2/10/2015
Odluka o izboru najpovoljnije ponude | eTender Portal ­ UJN CG
CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke
Obrazac 18 Član 106 Zakona o javnim nabavkama
Naručilac Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Broj 01­91 Mjesto i datum Kotor 17/12/2014
ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
I Podaci o naručiocu
Naručilac: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora
Adresa: Škaljari bb
Grad: Kotor
Telefon: 032/322­940
Elektronska pošta (e­mail): [email protected]­com.me
Kontakt osoba/e: Ivana Vukasović
Poštanski broj: 85330
Identifikacioni broj: 02049805
Fax: 032/322­940
Internet stranica (web): http://www.kotor­direkcija.co.me
II Mjesto i datum objavljivanja javnog poziva
(U slučaju da je javna nabavka sprovedena u otvorenom postupku javne nabavke, ograničenom postupku javne
nabavke, pregovaračkom postupku javne nabavke sa prethodnim objavljivanjem javnog poziva , dodjeli ugovora
o javnoj nabavci putem konkursa, dodjeli ugovora o javnoj nabavci putem okvirnog sporazuma)
Portal Uprave za javne nabavke http://www.ujn.gov.me/ Datum objavljivanja poziva 24/11/2014
(U slučaju da je javna nabavka sprovedena u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za
javno nadmetanje, odnosno po pozivu za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga, poziv je
dostavljen sledećim ponuđačima):
U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki: da ne
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=76711&type=DecisionOnAward
1/5
2/10/2015
Odluka o izboru najpovoljnije ponude | eTender Portal ­ UJN CG
III Predmet javne nabavke
Robe Radovi Usluge
IV opis predmeta javne nabavke
45316110­9 | Instaliranje putne rasvjete
Opis (dodatak)
Izgradnja javne rasvjete pored od hotela Radanovići do Primića
V Procijenjena vrijednost javne nabavke
Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa uračunatim PDV­om: 10000.00 €
VI Postupak javne nabavke
Dostavljanje ponuda šopingom
Saglasnost Uprave za javne nabavke broj: od godine.
VII podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
da ne
VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude
najniža ponuđena cijena ekonomski najpovoljnija ponuda
sa sljedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=76711&type=DecisionOnAward
2/5
2/10/2015
Odluka o izboru najpovoljnije ponude | eTender Portal ­ UJN CG
IX Broj dostavljenih ponuda
Na adresu Škaljari bb Kotor, zgrada Obnove pristigle su ponude od strane 3.0 ponuđača, i to:
1. "Elektro Čučković" doo Risan,
2. "Pupović elektro in" doo Tivat,
3. Konzorcijum "Mirel" ,"Dolfi" i "SS& Gavrilović gradnja" "Aqua in" i "Darosava"doo Tivat,
Utvrđeno je da su u predmetnom postupku javne nabavke neblagovremene ponude:
U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki: da ne
Utvrđeno je da su u predmetnom postupku javne nabavke neispravne ponude:
1. Pupović elektro in Tivat,
U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki: da ne
Utvrđeno je da su u predmetnom postupku javne nabavke ispravne ponude:
1. "Elektro Čučković" doo Risan,
2. Konzorcijum "Mirel" ,"Dolfi" i "SS& Gavrilović gradnja" "Aqua in" i "Darosava"doo Tivat,
Cijene ponuda koje su ocijenjene kao ispravne:
1. 9957.0,
2. 10000.0,
Rang lista
1. Ponuđaču "Elektro Čučković" doo Risan dodijeljeno je 100.0 bodova
2. Ponuđaču Konzorcijum "Mirel" ,"Dolfi" i "SS& Gavrilović gradnja" "Aqua in" i "Darosava"doo Tivat
dodijeljeno je 95.16 bodova
X Ime i adresa ponuđača, koji je ponudio najpovoljniju ponudu
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=76711&type=DecisionOnAward
3/5
2/10/2015
Ponuđač
"elektro čučkovic"
Adresa
Gorica 10
Grad
Risan
Telefon
Email
Odluka o izboru najpovoljnije ponude | eTender Portal ­ UJN CG
Kontakt osoba
Predrag Čučković
Poštanski broj
Identifikacioni broj
02698650
Faks
Internet adresa
XI Učešće podugovarača, odnosno podizvođača
XII Datum donošenja odluke
13/01/2015 godine
XIII Pravna pouka
Ukoliko smatraju da su im Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, povrijeđena prava i na pravu zasnovani
interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u
roku od 10 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
XIV Druge informacije
Naručilac je obajvio Poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača br 55/14 za Izgradnju javne rasvjete od hotela
Radanovići do Primića Uz zahtjev je traženo: 1.Izvod iz Crps­a 2.Ponudu. Po predmetnom pozivu pristigle su tri ponude, sa sl dokumentacijom. I Ponuđač Elektro Čučković 1.Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u tekstu poziva za javno nadmetanje (Broj i datum podnijetih dokaza
o podobnosti i formu (orginal ili kopija), ako je dokaz dostavljen u formi ovjerene kopije, navesti naziv organa
koji je izvršio ovjeru i datum ovjere) Izvod iz CRPS­a od 25.07.2014.g, šifra pretene djelatnosti 4321 Postavljanje električnih instalacija, origanal 2. Ponuđena cijena­9957,28 II DOO „ Pupović elektro in” Tivat 1 Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u tekstu poziva za javno nadmetanje (Broj i datum podnijetih dokaza
o podobnosti i formu (orginal ili kopija), ako je dokaz dostavljen u formi ovjerene kopije, navesti naziv organa
koji je izvršio ovjeru i datum ovjere) Izvod iz CRPS­a od 27.10.2014.g.,šifra pretežne djelatnost 4321­Postavljanje električnih instalacija, ovjerena
kopija, ovjerio Opština Tivat REG.BR 4278 OD 29.10.2014­Pupović 2 Ponuđena cijena­9516,47 eura, devethiljadapetstotinašesanest 47/100 III Konzorcijum „AQUA IN” I „SS & Gavrilović gradnja” doo Tivat III Konzorcijum Mirel" ,"Dolfi" i "SS& Gavrilović gradnja" "Aqua in" i "Darosava"doo Tivat„ http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=76711&type=DecisionOnAward
4/5
2/10/2015
Odluka o izboru najpovoljnije ponude | eTender Portal ­ UJN CG
1. Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u tekstu poziva za javno nadmetanje (Broj i datum podnijetih dokaza
o podobnosti i formu (orginal ili kopija), ako je dokaz dostavljen u formi ovjerene kopije, navesti naziv organa
koji je izvršio ovjeru i datum ovjere) Mirel: Izvod iz CRPS­a od 03.12..2014.goriginal.,šifra pretežne djelatnost 4312­Priprema gradilišta, Dolfi: Izvod iz CRPS ORIGINAL, OD 04.12.2014., šifra pretežne djelatnosti 4211 Izgradnja puteva i
autoputeva SS& Gavrilović gradnja Izvod iz Crps­a ovjerena kopija od 07.11.2014.ovjerio opština Tivat Reg br 4469 od
02.02.2014.g, šifra pretežne djelatnosti 4321 Postavljanje električnih instalacija “Aqua in” Izvod iz CRPS­a od 26.09.2014., ovjerena kopija reg br 4469 od 02.12.2014.g. šifra pretežne
djelatnosti 4399 Ostali nepomenuti građevinski radovi “Darosava” izvod iz CRPS­a od 11.11.2014.g. šifra pretežne djelatnosti 4674 Trgovina na veliko metalnom
robom, instalacionim materijalima opremom i priborom za grijanje 2. Ponuđena cijena­10.000,00 eura, desethiljada eura00/100 U postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda je utvrđeno da da ponuda ponuđača Pupović elektro in nije
ispravna, odnosno da predmjer nije dat u skladu sa Zahtjevom, jer je Ponuđač nudio cijene po metrima dužnim
a bilo je zadato po metrima kubnim i kvadratnim, pa je donijeto Rješenje o odbijanju ponue kao neispravne br
02­5349 od 15.12.2014.g. Na predmetno Rješenje nije bilo žalbe. Preostale ponude su vrednovane, po kriterijumu najniža ponuđena cijena pa je 100 bodova dodijeljeno Elektro
Čučković a 95.15 Konzorcijum Mirel" ,"Dolfi" i "SS& Gavrilović gradnja" "Aqua in" i "Darosava"doo Tiva. Nakon konačnosti ove Odluke Ugovor će se zaključiti sa ponuđačem "Elektro Čučković" doo Risan. M.P.
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=76711&type=DecisionOnAward
Odgovorno lice naručioca – starješina Ivo Magud
5/5
Download

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 55/14