SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Petak, 20. septembra 2013.
BIHAĆ
Godina XVII - Broj 15
649.
Na osnovu člana 11. n) odjeljka A poglavlja V
Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj: 1/04 i 11/04), i
člana 46. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji
Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne
i Hercegovine” broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09,
51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), a u vezi sa članom 40.
i 41. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 86/07,
24/09 i 44/10), i članom 56. stav 1. i 2. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2013.godinu (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 1/13 i 11/13), Skupština
Unsko-sanskog kantona na 40.sjednici održanoj
27.08.2013.godine, donijela je
ODLUKU
O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO
SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE
I HERCEGOVINE I ERSTE BANK DER
OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
ZA KANTONALNU BOLNICU “DR. IRFAN
LJUBIJANKIĆ”, OPĆU BOLNICU SANSKI
MOST I ZU LJEČILIŠTE “GATA” BIHAĆ
I
Prihvata se zaduženje Unsko-sanskog kantona
prema Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem
Izdanje na bosanskom
jeziku
tekstu: Federacija) po osnovu kredita i Erste Bank
der oesterreichischen Sparkassen AG, za nabavku
medicinske opreme za opremanje zdravstvenih
ustanova na području Unsko-sanskog kantona u
iznosu od 6.491.563,00 EUR-a.
II
Kreditna sredstva iz tačke I ove Odluke
namijenjena su za nabavku medicinske opreme za
opremanje zdravstvenih ustanova Unsko-sanskog
kantona, i to:
- Kantonalnu bolnicu “Dr. Irfan Ljubijankić”
Bihać;
- Opću bolnicu Sanski Most i
- ZU Lječilište “Gata” Bihać.
III
Kreditna sredstva iz tačke I ove Odluke,
Federacija će posebnim podugovorom prenijeti na
Unsko-sanski kanton.
Za potpisivanje posebnog ugovora o prenosu
kreditnih sredstava po Projektu iz tačke I ove
Odluke, između Federacije i Unsko-sanskog
kantona, ovlašćuje se Premijer Unsko-sanskog
kantona.
IV
Kreditna sredstva iz tačke I ove Odluke
prihvataju se pod sljedećim uslovima:
- iznos zajma........................ 6.491.563,00 EUR-a;
- rok otplate........................................... 10 godina;
Broj 15 - Strana 922
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- otplata............................. 20 polugodišnjih rata u
jednakim otplatama glavnice;
- dospijeće otplate: prva otplata dospijeva 66
mjeseci nakon datuma potvrde o privremenom
preuzimanju, ali u svakom slučaju dana
31.03.2020.godine;
- način plaćanja: 15% avans od ukupnog iznosa,
80% srazmjerno dostavi, 5% od ukupnog iznosa,
po privremenom prihvatanju ukupnog projekta;
- kamatna stopa...........................................0,00%;
- zatezna kamata (u slučaju neuspjeha da plati
dospjeli iznos na datum dospijeća kamate na
dospjeli iznos do datuma stvarne otplate)......1%
preko tada dostupne zatezne kamate OeKB-a;
- naknada OeKB garancije (nakon oduzimanja
garanta u iznosu od 745.312,58 EUR-a......1,1%;
- jednokratna naknada za upravljanje
na ukupni iznos zajma..............................0,35%;
- troškovi za
neiskorištena sredstva................. 0,30% godišnje;
(u toku perioda povlačenja sredstava)
- ostali troškovi u vezi pregovora, priprema i
potpisivanja ugovora do.......... 10.000,00 EUR-a;
V
U svrhu redovne otplate kredita, Unskosanski kanton je saglasan da Federacija, u slučaju
neredovnog ispunjenja obaveza po Kreditu, bez
upozorenja može dospjele obaveze direktno
naplatiti sa računa javnih prihoda i to iz dijela
prihoda koji pripadaju Unsko-sanskom kantonu.
Unsko sanski kanton se obavezuje da će u
svrhu naplate svih potraživanja po ovom Kreditu,
Federaciji dostaviti bjanko mjenice, kojim Unskosanski kanton ovlašćuje Federaciju da primljene
bjanko mjenice može koristiti za naplatu
dospjelog potraživanja.
VI
U periodu dospijeća obaveza po kreditu
potrebno je osigurati sredstva iz Budžeta Unskosanskog kantona za izmirenje dospjelih obaveza.
VII
Za realizaciju ove Odluke i izvještavanje
zadužuje se Ministarstvo zdravstva, rada i
socijalne politike i Ministarstvo financija
Unsko-sanskog kantona, svako u okviru svoje
nadležnosti.
Ova Odluka će se dostaviti Federalnom
ministarstvu finansija/financija na dalje
postupanje.
20. septembra 2013.
VIII
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01/1-02-3-612/13 Predsjedavajući Skupštine
27. august 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
650.
Na osnovu člana 11 n), odjeljka A poglavlja V
Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj: 1/04 i 11/04), i
člana 53. stav 3., a u vezi sa članom 234. i 237.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 46/10),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 40. sjednici
održanoj 27.08.2013.godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju
Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica u
Sanskom Mostu
Član 1.
U Odluci o osnivanju Javne zdravstvene
ustanove Opća bolnica u Sanskom Mostu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
10/01 i 14/07), član 1. mijenja se i glasi : “Ovom
Odlukom Unsko-sanski kanton zadržava prava
i obaveze osnivača nad Javnom zdravstvenom
ustanovom Opća bolnica u Sanskom Mostu u
skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti”.
Član 2.
Član 5. mijenja se i glasi:
“Opća bolnica obavlja djelatnosti dijagnostike,
liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene
njege bolesnika, te osigurava boravak i prehranu
pacijenata.
U skladu sa odlukom o klasifikaciji djelatnosti
Bosne i Hercegovine 2010 (“Službeni glasnik
Bosne i Hercegovine” broj: 47/10), Opća bolnica
obavlja sljedeće:
86.10 Djelatnost bolnica;
86.21 Djelatnost opće medicinske prakse;
86.22 Djelatnost specijalističke medicinske prakse;
86.90 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite;
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
87.10 D
jelatnost ustanova sa smještajem koje
uključuje određeni stepen zdravstvene
njege;
85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju;
81.10 Pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama;
87.20 Djelatnost u ustanovama sa smještajem
za osobe s teškoćama u razvoju, duševno
bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama
i drugim opojnim sredstvima s uključenim
određenim stepenom zdravstvene njege;
56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za
pripremu i usluživanje hrane i
38.12 Sakupljanje opasnog otpada.
Opća bolnica može obavljati i tercijarnu
zdravstvenu zaštitu iz registrovane djelatnosti,
ako ispunjava uslove za tercijarnu zdravstvenu
zaštitu utvrđenu zakonom.
Član 3.
Član 9. stav 2. mijenja se i glasi:
“Nadzor nad radom Opće bolnice obuhvata
unutrašnji i zdravstveno inspekcijski nadzor, na
način kako je to propisano zakonom”.
Član 4.
U članu 10. stav 2. mijenja se i glasi:
“Direktora imenuje Upravni odbor, uz
prethodnu saglasnost kantonalnog ministra
zdravstva na period od četiri godine, na način
i pod uslovima utvrđenim zakonom i Statutom
Opće bolnice”.
Član 5.
U članu 11. umjesto riječi “Vlade Unskosanskog kantona” treba da stoji “kantonalnog
ministra zdravstva”.
Član 6.
U članu 12. dodaje se novi stav koji glasi:
“Ministarstvo zdravstva Kantona daje
saglasnost na Pravilnik kojim se uređuje
unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih
mjesta, kao i sve izmjene Pravilnika po prethodno
pribavljenom mišljenju kantonalnog Zavoda za
javno zdravstvo”.
Član 7.
U članu 13.stav 3. mijenja se i glasi:
“Ako se višak rashoda ne može pokriti iz
izvora iz prethodnog stava može ih pokriti
osnivač zavisno od raspoloživih ili obezbijeđenih
Broj 15 - Strana 923
sredstava u Budžetu, a najviše u visini osnivačkog
kapitala utvrđenog zakonom”.
Član 8.
U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu
ove Odluke Opća bolnica će uskladiti Statut i
druge opće akte sa odredbama ove Odluke.
Član 9.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01/1-02-3-613/13 Predsjedavajući Skupštine
27. august 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
651.
Na osnovu člana 11 n), odjeljka A poglavlja V
Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj: 1/04 i 11/04), i
člana 53. stav 3., a u vezi sa članom 234. i 237.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 46/10),
Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog
Vlade Unsko-sanskog kantona, na 40. sjednici
održanoj 27.08.2013.godine, donijela je
ODLUKU
o zadržavanju prava i obaveza osnivača
nad Zdravstvenom ustanovom Lječilište
“Gata” Bihać
I - OPĆA ODREDBA
Član 1.
Ovom Odlukom Unsko-sanski kanton zadržava
prava i obaveze osnivača nad Zdravstvenom
ustanovom Lječilište “Gata” Bihać, osnovanom
Odlukom o preuzimanju i organizovanju turističkorekreacionog centra “Gata” Bihać (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 11/98),
i vrši usklađivanje organizacije i poslovanja sa
odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
II - NAZIV I SJEDIŠTE
Član 2.
(1) Lječilište iz člana 1. ove Odluke
nastavlja sa radom i posluje pod nazivom:
Broj 15 - Strana 924
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Zdravstvena ustanova Lječilište “Gata” Bihać
(u daljem tekstu: Lječilište).
(2) Sjedište Lječilišta je Gata, Ilidža br.9.
Bihać.
Član 3.
(1) Lječilište ima pravo na pečat Kantona
u skladu sa Zakonom o pečatu Unsko-sanskog
kantona.
(2) Statutom Lječilišta utvrđuje se oblik i
sadržaj pečata u skladu sa Zakonom iz stava (1)
ovog člana.
III- DJELATNOST
Član 4.
(1) Lječilište obavlja preventivnu i specijalis­
tičku zdravstvenu zaštitu i bolničku rehabilitaciju,
kao i zdravstvene usluge u turizmu, u skladu sa
posebnim propisima.
(2) U skladu sa Odlukom o klasifikaciji
djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (“Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine” broj: 47/10),
Lječilište obavlja sljedeće:
86.21 Djelatnost opće medicinske prakse;
86.22 Djelatnost specijalističke medicinske prakse;
86.90 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite;
87.10 Djelatnost ustanova sa smještajem koje
uključuje određeni stepen zdravstvene njege;
85.51 Obrazovanje i poučavanje u području
sporta i rekreacije;
85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju;
81.10 Pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama;
56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za
pripremu i usluživanje hrane;
55.10 Hoteli i sličan smještaj.
IV- IMOVINA I SREDSTVA
Član 5.
Imovinu Lječilišta čine stvari, prava i novac.
Član 6.
Sredstva za rad i razvoj Lječilište ostvaruje:
- ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja
Federacije odnosno Kantona;
- ugovorom sa Ministarstvom zdravstva, rada
i socijalne politike Kantona (u daljem tekstu
20. septembra 2013.
Ministarstvo zdravstva Kantona) koji se na
osnovu zakona finansira iz Budžeta Federacije
odnosno Kantona;
- ugovorom sa fakultetima i drugim visokim
školama zdravstvenog usmjerenja;
- ugovorom po osnovu proširenog i dobrovoljnog
zdravstvenog osiguranja;
- iz sredstava osnivača u skladu s aktom o
osnivanju;
- iz sredstava Budžeta Federacije, Kantona,
odnosno Općine;
- iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću
dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite;
- slobodnom prodajom usluga na tržištu;
- iz drugih izvora na način i pod uslovima
određenim zakonom, ovom Odlukom i Statutom
Lječilišta.
V - UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE
Član 7.
(1) Organ upravljanja u Lječilištu je Upravni
odbor.
(2) Upravni odbor ima pet (5) članova i čine
ga predstavnici:
- osnivača tri (3) člana, od kojih jedan (1) mora
biti ispred Ministarstva zdravstva Kantona;
- stručnih radnika zdravstvenih ustanova dva
(2) člana, od kojih jedan (1) mora biti iz reda
zdravstvenih radnika.
(3) Predsjednika i članove Upravnog odbora
imenuje i razrješava Vlada Unsko-sanskog
kantona, na prijedlog kantonalnog ministra
Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike (u
daljem tekstu: Ministar zdravstva).
Član 8.
(1) Lječilištem rukovodi direktor.
(2) Direktora Lječilišta imenuje i razrješava
Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost ministra
zdravstva, rada i socijalne politike.
Član 9.
(1) Do imenovanja direktora Upravni odbor
će bez konkursa, uz prethodnu saglasnost ministra
zdravstva imenovati vršioca dužnosti iz reda
stručnih radnika zaposlenih u Lječilištu.
(2) Vršilac dužnosti direktora ima sva prava i
dužnosti direktora.
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(3) Vršilac dužnosti direktora postavlja se do
imenovanja direktora, a najduže šest (6) mjeseci.
VI - PRAVA I OBAVEZE
Član 10.
(1) Lječilište odgovara osnivaču za rezultate
svog rada iz oblasti za koju je u skladu sa ovom
Odlukom.
(2) Lječilište prema osnivaču dužno je:
- pribaviti saglasnost osnivača kod svih statusnih
promjena, promjena naziva, sjedišta i drugih
promjena utvrđenih zakonom;
- najmanje jednom godišnje podnijeti osnivaču
izvještaj o radu i financijskom poslovanju koji
sadrži: izvještaj o radu direktora i Upravnog
odbora;
- pribaviti saglasnost Vlade Unsko-sanskog
kantona kod donošenja Statuta;
- pribaviti saglasnost ministra zdravstva kod
proširenja i promjene djelatnosti u skladu sa
federalnim zakonom;
- pribaviti saglasnost ministra zdravstva kod
donošenja Pravilnika o radu i Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta, kao i izmjena istih i
- izvršiti druge obaveze utvrđene zakonom.
(3) Ministarstvo zdravstva Kantona, po
potrebi će zatražiti mišljenje Zavoda za javno
zdravstvo Unsko-sanskog kantona o usklađenosti
Pravilnika iz stava 2. alineja 5. ovog člana, sa
standardima i normativima zdravstvene zaštite,
pravilnikom o bližim uvjetima kadra za obavljanje
djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, te drugim
zakonskim i podzakonskim propisima.
Član 11.
(1) Lječilište odgovara za svoje obaveze
imovi­nom kojom raspolaže – potpuna odgovornost.
Broj 15 - Strana 925
VII - AKTI USTANOVE
Član 12.
(1) Akti Lječilišta su Statut i drugi opći akti
utvrđeni Statutom.
(2) Statut je osnovni opći akt Lječilišta kojim
se uređuju pitanja utvrđena zakonom.
(3) U ime osnivača Vlada Unsko-sanskog
kantona daje saglasnost na Statut Lječilišta.
VIII - ZAVRŠNE ODREDBE
Član 13.
U roku od šezdeset (60) dana od dana stupanja
na snagu ove Odluke Lječilište će uskladiti Statut
i druge opće akte sa odredbama ove Odluke.
Član 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi
Odluka o preuzimanju i organizovanju turističkorekreacionog centra “Gata” Bihać (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 11/98).
Član 15.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01/1-02-3-614/13 Predsjedavajući Skupštine
27. august 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
652.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na 40. sjednici
održanoj 27.08.2013.godine, donijela je sljedeći
Zaključak
I
Prima se k znanju Informacija o posljedicama
požara u ZU Kantonalna bolnica “Dr.Irfan
Ljubijankić” u Bihaću.
II
(2) Statutom Lječilišta regulisat će se način
raspolaganja viškom prihoda nad rashodima, kao
i način na koji se pokriva višak rashoda nad
prihodima.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
(3) Osnivač Lječilišta je za obaveze Lječilišta
supsidijarno odgovoran do visine osnivačkog
uloga utvrđenog zakonom.
Broj 01/1-02-4-611/13 Predsjedavajući Skupštine
27. august 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Broj 15 - Strana 926
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
II
653.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na 40. sjednici
održanoj 27.08.2013.godine, donijela je sljedeći
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01/1-02-4-608/13 Predsjedavajući Skupštine
27. august 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
Zaključak
I
Nalaže se Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan
Ljubijankić” Bihać, da nakon postupka procjene
štete općinske komisije Općine Bihać i po izradi
sanacionog plana od strane firme “Energoinvest”
Sarajevo, sačini prijedlog potrebnih financijskih
sredstava za potpunu rekonstrukciju požarom
zahvaćene zgrade.
655.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na 40.sjednici
održanoj 27.08.2013.godine, donijela je sljedeći
Zaključak
II
Nalaže se Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan
Ljubijankić” Bihać, da nakon procjene štete i
izrade sanacionog plana iz tačke I ovog Zaključka,
hitno otpočne sa obnovom krova zgrade iz do
sada prikupljenih sredstava donacije, kako bi se
spriječilo propadanje ostalih dijelova zgrade.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01/1-02-4-610/13 Predsjedavajući Skupštine
27. august 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
654.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na 40. sjednici
održanoj 27.08.2013.godine, donijela je slijedeći
Zaključak
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona
da pripremi rebalans Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013.godinu, zbog hitne sanacije
i rekonstrukcije požarom oštećene zgrade ZU
Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” u
Bihaću.
I
Traži se od Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine da prilikom planiranja Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
obezbijedi sredstva za obnovu i rekonstrukciju
ZU Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” u
Bihaću.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01/1-02-4-609/13 Predsjedavajući Skupštine
27. august 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
656.
Na osnovu člana 98. stav (2) Poslovnika
Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 5/04),
Skupština Unsko-sanskog kantona na 40. sjednici
održanoj 27.08.2013.godine, donijela je sljedeći
Zaključak
I
Prima se k znanju Informacija o stanju u
oblasti socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih
osoba i povratnika u 2012. godini
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01/1-02-4-615/13 Predsjedavajući Skupštine
27. august 2013. godine
Unsko-sanskog kantona
Bihać
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik
657.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), i člana 27.stav
1. tačka 8. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi
i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), člana
32. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja
štabova i povjerenika civilne zaštite (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:
77/06 i 5/07), a u vezi sa nastalom situacijom
usljed izbijanja požara velikih razmjera na objektu
Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” na
prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite Vlada
Unsko-sanskog kantona na vanrednoj sjednici
održanoj dana 26.07.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o proglašenju stanja prirodne i druge
nesreće na području Kantona
I
Zbog požara velikih razmjera na objektu
Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” u
kojoj su uništeni odjeli hirurgije, ortopedije,
urologije, mikrobiologije, a ostali odjeli iz
tog kompleksa nisu u upotrebi zbog velikih
količina vode koja je posljedica gašenja požara i
nemogućnosti medicinskog zbrinjavanja velikog
broja pacijenata sa područja drugih općina Unskosanskog kantona, dana 26.07.2013.godine u 07,30
sati proglašava se stanje prirodne i druge nesreće.
II
Radi obezbjeđenja minimalnih uslova za
normalan rad i funkcionisanje Kantonalne bolnice
“Dr. Irfan Ljubijankić”, Vlada Unsko-sanskog
kantona zahtijeva:
- da Kantonalna uprava civilne zaštite i Kantonalna
bolnica ostvare kontakt sa načelnikom općine
Bihać u vezi preduzimanja radnji na procjeni
Broj 15 - Strana 927
nastalih šteta da bi se sredstva posebne naknade
za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća mogla
upotrijebiti za saniranje nastalih šteta.
- da se aktivira Komisija za procjenu šteta Općine
Bihać radi procjene šteta nastalih uslijed požara;
- da se održe sjednice općinskih štabova civilne
zaštite radi proglašenja stanja prirodne nesreće u
općinama čiji se pacijenti medicinski zbrinjavaju
u Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić”.
- da Kantonalno Ministarstvo zdravstva i socijalne
politike obezbijedi finansijska sredstva za
potrebe Kantonalne bolnice.
III
Troškovi koji nastanu angažovanjem mate­
rijalno-tehničkih sredstava i opreme privrednih
društava u toku provođenja akcija zaštite i
spašavanja, od strane Kantonalnog štaba civilne
zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica
civilne zaštite u toku provođenja akcija zaštite
i spašavanja, pokriće se iz redovnih budžetskih
sredstava Kantona planiranih za zaštitu i
spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u skladu
sa članom 179. Zakona o zaštiti i spašavnju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća i sredstava posebne naknade za
zaštitu i spašavanje prikupljenih na posebnom
transakcijskom računu budžeta kantona u skladu
sa Odlukom o načinu korištenja sredstava
posebne naknade (“Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine”, broj: 4/12).
IV
Ova Odluka će se proslijediti svim općinama
Unsko-sanskog kantona, s prijedlogom da se
sazovu općinski štabovi Civilne zaštite, kako bi
se proglasilo stanje prirodne i druge nesreće za
područje općine, a u cilju obezbjeđenja sredstava
za saniranje štete prouzrokovane požarom,
koji se desio 26.07.2013. godine na kompleksu
Kantonalne bolnice, kako bi se u što kraćem
roku omogućilo pružanje zdravstvenih usluga
u Kantonalnoj bolnici, a imajući u vidu da se
zdravstvene usluge stanovništvu svih općina,
pružaju u istoj.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
ista će se objaviti u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-3123/2013
26. juli 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 15 - Strana 928
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
658.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi člana 46. i
47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13), na prijedlog
Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada
Unsko-sanskog kantona na vanrednoj sjednici
održanoj dana 26.07.2013. godine, donosi:
Rb
1.
20. septembra 2013.
naziv programa
o usvajanju Programa utroška sredstava
tekućeg granta „Subvencije javnim ustanovama
– KB “Dr. Irfan Ljubijankić” iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013.
godinu - tekućeg granta utvrđenog u razdjelu
17, ekonomski kod 614400 HAO011 – Grant
„Subvencije javnim ustanovama – KB “Dr. Irfan
Ljubijankić”, kako slijedi:
Svrha programa
Doznačavanje novčanih Učešće u sanaciji štete nastale
sredstava ZU KB “Dr.
požarom na objektu KB “Dr.
Irfan Ljubijankić” Bihać Irfan Ljubijankić” Bihać, koji
se desio 26.07.2013. godine.
II
Isplata sredstava iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva utvrđena u razdjelu 17, ekonomski kod 614400 HAO011 – Grant „Subvencije
javnim ustanovama – KB “Dr. Irfan Ljubijankić”
Bihać.
III
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke
I ove Odluke, ZU KB “Dr. Irfan Ljubijankić”
Bihać će dostaviti izvještaj Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, a Ministarstvo će o istom
izvjestiti Vladu Unsko-sanskog kantona.
IV
O izvršenju ove Odluke starat će se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.
primalac oraganizacija
ZU KB “Dr. Irfan
Ljubijankić” Bihać
ž.rn. kod UniCredit
banke broj:
3389002207827195
iznos km
350.000,00
659.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 1/13),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 22.08.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava
Tekućeg granta – Grantovi neprofitnim
organizacijama – Savez udruženja penzionera
Unsko-sanskog kantona iz Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu
IV
I
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Usvaja se Program utroška sredstava Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu, Tekućeg
granta utvrđenog u razdjelu 17 ekonomski
kod 614 300 HAN009 – Grantovi neprofitnim
organizacijama – Savez udruženja penzionera
Unsko-sanskog kantona, u ukupnom iznosu od:
45.000,00 KM (slovima: četrdesetpethiljada KM)
Broj 03-017-3122/2013
26. juli 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
20. septembra 2013. Rb
1.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
nAZIV PROGRAMA
Svrha prograMA
Primalac
Tekući grant,
Grantovi neprofitnim
organizacijama - Savez
udruženja penzionera
Unsko-sanskog kantona
Pomoć najugroženijim
penzionerima
/umirovljenicima Unskosanskog kantona u 2013.
godini
Savez udruženja
penzionera/umirovljenika
Unsko-sanskog kantona
na žiro-račun broj:
1020220000026590 otvoren
kod Union banke
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke služit će za
pomoć najugroženijim penzionerima/umirov­
ljenicima Unsko-sanskog kantona u 2013. godini,
prema kriterijima koje će utvrditi Savez udruženja
penzionera Unsko-sanskog kantona.
III
Savez udruženja penzionera Unsko-sanskog
kantona je dužan da u roku od 30 (trideset) dana
od dana doznake sredstava opravda utrošena
sredstva sa spiskovima i potpisima korisnika,
dostavi Ministarstvu zdravstva i socijalne politike,
a Ministarstvo će o istom izvijestiti Vladu Unskosanskog kantona, shodno odredbama Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se Ministarstvo
zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo
finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona.”
Broj 03-017-3144/2013
22. august 2013. godine
Bihać
Rb
1.
Broj 15 - Strana 929
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
nAZIV PROGRAMA
Tekući grant,
Grantovi neprofitnim
organizacijama
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 1/13),
na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i
socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 22.08.2013. godine,
donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava Tekućeg granta – Grantovi
neprofitnim organizacijama – Crveni križ
Unsko-sanskog kantona iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013.
godinu, Tekućeg granta utvrđenog u razdjelu 17
ekonomski kod 614 300 HAN013 – Grantovi
neprofitnim organizacijama – Crveni križ Unskosanskog kantona, u ukupnom iznosu od: 3.000,00
KM (slovima: trihiljade KM)
- za pokroviteljstvo
“Susret višestrukih
dobrovoljnih darivatelja
krvi Unsko-sanskog
kantona”
Zadužuje se Crveni križ Unsko-sanskog
kantona Bihać da Ministarstvu zdravstva i
socijalne politike Unsko-sanskog kantona dostavi
45.000,00
660.
Svrha prograMA
II
iznos Km
Primalac
Crveni križ Unsko-sanskog
kantona Bihać,
na račun broj:
1610350003620082 kod
Raiffeisen Bank- Bihać
iznos km
3.000,00
Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava iz
tačke I ove Odluke, a Ministarstvo će o istom
izvijestiti Vladu Unsko-sanskog kantona, shodno
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu.
Broj 15 - Strana 930
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
661.
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Broj 03-017-3145/2013
22. august 2013. godine
Bihać
r/b
1.
20. septembra 2013.
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
43. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13),
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 22.08.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava - Grant za rješavanje stambeno
nezbrinutih raseljenih lica
I
Usvaja se Program utroška dijela sredstava
- Grant za rješavanje stambeno nezbrinutih
raseljenih lica iz Budžeta Unsko-sanskog kantona
u iznosu od 8.935,00 KM, kako slijedi:
Svrha programa
Naziv programa
Obnova i dogradnja
stambenog objekta-nužni
smještaj Harambašić
Samir, Sanica Ključ
Obnova i dogradnja
stambenog objekta za
porodicu sa statusom
raseljene osobe - povratnika
U K U P N O:
Općine
USK-a
Ključ
Visina
sredstava
8.935,00
Period za koji
su sredstva
90 dana
8.935,00
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
utvrđena u razdjelu 17 Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu, ekonomski kod 615
200 HAU006 – Grant za rješavanje stambeno
nezbrinutih raseljenih lica.
III
Zadužuje se općinski načelnik da u skladu
sa Zakonom o raseljenim licima i povratnicima
u FBiH i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini
(„Službene novine FBiH“ broj: 15/05) i drugim
zakonskim propisima implementira doznačena
sredstva iz tačke I ove Odluke i dostavi Izvještaj
Ministarstvu zdravstva i socijalne politike u roku
od 90 dana od dana prijema sredstava.
IV
O utrošenim sredstvima iz tačke I ove Odluke
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike će
dostaviti izvještaj Vladi Unsko-sanskog kantona.
V
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-3146/2013
22. august 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
662.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08,), a u vezi sa članom
37. i 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 1/13.),
Vlada Unsko-sanskog kantona na prijedlog
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
na sjednici održanoj 25.07.2013. godine, donosi:
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA S KRITERIJIMA
RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I
KAPITALNIH GRANTOVA UTVRĐENIH
BUDŽETOM UNSKO-SANSKOG
KANTONA ZA 2013. GODINU,
MINISTARSTVU OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
I
Usvaja se Program utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapi­
talnih grantova Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta utvrđenih u razdjelu 18
ekonomski kod 614300 IAN005 Grant – Kultura i
614300 IAN006 Grant za mlade; 615100 IAU004
Kapitalni grantovi kulture i 615300 IAV001
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama –
obnova objekata kulture, Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu.
Kriteriji raspodjele sredstava su opći i
posebni.
1. Opći kriteriji koji se primjenjuju na sve
korisnike predviđenih sredstava su slijedeći:
a) kvalitet kandidiranih programa i projekata
i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u
kulturi, te u oblasti zaštite kulturnog i
graditeljskog naslijeđa,
Redni
broj
1.
Naziv programa
Manifestacije
i programi
kantonalnog i šireg
društvenog značaja
b) nastavak realizacije započetih programa i
projekata koji imaju kontinuitet i tradiciju,
c) doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji
Unsko-sanskog kantona u zemlji i inostranstvu,
d) potpora aktivnosti u kulturi koje podstiču
povratak i održivost povratka izbjeglih i
raseljenih osoba u Unsko-sanskom kantonu,
e) doprinos u angažiranju i afirmaciji mladih,
f) podrška programima i projektima, koji
imaju potporu lokalne zajednice i osigurano
finansiranje,
g) ravnomjerna zastupljenost programa, projekata
obnove i izgradnje objekata kulture i kulturnog
naslijeđa.
2. Posebni kriteriji su navedeni uz svaku
stavku programa i projekta utroška sredstava
navedenih transfera.
I TEKUĆI GRANTOVI
1. Grant kultura: 100.000,-KM
Sredstva granta kulture su namjenska sredstva
koja se koriste za finansiranje i sufinansiranje
programa i projekata institucija i udruženja iz
oblasti kulture koja su registrirana za obavljanje
navedene djelatnosti, pravnih i fizičkih lica
koja obavljaju djelatnosti u kulturi na području
Unsko-sanskog kantona te samostalnih umjetnika.
Sredstva se mogu koristiti i za nabavku opreme,
instrumenata, dijelova opreme i materijalnotehničkih sredstava neophodnih za ostvarivanje
programskih zadataka, za sanaciju i adaptaciju
prostora u cilju stvaranja preduslova za rad
institucija i udruženja iz oblasti kulture.
Svrha programa
Podrška realizacije
manifestacija i programa iz
oblasti književnog, likovnog,
muzičkog, kazališnog i drugih
oblika kulturnog stvaralaštva
Posebni kriteriji:
1. Kvalitet programa i projekata, dugogodišnji
kontinuitet i značaj,
2. Ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
3. Interes kulturne javnosti,
4. Samoodrživost programa i projekata,
Broj 15 - Strana 931
Primalac sredstava
Ustanove i udruženja
iz oblasti kulture
Iznos u KM
100.000
5. Doprinos promociji i afirmaciji bosansko­
hercegovačke kulture i kulturnih identiteta,
6. Uspjesi na međunarodnom i domaćem planu,
7. Podrška projektima koji afirmišu ličnosti,
djela i sveukupnost umjetničkog stvaralaštva
istaknutih umjetnika porijeklom sa područja
Unsko-sanskog kantona.
Broj 15 - Strana 932
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
1. KULTURA: 100.000,- KM
Redni
broj
Naziv ustanove ili udruženja
Naziv manifestacije
Iznos
u KM
1.1.
Udruženje KUD “Stari grad Ključ”
Osnivanje horske sekcije kroz uključenje i
afirmaciju mladih
2.000,00
1.2.
JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka, Bihać
Razvoj zavičajne zbirke – kulturna baština
kao temelj nacionalnog identiteta
2.000,00
1.3.
KUD “Biser”, Velika Kladuša
“Međunarodni festival folklornih
igara i pjesama”
3.500,00
1.4.
JU Spomen biblioteka “Skender
Kulenović” Bosanski Petrovac
Obnova knjižnog fonda
2.000,00
1.5.
Udruženje “Društvo arhivskih radnika USK-a” Bihać
Kongres arhivskih radnika BiH
4.000,00
1.6.
Udruženje pisaca USK-a
XIV Tradicionalna književna manifestacija
“Dani Skendera Kulenovića” Bosanski
Petrovac
4.000,00
1.7.
Udruženje likovnih umjetnika USK
Međunarodna likovna kolonija “Stari
gradovi USK-a” , Bihać 2013.
4.000,00
1.8.
Udruženje “Muzička omladina”,
Bihać
Godišnja koncertna sezona “Afirmacija
muzičke kulture”
4.000,00
1.9.
Udruženje “Info kult”, Bužim
Projekt: Međunarodni foto susreti na Uni
“Pokažimo svijetu ljepotu Une”
3.000,00
1.10.
JU Dom kulture Cazin
Internacionalna kolonija skulptora “Ostrožac
2013.”, Cazin
5.000,00
1.11.
Udruženje muzičara “Klub XXI” ,
Bihać
“Stari gradovi USK u slici, riječi i
pjesmi”
3.000,00
1.12.
Kanu Kajakaški Klub 4 K. Ključ
Ključko ljeto 2013. i ključka regata
7.500,00
1.13.
KUD “Mladost” Bosanska Otoka
XII Internacionalni festival folklornog
stvaralaštva
2.500,00
1.14.
KUD “Grmeč”, Bosanska Krupa
“6. Regionalna smotra horskog stvaralaštva”
2.500,00
1.15.
JU Gradska galerija, Bosanska
Krupa
Likovna kolonija “Krušnica”
2.500,00
1.16.
Stage Art d.o.o. Bihać
Network see promoting cultural and
coneccting local projekt sin south Europe
15.000,00
1.17.
Dado music, d.o.o. Bihać
Festival sevdaha, Bihać 2013.
10.000,00
1.18.
Udruženje KUD “Naša mladost”,
Ključ
“II smotra folklornog stvaralaštva
– Sanica 2013.”
2.000,00
1.19.
Udruženje “Theatar mladih”, Bihać
Međunarodna radionica za glumce u R
Slovačkoj
1.500,00
1.20.
Udruženje Festival zavičajne
narodne muzike, Velika Kladuša
Projekt: 7. Festival zavičajne narodne
muzike, Velika Kladuša 2013.
10.000,00
1.21.
Udruženje romske zajednice
“Rom”, Bihać
“Romano adeti”
1.23.
Institucije i udruženja iz oblasti
kulture
Sredstva rezerve – Interventna namjenska
sredstva za nepredviđene projekte
4.000,00
6.000
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
2. Kulturna baština: 60.000 KM
Posebni kriteriji za obnovu i zaštitu objekata
kulturne baštine:
1. Vrijednost objekta (historijska, umjetnička,
arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna)
2. Stanje objekta (pleminarna zaštita, konzervacija,
sanacija, restauracija, revitalizacija)
Broj 15 - Strana 933
3. Prioritet i neophodnost radova u skladu sa
stanjem objekta i Listom prioriteta koju
utvrđuje Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa
4. Zaštita i očuvanje pokretnog kulturnog
naslijeđa
5. F unkcionalna, upotrebna i ekonomska
opravdanost objekta
6. Financijsko učešće lokalne zajednice
Redni
Naziv ustanove ili udruženja
Objekt kulturnog naslijeđa
Broj
2.1. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa, Bihać Sanacija Starog grada Bosanska Krupa
2.2. Jedinstveni općinski organ uprave Ključ
Iluminacija Starog grada Ključa – I faza
3. Infrastruktura u oblasti kulture: 50.000 KM
Posebni kriteriji za obnovu, izgradnju i opremanje
objekata javnih ustanova u oblasti kulture:
1. Značaj objekta na razvoj kulture na području
lokalne zajednice i Unsko-sanskog kantona
Redni
Naziv ustanove ili udruženja
Broj
3.1. JU Centar za kulturu i obrazovanje, Bos.
Petrovac
3.2. JU Centar za kulturu i obrazovanje,
Bosanski Petrovac
3.3. JU Centar za kulturu i obrazovanje, Ključ
3.4. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa, Bihać
4. Grant za mlade: 28.000 KM
Sredstva granta za mlade su namjenska sredstva
koja se koriste za finansiranje i sufinansiranje
programa i projekata asocijacija i udruženja
mladih koja su registrirana za obavljanje
navedene djelatnosti i koji svoju aktivnost
obavljaju na području Unsko-sanskog kantona.
Sredstva se mogu koristiti i za nabavku opreme,
instrumenata, dijelova opreme i materijalnotehničkih sredstava neophodnih za ostvarivanje
programskih zadataka, za sanaciju i adaptaciju
prostorija a sve u cilju stvaranja preduslova za rad
asocijacija i udruženja mladih.
Posebni kriteriji za programe i projekte mladih
1. Programi i projekti koji afirmišu aktivnosti
na organizacionom jačanju asocijacija i
organizacija mladih,
Iznos u
KM
40.000,00
20.000,00
2. Ravnomjerna zastupljenost objekata kulture
s obzirom na namjenu, u odnosu na lokalnu
zajednicu i kanton
3. F unkcionalna, upotrebna i ekonomska
opravdanost objekta
4. Obavezno financijsko učešće lokalne zajednice
Naziv programa ili projekta
Sanacija krova kuće književnika
Ahmeta Hromadžića
Uvođenje centralnog grijanja u objekt
Spomen muzeja Jovana Bijelića
Uvođenje centralnog grijanja
Obnova stolarije na objektu “Kloster”
Iznos
u KM
4.000,00
6.000,00
25.000,00
15.000,00
2. Kvalitet kandidiranih programa i projekata,
dugogodišnji kontinuitet i značaj za širu
društvenu zajednicu,
3. Programi koji afirmišu stvaralaštvo i učešće
mladih na kongresima mladih, smotrama
i takmičenjima u oblasti kulture, sporta i
tehničke kulture,
4. Edukacijski programi koji pospješuju aktivnosti,
razvijanje organizacijskih sposobnosti i učešće
mladih u javnom životu,
5. Dosadašnji uspjesi na domaćem i međunarod­
nom planu,
6. Podrška programima i projektima, koji ima­ju
potporu lokalne zajednice i osigurano sufi­nan­
siranje.
7. Programi i projekti asocijacija i udruženja koja
u svojim upravljačkim strukturama imaju 2/3
mladih (čl. 4. Zakona o mladima FBiH),
8. Programi i projekti asocijacija i udruženja
kantonalnog nivoa.
Broj 15 - Strana 934
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
4.1.
Udruženje za razvoj Internet kulture
“Moj USK. Ba”, Bihać
“USK – Stream 2013.”
5.000,00
4.2.
Udruženje ABC, Bihać
Omladinska ON-Line televizija – ABC TV
2.500,00
4.3.
Opća omladinska zadruga”
The best”, Bihać
“Kako do posla? Znam!”
2.500,00
4.4.
Udruženje za razvoj Internet kulture
“GP media, Krajina ba.”, Bihać
Virtualne zidne školske novine
10.000,00
4.5.
Udruženje “Krupljani.ba”
Portal “Krupljani. Ba”
3.000,00
4.6.
Udruženje “Kanu klub Kormoran”
Bosanska Krupa
Škola kajaka
2.500,00
4.7.
Sportska dvorana “Luke”, Bihać
Udruženje Body byilding klub
Viktorija, Bihać
Pripreme takmičara za takmičenja u 2013. godini, Državno prvenstvo, Bihać open, Brčko
2.500,00
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke rasporedit će se
prema općim i posebnim kriterijima za raspodjelu
sredstava utvrđenih za svaki projekt posebno.
III
Za svaki izdatak iz tekućeg granta, prema
Programu utroška sredstava iz tačke I ove Odluke,
ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta donosi posebne odluke.
IV
Korisnici sredstava dužni su podnijeti
financijski izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava, Ministarstvu obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, najkasnije 30 dana po završetku
programa ili projekta, koje će pratiti namjenski
utrošak istih i o tome izvijestiti Vladu kantona, a u
skladu sa članom 47. stav 4. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu.
V
U izuzetnim slučajevima, na opravdan zahtjev
korisnika sredstava, Ministar obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, svojom odlukom, može
odobriti prenamjenu dijela ili cjelokupnog iznosa
dodijeljenih sredstava određenog subjekta.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenom glasniku Unskosanskog kantona.
Po ovlaštenju
Broj 03-017-3117/2013
Ministar Ministarstva privrede
25. juli 2013. godine
Redžo Kurbegović,
Bihać
dipl. menager
663.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona “ broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
25.07.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 16,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 614 300 – GAN 013
kako slijedi:
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RB.
Naziv programa
1. SANACIJA POSLOVNIH PROSTORIJA
2.
3.
4.
5.
OPREMANJE PROSTORIJA
SA INVENTAROM I INFORMATIČKOM
OPREMOM
FINANCIJSKA POMOĆ ZA NABAVKU
PREHRAMBENIH NAMIRNICA ZA
DEMOBILISANE BORCE NA RUBU
EGZISTENCIJE
POMOĆ ZA ŠTAMPANJE KNJIGE
“NEGDJE NAD UNOM I SANOM”
AUTORA EŠREFA HADŽIĆA
U K U P N O:
Primalac
ORGANIZACIJA RVI PRIJEDOR
5.000,00
MERHAMET – REGIONALNI ODBOR
BIHAC
3.500,00
PATRIOTSKA LIGA UNSKO-SANSKOG
KANTONA
1.000,00
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu, ekonomskog koda 614 300 - GAN
013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
Zadužuje se Organizacija RVI Prijedor,
Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana”
Cazin, Merhamet-regionalni odbor Bihać i
Patriotska liga Unsko-sanskog kantona da
ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida dostavi izvještaj o utrošku doznačenih
sredstava iz tačke I ove Odluke, a Ministarstvo
će o istom izvjestiti Vladu Kantona shodno
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida, Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona “.
Po ovlaštenju
Broj 03-017-3119/2013
Ministar Ministarstva privrede
25. juli 2013. godine
Redžo Kurbegović,
Bihać
dipl. menager
2.
Naziv programa
SREDSTVA ZA REDOVAN RAD
UDRUGE U 2013. GODINI
SREDSTVA ZA REDOVAN RAD
UDRUGE U 2013. GODINI
UKUPNO
Iznos u KM
1.500,00
JEDINSTVENA ORGANIZACIJA
BORACA “UNIJA VETERANA” CAZIN
II
RB.
1.
Broj 15 - Strana 935
11.000,00
664.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
06.08.2013. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel 16,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, funkcionalni
kod 0690, ekonomski kod 614 300 – GAN 013
kako slijedi:
Primalac
UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA
DOMOVINSKOG RATA HVO REGIJE BIHAC
UDRUGA NOSITELJA RATNIH PRIZNANJA
“RED HRVATSKOG TROLISTA”-BIHAĆ
Iznos u KM
7.000,00 KM
3.000,00 KM
10.000,00 KM
Broj 15 - Strana 936
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013.godinu, ekonomskog koda 614 300 - GAN
013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
IV
Zadužuje se Udruga dragovoljaca i veterana
domovinskog rata Bihać, kao i Udruga nositelja
ratnih priznanja “Red hrvatskog trolista” Bihać
da Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida dostavi izvještaj o utrošku doznačenih
sredstava iz tačke I ove Odluke, a Ministarstvo će
o istom izvjestiti Vladu Unsko-sanskog kantona
shodno odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona “.
Po ovlaštenju
Broj 03-017-3126/2013 Ministrica Ministarstva za
6. august 2013. godine građenje, prostorno uređenje i
Bihać
zaštite okoline
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
3.
FINANSIJSKA POMOĆ ZA RAD
UDRUŽENJA
UKUPNO
665.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), člana 46. Zakona
o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj: 1/13), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
22.08.2013. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
I
V
RB.
Naziv programa
1. FINANSIJSKA POMOĆ ZA RAD
UDRUŽENJA
2. FINANSIJSKA POMOĆ ZA RAD
UDRUŽENJA
20. septembra 2013.
Usvaja se Program raspodjele dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim
organizacijama, utvrđenih u Budžetu Unskosanskog kantona za 2013. godinu, razdjel
16, glava 01, potrošačka jedinica 0001,
funkcionalnikod 0690, ekonomski kod 614 300
– GAN 013 kako slijedi:
Primalac
UDRUŽENJE LOGORAŠA
VELIKA KLADUŠA
UDRUŽENJE DOBITNIKA NAJVEĆIH
RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
OPĆINE CAZIN
PATRIOTSKA LIGA CAZIN
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2013. godinu, ekonomskog koda 614 300 GAN013 – Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
Iznos u KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
2.000,00 KM
6.000,00 KM
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti.
IV
Zadužuje se Udruženje logoraša Velika
Kladuša, Udruženje dobitnika najvećih ratnih
priznanja i odlikovanja Općine Cazin, te
Udruženje Patriotska Liga Cazin da Ministarstvu
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida dostavi
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
izvještaj o utrošku doznačenih sredstava iz tačke
I ove Odluke, a Ministarstvo će o istom izvjestiti
Vladu Unsko-sanskog kantona shodno odredbama
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona “.
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
666.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
46. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013.godinu (“Službeni
RB.
1.
Naziv programa
Sajam EKOBIS
2013
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13), na
prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
22.08.2013. godine, donosi:
ODLUKU
V
Broj 03-017-3147/2013
22. august 2013. godine
Bihać
Broj 15 - Strana 937
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava “Grant neprofitnim
organizacijama-ostali” iz Budžeta Unskosanskog kantona - Ministarstva privrede za
2013. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava “Grant
neprofitnim organizacijama-ostali”, utvrđenih u
razdjelu 15, glava 01, potrošačka jedinica 0001,
funkcionalni kod 1340, ekonomski kod 614 300,
subanalitika FAN002 Ministarstva privrede u
ukupnom iznosu od 15.000,00 KM (slovima:
petnaesthiljada KM) utvrđenih u Bužetu Unskosanskog kantona za 2013. godinu, kako slijedi:
Svrha programa
Generalno pokroviteljstvo
11. međunarodnog ekološkog
sajma “EKOBIS 2013”
Primalac
Iznos u KM
Privredna komora
Unsko-sanskog kantona
15.000,00 KM
U K U P N O:
15.000,00 KM
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke utvrđena u
razdjelu 15, glava 01, potrošačka jedinica 0001,
funkcionalni kod 1340, ekonomski kod 614
300, subanalitika FAN002 - Grant neprofitnim
organizacijama-ostali, u iznosu od 15.000,00 KM
doznačit će se Privrednoj komori Unsko-sanskog
kantona na žiro–račun broj: 1610350002580145
otvoren kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, GF
Bihać.
III
Zadužuje se Privredna komora Unskosanskog kantona da Ministarstvu privrede dostavi
izvještaj o utrošku doznačenih sredstava iz tačke
I ove Odluke, a Ministarstvo će o istom izvijestiti
Vladu Unsko-sanskog kantona shodno odredbama
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2013. godinu.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija i
Privredna komora Unsko-sanskog kantona, svako
iz okvira svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-3143/2013
22. august 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
667.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/08, a u vezi s članom
33. i 47. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko
sanskog kantona za 2013. godinu ("Službeni
Broj 15 - Strana 938
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
glasnik Unsko-sanskog kantona‘‘ broj: 1/13),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 22.08.2013. godine
donosi:
ODLUKU
o izmjeni Programa utroška sredstava Granta za vjeru po Odluci Vlade broj:
03-017-3004/2013 od 04. 07.2013. godine
I
Usvaja se Izmjena Programa utroška sredstava
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Granta za vjeru 2013. godine usvojen Odlukom
Vlade broj: 03-017-3004/2013 od 04.07.2013.
godine, s tim da se vrši izmjena tačke 2. Programa
– Sufinansiranje rada Bihaćkog muftijstva:
Sredstva za potrebe rada
Muftijstva u iznosu od ...................10.000,00 KM
Nabavka vozila za potrebe
Muftijstva u iznosu od ...................30.000,00 KM
II
Tačka II navedene Odluke mijenja se i glasi:
Sredstva iz tačke I ove Odluke koristit će se u
skladu sa Programom utroška sredstava – Grant
vjere, kao i Izmjenom i dopunom ovog Programa
koji je sastavni dio ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „ Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-3153/2013
22. august 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
668.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08) i člana
65. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“, broj: 19/06, 76/08, 5/09,
9/10, 35/10 i 45/10), na prijedlog Ministarstva
finansija, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 06.08.2013. godine, donosi
20. septembra 2013.
ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za period 01.01.30.06.2013. godine
Član 1.
Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta Unskosanskog kantona za period 01.01. - 30.06. 2013.
godine, obrađivača Ministarstva finansija Unskosanskog kantona.
Član 2.
Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za period 01.01.- 30.06. 2013. godine je
sastavni dio ove Odluke.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Broj 03-017-3124/2013 Ministrica Ministarstva za
6. august 2013. godine građenje, prostorno uređenje i
Bihać
zaštite okoline
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
669.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
33. stav (3) Zakona o budžetima u Federaciji
Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09,
9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), te člana 16. stav (3)
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 1/13), Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 06.08.2013.
godine, donosi:
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 1/13) i to:
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Umanjuju se sredstva:
Razdjel 11-01-0001-Vlada Unsko-sanskog
kantona ekonomski kod 614100-”Grantovi
općinama” za iznos od..................360.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
Razdjel 18-01-0001-Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
-ekonomski kod 614300 - IAN008-"Grant
Predškolsko obrazovanje-dječiji vrtići"
za iznos od ................................. 360.000,00 KM.
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Vlada Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Unskosanskog kantona, svako iz svoje nadležnosti.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.
Broj 15 - Strana 939
1. Umanjuju se sredstva:
Razdjel 14-01-0001-Ministarstvo finansija
- ekonomski kod 613900-EAK001”
Ugovorene usluge –Softver za plan budžeta”
za iznos od......................................80.000,00 KM
2. Povećavaju se sredstva:
Razdjel 18-01-0001-Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
- ekonomski kod 614300 - IAN008-"Grant
Predškolsko obrazovanje-dječiji vrtići"
za iznos od.....................................80.000,00 KM.
II
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta Vlade Unsko-sanskog
kantona, svako iz svoje nadležnosti.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Po ovlaštenju
Broj 03-017-3136/2013 Ministrica Ministarstva za
6. august 2013. godine građenje, prostorno uređenje i
Bihać
zaštite okoline
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
Po ovlaštenju
Broj 03-017-3137/2013 Ministrica Ministarstva za
6. august 2013. godine građenje, prostorno uređenje i
Bihać
zaštite okoline
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
670.
671.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08.), a u vezi sa članom
33. stav (3) Zakona o budžetima u Federaciji
Bosne i Hercegovine (“Službene novine Fede­
racije BiH”, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10,
36/10, 45/10 i 25/12), te člana 16. stav (3) Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
1/13), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 06.08.2013. godine, donosi
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13), na
prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
22.08.2013. godine, donosi:
ODLUKU
I
o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
I
Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava
predviđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2013. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 1/13) i to:
ODLUKU
Od strane Federalnog ministarstva obrazovanja
i nauke iz sredstava utvrđenih u razdjelu 54.
pozicija ”Transfer za finansiranje obrazovanja”
ekonomski kod 614 100 u Budžetu Federacije
Bosne i Hercegovine za 2012. godinu dana
19.06.2013. godine na račun Budžeta Unskosanskog kantona, vrsta prihoda 722751-Donacije
neplanirane budžetom, primljena je namjenska
uplata, neplanirana u budžetu u iznosu od
Broj 15 - Strana 940
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
35.000,00 KM, kao donacija za budžetskog
korisnika-Vladu Unsko-sanskog kantona Sufinansiranje projekta gradske biblioteke u
sklopu Doma kulture Općine Bužim.
Na osnovu priloženog prijedloga utroška
sredstava za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani na ekonomski kod:
Razdjel 11 01 0001- Vlada Unsko-sanskog
kantona-ekonomski kod 615100- “Kapitalni
transfer Općini Bužim za sufinansiranje projekta
gradske biblioteke u sklopu Doma kulture
Općine Bužim” za iznos..................35.000,00 KM
II
O izvršavanju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-3148/2013
22. august 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
672.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/13), na
prijedlog Ministrastva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
22.08.2013. godine, donosi:
ODLUKU
I
Od strane Federalnog ministarstva obrazovanja
i nauke iz sredstava utvrđenih u razdjelu 54.
pozicija ”Transfer za finansiranje obrazovanja”
ekonomski kod 614 100 u Budžetu Federacije
Bosne i Hercegovine za 2012. godinu dana
19.06.2013. godine na račun Budžeta Unskosanskog kantona, vrsta prihoda 722751-Donacije
neplanirane budžetom, primljena je namjenska
uplata, neplanirana u budžetu u iznosu od
35.000,00 KM, kao donacija za budžetskog
20. septembra 2013.
korisnika-18030004 - JU OŠ "Gornje PrekounjeRipač" Bihać.
Na osnovu priloženog prijedloga utroška
sredstava za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani na ekonomski kod:
Razdjel 18 03 0004 - JU OŠ "Gornje PrekounjeRipač" Bihać
-ekonomski kod 821600- "Rekonstrukcija i
investiciono održavanje"
Za iznos . ........................................35.000,00 KM
II
O izvršavanju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-3149/2013
22. august 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
673.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona “ broj: 5/08), a u vezi sa članom
8. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2013.godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:1/13),na
prijedlog Ministrastva finansija, Vlada Unskosanskog kantona na sjednici održanoj dana
22.08.2013.godine donosi:
ODLUKU
I
Od strane Federalnog ministarstva obrazovanja
i nauke iz sredstava utvrđenih u razdjelu 54.
pozicija ”Transfer za finansiranje obrazovanja”
ekonomski kod 614100 u Budžetu Federacije
Bosne i Hercegovine za 2013. godinu dana
20.08.2013. godine na račun Budžeta Unskosanskog kantona, vrsta prihoda 722751-Donacije
neplanirane budžetom, primljena je namjenska
uplata, neplanirana u budžetu u iznosu od
75.900,00 KM, kao donacija za budžetskog
korisnika - Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta - sufinansiranje besplatnih
udžbenika za učenike u stanju socijalne
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
potrebe, koji pohađaju devetogodišnje osnovno
obrazovanje na području Unsko-sanskog kantona.
Na osnovu priloženog prijedloga utroška
sredstava za ovaj iznos izvršiti povećanje na
rashodovnoj strani, na ekonomski kod:
Razdjel 18 01 000 1- Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
-ekonomski kod 613400- “Nabavka materijala”
Za iznos...........................................75.900,00 KM
II
O izvršavanju ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a
objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-3152/2013
22. august 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
674.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08) i člana 28. stav 3.
Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 10/03 i 7/09), na prijedlog
Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 06.08.2013.
godine, donosi
ODLUKU
Član 1.
Odobrava se pokretanje postupka dodjele
koncesije na eksploataciju dolomita na lokalitetu
„Prhovo” u Općini Bosanska Krupa privrednom
društvu “El-Gradnja” d.o.o. Bosanska Krupa, jer
postoji javni interes za tu koncesiju na tom dobru.
Član 2.
Zadužuje se Ministarstvo privrede da od
Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona
zatraži ovlaštenje za vođenje pregovora sa
ponuđačem, radi utvrđivanja teksta Ugovora o
koncesiji.
Broj 15 - Strana 941
Član 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo privrede i Komisija za koncesije
Unsko-sanskog kantona.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Broj 03-017-3125/2013 Ministrica Ministarstva za
6. august 2013. godine građenje, prostorno uređenje i
Bihać
zaštite okoline
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
675.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 5. i člana
27. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 10/03 i 7/09),
na prijedlog Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 22.08.2013.
godine, donosi:
ODLUKU
I
Odobrava se pokretanje postupka dodjele
koncesije o korištenju vode Puhareva vrela za
uzgoj riblje mlađi u mrjestilištu „Klokot“ općina
Bihać, privrednom društvu „RIZ-KRAJINA“
d.o.o. Bihać.
II
Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva da od Komisije za
koncesije Unsko-sanskog kantona zatraži
ovlaštenje za vođenje pregovora sa ponuđačem,
radi utvrđivanja teksta Ugovora o koncesiji.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i Komisija za koncesije Unsko-sanskog
kantona.
Broj 15 - Strana 942
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-3141/2013
22. august 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
676.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), člana 5. i člana
27. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 10/03 i 7/09),
na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodo­
privrede i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog
kan­tona na sjednici održanoj dana 22.08.2013.
godine, donosi:
ODLUKU
I
Odobrava se pokretanje postupka dodjele
koncesije o korištenju vode rijeke Unac za uzgoj
plemenitih vrsta ribe u ribogojilištu „Martin
Brod“, općina Bihać privrednom društvu „RIZKRAJINA“ d.o.o. Bihać.
II
Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva da od Komisije za
koncesije Unsko-sanskog kantona zatraži
ovlaštenje za vođenje pregovora sa ponuđačem,
radi utvrđivanja teksta Ugovora o koncesiji.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i Komisija za koncesije Unsko-sanskog
kantona.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku Unskosanskog kantona“.
Broj 03-017-3142/2013
22. august 2013. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
20. septembra 2013.
677.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), člana 17e. i 17g.
Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog
kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 1/97, 1/01, 6/02 i 8/02), a u vezi
sa članom 62. Zakona o policijskim službenicima
Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/06 i 5/08), na
osnovu Zaključka Nezavisnog odbora za izbor
i reviziju policijskig komesara broj: 02/12-024-1310/13 od 11.07.2013. godine i prijedloga
ministra Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 06.08.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti policijskog komesara
I
Ramo Brkić, razrješava se dužnosti policijskog
komesara Ministarstva unutrašnjih poslova
Unsko-sanskog kantona, sa danom 12.07.2013.
godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Po ovlaštenju
Broj 03-017-3127/2013 Ministrica Ministarstva za
6. august 2013. godine građenje, prostorno uređenje i
Bihać
zaštite okoline
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
678.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik Unskosanskog kantona“ broj: 5/2004), člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Ostrožac” Cazin
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora odbora JU OŠ “Ostrožac”
Cazin, iz reda osnivača, na način i po postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za privremenog člana Školskog
odbora, na period do 60 dana, imenuje se:
- Handanagić Edijan – član iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3114/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
679.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/04), te člana 12. i
13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
(“Službene novine Federacije Bosne i Herce­
govine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ “Ostrožac” Cazin
Broj 15 - Strana 943
3. Karabegović Safet – ispred roditelja
4. Prošić Denis – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3113/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
680.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/2004), člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ " Harmani II” Bihać
I
1. Šljivar Azra – iz reda zaposlenih
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora JU OŠ “Harmani II”
Bihać , iz reda osnivača, na način i po postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za privremenog člana Školskog
odbora, na period do 60 dana, imenuje se:
2. Civić Elvisa – iz reda zaposlenih
- Redžić Damir – član iz reda osnivača
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ “Ostrožac”
Cazin imenuju se:
Broj 15 - Strana 944
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
II
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3112/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
681.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/04), te člana 12. i
13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
(“Službene novine Federacije Bosne i Hercego­
vine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Mini­
starstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3111/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
682.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/2004), člana 4. Zakona
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Skender Kulenović” Donji
Kamengrad, Sanski Most
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ “Harmani II” Bihać
I
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ “Harmani
II” Bihać imenuju se:
1. Delić Nermina – iz reda zaposlenih
2. Ćemalović Indira – iz reda zaposlenih
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora JU OŠ “Skender
Kulenović” Donji Kamengrad, Sanski Most, iz
reda osnivača, na način i po postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
za privremenog člana Školskog odbora, na period
do 60 dana, imenuje se:
-Hopovac Almin – član iz reda osnivača
3. Ružnić Enes – ispred roditelja
4. Fajić Amir – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-3110/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
683.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/04), te člana 12. i
13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
(“Službene novine Federacije Bosne i Herce­
govine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Mini­
starstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ “Skender Kulenović” Sanski Most
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ “Skender
Kulenović” Sanski Most imenuju se:
1. Adnan Ališić – iz reda zaposlenih
2. Đana Jajčanin – iz reda zaposlenih
3. Elma Softić – ispred roditelja
4. Admir Velić – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-3109/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
684.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/2004) člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Broj 15 - Strana 945
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ " Čava” Bužim
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora JU OŠ “Čava” Bužim, iz
reda osnivača, na način i po postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
za privremenog člana Školskog odbora, na period
do 60 dana, imenuje se:
- Ponjević Hazima – član iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-3108/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
685.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/04), te člana 12. i
13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
(“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
Broj 15 - Strana 946
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ “Čavnik” Čava
I
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za privremenog člana Školskog
odbora, na period do 60 dana, imenuje se:
- Bosnić Ibro – član iz reda osnivača
Za članove Školskog odbora JU OŠ “Čavnik”
Čava imenuju se:
1. Šahinović Edina – iz reda zaposlenih
2. Suljadžić Zeid– iz reda zaposlenih
3. Isaković Mirsad – ispred roditelja
4. Dizdarević Sifet – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3107/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
20. septembra 2013.
686.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/2004) člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Kamenica” Bihać
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3106/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
687.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ “Kamenica” Bihać
I
Za članove Školskog odbora
“Kamenica” Bihać imenuju se:
JU
OŠ
1. Mujagić Nihad– iz reda zaposlenih
2. Midžić Hana– iz reda zaposlenih
3. Ramić Adnan – ispred roditelja
4. Kasupović Hasib – iz reda lokalne zajednice
I
II
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora odbora JU OŠ “Kamenica”
Bihać, iz reda osnivača, na način i po postupku
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3105/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
688.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/2004) člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ " Brekovica” Bihać
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora odbora JU OŠ “Brekovica”
Bihać, iz reda osnivača, na način i po postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za privremenog člana Školskog
odbora, na period do 60 dana, imenuje se:
Broj 15 - Strana 947
689.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/04), te člana 12. i
13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
(“Službene novine Federacije Bosne i Herce­
govine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Mini­
starstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ “Brekovica” Bihać
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ
“Brekovica” Bihać imenuju se:
1. Gabud Marica – iz reda zaposlenih
2. Karabašić Šejla – iz reda zaposlenih
3. Abdijanović Emir – ispred roditelja
4. Omeradžić Ibrahim – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-3103/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
- Hadžić Nejra – član iz reda osnivača
690.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-3104/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/2004), člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Broj 15 - Strana 948
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
RJEŠENJE
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU “Druga osnovna škola”
Bosanska Krupa
RJEŠENJE
I
o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ "II osnovna škola”
Bosanska Krupa
Za članove Školskog odbora JU “Druga osnovna
škola” Bosanska Krupa imenuju se:
1. Bišćević Arman – iz reda zaposlenih
I
2. Čataković Erna – iz reda zaposlenih
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora odbora JU OŠ “II osnovna
škola” Bosanska Krupa, iz reda osnivača, na način i
po postupku predviđenim Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne
i Hercegovine, za privremenog člana Školskog
odbora, na period do 60 dana, imenuje se:
- Suljić Edina – član iz reda osnivača
3. Salkić Muharem – ispred roditelja
4. Nanić Zlatan – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona›".
Broj 03-017-3102/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-3101/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
691.
692.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/04), te člana 12. i
13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
(“Službene novine Federacije Bosne i Herce­
govine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Mini­
starstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (‘’Službeni glasnik Unskosanskog kantona’’, broj:5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/2004) člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 15 - Strana 949
RJEŠENJE
2. Delalić Azra– iz reda zaposlenih
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ "5 oktobar" Sanski Most
3. Cerić Jasminka – ispred roditelja
4. Delić Besim – iz reda lokalne zajednice
I
II
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora odbora JU OŠ “5 oktobar”
Sanski Most, iz reda osnivača, na način i po
postupku predviđenim Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne
i Hercegovine, za privremenog člana Školskog
odbora, na period do 60 dana, imenuje se:
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
- Muminović Elvedin – član iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3100/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
693.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/04), te člana 12. i
13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
(“Službene novine Federacije Bosne i Herce­
govine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3099/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
694.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/2004) člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Gornja Koprivna” Cazin
RJEŠENJE
I
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ "5 oktobar" Sanski Most
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora odbora JU OŠ “Gornja
Koprivna” Cazin, iz reda osnivača, na način i po
postupku predviđenim Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne
i Hercegovine, za privremenog člana Školskog
odbora, na period do 60 dana, imenuje se:
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ “5 oktobar
" Sanski Most imenuju se:
1. Kararić Ferida – iz reda zaposlenih
- Velić Ćazim – član iz reda osnivača
Broj 15 - Strana 950
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
II
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3098/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3097/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
696.
695.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj:5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/2004) člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ “Gornja Koprivna” Cazin.
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ “Gornja
Koprivna” Cazin imenuju se:
1. Ljubijankić Senad – iz reda zaposlenih
2. Hadžić Šefik – iz reda zaposlenih
o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ “Prekounje” Bihać
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora JU OŠ “Prekounje”
Bihać , iz reda osnivača, na način i po postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine, za privremenog člana Školskog
odbora, na period do 60 dana, imenuje se:
- Muharemagić Emil – član iz reda osnivača
3. Henda Muhamed – ispred roditelja
4.Toromanović Hamdija – iz reda lokalne
zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-3096/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
697.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/04), te člana 12. i
13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
(“Službene novine Federacije Bosne i Herce­
govine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Mini­
starstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Prekounje” Bihać
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ
“Prekounje” Bihać imenuju se:
1. Rekić Jasmin – iz reda zaposlenih
2. Kečanović Ameldina – iz reda zaposlenih
3. Lipović Ermin – ispred roditelja
4. Remić Nedžada – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-3095/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
698.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/04) člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Broj 15 - Strana 951
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Mahala” Sanski Most
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora JU OŠ “Mahala” Sanski
Most, iz reda osnivača, na način i po postupku
predviđenim Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne
i Hercegovine, za privremenog člana Školskog
odbora, na period do 60 dana, imenuje se:
- Mujagić Nedžad – član iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-3094/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
699.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/04), te člana 12. i
13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
(“Službene novine Federacije Bosne i Herce­
govine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Mini­
starstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
Broj 15 - Strana 952
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ “Mahala” Sanski Most
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ “Mahala”
Sanski Most imenuju se:
1. Poljak Jasmir – iz reda zaposlenih
2. Muminović Selma – iz reda zaposlenih
3. Kvrgić Latif – ispred roditelja
4. Midžan Said – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3093/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
700.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("›Službeni glasnik Unskosanskog kantona›”, broj:5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/2004) člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine” , broj:12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ “Gornje
Prekounje-Ripač” Bihać
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora odbora JU OŠ “Gornje
20. septembra 2013.
Prekounje-Ripač” Bihać, iz reda osnivača, na
način i po postupku predviđenim Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine, za privremenog
člana Školskog odbora, na period do 60 dana,
imenuje se:
- Kadić Anita – član iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3092/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
701.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 5/04), te člana 12. i
13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
(“Službene novine Federacije Bosne i Herce­
govine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Mini­
starstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ “Gornje Prekounje-Ripač”
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ “Gornje
Prekounje-Ripač” imenuju se:
1. Vesna Prša – iz reda zaposlenih
2. Aida Ajdinović– iz reda zaposlenih
3. Husein Behaderović – ispred roditelja
4. Kadić Emira – iz reda lokalne zajednice
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 15 - Strana 953
II
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3091/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
702.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj:5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/2004) člana 4. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03 i
34/03), na prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 18.07.2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ “Prva sanska
škola” Sanski Most
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
člana Školskog odbora JU OŠ “Prva sanska
škola” Sanski Most, iz reda osnivača, na
način i po postupku predviđenim Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine, za privremenog
člana Školskog odbora, na period do 60 dana,
imenuje se:
- Čavlović Ivana – član iz reda osnivača
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-3090/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
703.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona" broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 5/04), te člana 12. i
13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
(“Službene novine Federacije Bosne i Herce­
govine”, broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog Mini­
starstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 18.07.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Prva sanska
škola " Sanski Most
I
Za članove Školskog odbora JU OŠ “Prva
sanska škola” Sanski Most imenuju se:
1. Šabić Sanela – iz reda zaposlenih
2. Talić Samira– iz reda zaposlenih
3. Bajrektarević Suad – ispred roditelja
4. Talić Edin – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja je 4 (četiri) godine, počev od dana
imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-3089/2013
18. juli 2013. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 15 - Strana 954
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
704.
b. rekonstrukcija međunarodnog cestovnog
graničnog prijelaza,
Na osnovu člana 104. stav (3) Zakona o
prostornom uređenju i građenju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 10/11,
13/11, 19/11 i 8/13) i člana 19. i 56. stav (2)
Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH”,
broj: 35/05), ministrica Ministarstva za građenje,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unskosanskog kantona, donosi:
c. regionalni putevi do 2 km neprekidne dužine,
osim za rekonstrukciju kojom se ne mijenja
trasa, centar za praćenje i kontrolu saobraćaja,
te izvođenje radova kojima se gradi ili
postavlja građevina i oprema za zaštitu
ceste, saobraćaja i okoline, nadstrešnica za
vatrogasnu stanicu i parkiralište za vozila
koje prevoze opasan teret,
PRAVILNIK
O GRAĐEVINAMA ZA KOJE JE
POTREBNO IZRADITI IZVEDBENI
PROJEKT
POGLAVLJE I - UVODNE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom se utvrđuju lista građevina
za koje je potrebno izraditi izvedbeni projekat.
POGLAVLJE II - LISTA GRAĐEVINA
ZA KOJE JE POTREBNO IZRADITI
IZVEDBENI PROJEKAT
Član 2.
(Lista građevina za koje je potrebno izraditi
izvedbeni projekt)
Građevine za koje je potrebno izraditi
izvedbeni projekt su građevine i zahvati od
značaja za Kanton i građevine, djelatnosti i
zahvati koji mogu u znatnoj mjeri uticati na
okoliš, život i zdravlje ljudi Kantona i šire, a to su
slijedeće građevine:
a)Građevine saobraćaja i veza
1) Cestovne građevine s pripadajućim i pratećim
objektima i uređajima u zaštitnom pojasu:
a. rekonstrukcija magistralne i autoceste kojom
se ne mijenja trasa, centar za praćenje i
kontrolu saobraćaja, te izvođenje radova
kojima se gradi ili postavlja građevina i
oprema za zaštitu ceste, saobraćaja i
okoline, nadstrešnica za vatrogasnu stanicu
i parkiralište za vozila koje prevoze opasan
teret,
2) Željezničke građevine s pripadajućim građe­
vinama, postrojenjima i uređajima, osim
industrijskih kolosijeka:
a. rekonstrukcija magistralne željezničke pruge
na postojećim pravcima, ukrštanja željezničke
pruge i ceste, željezničko - cestovnog i
pješačkog prijelaza u istom nivou, svodnog
puta, projektirane građevine, opreme za
zaštitne konstrukcije, odvodne konstrukcije,
ukrcajne – iskrcajne rampe, perona, stanične
i druge uređene površine, manevarske staze,
pristupne ceste, požarne ceste, projektirane
konstrukcije, opreme pružnog donjeg stroja,
pružnog gornjeg stroja, elektroenergetskog
infrastrukturnog sistema, saobraćajno
- upravljačkog i signalno - sigurnosnog i
infrasrukturnog podsistema i ostalih
funkcionalnih dijelova i opreme željezničke
infrastrukture,
b. rekonstrukcija željezničkog graničnog prije­
laza,
c. regionalna željeznička pruga do 2 km,
osim za rekonstrukciju na postojećim
pravcima, ukrštanja željezničke pruge i
ceste, željezničko - cestovnog i pješačkog
prijelaza u istom nivou, svodnog puta,
projektirane građevine, opreme za zaštitne
konstrukcije, odvodne konstrukcije,
ukrcajne – iskrcajne rampe, perona, stanične
i druge uređene površine, manevarske staze,
pristupne ceste, požarne ceste, projektirane
konstrukcije, opreme pružnog donjeg stroja,
pružnog gornjeg stroja, elektroenergetskog
infrastrukturnog sistema, saobraćajno
- upravljačkog i signalno - sigurnosnog
i infrasrukturnog podsistema i ostalih
funkcionalnih dijelova i opreme željezničke
infrastrukture,
3) Zrakoplovne građevine s pripadajućim objek­
tima:
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
a. rekonstrukcija aerodroma za međunarodni
i unutrašnji promet kojom se ne povećava
zgrada za prihvat i opremu putnika i stvari te
poletno - sletnu stazu ili stajalište,
4) Riječne građevine:
a. plutajuće objekte povezane sa obalom u
funkciji uslužnih djelatnosti,
b. luka nautičkog turizma i sportska luka,
kapaciteta do 100 vezova,
c. industrijska luka za brodove do 1.000 GT,
5) Građevine veza:
a. građevine regionalnih i međuopćinskih
telefonsko - telegrafskih kapaciteta i radiodifuzne građevine utvrđene kantonalnim
planovima,
b) Energetske građevine
1) Elektroenergetske građevine sa pripadajućim i
pratećim objektima, uređajima i postrojenjima:
a. elektrane instalirane snage od 10 do 30 MW,
b. dalekovodi, transformatorsko i rasklopno
postrojenje napona od 10 do 110 kV,
Broj 15 - Strana 955
d. retencija i akumulacija za obranu od poplava
i višenamjenska akumulacija s prostorom za
prihvaćanje poplavnog vala zapremine od 2
x 106 m3 od 5 x 106 m3,
e. građevine od značajnijeg utjecaja na širi prostor
(regulacije vodotoka po novoj trasi, prokopi,
povećanje proticajnog profila postojećih
korita, višenamjenske vodne stepenice i sl.),
a površine sliva od 20 do 80 km2,
f. zaštitni i regulacijski objekti kojima se vrši
uticaj na područje druge općine bez obzira na
veličinu i kapacitet,
2) Građevina za melioracijsku odvodnju:
a. sistem hidro - melioracijske odvodnje povr­
šine od 500 do 2.000 ha,
3) Građevine za korištenje voda:
a. vodoopskrbni sistem za snabdijevanje stanov­
ništva vodom i na području druge općine bez
obzira na njihovu veličinu i kapacitet,
b. vodoopskrbni sistem kapaciteta do 2501/s,
akumulacija za vodoopskrbu do 1 x 106 m3,
c. elektrane na solarnu energiju od 1 do 30 MW,
c. zahvati za korištenje vode na međuopćinskim
vodama,
2) Građevine za transport nafte i plina s
pripadajućim objektima, odnosno uređajima i
postrojenjima:
d. građevine za odvodnju kojima se odvodnjava
i dio teritorije druge općine,
a. regionalni naftovod, plinovod i produktovod,
b. skladište nafte ili njenih tečnih derivata
kapaciteta od 1.000 od 5.000 t,
c. skladište tečnog naftnog plina kapaciteta od
1.000 od 5.000 t,
3) Građevine eksploatacije energetskih mineralnih
sirovina:
a. eksploataciono polje mineralnih sirovina sa
pratećim objektima, na površini do 2,5 ha,
c) Vodne građevine
1) Regulacijske i zaštitne vodne građevine:
a. građevine na međuopćinskim vodama,
b. građevine na vodotoku i kanalu od posebnog
kantonalnog interesa (s dijelom sliva u
drugoj općini), za zaštitu od poplava većih
područja i naselja,
c. kanale i druge građevine za zaštitu od
poplava područja od 50 do 100 km2 i naselja
koja imaju od 15.000 do 30.000 stanovnika,
e. građevine za melioracijsko navodnavanje
kapaciteta do 2501/s,
f. ribnjak površine od 5 do 15 ha,
4) Građevine za zaštitu voda:
a. kanalizacija i uređaji za prečišćavanje u koje
se uključuju otpadne vode iz druge općine,
bez obzira na njihovu veličinu i kapacitet,
b. sistem za odvodnju otpadnih voda kapaciteta
od 10.000 do 50.000 ekvivalentnih stanov­
nika (ES),
c. kanalizacioni sistemi koji izlaze na teritoriju
susjednih općina,
d) Proizvodne građevine
1) Građevine za:
a. proizvodnju i promet na malo lijekova i
opojnih droga,
b. proizvodnju otrova upotrebom otrova osim
skupine I i promet otrova na malo,
Broj 15 - Strana 956
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
e) Građevine za postupanje s otpadom
1)građevine za obradu, skladištenje i odlaganje
neopasnog otpada,
f) Sportske građevine
a. sportski i rekreacijski centri površine od 5
do 10 ha,
b. igrališta za golf sa pratećim sadržajima
ukupne površine od 5 do 10 ha,
g) Ostale građevine
1)banjsko - liječilišni kompleksi površine od 5
do 10 ha.
h) Energetska industrija
1)preduzeća koja proizvode samo maziva iz siro­
ve nafte,
2)termoelektrane i ostali pogoni za sagorijevanje
sa toplotnim izlazom od 5 do 50 MW,
3)pogoni za proizvodnju hidroelektrične energije
sa izlazom od 1 do 5 MW za pojedinačne
pogone ili od 1 do 2 MW za nekoliko pogona
koja slijede jedno drugo na rastojanju manjem
od 2 km,
4)izgradnja nadzemnih električnih vodova sa
voltažom od:
a. 10 do 110 kV ukoliko su dio prenosnog
sistema,
b. 10 do 220 kV,
5)pogona za istraživanje za proizvodnju i
konverziju fisijskih i fertilinih materijala čija
maksimalna snaga ne prelazi 1 kW stalnog
termalnog opterećenja,
6)postrojenja za skladištenje prirodnog plina sa
skladišnim kapacitetom od 5.000 do 10.000
m3,
7)površinsko skladištenje fosilnih goriva sa
skladišnim kapacitetom od 15.000 do 50.000 t,
20. septembra 2013.
12) motori sa sagorijevanjem sa snagom od 1 do
2 MW,
13) skladišta nafte, naftnih derivata i plina za
loženje u količinama od 1.000 do 5.000 t,
i) Hemijska industrija
1)obrada hemijskih međuproizvoda sa kapaci­
tetom obrade od 2.000 do 10.000 t/g,
2)proizvodnja hemikalija sa proizvodnim kapa­
citetom od 1.000 do 5.000 t/g,
3)proizvodnja boja i lakova, elastomera i perok­
sida sa proizvodnim kapacitetom od 1.000 do
5.000 t/g,
4)skladišta za petrolej, petrohemijske i hemijske
proizvode sa kapacitetom od 2.000 do 10.000
t,
5)pogoni za proizvodnju preparata za zaštitno
farbanje, lakova, mastila i adheziva, kada se
organski rastvarači koriste u količinama od 50
do 200 t/g,
6)pogoni za proizvodnju agensa za pranje i
sapuna sa proizvodnim kapacitetom od 5.000
do 15.000 t/g,
7)pogoni za površinsku obradu supstanci,
predmeta ili proizvoda uz korištenje organskih
rastvarača, posebno za obogaćivanje rude,
štampanje, zaštitno premazivanje, odmašćivanje,
vodootpornost, sortiranje, farbanje, čišćenje ili
impregiranje sa konzumnim kapacitetom od 10
do 50 kg/h ili od 25 do 75 t /god,
j) Metalna industrija
1)pogoni za preradu crnih metala sa kapacitetom
prerade od 10.000 do 50.000 t/g:
a. tople i hladne valjaonice,
b. kovačnice sa čekićima,
8)industrijsko briketiranje uglja i lignita sa
kapacitetom od 15.000 do 25.000 t,
c. nanošenje zaštitnih i fuznih metalnih
presvlaka,
9)postrojenja za iskorištavanje pogonske snage
vjetra za proizvodnju energije (vjetrenjače) sa
proizvodnim kapacitetom od 1 do 2 MW ili do
4 konvertera,
2)livnice crnih metala sa kapacitetom prerade do
10.000 t/g,
10)postrojenja za proizvodnju hidroelektrične ener­
gije sa izlazom električne energije do 1 MW,
11)pogoni sa sagorijevanjem sa nominalnom
termalnom snagom od 5 do 10 MW,
3)postrojenja za topljenje, uključujući legure crnih
i obojenih metala, izuzev plemenitih metala,
uključujući povrat proizvoda (rafiniranje,
livenje i sl.) sa kapacitetom topljenja do 2.500
t/g, za olovo i kadmijum, ili do 10.000 t/g za sve
ostale metale,
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
4)postrojenja za preradu obojenih metala sa
kapacitetom prerade do 25.000 t/g:
a. tople i hladne valjaonice,
b. kovačnice sa čekićima,
c. nanošenje zaštitnih i fuznih metalnih pres­
vlaka,
5) postrojenja za površinsku obradu metala i
plastičnih materijala uz korištenje elektrolitskih
ili hemijskih procesa uz upotrebu više od
500 do 1.000 t/g premaza, a u slučaju toplog
galvaniziranja metalnih površina uz upotrebu
od 1.000 do 3.000 t/g premaza,
Broj 15 - Strana 957
b. za frakcione materijale sa proizvodnjom od
2 do 5 t/g gotovih proizvoda,
c. za ostale upotrebe azbesta, korištenje od 5
do 25 t/g,
2)pogoni za proizvodnju stakla uključujući
staklena vlakna sa proizvodnim kapacitetom
od 5 do 20 t/d,
3)pogoni za topljenje mineralnih supstanci
uključujući proizvodnju mineralnih vlakana sa
proizvodnim kapacitetom od 2 do 10 t/d,
7) kovačnice sa kapacitetom od 5.000 do 10.000
t/god,
4)pogoni za proizvodnju keramičkih proizvoda
pečenjem, posebno krovnih crijepova, cigli,
vatrostalne cigle, crijepova, lončarske robe od
kremenaste gline ili porculana sa proizvodnim
kapacitetom od 10 do 30 t/d, i /ili sa kapacitetom
peći do 2 m3 i sa gustinom po peći do
300 kg/m3,
8) nanošenje stopljenih zaštitnih metalnih
presvlaka sa kapacitetom prerade od 2.000 do
5.000 t/g,
5)pogoni za proizvodnju vještačkih mineralnih
vlakana sa proizvodnim kapacitetom do
25.000 t/g,
6) valjaonice za toplo i hladno valjanje sa
kapacitetom od 5.000 do 10.000 t/god,
9) postrojenja za površinsku obradu metala i
plastičnih materijala gdje se koriste elektrolitski
ili hemijski procesi i gdje je zapremina posuda
za obradu veća od 5 do 10 m3,
k) Ekstraktivna industrija
1)kamenolomi i otvoreni kopovi gdje površina
lokacije ne prelazi 2,5 ha (čvrste stijene,
šljunak, pijesak, mrki ugalj, treset, vlažni
prosec razaranja šljunka) i ekstrakcija minerala
putem morskog ili fluvijalnog vađenja mulja
na području do 2,5 ha,
2) duboke bušotine sa dubinom od 100 do 500 m,
3)rudarstvo na otvorenim kopovima (kao što su
metalne rude, boksit i dr.) sa kapacitetom od
10.000 do 50.000 t/a,
6)pogoni za proizvodnju betona i građevinskog
materijala uz korištenje cementa sa
kapacitetom od 50 do 100 m3/h,
7)pogoni za proizvodnju ili topljenje asfalta, tera
i bitumena sa proizvodnim kapacitetom do 25
t/h,
m)Infrastrukturne građevine i drugi zahvati
1)izgradnja aerodroma namijenjenih slijetanju i
polijetanju aviona i helikoptera sa kapacitetom
do 5,7 t,
2)izgradnja ili produženje pisti sa osnovnom
dužinom do 500 m,
3)izgradnja regionalnih cesta,
4)eksploatacija gline, šljunka i pijeska sa
kapacitetom od 20.000 do 100.000 m3/god,
4)međuopćinski i unutrašnji vodni putevi i luke
za međuopćinski i unutrašnji vodni saobraćaj
sa dozvolom za prolaz plovila do 1.350 t,
5)pogoni za drobljenje kamena i separaciju
kamenih frakcija,
5)ski staze, ski liftovi i žičare i njihovi prateći
objekti sa površinom od 2 do 5 ha,
l) Mineralna industrija
6)cjevovodi za prenos gasa, nafte ili hemikalija
sa prečnikom od 150 do 500 mm,
1)Pogoni za ekstrakciju azbesta i za preradu i
transformaciju azbesta i proizvoda koji sadrže
azbest:
a. za proizvode od azbestnog cementa sa
proizvodnjom od 2.000 do 5.000 t/g gotovih
proizvoda,
7)projekti industrijskog razvoja na području od
2,5 do 5 ha,
8)projekti urbanog razvoja uključujući izgradnja
šoping centara i parkinga na području od 2,5
do 5 ha ili od 350 do 750 mjesta za parking,
Broj 15 - Strana 958
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
9)održavanje i rekonstrukcija obalnih radova na
sprečavanju erozije i rječni radovi koji mogu
izazvati promjene na obali usljed izgradnje
jaraka, molova, pristaništa i ostalih objekata,
10) postrojenja do 10 testnih mjesta za motore,
turbine reaktore,
11) gradnja na međuopćinskim i unutrašnjim
vodnim tokovima kanala i objekata za
odbranu od poplava,
12) tramvaji, uzdignute i podzemne željeznice,
žičare i druge vrste linija koje se isključivo ili
uglavnom koriste za prevoz putnika i koje su
duge do 2 km,
13) instalacije akvadukta na manje udaljenosti,
n) Upravljanje otpadom:
a.pogoni za spaljivanje komunalnog otpada,
a. pogoni za biološku i fizičko - hemijsku
obradu neopasnog otpada u cilju daljeg
odlaganja sa kapacitetom do 10 t/d,
b. deponije koje primaju do 5 t dnevno ili sa
ukupnim kapacitetom do 10.000 t, izuzev
deponija inertnog otpada,
c. deponije inertnog otpada sa kapacitetom do
100.000 m3 ukupne zapremine ili površinom
do 2 ha,
b. pogoni za biološku i fizičko - hemijsku preradu
neopasnog otpada u cilju daljeg odlaganja sa
kapacitetom do 10 t/d,
c. lokacije za odlaganje šljake sa ukupnim kapaci­
tetom od 5.000 do 10.000 t,
d. skladištenje otpadaka od željeza uključujući
automobilske olupine sa kapacitetom od 5.000
do 10.000 t/g,
o) Upravljanje vodama:
20. septembra 2013.
b. u svim drugim slučajevima, postrojenja
za prenos vodnih resursa između riječnih
slivova, gdje je prosječni protok u toku više
godina u slivu gdje se vrši apstrakcija do
1.000 miliona m3 godišnje i gdje količina
vode koja se prenosi ne prelazi 5 % ovog
protoka, bez prevođenja vode za piće
cijevima,
3)postrojenja za preradu otpadnih voda sa
kapacitetom do 10.000 e.s. (ekvivalentni
stanovnik),
4)brane i ostali objekti projektovani za
zadržavanje ili skladištenje vode na duži
period gdje je nova ili dodatna količina vode
koja se zadržava ili skladišti manja od 1
miliona m3,
p) Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
1)projekti za restrukturiranje poljoprivrednih
dobara na području od 5 do 15 ha,
2)projekti za korištenje neobrađenog zemljišta
ili poluprirodnih područja za intezivne
poljoprivredne svrhe na području od 5 do 15 ha,
3)početno pošumljavanje i krčenje šuma u cilju
promjene namjene zemljišta na području od 5
do 15 ha,
4)intezivan uzgoj ribe na području od 5 do 15 ha,
5)pogoni za intenzivni uzgoj živine, svinja i
krupne stoke do:
a. od 20.000 do 60.000 mjesta za brojlere,
b. od 20.000 do 40.000 mjesta za kokoške,
c. 1.000 do 2.000 mjesta za svinje,
d. 500 do 700 mjesta za krmače,
e. 400 do 500 mjesta za krupnu stoku,
1)zahvatanje podzemnih voda ili vještačko
ponovno punjenje podzemnih voda gdje je
godišnja zapremina vode koja se apstrahuje ili
ponovo puni do l miliona m3,
q) Prehrambena industrija:
2)postrojenja za prevođenje vode iz jednog sliva
u drugi:
2)sladare sa proizvodnim kapacitetom od
100.000 do 250.000 hl/g,
a. između riječnih slivova gdje je cilj ovog
prenosa sprečavanje mogućih nestašica vode
i gdje je količina vode koja se prenosi manja
od 50 miliona m3 godišnje, bez prevođenja
vode za piće cijevima,
3)pivare sa proizvodnim kapacitetom od 100 do
500 hl/d,
1)proizvodnja, pakovanje i konzerviranje biljnih
i životinjskih ulja i masti sa proizvodnim
kapacitetom od 5.000 do 20.000 t/g,
4)klaonice i industrijske klaonice sa proizvodnim
kapacitetom trupala od 5 do 10 t/d,
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
5)proizvodnja ili rafiniranje šećera ili proiz­
vodnja škroba sa proizvodnim kapacitetom 2
do 10 t/d,
6)obrada i prerada mlijeka sa količinom mlijeka
koje se prima koja je veća od 10 do 25 t/d
(srednja vrijednost na godišnjoj osnovi),
7)proizvodnja slatkiša i sirupa sa proizvodnim
kapacitetom od 10.000 do 25.000 t/g,
8)fabrike ribljeg brašna i ulja sa proizvodnim
kapacitetom od 5.000 do 10.000 t/g,
9)tretiranje i prerada namijenjena proizvodnji
prehrambenih proizvoda iz životinjskih sirovina
(osim mlijeka) sa proizvodnim kapacitetom
finalnih proizvoda od 10 do 25 t/d,
10) tretiranje i prerada namijenjena proizvodnji
prehrambenih proizvoda iz biljnih sirovina sa
proizvodnim kapacitetom gotovih proizvoda
od 50 do 100 t/d (srednja vrijednost na
tromjesečnoj osnovi),
r) Tekstilna, kožarska, drvna i papirna industrija:
a. postrojenja za predobradu (pranje, bijeljenje,
mercerizaciju) ili bojenje vlakana ili tekstila
sa kapacitetom obrade od 1 do 3 t/d,
b. postrojenja za štavljenje krupne i sitne kože
sa kapacitetom obrade od 500 do 1.000 t/d,
c. pilane i pogoni za preradu drveta, proizvodnju
furnira i šperploča sa proizvodnim kapaci­
tetom 3.000 do 15.000 m3/g,
d. pogoni za proizvodnju iverice sa proizvodnim
kapacitetom od 3.000 do 15.000 m3/g,
e. pogoni za proizvodnju briketa sa proizvodnim
kapacitetom većim od 15.000 m3/g,
s) Turizam i zabava:
1)odmarališta i hotelski kompleksi izvan urbanih
područja i prateći objekti sa površinom od 2,5
do 5 ha ili 250 do 500 kreveta,
2)stalni kampovi izvan urbanih područja sa 250
do 500 mjesta,
2) zabavni parkovi sa od 2,5 do 5 ha ili od 350
do 750 mjesta za parking,
3) Svi pogoni i postrojenja, uključujući skla­
dišta, u kojima su opasne supstance prisutne
u količinama navedenim u članu 6. i 7.
Pravilnika o izdavanju okolinske dozvole
za pogone i postrojenja i druge planirane
aktivnosti koje mogu značajno uticati na
okoliš (“Službeni glanik Unsko-sanskog
kantona”, broj: 18/07) spadaju u pogone
i postrojenja koji mogu izazvati nesreće
većih razmjera i za njih Ministarstvo iznađe
lokacijsku, odnosno urbanističku saglasnost.
Broj 15 - Strana 959
Član 3.
(Općinski propis o građevinama za koje je
potrebno izraditi izvedbeni projekat)
Općine mogu svojim propisom utvrditi i druge
građevine za koje je potrebno izraditi izvedbeni
projekat, a za koje isti izdaju akte o građenju.
POGLAVLJE III - PRIJELAZNE I
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 4.
(Izmjene i dopune Pravilnika)
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se
na način propisan za njegovo donošenje.
Član 5.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavlji­
vanja u “Službenom glasniku Unsko-sanskog
kantona”.
Broj 11-02-8055-1/13
Ministrica
7. august 2013. godine
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
Bihać
Broj 15 - Strana 960
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 15 - Strana 961
Broj 15 - Strana 962
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
705.
Na osnovu člana 41. stav (2) Zakona
o državnim službenicima i namještenicima u
organima državne službe Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
5/12) i člana 2. stav (1) Uredbe o osnovnim
načelima za utvrđivanje općih smjernica
kadrovske politike organa državne službe Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 7/12 i 14/13), ministrica
Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša donosi
OPĆE SMJERNICE
ZA OSTVARIVANJE KADROVSKE
POLITIKE MINISTARSTVA ZA
GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA
Član 1.
(Predmet Smjernica)
Općim smjernicama za ostvarivanje kadrovske
politike Ministarstva za građenje, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša (u daljem tekstu:
Smjernice), utvrđuju se procedure u odlučivanju
prilikom izbora, pitanja za intervju i provođenje
intervjua i prijema državnih službenika u organ
državne službe, procedure u odlučivanju prilikom
unapređenja i prestanka profesionalne karijere,
donošenja odluke o stručnom osposobljavanju i
usavršavanju državnih službenika i namještenika,
kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje
kadrovske politike Ministarstva za građenje,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša (u daljem
tekstu: Ministarstvo).
Član 2.
(Cilj Smjernica)
Ostvarivanjem kadrovske politike kroz
primjenu Smjernica, osigurava se postizanje
visokih standarda profesionalizma, etičnosti,
pravičnosti, zakonitosti i odgovornosti pri vršenju
poslova iz nadležnosti Ministarstva.
Broj 15 - Strana 963
državnih službenika i namještenika, rukovodilac
Ministarstva (u daljem tekstu: ministar), dužan je
pridržavati se sljedećih načela:
a)načelo zabrane svih oblika diskriminacije:
po osnovu nacionalnosti, spola, socijalnog
porijekla, entitetskog državljanstva, prebi­
vališta, religije, političkog i drugog uvjerenja,
rase, rođenja, bračnog statusa, godina starosti,
imovinskog stanja, hendikepiranosti ili drugog
obilježja;
b)načelo proporcionalne zastupljenosti državnih
službenika u odnosu na nacionalnu pripadnost;
c)načelo ravnopravnosti spolova, uključujući
pozitivnu diskriminaciju u korist manje
zastupljenog spola, naročito na rukovodećim
radnim mjestima i radnim mjestima sa
posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
d)načelo primjene posebnih propisa koji
propisuju obavezu davanja prednosti pri
zapošljavanju pod jednakim uvjetima
određenim kategorijama stanovništva:
demobiliziranim braniocima i članovima
njihovih porodica, kao i civilnim žrtvama rata
i članovima porodice lica koje je poginulo
u vezi sa ratnim događajima i licima sa
invaliditetom.
Član 4.
(Dopunski kriteriji za ostvarivanje
kadrovske politike)
(1) Nakon primjene načela iz prethodnog člana
ministar može, u proceduri odlučivanja o izboru
i prijemu državnih službenika i namještenika u
organ državne službe, proceduri unapređenja i
prestanka profesionalne karijere, kao i prilikom
donošenja odluke o stručnom usavršavanju i
osposobljavanju državnih službenika i namješ­
tenika, primjeniti i sljedeće dopunske kriterije:
a)uzimanje u obzir postignutih rezultata na
stručnom ispitu, utvrđenih na listi uspješnih
kandidata;
Član 3.
(Načela kadrovske politike)
b)davanja prednosti kandidatima, koji, pod
jednakim uvjetima, imaju stečeno dodatno
obrazovanje koje odgovara djelatnosti organa
državne službe;
Prilikom odlučivanja o izboru i prijemu
državnih službenika u postupku zapošljavanja, u
postupku unapređenja i prestanka profesionalne
karijere, kao i prilikom donošenja odluke
o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
c)davanja prednosti kandidatima, koji, pod
jednakim uvjetima, imaju relevantno radno
iskustvo u državnoj službi u odnosu na
kandidate, koji nemaju ili imaju manje radno
iskustvo u državnoj službi;
Broj 15 - Strana 964
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
d)davanja prednosti pri zapošljavanju, pod
jednakim uvjetima, kandidatima slabijeg
imovnog stanja;
e)uzimanje u obzir kao otežavajuću okolnost,
prilikom zapošljavanja i unapređenja
profesionalne karijere državnog službenika,
činjenicu da osoba zauzima nepokretnosti u
vlasništvu izbjeglica ili prognanika, odnosno
zauzima stan za koji je izbjeglica ili povratnik
podnio zahtjev za povratom stanarskog prava,
odnosno zauzima stan koji bi trebao biti pod
upravom općinskog organa uprave zaduženog
za stambena pitanja i koji bi trebao biti
korišten u svrhu alternativnog smještaja;
f)uzimanje u obzir biografskih podataka
i referentnih karakteristika koje se odnose
na kretanje u karijeri kandidata, sadržanih u
prijavi na konkurs, odnosno oglas, CV-ju ili
preporuci ranijeg poslodavca.
(2) U proceduri odlučivanja o prestanku
profesionalne karijere, dodatno obrazovanje iz
tačke b), radno iskustvo iz tačke c) i imovinsko
stanje iz tačke d) stava (1) ovog člana uzimaju
se kao dopunski kriteriji koji idu u korist
zadržavanja statusa državnog službenika, odnosno
namještenika, dok dopunski kriterij iz tačke e)
koji se odnosi na zauzimanje nepokretnosti ne ide
u korist zadržavanja statusa državnog službenika,
odnosno namještenika.
Član 5.
(Provođenje Smjernica)
Ministar je obavezan, prilikom provođenja
ovih Smjernica, poštivati i primjenjivati načelo
zakonitosti, načelo transparentnosti i javnosti,
načelo odgovornosti, načelo efikasnosti i
ekonomičnosti, načelo profesionalne nepristras­
nosti i načelo političke neovisnosti utvrđeno
odredbama člana 9. Zakona o državnim službe­
nicima i namještenicima, odnosno da primjenom
osnovnih načela iz člana 3. i dopunskih kriterija iz
člana 4. ovih Smjernica, kroz utvrđenu kadrovsku
politiku i njeno provođenje, osigura jednakost
svih zaposlenih u organu državne službe, odnosno
jednak odnos prema svima zainteresiranim za
zapošljavanje u organ državne službe.
20. septembra 2013.
Član 6.
(Odlučivanje o primjeni osnovnih
načela i dopunskih kriterija u postupku
zapošljavanja)
(1) Prilikom odlučivanja o izboru i prijemu
državnih službenika u organ državne službe,
odmah nakon provedenog usmenog intervjua po
proceduri utvrđenoj ovim Smjernicama, uzimajući
u obzir i rezultate intervjua, Ministar odlučuje
kojem će načelu iz člana 3. Smjernica, odnosno
dopunskom kriteriju iz člana 4. Smjernica, dati
prednost u odnosu na ostale, u cilju donošenja
odluke o izboru i prijemu kandidata koji će
najbolje obavljati poslove radnog mjesta državnog
službenika na koje se vrši postavljenje državnog
službenika i svrhu ispunjenja načela i obaveza
propisanih Zakonom o državnim službenicima i
namještenicima i drugim posebnim propisima.
(2) Nakon održanog intervjua i primjene
osnovnih načela iz člana 3. ovih Smjernica,
odnosno primjene dopunskih kriterija iz člana
4. ovih Smjernica, rukovodilac organa državne
službe dužan je najdalje u roku od 10 dana
od dana dostavljanja liste uspješnih kandidata
zatražiti mišljenje Agencije za državnu službu
o kandidatu kojeg je izabrao sa liste uspješnih
kandidata.
Član 7.
(Dostavljanje dokaza)
(1) Dokaze kojim se utvrđuju činjenice ili
status relevantan za primjenu određenih osnovnih
načela i dopunskih kriterija iz člana 3. i 4. ovih
Smjernica, a koji imaju snagu javne isprave,
kandidati koji učestvuju u postupku zapošljavanja
za popunu radnog mjesta državnog službenika, u
postupku unapređenja i prestanka profesionalne
karijere, kao i prilikom donošenja odluke
o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
državnih službenika i namještenika, mogu
dostaviti isključivo organu državne službe, prije
nego se donese predmetna odluka.
(2) U provođenju Smjernica, organ državne
službe, pored dokaza iz prethodnog stava, može
koristiti podatke koji se odnose na radno – pravni
status, kao i opće podatke iz dosjea državnih
službenika i namještenika, dokaze iz stava
(1) ovog člana koje je kandidat u postupku
zapošljavanja dostavio Agenciji za državnu
službu, odnosno iz Registra državnih službenika
i namještenika Unsko-sanskog kantona i drugih
evidencija koje vodi Agencija za državnu službu.
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 8.
(Usmeni intervju kod prijema u radni odnos)
(1) Usmeni intervju iz člana 41. stav (2) Zakona
o državnim službenicima i namještenicima ima
za cilj da se utvrde personalne karakteristike
i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje
poslova konkretnog radnog mjesta, a provodi se
po proceduri utvrđenoj ovim Smjernicama.
Broj 15 - Strana 965
(2) Ukupan broj ostvarenih bodova utvrđen
u skladu sa stavom (1) ovog člana podijeljen
sa maksimalnim brojem bodova i pomnožen sa
100, predstavlja procenat osvojenih bodova na
intervjuu.
Član 12.
(Rezultati sa intervjua)
(2) Kod obavljanja usmenog intervjua sa
kandidatima sa liste uspješnih kandidata ministar
je dužan osigurati poštivanje ličnog integriteta i
dostojanstva svakog kandidata sa liste uspješnih
kandidata.
Rezultati ostvareni na intervju predstavljaju
jedan od osnova za opredjeljenje ministra o izboru
državnog službenika sa liste uspješnih kandidata.
Član 9.
(Suzdržavanje od davanja odgovarajućih
privilegija ili pogodnosti)
(Postavljenje državnog službenika sa liste
uspješnih kandidata)
U postupku provođenja intervjua ministar je
dužan suzdržati se od bilo kojih aktivnosti ili
radnji, koje bi nekog od kandidata u odnosu na
druge kandidate moglo staviti u povoljniji ili
podređeni položaj.
Član 10.
(Utvrđivanje pitanja za intervju
i provođenje intervjua)
(1) Intervju sa kandidatom provodi ministar.
(2) Izuzetno, ministar može ovlastiti državnog
službenika ili imenovati posebnu ad hoc komisiju
za provođenje intervjua.
(3) Pitanja na intervjuu mogu se odnositi
na radno iskustvo kandidata, njegovu stručnu
spremu, kvalifikacije, sklonost kandidata za
timski rad i usvajanje novih znanja vezano za
određeno radno mjesto, djelatnost organa na koju
se javni konkurs odnosi, kao i oblasti državne
uprave, državne službe i drugih oblasti koje mogu
biti u vezi sa radnim mjestom.
(4) Ministar je dužan obezbjediti da se o toku
intervjua sa svim kandidatima vodi zapisnik.
Intervju ne može biti duži od 30 minuta.
(5) Pitanja za intervju utvrđuje ministar u
saradnji sa državnim službenicima neposredno
prije intervjua, na Obrascu broj 1. koji čini
sastavni dio ovih Smjernica.
Član 11.
(Ocjenjivanje intervjua)
(1) Kandidata na intervjuu ocjenjuje ministar
dodjeljujući mu određen broj bodova, a najviše
10 bodova po jednom pitanju.
Član 13.
Državnog službenika postavlja ministar,
nakon obavljenog usmenog intervjua sa svim
kandidatima sa liste uspješnih kandidata koji su
prošli javni konkurs i nakon primjene osnovnih
načela iz člana 3. ovih Smjernica, odnosno
primjene dopunskih kriterija iz člana 4. ovih
Smjernica, uz prethodno pribavljeno mišljenje
Agencije, u skladu sa odredbama Uredbe o
uslovima, načinu i programu polaganja ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za
državnu službu u Unsko - sanskom kantonu
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
7/12 i 14/13).
Član 14.
(Prestanak važenja ranijih propisa)
Danom stupanja na snagu ovih Smjernica
prestaju da važe Opće smjernice za ostvarivanje
kadrovske politike Ministarstva za građenje,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 13/12 i
2/13).
Član 15.
(Stupanje na snagu)
Ove Smjernice stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 11-02-8011-1/13
Ministrica
6. august 2013. godine
Sinha Kurbegović, dipl. pravnik
Bihać
Broj 15 - Strana 966
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
Početak intervjua: ___sati___minuta
1.
IME I PREZIME KANDIDATA
2.
PITANJE:
Ostvaren broj
bodova
Maksimalni broj
bodova
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
UKUPNO BODOVA
Maksimalan broj
bodova pomnožen
sa brojem pitanja
PROCENAT U ODNOSU
NA MAKSIMALNI BROJ BODOVA
Ukupan broj ostvarenih bodova podijeljen sa
maksimalnim brojem bodova i pomnožen sa 100
Završetak intervjua: ___sati ___minuta
MINISTAR
Bihać, ____________________. godine
__________________
8
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
706.
Na osnovu člana 41. stav (2) Zakona
o državnim službenicima i namještenicima u
organima državne službe Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:
5/12) i člana 2. stav (1) Uredbe o osnovnim
načelima za utvrđivanje općih smjernica
kadrovske politike organa državne službe Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 7/12 i 14/13), Direktor
Kantonalnog Zavoda za prostorno uređenje i
planiranje, donosi:
OPĆE SMJERNICE
ZA OSTVARIVANJE KADROVSKE
POLITIKE KANTONALNOG ZAVODA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE
Član 1.
(Predmet Smjernica)
Općim smjernicama za ostvarivanje kadrovske
politike Kantonalnog Zavoda za prostorno
uređenje i planiranje (u daljem tekstu: Smjernice),
utvrđuju se procedure u odlučivanju prilikom
izbora, pitanja za intervju i provođenje intervjua
i prijema državnih službenika u organ državne
službe, procedure u odlučivanju prilikom
unapređenja i prestanka profesionalne karijere,
donošenja odluke o stručnom osposobljavanju i
usavršavanju državnih službenika i namještenika,
kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje
kadrovske politike Kantonalnog Zavoda za
prostorno uređenje i planiranje (u daljem tekstu:
Zavod).
Član 2.
(Cilj Smjernica)
Ostvarivanjem kadrovske politike kroz
primjenu Smjernica, osigurava se postizanje
visokih standarda profesionalizma, etičnosti,
pravičnosti, zakonitosti i odgovornosti pri vršenju
poslova iz nadležnosti Zavoda.
Član 3.
(Načela kadrovske politike)
Prilikom odlučivanja o izboru i prijemu
državnih službenika u postupku zapošljavanja, u
postupku unapređenja i prestanka profesionalne
karijere, kao i prilikom donošenja odluke
o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
državnih službenika i namještenika, rukovodilac
Broj 15 - Strana 967
Zavoda (u daljem tekstu: Direktor Zavoda), dužan
je pridržavati se sljedećih načela:
a) načelo zabrane svih oblika diskriminacije: po
osnovu nacionalnosti, spola, socijalnog porijekla,
entitetskog državljanstva, prebivališta, religije,
političkog i drugog uvjerenja, rase, rođenja,
bračnog statusa, godina starosti, imovinskog
stanja, hendikepiranosti ili drugog obilježja,
b) načelo proporcionalne zastupljenosti državnih
službenika u odnosu na nacionalnu pripadnost,
c) načelo ravnopravnosti spolova, uključujući
pozitivnu diskriminaciju u korist manje
zastupljenog spola, naročito na rukovodećim
radnim mjestima i radnim mjestima sa
posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
d) načelo primjene posebnih propisa koji propisuju
obavezu davanja prednosti pri zapošljavanju
pod jednakim uvjetima određenim kategorijama
stanovništva: demobiliziranim braniocima i
članovima njihovih porodica, kao i civilnim
žrtvama rata i članovima porodice lica koje je
poginulo u vezi sa ratnim događajima i licima
sa invaliditetom.
Član 4.
(Dopunski kriteriji za ostvarivanje
kadrovske politike)
(1) Nakon primjene načela iz prethodnog člana
Direktor Zavoda može, u proceduri odlučivanja
o izboru i prijemu državnih službenika u organ
državne službe, proceduri unapređenja i prestanka
profesionalne karijere, kao i prilikom donošenja
odluke o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
državnih službenika i namještenika primjeniti i
sljedeće dopunske kriterije:
a) uzimanje u obzir postignutih rezultata na
stručnom ispitu, utvrđenih na listi uspješnih
kandidata,
b) davanja prednosti kandidatima, koji, pod
jednakim uvjetima, imaju stečeno dodatno
obrazovanje koje odgovara djelatnosti organa
državne službe,
c) davanja prednosti kandidatima, koji, pod jedna­
kim uvjetima, imaju relevantno radno iskustvo
u državnoj službi u odnosu na kandidate,
koji nemaju ili imaju manje radno iskustvo u
državnoj službi,
d) davanja prednosti pri zapošljavanju, pod
jednakim uvjetima, kandidatima slabijeg
imovnog stanja,
Broj 15 - Strana 968
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
e) uzimanje u obzir kao otežavajuću okolnost,
prilikom zapošljavanja i unapređenja profe­
sionalne karijere državnog službenika, činje­
nicu da osoba zauzima nepokretnosti u
vlasništvu izbjeglica ili prognanika, odnosno
zauzima stan za koji je izbjeglica ili povratnik
podnio zahtjev za povratom stanarskog prava,
odnosno zauzima stan koji bi trebao biti pod
upravom općinskog organa uprave zaduženog
za stambena pitanja i koji bi trebao biti korišten
u svrhu alternativnog smještaja,
i) uzimanje u obzir biografskih podataka i
referentnih karakteristika koje se odnose na
kretanje u karijeri kandidata, sadržanih u prijavi
na konkurs, odnosno oglas, CV-ju ili preporuci
ranijeg poslodavca.
(2) U proceduri odlučivanja o prestanku
profesionalne karijere, dodatno obrazovanje iz
tačke b), radno iskustvo iz tačke c) i imovinsko
stanje iz tačke d) stava (1) ovog člana uzimaju
se kao dopunski kriteriji koji idu u korist
zadržavanja statusa državnog službenika, odnosno
namještenika, dok dopunski kriterij iz tačke e)
koji se odnosi na zauzimanje nepokretnosti ne ide
u korist zadržavanja statusa državnog službenika,
odnosno namještenika.
Član 5.
(Provođenje Smjernica)
Direktor Zavoda je obavezan, prilikom provo­
đenja ovih Smjernica, poštivati i primjenjivati
načelo zakonitosti, načelo transparentnosti i
javnosti, načelo odgovornosti, načelo efikasnosti
i ekonomičnosti, načelo profesionalne nepri­
strasnosti i načelo političke neovisnosti utvrđeno
odredbama člana 9. Zakona o državnim služ­
benicima i namještenicima, odnosno da primjenom
osnovnih načela iz člana 3. i dopunskih kriterija iz
člana 4. ovih Smjernica, kroz utvrđenu kadrovsku
politiku i njeno provođenje, osigura jednakost
svih zaposlenih u organu državne službe, odnosno
jednak odnos prema svima zainteresiranim za
zapošljavanje u organ državne službe.
Član 6.
(Odlučivanje o primjeni osnovnih
načela i dopunskih kriterija u postupku
zapošljavanja)
Prilikom odlučivanja o izboru i prijemu
državnih službenika u organ državne službe, nakon
provedenog usmenog intervjua po proceduri
utvrđenoj ovim Smjernicama, uzimajući u obzir
20. septembra 2013.
i rezultate intervjua, direktor Zavoda odlučuje
kojem će načelu iz člana 3. Smjernica, odnosno
dopunskom kriteriju iz člana 4. Smjernica, dati
prednost u odnosu na ostale, u cilju donošenja
odluke o izboru i prijemu kandidata koji će
najbolje obavljati poslove radnog mjesta državnog
službenika na koje se vrši postavljenje državnog
službenika i svrhu ispunjenja načela i obaveza
propisanih Zakonom o državnim službenicima i
namještenicima i drugim posebnim propisima.
Član 7.
(Dostavljanje dokaza)
(1) Dokaze kojim se utvrđuju činjenice ili
status relevantan za primjenu određenih osnovnih
načela i dopunskih kriterija iz člana 3. i 4. ovih
Smjernica, a koji imaju snagu javne isprave,
kandidati koji učestvuju u postupku zapošljavanja
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
postupku unapređenja i prestanka profesionalne
karijere, kao i prilikom donošenja odluke
o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
državnih službenika i namještenika, mogu
dostaviti isključivo organu državne službe, prije
nego se donese predmetna odluka.
(2) U provođenju Smjernica, organ državne
službe, pored dokaza iz prethodnog stava, može
koristiti podatke koji se odnose na radno-pravni
status, kao i opće podatke iz dosjea državnih
službenika i namještenika, dokaze iz stava (1)
ovog člana koje kandidat u postupku zapošljavanja
dostavi Agenciji za državnu službu, odnosno
iz Registra državnih službenika i namještenika
Unsko-sanskog kantona i drugih evidencija koje
vodi Agencija za državnu službu.
Član 8.
(Usmeni intervju kod prijema u radni odnos)
(1) Usmeni intervju iz člana 41. stav (2) Zakona
o državnim službenicima i namještenicima ima
za cilj da se utvrde personalne karakteristike
i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje
poslova konkretnog radnog mjesta, a provodi se
po proceduri utvrđenoj ovim Smjernicama.
(2) Kod obavljanja usmenog intervjua sa
kandidatima sa liste uspješnih kandidata Direktor
Zavoda je dužan osigurati poštivanje ličnog
integriteta i dostojanstva svakog kandidata sa liste
uspješnih kandidata.
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 9.
(Suzdržavanje od davanja odgovarajućih
privilegija ili pogodnosti)
U postupku provođenja intervjua direktor
Zavoda je dužan suzdržati se od bilo kojih
aktivnosti ili radnji, koje bi nekog od kandidata
u odnosu na druge kandidate mogle staviti u
povoljniji ili podređeni položaj.
Broj 15 - Strana 969
(2) Ukupan broj ostvarenih bodova utvrđen
u skladu sa stavom (1) ovog člana podijeljen
sa maksimalnim brojem bodova i pomnožen sa
100 predstavlja procenat osvojenih bodova na
intervjuu.
Član 12.
(Rezultati sa intervjua)
Član 10.
(Utvrđivanje pitanja za intervju i
provođenje intervjua)
Rezultati ostvareni na intervju predstavljaju
jedan od osnova za opredjeljenje direktora Zavoda
o izboru državnog službenika sa liste uspješnih
kandidata.
(1) Intervju sa kandidatom provodi direktor
Zavoda.
Član 13.
(2) Izuzetno, direktor Zavoda može ovlastiti
državnog službenika ili imenovati posebnu ad hoc
komisiju za provođenje intervjua.
(3) Pitanja na intervjuu mogu se odnositi
na radno iskustvo kandidata, njegovu stručnu
spremu, kvalifikacije, sklonost kandidata za
timski rad i usvajanje novih znanja vezano za
određeno radno mjesto, djelatnost organa na koju
se javni konkurs odnosi, kao i oblasti državne
uprave, državne službe i drugih oblasti koje mogu
biti u vezi sa radnim mjestom.
(4) Direktor Zavoda je dužan obezbjediti da
se o toku intervjua sa svim kandidatima vodi
zapisnik. Intervju ne može biti duži od 30 minuta.
(5) Pitanja za intervju utvrđuje direktor Zavoda
u saradnji sa državnim službenicima neposredno
prije intervjua, na Obrascu broj 1. koji čini
sastavni dio ovih Smjernica.
(Postavljenje državnog službenika
sa liste uspješnih kandidata)
Državnog službenika postavlja direktor
Zavoda, nakon obavljenog usmenog intervjua sa
svim kandidatima sa liste uspješnih kandidata
koji su prošli javni konkurs i nakon primjene
osnovnih načela iz člana 3. ovih Smjernica,
odnosno primjene dopunskih kriterija iz člana
4. ovih Smjernica, uz prethodno pribavljeno
mišljenje Agencije, u skladu sa odredbama
Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate
za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu
(“Službeni glasnik Unsko-sankog kantona”, broj:
7/12 i 14/13).
Član 14.
(Stupanje na snagu)
Član 11.
(Ocjenjivanje intervjua)
Ove Smjernice stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
(1) Kandidata na intervjuu ocjenjuje direktor
Zavoda dodjeljujući mu određen broj bodova, a
najviše 40 bodova po jednom pitanju.
Broj 18-02-7930-1/2013
Direktorica
1. august 2013. godine
Ćoralić Senada, dipl. ing. arh.
Bihać
Broj 15 - Strana 970
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
Početak intervjua: ___sati___minuta
Obrazac broj 1.
1.
IME I PREZIME KANDIDATA
2.
PITANJE:
Ostvaren broj
bodova
Maksimalni broj
bodova
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
UKUPNO BODOVA
Maksimalan broj
bodova pomnožen
sa brojem pitanja
PROCENAT U ODNOSU
NA MAKSIMALNI BROJ BODOVA
Ukupan broj ostvarenih bodova podijeljen sa
maksimalnim brojem bodova i pomnožen sa 100
Završetak intervjua: ___sati ___minuta
Bihać, ____________________. godine
Direktorica
______________________
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
707.
Na osnovu člana 41. stav (2) Zakona
o državnim službenicima i namještenicima u
organima državne službe Unsko-sanskog kantona
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:
5/12) i člana 2. stav (1) Uredbe o osnovnim
načelima za utvrđivanje općih smjernica
kadrovske politike organa državne službe Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona” broj: 7/12), sekretar Ureda
za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog
kantona, donosi:
OPĆE SMJERNICE
ZA OSTVARIVANJE KADROVSKE
POLITIKE UREDA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE VLADE UNSKO-SANSKOG
KANTONA
Član 1.
(Predmet Smjernica)
Općim smjernicama za ostvarivanje kadrovske
politike Ureda za zajedničke poslove Vlade Unskosanskog kantona (u daljem tekstu:Smjernice),
utvrđuju se procedure u odlučivanju prilikom
izbora, pitanja za intervju i provođenje intervjua
i prijema državnih službenika u organ državne
službe, procedure u odlučivanju prilikom
unapređenja i prestanka profesionalne karijere,
donošenja odluke o stručnom osposobljavanju i
usavršavanju državnih službenika i namještenika,
kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje
kadrovske politike Ureda za zajedničke poslove
Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:
Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog
kantona.”
Član 2.
(Cilj Smjernica)
Ostvarivanjem kadrovske politike kroz
primjenu Smjernica, osigurava se postizanje
visokih standarda profesionalizma, etičnosti,
pravičnosti, zakonitosti i odgovornosti pri vršenju
poslova iz nadležnosti Ureda za zajedničke
poslove Vlade Unsko-sanskog kantona
Član 3.
(Načela kadrovske politike)
Prilikom odlučivanja o izboru i prijemu
državnih službenika u postupku zapošljavanja, u
postupku unapređenja i prestanka profesionalne
Broj 15 - Strana 971
karijere, kao i prilikom donošenja odluke o
stručnom usavršavanju i osposobljavanju,
državnih službenika i namještenika rukovodilac
Ureda (u daljem tekstu:Sekretar Ureda), dužan je
pridržavati se slijedećih načela:
a) načelo zabrane svih oblika diskriminacije: po
osnovu nacionalnosti, spola, socijalnog porijekla,
entitetskog državljanstva, prebivališta, religije,
političkog i drugog uvjerenja, rase, rođenja,
bračnog statusa, godina starosti, imovinskog
stanja, hendikepiranosti ili drugog obilježja,
b) načelo proporcionalne zastupljenosti državnih
službenika u odnosu na nacionalnu pripadnost,
c) načelo ravnopravnosti spolova, uključujući
pozitivnu diskriminaciju u korist manje
zastupljenog spola, naročito na rukovodećim
radnim mjestima i radnim mjestima sa
posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
d) načelo primjene posebnih propisa koji propisuju
obavezu davanja prednosti pri zapošljavanju
pod jednakim uvjetima određenim kategorijama
stanovništva: demobiliziranim braniocima i
članovima njihovih porodica, kao i civilnim
žrtvama rata i članovima porodice lica koje je
poginulo u vezi sa ratnim događajima i licima
sa invaliditetom.
Član 4.
(Dopunski kriteriji za ostvarivanje
kadrovske politike)
(1) Nakon primjene načela iz prethodnog člana
sekretar Ureda može, u proceduri odlučivanja
o izboru i prijemu državnih službenika u organ
državne službe, proceduri unapređenja i prestanka
profesionalne karijere, kao i prilikom donošenja
odluke o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,
državnih službenika i namještenika primjeniti i
sljedeće dopunske kriterije:
a) uzimanje u obzir postignutih rezultata na
stručnom ispitu, utvrđenih na listi uspješnih
kandidata,
b) davanja prednosti kandidatima, koji, pod
jednakim uvjetima, imaju stečeno dodatno
obrazovanje koje odgovara djelatnosti organa
državne službe,
c) davanja prednosti kandidatima, koji, pod
jednakim uvjetima, imaju relevantno radno
iskustvo u državnoj službi u odnosu na
kandidate, koji nemaju ili imaju manje radno
iskustvo u državnoj službi,
Broj 15 - Strana 972
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
d) davanja prednosti pri zapošljavanju, pod
jednakim uvjetima, kandidatima slabijeg
imovnog stanja,
e) uzimanje u obzir kao otežavajuću okolnost,
prilikom zapošljavanja i unapređenja
profesionalne karijere državnog službenika,
činjenicu da osoba zauzima nepokretnosti u
vlasništvu izbjeglica ili prognanika, odnosno
zauzima stan za koji je izbjeglica ili povratnik
podnio zahtjev za povratom stanarskog prava,
odnosno zauzima stan koji bi trebao biti pod
upravom općinskog organa uprave zaduženog
za stambena pitanja i koji bi trebao biti korišten
u svrhu alternativnog smještaja,
f) uzimanje u obzir biografskih podataka i
referentnih karakteristika koje se odnose na
kretanje u karijeri kandidata, sadržanih u prijavi
na konkurs, odnosno oglas, CV-ju ili preporuci
ranijeg poslodavca.
(2) U proceduri odlučivanja o prestanku
profesionalne karijere, dodatno obrazovanje iz
tačke b), radno iskustvo iz tačke c) i imovinsko
stanje iz tačke d) stava (1) ovog člana uzimaju
se kao dopunski kriteriji koji idu u korist
zadržavanja statusa državnog službenika odnosno
namještenika, dok dopunski kriterij iz tačke e)
koji se odnosi na zauzimanje nepokretnosti ne ide
u korist zadržavanja statusa državnog službenika
odnosno namještenika.
Član 5.
(Provođenje Smjernica)
Sekretar Ureda je obavezan, prilikom
provođenja ovih Smjernica, poštivati i
primjenjivati načelo zakonitosti, načelo
transparentnosti i javnosti, načelo odgovornosti,
načelo efikasnosti i ekonomičnosti, načelo
profesionalne nepristrasnosti i načelo političke
neovisnosti utvrđeno odredbama člana 9. Zakona
o državnim službenicima i namještenicima,
odnosno da primjenom osnovnih načela iz člana
3. i dopunskih kriterija iz člana 4. ovih Smjernica,
kroz utvrđenu kadrovsku politiku i njeno
provođenje, osigura jednakost svih zaposlenih
u organu državne službe, odnosno jednak odnos
prema svima zainteresiranim za zapošljavanje u
organ državne službe.
20. septembra 2013.
Član 6.
(Odlučivanje o primjeni osnovnih
načela i dopunskih kriterija u
postupku zapošljavanja)
Prilikom odlučivanja o izboru i prijemu
državnih službenika u organ državne službe,
nakon provedenog usmenog intervjua po
proceduri utvrđenoj ovim Smjernicama, uzimajući
u obzir i rezultate intervjua, po pribavljenom
mišljenju Agencije, sekretar Ureda odlučuje
kojem će načelu iz člana 3. Smjernica, odnosno
dopunskom kriteriju iz člana 4. Smjernica, dati
prednost u odnosu na ostale, u cilju donošenja
odluke o izboru i prijemu kandidata koji će
najbolje obavljati poslove radnog mjesta državnog
službenika na koje se vrši postavljenje državnog
službenika i svrhu ispunjenja načela i obaveza
propisanih Zakonom o državnim službenicima i
namještenicima i drugim posebnim propisima.
Član 7.
(Dostavljanje dokaza)
(1) Dokaze kojim se utvrđuju činjenice ili
status relevantan za primjenu određenih osnovnih
načela i dopunskih kriterija iz člana 3. i 4. ovih
Smjernica, a koji imaju snagu javne isprave,
kandidati koji učestvuju u postupku zapošljavanja
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
postupku unapređenja i prestanka profesionalne
karijere, kao i prilikom donošenja odluke o
stručnom usavršavanju i osposobljavanju,
državnih službenika i namještenika mogu
dostaviti isključivo organu državne službe, prije
nego se donese predmetna odluka.
(2) U provođenju Smjernica, organ državne
službe, pored dokaza iz prethodnog stava, može
koristiti podatke koji se odnose na radno- pravni
status, kao i opće podatke iz dosjea državnih
službenika i namještenika, odnosno iz Registra
državnih službenika i namještenika Unskosanskog kantona.
Član 8.
(Usmeni intervju kod prijema u radni odnos)
(1) Usmeni intervju iz člana 41. stav (2) Zakona
o državnim službenicima i namještenicima ima
za cilj da se utvrde personalne karakteristike
i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje
poslova konkretnog radnog mjesta a provodi se
po proceduri utvrđenoj ovim Smjernicama.
(2) Kod obavljanja usmenog intervjua sa
kandidatima sa liste uspješnih kandidata sekretar
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Ureda je dužan osigurati poštivanje ličnog
integriteta i dostojanstva svakog kandidata sa liste
uspješnih kandidata.
Član 9.
(Suzdržavanje od davanja odgovarajućih
privilegija ili pogodnosti)
U postupku provođenja intervjua sekretar
Ureda je dužan suzdržati se od bilo kojih
aktivnosti ili radnji, koje bi nekog od kandidata
u odnosu na druge kandidate moglo staviti u
povoljniji ili podređeni položaj.
Član 10.
(Utvrđivanje pitanja za intervju
i provođenje intervjua)
(1) Intervju sa kandidatom provodi sekretar
Ureda .
(2) Izuzetno, sekretar Ureda može ovlastiti
državnog službenika ili imenovati posebnu ad hoc
komisiju za provođenje intervjua.
(3) Pitanja na intervjuu mogu se odnositi
na radno iskustvo kandidata, njegovu stručnu
spremu, kvalifikacije, sklonost kandidata za
timski rad i usvajanje novih znanja vezano za
određeno radno mjesto, djelatnost organa na koju
se javni konkurs odnosi, kao i oblasti državne
uprave, državne službe i drugih oblasti koje mogu
biti u vezi sa radnim mjestom.
(4) Sekretar Ureda je dužan obezbjediti da
se o toku intervjua sa svim kandidatima vodi
zapisnik. Intervju ne može biti duži od 30 minuta.
(5) Pitanja za intervju utvrđuje sekretar Ureda
u saradnji sa državnim službenicima neposredno
prije intervjua, na obrascu broj 1. koji čini
sastavni dio ovih Smjernica.
Broj 15 - Strana 973
Član 11.
(Ocjenjivanje intervjua)
(1) Kandidata na intervjuu ocjenjuje sekretar
Ureda dodjeljujući mu određen broj bodova, a
najviše 40 bodova po jednom pitanju.
(2) Ukupan broj ostvarenih bodova utvrđen
u skladu sa stavom (1) ovog člana podijeljen sa
maksimalnim brojem bodova predstavlja procenat
osvojenih bodova na intervjuu.
Član 12.
(Rezultati sa intervjua)
Rezultati ostvareni na intervju predstavljaju
jedan od osnova za opredjeljenje sekretara Ureda
o izboru državnog službenika sa liste uspješnih
kandidata.
Član 13.
(Postavljenje državnog službenika sa liste
uspješnih kandidata)
Državnog službenika postavlja sekretar
Ureda, nakon obavljenog usmenog intervjua sa
svim kandidatima sa liste uspješnih kandidata
koji su prošli javni konkurs, uz prethodno
pribavljeno mišljenje Agencije, u skladu sa
odredbama Uredbe o uslovima, načinu
i programu polaganja ispita općeg znanja i
stručnog ispita za kandidate za državnu službu
u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik
Unsko-sankog kantona” broj: 7/12).
Član 14.
(Stupanje na snagu)
Ove Smjernice stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 22-05-7977-1/2012
8. august 2013. godine
Bihać
SEKRETAR UREDA
Beganović Elvis, dipl.ecc
Broj 15 - Strana 974
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
Početak intervjua: ___sati___minuta
Obrazac broj 1.
1.
IME I PREZIME KANDIDATA
2.
PITANJE:
Ostvaren broj
bodova
Maksimalni broj
bodova
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
UKUPNO BODOVA
Maksimalan broj
bodova pomnožen sa
brojem pitanja
PROCENAT U ODNOSU
NA MAKSIMALNI BROJ BODOVA
Završetak intervjua: ___sati ___minuta
Bihać, ________________________ godine
SEKRETAR UREDA
______________________
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
708.
Na osnovu člana 17. Zakona o unutrašnjim poslovima i člana 17d. stav (2) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona
br.1/97, 2/02, 6/02, 8/02 i 11/03) Nezavisni odbor
za izbor i reviziju donosi
Broj 15 - Strana 975
(3) Nezavisni odbor odlučuje o pitanjima
iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o
izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim
poslovima, a po postupku i procedurama
utvrđenim ovim Pravilnikom.
II. IZBOR, IMENOVANJE, MANDAT I
OSTAVKE NEZAVISNOG ODBORA
PRAVILNIK
Član 3.
O RADU I PROCEDURAMA NEZAVISNOG
ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJU
(Imenovanje Nezavisnog odbora)
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Pravilnika)
Pravilnikom o radu i procedurama Nezavisnog
odbora za izbor i reviziju (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) uređuju se principi i način rada
Nezavisnog odbora za izbor i reviziju (u daljnjem
tekstu: Nezavisni odbor), imenovanje Nezavisnog
odbora, održavanje konstituirajuće sjednice,
mandat i ostavke, javnost rada, održavanje
sjednica, učestvovanje u radu, postupak donošenja
odluka, nadležnosti predsjednika i Nezavisnog
odbora, izbor, imenovanje i smjena policijskog
komesara, javno oglašavanje, intervju i izbor
kandidata, postupanje po pritužbama, pravo na
pristup sjednicama, finansiranje, ostvarivanje
saradnje, ovjeravanje akata, čuvanje podataka
i druga pitanja od značajna za rad Nezavisnog
odbora.
Član 2.
(Način rada i održavanje sjednica)
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje
i finansijsko-administrativna pitanja Skupština
Unsko-sanskog kantona imenuje članove
Nezavisnog odbora.
Član 4.
(1) Nezavisni odbor se sastoji od 7 (sedam)
članova i to:
a) 2 (dva) člana-predstavnika Ministarstva
unutrašnjih poslova USK-a Bihać,
b) 5 (pet) članova-predstavnika iz reda civilnog
društva (ugledne osobe iz sfere pravnih,
kriminalističkih nauka i ljudskih prava, a koji
nisu predstavnici političkih stranaka).
(2) U skladu sa članom 5. stav (4) Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim
poslovima (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” br. 6/02), na prijedlog Sekretara
Skupštine USK-a, Nezavisni odbor može izabrati
sekretara Nezavisnog odbora iz reda radnika
Službe Skupštine.
Član 5.
(Održavanje prve Konstituirajuće sjednice)
(1) Nezavisni odbor djeluje isključivo
na profesionalnim osnovama, ne štiteći, ne
zastupajući, niti podrivajući interese bilo koje
političke stranke, registrirane organizacije ili
udruženja ili bilo kojeg naroda i pojedinca u
Bosni i Hercegovini.
(1) Predsjedavajući Skupštine Unskosanskog kantona će u roku od 15 dana od dana
imenovanja članova Nezavisnog odbora, sazvati
prvu konstituirajuću sjednicu Nezavisnog
odbora.
(2) Nezavisni odbor radi na sjednicama.
Sjednice Nezavisnog odbora održavaju se jednom
mjesečno, a po potrebi Nezavisni odbor može se
sastati i više puta u toku mjeseca.
(2) Na prvoj konstituirajućoj sjednici
članovi Nezavisnog odbora između sebe će
predložiti predsjednika i potpredsjednika
Nezavisnog odbora,
Broj 15 - Strana 976
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(3) Na prijedlog članova Nezavisnog
odbora izbor predsjednika i potpredsjednika
Nezavisnog odbora vrši se glasanjem,
(4) Za predsjednika i potpredsjednika
Nezavisnog odbora biće izabrani oni članovi
Nezavisnog odbora koji dobiju najveći broj
glasova, od ukupnog broja članova Nezavisnog
odbora.
(5) Ako se predsjednik Nezavisnog odbora
bira iz reda predstavnika Ministarstva unutrašnjih
poslova, potpredsjednik mora biti izabran iz
reda predstavnika civilnog društva, odnosno
ako je predsjednik iz reda civilnog društva,
potpredsjednik mora biti iz reda Ministarstva
unutrašnjih poslova.
Član 6.
(Mandat i ostavke)
(1) Skupština Kantona imenuje Nezavisni
odbor na mandatni period od 4 godine, uz
mogućnost ponovnog izbora na još jedan mandat.
(2) Skupština Kantona može razriješiti pred­
sjednika i članove Nezavisnog odbora i prije
isteka perioda na koji su imenovani.
(3) Nezavisni odbor može podnijeti kolek­
tivnu ostavku o čemu pismeno obavještava Skup­
štinu USK-a.
(4) U slučaju donošenja kolektivne ostavke
iz stava (3) ovog člana Nezavisni odbor je dužan
obavljati poslove iz svoje nadležnosti sve do
izbora odnosno imenovanja članova novog
Nezavisnog odbora.
Član 7.
(1) Član Nezavisnog odbora može podnijeti
ostavku koja stupa na snagu danom podnošenja,
a u obavezi je podnijeti ostavku ukoliko
nastupe uslovi koji ga sprječavaju da bude član
Nezavisnog odbora.
(2) Ostavka iz stava (1) ovog člana podnosi
se pismeno predsjedniku Nezavisnog odbora.
(3) Predsjednik Nezavisnog odbora ostavku iz
stava (2) ovog člana proslijeđuje svim članovima
Nezavisnog odbora i Skupštini Kantona koja će
izabrati novog člana Nezavisnog odbora u skladu
sa zakonom.
20. septembra 2013.
(4) Ukoliko mjesto člana Nezavisnog odbora
ostane upražnjeno prije isteka mandata, na
preostali period do isteka mandata Skupština
Kantona imenuje novog člana.
(5) Ukoliko se sukcesivno razrješe svi
članovi Nezavisnog odbora prije isteka mandata,
na preostali period do isteka mandata Skupština
Kantona imenuje članove novog Nezavisnog
odbora, koji nastavljaju vršiti nadležnosti
utvrđene ovim Pravilnikom do isteka utvrđenog
mandata prethodno izabranog Nezavisnog
odbora.
III. JAVNOST RADA
Član 8.
(Javnost rada)
(1) Rad Nezavisnog odbora je javan.
(2) Predsjednik i potpredsjednik Nezavisnog
odbora će poštujući principe zakonitosti, javnosti
i transparentnosti informisati javnost o svom
radu.
IV. SAZIV, ODRŽAVANJE I
UČESTVOVANJE U RADU SJEDNICA
Član 9.
(Održavanje sjednica i saziv)
(1) Nezavisni odbor zasjeda u sjednicama.
(2) Sjednice Nezavisnog odbora održavaće
se u Bihaću, u zgradi Skupštine Unsko-sanskog
kantona.
(3) Na prijedlog Predsjednika, sjednice
Nezavisnog odbora se mogu održati i na drugom
mjestu.
(4) Vrijeme i mjesto održavanja sjednica Neza­
visnog odbora određuje predsjednik Neza­visnog
odbora, odnosno potpredsjednik Nezavisnog
odbora, u slučaju kada je predsjednik opravdano
spriječen.
(5) Saziv za sjednicu Nezavisnog odbora sa
prijedlogom dnevnog reda, upućuje se članovima
Nezavisnog odbora sedam dana prije dana
održavanja sjednice.
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(6) Predsjednik Nezavisnog odbora može,
kada za to postoje opravdani razlozi uz pismeno
obrazloženje sazvati hitnu sjednicu bez pisanog
saziva, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti
na samoj sjednici Nezavisnog odbora.
(7) Saziv za sjednicu sa dnevnim redom i
radni materijal šalju se redovnom poštom,
preporučenom, elektronskom poštom članovima
Nezavisnog odbora na njihove adrese ili usmenim
putem o čemu se sa svakim članom Nezavisnog
odbora, sekretar Nezavisnog odbora posebno
dogovara.
Član 10.
(Učestvovanje u radu Nezavisnog odbora)
(1) Radom Nezavisnog odbora rukovodi
predsjednik Nezavisnog odbora, odnosno
potpredsjednik kada ga za to predsjednik ovlasti
ili kada je predsjednik Nezavisnog odbora
opravdano spriječen da prisustvuje sjednici.
(2) Članovi Nezavisnog odbora kao i ostali
učesnici u radu sjednice mogu uzeti riječ po
odobrenju predsjednika, odnosno potpredsjednika.
(3) Predsjednik daje riječ članovima i
učesnicima na sjednici prema redu prijavljivanja.
(4) Članovi Nezavisnog odbora i drugi
učesnici svoje izlaganje treba da prilagode
temi i značaju pitanja o kojima se raspravlja po
utvrđenom dnevnom redu, te da daju konkretne
prijedloge za rješavanje određenih pitanja.
(5) Predsjednik vodi računa o tome da
učesnik u raspravi nesmetano diskutuje, odnosno
da nesmetano iznosi svoje prijedloge, sugestije,
mišljenja i stavove.
(6) U slučaju da se učesnik u raspravi udalji
od teme o kojoj se raspravlja u okviru dnevnog
reda, bit će upozoren. Ako se ogluši o upozorenje,
predsjednik će mu oduzeti riječ.
Broj 15 - Strana 977
V. POSTUPAK ODLUČIVANJA I
DONOŠENJA ODLUKA I ZAKLJUČAKA
Član 11.
(Postupak odlučivanja i donošenja
odluka i zaključaka)
(1) Odluke Nezavisnog odbora donose se na
sjednicama glasanjem.
(2) Sjednice Nezavisnog odbora mogu se
održati i na njima donositi punovažne Odluke i
Zaključci ako istim prisustvuje najmanje 5 (pet)
članova Nezavisnog odbora.
(3) Glasanje može biti javno ili tajno, o čemu
članovi Nezavisnog odbora odlučuju neposredno
prije glasanja.
(4) Akti o kojima odlučuje Nezavisni odbor
donose se u formi Odluka i Zaključka.
(5) Nezavisni odbor može davati preporuke,
mišljenja i smjernice u cilju poboljšanja rada
policijskog komesara.
(6) Odluka i Zaključak Nezavisnog odbora
su punovažni ako za njih glasa natpolovična
većina od ukupnog broja imenovanih članova
Nezavisnog odbora.
(7) Način glasanja unosi se u zapisnik sa
sjednice Nezavisnog odbora na način da se navede
koliko je članova glasalo “za”, koliko je glasalo
“protiv” i koliko je članova bilo “suzdržano”.
(8) Svi
članovi
Nezavisnog
odbora
ravnopravno učestvuju u raspravi o svakom
pitanju koje se uvrsti u dnevni red sjednice
Nezavisnog odbora.
(9) Na sjednici Nezavisnog odbora vodi se
zapisnik koji potpisuju predsjednik i zapisničar,
odnosno sekretar Nezavisnog odbora, nakon što
ga usvoji Nezavisni odbor.
(10) Svaki član Nezavisnog odbora može
izdvojiti svoje mišljenje i zahtijevati da se ono
unese u zapisnik.
Broj 15 - Strana 978
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
VI. NADLEŽNOSTI I OVLAŠTENJA
PREDSJEDNIKA NEZAVISNOG ODBORA
Član 12.
(Nadležnosti i ovlaštenja predsjednika)
(1) Nadležnosti i ovlaštenja predsjednika
Nezavisnog odbora su:
a)predstavljanje Nezavisnog odbora,
b)pripremanje nacrta
Nezavisnog odbora,
Pravilnika
o
radu
c)pripremanje nacrta godišnjeg Plana rada
Nezavisnog odbora,
d)sazivanje sjednica Nezavisnog odbora,
e)rukovođenje i usmjeravanje poslova iz
nadležnosti Nezavisnog odbora,
f)potpisivanje akata Nezavisnog odbora,
g)potpisivanje odluka i zaključaka koje usvoji
Nezavisni odbor,
h)komuniciranje sa institucijama, organima, ili
pojedincima u cilju što efikasnijeg obavljanja
poslova i zadataka iz nadležnosti Nezavisnog
odbora,
i)obavljanje drugih nadležnosti utvrđenih
zakonom, ovim Pravilnikom, drugim propisima,
odlukama ili zaključcima Nezavisnog odbora, i
j)odgovara za zakonitost rada Nezavisnog
odbora.
VII. NADLEŽNOSTI NEZAVISNOG ODBORA
Član 13.
(Izbor, imenovanje i smjena
Policijskog komesara)
(1) Nezavisni odbor upravlja procesom
izbora, imenovanja i smjene policijskog komesara
Ministarstva unutrašnjih poslova.
(2) Nezavisni odbor:
a)raspisuje javni konkurs/natječaj za izbor
policijskog komesara,
b)razmatra prispjele prijave,
c)vrši selekciju
kandidata,
i
odabir
odgovarajućih
d)predlaže ministru kandidate za policijskog
komesara,
20. septembra 2013.
e)razmatra žalbe na rad policijskog komesara,
uključujući i žalbe građana,
f)razmatra prijedloge Skupštine, Vlade ili
ministra MUP-a USK-a o smjeni policijskog
komesara,
(3) Predlaže smjenu policijskog komesara u
slučaju da su ispunjeni sljedeći kriteriji:
a)dokazano krivično djelo ili teški disciplinski
prekršaj,
b)primjenom člana 57. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima
USK-a.
(4) Nezavisni odbor ocjenjuje cjelokupan
rad policijskog komesara u slučaju ponovnog
imenovanja za drugi mandat.
Član 14.
(Javno oglašavanje)
(1) Nezavisni odbor će javni konkurs/natječaj
za policijskog komesara objaviti u pisanim i
elektronskim medijima koji se štampaju ili djeluju
na prostorima BiH, FBiH i USK-a.
(2) Objavljeni javni konkurs/natječaj ostaje
otvoren najmanje 15 dana od dana objavljivanja.
(3) Prijave na otvoreni javni konkurs/natječaj
Nezavisni odbor će zaprimati preko Službe
Skupštine USK-a.
(4) Prijave kandidata na javni konkurs/
natječaj ispitujući blagovremenost, potpunost i
urednost dokumentacije razmatraju svi članovi
Nezavisnog odbora.
(5) Neblagovremene prijave neće biti
razmatrane, a nepotpune prijave bit će odbačene.
(6) Tokom razmatranja prijava iz stava (4)
ovog člana, sekretar Nezavisnog odbora vodi
zapisnik i popunjava tabelu prijavljenih kandidata
o stanju prijava, koju potpisuju svi prisutni
članovi Nezavisnog odbora.
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 15.
(Intervju i izbor kandidata)
(1) Članovi Nezavisnog odbora obavit će
intervju s kandidatima koji ispunjavaju uslove
(2) Intervju će se obaviti na način da kandidati
iznesu program svog rada, i odgovore na pitanja
koja će postaviti članovi Nezavisnog odbora.
(3) Nakon obavljenog intervjua sa svim
kandidatima za policijskog komesara, Nezavisni
odbor će glasati o kandidatima.
(4) Nezavisni odbor će između odgovarajućih
kandidata preporučiti ministru MUP-a jednog
kandidata za policijskog komesara, u skladu sa
članom 17. f Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o unutrašnjim poslovima (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj:1/02).
Broj 15 - Strana 979
(2) Nezavisni odbor može odlučiti da lica
iz stava (1) ovog člana i nepozvana lica mogu
prisustvovati sjednici Nezavisnog odbora u dijelu
sjednice koji se odnosi na raspravu i rad za koji
imaju pravni interes, dok ne mogu biti prisutni
sjednici Nezavisnog odbora u dijelu sjednice kada
se odlučuje, boduju i ocjenjuju kandidati ili kada
se glasa o određenim pitanjima iz nadležnosti
Nezavisnog odbora.
(3) Na poziv Nezavisnog odbora, u radu
mogu učestvovati i stručna lica iz institucija
USK-a radi davanja stručnih obrazloženja i
objašnjenja, naučni radnici i stručna lica, kao i
predstavnici međunarodne zajednice u BiH, bez
prava odlučivanja.
VIII. FINANSIRANJE NEZAVISNOG ODBORA
Član 16.
Član 19.
(Postupanje po pritužbama)
(Finansijska sredstva za rad
Nezavisnog odbora)
Nezavisni odbor će u najkraćem mogućem
roku, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana,
razmotriti prispjele pritužbe građana, pravnih
lica, organizacija i udruženja na rad policijskog
komesara.
Član 17.
(1) Predsjednik Nezavisnog odbora će za
svaki pojedinačni slučaj pritužbe, odrediti jednog
od članova Nezavisnog odbora, koji će provjeriti
navode pritužbe, te o tome na prvoj narednoj
sjednici izvjestiti Nezavisni odbor, koji će zauzeti
stav o osnovanosti pritužbe.
(2) O pritužbi Nezavisni odbor je dužan u
roku od 30 (trideset) dana dati pismeni odgovor
podnosiocu pritužbe.
(3) Ako pritužba sadrži i obilježja krivičnog
djela, Nezavisni odbor će o tome obavijestiti
nadležno tužilaštvo.
Član 18.
(Pravo na pristup sjednicama )
(1) Sjednici Nezavisnog odbora mogu
prisustvovati lica koja pozove predsjednik
Nezavisnog odbora ili ranije najavljena lica.
(1) U skladu sa članom 17 d. stav (2) Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim
poslovima (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona broj: 1/02) Sredstva za rad Nezavisnog
odbora osiguravaju se u Budžetu Kantona za
svaku budžetsku godinu.
(2) Sve finansijske obaveze koje proističu
iz nadležnosti Nezavisnog odbora izmiruju se u
okviru i preko Službe Skupštine.
(3) Članovi Nezavisnog odbora i sekretar
imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj
rad.
(4) Visinu naknade za rad i dodatne troškove
Nezavisnog odbora utvrđuje Komisija za izbor i
imenovanje i finansijsko-administrativna pitanja.
(5) Pod dodatnim troškovima za svaku
sjednicu podrazumijevaju se:
a) putni troškovi prema važećim propisima,
(6) Naknade i dodatni troškovi članovima
Nezavisnog odbora obračunavaju se u Službi
Skupštine i isplaćuju se mjesečno na tekuće
račune članovima i sekretaru Nezavisnog odbora.
Broj 15 - Strana 980
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
(7) Troškovi iz stava (5) i (6) ovog člana,
bit će isplaćeni samo članovima Nezavisnog
odbora koji su prisustvovali sjednicama, odnosno
najmanje jednoj sjednici mjesečno.
(8) Evidenciju o prisustvu članova sjednicama
vodi sekretar Nezavisnog odbora.
IX. OSTVARIVANJE SARADNJE
Član 20.
(Ostvarivanje saradnje)
(1) Nezavisni odbor će u vršenju poslova
iz svoje nadležnosti sarađivati sa Skupštinom
USK-a, Kolegijem Skupštine, radnim tijelima
Skupštine, Vladom USK-a, Uredom policijskog
komesara i Službom za unutrašnju kontrolu
MUP-a USK-a.
(2) Nezavisni odbor ima pravo da od
institucija i službi iz stava (1) ovog člana traži
informacije i obavještenja, koja su mu potrebna
za rad, kao i druge podatke kojima raspolažu ili
su dužni da ih prikupljaju ili evidentiraju.
X. OVJERAVANJE I PRIJEM AKATA
Član 21.
(Ovjeravanje akata)
(1) Nezavisni odbor za ovjeru svojih odluka,
odnosno zaključaka i drugih službenih akata u
okviru svoje nadležnosti koristi pečat Skupštine
Kantona.
(2) Nezavisni odbor za izradu službenih
akata iz svoje nadležnosti koristi memorandum
Skupštine USK-a.
(3) Pečatom Skupštine Kantona ovjeravaju
se akti koje potpisuje predsjednik Nezavisnog
odbora, i potpredsjednik po ovlaštenju pred­
sjednika.
(4) Sekretar Nezavisnog odbora dužan je da
vodi internu dostavnu knjigu i da se brine o svim
aktima Nezavisnog odbora u skladu sa propisima
o kancelarijskom poslovanju.
(5) Sekretar Nezavisnog odbora obavlja
administrativno-tehničke poslove, dok Služba
Skupštine obavlja sve stručne poslove za
Nezavisni odbor.
20. septembra 2013.
(6) Svi akti Nezavisnog odbora zaprimaju
se i otpremaju preko protokola pisarnice Službe
Skupštine.
(7) Sve administrativno i organizacionotehničke poslove za potrebe Nezavisnog odbora
obavljaće Služba Skupštine USK-a, u skladu
sa članom 5. stav (5) Zakona o imjenama i
dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona broj:
6/02)
XI. ČUVANJE PODATAKA
Član 22.
(Čuvanje podataka)
Članovi Nezavisnog odbora i sekretar dužni
su čuvati sve podatke, a posebno podatke koji
su povjerljive prirode, za vrijeme trajanja i
po prestanku članstva u Nezavisnom odboru,
odgovorni su u slučaju odavanja podataka u
skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka
(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.
49/06, 76/11 i 89/11), Zakonom o zaštiti tajnih
podataka (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”
br. 54/05, 12/09) i drugim propisima.
XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 23.
(Ostala pitanja)
(1) Pitanja koja nisu regulisana ovim Pravil­
nikom mogu se uređivati odlukama i zaključcima
Nezavisnog odbora.
(2) Izmjene i dopune Pravilnika o radu i
procedurama Nezavisnog odbora vrše se na način
predviđen za njegovo donošenje.
XIII. PRESTANAK VAŽENJA RANIJEG
PRAVILNIKA
Član 24.
(Prestanak važenja)
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika,
prestaje da važi Pravilnik o radu i procedurama
Nezavisnog odboraza izbor i reviziju Policijskog
komesara broj:01/12-2/02 od 18.07.2002.godine.
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
XIV.STUPANJE NA SNAGU
Član 25.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja i objaviće se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 02/12-1-1380/13
18. juli 2013. godine
Bihać
Predsjednik Nezavisnog
odbora za izbor i reviziju
Mešić Jusuf
709.
Na osnovu članova 50. stav3. Zakona o
zdravstvenom osiguranju (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine” br: 30/97,
7/07, 70/08 i 48/11) i člana 20. Statuta Zavoda
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona,
Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja
Unsko-sanskog kantona Bihać, na sjednici
održanoj 29.07.2013. godine donosi
ODLUKU
O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U
VEZI KORIŠTENJA ZDRAVSTEVNE
ZAŠTITE OSIGURANIH LICA ZA VODA
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
UNSKO SANSKOG KANTONA
Član l.
Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi, način i
postupak ostvarivanja naknade putnih troškova
osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja
Unsko-sanskog kantona u vezi korištenja
zdravstvene zaštite van područja Kantona i u
inostranstvu.
Član 2.
Osiguranom licu Zavoda u skladu sa odred­
bama člana 31. Zakona o zdravstvenom osigu­
ranju pripada pravo na naknadu putnih troškova,
ako je zbog korištenja zdravstvene zaštite iz
obaveznog zdravstvenog osiguranja putem
Ljekarske komisije Zavoda upućen iz njegovog
mjesta prebivališta odnosno boravka u ugovornu
zdravstvenu ustanovu u drugo mjesto, a po
sljedećim uslovima:
- da se radi o zdravstvenim uslugama koje se ne
pružaju na području Kantona;
- da je doktor specijalista odnosno konzilijum
doktora određene grane medicine potvrdio
Broj 15 - Strana 981
svojim nalazom da je izvršen pregled osiguranog
lica i da je neophodno njegovo liječenje u
nekoj od zdravstvenih ustanova van područja
Kantona ili u inostranstvu i da je ovlašteno lice
nadležne poslovnice Zavoda ovjerilo potvrdu
za korištenje prijevoza i u vezi ostvarivanja
zdravstvene zaštite.
Član 3.
Izabrani doktor zdravstvene ustanove na
osnovu mišljenja specijaliste određene grane
medicine, osiguranom licu izdaje potvrdu o
potrebi putovanja u cilju ostvarivanja zdravstvene
zaštite van Unsko-sanskog kantona (u daljem
tekstu: obrazac PN) koju ovlašteno lice Zavoda
(sekretar Ljekarske komisije) ovjerava za jedno
putovanje (odlazak i povratak) osiguranom licu
uz navođenje broja saglasnosti sa uputnice kojom
je osigurano lice upućeno na liječenje odnosno
medicinsku rehabilitaciju van kantona.
Na poleđeni izdatogi ovjerenog obrazca
PN, zdravstvena ustanova u koju je pacijent
upućen na liječenje svojim pečatom, te potpisom
i faksimilom nadležnog lječnika potvrđuje
da je osigurano lice izvršilo pregled, obavilo
dijagnostičke pretrage u istoj, odnosno da se
nalazilo na bolničkom liječenju ili medicinskoj
rehabilitaciji.
Naknada putnih troškova osiguranih lica
priznaje se u visini cijene povratne putne karte
za najkraću relaciju od mjesta polaska do mjesta
upućivanja.
Član 4.
Korisnik naknade putnih troškova iz člana
2. ove Odluke u roku od 60 dana od dana
završetka liječenja dostavlja nadležnoj Poslovnici
Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog
kantona popunjen obrazac PN n’a način iz člana
3. ove Odluke (zahtjevna obračun naknade putnih
troškova, te uz isti prilaže sljedeće dokaze:
- Medicinsku dokumentaciju iz koje se nesumljivo
može utvrditi da je obavljeno liječenje
osiguranog lica u zdravstvenoj ustanovi van
područja Kantona (otpusno pismo, povijest
bolesti, nalaz i mišljenje ordinirajućeg ljekara ili
konzilija ljekara).
- Kopiju kartice otvorenog tekućeg računa iz
banke.
Broj 15 - Strana 982
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Ovlašteno lice Poslovnice vrši obračun nak­
nade putnih troškova u skladu sa utvrđenom
visinom. Nakon izvršenog obračuna, nadležna
Poslovnica je dužna dostaviti obrazac PN na
daljnje postupanje u Odjeljenje za finanasijsko
računovodstvene poslove Zavoda.
20. septembra 2013.
1. Edin Kulenović, dipl. pravnik i
2. Hasan Zulić, dipl. ing. građevine.
II
Direktor Zavoda će donijeti procedure u vezi
postupka isplate naknade.
Djelokrug rada članova Komisije definiran je
Zakonom o koncesijama, Dokumentom o politici
dodjele koncesija i Pravilnikom o radu Komisije
za koncesije USK-a.
Član 5.
III
Isplata naknade putnih troškova osiguranom
licu izvršiti će se u roku od 60 dana od dana
prijema zahtjeva u nadležnu Poslovnicu Zavoda.
Članovi Komisije iz tačke I ovog Rješenja
imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji.
IV
Član 6.
Potvrdu o potrebi putovanja u cilju ostvarivanja
zdravstvene zaštite van Unsko-sanskog kantona
(obrazac PN) izdaje Zavod zdravstvenog
osiguranja Unsko-sanskog kantona, a propisana je
na formatu A5 i sastavni je dio ove Odluke.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje
se danom donošenja, a bit će objavljena u\
“Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-37-3875/13
29. jula 2013. godine
Bihać
Predsjednik
Upravnog odbora
Asmir Hadžipašić, dipl. ecc.
710.
Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o
koncesijama (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 10/03, 07/09) Ministar
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi:
RJEŠENJE
Naknadu za rad promjenljivim članovima
Komisije iz tačke I ovog Rješenja, u skladu
s članom 14. stav 1. Zakona o koncesijama
obezbjediće i isplatiti Općina Bihać.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 08-24-2501-4/12
Ministar
4. aprila 2012. godine
mr. sci. Emdžad Galijašević
Bihać
711.
Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o
koncesijama (“Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj: 10/03, 07/09) Ministar
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a
donosi:
RJEŠENJE
I
I
U promjenljive članove Komisije za koncesije
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:
Komisija) sa područja općine Bihać, za davanje
saglasnosti na:
U promjenljive članove Komisije za koncesije
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:
Komisija) sa područja općine Bihać, za davanje
saglasnosti na Ugovor o koncesiji o korištenju
termomineralne vode iz bunara B-8 i B-11
lociranih u krugu ZU lječilište “Gata”, općina
Bihać, imenuju se:
Ugovor o koncesiji o korištenju vode rijeke
Unac za uzgoj plemenitih vrsta ribe u ribogojilištu
“Martin Brod” i Ugovor o koncesiji o korištenju
vode Puhareva vrela za uzgoj riblje mlađi u
mrjestilištu “Klokot”, imenuju se:
1. Edin Kulenović, dipl. pravnik i
2. Hasan Zulić, dipl. ing. građevine.
20. septembra 2013. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
712.
Djelokrug rada članova Komisije definiran je
Zakonom o koncesijama, Dokumentom o politici
dodjele koncesija i Pravilnikom o radu Komisije
za koncesije USK-a.
III
Članovi Komisije iz tačke I ovog Rješenja
imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji.
IV
Naknadu za rad promjenljivim članovima
Komisije iz tačke I ovog Rješenja, u skladu
s članom 14. stav1. Zakona o koncesijama
obezbjediće i isplatiti Općina Bihać.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 08-25-4588-7/12
20. august 2013. godine
Bihać
Broj 15 - Strana 983
Ministar
Amir Džajić, dipl. ing.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO - SANSKI KANTON
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
OPĆA BOLNICA U SANSKOM MOSTU
Prijedorska broj 111
79 260 Sanski Most
OGLAS
Oglašava se nestalim pečat JZU Opća bolnica
u Sanskom Mostu, pečat broj 6., promjera 30 mm,
sa tekstom Bosna i Hercegovina Federacija Bosne
i Hercegovine, Javna zdravstvena ustanova Opća
bolnica u Sanskom Mostu, ispisanim latiničnim i
ćiriličnim pismom u cilindričnim krugovima i u
sredini sadrži grb Unsko-sanskog kantona, koji
je služio za ovjeru medicinske dokumentacije
u Internističkoj ambulanti JZU Opća bolnica u
Sanskom Mostu.
Sanski Most
DIREKTOR
Doc Dr sc Prim dr med Enes Karabeg
spec. ginekologije i akušerstva
Broj 15 - Strana 984
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
20. septembra 2013.
S A D R Ž A J
649. Odluku o prihvatanju zaduženja po sporazumu
o zajmu između Bosne i Hercegovine i Erste Bank der
Oesterreichischen Sparkassen AG za Kantonalnu
bolnicu “dr. Irfan ljubijankić”, opću bolnicu
Sanski Most i zu Lječilište “Gata” Bihać
921
650. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne
zdravstvene ustanove Opća bolnica u Sanskom Mostu 922
651. Odluka o zadržavanju prava i obaveza osnivača nad
Zdravstvenom ustanovom Lječilište “Gata” Bihać
923
652 - 656. Zaključci
925
657. Odluka o proglašenju stanja prirodne i druge
nesreće na području Kantona
927
658. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg
granta „Subvencije javnim ustanovama
– KB “dr Irfan Ljubijankić” iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
928
659. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućeg
granta – Grantovi neprofitnim organizacijama – Savez
udruženja penzionera Unsko-sanskog kantona iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
928
660. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava
Tekućeg granta – Grantovi neprofitnim organizacijama –
Crveni križ Unsko-sanskog kantona iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
929
661. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava Grant za rješavanje stambeno nezbrinutih raseljenih lica 930
662. Odluka o usvajanju programa utroška sredstava
s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i
kapitalnih grantova utvrđenih Budžetom
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu,
ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta
931
663. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova – Grantovi
neprofitnim organizacijama
934
664. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava
tekućih grantova – Grantovi neprofitnim organizacijama 935
665. Odluka o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih grantova –
Grantovi neprofitnim organizacijama
936
666. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava
“Grant neprofitnim organizacijama-ostali” iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona - Ministarstva privrede
za 2013. godinu
937
667. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava Granta za vjeru po Odluci Vlade broj:
03-017-3004/2013 od 04. 07.2013. godine
938
668. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za period 01.01.-30.06.2013. godine
938
669. Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
938
670. Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2013. godinu
939
671 - 676. Odluke
677. Rješenje o razrješenju dužnosti
policijskog komesara
942
678. Rješenje o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ “Ostrožac” Cazin
943
679. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Ostrožac” Cazin
943
680. Rješenje o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ " Harmani II” Bihać
943
681. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Harmani II” Bihać
944
682. Rješenje o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ “Skender Kulenović”
Donji Kamengrad, Sanski Most
683. Rješenje
684. Rješenje o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ " Čava” Bužim
685. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Čavnik” Čava
686. Rješenje o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ “Kamenica” Bihać
687. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Kamenica” Bihać
688. Rješenje o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ " Brekovica” Bihać
689. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Brekovica” Bihać
690. Rješenje o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ " II osnovna škola” Bosanska Krupa
691. Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU “Druga osnovna škola” Bosanska Krupa
692. Rješenje o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ " 5 oktobar” Sanski Most
693. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “5 oktobar " Sanski Most
694. Rješenje o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Gornja Koprivna” Cazin
695. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Gornja Koprivna” Cazin.
696. Rješenje o imenovanju privremenog člana
kolskog odbora JU OŠ “Prekounje” Bihać
697. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Prekounje” Bihać
698. Rješenje o imenovanju privremenog člana
Školskog odbora JU OŠ “Mahala” Sanski Most
699. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Mahala” Sanski Most
700. Rješenje o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Gornje Prekounje-Ripač” Bihać
701. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Gornje Prekounje-Ripač”
702. Rješenje o imenovanju privremenog člana Školskog
odbora JU OŠ “Prva sanska škola” Sanski Most
703. Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ “Prva sanska škola " Sanski Most
704. Pravilnik o građevinama za koje je
potrebno izraditi izvedbeni projekt
705. Opće smjernice za ostvarivanje kadrovske
politike Ministarstva za građenje, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša
706. Opće smjernice za ostvarivanje kadrovske politike
Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje
707. Opće smjernice za ostvarivanje kadrovske politike Ureda
za zajedničke poslove vlade unsko-sanskog kantona
708. Pravilnik o radu i procedurama Nezavisnog
odbora za izbor i reviziju 709. Odluku o naknadi putnih troškova u vezi korištenja
zdravstevne zaštite osiguranih lica Zavoda
zdravstvenog osiguranja unsko sanskog kantona
710. Rješenje
711. Rješenje
712. Oglas
944
945
945
946
946
946
947
947
948
948
949
949
949
950
950
951
951
952
952
952
953
953
954
964
967
971
975
981
982
982
983
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 316-600; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Službeni glasnik broj 15 - Skupstina Unsko