14.07.2010
Informacija
0
fizickom lieu
Zukic Arnir
Licna karta:
pojavljuje se kao:
Osnivac sli.iedecih poslovnih subjekata
1.
"SUNCOKRET" Drustvo za usluge i zastupanje d.o.o. Sarajevo, MBS: 65-01-0455-08. SjediSte: UI. Brace Mulic broj
48, Sarajevo, opstina: Sarajevo-Novi Grad
Strana 1 od 1
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Kanton: SARAJEVO
Opcinski sud u Sarajevu
Broj: 065-0-Reg-08-002022
OpCinski sud u Sarajevu, po sudiji pojedincu Galibi Katica, a rjesavajuci po prijavi predlagatelja
"SUNCOKRET" Drustvo za usluge i zastupanje d.o.o. Sarajevo Vl. Brace Mulic broj 48, opCina Novi
grad, koga zastupa zakonski zastupnik Ermin Alamerovic, u predmetu upisa Osnivanje drustva sa
ogranicenom odgovornoscu, a na temelju odredaba clana 6 i clana 10 Okvirnog Zakona 0 registraciji
poslovnih subjekata u BiH, (Sluibeni glasnik BiH broj 42/04 od 10.09.2004. godine), dana 03.09.2008.
godine, donio je
RJESENJE 0 REGISTRACIJI
U sudski registar Opcinskog suda u Sarajevu, kod subjekta upisa "SUNCOKRET" Drustvo za usluge i
zastupanje d.o.o. Sarajevo VI. Brace Mulic broj 48, opCina Novi grad, upisani su podaci 0 Osnivanju
drustva.
Firma:/SUNCOKRET"
Drustvo za usluge i zastupanje d.o.o. Sarajevo
Skraeena oznaka fIrrne: "SUNCOKRET"
d.o.o. Sarajevo
Sjediste: UJ. Brace Mulie broj 48, Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad
MBS' 65-01-0455-08
JfB:4201379320007
Carinski bmj:
P;-ayni OSTIOV
upisa:
Odluka
0
osnivanju drustva sa
OSNl\'ACJ
/ Ci,AN0VI
Ogl
anicenoTTlodgovornoseu broj OPU 818/08 od 13.06.2008.godine
srJBJEh'TA
I jPj~A
Adresa
Panjina Kula
Saraic\o .
Tl" SaJ dj0V~J.-G O]in'rij<ldp
Prezime i ime
Zukic Amir
rrmin
.A j;JnlPrlwii'
Saiajl..::\0,
OS~~O\':-\l I<:APlTAL SUeJ[I~TA
Un::;A
-----------_._------------
..-f)
.
t)
'--
J
It".
:!
..
I 'r;-' j '-I' ,'\,~ l~) /V
}\
}-
/,--.
.
L,-
-----_._--_._--------------------
UCESCE U KAPIT ALU
Ugovoreni
Osnivar
Alamerovie Ennin
Zukie Amir
LICA OVLASTENA
ZA ZASTUPANJE
U unutrasnjem i vanjskotrgovinskom
Alamerovie Ermin, direktor
DJELATNOST
Sifra
22.220
22.240
22.250
50.101
50.102
50.103
50.200
50.301
50.302
50.303
50.40 I
50.402
50.403
50.404
50.500
51.110
51.120
51.l30
51.140
51.150
51.160
51.170
5 I.] 80
51.190
51.210
51.220
51.230
51.24CJ
51.250
51.310
51.320
S 1.:;30
51.340
) 1.35U
51.3FO
51.:>70
5 J.3RO
:l.3?O
SUBJEKTA
SUBJEKTA
kapital
] .000,00
1.000,00
UPISA
prometu
Bez ogranicenja
UPISA - u unutrasnjem
prometu
Naziv
Stampanje, d.n.
Pripremne dje1atnosti u vezi sa stampanjem
Pomocne djelatnosti u vezi sa starnpanjem
Trgovina motornih vozi1a na veliko
Trgovina motornih vozi1a na malo
Posredovanje u trgovini motornirn vozi1irna
Odrz.avanje i popravak motornih vozila
Trgovina dije10virna i priborom za motorna vozi1a na veliko
Trgovina dije10virna i priborom za motorna vozi1a na malo
Posredovanje u trgovini dije10virna i priborom za motorna vozila
Trgovina motociklima, njihovirn dijelovirna i priborom na veliko
Trgovina motociklirna, njihovirn dije10virna i priborom na malo
Posredovanje u trgovini motociklirna, njihovirn dijelovirna i priborom
Odrz.avanje i popravak motocikla
Trgovina na malo motornirn gorivirna i mazivima
Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, zivim zivotinjama, tekstilnim sirovinama i
poluproizvodirna
Posredovanje u trgovini gorivirna, rudarna, metalirna i industrijskirn hemikalijama
Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gradevinskim materijalom
Posredovanje u trgovini masinama, industrijskom opremom, brodovirna i avionirna
Posredovanje u trgovini narnjestajem, prcc!;netirna za domacinstvo i metalnom i zeljezarskom robo
Posredovanje u trgovini tekstiJom, odjecom, obueom i predmetima od koze
Posredovanje u trgovini branom, pieem i duhanom
Posredovanje u lTgovini specijalizovanoj za odreacne proizvode ili grupe proizvoda, d.n.
Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjeJll j hranom za zivotinje
Trgovina na veliko cvijeeem i rastinjem
Trgovina na veliko zivim zivotinjama
Trgo'vina na vf',jiko :>i, nvnm, ]]ed()vr~pnom i d0vr~enom kozom
Trgovina na veliko sirovim duh:ulOm
Trgovina na veliko voc.em i povrcem
Trgovina na veliko mesom i proizvodinla od lTl';Sa
Trgovina n~ \'eEl"v ii~I~.;\J
..0i·J1~ I1d~i\,,;~lJ;:HJ Plv;L,vuJiilla. lai;lIJa 1 il.;~liviTIJ uiiill"l<i i 1Ila~liJflrl
Trgovina na veliko alkoholnim i cirugim pieima
Trgovina na veliko duhanskim proizyodima
Tr~1) 'jn;J n;l v-olil:f) cr>rCf0nl,
cokolaek·m i slztkisim::; ad sccc:ra
TI ~OVijld
lId veiii-..o h.dJ\)JD. caiev/!1!i:l. K31(31)1111 7;lC!!1!lWI
Trgovina n;; wliJ,.o os1alom hr2!1f)!1l, ukljl1cuj,~ci i rih.!, Ijl!5bre i mekusce
')i 410
-Y"
.
.i .:::: '.' \ ••.
51.422
~ 1.-130
Procenat
50,00%
50,00%
'-<.
1,,_
.• '1
.' ·~.Jl.\.J
.
,1",
'J"\"
';J'
n2. \'clil~o obucom
~1...4 ihl
\I.,..;ii'o.v L.ll.,.,kt~;~ll;lJ-1 utJ,-IiUllIJI(l
TrgO\'ina
1'(':'0\
LAl
JUIJHll.iJJ~lYO
i lC1uio
j leicvl.ljJ~h.l!11 Uft"'o8Jl!na
r
.I .leV"
51470
51.510
51.520
51.531
51.532
51.540
51.550
5J .560
51.570
51.810
51.820
51.830
51.840
51.850
51.860
51.870
51.880
51.900
52.110
52.120
52.210
52.220
52.230
52.240
52.250
52.260
52.270
52.320
52.330
52.4 J()
52.420
52.430
52.441
52.442
:2.450
52.460
52.470
52.481
52.482
52.483
52.484
52.4li5
52.L1~6
52.48'7
52.500
52.610
52.620
52.630
55.101
55.102
..•..•
)j
!
S~.212
.L.1.1Ulll.4
"'-'111"-V
LU.lIJJuv,",Ul,,)l'\.li.ll
Tlgovijla na rnalv Pil;l,.O J..uca J..ojc lobll plOJajll
malv liQlcL>?alllQ i lJiiaCallla
Tl ,,-OVilla lla
Ostab trgovina na m;;ilo izvan prodavnica
Hotcli i motcli s resloranom
Hotcli i motcli be;: rCSlOi"an:i
DJf'rIJi' 1 ()nlbriln~ki'
nrimi'I·?lJ~!"
55.nl
PI3ninarski domoyi i kuce
h.d'JlfhYvi
i i,)8,')] i~ld
0~t21i smjestaj Z3 bora\'ak turista
~\:.:'..~
. .:;-:
'J:::'L'1tl
55.:300
Re:.toldni
))
IjdlOVI
~J.~~~-J
.•.•v·)
}JIVJL.VVUJIIIQ
Trgovina na veliko oSlalim proizvodimil za domacimtvo
Trgovina na veliko ~vrstim, tecnim i gasovitim gorivima i sli cnim proizvodima
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
Trgovina na veliko drvetom
Trgovina na veliko gradevinskim materijalom i sanitamom opremom
Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uredajima i opremom za vodovod i grijanje
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko otpacima i ostacima
Trgovina na veliko alatnim masinama
Trgovina na veliko masinama za rudarstvo i gradevinarstvo
Trgovina na veliko masinama za industriju tekstila i masinama za sivenje i pletenje
Trgoviria na veliko racunarima, perifemom opremom i softwareom
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim masinama i opremom
Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom
Trgovina na veliko ostalim masinama za industriju, trgovinu i navigaciju
Trgovina na veliko poljoprivrednim masinama, priborom i spravama, ukljucujuci i traktore
Ostala trgovina na veliko iskljucivo za vlastiti ra~un
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretefuo prehrambenih proizvoda, pica i
duhanskih proizvoda
Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo vocem i povrcem
Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
Trgovina na malo ribom, Ijuskarirna i mekuscirna
Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolacirna i slatkisima
Trgovina na malo alkoholnim i drugim picima
Trgovina na malo proizvodirna od duhana
Ostala trgovina na malo hranom, picima i duhanskim proizvodirna u specijaliziranim prodavnicam,
Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima
Trgovina na malo kozmetickim i toaletnim preparatima
Trgovina na malo tekstilom
Trgovina na malo odjecom
Trgovina na malo obucom i predmetima od koze
Trgovina na malo namje~tajem
Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domacinstvo, d.n.
Trgovina na malo elektricnim aparatima za domacinstvo, radio i televizijskim uredajima
Trgovina na malo mctalnom robom, bojama i staklom
Trgovina na malo knjigama, novinama i pisacin1 materijalom
Trgovina na malo kancebrijskom opremom i racunarima
Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti ckom i slicnom opremom
Trgovina na malo sportskom opremom
Trgovina na malo igrama i igrackama
Trgovina na malo cvijeeem
1rgovina na malo gorivom za domacmstvo
Ostiila trgovina n(i n,aI-) u sp,-,cijaiiLilllnim prl)Qavniclima
Trgovina na malo po!ovnom raborn, u prodavnicama
::;.;j1JC:::'lCt-j ~ O.li.
plCh.O POSlC
,
55.403
55.51U
55.520
60.240
62.200
62.300
63.110
63.120
63.210
63.230
63.300
63.400
70.110
70.120
70.200
70.310
70.320
72.300
74.130
74.402
74.820
74.870
92.610
92.620
92.720
93.040
93.050
Kafane
Kantine
Ketering
Prijevoz robe u drumskom saobracaju
Zracni saobracaj, vanredni (carter)
Svemirski saobracaj
Pretovar tereta
Skladista i stovarista
Ostale pratece djelatnosti u kopnenom saobracaju
Ostale pratece djelatnosti u vazdusnom saobracaju
Djelatnost putnickih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d .n.
Djelatnost drugih posrednika u saobracaju
Stvaranje novih nekretnina za prodaju
Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti racun
Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti racun
Agencije za nekretnine
Upravljanje nekretninama preko posrednika
Obrada podataka
Istrazivanje trzista i ispitivanje javnog mnijenja
Ostale us luge reklarne i propagande
Usluge pakovanja
Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
Djelatnost sportskih objekata i stadiona
Ostale sportske djelatnosti
Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.
DjeJatnosti za poboljsanje fizickog stanja i raspolozenja
Ostale usiume djelatnosti, d.n.
DJELA TNOST SUBJEKT A UPISA - u vanjskotrgovinskom
prometu
SpoljI1a trgovina svih vrsta proizvoda iz okvira registrovanih djelatnosti Drustva
Usluge iz oblasti spoljnotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti Drustva
Uvoz i izvoz proizvoda iz okvira registrovane djelatnosti Drustva
Posredovallje i zastupanje u prometu roba i usluga
Zastupanje stranih lica iz okvira registrovane djelatnosti
Usluge istrazivanja, pruzanja i koristenja informacija i znanja u privredi i nauci (know how)
hnansijski inzinjering, faktoring i leasing
Konsignaciona prodaja
Obrazlozenje
Postupajuci po prijavi prcdJagatelj:.:l "STJNCOKRET" DrUSTVO78 lJ<;]ugf i Z.3stupanjc d.o.O. Sarajevo Ul.
Bral::e Mulic broj 48, o1'6na Novi grad, 0d J 8.06?OOR. godi!le, Sud je ocijenio da su ispu~Jeni
73konski usJovi propisani clanam 7 i 26 Zakona 0 registraciji poslo\'nih subjebta
u Federaciji BiH.
(Slu7henc novine FBiH hroj ?7/0~), Tf"jf" <;Tog(JrJO'1in nrjjuku kao u dlSpozitivu Rjesenja.
Sudija
\
(
,
Ka1ica G8lib'a
"
,t>l'-~;
!'-T;:<'
"
Pravni lijek:
Protivovogrje§enja moze se izjaviti zalba u roku od osam (8) dana od dana prijema rjesenja. ZaIba se izjavIjuje
KantonaInom sudu u Sarajevu, a podnosi se preko ovog suda.
J
Download

Informacija 0 fizickom lieu