Na osnovu čl. 112. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 43/99, 32/00,
29/03) i člana 2. Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 54/05), a u skladu sa stavom 2. člana 40. Statuta
Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH, Samostalni sindikat osnovnog
obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine Kantona Sarajevo kao predstavnik zaposlenika i
Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo kao predstavnik poslodavca, zaključuju
KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA U
KANTONU SARAJEVO
I. OPĆE ODREDBE
Predmet Ugovora
Član 1.
Ovim kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja (u daljnjem tekstu:
Kolektivni ugovor) uređuju se prava i obaveze poslodavca i zaposlenika iz radnog odnosa ili
u vezi sa radnim odnosom u javnim ustanovama osnovnog obrazovanja i njima sličnim
odgojno-obrazovnim ustanovama kao što su: redovne osnovne škole, specijalne osnovne
škole, osnovne muzičke, baletske škole, te druge škole i ustanove osnovnog obrazovanja i
odgoja (u daljem tekstu: osnovne škole) koje se finansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo.
Član 2.
Općim aktima osnovne škole ne mogu se utvrditi manja prava zaposlenika od onih
koja su utvrđena ovim Kolektivnim ugovorom, Općim kolektivnim ugovorom i Zakonom o
radu.
Direktor osnovne škole i drugi organi upravljanja i rukovođenja obezbijedit će učešće
Sindikata u pripremi i izradi prednacrta i nacrta općih akata koji regulišu oblast radnopravnih odnosa zaposlenika u osnovnoj školi (u daljnjem tekstu: pravilnik o radu).
Član 3.
Ovim Kolektivnim ugovorom uređuju se: radni odnosi, radno vrijeme, odmori i
odsustva, zaštita zdravlja i sigurnost na radu; plaće, naknade plaće i nagrade; naknade štete;
zaštita prava zaposlenika; stručno usavršavanje i osposobljavanje za rad; djelovanje i uslovi
rada sindikata; mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova; štrajk; tumačenje i praćenje
primjene kolektivnih ugovora kao i druga pitanja koja nisu regulisana Zakonom o radu i
Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.
Član 4.
Za pitanja koja nisu uređena ovim Kolektivnim ugovorom, primjenjivat će se odredbe
Općeg kolektivnog ugovora i Zakona o radu.
1/25
II. RADNI ODNOSI
Član 5.
U osnovnoj školi radni odnos se zasniva zaključivanjem ugovora o radu između
zaposlenika i poslodavca.
Zaposlenik u smislu ovog Kolektivnog ugovora je: direktor, pomoćnik direktora,
nastavnik, stručni saradnik, saradnik i radnici za obavljanje drugih poslova osnovnih
djelatnosti osnovne škole, tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova (u daljnjem tekstu:
zaposlenik), u skladu sa općim i posebnim uvjetima.
Poslodavac u smislu ovog Kolektivnog ugovora je Vlada Kantona Sarajevo i osnovna
škola sa svojim osnivačem kod koje je zaposlenik u radnom odnosu i obavlja određene
poslove i zadatke i po tom osnovu poslodavac isplaćuje zaposleniku plaću i izvršava druge
obaveze iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, ovim Kolektivnim ugovorom i općim aktima
škole.
Član 6.
Način i postupak za zasnivanje radnog odnosa se vrši u skladu sa Zakonom.
Ugovor o radu se zaključuje u pisanoj formi i sadrži podatke propisane Zakonom.
Član 7.
Osoba koja ima opću zdravstvenu sposobnost, utvrđenu od nadležne zdravstvene
ustanove, može zaključiti ugovor o radu u osnovnoj školi.
U školi ne može raditi lice koje je alkoholičar ili ovisnik o narkoticima.
Zaposlenik koji, u toku trajanja radnog odnosa u osnovnoj školi oboli od zarazne ili
duševne bolesti, ne može obavljati odgojno-obrazovni rad sve dok bolest traje.
Član 8.
Ugovor o radu se zaključuje na neodređeno vrijeme, ako zakonom, odnosno ovim
Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu škole nije drugačije određeno.
Upražnjena radna mjesta u osnovnim školama prvo se popunjavaju sa jedinstvene
rang - liste zaposlenika za čijim radom je djelimično ili potpuno prestala potreba u odnosu na
ugovor koji su zaključili sa poslodavcem na osnovu javnog konkursa, koja se vodi u
Ministarstvu, odnosno na osnovu javnog konkursa koji se istovremeno objavljuje u
sredstvima javnog informisanja i na službenoj internet stranici Ministarstva obrazovanja i
nauke.
Član 9.
Ugovor o radu može se zaključiti na određeno vrijeme u sljedećim slučajevima:
- zamjene odsutnog zaposlenika do povratka odsutnog zaposlenika, a najduže dvije
godine;
- za obavljanje izvanrednih, privremenih ili povremenih poslova čiji se opseg
privremeno povećao, u skladu sa općim aktom poslodavca;
- do povratka zaposlenika sa izborne funkcije;
- do povratka zaposlenika sa rada u eksteritorijalnoj školi;
- drugim slučajevima utvrđenim Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, u
trajanju ne dužem od dvije godine.
2/25
Ugovor o radu zaključen na određeno vrijeme prestaje istekom ugovora utvrđenim
tim ugovorom.
Prijem pripravnika
Član 10.
Poslodavac može, u skladu sa Zakonom, drugim propisima Kantona kojim se reguliše
djelatnost osnovnog u osnovnoj školi i općim aktima poslodavca, sa pripravnikom zaključiti
ugovor o obavljanju pripravničkog staža.
Status pripravnika ima osoba sa odgovorajućom stručnom spremom koja se prvi put
zapošljava radi osposobljavanja za samostalan rad u struci.
Ugovor se zaključuje u pisanoj formi i to na onoliko vremena koliko traje
pripravnički staž propisan za zanimanje na koje se odnosi, a u skladu sa Zakonom ili drugim
propisom Kantona.
Način osposobljavanja pripravnika, način i vrijeme polaganja pripravničkog ispita.
Do položenog stručnog ispita pripravniku pripada osnovna plaća najnižeg platnog
razreda, odgovarajuće grupe složenosti poslova, za koju se pripravnik osposobljava umanjena
u iznosu od 10%.
Volonterski rad
Član 11.
Lice nakon završenog školovanja može se primiti primiti na stručno usavršavanje i
osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, a u skladu sa zakonom.
Ugovor o volonterskom radu se zaključuje u pismenom obliku.
Volonterski rad može trajati najduže godinu dana, koliko i pripravnički staž, ako to
zakonom nije drugačije regulisano. Za vrijeme obavljanja volonterskog rada, volonteru
pripada pravo na ishranu u toku radnog vremena (topli obrok) i pravo na prijevoz na posao i
sa posla, pod jednakim uvjetima kao i ostalim zaposlenicima.
III. RADNO VRIJEME
Član 12.
Raspored radnog vremena u okviru 40-satne radne sedmice i korištenje dnevnog i
sedmičnog odmora, utvrđuje se pravilnikom o radu poslodavca donesenim u skladu sa
Zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedagoškim standardima.
Član 13.
U okviru 40-satne radne sedmice zaposlenici u neposrednom odgojno-obrazovnom
radu u osnovnoj školi imaju broj nastavnih sati sedmično, vrijeme za pripremu nastave,
vannastavne aktivnosti, stručno usavršavanje, rad na pedagoškoj dokumentaciji, saradnja sa
roditeljima, individualni rad sa učenicima, u skladu sa utvrđenim Pedagoškim standardima i
normativima i Pravilnikom o radu.
Zaposlenik može imati najviše 6 sati dnevni neposrednog odgojno-obrazovnog rada u
kontinuitetu.
3/25
Časove koje zaposlenik koji učestvuje neposredno u odgojno-obrazovnom radu ima
preko nastavne norme utvrđene pedagoškim standardima i normativima, ako su po nalogu
direktora, smatraju se prekovremenim radom.
U skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o radu te godišnjim planom i
programom rada i na osnovu pedagoških standarda i normativa, zaposleniku se izdaje
pojedinačni akt (rješenje o 40-satnom nedjeljnom zaduženju) najkasnije 15 dana po usvajanju
godišnjeg programa rada.
Član 14.
U slučaju iznenadnog povećanja obima poslova ili kada se do određenog roka treba
izvršiti neke poslove koje nije moguće izvršiti u redovnom radnom vremenu zaposlenik je, na
zahtjev direktora škole, obavezan raditi duže od punog radnog vremena, u skladu sa
odredbama člana 76. Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju Kantona Sarajevo.
Prekovremeni rad za zaposlenike u neposrednom odgojno-obrazovnom radu ne može
trajati više od 10 sati nastave sedmično iznad nastavne norme, dok ne prestanu razlozi za
takav rada, a najduže dok traje nastavna godina, o čemu je poslodavac dužan pribaviti
mišljenje Sindikata i obavijestiti organ nadležan za poslove inspekcije rada Kantona.
Prekovremeni rad za neposredno-odgojni rad uvodi se u sljedećim slučajevima:
- povećanje fonda nastavnih sati koji je nastao promjenom plana upisa ili
povećanjem broja sati koji je nastao promjenom nastavnog plana,
- zamjene iznenadno odsutnog nastavnika,
- zamjene nastavnika koji se nalazi na službenom putu,
- nadoknade nastavnih sati za nastavnike koji koriste plaćeno odsustvo,
- nedostatka nastavnika određenog profila do, u toku i nakon provođenja konkursne
procedure.
Direktor škole dužan je zaposleniku koji realizuje prekovremeni rad izdati rješenje
kojim se utvrđuje vrijeme trajanja prekovremenog rada, te način isplate uvećanja plaće za
prekovremeni rad.
U prekovremeni rad održanog nastavnog sata, u skladu sa nedjeljnim zaduženjem,
obračunava se i pripadajuća količina vremena stručno-metodičke pripreme.
Prekovremeni rad za ostale zaposlenike rješava se u skladu sa zakonom, općim
aktima škole i ovim kolektivnim ugovorom.
Osnov za izračunavanje sata prekovremenog rada predstavlja proizvod koeficijenta
platnog razreda zaposlenika i osnovice za obračun plaće podijeljen sa prosječnim brojem sati
mjesečno. Dobijena vrijednost prekovremenog sata uvećava se prema odredbama ovog
kolektivnog ugovora.
Uvećanje plaće za prekovremeni rad isplaćuje se mjesečno uz isplatu plaće za
prethodni mjesec.
IV. ODMORI I ODSUSTVA
Član 15.
Zaposlenik koji radi u punom radnom vremenu, ima pravo na odmor u toku radnog
dana u trajanju od najmanje 30 minuta, koji ne ulaze u dnevno radno vrijeme.
4/25
Član 16.
Dužina i vrijeme korištenja godišnjeg se utvrđuje u skladu sa Zakonom, ovim
kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.
Član 17.
Zaposlenik u neposrednom odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj školi, godišnji
odmor koristi u vrijeme ljetnog raspusta.
U drugom periodu godine, zaposlenik iz prethodnog stava može koristiti godišnji
odmor ukoliko ne remeti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, a ostali
zaposlenici koriste godišnji odmor u skladu sa Zakonom o radu i općim aktima škole uz
uslov da njihovo korištenje godišnjeg odmora ne remeti odvijanje odgojno-obrazovnog
procesa.
Zaposlenik u neposrednom odgojno-obrazovnom radu ima pravo na godišnji odmor u
trajanju od najmanje 30 radnih dana, a ostali zaposlenici imaju pravo na godišnji odmor u
trajanju najmanje od 18 radnih dana.
Godišnji odmor duži od 18 radnih dana utvrđuje se u skladu sa sljedećim kriterijima i
mjerilima:
1. Po osnovu staža:
- za svake tri godine radnog staža ............................................................1 radni dan
2. Po osnovu složenosti poslova i zadataka:
- zaposlenici koji obavljaju poslove VSS spreme ................................. 4 radna dana
- zaposlenici koji obavljaju poslove VŠS i VKV spreme ..................... 3 radna dana
- zaposlenici koji obavljaju poslove SSS .............................................. 2 radna dana
- zaposlenici sa KV spremom ............................................................... 2 radna dana
- ostali zaposlenici ................................................................................... 1 radni dan
3. Po osnovu uslova rada:
- za otežane uvjeta rada ......................................................................... 3 radna dana
- rad u smjenama i u neradne dane ....................................................... 2 radna dana
4. Po osnovu socijalnih i zdravstvenih uslova:
- roditelj ili staratelj sa djetetom do sedam godina starosti za svako takvo
dijete .......................................................................................................1 radni dan
- samohrani roditelj ili staratelj sa djetetom do deset godina starosti, za svako dijete
po ........................................................................................................ 2 radna dana
- samohrani roditelj ili staratelj sa hendikepiranim djetetom, za svako dijete po
..............................................................................................................2 radna dana
- invalid ................................................................................................. 2 radna dana
5. Po osnovu rezultata rada:
- za uspješne rezultate u radu (ocjena ističe se) ...................................... 1 radni dan
- za naročito uspješne rezultate u radu (ocjena naročito se ističe) ....... 2 radna dana.
6. Zaposlenik ima pravo u toku godine koristiti jedan dan godišnjeg odmora prema
vlastitoj potrebi, uz obavezu da o tome obavijesti direktora najmanje tri dana prije korištenja
tog dana odmora.
Trajanje godišnjeg odmora po svim osnovama ne može iznositi duže od 36 radnih
dana.
5/25
Član 18.
Zaposlenik koji nije stekao pravo na godišnji odmor, odnosno koji nema šest mjeseci
neprekidnog rada, ima pravo na najmanje dva radna dana godišnjeg odmora za svaki navršeni
mjesec rada.
Član 19.
Na osnovu plana korištenja godišnjeg odmora, poslodavac je dužan zaposleniku
uručiti rješenje o korištenju godišnjeg odmora, najkasnije 15 dana prije početka godišnjeg
odmora.
Član 20.
Korištenje godišnjeg odmora se može privremeno prekinuti na zahtjev poslodavca u
slučaju kada je to neophodno radi izvršenja neodloživih službenih poslova, o navedenom je
poslodavac dužan izdati rješenje.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, zaposleniku ima pravo na naknadu stvarnih troškova
nastalim prekidom korištenja godišnjeg odmora, a visima troškova se dokazuje
odgovarajućim dokazima (vozna karta, računi o korištenju pansiona i sl.).
Zaposleniku kome je odgođeno ili privremeno prekinuto korištenje godišnjeg odmora,
mora se omogućiti naknadno korištenje, odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.
Član 21.
Zaposlenik ima pravo odsustvo sa rada uz naknadu plaće od ukupno sedam radnih
dana u kalendarskoj godini u slučaju:
- stupanja u brak...............................................................................................5 dana
- porođaja supruge............................................................................................5 dana
- teže bolesti......................................................................................................5 dana
- sklapanje braka djeteta zaposlenika...............................................................2 dana
- smrt supružnika, djeteta, roditelja i unuka.....................................................5 dana
- smrt roditelja supružnika................................................................................3 dana
- smrt brata ili sestre.........................................................................................2 dana
- smrt roditelja po ocu i majci............................................................................1 dan
- otklanjanje težih štetnih posljedica elementarnih nepogoda..........................3 dana
- aktivno sudjelovanje na sportskim, kulturnim, i drugim stručnim i naučnim
manifestacijama po odobrenju direktora do ..................................................5 dana
- selidba i izgradnja vlastite stambene kuće – stana ........................................2 dana
- regulisanja prava na penziju ..........................................................................2 dana
- dobrovoljno darivanje krvi ............................................................................1 dana
- za teške bolesti člana porodice ......................................................................2 dana
- u slučaju rastave braka ..................................................................................2 dana
- za zadovoljenje vjerskih odnosno tradicijskih potreba .................................2 dana
- i u drugim sličnim slučajevima što se određuje općim aktima škole.
Ukoliko je u toku jedne kalendarske godine iskorišteno pravo na plaćeno odsustvo u
trajanju od 7 dana, a stekao se nanovo jedan od uslova za korištenje plaćenog odsustva,
poslodavac će odlučiti o pravu zaposlenika u skladu sa pravilnikom o radu.
Zaposlenik ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od pet radnih dana za
pripremanje stručnog ili drugog ispita koji predstavlja uslov za obavljanje poslova radnog
mjesta na koje je zaposlenik raspoređen, u skladu sa pravilnikom o radu.
6/25
Izuzetno, u slučaju smrti člana uže obitelji, odnosno domaćinstva, zaposlenik koji je u
toku kalendarske godine već iskoristio do sedam dana odsustva, po drugim osnovama, ima
pravo na odgovarajući broj plaćenih dana, u skladu sa ovim članom kolektivnog ugovora.
Zaposlenik koji koristi plaćeno odsustvo u smislu ovog člana za dane koje koristi
dobija naknadu plaće i nije dužan da nadoknađuje izgubljene časove.
Za vrijeme korištenja odsustva, iz slučajeva definisanih ovim članom, direktor je
dužan da organizuje adekvatnu zamjenu. Ako zamjenu nije moguće obezbijediti, zaposlenik
će nadoknaditi časove, ali mu se onda plaća svaki čas nadoknade.
Član 22.
Zaposleniku pripada pravo na plaćeno odsustvo od dva plaćena i dva neplaćena radna
dana u jednoj kalendarskoj godini, za zadovoljenje vjerskih, odnosno tradicijskih potreba u
skladu sa Godišnjim programom rada osnovne škole.
Član 23.
Zaposleniku se može odobriti neplaćeno odsustvo sa rada do u sljedećim
slučajevima:
- za pripremanje i polaganje ispita;
- za gradnju ili popravku kuće;
- za njegu bolesnog člana uže obitelji ili domaćinstva;
- za sudjelovanje u kulturnim i sportskim aktivnostima;
- u drugim slučajevima u skladu sa Pravilnikom o radu.
Odsustvo iz prethodnog stava poslodavac će odobriti zaposleniku samo pod uslovom
da se ne ometa normalno odvijanje nastavnog procesa, a u skladu sa pravilnikom o radu.
V. ZAŠTITA I SIGURNOST NA RADU
Član 24.
Poslodavac je dužan osigurati zaposlenika u slučaju povrede na radu i u vezi sa
radom, odnosno prilikom dolaska na posao i odlaska sa posla, u skaldu sa zakonom.
Član 25.
Zaposlenici su dužni brinuti se o vlastitom zdravlju i sigurnosti, kao i o zdravlju i
sigurnosti drugih zaposlenika i učenika.
Član 26.
Poslodavac je dužan, preduzeti donošenje potrebnih mjera za zaštitu zaposlenika,
uključujući i njihovo osposobljavanje za siguran rad i prevenciju zdravlja.
Poslovi sa posebnim uslovima rada zaposlenika su neposredni odgojno-obrazovni rad
u nastavi u kojoj se izvode praktične vježbe iz hemije, biologije i fizike, tehničkog i
informatike, te u nastavi tjelesnog odgoja.
7/25
Član 27.
Zaposlenik žena ima pravo na posebnu zaštitu za vrijeme trudnoće, porođaja i njege
djeteta u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu.
Zaposlenik žena za vrijeme korištenja porođajnog odsustva ima pravo naknade plaće
u visini razlike između plaće koju bi primala da radi i naknade koju ostvaruje u skladu sa
kantonalnim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i zaštiti porodica sa djecom.
Zaposlenik ima pravo da odsustvuje sa rada do tri godine života djeteta, bez naknade
plaće, uz prethodno podnesen pismeni zahtjev poslodavcu i dokaz da to pravo ne koristi
drugi bračni drug.
VI. PLAĆE, NAKNADE PLAĆA I NAGRADE
Najniža plaća
Član 28.
Najniža plaća zaposlenika za najmanju složenosti poslova ne može biti manja od 70%
prosječne neto plaće isplaćene po zaposleniku u Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla tri
mjeseca prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Koeficijenti složenosti poslova zaposlenicima u osnovnom obrazovanju utvrđuju se
ovim kolektivnim ugovorom.
Koeficijenti odgovarajućeg platnog razreda su sastavni dio ovog kolektivnog
ugovora, i ne mogu biti manji u odnosu na zaposlenike u državnoj upravi iste stručne spreme
i složenosti poslova.
Koeficijente, kao polazni osnov za obračun plaće, dogovaraju Sindikat i Vlada
Kantona Sarajevo putem Ministarstva obrazovanja i nauke.
Član 29.
Osnovica za plaće utvrđuje se sporazumno između Sindikata budžetskih korisnika i
Vlade Kantona Sarajevo, jednako za sve budžetske korisnike. U usaglašavanju sporazuma
učestvuju i Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo finansija.
Plaće zaposlenicima u osnovnim školama, utvrđene na način iz člana 28. stav 2. i
stava 1. ovog člana, ne mogu biti manje od plaća službenika organa uprave iste stručne
spreme i složenosti poslova.
Naknada plaća i naknade koje nemaju karakter ličnih primanja utvrđenih ovim
kolektivnim ugovorom ne mogu biti manje od utvrđenih za zaposlenike organima uprave.
Naknade iz stava 3. ovog člana utvrđuju predstavnici Sindikata i Vlade Kantona
Sarajevo.
Poslodavac je dužan da, u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta isplati plaću i
naknade zajedno do 10. u tekućem mjesecu za protekli mjesec.
Član 30.
Osnovna plaća
Osnovna plaća je najniži iznos koji poslodavac mora isplatiti zaposleniku za puno
radno vrijeme, za poslove odgovarajuće grupe složenosti, normalne uvjete i rezultate rada.
8/25
Osnovna plaća zaposlenika utvrđuje se množenjem koeficijenta iz platnih razreda sa
utvrđenom osnovicom iz člana 29.
Pored osnovne plaće, zaposlenicima pripadaju i naknade i druga primanja u skladu sa
zakonom i ovim kolektivnim ugovorom.
Član 31.
Složenost poslova određenog radnog mjesta utvrđuje se platnim razredom za koji se u
skladu sa čl. 28., 29. i 30. ovog Kolektivnog ugovora, posebno utvrđuje koeficijent
složenosti.
R/b
Platni
razred
1.
I
2.
II
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Stepen
stručne
spreme
Koeficijent
Direktor škole
VII
2,81
Pomoćnik direktora (rukovodilac dijela nastavnog procesa) škole
VII
2,59
VII
2,25
VII
2,16
VII
2,09
VII
2,02
VI
1,91
VI
1,84
VI
1,78
VI
1,71
IV
1,69
Poslovi-zvanja
Nastavnik viši savjetnik, odgajatelj viši savjetnik, stručni saradnik
savjetnik (pedagog-psiholog, bibliotekar, socijalni radnik, samostalni
III
referent za plan i analizu, sekretar, rukovaoc nastavnom tehnikom –
programer)
Nastavnik savjetnik, odgajatelj savjetnik, viši stručni saradnik,
IV (pedagog-psiholog, bibliotekar, socijalni radnik, samostalni referent
za plan i analizu, sekretar, rukovaoc nastavnom tehnologijom
Nastavnik mentor, odgajatelj mentor, samostalni stručni saradnik
(pedagog-psiholog, bibliotekar, socijalni radnik, samostalni referent
V
za plan i analizu, sekretar, rukovaoc nastavnom tehnikom –
programer)
Nastavnik, odgajatelj, stručni saradnik (pedagog-psiholog,
VI bibliotekar, socijalni radnik, samostalni referent za plan i analizu,
sekretar škole, rukovaoc nastavnom tehnikom – programer)
Nastavnik viši savjetnik, odgajatelj viši savjetnik, stručni saradnik
savjetnik (zatečen na poslovima pedagoga-psihologa, bibliotekara,
VII
socijalnog radnika, samostalnog referenta za plan i analizu, sekretara,
rukovaoca nastavnom tehnikom - programer)
Nastavnik savjetnik, odgajatelj savjetnik, viši stručni saradnik
(zatečen na poslovima pedagoga-psihologa, bibliotekara, socijalnog
VIII
radnika, samostalnog referenta za plan i analizu, sekretara, rukovaoca
nastavnom tehnikom - programer)
Nastavnik mentor, odgajatelj mentor, samostalni stručni saradnik
(zatečen na poslovima pedagoga – psihologa, bibliotekara, socijalnog
IX
radnika, samostalnog referenta za plan i analizu, sekretara, rukovaoca
nastavnom tehnikom - programer)
Nastavnik, odgajatelj, stručni saradnik (zatečen na poslovima
pedagoga-psihologa, bibliotekara, socijalnog radnika, samostalnog
X
referenta za plan i analizu, sekretara, rukovaoca nastavnom tehnikom
- programer)
Nastavnik viši konsultant, saradnici zatečeni na poslovima sekretara,
XI samostalnog referenta za plan i analizu i bibliotekar kao i operator u
trezorskoj jedinici – viši konsultant
9/25
Nastavnik konsultant, saradnici zatečeni na poslovima sekretara,
samostalnog referenta za plan i analizu i bibliotekar kao i operator u
trezorskoj jedinici – konsultant
Nastavnik mentor, saradnici zatečeni na poslovima sekretara,
XIII samostalnog referenta za plan i analizu i bibliotekar kao i operator u
trezorskoj jedinici – mentor
Nastavnik, saradnici zatečeni na poslovima sekretara, samostalnog
XIV referenta za plan i analizu i bibliotekar kao i operator u trezorskoj
jedinici
IV
1,62
IV
1,55
IV
1,51
15.
XV
IV
1,35
16.
XVI Administrativno-računovodstveni poslovi – referent
IV
1,30
17. XVII Administrativno -računovodstveni poslovi – mlađi referent
IV
1,26
18. XVIII Poslovi kućnog majstora-domar, ložač, kuhar i sl.
III
1,26
PK, II
1,15
NK,NSS
1,06
12.
13.
14.
XII
Administrativno-računovodstveni poslovi – viši referent
19.
XIX Poslovi portira – noćnih čuvara
20.
XX
Poslovi čišćenja i posluživanja
Član 32.
Plaće zaposlenika koje se utvrde u skladu sa koeficijentima iz člana 31. ovog
Kolektivnog ugovora svrstavaju se u platne razrede.
U okviru svakog platnog razreda moguće je napredovanje u viši stepen.
Zaposlenik se unapređuje na osnovu Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i
stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika koje donosi
ministar, uz obavezne konsultacije sa predstavnicima sindikata.
Zaposlenici napreduju prema iskazanoj stručnoj sposobnosti, uspjehu u radu i
godinama staža.
Stručna sposobnost i uspjeh u radu iskazuju se kroz ocjenu rada zaposlenika.
Zaposlenici napreduju u više zvanje u okviru istog stepena školske spreme.
Zaposlenici koji su u toku nastavne godine radili manje od šest mjeseci ne ocjenjuju
se za tu godinu, bez obzira na razloge.
U slučajevima kada je protiv zaposlenika pokrenut postupak za utvrđivanje
odgovornosti zbog teške povrede dužnosti ili je zaposlenik udaljen sa dužnosti, zaustavlja se
računanje vremena za unapređivanje zaposlenika, dok traje postupak za utvrđivanje
odgovornosti.
Ukoliko nakon provedenog postupka za utvrđivanje odgovornosti zbog teške povrede
dužnosti, zaposlenik bude oslobođen od odgovornosti ili teška povreda dužnosti bude
prekvalifikovana u lahku povredu dužnosti, prethodno zaustavljeno vrijeme za napredovanje
zaposlenika uračunava se u vrijeme za unapređivanje zaposlenika u viši platni razred.
Zaposlenik u osnovnoj školi ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do
kojeg je došlo zbog okolnosti za koje zaposlenik nije kriv, usljed više sile i objektivnih
okolnosti koje su utjecale na prekid odgojno-obrazovnog rada, odnosno nastave, po odluci
Vlade Kantona Sarajevo, ministra obrazovanja i nauke ili drugih nadležnih organa.
U slučaju povećanja troškova ili inflacije veće od 5% u posljednja tri mjeseca
obavezno se vrši usklađivanje osnovice za utvrđivanje plaće.
10/25
Član 33.
Zaposleniku u osnovnoj školi pripada pravo na poseban dodatak uz plaću u visini do
20% osnovne plaće po osnovu otežanih uvjeta rada utvrđenim ovim kolektivnim ugovorom, i
to:
- rad u kombinovanim odjeljenjima sa dva razreda: 10%,
- rad u kombinovanim odjeljenjima sa tri i više razreda: 20%,
- rad u školama udaljenim 10-20 km od urbanog centra: 10%,
- rad u školama udaljenim preko 20 km od urbanog centra: 20%,
- rad sa preko 10% većim brojem učenika u odjeljenju ili grupi od maksimalnog
broja koji je utvrđen odgovarajućim pedagoškim standardima: 0,3% po odjeljenju
odnosno grupi,
- rad u dvije smjene u istom danu, po nalogu direktora, za svaki dan rada, ukoliko
je pauza između smjena u trajanju četiri i više časova, zaposleniku pripada
najmanje: 1%,
- rad sa više od četiri nastavna programa, po svakom narednom programu 0,5%, a
najviše do 2% od plaće u toku mjeseca,
- rad u toku čitave školske godine samo u popodnevnoj smjeni po nalogu direktora:
1%,
- rad zaposleniku u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu u specijalnim
školama koji obrazuju učenike sa posebnim potrebama pripada dodatak na plaću u
visini od 5% od njegove plaće.
Dodaci iz prethodnog stava ovog člana međusobno se ne isključuju, ali ne mogu preći
20%.
Pravo na povećanje plaće za godine radnog staža
Član 34.
Osnovna plaća zaposlenika se uvećava za svaku godinu penzijskog staža za 0,6%, s
tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%.
Pravo na povećanu plaću
Član 35.
Pravo na uvećanu plaću za prekovremni rad, noćni rad, rad na dan sedmičnog odmora
i u dane praznika, zaposlenik će ostvariti u najmanjim iznosima iz Općeg kolektivnog
ugovora.
Osnovna plaća zaposlenika uvećava se za:
- rad noću: 35%,
- rad u dane državnih praznika: 50%,
- prekovremeni rad: 50%,
- za rad u dane svog vjerskog praznika koje bi koristio kao plaćeno odsustvo: 50%,
- rad subotom i nedjeljom, ako su po ugovoru o radu neradni dani za zaposlenika:
30%.
Dodaci se međusobno ne isključuju.
11/25
Regres za godišnji odmor
Član 36.
Zaposlenik u osnovnoj školi ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje
godišnjeg odmora u visini od 50% prosječne plaće isplaćene u Federaciji Bosne i
Hercegovine, po zadnjem objavljenom statističkom podatku. Regres se isplaćuje jednako kao
i za sve budžetske korisnike.
Pravo na regres iz stava 1. ovog člana ima svaki zaposlenik koji u toku tekuće
kalendarske godine ima pravo na godišnji odmor.
Pravo na ishranu u toku radnog vremena
Član 37.
Zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok), u
visini 1% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine, po zadnjem
objavljenom statističkom podatku. Naknada za ishranu (topli obrok) se isplaćuje jednako kao
i za sve budžetske korisnike.
Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana ne ostvaruje se u slučaju odsustvovanja sa
posla po bilo kom opravdanom ili neopravdanom osnovu (službeni put, plaćeno odsustvo, rad
na terenu, odsustvo zbog bolesti i slično).
Zaposlenik koji radi u više osnovnih škola ima pravo na naknadu iz stava 1. ovog
člana u skladu sa ostvarenim efektnim satima rada u toj školi, odnosno kako je ugovorom o
radu zaključeno.
Prijevoz na posao i sa posla
Član 38.
Zaposleniku kome nije organizovan prijevoz na posao i sa posla, a čije je mjesto
stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje dva kilometra, pripada pravo na kartu gradskog
ili prigradskog saobraćaja.
Zaposleniku sa nepunim radnim vremenom pripada naknada troškova prijevoza u
jednakom iznosu kao da radi puno radno vrijeme.
Zaposlenik koji radi u više škola pravo na mjesečnu kartu, odnosno naknadu
ostvaruje u onoj školi u kojoj je procentualno više angažovan.
Zaposlenik radi u više škola sa istim procentom angažmana, pravo na mjesečnu kartu,
odnosno naknadu ostvaruje u onoj školi u kojoj je prije angažovan.
Pravo na dnevnice
Član 39.
Zaposleniku pripada pravo na plaćene troškove prilikom službenog putovanja –
dnevnica, u skladu sa Uredbom o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju
karakter plaće.
Zaposleniku koji sa učenicima učestvuje na javnim, kulturnim i sportskim
manifestacijama koje se održavaju u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke,
Prosvjetno-pedagoškog zavoda ili po odluci ministra, direktora škole, a koje su predviđene
12/25
godišnjim programom i planom rada, pripada naknada u vidu prekovremenog rada ili
dnevnice za službeno putovanje, ako se održavaju nakon isteka radnog vremena zaposlenika i
to za dane održavanja manifestacija.
Naknada za slučaj smrti zaposlenika ili člana uže obitelji i teške invalidnosti
zaposlenika
Član 40.
U slučaju smrti zaposlenika ili člana njegove uže porodice isplaćuju se troškovi
sahrane u visini stvarnih troškova, a najviše četiri prosječne mjesečne plaće isplaćene u
Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodna tri mjeseca prije donošenja rješenja o isplati te
naknade.
Članom uže porodice smatraju se: bračni drug, djeca i roditelji, kao i unučad bez
roditelja koje zaposlenik izdržava živeći u zajedničkom domaćinstvu.
Ukoliko kod istog poslodavca rade dva ili više članova porodice pravo na troškove
ostvaruje samo jedan član porodice.
Pod teškom bolešću podrazumijevaju se bolesti navedene u Uredbi o naknadama i
drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaća.
U slučaju nastanka teške invalidnosti ili teške bolesti zaposlenika, ili člana njegove
uže porodice, u skladu sa raspoloživim sredstvima isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u
visini njegove tri plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca ili tri prosječne mjesečne plaće
isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine, ako je to za njega povoljnije.
Zaposleniku se može, u skladu sa raspoloživim sredstvima i na osnovu saglasnosti
direktora škole, isplatiti dio ili ukupni troškovi liječenja teške invalidnosti ili teške bolesti u
zdravstvenoj ustanovi u kojoj je on platio troškove tog liječenja. Troškovi liječenja isplaćuju
se na osnovu fakture ili računa zdravstvenih ustanova u kojima je liječenje obavljeno.
Pod teškom bolešću iz st. 1. i 2. ovog člana, podrazumijevaju se bolesti navedene u
Uredbi o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaća kao i
Naredbi o listi teških bolesti, odnosno teških tjelesnih povreda temeljem kojih se ostvaruju
naknade za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz stav 1. ovog člana, po osnovu teške
invalidnosti ostvaruje se za utvrđen stepen invalidnosti od najmanje 60%.
Jednokratna novčana pomoć iz stava 1. ovog člana, može se dodijeliti zaposleniku,
koji je operisan od bolesti koje nisu obuhvaćene odredbom stav 3. ovog člana, ukoliko je
takva operacija izvršena iz zdravstvenih razloga i po preporuci ljekara neophodna radi
spriječavanja teške invalidnosti ili teške bolesti.
Prioritet u odobravanju novčane pomoći iz stava 1. ovog člana, imaju zaposlenici u
odnosu na članove uže porodice. Kriteriji za dodjelu novčane pomoći iz stava 1. ovog člana
koje utvrde federalni organi po jedinačno po vrsti i težini bolesti sastavni dio su ovog
ugovora.
Pravo na otpremnina prilikom odlaska u penziju
Član 41.
Zaposlenik ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu od šest
njegovih plaća isplaćenih u prethodnih šest mjeseci ili šest prosjećnih mjesečnih plaća
isplaćenih u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za
statistiku, ako je to za njega povoljnije.
13/25
Nagrađivanje i stimulisanje zaposlenika
Član 42.
Poslodavac može nagraditi i stimulirati zaposlenike povodom vjerskih, nacionalnih i
državnih praznika, kao i po osnovu ostvarenih rezultata rada, ušteda, racionalizacije i
inovacije u procesu rada.
Osnovna škola će na osnovu zakona, podzakonskih akata i ovog kolektivnog ugovora,
općim aktom utvrditi kriterije i postupak za ocjenjivanje kvaliteta rada zaposlenika (uvođenja
novih priznatih metoda rada i inovacija, rezultata sa takmičenja, smotri, revija) radi isplate
nagrade ili stimulativnog dijela plaće zaposlenika.
Zavisno od rezultata rada i raspoloživih finansijskih sredstava direktor škole
zaposleniku može uvećati plaću do 20% za mjesec na koji se ti rezultati odnose.
Zavisno od rezultata rada i raspoloživih finansijskih sredstava školski odbor direktoru
škole može uvećati plaću do 20%, i to najviše dva puta u toku godine.
Uvećanje plaće obavezno se utvrđuje rješenjem sa odgovarajućim obrazloženjem.
Zaposlenik koji je postigao najviši stepen službenog zvanja, ima pravo na uvećanje
njegove osnovne plaće za 5% nakon četiri godine provedene u najvišem službenom zvanju,
pod uvjetom da je u tom periodu bio uvijek ocjenjivan ocjenom ''naročito se ističe'', uz
ograničenje da ne može preći u naredni platni razred.
Pravo iz stava 6. ovog člana preispituje se svake 4 godine.
Zaposleniku koji u toku školske godine, u periodu od najmanje šest mjeseci
neprekidno, po obimu i kvalitetu postiže natprosječne rezultate u svom radu, može se
dodijeliti nagrada za te rezultate rada.
Nagrada se utvrđuje do visine prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji Bosne
i Hercegovine za posljednja tri mjeseca prije dodjele nagrade prema posljednjom
objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Odluku o dodjeli nagrade iz stava 1. ovog člana donosi direktor škole za zaposlenike,
a za direktore škole školski odbor u skladu sa finansijskim mogućnostima i značajem tih
rezultata.
Zaposleniku će se isplatiti jubilarna nagrada za neprekidan rad u obrazovanju, i to:
- za navršenih tačno 5 godina 0,5 prosječne plaće u Federaciji BiH;
- za navršenih tačno 10 godina 1 prosječna plaća u Federaciji BiH;
- za navršenih tačno 15 godina 1,25 prosječne plaće u Federaciji BiH;
- za navršenih tačno 20godina 1,50 prosječne plaće u Federaciji BiH;
- za navršenih tačno 25 godina 1,75 prosječne plaće u Federaciji BiH;
- za navršenih tačno 30 godina 2 prosječne plaće u Federaciji BiH;
- za navršenih tačno 35 godina 2,50 prosječne plaće u Federaciji BiH.
Zaposleniku će se isplatiti jubilarna nagrada za neprekidan rad u obrazovanju,
jednako kao i za sve budžetske korisnike.
Osnovica za utvrđivanje visine jubilarne nagrade je prosječna mjesečna plaća u
Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca.
Prekidom ugovora o radu ne smatraju se prekidi nastali zbog:
- godišnjeg odmora;
- bolovanja;
- porođajnog odsusta;
- odsustva sa rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o
radu ili ugovorom o radu;
14/25
-
periodu između otkaza ugovora o radu i dana povratka na radno mjesto na osnovu
odluke suda ili drugog organa, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom,
pravilnikom o radu ili ugovorom o radu;
- odsustva s posla uz suglasnost poslodavca;
- vremenskog perioda od 15 dana između ugovora o radu sa istim poslodavcem,
osim ako kolektivnim ugovorom nije drugačije utvrđeno.
Osnovna škola je obavezna da zaposlenicima koji ostvare pravo na jubilarnu nagradu,
počev od 01.01.2011. godine, uruči rješenje u roku od 15 dana od sticanja tog prava i isplati
naknadu utvrđenu u rješenju u roku od 6 mjeseci od sticanja prava na jubilarnu nagradu.
Nastavnicima-voditeljima sekcija-ekipa i drugih oblika vannastavne djelatnosti čiji
učenici postignu zapažene rezultate kroz učešće na takmičenjima, smotrama, javnim
nastupima i konkursima u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, a koja se održavaju u
organizaciji Prosvjetno-pedagoškog zavoda Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona
Sarajevo, stručnih asocijacija i međunarodnih organizacija koje su planirane u godišnjem
programu rada škole ili koje odobri ministar obrazovanja i nauke pripada novčana nagrada za
osvojeno 1., 2. i 3. mjesto na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, u
skladu sa pravilnikom koji donosi ministar, uz konsultaciju sa predstavnicima sindikata.
Novčana nagrada se obezbjeđuju iz sredstava planiranih u budžetu Kantona Sarajevo, a
isplaćuje ih Ministarstvo obrazovanja i nauke.
Osnovna škola može isplatiti naknade i u drugim slučajevima koji su predviđene
općim aktima škola, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija a na prijedlog
Ministarstva obrazovanja i nauke.
VII. PRESTANAK UGOVORA O RADU
Član 43.
Ugovor o radu prestaje na načine utvrđene Zakonom o radu.
Ne može se otkazati ugovor o radu zaposlenika koji je na radu proveo najmanje 30
godina rada, osim u slučajevima da je zaposlenik odogovoran za teži prestup ili za težu
povredu radnih obaveza, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od
poslodavca da nastavi radni odnos.
Otkazni rok
Član 44.
Zaposlenik kome se otkazuje ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu i ovim
kolektivnim ugovorom, ima pravo na otkazni rok zavisno od godina penzijskog staža, kako
slijedi:
- do 5 godina penzijskog staža.....................................................................1 mjesec;
- od 5 do 10 godina penzijskog staža.........................................................2 mjeseca;
- od 10 do 20 godina penzijskog staža.......................................................4 mjeseca;
- preko 20 godina penzijskog staža.............................................................6 mjeseci.
U slučaju kada zaposlenik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok iznosi 1 mjesec.
Sindikat osnovnog obrazovanja na nivou kantona obavezan je voditi listu zaposlenika
kojima je radni odnos na osnovu proglašavanja eventualnim tehnološkim viškom prestao.
Osnovne škole na području kantona ne mogu zasnovati radni odnos sa novim
zaposlenikom, ako se na listi iz prethodnog stava nadležnog kantonalnog sindikata
15/25
obrazovanja nalazi osoba koja ispunjava uslove stručne spreme koja se traži, a koja ima
prioritet u zapošljavanju.
Član 45.
Poslodavac prilikom izrade Programa zbrinjavanja viška zaposlenika obavezan je u
skladu sa zakonom i uz konsultacije sa Sindikatom vodi brigu o zaposlenicima koji su
proglašeni tehnološkim viškom i daje im prioritet prilikom zapošljavanja.
Član 46.
Prilikom uvođenja novih pedagoških standarda zaposlenicima koji imaju nižu stručnu
spremu od predviđene, poslodavac je obavezan dati im rok od pet godina za stjecanje
potrebne odgovarajuće stručne spreme, računajući od dana stupanja na snagu navedenih
propisa.
Zaposlenici koji su zatečeni na radnom mjestu, a imaju 20 godina radnog staža mogu
obavljati poslove na kojima su zatečeni.
Otpremnina u slučaju otkaza o radu
Član 47.
Zaposlenik koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a
kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu, bez njegove krivice, nakon najmanje dvije godine
neprekidnog rada, ima pravo na otpremninu u skladu sa Zakonom o radu.
Otpremnina iz prethodnog stava se utvrđuje na sljedeći način:
- sa dvije ili tri godine neprekidnog rada, zaposlenik ima pravo na otpremninu u
iznosu od najmanje tri mjesečne plaće,
- zaposlenik sa radnim stažom dužim od 3 godine ima pravo na otpremninu u visini
mjesečne plaće za svaku dodatnu godinu radnog staža, a najviše do 12 takvih
plaća ukupno.
Otpremnina se isplaćuje zaposleniku najkasnije posljednjeg dana rada kod
poslodavca.
U obračun za utvrđivanje visine otpremnine u obzir se uzima plaća zaposlenika koju
je imao u posljednja tri mjeseca prije donošenja konačnog rješenja o prestanku radnog
odnosa zbog tehnološkog viška - prekobrojnosti.
Otpremnina iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na zaposlenike kojim je prestao radni
odnos zaključen na neodređeno vrijeme zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog
neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane zaposlenika.
VIII. NAKNADA ŠTETE
Član 48.
Poslodavac je dužan nadoknatiti štetu zaposleniku, koju on pretrpi na poslu ili u vezi
sa poslom, po općim propisima o radu i Zakona o obligacionim odnosima.
Kada zaposlenik na poslu ili u vezi sa poslom, namjerno ili iz krajnje nepažnje
prouzrokuje štetu poslodavcu, nadležni organ upravljanja, u skladu sa zakonom, utvrdit će
visinu i način naknade štete.
16/25
Ako se šteta ne može utvrditi tačno, ili bi utvrđivanje štete proizvelo nesrazmjerne
troškove, šteta se može utvrditi u paušalnom iznosu, na način propisan Pravilnikom o radu.
Član 49.
Ako je šteta nastala na stvari, poslodavac može dozvoliti da se šteta naknadi
uspostavljanjem prijašnjeg stanja stvari, u određenom roku, o trošku zaposlenika.
Poslodavac može zaposleniku, na njegov zahtjev, zavisno od nejgovog materijalnog
stanja, omogućiti plaćanje naknade štete u obrocima.
Poslodavac može iznos štete umanjiti ili osloboditi zaposlenika obaveza plaćanja
štete, u zavisnosti od imovinskog stanja i odnosa prema radu zaposlenika.
IX. ZAŠTITA PRAVA
Član 50.
Poslodavac je dužan odluke, rješenja i druge akte koji se odnose na ostvarivanje
prava, obaveza i odgovornosti zaposlenika, dostaviti zaposleniku u pisanom obliku s
obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku, u rokovima određenim zakonom.
Član 51.
Prilikom razmatranja prigovora podnesenim na rješenje i akte iz prethodnog člana
ovog Kolektivnog ugovora, poslodavac je dužan razmotriti mišljenje Sindikata.
Član 52.
U slučaju povrede nekog prava iz radnog odnosa zaposlenika, može se pokrenuti
postupak mirnog rješavanja spora, prije ostvarivanja prava putem suda.
Za rješavanje spora može se imenovati komisija, u skladu sa pravilnikom o radu.
Komisija je obavezna zatražiti posredovanje Sindikata s ciljem traženja zaštite od
nadležnih inspekcijskih službi i drugih nadležnih organa.
Član 53.
U slučaju spora u realizaciji prijedloga komisije iz prethodnog člana, za rješavanje
nastalog spora stranke mogu povjeriti arbitraži.
Strane u sporu formiraju tročlano arbitražno vijeće u koje po jednog člana arbitražnog
vijeća imenuje zaposlenik i poslodavac, a trećeg člana imenuju sporazumno obje strane.
Rad arbitražnog vijeća se reguliše pravilnikom o radu.
Protiv odluke arbitražnog vijeća žalba nije dopuštena.
X. STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD
Član 54.
Poslodavac je dužan omogućiti zaposleniku, u toku radnog odnosa, obrazovanje,
osposobljavanje i usavršavanje za rad:
- upućivanjem na stručno usavršavanje;
- upućivanjem na školovanje ili specijalizaciju;
17/25
- prisustvo organiziranim seminarima i kursevima.
Za vrijeme odsustvovanja sa posla radi obrazovanja, osposobljavanje i usavršavanje,
zaposleniku pripada pravo na naknadu plaće i naknadu putnih troškova.
Član 55.
Prilikom uvođenja novog načina organiziranja nastave, novih nastavnih pomagala ili
nastavne tehnike, u skaldu sa nastavnim planom i programom i Pedagoškim standardima za
osnovnu školu, poslodavac je dužan omogućiti zaposleniku stručnu obuku, o trošku
poslodavca.
Član 56.
Zaposlenik je dužan da se obrazuje, usavršava i osposobljava, u skladu sa zakonom,
ovim Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.
XI. DJELOVANJE I USLOVI RADA SINDIKATA
Član 57.
Sindikat djeluje u skladu sa sindikalnim pravilima.
Sindikat je dužan obavijestiti poslodavca o izboru ili imenovanju sindikalnog
povjerenika i drugih sindikalnih predstavnika.
Sindikalnim povjerenicima, odnosno predstavnicima u smislu ovog ugovora smatraju
se sljedeća lica:
- sindikalni povjerenik-predsjednik sindikalnog odbora škole i ostali članovi
sindikalnog odbora škole,
- predsjednik Kantonalnog odbora sindikata i članovi Kantonalnog odbora,
- predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH i članovi Glavnog
odbora i njegovih radnih tijela.
Član 58.
Poslodavac je obavezan sindikalnom povjereniku, odnosno predstavniku, omogućiti
pristup radnim mjestima zaposlenika, u cilju uspješnog ostvarivanja njegove dužnosti, te radi
omogućavanja uvida u podatke i isprave u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom prava
zaposlenika.
Poslodavac je dužan primiti na razgovor sindikalnog povjerenika, odnosno
predstavnika, po mogućnosti odmah, ali najkasnije u roku od dva dana.
Poslodavac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na svaki dopis sindikalnog
povjerenika, odnosno predstavnika, najkasnije u roku od pet dana.
Član 59.
Sindikalni povjerenik, odnosno predstavnik, ne smije biti spriječen ili ometan u
obavljanju svoje dužnosti ako djeluje u skladu sa zakonom i ovim ugovorom.
Sindikalni predstavnik dužan je pred poslodavcem da se predstavi odgovarajućom
punomoći ili iskaznicom.
Ozljeda sindikalnog povjerenika prilikom obavljanja sindikalne dužnosti i službenog
puta u vezi sa tom dužnosti smatra se povredom na radu kod poslodavca.
18/25
Poslodavac u osnovnoj školi je dužan da za rad Sindikata osigura bez naknade,
sljedeće uvjete:
- prostor i opremu za rad i održavanje sastanaka Sindikata;
- nesmetanu distribuciju novina, letaka, brošura, peticija i drugog informativnog
materijala Sindikata, kao i oglašavanje sindikalnih aktivnosti na oglasnim
pločama i drugim mjestima;
- sindikalnom povjereniku-predsjedniku sindikalnog odbora škole priznaje se
ukupno 4 sata sedmično za obavljanje njegove funkcije na teret poslodavca.
Ukoliko je povjerenik iz reda nastavnika od ukupno 4 sata priznaje mu se 2 sata u
nastavnoj normi;
- sindikalnom povjereniku-predsjedniku sindikalnog odbora škole i članu
sindikalnog odbora škole, poslodavac će, uz naknadu plaće, omogućiti odsustvo
sa rada do 5 dana u toku jedne kalendarske godine;
- članu Kantonalnog odbora, članu Glavnog odbora i njegovih tijela, poslodavac će
uz naknadu plaće, omogućiti odsustvo ukupno do 10 dana u toku jedne
kalendarske godine za sve sindikalne aktivnosti na svim nivoima;
- predsjedniku Kantonalnog odbora priznaje se do pola radnog vremena, odnosno
do pola nastavne norme, za obavljanje njegove funkcije na teret poslodavca;
- ako predsjednik Kantonalnog odbora svoju funkciju obavlja volonterski, na teret
poslodavca omogućit će mu se odsustvo sa posla uz naknadu plaće do 15 dana u
toku jedne kalendarske godine, isključivo za sindikalne aktivnosti;
- ukoliko predsjednik Kantonalnog odbora Sindikata svoju funkciju obavlja
volonterski, pripada mu pravo iz alineje 3. ovog člana.
Član 60.
Poslodavac je dužan sindikalnom povjereniku, odnosno predstavniku, kao i
članovima povjereništva sindikata, omogućiti obavljanja sindikalne aktivnosti u radnom
vremenu na način i u obimu koji ovisi o organizaciji rada u školi.
Članovi sindikalne podružnice imaju pravo održavati sindikalne sastanke u radno
vrijeme vodeći računa da se sastanci organiziraju u vrijeme i na način koji ne šteti
djelotvornosti poslovanja škole.
Sindikalni povjerenik, odnosno predstavnik, odnosno članovi sindikalnog
povjereništva imaju pravo na plaćeno odsustvo za sindikalne seminare, savjetovanja,
konferencije i kongrese u trajanju od ukupno pet dana godišnje.
Član 61.
Sindikalni povjerenik, odnosno član Kantonalnog odbora Sindikata za vrijeme
trajanja mandata, odnosno šest mjeseci nakon isteka mandata, zbog rada u Sindikatu, ne
može bez saglasnosti Sindikata škole, odnosno Kantonalnog odbora Sindikata:
- premjestiti na druge poslove i zadatke u školi ili u drugu odgojno-obrazovnu
ustanovu,
- odrediti kao tehnološki višak,
- premjestiti na nepovoljnije radno mjesto,
- sniziti osnovnu plaću u okviru istih uvjeta rada, niti pokrenuti disciplinski ili
odštetni postupak.
19/25
Član 62.
Poslodavac se obavezuje da neće svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji način
onemogućiti sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo zaposlenih da se učlane u
Sindikat.
Član 63.
U provođenju mjera zaštite na radu, sindikalni povjerenik ima pravo i obavezu:
- sudjelovati u planiranju za unapređenje uslova rada;
- brinuti o sigurnosti i zdravlju zaposlenih;
- njihovoj zaštiti na radu;
- pozvati inspektora zaštite na radu, ako ocijeni da je to potrebno.
Član 64.
Sindikalni povjerenik ili druga osoba koja profesionalno obavlja dužnost u sindikatu,
ima pravo nakon isteka mandata, ako ne bude ponovo imenovana, da se vrati na svoje ili
drugo radno mjesto za koje ispunjava uslove stručne spreme.
Prava i obaveze iz stava 1. ovog člana se uređuju pismenim putem između Sindikata i
poslodavca u skladu sa Zakonom o radu.
XII. MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA
Član 65.
Kolektivni radni spor, koji se ne može riješiti pregovaranjem ugovornih strana,
rješava Mirovno vijeće u postupku mirenja, u skladu sa Zakonom o radu.
Ukoliko ugovorne strane ovog kolektivnog ugovora prihvate prijedlog mirovnog
vijeća, prijedlog ima pravnu snagu ovog Kolektivnog ugovora.
Član 66.
Ukoliko ugovorne strane odbiju prijedlog mirovnog vijeća, mogu povjeriti rješavanje
kolektivnog radnog spora arbitraži, u skladu sa Zakonom o radu i ovim Kolektivnim
ugovorom.
Arbitražu u smislu stava 1. ovog člana vodi arbitražno vijeće koje sačinjava neparan
broj arbitara, i to ugovorene strane biraju isti broj arbitara, a jednog arbitra sporazumno.
Svaki arbitar mora imati zamjenika.
Arbitražno vijeće bira predsjednika.
Arbitri se biraju sa liste istaknutih i priznatih naučnih i stručnih javnih osoba i
zaposlenika u oblasti obrazovanja i organa uprave.
Listu arbitara u smislu ovog člana utvrđuju ugovorne strane ovog Kolektivnog
ugovora u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.
Arbitražno vijeće donosi poslovnik o radu koji verifikuju ugovorne strane.
Član 67.
Rad arbitražnog vijeća je javan.
Za rad arbitražnog vijeća strane u sporu dužne su osigurati potrebnu dokumentaciju i
pružiti sve informacije potrebne za donošenje konačne odluke u sporu arbitražnog vijeća.
20/25
XIII. ŠTRAJK
Član 68.
Radi zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih interesa i interesa koji se ne mogu
riješiti putem pregovora sa poslodavcem, niti drugim mjerama, zaposlenici u osnovnim
školama, mogu na poziv sindikata, organizirati štrajk, pod uslovima i na način utvrđen
Zakonom o radu, Zakonom o štrajku, Pravilima o štrajku i ovim Kolektivnim ugovorom.
Član 69.
Odluku o štrajku donosi Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo
natpolovičnom većinom glasova svojih članova, deset dana prije datuma određenog za
početak za početak štrajka, uz mišljenje Samostalnog sindikata obrazovanja i odgoja BiH.
Sindikat je dužan ne zloupotrebljavati funkciju profesije.
Član 70.
Na dan najave štrajka, Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo
mora objaviti Sporazum o poslovima koji se neće prekidati za vrijeme štrajka u skladu sa
Zakonom o štrajku.
Poslodavac je dužan u roku utvrđenom Zakonom o štrajku i pravilima sindikata o
štrajku, zajedno sa predstavnicima štrajkačkog odbora utvrditi poslove koji se neće prekidati
za vrijeme štrajka.
Štrajkom rukovodi štrajkački odbor sastavljen od predstavnika organizatora štrajka
koji se dužan održavati vezu sa drugom ugovornom stranom, kako bi se nastavilo
pregovoranje o rješavanju i otklanjanju razloga za štrajk, u skladu sa zakonom.
U sporazumnom rješavanju nastalog spora učestvuju predstavnici zaposlenika u
osnovnim školama, predstavnici osnovnih škola kao poslodavaca, nadležnog ministarstava
kantona i Vlade Kantona Sarajevo.
Član 71.
Zaposlenik u osnovnoj školi koji sudjelujući u štrajku poštuje odredbe Zakona o radu,
Zakona o štrajku, ovog Kolektivnog ugovora i odluke štrajkačkog odbora, imati punu zaštitu
sindikata, dok u suprotnom nema tu zaštitu.
Član 72.
Zaposleniku koji je sudjeluje u štrajku, plaća se može smanjiti, srazmjerno vremenu
sudjelovanja u štrajku, u skladu sa Pravilnikom o radu.
Član 73.
Sindikat može organizirati štrajk upozorenja trajanju najviše najduže dva sata.
Član 74.
Štrajk prestaje odlukom štrajkačkog odbor nakon postizanja dogovora o rješavanju
zahtjeva uposlenika u štrajku sa nadležnim organima.
21/25
XIV. TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA
Član 75.
Tumačenje i praćenje primjene ovog kolektivnog ugovora, vršit će zajednička
komisija koju u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora imenuju ugovorne strane.
Komisiju čine po dva člana predstavnika potpisnika ovog Kolektivnog ugovora i
njihova dva zamjenika.
Komisija donosi poslovnik o radu.
Sve odluke komisija donosi konsenzusom.
Ugovorne strane su dužne pridržavati se tumačenja i odluka komisije.
U slučaju nemogućnosti postizanja konsenzusa u tumačenju pojedinih odredaba ovog
ugovora, sporna pitanja dostavit će se na rješavanje arbitražnom vijeću iz člana 68. ovog
Ugovora.
XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 76.
Ovaj kolektivni ugovor smatra se zaključenim kada ga potpišu ovlašteni predstavnici
ugovornih strana.
Ovaj kolektivni ugovor važi na području Kantona Sarajevo.
Izmjene i dopune ovog Kolektivnog ugovora smatraju se zaključenim kada ih potpišu
predstavnici ugovorenih strana. Odredbe čl. 31. i 33. primjenjivat će se od 1. septembra 2010.
godine, a odredbe koje se se odnose na ostala materijalna davanja primjenjivat će se od 1.
januara 2011. godine.
Član 77.
Ovaj kolektivni ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme, a svaka ugovorna strana
može predložiti njegove izmjene i dopune i otkazivanje.
Na inicijativu za izmjene Kolektivnog ugovora druga ugovorna strana dužna je
odgovoriti u roku od 15 dana od dana prijema inicijative.
Izmjene i dopune ovog Kolektivnog ugovora kao i njegovo otkazivanje vrši se na
način na koji je i donesen.
Član 78.
Ovaj Kolektivni ugovor je potpisan u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka
ugovorna strana zadržava po dva.
Član 78a.
Za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovog kolektivnog ugovora, potpisnici
ugovora imenovat će, u roku od 15 dana od dana potpisivanja, zajedničku komisiju, koja je
sastavljena od po dva predstavnika potpisnika.
Komisija za tumačenje ovog ugovora obavlja sljedeće poslove:
- daje tumačenje odredaba ovog ugovora,
- prati izvršavanje i izvještava obje strane o provedbi i kršenju ugovora,
- pokreće incijativu za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora.
22/25
Na zahtjev jedne od ugovornih strana, komisija iz stava 1. ovog člana, obavezna je
dati tumačenje odredaba ovog ugovora u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.
Naknadu za rad u komisiji članovima komisije obezbjeđuje poslodavac, u skladu sa
propisima.
Tumačenja komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imaju pravnu snagu i učinak
kolektivnog ugovora.
Komisija donosi poslovnik o radu.
Član 78b.
Osnovne škole dužne su uskladiti svoje opće akte sa ovim kolektivnim ugovorom u
roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora.
Član 78c.
U periodu primjene ovog ugovora, ukoliko dođe do promjene načina obračuna plaća
kod zaposlenika u organima uprave, ugovorne strane saglasne su da će se u roku 8 dana prići
dogovaranju oko primjene novog načina obračuna plaća u ustanovama osnovnog
obrazovanja.
Član 78d.
Ukoliko dođe do izmjene propisa koji uređuju oblast plaća na teritoriji Federacije
Bosne i Hercegovine, ugovorne strane saglasne su da će se u roku 8 dana prići dogovaranju
oko usklađivanja izmjena i dopuna ovog kolektivnog ugovora.
Član 78e.
Ukoliko postoje realne mogućnosti, poslodavac može utvrditi i druga i veća prava po
svom obimu i sadržaju, nego što je to utvrđeno ovim kolektivnim ugovorom.
Član 78f.
Nadzor nad primjenom ovog kolektivnog ugovora obavlja kantonalni inspektor rada.
Zaposlenik, Sindikat, vijeće zaposlenika i poslodavac mogu zahtijevati od inspektora rada
provođenje inspekcijskog nadzora.
Član 78g.
Zaključen kolektivni ugovor i izmjene i dopune kolektivnog ugovora dostavljaju se
kantonalnom ministarstvu nadležnom za rad i kantonalnoj inspekciji rada, u skladu sa
Zakonom o radu.
Član 79.
Ovaj Kolektivni objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a stupa na
snagu osmog dana od dana objavljivanja.
23/25
KRITERIJI
ZA UTVRĐIVANJE RANG-LISTE U SLUČAJU PRESTANKA POTREBE ZA
RADNO ANGAŽOVANJE ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA KANTONA
SARAJEVO
1. STRUČNA SPREMA I DRUGE RADNE KARAKTERISTIKE
a) Stručna sprema
visoka stručna sprema -VII stepen 30 bodova
viša stručna sprema-VI stepen 25 bodova
visokokvalifikovani radnik-V stepen 23 boda
srednja stručna sprema-IV stepen 20 bodova
kvalifikovani radnik-III stepen 18 bodova
polukavalifikovani radnik 15 bodova
nekvalifikovani radnik 13 bodova
b) Položen stručni ispit za rad u školama 5 bodova
c) Dodatno usavršavanje
završen postdiplomski studij
a) specijalista 5 bodova
b) magisterij 10 bodova
c) doktorat nauka 15 bodova
d) položen pravosudni ispit 5 bodova
e) drugi oblici usavršavanja
(kursevi, stručne specijalizacije, seminari,
autor stručnih knjiga, udžbenika,
recenzija, naučni radovi) 5 bodova
d) Ocjena komisije za ocjenjivanje rada u posljednje dvije godine
naročito se ističe 15 bodova
ističe se 10 bodova
dobar 5 bodova
zadovoljava 3 boda
e) Dužina radnog staža
za svaku godinu radnog staža u obrazovanju 2 boda
za svaku godinu rada van obrazovanja 1 bod
za svaku godinu rada u matičnoj školi
dodati još 0,5 boda
f) Učešće u odbrani od agresije na BiH
učešće u Armiji BiH-HVO (za svaki mjesec) 1 bod
učešće u Civilnoj zaštiti (za svaki mjesec) 0,5 boda
radna obaveza (za svaki mjesec) 0,5 boda
2. SOCIJALNE PRILIKE
zaposlenik sa pet i više članova porodice
koje izdržava 20 bodova
zaposlenik sa četiri člana porodice koje
izdržava 17 bodova
zaposlenik sa tri člana porodice koje izdržava 15 bodova
zaposlenik sa dva člana porodice
koje izdržava 13 bodova
24/25
zaposlenik sa jednim članom porodice
kojeg izdržava 10 bodova
zaposlenik samac. 5 bodova
3. ZDRAVSTVENO STANJE
ratni vojni invalid (za svaki stepen invalidnosti) 1 bod
invalid rada i civilne zaštite
(za svaki stepen invalidnosti) 0,5 boda
radnik sa težim hroničnim oboljenjem 5 bodova
4. STRUČNA ZVANJA
mentor, viši stručni saradnik, mentor 10 bodova
savjetnik, viši stručni saradnik, konsultant,
referent 15 bodova
viši savjetnik,stručni saradnik savjetnik,
viši konsultant viši referent 20 bodova
-
25/25
Download

kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja