Republika Srpska
GRAD DOBOJ
GRADONAČELNIK
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU
D O B O J
NACRT
PROGRAM
korištenja sredstava za unapređenje
poljoprivredne proizvodnje na području
Grada Doboj za 2013. godinu
Doboj, 2013. godine
SADRŽAJ
1. U V O D
2. OPŠTI USLOVI
3. STRUKTURA PROGRAMA PODSTICAJA
VOĆARSTVO
3.1.1. Jabučasto i koštičavo voće
3.1.2. Vinova loza
3.1.3. Jagodičasto voće
3.1.4. Jezgrasto voće
3.2.
POVRTLARSTVO
3.2.1. Proizvodnja povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima
3.2.2. Podsticaji za novozasnovanu plasteničku proizvodnju
3.2.3. Podsticaji za kontinuirano bavljenje plasteničkom proizvodnjom
3.2.4. Proizvodnja povrća na otvorenom
3.3.
STOČARSTVO
3.3.1. Podsticaj za uzgoj junica
3.3.2 Podsticaj za uzgoj priplodnih nazimica
3.3.3 Podsticaj za uzgoj priplodnih prvojagnjenih ovaca i jarica
3.4.
PČELARSTVO
3.5.
SPONZORSTVO MANIFESTACIJA KOJE PROMOVIŠU
POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
3.6.
PODRŠKA UDRUŽENJIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
3.7.
SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE EDUKACIJE
3.8.
SREDSTVA ZA POSJETE SAJMOVIMA
3.9.
SREDSTVA ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE
3.10. SREDSTVA ZA INTERVENTNO DJELOVANJE U VANREDNIM
OKOLNOSTIMA
3.1.
1. U V O D
Programom korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje se želi postići
stabilan rast i razvoj poljoprivredne proizvodnje uz proizvodno i tehnološko prestruktuiranje, povećanje
produktivnosti i stvaranje sirovinske osnove za prehrambenu industriju. Grad Doboj se usvajanjem
Strategije integrisanog razvoja u periodu 2011-2020. g. opredijelila za kontinuiranu podršku razvoju
poljoprivredne proizvodnje i poboljšanju života u ruralnim sredinama što je naglašeno u ovom
Programu.
U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje, Grad Doboj i u 2013. godini, u granicama
svojih mogućnosti, pospješuje proizvodnju i modernizovanje poljoprivrede novčanim podsticajima
obezbijeđenim iz budžetskih sredstava.
Sredstva za unapređenje poljoprivredne proizvodnje obezbijeđena su budžetom za 2013. godinu
u visini od 100.000,00 KM i to:
 Voćarstvo
 Povrtlarstvo
 Stočarstvo
 Pčelarstvo
 Sponzorstvo manifestacija koje promovišu poljoprivrednu
proizvodnju
 Udruženja poljoprivrednih proizvođača
 Edukacija
 Posjete sajmovima, izložbama i uzornim imanjima
 Podrška mladim poljoprivrednicima
 Intervencije za vanredne potrebe u poljoprivredi
(štete od divljači, klizišta i sl.)
20.000,00 KM
15.000,00 KM
20.000,00 KM
15.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
5.000,00KM
Program korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje podrazumijeva
jednokratne ili dvokratne isplate za podizanje dugogodišnjih zasada voća, stimulisanje biljne
proizvodnje putem plaćanja po zasijanim površinama, podsticaje za stočarstvo, podršku radu Udruženja
poljoprivrednika, mladih poljoprivrednika i ostalo.
2. OPŠTI USLOVI
Nakon usvajanja Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje (u
daljem tekstu Program podsticaja) Odjeljenje za poljoprivredu će putem sredstava javnog informisanja
i izradom letaka obavijestiti poljoprivrednike o podsticajnim mjerama, kao i o kriterijima koji moraju
biti ispunjeni da bi podsticajna sredstva bila odobrena.
Pravo na dobijanje podsticajnih sredstava, u skladu sa Programom, ostvaruju sva
poljoprivredna domaćinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koja blagovremeno
podnesu zahtjev za podsticaje i ispune kriterije iz Programa podsticaja za proizvodnju koja je ostvarena
na području Grada Doboj, (utvrđuje se zapisnikom Komisije za podsticaje).
Pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovim Programom nemaju korisnici, odnosno
poljoprivredna domaćinstva :
- koji nisu uplatili naknadu za protivgradnu zaštitu JP „Protivgradna preventiva RS“ a.d.
Gradiška, u iznosu od 1,50 KM po hektaru obradivog zemljišta upisanog u RBPG,
- koji nezakonito koriste poljoprivredno zemljište koje je dodijeljeno korisnicima po osnovu
ugovora o koncesiji ili zakupu i lica koja ometaju ili izbjegavaju uvođenje u posjed, a što je utvrđeno u
postupku inspekcijskog nadzora i sačinjen zapisnik.
Podnošenje zahtjeva će se vršiti u nadležnom organu administrativne službe Grada Doboj, gdje
će podnosioci zahtjeva popuniti prijavni list u kome će biti tačno naznačene vrste proizvodnje za koje
se podnosi zahtjev uz koji će prilagati i ostale dokumente navedene u Programu podsticaja za svaku
proizvodnju posebno.
U slučajevima u kojima zahtjev za dobijanje podsticajnih sredstava nije pozitivno riješen,
ponovno podnesen zahtjev za istu poljoprivrednu proizvodnju neće biti razmatran od strane Komisije
za podsticaje.
Rokovi za podnošenje zahtjeva su naznačeni za svaku vrstu poljoprivredne proizvodnje
posebno, osim u slučaju da podneseni zahtjevi znatno premašuju za ove svrhe odobrena sredstva, kada
odluku o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva donosi Gradonačelnik na predlog Načelnika Odjeljenja
za poljoprivredu
Ispunjenost kriterija, u svakom pojedinačnom slučaju, će utvrditi Komisija za podsticaje
imenovana od strane Gradonačelnika, utvrđivanjem činjeničnog stanja na terenu i uvidom u
dokumentaciju o čemu će sastavljati zapisnike.
Na osnovu sačinjenih zapisnika, iz kojih mora biti vidljivo da li su ispunjeni svi potrebni
kriteriji, donose se predlozi zaključaka o isplati podsticajnih sredstava i dostavljaju Gradonačelniku.
U slučajevima gdje je zapisnikom Komisije za podsticaje utvrđeno da podnosioc zahtjeva nije
ispunio jedan ili više kriterija taj zahtjev se ne razmatra.
U slučaju da predviđeni iznos ne bude dovoljan za potrebe iskazane zahtjevima Komisija će na
osnovu kriterijuma utvrditi rang listu podnosioca zahtjeva.
Isplata podsticajnih sredstava će se za fizička lica vršiti na tekući račun, do utroška
raspoloživih sredstava. Kontrolu utroška odobrenih sredstava i procjenu rezultata kontuinuirano će
vršiti Odjeljenje za poljoprivredu.
Maksimalan iznos podsticaja koji može dobiti jedan podnosioc zahtjeva u toku jedne godine,
po osnovu jednog ili više vidova podsticaja zajedno je 1.500,00 KM.
Korisnici sredstava su dužni namjenski koristiti podsticajna sredstva, a nadzor nad namjenskim
korištenjem podsticaja vrši gradski poljoprivredni inspektor.
Odjeljenje za poljoprivredu u saradnji sa Savjetodavnom stručnom službom će pomoći
podnosiocima zahtjeva oko aktivnosti pri podnošenju zahtjeva i dati im uputstvo o standardnoj
agrotehnici i agrotehničkim rokovima, te dostaviti zahtjeve Komisiji za podsticaje za svakog
podnosioca zahtjeva pojedinačno.
Isplata novčanih sredstava će se vršiti nakon što isteknu svi rokovi za podnošenje zahtjeva
kako bi mogli izvršiti konačan obračun novčanih sredstava.
Ukoliko se predviđena sredstva ne iskoriste u predviđenom iznosu za neku od navedenih
stavki, ista će se koristiti za isplatu stavke na kojoj nedostaje novčanih sredstava.
Ukoliko zbir svih pozitivno riješenih zahtjeva pređe visinu ukupnog novčanog iznosa,
podsticaji će se isplaćivati po redoslijedu predavanja zahtjeva do utroška raspoloživih sredstava.
3. STRUKTURA PODSTICAJA
Program podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje obuhvata:
.
VOĆARSTVO
Predviđeni iznos za podsticaj.................................... 20.000,00 KM
3.1.
3.1.1. Jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće
Grad Doboj ima povoljne agroklimatske uslove za proizvodnju jabučastog i koštičavog voća,
za kojim postoji i velika potražnja na lokalnom tržištu. Podsticanjem sadnje novih intenzivnih zasada
podrazumijeva se uvođenje boljih kultura, postizanje većeg prinosa, efikasnija proizvodnja i mogućnost
plasmana tržišnih viškova na strana tržišta.
Kriteriji koje moraju ispuniti podnosioci zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime
podsticaja za podizanje novih voćnjaka su sledeći:





voćnjak mora imati površinu minimalno 0,5 hektara,
minimalni broj stabala za koštičavo voće po jednom ha je 800 stabala odnosno 400
stabala/0,5 ha,
minimalan broj stabala za jabuke i kruške po jednom ha je 1.000 stabala, odnosno 500
stabala/0,5 ha,
minimalni broj stabala oraha po jednom ha je 150 sadnica, odnosno 75 stabala /0,5 ha,
minimalni broj stabala lješnika po jednom ha je 500 sadnica, odnosno 250 stabala /0,5 ha.
Na minimalnoj površini podrazumijeva se:
- podizanje zasada samo jedne vrste voća pri čemu se isključuju bilo kakve kombinacije
jagodičastog, jabučastog, koštičavog ili jezgrastog voća,
- sadnja se obavlja u skladu sa agrotehničkim rokovima i standardnom agrotehnikom,
- rok za podnošenje zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime podsticaja je do 01.12.2013.
godine.
Visina podsticaja iznosi 1,00 KM po jednoj sadnici.
Podsticaji za voćarstvo se ostvaruju na osnovu zahtjeva koji se podnosi Komisiji uz koji se
prilažu dokazi o porijeklu sadnog materijala i to:
- račun od registrovanog proizvođača sadnog materijala ili preduzeća registrovanog za promet
sadnog materijala,
- deklaraciju o kvalitetu sadnog materijala izdanu od strane proizvođača sadnog materijala.
- fotokopija kartice tekućeg/žiro računa .
-
Ako se sadni materijal uvozi iz inostranstva potrebno je obezbijediti:
račun od preduzeća registrovanog za promet sadnog materijala,
carinsku ispravu o uvezenom sadnom materijalu,
rješenje ili certifikat granične inspekcije za zaštitu bilja i
deklaraciju o kvalitetu sadnog materijala u mjestu proizvodnje.
Komisija za podsticaje će utvrditi činjenično stanje u smislu površine voćnjaka, broja sadnica
kao i primjenjenih agrotehničkih mjera.
3.1.2. Jagodičasto voće
Kriteriji koje moraju ispuniti podnosioci zahtjeva za dobijanje novčanih sredstava na ime
podsticaja za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća su sledeći:
 minimalna veličina parcele pod novim zasadom je 0,1 ha po voćnoj vrsti pojedinačno,
 minimalni broj sadnica za jagodu (živića) je 35.000/ha, odnosno 3.500/01 ha,
 minimalan broj sadnica za kupinu je 2.000/ha, odnosno 200/01 ha,



minimalan broj sadnica za malinu je 10.000/ha, odnosno 1.000/01 ha,
sadnja se obavlja u skladu sa agrotehničkim rokovima i standardnom agrotehnikom,
rok za podnošenje zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime podsticaja je 31.10.2013.
godine.
Visina podsticaja iznosi 1.500,00 KM po jednom ha površine.
Uz zahtjev za podsticaje podnosioc zahtjeva će dostaviti:
- posjedovni list ili Potvrda o upisu u registar poljoprivrednog domaćinstva (APIF),
- račun od registrovanog proizvođača sadnog materijala ili preduzeća registrovanog za promet
sadnog materijala,
- deklaraciju o kvalitetu sadnog materijala izdanu od strane proizvođača sadnog materijala.
- fotokopija kartice tekućeg/žiro računa .
Novčana sredstva koja će se isplaćivati na ime podsticaja u voćarstvu planirana su za proljetnu
i jesenju sadnju 2013. godine.
3.2. PROIZVODNJA POVRĆA
Predviđeni iznos za podsticaj......................................... 15.000,00 KM
Biljnu proizvodnju treba razvijati u pravcu smanjenja ukupnih površina pod ratarskim
kulturama, povećanja površina pod intenzivnom proizvodnjom povrća i voća, te povećanja prinosa po
jedinici kapaciteta.
3.2.1.
Proizvodnja povrća u zatvorenim prostorima
Podsticaji na novozasnovanu plasteničku proizvodnju
Proizvodnja povrća omogućava relativno brz povrat sredstava kroz prodaju na lokalnim
pijacama pri čemu su potrebe za poljoprivrednom mehanizacijom male, a plodno brežuljkasto zemljište
pogoduje ovoj vrsti proizvodnje.
Pod “Plastenikom” (u smislu Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje)
se podrazumijeva objekat višegodišnje namjene od plastične folije (ne visoke tople leje) dimenzija ne
manjih od 5 m h 20 m h 1,8 m, sagrađen od plastične ili metalne konstrukcije sa otvorima za
prozračivanje koji služi za uzgoj paprike, paradajza, krastavaca i drugog povrća, te cvijeća.
Pod “Staklenikom” (u smislu Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje)
se podrazumijeva objekat višegodišnje namjene napravljen od stakla ili čvrste plastike minimalne
debljine 4 mm, dimenzija ne manjih od 5 m h 20 m h 1,8 m, sagrađen od metalne konstrukcije sa
otvorima za prozračivanje koji služi za uzgoj paprike, paradajza, krastavaca, i drugog povrća, te
cvijeća.
Visina podsticaja za podizanje novih plastenika i staklenika u 2013. godini u plasteniku iznosi
1,00 KM/m², odnosno 2,00 KM/m² za zasnovanu proizvodnju u stakleniku.
Kriterije koje moraju ispuniti podnosioci zahtjeva za dobijanje novčanih sredstava na ime
podsticaja za podizanje novih plastenika i staklenika u 2013. godini su:




minimalna površina plastenika ili staklenika mora biti najmanje 100 m² površine,
plastenici i staklenici moraju biti savremeno konstruisani sa ugrađenim sistemom za
navodnjavanje,
u plastenicima ili staklenicima mora biti zasnovana proizvodnja,
rok za podnošenje zahtjeva za dobijanje novčanih sredstava na ime podsticaja je do
01.12.2013. godine.
Uz zahtjev korisnik prilaže:
-
Račun o nabavci materijala i opreme,
Potvrdu o upisu u registar poljoprivrednog domaćinstva (APIF),
Fotokopija kartice tekućeg/žiro računa,
Račun o nabavci sjemenskog i sadnog materijala.
Posebni kriteriji :
-
podsticaj se može ostvariti samo za jednu proizvodnju povrća u toku godine,
plastenik mora biti podignut na vlastitom zemljištu korisnika,
kriterij minimalne površine može se ispuniti sabiranjem 2 ili više objekata,
u jednom plasteniku (kao cjelini) mora biti zasnovana proizvodnja jedne vrste povrća.
3.2.2. Proizvodnja povrća na otvorenom – njivska proizvodnja povrća
Kriteriji koje moraju ispuniti podnosioci zahtjeva za dobijanje novčanih sredstava na ime
podsticaja za proizvodnju povrtlarskih kultura na otvorenom su:
1. Proizvodnja krastavaca, paprike, paradajza
- minimalna površina pod jednom kulturom je 0,2 ha
2. Proizvodnja ostalog povrća (krompir, bundeve)
- minimalna površina 0,5 ha
1.500,00 KM/ha
1.000,00 KM/ha
Kriteriji koje moraju ispuniti podnosioci zahtjeva za dobijanje novčanih sredstava na ime
podsticaja za proizvodnju povrća na otvorenom su:
 sjetva se obavlja u skladu sa agrotehničkim rokovima i standardnom agrotehnikom,
 rok za podnošenje zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime podsticaja je do 31.07.2013.
godine.
Uz zahtjev korisnik prilaže:
-
Potvrda o upisu u registar poljoprivrednog domaćinstva (APIF),
Račun o nabavci sjemenskog i sadnog materijala,
Deklaraciju o kvalitetu sadnog materijala,
Kopija kartice tekućeg/žiro računa.
3.3.
STOČARSTVO
Predviđeni iznos za podsticaj.............................................. 20.000,00 KM
Stočarstvo, svojim proizvodnim kapacitetima i tržišnim mogućnostima, ima perspektivu da
postane jedna od okosnica poljoprivredne proizvodnje uopšte, pogotovu imajući u vidu da za sebe veže
čitav niz različitih grana proizvodnje koje su po svojoj prirodi i funkciji ili u službi stočarstva ili su pak
usmjereni ka ovoj vrsti proizvodnje. U oblasti stočarstva podsticaće se vlastiti uzgoj kvalitetnih ženskih
priplodnih grla u cilju unapređenja stočarske proizvodnje.
3.3.1 Proizvodnja i uzgoj kvalitetne priplodne stoke
Poljoprivredni proizvođači koji su u 2013. godini uzgajali rasplodnu stoku na koju se odnose
novčani podsticaji predviđeni Programom podsticaja imaju pravo na korištenje novčanih sredstava
utvrđenih ovim Programom.
Visina novčanih podsticaja za stočarsku proizvodnju:


Podsticaj za uzgoj junica (uzgoj na vlastitom imanju, fenotipska pripadnost rasi, vještački
osjemenjene, matična evidencija sa proizvodnim podacima)
I klasa
100,00 KM/grlu
Podsticaj za uzgoj kvalitetnih priplodnih nazimica (uzgoj na vlastitom imanju, fenotipska
pripadnost rasi, matična evidencija)
I klasa

50,00 KM/grlu
Regres za uzgoj kvalitetnih priplodnih dvizica (ovce koje se prvi put jagnje) i jarica sa
originalnim markicama
I klasa
50,00 KM/grlu
Matično stado minimalno 25 grla.
Zahtjev za korištenje podsticaja sa navođenjem broja uzgojenih grla korisnik sredstava podnosi
Komisiji za podsticaje do 01. decembra 2013. godine.
Kriteriji koje moraju ispuniti podnosioci zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime
podsticaja u stočarstvu će biti primjenjivani iz kriterija za ostvarivanje novčanih podsticaja MPŠV RS,
koje provodi Savjetodavna služba za selekciju u stočarstvu RS, izrađeni na bazi raspoloživih sredstava i
snimljenog stanja na terenu.
Uz zahtjev korisnik prilaže:
- Potvrdu o upisu u registar poljoprivrednog domaćinstva (APIF),
- Potvrdu Savjetodavne stručne službe za uzgoj i selekciju u stočarstvu da grlo potiče iz stada za
koje se vodi matična evidencija,
- Potvrda u utvrđenoj steonosti,
- Certifikat o registraciji imanja,
- Pasoš za umatičena grla,
- Potvrda nadležne veterinarske službe o utvrđenoj gravidnosti,
- Fotokopiju tekućeg/žiro računa.
3.4. PČELARSTVO
Predviđeni iznos za podsticaj.............................................. 10.000,00 KM
3.4.1. Podsticaj za pčelinja društva
minimalan broj košnica je 10
8,00 KM/društvu
Podnosioci zahtjeva za dobijanje novčane naknade za podsticaje u pčelarstvu uz Zahtjev
prilažu
-
Kopiju članske knjižice u jednom od Udruženja pčelara,
Potvrdu udruženja o broju pčelinjih društava,
Fotokopiju tekućeg/žiro računa,
Pčelarenje savremenim tipom košnica.
Rok za podnošenje zahtjeva je od 15.08. do 30.11.2013. godine.
3.5. UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
Predviđeni iznos za podsticaj......................................... 5.000,00 KM
Sredstva za finansiranje rada aktivnih poljoprivrednih udruženja sa ciljem boljeg organizovanja
poljoprivrednih proizvođača i veće informisanosti o primjeni novih agrotehničkih saznanja u
poljoprivredi.
Kriteriji koje moraju ispuniti podnosioci zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime
podsticaja za rad Udruženja su:


Da je registrovano po važećim zakonskim propisima,
Da obavlja djelatnost na području Grada Doboj,


Da uz zahtjev dostavi izvještaj za posljednjih šest mjeseci rada, program rada za tekuću godinu
i izjavu odgovornog lica o tačnosti podataka,
Da sredstva koristi u funkciji razvoja samog udruženja i njegovih aktivnosti.
Sredstva za ovu namjenu će se isplaćivati do visine raspoloživih sredstava. Visina podsticajnih
sredstava određuje se na osnovu mišljenja Komisije i ne može biti veća od 1.000,00 KM po korisniku
u tekućoj godini.
Zahtjev se predaje do 01.10.2013. godine.
3.6. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE EDUKACIJE
Predviđeni iznos za podsticaj.......................................... 5.000,00 KM
Ova sredstva su namijenjena za edukaciju poljoprivrednih proizvođača iz različitih oblasti
poljoprivredne proizvodnje u zimskom periodu kada je najmanji intenzitet poljoprivrednih poslova.
Edukacije bi se vršile u saradnji sa Savjetodavnom stručnom službom za pružanje stručnih
usluga u poljoprivredi i za uzgoj i selekciju u stočarstvu koje su dužne da dostave program edukacije
sa navedenim temama, mjestima i terminima održavanja obuke.
Zahtjev se predaje do 01.12.2013. godine.
3.7. SREDSTVA ZA SPONZORISANJE MANIFESTACIJA KOJE
PROMOVIŠU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
Predviđeni iznos za podsticaj................................ 5.000,00 KM
Ova sredstva su namijenjena za sponzorstvo manifestacija čija je svrha promovisanje
poljoprivredne proizvodnje kao što je Ilindanski sajam, dani polja i sl.
Zahtjev se predaje do 01.12.2013. godine.
3.8. POSJETE SAJMOVIMA
Predviđeni iznos za podsticaj........................................... 5.000,00 KM
Podsticajna sredstva su namijenjena udruženjima poljoprivrednih proizvođača ili Odjeljenju za
poljoprivredu za vođenje aktivnosti i organizovanje posjete sajmovima i uzornim imanjima. Uz zahtjev
se podnosi i račun ili predračun o investiranim sredstvima.
Zahtjev se predaje do 01.12.2013. godine.
3.9. SREDSTVA ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE
Predviđeni iznos za podsticaj............................................ 5.000,00 KM
Imajući u vidu veliku stopu nezaposlenosti kod mlade seoske populacije neophodno je podržati
pokretanje poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa utvrđenom tržišnom orijentacijom, kroz nabavku
plastenika, poljoprivrednih mašina i sl. pod povoljnim uslovima.
Kriteriji koje moraju ispuniti podnosioci zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime
podsticaja za rad mladih poljoprivrednika su:



da je poljoprivreda osnovna djelatnost,
da imaju prebivalište na području Grada Doboj,
da su mlađi od 30 godina.
Uz zahtjev za podsticaje podnosioc zahtjeva će dostaviti:
-
Potvrdu o upisu u registar poljoprivrednog domaćinstva (APIF),
Račun o nabavci sjemenskog i sadnog materijala
Ugovor o zakupu zemljišta ukoliko proizvođač koristi zemljište pod zakup,
Plan poslovnih aktivnosti.
Zahtjev se predaje do 01.12.2013. godine.
3.10. INTERVENCIJE ZA VANREDNE POTREBE
U POLJOPRIVREDI
Predviđeni iznos za podsticaj.......................................... 5.000,00 KM
Sredstva predviđena ovom stavkom će se koristiti za intervencije kod vanrednih potreba u
poljoprivredi (velike štete usljed elementarnih nepogoda, požari, štete od divljači i drugih
nepredviđenih situacija).
Podsticaji će se odobravati na osnovu zahtjeva uz koji se podnosi:
- Zapisnik Komisije za procjenu šteta ili druge nadležne institucije (MUP, civilna zaštita,
veterinarska služba).
Zahtjev se predaje do 01.12.2013. godine.
Odjeljenje za poljoprivredu
Download

Republika Srpska