Kontakt telefon
e-mail
00 387 (0) 61/18 82 79
[email protected]
00 387 (0) 61/82 18 55
[email protected]
00 387 (0) 33/55 56 86 F
00 387 (0) 33/55 56 86 T
[email protected]
Kontakt telefon
e-mail
Dragan Markelić
00 387 (0) 61/73 16 25
[email protected]
DOPREDSJEDNICI SKUPŠTINE
Kontakt telefon
e-mail
PREDSJEDNIK
Zehrudin Isaković
GENERALNI SEKRETAR
Naida Mačkić
KANCELARIJA
Mula Mustafe Bašeskije 63 – TC
´Nove Daire´ 71 000 Sarajevo
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
1.
Emsada Babić
00 387 (0) 61/78 12 30
[email protected]
2.
Milica Marković
00 387 (0) 61/ 83 07 47
[email protected]
KONTAKT
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Enes Kajmaković
Zoran Šimić
Jasminka Hadžišehić
Armin Vatreš
Senada Husarić
Muhamed dr. Novalić
Elvir Kazazović
Jasenko Kapidžić
Sead Ribić
Ermin Lipović
mobitel
e-mail
00 387 (0) 61/37 38 41
00 387 (0) 61/33 48 35
00 387 (0) 61/87 53 08
00 387 (0) 61/70 42 12
00 387 (0) 61/63 55 05
00 387 (0) 61/72 55 75
00 387 (0) 61/14 55 90
00 387 (0) 61/17 70 95
00 387 (0) 61/74 17 97
00 387 (0) 61/14 42 48
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1.
Edvard Jukić
Kontakt telefon
00 387 (0) 63/36 90 89
2.
Fatima Bajramović
00 387 (0) 61/ 79 21 26
3.
Edina Hadžić
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
00 387 (0) 61/
e-mail
[email protected]
[email protected]
1.
Anđelko Marić
Kontakt telefon
00 387 (0) 61/17 58 89
2.
Enver Beganović
00 387 (0) 62/58 92 64
-
3.
Zakir Šogolj
00 387 (0) 61/51 50 70
[email protected]
ČLANOVI SUDA ČASTI
DRUŠTVO/KLUB
1.
AK
SARAJEVO
ABC
2.
3.
SPD AERODROM
ATOM
4.
5.
UDRUŽENJE
„AVANTUR“
BIJAMBARE
6.
7.
BILA
8.
BITOVNJA
9.
BJELAŠNICA
10.
HPD Bjelašnica
1923
11.
BOBOVAC
ADRESA
PREDSJEDNIK
Prijedorska br.10
71 000 Sarajevo
Jalimamov put
72 000 Zenica
Erkam Duraković
061/170-100
Senad Mutapčić
061/744-696
Kurta Šorka 36
Pinkasa Bandta
bb
72 200 Zavidovići
Dejzina Bikića
br.13
71 000 Sarajevo
Krajiška bb
71 380 Ilijaš
Mehmed-paše
Kukavice
72 270 Travnik
Fra Grge Martića
44 pp 13
71 260 Kreševo
Rijad Mandžo
Admir
Bajraktarević
061/985-333
Muamer
Drugovac
061/220-516
Kustura Mirsad
061/257-494
Midhat Purić
061/616-267
Zelenih beretki
br.15
71 000 Sarajevo
Maršala Tita br.56
71 000 Sarajevo
Alije
Izetbegovića
Zgrada „E“
Pošt.Fah 37
72 240 Kakanj
Zoran Šimić
063/334-835
[email protected]
itovnja.ba
Ferid Varešanović
061/160-687
Mladen Rudež
061/183-158
Bešić Elvedin
061/795-271
SEKRETAR
--Almir
Mutapčić
061/744-696
Sanja Memić
Emrah Sačić
062/371-840
Elvir
Medunjanin
063/535-749
Muhić Enver
061/828-801
Tahir Jusić
Ivan Stanić
063/420-669
[email protected]
bitovnja.ba
e-mail
-
SLUŽBENI
KONTAKT
[email protected]
032/441-790
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tecom.ba
[email protected]
[email protected]
mail.com
Tel/Fax 033/400-458
[email protected]
Tel/Fax:030/501-848
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tel/Fax:
033/535-371
Svjetlana
[email protected]
Kramberger
a
061/829-067
[email protected]
m
www.pdbjelasnica.ba
Tel: 033 226 989
Atagić Karolina Fax: 033 225 904
061/216-038 [email protected]
http://hpdbjelasnica1923.ba/
Tel: 061/795-271
Begić Begzulah Fax:032/552-010
[email protected]
il.com
12.
BORAŠNICA
13.
RPK BRČKO
14.
BREZOVAČA
15.
BUDOŽELJ
16.
BUKOVIK
17.
CENTAR
18.
NVO CETINA
PRENJ
19.
KES CRNI VRH
20.
ĆUSINE
21.
DUBRAVE
22.
DRENIK
23.
DŽEMAL
BIJEDIĆ
EKO-SPORT
24.
25.
26.
ENERGOINVEST
FAMOS
Omladinska br.4
88 400 Konjic
Muderisa
Ibrahimbegovića
br.46
76 100 Brčko
Caffe Bar „Boem“
Igmanska br.1
71 240 Hadžići
Šehidska br.6
Vladimira
Skarića br.2
71 000 Sarajevo
Ferhadija br.9
71 000 Sarajevo
Ravna bb
88 420 Jablanica
Skendera
Kulenovića 4L 1/3
77 250 Bosanski
Petrovac
Nikole Šopa bb
Kancelarija
Ćusine bb
70 101 Jajce
Dom zdravlja
70 220 Donji
Vakuf
Ribić Sead
061/741-797
Temin Amira
061/918-891
Hodžić Suvad
061/887-674
---
Sead Nizić
061/224-471
Alija Paljanin
061/220-961
[email protected]
m
Mirsad Šehić
061-102-809
Izudin Frljak
Tel/Fax: 032/783-606
Almas Peljto
061/171-902
---
Muris Dervišagić
061/865-213
033/435-883
Mahir Mešić
062/884-520
Tičić Faruk
061/837-800
Alem Jaganjac
061/755-616
Velid Hrnjić
063/351-910
Dr.Hamdija
Mlinarević
061/183-034
Čilić Jasmin
061/846-774
Fikret
Muratović
061/676-281
Sead Hadžić
066/919-940
Jasmin Bektaš
III Ulica A br.16
75 270 Živinice
Bravadžiluk br.25
71 000 Sarajevo
Sead Muratović
062/122-760
---
Husein Redžić
061/845-330
Envera Meco
061/226-073
Dom kulture Zgon
79 280 Ključ
Vladislava Skarića
br.2
71 000 Sarajevo
Džemal Šabić
062/192-930
Muriz Turković
062/178-226
Smajo Smajić
062/440-619
Nedo
Mutevelić
062/358-350
Trg branilaca
Hrasnice bb (Dom
kulture ) 71 212
Hrasnica
Ibrahimović Salko
061/438-087
Hrnjić Nijaz
061/838-215
Tel/Fax: 036/728-405
[email protected]
ail.com
[email protected]
nvest.ba
Napisati u napomenu u
e-mail-u BUKOVIK
[email protected]
m
Tel:036/754-172
[email protected]
www.prenj.com
[email protected]
[email protected]
com
www.crni-vrh.info
[email protected]
Tel: 030/205-165
030/205-562-dom zdr.
Fax: 030/260-811
[email protected]
m
[email protected]
om
www.konjuh-drenik.ba
Tel: 033/236-482
[email protected]
om
[email protected]
Tel: 033/208-411
[email protected]
nvest.ba
Fax: 033/514-216
[email protected]
27.
28.
FASTO
---
Elvir Kazazović
061/145-590
---
GALICA
Novo Naselje 54
72 283 Turbe
Sakib Mešanović
061/978-964
Edhem Kozar
062/208-052
Maršala tita bb
Gradačački sajam
76 250 Gradačac
Dr.Novalić
Muhamed
061-725-575
Bešorović
Zijad
061/410-762
Močioci
71 000 Sarajevo
Samir Čoko
062/788-679
Babić Melinda
062/788-679
29.
GRADINA
30.
GREBAK
31.
GORAN
32.
GRANAŠ
33.
GRMEČ
34.
HORIZONT
35.
IGMAN
36.
37.
38.
39.
40.
ISS
RBK JAPOD
KALIN
PED KANJON
KARAULSKA
GORA
Mehmed bega
Stočanina bb
70 240 Gornji
Vakuf/ Uskoplje
MZ Dom Štepci
76 214 Gornji
Zovik
Brčko
Omladinska 14
Bosanska Krupa
Polić Ekrem
061/105-771
Zvonko Josić
063/949-938
Jareb
Rahman
062/928-711
---
Mušić Mehmed
061/436-428
Redžić
Merdžana
061/375-024
Bakšaiških Progan
bb
77 000 Bihać
Vratnik Mejdan
br.45
71 000 Sarajevo
Elvir Muslić
061/353-137
Hasan
Hodžić?
Denis Remić
Zamjenik pred.
Hamalukić
Suad
062/213-613
Trg Prvog maja
br.2
( Brodari )
88 000 Mostar
502-ge Viteške
br.60
77 000 Bihać
Terzići I/36
70 230 Bugojno
Banjalučka 42
( Dom mladih )79
260 Sanski Most
Karaula 17
Čosići
72 284 Karaula
Ugljen Vedran
061/227-601
---
Hidajet
Pečenković
061/797-456
Franjo Gavrić
Šemsudin
Dizdarević
061/261-083
---
Sadik Spahić
061/208-062
Amira Šabić
061/815-150
Zahid Prohan
061/768-206
[email protected]
[email protected]
www.psdgradina.ba
[email protected]
ail.com
[email protected]
.com
Tel: 030/494-068 općina
[email protected]
ail.com
Fax: 049/512-276
[email protected]
[email protected]
l.com
[email protected]
[email protected]
.com
Tel:033/663-810
033/226-505
[email protected]
rg
[email protected]
[email protected]
[email protected]
.net.ba
www.pdkalin.ba
[email protected]
--Tel: 030/535-078
---
41.
KONJUH
Patriotske lige br.4 ili
Stupine B 13-1/3, 75
000 Tuzla
Dragan Markelić
061/731-625
Ljubić Nedreta
061/730-300
Tel/Fax: 035/296-031
www.pd-konjuh.com
[email protected]
www.pdkoprivnica.page
.tl
[email protected]
Tel: 030/253-100
42.
KOPRIVNICA
Bosanska 51
70 230 Bugojno
Emsada Batić
061/781-230
Elvedina Velić
060/330-4795
KRAJINA
Cazinska br.12
77 220 Cazin
44.
KES LIMIT
Džanića mahala 7
77 000 Bihać
Kličić Husein
061/773-734
064/4305-771
Lipović Ermin
061/144-248
Mujo Pajić
43.
Valtera Perića 16
71 000 Sarajevo
Šemsudin Lokmić
061/227-209
Olgica
Malešević
Tel: 033/612-625
[email protected]
Ivo Lubina
063/360-363
Nijaz Šabić
063/341-089
[email protected]
om
Branilaca BiH bb
79 280 Ključ
Behzad Hadžić
062/827/882
Denis Silajdžić
061/852-846
061/852-899
[email protected]
m
Seada Sofovića
Sofe 27
73 000 Goražde
Šovšić Zajko
062/538-398
Šemsa
Dedović
061/471-441
Industrijska bb
75 350 Srebrenik
Herceg Mustafa
061/152-371
Vitomira Lukića
bb
88 440
Prozor/Rama
Vilenička br.35
72 290 Novi
Travnik
Hadžić Amir
z.predsjednika
Mehmedalija
Herceg
061/821-511
Muminović
Suad
Braće Mulića 48
71 000 Sarajevo
Ermin Alamerović
061/226-676
Ozren Dolić
061/483-378
Muhamed Softić
Mazalović
Alma
45.
LISIN
46.
DPP LIPA
47.
LANIŠTE
48.
MAGLIĆ
49.
MAJEVICA
50.
51.
52.
MAKLJEN
MEDEX
MEDŽEDI
Titova bb
( Turistička
zajednica )
76 290 Odžak
53.
MILJKOVAC
Patriotske lige br.
1
75 280 Kladanj
54.
MLADOST
Muhameda Seida
Serdarevića 7
72 000 Zenica
Tel: 037/514-454
Hrnica Adis
061/465-185
www.limit.co.ba
[email protected]
Fax: 038/241-060
Web: gorazde-maglic.ba
[email protected]
il.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
063/815-839
Almir Šabanović
061/751-579
Marković Milica
063/830-747
Adnan Haskić
061/629-899
Marković
Zoran
063/290-947
Fax: 030/790-535
[email protected]
[email protected]
www.pdmedex.com
[email protected]
[email protected]
Rizo Mazalović 061/727-801
[email protected]
[email protected]
ail.com
55.
MULEŽ
56.
NATURA
57.
NO COMMENT
Prijedorska 44
79 260 Sanski
Most
Samir Šadić
061/885-049
Branilaca Bosne
14
72 000 Zenica
Erol Jermol
062/917-387
Tekija Čikma 9
71 000 Sarajevo
Edin Zuhrić
061/312-560
58.
NO LIMIT
Džinina 12
71 000 Sarajevo
59.
„NOVA VIZIJA“
TRAVNIK
Opara bb
62 990 Novi
Travnik
60.
OŠTRELJ
61.
PAZARIĆ
62.
PERUN
63.
PLANINAR
64.
65.
66.
67.
PLASA
PLJEŠEVICA
POGORELICA
POŠTAR TUZLA
68.
POŠTAR ZENICA
69.
PRENJ
---
[email protected]
om
Belegić Džemil
061/593-773
dzemil_belegic@
hotmail.com
Turić Ervin
061/309-687
[email protected]
ve
[email protected]
m
Merdžanović
Uzeir
061/348-011
Adema Buća 17a
88 000 Mostar
Tel: 032/243-257
[email protected]
m
Tel: 033/537-785
[email protected]
[email protected]
Omladinska br.60
71 320 Vogošća
Zenički put 27
71 250 Kiseljak
Aleja A.
Izetbegovića 29
75 000 Tuzla
Pošta I
Masarikova 46
72 000 Zenica
Šejla
Huseinspahić
065/056-466
Hari Balićevac
063/284-939
Fejzić Safet
061/519-709
Aziz Numanović
061/915-648
Ozimice br 1.
To 12/1
77 000 Bihać
[email protected]
Tanja Đozo
063/ 035-565
V.Korpus 39
V.Korpus 39
77 250 Bosanski
Petrovac
Bjelašnička 48
71 2430 Pazarić
Ljevarska S 36
71 330 Vareš
Muzej „Bitka na
Neretvi“
Bitka za ranjenike 1
88 240 Jablanica
Dinko Cerić
Ismet Kartal
Ibrahim Krnjić
Nurudin
Osmanović
061/144-021
---
Raza Voloder
061/258-280
Goran Selak
061/401-053
[email protected]
[email protected]
[email protected]
t.ba
---
[email protected]
ail.com
Omerović
Jusuf
061/387-925
063/850-706
[email protected]
om
[email protected]
Ismet
Kulenović
061/479-366
[email protected]
ba
Anton Bojo
063/953-729
Senada Husarić
062/851-532
035/278-255
Franjo Kristić
063/339-976
Saliha Agić
061/560-248
Kemal Stančević
061/785-785
Alagić Mirsad
061/455-381
Sead Divanović
061/528-562
Nedim Efica
061/386-079
Fax: 030/877-174
[email protected]
m
[email protected]
a
[email protected]
[email protected]
[email protected]
com
www.psdprenj.ba
70.
PRENJ
GLOGOŠNICA
1979
71.
PRIJATELJ
PRIRODE
72.
73.
KLUB
PRIJATELJI
PRIRODE
RAKOVICA
2009
74.
RESNIK
75.
13 RUNOLISTA
76
RUNOLIST
SARAJEVO
77.
RUNOLIST BIHAĆ
78.
SCORPIO
79.
SMAJLOVAC
80.
81.
SMOLIN
KES SUMMIT
SVATOVAC `47
82.
Glogošnica bb
88 422
Glogošnica
Zmaja od Bosne
88
71 000 Sarajevo
Poštanski
pretinac
br.14
70 101 Jajce
Rakovička cesta
broj 341
71 271 Rakovica
Memići br.32
75 260 Kalesija
Titova broj 77
80 260 Drvar
Avdo Keskin
062/618-722
Mirsad
Huseinović
061/227-778
Ajkunić Enis
063/413-802
Beberović Zijad
061/517-999
Naid Keskin
061/499-320
[email protected]
Saša
Dizdarević
061/132-796
Tel: 033/232-502
[email protected]
Edin
Heganović
Kpp.jajce1@gmail.com
www.kppjajce.com
muratovic_79@hotmail.
com
www.rakovica2009.org
Edis Mehmedović
061/579-709
Amel
Muratović
061/191-563
Edin Vildić
062/373-410
Mladen Željković
---
---
Jovanka
Damjanović
062/971-644
edindzafer@live.com
pdresnik@gmail.com
Džamijska br.25
71 000 Sarajevo
Edin Džafer
061/913-049
Irfana Ljubijankića
broj 62
77 000 Bihać
Nurije Pozderca
broj 11
72 000 Zenica
Civilnih žrtava
rata
( Dječiji centar )
74 250 Maglaj
Krivajska bb
71 340 Olovo
Jukić Huska
061/751-969
Kečanović
Enes
061/618-236
Facebook stranica
Edin Durmo
061/608-130
Jasminka
Hadžišehić
061/875-308
---
info@scorpio.ba
Husinske bune 35
75 290 Banovići
Miralem
Husanović
061/736-245
Poljice bb-Lukavac
( Pl.kuća )
75 303 Lukavac
Ećo Zahir
061/470-943
Muminović Asim
061/881-520
Begović
Džahid
061/792-965
Lejla Šehić
061/450-951
Ivica Piljić
062/686-933
Imširović
Muhidin
061/104-098
Tel: 032/604-403
Jaca_jacika@hotmail.co
m
Tel: 032/820913*P.dom
Sabrija Jamaković
032/828-420-kanc.
pd.smolin.olovo@bih.net.ba
miralem.husanovic@gm
ail.com
Fax: 035/540-698
muhidin67@gmail.com
83.
TAJAN
84.
TAJAN-LISAC
85.
TEAM WORKTIMSKI RAD
Maoča bb
76 000 Brčko
Mirza Bašić
86.
UPSD TREBEVIĆ
Edin Ibruz
Karić Ismet
061/108-877
87.
TRESKAVICA
Bravadžiluk 18
71 000 Sarajevo
Mula Mustafe
Bašeskije 63 PC
12
71 000 Sarajevo
Džemal Melić
061/505-913
Hromo Behija
061/348-689
88.
TREKKINGTRAVEL CLUB
89.
TVRTKOVAC
90.
VRBANJSKA
VRELA
91.
92.
VARDA
Udruženje za razvoj i
podršku planinarstva
i sportskog turizma
"VEDRO"
93.
EKO VIKING
94.
VILINAC
Safeta-bega
Bašagića
( Zgrada Općine )
72 220 Zavidovići
Bulevar Kralja
Tvrtka I broj 13
72 000 Zenica
Tihomir Kuzma
063/121-710
Suad
Hadžiselimović
062/173-846
Kapo Brenadin
062/209-935
Senad
Tursunović
061/884-713
Poštanski fah
248
72 000 Zenica
Crkvice 67
( Bolnica )
72 000 Zenica
Fatima
Bajramović
061/792-126
Hajrudin Juhić
032/405-133
Lok.1151
Tukovi br.110
71 210 Ilidža
7. Novembar 4
75 290 Banovići
Hajro Palić
061/773-166
Savić Cvijetin
061/381-499
Kovačević
Ibrahim
061/243-089
Adil Kukić
061/294-463
Zukići 22
72 000 Zenica
Nermin Talam
061/805-519
Haris Adilović
061/462-798
Kralja Tvrtka
br.22
71 300 Visoko
Jasmin Ferhatović
061/160-755
Zeno Lečić
061/417-646
Omladinsko
šetalište bb
88 240 Jablanica
Edin Kundalić
061/133-749
Šemsudin
Mačak
063/340-456
Sabahudin
Spahović
061/043-241
065/718-298
95.
VISOČICA
SARAJEVO
V.Čurčića br.22
71 000 Sarajevo
Rasim Radonja
061/260-000
96.
VISOČICA VISOKO
Kadića br 1
( Tekija )
71 300 Visoko
Mensur
Konjičanin
061/417-755
Nihad Vejzović
061/133-749
Samir Sarajlić
061/043-241
Adisa Dževlan
061/543-510
Melisa
Skopljak
061/870-572
pdtajan@gmail.com
pdtajan@yahoo.com
Tel: 032/407-124
bernadin_kapo@hotmai
l.com
senadtursunovic@yaho
o.com
www.teamwork.com.ba
Tel:033/236-123
pdtrebevicstarigrad@ho
tmail.com
Tel: 033/239-031
info@pdtreskavica.ba
www.pdtreskavica.ba
edinkundalic@hotmail.c
om
Fax: 032/226-576
Fatima_bajramovic@ho
tmail.com
Info-pr@kbzc.ba
tetakm@gmail.com
Tel: 035/875-573
pd.varda.banovici@hot
mail.com
info@vedro.ba
kikiaga@live.com
vilinac@gmail.com
rasimradonja@gmail.com
adisadzevlan@gmail.com
pdvisocica@gmail.com
k.menso@gmail.com
97.
VLAŠIĆ
98.
VRANICA
99.
VRBANJSKA
VRELA
100.
VELIKA KLADUŠA
101.
ZABRĐE
102.
ZEFIR
Bosanska 155
72 270 Travnik
Mehmeda Spahe
broj 15
71 270 Fojnica
Ilhamijina br.1
72 270 Travnik
9.maj
77 230 Velika
Kladuša
Branilaca starog
Viteza
72 250 Stari Vitez
Mula dedina br.2
75 320 Gračanica
Agačević Senad
061/248-915
Eduard Jukić
063/369-089
061/773-166
Hajro Palić
UO
Dilić Husein
061/182-878
Šefik Vatreš
061/742-221
Bećir Varupa
061/616-491
Mevludin Spahić
062/788-505
035/702-025
Ažderović
Mirza
061/826-705
---
pdvlasictravnik@bih.net
.ba
pdvranica@fojnica.ba
pdvranica@bih.net.ba
www.pdvranica.ba
Ibrahim
Kovačević
061/243-089
dljp.vrbanjskavrela@yahoo.c
om
Senad
Suljanović
061/748-272
Rebihić
Medariz
planinarivkladusa@gma
il.com
sefikv@gmail.com
Tel/Fax:030/520-007
Mob:061/792-504
Becir.varupa@hotmail.c
om
Jasna
Imamović
mevludinspahic@yahoo
.com
pdzefir.blogger.ba
Adija
Mulabegovića
6/5
71 000 Sarajevo
Sado Šatrović
062/903-902
Zakir Šogolj
061-515-070
zlatniljiljan@ymail.com
www.psdzlatniljiljan.org.ba
ŽELJEZARA
Fra Ivana Jukića 1
72 000 Zenica
Ramo Šeper
061/824-070
032/222-246
Beganović
Enver
032/456-930
062/589-264
ramo_seper@hotmail.c
om
105.
ŽELJEZNIČAR
Ključka br.2
71 000 Sarajevo
Dalvin Kadirić
061/338-742
Emir Handžić
061/828-011
Fax:033/665-485
pdzeljeznicar@gmail.co
m
106.
BOROVNICA
BAŠIGOVCI
103.
ZLATNI LJILJAN
104.
107.
108.
GSS TRAVNIK
GSS SARAJEVO
Abdulah Zukić
061/559-397
Bojna broj 28
72 270 Travnik
Marić Branislav
061/786-361
Dobrinja
71 000 Sarajevo
Podžo
Adnan/Načelnik
Kajmaković
Enes
061/373-841
upravacz@bih.net.ba
061/299-443
adnanalp@hotmail.com
109.
GSS GORNJI
VAKUF/
USKOPLJE
Zlatnih Ljiljana bb
70 240 Gornji
Vakuf/Uskoplje
110.
GSS GORAŽDE
Seada Sofovića
br.3
73 000 Goražde
111.
GSS TRAVNIK
Bojna 28
Jasmin Šeketa/
Načelnik
Hajrudin Prutina/
Načelnik
GSS ZENICA
Velikog sudije
Građoše 19
Fax: 030/510-931
061/792-532
upravacz@bih.net.ba
Nijaz Zec/
Načelnik
Fax: 032/406-805
062/770-262
gssstanicazenica@yaho
o.com
Džemal Ćesir/
Načelnik
Fax: 036/ 571-048
060/318-7431
info@gss-mostar.com
061/ 909-722
036/725-650
futuraline@bih.net.ba
032/878-500
061/985-333
gsszavidovici@gmail.
com
72 000 Zenica
113.
GSS MOSTAR
Adema Buća 17a
88 000 Mostar
114.
GSS KONJIC
115.
GSS ZAVIDOVIĆI
116.
GSS BIHAĆ
Faris Prevljak/
Načelnik
Pinkasa Bandta
bb
72 220
Zavidovići
Džanića Mahala 7
77 000 Bihać
061/313-929
gssgorazde@hotmail.com
Rubil Pinjo/
Načelnik
72 270 Travnik
112.
062/600-627
Admir
Bajraktarević/
Načelnik
Ermin Lipović/
Načelnik
061/144-248
lipa3@bih.net.ba
Download

Adresar društava PS BiH-FBiH