Izlazi srijedom
760
D 2,80 E „ A 2,80 E „ NL 2,80 E „ S 32,00 SEK „ CH 4,40 „ DK 19,00 DKK „ H 14 KN „ 2 E „ 100 DIN
www.azramag.ba
„ Sarajevo „ Godina XIV „ 21. septembar/rujan 2011. god. „ 2 KM
Udala se urednica
Dnevnika FTV-a
Prvi bra~ni poljupci Aide
DELI] i Adnana MUJANA
AZRATakve pri~e ho}u
Azra BEGI] Caylana
34
U Njema~koj
lak{e do uspjeha
Emma [KALJO
36
22
70
50
Svjetska
rekorderka ~uva
zatvorenike
Kate WINSLET
Pobjednica
Emmyja
6
Brad PITT
Kona~no sam
sretan ~ovjek
Edina SELESKOVI]
Tuzla je puna
kreativne energije
Pe|a KAZAZOVI]
Pozitivnim
vibracijama ru{i
tabue o seksu
6 Cafe 38 Kolumna
60 Ginekolog 83 Horoskop
magazin
za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavni i odgovorni
urednik
D`emal [email protected]]
Lektorica
Indira [email protected]
Redakcija
Lejla LOJO
Elvedina [email protected]]
Senka TRGOV^EVI]
Zana KOLO[
Foto-sslu`ba
AVAZ-ROTO PRESS
Stalna saradnja
Ahmet BAJRI] BLICKO
Emira GLUMAC
Hedija MEHMEDI]
Jasmin [email protected]]
Seid MASNICA
D`emka KARA^A
Melina KAMERI]
Grafi~ki urednik
Jasmin DAUTBEGOVI]
Direktor Dru{tva
Sanja ISANOVI]
Fotografije:
Agencije JLP i Shutterstock
DTP studio
AVAZ-ROTO PRESS
Organizacija {tampe
RADIN PRINT d.o.o.
Zmaja od Bosne 4
71000 Sarajevo
Marketing
281-356, fax:281-441
mail: [email protected]
Adresa redakcije
TE[ANJSKA 24 b
Telefoni
281-426 i 281-444
FAX: 281-428
e-m
mail: [email protected]
www.azramag.ba
Transakcijski ra~uni
UNICREDIT ZAGREBA^KA
BANKA, TRN
br.3383202266402293
DEV.RN.br.33832048932443
55 NLB TUZLANSKA BANKA
TRN br.132731001313169
Rukopisi i fotografije
se ne vra}aju
SWIFT CODE:TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK
TRN.br. 3060510000030742
DEV.RN.br.
71004200934630002
BBI Bosna
Bank International TRN br.
1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
Identifikacioni br.
4200934630002
PDV br.200934630002
Porezni broj: 01357333
AZRACafe
Pregled UZ i
mamografom u
poliklinici
„Sunce-Agram“
Poliklinika „Sunce-Agram“ odlu~ila je pokloniti
na{im ~itateljkama deset pregleda ultrazvukom i pet
mamografom. Nagradno pitanje potra`ite u ovom i
~etiri naredna broja magazina „Azra“, jer }emo u
svakom od njih pokloniti po jedan pregled mamografom za ~itateljke starije od 40 godina, te dva UZ za
~itateljke starije od 20 godina. Sve {to treba da uradite jeste da po{aljete odgovor SMS-om na broj telefona: 091 510 101, tako {to }ete ukucati klju~nu rije~ OK, napraviti razmak, a potom ukucati ta~an
odgovor. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV.
Nagradno pitanje je: Koji je procent izlje~ivosti
tumora ako se otkrije u ranom stadiju?
„Sunlight
Lounge“ vas
daruje
a
u Sarajevu osvojila je Adn
“
e
g
n
u
o
L
t
h
g
i
l
n
u
S
„
u
j
i
r
a
l
Tretman u so
Hasanbegovi} (Sarajevo).
Nisveta Mulahalilovi}
:
u
s
e
l
i
b
o
d
“
n
o
v
A
„
e
}
u
k
e
Poklone iz kozmeti~k
lizara Gani} (Kakanj).
u
\
,
o)
ev
aj
ar
(S
}
i
`
d
o
h
i
l
A
(Zenica), Indira
ra
kremu za lice dobila je Am
„Olay Anti Wrinkle 2 u1“
Smailhod`i} (Mostar).
4/azra 2011.
„Sunlight Lounge“ solarij studio poklanja
vam tretman u solariju, u trajanju od deset minuta. Sa sobom mo`ete povesti i dragu osobu,
jer tretman vrijedi za dvije osobe. Sve {to treba
da uradite jeste da odgovorite na pitanje:
Ko je za{titno lice solarija
„Sunlight Lounge“?
Odgovor {aljite SMS-om na broj telefona:
091 510 101, tako {to }ete ukucati klju~nu rije~ OK, napraviti razmak, a potom ukucati
ta~an odgovor. Cijena SMS-a je 0,80 KM +
PDV.
Savr{ene usne uz
„Deborah“
Formula novog „Deborah Milano“ ru`a
oboga}ena je p~elinjim voskom dobivenim iz
jojobe, mimoze i suncokreta. Sadr`i hijaluronsku kiselinu, zahvaljuju}i kojoj su va{e usne
glatke, punije i hidratizirane do 10 sati.
^estice rubina reflektiraju i zadr`avaju svjetlost za ultra blistav efekt.
Kako se zove taj ru`?
1. Atomic Red
2. Milano Red
3. Light Creator
Odgovor {aljite na broj: 091 510 101, tako {to }ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a
zatim odgovor na pitanje. Sretnog ~itatelja
o~ekuje poklon kozmeti~ke ku}e „Deborah“.
„Azrina“ kuhinja
Vi nama recept, mi
vama nagradu
Magazin „Azra“ poziva ~itateljke da nam {alju svoje recepte u
pro{irenoj formi. Obaveza je da uz recept, opis pripremanja i fotografiju jela,
dostavite i svoj portret.
Recepte {aljite putem e-m
maila [email protected] ili [email protected]
Nazna~ite koji biste ku}anski aparat po`eljeli kao nagradu, a dobit }e ih one
~itateljke ~ije }emo recepte, kao najbolje od pristiglih, objaviti u specijalnom
prilogu na{em magazinu. Dakle, svaki objavljeni recept bit }e nagra|en onako
kako vi `elite!
Pozivamo ~itate
kupon za pretplalje koji su
tu
faksom da se jav poslali
navedene brojev e na
e te
radi daljih uputalefona,
o
preuzimanju pok
lo
n
a. Sve
poklone mo`ete
dobiti samo
u narednih seda
m dan
izlaska broja! a od
Po{tovani
~itatelji, i dalje vam
ostavljamo mogu}nost
da se pretplatite na
izdanje magazina
„Azra“. Nove pretplatnike darivat }emo jednim od parfema s potpisom ku}a „Dior“ i
„Givenchy“.
Godi{nja pretplata na
magazin „Azra“ je 104
KM. Da biste postali
na{ godi{nji pretplatnik,
popunite kupon i
po{aljite na adresu:
Te{anjska 24b. Fizi~kim licima koja na{
magazin `ele dobivati
na ku}nu adresu cijena
pretplate umanjena je
za deset posto.
Za dodatne informacije kontaktirajte
nas putem telefona:
033 281-3389, 281-4444
azra 2011./5
AZRACafe
» Glumica Christina
» Kate Winslet i Guy
Hendricks je
plijenila pa`nju
svojim bujnim
poprsjem
Pierce sa svojim kipi}ima
» Kyle Chandler
dobio je Emmyja
za najbolju
mu{ku ulogu u
dramskoj seriji
6/azra 2011.
Dodijeljene nagrade Emmy U Los
Angelesu je pro{le nedjelje odr`ana
sve~ana dodjela Emmyja. „Momci s
Madisona“ su po ~etvrti put najbolja dramska serija, ali je ekipa serije
ku}i oti{la sa svega dva kipi}a od 19
nominacija. „Moderna porodica“
drugi put je osvojila Emmy kao najbolja humoristi~ka serija, a ekipa
serije „Downtown Abbey“ ku}i je
oti{la sa {est nagrada.
Oskarovka Kate Winslet svoj prvi Emmy je osvojila za ulogu u
„Mildred Pierce“. Emmyjem za najbolju glavnu mu{ku ulogu u humoristi~noj seriji nagra|en je Jim Parsons („Teorija velikog praska“), a za
najbolju `ensku Melissa McCarthy
(„Mike&Molly“). Za najbolju glavnu mu{ku ulogu u dramskoj seriji
Emmyja je dobio Kyle Chandler
(„Friday Night Lights“), dok je u
`enskoj kategoriji najboljom progla{ena Julianna Margulies („Dobra
`ena“). Martin Scorsese osvojio je
Emmyja za najbolju re`iju dramske
serije („Carstvo poroka“).
» Jo{ jedno priznanje
legendarnom reditelju
Martinu Scorseseu
Dame u crvenom
» Adrianne
» Kate
Palicki
Winslet
» Lea Michele
» Sofia
Crveni tepih na 63. dodjeli Emmyja nije
ostao zakinut za brojne prekrasne sve~ane toalete slavnih dama. Sve su se trudile pokazati najbolje od sebe, ali rijetke su doista uspjele zablistati na crvenom tepihu. Zvijezda „Momaka s
Madisona“ Christina Hendricks sve je zasjenila
bujnim poprsjem, a seksepilna Nina Dobrev zablistala je u glamuroznoj crvenoj haljini. U crvenom su blistale i Kerri Washington, Kate Winslet i druge dame, pa se da zaklju~iti kako crvena boja ove godine dominirala na crvenom tepihu.
» Nina
Dobrev
Vergara
azra 2011./7
AZRACafe
Aida DELI] i Adnan MUJAN
Romanti~no „DA“ nakon
pet i po godina veze
Lijepa voditeljica Dnevnika FTV-a Aida Deli} pro{le je subote, u sarajevskom hotelu
„Austrija“, sudbonosno „DA“ izgovorila svom
izabraniku Adnanu Mujanu. Romanti~no
vjen~anje na otvorenom odr`ano je u prisustvu
rodbine i brojnih prijatelja. Mladi par je za kumove izabrao najbolje prijatelje Selmu Bav~i} i
Armina Denisa, a dva dana nakon vjen~anja
otputovali su na medeni mjesec. Mada najva`niji dan u `ivotu Aida i Adnan nisu `eljeli javno
eksponirati, vjen~anje nije moglo pro}i neo/L.L./M.K./
pa`eno.
» Na vjen~anju je bilo
vi{e od 500 zvanica
» Nasmijani
» ^ipkasta vjen~anica
i sretni
pred mati~arem
» Prvi bra~ni
poljubac
odli~no joj je pristajala
» Srda~ne ~estitke
uplakane sestre Emine
azra 2011./9
AZRACafe
Foto: Nina Novakovi}
Ljeto na izmaku Iako su je mnogi `eljno
i{~ekivali, ki{a koja je u ve}ini zemlje pala u ponedjeljak, znak je da je ljeto na izmaku. Li{}e
polako `uti i sluti na jesen, godi{nje dobe koje
itekako zna biti lijepo i prijatno. I u njoj nas
o~ekuje jo{ lijepih, sun~anih dana, savr{enih za
{etnju gradom u omiljenoj ljetnoj kombinaciji.
» Damir Nik{i}
u `urbi
» Nermina Vare{anovi}:
@enstvena i na biciklu
» Manekenka Irma
Rukavina nije bila
odu{evljena
fotografiranjem
» Selena Gomez i Justin Bieber: Ruka u
ruci, ispred shoping centra u LA-u
» [ejma i Burhan [aban:
Roditeljski razgovori s
k}erkom Iman
10/azra 2011.
» Senad Ba{i} i Moamer Kasumovi}:
Razgovor u prolazu
» Na{a mlada umjetnica
Maja Kljaji} pro{etala je
s prijateljicom
» Budu}i tata, Ermin Sijamija,
u jednoj od ljetnih ba{ta
» Heidi Klum je
» Dok Scarlet
Johansson
„zamaskirana“
ka~ketom {eta
New Yorkom, FBI
poku{ava prona}i
krivca {to su
njene goli{ave
fotografije
procurile
na internet
odvela sinove
Henryja i Johana
na trening karatea,
dok je k}erka
Lou spavala na
njenom ramenu
» Minka Mufti}: U {etnji
sarajevskim ulicama
» Lijepa Hatid`a Nuhi}
skrivala se ispod
{e{iri}a i nao~ala
» Adrijana Gavri}: U {ortsu i
gladijatoricama prati modne trendove
» Jennifer Love Hewitt
tako|er je bila u kupovini
sa svojom omiljenom
„Louis Vuitton“ torbom
azra 2011./11
AZRACafe
Najbolji svjetski teniser Novak \okovi} novi je brend ambasador „Mercedesa“. Sponzorski ugovor
potpisao je 19. septembra s predstavnikom njema~ke automobilske kompanije, Andreasom Binderom.
In Memoriam
Nakon trinaestogodi{nje pauze, pjeva~ica
Whitney Houston vra}a se glumi, igraju}i u filmu „Sparkle“, re`isera Selima Akila. Remake istoimene drame iz 1976. inspiriran je
grupom „The Supremes“, u kojoj je pjevala
Diana Ross.
Voditelj Fe|a Fetahagi} urednik je nove
emisije „Diplomatski kod“ na OBN televiziji, koja }e se emitirati subotom u
15 sati. Ovaj serijal donosi jedinstvenu
pri~u o `ivotu diplomata u BiH.
Glumica Marija Karan na desetom je mjestu
na listi 20 najljep{ih svjetskih glumica, koju
je objavio presti`ni filmski site „IMDB“. Zahvaljuju}i ulozi u filmu „Obred“, gdje glumi
s Anthonyjem Hopkinsom, na{la se na ovoj
listi.
Trener „Real Madrida“ José Mourinho postao je novi
ambasador Sportskih igara mladih. Tako se pridru`io
plejadi poznatih sportista koji su dali podr{ku Igrama, me|u kojima je i po~asni predsjednik Igara u
BiH, Ivica Osim.
Ned`ad IBRI[IMOVI]
Pjeva~ica Rihanna bit }e uvr{tena u Guinnessovu knjigu rekorda za 2012. godinu, jer je postala prva `ena ~iji su singlovi ve} pet godina broj jedan na britanskim top-listama.
“
...Skloni obu}u kad
prelazi{ Unu, Savu, Drinu
Operi noge u rijekama
Bosna je }ilimom zastrta
“
12/azra 2011.
Ko{arka{ Tony Parker najbolji je strijelac
Evropskog ko{arka{kog prvenstva u Litvaniji s prosjekom od 22,1 ko{a. To mu nije pomoglo da njegova reprezentacija savlada [paniju, koja je odbranila titulu prvaka Evrope.
K}erka Bernieja Ecclestonea, vlasnika
Formule 1, Tamara, opet se skinula za kampanju donjeg ve{a „Ultimo“. Uz to, postala je muza {efa kompanije Michellea
Monea, jer joj je posvetio svoju novu kolekciju.
Italijanske novine objavile su transkripte telefonskih razgovora Silvija Berlusconija, u kojima se
nesta{ni italijanski premijer, navodno, hvalio kako je ispred njegove sobe u redu stajalo 11 djevojaka, kako bi vodile ljubav s njim.
Britanska gluma~ka zvijezda Hugh Laurie novo
je za{titno lice „L’Oréalove“ kozmeti~ke linije
za mu{karce „Men Expert“. Uloga lije~nika
Gregoryja Housea u televizijskoj seriji „Dr.
House“ donijela mu je i dva Zlatna globusa.
AZRALove story
Melina GARIBOVI] i Dejan GVERO
Brilijant za posebnu osobu
Atraktivna novinarka i voditeljica BHT-a s na{im je ~itateljima podijelila svoju
romanti~nu ljubavnu pri~u, te detalje prosidbe koju joj je priredio njen izabranik
Pi{e: Lejla LOJO
U
obi~ajena
posjeta rodbini i prijateljima u
Prijedoru
ni najmanje
nije nagovje{tavala da }e tog vikenda lijepa voditeljica i novinarka Melina Garibovi} upoznati ~ovjeka
svog `ivota. Ali, kako se te stvari de{avaju kada im se najmanje
nada{, tako je i Melini poznanstvo i poslijepodnevno
dru`enje s Dejanom Gverom
postalo ono koje }e zauvijek promijeniti tok stvari u njenom
`ivotu. I on je u Prijedoru boravio kratko, poslovno. Narednog dana sreli su se opet i nije
trebalo drugo vremena da se
kockice slo`e, a Melina i Dejan
budu na po~etku jedne lijepe
romanti~ne pri~e.
Od toga dana pro{lo je {est
mjeseci, a njihova veza odli~no
funkcionira, uprkos ~injenici da
on `ivi u Beogradu, a ona u Sarajevu. Melina je otvorila svoje
srce i s na{im ~itateljima podijelila svoju ljubavnu pri~u, ali i
govorila o novom poslovnom
anga`amnu.
† S jesenjom shemom programa
BHT-aa pred Vama su novi poslovni izazovi?
- Gledaoci su magazin „ Sve u svemu“ dosad
imali prilike gledati od ponedjeljka do ~etvrtka.
U novoj programskoj shemi magazin }e se emitirati i petkom sa znatno zabavnijim i opu{tenijim sadr`ajem, onako kako to prili~i kraju radne
sedmice i pripremi za vikend. U`ivo iz studija
„B“ petkom }e gledaoce pozdraviti moja malenkost i zajedno }u s kolegama iz Zabavno-muzi~kog programa BHT-a pripremati i ure|ivati
emisiju.
† Kako ste proveli ovo ljeto i jeste li napunili baterije za nove radne pobjede?
- Ve}i dio ljeta sam provela radno, ali zaslu`eni odmor je stigao ve} u augustu i iskoristila sam ga na pravi na~in, tako {to u Sarajevu nisam provela nijedan dan, {to mi je zaista trebalo.
Sharm el Sheikh je ove godine bio izbor mog
14/azra 2011.
de~ka, gdje smo proveli 12 nezaboravnih dana.
† Ipak, ovo ljeto pamtit }ete po prosidbi?
- Ne samo ljeto, ve} cijelu godinu }u pamtiti
po osobi koja ju je ozna~ila i u moj `ivot donijela jedan prelijepi osje}aj zbog kojeg ne prestajem
da se smijem, zbog kojeg sam neopisivo sretna i
osje}am se posebnom u svakom trenutku. On se
zove Dejan Gvero, porijeklom je iz Mostara, ali
du`e od 20 godina `ivi i radi u Beogradu.
† Koliko dugo ste ve} u vezi i kako ste se, uop}e,
upoznali?
- U vezi smo ve} pola godine, a upoznali smo
se u mom rodnom gradu - Prijedoru. On je tamo bio poslovno, a ja u porodi~noj posjeti. Bili
smo u dru{tvu, po~eli razgovor i tako je krenulo.
† ^ime Vas je Dejan osvojio i {ta Vas je kod nje-
ga najvi{e dojmilo?
- Vidjeli smo se odmah narednog dana i
otkrili mnogo zajedni~kih stvari, mi{ljenja, `elja.
Onako kako to, zapravo, biva kada na|ete srodnu du{u. Njegov povratak u Beograd, a moj u
Sarajevo nije nas sprije~io da se nastavimo vi|ati
~e{}e i intenzivnije. Dejan je osoba koju jednostavno zavolite ~im ga upoznate. Zabavan je, duhovit, obrazovan i ozbiljan iznad svega, ta~no
zna {ta kad treba uraditi, re}i i do sada nije nigdje pogrije{io. Samo on me ostavlja bez rije~i,
{to mi se nikad ne de{ava.
† Zaru~ili ste se nakon pola godine veze, jeste li
sigurni da je Dejan „gospodin savr{eni“?
- Savr{enstvo ne postoji, ni u kojem smislu.
Ali, ako postoji neko ko je najbli`i tom poimanju savr{enstva, onda je to on i zato sam rekla:
„DA“ kada me zaprosio. Svi jednom u `ivotu
ka`emo sebi za nekog „Da, to je to“, i ja sam to
rekla.
† Kako Vas je zaprosio i jeste li to o~ekivali?
- Kada ste s nekim tako prisni i kada otvoreno razgovarate o osje}anjima, planovima,
» Melina: Dejan je
osoba koju zavolite
~im ga upoznate
neke stvari mo`ete naslutiti. Ali, mo`ete se i
prevariti kao ja. Mislila sam da }e se prosidba
desiti na na{em ljetovanju u Egiptu.
Me|utim, Dejan je specifi~an, pa nije `elio
ni{ta tipi~no poput toga. Htio je to da uradi
onda kad sam se najmanje nadala, najmanje
o~ekivala i zaista je uspio u tome.
† Kako biste opisali tih proteklih pola godine zabavljanja i va{u romansu?
- To su najbolji trenuci mog `ivota, zbog kojih sam odlu~ila promijeniti svoj status u
„zaru~ena“, zbog kojih sam spremna uploviti u
bra~ne vode i biti sretna i voljena cijeli `ivot.
† Je li te{ko sa~uvati vezu, s obzirom na to da ne
`ivite u istom gradu?
- Veza na daljinu je bio samo usputni termin,
koji smo koristili u na{im {alama. Najiskrenije
govore}i, provodili smo i provodimo vi{e vremena zajedno nego parovi koji `ive u istom gradu.
Naravno, uvijek nam je malo tih slobodnih dana
i vremena koje provodimo jedno kod drugog.
Oboje smo ozbiljne i ostvarene osobe, koje znaju
{ta `ele, a {ta ne, tako da nismo imali potrebe
~uvati vezu od bilo koga ili ~ega. Njegujemo je i
pazimo na poseban, na{ na~in.
“
Cijelu godinu }u pamtiti
po osobi koja ju je ozna~ila
i u moj `ivot donijela jedan
prelijepi osje}aj zbog kojeg ne
prestajem da se smijem, zbog
kojeg sam neopisivo sretna i
osje}am se posebnom u
svakom trenutku
† Kako Vas je zaprosio i koliko ste razmi{ljali prije nego ste prihvatili zaruke?
- Nisam ni{ta znala, nisam ga o~ekivala
uop}e. Vozio je no}u, kako bi stigao rano ujutro
prije nego se probudim. U dogovoru s mojom
cimerkom Lejlom u{ao je u stan, ne~ujno pored
mene stavio korpu s cvije}em, ~estitkom i kutijicom i ~ekao da se probudim. Ne postoje rije~i
kojim bih opisala svoje bu|enje, {ok, suze i smijeh u jednom. Sre}a je mo`da pravi termin, kada
to uradi prava osoba, na pravi na~in, onako kako ste mo`da samo mogli da sanjate. Jo{ mislim
da }u se probuditi. Dok sam se oporavljala od
azra 2011./15
»
i govorila „DA“, na ruku mi je skliznuo br» {oka
ilijant, namjenski izra|en za posebnu osobu, tako je rekao...
† Planirate li vjen~anje ili je jo{ rano o tome govoriti?
- O vjen~anju razgovaramo, razmi{ljamo, raspitujemo se. To je jo{ jedan veliki korak, koji
}e samo da u~vrsti temelje, koje smo dosad podigli. Bit }e to nastavak bajke koju `ivimo otkad
smo zajedno.
† Svaka djevojka ma{ta o vjen~anici. Kako }e
Va{a izgledati?
» Melina i Dejan su
ljetovali u Sharm el
Sheikhu
- Dok sam se bavila manekenstvom, nosila
sam puno vjen~anica, u njima snimala kataloge,
uvijek se pitaju}i kako }e izgledati moja
vjen~anica. Magazin „ Azra“ }e imati premijernu
fotografiju, to jedino sad mogu obe}ati.
† Planirate li nakon udaje ostati u Sarajevu i nastaviti raditi ili...
16/azra 2011.
- Zasad sam tu gdje sam, kad je rije~ o poslu.
Lijepo nam je ovako, `ivimo na relaciji Sarajevo
- Beograd, a kada po`elimo da se skrasimo na jednom mjestu, vidjet }emo gdje }e to biti. S brojem 13 zavr{avam sve odgovore. I to je posebno
u na{em slu~aju. Prvi put smo iza{li 13., zaru~ili
smo se istog datuma. Nama je to itekako sretan
broj. †
azra 2011./17
AZRAIntervju
Roberta BARBARI]
Osvojila je Amerikance
umjetno{}u na
touchscreen ure|ajima,
kao {to su iPhone i
iPad. Uskoro izlo`ba
makro-kosmos mikro-kosmos,
pripremljena na ovim
ure|ajima, koju `eli
postaviti na Akademiji
likovnih umjetnosti
u Sarajevu. Njena
po{tanska markica,
ponos grada Mostara,
prva je u historiji
kreirana isklju~ivo na
iPhoneu
Pi{e: Gordana VUKOJA
Foto: privatni album
18/azra 2011.
Vrijeme je za novu
renesansu u umjetnosti
ostarka Roberta Barbari}
u neprestanom istra`ivanju umjetni~kih izraza i
prate}i ukorak savremenu
tehnologiju, dospjela je
na listu svjetskih umjetnika, koji pi{u novu historiju savremene umjetnosti na mobilnim ure|ajima.
Jedina je bh. prstoslikarica, koja je osvojila
Amerikance djelima u svijetu savremene tehnologije, te u~estvovala na presti`noj njujor{koj
„Tisch School of the Arts“, gdje je odr`ana
„Mobile Art Con“, prva konferencija vizuelnih
umjetnika, dizajnera, muzi~ara i developera mobilnih aplikacija iz cijelog svijeta. U raspravama
o svim aspektima stvaranja vizuelne i muzi~ke
umjetnosti na touchscreen ure|ajima, kao {to su
iPhone i iPad, jedan od uva`enih predava~a bila
je i Barbari}, ~lanica odbora IAMDA organizacije (International Association of Mobile Digital
Artist) i art direktorica Festivala d`epne umjetnosti u Mostaru.
Da je grad na Neretvi u potpunosti prepoznao i podr`ao ovu umjetnost nove generacije,
govori ~injenica da je, prvi put u hostoriji, objavljena po{tanska markica, koju je Barbari} kreirala isklju~ivo na iPhoneu. Kako se ovim podru~jem, osim prakti~nog, vrlo uspje{no bavi i
na teorijskom planu, svjedo~i knjiga „iPhone
M
» Mo`ete stvarati na
svakom mjestu
» Sjajna je i za
mikrofonom
Art/iPad Art“ autora Davida Scotta, koja je
objavljena u New Yorku, gdje je znakovito prikazan njezin rad.
Kako ste se na{li u svijetu stvaranja umjetnosti
na mobilnim telefonima?
- Kad sam prvi put vidjela danas ve} „drevni“
iPhone 2G ili Classic, kako ga neki zovu, palo
mi je na pamet da se na tom touchscreenu zasigurno mo`e {vrljati i tako je nekako krenula moja avantura ~im sam nabavila prvi iPhone. Potra`ila sam aplikacije za crtanje i slikanje te ustanovila da su developeri aplikacija ulo`ili zavidan
trud, ali i da su zaista vi{e nego dovoljne za stvaranje figuralne i apstraktne umjetnosti. Ubrzo
sam na Flickru otkrila grupe ljudi iz cijeloga svijeta, koje su stvarale prava remek-djela na iPhoneu i pridru`ila im se u osnivanju udru`enja.
Od tada je iza mene nekoliko skupnih me|unarodnih izlaganja, ali i samostalnih izlo`bi, koji su
odra|eni na iPhoneu, te radova za grafi~ki dizajn.
Kako funkcionira zajednica u vezi s ovom vr stom umjetnosti? Koje su dr`ave najzastupljenije?
- Moram priznati da je povezanost umjetnika
zaista nevjerovatna. Valjda nam je svima dosta
onih predrasuda na{eg medija, pa se onda jo{
vi{e zbli`imo kad jedni drugima pokazujemo radove. Vi{e sam nego sigurna da u svakoj zemlji
na svijetu, gdje ima iPhonea, ima i makar jedan
umjetnik ili amater koji {vrlja prstima po zaslonu, a sasvim je logi~no da SAD imaju najvi{e takvih. Na`alost, jo{ je vrlo malo onih koji u tome
prepoznaju ozbiljnost i mogu}nosti, a sigurna
sam da sam jedna od rijetkih na podru~ju na{e
regije, koja od toga pone{to i zaradi.
Koji su nedostaci slikanja na mobitelu u odnosu
na digitalnu umjetnost koja se stvara na ra~unaru?
- Jedna sam od onih „fingerpaintera“ koji, uistinu, ne vide apsolutno nijednu manu digitalne
mobilne umjetnosti. Bezgrani~ne su mogu}nosti
kreacije, u svakom trenutku i na svakom prostoru. Va{ iPhone ili iPad je s vama na pla`i, na
planini, na poslu, u tramvaju ili u nekoj
~ekaonici. Ako vam tog trena do|e inspiracija,
ni{ta vas ne dijeli od ostvarenja te ideje, osim
va|enja ure|aja iz d`epa i stvaranja.
Osim mobilnosti, kolike su razlike u prakti~nosti?
- Crtanjem prstima aktiviraju se doslovno svi
prsti, odnosno cijela {aka, otkrivaju se neki novi
potezi. Na taj na~in se osloba|amo zgr~enosti,
koju smo godinama i stolje}ima gradili, dr`e}i
svakakva pomagala. Crtanje prstima je vid slobode kakav ~ovjeku samo tehnologija mo`e
pru`iti. Virtualno, a tako i stvarno. Ovo je
umjetnost nove generacije, bez prljanja i mrljanja, ako ba{ ho}ete... Umjetnost trenutka i nagona.
azra 2011./19
»
“
Na{i prsti stvaraju
najmagi~nije pokrete kad se
opustimo i krenemo stazama
prstoslikarstva. Uvijek su uz nas,
ne gubimo ih ba{ usput, ne
mogu se ni pohabati, jer je
dodir s touchscreenom
izuzetno suptilan i nje`an
» Roberta je uvjerena
da vrijeme nove
umjetnosti dolazi
» ozbDiljon`oivilljiapvaakjuploistljoujediproevdarkavsuudver?stu umjetnosti
- ^injenica je da sam ja, otkako se bavim prstoslikarstvom, deseterostruko produktivnija. Ne
pro|e nijedan dan da ne stvorim ne{to - skicu,
pejza`, portret, konstrukciju, apstrakciju, reakciju... Jednostavno stvaram, a onda to koristim kako za primijenjenu, tako i za galerijsku umjetnost. Pojavom ovoga medija nema vi{e prepreka
izme|u mene i procesa stvaranja.
Slu`ite li se kakvim pomagalima za crtanje?
- Steve Jobs je jednom rekao: „Kome treba
» S Angelinom
Jolie
Otkrila novi medij
- Bitna mi je brzina izra`avanja, a kako je
mobitel uvijek u d`epu, a ovaj kojeg ja imam
je pravi mini ra~unar, odlu~ila sam stvarati radove koje sam kasnije koristila za grafi~ki dizajn. Spojila sam ugodno s korisnim i tako otkrila sasvim novi medij.
pisaljka - kad smo se rodili s njih deset?“ I, zbilja, ~emu kist, olovka i razna pomagala, ako imamo 10 nevjerovatnih olovaka na rukama. Na{i
prsti stvaraju najmagi~nije pokrete kad se opustimo i krenemo stazama prstoslikarstva. Uvijek
su uz nas, ne gubimo ih ba{ usput, ne mogu se
ni pohabati, jer je dodir s touchscreenom izuzetno suptilan i nje`an, a stvara se bez gr~a,
opu{teno i vrlo prirodno.
Ovog ljeta u Mostaru je odr`an Drugi festival
d`epne umjetnosti. Kakav je odjek?
- Pozvala sam kolege iz IAMDA
(International Association of Mobile Digital Artists) da po{alju radove na konkurs. Pristiglo je
vi{e od 50 radova. U domeni fingerpaintinga bilo je radova umjetnika iz cijeloga svijeta. A fotografija, film i SMS-poruke, stizali su uglavnom
od doma}ih autora. Festival je u fingerpainterskoj zajednici odjeknuo kao nevjerovatan doga|aj. Mislim da }emo idu}e godine imati jo{
ve}i me|unarodni odziv.
Na ~emu trenutno radite?
20/azra 2011.
- Trenutno pripremam izlo`bu makro-kosmos - mikro-kosmos, koju `elim ostvariti u Sarajevu, na Akademiji likovnih umjetnosti. Izlo`ba
bi bila u potpunosti odra|ena na digitalnim mobilnim ure|ajima kakvi su iPhone i iPad.
Gdje pronalazite inspiraciju?
- Inspiracija se kod mene prote`e od antike,
osobito me fascinira anti~ka Gr~ka - doba helenizma. A onda radim skok kroz znanstvenu fantastiku, idem u futurizam i svemir kao vje~itu
inspiraciju.
Jedna ste od rijetkih umjetnica koja se izra`ava
kroz vi{e pravaca: muzika, ples, likovna umjetnost,
arhitektura... Koja vas, zapravo, najvi{e ispunjava?
- Sve pobrojane vrste umjetnosti... pa ~ak i
kazali{te, jer sam ~esto nastupala i radila predstave, te kostime za predstave, u potpunosti me
ispunjavaju. Umjetnosti se u savremeno doba
pro{iruju na razne medije. I mislim da nikad
ne}u prestati istra`ivati. Renesansni ljudi su se
bavili s vi{e umjetnosti odjednom, a mislim da
je do{lo vrijeme za novu renesansu. AZRAZvjezdana pra{ina
Brad PITT
Kona~no sam
“
sretan ~ovjek
Trudim se da
nikada jednu ulogu
ne igram dva puta.
Nisam tip osobe
koji bi mogao
napraviti brand
22/azra 2011.
Jedan od najatraktivnijih
glumaca dana{njice i
gost 17. SFF-a je u
intervjuu za magazin
„Parade“ kazao kako je
odluka da Angelinu Jolie
izabere za `ivotnu pratilju
i majku svoje djece,
najbolji izbor koji je
napravio tokom `ivota,
te da za sebe kona~no
mo`e re}i da je sretan
i ispunjen ~ovjek
Pripremila: Lejla LOJO
romoviraju}i svoj novi film, ameri~ki glumac Brad Pitt dao je
intervju za magazin „Parade“, u
kome je bio vi{e nego iskren. Popularni glumac, za kojim uzdi{u
sve `ene svijeta, otvoreno je govorio o svom `ivotu tokom ‘90-ih,
kada je bio u vezi, a potom i braku s kolegicom
Jennifer Aniston, kazav{i da su to bile najdosadnije godine njegovog `ivota. Na ovoj nesmotrenoj izjavi zamjerili su mu brojni Jenniferini fanovi, a glumac je odmah narednog dana dao jo{
jedno saop}enje za medije, nastoje}i ispraviti
svoju prethodnu izjavu.
P
Istospolni brakovi
U spornoj izjavi Brad navodi kako smatra da
je njegov brak povezan s osje}ajem da vodi dosadan `ivot.
- Pretvarao sam se da je moj brak ono {to nije
- rekao je Brad, a nakon objave spornog intervjua pojasnio je svoje rije~i.
- @alostan sam {to su moje rije~i na taj na~in
» Angelina ga je
u~inila najsretnijom
osobom na svijetu
» Brad i Angelina
svaki trenutak
koriste za
dru`enje sa
svojom djecom
protuma~ene. Jennifer je nevjerovatno topla, draga i duhovita `ena s kojom sam i dalje u prijateljskim odnosima. Ona mi je vrlo va`na u
`ivotu, izuzetno je cijenim. U intervjuu nisam
htio re}i da je Jennifer dosadna, nego da sam
postajao sam sebi dosadan i sebe dr`im odgovornim za to - kazao je kasnije 47-godi{nji glumac,
koji je u op{irnom i detaljnom intervjuu za
„Parade“ iznio i svoje mi{ljenje o istospolnim brakovima, religiji, usvajanju djece, te u~enju francuskog jezika.
- Te{ko je povjerovati da se ljudi u Americi
jo{ bore za jednakost i ista prava. Protiviti se
istospolnim brakovima je diskriminacija. Ako se
jednakost brakova ne desi sada, onda }e se s
ovim problemom morati boriti naredne generacije. Treba pohvaliti ~injenicu da je New York
kona~no priznao istospolne brakove. Najve}i problem je Federalna vlada, koja se jo{ skriva iza
toga. Ne bi smjeli to ~initi. Pori~u pravo svih
Amerikanaca da biraju `ivot kojim }e `ivjeti kazao je Brad.
Mnogi ga smatraju jednim od najatraktivnijih
glumaca dana{njice, a njegova veza s Angelinom
»
azra 2011./23
~ini ih najsavr{enijim holivudskim parom.
» Jolie
Upoznali su se na snimanju filma „Gospodin i
gospo|a Smith“, a ubrzo su po~ele i glasine o
njihovoj ljubavnoj avanturi. Iako je Angelina kasnije tvrdila da nije imala ni{ta s Bradom, jer nikada ne bi mogla biti s o`enjenim mu{karcem,
Bradov brak s Jennifer raspao se 2005. godine.
Razloga sa skrivanje veze s lijepom Angie vi{e nije bilo. U intervjuu za „Parade“ kazao je kako se
njegov `ivot nakon odluke da po~ne `ivjeti s
Angelinom, preporodio.
Senzacija i spekulacija
- Danas sam mnogo sretniji i zadovoljniji
mu{karac nego {to sam bio ikada ranije. Sretan
sam, jer sam na{ao `enu koju istinski volim, jer
sam sagradio porodicu koju volim podjednako.
Osnovati porodicu uvijek je rizi~an poduhvat,
jer, {to je vi{e volite, vi{e i patite. Jedna od najpametnijih stvari koje sam napravio u `ivotu jeste da sam Angelinu u~inio majkom svoje djece.
Ona je tako divna majka i presretan sam {to je
imam - iskreno }e Brad, koji s Angelinom ima
troje biolo{ke i troje usvojene djece.
- Odgajamo ih tako da budu dobri ljudi. Sva
na{a djeca, osim engleskog, govore francuski, pa
» Na naslovnici
magazina „Parade“
ga sad moram i ja nau~iti. ^ak i najmla|i, blizanci znaju pone{to re}i na francuskom - ka`e Brad.
Borba s paparazzima i tabloidima sastavni je
dio njihovih `ivota. No, tokom godina nau~ili
su kako se nositi s tim.
» Za biv{u suprugu Jennifer Aniston
ka`e da je topla i divna osoba
- Nikada ne ~itam o sebi, niti o Angelini ono
{to pi{e u novinama. Ni danas ne mogu vjerovati da su novinari spremni izmi{ljati razne pri~e.
Mislim da su generacije glumaca prije mene
imale vi{e sre}e i da tabloidni naslovi tada nisu
bili tako popularni. Ali, zato }e generacijama
glumaca koji dolaze nakon mene biti jo{ te`e.
Studirao sam `urnalistiku i nikada mi ne bi palo
na pamet da pi{em neistine. Nekada je novinarstvo imalo svoju etiku, a danas je sve spekulacija,
senzacija i izjave tipa: „blizak izvor navodi“. Na-
“
Osnovati porodicu uvijek
je rizi~an poduhvat, jer, {to je
vi{e volite, vi{e i patite. Jedna
od najpametnijih stvari koje sam
napravio u `ivotu jeste da
sam Angelinu u~inio majkom
svoje djece
jvi{e bi me iznenadilo kada bi neki novinar napisao za{to sam ne{to uradio i {ta sam zbog toga
osje}ao. U po~etku mi je to smetalo, ali kasnije
sam shvatio kako se ne vrijedi boriti.
Govore}i o svojoj karijeri, Brad je kazao kako
ne voli ponavljati uloge. Zato njegovi filmovi
nemaju nastavke.
- Trudim se da nikada jednu ulogu ne igram
dva puta. Nisam tip osobe koji bi mogao napraviti brand. Samo sam jednom ponovio svoju ulogu,
i to zbog toga {to sam smatrao da je bilo nekih
propusta prvog puta, pa sam to `elio ispraviti ka`e Brad.
azra 2011./25
AZRAPrinove
Potpuno
sam se
posvetila
sinu
26/azra 2011.
Gorana KURTE[
Urednica u Redakciji revijalnog programa i voditeljica emisije „Dobre vibracije“
na TVSA, posljednjih pet mjeseci u`iva u ~arima maj~instva. Njen sin Emir
plod je ljubavi s monta`erom Amilom Huji}em, s kojim je ve} godinu u
braku. Za vrijeme {etnje Vilsonovim {etali{tem pri~ali smo o trudno}i,
porodu, maj~instvu, ali i povratku na male ekrane
Pi{e: Senka TRGOV^EVI] Foto: Berjamin NIZI]
rolje}e je za nju bilo sretno i pamtit }e ga cijelog `ivota. Kao i
ve}ina `ena, tako je i Gorana Kurte{ 30. marta ove godine do`ivjela
neopisiv osje}aj - rodila je sina. Od
tog trenutka, svi prioriteti u njenom `ivotu su se promijenili, jer
joj je postalo primarno u`ivati s djetetom i ne
zamarati se drugim obavezama.
- Neponovljiva avantura roditeljstva naprosto
se ne mo`e rije~ima opisati. Vjerovatno mi je
zbog toga proteklih pet mjeseci brzo pro{lo, da
P
» Nasmijani
vladar
“
Najinteresantnije mi je bilo
kad sam vidjela koliko se ~esto
smije u razli~itim situacijama.
Njegov osmijeh predstavlja mi
cijelo bogatstvo, koje se ni s ~im
na svijetu ne mo`e porediti
sam po`eljela opet ponoviti to iskustvo. Odjednom su mi sve stvari, na koje sam ranije
obra}ala pa`nju, postale neva`ne, {to zna~i da
sam se u potpunosti posvetila sinu - po~inje razgovor Kurte{.
Smatra da je, s ro|enjem prvog djeteta, veoma zna~ajno u porodi~nom `ivotu uspostaviti
dobru organizaciju.
- Sre}om, to sam uspjela ostvariti, zahvaljuju}i ~lanovima svoje, ali i suprugove porodice,
~ija mi podr{ka itekako zna~i. Na taj na~in
mogu izbalansirati obaveze oko djeteta bez
ikakve nervoze i pritiska. Mu` i rodbina mnogo su mi pomogli, pogotovo u prvim postporo|ajnim danima i na tome sam im veoma zahvalna.
Me|utim, to ne zna~i da Gorana poslu{a svaki njihov savjet. Kako ka`e, presudan joj je jedino maj~inski instinkt, kao i suprugovo mi{ljenje
u odgajanju djeteta.
- Savjetovali su me da vrijeme dok beba spava
trebam i ja tako|er koristiti da odspavam. To ne
praktikujem, jer ~im Emir zaspe, volim ispunjavati ostale maj~inske obaveze. S obzirom na to
da je i tokom no}i mirna beba, nemam problema s ustajanjima u kasnim satima. U tome sigurno nije na mene, jer sam bila veoma „`ivo“ dijete. Roditelji su mi govorili da nisam spavala po
cijelu no}, te da sam ~esto plakala. Emir je su{ta
suprotnost.
Zato se s lako}om mo`e prepustiti u`ivanju u
maj~instvu, u kojem joj je najve}e bogatstvo Emirov osmijeh.
- Sigurno mi je najinteresantnije bilo kad sam
vidjela koliko se ~esto smije u razli~itim situacijama. Njegov osmijeh predstavlja mi cijelo boga-
» Gorana i Emir
~esto su na
Vilsonovom
{etali{tu
“
Dva dana nakon poroda,
suprug je izabrao ime arapskog
porijekla, koje zna~i zapovjednik,
knez, princ, vladar. Prema
dosada{njem pona{anju, mislim
da mu ime Emir odli~no pristaje
tstvo, koje se ni s ~im na svijetu ne mo`e porediti - rekla je Gorana, prisje}aju}i se trudno}e, kada je i u devetom mjesecu radila voditeljski i uredni~ki posao.
Zaista sam skoro do posljednjeg dana pred
porod bila aktivna trudnica. Osim odlazaka na
posao, nije mi te{ko padalo raditi ni ku}anske
poslove. Nekoliko dana prije nego {to sam rodila, prijatelji su me sretali na ulici i ~udili se
{to ne le`im ku}i u i{~ekivanju poroda. Tako
sam maksimalno iskoristila da u`ivam i u trudno}i.
Promjene koje donose maj~instvo su ono najbolje {to se mo`e dogoditi `eni. Ne samo da je
to pokazala za vrijeme trudno}e, ve} i tokom
poroda. Iako joj se termin produ`io za {est dana,
problema prilikom ra|anja prvog djeteta nije
imala.
- Osim {to sam se o poro|aju dovoljno informisala, u mislima nisam bila optere}ena {ta me
zaista ~eka na poro|ajnom stolu. Jednostavno
sam se prepustila instinktu i velikoj `elji da postanem majka.
Za to vrijeme, pru`aju}i joj nemjerljivu podr{ku, Goranin suprug u mislima je imao nekoliko imena za njihoog sina. Kona~na odluka ponosnoj majci odmah se dopala.
- O imenu zaista nismo razmi{ljali sve dok se
na{ sin nije rodio. Dva dana nakon poroda, suprug je izabrao ime arapskog porijekla, koje
zna~i zapovjednik, knez, princ, vladar. Prema
dosada{njem pona{anju, mislim da mu ime
Emir odli~no pristaje.
Gorana otkriva da se ve} u martu sljede}e
godine vra}a na tv-ekrane i u „svoju“ emisiju
„Dobre vibracije“. Vjeruje da joj maj~instvo
ne}e negativno utjecati na novinarsku karijeru.
- Naprotiv, uvjerena sam da }e mi uloga majke biti dodatni motiv u uredni~kom poslu Revijalnog programa na Televiziji Sarajevo - tvrdi za
kraj razgovora. azra 2011./27
AZRA Muzi~ki pedagozi
Maja MANOJLOVI]-DOBRIJEVI]
Savjete
ne dijelim
d`aba
Operska pjeva~ica iz
Banje Luke, Maja
Manojlovi}-Dobrijevi}
kao mlada pjeva~ica
pratila je To{u Proeskog
na koncertima i
turnejama. Sedam
godina kasnije
osnovala je privatnu
{kolu modernog
pjevanja, kroz koju je
pro{lo vi{e od 60
u~enika, a zbog
zaokreta u karijeri
uop}e se ne kaje
» @elim nastupati
na Eurosongu
Razgovarala: Senka TRGOV^EVI]
Foto: Aleksandar ARSENOVI]
† S odli~nim glasom i stasom imate sve kvalitete
pjeva~ice kakva nedostaje na na{oj sceni. Za{to ste
se odlu~ili karijeru nastaviti kao instruktor pjevanja u privatnoj muzi~koj {koli, a ne kao pjeva~ica?
- Gledaja}i na to iz dana{njeg ugla, drago mi
je da sam neke prilike propustila, jer tada kao
mlada i neiskusna djevojka pa onda i pjeva~ica,
sigurno ne bih donijela prave odluke. Nisam
znala {ta ta~no `elim i nisam imala izgra|en stil
pjevanja. Kao takva bila bih jedna u nizu neinovativnih i prosje~nih pjeva~ica. Za sve je potrebno vrijeme, da ~ovjek sazri, postane svoj i tek
tada mo`ete znati da va{i postupci i odluke mogu biti ispravni i dobri za vas, a ne samo za one
koji su oko vas. Mislim da moje vrijeme tek dolazi. Nisam zapustila karijeru pjeva~ice, jer i dalje nastupam na koncertima klasi~ne muzike. Uz
to, vjerujem da }u i na polju pop muzike uskoro
ne{to napraviti, jer komponujem, imam i u tom
28/azra 2011.
smislu {ta da ponudim. A rad s mladim pjeva~ima, odnosno s pjeva~ima uop}e, dr`i me u
kondiciji i svaki dan s njima u~im.
† Za{to se na na{im prostorima najbolji `enski
glasovi uglavnom kriju kao prate}i vokali „nekvalitetnih“ pjeva~a?
- Moram priznati da sam imala tu privilegiju
i zadovoljstvo da nastupam s na{im vrhunskim
pjeva~ima, To{om Proeskim, Karolinom
Go~evom i Majom Tati}. Nije pravilo da se kvalitetni vokali kriju samo iza „nekvalitetnih pjeva~a“, ali svakako da ima i takvih primjera na
na{oj sceni. Razloga je mnogo. Nije jednostavno
do}i do kvalitetnih pjesama, a „tim koji dobija“
i ko{ta, tako da je jedan od problema i finansijski momenat. Muzika je skup sport. Me|utim,
ti „nekvalitetni“ pjeva~i nerijetko pune dvorane i
kafane, pa je tu i novac. Tako da mogu platiti
svoj bend. U posljednjih 20 godina, otkad je
muzika iz kafane do{la na televiziju, sve se promijenilo. Nije samo manjak pjeva~ica zabavne
muzike na na{oj sceni, ve} i samokritike, kritike
uop}e, ali i zdravog razuma. Prosje~an konzument je, o~igledno, gladan skandaloznih, a mogu
re}i i izopa~nih stvari. Nekvalitet je zamijenio
kvalitet, {und i ki~ umjetnost.
» Kroz privatnu muzi~ku {kolu
modernog pjevanja „Maja
Manojlovi}-Dobrijevi} School
of Singing“ pro{lo je vi{e
od 60 u~enika
† Isplati li se uop}e ulagati u karijeru pjeva~ice
na na{im prostorima?
- Zavisi o kakvoj muzici i pjeva~icama govorimo.
Ako je rije~ o narodnoj pjeva~ici, onda sigurno da:
one imaju svoju ra~unicu, ali i nekoga ko stoji iza
njih. Potrebe i mentalni sklop, recimo, pop pjeva~ica
je druga~iji, pa }e samim tim u{tedjeti na mnogo
~emu. Naprimjer, na nekoj plasti~noj operaciji. To
ne zna~i da je kvalitetna muzika jeftinija, nego da
muzi~ka industrija koja se bavi narodnom muzikom
zna kome treba uzeti novac. Nekvalitet i neznanje se
trebaju naplatiti. Znate li koliko je te{ko napraviti
CD na kom jedan netalentiran „pjeva~“ propjeva?
† Smatrate li da ste za svoj trud mogli biti i vi{e
nagra|eni, prate}i na koncertnim turnejama To{u
Proeskog, Karolinu Go~evu i Maju Tati}?
- Zadovoljna sam zara|enim honorarima, jer
su to profesionalci koji cijene saradnike. Tada
mi, sa 20 godina, nije bila va`na visina honorara, ve} ~injenica da To{i pjevam prate}e vokale i
da sam s njim rame uz rame. Me|utim, nije uvijek bilo tako. Rad i trud se isplate, ljudi ~uju za
vas, zovu vas na razli~ite projekte i cijena vam
raste. U mom slu~aju je tako bilo, a u ~emu mi
je pedago{ko iskustvo bilo dragocijeno.
† Da li, pjevaju}i back vokale, dajete sugestije
pjeva~ima ili se, ipak, dr`ite svoje uloge?
- Nisam nikada davala sugestije, jer sam radila s najboljima. Ali, da su me pitali za neki savjet, sigurno bi ga dobili. Me|utim, vrlo je nezgodno uputiti kritiku nekome ko je ubije|en
da dobro pjeva, pa tu kritiku i ne}e shvatiti dobronamjerno. Ukoliko me neko ne pita za
mi{ljenje, savjete ne dijelim d`aba.
† U~estvovali ste na mnogim takmi~enjima u Italiji, Gr~koj, Sloveniji i Njema~koj. Kakva iskustva
nosite s tih nastupa?
- U vrijeme kada je putovanje po Evropi mogla
biti misaona imenica, s horom „Jedinstvo“ u~estvovala sam na raznim evropskim takmi~enja. Za mladog ~ovjeka je va`no da iza|e malo iz svog okoli{a i
zemlje i vidi {ta se de{ava izvan tog kruga. Na tim
takmi~enjima uvijek smo dobijali neka od priznanja
i nagrada, koja su bila kruna na{eg rada. Divno je
upoznati razli~ite ljude, kulture, a to je vrijeme kada
je cijeli svijet na jednom mjestu.
† Koliko su u~e{}a na horskim olimpijadama
va`na za promociju jedne zemlje?
- To je odli~an na~in da promovi{ete dr`avu iz
koje dolazite. Na{u zemlju, osim hora „Jedinstvo“,
predstavljali su i hor „Srbadija“ iz Bijeljine i ansambl „Banjalu~anke“. Ponosni smo {to smo se svi
vratili s nagradama. Na`alost, zbog ratnih de{avanja i svega onoga {to se o nama mo`e ~uti, stranci
nemaju ba{ pravu sliku BiH. Zato su ovakva muzi~ka takmi~enja, ali i sli~na, poput Eurosonga, prava prilika da se sve predrasude otklone.
† Imate li `elje za u~e{}em na Eurosongu?
- Kako da ne, voljela bih da predstavim BiH
na tom najzna~ajnijem evropskom takmi~enju.
Pa da, kao Marija [erifovi}, u na{u zemlju dovedem cijelu Evropu.
† Mo`ete se pohvaliti brojkom od 60 u~enika, koji su zavr{ili va{u {kolu pjevanja? Koji su propusti
Pozori{ne predstave
- Za to jo{ nisam imala mnogo prilike, ali zaista u`ivam. Dvije godine sam u Narodnom pozori{tu RS u igrala predstavi „U~ene `ene“, u kojoj sam imala zapa`enu ulogu raspjevane slu`avke.
To je predivno iskustvo. Za decembar se planira opera „Safikada“, projekt kompozitora i dirigenta
Muharema Insani}a, u kojem i ja u~estvujem i veoma se radujem ulozi koju sam dobila, a i prilici
da zaigram s uspje{nim i svjetski poznatim operskim pjeva~ima. Sigurna sam da se ovim povodom
vidimo i u Sarajevu!
ili nedostaci koji pjeva~i ne primje}uju pri interpretacijama?
- Ve}ina pjeva~a danas ne mogu svjesno kontrolisati svoje pjevanje. To se de{ava zato {to ne poznaju svoj instrument. Ono {to ja radim s u~enicima, ve}ina popularnih pjeva~a mo`da nikad nije
ni ~ula. Me|u tih 60 u~enika bilo je mnogo popularnih pjeva~a, ali na lokalnom nivou. Moja u~enica Vesna Mali} upravo prolazi kroz sve to.
U~estvuje u showu „Zvijezda mo`e{ biti ti“ i zaista
se nadam da }e pokazati sve svoje kvalitete i ista}i
sve ono {to smo u~ile prethodnih godina.
† [ta je bilo potrebno da osnujete „Maja Manojlovi}-D
Dobrijevi} School of Singing“?
- Volja i `elja da se neke stvari pomjere s
mrtve ta~ke. Pedago{ku karijeru sam po~ela u
privatnoj {koli pri muzi~koj ku}i i prodavnici
muzi~kih instrumenata i opreme „Artist“. Kada
sam po~ela raditi u privatnoj re`iji, podu~avala
sam u svojoj ku}i, a danas radim u na{em Digital Boyler studiju sa suprugom Ninoslavom
Dobrijevi}em Tikijem. †
azra 2011./29
Tijana VIGNJEVI]
AZRADirigenti
Aplaudirali joj
Rade [erbed`ija
i Angelina Jolie
30/azra 2011.
Profesorica u Srednjoj muzi~koj {koli Sarajevo, dirigentica i voditeljica
mje{ovitog hora AKCUS „Seljo“, godinama je ~lanica `enskog vokalnog ansambla „Corona“, a nedavno je dirigirala orkestrom u predstavi „Kralj Lir“ na Brionima, gdje je upoznala slavnu holivudsku zvijezdu Angelinu Jolie
Razgovarala: Naida BALI] Foto: Mevludin KADRI]
ijana Vignjevi} dirigirala je orkestrom na izvedbi predstave
„Kralj Lir“ u produkciji teatra
„Ulysses“ na Brionima. Re`iju
komada potpisuje Lenka Udovi~ki, ina~e supruga slavnog
hrvatskog glumca Radeta
[erbed`ije. Me|u brojnom publikom bila je specijalna go{}a, holivudska diva Angelina Jolie, koju je na{a dirigentica upoznala.
- Nekoliko dana prije izvedbe predstave znali
smo da }e do}i Angelina, jer su njeni tjelohranitelji ve} bili tu. Svi smo zamoljeni da nikome ne
govorimo o tome, zbog pro{logodi{njeg skandala
u vezi s njenim (ne)dolaskom, a „Ulysses“ teatar
je optu`en da je namjerno time izreklamirao svoju ku}u - veli Vignjevi}eva.
Nije imala tremu, zbog toga {to }e joj u publici biti planetarno poznata glumica, ve} joj je,
kako ka`e, sve bilo pomalo ~udno.
T
» S Radetom
[erbed`ijom pjevala
sevdalinke
Jedinstven do`ivljaj
- Obi~no mi idemo u kino da gledamo Angelinu, a sada ona dolazi da gleda nas i to mi je bilo veoma neobi~no. Osim toga, ja sam takav tip
osobe, da jednako dajem od sebe za izvedbu, bilo da je u publici samo dvoje ljudi ili hiljadu.
Svoj posao volim i radim ga s velikom ljubavlju ka`e Tijana.
U publici je s Angelinom bio i predsjednik
Republike Hrvatske Ivo Josipovi}, te na{ glumac
Branko \uri} \uro sa suprugom.
Nakon predstave, specijalnu go{}u Jolie na
»
Duo „]eif“
Predaje orkestar, poznavanje muzi~kih
instrumenata i svira klavir na ~asovima baleta.
Dirigira i {kolskim orkestrom, {to je ~ini sretnom, jer stalno radi na svom pozivu, bez
obzira na to kakav je orkestar, a |aci su uvijek
spremni za nova muzi~ka saznanja i koncerte.
- Nije to uvijek vrhunski umjetni~ki nivo,
ali je bitan stalni kontakt s orkestrom - ka`e
Tijana. - Posao u {koli je vrlo kreativan, a nakon nastave ostane mi vremena da radim s
horom, te s guda~kim orkestrom „Camerata
Academica“. ^esto sviramo, putujemo,
dru`imo se.
Uz sve anga`mane, pjeva i sevdalinke s Belmom Ali}, koja svira violon~elo. Njih dvije
~ine duo „]eif“. Imale su nekoliko koncerata
u Holandiji, koji su bili iznimno posje}eni, a
publika je, kako nam je Tijana ispri~ala, bila
odu{evljena njihovim nastupima, te su im
tra`ili CD. Uskoro }e repertoar pro{iriti i s
makedonskim pjesmama, mirnijim melodijama koje lijepo idu uz ~elo, a ako prona|u dobre producente, voljele bi snimiti i CD.
» Dirigentica Tijana Vignjevi} u
dru{tvu glumice Angeline Jolie i
rediteljke Lenke Udovi~ki
azra 2011./31
je izveo Rade [erbed`ija. Tada je uslijedio,
» scenu
veli Tijana, gromoglasan aplauz, a glumica je kazala da je to za nju bio jedinstven teatarski
do`ivljaj i da takvu predstavu nikada nigdje nije
gledala.
Muziku za „Kralja Lira“ uradio je britanski
kompozitor Nigel Osborne. U predstavi svira
„Mostarska simfonietta“, a pjeva `enski ansambl „Putokazi“ iz Istre.
- Predstava se ve} 11 godina izvodi u teatru
„Ulysses“. U po~etku je u dirigirao sam kompozitor, dok je kasnije dirigiranje preuzeo
[kotlan|anin Aidan Burke, koji je `ivio i radio
nekoliko godina u Mostaru. Ove godine on nije mogao do}i na Brione zbog drugih obaveza,
te su mene pozvali iz „Mostarske simfoniette“ pri~a nam Tijana.
Odmah je pristala, te se, kako ka`e, iznimno
obradovala ovom zadatku. Me|utim, dan uo~i
puta na Brione uhvatila ju je panika.
- Pomislila sam, ho}u li uspjeti za dva dana
pripremiti muziku za predstavu i ho}e li svaka,
od ~etiri izvedbe, koliko ih je bilo zakazano,
biti jednako uspje{na, jer takva iskustva do sada nisam imala.
Jolie se odu{evila
Iako je imala malo vremena za pripreme,
uspje{no je savladala muziku. Aplauzi publike i
ovacije glumaca bili su najbolja potvrda, jer su
znali da je potpuno nova u predstavi.
- Predstava je iznimno zanimljiva, jer s kopna, gdje se publika ukrcava na brod, kraljevski orkestar svira valcere, njema~ki mar{... Kada brod pristane na Male Brione, gdje se u
{umi de{ava dio predstave, a mi i dalje sviramo, pjeva~ice iz „Putokaza“ pozivaju publiku
da ih prate kroz otok do scene, do tvr|ave Minor, na kojoj se de{avaju ostala tri ~ina predstave - poja{njava Vignjevi}eva i dodaje da su
je aplauzi i ovacije publike zamalo rasplakali.
Poslije predstave, veli Tijana, vratili smo se
na ve~eru na Velike Brione i tu je rediteljica
Lenka upoznala slavnu zvijezdu Jolie sa svim
~lanovima predstave.
- Do{ao je red i na mene. Osje}aj je bio nestvaran, a kada joj je Lenka kazala da sam dirigentica, Angelina se potpuno odu{evila. ^estitala mi je i kazala kako je odu{evljena muzikom. Sve to uzbu|enje i ~estitke su mi uveliko
imponirale. Kazala sam joj da treba do}i ponovo, na {to je ona odgovorila da ho}e i da }e
dovesti cijelu porodicu - sretna je Tijana, dodav{i da se Angelina jo{ vi{e odu{evila kada joj
je kazala da je iz Sarajeva, jer ona ima najljep{e
uspomene iz na{eg grada, koji zauzima posebno mjesto u njenom srcu.
Na Brijunima je Tijana, osim slavne Angeline, prvi put upoznala i Radeta [erbed`iju, a
njegovu suprugu Lenku je ranije upoznala u
Srebrenici na izvedbi „Sevdah Opere“. Ka`e,
oboje su bili veoma zadovoljni njenim radom.
- Radetu se posebno svidjelo dru`enje i pjevanje nakon predstave. Pjevala sam sevdalinku
„[to li mi se Radobolja muti“, te jednu tradicionalnu kosovsku pjesmu „Gusta mi magla“, a
on je uzviknuo: - Mora{ to da me nau~i{!
Ina~e, Rade i Lenka su, ka`e Vignjevi}eva,
iznimno posve}eni porodici, koja je puna topline i ljubavi. 32/azra 2011.
» Angelina
~estitala na{oj
dirigentici
AZRAKarijere
Azra BEGI] Caylana
U Njema~koj sam
bli`e ostvarenju sna
Ve} s ~etiri godine je propjevala i znala da }e postati pjeva~ica,
a prvi javni nastup imala je sa samo 10 godina pred 15.000 ljudi na
festivalu „Djeca pjevaju hitove“ u Sarajevu, gdje je osvojila prvo mjesto.
Trenutno pod umjetni~kim imenom Caylana snima prvjenac u studiju jednog
od najpoznatijih evropskih producenata Nota Profanea
Pi{e: Senka TRGOV^EVI]
34/azra 2011.
ostarke Azre Begi} mnogi se
sje}aju po izvanrednim interpretacijama, koje najvi{e podsje}aju na vokalne izvedbe
Whitney Houston. Ova svjetska diva bila je, ali i danas
ostala, Azrin uzor u pjevanju.
- Whitney mi je omiljena pjeva~ica, uz ~ije
sam pjesme odrastala. U tom periodu moji roditelji, ali i sestra, odgovorni su za moj po~etak u
pjevanju. Ta~nije, bez njihove podr{ke posljednju godinu ne bih uspjela `ivjeti i nastaviti graditi karijeru u njema~kom gradu Karlsruheu.
Naime, roditelji su je upisali u Muzi~ku {kolu
„Pavarotti“ u Mostaru, koju je i `eljela poha|ati.
Ubrzo upoznaje svog prvog menad`era Esada
Puri}a Be{tiju, na kojeg je, ka`e, veoma ponosna. Tih godina stekla je divna poznanstva s
na{im legendama Safetom Isovi}em, Halidom
Be{li}em, Dinom Merlinom.
M
Zahvalnost
Gordani Topi}
Ono {to nikada ne}e zaboraviti iz vremena
dok je `ivjela u na{oj zemlji jesu privatni
~asovi koje je poha|ala kod profesorice solo
pjevanja Gordane Topi}.
- To mi je bilo odli~no iskustvo, jer je za
pjeva~a veoma va`no da zna tehniku pjevanja.
Svakodnevno koristim sve njene tehnike disanja i zagrijavanja glasa. Vi{e ne idem na privatne ~asove solo pjevanja, {to ne zna~i da ne}u
opet u budu}nosti.
Rodica Adriana
Me|utim, ni to nije bilo dovoljno da talent nastavi pokazivati u rodnoj zemlji, jer se isprofilirala
kao r’n’b pjeva~ica, kakvih ba{ nema na na{oj muzi~koj sceni. Ka`e da je danas rastu`i {to se takva
vrsta muzike jo{ ne slu{a u BiH. S obzirom na to
da je imala prilike i putovati, pro{irila je vidike, te
stekla saradnje sa svjetskim muzi~arima, od kojih
joj je navi{e prirastao srcu njema~ki producent
Marvin Eckert, poznatiji kao Not Profane.
- S ovim sjajnim muzi~arem do{la sam u kontakt zahvaljuju}i rodici Adriani Ba{ari}. Ona je
uspje{na teniserka, koja ve} godinama sportsku
karijeru gradi u Karlsruheu, gdje Not Profane
ima muzi~ki studio. Sasvim slu~ajno upoznala ga
je prije mene, te mu pokazala DVD s mojim nastupima. Tada je vidio da imam veliki potencijal
i po`elio me upoznati. Nakon nekoliko razgovora shvatila sam koliko je Not Profane veoma pozitivna i draga osoba. Najvi{e mi se svi|a inspirativna atmosfera, koja vlada dok radimo u studiju. Obo`avam njegove tekstove pjesama, jer se,
zaista, pronalazim u njima. Zato mislim da je
na{a saradnja odli~na.
Prije nego {to je snimila prve pjesme, morala
» Njema~ki
producent
Not Profane
i Caylana
» Prvi album izdaje 2012. godine
je razmisliti o umjetni~kom imenu. U tome joj
je, naravno, pomogao njema~ki muzi~ar.
- Nailazili smo na razna imena, ali moja rije~
bila je presudna, jer mi se najvi{e dopalo ime
Caylana. Veoma je rijetko u svijetu, a vrlo je prepoznatljivo. Nadam da se svi|a i mojim fanovima u BiH - istakla je Azra.
Na samostalan `ivot u Njema~koj nije joj se
bilo lako naviknuti, jer je emotivnost prva osobina koja krasu na{u pjeva~icu.
- Mrzim rastanke i veoma mi je te{ko pao
odlazak od roditelja. Tako mi se na kraju odmora u Mostaru i danas nije lako oprostiti od najmilijih. Ali, ovu daljinu sada gledam s pozitivne
strane, jer sam s razlogom do{la u Njema~ku.
Cilj mi je boriti se za karijeru i {anse, koje }u
iskoristiti. @elim ostvariti i `ivjeti jednog dana
svoj san, koji sam oduvijek sanjala, a to je da budem uspje{na svjetska pjeva~ica.
Svjesna je da je ovo tek po~etak njene karijere, ali ka`e da je prezadovoljna zato {to osje}a da
je na pravom putu u ostvarenju sna. Iako joj je u
tome porodica najbitnija, na{la je vremena za
ljubav. Naravno, kao i mnoge njene kolegice o
tim detaljima nije `eljela govoriti, ali nam je
otkrila kako joj najbolju zaradu donose obrade
pjesama.
- Nevjerovatno je koliko u muzici internet
nudi mogu}nosti. Upravo mi internetska stranica Youtube dozvoljava da ljudima {irom svijeta
poka`em ono {to znam. Kroz obrade pove}avam
svoju gledanost i prezentiram svoje ime. Svi moji
obo`avaoci mogu te pjesme prona}i na tv-programu www.youtube.com/notprofane, a, ukoliko
`ele, mogu ih kupiti putem Itunesa. Tek kad zavr{im album, po~et }u pravo zara|ivati na svojim nastupima i nadolaze}im turnejama.
Voli kuhati
Nakon izdavanja prvjenca, Caylana planira
upisati muzi~ku akademiju u Njema~koj.
- Nisam odmah mogla upisati fakultet, jer mi
je trebalo vremena da se naviknem na novi `ivot.
Sada, kad veoma dobro govorim i njema~ki i
engleski, bit }e mi lak{e studirati. Ina~e, dobivam mnogo komplimenata kad je rije~ o sporazumijevanju na stranim jezicima. Tek kad sam
do{la u Njema~ku ve}ina ljudi nije mi vjerovala
da dolazim iz BiH. Mislili su da sam Njemica ili
da dolazim iz Engleske - istakla je Caylana, ~iji
radni dan obi~no po~inje veoma rano uz {olju
jutarnje kafe.
- Zatim dolaze obaveze koje me ~ekaju u studiju. To su snimanja, koja znaju potrajati do kasno u no}. Svaki dan mi je dobro isplaniran, jer
nemam puno slobodnog vremena. Ipak, kad
ugrabim koji slobodan dan, onda sam 24 sata za
svojim laptopom, kako bih odgovarala na veliki
broj mailova. Dobivam ih svakodnevno od vjernih fanova iz svih krajeva svijeta. Zato moram
biti aktivna na slu`benoj stranici www.caylana.com, gdje obavje{tavam obo`avatelje o svojim
aktivnostima i planovima. Oni mu pru`aju maksimalnu podr{ku, pa mi laptop do|e kao najbolji prijatelj, bez kojeg nigdje ne idem.
S obzirom na to da njen posao, kako ka`e, zahtijeva i dobar stas, redovno odlazi na aerobik. Tako|er,
u slobodno vrijeme voli ~itati romane i drame.
- Osim toga, obo`avam kuhati. Sretna sam
{to imam mamin talent pa znam veoma dobro
spremati ukusna jela. Po prirodi sam veliki gurman pa uvijek moram paziti {ta jedem - zaklju~ila je Caylana, poru~uju}i fanovima u
na{oj zemlji da }e s izlaskom albuma naredne
godine nastojati organizirati koncerte u bh. gradovima. azra 2011./35
AZRASportisti - ~uvari osu|enika
Emma [KALJO
Na sedmom sam nebu
Jo{ kao juniorka ova lijepa i vesela Zeni~anka izjedna~ila je svjetski rekord s
maksimalnim u~inkom od 400 krugova. Kao vrhunski sportist, s jo{ nekoliko
kolega, dobila zaposlenje u KPZ Zenica
Tekst i foto: Adnan [email protected]]
ma tek 21 godinu, a ve} je uspjela
izjedna~iti svjetski rekord. Protiv sebe
na streli{tima diljem svijeta ima svjetske prvakinje koje su ga|ale u godini
u kojoj je ona ro|ena. Zeni~anka
Emma [kaljo je uposlenik najve}eg
bh. zatvora, Kazneno-popravnog doma Zenica, a uz atleti~arku Pa{u [ehi}, te jo{ nekoliko kolega, karatista, atleti~ara, posao je dobila
kao vrhunski sportist.
I
36/azra 2011.
Jedna od najperspektivnijih bh. strelja{ica
poku{ava na sportskom planu da ispuni normu za Olimpijadu u Londonu. Iza sebe ima
takmi~enja i nastupe po cijelom svijetu, od
Kine i Kuvajta, do sjevera Evrope. Nastupala
je za njema~ki klub „Swartzdorf rokau 06“ tri
sezone, do{la do titule vice{ampiona u okviru
tamo{nje strelja{ke Bundeslige.
Jo{ krajem 2009. godine Emma je u 4. kolu Premijer lige BiH u strelja{tvu, u disciplini
standardna zra~na pu{ka, upucala maksimalnih 400 krugova. Tim rezultatom je izjedna~ila svjetski rekord i u{la u dru{tvo pet
`ena u cijelom svijetu koje su do sada uspjele
ostvariti isti podvig. Tada je ve} tri godine
(od 2006.) nastupala kao senior, iako je formalno sve do lani mogla biti junior.
U „obi~nom `ivotu“ Emma je zanimljivo
vrlo pri~ljiva i otvorena osoba, mada strijelce
ne prati „takav glas“.
» Na streli{tu
- Oduvijek sam bila „tatin sin“, a sestra „mamina k}i“. Kad dobijem lutku na poklon,
odvrnem joj glavu, „pokvarim je“ i zapla~em
- ho}u auti}! U ratu sam dobila auti} s daljinskim, na baterije i to mi je jedan od najdra`ih poklona u `ivotu. Posljednji izuzetni
poklon je knjiga „Ljubav je sihirbaz, babo“
Nure Bazdulj-Hubijar, koju sam dobila od
momka, nakon {to je u „Klubu poznatih“ u
„Dnevnom avazu“ iza{lo koja mi je omiljena
knjiga - kroz smijeh }e Emma.
Ova mlada i ambiciozna djevojka ovih dana preseljava u svoj dom, a s njom smo razgovarali izme|u „ganjanja papira za kredit“.
Ka`e da je „sretno zaljubljena u Damira“ i da
je ovih dana, sedmica, „na sedmom nebu“.
- Ljudi obi~no ka`u - popustiti }e te to, ali
O osu|enicima,
kolegama, upravi...
- U zatvoru sam odli~no primljena, disciplina je jaka, jer je ovo najve}i i zatvor s najte`im osu|enicima. Ispo~etka nisam imala
nikakav kontakt s osu|enicima, radila sam vani, u prvoj smjeni. Sad radim u smjenama. S
osu|enicima ne mogu i ne smijem imati kontakt, osim „dobar dan“, {to je nekad smije{no, jer tu ima ljudi koje prepoznajem s ulice, iz ~ar{ije. Ipak, {to se mora, nije te{ko. O
kolegama, {efovima, bez la`ne kurtoazije sve
najbolje, jer su izuzetno korektni, ali ovakva
institucija dopu{ta samo ozbiljnost i po{tovanje propisa. Nema improvizacija, a jo{ manje
aljkavosti. Nadam se da svoje profesionalno
znanje i sport ne}u nikada morati primijeniti
u ovom poslu - ka`e Emma.
mi smo se zaista na{li. Ne da povla|ujemo
jedno drugom, ne da se pretvaramo, nego zaista odgovaramo jedno drugom u svemu. Kako razlikama, tako i sli~nostima. Vjerujem i
`elim da traje vje~no - ka`e, ne skidaju}i
osmijeh, te otkrivaju}i da je Damir kolega iz
firme.
O `ivotu van streli{ta i zatvora, Emma veli:
- Mnogo toga ovisi o smjenama. Dok smo
oboje radili prvu, popodne i ve~er je bilo kombinacija mog treninga i izlaska u grad. Sad
to kombiniramo i volimo s dru{tvom iza}i i u
drugi grad, oti}i negdje ne{to pojesti. Mada
se na meni ne vidi (smijeh), mogu pojesti toliko da me ljudi koji su za stolom mole da prestanem, jer }e povratiti - ka`e.
Omiljeno jelo joj je, bez premca, doner i ka`e
da, kad po`eli ovaj turski specijalitet, po{to ih u
Zenici uglavnom nema, nije problem da smisli
izgovor i ode u Sarajevo, samo da bi ga sa sla{}u
pojela.
S ponosom isti~e dugogodi{nje prijateljstvo
s kolegicom sportiskinjom Dunjom Bihorac.
Ipak, kad se spomene njen sport, ka`e da je
to isklju~iva zasluga gena...
- Mama, tata, rahmetli daid`a, ma svi u
porodici, familiji su se bavili strelja{tvom.
Daid`a je bio presudan. On samo do|e ispod
prozora, svirne i ja istr~avam. Bje`ala sam na
streli{te. Mama mi nije dala da se bavim strelja{tvom radi krivljenja ki~me. Sve dok nisam
krenula u srednju {kolu. Zato sam svirala violinu. Dodu{e, htjela sam ~elo, ali i ono je bilo
prete{ko za mene - navodi ova vedra djevojka.
Njen daid`a je poznati trener, selektor i vrhunski bh. sportist Amir Ljuca, koji je preminuo 2007., u 48. godini `ivota.
Uz strelja{tvo, Emma - a navodi uz sebe i
„svog Damira“ - obo`ava automobile, motore,
a ima jednu ~udnu „profesionalnu deformaciju“...
Vratila medalju u
Banjoj Luci
- Prije pet godina sam skinula i vratila medalju na dr`avnom takmi~enju u Banjoj Luci,
kad sam vidjela da je vrpca oko nje trobojka
RS-a, da se svira himna RS-a, da nema
dr`avne zastave. Zajedno s kolegama sam demonstrativno iza{la i od tada nisu dobili nijedno dr`avno takmi~enje, sve dok ne shvate u
kojoj dr`avi `ive. Pa, na me|unarodnim takmi~enjima takmi~ari iz Srbije ih, kao i nas,
zovu Bosancima, ali oni to jo{ ne uspijevaju u
glavi da prelome, pa im se de{ava da ne ustanu na himnu svoje zemlje. To je ludost i ljudi
{irom svijeta smiju se takvom pona{anju.
- Osjetim miris, zvuk... Mogu prepoznati
motor ili auto po zvuku, a isto tako nakon
dva tri pucnja re}i }u o kojoj je vrsti oru`ja
rije~... Oni koji znaju o ~emu pri~am, znaju i
kakva je ljubav prema mirisu baruta, prema
oru`ju, ali u pozitivnom sportskom smislu, ne
kriminalnom. Jednostavno, to u|e u krv i kad
sjedim s dru{tvom, komentiram zvukove i mirise okolo.
Za sebe ka`e da je samouvjerena, da zna
{ta ho}e i da uvijek ~ini sve {to je do nje, ali
da je istovremeno i svjesna da drugi znaju biti
nefer. Tako je svojevremeno javno protestirala kad su na Olimpijadu u Peking (2008.),
umjesto nje, otputovali slabije plasirani takmi~ari.
Planira da u narednim mjesecima nastupi
na nekoliko velikih takmi~enja u Evropi, da
bi stekla preduvjete da se izbori za Olimpijadu u Londonu. Ka`e da je strelja{tvo sport
koji se `ivi i da se ona tako i pona{a. azra 2011./37
Neke druge la`i
@elje
ako god okrenem, nema {anse
da otkrijem pravi izvor ove
poslovice. Tra`im i poku{avam, ali internet je pun
razli~itih informacija. Internet
k’o internet. A `elje k’o `elje.
Ova izreka mo`da je kineska,
mo`da engleska, mo`da je... Potpuno neva`no.
Jer, kako god okrenem, znam da je hiljadu posto
istinita.
Koliko puta jednostavno `elimo. @elimo
ne{to toliko silno. Nadamo se. Molimo se. Sanjamo. Stremimo. Radimo sve da to ne{to dobijemo i ostvarimo. Da nam se `elja ostvari. Veliko ili malo. Ko te pita? @eli{ ne{to. Nekoga. Nije bitno, bitno je da `eli{. Mo`da `eli{ vi{e para.
Mo`da da se on okrene i pogleda te. Mo`da `eli{
drugu {ansu. Posao koji je kao stvoren za tebe.
Mo`da ho}e{ da se neko ludo i nezaustavljivo,
{to bismo rekli neizlje~ivo, zaljubi u tebe.
Mo`da ti `eli{ da se napokon mazne{ s tipom
kojeg sanja{ ve} mjesecima. Gluho bilo, godinama.
Jednom mi je prijatelj rekao kako je sve {to
po`elimo u sferi ostvarljivog, jer je sve to pitanje
projekcija. Obja{njavao mi je podrobno da svijest mo`e sva{ta. Imao je knjige, davao primjere,
davao osnovu. Sve je mogu}e, ako to stvarno
`eli{. Nije da ja ne vjerujem u tu teoriju... Ima
nekako toliko divnog i nepredvidivog u onome
da je sve mogu}e. I da se `elje, ako ih ispravno
za`elimo, i ostvare.
E, sad dolazim na klizav teren. Ispravno
Za`eljeti Ne{to? Hajd’ znaj {ta je ispravno!? Svi
mislimo da znamo za`eljeti ne{to. Jednostavno,
osjeti{. Zna{. Vidi{. Usnije{. Nama{ta{. Fokusira{ se i po`eli{. Za`eli{. Kad se to desi, navodno
se sve, od kosmosa do kom{iluka, svih tvojih
mo`danih vijuga, horoskopa i vremenske pro-
K
Pi{e:
Melina KAMERI]
„Budi pa`ljiv
{ta `eli{,
jer bi ti se
moglo i
ostvariti“
gnoze, elekctriciteta, nadnaravnih i naravnih sila, pa do gravitacije i koeficijenta porasta cijene
nafte, ujedine da se tvoja `elja ostvari. I to je divno. Mislim, nema ni{ta lo{e u tome da ti se
`elje ostvare. To i jeste cilj. Ostvarena `elja. Klimaks. Trenutak. Ostvarilo se.
Dobije{ ono {to si `elio. Bajka se ostvarila.
Upsss.
Koliko puta vam se to desilo? Zgoditak!
Ostvarena `elja. Bajka! A niko nikada ne pita
za{to se bajke zavr{e kad se `elja ostvari. I nema
dalje. Niko ti ne pri~a {ta se desi poslije. Ne{to
`elimo. I onda dobijemo. I onda totalni {ok. [ta
sada? Ostvarila nam se `elja, a onda s ostvarenjem `elje lan~ano, ~esto nekontrolirano do|e
milion drugih stvari. Onih koje nikada nisu bile
dio plana. Jer, planovi kada su `elje u pitanju,
nikada i nisu planovi. @elja nekako poklopi i zaslijepi sve. Nema plana. @eli{ to i to. I samo
`eli{. Pitala sam onog prijatelja, koji tuma~i
`elje, {ta on zna i da me nau~i. Kako zamisliti
ispravno. I rekao mi je. @eljeti stvarno ispravno,
zna~i `eljeti ono za {to smo sigurni da nam treba. [to znamo da mo`emo ponijeti. Ono {to
smo spremni prihvatiti. S ~im god da do|e. I u
bilo kom omjeru, obliku ili koli~ini.
Ne tako davno, `eljela sam ne{to. Silno. Prema svim pravilima `eljenja. Sanjala. Molila se.
Radila. Stremila. Nadala se.
Prijatelj je imao pravo. Sve se pokrenulo. I
`elja se ostvarila. Sve se ba{ poklopilo. Bio je
moment bajke. Ostvarena `elja. A onda je, gle
~uda, i ostalo tako. Ne}u da se la`emo. S ostvarenom `eljom do{lo je i hiljadu pitanja, hiljadu
izazova, hiljadu problema. Kao cunami! Talas
koji dolazi nakon {to se `elja ostvari, kao nakon
zemljotresa. Ali ja i dalje u`ivam. Sretno jedrim
na cunamiju zvanom ostvarena `elja. Znam da
sam ispravno zamislila `elju. [to i vama `elim.
Preporu~ena muzi~ka podloga: Louis Armstrong - „What a Wonderful World“
38/azra 2010.
STYLISSIMO
Od davnina do danas vino
uveseljava, opu{ta, podsti~e
iskrenost, sklapa prijateljstva i
poslove, inspirira ljubavnike i
umjetnike. Rijetki su oni koji su
ga bar jednom probali, a da mu
nisu ostali vjerni. Donosimo vam
pri~u o njegovom putu od Carskih
vinograda do ~a{e na stolu
Vino - vje~na
inspiracija
umjetnika i
ljubavnika
I jo{:
Globalizacijske pri~e: Osjetite srce
Kathmandua
Fashion era: Veliki dekolte nije za svakoga
Lejla Br~aninovi}: Lijepa i `enstvena
Nela Hasanbegovi}: U svijetu umjetnosti
magistrice kiparstva
Pe|a Kazazovi} najavljuje „Love Karavan“
Savjeti ginekologa i psihologa
azra 2011./39
Globalizacijske pri~e
STYLISSIMO
Tekst i foto:
Hrvoje IVAN^I]
Kathmandu: Turizam
je nova dr`avna religija
U glavnom gradu Nepala utjecaji hinduizma i budizma se mije{aju, tako da je
~esto te{ko prepoznati o kojoj je religiji rije~. Sadui, sveti ljudi, zemljom hodaju
bez imovine i dijele blagoslov, a mnogi `ive u dubokoj meditaciji. Srce grada je
centralni dio - Durbar, gdje su biv{i kraljevski dvori, ali i drvena ku}a po kojoj je
grad i dobio ime, a ve}ina hramova posve}ena je bogu [ivi
Tekst i foto: Hrvoje IVAN^I]
rvi susret s Kathmanduom mo`e izazvati preoptere}enje senzora, jer su
mirisi, za~ini i buka ulice prejaki za
prosje~nog evropskog posjetitelja.
Uske uli~ice s drvenim, izrezbarenim
balkonima iznad si}u{nih trgovina;
trgovi kojima dominiraju hinduisti~ki ili budisti~ki hramovi, prenatrpane tr`nice vo}a i po-
P
40/azra 2011.
vr}a, te konstantna cirkulacija ljudi, stranaca,
vozila, biciklrik{i. S druge strane, ovdje su betonske zgrade modernog doba, smog i pra{ina, jumbo plakati „Coca-Cole“ i turisti, koji za sobom
povla~e neizbje`ne prosjake.
Glavni i najve}i grad Nepala centar je kulturnog, privrednog i no}nog `ivota zemlje. Kathmandu predstavlja glavno saobra}ajno, turi-
sti~ko, ali i historijsko sredi{te Nepala, pa je tako
vrlo posje}en i primamljiv turistima. Smje{ten
na 1400 metara nadmorske visine, u udolini
ispred mo}nih Himalaja, u jednu se ruku u~ini
kao skulptura netaknuta jo{ od srednjeg vijeka,
dok, s druge strane, zra~i modernim `ivotom i
predstavlja jo{ jedan glavni grad zemlje Tre}eg
svijeta, koja galopira prema svjetlijoj budu}nosti.
Razlike izme|u bogatih i siroma{nih ovdje su
ogromne, ali su stanovnici Kathmandua zadr`ali
{arm i dozu ponosa pa je {etnja ulicama sigurnija nego u ve}ini evropskih gradova.
Petomjese~no putovanje
Moj se dolazak u Kathmandu bitno razlikuje
od dolaska ve}ine posjetitelja koji zuje njegovim
drevnim ulicama. Svi su oni, dakako, stigli avionom, u vremenu kra}em od jednog dana, dok je
moj put trajao punih pet mjeseci! Pitate se sad:
„Pa kako pet mjeseci, kuda li je prolazio i {ta je
radio“?
Ukratko, putovao sam od Hrvatske do Nepala kopnenim putem, pre{av{i preko 10 zemalja,
uklju~uju}i Iran, Pakistan i Indiju. Punih pet
mjeseci trebalo mi je da ugledam smogom „okupani“ Kathmandu. Ovakav pustolovni pothvat
nije za svakoga, ali ipak }u ga spomenuti. Dodu{e, spomenut }u samo dio vezan za Kathmandu.
Dakle, kad sam ve} bio u Indijskom gradu
Vranasiju, imao sam dvije solucije: uzeti avion i
odletjeti u Kathmandu za 100 dolara, koliko je i
cijena iz glavnog grada Indije New Delhija ili za
50 kuna kupiti autobusnu kartu i dva se dana
voziti preko nepreglednih brda i lo{ih cesta.
Odlu~io sam se, dakako, za ovo zadnje. Kada je
u autobus u{la gospo|a s dvije koko{i koje su se
uneredile, ve}ina putnika se preselila na krov, a
ja sam shvatio da je izbor prijevoznog sredstva
bio pravi fijasko. Autobus je na kraju stajao svakome, tako da se unutra ugurati nije mogao ni
list papira. Iako je na karti pisalo „luksuz i turizam“ vo`nja s ta dva pojma nije imala nikakve
veze. Ipak, bio je to do`ivljaj stolje}a!
Za one manje pustolovnog duha, ali i one s
manjkom vremena, uvijek postoje avioni. Za let
Zagreb - Kathmandu potrebno je izdvojiti pribli`n 700 eura, {to, ra~unaju}i udaljenost, i nije
prevelika cifra. S druge strane, postoje letovi i za
2500 eura, pa ko voli - nek’ izvoli. Put do Kathmandua, ustvari, najskuplji je dio cijele pri~e,
jer cijene smje{taja i hrane ovdje su, uistinu,
smije{no niske.
[etaju}i ulicama Kathmandua, nisam mogao
a da ne primijetim stotine pansiona, hotela, pri-
» Brojni hramovi
» Otvoreni bazar
vatnih smje{taja porazbacanih od predgra|a, pa
sve do centra. U svakom od njih nalaze se gosti,
{to samo potvr|uje turisti~ku opredijeljenost zemlje. Strancima najnapu~eniji dio grada je ~etvrt
Thamel, u kojoj se ~esto ka`e da je turizam nova
dr`avna religija. Ovdje je sve podre|eno posjetiteljima sa Zapada, pa su tako i cijene malo vi{e.
No}ni klubovi, prodavaonice alkohola, restorani,
suvenirnice, sve to se nalazi u Thamelu iz kojeg
}e, oni `eljni Nepala, pobje}i, jer tu ga prona}i,
definitivno, ne}e.
Vratimo se mi na toliko, za posjetitelja, va`ne
hotele. ^ak i u centralnom dijelu grada nije problem prona}i smje{taj za svega 25 kuna. To je
naj~e{}e jedna soba s wc-om, koji dijeli cijeli kat.
Osim toga, sobe su uglavnom ~iste i uredne, ali
ima i hotela koji nisu obnavljani desetlje}ima.
“
Najva`niji hinduisti~ki
hram Kathmandua i u cijelom
Nepalu je Pashupatinath, na
obalama rijeke Bagmati. Jedno
od najva`nijih mjesta po{tovanja
boga [ive uop}e, pa ga
posje}uju i hodo~asnici iz
susjedne Indije. [iva je razara~
i stvaratelj, te se pojavljuje u
mnogim formama
Uglavnom se sobe, za popularno zvane „budget
travellers“ kre}u od 20 do 50 kuna za no}, a za
one dubljeg d`epa na raspolaganju su luksuzni
hoteli za nekih 500-1000 kuna. No, to je ne{to
najbli`e „Sheratonu“ ili „Hiltonu“! Ono {to
izme|u dvije spomenute krajnosti uvijek pali i
daje najbolje rezultate, kako za one zahtjevnije,
tako i za one siroma{nije. Za, naprimjer, 100
kuna mogu}e je dobiti sobu bez mrlje na zidu, s
klimatizacijskim ure|ajem i svim mogu}im tehni~kim pomagalima poput televizora i telefona.
Moja je solucija bila, dakako, najjeftinija, jer nije
mi smetalo malo pra{ine i zajedni~ki wc. Ionako
sam trebao samo prespavati, dok sam ostatak dana proveo u istra`ivanju ovog drevnog grada.
Bogatstvo hramova
Ve}ina kulturnih spomenika Kathmandua je
religijske prirode. Ovdje se utjecaji hinduizma i
budizma mije{aju, tako da je ponekad te{ko prepoznati o kojoj je od te dvije tradicije rije~.
Pro|ete li bilo kojom ulicom, za~ut }ete si}u{na
zvona hinduisti~kih hramova ili veliko zvono
ispred budisti~ke stupe. Za oko }e vam, zasigurno, zapeti poneki od sadua, odnosno svetih ljudi
»
azra 2011./41
» @ivotinje niko ne smije da dira
» Hiljade zastavica
na hramovima
zemljom hodaju bez imovine i dijele blago» koji
slov, a mnogi `ive u dubokoj meditaciji.
Da biste osjetili samo srce Kathmandua, najbolje mjesto za istra`ivanje je njegova povijesna
jezgra i centralni trg Durbar. Samo ime Durbar
na Nepalskom zna~i pala~a, jer upravo je na
ovom mjestu biv{i kraljevski dvor okru`en
mno{tvom hramova i `ivopisnim zgradama.
Ovdje se nalazi Kasthamandap ili ku}a od drveta, po kojoj je Kathmandu dobio ime. Zgrada je,
prema legendi, izgra|ena materijalom iz samo
jednog drveta, a sigurno je da u njoj nema niti
jednog metalnog dijela. Iako se centar Kathmandua doima kao veliki otvoreni muzej, on nikako nije li{en `ivotne energije, koja struji gradom.
Podno hramova stanovnici trguju, nadvikuju
se, dogovaraju nove poslove. U podno`ju hrama
hinduisti~kog boga [ive okupljaju se prodava~i
povr}a, a povremeno i uli~ni brija~i dok u blizini, pored hrama Maju Deval, voza~i biciklrik{i
~ekaju svoje mu{terije, ne bi li ih odvezli na
`eljeno mjesto. Ovdje vrijedi spomenuti da,
ukoliko ste stranac, voza~i podi`u cijenu {to je
vi{e mogu}e, jer vi, prema njihovim uvjerenjima,
imate puno vi{e novca od njih. Ustvari, takvo
razmi{ljanje lokalnih stanovnika je ispravno, jer
zapadnjaci u prosjeku imaju vi{e novaca, ali pla-
“
Iako se centar
Kathmandua doima
kao veliki otvoreni muzej,
on nikako nije li{en `ivotne
energije, koja struji gradom
42/azra 2011.
» Prosjaci nisu
napadni
kao u Indiji
» O~i koje sve vide
» Svaki hram ima svoje poruke
titi tri, ~etiri ili pet puta vi{u cijenu, gura posjetitelja na nivo budale.
Me|utim, na takve i sli~ne stvari lako se naviknuti i lako je s njima iza}i na kraj, jer u Kathmanduu niko nije naporan, napasan ili nepristojan.
Ukoliko vam pri|e prosjak, a vi ga odbijete, ne}e
hodati za vama i zanovijetati, {to je potpuna suprotnost od turisti~kih mjesta u susjednoj Indiji,
gdje su prosjaci uporni i ne ostavljaju posjetitelja
dok ne dobiju svoje. Naravno, oni su siroma{ni i
vrijedi im dati ne{to novca, ali zareda li se njih
deset, pri~a poprima druga~ije zna~enje.
Vratimo se, ipak, na glavni trg Kathmandua.
Od silnog broja hramova koji se ovdje nalaze
“
Putovao sam od Hrvatske
do Nepala kopnenim
putem, pre{av{i preko
10 zemalja, uklju~uju}i Iran,
Pakistan i Indiju. Punih pet
mjeseci trebalo mi je da
ugledam smogom
„okupani“ Kathmandu
te{ko je izdvojiti samo neke, ali opet te{ko ih je
nabrojati sve. Vrijedi spomenuti da je ve}ina hramova posve}ena bogu [ivi, jednom od tri glavna bo`anstva hinduizma koji predstavlja razaranje, ali i ponovno ra|anje.
Hinduisti~ki pogrebi
Jedan od najposje}enijih je, svakako, hram Jagannath, poznat po erotskim rezbarijama koje
datiraju iz 16. stolje}a. Ovdje se okupljaju mladi, tek vjen~ani parovi, a rezbarije su ne{to najbli`e hardcore pornografiji dana{njice. Najva`niji hinduisti~ki hram Kathmandua i najva`niji u cijelom Nepalu je Pashupatinath na
obalama rijeke Bagmati. Hram je jedno od najva`nijih mjesta po{tovanja boga [ive uop}e, pa
ga posje}uju i hodo~asnici iz susjedne Indije.
[iva je razara~ i stvaratelj, te se pojavljuje u
mnogim formama. ^esto ga se prikazuje kao bijesnog uni{tava~a, ali ima on i blage inkarnacije
kao {to su Mahadev i Pashupati - gospodar zvijeri. Kao pastir ljudi i `ivotinja [iva u obliku Pashupatia pokazuje svoj najsmireniji i najbla`i
oblik. Pored hrama su zabranjene `ivotinjske
`rtve, isto kao {to je zabranjeno i no{enje ko`e.
Rijeka Baghmati, pored koje je hram smje{ten,
sveta je i ovdje se vr{e kremiranja, odnosno hinduisti~ki pogrebi. Tijela se spaljuju neprestano,
{to privla~i brojne turiste kojima je egzotika i
na~in pogreba u kranju ruku neobi~an. Mnogi
ovdje vade svoje fotoaparate i ~esto se pona{aju
neprimjereno. Fotografiranje nije zabranjeno, ali
spaljivanje tijela predstavlja porodi~nu tragediju
i religijska je ceremonija, koja zahtijeva dozu
po{tovanja.
Kao {to smo spomenuli, u Kathmanduu se
isprepli}u hindiuzam i budizam. Velika sveti{ta
egzistiraju jedno pored drugog, pa tako u neposrednoj blizini Pashupatinatha stoji najve}a budisti~ka stupa u Nepalu i jedna od najve}ih na
svijetu. Mjesto Bodhnat vjerski je centar
mno{tvu Tibetanaca izbjeglih iz susjedne Kine i
predstavlja va`an centar o~uvanja tibetske kulture. Baza stupe kru`nog je oblika oko kojeg
cirkuliraju hodo~asnici u smjeru kazaljke na satu. Iz sredi{ta prema visini izranja stup u obliku bora na kojem se nalaze Budhine o~i. Prvi
su stupovi gra|eni da sa~uvaju svete relikvije ili
ozna~e mjesto va`nog doga|aja. I nikad nisu
{uplji! Pretpostavlja se da stup u Bodhnatu sadr`i kost koja je nekad pripadala samom Budhi.
U podno`je stupa dolaze mnoge `ivotinje
uklju~uju}i i pse lutalice, jer ovdje im niko ne
smije nauditi. U jo{ jednom va`nom budisti~kom centru, na brdu iznad Kathmandua,
popularno je zvani „hram majmuna“. Cijele porodice ovih zaigranih `ivotinja svakodnevno cirkuliraju oko brda do ~ijeg vrha vodi na stotine
stepenica. Ime hrama je Swayambhunath i njime, tako|er, dominira velika stupa pred koju
dolaze hiljade hodo~asnika dnevno. Pogled s brda najbolja je panorama Kathmandua, a mnogi
dolaze u najraniju zoru kako bi u`ivali u izlasku
sunca.
Ve}ina stranaca u Kathmanduu posje}uje mjesta koja su upravo za njih rezervirana. To su no}ni
barovi, restorani, klubovi. Ali, osim ovoga, Kathmandu ima i svoje drugo, lokalno lice. Postoje u
gradu mjesta gdje se okupljaju samo doma}i stanovnici i ta mjesta do~aravaju pravo srce grada.
To su ve}inom stra~are od svega nekoliko kvadratnih metara, sa zemljanim podom, u kojima se pije ri`ino vino (3kn) i jedu jednostavna jela poput
samose (pr`eno tijesto punjeno krompirom) ili
momo (mesne okruglice u tijestu kuhane na pari).
Iako se polumra~ne prostorije u prvu ruku
doimaju pomalo stra{no, u njima se sastaju cijele
porodice i stari prijatelji, a atmosfera je krajnje
gostoljubiva. U svakom slu~aju, vrijedi upoznati
sva lica ovog drevnog grada. azra 2011./43
STYLISSIMO
Grudi uvis
vijek postoji odre|ena doza
rizika odlu~ite li nositi veliki
dekolte, no sada nije trenutak
da ih spominjemo. Jedno u
svakom slu~aju treba po{tivati
- veliki dekolte nije za svakoga. Duboki dekolte jedan je
od trendova, smatraju svjetski dizajneri, koji }e
obilje`iti ovu jesen, a pravu ekspanziju do`ivjet
}e sljede}eg prolje}a. Ove jeseni nosit }e se duboki V izrez, koji se zavr{ava negdje izme|u grudi ili ~ak i ni`e.
Upravo takav duboki i uski izrez je u svojoj
U
kolekciji za ovu sezonu preporu~io Gucci. No,
mi vam ga, ipak, preporu~ujemo samo u specijalnim prilikama. Duboki V izrez nosi se na svemu, kako na ko{uljama, tako i na haljinama, ali
i sakoima ispod kojih je najpo`eljnije obu}i samo ve{, i to tako da se jasno vidi. Izaberite brushlatere koji su krojeni da bi se vidjeli, poput
~ipkastih „trokuti}a“ ili onih s uzrokom.
Ako mislite da jesen nije stvorena za duboke
izreze, varate se. Materijali poput pletenine, pli{a
i `erseja odli~ni su za odje}u s V izrezom. A, od
hladno}e se uvijek mo`ete za{tititi nekom svilenom maramom. » Duboki V
izrez na
kombinezonu
odli~no
pristaje
Heidi Klum
44/azra 2011.
» ^ak se i
povu~ena Katie
Holmes ponekad
odva`i na
duboki dekolte
» Selma
Blair
» Savr{eni dekolte Rosie
Huntington Whitley
» Rebeca
Romijin u
sve~anoj
haljini s
velikim
izrezom
» V izrez stvoren je za
» Sako s dubokim
» Emma Roberts:
dekolteom nosi
Lindsay Lohan
Duboki izrez na
sve~anoj haljini
junakinju „Sexa i
grada“ Kim Cattrall
azra 2011./45
STYLISSIMO
U New Yorku je pro{le
sedmice zatvoren
„Mercedes Benz New
York Fashion Week“,na
kojem je ~ak 99 dizajnera
i modnih ku}a
predstavilo svoje kolekcije
za naredno prolje}e
» I narednog
prolje}a nosit }e
se indigo plava
Prolje}e u
Velikoj jabuci
ok se polako pripremamo za
prve jesenje dane i obnavljamo gardarobu, u New Yorku
je proteklih dana sve bilo u
znaku prolje}a. Njujor~ani
su, naime, organizirali
„Mercedes Benz New York
Fashion Week“, na kojem su predstavljene kolekcije za naredno prolje}e. Sedmica mode
sve~ano je otvorena uprkos strahu od potencijalnih teroristi~kih napada. Organizatori su se potrudili za dobru zabavu, a mjere bezbjednosti su
podignute na ve}i nivo.
^ak 99 dizajnera ovog puta je pokazalo svoje
modele za prolje}e 2012., a modne ku}e i dizajneri poput: DKNY, L.A.M.B., Diane Von Furstenberg, Tommyja Hilfigera, Caroline Herrera,
Vere Wang, Calvina Kleina, Anne Sui mogli su
se pohvaliti najboljom posje}eno{}u.
Ove godine boje su „pr{tale“ na New York
Fashion Weeku, u kombinaciji s puno volana i
prozirnih materijala.
Crno-bijela, narand`asto-crvena, te `uta boja
D
46/azra 2011.
diskretno se provla~e kroz kolekciju Dereka Lama. Pokazao je zanimljivu igru grafi~kim uzorcima, kako na odijelima s hla~ama, tako i na haljinama koje se`u tik do koljena. Vrlo nosiva kolekcija, kako dnevna, tako i ve~ernja.
Alexander Wang predstavio je pravu cool djevojku, ~vrstu, punu samopouzdanja, koja nosi
mu{kobanjaste hla~e do koljena i uz to prsluk,
sve prepuno rajfe{lusa.
Kod Done Karan New York prona}i }ete sve
{to jedna gradska djevojka treba u svom ormaru,
od damskih, slatkih, koketnih kompleti}a do {ik
kombinacija za pla`u Cik-cak uzorci, prugice,
`ivotinjski print, karirani uzorci... dio je {arene
kolekcije s potpisom L. A. M. B., iza koje stoji
Gwen Stefani. Novu kolekciju predstavila je i
37-godi{nja Victoria Beckham, a posjetiocima
su se mnogo dopale njene dizajnerske krpice, u
bojama od crne, preko tamnoplave i osvje`avaju}e naran~aste do bijele. Haljine su namijenjene modernim poslovnim i samopouzdanim
`enama, kakva je i supruga nogometa{a Davida
Beckhama. » Lepr{ave haljine J. Mendel
» Vera Wang za
naredno prolje}e
preporu~uje
intenzivno
`utu boju
» Sve~ane
haljine
Sherri Hill
» Nanette Lepore tako|er
preporu~uje vedre boje za idu}e prolje}e
» Cirkoni u
kombinaciji sa svilom
» Lepr{ava haljina s
potpisom Vere Wang
» Model Caroline
Winberg predstavila
je prvu 24-karatnu
zlatnu torbicu
modne ku}e
„Mi Piaci“,
koja }e se u
Evropi mo}i
kupiti
narednog
prolje}a
» Vedra
zelena
Michelle
Smith
» Crvena boja
od glave
do pete
azra 2011./47
Lejla BR^ANINOVI]
Neseser slavnih
STYLISSIMO
Svaka `ena ima svoje omiljene kozmeti~ke preparate. Bez kojih beauty proizvoda ne biste mogli
zamisliti svoj `ivot?
- Ja sam jedna od onih `ena kojima ne treba
mnogo vremena u kupatilu i rijetko nanosim
puno {minke na lice. Ipak, uvijek moram imati
kremu za lice, maskaru, sjaj za usne i omiljeni
parfem. To su osnovni kozmeti~ki preparati s
kojima se osje}am lijepo i `enstveno.
Vjerujete li u djejstvo anticelulitnih krema, gelova, losiona?
- Nedavno sam prvi put kupila anticelulitnu
kremu da probam ispunjavaju li zaista {to
obe}avaju. Nisam ba{ osjetila efekte, tako da,
ipak, vjerujem da su pravilna ishrana i redovna
fizi~ka aktivnost najbolji recepti u borbi protiv
celulita.
Iz Va{eg iskustva, je li `eni u neseseru va`nije
imati pincetu ili turpiju za nokte?
- Kod mene u torbi }ete prije na}i pincetu,
nego turpiju za nokte, ali vjerujem da je `enama
i jedno i drugo veoma bitno. Rijetko imam duge nokte, tako da skoro nikada
nemam turpiju sa sobom.
Poklon za ~itatelja
Formula novog „Deborah Milano“ ru`a
oboga}ena je p~elinjim voskom dobivenim iz
jojobe, mimoze i suncokreta. Sadr`i hijaluronsku kiselinu, zahvaljuju}i kojoj su va{e usne
glatke, punije i hidratizirane do 10 sati.
^estice rubina reflektiraju i zadr`avaju svjetlost za ultra blistav efekt.
Kako se zove taj ru`?
1. Atomic Red
2. Milano Red
3. Light Creator
Kako se najbolje opu{tate nakon stresnog radnog dana?
- Nakon stresnog dana volim
provesti zabavno popodne ili
ve~er s prijateljima, ili oti}i na
masa`u, ili se opustiti u stanu uz
muziku koju volim i dobru knjigu. Ako je dan bio ba{ napet i
dinami~an, volim poslije toga
oti}i na fitness, jer na taj na~in
najbolje izbacujem nakupljenu
negativnu energiju.
Kojim preparatima njegujete
kosu i koristite li boje za kosu?
- Imam sre}e da zaista nikad
nisam imala problema s kosom,
pa tako ne koristim neke specijalne preparate za njegu, osim
{ampona i balzama za kosu. O mojoj kosi se brine moj frizer, koji je zadu`en i za odabir boje i
frizure te na~in njege.
Odgovor {aljite na broj: 091 510 101, tako
{to }ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a zatim odgovor na pitanje. Sretnog ~itatelja
o~ekuje poklon kozmeti~ke ku}e „Deborah“.
Minimalizam
za blistav izgled
Mo`ete li se zamisliti s kratkom kosom?
- Naravno! Totalni sam ljubitelj kratkih frizura i uvijek se odu{evim kad se `ene odlu~e na
taj korak i naprave potpuni preokret u svom
stylingu. Ja jo{ nisam sakupila hrabrost za takvo
ne{to, ali vi{e iz razloga {to s dugom kosom
imam vi{e mogu}nosti da eksperimenti{em s razli~itim frizurama.
Mlada i uspje{na PR direktorica agencije
„Prime Communications“ ubraja se u one dame
koje ne vole previ{e make-upa na svom licu.
Od beauty preparata svakodnevno su joj potrebni
krema, maskara, sjajilo i parfem
Biste li ikada pristali na trajni make-up?
- U ovoj fazi `ivota, definitivno, ne. Ina~e se
ne {minkam previ{e i volim osje}aj kada cijeli
dan provedem bez {minke i dopustim svojoj
ko`i da se malo odmori. Ali, svakako, nemam
ni{ta protiv tog vida uljep{avanja i u potpunosti
podr`avam `ene koje se s trajnim make up-om
osje}aju bolje i zadovoljnije. 48/azra 2011.
Savjet {minkera
Savr{eni ru`
23.90 KM
Kako nanijeti savr{eno ru`? Ako preferirate svjetlije nijanse ru`a
(svjetlije od boje va{ih usana), na{a {minkerica Ines [aboti} vas savjetuje da najprije nanesite malo te~nog pudera na usne. Nakon toga
blago liplinerom iscrtajte konture usana, ali nikada to ne ~inite jednim potezom. Prvo iscrtajte sredi{nji dio gornje i donje usne, a zatim vanjske uglove. Obojite usne malo istom tom olovkom, odnosno liplinerom. Potom nanesite ru` za usne, a za extra sjaj stavite
malo sjajila preko ru`a, ali ne na cijele usne.
„Deborah Colour Copy“
puder za normalnu
i kombiniranu ko`u
12.30 KM
21.60 KM
„Deborah 24ORE Velvet“
sjena za o~i
„Deborah Newskin“
kompaktni puder
19.70 KM
„Deborah Eye Design Quad“ sjena za o~i
4.55 KM
„Deborah
Pret a Porter“ lak
141 KM
„Shiseido Benefiance Wrinkle
Resist24“ dnevna krema SPF
14.80 KM
186 KM
„Deborah Natural Blush“
rumenilo
„Bvlgari Jasmin
Noir“ EDT
13.90 KM
17.00 KM
„Deborah
Euphoric Shine 24ORE“
Sjajilo
16.20 KM
„Deborah Precisione“
tu{ za o~i
12.10 KM
17.90 KM
„Deborah Milano Red“
Ru` za usne
„Deborah 24ORE automatic wp“
olovka za o~i
„Lash Creator
Volume&Care“ maskara
azra 2011./49
Pe|a KAZAZOVI]
STYLISSIMO
Pozitivnim
vibracijama
do boljeg dru{tva
Osniva~ multimedijalnog udru`enja „Vibracija“ govori o uspje{nim projektima koje je
ovo udru`enje do sada realiziralo i najavljuje tv-emisiju „Love Karavan“, koja }e
obra|ivati teme seksa i prevencije od HIV-a, te poku{ati sru{iti tabue o seksu u na{em
dru{tvu, ali i animirati mlade da po~nu vi{e koristiti za{titu tokom intimnih odnosa
Pi{e: Lejla LOJO
U
50/azra 2011.
dru`enje multimedijalne kulture „Vibracija“, sa sjedi{tem u Sarajevu, ~iji je
osniva~ i direktor Pe|a Kazazovi}, za relativno kratko vrijeme postojanja mo`e se pohvaliti s nekoliko uspje{nih
projekata. Nakon okon~anja projekta BH VIP,
~iji je cilj bio promoviranje uspje{nih, ali anonimnih mladih ljudi u na{oj zemlji, „Vibracija“
je sebi postavila novi cilj - televizijsku pri~u o
„Love Karavanu“. Vi{e o ovoj ideji i onome {to
je do sada „Vibracija“ realizirala govorio nam je
sam direktor, obja{njavaju}i {ta su, zapravo,
glavni ciljevi ovog udru`enja i zbog koga ono
postoji.
Kritika bez pokri}a
- Rade}i u marketin{kim agencijama, a sa
znanjem iz oblasti fotografije i drugih sfera
umjetnosti, odlu~io sam da sve svoje vje{tine
ujedinim s jednim jasnim ciljem - pravljenje pomaka u ambijentu u kojem `ivimo. Mo`ete biti
vrhunski umjetnik, marketing manager ili fotograf, ali ako nemate suosje}anje i `elju da doprinesete dru{tvu, sve gubi poentu. „Vibracija“, ba{
kako ime ka`e, pozitivna je iskra za koju sam siguran da }e donijeti mnogo dobrih stvari u budu}nosti - ka`e na po~etku razgovora Kazazovi}.
No, je li na{a zemlja spremna za jednu ovakvu asocijaciju i koliko bh. javnost ima razumijevanja za njihove ideje?
- Ve} dugo vremena osje}am prili~nu dozu
frustracije kada je rije~ o zemlji u kojoj `ivimo.
^esto pi{em tekstove o tome na svom blogu.
Pogre{an sistem vrijednosti, nedostatak razumijevanja i tolerancije, kritika bez pokri}a, talentirani ljudi, koji nikada ne dobiju priliku, sve su
to razlozi zbog kojih „Vibracija“ postoji. Ideja
je ne odustati, ne oti}i, ve} se prihvatiti te
(ponekad imam utisak) uzaludne borbe. Budisti~ki sve{tenici rade decenijama na jednoj slici
od pijeska, te je po zavr{etku obri{u, bez ikakvog `aljenja. Dakle, bitniji je proces od cilja.
„Vibracija“ mo`da ne}e uspjeti promijeniti
stvari u zemlji, ali je bitno da konstantno, predano i uporno radimo na tome.
Svi projekti Udru`enja baziraju na pomo}i brojnim talentiranim momcima i djevojkama, koje
na{a vlast, na`alost, ~esto zaboravlja i zbog ~ega
odlu~uju napustiti BiH.
- Na{ „Talent Support“ program nudi mogu}nost svim talentiranim mladim ljudima da
dobiju besplatne fotografske usluge na{eg
udru`enja. Glumci, muzi~ari, likovnjaci, studenti
arhitekture, `urnalistike i drugi, svi su pozvani na
saradnju. Bitno je samo imati kvalitetnu ideju i
`elju za uspjehom. „Vibracija“ je, tako|er, u saradnji s va{im magazinom realizirala projekt BIH
VIP, koji je u protekla tri mjeseca promovirao
uspje{ne Bosance i Hercegovce - istinske VIPovce ove zemlje koji zaslu`uju tu titulu zbog talenta, rada na sebi, ulaganja u znanje i obrazovanje. Osim toga, poma`emo i druga udru`enja,
popratili smo akciju „Rotaracta“ pri podjeli ru-
» „Love Karavan“ }e
organizirati i osam
live evenata {irom
BiH na kojima }emo
prezentirati i mlade
DJ-eve i performere
ksaka prva~i}ima Osnovne {kole „Dobro{evi}i“ i
malim {kolarcima obezbijedili simpati~ne fotografije za prvi dan {kole - pri~a Pe|a, najavljuju}i
novi projekt - televizijsku emisiju „Love Karavan“.
Emisija }e se osam mjeseci emitirati na
FTV-u, te lokalnim tv-stanicama, a obra|ivat
}e teme seksa i za{tite od HIV-a.
Tabui i neznanje
- Ideju su podr`ali UNDP i „Global Fund“,
a po~inje se prikazivati u oktobru. U BiH se
ne govori dovoljno o seksu, te mo`emo re}i da
tu tematiku prati mnogo tabua, neznanja i zastarjelih stavova. Pomalo je smije{no da mladi
danas imaju problem pri kupovini prezervativa
u lokalnim radnjama i tr`nim centrima. Slu{ao
sam mnogo pri~a o „`enama za kasama“, po-
» Kroz „Love Karavan“ }e biti
organiziran „photo contest“ pri
kojem }e mladi slati fotografije
sebe s kondomima u ruci
“
U BiH se ne govori
dovoljno o seksu, tu tematiku
prati mnogo tabua, neznanja i
zastarjelih stavova
gledima drugih ljudi, itd. Zvu~i banalno na
prvu, ali je taj problem itekako prisutan me|u
omladinom. @elimo na pitak i zabavan na~in
pokrenuti pri~u o prevenciji, te podsta}i mlade
da po~nu vi{e koristiti za{titu prilikom seksa.
„Love Karavan“ }e organizirati i osam live evenata {irom BiH na kojima }emo prezentirati i
mlade DJ-eve i performere. U~enje i sticanje
iskustva kroz zabavu je moto „Vibracije“, a
mo`e se veoma lako primijeniti i na „Love Karavan“ - poja{njava Pe|a, dodaju}i da }e mladi
mo}i u~estvovati na takmi~enju za najbolju fotografiju.
- Kroz „Love Karavan“ }emo organizirati
„photo contest“ pri kojem }e mladi slati fotografije sebe s kondomima u ruci. Na ovaj na~in
}emo poru~iti svima da je OK brinuti se za
svoje zdravlje i uvijek imati prezervativ u d`epu
ili nov~aniku. Jo{ bih napomenuo da }e „Love
Karavan“ imati i 8 lokalnih tv-prezentera, koji
}e dodati jo{ interesantniju notu cijelom projektu.
„Vibracija“ `eli motivirati sve mlade koje
imaju kreativne ideje da im se pridru`e i tako
daju doprinos izgradnji boljeg bh. dru{tva.
- @elimo u narednom periodu raditi na promociji ideja „Vibracije“. Ne `elimo biti sami u
na{oj borbi za ‘boljim sutra’. Nastojat }emo sklopiti
partnerstva s drugim udru`enjima, kompanijama,
bitnim ljudima, sa svima koji smatraju na{ rad novinom koja bi mogla promijeniti pojedine stvari u
zemlji nabolje. Izuzetno nam je bitno izgraditi partnerski odnos s mladim ljudima BiH, te ih ovim
putem pozivamo da se u~lane u „Facebook page“
„Vibracije“, kako bi uvijek mogli imati nadohvat
ruke sve informacije u vezi s otvorenim pozicijama
na pojedinim poslovima; razne konkurse, besplatne
foto usluge. @elimo podsta}i mlade ljude da
„izvuku“ maksimum iz sebe. Veoma je bitno raditi
na sebi, imati ambicije i krajnji cilj u `ivotu - ka`e
na kraju na{eg razgovora Kazazovi}. azra 2011./51
D`enan PEKU[I]
STYLISSIMO
U Carskim
vinogradima slavljena
je radost `ivljenja
52/azra 2011.
Pi{e: Elvedina [email protected]]
Foto: Fuad FO^O
ije dostojan da pije vino onaj
koji ga pije kao vodu, ka`u
na{i vinari, Hercegovci. I
zbilja jeste tako. U njegovu
proizvodnju je kroz historiju
ulagano mnogo znanja, ljubavi, truda i strpljenja da bi
se olako shvatalo. Postoje brojne legende o njegovom nastanku. U svakoj od njih vino je nazvano rajskim napitkom, koji u pravim koli~inama uveseljava i lije~i ljude, nadahnjuje umjetnike.
Inspiriralo je i na{eg nobelovca Ivu Andri}a
da u svom romanu „Omer- pa{a Latas“ o hercegova~koj `ilavki napi{e: „Dragocjeno vino tvrdog, suhog, a blagoslovljenog kraja, kao da
~ovjek pije smijeh i pjesmu i poslije tre}e ~a{e
sa-
N
mo smijehom i pjesmom pozdravlja svijet oko
sebe“. Upravo ove rije~i stajat }e na bocama vina
proizvedenog u Mostaru, u vinariji koju je pokrenuo 32-godi{nji D`enan Peku{i}.
Dobar urod
O njemu smo pisali u jednom od pro{lih brojeva „Azre“. U D`enanova dva studija u Londonu nastaju vrhunske fotografije svjetskih zvijezda i reklamne kampanje uglednih modnih,
kozmeti~kih i drugih kompanija. Vrhunsko }e,
ka`e, biti i njegovo vino, koje na tr`i{tu o~ekujemo idu}e godine.
Ovih dana u toku je berba. @ilavka i blatina,
autohtone hercegova~ke sorte gro`|a, dale su
dobar urod. Slijedi dug i pa`ljiv proces njihove
prerade u vino. Za to su zadu`eni brojni
stru~njaci, izme|u ostalih tu su enolozi
» Slatki plodovi
uskoro }e
zavr{iti
u vinariji
Etno selo
Jedan od projekata kojem }e se ovaj Mostarac posvetiti je i izgradnja etno sela na
obroncima Vele`a.
- Sve objekte pravit }emo u autohtonom
hercegova~kom stilu, od kamena s ovih prostora. Posjetitelji }e, osim u nesvakida{njem
ambijentu, mo}i u`ivati i u doma}im specijalitetima. Napravit }u i jedan objekat za sebe, u koji }u preseliti dio posla iz Londona.
Dragocjeno vino tvrdog,
suhog, a blagoslovljenog
kraja, kao da ~ovjek pije
smijeh i pjesmu i poslije
tre}e ~a{e samo
smijehom i pjesmom
pozdravlja svijet oko
sebe (Ivo Andri},
„Omer-pa{a Latas“)
» Isprobavamo
i kreiramo
nova vina
iz Kalifornije, s Novog Zelanda, ali i iz na{e zemlje.
- Vino je zdravo ako se pravilno proizvodi.
Mi `elimo dobiti kvalitetan, organski proizvod.
Pa`ljivo beremo i biramo gro`|e, i dodajemo
mu samo kvasac. Ljudi ~esto, na {tetu kvaliteta,
gro`|u dodaju razne sastojke, kako bi proizveli
vi{e vina. Na`alost, oni su preplavili tr`i{te i
zbog njih se ljudi nakon ~a{e vina bude s
u`asnim glavoboljama. Nama to nije cilj, jer
`elimo vrhunski kvalitet. Ove godine idemo na
30.000 litara, a kapacitet vinograda je 200.000
litara. Kada postignemo odgovaraju}i kvalitet,
onda }emo polako pove}avati proizvodnju isti~e Peku{i}.
U ovim krajevima vino je proizvo|eno stolje}ima. U tom opojnom napitku u`ivali su stari
Rimljani i Slaveni, a proizvodnja je stagnirala
»
azra 2011./53
» Vino iz D`enanove
vinarije predstavljeno je
na ovogodi{njem SFF-u
» Berba je u toku
Amela umjesto Kylie
Tokom posjete vinogradu s nama je bila i simpati~na Mostarka i D`enanova rodica, Amela Tanovi}. Ona, tako|er, radi u
njegovom studiju u Londonu, gdje nerijetko „priprema teren“
za snimanje Kylie Minogue.
- Obje su iste gra|e, tako da nam prvo Amela pozira dok ne
u{timamo sve rekvizite u studiju. Tek tada „uska~e“ Kaylie.
Amela je vrlo vrijedna i meni draga osoba, sretan sam {to je
imam za prijatelja - isti~e D`enan.
54/azra 2011.
dolaskom Osmanskog carstva. Vinogradi su tada
bili skoro nestali, da bi ponovo o`ivjeli nakon
austrougarske okupacije BiH.
Od 1912. godine u Hercegovini je zasa|eno
vi{e od 6.000 hektara novih vinograda. Blatina i
`ilavka iz Mostarskog vinogorja su osvojile Evropu, te dobile brojne me|unarodne nagrade i medalje za kvalitet.
D`enan vjeruje da }e one ponovo do`ivjeti svoj
procvat. Stoga je s ocem obnovio infrastrukturu
vinograda i prihvatio se posla, koji je njegovim zemljacima nekad davno donio slavu i ugled.
- Sedam godina smo ~ekali da loza izraste,
» Amela i D`enan: Dan u
vinogradu ispunjen smijehom
» @ilavka i blatina su autohtone
hercegova~ke sorte gro`|a
stasa i dobije optimalnu kvalitetu, te po~ne
ra|ati kako treba. Proizvodnja vina je umjetnost,
a ja sam se njome „zarazio“. U~im o svemu i sve
me zanima: brinem o vinariji, recepturi i marketingu. Sad smo nabavili kvasce iz Ju`ne Afrike,
Francuske i dijelom Danske. Izvla~imo razli~ite
arome iz `ilavke, da kreiramo nova vina. Planiramo ponovo izgraditi vinski podrum, koji je nekada bio na vrhu vinograda. Gradit }emo ga od
istog materijala od kojeg je bio sagra|en, a ispred njega pru`at }e se predivan pogled na vinograde i Mostar - pri~a D`enan.
S ponosom nas je proveo kroz svoje vinograde
u kojima su brojni radnici vrijedno brali gro`|e.
Neposredno nakon branja ono odlazi u vinariju,
gdje smo se, tako|er, upoznali s procesom rada,
ali i probali fantasti~ni, svje`e iscije|eni sok od
bijelog gro`|a.
Radost `ivljenja
Uslovi u ovim prostorijama su strogo kontrolirani, jer se u njima odvija fermentacija, mije{anje struktura i pronalazak pravih okusa.
- To rade stru~njaci uz moje i prisustvo
jo{ nekih ljudi. Tra`imo odgovaraju}e nijanse
vina, zavisno od toga kojem je tr`i{tu ono
namijenjeno. Crna vina se najvi{e piju u Velikoj Britaniji i u tim hladnijim podnebljima.
Bijelo vino je laganije, ljetno, tipi~no za mediteranske prostore. I ono, opet, ima svoje
varijacije. To je ~itava nauka - ka`e D`enan.
Odabrati me|u svim tim varijacijama onu koja vam se svi|a, nije nimalo lako. Ipak, kada je
kona~no prona|ete, nemojte je piti kao vodu, jer
se „vinom ne uta`uje `e|, niti se u njemu utapa
tuga, ve} slavi radost `ivljenja“. azra 2011./55
Nela HASANBEGOVI]
STYLISSIMO
Umjetnost `ivot
~ini kvalitetnijim
»
azra 2011./57
Magistrica kiparstva okovala je Umjetni~ku galeriju BiH. Iza sebe ima
uspje{ne projekte na polju vizuelnih umjetnosti, samostalne i kolektivne
izlo`be u zemlji i inozemstvu, mnoge nominacije i osvojene nagrade
Pi{e: Naida BALI] Foto: Almin ZRNO i Ivan HRKA[
ada joj je bilo pet godina, maminim karminom crtala je po zidovima. Kasnije bi je mama upitala o
~emu je umjetni~ki rad, a ona je
odgovorila - to je svemir. Strast za
umjetno{}u Nela Hasanbegovi}
(27) pokazivala je od ranog djetinjstva. Danas je
jedna od umjetni~kih zvijezda u usponu, koja
`eli kroz djela publici pokazati emocije i iskustva.
K
Izme|u svjetla
i tame
Nedavno se vratila iz Crne Gore, gdje se
predstavila samostalnom izlo`bom naziva
„Between light and darkness“, a trenutno se
priprema za grupnu izlo`bu „Splitski salon“,
zakazanu za oktobrar ove godine. Njena svjetlosna instalacija sa~injena je od ~etiri monolita, vertikalna rastera, unutar kojih se nalazi zato~ena svjetlost.
- Svjetlost i tama, dan i no}, simboliziraju
komplementarne ili naizmjeni~ne vrijednosti.
Nerazdvojivost tih elemenata o~ituje se u YinYangu, u kojoj Yin sadr`i trag Yanga i obratno
- ravnote`a Univerzuma. Svjetlost zra~i izvan
hladne i ograni~ene materijalnosti, a precizna
tehni~ka povr{ina je izvedenica ljudskog iskustva.
58/azra 2011.
Neobi~no ste reagirali na zatvaranje Umjetni~ke galerije BiH, postavljaju}i na fasadu fotogr afiju lanaca, okova. [ta ste time htjeli posti}i?
- Umjetni~ka intervencija nastala je kao reakcija na situaciju u kojoj se nalazi Umjetni~ka galerija BiH. Bez rije{enog pravnog statusa nema novca
za rad, te je zatvorena. Projicirani lanci - okovi simboli~no ukazuju na dru{tveni status i lo{u situaciju Galerije. Umjetni~ka galerija je kao modul kolektor memorije, ~iji je primarni cilj da ~uva,
njeguje i educira generacije novih, mladih nara{taja, koji moraju biti svjesni njegove neprocjenjive vrijednosti. Okovani modul je sprije~en u
primarnom cilju, doveden na rub elementarne
egzistencije. @eljela sam skrenuti pa`nju slu~ajnih
prolaznika na ovu zna~ajnu instituciju, koja je bila prinu|ena zatvoriti vrata za javnost.
Magistrica ste kiparstva, koliko je ova umjetnost
prepoznata i uva`ena u BiH?
- Kultura je generalno na margini u BiH, a
pogotovo likovna umjetnost. Na`alost, u na{oj
dr`avi mali broj ljudi prepoznaje, uva`ava i podr`ava likovnu umjetnost. Po prirodi sam optimist, pa se nadam da postoji svjetlija budu}nost
za skulpturu, odnosno umjetnost i kulturu
uop}e.
Za{to ste se odlu~ili baviti kiparstvom?
- Prilikom upisa u srednju {kolu spoznala sam
svoj afinitet prema kiparstvu, kao vrlo slo`enom
obliku umjetnosti, koji omogu}ava umjetniku
da stvara djela bez ograni~enja. Bilo da je u pitanju eksperimentiranje s novim materijalima ili,
pak, novim medijima.
Jesu li roditelji utjecali na Va{ izbor?
- Moji roditelji su umnogome doprinijeli da
otkrijem talent, oni su vrlo rano primijetili moju
`elju za stvaranjem umjetni~kih djela, te me u
tome podr`avali.
Na kakve probleme ste nailazili kroz posao?
- Te{ko je uskladiti ideje i finansije. Zbog toga mnoge moje ideje nisu realizirane, zabilje`ene
su, ali ~ekaju neko bolje vrijeme za realizaciju.
Nisam sklona kompromisima kad je rije~ o realizaciji ideje, ona diktira izvedbu i medij u kojem
}e biti realizirana.
Kakve su Va{e skulpture?
- Trenutno je moje interesovanje usmjereno
prema svjetlosnim instalacijama. Eksperimentiram s razli~itim tipovima materijala i svjetlosti.
Ideja je vodilja u odabiru medija, ona diktira
medij i materijal u kojem }e biti realizirana.
Odre|ene ideje ne mogu se realizirati u kiparstvu ili video-umjetnosti, a, s druge strane, bit }e
odgovaraju}e u nekom drugom mediju.
Izra`avate li kroz umjetnost li~ne emocije i mora li svako djelo imati neku poruku?
- Umjetnost apsolutno proisti~e iz emocija, a
svako djelo nosi poruku. U nekim radovima poruka je eksplicitnija, dok se u drugim mo`e
i{~itavati u vi{e nivoa. Umjetnost treba da u~ini
`ivotnu sredinu kvalitetnijom, osvje{tenijom, a
ujedno ilustrira kulturu i identitet jedne zemlje.
Neophodan je univerzalni jezik, kako bi djelo
razumjeli ljudi {irom svijeta.
Koliko su Vam bitne reakcije publike?
- Uglavnom su pozitivne, a naravno da su bitne. Cilj umjetni~kog djela je da isprovocira i razvije komunikaciju s posmatra~em.
» “Pod velom“
Nele Hasanbegovi} o
trgovini ljudima
Koje od svojih djela smatrate najboljim?
- Svaki umjetnik prilikom stvaranja djela misli
da je to djelo dobro zbog niza razloga. Radi subjektivnosti te{ko je izdvojiti neko od djela i deklarirati ga kao najbolje ili remek-djelo. Mlada sam i budu}nost je preda mnom, ona }e najbolje pokazati.
Kako nastaju Va{e skulpture, {ta Vas ispirira i
koje materijale koristite?
- Moje skulpture-instalacije nastaju mukotrpnim radom. Prvo je osmi{ljavanje, tehni~ko-tehnolo{ke razrade, pa tek onda realizacija. Nekada je
manje, a nekada vi{e zahtjevno. U ve}ini radova
svjetlost i tama su primarni elementi. Odabir materijala ovisi o ideji, ali se u ve}ini mojih radova pojavljuje ~eli~na sajla kao dominantan materijal.
Mo`ete li dobro `ivjeti od svog stvarala{tva?
- @ivjeti od umjetnosti u BiH je gotovo nemogu}e. To mi je, zasad, neostvarena `elja.
Ima li mjesta na sarajevskim ulicama ili parko vima za Va{e skulpture ili, pak, mogu biti samo u
galerijama?
- Samo nekolicina mojih radova je pravljena
isklju~ivo za interijer, dok je ve}ina njih monumentalnih dimenzija i od materijala koji su pogodni
za eksterijer. Na{em gradu nedostaju javne skulpture, {to ga ~ini kulturno siroma{nim. azra 2011./59
STYLISSIMO
Ginekolog
Bolni odnosi
nakon poro|aja
Porodila sam se prije {est mjeseci. Poslije odnosa me
jako boli i pe~e. Je li uzrok tome porod i je li mo gu}e dobivati menstruaciju kada je `ena u drugom
stanju?
Vjerovatno je u pitanju upala sluznice vagine. Preporu~ujem Vam da se javite na pregled, da se utvrdi uzro~nik upale, te da Vam se
ordinira terapija. Menstruacije u pravom smislu
rije~i nije mogu}e dobivati za vrijeme trudno}e.
Zabunu unose krvarenja u ranoj trudno}i za koja
postoji vi{e uzroka (prijete}i poba~aj, krvarenje
nakon odnosa, hormonski disbalans...), a koincidiraju s danom o~ekivane menstruacije. Ukoliko
sumnjate na trudno}u, najjednostavnije rje{enje
je ku}ni test za utvr|ivanje trudno}e.
Porodila sam se prije devet mjeseci, ali jo{ nisam
dobila menstruaciju. Je li to normalno? Mogu li,
ipak, zatrudnjeti?
Kada bismo poku{ali jednostavno definirati
pravilo o menstruaciji i ovulaciji nakon poroda, vjerovatno bi najbolji odgovor bio „pravilo
je da nema pravila“. Pod utjecajem prolaktina
(hormon koji podsti~e dojenje) na jajnike kod
ve}ine `ena se ne de{ava ovulacija i izostaje menstruacija. Taj izostanak menstruacije kod dojilja
mo`e trajati i dvije godine nakon poroda. Ali
SMS
60/azra 2011.
Ginekolog
prim. dr.
Taib DELI]
kod nekih `ena prolaktin nema utjecaj na ovulaciju i bez obzira na dojenje, `ene ovuliraju i imaju redovne menstruacije i mogu zatrudnjeti ve}
dva mjeseca nakon poroda. Kod 80 posto `ena
koje ne doje menstruacija }e se „vratiti“ deset sedmica nakon poroda, ali nije neuobi~ajeno da se
desi i nakon dvadesete sedmice. Kao {to vidite,
sve opcije su „normalne“, tako da se ne pouzdajete u dojenje kao kontraceptivnu metodu. Dobra
opcija je i test za utvr|ivanje ovulacije, kojim
mo`ete utvrditi da li Va{i jajnici „proizvode“ jajne }elije. Ukoliko imate druge nedoumice, vrijeme je da se javite ginekologu na redovni pregled
poslije poroda.
Na stranicama o reproduktivnom zdravlju donosimo vam odgovore na pitanja koja
su na{e ~itateljke uputile dr. Taibu Deli}u. Ukoliko i vi imate bilo kakvih dilema u vezi
s ovom oblasti, mo`ete ih slati putem SMS-a na broj telefona 061/142-015. Dovoljno je da u poruci upi{ete Azra, potom ostavite jedno prazno mjesto, a zatim opi{ete
problem koji vas mu~i. Odgovore mo`ete pro~itati na stranicama posve}enim ginekolo{kom zdravlju.
STYLISSIMO
Psiholog
Jasmina
DIZDAREVI],
klini~ki psiholog
^uvajte
prijateljstva
Prijateljica i ja dru`imo se godinama. Mnogo
znamo jedna o drugoj i dok ona uvijek uska~e da
mi pomogne, ja ipak imam potrebu da joj po dme}em nogu. Ne znam za{to to radim. Draga
mi je i ne mogu bez nje.
Z.V. Sarajevo
Neke stvari ne idu zajedno. Ako Vam je draga i ne mo`ete bez nje, to zna~i da je morate {tititi od onih koji `ele da je povrijede. Prijateljstvo je vrlo va`no u `ivotu. Ne morate s nekim
biti stalno zajedno, ali je va`no da se mo`ete osloniti na nju u svakom trenutku. To {to Vi ~inite
ukazuje na Va{u ljubomoru, podlost, zavist, nezrelost i `elju za osvetom. Nemojte to ~initi, trudite
se da budete bolji. Prijatelji su oni koji misle na
nas i kada mi ne mislimo na njih.
Nekada nas `ivot dovede pred isku{enja
za koja se ~esto pitamo za{to ba{ nas i
gdje smo pogrije{ili. Ta bol nas razdire, ne da
nam mira i vodi nas u dublji o~aj, depresiju,
tugu, nemo} i bolest. Nemojte se preispitivati,
za u~injeno ispravke nema, krenite naprijed u
rje{avanje onoga {to Vas je sna{lo.
Za nepune dvije godine izgubila sam roditelje i
sestru. Nedavno sam saznala da bolujem od nei zlje~ive bolesti. Ne mogu vi{e podnijeti bol koji
me razdire. Sama sam i neudata. Imam samo 38
godina.
B.V. Zenica
Dru`ite se, poka`ite ljubav drugima, saosje}ajte i s onima koje mu~i ne{to drugo, prihvatite da se sa svim {to Vam se dogodi u
`ivotu moramo hrabro nositi, jer nema nam
druge.
Koristite terapiju, ali i snagom volje utje~ite
na sebe i nadajte se da }e se mnogi problemi
prevazi}i i da ni{ta nije tako crno da ne mo`e
biti i gore. Uvijek postoji gore. Vi ste mlada
`ena, ne zna~i da je kraj blizu. Ako i jeste,
do~ekajte ga sretni, zadovoljni i ispunjeni.
Osmislite svaki svoj `ivotni trenutak koji je vrijedan sje}anja. @ivot treba znati `ivjeti.
SMS
62/azra 2011.
Imam 60 godina. Supruga je malo mla|a. Situi rani smo, prili~no bogati, ali nemamo djece.
^esto razmi{ljam kome }emo ostaviti imetak.
[teta bi bilo da propadne.
U.B. Sarajevo
Mislim da je mnogo va`nije da li ste Vi u
tom bogatstvu godinama osjetili bra~nu
sre}u. Jeste li se radovali `ivotu i ispunjavali ga
svakodnevno svojim zadovoljstvom?
Djeca su kruna ljubavi, dobro je kada ih
imamo, ali se lijepo mo`e `ivjeti i bez njih. [to
se ti~e nasljedstva, oformite fond za talentiranu
djecu i dajte mu svoje ime. Zar ima i{ta ljep{e
od toga? Djeca }e, zahvaljuju}i Vama, razvijati
svoje sposobnosti, a Vi }ete `ivjeti u svakom
tom djetetu. Lijepo je da za `ivota to do~ekate
i dru`ite se s djecom koju finansirate. Po svijetu ljudi ostavljaju ku}e univerzitetima, koji ih
daju gostuju}im profesorima na kori{tenje. Sjetite se Adil-bega i njegovog vakufa. Ima na~ina
kako i kome da to ostavite. Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdarevi} bili dostupni svim na{im ~itateljima,
magazin AZRA vam omogu}ava postavljati pitanja putem SMS-a, na broj telefona
061-142-015.
Potrebno je da u poruci upi{ete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te
nakon toga napi{ete ne{to o onome {to vas mu~i i zatra`ite savjet psihologinje, ~ije
}ete odgovore mo}i pro~itati u narednim brojevima AZRE.
AZRAHeroji iz sjene
D`evdet [email protected]]
Vatrena stihija ne
poznaje dejtonske granice
Kao mladi vatrogasac, ovaj opasan, odgovoran i stru~an posao komandira
po~eo je u „Krivaji“, nastavio u „Natronu“, a danas je u TVJ Gra~anica. Skoro
uvijek je na ~elu jedinice. Kada se naguta dima i nagaravi lice, poslije te{ke
intervencije, odmara se ku}i sa suprugom Seidom
Tekst i foto: Hasan ^ALI]
O
nako kako se odnosimo naspram prirode, ona nam vra}a.
Nekad istom mjerom, po~esto s
„kamatama“. Poplave, po`ari,
odroni, klizi{ta... Niko, pa ni
najstariji Bosanci i Hercegovci
ne pamte ovako `arko ljeto s ekstremno visokim
temperaturama, ovako dug period bez kapi ki{e.
Pr`i sunce, grije i iz zemlje, pa se sve osu{i: usjevi, {uma, rastinje, sijeno, slama, sve!
Priroda je postala nervozna, nervozni i ljudi,
`ivotinje. Muka s pitkom vodom, s vodom za
stoku, rijeke gotovo presu{ile, pomor ribe na
svakom koraku.
Nervozna priroda
Sve su ovo „preduslovi“ za po`are, koje u
na{oj dr`avi vi{e malo ko i broji: gori Hercegovina, gori i Bosna. Gore ku}e, {tale, deponije,
{ume. Vatrogasci vi{e ne znaju na koju stranu da
krenu, sve o~i ovih dana uprte su u njih. A i oni
ljudi od krvi i mesa, bore se na svoj na~in. [to je
jo{ gore, proradile i paliku}e; sinovi pale ku}e
svojih roditelja, zet zapali ku}u puncu. Stra{na i
morbidna re~enica: „Nemoj da ti zapalim i ku}u
i tebe“, postala je gotovo normalna izreka.
O borbi s vatrom i drugim neda}ama pri~a
nam jedan od junaka na koje ~esto zaboravimo i
sjetimo ih se samo za vrijeme vatrenih stihija. A
spasili su stotine `ivota, imovinu. D`evdet
^amd`i} komandir je Teritorijalne vatrogasne
jedinice Gra~anica. Punih 25 godina je u ulozi
komandira, ali je uvijek rame uz rame s kolegama, vatrogascima. Drugi toliko ne bi izdr`ali, jer
se u stru~nom, te{kom, odgovornom i, po~esto
po `ivot opasnom poslu ne na|u. On se na{ao i
ne kaje se.
- Kao mladi vatrogasac po~eo sam u
„Krivaji“, pa „Natronu“ i sudbina je htjela da se
vratim u rodnu Gra~anicu, kao diplomirani
in`injer sigurnosti, da dijelim sudbinu svojih
dvanaest vatrogasaca: borimo se s vatrenom stihijom, spa{avamo ljude i njihovu imovinu. Idemo tamo odakle svako bje`i, spa{avaju}i glavu.
Mi o svojim glavama, kada krenemo na intervenciju, ne mislimo, nama je cilj ~ovjek. Sretan
sam kada spasimo u po`aru zarobljene ljude, ka64/azra 2011.
» D`evdet sa suprugom
Seidom: Rijetki trenuci
odmora
» Sa svojim vatrogascima
da spasimo njihovu ku}u, jer to je sve {to ~ovjek
ima i gradi cijelog `ivota. Sretan sam i kada zarobljenog iz automobilske olupine poslije saobra}ajne nezgode izvu~emo, a on ostane `iv. Ili
kada ~ovjeku spasimo fabriku, kada iz rijeke
izvu~emo le{, da ga porodica mo`e dostojno
ukopati - pri~a ^amd`i}, s kojim se dru`imo nakon spa{avanja romskog naselja.
Spa{avanje `ene
Sje}a se i situacija u kojima je moglo biti
Strog komandir
Prije dvije godine bila je zajedni~ka akcija
spa{avanja ljudi i dobara, koje je organiziralo
pet op}ina: Lukavac, Petrovo, Gra~anica, Doboj Istok i Doboj, uz asistiranje stru~njaka iz
italijanske provincije Areco (Arezzo) naziva
„Pet roboris“ - Pet bra}e. Poslije jedne vje`be
komandir ^amd`i} je, na svoju ruku, postrojio svih pet jedinica iz pet op}ina, komanduju}i o{trim glasom „Mirno“.... Talijani su se
za~udili otkud u BiH takva disciplina, a
^amd`i} im je „u brk“ odgovorio:
- Imamo mi vatrogasnog znanja i iskustva.
Da je nama va{a oprema, gdje bi nam bio kraj - kazao je harizmati~ni komandir.
» ^amd`i} u akciji
sva{ta. U Gornjoj Orahovici je iz bunara dubokog 17 metara primitivno gra|enog prije 50 godina, sam uz vatrogasne ljestve izvadio `enu koja
se u njega bacila i ostala `iva. Prisje}a se i
ga{enja spremnika u kome su bile tri tone plina,
spa{avanja visokonaponske trafo-stanice pod naponom, koju je poplavila voda, ga{enja jednog
od najve}ih po`ara 2000. godine u [emunici
kod Gra~anice. Teren je bio miniran, a trebalo
je gasiti. Mine su pra{tale na sve strane. Sje}a
se...
Ne sje}a se kada je imao slobodan dan, jer i
kada je slobodan, jedno uho rezervirano je za
poziv iz vatrogasnog doma za intervenciju, u po
dana, u pola no}i. Uvijek je kao prenabregnuti
beton.
A kada se vrati ku}i s intervencije, garav,
iznojen, mokar, ~eka ga supruga Seida. Ne pita
ga gdje je bio i {ta je radio, pita samo je li uspjela borba, ba{ kao {to je bio slu~aj prije tri dana,
kada su vatrogasci imali tri, jednu za drugom,
intervencije; gasili su {umski po`ar, spasili
~ovjeku {talu i stoku i, na koncu, spasili cijelo
romsko naselje od vatrene stihije koja je krenula
s deponije na kojoj je gorjelo hiljadu otpadnih
guma.
- Naravno, treba odmora. Nakon intervencije, posebno ako je sve bilo dobro, sve ostavljam
iza sebe, pa se na svom imanju dam poslu, radi
kondicije. S jaranima Amirom, Azizom, Selmirom i drugima, malo se razrahatim da se belaji
zaborave. Tu je i na{a ku}na ljubimica Buba,
koja je do{la iz Tuzle. Uvijek je s nama policija,
prisko~e komunalna preduze}a. Mi ne poznajemo entitetske granice. Kada bukne vatra - idemo
i u RS. Dobro sara|ujemo, jer vatra ne poznaje
dejtonske granice. Po~eo sam pri~ati o odmoru,
pa opet o vatri - pomalo u {ali ka`e ^amd`i}. †
azra 2011./65
AZRA[etnja za ozdravljenje
Nela HASI]
Proslavimo `ivot
Krajem septembra u Sarajevu }e se odr`ati 4. {etnja za ozdravljenje u BiH,
s ciljem podizanja svijesti o karcinomu dojke, promoviranja ranog
otkrivanja bolesti i proslavljanja `ivota
Pi{e: Lejla LOJO
G
ovoriti o podizanju svijesti
kod `ena o kancerogenim
oboljenima, poput raka dojke
i maternice u na{oj zemlji,
na`alost, nikada nije dovoljno. Ali je u odnosu na prethodne godine ostvaren
zna~ajan pomak u animiranju `ena da redovno
odlaze na lije~ni~ke preglede. Krajem ovog mjeseca u Sarajevu }e se odr`ati 4. {etnja za ozdravljenje u BiH, ~iji je glavni cilj upravo podizanje
svijesti o karcinomu dojke, promoviranje ranog
otkrivanja bolesti i proslavljanje `ivota. O samom doga|aju, na~inu u~estvovanja i registriranja, te namjeni prikupljenog novca razgovarali
smo s Nelom Hasi}, regionalnom direktoricom
Projekta za osna`ivanje zdravlja `ena (WHEP) i
organizatoricom „Trke/{etnje za ozdravljenje“ .
66/azra 2011.
† Ovog mjeseca odr`ava se 4. {etnja za ozdravljenje u Sarajevu. Pojasnite nam {ta je cilj {etnje, te
kakva su dosada{nja iskustva s organiziranjem
ovog doga|aja u BiH?
- „JDC/Komen Race for the Cure“ se ~etvrti
put odr`ava u BiH. Rije~ je o brendiranom doga|aju koji se de{ava u vi{e od 140 gradova u
svijetu i na njemu u~estvuje vi{e miliona ljudi.
U okviru WHEP-a, Programa osna`ivanja zdravlja `ena, programu koji je aktivan od 2005. godine, organiziramo ovu manifestaciju. Glavni cilj
„Race for the Cure“ jeste podizanje svijesti o karcinomu dojke, promoviranje ranog otkrivanja
bolesti i proslavljanje `ivota. Aktivnu ulogu na
ovoj manifestaciji imaju i 22 `enske nevladine
organizacije iz cijele BiH.
† Je li odziv bh. javnosti, mo`da, ove godine ve}i
nego prethodnih i imate li podatke koliko se do sada prijavilo u~esnika za {etnju?
- Svake godine se pove}ava interes gra|ana,
a ko je jednom do{ao - dolazi ponovo, jer ovdje
je rije~ o svojevrsnom porodi~nom okupljanju:
dolaze i oni koji su direktno ili indirektno pogo|eni bole{}u, oni koji daju svoju podr{ku, jer
niko ne mo`e znati kada se bolest mo`e desiti
nama ili bliskim osobama. Prema dosada{njim
pokazateljima, najmanje 5.000 ljudi }e se registrirati.
“
Veoma lako se svako
mo`e priklju~iti, najlak{i na~in je
do}i 24. septembra u 12:00 sati na Vilsonovo {etali{te, kod
mosta Ars Aevi, na jedan od
na{ih {tandova, dati svoje podatke i potpis. Registracija ko{ta
pet konvertibilnih maraka, a dobije se i majica koja je simbol
u~estvovanja
Danuta
Moon
Po~asna predsjednica
ovogodi{nje [etnje za
ozdravljenje je Danuta
Moon, supruga ameri~kog ambasadora u
BiH. O motivaciji za
u~e{}e u ovom projektu,
Danuta ka`e:
- Karcinom dojke, kao
i druge vrste karcinoma,
veoma je opasan.
Me|utim, kad se otkrije
u ranoj fazi, u ve}ini
slu~ajeva je izlje~iv. Stoga, treba podizati svijest
u dru{tvu o toj bolesti.
To znanje spa{ava `ivote. U BiH je broj `ena koje su prekasno dijagnosticirane, veoma veliki, {to
pokazuje da je ta svijest jo{ na niskom nivou. Uklju~ila sam se u kampanju borbe protiv raka dojke da skrenem pa`nju na taj problem i doprinesem {irenju znanja o toj bolesti - ka`e supruga
ameri~kog ambasadora u na{oj zemlji.
problemom karcinoma dojke, izuzetno je
uspje{na, kako u svojim sredinama, tako i na
dr`avnom nivou. ^injenica je da 22 organizacije dovode gotovo 1.500 ljudi u Sarajevo, sami
organiziraju prijevoz i registraciju u~esnika.
Na{a Trka je veoma vidljiv primjer zajedni~kog
djelovanja, ali moram ista}i da vrijedno radimo
365 dana u godini na edukaciji i pru`anju informacija stanovni{tvu, saradnji s medicinskim
stru~njacima, saradnji s institucijama vlasti, pobolj{anju uvjeta dijagnostike i tretmana karcinoma dojke, SOS liniji za pomo} i pru`anju
informacija, koja je aktivna svaki radni dan i ~iji
broj je: 080 02 02 10.
† Va{oj akciji ove godine pridru`ila se Danuta
Moon, supruga ameri~kog ambasadora u BiH?
- Ameri~ka ambasada u Sarajevu od samog
po~etka podr`ava na{e aktivnosti, svake godine
imamo veliki tim iz Ambasade. Bra~ni par Moon je pro{le godine, nekoliko dana nakon preuzimanja obaveza u BiH, prisustvovao manifestaciji i gospodin Moon se obratio u~esnicima. Pomislila sam da bi bilo od velike pomo}i imati na
na{oj strani nekoga ko posjeduje ugled u
dru{tvu, a u isto vrijeme je spreman pomo}i.
Danuta Moon je upravo takva osoba: iako nije
ro|ena u BiH, koristi se svakom prilikom za
anaga`man i doprinos unapre|enja, naro~ito
kod `enskih pitanja. Rado se odazvala na{em
pozivu i u svakoj prilici promovira na{u misiju.
† Do kada se gra|ani mogu prijaviti za u~e{}e i
koje uvjete moraju zadovoljiti?
- Veoma lako se svako mo`e priklju~iti, najlak{i na~in je do}i 24. septembra u 12:00 sati
na Vilsonovo {etali{te, kod mosta Ars Aevi, na
jedan od na{ih {tandova, dati svoje podatke i potpis. Registracija ko{ta pet konvertibilnih maraka, a dobije se i majica, koja je simbol u~estvovanja. @elim naglasiti da se sredstva prikupljena
od registracija svake godine usmjeravaju za kori-
stan cilj: jedne godine to su bili besplatni pregledi, zatim lijek Herceptin za pacijenticu iz
Klju~a, koja je imala metastasku bolest i paketi
prve pomo}i za svaku novooperiranu `enu u
BiH, kojih je kod nas 1.300!
† Mnoge organizacije u BiH su se aktivirale na
podizanju svijesti o karcinomu (prvenstveno dojke i
grli}a maternice) i njegovoj prevenciji. Koliko su u
tome uspjele i kakva su Va{a iskustva?
- Mre`a NVO iz na{e zemlje, koja se bavi
† Kakva su o~ekivanja od „[etnje“ i, s obzirom
na ranija iskustva, koliko o~ekujete da }ete prikupiti novca?
- Na{ prvenstveni cilj je promovirati rano
otkrivanje bolesti, obezbje|ivati bolje uslove dijagnostike i tretmana, sistemska rje{enja za sve
pacijente. Sredstva koja prikupimo uvijek su
usmjerena tako da na{i korisnici imaju vi{estruku korist. Vrlo je lagano izra~unati koliko sredstava o~ekujemo prikupiti, ako govorimo o broju od 5.000 registriranih u~esnika.„
azra 2011./67
AZRA Ljekarski kutak
Dr. med. Nina JURI] i dr. sci. Muris IBRALI]
Karcinom dojke je izlje~iv
Ljekaru se obi~no javljamo kada bolest osjetimo na vlastitoj ko`i, ne znaju}i
da tada ve} mo`e biti prekasno. U nadi da }e takvih slu~ajeva biti sve manje,
oni ~esto isti~u va`nost prevencije u borbi protiv ove opake bolesti
Pi{e: Elvedina [email protected]] Foto: Samir SALETOVI]
vako od nas poznaje barem jednu `enu
koja je oboljela, lije~ila se, ali i umrla
od karcinoma dojke. Znamo kakve probleme, dvojbe, strahove i traume im
je donijela ova dijagnoza. I ne samo
njima, ve} i njihovim bli`njima. Pa
ipak, koliko su nas njihova iskustva
osvijestila, podstakla da u~inimo ne{to za vlastito
zdravlje? Ljekaru se obi~no javljamo kada bolest
osjetimo na vlastitoj ko`i, ne znaju}i da tada ve}
mo`e biti prekasno. U nadi da }e takvih slu~ajeva
S
68/azra 2011.
biti sve manje, oni ~esto isti~u va`nost prevencije u
borbi protiv ove opake bolesti. Zdravstvena kontrola dojki trebalo bi da bude obavezna i redovna,
ba{ kao i ginekolo{ki pregled.
Rano otkrivanje
- S ciljem prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke u medicinskoj praksi je uobi~ajeno
raditi sistematske preglede. Preporu~uju se jednom godi{nje ili jednom u dvije godine, u ovisnosti o dobi, zdravstvenom stanju ili postojanju
faktora rizika. Osim toga, svaka `ena bi trebalo
da jednom mjese~no, u prvoj fazi menstrualnog
ciklusa, uradi samopregled dojki. Ukoliko napipa bilo kakvu kvr`icu, treba se odmah javiti ljekaru. Tako|er, nakon 20. godine `ivota preporu~uje se ultrazvu~ni pregled dojki jednom do
dva puta godi{nje, nakon 40. godine mamografski pregled jednom u dvije godine, te nakon 50.
godine mamografski pregled jednom godi{nje ka`e dr. med. Nina Juri}, specijalist klini~ke citologije u Poliklinici „Sunce-Agram“.
Svaka promjena u boji ko`e, svako uvla~enje
bradavice, krvav ili neki drugi iscjedak koji nije
u vrijeme dojenja ili neposredno nakon njega,
otok, te izra`ena bolna osjetljivost su, napominje
dr. Juri}, upozorenja za hitan odlazak ljekaru.
Pravi uzrok karcinoma dojke nije poznat, ali poznati su njegovi rizikofaktori.
- To su: pozitivna porodi~na anamneza u
smislu maligniteta po `enskoj liniji, prethodni
karcinom u jednoj dojci, naslije|eni genetski faktor BRCA1 i BRCA2, rana prva menstruacija,
nera|anje i kasna prva trudno}a, te kasna menopauza. Njih ne smijemo zanemariti - isti~e dr.
Juri}.
» Dr. med. Nina Juri}:
Ne smijemo zanemariti
promjene na dojci
Izlje~iva bolest
Rak dojke je naj~e{}e maligno oboljenje `ena
u svijetu. Nekada je va`ilo da od njega ve}inom
obolijevaju `ene starije od 50 godina (koje su i
danas najugro`enija skupina). Danas to „pravilo“
ne va`i. Od karcinoma dojke obolijevaju i `ene
u dvadesetim godinama.
- Ono {to je zanimljivo jeste da je karcinom
dojke kod mla|ih `ena te`e otkriti, prvenstveno
zbog gra|e dojke, kao i to da je on daleko agresivniji nego kod starijih `ena. Kod posljednjih
odre|eno stanje se razvija godinama, a kod
mla|ih `ena za samo nekoliko mjeseci i mnogo
ga je te`e lije~iti - ka`e dr. sci. Muris Ibrali},
specijalist radiolog.
Va`no je napomenuti da je ova opaka bolest
izlje~iva, ako se na vrijeme otkrije. S razvojem
medicine i medicinske opreme, dijagnostika je
uveliko olak{ana.
- Ultrazvuk otkriva 94 posto karcinoma svih
veli~ina, 82 procenta onih ispod 1cm, te do 20
posto tumora ispod 4mm i preporu~ujem ga kao
dio preventive. Kombinacija ultrazvuka s citolo{kom punkcijom daje ~vrste elemente za sigur-
Pokloni za
~itateljke: Pregled
UZ i mamografom
Otkrivanjem tumora u najranijem stadiju
postotak izlje~ivosti kre}e se do 95 posto. Stoga su od izuzetne va`nosti samopregled i pregled dojki. S tim u vezi, Poliklinika „Sunce
Agram“ odlu~ila je pokloniti na{im ~itateljkama deset pregleda ultrazvukom i pet mamografom. Nagradno pitanje potra`ite u ovom i
~etiri naredna broja magazina „Azra“. Sve {to
treba da uradite jeste da po{aljete odgovor
SMS-om na broj telefona: 091 510 101, tako
{to }ete ukucati klju~nu rije~ OK, napraviti
razmak, a potom ukucati ta~an odgovor.
Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV.
» Dr. sci. Muris Ibrali}:
Digitalni mamograf ima
brojne prednosti
nu dijagnozu najmanjih malignih lezija u dojkama. Poliklinika „Sunce-Agram“, tako|er, posjeduje i najsavremeniji aparat za digitalnu mamografiju, s minimalnim rendgenskim zra~enjem.
Ona je znatno bolji izbor od mamografije na filmu, jer omogu}ava detaljno prou~avanje slike.
Zahvaljuju}i svim ovim metodama vrlo lako i
brzo, ~ak za jedan dan, mo`emo uspostaviti dijagnozu, a znamo koliko je vrijeme zna~ajno u
ovakvim slu~ajevima - napominje dr. Ibrali}. †
azra 2011./69
AZRAUmjetnici
Edina SELESKOVI]
Pi{e: D`emka KARA^A
Foto: Ahmet BAJRI] Blicko
i privatni album
@elim Tuzli vratiti
kreativnu energiju
Nakon 20 godina iskustva u Americi, stvara i izla`e u rodnom gradu, a vrata
ateljea, u kom je stvarao i velikan Ismet Mujezinovi}, otvorena su za posjetioce.
Ameri~ka karijera i{la je postepeno, sama je sebi kr~ila put i stvarala ciljeve.
Saradnja s Adinom Hebibom
mjetnicu Edinu Seleskovi},
~ija je stalna adresa ve} dvije
decenije New York, posjetili
smo u njenom rodnom gradu
- Tuzli. Ve} {est mjeseci ona
stvara u istom ateljeu u kojem
je to nekad ~inio na{ najve}i
U
70/azra 2011.
likovni umjetnik Ismet Mujezinovi}.
Sjedi na njegovoj stolici i odmara se na njegovom kau~u. Prija joj to {to stvara ba{ u tom ateljeu, koji je koncipirala kao otvoreni atelje. Vrata
su svima otvorena.
- Ismet je fenomenalan znalac figurativne
umjetnosti, bez obzira na njegovu tematiku koja
se mijenjala. Njegova figura je fantasti~na, a to
mene privla~i. Ismetove sam slike kao dijete
imala u podsvijesti. Na`alost, nisam imala priliku oti}i nekom umjetniku u atelje i vidjeti {ta
on to radi. Ljudi sada mogu do}i kod mene, razgovarati, stvarati ili ~itati knjigu. Uvijek sam
`eljela pribli`iti umjetnika publici, a `elim podi-
jeliti i svoja iskustva nakon 20 godina boravka u
Americi. @elja mi je i da Tuzli vratim kreativnu
energiju, koju ona zaslu`uje. Ovo je kulturna razmjena izme|u Amerike i Tuzle, odnosno BiH.
Ljude nevjerovatno zanima moj rad u ateljeu.
Drago mi je {to sam imala podr{ku Me|unarodne galerije portreta i direktora D`enana Jusufovi}a, koji je podr`ao moje ideje. Presretna sam
da su od maja ovdje boravila tri ameri~ka umjetnika, jedna umjetnica iz [vicarske, te kustos londonskog i kineskog bijenala.
» Ponovo u svom
gradu
Ameri~ka iskustva
Ova umjetnica u Ameriku je oti{la jo{ 1991.
godine kao student razmjene, da tamo zavr{i
~etvrti razred srednje {kole. Nije oti{la iz ekonomskih ili „ratnih“ razloga. Oti{la je iz znati`elje i
poriva da vidi nove kulture, nau~i engleski jezik
i do`ivi druga~iji na~in `ivota. Uspjela je u svemu tome, postigla i vi{e.
- Sada, kad pogledam djecu koja su tih godina,
ne vjerujem da sam se usudila oti}i tako mlada.
Sje}am se da mi je mama govorila: „Sunce, kako
}e{ ti sama u Ameriku“, a ja odgovorala: „^uj, ja
sama, a ima jo{ 270 miliona Amerikanaca!“ Imala
sam ambiciju koju mo`da nisam razumjela u to
vrijeme, ali ni{ta me nije moglo zaustaviti.
Prvo je `ivjela s jednom porodicom u predgra|u
Philadelphije, ali to nije bio na~in `ivota koji se
njoj svi|ao. Bio je, ka`e, uskogrudan, konzervativan i zatvoren. Na svojoj ko`i, do`ivjela je i drugu
stranu Amerike. Prelaskom u Baltimore, a potom i
u Washington, kada je upisala Likovnu akademiju,
“
Imala sam vi{e od 40
izlo`bi u Los Angelesu,
Washintonu, New Yorku, Evropi,
ali pro{logodi{nja u tuzlanskom
BKC-u bila je izuzetna. Gledala
sam ljude koji zastaju pored
svake slike, razgovaraju i
diskutiraju. I to nisu pofesionalci,
nego mladi parovi, studenti koji
se vra}aju slikama
Amerika kakvu je ranije zami{ljala, postala joj je
bli`a. Odlu~ila je studirati ono {to u nekoj drugoj
prilici ne bi mogla. Odabrala je umjetnost.
- U BiH umjetnost nisam smatrala za mogu}nost `ivotnog puta ili karijere. Nije bilo uzora u moje vrijeme. Godine 1999. diplomirala
sam i na podsticaj profesora oti{la u New York,
gdje sam otvorila atelje. Tu se konstatno ne{to
de{ava i uvijek postoji prilika biti dio toga. Fantasti~no je, ali i kad put pred vama nije isklesan. Ne postoje odre|ene stepenice kojima morate pro}i da biste do{li do cilja, nego sami sebi
kr~ite put i stvarate ciljeve. Kada stignete do jednog, pravite drugi i tako dalje. Moja karijera se
tako stvarala. Uvijek sam bila otvorena za nova
iskustva, do`ivljaje i projekte. U prvih nekoliko
mjeseci boravka u New Yorku imala sam sre}u
da izla`em u galeriji, i to mi je dalo sigurnost u
radu. Potom sam s jednim dizajnerom radila
skulpture za tijelo u okviru njegove kolekcije. U
toku {est sedmica mode, koje smo radili zajedno, upoznala sam veliki broj zvijezda iz svijeta
muzike, filma i mode i odlu~ila osnovati sopstvenu modnu ku}u „Anie Rexe“, govori Edina, koja stvara slike, crte`e i skulpure.
Iako je trebalo da odr`i samo jednu modnu reviju, ljudi su bili odu{evljeni, pa su uslijedile druga
i tre}a. Potom je dobila ponudu da bude kostimograf, iako to nikad nije radila. S kolegicom je radila
na dugometra`nim nezavisnim filmovima, da bi
nakon toga po~eli raditi i predstave. Ne voli raditi
klasi~ne predstave. Izazov su joj nove i neobi~ne.
Povratak Tuzli
Sara|ivala je s brojnim umjetnicima, ali saradnja s Adinom Hebibom ~e{}e ju je dovodila u
Tuzlu i BiH. Tako su 1999. godine zajedno radili
mural u zgradi na{e ambasade u Washintonu.
Edina priznaje da je veliki putnik. ^esto je
pitaju kako je odlu~ila New York privremeno
zamijeniti Tuzlom.
- Meni je uvijek onako kako sama sebi napravim. U to sam ubije|ena! Postoji puno i pozitivnih i negativnih stvari u BiH, ali i u New Yorku. ^esto ~ujem ljude da ka`u kako je trava uvijek zelenija negdje drugdje. Ja mislim da ~ovjek,
ako zna {ta `eli i {ta ga ~ini sretnim, svoj `ivot
mo`e `ivjeti bilo gdje. Mo`da je negdje te`e, a
negdje lak{e, ali je, ipak, mogu}e. Moja asistentica iz New Yorka mi se smijala kad sam joj rekla {ta ja ovdje radim. „Pa, Bo`e, Edina, s tobom se nije smjelo razgovarati dok radi{. ^ekala
sam te da zavr{i{ da bih mogla re}i: ‘dobro jutro’
i pozdraviti se. Nisi se javljala na telefon, a sad ti
ljudi dolaze u atelje“, govori mi. Ali, ovdje je druga~iji na~in rada. Bilo bi mi suludo da se ovdje
zatvorim u atelje sve do izlo`be.
A Edina je umjetnica koja `ivi od svog rada.
To {to je fizi~ki ve} pola godine u Tuzli, ne
spre~ava je da djela izla`e {irom svijeta, ugovara
nove izlo`be i prodaje svoje slike.
- Napravim proizvod koji se treba prodati.
Ono {to je specifi~no jeste da ne pravim proizvod ni po ~ijoj mjeri, osim po svojoj. Da li se ta
moja mjera podudara s mjerom publike, to je
druga stvar. Na pitanja za{to je neko bogat
umjetnik, a neko nema prihoda, odgovori ne
postoje. Va`no je re}i da umjetnik mora mnogo
raditi. Ja ustanem, radim, zavr{im i legnem. Nebitno da li je to slikanje, skiciranje, razmi{ljanje,
spremanje ateljea ili sastanci, ali ja ne prestajem.
U New Yorku je jo{ br`i tempo. Ovdje sam
„primorana“ da s nekim popijem kafu ili ru~am.
U Americi, kad ne radim, osje}am da imam prazan hod koji je ~udan, jer iza mene ima puno
ljudi koji su konkurencija i koji, mo`da, rade
bolje od mene. New York te nau~i da je najva`nija konkurencija sa samim sobom. Moj
uspjeh danas je samo uspjeh danas, a sutra moram zasukati rukave i praviti nove uspjehe.
Edina je sve podredila umjetnosti. Njena porodica i velike ljubavi su u Tuzli. Kada je u Americi, nostalgi~na je, a kada je ovdje - nije ba{ lako, jer ne mo`e uvijek na}i vremena za sve njih.
Nekad dobro izbalansira, a nekad ne. Priznaje
da privatni `ivot ispa{ta.
Radove izla`e i na Internacionalnom bijenalnom festivalu portreta, crte`a i grafike
INTERBIFEP XIV u Tuzli. Izla`e kao ameri~ki
slikar, jer se nalazi na listi `ena umjetnica Nacionalne galerije u Washingtonu.
Priznaje da je fascinirana tuzlanskom publikom.
- Imala sam vi{e od 40 izlo`bi u Los Angelesu, Washintonu, New Yorku, Evropi, ali moja
izlo`ba u tuzlanskom BKC-u pro{le godine bila je
izuzetna i nevjerovatna. Nikad mi se nije desilo ni
u jednom drugom gradu da gledam ljude koji, ne
samo da gledaju slike, nego zastaju pored svake slike, razgovaraju i diskutiraju. I to nisu pofesionalci,
nego mladi parovi, studenti koji se vra}aju slikama. Pa`nja koju smo tada dobili dokazuje da je
ovo grad kulture, samo ga treba probuditi.
U oktobru }e u Zenici Edina, Adin i Mia
Hebib uprili~iti izlo`bu konceptualno vrlo sli~nu
onoj u Tuzli. Do kraja godine Edina ostaje u
Tuzli, a ve} naredne mora u New York, jer
po~inju probe predstave ~iji je direktor. I sljede}a
godina bit }e podijeljena na dva kontinenta, jer
izla`e i u Evropi. Ali, to joj nije te{ko. Ka`e da
voli sjediti u avionu. Nije bitno da li ide „tamo“
ili „ovamo“. Bitno je samo da se kre}e. azra 2011./71
AZRAVje~nici
Carolina HERRERA
Carolina je
dizajnerica ~ije je
ime sinonim za
sofisticiranost,
stil, bogatstvo
koje se naslje|uje generacijama i onu vrstu besprijekorne
elegancije koja
se njeguje od
ro|enja i zapravo
je u odumiranju
Disciplinirana dama
S
Pripremila: Elvedina [email protected]]
edmica mode u New Yorku privukla
je brojne modne sladokusce. Me|u
dizajnerima koji su prikazali kolekcije za prolje}e 2012. godine je i Carolina Herrera, kraljica besprijekornog stila i bezvremene elegancije, za
~ijim kreacijama su poludjele njujor{ke i svjetske bogata{ice, te holivudske zvijezde. Poznata je po svojoj sposobnosti da jednostavan kroj na~ini glamuroznim, zahvaljuju}i ko-
72/azra 2011.
mbiniranju luksuznog materijala s minimalnom
linijom, a izborom boja donijela je prolje}e na
scenu. @ute, zelene, crvene i druge haljine stegnula je kai{em, upotpunila odgovaraju}om torbicom, podariv{i im tako da{ak francuskog senzibiliteta.
Carolina Herrera smatra se ameri~kom kreatoricom, ali je, zapravo, ro|ena Venecuelanka iz
jedne od najuglednijih patricijskih obitelji Caracasa. Imala je, kako to neki znaju re}i, privilegirano djetinjstvo. Ro|ena je u uglednoj porodici
zemljoposjednika i uzgajiva~a konja, s vi{e od
400 godina starim politi~kim vezama s dru{tvenim vrhom. Otac joj je bio pionir avijacije, a zatim guverner Caracasa. Mama je bila strastvena
trendesetterica i ~esto je odlazila u Pariz na modne revije i u kupovinu u najskuplje modne
du}ane.
Na njeno odrastanje, objasnila je kasnije, nisu
u tolikoj mjeri utjecali roditelji, koliko su, naprimjer, instruktor jahanja i trener tenisa.
- Do`ivljavala sam ih kao mentore, jer me
»
zanimao njihov posao nego moda. Ne mogu
» vi{e
vam re}i da sam u to vrijeme {ila haljinice za lutke, kad nisam - kazala je Herrera.
Tako je bilo do njene tinejd`erske dobi, dok
je baka nije odvela u Pariz na reviju legendarnog
Cristobala Balenciage, gdje je djevoj~ica ostala
op~injena svijetom mode i odlu~ila i sama se posvetiti tom poslu.
Taj san je, me|utim, ostvarila tek mnogo kasnije. Prvu kolekciju pokazala je u stanu na najelegantnijoj njujor{koj aveniji Park, u septembru
1980. godine, kad je imala vi{e od 40 godina, na
nagovor prijatelja s kojima se dru`ila u legendarnom njujor{kom diskoklubu „Studio 54“, prvenstveno Diane Vreeland, velike njujor{ke modne
urednice, kasnije kustosice u Muzeju mode.
^itavu kolekciju napravili su iskusni, stari kroja~i iz Caracasa, prema njenim nacrtima i idejama. Prvi butik otvorila je 1980. godine u New
Yorku, uz pomo} venecuelanskog investitora i
ohrabrena podr{kom prijatelja, poput modne
ikone Diane Vreeland i Jacqueline Kennedy
Onassis, za koju je kasnije ekskluzivno kreirala
garderobu biv{e prve dame SAD-a.
- Ona je do{la kod mene i u`ivala sam u
na{oj saradnji. Jackie me inspirirala. Bila je tako
prirodna i uvijek je ta~no znala {ta `eli i {ta joj
dobro pristaje - ka`e Carolina, me|u ~ijim klijenticama su od samog po~etka bile evropske princeze, ju`noameri~ke multimilionerke i `ene
ameri~kih predsjednika.
“
» U`iva u
rasko{nim
zabavama
Haljina se ne
sporu~uje ku}i ili isprobava u
jednom od njenih petnaestak
vrlo minimalisti~kih,
ali ipak rasko{nih trgovina,
nego se odlazi u njen
kroja~ki studio, i to
najmanje ~etiri puta, na
dotjerivanja i probe
azra 2011./73
» Na Fashion Weeku u New Yorku pokazala je modele za prolje}e 2012. godine
Rasko{na hacijenda
Vrlo brzo ostvarila je izuzetan uspjeh, pa je
preselila na Manhattan ~itavu porodicu, supruga
Reinalda Herreru i njihove ~etiri k}erke Mercedes, Anu Luisu, Carolinu Adrianu i Patriciju,
gdje svi i danas `ive. Dio godine kreatorica ipak
provodi u Venezueli na rasko{noj hacijendi svojih predaka, u historijskoj La Vegi, koja datira
jo{ iz 1590. godine.
Carolina Herrera je dizajnerica ~ije je ime sinonim za sofisticiranost, stil, bogatstvo koje se
naslje|uje generacijama i onu vrstu besprijekorne elegancije koja se njeguje od ro|enja i zapravo je u odumiranju. U svom radu nadahnjuje se
samo najljep{im stvarima u `ivotu, najfinijim
tkaninama, nakitom, skupocjenom ko`om,
umjetno{}u i bezvremenom elegancijom o kojoj
zna vi{e od bilo kojeg dizajnera.
Kad je jedna od modnih urednica „Voguea“
prije nekoliko godina izdala monografiju o Carolini Herrera, posvete njenom besprijekornom
» Sofisticirana elegancija s potpisom Caroline Herrera
74 /azra 2011.
“
Moda je stvar pokreta i
promjene. Ja sam uvijek puna
samopouzdanja, a znate li
za{to? Zato {to }e `ene diljem
svijeta uvijek nastaviti kupovati
stilu napisali su mnogi slavni jetsetteri, a svoj prilog dali su i Anna Wintour, glavna urednica
ameri~kog „Voguea“, Bianca Jagger, Calvin Klein, te engleska princeza Margareta.
Me|utim, Carolinini kupci nisu isklju~ivo
bogate `ene u godinama. Njene jednostavne,
monohromne i rasko{ne ve~ernje haljine - forte
njenih kolekcija - ~esto vide na mnogim mondenim doga|anjima poput dodjele Oskara ili velikih premijera.
Njen na~in rada, pogotovo s vjen~anicama i
ve~ernjim haljinama, u{ao je u njujor{ke urbane
legende, jer se jo{ dr`i
pravila koje je nau~ila
kao mlada djevojka:
haljina se ne isporu~uje ku}i ili isprobava u jednom od njenih
petnaestak vrlo minimalisti~kih, ali ipak rasko{nih trgovina, nego
se odlazi u njen kroja~ki studio, i to najmanje ~etiri puta, na
dotjerivanja i probe.
Kad je odje}a u pitanju, Herrera ni{ta ne
prepu{ta slu~aju.
Na svim privatnim
fotografijama u knjizi
Carolina izgleda savr{eno, bez obzira le`i
li bez make-upa na
le`aljci uz karipsku pla`u ili je snimljena na nekoj njujor{koj zabavi s turbanom i nakitom Marlene Dietrich. Na pitanje novinara kako joj je
to uspijevalo, odgovara:
- Odgojena sam s puno discipline i upravo
zato sam danas organizirana i sve stignem, nikad
» Porijeklom je iz Venecuele
ne osje}am da mi nedostaje nekoliko sati u danu. Mislim da je disciplina jedna od va`nijih
stvari u `ivotu. A {to se ti~e ure|ivanja, imala
sam sre}e, moja kosa se uop}e ne mijenja, uvijek
je nosim jednako kratku i za~e{ljanu. Za izlazak
se spremim za pola sata. Ne razumijem `ene koje se pripremaju po nekoliko sati. [ta rade?
Na naj~uvenijoj porodi~noj fotografiji Carolina sjedi u svje`e u{tirkanoj pamu~noj bijeloj
ko{ulji (koja je njen za{titni znak) okru`ena sa
»
» ^uvena je i po kreiranju vjen~anica
~etiri k}eri i {estero unu~adi (najmla|u
» svoje
unu~icu dr`i golu na rukama). Njena tri unuka,
u elegantnim poslovnim odijelima s tankim bijelim prugicama, {ivanim po mjeri, glamurozni su
poput filmskih glumaca, a sve su djevojke prave
ljepotice odjevene u balske haljine.
- U mom `ivotu najva`niji su mi mu`, k}erke
i unuci. I smisao za humor. @ena mora znati
`ivjeti.
A dokazala je i da zna dobro poslovati. U vri-
“
Odgojena sam s puno
discipline i upravo zato sam
danas organizirana i sve
stignem, nikad ne osje}am da mi
nedostaje nekoliko sati u danu
» U njenim kreacijama
u`ivala je i modna ikona
Jackie Kennedy
» S k}erkom Adrianom pozirala je za legendarnu
marketin{ku kampanju naziva „Got Milk“ agencije
„Goodby, Silverstein“?
jeme recesije odlu~ila se na otvaranje novih
du}ana, te {irenje svog „lifestyle“ branda CH na
globalno tr`i{te. Ovaj potez opravdala je ~injenicom da `ene nikada ne}e prestati kupovati.
- Moda je stvar pokreta i promjene. Ja sam uvijek puna samopouzdanja, a znate li za{to? Zato {to
}e `ene diljem svijeta uvijek nastaviti kupovati. Kada sebi ne mo`ete priu{titi skupu odje}u, tada kupujete brandirane parfeme i kozmetiku - izjavila je
Carolina Herrera u svom prepoznatljivom stilu.
CH kolekcija je upola jeftinija od „Caroline
Herrere NY“.
- Od samoga po~etka mi se svi|ao koncept
CH kolekcije. To su „lifestyle“ butici u kojima
mo`ete prona}i sve {to po`elite. Ima tu stvari za
mu{karce, kao i za `ene i djecu, pa ~ak i za va{e
ku}ne ljubimce. To su, u neku ruku, zaokru`eni
butici prepoznatljivi po svojoj ugodnoj atmosferi, nalik onoj ku}noj, gdje }ete po`eljeti popiti
kafu ili ~aj. Htjela sam stvoriti ugodne butike, za
razliku od onih u kojima su mondenost i neonska rasvjeta na prvom mjestu - opisala je Herrera koncept branda CH.
Carolina Herrera je dobitnik zlatne medalje
[panije za zasluge u umjetnosti, koju joj je
uru~io kralj Juan Carlos, a nagra|ena je i zlatnom medaljom od {panske kraljice Sofije. Veliki je dobrotvor i ambasador dobre volje. azra 2011./75
AZRAMetro
analis,
u Elisabetta C litila se
zn
kr
u
o
eg
n
,
o
Radije gola
looneyja, razg i poru~ila
a Georgea C
biv{a djevojk joj kampanji za PETA-u Na to se,
.
n
u novoj, jese a gola nego nosila krzno ostupanje
il
p
b
o
e
ij
tn
d
ru
ra
k
i
o
b
za
da
kada je ~ula
om.
ka`e, odlu~ila jama zbog trgovine krzn
n
ti
vo
`i
a
prem
» Pozirala je pored svojih crno-bijelih postera
Sport
na pla`i
Glumac i
biv{i model Josh
Duhamel
poznat je
kao veliki
zaljubljenik u
sportove,
posebno
ko{arku i
ameri~ki
nogomet.
Kondiciju
odr`ava i
svakodnevnim
tr~anjem
po pla`i u
Miamiju.
Joshovim
sportskim
duhom
ponosi se
i njegova
supruga,
pjeva~ica
Fergie.
» Kondiciju odr`ava
svakodnevnim tr~anjem
» Fergie se ponosi
suprugom
76/azra 2011.
Diktatorica trendova Mlada glumica Blake Lively na odli~nom je putu prema tituli nove diktatorice trendova. Zbog toga je modne ku}e sve ~e{}e anga`iraju za snimanje reklamnih kampanja. Posljednji shooting radila je Orange Countyju, u crvenoj, duga~koj haljini s dubokim prorezom. Modni stru~njaci ka`u da }e upravo ovakve haljine biti hit idu}eg ljeta.
» Glumac je hodao na rukama, kako bi zadivio sin~i}a
» Mali{an
u`iva u vodi
Porodi~ni odmor Glumac Jason Patric odveo je sin~i}a i suprugu na odmor na
Hawaje, gdje u`ivaju u sun~anju i igri na prelijepim pla`ama, ali i u kupanju. Jason
se na sve na~ine trudio da dje~aku uljep{a dan i da ga oslobodi u vodi. Skakao je i
hodao na rukama, dok ga je mali{an za~u|eno posmatrao.
azra 2011./77
AZRAMetro
» U „Marc Jacobs“ radnji su mijenjale pelene
Pre`ivljavanje u New Yorku
Zvijezda pre`ivljavanja u divljini, Bear Grylls, ovih dana
snima u New Yorku. Za njega ka`u da je gospodar
d`ungle 21. vijeka, koji savlada aligatora golim rukama, priprema svje` obrok od
`ivih zmija i buba, bori se s
velikim {umskim po`arom,
ali i s ledenim vodopadima
na Arktiku, te pokazuje da
se mo`e pre`ivjeti u divljini,
u najekstremnijim situacija78/azra 2011.
Bri`na
mama Victoria Beckham ima
novu najbolju prijateljicu s kojom odlazi
u kupovinu. To je
njena k}erka Harper.
Nose}i je u
naru~ju,
Victoria je
razgledala
novu kolekciju
„Marca Jacobsa“, dok
nije do{lo
vrijeme za
promjenu
pelena. Slavna mama
u~inila je to
na sofi, ne
mare}i pritom mnogo
na znati`eljne poglede drugih kupaca.
» Dok je Victoria razgledala novu kolekciju, i Harper je radoznalo posmatrala okolicu
» Srda~no je pozdravila obo`avatelje
Novi detalj Sa svojih 47 godina Julia
Roberts
izgleda
odli~no,
posebno
kada obu~e
omiljeni
`enski
odjevni predmet,
uske traperice. Ipak,
ispod njih
su joj nedavno izvirile
i kompresivne hla~e.
O razlozima zbog
kojih ih
nosi mediji
samo naga|aju. Da
li je trudna
ili ima
odre|enih
zdravstvenih problema, nije
poznato.
» ...a kasnije i ispod sportskih pantalona
» Kompresivne hla~e izvirile su joj ispod traperica...
Criminal na
ulicama Londona
Britney Spears
ovih dana u Londonu snima
spot za pjesmu
„Criminal“. Na
ulazu u Kiss
FM studio
do~ekala je gomila fanova,
koje je pjeva~ica
srda~no pozdravila. Na snimanje ju je dopratio njen de~ko
Jason Trawick.
Britney uskoro
kre}e na evropsku turneju
(na kojoj }e joj
se, izme|u ostalih, pridru`iti i
zvijezda serijala
Jersey Shore DJ Pauly D),
nastupom 22.
septembra u
Rusiji, a prvog
oktobra sti`e u
Zagreba~ku arenu.
» U studio je stigla s Jasonom
azra 2011./79
AZRARazonoda
GLUMICA NA
SLICI GORE IZ
FILMA U
NASLOVU
[email protected]
POGLAVAR
KATOLI^KOG
SAMOSTANA
(LAT.)
REOMIR
GUBITAK
PAM]ENJA
(MEDIC.)
AUTOOZN.
VENECIJE
ATKOVA
IMENJAKINJA
Film: „Brak nabrzaka“
DRUG,
PRIJATELJ
(TURC.)
APARAT,
NAPRAVA
RUKA ILI NOGA,
EKSTREMITET
GRAD U
ITALIJI
IME ST.
BUGARSKOG
BASNOPISCA
PELINA
OZLJEDE,
POVREDE
POSTUPAK PRI
BOJENJU
TKANINE
RATOMIR
ODMILJA
LATINSKI
PRIJEDLOG:
„U“
MUZI^KI
PUHA^KI
INSTRUMENT
VRSTA
PODNOG
POKRIVA^A,
ETISON
GLUMAC NA SLICI
DOLJE IZ FILMA U
NASLOVU
[email protected]
SIMBOL ERBIJA
LUKA NA CRNOM
MORU
MODEL
AMERI^KOG
AUTA
GRAD U
FRANCUSKOJ
VRSTA STIJENE
ZINETA
ODMILJA
IZRA\IVA^
MODELA
DIO NOGE ILI
RUKE (MN.)
[email protected]
POTISJA
RUMUNIJA
GRAD U
[PANIJI
MAROKONSKI
TENISER, HI[AM
OSTAV[TINA,
DEPOZIT
(TURC.)
RIJE^NA RIBA,
BULJE[
JEZERO U FINSKOJ, ENARE
BRDA[CE @IVOG
PIJESKA
STASRJE[INA
PAROHIJE
NADIMAK
SLIKARA
LOTREKA
RIMSKI: 50
SLAVNI
DIRIGENT,
HERBERT FON
SIMBOL
RADONA
RUKOVO\ENJE
I KOMANDOVANJE
(SKR.)
NIZ, SERIJA
VELIKA
[ARENA
PAPIGA
PALATE,
DVORCI
(TURC.)
LATINSKI PRIJEDLOG: „U“
MJESTO NA
FRU[KOJ GORI
SPORTSKI
U^ITELJI
OZNAKA
ENERGIJE
GRANA
MEHANIKE O
SILAMA KRETANJA (GR^.)
I TAKO DALJE
(SKR.)
ST. ENGL.
VOJSKOVO\A,
BERNARD
BINE,
POZORNICE
NOVAC
(@ARG.)
AMILA BAK[I]
ITALIJAN.
NOGOMETA[,
PAOLO
DRUGE,
OSTALE
GRAM
GLUMICA SA
SLIKE
PAPIN
GODI[NJI
PRIHOD
^UDAN,
NEOBI^AN
NAPRAVA ZA
KLISTIRANJE
NEZAVISNA
TELEVIZIJA
(SKR.)
[AMPANJAC
(FRANC.)
IME PISCA DE
MOPASANA
NJIHALO (MN.)
POVITI, SAVITI
RIBA IZ
PORODICE
PASTRMA
SPLET VI[E
ULICA ILI
ZGRADA (LAT.)
AREST, ZATVOR
(POKR.)
VERTICAL TAKE
OF (SKR.)
IME AMER. TV
VODITELJA
KINGA
SIMBOL GALIJA
ST. RUSKI
KOSMONAUT,
GERMAN
VELIKI RT
TOMISLAV
PIPLICA
STIH, VERS
(MN.)
RIJEKA NA SJ.
EVROPE
ESTONCI
(KRA]E)
SIR]E,
KVASINA (LAT.)
IME ST. GLUMICE NILSEN
NEPER
MORAL,
KARAKTER
(GR^.)
INDUSTRIA
RADIO Y TELEVISION (SKR.)
FILM GLUMICE
SA SLIKE
VISOKE NAU^NE
USTANOVE
[email protected] BOLEST,
OSPA (MN.)
NA[A
POTVRDNA
RIJE^
IZVR[NI KOMITET
(SKR.)
PAC,
SALAMURA
POKRETNI DIO
STROJA
OZNAKA TEMPA
RADIJUS
NAUKA O
LJEPOTI (GR^.)
RJE[ENJE 1: KIM [email protected], OPORTUNISTI, MARTINIK, AZ, ENI, LEC,
OMI, DENI, TARNIK, IM, LAI, ETNO, SPECIJALISTICA, V, POLUGA, ARTIN,
RNA, IZAR, NEMIR, TEIST, VEMESTRI, ANATOMI
PRISTA[A
ARIVIZMA
RJE[ENJE 2: SIVO]A, OPAR, SAMARAN, FALSET, ORADA, IN, ANION,
MAN, MEL GIBSON, MT, MAHRAMA, JOKL, IV, TRAMPA, II,NANOS,
PUZA, T, SLAVONAC, KAN, KALI, A[E[ORI
azra 2011./81
MIROSLAV MARKOVINOVI]
ZBIRNI NAZIV
UBOJICA UZ
ZA RIJEKE,
ZASJEDE,
JEZERA I MORA ASASIN (TURC.)
AZRAHoroskop
Priprema:
Hedija
MEHMEDI]
Poznati su
prepoznajte se
E
OVAN
Ljubav: Platonska ljubav ne mora ostati
na pogledima i ma{tanjima. Ako vam je
oboma stalo, sve prerasta u ne{to ve}e...
Posao: Potaknuto je putovanje, ali i
va`ne odluke. Sedmica je kao stvorena za
uspjeh. I savjet prijatelja bio bi dragocjen.
Zdravlje: Napetost }e popustiti.
je za
K Vrijeme
Vage
Lijepe i F
pravedne
BIK
Od 23. septembra do 22.
oktobra traje vladavina sedmog po
redu, a drugog zra~nog znaka Zodijaka - Vaga. Osobe ro|ene u
znaku Vage stalno odmjeravaju
pro i kontra. Uvijek te`ite postizanju ravnote`e, {to je jedna od
va{ihih tipi~nih odlika.
Ono {to vas stalno zaokuplja,
jesu apstraktne vrijednosti i kategorije pravednosti i balansa. Za
vas, svakako, va`i poslovica „ispeci
pa reci“. Te{ko se mo`e re}i da
vam je spontanost izra`ena odlika.
Cilj kojem te`ite, uvijek je neka „idealna“ situacija, harmonija,
slaganje. Zazirete od svake emocionalne konfrontacije i sukobljavanja, osim ako je rije~ o nepravdi.
Ipak, va{ prefinjeni osje}aj za proporcije i ravnote`u ima i svoju pozitivnu stranu. Vi ste, naime, mirotvorac u prepirkama.
Trudite se da okupite cijelo
dru{tvo za tili ~as, da pretvorite
bezobli~ni sobi~ak u rasko{no stani{te. I to tek s ne{to malo boje,
namje{taja i nekoliko cvjetova.
Uvijek izgledate elegantno, ~ak i u
d`insu.
Da biste se dobro osje}ali u prostoru u kojem `ivite, za vas je veoma va`no da vi vodite glavnu rije~ u ure|enju doma. Smisao za
dekoraciju i lijepo koristite i na
na~in da svaki komad namje{taja
postavite na odgovaraju}e mjesto.
Vjerovatno znate da na najbolji
na~in rasporedite umjetni~ke predmete i slike.
Volite da zabavljate dru{tvo na
sjedeljkama. Za vrijeme objeda
volite da imate zgodnog partnera.
Naravno, uz dobru hranu, na lijepo postavljenom stolu, sa srebrnim priborom za jelo, kristalnim
~a{ama i dekorativnim detaljima.
Ljepota i pravednost stalne su teme Va{eg `ivota... †
21.III - 20.IV
21.IV - 22.V
Ljubav: Ako va{a veza prolazi fazu obostranog preispitivanja, nemojte olako odustati.
Ima tu jo{ kvalitetnog materijala za sre}u.
Posao: Ne dopustite da vas pokolebaju
po~etne pote{ko}e ili ne~ije sugestije.
Va`no je da vi imate jasan cilj.
Zdravlje: Poja~ana napetost.
G
BLIZANCI 23.V - 22.VI
Ljubav: Privla~i vas jedna neobi~na osoba.
[armira vas pri~om, izgledom, elegancijom. Ipak, po`eljet }ete zadr`ati svoj mir.
Posao: Ta~no procijenite {ta je to {to
`elite. Pogotovo, koji su vam ciljevi za
budu}nost. To ne zna~i da budete prekruti.
Zdravlje: I energija ima granice!
H
RAK
23.VI - 22.VII
Ljubav: Prema svemu sude}i, najbolje
rje{enje je da energiju ulo`ite u pobolj{anje
veze. Pru`ite ljubav, bit }e vam uzvra}eno!
Posao: Ako ne uskladite ljubavnu i poslovnu sferu, ne}ete se osje}ati kao potpuna
osoba. Ova sedmica posebno je uspje{na.
Zdravlje: Poku{ajte zadr`ati vedrinu.
I
LAV
23.VII - 22.VIII
Ljubav: @elite posvetiti vi{e pa`nje vanjskoj slici o sebi. Uz promijenjeni stil,
voljenoj osobi posebno }e zaigrati srce.
Posao: Puno je prilika da iska`ete sposobnosti.
Iskoristite sve potencijale, jer vas o~ekuje
uspje{na sedmica.
Zdravlje: Dobro bi vam do{la rekreacija.
J
DJEVICA
K
VAGA
Ljubav: Odlu~ni ste u nakani da povu~ete
odre|ene granice u odnosu na voljenu
osobu. Budite oprezni, nemojte prenagliti!
Posao: Budite odlu~niji u vezi s poslom o
kakvom dugo ma{tate. Posebno je pod za{titom zvijezda sve u vezi s komunikacijom.
Zdravlje: Ne zamarajte se ni~im suvi{nim.
L
[KORPIJA 23.X - 22.XI
Ljubav: Voljena osoba nije zadovoljna samo va{om slatkorje~ivo{}u. Tra`i dokaze
ljubavi. Velikodu{nije poka`ite emocije!
Posao: Ne dozvolite da vam izmakne
uspjeh, koji vam se nudi. Ako i ne{to zabrljate, izvu}i }ete se lukavstvom i manevrima.
Zdravlje: Smanjite fizi~ke aktivnosti.
M
STRIJELAC 23.XI - 22.XII
Ljubav: Privla~i vas osoba koja ulijeva povjerenje, uz koju }ete se osje}ati za{ti}eno.
To je ono {to vam, kao malo kada, treba.
Posao: Mnogo toga ide vam u prilog. To
}ete osjetiti, posebno na planu finansija.
Problem je ako postanete rastro{ni.
Zdravlje: Disciplinirajte se u svemu.
N
JARAC
Ljubav: Ako i mislite da znate sve jedno o drugom, otkrit }ete sasvim nove partnerove
kvalitete. Mogu}e je i ponovno zaljubljivanje.
Posao: Va{e sposobnosti izra`enije su nego
ikada. Izvrstan ste organizator, slobodno
preuzmite nove obaveze i anga`mane.
Zdravlje: Dovoljno se odmarajte.
23.XII - 21.I
Ljubav: Radite jedino ono za {ta znate da
je vama dobro. Razmislite o tome da li tako vrije|ate osje}anja osobe koja vas voli.
Posao: Za uspjeh je od presudne va`nosti
dobra organizacija. A kada treba, vi znate biti pravi majstor i u toj sferi.
Zdravlje: Na|ite vremena za {etnju.
O
VODOLIJA
22.I - 19.II
Ljubav: [anse za pravu ljubav postoje.
Trebalo bi da se malo vi{e potrudite,
{armirate osobu koja vam se svi|a ili koju volite.
Posao: Ako vam posao ne donosi zadovoljstvo ili novac, potrudite se da na|ete
ne{to novo. Postoji mogu}nost za uspjeh.
Zdravlje: Nemate razloga za brigu.
P
RIBE
23.VIII - 22.IX
23.IX - 22.X
20.II - 20.III
Ljubav: Sklad temeljite na iskrenosti.
Nije suvi{na ni romanti~na ve~era.
Upoznajte se druga~ije s partnerom.
Posao: Suo~eni ste s pretjeranim ambicijama. Ipak, prihvatite `elje kao ne{to
{to je mogu}e ostvariti. Krenite u akciju.
Zdravlje: ^uvajte `ivce.
Chaterine
Zeta JONES,
slavna britanska glumica,
koja je u preoteklom periodu u centru
medijske
pa`nje bila i
kao supruga
Michaela Douglasa dok se borio s te{kom bole{}u, poslije
~ega se i sama razboljela, pa,
sre}om, ozdravila, osoba je na
koju se ~lanovi njene familije i
bliski ljudi uvijek i u svakoj situaciji mogu osloniti. Kao prava Vaga (25. IX 1969.) zna da
saslu{a druge. Izgleda i lijepo i
saosje}ajno, ali zna i da iznenadi svojim pribranim, pa i racionalnim i uravnote`enim
stavom o bilo kojoj temi i situaciji. Njen stil je kreativan i
romanti~an.
Michael
DOUGLAS,
jedan od najve}ih glumaca
dana{njice, zadivio je svijet
na~inom na
koji se
(iz)borio protiv te{ke bolesti. Naravno, i kao glumcu i
kao nekome ko je ro|en u
Vagi (25. IX 1944.) laskanje
mu i dalje godi, a prati ga
svuda. Ima gospodsko dr`anje
i neku finu dozu prefinjenosti. Chaterine i Michael kao
par, i kao dvije Vage, ali s razli~itim podznacima
(Strijelac, odnosno [korpija),
veoma su dru{tven i elegantan
par. Dijele sve u `ivotu, a bez
obzira na veliku razliku u godinama, pru`aju jedno drugom neograni~enu podr{ku i
razumijevanje.
Amra
[email protected]],
na{a najuspje{nija manekenka u svijetu, uvijek ide
ka sopstvenim
ciljevima, i to
na svoj, specifi~an na~in.
Kao prava Vaga
(1. X 1984.) najsigurnija je kada radi ne{to za {ta je ubije|ena da vrijedi „na duge staze“. Veoma je zrela u svojim
razmi{ljanjima, iako jo{ u mladim godinama. Voli da je
okru`ena ljudima, ali ~ak i oni
koji misle da je dobro poznaju, te{ko }e doku~iti {ta, ustvari, osje}a.†
Horoskop Amre Silajd`i} i
jo{ niz poznatih li~nosti,
op{irne astroprognoze za svaki
znak i niz zanimljivih tema
mo`ete pro~itati u na{em specijalnom izdanju „Horoskop
jesen“.
azra 2011./83
AZRAArte (i) fakti
Velika svjetska imena u Tuzli
U Me|unarodnoj galeriji portreta u
Tuzli, proteklog vikenda otvoren je
Internacionalni bijenalni festival portreta, crte`a i grafike - INTERBIFEP
XIV, na kojem je izlo`eno 320 radova,
161-og umjetnika iz 51 zemlje svijeta.
U okviru Festivala bit }e odr`ane likovne radionice, promocije knjiga, koncerti i okrugli stolovi, a progla{enje
pobjednika je 20. oktobra.
- Drago mi je da ve~eras imamo autore iz Amerike, Turske, Njema~ke,
Brazila, Norve{ke... Bilo je te{ko organizirati ovakav Festival, na kojem
u~estvuju velika imena likovne umjetnosti. Ve} sada znamo da imamo 71
donirano djelo i na taj na~in }emo
pro{iriti svoj internacionalni fundus rekao je D`enan Jusufovi}, direktor
Me|unarodne galerije portreta
D`.K./A.B.B.
„Tuzla“.„
» Veliko interesovanje svih
generacija
» [ansa da se razmijene mi{ljenja
» Prava umjetnost
uvijek ima pristalice
» Dvojica Jasmina - Durakovi} i gradona~elnik
Tuzle Imamovi}, u dru{tvu Zorana
Kapetanovi}a
’Srce za Japan’
Senka Trgov~evi}
^lanovi Udru`enja likovnih umjetnika BiH
pro{le sedmice su u sarajevskoj rezidenciji „Konak“
pokazali svoju velikodu{nost na odr`anoj humanita-
Praznik za o~i Aliji Behmenu bila je slika
Seida Hasanefendi}a
84/azra 2011.
rnoj aukciji ‘’Srce za Japan’’. Na osnovu 13 prodatih djela na{ih najpoznatijih umjetnika za pomo}
narodu Japana prikupljeno je 21.600 maraka.
Me|u predstavnicima diplomatskog kora u BiH u
prvom redu sjedio je gradona~elnik Sarajeva Alija
Behmen, koji je kupio sliku „Poplava“ Seida Hasanefendi}a i time donirao 3 500 maraka Ambasadi
Japana u BiH za Vladu Japana. Tako|er, me|u kupcima na{li su se i Tatjana Ljuji}-Mijatovi}, predstavnici USAID-a, Ambasade Kuvajta i Ambasade
Azerbejd`ana. Osim s „Poplavom“, posjetitelji su,
o~ito, bili impresionirani i ostalim djelima bh.
umjetnika Affana Rami}a, Mehmeda Zaimovi}a,
Amele Had`imejli}-Ke}o, Irfana Handuki}a, Seida
Hasanefendi}a, Zorana Hercega, Muhameda ]eifa,
Ahmeta Ibuki}a-Amija, Fikreta Libovca, Hamzalije
Muhi}a, Admira Mujki}a, Mehmeda Muratovi}a,
Edina Numankadi}a, Salima Obrali}a, Fuada
Top~agi}a, Fra Petra Perice Vidi}a i Munira Vejzovi}a, jer nisu {tedjeli nov~anike.
- Zato veliko hvala gra|anima Bosne i Hercegovine, koji nakon, ali i tokom svih neda}a koje su
Slika Affrana Rami}a „Stijene
nad Neretvom“ prodata
za 1700 maraka
pogodile Japan i dalje nesebi~no poma`u - rekao je
zamjenik {efa misije u Ambasadi Japana, Hitoshi
Kawahara, obra}uju}i se gostima nakon aukcije,
~iji su organizatori bile i kompanije „McCann Erickson“ i „Sony“. Predstavnik firme „Sony“ Enis
[o{ki} naglasio je kako je ovom aukcijom poslata
poruka narodu Japana da me|u Bosancima i Hercegovcima imaju iskrene prijatelje. „
Po~inje nova
sezona Sarajevske
filharmonije
Turski dirigent
Rengim Gökmen
raduje se dolasku u
Sarajevo
Koncert povodom otvaranja koncertne sezone Sarajevske filharmonije bit }e uprili~en 22. septembra u sarajevskom Narodnom pozori{tu. Zahvaljuju}i podr{ci Ureda savjetnika za kulturu i turizam Ambasade Republike
Turske . koncert }e voditi poznati turski dirigent Rengim Gökmen. On je generalni direktor Dr`avne opere
i baleta Ministarstva za kulturu i turizam Republike Turske i istovremeno dirigent Predsjedni~kog simfonijskog
orkestra. Na koncertu otvorenja performans }e tako|er
izvesti turski violinista svjetskog glasa Cihat Aºkin. Time }e Sarajevska filharmonija otvoriti sezonu sa vode}im umjetnicima dana{njice u Turskoj. „
S.T.
Dokumentarni
film „Orkestar“
re`isera Pjera
@alice do`ivjet }e
medijsku pretpremijeru u Rovinju,
tokom ~etvrtog
Weekend Media
Festivala, koji se
odr`ava od 22. do
25. septembra. Uz
@alicu, doga|aju
}e prisustvovati i
koautor filma i frontmen „Plavog orkestra“, Sa{a Lo{i}.
Nakon premijernog prikazivanja na
17. Sarajevo Film
Festivalu
„Orkestar“ je dobio nagradu za najbolji film i najbolju re`iju na Filmskom festivalu
Starigrad Paklenica. Od jeseni
„Orkestar“ }e se
prikazati na
me|unarodnim festivalima, a potom
kre}e i regionalna distribucija filma. S.T.
„Orkestar“
u Rovinju
azra 2011./85
AZRAParty Zone
»Sejo Sexon u`iva u
svakom taktu
otpjevanih
pjesama
»Bh. novinari odahnuli sua
od svakodnevnih obavez
»Haris Burina vjerni
obo`avatelj
„Zabranjenog
pu{enja“
Decenijska popularnost Nastupom u klubu „Coloseum“ u Sarajevu
„Zabranjeno pu{enje“ pokazalo je za{to njihova popularnost traje ve}
decenijama. Neprevazi|ene hitove ovog puta pjevali su novinari Bakir
Had`iomerovi}, D`emal [abi}, Damir Kaletovi}, kojima se pridru`io i
Boris [iber. Jedan od najraspolo`enijih gostiju bio je glumac Haris Burina, koji svog druga Seju Sexon rashladio s pivom. Tako su ~lanovi ovog
benda za sve ljubitelje doma}eg rocka priredili dernek za pam}enje.
S.T.
»„Coloseum“ ispunjen
do posljednjeg mjesta
86/azra 2011.
» Neodoljivi
Boris [iber
» Mirsa ]ati}
]uperak i Samra
Menzilovi}
» Svaku emociju
pjesama vjerno
je prikazivala
na sceni
» Prate}i bend svira
na tradicionalnim i
klasi~nim instrumentima
No} portugalske muzike u BKC-u Tradicionalna fado muzika i strastveni argentinski tango u
izvo|enju portugalske pjeva~ice Cristine Branco pro{log vikenda o~arali su sarajevsku publiku u Bosanskom kulturnom centru. Ne samo da se prvi put predstavila na{oj publici, ve} je na koncertu izvela
pjesme sa svog novog albuma „Fado/Tango“. Njene vrhunske interpretacije pratio je ansambl muzi~ara na tradicionalnim i klasi~nim instrumentima: Ricardo Dias na klaviru i harmonici, Bernardo
Couto na portugalskoj gitari, Carlos Manuel Proenca na klasi~noj gitari, te Bernardo Moreira na basu.
S. T.
azra 2011./87
AZRAParty Zone
» Detalj s pro{logodi{nje
prezentacije koja je
odu{evila organizatore
Tuzla
88/azra 2011.
Sarajevski frizeri u Zagrebu
Ve} nekoliko mjeseci tim sarajevskih frizera, predvo|en
Harisom Hod`i}em, priprema se za „Beauty & Lifestyle
show Zagreb“, koji }e se
odr`ati 24. i 25. septembra.
Na ovom sajmu i {ouu kozmetike, frizerstva, wellnessa,
zdravlja i rekreacije predstavit
}e se revijom frizura
„Sarajevo Hair Show“.
- Nastupit }emo kao gosti,
na poziv organizatora, a ne
pod okriljem neke od kozmeti~kih kompanija. Prezentirat
}emo vlastitu kolekciju, utemeljenu na svjetskim trendovima - ka`e Haris.
S njim }e u Zagreb po}i
Selma Sal~in, Enisa Raoni},
Kenan Ahmethod`i}, Elvedin
Polutak, Senad ^avdar, a iz
New Yorka sti`e i Gigi. Svoja
remek-djela predstavit }e
istog dana kada i najbolji
svjetski frizerski brand, „Toni
&Guy“, ~iju kolekciju }e predstaviti art direktor Richard
Mannah, nominiran za britanskog frizera 2011. godine.
» Oni su zadu`eni za
„Sarajevo Hair Show“
Elvedina D`akmi}
U novi pohod na Guinnessa Nakon obaranja svjetskog rekorda u najbrojnijem poljupcu, te najmasovnijem „Be~kom valceru“, Tuzla ponovo `eli u Guinnessovu knjigu rekorda. U Tuzli }e se, naime, okupiti 2.500 osoba koje }e poku{ati oboriti Guinnessov rekord u aerobiku
na vodi. Ovo }e biti tre}i put da se ovaj grad upisuje u Guinnessovu
knjigu rekorda. Prvi put to je bilo u septembru 2007. godine, kada se
7.000 parova ljubilo u Tuzli., a drugi put 2010., kada je 1510 plesnih
parova zdru`eno otplesalo Be~ki valcer. Manifestacija „LeTzAqua dance“ }e se odr`ati 23. septembra 2011. na Panonskim jezerima. Samom ~inu obaranja novog rekorda prethodit }e niz zanimljivih sadr`aja poput takmi~enja u sportovima na vodi, takmi~enja za najboljeg DJ-a... Ideju su ovog puta pokrenuli Radio „Kameleon“ i Agencija „Colosseum“ iz Tuzle.
- Projekt je zami{ljen kao porodi~ni dan Radio „Kameleona“ u kome
}emo pozvati prijatelje, na{e slu{atelje, ljude dobre volje da do|u i dru`e
se s nama - ka`e vlasnik „Kameleona“ Zlatko Berbi}.
AZRALuda Planeta
Sirene u
Hyde parku Posjetitelji londonskog Hyde parka nedavno su
bili odu{evljeni
nesvakida{njim
pojavama. Naime, jezero i njegovu obalu nakratko su naselile sirene. Njihov
zadatak je bila
promocija DVD
izdanja „Pirates
of The Caribbean: On Stranger
Tides“.
Slatki{ za pandu
Velike pande spadaju
me|u najugro`enije
`ivotinjske vrste na
Planeti. Iako je njegovo glavno jelo bambus, panda iz zoolo{kog vrta u Yantaiju (Shandong provincija u Kini) u`iva i
u slatki{ima, poput
ovog kola~i}a mjeseca, koji su mu dali
posjetitelji.
Umjetnici na stadionu U kineskom gradu Guiyang nedavno su odr`ane 9. nacionalne, tradicionalne igre svih etni~kih
grupa. Na olimpijskom stadionu predstavili su se brojni umjetnici i sportisti, a posjetitelji su mogli u`ivati u zanimljivim
predstavama, poput ove na slici. Prve igre odr`ane su 1954. i
odr`avaju se svake ~etiri godine.
[arene, kamene gorile
Dvadeset kipova
gorila u prirodnoj veli~ini
ovih dana su
izlo`eni u sjeni
Tower Bridgea
u Londonu.
Svakom od njih
britanski umjetnici su kistom i
bojama podarili
druga~ije „odijelo“. Kao takvi }e
i}i na humanitarnu aukciju, ~iji
je cilj prikupljanje novca za pomo} zoolo{kim
vrtovima.
azra 2011./89
AZRAPreporu~uje
Haj’mo Bosno, haj’mo Hercegovino
1
Bosnu i Hercegovinu trese navija~ka groznica. Tra`i se karta vi{e za
utakmicu koju }e na{ fudbalski tim odigrati 11. oktobra u Parizu protiv
reprezentacije Francuske. U Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Biha}u,
Banjoj Luci, ali i manjim gradovima na{e zemlje, ovih dana `eli se samo
jedno: direktan plasman BiH na Evropsko prvenstvo 2012. Sve o~i su
uprte u „Zmajeve“, kojima `elimo mnogo sre}e u Parizu
Jeste li ve} nabavili
karte za fudbalsku
utakmicu o kojoj
svi pri~aju? Ako niste, po`urite, jer
11. oktobra na{
tim zaklju~it }e
kvalifikacije za Euro 2012.,
u utakmici u kojoj }emo se
s Francuzima vjerovatno
boriti za prvo mjesto u grupi. Bilo da idete u privatnom aran`manu ili putem
neke od turisti~kih agencija,
`elimo vam sretan put, a
na{oj reprezentaciji blistav
rezultat u Gradu svjetlosti.
3
Kako nala`e 80 godina tradicije u inovacijama, stru~njaci Laboratorija „Vichy“ i ove
godine predstavljaju otkri}e na podru~ju ljepote
i zdravlja: „Vichy“ daje rje{enje za problemati~nu ko`u s prvim znakovima starenja „Normaderm Anti Age“. Ova krema dokazano pru`a dvostruko djelovanje, protiv nepravilnosti na ko`i i protiv bora. Rezultat je
uo~ljiv ve} nakon samo sedam dana. ^istija ko`a za 90 posto, su`ene
pore za 93 posto i ubla`ene bore za 81 posto.
90/azra 2011.
2
^uvena sarajevska grupa
„Bombaj
{tampa“ odr`at
}e samostalni koncert u Domu
mladih u Sarajevu, u subotu 24.
septembra u 22 sata. ^lanovi
benda ponovo su se okupili
2009. godine, a po~etkom
2010. izdali su svoj tre}i nosa~
zvuka „Neka DJ odmah dole
CJ“. Pjesma „Nedim“, objavljena na ovom albumu, za koju je snimljen i videospot, brzo je postala hit kojim se „Bombaj {tampa“ vratila na velika vrata na scenu
regionalne muzi~ke scene.
4
4. Ukoliko `elite smr{ati, a dosadili su vam klasi~ni aerobic i
fitness, upi{ite ~asove zumbe. Zumba je novi svjetski hit u
vje`banju, jer ne zahtijeva poznavanje koraka i prili~no je dinami~na. To je fitness program inspiriran latino plesovima poput
salse, merengue, mamba, flamenca, chachachaa, reggaetona, soce, sambe, tanga, ne{to malo trbu{nog plesa, a ~ak ima i pokreta iz borila~kih vje{tina. Mnogi polaznici koji do|u na ~asove
zumbe nisu svjesni da, ustvari, za jedan sat naprave vrlo aktivan kardio trening i
potro{e mnogo kalorija.
Download

Udala se urednica Dnevnika FTV-a