Crna Gora
Agencija za zaštitu konkurencije
Broj: 02-UPI-21/8-13
Podgorica, 01.07.2013. godine
Na osnovu čl.19 stav 2 t.3 i 8 i 30 Zakona o zaštiti konkurencije (»Sl.list RCG«, br. 44/12),
član 2, stav 1 tačka 9 Tarifnika o visini naknada koje se plaćaju u postupku pred Agencijom
za zaštitu konkurencije (»Sl.list RCG«, br. 14/13) i člana 196 stav 1 Zakona o opštem
upravnom postupku (»Sl.list RCG«, br. 60/03 i 32/11), rješavajući po Zahtjevu za izdavanje
odobrenja za sprovođenje koncentracije, br. 02-UPI-21/1-13 od 30.05.2013. godine,
podnijetog od strane privrednih društava Industrija piva i sokova pivara »Trebjesa« A.D.
Nikšić, sа rеgistrоvаnim sjеdištеm nа аdrеsi Njegoševa 18, Nikšić, Crna Gora, »Coca-Cola
Hellenic Bottling Company-Crna Gora« DOO Podgorica, sа rеgistrоvаnim sjеdištеm nа аdrеsi
Kuće Rakića bb, Podgorica, Crna Gora i Preduzeće za trgovinu »Knjaz Miloš-Montenegro«
DOO, Kotor, sa registrovanim sjedištem na adresi Radanovići bb, Kotor, Crna Gora, preko
zastupnika podnosioca zahtjeva, Milana Matovića, izvršnog direktora Društva za postupanje
sa ambalažnim otpadom »Recomont« DOO, sa sjedištem na adresi Ul. Studentska, Lamela 9
L3, Podgorica, Crna Gora, Agencija za zaštitu konkurencije d o n o s i
RJEŠENJE
I
ODOBRAVA SE u skraćenom postupku koncentracija učesnika na tržištu koja nastaje
zajedničkim ulaganjem u novoosnovano privredno društvo »Recomont« DOO, Podgorica sa
sjedištem na adresi Ul. Studentska, Lamela 9 L3, Podgorica, Crna Gora, od strane Industrije
piva i sokova pivara »Trebjesa« A.D. Nikšić, sа rеgistrоvаnim sjеdištеm nа аdrеsi
Njegoševa 18, Nikšić, Crna Gora, »Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora«
DOO Podgorica, sа rеgistrоvаnim sjеdištеm nа аdrеsi Kuće Rakića bb, Podgorica, Crna
Gora i Preduzeće za trgovinu »Knjaz Miloš-Montenegro« DOO, Kotor, sa
registrovanim sjedištem na adresi Radanovići bb, Kotor, Crna Gora, koje novoosnovano
društvo samostalno posluje na dugoročnoj osnovi i ima sve funkcije nezavisnog učesnika na
tržištu i gdje svaki od osnivača ima po 33,3% udjela u društvu.
II
UTVRĐUJE SE da je u propisanom roku, od strane podnosioca zahtjeva, izvršena
uplata iznosa od 15.000,00 € (petnaesthiljada-eura) na račun Agencije za zaštitu
konkurencije 550-14224-91 kod Societe Generale Montenegro Banke, s pozivom na broj
predmeta 02-UPI-21/4-13, u skladu sa članom 2, stav 1 tačka 9 Tarifnika o visini naknada
koje se plaćaju u postupku pred Agencijom za zaštitu konkurencije.
2
Download

Trebjesa AD Niksic, Coca-cola HBCC Crna Gora, Knjaz Milos