Kontakt telefon
e-mail
00 387 (0) 61/18 82 79
[email protected]
00 387 (0) 61/82 18 55
[email protected]
00 387 (0) 33/55 56 86 F
00 387 (0) 33/55 56 86 T
[email protected]
Kontakt telefon
e-mail
Dragan Markelić
00 387 (0) 61/73 16 25
[email protected]
DOPREDSJEDNICI SKUPŠTINE
Kontakt telefon
e-mail
PREDSJEDNIK
Zehrudin Isaković
GENERALNI SEKRETAR
Naida Mačkić
KANCELARIJA
Mula Mustafe Bašeskije 63 – TC
´Nove Daire´ 71 000 Sarajevo
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
1.
Emsada Babić
00 387 (0) 61/78 12 30
[email protected]
2.
Milica Marković
00 387 (0) 61/ 83 07 47
[email protected]
KONTAKT
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Enes Kajmaković
Zoran Šimić
Jasminka Hadžišehić
Armin Vatreš
Senada Husarić
Muhamed dr. Novalić
Elvir Kazazović
Jasenko Kapidžić
Sead Ribić
Ermin Lipović
mobitel
e-mail
00 387 (0) 61/37 38 41
00 387 (0) 61/33 48 35
00 387 (0) 61/87 53 08
00 387 (0) 61/70 42 12
00 387 (0) 61/63 55 05
00 387 (0) 61/72 55 75
00 387 (0) 61/14 55 90
00 387 (0) 61/17 70 95
00 387 (0) 61/74 17 97
00 387 (0) 61/14 42 48
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1.
Edvard Jukić
Kontakt telefon
00 387 (0) 63/36 90 89
2.
Fatima Bajramović
00 387 (0) 61/ 79 21 26
3.
Edina Hadžić
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
00 387 (0) 61/
e-mail
[email protected]
[email protected]
1.
Anđelko Marić
Kontakt telefon
00 387 (0) 61/17 58 89
2.
Enver Beganović
00 387 (0) 62/58 92 64
-
3.
Zakir Šogolj
00 387 (0) 61/51 50 70
[email protected]
ČLANOVI SUDA ČASTI
DRUŠTVO/KLUB
1.
ADRESA
PREDSJEDNIK
SEKRETAR
SLUŽBENI KONTAKT
AK
SARAJEVO
ABC
Prijedorska br.10
71 000 Sarajevo
Jalimamov put
72 000 Zenica
Erkam Duraković
061/170-100
Senad Mutapčić
061/744-696
---
[email protected]
Almir Mutapčić
061/744-696
032/441-790
[email protected]
[email protected]
SPD
AERODROM
ATOM
Kurta Šorka 36
Rijad Mandžo
Sanja Memić
Pinkasa Bandta bb
72 200 Zavidovići
Admir Bajraktarević
061/985-333
Emrah Sačić
062/371-840
UDRUŽENJE
„AVANTUR“
Dejzina Bikića br.13
71 000 Sarajevo
Muamer Drugovac
061/220-516
„BIJAMBARE“
Krajiška bb
71 380 Ilijaš
Mehmed-paše
Kukavice
72 270 Travnik
Fra Grge Martića
44 pp 13
71 260 Kreševo
Kustura Mirsad
061/257-494
Midhat Purić
061/616-267
Elvir
Medunjanin
063/535-749
Muhić Enver
061/828-801
Tahir Jusić
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BILA
BITOVNJA
9.
BJELAŠNICA
10.
HPD
Bjelašnica
1923
11.
BOBOVAC
12.
e-mail
-
BORAŠNICA
Zoran Šimić
063/334-835
[email protected]
vnja.ba
Ivan Stanić
063/420-669
[email protected]
bitovnja.ba
Zelenih beretki
br.15
71 000 Sarajevo
Ferid Varešanović
061/160-687
Svjetlana
Kramberger
061/829-067
Maršala Tita br.56
71 000 Sarajevo
Mladen Rudež
061/183-158
Atagić Karolina
061/216-038
Alije Izetbegovića
Zgrada „E“
Pošt.Fah 37
72 240 Kakanj
Bešić Elvedin
061/795-271
Begić Begzulah
Omladinska br.4
88 400 Konjic
Ribić Sead
061/741-797
Temin Amira
061/918-891
[email protected]
m.ba
[email protected]
[email protected]
com
Tel/Fax 033/400-458
[email protected]
Tel/Fax:030/501-848
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tel/Fax:
033/535-371
[email protected]
[email protected]
www.pdbjelasnica.ba
Tel: 033 226 989
Fax: 033 225 904
[email protected]
http://hpdbjelasnica1923.ba/
Tel: 061/795-271
Fax:032/552-010
[email protected]
m
Tel/Fax: 036/728-405
[email protected]
m
13.
RPK BRČKO
14.
BREZOVAČA
15.
BUDOŽELJ
16.
BUKOVIK
17.
CENTAR
18.
NVO CETINA
PRENJ
19.
KES CRNI VRH
20.
ĆUSINE
21.
DUBRAVE
Muderisa
Ibrahimbegovića
br.46
76 100 Brčko
Caffe Bar „Boem“
Igmanska br.1
71 240 Hadžići
Šehidska br.6
Hodžić Suvad
061/887-674
---
Sead Nizić
061/224-471
Alija Paljanin
061/220-961
[email protected]
Mirsad Šehić
061-102-809
Izudin Frljak
Tel/Fax: 032/783-606
Almas Peljto
061/171-902
---
Muris Dervišagić
061/865-213
033/435-883
Mahir Mešić
062/884-520
Tičić Faruk
061/837-800
Alem Jaganjac
061/755-616
Fikret Muratović
061/676-281
Velid Hrnjić
063/351-910
Sead Hadžić
066/919-940
Dr.Hamdija
Mlinarević
061/183-034
Jasmin Bektaš
III Ulica A br.16
75 270 Živinice
Bravadžiluk br.25
71 000 Sarajevo
Dom kulture Zgon
79 280 Ključ
Vladislava Skarića
br.2
71 000 Sarajevo
Sead Muratović
062/122-760
--Husnija Kazić
062/680-282
Husein Redžić
061/845-330
Envera Meco
061/226-073
Smajo Smajić
062/440-619
Muriz Turković
062/178-226
Nedo Mutevelić
062/358-350
Tel: 033/208-411
[email protected]
t.ba
Trg branilaca
Hrasnice bb
( Dom kulture )
71 212 Hrasnica
---
Ibrahimović Salko
061/438-087
Hrnjić Nijaz
061/838-215
Fax: 033/514-216
[email protected]
Elvir Kazazović
061/145-590
---
[email protected]
Vladimira
Skarića br.2
71 000 Sarajevo
Ferhadija br.9
71 000 Sarajevo
Ravna bb
88 420 Jablanica
Skendera Kulenovića 4L
1/3
77 250 Bosanski
Petrovac
Nikole Šopa bb
Kancelarija
Ćusine bb
70 101 Jajce
Dom zdravlja
70 220 Donji Vakuf
Čilić Jasmin
061/846-774
[email protected]
t.ba
Napisati u napomenu u email-u BUKOVIK
[email protected]
Tel:036/754-172
[email protected]
www.prenj.com
[email protected]
[email protected]
www.crni-vrh.info
[email protected]
Tel: 030/205-165
030/205-562-dom zdr.
Fax: 030/260-811
[email protected]
[email protected]
22.
DRENIK
23.
24.
DŽEMAL
BIJEDIĆ
EKO-SPORT
KLJUČ
25.
ENERGOINVES
T
26.
FAMOS
27.
FASTO
www.konjuh-drenik.ba
Tel: 033/236-482
[email protected]
28.
GALICA
29.
GRADINA
30.
GREBAK
31.
GORAN
32.
GRANAŠ
33.
GRMEČ
34.
HORIZONT
Novo Naselje 54
72 283 Turbe
Nenavište 4
76 250 Gradačac
Sakib Mešanović
061/978-964
Dr.Novalić
Muhamed
061-725-575
Bešorović Zijad
061/410-762
Močioci
71 000 Sarajevo
Samir Čoko
062/788-679
Babić Melinda
062/788-679
Polić Ekrem
061/105-771
Jareb Rahman
062/928-711
Zvonko Josić
063/949-938
---
Mehmed bega
Stočanina bb
70 240 Gornji Vakuf/
Uskoplje
MZ Dom Štepci
76 214 Gornji Zovik
Brčko
Omladinska 14
Bosanska Krupa
38.
PED KANJON
39.
KARAULSKA
GORA
40.
KONJUH
41.
KOPRIVNICA
Bakšaiških Progan
bb
77 000 Bihać
Vratnik Mejdan
br.45
71 000 Sarajevo
502-ge Viteške
br.60
77 000 Bihać
Terzići I/36
70 230 Bugojno
Banjalučka 42
( Dom mladih )
79 260 Sanski Most
Karaula 17
Čosići
72 284 Karaula
Prof. vatrogasna
jedinica Tuzla, Jalska 7
75 000 Tuzla
Bosanska 51
70 230 Bugojno
KRAJINA
Cazinska br.12
77 220 Cazin
KES LIMIT
Džanića mahala 7
77 000 Bihać
35.
IGMAN
36.
RBK JAPOD
37.
KALIN
42.
43.
Mušić Mehmed
061/436-428
Edhem Kozar
062/208-052
[email protected]
www.psdgradina.ba
[email protected]
[email protected]
Tel: 030/494-068 općina
[email protected]
m
Fax: 049/512-276
[email protected]
Elvir Muslić
061/353-137
Redžić
Merdžana
061/375-024
Hasan Hodžić?
Denis Remić
[email protected]
m
[email protected]
[email protected]
Sadik Spahić
061/208-062
Hidajet
Pečenković
061/797-456
Franjo Gavrić
Zamjenik pred.
Hamalukić Suad
062/213-613
Šemsudin
Dizdarević
061/261-083
---
Tel:033/663-810
033/226-505
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ba
www.pdkalin.ba
Amira Šabić
061/815-150
[email protected]
---
Zahid Prohan
061/768-206
---
Tel: 030/535-078
Ljubić Nedreta
061/730-300
Tel/Fax: 035/296-031
www.pd-konjuh.com
Emsada Batić
061/781-230
Elvedina Velić
060/330-4795
Kličić Husein
061/773-734
064/4305-771
Lipović Ermin
061/144-248
Mujo Pajić
www.pdkoprivnica.page.tl
[email protected]
Tel: 030/253-100
Tel: 037/514-454
Hrnica Adis
061/465-185
www.limit.co.ba
[email protected]
44.
LISIN
45.
DPP LIPA
46.
47.
LANIŠTE
MAGLIĆ
48.
MAJEVICA
49.
MAKLJEN
50.
MEDEX
51.
MEDŽEDI
52.
MILKOVAC
53.
MLADOST
54.
MULEŽ
55.
NATURA
56.
57.
58.
Valtera Perića 16
71 000 Sarajevo
Šemsudin Lokmić
061/227-209
Olgica
Malešević
Tel: 033/612-625
[email protected]
Titova bb
( Turistička
zajednica )
76 290 Odžak
Ivo Lubina
063/360-363
Nijaz Šabić
063/341-089
[email protected]
[email protected]
Behzad Hadžić
062/827/882
Denis Silajdžić
061/852-846
061/852-899
Branilaca BiH bb
79 280 Ključ
Seada Sofovića
Sofe 27
73 000 Goražde
Radnička bb
75 350 Srebrenik
Vitomira Lukića bb
88 440
Prozor/Rama
Vilenička br.35
72 290 Novi
Travnik
Braće Mulića 48
71 000 Sarajevo
Patriotske lige br. 1
75 280 Kladanj
Šovšić Zajko
062/538-398
Herceg Mustafa
061/152-371
Hadžić Amir
063/815-839
Adnan Haskić
061/629-899
Ermin Alamerović
061/226-676
Ozren Dolić
061/483-378
Mazalović Alma
Muhamed Softić
Marković Milica
063/830-747
Samir Šadić
061/885-049
ASPK
„NERETVA“
Branilaca Bosne 14
72 000 Zenica
Trg Prvog Maja 2
88 000 Mostar
Erol Jermol
062/917-387
Vedran Ugljen
061/ 308-477
NO
COMMENT
Tekija Čikma 9
71 000 Sarajevo
Edin Zuhrić
061/312-560
Džinina 12
71 000 Sarajevo
z.predsjednika
Mehmedalija
Herceg
061/821-511
Muminović
Saud
Almir Šabanović
061/751-579
Muhameda Seida
Serdarevića 7
72 000 Zenica
Prijedorska 44
79 260 Sanski Most
NO LIMIT
Šemsa Dedović
061/471-441
Tanja Đozo
063/ 035-565
Fax: 038/241-060
Web: gorazde-maglic.ba
[email protected]
m
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fax: 030/790-535
[email protected]
[email protected]
www.pdmedex.com
[email protected]
[email protected]
Rizo Mazalović 061/727-801
[email protected]
Marković Zoran
063/290-947
Dinko Cerić
[email protected]
m
[email protected]
Šejla
Huseinspahić
065/056-466
Tel: 032/243-257
[email protected]
[email protected]
---
[email protected]
Hari Balićevac
063/284-939
Tel: 033/537-785
[email protected]
[email protected]
www.nolimit.co.ba
59.
„NOVA
VIZIJA“
TRAVNIK
60.
OŠTRELJ
61.
PAZARIĆ
62.
PERUN
63.
PLANINAR
64.
PLASA
65.
PLJEŠEVICA
66.
POGORELICA
67.
POŠTAR
TUZLA
68.
POŠTAR
ZENICA
PRENJ
GLOGOŠNICA
1979
69.
Opara bb
62 990 Novi
Travnik
V.Korpus 39
77 250 Bosanski
Petrovac
Bjelašnička 48
71 2430 Pazarić
Ljevarska S 36
71 330 Vareš
Omladinska br.60
71 320 Vogošća
Muzej „Bitka na
Neretvi“
Bitka za ranjenike 1
88 240 Jablanica
Ozimice br 1.
To 12/1
77 000 Bihać
Zenički put 27
71 250 Kiseljak
Aleja A. Izetbegovića 29
75 000 Tuzla
Pošta I
Masarikova 46
72 000 Zenica
Glogošnica bb
88 422 Glogošnica
70.
PRENJ
MOSTAR
Adema Buća 17a
88 000 Mostar
71.
PRIJATELJ
PRIRODE
KLUB
PRIJATELJI
PRIRODE
Zmaja od Bosne 88
71 000 Sarajevo
Poštanski pretinac
br.14
70 101 Jajce
73.
RAKOVICA
2009
Rakovička cesta
broj 341
71 271 Rakovica
74.
RESNIK
Memići br.32
75 260 Kalesija
72.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Belegić Džemil
061/593-773
Turić Ervin
061/309-687
Ismet Kartal
---
Fejzić Safet
061/519-709
Aziz Numanović
061/915-648
Raza Voloder
061/258-280
Goran Selak
061/401-053
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Merdžanović
Uzeir
061/348-011
---
[email protected]
m
Omerović Jusuf
061/387-925
063/850-706
[email protected]
[email protected]
Ismet Kulenović
061/479-366
[email protected]
Ibrahim Krnjić
Nurudin
Osmanović
061/144-021
Anton Bojo
063/953-729
Senada Husarić
062/851-532
035/278-255
Franjo Kristić
063/339-976
Saliha Agić
061/560-248
Kemal Stančević
061/785-785
Avdo Keskin
062/618-722
Alagić Mirsad
061/455-381
Naid Keskin
061/499-320
Sead Divanović
061/528-562
Mirsad
Huseinović
061/227-778
Nedim Efica
061/386-079
Fax: 030/877-174
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.psdprenj.ba
Saša Dizdarević
061/132-796
Tel: 033/232-502
[email protected]
Ajkunić Enis
063/413-802
Edin Heganović
[email protected]
www.kppjajce.com
Beberović Zijad
061/517-999
Amel Muratović
061/191-563
muratovic_79@hotmail.com
www.rakovica2009.org
Edis Mehmedović
061/579-709
Edin Vildić
062/373-410
061/373-410
pdresnik@gmail.com
75.
13 RUNOLISTA
Titova broj 77
80 260 Drvar
Mladen Željković
---
---
76.
RUNOLIST
SARAJEVO
Džamijska br.25
71 000 Sarajevo
Edin Džafer
061/913-049
Jovanka
Damjanović
062/971-644
edindzafer@live.com
77.
RUNOLIST
BIHAĆ
Jukić Huska
061/751-969
Kečanović Enes
061/618-236
Facebook stranica
78.
SCORPIO
info@scorpio.ba
SMAJLOVAC
Edin Durmo
061/608-130
Jasminka
Hadžišehić
061/875-308
---
79.
Irfana Ljubijankića
broj 62
77 000 Bihać
Nurije Pozderca
broj 11
72 000 Zenica
Civilnih žrtava rata
( Dječiji centar )
74 250 Maglaj
Begović Džahid
061/792-965
Tel: 032/604-403
Jaca_jacika@hotmail.com
Tel: 032/820-913*P.dom-Sabrija
Jamaković
032/828-420-kanc.
pd.smolin.olovo@bih.net.ba
www.olovo.net
SMOLIN
Krivajska bb
71 340 Olovo
Ećo Zahir
061/470-943
Lejla Šehić
061/450-951
KES
„SUMMIT“
Husinske bune 35
75 290 Banovići
Miralem
Husanović
061/736-245
Ivica Piljić
062/686-933
miralem.husanovic@gmail.com
82.
SVATOVAC `47
Poljice bb-Lukavac
( Pl.kuća )
75 303 Lukavac
Muminović Asim
061/881-520
Imširović
Muhidin
061/104-098
Fax: 035/540-698
muhidin67@gmail.com
83.
TAJAN
Tihomir Kuzma
063/121-710
Šemsudin
Mačak
063/340-456
80.
81.
Safeta-bega
Bašagića
( Zgrada Općine )
72 220 Zavidovići
Bulevar Kralja
Tvrtka I broj 13
72 000 Zenica
Suad
Hadžiselimović
062/173-846
84.
TAJAN-LISAC
Kapo Brenadin
062/209-935
Senad
Tursunović
061/884-713
85.
TEAM WORKTIMSKI RAD
Maoča bb
76 000 Brčko
Mirza Bašić
86.
UPSD
TREBEVIĆ
Edin Ibruz
Karić Ismet
061/108-877
87.
TRESKAVICA
Bravadžiluk 18
71 000 Sarajevo
Mula Mustafe
Bašeskije 63 PC 12
71 000 Sarajevo
Džemal Melić
061/505-913
Hromo Behija
061/348-689
88.
TREKKINGTRAVEL CLUB
Poštanski fah 248
72 000 Zenica
Edin Kundalić
061/133-749
Nihad Vejzović
061/133-749
pdtajan@gmail.com
pdtajan@yahoo.com
Tel: 032/407-124
bernadin_kapo@hotmail.co
m
senadtursunovic@yahoo.co
m
www.teamwork.com.ba
Tel:033/236-123
pdtrebevicstarigrad@hotmai
l.com
Tel: 033/239-031
info@pdtreskavica.ba
www.pdtreskavica.ba
edinkundalic@hotmail.com
89.
TVRTKOVAC
Crkvice 67
( Bolnica )
72 000 Zenica
Fatima
Bajramović
061/792-126
Hajrudin Juhić
032/405-133
Lok.1151
90.
VRBANJSKA
VRELA
Tukovi br.110
71 210 Ilidža
Hajro Palić
061/773-166
Kovačević
Ibrahim
061/243-089
91.
VARDA
7. Novembar broj 4
75 290 Banovići
Savić Cvijetin
061/381-499
Adil Kukić
061/294-463
92.
Udruženje za
razvoj i podršku
planinarstva i
sportskog
turizma "VEDRO"
Zukići 22
72 000 Zenica
Nermin Talam
061/805-519
Haris Adilović
061/462-798
Kralja Tvrtka br.22
71 300 Visoko
Zeno Lečić
061/417-646
Omladinsko
šetalište bb
88 240 Jablanica
V.Čurčića br.22
71 000 Sarajevo
Jasmin Ferhatović
061/160-755
Sabahudin
Spahović
061/043-241
065/718-298
Rasim Radonja
061/260-000
96.
VISOČICA
VISOKO
Kadića br 1
( Tekija )
71 300 Visoko
97.
VLAŠIĆ
Bosanska 155
72 270 Travnik
98.
VRANICA
Mehmeda Spahe
broj 15
71 270 Fojnica
99.
VRBANJSKA
VRELA
Ilhamijina br.1
72 270 Travnik
100.
VELIKA
KLADUŠA
Šefik Vatreš
061/742-221
101.
ZABRĐE
9.maj
77 230 Velika
Kladuša
Branilaca starog
Viteza
72 250 Stari Vitez
102.
ZEFIR
Mula dedina br.2
75 320 Gračanica
Mevludin Spahić
062/788-505
035/702-025
93.
EKO VIKING
94.
VILINAC
95.
VISOČICA
SARAJEVO
Fax: 032/226-576
Fatima_bajramovic@hotmail
.com
Info-pr@kbzc.ba
tetakm@gmail.com
Tel: 035/875-573
pd.varda.banovici@hotmail.
com
info@vedro.ba
kikiaga@live.com
Samir Sarajlić
061/043-241
vilinac@gmail.com
Adisa Dževlan
061/543-510
rasimradonja@gmail.com
adisadzevlan@gmail.com
Mensur
Konjičanin
061/417-755
Melisa Skopljak
061/870-572
pdvisocica@gmail.com
k.menso@gmail.com
Agačević Senad
061/248-915
Ažderović Mirza
061/826-705
pdvlasictravnik@bih.net.ba
Eduard Jukić
063/369-089
061/773-166
Hajro Palić
UO
Dilić Husein
061/182-878
---
Bećir Varupa
061/616-491
pdvranica@fojnica.ba
pdvranica@bih.net.ba
www.pdvranica.ba
Ibrahim
Kovačević
061/243-089
dljp.vrbanjskavrela@yahoo.c
om
Senad
Suljanović
061/748-272
Rebihić
Medariz
planinarivkladusa@gmail.co
m
sefikv@gmail.com
Tel/Fax:030/520-007
Mob:061/792-504
Becir.varupa@hotmail.com
Jasna Imamović
mevludinspahic@yahoo.com
pdzefir.blogger.ba
103.
ZLATNI
LJILJAN
Adija Mulabegovića
6/5
71 000 Sarajevo
Sado Šatrović
062/903-902
Zakir Šogolj
061-515-070
zlatniljiljan@ymail.com
www.psd-zlatniljiljan.org.ba
104.
ŽELJEZARA
Fra Ivana Jukića 1
72 000 Zenica
Ramo Šeper
061/824-070
032/222-246
Beganović Enver
032/456-930
062/589-264
ramo_seper@hotmail.com
105.
ŽELJEZNIČAR
Ključka br.2
71 000 Sarajevo
Dalvin Kadirić
061/338-742
Emir Handžić
061/828-011
Fax:033/665-485
pdzeljeznicar@gmail.com
Kajmaković Enes
061/373-841
upravacz@bih.net.ba
Abdulah Zukić
061/559-397
106.
BOROVNICA
BAŠIGOVCI
107.
GSS TRAVNIK
Bojna broj 28
72 270 Travnik
Marić Branislav
061/786-361
GSS
SARAJEVO
Dobrinja
71 000 Sarajevo
Podžo
Adnan/Načelnik
061/299-443
adnanalp@hotmail.com
GSS GORNJI
VAKUF/
USKOPLJE
Zlatnih Ljiljana bb
70 240 Gornji
Vakuf/Uskoplje
Jasmin Šeketa/
Načelnik
062/600-627
108.
109.
110.
GSS GORAŽDE
Seada Sofovića br.3
73 000 Goražde
Hajrudin Prutina/
Načelnik
111.
GSS TRAVNIK
Bojna 28
Rubil Pinjo/
Načelnik
112.
113.
GSS ZENICA
GSS MOSTAR
114.
GSS KONJIC
115.
GSS
ZAVIDOVIĆI
116.
GSS BIHAĆ
72 270 Travnik
Velikog sudije
Građoše 19
72 000 Zenica
Nijaz Zec/
Načelnik
Adema Buća 17a
88 000 Mostar
Džemal Ćesir/
Načelnik
Pinkasa Bandta bb
72 220
Zavidovići
Džanića Mahala 7
77 000 Bihać
061/313-929
gss-gorazde@hotmail.com
Fax: 030/510-931
061/792-532
upravacz@bih.net.ba
Fax: 032/406-805
062/770-262
gssstanicazenica@yahoo.co
m
Fax: 036/ 571-048
060/318-7431 info@gssmostar.com
Faris Prevljak/
Načelnik
061/ 909-722
036/725-650
futuraline@bih.net.ba
Admir
Bajraktarević/
Načelnik
032/878-500
061/985-333
gsszavidovici@gmail.
com
061/144-248
lipa3@bih.net.ba
Ermin Lipović/
Načelnik
Download

Adresar društava PSBiH/FBiH