Na osnovu člana 72. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, broj: 6/04, 7/05 i 17/11) i člana 104. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i
odgoju, („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/11) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta Tuzlanskog kantona, raspisuje
KONKURS
za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama
Tuzlanskog kantona
1. JU Osnovna škola „Banovići“ Banovići
1.1. engleski jezik, 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenica sa
porodiljskog odsustva,
1.2. engleski jezik, 1 izvršilac, na 11 časova, na određeno vrijeme,
1.3. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
2. JU Osnovna škola „Banovići Selo“ Banovići Selo, Banovići
2.1. likovna kultura, 1 izvršilac, na 7 časova, na određeno vrijeme,
2.2. engleski jezik, 1 izvršilac, na 9 časova, na određeno vrijeme.
3. JU Osnovna škola „Grivice“ Banovići
3.1. građansko obrazovanje, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
3.2. defektolog-oligofrenolog, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
3.3. likovna kultura, 1 izvršilac, na 15 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
3.4. bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
3.5. klavir, 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme,
3.6. harmonika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
3.7. gitara, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
4. JU Osnovna škola „Seona“ Aljkovići, Banovići
4.1. muzička kultura, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
4.2. likovna kultura, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
5. JU Osnovna škola „Čelić“ Čelić
5.1. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
5.2. matematika, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme,
5.3. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme,
5.4. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
5.5. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
6. JU Osnovna škola „Humci“ Humci
6.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
6.2. bibliotekar, 1 izvršilac, na 10 sati sedmično, na određeno vrijeme.
7. JU Osnovna škola „Vražići“ Vražići, Čelić
7.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme,
7.2. biologija i hemija, 1 izvršilac, na 14 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja.
8. JU Osnovna škola „Klokotnica“ Klokotnica, Doboj Istok
8.1. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
8.2. fizika, 1 izvršilac, na 13 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
8.3. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
8.4. informatika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
1
9. JU Osnovna škola „Doborovci“ Doborovci, Gračanica
9.1. fizika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
9.2. engleski jezik, 1 izvršilac, na17 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja,
9.3. likovna kultura, 1 izvršilac, na 4 časa, na neodređeno vrijeme.
10. JU Osnovna škola „Džakule“ Džakule, Gračanica
10.1. bosanski jezik i književnost, na 16 časova, na određeno vrijeme,
10.2. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
10.3. engleski jezik, 1 izvršilac, na 11 časova, na određeno vrijeme,
10.4. likovna kultura, 1 izvršilac, na 4 časa, na neodređeno vrijeme,
10.5. fizika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja,
10.6. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
10.7. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 12 časova, na neodređeno vrijeme,
10.8. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme.
11. JU Osnovna škola „Gornja Orahovica“ Gornja Orahovica, Gračanica
11.1. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 5 časova, na određeno vrijeme.
12. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica
12.1. matematika, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme,
12.2. matematika, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme,
12.3. klavir, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
12.4. klavir, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme,
12.5. klavir, 1 izvršilac, na 20 časova, na određeno vrijeme,
12.6. harmonika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
12.7. harmonika, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,
12.8. gitara, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
12.9. gitara, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
12.10. bibliotekar, 1 izvršilac, na 60% norme, na određeno vrijeme.
13. JU Osnovna škola „Malešići“ Malešići, Gračanica
13.1. matematika, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme.
14. JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica
14.1. fizika, 1 izvršilac, na 11 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
14.2. informatika, 1 izvršilac, na 9 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
14.3. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja.
15. JU Osnovna škola „Soko“ Soko, Gračanica
15.1. fizika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
15.2. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
16. JU Osnovna škola „Stjepan Polje“ Stjepan Polje, Gračanica
16.1. historija, 1 izvršilac, na 9 časova, na neodređeno vrijeme,
16.2. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
17. JU Osnovna škola „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac
17.1. biologija i priroda, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,
17.2. kultura življenja, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
17.3. pedagog škole, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme,
17.4. klavir, 3 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme,
17.5. klavir, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme,
17.6. harmonika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
18. JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja, Gradačac
2
18.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
18.2. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme,
18.3. tehnički odgoj, 1 izvršilac, na 7 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
18.4. tehnički odgoj, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
18.5. engleski jezik, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja,
18.6. kultura življenja, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
19. JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac
19.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva, odnosno povratka zaposlenika sa funkcije,
19.2. kultura življenja, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
20. JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac
20.1. engleski jezik, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,
20.2. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
20.3. matematika, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,
20.4. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
20.5. informatika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
21. JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje, Gradačac
21.1. katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
21.2. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 9 časova, na određeno vrijeme.
22. JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja, Gradačac
22.1. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme,
22.2. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
22.3. informatika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
22.4. biologija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
22.5. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 18 časova, na određeno vrijeme,
23. JU Osnovna škola „Kalesija“ Kalesija
23.1. defektolog-oligofrenolog, 1 izvšilac, na pola norme, na određeno vrijeme,
23.2. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
23.3. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja,
23.4. fizika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za čijim je
radom prestala potreba.
24. JU Osnovna škola „Memići“ Memići, Kalesija
24.1. engleski jezik, 1 izvršilac, na 1 čas, na određeno vrijeme,
24.2. njemački jezik, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme,
24.3. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
24.4. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
25. JU Osnovna škola „Rainci Gornji“ Rainci Gornji, Kalesija
25.1. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenika sa funkcije,
25.2. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
25.3. muzička kultura, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja,
25.4. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme.
26. JU Osnovna škola „Tojšići“ Tojšići, Kalesija
3
26.1. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
26.2. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
26.3. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
26.4. fizika, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja.
27. JU Osnovna škola „Vukovije“ Vukovije, Kalesija
27.1. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenice sa porodiljskog odsustva,
27.2. njemački jezik, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
27.3. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
27.4. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
27.5. bibliotekar, 1 izvršilac, na pola norme na određeno vrijeme,
27.6. hemija, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme.
28. JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj
28.1. klavir, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
28.2. harmonika, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme,
28.3. tehnički odgoj, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
28.4. muzička kultura, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
29. JU Osnovna škola „Stupari“ Stupari, Kladanj
29.1. matematika i fizika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
29.2. geografija, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
29.3. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
30. JU Osnovna škola „Dobošnica“ Dobošnica, Lukavac
30.1. pravoslavna vjeronauka, 1 izvšilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
31. JU Osnovna škola „Gnojnica“ Gnojnica, Lukavac
31.1. engleski jezik, 1 izvršilac, na 11 časova, na određeno vrijeme,
31.2. matematika i fizika, 1 izvršilac, puna norma na neodređeno vrijeme,
31.3. tehnički odgoj, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja,
31.4. bibliotekar, 1 izvršilac, pola norme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja,
31.5. fizika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
31.6. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
bolovanja, odnosno porodiljskog odsustva,
31.7. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
32. JU Osnovna škola „Lukavac Grad“ Lukavac
32.1. matematika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
32.2. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja,
32.3. fizika, 1 izvršilac, na 9 časova, na određeno vrijeme,
32.4. bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
32.5. građansko obrazovanje i religijska kultura, 1 izvršilac, na 11 časova, na određeno vrijeme,
32.6. geografija, 1 izvršilac, na 6 časova, na neodređeno vrijeme,
32.7. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja,
32.8. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
32.9. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
4
32.10. informatika, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa
funkcije.
33. JU Osnovna škola „Poljice“ Poljice, Lukavac
33.1. građansko obrazovanje, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
33.2. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
porodiljskog odsustva.
34. JU Osnovna škola „Prokosovići“ Prokosovići, Lukavac
34.1. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenika sa funkcije,
34.2. matematika, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
34.3. fizika, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
34.4. građansko obrazovanje, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
34.5. historija, 1 izvršilac, na 11 časova, na neodređeno vrijeme,
34.6. geografija, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme.
35. JU Osnovna škola „Puračić“ Puračić, Lukavac
35.1. matematika, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme,
35.2. engleski jezik, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
35.3. tehnički odgoj, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja.
36. JU Osnovna škola „ Turija“ Turija, Lukavac
36.1. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 9 časova, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenika sa funkcije,
36.2. historija, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
36.3. geografija, 1 izvršilac, na 11 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
36.4. pravoslavna vjeronauka, 1 izvršilac, na 5 časova, na određeno vrijeme.
37. JU Osnovna škola „Sapna“ Sapna
37.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
37.2. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
37.3. engleski jezik, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
37.4. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
38. JU Druga osnovna škola Srebrenik
38.1. defektolog-oligofrenolog, 1 izvršilac, pola norme, na određeno vrijeme,
38.2. tehnički odgoj i informatika, 1 izvršilac, na 14 časova, na određeno vrijeme,
38.3. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
38.4. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
39. JU Osnovna škola „Duboki Potok“ Duboki Potok, Srebrenik
39.1. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,
39.2. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
39.3. tehnički odgoj i informatika, 1 izvršilac, na 9 časova, na određeno vrijeme,
39.4. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
porodiljskog odsustva.
40. JU Osnovna škola „Podorašje“ Podorašje, Srebrenik
40.1. katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 5 časova, na određeno vrijeme,
40.2. likovna kultura, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,
40.3. kultura življenja, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
40.4. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja.
5
41. JU Prva osnovna škola Srebrenik
41.1. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
41.2. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
41.3. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 18 časova, na određeno vrijeme,
41.4. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 14 časova, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenika sa funkcije,
41.5. društvo, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
41.6. klavir, 4 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme,
41.7. klavir, 4 izvršioca, na pola norme, na određeno vrijeme,
41.8. klavir, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
41.9. harmonika, 1 izvršilac, na 14 časova, na određeno vrijeme,
41.10. gitara, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
41.11. gitara, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme,
41.12. gitara, 1 izvršilac, na 6 časova na određeno vrijeme.
42. JU Osnovna škola „Rapatnica“ Rapatnica
42.1. građansko obrazovanje, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
42.2. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
42.3. biologija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
42.4. hemija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme.
43. JU Osnovna škola „Sladna“ Sladna, Srebrenik
43.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
43.2. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
43.3. njemački jezik, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme.
44. JU Osnovna škola „Tinja“ Tinja, Srebrenik
44.1. kultura življenja, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
44.2. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenika sa bolovanja.
45. JU Osnovna škola „Teočak“ Teočak
45.1. fizika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
45.2. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 18 časova, na određeno vrijeme,
45.3. informatika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
45.4. razredna nastava, 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja.
46. JU Osnovna škola „Breške“ Breške, Tuzla
46.1. katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 5 časova, na određeno vrijeme.
47. JU Osnovna škola „Brčanska Malta“ Tuzla
47.1. geografija, 1 izvršilac, na 1 čas, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
47.2. historija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme do povratka zapslenika sa funkcije,
47.3. fizika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
47.4. engleski jezik, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
47.5. bosanski jezik i književnost i bibliotekar, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do
povratka zaposlenika sa funkcije.
48. JU Osnovna škola „Bukinje“ Bukinje, Tuzla
48.1. katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 5 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice
sa porodiljskog odsustva.
49. JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla
49.1. matematika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
6
bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
fizika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
biologija, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
engleski jezik, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
geografija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za čijim
je radom prestala potreba,
49.7. historija, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za čijim je
radom prestala potreba.
50. JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla
50.1. engleski jezik, 1 izvršilac, na 5 časova, na određeno vrijeme,
50.2. likovna kultura, 1 izvršilac, na 1 čas, na određeno vrijeme,
50.3. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme.
51. JU Osnovna škola „Gornja Tuzla“ Gornja Tuzla, Tuzla
51.1. geografija, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za
čijim je radom prestala potreba,
51.2. historija, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za čijim
je radom prestala potreba,
51.3. njemački jezik, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme,
51.4. hemija, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
52. JU Osnovna škola „Husino“ Tuzla
52.1. fizika, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme,
52.2. biologija, 1 izvršilac, na 5 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
52.3. bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
52.4. katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva.
53. JU Osnovna škola „Kiseljak“ Kiseljak, Tuzla
53.1. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
53.2. katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva.
54. JU Osnovna škola „Lipnica“ Lipnica, Tuzla
54.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
54.2. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
54.3. katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 7 časova, na određeno vrijeme,
54.4. muzička kultura, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme.
55. JU Osnovna škola „Mejdan“ Tuzla
55.1. historija, religijska kultura, građansko obrazovanje i društvo, 1 izvršilac, na 7 časova, na
određeno vrijeme,
55.2. engleski jezik, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja,
55.3. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenika sa bolovanja,
55.4. bibliotekar, 1 izvršilac, na 25% norme, na određeno vrijeme,
55.5. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
56. JU Osnovna škola „Miladije“ Tuzla
56.1. islamska vjeronauka. 1 izvršilac, na 11 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice
sa porodiljskog odustva,
56.2. bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
56.3. matematika, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
56.4. religijska kultura, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
49.2.
49.3.
49.4.
49.5.
49.6.
7
56.5. engleski jezik, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme.
57. JU Osnovna škola „Mramor“ Mramor, Tuzla
57.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
57.2. katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 5 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice
sa porodiljskog odsustva.
58. JU Osnovna škola „Novi Grad“ Tuzla
58.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
bolovanja,
58.2. muzička kultura, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme.
59. JU Osnovna muzička škola Tuzla
59.1. violina, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
59.2. solo pjevanje, 1 izvršilac, na pola norme, na neodređeno vrijeme,
59.3. kamerni orkestar, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
59.4. gitara, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
59.5. klavir, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme.
60. JU Osnovna škola „Pasci“ Pasci, Tuzla
60.1. katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme.
61. JU Osnovna škola „Pazar“ Tuzla
61.1. informatika, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
61.2. fizika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog
odsustva.
62. JU Osnovna škola „Podrinje“ Mihatovići
62.1. geografija, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme.
63. JU Osnovna škola „Simin Han“ Tuzla
63.1. engleski jezik, 1 izvršilac, na 11 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
porodiljskog odsustva,
63.2. pravoslavna vjeronauka, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
63.3. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
63.4. muzička kultura, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
64. JU Osnovna škola „Slavinovići“ Tuzla
64.1. tjelesni i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenika sa funkcije.
65. JU Osnovna škola „Tušanj“ Tuzla
65.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
65.2. tehnički odgoj i informatika, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme.
66. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
66.1. defektolog-oligofrenolog/edukator-rehabilitator, 1 izvršilac, puna norma, na određeno
vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja.
67. JU Osnovna škola „Bašigovci“ Bašigovci, Živinice
67.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
67.2. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
67.3. engleski jezik, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
67.4. biologija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
67.5. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
67.6. bibliotekar, 1 izvršilac, na 30 sati sedmično, na određeno vrijeme.
68. JU Druga osnovna škola Živinice
68.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
8
68.2. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
68.3. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika
za čijim je radom prestala potreba,
68.4. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenika sa porodiljskog odsustva,
68.5. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
68.6. engleski jezik, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme,
68.7. engleski jezik, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
68.8. engleski jezik, 1 izvršilac, na 9 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
68.9. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 7 časova, na određeno vrijeme,
68.10. osnovi tehnike i informatike, na 6 časova, na određeno vrijeme,
68.11. informatika, 1 izvršilac, na pola norme na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
68.12. matematika, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
68.13. matematika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
68.14. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
69. JU Osnovna škola „Đurđevik“ Đurđevik, Živinice
69.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
69.2. informatika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
69.3. matematika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
69.4. defektolog-oligofrenolog, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme.
70. JU Osnovna škola „Gračanica“ Gračanica, Živinice
70.1. osnovi tehnike i informatike, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme.
71. JU Prva osnovna škola Živinice
71.1. katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
71.2. klavir, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
71.3. violina, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
71.4. harmonika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
71.5. gitara, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme,
71.6. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
71.7. solfeđo i hor, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
71.8. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 1 čas, na određeno vrijeme,
71.9. engleski jezik, 1 izvršilac, na 1 čas, na određeno vrijeme,
71.10. njemački jezik, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
71.11. defektolog-surdoaudiolog, 1 izvršilac, na pola norme, na neodređeno vrijeme.
72. JU Osnovna škola „Šerići“ Šerići, Živinice
72.1. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
72.2. informatika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
72.3. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenice sa porodiljskog odsustva,
72.4. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 18 časova, na određeno vrijeme,
72.5. muzička kultura, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
73. JU Osnovna škola „Višća“ Višća, Živinice
73.1. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
9
73.2. tehnički odgoj, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za
čijim je radom prestala potreba,
73.3. matematika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme.
74. JU Osnovna škola „Živinice Gornje“ Živinice Gornje, Živinice
74.1. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme.
75. JU Mješovita srednja škola Banovići
75.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
75.2. engleski jezik, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme,
75.3. engleski jezik, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
75.4. njemački jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
75.5. njemački jezik, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
75.6. latinski jezik, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
75.7. geografija, 1 izvršilac, na 15 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
75.8. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme,
75.9. informatika, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme,
75.10. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
75.11. hemija, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
75.12. poznavanje robe, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
75.13. stručno-teorijska nastava rudarska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno
vrijeme,
75.14. stručno-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno
vrijeme,
75.15. praktična nastava ekonomska i trgovinska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 14 časova, na
određeno vrijeme,
75.16. praktična nastava trgovinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme
75.17. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 1 čas, na određeno vrijeme,
75.18. muzička umjetnost, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
76. JU Mješovita srednja škola Čelić
76.1. njemački jezik, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,
76.2. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
bolovanja,
76.3. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme,
76.4. matematika, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme,
76.5. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
76.6. informatika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
76.7. historija, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
76.8. stručno-teorijska nastava prehrambena grupa predmeta, 1 izvršilac, na 11 časova, na
određeno vrijeme,
76.9. praktična nastava prehrambena grupa predmeta, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno
vrijeme,
76.10. fizika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
77. JU Mješovita srednja škola Doboj Istok
77.1. latinski jezik, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
77.2. matematika, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme,
77.3. geografija, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme,
77.4. informatika, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,
77.5. sociologija, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme,
77.6. filozofija, 1 izvršilac na 2 časa, na određeno vrijeme,
10
77.7. muzička kultura, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
77.8. pravo, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
77.9. stručno-teorijska nastava elektrotehnička grupa predmeta elektroenergetski smjer, 1
izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
77.10. praktična nastava saobraćajna grupa predmeta za zanimanje vozač motornih vozila, 1
izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme.
78. JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica
78.1. psihologija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
bolovanja.
79. JU Mješovita srednja škola Gračanica
79.1. praktična nastava za zubne tehničare, 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme,
79.2. praktična nastava za zubne tehničare, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme,
79.3. praktična nastava za frizere, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
79.4. praktična nastava za frizere, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme,
79.5. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenika sa funkcije,
79.6. latinski jezik, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
79.7. praktična nastava građevinska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno
vrijeme,
79.8. stručno-teorijska nastava mašinska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 7 časova, na određeno
vrijeme,
79.9. informatika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
79.10. praktična nastava ekonomska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno
vrijeme,
79.11. stručno-teorijska nastava saobraćajna grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na
određeno vrijeme,
79.12. stručno-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta, 1 izvšilac, na 4 časa, na određeno
vrijeme.
79.13. bibliotekar, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za
čijim radom je prestala potreba,
79.14. historija, 2 izvršioca, na pola norme, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
funkcije,
79.15. historija, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
79.16. stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na
određeno vrijeme,
79.17. stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 2 izvršioca, puna norma, na
određeno vrijeme,
79.18. stručno-teorijska nastava elektrotehnička grupa predmeta smjer telekomunikacije, 1
izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme.
80. JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac
80.1. historija religija, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
80.2. matematika, 1 izvršilac, na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme,
80.3. historija i demokratija i ljudska prava, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme do
povratka zaposlenika sa funkcije,
80.4. njemački jezik, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme,
80.5. bibliotekar, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme,
80.6. historija, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme,
80.7. latinski jezik, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme.
81. JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac
11
81.1. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
81.2. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
81.3. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
81.4. latinski jezik, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
81.5. historija, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
81.6. stručno-teorijska nastava građevinska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 10 časova, na
određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,
81.7. stručno-teorijska nastava građevinska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno
vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,
81.8. stručno-teorijska nastava mašinska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno
vrijeme,
81.9. religijska kultura, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
81.10. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
81.11. engleski jezik, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
81.12. matematika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
81.13. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
81.14. informatika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
81.15. hemija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
81.16. biologija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
81.17. historija, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
81.18. fizika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
81.19. ekonomska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
81.20. stručno-teorijska nastava poljoprivredna grupa predmeta smjer voćarsko-vinogradarski, 1
izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme,
81.21. stručno-teorijska nastava poljoprivredno-prehrambena grupa predmeta, 1 izvršilac, na 9
časova, na određeno vrijeme,
81.22. praktična nastava poljoprivredno-prehrambene grupe predmeta, 1 izvršilac, na 6 časova, na
određeno vrijeme,
81.23. praktična nastava poljoprivredna grupa predmeta smjer voćarsko-vinogradarski, 1
izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme,
81.24. stručno-teorijska nastava elektrotehnička grupa predmeta, 1 izvršilac, na 4 časa, na
određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
81.25. praktična nastava elektrotehnička grupa predmeta, 1 izvršilac, na 18 časova, na određeno
vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
81.26. stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno
vrijeme,
81.27. praktična nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
82. JU Mješovita srednja škola Kalesija
82.1. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva,
82.2. engleski jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
82.3. matematika, 1 izvršilac, na 5 časova, na određeno vrijeme,
82.4. informatika, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme,
82.5. praktična nastava mašinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme
do povratka zaposlenika sa bolovanja,
82.6. latinski jezik, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
82.7. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
12
82.8. likovna kultura, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
82.9. bibliotekar, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
bolovanja.
83. JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj
83.1. latinski jezik, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
83.2. muzička umjetnost, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
83.3. likovna umjetnost, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
83.4. praktična nastava šumarska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 14 časova, na određeno vrijeme,
83.5. praktična nastava mašinska grupa predmeta za zanimanje plinski i vodoinstalater, 1
izvršilac, na 14 časova, na određeno vrijeme,
83.6. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenice sa porodiljskog odsustva.
84. JU „Gimnazija Lukavac“ Lukavac
84.1. engleski jezik, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
84.2. latinski jezik, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
84.3. likovna kultura, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme do povratka uposlenika sa
bolovanja,
84.4. muzička kultura, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
funkcije,
84.5. sociologija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme.
85. JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac
85.1. latinski jezik, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
85.2. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,
85.3. katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
85.4. praktična nastava za zanimanje kuhar, 1 izvršilac, na 18 časova, na određeno vrijeme,
85.5. praktična nastava za zanimanje kuhar, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
86. JU Mješovita srednja škola Sapna
86.1. bosanski jezik i književnost, 1 izvšilac, puna norma, na određeno vrijeme,
86.2. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 14 časova, na određeno vrijeme,
86.3. praktična nastava ekonomska grupa predmeta-pripravnik, 1 izvršilac, na 10 časova, na
određeno vrijeme,
86.4. praktična nastava ekonomska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno
vrijeme.
87. JU Mješovita srednja škola Srebrenik
87.1. engleski jezik, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme,
87.2. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
87.3. latinski jezik, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
87.4. praktična nastava ugostiteljska grupa predmeta za zanimanje kuhar, 1 izvršilac, na 12
časova, na određeno vrijeme,
87.5. praktična nastava za zanimanje frizer, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
87.6. praktična nastava za zanimanje frizer, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,
87.7. poslovna informatika-praktična nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do
povratka zaposlenice sa bolovanja,
87.8. elektrotehnička grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenika sa funkcije,
87.9. stručno-teorijska nastava saobraćajna grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno
vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja.
88. JU Mješovita srednja škola Teočak
88.1. bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
88.2. bibliotekar, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme.
13
89. JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla
89.1. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
89.2. fizika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
89.3. sociologija, 1 izvršilac, na 11 časova, na određeno vrijeme,
89.4. biologija, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva.
90. JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
90.1. njemački jezik, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa
neplaćenog odsustva,
90.2. filozofija i logika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
funkcije,
90.3. pedagogija i psihologija, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.
91. JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
91.1. njemački jezik, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
91.2. praktična nastava ekonomska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
91.3. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
91.4. stručno-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno
vrijeme do povratka zaposlenice sa funkcije.
92. JU Srednja medicinska škola Tuzla
92.1. stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na
neodređeno vrijeme,
92.2. stručno-teorijska nastava farmaceutska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na
neodređeno vrijeme,
92.3. praktična nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
92.4. engleski jezik, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
92.5. medicinska psihologija i pedagogija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
92.6. religijska kultura, 1 izvršilac, na 1 čas, na određeno vrijeme,
92.7. stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno
vrijeme,
92.8. pravoslavna vjeronauka, 1 izvršilac, na 1 čas, na određeno vrijeme,
92.9. stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno
vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,
92.10. fizika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja,
92.11. praktična nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno
vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,
92.12. bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,
92.13. hemija, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
92.14. pedagog, 2 izvršioca, na pola norme, na određeno vrijeme.
93. JU Srednja muzička škola Tuzla
93.1. gitara, 1 izvršilac, na 17 časova, na određeno vrijeme,
93.2. violina, 1 izvršilac, na 15 časova, na određeno vrijeme,
93.3. klarinet, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
93.4. klavir, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
93.5. violončelo, 1 izvršilac, na 19 časova, na određeno vrijeme,
93.6. truba, 1 izvršilac – pripravnik, puna norma, na određeno vrijeme,
93.7. harmonika, 1 izvršilac, na 11 časova, na određeno vrijeme.
94. JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla
94.1. tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
95. JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
14
95.1. stručno-teorijska nastava likovna grupa predmeta, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno
vrijeme,
95.2. praktična nastava arhitektonska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 14 časova, na određeno
vrijeme,
95.3. demokratija i ljudska prava, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme do povratka
zaposlenika sa funkcije,
95.4. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 5 časova, na određeno vrijeme.
96. JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla
96.1. praktična nastava grafička grupa predmeta, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme
do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,
96.2. stručno-teorijska nastava grafička grupa predmeta, 1 izvršilac, na 7 časova, na određeno
vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,
96.3. elektrotehnika sa automatikom i informatički sistemi, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno
vrijeme.
97. JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla
97.1. stručno-teorijska nastava mašinska grupa predmeta, 1 izvršilac – pripravnik, puna norma, na
određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
97.2. defektolog – surdoaudiolog, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
98. JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla
98.1. koordinator praktične nastave, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
98.2. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
99. JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla
99.1. matematika, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
99.2. sociologija, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme.
100. JU Mješovita srednja škola Tuzla
100.1. stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 12 časova, na
određeno vrijeme,
100.2. pedagog, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
porodiljskog odsustva.
101. JU Gimnazija Živinice
101.1. engleski jezik, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,
101.2. matematika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
101.3. latinski jezik, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
101.4. pedagog, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa
bolovanja.
102. JU Mješovita srednja škola Živinice
102.1. latinski jezik, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
102.2. katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
102.3. praktična nastava za zanimanje frizer, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme.
Na upražnjena radna mjesta po raspisanom konkursu na određeno vrijeme primit će se zaposlenici
do 30.06.2015. godine plus pripadajući godišnji odmor.
Opis upražnjene pozicije:
Kandidati su dužni ispunjavati uslove za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o osnovnom
odgoju i obrazovanju, Zakonu o srednjem obrazovanju i odgoju, NPP, Pedagoškim standardima i
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji škole.
Kandidat za poziciju nastavnika i stručnog saradnika pored općih uslova treba da ispunjava i
posebne uslove:
a) ima odgovarajući nivo obrazovanja u skladu sa NPP i Pedagoškim standardima,
15
b) ima položen stručni ispit za samostalan rad u obrazovanju,
c) zdravstveno je sposoban za obavljanje poslova.
Uz prijavu za prijem nastavnika i stručnih saradnika u radni odnos u škole na području
Tuzlanskog kantona kandidat je dužan priložiti:
a) dokaz o stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju),
b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
c) uvjerenje Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ili potvrdu škole o zasnovanom radnom odnosu
na određeno vrijeme, odnosno na neodređeno vrijeme na nepuno radno vrijeme,
d) uvjerenje nadležne općinske službe za pitanja boračko-invalidske zaštite za pripadnike branilaca i
članova njihovih porodica, odnosno za kandidate ili članove njihovih porodica za učešće u radnoj obavezi, te
odgovarajući dokaz da je kandidat član porodice pripadnika branilaca ili učesnika u radnoj obavezi (izvod iz
matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih i drugo).
e) izjavu da nema smetnji za obavljanje poslova iz člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju,
odnosno člana 108. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju,
f) certifikat nadležne vjerske zajednice za kandidate koji apliciraju na poziciju nastavnika vjeronauke u
skladu sa NPP-om.
Za svaku poziciju kandidat podnosi potpisanu prijavu sa naznačenom dokumentacijom.
Prijavu na konkurs kandidat uredno popunjava i svojeručno potpisuje uz istovremeno
dostavljanje tražene dokumentacije u ovjerenoj ili neovjerenoj kopiji.
Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidat dostavlja školi u zatvorenoj koverti
lično ili putem pošte preporučeno.
Kandidat je dužan na koverti naznačiti „Prijava na Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i
stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona - ne otvaraj“.
Kandidat koji bude izabran, odnosno koji prema odredbama Pravilnika stekne pravo na
zaključivanje ugovora o radu, obavezan je dokumentaciju (diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu, radnu knjižicu, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih, potpisanu izjavu da kandidat nema smetnji za obavljanje poslova iz
člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno člana 108. Zakona o srednjem obrazovanju
i odgoju i ostalu dokumentaciju), te uvjerenje i dokaze iz alineje d), e) i f) dostaviti školi u roku od pet
dana u orginalu ili ovjerenoj kopiji.
Intervju sa nastavnicima i stručnim saradnicima, koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se u
prostorijama škola, dana 19. i 22. decembra 2014. godine, u terminu od 8 do 15 sati. Kandidat koji ne
pristupi intervjuu gubi pravo učešća u konkursnoj proceduri.
Praktičan rad za nastavnike praktične nastave koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se u
prostorijama škola dana 23. decembra 2014. godine u terminu od 8 do 15 sati.
Prije obavljanja intervjua kandidat je dužan pokazati ličnu kartu.
Konačnu odluku o izboru prvorangiranog kandidata, odnosno konačnu rang listu kandidata po
svim pozicijama, škole su dužne dana 20.1.2015. godine istaći na vidnom mjestu, te u skladu sa
mogućnostima i na web stranici škole.
Ukoliko se na konkurs ne prijavi kandidat koji ispunjava uslove konkursa škola će primiti
pripravnika u skladu sa Uredbom o polaganju stručnog ispita u ustanovama osnovnog i srednjeg
obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.
Konkurs ostaje otvoren do 11.12.2014 godine.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta Tuzlanskog kantona
16
Download

Konkurs nastavnici i strucni saradnici