Poslovni plan 2013-2015. godine
J.P. Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Herceg Novi
Februar 2013. godine
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
1.
Izvršni rezime.................................................................................................................3
2.
Osnovne informacije o ViK-u Herceg Novi ..................................................................7
3.
Proizvodi i usluge ..........................................................................................................8
4.
Analiza situacije ............................................................................................................9
5.
Misija, vrijednosti, glavni i pojedinačni ciljevi ..........................................................11
6.
Upravljanje i organizacija............................................................................................26
7.
Finansijski podaci .......................................................................................................28
8.
7.1.
Postojeća finansijska situacija ........................................................................................ 28
7.2.
Finansijsko planiranje ...................................................................................................... 29
7.3.
Izrada finansijskih izvještaja ........................................................................................... 34
Rokovi i mjerljivi indikatori .........................................................................................39
2
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
1. Izvršni rezime
Ovaj Poslovni plan daje pregled glavnih strateških pravaca za Javno preduzeće
Vodovod i kanalizacija Herceg Novi za period od 2013. do 2015. godine. Ovaj dokument
uzima u obzir aktuelnu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, kao i postojeće stanje i uslove
u kojima funkcioniše VIK Herceg Novi.
Svrha izrade ovog plana je da se na sistemski način odrede aktivnosti za naredne tri
godine i da se te aktivnosti podjele, odnosno da se zaduže odgovorna lica za izvršenje
planiranih aktivnosti sa definisanim vremenskim okvirom i ciljevima koji se žele postići.
Ovaj plan treba da bude predstavljen Upravnom odboru preduzeća, a potom i Skupštini
Opštine na usvajanje. Nakon usvajanja Poslovni plan predstavlja „Ugovor između ViK-a
i Opštine“ o međusobnim obavezama.
Osnovna djelatnost ovog preduzeća je snabdijevanje potrošača na području
opštine Herceg Novi kvalitetnom vodom za piće, kao i odvođenje otpadnih voda iz
kanalizacionog sistema. U okviru osnovne djelatnosti je i održavanje vodovodne i
kanalizacione mreže, filterskog postrojenja, kao i pripadajućih objekata na mreži
(rezervoari i pumpne stanice).
Pored osnovnih aktivnosti bavimo se i baždarenjem vodomjera uglavnom za
sopstvene potrebe i za sada ne planiramo proširenje djelatnosti. Takođe, vršimo i
usluge trećim licima na poslovima crpljenja septičkih jama, odčepljenja kanalizacije,
dopremanje vode cisternom za vodu i sl. Preduzeće se ne bavi odvođenjem
atmosferskih voda niti održavanjem atmosferske kanalizacije.
Ovaj Poslovni plan je jedan od instrumenata za poboljšanje poslovanja vodovodnog
preduzeća Herceg Novi. Poboljšanje poslovanja podrazumijeva poslovanje ViK-a na
ekonomsko održivoj osnovi. Ovaj cilj je moguće postići sistematičnim planiranjem i
izvršavanjem definisanih aktivnosti u skladu sa Planom.
Preduzeće želi da poveća procenat priključenosti na kanalizacionu mrežu i to sa
75% na 90%, u narednom periodu. Planiramo aktivno učešće u realizaciji Projekta
izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
U domenu investicionog održavanja vodovodne i kanalizacione mreže i dalje
planiramo kombinovani metod, tj. koristimo našu građevinsku operativu, za poslove
manjeg obima, a za poslove koje nismo u mogućnosti sami da uradimo zbog obima ili
složenosti posla, planiramo angažovanje specijalizovanih firmi.
3
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Da bismo prikazali postojeće, stvarno stanje preduzeća, na osnovu koje se
određuju ciljevi i donose prave i pravovremene odluke vezane za poboljšanje trenutne
situacije koristili smo SWOT analizu. Ova analiza nam pokazuje određene slabosti i
probleme sa kojima se ViK suočava, kao što su ugovorni odnos za transport vode sa
opštinom Konavli, izdavanje koncesija privatnim preduzećima na vodoizorištima (u
prethodnom periodu), veliki gubici u vodovodnoj mreži, velika kreditna zaduženja ViK-a,
zavisnost od turističke sezone, kao i značajno smanjene količine isporučene vode
potrošačima iz kategorije privrede. Prestanak rada velikih potrošača kao što su vojska ,
hoteli, kao i korišćenje sopstvenih bunara u Institutu Igalo i Jadranskom brodogradilištu
Bijela, direktno utiče na prihode koje ostvaruje vodovodno preduzeće Herceg Novi.
S druge strane mi imamo relativno dobro opremljeno preduzeće u svim
segmentima i jaku kadrovsku strukturu, kao i stručnu pomoć i podršku Vodacom-a , a
sve u cilju poboljšanja kvaliteta rada vodovoda. Zatim, naše glavno „izvorište“ – Bilećko
jezero ima veliki kapacitet i kvalitetnu vodu (tokom cijele godine). U poslednjih 7 godina
smo rekonstruisali preko 20 km cjevovoda većih profila. Naplata fakturisane vode je
relativno dobra i ima stalni trend poboljšanja. Takođe, očekujemo u bliskoj budućnosti
rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih hotela i turističkih kompleksa, što će uticati na
povećanje fakturisanih količina vode.
Pri izradi plana glavna vodilja bila je MISIJA preduzeća, kao generalni cilj, a to je
da svi naši potrošači imaju kontinuirano i kvalitetno snabdijevanje higijenski ispravnom
vodom za piće, kao i obezbijeđeno odvođenje otpadnih voda u skladu sa važećim
ekološkkim standardima. Dugoročni cilj definisan je VIZIJOM našeg preduzeća, koja je
takođe uzeta u obzir prilikom definisanja ciljeva ViK-a. Vizija ViK-a Herceg Novi je da
postane uzor uspješnog preduzeća u Crnoj Gori i regionu, sa savremenom
tehnologijom, razvijenim ekonomskim i tehničkim sektorom, te kvalitetnim kadrovima
koji odgovorno i sa zadovoljstvom obavljaju svoj posao tako da mogu odgovoriti na sve
zahtjeve potrošača.
Kao temelj plana postavili smo četiri glavna cilja:
Glavni cilj 1 - Preduzeće posluje na održiv način,
Glavni cilj 2 - Smanjenje neobračunate vode na nivo od 55% do kraja 2013.g,
Glavni cilj 3 - Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže,
Glavni cilj 4 – Implementacija projekta kanalizacionog kolektora i PPOV.
Ovaj cilj se odnosi na Projekat izgradnje kanalizacionog kolektora i PPOV ( postrojenje
za prečišćavanje otpadnih voda).
4
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Svaki od glavnih ciljeva ima više pojedinačnih ciljeva, koji se dalje granaju na
aktivnosti, a detaljno su prikazani u dijelu Misija, vizija, vrijednosti i glavni i pojedinačni
ciljevi. Kada su predstavljene sve aktivnosti to znači da imamo osnov za planiranje po
sektorima, odnosno imamo okvir svake planirane aktivnosti – vremenski okvir
(vremenski raspored), detaljne procjene potrebnih resursa (materijal, radna snaga,
oprema i osnovna sredstva) kao i predviđene investicije za nova sredstva.
Za realizaciju ovih ciljeva oslanjamo se na postojeću organizacionu strukturu, na
čelu koje je generalni direktor, kome je direktno odgovoran pomoćnik direktora za
investicije. Organizacija je podijeljena na dva osnovna sektora: tehnički i ekonomsko
pravni, sa svojim pripadajućim službama. Kao važan preduslov za izvršenje ovog plana
je adekvatna kadrovska struktura koju imamo.
Mnogi zaposleni su učestvovali u izradi ovog poslovnog plana, u određivanju
strateških ciljeva i određivanju aktivnosti koji će obezbijediti njegovu uspješnu
implementaciju. Obzirom da je realizacija poslovnog plana velika šansa i preduslov
održivosti ovog preduzeća, očekujemo, od korisnika naših usluga i našeg osnivača da
nam pruže podršku i na adekvatan način doprinesu uspjehu ViK-a u skladu sa svojim
obavezama.
5
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
MENADŽMENT TIM JP Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Tehnički direktor
Mićo Stojanović
Finansijski direktor
Ivanka Šćepanović
_____________________
------------------------------------ -------------------------------------
Rukovodilac tehničke
operative
Perica Vučetić
Rukovodilac službe
kanalizacije
Jelena Đaković
_____________________
_____________________
Generalni direktor
Zoran Šabanović
_____________________
6
Rukovodilac službe naplate
Tomo Marić
Pomoćnik direktora za
investicije
Dragan Vlatković
_____________________
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
2. Osnovne informacije o ViK-u Herceg Novi
Odlukom Skupštine Narodnog odbora opštine Herceg Novi br. 6047 od 6. avgusta
1955. godine, osnovano je Preduzeće Vodovod i kanalizaciija Herceg Novi. Ta odluka
Skupštine NOO Herceg Novi uslijedila je nakon izgradnje vodovoda „Lovac“ iz sela
Mojdež, čime su se stekli uslovi za osnivanje preduzeća koje će upravljati gradskim
vodovodom i kanalizacijom.
Od svog osnivanja 1955. godine, preduzeće Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, u
zavisnosti od društveno – političkih i privrednih kretanja, kao i samog razvoja vodovoda i
kanalizacije, doživljavalo je više organizacionih promjena i transformacija. Odlukom o
tranziciji Javnog komunalnog preduzeća u tri posebna javna preduzeća, koja je
donesena na 7. redovnoj sjednici SO Herceg Novi, održanoj 17. juna 1999. godine,
nastalo je Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi.
JP
„Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi registrovano je kao Ustanova u
Centralnom registru kod Privrednog suda 10. marta 2009. godine pod brojem 80002094/004. Ovo preduzeće , kao odvojeno pravno lice, vlasništvo je Opštine Herceg
Novi i njime upravlja Upravni odbor. Između ostalog Upravni odbor je odgovoran i za
definisanje opšteg razvoja i donošenje svih značajnih odluka za ovo preduzeće.
Takođe, Upravni odbor predlaže tarife i imenuje direktora, uz saglasnost Skupštine
Opštine Herceg Novi, te prati i ocjenjuje rezultate poslovanja preduzeća.
Danas, JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi, predstavlja organizaciono i
strukturalno složeno preduzeće, čiji je osnovni zadatak da kvalitetno snabdijeva vodom
područje opštine Herceg Novi od Debelog brijega do naselja Kamenari, od kote +00,00
m.n.m do kote 360,00 m.n.m, vodovodom regionalnog tipa sa HE „Plat“ i iz podzemne
akumulacije izvorišta „Opačica“ u Zelenici. Dužina regionalnog, čeličnog cjevovoda
DN600 Plat-Herceg Novi, iznosi 32 km, od čega je na teritoriji Republike Hrvatske 22
km. Primana vodovodna mreža iznosi 118 km, a sekundarna 135 km.
Pored glavnih izvora (Bilećko jezero i Opačica) i vodovodne mreže, vodovodni
sistem čine i 18 rezervoara sa oko 12.000 m³ rezervoarskog prostora, pumpna stanica
na izvorištu Opačica, 6 prepumpnih stanica, 19 hidroforskih stanica i oko 17.000 mjernih
mjesta (vodomjera) za sve tri kategorije potrošača (domaćinstva, privreda i stambene
zgrade).
Gradska kanilizacija se sastoji od glavnog sabirnog kolektora na potezu Igalo –
Meljine, dužine 7,5 km, sa četiri pumpne stanice i tri podmorska ispusta. Sekundarna
kanlizaciona mreža dugačka je oko 40 km.
7
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
3. Proizvodi i usluge
Osnovne djelatnosti preduzeća su:
-
Snabdijevanje potrošača na prostoru opštine Herceg Novi vodom za piće;
Odvođenje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema, kao i usluge čišćenja
septičkih jama;
Održavanje vodovodne i kanalizacione mreže;
Održavanje filterskog postrojenja, pumpnih stanica, fekalnih pumpnih stanica,
hidroforskih stanica, rezervoara i ostalih objekata u sistemu.
Pored osnovnih djelatnosti koje su u domenu javne funkcije preduzeće obavlja i
druge djelatnosti kao što su:
-
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže;
Izvođenje vodovodnih i kanalizacionih priključaka;
Projektovanje i nadzor u skladu sa zakonom;
Baždarenje vodomjera;
Servis i usluge trećim licima (odčepljenje kanalizacije, cisterna za vodu)
Javnom preduzeću, od strane osnivača, dato je na upravljanje i održavanje
vodovodni i kanalizacioni sistem, pa je stoga generalni cilj kvalitetno obavljanje
prvenstveno osnovnih djelatnosti, a takođe i drugih navedenih poslova. Uslov za
kvalitetno obavljanje navedenih djelatnosti, pored dovoljnih raspoloživih količina vode,
potrebno je imati i adekvatan stepen tehničke opremljenosti sistema, odgovarajuću
kadrovsku strukturu, kao i dobro obučene, organizovane i motivisane izvršioce.
8
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
4. Analiza situacije
Situaciona analiza treba da nam prikaže postojeće, stvarno stanje (sliku)
preduzeća, na osnovu koje se određuju ciljevi i donose prave i pravovremene odluke
vezane za poboljšanje trenutne situacije.
Koristeći se ovom vrstom analize možemo uočiti sve naše greške u prošlosti i na taj
način primjenom date strategije riješiti određene probleme, sagledati, analizirati i
omogućiti bolju budućnost.
ViK Herceg Novi se opredjelio za korišćenje SWOT analize prilikom analize trenutne
situacije u preduzeću i analize prilika u kojima posluje.
JAKE STRANE
-
-
-
-
Dobri uslovi za rad zaposlenih. Uređena upravna zgrada sa kancelarijama, kao i
objekat radionice u Zelenici tako da zaposleni imaju generalno dobre uslove za
rad,
Relativno dobra opremljenost preduzeća potrebnim mašinama, vozilima,
uređajima, alatima i računarskom opremom,
Relativno dobra obrazovna struktura, gledajući sa aspekta visokoobrazovnog
kadra. Oko dvadest zaposlenih ima završen fakultet ili višu školu,
Glavno „izvorište“ vodovoda je Bilećko jezero, čija je voda odličnog kvaliteta tako
da osim običnog filtriranja (i dezinfekcije hlorom) nije potreban poseban tretman
bistrenja vode sa dodatkom hemikalija. Kapacitet akumulacije je veliki i iznosi
1.260 miliona m3, što omogućava sigurne količine vode i u ljetnjem periodu,
Sa prekidne komore „Plat“ u Hrvatskoj na filtersko postrojenje Mojdež čeličnim
cjevovodom DN600 dolazi od 350 – 400 l/s,
Izvorište „Opačica“ u Zelenici tokom cijele godine ima vode, a ljeti u miminumu
može da obezbijedi oko 50 l/s,
Relativno dobra naplata fakturisane vode, koja je u 2012. godini bila 96% u
kategoriji domaćinstva i 91% u kategoriji privrede. Od 2004. godine do danas je
rekonstruisano (zamijenjeno) više od 20 km cjevovoda od DN100 do DN300,
Ugrađeni su mjerači protoka na izvorištima i skoro svim rezervoarima, što
predstavlja dobre preduslove za praćenje potrošnje po zonama i kontrolu
gubitaka.
9
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
SLABE STRANE
-
Zavisnost isporuke vode sa Bilećkog jezera od opštine Konavli u Hrvatskoj preko
čije teritorije je položen transportni cjevovod DN600,
Veliki troškovi, kao i problemi u prethodnom periodu, vezani za ugovorni odnos
sa Opštinom Konavli,
Veliki gubici u vodovodnoj mreži,
Veliko kreditno zaduženje, kao posljedica velikih investicija u poslednjih šest
godina,
Značajna finansijska zavisnost od uspješnosti turističke sezone,
Značajno smanjene isporučene količine vode najvećim potrošačima iz kategorije
privrede, kao što su vojska, hoteli, Jadransko brodogradilište Bijela, Institut dr
Simo Milošević –Igalo, u poslednjih sedam godina.
PERSPEKTIVA
-
-
-
Predviđa se renoviranje postojećih hotela koji trenutno nisu u funkciji ili rade
kratko samo u toku ljetnje turističke sezone,
Na veoma atraktivnim i po površini velikim lokacijama, na samoj obali mora, gdje
su donedavo bili smješteni vojni objekti u bliskoj budućnosti će biti izgrađeni
turistički kompleksi,
Nekadašnja vojna bolnica Meljine, koja je poslednjih godina radila sa minimalnim
kapacitetom, sada je privatizovana i planira se njeno proširenje,
Planira se izgradnja velikog turističkog kompleksa na poluostrvu Luštica, na
kome trenutno uopšte nije razvijena vodovodna mreža,
Svake godine se sve više ulaže u turističku promociju crnogorskog primorja, pa
se može očekivati i trend porasta broja turista, kako u ljetnjoj sezoni tako i u
periodu van sezone,
Obzirom da je poslednjih godina dosta uloženo u rekonstrukciju starih i dotrajalih
cjevovoda, te da se sve više i ozbiljnije radi na monitoringu, raznim mjerenjima i
detekciji gubitaka, kao i da se planira uvođenje SKADE – nadzor i upravljanje
vodovodnog sistema, očekuje se značajno smanjenje gubitaka u mreži,
-
Redovne kontrole potrošača, odnosno priključaka na vodovodnoj mreži, trebalo
bi da rezultiraju razotkrivanju većine nelegalnih priključaka,
-
Realizacija projekta daljinskog očitavanja će doprinjeti efikasnosti naplatne
službe.
10
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
PRIJETNJE
-
Davanje koncesija, za istražne radove i eksploataciju vode, na teritoriji opštine
Herceg Novi od strane nadležnog ministarstva privatnim preduzećima,
Dosadašnja iskustva su pokazala da su koncesionari imali samo jedan
kratkoročan cilj, a to je ostvarenje što je moguće većeg profita, tako da su se
nakon isteka koncesija ubrzo vidjeli negativni efekti,
-
Privatizacija vodovoda (uključujući i infrastrukturu) bila bi velika opasnost za
komunalna preduzeća, jer bi se najvjerovatnije zbog profita iscrpljivale unutrašnje
rezerve i minimalno ulagalo u održavanje, tako da bi se nakon određenog
perioda preduzeće i potrošači doveli u nezavidan položaj,
-
Ekonomska kriza – sa neminovnim poljedicama: smanjena platežna moć
stanovništva, pad privrednog rasta i razvoja, povećana nezaposlenost i inflacija,
-
Velika kreditna zaduženja, kao posljedica velikih investicija u relativno kratkom
vremenskom periodu, a sve u cilju što brže rehabilitacije vodovoda.
5. Misija, vrijednosti, glavni i pojedinačni ciljevi
Misija
Vizija
Mi svojim potrošačima (domaćinstva,
privreda i javne ustanove) na teritoriji
opštine Herceg Novi obezbjeđujemo
kontinuirano i kvalitetno
vodosnabdijevanje, uz redovne kontrole
kvaliteta vode (interne i eksterne) u
skladu sa važećim propisima i
standardima, kao i odvovođenje
otpadnih voda uvažavajući ekološke
standarde.
JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi
želi da postane uzor uspješnog preduzeća
u Crnoj Gori i regionu, sa savremenom
tehnologijom, razvijenim ekonomskim i
tehničkim sektorom, te kvalitetnim
kadrovima koji odgovorno i sa
zadovoljstvom obavljaju svoj posao tako
da mogu odgovoriti na sve zahtjeve
potrošača.
Vrijednosti
Dobra kvalifikacona struktura zaposlenih
Kvalitetno obavljanje osnovne djelatnosti
Odgovornost
Inicijativnost
Briga o zaposlenima
Profesionalan odnos prema potrošačima
11
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
GLAVNI I POJEDINAČNI CILJEVI
Glavni cilj 1- Preduzeće posluje na održiv način
Glavni cilj 2- Smanjenje neobračunate vode na nivo od 55% do kraja 2013. godine
Glavni cilj 3- Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže
Glavni cilj 4- Projekat kanalizacionog kolektora i PPOV ( postrojenje za prečišćavanje
otpadnih Voda)
Vremenski okvir
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba(odgovorn
ost)
Praćenje, analiza i revizija planova i
izvještaja
Kvartalno
Revidovani plan
Menadžment
preduzeća
Aktivnost
1.1.2
Izrada godišnjeg budžeta preduzeća
Godišnje
Budžet
Finansijski
sektor
Aktivnost
1.1.3
Implementacija uvedenih troškovnih
centara radi praćenja izvršenja
budžeta po troškovnim centrima
Do kraja 2013.
godine
Racunovodstvo se
Finansijski
vodi po principu
sektor
TC
Aktivnost
1.1.4
Implementacija radnih naloga
Do kraja 2013.
godine
RN su uvedeni
AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne /
pojedinačne ciljeve)
Glavni
cilj 1
Pojedinačni
cilj 1.1
Aktivnost
1.1.1
Preduzeće posluje na održiv način
Izrada poslovnog plana za 3 godine i
izrada budžeta - godišnjih planova
12
Svi sektori
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
AKTIVNOSTI koje se vezuju za
(glavne / pojedinačne ciljeve)
Vremenski okvir
Glavni cilj 1
Preduzeće posluje na održiv način
Pojedinačni cilj
1.2
Optimalno smanjenje svih troškova
za 10% do kraja 2013. godine
Aktivnost 1.2.1
Monitoring potrošnje goriva
Mjesečno
Izraditi godišnju analizu – pregled
potrošnje električne energije
Kraj 2013. godine
Aktivnost 1.2.2
Aktivnost 1.2.3
Aktivnost 1.2.4
Monitoring potrošnje električne
energije
Zamjena starih pumpnih agregata sa
novim čija je energetska efiksnost
veća
Mjesečno
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba(odgovo
rnost)
Izvještaj
Rukovodilac
sektora
Izrađena
analiza pregled
Tehnički
sektor- Služba
za proizvodnju
i distribuciju
vode
Izvještaj
Rukovodilac
sektora
Novi pumpni
agregati u
funkciji
Tehnički
sektor- Služba
za proizvodnju
i distribuciju
vode
Do juna 2013. PS Bajer II,
Do februara 2013. PS
Kula, Do kraja 2013 PS
Bajer I
13
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
AKTIVNOSTI koje se vezuju za
(glavne / pojedinačne ciljeve)
Vremenski okvir
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba
(odgovornost)
Glavni cilj 1
Preduzeće posluje na održiv način
Pojedinačni cilj
1.3
Uvođenje tarifa koje pokrivaju
troškove i koje su socijalno
prihvatljive
Aktivnost 1.3.1
Do kraja 2013. godine.
Tarifna
studija
Menadžment
preduzeća
Do maja 2013. godine.
Predlog za
uvođenje
ljetnje tarife
Menadžment
preduzeća
Implementacija tarifne studije
Aktivnost 1.3.2
Sagledati mogućnosti i izraditi
predlog uvođenja ljetnje tarife za
vodu (u skladu sa tarifnom
studijom)
AKTIVNOSTI
koje se vezuju za(glavne / pojedinačne
ciljeve)
Glavni cilj
2
Vremenski okvir
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba(odgovor
nost)
Smanjenje neobračunate vode na nivo od 55 % do kraja 2013. godine
Pojedinačni cilj
2.1
Aktivnost 2.1.1
Izvršiti (završiti) zoniranje kompletne
vodovodne mreže do kraja 2013.
godine.
Definisanje preostalih zona koje nisu
određene (na kartama iz GIS-a)
Izraditi dinamički plan zoniranja
Aktivnost 2.1.2
Do kraja 2013.
godine
Definisane
preostale zone
Služba za
detekc.
gubitaka.
Tehnička
operativa.
Služba naplate.
Do kraja februara
2013. godine.
Dinamički plan
zoniranja
Služba za
detekc.
gubitaka
14
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne /
pojedinačne ciljeve)
Vremenski okvir
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba
(odgovornost)
Glavni cilj
2
Smanjenje neobračunate vode na nivo od 55 % do kraja 2013. godine
Pojedinačni cilj
2.2
Pronaći adekvatno rješenje za
vodosnabdijevanje Zelenike i Rivijere
do kraja 2013. godine
Aktivnost 2.2.1
Izrada projektnog rješenja za
racionalno vodosnabdijevanje
Zelenike i Rivijere
Do kraja 2013.
godine
Projekat
vodosnabdijevanja
Zelenike i Rivijere
Tehnički
sektor.
Aktivnost 2.2.2
Povećanje rezervoarskog prostora
na području Rivijere. Izgradnja novih
rezervoara na lokaciji ĐenovićiBaošići
Do kraja 2014.
godine.
Izgrađen rezervoar
Tehnički
sektor.
Aktivnost 2.2.3
Prestati sa direktnim pumpanjem
vode sa P.S.’’Opačica’’ u cjevovod
prebacivanjem (spajanjem) svih
cjevovoda na rezervoare.
Do kraja 2013.
godine.
Ukinuto direktno
pumpanje u
distributivni
cjevovod sa PS
Opačica.
Tehnički
sektor.
Aktivnost 2.2.4
Rekonstrukcija vodovodne mreže na
poziciji Jošice-Kumbor. Projekat
novog cijevovoda je urađen i ušao je
u tendersku proceduru.
Do kraja 2013.
godine.
Rekonstruisan
priobalni dio
vodovodne mreže
(pozicija JošicaKumbor)
Tehnički
sektor.
15
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne /
pojedinačne ciljeve)
Vremenski okvir
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba
(odgovornost
)
Glavni cilj
2
Smanjenje neobračunate vode na nivo od 55 % do kraja 2013. godine
Pojedinačni cilj
2.3
Smanjenje gubitaka na vodovodnoj
mreži kao rezultat kontinuiranog
djelovanja tima za mjerenje i detekciju
gubitaka do kraja 2013. godine.
Obilazak trase cjevovoda i vizuelna
detekcija.
Do marta 2013.
godine
Završena vizuelna
detekcija
Tehnički
sektor
(Služba za
detekciju )
Aktivnost 2.3.2
Izbor i priprema mjernih mjesta za
postavljanje mobilnog mjerača
protoka.
Do aprila 2013.
godine
Pripremljena
mjerna mjesta za
mjerač protoka
Tehnički
sektor
(Služba za
detekciju )
Aktivnost 2.3.3
Rad (detekcija) mobilnim mjeračem
protoka.
Do kraja 2013.
godine
Izvještaj o
rezultatima
mjerenja
Tehnički
sektor
(Služba za
detekciju )
Aktivnost 2.3.4
Izbor i priprema mjernih mjesta za
postavljanje korelatora
Do aprila 2013.
godine
Pripremljena
mjerna mjesta za
korelatore
Tehnički
sektor
(Služba za
detekciju )
Aktivnost 2.3.5
Rad (detekcija) korelatorom i
geofonom
Kontinuirano – do
kraja 2013. godine
Izvještaj o
detektovanim
kvarovima pomoću
korelatora i
geofona
Tehnički
sektor
(Služba za
detekciju )
Do kraja 2013.
godine
Kvarovi otklonjeni Izvještaj
Služba za
održavanje
Aktivnost 2.3.1
Aktivnost 2.3.6
Otklanjanje detektovanih kvarova,u
najkraće moguće vrijeme
16
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne /
pojedinačne ciljeve)
Glavni cilj
2
Vremenski okvir
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba(odgov
ornost)
Smanjenje neobračunate vode na nivo od 55 % do kraja 2013. godine
Pojedinačni cilj
2.4
Zamjena i baždarenje oko 3200
vodomjera godišnje da bi se (pored
ispunjenja zakonske obaveze)
smanjile i količine neobračunate
vode. Do kraja 2013. godine
Aktivnost 2.4.1
Izraditi plan zamjene vodomjera za
2013.
Do kraja februara
2013. godine.
Plan zamjene
vodomjera
Služba
baždarnice.
Služba
naplate.
Aktivnost 2.4.2
Definisati količine vodomjera, koje je
potrebno nabaviti, da bi se ispunio
plan zamjene.
Do kraja februara
2013. godine.
Određene
potrebne količine
vodomjera
Služba
baždarnice.
Aktivnost 2.4.3
Izvršiti nabavku potrebnih količina
vodomjera.
Do kraja maja
2013. godine
Vodomjeri
nabavljeni
Nabavna
služba
Aktivnost 2.4.4
Rad, formiranih ekipa, na zamjeni
vodomjera
Kontinuirano -do
kraja 2013. godine.
Vodomjeri
zamijenjeni –
mjesečni izvještaj
Služba
baždarnice.
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba(odgo
vornost)
AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne /
pojedinačne ciljeve)
Glavni cilj
2
Vremenski okvir
Smanjenje neobračunate vode na nivo od 55 % do kraja 2013. godine
Pojedinačni cilj
2.5
Smanjenje neobračunate vode
registrovanjem nelegalnih potrošača i
otkrivanjem nelegalnih priključaka.
17
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Otkriven nelegalni
priključak
Služba
naplate i
Teh. sektor
Aktivnost 2.5.1
Rad na otkrivanju nelegalnih
potrošača i nelegalnih priključaka.
Aktivnost 2.5.2
Dostavljanje redovnih, detaljnih
mjesečnih izvještaja o izvršenim
kontrolama.
Mjesečno
Mjesečni izvještaj
Služba
naplate i
Teh. sektor
Aktivnost 2.5.3
Isključenje nelegalnih priključaka sa
vodovne mreže
Kontinuirano
Isključeni nelegalni
priključci- Izvještaj
Služba
baždarnice.
Aktivnost 2.5.4
Izraditi godišnji izvještaj u kome će biti
prezentirani rezultati kontrola,
odnosno koliko je ukupno obračunato
vode (na godišnjem nivou) od
Godišnje
otkrivenih nelegalnih potrošača i
koliko je ukupno isključeno nelegalnih
priključaka.
Godišnji izvještaj
Služba
naplate i
Teh. sektor
AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne /
pojedinačne ciljeve)
Kontinuirano
Vremenski okvir
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba
(odgovornost)
Glavni cilj
2
Smanjenje neobračunate vode na nivo od 55 % do kraja 2013. godine
Pojedinačni cilj
2.6
Monitoring vodovodne mreže, sa
posebnim akcentom na objekte,
armature i priključke.
Aktivnost 2.6.1
Redovna (svakodnevna) kontrola
stanja rezervoara
Svakodnovno
(u kontinuitetu)
Aktivnost 2.6.2
Redovna kontrola pumpnih i
hidroforskih stanica
Sedmično
(u kontinuitetu)
18
Kontrola izvršena
Služba za
proizvodnju i
distribuciju
vode
Kontrola izvršena
Služba za
proizvodnju i
distribuciju
vode
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Aktivnost 2.6.3
Redovna kontrola zatvarača, muljnih
ispusta i vazdušnih ventila na trasi
cjevovoda
Aktivnost 2.6.4
Redovna kontrola mjernih uređajamjerača protoka i vodomjera
Aktivnost 2.6.5
Dostavljanje redovnih, detaljnih
(mjesečnih) izvještaja o izvršenim
kontrolama
AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne /
pojedinačne ciljeve)
Mjesečno
(u kontinuitetu)
Mjesečno
(u kontinuitetu)
Mjesečno
(u kontinuitetu)
Vremenski okvir
Kontrola izvršena
Služba za
proizvodnju i
distribuciju
vode
Kontrola izvršena
Služba za
proizvodnju i
distribuciju
vode
Izvještaj
Služba za
proizvodnju i
distribuciju
vode
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba
(odgovornost
)
Glavni cilj
2
Smanjenje neobračunate vode na nivo od 55 % do kraja 2013. godine
Pojedinačni cilj
2.7
Rekonstrukcija pojedinih dionica
vodovodne mreže gdje su evidentirani
znacajni gubici
Aktivnost 2.7.1
Rekonstrukcija (zamjena) cjevovoda
DN 150 od PVC-a u Sutorini u dužini
od oko 200m, sa ductilom DN 150.
Aktivnost 2.7.2
Rekonstrukcija (zamjena) cjevovoda
DN 200 od PVC-a na Podima u
dužini od oko 200m, sa ductilom DN
200.
Aktivnost 2.7.3
Rekonstrukcija (zamjena) cjevovoda
DN 300 od PVC-a u Baošićima u
dužini od oko 200m, sa ductilom DN
300.
Do kraja 2013.
godine
Do kraja 2013.
godine
Do kraja 2013.
godine
19
Cjevovod
rekonstruisan
Služba za
održavanje
vodovodne
mreže
Cjevovod
rekonstruisan
Služba za
održavanje
vodovodne
mreže
Cjevovod
rekonstruisan
Služba za
održavanje
vodovodne
mreže
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Aktivnost 2.7.4
Rekonstrukcija (zamjena) cjevovoda
DN 200 na Kamenarima (Sveta
Nedjelja) u dužini od oko 160m, sa
ductilom DN 200.
Cjevovod
rekonstruisan
Služba za
održavanje
vodovodne
mreže
Aktivnost 2.7.5
Rekonstrukcija (zamjena) cjevovoda
DN 200 od PVC-a u Bijeloj (kod
rezervoara – punjenje i distribucija), u
dužini od oko 400m, sa ductilom DN
200.
Do kraja 2013.
godine
Cjevovod
rekonstruisan
Služba za
održavanje
vodovodne
mreže
Aktivnost 2.7.6
Rekonstrukcija (zamjena) cjevovoda
DN 200 od PVC-a (kod rezervoara
Bajer I– punjenje i distribucija), u
dužini od oko 200m, sa ductilom DN
250 i 200m sa ductilom DN100.
Do kraja 2013.
godine
Cjevovod
rekonstruisan
Služba za
održavanje
vodovodne
mreže
Aktivnost 2.7.7
Rekonstrukcija (zamjena) cjevovoda
DN 250 u Igalu (kod Energoprojekta)
u dužini od oko 600 m sa ductilom
DN250.
Do kraja 2013.
godine
Cjevovod
rekonstruisan
Služba za
održavanje
vodovodne
mreže
Do kraja 2014.
godine
Cjevovod položen
Aktivnost 2.7.8
Polaganje podmorskog cjevovoda
DN200 Kobila – Kabala u dužini od
oko 1600 m, za potrebe
vodosnabdijevanja planiranih
turističkih kompleksa na toj lokaciji
kao i za potrebe dijela lokalnog
stanovništva poluostrva Luštice.
Do kraja 2013.
godine
Napomena: Podmorski cjevovod
DN200 Kumbor – Pristan predviđen je
za planiranu vezu sa Regionalnim
vodovodom, preko rezervoara Zmijice
u Zelenici.
20
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne /
pojedinačne ciljeve)
Glavni cilj
3
Vremenski okvir
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba(odgov
ornost)
Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže
Pojedinačni cilj
3.1
Pregled kanalizacione mreže i
saniranje uočenih kvarova do kraja
2014.
Aktivnost 3.1.1
Pregled već izgrađene i
novoizgrađene kanalizacione mreže
od strane komisije
Aktivnost 3.1.2
Aktivnost 3.1.3
Kontinuirano
Terenski rad– pregled na
kanalizacionoj mreži , lociranje i
evidentriranje uočenih kvarova
Izrada izvještaja o tehničkom
pregledu kanalizacione mreže od
strane Komisije, i davanje podataka
za GIS
Aktivnost 3.1.4
Sanacija uočenih kvarova
Aktivnost 3.1.5
Izrada planske evidencije za
zamjenu, rekonstrukciju i/ili
izmještanje kritičnih i problematičnih
postojećih dijelova mreže
Komisija izvršila
pregled
Tehnički
sektor
Ekipa radi na
terenu /
Tehnički
sektor,
služba
kanalizacije
Kontinuirano
Komisija radi u
kontinuitetu
Kontinuirano
Kontinuirano
Kontinuirano
21
Izvještaj
Tehnički
sektor
Ekipa radi u
kontinuitetu
Tehnički
sektor,
služba
kanalizacije
Plan i tehnička
dokumentacija
Tehnički
sektor,
služba
kanalizacije
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Aktivnost 3.1.6
Sanacija, izmještanje problematičnih
Ekipa na terenu /
Do kraja 2013.
dijelova postojeće mreže i unošenje u
Angažovanje
godine(kontinuirano)
trećeg lica
GIS, prema planskoj dokumentaciji
AKTIVNOSTI
Vremenski okvir
koje se vezuju za(glavne / pojedinačne
ciljeve)
Glavni cilj
3
Targeti
Tehnički
sektor,
služba
kanalizacije
Odgovoran
sektor ili
služba(odgov
ornost)
Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže
Pojedinačni cilj
3.2
Aktivnost 3.2.1
Pronalaženje i isključenje nelegalnih
priključaka atmosferske (kišne)
kanalizacije u fekalnu kanalizaciju
Izvršiti pregled i evidentirati svaku
lokaciju uvođenja atmosferske
kanalizacije u fekalni kolektor
Aktivnost 3.2.2
Izrada izvještaja o svim evidentiranim
ilegalnim priključenjima
Aktivnost 3.2.3
Izvršiti ukidanje cijevi atmosferske
kanalizacije koja se uliva u fekalnu
kanalizaciju, u saradnji sa
Komunalnom policijom Opštine
Herceg Novi
Aktivnost 3.2.4
Do kraja 2013.
Godine
(kontinuirano)
Do kraja 2013.
Godine
Do kraja 2013.
godine
(kontinuirano)
Donijeti Odluku ( dopuna Pravilnika) o
mjerama kazne i novčanoj naknadi za
ilegalne radnje priključivanja bilo
kakvih otpadnih voda pojedinih
objekata u sistem gradske
kanalizacije
22
Ekipa na terenu /
Komisija
Izvještaj
Ekipa na terenu /
Komunalna
policija
Tehnički
sektor,
služba
kanalizacije
Tehnički
sektor,
služba
kanalizacije
Tehnički
sektor,
služba
kanalizacije
Upravni
Odbor /
Do kraja 2013.
godine
Odluka
Skupština
Opštine
Herceg Novi
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne
/ pojedinačne ciljeve)
Vremenski okvir
Targeti
Odgovoran
sektor ili služba
(odgovornost)
Glavni cilj
3
Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže
Pojedinačni cilj
3.3
Planiranje i razvoj kanalizacione
mreže
Aktivnost 3.3.1
Izrada plana i projektne
dokumentacije u vidu Idejnih i Gl.
projekata dijelova grada
nepokrivenih sa kanalizacionom
mrežom, kako bi se postigao cilj
ukidanja što većeg broja septičkih
jama
Aktivnost 3.3.2
Usaglašavanje sa dokumentacijom
višeg reda, kao što su DUP-ovi i
GUP-ovi pojedinih Mjesnih
zajednica Opštine Herceg Novi
Aktivnost 3.3.3
Dopuniti Pravilnik o davanju uslova
za priključenje na kanalizacionu
mrežu pojedinačnih objekata, kako
bi se izbjegla izgradnja novih
septičkih jama i tačno definisali
uslovi izgradnje novih kolektora,
odnosno učešća pojedinih
Investitora
Do kraja 2013.
godine
Do kraja 2013.
godine
Tehnički sektor,
služba
Planska projektna kanalizacije,
dokumantacija
služba plana i
razvoja
Tehnički sektor,
služba
kanalizacije,
Do kraja 2013.
godine
Pravilnik
služba plana i
razvoja,
Upravni Odbor
AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne /
pojedinačne ciljeve)
Glavni cilj
3
Tehnički sektor,
služba
kanalizacije,
Planska projektna
služba plana i
dokumantacija
razvoja
Vremenski okvir
Targeti
Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže
23
Odgovora
n sektor ili
služba(od
govornost)
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Pojedinačni
cilj 3.4
Informisanje građana o pravilnom
korišćenju kanalizacionog sistema
Aktivnost 3.4.1
Aktivnost 3.4.2
Aktivnost 3.4.3
Izrada plana medijske kampanje, koja
će obuhvatiti flajere o značaju
kanalizacionog sistema i njegovom
korišćenju, u cilju podizanja svijesti
građanja o zloupotrebi kanalizacione
mreže i kulturi življenja.
Do juna 2013.
godine
Identifikacija objekata i vlasnika koji
nisu priključeni, a koji imaju
mogućnost da se priključe na
kanalizacionu mrežu
Do kraja 2013.
godine
Obavještenje – opomena vlasnika i
Komunalne policije o postupku
priključenja i datom zakonskom roku
Do kraja 2013.
godine
Plan medijske
kampanje
Odjeljenje
za odnos
sa
korisnicim
a
Izvještaj
Tehnički
sektor,
služba
kanalizacij
e,služba
naplate
Obavještenjeopomena
Pravna
služba
(kontinuirano)
(kontinuirano)
AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne /
pojedinačne ciljeve)
Vremenski okvir
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba
(odgovornost)
Glavni cilj
4
Projekat kanalizacionog kolektora i PPOV ( postrojenje za prečišćavanje otpadnih Voda)
Pojedinačni cilj
4.1
Aktivnost 4.1.1
Izgradnja kolektora i PPOV-a
Aktivno učešće ViK-a u fazi realizacije,
tj. izgradnje kolektora i PPOV-a u
smislu monitoringa, kao i određene
tehničke podrške
24
Kontinuirano, tokom
2013. godine
Monitoring
Tehnički
sektor
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne /
pojedinačne ciljeve)
Glavni cilj
4
Vremenski okvir
Targeti
Odgovoran
sektor ili
služba(odgo
vornost)
Projekat kanalizacionog kolektora i PPOV ( postrojenje za prečišćavanje otpadnih Voda)
Pojedinačni cilj
4.2
Puštanje u rad PPOV-a
Aktivnost 4.2.1
Obuka za rad i eksploataciju na
PPOV-u , kao i drugim hidrotehničkim objektima u okviru sistema
kanalizacije
Do kraja 2014.
godine
25
Obuka
Tehnički
sektor,
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
6. Upravljanje i organizacija
Direktor
Pomoćnik direktora za
investicije
Tehnički sektor
Ekonomsko - pravni sektor
Služba tehničke
operative
Odjeljenje za izgradnju i
održavanje vodovodne
mreže
Odjeljenje mehanizacije
Služba za izgradnju i
održavanje
kanalizacione mreže
Odjeljenje za
građevinske radove
Služba nabavke
Služba razvoja
Odjeljenje dispečera
Služba za proizvodnju
i distribuciju vode
Odjeljenje baždarnice
Odjeljenje laboratorije
Odjeljenje za detekciju
gubitaka
26
Služba
računovodstva
Služba naplate
Služba pravnih, opštih
i kadrovskih poslova
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
U JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi na dan 31.12.2012. godine bilo je
zaposleno 138 radnika u skladu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih
mjesta. Kvalifikaciona struktura zaposlenih značajno se promijenila u poslednjih deset
godina kada je praktično zaposleno 80% visokostručnog kadra, od danas ukupnog broja
VSS zaposlenih. Stoga možemo konstatovati da imamo relativno dobru strukturu
zaposlenih.
Struktura radne snage na dan 31.12.2012. godine:
Struktura radne snage - JP "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi
Rb.
Stručna
sprema
Broj
zaposlenih
2011.god.
Procentualni
odnos ( % )
Broj zaposlenih
2012.god.
Procentualni
odnos ( % )
1
VSS
20
14,60
24
17,39
2
VS
9
6,57
8
5,80
3
VKV
4
2,92
4
2,90
4
SSS
24
17,52
25
18,12
5
KV
57
41,60
56
40,58
6
PK
16
11,68
15
10,86
7
NK
7
5,11
6
4,35
Ukupno:
137
100,00
138
100,00
27
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
7. Finansijski podaci
7.1.
Postojeća finansijska situacija
Informacija o postojećem stanju bazira se isključivo na izvornim finansijskim
dokumentima i kao takva predstavlja pouzdane, tačne i objektivne podatke o poslovanju
preduzeća u prethodnom periodu.
Dana 01.01.2007. godine u Preduzeću je izvršena procjena cjelokupne imovine nekretnina, postrojenja i opreme, tako što je utvrđena tzv. FER VRIJEDNOST odnosno
stvarna vrijednost imovine. Istovremeno sa procjenom, određen je i novi vijek trajanja
svakog pojedinačnog osnovnog sredstva čime je određena nova osnovica i nova stopa
amortizacije. Vrijednost imovine preduzeća je nakon izvršene procjene povećana za
8,96 puta, ali se i trošak amortizacije povećao za 5,37 puta.
Pregled imovine koja je bila predmet procjene na dan 01.01.2007 god:
Naziv
Nabavna
vrijednost
Ispravka
vrijednosti
Sadašnja
vrijednost
Vrijednost prije procjene ( € )
Vrijednost poslije procjene (€ )
6,007,263
52,353,297
2,914,145
24,639,111
3,093,118
27,714,186
U 2006. godini amortizacija je obračunata u iznosu od 251.140 €, i ako se na
nabavljenu opremu primjeni prosječna stopa amortizacije na godišnjem nivou od 10%,
uočava se da bi trošak amortizacije, u slučaju da nije izvršena procjena, u 2007. i 2008
godini , kao i 2009 godini, bio znatno manji i da negativni finansijski rezultati direktno
proizilaze iz amortizacije.
Takođe, na ukupno poslovanje Preduzeća negativno je uticala i Presuda
Privrednog suda, po kojoj je ovo Preduzeće dužno isplatiti Opštini Konavle iznos od
1.195.338 €, sa kamatom koja se obračunava počev od 24.05.2007. godine do dana
konačne isplate, kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 4.793,25 €. Za
navedeni iznos Preduzeće je blokirano 23.10.2009. godine i počev od toga datuma
funkcioniše u veoma otežanim uslovima.
Dakle, iskazani gubitak na kraju poslovne 2011. godine iznosi 691.906 € i
posljedica je visokih troškova obračunate amortizacije, kao i prenos iznosa tuženih
kupaca, direktno na trošak preduzeća (607.584 €).
28
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
7.2.
Finansijsko planiranje
Finansijski plan za period 2012-2014. godine rađen je na osnovu pretpostavki
koje su date u ciljevima vodovodnog preduzeća Herceg Novi kao i pretpostavke da će
preduzeće poslovati na način da prihodima pokriva svoje operativne, tj. da se
poslovanje preduzeća bazira na održivoj osnovi.
Ove ciljeve ViK-a je moguće ostvariti na dva načina i to povećenjem cijena
usluga koje pruža ili subvencionisanjem nedostajućih sredstava od strane Opštine.
Poslovni plan ViK-a Herceg Novi treba da odobri osnivač, tj. Opština. Iz tog razloga
odlučili smo se da izradimo dva scenaria, dva finansijska plana koja na različite načine
dolaze do istog cilja, a to je pokrivenost operativnih rashoda prihodima preduzeća. Prvi
scenario će za pretpostavku uzeti povećanje cijena i baziraće se na tarifnoj studiji koja
je izrađena od strane konsultanta Sachsen Wassera u desembru mjesecu 2011.
godine. Drugi scenario će nam pokazati koliki je iznos subvencije od strane Opštine
ViK-u neophodan za punu pokrivenost rashoda prihodima.
Pretpostavke koje su korištene prilikom izrade finansijskih projekcija za oba
scenarija
Prilikom izrade finansjskih projekcija korišteni su brojni tehnički, komercijalni,
sociološki i finansijski podaci. U ovom dijelu će biti prikazani oni koji direktno najviše
utiču na prihode ili rashode preduzeća.
Tehnički, sociološki i komercijalni podaci:
Podaci
2011
2012
2013
2014
30.950
30.950
30.950
30.950
3
3
3
3
Proizvodnja vode
12.066.078
10.971.810
10.371.260
9.885.512
Fakturisana voda
3.008.903
3.072.107
3.215.090
3.361.074
Ukupna stopa naplate
90%
90%
90%
90%
Neprihodovana voda
75,1%
70,0%
60,0%
55,0%
Broj aktivnih potrošača
20.008
20.378
20.748
21.118
Nivo potrošnje u m3 mjesecno za domaćinstva
8,80
8,80
9,10
9,40
Nivo potrošnje u m3 mjesecno-privreda
40,00
40,00
41,00
42,00
Stanovništvo Herceg Novog
Prosječan broj članova po domaćinstvu
29
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Turisti- ukupno prenoćišta
1.800.000
1.850.000
1.900.000
1.950.000
Turisti- potrošnja litara po osobi na dan
170
170
170
170
Broj zaposlenih
144
139
135
129
Finansijski podaci:
Pregled operativnih troškova prikazan je u tabeli koja slijedi. Planom je
predviđeno povećanje operativnih troškova ViK-a Kotor do 2014.godine. Uglavnom se
planira značajno povećanje troškova amortizacije i ostalih operativnih troškova.
Operativni troškovi
2011
2012
2013
2014
750.495
989.783
1.029.704
1.058.565
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali
troškovi zaposlenih
1.677.558
1.684.954
1.700.083
1.693.062
Troškovi amortizacije i rezervisanja
1.053.766
1.059.666
1.079.466
2.139.718
554.437
1.092.005
1.113.924
1.681.610
4.036.256
4.826.408
4.923.177
6.572.955
Troškovi materijala
Ostali poslovni rashodi
Ukupno
U periodu 2012-2014 godine planirali smo povećanje troškova materijala. Ove
troškove je neophodno povećati radi postizanja definisanih ciljeva, popravki kvarova na
mreži i tekućeg održavanja. Jedan od razloga za visok nivo gubitaka i slabo stanje
vodovodne i kanalizacione mreže je nedovoljno izdavanje za troškove materijala u
prošlom periodu.
Troškovi zaposlenih imaju blagi rast, tj prate rast troškova života. Broj radnika se
postepeno smanjuje u narednim godinama, a visina primanja je planirana na nivou iz
2011. godine.
Nakon planirane finalizacije investicija u okviru KfW projekta u 2014.godini,
troškovi amortizacije će se povećati, a to će za posljedicu imati veliko povećanje
ukupnih troškova. Amortizacija investicija koje su finansirane od strane opštine Herceg
Novi, za fazu III izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda neće uticati na
poslovni rezultat ViK-a, jer je za isti iznos troškova amortizacije knjižen odloženi prihod.
U narednoj tabeli su prikazane planiranje investicije čijom realizacijom će ViK uvećati
svoja osnovna sredstva, a čija amortizacija neće uticati na poslovni rezultat ViK-a.
30
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Sredstva
PPOV - postrojenje za pročišćavanje otpadnih
voda
Nabavna
stopa
vrijednost / € amortizacije
odvodi
početni datum/god
8.749.000
5,0%
2014
1.652.824
2,5%
2014
13.388.729
2.101.151
2,5%
10,0%
2014
2014
stanica za odlaganje
488.640
2,5%
2014
vodovodne cijevi
977.279
2,5%
2014
otpadne vode
pumpne stanice
Ostali operativni troškovi uključuju veći broj različitih troškova. Pored troškova
pružanja usluge i poreza i nadoknada, otpisi i budući troškovi upravljanja i održavanja
PPOV čine glavne faktore troškova. I otpisi i budući troškovi upravljanja i održavanja
PPOV značajno će uvećavti ovu kategoriju troškova do 2014.god. Model je koncipiran
tako da vrijednost fakturisane, a nenaplaćene usluge proizvodi trošak za preduzeće.
Prilikom finansijske projekcije koristili smo podatak da će trošak transporta vode
iz Bilećkog jezera preko teritorije opštine Konavle iznositi 25.000,00 eura mjesečno ili
300.000,00 eura na godišnjem nivou. Skupština Opštine Herceg Novi donijela je odluku
22.07.2011. godine koja je objavljena u Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi
br. 24/11 od 05.08.2011. godine.
Zaključeno je sudsko poravnanje kojim se obavezuje da Opština Konavle sa
Opštinom Herceg Novi zaključi ugovor o protoku vode, od priključka na potisni cjevovod
do hrvatsko-crnogorske granice na Debelom brijegu, a kroz cjevovod Plat – Herceg
Novi s tim da se nanknada za uzimanje vrijednosti zemljišta preko kojeg prelazi
predmetni cjevovod ne može iznositi više od 25.000,00 eura mjesečno.
Ugovor između Općine Konavli i Opštine Herceg Novi o korišćenju i održavanju
cjevovoda Plat – Herceg Novi je zaključen dana 14.12.2011.g. pod br. 01-1- 938/11 .
ViK Herceg Novi je planirao i nabavku određene opreme u periodu 2012-2014
godine.
Sredstva
nematerijalna ulaganja
postrojenje za prečišćavanje
nematerijalna ulaganja
postrojenje za prečišćavanje
objekti u izgradnji
Nabavna
vrijednost / €
21.999
30.000
2.000
283.000
210.000
31
stopa
amortizacije
20,0%
5,0%
20,0%
5,0%
2,5%
početni datum/god
2012
2012
2013
2013
2013
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
ViK Herceg Novi ima i finansijske obaveze po osnovu kredita, koji su takođe uzeti
u obzir prilikom izrade finansijskog modela. Krediti su uzimani sa ciljem investiranja u
vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu kako bi se poboljšalo kvalitet usluga ViK-a.
Pregled kreditnih obaveza:
Kredit za unapređenje vodovodnih i kanalizacionih sistema kroz trajno
funkcionisanje sistema, u okviru programa "Interventne mjere II" odobren
je od KfW banke, preko Vlade RCG, u ukupnom iznosu od 3.000.000 €
(do sada realizovano 2.999.773€), a na osnovu Odluke o kreditnom
zaduženju Skupštine Opštine Herceg Novi od 18.11.2005. godine (Sl.list
RCG br.38/o5) obavezu vraćanja ovog kredita preuzelo je na sebe JP
Vodovod i kanalizacija Herceg Novi. Rok otplate ovog kredita je 15
godina, bez kamate, sa grejs periodom od 3 godine, koji je istekao krajem
2008. godine. Dakle, otplata ovog kredita je počela 30.11.2008. godine i
vraćaće se polugodišnje u iznosima od po 125.000 €.
Do sada po ovom kreditu vraćeno je svega 250.000 €, odnosno preostali
dug iznosi 2.749.773 €.
• Kredit u iznosu od 1.500.000 € uzet 07.04.2008.godine kod CKB banke.
Rok otplate je 10 godina. Ova sredstva koristi će se za:
o izgradnju stambenog objekta na urbanističkoj parceli koja se sastoji od
dijela kat. parc. broj 1457/1 K.O. Topla u Herceg Novom, po rješenju
Opštine Herceg Novi tj. Sekretarijata za urbanizam i građevinarstvo br.023-361-20/2008 od 07.02.2008. godine. Na ovaj način je ViK kreditirao
svoje zaposlene u cilju poboljšanja uslova života i stanovanja.
o izvođenje radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže Zelenika Kutsko polje. Po osnovu ovog kredita do sada je uplaćeno 417.106 €,
odnoso preostali dug iznosi 1.082.894 €.
• Kredit u iznosu od 754.757 €, koji je odobren od Konzorcijuma banaka za
realizaciju Interventnih mjera I, trebao je biti otplaćen do 31.12.2011.
godine, ali nismo uspjeli da ga otplatimo u predviđenom roku, pa ćemo
stoga preostali dug u ukupnom iznosu od 60.020 €, otplatiti u toku 2012.
godine.
• JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi je u 2011. godini preuzeo kredit
od firme „Vex Co“ kod Atlas banke u ukupnom iznosu od 8.806 €, sa
rokom otplate 07.03.2014. g. Dosada u toku 2011. godine po ovom kreditu
je otplaćeno 997,00 €.
•
Vodovodno preduzeće Herceg Novi će u narednom periodu, kao i do sada,
ostvarivati najveće prihode po osnovu novih priključaka na vodovodnu i kanalizacionu
mrežu i po osnovu prodaje vode i pružanju usluge odvođenja otpadnih voda. ViK
Herceg Novi će nastaviti da naplaćuje fiksnu cijenu za uslugu vodosnabdijevanja.
Fiksna cijena za fizička lica, prema tarifnoj studiji, iznosila bi 1,00 euro, dok bi za
privredu ova cijena zavisila od dimenzije priključka, a iznosila bi 5, 25 i 50 eura.
32
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Na osnovu planiranih prihoda i rashoda ViK-a i izrađene tarifne studije predložene
su cijene vodovodnih i kanalizacionih usluga koje će omogućiti održivo poslovanje
vodovodnog preduzeća Herceg Novi.
ViK Herceg Novi je prilikom izrade tarifne studije odlučio da uvede još jednu
kategoriju potrošača, javne institucije, koje bi plaćale nižu kvantitativnu cijenu usluga
vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda od pravnih lica. Fiksna cijena bi bila ista
kao i fiksna cijena za pravna lica. Predložene cijene su prikazane u tabeli koja slijedi:
2011
fizička lica - voda
fiksna tarifa
tarifa za potrošnju
fizička lica - kanalizacija
tarifa za potrošnju
pravna lica - javna - voda
fiksna tarifa – manji potrošači (x<=50)
fiksna tarifa – srednji potrošači (50<x<100)
fiksna tarifa – veliki potrošači (100=<x)
tarifa za potrošnju
pravna lica - javna - kanalizacija
tarifa za potrošnju
pravna lica - privreda - voda
fiksna tarifa - manji potrošači (x<=50)
fiksna tarifa - srednji potrošači (50<x<100)
fiksna tarifa - veliki potrošači (100=<x)
tarifa za potrošnju
pravna lica - privreda - kanalizacija
tarifa za potrošnju
2012
2013
2014
€/ korisniku
€/m³
0,51
0,85
1,00
0,90
1,00
0,90
1,00
0,90
€/m³
0,13
0,20
0,20
0,30
€/ korisniku
€/ korisniku
€/ korisniku
€/m³
1,02
1,02
1,02
1,74
5,00
25,00
50,00
1,50
5,00
25,00
50,00
1,50
5,00
25,00
50,00
1,50
€/m³
0,28
0,30
0,30
0,45
€/ korisniku
€/ korisniku
€/ korisniku
€/m³
1,02
1,02
1,02
1,74
5,00
25,00
50,00
2,25
5,00
25,00
50,00
2,25
5,00
25,00
50,00
2,25
€/m³
0,28
0,40
0,40
0,60
Povećanje cijena nije jedini uslov za dostizanje održivog poslovanja. Ciljevi koji su
definisani poslovnim planom takođe moraju biti ostvareni da bi preduzeće imalo
pozitivan finansijski rezultat u narednim godinama.
Što se tiče cijene za vodu, u 2012. godini bi trebalo da dođe do malog povećanja
cijene u kategorijama domaćinstva i privreda i do blagog smanjenja u kategoriji javne
institucije. Cijena usluga odvođenja otpadnih voda takođe se uvećava u 2012, a
značajniji rast cijene je predviđen u 2014. godini, nakon puštanja u rad postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda.
Detaljnije informacije o svakoj kategoriji prihoda ili troška možete naći u
projektovanom bilansu uspjeha ViK-a u dijelu Izrada finansijskih izvještaja.
33
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
7.3. Izrada finansijskih izvještaja
Projekcije finansijskih izveštaja Bilansa uspjeha i Bilansa
izrađene na osnovu gore navedenim pretpostavkama.
novčanih tokova su
Slijede tabele glavnih finansijskih izvještaja.
Bilans uspjeha ViK-a Herceg Novi za period 2012-2014. godinu
POZICIJA
2012
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.
6.
POSLOVNI PRIHODI (2 do 6)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Prihodi od prodaje
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Prihodi od priključaka
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Prihodi od fiksne cijene
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Prihodi od kvantitativne cijene
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Unutrašnja nabavka (Prihodi od robe i usluga)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Povećanje zaliha
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Smanjenje zaliha
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Ostali poslovni prihodi
34
2013
2014
5.100.048
4.444.129
655.918
0
4.850.048
4.219.129
630.918
0
180.000
130.000
50.000
0
324.280
324.280
0
0
4.345.768
3.764.849
580.918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
5.319.245
4.616.334
702.911
0
5.069.245
4.391.334
677.911
0
180.000
130.000
50.000
0
329.785
329.785
0
0
4.559.459
3.931.549
627.911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
7.100.989
4.816.318
2.284.670
0
5.790.737
4.566.887
1.223.850
0
260.000
130.000
130.000
0
335.290
335.290
0
0
5.195.446
4.101.596
1.093.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.310.252
225.000
225.000
249.432
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
7.
POSLOVNI RASHODI (8 do 12)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
8.
Nabavna vrijednost prodate robe
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
9.
Troškovi materijala
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
9.1.
Potrošni materijal (npr. gorivo, sitni inventar)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
9.2.
Rezervni dijelovi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
9.3.
Ostali materijal
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
9.4.
Troškovi električne energije
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
10.
Administracija
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali troškovi
zaposlenih
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
10.1.
Plate
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
10.2.
Porezi i bonusi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
10.3.
Ostali troškovi (dnevnice, obučavanje, itd.)
Vodosnabdijevanje
35
25.000
0
4.826.408
3.216.679
388.112
1.221.618
0
0
0
0
989.783
882.031
100.552
7.200
650.000
600.000
50.000
0
28.000
25.000
3.000
0
0
0
0
0
311.783
257.031
47.552
7.200
25.000
0
4.923.178
3.295.538
403.893
1.223.747
0
0
0
0
1.029.704
913.209
108.695
7.800
650.000
600.000
50.000
0
60.000
50.000
10.000
0
0
0
0
0
319.704
263.209
48.695
7.800
1.060.820
0
6.572.955
3.365.495
1.993.620
1.213.839
0
0
0
0
1.058.565
940.180
109.985
8.400
650.000
600.000
50.000
0
80.000
70.000
10.000
0
0
0
0
0
328.565
270.180
49.985
8.400
1.684.954
674.283
121.183
889.488
954.087
403.170
64.022
486.895
530.867
191.113
37.161
302.593
200.000
80.000
1.700.083
685.343
124.123
890.617
963.808
412.283
66.583
484.941
536.275
193.060
37.540
305.676
200.000
80.000
1.693.062
686.343
126.610
880.109
959.297
414.186
69.247
475.864
533.766
192.156
37.364
304.246
200.000
80.000
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Kanalizacija
20.000
100.000
1.059.666
911.452
72.284
75.930
1.092.005
748.913
94.092
249.000
300.000
175.000
15.000
110.000
200.000
100.000
15.000
85.000
20.000
15.000
1.000
4.000
572.005
458.913
63.092
50.000
273.639
1.227.450
267.807
-1.221.618
80.000
70.000
10.000
0
326.591
55.000
5.000
266.591
266.591
0
0
266.591
60.000
55.000
5.000
Administracija
11.
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
12.
Ostali poslovni rashodi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
12.1.
Troškovi usluga
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
12.2.
Porezi i naknade
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
12.3.
Sudski troškovi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
12.4.
Ostali troškovi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
13.
POSLOVNI REZULTAT (1-7)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
14.
FINANSIJSKI PRIHODI
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
15.
FINANSIJSKI RASHODI
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
15.1.
Otplaćivanje kredita
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
15.2.
Ostali Financijski rashodi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
36
20.000
100.000
1.079.466
930.852
72.284
76.330
1.113.924
766.133
98.791
249.000
300.000
175.000
15.000
110.000
200.000
100.000
15.000
85.000
20.000
15.000
1.000
4.000
593.924
476.133
67.791
50.000
396.067
1.320.796
299.018
-1.223.747
80.000
70.000
10.000
0
310.729
55.000
5.000
250.729
250.729
0
0
250.729
60.000
55.000
5.000
20.000
100.000
2.139.718
955.284
1.108.104
76.330
1.681.610
783.689
648.921
249.000
300.000
175.000
15.000
110.000
200.000
100.000
15.000
85.000
20.000
15.000
1.000
4.000
1.161.610
493.689
617.921
50.000
528.034
1.450.823
291.050
-1.213.839
80.000
70.000
10.000
0
295.117
55.000
5.000
235.117
235.117
0
0
235.117
60.000
55.000
5.000
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Administracija
16.
0
-246.591
15.000
5.000
-266.591
15.000
10.000
5.000
0
15.000
10.000
5.000
0
0
0
0
0
0
-230.729
15.000
5.000
-250.729
15.000
10.000
5.000
0
15.000
10.000
5.000
0
0
0
0
0
0
-215.117
15.000
5.000
-235.117
15.000
10.000
5.000
0
15.000
10.000
5.000
0
0
0
0
0
27.048
1.242.450
272.807
-1.488.209
165.338
1.335.796
304.018
-1.474.476
312.917
1.465.823
296.050
-1.448.956
FINANSIJSKI REZULTAT (14–15)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
17.
OSTALI PRIHODI
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
18.
OSTALI RASHODI
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
19.
REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI
(17-18)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
20.
REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA
(13+16+19)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Bilans novčanih tokova ViK-a Herceg Novi za period 2012-2014. godinu
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Rezultat poslovanja
Rezultat iz ostalih aktivnosti
- odloženi prihod
2012
273.639
0
1.059.666
200.000
0
2013
396.067
0
1.079.466
200.000
0
2014
528.034
0
2.139.718
200.000
-1.060.252
- Povećanje (smanjenje) potraživanja
-485.005
-506.924
-579.074
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1.048.300
1.168.608
1.228.426
Planirane investicije Vodovoda
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
51.999
-51.999
495.000
-495.000
0
0
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Finansijski rezultat
Porezi i naknade
-246.591
-200.000
-230.729
-200.000
-215.117
-200.000
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
-446.591
-430.729
-415.117
Neto povećanje (smanjenje) u gotovini
Početno stanje
0
549.710
792.590
+ Amortizacija
+ Porezi i naknade
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
37
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto povećanje (smanjenje) u gotovini
Završno stanje
1.048.300
-51.999
-446.591
549.710
549.710
1.168.608
-495.000
-430.729
242.879
792.590
1.228.426
0
-415.117
813.309
1.605.899
Ukoliko preduzeće bude ostvarilo gore definisane ciljeve i ukoliko mu bude
odobrena predložena tarifa ostvarivaće pozitivan finansijski rezultat i biće likvidno za
period na koji se ovaj Plan odnosi.
Ukoliko preduzeću ne budu obobrene cijene od strane Osnivača, jedini način za
ostvarenje pozitivnog finansijskog rezultata je subvencija od strane Opštine u visini
gubitka koji bi bio ostvaren za period 2012-2014 godine. Projektovani gubici su dati u
tabeli koja slijedi, a koja prikazuje rezultat poslovanja ViK-a iz bilansa uspjeha, pod
pretpostavkom da cijene usluga ostanu na nivou iz 2011. godine. Kompletan bilans
uspjeha dat je u Anexu 1 ovog dokumenta.
2012
2013
-747.093
-643.666
-875.896
637.984
710.431
819.226
103.131
120.379
-246.166
-1.488.209
-1.474.476
-1.448.956
REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA
(13+16+19)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
2014
Opština bi u ovom slučaju trebala da odobri ViK-u subvenciju za 2012. godinu u
iznosu od 747.093,00 eura, za 2013. godinu u iznosu od 643.666,00 eura i 2014.
godinu u iznosu od 875.896,00 eura.
Najveće stavke rashoda koji generišu gubitke su:
•
Otpisi
2012
2013
2014
otpisi
380.989
399.035
420.983
Vodosnabdijevanje
341.750
39.239
0
356.648
42.387
0
371.845
49.139
0
Kanalizacija
Administracija
•
Budući troškovi održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
2014
Budući troškovi upravljanja i održavanja PPOV
503.536
Kanalizacija
503.536
38
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
•
Trošak transporta vode iz Bilećkog jezera preko teritorije opštine Konavli
2012
2013
2014
Trošak transporta vode
300.000
300.000
300.000
Vodosnabdijevanje
300.000
300.000
300.000
8. Rokovi i mjerljivi indikatori
Indikatore na osnovu kojih mjerimo ostvarenje naših ciljeva definisali smo
koristeći benčmarking tabelu koja nam daje informacije o indikatorima poslovanja našeg
vodovodnog preduzeća.
CILJ
INDIKATOR KOJI
POKAZUJE CILJEVE
FORMULA ZA IZRAČUNAVANJE
INDIKATORA
Pružanje 24oročasovnog
vodosnabdijevanja
i odvođenja
otpadnih voda
Trajanje
vodosnabdijevanja
(Br.priklj. za vodu u svakoj
zoni vodos x Br. sati vodos.sa
dovoljnim pritiskom u svakoj
zoni vodosn.na dnevnom
osnovu) / Ukupan
br.registrovanih priklj. za
vodu)
24
Broj korisnika koji
se snabdijeva
vodom sa
prekidima
(Ukupan br.korisnika koji se
snabdijevaju vodom sa
prekidima / Ukupan broj
registrovanih priključaka za
vodu) x 100
0
Neprihodovana
voda u %
((Količina vode koja je ušla u
distr.sist - Količina prodate
vode) / Ukupan ulaz vode u
distr. sistem) x 100
76%
Količina vode koja
je "izgubljena" po
priključku za vodu
po danu
((Mjesečna količina vode koja
je ušla u distr.sist- mjesečna
količina prodate vode) ) /
Ukupan broj registrovanih
priključaka)
53
Smanjenje
neprihodovane
vode
39
VRIJEDNOST
INDIKATORA U
2011. GODINI
m3/priključku/mjesečno
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Preduzeće posluje
na održiv način
Količina vode koja
je "izgubljena" po
km distributvne
mreže po danu
((Mjesečna količina vode koja
je ušla u distr.sist- mjesečna
količina prodate vode)) /
Ukupna dužina prenosne i
distributivne mreže)
Pokrivenost
operativnih
troškova prihodima
u%
(Ukupni godišnji operativni
prihodi od vode
/ Godišnji direktni troškovi za
radnje vezane za vodu) x 100
135%
Pokrivenost
operativnih
troškova
subvencijama &
naplatom
((Ukupne godišnje subvencije
+ naplata) / Godišnji direktni
troškovi za radnje vezane za
vodu) x 100
150%
Stopa naplate
Ukupna naplata / Ukupno
fakturisanje, izraženo u
procentima
92,9%
40
3.834
m3/km/mjesečno
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
PRILOZI:
Prilog 1: Bilans uspjeha prema drugom scenariu (subvencionisanje od strane
Opštine)
41
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Prilog 1: Bilans uspjeha prema drugom scenariu (subvencionisanje od strane
Opštine)
POZICIJA
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.
6.
7.
POSLOVNI PRIHODI (2 do 6)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Prihodi od prodaje
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Prihodi od priključaka
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Prihodi od fiksne cijene
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Prihodi od kvantitativne cijene
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Unutrašnja nabavka (Prihodi od robe i usluga)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Povećanje zaliha
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Smanjenje zaliha
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
Ostali poslovni prihodi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
POSLOVNI RASHODI (8 do 12)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
42
2012
2013
2014
4.239.890
3.772.500
467.390
0
3.989.890
3.547.500
442.390
0
180.000
130.000
50.000
0
133.453
133.453
0
0
3.676.437
3.284.047
392.390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
225.000
25.000
0
4.740.392
3.149.516
369.259
4.420.352
3.921.484
498.868
0
4.170.352
3.696.484
473.868
0
180.000
130.000
50.000
0
135.840
135.840
0
0
3.854.512
3.430.644
423.868
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
225.000
25.000
0
4.833.288
3.226.053
383.489
5.780.086
4.097.877
1.682.209
0
4.469.834
3.848.445
621.389
0
260.000
130.000
130.000
0
138.226
138.226
0
0
4.071.608
3.580.219
491.389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.310.252
249.432
1.060.820
0
6.440.864
3.293.651
1.933.374
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Administracija
8.
Nabavna vrijednost prodate robe
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
9.
Troškovi materijala
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
9.1.
Potrošni materijal (npr. gorivo, sitni inventar)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
9.2.
Rezervni dijelovi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
9.3.
Ostali materijal
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
9.4.
Troškovi električne energije
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
10.
Administracija
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali troškovi
zaposlenih
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
10.1.
Plate
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
10.2.
Porezi i bonusi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
10.3.
Ostali troškovi (dnevnice, obučavanje, itd.)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
11.
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
43
1.221.618
0
0
0
0
989.783
882.031
100.552
7.200
650.000
600.000
50.000
0
28.000
25.000
3.000
0
0
0
0
0
311.783
257.031
47.552
7.200
1.223.747
0
0
0
0
1.029.704
913.209
108.695
7.800
650.000
600.000
50.000
0
60.000
50.000
10.000
0
0
0
0
0
319.704
263.209
48.695
7.800
1.213.839
0
0
0
0
1.058.565
940.180
109.985
8.400
650.000
600.000
50.000
0
80.000
70.000
10.000
0
0
0
0
0
328.565
270.180
49.985
8.400
1.684.954
674.283
121.183
889.488
954.087
403.170
64.022
486.895
530.867
191.113
37.161
302.593
200.000
80.000
20.000
100.000
1.059.666
911.452
72.284
75.930
1.700.083
685.343
124.123
890.617
963.808
412.283
66.583
484.941
536.275
193.060
37.540
305.676
200.000
80.000
20.000
100.000
1.079.466
930.852
72.284
76.330
1.693.062
686.343
126.610
880.109
959.297
414.186
69.247
475.864
533.766
192.156
37.364
304.246
200.000
80.000
20.000
100.000
2.139.718
955.284
1.108.104
76.330
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
12.
Ostali poslovni rashodi
1.005.989
681.750
75.239
249.000
300.000
175.000
15.000
110.000
200.000
100.000
15.000
85.000
20.000
15.000
1.000
4.000
485.989
391.750
44.239
50.000
-500.502
622.984
98.131
-1.221.618
80.000
70.000
10.000
0
326.591
55.000
5.000
266.591
266.591
0
0
266.591
60.000
55.000
5.000
0
-246.591
15.000
5.000
-266.591
15.000
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
12.1.
Troškovi usluga
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
12.2.
Porezi i naknade
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
12.3.
Sudski troškovi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
12.4.
Ostali troškovi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
13.
POSLOVNI REZULTAT (1-7)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
14.
FINANSIJSKI PRIHODI
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
15.
FINANSIJSKI RASHODI
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
15.1.
Otplaćivanje kredita
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
15.2.
Ostali Financijski rashodi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
16.
FINANSIJSKI REZULTAT (14–15)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
17.
OSTALI PRIHODI
44
1.024.035
696.648
78.387
249.000
300.000
175.000
15.000
110.000
200.000
100.000
15.000
85.000
20.000
15.000
1.000
4.000
504.035
406.648
47.387
50.000
-412.937
695.431
115.379
-1.223.747
80.000
70.000
10.000
0
310.729
55.000
5.000
250.729
250.729
0
0
250.729
60.000
55.000
5.000
0
-230.729
15.000
5.000
-250.729
15.000
1.549.519
711.845
588.675
249.000
300.000
175.000
15.000
110.000
200.000
100.000
15.000
85.000
20.000
15.000
1.000
4.000
1.029.519
421.845
557.675
50.000
-660.779
804.226
-251.166
-1.213.839
80.000
70.000
10.000
0
295.117
55.000
5.000
235.117
235.117
0
0
235.117
60.000
55.000
5.000
0
-215.117
15.000
5.000
-235.117
15.000
Poslovni plan J.P Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
18.
OSTALI RASHODI
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
19.
REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI
(17-18)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
20.
Administracija
REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA
(13+16+19)
Vodosnabdijevanje
Kanalizacija
Administracija
45
10.000
5.000
0
15.000
10.000
5.000
0
0
0
0
0
10.000
5.000
0
15.000
10.000
5.000
0
0
0
0
0
10.000
5.000
0
15.000
10.000
5.000
0
0
0
0
0
-747.093
637.984
103.131
-1.488.209
-643.666
710.431
120.379
-1.474.476
-875.896
819.226
-246.166
-1.448.956
Download

Poslovni plan do 2015. - Vodovod i kanalizacija Herceg Novi