SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XVII - Broj 11
Ponedjeljak, 1. jula 2013.
BIHAĆ
487.
Na osnovu člana 11.b) i e) odjeljka A,
poglavlje V. Ustava Unsko-sanskog kantona i
člana 5. i 24. Zakona o Budžetima u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 19/06, 76/08,
5/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10), na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unskosanskog kantona na svojoj 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013.godine, donosi:
Izdanje na bosanskom
jeziku
b)60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih
mandata, koje svaka politička stranka ima u
trenutku dodjele mandata.
c)10% od ukupnog iznosa raspoređuje političkim
strankama, srazmjerno broju poslaničkih
mjesta koja pripadaju manje zastupljenom
spolu“.
Član 2.
ZAKON
Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona’’.
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
IZVRŠENJU BUDŽETA UNSKO-SANSKOG
KANTONA ZA 2013.GODINU
Broj 01-02-1-548/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Član 1.
U Zakonu o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013.godinu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/13) član
25. mijenja se i glasi:
„Član 25.
Sredstva utvrđena u razdjelu 10. Budžeta,
pozicije „Grant neprofitnim organizacijama parlamentarne stranke“ raspoređuje se na način
da se:
a)30% sredstava dijeli jednako svim političkim
strankama, koje su osvojile mandate.
488.
Na osnovu člana 11.m) odjeljka A,
poglavlja V Ustava Unsko-sanskog kantona–
prečišćeni tekst („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 1/04 i 11/04) i člana 20.
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
5/04), na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja
i finansijsko-administrativna pitanja Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013.godine donosi:
Broj 11 - Strana 730
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA STALNIH
I POVREMENIH RADNIH TIJELA
SKUPŠTINE UNSKO – SANSKOG KANTONA
I
U Odluci Skupštine Unsko-sanskog kantona
o izboru predsjednika zamjenika predsjednika
i članova stalnih i povremenih radnih tijela
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 19/10, 3/11,
15/12, 7/13 i 10/13.) u osnovnom tekstu mijenja se
tačka IV, pod rednim brojem 1. ime Faruk Hodžić
Hodža, zamjenjuje se imenom Muhamed Dervić.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona.
Broj 01-02-3-547/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
489.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04)
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona na 37. sjednici
održanoj dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Izvještaj o radu JU „Služba za
zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ za 2012.
godinu.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-549/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
1. jula 2013.
490.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04) Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da
u roku 30 dana dostavi Skupštini Unsko-sanskog
kantona, prijedlog konkretnih mjera za smanjenje
stope nezaposlenosti na Unsko-sanskom kantonu.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-550/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
491.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04) Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona,
Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike
i JU „Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog
kantona“ da pokrenu postupak izrade strategije za
zapošljavanje na Unsko-sanskom kantonu.
II
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona i
Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike,
te JU „Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog
kantona“ da u roku od 60 dana predlože Skupštini
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 731
Unsko-sanskog kantona, riješenje problema
duga od 42 miliona JU „Službe za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona“.
ZAKLJUČAK
III
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da u
Zakonu o izmjenama i dopunama Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu i u Budžetu
za 2014. godinu da planira potrebna sredstva za
radnike preduzeća na području Unsko-sanskog
kantona, koja su u stečaju i likvidaciji.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-551/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
492.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04)
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona na 37. sjednici
održanoj dana 11.06.2013. godine, donosi
sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
I
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-553/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
494.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04) Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da
kroz strategiju razvoja Unsko-sanskog kantona
poseban akcenat stavi na oblast zapošljavanja.
ZAKLJUČAK
II
Prihvata se Izvještaj o stanju i tokovima
kriminala na području Unsko-sanskog kantona
u 2012. godini i radu Tužilaštva na suzbijanju
kriminala.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-552/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
493.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04) Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
I
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-554/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
495.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine
Broj 11 - Strana 732
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04) Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
1. jula 2013.
ZAKLJUČAK
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04) Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
I
ZAKLJUČAK
Prihvata se izvještaj o radu Kantonalnog suda
u Bihaću za 2012.godinu.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-555/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
496.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04) Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
Skupština Unsko-sanskog kantona predlaže
Općinskim sudovima u Unsko-sanskom kantonu
da uz izvještaj/informaciju o radu Kantonalnog
suda podnesu i svoje izvještaje odnosno
informacije o svom radu u skladu sa pozitivnim
zakonskim propisima.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-556/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
497.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da
razmotri mogućnost materijalno finansijske podrške
sudovima, sa ciljem bolje popunjenosti stručnim
kadrovima i obezbjeđenja prostora za rad sudova.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-557/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
498.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04) Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
Skupština Unsko-sanskog kantona predlaže
Kantonalnom sudu u Bihaću i Općinskim
sudovima u Unsko-sanskom kantonu, te Tužilaštvu
Unsko-sanskog kantona, da u buduće naziv svog
materijala kojim informiraju nadležni organ o
svom radu naslove nazivom „informacija“, a ne
izvještaj kako je to dosada nazivano.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-558/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 733
499.
501.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04)
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici
održanoj dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04.)
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici
održanoj dana 11.06.2013. godine, donosi
sljedeći:
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona da
rebalansom Bužeta Unsko-sanskog kantona za 2013.
godinu obezbjedi dostatna sredstva za nabavku
računara i nabavku vozila za potrebe Tužilaštva
Unsko-sanskog kantona i Kantonalnog suda.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-559/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
I
Prihvata se Program rada JU Spomen biblioteka
„Skender Kulenović“ Bosanski Petrovac za 2013.
godinu.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-561/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
500.
502.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04)
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici
održanoj dana 11.06.2013. godine, donosi
sljedeći:
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04.)
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici
održanoj dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Izvještaj o radu JU Spomen
biblioteka „Skender Kulenović“ Bosanski
Petrovac za 2012. godinu.
II
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Izvještaj o radu i finansijski
izvještaj JU „Socijalno pedagoška životna
zajednica“ za 2013. godinu.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-560/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Broj 01-02-4-563/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Broj 11 - Strana 734
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. jula 2013.
503.
505.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04.)
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici
održanoj dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04)
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici
održanoj dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
I
Prihvata se Program rada JU Socijalno
pedagoška životna zajednica za 2013. godinu.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-562/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
504.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje
V, Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni
tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj: 1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04.)
Skupština Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici
održanoj dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
I
Skupština Unsko-sanskog kantona, podržava
Inicijativu Uprave Javne ustanove „Socijalnopedagoška životna zajednica“ Bihać i lokalne
zajednice u iznalaženju rješenja za izgradnju kuća
za smještaj štićenika ove ustanove u općini Bužim.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-568/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
506.
ZAKLJUČAK
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04.) Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
I
ZAKLJUČAK
Predlaže se Vladi Unsko-sanskog kantona i
resornom ministarstvu, da se iznađe mogućnost
organizovanja prihvatnog centra za nezbrinute
maloljetnike u sklopu JU „Socijalno pedagoška
životna zajednica“ Bihać.
I
Prihvata se Izvještaj o radu Sportskog saveza
Unsko-sanskog kantona za perioda od 01.01.do
31.12.2013.godine sa ocjenom stanja u oblasti
sporta i finansijskim pokazateljima.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-567/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Broj 01-02-4-564/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 735
507.
509.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04.) Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
179. stav 1. tačka 1. i 183. stav 1. tačka 5. Zakona
o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 39/03,
22/06 i 43/10), članom 32a. stav 2. tačka 2.
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu
šteta od prirodnih i drugih nesreća (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:
75/04, 38/06, 52/09, i 56/09) i Odluke o uslovima
i načinu korištenja sredstava ostvarenih po
osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih
i drugih nesreća (“Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine”, broj: 4/12), na prijedlog
Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
13.06.2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona
da iznađe finansijska sredstva i da finansijski
podrži aktivnosti Sportskog saveza u skladu sa
usvojenim Budžetom Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-565/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
508.
Na osnovu člana 11. n) odjeljak A, poglavlje V,
Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:
1/04 i 11/04), člana 95. i 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj: 05/04.) Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 37. sjednici održanoj
dana 11.06.2013. godine, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona
da za oblast sporta, planira sredstva rebalansom
budžeta za 2013.godine, a u skladu sa Zakonom o
sportu Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“ broj:15/10.).
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona“.
Broj 01-02-4-566/13
Predsjedavajući Skupštine
11. juna 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
ODLUKU
O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA
DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE
POMOĆI OPĆINAMA ZA OTKLANJANJE
ŠTETA NASTALIH OD PRIRODNIH I
DRUGIH NESREĆA
POGLAVLJE I
OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
(predmet Odluke)
Ovom Odlukom uređuje se postupak, uslovi i
kriteriji za dodjelu jednokratne novčane pomoći
općinama koja ima karakter interventne pomoći
ili granta za hitne intervencije i saniranje dijela
šteta koje nastanu od prirodnih i drugih nesreća
iz sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona (u
daljem tekstu: Kanton) koja se planiraju za te
namjene.
Član 2.
(definicije)
(1) Prirodnom nesrećom smatraju se događaji
koji su uzrokovani djelovanjem prirodne sile na
koju ljudski faktor ne može uticati kao što su:
potres, poplava, visoki snijeg i snježni nanosi,
olujni ili orkanski vjetar, grad, prolom oblaka,
klizišta, suša, hladnoća, masovne pojave ljudskih,
životinjskih ili biljnih bolesti.
Broj 11 - Strana 736
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(2) Drugom nesrećom smatraju se velike
nesreće u cestovnom, željezničkom, zračnom, ili
pomorskom saobraćaju, požar, rudarske nesreće,
rušenje brana, nuklearne ili druge nesreće
koje uzrokuje čovjek svojim aktivnostima,
rat, vanredno stanje ili drugi oblici masovnog
stradanja ljudi i uništavanja materijalnih dobara.
Član 3.
(izvori sredstava za dodjelu pomoći)
Jednokratna novčana pomoć iz člana 1. ove
Odluke dodjeljuje se iz sljedećih sredstava:
a) iz Budžeta Kantona odnosno sredstava koja se
obezbjeđuju u skladu sa članom 179. tačka
1. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), (u
daljem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju),
b) iz sredstava Budžeta Kantona ostvarenih
po osnovu posebne naknade za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća u skladu sa tačkom
VI Odluke o uslovima i načinu korištenja
sredstava ostvarenih po osnovu posebne
naknade za zaštitu od prirodnih i drugih
nesreća (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj: 4/12).
Član 4.
(namjene za koje se koriste sredstva)
Sredstva iz člana 3. ove Odluke mogu se
koristiti isključivo za:
a) finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja u
toku djelovanja prirodne ili druge nesreće kao
što su: evakuacija, prihvatanje i zbrinjavanje
ugroženog stanovništva i imovine, osiguranje
prometa i drugih hitnih mjera za zaštitu i
spašavanje ugroženih ljudi i materijalnih
dobara, te sprječavanje širenja opasnosti od
nepogoda i njihovih posljedica.
b) pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje
direktnih posljedica prirodne ili druge nesreće
nakon procjene šteta, provođenje zdravstvenih i
higijensko-epidemioloških mjera (dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije), provođenje
veterinarskih i mjera zaštite od biljnih bolesti i
štetočina, organizaciju minimalnih komunalnih
i drugih potreba stanovništva do normalizacije
života na ugroženom području.
c) finansiranje i isplatu naknade za rad i
neophodne troškove izlaska na teren komisije
za procjenu šteta od prirodnih i drugih
1. jula 2013.
nesreća u skladu sa članom 9. Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta
od prirodnih i drugih nesreća, (u daljem
tekstu: Uredbe o procjeni šteta), ali samo za
vrijeme angažovanja na procjeni konkretnih
šteta na terenu i provođenja obuke općinskih
komisija za procjenu šteta u cilju predlaganja
i preduzimanja hitnih mjera i pružanja pomoći
za ublažavanje posljedica prirodne ili druge
nesreće iz tačke a) i b) ovog stava.
Član 5.
(organ koji usvaja odluku)
O dodjeli jednokratne novčane pomoći iz člana
3. ove Odluke odlučuje Vlada Unsko-sanskog
kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona) na
prijedlog Kantonalne komisije za procjenu šteta
od prirodnih i drugih nesreća, (u daljem tekstu:
Kantonalna komisija).
Član 6.
(isplata akontacije)
(1) U hitnim slučajevima direktor Kantonalne
uprave civilne zaštite može donijeti Odluku o
isplati pojedinačne akontacije iz sredstava
posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih
nesreća, po svakom zahtjevu općinskog načelnika
u visini 20.000,00 KM.
(2) U slučaju iz stava 1) ovog člana konačni
iznos pomoći umanjiće se za iznos isplaćene
akontacije odobrene općini po okončanju
procedura iz ove Odluke.
POGLAVLJE II
POSTUPAK ZA DODJELU JEDNOKRATNE
NOVČANE POMOĆI
Odjeljak A - ZAHTJEV ZA DODJELU POMOĆI
Član 7.
(postupak za dodjelu pomoći)
Općina može podnijeti zahtjev za dodjelu
jednokratne novčane pomoći iz sredstava Kantona
predviđenih u članu 3. ove Odluke u dva slučaja:
a) za hitne intervencije,
b) za saniranje nastalih šteta,
(2) Jednokratnu novčanu pomoć za slučajeve
iz stava 1. ovog člana, općina prvo traži od Vlade
Kantona, pa ako Vlada Kantona nije u mogućnosti
iz sredstava kantona udovoljiti zahtjevu općine
ili je dodjelila samo dio tražene pomoći, u tom
slučaju Vlada Kantona zahtjev općine dostavlja
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu
te pomoći iz sredstava Federacije Bosne i
Hercegovine.
(3) Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane
pomoći iz stava 1. ovog člana za općinu podnosi
općinski načelnik.
Odjeljak B - ZAHTJEV ZA DODJELU
POMOĆI ZA HITNE INTERVENCIJE
Član 8.
(zahtjev za dodjelu pomoći
za hitne intervencije)
(1) Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane
pomoći za hitne intervencije podnosi se u slučaju
kada nadležni općinski organ zbog veličine i
intenziteta nesreće, njenih posljedica po ljude i
materijalna dobra i normalno odvijanje života na
ugroženom području, proglasi nastanak prirodne
ili druge nesreće na području općine, a općini
je zbog nedostatka vlastitih sredstava potrebna
pomoć iz sredstava Buđžeta Kantona.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana općinski
načelnik podnosi u toku vođenja aktivnosti na
spašavanju ljudi i i materijalnih dobara koji
su ugroženi ili nastradali od prirodne ili druge
nesreće, kada je novčana pomoć neophodna radi
preduzimanja određenih hitnih - interventnih
mjera na zaštiti i spašavanju.
(3) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi
se na obrascu H-Š-1 - Zahtjev općine za dodjelu
jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije
čiji je sadržaj i izgled utvrđen Odlukom o
postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne
novčane pomoći općinama i kantonima za
otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih
nesreća (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine” broj: 60/06, 8/10), (u daljem
tekstu: Odlukom za dodjelu pomoći općinama i
kantonima).
(4) Uz zahtjev iz stava (2) ovog člana prilaže
se obrazac PR-Š-1 iz člana 25. stav 3. tačka 1.
i dokumenta iz člana 30. stav 1. tačka 1. do 5.
Uredbe o procjeni šteta.
(5) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi
se Vladi Kantona putem Kantonalne uprave
civilne zaštite koja taj zahtjev odmah dostavlja
Kantonalnoj komisiji na nadležni postupak.
Broj 11 - Strana 737
Odjeljak C - ZAHTJEV ZA DODJELU
POMOĆI ZA SANIRANJE ŠTETA
Član 9.
(zahtjev za dodjelu pomoći za saniranje šteta)
(1) Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane
pomoći za saniranje šteta, općina može podnijeti
samo kada svojim sredstvima nije u mogućnosti
izvršiti finansiranje svih radnji na saniranju
nastalih šteta koje je neophodno sanirati radi
stvaranja osnovnih uslova za život i rad ljudi na
ugroženom području.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana sadrži
sljedeće podatke:
a) naziv i adresu općine,
b) naziv prirodne ili druge nesreće, datum
proglašenja nastanka i proglašenja prestanka
prirodne ili druge nesreće,
c) datum i broj akta kojim općina dodjeljuje
jednokratnu novčanu pomoć za saniranje šteta
nastalih djelovanjem prirodne ili druge nesreće,
d) iznos finansijske pomoći koja se traži od
kantona,
e) konkretne mjere odnosno zadatke za čije se
finansiranje pomoć traži,
f) podatke o visini sredstava posebne naknade za
zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koje je
općina planirala za saniranje šteta od prirodnih
i drugih nesreća u tekućoj godini i utrošku tih
sredstava,
g) podatke o visini redovnih budžetskih sredstava
koje je općina planirala u skladu sa članom
179. tačka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju za
saniranje šteta nastalih od prirodne ili druge
nesreće i utrošku tih sredstava u tekućoj godini,
h) podatke o redovnim budžetskim sredstvima
koja je općina planirala i utrošila za prevenciju
od prirodnih i drugih nesreća u oblastima za
koje je nadležna u tekućoj godini,
i) podatke o dobijenoj finansijskoj i drugoj
pomoći od nevladinih organizacija, susjednih
općina i drugih izvora utvrđenih Zakonom o
zaštiti i spašavanju.
(2) Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:
a) izvještaj o procjenjenoj šteti iz člana 29.
Uredbe o procjeni šteta,
b) zbirni pregled šteta - tabela 1. tačka 1. člana
27. Uredbe o procjeni šteta,
c) akt nadležnog organa kojim je proglašen
nastanak prirodne ili druge nesreće na području
Broj 11 - Strana 738
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
općine i akt o proglašenju prestanka stanja
prirodne i druge nesreće,
1. jula 2013.
Odjeljak B - USLOVI ZA DODJELU
POMOĆI ZA SANIRANJE ŠTETA
d) akt o imenovanju općinske komisije za
procjenu šteta,
Član 11.
(uslovi za dodjelu pomoći za saniranje šteta)
e) akt nadležnog organa općine o usvajanju
izvještaja o procjenjenoj šteti iz člana 29.
Uredbe o procjeni šteta.
Jednokratna novčana pomoć za saniranje šteta
koje su nastale djelovanjem prirodne ili druge
nesreće može se odobriti kada se na osnovu
izvršene procjene šteta utvrdi.
a) da je šteta velika a općina na čijem području
je nastala prirodna ili druga nesreća svojim
sredstvima ne može sanirati nastale štete,
b) da je nastala šteta takve vrste i obima koji
onemogućava normalan život i rad ljudi na
ugroženom području pa je njihovo otklanjanje
neophodno u što kraćem roku.
(3) Zahtjev iz stava (1) ove tačke može se
podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana
kada je nadležni organ općine proglasio prestanak
stanja prirodne ili druge nesreće.
(4) Zahtjev iz stava (1) ovog člana općinski
načelnik podnosi Vladi Kantona na rješavanje.
Zahtjev se putem Kantonalne uprave civilne zaštite
dostavlja Kantonalnoj komisiji na postupanje.
POGLAVLJE III
USLOVI ZA DODJELU POMOĆI
Odjeljak A - USLOVI ZA DODJELU
POMOĆI ZA HITNE INTERVENCIJE
Član 10.
(uslovi za dodjelu pomoći za hitne intervencije)
(1) Jednokratna novčana pomoć za hitne
intervencije općini se može dodijeliti u toku
djelovanja prirodne ili druge nesreće kada je
situacija na ugroženom području takva da se
moraju preduzimati određene neodložne i hitne
mjere koje imaju za cilj da se utiče na sprečavanje
širenja prirodne ili druge nesreće, odnosno radi
preduzimanja mjera i aktivnosti koje su nužne za
spašavanje ugroženih i nastradalih ljudi i stvaranja
neophodnih uslova za život na ugroženom
području samo pod sljedećim uslovima:
a) da općina ima organizovane snage civilne
zaštite,
b) da je općina obezbijedila prikupljanje sredstava
po osnovu člana 180. Zakona o zaštiti i
spašavanju,
c) da općina koja je ugrožena prirodnom ili
drugom nesrećom nema dovoljno sredstava za
te namjene.
(2) Kada su ispunjeni uvjeti iz stava (1) ovog
člana Kantonalna komisija može predložiti
dodjelu jednokratne novčane pomoći za hitne
intervencije.
POGLAVLJE IV
RAD KANTONALNE KOMISIJE
Član 12.
(razmatranje zahtjeva i utvrđivanje
prijedloga odluke)
(1) Kada Kantonalna komisija primi zahtjev
općinskog načelnika za dodjelu pomoći dužna
ga je odmah uzeti u razmatranje i u roku od
sedam dana od dana prijema podnesenog zahtjeva
utvrditi prijedlog odluke za dodjelu pomoći.
(2) Ako Kantonalna komisija utvrdi da sadržaj
zahtjeva nije usklađen sa članom 8. i 9. ove
odluke tražiće od podnosioca zahtjeva da se
zahtjev dopuni i u roku iz stava (1) ovog člana
utvrditi prijedlog Odluke za dodjelu pomoći
općini, a ako se zahtjevu ne može udovoljiti, daje
obrazloženje zašto se pomoć ne može dodijeliti.
Odjeljak A - RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA
DODJELU POMOĆI ZA HITNE INTERVENCIJE
Član 13.
(rješavanje zahtjeva dodjelu pomoći
za hitne intervencije)
(1) Prilikom utvrđivanja prijedloga Odluke
za dodjelu jednokratne novčane pomoći za hitne
intervencije Kantonalna komisija u obzir uzima
sljedeće podatke:
a) orijentacionu veličinu područja zahvaćenog
prirodnom ili drugom nesrećom izraženu u
hektarima,
b) broj ljudskih žrtava i teže i lakše povrijeđenih,
c) orijentacioni broj porušenih i oštećenih
stambenih objekata,
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
d) orijentacioni broj porušenih i oštećenih
infrastrukturnih objekata,
e) prvu preliminarnu procjenu šteta izraženu u
finansijskim pokazateljima i mjerama koje se
preduzimaju za čije finansiranje se pomoć
traži,
f) datum kada je općina obavijestila Kantonalni
operativni centar civilne zaštite o donošenju
odluke o proglašenju stanja prirodne ili druge
nesreće na području općine,
(2) Procjenu podataka iz stava (1) ovog člana
Kantonalna komisija vrši u skladu sa uslovima iz
člana 10. ove Odluke.
Član 14.
(sadržaj odluke za dodjelu pomoći
za hitne intervencije)
(1) Dodjela jednokratne novčane pomoći za
hitne intervencije vrši se Odlukom koja sadrži
sljedeće podatke:
a) naziv općine kojoj se dodjeljuje pomoć,
b) iznos jednokratne novčane pomoći,
c) namjena za koju se pomoć može koristiti,
d) obavezu dostavljanja izvještaja o utrošku
dodjeljenih novčanih sredstava.
(2) U jednoj Odluci može se odrediti
jednokratna pomoć za više općina kojima se
istovremeno dodjeljuje pomoć za hitne
intervencije s tim da se za svaku općinu
pojedinačno daju podaci iz stava (1) ovog člana.
Odjeljak B - RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA
DODJELU POMOĆI ZA SANIRANJE ŠTETA
Član 15.
(rješavanje zahtjeva za dodjelu pomoći za
saniranje šteta)
(1) Prilikom utvrđivanja prijedloga Odluke za
dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje
šteta nastalih djelovanjem prirodne ili druge
nesreće, Kantonalna komisija u obzir uzima
naročito sljedeće podatke:
a) štetne posljedice za ljude:
1) broj ljudskih žrtava,
2) broj povrijeđenih,
3) broj oboljelih,
4) broj evakuiranih
b) štetne posljedice po materijalna dobra:
1) broj porušenih i oštećenih stambenih objekata
u vlasništvu građana i pravnih lica,
Broj 11 - Strana 739
2) broj porušenih i oštećenih infrastrukturnih
objekata,
3) štete na drugim materijalnim dobrima
(zemljište, oprema, zasadi, šume, stoka i dr.)
c) veličina područja zahvaćenog prirodnom ili
drugom nesrećom,
d) visina pričinjene štete iskazane u finansijskim pokazateljima,
e) ekonomska razvijenost općine koja traži
pomoć,
f) mogućnosti općine da iz svojih sredstava
koja se osiguravaju u skladu sa članom 179.
i 180. Zakona o zaštiti i spašavanju izvrši
finansiranje potreba na saniranju posljedica
nastalih od prirodne ili druge nesreće,
g) visina finansijskih ulaganja općine u fazi
provođenja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih
dobara u toku trajanja prirodne ili druge nesreće,
h) druge podatke od značaja za normalizaciju
života ljudi na ugroženom području.
(2) Procjenu podataka iz stava (1) ovog člana
Kantonalna komisija vrši u skladu sa uslovima iz
člana 11. ove Odluke.
Član 16.
(sadržaj odluke za dodjelu pomoći za
saniranje šteta)
Dodjela jednokratne novčane pomoći za
saniranje šteta vrši se Odlukom koja se izrađuje
na način predviđen u članu 14. ove Odluke.
Član 17.
(štete za koje se ne dodjeljuje pomoć)
Prilikom utvrđivanja prijedloga za dodjelu
jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta u
obzir se ne uzimaju sljedeće štete:
a) štete koje nastanu od prirodne ili druge nesreće
zbog nepreduzimanja propisanih mjera zaštite,
b) štete koje nastanu zbog krajnjeg nemara,
c) štete koje su izazvane namjerno,
d) indirektne štete (izgubljeni prihodi zbog ne
obavljanja djelatnosti u oblasti transporta,
ugostiteljstva, trgovine i drugim djelatnostima),
e) štete na dugogodišnjim nasadima (voćnjaci i
vinogradi) osim u godini štete,
f) ako šteta nije prijavljena i procjenjena po
postupku i u roku predviđenom ovom Odlukom,
g) štete nastale na objektima koji su izgrađeni bez
odobrenja za građenje.
Broj 11 - Strana 740
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 18.
(dostavljanje prijedloga odluke na
odlučivanje)
Kantonalna komisija utvrđeni prijedlog Odluke
za dodjelu jednokratne novčane pomoći dostavlja
na odlučivanje nadležnom organu iz člana 5. ove
odluke.
Odjeljak C - OBAVEZE OPĆINE KOJOJ JE
DODIJELJENA JEDNOKRATNA NOVČANA
POMOĆ
Član 19.
(obaveze općine kojoj je dodjeljena pomoć)
(1) Sredstva koja se dodjeljuju kao jednokratna
novčana pomoć mogu se koristiti samo za namjene
koje su navedene u Odluci o dodjeli te pomoći.
(2) Općina kojoj je dodjeljena jednokratna
novčana pomoć dužna je u roku od tri mjeseca
od dana uplate sredstava jednokratne novčane
pomoći, dostaviti Vladi Kantona izvještaj o
utrošku dodjeljenih sredstava novčane pomoći.
(3) Općinski načelnik je odgovoran za
namjensko korištenje dodjeljenih sredstava
jednokratne novčane pomoći.
Član 20.
(nadzor nad primjenom odluke)
Nadzor nad primjenom ove Odluke vrši
Kantonalna uprava civilne zaštite
POGLAVLJE V
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 21.
(prestanak važenja ranije odluke)
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da
važi Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu
jednokratne novčane pomoći općinama za
otklanjane šteta nastalih od prirodnih i drugih
nesreća (“Službeni glasnik Unsko- sanskog
kantona” broj: 1/2008, 9/2011, 11/2011).
Član 22.
(stupnje na snagu odluke)
1. jula 2013.
510.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u vezi sa članom
33. stav 3. Zakona o Budžetima/ Proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine Federacije BiH» broj: 19/06, 76/08, 5/09,
32/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), te člana 16. (3)
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko – sanskog
kantona za 2013. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13), Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
13.06.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko – sanskog kantona za 2013. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu ("Službeni glasnik Unsko – sanskog
kantona" broj: 1/13) i to:
1. Umanjuju se sredstva:
Razdjel 14-01-0001 Ministarstvo finansija:
- e konomski kod 614800 – ostali grantovi povrat subanalitika EAR001 za iznos od....................................30.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
Razdjel 11-01-0001 – Vlada USK-a:
- ekonomski kod 613900 –
ugovorene usluge za iznos od.......30.000,00 KM
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija i Vlada Unsko-sanskog
kantona, svako iz svoje nadležnosti.
III
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju Ministar
Broj 03-017-2933/2013
Ministarstva za pitanja boraca
13. juna 2013. godine
i ratnih vojnih invalida
Bihać
Mirsad Topčagić, dipl. pravnik
Po ovlaštenju Ministar
Broj 03-017-2938/2013
Ministarstva za pitanja boraca
13. juna 2013. godine
i ratnih vojnih invalida
Bihać
Mirsad Topčagić, dipl. pravnik
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
511.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
07.06.2013. godine, donosi:
Rb.
1.
2.
Broj 11 - Strana 741
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova - Grantovi neprofitnim
organizacijama, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 16,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 614300 GAN013 kako
slijedi:
Naziv programa
Finansijska pomoć u sufinansiranju
dokumentarnog filma “Imami šehidi”
Finansijska pomoć u sufinansiranju
filma “Genocid i stradanje bošnjaka
općine Prijedor
Primalac
Iznos u KM
Asocijacija veterana odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995 Prijedor
Asocijacija veterana odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995 Prijedor
UKUPNO:
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu, ekonomskog koda 614300 - GAN
013 - Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
Zadužuje se Asocijacija veterana odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995 regije Prijedor, da
Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida dostavi izvještaj o utrošku doznačenih
sredstava iz tačke I ove Odluke, a Ministarstvo će
o istom izvjestiti Vladu Unsko-sanskog kantona,
shodno odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Po ovlaštenju
Broj 03-017-2886/2013 Ministrica Ministarstva za
7. juna 2013. godine građenje, prostorno uređenje
Bihać
i zaštitu okoline
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
2.000,00
2.000,00
4.000,00
512.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
07.06.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova - Grantovi neprofitnim
organizacijama, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 16,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 614300 GAN013 kako
slijedi:
Broj 11 - Strana 742
Rb.
1.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Naziv programa
Finansijska pomoć za liječenje teško
oboljelih članova udruženja
1. jula 2013.
Primalac
Iznos u KM
Udruženje demobilisanih boraca Bihać
UKUPNO:
2.000,00
2.000,00
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu, ekonomskog koda 614300 - GAN
013 - Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
Zadužuje se Udruženje demobilisanih boraca
Bihać, da Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida dostavi izvještaj o utrošku
doznačenih sredstava iz tačke I ove Odluke, a
Ministarstvo će o istom izvjestiti Vladu Unskosanskog kantona, shodno odredbama Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu.
513.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/08), člana 46. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko - sanskog kantona za
2013. godinu („Službeni glasnik Unsko - sanskog
kantona “ broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
13.06.2013. godine, donosi:
ODLUKU
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svoje nadležnosti.
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
V
I
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Po ovlaštenju
Broj 03-017-2887/2013 Ministrica Ministarstva za
7. juna 2013. godine građenje, prostorno uređenje
Bihać
i zaštitu okoline
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013.godinu, razdjel 16,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 614 300 – GAN 013
kako slijedi:
RB.
Naziv programa
Primalac
1.
Financijska podrška u sufinansiranju
troškova ljetovanja za djecu – štićenike
u Neumu
2.
Financijska pomoć povodom održavanja SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU
tradicionalnog XII memorijalnog turnira INVALIDA OPĆINE KLJUČ
“Izet Avdić”- Ključ
5.000,00 KM
3.
UKUPNO:
7.000,00 KM
JU”SOCIJALNO-PEDAGOŠKA
ŽIVOTNA ZAJEDNICA” BIHAC
Iznos u KM
2.000,00 KM
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013.godinu, ekonomskog koda 614 300 - GAN
013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
Zadužuje se JU ”Socijalno-pedagoška životna
zajednica” Bihać, te Savez za sport i rekreaciju
invalida općine Ključ da Ministarstvu za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida dostavi Izvještaj
o utrošku doznačenih sredstava iz tačke I ove
Odluke, a Ministarstvo će o istom izvjestiti Vladu
Unsko-sanskog kantona shodno, odredbama
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013.godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona “.
Po ovlaštenju Ministar
Broj 03-017-2930/2013
Ministarstva za pitanja boraca
13. juna 2013. godine
i ratnih vojnih invalida
Bihać
Mirsad Topčagić, dipl. pravnik
Broj 11 - Strana 743
“- iz sredstava namijenjenih Sportskom savezu
općine Sanski Most izdvojit će se iznos u visini od
10.000,00 KM za adaptaciju sportskog igrališta
“Partizan” u Sanskom Mostu”.
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko –
sanskog kantona“.
Po ovlaštenju Ministar
Broj 03-017-2931/2013
Ministarstva za pitanja boraca
13. juna 2013. godine
i ratnih vojnih invalida
Bihać
Mirsad Topčagić, dipl. pravnik
515.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08), po
prethodno pribavljenom Mišljenju Kantonalnog
pravobranilaštva broj: KP-57/13 od 03.06.2013.
godine, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 07.06.2013.
godine, donosi:
ODLUKU
I
514.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (‘’Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u skladu sa
odredbama člana 47. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:
1/13), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 13.06.2013.
godine, donosi:
ODLUKU
I
U Programu utroška sredstava – „Grant
za sport“, usvojenim Odlukom Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-2836/2013
od 24.05.2013. godine, o usvajanju programa
utroška sredstava „Grant za sport“, ekonomski
kod 614300 IAN002 utvrđenih Budžetom Unskosanskog kantona za 2013. godinu, dodaje se
alineja, koja glasi:
Daje se saglasnost na Aneks I Ugovora o
koncesiji na poljoprivredno zemljište broj: 08/124-3548-1/05 od 11.03.2005. godine zaključen
između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva (Koncesora) i privrednog društva
Opće poljoprivredne zadruge “DS & farmer”
Bužim (Koncesionara).
II
Ovlašćuje se ministar Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, da potpiše Aneks I
Ugovora iz tačke I ove Odluke, te da se koncesiona
naknada obračuna sa 01.01.2013. godine.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Broj 03-017-2917/2013 Ministrica Ministarstva za
7. juna 2013. godine građenje, prostorno uređenje
Bihać
i zaštitu okoline
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
Broj 11 - Strana 744
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. jula 2013.
ODLUKU
516.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 64. stav 3.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/10), a
po Preporuci Komisije za izbor imenovanje broj:
03/3-05-1063-7/2013 od 23.05.2013. godine,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 07.06.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog odbora
Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
ispred Unsko-sanskog kantona
I
Vlada Unsko-sanskog kantona predlaže Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da za člana
Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ispred Unsko-sanskog kantona
imenuje mr. Albin Muslić, koji je izabran nakon
provedene procedure shodno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH
(“Službene novine F BiH”, broj: 12/03 i 34/03).
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Broj 03-017-2889/2013 Ministrica Ministarstva za
7. juna 2013. godine građenje, prostorno uređenje
Bihać
i zaštitu okoline
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
517.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 05/08), člana 40. Zakona
o izvršenju budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj: 1/13), članova 10 i 29. Zakona o
novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 07/08 i
4/12) Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 13.06.2013. godine, donosi:
o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu
ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013.godinu
OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
1) Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, osnovni
kriteriji i način ostvarivanja novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (u daljem
tekstu: Novčane podrške) iz Budžeta Unskosanskog kantona za 2013.godinu (u daljem tekstu:
Budžet USK-a).
2) Novčane podrške iz ove Odluke ostvaruju
pravna i fizička lica (u daljnem tekstu: Korisnici)
prema kriterijima propisanim u Uputstvu za
ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2013.
godinu (U daljem tekstu: Uputstvo) Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a
(U daljem tekstu: Ministarstvo).
3) Ministarstvo će donijeti rješenje o osnivanju
Komisije za realizaciju novčanih podrški u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta
USK-a (u daljnjem tekstu: Komisija), koja će u
saradnji sa općinskim poljoprivrednim službama
Unsko-sanskog kantona (U daljem tekstu:
Općinska poljoprivredna služba), Upravom za
inspekcijske poslove USK-a, Poljoprivrednim
zavodom USK-a, Veterinarskim zavodom i
drugim organizacijama vršiti obradu, analizu i
kontrolu dostavljenih aplikacija Korisnika za sve
vrste novčanih podrški, a u skladu sa Uputstvom.
4) Na osnovu zahtjeva Korisnika za isplatu
novčanih podrški, zapisnika Komisije o
ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na
novčanu podršku i obračuna visine naknade
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
USK-a (U daljem tekstu Ministar) odobrava
isplatu novčane podrške iz Budžeta USK-a putem
Ministarstva finansija USK-a- Trezora.
VRSTE NOVČANIH PODRŠKI
Član 2.
Novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ostvaruju se za
slijedeće vrste novčanih podrški:
1. jula 2013. Šifra
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Jedinica
mjere
Vrsta proizvodnje
Sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka
i nabavke goriva za proljetnu sjetvu 2013. godinu
Uzgoj rasplodnih junica
Tov junadi
Tov pilića
Držanje koka nesilica
Interventna pomoć pčelarima USK-a
Proizvodnja riblje mlađi
Proizvodnja povrća na otvorenom: kornišoni,
paprika, paradajz, luk, cikla
Proizvodnja jagodičastog voća: (malina, kupina, borovnica, jagoda i aronija)
Proizvodnja povrća, jagode i cvijeća u zatvrorenom prostoru
Ostvarivanje novčane podrške za nabavku sadnica jagodičastog voća (malina, kupina, borovnica, jagoda i aronija)
Proizvodnja gljiva
Ostvarivanje prava na novčane podrške za podizanje novih plastenika i staklenika
Sufinansiranje projekata od značaja za razvoj
poljoprivrede Unsko - sanskog kantona
Sufinanciranje izrade mliječnog kartona
Regresiranje kamata za revolving kredit
Novčane podrške ostvarene na osnovu prava u
ponovljenim postupcima prema ZUP-u
Rezerva
Količina
Broj 11 - Strana 745
Iznos
u KM/
jedinici
mjere
Ukupno KM
1.900.000 ,00
litara
17.272.727 0,11
grlo
grlo
komad
kom.
društvo
komad
1.200
500
700.000
15.000
20.000
2.100.000
350,00
300,00
0,07
0,70
4,00
0,03
420.000,00
150.000,00
49.000,00
10.500,00
80.000,00
63.000,00
kg
1 000 000
0,05
50.000,00
kg
833 333
0,30
250. 000,00
m²
100 000
2,50
250.000,00
ha
10
1.500,00
15.000,00
m²
6 666,66
1,50
10.000,00
m²
3 333,33
3,00
10.000,00
17.000
Max
10.000,00
5,00
komad
grlo
157.500,00
85.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
3.600.000,00
UKUPNO:
OSNOVNI KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE
NOVČANIH PODRŠKI
Član 3.
Opći kriteriji:
1) Fizičko ili pravno lice koje je ostvarilo
primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili djelatnost
u 2013. godini na području Unsko-sanskog
kantona (u daljem tekstu: Kanton), a koji se
vodi u registru poljoprivrednih proizvođača kod
općinskih službi za poljoprivredu i koji su dobili
potvrdu o podnesenom zahtjevu u općinskoj
službi za upis u Registar poljoprivrednih
gazdinstava i Registar klijenata stiče pravo na
ostvarivanje novčane podrške.
2) Fizičko lice koje nema dospjelih, a
neizmirenih poreznih obaveza za prethodnu
godinu prema Kantonalnoj poreznoj upravi stiče
pravo na ostvarivanje novčane podrške. (Za
korisnike koji nisu u sistemu PDV-a).
3) Fizičko i pravno lice koje nema dospjelih, a
neizmirenih poreznih obaveza prema Kantonalnoj
poreznoj upravi i poreznih obaveza prema Upravi
za indirektno oporezivanje BiH za prethodnu
godinu stiče pravo na ostvarivanje novčane
podrške. (Za korisnike koji su u sistemu PDV-a).
4) Fizička i pravna lica koja redovno
ispunjavaju svoje dospjele obaveze po zaključenim
ugovorima o robnim, robno-novčanim kreditima i
Broj 11 - Strana 746
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
koncesijama sa Ministarstvom stiču pravo na
ostvarivanje novčane podrške (Član 7. Stav
1. tačka 7. Zakona o novčanim podrškama u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unskosanskom kantonu,(U daljem tekstu: Zakon o
novčanim podrškama).
5) U slučaju da se utvrđena kvota po vrstama
novčanih podrški unutar jedne oblasti, radi
objektivnih okolnosti u cjelosti ili djelimično
ne iskoriste Ministarstvo će svojom odlukom
omogućiti da se neutrošena sredstva usmjere na
druge stavke unutar te oblasti.
6) U slučaju da se utvrđena kvota po vrstama
sredstava radi objektivnih okolnosti djelimično ne
iskoristi, Ministarstvo ima pravo da preusmjeri
sredstva iz oblasti u oblast uz prethodno pribavljenu
saglasnost Vlade Unsko-sanskog kantona.
7) U slučaju opravdane inicijative i potrebe da
se u Odluku vanredno ugradi nova vrsta novčane
podrške, a da se sredstva upotrijebe iz stavke
rezervnog fonda ili iz već ugrađenih stavki u ovoj
Odluci, a čija sredstva nisu u cjelosti utrošena, Vlada
Kantona će na prijedlog Ministarstva, posebnom
Odlukom odobriti formiranje nove stavke ili vrste
novčane podrške i korištenje financijskih sredstava
iz rezervnog fonda ili iz već ugrađenih stavki za
isplate nove vrste novčane podrške.
8) U slučaju da novčana sredstva budu
nedostatna i pored primjene prethodna tri stava,
a podnosioci zahtjeva za ostvarenje prava na
novčane podrške ispunjavaju sve uslove
propisane Zakonom o novčanim podrškama,
Odlukom i Uputstvom, nedostajuća financijska
sredstva će se isplatiti iz sredstava novčanih
podrški za 2014.godinu.
Član 4.
Posebni kriteriji:
1) Novčanu podršku za Sufinansiranje
laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i
nabavke goriva ostvaruju proizvođači mlijeka koji
su plasirali mlijeko registriranom otkupljivaču
mlijeka na području Unsko-sanskog kantona u III
i IV kvartalu 2012.godine.Visina podrške iznosi
0,11 KM/litar isporučenog mlijeka. Najmanja
količina plasiranog mlijeka za koju se može
ostvariti novčana podrška iznosi 500 litara.
1. jula 2013.
2) Novčanu podršku za uzgoj rasplodnih
junica (A-2) ostvaruju registrovani uzgajivači čiji
je rasplodni podmladak registrovan u Uzgojnoselekcijskoj službi USK-a (u daljem tekstu:
Uzgojno-selekcijska služba) i obilježen u skladu
sa Pravilnikom o obilježavanju životinja i šemi
kontrole kretanja životinja (“Službeni glasnik BiH”
broj: 28/03), a isti mogu koristiti za vlastiti uzgoj
ili prodaju, ako uzgoje jednu rasplodnu junicu.
Visina novčane podrške iznosi 350 KM/grlo.
3) Novčanu podršku za tov junadi (A-3)
ostvaruju uzgajivači tovne junadi čija su grla
registrovana u Uzgojno-selekcijskoj službi i
obilježena u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju
životinja i šemi kontrole kretanja životinja (Sl.
glasnik BiH, broj: 28/03), a koji utove i plasiraju
dva juneta u jednom turnusu i iste plasiraju
registriranoj (odobrenoj) klaonici.
a) Proizvođači tovne junadi mogu ostvariti pravo
na podršku za maksimalno dva turnusa tokom
godine.
b) Pravo na novčane podrške za tov junadi imaju
tovljači sa najmanjim ostvarenim prirastom od
250 kg/grlo kod ženskih grla i 300 kg/grlo kod
muških grla, sa najmanjom izlaznom težinom
od 500 kg žive vage. Visina novčane podrške
iznosi 300 KM/grlo.
4) Novčanu podršku za tov pilića (A-4)
ostvaruju proizvođači koji u toku 2013.godine
utove i isporuče minimalno 5.000, a maksimalno
300.000 komada utovljenih pilića. Visina novčane
podrške iznosi 0,07 KM/komad.
5) Novčanu podršku za držanje koka nesilica
(A-5) ostvaruju proizvođači koji u 2013.godini
drže najmanje 1.000, a najviše 5.000 komada
koka nesilica u proizvodnji jaja. Visina novčane
podrške iznosi 0,70 KM/komad.
6) Novčanu podršku za interventnu pomoć
pčelarima (A-6) ostvaruju pčelari koji na svom
pčelinjaku posjeduju najmanje 20 aktivnih
pčelinjih društava. Visina novčane podrške iznosi
4,00 KM/pčelinje društvo.
7) Novčanu podršku za proizvodnju riblje mlađi
(lipen i pastrmka) (A-7) ostvaruju registrirani
proizvođači riblje mlađi koji proizvedu i plasiraju
najmanje 300.000 komada riblje mlađi. Visina
podrške iznosi 0,03 KM/komad riblje mlađi.
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
8) Novčanu podršku za proizvodnju povrća
na otvorenom: kornišon, paradajz, paprika, luk
i cikla (B-1), ostvaruju proizvođači koji zasiju
i proizvedu povrće na najmanjoj površini od
0,1 ha-0,5 ha i plasiraju povrće registriranom
otkupljivaču i/ili prerađivaču povrća, a koji je u
sistemu PDV-a. Visina novčane podrške iznosi
0,05 KM/kg plasiranog povrća. Najmanja količina
plasiranog povrća za koju se može ostvariti
novčana podrška iznosi 2.000 kg.
9) Novčanu podršku za proizvodnju
jagodičastog voća (B-2) ostvaruju proizvođači
koji proizvedu i plasiraju jagodičasto voće
registriranom otkupljivaču i/ili prerađivaču
jagodičastog voća, a koji je u sistemu PDVa. Visina novčane podrške iznosi 0,30 KM/kg
plasiranog jagodičastog voća. Najmanja količina
plasiranog jagodičastog voća za koju se može
ostvariti novčana podrška iznosi 1.000 kg.
10) Novčanu podršku za proizvodnju povrća,
jagode i cvijeća u zatvorenom prostoru (B-3)
ostvaruju proizvođači koji zasade i proizvedu
povrće, jagode i cvijeće na najmanjoj površini
od 100 m² i plasiraju povrće na tržište ili
registrovanom prerađivaču-otkupljivaču, a koji je
u sistemu PDV-a. Visina podrške iznosi 2,5 KM/
m² zasađene površine.
11) Novčanu podršku za nabavku sadnica
jagodičastog voća za podizanje novih
višegodišnjih zasada (B-4), ostvaruju proizvođači
koji u 2013. godini podignu zasad na površini od
0,1 do 0,5 ha jagodičastog voća. Visina podrške
iznosi 1.500,00 KM/ha zasađene površine.
12) Novčanu podršku za proizvodnju gljiva
(B-5) ostvaruju korisnici koji zasnuju proizvodnju
i proizvedu gljive na najmanjoj površini supstrata
od 50 m² do maksimalno 500 m², a iste plasiraju
na tržište. Visina novčane podrške iznosi 1,50
KM/m² supstrata.
13) Novčanu podršku za podizanje novih
plastenika i staklenika (C-1) ostvaruju proizvođači
koji u 2013. godini podignu plastenik ili staklenik
minimalne površine od 100 m² i ostvare najmanje
jednu proizvodnju u 2013. godini. Visina novčane
podrške iznosi 3,00 KM/m² novo podignutog
plastenika ili staklenika.
Broj 11 - Strana 747
14) Novčanu podršku za sufinansiranje
projekata od značaja za razvoj poljoprivrede
Unsko-sanskog kantona (C-2) ostvaruju fizička i
pravna lica sa područja Unsko-sanskog kantona
na osnovu dostavljenog i odobrenog projekta od
strane Komisije. Maksimalan iznos koji se može
odobriti za ovu vrstu novčane podrške iznosi do
10.000,00 KM.
15) Novčanu podršku za sufinansiranje izrade
mliječnog kartona (C-3) ostvaruju veterinarske
organizacije na području Kantona. Visina novčane
podrške iznosi 5,00 KM/grlu za koje je urađen
mliječni karton. Poljoprivredni proizvođač će
uplatiti razliku do punog iznosa izrade mliječnog
kartona, veterinarskoj organizaciji.
16) Novčanu podršku za regresiranje kamate
za revolving kredit Ministarstvo-Mljekara
Meggle i proizvođači koji su realizirali kredit na
osnovu sporazuma o kreditiranju poljoprivrednika
na osnovu odluke Vlade USK-a sa Vakufskom
bankom dd Sarajevo, filijala Bihać, br.03-0171253/2012. godine(C-4).
a) Regresiranje –subvencioniranje kamata na
navedene kredite iznosi 4 % na godišnjem nivou.
17) Novčane podrške ostvarene na osnovu
prava u ponovljenim postupcima provedenim
na osnovu žalbi,po provedenim pravomoćnim
sudskim presudama u oblasti novčanih podrški iz
prethodnih godina, i da u naknadno određenom
roku dopune svoje zahtjeve dokumentacijom koja
nedostaje (član.67. i 135. ZUP-a) (C-5).
18) Rezervna sredstva (C-6) za hitne i
nepredviđene izdatke (eventualni nedostatak
sredstava po navedenim vrstama proizvodnje)
koji se pojave tokom budžetske godine isplatiće
se korisnicima iz ovog rezervnog fonda. Visina
rezervnog fonda iznosi 30.000,00 KM.
NAČIN OSTVARIVANJA
NOVČANIH PODRŠKI
Član 5.
1) Novčane podrške se ostvaruju na način
propisan u Upustvu Ministarstva.
Broj 11 - Strana 748
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
2) Obradu svakog zahtjeva za isplatu novčanih
podrški i obima traženih sredstava će vršiti
Komisija u skladu sa Uputstvom.
3) Komisija je u obavezi da vodi evidenciju
primljenih i obrađenih zahtjeva.
Član 6.
1) Radi koordinacije aktivnosti po podrškama,
zadužuje se Ministarstvo finansija -Trezor da
mjesečno u pisanoj formi, izvještava Ministarstvo
o izvršenju isplata za sve vrste novčanih podrški.
Član 7.
Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši
Ministarstvo u saradnji sa Kantonalnom upravom
za inspekcijske poslove, svako u okviru svojih
nadležnosti.
Član 8.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se
Ministarstvo i Ministarstvo finansija - Trezor,
svako u okviru svojih nadležnosti.
Član 9.
Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo finansija,
da Vladi Unsko-sanskog kantona dostave na kraju
Budžetske godine izvještaj i analizu o realizaciji
novčanih podrški iz ove Odluke.
Član 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se
van snage Odluka broj: 03-017-2537/2013 od
21.03.2013. godine.
Član 11.
Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objaviće se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Po ovlaštenju Ministar
Broj 03-017-2924/2013
Ministarstva za pitanja boraca
13. juna 2013. godine
i ratnih vojnih invalida
Bihać
Mirsad Topčagić, dipl. pravnik
1. jula 2013.
518.
Na osnovu člana 11. i člana 29. stav 2.
Zakona o novčanim podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom
kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“ broj:07/08 i 4/12) i člana 1. stav 2.
Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu
ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu, broj: 03-0172924/2013 od 13.6.2013. godine, a u vezi sa
članom 40. Zakona o izvršenju budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu («Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona», broj: 01/13)
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
donosi:
UPUTSTVO
za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji za 2013.godinu
OPĆE ODREDBE
Član 1.
1) Ovim Uputstvom propisuju se uslovi
koje moraju ispuniti pravna i fizička lica (u
daljem tekstu: Kandidati) za ostvarivanje prava
na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2013.godinu (u daljem tekstu:
novčane podrške), uređuju postupci za njihovo
ostvarivanje, način isplate novčanih podrški,
obaveze koje kandidat mora ispuniti prije i
nakon primitka novčane podrške, utvrđuje plan
raspodjele novčanih podrški i propisuje potrebna
dokumentacija i obrasci, koji se nalaze u prilogu
ovog Uputstva i čine njegov sastavni dio.
NAČIN OSTVARIVANJA
NOVČANIH PODRŠKI
Član 2.
1) Pravo na ostvarivanje novčanih podrški
imaju kandidati sa područja Unsko-sanskog
kantona (u daljem tekstu: Kanton) koji ispunjavaju
uslove propisane Odlukom i ovim Uputstvom,
te dostave zahtjeve općinskim službama za
poljoprivredu najkasnije sa 30.11.2013. godine,
ukoliko po pojedinim vrstama podrški u ovom
Uputstvu nije drugačije propisano.
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
2) Općinska služba za poljoprivredu će u
propisanim rokovima zahtjeve obraditi i dostaviti
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva (U daljem tekstu: Ministarstvo) na
obradu. Zahtjev mora biti obrađen u excelu ili
access-u i dostavljen pismeno i u elektronskoj
formi (disketa, CD ili e-mail).
3) Nakon obrade i provjere zahtjeva i
dokumentacije Komisija će sačiniti zapisnik
o pregledanoj dokumentaciji i konstatirati da
li kandidat ispunjava ili ne ispunjava uslove
za ostvarenje novčane podrške. Za odobrene
zahtjeve na prijedlog Komisije Ministar donosi
Rješenje o odobravanju i isplati novčanih podrški
koje se prosljeđuje Ministarstvu finansija-sektoru
Trezora na isplatu.
4) Ukoliko se zahtjevi za novčane podrške
ne odobre Komisija pismeno obrazlaže razloge
odbijanja zahtjeva i na prijedlog Komisije
Ministar donosi Rješenje o odbijanju zahtjeva
za novčane podrške sa navedenim razlozima
odbijanja koje dostavlja kandidatu (podnosiocu
zahtjeva).
5) Kontrolu dokumentacije, nadzor i kontrolu
na terenu vrše poljoprivredna i veterinarska
kantonalna inspekcija u okviru svoje nadležnosti.
6) Dostavljena dokumentacija kandidata uvodi
se u djelovodnik predmeta i akata i momentom
upisa postaje službena dokumentacija i s njom se
postupa u skladu sa Uredbom o kancelarijskom
poslovanju organa uprave i službi za upravu
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine F BiH“, broj:20/98) i Uputstvom o načinu
obavljanja kancelarijskog poslovanja u organima
uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne
i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:
30/98 i 49/98).
7) Provjeru u fazi proizvodnje na terenu
potencijalnih kandidata, kao i u toku
prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije
dostavljanja Ministarstvu, vrše općinske službe
za poljoprivredu i Uzgojno-selekcijska služba
pri Poljoprivrednom zavodu Unsko-sanskog
kantona.
Broj 11 - Strana 749
8) Novčane podrške neće moći ostvariti
kandidati koji redovno ne izmiruju svoje dospjele
porezne obaveze prema Kantonalnoj upravi, a
kandidati koji su u sistemu PDV-a i porezne
obaveze prema Upravi za indirektno oporezivanje.
Kod podnošenja zahtjeva za novčane podrške
kandidat obavezno prilaže potvrde navedenih
institucija da nemaju dospjelih, a neizmirenih
poreznih obaveza.
9) Novčane podrške neće moći ostvariti
kandidati koji u skladu sa članom 7. stavom
1. tačkom 7. Zakona o novčanim podrškama
u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na
Unsko-sanskom kantonu (U daljem tekst: Zakon
o novčanim podrškama) i članom 3. Stavom 4.
Odluke o kantonalnim poticajima, ne izmiruju
uredno obaveze po zaključenim ugovorima o
robnom, robno-novčanom kreditu i koncesijama
sa Ministarstvom i Poljoprivrednim zavodom.
10) Na osnovu Zakona o administrativnim
taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa
(„Službeni list USK-a“, broj: 3/97 i „Službeni
glasnik USK-a“, broj: 9/98, 8/99, 7/01, 20/04, 4/09
i 29/12) za zahtjev za ostvarivanje kantonalnih
novčanih podrški pravna lica uplaćuju 15,00 KM
administrativne takse.
POSEBNI KRITERIJI
Član 3.
A- ANIMALNA PROIZVODNJA
A-1 SUFINANSIRANJE LABORATORIJSKIH
PRETRAGA KVALITETE MLIJEKA I
NABAVKE GORIVA ZA PROLJETNU SJETVU
1) Novčanu podršku za Sufinansiranje
laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i
nabavke goriva za proljetnu sjetvu ostvaruju
proizvođači kravljeg mlijeka koji su plasirali
mlijeko registriranom otkupljivaču mlijeka na
području Unsko-sanskog kantona u III i IV
kvartalu 2012. godine.
2) Visina podrške iznosi 0,11 KM/litar
isporučenog mlijeka.
3) Najmanja količina plasiranog mlijeka za
koju se može ostvariti novčana podrška iznosi
500 litara.
4) Ova vrsta novčane podrške isplaćuje se
na osnovu mjesečnih rastera dostavljenih
u elektronskoj i pisanoj formi od strane
registriranih mljekara-otkupljivača mlijeka za
sljedeće mjesece: juli, august, septembar, oktobar,
novembar i decembar 2012. godine.
Broj 11 - Strana 750
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
A-2 OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI
ZA UZGOJ RASPLODNIH JUNICA
1) Za ostvarivanje prava na podršku za uzgoj
priplodnih junica korisnik mora ispunjavati
sljedeće uslove:
- da u vlastitom stadu uzgoji jednu junicu u
toku 2013.godine. Za uzgojene dvije ili više
junica, zahtjevi se putem općinske službe za
poljoprivredu i Ministarstva usmjeravaju na
federalne poticaje,
- junice moraju biti gravidne najmanje tri mjeseca,
- da su životinje pod stalnim nadzorom
veterinarske organizacije u toku uzgoja,
- da junice služe za proširenje vlastitog stada ili
se prodaju za dalju reprodukciju,
- da je imanje registrovano, a junice obilježene u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
- da podnese prijavu za podršku općinskoj
poljoprivrednoj službi ili Uzgojno-selekcijskoj
službi najkasnije do 01.10.2013. godine.
2) Uzgojno-selekcijska služba, odnosno
ovlašteni službenik je dužan da u roku od 15
dana od dana prijave izvrši obilazak korisnika i
sačini zapisnik o proizvodnji rasplodne junice sa
navedenim brojem ušne markice.
3) Zapisnik o proizvodnji rasplodne junice
ovlašteni službenik izdaje farmeru, koji će isti
priložiti u predmet zahtjeva za ostvarivanje
novčanih podrški.
4) Visina podrške za uzgoj rasplodnih junica je
350,00 KM po grlu.
5) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku
korisnik putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavlja sljedeće dokumente:
a) popunjeni Obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje prava na podršku,
1. jula 2013.
d) uvjerenje nadležne veterinarske organizacije
o izvršenom vještačkom osjemenjavanju i
utvrđenoj gravidnosti od najmanje tri mjeseca,
e) kopiju pasoša za životinje u skladu sa
Pravilnikom o obilježavanju.
6) Općinska služba upućuje zahtjev za isplatu
podrški za uzgoj rasplodnih junica Ministarstvu na
obrascu broj A-2 najkasnije do 30. 11. 2013. godine.
A-3 OSTVARIVANJE NOVČANIH
PODRŠKI ZA TOV JUNADI
1) Za ostvarivanje prava na podršku za tov
junadi korisnik mora ispunjavati sljedeće uslove:
- da je imanje registrovano, a junad obilježena u
skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
- da utovi i plasira dva (2) grla u turnusu tokom
2013. godine registriranoj (odobrenoj) klaonici,
zahtjev za tri i više grla u turnusu se putem
općinske službe i Ministarstva usmjerava na
federalne poticaje.
- proizvođači tovne junadi mogu ostvariti pravo
na podršku za maksimalno dva (2) turnusa
tokom godine,
- ulazna težina teladi ne može biti veća od 200 kg,
- da ostvari minimalan prirast od 250 kg po
ženskom, odnosno 300 kg po muškom grlu,
- da drži junad u tovu najmanje 200 dana,
- da su životinje pod stalnim nadzorom
veterinarske organizacije u toku uzgoja,
- da u roku od 48 sati od trenutka useljenja
bilo koje količine teladi podnese zahtjev za
prijavu tova općinskoj poljoprivrednoj službi,
a općinska služba obavještava ovlaštenog
službenika pri Uzgojno-selekcijskoj službi.
2) Uzgojno-selekcijska služba je dužna da
u roku od 15 dana od dana prijave početka
tova izvrši obilazak podnosioca zahtjeva i sačini
zapisnik o početku tova sa navedenim brojem grla
i brojevima ušnih markica za svako grlo.
b) original zapisnik Uzgojno-selekcijske službe
o proizvodnji rasplodne junice sa navedenim
brojem ušne markice,
3) Najkasnije 15 dana prije isporuke junadi
korisnik je dužan da izvrši prijavu završetka tova
Uzgojno-selekcijskoj službi, odnosno ovlaštenom
službeniku pri Uzgojno-selekcijskoj službi.
c) u slučaju proširenja vlastitog stada potvrdu
ovlaštene veterinarske organizacije (Obrazac A/1-17), a za prodane životinje kopiju
Uvjerenja o zdravstvenom stanju životinje od
ovlaštene veterinarske organizacije u skladu sa
Odlukom o veterinarskoj svjedodžbi.
Uzgojno-selekcijska služba, odnosno ovlašteni
službenik je dužan u roku od 7 dana od dana
podnošenja zahtjeva izvršiti obilazak korisnika i
sačiniti zapisnik o završetku tova sa navedenim
brojem grla i brojevima ušnih markica za svako
grlo.
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
4) Zapisnik o završetku tova ovlašteni
službenik izdaje farmeru, koji će isti priložiti u
zahtjevu za ostvarenje novčanih podrški.
5) Visina podrški za tov junadi je 300,00 KM/
grlo.
6) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku
korisnik putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavlja sljedeće dokumente:
a) popunjeni Obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
b) zapisnik Uzgojno-selekcijske službe, odnosno
ovlaštenog službenika o početku tova sa
navedenim brojem grla i brojevima ušnih
markica za svako grlo,
Broj 11 - Strana 751
a) popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
prava na novčanu podršku,
b) ovjerenu kopiju računa ili otpremnice o nabavci
jednodnevnih pilića,
c) ovjerenu kopiju potvrde o sprovedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama tokom tova,
d) ugovor o kooperativnoj proizvodnji i dokaz o
plaćanju usluge tova (za kooperante koji koji
vrše uslugu tova prema pravnom licu) i
e) dokaz za prodaju pilića: porezna faktura ili
blagajnički račun u skladu sa Zakonom o
porezu za dodanu vrijednost („Službeni glasnik
BiH“, broj: 93/05) za pravna lica.
c) zapisnik Uzgojno-selekcijske službe, odnosno
ovlaštenog službenika o završetku tova sa
navedenim brojem grla i brojevima ušnih
markica za svako grlo,
4) Zahtjev se jednom u toku godine podnosi
općinskoj službi za poljoprivredu , a ista će
popunjen obrazac A-4, zajedno sa popratnom
dokumentacijom dostaviti Ministarstvu najkasnije
do 30.11.2013. godine.
d) kopije pasoša za životinje u skladu sa
Pravilnikom o obilježavanju,
A-5 DRŽANJE KOKA NESILICA
e) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja od
ovlaštene veterinarske organizacije u skladu
sa Odlukom o veterinarskoj svjedodžbi
o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka
životinjskog porijekla u unutrašnjem i
međunarodnom prometu („Službeni glasnik
BiH“, broj 33/03),
1) Pravo na novčanu podršku A-5 Držanje
koka nesilica ostvaruju pravna i fizička lica
koja u toku 2013.godine u proizvodnji jaja drže
minimalno 1.000 koka nesilica. Najveći broj koka
nesilica za koje se isplaćuje podrška iznosi 5.000.
f) p otpisan i opečaćen otkupni blok na ime
klijenta koji mora da sadrži: naziv i adresu,
PDV i porezni broj registrirane (odobrene)
klaonice, zatim vrstu, količinu – broj komada
sa brojevima ušnih markica, cijenu proizvoda i
datum izdavanja (izdaje se za fizička lica).
3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku
korisnik putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavlja sljedeće dokumente:
7) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu podrške za tov junadi na obrascu
broj A- 3 najkasnije do 30.11.2013. godine.
b) ovjerenu kopiju računa o nabavci koka nesilica i
A-4 TOV PILIĆA
1) Pravo na novčanu podršku A-4 Tov pilića
ostvaruju pravna i fizička lica koja u toku 2012.
godine utove i isporuče minimalno 5.000, a
maksimalno 300.000 komada utovljenih pilića.
2) Novčana podrška iznosi 0,07 KM/komad.
3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku
korisnik putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavlja sljedeće dokumente:
2) Novčana podrška iznosi 0,70 KM/komad.
a) popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
prava na podršku,
c) ovjerenu kopiju potvrde o sprovedenim
veterinarsko-zdravstvenim mjerama tokom
držanja koka nesilica u proizvodnji jaja.
d) Zapisnik Uzgojno-selekcijske službe o stavljanju
u proizvodnju 18-to sedmičnih pilenki,
e) Izjavu vlasnika da će koke nesilice držati u
proizvodnji 12 mjeseci.
4) Zahtjev se jednom u toku godine podnosi
općinskoj službi za poljoprivredu, a ista će
popunjen obrazac A-5, zajedno sa popratnom
dokumentacijom dostaviti Ministarstvu najkasnije
do 30.11.2013. godine.
Broj 11 - Strana 752
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
A-6 INTERVENTNA POMOĆ
PČELARIMA USK-a
1) Za ostvarivanje prava na podršku
interventna pomoć pčelarima USK-a korisnik
mora ispunjavati sljedeće uslove:
- da u vlasništvu posjeduje najmanje 20 aktivnih
pčelinjih društava u vrijeme sačinjavanja
zapisnika,
- da su pčelinja društva pod stalnim nadzorom
veterinarske organizacije,
- da je podnio zahtjev za sačinjavanje zapisnika
Uzgojno-selekcijskoj službi do 30.08.2013. godine,
- da je pribavio izjavu općinskog ili kantonalnog
udruženja pčelara o broju pčelinjih društava u
njegovom vlasništvu.
2) Uzgojno-selekcijska služba, odnosno
ovlašteni službenik je dužan u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva izvršiti obilazak
korisnika i sačiniti zapisnik sa navedenim brojem
aktivnih pčelinjih društava.
3) Zapisnik o držanju pčelinjih društava
ovlašteni službenik izdaje farmeru, koji će isti
priložiti u predmet zahtjeva za ostvarivanje
novčanih podrški.
4) Visina podrške iznosi 4,00 KM/društvo.
5) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku
korisnik putem općinske službe za poljoprivredu
Ministarstvu dostavlja sljedeće dokumente:
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
prava na podršku,
b) Zapisnik Uzgojno-selekcijske službe o držanju
pčelinjih društava sa navedenim brojem
društava,
c) Potvrdu kantonalnog veterinarskog inspektora
da na području općine nije utvrđena-prijavljena
Američka kuga ( American foulbrood), a ako
je utvrđena-prijavljena potvrda se izdaje za
svakog korisnika pojedinačno,
d) Potvrdu o zdravstvenom stanju pčelinjih
društava (Obrazac A/1-17) koju izdaje ovlaštena veterinarska organizacija i
e) Ovjerenu izjavu općinskog ili kantonalnog
udruženja pčelara u kojem je korisnik učlanjen,
da materijalno i krivično stoji iza podataka o
broju aktivnih pčelinjih društava u vlasništvu
korisnika i da se korisnik nalazi na popisu
članstva udruženja u 2012. godini.
1. jula 2013.
6) Zahtjev se podnosi općinskoj službi za
poljoprivredu, a ista će popunjen obrazac A-6,
zajedno sa popratnom dokumentacijom dostaviti
Ministarstvu najkasnije do 01.11.2013. godine.
A-7 PROIZVODNJA RIBLJE MLAĐI
(LIPEN I PASTRMKA)
1) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku,
pored općih uslova iz Odluke i Upustva, kandidat
mora ispunjavati i sljedeće uslove:
- Pravo na novčanu podršku ostvaruju registrirani
proizvođači riblje mlađi (lipen i pastrmka) koji
proizvedu i plasiraju najmanje 300.000 komada
riblje mlađi.
2) Novčana podrška za proizvedenu i plasiranu
riblju mlađ veličine najmanje 20 kom/kg iznosi
0,03 KM/komad.
3) Za isplatu novčanih podrški kandidati
(pravna lica), putem općinskih službi za poljoprivredu Ministarstvu dostavljaju slijedeću
dokumentaciju:
a) p opunjeni obrazac zahtjeva
ostvarivanje prava na podršku,
(Z-1)
za
b) uvjerenje o zdravstvenom stanju proizvedene
riblje mlađi od nadležne vetereniraske ustanove i
c) račun o plasmanu riblje mlađi sa navedenim
brojem komada u kilogramu plasirane mlađi
u skladu sa Zakonom o PDV-u („Službeni
glasnik BiH“, broj: 93/05).
4) Općinska služba će Ministarstvu uputiti
zahtjev za isplatu podrške za proizvedenu i
plasiranu riblju mlađ na obrascu A-7 najkasnije
do 30.11.2013.godine.
B-BILJNA PROIZVODNJA
B-1 PROIZVODNJA POVRĆA NA
OTVORENOM:KORNIŠONI,PAPRIKA,
PARADAJZ, LUK , CIKLA (MINIMALNO
0,1 HA I 2.000 KG)
1) Pravo na novčanu podršku za proizvodnju
povrća na otvorenom polju ( kornišona,paradajza,
paprike, luka i cikle) imaju korisnici koji zasiju i
proizvedu povrće na najmanjoj površini od 0,10,5 ha i plasiraju povrće (minimalno 2 tone) na
tržište registrovanom prerađivaču ili otkupljivaču,
a koji je u sistemu PDV-a.
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
2) Visina podrški za proizvodnju povrća iznosi
0,05 KM/kg koje je isporučeno registriranom
otkupljivaču povrća sa područja USK-a.
3) Registrirani otkupljivači ili prerađivači su
dužni u ime korisnika kantonalnom ministarstvu,
na čijem području je ostvarena proizvodnja, u
Excel tabelama prethodno dostavljenim od strane
kantonalnog ministarstva u pisanoj i elektronskoj
formi, najkasnije do 30.10.2013. godine dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću
dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) na ime
otkupljivača.
b) Raster otkupa povrća na obrascu B-1 ovjeren
od strane otkupljivača-prerađivača povrća i
općinske službe za poljoprivredu , na čijem
području je ostvarena proizvodnja, u Excel
tabelama prethodno dostavljenim u pisanoj i
elektronskoj formi.
c) Kompjuterski obrađen tabelarni prikaz obračuna otkupljenog povrća.
d) Potvrdu nadležne porezne uprave da korisnik
nema dospjelih, a neizmirenih poreznih
obaveza za prethodnu godinu, potvrdu Uprave
za indirektno oprezivanje BiH da nema
dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza za
prethodnu godinu (za obrtnike i pravna lica
koji su u sistemu PDV-a), odnosno potvrdu da
nije u sistemu PDV-a (za obrtnike i pravna lica
koja nisu u sistemu PDV-a)
e) Svi proizvođači povrća koji nemaju sklopljen
ugovor o kooperantskim odnosima sa
registriranim otkupljivačem (odnosno oni
za koje registrirani otkupljivač ne dostavlja
rastere) trebaju priložiti:
- otkupne blokove za predato povrće i zapisnik
općinske službe o zasijanim površinama pod
povrćem.
4) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za proizvodnju povrća na
otvorenom na obrascima B-1 najkasnije do
15.11.2013.godine .
B-2 PROIZVODNJA JAGODIČASTOG
VOĆA (MALINA, KUPINA, BOROVNICA,
JAGODA I ARONIJA)
1) Pravo na novčanu podršku za proizvodnju
jagodičastog voća imaju korisnici koji proizvedu i
plasiraju jagodičasto voće (minimalno 1 tona) na
tržište registrovanom prerađivaču ili otkupljivaču,
a koji je u sistemu PDV-a.
Broj 11 - Strana 753
2) Visina podrški za proizvodnju voća iznosi
0,30 KM/kg koje je isporučeno registriranom
otkupljivaču voća sa područja USK-a.
3) Registrirani otkupljivači ili prerađivači su
dužni u ime korisnika kantonalnom ministarstvu,
na čijem području je ostvarena proizvodnja, u
Excel tabelama prethodno dostavljenim od strane
kantonalnog ministarstva u pisanoj i elektronskoj
formi, najkasnije do 30.10.2013. godine
dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću
dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) na ime
otkupljivača
b) Raster otkupa jagodičastog voća na obrascu
B-2 ovjeren od strane otkupljivača-prerađivača
jagodičastog voća i općinske službe za
poljoprivredu na čijem području je ostvarena
proizvodnja, u Excel tabelama u pisanoj i
elektronskoj formi.
c) K
ompjuterski obrađen tabelarni
obračuna otkupljenog voća
prikaz
d) Potvrdu nadležne porezne uprave da korisnik
nema dospjelih, a neizmirenih poreznih
obaveza za prethodnu godinu, potvrdu Uprave
za indirektno oprezivanje BiH da nema
dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza za
prethodnu godinu (za obrtnike i pravna lica
koji su u sistemu PDV-a), odnosno potvrdu da
nije u sistemu PDV-a (za obrtnike i pravna lica
koja nisu u sistemu PDV-a)
4) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za proizvodnju jagodičastog voća
na obrascima B-2 najkasnije do 15.11.2013.godine .
B-3 PROIZVODNJA POVRĆA, JAGODE I
CVIJEĆA U ZATVORENOM PROSTORU
(MINIMALNO 100 M²)
1) Novčanu podršku za proizvodnju povrća,
jagode i cvijeća u zatvorenom prostoru (B-3)
ostvaruju proizvođači koji zasiju i proizvedu
povrće, jagodu i cvijeće na najmanjoj površini
od 100 m² i plasiraju povrće, jagodu i cvijeće na
tržište ili registrovanom prerađivaču-otkupljivaču,
a koji je u sistemu PDV-a,
2) Krajnji rokovi podnošenja
općinskim službama je 01.09.2013.
zahtjeva
Broj 11 - Strana 754
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3) Novčana podrška za proizvodnju u
zatvorenom prostoru iznosi 2,5 KM/m².
4) Za isplatu novčanih podrški kandidati putem
općinske službe za poljoprivredu Ministarstvu
dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
prava na novčane podrške,
b) Zapisnik Općinske službe za poljoprivredu o
površini plastenika ili staklenika, te zasijanim
ili zasađenim kulturama (prilog: 1 fotografija
plastenika ili staklenika).
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za proizvodnju povrća, jagode i
cvijeća u zatvorenom na obrazcu B-3. najkasnije
do 30.09.2013.godine.
1. jula 2013.
e) Deklaraciju o sortnoj čistoći i uvjerenje o
zdravstvenom stanju sadnog materijala (za
domaći sadni materijal), a ako je iz uvoza
(carinska isprava o uvezenom sadnom
materijalu i rješenje ili certifikat granične
inspekcije za zaštitu bilja).
f) Dokaz o upisu u registar otkupljivača i
prerađivača voća ili ugovor o kooperaciji sa
registriranim otkupljivačem ili prerađivačem
voća.
g) Zapisnik općinske poljoprivredne službe da je
zasad podignut (prilog: 1 fotografija zasada) sa
minimalnim brojem sadnica kako slijedi i po
standardu:
- jagoda sa najmanje 30.000 sadnica/ha
B-4 OSTVARIVANJE NOVČANE PODRŠKE
ZA NABAVKU SADNICA JAGODIČASTOG
VOĆA (MALINA, KUPINA, BOROVNICA,
JAGODA I ARONIJA)
- malina sa najmanje 8.000 sadnica/ha
1) Pravo na novčane podrške stiču kandidati
koji su vlasnici, posjednici, zakupoprimci
ili koncesionari zemljišta na kojem se zasniva
novi zasad jagodičastog voća sa minimalnom
površinom monokulture od 0,1 ha, a maksimalnom
do 0,5 ha.
- aronija sa najmanje 2.200 sadnica /ha
2) Novčana podrška za nabavku sadnica
maline, kupine, borovnice i jagode iznosi
1.500,00 KM/ha.
3) Krajnj rokovi
općinskim službama su:
podnošenja
zahtjeva
a) za jagodu 30.09.2013. godine
b) za malinu, kupinu, borovnicu i aroniju
30.11.2013. godine.
4) Kandidati putem općinske službe za
poljoprivredu dostavljaju sljedeću dokumentaciju
( original ili ovjerene kopije):
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
novčanih podrški,
b) Skicu terena sa obilježenom parecelom na
kojoj je podignut zasad.
c) Pedološku analizu tla.
d) Račun o nabavci sadnica izdat od registriranog
proizvođača sadnog materijala ili preduzeća
koje je registrirano za promet sadnog materijala
u skladu sa Zakonom o PDV-u.
- kupina sa najmanje 2.200 sadnica/ha
- borovnica sa najmanje 2.200 sadnica /ha
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za nabavku sadnica jagode na
obrascima B-4 najkasnije do 25.10.2013.godine, a
maline, kupine, borovnice i aronije do 15.12.2013.
B-5 OSTVARIVANJE NOVČANE PODRŠKE
ZA PROIZVODNJU GLJIVA
1) Novčanu podršku za proizvodnju gljiva
(B-5) ostvaruju korisnici koji zasnuju proizvodnju
i proizvedu gljive na najmanjoj površini supstrata
od 50 m² do maksimalno 500 m²,a iste plasiraju
na tržište.
2) Novčana podrška za proizvodnju gljiva
iznosi 1,50 KM/m² zasijane površine micelijumom.
3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva
općinskoj službi je 15.10.2013. godine.
4) Maksimalan broj turnusa je tri u toku 2013.
godine sa ukupnom površinom do 500 m² .
5) Kandidati putem općinske službe za
poljoprivredu dostavljaju sljedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
a) Popunjen obrazac zahtjeva ( Z-1) za
ostvarivanje novčanih podrški.
b) Račun o nabavci supstrata i micelija.
c) Zapisnik općinske poljoprivredne službe o
zasijanoj površini supstrata (prilog:1 fotografija).
6) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za proizvodnju gljiva na obrascu
B-5 do 01.11.2013. godine.
C-1 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE
PODRŠKE ZA PODIZANJE NOVIH
PLASTENIKA I STAKLENIKA
1) Novčanu podršku za podizanje novih
plastenika i staklenika ostvaruju korisnici koji
u 2013. godini podignu plastenik ili staklenik
minimalne površine od 100 m² i ostvare najmanje
jednu proizvodnju u 2013. godini.
2) Novčana podrška za podizanje novog
plastenika ili staklenika iznosi 3 KM/m².
3) Za isplatu novčanih podrški kandidati putem
općinske službe za poljoprivredu Ministarstvu
dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje
novčanih podrški.
b) Zapisnik Općinske službe za poljoprivredu o
površini plastenika ili staklenika, te zasijanimzasađenim kulturama (prilog 1 fotografija
plastenika ili staklenika).
c) Isključivo račun o kupljenom novom stakleniku
ili plasteniku u skladu sa Zakonom o PDV-u ,
uz napomenu da se neće uvažavati računi
za nabavku repromaterijala za izgradnju
plastenika ili staklenika u vlastitoj režiji.
4) Krajnji rok podnošenja zahtjeva općinskim
službama je 30.09.2013. godine.
5) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev sa obračunom
novčane podrške za podizanje novih plastenika
i staklenika na obrascu C-1 najkasnije do
31.10.2013.godine.
C-2 SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD
ZNAČAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
UNSKO-SANSKOG KANTONA
1) Novčanu podršku za sufinansiranje
projekata od značaja za razvoj poljoprivrede
Unsko-sanskog kantona (C-2) ostvaruju fizička i
pravna lica sa područja Unsko-sanskog kantona
na osnovu dostavljenog i odobrenog projekta od
strane Komisije.
Broj 11 - Strana 755
2) Iznos koji se može odobriti za ovu
vrstu novčane podrške iznosi do 70 % od
investicione vrijednosti projekta, a maksimalno
do 10.000,00 KM.
3) Za isplatu novčanih podrški kandidat
Ministarstvu dostavlja sljedeću dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva Z-1 za ostvarenje
novčane podrške.
b) Investicioni Projekat urađen od strane
ovlaštene institucije sa iskazanim financijskim
parametrima.
3) Krajnji rok podnošenja zahtjeva je
15.09.2013.godine.
4) Nakon realizacije projekta, korisnik ove
vrste novčane podrške dužan je dostaviti izvještaj
o utrošku sredstava (potkrijepljen financijskom
dokumentacijom) i realizaciji projekta u roku od
60 dana po prijemu financijskih sredstava.
C-3 SUFINANSIRANJE IZRADE
MLIJEČNOG KARTONA
1) Novčanu podršku za sufinansiranje izrade
mliječnog kartona (C-3) ostvaruju veterinarske
organizacije na području Kantona.
2) Visina novčane podrške iznosi 5,00 KM/grlu
za koje je urađen mliječni karton. Poljoprivredni
proizvođač će uplatiti veterinarskoj organizaciji
razliku do punog iznosa izrade mliječnog kartona.
3) Za isplatu ove vrste novčane podrške
kandidati mjesečno Ministarstvu dostavljaju
obračunsku tabelu u excelu u elektronskoj i
pisanoj formi. Navedena tabela je sastavni dio
ovog Uputstva.
4) Krajnji rok podnošenja zahtjeva u
Ministarstvo je 04.12.2013.godine. Sufinansiranje
izrade mliječnog kartona za decembar 2013.godine
biće predmet novčanih podrški u 2014.godini.
C-4 REGRESIRANJE KAMATE ZA
REVOLVING KREDIT
1) Novčanu podršku za regresiranje
kamate ostvaruju poljoprivredni proizvođači za
revolving kredit Ministarstvo-Mljekara Meggle
i proizvođači koji su realizirali kredit na osnovu
sporazuma o kreditiranju poljoprivrednika na
osnovu odluke Vlade USK-a sa Vakufskom
bankom dd Sarajevo, filijala Bihać, broj 03-0171253/2012 od 08.03.2012. godine.
Broj 11 - Strana 756
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Regresiranje – subvencioniranje kamata na
navedene kredite iznosi 4 % na godišnjem nivou.
2) Za isplatu novčanih podrški kandidati putem
općinske službe za poljoprivredu Ministarstvu
dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
a) Popunjen Obrazac zahtjeva (Z-1).
c) Ovjerenu kopiju ugovora o kreditu sa jasno
naznačenom namjenom kredita.
d) Potvrdu banke o uplati prispjelih obaveza
po kreditu sa navedenim iznosom glavnice i
kamate koji su uplaćeni od 31.10.2012.godine
do 31.10.2013. godine.
g) Zadruge, pored gore navedene dokumentacije
dostavljaju potvrdu ili rješenje o izvršenoj
zadružnoj reviziji ne stariju od dvije godine,
a za novoformirane zadruge rješenje o upisu u
sudski registar.
1. jula 2013.
sredstava po navedenim vrstama proizvodnje)
koji se pojave tokom budžetske godine isplatiće
se korisnicima iz ovog rezervnog fonda.
OBAVEZE KORISNIKA NAKON PRIJEMA
NOVČANIH PODRŠKI
Član 4.
1) Korisnik novčanih podrški je dužan vratiti
novčana sredstva dobivena na osnovu netačnih
podataka ili ako namjenska sredstva nenamjenski
utroši, zajedno sa zateznim kamatama u roku
od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim
nadležni kantonalni inspektor naređuje korisniku
prava povrat novčanih sredstava.
NADZOR I KONTROLA
Član 5.
(4) Općinska služba za poljoprivredu će
Ministarstvu dostaviti zahtjev za podrške
najkasnije do 30.11.2013. godine.
1) Kontrolu osnovanosti zahtjeva i dokumentacije za novčane podrške vrši Komisija
koju je formirao Ministar, a nadzor Kantonalna
inspekcija.
C-5 NOVČANE PODRŠKE OSTVARENE
NA OSNOVU PRAVA U PONOVLJENIM
POSTUPCIMA PREMA ZUP-u
ZAVRŠNE ODREDBE
1) Novčanu podršku ostvaruju fizička i pravna
lica sa područja Unsko-sanskog kantona koji su
ostvarili pravo na osnovu prava u ponovljenim
postupcima provedenim na osnovu žalbi, po
provedenim pravomoćnim sudskim presudama
u oblasti novčanih podrški iz prethodnih godina
i na osnovu prava da u naknadno određenom
roku dopune svoje zahtjeve dokumentacijom koja
nedostaje (član.67. i 135. ZUP-a)(C-5).
C-6 REZERVNA SREDSTVA
Rezervna sredstva (C-6) za hitne i
nepredviđene izdatke (eventualni nedostatak
Član 6.
1) Stupanjem na snagu ovog Uputstva stavlja
se van snage Uputstvo broj: 08-02-3810-1/13 od
05.04.2013. godine.
Član 7.
1) Ovo Uputstvo stupa na snagu danom
donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku
USK-a“.
Broj 08–02–6450-1/13
14. juna 2013. godine
Bihać
Ministar
Džajić Amir, dipl. ing.
Prezime i ime / naziv
pravnog lica uzgajivača
_______________________
Mjesto i datum
1
UKUPNO:
R/b
JMBG / IB
IP/FA
Transakcijski broj žiro-računa: _____________________
Adresa
Registarski broj Pasmina grla Matični broj
proizvođača
u uzgoju
grla
_______________________________
M. P. potpis odgovorne osobe u općini:
Općina
Naziv i sjedište banke-filijale uzgajivača: _______________________
Oteljena,
datum
Iznos
podrške
350,00
KM/grlu
Vlastiti broj računa
_______________________________
Kontrola:
Osjemenjena,
datum
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA UZGOJ RASPLODNIH JUNICA (prvotelke)
Obrazac A-2 (obraditi u excelu)
Excelu)
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 757
Prezime i ime /
naziv pravnog lica
proizvođača
JMBG/IB
Mjesto i datum
________________________________
1
UKUPNO:
R/b
Naziv i sjedište banke-filijale:
Općina
Adresa
Registarski
broj
proizvođača
M.P. Potpis odgovorne osobe u općini:
______________________________________________
IP/FA
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA TOV JUNADI
Izlazna
težina (kg)
Broj dana
proveden Broj grla
ih u tovu
Ukupan
iznos
podrške
KM
Vlastiti broj računa
Kontrola:
______________________________
Visina
podrške
300
KM/grlo
Transakcijski broj žiro/tekućeg računa:
(obraditi u excelu)
Excelu)
Obrazac br. A-3 (Obraditi
Broj 11 - Strana 758
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. jula 2013.
(obraditi u Excelu)
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 759
(obraditi u Excelu)
Broj 11 - Strana 760
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. jula 2013.
UKUPNO:
Mjesto i datum
Adresa-sjedište (za
pravna lica)
__________________
M.P. Potpis odgovornog lica u općini
Općina
Registarski broj
Broj zapisnika
proizvođača
Ukupna
podrška KM
__________________
Kontrola:
Ukupan
Iznos
broj
podrške 4,00
košnica KM/društvu
JMBG/ID
Prezime i ime / naziv pravnog
lica proizvođača
__________________
1
R/b
PODACI O PROIZVODNJI
PODACI O KORISNIKU
Vlastiti broj žiro-računa : ___________________________
Transakcijski broj žiro-računa : ___________________________
Naziv i sjedište banke (filijale) proizvođača :_____________________________
Naziv, sjedište i adresa udruženja_________________________________
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA INTERVENTNU POMOĆ PČELARIMA
Obrazac
A-6
Obrazac
A-6(obraditi
(obraditiuu Excelu)
excelu)
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 761
2
1
Prezime i ime / naziv
pravnog lica proizvođača
Mjesto i datum
_________________
UKUPNO:
R/b
Općina
Adresa-sjedište
(za pravna lica)
M.P. Potpis odgovornog lica proizvođača
_____________________________
JMBG/IB
Vlastiti broj žiro računa : ___________________________
Transakcijski broj žiro računa : ___________________________
Naziv, sjedište banke (filijale) proizvođača :_____________________________
Registarski
broj
proizvođača
Plasirano na
Iznos
tržištu ribe podrške 0,03
(komada)
KM/kom.
M.P. Potpis odgovornog lica u općini
_________________________
Vrsta
proizvedene
ribe (lipen ili
pastrmka)
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA PROIZVODNJU RIBLJE MLAĐI
Ukupna podrška
KM
Kontrola:
___________________
Obrazac A-7 ((obraditi
obraditiuuExcelu)
excelu)
Broj 11 - Strana 762
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. jula 2013.
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 763
Broj 11 - Strana 764
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. jula 2013.
UKUPNO
Prezime i ime / Naziv pravnog
lica proizvođača
Mjesto i datum
__________________
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
R/b
JMBG/IB
Adresa
Registarski broj
proizvođača
__________________________
M.P. Potpis odgovornog lica u općini:
Općina
Površina m²
vrsta zasijane
kulture
Vrsta zatvorenog
prostora (plastenik,
staklenik)
Naziv i
sjedište
banke
__________________________
Kontrola
Iznos
podrški
2,50 KM/m²
Ukupna
podrška
KM
(obraditi uu excel-u)
Excelu)
Obrazac br. B-3 (obraditi
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA PROIZVODNJU POVRĆA, JAGODE I CVIJEĆA U ZATVORENOM PROSTORU
Vlastiti broj žiro - računa
korisnika novčane
podrške
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 765
UKUPNO
Prezime i ime / Naziv
pravnog lica proizvođača
Mjesto i datum
3
2
1
R/b
JMBG/IB
Adresa
Registarski broj
proizvođača
M.P. Potpis odgovornog lica u općini:
Općina
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA NABAVKU SADNICA JAGODIČASTOG VOĆA
Katastarska
opština
Vrsta voća
Kontrola:
Iznos
podrški
1500,00
KM/ha
Ukupna
podrška
KM
Naziv i
sjedište
banke
proizvođača
Obrazac br. B-4 (obraditi
(obraditi uu Excelu)
excelu)
Vlastiti broj žiro računa korisnika
novčane podrške
Broj 11 - Strana 766
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. jula 2013.
Površina ha
Broj čestice
UKUPNO
Prezime i ime / Naziv
pravnog lica proizvođača
Mjesto i datum
_______________
3
2
1
R/b
JMBG/IB
Adresa
Registarski
broj
proizvođača
_________________________
M.P. Potpis odgovornog lica u općini:
Općina
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA PROIZVODNJU GLJIVA
Ukupna
podrška KM
Naziv i
sjedište
banke
proizvođača
_______________________
Kontrola:
Vlastiti broj žiro - računa
korisnika novčane podrške
Obrazac br. B-5 (obraditi
(obraditiuuexcel-u)
Excelu)
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 767
Iznos podrški
1,50 KM / m²
Površina m²
(min. 50 m²)
vrsta zasijanih
gljiva
9
8
7
6
5
4
3
2
1
UKUPNO
Prezime i ime / Naziv
pravnog lica proizvođača
Mjesto i datum
__________________
10
R/b
JMBG/IB
Adresa
Registarski broj
proizvođača
____________________________
Potpis odgovornog lica u općini:
Općina
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA NABAVKU NOVIH PLASTENIKA I STAKLENIKA
Iznos podrški 3,00
KM/m²
Kontrola:
Naziv i
sjedište
banke
Vlastiti broj žiro - računa
korisnika novčane podrške
____________________________________
Ukupna
podrška
KM
(obraditi uuexcel-u)
Excelu)
Obrazac br. C-1 (obraditi
Broj 11 - Strana 768
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. jula 2013.
Površina m²
vrsta zasijanih
kultura
naziv firme koja je
izdala račun
broj i datum
izdavanja računa
Redni broj
Broj ušne markice
Prezime i ime vlasnika
JMBG vlasnika
životinje
Veterinarska stanica
Sufinansiranje izrade mliječnog kantona-Tabela ušnih markica
Općina
Obrazac C-3 (obraditi
(obraditi uu excelu)
Excelu)
Adresa
Datum
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 769
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
redni
prezime i ime vlasnika
broj
JMBG vlasnika
životinje
veterinarska stanica
Sufinansiranje izrade mliječnog kartona-Tabela vlasnika
općina
Obrazac C-3 (obraditi
(obraditiuuexcelu)
Excelu)
datum
Broj 11 - Strana 770
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. jula 2013.
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 771
519.
520.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 45. stav
2. Zakona o Univerzitetu u Bihaću („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 16/09, 4/11
i 6/13) i člana 4. tačka 2. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 13.06.2013.
godine, donosi:
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 25. Zakona
o ustanovama („Službeni list RbiH“, broj:
6/92, 8/93 i 13/94), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:
12/03 i 34/03) i člana 12. Odluke o preuzimanju
prava i obaveza osnivača prema JU Regionalni
muzej Pounje Bihać („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 9/98 i 10/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 07.06.2013. godine, donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog
odbora Univerziteta u Bihaću
I
Do okončanja imenovanja članova Upravnog
odbora Univerziteta u Bihaću, za članove
privremenog Upravnog odbora, iz reda osnivača
na period do 60 dana, imenuju se:
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog Upravnog odbora
JU Muzej Unsko – sanskog kantona
I
3. Zinka Čizmić, člana
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Upravnog odbora JU Muzej Unsko –
sanskog kantona i po postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
za članove privremenog Upravnog odbora, a
najviše do 60 dana, imenuju se:
4. Asim Dizdarević, član
1. Nuhić Asmir, dipl. ecc.
5. Bajazid Hadžić, član
2. Oraščanin Selma, dipl. pravnik
6. Doc.dr.sc.prim. Enes Karabeg, član
3. Hodžić Najla
1. Fadil Hasanagić, predsjednik
2. Senad Dizdarić, član
II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju Ministar
Broj 03-017-2940/2013
Ministarstva za pitanja boraca
13. juna 2013. godine
i ratnih vojnih invalida
Bihać
Mirsad Topčagić, dipl. pravnik
Po ovlaštenju Ministar
Broj 03-017-2922/2013
Ministarstva za pitanja boraca
7. juna 2013. godine
i ratnih vojnih invalida
Bihać
Mirsad Topčagić, dipl. pravnik
Broj 11 - Strana 772
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. jula 2013.
II
521.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (‘’Službeni glasnik Unskosanskog kantona’’, broj: 5/08), Odluke Skupštine
kantona o osnivanju Javne ustanove Dječiji vrtić
Bužim broj: 01-02-3-400/12 od 18.07.2012.
godine („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 20/12) i člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 07.06.2013.
godine, donosi:
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Po ovlaštenju
Broj 03-017-2914/2013 Ministrica Ministarstva za
7. juna 2013. godine građenje, prostorno uređenje
Bihać
i zaštitu okoline
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
522.
RJEŠENJE
Na osnovu člana 57 Zakona o zdravstvenoj
zaštiti („Službene novine Federacije BiH”, br.
46-2010), a u vezi sa članom 4. Pravilnika o
zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati
vozač motornog vozila („Službeni glasnik BiH“,
br. 13/07), ministar Ministarstva zdravstva i
socijalne politike USK, donosi
o imenovanju članova privremenog Upravnog
odbora Javne ustanove „Dječiji vrtić“ Bužim
ODLUKU
I
Do konačnog imenovanja članova Upravnog
odbora Javne ustanove Dječiji vrtić Bužim, na
način i po postupku predviđenim Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:
12/03 i 34/03), za članove privremenog Upravnog
odbora, a najviše na period do 60 dana imenuju
se:
1. Velić Rejhana, predsjednik
2. Melkić Safet, član
3. Ćosić Dijana, član
4. Pehlić Ekrem, član
5. Kauković Rasim, član
o izmjeni Odluke o zdravstvenim ustanovama
koje ispunjavaju uvjete za utvrđivanje
zdravstvene sposobnosti za upravljanje
motornim vozilima na području Unskosanskog kantona
I
U Odluci o zdravstvenim ustanovama koje
ispunjavaju uvjete za utvrđivanje zdravstvene
sposobnosti za upravljanje motornim vozilima
na području Unsko-sanskog kantona („Službeni
glasnik USK“, broj: 17/10 i 19/10), vrši se
izmjena tačke 1 stav 1. koji sada glasi:
„Ovom Odlukom, u skladu sa čl. 4. Pravilnika
o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati
vozač motornog vozila („Službeni glasnik BiH”,
br. 13/07) (u daljem tekstu Pravilnik), određuju
se sljedeći domovi zdravlja i privatne zdravstvene
ustanove sa područja Unsko-sanskog kantona, koji
ispunjavaju uvjete iz čl. 5 Pravilnika i koji mogu
utvrđivati zdravstvenu sposobnost za upravljanje
motornim vozilima i to: Dom zdravlja Bihać,
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Dom zdravlja Bosanska Krupa, Dom zdravlja
Bužim, Dom zdravlja Cazin, Dom zdravlja Ključ,
Dom zdravlja Sanski Most, Dom zdravlja Velika
Kladuša, PZU Poliklinika „Medica” Bihać, PZU
Poliklinika „Al Hayek” Cazin i PZU Poliklinika
„Muminović” Bihać”.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 09-02-9704-9/2012
13. juna 2013. godine
Bihać
Ministar
Dr. Amir Murić
523.
Na osnovu člana 54 . stav 1. Zakona o
zdravstvenom osiguranju („Sl. novine FBiH” broj
30/97, 07/02, 70/08. 48/11) i člana 28. Statuta
Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog
kantona broj 03-1-145/98 od 28.05.1998. godine
direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a
donosi:
ODLUKA
o načinu prijavljivanja i odjavljivanja
članova porodice osiguranika, te sticanju
statusa osiguranog lica u obaveznom
zdravstvenom osiguranju
Član 1.
Ovom Odlukom o načinu prijavljivanja i
odjavljivanja članova porodice osiguranika, te
sticanju statusa osiguranog lica u obaveznom
zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu
Odluka) u skladu s odredbama Zakona o
zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu:
Zakon) propisuje se način prijavljivanja i
odjavljivanja članova porodice (u daljnjem tekstu:
osigurana lica) u obaveznom zdravstvenom
osiguranju, utvrđivanje statusa osiguranog lica,
datum početka i prestanka statusa osiguranog lica,
datum početka i datum prestanka ostvarivanja
prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog
osiguranja, te način utvrđivanja i provjere
okolnosti koje su osnova za sticanje, odnosno
gubitak statusa osiguranog lica u obaveznom
zdravstvenom osiguranju.
Broj 11 - Strana 773
Član 2.
Osigurana lica iz člana 1. ove Odluke stiču
pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po
Zakonu, pod uslovom da to pravo ne ostvaruju po
nekom drugom osnovu.
Član 3.
Postupak sticanja statusa i promjene u statusu
osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom
osiguranju, te prestanak statusa u obaveznom
zdravstvenom osiguranju provodi se na osnovi
podnesene prijave Zavodu zdravstvenog
osiguranja Unsko sanskog kantona (u daljnjem
tekstu: Zavod).
Član 4.
Status osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju utvrđuje nadležna poslovnica
Zavoda na osnovu zaprimljene prijave na
obavezno zdravstveno osiguranje i njezine ovjere
od strane ovlaštenog zaposlenika Zavoda.
Status osiguranog lica utvrđuje se prema
poslovnici Zavoda na području kojeg lice za koju
je podnesena prijava na obavezno zdravstveno
osiguranje ima utvrđeno prebivalište.
Status osigurane osobe utvrđuje se danom
zaprimanja prijave od strane nadležne poslovnice
Zavoda.
Član 5.
Pravna i fizička lica, obveznici plaćanja
doprinosa i podnošenja prijave iz člana 4. ove
Odluke, prijavu obavezno dostavljaju nadležnoj
poslovnici Zavoda u roku od 15 dana od dana
nastanka ili promjene okolnosti na osnovi kojih se
stiče, mijenja ili prestaje status osiguranog lica u
obaveznom zdravstvenom osiguranju.
Član 6.
Osigurano lice stiče prava i obaveze danom
sticanja statusa osiguranog lica u obaveznom
zdravstvenom osiguranju.
Broj 11 - Strana 774
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 7.
Prijavljivanje na obavezno zdravstveno
osiguranje, promjene u obaveznom zdravstvenom
osiguranju i odjavljivanje sa obaveznog
zdravstvenog osiguranja provodi se putem
obrasca ZO3.
Član 8.
Za pokretanje postupka prijave na obavezno
zdravstveno osiguranje, promjene u obaveznom
zdravstvenom osiguranju, odnosno odjave s
obaveznog zdravstvenog osiguranja obveznik
podnošenja prijave podnosi nadležnoj poslovnici
Zavoda Obrazac iz člana 7. ove Odluke.
Nakon zaprimanja obrasca iz člana 7. ove
Odluke ovlašteni zaposlenik Zavoda obavezan
je izvršiti njihovu provjeru kako bi se utvrdilo
postojanje zakonske osnove za prihvatanje
prijave. Ako su svi zakonski uslovi za prihvatanje
prijave ispunjeni, ovlašteni zaposlenik Zavoda
obavezan je putem informatičkog sistema Zavoda
provesti prijavu, te ovjeriti dva primjerka obrasca
prijave iz člana 7. ove Odluke od kojih jedan
primjerak zadržava Zavoda, dok drugi primjerak
pripada obvezniku podnošenja prijave. Uz gore
navedeni obrazac obveznik podnošenja prijave
dostavlja pripadajuću dokumentaciju i to za:
1. za supružnika
a) bračni partner
- izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od 6
mjeseci,
- potvrda odnosno uvjerenje nadležne poreske
uprave da bračni partner nije osiguran ni po
jednom osnovu,
- kopija lične karte,
- prijava prebivališta iz CIPS-a.
b) vanbračni partner
- kućna lista izdata od nadležne općine iz koje
proizilazi da njihova vanbračna zajednica traje
najmanje tri godine ili kraće ukoliko je rođeno
zajednično dijete. U tom slučaju je potreban
izvod iz matične knjige rođenih za dijete.
1. jula 2013.
- izjava ovjerena kod nadležnog općinskog organa
odnosno notara, da žive u vanbračnoj zajednici,
da niti jedan od njih nije u braku s trećom
osobom,
- potvrda odnosno uvjerenje nadležne poreske
uprave da vanbračni partner nije osiguran ni po
jednom osnovu,
- kopija lične karte,
- prijava prebivališta iz CIPS-a.
2. za djecu
- izvod iz matične knjige rođenih,
- za djecu bez roditelja koje osiguranik izdržava
uvjerenje ili potvrda nadležne ustanove koja je
dala dijete na izdržavanje osiguraniku,
- uvjerenje o redovnom školovanju za djecu do
navršene 26. godine,
- prijava prebivališta iz CIPS-a.
- za djecu koja su trajno nesposobna za život i
rad ocjena Instituta za medicinsko vještačenje
zdravstvenog stanja
3. za roditelja
- i zvod iz matične knjige rođenih nosioca
osiguranja,
- izvod iz matične knjige roditelja,
- kopija lične karte roditelja,
- kućna lista,
- prijava prebivališta iz CIPS-a roditelja,
- uvjerenje od Federalnog MIO/PIO Mostar da
roditelj ne prima penziju,
- potvrda odnosno uvjerenje nadležne poreske
uprave da roditelj nije osiguran ni po jednom
osnovu
- kopija poreske kartice nosioca osiguranja ili
uvjerenje nadležne poreske uprave sa podacima
o poreskoj olakšici za izdržavanog roditelja
4. za unuke, braću, sestre, djeda i baku
- dokaz o srodstvu sa nosiocom osiguranja,
- uvjerenje od Federalnog fonda MIO/PIO Mostar
da ne prima penziju,
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 11 - Strana 775
Član 11.
- kućna lista,
- potvrda odnosno uvjerenje nadležne poreske
uprave da nije osiguran ni po jednom osnovu,
- prijava prebivališta iz CIPS-a,
- uvjerenje Komisije za ocjenu radne sposobnosti,
odnosno Instituta za medicinsko vještačenje
zdravstvenog stanja ili rješenje Centra za
socijalni rad iz kojeg je vidljivo da član porodice
nije sposoban za samostalan život i rad,
- izjava nosioca osiguranja i dva svjedoka uzeta u
zapisnik kod referetna zdravstvenog osiguranja
nadležne poslovnice Zavoda na okolnost da
nosilac osiguranja izdržava člana porodice.
Član 9.
Zavod ima pravo i obavezu da za sve vrijeme
trajanja statusa osiguranog lica provjerava
okolnosti na osnovi kojih je licu priznao taj status.
Pravna i fizička lica, podnositelji prijave na
obavezno zdravstveno osiguranje i osigurana
lica obavezni su na traženje ovlaštenog radnika
nadležne poslovnice Zavoda predočiti sve
činjenice i dokaze kojima se dokazuje valjanost
važećeg statusa osiguranog lica.
Član 10.
Ovlašteni zaposlenik Zavoda obavezan je o
rezultatu provedene provjere o okolnostima iz
člana 9. ove Odluke, a kojima se negira valjanost
važećeg statusa osiguranog lica izraditi zapisnik
koji potpisuju svi sudionici u postupku.
Na osnovi zapisnika iz stava 1. ovog člana
nadležna poslovnica Zavoda donosi pisano
rješenje koje dostavlja podnositelju prijave i
osiguranom licu.
Žalba izjavljena protiv rješenja iz stava 2.
ovog člana ne odgađa njegovo izvršenje.
Žalba se izjavljuje putem prvostepenog organa
Komisiji za prava osiguranih lica Zavoda u roku
od 15 dana od dana prijema istog.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Sl. glasniku USK-a.
Broj 03-37-2728/13
29. maja 2013. godine
Bihać
Direktor
mr. sci Jasmin Husetić
524.
Na osnovu člana 18. stav (2) Zakona o
korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih
dijelova i uređaja zgrada („Službeni glasnik
Unsko - sanskog kantona”, broj: 32/12) i člana 56.
Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji
BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj:
35/05), ministrica Ministarstva za građenje
prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko sanskog kantona, donosi:
PRAVILNIK
O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
UPRAVITELJA I IZBORU PRINUDNOG
UPRAVITELJA
POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Pravilnika)
Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova
upravitelja i izboru prinudnog upravitelja (u
daljem tekstu: Pravilnik), Ministarstvo za
građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline
(u daljem tekstu: Ministarstvo) propisuje uvjete
koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje
poslova upravitelja, način podnošenja zahtjeva
za donošenje rješenja za obavljanje poslova
upravitelja, dokumentacija koju je potrebno
dostaviti uz zahtjev, postupak donošenja rješenja
za obavljanje poslova upravitelja i izdavanje
certifikata za obavljanje poslova upravitelja,
ukidanje rješenja i certifikata za obavljanje
poslova upravitelja i postupak izbora prinudnog
upravitelja.
Broj 11 - Strana 776
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. jula 2013.
POGLAVLJE II - UVJETI ZA OBAVLJANJE
POSLOVA UPRAVITELJA
d) da je vlasnik opreme (računar, telefon, motorno
vozilo, alat, uređaje i dr.) za obavljanje poslova
upravitelja,
Član 2.
e) da ima u stalnom radnom odnosu najmanje
jednog električara, vodoinstalatera, mašinbravara, zidara, limara i dimnjačara ili da
za te i za druge djelatnosti ima potpisane
ugovore sa podizvođačima koji su registrovani
za obavljanje te djelatnosti i imaju zaposlene
kvalifikovane izvršioce,
(Opći uvjet)
Certifikat za obavljanje poslova upravitelja
može se dati pravnoj osobi koja pored općih
uvjeta koji su propisani članom 17. Zakona o
korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih
dijelova i uređaja zgrada (u daljem tekstu:
Zakon), ispunjava i posebne uvjete utvrđene ovim
Pravilnikom.
Član 3.
(Posebni uvjeti)
Upravitelj mora ispunjavati posebne uvjete
za izdavanje rješenja za obavljanje poslova
upravitelja i certifikata za obavijanje poslova
upravitelja i to:
a) da je pravna osoba registrovana kod nadležnog
suda za obavljanje sljedećih djelatnosti prema
Klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”,
broj: 47/10), a to su:
1) 41.20. gradnja stambenih i nestambenih
zgrada;
2) 81.10. pomoćne djelatnosti upravljanja
zgradama;
b) da posjeduje licenciran softwerski program
za upravljanje stambenim zgradama i vođenje
svih potrebnih evidencija o zgradama, odnosno
stanovima, poslovnim prostorima i garažama,
kao i evidenciju etažnih vlasnika i svih
intervencija na zajedničkim dijelovima zgrade,
te za vođenje odvojenih knjigovodstvenih
evidencija i operativno finansijsko poslovanje
u funkciji upravljanja i održavanja zajedničkih
dijelova stambenih zgrada za svaku zgradu
- ulaz i analitičke evidencije za svaku
pojedinačnu zgradu, te praćenje prihoda na
računu zgrade i praćenje utroška sredstava sa
računa zgrade;
c) da je vlasnik ili da ima zaključen ugovor
o zakupu poslovnog prostora za obavljanje
poslova upravitelja,
f) da ima u stalnom radnom odnosu najmanje
jednog zaposlenog diplomiranog inžinjera
građevinske ili arhitektonske struke, sa
položenim stručnim ispitom, ili da sa tim
izvršiocima ima zaključene ugovore o djelu,
g) da ima u stalnom radnom odnosu najmanje
jednu osobu za obavljanje tehničkih, pravnih i
finansijsko - računovodstvenih poslova, ili da sa
tim izvršiocima ima zaključene ugovore o djelu,
h) da je osiguran za naknadu štete u stambenoj
zgradi, osiguranje od odgovornosti, osiguranje
od požara.
Član 4.
(Ostali uvjeti)
Ostali uvjeti koje mora ispunjavati pravna
osoba za obavljanje poslova upravitelja su:
a) da nije u postupku stečaja ili likvidacije,
b) da se protiv pravne osobe ne vodi postupak
zbog neplaćanja zakonskih obaveza po osnovu
poreza i doprinosa ili sličnih obaveza,
c) da pravna osoba nije kažnjavana u sudskom
postupku za kršenje zakona u smislu poslovnog
ponašanja u periodu od pet godina, koji period
je prethodio datumu podnošenja zahtjeva.
POGLAVLJE III - POSTUPAK
DONOŠENJA RJEŠENJA I IZDAVANJE
CERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE
POSLOVA UPRAVITELJA
Član 5.
(Podnošenje zahtjeva)
(1) Zahtjev za
ispunjavanju uvjeta
upravitelja i izdavanje
poslova upravitelja,
Ministarstvu.
donošenje rješenja o
za obavljanje poslova
certifikata za obavljanje
pravna osoba podnosi
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana pravna
osoba prilaže sljedeću dokumentaciju o ispunjenju
općih i posebnih uvjeta:
a) rješenje o upisu u sudski registar sa podacima
o djelatnosti,
b) ugovor o izradi i održavanju licenciranog
softwerskog programa iz člana 3. tačka b)
ovog Pravilnika,
c) dokaz o vlasništvu ili ugovoru o zakupu
poslovnog prostora upravitelja, odnosno drugi
dokaz o posjedu poslovnog prostora,
d) dokaz o posjedovanju opreme (računar i telefon,
motorno vozilo, alat, uređaji i dr.) -inventurna
lista osnovnih sredstava za prethodnu godinu,
računi u tekućoj godini i slično,
e) izjava o strukturi stručnih zaposlenika potpisana
od odgovorne osobe i ovjerena pečatom pravne
osobe sa podacima o školskoj spremi i ovjerena
od strane PIO F BiH,
f) matična evidencija aktivnih osiguranika spisak zaposlenih radnika ovjeren od nadležne
porezne ispostave, ne stariji od 10 dana,
g) tabela potpisana od odgovorne osobe u kojoj
se navode sve aktivnosti iz člana 29. Zakona,
sa podacima da li ih obavlja samostalno ili
putem podizvođača, a u tabeli se navodi
koji zaposlenik obavlja te aktivnosti ili koji
podizvođač obavlja te aktivnosti,
h) ugovor o radu sa zaposlenikom koji je u
stalnom radnom odnosu u pravnoj osobi,
i) ugovor o radu na određeno vrijeme ili ugovor o
djelu sa zaposlenicima u pravnoj osobi,
j) ugovor sa podizvođačem za aktivnosti koje ne
može obavljati samostalno,
k) dokaz da je podizvođač registrovan za obavljanje
ugovorene djelatnosti i da ima zaposlene
kvalifikovane radnike za tu djelatnost,
1) dokaz o ispunjavanju uvjeta iz člana 3. tačka h)
ovog Pravilnika,
Broj 11 - Strana 777
m) potvrda da nije u postupku stečaja ili
likvidacije izdata od općinskog suda, u skladu
sa važećim zakonskim propisima, ne starija od
tri mjeseca,
n) uvjerenje nadležne porezne ispostave o uredno
izmirenim direktnim i indirektnim obavezama,
ne starije od tri mjeseca,
o) uvjerenje kojim se potvrđuje da pravna osoba
nije kažnjena za privredni prestup, izdato od
općinskog suda u skladu sa važećim zakonskim
propisima, ne starije od tri mjeseca,
p) dokaz banke o solventnosti.
(3) Kada Ministarstvo utvrdi da nisu dostavljeni propisani dokumenti uz zahtjev, dužan je o
tome pisano obavijestiti podnositelja zahtjeva u
roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, te
ga pozvati da zahtjev dopuni.
(4) Ukoliko podnositelj zahtjeva u ostavljenom
roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana
prijema pisane obavijesti ne otkloni nedostatke ili
pisano ne obavijesti Ministarstvo o nemogućnosti
ispunjavanja potrebnih uvjeta u zadanom
roku, Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev
za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje poslova upravitelja i certifikat za
obavljanje poslova upravitelja.
Član 6.
(Donošenje rješenja i dodjela certifikata)
1) Nakon razmatranja ispunjenosti uvjeta
iz člana 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, ministar
Ministarstva donosi rješenje o ispunjavanju uvjeta
za obavljanje poslova upravitelja u skladu sa
Zakonom.
2) Na osnovu donesenog rješenje iz stava (1)
ovog člana Ministarstvo dodjeljuje certifikat za
obavljanje poslova upravitelja.
3) Certifikat za obavljanje poslova upravitelja
sadrži: naziv organa uprave koji ga izdaje, naziv
pravne osobe kojoj se certifikat izdaje, broj,
datum i mjesto izdavanja certifikata, s naznakom
da je imalac certifikata ovlašten da obavlja
poslove upravitelja.
Broj 11 - Strana 778
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
4) Certifikat iz stava (3) ovog člana ima
karakter javne isprave.
5) Upravitelj je obavezan dostaviti Ministarstvu
dokaz o svim promjenama koje se odnose na
ispunjavanje uvjeta iz člana 2., 3. i 4. ovog
Pravilnika, u roku od 10 dana od dana nastale
promjene.
POGLAVLJE IV - UKIDANJE RJEŠENJA
I CERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE
POSLOVA UPRAVITELJA
Član 7.
(Evidencija i preduzimanje mjera)
Ministarstvo u postupku nadzora nad
izvršenjem obaveza iz oblasti upravljanja nadzire,
te utvrđuje propuste upravitelja, te o tome vodi
evidenciju i preduzima mjere u vidu pisanih
naloga za otklanjanje uočenih nedostataka u radu
upravitelja.
Član 8.
(Ukidaimje rješenja i certifikata)
Rješenje i certifikat za obavljanje poslova
upravitelja ukidaju se u slučajevim propisanim
članom 19. stav (1) Zakona.
POGLAVLJE V - POSTUPAK IZBORA
PRINUDNOG UPRAVITELJA
Član 9.
(Postupak izbora prinudnog upravitelja)
(1) U zgradama u kojima etažni vlasnici nisu
potpisali međuvlasnički ugovor ili nisu osigurali
upravljanje i održavanje zgrade na način propisan
Zakonom, općinski načelnik po službenoj
dužnosti rješenjem će imenovati pravnu osobu
kao prinudnog upravitelja, sa Liste ovlaštenih
upravitelja.
(2) Listu ovlaštenih upravitelja iz stava (1)
ovog člana utvrdit će Ministarstvo po redoslijedu
izdatih rješenja i certifikata za obavljanje poslova
upravitelja.
(3) Rješenje o imenovanju prinudnog
upravitelja donosi se za period dok etažni vlasnici
ne izvrše izbor upravitelja i dok novoimenovani
upravitelj ne preuzme zgradu na upravljanje, a
najduže na period od dvije godine.
1. jula 2013.
(4) Ukoliko etažni vlasnici ni nakon proteka
perioda od dvije godine ne izvrše izbor upravitelja,
općinska služba za stambene poslove ponovo će
provesti postupak izbora prinudnog upravitelja
(5) Postupak izbora prinudnog upravitelja
provodi općinska služba za stambene poslove na
osnovu vrednovanja sljedećih kriterija i mjerila:
a) broj zaključenih ugovora o upravljanju i
održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
b) broj zaposlenog tehničkog osoblja po kvalifikacijama,
c) godišnjeg izvještaja o radu,
d) izvještaja o finansijskom poslovanju za
posljedni obračunski period,
e) plana i programa održavanja zajedničkih
dijelova i uređaja zgrade.
Član 10.
(Ukidanje rješenja o imenovanju
prinudnog upravitelja)
Rješenje o imenovanju prinudnog upravitelja
može se ukinuti ukoliko upravitelj ne izvršava
obaveze propisane Zakonom i Pravilnikom.
POGLAVLJE VI - PRIJELAZNE I
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 11.
(Primjena Pravilnika)
Ako je postupak za donošenje rješenja o
ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova
upravitelja i certifikat za vršenje poslova
upravitelja pokrenut kod Ministarstva prije
stupanja na snagu ovog Pravilnika, postupak će se
nastaviti prema odredbama ovog Pravilnika.
Član 12.
(Obaveze već certificiranih upravitelja)
Upravitelji koji posjeduju certifikat Ministarstva dužni su u roku od šest mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog Pravilnika da dopune
uvjete iz člana 2., 3. i 4. ovog Pravilnika.
Član 13.
(Prestanak primjene ranijih propisa)
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika
prestaje da važi Pravilnik o uslovima za odobrenje
poslova upravitelja („Službeni glasnik Unsko sanskog kantona”, broj: 7/04).
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 14.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 11-02-5903-1/2013
Ministrica
31. maja 2013. godine
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
Bihać
Broj 11 - Strana 779
- Izeta Arnautović, dipl. ing. - predsjednik
- Enis Sabljaković, dvm - član
- Denis Kozlica, dvm - član
1.2. U Komisiju za utvrđivanje prava na
novčane podrški; u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji - biljna proizvodnja, imenuju se:
- Davor Simić, dipl.ing.- predsjednik
525.
- Suzana Keskinović, dipl.ecc.
Na osnovu člana 56. i 70. Zakona o
organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“, broj 35/05), a u vezi
sa članom 27. stav 5. i 6. Zakona o novčanim
podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju
(„Službene novine Federacije BiH“, broj
42/10). Odlukom o usvajanju Programa utroška
sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
„Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih proračunom
Federacije BiH za 2013.godinu Federalnom
ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do
našeg stola” („Službene novine Federacije BiH”,
broj 31/2013). Programom utroška sredstava
„poticaj za poljoprivredu” utvrđenih proračunom
Federacije BiH sa kriterijima raspodjele za 2013.
godinu („Službene novine Federacije BiH”. broj
31/13) i Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona
o načinu obrazovanja stručnih komisija i drugih
radnih tijela od strane Vlade USK. rukovodilaca
kantonalnih organa o načinu državne službe i
ovlaštenih organa budžetskih korisnika, broj
03-017-616/201 1 od 14.07.2011.godine. Ministar
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, donosi
- član Šefika Majetić. dipl.men.posl.ekonomije član
rješenje
o imenovanju Komisije za utvrđivanje
prava na ostvarivanje novčanih podrški
po Programu utroška sredstava „poticaj
za poljoprivredu” utvrđenih proračunom
Federacije BiH sa kriterijima
raspodjele za 2013.godinu
I
1.1. U Komisiju za utvrđivanje prava na
novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji - animalna proizvodnja, imenuju se:
1.3. U Komisiju za utvrđivanje prava na
novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji - proizvodnja svježeg mlijeka,
imenuju se:
- Denis Kozlića, dvm - predsjednik
- Šefket Mehić, dvm - član
- Suzana Keskinović. dipl.ecc. - član
II
Zadatak Komisije je da zahtjeve dostavljene
od strane općinskih poljoprivrednih službi shodno
federalnom Pravilniku o načinu i uslovima
ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja
proizvodnje:
- službeno zaprimi, vrši provjeru i obradu
pristiglih zahtjeva dokumentacije
- sve potrebne podatke iz dostavljenih zahtjeva
unese u bazu podataka Ministarstva;
- u propisanim rokovima i na propisanim
obrascima zahtjeve za isplatu novčanih
podrški dostavlja Federalnom ministarstvu
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
- podatke obrađuje u Excel programu i dostavlja
ih u pisanoj i elektronskoj formi, putem e-mail-a
i skenirano dokumentaciju iz zahtjeva na CD-u,
radi konačne obrade i odobravanja isplate
Federalnih novčanih podrški.
- zahtjeve i dokumentaciju uvede u evidenciju
upravnim predmetima u skladu sa zakonskim
propisima (Uredba i Upustvo o kancelarijskom
poslovanju)
Broj 11 - Strana 780
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
527.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u ,.Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 08-14-5792-1/13
22. maja 2013. godine
Bihać
Ministar
Dr. Amir Murić
526.
Općinski sud u Velikoj Kladuši i to sudija
Prljača Fuad u pravnoj stvari tužitelja Kantarević
Hajrudina sina Džemala iz Velike Kladuše Podzvizd br. 120, sada na adresi Deutschland
- Maulem str. 13, Stuttgart 70237, koga zastupa
punomoćnik Stokrp Milan advokat iz Velike
Kladuše, ul Izeta Nanića 7, protiv tužene
Kantarević rodj. Tanović Amele iz Velike Kladuše
- Podzvizd br. 120, na adresi Deutschland Gnesenen str. 94, Stuttgart - Cansttadt, radi
razvoda braka, dana kao gore, izdaje ovaj
OGLAS
Rješenjem, broj gornji dana 20.03.2013.
godine tuženoj Kantarević rodj. Tanović Ameli
kći Selmana iz Velike Kladuše - Podzvizd, čije je
boravište nepoznato a nema punomoćnika u ovoj
parnici postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokat Adilagić Aziz iz Velike Kladuše, ul. Izeta
Nanića bb.
Privremeni zastupnik ima u postupku za koji
je postavljen sva prava i dužosti zakonskog
zastupnika. Ta prava i dužnosti privremeni
zastupnik vrši sve dok se tužena ili njen
punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok
organ starateljstva ne obavijesti sud daje postavio
staratelja.
Broj 23 0 P 014622 11 P
24. maja 2013. godine
Bihać
1. jula 2013.
Sudija
Fuad Prljača
Općinski sud u Velikoj Kladuši. sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Delić A rila sin Alije iz Polja br. 69. Velika
Kladuša, zastupan po punomoćniku advokatu
Velić Suadu iz Velike Kladuše, protiv tuženih: 1.
Kajdić (Osmana) Hasib iz V. Kladuše, 2. Kajdić
(Halila) Bajrama iz V. Kladuše, 3. Grahović
(Hasan) Šaban iz V. Kladuše, 4. Kajdić (Mumin)
Osman iz V. Kladuše, 5. Kajdić (Ahmo) Saća iz V.
Kladuše, 6. Kajdić (Ibro) Mehmed iz V. Kladuše,
7. Kajdić (Ibro) Bajro iz V. Kladuše, 8. Kajdić
(Ibro) Meho iz V. Kladuše, 9. Okanović (Maho)
Arifa iz Velike Kladuše, 10. Karajić (Šerife)
Bešir iz V. Kladuše, 11. Kajdić (Osman) Hasana
iz Velike Kladuše, 12. Kajdić (Osmana) Ahmo iz
V. Kladuše. Nepeke, 13. Kajdić (Osmana) Mumin
iz Trn, 14. Nuhanović r. Kajdić (Osman) Asima
iz V. Kladuše, Trn, 15. Nuhanović (Nurija) Senad
iz Trn, 16. Kajdić (Osmana) Hasiba iz Velike
Kladuše, 17. Kajdić (Hasan) Omer iz Velike
Kladuše, Nepeke, 18. Kajdić (Hasana) Husein iz
V. Kladuše, Nepeke, 19. Kajdić (Hasan) Halid
iz V. Kladuše, Nepeke, 20.Grahović (Šabana)
Sladić iz Velike Kladuše, Polje, 21. Huremović
(Alije) Mejra iz V. Kladuše, Trn, 22. Huremović
(Alije) Hasan iz V. Kladuše, Trn, 23. Huremović
(Alije) Hasib iz V. Kladuše, Trn, 24. Huremović
(Alije) Arif iz V. Kladuše, Trn, 25. Huremović
(snaha Alije) Fatima iz V. Kladuša, Trn, 26.
Kantrević r. Huremović (Hasib) Saćka iz Velike
Kladuše, Trn, 27. Huremović (Hasan) Agica iz
Velike Kladuše, Trn, 28. Kajdić (Ahmet) Hasib iz
V. Kladuše, Šiljkovača, 29. Kajdić (Ahmet) Ismet
iz V. Kladuše, Šiljkovača, 30. Kajdić (Ahmet)
Zlatko iz V. Kladuše, Šiljkovača, 31. Huremović
(Hasan) Husein iz Velike Kladuše, Trn, bb.,
32. Hadžić (Adila) Sead iz Polja, 33. Hadžić
(Adila) Ibro iz Polja, 34. Hadžić (Adila) Suad
iz Polja, 35. Rošić (Adila) Suada iz Cazina,
36. Žalić r. Karajić (Ahmo) Saća iz Trn, 37.
Huremović (Hasan) Smail iz Velike Kladuše,
Trn, 38. Huremović (Hasan) Halid iz Velike
Kladuše, Trn, 39. Huremović (Hasan) Omer
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
iz Velike Kladuše, Trn, 40. Kajdić (Hasana)
Omer iz Velike Kladuše, Nepeke, 41. Kajdić
(Hasana) Husein iz Velike Kladuše, Nepeke, 42.
Delić (ud. Alije) Čuna iz Velike Kladuše, Polje,
43. Sellwich rođ. Delić (Ibrahima) Zineta iz
Velike Kladuše, Polje, 44. Delić (Ibrahima) Arif
iz Velike Kladuše, Polje, 45. Delić (Ibrahima)
Rifet iz Velike Kladuše, Polje. 46. Rajpš
(Ibrahima) Saća iz Velike Kladuše, Polje, 47.
Delić rođ. Galijašević (Husein) Remzija iz Velike
Kladuše. Polje, 48. Delić (Aziza) Sead iz Velike
Kladuše, Polje, 49. Brockmann (Sali) Igor iz
Velike Kladuše, 50. Delić (Hasan) Esad iz Velike
Kladuše, Polje, radi utvrđenja vlasništva vsp.
1.000.00 KM, vanraspravno dana 04.06.2013.
godine, izdao je slijedeći:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 013129 11 P
od 04.06.2013. godine, na osnovu čl. 296. st. I. 2.
tačka 4. Zakona o parničnom postupku u pravnoj
stvari tužitelja Delić Arifa sin Alije iz Polja br.
69. Velika Kladuša, zastupan po punomoćniku
advokatu Velić Suadu iz Velike Kladuše protiv
tuženih: 1. Kajdić (Osmana) Hasib iz V. Kladuše,
2. Kajdić (Halila) Bajrama iz V. Kladuše, 3.
Grahović (Hasan) Šaban iz V. Kladuše, 4. Kajdić
(Mumin) Osman iz V. Kladuše, 5. Kajdić (Ahmo)
Saća iz V. Kladuše, 6. Kajdić (Ibro) Mehmed
iz V. Kladuše, 7. Kajdić (Ibro) Bajno iz V.
Kladuše, 8. Kajdić (Ibro) Meho iz V. Kladuše,
9. Okanović (Maho) Arifa iz Velike Kladuše, 10.
Karajić (Šerifa) Bešir iz V. Kladuše, 11. Kajdić
(Osman) Hasana iz Velike Kladuše, 12. Kajdić
(Osmana) Ahmo iz V. Kladuše, Nepeke, 13.
Kajdić (Osmana) Mumin iz Trn, 14. Nuhanović
r. Kajdić (Osman) Asima iz V. Kladuše, Trn, 15.
Nuhanović (Nurija) Senad iz Trn, 16. Kajdić
(Osmana) Hasiba iz Velike Kladuše, 17. Kajdić
(Hasan) Omer iz Velike Kladuše, Nepeke, 18.
Kajdić (Hasana) Husein iz V. Kladuše, Nepeke,
19. Kajdić (Hasan) Halid iz V. Kladuše, Nepeke,
20. Grahović (Šabana) Sladić iz Velike Kladuše,
Polje, 21. Huremović (Alije) Mejra iz V. Kladuše,
Trn, 22. Huremović (Alije) Hasan iz V. Kladuše,
Trn, 23. Huremović (Alije) Hasib iz V. Kladuše,
Trn, 24. Huremović (Alije) Arif iz V. Kladuše,
Broj 11 - Strana 781
Trn, 25. Huremović (snaha Alije) Fatima iz V.
Kladuša, Trn, 26. Kantrević r. Huremović (Hasib)
Saćka iz Velike Kladuše, Trn, 27. Huremović
(Hasan) Agica iz Velike Kladuše, Trn, 28. Kajdić
(Ahmet) Hasib iz V. Kladuše, Šiljkovača, 29.
Kajdić (Ahmet) Ismet iz V. Kladuše, Šiljkovača,
30. Kajdić (Ahmet) Zlatko iz V. Kladuše,
Šiljkovača, 31. Huremović (Hasan) Husein iz
Velike Kladuše, Trn, bb. 32. Hadžić (Adila) Sead
iz Polja, 33. Hadžić (Adila) Ibro iz Polja, 34.
Hadžić (Adila) Suad iz Polja, 35. Rošić (Adila)
Suada iz Cazina, 36. Žalić r. Karajić (Ahmo) Saća
iz Trn, 37. Huremović (Hasan) Smail iz Velike
Kladuše, Trn, 38. Huremović (Hasan) Halid iz
Velike Kladuše, Trn, 39. Huremović (Hasan)
Omer iz Velike Kladuše, Trn, 40. Kajdić (Hasana)
Omer iz Velike Kladuše, Nepeke, 41. Kajdić
(Hasana) Husein iz Velike Kladuše, Nepeke, 42.
Delić (ud. Alije) Čuna iz Velike Kladuše, Polje,
43. Sellwich rođ. Delić (Ibrahima) Zineta iz
Velike Kladuše, Polje, 44. Delić (Ibrahima) Arif
iz Velike Kladuše, Polje, 45. Delić (Ibrahima)
Rifet iz Velike Kladuše, Polje, 46. Rajpš
(Ibrahima) Saća iz Velike Kladuše, Polje, 47.
Delić rođ. Galijašević (Husein) Remzija iz Velike
Kladuše, Polje, 48. Delić (Aziza) Sead iz Velike
Kladuše, Polje, 49. Brockmann (Sali) Igor iz
Velike Kladuše, 50. Delić (Hasan) Esad iz Velike
Kladuše, Polje sada nepoznate adrese u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik
u osobi Kajdić (Ahmet) Hasib iz Šiljkovača bb,
Velika Kladuša.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tuženu u postupku sve dok se
tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom,
odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud
da je tuženoj postavio staratelja.
Broj 23 0 P 013129 11 P
4. juni 2013. godine
Bihać
Sutkinja
Jasmina Miljković
528.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sudija
Hasiba Buhić u pravnoj stvari tužitelja Mevlida
Bajrektarević kći Rešida, koju zastupa pun. adv.
Broj 11 - Strana 782
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Sarajlija Nedžad iz Velike Kladuše, protiv tuženog
Omanović Izet sin Rešida iz Rajnovca bb, Velika
Kladuša, radi utvrđivanja bračne tekovine, van
ročišta za raspravu, donio je dana 11.06.2013.
godine slijedeće:
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 005443 07
P od 11.06.2013.godine na osnovu čl. 296. stav
2 tačka 4 Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđivanja
stečene imovine, tuženom: Omanović Izetu sin
Rašida iz Rajnovca, u ovom postupku postavlja
se privremeni zastupnik u osobi advokata Stokrp
Milana iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok
se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred
sudom, odnosno dok dok Organ starateljstva ne
obavijesti sud da je postavio staraoca.
Broj 23 0 P 005443 07 P
11. juna 2013. godine
Bihać
Sudija
Buhić Hasiba
529.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sudija
Hasiba Buhić u pravnoj stvari tužitelja Mevlida
Bajrektarević kći Rešida, koju zastupa pun. adv.
Sarajlija Nedžad iz Velike Kladuše, protiv tuženog
Omanović Izet sin Rešida iz Rajnovca bb, Velika
Kladuša, radi utvrđivanja stečene imovine, van
ročišta za raspravu, donio je dana 11.06.2013.
godine slijedeće:
RJEŠENJE
Tuženom Omanović Izetu sin Rašida iz
Rajnovca, u ovom postupku postavlja se
privremeni zastupnik u osobi advokata Stokrp
Milana iz Velike Kladuše, jer postupak oko
postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao
dugo tako da bi za stranke mogle nastati štetne
posljedice.
1. jula 2013.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima
sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta
prava i dužnosti zastupnik će vršiti sve dok
se tuženi ne pojavi pred sudom, odnosno dok
Organ starateljstva ne obavijsti sud da je postavio
staraoca.
Budući da je privremeni zastupnik postavljen
tuženoma iz razioga označenog u čl. 296.st. 2
tačka 5. ZPP-a F BiH, sud će izdati oglas koji
će objaviti u Službenim novinama F BiH i na
oglasnoj tabli suda (čl. 298. ZPP-a F BiH)
Broj 23 0 P 005444 07 P
11. juna 2013. godine
Bihać
Sudija
Buhić Hasiba
530.
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI,
sudija Edis Veladžić, u pravnoj stvari tužitelja
Grahović Mehmeda sin Huse, Nepeke, Trno
br. 11, Velika Kladuša, protiv tuženih Gračanin
Muje sin Ikana, Gračanin Emina sin Ikana,
Gračanin Kade kći Ikana, Grahović Đule kći
Osmana, Delić rođ. Grahović Have ž. Hasana,
Ćehić rođ. Grahović Fate ud. Bećira, Grahović
Tahira sin Osme, Grahović Juse sin Osme,
Grahović rođ. Miljković Nure, Grahović
Bejze kći Huse, Grahović Meke kći Husejina,
Grahović r. Okanović Fate, Karajić Džebe sin
Sulejmana (njegovi nasljednici Karajić Hasnija
supruga Džebe, Hodžić Nisveta kći Džebe,
Karajić Fikret sin Džebe, Karajić Rifet sin
Džebe, Pajić Fikreta kći Džebe i Karajić Rifeta
kći Džebe), Grahović Fehe sin Fehe, Keserović
rođ. Grahović Ćatibe, Grahović Huseina sin
Fehe, Grahović Ajke kći Emina, Grahović
Emina sin Emina, Grahović Rame sin Šabana,
Miljković (Mejra) Šerifa, Delić Senija unuka
Mejre, Miljković Zejna unuka Mejre, Miljković
Sedija unuka Mejre, Miljković Zlatka unuka
Mejre, Drobljak Jovice sin Dragutina, Grahović
Šuvajib sin Fehima, Karajić Ibrahima sin Huse,
Karajić Redžife kći Huse, Karajić Alije sin
Huse, Karajić Redže sin Huse, radi utvrđivanja
vlasništva dosjelosti vsp. 1000,00 KM, donio je
dana 14.06.2013. godine:
1. jula 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OGLAS
o postavljenju privremenog zastupnika
Broj 11 - Strana 783
Miljković (Mejra) Šerifi, Delić Seniji unuka
Mejre, Miljković Zejni unuka Mejre, Miljković
Sediji unuka Mejre, Miljković Zlatki unuka
Mejre, Drobljak Jovici sin Dragutina, Karajić
Rješenjem ovog suda broj 23 0 P 005204 07
P od 14.06.2013. godine, a na osnovu člana 296
stav 2 tačka 4. Zakona o parničnom postupku u
pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđenja
vlasništva tuženima Gračanin Muji sin Ikana,
Gračanin Eminu sin Ikana, Gračanin Kadi kći
Ikana, Grahović Đuli kći Osmana, Delić rođ.
Grahović Havi ž. Hasana, Ćehić rođ Grahović
Fati ud. Bećira, Grahović Tahiru sin Osme,
Grahović Jusi sin Osme, Grahović rođ. Miljković
Nuri, Grahović Bejzi kći Huse, Grahović Meki
kći Husejina, Grahović r. Okanović Fati, Karajić
Džebi sin Sulejmana, (njegovi nasljednici, Karajić
Fikretu sin Džebe, Pajić Fikreti kći Džebe),
Grahović Fehi sin Fehe, Keserović rođ. Grahović
Ćatibi, Grahović Huseinu sin Fehe, Grahović
Ajki kći Emina, Grahović Rami sin Šabana,
Ibrahimu sin Huse, Karajić Redžifi kći Huse,
Karajić Aliji sin Huse, Karajić Redže sin Huse,
sada nepoznatog boravišta, u ovom postupku
postavlja je postavljen privremeni zastupnik u
osobi Grahović Hašima sin Osmana iz Velike
Kladuše, Trn bb.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavjesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 005204 07 P
14. juna 2013. godine
Bihać
Sudija
Edis Veladžić
Broj 11 - Strana 784
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. jula 2013.
S A D R Ž A J
487. Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o izvršenju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
729
488. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova stalnih i povremenih radnih tijela
Skupštine Unsko – sanskog kantona 730
489 - 508. Zaključci
509. Odluka o postupku i kriterijima za
dodjelu jenokratne novčane pomoći
općinama za otklanjanje šteta nastalih
od prirodnih i drugih nesreća
730
735
510. Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko – sanskog kantona za 2013. godinu 740
511. Odluka
741
512. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova –
Grantovi neprofitnim organizacijama 741
513. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova –
Grantovi neprofitnim organizacijama
742
514. Odluka
515. Odluka
743
516. Odluka o imenovanju člana Upravnog
odbora Kliničkog centra Univerziteta
u Sarajevu ispred Unsko-sanskog kantona 744
517. Odluka o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu
ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013.godinu
744
518. Uputstvo za ostvarivanje novčanih
podrški u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2013.godinu
748
519. Rješenje o imenovanju privremenog
Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću 771
520. Rješenje o imenovanju privremenog
Upravnog odbora JU Muzej
Unsko – sanskog kantona 771
521. Rješenje o imenovanju članova
privremenog Upravnog odbora
Javne ustanove „Dječiji vrtić“ Bužim
772
522. Odluka o izmjeni Odluke o zdravstvenim
ustanovama koje ispunjavaju uvjete za
utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za
upravljanje motornim vozilima na
području Unsko-sanskog kantona
772
523. Odluka o načinu prijavljivanja i odjavljivanja
članova porodice osiguranika, te sticanju
statusa osiguranog lica u obaveznom
zdravstvenom osiguranju
773
524. Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova
upravitelja i izboru prinudnog upravitelja 775
525. Rješenje o imenovanju Komisije za
utvrđivanje prava na ostvarivanje novčanih
podrški po Programu utroška sredstava
„poticaj za poljoprivredu” utvrđenih
proračunom Federacije BiH sa kriterijima
raspodjele za 2013.godinu
779
526. Oglas
780
527 - 528. Oglasi o postavljanju
privremenog zastupnika
781
529. Rješenje 782
530. Oglas o postavljenju
privremenog zastupnika
783
O B AV J E Š T E N J E
Obavještavamo pravna i fizička lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja žele da se pretplate za "Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a može se izvršiti na račun broj
3380002210005877 u korist budžeta USK-a, vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 3201001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 316-600; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Službeni glasnik broj 11 - Skupstina Unsko