www.medfak.ni.ac.rs Medicinski fakultet
INFORMATOR IZDAVAČ Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet ZA IZDAVAČA Prof. dr Milan Višnjić GLAVNI UREDNICI Prof. dr Dobrila Stanković Đorđević Prof. dr Dušica Pavlović UREDNIK Prof. dr Stevo Najman REDAKTORI Hemija: Prof. dr Goran Nikolić, doc. dr Mirjana Abramović, doc. dr Nataša Trutić Biologija: Prof. dr Stevo Najman, prof. dr Jelena Živanov‐Čurlis Matematika: Prof. dr Jelena Manojlović, prof. dr Dragan Đorđević, doc. dr Dragana Cvetković Anatomija i fiziologija: Prof. dr Svetlana Antić, prof. dr Milkica Nešić, prof. dr Stevo Najman TEHNIČKA PRIPREMA Snežana Milošević ŠTAMPA Galaksija, Niš
O FAKULTETU
UPRAVA FAKULTETA
STUDIJSKI PROGRAMI
PRIJEMNI ISPIT
STUDIJE
STUDENTSKE ORGANIZACIJE Medicinski fakultet INFORMATOR Dragi maturanti, Izbor i upis fakulteta su za vas najvažnije životno pitanje sa kojim se srećete u prvim godinama punoletstva. Uz neizvesnost ishoda prijemnog ispita, upisnu «groznicu« često pojačava mnoštvo drugih nepoznanica i oskudna informisanost. Ovaj Informator je pokušaj Medicinskog fakulteta u Nišu da javnosti stavi na uvid neke od važnih informacija vezanih za upis na ovaj Fakultet i njegov rad. Ovde nisu prisutne informacije za koje je odgovorno Ministarstvo prosvete, ali će one biti dostupne iz sredstava javnog informisanja i teksta konkursa. Na disku koji prati Informator nalazi se program prijemnog ispita i testovi sa prijemnih ispita iz prethodnih godina. Testovi sa prethodnih prijemnih ispita biće vam dobra orijentacija u tome kako mogu izgledati test pitanja na prijemnom ispitu. Međutim, svi raspo‐
loživi testovi predstavljaju samo pomoćno sredstvo u pripremi pri‐
jemnog ispita i nikako ne mogu biti zamena za učenje iz udžbenika. Za dobru pripremu prijemnog ispita potrebno je savladati gradivo iz odgovarajućih udžbenika za gimnazije prirodno‐matematičkog smera i medicinske škole. Želimo vam da što lakše učinite prvi korak, uspešno položite prijemni ispit i postanete studenti Medicinskog fakulteta u Nišu. Medicinski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova sa viso‐
kim renomeom u našoj zemlji. Tome su doprineli nastavnnici i sara‐
dnici svojim stručnim, naučnim i pedagoškim kvalitetima, ali i sami studenti koji svojim znanjem afirmišu naš fakultet u zemlji i inostra‐
nstvu. Verujemo da će i ova generacija studenata svojom ozbiljnošću, učenjem i kontinuiranim usavršavanjem negovati tradicionalne vred‐
nosti našeg fakulteta. Kolegijum Dekanata Medicinskog fakulteta u Nišu O FAKULTETU INFORMATOR Postoji već 50 godina. Prvi Medicinski fakultet u našoj zemlji koji je, marta 2008. godine, dobio akreditaciju od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvali‐
teta Republike Srbije. Jedini fakultet u našoj zemlji koji je prošao proces eksterne evaluacije od strane tima eksperata za procenu kvaliteta Evropske asocijacije univerziteta, novembra 2009. godine i na taj način postao prepozna‐
tljiv na evropskom univerzitetskom prostoru. Do danas, na fakultetu je diplomiralo 8146 studenata medicine, 2002 studenta stomatologije, 115 studenata farmacije i 203 studenta osno‐
vnih strukovnih studija. Odbranjeno je 708 magistarskih teza i 550 doktorskih disertacija. Svi studijski programi su usaglašeni sa principima Bolonjske deklara‐
cije, a njihova realizacija počela je školske 2006/07. godine. Nastava se odvija u sledećim nastavnim bazama fakulteta: Instituti na fakultetu, Kabinet za urgentnu medicinu, klinike Kliničkog centra Niš, Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovas‐
kularnih bolesti Niška Banja, Institut za javno zdravlje Niš, Klinika za stomatologiju, Vojna bolnica Niš, Zavod za sudsku medicinu, Dom zdravlja Niš, Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica. Fakultet je priključen na internet mrežu sa 350 računara instaliranih u institutima, kabinetima, vežbaonama i amfiteatrima, čime je obezbe‐
đeno izvođenje nastave na najsavremeniji način. Biblioteka fakulteta ima fond od 136.311 bibliotečkih jedinica, čitaonicu sa 80 mesta i Medicinski informacioni centar sa elektron‐
Medicinski fakultet
8
9
Medicinski fakultet INFORMATOR skom bibliotekom koja obuhvata preko 100.000 udžbenika i časopi‐
sa. Fakultet poseduje računarsku učionicu sa računarima povezanim u računarsku mrežu sa on‐line pristupom internetu. Fakultet otvara perspektive za mobilnost studenata koji po jedan semestar nastave završavaju na drugim fakultetima u zemlji i ino‐
stranstvu. Centar za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta stu‐
dijskih programa, nastave i naučnoistraživačkog rada kontinuirano prati kvalitet i realizaciju planova nastave u saradnji sa studentima kao partnerima u tom procesu. UPRAVA FAKULTETA DEKAN Prof. dr Milan Višnjić PRODEKANI INFORMATOR Prof. dr Dušica Pavlović, prodekan za osnovnu nastavu na integrisanim akademskim studijama medicine Prof. dr Stevan Ilić, prodekan za poslediplomsku nastavu i NIR Prof. dr Borislav Kamenov, prodekan za međunarodnu saradnju i izdavačku delatnost Prof. dr Milijanka Krstić, prodekan za osnovne strukovne studije Prof. dr Dobrila Stanković Đorđević, prodekan za preventivnu medicinu Prof. dr Dragan Petrović, prodekan za osnovnu nastavu na integrisanim akademskim studijama stomatologije Prof. dr Goran Nikolić, prodekan za osnovnu nastavu na integrisanim akademskim studijama farmacije Prof. dr Miroslav Stojanović, prodekan za kliničko zdravstvo STUDENT PRODEKAN Davor Đukić SEKRETAR FAKULTETA Verica Lukić, dipl. prav. Medicinski fakultet
12
STUDIJSKI PROGRAMI INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINE
VRSTA I NIVO STUDIJA: integrisane akademske studije, II stepen visokog obrazovanja AKADEMSKO ZVANJE: doktor medicine UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM: ƒ za upis u prvu godinu studijskog programa mogu da konkurišu kandidati koji su završili gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja ili srednju veterinarsku školu u četvorogodišnjem tra‐
janju ƒ pri izboru kandidata za upis na studijski program vrednuju se rezultati postignuti u prethodnom školovanju i rezultati postignu‐
ti na prijemnom ispitu iz biologije i hemije. TRAJANJE I OBIM STUDIJA: Obrazovanje za sticanje stručnog naziva doktor medicine traje 6 godi‐
na i obavlja se u okviru 12 semestara, prema integrisanom akadem‐
skom studijskom programu sa ukupnim obimom od 360 ESPB. 14
KURIKULUM STUDIJSKOG PROGRAMA Studijski program sadrži 5.500 časova nastave koja obuhvata predavanja, vežbe, seminare, letnju stručnu praksu, kliničku praktičnu nastavu i izradu završnog diplomskog rada. Studijski program se sastoji od 46 predmeta, 40 obaveznih i 6 izbornih blokova. Nastava na pojednim predmetima odvija se u toku jednog, a najviše u toku dva semestra u skladu sa planom izvođenja nastave. Raspored predmeta po godinama studija i semestrima prika‐
zan je u tabeli. Sa sadržajem, metodama izvođenja nastave i načinom ocenjivanja za svaki predmet možete se upoznati na sajtu fakulteta. Obavezni predmeti čine obavezno jezgro studijskog programa, dok se za izborne predmete studenti samostalno opredeljuju tako što iz 6 izbornih blokova (sa ukupno 25 izbornih predmeta) biraju po jedan izborni predmet. Nakon III, IV i V godine studija studenti obavljaju letnju stručnu praksu u nastavnim bazama kliničkih predmeta (Interna medicina I, Interna medicina II, Pedijatrija, Ginekologija sa akušerstvom i Hirurgi‐
ja). U XII semestru studijskog programa predviđena je klinička prak‐
tična nastava iz interne medicine, pedijatrije, ginekologije i hirurgije. Kada student apsolvira sve studijske obaveze i položi sve pro‐
gramom predviđene ispite, pristupa izradi diplomskog rada i javnom polaganju diplomskog ispita. Broj ESPB kojima se izražava rad stu‐
denata na izradi diplomskog rada ulazi u ukupan broj bodova neo‐
phodnih za završetak studija. 15
• PLAN NASTAVE INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA MEDICINE Red. broj NAZIV PREDMETA I godina TP II godina III godina IV godina V godina VI godina UKUPNO ESPB 1. Molekularna i hum. genetika 3+2 TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP T P Σ I II 45+30=75 8 8 0 2. Med. statistika i informatika 2+2 30+30=60 5 5 0 3. Anatomija 4+4 5+5 135+135=270 24 9 15 4. Histologija i embriologija 3+3 3+3 90+90=180 14 5 9 5. Fizičko vaspitanje * 0+2 0+2 0+2 0+120=120 / / / 2+0 0+2 30+0=30 3 0 3 7. Uvod u kliničku praksu 1+1 15+15=30 3 0 3 8. Izborni predmet 2+0 30+0=30 3 0 3 9. Izborni predmet 1+1 15+15=30 2 2 0 10. Fiziologija 4+4 5+4 135+120=255 20 9 11 11. Engleski jezik u medicini 2+0 2+0 60+0=60 5 2 3 12. Biohemija 4+3 3+3 105+90=195 15 8 7 13. Mikrobiologija 2+2 2+2 60+60=120 10 5 5 14. Osnovi imunologije 2+1 30+15=45 3 3 0 15. Osnovi kliničke prakse 2+2 30+30=60 5 0 5 16. Patologija 4+4 4+4 120+120=240 17 9 8 17. Patofiziologija 3+3 2+3 75+90=165 12 6 6 18. Farmakologija sa toksikolog. 3+2 2+2 75+60=135 9 6 3 19. Interna medicina I 90+120=210 12 6 6 3+4 3+4 20. Izborni predmet 2+1 30+15=45 4 0 4 6. Med. etika i med. sociologija 21. Stručna praksa 22. Infektivne bolesti 23. Epidemiologija 24. Radiologija 25. Klinička biohemija 26. Interna medicina II 27. Izborni predmet 28. Izborni predmet Psihijatrija sa medicinskom 29. psihologijom 30. Dermatovenerologija 95 6 3+4 45+60=105 7 7 0 2+2 30+30=60 4 4 0 2+2 30+30=60 4 4 0 1+1 15+15=30 2 2 0 2+4 4+6 90+150=240 15 7 9 2+2 30+30=60 4 4 0 2+2 30+30=60 4 0 4 3+4 45+60=105 7 0 7 2+3 30+45=75 5 0 5 31. Nuklearna medicina 15+15=30 2 0 2 32. Stručna praksa 1+1 95 6 33. Neurologija 2+4 30+60=90 5 5 0 34. Socijalna medicina 1+2 15+30=45 2 2 0 35. Higijena sa med. ekologijom 2+2 30+30=60 5 5 0 36. Pedijatrija 2+4 2+4 60+120=180 9 6 3 37. Ginekologija sa akušerstvom 2+4 2+4 60+120=180 9 6 3 38. Hirurgija I 90+150=240 12 6 6 39. Medicina rada 3+5 3+5 1+1 15+15=30 2 0 2 40. Fizikalna med. i rehabilitacija 1+2 15+30=45 2 0 2 41. Izborni predmet 15+30=45 2 0 2 42. Stručna praksa 1+2 12 3+2 240 43. Oftalmologija 45+30=75 5 5 0 44. Hirurgija II 3+5 45+75=120 7 7 0 45. Otorinolaringologija 2+2 30+30=60 4 4 0 46. Maksilofacijalna hirurgija 1+1 15+15=30 2 2 0 47. Osnovi kliničke onkologije 1+1 15+15=30 2 2 0 48. Urgentna medicina 2+2 30+30=60 4 4 0 49. Porodična medicina 1+2 15+30=45 3 3 0 50. Sudska medicina 45+30=75 5 5 0 51. Klinička praktična nastava 3+2 0+30 0+450=450 20 0 20 52. Diplomski rad T P Svega Stručna praksa UKUPNO 240 180 420 180 225 405 0+10 0 600 600 0+150=150 2130 2940 5070 430 5500 8 0 8 360 180 165 345 195 195 135 150 330 345 675 195 195 390 195 210 405 95 890 765 180
240
420
95 920 180 315 495 150 270 420 240 1155 240 255 495 1095 * Fakultativna nastava‐broj časova nije prikazan u ukupnom zbiru LISTA IZBORNIH PREDMETA Red. broj Šifra predmeta NAZIV PREDMETA Semestar ESPB za predmet 1. 8.a Prva pomoć II 3 2. 8.b Engleski jezik II 3 3. 8.v Hemija u medicini I II 3 4. 9.a Biologija ćelije III 2 5. 9.b Fizika medicinske dijagnostike III 2 6. 9.v Uvod u naučnoistraživački rad III 2 ESPB 3 2 7. 9.g Hemija u medicini II III 2 8. 20.a Klinička mikrobiologija VI 4 9. 20.b Medicinska genetika VI 4 10. 20.v Neuronauke VI 4 11. 20.g VI 4 12. 27.a VII 4 13. 27.b VII 4 14. 27.v VII 4 15. 28.a Homeostaza voda i elektrolita Patofiziologija ishrane i psiho. sprem. sportista Fiziologija napora Osnovi histoloških tehnika u biomedicini Klinička anatomija VIII 4 16. 28.b Klinička patofiziologija VIII 4 17. 28.v Klinička farmakologija VIII 4 18. 28.g Klinička imunologija VIII 4 19. 28.d Štetni efekti lekova VIII 4 20. 41.a Anesteziologija sa reanimatologijom X 2 21. 41.b Dijetetika X 2 22. 41.v Klinička embriologija X 2 23. 41.g Klinička patologija X 2 24. 41.d Lekovi i trudnoća X 2 25. 41.đ Neonatologija X 2 26. 41.e Gerijatrija X 2 27. 41.ž Tropske infektivne bolesti X 2 28. 52. Diplomski rad XII 8 UKUPNO ESPB 4 4 4 2 8 27 INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE
STOMATOLOGIJE
VRSTA I NIVO STUDIJA: integrisane akademske studije, II stepen visokog obrazovanja AKADEMSKO ZVANJE: doktor stomatologije UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM: ƒ za upis u prvu godinu studijskog programa mogu da konkurišu kandidati koji su završili gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja ili srednju veterinarsku školu u četvorogodišnjem tra‐
janju ƒ pri izboru kandidata za upis na studijski program vrednuju se rezultati postignuti u prethodnom školovanju i rezultati postignu‐
ti na prijemnom ispitu iz biologije i hemije. TRAJANJE I OBIM: Obrazovanje za sticanje stručnog naziva doktor stomatologije traje 5 godina i obavlja se u okviru 10 semestara, pre‐
ma integrisanom akademskom studijskom programu sa ukupnim obimom od 300 ESPB. 20
KURIKULUM STUDIJSKOG PROGRAMA Studijski program sadrži 4365 časova nastave koja obuhvata predavanja, vežbe, seminare i izradu završnog diplomskog rada. Studijski program se sastoji od 42 predmeta, 35 obaveznih i 7 izbornih blokova. Nastava na pojednim predmetima odvija se u toku jednog, a najviše u toku dva semestra u skladu sa planom izvođenja nastave. Raspored predmeta po godinama studija i semestrima prika‐
zan je u tabeli. Sa sadržajem, metodama izvođenja nastave i načinom ocenjivanja za svaki predmet možete se upoznati na sajtu fakulteta. Obavezni predmeti čine obavezno jezgro studijskog programa, dok se za izborne predmete studenti samostalno opredeljuju tako što iz 7 izbornih blokova (sa ukupno 20 izbornih predmeta) biraju po jedan izborni predmet. Kada student apsolvira sve studijske obaveze i položi sve pro‐
gramom predviđene ispite, pristupa izradi diplomskog rada i javnom polaganju diplomskog ispita. Broj ESPB kojima se izražava rad stu‐
denata na izradi diplomskog rada ulazi u ukupan broj bodova neo‐
phodnih za završetak studija. 21
• PLAN NASTAVE INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA STOMATOLOGIJE Red. broj NAZIV PREDMETA I godina TP TP 2+0 3+2 1+2 3+3 5. Fizičko vaspitanje* 6. Histologija i embriologija 1. 2. 3. 4. Medicinska etika i medicinska sociologija Molekularna i humana genetika Medicinska statistika i informatika Anatomija II godina TP TP 4+4 0+2 0+2 III godina IV godina V godina SEMINARI UKUPNO ESPB TP TP TP TP TP TP Sem. Čas T P Σ I II 30+0=30 3 3 0 45+30=75 8 8 0 15+30=45 4 4 0 105+105=210 16 9 7 0+1 0+105=105 / / / 2+2 2+2 0+2 60+60=120 9 4 5 7. Biohemija 3+2 45+30=75 8 0 8 8. Izborni predmet (sem II) 2+0 II 0+2 30+30=60 6 0 6 9. Fiziologija I 3+2 45+30=75 6 0 6 2+0 2+0 60+0=60 5 2 3 2+2 30+30=60 4 4 0 3+2 45+30=75 6 6 0 13. Mikrobiologija i imunologija Stomatološka protetika 14. pretklinika 15. Patologija 2+2 30+30=60 4 4 0 2+5 2+6 IV 0+1 60+165+15=240 18 9 9 2+2 2+2 60+60=120 9 5 4 16. Izborni predmet (sem III) 2+2 30+30=60 7 7 0 17. Patofiziologija 4+2 60+30=90 7 0 7 10. Engleski jezik u stomatologiji Socijalna medicina sa 11. epidemiologijom i higijenom 12. Fiziologija II Farmakologija sa toksikologijom 19. Bolesti zuba pretklinika 18. 2+1 1+1 45+30=75 6 4 2 2+4 1+3 V 0+1 45+105+15=165 10 6 4 20. Dermatovenerologija Neurologija i psihijatrija sa 21. medicinskom psihologijom 22. Izborni predmet (sem VI) Interna medicina (pedijatrija, 23. infektivne bolesti, fizikalna medicina i rehabilitacija) Hirurgija (ginekologija sa 24. akušerstvom, oftalmologija) 25. Otorinolaringologija 1+1 15+15=30 2 2 0 2+1 30+15=45 3 3 0 2+2 30+30=60 6 0 6 V 0+1 120+105+15=2
40 16 8 8 75+75=150 10 4 6 4+3 4+4 2+2 3+3 1+1 15+15=30 2 0 2 26. Radiologija VI 0+1 30+15+15=60 5 0 5 2+1 27. Izborni predmet (sem VII) 2+2 30+30=60 7 7 0 28. Oralna hirurgija 2+4 2+4 VII 0+1 60+120+15=195 11 6 5 29. Oralna medicina 1+2 1+2 VII 0+1 30+60+15=105 9 4 5 30. Preventivna stomatologija 1+2 VIII 0+1 15+30+15=60 4 0 4 31. Izborni predmet (sem VIII) 2+2 30+30=60 7 0 7 32. Gnatologija 1+1 15+15=30 2 0 2 33. Stom. protetika klinika I 2+5 1+3 45+120=165 9 5 4 34. Bolesti zuba klinika I 1+6 30+165=195 11 6 5 35. Stom. protetika klinika II 1+5 1+4 1+4 30+120=150 5 3 2 36. Bolesti zuba klinika II 1+6 1+6 30+180=210 8 4 4 37. Izborni predmet (sem IX) 2+2 30+30=60 7 7 0 38. Ortopedija vilica 2+3 2+3 60+90=150 7 4 3 39. Parodontologija 2+3 1+3 45+90=135 6 3 3 40. Dečija stomatologija 1+3 2+3 45+90=135 6 3 3 41. Maksilofacijalna hirurgija 1+2 2+3 45+75=120 5 2 3 42. Izborni predmet (sem X) 2+2 30+30=60 7 0 7 43. Sudska medicina 2+1 30+15=45 2 0 2 44. Diplomski rad 150 150 300 0 7 210 225 435 0+150=150 1740 2625 4365 7 195 180 375 120 285 405 UKUPNO 165 135 300 210 225 150 255 360 450 660 750 * Fakultativna nastava‐broj časova nije prikazan u ukupnom zbiru 810 135
285
420 825 135 330 465 0+10 195 525 720 1185 0 135 135 135 4365 300 LISTA IZBORNIH PREDMETA Red. broj 1. Šifra predmeta NAZIV PREDMETA Semestar ESPB za predmet 8.a Engleski jezik II 6 8.b Prva pomoć II 6 3. 8.v Hemija u stomatologiji II 6 4. 16.a Medicinska genetika III 7 5. 16.b Uvod u naučnoistraživački rad III 7 6. 16.v Fizičke metode u stomatologiji III 7 7. 22.a Osnovi imunologije VI 6 8. 22.b Stomatološki materijali VI 6 9. 27.a Urgentna stomatologija VII 7 10. 27.b Menadžment u zdravstvu VII 7 11. 31.a Bolesti rizika u stomatološkoj praksi VIII 7 12. 31.b Pretklinička endodoncija VIII 7 13. 31.v Implantologija VIII 7 14. 37.a Laseroterapija u stomatologiji IX 7 15. 37.b Povrede zuba kod dece IX 7 16. 37.v Rad sa hendikepiranom decom IX 7 17. 37.g Dentalna antropologija IX 7 18. 42.a X 7 19. 42.b X 7 20. 42.v Parodontalna hirurgija Ortodontsko‐hirurška terapija malokluzija Fiksna protetika X 7 21. 44. Diplomski rad X 7 2. UKUPNO ESPB ESPB 6 7 6 7 7 7 7 7 54 INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE
FARMACIJE
VRSTA I NIVO STUDIJA: integrisane akademske studije, II stepen visokog obrazovanja AKADEMSKO ZVANJE: magistar farmacije UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM: ƒ za upis u prvu godinu studijskog programa mogu da konkurišu kandidati koji su završili gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja ili hemijsko‐tehnološku školu u četvorogodišnjem tra‐
janju ƒ pri izboru kandidata za upis na studijski program vrednuju se rezultati postignuti u prethodnom školovanju i rezultati postignu‐
ti na prijemnom ispitu iz hemije i matematike. TRAJANJE I OBIM: Obrazovanje za sticanje stručnog naziva magistar farmacije traje 5 godina i obavlja se u okviru 10 semestara, prema integrisanom akademskom studijskom programu sa ukupnim obi‐
mom od 300 ESPB. 26
KURIKULUM STUDIJSKOG PROGRAMA Studijski program sadrži 4050 časova nastave koja obuhvata predavanja, vežbe, terenski rad, praksu u farmaceutskim ustanovama i izradu završnog diplomskog rada. Studijski program se sastoji od 51 predmeta, 47 obaveznih i 4 izborna bloka. Nastava na pojednim predmetima odvija se u toku jednog, a najviše u toku dva semestra u skladu sa planom izvođenja nastave. Raspored predmeta po godinama studija i semestrima prika‐
zan je u tabeli. Sa sadržajem, metodama izvođenja nastave i načinom ocenjivanja za svaki predmet možete se upoznati na sajtu fakulteta. Obavezni predmeti čine obavezno jezgro studijskih programa, dok se za izborne predmete studenti samostalno opredeljuju tako što iz 4 izborna bloka (sa ukupno 17 izbornih predmeta) biraju po jedan izborni predmet. Kada student apsolvira sve studijske obaveze i položi sve pro‐
gramom predviđene ispite, pristupa izradi diplomskog rada i javnom polaganju diplomskog ispita. Broj ESPB kojima se izražava rad stu‐
denata na izradi diplomskog rada ulazi u ukupan broj bodova neo‐
phodnih za završetak studija. 27
• PLAN NASTAVE INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA FARMACIJE Red broj NAZIV PREDMETA I godina TP II godina TP TP TP III godina IV godina V godina UKUPNO TP TP TP TP TP TP T P ESPB 30+0=30 Σ 2 I 2 II 0 30+0=30 3 3 0 1. Engleski jezik Farmaceutska etika i 2. sociologija 3. Matematika 2+0 2+2 30+30=60 4 4 0 4. Fizika Biologija sa humanom 5. genetikom Opšta hemija sa 6. stehiometrijom 7. Anatomija 3+2 45+30=75 5 5 0 45+30=75 5 5 0 60+45=105 8 8 0 2+1 30+15=45 3 3 0 1+1 15+15=30 3 0 3 0 7 8. Histologija 2+0 3+2 4+3 9. Botanika 3+3 45+45=90 7 10. Neorganska hemija 2+0 30+0=30 3 0 3 11. Fizička hemija 3+1 45+15=60 5 0 5 0 6 12. Analitička hemija I 2+3 30+45=75 6 13. Organska hemija I 4+1 60+15=75 6 0 6 3+5 45+75=120 8 8 0 4+3 8 0 3+3 14. Analitička hemija II 15. Organska hemija II Instrumentalne metode 16. hemijske analize 17. Opšta biohemija 3+1 18. Fiziologija 2+1 60+45=105 8 45+45=90 6 6 0 45+15=60 5 5 0 3+2 75+45=120 8 3 5 19. Farmaceutka hemija I Mikrobiologija i osnovi 20. imunologije 21. Farmaceutska imunologija 3+0 3+3 22. Bromatologija 23. Farmakognozija I 24. Farmaceut. hemija II 25. Famakognozija II 26. Patofiziologija 27. Izborni predmet 28. Farmakologija 29. Farmaceutska hemija III 30. Farmaceutska tehnologija I 31. Statistika u farmaciji 32. Izborni predmet 33. Analitika lekova 34. Medicinska biohemija 35. Dijetetika 36. Farma. tehnologija II 37. Farmakoterapija 38. Fitoterapija 39. Farmakokinetika 40. Kozmetologija 41. Izborni predmet 45+0=45 4 0 4 45+45=90 6 0 6 2+2 30+30=60 3+3 45+45=90 4 6 0 0 4 6 2+3 30+45=75 5 0 5 4+5 60+75=135 9 9 0 3+3 45+45=90 6 6 0 5+3 75+45=120 9 9 0 1+0 15+0=15 2 2 0 4+2 105+45=150 11 4 7 3+1 4+4 60+60=120 8 0 8 3+7 45+105=150 10 0 10 1+1 15+15=30 2 0 2 3 0 3 4+4 30+0=30 2+0 60+60=120 8 8 0 4+4 60+60=120 8 8 0 2+2 30+30=60 5 5 0 2+2 3+3 75+75=150 10 4 6 90+60=150 10 5 5 3+2 3+2 2+2 30+30=60 5 0 5 3+3 45+45=90 7 0 7 1+2 15+30=45
4 0 4 2+0 30+0=30 3 0 3 42. Toksikologija sa analitikom 4+4 60+60=120 9 9 0 43. Biofarmacija 1+2 15+30=45 3 3 0 44. Osnovi industrijske farmacije 3+3 45+45=90 7 7 0 45. Klinička farmacija 3+3 45+45=90 7 7 0 46. 30+15=45 4 4 0 2+1 2+1 30+15=45 4 0 4 2+1 30+15=45 4 0 4 2+1 30+15=45 4 0 4 50. Izborni predmet Osnovi farmaceutskog menadžmenta Organizacija zdravstvene delatnosti Osnovi farmaceutske biotehnologije Farmaceutska praksa 51. Farmakoepidemiologija 52. Diplomski rad 47. 48. 49. T P Svega UKUPNO 2+1 30+15=45 4 0 4 1+1 15+15=30 3 0 3 240 195 435 0 195 195 390 0+150=150 2175 1875 4050 11 210
180
390 0+10 135 225 360 11 210 210 420 225 210 435 240 180 420 4050 300 270 150 420 225 225 135 195 360 420 780 855 * Fakultativna nastava‐broj časova nije prikazan u ukupnom zbiru 840 825 750 LISTA IZBORNIH PREDMETA Red. broj Šifra pred‐
meta 1. 27.a Radiofarmacija V 2 2. 27.b Hemija bioelemenata V 2 3. 27.v Hemija heterociklusa V 2 4. 27.g Koloidna hemija V 2 5. 32.a Engleski jezik u farmaciji VI 3 6. 32. b Informatika VI 3 7. 32. v Uvod u naučno‐istraživački rad VI 3 8. 32. g VI 3 9. 41.a VIII 3 10. 41.b Veština komunikacije Analiza fenolnih jedinjenja u prirodnim proizvodima Lekoviti prirodni proizvodi VIII 3 11. 41.v VIII 3 12. 41.g VIII 3 13. 41.d Voda u farmaciji Interakcija lekovitog bilja i životne sredine Ambalažni materijali u farmaciji VIII 3 14. 46.a Lekovi i trudnoća IX 4 15. 46.b Štetni efekti lekova IX 4 16. 46.v IX 4 17. 46.g IX 4 18. 52. Uvod u kliničku medicinu Farmakoterapija kardiovaskularnih bolesti Diplomski rad IX 11 NAZIV PREDMETA Semestar ESPB za predmet UKUPNO ESPB ESPB 2 3 3 4 11 23 OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAMI: OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE ZA STICANJE ZVANJA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE ZA STICANJE ZVANJA SANITARNO EKOLOŠKI INŽENJER OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE ZA STICANJE ZVANJA STRUKOVNI ZUBNI PROTETIČAR OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE ZA STICANJE ZVANJA ORALNI HIGIJENIČAR 32
VRSTA I NIVO STUDIJA: osnovne strukovne studije, I stepen visokog obrazovanja UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM: ƒ za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za studijske pro‐
grame strukovna medicinska sestra/tehničar, oralni higijeničar i strukovni zubni protetičar mogu da konkurišu kandidati koji su završili srednju školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju, dok za prvu godinu osnovnih strukovnih studija strukovni sanitarno ekološki inženjer mogu da konkurišu kandidati sa završe‐
nom gimnazijom, srednjom školom medicinskog usmerenja, sred‐
njom veterinarskom, srednjom poljoprivrednom i srednjom he‐
mijsko‐tehnološkom školom u četvorogodinšnjem trajanju. ƒ pri izboru kandidata za upis na studijski program vrednuju se rezul‐
tati postignuti u prethodnom školovanju, kao i rezultati postignuti na prijemnom ispitu iz anatomije i fiziologije (jedinstven test); kandidati za upis studijskog programa osnovnih strukovnih studija za sticanje zvanja sanitarno ekološki inženjer osim iz anatomije i fiziologije mogu da se opredele za polaganje prijemnog ispita iz biologije i hemije. TRAJANJE I OBIM: Svi studijski programi osnovnih strukovnih studija traju 3 godine i obavljaju se u okviru 6 semestara, prema studijskom programu sa ukupnim obimom od 180 ESPB. 33
KURIKULUM STUDIJSKOG PROGRAMA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR Studijski program sadrži 4120 časova nastave koja obuhvata predavanja, vežbe, seminare, stručnu praksu ‐ samostalni rad stude‐
nata, letnju stručnu praksu i i izradu završnog diplomskog rada. Studijski program sadrži 27 predmeta (24 obavezna i 3 izborna bloka) i 3 izborna modula sa po 4 predmeta. Nastava na predme‐
tima odvija se u toku jednog semestra u skladu sa planom izvođenja nastave. Raspored predmeta po godinama studija i semestrima prika‐
zan je u tabeli. Sa sadržajem, metodama izvođenja nastave i načinom ocenjivanja za svaki predmet možete se upoznati na sajtu fakulteta. Obavezni predmeti čine obavezno jezgro studijskog programa, dok se za izborne predmete studenti samostalno opredeljuju tako što iz 3 izborna bloka (sa ukupno 8 izbornih predmeta) biraju po jedan izborni predmet. U V smestru studija studenti se usmeravaju birajući jedan od tri izborna modula, a u okviru izabranog modula u obavezi su da izaberu tri predmeta. Posle II, IV i VI semestra studenti obavljaju letnju praksu u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama. Ceo VI se‐
mestar posvećen je stručnoj praksi iz jednog od sledećih predmeta: Interna medicina sa negom, Hirurgija sa negom, Pedijatrija sa negom i Infektivne bolesti sa negom. Kada student apsolvira sve studijske obaveze i položi sve pro‐
gramom predviđene ispite, pristupa izradi diplomskog rada i javnom polaganju diplomskog ispita. Broj ESPB kojima se izražava rad stude‐
nata na izradi diplomskog rada ulazi u ukupan broj bodova neo‐
phodnih za završetak studija. 34
• PLAN NASTAVE OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ‐ STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR NAZIV PREDMETA 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Anatomija i histologija Izborni predmet Medicina i društvo Medicinska informatika i me‐
nadžment Epidemiologija Socijalna medicina i higijena Farmakologija sa toksikologi‐
jom Medicinska fiziologija i bio‐
hemija Mikrobiologija i imunologija Patofiziologija i patologija Zdravstvena nega i dijetetika Fizičko vaspitanje * Osnovi kliničke prakse Osnovi neurologije sa negom Osnovi pedijatrije sa negom Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije Osnovi interne medicine sa negom Zdravstveno vaspitanje Osnovi radiologije i onkologije Gerijatrija sa negom I godina 1. sem. 2. sem. T P T P 4 4 2 0 2 0 SP 30 15 II godina 3. sem. 4. sem. T P T P SP III godina 5. sem. 6. sem. T P T P SP T 60 30 30 UKUPNO P ZBIR 60 120 0 30 0 30 ESPB 9 2 2 2 1 2 3 2 2 15 15 15 30 15 30 45 30 30 75 45 60 6 3 4 2 2 15 30 30 60 4 3 3 30 45 45 90 9 0 2 2 4 3 2 3 4 15 15 65 2 1 2 2 4 4 15 15 30 60 45 0 30 15 30 30 45 60 0 30 60 60 60 105 105 0 60 75 90 6 7 8 0 4 6 7 1 2 15 15 30 45 3 4 5 45 60 75 135 10 1 2 2 2 2 2 15 15 45 15 30 30 30 30 30 45 60 60 3 4 4 21. Osnovi hirurgije sa negom 22. Osnovi infektivnih bolesti sa negom 23. Organizacija zdravstvene zaštite 24. Izborni predmet 25. Opšta anesteziologija i reani‐
matologija 26. Osnovi psihijatrije sa medicin‐
skom psihologijom 27. Osnovi ginekologije i akušerstva sa negom 28. Izborni modul 29. Izborni predmet 30. Stručna praksa 31. Završni stručni rad Broj časova po semestru Broj časova na godini Letnja stručna praksa na godini Ukupno časova stručne prakse UKUPNO NA GODINI 3 5 45 45 75 120 8 2 3 15 30 45 75 6 1 2 15 15 30 45 3 1 2 15 15 30 45 2 1 3 15 15 45 60 6 2 4 30 30 60 90 7 2 4 30 30 60 90 7 3 6 60 80 215 45 30 0 0 90 195 465 60 135 225 465 60 10 15 10 5 225 195 180 180 420 360 780 180 1190 230 150 255 180 270 405 450 855 240 1350 UKUPNO * Fakultativna nastava‐broj časova nije prikazan u ukupnom zbiru 4120 255 2 13 0 4 120 255 30 255 375 285 660 240 465 1580 180 LISTA IZBORNIH PREDMETA Red. broj Šifra predmeta 1. 2.a 2. Semestar ESPB za predmet Engleski jezik I 2 2.b Prva pomoć I 2 3. 24.a Veština komunikacije IV 2 4. 24.b Medicina rada IV 2 5. 29.a Interna medicina sa negom VI 15 6. 29.b Hirurgija sa negom VI 15 7. 29.v Pedijatrija sa negom VI 15 8. 29.g Infektivne bolesti sa negom VI 15 31. Završni stručni rad VI 5 9. NAZIV PREDMETA UKUPNO ESPB ESPB 2 2 15 5 24 *U VI semestru student ima mogućnost da izabere predmet sa liste stručno aplikativnih predmeta koji će ga usmeravati da kroz praktičan rad u okviru procesa nege tokom predispitne prakse usvaja propisane veštine. LISTA IZBORNIH MODULA Red. broj Šifra predmeta NAZIV PREDMETA Semestar ESPB za predmet Promocija zdravlja V V 4 1. 28.1 28.1.a Izborni modul I 2. 28.1.b Zdravstvena statistika V 3 3. 28.1.v Mentalna higijena V 3 4. 28.1.g Medicinska ekologija V 3 Izborni modul II V V 5. 28.2 28.2.a 7. 28.2.v Dermatovenerologija Palijativna terapija ma‐
lignih bolesti Neonatologija 8. 28.2.g 6. 28.2.b 28.3 V ESPB 10 4 3 V 3 Porodična medicina V 3 Izborni modul III V 9. 28.3.a Urgentna medicina V 4 10. 28.3.b Oftalmologija V 3 11. 28.3.v Otorinolaringologija V 3 12. 28.3.g Klinika akutnog trovanja V 3 UKUPNO ESPB 10 10 10* * Student bira jedan od ponuđenih modula I, II ili III u okviru kojih polaže obavezni ispit (onaj koji nosi kredit 4) i dva ispita po izboru sa kreditima 3, tako da kredit izabranog modula iznosi 10 ESPB. LISTA PREDMETA ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE Red. broj Šifra predmeta NAZIV PREDMETA Semestar ESPB za predmet 1. 30.a Interna medicina sa negom VI 10 2. 30.b Hirurgija sa negom VI 10 3. 30.v Pedijatrija sa negom VI 10 4. 30.g Infektivne bolesti sa negom VI 10 KURIKULUM STUDIJSKOG PROGRAMA SANITARNO EKOLOŠKI INŽENJER Studijski program obuhvata 4050 časova nastave koja se izvodi u obliku predavanja, vežbi, seminara, stručne prakse ‐ samostalnog rada studenata, letnje stručne prakse i i izrade završnog diplomskog rada. Studijski program se sastoji od 32 predmeta, 26 obaveznih i 6 izbornih blokova. Nastava na predmetima odvija se u toku jednog se‐
mestra u skladu sa planom izvođenja nastave. Raspored predmeta po godinama studija i semestrima prikazan je u tabeli. Sa sadržajem, me‐
todama izvođenja nastave i načinom ocenjivanja za svaki predmet možete se upoznati na sajtu fakulteta. Obavezni predmeti čine obavezno jezgro studijskih programa, dok se za izborne predmete studenti samostalno opredeljuju tako što iz 6 izbornih blokova (sa ukupno 12 izbornih predmeta) biraju po je‐
dan izborni predmet. Posle II, IV i VI semestra studenti su u obavezi da obave letnju praksu u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama. Kada student apsolvira sve studijske obaveze i položi sve pro‐
gramom predviđene ispite, pristupa izradi diplomskog rada i javnom polaganju diplomskog ispita. Broj ESPB kojima se izražava rad stu‐
denata na izradi diplomskog rada ulazi u ukupan broj bodova neo‐
phodnih za završetak studija. 40
• PLAN NASTAVE OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ‐ STRUKOVNI SANITARNO EKOLOŠKI INŽENJER NAZIV PREDMETA 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Medicina i društvo Izborni predmet Anatomija i histologija Sanitarna hemija Medicinska informatika i me‐
nadžment Fizičko vaspitanje * Medicinska fiziologija i bio‐
hemija Patofiziologija i patologija Osnovi interne medicine sa negom Medicinska statistika Izborni predmet Engleski jezik II Mikrobiologija Medicinska ekologija Opšta epidemiologija Infektivne bolesti sa negom Socijalna medicina i higijena Izborni predmet Medicina rada Specijalna epidemiologija Mikrobiologija vode i namirnica I godina 1. sem. 2. sem. T P T P 2 0 2 0 4 4 3 4 SP 15 30 45 II godina 3. sem. 4. sem. T P T P SP III godina 5. sem. 6. sem. T P T P SP T 30 30 60 45 UKUPNO P ZBIR 0 30 0 30 60 120 60 105 ESPB 3 3 8 8 2 3 45 30 45 75 6 0 0 0 3 3 30 45 45 90 7 4 3 15 60 45 105 7 3 3 30 45 45 90 8 1 2 2 4 45 30 0 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 45 45 30 30 45 30 30 60 15 30 0 15 30 30 30 30 30 15 30 30 60 30 45 30 30 45 30 45 30 30 45 90 30 60 60 60 75 60 75 45 60 3 7 3 4 5 5 4 4 6 3 5 1 2 45 15 30 45 4 22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Higijena ishrane Zdravstveno vaspitanje Veština komunikacije Izborni predmet Zaštita na radu Sanitarna tehnika DDD i kontola vektora Izborni predmet Parazitologija Medicinsko zakonodavstvo Promocija zdravlja Izborni predmet Stručna praksa Završni rad Broj časova po semestru Broj časova na godini Letnja stručna praksa na godini UKUPNO NA GODINI 195 165 195 225 360 420 780 180 1245 285 2 2 1 2 1 2 2 2 165 255 150 210 420 360 780 180 1380 UKUPNO * Fakultativna nastava‐broj časova nije prikazan u ukupnom zbiru 4050 30 30 420 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 0 3 3 2 3 0 4 195 210 120 150 405 270 675 180 1425 30 75 60 45 30 15 45 45 345 30 15 15 30 30 60 45 30 30 45 45 30 0 0 30 30 30 30 45 45 45 45 30 0 45 45 225 60 60 45 45 60 75 105 90 75 60 45 90 75 225 60 4 4 4 5 5 7 6 5 4 3 8 6 11 5 180 LISTA IZBORNIH PREDMETA Red. broj Šifra predmeta NAZIV PREDMETA Semestar ESPB za predmet 1. 2.a Engleski jezik I 3 2. 2.b I 3 3. 11.a II 7 4. 11.b Prva pomoć Kvalitet rada u zdravstvenim ustanovama Uvod u bromatologiju II 7 5. 18.a III 6 6. 18.b III 6 7. 25.a 8. 25.b 9. 29.a 10. 29.b 11. 33.a 12. 13. Dijetetika Higijena školske i radne sredine Porodična medicina IV 5 IV 5 V 5 V 5 VI 6 33.b Mentalna higijena Epidemiologija polno prenosivih bolesti Procena zdravstvenih rizika Epidemiologija bolničkih in‐
fekcija Imunoprofilaksa VI 6 35. Završni rad VI 5 UKUPNO ESPB ESPB 3 7 6 5 5 6 5 37 KURIKULUM STUDIJSKOG PROGRAMA STRUKOVNI ZUBNI PROTETIČAR Studijski program sadrži 4020 časova nastave koja obuhvata predavanja, vežbe, seminare, stručnu praksu ‐ samostalni rad studenata, letnju stručnu praksu i i izradu završnog diplomskog rada. Studijski program se sastoji od 33 predmeta, 28 obaveznih i 5 izbornih blokova. Nastava na predmetima odvija se u toku jednog se‐
mestra u skladu sa planom izvođenja nastave. Raspored predmeta po godinama studija i semestrima prikazan je u tabeli. Sa sadržajem, me‐
todama izvođenja nastave i načinom ocenjivanja za svaki predmet možete se upoznati na sajtu fakulteta. Obavezni predmeti čine obavezno jezgro studijskih programa, dok se za izborne predmete studenti samostalno opredeljuju tako što iz 5 izbornih blokova (sa ukupno 10 izbornih predmeta) biraju po je‐
dan izborni predmet. Posle II, IV i VI semestra studenti su u obavezi da obave letnju praksu u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama. Kada student apsolvira sve studijske obaveze i položi sve pro‐
gramom predviđene ispite, pristupa izradi diplomskog rada i javnom polaganju diplomskog ispita. Broj ESPB kojima se izražava rad stu‐
denata na izradi diplomskog rada ulazi u ukupan broj bodova neo‐
phodnih za završetak studija. 44
• PLAN NASTAVE OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ‐ STRUKOVNI ZUBNI PROTETIČAR NAZIV PREDMETA 1. Gnatologija 2. Zubotehnički aparati i instru‐
menti 3. Morfologija zuba 4. Anatomija i histologija 5. Fizičko vaspitanje * 6. Medicina i društvo 7. Izborni predmet 8. Stomatološki materijali 9. Fiksna protetika 1 10. Med. fiziologija i bioemija 11. Zdravstveno vaspitanje 12. Izborni predmet 13. Fiksna protetika 2 14. Ortopedija vilica 1 15. Bolesti zuba 16. Organizacija stomatološke službe 17. Urgentna stomatologija 18. Izborni predmet 19. Mobilna parcijalna proteza 20. Parodontologija 21. Antisepsa i asepsa u oralnoj medicini 22. Ortopedija vilica 2 I godina 1. sem. 2. sem. T P T P 1 2 SP 30 II godina 3. sem. 4. sem. T P T P SP III godina 5. sem. 6. sem. T P T P SP T 15 UKUPNO P ZBIR 30 45 ESPB 4 1 2 30 15 30 45 4 2 4 0 2 2 4 4 2 0 2 3 2 3 1 2 4 6 3 2 0 45 30 30 60 2 2 2 6 2 1 60 60 30 30 60 0 30 30 45 30 45 15 30 30 30 30 60 60 0 0 30 60 90 45 30 0 90 30 15 90 120 0 30 60 105 120 90 45 30 120 60 45 6 8 0 2 6 7 10 7 3 3 8 4 3 1 2 2 1 4 2 1 3 4 4 30 60 30 15 30 30 15 45 15 60 30 60 60 30 90 60 75 105 2 4 6 7 5 2 4 30 30 60 90 4 1 3 60 15 45 60 6 23. Medicinska informatika i menadžment 24. Izborni predmet 25. Mobilna totalna proteza 1 26. Estetska protetika 27. Skeletirana parcijalna proteza 1 28. Stomatološka keramika 29. Oralna medicina 30. Izborni predmet 31. Mobilna totalna proteza 2 32. Skeletirana parcijalna proteza 2 33. Maksilofacijalna protetika 34. Implantologija 35. Završni stručni rad Broj časova po semestru Broj časova na godini Letnja stručna praksa na godini UKUPNO NA GODINI 180 210 165 225 390 390 780 180 1185 225 2 3 1 2 165 240 150 300 405 450 855 180 1410 UKUPNO * Fakultativna nastava‐broj časova nije prikazan u ukupnom zbiru 4020 15 375 1 4 1 1 1 4 1 4 4 5 2 2 1 5 1 5 1 2 2 4 0 4 150 300 75 300 450 375 825 180 1425 30 45 75 5 60 30 60 60 30 60 60 30 30 420 15 15 15 15 15 60 30 15 15 15 30 0 30 60 15 60 60 75 30 75 75 30 60 60 45 75 30 75 75 135 60 90 90 45 90 60 6 5 2 5 5 8 5 6 5 4 5 10 180 LISTA IZBORNIH PREDMETA Red. broj Šifra premeta NAZIV PREDMETA Semestar ESPB za predmet 1. 7.a Preventivna i dečja stomatologija I 6 2. 7.b Dijetetika i oralno zdravlje I 6 3. 12.a Oralna higijena II 3 4. 12.b Engleski jezik II 3 5. 18.a Socijalna medicina i higijena III 6 6. 18.b Porodična medicina III 6 7. 24.a Veština komunikacije IV 6 24.b IV 6 ESPB 6 3 6 6 9. 30.a Bolesti rizika u stomatološkoj praksi Osnovi radiologije i onkologije V 5 10. 30.b Otorinolaringologija V 5 11. 35. Završni rad VI 10 10 UKUPNO ESPB 36 8. 5 KURIKULUM STUDIJSKOG PROGRAMA ORALNI HIGIJENIČAR Studijski program obuhvata 2490 časova nastave koja se izvodi u obliku predavanja, vežbi, seminara i izrade završnog diplomskog rada. Studijski program se sastoji od 33 predmeta, 29 obaveznih i 4 izborna bloka. Nastava na predmetima odvija se u toku jednog se‐
mestra u skladu sa planom izvođenja nastave. Raspored predmeta po godinama studija i semestrima prikazan je u tabeli. Sa sadržajem, me‐
todama izvođenja nastave i načinom ocenjivanja za svaki predmet možete se upoznati na sajtu fakulteta. Obavezni predmeti čine obavezno jezgro studijskih programa, dok se za izborne predmete studenti samostalno opredeljuju tako što iz 4 izborna bloka (sa ukupno 8 izbornih predmeta) biraju po jedan izborni predmet. Kada student apsolvira sve studijske obaveze i položi sve pro‐
gramom predviđene ispite, pristupa izradi diplomskog rada i javnom polaganju diplomskog ispita. Broj ESPB kojima se izražava rad stu‐
denata na izradi diplomskog rada ulazi u ukupan broj bodova neo‐
phodnih za završetak studija. 48
• PLAN NASTAVE OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ‐ ORALNI HIGIJENIČAR Red. broj I godina NAZIV PREDMETA 1. Anatomija i histologija TP 4+4 2. Medicinska etika i med. sociologija 3. Medicinska informatika i menadžment II godina UKUPNO TP TP TP TP 2+0 2+3 1+2 2+2 7. Predmet izbornog bloka 1 2+2 2+0 8. Fizičko vaspitanje* 0+2 0+2 9. Medicinska fiziologija i biohemija 3+3 10. Dijetetika i oralno zdravlje 2+2 11. Mikrobiologija i imunologija 2+2 4+3 12. Patofiziologija i patologija 13. Otorinolaringologija 2+2 14. Osnovi radiologije i onkologije 2+2 15. Organizacija stomatološke službe 1+1 16. Osnovi interne medicine sa negom 17. Osnovi infektivnih bolesti sa negom 3+3 2+3 18. Stomatološka protetika 1+2 4. Epidemiologija 5. Farmakologija sa toksikologijom 6. Socijalna medicina i higijena TP III godina ESPB T P 60+60=120 10 30+0=30 2 30+45=75 5 3 15+30=45 30+30=60 30+30=60 3 30+0=30 2 0+60=60 ‐ 45+45=90 10 30+30=60 4 30+30=60 7 60+45=105 9 30+30=60 2 30+30=60 2 15+15=30 5 7 45+45=90 30+45=75 15+30=45 2 5 5 19. Predmet izbornog bloka 2 20. Oralna higijena 3+5 30+60=90 7 45+75=120 11 21. Bolesti zuba 2+1 22. Stomatološki materijali 30+15=45 3 2+2 23. Antisepsa i asepsa u oralnoj medicini 30+30=60 3 2+4 30+60=90 6 24. Predmet izbornog bloka 3 25. Dečja stomatologija 2+4 30+60=90 7 26. Ortopedija vilica 2+1 3 1+1 30+15=45 15+15=30 2 27. Veština komunikacije 1+2 2 28. Oralna i maksilofacijalna hirurgija sa negom 45+75=120 10 29. Parodontologija 3+5 3+4 15+30=45 45+60=105 7 30. Zdravstveno vaspitanje 1+2 15+30=45 2 31. Oralna medicina 1 1+1 15+15=30 4 32. Parodontalna hirurgija sa negom 2+5 30+75=105 7 33. Oralna medicina 2 2+5 30+75=105 7 34. Predmet izbornog bloka 4 2+6 30+90=120 11 35. Završni stručni rad 165 240 405 0+6 90 330 420 0+90=90 1590 2490 5 180 240 420 2490 180 T P Svega: UKUPNO 165 180 345 225 225 450 795 * Fakultativna nastava‐broj časova nije prikazan u ukupnom zbiru 2+4 195 255 450 855 840 LISTA IZBORNIH PREDMETA Red. broj Šifra predmeta NAZIV PREDMETA Semestar ESPB za predmet ESPB 1. 7.a Engleski jezik I 2 2. 7.b I 2 3. 19.a III 7 4. 19.b Prva pomoć Bolesti rizika u stomatološkoj praksi Preventivna stomatologija III 7 5. 24.a Urgentna stomatologija IV 7 6. 24.b IV 7 7. 34.a VI 11 8. 34.b VI 11 9. 35. Implantologija Laseroterapija u stomatologiji Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije Završni stručni rad VI 5 5 UKUPNO ESPB 32 2 7 7 11 PRIJEMNI ISPIT USLOVI ZA KONKURISANJE Uslovi za upis u prvu godinu studijskih programa navedeni su u poglavlju Studijski programi, za svaki program posebno. Broj studenata koji će upisati prvu godinu integrisanih aka‐
demskih studija određuje Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbi‐
je i biće objavljen u Konkursu za upis studenata na prvu godinu studi‐
ja. Studije na Medicinskom fakultetu organizuju se na srpskom i engleskom jeziku. Student se može upisati na studijski program ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. Proveru znanja jezika obavlja Komisija od tri člana koju imenuje dekan Medicinskog fakulteta. Strani državljanin može da konkuriše za upis u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljanin Srbije. Poseban uslov za upis stranih državljana u prvu godinu studija je da bude zdravstveno osiguran. Strani državljanin plaća školarinu, osim ako međunaridnim sporazumom nije drugačije određeno. INFORMATOR PRIJEM DOKUMENATA Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su obavezni da podnesu na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobijaju ga na Fakultetu) podnose njihove fotokopije. Neophodno je podneti sledeća dokumenta: • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole; • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu; • izvod iz matične knjige rođenih; • kopiju uplatnice o uplati naknade troškova za polaganje pri‐
jemnog ispita (uplaćena sredstva se neće vraćati kandidatima koji ne pristupe polaganju ispita). Datum prijave (prijema dokumentacije) objavljuje se u Kon‐
kursu za upis studenata na prvu godinu studija preko štampe i na oglasnoj tabli fakulteta. Medicinski fakultet
54
Jedan čas pre prijema dokumenata, referent prve godine u jednoj od slobodnih prostorija daje formular prijave za konkurs, kako bi kandidati ubeležili svoje lične podatke, vrstu završene škole, opšti uspeh u toku školovanja i druge relevantne podatke koji su sastavni deo dosijea. Posle popunjavanja prijave, kandidat se javlja referentu prve godine radi upisa u delovodni protokol gde se zavodi prezime, ime jednog od roditelja i ime. Po završenom prijemu dokumenata objavljuje se lista kandi‐
data prema opštem uspehu iz srednje škole kako bi se mogle staviti primedbe na eventualne greške u bodovanju. Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita, po salama, objavljuje se po abecednom redu, najkasnije jedan dan pre termina za polaganje ispita. Kandidat, koji konkuriše za upis u prvu godinu studija, polaže prijemni ispit prema programu koji donosi Nastavno ‐ naučno veće. Provera znanja i sposobnosti vrši se na osnovu odgovora na test pita‐
nja: iz predmeta Hemija i Biologija za integrisane akademske studije medicine i stomatologije, iz predmeta Hemija i Matematika za integri‐
sane akademske studije farmacije, a iz predmeta Anatomija i Fiziolo‐
gija (jedinstven test) za osnovne strukovne studije, osim za studijski program strukovni sanitarno ekološki inženjer gde se kandidati opre‐
deljuju za Anatomiju i Fiziologiju ili Hemiju i Biologiju. Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i nauke, odnosno na međuna‐
rodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit iz odgovarajućeg nasta‐
vnog predmeta. Kandidatu se vrednuje prijemni ispit iz tog predme‐
ta maksimalnim brojem poena koji se može osvojiti na prijemnom ispitu. Pre početka rada testa, dok se pripremaju pitanja, vrši se prozivka i identifikacija kandidata koji se raspoređuju na potrebnom rastojanju kako bi se onemogućilo prepisivanje. 55
Medicinski fakultet INFORMATOR POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA INFORMATOR Identifikacija se vrši samo na osnovu lične karte, pasoša ili potvrde MUP‐a da je izdavanje lične karte za određenog kandidata u toku. Prijemni ispit je anoniman i za integrisane akademske studije medicine, stomatologije i osnovne strukovne studije traje tri sata (če‐
tiri školska časa), a za integrisane akademske studije farmacije četiri sata. Pre početka ispita kandidati se obaveštavaju o tehnici izvođenja ispita. Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija medicine, stomatologije i farmacije dobija dve koverte sa potpisanim papirom. Kandidat koji konkuriše za upis na osnovne strukovne studije dobija jednu kovertu sa potpisanim papi‐
rom. Na papir treba da napiše prezime, ime jednog od roditelja i ime, a zatim isti stavlja u koverat koji zatvara lepljenjem. Posle dobijanja zadataka kandidat plavom hemijskom olov‐
kom zaokružuje odgovore. Po završenom ispitu kandidat koji je kon‐
kurisao za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija medi‐
cine, stomatologije i farmacije predaje predsedniku Komisije ili dežur‐
nom članu Komisije dva testa (iz biologije i hemije, tj. hemije i mate‐
matike) i dve koverte koje se pred kandidatom spajaju “heft“ maši‐
nom za odgovarajuće testove. Kandidat koji je konkurisao za upis na osnovne strukovne studije zdravstvene nege predaje jedan test (iz anatomije i fiziologije) i jednu kovertu koja se pred kandidatom spaja za njegov test. Na svako pitanje gde odgovor nije zaokružen, stavlja se pečat ″nema odgovora″. Odgovori koji su zaokruženi drugom vrstom olovke, smatraju se netačnim odgovorima. Pitanja kod kojih su odgovori precrtani, brisani ili je zaokru‐
ženo više od jednog odgovora ne boduju se. Prazna poleđina testa se može koristiti za računanje. Kandidati u toku rada mogu koristiti samo običan digitron. Kandidat koji u toku ispita koristi nedozvoljena sredstva ili na zadatku napiše svoje ime i prezime, odnosno drugi znak, udaljava se sa ispita, urađeni test mu se ne priznaje i gubi pravo polaganja ispita. Medicinski fakultet
56
Kandidat koji ispitu ne pristupi u određeno vreme gubi pravo polaganja ispita. OCENJIVANJE ZADATAKA Rezultat prijemnog ispita ocenjuje se od 0 do 30 bodova za predmete biologija, hemija i matematika. Test iz anatomije i fiziologije je jedinstven i rezultati prijemnog ispita se ocenjuju od 0 do 60 bodova. Svaki tačan odgovor iz testova biologije i hemije kao i testa anatomije i fiziologije, nosi jedan bod. Na testu iz matematike 15 za‐
dataka se boduje sa jednim, a pet zadataka sa tri boda. Ocenjivanje zadataka obavlja se u službenim prostorijama Fakulteta u prisustvu članova Komisije za prijemni ispit. Upis u prvu godinu studija sprovodi se na osnovu konkursa. Konkurs sadrži: broj studenata koji se mogu upisati za svaki studijski program, uslove za upis, merila za utvrđivanje redosleda kandidata, način i vreme polaganja prijemnog ispita, rok za upis primljenih kandi‐
data, kao i visinu školarine za studente čije se školovanje ne finansira iz budžeta. Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i re‐
zultata postignutih na prijemnom ispitu, prema merilima utvrđenim opštim aktom koji donosi Senat na predlog Medicinskog fakulteta. Broj poena koje kandidat dobija na osnovu uspeha u srednjoj školi je od minimalnih 16 do maksimalnih 40. Posle završenog unoše‐
nja podataka, prema broju osvojenih poena, Medicinski fakultet sa‐
stavlja JEDINSTVENU RANG LISTU koja sadrži: ime i prezime kandida‐
ta, broj bodova iz srednje škole, broj bodova sa prijemnog ispita i ukupan broj bodova. Medicinski fakultet dostavlja rang listu Univerzi‐
tetu. Procedura formiranja rang lista i postupci po prigovorima biće usklađeni sa opštim i ostalim odredbama Zajedničkog konkursa za 57
Medicinski fakultet INFORMATOR IZBOR KANDIDATA INFORMATOR upis studenata u prvu godinu studija na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija. Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na JEDI‐
NSTVENOJ RANG LISTI nije utvrđen na način predviđen konkursom, može da podnese prigovor. Rokovi za podnošenje prigovora biće objavljeni posle isticanja JEDINSTVENE RANG LISTE. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, fakultet utvrđu‐
je i objavljuje KONAČNU RANG LISTU kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima. KONAČNA RANG LISTA je osnov za upis kandidata. Postupak sprovođenja konkursa i rangiranje kandidata na Medicinskom fakultetu sprovodi komisija za upis, koju na predlog Kolegijuma imenuje Nastavno ‐ naučno veće Medicinskog fakulteta.
Medicinski fakultet
58
STUDIJE
KALENDAR NASTAVE Školsku godinu čine zimski i letnji semestar. Zimski semestar počinje 1. oktobra, a letnji 15. februara. Realizacija studijskog programa traje 15 nastavnih nedelja po semestru. Letnji raspust počinje 15. jula i traje do 25. avgusta. Nastavno‐naučno veće Medicinskog fakulteta može usled van‐
rednih okolnosti odlučiti o odstupanju od utvrđenog termina počet‐
ka i završetka semestra. INFORMATOR EVROPSKI SISTEM PRENOSA BODOVA ‐ ESPB Jedan od osnovnih principa Bolonjske deklaracije i evropskog pristupa visokom obrazovanju je Evropski sistem prenosa bodova (ESPB ili ECTS). ESPB je sistem koji obezbeđuje realnu procenu radnog anga‐
žovanja studenata koje je neophodno za savladavanje predmeta u celini, svih predmeta u semestru tj. akademskoj godini, odnosno celo‐
kupnih studija. Radno angažovanje studenata u jednoj akademskoj godini iznosi 60, a u semestru 30 ESPB. Vrednost jednog boda iznosi 27 sati rada studenta. Svaki predmet nosi određeni broj bodova koji se dodeljuju na osnovu ukupnog angažovanja studenata (predavanja, vežbe, seminari samostalni rad, terenski rad, učenje u biblioteci ili kod kuće, priprema ispita i kolokvijuma). Bodovi predstavljaju meru uku‐
pno uloženog rada studenta u savladavanju predviđenog gradiva. Student ostvaruje bodove predviđene za određeni predmet nakon uspešno položenog ispita i u okviru studijskog programa koji je upisao sakuplja bodove (akumulacija bodova). Student može da sakuplja bodove i na nematičnoj instituciji koji se potom prenose i priznaju na njegovoj matičnoj instituciji (prenos bodova). Primena sistema ESPB u Univerzitetskoj praksi doprinosi pokretljivosti studenata u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Bodovi nisu ocene, niti ih zamenjuju. Šestogodišnje studije medicine nose 360 bodova, petogodišnje studije stomatologije i Medicinski fakultet
60
farmacije 300 bodova, a trogodišnje osnovne strukovne studije 180 bodova.
OBLICI NASTAVE Nastava se izvodi u obliku: predavanja, praktične nastave, seminara, demonstracija, prikaza slučajeva, konsultacija, mentorskog rada, terenskog rada, stručne prakse, stručnih ekskurzija. OCENJIVANJE STUDENATA U toku predispitnih obaveza u semestru tj. godini vrši se kon‐
tinuirana provera znanja (ocenjuje se prisustvo i aktivnost na teo‐
rijskoj i praktičnoj nastavi, rezultati na vežbama, seminarima, testu, kolokvijumu), a konačna ocena se utvrđuje na ispitu. U toku ovih aktivnosti student ostvaruje poene na osnovu kojih formira konačnu ocenu. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita stu‐
dent može ostvariti najviše 100 poena (numerički jednako oceni 10). Ostvareni poeni u toku predispitnih obaveza priznaju se sve dok se uspešno ne položi završni ispit u istoj školskoj godini. Student je pao na ispitu ukoliko nakon završnog ispita ostvari manje od 55 poena. Standardi zahtevaju da se studenti ocenjuju na osnovu javno publikovanih kriterijuma i procedura koje se stalno primenjuju. Svaki predmet je u obavezi da studente upozna sa svojim Pravilnikom o formiranju konačne ocene i da dosledno poštuje sve njegove odre‐
dbe. Ispit je završna provera znanja stečenog za vreme nastavnog procesa iz jednog ili više sadržajno povezanih predmeta. Ispitni rokovi su: januarski, aprilski, junski, avgustovski, sep‐
tembarski i oktobarski. Oktobarski ispitni rok organizuje se, po pravilu, pre početka nastave u narednoj školskoj godini i završava se do 10. oktobra. 61
Medicinski fakultet INFORMATOR ISPITNI ROKOVI I NAČIN POLAGANJA ISPITA Kalendar ispita objavljuje se početkom svake školske godine i sastavni je deo plana izvođenja nastave. Način polaganja ispita regulisan je Pravilnikom o polaganju ispita i formiranju konačne ocene koji je dostupan na sajtu fakulteta. (www.medfak.ni.ac.rs). UPIS NA NAREDNU GODINU STUDIJA Student se svake školske godine pri upisu opredeljuje za pre‐
dmete iz studijskog programa. Program i plan studija može se zasnivati na upisu semestra. Student stiče pravo na upis na višu godinu studija, kada ispu‐
ni sve studijske obaveze i ostvari namanje 37 ESPB bodova iz pred‐
meta za koje se opredelio pri upisu u prethodnu godinu studija. Student koji nije ispunio obaveze i ostvario 37 ESPB, može nastaviti studije tako da ponovo upiše predmete iz kojih nije ispunio studijske obaveze u prethodnoj godini. Pravila studija bliže se uređuju opštim aktom koje donosi Nastavno‐naučno veće. STATUS STUDENTA INFORMATOR • Status budžetskog studenta Status budžetskog studenta u prvoj godini studija ima student koji je u prvu godinu studija upisan u tom statusu na osnovu kon‐
kursa. U drugoj i narednim godinama studija student ostvaruje sta‐
tus budžetskog studenta ako u tekućoj školskoj godini ostvari 60 ESPB bodova i ako se rangira u okviru ukupnog broja studenta čije se studi‐
je finansiraju iz budžeta. Rangiranje studenata obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program, a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova i ostvarenog uspeha u savlađivanju studij‐
Medicinski fakultet
62
skog programa na način i po postupku utvrđenim opštim aktom viso‐
koškolske ustanove. Student koji nije rangiran u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, u narednoj školskoj godini nas‐
tavlja studije u statusu samofinansirajućeg studenta. • Status samofinansirajućeg studenta Status samofinansirajućeg studenta ima: • student koji je upisan na studije, rangiran za upis kao samo‐
finansirajući student, u školskoj godini u kojoj je upisan po kon‐
kursu. • student koji je upisan u drugu, odnosno bilo koju narednu godinu, koji je u prethodnoj školskoj godini, kao samofinansirajući stu‐
dent ostvario najmanje 37 ESPB bodova iz predmeta za koje se opredelio u skladu sa studijskim programom. Samofinansirajući student koji u toku školske godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekuće godine studijskog programa, može u nare‐
dnoj školskoj godini steći status budžetskog studenta. Izbor studenata sa ostvarenim pravom za prelazak na finan‐
siranje iz budžeta vrši se na osnovu rangiranja prema ocenama dobi‐
jenim u toku studija. Student ne može koristiti ovo pravo ukoliko je u toku studija gubio status redovnog studenta usled neupisivanja školske godine ili izricanja disciplinske mere isključenja sa studija. • Student koji ostvaruje deo studijskog programa na drugoj Student Medicinskog fakulteta može da ostvari deo studijskog programa na drugoj visokoškolskoj ustanovi u okviru saradnje Uni‐
verziteta odnosno Medicinskog fakulteta. Uslov za ostvarivanje dela studijskog programa je ugovor o priznavanju ESPB bodova između Univerziteta odnosno Medicinskog fakulteta i visokoškolske ustanove u koju student odlazi. 63
Medicinski fakultet INFORMATOR visokoškolskoj ustanovi INFORMATOR Deo studijskog programa koji student ostvaruje na drugom Univerzitetu, odnosno drugoj visokoškolskoj ustanovi van sastava Univerziteta ne može biti kraći od jednog, niti duži od dva semestra. Za ostvarivanje dela studijskog programa student mora da ima saglasnost Medicinskog fakulteta. Medicinski fakultet
64
STUDENTSKE ORGANIZACIJE Studenti Medicinskog fakulteta u Nišu, pored obaveza u na‐
stavi, imaju brojne mogućnosti za druženje i različite vannastavne aktivnosti. U okviru Fakulteta postoje dve studentske organizacije ‐ Savez studenata i Studentska asocijacija. To su samostalne i apoliti‐
čne organizacije studenata čiji je primarni zadatak zastupanje stu‐
dentskih interesa na različitim nivoima nastavnog procesa i studen‐
tskog standarda. U okviru Saveza studenata postoje sledeće sekcije: • Centar za naučno istraživački rad studenata ‐ CNIRS • Sportsko društvo Medicinar • Sekcija za međunarodnu saradnju • Sekcija za kulturu i javno zdravstvo • Studentski računarski centar • Sekcija za izdavačku delatnost CENTAR ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD STUDENATA ‐ CNIRS CNIRS je volonterska orgnaizacija edukativnog karaktera koja okuplja studente svih studijskih programa sa ciljem da im pomogne u savlada‐
vnju prvih koraka u izradi naučnoistraživačkog rada. INFORMATOR • Najvažnije aktivnosti CNIRS‐a odnose se na organizaciju i pripremu učešća naših studenata na kongresima studenata medicine i stoma‐
tologije Srbije, a obuhvata: Medicinski fakultet
66
• organizaciju obaveznih predavanja iz oblasti metodologije NIR‐a • organizaciju obaveznog testiranja usvojenog znanja iz oblasti me‐ todologije NIR‐a • organizaciju obaveznih recenzija prispelih radova • organizaciju mini kongresa • davanje tehničkih saveta u realizaciji radova (štampanje, grafička obrada, izrada prezentacija) kako bi se na dostojan način prezen‐
tovao naš fakultet u zemlji i svetu. SPORTSKO DRUŠTVO MEDICINAR Sportsko društvo Medicinar je studentska organizacija čiji je cilj pro‐
mocija sportskih aktivnosti studenata i njihovo učešće na sport‐
skom takmičenju MEDICINIJADA. SEKCIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU • Najvažnije aktivnosti Sekcije za međunarodnu saradnju su: • razmena studenata medicine • organizacija i priprema učešća naših studenata na evropskim kongresima studenata medicine • komunikacija sa studentima čitavog kontinenta • učešće u organizaciji letnjih škola širom Evrope SEKCIJA ZA KULTURU I JAVNO ZDRAVSTVO • organizacija tribina i okruglih stolova zanimljive tematike iz oblasti medicine i kulture • obezbeđivanje karata za pozorište, bioskop, bazen itd. sa popu‐ stom za studente 67
Medicinski fakultet INFORMATOR • Najvažnije aktivnosti ove sekcije su: • obezbeđivanje studentskih kartica koje omogućuju popuste u raznim oblastima (euro26, ISAC, easytravel) STUDENTSKI RAČUNARSKI CENTAR • Najvažnije aktivnosti Studentskog računarskog centra su: • upoznavanje studenata sa osnovnim programima koji su neo‐ phodni za korišćenje računara • obučavanje studenata za samostalan naučno istraživački rad uz pomoć računara i intrenet komunikacije • pružanje tehničke pomoći pri izradi naučnih radova (štampanje, grafička obrada, izrada prezentacija...) SEKCIJA ZA IZDAVAČKU DELATNOST Studenti našeg fakulteta imaju dva časopisa u kojima mogu da obja‐
vljuju svoje radove: • Naučni časopis Studentski medicinski glasnik • Časopis naučno zabavnog karaktera Medica STUDENTSKI PARLAMENT INFORMATOR Studentski parlament je stručni organ preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Medicinskom fakultetu. Studentske organizacije kandiduju svoje članove za predstavnike Studentskog parlamenta, a izbor za članove parlamenta vrši se ne‐
posrednim glasanjem. Pravo glasa imaju svi studenti upisani na fa‐
kultet u godini izbora. • Najvažnije aktivnosti Studentskog parlamenta su: • bira i razrešava predsednika i potpredsednika Studentskog parla‐ menta • bira i razrešava studenta prodekana Medicinski fakultet
68
• bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Medi‐ 69
Medicinski fakultet INFORMATOR cinskog fakulteta (Nastavno naučno veće, Savet, Etički komitet, Centar za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i naučnoistraživačkog rada) • razmatra pitanja u vezi sa obezbeđenjem i ocenom kvaliteta nas‐ tave, reformom studijskih programa, analizom efikasnosti studira‐ nja, utvrđivanjem broja ESPB bodova, unapređenjem mobilnosti studenata, podsticanjem naučnoistraživačkog rada studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda • organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti studenata • ostvaruje studentsku međufakultetsku i međunarodnu saradnju • bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima drugih ustanova i udruženja u kojima su zastupljeni predstavnici stude‐ nata Medicinskog fakulteta, u skladu sa opštim aktom ustanova, udruženja odnosno fakulteta. Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, INFORMATOR Medicinski fakultet
Bulevar Dr Zorana Đinđića, 81 18 000 Niš Srbija Tel: 018 4226644 018 4226712 Fax: 018 4238770 e‐mail: [email protected] www.medfak.ni.ac.rs 
Download

INFORMATOR