SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XV - Broj 6
15. aprila 2011.
BIHAĆ
96.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa članom
4. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog
kantona ("Službeni list Unsko-sanskog kantona",
broj 4/97), Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 30.3.2011. godine, donosi
PROGRAM RADA
VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA
ZA 2011. GODINU
Izdanje na bosanskom
jeziku
Vlada Unsko-sanskog kantona će kroz
aktivnosti predviđene Programom rada Vlade
Unsko-sanskog kantona u 2011. godini, prije
svega, započeti i nastaviti započete neophodne
reformske procese.
Vlada Kantona će najveću pažnju usmjeriti
na ublažavanje negativnih posljedica globalne
ekonomske krize, na zaustavljanje trenda gubitka
radnih mjesta i povećanja stope nezaposlenosti,
na povećanje senzibiliteta prema socijalno
najugroženijim kategorijama, povećanje kvaliteta
zdravstvene zaštite, povećanje zaštite radnika i
ostvarenje njihovih osnovnih radničkih prava.
1. UVOD
Unsko-sanski kanton se duži period suočava
sa pojavom smanjenja broja stanovnika kroz
iseljavanje i pad nataliteta.
Programom rada Vlade Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu utvrđuju se mjere koje
će u okviru normativne, studijsko - analitičke i
informativne djelatnosti pripremati i utvrđivati
Vlada Unsko-sanskog kantona, odnosno
kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i
kantonalne upravne organizacije.
Vlada Kantona će u svom radu poduzimati
aktivnosti na prevazilaženju takvog stanja,
posebno imajući u vidu sve veću besperspektivnost
građana, naročito mladih zbog nemogućnosti
zaposlenja i rješavanja drugih egzistencijalnih
problema, posebna pažnja će biti posvećena zaštiti
porodice, a naročito zaštiti materinstva.
Broj 6 - Strana 238
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Potrebno je da Vlada Kanton u cilju bolje
zaštite porodice, a naročito zaštite materinstva,
samostalno i u okviru rješenja na nivou Federacije
Bosne i Hercegovine, osigura sredstva za isplatu
porodiljskih naknada za sve porodilje, kako za
one koje su u radnom odnosu tako i za porodilje
koje nisu u radnom odnosu, kao i iznalaženje
posebnih sredstava za isplatu dječijeg doplatka za
svu djecu uz primjenu imovinskog cenzusa.
2. NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI VLADE
UNSKO-SANSKOG KANTONA U
2011. GODINI
Kako bi se prethodno navedeno realiziralo,
aktivnosti Vlade Kantona u ovom programskom
okviru moraju biti usmjerene na:
- osiguranje bolje institucionalne podrške privredi
i infrastrukturi u svrhu razvoja poduzetništva,
stvarajući pozitivan poslovni ambijent, prije
svega dajući podršku malim i srednjim
preduzećima;
- u laganje u poljoprvredu i poticanjem
poljoprivrede kao strateške mogućnosti za razvoj
Unsko-sanskog kantona;
- rješavanje sredstava revolving fonda – formiranje
Fonda za ubrzano zapošljavanje na bazi novih
investicija;
- razvijanje vodoprivredne infrastrukture;
- stabiliziranje budžeta kroz povećanje budžetskh
prihoda;
- restrikcije i uštede javne potrošnje, kako bi se
stvorile rezerve za investicije, otvaranje novih
radnih mjesta, strateške infrastrukturne projekte
i socijalne fondove;
- donošenje Zakona o unutrašnjem dugu i na taj
način stvoriti preduslove za stabilan i ničim
ometan razvoj;
- ulaganje u razvoj ruralnih područja Kantona,
organsku proizvodnju, šumarstvo i drvnu
industriju, ribarstvo;
- razvoj i dodatni poticaj turizmu, posebno kroz
snažno povezivanje turističkih usluga i podrška
u razvoju Nacionalnog parka "Una";
- usmjeriti aktivnosti u cilju realizacije projekta
gasifikacije Kantona;
- r ealizacija projekata na opremanju i
modernizaciji Kantonalne bolnice "Dr. Irfan
Ljubijankić" u Bihaću, Opće bolnice u Sanskom
Mostu, Lječilišta "Gata";
15. aprila 2011.
- realizacija razvojnih projekata Univerziteta u
Bihaću;
- unapređenje sistema spašavanja i zaštite ljudi
i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća;
- jačanje inspekcijskog nadzora, sa posebnim
akcentom na oblasti rada i radnih odnosa (rad
nacrno, dužina prekovremenog rada, rada
nedjeljom i državnim praznicima, obezbjeđenje
zakonom predviđene 40-satne radne sedmice,
pravo na godišnji odmor, na odgovarajuće uvjete
rada, na primjenu mjera zaštite na radu, uplata
doprinosa i dr.).
Rad Vlade Kantona, u smislu ovog Programa,
bazirat će se na aktivnostima, potrebama
i prioritetima nadležnih kantonalnih organa i
institucija kao obrađivača i predlagača predmetnih
dokumenata i nosilaca aktivnosti u toj oblasti, kao
prioritetima i potrebama u skladu sa utvrđenom
politikom i strateškim pravcima djelovanja
Skupštine Kantona.
3. KANTONALNA MINISTARSTVA
3.1. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH
POSLOVA
Ministarstvo unutrašnjih poslova u 2011.godini
svoje programske aktivnosti, pored redovitog
praćenja stanja sigurnosti, suzbijanja pojava i
događaja koji se mogu negativno odraziti na
sigurnosno stanje, saradnje sa zajednicom kroz
projekt "Partnerstvo sa zajednicom" kroz koji
se jača povjerenje i saradnja policije i građana,
pružanja efikasno, transparentno i profesionalano
usluga građanima, kao i provođenje mjera i
aktivnosti koje proističu iz Strategije BiH za
borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije,
Državne strategije nadzora nad opojnim drogama,
sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga
u BiH za period 2009-2013.godina i Državne
strategije rada na predmetima ratnog zločina,
Akcionog plana za sprečavanje trgovine ljudima
u BiH za period 2008-2012.godina, nastavit će
realizaciju planova stručnog osposobljavanja, svih
vrsta edukacija policije i kroz to uspostavljanje
visokih policijskih standarda, depolitizacije i dalje
profesionalizacije policije, poboljšati kvalitet rada
sa drugim agencijama za sprovođenje zakona,
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
tužilaštvima, organima izvršne i zakonodavne
vlasti i njihovim tijelima, lokalnim zajednicama
i građanima, drugim organima i institucijama,
domaćim i stranim organizacijama, te EUPM-om
i EUFOR-om.
Ministarstvo unutrašnjih poslova u ovom
programskom periodu će nastojati da dođe
do realizacije: uvođenja edukacija u oblasti
forenzike, uključujući i edukaciju u inostranstvu,
kao i materijalno-tehničkog opremanja za
realizaciju navedenog, plana rješavanja problema
benificiranog staža, kako uposlenih tako i
penzionisanih pripadnika MUP-a USK-a, čime bi
se stekli uslovi za penzionisanje određenog broja
policijskih službenika, a samim tim i uslovi za
prijem novih uposlenika.
Posebnu pažnju u ovom programskom periodu
Ministarstvo će posvetiti provođenju informativne
kampanje, štampanje i distribuciju letaka, kao
i realizaciju radijskih i TV-emisija na teme o
štetnosti droga, nasilje u porodici, akciji "Žetva",
nezakonita sječa šuma, o sprečavanju pojave
požara i sl.
U cilju ostvarivanja ušteda, kao bitnoj
odrednici Vlade Kantona u narednom periodu,
a u svrhu trajnog rješenja smještaja Uprave za
administraciju i podršku u prostorije u vlasništvu
Ministarstva, Ministarstvo planira izvršiti sanaciju
prostorija koje koristi Uprava za administraciju i
podršku, jer sredstva namijenjena za izvršavanje
obaveze plaćanja godišnje zakupnine d.d. "BH
Pošte" Sarajevo, Poslovnica Bihać, dovoljna su za
realizaciju navedenih sanacija.
Radit će se kako na nabavci novih uniformi
za policijske službenike, tako i na nabavci
jedinstvene odjeće za referente koji direktno
servisiraju građane.
Realizacija naprijed navedenih aktivnosti u
oblasti unutrašnjih poslova podrazumijeva,
između ostalog, i izvršenje slijedećih poslova i
zadataka:
- sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela i
počinilaca (iz općeg kriminaliteta, privrednog
kriminaliteta, organiziranog kriminaliteta, s
posebnim akcentom na financijski kriminal,
narkomaniju, falsifikovanje raznih vrsta
dokumenata i isprava, ilegalnu trgovinu oružjem,
trgovinu ljudima, kompjuterski kriminal,
korupciju, razbojništva i razbojničke pljačke,
otuđenja motornih vozila, krivična djela ratnog
Broj 6 - Strana 239
z ločina, krivična djela terorizma, suzbijanje
maloljetničke delikvencije, nasilja u porodici,
vršnjačkog nasilja, seksualnih delikvenata,
- provoditi strategiju u oblasti suzbijanja korupcije
unutar policijskih struktura,
- rad policije na sprečavanju izrade i stavljanja u
promet krivotvorenog novca, u okviru čega će
se ostvariti najneposrednija saradnja sa FMUP-om, Centralnom bankom i Tužilaštvom BiH,
- intenzivirati rad policije na kontroli prometa
drvnih sortimenata u saradnji sa poreznom
upravom i šumskim inspekcijama, te zloupotreba
iz radnog odnosa,
- ostvarivanje saradnje sa komisijama za tra­
ženje nestalih, SIPA-om i drugim vladinim i
nevladinim organizacijama koje rade na
poslovima pronalaska nestalih osoba u ratu,
otkrivanje masovnih grobnica, identifikacija
žrtava i dr.,
- poduzimanje mjera na ostvarivanju bolje
saradnje sa organizatorima javnih skupova u
cilju poduzimanja efikasnijih mjera obezbjeđenja
javnog reda i mira (sportske, kulturne, vjerske i
druge manifestacije), na kojima se okuplja veći
broj građana,
- sprovođenje strategije u oblasti saobraćaja i
Akcionog plana za period 2008.-2013. godina,
- raditi i dalje na implementaciji projekta "Nasilje
u porodici", izvještavati sudove za prekršaje i
tužilaštva radi poduzimanja zakonom utvrđenih
mjera,
- intenzivirati rad na provođenju strategije
i operativnih planova u oblasti maloljetničke
delikvencije,
- provoditi aktivnosti vezano za suzbijanje
vršnjačkog nasilja u školama na području
USK-a,
- provoditi akciju "Žetva" u cilju dobrovoljne
predaje nelegalnog oružja od strane građana
policijskim organima, radi uništenja takvog
oružja,
- vršiti inspekcijski nadzor nad prometom opasnih
materija u pogledu nabavke, trgovinskog
prometa, skladištenja i upotrebe istih,
- dalji rad na razvoju informacionih sistema koji
imaju presudnu ulogu u stvaranju jedinstvene
baze podataka, koja će biti na raspolaganju
i korištenju svim organima i agencijama za
provođenje zakona,
Broj 6 - Strana 240
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- razvoj i širenje VoIP sistema–prijenos govornih
informacija putem informacionog sistema,
- rad na projektu RoF (registar novčanih kazni),
- rad na implementaciji kriminalističkog softvera
(CIDA) za poslove kriminalističko-obavještajne
jedinice, zajedno sa ICITAP-om,
- nastaviti sa razvojem i implementacijom projekata
AFIS i APIS kojim se uređuje procedura i
obrada podataka sistema identifikacije pomoću
otisaka prstiju i dlanova za kriminogena lica u
cilju uvezivanja istog na državnim programima,
- rad na implementaciji aplikacija proizišlih iz
"Sporazuma o uspostavljanju sistema elektronske
razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela
i tužilaštva" (KU upisnik kaznene evidencije,
oružje građana, evidencije provjere i utvrđivanja
identiteta lica),
- standardiziranog policijskog izvještavanja i svih
obaveza koje proističu u vezi projekta COS-a
(Centralnog operativnog sistema),
- dalji razvoj sistema SPRS (Standard police
Reporting sistema) vezano za administrativnu
bazu podataka,
- putem projekta SPI (standardno policijsko
izvještavanje) nastaviti sa aktivnostima pripreme
na obradi i unosu podataka o potragama za licima
i motornim vozilima na program jedinstvenog
državnog centralnog operativnog sistema,
- održavanje informacione mreže (LAN i WAN),
informatičke opreme, izgrađivanje sistema za
izvještavanje putem interneta,
- stalno održavanje sistema veze, uključujući sve
repetitore na terenu i bazi.
3.2. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I
UPRAVE
Najvažniji zadatak Ministarstva pravosuđa
i uprave u ovom programskom okviru bit će
uređenje statusa uposlenih u organima državne
uprave kroz izradu i predlaganje Zakona o
državnim službenicima i namještenicima na
Unsko-sanskom kantonu, odnosno svih potrebnih
podzakonskih akata kako bi se na području Unsko-sanskog kantona stvorili uslovi za nezavisnu,
nepristrasnu, profesionalnu i motiviranu državnu
upravu.
Pored navedenog, ovo Ministarstvo će kroz
ponovnu izradu i predlaganje Zakona o besplatnoj
pravnoj pomoći pokušati da se ta vrlo važna
15. aprila 2011.
oblast uredi, prvenstveno stavljajući u funkciju
Kantonalnog zavoda za besplatnu pravnu pomoć,
a u cilju omogućavanja ostvarivanja prava građana
Unsko-sanskog kantona slabog imovnog stanja
pred pravosudnim i drugim organima Kantona.
Nadalje, Ministarstvo pravosuđa i uprave će
u okviru svojih programskih aktivnosti predložiti
Vladi Kantona još jedan vrlo važan dokument, i
to Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu
protiv korupcije za 2011. godinu.
Naravno, u okviru ovog Programa Ministarstvo
će kontinuirano raditi na zaštiti i jačanju prava
i osnovnih sloboda čovjeka, građanskih i
ekonomsko-socijalnih prava i sloboda, vjerskih
sloboda, jednakosti i ravnopravnosti naroda i
građana i sprečavanju diskriminacije po bilo kom
osnovu, te osiguranja vladavine prava, jačanja
pravosudnog sistema i njegove neovisnosti,
kontinuirano pratiti donošenje novih i izmjena i
dopuna važećih federalnih zakona i drugih propisa,
na način da u skladu sa istim radi na donošenju,
odnosno izmjenama kantonalnih propisa u skladu
sa odredbama novih federalnih propisa ili u
skladu sa njihovim izmjenama i dopunama, na
pripremama i izradi radnih materijala, prednacrta,
nacrta i ostalih prijedloga zakona i drugih
propisa iz nadležnosti Ministarstva, nastaviti sa
kontinuiranom nadležnošću u pogledu davanja
mišljenja, prijedloga i sugestija za donošenje
novih i izmjene postojećih propisa na nivou Bosne
i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine
i Unsko-sanskog kantona, davati mišljenje na
prednacrte, odnosno nacrte propisa koje drugi
obrađivači, prije dostavljanja Vladi, dostavljaju
na mišljenje ovom Ministarstvu, u skladu sa
odredbom iz člana 8. Poslovnika o radu Vlade
Unsko - sanskog kantona, praćenje provođenja
zakona i drugih propisa iz oblasti pravosuđa, te
iniciranje i predlaganje donošenja novih, i izmjena
i dopuna postojećih zakona i drugih propisa iz
ove oblasti, provoditi aktivosti na saradnji sa
sudovima Unsko-sanskog kantona po pitanjima
obezbjeđenja optimalnih uslova za rad sudova i
tužilaštva, opremanje sudova, obezbjeđenje vozila
za sudove, raspoređivanje na rad za opće dobro na
slobodi osobe kojoj je sud odmjerenu i izrečenu
kaznu zatvora u krivičnom postupku zamijenio
sa pomenutim radom na slobodi, vršiti poslove
inspekcijskog nadzora i druge važne aktivnosti iz
nadležnosti Ministarstva.
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3.3. MINISTARSTVO FINANSIJA
S obzirom da je vrlo bitna odrednica Vlade
Kantona u narednom periodu racionalna javna
potrošnja, štednja i racionalizacija, Ministarstvo
finansija će kroz svoje programske aktivnosti
prvenstveno raditi na tome da se zakonom uredi
način ostvarivanja ušteda, kao i to da se u što
skorije vrijeme izradi i implementira Projekt
za centralizovani obračun i isplatu plaća za sve
budžetske korisnike
U svojim programskim aktivnostima
Ministarstvo će također izraditi i predložiti da se
na jedinstven način uredi pitanje plaća i naknada
u organima vlasti Unsko-sanskog kantona.
Posebno je važno naglasiti važnost izrade
i donošenja Zakona o utvrđivanju i načinu
izmirenja unutrašnjeg duga Unsko-sanskog,
kojim će se riješiti problem dugovanja, posebno
dugovanja prema budžetskim korisnicima po
osnovu pravomoćnih sudskih presuda.
Najvažniji pravci aktivnosti u oblastima
finansija su realizacija smjernica i ciljeva fiskalne
politike, a posebno uravnoteženje budžetskih
prihoda i budžetskih rashoda.
Budžet Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu izvršavat će se po prioritetima utvrđenim
Zakonom o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu. Ministarstvo finansija
će poduzeti sve zakonom dozvoljene aktivnosti
u cilju kontrole budžeta, utvrđivanja konačnih
neizmirenih obaveza i njihovog reprogramiranja.
U 2011. godini nastavlja se proces koji će
omogućiti održivost programskog budžetiranja i
mehanizme podrške korisnicima sa akcentom na
poboljšanja nefinancijskih informacija u dijelu
koji se odnosi na "budžetske prioritete” sa jasno
utvrđenim rezultatima – ciljevima koji proizilaze
na osnovu dodijeljenih sredstava.
U trenutnom budžetskom okruženju gdje su
resursi ograničeni, a povećani zahtjevi za vladinim
programima i uslugama, pristup informacijama o
programima i rezultatima bit će ključna uloga pri
donošenju odluka o raspodjeli resursa.
Trezorsko poslovanje zahtijeva permanentno
usklađivanje organizacije rada sa primjenom
međunarodnih računovodstvenih standarda,
uspostavljanjem kontrole nad izvršenjem budžeta
u cilju poštivanja i realizacije godišnjeg usvojenog
budžeta iz razloga što Trezor mora biti isključiv
i neovisni agent upravljanja viškom novčanih
sredstava, planirati protok, odgovarati za sve
Broj 6 - Strana 241
finansijske transakcije priliva i potrošnje novca,
imati kontrolu nad primjenom računovodstvenih
standarda i obavezu pravovremenog informisanja
nadležnih
i
sveubuhvatnog
fiskalnog
izvještavanja.
3.4. MINISTARSTVO PRIVREDE
U okviru poslova i zadataka iz nadležnosti ovog
Ministarstva, prioritetni zadaci u 2011. godini
su stvaranje povoljnijih uslova za ostvarivanje
ekonomsko - razvojnih potreba Kantona s ciljem
interesnog ohrabrivanja domaćih i inostranih
privrednih subjekata na proširenju postojećih i
ulaganju u nove kapacitete za koje Unsko-sanski
kanton ima komparativne prednosti, te raditi na
obezbjeđenju postojećim privrednim subjektima
povoljnih finansijskih sredstava kako bi se
negativne posljedice svjetske ekonomske krize
svele na minimum, tj. kako bi obustavili trend
povećanja nezaposlenosti i prešli u fazu otvaranja
novih radnih mjesta.
Ministarstvo će posebne napore uložiti da se na
nivou Kantona donese Zakon o poticaju razvoja
male privrede Unsko-sanskog kantona.
Potrebno je da se da što veći značaj privatnim
poduzetnicima i njihovom značaju u stvaranju
nove vrijednosti.
U ostvarivanju navedenih prioritetnih ciljeva
Ministarstvo će svoje aktivnosti prvenstveno
usmjeriti na:
- ubrzanje okončanja privatizacije državnog
kapitala neprivatiziranih privrednih društava
shodno pozitivnim zakonskim propisima u ovoj
oblasti, te za privredna društva kod kojih su
iscrpljene sve mogućnosti prodaje, a kod kojih
su se stekli zakonom propisani uslovi pokretanja
stečajnog postupka, omogućiti hitno provođenje
istog,
- praćenje, putem Agencije za privatizaciju,
realizacije kupoprodajnim ugovorima preuzetih
obaveza za privatizirana privredna društva
iz nadležnosti ovog Ministarstva, predlažući
racionalna rješenja s ciljem uspješnijeg izvršenja
istih. U slučajevima gdje su ekonomsko-finansijski efekti, ulaganja i zaposlenost
u zastoju u odnosu na ugovoreno, djelovati
u pravcu pokretanja postupka raskida kupo­
prodajnog ugovora,
- implementaciju Strategije socioekonomskog
razvoja Unsko-sanskog kantona u dijelu oblasti
iz nadležnosti ovog Ministarstva,
Broj 6 - Strana 242
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. aprila 2011.
- formiranje razvojne agencije, kroz koju
bi se osigurala sredstva za ubrzani razvoj i
zapošljavanje na bazi Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona,
3.5. MINISTARSTVO ZA PITANJA
BORACA I RATNIH VOJNIH
INVALIDA
- stavljanje u funkciju održivog privrednog
razvoja Kantona i zapošljavanja finansijskih
sredstava ostvarenih u procesu privatizacije tzv.
Revolving fonda uz minimalno moguću kamatu,
Programske aktivnosti u 2011. godini
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida usmjerit će na rješavanje mnogobrojnih
problema pripadnika boračkih kategorija,
osiguranje dostojanstvenog statusa korisnika
prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, te
angažovanje svih relevantnih faktora u cilju
izjednačavanja ostvarivanja prava, usklađivanje
Zakona o dopunskim pravima branilaca i
članova njihovih porodica sa važećim federalnim
propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
te pojednostavljenje primjene istog, provođenje
kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
boračko-invalidske zaštite, pronalaženje načina za
stimulisanje poslodavaca u smislu zapošljavanja
pripadnika boračkih kategorija, obezbjeđivanje
sredstava za ostvarivanje prava utvrđenih
Kantonalnim zakonom (ostvarivanje prava na
zdravstvenu zaštitu, priključak električne energije
i vode, pretvorba poljoprivrednog u građevinsko
zemljište, naknade za izgradnju skloništa, troškove
liječenja, školovanja, stipendiranje, socijalna
ugroženost, dženaza – sahrana i dr.), nastaviti sa
aktivnostima daljeg usavršavanja jedinstvenog
informacionog sistema obračuna lične i
porodične invalidnine, nastaviti sa aktivnostima
ustrojavanja socijalne karte ratnih vojnih invalida,
članova porodica poginulih boraca – šehida i
demobilisanih boraca kako bi se blagovremeno
unijela svaka promjena kod korisnika iz oblasti
boračko-invalidske zaštite, a u cilju otklanjanja
nepravilnosti, bilo da se promjena odnosi na
priznavanje prava, prestanak prava, promjena
iznosa primanja.
- nastojanje, u okviru raspoloživih mogućnosti
budžeta USK-a, da se obezbijede finansijska
sredstva za razvoj poduzetničkih zona i
inkubatora na području općina USK-a te
plasiraju po ugledu na iskustva Federalnog
ministarstva razvoja poduzetništva i obrta koje
u implementaciji svog Programa poticaja malog
i srednjeg poduzetništva u FBiH za razdoblje
od 2009. do 2012. godine očekuje učešće kako
općina tako i kantona,
- kontinuiranu aktivnost na stavljanju raspoloži­
vog prirodnog resursa u funkciju održivog
privrednog razvoja Kantona, posebno ističemo
potrebu daljne finalizacije u drvoprerađivačkoj
i prehrambenoj industriji te iskorištenju
energetskog potencijala, rudnog bogatstva i
razvoja turizma,
- ispostavu i nastavak privredne saradnje iz
nadležnosti Ministarstva, kako sa regijama
unutar Bosne i Hercegovine tako i sa regijama
iz susjednih država,
- praćenje najnovijih tehničkih dostignuća u
oblastima iz nadležnosti Ministarstva putem
odgovarajuće stručne literature, naučnih
skupova, privrednih sajmova, te posjeta svjetski
poznatim firmama,
- da se kod nadležnih federalnih organa pokrenu
sve potrebne aktivnosti na zaštiti imovine
"Agrokomerca", a potom osiguranje i njegova
reanimacija,
- da se kontinuirano prati i vrši neposredna
kontrola cijena na području Kantona,
- u saradnji sa općinama Unsko-sanskog kantona
i Komisijom za koncesije pojačati aktivnosti za
dodjelu koncesija na koncesionim dobrima, a u
cilju ostvarivanja prihoda budžeta Kantona,
- posebnu pažnju posvetiti Nacionalnom parku
"Una" koji pruža izvanredne razvojne potencijale
i uopće razvoju turizma i boljem korištenju
potencijala koje ova privredna grana pruža.
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida će se zalagati za donošenje zakona koji će
važiti na nivou Federacije i kojim će se osigurati
jedinstvena rješenja bez obzira na finansijsku
moć pojedinih kantona, a do tada će dosljedno
provoditi zakone iz ove oblasti.
3.6. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE POLITIKE
Prioritetni zadaci Ministarstva zdravstva i
socijalne politike u 2011. godini su slijedeći:
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- k orjenite i hitne reforme u oblasti zdravstvene
zaštite,
- jačanje usluga primarne zdravstvene zaštite,
- jačanje sekundarnog i tercijarnog sektora kroz
značajna materijalna ulaganja i ulaganjem u
ljudske resurse,
- provođenje Odluke o osnovnom paketu zdrav­
stvenih prava iz obaveznog zdravstvenog
osiguranja, jer bi primjenom navedene Odluke
došlo do potpunog usklađivanja Kantonalne
liste ortopedskih pomagala sa Federalnom
listom pomagala, proširenje Esencijalne liste
lijekova, usaglašavanje kantonalnih stopa
doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
sa prijedlogom federalnih stopa, usaglašavanje
cijena zdravstvenih usluga sa Federalnom
odlukom o maksimalnom učešću osiguranih lica
u troškovima korištenja zdravstvene zaštite,
- nastavak započetih aktivnosti vezanih za kreditno
zaduženje putem kredita Vlade Republike
Austrije za opremanje strateških zdravstvenih
ustanova (Kantonalna bolnica, Opća bolnica
Sanski Most i Lječilište "Gata"),
- stvaranje uslova za potpisivanje Kolektivnog
ugovora u oblasti zdravstva,
- d onošenje
Plana
specijalizacija
i
subspecijalizacija za zdravstvene ustanove na
području Unsko-sanskog kantona,
- pokrenuti aktivnosti za zapošljavanje kantonalnog
inspektora za zdravstvo i farmaceutskog
inspektora,
- u oblasti socijalne politike usmjeriti aktivnosti na
implementaciju Dokumenta politike zaštite djece
bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom
od razdvajanja, poboljšanju položaja osoba sa
invaliditetom, kao i saradnja sa nevladinim
neprofitnim sektorom u ovoj oblasti,
- u oblasti zapošljavanja uređenje tržišta rada i
radne snage,
- vršenju nadzora nad radom JU Služba za
zapošljavanje Unsko-sanskog kantona i
istovremeno pružanje podrške u provođenju
programa prekvalifikacije i dokvalifikacije
radne snage radi njenog bržeg prilagođavanja
zahtjevima tržišta rada,
- opremanjem i modernizacijom zdravstvenih
ustanova Kantona permanentno raditi na
smanjenju troškova liječenja izvan Kantona,
- revidiranje Esencijalne liste lijekova u cilju
povećanja dostupnosti, kvaliteta i efikasnosti
Broj 6 - Strana 243
z dravstvene zaštite, kao i sprječavanja
nezakonitosti i korupcije u oblasti nabavke
lijekova i medicinskih pomagala.
3.7. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta će svoje programske aktivnosti u 2011.
godini, a u skladu sa Dokumentom "Strateški
pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini
s planom implementiranja od 2008. do 2015.
godine”, koji daje glavne smjernice razvoja
obrazovanja u Bosni i Hercegovini u razdoblju
do 2015. godine, Generalnom koncepcijom sporta
Unsko-sanskog kantona, Zakonom o kulturi i
drugim propisima, usmjeriti na :
- nastavak procesa započete reforme obrazovanja,
- izradu, predlaganje i implementiranje kantonalnih
zakona i podzakonskih akata koji uređuju oblast
obrazovanja,
- nastavit će se sa izradom savremenog nastavnog
plana i programa za sve nivoe obrazovanja,
- donošenje Strategije razvoja Univerziteta u
Bihaću kao strateškog dokumenta da bi se
naznačili glavni pravci razvoja Univerziteta i
predstojeće akreditacije Univerziteta,
- uređivanje naučnoistraživačke i istraživačkorazvojne djelatnosti kao važne društvene
djelatnosti kroz izradu i predlaganje Zakona
o naučnoistraživačkoj i istraživačkorazvojnoj
djelatnosti na području Unsko-sanskog kantona i
donošenje Metodologije za raspodjelu sredstava
u nastavne i istraživačke svrhe i umjetnički rad
na javnim visokoškolskim ustanovama,
- u saradnji sa Univerzitetom u Bihaću raditi
na reviziji nastavnih planova i programa te
pristupiti eventualnim izmjenama i modernizaciji
nastavnih planova i programa, kao i standardima
i normativima za visoko obrazovanje kojima
se stvaraju uvjeti za kvalitetno provođenje već
uvedenog bolonjskog procesa na visokoškolskim
ustanovama Univerziteta u Bihaću, te raditi
na otvaranju novih odsjeka, odnosno uvođenju
novih studijskih programa u skladu sa interesima
studenata i njihovim potrebama i potrebama
tržišta i društva u cjelini,
- stvaranje pravnog okvira za očitovanje po
zahtjevima za osnivanje privatne visokoškolske
ustanove na području nadležnosti Ministarstva
Broj 6 - Strana 244
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
k roz donošenje Uredbe o procedurama i uvjetima
za osnivanje privatne visokoškolske ustanove na
području Unsko-sanskog kantona,
- izrada i donošenje Pravilnika o raspodjeli
sredstava od vlastitih prihoda na visokoškolskim
ustanovama sa područja Unsko-sanskog
kantona, Pravilnika o postupku, sadržaju i
načinu vođenja Registra licenciranih ustanova
visokog obrazovanja, Pravilnika o načinu
vođenja evidencije i sadržaju javnih isprava
na visokoškolskim ustanova, Instrumentarija
za utvrđivanje cijene studija i kriterija za
finansiranje javnih visokoškolskih ustanova,
- raditi na unapređenju kvaliteta procesa rada
rukovođenja predškolskim ustanovama, školama
i visokoškolskim ustanovama kroz izradu i
donošenje Pravilnika o postupku ocjenjivanja
i sticanja zvanja odgajatelja, nastavnika,
profesora i stručnih saradnika u predškolskim
ustanovama, osnovnim i srednjim školama i
domovima učenika,
- n astaviti sa implementacijom Projekta
"Kvalitetno inkluzivno obrazovanje kroz bolje
lokalno upravljanje”, Projekta "'Prevencija
nasilja koje uključuje djecu i promocija
poštivanja različitosti u Bosni i Hercegovini
kroz obrazovni sistem",
- provođenje aktivnosti iz Privremenog sporazuma
o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece
povratnika,
- aktivnosti vezane za dobivanja veće finansijske
pomoći za oblast kulturnog naslijeđa, te u što
većoj mjeri angažirati Zavod za zaštitu kulturnog
naslijeđa Unsko-sanskog kantona u obnovi i
zaštiti objekata kulturnog naslijeđa na području
Unsko-sanskog kantona,
- promoviranje sporta, od školskog do vrhunskog,
kao i invalidskog sporta, i što veće uključivanje
žena u sportske aktivnosti.
3.8. MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE
Programske aktivnosti Ministarstva za
građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline u
2011. godini će i dalje biti usmjerene na podizanje
svijesti o nužnosti očuvanja i zaštite čovjekove
okoline, očuvanja prirodnih resursa, koji su bitna
odrednica za razvoj Unsko-sanskog kantona.
15. aprila 2011.
Naprijed navedene aktivnosti nije moguće
provoditi bez planiranja, upotrebe i upravljanja
prostorom, kao i upravljanja otpadom i njegovog
odlaganja.
Ministarstvo će u tom pravcu predložiti
usvajanje Prostornog plana Unsko-sanskog
kantona i zajedno sa DOO "US-REG-DEP"
raditi na konačnom definisanju lokacije sanitarne
regionalne deponije, tj. izgradnje i funkcionisanja
iste.
Nastavit će se realizacija Sporazuma o saradnji
na implementaciji Projekta dobre uprave u oblasti
voda i okolišne sanitacije ''Gov-Wade'', a u saradnji
sa općinskim službama za geodetske i imovinskopravne poslove općina Unsko-sanskog kantona
izvršiti inoviranje registra podataka pojedinačno
za sve općine Unsko-sanskog kantona.
Naravno, radit će se na stvaranju preduslova
za uključenje Kantonalne uprave ze geodetske
i imovinskopravne poslove u Projekt zemljišne
administracije, kao i na realizaciji zadataka iz
oblasti građenja i uvođenje reda u oblasti građenja
sa akcentom na provedbu imovinskih zakona iz
nadležnosti Ministarstva u saradnji sa organima
lokalne samouprave.
3.9. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
S obzirom da je poljoprivreda strateška
mogućnost za razvoj Unsko-sanskog kantona,
za nove investicije i nova radna mjesta,
programske aktivnosti Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva u 2011. godini bit će
prvenstveno usmjerene na :
- razvijanje sistema poticaja poljoprivredne
proizvodnje,
- ulaganje u razvoj ruralnih područja Kantona,
- zaštita zemljišta kao resursa od daljnje
devastacije,
- povećanje novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji sa tendencijom
povećanja tih sredstava više od zakonskog
minimuma,
- na poticanje prerađivačke industrije kao
preduslova za intenziviranje poljoprivredne
proizvodnje,
- organsku proizvodnju,
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- pojačanim nadzorom nad bespravnom sječom
i bespravnom gradnjom u šumi i na šumskom
zemljištu
- zaštitu državne i privatne šume i šumskog
zemljišta;
- aktivnosti na izradi šumsko-privrednih osnova
za privatne šume,
- donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni
Pravilnika o određivanju ribolovnih područja i
ribolovnih zona,
- na razvijanje lovne privrede,
- izrada elaborata o davanju lovišta na Unsko-sanskog kantona pod koncesiju,
- iskorjenjivanje zaraznih bolesti kod domaćih
životinja,
- aktiviranje revolving sredstava deponovanih kod
"Una banke" Bihać,
- riješavanje pitanja zemljoradničkih zadruga.
4. KANTONALNE UPRAVE I UPRAVNE
ORGANIZACIJE
4.1. KANTONALNA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE
Programski okvir Kantonalne uprave za
inspekcijske poslove u 2011. godini prvenstveno
će biti usmjeren na praćenje donošenja Zakona o
inspekcijama u Unsko-sanskom kantonu, koji je
bitan i neophodan za funkcionalnije i efikasnije
provođenje inspekcijskog nadzora na području
Unsko-sanskog kantona i na osnovu kojeg će
biti donijeti određeni podzakonski akti u smislu
provođenja upravnih mjera.
Pored navedeneg, najvažniji poslovi i zadaci
uprave u 2011. godini su:
- pokretanje inicijativa kod ostalih resornih
ministarstava na donošenju određenog broja
zakonskih i podzakonskih rješenja shodno
Ustavnoj nadležnosti, što bi, na osnovu
inspekcijskih aktivnosti, na indirektan način
dovelo do boljeg prikupljanja finansijskih
sredstava na budžet Unsko-sanskog kantona,
- kontinuirani rad na usavršavanju organizovanog
inspekcijskog nadzora započet 2010. godine
putem mješovitih inspekcijskih timova,
- kontrola kvaliteta proizvoda animalnog porijekla
u cilju zaštite potrošača, naročito u većim
trgovinskim centrima i ostalim trgovinama
široke potrošnje,
Broj 6 - Strana 245
- kontrola prometa stoke i proizvoda životinjskog
porijekla, uključujući klanje, proizvodnju,
promet žive stoke na stočnim pijacama, kao
i zatvaranje nelegalnih objekata u kojima se
obavlja klanje stoke,
- kontrola poljoprivrednog zemljišta, odnosno
pretvorbe istog u građevinskog, s ciljem
uplate obračunate takse, što će pored redovnih
predmeta kontrole poljoprivrednom inspektoru
biti prioritet u 2011. godini,
- kontrola naplate naknade za opće – korisne
funkcije šuma kod pravnih lica,
- u saradnji sa policijom USK-a nastavak
zatvaranja i pečaćenja nelegalnih ugostiteljskih
objekata, kao i objekata u kojima se obavljaju
nelegalno određene vrste obrta,
- kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica i
robe za široku potrošnju,
- stalna saradnja sa Federalnom upravom za
inspekcijske poslove s ciljem i implementacije
softverskog IMS sistema – podrške rada
inspektorima kroz elektronsko vođenje
inspekcijskog nadzora,
- internetsko povezivanje inspektora sa bazom i
obezbjeđivanje programa za internetsko dnevno
sačinjavanje izvještaja o radu.
4.2. KANTONALNA UPRAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Najvažnije aktivnosti Kantonalne uprave
civilne zaštite u 2011. godini usmjerit će se na:
- praćenje stanja funkcionisanja zaštite i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća na području Unsko-sanskog kantona;
- praćenje stanja priprema za zaštitu i spašavanje
i predlaganje mjera za unapređenje organizacije
i osposobljavanja civilne zaštite Kantona i
općina;
- predlagati mjere i vršiti popunu ljudstvom i
materijalno-tehničkim sredstvima kantonalnih
struktura civilne zaštite;
- organizirati i provoditi obuku štabova, službi i
jedinica civilne zaštite Kantona;
- pružati stručnu pomoć kantonalnim organima
uprave i općinskim službama za upravu u vršenju
poslova iz njihove nadležnosti koji se odnose na
zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nesreća;
- analizu stanja u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
Broj 6 - Strana 246
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
i dostavljanje izvještaja i drugih informacija
nadležnim zakonodavnim i izvršnim organima
vlasti, kao i Federalnoj upravi civilne zaštite.
15. aprila 2011.
- podrška u organiziranju poljoprivrednih
manifestacija na području Unsko-sanskog
kantona u cilju promocije različitih grana
poljoprivredne proizvodnje.
4.3. POLJOPRIVREDNI ZAVOD
Poljoprivredni zavod, kao jedan od bitnih
nosilaca razvoja poljoprivrede na području Unsko-sanskog kantona, usmjerit će svoje aktivnosti
u razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje i
naučnoistraživački rad koji će kroz primjenu novih
naučnih saznanja omogućiti nova zapošljavanja i
intenzivniji razvoj iste, a naročito:
- saradnju sa JU Veterinarski zavod, Bihać u cilju
nastavljanja aktivnosti na razvoju uspostavljenog
veterinarsko-poljoprivrednog odjela koji će
koristiti prostorije, opremu i stručnjake oba
zavoda na polju različitih laboratorijskih
ispitivanja i kontroli kvaliteta hrane,
- nastavljanje aktivnosti na izradi projekata za
korištenje sredstava IPA fondova (osobito u
ruralnom razvoju i zaštiti okoliša),
- saradnju sa d.o.o."Fahd" i "Poljoprom" Bihać
kao jedinim registriranim proizvođačima
–prerađivačima sjemenskih sortnih žitarica
na prostoru Kantona, značajnije pokretanje
sjemenske proizvodnje pšenice, ječma, zobi,
tritikalea kao osnovnih ratarskih kultura na
Unsko-sanskom kantonu, što će obezbijediti
kvalitetni sjemenski materijal za poljoprivredne
proizvođače Kantona,
- potporu Projekta "Una Viola Rinasce" Preporod
doline Une uspostaviti jedan ogledni voćnjak
jagodičastih voćnih vrsta kao testno polje za
obavljanje teorijsko-praktičnih predavanja i
naučno istraživačkih aktivnosti,
- u saradnji sa Kantonalnom upravom za
inspekcijske poslove pokrenut će se aktivnosti
na značajnijoj kontroli kvaliteta otpadnih voda a
u cilju sprečavanja zagađenja okoliša,
- nastavljanje projektne aktivnosti sa Prehrambeno
–tehnološkim fakultetom Mostar na praćenju
karantenske štetočine "Bemisija tritici/ štitasti
moljac" na prostoru Kantona,
- s uradnji sa Federalnim ministarstvom
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i
Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva Unsko-sanskog kantona, te uz podršku
projekta Svjetske banke BHARDP intenzivno
raditi na uspostavi poljoprivredno-savjetodavne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5. OPERATIVNI PLANOVI
KANTONALNIH MINISTARSTAVA
I DRUGIH TIJELA KANTONALNE
UPRAVE U 2011. GODINI
Program rada Vlade Kantona sadrži
najznačajnije zadatke koje Vlada treba obaviti u
toku godine, nosioce priprema materijala i rokove
u kojima će se pojedina pitanja razmatrati.
Vlada Unsko-sanskog kantona će u ovom
razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti koja
pokrenu ovlašteni predlagači, kao i druga pitanja
koja ocijeni svrsishodnim. Predmet posebnog
razmatranja od strane Vlade Unsko-sanskog
kantona bit će i ona pitanja koja nisu utvrđena
ovim programom, a njihovo razmatranje bude
zatraženo od strane Skupštine Kantona na osnovu
ustavnih i zakonskih ovlaštenja.
5.1. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH
POSLOVA
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
1. Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o policijskim
službenicima Unsko-sanskog
kantona
Nacrt: august
Prijedlog: sept.
2. Zakon o unutrašnjim poslovima
Unsko-sanskog kantona
Nacrt: juni
Prijedlog: juli
3. Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o oružju i municiji
Unsko-sanskog kantona
Nacrt: august
Prijedlog: sept.
II. PODZAKONSKI AKTI
1. Uredba o osiguranju određenih
ličnosti i objekata u Unsko-sanskom kantonu
Nakon donošenja
novog Zakona
o unutrašnjim
poslovima USK-a
15. aprila 2011.
OPIS
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ROK
ANALITIČKO-INFORMATIVNI
DIO
juli
2. Informacija o stanju sigurnosti
saobraćaja na području USK-a za
period januar - juni 2011.
juli
3. Informacija o stanju
maloljetničke delikvencije na
području USK-a za period januar
– juni 2011.godine
juli
5. Informacija o stanju sigurnosti
učenika od vršnjačkog nasilja u
školama USK-a
ROK
maj
4. Informacija o stanju upravnog
rješavanja po općinama Unsko-sanskog kantona za 2010.godinu
5. Akcioni plan za provedbu
Strategije za borbu protiv
korupcije za 2010. godinu
maj
decembar
5.3. MINISTARSTVO FINANSIJA
OPIS
ROK
oktobar
NORMATIVNI DIO
oktobar
1. Nacrt Budžeta USK-a za 2011.
godinu
Prijedlog: mart
2. Nacrt Zakona o izvršenju
Budžeta USK-a za 2011.godinu
Prijedlog: mart
3. Zakon o plaćama i naknadama u
organima vlasti Unsko-sanskog
kantona
Nacrt: mart
Prijedlog: april
4. Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o sudskim taksama
Nacrt: april
Prijedlog: maj
5. Zakona o porezu na imovinu i
porezu na naslijeđe i poklon
Nacrt : april
Prijedlog: maj
6. Zakon načinu ostvarivanja ušteda
Nacrt: maj
Prijedlog: juni
5.2. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I
UPRAVE
OPIS
OPIS
3. Izvještaj o stanju rješavanja iz
oblasti upravne inspekcije za
2010.godinu
1. Informacija o stanju sigurnosti
na području USK-a za period
januar-juni 2011.
4. Informacija o stanju nasilja u
porodici na području USK-a
Broj 6 - Strana 247
ROK
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
1. Zakon o državnim službenicima
Nacrt: april
i namještenicima u organima
državne službe u Unsko-sanskom Prijedlog: august
kantonu
2. Zakon o zaštiti nacionalnih
manjina u Unsko-sanskom
kantonu
Nacrt: juli
Prijedlog: august
3. Zakon o pružanju besplatne
pravne pomoći
Nacrt: juli
Prijedlog:
decembar
ANALITIČKO-INFORMATIVNI
DIO
I. ZAKONI
7. Dokument okvirnog budžeta za
2012 -2014.godinu
8. Zakon o utvrđivanju i načinu
izmirenja unutrašnjeg duga
Unsko-sanskog kantona
Vlada do
15.6.2011.
Nacrt: septembar
Prijedlog: oktobar
9. Nacrt Budžeta USK-a za 2012.
godinu
Vlada do
1.10.2011.
10. Nacrt Zakona o izvršenju
Budžeta USK-a za 2012. godinu
Vlada do
1.10.2011.
1. Informacija o radu Kantonalnog
suda za 2010. godinu
mart
11. Budžet USK-a za 2012.godinu
2. Izvještaj Kantonalnog tužilaštva
o stanju i tokovima kriminala
na Unsko-sanskom kantonu za
2010. godinu
april
12. Zakon o izvršenju Budžeta
USK-a za 2012. godinu
Vlada do
1.11.2011.
Skupština do
31.12.2011.
Vlada do
1.11.2010.
Skupština do
31.12.2010.
Broj 6 - Strana 248
OPIS
13. Odluka o izmjenama i
dopunama Budžeta USK-a za
2011. (Rebalans)
14. Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o pripadnosti javnih
prihoda Unsko-sanskog kantona
i finansiranju USK-a
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ROK
Po potrebi
Po potrebi
(ukoliko se
izvrši prenos
nadležnosti)
II. PODZAKONSKI AKTI
OPIS
5. Izrada finansijskih izvještaja
u skladu sa Pravilnikom o
finansijskom izvještavanju i
godišnjem obračunu budžeta
u Federaciji BiH ("Službene
novine FBiH", broj 17/05)
ROK
mjesečno,
kvartalno i
godišnje dostaviti
Fed. min. fin.,
Centralnoj banci,
MMF, Upravi
za indirektno
oporezivanje i
Vladi Kantona
5.4. MINISTARSTVO PRIVREDE
1. Izmjene i dopune Uputstva o
prikupljanju, evidentiranju i
raspolaganju vlastitim prihodima
od strane budžetskih korisnika
april
2. Uputstvo o blagajničkom
poslovanju
april
3. Uredba o naknadama i drugim
materijalnim pravima zaposlenih
u organima vlasti Unsko-sanskog
kantona
april
4. Uredba o službenim putovanjima
april
5. Odluka o utvrđivanju kriterija
za korištenje sredstava tekuće
rezerve
15. aprila 2011.
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
april
1. Zakon o rudarstvu Unsko-sanskog kantona
Nacrt: april
Prijedlog: juni
2. Zakon o geološkim
istraživanjima Unsko-sanskog
kantona
Nacrt: april
Prijedlog: juni
3. Zakon o poticaju razvoja male
privrede Unsko-sanskog kantona
Nacrt: april
Prijedlog: juni
II. PODZAKONSKI AKTI
6. Odluka obrazovanja stručnih
komisija i drugih radnih tijela od
strane Vlade Unsko-sanskog kantona, rukovodilaca
kantonalnih organa o načinu
državne službe i ovlaštenih
organa budžetskih korisnika
april
7. Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o popisu
sredstava, obaveza i potraživanja
juni
TEMATSKI DIO
1. Prijedlog Odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o uslovima
i načinu odobravanja kredita iz
sredstava ostvarenih u procesu
privatizacije
april
2. Prijedlog Odluke o mjerama o
neposrednoj kontroli cijena na
području Unsko-sanskog kantona
prema potrebi
3. Prijedlog Odluke o kriterijima
za određivanje lokalnih cesta na
području Unsko-sanskog kantonu
april
4. Prijedlog Odluke o organizaciji i
načinu obavljanja taksi prijevoza
na području Unsko-sanskog
kantona
decembar
1. Konsolidovani godišnji obračun
za 2010. godinu
maj
2. Izvještaj o izvršenju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2010.
godinu
maj
3. Izvještaj o korištenju sredstava
tekuće budžetske rezerve za
2010. godinu
maj
ANALITIČKO-INFORMATIVNI
DIO
4. Izvještaj o korištenju sredstava
tekuće budžetske rezerve za
2011.godinu
Vladatromjesečno
Skupštinapolugodišnji
1. Informacija o stanju u oblastima
privrede za 2010. godinu iz
nadležnosti Ministarstva
maj
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
5.5. MINISTARSTVO ZA PITANJA
BORACA I RATNIH VOJNIH
INVALIDA
OPIS
OPIS
ROK
maj
ROK
2. Odluka o usvajanju Strategije
razvoja zdravstva Unsko-sanskog
kantona za 2011 - 2015. godinu
maj
Nacrt: septembar
Prijedlog: oktob.
3. - Odluka o upravljanju ljudskim
resursima u Unsko-sanskom
kantonu
- Odluka o uvođenju akreditacije
i licenciranja u zdravstvu
Unsko-sanskog kantona
4. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o obimu prava na
korištenje ortopedskih i drugih
pomagala, zubnoprotetske
pomoći i zubnoprotetskih
nadomjestaka
septembar
5. Odluke o osnivanju zdravstvenih
ustanova na području Unsko-sanskog kantona: domovi
zdravlja, Kantonalna bolnica,
Opća bolnica Sanski Most,
Lječilište “Gata”, Zavod za javno
zdravstvo i apoteke
septembar
6. Odluka o uvođenju zdravstvenog
informatizacijskog sistema
septembar
7. Donošenje akcionih i master
planova
septembardecembar
8. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o neposrednom učešću
osiguranih lica u troškovima
korištenja zdravstvene zaštite na
području Unsko-sanskog kantona
novembar
9. Izmjene i dopune Odluke za
ostvarivanje prava osoba na
alternativni, odnosno privremeni
smještaj na USK-u
april/juni
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
1. Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članovima njihovih
porodica
II. PODZAKONSKI AKTI
1. Pravinik o kriterijima za dodjelu
stipendija za redovne studente
iz reda pripadnika boračkih
kategorija
2. Izmjene i dopune Pravilnika
o kriterijima i postupku za
odobravanje jednokratne pomoći
članovima boračkih populacija
ANALITIČKO-INFORMATIVNI
DIO
1. Izvještaj o radu JU “Kantonalni
fond za pomoć u stambenom
zbrinjavanju porodica šehida i
poginulih boraca, ratnih vojnih
invalida, demobilisanih boraca,
progranih osoba i socijalno
ugroženih kategorija” za 2010.
godinu
2. Program rada JU "Kantonalni
fond za pomoć u stambenom
zbrinjavanju porodica šehida i
poginulih boraca, ratnih vojnih
invalida, demobilisanih boraca,
progranih osoba i socijalno
ugroženih kategorija" za 2011.
godinu.
mart
april/juni
januar/mart
januar/mart
5.6. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE POLITIKE
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
II. PODZAKONSKI AKTI
1. Odluka o prestanku važenja
Odluke o osnivanju ZU Gradska
apoteka Bosanski Petrovac
Broj 6 - Strana 249
april
ANALITIČKO-INFORMATIVNI
DIO
1. Program rada Zavoda zdrav­stve­
nog osiguranja Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
2. Finansijski plan Zavoda
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu
3. Program rada Zavoda za javno
zdravstvo Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
4. Izvještaj o radu i poslovanju
Zavoda za javno zdravstvo
Unsko-sanskog kantona za 2010.
godinu
mart
mart
april
april
Broj 6 - Strana 250
OPIS
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ROK
OPIS
5. Program rada ZU Kantonalna
bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić"
Bihać za 2011.godinu
april
19. Izvještaj o stanju u oblasti
izbjeglih i raseljenih osoba
– povratnika u Unsko-sanski
kanton za 2010. godinu
6. Program rada JU Opća bolnica u
Sanskom Mostu za 2010.godinu
april
20. Program rada JU “Služba za
zapošljavanje” Unsko-sanskog
kantona za 2012. godinu
7. Izvještaj o radu i poslovanju ZU
Lječilište “Gata” Bihać za 2010.
godinu
april
21. Program rada ZU Lječilište
“Gata” Bihać za 2012.godinu
8. Program rada ZU Lječilište
"Gata" Bihać za.2011.godinu
april
9. Izvještaj o radu JU "Socijalno-pedagoška životna zajednica" za
2010.godinu
april
10. Program rada JU "Socijalno-pedagoška životna zajednica"
za 2011. godinu
april
11. Izvještaj o radu i poslovanju ZU
Kantonalna bolnica "Dr. Irfan
Ljubijankić" Bihać za 2010.
godinu
maj
12. Izvještaj o radu i poslovanju
Zavoda zdravstvenog osiguranja
Unsko-sanskog kantona za
2010.godinu
maj
13. Izvještaj o radu i poslovanju JU
Opća bolnica u Sanskom Mostu
za 2010.godinu
juni
14. Izvještaj o radu JU “Služba za
zapošljavanje” Unsko-sanskog
kantona za 2010.godinu
juni
15. Program rada JU “Služba za
zapošljavanje” Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
juni
15. aprila 2011.
ROK
juli
decembar
decembar
22. Program rada ZU Kantonalna
bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić”
Bihać za 2012.godinu
novembar
23. Finansijski plan Zavoda
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu
decembar
24. Program rada Zavoda
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu
decembar
25. Finansijski plan Zavoda
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu.
decembar
26. Program rada Zavoda
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2012.
godinu
decembar
27. Izvještaj o radu i poslovanju
zdravstvenih ustanova-apoteka
(pojedinačno) za 2009. i 2010.
godinu
maj
5.7. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
16. Izvještaj o radu i poslovanju
zdravstvenih ustanova-domova
zdravlja (pojedinačno) za 2010.
godinu
juni
17. Izvještaj o radu i poslovanju
zdravstvenih ustanova-apoteka
(pojedinačno) za 2010. godinu
juli
18. Informacija o stanju u oblasti
socijalne zaštite u 2010.godini
juli
I. ZAKONI
1. Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o osnovnom i općem
srednjem odgoju i obrazovanju
Nacrt: april
Prijedlog: maj
2. Zakon o srednjem odgoju i
obrazovanju
Nacrt: maj
Prijedlog: juli
3. Zakon o inspekciji u obrazovanju
Nacrt: sept.
Prijedlog:
novembar
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 6 - Strana 251
OPIS
ROK
OPIS
ROK
4. Zakon o naučnoistraživačkoj i
istraživačko-razvojnoj djelatnosti
na području Unsko-sanskog
kantona
Nacrt: oktobar
Prijedlog:
novembar
10. Pedagoški standardi i normativi
za oblast visokog obrazovanja
april
II. PODZAKONSKI AKTI
1. Pravilnik o postupku ocjenjivanja
i sticanja zvanja odgajatelja,
nastavnika, profesora i stručnih
Početak školske
suradnika u predškolskim
2011/2012.
ustanovama, osnovnim i srednjim
školama i domovima učenika
2. Pravilnik o načinu vođenja
evidencije i sadržaju javnih
isprava na visokoškolskim
ustanovama Unsko-sanskog
kantona
april
3. Uredba o procedurama i
uvjetima za osnivanje privatne
visokoškolske ustanove na
području Unsko-sanskog kantona
april
4. Pravilnika o raspodjeli
sredstava od vlastitih prihoda na
visokoškolskim ustanovama sa
područja Unsko-sanskog kantona
maj
5. Prijedlog Normativa i standarda
finansiranja za oblast visokog
obrazovanja
april
6. Prijedlog Instrumentarija za
utvrđivanje cijene studija i
kriterija za finansiranje javnih
visokoškolskih ustanova
maj
7. Prijedlog Metodologije za
raspodjelu sredstava u nastavne
i istraživačke svrhe i umjetnički
rad na javnim visokoškolskim
ustanovama
maj
8. Pravilnik o postupku, sadržaju
i načinu vođenja Registra
licenciranih ustanova visokog
obrazovanja
maj
9. Strategije razvoja Univerziteta u
Bihaću
juni
ANALITIČKO-INFORMATIVNI
DIO
1. Plan i program rada kantonalnih
ustanova, kantonalnih medija i
Sportskog saveza Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu:
- JU Muzej USK-a
- JU Arhiv USK-a
- JU Kantonalna univerzitetska
biblioteka
- JU Zavod za zaštitu kulturnog
naslijeđa
- JU Spomen-biblioteka “Skender
Kulenović” Bosanski Petrovac
- JU Radio-televizija USK-a
- JP Unsko-sanske novine “Krajina”
- Sportski savez USK-a
februar/mart
2. Izvještaji o radu kantonalnih
ustanova kulture i kantonalnih
medija u 2010.:
- JU Muzej USK-a
- JU Arhiv USK-a
- JU Kantonalna univerzitetska
biblioteka
- JU Zavod za zaštitu kulturnog
naslijeđa
- JU Spomen-biblioteka “Skender
Kulenović” Bosanski Petrovac
- JU Radio-televizija USK-a
- JP Unsko-sanske novine “Krajina”
mart/april
3. Izvještaj o radu Sportskog saveza
Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu s ocjenom stanja
u oblasti sporta i finansijskim
pokazateljima
mart
4. Informacija o provođenju
projekata iz oblasti reforme
obrazovanja s rezultatima
provođenja projekata
juli
5. Informacija o djeci
osnovnoškolskog uzrasta koja ne
pohađaju nastavu, s prijedlogom
mjera i aktivnosti za stvaranje
uvjeta da sva djeca završe
osnovnu školu (školska 2010/11.
godina)
mart
Broj 6 - Strana 252
OPIS
6. Informacija o početku školske
2010/11. godine u odgojno-obrazovnim ustanovama Unsko-sanskog kantona
7. Izvještaj o radu odgojno-obrazovnih ustanova Unsko-sanskog kantona u školskoj
2009/2010. godini
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ROK
mart
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
1. Prijedlog Zakon o prostornom
uređenju i građenju
2. Zakon o korištenju, upravljanju i
održavanju zajedničkih dijelova i
uređaja zgrada
3. Zakon o upravljanju otpadom
II. PODZAKONSKI AKTI
1. Prijedlog Odluke o usvajanju
Prostornog plana USK-a
2. Plan upravljanja otpadom
ANALITIČKO-INFORMATIVNI
DIO
1. Informacija o stanju prostorno-planske dokumentacije u
općinama Unsko-sanskog
kantona
decembar
ROK
maj
Nacrt: juni
Prijedlog: nov.
Nacrt: maj
Prijedlog: oktobar
decembar
decembar
septembar
5.9. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
OPIS
2. Pravilnik o izmjeni i dopuni
Pravilnika o određivanju
ribolovnih područja i ribolovnih
zona
ROK
maj
1. Izvještaj o realizaciji kantonalnih
i federalnih novčanih podrški
u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji u 2010.godini
mart
2. Informacija o stanju i kretanju
zaraznih bolesti životinja na
području Unsko-sanskog kantona
u 2010.godini
april
3. Izvještaj o radu i poslovanju
Kantonalne uprave za šumarstvo
za 2010.godinu, sa osvrtom na
sektor lovstva
mart
4. Informacija o planiranim
sjetvenim površinama na USK-u
za proljetnu sjetvu u 2011.godini
april
5. Informacija o obavljenoj žetvi
na Unsko-sanskom kantonu za
2011.godinu
august
6. Informacija o planiranim
sjetvenim površinama na USK-u
za jesenju sjetvu 2011.godine
oktobar
6. KANTONALNE UPRAVE I
USTANOVE
ROK
NORMATIVNI DIO
6.1. KANTONALNA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE
I. ZAKONI
II. PODZAKONSKI AKTI
1. Odluka o vrsti, osnovnim
kriterijima i načinu ostvarivanja
novčanih podrški u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2011. i Upustvo o novčanim
podrškama u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji za
2011.godinu
OPIS
ANALITIČKO-INFORMATIVNI
DIO
5.8. MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLINE
OPIS
15. aprila 2011.
OPIS
ROK
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
Nakon usvajanja
Budžeta USK-a
za 2011. godinu
1. Izvještaj o radu Uprave za 2010.
godinu
2. Program rada Uprave za 2011.
godinu
februar
mart
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
6.2. KANTONALNA UPRAVA CIVILNE
ZAŠTITE
OPIS
ROK
PODZAKONSKI AKTI
1. Uredba o izmjenama i dopunama
Uredbe o Kantonalnom štabu
civilne zaštite
februar
2. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o postupku i kriterijima
za dodjelu jednokratne novčane
pomoći općinama za otklanjanje
šteta nastalih od prirodnih i
drugih nesreća
maj
3. Izmjene i dopune Procjene
ugroženosti Unsko-sanskog
kantona od prirodnih i drugih
nesreća
4. Plan zaštite od požara Unsko-sanskog kantona
ANALITIČKO-INFORMATIVNI
DIO
Ukoliko Vlada
Federacije BiH
usvoji Izmjene
i dopune
Metodologije za
izradu procjene
ugroženosti od
prirodnih i drugih
nesreća
Ukoliko Vlada
Federacije BiH
usvoji Izmjene i
dopune Uredbe
o sadržaju i
načinu izrade
plana zaštite i
spašavanja od
prirodnih i drugih
nesreća
decembar
2. Izvještaj o radu za 2010. godinu
februar
mart
6.3. POLJOPRIVREDNI ZAVOD
OPIS
ROK
ANALITIČKO-INFORMATIVNI
DIO
1. Izvještaj o radu Zavoda za 2010.
godinu
2. Program rada Zavoda za 2011.
godinu
Program Vlade Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-185/2011
30. marta 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
97.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
15. Zakona o predškolstvu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 3/97 i 6/05),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 24.3.2011. godine,
donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Odluku Upravnog
odbora JU "Dječiji vrtić" Bosanski Petrovac
broj 01-137/2010 od 1.11.2010. godine da se za
direktoricu JU "Dječiji vrtić" Bosanski Petrovac
imenuje Zlata Balić.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-161/2011
24. marta 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
98.
1. Izvještaj o prikupljanju,
raspodjeli i korištenju sredstava
ostvarenih po osnovu posebnog
poreza za zaštitu od prirodnih i
drugih nesreća
3. Program rada za 2011. godinu
Broj 6 - Strana 253
februar
mart
Na osnovu člana 16. a, u vezi sa članom 18.
stav 4. Zakona o Vladi Unsko - sanskog kantona
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.3.2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I
Kod ostvarivanja prava na naknadu troškova
prevoza na posao i sa posla koja se isplaćuje
iz sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona
rukovodiocima kantonalnih organa uprave
i rukovodiocima drugih budžetskih korisnika,
preporučuje se da kod utvrđivanja visine ove
naknade primjenjuju Tarifu – Skalar minimalnih
cijena prevoza putnika za općinske i kantonalne
linije na području Unsko-sanskog kantona
Broj 6 - Strana 254
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Udruženja prevoznika u javnom cestovnom
saobraćaju Unsko-sanskog kantona "BUS" Bihać.
II
Zadužuje se Služba za stručne i zajedničke
poslove Vlade Unsko-sanskog kantona i
kantonalnih organa uprave da obezbijedi
objavljivanje ovog Zaključka na oglasnim
tablama kantonalnih organa državne službe,
kao i dostavljanje ovog Zaključka resornim
ministarstvima radi njihovog prosljeđivanja
rukovodiocima organa (budžetskih korisnika) iz
njihove nadležnosti.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-160/2011
24. marta 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
99.
Na osnovu člana 18. i člana 16. Zakona o
Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a
u vezi sa članom 62. Zakona o namještenicima
u organima državne službe u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj 49/05), te na osnovu
člana 2. Odluke o osnivanju Komisije za
vođenje drugostepenog disciplinskog postupka
za namještenike kantonalnih i općinskih organa
državne službe ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 7/06), Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 30.3.2011.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju drugostepene
disciplinske Komisije za
namještenike iz kantonalnih i
općinskih organa državne službe
I
Imenuje se Drugostepena disciplinska komisija
za namještenike iz kantonalnih i općinskih organa
državne službe u slijedećem sastavu:
1. Redžić Jadranka, predsjednik
2. Jakupović Tahirza, član
3. Petković Danijela, član
4. Mašić Edin, član
5. Mujagić-Pjanić Mirsada, član
15. aprila 2011.
1. Pehlić Alma, zamjenik
2. Mešanović Merima, zamjenik
3. Kecman Slobodanka, zamjenik
4. Džaferagić Berina, zamjenik
5. Babić Azema, zamjenik
Tehnički sekretar Komisije je Fejzić Azmira.
II
Komisija iz tačke I ovog Rješenja nadležna je
rješavati po žalbama namještenika iz kantonalnih,
općinskih i gradskih organa državne službe koje se
izjave na prvostepena rješenja, odnosno zaključke
iz člana 58. Zakona o namještenicima u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine,
koja donose prvostepene komisije iz kantonalnih,
općinskih i gradskih organa državne službe.
III
Imenovana Komisija je dužna 30 dana
prije isteka mandata u trajanju od dvije godine
obavijestiti Ministarstvo pravosuđa i uprave o
isteku mandata Komisije.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-188/2011
30. marta 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
100.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.3.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog
odbora JU OŠ "Cazin II" Cazin
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odbora JU OŠ "Cazin II" Cazin, imenovani
Rješenjima Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1665/2009 od 30.6.2009. godine i broj:
03-017-2233/2010 od 10.6.2010. godine, i to:
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Mujadžić Dževad – iz reda osnivača škole
2. Delalić Elvedin – iz reda zaposlenih
3. Handanagić Amra – iz reda zaposlenih
4. Mulalić Zehida – ispred roditelja
5. Ćoralić Albin – iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-163/2011
24. marta 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
101.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa
članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i općem
srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te člana
4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.3.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova
privremenog Školskog odbora
JU OŠ "Cazin II" Cazin
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ "Cazin II" Cazin,
na način i po postupku predviđenim Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u Federaciji Bosne i Hercegovine, za članove
privremenog Školskog odbora JU Osnovne škole
"Cazin II" Cazin imenuju se:
1. Husein Osmičević – predsjednik
2. Samir Hairlahović – član
3. Aida Delalić – član
4. Sehija Omerčević – član
5. Senka Dizdarević – član
Broj 6 - Strana 255
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-164/2011
24. marta 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
102.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.3.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog
odbora JU Osnovna škola
"Harmani II" Bihać
I
Razrješavaju se članstva u Školskom odboru
JU Osnovna škola "Harmani II" Bihać, imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1651/2009 od 30.06.2009. godine, i to:
1. Jurić Dario – iz reda zaposlenih
2. Budimlić Jasmin – iz reda zaposlenih
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-166/2011
24. marta 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
103.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Broj 6 - Strana 256
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.3.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ "Harmani II" Bihać
I
Za članove Školskog odbora JU Osnovna škola
"Harmani II" Bihać imenuju se:
1. Amir Fajić – iz reda zaposlenih
2. Knežević Miljenko – iz reda zaposlenih
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-167/2011
24. marta 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
104.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa
članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i općem
srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te člana
4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.3.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova
privremenog Školskog odbora JU
OŠ "Vrhpolje" Sanski Most
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU OŠ "Vrhpolje"
Sanski Most, na način i po postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
15. aprila 2011.
za članove privremenog Školskog odbora, a
najviše na period do 60 dana, imenuju se:
1. Salešević Ismet – iz reda lokalne zajednice,
predsjednik
2. Botalić Maksida – iz reda zaposlenih, član
3. Omanović Timka – iz reda zaposlenih, član
4. Kumalić Hasib – ispred roditelja, član
5. Amela Kadirić – iz reda osnivača škole, član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-168/2011
24. marta 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
105.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa
članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i općem
srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te člana
4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.3.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova
privremenog Školskog odbora
JU Srednja poljoprivredna škola
"Sanus Futurum" Sanski Most
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU Srednja
poljoprivredna škola "Sanus Futurum" Sanski
Most, na način i po postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
za članove privremenog Školskog odbora, a
najviše na period do 60 dana, imenuju se:
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Sejfo Habibović – iz reda osnivača škole,
predsjednik
2. Asotić Ajdin – iz reda zaposlenih, član
3. Mešinović Fahrudin – iz reda zaposlenih, član
4. Kumalić Asim – ispred roditelja, član
5. Vukalić Fazir – iz reda lokalne zajednice, član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-170/2011
24. marta 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
106.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa
članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i općem
srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te člana
4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.3.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova
privremenog Školskog odbora
JU "Mješovita elektrotehnička
i drvoprerađivačka srednja
škola" Bihać
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU "Mješovita
elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola"
Bihać, na način i po postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
za članove privremenog Školskog odbora, a
najviše na period do 60 dana, imenuju se:
1. Rizvić Zlatan – iz reda osnivača škole,
predsjednik
2. Mrenica Ilija – iz reda zaposlenih, član
3. Šabanac Afan – iz reda zaposlenih, član
Broj 6 - Strana 257
4. Beganović Adnan – ispred roditelja, član
5. Alagić Adela – iz reda lokalne zajednice, član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-172/2011
24. marta 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
107.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa
članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i općem
srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te člana
4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 24.3.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova
privremenog Školskog odbora JU
"Mješovita srednja škola" Bihać
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU "Mješovita srednja
škola" Bihać, na način i po postupku predviđenim
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
za članove privremenog Školskog odbora, a
najviše na period do 60 dana, imenuju se:
1. Beganović Edina – iz reda osnivača škole,
predsjednik
2. Popara Vehbo – iz reda zaposlenih, član
3. Karabegović Senad – iz reda zaposlenih, član
4. Babić Muhamed – ispred roditelja, član
5. Beganović Elvis – iz reda lokalne zajednice,
član
Broj 6 - Strana 258
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-174/2011
24. marta 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
15. aprila 2011.
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03) i člana 14.
Zakona o predškolstvu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 3/09 i 3/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju člana Upravnog
odbora JU "Dječiji vrtić" Bihać
108.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 12. tačka
3. i člana 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03) i člana 14.
Zakona o predškolstvu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 3/09 i 3/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju člana Upravnog
odbora JU "Dječiji vrtić" Bihać
I
Razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora
JU "Dječiji vrtić" Bihać Ljiljana Markovinović –
iz reda zaposlenih, imenovana Rješenjem Vlade
Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-890/2008
od 12.9.2008. godine na lični zahtjev.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-228/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
109.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana
12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
I
Za člana Upravnog odbora JU "Dječiji vrtić"
Bihać imenuje se:
1. Goretić Zehida – iz reda zaposlenih
II
Mandat imenovanog člana Upravnog odbora
traje do isteka mandata Upravnog odbora,
imenovanog Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-890/2008 od 12.9.2008.
godine.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-229/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
110.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog
odbora JU Osnovna škola "Prva
sanska škola" Sanski Most
I
Razrješava se dužnosti člana Školskog odbora
JU Osnovna škola "Prva sanska škola" Sanski
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Most" ispred roditelja Behremović Mustafa,
imenovan Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1692/2009 od 30.6.2009.
godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-230/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 6 - Strana 259
112.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
111.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju člana Školskog
odbora JU OŠ "Prva sanska škola"
Sanski Most
I
Za člana Školskog odbora JU Osnovna škola
"Prva sanska škola" Sanski Most imenuje se:
1. Matijević Jelena – ispred roditelja
II
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-231/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
o razrješenju člana Školskog
odbora JU Mješovita srednja
škola Bosanski Petrovac
I
Razrješava se dužnosti člana Školskog odbora
JU Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac, iz
reda lokalne zajednice, Jovanić Savo, imenovan
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-1684/2009 od 30.6.2009. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-232/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
113.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
Broj 6 - Strana 260
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o imenovanju člana Školskog
odbora JU Mješovita srednja
škola Bosanski Petrovac
I
Za člana Školskog odbora JU Mješovita srednja
škola Bosanski Petrovac imenuje se:
1. Tubić Boško – iz reda lokalne zajednice
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-233/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
15. aprila 2011.
1. Draganović Huse - ispred roditelja
2. Silić Jasmin - iz reda zaposlenih
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-234/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
115.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj: 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 07.04.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
114.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
o imenovanju člana Školskog
odbora JU Osnovna škola
"Stijena" Stijena Cazin
I
Za članove Školskog odbora JU Osnovna škola
"Stijena" Stijena Cazin, imenuju se:
1. Sadiković Fadil - ispred roditelja
2. Hajder Asima - iz reda zaposlenih
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog
odbora JU Osnovna škola
"Stijena" Stijena, Cazin
I
Razrješavaju se dužnosti članova Školskog
odbora JU Osnovna škola "Stijena" Stijena, Cazin,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1671/2009 od 30.6.2009.
godine, i to:
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-235/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 6 - Strana 261
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
116.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog
odbora JU "Druga osnovna škola"
Bosanska Krupa
I
Razrješava se dužnosti člana Školskog odbora
JU "Druga osnovna škola" Bosanska Krupa Ćirić
Smail, imenovan Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1678/2009 od 30.6.2009.
godine zbog penzionisanja.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-236/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
117.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
RJEŠENJE
o imenovanju člana Školskog
odbora JU "Druga osnovna škola"
Bosanska Krupa
I
Za člana Školskog odbora JU "Druga osnovna
škola" Bosanska Krupa imenuje se:
1. Bišćević Arman – iz reda zaposlenih
II
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-237/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
118.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog
odbora JU Opća Gimnazija
Bosanska Krupa
I
Razrješavaju se dužnosti članova Školskog
odbora JU Opća gimnazija Bosanska Krupa,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1681/2009 od 30.6.2009.
godine, i to:
Broj 6 - Strana 262
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Bešić Remzija - ispred lokalne zajednice
2. Hamzabegović Jasna - ispred roditelja
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-238/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
120.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
119.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog
odbora JU Opća Gimnazija
Bosanska Krupa
I
Za članove Školskog odbora JU Opća
gimnazija Bosanska Krupa imenuju se:
1. Jasmin Ćosić - ispred lokalne zajednice
2. Sivić Nedžad - ispred roditelja
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-239/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
15. aprila 2011.
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog
odbora JU "I. srednja škola" Cazin
I
Razrješavaju se dužnosti članova Školskog
odbora JU "I srednja škola" Cazin, imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-551/2008 od 7.3.2008. godine, i to:
1. Krupić Sulejman - ispred roditelja
2. Pjanić Fikret - iz reda zaposlenih
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-240/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
121.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog
odbora JU "I. srednja škola" Cazin
I
Za članove Školskog odbora JU "I srednja
škola" Cazin imenuju se:
Broj 6 - Strana 263
Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-0171653/2009 od 30.6.2009. godine na osnovu
podnesene ostavke.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-242/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
1. Japić Fadila - ispred roditelja
123.
2. Mustafić Edin - iz reda zaposlenih
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
II
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-241/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
122.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog
odbora JU Osnovna škola "Gornje
Prekounje-Ripač" Bihać
I
Razrješava se dužnosti člana Školskog odbora
JU Osnovna škola "Gornje Prekounje-Ripač"
Bihać Duratović Ekrem imenovan Rješenjem
RJEŠENJE
o imenovanju člana Školskog
odbora JU Osnovna škola "Gornje
Prekounje-Ripač" Bihać
I
Za člana Školskog odbora JU Osnovna škola
"Gornje Prekounje-Ripač" Bihać imenuje se:
1. Ajdinović Aida, prof. pedagogije i psihologije iz reda zaposlenih
II
Mandat člana Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-243/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 6 - Strana 264
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
124.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog
odbora JU Osnovna škola "Ključ"
Ključ
15. aprila 2011.
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 7.4.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog
odbora JU Osnovna škola "Ključ"
Ključ
I
Za članove Školskog odbora JU Osnovna škola
"Ključ" Ključ imenuju se:
1. Šehić Fedha, nastavnica razredne nastave - iz
reda zaposlenih
2. Čajić Zehra, ekonomist – iz reda lokalne
zajednice
II
I
Razrješavaju se dužnosti članova Školskog
odbora JU Osnovna škola "Ključ" Ključ,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1689/2009 od 30.6.2009.
godine, i to:
1. Zukanović Nedžad - iz reda zaposlenih
2. Bender Amir - iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-244/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
125.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Mandat članova Školskog odbora iz tačke I
ovog Rješenja traje do isteka mandata Školskog
odbora.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unskosanskog kantona".
Broj 03-017-245/2011
7. aprila 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
126.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana
179. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja
na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine", broj 6/06 i 48/10),
a u vezi člana 24. Pravilnika o osposobljavanju za
vozača motornog vozila ("Službeni glasnik Bosne
i Hercegovine", broj 15/07 i 41/07), donosi
RJEŠENJE
Član 1.
Imenuje se Ispitna komisija za općine Bihać i
Bosanski Petrovac ( u daljem tekstu: Komisija) u
slijedećem sastavu:
1. Felić Damir - predsjednik
2. Ivaniš Luka - ispitivač iz propisa o sigurnosti
saobraćaja na putevima
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3. Mešanović Ibrahim - ispitivač iz propisa o
sigurnosti saobraćaja na putevima
4. Jušić Ismet - ispitivač iz upravljanja motornim
vozilom kategorije/potkategorije: A, B, BE, C,
CE, D, DE, A1, B1, C1, C1E, D1 i D1E
5. Blažević Ismet - ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije:
AB, BE, C, CE, D, A1, BI, Cl ,C1E i Dl
6. Četić Bekir- ispitivač iz upravljanja motornim
vozilom kategorije/potkategorije: A, A1, B,
BE, C, B1, C1, C1E, CE
7. Perviz Omer - ispitivač iz upravljanja motornim
vozilom kategorije/potkategorije: B, BE i B1
8. Kavaz Muhamed - ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije: B,
BE, C, CE, D, DE, B1, C1, C1E, D1 i D1E
9. Hajdarević Fadil - ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije: A,
B, BE, C, CE, D, DE, A1, B1, C1, C1E, D1 i
D1E
Član 2.
Komisija iz člana 1. ovog Rješenja dužna je
da se u svom radu pridržava odredaba Zakona o
osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u
Bosni i Hercegovini i Pravilnika o osposobljavanju
za vozača motornih vozila i drugih propisa iz ove
oblasti.
Član 3.
Na ime članova Komisije isplaćivat će se
mjesečna naknada utvrđena u skladu sa članom
38. Pravilnika o uvjetima i visini naknada u
vezi sa poslovima provođenja Pravilnika
o osposobljavanju za vozača motornih vozila
("Službeni glasnik USK-a", broj 01/08).
Član 4.
Komisija se imenuje na period od jedne godine
i dužna je povjerene poslove obavljati stručno,
odgovorno i savjesno, u suprotnom ministar
može razriješiti predsjednika i člana Komisije i
imenovati drugog.
Član 5.
Ukoliko se članovi Komisije u svom radu
ne budu pridržavali odredaba ovog Rješenja,
pokrenut će se postupak za opoziv i postupit će
se po članu 30. Pravilnika o uvjetima i načinu
dobijanja licence ("Službeni glasnik BiH", broj
12/07).
Broj 6 - Strana 265
Član 6.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenim glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 10-05-1316-48/11
24. marta 2011. godine
Bihać
Ministar
Dario Jurić, prof.
127.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana
179. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja
na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine", broj 6/06 i 48/10),
a u vezi člana 24. Pravilnika o osposobljavanju za
vozača motornog vozila ("Službeni glasnik Bosne
i Hercegovine", broj 15/07 i 41/07), donosi
RJEŠENJE
Član 1.
Imenuje se Ispitna komisija za općine Cazin
i Bosansku Krupu (u daljem tekstu: Komisija) u
slijedećem sastavu:
1. Hotić Sabahudin, predsjednik
2. Islamović Anes, ispitivač iz propisa o sigurnosti
saobraćaja na putcvima
3. Hadžić Anel, ispitivač iz propisa o sigurnosti
saobraćaja na putevima
4. Ćoralić Refik, ispitivač iz upravljanja motornim
vozilom kategorije/potkategorije: B, BE i B1
5. Kurtović Mujaga, ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije: B,
BE, C, CE, D, DE, B1, C1, C1E, D1 i D1E
6. Hadžipašić Edhem, ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije:A,
Al, B, BE, Bl
7. Ćatić Eniz, ispitivač iz upravljanja motornim
vozilom kategorije/potkategorije: B, BE i B1
8. Melkić Smail, ispitivač iz upravljanja motornim
vozilom kategorije/potkategorije: B, BE, Bl
9. Velić Hazim, ispitivač iz upravljanja motornim
vozilom kategorije/potkategorije: B, BE, B1,
C1, C, C1E i CE
Broj 6 - Strana 266
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 2.
Komisija iz člana 1. ovog Rješenja dužna je
da se u svom radu pridržava odredaba Zakona o
osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u
Bosni i Hercegovini i Pravilnika o osposobljavanju
za vozača motornih vozila i drugih propisa iz ove
oblasti.
Član 3.
Na ime članova Komisije isplaćivat će se
mjesečna naknada utvrđena u skladu sa članom
38. Pravilnika o uvjetima i visini naknada u
vezi sa poslovima provođenja Pravilnika
o osposobljavanju za vozača motornih vozila
("Službeni glasnik USK-a", broj 01/08).
Član 4.
Komisija se imenuje na period od jedne godine
i dužna je povjerene poslove obavljati stručno,
odgovorno i savjesno, u suprotnom, ministar
može razriješiti predsjednika i člana Komisije i
imenovati drugog.
Član 5.
Ukoliko se članovi Komisije u svom radu
ne budu pridržavali odredaba ovog Rješenja,
pokrenut će se postupak za opoziv i postupit će
se po članu 30. Pravilnika o uvjetima i načinu
dobijanja licence ("Službeni glasnik BiH-a", broj
12/07).
Član 6.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 10-05-1316-49/11
24. marta 2011. godine
Bihać
Ministar
Dario Jurić, prof.
128.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana
179. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja
na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine", broj 6/06 i 48/10),
a u vezi člana 24. Pravilnika o osposobljavanju za
vozača motornog vozila ("Službeni glasnik Bosne
i Hercegovine", broj 15/07 i 41/07), donosi
RJEŠENJE
Član l.
Imenuje se Ispitna komisija za općine Velika
Kladuša i Bužim (u daljem tekstu: Komisija) u
slijedećem sastavu:
15. aprila 2011.
1. Hodžić Izet - predsjednik
2. Ugarak Nihad - ispitivač iz propisa o sigurnosti
saobraćaja na putevima
3. Jogić Sanimir - ispitivač iz propisa o sigurnosti
saobraćaja na putevima
4. Dedić Asmir - ispitivač iz upravljanja motornim
vozilom kategorije/potkategorije: B, BE i B1
5. Kapić Sulejman - ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije: A,
A1, B, BE, C, CE, B1, Cl, C1E, D1, D, DE i
D1E
6. Hamulić Husnija - ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije: A,
A1, B, BE, C, CE, B1, Cl, C1E, D1, D, DE i
D1E
7. Miljković Nurija - ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije: B,
B1 i BE
8. Vidović Radovan - ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije: A,
A1, B, BE, C, CE, B1, C1, C1E, D1, D, DE i
D1E
Član 2.
Komisija iz člana 1. ovog Rješenja dužna je
da se u svom radu pridržava odredaba Zakona o
osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u
Bosni i Hercegovini i Pravilnika o osposobljavanju
za vozača motornih vozila i drugih propisa iz ove
oblasti.
Član 3.
Na ime članova Komisije isplaćivat će se
mjesečna naknada utvrđena u skladu sa članom
38. Pravilnika o uvjetima i visini naknada u
vezi sa poslovima provođenja Pravilnika
o osposobljavanju za vozača motornih vozila
("Službeni glasnik USK-a", broj 01/08).
Član 4.
Komisija se imenuje na period od jedne godine
i dužna je povjerene poslove obavljati stručno,
odgovomo i savjesno, u sprotnom, ministar
može razriješiti predsjednika i člana Komisije i
imenovati drugog.
Član 5.
Ukoliko se članovi Komisije u svom radu
ne budu pridržavali odredaba ovog Rješenja,
pokrenut će se postupak za opoziv i postupit će
se po članu 30. Pravilnika o uvjetima i načinu
dobijanja licence ("Službeni glasnik BiH", broj
12/07).
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Član 6.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit ćc se u "Službenim glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 10-05-1316-50/11
24. marta 2011. godine
Bihać
Ministar
Dario Jurić, prof.
129.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana
179. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja
na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine", broj 6/06 i 48/10),
a u vezi člana 24. Pravilnika o osposobljavanju za
vozača motornog vozila ("Službeni glasnik Bosne
i Hercegovine", broj 15/07 i 41/07), donosi
RJEŠENJE
Član 1.
Imenuje se Ispitna komisija za općine Sanski
Most i Ključ (u daljem tekstu: Komisija) u
slijedećem sastavu:
1. Senad Selman - predsjednik
2. Hrnjica Esad - ispitivač iz propisa o sigurnosti
saobraćaja na putevima
3. Kovačević Senad - ispitivač iz propisa o
sigurnosti saobraćaja na putevima
4. Suljić Muhamed - ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije: B,
BE, C, CE, D, DE, B1, C1, C1E, D1 i D1E
5. Delić Enis - ispitivač iz upravljanja motornim
vozilom kategorije/potkategorije: B, BE, C,
CE, BI ,C1, C1E
6. Mujanović Nisvet - ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije: B,
BE, B1, C1, C
Broj 6 - Strana 267
osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u
Bosni i Hercegovini i Pravilnika o osposobljavanju
za vozača motornih vozila i drugih propisa iz ove
oblasti.
Član 3.
Na ime članova Komisije isplaćivat će se
mjesečna naknada utvrđena u skladu sa članom
38. Pravilnika o uvjetima i visini naknada u
vezi sa poslovima provođenja Pravilnika
o osposobljavanju za vozača motornih vozila
("Službeni glasnik USK-a", broj 01/08).
Član 4.
Komisija se imenuje na period od jedne godine
i dužna je povjerene poslove obavljati stručno,
odgovorno i savjesno, u suprotnom, ministar
može razriješiti predsjednika i člana Komisije i
imenovati drugog.
Član 5.
Ukoliko se članovi Komisije u svom radu
ne budu pridržavali odredaba ovog Rješenja,
pokrenut će se postupak za opoziv i postupit će
se po članu 30. Pravilnika o uvjetima i načinu
dobijanja licence ("Službeni glasnik BiH", broj
12/07).
Član 6.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenim glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 10-05-1316-51/11
24. marta 2011. godine
Bihać
Ministar
Dario Jurić, prof.
130.
Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o
organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
broj 35/05), ministar Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida donosi
RJEŠENJE
7. Sabljaković Omer - ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije: B,
BE, C, CE, D, DE, B1, C1, C1E, D1 i D1E
O IMENOVANJU RADNE GRUPE
8. Hadžipašić Edhem - ispitivač iz upravljanja
motornim vozilom kategorije/potkategorije: A,
A1
Imenuje se Radna grupa za izradu Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim
pravima branilaca i članova njihovih porodica
(u daljnjem tekstu: Radna grupa) u sljedećem
sastavu:
1. Mašić Sebina, predsjednik
2. Kadirić Senad, član
Član 2.
Komisija iz člana 1. ovog Rješenja dužna je
da se u svom radu pridržava odredaba Zakona o
I.
Broj 6 - Strana 268
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3. Vojić Mirsad, član
4. Hošić Ale, član
5. Mujčinović Nevzeta, član
6. Tutić Almir, član
7. Behrem Rizvo, član
II.
Radna grupe je dužna izraditi Prijedlog Zakona
iz tačke I. ovog Rješenja, u skladu sa propisima
koji se odnose na izradu Zakona.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 12-05-3086-1/11
8. marta 2011. godine
Bihać
Ministar
Ahmet Egrlić, dipl. ecc.
131.
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim
nabavkama BiH ("Službeni glasniK Bosne i
Hercegovine", broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), te člana 12. stav 3.
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za
ceste Bihać broj: 14-02-5514-1/2010 od 3.6.2010,
a u postupku nabavke radova redovnog održavanja
regionalnih cesta USK-a za period 2011-2014,
dana 23.3.2011. donosi
RJEŠENJE
I
Imenuje se Komisija za predmetnu javnu
nabavku u slijedećem sastavu:
1. Rešad Behić, dipl. ing. građ. - predsjedavajući
2. Emina Cerić, dipl. ing. građ. - član
3. Mirsad Okanović, ing. građ. - član
II
Za sekretara Komisije imenuje se Enver
Vuković, čije su obaveze propisane članom 5.
Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05), i to: isti
je bez prava glasa, vrši administrativne poslove za
Komisiju, priprema zapisnik sa sastanka Komisije
i izvještaje o radu Komisije, vodi dokumentaciju i
vrši druge poslove koje zahtijeva predsjedavajući
Komisije.
15. aprila 2011.
Obaveza sekretara je da čuva dokumente
vezane za ovaj postupak do redovne revizije
budžeta.
Za potrebe rada Komisije konsultovati
uposlenike Direkcije, koji su dužni Komisiji
pružiti svaku vrstu pomoći koja im se može pružiti
kao stručno mišljenje koje nije obavezujuće za
Komisiju.
III
Komisija odgovara ugovornom organu za
izvršenje poslova, koji se sastoje u slijedećem:
- provedba predkvalifikacione faze koja se
sastoji u: otvaranju ponuda uz sačinjavanje
zapisnika sa javnog otvaranja, provjera pristigle
dokumentacije uz odabir kvalifikovanih
ponuđača, te sastav zapisnika sa zatvorenog
sastanka;
- porovedba tenderske faze koja se sastoji u:
otvaranju ponuda u vrijeme naznačeno u
obavještenju, na zatvorenom dijelu sastanka,
nakon javnog otvaranja izvršiti matematičku
provjeru ispravnosti ponuda i izbor
najpovoljnijih ponuđača primjenom kriterija
koji je utvrđen tenderskom dokumentacijom,
te sačiniti sukscesivnu listu ostalih ponuđača
prema povoljnosti, izvršiti provjeru istinitosti
izjava o stvarima koje su bitne za zaštitu
interesa kako ponuđača tako i javnog interesa,
nakon okončanog postupka ugovornom organu
preporučiti zaključenje ugovora sa izabranim
ponuđačem zajedno s izvještajem i razlozima
izdavanja takve preporuke.
Komisija je obavezna, ukoliko je došlo
manje od tri prihvatljive ponude, da ocijeni (ne)
prihvatljivost najpovoljnije ponude za ugovorni
organ, kao i to da obrazloži razloge ponavljanja
postupka ukoliko to preporučuje ugovornom
organu, uz navođenje efekata za koje smatra da će
se ponavljanjem ostvariti.
IV
Svaki član Komisije može učestvovati u
radu Komisije tek nakon što potpiše izjavu o
nepristrasnosti u odnosu na ponuđače i izjavu o
povjerljivosti.
V
U svom radu Komisija je dužna pridržavati
se Zakona o javnim nabavkama BiH, Uputstva
o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH,
obavještenja i prateće dokumentacije uz
obavještenje, i ovog Rješenja.
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Za nejasnoće iz Zakona i pratećih propisa
Komisija će pojašnjenje tražiti od Agencije
za javne nabavke, a za nejasnoće iz dijela
obavještenja o ovoj nabavci, od rukovodioca
ugovornog organa, svaki put u pisanoj formi.
VI
Obaveze Komisije iz ovog Rješenja ostaju na
snazi dok se ne završi postupak nabavke radova
redovnog održavanje regionalnih ceste USK-a za
period 2011. do 2014, tj. dok se ne potpiše ugovor
sa najpovoljnijim ponuđačem.
VII
Članovi Komisije pravo na naknadu ostvaruju
podnošenjem zahtjeva Nadzornom odboru, koji
će, na osnovu donijetih općih akata Direkcije, o
istom donijeti odluku.
Po ovlaštenju
Nurudin Osmanović,
dipl. ing. saobr.
Broj 01-27-115-16/11
23. marta 2011. godine
Bihać
132.
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim
nabavkama BiH ("Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine", broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), te člana 12. stav 3.
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za
ceste Bihać, broj: 14-02-5514-1/2010 od 3.6.2010,
a u postupku nabavke usluga, radova i roba ispod
domaćih vrijednosnih razreda, koji se planiraju
provesti u 2011, lice ovlašteno za zastupanje,
dana 23.3.2011, donosi
RJEŠENJE
I
Imenuje se Komisija za nabavku roba, usluga
i radova ispod domaćih vrijednosnih razreda u
2011. godini, u slijedećem sastavu:
1. Vuković Enver, saobr. tehn., predsjedavajući
Broj 6 - Strana 269
Komisiju, priprema zapisnik sa sastanka Komisije
i izvještaje o radu Komisije, vodi dokumentaciju i
vrši druge poslove koje zahtijeva predsjedavajući
Komisije.
Za potrebe rada Komisije konsultovati
uposlenike Direkcije, koji su dužni Komisiji
pružiti svaku vrstu pomoći koja im se može pružiti
kao stručno mišljenje koje nije obavezujuće za
Komisiju.
III
Komisija odgovara ugovornom organu za
izvršenje poslova, koji se sastoje u slijedećem:
- za sve nabavke koje se budu provodile u toku
planskog perioda provesti otvaranje ponuda u
skladu s konkurentskim zahtjevom za dostavu
ponuda i o istom sačiniti zapisnik o otvaranju u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
- zapisnik sa otvaranja, koji treba da sadrži
sve relevantne činjenice o sudionicima i
dokumentaciji iz ponuda, dostaviti svim
ponuđačima koji su sudjelovali u postupku
nabavke;
- odmah nakon otvaranja ponuda, izvršiti
analizu prispjele dokumentacije u skladu sa
konkurentskim zahtjevom za dostavljanje
ponuda, ustanoviti valjanost ponudbenih
dokumenata i konstatovati koje su ponude
odgovarajuće u smislu člana 14. Zakona o
javnim nabavkama, te izabrati najpovoljnijeg
ponuđača s obzirom na jedini kriterij "najniža
cijena";
- postupak izbora izvršiti samo ako su dostavljene
najmanje tri odgovarajuće ponude, osim ako
nabavka nije bila objavljena u "Službenom
glasniku BiH";
- sačiniti sukscesivnu listu ostalih ponuđača;
- postupak izbora okončati stavom o tome da
li se ugovornom organu preporučuje ili ne
preporučuje dodjela ugovora najpovoljnijem
ponuđaču zajedno sa obrazloženjem za davanje
takve preporuke.
2. Jasmin Brkić, ing. građ., član
IV
3. Balić Mubera, ing. građ., član
Svaki član Komisije može učestvovati u
radu Komisije tek nakon što potpiše izjavu o
nepristrasnosti u odnosu na ponuđače i izjavu o
povjerljivosti.
II
Za sekretara Komisije imenuje se Sanel Dedić,
čije su obaveze propisane članom 5. Uputstva
o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH
("Službeni glasnik BiH", broj 3/05), i to: isti je
bez prava glasa, vrši administrativne poslove za
V
U svom radu Komisija je dužna pridržavati
se Zakona o javnim nabavkama BiH, Uputstva
Broj 6 - Strana 270
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH,
obavještenja i prateće dokumentacije uz
obavještenje, i ovog rješenja. Za nejasnoće iz
Zakona i pratećih propisa Komisija će pojašnjenje
tražiti od Agencije za javne nabavke, a za
nejasnoće iz dijela obavještenja o ovoj nabavci,
od rukovodioca ugovornog organa, svaki put u
pisanoj formi.
VI
Komisija je dužna tromjesečno dostavljati
izvještaje o radu rukovodiocu Direkcije na
usvajanje.
VII
Obaveze Komisije iz ovog Rješenja ostaju na
snazi dok se ne završe svi postupci koji se mogu
podvesti pod nabavku roba, usluga i radova ispod
domaćih vrijednosnih razreda, a koji su planirani
da se provedu u 2011.
Poslove koji se podvode pod poslove nabavke
roba, usluga i radova ispod domaćih vrijednosnih
razreda utvrđuje rukovodilac organa.
VIII
Obaveza sekretara je da čuva dokumente
vezane za ovaj postupak do redovne revizije
budžeta.
15. aprila 2011.
IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika o radu policijskog
odbora
Član 1.
Član 5. se mjenja i glasi:
"Policijski odbor radi u sjednicama u punom
sastavu, osim izuzetno, kad se iz naročito
opravdanih razloga (bolest, iznenadna odsustva
radi službenih potreba, te razloga izuzeća u skladu
sa važećim propisima) sjednica može održati ako
joj prisustvuju samo dva člana.
U slučaju odsutnosti predsjedavajućeg
Policijskog odbora iz razloga navedenih u stavu 1.
ovog člana, sjednice saziva i njima rukovodi član
Policijskog odbora koji ima status policijskog
službenika.
Policijski odbor donosi odluke na zatvorenoj
sjednici većinom glasova ako zasjeda u punom
sastavu, a na sjednici kojoj prisustvuju dva člana
odluke se donose konsenzusom".
Član 2.
Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu
danom donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03/1-05-14109-2/11
30. marta 2011. godine
Bihać
Predsjednik
Policijskog odbora
Ferid Pijalić
IX
Članovi Komisije pravo na naknadu ostvaruju
podnošenjem zahtjeva Nadzornom odboru, koji
će, na osnovu donijetih općih akata Direkcije, o
istom donijeti odluku.
Broj 01-05-240-1/11
23. marta 2011. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Nurudin Osmanović,
dipl. ing. saobr.
134.
Po izvršenom sravnjavanju s izvornim tekstom
utvrđeno je da se u tekstu Uputstva o načinu rada i
postupanju stručnih savjetnika za internu reviziju
u Ministarstvu finansija Unsko-sanskog kantona
br. 04-02-7877-1/09 od 7.8.2009.g. potkrala niže
navedena greška, te se daje slijedeća
ISPRAVKA
133.
Na osnovu člana 124. stav 3. tačka d. Zakona o
policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona
("Službeni glasnik USK-a", broj 14/06 i 5/08)
i člana 8. Uredbe o uspostavljanju Policijskog
odbora za policijske službenike Unsko-sanskog
kantona ("Službeni glasnik USK-a", broj 17/06)
na sjednici održanoj dana 12. januara 2011.
godine, Policijski odbor Vlade Unsko-sanskog
kantona donosi
U tački VII stav 1. umjesto riječi: "Službi
za stručne i zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona i kantonalnih organa uprave"
treba da stoje riječi: "stručnom savjetniku za
internu reviziju".
Ova ispravka objavit će se u "Službenom
glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 04-02-7877-5/09
4. aprila 2011. godine
Bihać
Ministar
Sanel Mahić, dipl. ecc.
15. aprila 2011.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
135.
Služba za prostorno uređenje, katastar, imovin­
sko­pravne poslove i stambeno-komunalnu djelat­
nost Općine Bosanski Petrovac objavljuje
Javni poziv
Kod općinskog organa uprave Bosanski
Petrovac, Služba za prostorno uređenje, katastar,
imovinskopravne odnose i stambeno-komunalnu
djelatnost, u toku je postupak za provođenje
nepotpune eksproprijacije, utvrđen Odlukom o
proglašenju javnog interesa, izgradnja otcjepnog
DV deset (dvadeset) kV za STS - B 10(20)/0,40
kV "Rašinovac 2" i STS - B 10(20) /0,40 kV
"Rašinovac 2", naselje Rašinovac, utvrđen
Odlukom Općinskog vijeća broj 01/2-17-6633/10, od 5. 5. 2010. godine.
Radi provođenja ovog postupka u skladu sa
Zakonom o eksproprijaciji ("Službene novine
Broj 6 - Strana 271
Federacije BiH", broj 70/07), na parceli bliže
označenoj kao k.č. 573 K.O. Rašinovac OZO
Zadruga Bosanski Petrovac, pozivaju se ovlašteni
predstavnici OZO Zadruga Bosanski Petrovac,
kao i sva fizička i pravna lica koja polažu pravo
na navedenu nekretninu da se u roku od 15
dana jave ovom organu radi održavanja usmene
rasprave i zaključenja sporazuma o naknadi.
Ukoliko se u navedenom roku gore navedeni
subjekti ne jave ovom organu, isti će donijeti
rješenje u skladu sa Zakonom o upravnom
postupku i Zakonom o eksproprijaciji.
Ovaj Javni poziv objaviti na oglasnoj ploči
Općine Bosanski Petrovac, "Službenom glasniku
USK-a" i "Službenom glasniku Općine Bosanski
Petrovac".
Broj 04-23-1071-3/10 Općinski/Opštinski načelnik
17. marta 2011. godine
Ermin Hajder
Bosanski Petrovac
Broj 6 - Strana 272
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
15. aprila 2011.
S A D R Ž A J
96. Program rada Vlade Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
237
97. Odluka broj 03-017-161/2011
253
98. Zaključak broj 03-017-160/2011
253
99. Rješenje o imenovanju Drugostepene
disciplinske komisije za namještenike
iz kantonalnih i općinskih organa
državne službe
254
100. Rješenje o razrješenju članova Školskog
odbora JU OŠ "Cazin II" Cazin
254
101. Rješenje o imenovanju članova privremenog
Školskog odbora JU OŠ "Cazin II" Cazin 255
102. Rješenje o razrješenju članova Školskog
odbora JU Osnovna škola "Harmani II"
Bihać
255
103. Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora JU OŠ "Harmani II" Bihać
255
104. Rješenje o imenovanju članova
privremenog Školskog odbora JU
OŠ "Vrhpolje" Sanski Most
256
105. Rješenje o imenovanju članova privremenog
Školskog odbora JU Srednja poljoprivredna
škola "Sanus Futurum" Sanski Most
256
106. Rješenje o imenovanju članova privremenog
Školskog odbora JU "Mješovita elektroteh­nička i drvoprerađivačka srednja škola"
Bihać
257
107. Rješenje o imenovanju članova
privremenog Školskog odbora JU
"Mješovita srednja škola" Bihać
257
108. Rješenje o razrješenju člana Upravnog
odbora JU "Dječiji vrtić" Bihać
258
109. Rješenje o imenovanju člana Upravnog
odbora JU "Dječiji vrtić" Bihać
258
110. Rješenje o razrješenju člana Školskog
odbora JU Osnovna škola "Prva sanska
škola" Sanski Most
258
111. Rješenje o imenovanju člana Školskog
odbora JU OŠ "Prva sanska škola"
Sanski Most 259
112. Rješenje o razrješenju člana Školskog
odbora JU Mješovita srednja škola
Bosanski Petrovac
259
113. Rješenje o imenovanju člana Školskog
odbora JU Mješovita srednja škola
Bosanski Petrovac 259
114. Rješenje o razrješenju članova Školskog
odbora JU Osnovna škola "Stijena"
Stijena, Cazin
115. Rješenje o imenovanju članova
Školskog odbora JU Osnovna škola
"Stijena" Stijena, Cazin 116. Rješenje o razrješenju člana Školskog
odbora JU "Druga osnovna škola"
Bosanska Krupa
117. Rješenje o imenovanju člana Školskog
odbora JU "Druga osnovna škola"
Bosanska Krupa
118. Rješenje o razrješenju članova Školskog
odbora JU Opća gimnazija Bosanska
Krupa
119. Rješenje o imenovanju članova
Školskog odbora JU Opća gimnazija
Bosanska Krupa
120. Rješenje o razrješenju članova Školskog
odbora JU "I srednja škola" Cazin
121. Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora JU "I srednja škola" Cazin
122. Rješenje o razrješenju člana Školskog
odbora JU Osnovna škola "Gornje
Prekounje-Ripač" Bihać
123. Rješenje o imenovanju člana Školskog
odbora JU Osnovna škola "Gornje
Prekounje-Ripač" Bihać
124. Rješenje o razrješenju članova Školskog
odbora JU Osnovna škola "Ključ" Ključ
125. Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora JU Osnovna škola "Ključ" Ključ 126. Rješenje broj 10-05-1316-48/11 127. Rješenje broj 10-05-1316-49/11
128. Rješenje broj 10-05-1316-50/11
129. Rješenje broj 10-05-1316-51/11
130. Rješenje o imenovanju Radne grupe
131. Rješenje broj 01-27-115-16/11
132. Rješenje broj 01-05-240-1/11
133. Izmjene i dopune Poslovnika o
radu Policijskog odbora
134. Ispravka
135. Javni poziv
260
260
261
261
261
262
262
262
263
263
264
264
264
265
266
267
267
268
269
270
270
271
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Sluzbeni glasnici 6 - Vlada Unsko