
Ponekada slu{am „Bijelo
dugme“ i „Crvenu jabuku“,
ali i [abana [auli}a, kojeg
moja majka ~esto slu{a.
Cijenim i „Dubioza kolektiv“, a jo{ vi{e kada sam
~uo da su ove godine
osvojili i MTV-jevu nagradu. Veoma mnogo potencijala ima i „Maximum Power“, ali oni su jo{ mladi i
`ivot je pred njima.
A. KARAMAN
Kotura: Cijenim „Dubioza kolektiv“
(Foto: M. Kadri})
Iz biografije
Toni Kotura zapo~eo je muzi~ku karijeru 1988. godine, a u 1993. osnovao je grupu „Fun Factory“, u
kojoj je bio pjeva~ i producent. Imali su nekoliko
svjetskih hitova, poput „Close to You“, „Take Your
Chance“, „Celebration“...
Nakon toga, posvetio se producentskoj karijeri i radio pjesme za „Backstreet Boyse“ i „N’Sync“. U
1996. napustio je „Fun Factory“ i po~eo projekt pod
nazivom „Booya“. Svoja iskustva razmijenio je u saradnji s P. Didijem (P. Diddy) i njegovom producentskom ku}om. „Booya“ se rastala 2000., a on je
nastavio raditi s grupama „Underdog Project“ i „The
7 Inch Project“.
Na{a muzi~ka legenda u studiju
D. Z.
zbog trudno}e
Halid ponovo snima
duet s Danijelom
vala u
Brodu
Martinovi}: Ponovo u studiju
Halid Be{li} sa svojim producentom Samirom Kadiri}em uveliko radi na novom albumu. Na{a muzi~ka legenda ve} je snimila ~etiri kompozicije, a
kako nam je potvrdio, ponovo }e raditi duet s hrvatskom pjeva~icom Danijelom Martinovi}.
- „Zarobljenik uspomena“
uradit }emo u potpuno novom aran`manu. Mislim
da je ovo odli~na pjesma i
zbog toga }emo za nju
snimiti i spot - ka`e Be{li}.
Halidov novi album trebao
bi se na prolje}e na}i na
tr`i{tu u cijelom regionu.
D. Z.
Be{li}: Uradit }emo i spot
10
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
NOGOMET Senad Luli}, bh. reprezentativac u dresu Lacija
Jo{ je rano
za kupovinu
stana u Rimu
Luli}: Jo{ sam
pod impresijama
derbija
^im sam stigao, po~eli su mi pri~ati o rivalstvu s „vu~icom“ z Skoro
godinu u sretnom braku sa Sandrom Fer z Volio bih da mogu du`e
spavati, oti}i na pi}e sa prijateljima, ali da ne moram `uriti
S
redinom juna na{
nogometni reprezentativac Senad Luli}
potpisao je petogodi{nji
ugovor s italijanskim Laciom i {vicarski Bern zamijenio Rimom. U novoj ekipi bh. internacionalac
odli~no se sna{ao te u velikom derbiju protiv ljutog
rivala Rome pru`io
odli~nu partiju i bio jedan
od najzaslu`nijih za preokret i pobjedu sa 2:1.
Prekretnica
u karijeri
Utakmica protiv
engleskog Totenhema u Evropskoj ligi jedna je od najboljih u
njegovoj karijeri. Nakon nje, uslijedio je
poziv selektora Safeta Su{i}a i postao je
standardni ~lan na{e
reprezentacije.
- Ta je utakmica bila
na neki na~in prekretnica u karijeri. Dobio
sam priliku da poka`em koliko znam.
Na terenu uvijek
pru`am maksimum i
nadam se da }u se s
reprezentacijom plasirati na jedno veliko
takmi~enje - ka`e Luli} te dodaje da je prvi
nastup u dresu BiH
imao kod Denijala Piri}a u Zenici protiv
Azerbejd`ana.
Pet poraza
- Jo{ sam pod impresijama derbija. Navija~i u Rimu s nestrpljenjem ~ekaju
taj dan. Cijeli je grad tada
podijeljen. Mi smo uspjeli
da prekinemo seriju od pet
poraza u duelima protiv
Rome i sre}i na{ih fanova
nije bilo kraja. Kada sam
stigao u Rim, odmah su mi
po~eli pri~ati o rivalstvu s
„vu~icom“ i nezaboravnim
duelima ova dva kluba. To
je utakmica za koju svi Ri-
Ameri~ki glumac u sportu
mljani `ive - govori Luli}
na po~etku razgovora.
Redovno se ~uje s kolegom iz reprezentacije Miralemom Pjani}em, ali jo{
nisu imali vremena da skupa odu na ru~ak ili ve~eru.
- Iako smo u istom gradu,
imamo dosta obaveza tako
da nikako nismo stigli
uskladiti termine. Miralemu
}e trebati jo{ vremena da
se malo uhoda u Rimu, koji
je metropola. I meni je na
po~etku dosta bilo te{ko iskren je igra~ Lacija. Luli}
je potpisao petogodi{nji
ugovor za „Nebeskoplave“
tako da }e Rim, najvjerovatnije, du`e vrijeme biti njegova baza.
- Na{ao sam stan nedaleko
od stadiona tako da mi je
sve mnogo lak{e. Iako
imam dug
Bajern poma`e svom nogometa{u
Kluni igrao Breno Borges
ko{arku i dobio novu ku}u
bejzbol
Nogometa{u Brenu Borgesu, osumnji~enom za
podmetanje po`ara u vlastitoj vili, Bajern je osigurao novu ku}u i medicinsko
osoblje, a Huvensio (Juvencio), predsjednik njegovog biv{eg kluba Sao
Paula, smatra da zna
za{to je igra~ upao u probleme.
- Brenov je problem to {to
je prerano oti{ao u Njema~ku, a to nije zemlja u
kojoj je lako `ivjeti. Tamo
nema ro{tilja ponedjeljkom, nema sambe, nema lijepih `ena kao na
na{em karnevalu. Onda je
upao i u porodi~ne i probleme s finansijskim savjetnikom, dobivao je lo{e
savjete - kazao je Huvensio.
ugovor, jo{ je rano za kupovinu stana. Put nogometa{a
je veoma ~udan. Nikada se
ne zna {ta dan donosi. Prezadovoljan sam u Laciju i
moje ambicije su vezane za
ovaj klub. Svi su me odli~no
prihvatili i nadam se velikom
broju pobjeda u dresu rimskog kluba - ka`e Senad.
Normalan `ivot
Nogometa{ je ve} godinu
u braku sa Sandrom Fer
(Fehr) iz [vicarske.
- Prije vjen~anja bili smo
{est godina u vezi. Dobro
se sla`emo i ona mi je velika podr{ka. Ostale detalje sa~uvao bih za sebe.
Stvarno ne volim da u medijima pri~am o svom privatnom `ivotu - isti~e nogometa{.
Senad ka`e da se sve u
njegovom `ivotu vrti oko
nogometa, bez kojeg te{ko
mo`e zamisliti svoj `ivot.
- Nekada se umorim od
svega. Svaka tri dana igra-
mo utakmicu. Stalno treniramo i putujemo. Nekima se
to ~ini lako, ali vjerujte da nije. ^esto nemam vremena
za stvari koje bih volio da
napravim u `ivotu, da imam
normalan `ivot, da mogu
du`e spavati, oti}i na pi}e
sa prijateljima, ali da ne moram `uriti - ka`e Luli}.
Nogometnu karijeru
po~eo je u Jablanici, a nastavio u [vicarskoj, gdje
se s roditeljima i tri sestre
preselio 1998. godine.
- Odlazak u [vicarsku za
mene je bio velika promjena. Nastavio sam trenirati
nogomet i na kraju se
ulo`eni trud isplatio. Nakon zapa`enih igara u Belinconi i Grashoperu, potpunu afirmaciju do`ivio
sam kod trenera Vladimira
Petkovi}a u Jang bojsu.
On mi je dao {ansu, koju
sam maksimalno iskoristio
- zaklju~uje dvadesetpetogodi{nji Jablani~anin.
D. ZEBA
Nastup na sportskoj manifestaciji
Formula 1 spojila
Gagu i „Metallicu“
Nova utrka Svjetskog prvenstva Formule 1 u Indiji predstavit }e se 30. oktobra, a spektakl otvorenja uveli~at }e Lejdi Gaga (Lady) i „Metallica“. Utrka na stazi
„Buddh International Circuit“ vozit }e se kao 17. u
ovogodi{njem kalendaru. Nastup na sportskoj manifestaciji dogovorili su pjeva~ica i svjetski poznati hevi
metal bend, koje je, ina~e, te{ko zamisliti zajedno u
kombinaciji.
Kluni: Titula
najseksepilnijeg
D`ord` Kluni (George Clooney), ameri~ki glumac, reditelj, producent i scenarista, dobitnik Zlatnog globusa za
najboljeg glumca u sporednoj ulozi i Oskara za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu „Sirijana“, igrao
je u mladosti ko{arku i bejzbol. Kao dje~ak, sanjao je
da postane svjetski poznat sportista, ali mu to nije
po{lo za rukom, jer se usmjerio u drugom pravcu. Neodoljivi vje~iti ne`enja, kako ga nazivaju, nekoliko puta
osvajao je titulu najseksepilnijeg mu{karca na svijetu.
Gaga: Pristala
na dogovor
Borges: Prerano
oti{ao u Njema~ku
Zanimljivosti
11
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Savjeti
Kako odr`ati
mobitel ~istim
„OmniTouch“ - tehnologija budu}nosti
Svaka povr{ina postaje
ekran osjetljiv na dodir
Sklop je uobli~en u ure|aj koji se postavlja na rame korisnika te se su~elje
projicira pred njega na bilo koju povr{inu - ruku, sto, zid
Posoli
hard disk
Nau~nici iz Singapura tvrde da kuhinjska so mo`e
pove}ati kapacitet hard diska za ~ak {est puta. Oni
su razvili proces kojim se
mo`e pove}ati kapacitet
hard diska i do 3,3 terabita po in~u.
To zna~i da hard diskovi
koji sadr`e jedan terabit
memorije, sada mogu sadr`avati {est zahvaljuju}i
novoj tehnologiji. Tako|er,
so daje ve}i kontrast. Sada su vidljive fine linije koje su, ina~e, zamagljene.
Kuhinjska so dodata hard
disku omogu}ava bolju vidljivost bitova, odnosno
stvaranje nanostruktura
koje su manje od 4,5 nanometara. So popravlja
rezoluciju elektronskog zraka, koji se koristi za
{tampanje bitova.
Nau~nici ka`u da }e ovaj
proces pove}avanja kapaciteta hard diskova biti
komercijaliziran do 2016.
godine.
I
stra`iva~i „Microfosft
Researcha“ na konferenciji u Santa Barbari predstavili su javnosti revolucionarnu novu tehnologiju,
koja svaku provr{inu mo`e
pretvoriti u ekran osjetljiv
na dodir, poput ekrana na
ve}ini dana{njih pametnih
telefona.
Rije~ je o tehnologiji „OmniTouch“, na kojoj u „Microsoftu“ rade ve} nekoliko godina. Dok se ve}ina
drugih proizvo|a~a
usmjerila na unapre|ivanje dana{nje tehnologije
ekrana osjetljivih na dodir,
u „Microsoftu“ su radili na
„OmniTouchu“.
Ure|aj „OmniTouch“ za
stvaranje virtuelnog su~elja koristi laserske pikoprojektore te kamere koje detektiraju kretnje u trodimenzionalnom prostoru. Cijeli sklop uobli~en je u
ure|aj koji se postavlja na
rame korisnika te se
su~elje projicira pred njega na bilo koju povr{inu ruku, sto, zid...
Kamere prate kretanje ruke te konfiguriraju naredbe. Osim toga, „OmniTouch“ prepoznaje i gestikulacije rukom. Korisnici
}e, zahvaljuju}i napre-
dnim potprogramima, prstima mo}i pisati na virtu-
elnoj tastaturi, slikati ili se
igrati ba{ kao {to danas to
rade koriste}i tastaturu i
mi{.
Istra`iva~i nam stalno
sugeriraju kako su mobiteli leglo bakterija. Kako
odr`avati mobitel ~istim?
Prvi na~in je da pazite
gdje ga stavljate. Kupite
torbicu koja je dizajnirana
za mobitel. To }e sprije~iti naseljavanje bakterija na va{ mobitel.
Budite svjesni razli~itih
mjesta na kojima vadite
mobitel da biste se javili.
^esto perite ruke, jer ~esto odgovaramo na pozive
u javnom prijevozu ili na
poslu pa i na
taj na~in prenosimo bacile.
Nikada ne stavljajte mobitel na pult! Stojite na kasi i
pri~ate na mobitel, jeste li
ikada morali odlo`iti mobitel na kasi da biste mogli
uzeti karticu iz torbice ili
d`epa? Mo`da je kupac
prije vas kihnuo ili ka{ljao
na mjesto gdje ste ostavili
mobitel.
Novac je prljav! Kada
pla}ate za ne{to i primate ostatak, razmijenili
ste bakterije s ostalim
ljudima. ^im iza|ete iz
trgovine, uzimate mobitel i po~injete zvati. Upravo ste dodali jo{ bakterija na mobitel.
Detaljno o~istite svoj
mobitel dezinfekcijskim
maramicama, iznenadit
}ete se koliko }e prljav{tine ostati na njima.
Flash z Flash z Flash ...
Lansiran bijeli „iPod Touch“
„Apple“ je sa svojim „iPodima“ napravio revoluciju na
tr`i{tu multimedijalne tehnologije i do sada ih je prodao
u nevjerovatnih 320 miliona primjeraka. Najprodavaniji
„iPod Touch“ mo`e se od prije desetak dana na}i i u bijeloj boji sa mno{tvom novih funkcija uz platformu „iOS
5“ i „iCloud“.
Vi{e od 200 novih mogu}nosti o~ekuje kupce „iPod Touch playera“, me|u kojima se posebno izdvajaju aplikacije „iMessage“ i „Game Center“, novi sistem obavje{tavanja i Wi-Fi sinhronizacija sa softverom „iTunes“.
RAZR najtanji „smartphone“
„Motorola“ je u predstavila novu verziju mobitela
RAZR, ~ija je prvobitna verzija u ~etiri godine prodata
u 130 miliona komada. Novi „motorola RAZR droid“ trenutno je najtanji pametni telefon na svijetu.
Novi RAZR debeo je svega 7,1 milimetar, a ekran na
dodir ima dijagonalu od 4,3 in~a. Ima 1,2 gigahercni
dvojezgreni procesor te 1 GB RAM memorije, a pokretat }e ga operativni sistem „Android 2.3“. Novi „smartphone“ nudi i podr{ku za 4G mre`e te kameru od osam megapiksela, koja snima u HD rezoluciji.
„Sonyjeva“ kaciga
za 3D
Kompanija „Sony“ predstavila je nao~ale sa dva displeja, koje omogu}avaju korisniku gledanje trodimenzionalne slike. „Head-Mounted Display“ ima dva
OLED ekrana koja sinhronizirano svijetle i time stvaraju 3D sliku, a kako su odvojeni, stru~njaci ka`u da
ne}e izazivati glavobolje kod gledalaca.
Neobi~na TV kaciga predstavljena je na jednom sajmu novih tehnologija u Sjedinjenim Ameri~kim
Dr`avama, a sada je pu{tena u zvani~nu prodaju po
cijeni od 600 eura. Mogu}e ju je uklju~iti u bilo koji 3D
izvor, kao {to su televizori, konzole za igrice i „3D BluRay playeri“.
12
13
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
MOJA PRI^A Lada Tvrtkovi}, Sarajka u svijetu burleske
Halilovi}:
Bitna mi je
diploma
Publika o~ekuje {ou,
a ja joj ga nudim
Prije anga`mana na televiziji Pink
Nikolina priprema novi stajling
Moje predstave nisu zabranjene za maloljetnike tako da ne vidim razlog
za{to su mi na Facebooku ukidali profil
L
ada Tvrtkovi}, Sarajka koja {irom svijeta
izvodi burleskni {ou i
nastupa pod umjetni~kim
imenom Lada Redstar, na
putu je da napravi veoma
uspje{nu karijeru. Ove godine najvi{e nastupa
odr`ala je u Francuskoj,
Belgiji, Engleskoj i Njema~koj, gdje trenutno i
`ivi.
- Narednu predstavu zakazala sam u Italiji, potom
u Parizu, zatim idem u Helsinki, a onda u Kinu i Japan. U martu }u svoje
umije}e pokazati i pred
publikom u Kanadi, {to me
posebno raduje, jer izlazim i izvan granica Evrope
- govori Lada.
Nudim {ou
Najbolje reakcije publike
izazvala je u Kini. Ka`e da
su tamo odu{evljeni ovom
vrstom umjetno{}u.
- Burleska je sve poznatija
u svijetu. Publika je divna,
Zaljubljena
u Francuza
- Zaljubljena sam i
imam momka koji je
muzi~ar, a porijeklom iz
Francuske. Evo, ve}
godinu, koliko smo zajedno, svira mi klavir svakog jutra. Koliko mo`e,
prati me na nastupima,
ali nije ljubomoran i nema problem s tim - ka`e
Lada.
Tvrtkovi}:
Ne vidim
ni{ta vulgarno
u ovome
Voditeljica o ljubavnom statusu
nigdje nisam nai{la na probleme. Ona samo o~ekuje {ou, a ja to nudim. [to
se ti~e publike u Sarajevu,
koja me je imala priliku
gledati pro{le godine,
nai{la sam na divne ljude,
ali sam poslije imala priliku
vidjeti dosta ru`nih komentara po internetskim portalima - ka`e Lada.
Za one koji burlesku smatraju vulgarnom te ka`u da
ne spada u vrstu umjetnosti, ona ka`e:
- To su kukavice, jer mi takve stvari ne govore u lice.
Sigurna sam da oni koji to
misle, nakon {to pogledaju moju izvedbu, promijene mi{ljenje. Ne patim od
mi{ljenja drugih ljudi i ne
vidim ni{ta vulgarno u
izvedbi burleske.
Mnogi ljudi ovu vrstu umjetnosti povezuju sa stripti-
zom, {to Lada ne negira.
- Ovu vrstu striptiza dame
su izvodile u ~etrdesetima,
do kraja pedesetih godina,
ali je tada to bila umjetnost, a danas je samo striptiz. Sve je bilo puno `enstvenosti i elegancije, a
danas je puno golotinje.
Ne stidim se ovoga {to radim - govori Sarajka.
Starosne granice
Prethodnih mjeseci na Facebooku su nekoliko puta
osvanule grupe pod nazivom „Podr`imo Ladu i
umjetnost koju neki, o~ito,
ne razumiju“.
- Ukidali su mi profil na Facebooku zbog slika s nastupa, na kojima sam ja u
provokativnim kostimima,
ali ne i gola. Poznato mi je
da su bile tri grupe, bosanska, italijanska i nje-
ma~ka. Ne znam za{to
nekima smeta moja vrsta
umjetnosti, a ne smetaju
im homoseksualci. Ako je
neka djevojka sretna kao
porno-glumica, meni to nije problem. Moje predstave nisu zabranjene za maloljetnike tako da ne vidim
razlog za{to mi Facebook
ne dozvoljava da radim
svoj posao - govori ljepotica.
Za kraj, ka`e da dovoljno
zara|uje te da se mo`e
`ivjeti od ove vrste posla.
- Mislim da se desetak djevojaka u Evropi bavi ba{
ovim poslom i `ivi od toga.
Ostalima je to kao neki hobi. Bitno je ista}i i to da ne
postoje starosne granice
tako da ima `ena koje se
godinama bave ovim poslom - komentira Lada.
A. KARAMAN
Vanjin mjesec
bez momka
Manekenstvo mi ne nedostaje,
ka`e Halilovi}
Voditeljica i biv{a manekenka Vanja Halilovi} posjetila je nedavno reviju
„Cro-A-Porter“ u Zagrebu. Mnogi su pomislili da
taj njen potez predstavlja
svojevrsnu najavu povratka u svijet mode, ali
k}erka bh. ko{arka{kog
stru~njaka Rusmira Halilovi}a odlu~no je negirala
takve tvrdnje.
- Budu}i da je manekenstvo usko vezano uz voditeljski posao, koji ima i
snimanja, ne nedostaje
mi. Mo`e se kompenzirati
- ka`e Vanja.
Hrvatskim medijima otkrila je i ~ime se bavi u posljednje vrijeme.
Ismar Mujezinovi}, bh. umjetnik sa slovenskom adresom
Sje}anje na oca Ismeta
- Ovih dana ne radim
ni{ta posebno. Imam jo{
tri ispita i stvarno je do{lo
vrijeme da zavr{im taj faks. Ne u~im ba{ po cijele
dane, ne znam ko to radi,
ali eto. Diplomski jo{ nisam uzela, imam te{ke
ispite i ne}u `uriti s time.
Ovo mi je sada veoma bitno, a kada diplomiram,
mislim da }e mi se otvoriti
neka nova vrata. Bitna mi
je diploma, a onda }emo
vidjeti - isti~e voditeljica.
O privatnom `ivotu i dalje
ne pri~a rado, ali je ipak
otkrila svoj trenutni ljubavni status:
- Ve} mjesec sam sloboH. P.
dna.
Mujezinovi}:
Mnogo sam
putovao s
ocem
(Foto: A. Bajri} Blicko)
Bio je pomalo strog, ali pravedan z Znao mi je kvariti poslove z Zadovoljniji sam ako su o~eve nestale slike u dobrim
rukama o~uvane nego da propadaju nao~igled vlastodr`aca po raznim ustanovama
Ismet Mujezinovi} bio je
odli~an otac, pomalo strog, ali pravedan i nadasve
samouvjeren ~ovjek, s izuzetno velikom energijom i
koncentracijom za sve {to
je radio. Ovim rije~ima Ismar Mujezinovi} opisuje
svog oca Ismeta, najve}eg
bh. slikara.
Tuzlanski fenomen
- Ismet je bio kafanski
~ovjek, koji se volio dru`iti
sa svima. Mnogo sam putovao s njim. ^esto mi je
znao i kvariti poslove.
Sje}am se kada sam crtao za jedan strip u Sarajevu i prili~no dobro zara|ivao, ali sam ispa{tao
u {koli i dobivao lo{e
ocjene. Ismet je tada
do{ao u zadrugu gdje
sam crtao i rekao predsjedniku da imam sasvim dovoljno para te je na{ao drugog ~ovjeka da crta
umjesto mene. Ismet nikada nije volio da radim
druge poslove, jer je smatrao da }e me, kao slikara, iskvariti. Sada mi je
malo `ao {to je tako bilo,
jer posao ~ovjeka nau~i
da cijeni svoj rad - prisje}a
se Ismar, bh. umjetnik sa
slovenskom adresom.
Njegov otac bio je i ostao
tuzlanski fenomen. Dva
puta je Mujezinovi}, {to je
u vrijeme komunizma bila
prava rijetkost, imao privilegiju da slika Titov portret.
Ismet je za zasluge nesagledivih razmjera u gradu
soli dobio ulicu, a Gimnazija i Atelje, tako|er, nose
njegovo ime. Ipak, to je,
prema Ismarovom mi{ljenju, pogre{an na~in na koji
se ~uva lik i djelo jednog
velikana.
Pomozi drugome
- Mi imamo jednu suludu
ideju da ne~ije ime za-
dr`imo ako mu damo ulicu, spomenik ili neku {kolu
nazovemo po njemu. To je
katastrofa. Djela se ne cijene. Nije kultura crveni tepih, ro|endan ili datum
jer postoje odre|ene tvrdnje prema kojima su
umjetnici bili u sva|i.
- Me{a i Ismet bili su izuzetni prijatelji. Me|u njima
su vje~ito postojale diskusije, ali sva|a nikada. O
politici su uvijek vodili ra-
smrti nekog velikana, pa ni
Ismetov. Mije{amo vrijednosti, sve je postalo mitomansko. Mnogo mi je
dra`e kada u institucijama
vidim Ismetove slike, koje
spravu, jer je Me{a bio
desni~arski, a Ismet ljevi~arski opredijeljen.
Sva|ali su se zbog preferansa, a ~esto su ga igrali. Me{a i njegova supruga Darka bili su nam ~esti
gosti - govori Ismar.
Pi{ek: Vlastiti tok-{ou
a u prvom su planu poslovne i `ivotne obaveze, od
kojih se te{ko maknuti -
rekla je zgodna Nikolina,
koja je nedavno upoznala
Matijine roditelje.
Povratak kultne grupe „Cranberries“
Novi singl nakon 10 godina
Kultna grupa „Cranberries“ objavila je prvu pjesmu nakon vi{e od deset godina „Show Me
the Way“. Numera }e se
na}i i na novom albumu
irskih rokera „Roses“,
koji }e se na tr`i{tu pojaviti u februaru 2012.
godine.
^lanovi benda Dolores
O’Riordan, Noel Hogan,
Majk Hogan (Mike) i Fergal Louler (Lawler) zapo~eli su karijeru 1989.
godine u
rodnom
Limeriku
u Irskoj,
a tokom
godina
prodali
su vi{e
od 30
miliona
albuma
{irom
svijeta.
Pjeva~ica ne izlazi iz studija
Nata{i dovoljni k}erka i posao
Nata{a Bekvalac zavr{ava svoj novi singl
„Ja sam dobro“ i posljednjih dana ne izlazi iz
studija na beogradskom
Ko{utnjaku. Tekst za
pjesmu napisala je sama.
- To je, vjerovatno, prvi i
posljednji ovakav izlet,
da ja pi{em pjesme. To
je stvar trenutka, kao i
sve ostalo {to se kod
mene de{ava. Melodija
me je inspirirala na ovaj
tekst, ali nemam planove da pi{em jo{ pjesama, jer smatram da sva-
ko treba da se dr`i onoga {to najbolje zna. To
su stvari momenta i naravno da je ljubav ne{to
{to je glavni pokreta~ u
svemu, ali ne bih zalazila u detalje. Za ljubav su
mi dovoljni k}erka Hana
i posao - ka`e Nata{a.
Bekvalac:
Uskoro
novi singl
Me{a i Ismet veliki prijatelji
Ismetu Mujezinovi}u u centru Tuzle podignut je spomenik, svega metar i po od
spomenika jo{ jednom tuzlanskom velikanu - Me{i
Selimovi}i. Me|u Tuzlacima se postavljalo pitanje
otkud spomenici zajedno,
Nikolina Pi{ek priprema
se za novi televizijski anga`man. Atraktivna Hrvatica uskoro }e na Pinku po~eti voditi svoj vlastiti tok-{ou tako da potpuno spremna `eli
do~ekati novi projekt
ispred kamere. Za novi
{ou seksepilna voditeljica priprema i zanimljiv
stajling.
- Vjerovatno }u koristiti
hrvatske dizajnere. U pregovorima sam s nekoliko najboljih. @elim ponovo iznenaditi gledaoce
ispred malih ekrana. Sigurno ne}u ostati gola i
bosa - ka`e Pi{ek.
Nikolina je ve} nekoliko
mjeseci u vezi sa Matijom ]orkovi}em, koji `ivi
i radi u Berlinu.
- Tu je taj problem s tim
vezama na daljinu da se
`elje stavljaju u drugi plan,
su sa~uvane. ^uo sam
skoro da je iz tuzlanske
galerije nestalo mno{tvo
njegovih slika. Vjerujte,
zadovoljniji sam ako su te
nestale slike u dobrim rukama o~uvane nego da propadaju nao~igled vlasto-
dr`aca po raznim ustanovama - govori Ismar.
Prisje}a se Ismar i rije~i
koje mu je Ismet ~esto govorio.
- Uvijek je govorio: „Ako ti
neko pomogne u `ivotu,
nemoj mu vra}ati. Ti po-
mozi drugome, jer ako mu
vrati{, dobro se zatvara
ukrug, a ako drugome pomogne{, dobro se {iri.“ To
je stvar koju me je nau~io i
uvijek je rado koristim - govori Ismar.
A. MUSLIMOVI]
12
13
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
MOJA PRI^A Lada Tvrtkovi}, Sarajka u svijetu burleske
Halilovi}:
Bitna mi je
diploma
Publika o~ekuje {ou,
a ja joj ga nudim
Prije anga`mana na televiziji Pink
Nikolina priprema novi stajling
Moje predstave nisu zabranjene za maloljetnike tako da ne vidim razlog
za{to su mi na Facebooku ukidali profil
L
ada Tvrtkovi}, Sarajka koja {irom svijeta
izvodi burleskni {ou i
nastupa pod umjetni~kim
imenom Lada Redstar, na
putu je da napravi veoma
uspje{nu karijeru. Ove godine najvi{e nastupa
odr`ala je u Francuskoj,
Belgiji, Engleskoj i Njema~koj, gdje trenutno i
`ivi.
- Narednu predstavu zakazala sam u Italiji, potom
u Parizu, zatim idem u Helsinki, a onda u Kinu i Japan. U martu }u svoje
umije}e pokazati i pred
publikom u Kanadi, {to me
posebno raduje, jer izlazim i izvan granica Evrope
- govori Lada.
Nudim {ou
Najbolje reakcije publike
izazvala je u Kini. Ka`e da
su tamo odu{evljeni ovom
vrstom umjetno{}u.
- Burleska je sve poznatija
u svijetu. Publika je divna,
Zaljubljena
u Francuza
- Zaljubljena sam i
imam momka koji je
muzi~ar, a porijeklom iz
Francuske. Evo, ve}
godinu, koliko smo zajedno, svira mi klavir svakog jutra. Koliko mo`e,
prati me na nastupima,
ali nije ljubomoran i nema problem s tim - ka`e
Lada.
Tvrtkovi}:
Ne vidim
ni{ta vulgarno
u ovome
Voditeljica o ljubavnom statusu
nigdje nisam nai{la na probleme. Ona samo o~ekuje {ou, a ja to nudim. [to
se ti~e publike u Sarajevu,
koja me je imala priliku
gledati pro{le godine,
nai{la sam na divne ljude,
ali sam poslije imala priliku
vidjeti dosta ru`nih komentara po internetskim portalima - ka`e Lada.
Za one koji burlesku smatraju vulgarnom te ka`u da
ne spada u vrstu umjetnosti, ona ka`e:
- To su kukavice, jer mi takve stvari ne govore u lice.
Sigurna sam da oni koji to
misle, nakon {to pogledaju moju izvedbu, promijene mi{ljenje. Ne patim od
mi{ljenja drugih ljudi i ne
vidim ni{ta vulgarno u
izvedbi burleske.
Mnogi ljudi ovu vrstu umjetnosti povezuju sa stripti-
zom, {to Lada ne negira.
- Ovu vrstu striptiza dame
su izvodile u ~etrdesetima,
do kraja pedesetih godina,
ali je tada to bila umjetnost, a danas je samo striptiz. Sve je bilo puno `enstvenosti i elegancije, a
danas je puno golotinje.
Ne stidim se ovoga {to radim - govori Sarajka.
Starosne granice
Prethodnih mjeseci na Facebooku su nekoliko puta
osvanule grupe pod nazivom „Podr`imo Ladu i
umjetnost koju neki, o~ito,
ne razumiju“.
- Ukidali su mi profil na Facebooku zbog slika s nastupa, na kojima sam ja u
provokativnim kostimima,
ali ne i gola. Poznato mi je
da su bile tri grupe, bosanska, italijanska i nje-
ma~ka. Ne znam za{to
nekima smeta moja vrsta
umjetnosti, a ne smetaju
im homoseksualci. Ako je
neka djevojka sretna kao
porno-glumica, meni to nije problem. Moje predstave nisu zabranjene za maloljetnike tako da ne vidim
razlog za{to mi Facebook
ne dozvoljava da radim
svoj posao - govori ljepotica.
Za kraj, ka`e da dovoljno
zara|uje te da se mo`e
`ivjeti od ove vrste posla.
- Mislim da se desetak djevojaka u Evropi bavi ba{
ovim poslom i `ivi od toga.
Ostalima je to kao neki hobi. Bitno je ista}i i to da ne
postoje starosne granice
tako da ima `ena koje se
godinama bave ovim poslom - komentira Lada.
A. KARAMAN
Vanjin mjesec
bez momka
Manekenstvo mi ne nedostaje,
ka`e Halilovi}
Voditeljica i biv{a manekenka Vanja Halilovi} posjetila je nedavno reviju
„Cro-A-Porter“ u Zagrebu. Mnogi su pomislili da
taj njen potez predstavlja
svojevrsnu najavu povratka u svijet mode, ali
k}erka bh. ko{arka{kog
stru~njaka Rusmira Halilovi}a odlu~no je negirala
takve tvrdnje.
- Budu}i da je manekenstvo usko vezano uz voditeljski posao, koji ima i
snimanja, ne nedostaje
mi. Mo`e se kompenzirati
- ka`e Vanja.
Hrvatskim medijima otkrila je i ~ime se bavi u posljednje vrijeme.
Ismar Mujezinovi}, bh. umjetnik sa slovenskom adresom
Sje}anje na oca Ismeta
- Ovih dana ne radim
ni{ta posebno. Imam jo{
tri ispita i stvarno je do{lo
vrijeme da zavr{im taj faks. Ne u~im ba{ po cijele
dane, ne znam ko to radi,
ali eto. Diplomski jo{ nisam uzela, imam te{ke
ispite i ne}u `uriti s time.
Ovo mi je sada veoma bitno, a kada diplomiram,
mislim da }e mi se otvoriti
neka nova vrata. Bitna mi
je diploma, a onda }emo
vidjeti - isti~e voditeljica.
O privatnom `ivotu i dalje
ne pri~a rado, ali je ipak
otkrila svoj trenutni ljubavni status:
- Ve} mjesec sam sloboH. P.
dna.
Mujezinovi}:
Mnogo sam
putovao s
ocem
(Foto: A. Bajri} Blicko)
Bio je pomalo strog, ali pravedan z Znao mi je kvariti poslove z Zadovoljniji sam ako su o~eve nestale slike u dobrim
rukama o~uvane nego da propadaju nao~igled vlastodr`aca po raznim ustanovama
Ismet Mujezinovi} bio je
odli~an otac, pomalo strog, ali pravedan i nadasve
samouvjeren ~ovjek, s izuzetno velikom energijom i
koncentracijom za sve {to
je radio. Ovim rije~ima Ismar Mujezinovi} opisuje
svog oca Ismeta, najve}eg
bh. slikara.
Tuzlanski fenomen
- Ismet je bio kafanski
~ovjek, koji se volio dru`iti
sa svima. Mnogo sam putovao s njim. ^esto mi je
znao i kvariti poslove.
Sje}am se kada sam crtao za jedan strip u Sarajevu i prili~no dobro zara|ivao, ali sam ispa{tao
u {koli i dobivao lo{e
ocjene. Ismet je tada
do{ao u zadrugu gdje
sam crtao i rekao predsjedniku da imam sasvim dovoljno para te je na{ao drugog ~ovjeka da crta
umjesto mene. Ismet nikada nije volio da radim
druge poslove, jer je smatrao da }e me, kao slikara, iskvariti. Sada mi je
malo `ao {to je tako bilo,
jer posao ~ovjeka nau~i
da cijeni svoj rad - prisje}a
se Ismar, bh. umjetnik sa
slovenskom adresom.
Njegov otac bio je i ostao
tuzlanski fenomen. Dva
puta je Mujezinovi}, {to je
u vrijeme komunizma bila
prava rijetkost, imao privilegiju da slika Titov portret.
Ismet je za zasluge nesagledivih razmjera u gradu
soli dobio ulicu, a Gimnazija i Atelje, tako|er, nose
njegovo ime. Ipak, to je,
prema Ismarovom mi{ljenju, pogre{an na~in na koji
se ~uva lik i djelo jednog
velikana.
Pomozi drugome
- Mi imamo jednu suludu
ideju da ne~ije ime za-
dr`imo ako mu damo ulicu, spomenik ili neku {kolu
nazovemo po njemu. To je
katastrofa. Djela se ne cijene. Nije kultura crveni tepih, ro|endan ili datum
jer postoje odre|ene tvrdnje prema kojima su
umjetnici bili u sva|i.
- Me{a i Ismet bili su izuzetni prijatelji. Me|u njima
su vje~ito postojale diskusije, ali sva|a nikada. O
politici su uvijek vodili ra-
smrti nekog velikana, pa ni
Ismetov. Mije{amo vrijednosti, sve je postalo mitomansko. Mnogo mi je
dra`e kada u institucijama
vidim Ismetove slike, koje
spravu, jer je Me{a bio
desni~arski, a Ismet ljevi~arski opredijeljen.
Sva|ali su se zbog preferansa, a ~esto su ga igrali. Me{a i njegova supruga Darka bili su nam ~esti
gosti - govori Ismar.
Pi{ek: Vlastiti tok-{ou
a u prvom su planu poslovne i `ivotne obaveze, od
kojih se te{ko maknuti -
rekla je zgodna Nikolina,
koja je nedavno upoznala
Matijine roditelje.
Povratak kultne grupe „Cranberries“
Novi singl nakon 10 godina
Kultna grupa „Cranberries“ objavila je prvu pjesmu nakon vi{e od deset godina „Show Me
the Way“. Numera }e se
na}i i na novom albumu
irskih rokera „Roses“,
koji }e se na tr`i{tu pojaviti u februaru 2012.
godine.
^lanovi benda Dolores
O’Riordan, Noel Hogan,
Majk Hogan (Mike) i Fergal Louler (Lawler) zapo~eli su karijeru 1989.
godine u
rodnom
Limeriku
u Irskoj,
a tokom
godina
prodali
su vi{e
od 30
miliona
albuma
{irom
svijeta.
Pjeva~ica ne izlazi iz studija
Nata{i dovoljni k}erka i posao
Nata{a Bekvalac zavr{ava svoj novi singl
„Ja sam dobro“ i posljednjih dana ne izlazi iz
studija na beogradskom
Ko{utnjaku. Tekst za
pjesmu napisala je sama.
- To je, vjerovatno, prvi i
posljednji ovakav izlet,
da ja pi{em pjesme. To
je stvar trenutka, kao i
sve ostalo {to se kod
mene de{ava. Melodija
me je inspirirala na ovaj
tekst, ali nemam planove da pi{em jo{ pjesama, jer smatram da sva-
ko treba da se dr`i onoga {to najbolje zna. To
su stvari momenta i naravno da je ljubav ne{to
{to je glavni pokreta~ u
svemu, ali ne bih zalazila u detalje. Za ljubav su
mi dovoljni k}erka Hana
i posao - ka`e Nata{a.
Bekvalac:
Uskoro
novi singl
Me{a i Ismet veliki prijatelji
Ismetu Mujezinovi}u u centru Tuzle podignut je spomenik, svega metar i po od
spomenika jo{ jednom tuzlanskom velikanu - Me{i
Selimovi}i. Me|u Tuzlacima se postavljalo pitanje
otkud spomenici zajedno,
Nikolina Pi{ek priprema
se za novi televizijski anga`man. Atraktivna Hrvatica uskoro }e na Pinku po~eti voditi svoj vlastiti tok-{ou tako da potpuno spremna `eli
do~ekati novi projekt
ispred kamere. Za novi
{ou seksepilna voditeljica priprema i zanimljiv
stajling.
- Vjerovatno }u koristiti
hrvatske dizajnere. U pregovorima sam s nekoliko najboljih. @elim ponovo iznenaditi gledaoce
ispred malih ekrana. Sigurno ne}u ostati gola i
bosa - ka`e Pi{ek.
Nikolina je ve} nekoliko
mjeseci u vezi sa Matijom ]orkovi}em, koji `ivi
i radi u Berlinu.
- Tu je taj problem s tim
vezama na daljinu da se
`elje stavljaju u drugi plan,
su sa~uvane. ^uo sam
skoro da je iz tuzlanske
galerije nestalo mno{tvo
njegovih slika. Vjerujte,
zadovoljniji sam ako su te
nestale slike u dobrim rukama o~uvane nego da propadaju nao~igled vlasto-
dr`aca po raznim ustanovama - govori Ismar.
Prisje}a se Ismar i rije~i
koje mu je Ismet ~esto govorio.
- Uvijek je govorio: „Ako ti
neko pomogne u `ivotu,
nemoj mu vra}ati. Ti po-
mozi drugome, jer ako mu
vrati{, dobro se zatvara
ukrug, a ako drugome pomogne{, dobro se {iri.“ To
je stvar koju me je nau~io i
uvijek je rado koristim - govori Ismar.
A. MUSLIMOVI]
14
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
@IVOTNA PRI^A Bogdan Tanjevi}, legendarni ko{arka{ki stru~njak
^eznem za vremenom
zanosa i snova
Bosnini igra~i nakon osvajanja Kupa {ampiona sebi
su jedva mogli kupiti „golf“ z Nau`ivao sam se
familijarne ljubavi z Za neki trenutni uspjeh di`u
vas u oblake, ali i nemilosrdo sru{e na dno
R
o|en je u Pljevljima,
`ivio je i radio u Italiji, Francuskoj, Turskoj, na svim krajevima
planete do~ekuju ga ra{irenih ruku, ali samo jedno
mjesto na svijetu punih
plu}a naziva svojim domom - Sarajevo. Bogdan
Tanjevi}, ~ovjek koji je
ispisao brojne stranice
ko{arka{ke historije, u posljednjih dvadesetak dana
nalazi se upravo u voljenom gradu, provode}i dragocjene trenutke s
~lanovima porodice i bro-
vi}, op.a.) zaista sam bio
veliki prijatelj i sasvim je normalno da posjetim jedan
ovakav doga|aj. @elio sam
se, tako|er, uvjeriti da li ljudi
i dalje to vole, a bilo mi je
veoma drago kada sam vidio s koliko su srca ovi
mla|i pjeva~i izvodili hitove
„Indexa“ - govori Tanjevi}.
Pomalo slu~ajno
Upravo u vrijeme kada su
„Indexi“ vladali scenom
biv{e dr`ave, Bo{a je
po~eo graditi vlastitu trenersku karijeru i {ampi-
Ljubitelj knjige
Poznat kao veliki ljubitelj knjige, Bo{a se i danas trudi
prona}i dovoljno vremena kako bi se posvetio ~itanju.
- U posljednje vrijeme najvi{e me zanimaju ameri~ki
pisci. Posebno mi se dopada Filip Rot (Philip Roth),
njegovo „Ogor~enje“ je jedna od najljep{ih knjiga koje
sam pro~itao. @ao mi je {to nije dobio Nobela iako je
bio ozbiljan kandidat - isti~e trofejni trener.
jnim prijateljima.
S obzirom na to da je evociranje lijepih uspomena „pod
obavezno“ tokom njegovog
boravka u bh. prijestonici,
legendarni Bo{a iskoristio je
i priliku da prisustvuje koncertu „Da sam ja netko“ u
sarajevskom klubu „Cinemas“ (nekada{nja „Sloga“),
posve}enom nezaboravnim „Indexima“.
- Svima nama „Indexi“ mnogo zna~e. To je grupa koja
je u Jugoslaviji napravila
muzi~ku revoluciju, a ja
sam, eto, imao sre}u i da se
poznajem s njima. Sa pokojnim Da~om (Davorin Popo-
[es ti igra~
onsku generaciju Bosne.
- Trener sam postao pomalo slu~ajno, a pomalo i
namjerno. Jo{ dok sam
bio igra~ pokazivao sam
te ambicije iako tada niko
nije `ivio od trenerskog
poziva nego su ljudi dolazili na treninge tek nakon
{to im se zavr{i radno vrijeme na „pravom“ poslu.
No, meni su tada{nji ~elnici Bosne ponudili posao
profesionalnog trenera, s
nekim solidnim primanjima, nakon ~ega je i
po~ela ta lijepa pri~a.
Prvo na {ta pomislim kada
neko spomene poduhvat
eBogdana Tanj
je
k
ije
vi}a uv
krasio epitet je
jte
na
od
dnog
h
mperamentniji
een
tr
h
ki
svjets
ra. Njegove ko
je
da
e
rd
lege tv
na ve}ini utastandao
kmica „pretr~a ra~a“, a povi{en ton bio je
ig
ih
vi{e od sam og repertoara.
to je moj
rdan dio Bo{in ma, galamim, ska~em, ali raju bo~i
ig
ra
ih tjeram da ~. Ima i
- Psujem ig
mognem i da
ra
na~in da im po o, osje}am se kao {esti ig moje
i
lje. Jednostavn dota. Neki Grk je, slu{aju} dan
je
eg
a
,
an
am
va
i~
lji
pr
zanim
kom
FIBA-ino kojim to jezi
psovke, upita je odgovorio: „Oficijelnim
u
moj prijatelj m oz smijeh govori Bo{a.
kr
im jezikom“ -
Tanjevi}: Bio trener,
selektor, sportski direktor...
1979. u Grenoblu i osvajanje titule prvaka Evrope
jeste ta grupa sjajnih ljudi
koja je to omogu}ila i zanos koji nas je sve nosio.
Malo mi je ~ak i smije{no
da su tada moji igra~i nakon osvajanja Kupa {ampiona sebi jedva mogli kupiti „golf“, a danas ko{arka{i koji ne predstavljaju
ni{ta, naro~ito na svjetskoj pozornici, za jednu
polusezonu zarade luksuzan auto. Naravno, danas
ne ~eznem za bilo ~im
materijalnim, ali ~eznem
ba{ za tim vremenom zanosa i snova - govori slavni stru~njak.
Nakon Bosne, Tanjevi}eva
sljede}a stanica bila je Italija, gdje je od dva anonimna
kluba iz Kazerte i Trsta,
sli~no kao i u slu~aju sarajevskog tima, stvorio respektabilne ekipe.
Velika sre}a
- Kazertu sam preuzeo jo{
kao drugoliga{a, a za samo
tri godine taj klub sam doveo
do finala prvenstva Italije i finala Kupa Radivoja Kora}a.
Nakon toga sam pre{ao u
Trst samo da bih bio bli`e
ku}i, a od lokalnog tre}eliga{a Stefanela poslije sam
stvorio prvaka Italije, s tim da
je taj projekt trajao ipak
ne{to du`e od Kazerte. Potom sam jo{ trenirao Limo`,
Asvel, Budu}nost, Virtus iz
Bolonje, Fenerbah~e... Naravno, nezaboravni su i trenuci provedeni na klupama
reprezentacija Italije i Turske
- nagla{ava Tanjevi}.
U ulozi selektora je, tako|er, ostvario vanserijske rezultate. Kao autsajder s Italijom bio je {am-
Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan), dok je svojevremeno na Apeninskom poluotoku imao
status heroja nacije.
- Zaista je karakteristi~an
taj mediteranski temperament koji krasi sve nas u
biv{oj Jugoslaviji, podjednako kao i Turke i Italija-
Sa prijateljima na
koncertu posve}enom
„Indexima“
Ne bih o zdravlju
Poznato je da se Bo{a borio s rakom debelog crijeva
zbog ~ega je i operiran pro{le godine u Istanbulu. No,
o zdravstvenim problemima ne voli pri~ati.
- Imao sam terapije godinu nakon operacije, dobro
sam ih podnio i to je to. Preozbiljna je pri~a, ne bih o
tome ovom prilikom - govori Tanjevi}.
pion Evrope, upravo kao i
s Jugoslavijom, a s Turskom viceprvak svijeta.
^ak ga je odlikovao i turski predsjednik Red`ep
Mirza je najbolji
Tanjevi} se
ne dvoumi
previ{e kada
ga pitaju ko
je najbolji
igra~ kojeg je
trenirao.
- Mirza Deliba{i}, sigurno. U sebi je
nosio sve karakteristike
koje treneru
trebaju od jednog igra~a. Poslije njega, mo`da Dejan Bodiroga. Obojica su altruisti i mirni kao ljudi, nisu imali
onaj ubila~ki instikt, ali su posjedovali toliku snagu
talenta da ostvare vrhunske karijere. Kada imate
takve igra~e u ekipi, to je, onda, jedna sretna sredina - ka`e 64-godi{nji Tanjevi}.
ne. Brzo se palimo, ali brzo i gasimo. Za neki trenutni uspjeh di`u vas u
oblake, ali i nemilosrdo
sru{e na dno. Kao sele-
ktor, stalno ste pod pritiskom cijele nacije i stari
uspjesi se lako zaboravljaju tako da ba{ i nisam
siguran je li taj posao
lak{i od profesije klupskog trenera - ka`e
Bo{a, koji danas obavlja
funkciju koordinatora svih
selekcija Ko{arka{kog
saveza Turske nakon {to
se povukao sa mjesta
sportskog direktora rimskog Virtusa.
Gdje god da je radio i `ivio, poznati stru~njak
naj~vr{}i oslonac imao je
u porodici. Uvijek se, tvrdi,
trudio da dovoljno vremena posveti supruzi Jasni,
dvjema k}erkama i sinu, a
nekoliko proteklih godina i
unuku Rubenu.
- Uvijek sam pravio programe koji su mi omogu}avali
da na jednom mjestu budem vi{e godina, ali ne samo zbog sportskih motiva
nego upravo i zbog toga
da bih vi{e vremena provodio sa porodicom. Smatram da sam se, zahvaljuju}i tome, dosta nau`ivao
familijarne ljubavi, kao {to
u njoj u`ivam i danas, kada na{u porodicu ~ini i
unuk Ruben. A ta ljubav
prema unucima je posebna pri~a, ~ovjek ne zna
kakva je to sre}a dok je ne
do`ivi - zaklju~uje neponoH. PROLI]
vljivi Bo{a.
Bosna se ne
mo`e ponov
Slavni stru~nja
iti
k
is
ti~e kako se
ko{arka tokom
njegove trener
ske karijere m no
go promijenila .
- Na`alost, ko
{a
ka se previ{e rprofesionalizira
la
Ka`em na`alo .
st
jer to isklju~uje ,
mogu}nost da
desi neko novose
vi danas ne m sportsko ~udo. Dakle, man
og
talni autsajde u posti}i ono {to je Bosna ji klubor,
besprimjereno uradila 1979. Tako|er, mis , kao tolim da se
klubovi koji ne tro{i veliki novac, jer se de
{a
ju bud`et od 25mogu napuniti manju dvor va da
an
mecenarstvo miliona dolara. Ne svi|a m u, ima- ka`e bh. spor
i se to
tski velikan.
15
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Najdra`i
kutak
Savjeti
O~istite
ko`ni
namje{taj
Zavirite u bajkoviti dom ^eril Kol
Prekrasan pogled na Beverli Hils
Sve {to trebate jeste
napraviti gustu pjenu
kojom }ete, uz pomo}
mekane krpe, obrisati
povr{inu ko`e. Ko`u
je, op}enito, bolje ~istiti pjenom nego
teku}inom, jer
nijedna ko`a
ne voli previ{e vlage.
Tako|er, u
nekim prodavnicama
mo}i }ete prona}i vla`ne
maramice za
~i{}enje ko`e, ali
budite oprezni, jer
one ~esto sadr`e
odre|ena ulja koja }e
ko`u u~initi skliskom.
Ko`u mo`ete poku{ati
o~istiti i lanenim uljem,
ali je njegova u~inkovitost upitna. Na`alost,
kod nas je u prodavnicama nemogu}e prona}i za{titne kreme
namijenjene upravo za
ko`u. Zbog toga je najbolje da kupite obi~nu
kremu za ruke ili tijelo
te da je suhom krpom
dobro utrljate u ko`u.
Ono {to je vrlo va`no
upamtiti jeste da sva
moderna ko`a na sebi
ima za{titni sloj voska,
boje i drugih pokrovnih
sredstva koja {tite
ko`u od svih vanjskih
utjecaja. Tako|er, ona
je {tavljena na na~in
da se ne isu{uje ili da
ne puca.
Troeta`ni stan sa {est spava}ih soba, ~etiri toaleta, nekoliko terasa, balkona i kamina
P
op zvijezda ^eril
Kol (Cheryl Cole)
ve} posjeduje luksuzni stan na Beverli
Mona
Muratovi}
Trpezarija mjesto
okupljanja
Glumica Mona Muratovi} otkrila nam je u
kojem kutku u ku}i provodi najvi{e vremena.
- Za mene je to trpezarija, savr{eno mjesto
okupljanja, najprije porodice, a onda i prijatelja. Smatram da je to
najintimnije mjesto u
sva~ijem `ivotu. Recimo, jako volim kada
se cijela porodica okupi kod moje mame i uz
razgovor i dru`enje
u`ivamo u maminoj
kuhinji. Svako pri~a o
onome {to je aktuelno
kod njega i {ta se
de{ava u njihovim `ivotima. Generalno, to
mi je najugodnije mjesto u ku}i - ka`e MoAd. K.
na.
Ideje
z
Ideje
Kol: Stan
od pet
i po miliona
dolara
z
Hilsu, a o~ito joj se `ivot
u Americi toliko svidio da
je odlu~ila investirati u
jo{ jednu nekretninu.
Pjeva~ica u Los An|elesu kupuje stan za pet i
po miliona dolara.
Luksuzno ure|eni stan
prostire se na vi{e od
550 kvadratnih metara,
ima ~ak {est spava}ih
soba, ~etiri toaleta te
predivan pogled na
grad iz skoro svake
prostorije. Novi
dom ^eril Kol ima
sve {to je potrebno
jednoj zvijezdi bazen, veliku trpezariju te prostoriju za zabavu.
Stan se prostire
na ~ak tri eta`e, a
budu}i da je
smje{ten na visini,
pru`a prekrasan pogled na Beverli Hils te
ima nekoliko terasa i
balkona. Interijer stana ure|en je u stilu
sedamdesetih, u retrostilu, a prevladavaju bijela i svjetlosme|a boja. Prostrani stan ima i nekoliko kamina, a najve}i naglasak je na
velikim staklenim
povr{inama, koje
ga ~ine prozra~nim
i svijetlim te pru`aju
prekrasan pogled.
(Ad. K.)
ideje...
Glamurozno i jeftino dekorirajte kamenjem
Ukoliko ste ograni~eni
bud`etom, a `elite da
dom ili poslovni prostor
u~inite atraktivnim, jedan
od najboljih na~ina je da
ga ukrasite kamenom.
Sobna fontana - Napraviti fontanu u zatvorenom prili~no je jednostavno uz pomo} pumpice za akvarij, kamenja i dekorativnih elemenata po vlastitoj `elji. Fontane mogu biti razli~itih
veli~ina u zavisnosti od
veli~ine posude koju
odaberete.
Kamenje u vazi - Napunite jednu ve}u staklenu vazu lijepim kame-
1
2
njem. Dodajte i malo
osu{enih gran~ica ili cvije}a kupljenog u
cvje}ari.
Ukrasite tanjir Na|ite jedan lijep,
jednobojan ili bijeli tanjir i na njega zalijepite
male kamen~i}e du` cijelog ruba. Ovo mo`e
izgledati vrlo elegantno
na kafe-stoli}u u dnevnom boravku ili kao
podloga za veliku, aromati~nu svije}u.
Redajte naizmjeni~no - Na|ite veliku,
modernu vazu od prozirnog stakla. U nju stavite jedan red pijeska, a
Namje{taj s
LED rasvjetom
3
4
nakon toga red glatkog,
oblog kamenja. Nastavite redati naizmjeni~no
pijesak i kamenje dok
ne do|ete do vrha vaze.
Apsolutni hit u oblikovanju
namje{taja je integriranje
LED rasvjete u korpus samih elemenata. LED rasvjeta je postala „must have“ trendovskog namje{taja. Iako ima dekorativnu, a ponekada i glamuroznu ulogu, treba istaknuti i onu funkcionalnu,
jer ovisno o na~inu i mjestu ugradnje, osvjetljava
radne plohe, police, ladice
ili unutra{njost ormara.
Osim tipi~ne bijele boje
svjetlosti, najnoviji tre-
ndovi uvode i RGB LED
trake u boji, crveno, zeleno, plavo svjetlo. LED rasvjeta u dnevnom boravku mo`e se primijeniti
na razli~ite na~ine i svaki
od njih mo`e biti atraktivan i interesantan na svoj
na~in. Vrlo diskretan, ali
elegantan i dojmljiv na~in
primjene LED rasvjete je
onaj koji staklene police
~ini svijetle}ima. LED rasvjeta u dje~ijim sobama
se mo`e postaviti na
ma{tovite na~ine.
16
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Crne vjen~anice Vere Vang
Boja `alosti za
najsretniji dan
Za svaku majku mlado`enje najve}i
{ok svakako bi bio ako bi se mlada
pojavila u crnoj vjen~anici
Vjen~anice u boji `alosti
predstavljaju tabu ~ak i za
one najavangardnije. No,
poznata kreatorka Vera
Vang (Wang) smatra da je
do{lo vrijeme promjena.
Njena posljednja kolekcija
obiluje dramati~nim haljinama u gotik stilu, bogato
ukra{enim naborima tila i
{ifona, dok bijelih modela
uop}e nema.
Za svaku majku mlado`enje najve}i {ok svakako bi bio ako bi se mlada pojavila u crnoj
vjen~anici. Tradicionalno
govore}i, ta boja se prili~no protivi onome {to
vjen~anje predstavlja - radosni ~in spajanja dvoje
ljudi.
No, Vera Vang, jedna od
najpoznatijih kreatorki kada je rije~ o vjen~anicama, odlu~ila je da crna
boja vi{e nije tabu.
Vang je i ranije flertovala s
razli~itim nijansama sive,
boje {ampanjca i prljavoroze, ali je ovo prvi put da
je na pistu poslala manekenke odjevene u potpuno crne haljine.
Ostaje da se vidi ho}e li
nevjeste prihvatiti viziju
jedne od najutjecajnijih
kreatorki u svijetu
vjen~anica. Valja podsjetiti da su bijele vjen~anice
postale obavezan dio ceremonije tek od 1840. godine, kada se kraljica Viktorija (Victoria) u upravo
jednoj takvoj haljini udala
za princa Alberta.
POZNATI BUNTOVNICI Pjeva~i,
Oni se ne
za svoja
Nova vizija utjecajne dizajnerice
Zavodnica s ~a{om viskija u ruci
Kristina
nije cura
za koktele
Hendriks: Omiljeno
alkoholno pi}e
Zanosna glumica Kristina
Hendriks (Christina Hendricks), najpoznatija po
svojoj ulozi u „Momcima s
Medisona“, pojavljuje se u
seksi editorijalu u
~asopisu „Men’s Health“.
Neobi~an gest muzi~ara
Vru}a Kristina pozirala je
za {ankom s ~a{om viskija u ruci. Upravo joj je viski jedno od omiljenih
alkoholnih pi}a. Ka`e kako nije cura za koktele poput „kosmopolitana“.
D`on Bon D`ovi otvorio
humanitarni restoran
Popularni muzi~ar D`on Bon D`ovi
(Jon Bon Jovi) u mjestu Red Benk u
rodnom Nju D`ersiju otvorio je humanitarni restoran u kojem se, osim
gostiju koji pla}aju onoliko koliko
mogu, mogu hraniti i oni koji nemaju
novca, ali pod uvjetom da dobrovoljno rade u njemu.
D`ovi je svojim „JBJ Soul Kitchenom“ `elio omogu}iti gladnim i siroma{nim sugra|anima da pristojno
jedu i da pri tome ne osje}aju sramotu zbog svog socijalnog stanja
nego da anga`manom u restoranu
dobiju osje}aj da su zaradili svoj
obrok.
Muzi~ar je priznao da je i sam predan radu u svom objektu, u kojem
sam pere i posu|e, ali da ba{ i nije
vje{t u kuhanju.
(L. K.) D`ovi: I sam radi u restoranu
Lejdi Gaga podr`ala borbu za pravo
slu`enja homoseksualaca u ameri~koj
vojsci z [on Pen ~elnike administracije
predsjednika Bu{a nazivao zlim i
sramnim kriminalcima
S
kora{njim protestima pokreta „Okupirajmo Vol strit“ („Occupy Wall Street“) na njujor{kim i ulicama drugih
ameri~kih gradova prisustvovale su i svoju podr{ku dale brojne slavne
li~nosti. To je bio podsticaj
stranici Wonderwall da
napravi listu poznatih iz
{ou biznisa koji se rado
pridru`uju buntu i ne boje
se di}i glas za ili protiv politi~kih pitanja koja se ti~u i
njih samih.
Za Sjuzan Sarandon
(Susan) lako se mo`e
re}i da je jedna od politi~ki
najaktivnijih, a nedavno
se uklju~ila i u proteste u Njujorku. Bilo
da se radi o podr{ci ameri~kom
kandidatu iz reda
demokrata ili protestu protiv ameri~kih vojnih anga`mana u Iraku,
ova oskarovka trudi se da se njen
glas ~uje.
Iako je poznata po
svom ekscentri~nom odijevanju, poput haljine
od mesa,
Lejdi Gaga
(Lady) potrudila se da se
zakop~a do grla u septembru
2010. godine,
kada se
obra}ala
ameri~kom
Kongresu o
potrebi poni{tavanja
zabrane
slu`enja
Berimor:
homosePodr`ava
ksualaca
gej brakove
1
2
u ameri~koj vojsci. Tri
mjeseca poslije ameri~ki
Senat izglasao je ukidanje
ove 17-godi{nje politike,
poznate kao „Don’t Ask,
Don’t Tell“.
O njegovom prisustvu
protestima „Okupirajmo Vol strit“ najvi{e se diskutiralo. Reper Kanje Vest (Kanye West), koji se u
pjesmama, spotovima i
intervjuima otvoreno hvalisao svojim bogatim i rasko{nim stilom `ivota, progla{en je licemjerom.
Demonstranti, koji `ele
ukazati na postoje}i jaz
izme|u bogatih i
siroma{nih,
isti~u da se
reper pojavio na protestima
samo radi
svog publiciteta i
promocije.
3
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
17
glumci, reditelji... me|u demonstrantima
boje di}i glas
uvjerenja Glumice poput diva iz
Johanson: Revija
„Dolce&Gabbana“
D`ons: Na dodjeli
Oskara
Hadson: Nije odoljela
retru
Retrostil je zavladao
Kada su gra|ani Kali4
fornije glasali o ukidanju istospolnih brakova,
glumica Dru Berimor
(Drew Barrymore) bila je
jedna od holivudskih slavnih li~nosti koje su protestirale protiv ovog ograni~avanja ruku pod ruku
sa svojim gej prijateljima.
Naposlijetku je kontroverzni Prijedlog 8, ustavni
amandman koji zabranjuje gej brakove, a koji je
Berimor smatrala neeti~nim, izglasan.
Glumac [on Pen
(Sean Penn) godinama
je svoj prepoznatljivi bijes
kanalisao kroz borbu za
politi~ke istine. Jedan je i
od najglasnijih kriti~ara
administracije predsjednika D`ord`a Bu{a (George
Bush), ~ije je ~elnike nazivao zlim i sramnim kriminalcima, ali je i redovan
posjetilac antiratnih protesta. Pen je putovao {irom
svijeta, u Iran, Venecuelu,
Kubu, Haiti, kako bi li~no
istra`io politi~ke razdore
koji postoje me|u narodima.
Ponekada protesti slavnih poprimaju neobi~ne forme. Takav je
slu~aj bio s D`esikom Albom (Jessica Alba), koja
je 2009. godine velikim
posterima velike bijele
ajkule oblijepila Oklahoma
Siti, `ele}i ukazati javnosti
na ugro`enost ove vrste.
Latino ljepotica [akira
(Shakira), koja je trenutno anga`irana kao sa-
zlatnog doba Holivuda
Lejdi Gaga:
Ekscentri~na i pravedna
Zavodljivo crvene usne,
romanti~ni uvojci kose ili
elegantne pun|e, stil i glamur zlatnih tridesetih,
~etrdesetih i pedesetih,
sve vi{e osvajaju crvene
tepihe. Mlade holivudske
glumice prepoznale su
specifi~ni seksepil koji je
vladao tih godina i odlu~ile
ga primijeniti u svom
izgledu, koji je, zaista, efektan.
Skarlet Johanson (Scarlett Johansson), zbog prepoznatljivih oblina i mli-
5
6
7
je~nobijelog tena, ~esto
upore|uju s divom Merilin
Monro (Marilyn Monroe). I
sama glumica otkrila je da
preferira stil tih starih vremena, a u tom modnom
maniru pojavila se i na reviji „Dolce&Gabbana“.
Retrostil je odabrala i
„djevojka s Medisona“,
glumica D`enjuari D`ons
(January Jones), a svojim
savr{enim izgledom s
da{kom glamura starog
Holivuda naprosto je blistala na ovogodi{njoj do-
djeli Oskara.
Iako je opu{teni grand`
stil njen za{titni znak, novom modnom talasu nije
odoljela ni glumica Kejt
Hadson (Kate Hudson),
koja se odlu~ila za izazovnu haljinu na jedno rame.
Njene kolegice Kejt Bosvort (Kate Bosworth) sa
svojom jedinstvenom ljepotom i Megan Foks
(Fox), kojoj uvojci savr{eno stoje, tako|er se
lako prilago|avaju retru.
(L. K.)
Veza oskarovke i reditelja
Dajana Kiton u memoarima
o legendarnom Vudiju Alenu
vjetnik u Odboru za obrazovanje Latinoamerikanaca, bila je me|u slavnima
koji su 2010. godine kritizirali strogi imigracioni zakon dr`ave Arizone,
usmjeren protiv ilegalnih
imigranata. Ona je apelirala i na dr`avne slu`benike, isti~u}i da zakon
mo`e, izme|u ostalog,
sprije~iti imigrante da prijavljuju krivi~na djela zbog
straha od deportacije.
8. Glumica D`ejn Fonda
(Jane Fonda) jedna je od
najpoznatijih aktivistica u
razli~itim politi~kim borbama iz reda holivudskih
Fonda:
Najpoznatija
aktivistica
Smatrala ga je izuzetno zgodnim i {armantnim,
a ona je njemu bila poput navike
Alba: Javno izvinjenje
slavnih. Njena anga`iranost u protestima danas
se mjeri s njenim filmskim
radom. Posjeta Hanoju i
protesti protiv rata u Vijetnamu zaslu`ni su za njen
nadimak „Hanoi Jane“. U
svojim buntovima pozivala je i na ostavku predsjednika Ri~arda Niksona
(Richard Nixon), a podr`avala je i razli~ite liberalne i feministi~ke ciljeve.
L. KARAN
Jedna od najharizmati~nijih glumica Holivuda,
oskarovka Dajana Kiton
(Diane Keaton), ~ija je najpoznatija veza bila s rediteljem Vudijem Alenom
(Woody Allen), pi{e memoare pod nazivom „Onda ponovo“ („Than Again“), ~ije je objavljivanje
planirano za novembar.
U knjizi koja je uglavnom
posve}ena njenoj vezi s
Alenom, glumica pravog
imena Dajana Hol (Hall),
fokusira se i na svoj
odnos sa majkom Doroti
Hol (Dorothy), a iznosi i
dijelove porodi~nih dnevnika i pisama.
U memoarima pi{e o upoznavanju s rediteljem
1968. godine, kada su zajedno radili na komi~noj
predstavi „Sviraj to ponovo, Sem“, a zabavljanje s
njim poredi s glumom u
Kiton i Alen: Osam zajedni~kih filmova
nekom od njegovih filmova. Navodi da se zaljubila
u njega i prije nego {to ga
je upoznala te kako ga je
do`ivljavala dok ga je u
krugu porodice gledala u
emisijama D`onija Karsona (Johnny Carson).
Priznaje da ga je smatrala
izuzetno zgodnim i {armantnim, dok je ona Ale-
nu bila poput navike, jer je
„volio neuroti~ne djevojke“.
Ina~e, glumica i reditelj su
od 1971. do 1993. godine
zajedno snimili osam filmova, a „Eni Hol“ iz 1977.
godine, koji joj je donio
Oskara za najbolju `ensku
ulogu, jednim dijelom je
zasnovan na njihovoj vezi.
Inovacije...
Plo~a od soli
18
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Ru`i~astu so s Himalaja
obi~no inventivni kuhari
koriste u malim koli~inama kao za~in i dekoraciju, a odnedavno su dostupne i debele plo~e na
kojima je mogu}e ter-
Fakti
Slavno jelo
njujor{kog
brokera
Tajne svjetskih kuhinja
Njujor{ki broker Lemuel Benedikt (Benedict)
u penziji vratio se jedne no}i u hotel „Waldorf-Astoria“ nakon
vi{esatnog pijan~enja.
Zamolio je poslugu u
hotelu da mu pripremi
mi~ki
obra|ivati
namirnice.
Debela plo~a od
ru`i~aste soli dimenzija
od 20 x 30 centimetara
mo`e se staviti direktno
na izvor topline i postepeno zagrijavati bez straha da }e se rastopiti.
Zapakirani
sto
Kroasan je ipak francuski
a
Znak kvalitet
m
sa
se
da
je
a
topi u us tim
Dizajnerica Ema Smart
(Emma) kreirala je za britanski trgova~ki lanac
ASDA zanimljive kutije
za sendvi~e.
Kada otpakirate sendvi~,
kutiju rasklopite i za~as
imate ugodni doma}i
ugo|aj ukusno postavljenog stola dok, primjera radi, sjedite na autobuskoj
stanici i ~ekate prijevoz.
Info z Info z Info...
Za Pari`ane kroasani nisu obi~no pecivo, a u`ivanje u
njima preraslo je u neku vrstu rituala
O
ko kroasana (francuski croissant - polumjesec) i danas
se vodi bitka ko ga je prvi napravio. Neki ka`u da je prvi ispe~en
u Budimpe{ti 1686. godine, drugi,
pak, u Austriji 1863., u vrijeme turske opsade Be~a.
Kako su pekari ranoranioci, prvi su
ugledali Turke i alarmirali grad. U
znak sje}anja na taj doga|aj, napravili su kroasan i oblikovali ga kao polumjesec u slavu turskog poraza.
Ipak, istina je da je recept za njega nastao u Francuskoj u drugoj
polovini 19. stolje}a, ali se ne zna
ta~no ko ga je izmislio.
Mnogo je kriterija za ocjenu dobrog kroasana, a nema boljeg mjesta od Francuske da se ovim
ukusnim pecivom oslade nepca.
Kao i obi~no, negdje oko svitanja svaka prodavnica peciva i
pekara u ovoj dr`avi nasla`e kroasane na police i u izloge. Za
Francuze, posebno za Pari`ane, kroasani nisu obi~no pecivo, a u`ivanje
u njima preraslo je u neku vrstu rituala. Naj~e{}e ih jedu u kafi}ima uz topli espreso dok prelistavaju novine.
No, ne jedu se kroasani samo za
doru~ak. Mnoge pekare pripremaju
ih tokom cijelog dana tako da se
uvijek mogu jesti svje`i. A tokom godina pojavile su se i nove verzije
pored obi~nog, koji se priprema od
lisnatog tijesta, premazanog maslacem i jajetom.
Najpoznatiji je svakako onaj preliven ~okoladom, iako se puni i sirom, {unkom, gljivama, d`emom,
marmeladom, a Amerikanci su naprosto poludjeli za kroasanima s
marcipanom.
Kroasan je, ipak, omiljena poslastica malih Francuza, koji se po povratku iz {kole skoro uvijek po~aste
ovim pecivom. A znak ~istog kvaliteta je da se sam topi u ustima.
poseban lijek za mamurluk, koji se sastojao od tosta, po{iranih
jaja, suhog mesa i
umaka holandez.
Zbog kasnih sati, narud`ba je stigla u
ne{to izmijenjenom
obliku: mafin je zamijenio tost, a {unka
masno suho meso.
Tako su nastala jaja
benedikt.
Sposobnost ovog jela
da lije~i mamurluk i
dalje je tema rasprava, ali bez obzira na
to, jaja benedikt postala su toliko popularna i
cijenjena da je malo
restorana i hotela koji
ih ne slu`e za prvi jutarnji obrok.
Aplikacija prepoznaje vino
Jubilej za „fish and chips“
^okolada koja se udi{e
Nova aplikacija
za mobilne
ure|aje „Vivino
Beta“ prepoznaje
vino preko slike
vinske etikete.
Nakon fotografiranja fla{e, aplikacija analizira sliku
te je upore|uje sa
skoro 400.000 razli~itih vina iz svoje baze podataka, a zatim dostavlja informacije o primjerku.
Zahvaljuju}i socijalnom karakteru aplikacije, omogu}ena je razmjena komentara i ocjena pojedinih
vina izme|u korisnika. Osim {to je edukativna, aplikacija mo`e biti od velike koristi kada se na|ete u
dru{tvu ljubitelja vina.
Velika Britanija proslavila je 150
godina postojanja
najpoznatijeg nacionalnog jela.
Tamo{nji
~asopisi navode
da {irom ove zemlje
postoji 10.500 registriranih du}ana, specijaliziranih
za pripremu i prodaju jela.
Svaka peta dostava hrane petkom su „fish and chips“, a pri tome sadr`e i tre}inu kalorija manje od druge brze hrane.
Riba koju britanci naj~e{}e biraju pored krompiri}a je
bakalar, a „maris piper“ najbolja je sorta krompira za
popularno jelo.
„Le Whif“ posve je nov
na~in jedenja
~okolade udi{u}i je. Dejvid Edvards
(David Edwards), harvardski profesor i
izumitelj „Le
Whifa“, smatra da je inovativni proizvod logi~an nastavak historijskih okolnosti u kojima su ljudi jeli sve manje i manje, ali i sve ~e{}e.
To je prof. Edvardsa podsjetilo na disanje pa je kombinacijom kulinarskog umije}a i nauke aerosola
stvoren „Le Whif“.
19
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
MOJE PUTOVANJE Buenos Aires, glavni grad zemlje tanga i Maradone
Spoj latinske dinamike i
evropske sofisticiranosti
Na groblju „Recoleta“ ukopana Evita, nekada{nja prva
kao glavno mjesto sve~anih okupljanja
K
ako zapo~eti pri~u
o Argentini? Ne
znam odakle da krenem, mogla bih pisati
knjige! Argentina je za
mnoge daleka zemlja tanga ili Maradone. No,
ova dr`ava ju`noameri~kog kontinenta nudi
mnogo vi{e. Ovo putovanje bilo mi je jedno od
najzanimljivijih do sada,
moj prvi, ali sigurno ne i
jedini boravak u Ju`noj
Americi.
Prljave ulice
^esto zami{ljam kako
ple{em tango na ulica-
La`ni kusur
rni taksiji, koji
nenade `uto-c stanju. No, veiz
ne
s
va
a
ek
N
raspadaju}em
su
su u doslovno i i ima ih dovoljno tako da
ljn
ili
vo
na
po
da
su
a
ba
om
ju u bilo koje do
kana raspolagan treba paziti, nekoliko puta
a
se
a,
o
am
am
v~anic
no}i. S
to
a krupnijim no
da sam pla}al i kusur. Portenosi ka`u da ikl
`n
la
te
m
ris
koji ko
dobila sa
`ivi. A taksiste
svaki turista doo`ete zaboraviti.
ma-ure|aje, m
evropski da na po~etku,
lutaju}i gradom, imate
osje}aj da ste u Parizu ili
Barceloni, zavisno od
kvarta. Onda se prisjetim
Dakle, i samo stanovni{tvo, vi{e od
13 miliona, porijeklom je iz zapadne
Evrope. Sam Bue-
Asado i empanade
Glavni dio argentinske prehrane je meso, pogotovo gove|i odresci. Meso s ro{tilja, takozvani asado, va`an je
dio argentinske kuhinje. Ipak, i za vegetarijance, kao {to
sam ja, postoje razne salate i empanade, koje je i nacionalno jelo. To su pala~inka koje se filuje, naprimjer sa
maslinama, kukuruzom ili sirom. Tako|er, vo}a u Buenos Airesu ima na svakom koraku, i to je izbor ogroman.
ma Buenos Airesa, grada latinske dinamike i
evropske sofisticiranosti. Iako je dio
Latinske Amerike, dio Buenos Airesa
toliko je
dama Argentine z Obelisk, simbol metropole, slu`i
da je decembar i da je
temperatura iznad 30
Celzijevih! Time shvatim,
na ju`noj sam polulopti,
na hiljade kilometara daleko od snijegom pokrivene Evrope.
Buenos Aires gradili su imigranti iz Italije,
Francuske
i [panije.
nos Aires naseljen je vi{e nego
tri cijele Bosne i
Hercegovine.
Buenos Aires ili,
kra}e, Baires ne
zna~i doslovno
„dobar zrak“ kao
{to mnogi misle.
Nazvan je po
Gospi od Dobra
Zdravlja, koja je
Pi{e:
Vildana BIJEDI]
za{titnica grada.
[tavi{e, zrak ove
metropole veoma
je zaga|en i ulice
su prljave.
Te{ko je navesti
sve {to sam uspjela vidjeti i do`ivjeti
u o~aravaju}em
Buenos Airesu.
Moram izdvojiti prepoznatljivi simbol ove metropole - Obelisk, koji slu`i kao glavno
mjesto sve~anih
okupljanja. Ova
kamena gromada
sa svojih 67 metara visine koristi
se kao orijentacija, jer je grad smje{ten u ravnici.
Obavezno preporu~ujem {etnju Avenijom 9.
jula, naj{irom
avenijom na svijetu, koja broji
~ak 22 saobra}ajne trake.
Ime je dobila po
Danu nezavisnosti Argentine, progla{enom 9. jula 1816. godine. Trg Maja
podsje}a me
na londonski „Speaker’s
Corner“ u Hajd parku,
gdje se de{avaju razni
protesti. Svakog ~etvrtka
tu se okupljaju majke nestalih za vrijeme neslavne diktature sedamdesetih godina, pokrivene
bijelim maramama.
Boemska ~etvrt
Jedna od najljep{ih i najelegantnijih ~etvrti Buenos Airesa je Recoleta,
prefinjeni i ekskluzivni
dio grada, koji je poznat i
pod nazivom „Pariz u
malom“. Tu se nalazi i famozno monumentalno
groblje „Recoleta“, na
kojem je ukopana i slavna Eva Peron (Perón),
nekada{nja prva dama
Argentine.
San Telmo, umjetni~ka i
boemska ~etvrt, kolijevka je tanga, na
Info
~ijim ga ulicama zanosno ple{u i mladi i stari
parovi. Veoma senzualan i strastven, istovremeno tu`an i veseo, tango izra`ava emocije Argentinaca. Tango za Buenos Aires ustvari nije
samo vrsta plesa, on
zna~i mnogo vi{e, jer predstavlja filozofiju i mentalitet Portenosa.
ava u
sma dr` od 2,5
o
je
a
n
ti
e
z Argen o veli~ini, s vi{ etara.
m
p
o
il
tu
k
e
ij
ih
v
s
dratn grada Buea
v
k
a
n
s
milio
nog
Porteno
ani glav
z Gra| sa nazivaju se va`nost
e
nos Aire luke“), {to isti~ acije.
n
iz
i
i
a
d
ad
(„lju
p{e gra
zvoju gr
luke u ra se me|u najljeom koja
r
z Ubraja eta s arhitektu rida, Pariij
d
v
a
s
M
e
v
aje
do
ira utjec
kombin elone.
c
za i Bar
20
Nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
O^EKIVANI JACK POT ZA 43. KOLO TV BINGA 910.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 42. KOLO TV BINGA
[email protected] DANA 21.10.2011.godine
35
70
61
36
30
32
04
26
11
06
81
88
80
46
58
09
29
87
37
49
21
23
83
33
72
41
42
01
15
66
39
55
40
48
43
22
90
65
BINGO 37+ DOBITAK IZVU^EN NA 38. BROJU
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 37+
SA 10 POGODAKA ( 2 REDA )
SA 5 POGODAKA ( 1 RED )
SA 14 POGODAKA ( BEZ 2 REDA )
SA 13 POGODAKA ( BEZ 2 REDA )
DOBITAKA:
DOBITAKA:
DOBITAKA:
DOBITAKA
DOBITAKA
JACK POT ZA 42. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . .862.022,10 KM
UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239.319,00 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . .143.591,40 KM
FOND ZA IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . .20.000,00 KM
FOND ZA 14 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.000,00 KM
BREZA
00020 4340020
036-3148679-86
DOBICI U SMS IGRI IGRA^-GOST „[ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO
4. 2.000,00 KM
5. 1.000,00 KM
6. 4.000,00 KM
7. 3.000,00 KM
8. 2.000,00 KM
9. 1.000,00 KM
10. +1.000,00 KM
11. 500,00 KM
12. 500,00 KM
ZENICA ZASTUPNIK 00145 4310548 036-0583313-23 1xB37+
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 42. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 21.10.2011.godine
FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.647,80 KM
PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . . . . . . . . 29.647,80 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.788,70 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.507,00 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 KM
IZVU^ENE SMS PORUKE U IGRI IGRA^-GOST „ [ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO
1. TAR^IN
ZASTUPNIK:
00752
4350037
036-3773506-77
2. VISOKO
ZASTUPNIK:
00088
4340028
035-2275419-27
3. SARAJEVO
ZASTUPNIK:
00653
4350402
036-3325632-35
4. GRA^ANICA
ZASTUPNIK:
00315
4330204
036-0927102-19
5. MOSTAR
ZASTUPNIK:
00769
4330060
036-0600496-67
1. 10.000,00 KM
2. 4.000,00 KM
3. 3.000,00 KM
DOBITAK BINGO 37+
DOBITAK LAPTOP:
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.647,80 KM
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808,60 KM
6.886 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,90 KM
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 KM
63 . . . . . . . . . .DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTI]A
13. 500,00 KM
14. 500,00 KM
15. 500,00 KM
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS:
0
9
U 42. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79.773,00 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.863,80 KM
KONAÈAN IZVJEŠTAJ 41. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 14.10.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 41. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I
NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO 37+ DOBITAKA:
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.666,60 KM
SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA: 26 . . . . . . . . . . . . . . .569,20 KM
SA 5 POGODAKA (1 RED) DOBITAKA: 7.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 KM
SA 14 POGODAKA (BEZ DVA REDA) DOBITAKA: 6 . . . . . . . . . .200,00 KM
SA 13 POGODAKA (BEZ DVA REDA): 74 DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTIÆA
JACK POT ZA 41. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .852.059,60 KM
UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206.110,50 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123.666,30 KM
FOND ZA SMS NAGRADNU IGRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.000,00 KM
FOND ZA 14. POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 KM
FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.666,60 KM
PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.666,60 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.799,90 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.533,20 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.000,00 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 41. KOLO TV BINGA JE 21.11.2011.godine
5
6
5
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (11.353,52 + JP 12.978,96) 24.332,48 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.510,28 KM
GARANTOVANI JACK POT ZA 43. KOLO IGRE BING0 PLUS 50.000,00 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 DOBITAKA:
BINGO PLUS 5 DOBITAKA:
BINGO PLUS 4 DOBITAKA:
LUTRIJA BiH
SARAJEVO
22.10.2011.godine
NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.128,80 KM
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672,20 KM
BINGO PLUS 6
BINGO PLUS 5
BINGO PLUS 4
BINGO PLUS 3 DOBITAKA:
BINGO PLUS 2 DOBITAKA:
138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM
1.420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 KM
KONAÈAN IZVJEŠTAJ 41. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 14.10.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 41. KOLO IGRE BINGO PLUS OSNOVANIH I NEOSNOVANIH
PRIGOVORA ZA BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO
U 41. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.703,50 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.222,10 KM
LUTRIJA BIH,
SARAJEVO
22.10.2011.god.
3
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 9.439,24 + J.P. 0,00) . . . . . . .9.439,24 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.782,86 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 3
DOBITAKA: 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 KM
DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT
BINGO PLUS 2
DOBITAKA: 1.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM
DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT
DOBITAKA: 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.654,80 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 41. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 21.11.2011.godine
ROK ZA PRIGOVORE : 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO
OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA
NAPOMENA
VI[E O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH [email protected] SAZNATI NA tel.
090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA www.lutrijabih.ba
GDJE TAKO\E, [email protected], PROVJERITI EVENTUALNE DOBITKE
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r.
JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
„URBIKOM“ POSU[JE
Temeljem ~lanka 27. st. 1. to~aka 10. i 11. Statuta, te ~lanka 9. Pravilnika o ustrojstvu rada i
sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posu{je,
Ravnatelj ustanove raspisuje
OGLAS
Opis poslova: Rad na poslovima vezanim za utvr|ivanje obveznika pla}anja i visine sredstava zajedni~ke pri~uve za upravljanje i odr`avanje zajedni~kih dijelova zgrada, vo|enje
evidencije zadu`enja i naplate sredstava zajedni~ke pri~uve za upravljanje i odr`avanje zajedni~kih dijelova zgrada, obavljanje poslova vezanih za utvr|ivanje obveznika pla}anja i visine komunalne naknade, vo|enje evidencije zadu`enja i naplate komunalne naknade, sastavljanje i dostavljanje opomena za nenapla}ena potra`ivanja sredstava zajedni~ke pri~uve
za upravljanje i odr`avanje zajedni~kih dijelova zgrada i sredstava komunalne naknade, te
obavljanje ostalih poslova daktilografske i op}e naravi.
Na radno mjesto mo`e biti izabrana osoba koja ima:
- SSS, gra|evinskog ili ekonomskog smjera
- najmanje 6 mjeseci radnog iskustva
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.
ISPRAVKA NA PRIVREMENI
IZVJEŠTAJ
84. KOLA JOKER-a OD
18.10.2011 GODINE
ISPUŠTENO
TREBA
SUPER LOTO OÈEKIVANI JACK
POT ZA 01.KOLO JOKER-a
85.000,00 KM
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 22.10.2011.godine
[email protected] PRIVREDNI SUD U BANJOJ LUCI
Broj: 57 0 Ps 002136 05 Ps
Banja Luka, 25.05. 2011. godine
[email protected] PRIVREDNI SUD U BANJOJ LUCI, sudija Igor Dabi}, u pravnoj stvari tu`ioca NLB
„Razvojna Banka“ Ad Banjaluka (pravni sljednik Razvojne banke Jugoistocne Evrope), kojeg zastupa
direktor, protiv tu`enog „Termomont 3b“ Banja Luka iz Banja Luka, kojeg zastupa direktor Lazi}
Milena, radi duga, v.s.p. 60.921,87 KM, dana 25.05.2011. godine, donio je:
za popunu radnog mjesta na neodre|eno vrijeme
Radno mjesto: referent za stambeno-komunalne poslove
ISPRAVKA NA PRIVREMENI
IZVJEŠTAJ
84. KOLA LOTO-a OD
18.10.2011 GODINE
ISPUŠTENO
TREBA
OÈEKIVANI JACK POT ZA 85.
KOLO LOTO-a
520.000,00 KM
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni „Termomont 3b“ Banja Luka iz Banja Luka da tu`itelju NLB „Razvojna Banka“
Ad Banjaluka isplati iznos od 35.000,00 KM na ime glavnice, u iznosu od 1.486,92 KM na ime redovne kamate i iznos od 24.434,95 KM, na ime zakonske zatezne kamate, od 24.02.2005. godine, te zakonsku zateznu kamatu na iznos od 36.486,92 KM, po~ev od dana pdono{enja tu`be tj. 28.02.2005. godine, pa do kona~ne isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 968,00 KM, a sve u
roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Sudija
Igor Dabi}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rje{enja dozvoljena je `alba Vi{em privrednom sudu u Banjaluci u roku od 15 dana od dana
prijema rje{enja @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka.
Napomena: Dostavljanje presude se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u
dnevnim novinama Glas Srpske i oglasnoj tabli suda, uz napomenu da istu mo`ete podi}i u zgradi suda.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I
Broj: 23 0 I 004327 09 I
Velika Kladu{a, 27. 09. 2011. godine
Uz prijavu kandidati prila`u original ili ovjerene fotokopije:
1. Dokaz o {kolskoj spremi
2. Dokaz o radnom iskustvu
3. Uvjerenje o neka`njavanju i nevo|enju sudskog postupka
OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I, po sudiji Dragana \eri}-Cerovi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja
Mikrokreditna Fondacija „Sunrise“ Sarajevo - Regionalni ured Biha}, protiv izvr{enika Samir Kudi}, Kudi}i br. 48., Velika Kladu{a i Esad [abi}, Kudi}i bb, Velika Kladu{a, radi prinudne naplate, odlu~uju}i o prijedlogu za izvr{enje 23 0 I
004327 09 I, na osnovu ~lana 10. i 21. Zakona o izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH br. 32/03 i 33/06) a u vezi sa
~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH br. 53/03) a na prijedlog tra`ioca izvr{enja
Rok za podno{enje prijava je 8 dana od dana objave oglasa.
OBJAVLJUJE
Prijave se dostavljaju na adresu:
Javna ustanova za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posu{je
Trg hrvatskih velikana 4
88240 Posu{je
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Odre|eno dana 22. 10. 2010. godne, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 11. 12. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne
mjenice br. AF2785427, kao izvr{ne isprave u iznosu od 1.633,37 KM.
Rje{enje je dozvoljeno stavljanjem pe~ata na prijedlog dana 22. 10. 2010. godine.
Izvr{enje je odre|eno popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika Samir Kudi}, Kudi}i
br. 48., Velika Kladu{a i Esad [abi}, Kudi}i bb, Velika Kladu{a, te uplatom iznosa dobivenog prodajom na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj: 3385002200167887, koji se vodi kod UNI-CREDIT ZAGREBA^KE BANKE...
Sudija
Dragana \eri} Cerovi}
S naznakom: „Prijava po objavljenom oglasu“
RAVNATELJ
Pavo Lon~ar ing. gra|.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana dostavljanja. Prigovor se podnosi ovom
sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i stranke.
Dostavljanje Rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Samir Kudi}, Kudi}i br. 48., Velika Kladu{a, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
21
Dnevni avaz, nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Najzdravije namirnice u prehrani
Američka akademija pedijatara
Špinat, brokula, salata i drugo zeleno povrće obiluju luteinom i zeaksantinom, sastojcima koji sprečavaju
nastanak mrene i makularnu degeneraciju.
Za zdrave oči jedite što više takvog
povrća najmanje dva puta dnevno.
Primjera radi, špinat uključite u
ručak, a brokulu jedite za večeru.
Rezultati prijašnjih istraživanja su
pokazali da žene koje jedu barem jednu porciju zelenog lisnatog povrća na
dan imaju 46 posto manju šansu za
obolijevanje od srčanih bolesti od
Jedite barem jednu poronih koje konzumiraju manje kociju zelenog dnevno
ličine ovog zdravog povrća.
M
M
ć č đ
Jednogodišnje bebe trebale bi spavati na
leđima, na tvrđem dušeku i u istoj sobi s roditeljima, jedna je od novih preporuka za sigurnost najmlađih koju je objavila Američka akademija pedijatara (AAP).
Na nacionalnoj konferenciji američkih
ljekara ove struke koja se održava u Bostonu
zaključeno je da bi bebe, kako bi se izbjegao
takozvani sindrom iznenadne smrti djece,
koji je sve češći posljednjih godina, trebale
uvijek spavati na leđima, dok se spavanje na
boku ocjenjuje kao nesigurno.
Preporučuje se također da bebe u bud- Učiniti sve da bi se
nom stanju neko vrijeme provedu ležeći i na izbjegao tzv. sindrom
stomaku, ali pod nadzorom odraslih.
iznenadne smrti
Kulinarski kutak
č š
Naučnici s kinezioloških fakulteta
ispitali su učinak abdominalnih
vježbi na smanjenje masnog tkiva
Može li se
izvođenjem
trbušnjaka
smanjiti
obim struka
Naučnici s kinezioloških fakulteta u nekoliko američkih
saveznih država ispitali su
učinak abdominalnih vježbi
na smanjenje masnog tkiva u
području struka.
Pomno su pratili napredak
24 ispitanika, 14 muškaraca i
10 žena, od 18 do 40 godina,
koji su inače živjeli sjedilačkim načinom života.
Na početku i na kraju istraživanja ispitanicima su
uzete antropometrijske mjere,
napravljena je i analiza sastava
tijela te proveden test izdržljivosti abdominalnih mišića.
Ispitanici su podijeljeni u
dvije grupe. Prva grupa je pet
dana u sedmici izvodila vježbe
za trbušne mišiće, dok druga
grupa nije radila nikakve
STARIJI
[PANSKA MEKSI^KI
POKRAJINA TENISER,
RAUL
NAVIKE
M
ISTRAŽIVANJE Mišićna izdržljivost
ž
Potrebno je: 4 plava patlidžana,
250 g mladog sira, 120 g salame, 2
paradajza, glavica luka, struk prase,
česno bijelog luka, 100 g šampinjona, ulje, so, biber.
Način pripreme:
1. Patlidžane prepoloviti, izvaditi im sredinu i sitno je isjeckati.
Posoliti meso patlidžana i izdubljene polovine, pa ostaviti da puste
gorčinu.
2. Na ulju propržiti isjeckani crni i bijeli luk, na kolutove isječenu
prasu i na listiće isjeckane šampinjone.
3. Ocijediti meso patlidžana, pa i
njega dodati u masu da se sve zajedno još proprži.
4. Pobiberiti masu i u nju umiješati na kockice isječenu salamu i
polovinu izdrobljenog mladog sira.
5. Masom napuniti polovine patlidžana i redati ih u pleh. Na svaku
polovinu staviti malo sira i nekoliko
kolutova paradajza, pa zapeći.
vježbe.
Šest sedmica kasnije provedena su mjerenja potkožnog
masnog tkiva i izdržljivosti u
izvođenju trbušnjaka.
Rezultati su pokazali da izvođenje trbušnjaka nije utjecalo na smanjenje masnog tkiva u području trbuha, ali je
znatno povećalo mišićnu izdržljivost.
FRANCUSKA
NAJMANJI
PARNI
BROJ
GR^KO
SLOVO
GRAD U
JEMENU
KAMENOM
PREKRIVENA
CESTA ILI
AVLIJA
URAN
GLUMICA
MASARI
SLAVNI
RUMUNSKI
GROFVAMPIR
IZ PRI^A
HRVATSKI
OTOK
NAJZDRAVIJE PI]E
E.K.
@IVAC
DUH
MU[KO
IME
PJESMA
ALEKSE
[ANTI]A
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
ZEMLJI[NO
PODRU^JE
PLANINSKI
MASIV U
J. AMERICI
”Army Secur.
Agency”
NJEMA^KI
FILOZOF
FRIDRIH
2683
LI^NA
KARTA
PRIRODOZNANAC
NA SLICI
SKANDINAVSKI
NEBESNICI
AKADEMIJA
NAUKA I
UMJETN.
BILJKA
RMANAC
GORJE
U TURSKOJ
DONALD TRAMP, PONI,
PIKSI, ZOV, NARAV, L,
AR, SAG, ADI,
MUHAREMOVI], OKAMENOTINA, REGISTRATOR
NULA
VJERSKA
TAJNA,
DOGME
(lat.)
KRATICA
PO^ETNIH
SLOVA
IMENA I
PREZIM.
Tačno
Netačno
B-film je izvorni naziv za igrani
1.film
dužine 55 - 75 minuta?
Morfem je u lingvistici najmanja
2.gramatička jedinica govora?
Demon je u starim vjerovanjima
natprirodna pojava, zao duh,
3.
biće koje ljude dovodi u kušnju i
nanosi im fizičko zlo?
1 TAČNO
B-film je izvorni naziv
za jednu vrstu filma
B-film je izvorni naziv za igrani film dužine
55 - 75 minuta.
Prikazivao se kao
predigra glavnog
filma u sklopu dvostrukog programa, što se u američkim kinima
javilo početkom
1930-ih godina u
doba velike ekonomske krize i održalo do početka
1950-ih. Radilo se o proizvodno vrlo
jeftinim filmovima čije su pojedine vrijednosti (sklonost prema vizuelnom
zražavanju, lakoća fabuliranja) počev od
1960-ih zapazili osobito francuski novotalasni kritičari.
Otada se pojam B-film počinje afirmativno upotrebljavati za sve američke
niskobudžetne žanrovske filmove koji
odbijaju sadržajno-formalnu pretencioznost, a iskazuju navedene kvalitete i
određenu tematsku intrigantnost.
2 NETAČNO
Morfem najmanja
gramatička jedinica
Morfem je u
lingvistici najmanja gramatička jedinica govora. Može to
biti i cijela riječ
(sat) ili dio riječi (trs i ka u
riječi trstika). U
takozvanim izolovanim jezicima, poput vijetnamskoga,
svaka riječ sastoji se iz samo jednog
morfema.
U jezicima kao što je engleski, riječi
često sadrže više morfema.
Morfemima se bavi morfologija. To
je dio nauke o jeziku koji se bavi oblicima riječi.
3 TAČNO
Za Sokrata demon je
unutarnji glas
Demon je u starim vjerovanjima, natprirodna
pojava, zao duh,
biće koje ljude
dovodi u kušnju
i nanosi im fizičko zlo. Demoni su bestjelesni,
vladaju u zraku,
vatri, vodi, zemlji. Rađaju glad, kvare zrak,
šire neplodnost, donose zarazu, nesreću,
neimaštinu i smrt.
U antičkoj Grčkoj vjerovanje demona je često poistovjećeno sa zaštitnim
duhom ili božanstvom. Za Sokrata (na
slici) demon je unutarnji glas koji odvraća od zla i potiče na dobro. U velikim
historijskim religijama (židovskoj, kršćanskoj i islamskoj) demon je Bogu
protivan zao duh, vrag (sotona).
@ELJEZNI^KE
TRA^NICE
TE[KA
RANA
PISAC
PAUND
BLJE[TAVILO, RASKO[ GRUPA
SLAVNIH
INSEKATA
OSOBA
LIKOVNI
PJEVA^ICA PJEVA^ICA UMJETNIK
SA SVR[EMEDUNA
SLICI
NOMA AKANJANIN
DEMIJOM
ZID ILI
SL.
RAZLOMLJENI
BROJ
EVROPSKA
[email protected]
ENGLESKI
GLUMAC
OLIVER
EDINA
ODMILJA
MJERA ZA
[email protected]
STUPANJE
@ENE U
BRAK (mn.)
[email protected] VOD.
BILJKE
TENISER
AGASI
[IPCI,
MOGRANJI
SLIKAR
MURTI]
PREDMET
[email protected]
SRETAN
^OVJEK
FIZI^AR
BOR
NOSILA ZA
MRTVE I
RANJENE
FRANCUSKI
GRAD
KOJI NEMA
NABORE PO
SEBI
FUD. STR.
MUZUROVI]
REOMIR
JEDINICE
JA^INE EL.
OTPORA
AFRI^KA
ZEMLJA
UDARAC U
FUDBALU
(mn.)
PROPAGANDNA PORUKA I SL.
PTICE
PJEVICE
].U.
MJERA
IZRE^ENA
ZA
PO^INIOCA
PREKR[AJA
R.L.
[AHIST
KARPOV
BIV. OML.
EMISIJA
TV SA
MJESTO U
ISTRI
SVE^ANE
PJESME
OGRADA
NA CESTI
ZVIJER IZ
PORODICE
MA^AKA
VOLUMEN
GLUMICA
KARI]
PRIMORSKI
GRM
@ENSKO
IME
KU]ICA OD
PLATNA
].I.
UVIJENI
KOLA^
BIV. FUDB.
”SARAJEVA”
MUHAMED
AMERI^KA
GLUMICA
NAUKA O
POTRESIMA
TLA
KINESKI
VO\A
CE TUNG
MUZI^AR
KUPER
ENGLESKA
PLEMI]KA
TITULA
@IVI
STVOR
FUDBALER
[email protected]]
LITAR
SIRIJSKI
VOJSKOVO\A
MU[KO
IME
ITALIJA
PUBLICIST
FJODOR
MJESNA
ZAJEDNICA
MA\ARSKO
MU[KO
IME
SUPA
SAJMI[TE,
VA[AR
OSOBA
KOJA @IVI U
TAVANU
N.U.
ORGAN
^ULA
SLUHA
SPOR,
INERTAN
JEDNAKA
NBA
KO[ARKA[
PRIJEVREMENO
MAGARE]I
GLAS
MLADUN^E
SRNE
ITALIJANSKI
PISAC
ZVEVO
FRANCUSKA
TAMNOPUTA
MANEKENKA
GLUMICA
SAMS
GRAM
ZVUK
POREZI
M.E.
PRISVOJNA
ZAMJENICA
TEMPO
SALA ZA
[email protected]
385
IZASLANICI
UDRUGOJ
ZEMLJI
IME
VUNENI
NA[EG
FUDBALERA PREKRIVA^,
IHRAM
NASLICI
PJEVA^
^OLI]
NARODNA
IGRA
MU[KO
IME
DVOSJEKLI
BODE@
NIJE
MEKAN
[email protected]
BOLEST
STEPEN
^ISTO]E
ZLATA
@I^ANI
MUZI^KI
INSTRUMENT
SKICA,
NACRT
GLUMAC
[ARIF
SFPISAC
ISAK
NA[
FUDBALER
NASLICI
MA[INERIJA
NADIMAK
PJEVA^ICE
^INKVETI
BIBLIJSKI
LIK
BEZIMEN
TVRDNJA
KOJUNE
TREBA
DOKAZIVATI
REOMIR
BARONICA
ZADAH,
MIRIS
KO[ARKA[
DANEU
KALIJ
IGRANA
SRE]U
KAMENA
GROMADA
UTVARA,
SABLAST
UOVOM
PRAVCU
BIV.HRVAT.
KO[ARKA[
@ELJKO
STEPSKA
OVCA,
ARKAR
STUPITI
UPROSTORIJU
(pu~.)
SVITANJE,
ZORA
RJE^CA
NUTKANJA
SINEAST
VELS
VRSTA
PSA
ALT
NAPADATI
SESTRIN
SIN
TEMPO
NJEMA^KI
LI^NA
PISAC
ZAMJENICA
MAN
ANTI^KI
GRADU
BABILONIJI
NA[
FUDBALER
NASLICI
O^EVI
(slov.)
K]IZEVSA
IHEREIZ
GR^KOG
MITA
ELEKTRON
ORGANIZ.
UJEDINJ.
NACIJA
(skr.)
ONIKOJI
NA[
GLUMAC
FUDBALER UPRAVLJAJU
AVIONOM
RID
NASLICI ILIBOLIDOM
DVORAC
NEUTRON
PAMET,
RAZUM
KOJENIJE
POZNATO
KOJEIMA
GOLEM
NOS
SPREMI[TE
[email protected]
DIO
TE^NOSTI
ATLETSKI
GRA\EN
MLADI]
PJEVA^ICA
MEDUNJANIN
BIV.FUDB.
PLATINI
EVROPSKA
[email protected]
DUGA
AFRI^KA
RIJEKA
[email protected],
SILNO
URAN
@ENSKO
IME
UMANJENI
PREDMET
SKIJA[ICA
ZAVADLAV
MIRISNO
SREDSTVO
SUSRETATI
SE
ADNAN
ODMILJA
MAJSTORI
ZASTAKLO
EKAVSKI
IZRAZU
JEZIKU
ONOMATOPEJAU[UTKIVANJA
VAL
PLINOVODI
OSTRVO
J.U.
STARICA,
BAKA
MALI
KOLUT
TEHNIKA
[TAMPE
UZPOMO]
SVILE
STARIJA
GLUMICA
EVA
^AS
POKRET
VOJSKE
PREZIME
FUDBALERA
NASLICI
GLUMICA
[OVAGOVI]
FINSKO
JEZERO,
ENARE
PJEVA^ICA
[email protected]
M.O.
PREKRITI
[ARAMA
ZAJEDLJIV
NARODIU
GANIIOBALI
SLONOVA^E
IVOVA
[UMICA
VRSTA
VRBE
GLUMAC
NOLTI
GRADU
RUSIJI
ZEMLJI[NO
PODRU^JE
IZVR[ITI
OTPREMU,
ODASLATI
KOBRA,
NAO^ARKA
NO]NA
PTICA
ENGLESKI
FUDBALER
MAJKL
STARIJA
TENISERKA
ARAN^A
SAN^EZ
TIGANJ
NAOPOJAN
NA^IN
OTOKU
JADRANU
LJUBAVNIK
(tal.)
ONAJKOJI
MUCA
NEUTRON
KALIJ
MUZI^KO
DJELOZA
DVAILITRI
INSTRUMENTA
(mn.)
C.E.
[AHIST
KASPAROV
[ANSONJERKA
PJAF
EPSKI
PJESNIK
KALIJ
NORVE[KA
PE]ZA
TOPLJENJE
@ELJEZNE
RUDE
GLUMAC
KVIN
^OVJEK
AZIJSKE
RASE
KARLOVAC
FATIMA
ODMILJA,
TIMA
60MINUTA
VRSTA
DRAGULJA
DOZVOLA
ULASKAU
NEKU
ZEMLJU
SIR]E
LI^NA
ZAMJENICA
VOLUMEN
SR@,
SU[TINA
KRETATI
SE
OBUJAM,
OPSEG
FILM
KOSTE
GAVRASA
ATLETSKI
BACA^KI
REKVIZIT
PRVI
^OVJEK
POBIBLIJI
LUKAU
GR^KOJ
CILJ
GLUMICA
TURMAN
UZVIK
VESELJA
NOTASOLMIZACIJE
@ITELJ
TATARIJE
UO^ITI,
SPAZITI
RJE[ENJA:
str. 1. PREGRADA, RAZLOMAK, UKRAJINA, GRAM, RID, AA, UDAJE, NARI, EM, SAL, NILS, R, GLADAK, EFEI, OMI, ]U, OGLAS, KAZNA, RL, ODE, NATI, V, BRANIK, ITEA, ANA, ]I, [ATOR, GRANOV,
MAO, ALIS, ERL, BI]E, L, AHEJ, I, ANTAL, MZ, NU, SAJAM, ISTA, UHO, GRANT HIL, REV, RANO, ITALO, G, F, NAMETI, IMAN, MOJ, TERETANA str. 2. AZIZ, TVRD, AJAR, [EMA, EZAV, ID, K, ARKAL,
AMO, K, OPOJNO, SONATE, NU, IST, ORSON, OVEN, KOLI, MISIMOVI], ATAKOVATI; KAMA, OSIP, LIRA, OMAR, OLA, AVET, N, MUCAVAC, OTPREMITI, NAJA, AKAN, IVA, INARI, MANEVAR, ^, A, ILITIJA, NE]AK, OUN; SITOTISAK, A[, NOSATO, RAS, MI[EL, ARIJANA, U, TALAS, PST, OTOK, GARI, VISOKA PE], SAT, OCAT, V, TI, OBIM, DISK, ITEA; NEPOZNATO, AMIRA, KAP, NIL, MALTA, AROMAT,
AZ, STAKLARI, EPIK, EDIT, KA, ENTONI, AHAT, VIZA, I]I, Z, JU, ADAM META str. 3. SEBASTIJAN FETEL, EMA VOTSON, IRAME, MIRAN, ANA STANI], IRINIT, ANRI, NA, RD, SLAST, KLJUSE, OER, ISTAKA, LAMA, SLAJS, ANATOMI, T, MILUTIN, PILA, IL, A], ROVATI, UNITA, N, MINE, RTAK, SEN, ALE[, TIBET, ETAT, GETIT, KULOARI, I]I, ORAH, LEONID, ]ILIMAR, MIRSADA, FIKRET [email protected]], ZLO,
EVRA, RADAN, EPIK, JO[KO SKOBLAR, MA, DA, ASKA, AEROKAR, AMI, TALK, TATA, A, NULER, ARI, PICEK, ALISON, KREK, ALT, VIJAGRA, ILAN, ME, E], DOORATI, AKAR, J, APT, IMITATI, I, KOLIN
FAREL, SOS, KONA, OAZA, ISTRA, ALAVIT, OTOCI, AT, NACIJA, NINA RI^I,
Vodoravno:
- A]
- AEROKAR
- AKAR
- ALAVIT
- ALE[
- ALISON
- ALT
- AMI
- ANATOMI
- ANRI
- APT
- ARI
- ASKA
- AT
- ]ILIMAR
- DA
- DOORATI
- E]
- EPIK
- ETAT
- EVRA
- GETIT
- I]I
- IL
- ILAN
- IMITATI
- IRAME
- IRINIT
- ISTAKA
- ISTRA
- KLJUSE
- KONA
- KREK
- KULOARI
- LAMA
- LEONID
- MA
- ME
- MILUTIN
- MINE
- MIRAN
- MIRSADA
- NA
- NACIJA
Uspravno:
- AER
- ALICA
- AMAZON
- ANAN
- AONAC
- ARAPKA
- ARIFA
- ATLANTIDA
- ATOLI
- AVANS
- BARI
- [email protected]
- ELITE
- ELMA
- EMINEM
- ERA
- EROS
- EROTI
- FITILJ
- HAKALA
- ID
- IJ
-
NULER
OAZA
OER
ORAH
OTOCI
PICEK
PILA
RADAN
RD
ROVATI
RTAK
SEN
SLAJS
SLAST
SOS
TALK
TATA
TIBET
UNITA
VIJAGRA
ZLO
-
- IKAR
- ILIJ
- INLET
- IRITIRATI
- ISA
- ISTINA
- ITEA
- IVET
- JONATAN
- JURI[I
- KACA
KAN
KAPITEL
KIST
KOLA
KR[
KRK
LE]A
LE]I
LIMA
METIL
NAT
NOTA
NRO
ODO
OKARAKTERISATI
OLUK
ON
ORA^
OSTROGOTI
RA
RAKA
RAL
SAI
SIR
SRKATI
STANA
TAN
TAS
TOM
TRBUH
TRSKA
TT
ULMAN
ZP
Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane
abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati
imena i prezimena li~nosti sa slika.
POMIJE[ANE MOZAI^NE [email protected]
48
Dnevni avaz nedjelja 23. oktobar/listopad 2011. 45
ni
Najve}i dnev
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
2310dogl1
Automobili
Prodaja
POLO 1.4i, 2005. god., prešao
30.000 km, kao nov, povoljno. Tel.
061 170 384.
11964-1Ndž
BMW X3, 2,5i, 2004. god.,
prešao 90.000 km, ugrađen certificiran plin, crni, full oprema. Tel.
061 170 384.
11964-1Ndž
Alfa 146, 1.6 benzin, 2000. g., reg.
do juna 12. Može zamjena za manje
auto uz doplatu. Tel. 061 870 864
Alfa romeo 145 crvena boja, kraj
96. godište, 19 tdi, sa dodatnom opremom, ekstra stanje, žena vozač. Tel.
061 204 988
Alfa Romeo 147 1.6, 2001. god.,
full oprema, 8.900 KM. Tel. 061 143
036.
Audi 4, dizel, 2003. god.. registrovan do jula 2012., crna boja, dobro
opremljen. Tel. 062 320 320
Audi 80, 87 g, 1.6 dizel, tek registovan, nove gume, ekstra stanje, cijena
3.850. Tel. 063 894 638
Audi A3 2.0 FSI, benzin+plin,
2004. god., najnovija verzija plina,
extra stanje, moguća zamjena, 16.800
KM. Tel. 061 161 355.
Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891
Audi A4, TDI, 1997. god., urađen
veliki servis, cijena po dogovoru. Tel.
061 211 424.
Audi A4-B5, 2001. god., ful oprema, S paket. Tel. 061 166 701.
Audi A6 2.5 Tdi 2001 V6 110 kw 6
brzina silver, koža, xenoni, prskalice
maglenke senzori zeder tempomat
alu felge fabričko stanje cijena 18.000
KM fiksno. Tel. 061 216 559
BMW E36 318I coupe, godina
1993 reg. do maja 2012., u izvrsnom
stanju posjeduje dosta opreme. Tel.
066 284 610
BMW, 318i, 1997. god., 7.500 KM.
Tel. 061 713 136
Džeta 1.8 tdi, 90. god, dizel, abs,
servo volan, centralno zaključavanje,
alu felge, cd, vrlo povoljno, 4.700 KM,
SBK. Tel. 062 889 817
Džip ford explorer 4x4 2000. god.,
registrovan čitavu godinu, nov akumlator, gume 4,0 benz, u izvrsnom
stanju, cijena 8.500 KM. Tel. 061 726
654
Džip frontera 93. god., 2.3 tdi, tek
registrovan, moguća zamjena. Tel.
061 779 871
Fiat punto 1.3 dizel, 2004. godina,
cijena 6.800 KM. Tel. 061 144 162
Fićo u dobrom stanju, 83. god., bez
akumulatora, garažiran, 2.000 KM.
Tel. 061 256 782
Ford fiesta, 2005 godina, tek reg.,
7200 KM. Tel. 061 925 862
Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg do 10/2012.,
8.700 KM. Tel. 062 615 888
Golf 2, 1986., benzin 1.3, plava boja. Registrovan do 01. 10. 2012. extra
očuvan, cijena 2.200 KM. Tel. 062 056
538
Golf 2, 1988. god., 1.3 benzin, u dobrom stanju, dvoja vrata, registrovan
do 06. 2012. Tel. 061 789 675
Golf 4 TDI - sve crveno, 1.9, ful
oprema, kraj 2001. god, klima, alarm,
2 ključa, crna, 4 vrata, koža, grijači sjedišta, 6 brzina, 4 el.podizača, el. retrovizori, alu felne, spere, bord komp.,
tek uvezena i registrovana, ekstra stanje, 12.000 KM. Tel. 065 472 216
Golf 4, 1999 god. 1,4 benzin, servo,
klima.Tel. 061 259 784
Golf 4, tdi karavan, 2001. god. Klima, metalik plavi, plaćena carina i
PDV, 9.700 KM. Tel. 061 100 930
Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima,
tek reg, cijena po dog, moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294
078
Golf II, 1984. god., povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 811 135.
Jugo koral 55, u idealnom stanju.
Tel. 062 068 858
Maple C31, star 3 godine, cijena
4.000 KM. Tel. 062 266 486
Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10.
2012. Tel. 062 332 603
Mercedes 123 240D bez ulaganja
3.000 KM ili mijenjam za Nivu 4x4
bez ulaganja. Tel. 061 196 242
Mercedes 2.5 dizel, god 1995., manuelni mjenjač. Tel. 061 778 308
Mercedes 250 D, 87. godište, u solidnom stanju. Centralna brava, šiber,
servo volan, svjetlo plavi metalik. Cijena povoljna. Tel. 061 319 772
Nisan almera dizel 2001., euro 3,
strane table, cijena 4.400 KM. Tel.
061 168 472
Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980.
Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000
km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM.
Tel. 061 142 418 i 061 900 021
Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg do 03/2012.,
10.200 KM. Tel. 062 615 888
Passat 2006. god, 1.9 tdi, crna boja,
trend line oprema, prešao 175.000
km, očuvan, nove gume, servisna
knjižica, registrovan do 9 /2012. Tel.
062 341 913
Peugeot 307, 1.6, 16V, elektro podizači stakala, metalik plavi, 5 vrata,
CD MP3, EPS ljetne gume + 4 nove
zimske gume. Tel. 062 012 286
Pežo 206 HDI, 1.4, god. 2004., full
oprema, boja metalik srebro, registrovan do 20. 5. 2012. Tel. 033 644-590.
Pežo 206, 1.4 benzin, 2001. g., sivi,
klima, el podizači i retrovizori senzori, 2 ključa kod kartica. Tel. 061 531
816
Prodajem ili mijenjam za manje
auto ford explorer, 95. godina, 4.0
ugrađen plin, dodatni branici, full.
Tel. 061 175 746
Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003.,
teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel.
062 536 237
Renault megane 1.5 DCI, 2003.
god., zeleni met., ful oprema, dvije
kartice, extra stanje, nove gume,
10.500 do reg. Tel. 061 108 512
Renault Megane, 97. godina, 1.4 e,
registrovan do aprila 2012., u vrlo dobrom stanju, cijena 3.850 KM. Tel.
063 999 398
Reno clio 1.2 benzin, 12. mjesec
2002. g., klima, centralno, daljinsko,
elek podizači, orginalna muzika, plava metalik boja, plaćeno sve do registracije, ekstra stanje, cijena 6.450. Tel.
063 894 638
Reno kangoo, 2005. godište, u
odličnom stanju, povoljno. Tel. 061
958 001
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441
Kupujem vozila niže vrijednosti,
havarisana, na stranim tablama i sl.
Tel. 061 758 217
Kupujem havarisana i ostala auta.
Tel. 061 614 887
Kupujem golf, opel, ford i ostalo.
Tel. 061 084 692
Uzimam havarisana auta. Tel. 061
084 692
Kupujem ispravna i havarisana
vozila mlađa godišta. Tel. 061 507 984
Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193
Kupujem havarisana vozila, pasat
3 i golfove. Tel. 061 504 190
Tražim tab. 074-K-240, Golf Ia,
n.n. vlasnika, hitno, radi odjave vozila. Svaka informacija je korisna. Hvala. Tel. 062 596 906
Kupujem havarisana i ostala auta
za auto dijelove. Tel. 061 249 467.
Uzimam havarisana i ostala auta.
Tel. 061 614 887.
Kupujem mjenjač Folcvagena
kombija T2. Tel. 061 367 103.
Kamioni
MB atego 815 2004. god., 54.000
km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061
784 790
Peugeot partner 1.9 d, god. 2003.,
uvezen, teretni, cijena 5.400 KM. Tel.
062 536 237
Prodajem kombi Hyundai H-1,
2006. godina, sa pređenih samo
11.000 km, 2.5 tdi, na kombiju nema
tragova korištenja, cijena povoljna!
Tel. 061 171 998
Prodajem putnički kombi VW T2.
Tel. 061 102 911
Prodajem putnički kombi VW,
T5, 2005. god. Tel. 061 210 018
Tamić kiper, 1990. god. Tel. 061
131 750
Motocikli
Prodajem Kawasaki ZR7, 99 god.
u odličnom stanju ili mijenjam za noviji automobil uz moju doplatu. Tel.
061 171 327
Prodajem motocikl Suzuki
gsx750, 2001. godina, povoljno 3.300
KM. Tel. 062 350 666
Prodajem motocikl Yamaha YZF
750 ccm, 94. godina, 100 KS, plavo-bijela boja, drugi vlasnik u BiH. Extra
stanje. Cijena po dogovoru. Tel. 062
987 921
Dijelovi i oprema
Nissan Almera,
dizel, 2003. godište,
full oprema. Cijena
fiksno 7.900 KM.
Tel. 061 130 168.
Reno Megane 2007, 1,5 dci 2vrata,
extra stanje registrovan, servisna
knjiga, klima, el. paket uvoz Francuska, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784
Reno megane coupe 1.6, 16 ventila, 1999. godište, cijena 6.700 KM.
Tel. 061 730 405
Reno scenic, dci 2002. god., uvezen i registrovan,9.300 KM. Tel. 061
309 914
Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4
16v, full, 8400 KM, može zamjena za
golfa. Tel. 061 255 806
Seat kordoba 1,9 SDI, 98 god. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 180
Škoda superB crna 2,5 tdi, god.
2005., prešla 199.000 km, ful opremljena, nav, tel, koža, memo sic, eur,
kuka, itd., švic table. Tel. 061 694 070
Turan 1.9 2004. god., 16.500. Tel.
061 198 034
VW jetta, u extra stanju, prešla
48.200 km, originalna kilometraža, 1.
vlasnik, 86 god., 16 benz, 75 ks, 4 nove
gume Michelin, registrovana do 6.
2012. god., cijena 3.200 KM. Tel. 061
109 933
VW polo 1.4 benzin, 44 kw, 98 god,
variant klima, elektro paket, reg cijelu
god, 5.800 KM. Tel. 061 173 747
Potražnja
Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063
459 893
Gume Michelin Energy 205/55 R
16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena
200 KM. Tel. 061 199 580
Prodajem 4 čelične felge 13-ke za
Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212 741
Prodajem 4 čelične felge 16 cola sa
org ratkapama za golfa 4 a pašu i na
Škodu octaviu. Cijena 150 KM. Tel.
061 813 062
Prodajem aluminijske felge 16, 4
šarafa petokrake, sa gumama Momo,
cijena 350, hitno. Tel. 062 334 492
Prodajem četiri čelične felge 15-ke
sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju
5. Tel. 061 397 739
Prodajem osam čeličnih felgi, 16
cola, novi passat. Tel. 061 171 871
Prodajem prednja i zadnja desna
vrata za Seat alteu xl freetrack veoma
povoljno. Tel. 061 566 133
Prodajem u kompletu polovne,
dobro očuvane dijelove za Mercedes
tip 123 - 240 TD karavan. Desna prednja i zadnja vrata, alternator, farovi
prednji (komplet) i hidraulični amortizer zadnji. Tel. 061 144 718
Stanovi
Izdavanje
Jednosoban, namješten stan u
Hrasnici, Kovači. Tel. 033 694
960.
12157-1ndž
Aerodromsko naselje izdajem pos.
prostor 40 m2, za agencije, predstavništva, kancelarije, sa papirima 1/1.
Tel. 061 857 012.
Alipašino Bfaza, izdajemstan 70m2,
250 KM plus režije. Tel. 061 021 448
Dva namještena i jedan prazan
stan izdajem. Tel. 033/458-903, 062
148 909.
Dva namještena stana izdajem.
Tel. 033 458-903, 062 148 909.
Dvos. namješten stan u centru izdajem. Tel. 061 156 170.
Dvos. prazan stan Trebinjska-B.
Potok (blizu džamije) izdajem. Tel.
061 306 778 i 649-556.
Garsonjeru iznajmljujem na Dobrinji, top namještena. Tel. 061 826 692.
Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285
Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152
Izdajem dvosoban i jednosoban
stan, sve zasebno, B. Potok. Tel. 618
353, 061 269 155
Izdajem dvosoban namješten stan
na Čengić Vili. Tel. 061 546 049
Izdajem dvosoban namješten stan
sa grijanjem, Safeta Zajke. Tel. 061
149 442, 061 233 948
Izdajem dvosoban namješten stan
studentima, blizina kampusa. Tel.
061 514 816
Izdajem dvosoban namješten
stan,sa centralnim grijanjem i kablovskom. Ulica Olovska 93, Hrasno.
Cijena 350 KM + 50 KM režije (struje
i vode) + 100 KM za grijanje. Tel. 061
188 894
Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel.
061 149 442, 061 233 948
Izdajem dvosoban stan, sprat privatne kuće, poseban ulaz, Buća Potok,
ul. Amira Krupalije, cijena 150 KM.
Tel. 033 647 589
Izdajem isključivo vjernicima
dvos. polunamješten stan priv. kuće,
ulaz poseban, cijena 100 KM. Tel. 061
206 345.
Izdajem jednos. stan u kući, pos.
ulaz, povoljno. Tel. 062 712 991,
033/226-193.
Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel.
061 228 353
Izdajem jednosoban namješten
stan u privatnoj kući sa posebnim ulazom, Pofalići. Tel. 066 911 441
Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel.
062 810 943
Izdajem jednosoban, prazan stan.
Tel. 061 203 376
Izdajem lux. stan 120 m2 namješten sa dvorištem, vrtom i garažom,
Koševsko Brdo - Ciglane. Tel. 062 714
650
Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213
Izdajem namješten stan studenticama kod FDS-a, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 033
655 398
Izdajem namje{ten jednosoban
stan u privatnoj ku}i. Tel. 062 560
784, 033 219 870.
Izdajem nov namješten,dvosoban
stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811
833
Izdajem sobu blizu Medicinskog i
Građevinskog fakulteta. Tel. 033 205
396
Izdajem sobu u trosobnom stanu
studentici ili zaposl. ženi, upotr.
kuhinje, kupatila, kod RTV doma.
Tel. 033 542 235
Izdajem stan centar, dvosoban, lijepo namješten, stamb. zgrada, 450
KM. Tel. 066 751 360.
Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325
Izdajem studenticama 2-soban
stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033
521 880
Izdajem u centru namješten stan.
Tel. 061 156 170
Iznajmljujem 4-soban stan A. Polje, B faza, 8 sp., opremljen, 500 KM.
Tel. 033 768-016.
Jednos. stan namješten ženskim
osobama ili mladi bračni par, S. Behmena. Tel. 033 464-772, 061 566 878.
Kuću izdajem 100 m2, PVC-stolar., namješteno, bašta u Binježevu.
Tel. 033 511-963.
Namješten dvos. stan izdajem,
Bistrik-Medresa. Tel. 061 108 770.
Namješten dvos. stan sve odvojeno, grijanje drva, osobama bez auta.
Tel. 647-362.
Namještena soba, centr. grijanje,
kuhinja, kupatilo, izdajem. Tel.
521-618, 061 529 838.
Povoljno izdajem sobu studentici,
strogi centar grada, grijanje, upotreba
kuhinje. Tel. 033 201-477.
Sobu izdajem blizu med. i
građevinskog fakulteta. Tel. 033
205-396.
Sobu izdajem dobro opremljenu,
ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel.
062 181 870
Sobu izdajem pos. ulaz, Stup, blizu
tramvajske i autob. stanice. Tel. 066
130 718.
Stan izdajem 70 m2, namješten,
garsonjera 30 m2 namješteno,
TV-kbl., internet, Koš. Brdo. Tel. 062
226 665.
U porodičnoj kući izdajem sprat,
odnosno novosagrađen, luksuzno napravljen stan s đakuzijem, studentima
ili zaposlenim osobama površine 120
kvadrata u Ulici Sklade u naselju Doglodi kod Stupa. Tel. 062 481 388
Za dva studenta u ul. Hamdije
Pozderca kod Bosmala garsonjeru izdajem. Tel. 066 659 872
Prodaja
Garsonjera Švrakino - Prvomajska ul. 29 m2/I sp. centralno gr.
40.000 KM., Alipašino C faza Trg
Nezavisnosti 58 m2/IV, lift, centralno, 75.000 KM, Breka Ismeta
Mujezinoviać 67 m2/III sa ugr.
kuhinjom adaptiran 153.000
KM.Tel. 061 269 835.2571-tt
Banovići 72 m2, V sp., 2 balkona,
može i zamjena za Sarajevo. Tel. 061
558 932.
Breka - prodajem troiposoban stan
94 m2. Tel. 061 839 592
Breka 67 m2, 3. sprat, ul. I. Mujezinovića, ima 2 balkona, etažno gr.,
adaptiran 2.300 KM. Tel. 061 269 835
Breka kod OMV - pumpe, veća
garsonjera, balkon, etažno grijanje,
namještena ili polunamještena I-spr.
Tel. 061 522 190
Centar, Avde Jabučice, prodajem
stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707
Centar, kod franc. ambasade 83
m2, II sp., dvoetažni, 2 kupatila, etaž.
grijanje. Tel. 061 558 932.
Centar, pos. prostor 157 m2 stambena zgrada. Tel. 061 170 426, 065 690 351.
Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa
kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel.
061 538 128
Dvos. stan 44 m2, kod Muz. škole
82.000 KM. Tel. 033 442-998 i 062 139
085.
Ferhadija, I i II sp., idealno za urede. Tel. 061 558 932.
Gabelina 67 m2, prizemlje, 2.200
KM/m2. Tel. 061 558 932.
Garsonjera 32 m2 na Višnjiku, cijena 75.000 KM. Tel. 062 157 088.
Grbavica, dvos. 54 m2, 5 sp., ima
lift, extra lokacija. Tel. 061 493 323.
Hrasnica jednosoban stan sa velikim balkonom na 2. spratu u
odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061
510 964
Hrasno Trg 38 m 8. sprat, pretvoren u 1,5 soban, kompl. adaptiran,
PVC stolarija. Nova kuhinja, plakari,
vrijedi pogledati. Tel. 061 269 835
Hrasno, kuća 3 etaže, 400 m2 zemljišta (kod pekare AS). Tel. 061 493
323.
Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
Jednoiposoban stan 49 m, treći
sprat dva balkona, blizu obdaništa,
škole, doma zdravlja, itd. Otoka. Tel.
061 227 459
Koševsko brdo prodajem jednoiposoban stan 40m2 kompletno renoviran. Cijena po dogovoru. Tel. 061
803 715
Lijep, dvosoban, prazan, solidna
gradnja, povoljna pozicija u Novom
Sarajevu. Prodaja ili lizing ili dugoročni najam, vlasnik. Tel. 062 184
126
N. Grad, jednos. 34 m2, 1 sp., cijena 51.000 KM. Tel. 061 493 323.
Novogradnja Nedžarići “Tibra
Pacifik” garsonjera 38 m2 na 4 spratu,
čist pogled, sunčana strana. Cijena
1.600 KM/m2. Tel. 061 072 815
Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo
kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425
Povoljno prodajem jednosoban
stan na Čengić vili, ukupna površina
39 kvadrata. Adresa Džemala Bijedića 34. Tel. 061 502 266
Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677
Povoljno Stup novogradnja stanovi Tibra 2 od 28 do 90 m2, Nedžarići
novogradnja 48, 59, 65, 67 m2. Tel.
063 894 278
Prodaja jednosobnog stana 38 m2,
prvi sprat, adaptiran, blizina
Baščaršije, ima balkon i šupu. Tel. 033
237 291, 063 522 830
Prodajem 1,5-soban stan u strogom centru 40 m2, 2 sprat, Jadranska
ulica, CG plin, sunčan, parking. Tel.
061 100 956
Prodajem 4-soban stan na Al. Polju 77 m2, 5 kat, balkon, kablovska.
Tel. 061 167 930.
Prodajem dvoetažni stan 90 m2,
plus 2 balkona, kod češke i španske
ambasade u blizini Vijećnice, 200.000
KM. Tel. 061 222 030
Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2
potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri
uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740
460
Prodajem dvoiposoban stan - Č.
Vila 63 m2, odlična lokacija, adaptiran, centralno, IV-sprat, ustakljen
balkon, uredan haustor. Cijena fiksna
1.880 KM. Tel. 061 522 190
Prodajem dvosoban stan 54 m2 u
starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel.
061 572 069
Prodajem dvosoban stan na Dobrinji kvadrant c5 prvi sprat plin cijena 86.000 KM. Tel. 066 138 608
Prodajem dvosoban stan u Konjicu, 54 m2. Ulica Civilnih žrtava rata.
Tel. 062 674 920
Prodajem E. Šehovića 70 m2, A.
Šaćirbegović 58 m2, Bolnička 48 m2.
Tel. 061 558 932
Prodajem jednosoban stan 32m na
Ciglanama. Tel. 061 247 966
Prodajem jednosoban stan 43m na
Alipašinom, Geteova ili mijenjam za
veći uz doplatu. Potrebna adaptacija,
65.000 KM. Tel. 061 722 643, 061 171
749
Prodajem jednosoban stan M.
Dvor 40 m2 centar. Tel. 061 715 543
Prodajem renoviran tros. stan 9
sp., 76 m2, 157.000 KM, Pofalići. Tel.
061 377 017.
Prodajem stan 34m2, 2. kat kod
okretnice Otoka, adaptiran, izmijenjeni prozori i ulazna vrata. Tel. 063
522 830, 033 643 667
Prodajem stan 69 m2, ul. G. Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033 460-064.
Prodajem stan Bačići, 65,5 m2, sa
balkonom, lift, komunalije zasebno,
cijena po dogovoru. Tel. 061 373 473.
Prodajem stan na Dobrinji 4, ul.
Gandijeva 11. Stan je 72 m2 sa 2 toaleta, plus podrum i terasa. Lijepa i tiha
lokacija. Cijena 105.000 KM. Tel. 062
345 767
Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 51,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,021,60 KM m2 + PDV. Tel. 061
548 023
Prodajem stan S. Kolonija tri etaže
120.000 KM, Lužani 57m 1.600 KM,
Dobrinja 55m 1.500 KM, Otoka 55
1.800 KM, Hrasno 36m 1.800 KM,
Alipašino 65m 82.000 KM. Tel. 061
177 556
Prodajem trosoban stan 78 m2,
centar Vogošće. Tel. 062 993 253
Prodajem u Tuzli kod stadiona
Tušanj stan novogradnja 3. sprat 108
m2, 170.000 KM. Tel. 061 845 730
S.Grad, dvoipos.64 m2,3 sp.,renovirna, kod Inat kuće. Tel. 061 493 323.
Stan 54 m2, Obala Kulina bana, II
sp. Tel. 062 920 191.
Stan 57 m2, I sp., Grbavica kod
ambulante, odlična lokacija, cijena
2.050 KM po m2. Tel. 061 206 985.
46
Nedjelja 23. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Stan u Hrasnom, dvos. adaptiran,
extra lokacija, povoljno. Tel. 061 724
597.
Strogi centar Katedrala 109 kv
adaptiran, polupotkrovlje 3. sprat povoljno. Tel. 061 935 477
Strogi centar, kod Doma Armije
147 m2 na drugom spratu. Tel. 061
558 932
Stup, novogradnja, dvos. stan 56
m2, 5 sprat, (OMW-pumpa). Tel. 061
493 323.
Uknjižen novi stan u centru Vogošće, 54 m2, spušteni plafon, ugradbena rasvjeta, italijansko Vitra kupatilo, austrijski parket - orah, prodajem
30% ispod zvanične cijene! Tel. 063
460 952
Vogošća 2-iposoban stan 65 m2 i
garaža betonska sve 1/1, Tomo Mendes. Tel. 062 009 475
Vogošća centar novogradnja stan
48m2 jednosoban, uknjižen, odmah
useljiv, balkon, lift, cijena 1.486
KM/m2. Tel. 061 571 199
Zenica, tros. 72,5 m2, 5 sp., renoviran (Blatuša), moguća zamjena za Sarajevo (dvosoban). Tel. 061 493 323.
Potražnja
Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. Tel.
033 768-016.
Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 925 649.
Agenciji potrebno više praznih i
namještenih stasnova za iznajmljivanje. Tel. 062 200 777, 033/203-127.
Kupujem garsonjeru na Dobrinji
bez posrednika i agencija samo od
vlasnika 1/1 do 45.000 KM. Tel. 066
235 385
Kupujem manji stan u zgradi do
40 m u Vogošći. Tel. 061 779 609
Kupujem stan do 40 kvadrata, po
mogućnosti do trećeg sprata. Tel. 061
387 197, 033 802 070
Kupujem stan na Dobrinji, prizemlje, suteren, do 45 kvadrata. Tel. 061
521 818
Kupujem stan u Hrasnom do 30
m2, do drugog sprata, hitno. Tel. 062
157 088.
Potreban jedan ili dva cimera, odvojena soba, Alipašino B faza, odmah
ispod trolejbuske, kablovska, internet, povoljno. Tel. 062 454 402
Potreban manji i lijepo namješten stan za stranca do 500 KM na
relaciji Grbavica, Kovačići, Skenderija na duži period. Samo ozbiljne
ponude. Zvati od 08 do 16h. Tel. 066
990 472
Potrebno više stanova u zgradi za
prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306,
033 203-127.
Potrebno više stanova, kuća i pos.
prostora za iznajmljivanje i prodaju.
Tel. 061 437 732.
Zemlju u Tarčinu kupujem. Tel.
061 154 540.
Zamjena
Mijenjam 2-soban stan (59 m2) na
Grbavici za veći (cca. 70 m2) uz doplatu na istoj lokaciji. Tel. 033 431 999
Mijenjam kuću u Starom Gradu za
jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel.
063 514 023
Mijenjam noviju, modernu kuću
(vila) u Banjoj Luci, za kuću u Sarajevu. Tel. 033 534 086
Mijenjam noviju, modernu kuću
(vilu) u centru Banja Luke za kuću u
Sarajevu. Tel. 033 534-086.
Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji
2, za sličan u Starom gradu ili Centru.
Tel. 061 106 849
Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820
m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača
opština Ilidža. Tel. 062 552 293
Penzioner iz Sarajeva mijenja stan
35 m u trospratnoj zgradi kod Vrhovnog suda, renoviran, kabl., parking
basta za sl. nekretninu na Jadranu
urednih papira. Tel. 062 562 601
Trosoban stan za dva manja, pisaća mašina, značke sve povoljno. Tel.
622-788
Garaže
Garažu izdajem 13 m2, Aerodrom.
naselje, povoljno, A. Šeremeta. Tel.
061 897 959
Obavje{tenje
~itaocima!
Svi mali oglasi koji
stignu SMS porukom
od petka u 14 sati i
tokom subote, bit
}e objavljeni u
naredni ponedjeljak.
Garažu izdajem sa kanalom 15 m2
blizu kina Kumrovec. Tel. 061 145
847.
Izdajem garažu na Čengić Vili.
Tel. 033 642 610
Izdajem garažu povoljno, Sarajevo. Tel. 061 922 569
Izdajem garažu u privatnoj kući na
Grbavici I. Tel. 063 639 213
Prodajem 2 garaže na Ciglanama
jedna do druge iza Robota. Tel. 061
856 041
Prodajem garažu na Grbavici. Tel.
062 547 731
Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, veličina 12,69 m2, cijena eur
7.000,00. Tel. 062 127 677
Kuće
Ilidža - kuća kod stare Opštine sa
483 m kvadratna stambenog prostora
i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877
065.
Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125
m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim
pogledom. Cijena po viđenju. Može i
zamjena za hrvatsko primorje. Tel.
062 552 293
Kuća u B. Potoku, useljiva,
sređena, vl. 1/1, cijena 110.000 KM.
Tel. 033 719-405.
Kuća u centru Makarske, Kala
Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899
989
Kuća u R. Boškovića Pofalići, sa 4
stana, povoljno, hitno. Tel. 061 182
341.
Prodaje se kuća modernog stila u
Starom Gradu na Bistriku. Korisni
prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2.
Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234
Prodaje se kuća ul. Čadordžina
212 m2 + terasa, balkon, 300.000. Tel.
062 619 361
Prodaje se manja kuća na Mihrivodama, 1/1, svi priključci i avlija, cijena po dogovoru. Tel. 033 534 086
Prodajem hitno kuću i zemlju u
Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel.
00387 61 226 645
Prodajem ili mijenjam kuću u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
Prodajem kuću 200 m2, luksuzna
gradnja, sa 1.400 m2 okućnice. Gladno Polje, Rakovica - Hitno. Tel. 061
548 247
Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139
085
Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru.
Tel. 061 226 007
Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382
292
Prodajem kuću na Poljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
Prodajem kuću u Butmiru, tri
sprata+garaža, 1/1, na lijepom mjestu. Tel. 061 174 802.
Prodajem kuću u Rakovici-Rudnik sa 1.000 m2 okućnice, cijena
50.000 KM. Tel. 062 157 088.
Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911
Vikendica, zemljište 920 m2, sve
komunalije. Tel. 061 107 268.
Vikendicu prodajem okolina Pazarića, terasa, voće, cvijeće. Tel. 061
911 703.
Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava,
terasa 6x5,5, mogućnost proširenja,
63.000 KM fiksno. Tel. 436 322
Zemljišta
Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2,
vl. 1/1, fotografije i dokumenti na
pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156
886
Briješće, parcele za kuće, vl 1/1,
400 metara od škole. Može zamjena za
mlađe auto ili džip uz dogovor. Tel.
061 103 080
Dobrinja 5.000 kvadrata zemljišta
za gradnju poslovne zgrade, a može i
1/2 parcele odnosno 2.500 kvadrata
zemljišta, kao i 1.250 kvadrata. Sve po
dogovoru. Tel. 061 103 080
Ilidža, Gornje Vlakovo, parcela
1.065 m2, ograđeno, voda, mlad
voćnjak, 17.000 KM. Tel. 062 571 698
Ključ, USK, iznad Vatrogasnog
doma 70 m prodajem 6 dunuma zemlje. Tel. 066 518 297, 053 222 928
Opština Trnovo-Federacija,
prodajem 4,5 duluma zemlje livada,
kroz imanje teče 100 m čista rijeka,
izvori rijeke su 50 m udaljeni od
imanja, sačuvana priroda, sve zagrađeno žicom, željezna kapija, od
glavne ceste koja ide za Trnovo
udaljeno 2 km, do sela Gračanica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve
1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061
686 095.
Osenik, zemlja 9 KM/m2, može
parcelacija. Tel. 061 709 430
Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Hadžića, 6.000 KM. Tel. 062
125 082
Va{ mali
oglas danas
}e vidjeti
300.000
ljudi
Prodajem 580 m2 zemljišta na Pofalićima, Humska 684, sa devastiranom kućom koja ima predratnu dozvolu. Tel. 061 130 450
Prodajem dun. zemlje na Sedreniku. Tel. 061 018 864.
Prodajem plac za izgradnju kuće u
Višegradu u Osojnica, 20 m od glavnog puta. Tel. 033 653 656
Prodajem u Tarčinu ili mijenjam
za Zvornik plac sa ruševnom u
Tarčinu, blizina puta M17. Tel. 061
583 708
Prodajem zemljiste na Igmanu do
lovačkog doma, 1.800 m2. Tel. 066
772 002
Prodajem zemljište 10 duluma,
može u placevima, Poturovići, Vogošća, iznad Toyota servisa. Tel. 062
607 614
Prodajem zemljište na Poljinama
35 KM/m2. Zemljište je uz asfaltni
put. Tel. 061 170 254
Prodajem zemljište pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od raskrsnice
za Čevljanoviće. Tel. 062 095 336
Prodajem zemlju 1.500 m blizu
Blagaja u Dračevicama. Tel. 063 865
853
Prodajem zemlju industrijska zona sa dozvolom (hitno) Ilidža. Tel.
061 288 939
Prodajem zemlju industrijska zona Stup i Mostarsko raskršće, povoljno i hitno, sa pratećim objektima. Tel.
061 288 939
Prodajem zemlju Ivančići. Tel.
061 378 601
Prodajem zemlju u Blagovcu - Vogošća uz asfaltnu cestu prema Tihovićima. 30 duluma 1/1, cijena 100.000
KM. Može kompenzacija za stan ili
aute. Tel. 061 235 035
Prodajem zemlju za vikendice,
Djevojačke vode. Tel. 065 335 075
Radava, zemljište za vilu, 2365
kvadrata, potok u imanju, može i
mlađe auto ili džip, 4 kilometra od
Skenderije, povoljno. Tel. 061 103
080
Rajlovac zemljište poslovna zona
4.100 m2, dozvoljena gradnja, šleperski prilaz, 95 KM/m2. Tel. 061 916
208
Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599,
033 665 419
Višegrad Drinsko, prodajem 12
dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033
453 617
Zemljište 920 m2 sa građ. dozvolom i svim priključcima na parceli.
Tel. 061 260 598
Zemljište za vikend naselje na Boračkom jezeru od 1.000 do 15.000 m2.
Tel. 061 143 767
Poslovni prostori
ILIDŽA - Mala aleja, centar
prodaje se poslovni prostor za sve
namjene. Tel. 061 485 444, 036 572
101.
1459-1mo
Box prodajem pijaca Ciglane,
adaptiran, odmah useljiv, povoljno.
Tel. 062 292 104.
Izdaje se pos. prostor 13 m2, V. Polje, Hasana Sućeske 1. Tel. 062
316-268, 033 417-385.
Izdajem 3 poslovna prostora od 60
kvadrata i jedan od 130 kvadrata na
Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061
646 492
Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema
Buće 285. Tel. 061 863 722
Izdajem pos. prostor 100 m2, parno grijanje, Hrasno. Tel. 033/663-101,
mob. 066 150 273.
Izdajem pos. prostor 25 m2 za sve
namjene, 200 KM. Tel. 061 225 534.
Izdajem pos. prostor 25 m2, za sve
namjene, 200 KM, Humska-Pofalići.
Tel. 061 225 534.
Izdajem poslovni prostor 45 m2 +
500 kvadrata otvorenog prostora u
Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061
141 610
Izdajem poslovni prostor 70 m2 u
centru grada + 50 m2 terase. Tel. 061
171 399
Izdajem poslovni prostor 70 m2 u
centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399
Izdajem poslovni prostor 80 m2 350 KM, pogodan za sve namjene.
Tel. 062 747 725
Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa
grijanjem 105 m2, cijena povoljno.
Tel. 061 509 337
Izdajem poslovni prostor od 40 m2
na duži period. Tel. 061 398 436
Izdajem povoljno kompletno
opremljen frizerski salon na Otesu.
Tel. 061 143 578
Jako vrelo vlastite laboratorijski
ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na
17. kilometru od Sarajeva. Pogodno
za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249
249
Pos. prostor 100 m2, parno grijanje, Hasno. Tel. 033/663-101, mob.
066 150-273.
Pos. prostor 18 m2, “Papagajka”,
prodajem ili izdajem. Mob. 062 139
054.
Pos. prostor 40 m2, na Ilidži u Pejtonu, povoljno za skladište, jer je prostor bezbjedan, a može i dr. namjene.
Tel. 033 622-064, 062 156 840.
Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S.
Koloniji. Tel. 061 223 119
Pos. prostor izdajem između Avaza i Stupa, pored tramv. pruge, za sve.
Tel. 061 253 347.
Poslovni prostor na Č. Vili. Tel.
033 442-634.
U Ferhadiji i Č. Vili izdajem pos.
prostore. Tel. 033 668-096.
U Zabrđu izdajem pos. prostor 80
m2, ul. A. Imamovića. Tel. 065 684
987.
Apartman na Vlašiću, blizu starta
žičare. Tel. 061 210 650
Apartmansko prenočište iznad
Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647
Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285
Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063
327 098, 036 884 169
Prodajem apartman na Bjelašnici
41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558
932
Rivijera Trogir, Seget Vranjica,
prodajem vikendicu novije gradnje
sa tri apartmana. Samo 100 metara od
mora te u neposrednoj blizini campa
Vranjica Belvedere. Odlična lokacija. Prekrasan pogled na more i otoke.
Vlasništvo uredno. Tel. +385 98 165
165 2 ili ivo.milisic(st.t-com.hr
Mašine
Cikular - građevinski, motor 2,2
kw monof. 2880 o/min. Cijena 350
KM. Tel. 062 561 778
Cirkular - trof. motor (žaga i
noževi za hoblanje na istoj osovini).
Tel. 061 145 885
Daljinski upravljači za beton
pumpe, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334
Elektro-motor sa hidrauličnom
pumpom za betonaru (vrata mješalice). Cijena 200 KM. Tel. 062 561 778
Prodajem drebang s alatom. Supra
550. Tel. 061 131 014
Prodajem nov benzinski vibrator
sa dvije igle za beton i veliku škrinju
za trgovinu. Tel. 061 130 673
Prodajem pumpu za beton i estris
2004. god. sa magirus motorom četiri
klipa. Tel. 061 141 292
Prodajem viljuškar marke Hyster,
5t, duge vile. U ekstra stanju. Povoljno. Tel. 061 163 894
Ostalo
Balkonska vrata pvc, nova 210x95
- 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9
komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemačke. Tel. 061
221 441
Polovan crijep 1.600 komada. Tel.
061 171 627
Prodajem 3 ustakljena prozora
160x130 sa zaštitnim gelenderima.
Tel. 061 108 221
Prodajem grede 10x12 cm 5 i 6 m.
Vojkovići. Tel. 065 499 060
Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321
Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321
Prodajem polovan crijep u veoma
dobrom stanju “Novi Bečej tip 222”
vrlo povoljno. Tel. 062 966 589
Prodajem polovnu stolariju “Jelovica”. Tel. 061 914 159
Prodajem punu ciglu, format
25X12 cm. Tel. 066 711 208
Prodajem suhu rezanu građu za
krovnu konstrukciju dimenzija
8x16x6 met. Tel. 061 072 572
Prodajem vrata - 1 sobna i 1 za kupatilo, nova. Tel. 033 210-306, 061 838
142.
PVC prozori Fischer 180x150, 150
KM, 90x150 100 KM, balkonska vrata 90x250,150 KM. Tel. 061 309 84
KM. Tel. 061 970 975
Prodajem plejstešn 3, jedan džojstik, dva CD-a, 60 gb., 550 KM. Tel.
063 046 747
Prodajem TV color Days ekran 52
cm, 150 KM. Tel. 061 103 038
Namještaj
3.
Kompjuteri
PC Servis rješava probleme na
vašem računaru, laptopu. Instalacije reinstalacije programa, nadogradnja i
zamjena hardvera.Tel. 061 210 576
Prodajem laptop HP compag mini
procesor 1.8. Mherz H.Disk 160 gb, vine 2 gb može do 4 gb. Veličina 10,1.inc.
Baterija drži 6 sati. Tel. 061 788 076
Prodajem laptop HP compak mini
procesor 1.8. HD 160 GB. Vine 2gb.
Može do 4gb, tipke kao u velikog laptopa, veličina10.1 inc. Baterija drži 6
h, 400 KM. Vogošća. Tel. 063 046 747
Prodajem laptop, compaq presario
C-500, duel cor pro 1.8, hd 80gb, 1gb
ram, led ekr instali win 7, 350 KM.
Tel. 061 366 686
Prodajem matičnu ploču ASUS
A7V266-E sa procesorom Amd
Athlon 2000+, kulerom i drajverima
za 45 KM i hard disk WD Caviar
40GB za 20 KM. Tel. 061 702 383
Prodajem nove laptope, mobilne
telefone i plazme u pola cijene. Tel.
062 258 087
Telefoni
Prodajem dvije Nokie C6 cijena za
obje 600 KM. Pojedinacno 320 KM.
Tel. 066 414 041
Prodajem Nokiu 6230i 50 KM,
Samsung j700 50 KM, Sonyericson
w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30
KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060
Prodajem Nokiu N 73, 70 KM!
Tel. 061 210 850
Prodajem Samsung E2120 digital
kamera može memori MS - 60 KM;
Soni Erikson P910i Tac skrim - 100
KM; Nokia 6630 - 70 KM; Simens
A55 - 30 KM i A65 - 30 KM. Tel. 061
788 076
Prodajem Samsung star pink
s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060
Prodajem Sony Ericsson Vivaz u
odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8
pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856
038
Prodajem SonyEricsson w880i 60
KM, Samsung star s5230 u extra su
stanju. Tel. 062 606 060
Ostalo
Fotoaparat Minolta 404si (na
film) prodajem sa dva objektiva AF
28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original,
nema blica. Cijena fiksno 250 maraka.
Tel. 061 477 854
Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat
i digitalna kamera sa karticom. Tel.
061 177 944
Prodajem DVD-Player Grundig ispravan 20 KM iz Tuzle. Tel. 066 745 991
Prodajem Play Station 2 čipovan,
2 đojstika, sve potrebne kablove, u
odličnom stanju + 10 igrica za 150
Hitno prodajem manji ugao u
odličnom stanju. Cijena 350,00 KM.
Tel. 061 200 820
Prodaje se ugaona garnitura,
320x260 cm, smeđe boje, 100 KM.
Tel. 033 228 000
Prodajem garnituru iz dnevnog
boravka trosjed, dvosjed i fotelja. Tel.
062 098 006
Prodajem namještaj stilski po komadu i naveliko mermerne ploče i
druge stvari. Tel. 062 189 558 i 033 658
318
Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192
Prodajem ugao sa foteljom, dvosjed i fotelju, sve 300 KM. Tel. 033 465
545
Bijela tehnika
Polovan frižider Bira 130+35 lit.,
cijena 70 KM. Tel. 061 905 086, 033
218 573
Prodajem mašinu za veš, nova, nekorištena, 100 KM. Tel. 065 923 891
Prodajem štednjak plin/struja,
plinski bojler grijanje i teh vod. Tel.
061 930 259 i 033 225 223
Stara tipa mašina za veš Gorenje,
100 KM, zvati naveče. Tel. 238 283
Ostalo
<195< Prodajem polovne stvari za
jedn. stan: ugaona grt., vuneni tepih,
stol, stolice, TV, vitrina, TA peć, fasad. plin. peć, mašina za veš, el. štednjak, frižider. Tel. 061 480 428
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033
225 227, 061 516 910
Ležaj - kauč samac sa 2 ladice za
posteljinu 100 KM, moderni ovalni
luster iz Njemačke Inoks pet svjetiljki
sa tegom za podešavanje visine, 100
KM, Sarajevo. Tel. 066 235 385
Peć (80 /70) na plin + stalak za
pomjeranje visine + 2 pleha + boca za
plin 700 KM. Tel. 061 494 894
Prodajem 3 plinske peći fasadne,
cijena po dogovoru. Tel. 235 828
Prodajem centrometalovu peć za
centralno grijanje na čvrsto gorivo, 25
kw. Tel. 061 226 734
Prodajem električni uljni radijator 9 rebara marke Vivax malo korišten. Tel. 061 184 724
Prodajem extra očuvanu TA peć
AEG 4kw. Cijena 280 KM. Tel. 061
150 203
Prodajem gusanu peć za c. grijanje, na lož ulje 35kw sa bojlerom, plamenikom i pumpom. Tel. 061 760 761
Prodajem kamin za etažno grijanje
Alfa 11 kw, 600 KM. Tel. 063 352 400
Prodajem peć za centralno na naftu ili plin, Buderus 21 kw, 1.500 KM.
Tel. 063 352 400
Prodajem plinsku peć 7 na dimnjak, dobro očuvanu 150 KM. Tel.
62146863
Prodajem radijator Lipovica 22
rebra, visina H70, poklanjam ventile
za jednocjevni i dvocjevni sistem grijanja. Tel. 061 223 955
Dnevni avaz nedjelja 23. oktobar/listopad 2011. 47
Prodajem zidnu plinsku peć 80
KM. Tel. 061 225 905
Kućni ljubimci
Na prodaju vrhunska štenad tornjaka i njemačkog ovčara sa svim papirima, dostava po dogovoru. Tel. 061
101 283
Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260
Prodajem male tornjake povoljno.
Tel. 061 198 796
Prodajem mušku štenad labrador
retrivera stara 2 mjeseca, s rodovnikom i urednim vakcinama. Tel. 063
442 857
Prodajem povoljno 8 mjeseci starog Haskia sa plavim očima, mužjak
sa papirima. Tel. 061 915 915
Prodajem štenad mogsa stara 4
mjeseca, cijena 500 KM sa papapirima. Tel. 062 206 251
Prodajem štenad rotvajlera, stari dva i po mjeseca u leglu imaju jos
jedan, mužijak 200 KM i tri ženke
po 100 KM. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061 190
781
Prodajem čamac gumeni Yamaha
zodijak 380 s star 4 godine cijena po
dogovoru. Tel. 061 146 270
Prodajem kosu klupu za vježbe,
očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377
Prodajem sobnu traku za trčanje nova, Tuzla. Tel. 063 509 470
Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 618 483
Kolekcija 503 topografske karte
BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do
sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417
Kolekciju antikviteta prodajem,
pogodnu za galeriju ili luksuzan hotel, za 4.000 eura. Tel. 061 497 121
Kupujem srebro, srebrene
novčiće, nakit srebreni, predmete od
srebra, ordene, medalje i slično. Tel.
061 139 767
Kupujem stare razglednice do
1960. god., sa bilo kojim motivom.
Tel. 061 284 915
Prodajem harmoniku Dallape
dugmetara 140 basova, 2.000 eura.
Tel. 061 131 014
Prodajem pištolj HS 9, osobama sa
odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061
836 076
Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj
19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921
Ostalo
Prodajem ćurke piliće i domaće
koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152
Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061
854 294
Prodajem kurbane povoljno, zvati
iza 18 sati. Tel: 062 087 313
Prodajem kurbane povoljno. Tel.
066 216 434
Prodajem povoljno ovnove za kurbane uz čuvanje do Bajrama. Sarajevo.
Tel. 061 350 416
Kupujem i prodajem knjige.Tel.
061 338 893.
Prodajem 100 knjiga starijih izdanja, strani jezici, 50 značaka, 50 zastavica. Tel. 037 351 057
Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061
243 836
Prodajem medicinske enciklopedije 3 toma, izdanje “Svjetlost” Sarajevo. Tel. 037 351 057
Prodajem sportske knjige “Ribolov” Šefika Mršića, Konjički sport
Bihaća, Bihaćka hronika. Tel. 037 351
057
Kupujem srebro, srebrene
novčiće, nakit srebreni, predmete od
srebra, ordene, medalje i slično. Tel.
061 139 767
Prodajem repromaterijal za izradu
nakita. Tel. 062 654 185
Piceriji u centru potrebna djevojka za rad u sali. Poznavanje stranog jezika obavezno. Tel. 061 860 702
Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem.
Tel. 064 401 91 01
Potreban radnik/ca za posluživanje u kafe grilu “Bravissimo” u Sarajevu. Prijava obavezna, plata po dogovoru. Tel. 061 559 091
Potrebna radnica sa iskustvom do
30 godina za rad u trgovini. Ilidža,
Otes. Tel. 061 157 473
Potrebna radnica u manjem ugostiteljskom objektu na Čaršiji. Tel. 062
408 525
Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061
275 468
Potrebna žena za pomoć u kući,
plaća po dogovoru. Tel. 033 460-907.
Potrebne 2 djevojke za posluživanje u ćevabdžinici u Nedžarićima.
Tel. 033 235 245
Potrebne 2 radnice za rad u kafeu u
Hrasnici. Tel. 062 535 569
Profesionalnom TV šminkeru potreban stalni posao. Tel. 061 488 222
Student iz Sarajeva, vrijedan i odgovoran, živi sa majkom, radio bih posao noćnog čuvara za 250 KM. Tel.
062 087 419
Tražim posao noćnog čuvara ili bilo kakav posao iza 17h, redovan student. Tel. 061 079 262
Tražim posao noćnog čuvara. Tel.
061 172 895
Tražim posao posedujem kao vozač B, C kategoriju. Tel. 065 297 114
Tražim posao trgovinske dostave
B kategorije, distribucija štampe, pekara i slično. Tel. 066 064 875
Tražim posao! Završena VSS
(inžinjer-građevine), jednagodradnog
staža u struci, vozačka dozvola E kategorije dobro poznavanje rada na
računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231
Tražim posao, imam 20 god., smjer
rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985 759
Tražim posao, komercijaliste, konobara, ili el. struke. Tel. 063 078 696
Tražim posao. Poznajem engleski,
arapski jezik. Posjedujem vozačku B,
C kategoriju. Tel. 062 855 716
Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802
Tražimo djevojku sa dobrim poznavanjem engleskog jezika za rad na
recepciji hotela u Mostaru. Tel. 061
135 286
Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje.
Tel. 062 854 694
“PARTY PICA” stadion Grbavica za rad potrebne 2 ozbiljne
djevojke. Info tel. 061 546 443.
11665-1Ndž
Fast food i pizzeriju potrebna
radnica za roštilj. Tel. 033 660 767.
12126-1ndž
Dečko 20 god., traži posao, vrsta
posla nebitna, rizik još manje. Ima vozačku B kategorije. Tel. 061 346 868
Fast food Gust na Otoci potrebna
radnica sa iskustvom. Tel. 061 548 806
Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel.
061 775 330
Frizerskom salonu za žene i
muškarce potrebna radnica. Tel. 061
813 346
Građevinski radnik traži posao,
desetogodišnji rad na građevini, radio
i kao grupovođa, vozačka B kategorije. Tel. 066 064 875
Hitno potrebna radnica u frizerskom salonu na Dobrinji c5 naselje.
Tel. 061 861 777
Hitno potrebne djevojke koje su
voljne raditi masaže više vrsta, može
se i obuka dobiti. Neka se jave od 18 do
45 god. Tel. 062 563 349
Hitno tražim posao, stalni radni
odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45
g., imam B katagoriju državni. Tel.
062 151 642
Hitno tražim zaposlenje kao tehn.
sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u trgovini, agenciji,
kiosk, itd. Tel. 066 265 724
Kuhar sa radnim iskustvom traži
posao kuhara ili pomoćnog kuhara.
Tel. 063 480 802
Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802
Momak 28 godina tražim posao u
ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno.
Tel. 062 442 956
Momak 35 godina,ozbiljan i vrijedan,
traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346
Osam wellness asistenata, samostalan posao bez šefa. Mogućnost zarade 700 eura i više. Tel. 062 288 691
Ozbiljan momak traži posao,
imam vozačku B kategoriju. Tel. 061
339 971
VELIKA AKCIJA. U prodaji
su bukova cijepana drva, čokovi
metrice 65 KM, ugalj (Kreka)
drveni 90 KM, kameni (Banovići)
160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061
247 186, 062 552 323.
11385-1Ndž
“RASPRODAJA OGREVA”
bukova drva u svim oblicima,
ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka, prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 2342-1tt
Velika akcijska rasprodaja drva
i uglja, ugalj - drveni cijena 90
KM, ugalj Banovići kocka - 145
KM, orah Banovići cijena 150
KM. Prevoz besplatan. Kontakt
tel. 061 241 957; 062 258 029.
12153-1ndž
Brusilicu prodajem Einhec 200
W, kao nova, cijena 70 KM. Tel. 061
206 985.
Elektromagnetne sklopke “Rade
Končar” od 80 A do 400 A. Tel. 061
228 605, 063 892 412.
Fiskalne reg. kase na kredit. Tel.
061 251 809.
Jeftino prodajem polovnu bundu
Nutriju br. 40. Tel. 033 201-477.
Klavir prodajem petrov i harmoniku Deliciju, klavirnu. Tel. 061 018 864.
Kupujem ciglu iz TA peći. Tel.
061 154 540.
Kupujem dionice svih vrsta, ratnu
odštetu, staru deviznu, certifikate kupujem - prodajem, plaćam dobro odmah. Tel. 061 864 047
Kupujem i prodajem certifikate
povoljno. Tel. 061 338 893.
Kupujem staru dev. štednju, Telekom, ratnu štetu i druge dionice sa sarajevske i banjal. berze i prodajem certifikate za otkup stana u FBiH, povoljno .Tel. 065 974 799, 061 188 488.
Kupujem staru deviznu štednju,
obveznice, ratne štete, dionice i dr., dobro i odmah plaćam. Tel. 061 191935
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu i dionice isplata odmah.
Tel. 062 118 803
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu, dionice. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 061 192 036
Kurbane prodajem, čuvam do Bajrama, povoljno. Tel. 061 828 971, 061 142 892.
Mašinaza pakovanjeuugostiteljstvu,
povoljno, zvati naveče. Tel. 238-283.
Ostvarite svoj biznis proizvodnjom
nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva
domaća brošura! Tel. 032 244 417
Ostvarite svoj biznis proizvodnjom
nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva
domaća brošura! Tel. 032 244 417
Peć za pizze i pribor, mašine za rezanje. Tel. 061 138 561.
Prodajem 10 kom. - bakrene džezve sa tacnama, povoljno, zvati naveče.
Tel. 238-283.
Prodajem 2 madraca-dušeka, cijena 100 KM. Tel. 033 641-953.
Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus
dušekom sa kompresorom, sve 1.200
KM. Tel. 061 348 325
Prodajem Braunove mrežice za brijanje i električne aparate. Tel. 061 323 906.
Prodajem centrometalovu peć za
centralno grijanje na čvrsto gorivo, 25
kw. Tel. 061 226 734.
Prodajem dobro očuvan polovni
vuneni ćilim 380 x 280 cm, cijena 50
KM. Tel. 033 666 138, 062 104 226
Prodajem i ugrađujem ogledala za
sve vrste retrovizora, povoljno. Tel.
061 382 478.
Prodajem industr. mašine za tekstil Juki, (specijalke)a, nove, povoljno. Tel. 061 724 597.
Prodajem jaja od prepelica 0,33 po
komadu Gradačac. Tel. 061 639 917
Prodajem jeftino polovan kožni
mantil br. 38. Tel. 033 201-477.
Prodajem kazan za pećenje rakije i
dijelove Golfa 1. Tel. 061 367 103.
Prodajem komplet inventar za buregdžinicu - aščinicu. Tel. 063 189 457
Prodajem LP ploče, 1 kom. 2 KM i
crtane romane. Tel. 061 244 290.
Prodajem masažer za tuš kabinu.
Tel. 061 740 293, 033 440-727.
Prodajem mašinu za prženje kafe,
italijanske proizvodnje “Petroncini”
30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je
u odličnom stanju sa svim priključnim
elementima za otprašivanje i filtriranje.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 707
Prodajem mašinu za rezanje mesa
sa kostima 1.300 KM ili mijenjam za
agregat preko 7 kw. Tel. 066 188 290
Prodajem med čista šumska paša,
cijena 12 KM na veliku količinu. Tel.
062 727 919
Prodajem plastenike od 40-100
kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673
Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454
Prodajem portabl šivaču mašinu
cijena 50 KM. Tel. 062 134 216
Prodajem povoljno pelene za
odrasle. Tel. 062 440 655
Prodajem rakiju šljivu prepeka 47
stepeni, 1l - 15 KM, krušku 1l - 20
KM, sijeno nebalirano 1 kg - 20 feninga. Vitez. Tel. 064 4057 286
Prodajem razne stvari iz 4-sobnog
stana. Tel. 033/534-086
Prodajem sadnice jagoda - mjesečarki, malina i žive ograde. Tel. 061
220 420
Prodajem šivaću mašinu, štepenica industrijska. Tel. 062 105 039
Prodajem trakice za mjerenje
šećera u krvi Bayer “Contour”. Tel.
061 810 947.
Prodajem vulkanizerske mašine
marke Hofman kompresor Trudbenik
Dioboj, 350 l. Tel. 061 753 355, Tešanj.
Prodajem zimske futrovane jakne,
nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269
Sarajevski kanton - Prodajem
vlastito domaće crno grožđe. Cijena 1
km/kg. Tel. 061 862 730
Tražim agregat preko 7 kw. U
zamjenu dajem fordov kedi 1994. god,
neregistrovan. Tel. 066 188 290
Za eko selo razno prodajem. Tel.
061 154 540.
Započnite sopstveni posao idejama knjige “Vodič malih biznisa sa
2.500 ideja”! Knjiga je sada na CD-u!
Tel. 032 244 417
Započnite sopstveni posao proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomoću knjige
“Eterična ulja”. Tel. 032 244 417
Zanatske
Postavljam laminate, panel parkete
i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391.
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE
ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC
PROZORI. TEL. 061 501 401.
10234-1Ndž
“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranje
portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma
“GLANZ”. Tel. 061 350 688.
11305-1Ndž
Servis veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666.
1478-1tt
Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061 131
447.
11424-1Ndž
Bravar - radi sve vrste bravarskih
poslova brzo i povoljno. Tel. 062 940
731
Bravar radi ograde, gelendere,
ulazna i garažna vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205.
Centralno grijanje i vodu, radim
povoljno i kvalitetno. Tel. 061 741
215.
Građevinska firma izvodi sve vrste radova sa garancijom. Tel. 061 740
127.
Izvodim sve vrste lim. građevinskih radova. Tel. 062 151 468.
Kamine zidamo šamotom, dimnjaci, peći za picu, sedra kamen. Tel.
061 154 540.
KV elektromehaničar popravlja
veš mašine, šporete, bojlere, indikatore, automatske osigurače. Tel. 061 563
910, 033 619-900.
Majstor povoljno opravlja stari i
montira novi namještaj, kuhinje, radi
selidbe. Tel. 061 202 840.
Mijenjamo konvektore, ventile i
druge radnje za grijanje kvalitetno i
povljno. Tel. 033 800 514, 061 922
476
Presvlačim kauče i sve opravke,
dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932,
062 522 986.
Radim svemolersko-farbarskeposlove, brzo, kvalitetno i povoljno.
Mob. 061 926 333.
Tapetar - stolar uredno, brzo i vrlo
povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620
342
Vodoinstalater, vršim sve usluge u
kupatilu brzo i efikasno. Tel. 061 199
442, 033 621 733
Vršim zamjenu puknutih članaka
i vršim ostale popravke na sistemu
grijanja. Tel. 033 645-475, 062 225
729.
Intelektualne
Bračni par daje uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213
Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425
275
Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova.
Tel. 062 739 347
Engleski jezik, instrukcije povoljno 24 h-15 KM, dolazim kući. Tel. 061
481 182.
Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži, čas 6 KM.
Tel. 033 621-976.
Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157
991
Instrukcije hemije za studente i
srednjoškolce, 2 sata-15 KM, dolazim
kući. Tel. 061 481 182.
Instrukcije iz matematike i fizike
za sve srednjoškolce i studente. Tel.
061 286 082.
Instrukcije iz matematike i fizike
za sve srednjoškolce i studente. Tel.
061 286 082.
Instrukcije matematika i fizika,
povoljno, 2 sata 20 KM, dolazim kući.
Tel. 061 481 182.
Matematika, instrukcije đacima,
iskusan profesor dolazi vašoj kući.
Tel. 062 691 202
Njemački jezik - instrukcije i prevodi, kucanje radova na računaru.
Tel. 523-998, 061 863 559.
Prof. engleskog daje časove. Tel.
626-157.
Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce.
Tel. 061 244 251
Profesorica instruira matematiku,
fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel.
061 188 451, 033 235 141
Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061
566 473
Uspješno i povoljno tokom cijele
godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173.
Ostalo
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796.
N.
Sve vrste renoviranja i polu renoviranja stanova, ku}a kao i sve vrste
gra|evinskih radova. Tel. 063 031
251.
^istim ku}e i poslovne prostore,
pranje tepiha, }ilima, odvoz i dovoz
besplatan Tel. 061 580 063.
Autoprevoz kombijem, selidbe,
odvoz šute, obez radna snaga, jeftino.
Tel. 061 378 166
Brinula bih o starijoj osobi ili
čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778
Certificirani računovođa povoljno vodi pos. knjige za sve vrste preduzeća, radnji i udruženja. Tel. 061 150
368.
Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam
od poverenja. Tel. 066 529 114
Čistila bih kancelarije, p. prostore
uz prijavu zbog dopune staža, ozbiljne
ponude. Tel. 062 781 316
Čistila bih kancelarije, p. prostore
uz prijavu zbog dopune staža, ozbiljne
ponude. Tel. 062 781 316
Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316
Čuvala bih dijete školsko ili
predškolsko u vašem ili svom stanu uz
pomoć u kući. Može i starija osoba
Tel. 061 220 782
Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180
Detektivske usluge nudimo bilo
koje vrste, diskrecija zagarantovana.
Tel. 062 378 818
Dolazak na adresu - masaža, iskusan fizioterapeut, rehabilitacija, kineziterapija, povoljno. Tel. 061 367 166,
033 615-675.
Extra povoljno! Kombi prevoz i
selidbe 5x2x2.20 m kubnih. Tel. 061
147 361
Kombi prevoz i selidbe, najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada,
šute i ostalog sa radnom snagom ili
bez. Tel. 061 890 067 i 066 533 339
Kombi prevoz namještaja, selidbe
i odvoz stari stvari koje vam nisu potrebne, obezbijeđena radna snaga. Povoljno! Tel. 061 552 366
Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno
bez oštećenja, radna snaga obezbijeđena. Tel. 062 139 453
Kombi prevoz putnika selidbe odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817
424
Kombi prevoz robe, selidbe, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel.
061 513 948.
Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i
svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113
Molersko farbarski radovi: moleraj, gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje stiropora i navla}enje mrežice,
vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062
672 741
Ovlaštena firma vrši preventivnu
dezinfekciju, uništavanje žohara,
stjenice i ostale nametnike. Tel. 061
377 225, 061 377 210
Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu, moguće i doživotno izdržavanje. Tel. 061 925 649.
Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401
619.
Prevoz stvari i roba za Višegrad,
Rogaticu... 28.10. po akcijskoj cijeni.
Tel. 061 158 784
Profesionalni vozač vrši prevoz
putnika vani i po BiH, kombi 7+1,
povoljno. Tel. 062 713 956
Profesionalo šminkanje za svadbe i dr. svečane prilike, šminkanje
za sve potrebe snimanja, spotovi, reklame, mogućnost dogovora i dolaska na vašu adresu. Tel. 061 488
222
Strunu - želudac namještam, liječim stručno, uspješno visok pritisak
bioenergijom. Tel. 061 504 986.
Vršim kombi prevoz do 1,5 t, namještaja, razne robe po cijeloj BiH
0-24h, povoljno. Tel. 062 569 483
Vršim prevoz putnika klimatiziranim kombijem 8+1 i luksuznim
vozilom na sve relacije. Tel. 061 187
954
Vršim prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem Volkswagen t5 na
sve destinacije. Tel. 061 200 546
Vršim prevoz putnika, sportista,
planinara, turista sa kombijem WV4
po čitavoj BiH i dalje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 213 025
Vršim prevoz, selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez, Koš. Brdo. Tel. 062 226 665.
Vr{im demonta`u rasklapanje i
odvoz starih ormara, plakara, kuhinja, povoljno. Tel. 061309 800
Žena srednjih godina čuvala bi
stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095
418
48
Nedjelja 23. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 I 140214 10 I
Sarajevo, 21. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, sudija Merdita Tufo, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Mikrokreditna fondacija SUNRISE Sarajevo, ul. E. [ehovi}a br. 16a, protiv izvr{enika Omerspahi} Haris, Sarajevo ul. Z. Dizdarevi}a br. 72, Omerspahi} Biba, Sarajevo ul. Z. Dizdarevi}a
br. 72, Fazlagi} Almedina Sarajevo ul. Ragiba D`inde br. 82 i Turulja Bahrije Sarajevo ul.
Z. Dizdarevi}a br. 72, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine Federacije BiH broj 53/03, 73/05 i 19/06) objavljuje
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 25. 10. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serijskog
broja AF2690236, AF2690237 i AF2690238, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 2.415,79 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev 14. 05. 2010. godine
pa do isplate, uz tro{kove izvr{nog postupka u iznosu od 96,30 KM.
Izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 plate izvr{enika Fazlagi} Almedine koju ostvaruje
kao uposlenik Op}ine Centar, a u slu~aju nemogu}nosti naplate potra`ivanja tra`itelja
izvr{enje }e se provesti popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika te uplatom nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja.
Dostavljanje rje{enja o izvr{enju tre}eizvr{enika Fazlagi} Almedini smatra se izvr{enim
protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Merdita Tufo
POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana
od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KONJICU
Broj: 56 0 P 027340 09 P
Konjic, 05. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Konjicu, sudija Senada Brkan u pravnoj stvari tu`itelja UTTP „Bora{nica“ d.d. Konjic, zastupan po zakonskoj zastupnici Enveri Omeragi} i punomo}niku Gagula Almiru advokatu iz
Sarajeva, protiv prvotu`enog Zalihi} Kasima iz Konjica zastupan po punomo}niku Potogija Muhamedu advokatu iz Sarajeva, i drugotu`enog Zeljkovi} Nermina, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja
ni{tavosti i pobijanja i utvr|enja nepostojanja potra`ivanja vsp. 15.000,00 KM, na ro~i{tu za glavnu raspravu koja je odr`ana dana 08. 07. 2011. godine u prisustvu zakonske zastupnice tu`itelja Omeragi}
Envere, punomo}nika tu`itelja Gagula Almira advokata iz Sarajeva, te prvotu`enika Zalihi} Kasima i
njegovog punomo}nika Potogija Muhameda advokata iz Sarajeva, i odsustvu uredno obavije{tenog drugotu`enika Zeljkovi} Nermina, dana 05. 09. 2011. godine donosi sljede}u:
PRESUDU
Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja koji glasi:
Utvr|uje se da su ugovor o pozajmici sredstava od 21. 07. 2008. godine i ugovor o zasnivanju hipoteke
broj OPU 1540/08 od 30. 07. 2008. godine zaklju~eni prekora~enjem ovla{tenja 2-tu`enog bez saglasnosti ili odobrenja Nadzornog odbora ili Skup{tine tu`itelja, te kao takvi ne obavezuju tu`itelja.
Tu`eni su du`ni solidarno naknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 4.945,70 KM,
sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Odbacuje se tu`ba tu`itelja u dijelu u kojem tu`itelj tra`i da sud utvrdi da su ni{tavi odnosno poni{tavaju Ugovor o pozajmici sredstava od 21. 07. 2009. godine i ugovor o zasnivanju hipoteke broj OPU
1540/08 od 30. 07. 2008. godine, da 1-tu`eni nije isplatio tu`itelju iznos naveden u ugovoru o pozajmici
sredstava od 21. 07. 2008. godine te da tu`itelj nema nikakvih obaveza prema 1-tu`enom iz navedenog
ugovora, da 1-tu`eni nema pravo naplate cijelog ili dijela iznosa od 970.000,00 KM od tu`itelja po
osnovu ugovora o pozajmici ili kao zalo`ni povjerilac sa prvenstvenim pravom namirenja po ugovoru o
zasnivanju hipoteke, pa tako ni u izvr{nom postupku broj 56 0 ZZp 010356 09 Ip ili kojem drugom
izvr{nom postupku kod Op}inskog suda u Konjicu.
SUDIJA
SENADA BRKAN
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu Mostar u roku od 30 dana od dana prijema
presude, putem ovog suda. @albu dostaviti u ~etiri primjerka.
Dnevni avaz
nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
49
SJE]ANJE
Dana 23. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nije vi{e sa nama na{a mama
FATA ALIBABI] MUMINOVI]
Draga mama,
Sve rije~i nisu dovoljne da iska`u koliko nam nedostaje{. Tvoj dragi lik je uvijek pred na{im o~ima i te{ko je prihvatiti ~injenicu da vi{e nisi sa nama. Vje~no }e{ ostati u srcima onih koji
su te iskreno voljeli i do posljednjeg momenta bili uz tebe.
Ponosni smo {to smo te imali.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni D`ennet, a tvojoj dragoj du{ici vje~ni rahmet.
Tvoja djeca: Mina, Dejana, Dina, Edo, Fadil i Fadila
P-71210
SJE]ANJE
na na{e drage
ESMA KONDO,
ro|. SLADI]
SJE]ANJE
Danas se navr{avaju 52 dana kako je na ahiret preselio na{ dragi
HAZIM (MUSTAFE)
HASE^I]
zvani BEG
ZAHID (AVDO)
SIPOVI]
23. 10. 2003 - 23. 10. 2011.
Ni smrt, ni vrijeme ne mogu
izbrisati tvoj plemeniti lik i
dobrotu.
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Supruga Ranka, sin Almir,
k}erka Maja, snaha Lejla i
P-71101
unuk Rijad
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na vas.
AZRA MUMINOVI],
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet va{im plemenitim du{ama.
ro|. KONDO
Va{i: D`evad, Sabaha, Jasmina i Amir
Bio si nam oslonac, uto~i{te i
u~itelj. Imati tebe za brata bio
je ponos.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sestra Majda i zet Munib sa djecom
2564-tt
Dana 23. 10. 2011. navr{avaju se tri tu`ne godine od kako je na
ahiret preselio na{ dragi sin, brat, daid`a i {ura
Dana 23. 10. 2011. godine
navr{ava se 19 godina od
pogibije na{eg sina i brata
SJE]ANJE
na velikog druga i prijatelja
EFIK KUTIN^I]
IBRAHIM
([EMSO)
SEJDINOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
23. 10. 2010 - 23. 10. 2011.
Porodica Kutin~i}
Porodice Gec i Salki}
2573-tt
P-75320
Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, svekra, punca, djeda i pradjeda
2587-tt
Dana 23. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od kada je preselio na
ahiret na{ voljeni
SJE]ANJE
SJE]ANJE
ZDRAVKO
MITROVI]
(GINJE)
ARMIN DRINJAK
1993 - 2011.
1995 - 2011.
Obitelj
Porodica Uzunovi}
12112-1nd`
2567-tt
Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije
sa nama na{ dragi
[email protected] ([email protected])
KUNOVAC
AMER JELI] - KINA
Dragi na{ Kina! Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Nedostaje{ nam!
Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to je
ljubav, ponos i sje}anje na tebe.
Tvoji: mama Selma, tata Alija, brat Alen i sestra Mirela sa porodicom
2593-tt
ALIJE ([ERIF)
[email protected]]A
Vje~no }e{ biti u na{im srcima.
Hvala ti na svemu.
S ljubavlju i po{tovanjem,
U nama su godine i tragovi bezbrojnih
sje}anja na prelijepe dane na{eg zajedni~kog `ivota.
S ljubavlju i ponosom nosimo te u na{im srcima, sretni {to smo te
imali. Hvala ti za svu ljubav koju si nam neizmjerno pru`ao.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i.
Tvoji: supruga Muniba, sinovi Ibrahim - Hilmo i Fikret,
2576-tt
k}eri Fikreta i Sabira sa porodicama
Tvoji najmiliji: supruga Senija, sinovi Fuad, D`enan i Kenan,
snahe Amela, Mirela i Aziza, unu~ad Tarik i Lamija
12160-1nd`
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti
na{e drage supruge, mame, punice i majke
ZAHID (AVDO) SIPOVI]
ADEM ]ENANOVI]
23. 10. 2001 - 23. 10. 2011.
S ljubavlju i ponosom sje}amo se tvoje dobrote i plemenitosti.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Zekira, sin Nermin, k}erka Selvedina, zet Edin,
snaha Sanela, unuke Hana, Adna, Amna i Anisa
Tevhid i hatma dova prou~it }e se u nedjelju, 23. 10. 2011. godine u
12,00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Dobrinjske bolnice br. 5/3. 2592-1tt
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti
mog voljenog oca
FAHRUDIN (MUSTAFA)
JAMAKOVI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i
biti dio na{ih lijepih uspomena.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i
vje~ni rahmet.
@ivot nestaje u jednom trenutku, a na{a
ljubav i sje}anje na tebe ostat }e zauvijek.
Voljeni ne umiru, `ive sve dok i mi `ivimo.
Supruga Enisa, unuci Mika i Admir, praunuk Mirza
Tvoji: suprug, k}erke, zetovi i unu~ad
1231-1tz
Danas, 23. 10. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja
na ahiret na{e drage
RAMIZE GALIJATOVI]
Moj Murga, ni sad ne mogu da se pomirim
sa ~injenicom da tebe nema. Ti si meni bio
sve: uzor, moj ponos, moj babo. Fali{ mi
svaki dan, fali mi tvoj osmijeh, tvoje rije~i, savjeti, tvoje sve. Samo
molim Allaha d`.{. da ti podari D`ennet i vje~ni rahmet.
Volim te, babo, i rado te se sjetim.
Tvoj jedini sin Muamer
ZLATE SALIHOVI],
ro|. IMAMOVI]
12152-1nd`
Ne postoji zaborav ni utjeha, jer mi koji te
volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe.
Hvala ti za svu ljubav i plemenitost koju si
nam nesebi~no pru`ala.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoja k}erka Amela, zet Mirsad, unuke Ned`la i Lamija, te poro2575-tt
dica Ko{trebi}
1229-1tz
Dana 23. 10. 2011. navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg dragog
sina i brata
ARMINA DRINJAKA
Dragi Armine, pro{lo je mnogo vremena
od kako nisi vi{e sa nama, ali sve nam vi{e
nedostaje tvoj osmijeh. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i na{em sje}anju.
Otac Halim, majka Kerima, sestra Merima, zet Emir, sestri}i Jasin,
Imad i Medina
2566-tt
50
Nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Tuga je punoljetna postala dana 23. 10. 1993 - 23. 10. 2011. za na{im dragima
Danas, 23. 10. 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kako je preminuo na{ voljeni i po{tovani
ALIJA - ALICA (OSMANA) BILI]
otac
majka
brat
HAMDO
ZULI]
MAIDA (AVDI])
ZULI]
SULEJMAN
(HAMDE) ZULI]
O`alo{}ene familije: Avdi}, Zuli}, Gänger, Omeragi}, Kulenovi}, Turkovi}, Jele{kovi}, Kadri}, Selamovi}, [ejto, ^olpa, Kr{o, Mastilica, Mehmedike, Sara~evi} i ostala rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti dana 23. 10. 2011. godine u 11 sati u ku}i `alosti, Menjak br. 1, Vogo{}a
2510-tt
Dana 23. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih godina od smrti na{e drage
k}erke
@ivimo s tugom u na{im srcima, ali i sa neizmjernim ponosom na sve ono {to si u~inio za svoju porodicu, prijatelje, te brojna dru{tva i organizacije ~iji si bio ~lan i predsjednik.
Tvoj lik i djelo }e zauvijek ostati urezani duboko u sje}anje Mostara, Hercegovine i {ire, na {to nas svakodnevno podsje}aju mnogi kojima si pomogao, dru`io se i sara|ivao.
Zahvaljujemo se svima koji te nisu zaboravili i koji su nam u te{kim trenucima pru`ili suosje}anje i
potporu.
O`alo{}ena porodica Bili}
POSLJEDNJI POZDRAV
P-88108
IN MEMORIAM
na{em dragom
ANESA (AHME) [UKI]
2004 - 2011.
Draga na{a Anesa...
Sa velikim bolom `ivimo {to smo Te izgubili.
Sa velikim ponosom `ivimo {to smo Te
imali.
Nikad Te ne}emo pre`aliti.
Nikad Te ne}emo zaboraviti.
Dok se na{e o~i ne zatvore uvijek }emo misliti na Tebe.
Neka Ti Allah podari sve d`enetske ljepote.
Vole te Tvoji: tata Ahmo, mama Emina, brat Adis, snaha Minela,
Ajla i Adi
12130-1nd`
Dana 23. aprila 2011. prestalo je da kuca srce najhrabrijeg,
najrealnijeg, najiskrenijeg i najdra`eg tate
SENIJA ALIMANOVI]
RAMIZU (ALIJE) [email protected]
23. 10. 2010 - 23. 10. 2011.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodice Bajri} i Bradari}
11989-1nd`
Danas se navr{avaju 52 dana
kako je na ahiret preselio na{
SJE]ANJE
1929.
Porodica Alimanovi}
12066-1nd`
Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti
na{eg babe, punca i dede
ZAIM (ZAIM) KO[ARI]
1937 - 2011.
KASIM (MU[AN) PAMUK
I nakon 6 mjeseci ne vjerujemo da te
nema, uvijek si tu, volimo te i voljet
}emo te dok `ivimo.
Tvoji: Advan, Vasva i Enver
Tevhid }e se prou~iti 23. 10. 2011. (nedjelja) u 13 sati, ul.
Akifa [eremeta 23.
12038-1nd`
23. 10. 2009 - 23. 10. 2011.
AVDO SIPOVI]
1992 -2011.
ZAHID (AVDO)
SIPOVI]
Du{e drage, halalosum evlijama selamosum Nefsu va{em sad Bajram je znamo mi na ovom svijetu kako nam je.
Da vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Va{e: supruga i majka [evala, k}erka i sestra Mevlida, unuka i sestri~na Elma
2564-tt
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih
uspomena.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
Tvoja k}erka D`emila, zet Fikret, unuka Arnela i unuk Adis
Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine
od kako nije sa nama na{ voljeni babo, punac i dedo
2586-tt
Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije
sa nama na{ dragi
Dana 23. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada nije
sa nama na{ dragi babo i punac
KASIM (MU[AN) PAMUK
KASIM (MU[AN) PAMUK
23. 10. 2009 - 23. 10. 2011.
KASIM (MU[AN) PAMUK
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne
prekida.
Tvoji: Tima, Nijaz, Delila i Amila Mehanovi}
Vrijeme prolazi, a tuga i bol su sve ve}i.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja supruga Zahida, sin Ismir, snaha Selma i unuka Ema
2586-tt
2586-tt
[email protected] SJE]ANJE
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
na na{u dragu nanu
Tvoji: k}erka Amira i zet Suad Pand`i}
KADRIJA (ABID)
ALIKADI]
Dana 23. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od preseljenja
na{eg dragog Kadrije Alikadi}a.
Neka mu dragi Allah d`.{. podari D`ennet, a nama usli{i
molitve i podari sabur.
O`alo{}eni: supruga Hava, k}erke Vahdeta i Kadrija s
porodicama: Ramiz, Alma, Nermin, Pa{a, Melisa, Aida,
Fuad, Azra, Ajla, Ajdin, Nedim, Daris
Tevhid }e se prou~iti u ku}i preminulog u Kladnju, 23.
sm-0001418
10. 2011. u 13 sati.
2586-tt
Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije najtu`nije
godine od kako nije sa nama na{ najdra`i
1. 5. 1934 - 17. 10. 2011.
Kladanj
„...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
@ivot nestane u trenutku, ali
sje}anje ostaje zauvijek. Sve dok bude nas i ti }e{ `ivjeti
sa nama.
NEZIM (AVDO)
[email protected]]
23. 10. 1992 - 23. 10. 2011.
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici da sabura.
Porodica Hamzi}:
k}erka Adisa, zet Almir, unuke D`eneta i D`ejna
2584-1tt
FATIMA GU[O
Sje}anje na tebe je dio
na{eg `ivota u kojem }e{
nam uvijek nedostajati.
Bez tebe je sve tu`no i pusto.
Tvoji Aldijana i Kenan
2598-tt
ALIJA ([ERIFA)
[email protected]]
Ne postoje rije~i koje bi opisale
koliko nam nedostaje{.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Neutje{na k}erka Fikreta sa porodicom
12151-1nd`
Dnevni avaz
nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
51
PO[TOVANJE I LJUBAV PREMA TEBI
BORISE
TRAJA]E POSTOJANO
DRAGAN KOJI] SA PORODICOM
12118-1nd`
IN MEMORIAM
Dana 23. 10. 2011. navr{ava se sedam godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog
MILE BU[I]
OSMANA (SELIMA) MUJANOVI]A
23. X 1991 - 23. X 2011.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju,
Davor i Dario sa obiteljima
11994-1nd`
Tvoji: Munevera, Kemal, Haris, Dijana, Nina, Hamza, Na|a, Hana i Afan
12106-1nd`
[email protected] SJE]ANJE
POSLJEDNJI POZDRAV
Dana 25. oktobra 2011. navr{ava se tu`na godina otkako je tiho oti{la na vje~ni po~inak
na{a draga sestra i tetka
majci na{e drage kolegice Aide
ZORA MILO[EVI]
25. 10. 2010 - 25. 10. 2011.
[email protected] SELIMOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem nosimo te u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati.
Kolektiv projekta GAP2
N
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselila
na ahiret na{a draga
Po~ivaj u miru Bo`ijem.
Tvoji najdra`i
2398-tt
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 19 godina otkako
je na ahiret preselio na{ dragi
POSLJEDNJI
POZDRAV
na{im vjernim
~lanovima dru{tva
RAMIZA (ZULFO)
GALIJATOVI]
MAHMUT OMEROVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti dana 23. 10. 2011. godine u 13 sati u ku}i `alosti, ul. Franca Pre{erna 3 - Aerodromsko
naselje (porodica \afi})
2577-tt
O`alo{}ena porodica
SJE]ANJE
ADVIJA
RIBI]
VLADIMIR
TORBICA
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
Planinarsko dru{tvo: [email protected]~ar Sarajevo“
2578-tt
POSLJEDNJI SELAM
mom babi, dedu, puncu
na na{u dragu
SENIJU (AVDE)
ALIMANOVI],
ro|. IZMIRLI]
23. 10. 2010 - 23. 10. 2011.
Dvadeset tre}eg oktobra 2011. godine navr{ava se tu`nih {est mjeseci od smrti moje voljene majke i nane
ASIM (RAMA) MUHOVI]
BEDRIJA (SMAIL) [email protected]
Da mu dragi Allah podari lijepi D`ennet.
S ljubavlju koju smrt ne prekida, s tugom
koju vrijeme ne lije~i u na{im srcima zauvijek.
Tvoja k}erka Mensura sa sinom Senadom
i snahom Arnelom
K}erka Muniba, zet Zufer, unu~ad Amar
i Mirnesa, praunuk Nedim i Nirman, zet
Edin
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: Bedra, Braco, Vedran, Lila, Amina i Nadir
1210-1nd`
2553-tt
12148-1nd`
12028-1nd`
52
Nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada nas je napustio na{ dragi
ZAJKO ^OLAKOVI]
Nema rije~i koje bi opisale koliko nam nedostaje{.
Ponosni smo na tvoj ~asni `ivot, po{tenje, dobrotu i plemenitost.
Supruga Rabija, sin Eldar, k}erka Eldara sa porodicama
1465-1mo
Dana 23. 10. 2011. navr{ava se {est tu`nih godina od kada nije sa nama na{
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e voljene supruge,
majke, nane, sestre i punice
EMIR MUJKI]
1985 - 2005.
BEHIJE (MUHAREM) FAZLI],
ro|. GALIJATOVI]
Dragi Emire,
Vrijeme prolazi, ali ljubav za Tobom nikad ne}e prestati. U na{im srcima si vje~no.
Oti{la si tiho i dostojanstveno, a nama ostavila veliku prazninu i lijepo sje}anje.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Neka Ti dragi Allah podari D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Asim, k}erke Amira i Sabira, sestra Fikra, unu~ad Kenan, Ismir i Amar, zetovi Muhamed,
Sead i Vahid, snaha Ema te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Vole te Tvoji: seka, mama i baba
1233-1tz
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti, ul. Salke Lagumd`ije 5/IV u 13 sati.
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci
otkako je na ahiret preselio na{ dragi
[email protected]
SJE]ANJE
ATIF (OMERA) DEDI]
ALMASA JAKI]
NEZIR JAKI]
23. 10. 2004.
1. 2. 1986.
12162-1nd`
Dana 23. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti
SAMIRA MURATOVI]A
1965 - 2009.
Samo mi koji smo te voljeli znamo
kako je bez tebe.
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo vas u na{im
srcima.
Djeca sa porodicama
1446-1mo
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji bra}a i sestre sa porodicama
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada
nas je napustio na{ dragi
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada
nas je napustio na{ dragi
P-71320
S ljubavlju nosit }emo te u srcima zauvijek.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti poslije podne namaza u Istiklal d`amiji na
Otoci 23. 10. 2011. godine.
Otac Ramo, sinovi Nedim i Damir sa mamom Ramizom
2597-tt
Dana 23. 10. 2011. navr{ava se godina od prerane smrti
na{eg dragog
ZAJKO ^OLAKOVI]
ZAJKO ^OLAKOVI]
HAMDIJE TRBI]A
Puno nam nedostaje{.
Uspomena na tebe uvijek }e biti dio na{ih `ivota.
K}erka Eldara, zet Samir [o{e, unu~ad Adi i Lejla
1465-1mo
S ponosom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu
na tebe.
Bolest je bila ja~a od svega i nisi je
uspio preboljeti. Zato sada mirno spavaj bez bolova.
Eldar, Alma i Na|a
Tvoja Jadranka i Damir
POSLJEDNJI SELAM
1465-1mo
2574-tt
Dana 23. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog
za na{eg dragog Mustafu Cogo
Neizmjerno ti hvala za sve {to si u~inio za svoju familiju: suprugu, djecu, unu~ad, prijatelje, kom{ije i ostale
MUSTAFA (IZET) COGO
7. 4. 1941 - 20. 10. 2011.
Zenica
Javljamo na{oj rodbini i mnogobrojnim prijateljima da je na{ voljeni MUSTAFA COGO
preselio na ahiret dana 20. 10. 2011. godine u 71. godini.
Dragi Babo, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.
O`alo{}eni: supruga [ahsena, k}er Medina Kaknjo, sin Edin, zet Esad Kaknjo, snaha
Elsa, unu~ad Dino, Selma, Sean, Tarik i Lejla, tako|e i familije Cogo, Had`iabdi}, Drini},
SM-0001420
Grahi}, Te{njakovi}, Novak
SAMIR (RAME) MURATOVI]
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe i tvoju dobrotu je dio na{ih `ivota i ostat }e{ zauvijek u na{im srcima voljen i nikad zaboravljen.
Brat Senaid sa porodicom
12171-1nd`
Dnevni avaz
Dana 22. 10. 2011. godine u 76. godini preselio je na ahiret
ASIM (RAMO) MUHOVI]
D`enaza polazi dana 23. 10. 2011. godine (nedjelja) u 15.25 sati ispred d`amije u Butmiru, a obavit
}e se u haremu Suhodo.
Tevhid }e se prou~iti u isto vrijeme u ku}i umrlog
- Bajrama Hasanovi}a 17.
RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN
VASIAH, EL-FATIHA!
[email protected][]ENI: supruga Rasema, sinovi Munib,
Amir, Kasim, k}eri Muniba, Amira, brat Mehmed,
snahe Munevera, Mukadesa i Tahira, zetovi Zufer i
Edin, unu~ad Adela, Iner, Elma, Haris, Faris, Mirnesa, Amar, Hadis, Vedad,
Adna, Tarik, brati} Mirsad, brati~na Nezira, Mirsada, Selima i Samira, sestri}
Salem i sestri~na Jasmina, {ura Avdija, Uzeir, Hajra, svastika Zlatka sa porodicama, porodice: Muhovi}, [ahovi}, Polovina, Tatli}, Katica, ^au{evi}, Muratovi}, Oru~, Solak, Tar~in, \ozo, Muslim, Pi{tov, Ganovi}, Karovi}, Deli},
Lu~kin, Smajlovi}, [ukalo, Sokoli}, Aganovi}, Mirvi}, Spaho, Pamuk, Kadi},
Podrug, Bojad`ija, Durakovi} i ostala mnogobrojna familija, kom{ije i prijatelji
12147-1nd`
nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje
i kom{ije da je na{a draga
HAMID (ZAJKO) RAMOVI]
FATIMA (RA[ID) GU[O,
ro|. HUBI]
preselio na ahiret u petak, 21. 10. 2011. godine u
84. godini.
D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 23. 10. 2011. godine
u 14.00 sati na mjesnom mezarju Smolj - Gora`de.
[email protected][]ENI: supruga Had`ira, sinovi Hamdo, D`emal, Aziz i Vahid sa
porodicama, k}erke Vahida, Behija i Dika sa porodicama, brat Avdo sa porodicom, sestre Habiba, Nura i Kana sa porodicama, te porodice: Ramovi}, Ligata, D`emid`i}, Fejzi}, Nuki}, Spahovi}, Ekme~i}, Pleh, Vrane{i},
\ozo, Ri{ljanin, Had`i}, Kari}, Muratovi}, Me{i}, Vlaj~i}, Jahi}, Be}irevi}, Kadri}, Tiro, Musi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Umihane
^uvidine br. 56. Sokolovi} Kolonija.
111
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
SJE]ANJE
na na{u dragu kolegicu i prijateljicu
53
preselila na ahiret u petak, 21. 10. 2011. godine u
79. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 24. 10. 2011.
godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
[email protected][]ENI: sinovi Amir i Rasim, k}erka Jasmina, bra}a Hasan i
Asim, snahe Mersija i Mirzeta, zet Himzo, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~ne, te porodice: Gu{o, Hubi}, Ismi}, Hido, Alomerovi}, [abanovi},
Pa{ovi}, Me|useljac, Kar~i}, Zul~i}, Lisica, Drinjak, Tabakovi}, Omerovi},
Ali}, Matri}, Sadikovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Adema
Bu}e br. 196.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred fabrike „ZRAK“ sa polaskom u 13.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima, kom{ijama i kumovima da je na{a draga
ANGELA (MARIJANA) DE[I], ro|. [IMUNOVI]
SENIJU ALIMANOVI]
preminula 21. 10. 2011. godine u 76. godini. Sahrana }e se obaviti dana 24. 10. 2011. godine u 13.30 sati na groblju Vlakovo.
S po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe.
Radne kolege KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo
2506-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od
kako nije sa nama na{a draga
supruga, majka, nana i punica
[email protected][]ENI: sin Dragan, k}erke Dra`ana i Ljiljana, zetovi Mladen i Igor, unuci Marko, Dejan, Stefan i Boris, sestra Zdenka, svak Vido, te porodice: De{i}, [imunovi},
Bo`i}, Simani}, Bilo{, Vukovi}, Keranovi}, Dre`njak, Kara~i}, \uki}, Elez, kao i ostala
12154-1nd`
mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije
SJE]ANJE
Dana 22. 10. 2011. godine u 74. godini preselila je na ahiret
na supruga i roditelja
AI[A (MEMI]) ]ENANOVI]
[ERIF (ALIJE)
BARAKOVI]
NEZIM (AVDO)
[email protected]]
23. 10. 1992 - 23. 10. 2011.
Sa ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu i sje}anje na tvoju
ljubav, plemenitost i dobrotu koju
si nam darivao.
Bio si i ostao uzor ~asnog `ivljenja
i vrijedan po{tovanja i ljubavi.
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe
i tvoj lik ostaje.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Nura, sin Avdo,
k}erka Adisa, zet Almir, snaha Selma, unuke D`eneta i D`ejna
PA[IJA HASANOVI],
ro|. SULJOVI]
Vrijeme prolazi, a sje}anje na
tvoj plemeniti lik i dobrotu
ne}e nikada dok `ive oni koji
te najvi{e vole.
Tvoji: suprug Mustafa, k}erke
Jasmina i Elvedina, unuke Irma i Elma, unuci Ismir, Irnes
i Semir, zetovi Safet i Samir
12173-1nd`
Dana 23. 10. 2011. godine navr{ava se trinaest godina od
preseljenja na ahiret. U ime Allaha d`.{. molimo u zajedni~kom
rahmetu.
Supruga Zineta i djeca
2603-tt
D`enaza polazi dana 23. 10. 2011. godine (nedjelja) u 15.30 sati ispred d`amije u Butmiru, a obavit
}e se u haremu Suhodo.
RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN
VASIAH.
EL-FATIHA!
[email protected][]ENI: k}eri Bisera i Bahrija, brat Mustafa, sestra Advija, zetovi
Ibro i Ferid, unuk Omer, unuka Merima, zetovi Hamo, Salko, snahe Halida, Ramiza i Amela, jetrva Ha{a, praunu~ad Mela, Emir i Muamer, brati}i
i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeveri}i i djeveri~ne
O`alo{}ene familije: ]enanovi}, Memi}, [u{a, [u}urovi}, Isi}, Alagi}, Kukavice, Red`i}, Udov~i}, Had`i}, Rizvan, Lingo, Krd`ali}, Alibegovi}, Terahije,
Omerspahi} i ostala mnogobrojna familija, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u Butmiru, ul. Ilirska 101.
12172-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj majci, punici i nani
POSLJEDNJI SELAM
na{oj majci i nani
2602-1tt
AI[I ]ENANOVI]
BEHIJI FAZLI]
POSLJEDNJI SELAM
jedinom bratu i daid`i
Tvoj glas jo{ uvijek odzvanja u daljinama, tvoj osmijeh je stvaran u
na{im snovima, u kojima }e{ `ivjeti zauvijek...
AVDI HAJRI]U
K}erka Sabira, zet Sead i unuk Amar Ramovi}
12163-1nd`
K}eri Bisera [u{a i Bahrija [u}urovi}, zetovi Ibro, Ferid,
unuk Omer, unuka Merima, snaha Amela, zet Salko
Red`i} i praunu~ad Nela, Emir, Muamer
12172-1nd`
Sestra Zineta Crneta sa k}erkama
Ismirom i Irinom
2604-tt
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
dragom bratu
bratu
Dana 24. 10. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada nas je napustio na{ dragi
AVDI HAJRI]U
AVDI HAJRI]U
RIZO (MUSTAFA)
IDRIZOVI]
Sestra Raza, zet Refik i sestri~ne Amra i Azra
Tu`ni i o`alo{}eni, ponosni {to smo
te imali,
supruga, djeca, zetovi, snaha, unu~ad
Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 24. 10. 2011. u ul.
Dobrinjske bolnice 12 u 15.00 ~asova.
2604-1tt
Sestra D`enana Zuko sa porodicom
2604-1tt
SJE]ANJE
POSLJEDNJI SELAM
dragoj majci, nani, punici
12169-1nd`
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
[email protected] ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
BEHIJI (MUHAREM)
FAZLI], ro|.
GALIJATOVI]
EMIR MUJKI]
23. 10. 2003 - 23. 10. 2011.
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze
na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove
za prijevoz umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u
neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
^initi dobra djela i radovati druge bila je
tvoja ovozemaljska misija!
Poku{at }emo je nastaviti i produ`iti...
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na Tebe.
S ponosom, tvoji najmiliji:
k}erka Amira, zet Vahid, unuci Kenan i Ismir, snaha Ema
12164-1nd`
Porodica Muli}
1234-1tz
54
Nedjelja, 23. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 0038726 08 Ps
Tuzla, 22. 08. 2011. godine
OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Ps 076279 10 Ps
Mostar, 09. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Simi} Radmila, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM Sarajevo, DIREKCIJA
Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a broj 29, protiv tu`enog TIM UNION Tuzla, ul. @arka Vukovi}a bb, radi naplate duga, vsp. 4.830,70 KM, van ro~i{ta dana 22. 08. 2011. godine, donio je
PRESUDU
OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudija Rabija Tanovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka
d.d. Tuzla, Mar{ala Tita 34 Tuzla, zastupanog po punomo}nicima Bernadici ^ovi} i Drinki Zadro advokatima iz
Mostara, protiv tu`enog KONJICPROMET d.o.o. Konjic, Mar{ala Tita br. 8, zastupanog po zakonskom zastupniku
- direktoru, radi povrata kredita, v.s. 24.236,16 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 09. 09. 2011. godine, donio je slijede}u:
(zbog propu{tanja)
OBAVEZUJE SE tu`eni TIM UNION Tuzla, da tu`iocu DD BH TELECOM SARAJEVO, DIREKCIJA TUZLA,
na ime duga isplati iznos od 4.830,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja }e se obra~unati i to:
- na iznos od 751,10 KM, po~ev od 25. 09. 2007. godine, pa do isplate,
- na iznos od 605,80 KM, po~ev od 25. 10. 2007. godine, pa do isplate,
- na iznos od 744,55 KM, po~ev od 25. 11. 2007. godine, pa do isplate,
- na iznos od 507,50 KM, po~ev od 25. 12. 2007. godine, pa do isplate,
- na iznos od 498,40 KM, po~ev od 25. 01. 2008. godine, pa do isplate,
- na iznos od 1.000,45 KM, po~ev od 25. 02. 2008. godine, pa do isplate,
- na iznos od 106,05 KM, po~ev od 25. 03. 2008. godine, pa do isplate,
- na iznos od 40,80 KM, po~ev od 25. 04. 2008. godine, pa do isplate,
- na iznos od 573,05 KM, po~ev od 25. 05. 2008. godine, pa do isplate,
kao i da mu na ime tro{kova postupka isplati iznos od 410,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Dana 01. 07. 2008. godine, tu`ilac je Op}inskom sudu u Tuzli, podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi duga u iznosu od
4.830,70 KM. U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude na temelju ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu.
Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|enom
roku tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~l. 348. st. 3-7 Zakona o parni~nom postupku, odnosno isticanjem na oglasnu plo~u suda, dana 15. 04. 2011. godine i objavljivanjem iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH - Dnevni avaz, dana 12. 05. 2011. godine, a o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 15. 04.
2011. godine.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima
koje je tu`ilac predlo`io uz tu`bu, te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io
kao u izreci ove presude, a u smislu odredbe ~l. 182. st. 1. Zakona o parni~nom postupku.
Sud je tu`enog obavezao i na pla}anje zateznih kamata koje }e se obra~unavati u skladu sa ~l. 277. Zakona o obligacionim odnosima, prema kome du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu
kamatu, a koje teku od dana padanja u docnju tu`enog, kako je tu`ilac i opredijelio u tu`bi. Visina kamate }e se
obra~unati na osnovu ~lana 1. Zakona o visini stope zatezne kamate (Sl. novine FBiH br. 18/96, 27/98, 51/01, 56/04,
64/04 i 29/05).
Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u skladu sa ~lanom 383, 386 i 396 Zakona o parni~nom postupku i na opredijeljen zahtjev tu`ioca, i to iznosa od 210,00 KM na ime takse na tu`bu i presude, a koja taksa je
odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br. 05/09) i iznosa od 200,00 KM na ime tro{kova objavljivanja tu`be i presude putem objavljivanja u dnevnim novinama, {to ukupno iznosi 410,00 KM.
Sudija
Simi} Radmila
POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u
roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje.
Nakon 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 0017598 09 Ps
Tuzla, 17. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Simi} Radmila, u pravnoj stvari tu`ioca „ATLAS COPCO BH“ DOO Sarajevo, ulica Safeta Zajke br. 266, zastupano po punomo}nicima Filipovi} Melihi i mr. Ademovi} Kenanu, advokatima iz Sarajeva, protiv tu`enog „\E\I PETROL“ DOO Tuzla, ul. Hazima Vikala bb,
Srebrenik i Ahmi} Jasmin, direktor, ul. Hazima Vikala bb, Srebrenik, radi naplate duga vsp.
38.349,96 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta dana 17. 08. 2011. godine, donio je
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
OBAVEZUJE SE tu`eni „\EDI PETROL“ DOO Tuzla, da tu`iocu ATLAS COPCO BH“ DOO Sarajevo, na ime duga isplati iznos od 38.349,96 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja }e se
obra~unati i to:
- na iznos od 5.492,00 KM po~ev od 05. 08. 2008. godine, pa do isplate,
- na iznos od 10.561,50 KM po~ev od 18. 09. 2008. godine, pa do isplate,
- na iznos od 12.517,00 KM po~ev od 13. 11. 2008. godine, pa do isplate,
- na iznos od 9.779,15 KM po~ev od 01. 12. 2008. godine, pa do isplate,
kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 700,00 KM, a sve u roku od 30 dana od
prijema prijepisa presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Dana 13. 08. 2009. godine tu`ilac je podnio tu`bu, protiv tu`enog, a radi duga u iznosu od 38.349,96
KM. U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude na temelju ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu.
Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|enom roku tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~l. 348. st. 3-7 Zakona o parni~nom postupku, odnosno isticanjem na oglasnu plo~u suda da 30. 03. 2011. godine i objavljivanjem
iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH - Dnevni avaz dana 02. 05. 2011. godine, a o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom do 31. 03. 2011. godine.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije
protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu
u protivnosti sa dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude a u smislu odredbe ~l. 182. st. 1. Zakona
o parni~nom postupku.
Sud je tu`enog obavezao i na pla}anje zateznih kamata koje }e se obra~unati u skladu sa ~l. 277. Zakona o obligacionim odnosima, prema kome du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu, a koje teku od dana padanja u docnju tu`enog kako je to tu`ilac i
opredijelio u tu`bi. Visina kamate }e se obra~unati na osnovu ~lana 1. Zakona o visini stope zatezne
kamate (Sl. novine FBiH br. 18/96, 27/98, 51/01, 56/04, 64/04 i 29/05).
Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u skladu sa ~lanom 383, 386 i 396 Zakona o parni~nom postupku i na opredijeljen zahtjev tu`ioca, i to iznosa od 450,00 KM na ime takse na tu`bu i
presudu, a koja taksa je odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br. 05/09) i iznosa od
250,00 KM na ime tro{kova objavljivanja tu`be i presude putem objavljivanja u dnevnim novinama, a
{to ukupno iznosi 700,00 KM.
Sudija
[imi} Radmila
POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od
dana saznanja za propu{tanje. Nakon 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje
stanje.
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 24.236,16 KM sa zakonskom zateznom kamatom koja na iznose
glavnice od 20.000,00 KM te~e po~ev od 22. 10. 2010. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove
parni~nog postupka u iznosu od 1.597,40 KM, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja.
Obrazlo`enje
U tu`bi zaprimljenoj dana 28. 10. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev, kao u izreci presude. Osnovanost
tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima
koje je tu`ilac predlo`io, a iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevu kojim stranke mogu raspolagati.
Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tub`a, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, i da u roku od 30 dana tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu u pismenom obliku.
Tu`eni je tu`bu sa prilozima primio dana 06. 07. 2011. godine, s obzirom da mu je dostavljanje izvr{eno u skladu sa
odredbama ~lana 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku, i da svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku,
sud je primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a odlu~io kao u dispozitivu ove presude.
Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 386. st. 1. ZPP-a, a isti se sastoje od nagrade
za sastav tu`be sa PDV-om u iznosu od 842,40 KM (720,00 + 122,40 KM), takse na tu`bu u iznosu od 450,00 KM i
presudu zbog propu{tanja u iznosu od 225,00 KM, te tro{kova dostave tu`be tu`benom na odgovor i presude zbog
propu{tanja objavljivanjem u jednim dnevnim novinama u iznosu od po 40,00 KM, {to ukupno iznosi 1.597,40 KM.
Sudija
Rabija Tanovi}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mal 038747 10 Mal
Travnik, 25. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Travniku, sudija Emira Sujold`i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u Kneza Branimira bb Mostar, protiv tu`enog BOJAN BILETI] iz Viteza, Kr~evine bb, radi duga v.s.
1.254,66 KM, van ro~i{ta dana 25. 08. 2011. godine donio je sljede}u,
PRESUDU
ZBOG PROPU[TANJA
Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 1.254,66 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 366,55 KM po~ev od 16. 12. 2009. g. pa do isplate
- na iznos od 417,04 KM po~ev od 16. 01. 2010. g. pa do isplate,
- na iznos od 379,14 KM po~ev od 16. 02. 2010. g. pa do isplate,
- na iznos od 22,90 KM po~ev od 16. 03. 2010. g. pa do isplate,
- na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 04. 2010. g. pa do isplate,
- na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 05. 2010. g. pa do isplate,
- na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 06. 2010. g. pa do isplate,
- na iznos od 16,38 KM po~ev od 16. 07. 2010. g. pa do isplate
kao i naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 200,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 13. 09. 2010. godine, protiv tu`enog, radi isplate duga.
Tu`ba je dostavljena tu`enom uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku
i u zakonskom roku od 30 dana, koju je tu`eni zaprimio dana 25. 05. 2011. godine, o ~emu kao dokaz postoje dostavnice u ovom spisu.
Kako tu`eni u roku predlo`enom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku nije dostavio sudu pismeni odgovor na
tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da je tu`beni zahtjev tu`itelja o~igledno osnovan, kao i ~injenica da
je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa
~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06).
Odluka o tro{kovima donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sastoje od
tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 80,00 KM i takse na odluku u iznosu od 40,00 KM kao i 80,00 KM, za tro{kove
objave u novinama.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Prijedlog se
podnosi ovom sudu u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je tu`eni tek
kasnije saznao za propu{tanje - od dana kada je za to saznao. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se
tra`iti povrat u prija{nje stanje.
Sudija
Emira Sujold`i}
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 P 008383 08 P
Bijeljina, 24. 08. 2011. godine
OGLAS
Osnovni sud u Bijeljini, sudija Zlatna Martinovi}, u predmetu broj 80 0 P 008383 08 P, u pravnoj stvari tu`itelja Nova banka AD Banja Luka,
koju zastupa punomo}nik Ognjen Avlija{, advokat iz Bijeljine, protiv tu`enog Pavi} Radoslava
iz Bijeljine, ulica Majora D. Tepi}a, radi naplate
duga V.sp. 3.300,00 KM, donio je dana 07. 06.
2011. godine, sljede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, te se obavezuje
tu`eni Pavi} Radoslav iz Bijeljine, ul. Majora D.
Tepi}a 14, a sada na sudu nepoznatoj adresi, da
tu`itelju Novoj banci AD Banja Luka, plati dug u
iznosu od 3.887,22 KM i to po osnovu glavnog duga iznos od 3.300,00 KM, po osnovu kamate
obra~unate do 15. 7. 2008. g. iznos od 587,22 KM,
te zateznu kamatu od 18% koja }e se obra~unati na
glavni dug od 3.300,00 KM po~ev od 16. 7. 2008. g.
do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove
parni~nog postupka u iznosu od 800,00 KM, sve u
roku od 30 dana po pravosna`nosti presude, a pod
prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Sudija
Zlatna Martinovi}
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo - Ilid`a broj: 703/11 od
21. 10. 2011. godine, Nadzorni odbor KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo - Ilid`a objavljuje sljede}u
ISPRAVKU
JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA I IZVR[NIH DIREKTORA (UPRAVE) KJP
„POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR“ D.O.O. SARAJEVO - [email protected]
Nadzorni odbor objavljuje Ispravku Javnog konkursa za imenovanje direktora i izvr{nih direktora (Uprave)
KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo - Ilid`a, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 10.
10. 2011. godine i „Slu`benim novinama Federacije BiH broj 68/11 od 19. 10. 2011. godine:
- u ta~ki 4. Potrebni dokumenti, alineja 13., rije~i „u Nadzornom odboru“ zamjenjuju se rije~ima „direktora ili
izvr{nog direktora“;
- u ta~ki 4. Potrebni dokumenti, iza alineje 14. dodaje se nova alineja 15. koja glasi: „program rada i razvoja Preduze}a u mandatnom periodu za kandidate koji apliciraju za poziciju direktora Preduze}a.“
U preostalom dijelu tekst Javnog konkursa ostaje neizmijenjen.
Predsjednik Nadzornog odbora
(Haskovi} Safet, dipl. ing. polj.)
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 0024972 08 Ps
Tuzla, 25. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli po sudiji Simi} Radmili u pravnoj stvari tu`ioca FEROTOM DOO Kiseljak, Dra`evi}i bb, zastupano po punomo}niku Sli{kovi} Vladi, advokatu iz Kiseljaka protiv tu`enog „SUL-ADI PROM“ DOO @ivinice,
II ulica broj 69, radi duga, vsp. 4.945,36 KM, van ro~i{ta dana 25. 08. 2011. godine donio je
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
OBAVEZUJE SE tu`eni „SUL-ADI PROM“ DOO @ivinice, da tu`iocu FEROTOM DOO Kiseljak, na ime duga
isplati iznos od 4.945,36 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja }e se obra~unati po~ev od 11. 05. 2008. godine,
pa do isplate, kao i da mu na ime tro{kova postupka isplati iznos od 705,80 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Dana 06. 08. 2008. godine, tu`ilac je Op}inskom sudu u Tuzli podnio tu`bu protiv tu`enog a radi duga u iznosu od
4.945,36 KM. U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude na temelju ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu.
Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|enom
roku tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~l. 348. st. 3-7 Zakona o parni~nom postupku, odnosno isticanjem
na oglasnu plo~u suda dana 14. 04. 2011. godine i objavljivanjem iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH - Dnevni avaz dana 19. 04. 2011. godine.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima
koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u
izreci ove presude a u smislu odredbe ~l. 182. st. 1. Zakona o parni~nom postupku.
Sud je tu`enog obavezao i na pla}anje zateznih kamata koje }e se obra~unati u skladu sa ~l. 277. Zakona o obligacionim
odnosima, prema kome du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu, a
koje teku od dana padanja u docnju tu`enog, kako je to tu`ilac i opredijelio u tu`bi. Visina kamate }e se obra~unati na
osnovu ~lana 1. Zakona o visini stope zatezne kamate (Sl. novine FBiH br. 18/96, 27/98, 51/01, 56/04, 64/04 i 29/05).
Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u skladu sa ~lanom 383, 386 i 396 Zakona o parni~nom postupku i na opredijeljen zahtjev tu`ioca u iznosu od 705,80 KM i to: na ime takse na tu`bu i presudu u iznosu od 225,00
KM, a koja taksa je odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br. 05/09) i iznosa od 200,00 KM na ime
tro{kova dostavljanja tu`be i presude putem objavljivanja u dnevnim novinama, te nu`nih tro{kova tu`ioca za sastav
tu`be u iznosu od 280,80 KM sa PDV-om.
POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u
roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje.
Nakon 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.
Sudija
Simi} Radmila
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 068564 10 P
Mostar, 05. 09. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja EUROLEASING D.D. Vukovarska 1 Mostar, zastupan po
Odvjetni~kom dru{tvu Milas Martinovi} & Partneri, advokati iz Mostara, protiv tu`ene Karamustafi} Borjane nastanjena u ul. Hamdije Kre{evljakovi}a broj 86 Sarajevo, radi isplate duga, vsp. 12.472,59 KM, pa kako sud istoj na adresu tu`ene nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz i putem oglasne plo~e suda.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`ena u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana
182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enoj Karamustafi} Borjani nastanjena u ul. Hamdije Kre{evljakovi}a broj 86 Sarajevo, sa tu`benim zahtjevom koji glasi:
Obavezuje se tu`ena Karamustafi} Borjana, Hamdije Kre{evljakovi}a broj 86, Sarajevo, isplatiti tu`itelju Euroleasing
d.d. iznos od 12.472,59 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne
kamate, po~ev{i od dana raskida ugovora pa do isplate kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe., koju pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom
broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono
{to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni
zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime,
ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH).
Sudija
Mediha Bo{kailo
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 039553 07 Mal
Mostar, 06. 09. 2011. godine
OGLAS
PRAVNA STVAR:
Tu`itelj: JP HT d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira b.b. Mostar
Tu`eni: Sonja ]uri}, ul. Dr. Ante Star~evi}a br. 76 Mostar
Tu`enoj Sonja ]uri} dostavlja se tu`ba na obavezni odgovor
[email protected] ZAHTJEV
Du`an je tu`itelj isplatiti tu`itelju na ime duga za kori{tenje mobitel usluga iznos od 2.238,97 KM sa zakonskom kamatom, i to:
- na iznos od 2,99 KM po~ev od 17. 04. 2001. god. do isplate,
- na iznos od 474,67 KM po~ev od 17. 10. 2001. god. do isplate,
- na iznos od 681,18 KM po~ev od 17. 11. 2001. god. do isplate,
- na iznos od 1.080,012 KM po~ev od 17. 12. 2001. god. do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, a
sve u roku do 30 dana. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da
sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA [email protected] u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu
stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi sa ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet
spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate
tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice
(~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime,
ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4.
ZPP-a FBiH).
Stru~ni saradnik
Kemal Maksumi}
nedjelja 23. oktobar/listopad 2011.
55
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 Mal 032514 11 Mal
@ivinice, 08. 09. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, protiv
tu`ene Osmanovi} [evala, Bi{inska bb, @ivinice, radi isplate duga, v.sp. 142,20 KM, pa kako sud tu`enom na adresu
nije u mog}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina.
Tu`beni zahtjev glasi:
„Obavezuje se tu`eni da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 531,00 KM sa pripadaju}im zakonskim
zateznim kamatama po~ev od 08. 05. 2007. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog
postupka, sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude“.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana
182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja.
Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku 53/03).
Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono
{to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: Oznaku suda i broj predmeta, ime i
prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. Procesne prigovore i decidno
se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru
na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. Pismeni odgovor morate osobno potpisati.
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu u skladu s ~lanom 74.
stav ZPP-a.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH).
Stru~ni saradnik
Dina Hrustanovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 mal 071944 08 Mal
Tuzla, 27. 07. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi} Begovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JZU UKC TUZLA, ul.
Trnovac bb, protiv tu`enog Halilovi} Me{ana iz Mili}a, Sebio~ina bb, radi duga, VPS 502,00 KM, dana 27. 07. 2011.
godine:
OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 14. 02. 2008. godine tu`itelj je ovom sudu dostavio tu`bu tra`e}i da sud tu`enog obave`e na isplatu duga u iznosu od 502,00 KM. Tu`beni zahtjev tu`itelja je zasnovan na ~injeni~nim navodima da je tu`eni za izvr{enu uslugu bolni~kog lije~enja na Klinici za interne bolesti tu`itelju duguje iznos od 502,00 KM. Potra`ivanje je dospjelo, a kako
tu`eni nije izmirio svoju obavezu u zakonskom roku, iako je prethodno opomenut, tu`itelj predla`e sudu da donese:
PRESUDU
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 502,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a ra~una, pa do dana isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, u
iznosu od 170,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Tu`itelj je predlo`io sudu da donese presudu zbog propu{tanja, ako tu`eni u roku od 30 dana od dana prijema
ure|ene tu`be ne dostavi odgovor na istu.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. Zakona o parni~nom postupku
FBiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP), uz pouku je tu`eni du`an u skladu
sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na
tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ako tu`eni tu`beni zahtjev osporava, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih
isti osporava, kao i ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov
svih navoda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve {to je potrebno da bi se po istom moglo postupiti,
a posebno ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika
(adresu za pravna lica), te predmet spora i potpis. Ako tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u gore navedenom
roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 181. st. 1. ZPP-a). Ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, a tu`itelj u tu`bi nije
tra`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e zakazati pripremno ro~i{te nakon proteka roka za podno{enje
odgovora na tu`bu. U slu~aju promjene adrese, tu`eni je du`an u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj
sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa zakonom. Pod uslovima iz ~lana 74. ZPP-a u svom odgovoru na
tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u
dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda.
Stru~ni saradnik
Lejla Gazibegovi} Begovi}
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 010777 10 Ps
Tuzla, 02. 09. 2011. godine
[email protected]: DOO „SANKO“ @IVINICE zastupan po punomo}niku Krnji} Sejfudinu advokatu iz Tuzle, radi duga
Vsp. 3.278,27 KM,
[email protected]: DND JELI] DOO PRNJAVOR ul. Branka Radi~evi}a br. 1. Prnjavor,
RADI: duga V.s.p. 3.278,27 KM,
U skladu s ~lanom 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli
OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca: DOO „SANKO“ @IVINICE zastupan po punomo}niku Krnji} Sejfudinu, advokatu iz
Tuzle, protiv tu`enog DND JELI] DOO PRNJAVOR ul. Branka Radi~evi}a br. 1. Prnjavor, radi duga, Vsp. 3.278,27
KM.
Dana 29. 01. 2010. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio tu`bu, protiv tu`enog, radi naplate duga
u iznosu od 3.278,27 KM.
U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim zaklju~io ugovor o kupoprodaji roba i usluga u 2009. godini dana 10. 08. 2009.
godine u @ivinicama. Tu`ilac je tu`enom po osnovu ugovora broj 12/09 isporu~io robu po fakturama i to: faktura broj
63/10 od 06.11. 2009. godine na iznos od 909,77 KM; faktura broj 56/10 od 22. 10. 2009. godine na iznos od 602,68
KM; faktura broj 55/10 od 19. 10. 2009. godine na iznos od 1.037,21 KM i faktura broj 51/10 od 14. 10. 2009. godine
na iznos od 728,64 KM. Tu`ilac je svoje obaveze na vrijeme ispunjavao te je tu`enom uredno ispostavljao ra~une za
isporu~enu robu. Ispostavljenim ra~unima tu`eni nije prigovarao ali iste nije ni pla}ao. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje duga u
iznosu od 3.278,27 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od svakog pojedinog iznosa pa do kona~ne isplate kao i da
mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Dalje tu`ilac predla`e
da sud postupi po ~lanu 182 stav 1. Zakona o parni~nom postupku i donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni
ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog dopisa uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje, suda, broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje, da li se tu`beni zahtjev priznaje ili
osporava, u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zakonskog zastupnika, odnosno
ovla{egnog punomo}nika. Ukoliko u navedenom roku tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu snosit }e Zakonom propisane posljedice zbog propu{tanja navedene radnje (dono{enje presude zbog propu{tanja). Dostava tu`be
tu`enom smatra se objavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Sadija Brkovi}
Bez golova u Grada~cu
56
I gosti imali nekoliko prilika
PREMIJER LIGA Banjalu~ani efikasni protiv Tuzlaka
Doma}i napada~i ponovo neefikasni
Jedini pogodak za goste postigao Jogun~i}
Sa susreta: Poku{aj Hamzi}a
Rezervista Samir Nuhanovi} je, na
asistenciju \elmi}a, bio neprecizan i lopta je oti{la iznad pre~ke.
Dvije minute poslije (61) Dudi} se oslobodio svog ~uvara i s ivi-
Zvijezda 0:0 GO[K
Stadion Banja Ilid`a. Gledalaca: 500. Sudija: Vladimir Bjelica (Lukavica) 7. Pomo}nici:
Adnan Alispahi} (Zenica) i Ante
Su~i} (Novi Travnik). Delegat:
Davor Ristovi} (Lukavica). @uti
kartoni: Hamzi}, Nezi}, Moranjki} (Zvijezda), Zlomisli},
[reng, Dudi} (GO[K). Crveni:
Damir Zlomisli} - GO[K (78.,
drugi `uti). Igra~ utakmice: Tomislav Tomi} (GO[K) 7.
stenciju Tomislava Tomi}a, poku{ao iznenaditi, ali je njegov {ut
oti{ao preko gola.
U drugom poluvremenu, Zvijezda je poku{ala ubaciti u brzinu
vi{e, dok su se gosti bazirali na
odbranu i povremene brze napade.
ZVIJEZDA: Labus 6,5, Nezi}
6, Moranjki} 6, Gavari} 6,5, Jusi}
6, Husi} 5,5, Hasi} 5,5 (75. Ma{i}),
Hamzi} 6, Matko 6 (46. Deli} 6),
\elmi} 6, Halilovi} 5,5 (46. Nuhanovi} 5,5). Trener: Dragan Jovi}.
GO[K: [reng 6,5, Koji} 6,5
(79. Pehar), [abanovi} 6,5, Mus 6,5,
Helvida 6,5, [iljak 6,5, Tomi} 7,
Zlomisli} 6, Dudi} 7 (89. Ragu`),
Hrka~ 6,5 (76. Prskalo), Bo{njak
6,5. Trener: Milomir Odovi}.
ce {esnaesterca neometno {utirao
pored Zvijezdinog gola. Najbolju
priliku za promjenu rezultata
imao je Armin Deli} u 85. minuti, kada je Muamer Nezi} ubacio
loptu s ivice kornera, a on glavom
{utirao preko gola. D`. DELI]
Lagan trijumf Prijedor~ana
Maksimovi} pogodio i asistirao
U veoma va`noj utakmici Rudar
iz Prijedora ostvario je pobjedu nad
Leotarom od 2:0 mada je razlika mogla biti i ve}a. Iako su svi igra~i koje je trener Dragan Radovi} izveo,
pru`ili maksimum po te{kom tere-
pogodio mre`u da bi u 57. lijepo
asistirao Vedranu Kantaru za kona~nih 2:0. Golman Leotara Novica Berak izdr`ao je posljednjih 10
minuta povrije|en s obzirom na to
da je gostuju}i trener Bogdan Ko-
Rudar 2 (1:0) 0 Leotar
Stadion u Prijedoru. Gledalaca: 1.000. Sudija: Emir Pilav
(Sarajevo) 7,5. Pomo}nici: Edin
Imamovi} (Sarajevo) i Stevo Peri} (Bijeljina). Delegat (Goran
Skoko). Strijelci: 1:0 - Maksimovi} (2, Kotaran), 2:0 - Kantar
(57, Maksimovi}). @uti kartoni:
Dragi}, Jevti} (Rudar), [araba
(Leotar).
Igra~ utakmice: Slobodan Maksimovi} (Rudar) 7,5.
RUDAR: Tripi} 7, Kotaran
nu, istakao se Slobodan Maksimovi}.
On je ve} u 2. minuti znala~ki
7,5, Dragi} 7,5, Jevti} 7,5, Panti}
7,5 (87. Vejinovi} -), Krezovi} 7,
Rami} 7,5, Kantar 7,5, @eri} 7 (72.
Kari} -), \ori} 7, Maksimovi} 7,5
(76. Kecman -). Trener: Dragan
Radovi}.
LEOTAR: Berak 6, ^orlija 6,
Markovi} 6, Milo{evi} 6,5, [araba 6,5, Ze~evi} 6,5, Cimirot 6
(70. Vu~ini} -), Ratkovica 6, Andri} 6, Pecelj 6 (46. Milovi} 6),
Ani~i} 6 (58. Souto 6). Trener:
Bogdan Korak.
rak ve} izvr{io tri izmjene.
V. VUKADINOVI]
Tabela
Rezultati 11. kola:
Borac - Sloboda 4:1, Rudar - Leotar 2:0, Travnik
- Kozara 0:0, Zvijezda GO[K 0:0. Danas: [iroki Brijeg - ^elik, Olimpic - Slavija (15 sati),
Zrinjski - Sarajevo (17),
@eljezni~ar - Vele` (18).
Parovi 12. kola
(29./30. oktobar): ^elik Sloboda, GO[K - Borac,
Vele` - Zvijezda, Slavija
- @eljezni~ar, Sarajevo Olimpic, Kozara - Zrinjski, Leotar - Travnik,
sport
Grahovac petom na~eo mre`u gostiju
(Foto: T. Trojak)
Hroni~na neefikasnost igra~a
Zvijezde nastavila se i ju~er protiv
GO[K-a, koji se nepora`en se vratio u Gabelu. Iako su igra~i trenera
Dragana Jovi}a imali inicijativu, njihove {anse i polu{anse i ovog su puta oti{le unepovrat.
Vidjelo se da Zvijezda `eli do}i
do pobjedonosnog gola i ve} u 6. minuti Matija Matko ostao je „kratak“
na ubacivanje Ognjena \elmi}a.
Kapiten Amir Hamzi} na{ao se
dva puta u prilici za {ut, ali je lopta oti{la preko gola. Gosti su zaprijetili preko Fe|e Dudi}a u 11.
i preko Ante Hrka~a u 23. minuti, ali je golman Zvijezde Goran
Labus oba puta bio na mjestu. Hrka~ je u 38. minuti, na odli~nu asi-
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
1. [iroki B.
2. Sarajevo
3. @eljezni~ar
4. Borac
5. Zrinjski
6. Olimpic
7. Vele`
8. Rudar
9. Leotar
10. ^elik
11. Kozara
12. Travnik
13. Zvijezda
14. GO[K
15. Sloboda
16. Slavija
10
10
10
11
10
10
10
11
11
10
11
11
11
11
11
10
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
1
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
5
1
1
1
2
2
3
2
4
4
5
4
4
5
5
5
4
7
7
16:3
22:8
19:8
18:12
20:14
15:11
12:10
10:14
8:11
10:14
9:11
13:17
8:12
7:10
6:20
9:27
23
22
20
20
18
14
14
14
12
12
12
12
12
11
10
7
U svom drugom me~u odigranom bez prisustva publike, fudbaleri Borca prikazali su odli~nu i efikasnu partiju te zaslu`eno sa uvjerljivih 4:1 savladali starog rivala
Slobodu iz Tuzle. Doma}i igra~i
krenuli su ofanzivno od samog
starta i nakon nekoliko prilika u 24.
minuti uspjeli do}i u vodstvo.
Precizni Kajkut
Naime, nakon jednog prekr{aja
nad Sa{om Kajkutom, slobodan
udarac izveo je Borislav Miki}, a
mladi reprezentativac BiH Sr|an
Grahovac petom je zahvatio loptu
i sa desetak metara poslao je pod samu pre~ku iznena|enog Denisa
Mujki}a.
Sve dileme razrije{ene su u fini{u prvog poluvremena. Prvo je
Kajkut, nakon igranja Almira Halilovi}a rukom, bio precizan s bijele ta~ke da bi potom Miki} odli~nih
Detalj iz Banje Luke: Kajkut u prodoru
45 minuta krunisao pogotkom u sudijskoj nadoknadi.
Drugi dio po~eo je ne{to mirnije pa su gosti poku{ali da urade
Borac 4 (3:0) 1 Sloboda
Gradski stadion u Banjoj Luci. Igrano bez prisustva publike.
Sudija:
Goran
Parad`ik
(Ljubu{ki) 7. Pomo}nici: Elvir
Grabus (Travnik) i Dalibor Hrsti}
(Ljubu{ki). Delegat: Hi{am Islambegovi} (Zenica). Strijelci: 1:0
- Grahovac (24, Miki}), 2:0 - Kajkut (43, penal), 3:0 - Miki} (45,
Kajkut), 3:1 - Jogun~i} (66, Halilovi}), 4:1 - Staji} (79, Stupar).
@uti kartoni: Raspudi} (Borac),
Zoleti} (Sloboda). Igra~ utakmice: Sr|an Grahovac (Borac) 7,5.
BORAC: Avduki} 7, Markovi} 7, Stupar 7, Kajkut 7,5, Grahovac 7,5, Raspudi} 7, Maksimovi} 7,5, Sakan 7 (74. Staji} -), Miki} 7,5 (61. Bu~an -), @ari} 7, Kruni} 7,5. Trener: Velimir Stojni}.
SLOBODA: Mujki} 6, Efendi} 5, ]ivi} 5,5, Jogun~i} 6, Zoleti} 5,5, Jahi} 5, Nikoli} 5,5,
Halilovi} 6,5, Filipovi} 5 (46.
Milutinovi} 6), A. Me{anovi} 6
(81. Kasapovi} -), J. Me{anovi} 5
(46. Slomi} 5,5). Trener: Darko
Vojvodi}.
(Foto: M. Lugi})
ne{to vi{e, {to im je i po{lo za rukom u 66. minuti. Halilovi} je poslao jedan centar{ut u srce doma}eg {esnaesterca, odbrambeni fudbaleri Borca stajali su kao skamenjeni, {to je iskoristio Samir Jogun~i} da matira Asmira Avduki}a.
Efektan pogodak
Nakon toga, Banjalu~ani su ponovo preuzeli inicijativu, a od nekoliko stvorenih prilika realizirali su samo onu iz 79. minute. Nakon odli~nog prodora Milana Stupara i jo{ bolje asistencije, Du{ko
Staji} je lijepim {utem pogodio
suprotne ra{lje gola Tuzlaka za
kona~nih 4:1.
Na kraju, treba ista}i odli~no
su|enje Gorana Parad`ika iz Ljubu{kog, ali i veoma fer i korektno
pona{anje fudalera oba tima.
S. KOTARA[
Travnik i Kozara remizirali na Piroti
„Veziri“ ispra}eni zvi`ducima
Nogometa{i Travnika nisu
uspjeli savladati Kozaru, koja je
znala~ki iskoristila slabu igru doma}ina i zaslu`eno osvojila bod na
Piroti. Prvi su zaprijetili gosti kada je iz slobodnog udarca sa 20 metara dobro {utirao Marko Basara, a
golman Alen Deli} ispod pre~ke
izbio loptu u korner.
Travnik je zaprijetio tek u 21.
minuti, kada je Deni Simeunovi}
{utirao, ali je golman Dalibor
Kozi} bio na mjestu. Samo dvije
minute poslije Dejan Koji} nije
iskoristio gre{ku odbrane Travnika.
U 34. minuti opet je bila prilika za Kozaru kada je Senad
Muji} dobro {utirao glavom, ali
je Deli} odbranio. U nastavku,
Travnik je sve karte bacio u na-
S utakmice u Travniku:
Napada~i neefikasni
Travnik 0:0 Kozara
Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca: 300. Sudija: Vedran Zovko
(Mostar) 6,5. Pomo}nici: Almir
^i{i} (Mostar), Dario Tepav~evi}
(Lakta{i). Delegat: Mersim Me{i}
(Grada~ac). @uti kartoni: Ive{i},
Doli}, ]uri} (Travnik), a Gnjati} i
Topi} (Slavija). Igra~ utakmice:
Dalibor Kozi} (Slavija) 7,5.
TRAVNIK: Deli} 7, Mi{i}
6,5, Terzi} 6,5, Ribi} 7, La{tro 6
(46. Popovi} 6), Kova~evi} 6, Zatagi} 6,5, Ive{i} 6 (74. Red`epi -),
]uri} 6,5, Simeunovi} 6, Doli} (35. Karali} 6,5). Trener: Haris Jaganjac.
KOZARA: Kozi} 7,5, Popovi}
6,5, Petrovi} 6,5, ]ori} 7, Koji}
6,5, Basara 6,5 (46. Uji} 7), Studen
6,5, Hod`i} 6,5 (79. Topi} -),
Muji} 6,5, Gnjati} 6,5, Stjepanovi} 6,5. Trener: Vlado Jagodi}.
pad. Nakon dobre prilike Neboj{e Popovi}a, poku{ao je i Simeunovi}, ali je Kozi} zaustavio
oba udarca.
Pet minuta prije kraja Adnan
Kova~evi}, nakon kornera Harisa Zatagi}a, poku{ao je glavom, ali
je lopta oti{la malo iznad pre~ke.
Do kraja, doma}ini su, uz zvi`duke s tribina, igrali bez ideja pa je
Kozara sigurnom igrom sa~uvala remi.
S. PINJO
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
Žč
ž
Stadion Grbavicau Sarajevu.Početak mečau
18 sati. Sudija: Vladimir Dominković (Orašje).
ŽELJEZNIČAR: Gušo, B. Čolić, Kvesić,
Vasilić, Bogičević, Gerhard, Bešlija, Svraka, Adilović, Zeba, Smajić (Zolotić). Trener: Amar Osim.
Nedostaju: Selimović (povreda), Jamak
(žuti kartoni).
VELEŽ: Bobić, Škaljić, Kazazić, Lakićević, Jazvin, Kodro, Demić, Ivetić, Zolj, Velagić (Duraković), Spahić. Trener: Mirza
Varešanović.
Nedostaju: Senedin Oštaković, Samir
Merzić, Admir Kajtaz, Ševko Okić, Tarik
Cerić (povrede).
Stadion Otoka u Sarajevu. Početak meča
u 15 sati. Sudija: Tomislav Čuić (Tomislavgrad).
OLIMPIC: Fejzić, Rizvanović, Osmani,
Regoje, Škaljić, Harba, Vidović, Muharemović, Đurić, Pliska, Raščić (Kapić).
Trener: Nedim Jusufbegović.
Nedostaju: Durak, Hiroš (povrede).
SLAVIJA: Tomović, Beširević, Nikolić,
Lackanović, Sadiković, Rašević, Perišić,
Simić, Todorović, Muminović, Vukelja.
Trener: Zoran Erbez.
Nedostaju: Saša Radovanović, Nedim
Oglečevac, Ratka Dujković, Mišel Mazoli (povreda).
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru.
Početak meča u 17 sati. Sudija: Danijel
Pajić (Bijeljina).
ZRINJSKI: Melher, Markić, Džidić,
Šunjić, Žuržinov, Duro, Aničić, Sušić,
Lamešić, Marjanović, Bekić. Trener: Slaven Musa.
Nedostaju: Stojkić, Miličević (žuti kartoni), Pehar (suspendiran), Popović, Žižović (ozlijeđeni).
SARAJEVO: Adilović, Čomor, Belošević, Torlak, Zrnanović, Šćepanović, Sesar, Kojašević, Suljić, Haski, Obuća. Trener: Jirži Plišek.
Nedostaju: -.
Š Č
Stadion Pecara u Širokom Brijegu.
Početak meča u 15 sati. Sudija: Predrag
Stankić (Bijeljina).
ŠIROKI BRIJEG: Bilobrk, Diogo, Džidić, Ješe, Bertoša, Zakarić, Marsijano,
Ivanković, Šilić, Varea, Vagner. Trener:
Branko Karačić.
Nedostaju: -.
ČELIK: Nurković, Brković, Čović, Jusić, Sadiković, Purić, Damjanović, Martinović, Kapetan, Hadžić, Vršajević. Trener: Elvedin Beganović.
Nedostaju: Šišić (tri kartona), Kikić (povreda), Dilaver, Nemeljaković i Arnaut
(prehlada).
ŽELJEZNIČAR Na Grbavici gostuje Velež
ž šć
Prethodna tri okršaja trenera završena bez golova
Kajtaz: Povrijedio se protiv Olimpica
Iako će Velež biti oslabljen
’đ’ Iza ekipe Veleža je uspješan nastup u Kupu, ali i
težak period u prvenstvu, u
kojem su ostvarili četiri poraza u pet utakmica. Nakon
Širokog Brijega, tricu je u
Vrapčićima uzeo i Olimpic,
što je malo ko očekivao. U današnjem duelu na Grbavici
trener Mirza Varešanović ima
mnogo problema sa sastavom.
U derbiju protiv Zrinjskog povrijedio se golman
Senedin Oštraković pa, iako
su u klubu očekivali da će se
brzo oporaviti, to se nije do-
godilo. Protiv Olimpica je
stradao Admir Kajtaz, Sanel
Merzić je obnovio svoju povredu, baš kao i Tarik Cerić.
Povrijeđen je i napadač Ševko Okić, dok problema s
leđima ima Admir Velagić.
- Ne predajemo se unaprijed. Idemo da odigramo
što bolje. Velež je prošle sezone sa poprilično podmlađenom ekipom dugo držao
vodstvo od 2:0 pa se nadam
da ovi momci opet mogu
odigrati na takvom nivou kaže Varešanović.
F. I.
Branko Karačić, trener Širokog
"
Poslije očekivanog plasmana u četvrtfinale Kupa
BiH, nogometaše Širokog
Brijega očekuju dva uvezana
domaćasusreta uPremijerligi. Najprije će danas (15 sati)
ugostiti Čelik, a narednog vikenda i Rudar iz Prijedora.
Trener Širokobriježana
Branko Karačić, uvijek maksimalno oprezan, ne želi gledati u budućnost nego je
skoncentrisan na prvi sljedeći
ispit, utakmicu s Čelikom.
- Mi smo maksimalno
motivirani, ali i oprezni.
Čelik je u pozitivnoj seriji i
to nikako ne smijemo zanemariti. Maksimalno ih respektiramo, ali to nikako ne
Na Grbavici žele uvezati
i petu pobjedu zaredom u
Premijer ligi kako bi se
učvrstili u vrhu tabele i tako
dočekali gradski derbi sa Sarajevom (13. kolo).
Domaći poraz Veleža od
Olimpica te podatak da dolaze bez nekoliko prvotimaca,
neće opustiti Željezničar.
- Koliko su opasni u gostima, vidjeli su Sarajevo i
Zrinjski. Ako odigraju onako kako znaju, bit će veoma
opasni. Kao i u svakom meču, moramo pružiti najbolju partiju ako želimo pobijediti - smatra trener “Plavih” Amar Osim.
U ekipi neće biti Nermina
Jamaka zbogtri žutakartona, a
upitan je nastup Vernesa Selimovića, koji se još nije potpuno oporavio od povrede zadobivene u meču s GOŠK-om.
Amar Osim pokušat će
doći do prvog trijumfa nad
ž
#
Gledaoci s kupljenim
ulaznicama za neodigrani meč Željezničar - Hajduk, moći će ući na utakmicu s Veležom.
U klubu s Grbavice
odlučili su da svima sa
kupljenim ulaznicama
ponude tri varijante, da
gledaju današnji meč ili
meč četvrtfinala Kupa
ili da im se vrati novac.
Svraka: Željezničar u velikoj seriji
Mirzom Varešanovićem,
njihova prethodna tri due-
Mali gradski derbi na Otoci
č
Kapić: U konkurenciji za početni sastav
Karačić: Respekt Čeliku
znači da bježimo od uloge favorita. Igramo dobro, devet
utakmica ne znamo za poraz
i sve nam to daje za pravo da
vjerujemounovi trijumf-riječi su Branka Karačića.
Trener Širokog će danas
moći računati na sve igrače
D. K.
Fudbaleri Olimpica danas
će u malom gradskom derbiju
11. kola na Otoci dočekati Slaviju iz Lukavice. Bit će to druga
utakmica “Vukova”u Premijer
ligi na njihovom stadionu i treća od renoviranja stadiona na
Otoci te prilika da se ekipa konačno raduje na svom terenu.
U prvom meču remizirali
su s GOŠK-om (1:1), a isti rezultat ostvarili su i u revanšu
osmine finala Kupa protiv
Željezničara. Sada im treba
pobjedaza potpunipriključak
vrhu. Trener Nedim Jusufbegović uglavnom će moći izvesti najbolji sastav, jer nema
kažnjenih, a u konkurenciji je
i oporavljeni Semir Kapić.
- Ulaz na stadion je slobodan, aspremili smozanimljiva
iznenađenja - kazao je direktor
Nermin Demirović.
A. Č.
la kada je Varešanović vodio Sarajevo, završavala su
neriješeno, i to sa 0:0.
- Ne opterećujem se time,
Mirza je sada trener Veleža,
a ne Sarajeva - rekao je
Osim.
(Z. Š.)
Slavija gostuje Olimpicu
!
Fudbaleri Slavije sedam
kola nisu osjetili slast pobjede. Samo jedan bod u tih sedam prvenstvenih mečeva
više je nego mršav bilans pa i
ne čudi što je uloga fenjeraša
baš na njima. Završena je epizoda u Kupu BiH i sve su snage sada usmjerene ka šampionatu koji se nastavlja gostovanjem u komšiliku kod
Olimpica.
- Nije nimalo ugodno, ali
jednostavno, i nama mora
krenuti. Je li za očekivati prekretnicu protiv Olimpica,
teško je garantirati, ali sigurno imamo velike izglede da
izbjegnemo poraz i kući donesemo barem jedan bod s
gostujućeg terena.
Znali smo pomrsiti račune komšijama pa neka i to
bude motiv da vjerujemo u
sebe - kaže Ognjen Todoro- Todorović: Sedam kola bez
vić, prvotimac Slavije. G. I. pobjede
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
SARAJEVO Kapiten Sedin Torlak o duelu u Mostaru
Torlak: Bodovi
za ostanak u
vrhu tabele
Musa: Sarajevo je dobar tim
Slaven Musa, trener Zrinjskog
đ
Deset bodova osvojio je
Zrinjski u posljednja četiri
kola tako da očekivana eliminacija u Kupu BiH od
gradskog rivala Veleža nije
izazvala nikakve turbulencije Pod Bijelim brijegom.
Priliku za nastavak dobrog niza u prvenstvu “Plemići” imaju u današnjem
derbiju protiv Sarajeva, a
koji će se, kao i prvenstveni
protiv Veleža (1:0), opet
igrati pred praznim tribinama.
- Nije ugodno igrati pred
praznim tribinama, ali ne
smatram da je zbog toga Sarajevo u prednosti, jer ni
njihovi igrači nisu navikli
igrati u takvom ambijentu izjavio je Slaven Musa, koji
danas neće moći računati na
nekoliko igrača.
- Izbor nam je sužen, ali
opet možemo izvesti kvalitetnu momčad, koja je sposobna osvojiti tri boda. Sarajevo ima dobru momčad s
nekoliko odličnih individualaca, ali kao i svi, tako i
oni imaju svoje nedostatke,
koje ćemo pokušati iskoristiti - dodao je Musa.
Zanimljivo je da utakmica današnjih protivnika neće biti prva pred praznim
tribinama s obzirom na to da
su Zrinjski i Sarajevo već jednom igrali bez gledalaca.
Bilo je to u 26. kolu sezone 2009./2010., ali na
Koševu, a radilo se o prvoj
od tri utakmice koje je Sarajevo moralo odigrati bez gledalaca zbog nereda nakon
utakmice protiv Širokog
Brijega. Sarajevo je u toj
utakmici pobijedilo sa 3:0.
Ma. P.
Hvalisavi nigerijski fudbaler
Nigerijski odbrambeni
igrač Taje Taivo (Taye Taiwo) član je Milana od ovoga
ljeta i kaže kako se odlično
osjeća na San Siru, a otkrio
je da je za njegove usluge
bio zainteresiran i madridski Real.
- Naljeto me je pokušao
dovesti i Real Madrid. No,
uvjeren sam da sam dobro
izabrao prihvativši ponudu Milana - ispričao je za
italijansku “Gazzettu dello Sport” nekadašnji igrač
Marseja nakon što ga je
javno pohvalio trener Masimilijano Alegri (Massimiliano Allegri).
- Želim ostati u Milanu
još mnogo godina. Da se ja
Neophodan je maksimalno
ozbiljan pristup svih fudbalera,
zalaganje i disciplinirana igra
Fudbaleri Sarajeva jučer su nakon treninga otputovali u Mostar, gdje će danas (17 sati) Pod Bijelim
brijegom odigrati izuzetno
važan susret sa Zrinjskim.
Bordo tim ima napretek
motiva za duel sa “Plemićima”.
Eventualnom pobjedom
koševski premijerligaša ostao bi za petama Širokom
Brijegu, a tri boda iz Hercegovine bila bi sjajan poklon
klubu za 65. rođendan.
- Zaista bismo napravili
odličan posao kada bismo
trijumfovali Pod Bijelim
brijegom. Ostali bismo u vrhu tabele, napravili bismo
dobru uvertiru za komšijske okršaje, prvo s Olimpicom, a onda i za vječiti derbi
sa Željezničarom. Pokloniti
Torlak je u srijedu u revanš-susretu osmine finala
Kupa BiH protiv Rudara
upisao 100. nastup u bordo
dresu, uz pet golova.
- Presretan sam zbog
toga, jer nije mala stvar
imati 100 utakmica u najvećem bh. klubu - Torlakove su riječi.
klubu pobjedu za rođendan,
bilo bi predivno - kaže kapiten Sarajeva Sedin Torlak te
nastavlja:
- Da bismo to uspjeli, neophodan je maksimalno ozbiljan pristup svih fudbalera, zalaganje i disciplinirana
igra. Vjerujem da smo u stanju odigrati kvalitetan meč.
Tribine Pod Bijelim brijegom bit će prazne, jer je
Nogometni savez BiH kaznio Zrinjski zbog nereda na
meču Kupa BiH protiv Veleža.
- Velika je šteta što neće
biti gledalaca. Navikli smo
da na gostovanjima imamo
veliku podršku svojih navijača, ali ćemo ovog puta morati bez njihove podrške pokušati ostvariti dobar rezultat - ističe Torlak.
A. Dr.
Zeničani na iskušenju na Pecari
Taivo: Počeo s nastupima u
dresu Milana
pitam, Milan bi ponovno osvojio domaće prvenstvo, ali i
Liguprvaka.
(A. Č.)
Kvalifikacije za EP nogometašica
! " Ženska nogometna reprezentacija Bi H pretrpjela
je drugi poraz u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo
2013. u Švedskoj.
Nogometašice BiH jučer
su u drugom kolu grupe 1
kvalifikacija u Krasnoarmejsku poražene od Rusije
sa 1:4. Jedini pogodak za
BiH postigla je Lidija Kuliš
u 54. minuti.
Za BiH su u ovom meču
nastupile: Hodžić, Hadžić
(od 79. Manigoda), Dijaković, Ašćerić, Am. Spahić,
Nikolić, Kuliš, Jevtić (od 49.
Salkanović), Hamzić, Al.
Spahić (87. Denda), Kršo. U
narednom kolu BiH 26. oktobra gostuje reprezentaciji
Poljske.
(A. Č.)
Ž Nakon što su i u uzvratu
osmine finala Kupa BiH bili
bolji od GOŠK-a (3:0), puleni trenera Elvedina Beganovića produžili su niz bez poraza na osam utakmica, pet
prvenstvenih (tri remija i
dva trijumfa) i tri kup-utakmice (tri trijumfa).
Ostanu li neporaženi i danas na Pecari, napunili bi i
dva mjeseca bez poraza, jer su
posljednji poraz doživjeli još
27. avgusta, u 5. kolu na gostovanju kod Sarajeva (2:4),
ali nakon odlične partije.
- Pokušat ćemo odigrati
najbolje što možemo, da, po
mogućnosti, i nastavimo niz,
mada je naš domaćin lider na
tabeli i to sve samo po sebi govori. Sigurno je da će biti
teško, ali se ne namjeravamo
unaprijed predati.
Bilo bi izvrsno kada bismo odigrali barem neriješeno
- kaže trenerElvedin Beganović. Čelikovci su jučer, nakon
jutarnjeg treninga, otputovali u Mostar, gdje će prenoćiti i
odakle će krenuti na Pecaru.
Zbog tri kartona u kombinaciji nije Aldin Šišić,
zbog povrede koljena Aleksandar Kikić, a zbog prehladaKenan Nemeljaković,Haris Dilaver i Armin Arnaut,
dok se u konkurenciju vraćaju Dario Damjanović i
Damir Tosunović.
V. B.
Tosunović: U konkurenciji za tim
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
S utakmice u Hofenhajmu:
Ibišević u zagrljaju saigrača
NJEMAČKA Izvrstan nastup bh. napadača
šć
dok je Borusija sa druge pala
na petu.
Dok krizira u Ligi šampiona, aktuelni prvak Borusija iz Dortmunda vraća se u
vrh u Bundesligi. U 10. kolu
deklasirala je Keln sa 5:0 za
četvrtu pobjedu zaredom. Poljak RobertLevandovski (Lewandowski) postigao je dva
gola, ukupno sedam u dosadašnjem toku prvenstva.
Lider Bajern danas će
igrati protiv izvrsne ekipe
Hanovera, koja ima samo
dva poraza u Bundesligi.
Rezultati 10. kola: Borusija (D) - Keln 5:0 (Kagava 7,
10 - Mario Gomez (Bajern)
8 - Klas-Jan Huntelar
(Šalke)
7 - Robert Levandovski
(Borusija D.), Papis Sise
(Frajburg), Klaudio Pizaro (Verder)
Gomez: Lovi rekord
Šmelcer 25, Levandovski
44,50, Kel 66), Nirnberg Štutgart 2:2 (Simons 9,
Volšid 71 - Kuzmanović 61
penal, Maza 84), Kajzerslautern - Frajburg 1:0 (Šehter
75), Hofenhajm - Borusija
(M) 1:0 (Ibišević 56), Herta Majnc 0:0, Augsburg - Verder 1:1 (Belinghauzen 49 Pizaro 68), Hamburg - Volfsburg 1:1 (Petrić 56 Mandžukić 2). Danas: Bajer
- Šalke (15.30 sati), Hanover
- Bajern (17.30).
(Z. Š.)
1. Bajern
9
2. Borusija D. 10
3. Štutgart
10
4. Verder
10
5. Borusija M. 10
6. Hofenhajm 10
7. Šalke
9
8. Hanover
9
9. Bajer
9
10. Herta
10
11. Volfsburg 10
12. Keln
10
13. Nirnberg 10
14. K'lautern 10
15. Majnc
10
16. Augsburg 10
17. Hamburg 10
18. Frajburg 10
7
6
5
5
5
5
5
4
4
3
4
4
3
3
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
0
3
2
4
1
1
3
2
3
5
2
1
1
3
3
3
3
4
4
2
3
3
5
5
4
5
5
4
6
7
25:1 22
20:7 19
16:8 17
17:13 17
11:7 17
13:9 16
18:15 15
11:12 15
12:13 14
12:13 13
12:17 13
15:23 13
12:14 12
8:13 11
12:19 9
8:17 8
12:22 8
14:25 7
ENGLESKA Veliki derbi na Old trafordu u Mančesteru
Ovo je možda i presudan meč u šampionskoj utrci, smatra Aleks Ferguson
Možda i najvažnija bitka
za prvaka Engleske vodit će
se danas u Mančesteru, gdje
će gradski rivali Junajted i
Siti odigrati meč za lidera
Premijer lige. Sitiju je dovoljan i remi da ostane na vrhu,
a Junajted pobjedom mijenja rivala na tronu.
Menadžer Sitija Roberto
Mančini (Mancini) priznao
je kako bi njegovoj ekipi odgovarao i neriješen rezultat,
159
mečeva su odigrali rivali
iz Mančestera od 1894.
godine
66
puta Junajted je
pobijedio, a Siti 43 puta,
uz 50 remija
2008
Siti je posljednji put
pobijedio na Old trafordu
5
crvenih kartona pokazano
je u Premijer ligi
1. Man. Siti
8
2. Man. jun. 8
3. Čelzi
8
4. Njukasl
9
5. Liverpul
9
6. Totenhem 7
7. Norvič
9
8. Stouk
8
9. Aston vila 9
10. WBA
9
11. Arsenal
8
12. Sanderland 9
13. Svonsi
9
14. QPR
8
15. V'hempton 9
16. Fulam
8
17. Everton
7
18. Bolton
9
19. Blekburn 8
20. Vigan
9
7
6
6
5
4
4
3
3
2
3
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
4
3
1
3
3
5
2
1
3
3
3
2
4
1
0
2
2
0 27:6
0 25:6
1 20:9
0 12:6
2 12:10
2 13:12
3 11:12
2 6:8
2 11:11
4 9:11
4 12:17
4 12:10
4 9:14
3 6:14
5 8:14
3 10:9
4 7:11
7 12:24
5 9:18
6 6:15
22
20
19
19
15
13
12
12
11
11
10
9
9
9
8
7
7
6
5
5
uz pohvale rivalu.
- Junajted ima nešto što mi
jošnemamo. Kada igraju očajnički, žele da pobijede, a to nama nedostaje. Dovoljno su jaki da i mečeve koje ne igraju,
dobro riješeu svojukorist. Razlika je u psihologiji,oni su decenijama u vrhu i to se
odražava na mentalitet igrača rekao je italijanski menadžer.
Aleks Ferguson (Alex)
ne smatra da je njegova ekipa favorit zbog činjenice da
! "
(Foto: AFP)
Borusija u Dortmundu deklasirala Keln sa 5:0
Vedad Ibišević trijumfalno se vratio u prvi sastav Hofenhajma. U prvoj utakmici
koju je zaigrao od početka nakon duge pauze zbog povrede, naš napadač postigao je
pobjedonosni gol protiv Borusije iz Menhengladbaha.
Vedad se u 56. minuti
odlično snašao pred golom
najprijatnijeg iznenađenja
lige, jedine ekipe koja je savladala Bajern. Hofenhajm
se sa tri osvojena boda probio na šestu poziciju tabele,
Međunarodni fudbal
Legendarni njemački
fudbaler Gerd Miler (Muller) rekao je da očekuje da
napadač Bajerna Mario
Gomez obori njegov rekord od 40 prvenstvenih
golova u sezoni.
Miler je taj rekord postavio u sezoni 1971/1972.,
također u dresu minhenskog kluba.
- On to, bez ikakve sumnje, može. Bit ću posebno
sretan ako to napravi neki
igrač Bajerna - izjavio je legendarni Bombarder.
Gomez je u prvih devet
utakmica Bundeslige postigao 10 golova.
Gerd Miler čak je sedam puta bio najbolji strijelac Bundeslige.
Izvršni komitet FIFA-e
na zasjedanju u Cirihu ponovo je odbacio zahtjev Kosova za prijem u Svjetsku
nogometnu federaciju.
FIFA je uputila čelnike
Nogometnog saveza Kosova na UEFA-u, navodeći
da, dok ne postanu njeni
članovi, ne mogu da igraju
međunarodne utakmice,
kao i da FIFA neće priznati
njihovo prvenstvo.
Prema Pravilniku FIFA-e, prvi uvjet za prijem
je da zemlja bude član Ujedinjenih naroda.
Karvaljo: Produžava ugovor
Sa posljednjeg mančesterskog derbija: Duel Rafaela i Džeke
Sitija do prošle godine nije
bilo “na mapi”.
- Imaju previše iskusnih
igrača da bi im to mogao biti
problem, odigrali su i oni dosta velikih mečeva u karijeri.
Kada su prošle godine osvojili FA kup, probili su psihološku barijeru, jer su bez trofeja bili od 1976. godine.
Meč je veoma važan, vri-
jedan, ustvari, šest bodova
jer osim zarađena tri, direktni rival gubi tri. Ovo može
biti presudan duel u borbi za
titulu, iako je još dosta ostalo
do kraja - smatra menadžer
Junajteda.
Prošle sezone, derbi na
Old trafordu riješio je majstorski “bicikl” pogodak Vejna Runija (Wayne Rooney).
Rezultati i strijelci 9. kola: Volverhempton - Svonsi
2:2 (Dojl 84, O'Hara 86 Grem 23, Alen 35), Aston vila - WBA 1:2 (Bent 23 penal Olson 45, Šarner 57), Bolton
- Sanderlend 0:2 (Sesenjon
82, Bendtner 90), Njukasl Vigan 1:0 (Kabaje 81), Liverpul - Norvič 1:1 (Belami
45 - Holt 60).
(Z. Š.)
Rikardo Karvaljo zadovoljan je u Realu, a zadovoljni su, očigledno, i čelnici
madridskog kluba, koji su
odlučili da sa portugalskim
internacionalcem produže
ugovor na jošgodinu.
Odbrambeni fudbaler ostatćeu Madridunajmanjedo
juna 2013. godine nakon što
je aktivirana klauzula iz njegovog ugovora te je odigrao
propisani broj utakmica.
(Z. Š.)
60
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
sport
KO[ARKA [iroki pora`en u ~etvrtom kolu Jadranske lige
Evropski viceprvak
ipak je bio prejak
Na{ predstavnik dr`ao se sa Makabijem 15 minuta
S utakmice u Skenderiji: „Studenti“ sigurni
(Foto: F. Fo~o)
Liga 13 za ko{arka{e
Bosna uvjerljiva
protiv Hercegovca
Sarajevski sastav pobijedio rezultatom 81:61
KSC Skenderija. Gledalaca:
300. Sudije: Ivan Mili~evi}, Vladimir Mari} (^itluk), Goran Prskalo (Mostar). Rezultat: Bosna - Hercegovac 81:61 (18:14, 21:20, 23:13,
19:14).
BOSNA: Guzonji} 4, Kali},
Hod`i} 5, Buza 6, Hot 2, Kand`i}
14, Ali Demi} 14, Rahimi} 23, Sindis Demi}, Batina 5, Rizvi} 8, Dizdar. Trener: Hamdo Frljak.
HERCEGOVAC: Lali} 12, M.
Vukovi}, Radmilovi}, Nosovi},
Gajevi} 17, Kuni}, Fimi}, Rako~evi} 2, S. Vukovi} 10, Savi} 8,
\urkovi} 12. Trener: Zoran Glomazi}.
Ko{arka{i Bosne upisali su drugu pobjedu u okviru Lige 13 za
ko{arka{e, savladav{i ju~er Hercegovac sa uvjerljivih 81:61. Najbolji u redovima „Studenata“ bio je
D`enan Rahimi} sa 23 postignuta
(A. ^.)
ko{a i 10 skokova.
Prvenstvo BiH za ko{arka{ice
@elji pripao derbi u Tuzli
Mala dvorana Mejdan u Tuzli.
Gledalaca 400. Sudije: Ernad Karovi} (Zenica), Dragan Nenadi}
(Kiseljak) i Ivan Bili} (Zenica). Pet
li~nih gre{aka: Babi} i Demirovi}
(@eljezni~ar). Rezultat: Jedinstvo
BH Telecom - @eljezni~ar 77:83
(24:22, 28:29, 11:17, 14:15).
JEDINSTVO BH TELECOM: Musi}, Be{i} 18, Galu{i},
Dindi} 10, Suba{i}, Alagi}, Ahmetbegovi}, @uni} 2, Kova~evi} 27,
Br~ina, Rahmanovi} 8, Levi} 12.
Trener: Azur Saki}.
@ELJEZNI^AR: Babi} 4,
]ulafi} 14, Kabula, D`ebo 8, [o{i}
7, Savi} 16, Malagi}, Demirovi} 30,
D`ini} 2, Omerba{i} 2. Trener: Vesna Bajku{a. Ko{arka{ice sarajevskog @eljezni~ara savladale su Jedinstvo sa 83:77 u derbiju prvog
kola Prvenstva BiH u Tuzli. Go{}e
Dvorana Pecara. Gledalaca:
4.000. Sudije: Matej Boltauzer,
Roman Kolar i Sa{o Petek (svi iz
Slovenije). [iroki - Makabi Tel
Aviv 60:84 (21:23, 12:27, 18:16,
9:18).
[IROKI BRIJEG: Vladovi},
Planini} 4, Ramljak 2, Pilepi}
18, Naletili} 1, Bilinovac 3, Per{i}
4, Bo{njak, Butorac 5, [aki} 12,
Bara} 7, Kolins 4. Trener: Ivan
Veli}.
MAKABI: Papalukas 2, Hendriks 16, Svit 7, Blutental 5, Elijahu 19, Pini 6, Vur{tajn 2, Ojeon
10, [er 2, D`ejms 2, [orcanidis 13.
Trener: Dejvis Blet.
U prekrasnom ambijentu dvorane Pecara ko{arka{i [irokog su,
u okviru ~etvrtog kola Jadranske lige, o~ekivano pora`eni od ko{arka{ke institucije Makabija iz Tel
Aviva sa 60:84.
Petnaest minuta doma}in je
igrom i rezultatom parirao gostima
(30:31) da bi agresivnijom odbranom i serijom od 19:3 Izraelci na
odmor ipak oti{li s osjetnom razlikom.
U nastavku, gosti su odr`avali prednost od petnaestak ko{eva
razlike, u jednom trenutku [iroki je do{ao na minus osam, ali je
evropski viceprvak u samoj zavr{nici otupio napad doma}ina i
brzim ko{evima stigao do najve}e razlike.
D. KNEZOVI]
Pilepi}: Postigao 18 ko{eva
Bodi Miler protiv novih pravila
FIS uni{tava skijanje
Svaki rekreativac imat }e bolje skije od takmi~ara,
tvrdi dvostruki svjetski prvak
(Foto: T. Trojak)
Detalj iz Mejdana: Kova~evi}
(Jedinstvo) u akciji
su u fini{u imale vi{e nerava pa su
E. M.
tako osvojile bodove.
Pedrosa: Startovat }e ispred Stonera
(Foto: AFP)
Pedrosi pol-pozicija na Sepangu
[panac Dani Pedrosa, voza~ Repsol Honde, osvojio je pol-poziciju na stazi Sepang uo~i Velike nagrade Malezije, pretposljednje utrke
ovogodi{njeg Moto GP {ampionata. Na startu utrke u prvom redu uz
Pedrosu bit }e tako|er voza~i Repsol Honde Kejsi Stoner (Cesey Sto(A. ^.)
ner) i Andrea Dovisiozo.
Bodi Miler (Bode Miller) kritizirao je vodstvo Me|unarodne skija{ke federacije (FIS) zbog novih
pravila, koja se uvode u sezoni
2012/2013.
Kako bi se smanjio broj ozljeda skija{a u Svjetskom kupu u
alpskom skijanju, koristit }e se
du`e skije, i to u spustu, superveleslalomu i veleslalomu, dok }e postoje}e ostati jedino u slalomu.
Nove skije bit }e du`e za deset
centimetara u mu{koj i za osam centimetara u `enskoj konkurenciji.
Novim propisima precizirane su i
specifikacije za radijus obila`enja
zavoja u veleslalomu, odnosno minimalni radijus od 35 metara za
mu{karce i 30 metara za `ene. Sve
Povratak u
pro{lost
Milera je podr`ao zemljak
Ted Ligeti (Ligety).
- Na takvim skijama se skijalo prije 20 godina. Vra}anje u
pro{lost ~ini mi se smije{nim u
vrijeme tehnolo{kog razvoja i
napretka - rekao je Ligeti.
Deli}: Osvojio 40 bodova
ATP ~elend`er u Seulu
Miler: Promjene du`ine i {irine skija
smije{na su pravila
Deli} zaustavljen
u polufinalu
to nai{lo je na `estoku reakciju slavnog Amerikanca.
- Promjene du`ine i {irine skija smije{na su pravila. FIS svakim
novim pravilom ~ini korak unazad
i uni{tava ovaj sport. Od idu}e sezone svaki rekreativac imat }e bolje skije od takmi~ara - tvrdi 34-godi{nji skija{.
Dvostruki prvak Svjetskog kupa smatra kako du`ina i {irina
skija nisu bitni nego da je potrebno
raditi na tehni~kim promjenama,
koje bi pove}ale sigurnost. (E. J.)
Amer Deli} propustio je lijepu
priliku da se plasira u finale ATP
~elend`era u Seulu (Ju`na Koreja,
100 hiljada dolara).
Na{ najbolji teniser osvojio je
prvi set sa 6:4 protiv D`imija Vanga (Jimmy Wang), ali je igra~ iz
Tajvana preokrenuo rezultat i stigao do borbe za trofej.
Za Deli}a je turnir u Seulu
ipak bio vrlo uspje{an, osvojio je
novih 40 ATP bodova i osigurao da
od ponedjeljka bude plasiran me|u
Z. [.
prvih 200 igra~a svijeta.
Dnevni avaz, nedjelja,
23. oktobar/listopad 2011.
Foto dana
Vijest u brojci
!"###"###
Detalj s takmičenja u sinhroniziranom plivanju na
Panameričkim igrama u Meksiku
(Foto: Reuters)
Predsjednica Brazila Dilma
Rusef stala je u odbranu ministra
sporta te zemlje Orlanda Silve,
koji je ovih dana na meti optužbi
za korupciju. Silvu, koji je zadužen za organizaciju Svjetskog
prvenstva u fudbalu 2014. i
Olimpijskih igara u Rio de
Žaneiru 2016., optužuju da je
primio mito u iznosu od 16 miliona eura.
Ofsajd
Izjava dana
- Mostarci,
dođite pameti i
ne ginite zbog
nogometa.
Američka antidopinška agencija suspendirala je bivšeg biciklistu Džoa Papa na osam godina zbog trgovine doping-sredstvima.
Za isto djelo osuđen je na šest
mjeseci zatvora uvjetno do tri godine. Papa će za vrijeme kazne biti pod stalnim nadzorom.
(Boris Pandža,
reprezentativac
BiH)
SKIJANJE U Zeldenu započela nova sezona Svjetskog kupa
ž Dvije utrke u SAD
M
ž
Od 2013. godine u kalendaru Formule 1 naći će se
dvije utrke u Sjedinjenim
Američkim Državama, a planovi za utrku ulicama Nju
Džersija bit će otkriveni
sljedeće sedmice.
Posljednja utrka na tlu
SAD vožena je 2007. u Indijanapolisu, a naredna je zakazana za sljedeću godinu,
na novoj stazi u Ostinu.
- Utrke će sigurno biti. U
pregovorima smo i pokušavamo da smislimo najbolje rješenje. Vidjet ćemo
šta će se desiti - rekao je Berni Eklston (Berni Ecclestone), šef Formule 1.
(Foto: Reuters)
Amerikanka ostvarila prvu pobjedu u karijeri u ovoj disciplini
Američka skijašica Lindzi Von (Lindsay Vonn) trijumfovala je u jučerašnjoj
utrci veleslaloma u austrijskom Zeldenu,kojim jestartovalo novo izdanje Svjetskog kupa.
Von je do prve pobjede u
karijeri u toj disciplini i
ukupno 42. došla za 2:24,43
minute.
Drugo mjesto, sa četiri
stotinke zaostatka, zauzela
je olimpijska šampionka u
veleslalomu Viktorija Rebensburg iz Njemačke, dok
se na treći stepenik pobjedničkog postolja popela Aus-
trijanka Elizabet Gergl (Goergl).
Amerikanka je u Zeldenu napravila veliko iznenađenje, jer joj je veleslalom
do sada bio najslabija disciplina. Ipak, naporni treninzi tokom ljeta isplatili su se i
Von je odličan rezultat na-
Kostelić: Izabran
za skijaša godine
govijestila već u prvoj vožnji, kada je ostvarila četvrto
vrijeme.
U drugoj vožnji imala je
zaostatak na početku, ali ga
je u donjem dijelu uspjela
nadoknaditi i sa prve pozicije pomjeriti Francuskinju
Tesu Vorli.
Potom ni Rebensburg ni
Gergl nisu uspjele da je
ugroze, a na kraju je vodeća
iz prve vožnje Federika Brinjone (Brignone) napravila
veliku grešku i pala pa je slavlje za trostruku osvajačicu
velikog Kristalnog globusa
moglo početi.
A. Č.
Hrvatski skijaš dobio nagradu “Serge Lang”
Ovogodišnji pobjednik Svjetskog kupa Ivica Kostelić primio je u
Zeldenu nagradu za skijaša godine,
trofej “Serge Lang”. Nagradu od
1963. dodjeljuje Međunarodno udruženje skijaških novinara.
Kostelić je osvojio nagradu ostavivši iza sebe Mariju Riš (Maria Riesch), Didijea Kušea (Didier Cuche)
i Kristofa Inerhofera (Christof Innerhofer). Prošle godine, trofej osvojio je
Karlo Janka (Carlo). Istu nagradu
2001. osvojila je i Ivicina sestra Janica
Kostelić.
- Nagrada je povezana s najvećim
imenima u historiji skijanja i stoga mi
je velika čast da se nađem u tom
društvu - rekao je Kostelić.
M
Von: Imala četvrto
mjesto nakon
prve vožnje
š Predsjednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Beograd Nebojša Čović rekao
je da je u prethodna dva mjeseca uprava smanjila dug za
približno tri miliona eura.
- Crvena zvezda ima kompliciranu finansijsku situaciju,
a račun je u blokadi od maja
2004. Kada smo došli, klub je
imao dug od 14 miliona eura, a
do sadasmo reguliraliskoro tri
miliona - rekao je Čović.
Zvezda se spasila od propasti nakon što je potpisala
sporazum o saradnji s gradskim rivalom FMP-om.Prema
sporazumu, rad “stare” Zvezde
jezamrznut,a noviklub,koji se
oslanja na FMP-ovu infrastrukturu i igrački kadar,
nastavio je funkcionirati
pod imenom Crvena zvezda
Beograd.
Pored ogromnih finansijskih dugovanja, Zvezda je
ostala čak i bez zvaničnog grba, koji je trenutno u vlasništvu jedne firme. Čović je
rekao da očekuje da u skorom
perioduvrategrb.
(E. J.)
NEDJELJA 23. 10. 2011.
16.55
NOGOMET, BHT1
12.15
SKRIVENI DOKAZI
BHT1
Zrinjski Sarajevo
12.50
FILM, FTV
Na rubu ljubavi
Vera Filips i Dilan, nekada srednjo{kolski par, sre}u se ponovo u
Londonu nakon deset godina.
Nevjerovatna strast koju su osje}ali jedno prema drugom se ponovojavlja,ali Dilanjesadao`enjen
avanturistkinjom Kejtlin, dok je Vera udata za Vilijama Kilika. ^udan
splet okolnosti dovest }e i do neobi~nog doga|aja u kojem Tomas
nalazi svoj dom pretvoren u ratnu
zonu kada Filips i Kilik napadnu
ku}u ma{inkom i granatom.
Uloge: Alaster Mekenzi, Kira
Najtli, Sijena Miler
Reditelj: D`on Mejburi
21.00
FILM, OBN
Asteriks iObeliks morajupobijediti na Olimpijskim igrama jer jedino
tako mogupomo}i svomprijatelju
Alafoliksu da se o`eni svojom ljubavi, lijepom princezom Irinom...
Uloge: @erar Depardje, Klovis
Korniljak, Benoa Pelvord
Reditelj: Frederik Forestje, Tomas Langman
22.00
FILM, PINK BH
Elektra
Nakon {to je poginula poma`u}i
Dardevilu, odva`nu Elektru Na~ios
iz mrtvih je uskrsnuo slijepi Stik,
stari u~itelj borila~kih vje{tina. Tokom sljede}ih nekoliko godina Stik
je Elektru pretvorio u izuzetno vje{tog pla}enogubicu, od~ijeg imena strepe kriminalci {irom svijeta.
Uloge: D`enifer Garner, Goran
Vi{nji}, Terens Stemp
Reditelj: Rob Bouman
ZAVJERA?
FTV
07.00 Nova avantura,
magazin, r.
08.00 BHT Vijesti
08.15 TV Liberty
08.45 London Live,
muzi~ki program, r.
Program za djecu
i mlade
09.15 Sandokan,
animirana serija, 17/45
09.40 [kola filma,
obrazovna serija, 26/26, r.
10.05 Nedjeljni zabavnik
11.10 Duhovni mostovi,
emisija o religiji
12.00 BHT vijesti
12.15 Skriveni dokazi,
igrana serija, 44/62
13.00 Izazovi poljoprivrede
13.45 Samo za zabavu,
revijalni program
14.10 Horten, igrani film
15.45 BHT vijesti
15.55 Liga {ampiona u nogometu,
magazin
16.25 Smanji gas!,
emisija o saobra}aju
16.55 Nogomet. BH
Telecom derby kola.
Zrinjski - Sarajevo,
prijenos
19.00 Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
19.35 Gurmanski izleti. Be~,
strana dokumentarna
serija, 5/26
20.05 Ozbiljan ~ovjek,
igrani film
21.50 BHT vijesti
22.05 BHT sport
22.35 Me|unarodni festival
animiranog filma - Banja
Luka 2011,
hronika
22.50 Schonbrunn. Be~ka
filharmonija 2011,
koncert
00.25 Ozbiljan ~ovjek,
igrani film, r.
02.05 Pregled programa
za ponedjeljak
19.15
PUTUJMO ZAJEDNO
OBN
07.10 Gospo|a Barbara,
igrana serija /12/
08.00 Vijesti
08.05 Selo od bambusa,
japanski dokumentarni film
Dje~iji program.
08.50 Tomica i prijatelji
09.00 Gladijatorska
akademija
09.25 Vragolasti Denis
09.50 Pingu
09.55 Kako to
10.10 Graditelj Bob
10.20 Kralj dinosaura
10.40 Frankina stopala
11.00 Magazin LP
u nogometu
11.25 Sedmica,
magazin iz kulture
12.00 Dnevnik 1
12.15 Zelena panorama,
program za agrar
12.50 Na rubu ljubavi,
britanski igrani film /12/
14.55 Vijesti
15.05 Slomljena krila,
igrana serija, 58. epizoda, r.
15.50 Slomljena krila,
igrana serija, 59. epizoda, r.
16.35 Slomljena krila,
igrana serija, 60. epizoda, r.
17.20 Ljubav jedne vje{tice,
italijanski igrani film /12/
19.15 Harveytoons,
crtana serija
19.30 Dnevnik 2
20.10 Maratonci tr~e
po~asni krug,
jugoslavenski igrani film /12/
21.55 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija /12/
22.45 Paralele,
vanjskopoliti~ki magazin
23.15 Zavjera?. Atentat
na Roberta F. Kennedyja,
dokumentarni serijal, 6. dio
00.05 Dnevnik 3
00.25 Koncert Patricio
Bueno
01.20 Dnevnik 2, r.
01.50 Pregled programa
za ponedjeljak
10.00
SPORTSKE LEGENDE
TV ALFA
08.20 Nimboli,
crtani film
08.40 Atomska Betty,
crtani film
09.00 Metajets,
crtani film
09.20 Johnny Test,
crtani film
09.40 Oggy i `ohari,
crtani film
10.00 Casper,
igrani film
11.30 Princ iz Bel Aira,
humoristi~na
serija
12.00 Lonci i poklopci,
kulinarski show
12.50 Telering,
talk show
13.50 Elite Model
Look,
izbor ljepote
14.50 Ljubav-vjera-nada,
turska serija
15.50 Exkluziv,
zabavni program
16.30 Red Carpet (18),
showbiz magazin
17.30 Dejana Talk Show,
Tema. “Nestali!”,
talk show
18.50 OBN Info,
informativni
program
19.05 OBN Sport,
sportski pregled
19.15 Putujmo zajedno,
turisti~ki magazin
20.00 Ljubav-vjera-nada (12),
turska serija
21.00 Asterix i Obelix na
Olimpijskim
igrama (12),
igrani film
22.55 Pepper Denis (12),
humoristi~na serija
00.35 Veliki pohod (16),
igrani film
02.15 Asterix i Obelix na
Olimpijskim
igrama (12),
igrani film
20.05
KAKO VRIJEME PROLAZI
TV1
07.05 Pepeljuga 1,
crtani film
07.35 Pepeljuga 2,
crtani film
08.00 Top shop
08.20 Jukebox,
muzi~ki
program
09.00 Top shop
09.20 Jukebox,
muzi~ki
program
10.00 Sportske
legende emisija o
velikanima
sporta iz
regiona
11.30 Vijesti
12.00 Top shop
12.10 Za svaku
bolest
trava raste,
emisija o
zdravlju (r)
13.00 Top shop
13.10 Genijalci vi|eni
o~ima djece,
dje~iji serijal 6/19(r)
14.05 CSI. New York,
igrana serija
15.05 Otok,
igrana serija
16.00 Gljiva Show,
zabavno-muzi~ki
program - nova
sezona (r)
17.20 Kako vrijeme
prolazi,
igrana serija,
19.00 Vijesti
19.10 Za svaku bolest
trava raste,
emisija o
zdravlju
20.05 Kako vrijeme
prolazi,
igrana serija,
22.00 [panska
primera liga.
Villarreal C.F. - Levante U.D.
00.30 Astrologija
07.05 Pepeljuga 1,
crtani film
07.35 Pepeljuga 2,
crtani film
08.00 Vijesti
08.05 Predaj se srce,
igrana serija
(r. 38. ep.)
09.00 Vijesti
09.05 Predaj se srce,
igrana serija
(r. 39 ep.)
10.00 Flash News
10.05 Predaj se srce,
igrana serija (r. 40. ep.)
11.00 Biznis vijesti
11.10 Ordinacija,
emisija o zdravstvu (r)
12.00 Vijesti plus
12.20 Kapital,
biznis magazin
13.05 Dobar, lo{, zao talk show
14.00 Flash News
14.05 CSI. New York,
igrana serija,
7. ep. (r)
15.00 Flash News
15.05 Otok,
igrana serija,
4. ep. (r)
16.00 Flash Biznis-Sport
16.05 CSI. Las Vegas,
igrana serija,
7. ep. (r)
17.00 Vijesti plus
17.20 Kako vrijeme
prolazi,
igrana serija, 3. ep. (r)
19.00 Najava Dnevnika
19.10 Crtani film.
Hello Kitty
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Kako vrijeme
prolazi,
igrana serija, 4. ep.
22.00 [panska primera
liga. Villarreal C.F. - Levante
U.D.
00.00 Pono}ne vijesti plus
00.15 Povratak Sandokana 2,
igrani film
SATELITSKI PROGRAM
RTS
13.30
14.10
14.45
15.00
15.10
16.03
17.05
17.30
Asterix i Obelix na
Olimpijskim igrama
23.15
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05
21.15
22.20
22.50
23.30
00.00
18.30
Eurosport
Balkanskom ulicom
Vrijeme je za bebe
Gastronomad
Vijesti
Sat
Porodi~no blago, serija
Moja lijepa Srbija
Medijska mre`a srpske
dijaspore
56.Me|unarodni beogradski
sajam knjiga,sve~ano
otvaranje
Srpske sportske legende
Slagalica, kviz
Dnevnik
Porodi~no blago, serija
Zapamti me, filmski
omnibus
Bez vize
Balkanskom ulicom
Sasvim prirodno
Dnevnik
SRPSKE SPORTSKE...
National G.
12.00 [apta~
psima
13.00 Mo~varno
krdo
14.00 Dabrova
brana
15.00 Najstro`i
ameri~ki zatvori
16.00 Tajne
Guantanama
18.00 Strogi zatvor Oz
19.00 Povjerljivo
20.00 Iza scene
21.00 Iza scene
22.00 Istra`ivanje
planete Zemlje
23.00 Iza scene
00.00 Iza scene
Eurosport 2
08.15 Fia wtcc
09.30 Alpsko
skijanje
10.45 Tenis,
WTA Turnir Moskva
12.45 Alpsko
skijanje, S.KUP
13.45 Snuker,
Irska
16.00 Alpsko
skijanje
17.00 Snuker,
Irska
19.00 Fia wtcc
19.30 Fia wtcc,
Suzuka
20.00 Motorsportovi
20.15 Snuker
21.00 Snuker, Irska
23.00 Umjetni~ko klizanje
23.45 Umjetni~ko klizanje, Velika
Nagrada Skate America
23.00
UMJETNI^KO...
MTV Adria
12.00
12.10
16.10
16.30
17.10
17.20
17.50
18.00
19.40
20.10
20.30
21.00
21.20
21.50
22.40
23.40
00.40
3 From 1
Disaster Date 4 Weekend
MTV Express
Brand New
Just See MTV
MTV Takeover
3 From 1
Domacica
The Family Crews
The Hard Times Of Rj
Berger 2
Blue Mountain State 2
Reno 911
Chapelle Show
South park
Jersey Shore 4
Alternative Nation
MTV Express
07.30
07.45
08.00
09.00
10.00
11.00
13.45
14.45
15.30
17.30
19.30
20.30
22.00
23.00
23.15
23.30
Sportklub
Surfing
Svi sportovi
Ameri~ki fudbal
Ameri~ki fudbal
Umetni~ko klizanje
Snuker, Irska
Hokej na travi, Amsterdam
HC - Reading
Fudbal, Dortmund - FC
Koln
Fudbal, Bajer Leverkuzen [alke 04
Fudbal, Hannover 96 Bajern Minhen
Fudbal
Rukomet, Zagreb Barcelona
Umjetni~ko klizanje, Velika
Nagrada Skate America
Surfing
Vijesti
Tenis, WTA Turnir Moskva
13.45
FOXlife
13.50 Dr. Haus
14.42 Da, Draga
15.30 Uvijek je sun~ano u
Filadelfiji
16.28 Knji`arka
17.20 Houp i Fejt
18.15 Dr. Haus
19.10 Da, Draga
20.05 Uvod u anatomiju
21.00 Melisa i D`oi
22.00 Privatna
praksa
22.57 Seks i grad
23.30 Seks i grad
00.08 Seks i grad
00.41 Seks i grad
01.15 Knji`arka
02.05 Svita
HOKEJ...
08.00 Premier
League,
Newcastle - Wigan
10.00 U`ivo:
Rugby World Cup.
finale
12.30 U`ivo: Najava derbija
14.30 U`ivo: Premier League,
Manchester United Manchester City
17.00 U`ivo: Premier League, QPR
- Chelsea
19.15 U`ivo: Portugalska liga,
Porto - Nacional
21.15 Vijesti
21.30 ATP Moscow i WTA
Luxemburg finale
00.30 Premier League,
Manchester United Manchester City
02.30 Premier League, Arsenal Stoke
10.00
RUGBY WORLD...
FOXCRIME
14.10
15.00
15.50
16.40
17.30
18.20
19.10
20.00
20.50
21.40
22.30
23.20
00.10
01.00
01.45
02.30
03.15
[ark
Monk
Monk
Monk
Frikovi
Tijelo kao dokaz
Bouns
Nestali
Ubila~ki nagon
Brojevi
Dojlova
republika
Kasl
Kasl
Kasl
Kasl
Kasl
[ark
14.30
FILM, NOVA TV
Malo dobrih ljudi
Narednik Danijel Kafe, vojni advokat
koji jo{ nije biou sudnici, brani dvojicu
tvrdoglavih ~asnika optu`enih za ubistvosvogkolege. Kafenijeprevi{eradi{an, pane `eli i}ina sud.Stoga ugovori priznanje ubistva kako bi se optu`enima umanjila kazna...
Uloge: Tom Kruz, D`ek Nikolson,
Demi Mur
Reditelj: Rob Rajner
21.10
FILM, HRT1
Loza
Frane se vra}a u Zagreb po Maju i
na ve~eri s njenim roditeljima do|e
do sva|e izme|u Zvonimira i Frane. Frane moli Zvonimira da poku{a saznati ko je nepoznati kupac
Mala{~ice, ali Zvonimir i supruga
Magda to koriste kako bi ih poku{ali odgovoriti od odlaska na
Kampar.
NEDJELJA 23. 10. 2011.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
16.05
DOBAR KOM[IJA
PINK BH
09.05
10.05
14.05
15.05
17.20
Predaj se srce, serija
Predaj se srce, serija
CSI. New York, serija
Otok, serija, 4. ep. (R)
Kako vrijeme prolazi,
serija, 3. ep. (R)
20.05 Kako vrijeme prolazi,
serija, 4. ep.
22.00 [panska primera liga.
Villarreal C.F. - Levante
U.D.
RTRS
13.05 Ognji{ta - pljeva, dok.
program
13.30 Vez, emisija etno
muzike
14.00 Nekad bilo
15.00 U pohode ja{iju,
reporta`a
15.30 Merlinove avanture,
serija
16.25 Poprokaut, muzi~ka
emisija
17.10 Moj ro|ak sa sela,
serija
18.10 Na{ biznis
18.50 Magazin lige {ampiona
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovor.no 1
20.50 Uslovna sloboda, film
22.30 Dnevnik 3
22.40 Sportski pregled
23.15 Festival mladog glumca
“ zaplet 03”, hronika
23.20 4. me|unarodni festival
animiranog filma “
Banjaluka 2011.”,
hronika
23.35 Ministrova `ena, film 15
VIJESTI U 7
17.46
HAYAT TV
06.00 Mra~ne
vode,
film
08.00 Timmy
Time,
crtani film
09.00 Marka na
brzaka,
kviz r.
10.05 Bra~ni
sudija,
zabavna emisija r
11.20 Grand hitovi
12.00 Info top,
inf program
12.05 Biometerolo{ka
prognoza
12.20 Gold express,
muzi~ki program
14.00 Info top,
inf.program
14.10 Show
time,
zabavno
muzi~ki show
15.55 Info top,
inf.program
16.00 Biometerolo{ka
prognoza
16.05 Dobar
kom{ija,
zabavna emisija
17.30 Diva,
zabavna emisija
18.00 Sve za
ljubav,
zabavna
emisija
19.30 YU-GI-OH,
crtani film
20.00 Vitezovi
iz blata,
zabavna
emisija
20.30 3 X DA,
zabavna
emisija
22.00 Elektra,
film
00.00 Mra~ne
vode,
film r.
[email protected]
19.00
12.00 Glazbeni program
13.05 Dobar, lo{, zao, talk
show
14.05 CSI. New York, igrana
serija
15.15 Otok, igrana serija
16.15 Film
17.20 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija, igrana
serija
18.15 Glazbeni program
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.10 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija, igrana
serija
21.00 Na{a realnost
22.00 [panjolska primera liga.
Villarreal C.F. - Levante
ZENICA
17.55
18.00
18.30
19.00
19.50
20.00
20.45
21.00
22.30
22.45
Mali oglasi, TV izlog
Autoshop
Mali oglasi
Pri~e za laku no}
Obavje{tenja
Selu u pohode
TV izlog
Igrani film
Obavje{tenja
[ou na moj na~in, r.
KISS
17.50
18.20
19.20
19.30
19.55
20.05
Kuhinje, r.
TJEDNIK, Info magazin
Marketing
HRT DNEVNIK
Marketing
Lifestyle TV
09.00
HRT1
08.20 Timmy,
crtani film,
5. epizoda
09.20 Nepobjedive
banzuke,
zabavno-sportski
TV show
11.00 Zvijezda
mo`e{ biti ti,
nominacije
13.00 Dijeta za
pretilu
porodicu,
dokumentarni
program,
3. epizoda
14.00 Batman 2,
igrani
film
15.50 Nacionalna
klasa,
igrani
film
17.25 Sport
centar
17.30 @elja
plus
18.00 Glam Blam,
zabavni
program
19.00 Vijesti u 7,
informativni
program
19.30 Stanje na
putevima
19.38 Horizonti
20.10 Policajac s
petlovog
brda ,
igrana serija
2.epizoda
21.00 Sport
centar
21.05 Ubica koji
pla~e,
igrani film
23.00 Blade 2,
igrani
film
00.40 Astro
Num Caffe,
u`ivo
HTV OSKAR C
PJEVAJ...
Nova TV
12.00 Dnevnik
12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom
12.16 Syngenta, emisija pod pokroviteljstvom (R)
12.25 Plodovi zemlje
13.20 Rijeka. More
13.52 @ivjeti zdravije, emisija pod
pokroviteljstvom
14.00 Nedjeljom u dva
15.00 Predstavljamo vam..., emisija
pod pokroviteljstvom
15.04 Mir i dobro
15.32 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R)
15.39 Emma, mini-serija (2/4)*
16.34 Na japanskom stolu. Miso
juha - japanska mudrost u
zdjelici juhe (2/10)*
16.56 Predstavljamo vam..., emisija
pod pokroviteljstvom
17.00 Vijesti
17.11 HAK - Promet info
17.15 Vrtlarica
17.46 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni
game show
19.16 LOTO 6/45
19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom (R)
19.30 Dnevnik
20.10 Sve u 7!, kviz*
21.10 Loza, TV serija (3/16)*
22.00 Vijesti
22.19 Vijesti iz kulture
22.30 Oko globusa, vanjskopoliti~ki
magazin
23.00 Emma, mini serija (2/4) (R)*
00.00 Poirot 1, serija (5/10) (R)*
00.50 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 4, humoristi~na serija
(12) (1/13) (R)*
01.10 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 4, humoristi~na serija
(12) (2/13) (R)*
01.30 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 4, humoristi~na serija
(12) (3/13) (R)*
01.50 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 4, humoristi~na serija
(12) (4/13) (R)*
02.10 Posebni dodaci. James Ivory
(R) Ivory (R)*
20.45 Adventure Rakela,
putopisna rep.
21.15 Euromax, em. o stilu
`ivota
22.00 [paljolska primera liga
KAKANJ
18.30
19.00
19.15
19.30
20.05
20.35
20.45
21.00
22.45
23.00
23.30
Majstori kuhinje
Bra~a Koale
Marketing
Dnevnik FTV
INFO IC
Ritam srebrenice
Marketing
Dvostruki `ivot, film
Marketing
Vijesti TV Sahar
Odbojka. OK Kakanj-OK
Radnik
HRT2
I TAKO TO...
06.25 TV izlog
06.40 U sedmom nebu,
serija8/23
07.30 Peppa, crtana
serija19-20/26
07.45 Bakugan II - New Vestroia,
crtana serija24/26
08.10 Beyblade metal fusion,
crtana serija25/39
08.35 Winx,
crtana serija4/52
09.00 I tako to...,
serija8/18
09.30 Automotiv Lifestyle
10.00 Novac,
poslovni magazin
10.30 ZelenJava,
magazin3/12
11.00 Magazin Lige prvaka
11.30 Christiano Ronaldo.
Do ruba izdr`ljivosti,
dokumentarni film
12.30 Larin izbor,
serija R
14.30 Malo dobrih ljudi,
igrani film
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Malo dobrih ljudi,
igrani film - nastavak
17.25 [arlatani, igrani film
19.05 INA Plave vijesti
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Supertalent,
show
21.45 Red carpet,
showbiz magazin - 1. dio
22.00 Red carpet, showbiz
magazin - 2. dio (15)*
23.15 Crno svitanje,
igrani film (12)* R
01.05 Malo dobrih ljudi,
igrani film R
03.25 Televizijska posla,
serija12/22
03.50 Svi mrze Chrisa,
serija14/22
04.15 Najgori tjedan, serija11/16
04.40 Red carpet, showbiz
magazin (15)* R
05.50 U sedmom nebu, serija R
06.35 I tako to..., serija R
07.00 Kraj programa
22.10 Filmski boutique. Soba s
pogledom, britanski film
00.11 No}ni glazbeni program.
Glazbeni spotovi
02.50 No}ni glazbeni program.
Parni valjak - Prete`no
sun~ano, snimka
koncerta
03.45 No}ni glazbeni program.
Gara`a - Cubismo
BN
16.00 Nedeljno
popodne
19.20 Marketing
19.30 Monitor
20.10 Balkanske
prevare
20.45 Paparzzo
21.15 Doma}a serija, Bela
la|a
22.00 Domaci film, Naivko
23.30 Igrani film, Bermudski
trougao 3
13.43 Putujmo povoljno.
Budimpe{ta,
dokumentarna serija
14.14 Hrvatske dive Tereza
Kesovija, Gabi Novak i
Radojka [verko 17.20
snimka koncerta
18.30
15.48 e-Hrvatska
19.10
16.29 Magazin nogometne lige
19.30
prvaka
19.40
16.55 Olimp
20.05
17.20 Hokej, EBEL liga.
21.00
Medve{~ak - HK Acroni
Jesenice, prijenos
21.50
19.55 Ve~eras
22.50
20.00 Ciklus filmskog
spektakla. Za {aku
dolara,
njema~ko-{panjolskof-iltm
alijans19.25
ki
19.30
21.35 Posebni dodaci. James
20.05
Ivory
TV OSM
Doba ljubavi, serija
Nedjelja, inf. emisija
SMS oglasi
Portal
Game zone
Predaj se srce, serija
Dva smo svijeta razli~ita,
serija
Doba ljubavi, serija
Ubistvo generala 2, film
VISOKO
Marketing blok
Dnevnik FTV
Sje}anja
20.30 Aktuelnosti, inf.
program
20.45 Marketing blok
20.50 Zdrav `ivot i ekologija
20.51 Igrani film
22.30 Marketing blok
22.35 Na{a realnost
23.30 TV strane
TV [email protected]
17.30
18.00
18.30
19.00
21.00
22.00
Bajke za djecu
Criss Angel - iluzionist
Poljoprivredme teme/r
Sedmica
Klinika, serija
Igrani film
TV USK
18.30
19.00
19.30
20.05
Program za djecu
Dnevnik 1
Muzi~ki program
Kako vrijeme prolazi,
serija
21.55 [panska primera liga,
prijenos utakmice, 1.
poluvijeme
22.45 Vijesti
23.00 [panska primera liga,
prijenos utakmice 2.
poluvijeme
HIT TV
15.00
18.20
20.15
21.15
22.30
Hit nedjeljom
Film
Dobro ti ve~e
Nije te{ko biti ja
Reporta`e sa zemlje
mira, emisija o ekologiji
23.00 Talk show
00.30 Film
Ljubav: O~ekuju vas uzbu|enja. Ustreptalih osje}anja, opet postajete zaljubljivi i, kao malo kada,
romanti~ni...
Posao: Prili~no ste umorni od poslovne napetosti.
Gotovo sve radite preko volje, pa su i rezultati skromniji.
Zdravlje: Za{ti}eni ste od tegoba.
Ljubav: Problem nastaje ako su va{e `elje ve}e od
mogu}nosti. Uzrok krize je va{a zbunjenost osje}anjima.
Posao: Poslovna situacija nije toliko napeta. Ne bi
trebalo biti dramati~nih doga|aja, ni velikih, te{kih obrata.
Zdravlje: ^uvajte `ivce i bistru glavu.
Ljubav: Ljubavni `ivot poprima odlike `eljenog. Na
vama je samo da se prepustite u`ivanju i li~noj
sre}i.
Posao: Dan je vrlo produktivan. Iskoristite maksimalno povoljne utjecaje. Bacite se punim `arom na posao.
Zdravlje: Mo`ete se opustiti.
Ljubav: Dolazi prili~no brz ritam u va{ ljubavni
`ivot. Sretni ste zbog spoznaje da vas partner
iskreno voli.
Posao: Veoma ste aktivni. Dolaze i neke nove mogu}nosti, koje
mogu imati veliku va`nost u budu}nosti.
Zdravlje: Ugodno se osje}ate.
Ljubav: U nagovje{taju je definitivno rje{enje
ljubavne krize. Donijela vam je muku, ali slijedi
sre}a.
Posao: Ponovo ste zainteresirani za nove projekte.
Sa lako}om se koncentrirate na posao, obaveze i uspjeh.
Zdravlje: Zdravi, privla~ni, zadovoljni...
Ljubav: Naglasak je na odli~nim odnosima sa
voljenom osobom. U`ivajte u posebnosti svoje
veze.
Posao: Poslovni `ivot je intenzivan i dinami~an.
Kao da ste ~vrsto odlu~ili da sve obilje`ite uspjehom.
Zdravlje: Veoma ste zadovoljni.
Ljubav: Od voljene osobe o~ekujte uvijek i iznova
konkretne dokaze ljubavi. Ipak, i sami se potrudite.
Posao: Nudi vam se nekoliko zanimljivih mogu}nosti za uspjeh i napredak. Dolaze i solidni
finansijski rezultati.
Zdravlje: Popu{ta psihi~ka napetost.
Ljubav: Niste ba{ pretjerano zadovoljni. Va{ emotivni `ivot ispunjen je nesigurno{}u, strahom,
krizom.
Posao: Poslovne obaveze uveliko tro{e va{u energiju. Nakon napornog dana, kao da vam nije ni do ~ega?!
Zdravlje: Niste najzadovoljniji.
Ljubav: Ljubav prema partneru ~ini vam se
bezgrani~nom. Ipak, u podsvijesti dr`ite dozu
sumnje.
Posao: Nakon iscrpljuju}eg prioda, koje je sre}om
iza vas, mo`ete le`ernije planirati poslovne `elje.
Zdravlje: U odli~noj ste formi.
Ljubav: Ne cvjeta vam cvije}e. Odnos sa partnerom kao da je u krizi. Komunikacija je oslabljena.
Posao: Odre|ena napetost ote`ava vam situaciju.
Morate ulo`iti vi{e napora kako biste obavili planirano.
Zdravlje: Nervozu ubla`ite {etnjom.
Ljubav: Zaljubljivi ste, ali i svjesni da je sve to
povr{no i da ne}e dugo trajati. Ostajete vjerni
partneru.
Posao: Ako uspijete savladati pasivnost, ovo
mo`e biti vrlo uspje{an dan. Naro~ito na planu finansija.
Zdravlje: Nema bitnijih problema.
Ljubav: Jo{ ste ranjiviji i emotivniji nego ina~e.
Zaljubit }ete se i istinski spoznati {ta zna~i
ljubav.
Posao: Po~etak dana donosi napetost i nepredvi|eno. Nakon malog {oka, sve }e djelovati motiviraju}e na vas.
Zdravlje: Vi{e pazite na sebe.
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI
Abdul-Aziz se liječio u Americi
!
NJUJORK - Saudijski princ
Sultan bin Abdul-Aziz preminuo
je, javili su jučer mediji. Princ Sultan, koji je, kako se smatra, imao 86
godina, boravio je u Sjedinjenim
Američkim Državama zbog medicinskih pregleda. Pored toga što je
bio nasljednik trona najvećeg
svjetskog izvoznika nafte, saudijski princ bio je i ministar odbrane i
avijacije.
Elektra: Praznik za svačije oči
Glumica se pojavila u seksi izdanju pa je bila u centru pažnje
Š Zvijezda serije “Baywatch” nedavno je snimila novi film, vruću komediju
LAS VEGAS - Glumica Karmen Elektra (Carmen Electra)
slavila je drugu godišnjicu jednog striptiz-kluba. Ljepotica je
za proslavu odabrala haljinu koja joj je otkrivala bujne grudi, po
kojima je najpoznatija, tako da
je bila omiljena meta fotoreportera.
Elektra je spremno pozirala te
pokazala da je, kada ona slavi, praznik i za svačije oči, a oko sebe je širi-
la elektricitet.
Zvijezda serije “Baywatch”
nedavno je snimila novi film,
vruću komediju, u kojoj se obilno pokazuje u golišavom izdanju. U filmu se glumica nije libila
odigrati pokoju lezbijsku scenu,
u kojoj se gola “hvata” s kolegicom.
Prioducenti su prognozirali da
bi se ovo trebalo svidjeti njenim
muškim fanovima.
Č
KARAKAS - Doktor koji je
rekao da je predsjednik Venecuele Hugo Čavez teško bolestan i da
su mu ostale još samo dvije godine života, pobjegao je iz zemlje
zajedno sa svojom porodicom,
strahujući za svoju sigurnost.
Doktor Salvador Navarete
dao je ovu izjavu prošle sedmice,
ističući da Čavez boluje od veoma
agresivnog tipa kancera nakon
š š
optužbe.
Hajdrum i Andreas A. uhapšeni su u južnoj Njemačkoj, i to
je, kako se navodi, prvi takav
slučaj od ujedinjenja Njemačke.
Uhapšeni su imali austrijske
pasoše, prema kojima je Andreas
A. rođen u Argentini, a Hajdrum
u Peruu, piše “Spiegel”, navodeći da je istraga njemačkih
obavještajnih službi, međutim,
pokazala da su ti podaci lažni.
" #
!
MOSKVA - Rusija je zabranila ulaz nekim američkim zvaničnicima kao odgovor na američko ukidanje viza ruskim
državljanima zbog smrti advokata Sergeja Magnickog u zatvoru, saopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Amerika
je u julu uvela vize ruskim zvaničnicima optuženim za umiješanost u smrt Magnickog u ruskom zatvoru dok je čekao suđenje
za utaju poreza i pronevjeru.
Iskosa
Njemačka: Prvi ovakav slučaj od ujedinjenja zemlje
BERLIN - Njemačke službe
uhapsile su jedan bračni par pod
sumnjom da su špijunirali za ruske obavještajne službe, saznaje
njemački politički sedmičnik
“Spiegel”. List navodi da su
uhapšeni, izgleda, više od 20 godina radili za Ruse.
- Ovaj slučaj mogao bi opteretiti njemačko-ruske odnose - piše
sedmičnik, navodeći da oboje
uhapšenih, međutim, osporava
čega je, kako je rekao, policija pretražila dokumentaciju i kompjutere u njegovoj ordinaciji.
Naverate, koji je liječio Čaveza prije deset godina, u intervjuu
za meksički časopis “Milenio”,
objavljenom u ponedjeljak, rekao
je da je informaciju o ozbiljnosti
Čavezove bolesti dobio od predsjednikove porodice, javio je
BBC.
Magnicki: Ubijen u zatvoru
MONTGOMERI - Muškarac
je odlučio zaprositi svoju djevojku
u šumi te je namjeravao i snimiti
taj trenutak. Mladić je obavio ovaj
čin, ali je onda shvatio da mu je djevojkin pas oborio kameru tako da
se ništa nije uspjelo snimiti. Par je
video na kojem se vidi kako pas
ruši kameru neposredno prije prosidbe, postavio na internet.
Navarete: Otkrio predsjednikovu tajnu
Download

E - Udruzenje Bosna i Hercegovina Norrköping