w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
SADRŽAJ:
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
e
s
.
w
1. UVOD .......................................................................................................................... - 3 -
w
w
w
ww
2. ODVODNJAVANJE OTVORENIM KANALIMA ................................................ - 4 2.1. SVRHA ODVODNJAVANJA .............................................................................. - 4 2.2. METOD I NAČIN ODVODNJAVANJA ............................................................. - 4 -
2.3. ODVODNJAVANJE ZEMLJIŠTA OTVORENIM KANALIMA....................... - 5 -
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
3. ZAKLJUČAK ............................................................................................................. - 9 -
4. LITERATURA ......................................................................................................... - 10 -
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
1. UVOD
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Za poboljšanje plodnosti zemljišta u poljoprivredi se primenjuju različite
agrotehničke, hidrotehničke i melioracione mere. Reč melioracija potiče od latinske reči
meliorare, što znači popraviti, poboljšati. Melioracija je nauka koja proučava načine
korenitog pobiljšanja plodnosti zemljišta radi njegovog korišćenja za poljoprivrednu
proizvodnju. Melioracija predstavlja skup mera koje se sprovode sa ciljem popravljanja
fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta, kao i stvaranje i održavanje optimalnog
vodno-vazdušnog režima zemljišta radi obezbeñenja povoljnih uslova za rast i razvoj
gajenih biljaka i postizanje stabilnih prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji. Postoje tri
osnovne vrste melioracije:
- hidromelioracija - odvodnjavanje suvišne vode ili natapanje tla;
w
w
w
s
r
.
d
ir a
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
-
kulturnotehnička melioracija - krčenje šuma i(li) šikara, zemljani radovi;
-
agromelioracija - okretanje mase tla, dubinsko preoravanje, ñubrenje.
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
Hidromelioracija ili hidrotehnička melioracija je skup hidrotehničkih mera,
aktivnosti i grañevina kojima se ostvaruju optimalni uslovi za razvoj biljaka. Hidrotehničke
melioracije treba da poprave nepovoljne prirodne (hidrološke, hidrogeološke, zemljišne,
agroklimatske) uslove u cilju najefikasnijeg iskorišćenja zemljišnih resursa za dobijanje
maksimalno mogućih, stabilnih i ekonomski opravdanih prinosa svih poljoprivrednih
kultura u datim zemljišnim, vremenskim i privrednim uslovima.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
Hidrotehnička melioracija sastoji se od:
- odbrane od visokih voda,
n
i
m
.se
w
w
w
-
površinskog odvodnjavanja,
-
podzemnog odvodnjavanja,
-
navodnjavanja.
e
s
.
w
ww
Odvodnjavanje je izgradnja, korišćenje i održavanje objekata i ureñaja kojima se
vrši odvoñenje suvišnih površinskih i podzemnih voda sa poljoprivrednog zemljišta i
redovna primena odreñenih mera koje omogućavaju neprekidno efikasan rad svih objekata
i ureñaja u odvoñenju suvišnih voda. Jedan od efikasnih načina odvodnjavanja suvišnih
voda jeste i odvodnjavanje otvorenim kanalima. Zadatak ovog odvodnjavanja je da što
pre odvede suvišnu površinsku i atmosfersku vodu, dok ona ureñuje režim podzemne vode
samo toliko, koliko se takvom kanalskom mrežom to može postići. Kanali se kopaju po
potrebi i u režiji samih učesnika. Gustina kanala uslovljena je, pre svega, konfiguracijom
područja koje se komasira.
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
-3-
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
2. ODVODNJAVANJE OTVORENIM KANALIMA
n
i
m
.2.1.seSVRHA ODVODNJAVANJA
w
w
w
e
s
.
w
ww
Odvodnjavanje močvara i prevlaženih zemljišta unosi bitne promene u vodni bilans
i režim površinske vode, u bilans i režim podzemne vode, menja mikroklimu, zemljišni i
biljni pokrivač.
Privredna svrha odvodnjavanja sastoji se u povećanju poljoprivredne proizvodnje
na postojećim površinama pri najmanjim proizvodnim troškovima, dovoñenjem u skladan
odnos mnogobrojnih činilaca od kojih zavisi žetveni prinos, ili u dobijanju novih
poljoprivrednih površina isušivanjem močvara.
Osnovna svrha odvodnjavanja jeste:
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
-
k
s
r
ina
ww
s
r
.
d
a
r
i
k
m
e
s
w.
ww
-
povećanje toplote zemljišta, čime se omogućava ranija setva;
-
obezbeñenje savremene mehanizovane obrade zemljišta saglasno zahtevima
savremene agrotehnike;
-
obezbeñenje neometane žetve u optimalnim rokovima;
-
stvaranje povoljnijeg hiidrološkog režima u vanvegetacionom periodu za
zemljišnu floru i faunu i poboljšanje vodno-fizičkih i agrohemijskih
svojstava zemljišta.
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
Odvodnjavanjem se higijenski uslovi života ljudi i životinja poboljšavaju.
Sprečavanjem visokih oscilacija nivoa podzemne vode odvodnjavanjem stvaraju se
povoljniji sanitarno-higijenski uslovi za život.
Odvodnjavanjem se zemljišta lakše i bolje obrañuju. Smanjuju se gubici energije,
koren se dublje razvija, smanjuje se opasnost od raznih biljnih bolesti i povreda biljaka
usled mraza i dr.
w
w
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
2.2. METOD I NAČIN ODVODNJAVANJA
s
r
a
in
Pod metodom odvodnjavanja podrazumevaju se mere koje treba preduzeti kako bi
se otklonilo prevlaživanje zemljišta i sačuvalo zemljište od prevlaživanja i zabarivanja.
Metod odvodnjavanja odreñuje se u zavisnosti od napajanja zemljišta vodom, tj. u
zavisnosti od uzroka prevlaživanja.
Način odvodnjavanja predstavlja sistem konkretnih tehničkih i agrotehničkih mera,
ureñaja i konstrukcija, pomoću kojih se rešava problem odvodnjavanja prevlaženog
zemljišnog profila i stvaranje u njemu zahtevanog vodno-vazdušnog režima. U zavisnosti
od metoda odvodnjavanja odreñuje se i način odvodnjavanja neke površine (tabela 1.).
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
produženje perioda vegetacije poljoprivrednih biljaka na račun bržeg
oslobañanja zemljišta u proleće od suvišne gravitacione vode;
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
-4-
s
r
.
irad
Download

6482-Poljoprivreda-Odvodnjavanje odvodnim