Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Tuzlanski kanton
Canton of Tuzla
Općina Gračanica
Mula Mustafe Bašeskije 1
Gračanica Municipality
TELEFOI: Centrala: 035/700-800, 700-801
TELEFAX: 035/707-000
Broj : 02-28-480/2015
Gračanica, 20.02.2015.godine
Načelnik Općine Gračanica, na osnovu člana 17.stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14
od 19.05.2014. godine), donio je :
PLA% %ABAVKI ZA 2015. GODI%U ZA OPĆI%U GRAČA%ICA
Tačka 1.
Plan nabavki u Općini Gračanica za 2015.godinu (u daljem tekstu: Plan) sačinjen je na osnovu Budžeta Općine Gračanica za 2015.godinu,
kao i drugih sredstava: sredstva iz Fonda za poplavljena područja u FBiH, donatorska sredstva, Inostrana sredstva-IPA fond i Grant sredstva („Sl.
glasnik Općine Gračanica“, broj: 12/14 od 05.01.2015. godine)
Tačka 2.
Plan se sastoji od tekstualnog i tabelarnog dijela.
Tabelarni dio Plana podijeljen je u 3 (tri) segmenta: robe; usluge i radovi.
Tačka 3.
Plan je okvirni dokument koji se može mijenjati i dopunjavati u toku godine.
Tačka 4.
Planom su obuhvaćene nabavke koje načelnik Općine, kao ugovorni organ, namjerava realizovati u toku 2015.godine, osim nabavki male
vrijednosti (nabavke koje podliježu zaključivanju ugovora po direktnom sporazumu i koje, ako nisu predviđene ovim Plan-om naknadno se mogu
dodati u postojeći Plan i provesti procedura javnih nabavki po direktnom sporazumu). U postojeći Plan se takođe mogu, po odobrenim i
prispjelim sredstvima po drugim osnovama i izvorima, ili po eventualno usvojenom rebalansu budžeta, planirati i nabavke koje nisu sadržane
ovim Planom a koje bi se dodavale u već postojeći Plan koji bi se na taj način korigovao i opet objavio na web stranici Općine Gračanica.
Tačka 5.
Nabavke koje su rezervisane za ponuđače koji zapošljavaju, u odnosu na ukupan broj uposlenih, više od 50 % lica sa invaliditetom, u smislu
člana 9. Zakona o javnim nabavkama, su:
- štampanje različitih obrazaca za potrebe Općine
- izrada tabli (ulica i brojeva)
- drugi različiti natpisi (oznake za obilježavanje radova, upozorenja, vizit karte....)
- radovi manjeg obima (sanacija stambenih jedinica za građane slabog imovnog stanja)
- usluge pranja zavjesa, stolnjaka,
kao takve će biti po potrebi naknadno ubačene u već postojeći Plan.
Tačka 6.
Postupak svih nabavki provode Komisije za javne nabavke roba i usluga i Komisije za javne nabavke radova Općine Gračanica formirane
posebnim Rješenjem Načelnika.
Tačka 7.
Ovaj Plan se primjenjuje za budžetsku 2015.godinu i biće objavljen na Web stranici Općine Gračanica - www.opcina-gracanica.ba.
OPĆINSKI NAČELNIK
%usret Helić
PLA% %ABAVKI ZA 2015. GODI%U
OPĆI%A GRAČA%ICA
-ROBERE
D%
I
BR
OJ
PREDMET
%ABAVKE
JR J%
CPV- kod
PROCIJE%
JE%A
VRIJED%O
ST
VRSTA
POSTUPK
A
OKVIR%I
DATUM
POKRET
A%JA
POSTUPK
A
OKVIR%I
DATUM
ZAKLJUČE%JA
UGOVORA
ŠIFRA
JR J%
IZVOR
FI%A%
SIRA%J
A
ZADUŽE%JE
ZA
POKRETA%JE
PROCEDURE
J% I
REALIZACIJU
UGOVORA
1.
Komu.ozel.ulica
(poslati upit AJN)
Komu.održ.zimsk
a služba
Administrativni
materijal
773100006
441139107
228000008
13.000,00 KM
Mart
April
613324
Budžet
Aida Hodžić
Juli/Avgust
Oktobar
613324
Budžet
Aida Hodžić
Mart
April
613411
Budžet
Zijad Dedić
Izdaci za odje. i
unifo. za
teren.zap.u katast.i
urbaniz.
Izdaci za odj.i
unif. CZ
Izdaci za napitke i
mater. za čišćenje
Izdaci za gorivo
181400002
2.300,00
KM
Konkur.post
upak
Otvoreni
postupak
Otvoreni
postupak
okvirni
sporazum na
2 godine
Direktni
sporazum
April
Maj
613481
Budžet
Aida Hodžić
181400002
398000000
091000000
20.000,00 KM
April
Maj
613481
Mart
April
Mart
April
613482 i
613484
613511
2.
3.
4.
5.
6.
7.
80.000,00 KM
54.000,00 KM
x 2 godine
29.000,00 KM
36.000,00 KM
x 2 godine
Konkurentsk
i postupak
Konkur.post
2 LOT-a
Otvoreni
postupakOkvirni
sporazum na
2 godine
Mustafa Bajić
Budžet
Zijad Dedić
Budžet
Senaida Šaković
8.
Izdaci za
održ.javne rasvj.u
gradu i Izdaci za
održ.javn. ras.u
MZ
501000006
45.000,00 KM
x 2 godine
9.
Izdaci za zaš.,čuv.
i smještaj spisa i
mat.registra (kase)
Izdaci za zaš.,čuv.
i smještaj spisa i
mat.registra (video
nadzor)
Dan Općinenabavka zlatnih
plaketa i značaka
sl.)
Izgr.javne rasvj.u
gradu i Izg.javne
Rasvjete u
cent.grada, parku
ispred opć.i
centr.parku
Izgradnja javne
rasvj.u gradu i Mj.
zajednicama
Oprema slu.Centar za pruž.usl.
i mjes.ureda,
Oprema za
civil.zaštitu i
inves.rekons.,
Oprema za
katastar
301937005
3.000 KM
301937005
10.
11.
12.
13.
14.
Otvoreni
postupakokvirni
sporazum na
2 godine,
LOT 1: grad,
LOT 2: MZ
Direktni
postupak
April
Maj
613726
Budžet
Aida Hodžić
April
Maj
613327
Budžet
Senaida Šaković
7.000 KM
Direktni
postupak
April
Maj
613327
Budžet
Senaida Šaković
185132000
6.000,00 KM
Direktni
postupak
April
Maj
613994
Budžet
Zehra Mujačić
315000001
90.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
April
Maj
821221
Budžet
Aida Hodžić
315000001
30.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
April
Maj
821221
Budžet
Aida Hodžić
301900007
48.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak-
Maj
Juni
821311
Budžet
Senaida Šaković
15.
16.
17.
Oprema za
sportsku salu
Kompjuter.
oprema
infor.sistema.
Nabavka
motornog vozila
391000003
302000001
5.000,00
KM
10.000,00 KM
Direktni
sporazum
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821311
Budžet
Nesib Okić
Maj
Juni
821312
Budžet
Senaida Šaković
341000008
15.000 KM
Konkurentsk
i postupak
April
Maj
821321
Budžet
Senaida Šaković
PLA% %ABAVKI ZA 2015. GODI%U
OPĆI%A GRAČA%ICA
-USLUGERE
D%
I
BR
OJ
PREDMET
%ABAVKE
JR J%
CPV- kod
PROCIJE%
JE%A
VRIJED%O
ST
VRSTA
POSTUPK
A
OKVIR%I
DATUM
POKRET.
POSTUPK
A
OKVIR%I
DATUM
ZAKLJUČE%JA
UGOVORA
ŠIFRA
JR J%
IZVOR
FI%A%
SIRA%J
A
ZADUŽE%JE
ZA POKRET.
PROCED.J% I
REALIZACIJU
UGOVORA
1.
Komu.održ.ulica
(poslati upit AJN)
Troškovi
deratizacije
(poslati upit AJN)
Izdaci za
tek.održavanje
vozila
452331419
393300004
190.000,00
KM
10.000,00 KM
Otvoreni
postupak
Konkure.
postupak
April
April/Maj
613324
Budžet
Aida Hodžić
Mart
April
613327
Budžet
Zijad Dedić
501120003
10.000,00 KM
Mart
April
613713
Budžet
Senaida Šaković
Izd.za održ.puteva
u gradu i Izd.za
održ.puteva u MZ
(po potr.razdv.
nab.rizle, us.
prijev.usl.razgrt.,
grupis.MZ i sl.)
Horizontalna i
vertik.signalizacija
441139004
40.000,00 KM
x 2 godine
Konk.postup
- Okvirni
spor.na 2
godine,
LOT 1:
putnicka,
LOT 2:
teretna
vozila
Otvoreni
postupakokvirni
sporazum na
2 godine
Mart
April
613714
Budžet
Zijad Dedić
349420002
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupakokv. sporaz.
na 2 godine
April
Maj
613727
Budžet
Aida Hodžić
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Servisiranje
geod.instr.
Projekti u
obl.katas.harmonizac.podat.
Osiguranje vozila
Kolektivno
osig.uposlenika
Izdaci platnog
prometa
Komp.usluge
održ.inform. sist.
Održavanje
softvera
Održavanje
softvera
Izdaci za
usl.revizije
projekata iz EIB-a
Nab.usl.sken.kopir
i uvez.Proj.dokum
regul. korita rijeke
Sokoluše
Nab.usl.za izradu
Studije za
pribav.preth.vodne
sagl.za Projekat
„Regulacija korita
rijeke Sokoluše na
potezu Most za
Babiće do ušća u
rijeku Spreču u
Općini Gračanica
713550001
712420006
5.000,00
KM
3.000,00 KM
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
April
Maj
613727
Budžet
Aida Hodžić
April
Maj
613727
Budžet
Aida Hodžić
501120003
665120002
661100004
6.000,00 KM
April
Maj
613813
Budžet
Senaida Šaković
Februar
Februar
613814
Budžet
Senaida Šaković
Mart
April
613822
Budžet
Zijad Dedić
503126001
503120005
503120005
792120003
6.000,00 KM
Direktni
sporazum
Direkt.spor.prov. proc.
Konk. post.okv.sporaz.n
a 2 godine
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
April
Maj
613934
Budžet
Senaida Šaković
Mart
April
613934
Budžet
Aida Hodžić
Mart
April
613934
Budžet
Zijad Dedić
Februar
Mart
613930
Budžet
Nejra Naimkadić
795210002
3.861,00 KM
Direktni
sporazum
Februar
Mart
614110
Budžet
Nejra Naimkadić
712410009
3.744,00 KM
Direktni
sporazum
Februar
Mart
614110
Budžet
Nejra Naimkadić
6.500,00
KM
6.500,00
KM
5.000,00 KM
5.000,00 KM
3.000,00 KM
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Nab.usl.za izradu
Elaborata:
„Sanacija ošteć.
regul. korita rijeke
Sokoluše u Općini
Gračanica
Nadzor nad
putnom i
dr.infrastruk.
Provođ.energ.
audita najav.objek.
(u okviru proj.
REMIDA)
Usluge lektor.,
revidir., dizajn.i
brendir.SEAP-a (u
okviru projekta
REMIDA)
Usluge organiz.
Otvorenog dana
(u okviru projekta
REMIDA)
Zaštit.za obezbjeđ.
zgrade Općine i
Zaštit.za obezbjeđ.
na javnim skupov.
Izrada proj.za:
Izgradnju javne
rasvj.u MZ, Izgr.
javne rasvjete u
gradu i
Izg.jav.rasvj.u
cent.grada, parku
ispred opć.i
centr.parku
742200007
6.786,00 KM
Direktni
sporazum
Februar
Mart
614110
Budžet
Nejra Naimkadić
712470001
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613936
Budžet
Zijad Dedić
713140002
45.962,00 KM
bez PDV-a
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
Inostrana
sredstvaIPA fond
Džana Sokolović
795520008
6.000 KM bez
PDV-a
Direktni
sporazum
Mart
April
Inostrana
sredstvaIPA fond
Džana Sokolović
224620006
15.645,00 KM
bez PDV-a
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
Inostrana
sredstvaIPA fond
Džana Sokolović
797140002
25.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613995
Budžet
Senaida Šaković
315000001
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
April
Maj
821221
Budžet
Aida Hodžić
24.
27.
Projekat vodosn.
WATSANNadzor nad
izvođenjem
radovacentralizovanikomponente A11.
i B12 (raspisano
od strane PMU)
Nab. licenci za
desktop računare
Urba. plan grada i
prost. Plan
Općine Gračanica
Regulacioni plan
28.
Nabavka softvera
29.
Izrada projekta za
Vodosnadb. U MZ
Piskavica
Poligon Karići u
MZ Babići
25.
26.
30.
742200007
9.036,00 KM
Raspisano
od strane
PMU
Raspisano
od strane
PMU
Raspisano od strane
PMU
821224
Budžet
Nejra Naimkadić
503126001
714100005
5.000,00 KM
Direktni
sporazum
Konkurentsk
i postupak
April
Maj
821512
Budžet
Senaida Šaković
Maj
Juni
821521
Budžet
Aida Hodžić
742200007
302360002
742200007
11.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Maj
Juni
821521
Budžet
Aida Hodžić+
April
Maj
821522
Budžet
Senaida Šaković
Juni
Juli
821618
Zijad Dedić
452122211
5.000,00 KM
Direktni
sporazum
(zemljište)
Juni
Juli
821619
Budžet i
grant
sredstva
Budžet
10.000,00 KM
5.000,00 KM
4.850,00 KM
Zijad Dedić
PLA% %ABAVKI ZA 2015. GODI%U
OPĆI%A GRAČA%ICA
-RADOVI1.
Sanac.pros.mjesni
h ureda u MZ
Izvršenje rješ.za
urb.-građ.inspek.
Sanacija klizišta
kod Doma kulture
u MZ Babići
450000007
451111009
501120003
10.000,00 KM
4.
Sanacija klizištamosta u
Mehmedovićima u
MZ Džakule
501120003
30.000,00 KM
5.
Sanacija klizišta
Brđani u MZ
G.Orahovica
501120003
50.000,00 KM
2.
3.
10.000,00 KM
6.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Direktni
sporazum
613727
Budžet
Senaida Šaković
Zijad Dedić
Mart
April
613991
Budžet
Mart
April
613993,
821 619
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613993,
821 619
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613993,
821 619
Budžet,
Zijad Dedić
sredstva
iz Fonda
za
poplavlj.
područja
u FBiH i
donatorsk
a sredstva
Budžet,
Zijad Dedić
sredstva
iz Fonda
za popl.
područja
u FBiH i
donatorsk
a sredstva
Zijad Dedić
Budžet,
sredstva
iz Fonda
za popl.
područja
u FBiH i
donatorsk
a sredstva
6.
Sanacija klizišta
Korića Han u MZ
Gračanica
501120003
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613993,
821 619
7.
Sanacija klizišta
Piragići u MZ
Doborovci
501120003
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613993,
821 619
8.
Sanacija klizišta u
gradu i MZ (po
ukazanoj potrebi i
prioritetu)
501120003
50.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613993,
821 619
9.
San.i projek.
Kult.-hist.i
zaštić.spomenikaPravosl.crkva
452123140
20.000,00 KM
Mart
April
615117
10.
San.i projek Kult.hist. i
zaštić.spomenikadžamija Lukavica
452123140
25.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak.
Nacion.spo
menik,
posebni usl.
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
615117
Budžet,
sredstva
iz Fonda
za
poplavlj.
područja
u FBiH i
donatorsk
a sredstva
Budžet,
sredstva
iz Fonda
za
poplavlj.
područja
u FBiH i
donatorsk
a sredstva
Budžet,
sredstva
iz Fonda
za popl.
područja
u FBiH i
donatorsk
a sredstva
Grant
sredstva
Grant
sredstva
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Džana Sokolović
Aida Hodžić
11.
Izgradnja sportske
sale
Izgradnja
Druš.Domamjesnog ureda u
MZ Trnovci
Izgradnja javnog
WC-a u gradu
Projekat vodosn.
WATSANBušenje
istr.bušotina
(prema projektu)komponenta A.3.
Projekat vodosn.
WATSANIzgradnja sekund.
kolektora 43
Drijenčakomponenta B.15.
Vodosnad.u MZ
Babici i Malešići (
Izgradnja potisnog
voda i bazena
Vodosnadb. U MZ
Vranovići
452122259
452131509
250.000,00
KM
20.000,00 KM
Otvoreni
postupak
Konkurentsk
i postupak
April
Juni
821211
Budžet
Aida Hodžić
Maj
Juni
821211
Budžet
Zijad Dedić
452155002
742200007
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Otvoreni
postupak
April
Maj
821213
Budžet
Aida Hodžić
April
Avgust
821224
Budžet
Nejra Naimkadić
742200007
97.402,00 KM
Otvoreni
postupak
Februar
Juli
821224
Budžet
Nejra Naimkadić
452313008
150.000,00
KM
Otvoreni
postupak
April
Juni
821224
Budžet i
grant
sredstva
Zijad Dedić
452313008
20.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821618
Zijad Dedić
18.
Vodosnadb. U MZ
Donja Lohinja
452313008
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821618
19.
Vodosnadb. U MZ
Miričina-buše.
bunara
Vodosnadb. U MZ
Lukavica
452313008
25.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821618
452313008
70.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821618
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant sr.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
20.
205.562,00
KM
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
21.
Vodosnadb. U MZ
Džakule- Kulovići
452313008
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821618
22.
Vodosnadb. U MZ
Malešići
452313008
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
April
Maj
821618
23.
Vodosnadb. U MZ
St.Polje
452313008
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821618
24.
Vodosnadb. U MZ
Škahovica
452313008
25.000,00 KM
????????
25.
Vodosnadb. U MZ
Piskavica
452313008
5.150,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821618
26.
Vodosnadb. U MZ
Buk.
452313008
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821618
27.
Kanalizacija u MZ
St.Polje u naselju
Džebe
Rekon.puta u MZ
Lendići
452313008
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821618
452331426
30.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821612
Rekon.puteva u
MZ D. Orahovica
(Makovici)
Rekon.puteva u
MZ Škahovica
Rekon.puta u MZ
Soko-Bukva i
Mehići
Rekon.puta u MZ
St.Polje
(Crkvine)
452331426
35.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821612
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet
452331426
452331426
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821612
Budžet
Zijad Dedić
Juni
Juli
821612
Budžet
Zijad Dedić
452331426
37.103,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821612
Budžet
Zijad Dedić
28.
29.
30.
31.
32.
20.000,00 KM
821618
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Rekon.trot.i puta
prema Druš.doma
u MZ St.Polje
Rekon.puta u MZ
St.Polje- Malešići
Rekon.puta u MZ
Džakule (put
prema selu)
Rekon.puteva u
MZ Buk
Rekon.puteva u
MZ Pribava
Rekon.puta u MZ
Dobor.- Panđur.
Rekon.puta u MZ
G. Dob.-DžananiSerhatlije
Rekon.puta u MZ
Piskavica
(Plane)
Rekon.puta u MZ
G.Orah.Birkovac-Hrastići
Rekon.puta u MZ
D.Lohinja
MujkanovacMeraje
Rekon.Društ.Dom
a u MZ
G.Orahovica
Rekon.Društ.Dom
a u MZ
D.Orahovica
Rekon.Društ.Dom
a u MZ Babići
452331426
20.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821612
Budžet
Zijad Dedić
452331426
452331426
30.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821612
Budžet
Zijad Dedić
Avgust
Septembar
821612
Budžet
Zijad Dedić
452331426
452331426
452331426
452331426
20.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821612
Budžet
Zijad Dedić
Juni
Juli
821612
Budžet
Zijad Dedić
Juni
Juli
821612
Budžet
Zijad Dedić
Juni
Juli
821612
Budžet
Zijad Dedić
452331426
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821612
Budžet
Zijad Dedić
452331426
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821612
Budžet
Zijad Dedić
452331426
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821612
Budžet
Zijad Dedić
450000007
7.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Maj
Jun
821614
Budžet
Zijad Dedić
450000007
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821614
Budžet
Zijad Dedić
450000007
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821614
Budžet
Zijad Dedić
20.000,00 KM
9.750,00 KM
30.000,00 KM
20.000,00 KM
46.
47.
48.
49.
Završetak nove
zgrade općine
Spomen obilj.u
MZ D.Orahovica
Spomen obilj.u
MZ Miričina
Poligon u MZ
Doborovci
450000007
452123140
452123140
452122211
100.000,00
KM
10.000,00 KM
10.000,00 KM
10.000,00 KM
50.
Otvoreni
postupak
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Poligon u MZ
45212221- 15.000,00 KM Konkurentsk
Malešići- Golaći
1
i postupak
51.
Poligon u MZ
45212221- 10.000,00 KM Konkurentsk
D.Orahovica
1
i postupak
52.
Poligon u MZ
45212221- 10.000,00 KM Konkurentsk
Lukavica
1
i postupak
53.
Igralište u MZ
45212221- 5.000,00 KM
Direktni
Malešići
1
sporazum
54.
Izdaci za
74220000- 201.505,00
Otvoreni
regul.rijeke
7
KM
postupak
Sokoluše
55.
Asfaltiranje puta u 44113620- 30.000,00 KM Konkurentsk
naselju „Bazen 3“ 7
i postupak
56.
Asfaltiranje puta
44113620- 30.000,00 KM Konkurentsk
Javor-Bahići
7
i postupak
57.
Asfaltiranje ulice
44113620- 20.000,00 KM Konkurentsk
Mejdanić
7
i postupak
58.
Asfaltiranje puta
44113620- 20.000,00 KM Konkurentsk
Malkića sokak
7
i postupak
59.
Asfaltiranje
44113620- 30.000,00 KM Konkurentsk
ostalih puteva u
7
i postupak
gradu (po potrebi)
UKUP%O %ABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA: 106
Na sačinjavanju Plana javnih nabavki radila:
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
April
Juni
821614
Budžet
Aida Hodžić
Juni
Juli
821619
Budžet
Zijad Dedić
Juni
Juli
821619
Budžet
Zijad Dedić
Juli
Avgust
821619
Budžet
Zijad Dedić
Juni
Juli
821619
Budžet
Zijad Dedić
Juli
Avgust
821619
Budžet
Zijad Dedić
Juli
Avgust
821619
Budžet
Zijad Dedić
Maj
Juni
821619
Budžet
Zijad Dedić
April
Maj
821619
Nejra Naimkadić
April
Maj
821619
Budžet i
grant
sredstva
Budžet
April
Maj
821619
Budžet
Zijad Dedić
April
Maj
821619
Budžet
Zijad Dedić
April
Maj
821619
Budžet
Zijad Dedić
April
Maj
821619
Budžet
Zijad Dedić
Zijad Ded
OPĆINSKI NAČELNIK
%usret Helić
PLA% %ABAVKI ZA 2015. GODI%U
OPĆI%A GRAČA%ICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Komu.ozel.ulica
(poslati upit AJN)
Komu.održ.ulica
(poslati upit AJN)
Komu.održ.zimsk
a služba
Troškovi
deratizacije
(poslati upit AJN)
Administrativni
materijal
773100006
452331419
441139107
393300004
13.000,00 KM
228000008
54.000,00 KM
x 2 godine
Izdaci za odje. i
unifo. za
teren.zap.u katast.i
urbaniz.
Izdaci za odj.i
unif. CZ
Izdaci za napitke i
mater. za čišćenje
Izdaci za gorivo
181400002
2.300,00
KM
181400002
398000000
091000000
20.000,00 KM
Izdaci za
tek.održavanje
vozila
501120003
190.000,00
KM
80.000,00 KM
10.000,00 KM
29.000,00 KM
36.000,00 KM
x 2 godine
10.000,00 KM
Konkur.post
upak
Otvoreni
postupak
Otvoreni
postupak
Konkure.
postupak
Mart
April
613324
Budžet
Aida Hodžić
April
April/Maj
613324
Budžet
Aida Hodžić
Juli/Avgust
Oktobar
613324
Budžet
Aida Hodžić
Mart
April
613327
Budžet
Zijad Dedić
Otvoreni
postupak
okvirni
sporazum na
2 godine
Direktni
sporazum
Mart
April
613411
Budžet
Zijad Dedić
April
Maj
613481
Budžet
Aida Hodžić
Konkurentsk
i postupak
Konkur.post
2 LOT-a
Otvoreni
postupakOkvirni
sporazum na
2 godine
Konkurentsk
i postupakOkvirni
April
Maj
613481
Mart
April
Budžet
Zijad Dedić
Mart
April
613482 i
613484
613511
Budžet
Senaida Šaković
Mart
April
613713
Budžet
Senaida Šaković
Mustafa Bajić
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Izdaci za
održ.puteva u
gradu i Izdaci za
održ.puteva u MZ
(po potrebi
razdvojiti
naabavku rizle,
usluge prijevoza,
usluge razgrtanja,
grupisanja MZ i
sl.)
Izdaci za
održ.javne rasvj.u
gradu i Izdaci za
održ.javn. ras.u
MZ
441139004
40.000,00 KM
x 2 godine
501000006
45.000,00 KM
x 2 godine
Sanac.pros.mjesni
h ureda u MZ
Horizontalna i
vertikalna
signalizacija
450000007
349420002
10.000,00 KM
Servisiranje
geod.instr.
Projekti u
713550001
71242000-
5.000,00
KM
3.000,00 KM
15.000,00 KM
sporazum na
2 godine,
LOT 1:
putnicka,
LOT 2:
teretna
vozila
Otvoreni
postupakokvirni
sporazum na
2 godine
Otvoreni
postupakokvirni
sporazum na
2 godine,
LOT 1: grad,
LOT 2: MZ
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupakokvirni
sporazum na
2 godine
Direktni
sporazum
Direktni
Mart
April
613714
Budžet
Zijad Dedić
April
Maj
613726
Budžet
Aida Hodžić
613727
Budžet
Senaida Šaković
April
Maj
613727
Budžet
Aida Hodžić
April
Maj
613727
Budžet
Aida Hodžić
April
Maj
613727
Budžet
Aida Hodžić
17.
18.
19.
obl.katas.harmonizac.podat.
Izdaci za zaš.,čuv.
i smještaj spisa i
mat.registra (kase)
Izdaci za zaš.,čuv.
i smještaj spisa i
mat.registra (video
nadzor)
Osiguranje vozila
6
sporazum
301937005
3.000 KM
Direktni
postupak
April
Maj
613327
Budžet
Senaida Šaković
323235008
7.000 KM
Direktni
postupak
April
Maj
613327
Budžet
Senaida Šaković
6.000,00 KM
Direktni
sporazum
Direktni
sporazumprovedena
procedura
Konkurentsk
i postupakokvirni
sporazum na
2 godine
Direktni
sporazum
April
Maj
613813
Budžet
Senaida Šaković
Februar
Februar
613814
Budžet
Senaida Šaković
Mart
April
613822
Budžet
Zijad Dedić
April
Maj
613934
Budžet
Senaida Šaković
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Mart
April
613934
Budžet
Aida Hodžić
Mart
April
613934
Budžet
Zijad Dedić
Februar
Mart
613930
Budžet
Nejra Naimkadić
Direktni
sporazum
Februar
Mart
614110
Budžet
Nejra Naimkadić
20.
Kolektivno
osig.uposlenika
501120003
665120002
21.
Izdaci platnog
prometa
661100004
6.500,00
KM
22.
Komp.usluge
održ.informaciono
g sistema
Održavanje
softvera
Održavanje
softvera
Izdaci za
usl.revizije
projekata iz EIB-a
Nab.usl.skeniranja
kopiranja i uvez.
Proj.dokument.
regulacije korita
rijeke Sokoluše
503126001
6.000,00 KM
503120005
503120005
792120003
5.000,00 KM
795210002
3.861,00 KM
23
24.
25.
26.
6.500,00
KM
5.000,00 KM
3.000,00 KM
27.
28.
29.
30.
31.
Nab.usl.za izradu
Studije za
pribav.preth.vodne
sagl.za Projekat
„Regulacija korita
rijeke Sokoluše na
potezu Most za
Babiće do ušća u
rijeku Spreču u
Općini Gračanica
Nab.usl.za izradu
Elaborata:
„Sanacija ošteć.
regul. korita rijeke
Sokoluše u Općini
Gračanica
Izvršenje rješ.za
urb.-građ.inspek.
Sanacija klizišta
kod Doma kulture
u MZ Babići
712410009
3.744,00 KM
Direktni
sporazum
Februar
Mart
614110
Budžet
Nejra Naimkadić
742200007
6.786,00 KM
Direktni
sporazum
Februar
Mart
614110
Budžet
Nejra Naimkadić
451111009
501120003
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Direktni
sporazum
Mart
April
613991
Budžet
Zijad Dedić
Mart
April
613993,
821 619
Sanacija klizištamosta u
Mehmedovićima u
MZ Džakule
501120003
30.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613993,
821 619
Budžet,
Zijad Dedić
sredstva
iz Fonda
za
poplavlj.
područja
u FBiH i
donatorsk
a sredstva
Zijad Dedić
Budžet,
sredstva
iz Fonda
za popl.
područja
u FBiH i
donatorsk
a sredstva
6.000,00 KM
32.
Sanacija klizišta
Brđani u MZ
G.Orahovica
501120003
50.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613993,
821 619
33.
Sanacija klizišta
Korića Han u MZ
Gračanica
501120003
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613993,
821 619
34.
Sanacija klizišta
Piragići u MZ
Doborovci
501120003
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613993,
821 619
35
Sanacija klizišta u
gradu i MZ (po
ukazanoj potrebi i
prioritetu)
501120003
50.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613993,
821 619
Budžet,
sredstva
iz Fonda
za popl.
područja
u FBiH i
donatorsk
a sredstva
Budžet,
sredstva
iz Fonda
za
poplavlj.
područja
u FBiH i
donatorsk
a sredstva
Budžet,
sredstva
iz Fonda
za
poplavlje
na
područja
u FBiH i
donatorsk
a sredstva
Budžet,
sredstva
iz Fonda
za popl.
područja
u FBiH i
donatorsk
a sredstva
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Dan Općinenabavka zlatnih
plaketa i značaka
Nadzor nad
putnom i
dr.infrastruk.
Provođenje
energetskog audita
na jav.objektu
Usluge
lektorisanja,
revidiranja,
dizajniranja i
brendir.SEAP-a,
Usluge
organiziranja
Otvorenog dana
Zaštitari za
obezbjeđ.zgrade
Općine i Zaštitari
za obezbjeđ.na
javnim skup.
San.i projek.
Kult.-hist.i
zaštić.spomenikaPravosl.crkva
San.i projek Kult.hist. i
zaštić.spomenikadžamija Lukavica
Izgradnja sportske
sale
Izgradnja
Druš.Doma-
185132000
6.000,00 KM
Direktni
sporazum
April
Maj
613994
Budžet
Zehra Mujačić
712470001
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613936
Budžet
Zijad Dedić
713140002
45.962,00 KM
bez PDV-a
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
795520008
6.000 KM bez
PDV-a
Direktni
sporazum
Mart
April
224620006
15.645,00 KM
bez PDV-a
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
797140002
25.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Mart
April
613995
452123140
20.000,00 KM
Mart
April
452123140
25.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak.
Nacion.spo
menik,
posebni usl.
Konkurentsk
i postupak
Maj
452122259
452131509
250.000,00
KM
20.000,00 KM
Otvoreni
postupak
Konkurentsk
i postupak
Inostrana
sredstvaIPA fond
Inostrana
sredstvaIPA fond
Džana Sokolović
Džana Sokolović
Inostrana
sredstvaIPA fond
Budžet
Džana Sokolović
615117
Grant
sredstva
Džana Sokolović
Juni
615117
Grant
sredstva
Aida Hodžić
April
Juni
821211
Budžet
Aida Hodžić
Maj
Juni
821211
Budžet
Zijad Dedić
Senaida Šaković
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
mjesnog ureda u
MZ Trnovci
Izgradnja javnog
WC-a u gradu
Izrada proj.za:
Izgradnju javne
rasvj.u MZ, Izgr.
javne rasvjete u
gradu i
Izg.jav.rasvj.u
cent.grada, parku
ispred opć.i
centr.parku
Izgr.javne rasvj.u
gradu i Izg.jav.
rasvj.u cent.grada,
parku ispred opć.i
centr.parku
Izgradnja javne
rasvj.u gradu i Mj.
zajednicama
Projekat vodosn.
WATSANBušenje
istr.bušotina
(prema projektu)komponenta A.3.
Projekat vodosn.
WATSANIzgradnja
sekundarnog
kolektora 43
Drijenčakomponenta B.15.
Projekat vodosn.
452155002
315000001
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
April
Maj
821213
Budžet
Aida Hodžić
April
Maj
821221
Budžet
Aida Hodžić
315000001
90.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
April
Maj
821221
Budžet
Aida Hodžić
315000001
30.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
April
Maj
821221
Budžet
Aida Hodžić
742200007
205.562,00
KM
Otvoreni
postupak
April
Avgust
821224
Budžet
Nejra Naimkadić
742200007
97.402,00 KM
Otvoreni
postupak
Februar
Juli
821224
Budžet
Nejra Naimkadić
74220000-
9.036,00 KM
Raspisano
Raspisano
Raspisano od strane
821224
Budžet
Nejra Naimkadić
10.000,00 KM
60.
WATSANNadzor nad
izvođenjem
radovacentralizovanikomponente A11.
i B12 (raspisano
od strane PMU)
Vodosnad.u MZ
Babici i Malešići (
Izgradnja potisnog
voda i bazena
Oprema slu.Centar za pruž.usl.
i mjes.ureda,
Oprema za
civil.zaštitu i
inves.rekons.,
Oprema za
katastar
Oprema za
sportsku salu
Kompjuter.
oprema
infor.sistema
Nabavka
motornog vozila
Nab. licenci za
desktop računare
Urba. plan grada i
prost. Plan
Općine Gračanica
Regulacioni plan
61.
Nabavka softvera
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
7
od strane
PMU
od strane
PMU
PMU
452313008
150.000,00
KM
Otvoreni
postupak
April
Juni
821224
Budžet i
grant
sredstva
Zijad Dedić
301900007
48.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821311
Budžet
Senaida Šaković
391000003
302000001
5.000,00 KM
Direktni
sporazum
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821311
Budžet
Nesib Okić
Maj
Juni
821312
Budžet
Senaida Šaković
341000008
503126001
714100005
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Direktni
sporazum
Konkurentsk
i postupak
April
Maj
821321
Budžet
Senaida Šaković
April
Maj
821512
Budžet
Senaida Šaković
Maj
Juni
821521
Budžet
Aida Hodžić
742200007
30236000-
11.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Direktni
Maj
Juni
821521
Budžet
Aida Hodžić
April
Maj
821522
Budžet
Senaida Šaković
10.000,00 KM
5.000,00 KM
10.000,00 KM
5.000,00 KM
62.
Vodosnadb. U MZ
Vranovići
2
452313008
63.
Vodosnadb. U MZ
Donja Lohinja
452313008
10.000,00 KM
64.
Vodosnadb. U MZ
Miričina-buše.
bunara
Vodosnadb. U MZ
Lukavica
Vodosnadb. U MZ
Džakule- Kulovići
452313008
67.
sporazum
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821618
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821618
25.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821618
452313008
452313008
70.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821618
Juni
Juli
821618
Vodosnadb. U MZ
Malešići
452313008
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
April
Maj
821618
68.
Vodosnadb. U MZ
St.Polje
452313008
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821618
69.
Vodosnadb. U MZ
Škahovica
452313008
25.000,00 KM
????????
70.
Izrada projekta za
Vodosnadb. U MZ
Piskavica
Vodosnadb. U MZ
Piskavica
742200007
4.850,00 KM
Direktni
sporazum
Juni
Juli
821618
452313008
5.150,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821618
72.
Vodosnadb. U MZ
Buk.
452313008
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821618
73.
Kanalizacija u MZ
St.Polje u naselju
452313008
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821618
65.
66.
71.
20.000,00 KM
15.000,00 KM
821618
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant sr.
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet i
grant
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
Zijad Dedić
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Džebe
Rekon.puta u MZ
Lendići
452331426
30.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821612
Rekon.puteva u
MZ D. Orahovica
(Makovici)
Rekon.puteva u
MZ Škahovica
Rekon.puta u MZ
Soko- Bukva i
Mehići
Rekon.puta u MZ
St.Polje
(Crkvine)
452331426
35.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821612
sredstva
Budžet i
grant
sredstva
Budžet
452331426
452331426
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821612
Budžet
Zijad Dedić
Juni
Juli
821612
Budžet
Zijad Dedić
452331426
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821612
Budžet
Zijad Dedić
Rekon.trotoara i
puta prema Druš.
Domu u MZ
St.Polje
Rekon.puta u MZ
St.Polje- Malešići
Rekon.puta u MZ
Džakule (put
prema selu)
Rekon.puteva u
MZ Buk
Rekon.puteva u
MZ Pribava
Rekon.puta u MZ
Dobor.Panđurište
Rekon.puta u MZ
G. Dob.-DžananiSerhatlije
452331426
40.000,00 KM
(37.103,00
KM ostatak za
ovu godinu)
20.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821612
Budžet
Zijad Dedić
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821612
Budžet
Zijad Dedić
Avgust
Septembar
821612
Budžet
Zijad Dedić
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821612
Budžet
Zijad Dedić
Juni
Juli
821612
Budžet
Zijad Dedić
Juni
Juli
821612
Budžet
Zijad Dedić
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821612
Budžet
Zijad Dedić
20.000,00 KM
452331426
452331426
30.000,00 KM
452331426
452331426
452331426
20.000,00 KM
452331426
20.000,00 KM
20.000,00 KM
9.750,00 KM
30.000,00 KM
Zijad Dedić
Zijad Dedić
86.
Rekon.puta u MZ
Piskavica
(Plane)
Rekon.puta u MZ
G.Orah.Birkovac-Hrastići
Rekon.puta u MZ
D.Lohinja
MujkanovacMeraje
Rekon.Društ.Dom
a u MZ
G.Orahovica
Rekon.Društ.Dom
a u MZ
D.Orahovica
Rekon.Društ.Dom
a u MZ Babići
Završetak nove
zgrade općine
Spomen obilj.u
MZ D.Orahovica
Spomen obilj.u
MZ Miričina
Poligon u MZ
Doborovci
452331426
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821612
Budžet
Zijad Dedić
452331426
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juni
Juli
821612
Budžet
Zijad Dedić
452331426
15.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821612
Budžet
Zijad Dedić
450000007
7.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Maj
Jun
821614
Budžet
Zijad Dedić
450000007
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821614
Budžet
Zijad Dedić
450000007
450000007
452123140
452123140
452122211
10.000,00 KM
Konkurentsk
i postupak
Otvoreni
postupak
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Juli
Avgust
821614
Budžet
Zijad Dedić
April
Juni
821614
Budžet
Aida Hodžić
Juni
Juli
821619
Budžet
Zijad Dedić
Juni
Juli
821619
Budžet
Zijad Dedić
Juli
Avgust
821619
Budžet
Zijad Dedić
96.
Poligon Karići u
MZ Babići
452122211
5.000,00 KM
Juni
Juli
821619
Budžet
Zijad Dedić
97.
Poligon u MZ
Malešići- Golaći
Poligon u MZ
D.Orahovica
Poligon u MZ
452122211
452122211
45212221-
15.000,00 KM
Juni
Juli
821619
Budžet
Zijad Dedić
Juli
Avgust
821619
Budžet
Zijad Dedić
Juli
Avgust
821619
Budžet
Zijad Dedić
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
98.
99.
100.000,00
KM
10.000,00 KM
10.000,00 KM
10.000,00 KM
10.000,00 KM
10.000,00 KM
Direktni
sporazum
(zemljište)
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
100
101
102
103
104
105
106
Lukavica
Igralište u MZ
Malešići
Izdaci za
regul.rijeke
Sokoluše
Asfaltiranje puta u
naselju „Bazen 3“
Asfaltiranje puta
Javor-Bahići
Asfaltiranje ulice
Mejdanić
Asfaltiranje puta
Malkića sokak
Asfaltiranje
ostalih puteva u
gradu (po potrebi)
1
452122211
742200007
441136207
441136207
441136207
441136207
441136207
5.000,00 KM
201.505,00
KM
30.000,00 KM
30.000,00 KM
20.000,00 KM
20.000,00 KM
30.000,00 KM
i postupak
Direktni
sporazum
Otvoreni
postupak
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Konkurentsk
i postupak
Maj
Juni
821619
Budžet
Zijad Dedić
April
Maj
821619
Nejra Naimkadić
April
Maj
821619
Budžet i
grant
sredstva
Budžet
April
Maj
821619
Budžet
Zijad Dedić
April
Maj
821619
Budžet
Zijad Dedić
April
Maj
821619
Budžet
Zijad Dedić
April
Maj
821619
Budžet
Zijad Dedić
Zijad Ded
Na sačinjavanju Plana javnih nabavki radila:
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
OPĆINSKI NAČELNIK
%usret Helić
Download

Pregled - Općina Gračanica