1
PRAVNI OSNOV
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u definisanju Finansijskog plana za
fiskalnu 2014. godinu, kao pravni osnov koristi:
Zakon o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Brčko Distrikta BiH,
Zakon o zapošljavanju stranaca Brčko distrikta BiH,
Zakon o budžetu Brčko Distrikta BiH,
Zakono o računovodstvu i reviziji Brčko distrikta BiH,
Statut Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i
Pravilnik o računovodstvenim politikama Zavoda.
PRIHODI I PRIMICI
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, u definisanju Finansijskog plana za
fiskalnu 2014. godinu, prihode i primitke planira na osnovu očekivanih prihoda:
po osnovu stope doprinosa za obezbeđenje od nezaposlenosti u visini 1,50% na
isplaćene plate, naknade i ostala primanja obveznika uplate doprinosa,
po osnovu kamata na oročena sredstva i sredstava po viđenju,
od povrata sredstava po osnovu nepoštovanja ugovornih obaveza i
od taksa.
RASHODI I IZDACI
Rashodi i izdaci planirani su u iznosima koji obezbeđuju izvršenje Programa rada
Zavoda za fisklanu 2014. godinu, poštujući načela zakonitosti, efikasnoti, ekonomičnosti i
transparentnosti, a isti se iskazuju po bruto načelu, tako da se postigne finansijska /
budžetska ravnoteža i da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke, polazeći
od:
Procjene visine očekivanih rashoda za funkcionisanje Zavoda za zapošljavanje Brčko
distrikta BiH,
Procjene rashoda po osnovu implementacije Zakona o zapošljavanju i pravima za
vrijeme nezaposlenosti Brčko Distrikta BiH, izvršenjem Programa rada Zavoda,
Procjene rashoda po osnovu implementacije Zakona o zapošljavanju stranaca Brčko
distrikta BiH i
Potrebe izdvajanja za kapitalna ulaganja u svrhu stvaranja uslova za unapređenje
organizacije rada Zavoda za zapošljavanje.
U pregledu detaljnog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Zavoda za
zapošljavanje Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2014. godinu, uporedo sa podacima o
ostvarenim prihodima / rashodima za fiskalnu 2012. godinu, očekivanim prihodima /
rashodima za fiskalnu 2013. godinu, Upravni odbor Zavoda utvrđuje:
2
I - Opšti dio
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA za 2014. g.
Za fiskalnu 2014. godinu planirani prihodi i primici Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta
BiH u iznosu od 2.851.450 KM, u narednom tabelarnom pregledu i sastoje se od:
FINANSIJSKI PLAN
Redni
broj
1.
O p i s
Porezni prihodi
Ostali prihodi od nematerijalne
imovine
Prihodi od kamata na depozite
Grantovi i primici tekuće godine
Prihodi od povrata sredstava – PIO,
NN, ostali prihodi fin. i nem. prirode
Prihodi od taksi
Grant Min. za ljud. prava i izb.- ROMI
2012.
gog.
2013.
god.
2014.
god.
2.860.000
2.650.000
2.650.000
150.000
3.000.000
57.218
1.000.000
15.000
161.450
-
50.000
35.000
28.000
7.182
30.600
-
25.000
-
6.123.000
3.745.000
2.851.450
6.425.731
90.000
3.545.000
200.000
2.536.450
315.000
Ukupno rashodi i izdaci
6.515.731
3.745.000
2.851.450
1.
Višak prihoda nad rashodima
-
-
-
2.
Pokriće
nedostajućih
sredstava
suficitom iz prethodnih godina
392.731
-
-
392.731
-
-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ukupno prihodi i primici
1.
2.
Tekući izdatci (bruto plate, naknade,
materijalni troškovi, grantovi.)
Kapitalni izdaci
F i n a n s i r a nj e
Iz tabelarnog pregleda vidi se da je u strukturi prihoda najveće učešće poreznih
prihoda ostvarenih po osnovu uplate doprinosa za obezbeđenje od nezaposlenosti. Značajni
prihodi se ostvaruju i po osnovu neporeznih prihoda – prihodi od kamata, taksi, prihodi od
ostale nematerijalne imovine, što je rezultat racionalnog upravljanja finansijama.
Planirani rashodi u operativnom finansijskom planu obezbijeđuju uslove za
funskcionisanje Zavoda, izvršenje obaveza po osnovu pasivnih mjera – prava po osnovu
nezaposlenosti koja se izvode izvorno iz zakona – novčane naknade, stvaranje uslova za
odlazak u penziju kroz dokup staža, te provođenje aktivnih mjera zapošljavanja u granicama
raspolođivih finansijskih sredstava.
Planirani prihodi i primici, te planirani rashodi i izdatci su u finansijkoj ravnosteži za
fiskalnu 2014. godinu.
3
II – Posebni dio
PLAN PRIHODA I PRIMITIKA ZAVODA ZA 2014. GODINU
EKON.
KOD
VRSTA PRIHODA
1
2
712113
Porezni prihodi-stopa doprinosa
Svega poreski prihodi
721119
Ostali prihodi od fin. i nematerij. imovine
- iz ranijeg perioda
721211
721214
721215
721216
721217
Prihodi od kamata na depozit
Prihodi od povrata doprinosa za PIO
721218
721119
722123
722125
722131
Prihodi od taksi
Prihodi od povrata sred. podsticaja
Prihodi od povrata novčane
naknade za vrijeme nezaposlenosti
Prihodi od refundacije prip.UNDP-a
Ostali prihodi od finansijske i nemat.
Imovine -iz ranijeg perioda
Taksa za izdavanje uvjerenja
Taksa za izdavanje dozvole za rad
Taksa za tendersku dokumentaciju
Svega neporeski prihodi
811000
Ostvarenje
prihoda 2012.
Prihodi i primitci
za period 01.01.30.06.2013. g.
3
4
Prijedlog finan.
Plana
za 2014. g.
5
2.933.940
1.303.655
2.650.000
2.933.940
1.303.655
2.650.000
116.357
28.540
3.591
16.280
90.254
1.303
13.020
15.000
161.450
25.000
7.573
4.129
4.619
24.233
1.614
184.423
127.090
201.450
1.430.745
2.851.450
Primici od prodaje stalnih sredstava
Svega primici od prodaje
732115
732116
732117
Grantovi i primici tekuće godine
Grant iz prethodne godine
Grant MLJPI - Romi
3.000.000
24.000
Svega grantovi
3.024.000
UKUPNI PRIHODI
6.142.363
OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA
Planirani prihodi i primici u 2014. godini uključuju prihode po osnovu:
•
•
Poreskih prihoda - stope doprinosa za obezbeđenje od nezaposlenosti;
Neporeskih prihoda - od finansiranja i nematerijalne imovine,
- prihoda od kamata na oročena sredstva i sredstva po viđenju;
- prihoda od taksi u postupku implementacije Zakona o
zapošljavanju stranaca;
Prihodi po osnovu budžetskog granta, u momentu izrade prijedloga finansijkog plana
za fiskalnu 2014. godinu, nisu poznati iz kog razloga nisu ni planirani, mada je u proteklom
periodu Zavod imao stalnu budžetsku podršku Brčko distrikta BiH.
Treba napomenuti da su poreski prihodi – prihodi od stope doprinosa za obezbeđenje
od nezaposlenosti u poslednjih nekoliko godina dobro izbalansirani, uzimajući u obzir
ukupna ekonomska kretanja. Razlog za ujednačeno planiranje prihoda po osnovu stope
4
doprinosa u 2014. godini u odnosu procjenu ostvarenja u 2013. godini leži u oprezu
primjerenom ekonomskom trenutku i teškoćama u razvijanju biznisa, i pored solidne
finansiske disciplini obveznika uplate doprinosa, na što je u značajnom mjeri uticala sve
intezivnija komunikacija Zavoda i poslodavaca kroz aktivne mjere koje Zavod provodi kod
novog zapošljavanja.
Neporeski prihodi – prihodi od finansiranja i nematerijalne imovine, kamata na
oročena sredstva i sredstva po viđenju, od taksi u postupku implementacije Zakona o
zapošljavanju stranaca, su planirani u iznosu koji je procijenjen u odnosu na izvršenje u
prvom polugodištu tekuće godine korigovan za eventualno očekivane promjene u poslovnim
događajima na osnovu kojih je rađen plan.
Finansiranje rashoda i izdataka za 2014. godinu – analitika
Ekonomski
kod
(U KM bez decimala)
Prethodna
2012. God.
Vrsta rashoda
UKUPNI RASHODI, IZDACI I
FINANSIRANJE ( I + II + III )
610000
I – TEKUĆI IZDACI
611000
PLATE I NAKNADE TROŠKOVA
ZAPOSLENIH
611100
611111
611121
611130
611231
611232
Bruto plate i naknade
Neto plate
Porezi na plate
Doprinosi na plate
Doprinosi za penzijsko i invalidsko
osiguranje na teret zaposlenog
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Naknade troškova zaposlenih
Regres za godišnji odmor
Otpremnine zbog odlaska u penziju i
prekobrojnosti
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,
darovi djeci i sl.
Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti
zaposlenih
Naknada za povr. i privremene poslove
Naknade za volonterski rad
612000
DOPRINOSI POSLODAVCA I
OSTALI DOPRINOSI
612110
Doprinosi na teret poslodavca
612111
Doprinosi za penzijsko invalidsko
osiguranje na teret poslodavca
613000
IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
613100
613111
Putni troškovi
Troškovi prevoza u zemlji javnim
sredstvima
Putovanje prevoza privatnim vozilom u
zemlji
611131
611132
611133
611200
611224
611225
611226
611227
613113
Tekuća 2013
godina
Naredna
Godina 2014
Ostvareni
rashodi i izdaci
za 2012.
godinu
Ostvareni
rashodi i izdatci
za period 01.01.30.06.tekuće g.
Planirani
rashodi za
narednu godinu
6.180.076
1.171.103
2.851.450
6.179.340
1.170.492
2.536.450
465.420
227.758
514.820
443.964
273.718
170.246
209.760
132.405
10.938
-
461.820
292.794
23.553
-
21.456
19.959
38.068
25.394
2.955
17.818
16.498
83.128
55.418
6.927
53.000
16.500
25.000
1.497
1.320
1.500
5.000
3.500
1.500
11.820
5.201
11.550
11.820
5.201
11.550
168.059
79.539
200.620
9.061
3.496
9.420
54
87
747
100
1.260
1.000
5
613114
613115
613121
613125
613128
613121
613123
613124
613125
613126
613127
613128
613200
613211
613300
613321
613322
6133221
613323
613400
613410
613411
613484
613485
613500
613501
613511
613512
613513
613520
613521
613523
613526
613600
613621
613700
613710
613711
613712
613720
613721
613722
613723
613800
613810
613811
613813
613815
613820
613822B
613822H
613831
Troškovi smještaja za služb. putov. u
zemlji
Troškovi dnevnica u zemlji
Troškovi prevoza u inostranstvu javnim
sredstvima
Troškovi dnevnica u inostranstvu
Osiguranje radnika na službenom putu
Troškovi prev. u inostra. javnim
sredstvima
Putovanje, lična vozila u inostranstvo
Troškovi smještaja za sl.putova.u inostran
Troškovi dnevnica u inostranstvu
Troškovi za vizu i pasoš
Ostali troškovi službenog puta
Osiguranje radnika na službenom putu
Izdaci za energiju
Izdaci za električnu energiju
Izdaci za komunalne usluge
Izdaci za vodu i kanalizaciju
Troškovi poštanskih usluga
Troškovi telefonskih usluga
Izdaci usluga odvoza smeća
Nabavka materijala i sitnog inventara
Administrativni materijal i sitan inventar
Izdatci za obrasce i papir
Materijal za čišćenje
Ostali materijal
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Troškovi parkinga
Benzin
Dizel
Motorno ulje
Prevozne usluge
Usluge premještanja i selidbe
Registracija motornih vozila
Usluge prevoza – ostalo,parking
Unajmljivanje imovine i opreme
Unamljivanje opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Materijal za opravke i održavanje
Materijal za opravku i održ. zgrada
Materijal za opravku i održ. opreme
Usluge opravki i održavanje
Usluge opravki i održavanje zgrada
Usluge opravki i održavanja opreme
Usluge opravki i održavanja vozila
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
usluga platnog prometa
Izdaci osiguranja
Osiguranje imovine
Osiguranje vozila
Osiguranje radnika
Usluge bankarskog i platnog prometa
Izdaci platnog prometa – Bobar banka
Izdaci platnog prometa – Hypo banka
Izdaci za negativne kursne razlike
159
2.161
3.700
2.370
500
3.500
1.275
580
31
120
13
1.000
20
1.000
2.000
200
10.170
10.170
11.828
240
2.392
8.522
674
6.025
3.934
3.934
4.389
105
846
3.178
260
2.715
100
10.000
10.000
10.900
300
2.000
8.000
600
7.500
4.499
1.525
1.197
1.518
4.500
3.000
4.559
105
3.896
2.078
5.000
1.927
4.000
397
161
-
151
-
700
300
-
3.445
1.308
2.049
-
9.000
3.000
1.063
1.500
2.500
2.137
986
2.000
5.940
2.324
5.300
306
851
900
2.423
1.460
800
1.000
801
1.523
2.000
1.500
6
613900
613911
613912
613913
613914
613915
613922
613923
613924
613925
6139251
6139253
61392502
61392503
6139254
6139255
613926
613927
613931
613932
613933
613934
613936
613941
Ugovorene usluge
Usluge medija
Usluge štampanja
Usluge javnog informisanja i odnosa sa
javnošću
Usluge reprezentacije
Troškovi reklamnog materijala i poklona
Usluge stručnog obrazovanja
Izdaci za specijalizacije i školovanje
Izdaci za stručne ispite
Usl. Struč. Usavr. nezaposl. invalidnih
lica
Kursevi za vođenje poslovnih knjiga
Kursevi informatike – prema Programu
rada Zavoda
Kurs stranih jezika – engleski/nemački
Kurs minformat.– programski jezici
Usluge stručnog usavršavanja na izradi
projekata
Obuke iz preduzetništva
Usluge stručne pripreme tehn. viškova
Oglasi
Usluge računovodstvenih i revizijskih
usluga
Pravne usluge
Autorski honorari
Kompjuterske usluge – softveri
Usluge po ugovorima o djelu komisije i dr.
Usluge zdravstvene zaštite
613961
613971
613975
613991
613985
613997
613998
Pomoć radniku zbog smrti člana uže
porodice
Zatezne kamate i troškovi spora
Troškovi ugovorenih usluga
Naknade UO i NO i komisije
Ostale nespomenute usluge i dažbine
Porez na naknade UO i NO, komisija
Povrat pogrešno uplaćenih sredstava
Ostali troškovi
614000
TEKUĆI GRANTOVI
614100
614117
614200
614203
6142031
Grantovi drugim nivoima vlasti
Grantovi mjesnim zajednicama
Grantovi pojedincima
613946
6142032
6142033
6142034
6142035
614204
614219
614223
6142231
Programi novog zapošljavanja
Stručno osposob.lica sa posebnim
potrebama
Prekvalifikacija, dokvalifik.za poznatog
poslod.
Novo zapošljavanje lica koja su prošla
pripremu – obuku za pokretanje biznisa i
lica sa posebnim potrebama
Zapošljav. Roma–sredstva Ministarstva
Zapošljav. Roma-sredstva Zavoda
Program obuke za pokretanje biznisa
Dokup staža
Novčane naknade
Zdravstveni pregledi nezaposlenih lica
117.030
58.554
143.500
2.106
2.253
1.269
4.691
1.437
120
1.665
2.500
2.000
1.000
3.000
3.540
7.000
6.552
9.500
7.000
5.968
6.000
1.223
142
3.507
15.019
67.149
1.000
2.500
9.239
33.508
12.443
25.000
67.000
10.000
5.534.041
857.994
1.809.460
5.534.041
1.011.618
857.994
1.809.460
329.860
2.625
1.128
100.000
24.000
103.115
1.054.509
52.830
804.588
100.000
1.130.000
7
6142239
614235
614238
614239
614300
614311
614500
614511
615000
615200
615211
615221
Refundacija troškova ljekarskog uvje.zaIP
Jednokratna pomoć
Zapošljavanje lica starije starosne dobi
Zapošljavanje pripravnika – Program
Vlade Brčko distrikta BiH
Grantovi neprofitnim organizacijama
Grantovi neprofitnim organizacijama
Subvencije privatnim preduzećima
Subvencije privatnim preduzećima
KAPITALNI GRANTOVI
Kapitalni grantovi pojedincima,
neprofitnim organizacijama i ostalim
organizacijama
Kapitalni grantovi pojedincima
Kapitalni grantovi neprofitnim
organizacijama
2.399
576
338.400
2.000
147.600
3.000.000
615231
Kapitalni grantovi ostalim organizacijama
820000
II – KAPITALNI IZDACI
736
611
315.000
821000
Izdaci za nabavka stalnih sredstava
736
611
315.000
821100
821200
821300
821311
821312
611
15.000
821400
821500
821600
Nabavka građevina
Nabavka putničkog vozila
Nabavka opreme
Namještaj
Kompjuterska oprema–softverska
aplikacija
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
823000
III - FINANSIRANJE
823100
823200
823300
823400
Otplate dugova primljenih kroz državu
Spoljne otplate
Otplate domaćeg pozajmljivanja
Otplate unutrašnjeg duga
736
300.000
OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA
Ekonomski kod: 611100 - Bruto plate zaposlenih sa minulim radom
Bruto plate zaposlenih za fisklanu/budžetsku 2014. godinu planirane su u skladu sa
normativnim aktima Zavoda, a obuhvataju: bruto plate, naknade po osnovu minulog rada i
plata u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o platama u
Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BIH.
Bruto plate zaposlenih planirane su za 16 pozicioniranih radnih mjesta i 16 izvršilaca,
prema rasporedu plata za zaposlene u Zavodu, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koju je usvojio Upravni odbor Zavoda za
zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, i tabeli 1 u prilogu.
8
Tabela 1
R.
broj.
Zaposleni prema
stepenu stručne
spreme
1
2
3
4
5
VII
VI
IV
III
Svega ( 1 – 4 )
6
Aplikacija obilježja
Broj
zaposlenih
Mesečni bruto
iznos/zaposlenom
9
3
3
1
16
Broj
mjeseci
2.750,88
1.735,00
1.394,00
835,00
-
Minuli rad ( 3.505,07 KM/mesec x 12 mjeseci )
BRUTO PLATE SA MINULIM RADOM:
12
12
12
12
-
Svega
KM
297.095
62.460
50.184
10.020
419.759
42.061
461.820
Ekonomski kod: 611200 – Naknade troškova zaposlenih
Za naknade troškova zaposlenih planirani iznos namjenjen je za isplatu regresa za
godišnji odmor, otpremnina za odlazak u penziju, jubilarne nagrade, pokloni djeci, 8 mart
žene, naknada za prekobrojnost, povremen i privremene poslove, volonterski rad, saglasno
normativnim aktima Zavoda za zapošljavanje, a prema pregledu iz tabele 2 u prilogu.
Tabela 2
Aplikacija
Broj
korisnika
Bruto iznos KM
korisniku
Regres za godišnji odmor
16
Otpremnine zbog odlaska u penziju
Jubilarne nag.,darovi djeci, žene 8 mart
Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti zaposlenih
Naknada za prekobrojnost
Naknada za povr. i privremene poslove
Naknada za volonterski rad
SVEGA:
1.100
Svega
KM
16.500
10.000
1.500
5.000
15.000
3.500
1.500
53.000
Ekonomski kod: 613100 – putni troškovi
Planirani iznos za putne troškove obuhvata rashode po osnovu: prevoza, prenoćišta
na službenom putu, troškove dnevnica.
Planirani iznos uključuje potreban broj putovanja zaposlenih u Zavodu, u funkciji što
uspješnijeg obavljanja tekućih poslova i stručnog usavršavanja zaposlenih, primjereno
Evropskim standardima na tržištu rada i zapošljavanja, saglasno Pravilniku o stručnom
usavršavanju zaposlenih u Zavodu, i namjeri za unapređenje organizacije rada Zavoda sa
permanentnim jačanjem savjetodavne funkcije i odvajanje iste od poslova tehničke prirode,
te jačanje funkcije
informisanja i pomoći u profesionalnoj orjentaciji i karijernom
usmjeravanju lica ciljnih grupa svršenih učenika osmogodišnjih i srednjih škola.
Istovremeno ovi rashodi uključuju učešće zaposlenih u Zavodu u projektima koji se
finasiraju iz IPA-komponenti - predpristupni Fondovi EU-e.
Ekonomski kod: 613200 – troškovi energije
Troškovi energije planirani su na osnovu procjenjene potrošnje u 2013. godini, te
očekivanog rasta cijena energenata.
9
Ekonomski kod: 613300 – komunalni troškovi
Izdatci po osnovu komunalnih usluga obuhvataju troškove telefona, PTT usluge,
utroška vode i usluge na odvozu smeća, planirani su na osnovu procjene potrošnje u 2013.
godini i eventualnog rasta cijena komunalnih usluga.
Ekonomski kod: 613400 – nabavka materijala
Izdatci po osnovu nabavke materijala obuhvataju troškove za izvršenu nabavku
kancelarijskog materijala, materijala za računarsku opremu, materijala za održavanje higijene
i sl, uz napomenu da je osnova za planiranje bila nabavka u prethodnoj godini, uvećana za
procjenu povećane potrebe.
Ekonomski kod: 613500 – usluge prevoza i goriva
Izdatci po osnovu usluga prevoza i goriva obuhvataju nabavku goriva, troškove
registracije službenog vozila sl. uz uvećanje za procjenjeni rast cijena.
Ekonomski kod: 613700 – troškovi tekućeg održavanja
Izdatci na ime tekućeg održavanja obuhvataju procjenu za nabavku materijala i
plaćanje usluga na tekućem održavanju.
Ekonomski kod: 613800 – Osiguranje i bankarske usluge
Izdatci na ime osiguranja i bankarskih usluga obuhvataju troškove životnog
osiguranja zaposlenih, osiguranja putničkog vozila te troškove bankarskih usluga.
Ekonomski kod: 613900 – ugovorene usluge
Izdatci na ime ugovorenih usluga obuhvataju usluge javnog informisanja, troškove
reprezentacije, reklamnog materijala i poklona, stručnog obrazovanja zaposlenih, pripreme
za tržište rada kroz; obuku iz preduzetništva, informatičke obuke, kurseve za vođenje
poslovnih knjiga, stranih jezika, lica sa evidencije Zavoda u pripremi za njihovo
samozapošljavanje/zapošljavanje, zatim naknadu članovima UO i NO Zavoda, izdatke po
osnovu zaštite na radu i ostalih usluga i dažbina.
Tabela 3
Aplikacija
Broj
korisnika
Mjesečni iznos
KM
Usluge javnog informisanja – paušalno
Troškovi reprezentacije (procjena po izvršenju za 6 mjeseci 2013.g. )
Troškovi reklamnog materijala i poklona – paušalno
Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih u Zavodu
Oglasi
Pomoć radniku zbog smrti člana uže porodice
Troškovi ugovorenih usluga
Naknade članovima UO i NO - Zavoda (5 članova x oko 4.600 KM/ mjesec
bruto x 12 mjeseci = 55.200 KM , 3 članaxoko 990 KM/mjesec bruto)
Ostale nespomenute usluge, povrati pogrešno uplaćenih doprinosa
Iznos
KM
2.500
2.000
1.000
3.000
1.000
2.500
25.000
67.000
10.000
SVEGA:
114.000
10
PRIPREME ZA TRŽIŠTE RADA
Stručno osposobljavanje, obuka i priprema za samozapošljavanje/zapošljavanje
( član 13 i 14. Zakona o zapošljavanju )
Tabela 4
Stručno osposobljavanje, obuka i priprema za
samozapošljavanje/zapošljavanje
1.
Iznos
KM
Priprema za samozapošljavanje – pokretanje vlastitog
biznisa - lica svih ciljnih grupa:
a/ Obuka lica sa evidencije Zavoda za pokretanje biznisa,
Izrada biznis plana, materijalizacija poslovne ideje (do
20 kandidata x oko 50 časova x 300 KM/kandidatu
= 6.000 KM)
SVEGA KM:
20
6.000 KM
Priprema za tržište rada i pokretanje vlastitog biznisa,
iz oblasti informatike:
2.
b/ Informatička obuka:
- ofis-paket, priprema za tržište rada, do 30 kandidata x
40 časova/kandidatu ( 2 programera x 750 KM
bruto/mjesecno x 2 mjeseca = 3.000 KM,
-grafički/web
dizajn)
priprema
za
samozapošljavanje/zapošljavanje, do 10 kandidata x 80
časova/kandidat x do 650 KM/kandidatu = 6.500 KM),
SVEGA KM:
3.
c/
Vođenje
poslovnih
knjiga,
priprema
za
samozapošljavanje/zapošljavanje, ( 60 časova x do 20
kandidata x oko 350 KM/kandidatu = 7.000 KM)
d/ Kurs engleskog/nemačkog jezika ( 60 časova x do 20
kandidata x 350 KM/kandidatu = 7.000 KM)
SVEGA KM:
30
10
9.500 KM
20
20
14.000 KM
UKUPNO (1 do 3):
100 lica
UKUPNO (1 do 3):
29.500 KM
11
AKTIVNE MJERE
Ekonomski kod: 614200 - Grantovi drugim nivoima
Programom rada Zavoda u fiskalnoj 2014. godini definisani su programski zadatci na
implementaciji Zakona o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Distrikta, kako u
pogledu ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti koja se izvorno izvode iz Zakona o
zapošljavanju, tako i programske zadatke koji predstavljaju aktivne mjere, kao što su:
Zapošljavanje lica starije starosne dobi ( član 20 Zakona o zapošljavanju )
Tabela 5
Aplikacija obilježja
2.
Broj kand.
Nezaposlena lica – žene starosne dobi preko 45 godina ( 10 rad x
12 meseci x 615 KM bruto = 73.800 KM)
Nezaposlena lica – muškarci starosne dobi preko 50 godina (10
rad x 12 meseci x 615 KM bruto = 73.800 KM)
10
10
SVEGA lica SSD;
20
SVEGA zapošljavanje lica SSD KM :
147.600 KM
Sufinansiranje zapošljavanja lica sa evidencije Zavoda
Tabela 6
Zapošljavanje lica sa evidencije Zavoda
Svega:
- Sufinansiranje zapošljavanja lica svih ciljnih grupa:
1.
( Broj lica po ciljnim grupama utvrdiće Upravni odbor
Zavoda prilikom usvajanja Javnog poziva – prosječan
iznos za sve ciljne grupe oko 4.400 KM/zaposlenom x do
75 lica = oko 330.000 KM )
329.860 KM
SVEGA radnika:
75
SVEGA priprema i su finansiranje zapošljavanja KM:
329.860 KM
Stručno osposobljavanje, obuka i priprema za zapošljavanje (član 13 Zakona)
Tabele 7
Stručno osposobljavanje, obuka i priprema za
samozapošljavanje/zapošljavanje
- Prekvalifikacija
poslodavca:
1.
i
dokvalifikacija
za
poznatog
a/ Prekvalifikacija I dokvalifikacija nezaposlenih
lica prema zahtjevima za poznatog poslodavca ili za
tržište rada ( do 20 kandidata x do 5.000 KM/kandidatu
= 100.000 KM )
SVEGA KM:
Svega:
20
100.000 KM
12
PASIVNE MJERE
Stvaranje uslova za odlazak u penziju kroz dokup staža
Tabela 8
1.
Aplikacija obilježja
Svega:
- oko 5 korisnika/mesec *12 meseci ( oko 60 korisnika x 12
mjeseci/korisn. x oko 140 KM/korisn. mesečno = oko 100.000 KM
60
UKUPNO korisnika:
60
SVEGA KM:
100.000 KM
Novčane naknade po osnovu nezaposlenosti
Tabela 9
Aplikacija obilježja
1.
Broj korisnika
- do 60 radnika/mjesečnox12 mjeseci = oko 720 korisnika x oko 6
mjeseci/radniku x oko 260 KM bruto/mjesečno = 1.130.000 KM
720
UKUPNO korisnika NN:
720
SVEGA KM:
1.130.000 KM
Refundacija troškova ljekarskih pregleda
Tabela 10
Zdravstveni pregled nezaposlenih lica
1.
Broj
lica
– Zdravstveni pregledi nezaposlenih lica – do 20 nezaposlenih,
( do 20 lica x 100 KM / licu = 2.000 KM )
50
UKUPNO radnika :
SVEGA KM:
50
2.000 KM
Ekonomski kod: 821000 – Kapitalni izdatci
Dogradnja softverske aplikacije, planirana u iznosu od 15.000 KM, je stalna potreba
Zavoda, radi efikasnijeg pružanja usluga poslodavcima i nezaposlenim licima, te
obezbijedjenje što većeg broja korisnih informacija kao osnove za dalje unapređenje rada
Zavoda na poslovima tržišta rada i zapošljavanja.
Planirana sredstva u iznosu od 300.000 KM namjenjena su rekonstrukciji i adaptaciji
poslovnog prostora Zavoda koji je dodjeljen Odlukom Gradonačelnika Brčko distrikta BiH,
radi stvaranja uslova za unapređenje rada i podizanje kvaliteta isporučenih usluga
korisnicima tih usluga.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
__________________________________
/ Edin Spahalić, dipl. ing. org. /
13
Download

Preuzmi dokument