Preuzimanje, prevođenje i provođenje
direktiva i standarda eksplozivne zaštite
u malim i srednjim preduzećima
Bosne i Hercegovine
Rafo Jozić, Eldar Hukić
Udruženje AtEx
Tuzla, BiH
[email protected]
BAS - domaćin Druge balkanske konferencije o standardizaciji, od 10. do
12.6.2013. Centralna tema - „Veza između standarda i privrede – Kako
standardizaciju učiniti dostupnom za mala i srednja preduzeća “.
Učestvovali - predstavnici nacionalnih tijela za standardizaciju Albanije,
Bugarske, Hrvatske, Kosova (u skladu s Rezolucijom UN 1244), Makedonije,
Crne Gore, Srbije, Turske i BiH.
Glavna tema - veza između standarda i privrede, s posebnim osvrtom na
mala i srednja preduzeća, kao i aktivnostima, koje nacionalna tijela za
standardizaciju mogu provesti, kako bi standardizacija bila dostupna svim
malim i srednjim preduzećima, te šta proizvođači trebaju znati o standardima.
Udruženje AtEx je implementacijom projekta „Podrška poduzetništvu
u procjeni ugroženosti od eksplozije, uvođenju sistema zaštite i
prevenciji težih akcidenata“ provelo proces identifikacije potencijalno
ugroženih subjekata na području sjeveroistočne BiH, prije svega malih
i srednjih preduzeća, za koja su relevantni standardi i direktive exzaštite.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
2
U referatu su obrađene spoznaje i poteškoće proistekle tokom
provođenja projekta „Podrška poduzetništvu u procjeni ugroženosti
od eksplozije, uvođenju sistema zaštite i prevenciji težih akcidenata“,
kojeg je na području Tuzlanskog kantona i sjeveroistočne BiH
realiziralo udruženje AtEx u kontaktu s važnijim institucijama i
potencijalno ugroženim subjektima.
S obzirom na složenost državnog uređenja, nedostatak i
neusklađenost regulative, različita tumačenja na pojedinim
nivoima i dijelovima BiH, te slabosti institucija i infrastrukture,
opisano je trenutno stanje podrške privredi, s akcentom na mala i
srednja preduzeća, te na aktivnosti, koje se veoma sporo odvijaju u
BiH, a nužno ih je preduzeti za unapređenje prevencije rizika u
potencijalno eksplozivnim atmosferama.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
3
Subjekti, ugroženi zapaljivim smjesama, mogu
realizirati sveobuhvatnu prevenciju i zaštitu
ako njihova država posjeduje dobru regulativu i
institucije,
ako je tržište razvijeno i bez barijera
i ako posjeduju dovoljnu svijest, nužne resurse, tehničku i
sigurnosnu kulturu.
Takvih okolnosti i pozitivnih primjera teško je sresti
u siromašnim i tranzicijskim zemljama, pogotovo u oblasti
MSP, kojih na tržištu ima preko 95 %.
preduzeće
max broj zaposlenih
max god prihod/bilans stanja
mikro
10
2,000.000
malo
50
10,000.000
srednje
250
43,000.000
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
4
MSP mogu biti slabo zastupljena u grupama za pisanje
standarda i stoga njihovi interesi možda neće biti dovoljno uzeti u
obzir.
Pored toga, troškovi implementacije nekih standarda mogu biti
relativno visoki; posebno standardi namijenjeni za masovnu
proizvodnju mogu biti preskupi i složeni da bi ih implementirale
manje firme.
Stoga, treba podići svijest o pitanjima, koja su značajna za MSP
u razvoju standarda i prevazići nezastupljenost u standardizaciji.
MSP su prisutna u većini sektora. Kao i drugi korisnici, ona imaju korist od
tehničke ekspertize standarda u čijoj izradi možda nisu učestvovala.
Međutim, mogu imati slabiju poziciju na tržištu zbog zavisnosti od većih
konkurenata, dobavljača i kupaca. Također, ona se moraju prilagoditi
postojećim rješenjima na tržištu kao i evropskim standardima.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
5
-...posebnu pažnju posvetiti interesima MSP, a posebno
mikropreduzećima kao potencijalnim korisnicima standarda.
(iz Vodiča CEN/CLC 17)
MSP čine više od 99% preduzeća u Evropi, a 92% ima manje od 10 zaposlenih i
ograničene resurse. Zadovoljavanjem njihovih potreba može se značajno
povećati upotreba standarda. Osim toga, ako standardi više uzimaju u obzir
perspektivu MSP, značajnu korist imaće sve zainteresirane strane u standardizaciji.
Npr, treba napomenuti da konsultanti, certifikatori, laboratorije za ispitivanje ili istraživanje
mogu imati različite interese u odnosu na preduzeća, koja su uključena u proizvodnju ili
distribuciju određenih proizvoda ili usluga. Dakle, potrebno je pažljivo razmotriti interese
svake od ovih zainteresiranih strana.
S obzirom da je, posebno mikropreduzećima, u mnogim slučajevima teško
direktno doprinijeti procesu, konsultacije o potrebama i/ili interesima MSP
trebaju se prvenstveno odvijati putem njihovih i/ili sektorskih udruženja.
Važno je da su standardi tržišno relevantni i da odražavaju potrebe svih
zainteresiranih strana, uključujući MSP, odn. da je standardizacija korisna
za većinu preduzeća, koja mogu biti pod uticajem standarda.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje
Atex Tuzla, [email protected]
6
1. O VAŽEĆIM PROPISIMA
I PREUZIMANJU ATEX-DIREKTIVA U BiH
Direktive Atex i prateći evropski standardi čine kompleks propisa, koji
je u zemljama EU uspostavljen, a u drugima se preuzima i tek počinje
provoditi, dugo i sveobuhvatno.
One za BiH, a posebno za male privredne subjekte, još predstavljaju dalek
i teško ostvariv cilj.
Svaki od dijelova i pojedine faze uvođenja tog kompleksa imaju svoje
subjekte i faktore, koji se tretiraju općom i posebnom regulativom i
specijalističkim praksama, ali se oni svugdje moraju koordinirati, a
komplicirani propisi usklađivati i dosljedno tumačiti.
Neki od tih subjekata, u FBiH npr, još uvijek nemaju utvrđenu normativnu
i stvarnu nadležnost, ili ne postoje, ili ih niko ne koordinira.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
7
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
8
Imajući u vidu da se proces prihvatanja, dakle i prevođenja, a pogotovo
provođenja evropskih standarda (a direktiva naročito) odvija veoma
sporo, Udruženje je, uz ostale aktivnosti, započelo prevođenje, obradu i
pripremu za štampu pojedinih standarda, brošura i uputa za
implementaciju direktiva.
Na nekoliko radionica, organizovanih za predstavnike potencijalno
ugroženih subjekata, prezentirane su važnije teme iz relevantnih oblasti
i izvršen uvid u stanje propisa i njihove primjene iz ugla Udruženja,
inspekcije za zaštitu od požara i pojedinih eksperata.
Došlo se i do korisnih informacija iz prakse, s obzirom da su u BiH
rijetke prilike za prezentaciju konkretnih problema i interesa privrede u
ovoj oblasti.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
9
Direktiva 94/9/EC (Atex-95 ili proizvođačka) planirana u BiH za preuzimanje 2006, prošla
javnu raspravu 2010, no tada pripremljena Naredba još nije objavljena.
Većim dijelom, aneksi te direktive se koriste prilikom uvoza i certifikacije opreme i zaštitnih
sistema.
Svi harmonizirani standardi uz ovu direktivu su preuzeti u Institutu za standardizaciju BiH,
ugl. metodom korica, ali prilikom i nakon usvajanja nije evidentiran veći interes za njih,
pogotovo kod MSP.
Direktiva 1999/92/EC (Atex-137 ili korisnička) se ne primjenjuje, mada ju je preuzeo jedan
od entiteta (RS). Još uvijek su na snazi svi JUS standardi grupe N.S8 i formalno su obavezni
za primjenu, po Naredbi o obaveznom atestiranju i drugim preuzetim propisima bivše SFRJ.
Za donošenje zakona i provedbenih propisa u ovoj oblasti nadležne su, pored
institucija BiH, vlasti entiteta (FBiH i RS) i Distrikta Brčko, a dijelom i 10
kantona Federacije, među kojima nema koordinacije. Sve to govori o
haotičnom stanju u ovom segmentu regulative, koje ne uspijevaju razriješiti
domaći faktori, a strani se zasad ne pokušavaju uključiti.
... ovu oblast, najčešće tek marginalno, pokriva nekoliko različitih resora vlasti, obrazovanja,
poslovnog sektora i NVO, uz činjenicu da, za razliku od razvijenih zemalja, u BiH praktično
ne postoje institucije i stručna udruženja po sektorima, koji se bave ovom oblašću.
Stoga, neophodna je saradnja, i unutar države i na regionalnom planu.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
10
U takvoj situaciji, samo veća preduzeća i multinacionalne kompanije mogu, donekle,
koncentriranim resursima i, rijetko, kadrovskom osposobljenošću, nadomjestiti dio
nedostajućih subjekata i propisa. Među njima su i rudnici s podzemnom eksploatacijom
uglja, koji su specifično ugroženi, zakonski regulirani i na zapadnom Balkanu
tradicionalno siromašni. Na ranijim ex-tribinama argumentirana je neophodnost
regionalne saradnje ovakvih subjekata, a o preuzimanju i primjeni nove regulative u MSP
(uklj. mikropreduzeća) se nedovoljno govori.
Ona su zanimljiva i zbog toga što većina subjekata za pružanje usluga u oblasti
eksplozivne zaštite često ima status MSP, od kojih ovise druga preduzeća, veliki
sistemi, oprema i postrojenja, ugroženi rizikom od eksplozije.
Ni njih, ni druga MSP, ugrožena opasnim atmosferama, zasad, nema ko provjeravati u
pogledu osposobljenosti, niti im pružiti odgovarajuću podršku.
(U RH se npr. provodi tehničko nadgledanje firmi ili obrtničkih radionica koje popravljaju,
instaliraju ili održavaju opremu namijenjenu za rad u prostorima ugroženim ex-atmosferom od
strane Ex-agencije. To obuhvata odgovarajuću registraciju, propisane postupke (sistem kvaliteta),
stručnu osposobljenost osoblja i posjedovanje odgovarajućih sredstava. Od kako je uvedeno, uočen je
značajan napredak u stručnosti, organizaciji i kvalitetu radova ovih firmi).
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
11
Pripremljene i prema EU-direktivama dosad usvojene naredbe i pravilnici,
stari i novi propisi, EN i JUS standardi, generiraju mnogo nejasnoća i
lutanja. Malo je poznavalaca, pa i među njima ima kolizija. Novodoneseni
(i od ranije važeći) propisi nepotpuno tretiraju oblast, još nema nadležnih i
kompetentnih tijela, nisu uređeni poslovi obrazovanja, projektovanja,
zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (u FBiH), dok propisi zaštite od požara
veoma skromno tretiraju ex-zaštitu.
... nove okolnosti (nepostojanje laboratorija, radionica, eksperata, korektnih
tržišnih odnosa, neophodne regulative, utvrđenih nadležnosti, obučenih
inspektora i drugih vidova podrške) uz usvajanje novih zakona i evropskih
principa otežavaju i kompliciraju stanje, te traže nove troškove, a ne
podižu nivo sigurnosti.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
12
Troškove implementacije propisa i standarda treba razmotriti prije uvođenja
njihovih zahtjeva, koji nisu uvijek isplativi.
Evropska preduzeća npr. prosječno imaju šest zaposlenika, pa posebnu pažnju
treba obratiti na mikropreduzeća, posebno na posljedice promjena u
tehnologiji, troškove kupovine nove opreme, obuke, ispitivanja, angažiranja
konsultanata. Autori standarda uvijek trebaju razmotriti da li se zahtjevi mogu
ispuniti bez stavljanja neproporcionalnih i/ili nepotrebnih ograničenja na MSP.
Standard ne treba uvoditi prepreke podsticanju inovacija za proizvode, usluge
ili procese. Pored toga posebnu pažnju treba posvetiti situacijama koje
uključuju manji obim proizvodnje ili aktivnosti. Standardi ne bi trebali ometati
fleksibilnost i prilagodljivost koji često karakteriziraju poslovne modele malih i
srednjih preduzeća.
Osigurati dostupnost elemenata: Standardi moraju odražavati najnoviji razvoj.
Međutim, svi elementi neophodni za ispunjavanje zahtjeva moraju biti dostupni
na tržištu, npr oni povezani s tehnologijom, proizvodima, ispitnom opremom,
ispitnim laboratorijama, pravima intelektualne svojine itd.
Dakle, pri izradi ili reviziji standarda treba provjeriti podatke o dostupnosti na
nacionalnim tržištima, koja su važnija za mikro i MSP.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
13
PREVOĐENJE DIREKTIVA, STANDARDA I BROŠURA
U uslovima kad se većina propisa EU u manjim tranzicijskim zemljama
preuzima nekritički, ponekad i masovno, razumljivi su propusti tog procesa.
Njega treba pažljivo i pametno koordinirati, uz korištenje tuđih iskustava i dobrih praksi, a za pojedine
oblasti formirati i podržati neophodnu piramidu nadležnih institucija i interesnih mreža, koje bi postepeno
uvodile nove prakse i principe.
Primjer bi mogle biti institucije u Sloveniji i Hrvatskoj, pojedina strukovna udruženja, mreže stvorene
oko Ex-tribine, pojedinih certifikacijskih kuća, uklj. i društvene mreže na internetu, a prvenstveno mreža
malobrojnih ispitnih laboratorija, radionica i eksperata, koje bi mogle ublažiti nepovoljno stanje s preuzimanjem,
prevođenjem i primjenom neophodnih standarda, pogotovo novih, koji se prvi put pojavljuju u BiH i o kojima (i)
malobrojna stručna javnost nedovoljno zna.
Prevođenje stranih dokumenata se mora vršiti za sve potencijalno opasne
proizvode, stvari i tvari, naravno i za regulativu i dokumentaciju ex-zaštite.
Dovoljno je uporediti današnje oskudne i skupe izvore (i veoma mali broj prevoda) regulative, bez
obzira na internet, sa široko dostupnim i obaveznim propisima i standardima bivše zajedničke države,
objavljivanim periodično u zborniku propisa i obaveznih standarda Službenog lista SFRJ, pa zaključiti
kako je teško očekivati masovniju primjenu.
Zasad se prevodi samo neznatan broj preuzetih dokumenata i nedovoljno se vodi računa o standardiziranim
uputama, prioritetima, rječnicima. Kako u BiH nema odgovarajućih institucija ni službenog tumačenja propisa, a
premalo je savjetovanja, časopisa i web-stranica s detaljnijim uputama za korisnike (uklj. i od strane dvije Ex-komisije),
to je udruženje AtEx, kroz projekat „Podrška poduzetništvu“ prevelo (1)Neobavezujuće upute za implementaciju
direktive Atex-137, standarde (2)CLC 50404 i (3)BAS EN 1127-1, kao i (4)neke od standarda za ispitivanje parametara
zapaljivih prašina i (5)brošure nacionalnih i međunarodnih asocijacija zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, dok su
pojedini stručnjaci sudjelovali i u prevođenju (6)standarda unutar tijela za BAS standardizaciju.
Nedovoljno koriste prevodi pravne stečevine EU, koje je Vlada RH ustupila vlastima pojedinih država bivše SFRJ.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
14
Upute CEN/CLC npr. još kažu:
Izbjegavati nametanje skupih i složenih režima ispitivanja i razmotriti učestalost testiranja!
Potrebna ispitivanja za usklađivanje sa standardom često su značajan finansijski teret za male proizvođače. To uključuje
troškove mjerne opreme, obuku osoblja, vrijeme i sredstva potrebna za obavljanje ispitivanja. Mala preduzeća obično
nemaju masovnu proizvodnju i nametanje velikog broja ispitivanja značajno povećava cijenu njihovih proizvoda.
Standardi ne bi trebali uvoditi bilo kakva nepotrebna ispitivanja, odnosno treba pretpostaviti da u slučaju sumnje o
adekvatnost i neophodnost date ispitne metode nju ne treba dodati postojećem režimu ispitivanja. Kreatori standarda
trebaju provjeriti ko može provesti bilo koje ispitivanje i koliko je god moguće izbjeći ispitivanje koje uvodi ili pojačava
monopolistički ili dominantan položaj.
Koristiti jezik, dovoljno jasan da ga razumiju svi očekivani korisnici standarda, a ne samo
stručnjaci!
Korisnici standarda s različitim kvalifikacijama, znanjem i obrazovanjem trebaju moći razumjeti dijelove standarda koji su
relevantni. Čak i ako su standardi usmjereni ka osoblju sa znanjem o određenim proizvodima, procesima ili uslugama, oni
ipak trebaju biti napisani jednostavnim i jasnim jezikom tako da budu lako razumljivi korisnicima standarda, koji nisu
direktno uključeni u njihovu pripremu. Posebnu pažnju treba posvetiti malim i srednjim preduzećima, kao potencijalnim
korisnicima i prema tome jezik treba biti prilagođen njihovom načinu funkcioniranja, ukoliko oni čine ciljnu grupu
standarda.
Prilikom prevođenja standarda, posvetiti pažnju tome da jezik bude jednostavan !
Pored toga, sve skraćenice i akronimi trebaju biti objašnjeni i, ako se neke formulacije čine kompliciranim ili
dvosmislenim, preporučljivo je definirati ih u poglavlju o terminologiji. Pisac mora koristiti stil koji je jasan,
direktan i nedvosmislen.
Npr, treba koristiti glagole u aktivu, a ne pasivu; koristiti jednostavne, sadržajne i razumljive riječi; biti izričit upotrebom
naredbi umjesto slabijih formi; koristiti glagole radnje umjesto apstraktnih imenica; koristiti liste gdje je to primjereno;
definirati tehničke termine i skraćenice pri prvom pojavljivanju; dosljedno koristiti termine kroz čitav tekst.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
15
Tokom pripreme i traženja podrške za objavljivanje, članovi Udruženja
AtEx (prema iskustvima, i mnogi drugi) voljni su vršiti razmjenu i ustupanje
prevedenih dokumenata u svrhu podizanja njihovog kvaliteta i kvantiteta. Ovisno o
broju, stepenu razvoja i potrebama institucija, obrazovnih centara i ozbiljnijih
korisnika, došlo bi se do sve šire stručne saradnje, izrade brošura, priručnika, akata i
akademskih radova, a time i do nužnog obima važnijih prevoda dokumenata i uslova
za njihovu veću primjenu.
To bi trebalo stimulisati, i materijalno i aktivnostima vlasti, i izradom uputa
i kodeksa ponašanja sudionika u ovom procesu.
Tako dobijeni materijali, posebno prevodi standarda, u kasnijoj fazi bi mogli
ići u oficijelnu proceduru usvajanja kao nacionalni standardi, ali bi svakako trebalo
trajno omogućiti njihovu cjelovitu ili djelimičnu besplatnu distribuciju, posebno za
potrebe MSP, čije su mogućnosti za nabavku, a posebno za prevođenje potrebnih
standarda, vrlo skromne.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
16
PRIMJENA NOVIH PROPISA I STANDARDA
Nema smisla detaljno se baviti primjenom regulative, koja u BiH oficijelno još nije
na snazi i koju neki od korisnika, uklj. MSP, i pojedina državna tijela koriste samo zato što na
tržištu više i nema nove ex-opreme, usklađene s važećim zastarjelim propisima.
Treba, pak, znati da novu i certificiranu opremu, zaštitne sisteme i komponente,
uglavnom iz uvoza, usklađene sa standardima i procedurama direktive Atex-95, nije
moguće optimalno upotrijebiti, ukoliko se ne primijene odredbe korisničkih direktiva
(Atex-137 ili jedne od dvije rudarske direktive zaštite zdravlja i sigurnosti).
To „vrzino kolo“ je moguće otpetljati slijedom potreba i zahtjeva ugroženih subjekata,
preporuka nekoliko savjetovanja, zaključaka RIA Atex-137 ili na bilo koji drugi način, već
korišten u zemljama zapadnog Balkana i EU.
Kako dragocjeno vrijeme teče, nesreće prijete i/ili događaju se, neophodno je (i
moguće) paralelno provoditi dio aktivnosti iz Plana preuzimanja direktiva novog
pristupa Vijeća ministara BiH, pa i iz zaključaka RIA Atex-137.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
17
... aktivnosti bi morale obuhvatiti sve aspekte, a od početka biti strateške i
dugoročne, npr:
• programirana edukacija edukatora i osposobljavanje kadrova u institucijama
(software),
• osposobljavanje laboratorija, ispitnih stanica, radionica, opreme za mjerenje i
kontrolu (hardware) i
• izrada globalnih planova i vodiča, koordinacija subjekata i aktivnosti u cilju
postizanja efekata novih propisa (smartware).
Sve se one i inače moraju provoditi, po svim propisima, pa i po važećim.
Mogu se, međutim, provoditi brojne druge aktivnosti, na lokalnom i preduzetnom nivou,
uklj. i u MSP, ali s ograničenim efektima dok ne stupi na snagu nova sveobuhvatna
regulativa.
Zbog toga autori i pišu ovaj referat, kako bi ukazali da postoje mogućnosti za
unapređenje stanja i za primjenu evropskih propisa prije nego oni stupe na snagu.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
18
Posljednji projekat, koji je Udruženje provelo na području
sjeveroistočne BiH, također je trebao pomoći i ubrzati implementaciju novih
propisa eksplozivne zaštite, te sagledati stanje u ovoj oblasti i kod MSP, s
obzirom na planirano usvajanje direktive Atex-95 u BiH, kao i izradu
dokumenata zaštite od požara u Tuzlanskom kantonu.
Tokom analize kontaktirano je desetak službi civilne zaštite, oko 150
privrednih subjekata, nekoliko potencijalnih laboratorija, pojedinaca i
institucija. Većina ih je pozvana i na završnu radionicu.
Odazvalo se tridesetak, pretežno onih, koji imaju izvjesna iskustva ili
se uže bave oblašću.
Prezentirani materijal i rasprava su ocijenjeni korisnim, ali
rezultatima projekta i stanjem ni učesnici ni organizatori nisu zadovoljni.
U zaključcima i završnom izvještaju naglašena je neophodnost
nastavka aktivnosti i uključivanja više ministarstava i mjerodavnih
subjekata.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
19
... posebno se u tuzlanskoj regiji (u kojoj se 26.8.1990.
dogodila najveća rudarska katastrofa na ovim prostorima), inicira
otklanjanje prepreka uvođenju novih, boljih propisa, kao i
primjena sveobuhvatne ex-zaštite i prevencije, zasnovanih na EU
direktivama.
Traže se partneri u zemlji i okruženju, pomalo se širi
krug zainteresiranih i realiziraju zahvati, koje mnogi, zasad
načelno, a neki i konkretno, podržavaju.
Te akcije i tzv. „jačanje svijesti” imaju smisla, ali je
jasno da u ovoj oblasti, bez dobre regulative, osposobljenih
institucija i uključenih nadležnih ministarstava nema rezultata.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
20
UMJESTO ZAKLJUČKA
Uz konstatacije navedene u ovom članku (i spomenutim izvorima), potrebno je ukazati da malim
tranzicijskim i siromašnim zemljama je potreban posebno prilagođen model provođenja EU
propisa, ali da se od njihovih osnovnih principa ne smije odstupati.
Također, neophodno je u tom modelu, koji će obilovati pisanim procedurama i dokumentima, veću
pažnju posvetiti suštini i sadržaju, a manju formi, te kod kontrole uvođenja i provođenja
propisanih procedura fleksibilno pristupiti izboru i odobravanju konkretnih rješenja i rokova za
realizaciju. Pri tome, treba posebno voditi računa o mogućnostima i potrebama MSP.
Neophodno je postepeno uvođenje izrade procjena ugroženosti, usklađenih s direktivama i standardima EU,
a u FBiH i donošenje zakona o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, koji mora naložiti preuzimanje
svih sektorskih direktiva zaštite na radu. Time će se nadležne institucije i ugroženi subjekti potaknuti da
konačno započnu cjelovitu procjenu potencijalnih opasnosti, organiziranje mjera prevencije i odgovora na eventualne
eksplozije.
Konkretizacija svih mjera i aktivnosti u pogonima i procesima sa zapaljivim smjesama (procjena,
kategorizacija, ex-dokument, usklađivanje opreme i instalacija, primjena Atexa-95 na postojeću
opremu i postrojenja) zahtijevaće obuku postojećih, školovanje novih kadrova i značajna
ulaganja. To bi moglo uzrokovati formalističku i nelojalnu „proizvodnju“ projekata, elaborata i certifikata, već
prisutnih u mnogim oblastima, a zapostavljanje ulaganja u remont, nabavku i usklađivanje
postrojenja, instalacija i kontrolno-mjernih uređaja i sistema.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
21
Nužno je imenovati vodeće subjekte u procesu, pronaći partnere i
izvore finansiranja, bez kojih je nemoguća uspostava infrastrukture.
Ne može se očekivati brz napredak, čak i ako sredstava ima na
raspolaganju.
U BiH nije moguća primjena dobrog hrvatskog modela tehničkog
nadgledanja, jer trenutna ustavna rješenja to ne dozvoljavaju.
Ovlašćivanje većeg broja subjekata onemogućiće koncentraciju
kadrova i opreme, ali je neophodno započeti uspostavljanje sistema, prema
bilo kakvom pozitivnom primjeru.
U zaključke se mogu uvrstiti i prijedlozi iz nekoliko referata,
analiza i studija, na temu uvođenja direktiva ex-zaštite, kao i veći broj
nerealiziranih zaključaka stručnih skupova iz BiH i regije.
Dosadašnja partnerstva, kao i djelimično osposobljene laboratorije,
radionice, ispitne stanice i instalateri, trebaju biti osnova za dalji razvoj,
kojeg ne može biti bez edukacije na svim nivoima, saradnje i udruživanja
malih subjekata, te usklađenosti i aktivizma nadležnih i ovlaštenih tijela.
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
22
Pitanja i prijedlozi ?
H V A L A V A M N A P A Ž NJ I !
3.10.2014
Rafo Jozić, Eldar Hukić - Udruženje Atex Tuzla, [email protected]
23
Download

Preuzimanje, prevođenje i provođenje direktiva i standarda