GODINA 19 • TUZLA, PONEDJELJAK, 16. TRAVNJA 2012. GODINE • IZDANJE NA HRVATSKOM JEZIKU • BROJ 4
229
Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i
3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 i 10/04) i članka 24. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne
i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”,
br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09 9/10, 36/10 i 45/10), na prijedlog
Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 30.03.2012. godine, donosi
ODLUKU
o davanju sUglasnosti na FinanCijski plan
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu
Članak 1.
Daje se suglasnost na Financijski plan Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
Članak 2.
Sastavni dio Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja
je i Operativni program zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja
za 2012. godinu.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u
“Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-185-5/12
Tuzla, 30.03.2012. godine
230
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Bajazit Jašarević, v.r.
Na temelju članka 24 stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br.
7/97 i 3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99,
10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i članka 24. Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine”, br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09 9/10,
36/10 i 45/10), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.03.2012. godine,
donosi
ODLUKU
o davanju sUglasnosti na FinanCijski
plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
Članak 1.
Daje se suglasnost na Financijski plan Javne ustanove Služba
za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-186-4/12
Tuzla, 30.03.2012. godine
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Bajazit Jašarević, v.r.
231
Na temelju članka 31. Zakona o prostornom uređenju i građenju
(‘’Službene novine Tuzlanskog kantona’’, broj 6/11), u svezi sa
člankom 13. Odluke o provođenju Prostornog plana Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 9/06), na
prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona,
na sjednici održanoj 30.3.2012. godine, donosi
PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Tuzlanskog kantona
za period 2012.-2015. godine
Program mjera za unapređenje stanja u prostoru na području
Tuzlanskog kantona za period 2012.-2015. godine (u daljem tekstu:
Program mjera) bazira se na Izvješću o stanju u prostoru za područje
Tuzlanskog kantona za period 2008.-2011. godine (u daljem tekstu:
Izvješće). Izvješće sadrži analizu provođenja planskih dokumenata
i drugih dokumenata od značaja za prostorno uređenje, ocjenu
provedenih mjera i njihove djelotvornosti na plansko korištenje
prostora, na zaštiti vrijednosti prostora i okolice, te druge elemente
od značaja za plansko uređenje prostora Tuzlanskog kantona (u
daljem tekstu: Kanton) i općina.
Program mjera sadrži procjenu potrebe izrade novih, odnosno
izmjenu i dopunu postojećih planskih dokumenata, potrebu
Broj 4 - Strana 472
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, mjere
od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata, te druge mjere za
unapređenja stanja u prostoru.
Polazeći od činjenice da Kanton ovim Programom mjera
osigurava provođenje politike prostornog uređenja utemeljene na
zakonskim načelima, a sukladno Prostornom planu za područje
Tuzlanskog kantona 2005.-2025. godine (u daljem tekstu: Prostorni
plan Kantona), te Izvješću, predlažu se sljedeće mjere:
1. IZRADA I DONOŠENJE PROSTORNIH PLANOVA
OPĆINA I DRUGIH PLANSKIH DOKUMENTA
NA NIVOU OPĆINA
Zakonom o prostornom uređenju i Odlukom o provođenju
Prostornog plana Tuzlanskog kantona utvrđena je obveza općina
u pogledu rokova izrade prostornih planova i druge planske
dokumentacije. S obzirom da su utvrđeni rokovi istekli, a općine
nisu izradile obveznu plansku dokumentaciju, novim Zakonom o
prostornom uređenju i građenju ponovo je utvrđeno da su općine dužne
donijeti svoje prostorne planove najkasnije u roku od dvije godine
od stupanja na snagu istog. Općine koje ne donesu prostorni plan u
propisanom roku, do 08.05.2013. godine, neće moći izdavati rješenja o
urbanističkoj suglasnosti i odobrenja za građenje.
Provođenje postupka izrade i donošenja prostornih planova
općine je u isključivoj nadležnosti općina.
Za planske dokumente koji su urađeni prije donošenja Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i Prostornog
plana Kantona, obvezno je njihovo usuglašavanje sa istim, kako bi bili
važeći.
U cilju ostvarenja navedenog sugerira se općinama da u
narednom planskom periodu blagovremeno planiraju sredstva u svojim
proračunima za prioritetnu izradu planske dokumentacije.
Preporučuje se nosiocima pripreme planske dokumentacije da
osiguraju aktivnije uključivanje javnosti u procesu izrade iste, kako bi
se blagovremeno pribavile kvalitetnije preporuke, primjedbe i sugestije
javnosti na predložena planska rješenja (što je i zakonska obveza
nosioca pripreme planske dokumentacije).
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice će, putem
Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam, pružati stručnosavjetodavnu pomoć općinama u izradi i donošenju prostornih planova
općina.
- Nosilac aktivnosti: općinski načelnici i općinska vijeća.
- Rok: svibanj 2013. godine.
2. IZRADA I DONOŠENJE PLANSKIH DOKUMENATA
NA NIVOU KANTONA
Nakon izrade i donošenja Prostornog plana Kantona, ostaje
obveza Kantona koja se odnosi na izradu prostornih planova za područja
posebnih obilježja od značaja za Kanton. Prostornim planom Kantona
posebna pažnja posvećena je zaštiti i revitalizaciji područja prirodnog
naslijeđa i kulturno-povijesnog, te je prioritet dat posebno vrijednim
površinama prirodnog naslijeđa - području zaštićenog pejzaža Konjuh,
te području jezera Modrac.
2.1. Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni
pejzaž ‘’Konjuh’’
Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž
“Konjuh” obuhvata centralne dijelove planine Konjuh, odnosno gornji
dio sliva rijeke Drinjače i slivna područja Krabanje i Velike Zlaće,
zauzima površinu od cca 8.016 ha. Zaštićeni pejzaž pripada petoj
kategoriji prema IUCN kategorijama zaštićenih područja.
Temelj za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja su:
■ Zakon o proglašenju dijela područja planine Konjuh
Zaštićenim pejzažom „Konjuh“ (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj 13/09), te
■ Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja
posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za period
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
od 2010. do 2030. godine (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, broj 6/10).
Izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja započela je
u siječnju 2012. godine, sklapanjem ugovora sa izabranim nosiocem
izrade.
Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž
“Konjuh” donosi Skupština Tuzlanskog kantona.
- Nosilac aktivnosti: Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okolice.
- Rok: prosinac 2012. godine.
2.2. Prostorni plan područja posebnih obilježja
“Slivnog područja jezera Modrac“
Prostorni plan područja posebnih obilježja “Slivnog područja
jezera Modrac“ obuhvata jezero Modrac, obalu jezera, te sva naseljena
mjesta u okruženju jezera. Jezero Modrac je najveće i najznačajnije
jezero, smješteno je na prostoru tri općine: Lukavac, Tuzla i Živinice.
Kategorirano je kao prirodna vrijednost u hidrografskom smislu i
kao evidentirano stanište rijetke vrste bijele čaplje. Kao takvo, jezero
predstavlja značajan turistički resurs.
S druge strane, akumulacija Modrac je značajan resurs pitke vode,
koja je namijenjena u prijelaznom periodu do 2025. za poboljšanje
vodosnabdijevanja pojedinih općina Kantona.
Temelj za izradu Prostornog plana posebnog područja je i
Zakon o zaštiti akumulacije “Modrac“ (“Službene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 5/06), kojim se utvrđuju namjene akumulacije prema
redoslijedu prioriteta, propisuju obvezne mjere zaštite obale i voda
akumulacije, zaštita slivnog područja akumulacije od zagađenja i
drugih utjecaja, kao i organizacija, planiranje i provođenje mjera zaštite
voda, te financiranje zaštite voda akumulacije i sliva akumulacije.
Prostornim planom “Slivnog područje jezera Modrac“ utvrdit
će se, s obzirom na zajednička prirodna i druga obilježja, te planirano
višenamjensko korištenje akumulacije, temeljna organizacija prostora,
mjere korištenja, uređenja i zaštite tog područja s aktivnostima koje
imaju prednost, mjere za unapređenje i zaštitu okolice, te po potrebi
obveza izrade detaljnih planskih dokumenata za uža područja unutar
plana područja posebnog obilježja.
- Nosilac aktivnosti: Ministarstvo prostornog uređenja
i zaštite okolice, u koordinaciji sa Ministarstvom
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
- Rok: dvije godine od osiguranja potrebnih sredstava u
Proračunu Tuzlanskog kantona (2014. godine).
2.3. Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona
S obzirom da je prošlo šest godina od donošenja Prostornog
plana Kantona, te da su uočeni određeni problemi u prostoru što je i
konstatirano Izvješćem, za očekivati je da će se u sljedećem planskom
razdoblju, nakon izrade, usuglašavanja i usvajanja prostornih planova
općina, eventualno pristupiti izmjenama i dopunama Prostornog plana
Kantona.
Izmjenama i dopunama mogu biti obuhvaćeni infrastrukturni
koridori i sustavi, dijelovi namjene površina, način odlaganja otpada i
upravljanje otpadom, te drugi zahtjevi koji budu istaknuti u toku izrade
prostornih planova općina.
U završnoj fazi je izrada Prostornog plana Federacije BiH za
period 2008.-2028. godine, te je nakon njegovog donošenja, obvezno
usuglašavanje Prostornog plana Kantona sa Prostornim planom
Federacije. Nakon usvajanja Prostornog plana Federacije, bit će
potrebno pokrenuti postupak izmjena i dopuna Prostornog plana
Kantona u cilju usuglašavanja sa istim.
Ministarstvo će takođe prikupiti inicijative za izmjene i dopune
Prostornog plana Kantona od svih relevantnih subjekata, koje će
biti razmatrane u postupku izmjena i dopuna navedenog planskog
dokumenta.
- Nosilac aktivnosti: Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okolice.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
- Rok: sukladno rokovima utvrđenim u federalnom
planskom dokumentu i potrebama Kantona.
3. IZRADA STUDIJA I STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANSKIH DOKUMENATA
IZ NADLEŽNOSTI KANTONA
Za potrebe izrade planskih dokumenata u nadležnosti Kantona
potrebno je osigurati izradu studija i stručnih podloga, čiju izradu
će koordinirati Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, a
odnose se na sljedeće planske dokumente.
3.1. Studije i stručne podloge
■ Studije i stručne podloge za potrebe izrade izmjena i
dopuna Prostornog plana Kantona,
■ Studije i stručne podloge za potrebe izrade Prostornog
plana područja posebnih obilježja “Slivnog područja
jezera Modrac“,
■ Studije i stručne podloge koje će eventualno proisteći
nakon donošenja Prostornog plana područja posebnih
obilježja Zaštićeni pejzaž “Konjuh”.
- Nosilac aktivnosti: Ministarstvo prostornog uređenja
i zaštite okolice, u koordinaciji sa Ministarstvom
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom
trgovine, turizma i prometa, Ministarstvom industrije,
energetike i rudarstva i drugim relevantnim subjektima.
- Rok: kontinuirano i po iskazanoj potrebi, uz osiguranje
sredstava u Proračunu Tuzlanskog kantona.
3.2. Uspostavljanje i održavanje jedinstvenog informacionog
sustava (GIS-a) prostornog planiranja i uređenja Kantona
Uredbom o sadržaju i nosiocima informacionog sustava,
metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima
na kojima se vodi evidencija („Službene novine Federacije BiH“
br. 33/07 i 84/10) utvrđena je obveza uspostavljanja jedinstvenog
geografsko-informacionog sustava (GIS-a) prostornog planiranja i
uređenja za područje Kantona. Nosioci informacionog sustava su:
kantonalno ministarstvo nadležno za oblast planiranja u suradnji sa
drugim kantonalnim ministarstvima i ustanovama, općinski organi
uprave nadležni za oblast planiranja i drugi relevantni subjekti. Nosioci
informacionog sustava dužni su uspostaviti jedinstveni informacioni
sustav – GIS bazu podataka najkasnije do 31.12.2013. godine.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice dužno je,
na temelju podataka iz GIS-a, dostavljati godišnja izvješća o stanju
u prostoru Kantona za proteklu godinu Federalnom ministarstvu
prostornog uređenja.
Informacioni sustav (GIS) prostornog uređenja Kantona
obuhvata: pravnu i kadrovsku uspostavu odgovarajućih organizacionih
jedinica informacionog sustava (GIS-a) na svim razinama sa pratećom
tehničkom podrškom istih (hardver, softver i dr.), prikupljanje,
evidentiranje i čuvanje podataka, jedinstvene standarde, metode i
postupak obrade podataka, povezanost i pristupačnost podataka i
informacija o prostornom uređenju na cijelom prostoru Kantona, te
pristupačnost javnim podacima iz baze podataka.
- Nosilac aktivnosti: Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okolice i općinski načelnici.
- Rok: uz osiguranje potrebnih sredstava u Proračunu
Tuzlanskog kantona i općinskim proračunima, kraj 2013.
godine.
4. MJERE KOJE SE ODNOSE NA ZAŠTITU OKOLICE
Kako bi se osigurali temeljni ciljevi zaštite okolice potrebno je
poduzeti sljedeće mjere:
Broj 4 - Strana 473
■ Donošenje Kantonalnog plana zaštite okoliša za period
2012.-2018. godine
Donošenjem Federalne strategije zaštite okoliša u siječnju 2011.
godine, stekli su se uvjeti za pokretanje postupka izrade Kantonalnog plana
zaštite okoliša. Kantonalni plan zaštite okoliša je dokument okolinskog
planiranja i kao takav sadrži opis stanja okoliša, ciljeve koji se moraju
ostvariti u planiranom periodu, načela i smjernice zaštite okoliša, sredstva
i metode za ostvarivanje ciljeva sa naznačenim izvorima financiranja, itd.
Odluka o pristupanju izradi Kantonalnog plana zaštite okoliša
Tuzlanskog kantona za period 2012.-2018. godine donesena je od
strane Skupštine Tuzlanskog kantona 2011. godine (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj 15/11).
- Nosilac aktivnosti: Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okolice.
- Rok: studeni 2012. godine.
■ Donošenje Kantonalnog plana upravljanja otpadom
za period 2013.-2018. godine
Donošenjem Federalnog plana upravljanja otpadom u siječnju
2012. godine stekli su se uvjeti za pokretanje aktivnosti na donošenju
Kantonalnog plana upravljanja otpadom.
Kantonalni plan upravljanja otpadom je dokument koji se odnosi
na upravljanje otpadom sa ciljem identificiranja trenutačnog stanja u
oblasti prikupljanja, odlaganja i tretmana otpada, kao i uređivanja
uvjeta za planiranje upravljanja otpadom u općinama Kantona.
- Nosilac aktivnosti: Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okolice.
- Rok: u roku od 12 mjeseci od izrade Kantonalnog plana
zaštite okoliša.
■ Donošenje Plana upravljanja Zaštićenog pejzaža „Konjuh“
Plan upravljanja određuje razvojne smjernice, način izvođenja
zaštite, korištenja i upravljanja zaštićenim područjem, te smjernice za
zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnog naslijeđa
zaštićenog područja uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.
Plan upravljanja sadrži: ciljeve i politiku upravljanja zaštićenim
područjem, smjernice održivog upravljanja zaštićenim područjem i
smjernice za realizaciju.
Plan upravljanja donosi Vlada Tuzlanskog kantona nakon
donošenja Prostornog plana posebnih obilježja.
- Nosilac aktivnosti: Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okolice i JU „Zaštićeni pejzaž Konjuh“.
- Rok: šest mjeseci nakon usvajanja Prostornog plana
posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“.
■ Proširenje Sustava za praćenje kvaliteta zraka na
području Kantona sa novim analizatorom za benzen, što će
doprinijeti boljem dijagnosticiranju postojećeg stanja zraka.
- Nosilac aktivnosti: Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okolice.
- Rok: do kraja 2013. godine.
■ Realiziranje projekata izgradnje
deponija komunalnog otpada
međuopćinskih
Zbog zastoja u realizaciji projekta izgradnje regionalne deponije
prihvaćen je, kao prijelazni, koncept međuopćinskog deponovanja
komunalnog otpada. Ovaj koncept je sukladan zakonu, a prihvaćen je i
od Svjetske banke (kao subjekta koji osigurava financijska sredstva) po
principu: najmanje tri općine sa minimalno 100.000 stanovnika.
- Nosilac aktivnosti: općine i Ministarstvo prostornog
uređenja i zaštite okolice.
- Rok: do kraja 2014. godine.
Broj 4 - Strana 474
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ■Saniranje postojećih općinskih deponija za odlaganje
komunalnog otpada
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
■ Inicirati izmjene i dopune federalnih propisa, u cilju
rješavanja vlasničko-pravnog statusa sadašnjih posjednika
koji se vode u katastarskim operatima u smislu stjecanja
statusa vlasnika i omogućavanja upisa u zemljišnoknjižnu dokumentaciju.
■ racionalnoj organizaciji, korištenju i zaštiti prostora,
te planskom usmjeravanju daljeg prostornog razvoja u
cilju stvaranja takvih uvjeta u kojima će se ostvarivati
maksimalni efekti u privređivanju i humanizirati uvjeti
življenja;
■ maksimalnom očuvanju poljoprivrednog zemljišta u što
je moguće većem obimu i kvalitetu, podizanju kvaliteta
poljoprivrednog zemljišta, usmjeravanju izgradnje
ili korištenje prostora u nepoljoprivredne svrhe izvan
kvalitetnih poljoprivrednih površina;
■ maksimalnom čuvanju i unapređenju šumskog zemljišta,
zaštiti i sprečavanju prenamjene šumskih površina;
■ ujednačavanju stupnja prostornog, urbanog i komunalnog
razvoja pojedinih urbanih područja i stvaranju uvjeta za
ravnomjerniji raspored privrednih i drugih funkcija u
prostoru;
■ racionalnom planiranju građevinskih područja naselja i
građevinskih područja za izdvojene namjene;
■ kontinuirano provoditi aktivnosti na stvaranju poslovnog
ambijenta i stvaranju uvjeta za uspješnije poslovanje
i uspostavljanje partnerskog odnosa između Vlade
Tuzlanskog kantona i poduzetnika;
■ osigurati organizaciju i razvoj svih vidova prometa koji
će osigurati adekvatno funkcioniranje urbanih područja,
uz minimalne gubitke vremena u transportu ljudi i roba;
■ osigurati prostorne i druge uvjete za razvoj društvene
infrastrukture u svim oblastima (zdravstvene djelatnosti,
socijalna zaštita, naobrazba, znanost, kultura, šport i
fizička kultura, te javne funkcije i djelatnosti javnih
usluga);
■ osigurati uvjete za brži razvoj turizma i drugih djelatnosti
koje doprinose unapređenju turističke ponude u cilju većeg
korištenja prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti i
razvoja tercijarnog i kvartalnog sektora privrede;
■ osigurati zaštitu prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti
i objekata, na svim prostorima gdje se nalaze, putem
konzervacije i revitalizacije, stavljajući ih u funkciju
ukupnog razvoja i potreba stanovništva i privrede;
■ osigurati zaštitu izvorišta, očuvanje podzemnih i otvorenih
vodnih tokova, zaštitu od voda i erozija, te racionalnije
korištenje voda putem štednje, smanjenja gubitaka u
transportu i drugo;
■ maksimalnoj štednji i racionalnom korištenju svih vidova
energije, te osigurati kontinuirano snabdijevanje urbanih
područja i privrede energijom;
■ realizaciji propisanih i utvrđenih mjera zaštite i
unapređenja stanja okolice na području Kantona;
■ realizaciji i drugih, Prostornim planom Kantona,
utvrđenih načela organizacije prostora.
- Nosilac aktivnosti: Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okolice i općine.
- Rok: kontinuirano.
- Nosilac aktivnosti: ministarstva u okviru svojih
nadležnosti, općine i nosioci izrade planskih dokumenata.
- Rok: kontinuirano.
■ Inicirati izmjene i dopune postojećeg federalnog Zakona
o građevinskom zemljištu u segmentu koji se odnosi na
visinu naknada.
■ Intenzivirati inspekcijski nadzor u oblasti izrade i
donošenja planske dokumentacije, sukladno važećoj
zakonskoj regulativi.
- Nosilac aktivnosti: Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okolice i općine.
- Rok: kontinuirano.
- Nosilac aktivnosti: Kantonalna uprava za inspekcijske
poslove i općinske inspekcijske službe.
- Rok: odmah - kontinuirano.
Operatori (komunalna poduzeća) postojećih postrojenja
za odlaganje otpada su obvezni da na temelju odobrenih planova
prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za
odlaganje otpada, saniraju postojeće općinske deponije i ispune
minimalne propisne zahtjeve.
- Nosilac aktivnosti: općine.
- Rok: po osiguranju sredstava.
5. MJERE ZA EFIKASNIJU PRIMJENU VAŽEĆIH
PROPISA O GRAĐENJU I LEGALIZACIJI BESPRAVNO
IZGRAĐENIH GRAĐEVINA
■ Zahtijevati od općinskih načelnika da u potpunosti
osposobe i učine efikasnim općinske inspekcijske službe
(povećanjem ljudskih i materijalnih resursa), odnosno
poduzeti mjere za potpuno osposobljavanje Kantonalne
uprave za inspekcijske poslove iz oblasti urbanizma
i građenja, kako bi se eliminirala mogućnost daljnje
bespravne gradnje i sankcionirali svi takvi pokušaji, te
njihovo dalje aktivno izvršavanje zakonom utvrđenih
obveza.
- Nosilac aktivnosti: općinski načelnici i Kantonalna
uprava za inspekcijske poslove.
- Rok: odmah i kontinuirano.
■ Zahtijevati aktivno učešće Ministarstva industrije,
energetike i rudarstva i rudnika uglja i soli sa područja
Kantona, u smislu potpunog i efikasnog izvršavanja
zakonskih obveza u svezi sa privođenjem konačnoj
namjeni rudnih, odnosno eksploatacionih polja na
kojima je eksploatacija mineralnih sirovina završena, uz
istovremeno rješavanje međusobnih odnosa sa lokalnim
zajednicama.
- Nosilac aktivnosti: Ministarstvo industrije, energetike i
rudarstva i općinski načelnici.
- Rok: kontinuirano.
6. OSTALE MJERE OD ZNAČAJA ZA IZRADU PLANSKIH
DOKUMENATA I UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU
Tokom izrade planskih dokumenata prostornog uređenja, kako
na nivou Kantona, tako i na nivou općina, kao i prilikom provođenja
drugih aktivnosti vezanih uz korištenje i zaštitu prostora, posebnu
pažnju i nadalje treba posvetiti sljedećem:
Iz svih predloženih mjera proizilazi da će se efikasnost prostornog
uređenja i unapređenje stanja u prostoru Kantona prioritetno osigurati
donošenjem potrebnih planskih dokumenata prostornog uređenja i
drugih dokumenata određenih posebnim propisima.
Za realizaciju svih ovih mjera potrebno je osigurati sredstava u
Proračunu Tuzlanskog kantona i općinskim proračunima. Osiguranjem
sredstava stvorit će sa preduvjeti za izradu planskih dokumenata koji su
temelj za plansko korištenje, uređenje i zaštitu prostora.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Program mjera bit će objavljen u „Službenim novinama
Tuzlanskog kantona“.
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z LAN S K I KAN T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-114-4/12
Tuzla, 30.3.2012. godine
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Bajazit Jašarević, v.r.
232
Na temelju članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama
Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj 14/11) i članka 170. Poslovnika Skupštine
Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 10/04, 13/06, 1/08 i 14/11), Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 27.3.2012. godine,
utvrdila je prečišćeni tekst Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona.
Predsjednik
Broj: 01-02-188-2/12
Zakonodavno-pravne komisije
Tuzla, 27.03.2012. g.
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Omer Kupusović, v.r.
POSLOVNIK
SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
(DRUGI PREČIŠĆENI TEKST)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Skupština Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština)
konstituira se, organizira i radi sukladno Ustavu Tuzlanskog kantona,
(u daljem tekstu: Ustav Kantona), zakonu i Poslovniku Skupštine.
Članak 2.
Poslovnikom Skupštine Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:
Poslovnik) uređuju se:
- konstituiranje i unutarnja organizacija Skupštine,
- način rada Skupštine,
- prava i dužnosti poslanika u Skupštini,
- javnost rada Skupštine,
- akta Skupštine,
- izbori, imenovanja, potvrđivanja, smjenjivanja i razrješenja
iz nadležnosti Skupštine,
- odnos Skupštine prema Vladi Tuzlanskog kantona (u
daljem tekstu: Vlada),
- odnos Skupštine prema političkim strankama i udrugama
građana,
- suradnja Skupštine sa općinskim vijećima, i
- druga pitanja od značaja za rad Skupštine. Članak 3.
Ako neko pitanje organizacije i rada Skupštine ostane neuređeno
ovim poslovnikom, uredit će se zaključkom Skupštine na sjednici.
Zaključak iz prethodnog stavka primjenjuje se danom
donošenja.
Zaključak iz stavka 1. ovog članka ne može biti u suprotnosti sa
načelima i odredbama ovog poslovnika.
Članak 4.
Sjedište Skupštine je u Tuzli.
Članak 5.
Skupština ima pečat sukladno zakonu.
O čuvanju i uporabi pečata stara se sekretar Skupštine.
Broj 4 - Strana 475
II. KONSTITUIRANJE I UNUTARNJA
ORGANIZACIJA SKUPŠTINE
1. KONSTITUIRANJE SKUPŠTINE
Članak 6.
Skupština je jednodomna i čine je poslanici čiji je broj utvrđen
Ustavom Kantona i zakonom (u smislu ovog poslovnika “poslanik”
podrazumijeva osobe oba spola).
Članak 7.
Prva sjednica novog saziva Skupštine bit će održana najkasnije
10 dana nakon što nadležni organ objavi izborne rezultate.
Sazivanje prve sjednice vrši predsjednik iz prethodnog saziva
i predsjedava sjednicom do izbora predsjednika u novom sazivu.
Ukoliko je predsjednik Skupštine spriječen, prvu sjednicu
saziva jedan od zamjenika predsjednika iz prethodnog saziva.
Ukoliko su i zamjenici spriječeni da sazovu prvu sjednicu
Skupštine, sjednicu saziva najstariji izabrani poslanik novog saziva ili
onaj poslanik koga za sazivanje ovlasti jedna trećina novoizabranih
poslanika.
Članak 8.
Predsjedavajući prve sjednice Skupštine predočava Skupštini
izvješće Izborne komisije BiH o ovjeri mandata osobama koje su
dobile poslanički mandat.
Poslanici sa novim mandatom preuzimaju dužnost zajedničkim
davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane izjave, koja glasi:
“Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno i
odgovorno, pridržavati se ustava Bosne i Hercegovine, Federacije
Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, da ću se zalagati za
ljudska prava, slobode i ravnopravnost građana i naroda Bosne i
Hercegovine”.
Procedura iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka odnosi se i na
poslanike sa naknadno dodijeljenim mandatima.
2. KLUBOVI NARODA
Članak 9.
Nakon davanja i potpisivanja svečane izjave, u Skupštini se
osnivaju tri kluba poslanika konstitutivnih naroda (u daljem tekstu:
klubovi naroda) i klub ostalih.
Klubovi naroda su:
a) Klub poslanika Bošnjaka,
b) Klub poslanika Hrvata i
c) Klub poslanika Srba.
Ako u Skupštini nema izabranih predstavnika nekog od
konstitutivnih naroda, klub tog naroda neće biti ustanovljen.
Svaki klub bira predsjednika, a može izabrati i zamjenika
predsjednika koji rukovode klubom i usklađuju njegov rad.
Poslovnikom o radu klubova naroda, svaki će klub urediti način
svoga rada.
Poslovnik kluba naroda ne može biti u suprotnosti sa pravima i
obvezama kluba koji proističu iz ovog poslovnika.
Članak 10.
Svaki klub naroda predlaže između svojih članova jednog
kandidata za mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika
Skupštine.
Skupština pojedinačnim glasanjem potvrđuje kandidate
nadpolovičnom većinom od ukupnog broja poslanika u Skupštini.
Tri, od Skupštine potvrđena kandidata, između sebe
nadpolovičnom većinom odlučuju ko će biti predsjednik Skupštine
i sa tom odlukom upoznaju Skupštinu.
Ako u Skupštini nema poslanika nekog od konstitutivnih naroda,
mjesto zamjenika predsjednika Skupštine iz tog konstitutivnog
naroda ostaje upražnjeno.
Broj 4 - Strana 476
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Članak 11.
Predsjednik i njegovi zamjenici imaju pravo u svako doba dati
ostavku na mjesto predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika
Skupštine.
3. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Članak 12.
Predsjednik Skupštine ima pravo i dužnost da:
- predstavlja Skupštinu,
- učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine,
- učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Kolegija
Skupštine,
- imenuje kandidata za mjesto premijera Tuzlanskog
kantona (u daljem tekstu: premijer) u konsultaciji sa
zamjenicima predsjednika,
- inicira stavljanje na dnevni red sjednica Skupštine,
Kolegija i radnih tijela pitanja iz nadležnosti Skupštine,
- osigurava poštivanje načela i odredbi ovog poslovnika,
stalnih radnih tijela Skupštine i Kolegija,
- osigurava realiziranje prava i dužnosti klubova naroda i
klubova političkih stranaka tokom pripreme i održavanja
sjednica Skupštine i Kolegija,
- osigurava i realizira prava i dužnosti poslanika u pripremi
sjednica Skupštine i Kolegija, kao i tokom sjednica,
- vodi sjednice sukladno principima najboljih praksi
demokratskog parlamentarizma i odredbama ovog
poslovnika,
- potpisuje akta donesena od Skupštine.
Članak 13.
Predsjednik Skupštine u obavljanju svojih dužnosti obavlja
redovne konsultacije sa svojim zamjenicima.
Članak 14.
Zamjenici predsjednika:
- pomažu predsjedniku prilikom predsjedavanja sjednicama
Skupštine,
- zamjenjuju predsjednika Skupštine u slučaju njegove
spriječenosti da obavlja svoju dužnost ili u odsutnosti,
- učestvuju u konsultacijama za donošenje odluka u
slučajevima utvrđenim Ustavom Kantona i ovim
poslovnikom,
- pomažu predsjedniku u izvršavanju njegovih nadležnosti i
vrše druge poslove koje im povjeri predsjednik Skupštine,
- staraju se o provođenju programa rada Skupštine,
- učestvuju u proceduri utvrđivanja da li neki zakon spada
u listu vitalnih nacionalnih interesa,
- staraju se o ostvarivanju prava konstitutivnih naroda na
području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton)
sukladno ustavnim nadležnostima.
4. KOLEGIJ SKUPŠTINE
Članak 15.
Sa ciljem unapređenja, efikasnosti i usklađivanja rada,
Skupština uspostavlja Kolegij Skupštine (u daljem tekstu: Kolegij)
kojeg čine:
a) predsjednik i zamjenici predsjednika Skupštine,
b) predsjednici klubova poslanika političkih stranaka
zastupljenih u Skupštini,
c) sekretar Skupštine.
Članak 16.
U okviru svojih prava i dužnosti Kolegij:
- utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada Skupštine,
- osigurava realiziranje prava i dužnosti poslanika za
pokretanje inicijativa za djelovanje Skupštine i ukupno
obavljanje njihove funkcije i uloge,
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
- osigurava suradnju sa klubovima naroda i klubovima
političkih stranaka i između njih,
- utvrđuje prijedlog poslovnika,
- koordinira rad radnih tijela Skupštine i suradnju Skupštine
i njenih radnih tijela,
- osigurava realiziranje prava i dužnosti Skupštine prema
premijeru i Vladi,
- koordinira aktivnostima u pripremi sjednica Skupštine,
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednice Skupštine,
- razmatra inicijative i prijedloge upućene Skupštini.
Članak 17.
Kolegij radi u sjednicama.
Sjednice Kolegija održavaju se najmanje dva puta između dva
zasjedanja Skupštine.
Sjednice Kolegija saziva i vodi predsjednik Skupštine.
Sjednicama Kolegija, po pozivu predsjednika ili na vlastiti
zahtjev, prisustvuje premijer, ministri u Vladi, sekretar Vlade ili
ovlašteni predstavnici Vlade i ministarstava.
Sjednicama Kolegija, po zaključku Kolegija, mogu prisustvovati
i drugi poslanici u Skupštini.
Članak 18.
Na sjednicama Kolegija vodi se zapisnik.
Zapisnik sa sjednica Kolegija redovno se dostavlja na uvid
članovima Kolegija.
Sekretar Skupštine odgovoran je za vođenje zapisnika na
sjednicama Kolegija.
Zapisnik potpisuje predsjednik Skupštine.
Sjednice Kolegija su javne.
5. KLUBOVI POSLANIKA
Članak 19.
U Skupštini se formiraju klubovi političkih stranaka, koalicija
i neovisnih kandidata (u daljem tekstu: klubovi poslanika), u svrhu
olakšanja rada Skupštine i unapređenja međustranačke, parlamentarne
suradnje.
Klubovi poslanika formiraju se kao mehanizam djelovanja
poslanika i političkih stranaka u Skupštini.
Klub može formirati politička stranka sa najmanje dva
poslanika u Skupštini.
Klub može formirati koalicija sa najmanje dva poslanika u
Skupštini.
Koalicioni klub formiraju poslanici koji su u Skupštinu izabrani
sa zajedničke koalicione izborne liste.
Poslanici dvije ili više političkih stranaka koje u Skupštini
imaju najmanje jednog izabranog poslanika, kao i poslanici-neovisni
kandidati, mogu formirati zajednički klub.
Članak 20.
Klubovi poslanika imaju predsjednika i zamjenika predsjednika
kluba poslanika koji predstavljaju klub, rukovode njegovim radom i
organiziraju rad kluba sukladno potrebama Skupštine.
Klubovi rade prema samostalno urađenom Poslovniku o radu
poslaničkih klubova (u daljem tekstu: Poslovnik poslaničkog kluba).
Poslovnik poslaničkog kluba ne može biti u suprotnosti sa
pravima i obvezama kluba koje proističu iz ovog poslovnika.
6. RADNA TIJELA SKUPŠTINE - OPĆE ODREDBE
Članak 21.
U svrhu olakšanja rada Skupštine i unapređenja efikasnosti i
efektivnosti ukupnog skupštinskog rada, Skupština ustanovljava
stalna, povremena i privremena skupštinska tijela.
Radna tijela formiraju se isključivo za razmatranje pitanja iz
nadležnosti Skupštine, za razmatranje i davanje mišljenja i prijedloga
na nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koje Skupština donosi.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Članak 22.
Radna tijela daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju
Skupštinu o pitanjima iz svog djelokruga.
Radna tijela donose odluke samo o pitanjima sukladno ovom
poslovniku ili za koja ih ovlasti Skupština.
Sva radna tijela obrazuju se sukladno ovom poslovniku i na
temelju odluka Skupštine.
Članak 23.
Stalna radna tijela formiraju se proporcionalno stranačkom
sastavu Skupštine.
Prijedloge za članove stalnih radnih tijela podnose klubovi
poslanika.
Poslanik koji promijeni političku stranku ostaje član stalnog
radnog tijela do isteka mandata tog tijela.
Članak 24.
Stalna radna tijela u svom sastavu mogu imati članove koji nisu
poslanici u Skupštini a koji su relevantni stručnjaci iz oblasti koja je u
nadležnosti radnog tijela.
Vanskupštinski član radnog tijela može biti i osoba - predstavnik
organizacije ili institucije relevantne za pitanja u nadležnosti tijela a
predložena od institucija.
U stalnom radnom tijelu mogu biti najviše tri vanskupštinska
člana, osim u Komisiji za naobrazbu, kulturu, šport i mlade i Komisiji
za pravdu, ljudska prava i građanske slobode gdje mogu biti četiri
vanskupštinska člana, od kojih u Komisiji za pravdu, ljudska
prava i građanske slobode dva člana mogu biti predstavnici Vijeća
nacionalnih manjina.
Ukupan broj članova stalnog radnog tijela ne može biti veći od
sedam osim u Komisiji za naobrazbu, kulturu, šport i mlade i Komisiji
za pravdu, ljudska prava i građanske slobode u kojima ukupan broj
članova ne može biti veći od devet.
Članak 25.
Stalna radna tijela imaju obvezu da razmatraju pitanja iz svoje
nadležnosti koja su na dnevnom redu narednog zasjedanja Skupštine
i o tome podnesu izvješće na skupštinskom zasjedanju.
Stalna radna tijela razmatraju pitanja iz svoje nadležnosti po
nalogu Skupštine ili vlastitoj inicijativi.
Stalna radna tijela rade u sjednicama na kojima se vodi zapisnik.
Stalna radna tijela redovno izvještavaju Skupštinu o svom radu.
Članak 26.
Povremena radna tijela razmatraju pitanja iz nadležnosti
Skupštine koja nisu kontinuirano predmet skupštinske rasprave ili
odlučivanja.
Povremena radna tijela imaju stalno članstvo, a sastaju se po
iskazanoj potrebi.
Povremena radna tijela formiraju se proporcionalno stranačkom
sastavu Skupštine i u svom sastavu mogu imati članove koji nisu
poslanici u Skupštini a koji su relevantni stručnjaci iz oblasti koja je u
nadležnosti radnog tijela.
Povremena radna tijela vode zapisnik o svojim sjednicama.
U povremenom radnom tijelu mogu biti najviše dva
vanskupštinska člana.
Ukupan broj članova povremenog radnog tijela ne može biti
veći od sedam.
Članak 27.
Privremeno radno tijelo Skupštine formira se u svrhu nadzora
ili ispitivanja stanja vezanog isključivo za pitanje u nadležnosti
Skupštine.
Inicijativu za osnivanje privremenog radnog tijela Skupštini
podnosi Kolegij ili najmanje 1/4 od ukupnog broja poslanika u
Skupštini.
Inicijativa mora sadržavati precizno definirano pitanje koje
će biti pod nadzorom ili predmet ispitivanja stanja od privremenog
radnog tijela.
Broj 4 - Strana 477
Članak 28.
Privremeno radno tijelo može biti ustanovljeno isključivo na
temelju odluke Skupštine donesene većinom glasova od ukupnog
broja poslanika u Skupštini.
Odluka o osnivanju privremenog radnog tijela za nadzor ili
ispitivanje stanja mora sadržavati: sastav tijela, precizno navedeno
područje djelovanja, dužinu mandata privremenog tijela i ovlaštenja
koja tijelo dobija od Skupštine.
Privremeno radno tijelo ne može imati mandat duži od godinu
dana od dana donošenja odluke o osnivanju.
Mandat privremenog radnog tijela ne može prelaziti vremenski
okvir mandata Skupštine.
Članak 29.
Ukupan broj članova privremenog radnog tijela ne može biti
veći od sedam.
U članstvu ovog tijela mogu biti i vanskupštinski predstavnici
institucija ili organizacija relevantnih za predmet nadzora ili ispitivanja.
U privremenom radnom tijelu mogu biti najviše dva
vanskupštinska člana.
Članak 30.
Privremeno radno tijelo podnosi izvješće o svom radu u toku
mandata ako to zatraži Kolegij, jedan od klubova naroda, jedan od
poslaničkih klubova ili najmanje 1/4 poslanika.
Privremeno radno tijelo je obvezno podnijeti izvješće Skupštini
po završetku svog mandata.
Izvješće privremenog radnog tijela mora sadržavati i izdvojene
stavove pojedinih članova privremenog radnog tijela.
Skupština je obvezna održati raspravu o izvješću.
Članak 31.
Privremeno radno tijelo ima predsjednika imenovanog odlukom
o osnivanju.
Predsjednik ima i funkciju izvještača Skupštine o radu,
nalazima, odlukama i preporukama radnog tijela.
Članak 32.
Stalna i povremena radna tijela rade u sjednicama.
Sjednice stalnih i povremenih radnih tijela saziva i njima
rukovodi predsjednik tijela prema odredbama ovog poslovnika i
poslovnika radnih tijela.
U slučaju spriječenosti predsjednika radnog tijela ili njegovog
odbijanja da sazove sjednicu, sjednicu tijela može sazvati zamjenik
predsjednika, predsjednik Skupštine ili 1/3 članova radnog tijela.
Na sjednicama se vodi zapisnik koji čini sastavni dio
skupštinske arhive.
7. STALNA RADNA TIJELA SKUPŠTINE
Članak 33.
Stalna radna tijela Skupštine su:
- Komisija za ustavna pitanja,
- Zakonodavno-pravna komisija,
- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
- Komisija za privredu, ekonomsku i financijsku politiku,
- Komisija za naobrazbu, kulturu, šport i mlade,
- Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i
zaštitu okoliša,
- Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku,
- Administrativna komisija,
- Komisija za borbu protiv korupcije,
- Komisija za jednakopravnost spolova,
- Komisija za međuparlamentarnu suradnju.
Članak 34.
Komisija za ustavna pitanja:
a) prati i izvještava Skupštinu najmanje jednom godišnje o
primjeni Ustava Kantona i procesu realizacije ustavnih prava građana
i institucija;
Broj 4 - Strana 478
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA b) inicira i daje prijedloge Skupštini za promjene i usklađivanje
ustavnih odredbi sa promjenama u nadređenim ustavnim aktima,
c) proučava i obrađuje inicijative i prijedloge za promjenu
Ustava Kantona i o njima daje mišljenje,
d) priprema tekst prijedloga akata o promjeni Ustava Kantona,
stara se o provođenju javne rasprave i izvještava Skupštinu o njenim
rezultatima,
e) daje Skupštini mišljenje o prijedlozima za promjenu Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine,
f) razmatra i druga pitanja koja se odnose na ostvarivanje i
promjenu Ustava Kantona i o tome obavještava Skupštinu,
g) vrši druge poslove određene ovim poslovnikom i drugim
aktom Skupštine.
Članak 35.
Zakonodavno-pravna komisija:
a) razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa koje
donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa ustavima Bosne
i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona i pravnim
sustavom, kao i u pogledu pravne obrade i o tome podnosi Skupštini
izvješće sa mišljenjima i prijedlozima,
b) razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja
od značaja za ujednačavanje pravno-tehničke obrade akata koje
donosi Skupština,
c) razmatra opće akte organizacija i institucija na koje Skupština
daje suglasnost i daje Skupštini mišljenja u pisanom obliku iz aspekta
usklađenosti sa odnosnim zakonom,
d) utvrđuje prečišćene tekstove zakona i drugih skupštinskih
propisa, ako je za to ovlaštena,
e) učestvuje u pripremanju programa zakonodavne djelatnosti
Skupštine,
f) učestvuje u aktivnostima za davanje autentičnog tumačenja
zakona i drugih akata,
g) utvrđuje odgovor ustavnim sudovima u slučajevima
pokretanja postupka pred ustavnim sudovima,
h) obavlja i druge poslove određene ovim poslovnikom.
Prijedlozi Komisije, koji su formulirani kao izmjene ili dopune
prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata, unose se u njeno
izvješće i smatraju se njenim amandmanima.
Članak 36.
Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode:
a) razmatra predstavke i žalbe građana i građanskih udruga,
institucija i organizacija, a koje se odnose na povrede ljudskih prava
i građanskih sloboda od strane institucija i organizacija u nadležnosti
Kantona i o tome izvještava Skupštinu i podnosioca, osim u
slučajevima o kojima traje sudski postupak,
b) radi na slučajevima predstavki i žalbi koje se odnose na prava
i dužnosti koje obavlja Kanton i njegovi organi i o tome obavještava
podnosioca i Skupštinu sa prijedlogom rješenja za podnesene
slučajeve,
c) razmatra prijedloge građana, građanskih udruga, institucija i
organizacija o mjerama za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih
prava i građanskih sloboda i o tome podnosi izvješće podnosiocu i
Skupštini sa prijedlogom akcija koje treba poduzeti,
d) razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine
iz aspekta poštivanja temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda
i o tome daje mišljenje nadležnim radnim tijelima Skupštine, a po
potrebi i Skupštini,
e) surađuje i daje mišljenje i prijedloge drugim radnim tijelima
Skupštine iz aspekta zaštite prava i sloboda o pitanjima iz nadležnosti
tih tijela,
f) razmatra općedruštveni položaj nacionalnih manjina, te
inicira i daje prijedloge Skupštini za poboljšanje statusnih i drugih
pitanja u svezi sa ostvarivanjem jednakopravnosti u Kantonu.
g) daje Skupštini prijedloge mjera za otklanjanje utvrđenih
uzroka kršenja prava i sloboda.
Članak 37.
Komisija za privredu, ekonomsku i financijsku politiku ima
nadležnost da:
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
a) prati provođenje politike izvršavanja propisa Skupštine u
oblasti privrede i financija i daje prijedloge za unapređenje odnosa
u ovim oblastima,
b) razmatra strategiju i politiku ekonomskog razvoja Kantona i
o tome daje mišljenje i podnosi prijedloge Skupštini,
c) podnosi Skupštini prijedloge mjera ekonomske politike i
prijedloge programa razvoja u pojedinim oblastima,
d) prati realizaciju programa strateškog plana razvoja Kantona,
vrši procjenu realizacije i predlaže mjere za reviziju strategije razvoja,
e) ostvaruje suradnju sa općinama Kantona, drugim kantonima
i regijama radi unapređenja razvoja, usklađivanja planova, planiranja
i realizacije programa od zajedničkog interesa,
f) surađuje sa Vladom na kreiranju i implementiranju mjera
financijske politike podržavajuće za programe ekonomskog razvoja.
Članak 38.
Komisija za naobrazbu, kulturu, šport i mlade nadležna je da:
a) razmatra pitanja iz oblasti uspostave i razvoja infrastrukture
javnih obrazovnih institucija na svim nivoima naobrazbe u nadležnosti
Kantona i o tome daje mišljenje i prijedloge rješenja Skupštini,
b) razmatra pitanja politike financiranja institucija javne
naobrazbe na nivou Kantona i o tome podnosi prijedloge Skupštini i
resornom ministarstvu,
c) razmatra i daje prijedloge rješenja Skupštini u oblasti
uspostave razvoja i financiranja institucija kulture na nivou Kantona,
d) razmatra i podnosi prijedloge Skupštini o pitanjima zaštite
objekata kulturno-povijesnog naslijeđa,
e) razmatra pitanja i daje prijedloge za razvoj i unapređenje
javnih športskih objekata,
f) daje prijedloge za unapređenje učešća mladih u javnom
životu,
g) ostvaruje suradnju sa organizacijama mladih radi unapređenja
položaja mladih i učešća u javnom životu, i o tome Skupštini podnosi
izvješća i daje prijedloge akcija.
Članak 39.
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu
okoliša nadležna je da:
a) razmatra pitanja i podnosi prijedloge programa razvoja
poljoprivredne i vodoprivredne djelatnosti,
b) razmatra pitanja i podnosi prijedloge za utvrđivanje politike
korištenja poljoprivrednog zemljišta i šumskih resursa,
c) podnosi prijedloge za unapređenje upravljanja šumama i
šumskim zemljištem,
d) razmatra pitanja zaštite i očuvanja prirodnog okoliša,
zaštite flore i faune i daje Skupštini prijedloge za poduzimanje
potrebnih mjera,
e) razmatra pitanja vezana za sprečavanje zagađivanja okoliša
posebno zraka, tla i vode i daje Skupštini prijedloge za poduzimanje
potrebnih mjera u oblasti zaštite čovjekove okoline, prirodnih resursa
i prirodnog naslijeđa.
da:
Članak 40.
Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku ima nadležnost
a) prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti zapošljavanja,
zaštite prava zaposlenih i nezaposlenih građana,
b) daje Skupštini prijedloge mjera za povećanje zaposlenosti i
unapređenje životnog standarda građana,
c) daje prijedloge akcija za unapređenje socijalnog dijaloga i
suradnje sa organizacijama za zaštitu prava na rad, poduzima mjere
za unapređenje sustava edukacije građana iz zaštite javne sigurnosti
u oblasti zdravlja ljudi,
d) razmatra i daje prijedloge u oblasti zaštite javnog zdravlja,
posebno zaštite građana na području ispravnosti hrane i vode.
Članak 41.
Administrativna komisija nadležna je za:
a) pripremanje prijedloga proračuna Skupštine i Službe
Skupštine Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba) i njegovo
podnošenje Vladi,
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
b) praćenje realizacije odobrenog proračuna Skupštine,
c) davanje prijedloga Skupštini za unapređenje administrativnog
i financijskog menadžmenta vezanog za rad Skupštine,
d) pripremanje i utvrđivanje prijedloga akata kojima se uređuju
plaće, naknade i druga primanja poslanika i funkcionera koje bira ili
imenuje Skupština,
e) utvrđivanje prijedloga akata za visinu naknada troškova i
posebne naknade za vanskupštinske članove radnih tijela,
f) pripremanje prijedloga akta kojim se utvrđuje koji poslanici
u svojstvu izabranih funkcionera i izabranih zvaničnika imaju status
poslanika na stalnom radu u Skupštini,
g) odlučuje o radno-pravnom statusu izabranih zvaničnika u
Skupštini i sekretara Skupštine,
h) davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji
Službe Skupštine Tuzlanskog kantona,
i) davanje prijedloga i mišljenja o promjeni organizacije Službe,
j) davanje Skupštini prijedloga za rješavanje drugih pitanja
vezanih za proračun Skupštine i Službe,
k) vršenje i drugih poslova određenih ovim poslovnikom i
drugim aktom Skupštine.
Članak 42.
Komisija za borbu protiv korupcije:
a) razmatra opća pitanja po oblastima u svezi sa izvršavanjem
zakona, drugih propisa i općih akata i, u svezi s tim, prati rad izvršnih
organa vlasti,
b) razmatra trošenje sredstava iz proračuna prema proračunskim
korisnicima i od strane proračunskih korisnika, prati raspolaganje
javnim fondovima, drugim vidovima javne potrošnje, kao i
raspolaganje sredstvima u javnim poduzećima, javnim ustanovama
i poduzećima sa većinskim državnim kapitalom koji su u nadležnosti
Kantona,
c) surađuje sa drugim državnim organima i sličnim tijelima
u BiH, Federaciji BiH i drugim kantonima, kao i međunarodnim
organizacijama i tijelima u okviru borbe protiv korupcije,
d) ukazuje poslanicima Skupštine na pojave nezakonitog ili
nesavjesnog korištenja sredstava u oblastima koje prate i podnosi
mišljenja i prijedloge Skupštini u ostvarivanju njenih prava i dužnosti
u okviru borbe protiv korupcije,
e) donosi program prevencije i godišnje programe i planove
za ostvarivanje programa, te daje mišljenja o prijedlozima propisa i
drugih akata od značaja za sprečavanje korupcije,
f) predlaže Skupštini kodeks ponašanja zvaničnika organa
vlasti,
g) vrši i druge poslove određene ovim poslovnikom i drugim
aktom Skupštine.
Članak 43.
Komisija za jednakopravnost spolova:
a) razmatra pitanja u svezi sa ostvarivanjem jednakosti među
spolovima u Kantonu posebno u svezi sa unapređenjem statusa žena
u Kantonu,
b) razmatra predložene zakone i druge propise Kantona sa
stanovišta jednakosti spolova i sprečavanja diskriminacije žena,
c) razmatra prijedloge dokumenata i izvješća institucija Kantona
koje se odnose na ostvarivanje jednakosti spolova i provođenje
platforme za akciju Pekinške deklaracije u cjelini, odnosno po
pojedinim oblastima,
d) razmatra pripreme za učešće delegacije Kantona na
skupovima unutar države i međunarodnim skupovima kada se
razmatra provođenje Pekinške deklaracije,
e) razmatra i druga pitanja u svezi sa ostvarivanjem jednakosti
spolova.
Članak 44.
Komisija za međuparlamentarnu suradnju:
a) razmatra pitanja ostvarivanja suradnje, uspostavljanja,
održavanja i razvijanja odnosa sa regijama i kantonima, gradovima
i lokalnim zajednicama u BiH i inozemstvu i odgovarajućim
nacionalnim i međunarodnim organima i organizacijama, naročito u
oblasti privrede, kulture, športa, turizma i drugo,
Broj 4 - Strana 479
b) predlaže Skupštini razmatranje pitanja koja se odnose na
suradnju Kantona sa inozemstvom,
c) podstiče povezivanje svih subjekata u Kantonu u oblasti
međunarodne suradnje,
d) razmatra i druga pitanja iz oblasti međunarodnih odnosa.
8. POVREMENA RADNA TIJELA
Članak 45.
Povremeno radno tijelo Skupštine je:
a) Komisija za izbor i imenovanja.
Članak 46.
Komisija za izbor i imenovanja:
a) razmatra pitanja vezana za izbor, imenovanja, potvrđivanja i
razrješenja u nadležnosti Skupštine,
b) priprema prijedloge, obrazloženja i potrebnu dokumentaciju
za izbor i imenovanja, potvrđivanje ili razrješenje svih osoba nosilaca
funkcija za čiji je izbor, imenovanje, potvrđivanje i razrješenje
nadležna Skupština,
c) prati primjenu propisanih procedura kod izbora, imenovanja,
potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine,
d) vodi proces unutarskupštinskih dogovora vezanih za
izbor, imenovanja, potvrđivanje ili razrješenje nosilaca funkcija u
nadležnosti Skupštine,
e) vrši druge poslove određene ovim poslovnikom i drugim
aktom Skupštine.
9. PRIVREMENA RADNA TIJELA
Članak 47.
Privremena radna tijela Skupštine mogu biti formirana prema
odredbama ovog poslovnika za:
a) ispitivanja teških kršenja ljudskih prava i građanskih sloboda
od strane institucija i organa Kantona,
b) slučajeve nadzora i koordinacije djelovanja u situacijama
elementarnih nepogoda, jakog ugrožavanja sigurnosti javnog
zdravlja, ugrožavanja okoliša i slično,
c) i u drugim slučajevima kada je neophodno formirati
privremeno radno tijelo.
III. NAČIN RADA SKUPŠTINE
1. PROGRAM RADA
Članak 48.
Skupština donosi program rada za narednu godinu do kraja
tekuće godine.
Program rada sadrži zadatke Skupštine koji proizilaze iz ustava,
zakona, planskih dokumenata Kantona, kao i druge poslove i zadatke
u nadležnosti Skupštine.
Program rada uključuje temeljni sadržaj, način izvršavanja,
nosioce poslova, rokove za razmatranje pojedinih pitanja na
sjednicama Skupštine i procedure donošenja predviđenih akata.
Članak 49.
U pripremama za izradu programa rada predsjednik, njegovi
zamjenici i sekretar Skupštine pribavljaju prijedloge i mišljenja o
pitanjima koja treba unijeti u program rada od poslanika, klubova
poslanika, klubova naroda, radnih tijela Skupštine, Vlade, općinskih
vijeća, kantonalnih organa i organizacija, te građana i udruga građana.
Na temelju primljenih prijedloga i sugestija, Kolegij priprema i
utvrđuje prijedlog programa rada Skupštine, koji se upućuje Skupštini.
Članak 50.
Skupština šestomjesečno razmatra ostvarivanje programa rada i
poduzima odgovarajuće mjere za njegovo izvršavanje.
Broj 4 - Strana 480
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Članak 51.
Program rada Skupštine objavljuje se u “Službenim novinama
Tuzlanskog kantona” i kao posebna publikacija dostupna javnosti.
2. SJEDNICE SKUPŠTINE
Članak 52.
Skupština radi u sjednicama.
Skupština održava regulatorno-radne i druge sjednice.
Sve sjednice Skupštine su javne.
Članak 53.
Skupština može održavati i svečane sjednice.
Izuzetno, u okolnostima opasnosti po javnu sigurnost i
sigurnost građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, velikih
šteta za imovinu, epidemija i slično, predsjednik može da sazove
sjednicu u kraćim rokovima od onih predviđenih ovim poslovnikom,
a dnevni red za ovu sjednicu predlaže se na samoj sjednici koja je
hitnog karaktera.
Članak 54.
Regulatorno-radne sjednice Skupštine održavaju se radi:
a) podnošenja nacrta zakona i rasprave o nacrtima,
b) rasprave o prijedlozima zakona i usvajanja prijedloga zakona,
c) rasprave i donošenja odluka vezanih za izvješće o izvršenju
proračuna Kantona za proteklu godinu,
d) rasprave i usvajanja smjernica Skupštine za izradu nacrta
proračuna za narednu godinu,
e) rasprave o nacrtu proračuna Kantona za narednu godinu,
f) rasprave i usvajanja proračuna Kantona i zakona o izvršenju
proračuna,
g) razmatranja izvješća kantonalnih organa i organizacija,
javnih ustanova i javnih poduzeća,
h) usvajanja programa rada Skupštine i upoznavanja sa
programom rada Vlade,
i) podnošenja kratkog izvješća o radu Vlade i njenih organa
između dvije radne sjednice Skupštine,
j) postavljanja poslaničkih pitanja,
k) rasprave o pitanjima iz nadležnosti Skupštine,
l) podnošenja prijedloga rješenja za pitanja iz rasprave, rasprave
o prijedlozima, odabir rješenja,
m) usvajanja plana implementacije za odabrana rješenja, i
n) rasprave i podnošenja prijedloga o programu rada Skupštine
za narednu godinu.
3. SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 55.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Skupštine, a u slučaju
njegove spriječenosti jedan od njegovih zamjenika.
Ukoliko Skupština nema zamjenika predsjednika, sjednicu
može sazvati i voditi najstariji poslanik u Skupštini.
U slučaju odbijanja predsjednika da sazove sjednicu Skupštine,
sjednicu može sazvati jedan od njegovih zamjenika, a ako to odbiju i
oba zamjenika, sjednicu može sazvati pismeno ovlašteni predstavnik
najmanje 1/3 poslanika (12 poslanika), uz stručnu pomoć sekretara
Skupštine.
Članak 56.
U slučaju iz stavka 3. članka 54. ovog poslovnika, Kolegij
je obvezan da na prvoj narednoj sjednici Skupštine kao prvu točku
dnevnog reda stavi raspravu o odgovornosti predsjednika, odnosno
njegovih zamjenika u procesu odbijanja sazivanja sjednice.
Članak 57.
Poziv za regulatorno-radne sjednice Skupštine upućuje
se poslanicima, Vladi i ostalim učesnicima u sjednici, skupa sa
prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim točkama
dnevnog reda najmanje 10 dana prije održavanja sjednice.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
Materijali za pojedine točke dnevnog reda regulatorno-radne
i druge sjednice mogu se u slučajevima predviđenim člancima
53. stavak 2., 59. stavak 1., 139. stavak 3., i u drugim slučajevima
predviđenim Poslovnikom, dostaviti i na samoj sjednici.
4. DNEVNI RED SJEDNICA SKUPŠTINE
Članak 58.
Prijedlog dnevnog reda regulatorno-radne sjednice Skupštine
priprema Kolegij na svojim sjednicama.
Zahtjev za uvrštavanjem određenog pitanja na dnevni red
sjednice ima pravo podnijeti Kolegiju svaki poslanik, predsjednik
svakog radnog tijela Skupštine, svaki poslanički klub, svaki od
klubova naroda, premijer ili ovlašteni predstavnik Vlade.
Članak 59.
Zahtjevi za izmjenama prijedloga dnevnog reda regulatornoradne sjednice dostavljaju se Kolegiju, u pisanoj formi i sa
obrazloženjem, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Zahtjev za izmjenom prijedloga dnevnog reda regulatornoradne sjednice može biti podnešen od strane poslanika, poslaničkog
kluba, klubova naroda, premijera ili ovlaštenog predstavnika Vlade.
U zahtjevu za izmjenu prijedloga dnevnog reda regulatornoradne sjednice, koji se podnosi sukladno stavku 1. ovog članka,
ukoliko se izmjena odnosi na zakone, donošenje zakona može biti
predloženo isključivo po hitnom postupku.
Članak 60.
Dnevni red sjednice utvrđuje se na temelju prijedloga Kolegija
i zahtjeva podnesenih sukladno članku 58. i članku 59. na početku
sjednice većinom glasova od ukupnog broja poslanika u Skupštini.
Na sjednici ne može biti podnešen zahtjev za izmjenama
dnevnog reda.
5. KVORUM ZA SJEDNICE SKUPŠTINE
Članak 61.
Kvorum za rad sjednice Skupštine čini nadpolovična većina
ukupno izabranih poslanika u Skupštini.
Na temelju utvrđene evidencije od strane Službe, predsjednik
Skupštine konstatira da postoji kvorum i o tome obavještava poslanike.
Sva akta Skupštine donose se nadpolovičnom većinom od
ukupnog broja izabranih poslanika u Skupštini, ukoliko Ustavom
Kantona ili zakonom nije drugačije propisano.
6. MEHANIZAM ZAŠTITE VITALNOG NACIONALNOG
INTERESA
Članak 62.
U slučajevima koji se odnose na usvajanje zakona, drugih
propisa ili akata za koje se tvrdi da spadaju u listu vitalnih nacionalnih
interesa, primjenjuje se procedura koja proizilazi iz Ustava Kantona
i ovog poslovnika.
Članak 63.
Lista vitalnih nacionalnih interesa utvrđena je Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine.
Članak 64.
Ako najmanje dvoje od predsjednika i zamjenika predsjednika
Skupštine tvrde da neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine spada u
listu vitalnih nacionalnih interesa iz prethodnog članka, za njegovo
usvajanje potrebna je većina glasova unutar svakog od klubova
konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini.
Članak 65.
Predsjednik i zamjenici predsjednika dužni su odlučiti o tome
da li neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine potpada u listu vitalnih
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
nacionalnih interesa u roku od sedam dana od dana dostavljanja tog
zakona, drugog propisa ili akta Skupštine.
Izuzetno, ukoliko materijal za pojedine točke dnevnog reda
bude dostavljen sukladno članku 57. stavak 2. ovog poslovnika,
predsjednik i zamjenici predsjednika dužni su odlučiti o tome da li
neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine potpada u listu vitalnih
nacionalnih interesa na samoj sjednici Skupštine prije otvaranja
pretresa o tom zakonu, propisu ili aktu.
Članak 66.
Ako samo predsjednik ili samo jedan od zamjenika predsjednika
tvrdi da neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine spada u listu
vitalnih nacionalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg
kluba naroda, predsjednik i zamjenici predsjednika mogu proglasiti
da je riječ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa.
Kada dvotrećinska većina jednog od klubova naroda odluči
da se neki zakon, drugi propis ili akt Skupštine odnosi na vitalni
nacionalni interes, za usvajanje tog zakona, propisa ili akta Skupštine
potrebna je većina glasova unutar svakog kluba naroda zastupljenih
u Skupštini.
O predloženom zakonu, propisu ili aktu koji se odnosi na vitalni
nacionalni interes glasaju svi poslanici u Skupštini.
Ukoliko se većina iz stavka 2. ovog članka ne može postići,
zakon, propis ili drugi opći akt za koji se postavilo pitanje vitalnog
nacionalnog interesa sa rezultatima glasanja proslijeđuje se Ustavnom
sudu Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od sedam dana od
održane sjednice na kojoj je to pitanje postavljeno.
Ustavni sud donosi konačnu odluku da li se predmetni
zakon, propis ili akt Skupštine odnosi na vitalni nacionalni interes
konstitutivnog naroda.
Ukoliko dođe do ispravke akta putem amandmana, klub naroda,
predsjednik i zamjenici predsjednika mogu odustati od tvrdnje o
vitalnom nacionalnom interesu, i tada se zakon usvaja propisanom
većinom.
Članak 67.
Ako Ustavni sud odluči da se radi o vitalnom nacionalnom
interesu, predmetni zakon, propis ili drugi akt Skupštine smatra se
neusvojenim, a dokument se vraća predlagaču koji treba pokrenuti
novu proceduru.
U slučaju iz prethodnog stavka, predlagač ne može podnijeti isti
tekst zakona, propisa ili drugog akta Skupštine.
Članak 68.
Ako Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom nacionalnom
interesu, zakon, propis ili drugi akt Skupštine smatra se usvojenim,
ukoliko je za njega glasala potrebna većina poslanika, odnosno usvaja
se prostom većinom glasova poslanika.
7. TOK SJEDNICE
Članak 69.
Nakon utvrđivanja kvoruma sjednice a prije utvrđivanja
dnevnog reda, Skupština raspravlja i usvaja zapisnik sa prethodne
sjednice.
Nakon usvajanja zapisnika, predsjednik Skupštine informira
Skupštinu o dostavljenim odgovorima na poslanička pitanja i
inicijative i daje potrebna obavještenja.
Izjašnjenje poslanika o dostavljenom odgovoru na poslaničko
pitanje ili inicijativu ne može trajati duže od tri minute.
Prije usvajanja dnevnog reda poslanici mogu postaviti
poslanička pitanja, podnijeti inicijative i tražiti obavještenja u pisanoj
ili usmenoj formi.
Predsjednik predlaže dnevni red i eventualno pristigle zahtjeve
za izmjenama i dopunama dnevnog reda i stavlja ga na raspravu i
izglasavanje.
Diskusija o dnevnom redu traje najduže tri minute po jednom
govorniku.
Predsjednik vodi nastavak sjednice sukladno usvojenom
dnevnom redu sjednice.
Broj 4 - Strana 481
Članak 70.
Na sjednici se raspravlja o svakom pitanju dnevnog reda prije
nego što se o njemu odlučuje, osim ako ovim poslovnikom nije
drugačije propisano.
Članak 71.
Poslanik može da govori pošto zatraži i dobije riječ od
predsjednika, i to samo o pitanju o kojem se raspravlja.
Diskusija poslanika u svezi pojedine točke dnevnog reda, kada
prvi put diskutira, može trajati najduže deset minuta, a kada se ponovo
javi za riječ najduže pet minuta, a diskusija predsjednika kluba poslanika
ili ovlaštenog poslanika kluba može trajati najduže 15 minuta.
Predsjednik daje riječ poslanicima po redu kojim su se prijavili.
Ukoliko se poslanik udalji od točke dnevnog reda o kojoj se vodi
rasprava, predsjednik će ga upozoriti, a ako se i poslije upozorenja ne
pridržava točke dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ.
Članak 72.
Ni jedan poslanik ne može dobiti riječ po drugi put dok se ne
iscrpi lista prvog prijavljivanja.
Članak 73.
Prijava za učešće u raspravi može se podnijeti do zaključenja
rasprave.
Članak 74.
Poslanik može zatražiti riječ da bi ispravio krivi navod i riječ
dobija odmah.
Poslanik je obvezan da se ograniči na onaj dio diskusije
koji smatra krivim navodom i ne može dobijenu riječ iskoristiti za
raspravu i diskusiju o bilo čemu drugom.
Ispravka krivog navoda ne može trajati duže od dvije minute.
Članak 75.
Poslanik može zatražiti pravo na repliku da bi ispravio navod
koji može izazvati nesporazum ili zahtijeva objašnjenje.
Predsjednik će poslaniku koji replicira dati riječ odmah po
završetku izlaganja govornika koji je izazvao repliku, a ista može
trajati najduže tri minute.
Repliku može koristiti poslanik koji je pomenut u diskusiji
govornika.
U ime kluba poslanika, ukoliko se replika odnosi na klub
poslanika, poslanika tog kluba ili na političku stranku, repliku može
tražiti predsjednik kluba poslanika ili ovlašteni poslanik tog kluba.
Replika istom govorniku, po istom pitanju od strane jednog
poslanika, dozvoljena je najviše dva puta.
Članak 76.
Poslaniku koji želi da govori o povredi Poslovnika, ili o
nepridržavanju dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži.
Poslanik koji dobije riječ u svezi poslovničke intervencije
obvezan je da precizno i konkretno navede odredbu Poslovnika
za koju smatra da je prekršena i ne može poslovničku intervenciju
koristiti za bilo koju drugu vrstu diskusije.
Izlaganje po intervenciji ne može trajati duže od tri minute.
Poslije intervencije predsjednik daje objašnjenje.
Članak 77.
Red na sjednicama održava predsjednik Skupštine.
Za povredu reda na sjednici smatra se:
a) nepridržavanje odredbi Poslovnika,
b) govor i ponašanje kojim se vrijeđaju poslanici ili drugi
prisutni na sjednici
c) ometanje normalnog rada na sjednici.
Za povredu reda na sjednici predsjednik može opomenuti
poslanika i oduzeti mu riječ.
Ukoliko poslanik nastavi sa povredom reda sjednice,
predsjednik može prekinuti sjednicu do uspostave normalnih uvjeta
za rad sjednice i poduzeti druge mjere sukladno kodeksu ponašanja
poslanika.
Broj 4 - Strana 482
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ostali učesnici u radu sjednice, predstavnici medija javnog
informiranja i građani koji prisustvuju sjednici, dužni su da se
pridržavaju reda i da ne ometaju rad sjednice.
Članak 78.
Pauze tokom sjednice do 30 minuta može tražiti poslanički
klub, klub naroda ili grupa od 1/3 poslanika.
Zahtjev za pauzama do 30 minuta odobrava predsjednik bez
izjašnjavanja Skupštine.
Zahtjev za pauzom dužom od 30 minuta može biti odobren
većinskom odlukom Skupštine.
Na zahtjev predsjednika kluba poslanika može se odobriti
pauza do pet minuta za ad hoc konsultacije, s tim što poslanici ostaju
na svojim mjestima u sali za sjednice.
8. NAČIN ODLUČIVANJA
Članak 79.
Po završenom pretresu Skupština odlučuje o prijedlogu
koji može usvojiti, odbiti ga ili odložiti izjašnjavanje radi daljeg
proučavanja.
O podnesenim prijedlozima odlučuje se redoslijedom kojim su
prijedlozi izneseni.
Radi efikasnijeg razmatranja prijedloga i cjelishodnosti
odlučivanja može se odlučiti da se od ovog redoslijeda odstupi i
prijedlozi razmatraju po grupi pitanja koja čine jednu cjelinu.
Pretres zaključuje predsjednik kad utvrdi da više nema
prijavljenih poslanika za diskusiju.
Članak 80.
Odlučivanje na sjednicama Skupštine vrši se glasanjem i u
pravilu ono je javno, osim ako Ustavom Kantona, zakonom, ovim
poslovnikom ili zaključkom Skupštine nije utvrđena obveza tajnog
glasanja.
Članak 81.
Glasanje se obavlja podizanjem ruke/kartona ili pojedinačnim
izjašnjavanjem svakog poslanika.
Članak 82.
Poslanici glasaju tako što se izjašnjavaju “za” prijedlog ili
“protiv” prijedloga, ili kao “uzdržani” u odnosu na prijedlog.
Svi poslanici koji su prisutni u trenutku glasanja dužni su se
izjasniti na jedan od načina iz prethodnog stavka.
Prije početka glasanja predsjednik će, uz pomoć Službe, utvrditi
točan broj prisutnih poslanika ako to zahtijeva neki od klubova
poslanika.
Članak 83.
Kada postoji sumnja u rezultat glasanja, pristupa se
pojedinačnom izjašnjavanju poslanika.
Zahtjev za pojedinačnim izjašnjavanjem poslanika mogu
podnijeti predsjednik Skupštine, jedan od klubova poslanika ili
najmanje pet poslanika koji su prisustvovali glasanju koje se dovodi
u sumnju.
U slučaju iz prethodnog stavka, sekretar Skupštine pojedinačno
proziva poslanike i bilježi njihov glas.
Članak 84.
Ako se glasanje obavlja tajno, Skupština će posebnim
zaključkom odrediti način i tok ovakvog glasanja.
9. ZAPISNICI
Članak 85.
Sjednice Skupštine imaju cjelovit tonski zapis, a po mogućnosti
i potpun video zapis.
Na temelju tonskog zapisa izrađuje se transkript toka sjednice.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
Članak 86.
Na temelju transkripta toka sjednice sačinjava se zapisnik sa
sjednice Skupštine.
Zapisinik sadrži:
a) dnevni red sjednice na koju se odnosi,
b) popis svih točaka dnevnog reda,
c) zaključke i rezultate glasanja i
d) skraćeni prikaz toka sjednice.
Zapisnik se dostavlja svim poslanicima i Vladi.
Članak 87.
Svaki poslanik ima pravo da na narednoj sjednici stavi
primjedbe na zapisnik.
O osnovanosti primjedbi odlučuje se na sjednici bez pretresa.
Ako se primjedbe usvoje u zapisniku će se izvršiti odgovarajuće
izmjene.
Zapisnik na koji nisu stavljene primjedbe, odnosno u kome su
prema usvojenim primjedbama izvršene izmjene, daje se na usvajanje.
Zapisnik potpisuju predsjednik i sekretar Skupštine.
Članak 88.
Svi tonski zapisi, video zapisi, transkripti i zapisnici se čuvaju
u arhivi Službe Skupštine, za njih je odgovoran sekretar Skupštine a
dostupni su na uvid javnosti.
Transkript sa sjednice Skupštine dostavlja se klubovima
poslanika.
Izuzetno, na zahtjev kluba poslanika dostavljuju se tonski i
video zapis.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI POSLANIKA U SKUPŠTINI
Članak 89.
Poslanici u Skupštini biraju se sukladno Izbornom zakonu
Bosne i Hercegovine.
Mandat poslanika traje četiri godine.
Mandat poslanika prestaje prije isteka roka od četiri godine
sukladno odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Članak 90.
Poslanicima se izdaje poslanička legitimacija.
Pravilnik o izgledu, sadržaju i uporabi, te načinu vođenja
evidencije poslaničkih legitimacija donosi predsjednik Skupštine, na
prijedlog sekretara Skupštine.
Članak 91.
Poslanik, odnosno član radnog tijela, ima dužnost da prisustvuje
sjednicama Skupštine, odnosno sjednicama radnih tijela čiji je član, te
učestvuje u njihovom radu i odlučivanju.
Da bi odgovornije i potpunije obavljao svoju dužnost, poslanik
može prisustvovati sjednicama radnih tijela Skupštine kojima nije
član bez prava odlučivanja.
Poslanik ima pravo da, na vlastiti zahtjev, dobije informacije i
materijale za sjednice radnih tijela kojima nije član.
Članak 92.
Poslanik koji je spriječen da prisustvuje sjednici Skupštine
ili radnog tijela čiji je član, dužan je o tome pismeno izvijestiti
predsjednika Skupštine, odnosno predsjednika radnog tijela.
Pismena obavijest je nužna i u slučajevima kada poslanik mora
napustiti sjednicu prije njenog kraja.
Članak 93.
Poslanik ima pravo i dužnost da:
a) pokreće inicijative za donošenje odluka i zakona u nadležnosti
Skupštine,
b) pokreće inicijative za donošenje drugih akata u nadležnosti
Skupštine,
c) može podnijeti nacrt ili prijedlog zakona ili drugog propisa
čije je donošenje u nadležnosti Skupštine,
d) pokreće rasprave o pitanjima u kojima je Skupština nadležna i
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
e) u roku predviđenom ovim poslovnikom dobije sve informacije
i materijale vezane za rad Skupštine i radnih tijela Skupštine.
Članak 94.
Poslanik kao izabrani zvaničnik ima pravo na novčanu naknadu
za svoj rad u Skupštini, te naknadu materijalnih troškova sukladno
aktu Skupštine i odredbama ovog poslovnika.
Skupština posebnim aktom utvrđuje koji poslanici u svojstvu
izabranih funkcionera i izabranih zvaničnika imaju status poslanika
na stalnom radu u Skupštini.
Prava i dužnosti funkcionera i poslanika iz stavka 1. i stavka 2.
ovog članka uređuju se posebnim aktom Skupštine.
Članak 95.
Poslanik uživa imunitet za svoj rad u Skupštini sukladno
odredbama Zakona o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine.
Članak 96.
Poslaniku prestaje mandat na način propisan Izbornim zakonom
Bosne i Hercegovine.
V. JAVNOST RADA SKUPŠTINE
Članak 97.
Rad Skupštine je javan.
Skupština osigurava javnost rada blagovremenim, potpunim i
objektivnim informiranjem javnosti o svom radu.
Članak 98.
Skupština osigurava svim sredstvima javnog informiranja pod
jednakim uvjetima pristup informacijama kojima raspolaže a naročito
omogućava pristup skupštinskim materijalima, a po potrebi organizira
konferencije za štampu nakon sjednice Skupštine.
Pristup informacijama iz prethodnog stavka može biti
uskraćen samo ako one predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili
poslovnu tajnu, na način propisan zakonom ili drugim propisima
donesenim na temelju zakona.
Članak 99.
Građanima i predstavnicima sredstava javnog informiranja
osigurava se slobodan pristup sjednicama Skupštine, u za njih
posebno rezerviranom prostoru, kako to utvrdi Kolegij i sukladno
prostornim mogućnostima.
Članak 100.
Sjednica ili dio sjednice na kojoj se razmatraju pitanja regulirana
stavkom 2. članka 98. bit će održana bez prisustva sredstava javnog
informiranja i zatvorena za javnost.
U slučaju iz prethodnog stavka, predsjednik je dužan javnosti
obrazložiti razloge zatvaranja sjednice Skupštine.
Članak 101.
Sjednice komisija Skupštine u pravilu su otvorene za javnost.
Izuzetno, sjednice ili dijelovi sjednica komisija mogu biti
zatvoreni za javnost ako se odnose na razmatranje pitanja ili saslušanja
vezana za rad ili uz prisustvo predstavnika organa vlasti, stručnjaka ili
poslanika posebnih socijalnih interesa.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka predstavnicima sredstava
javnog informiranja i građanima bit će omogućeno prisustvovanje
sukladno prostornim mogućnostima.
Članak 102.
Gost na sjednicama Skupštine ima pravo da:
a) učestvuje u radu Skupštine i raspravi pred Skupštinom prema
odobrenju Kolegija,
b) iznosi ekspertsko mišljenje na temelju odobrenja Kolegija i,
c) daje prijedloge Skupštini za rješavanje određenih pitanja na
temelju poziva Skupštine.
Izuzetno, ukoliko se ukaže hitna potreba da gost učestvuje u
radu i raspravi pred Skupštinom, Skupština može na sjednici odlučiti
da mu se da riječ.
Broj 4 - Strana 483
Članak 103.
Sekretar Skupštine dužan je organizirati rad Službe na način koji
omogućava da se brzo i efikasno obrade svi zahtjevi koji su Skupštini
upućeni na temelju Zakona o slobodi pristupa informacijama u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
VI. AKTA SKUPŠTINE
1. OPĆE ODREDBE O AKTIMA
Članak 104.
Skupština donosi Ustav Kantona, zakone, proračun Kantona
i izvješće o izvršenju proračuna, prostorni plan Kantona, Poslovnik
Skupštine, odluke i zaključke, deklaracije, rezolucije, preporuke i
smjernice i druge akte i daje autentična tumačenja zakona ili drugog
akta, i utvrđuje prečišćeni tekst zakona ili drugog akta.
Članak 105.
Kad Skupština vrši izmjene ili dopune općih akata Skupštine,
zakon mijenja ili dopunjuje zakonom, a ostala opća akta, osim
zaključka, odlukom.
Zaključak se mijenja ili dopunjuje zaključkom.
Autentično tumačenje se ne može mijenjati ili dopunjavati.
Članak 106.
Odluka je skupštinski akt koji se donosi radi izvršavanja ili
konkretizacije Ustava Kantona, zakona ili drugih općih akata ili
njihovih pojedinih dijelova.
Odlukom se odlučuje i o drugim pravima i obvezama Skupštine
kada je to Ustavom Kantona, zakonom, drugim općim aktom ili ovim
poslovnikom određeno.
Članak 107.
Zaključkom Skupština odlučuje o svom radu i o radu radnih
tijela Skupštine kao i o radu Službe.
Zaključkom Skupština može zauzeti stav o pitanju koje je
razmatrala, uključujući utvrđivanje obveza za Vladu i kantonalne
organe uprave u pogledu pripreme zakona ili drugih propisa i općih
akata, ili vršenja drugih poslova iz njihovog djelokruga.
Radna tijela Skupštine donose zaključke iz svog domena rada.
Članak 108.
Deklaracijom se izražava stav Skupštine o političkim pitanjima
i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i
Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu.
Članak 109.
Rezolucijom se utvrđuje političko djelovanje u svim ili
pojedinim oblastima iz djelokruga Skupštine.
Rezolucijom se daju i političke smjernice za rad Vlade, kao i
drugih kantonalnih organa i organizacija.
Članak 110.
Preporukom se izražava mišljenje Skupštine u svezi sa
usklađivanjem odnosa i razvijanjem međusobne suradnje organizacija
i zajednica o pitanjima od kantonalnog interesa.
Članak 111.
Smjernicama se utvrđuju obveze Vlade i kantonalnih organa
uprave u svezi sa politikom izvršavanja zakona i drugih propisa i
općih akata, te usmjerava njihov rad.
Članak 112.
Akta koja su donesena na sjednici Skupštine potpisuje
predsjednik Skupštine.
Članak 113.
Izvornikom zakona, odnosno drugog propisa ili općeg akta
Skupštine, smatra se onaj tekst zakona, odnosno drugog propisa ili
općeg akta koji je usvojen na sjednici Skupštine.
Broj 4 - Strana 484
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Članak 114.
Na izvornike zakona i drugih akata stavlja se pečat Skupštine.
Izvornici zakona i drugih akata Skupštine čuvaju se u Skupštini.
O izradi izvornika, stavljanju pečata na njih, njihovom čuvanju
i evidenciji stara se sekretar Skupštine.
Članak 115.
Zakoni i druga akta Skupštine objavljuju se u “Službenim
novinama Tuzlanskog kantona” na bosanskom, hrvatskom i srpskom
jeziku.
Zakoni i druga akta Skupštine objavljivat će se po četiri mjeseca
na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, uz upotrebu latinice za
bosanski i hrvatski jezik i ćirilice za srpski jezik.
Zaključci doneseni na sjednici Skupštine dostavljaju se
zainteresiranim organima i organizacijama.
O objavljivanju zakona i drugih akata Skupštine, kao i zaključaka
donesenih na sjednici Skupštine, stara se sekretar Skupštine.
2. POSTUPAK ZA DONOŠENJE ZAKONA
a) Inicijativa za donošenje zakona
Članak 116.
Inicijativu za donošenje zakona može pokrenuti svaki poslanik
Skupštine, radno tijelo Skupštine, Vlada, ministarstva i ostali
kantonalni organi, kantonalna javna poduzeća i druge pravne osobe,
općinska i gradska vijeća, kao i građani i njihove udruge.
Inicijativa za donošenje zakona dostavlja se predsjedniku
Skupštine.
Članak 117.
Inicijativu za donošenje zakona predsjednik Skupštine dostavlja
Zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine i Vladi na mišljenje.
Po pribavljenim mišljenjima Zakonodavno-pravne komisije
i Vlade, Skupština na sjednici donosi zaključak kojim se inicijativa
odbija ili se prihvata, određuje način pripreme i nosioce izrade nacrta
zakona.
Bilo da inicijativu odbije ili prihvati, Skupština će svoj
zaključak dostaviti podnosiocu inicijative.
b) Prethodni postupak
Članak 118.
Prije podnošenja nacrta zakona predlagač može podnijeti teze
za izradu zakona radi prethodne rasprave o potrebi donošenja zakona,
o temeljnim pitanjima koje treba urediti zakonom i o načelima na
kojima treba odnose urediti zakonom.
Članak 119.
Skupština prethodno ocjenjuje da li će razmatrati teze za izradu
zakona ili će zaključkom obvezati predlagača da odmah pripremi
nacrt zakona.
Ako Skupština prihvati da razmatra teze za izradu zakona,
zaključkom utvrđuje potrebu donošenja zakona, načela na kojima
treba da se zasniva nacrt zakona i temeljna pitanja koja treba urediti
zakonom.
c) Nact zakona
Članak 120.
Postupak za donošenje zakona obuhvata razmatranje nacrta i
prijedloga zakona, ako ovim poslovnikom nije drugačije propisano.
Članak 121.
Nacrt zakona može podnijeti svaki poslanik, radno tijelo
Skupštine ili Vlada, općinska i gradska vijeća.
Članak 122.
Nacrt zakona treba da bude izrađen tako da su u njemu
formulirana u vidu pravnih odredaba rješenja koja se predlažu.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
Pojedine odredbe mogu se dati u jednoj ili više alternativa.
Nacrt zakona treba da sadrži obrazloženje u kome se navode
ustavni temelj za donošenje zakona, razlozi zbog kojih treba donijeti
zakon, načela na kojima se zakon temelji, objašnjenje pravnih rješenja
sadržanih u nacrtu, financijska i druga sredstva potrebna za provođenje
zakona i način njihovog osiguranja i mišljenja kantonalnih organa i
organizacija koji su u toku izrade nacrta konsultirani, sa razlozima
zbog kojih su ona uvrštena u nacrt ili odbijena.
Kad se nacrtom zakona vrše izmjene ili dopune zakona, uz
nacrt se prilaže i tekst odredaba zakona koje se mijenjaju, odnosno
dopunjuju.
Članak 123.
Nacrt zakona dostavlja se predsjedniku Skupštine i njegovim
zamjenicima.
Predsjednik Skupštine upućuje nacrt poslanicima radi
razmatranja u komisijama, klubovima poslanika, klubovima naroda
i drugim radnim tijelima Skupštine.
Nacrt zakona predsjednik Skupštine dostavlja i Vladi radi
davanja mišljenja u slučajevima kada nacrt nije utvrdila Vlada.
Članak 124.
Nacrt zakona pretresa se na sjednici Skupštine.
Zakonodavno-pravna komisija i druga nadležna tijela Skupštine
dužna su razmotriti nacrt i o tome dostaviti izvješće Skupštini sa
mišljenjima, primjedbama i prijedlozima.
Članak 125.
Pretres nacrta zakona može biti jedinstven i odvojen.
Jedinstven pretres obuhvata pretres nacrta zakona u cjelini bez
razdvajanja pretresa na opći pretres i pretres u pojedinostima.
Odvojen pretres nacrta zakona je pretres zakona u kojem se
odvojeno raspravlja u općem pretresu i u pretresu u pojedinostima.
Pretres nacrta zakona na sjednici Skupštine je, po pravilu, jedinstven.
Skupština može odlučiti da pretres nacrta zakona razmatra kroz
opći pretres i pretres u pojedinostima.
U općem pretresu poslanici iznose mišljenja o tome da li je
potrebno donijeti zakon, o načelima na kojima zakon treba da se
temelji i da li su ta načela dosljedno provedena u nacrtu.
U pretresu u pojedinostima raspravlja se o pojedinim rješenjima
nacrta.
Članak 126.
Ako Skupština ocijeni da nije potrebno da se zakon donese,
zaključkom odbija nacrt i taj zaključak dostavlja podnosiocu nacrta
i podnosiocu inicijative.
Članak 127.
Ako Skupština ocijeni da se nastavi postupak donošenja zakona,
ona će, po završenom pretresu, zaključkom utvrditi svoje stavove i
primjedbe na nacrt zakona i dostaviti ih podnosiocu nacrta da ih uzme
u obzir prilikom izrade prijedloga zakona.
d) Javna rasprava o nacrtu zakona, drugog propisa ili općeg akta
Članak 128.
Kada Skupština ocijeni da se zakon bavi pitanjima koja su od
posebnog značaja za građane, poduzeća, ustanove i druge organizacije
i zajednice, te da je potrebno izvršiti šire konsultacije, Skupština
zaključkom odlučuje da se o nacrtu zakona ili pojedinim pitanjima iz
tog nacrta otvori javna rasprava.
Skupština može donijeti odluku iz prethodnog stavka na
inicijativu predlagača zakona, klubova poslanika ili Vlade, ukoliko
ona nije predlagač zakona.
Članak 129.
Zaključak o otvaranju javne rasprave sadrži odredbe o
subjektima koji će organizirati i provesti raspravu, obimu rasprave,
kao i načinu financiranja i roku za njeno provođenje.
O rezultatima javne rasprave Skupštini se podnosi izvješće koje
sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Članak 130.
Predlagač zakona dužan je da prilikom izrade prijedloga zakona
uzme u obzir primjedbe, prijedloge i mišljenja sadržana u izvješću o
javnoj raspravi, kao i da obrazloži razloge zbog kojih nije pojedine
primjedbe, prijedloge ili mišljenja uvrstio u prijedlog zakona.
Izuzetno, ako je predlagač zakona istovremeno bio zadužen
da provede javnu raspravu, dužan je zajedno sa prijedlogom zakona
dostaviti izvješće o rezultatima javne rasprave, a Skupština će na istoj
sjednici razmatrati izvješće i prijedlog zakona.
Članak 131.
Odredbe ovog poslovnika koje se odnose na javnu raspravu o
nacrtu zakona, shodno se primjenjuju i na javnu raspravu o nacrtima
drugih propisa ili općih akata Skupštine.
e) Prijedlog zakona
Članak 132.
Prijedlog zakona podnosi se u obliku u kome se donosi zakon.
Obrazloženje prijedloga sadrži, pored pitanja iz članka 122.
stavak 3. ovog poslovnika, objašnjenja važnih pravnih instituta,
izmjene i dopune koje su izvršene u odnosu na nacrt zakona, primjedbe
i prijedloge na nacrt zakona koji nisu prihvaćeni i iz kojih razloga, kao i
druge značajne okolnosti u svezi sa pitanjima koja se zakonom uređuju.
Članak 133.
Pravo predlaganja zakona ima svaki poslanik, radno tijelo
Skupštine, Vlada, općinska i gradska vijeća.
O načinu podnošenja prijedloga zakona, njegovog upućivanja
Skupštini, drugim tijelima Skupštine i zainteresiranim organima
i drugim organizacijama i zajednicama, njegovog razmatranja u
Zakonodavno-pravnoj komisiji, kao i razmatranja po pitanjima zaštite
vitalnih nacionalnih interesa, shodno se primjenjuju odgovarajuće
odredbe ovog poslovnika koje se odnose na nacrt zakona.
Članak 134.
Prijedlog zakona pretresa se na sjednici Skupštine.
Članak 135.
Prijedlog zakona prethodno razmatraju ovim poslovnikom
ovlaštena radna tijela Skupštine i o tome dostavljaju izvješće
Skupštini sa mišljenjima, primjedbama i prijedlozima.
Članak 136.
Pretres prijedloga zakona na sjednici Skupštine je, po pravilu,
jedinstven.
Skupština može odlučiti da pretres prijedloga zakona obuhvata
opći pretres i pretres u pojedinostima.
U općem pretresu prijedloga raspravlja se o prijedlogu u načelu
i da li je prijedlog izrađen sukladno zaključku usvojenom prilikom
pretresa nacrta zakona, a mogu da se iznose mišljenja, traže objašnjenja
i pokreću druga pitanja u svezi sa rješenjem datim u prijedlogu.
U toku pretresa u pojedinostima raspravlja se o pojedinim
rješenjima prijedloga.
Članak 137.
Podnosilac prijedloga zakona i Vlada mogu do završetka
pretresa predložiti Skupštini da se pretres prijedloga zakona odloži.
O prijedlozima iz prethodnog stavka i o drugim prijedlozima
za odlaganje pretresa prijedloga zakona, Skupština odlučuje odmah.
Podnosilac prijedloga zakona može da do otvaranja pretresa
povuče svoj prijedlog zakona.
f) Amandmani
Članak 138.
Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga zakona podnosi se u
obliku amandmana.
Pravo predlaganja amandmana ima svaki poslanik u Skupštini,
svaki klub naroda, svaki klub poslanika, radna tijela Skupštine i
Vlada.
Broj 4 - Strana 485
Članak 139.
Amandman se podnosi pismeno sa obrazloženjem.
Ako amandman sadrži odredbu kojom se angažiraju financijska
sredstva, podnosilac amadmana je dužan da ukaže na izvore ovih
sredstava.
Amandman se podnosi predsjedniku Skupštine u roku koji ne
može biti kraći od tri dana od dana određenog za održavanje sjednice
na kojoj će se pretresati prijedlog zakona.
Rok iz prethodnog stavka primjenjuje se i na amandmane koje
podnose klubovi naroda.
Podnosilac prijedloga zakona može da podnosi amandmane do
završetka pretresa prijedloga zakona.
Vlada može da podnese amandmane i na prijedlog zakona čiji
ona nije predlagač.
Članak 140.
Na amandman predlagača zakona svaki poslanik može podnijeti
amandman do zaključenja pretresa.
Kada se amandmanom mijenjaju načela na kojim se temelji
zakon ili se angažiraju značajnija materijalna sredstva, na prijedlog
deset poslanika, Zakonodavno-pravne komisije, nadležnog ili drugog
radnog tijela Skupštine, Skupština može odlučiti da se odloži rasprava
radi zauzimanja stavova u klubovima poslanika.
Članak 141.
Ukoliko se amandmanom bitnije mijenja tekst prijedloga
zakona, o amandmanu se ne može odlučiti prije nego što se o njemu
ne izjasne Zakonodavno-pravna komisija i Vlada.
Članak 142.
Ako amandman na prijedlog zakona sadrži odredbe kojima
se angažiraju financijska sredstva, predsjednik Skupštine dostavlja
amandman i nadležnom kantonalnom organu u čiji djelokrug spadaju
pitanja osiguranja sredstava i raspolaganja sredstvima, da razmotri
utjecaj odredaba amandmana na raspoloživa sredstva i na osiguranje
sredstava za financiranje predloženog rješenja, i da o tome izvijesti
Skupštinu.
Članak 143.
Povodom amandmana na prijedlog zakona podnesenog u toku
pretresa, Skupština može odlučiti da se pretres prekine da bi se o
amandmanu izjasnila Vlada, nadležno radno tijelo, klubovi naroda ili
Zakonodavno-pravna komisija.
Članak 144.
Podnosilac prijedloga zakona ima pravo da se izjasni o
amandmanu.
Vlada ima pravo da se izjasni o amandmanu i kada nije
podnijela prijedlog zakona.
Amandman podnosioca prijedloga zakona, kao i amandman
drugog ovlaštenog predlagača sa kojim se podnosilac prijedloga
suglasio, postaje sastavni dio prijedloga zakona.
O amandmanu na prijedlog zakona sa kojim se nije suglasio
predlagač a podnosilac amandmana nije odustao od njega, Skupština
glasa odvojeno.
g) Donošenje zakona po skraćenom postupku
Članak 145.
Kad je to programom rada Skupštine predviđeno ili kad nije u
pitanju složen i obiman zakon, podnosilac prijedloga zakona može
umjesto nacrta da podnese prijedlog zakona i da predloži da se
prijedlog zakona pretresa po skraćenom postupku bez nacrta zakona.
O prijedlogu za donošenje zakona po skraćenom postupku
odlučuje Skupština kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine
tokom rasprave o dnevnom redu.
Ako Skupština ne prihvati da pretresa prijedlog zakona po
skraćenom postupku, sa prijedlogom zakona će se postupiti kao sa
nacrtom i o tome nacrtu odmah se vrši rasprava.
Broj 4 - Strana 486
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA h) Donošenje zakona po hitnom postupku
Članak 146.
Zakoni se, po pravilu, ne donose po hitnom postupku.
Izuzetno, po hitnom postupku može da se donese samo zakon
kojim se uređuju odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna
potreba i ako bi donošenje zakona u redovnom postupku moglo da
izazove štetne posljedice za društvene interese u Kantonu.
Članak 147.
Prijedlog da se donese zakon po hitnom postupku, skupa sa
prijedlogom tog zakona, može da podnese svaki poslanik, radno tijelo
Skupštine ili Vlada uz obrazloženje razloga zašto je neophodno da se
zakon donese po hitnom postupku.
Članak 148.
O prijedlogu za donošenje zakona po hitnom postupku odlučuje
Skupština kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine u toku
rasprave o dnevnom redu.
O prijedlogu se vodi pretres, a Skupština može odlučiti da
podnosilac prijedloga zakona ili njegov predstavnik na sjednici
Skupštine usmeno obrazloži razloge zbog kojih je potrebno da se
zakon donese po hitnom postupku.
Ako prijedlog nije podnijela Vlada, Skupština će prije
odlučivanja od nje zatražiti mišljenje o ovom prijedlogu.
Ako Skupština usvoji prijedlog za donošenje zakona po hitnom
postupku, prijedlog zakona se unosi u dnevni red i o njemu se odlučuje
na istoj sjednici Skupštine.
Ako Skupština ne prihvati razloge iz članka 146. stavak 2.
ovog poslovnika za donošenje zakona po hitnom postupku, o svom
zaključku odmah obavještava podnosioca prijedloga zakona, te o
njemu raspravlja kao o nacrtu.
Članak 149.
Predsjednik Skupštine, kad primi prijedlog da se zakon donese
po hitnom postupku, može da zatraži od Zakonodavno-pravne
komisije i odgovarajućeg radnog tijela da razmotre prijedlog zakona i
podnesu Skupštini izvješće.
Skupština može, kad utvrdi potrebu donošenja zakona po
hitnom postupku ili u toku pretresa, da zatraži od Zakonodavnopravne komisije i odgovarajućeg radnog tijela da razmotre prijedloge
i podnesu odmah izvješće o prijedlogu zakona.
Članak 150.
Na prijedlog zakona koji se donosi po hitnom postupku mogu
da se podnose amandmani do zaključenja pretresa.
Ako se amandmanom mijenjaju načela na kojima se temelji
prijedlog zakona, ili ako bi prihvatanje amandmana prouzrokovalo bitnu
izmjenu teksta prijedloga zakona, ili ako se amandmanom angažiraju
financijska sredstva, Skupština će odlučiti o amandmanu kad pribavi
mišljenje Zakonodavno-pravne komisije i kad se o tom izjasni Vlada.
Zakonodavno-pravna komisija i druga nadležna tijela dužni su
da odmah razmotre dostavljene amandmane i da podnesu Skupštini
izvješće sa mišljenjem i prijedlozima.
i) Donošenje zakona i drugih akata koje je proglasio
Visoki predstavnik
Članak 151.
Prijedloge zakona, odluka i drugih akata iz nadležnosti
Skupštine koje je proglasio Visoki predstavnik u istovjetnom obliku
bez izmjena, dopuna i bilo kakvih uvjeta, utvrđuje Vlada i dostavlja
Skupštini na usvajanje.
Skupština zakone, odluke i druge akte, iz stavka 1. ovog članka
usvaja u istovjetnom obliku bez izmjena i dopuna i bilo kakvih uvjeta.
j) Vršenje ispravki u zakonu, drugom propisu i općem aktu
Članak 152.
Prijedlog za ispravku štamparskih grešaka u objavljenom tekstu
zakona, drugih propisa i općih akata Skupštine podnosi kantonalni
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
organ uprave koji je nadležan za staranje o izvršavanju tih akata ili
ovlašteni podnosilac prijedloga zakona, drugog propisa ili općeg akta.
Članak 153.
Ispravke štamparskih grešaka u objavljenom tekstu zakona,
drugog propisa ili općeg akta Skupštine, poslije sravnjavanja sa
izvornikom zakona, drugog propisa ili općeg akta Skupštine daje
sekretar Skupštine.
3. TEMELJNE ODREDBE O POSTUPKU ZA DONOŠENJE
DRUGIH AKATA SKUPŠTINE
a) Donošenje proračuna Kantona i usvajanje izvješća o izvršenju proračuna
Članak 154.
Nacrt, odnosno prijedlog proračuna Kantona, Zakona o
izvršenju proračuna i izvješće o izvršenju proračuna, utvrđuje Vlada
i dostavlja ih predsjedniku Skupštine, sa obrazloženjem i potrebnom
dokumentacijom.
Članak 155.
U postupku za donošenje akta iz prethodnog članka shodno se
primjenjuju odredbe Zakona o proračunima/budžetima Federacije
Bosne i Hercegovine i ovog poslovnika, koje se odnose na postupak
donošenja zakona.
b) Donošenje planskih dokumenata i prostornog plana Kantona
Članak 156.
Nacrt, odnosno prijedlog planskih dokumenata Kantona i
prostornog plana Kantona utvrđuje Vlada i dostavlja ih sa obrazloženjem
i potrebnom dokumentacijom predsjedniku Skupštine, odnosno Kolegiju.
Rokovi za utvrđivanje i razmatranje nacrta, odnosno prijedloga
planskih dokumenata Kantona utvrđuju se posebnom odlukom
Skupštine na prijedlog Vlade.
Članak 157.
U postupku za donošenje planskih dokumenata Kantona i prostornog
plana Kantona shodno se primjenjuju odredbe ovog poslovnika o postupku
za donošenje zakona, ako Poslovnikom nije drugačije određeno.
c) Donošenje odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka
Članak 158.
Donošenje odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka vrši se po
odredbama ovog poslovnika koje se odnose na postupak za donošenje
zakona, s tim što se u postupku za donošenje ovih akata ne izrađuje
nacrt akta, ukoliko Skupština drugačije ne odluči.
Pretres prijedloga akta iz prethodnog stavka vrši se jedinstveno.
d) Davanje suglasnosti na statute i druga opća akta
Članak 159.
Statut i druga opća akta pravnih osoba dostavljaju se Skupštini radi
davanja suglasnosti, kada je to zakonom ili drugim aktom propisano.
Predsjednik Skupštine akta iz prethodnog stavka dostavlja
poslanicima i nadležnim radnim tijelima.
Ako su na odredbe statuta ili drugih općih akata date primjedbe,
iste se dostavljaju podnosiocu akta koji obavještava Skupštinu o
izvršenom usuglašavanju sa Ustavom Kantona i zakonom.
Odluku o davanju suglasnosti na akta iz stavka 1. ovog članka
donosi Skupština.
e) Davanje autentičnih tumačenja zakona ili drugih akata
Članak 160.
Autentično tumačenje je opći akt kojim se utvrđuje istinitost,
vjerodostojnost, izvornost i pravilan smisao nedovoljno jasne odredbe
zakona.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Autentično tumačenje se primjenjuje i važi od dana primjene
odredbe zakona za koju se daje autentično tumačenje.
Članak 161.
Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja zakona mogu
podnijeti sve fizičke i pravne osobe.
Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja zakona može
podnijeti svaki poslanik Skupštine, radno tijelo Skupštine, Vlada, te
općinski i kantonalni sudovi.
Članak 162.
Inicijativa, odnosno prijedlog za davanje autentičnog tumačenja
zakona podnosi se predsjedniku Skupštine i mora da sadrži naziv zakona
i navođenje odredbe za koju se traži tumačenje sa obrazloženjem.
Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja zakona predsjednik
Skupštine upućuje Zakonodavno-pravnoj komisiji i Vladi, a prijedlog
im obvezno dostavlja ako oni nisu podnosioci prijedloga.
Članak 163.
Zakonodavno-pravna komisija, pošto pribavi potrebna
mišljenja i dokumentaciju od radnih tijela, Vlade i drugih kantonalnih
organa nadležnih za staranje o izvršavanju ili provođenju donesenog
zakona, ocjenjuje da li je inicijativa, odnosno prijedlog za davanje
autentičnog tumačenja zakona, osnovana.
Ako utvrdi da je inicijativa osnovana, Zakonodavno-pravna
komisija utvrdit će prijedlog teksta autentičnog tumačenja koji sa
svojim izvješćem podnosi Skupštini.
Ako Zakonodavno-pravna komisija ocijeni da prijedlog,
odnosno inicijativa za davanje autentičnog tumačenja nisu osnovani,
o tome će obavijestiti Skupštinu.
Članak 164.
Odluku o osnovanosti za davanje autentičnog tumačenja zakona
donosi Skupština.
Ukoliko odluči da je prijedlog osnovan, Skupština razmatra
prijedlog teksta autentičnog tumačenja zakona.
Članak 165.
Autentično tumačenje zakona ili drugog akta donosi Skupština
i tako utvrđeno tumačenje ne može se mijenjati.
U postupku za davanje autentičnog tumačenja zakona shodno
se primjenjuju odredbe ovog poslovnika o postupku za donošenje
zakona.
Članak 166.
Autentično tumačenje zakona objavljuje se u “Službenim
novinama Tuzlanskog kantona”.
f) Prečišćeni tekst zakona i drugog akta
Članak 167.
Kada je zakonom ili drugim aktom određeno da Zakonodavnopravna komisija utvrđuje prečišćeni tekst zakona ili drugog akta (u
daljem tekstu: prečišćeni tekst akta), kantonalni organ odgovoran
za provođenje tog akta dostavlja prijedlog prečišćenog teksta akta
Zakonodavno-pravnoj komisiji, u roku kojeg ona odredi.
Članak 168.
Prečišćeni tekst akta sadrži samo integralni tekst akta čiji se
prečišćeni tekst utvrđuje.
U prečišćenom tekstu akta Zakonodavno-pravna komisija ne
može utvrđivati nove norme.
Broj 4 - Strana 487
Postupak utvrđivanja akta iz prethodnog stavka na sjednici
komisije Zakonodavno-pravna komisija utvrđuje svojim poslovnikom
ili drugim aktom komisije.
Članak 171.
Prečišćeni tekst akta se primjenjuje od dana kada je objavljen
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”, a važnost njegovih
odredaba utvrđena je u aktima koji su obuhvaćeni prečišćenim
tekstom akta.
Kada se, nakon objavljivanja prečišćenog teksta akta predloži
Skupštini izmjena ili dopuna akta, ove izmjene i dopune predlažu
se na odnosne odredbe u prečišćenom tekstu akta sa navođenjem
broja “Službenih novina Tuzlanskog kantona” u kojim je objavljen
prečišćeni tekst akta.
Na isti način se postupa kada je utvrđen novi prečišćeni tekst
akta, s tim što se naznačava da se radi o novom prečišćenom tekstu
akta.
U prvom novom prečišćenom tekstu ne naznačava se redni broj,
a u svakom narednom prečišćenom tekstu akta naznačava se i odnosni
redni broj tog prečišćenog teksta akta.
4. POSTUPAK ZA PROMJENU USTAVA KANTONA
Članak 172.
Promjene Ustava Kantona vrše se putem amandmana.
Članak 173.
Pravo inicijative za promjenu Ustava Kantona ima svaki
poslanik u Skupštini. Inicijativa se podnosi pismeno sa obrazloženjem
predsjedniku Skupštine.
O inicijativi za promjenu Ustava Kantona, Skupština odlučuje
na sjednici većinom glasova od ukupnog broja poslanika u Skupštini.
Inicijativu za promjenu Ustava Kantona, koja je dobila potrebnu
većinu, obrađuje Komisija za ustavna pitanja Skupštine i podnosi je
Skupštini.
Prijedlog Komisije za ustavna pitanja koji je podržan na sjednici
Skupštine većinom glasova od ukupnog broja poslanika, smatra se
amandmanom na Ustav Kantona.
Članak 174.
Amandman na Ustav Kantona mogu podnijeti klubovi naroda,
većina poslanika u Skupštini i Vlada.
Amandman iz prethodnog stavka podnosi se pismeno i sa
obrazloženjem predsjedniku Skupštine koji ga dostavlja na mišljenje
poslanicima, Komisiji za ustavna pitanja i Vladi.
Članak 175.
Amandman na Ustav Kantona može se zaključkom staviti na
javnu raspravu.
O provođenju javne rasprave stara se Komisija za ustavna
pitanja, o čemu podnosi izvješće Skupštini.
Članak 176.
Da bi Skupština razmatrala predložene amandmane mora
proteći rok od najmanje 15 dana od dana kada su oni podnešeni.
Članak 177.
Predloženi amandman na Ustav Kantona usvaja se dvotrećinskom
većinom glasova od ukupnog broja poslanika u Skupštini.
Članak 178.
Ukoliko Skupština odbije predloženi amandman, isti amandman
ne može se predložiti prije isteka roka od šest mjeseci.
Članak 169.
Zakonodavno-pravna komisija stara se o tome da prijedlog
prečišćenog teksta akta bude pravno-tehnički valjano obrađen i zajedno
sa podnosiocem prijedloga otklanja eventualne nedostatke u tekstu.
5. DJELOVANJE SKUPŠTINE U POSTUPCIMA PRED
USTAVNIM SUDOM
Članak 170.
Zakonodavno-pravna komisija na sjednici komisije utvrđuje
prečišćeni tekst akta.
Članak 179.
Obavještenje koje Ustavni sud Bosne i Hercegovine ili Ustavni
sud Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno odredbama ustava i
Broj 4 - Strana 488
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA zakona dostavi Skupštini, a odnosi se na pokretanje postupka pred
Ustavnim sudom, predsjednik Skupštine dostavlja zamjenicima
predsjednika Skupštine, Zakonodavno-pravnoj komisiji nadležnoj za
postupanje po aktima Ustavnog suda i sekretaru Skupštine.
Sekretar Skupštine prikuplja potrebne podatke i akta o predmetu
koji se vodi pred Ustavnim sudom.
Zakonodavno-pravna komisija, na temelju prikupljenih
podataka i akata, utvrđuje odgovor Ustavnom sudu.
Odgovor sa svim dokazima predsjednik, u konsultaciji sa
zamjenicima predsjednika Skupštine, dostavlja Ustavnom sudu u
roku ostavljenom u pozivu Ustavnog suda.
Članak 180.
Predsjednik Skupštine ili od njega ovlaštena osoba, zastupa
Skupštinu u postupku pred Ustavnim sudom.
U slučaju kada se pred Ustavnim sudom vodi postupak
od vitalnog nacionalnog interesa, predsjednik u konsultaciji sa
zamjenicima predsjednika Skupštine odlučuje ko će zastupati
Skupštinu.
Članak 181.
Predsjednik Skupštine obavještava Skupštinu o odluci
Ustavnog suda.
Skupština postupa po odluci Ustavnog suda i o tome
obavještava Ustavni sud.
VII. IZBORI, IMENOVANJA, POTVRĐIVANJA,
SMJENJIVANJA I RAZRJEŠENJA
1. OPĆE ODREDBE
Članak 182.
Izborom rukovodi predsjednik Skupštine.
Kada se izbor vrši tajnim glasanjem, predsjedniku Skupštine
pomažu zamjenici ili dva poslanika koja on odredi.
Ako je predsjednik Skupštine kandidat za izbor ili se radi o
njegovom razrješenju, sjednicom za vrijeme njegovog izbora odnosno
razrješenja rukovodi jedan od njegovih zamjenika.
Članak 183.
Odredbe ovog poslovnika koje se odnose na postupak izbora
i imenovanja, shodno se primjenjuju i na postupak potvrđivanja,
odnosno razrješenja.
2. PODNOŠENJE PRIJEDLOGA
Članak 184.
Prijedloge kandidata za izbore i imenovanja koja vrši Skupština,
daje Komisija za izbor i imenovanja, kao i poslanici.
U pravilu, prijedlozi iz prethodnog stavka dostavljaju se u
pisanoj formi sa obrazloženjem predsjedniku Skupštine, najmanje
sedam dana prije održavanja sjednice na kojoj će se vršiti izbor,
odnosno imenovanje.
Predsjednik je dužan dostaviti poslanicima obrazložene
prijedloge najmanje tri dana prije održavanja sjednice na kojoj će se
vršiti izbor, odnosno imenovanje.
3. ODLUČIVANJE O IZBORU I IMENOVANJU
Članak 185.
O prijedlogu za izbor, odnosno imenovanje, glasa se za svakog
kandidata posebno.
Izuzetno od prethodnog stavka, za izbor članova radnih tijela
Skupštine glasanje se vrši na temelju liste u cjelini, osim kada se izbor
vrši radi izmjene ili dopune njihovog sastava.
Ukoliko se sa liste ospori izbor ili imenovanje pojedinog
kandidata, za osporenog kandidata se glasa odvojeno.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
Članak 186.
Glasanje o prijedlogu za izbor, odnosno imenovanje, u pravilu
je javno.
Skupština može da odluči da se izbor, odnosno imenovanje, vrši
tajnim glasanjem putem glasačkih listića.
Članak 187.
Glasački listići su iste veličine, oblika i boje, a na njima je
otisnut pečat Skupštine.
U glasački listić se unose imena svih kandidata redom kojim su
predloženi, sa rednim brojem ispred njihovog imena.
Kada se glasa za liste u cjelini, u glasački listić se unose sve
kandidatske liste.
Članak 188.
Kada se glasa za kandidate pojedinačno, glasa se zaokruživanjem
rednog broja ispred imena kandidata.
Kada se glasa o kandidatskoj listi, glasa se “za listu” ili “protiv
liste” u cjelini.
Članak 189.
Nakon što predsjednik objavi da je glasanje završeno, utvrđuju
se i objavljuju rezultati glasanja.
Glasački listić na kome se ne može utvrditi za kojeg je
kandidata, odnosno listu poslanik glasao, smatra se nevažećim.
Članak 190.
Izabrani su, odnosno imenovani, oni kandidati koji su dobili
većinu glasova ukupnog broja poslanika.
Glasanje će se u drugom krugu ponoviti za ona mjesta za koja
predloženi kandidati nisu dobili potrebnu većinu.
Ukoliko predloženi kandidati ni u drugom krugu glasanja ne
dobiju potrebnu većinu, ponavlja se cijeli izborni postupak za izbor,
odnosno imenovanje, na te položaje (sa drugim kandidatima).
4. POSTUPAK SMJENJIVANJA I OSTAVKE
Članak 191.
Osoba koju bira, imenuje ili potvrđuje Skupština, može biti
smijenjena od strane Skupštine ako ne vrši dužnost sukladno Ustavu,
zakonu i u okviru datih ovlaštenja.
Članak 192.
Kada osoba koju bira ili imenuje Skupština podnese ostavku,
predsjednik o tome obavještava Komisiju za izbor i imenovanja radi
davanja mišljenja.
Ostavka se, zajedno sa mišljenjem, dostavlja svim poslanicima.
Skupština razrješava osobu koju je izabrala, odnosno imenovala.
Ukoliko ocijeni da postoje razlozi za utvrđivanje odgovornosti,
provest će postupak za smjenjivanje osobe koju je izabrala, odnosno
imenovala.
5. IZBOR PREMIJERA
Članak 193.
Kandidate za premijera predlaže ili klub poslanika one političke
stranke koja ima najveći broj poslanika u Skupštini ili koja vjeruje
da može osigurati skupštinsku većinu, i ovaj prijedlog dostavlja
predsjedniku Skupštine.
Predsjednik Skupštine uz konsultacije sa svojim zamjenicima,
u roku od sedam dana od dana dobijanja prijedloga iz prethodnog
stavka, imenuje kandidata za premijera.
Članak 194.
Kandidat za mjesto premijera dostavlja predsjedniku Skupštine
prijedlog kandidata za ministre i to najmanje deset dana prije početka
sjednice Skupštine na kojoj će se vršiti potvrđivanje.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Članak 195.
Skupština odlučuje o prijedlogu odluke o potvrđivanju Vlade u
cjelini, javnim glasanjem.
Predložena Vlada preuzima dužnost ako je za nju glasala većina
poslanika u Skupštini.
Ako prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade ne dobije potrebnu
većinu, postupak se ponavlja.
VIII. ODNOS SKUPŠTINE I VLADE
1. OPĆE ODREDBE
Članak 196.
Odnosi između Skupštine i Vlade zasnivaju se na Ustavu
Kantona, zakonu i ovom poslovniku.
Vlada odgovara Skupštini za predlaganje i provođenje politike
koju je utvrdila Skupština i izvršavanje zakona, drugih propisa i
općih akata za čije su izvršavanje odgovorni organi u Kantonu, te za
usmjeravanje i usklađivanje rada kantonalnih ministarstava i drugih
kantonalnih organa uprave.
Skupština vrši nadzor nad radom Vlade, ministarstava i drugih
kantonalnih organa.
Članak 197.
U ostvarivanju svojih Ustavom Kantona i zakonom utvrđenih
prava i dužnosti, Vlada:
a) predlaže Skupštini donešenje zakona, drugih propisa i općih
akata,
b) daje mišljenje o nacrtima i prijedlozima zakona, drugih
propisa i općih akata koje ona nije podnijela, te podnosi amandmane
na prijedloge tih akata,
c) može tražiti da se sazove sjednica Skupštine ili radnog tijela
Skupštine radi pretresanja određenog pitanja o kojem želi da iznese
svoj stav i tražiti da Skupština, odnosno njeno radno tijelo, o tom
pitanju zauzme stav,
d) učestvuje u radu na sjednici Skupštine i može preko svog
predstavnika izložiti stav o pitanjima koja su na dnevnom redu
sjednice i
e) može predložiti Skupštini da se odloži pretres nacrta, odnosno
prijedloga zakona, drugog propisa ili općeg akta da bi zauzela svoj
stav i izložila ga na sjednici ili da se, radi pretresa određenog pitanja,
obrazuje zajednička komisija sastavljena od poslanika u Skupštini i
članova Vlade.
Broj 4 - Strana 489
Članak 200.
Vlada je dužna da, najmanje jednom godišnje, podnese
Skupštini godišnje izvješće o svom radu, kao i o radu kantonalnih
organa uprave.
Skupština može, osim godišnjeg izvješća, u svako doba od
Vlade zatražiti podnošenje periodičnih ili djelomičnih izvješća
o njenom radu, kao i izvješća o radu pojedinih ministarstava ili
kantonalnih organa uprave.
Izvješća o radu Vlade Skupština pretresa na sjednici i o tome
donosi zaključak.
2. POSLANIČKA PITANJA
Članak 201.
Poslanici mogu postavljati poslanička pitanja i iznositi inicijative
premijeru Kantona, bilo kojem njenom članu i svim organima koji su
nosioci javno-pravnih ovlaštenja iz kantonalne nadležnosti.
Poslanička pitanja se odnose na specifične informacije,
činjenice, situacije ili saznanja iz djelokruga Vlade, ministarstava i
drugih kantonalnih organa.
Članak 202.
Na svakoj redovnoj sjednici izdvojit će se sat vremena za
poslanička pitanja i inicijative, na početku sjednice, kojem obvezno
prisustvuju premijer i članovi Vlade.
Jedan poslanik na jednoj redovnoj sjednici može postaviti
najviše tri poslanička pitanja, u ukupnom trajanju ne dužem od pet
minuta.
Odgovori na poslanička pitanja u pravilu se daju usmeno u
trajanju ne dužem od pet minuta, s tim što se na zahtjev poslanika
mogu dati i u pisanoj formi.
Članak 203.
Poslaničko pitanje i inicijativa se podnose predsjedniku
Skupštine u pisanoj formi, a on ih odmah proslijeđuje premijeru
Kantona, ministru ili drugima kojima su upućeni.
Inicijativa o kojoj se traži izjašnjenje Skupštine podnosi se u
pisanoj formi, najkasnije 24 sata prije početka sjednice na kojoj se
traži izjašnjenje o inicijativi.
Poslanik koji postavlja poslaničko pitanje u podnesku navodi
da li traži usmeni odgovor na sjednici Skupštine ili pisani odgovor.
O podnesenim inicijativama u pravilu ne vodi se rasprava.
Skupština se može zaključkom odrediti o predloženoj inicijativi.
Članak 198.
Premijer i ministri redovno prisustvuju sjednicama Skupštine.
Obveza je Skupštine da Vladu pravovremeno obavijesti o
vremenu i mjestu održavanja sjednica Skupštine i njenih radnih tijela,
dok Vlada redovno obavještava Skupštinu o svojim predstavnicima
koji će prisustvovati sjednicama.
Vlada ima pravo i obvezu da, pored premijera, šalje i druge
ovlaštene predstavnike na sjednice Skupštine i radnih tijela kako bi
pomogli pri razmatranju određenih pitanja.
Ako Vlada ne uputi svog predstavnika na sjednicu Skupštine ili
njenog radnog tijela, razmatrano pitanje će se skinuti sa dnevnog reda
sjednice, a može se i postaviti pitanje odgovornosti Vlade, odnosno
njenog resornog ministra.
Članak 204.
Odgovor na postavljeno poslaničko pitanje daje predstavnik
Vlade ili predstavnik organa kojem je pitanje upućeno na samoj
sjednici Skupštine, a ukoliko nije u mogućnosti, u pisanoj formi do
naredne sjednice Skupštine.
Ukoliko nije u mogućnosti dostaviti odgovor na narednoj
sjednici Skupštine, Vlada je dužna obavijestiti Skupštinu o razlozima
nedostavljanja odgovora.
Odgovor na poslaničko pitanje bit će dostavljen svim
poslanicima.
Ukoliko poslanik smatra da nije dobio potpun odgovor na
postavljeno poslaničko pitanje, nakon obrazloženja razloga za to
Vlada je dužna dostaviti novi odgovor u pisanoj formi.
Članak 199.
Skupština može u okviru svog djelokruga tražiti od Vlade da:
a) pripremi nacrt, odnosno prijedlog zakona, drugog propisa ili
općeg akta,
b) izloži svoje stavove o pojedinim pitanjima koja su na
dnevnom redu sjednice Skupštine,
c) da mišljenje o nacrtu, odnosno prijedlogu zakona, drugog
propisa ili općeg akta koji nije predložila Vlada, kao i o drugom
prijedlogu, dokumentu ili materijalu koji se razmatra na sjednici
Skupštine i
d) podnese izvješće o određenom pitanju.
Članak 205.
Kad se traži usmeni odgovor, podnesak je kratko i jasno
formuliran jednim pitanjem.
Obrazloženje pitanja obavlja se tako što poslanik postavlja
pitanje u vremenu do tri minute, nakon čega premijer ili nadležni
ministar odgovara u istom trajanju.
Ukoliko poslanik nije zadovoljan odgovorom, može postaviti
novo pitanje u vremenu od dvije minute, nakon čega se premijeru ili
nadležnom ministru omogućava odgovor u istom trajanju.
Nakon drugog odgovora, predsjednik Skupštine zaključuje
razmatranje tog pitanja i daje riječ sljedećoj osobi ovlaštenoj da
govori.
Broj 4 - Strana 490
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Članak 206.
Pitanja na koja se traži pisani odgovor, u pravilu su ona pitanja
koja ne dopuštaju jednostavno usmeno objašnjenje.
Odgovor u pisanom obliku dostavlja se predsjedniku Skupštine
do prve naredne redovne sjednice Skupštine.
Kada predsjednik Skupštine dobije odgovor na poslaničko
pitanje, on kopiju odgovora dostavlja poslaniku koji ga je postavio,
kao i ostalim poslanicima, sa materijalima za narednu sjednicu
Skupštine.
3. INTERPELACIJE
Članak 207.
Najmanje 1/3 poslanika u Skupštini može podnijeti interpelaciju
za pretresanje određenih pitanja u svezi sa radom, stavovima ili
postupcima Vlade i njenih ministarstava na provođenju utvrđene
politike i zakona.
Interpelacija se podnosi pismeno predsjedniku Skupštine, a
moraju je potpisati svi podnosioci.
Članak 208.
Kolegij razmatra interpelaciju, pa ako ocijeni da inicijativa
za interpelaciju ima osnova, proslijeđuje je ostalim poslanicima
Skupštine i Vladi.
Ukoliko ocijeni da inicijativa za interpelaciju nema osnova,
Kolegij je vraća predlagačima kako bi se obavila zamjena inicijative
za interpelaciju u poslaničko pitanje.
Članak 209.
Vlada je dužna dostaviti pismeno izvješće povodom
interpelacije predsjedniku Skupštine u roku od 30 dana.
Predsjednik Skupštine upućuje Vladino izvješće svim
poslanicima Skupštine i stavlja ga na dnevni red prve naredne
sjednice Skupštine.
Ukoliko Vlada ne podnese izvješće u roku od 30 dana,
interpelacija se stavlja na dnevni red prve naredne sjednice Skupštine
po isteku ovog roka.
Članak 210.
Interpelacija se razmatra na sjednici Skupštine na taj način
što jedan od podnosilaca inicijative za interpelaciju dobija riječ da
obrazloži inicijativu, a potom se, u istom trajanju, riječ daje premijeru
da obrazloži izvješće ili ukoliko izvješće nije podneseno da usmeno
obrazloži odgovor na interpelaciju.
Nakon toga, svaki poslanik može intervenirati u vremenu do
deset minuta, a to pravo pripada i premijeru.
Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu kada ocijeni da je
interpelacija dovoljno raspravljena.
Članak 211.
U roku od pet dana nakon zaključenja rasprave o interpelaciji,
svaki poslanik može predložiti rezoluciju ili smjernice u svezi sa
raspravljanom materijom.
Predložena rezolucija ili smjernice bit će uvršteni na dnevni red
sljedeće sjednice Skupštine.
4. GLASANJE O NEPOVJERENJU
Članak 212.
Najmanje 1/3 poslanika u Skupštini mogu inicirati prijedlog za
glasanje o nepovjerenju Vladi.
Ovaj prijedlog dostavlja se predsjedniku Skupštine u pisanoj
formi, potpisan od strane svih predlagača i sa detaljnim obrazloženjem.
Odmah po prijemu, predsjednik Skupštine dostavlja prijedlog
Vladi i svim poslanicima Skupštine.
Članak 213.
Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi stavlja se na dnevni
red sjednice Skupštine u roku koji Skupština utvrdi zaključkom, a
najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga Vladi.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
Članak 214.
Prije početka sjednice o izglasavanju nepovjerenja, Vlada može
podnijeti Skupštini pisano izvješće sa mišljenjima i stavovima u svezi
s prijedlogom.
Ovo izvješće mora se dostaviti Skupštini najkasnije 48 sati prije
početka sjednice na kojoj će se glasati o nepovjerenju Vladi.
Članak 215.
Svaki od predlagača ima pravo na sjednici Skupštine obrazložiti
prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi.
Premijer Kantona, ili od njega ovlašteni predstavnik Vlade, ima
pravo odgovoriti i iznijeti Vladina stajališta, nakon čega se otvara
rasprava.
Članak 216.
Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu kada ocijeni da je
prijedlog dovoljno raspravljen i stavlja ga na glasanje.
Ako prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi ne bude usvojen,
može se glasati o drugim inicijativama u svezi sa raspravljanom
materijom.
Vlada podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština
izglasa nepovjerenje.
IX. ODNOS SKUPŠTINE PREMA POLITIČKIM
STRANKAMA I UDRUGAMA GRAĐANA
Članak 217.
U ostvarivanju svojih Ustavom Kantona utvrđenih prava,
obveza i odgovornosti, Skupština razvija odnose suradnje i
međusobnog uvažavanja sa političkim strankama i udrugama građana
na području Kantona.
Članak 218.
Kad se u radu Skupštine raspravljaju pitanja koja su značajna za
Kanton, Skupština će inicirati dogovor o tim pitanjima sa političkim
strankama i udrugama građana a putem svojih radnih tijela, Kolegija
ili poslaničkih klubova.
Članak 219.
U ostvarivanju konkretnih aktivnosti Skupština može da traži
mišljenja i prijedloge od političkih stranaka i udruga građana.
Članak 220.
Kada političke stranke, odnosno udruge građana, putem
poslanika ili neposredno pokrenu inicijativu ili podnesu prijedlog
za rješavanje pojedinog pitanja iz nadležnosti Skupštine, Kolegij
će tu inicijativu, odnosno prijedlog uputiti nadležnom radnom tijelu
Skupštine radi zauzimanja stava ili davanja mišljenja o podnešenoj
inicijativi ili prijedlogu.
Kolegij će stav, odnosno mišljenje radnog tijela dostaviti
podnosiocu prijedloga ili inicijative i po potrebi pokrenuti
odgovarajuću skupštinsku proceduru.
X. SURADNJA SKUPŠTINE SA OPĆINSKIM VIJEĆIMA
KANTONA
Članak 221.
Skupština je, u okviru svojih prava i dužnosti, dužna da razvija
sve oblike suradnje i povezivanja sa općinskim vijećima.
Članak 222.
Radi razmjene mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa,
predsjednik Skupštine i zamjenici predsjednika i predsjedavajući
općinskih vijeća mogu organizirati sastanke i savjetovanja.
Članak 223.
Skupština može na svoje sjednice pozivati predstavnike
općinskih vijeća radi učestvovanja u razmatranju pitanja koja se
odnose na stanje u pojedinim oblastima društvenog života ili drugih
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
pitanja od interesa za građane, organizacije i zajednice iz oblasti koje
su u djelokrugu Skupštine, kao i radi pribavljanja njihovih mišljenja i
prijedloga o tim pitanjima.
XI. MEĐUNARODNA SURADNJA SKUPŠTINE
Članak 224.
Skupština uspostavlja suradnju sa adekvatnim nivoima vlasti
drugih država i međunarodnim organizacijama, suglasno Ustavu
Bosne i Hercegovine, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i
Ustavu Kantona.
Članak 225.
Skupština odobrava potpisivanje međunarodnih sporazuma i
drugih akata iz oblasti međunarodne suradnje uz prethodnu suglasnost
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine, osim sporazuma one vrste za koje po zakonu
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine njena suglasnost nije
potrebna.
Članak 226.
Nakon dobijanja suglasnosti od Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zahtjev
za odobrenje zaključenja međunarodnog sporazuma ili drugog akta
iz oblasti međunarodne suradnje sa obrazloženjem podnosi premijer
i dostavlja ga predsjedniku Skupštine, skupa sa tekstom sporazuma.
Predsjednik Skupštine zahtjev iz prethodnog stavka dostavlja
poslanicima i nadležnom radnom tijelu Skupštine, koje je obvezno u
roku od sedam dana dati mišljenje.
Članak 227.
Nakon što Skupština odluči o odobrenju zaključenja
međunarodnog sporazuma ili drugog akta iz oblasti međunarodne
suradnje, premijer ga potpisuje pod uvjetima utvrđenim Ustavom
Kantona.
XII. UPORABA JEZIKA I PISMA
Članak 228.
Skupština se u svom radu koristi bosanskim jezikom, hrvatskim
jezikom i srpskim jezikom.
Službena pisma Skupštine su latinica i ćirilica.
XIII. SLUŽBA I SEKRETAR SKUPŠTINE
Članak 229.
Skupština ima Službu.
Služba vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih
tijela Skupštine i poslanika iz djelokruga rada Skupštine.
Članak 230.
Organizacija i rad Službe uređuje se posebnim propisom.
Članak 231.
Skupština ima sekretara.
Sekretar rukovodi radom Službe, stara se o osiguranju uvjeta
za rad Skupštine, Kolegija i radnih tijela Skupštine i učestvuje u
njihovom radu, stara se o realizaciji poslova i zadataka u svezi sa
sjednicama, te obavlja druge poslove utvrđene ovim poslovnikom,
odnosno poslove koje mu povjeri Skupština.
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 232.
Danom stupanja na snagu Poslovnika Skupštine Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 7/03) prestaje
Broj 4 - Strana 491
da važi Poslovnik Skupštine Tuzlanskog kantona (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, br. 16/00 i 13/01).
Članak 233.
Drugi prečišćeni tekst Poslovnika Skupštine Tuzlanskog
kantona obuhvata:
- Poslovnik Skupštine Tuzlanskog kantona – prečišćeni
tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/04),
- Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine
Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 13/06),
- Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine
Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 1/08),
- Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine
Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 14/11).
233
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 95. Zakona o policijskim
službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 6/06, 11/07 i 16/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
U R E D B U
o izmjenama Uredbe o plaćama i naknadama plaća
policijskih službenika Tuzlanskog kantona
Članak 1.
U članku 3. stavak 1. Uredbe o plaćama i naknadama plaća
policijskih službenika Tuzlanskog kantona (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, br. 14/06, 4/07, 6/07, 2/08, 4/08 i 11/09),
koeficijent “1,42” za čin “stariji policajac” mijenja se i glasi: “1,49”,
koeficijent “1,33” za čin “policajac” mijenja se i glasi: “1,40”.
Članak 2.
Ova uredba stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se
od 01.04.2012. godine i bit će objavljena u “Službenim novinama
Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V L A D A Broj: 02/1-14-3028/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
234
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11) i Odluke o privremenom financiranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine („Službene
novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
O D L U K U
o odobravanju sredstava sa pozicije
«Tekuća rezerva» – potrošačka jedinica 11050001
I.
Odobravaju se financijska sredstva Rukometnom klubu
«Gradačac» Gradačac u iznosu od 4.000,00 KM (slovima:
četiritisuće konvertibilnih maraka), za sufinanciranje učešća u
Broj 4 - Strana 492
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
Euro ligi – 1/8 EHF Challenge Cup-u, za troškove po dostavljenom
financijskom planu:
- trošak kotizacije EHF,
- trošak za odlazak i ishranu ekipe na utakmicu u Maribor
od 10.02.-12.02.2012.
- trošak smještaja i ishrane ekipe Maribora u Gradačcu od
17.02.-19.02.2012.
- trošak smještaja i ishrane sudija i delegata u Gradačcu od
17.02.-19.02.2012.
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Zakon), i ovoj odluci,
- uvjete i kriterije koje je poželjno ispunjavati, odnosno koji
će se uzeti u obzir pri konačnom odabiru kandidata,
- spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto za podnošenje
prijava.
Rok za podnošenje prijava po objavljenom oglasu ne može
biti kraći od 14 dana od dana objavljivanja oglasa u novinama iz
stavka 1. ove točke.
II.
Odobrena sredstva iz točke I. ove odluke će se realizirati
sa proračunske pozicije 11050001 «Tekuća rezerva», preko
Ministarstva naobrazbe, nauke, kulture i športa (organizacioni kod
24010001, ekonomski kod 6143, funkcionalni kod 049) uplatom
sredstava na račun Rukometnog kluba „Gradačac“ Gradačac, broj:
132-190-03103333-24 kod NLB Banke.
III.
Odluku o raspisivanju oglasa i sam tekst oglasa utvrđuje
Vlada Tuzlanskog Kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona) na
prijedlog nadležnog ministarstva, izuzev u slučajevima kada je
donošenje odluke i utvrđivanje teksta oglasa, po posebnom propisu,
u nadležnosti drugog organa.
Postupak oglašavanja, imenovanje komisije za izbor i
provođenje postupka vrši nadležno ministarstvo u čijem resoru se
nalazi regulirani organ u okviru koga se vrši imenovanje.
Konačan izbor kandidata po provedenom oglasu vrši Vlada
Kantona na prijedlog komisije za izbor i mišljenja nadležnog
ministarstva, izuzev u slučajevima kada je konačan izbor nakon
provedenog oglasa, po posebnom propisu, u nadležnosti ministarstva
ili drugog nadležnog organa.
III.
Zadužuje se Rukometni klub „Gradačac“ Gradačac da
Ministarstvu naobrazbe, znanosti, kulture i športa dostavi izvješće
sa dokumentacijom o utrošku odobrenih sredstava u roku od 90
dana po uplati sredstava iz članka I. ove odluke na račun kluba.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
IV.
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa.
Pozicije na koje se odnosi postupak oglašavanja sukladno
zakonu i ovoj odluci su:
V.
- konačna imenovanja predsjednika i članova upravnih, odnosno
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
nadzornih odbora javnih poduzeća, privrednih društava sa
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
djelimičnim ili potpunim državnim kapitalom, javnih ustanova,
specijaliziranih agencija, direkcija, zavoda, fondova i službi, kao
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
i školskih odbora javnih ustanova osnovne i srednje naobrazbe
Federacija Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: regulirani organ),
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
- utvrđivanja prijedloga kandidata za upravne i nadzorne
V L A D A odbore reguliranog organa za koje konačna imenovanja
Broj: 02/1-14-1667-2/12
vrše skupštine dioničkih društava, odnosno drugi nadležni
Tuzla, 20.02.2012. godine
organ,
- izbor, imenovanje ili davanje suglasnosti na izbor
ravnatelja reguliranog organa,
235
- izbor, imenovanje, davanje suglasnosti na izbor ili
Na temelju članka 65. stavak (1) Poslovnika o radu Vlade
imenovanje, ili utvrđivanje prijedloga za konačna
Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“,
imenovanja na sve druge pozicije u okviru reguliranog
br. 7/05, 7/07 i 11/08), Ured za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog
organa iz nadležnosti ministarstva, Vlade Kantona ili
kantona, utvrdio je prečišćen tekst Odluke o utvrđivanju uvjeta i
Skupštine Tuzlanskog kantona.
kriterija za imenovanje u regulirane organe
ODLUKA
o utvrđivanju uvjeta i kriterija za imenovanja
u regulirane organe (prečišćen tekst)
I.
Ovom odlukom utvrđuju se opći i posebni uvjeti i kriteriji
u svezi sa procedurom utvrđivanja prijedloga kandidata, kao
i konačnih imenovanja na sve pozicije sukladno Zakonu o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”,
br. 12/03), a koje nisu obuhvaćene Zakonom o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine”, broj 29/03).
II.
Postupak utvrđivanja kandidata, kao i konačnih imenovanja
iz prethodne točke ove odluke, mora biti proveden putem
javnog oglašavanja u “Službenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine” i jednom od dnevnih listova.
Oglas za popunu upražnjenih pozicija treba da sadrži:
- kratak opis upražnjene pozicije, eventualna nadoknada,
dužinu trajanja mandata i mogućnosti ponovnog imenovanja,
- opće i posebne uvjete koje je neophodno ispunjavati
sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim
V.
Kandidati za upražnjene pozicije iz prethodne točke ove
odluke dužni su ispunjavati sljedeće opće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina,
- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje
se kandidiraju,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u
periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene
pozicije,
- da nisu osuđivani za kazneno djelo,
- da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prijestupa i da
im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva,
djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i
Hercegovine,
- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili
savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 70/08).
VI.
Pored općih uvjeta iz prethodne točke ove odluke, kandidati
trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i kriterije:
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
- da imaju završenu višu odnosno visoku stručnu spremu
odgovarajućeg zanimanja, ovisno od djelatnosti
reguliranog organa u okviru koga se kandidiraju na
odgovarajuću poziciju, odnosno ovisno od uvjeta
utvrđenih posebnim aktom reguliranog organa,
- da imaju najmanje pet godina radnog iskustva nakon
stjecanja više, odnosno visoke stručne spreme na poslovima
u okviru svog zanimanja, odnosno tri godine za kandidate
za školske odbore ustanova osnovne i srednje naobrazbe,
- da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa
političke stranke,
- da nemaju privatni financijski interes u reguliranom
organu za koji se kandidiraju, i da nemaju drugih smetnji
za imenovanje utvrđene posebnim propisima,
- da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora drugog
reguliranog organa, a ukoliko jeste član drugog upravnog,
odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti
ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti
sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja,
s tim da se ovaj uvjet ne odnosi na kandidate za školske
odbore ustanova osnovne i srednje naobrazbe,
- da nisu dioničari sa 50% i više dionica, ravnatelj ili član
uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50%
i više vlasništva, ravnatelj i član uprave bilo kojeg društva
sa ograničenom odgovornošću,
- druge posebne uvjete predviđene općim aktom
reguliranog organa, odnosno uvjete utvrđene prilikom
donošenja odluke o raspisivanju oglasa, na prijedlog
nadležnog ministarstva,
Izuzetno, ukoliko se na raspisani oglas ne prijavi kandidat koji
ispunjava uvjete iz stavka 1. alineja 2. ove točke, za člana upravnog,
odnosno nadzornog odbora iz reda zaposlenika reguliranog organa,
može biti imenovan kandidat, koji ima najmanje 2 godine radnog
iskustva u obavljanju poslova iz djelatnosti reguliranog organa.
VII.
Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne
uvjete iz točaka V. i VI. ove odluke u postupku konačnog izbora uzet
će se u obzir i sljedeći kriteriji:
- dužina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti
reguliranog organa,
- veći stupanj stručne spreme srodnog zanimanja,
- komunikativne i organizatorske sposobnosti,
- minimum znanja o organizaciji i djelatnosti reguliranog
organa,
- sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upražnjene
pozicije,
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima,
- naklonjenost timskom radu,
- rezultati rada tokom karijere.
Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži
izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua dužni
su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena suglasnost od
strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske
djelatnosti.
VIII.
Ova odluka neposredno se primjenjuje u postupcima konačnih
imenovanja predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora u
reguliranim organima iz nadležnosti Vlade Kantona, kao i predlaganja
kandidata od strane Vlade Kantona za predsjednike i članove upravnih
i nadzornih odbora čiji je konačan izbor na nadležnim organima
Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.
U postupcima predlaganja i izbora kandidata na upražnjene
pozicije iz nadležnosti ministarstava, upravnih i nadzornih odbora,
dioničkih skupština i drugih nadležnih organa (izuzev Vlade
Kantona), kao i u slučajevima kada Vlada Kantona daje suglasnost
na konačan izbor izvršen od strane drugog organa, ti organi su dužni
uskladiti svoje akte i postupke, kao i akte reguliranih organa iz svoje
nadležnosti sa odredbama Zakona i ove odluke.
Broj 4 - Strana 493
Za sva pitanja koja nisu uređena ovom odlukom neposredno
se primjenjuju odredbe Zakona.
IX.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i ista će biti
objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
X.
Prečišćen tekst Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za
imenovanje u regulirane organe obuhvata:
1. Odluku o utvrđivanju uvjeta i kriterija za imenovanje u
regulirane organe (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 9/03),
2. Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija
za imenovanje u regulirane organe (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, broj 12/03),
3. Ispravku u Odluci o utvrđivanju uvjeta i kriterija za
imenovanja u regulirane organe (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, broj 12/03),
4. Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija
za imenovanje u regulirane organe (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, broj 7/09),
5. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
uvjeta i kriterija za imenovanje u regulirane organe (“Službene
novine Tuzlanskog kantona”, broj 4/10),
6. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
uvjeta i kriterija za imenovanje u regulirane organe (“Službene
novine Tuzlanskog kantona”, broj 10/10),
7. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
uvjeta i kriterija za imenovanje u regulirane organe (“Službene
novine Tuzlanskog kantona”, broj 14/11),
8. Odluku o dopunama Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija
za imenovanje u regulirane organe (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, broj 1/12),
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Ured za zakonodavstvo
Broj: 02/4-34- 29463/11
Tuzla, 28. 02. 2012. godine
SEKRETAR
Hasiba Omeragić, v.r.
236
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 44. stavak (3) Zakona o
dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” br. 3/07, 4/08, 9/08, 13/09 i 8/10)
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 05.03.2012.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti
za Tuzlanski kanton
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Temeljna odredba)
Ovom odlukom utvrđuju se značajni događaji, datumi i ličnosti
za Tuzlanski kanton (u daljem tekstu: značajni događaji, datumi i
ličnosti), izvori financiranja za obilježavanje značajnih događaja,
datuma i ličnosti, korisnici koji imaju pravo na participaciju u
troškovima organiziranja športskih takmičenja i manifestacija u povodu
obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, način korištenja
sredstava, uvjeti, kriteriji i postupak za ostvarivanje navedenog prava.
Članak 2.
(Značajni datumi, događaji i ličnosti)
Značajni događaji, datumi i ličnosti za Tuzlanski kanton (u
daljem tekstu: Kanton) su:
Broj 4 - Strana 494
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA a) Dan formiranja Prve muslimanske
podrinjske brdske brigade
02. veljača
b) Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine
01. ožujak
c) Dan Oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine 15. travanj
d) Dan pobjede nad fašizmom
09. svibanj
e) Dan pogibije heroja obrambeno-oslobodilačkog
rata Mehdina Hodžića 10. svibanj
f) 15. svibanj
15. svibanj
g) Dani policije Tuzlanskog kantona
22. svibanj
h) Tradicionalni susreti dobitnika ratnih
priznanja i odlikovanja
12. lipanj
i) Dani Srebrenice
11. srpanj
j) Dan ustanak naroda Bosne i Hercegovine
27. srpanj
k) Dan formiranja 2. korpusa Armije Bosne i Hercegovine
/Vojske Federacije Bosne i Hercegovine/
29. rujan
l) Dan pogibije heroja obrambeno - oslobodilačkog
rata Nesiba Malkića
25. listopad
m)Dan pogibije heroja obrambeno - oslobodilačkog
rata Hajrudina Mešića 30. oktobar
n) Dan mrtvih - poginulih u domovinskom ratu
01. studeni
o) Dan državnosti Bosne i Hercegovine i
25. studeni
p) Dan šehida drugi dan ramazanskog Bajrama.
Članak 3.
(Financijska sredstva)
(1) Financijska sredstva za obilježavanje značajnih događaja,
datuma i ličnosti iz članka 2. ove odluke, osiguravaju se u Proračunu
Tuzlanskog kantona, proračunska pozicija 20010002 –Dopunska
prava iz BIZ-a i ostala izdvajanja za korisnike prava iz BIZ-a i
raspoređuju se sukladno Programu obilježavanja značajnih datuma,
događaja i ličnosti (u daljem tekstu: Program), koji donosi Vlada
Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona) za svaku
proračunsku godinu.
(2) Na temelju Programa, ministar za boračka pitanja (u daljem
tekstu: ministar) donosi pojedinačne odluke o dodjeli sredstava.
(3) U roku od 15 dana od dana donošenja Odluke iz stavka
(2) ovog članka, ministar zaključuje ugovor sa korisnicima iz
članka 4. ove odluke kojim se reguliraju međusobna prava, obveze
i odgovornosti.
II. KORISNICI PRAVA, UVJETI I KRITERIJI
Članak 4.
(Korisnici)
(1) Pravo na participaciju u troškovima organiziranja
športskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanja
značajnih datuma, događaja i ličnosti (u daljem tekstu: participacija),
imaju kantonalne boračke organizacije koje su shodno odredbama
članaka 54. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova
njihovih obitelji, odlukom Vlade Kantona utvrđene kao organizacije
od posebnog interesa za Kanton.
(2) Pored kantonalnih boračkih organizacija iz stavka (1)
ovoga članka, pravo na participaciju ima i druga pravna osoba
registrirana na području Kantona, koja se pojavljuje kao nosilac
aktivnosti za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti,
isključivo pod uvjetom da niti jedna kantonalna boračka organizacija
iz stavka (1) ove odluke, nije podnijela valjan zahtjev, odnosno da
ne ispunjava uvjete i kriterije iz ove odluke.
Članak 5.
(Uvjeti za ostvarivanje prava)
Korisnici iz članka 4. ove odluke, imaju pravo na participaciju
ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 9. ove odluke.
Članak 6.
(Ograničenje prava na participaciju)
Pravo na participaciju nemaju korisnici iz članka 4. ove odluke,
kojima su u prethodnoj proračunskoj godini odobrena sredstva za
iste namjene, a nisu dostavili izvješće o utrošku sredstava, odnosno,
korisnici koji su ranije doznačena sredstva utrošili suprotno odluci
o odobravanju sredstava.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
Članak 7.
(Kriteriji)
(1) Kriteriji na temelju kojih se korisnicima iz članka 4. ove
odluke odobrava participacija su:
a) povijesni značaj za širu društvenu zajednicu državnog,
federalnog, kantonalnog ili općinskog nivoa,
b) vrijednost projekta i
c) veće vlastito učešće.
(2) Ministarstvo za boračka pitanja (u daljem tekstu:
Ministarstvo) će posebnim aktom utvrditi mjerljive kriterije iz
stavka (1) ovoga članka.
III. POSTUPAK RAZMATRANJA PRIJAVA
Članak 8.
(Donošenje odluke i raspisivanje javnog poziva)
(1) Sredstva za participaciju, dodjeljuju se na temelju javnog
poziva Ministarstva.
(2) Tekst javnog poziva i obrazac jednoobraznog zahtjeva
utvrđuje Ministarstvo.
(3) Javni poziv objavljuje se u dnevnim novinama i na
zvaničnoj web stranici Vlade Kantona.
(4) Javni poziv obvezno sadrži podatke o:
a) nazivu organa koji objavljuje javni poziv,
b) nazivu i adresi organa kojem se zahtjevi podnose,
c) uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava,
d) korisniku koji ima pravo na dodjelu sredstava,
e) roku za prijavu na javni poziv,
f) dokazima koje korisnik prilaže uz prijavu na javni poziv,
g) pravima i obvezama korisnika sredstava,
h) načinu isplate sredstava i
i) druge eventualno potrebne podatke.
(5) Datum objave konkursa u dnevnim novinama je datum od
kojeg se računaju rokovi propisani javnim pozivom.
Članak 9.
(Podnošenje zahtjeva)
(1) Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom
podnose se Ministarstvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja
javnog poziva.
(2) Uz obrazac jednoobraznog zahtjeva iz članka 8. stavak (2)
ove odluke, obvezno se prilaže:
a) rješenje o upisu u registar kod nadležnog organa Kantona,
b) dokument na temelju kojeg je pokrenuta aktivnost za
organizaciju obilježavanja značajnih datuma, događaja i
ličnosti (odluka),
c) program i plan za organizaciju obilježavanja značajnih
datuma, događaja i ličnosti i
d) financijski plan projekata sa konstrukcijom financiranja.
(3) Dokumenti iz stavka (2) ovog članka moraju biti
dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
(4) Maksimalni iznos participacije, utvrđuje se Programom iz
članka 3. ove odluke.
Članak 10.
(Namjena sredstava)
(1) Sredstva od participacije korisnici iz članka 4. ove odluke
mogu koristiti za:
a) troškove prijevoza na manifestaciju,
b) zakup sale ili objekata za održavanje manifestacije prema
ugovoru o zakupu,
c) novčane nagrade za učesnike i
d) troškove plaćanja kulturno umjetničkog programa.
(2) U realizaciji odobrenih sredstava korisnici iz članka 4. ove
odluke, mogu koristiti 20% sredstava, od ukupnog odobrenog iznosa,
za ostale troškove koji nisu navedeni u stavku (1) ovoga članka.
Članak 11.
(Imenovanje, sastav i rad komisije)
(1) Postupak provodi komisija koju imenuje ministar za svaku
proračunsku godinu posebno.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
(2) Komisija ima predsjednika i dva člana, a članovi komisije
na svojoj prvoj konstitutivnoj sjednici biraju predsjednika komisije.
(3) Komisija radi na sjednicama i za svoj rad odgovara
ministru.
(4) Komisija je dužna razmotriti prijave u pogledu
blagovremenosti i potpunosti, izvršiti vrednovanje prijava
prema kriterijima iz članka 7. ove odluke, sačiniti prijedlog liste
redoslijeda kandidata, najkasnije u roku 15 dana od dana isteka
roka za podnošenje prijava na javni poziv i o istom obavijestiti
podnosioce prijava.
(5) Neblagovremene i nepotpune prijave komisija ne uzima
u razmatranje, a prijavljeni kandidati o istom se obavještavaju
isticanjem zasebne liste.
Članak 12.
(Postupak po prigovoru, donošenje konačne odluke)
(1) Nezadovoljni podnosioci prijava mogu podnijeti prigovor
na liste iz članka 11. stavci (4) i (5) ove odluke u roku od osam dana
od dana objavljivanja istih.
(2) O prigovorima na prijedlog liste redoslijeda kandidata
odlučuje ministar u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovore.
(3) Konačnu listu utvrđuje ministar i na temelju iste predlaže
Vladi Kantona donošenje Programa iz članka 3. ove odluke.
Članak 13.
(Doznaka sredstava za participaciju)
(1) Korisnicima iz članka 4. ove odluke, sredstva za
obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti, doznačavaju
se nakon usvajanja Programa iz članka 3. ove odluke, a prema
rokovima iz prijave.
(2) Na temelju potpisanog ugovora iz članka 3. stavak (3)
ove odluke, vrši se jednokratna doznaka odobrenih sredstava.
(3) Korisnici iz članka 4. ove odluke, obvezni su dostaviti
financijsko izvješće o utrošku sredstava sa kompletnom
dokumentacijom, u roku 60 dana od dana prenosa odobrenih
sredstava na račun korisnika.
(4) Korisnicima iz članka 4. ove odluke, koji ne dostave
financijsko izvješće o pravdanju prethodno doznačenih sredstava,
iz stava (3) ovog članka, sredstava za obilježavanje naredne
manifestacije neće biti doznačena.
Članak 14.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-05-002141/12
Tuzla, 05.03.2012. godine
Broj 4 - Strana 495
Broj 4 - Strana 496
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za boračka pitanja
PRIJAVNI OBRAZAC
na Javni poziv za dodjelu sredstava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih
takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti za
Tuzlanski kanton
Podnosilac prijave:
______________________________________________________________________________
Adresa_____________________________________ Telefon ____________________________
Naziv značajnog događaja/datuma/ličnosti za koji se podnosi prijava:
______________________________________________________________________________
Vrijeme i mjesto održavanja sportskog takmičenja / manifestacije
_______________________________________________________________________________
Ukupna vrijednost:_______________________________________________________________
Prijedlog zatvaranja finansijske konstrukcije:
R. br.
IZVOR FINANSIRANJA
1.
Sopstvena sredstva
2.
Sredstva sponzora, donatora
3.
Sredstva opštine
4.
Sredstva iz ostalih izvora
5.
Nedostajuća sredstva
IZNOS
UKUPNO
Uz Prijavni obrazac obavezno se prilaže:
a) rješenje o upisu u registar kod nadležnog organa Kantona,
b) dokument na osnovu kojeg je pokrenuta aktivnost za organizaciju obilježavanja značajnog
datuma, događaja i ličnosti (odluka),
c) program i plan za organizaciju obilježavanja značajnog datuma, događaja i ličnosti i
d) finansijski plan projekata sa konstrukcijom finansiranja
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 4 - Strana 497
Podnosilac prijave potpisivanjem ovog obrasca obavezuje se da će:
1. realizaciju sredstava izvršiti prema rokovima iz prijave,
2. dostaviti finansijski izvještaj o utrošku sredstava sa kompletnom dokumentacijom u roku 60
dana od dana prenosa odobrenih sredstava na račun korisnika,
3. izvršiti povrat eventualno neutrošenih sredstava uz prilaganje dokaza (virmanski nalog).
_________________________
Mjesto i datum
М.P.
__________________________
Potpis podnosioca prijave
POPUNJENI PRIJAVNI OBRAZAC SA SVIM PRILOZIMA
PODNOSI SE U ZAPEČAĆENOJ KOVERTI A PREDAJE PUTEM POŠTE ILI NA PISARNICU
ZAJEDNIČKIH SLUŽBI KANTONALNIH ORGANA NA ADRESU:
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA
Slatina br. 2
75 000 Tuzla
[sa naznakom]
''Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava za participaciju u troškovima učešća i
organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanja značajnih
datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton
U SLUČAJU PODNOŠENJA PRIJAVA ZA VIŠE RAZLIČITIH MANIFESTACIJA,
PODNOSILAC PRIJAVE JE OBAVEZAN ZA SVAKU MANIFESTACIJU DOSTAVITI
PRIJAVNI OBRAZAC, A TRAŽENE DOKUMENTE OD TAČKE a) DO TAČKE d) DOSTAVITI
ISKLJUČIVO UZ JEDAN PRIJAVNI OBRAZAC
KRAJNJI ROK ZA PRIJEM PRIJAVA JE ________ GODINE (
).
NEPOTPUNE ILI NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE
Datum podnošenja zahtjeva _________________ 2012. godine
__________________________
Potpis podnosioca zahtjeva
Broj 4 - Strana 498
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 237
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11) i Odluke o privremenom financiranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine („Službene
novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 05.03.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
II.
Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od pet
godina iznosi 38.700,00 KM, koja će biti plaćena u tri jednake rate, i to:
- I rata u iznosu od 12.900,00 KM odmah po potpisivanju
ugovora
- II rata u iznosu od 12.900,00 KM do 30.06.2012.godine
- III rata u iznosu od 12.900,00 KM do 31.12.2012.godine,
a tekuća koncesiona naknada iznosi 0,50 KM/m3 čvrste
mase kvarcnog pijeska.
o odobravanju sredstava sa proračunske pozicije
“Tekuća rezerva“ 11050001
I.
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.000,00
KM (slovima: tisuću konvertibilnih maraka) Kantonalnom zavodu
za pružanje pravne pomoći, na ime servisiranja i opravke kvara
na putničkom motornom vozilu marke Škoda Felicija, model
1,9 DGLX, broj šasije TMBEHH614W0750283, broj motora
AEF160034, snaga motora 50 KW, godina proizvodnje 1997.
godine.
II.
Odobrena financijska sredstva iz točke I. ove odluke realizirat
će se sa proračunske pozicije 11050001 - Tekuća rezerva, preko
organizacione jedinice 15010002 - Kantonalni zavod za pružanje
pravne pomoći, ekonomski kod 613700 - Izdaci za tekuće
održavanje, funkcionalni kod 0390.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
III.
Ukupna površina eksploatacionog polja iznosi 62,6 ha.
IV.
Kao koncesor određuje se Ministarstvo industrije, energetike
i rudarstva koje će zaključiti ugovor sa koncesionarom nakon
odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije Tuzlanskog
kantona.
Ugovor iz stavka 1. ove točke zaključit će se u roku od 15
dana od dana dobijanja odobrenja na ugovor.
V.
Ugovor iz točke IV. ove odluke, bliže će regulirati međusobna
prava i obveze ugovornih strana.
III.
Zadužuje se Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći da
Ministarstvu pravosuđa i uprave dostavi izvješće sa dokumentacijom
o utrošku sredstava iz točke I. ove odluke.
VI.
Nadzor i provjeru rada koncesionara u smislu izvršavanja
obveza iz ugovora vršit će Ministarstvo industrije, energetike i
rudarstva i Ministarstvo financija.
Nadzor nad obvezom plaćanja, vršit će se shodno Uputi o
vršenju nadzora nad obvezom plaćanja koncesionih naknada, broj
07/1-14-1679/05 od 22.06.2005. godine.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Ministarstvo pravosuđa i uprave.
VII.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V L A D A Broj: 02/1-14-2870/12
Tuzla, 05.03.2012. godine
238
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 26. Zakona o koncesijama ( „Službene
novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11) i glavom II. točka
3. Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06) Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 05.03.2012. godine,
donosi
ODLUKU
o dodjeli koncesije za površinsku eksploataciju industrijske
mineralne sirovine - kvarcnog pijeska
I.
Privrednom društvu JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“
d.d. Sarajevo ZD Rudnici „KREKA“ d.o.o. TUZLA, dodjeljuje
se koncesija za površinsku eksploataciju industrijske mineralne
sirovine -kvarcnog pijeska na lokalitetu P.K.“Šićki brod“ u općini
Lukavac, na period od pet godina.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V L A D A Broj: 02/1-14-2848/12
Tuzla, 05.03.2012. godine
239
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), članaka 26. Zakona o koncesijama („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), a u svezi sa glavom
II. točka 3. Dokumenta o politici dodjele koncesija na području
Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“,
broj: 7/06) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana
15.03.2012. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode za potrebe javnog
snabdijevanja vodom naseljenog mjesta Banovići
I.
Privrednom društvu JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“
d.o.o. Banovići, dodjeljuje se koncesija za korištenje pitke vode za
potrebe javnog snabdijevanja vodom naseljenog mjesta Banovići,
na period od pet godina.
II.
Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od pet
godina iznosi 4.500,00 KM, koja će biti plaćena prije zaključivanja
ugovora o koncesiji.
Tekuća koncesiona naknada (TKN) iznosi 0,01 KM/m3
iskorištene, odnosno fakturirane vode, s tim da TKN ne može biti
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
manja od 8.901,79 KM na godišnjem nivou. Obveza plaćanja TKN
počinje od 01.01.2012. godine, s tim da će se prilikom utvrđivanja
obveze plaćanja tekuće koncesione naknade za 2012. godinu, vršiti
utvrđivanje obveze plaćanja koncesione naknade za 2011. godinu,
za isti kvartal.
III.
Koncesionar će dostaviti odgovarajuću bankovnu garanciju na
iznos od 8.901,79 KM na početku svake godine, za tekuću godinu,
za pokriće TKN.
IV.
Kao koncesor određuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje će zaključiti ugovor sa koncesionarom
nakon odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije TK.
Ugovor iz prethodnog stavka ove točke zaključit će se u roku
od 15 dana od dana dobijanja odobrenja na ugovor.
V.
Ugovor iz točke IV. ove odluke, bliže će regulirati međusobna
prava i obveze ugovornih strana.
VI.
Nadzor i provjeru rada koncesionara u smislu izvršavanja
obveza iz ugovora vršit će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede i Ministarstvo financija.
Nadzor nad obvezom plaćanja, vršit će se shodno Uputi o
vršenju nadzora nad obvezom plaćanja koncesionih naknada, broj
07/1-14-1679/05 od 22.06.2005. godine.
VII.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-14-3484/12
Tuzla, 15.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
240
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), članka 26. Zakona o koncesijama („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), a u svezi sa glavom
II. točka 3. Dokumenta o politici dodjele koncesija na području
Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“,
broj: 7/06) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana
15.03.2012. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode za potrebe javnog
snabdijevanja vodom naseljenog mjesta Gradačac
I.
Privrednom društvu JP „KOMUNALAC“ d.d. Gradačac,
dodjeljuje se koncesija za korištenje pitke vode za potrebe javnog
snabdijevanja vodom naseljenog mjesta Gradačac, na period od 30
godina.
II.
Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 30
godina iznosi 33.000,00 KM, koja će biti plaćena na sljedeći način:
- iznos od 5.000,00 KM prije potpisivanja ugovora o
dodjeli koncesije
- iznos od 5.000,00 KM do kraja srpnja 2012. godine
- iznos od 23.000,00 KM tokom 2013. godine u šest
jednakih rata po 3.833,34 KM.
Tekuća koncesiona naknada (TKN) iznosi 0,013 KM/m3
iskorištene, odnosno fakturirane vode, s tim da TKN ne može biti
Broj 4 - Strana 499
manja od 10.962,00 KM na godišnjem nivou. Obveza plaćanja TKN
počinje od 01.01.2012. godine, s tim da će se prilikom utvrđivanja
obveze plaćanja tekuće koncesione naknade za 2012. godinu, vršiti
utvrđivanje obveze plaćanja koncesione naknade za 2011. godinu,
za isti kvartal.
III.
Koncesionar će dostaviti odgovarajuću bankovnu garanciju,
i to:
- na iznos od 28.000,00 KM za pokriće preostalog dijela
jednokratne koncesione naknade
- na iznos od 10.962,00 KM na početku svake godine, za
tekuću godinu, za pokriće TKN.
IV.
Kao koncesor određuje se Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede, koje će zaključiti ugovor sa koncesionarom
nakon odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije TK.
Ugovor iz prethodnog stavka ove točke zaključit će se u roku
od 15 dana od dana dobijanja odobrenja na ugovor.
V.
Ugovor iz točke IV. ove odluke, bliže će regulirati međusobna
prava i obveze ugovornih strana.
VI.
Nadzor i provjeru rada koncesionara u smislu izvršavanja
obveza iz ugovora vršit će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede i Ministarstvo financija.
Nadzor nad obvezom plaćanja, vršit će se shodno Uputi o
vršenju nadzora nad obvezom plaćanja koncesionih naknada, broj
07/1-14-1679/05 od 22.06.2005. godine.
VII.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-14-3485/12
Tuzla, 15.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
241
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), članka 26. Zakona o koncesijama („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), a u svezi sa glavom
II. točka 3. Dokumenta o politici dodjele koncesija na području
Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“,
broj: 7/06) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana
15.03.2012. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode za potrebe
snabdijevanja vodom naseljenog mjesta Kalesija
I.
Privrednom društvu JP „VODOVOD I KANALIZACIJA
KALESIJA“ d.o.o. Kalesija, dodjeljuje se koncesija za korištenje
pitke vode za potrebe snabdijevanja vodom naseljenog mjesta
Kalesija na period od 30 godina.
II.
Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 30
godina iznosi 9.200,00 KM, koja će biti plaćena na sljedeći način:
- iznos od 3.000,00 KM prije potpisivanja ugovora o
dodjeli koncesije
- iznos od 3.000,00 KM do kraja prosinca 2012. godine
- iznos od 3.200,00 KM najkasnije do 01.09.2013. godine
a tekuća koncesiona naknada (TKN) iznosi 0,013 KM/m3
Broj 4 - Strana 500
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA iskorištene, odnosno fakturirane vode, s tim da TKN ne može biti
manja od 3.059,18 KM na godišnjem nivou. Obveza plaćanja TKN
počinje od 01.01.2012. godine, s tim da će se prilikom utvrđivanja
obveze plaćanja tekuće koncesione naknade za 2012. godinu, vršiti
utvrđivanje obveze plaćanja koncesione naknade za 2011. godinu,
za isti kvartal.
i to:
III.
Koncesionar će dostaviti odgovarajuću bankovnu garanciju,
- na iznos od 6.200,00 KM za pokriće preostalog dijela
jednokratne koncesione naknade
- na iznos od 3.059,18 KM na početku svake godine, za
pokriće TKN.
IV.
Kao koncesor određuje se Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede, koje će zaključiti ugovor sa koncesionarom
nakon odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije TK.
Ugovor iz prethodnog stavka ove točke zaključit će se u roku
od 15 dana od dana dobijanja odobrenja na ugovor.
V.
Ugovor iz točke IV. ove odluke, bliže će regulirati međusobna
prava i obveze ugovornih strana.
VI.
Nadzor i provjeru rada koncesionara u smislu izvršavanja
obveza iz ugovora vršit će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede i Ministarstvo finansija.
Nadzor nad obvezom plaćanja, vršit će se shodno Uputi o
vršenju nadzora nad obvezom plaćanja koncesionih naknada, broj
07/1-14-1679/05 od 22.06.2005. godine.
VII.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-14-3486/12
Tuzla, 15.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
242
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 15.03.2012. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Tima za implementaciju
Akcionih planova SR/SSU
I.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
- Samid Šarac, predstavnik Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede - pomoćnik ministra za
poljoprivredu, prehrambenu industriju i veterinarstvo,
- predstavnik Ministarstva razvoja i poduzetništva - stručni
saradnik za podršku razvoja MSP sektora, koga će
naknadno odrediti ministrica razvoja i poduzetništva,
- Elsajed Fatušić, predstavnik Ministarstva za rad, socijalnu
politiku i povratak – pomoćnik ministra za oblast rada,
zapošljavanja, pravnih, općih i ekonomskih poslova,
3. Azem Poljić, član Tima za analize u oblasti socijalnog
razvoja, predstavnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku i
povratak - pomoćnik ministra za socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih
žrtava rata i zaštitu obitelji sa djecom,
4. Amra Jaganjac, član Tima za koordinaciju pripreme
strateških razvojnih dokumenata kantona i koordinaciju
implementacije razvojnih strategija BiH i F BiH na nivou kantona,
predstavnik NERDE - projekt menadžer,
5. Slaviša Stajković, član Tima za monitoring i evaluaciju,
predstavnik NERDE - projekt menadžer.
II.
Zadatak Tima iz točke I. ove odluke je da u koordinaciji
sa svim kantonalnim ministarstvima i upravama izrade Akcione
planove za strateško planiranje za Tuzlanski kanton, te preuzme
ulogu implementacione jedinice koja će vršiti monitoring,
evaluaciju i izvještavanje o urađenim aktivnostima na sinhronizaciji
procesa strateškog planiranja, odnosno usklađivanja svih strateških
aktivnosti sa višim nivoima vlasti na kantonalnom nivou, uz
obvezno dostavljanje godišnjih izvješća Federalnom zavodu za
programiranje putem Vlade Tuzlanskog kantona. Konkretni zadaci koji su dodijeljeni pojedinim članovima
ovog Tima definirani u dokumentu „Opis zadatka Tima za
implementaciju Akcionih planova SR/SSU“, koji je sastavni dio
ove odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-05-4356/12
Tuzla, 15.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
243
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 17. Zakona o osnivanju Javne
ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, broj: 6/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 19.03.2012.godine, d o n o s i
ODLUKU
Imenuje se Tim za implementaciju Akcionih planova SR/SSU
(Strategije Razvoja/Strategije Socijalnog Uključivanja) u sljedećem
sastavu:
o davanju suglasnosti
1. Suad Mehinović, vođa Tima, predstavnik Ministarstva
razvoja i poduzetništva - viši stručni suradnik za podršku razvoju
- javne investicije, do postavljenja pomoćnika ministra za
poduzetništvo i obrt,
2. Članovi Tima za analize u oblasti ekonomskog razvoja
- Amela Bećirović, predstavnik Ministarstva industrije
energetike i rudarstva - stručni savjetnik za ekonomskofinancijske poslove,
Daje se suglasnost na Odluku privremenog Upravnog odbora
Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” broj: 01-02-10/12 od
07.03.2012. godine, o produženju mandata Enesu Modriću, vršiocu
dužnosti ravnatelja Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh”, do
okončanja postupka imenovanja ravnatelja, a najduže na period do
60 dana.
I.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u
“Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-4325/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
244
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 20.03.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
I.
Prihvata se tekst Sporazuma koji će se zaključiti između Vlade
Tuzlanskog kantona i predstavnika sindikata korisnika proračuna
Tuzlanskog kantona, odnosno zaposlenika u pravosuđu i upravi,
osnovnoj, srednjoj i visokoj naobrazbi.
II.
Ovlašćuje se premijer Kantona da u ime Vlade Tuzlanskog
kantona potpiše Sporazum iz točke I. ove odluke.
III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
IV.
Ova odluka i Sporazum iz točke I. ove odluke bit će objavljeni
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V L A D A Broj: 02/1-14-4848/12
Tuzla, 20.03.2012. godine
245
SPORAZUM
Postignut na sastanku Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnika
sindikata korisnika Proračuna Tuzlanskog kantona, odnosno
zaposlenika u pravosuđu i upravi, osnovnoj, srednjoj i visokoj naobrazbi
u Tuzlanskom kantonu, održanom u utorak, 20.03.2012. godine:
I.
Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne sa obračunom
plaće svih zaposlenika korisnika Proračuna Tuzlanskog kantona za
mjesec studeni i prosinac 2011. godine i za mjesec siječanj i veljača
2012. godine po osnovici za obračun plaće u visini od 382,20 KM
(slovima: tristotineosamdesetdvije konvertibilne marke i dvadeset
feninga), a da se za period ožujak – prosinac 2012. godine,
obračun plaće vrši po osnovici u visini od 380,25 KM (slovima:
tristotineosamdeset konvertibilnih maraka i dvadesetpet feninga).
II.
Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da se naknada
za ishranu u toku rada (topli obrok) za sve zaposlenike korisnika
Broj 4 - Strana 501
Proračuna Tuzlanskog kantona, za period siječanj – prosinac
2012. godine obračunava u iznosu od 7,00 KM (slovima: sedam
konvertibilnih maraka), po izrađenom danu.
III.
Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da će se, najkasnije
do 30.06.2012. godine, razmotriti mogućnost donošenja odluke o isplati
regresa i jubilarnih nagrada za sve zaposlenike korisnika Proračuna
Tuzlanskog kantona, a sukladno raspoloživim sredstvima.
IV.
Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da se zaposlenim
u ustanovama osnovne i srednje naobrazbe, obračunaju i isplate plaće,
naknade za ishranu u toku rada i prijevoz za vrijeme provedeno u štrajku
u periodu od 05.03. do 20.03.2012. godine, uz obvezu zaposlenika
da nadoknade nerealizirane časove nastave i ostale poslove s tim da
se ta nadoknada ne može tretirati kao prekovremeni rad, niti može
predstavljati temelj za uvećanje plaće po bilo kojem temelju.
V.
Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da se obračun i
isplata plaća i naknada zaposlenika korisnika Proračuna Tuzlanskog
kantona izvrši najkasnije do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec, uz
obvezu da Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona svim poslovnim
bankama na području Tuzlanskog kantona dostavi cirkularno pismo,
da do tog datuma ne vrše obračun zateznih kamata za kašnjenje uplata
rata korisnika kredita zaposlenika kod proračunskih korisnika.
Samostalni sindikat radnika osnovne naobrazbe TK
_______________________
Mirzet Pozderović, v.r.
Premijer Tuzlanskog kantona
__________________________
Sead Čaušević, v.r.
Sindikat srednje i visoke naobrazbe,
odgoja, znanosti i kulture BiH TK
_______________________
Admir Terzić, v.r.
Sindikat visoke naobrazbe TK
_______________________
Zlatan Begić, v.r.
Sindikalna organizacija sudova
i tužiteljstva TK
_______________________
Hasan Tokić, v.r.
Sindikat kantonalnih organa
uprave TK
_______________________
Emir Hujdurović, v.r.
\
Broj: 02/1-14-4848-1/12
Tuzla, 20.03.2012. godina
246
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 11. Zakona o preuzimanju prava
osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog
staranja (“Službene novine Tuzlansko – podrinjskog kantona”,
broj 6/97), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana
20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove
Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla
I.
Imenuje se Upravni odbor Javne ustanove Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla, na period od četiri godine, u sljedećem
sastavu:
Broj 4 - Strana 502
1.
2.
3.
4.
5.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Hajrudin Hasanbašić, predsjednik
Anto Iljkić, član
Salih Omerović, član
Mevlida Mušanović, član
Kada Pandur, član.
1. Ibrema Omerović, predsjednik
2. Nermin Halilović, član
3. Fadil Poljaković, član
4. Edina Ahmetović, član
5. Bejto Sejdinović, član
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5677/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
247
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5647/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Kladanj” Kladanj
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Kladanj” Kladanj, u sljedećem sastavu:
1. Bahrija Jusupović, predsjednik
2. Asim Kasapović, član
3. Aida Muharemagić, član
4. Alma Čamdžić, član
5. Elvis Numanović, član.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5481/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
Sead Čaušević, v.r.
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
I.
1. Ibrema Omerović, predsjednik
2. Avdija Tabaković, član
3. Edina Ahmetović, član
4. Šahman Ademović, član
5. Agan Gušić, član.
PREMIJER KANTONA
249
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Sapna” Sapna
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola “Sapna”
Sapna, u sljedećem sastavu:
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
248
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5483/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
250
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Sapna” Sapna
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Kladanj” Kladanj
I.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Sapna” Sapna, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Kladanj” Kladanj, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
1. Zinaida Avdibegović, predsjednik
2. Bahrija Jusupović, član
3. Senadin Kavazović, član
4. Aida Avdić, član
5. Elvis Numanović, član
Broj 4 - Strana 503
1. Ramo Šehić, predsjednik
2. Majda Drapić, član
3. Emir Hodžić, član
4. Mirela Imamović, član
5. Mersad Avdić, član
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-005651/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
251
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-38-005254/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
253
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Stupari” Stupari, Kladanj
o prestanku mandata Školskom odboru JU Osnovna škola
“Edhem Mulabdić” Međiđa Donja, Gradačac
I.
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Stupari” Stupari, Kladanj, u sljedećem sastavu:
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola “Edhem
Mulabdić” Međiđa Donja, Gradačac, u sljedećem sastavu:
1. Muris Dautović, predsjednik
2. Jasminka Mazalović, član
3. Salko Ahmetspahić, član
4. Fatima Vejzović, član
5. Lutvo Hadžikić, član.
1. Halima Mulaomerović, predsjednik
2. Miralem Jahić, član
3. Amela Udvinčić, član
4. Jasmina Ibrahimović, član
5. Mehdin Džafić, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-38-005252/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5491/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
254
252
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Stupari” Stupari, Kladanj
o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola
“Edhem Mulabdić” Međiđa Donja, Gradačac
I.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Stupari” Stupari, Kladanj na period najduže do 90 dana, u
sljedećem sastavu:
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Edhem Mulabdić” Međiđa Donja, Gradačac, na period najduže do
90 dana, u sljedećem sastavu:
Broj 4 - Strana 504
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA I.
1. Mevludin Mešić, predsjednik
2. Suvada Britvarević, član
3. Sanela Šahdanović, član
4. Nihad Vejzović, član
5. Mersed Šaldić, član
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola “Dr.
Safvet-beg Bašagić” Gradačac, na period najduže do 90 dana, u
sljedećem sastavu:
II.
1. Nermin Biberkić, predsjednik
2. Ensar Mešanović, član
3. Sead Huskić, član
4. Edina Prljača, član
5. Sabina Jukan, član.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5712/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
II.
Sead Čaušević, v.r.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
255
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Dr. Safvet-beg Bašagić” Gradačac
I.
1. Semir Turbić, predsjednik
2. Alma Nezić, član
3. Mira Pejić, član
4. Enisa Huskić, član
5. Sejdalija Djedović, član.
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Broj: 02/1-34-5696/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru JU Osnovna škola
“Hamdija Kreševljaković” Kamberi, Gradačac
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola “Hamdija
Kreševljaković” Kamberi, Gradačac, u sljedećem sastavu:
II.
1. Jasmina Rabić, predsjednik
2. Avdo Beširović, član
3. Novka Sušić, član
4. Senahid Mujkanović, član
5. Jasminka Selimović, član.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5456/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
257
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Dr. Safvet-beg Bašagić” Gradačac, u sljedećem sastavu:
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
PREMIJER KANTONA
II.
Sead Čaušević, v.r.
256
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Dr. Safvet- beg Bašagić” Gradačac
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5488/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
258
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola
“Hamdija Kreševljaković” Kamberi, Gradačac
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Hamdija Kreševljaković” Kamberi , Gradačac, na period najduže
do 90 dana, u sljedećem sastavu:
1. Safet Omerović, predsjednik
2. Esad Ahmetašević, član
3. Senahid Mujkanović, član
4. Zedina Deliomerović, član
5. Jasminka Selimović, član.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
260
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”
Srnice Donje, Gradačac
I.
II.
Broj 4 - Strana 505
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” Srnice Donje, Gradačac, na
period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
1. Melisa Turbić, predsjednik
2. Amir Moćić, član
3. Medina Sušić, član
4. Muhamed Pjević, član
5. Husein Kotorić, član
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Broj: 02/1-34-005648/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
259
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-005649/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
261
I.
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” Srnice Donje, Gradačac, u
sljedećem sastavu:
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Soko” Soko, Gračanica
o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”
Srnice Donje, Gradačac
R J E Š E NJ E
I.
1. Elvedin Hrnčić, predsjednik
2. Selmira Ibranović, član
3. Lejla Delibašić, član
4. Ediba Mulaibrahimović, član
5. Edisa Tahirović - Softić, član.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola “Soko”
Soko, Gračanica, u sljedećem sastavu:
1. Asim Begović, predsjednik
2. Mevlija Mehičić, član
3. Šefik Memić, član
4. Hasan Puškar, član
5. Zaim Okić, član.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5486/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5463/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Broj 4 - Strana 506
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 262
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
264
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Soko” Soko, Gračanica
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Malešići” Malešići, Gračanica
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola “Soko”
Soko, Gračanica, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
1. Hasan Puškar, predsjednik
2. Izet Nurić, član
3. Asim Begović, član
4. Mevlija Mehičić, član
5. Almir Topčagić, član
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola “Malešići”
Malešići, Gračanica, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
1. Muhibija Memić, predsjednik
2. Sead Vajzović, član
3. Rizo Husić, član
4. Elida Vajzović, član
5. Amela Čamdžić, član
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5656/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
263
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5652/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
265
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Malešići” Malešići, Gračanica
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica
I.
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Malešići” Malešići, Gračanica, u sljedećem sastavu:
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola “Hasan
Kikić” Gračanica, u sljedećem sastavu:
1. Dževdet Čamdžić, predsjednik
2. Dijana Džinić, član
3. Enes Muharemović, član
4. Zahid Čamdžić, član
5. Dilba Muharemović, član.
1. Omer Helić, predsjednik
2. Seada Hasić, član
3. Nihad Mehimbašić, član
4. Azijada Husić, član
5. Mirsad Šabić, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5466/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5467/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
266
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
268
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Džakule” Džakule, Gračanica
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola “Hasan
Kikić” Gračanica, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
Broj 4 - Strana 507
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Džakule” Džakule, Gračanica, na period najduže do 90 dana, u
sljedećem sastavu:
1. Ferijaza Šišić, predsjednik
2. Kemal Helić, član
3. Harun Rešidbegović, član
4. Meliha Halilović, član
5. Mersiha Jogunčić, član
1. Nermin Zaketović, predsjednik
2. Halid Ahmetović, član
3. Vesad Drndić, član
4. Ervada Sinanović, član
5. Nermina Fatmić, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5693/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
269
267
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru JU Osnovna škola
“Gornja Orahovica” Gornja Orahovica, Gračanica
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Džakule” Džakule, Gračanica
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Džakule” Džakule, Gračanica, u sljedećem sastavu:
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola “Gornja
Orahovica” Gornja Orahovica, Gračanica, u sljedećem sastavu:
1. Elvir Mujić, predsjednik
2. Nihad Baraković, član
3. Selma Mujić, član
4. Admir Husičić, član
5. Mirsad Mehinbašić, član.
1. Alija Novalić, predsjednik
2. Ervada Sinanović, član
3. Reuf Buljubašić, član
4. Nermina Fatmić, član
5. Osman Iljazović, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5691/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5469/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5471/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Broj 4 - Strana 508
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 270
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
272
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola
“Gornja Orahovica” Gornja Orahovica, Gračanica
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Doborovci” Doborovci, Gračanica
I.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Gornja Orahovica” Gornja Orahovica, Gračanica, na period
najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Doborovci” Doborovci, Gračanica, na period najduže do 90 dana,
u sljedećem sastavu:
1. Admir Husić, predsjednik
2. Besudin Hodžić, član
3. Elvis Mrkonjić, član
4. Maida Kurtović, član
5. Admir Husičić, član
1. Elvira Huskanović, predsjednik
2. Huso Kulović, član
3. Rahim Gadžić, član
4. Selma Mujić, član
5. Rasim Alibegović, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5692/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5690/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
273
271
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru JU Osnovna škola
“Doborovci” Doborovci, Gračanica
o prestanku mandata Školskom odboru JU Osnovna škola
“Stjepan Polje” Stjepan Polje, Gračanica
I.
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Doborovci” Doborovci, Gračanica, u sljedećem sastavu:
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola “Stjepan
Polje” Stjepan Polje, Gračanica, u sljedećem sastavu:
1. Huso Kulović, predsjednik
2. Advija Nurikić, član
3. Selma Mujić, član
4. Rasim Alibegović, član
5. Elvira Huskanović, član.
1. Miralem Mejremić, predsjednik
2. Armin Topić, član
3. Ružica Ibrišević, član
4. Mersema Okić, član
5. Hasib Kahrimanović, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5472/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5460/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
274
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
Broj 4 - Strana 509
276
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola
“Stjepan Polje” Stjepan Polje, Gračanica
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Banovići” Banovići
I.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Stjepan Polje” Stjepan Polje, Gračanica, na period najduže do 90
dana, u sljedećem sastavu:
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Banovići” Banovići u sljedećem sastavu:
1. Ibrahim Lapandić, predsjednik
2.Vinko Terzić, član
3. Sanela Memić, član
4. Latif Bećarević, član
5. Adem Mostarlić, član
1. Senahid Džebo, predsjednik
2. Nejra Hadžić, član
3. Bećir Ibrahimović, član
4. Armin Topić, član
5. Mersema Okić, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5694/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
275
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7737/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
Sead Čaušević, v.r.
277
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Miričina” Miričina, Gračanica
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Banovići” Banovići
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Miričina” Miričina, Gračanica, na period najduže do 90 dana, u
sljedećem sastavu:
PREMIJER KANTONA
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU OŠ “Banovići”
Banovići, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
1. Almir Begović, predsjednik
2. Ervin Baraković, član
3. Nihad Hodžić, član
4. Sanela Hasić, član
5. Bisera Okić, član
1. Hasan Sejdinović, predsjednik
2. Nusret Softić, član
3. Lutvo Cilović, član
4. Rifet Čolaković, član
5. Mihreta Mujezinović, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5654/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7768/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Broj 4 - Strana 510
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 278
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
280
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Treštenica” Treštenica, Banovići
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Seona” Aljkovići, Banovići
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Treštenica” Treštenica, Banovići, u sljedećem sastavu:
1. Nesib Mujić, predsjednik
2. Enisa Redžić, član
3. Mufida Demirović, član
4. Mirnes Brigić, član
5. Omer Demirović, član.
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola “Seona”
Aljkovići, Banovići u sljedećem sastavu:
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7739/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
279
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7735/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
281
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Seona” Aljkovići, Banovići
I.
1. Hamid Husić, predsjednik
2. Dževada Mešić, član
3. Sanja Halilčević, član
4. Mujo Ikanović, član
5. Samir Huskić, član.
II.
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Treštenica” Treštenica, Banovići
Imenuje se privremeni Školski odbor JU OŠ “Treštenica”
Treštenica, Banovići na period najduže do 90 dana, u sljedećem
sastavu:
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola “Seona”
Aljkovići, Banovići, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
1. Eniz Lačić, predsjednik
2. Ibrahim Demirović, član
3. Jasmin Mujić, član
4. Enisa Redžić, član
5. Nedžad Salkić, član.
Hamid Husić, predsjednik
Elvis Salanović, član
Albin Huskić, član
Dževada Mešić, član
Samir Huskić, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7766/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7760/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
282
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
284
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru JU Osnovna škola
“Banovići Selo” Banovići Selo, Banovići
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Grivice” Banovići
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Banovići Selo” Banovići Selo, Banovići u sljedećem sastavu:
1. Husein Beširović, predsjednik
2. Ćamila Bečić, član
3. Admir Kovačević, član
4. Midhat Husić, član
5. Elvir Lapandić, član.
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Grivice” Banovići, u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7736/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
283
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7598/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
285
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Grivice” Banovići
I.
1.
2.
3.
4.
5.
Dževad Hodžić, predsjednik
Farzeta Gutić, član
Hanifa Ikanović, član
Halil Mujić, član
Emira Dostović, član.
II.
o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola
“Banovići Selo” Banovići Selo, Banovići
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Banovići Selo” Banovići Selo, Banovići, na period najduže do 90
dana, u sljedećem sastavu:
Broj 4 - Strana 511
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Grivice” Banovići na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
Fuad Mujić, predsjednik
Samir Numanović, član
Nedžad Nurković, član
Mevlida Behrić, član
Husein Beširović, član.
1. Esad Bajić, predsjednik
2. Elmir Alibašić, član
3. Amir Brigić, član
4. Hanifa Ikanović, član
5. Nefira Smajlović, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7763/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1- 34-7599/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu
UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-002107/12 od
26.1.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II , pod rednim brojem 545, dana 26.1.2012.godine,
upisano je: Udruženje rukometnih sudija.
Skraćeni naziv udruženja je: URS.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Dragodol br. 41.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Utvrđuje politiku razvoja suđenja u rukometnom sportu,
2.Podstiče programe omasovljenja sudijskog kadra u rukometnom sportu na prostorima Tuzlanskog kantona,
3.Aktivno sudjeluje u davanju prijedloga utvrđivanju
prijedloga sistema, uslova i organizacije rukometnih
takmičenja,
4.Stvara objektivne i potrebne uslove za svoje članove
a koji se odnose na razvoj struke,
5.Obavlja i organizuje nadzor u ostvarivanju i provođenju
programa zajedničkih planova i aktivnosti,
6.Ostvaruje potrebne oblike djelovanja na unapređenju
stručnog i naučnog rada na području problematike
suđenja u rukometnom sportu,
7.Organizuje i provodi školovanje sudijskog kadra,
8.Neposredno i potpuno samostalno djeluje na području informisanja javnosti u vezi svoga rada i
9.Obavlja i druge poslove i aktivnosti u okviru interesa
svojih članova.
Udruženje zastupa i predstavlja: Nedim Arnautović,
predsjednik Udruženja i Hazim Hukić, predsjednik Skupštine.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar, Udruženje rukometnih sudija,
stiče svojstvo pravnog lica.
79
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001248/12 od 27. 1.
2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u
knjigu II, pod rednim brojem 546/12, dana 27.1.2012. godine,
upisano je: UDRUŽENJE NAŠE DIJETE OPĆINE KLADANJ.
Skraćeni naziv udruženja je: UDRUŽENJE „ND“ OPĆINE
KLADANJ.
Sjedište udruženja je: Kladanj, ul. Patriotske lige br. 1.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Prikupljanje i obrada podataka djece sa poteškoćama
u razvoju,
2.Okupljanje djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih
roditelja, te stručnjaka i drugih fizičkih i pravnih osoba
radi unapređivanja socijalne skrbi i drutštvenog
položaja djece sa poteškoćama u razvoju,
3.Pružanje pomoći članovima kod ostvarivanja njihovih prava, a naročito u oblasti rehabilitacije, opskrbe
ortopedskim i drugim pomagalima, odgoja, obrazo-
vanja, osposobljavanja za rad, zapošljavanje i socijalne skrbi,
4.Poticanje mjera i radnji u svrhu otklanjanja postojećih i
sprečavanje novih arhitetonskih, prostornih i komunikacijskih prepreka u životu djece i roditelja oboljele djece,
5.Poticanje i priređivanje društvenih, zabavnih, kulturnih, sportskih i rekreacijskih i drugih aktivnosti djece
sa poteškoćama u razvoju,
6.Zalaganje za osmišljavanje i dograđivanje socijalne
politike u korist djece sa poteškoćama u razvoju,
7.Razvijanje saradnje sa udruženjima, institucijama i tijelima koji u svom djelu imaju sadržaje važne za djecu
sa poteškoćama u razvoju,
8.Pružanje pomoći u ostvarivanju zakonskih prava,
9.Informisanje članova i javnosti o problemima sa kojima se susreću djeca-osobe sa invaliditetom,
10. Djelatnost pružanja humanitarne pomoći članovima
Udruženja,
11. Uspostavljanje kontakta sa ustanovama, institucijama,
udruženjima, pravnim i fizičkim licima koje vodi brigu
o djeci sa poteškoćama u razvoju, kao i drugim
organizacijama koje su od interesa za Udruženje,
12. Organizovanje i razvoj volonterskog rada i volonterskih programa,
13. Obavljanje i drugih poslova za širenje opsega i
socijalne skrbi i stvaranje uvjeta za bolji život svih
građana a naročito djece sa poteškoćama u razvoju.
Udruženje zastupa i predstavlja: Senaid Mustafić, predsjednik Udruženja, Hanifa Suljkić, predsjednik Upravnog odbora.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE NAŠE DIJETE
OPĆINE KLADANJ, stiče svojstvo pravnog lica.
80
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: Broj: UP1-06/1-05-001372/12 od
30.1.2012.godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 547/12, dana 30.1.2012.
godine, upisano je udruženje: “Sindikat penzionera TK,
Sindikat penzionera” općine Živinice.
Skraćeni naziv udruženja je: “SP”.
Sjedište udruženja je: Živinice, Toplička br. 76.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Ostvarivanje i zaštita interesa članova Sindikalne
podružnice penzionera,
2.Očuvanje nezavisnosti prema Vladi i svim ostalim
državnim, federalnim i kantonalnim institucijama vlasti,
3.Zalaganje za poboljšanje socijalnih prava,
4.Obezbjeđenje besplatne pravne zaštite Sindikata u
pružanju pravnih savjeta,
5.Osiguranje uslova za slobodno organizovanje sindikalnih podružnica penzionera po mjesnim zajednicama Općine,
6.Iniciranje i učestvovanje u pripremi i predlaganju
zakona i podzakonskih akata koji regulišu prava
prenzionera,
Broj 04 - Strana II
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 7.Saradnja sa svim sindikatima BiH, i nevladinim organizacijama i udruženjima koji mogu zastupati interese
penzionera,
8.Putem Sindikata penzionera TK, Sindikalna podružnica penzionera općine Živinice stvarat će preduslove
za članstvo u Sindikatu Federacije BiH kao i EVROPE,
9.Pružanje materijalne pomoći članovima,
10.Formiranje fonda solidarnosti,
11.Druga pitanja od interesa i značaja za članove Sindikata.
Udruženje zastupa i predstavlja: Salih Mešanović,
predsjednik Udruženja, Rajko Filipović, zamjenik predsjednika i Mešan Maslić, sekretar Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Općine Živinice.
Danom upisa u Registar “Sindikat penzionera TK, Sindikat
penzionera” općine Živinice, stiče svojstvo pravnog lica.
81
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001400/12 od
31.1.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 548, dana 31.1.2012. godine,
upisan je: MOTO KLUB “BOSANAC”.
Skraćeni naziv udruženja je: MK „BOSANAC“.
Sjedište udruženja je: Gradačac, ul. Hadžiefendijina bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
• propagiranje motociklizma kao civilizacijskog i
kulturnog dostignuća ljudskog bića,
• organizovanje sajmova motora, dijelova i pribora za
motore,
• priređivanje izložbi motora i oldtajmer smotri,
• organizovanje motorijada,
• ostvarivanje suradnje sa odgovarajućim domaćim i
međunarodnim udruženjima - klubovima motorista i
učlanjivanje u ta udruženja, kao i upoznavanje i druženje
članova i druženje klubova, te posjeta internacionalnim
susretima Moto klubova motorista,
• podučavanje prometne kulture u vožnji motora,
• vršenje popravki u klubu, nabavljanje rezervnih dijelova,
izrada članskih kartica, majica i bedževa za članove
Kluba,
• organizovanje susreta, partija, uz zabave za članove
Kluba,
• nabavka svjetske literature iz oblasti zadnje tehnike
motoristike,
• organizovanje igara na sreću, u skladu sa zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ibrahim Osmanović,
predsjednik Kluba, Jasmin Inkić, potpredsjednik Kluba i
Adnan Kondžić sekretar Kluba.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar MOTO KLUBA “BOSANAC”
stiče svojstvo pravnog lica.
82
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-002756/12 od 1.2.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 550/12, dana 1.2.2012. godine, upisana je:
UDRUGA GRAĐANA “SOLI”.
Skraćeni naziv udruženja je: U.G. „SOLI“ .
Sjedište udruženja je: Tuzla, Armina Dedića br. 6.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Promocija i zaštita okoline,
2.Promocija i zaštita tolerancije,
3.Pomoć invalidima, djeci i starijim osobama,
4.Pomoć siromašnima i socijalno ugroženima
5.Promocija i zaštita ljudskih prava i prava manjina,
6.Suradnja sa istim ili sličnim organizacijama i
asocijacijama u zemlji i inostranstvu.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
Udruženje zastupa i predstavlja: Vlado Đurić, predsjednik Udruge.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUGA GRAĐANA “SOLI”
stiče svojstvo pravnog lica.
83
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-002680/12 od 2.2.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 551/12, dana 2.2. 2012. godine, upisano
je: Udruženje izdavača “HABER”.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „HABER“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Bosne Srebrene bb –
SKPC „Mejdan“.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Razvijanje svih oblika aktivnosti koje dovode do
međusobnog pomaganja, podsticanja na saradnju i
moralnu i materijalnu zaštitu članova Udruženja,
2.Uticanje na usaglašavanje politike formiranja cijena, rabata
i marži u poslovanju članova Udruženja, a u cilju zaštite
interesa izdavača, elektronskih i printanih medija i knjižara,
3.Stvaranje povoljnijih uslova za zaključivanje ekonomski održivih poslovnih ugovora i povećanja tržišnog
učešća članova Udruženja,
4.Aktivno učešće na realizaciji zajedničkih izdavačkih,
medijskih i knjižarskih projekata i akcija članova
Udruženja,
5.Zajednički nastup i saradnja sa organima vlasti, u
cilju unapređenja rada članova Udruženja i njihovog
odgovarajućeg tretmana kao djelatnosti od posebnog
društvenog interesa,
6.Organizacija domaćih i inostranih sajmova ili organizacija nastupanja na tim manifestacijama
7.Afimracija izdavačke, medijske i knjižarske djelatnosti,
te zaštita autorskih i izdavačkih prava, a u saradnji sa
nadležnim organima,
8.Praćenje propisa iz izdavačke, medijske i knjižarske
djelatnosti, te uticanje na pripremi novih ili izmjeni i
dopuni postojećih propisa,
9.Ostvarivanje neposredne saradnje sa organima vlasti i
relevantnim pravnim subjektima na rješavanju pitanja
iz oblasti od interesa za fizička i pravna lica koja
obavljaju izdavačku, medijsku i knjižarsku djelatnost,
10.Predlaganje otklanjanja pravnih, administrativnih i
drugih prepreka i uticanje na kvalitetno obavljanje
izdavačke, medijske i knjižarske djelatnosti, u skladu
sa propisima i poslovnim običajima,
11.Pomaganje članovima Udruženja u iznalaženju
mogućnosti finansiranja nabavke sredstava za rad,
12.Oprganizovanje naučnih skupova, okruglih stolova,
javnih tribina, simpozijuma, seminara i drugih pogodnih oblika javnog prezentovanja, učešće grupa,
komisija i pojedinaca, u cilju zaštite i izgradnje svijesti
o važnosti izdavačke, medijske i knjižarske djalatnosti,
13.Obavljanje i drugih djelatnosti koje su od interesa za
Udruženje, u skladu sa zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Senad Šarić, predsjednik
Udruženja i Meamer Sokolović, dopredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženja izdavača “HABER”
stiče svojstvo pravnog lica.
84
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001403/12 od 2.2.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 552/12, dana 2.2.2012. godine, upisano
je: Udruženje penzionera/umirovljenika “SIGURNOST 2011”,
u Živinicama.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Skraćeni naziv udruženja je: U P/U „SIGURNOST 2011“
u Živinicama.
Sjedište udruženja je: Živinice, ul. Alije Izetbegovića broj 15.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Stalna aktivnost za bolji ekonomski položaj i
odgovarajući status penzionera umirovljenika,
2.Zaštita i ostvarivanje temeljnih prava penzionera –
umirovljenika, prava i sloboda čovjeka i građanina u
skladu sa Ustavom, zakonskim i drugim propisima
Međunarodnim konvencijama, neovisno o njihovoj
vjerskoj, nacionalnoj i polnoj pripadnosti, te političkom
opredjeljenju,
3.Organizovanje aktivnosti, preko nadležnih zakonodavnih i izvršnih organa vlasti na nivou TK i F BiH, da
se efikasnije i kvalitetnije rješavaju sistemska pitanja iz
oblasti ostvarivanja prava P/U po osnovu donošenja
i primjene zakonskih i drugih propisa iz oblasti PIO –
MIO, zdravstvene zaštite i drugih stečenih prava,
4.Poduzimanje mjera na sistemskom uređenju dopunske zaštite penzionera – umirovljenika, pri čemu
zahtijevati od zakonodavnih i izvršnih organa vlasti
u Općini i TK da se dopunska zaštita penzionera –
umirovljenika reguliše zakonima, odlukama i drugim
aktima,
5.Provođenje aktivnosti na poboljšanju materijalnog
položaja članova Udruženja, u smislu dodjeljivanja
novčane pomoći, materijalne pomoći u vidu prehrambenih artikala i drugih materijalnih pomoći pri
čemu će se voditi računa o materijalnom i ekonomskom
položaju svakog penzionera – umirovljenika,
6.Sprovođenje aktivnosti na obezbjeđenju uslova
za smještaj bolesnih, iznemoglih i nezbrinutih
penzionera – umirovljenika u domove za stare i
iznemogle, organizovanje dnevne ishrane penzonera
– umirovljenika, obezbjeđenje potpune i blesplatne
zdravstvene zaštite, organizovanje banjsko klimatskog
liječenja, organizovanje odmora na moru, jezerima i
planinama, organizovanje izleta, određenih sportskih
i kulturnih aktivnosti povodom značajnih datuma,
7.Organizovanje druženja članova Udruženja sa
članovima Udruženja drugih općina na području TK,
F BiH i šire, a u cilju ostvarivanja međusobne saradnje
na jedinstvenom djelovanju organa Udruženja prema
zakonodavnim i izvršnim organima vlasti na svim
nivoima sa zahtjevom da se maksimalno angažuju
na efikasnijem i kvalitetnijem rješavanju ključnih
egzistencijalnih pitanja penzionera – umirovljenika,
8.Poduzimanje svih drugih aktivnosti, mjera i radnji
koje su od neposrednog i bitnog uticaja za rješavanje
životnih pitanja penzionera – umirovljenika,
Udruženje zastupa i predstavlja: Šaban Habibović,
predsjednik Upravnog odbora Udruženja i Ševket Jusić,
zamjenik predsjednika Upravnog odbora.
Udruženje će djelovati na području: općine Živinice.
Danom upisa u Registar Udruženje penzionera/
umirovljenika “SIGURNOST 2011”, u Živinicama stiče
svojstvo pravnog lica.
85
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-002249/12 od 2.2.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 553/12, dana 2.2.2012. godine, upisano
je: Kulturno-umjetničko društvo “Mladost” Kladanj.
Skraćeni naziv udruženja je: KUD „Mladost“ Kladanj.
Sjedište udruženja je: Kladanj, ul. XVI Muslimanske
brigade b.b.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
Broj 04 - Strana III
- okupljanje omladine i ostalih građana u cilju aktivnog
bavljenja, unapređenja kulture i umjetnosti kao i
obrazovanja i usavršavanja u oblasti društvenog
vaspitanja,
- organizovanje i razvijanje kulturnih djelatnosti,
- razvijanje osjećaja uzajamnog poštovanja kroz kulturu,
- razvijanju ljubavi prema kulturi podstiče razvoj i
unapređenje kulture i umjetnosti, obrazovanja i
usavršavanja,
- utvrđuje mjerila za vrednovanje programa klubova i
sekcija,
- ostvaruje saradnju sa drugim oranizacijama u oblasti
kulture sa privrednim organizacijama, nadležnim
organima u općini, Kantonu, FBiH i BiH,
- informiše javnost o aktivnostima i stanju u KUD-u,
- daje inicijativu za organizovanje kulturnih manifestacija u KUD-u i u sredini u kojoj KUD djeluje,
- vrši i druge poslove utvrđene planom i programom
rada KUD-a i nadležnih organa općine te Resora za
vanprivredu i društvene djelatnosti općine Kladanj.
Udruženje zastupa i predstavlja: Nisail Halilović,
predsjednik Udruženja i Nermin Suljić, sekretar Udruženja.
Danom upisa u Registar Kulturno - umjetničko društvo
“Mladost” Kladanj, stiče svojstvo pravnog lica.
86
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-002528/12 od
9.2.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 554/12, dana 9.2.2012. godine,
upisano je: Udruženje za očuvanje i promociju kulturnohistorijskog naslijeđa “STEĆAK”.
Skraćeni naziv udruženja je: „STEĆAK“.
Sjedište udruženja je: Bašigovci bb, Živinice.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
• Istraživanje, lociranje i prezentovanje kulturno-historijskih spomenika područja i drugih prirodnih ljepota,
• Zaštita kulturno-historijskih spomenika od oštećenja,
uništenja i nestanka (kao što su materijalni ostaci iz
prethistorije i antike, stećci-srednjovjekovni nadgrobni
spomenici, islamski objekti i druge ustanove kulturnohistorijskog naslijeđa, djela znamenitih ličnosti i dr,)
• Edukacija stanovništva, posebno mladih naraštaja
putem škola, brošura, stručnih časopisa, publikacija
sredstava informisanja o potrebi očuvanja kulturnohistorijskih vrijednosti, u skladu sa Zakonom.
• Izrada stručnih publikacija, časopisa i drugih radova o
spomenicima materijalne i duhovne kulture područja,
u skladu sa Zakonom.
• Prezentovanje stanja spomenika materijalne i duhovne kulture putem stalnih i povremenih pokretnih
izložbi,
• Organizovanje i posjećivanje važnih kulturno-historijskih spomenika putem ekskurzija širom Bosne i
Hercegovine,
• Zaštita i unapređenje životne sredine.
Udruženje zastupa i predstavlja: Seudin Muratović,
predsjednik Upravnog odbora, Ibro Ćasurović, predsjednik
Skupštine i Selma Hasanbašić, sekretar.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje za očuvanje i
promociju kulturno-historijskog naslijeđa “STEĆAK” stiče
svojstvo pravnog lica.
87
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-003080/12 od
9.2.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u
Broj 04 - Strana IV
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA knjigu II, pod rednim brojem 555/12, dana 9.2.2012. godine,
upisano je: Društvo za zaštitu životinja ”Ruka za šapu”.
Naziv na engleskom jeziku je: Hand for paw.
Skraćeni naziv udruženja je: RzŠ.
Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: HfP.
Sjedište udruženja je: Centar za kulturu Lukavac.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Uzgoja, sprečavanja iskorištavanja i mučenja životinja, tzv. kućnih ljubimaca (psi, mačke, zamorci,
zečevi, papige i druge ptice, ribe, kornjače i slično),
2.Zaštite prirode i okoliša te očuvanja staništa životinja,
3.Zaštite napuštenih životinja i osiguranju sigurnog
smještaja životinja u skoništa, utočišta ili na druga
mjesta koja će im pružiti pomoć i zaštitu,
4.Zaštite životinja koje ljudi trenutno uzgajaju, iskorištavaju ili drže u svojem vlasništvu,
5.Zaštite svih životinja od pojedinačnih slučajeva
okrutnosti,
6.Zaštite ugroženih ili zaštićenih vrsta u njihovim prirodnim
staništima, kao i u zaštiti tih vrsta prilikom trgovine i
iskorištavanja egzotičnih, ugroženih i zaštićenih vrsta,
7.Zaštite okoliša,
8.Kontaktima sa sličnim udruženjima i organizacijama
građana,
9.Održivog razvoja, održivog načina življenja i održivog
načina prehrane,
10.Edukacije javnosti, ponajprije mladih o nenasilju,
11.Promoviranja nenasilja nad životinjama i nenasilja
općenito,
12.Unapređenja razvoja šire društvene zajednice,
13.Razvoja demokratskog društva i ravnopravnosti.
Udruženje zastupa i predstavlja: Sandra Dizdarević,
predsjednik Udruženja i Željko Mijatović, potpredsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Društvo za zaštitu životinja
”Ruka za šapu” stiče svojstvo pravnog lica.
88
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-002835/12 od 13.2.2012. godine
u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim
brojem 556 /12, dana 13.2.2012. godine, upisano je: Udruženje
građana klub borilačkih sportova “Storm Gym” Gračanica.
Skraćeni naziv udruženja je: UG KBS „Storm Gym“ Gračanica.
Sjedište udruženja je: Stjepan Polje bb, Gračanica.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata u sportovima za koji je osnovan; Thai, kick box, gimnastika i
aerobik,
2.Izgrađivanje sportiste kao vrhunskog takmičara i njegove
ličnosti u duhu zahtjeva vremena u kojem živimo,
3.Rad sa različitim uzrastima, juniorskim, kadetskim i
dječijim selekcijama i na taj način okupljanje većeg
broja zainteresovanih za bavljenjem sportom,
4.Predstavljanje i afirmacija Tuzlanskog kantona, Federacije
BiH i Države Bosne i Hercegovine na međunarodnim
takmičenjima,
5.Edukacija putem javnih tribina, seminara i radionica,
6.Uključivanje mladih i svih zainteresovanih u sport,
7.Popularizacija naučno – istračivačkog rada,
8.Udruživanje sa drugim programski sličnim organizacijama i udruženjima u BiH i svijetu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Mejremić Sejdo, predsjednik i Softić Rešid, potpredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana klub borilačkih
sportova “Storm Gym” Gračanica stiče svojstvo pravnog lica.
89
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-003854/12 od 15.2.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 557/12, dana 15.2.2012. godine, upisano
je: Udruženje roditelja „DORA“.
Skraćeni naziv udruženja je: UR „DORA“.
Sjedište udruženja je: Gradačac, 7. Bataljona bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Individualni pristup sa poštovanjem djetetovih potreba, želja i interesa,
2.Znatiželjan istraživački odnos prema okolini,
3.Razvoj govornog istraživanja,
4.Razvoj i usmjeravanje dječije kreativnosti,
5.Podsticanje samostalnosti i pozitivne slike o sebi,
6.Usvajanje pravila pristojnog ponašanja,
7.Pripremanje djece predškolskog uzrasta za školu,
8.Organizovanje radionice, igraonica, i dr. vidova
druženja za članove udruženja,
9.Stvaranje pozitivnih navika kod članova udruženja
u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te stvaranje pozitvnih navika u korištenju
slobodnog vremena,
10.Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, u skladu sa
Zakonom,
11.Saradnja sa drugim udruženjima sa sličnim djelatnostima.
Udruženje zastupa i predstavlja: Skenderović Slađana,
predsjednik Udruženja i Muminović Alma, zamjenik predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje roditelja „DORA“,
stiče svojstvo pravnog lica.
90
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-003739/12 od 15.2.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 558/12, dana 15.2.2012. godine, upisano
je: Udruženje “Centar za edukaciju i obrazovanje”.
Naziv udruženja na engleskom jeziku je: Association
“Center for education and training”.
Skraćeni naziv udruženja je: „CEO“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Armije BiH broj 4.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Provođene ekonomskih, istraživanja i analiza, kao i
objavljivanje njihovih rezultata,
2.Zalaganje za razvoj i popularizaciju ekonomske
nauke i struke,
3.Podsticanje i unapređenje saradnje između
ekonomista,
4.Zalaganje za unapređivanje ekonomskog sistema i
eknomske politike,
5.Zalaganje za jačanje i promovisanje tržišne privrede i
poduzetništva,
6.Podrška razvoju sektora privrede od naročitog
značaja za razvoj,
7.Proširivanje i jačanje saradnje sa domaćim i
međunarodnim organizacijama i institucijama,
8. Zalaganje za razvoj i unapređenje ekonomskog
obrazovanja, edukacije i privredne prakse,
9. Izrada studija, elaborata i poslovnih planova,
10.Zalaganje za unapređenje kvaliteta korporativnog i
javnog upravaljanja,
11.Zalaganje za razvoj poduzetništva, ekonomije,
ekologije i zaštite okoline,
12.Javno zagovaranje i podsticanje javnosti za
sudjelovanje u procesu donošenja odluka iz područja
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ekonomije, tehnologije, zaštite okoline, ekologije,
medicine, pravne nauke i prehrambene tehnologije,
13.Zalaganje za informisanje javnosti o temama iz područja
poduzetništva, ekonomije, zaštite okoline i prirode,
14.Promocija održivog razvoja kroz predavanja, javne
prezentacije, izložbe, okrugle stolove, konferencije,
video materijale,
15.Promocija obnovljivih izvora energije, recikliranja i
upravljanja otpadom,
16.Praćenje stanja okoline – monitoring,
17.Promocija zaštita voda, vazduha i tla,
18.Podizanje svijesti i edukacija za zaštitu prirode,
prirodnih resursa, okoline, poduzetništva, ekonomije,
zdravstva, informacionih tehnologija i prava,
19.Promocija obnovljivih izvora energije i energetske
efikasnosti,
20.Promocija eko turizma, kao održivog modela upravljanja prirodnim resursima,
21.Zalaganje za unaprijeđenje kvaliteta životne sredine,
22.Promocija zdravog načina života i prevencije bolesti.
Udruženje zastupa i predstavlja: Almir Paočić, predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje “Centar za edukaciju
i obrazovanje” stiče svojstvo pravnog lica.
91
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-041943/11 od
16.2.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 559/12, dana 16.2.2012.
godine, upisano je: Odobrava se upis Udruženja građana
“EKODIS” u Registar udruženja Tuzlanskog kantona.
Udruženje je upisano u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona, u knjigu II pod rednim brojem 559/12, dana
16.2.2012. godine.
Naziv udruženja je: Udruženje građana “EKODIS”.
Skraćeni naziv udruženja je: UG „EKODIS“.
Sjedište udruženja je: Srebrenik – Babunovići 111.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Realizacija projekata zaštite čovjekove sredine,
2.Rad na razvoju lokalne zajednice,
3.Vodi brigu o mladima, djeci oboljeloj od karcinoma
i drugih teško izlječivih bolesti kao i licima u stanju
socijalne potrebe,
4.Djelatnost na izgradnji i finansiranju izgradnje, opremanja i vođenja ustanova za pružanje usluga,
socijalne, dječije i zdravstvene zaštite, kao što su
domovi za stara lica bez tuđe njege i staranja, domovi
za beskućnike, domovi za djecu bez roditelja, dječija
obdaništa, igraonice i sl., djelovanja putem projekata
u svim oblastima a naročito u oblasti obrazovanja,
predškolskog obrazovanja, kulture, ekologije, sporta
i rekreacije...
5.Organizovanje sportskih, kulturnih i drugih manifestacija u humanitarne svrhe,
6.Organizovanje naučnih skupova (simpozija, seminara
i sl.),
7.Organizovanje domaće radinosti u svrhu proizvodnje
zdrave hrane i dr.,
8.Organizovanje prikupljanja ljekovitog bilja, otvaranje
objekata za sortiranje, pakovanje i distribuciju istih,
9.Djelatnost na podsticaju razvoja malih firmi, mikropreduzeća i drugih djelatnosti u cilju razvoja privrede,
10.Obezbjeđenje uslova za realizaciju specijalnih
kurseva iz različitih oblasti od strane kompetentnih
fizičkih i pravnih lica, a u cilju ostvarivanja programskih
zadataka Udruženja,
Broj 04 - Strana V
11.Organizovano djelovanje na svim poljima radi
stvaranja preduslova i realizacije osnovnih ciljeva
Udruženja, a u koju svrhu Udruženja može formirati
i preduzeće u skladu sa zakonom,
12.Ostale aktivnosti odobrene od strane Skupštine
Udruženja a u okviru Zakonskih okvira.
Udruženje zastupa i predstavlja: Amra Saračević, predsjednik Udruženja i Vahid Gulam, predsjednik Upravnog odbora.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana “EKODIS”
stiče svojstvo pravnog lica.
92
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: 06/1-05-009593/11 od 7.4.2011.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 180, dana 7.4.2011. godine
upisana je slijedeća promjena:
• KLUB UZGAJIVAČA I LJUBITELJA BOSANSKOG
BIKA „ZELEMBOJ“ BANOVIĆI, vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Husić Sulejmana, imenuje novoizabrani
predsjednik Đerzić Vahid.
• KLUB UZGAJIVAČA I LJUBITELJA BOSANSKOG
BIKA „ZELEMBOJ“ BANOVIĆI predstavlja i zastupa
Đerzić Vahid novoizabrani predsjednik Udruženja
umjesto Husić Sulejmana dosadašnjeg predsjednika.
93
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-040184/11 od
14.12.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 407, dana 14.12.2011. godine
upisana je slijedeća promjena:
• Udruženje građana za pozorišnu djelatnost “Scena”
Živinice mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Živinicama, I Ulica bb, sada sjedište u
Živinicama, Ul. Alije Izetbegovića broj 42.
• Udruženje građana za pozorišnu djelatnost “Scena”
Živinice vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Hasanagić Murata imenuje novoizabrani predsjednik
Avdagić Suad.
• Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja građana za pozorišnu djelatnost “Scena”
Živinice: Goletić Emina i Zonić Sead. Umjesto njih se
imenuju novi članovi Upravnog odbora Avdagić Suad
i Jamaković Midhat, a i dalje ostaju članovi Upravnog
odbora: Hasanagić Murat, Mišić Marinko i Razić
Jasminko.
• Udruženje građana za pozorišnu djelatnost “Scena”
Živinice predstavlja i zastupa: Avadagić Suad novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto
Hasanagić Murata dosadašnjeg predsjednika.
• Odobrava se dopuna djelatnosti Udruženja građana
za pozorišnu djelatnost “Scena” Živinice , tako da se
dosadašnje djelatnosti dopunjuju sa:
“ kroz pozorišnu djelatnost propagira zaštitu okoliša,
borbu protiv narkomanije i kulturu saobraćaja“
• Odobrava se Statut Udruženja građana za pozorišnu
djelatnost “Scena” Živinice shodno Odluci od
6.11.2011. godine.
94
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-040286/11 od
23.12.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 77, dana 23.12.2011. godine
upisana je slijedeća promjena:
Broj 04 - Strana VI
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA - Odobrava se Statut Udruženja građana Lovačko
društvo „Tuzla” shodno Odluci broj 224-22/11 od
13.10.2011. godine.
95
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-041261/11 od
27.12.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 250, dana 27.12.2011. godine,
upisana je slijedeća promjena:
1.Savez udruženja građana sportskih klubova Općine
Banovići mijenja adresu tako što je umjesto dosadašnje
adrese u Banovićima, ul. Branilaca Banovića 27, sada
adresa: Banovići, ul. Alije Dostovića broj 3.
96
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-041262/11 od
27.12.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 454, dana 27.12.2011. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Općinski nogometni savez Općine Banovići mijenja
sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u
Banovićima, ul. 7. Novembra broj 4., sada sjedište u
Banovićima, ul. Alije Dostovića broj 3.
97
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-041805/11od 23.1.2012.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 26, dana 23.1.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.UDRUŽENJE „SEVDALIJA“ vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Tupković Amele imenuje novoizabrani
predsjednik Ahmetašević Arif i promjenu predsjednika
Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Demirović Kadire imenuje novoizabrani
predsjednk Tupković Amela.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA „SEVDALIJA“: Kopić Elmana, Kopić
Sakib, Gračić Senad i Ahmetašević Arif. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Mujkanović
Muhamed, Smajlović Nedžad, Devoli Zineta i Dedić
Advija, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora:
Sadiković Begajeta, Cipurković Mirsada i Bijedić Abaz.
3.UDRUŽENJE „SEVDALIJA“ predstavlja i zastupa
Tupković Amela novizabrani predsjednik Udruženja
umjesto Demirović Kadire dosadašnjeg predsjednika.
98
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-022237/11 od 23.1.2012. godine
u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim
brojem 436, dana 23.1.2012. godine upisana je slijedeća promjena:
1. Akademija sportske karijere mijenja sjedište tako što
je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli ul. Bosne
Srebrene bb (SKPC „Mejdan“) sada sjedište u
Srebreniku, Podorašje, Drapnići broj 85.
2.Akademija sportske karijere vrši promjenu zamjenika
predsjednika udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
zamjenika predsjednika Suljić Ejuba imenuje novoizabrani zamjenik predsjednika Lakić Milenko.
3.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Akademije sportske karijere: Suljić Ejub i Mikić
Branimir. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Upravnog odbora: Lakić Milenko i Lakić Siniša, a i
dalje ostaje član Upravnog odbora Petrović Zvonko.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
4. Akademiju sportske karijere predstavlja i zastupa
Petrović Zvonko predsjednik Udruženja, Lakić
Milenko novoizabrani zamjenik predsjednika umjesto
Suljić Ejuba dosadašnjeg zamjenika i Lakić Siniša
novoizabrani član Upravnog odbora umjesto Mikić
Branimira dosadašnjeg člana Upravnog odbora.
5.Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Akademije
sportske karijere shodno Odluci od 1.4.2011. godine.
99
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000862/12 od
25.1.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 358, dana 25.1.2012.
godine, upisana je slijedeća promjena:
1.UDRUŽENJE PČELARA „VRIJESAK“ ŽIVINICE
vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Suljić Muniba
imenuje novoizabrani predsjednik Živčić Hajrudin.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA PČELARA „VRIJESAK“ ŽIVINICE :
Kahrimanović Šefket, Selimović Halid, Jašarević
Pašaga i Aljić Hasan. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Upravnog odbora: Živčić Hajrudin,
Mahmutbegović Samir, Mulavdić Hamdo i Zehić Alija
a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora Đerzić Mujo,
Brčaninović Abdulah i Suljić Munib.
3.UDRUŽENJE PČELARA „VRIJESAK“ ŽIVINICE
predstavlja i zastupa: Živčić Hajrudin, novoizabrani
predsjednik Udruženja, umjesto Suljić Muniba,
dosadašnjeg predsjednika.
100
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: od 25.1.2012. godine u Registar
udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 264, dana 25.1.2012. godine upisana je
slijedeća promjena:
1.UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA OPĆINE
KLADANJ, vrši promjenu predsjednika Izvršnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Avdibegović Abdulaha imenuje novoizabrani predsjednik
Vejzović Hariz.
2.UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA OPĆINE KLADANJ, predstavlja i zastupa: Mešanović Sifet
predsjednik Skupštine i Vejzović Hariz novoizabrani
predsjednik Izvršnog odbora umjesto Avdibegović
Abdulaha, dosadašnjeg predsjednika.
101
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1 06/1-05-002282/12 od
1.2.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 246, dana 1.2.2012.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.Odobrava se Statut SINDIKATA PENZIONERA
OPĆINE TUZLA shodno odluci od 4.1.2012. godine.
102
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-029830/11 od
3.2.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 191, dana 3.2.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Udruženje “ANEA – MLADI GRAČANICE” vrši
promjenu predsjednika udruženja tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Kuduzović Almira imenuje
novoizabrani predsjednik Maglajlija Amir.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 2.Udruženje “ANEA – MLADI GRAČANICE” predstavlja
i zastupa Maglajlija Amir, novoizabrani predsjednik
Udruženja umjesto Kuduzović Almira, dosadašnjeg
predsjednika, Duraković Alisa i Brkić Erhad članovi
Upravnog odbora Udruženja
103
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-003632/12 od
8.2.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 140, dana 8.2.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Udruženje građana Ženski odbojkaški klub „SMEČ“
Lukavac vrši promjenu predsjednika Udruženja tako
što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Blagojević
Enise imenuje novoizabrani predsjednik Crvenković
Anto.
2.Udruženje građana Ženski odbojkaški klub „SMEČ“
Lukavac predstavlja i zastupa Crvenković Anto,
novoizabrani predsjednik
Udruženja umjesto
Blagojević Enise, dosadašnjeg predsjednika.
104
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000793/12 od
1.2.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 499, dana 1.2.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Nogometni klub “Rudar” Ciljuge vrši promjenu predsjednika Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Tulumović Fariza imenuje novoizabrani
predsjednik Kuljić Mirzet i promjenu potpredsjednika
tako što se umjesto dosadašnjeg potpredsjednika
Halilović Mirnesa imanuje novoizabrani potpredsjednik Glavinić Senad.
2.Nogometni klub “Rudar” Ciljuge predstavlja i zastupa
Kuljić Mirzet novoizabrani predsjednik Kluba umjesto
Tulumović Fariza dosadašnjeg predsjednika i Glavinić
Senad novoizabrani potpredsjednik Kluba umjesto
Halilović Mirnesa dosadašnjeg potpredsjednika.
105
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-003705/12 od
8.2.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 739, dana 8.2.2012.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.DRUŠTVO “HRVATSKI DOM” TUZLA, vrši promjenu
predsjednika Društva, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Đerek Joze imenuje novoizabrani predsjednik Matanović Petar i promjenu
dopredsjednika tako što se umjesto dosadašnjeg
dopredsjednika Welte Josipa imenuje novoizabrani
dopredsjednik Vikić Marica.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Društva
“HRVATSKI DOM” Tuzla: Zvonar Ante, Matanović Petar,
Pavlović Franjo, Vikić Marica, Stanić Adela, Novosel
Juraj, Čajić Niko, Nišandžić Damjan, Kovačević Ivica,
Vidović Tomo i Križan Tomislav. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Upravnog odbora: Zubak Nada, Cvjetić
Rado, Jozić Rafo, Tomić Božo, Bosankić Ivan, Barišić
Danijel, Kovačević Zlatko, Bosankić Mladen i Antunović
Martin, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Tunjić
Srećko, Šimić Josip, Petrović Marica i Stjepić Nikola.
3.DRUŠTVO “HRVATSKI DOM” TUZLA, predstavlja i
zastupa: Matanović Petar, novoizabrani predsjednik
Društva umjesto Đerek Joze dosadašnjeg predsjednika.
4.Odobrava se izmjena i dopuna Statuta DRUŠTVA
Broj 04 - Strana VII
“HRVATSKI DOM” TUZLA, shodno Odluci od
25.6.2011. godine.
106
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-030343/11 od
10.2.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 352, dana 10.2.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Udruženje obrtnika stari i umjetnički zanati predstavlja
i zastupa Hamidović Rasim predsjednik Udruženja
i Hibeljić Elmedin novoizabrani sekretar Udruženja
umjesto Smajlović Nihada dosadašnjeg sekretara.
107
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-003056/12 od 10.2.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 261, dana 10.2.2012. godine upisana je
slijedeća promjena:
1.Karate klub „Tuzla“ Tuzla vrši promjenu predsjednika
Skupštine Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Mujezinović Envera imenuje novoizabrani predsjednik Kantić Fahrudin.
2.Karate klub „Tuzla“ Tuzla predstavlja i zastupa Kantić
Fahrudin novoizabrani predsjednik Skupštine umjesto
Mujezinović Envera dosadašnjeg predsjednika.
108
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-002616/12 od
10.2.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 622, dana 10.2.2012.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.Savez invalida Tuzlanskog kantona vrši promjenu
naziva tako što je sada naziv Savez osoba s invaliditetom
Tuzlanskog kantona i promjenu skraćenog naziva tako
što je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva “SITK”
Tuzla, sada skraćeni naziv “SOITK” Tuzla.
2.Savez invalida Tuzlanskog kantona mijenja sjedište tako
što je umjesto ranijeg sjedišta u Tuzli ul. Zlatarska broj 4,
sada sjedište u Tuzli ul. Druge Tuzlanske brigade broj 17.
3.Savez invalida Tuzlanskog kantona vrši promjenu
predsjednika Skupštine tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Arapčić Zijada imenuje
novoizabrani predsjednik Mehičić Zejr.
4.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Saveza
invalida Tuzlanskog kantona: Mašić Mujo, Tadić Vinko,
Medić Dragan, Sarajlić Galib, Bijedić Samira, Grgić
Franjo, Avdibašić Huso i Kurtić Vehdo.Umjesto njih se
imenuju novi članovi Upravnog odbora: Pantić Nenad,
Mujkić Dževid, Salčinović Amira i Beganović Hasiba, a
i dalje ostaje član Upravnog odbora Arapčić Zijad.
5.Savez invalida Tuzlanskog kantona predstavlja i
zastupa Arapčić Zijad, predsjednik Saveza.
6.Odobrava se Statut Saveza invalida Tuzlanskog
kantona shodno Odluci od 17.1.2012. godine.
109
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-018742/11 od
10.2.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 395, dana 10.2.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Udruženja građana za edukaciju, kulturu, ekonomiju,
ekologiju i informisanje „SOH-BET” predstavlja i
zastupa Salihović Amir predsjednik Udruženja i
Hajdarević Izen, potpredsjednik Udruženja.
Broj 04 - Strana VIII
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 2.Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja građana
za edukaciju, kulturu, ekonomiju, ekologiju i informisanje
„SOH-BET” shodno Odluci od 13.6.2011. godine.
110
OGLAS O POSTAVLJANJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA, po sudiji Lucija Tadić,
u pravnoj stvari tužiteljice mldb. Irme Đevdete Hrustanović,
zastupane po zakonskoj zastupnici majci Šehić Mevliji
iz Banovića, a ista po Nermini Ibrić-Muminović pravnom
zastupniku Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći,
protiv tuženog Irfana Hrustanović iz izbjegličkog naselja
Ježevac u Banovićima, a sada nepoznatog boravišta, radi
izdržavanja i povjeravanja mldb. djeteta, van ročišta dana
28.02.2012. godine donio je slijedeći
O G L A S
Rješenjem ovog suda broj: 33 0 P 036766 11 P od
28.02.2012. godine na osnovu člana 296., 297. i 298. Zakona
o parničnom postupku FBiH, postavljen je privremeni
zastupnik tuženom Irfanu Hrustanović iz izbjegličkog naselja
Ježevac u Banovićima, sada nepoznate adrese u osobi
Huseinu Hrustanović iz izbjegličkog naselja Ježevac u
Banovićima, a u predmetu spora koji se vodi kod ovog suda
po tužbi tužiteljice Irme Đevdete Hrustanović, zastupane po
zakonskoj zastupnici majci Šehić Mevliji iz Banovića, radi
izdržavanja i povjeravanja mldb. djeteta.
Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
tuženim Lukić (Simo) Simatu iz Kalesije bb, Lukić (Arsen)
Mariji iz Kalesije bb, Lukić (Pajo) Miloradu iz Kalesije bb,
Jokić r. Erić (žena Petka) Divki iz Jajića bb, općina Kalesija
, Jokić (Petko) Milanu iz Kalesije- Jajići bb. , Jović r. Jokić
(Petko) Smilji iz Kalesije- Jajići bb, Blagojević r. Jokić (Petko)
Kristini zv. Mira iz Kalesije – Jajići bb i Erić r. Manojlović
Vukosavi iz Kalesije bb, lično i kao pravni sljednik: Erić r.
Jović Koviljke i Erić (Maksim) Milana, oboje iz Požarnice, svi
sada nepoznatog mjesta boravišta, postavlja se privremeni
zastupnik Mešić Izet, advokat iz Kalesije
Rješenjem je utvrdjeno da će privremeni zastupnik
zastupati tuženu sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne
pojave pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne
obavijesti Sud da je tuženom postavio staraoca.
112
Općinski sud u Kalesiji, sudija Ibrahim Omerović, u
pravnoj stvari tužitelja Bećirović Šefika sin Ibrahima iz Jelovog
Brda, općina Kalesija, protiv tuženih Poljoopskrba Agra
Zagreb, Međunarodna trgovina, Donje Svetice 40. Zagreb
(Hrvatska) - OOUR Maloprodaja u Doboju sada nepoznatog
mjesta boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva, dana 28.
03. 2012. godine, objavljuje slijedeći
oglas
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog Suda br. 29 0 P 014312 12 P od
28.03.2012. godine na osnovu člana 296 st. 2 tačka 4 ZPP-a
tuženim Poljoopskrba Agra Zagreb, Međunarodna trgovina,
Donje Svetice 40. Zagreb (Hrvatska) - OOUR Maloprodaja
u Doboju sada nepoznatog mjesta boravišta postavlja se
privremeni zastupnik Muhamed Jusić, advokat iz Tuzle.
Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik
zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne
pojave pred sudom.
113
111
Općinski sud u Kalesiji, sudija Dražena Pejanović u
pravnoj stvari tužitelja Hamzić (Mehmed) Enesa iz Jajića,
općina Kalesija, zastupan po punomoćniku Hamzić Ševalu
sin Mehmeda iz Jajića, općina Kalesija, protiv tuženih Lukić
(Simo) Simata iz Kalesije bb, Lukić (Arsen) Marija iz Kalesije
bb, Lukić (Pajo) Milorad iz Kalesije bb, Jokić r. Erić (žena
Petka) Divka iz Jajića bb, općina Kalesija, Jokić (Petko) Milan
iz Kalesije- Jajići bb., Jović r. Jokić (Petko) Smilja iz KalesijeJajići bb, Blagojević r. Jokić (Petko) Kristina zv. Mira iz Kalesije
– Jajići bb i Erić r. Manojlović Vukosava iz Kalesije bb, lično
i kao pravni sljednik: Erić r. Jović Koviljke i Erić (Maksim)
Milana, oboje iz Požarnice, svi sada nepoznatog mjesta
boravišta, Omerović Hamdije, iz Gornje Kalesije, kao pravni
sljednik Omerović (Hašim) Hasan iz Kalesije bb i Omerović r.
Hamzić Šahe iz Sapne, Ibrić (Rame) Muhameda, iz Zukića,
općina Kalesija, kao pravni sljednik Ibrić r. Hamzić Šerifa
iz Kalesije, Zukići bb, Mustafić Fahrudina, iz Gornje Kalesije,
općina Kalesija, kao pravni sljednik Mustafić r. Hamzić Hurke
iz Kalesije bb, i Husić r. Alibašić Have iz Kalesije bb, Hamzić
(Salko) Emin iz Jajića, općina Kalesija, lično i kao pravni
sljednik iza Hamzić r. Omerović Ajke iz Kalesije bb, Hamzić
(Huso) Fate iz Kalesije bb, Hamzić (Huso) Fatime iz Kalesije
bb, Hamzić (Huso) Safije iz Kalesije bb, Hamzić (Huso)
Mehmeda iz Kalesije, Jajići bb, radi utvrđenja, VSP 1.500,00
KM , dana 22. 03. 2012. godine objavljuje slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovoga Suda broj 29 0 P 009852 11 P od
22. 03. 2012. godine na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP-a
Općinski sud u Kalesiji, sudija Ibrahim Omerović u
pravnoj stvari tužiteljice Selimović rođ. Salkić Hajrete, kći
Abdurahmana iz Donjih Rainaca bb, općina Kalesija, protiv
tuženog Selimović Senaila sin Abida iz Gornje Kamenice
bb, općina Zvornik, sada nepoznatog mjesta boravišta, radi
razvoda braka, dana 28.03.2012. godine, objavljuje sljedeći
oglas
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog Suda br. 29 0 P 014515 12 P od
28.03.2012. godine, na osnovu čl. 296 st. 2. tačka 4. ZPP-a,
tuženom Selimović Senailu sin Abida iz Gornje Kamenice bb,
općina Zvornik, sada nepoznatog mjesta boravišta, postavlja
se privremeni zastupnik Jusić Muhamed, advokat iz Tuzle.
Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik
zastupati tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik
ne pojave pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne
obavijesti Sud da tuženom postavio staraoca.
114
OGLAŠAVANJE DOKUMENATA
NEVAŽE]IM
Oglašava se nevažećim indeks na ime Eldina Imamović
iz Kladnja, Tehnološki fakultet - odsjek prehrambena
tehnologija, broj: III-479/11 izdat 2011. godine.
115
Broj 4 - Strana 512
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 286
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
288
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Druga osnovna škola Srebrenik
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Prva osnovna škola Srebrenik
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Prva osnovna škola
Srebrenik u sljedećem sastavu:
1. Nedim Mujčinović, predsjednik
2. Edina Husarić, član
3. Esad Vikalo, član
4. Edin Vikalo, član
5. Anela Ibrić, član.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7732/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Druga osnovna škola
Srebrenik u sljedećem sastavu:
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7745/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
Sead Čaušević, v.r.
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Druga osnovna škola Srebrenik
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Prva osnovna škola Srebrenik
I.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Prva osnovna škola
Srebrenik na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Druga osnovna škola
Srebrenik na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
Nedim Mujčinović, predsjednik
Haris Mehmedović, član
Mirza Karić, član
Edina Husarić, član
Edin Vikalo, član.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7756/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
1. Jasmin Imširović, predsjednik
2. Asmir Fazlić, član
3. Enver Hodžić, član
4. Miralem Mujić, član
5. Nedžmija Suljić, član.
II.
II.
PREMIJER KANTONA
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
1. Elvir Ćudić, predsjednik
2. Miralem Mujić, član
3. Jasmina Joldić, član
4. Nedim Ibrić, član
5. Vasva Čizmić, član.
289
287
1.
2.
3.
4.
5.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7716/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
290
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
292
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Duboki Potok” Duboki Potok, Srebrenik
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Špionica” Špionica, Srebrenik
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola “Duboki
Potok” Duboki Potok, Srebrenik u sljedećem sastavu:
1. Mersudin Ibrić, predsjednik
2. Bejazet Salkić, član
3. Senada Husić, član
4. Kemal Aletić, član
5. Sead Softić, član.
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Špionica” Špionica, Srebrenik u sljedećem sastavu:
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7774/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
291
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljeno u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7744/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
Selver Salkić, predsjednik
Samir Imširović, član
Izet Salkić, član
Selma Ordagić, član
Kemal Aletić, član.
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Špionica” Špionica, Srebrenik
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Špionica” Špionica, Srebrenik na period najduže do 90 dana, u
sljedećem sastavu:
II.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7752/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Sead Čaušević, v.r.
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
PREMIJER KANTONA
293
I.
1.
2.
3.
4.
5.
1. Mehmedalija Smajlović, predsjednik
2. Muhamed Pjević, član
3. Sanela Buljubašić, član
4. Filka Veselčić, član
5. Zijad Bašić, član.
II.
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Duboki Potok” Duboki Potok, Srebrenik
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Duboki Potok” Duboki Potok, Srebrenik na period najduže do 90
dana, u sljedećem sastavu:
Broj 4 - Strana 513
1. Fuad Suljkanović, predsjednik
2. Vesna Pavlović, član
3. Sanela Sofić, član
4. Rajna Smajić, član
5. Osman Bašić, član.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7719/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Broj 4 - Strana 514
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 294
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
296
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Rapatnica” Rapatnica, Srebrenik
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Podorašje” Podorašje, Srebrenik
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Podorašje” Podorašje, Srebrenik u sljedećem sastavu:
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Rapatnica” Rapatnica, Srebrenik u sljedećem sastavu:
1. Almir Hodžić, predsjednik
2. Fuad Kavazović, član
3. Admela Mešković, član
4. Dubravka Petrović, član
5. Arnela Kavazović, član.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7750/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
1. Begajet Omerović, predsjednik
2. Suada Okić, član
3. Mirza Suljagić, član
4. Teufik Salkić, član
5. Fatima Smajlović, član.
II.
II.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7748/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
297
295
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Podorašje” Podorašje, Srebrenik
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Rapatnica” Rapatnica, Srebrenik
I.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Podorašje” Podorašje, Srebrenik na period najduže do 90 dana, u
sljedećem sastavu:
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Rapatnica” Rapatnica, Srebrenik na period najduže do 90 dana,
u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Sanel Delić, predsjednik
Samir Mahmutović, član
Ohro Muratović, član
Armin Hrustić, član
Dubravka Petrović, član.
1. Dževad Okić, predsjednik
2. Senada Junuzović, član
3. Refik Hodžić, član
4. Nermina Mujkić, član
5. Nihad Omerović, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7740/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7715/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
298
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
300
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Tinja” Tinja, Srebrenik
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Sladna” Sladna, Srebrenik
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola “Tinja”
Tinja, Srebrenik u sljedećem sastavu:
1. Maksida Zukić, predsjednik
2. Mustafa Džafić, član
3. Mirjana Smiljanić, član
4. Ramiza Mehmedović, član
5. Vahidin Mehić, član.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Sladna” Sladna, Srebrenik na period najduže do 90 dana, u
sljedećem sastavu:
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7771/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
299
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Maksida Zukić, predsjednik
Zijad Brašnjić, član
Jasmin Brašnjić, član
Mirjana Smiljanović, član
Mersiha Numanović, član.
Sead Čaušević, v.r.
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru JU Osnovna škola
“Prokosovići” Prokosovići, Lukavac
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Prokosovići” Prokosovići, Lukavac, u sljedećem sastavu:
1. Adnan Aljukić, predsjednik
2. Damir Turkić, član
3. Jasmina Mujkić - Ćatić, član
4. Ekrem Brigić, član
5. Edin Mujagić, član.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7741/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
II.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7723/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
301
I.
1.
2.
3.
4.
5.
1. Muhamed Mujedinović, predsjednik
2. Edis Kešetović, član
3. Arnel Mujkić, član
4. Helena Imširović, član
5. Mirnes Vikalo, član.
II.
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Tinja” Tinja, Srebrenik
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola “Tinja”
Tinja, Srebrenik, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
Broj 4 - Strana 515
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A
Broj: 02/1-34-7713/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Broj 4 - Strana 516
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 302
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
304
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Prokosovići” Prokosovići, Lukavac
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Gnojnica” Gnojnica, Lukavac
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Prokosovići” Prokosovići, Lukavac, na period najduže do 90 dana,
u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Mirza Memić, predsjednik
Ekrem Brigić, član
Admir Bajrić, član
Jasmina Mujkić-Ćatić, član
Sanela Ograšević, član.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Gnojnica” Gnojnica, Lukavac, na period najduže do 90 dana, u
sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7724/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
303
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Sead Čaušević, v.r.
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Poljice” Poljice, Lukavac
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola “Poljice”
Poljice, Lukavac, u sljedećem sastavu:
1. Samir Murselović, predsjednik
2. Ferid Nurkić, član
3. Indira Hodžić, član
4. Ehlimana Osmanović, član
5. Almir Imamović, član.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7709/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
II.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7727/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
305
I.
1. Almir Sakić, predsjednik
2. Viktorija Ibrahimagić, član
3. Mensura Talović, član
4. Enes Sakić, član
5. Šaban Bećić, član.
Almir Sakić, predsjednik
Fahrudin Dautović, član
Zikrija Huskić, član
Viktorija Ibrahimagić, član
Fahrudin Dautović, član.
II.
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Gnojnica” Gnojnica, Lukavac
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Gnojnica” Gnojnica, Lukavac, u sljedećem sastavu:
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7711/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
306
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
308
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Poljice” Poljice, Lukavac
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola “Dobošnica” Dobošnica, Lukavac
I.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Poljice” Poljice, Lukavac, na period najduže do 90 dana, u
sljedećem sastavu:
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Dobošnica” Dobošnica, Lukavac na period najduže do 90 dana, u
sljedećem sastavu:
1. Albin Mahovkić, predsjednik
2. Dara Božić, član
3. Samira Karahmetović, član
4. Nevzad Jusufović, član
5. Jasminka Džibrić, član
1. Samir Murselović, predsjednik
2. Adil Imamović, član
3. Edis Barčić, član
4. Indira Selimović, član
5. Elvisa Tufekčić, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7725/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7731/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola “Dobošnica” Dobošnica, Lukavac
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Osnovna škola
“Dobošnica” Dobošnica, Lukavac, u sljedećem sastavu:
1. Jasmin Memić, predsjednik
2. Emina Keran, član
3. Adin Moranjkić, član
4. Mirsada Priluškić, član
5. Admir Sinanović, član.
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 56. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola
“Gornja Orahovica” Gornja Orahovica, Gračanica
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Osnovna škola
“Gornja Orahovica” Gornja Orahovica, Gračanica, na period
najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
1. Admir Husičić, predsjednik
2. Besudin Hodžić, član
3. Elvis Mrkonjić, član
4. Maida Kurtović, član
5. Mirsad Mehinbašić, član.
II.
Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje Vlade
Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-5692/12 od 20.02.2012. godine.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7703/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
309
307
Broj 4 - Strana 517
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
III.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-3564-1/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Broj 4 - Strana 518
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 310
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine,
donosi
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
312
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Mješovita srednja škola Sapna
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Mješovita srednja škola “Musa Ćazim Ćatić” Kladanj
I.
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Mješovita srednja škola
Sapna, u sljedećem sastavu:
Prestaje mandat Školskom odboru JU Mješovita srednja škola
“Musa Ćazim Ćatić” Kladanj, u sljedećem sastavu:
1. Mujo Salihović, predsjednik
2. Sinan Džafić, član
3. Azra Osmanović, član
4. Sulejman Ramić, član
5. Mina Ibrahimović, član.
1. Džihad Kovačević, predsjednik
2. Hamdija Fijuljanin, član
3. Fahira Numanović, član
4. Himzo Šuvalić, član
5. Hata Berković, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5473/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
311
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a
u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i odgoju (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, d o n o s i
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
313
R J E Š E NJ E
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine,
donosi
I.
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja škola “Musa Ćazim Čatić” Kladanj
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja škola Sapna
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Mješovita srednja
škola Sapna, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
1. Mehmed Alić, predsjednik
2. Mirza Mehanović, član
3. Sumedin Memić, član
4. Sinan Džafić, član
5. Sulejman Ramić, član
R J E Š E NJ E
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Mješovita srednja
škola “Musa Ćazim Ćatić” Kladanj, na period najduže do 90 dana,
u sljedećem sastavu:
1. Džihad Kovačević, predsjednik
2. Adnan Muharemagić, član
3. Nijaz Rustemović, član
4. Ulfeta Imamović, član
5. Hata Berković, član
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5474/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5675/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5674/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
314
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine,
donosi
316
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Gimnazija “Mustafa Novalić” Gradačac
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Gimnazija “Dr. Mustafa Kamarić” Gračanica
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Gimnazija “Mustafa
Novalić” Gradačac, u sljedećem sastavu:
1. Mirsad Novalić, predsjednik
2. Kemal Klopić, član
3. Julka Malinović, član
4. Azelea Suljkanović, član
5. Nataša Hadžiđulović, član.
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Gimnazija “Dr. Mustafa
Kamarić” Gračanica, u sljedećem sastavu:
1. Mirsad Šabić, predsjednik
2. Džana Salihefendić, član
3. Jasmin Mujkić, član
4. Almir Hadžić, član
5. Midhat Beganović, član.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5475/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
Broj 4 - Strana 519
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
315
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine,
donosi
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5478/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
317
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Gimnazija “Mustafa Novalić” Gradačac
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Gimnazija “Dr. Mustafa Kamarić” Gračanica
I.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Gimnazija “Mustafa
Novalić” Gradačac, na period najduže do 90 dana, u sljedećem
sastavu:
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Gimnazija “Dr.
Mustafa Kamarić” Gračanica, na period najduže do 90 dana, u
sljedećem sastavu:
1. Mirsad Bajramović, predsjednik
2. Sead Džidić, član
3. Amir Osmičić, član
4. Mirza Sarajlić, član
5. Sadeta Terzić, član
1. Edin Šaković, predsjednik
2. Amir Hasičević, član
3. Rabija Fišić, član
4. Muhidin Klokić, član
5. Šemsudin Okanović, član
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-5653/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A
Broj: 02/1-34-5650/12
Tuzla, 20.02.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Broj 4 - Strana 520
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 318
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine,
donosi
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
320
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Mješovita srednja škola Banovići
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Mješovita srednja škola Srebrenik
I.
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Mješovita srednja škola
Banovići, u sljedećem sastavu:
1. Mirsad Bečić, predsjednik
2. Enes Hadžić, član
3. Satka Jahić, član
4. Abdulah Jusić, član
5. Esad Mušanović, član.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Mješovita srednja škola
Srebrenik, u sljedećem sastavu:
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7734/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
1. Razim Slanjankić, predsjednik
2. Izeta Hodžić, član
3. Husnija Okić, član
4. Vahid Avdić, član
5. Vehbija Mehuljić, član.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7742/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
321
319
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine,
donosi
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja škola Srebrenik
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja škola Banovići
I.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Mješovita srednja
škola Banovići na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Mješovita
srednja škola Srebrenik, na period najduže do 90 dana, u sljedećem
sastavu:
Mirsad Bečić, predsjednik
Ekrem Avdić, član
Miralem Kudumović, član
Zajim Musić, član
Rasim Kovačević, član.
1. Ahmet Mehmedović, predsjednik
2. Hasiba Mujkanović, član
3. Samed Mehmedović, član
4. Midhat Gergić, član
5. Vehbija Mehuljić, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7757/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7721/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
322
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine,
donosi
324
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU “Gimnazija Lukavac” Lukavac
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Mješovita srednja ekonomsko – hemijska škola Lukavac
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU “Gimnazija Lukavac”
Lukavac, u sljedećem sastavu:
1. Zehrudin Osmanović, predsjednik
2. Josip Lukač, član
3. Razem Datović, član
4. Osman Mahmutović, član
5. Halida Aganović, član.
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Mješovita srednja
ekonomsko – hemijska škola Lukavac, u sljedećem sastavu:
1. Dževad Džibrić, predsjednik
2. Nihad Isaković, član
3. Berta Lukanović, član
4. Sejfo Halimović, član
5. Sabrija Brkić, član.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7701/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
Broj 4 - Strana 521
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
323
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine,
donosi
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7706/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
325
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU “Gimnazija Lukavac” Lukavac
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja ekonomsko – hemijska škola Lukavac
I.
I.
Imenuje se privremeni Školski odbor JU “Gimnazija Lukavac”
Lukavac, na period najduže do 90 dana, u sljedećem sastavu:
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Mješovita srednja
ekonomsko – hemijska škola Lukavac, na period najduže do 90
dana, u sljedećem sastavu:
1. Zehrudin Osmanović, predsjednik
2. Midhat Sarajlić, član
3. Razija Smajlović, član
4. Josip Lukač, član
5. Velida Mujkić, član.
1.
2.
3.
4.
5.
Bejazit Okić, predsjednik
Indijana Čufer, član
Fahrudin Kamberović, član
Berta Lukanović, član
Asidin Ćosićkić, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7698/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7730/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Broj 4 - Strana 522
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 326
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
328
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 77. stavak (2) Zakona o osnovnom
odgoju i naobrazbi (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br.
6/04, 7/05 i 17/11) i člankom 115. stavak (4) Zakona o srednjoj
naobrazbi i odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana
05.03.2012. godine, donosi
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata Školskom odboru
JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac
o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o polaganju
stručnog ispita u osnovnim i srednjim školama
I.
Prestaje mandat Školskom odboru JU Mješovita srednja
elektro-mašinska škola Lukavac, u sljedećem sastavu:
1. Advija Sejdinović, predsjednik
2. Alma Muharemović, član
3. Samir Grahić, član
4. Branislav Salaj, član
5. Rešad Šiljegović, član.
I.
Imenuje se Komisija za izradu Pravilnika o polaganju stručnog
ispita u osnovnim i srednjim školama, u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7707/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
327
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 168. Zakona o srednjoj naobrazbi i
odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V L A D A
Broj: 02/1-34-2447-1/12
Tuzla, 05.03.2012. godine
329
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člankom 122. stavak (2) Zakona o srednjoj
naobrazbi i odgoju (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana
05.03.2012. godine, donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika
o stručnom nadzoru
I.
1.
2.
3.
4.
5.
Mirsad Bakalović, predsjednik
Izet Numanović, član
Ediba Pozderović, član
Mersija Jahić, član
Tatjana Sirćo, član.
II.
o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja elektro – mašinska škola Lukavac
Imenuje se privremeni Školski odbor JU Mješovita srednja
elektro – mašinska škola Lukavac, na period najduže do 90 dana,
u sljedećem sastavu:
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
I.
Imenuje se Komisija za izradu Pravilnika o stručnom nadzoru,
u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Denis Hrvanović, predsjednik
Senada Đulić, član
Zlatan Hodžić, član
Alma Muhamerović, član
Salih Kunić, član.
Mirsad Bakalović, predsjednik
Izet Numanović, član
Ediba Pozderović, član
Fikret Vrtagić, član
Asim Bojić, član.
II.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-7696/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-34-2447-2/12
Tuzla, 05.03.2012. godine
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
330
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(«Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 17/00,1/05,11/06 i 13/11), a
u svezi sa člankom 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», br. 12/03 i 34/03), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
332
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br.: 4/11 i 11/11), Ministarstvo financija
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Odluci o privremenom
financiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2012. do
31.03.2012. godine
R J E Š E NJ E
o imenovanju vršioca dužnosti ravnatelja Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona
I.
Šehzada Salihbašić, dipl. ecc. imenuje se za vršioca dužnosti
ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
do okončanja postupka imenovanja ravnatelja sukladno zakonu, a
najduže do 60 dana.
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Odluci o privremenom financiranju Tuzlanskog kantona za period
01.01.2012. do 31.03.2012. godine («Službene novine Tuzlanskog
kantona» broj: 17/11) na organizacionoj jedinici 15030001Općinski sud Tuzla u dijelu proračunskih sredstava u iznosu od
5.000,00 KM.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se
od 15.03.2012. godine i bit će objavljeno u „Službenim novinama
Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V LADA
Broj: 02/1-34-2712-1/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11) a u svezi sa člankom 8b. Zakona o osnivanju Javnog
poduzeća “Međunarodni aerodrom Tuzla (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, br. 1/98, 6/98, 11/05 i 9/10) i člankom 4.
stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije
BiH” br. 12/03 i 34/03), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 19.03.2012. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o privremenom imenovanju Skupštine Javnog poduzeća
“Međunarodni aerodrom Tuzla”
I.
Privremeno se imenuje Skupština Javnog poduzeća “Međunarodni
aerodrom Tuzla”, na period do 60 dana, u sljedećem sastavu:
na teret ekonomskog koda:
- 613900-Ugovorene i druge posebne usluge
u korist ekonomskog koda:
5.000,00 KM
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Bosna i Hercegovina
M I N I S TAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
Broj: 07/1-14-5466/12
Tuzla, 27. 3. 2012. g.
333
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11 i 11/11), Ministarstvo financija
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Odluci o
privremenom financiranju Tuzlanskog kantona za period
01.01.2012. do 31.03.2012. godine
1. Mirsad Topalović, predsjednik
2. Azem Puzić, član
3. Husnija Hodžić, član
4. Hajrudin Belkić, član
5. Samir Kolčaković, član
6. Adis Atlagić, član
7. Haris Redžić, član.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A
Broj: 02/1-34-4212/12
Tuzla, 19.03.2012. godine
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
- 613400-Nabavka materijala i sitnog inventara 5.000,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo pravosuđa i uprave i Općinski sud Tuzla.
331
Broj 4 - Strana 523
PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević, v.r.
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Odluci o privremenom financiranju Tuzlanskog kantona za period
01.01.2012. do 31.03.2012. godine («Službene novine Tuzlanskog
kantona» broj: 17/11) na organizacionoj jedinici 29010001Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u dijelu proračunskih
sredstava u iznosu od 5.500,00 KM.
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
na teret ekonomskog koda:
- 613100-Putni troškovi 2.500,00 KM
Broj 4 - Strana 524
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA - 613800 - Izdaci osiguranja,bankovnih usluga i
usluga platnog prometa 3.000,00 KM u korist ekonomskog koda:
- 613200-Izdaci za energiju
400,00 KM
- 613500-Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.250,00 KM
- 613600-Unajmljivanje imovine, opreme i
nematerijalne imovine
1.850,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Bosna i Hercegovina
M I N I S TAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
Broj: 07/1-14-5567/12
Tuzla, 28.03.2012.
334
Na temelju članka 23. Zakona o ministarstvima i drugim
organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) i članka 2. Odluke o
privremenom financiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2012.
do 31.03.2012. godine broj: 01-02-632-4/11 od 22.12.2011. godine
(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/11) Ministarstvo za
rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, donosi
PROGRAM
raspodjele dijela sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba
u stanju socijalne potrebe za 2012. godinu
I.
Ovim programom utvrđuje se raspodjela dijela sredstava
iz Odluke o privremenom financiranju Tuzlanskog kantona za
period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine sa proračunske pozicije
23020009 - materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne
potrebe za HO “Merhamet” Regionalni odbor Tuzla za potrebe
Narodne kuhinje “Imaret” u Tuzli, u iznosu od 150.000,00 KM.
II.
Raspodjela ostatka sredstava do iznosa planiranog za 2012.
godinu rasporedit će se posebnim programom nakon usvajanja
Proračuna Tuzlanskog Kantona za 2012. godinu, a sukladno Zakonu
o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
III.
Raspodjela dijela sredstava iz točke I. ovog programa izvršena
je sukladno Odluci o privremenom financiranju Tuzlanskog kantona
za period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine, a zbog potrebe za
hitnom realizacijom materijalnog zbrinjavanja osoba u stanju
socijalne potrebe.
IV.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog
kantona će sredstva iz točke I. ovog programa rasporediti
posebnom odlukom sukladno raspoloživim sredstvima prema
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
Odluci o privremenom financiranju Tuzlanskog kantona za period
01.01.2012. do 31.03.2012. godine.
Isplata sredstava iz točke I. ovog programa vršit će se
prioritetno u odnosu na sve isplate, osim isplata iz članka 18. stavak
1. točke 1. i 2. Zakona o izvršenju Proračuna Tuzlanskog Kantona
(“Službene novine Tuzlanskog Kantona” br. 4/11 i 11/11), i to na
račun HO “Merhamet” Regionalni odbor Tuzla.
V.
Za realizaciju ovog programa zadužuju se Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo financija Tuzlanskog
kantona.
VI.
Program stupa na snagu danom davanja suglasnosti od strane
Vlade Tuzlanskog kantona, i primjenjuje se od 01.01.2012. do
31.03.2012. godine odnosno do usvajanja Proračuna Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu, i isti će se objaviti u «Službenim
novinama» Tuzlanskog kantona.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku i povratak
Broj: 09/1-14-3560/12
Tuzla, 13.03.2012.godine
M I N I S TAR
Sead Hasić dipl.scr., v.r.
335
Na temelju članka 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju
(“Službene novine F BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), članaka
4., 23. i 24. Zakona o proračunima u Federaciji BiH (“Službene
novine F BiH”, br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10
i 45/10), članka 17. točka 4. Zakona o Zavodu zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj 14/99)
i Suglasnosti ministra zdravstva Tuzlanskog kantona, broj 13/1-14sl.57/12 od 17.02.2012. godine, Upravni odbor na sjednici održanoj
19.2.2012. godine, donio je
FINANCIJSKI PLAN
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
za 2012. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Ovim Financijskim planom utvrđuje se obim prihoda i
rashoda izvanproračunskog fonda zdravstvenog osiguranja za 2012.
godinu, i to:
UKUPNA SREDSTVA
RASHODI I KAPITALNI IZDACI
Razlika
200.246.509
200.246.509
--
Članak 2.
Prihodi i primici i rashodi i kapitalni izdaci utvrđuju se u
bilansu prihoda i rashoda za 2012. godinu, kako slijedi:
UKUPNA SREDSTVA
200.246.509
RASHODI I KAPITALNI IZDACI
200.246.509
Razlika
-Članak 2.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 4 - Strana 525
Prihodi i primici i rashodi i kapitalni izdaci utvrđuju se u bilansu prihoda i rashoda za 2012. godinu, kako slijedi:
I. SREDSTVA
Iznosi u KM
Redni broj
Ekonomski
kod
OPIS
Plan 2011.
godina
Plan 2012.
godina
Indeks
(4/3)
0
1
2
3
4
5
I
Struktura %
3
4
6
7
PRIHODI I PRIMICI (II+V)
194.227.118
200.246.509 103,10
99,95
100,00
II
700000
PRIHODI (III+IV)
194.227.118
200.213.112 103,08
99,95
99,98
III
710000
PRIHODI OD POREZA
181.167.118
189.613.112 104,66
93,23
94,69
1.
712100
Doprinosi za socijalnu zaštitu (zdravstveno osiguranje)
181.167.118
189.613.112 104,66
93,23
94,69
174.679.188
182.278.415 104,35
89,89
91,03
167.562.884
174.642.751 104,23
86,23
87,21
1.1.
712111
zaposlenih
1.1.1.
712111/1
Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće
1.1.2.
712111/2
Doprinosi za zdravstveno osiguranje za korisnike penzija
3.307.221
3.451.481 104,36
1,70
1,72
1.1.3.
712111/4
Doprinosi od obveznika osiguranih sukladno članku 27.
2.117.101
2.344.894 110,76
1,09
1,17
1.1.4.
712111/5
Doprinosi za osiguranike - obveznik nadležni organ
Kantona/općine
1.691.982
1.839.289 108,71
0,87
0,92
Doprinosi za zdravsteno osiguranje iz primitaka od druge
samostalne djelatnosti i povremenog stalnog rada
1.500.000
1.500.000 100,00
0,77
0,75
4.987.930
5.834.697 116,98
2,57
2,91
59.300
59.300 100,00
0,03
0,03
4.928.630
5.775.397 117,18
2,54
2,88
81,16
6,72
5,29
300.000
300.000 100,00
0,15
0,15
300.000
300.000 100,00
0,15
0,15
6,57
5,14
1.2.
712116
1.3.
712130
1.3.1.
1.3.2.
IV
712132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika
712133
Doprinos za zdravstveno osiguranje koji za nezaposlene osobe
plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje
720000
721000
2.
2.1.
721390
722000
3.
3.1.
samozaposlenih ili nezaposlenih
722600
NEPOREZNI PRIHODI
13.060.000
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od
pozitivnih kursnih razlika
Kamate primljene od pozajmica i učešća u kapitalu (kamate na
depozite)
Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga
Prihodi od pružanja javnih usluga
3.1.1.
722610
Prihodi od pružanja usluga građanima
3.1.2.
722630
Vlastiti prihodi
3.1.2.1.
72263/7
Prihodi od INO osiguranja
3.1.2.2.
72263/8
Ostali prihodi
3.1.2.3.
72263/9
Prihodi od neposrednog učešća
V
810000
VI
53
10.600.000
12.760.000
10.300.000
80,72
12.760.000
10.300.000
80,72
6,57
5,14
50.000 100,00
0,03
0,02
50.000
12.710.000
10.250.000
80,65
6,54
5,12
6.100.000
2.000.000
32,79
3,14
1,00
50.000
50.000 100,00
0,03
0,02
6.560.000
8.200.000 125,00
3,38
4,09
0,00
0,02
0,05
0,00
100,00
100,00
PRIMICI
33.397
Sredstva rezerve iz prethodnog perioda
93.205
194.320.323
UKUPNA SREDSTVA (I + VI)
200.246.509 103,05
II. RASHODI I KAPITALNI IZDACI
Redni broj
Ekonomski
kod
0
1
I
Iznosi u KM
OPIS
Indeks
(4/3)
4
5
Struktura %
3
4
194.320.323
200.246.509 103,05
100
100
193.921.523
199.933.390 103,10
2
610 000
TEKUĆI RASHODI (1+2+3+4+5)
1.
611 000
Plaće i naknade troškova zaposlenih
1.1.
611 100
Bruto plaće i naknade plaća
1.2.
611 200
Naknade troškova zaposlenih
3.
Plan 2012.
godina
RASHODI I KAPITALNI IZDACI (II+III)
II
2.
Plan 2011.
godina
612 000
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
613 000
Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge
3.1.
613 100
Putni troškovi
3.2.
613 200
Izdaci za energiju
3.3.
613 300
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
3.4.
613 400
Nabavka materijala i sitnog inventara
3
6
7
99,79
99,84
2.773.939
2.477.762
89,32
1,43
1,24
2.335.699
2.169.122
92,87
1,20
1,08
438.240
308.640
70,43
0,23
0,15
243.567
264.806 108,72
0,13
0,13
181.990.275
183.581.296 100,87
93,65
91,68
40.848
107.000
177.740
38.091.516
32.348
79,19
0,02
0,02
117.500 109,81
0,06
0,06
181.990 102,39
0,09
0,09
19,60
17,29
34.624.807
90,90
111.511
110.949
99,50
0,06
0,06
37.972.338
34.505.383
90,87
19,54
17,23
3.4.1.
613 410
Administrativni materijal i sitan inventar
3.4.2.
613 421
Lijekovi
3.4.3.
613 430
Obrazovni materijal
3.500
3.500 100,00
0,00
0,00
3.4.4.
613 480
Ostali materijal posebne namjene
4.167
4.975 119,39
0,00
0,00
15.260
16.586 108,69
0,01
0,01
2.700
2.700 100,00
0,00
0,00
51.337
60.326 117,51
0,03
0,03
3.5.
613 500
Izdaci za usluge prijevoza i goriva
3.6.
613 600
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine
3.7.
613 700
Izdaci za tekuće održavanje
3.8.
613 800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa
3.9.
613 900
Ugovorene i druge posebne usluge
3.9.1.
613 910
Izdaci za informiranje
13.550
13.550 100,00
0,01
0,01
143.490.324
148.531.489 103,51
73,84
74,17
0,01
0,01
23.000
20.000
86,96
3.
613 000
Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge
3.1.
613 100
Putni troškovi
3.2.
613 200
Izdaci za energiju
3.3.
613 300
Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
3.4.
613 400
Nabavka materijala i sitnog inventara
613 410
Administrativni materijal i sitan inventar
613 421
Lijekovi
3.5.
Obrazovni materijal
[email protected]
177.740
38.091.516
613 500
Izdaci za usluge prijevoza i goriva
3.6.
613 600
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine
3.7.
613 700
Izdaci za tekuće održavanje
3.8.
613 800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa
3.9.
613 900
Ugovorene i druge posebne usluge
93,65
91,68
79,19
0,02
0,02
117.500 109,81
0,06
0,06
181.990 102,39
0,09
0,09
19,60
17,29
34.624.807
90,90
111.511
110.949
99,50
0,06
0,06
37.972.338
34.505.383
90,87
19,54
17,23
NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 3.500
Ostali materijal posebne namjene
613 480
32.348
107.000
3.4.2.
3.4.4.
183.581.296 100,87
40.848
3.4.1.
Broj 43.4.3.
- Strana 526 613 430
181.990.275
3.500 100,00
0,002012.god.
0,00
Ponedjeljak,
16. travnja
4.167
4.975 119,39
0,00
0,00
15.260
16.586 108,69
0,01
0,01
2.700
2.700 100,00
0,00
0,00
51.337
60.326 117,51
0,03
0,03
13.550
13.550 100,00
0,01
0,01
143.490.324
148.531.489 103,51
73,84
74,17
3.9.1.
613 910
Izdaci za informiranje
23.000
20.000
86,96
0,01
0,01
3.9.2.
613 920
Usluge za stručnu naobrazbu
10.000
10.000 100,00
0,01
0,00
3.9.3.
613 930
Stručne usluge
3.9.4.
613 940
Medicinske i laboratorijske usluge
3.9.4.1.
3.9.4.1.1
15.000
143.278.903
Primarna opća zdravstvena zaštita
613 941
613 941
Primarna opća zdravstvena zaštita
10.000
0,01
0,00
73,73
74,08
34.777.232
35.343.669 101,63
17,90
17,65
34.501.013
35.127.450 101,82
17,75
17,54
126.438 100,00
3.9.4.1.2.
613 9415
Liječenje van Kantona primarnog nivoa
126.438
0,07
0,06
3.9.4.1.3.
613 9419
Ostali rashodi primarne zdravstvene zaštite
149.781
89.781
59,94
0,08
0,04
19.104.274
18.695.916
97,86
9,83
9,34
25.268.484
28.673.906 113,48
13,00
14,32
9.048.536
11.691.767 129,21
4,66
5,84
11.171.718
12.383.909 110,85
5,75
6,18
3.9.4.2.
3.9.4.3.
Obiteljska medicina
613 942
Konzultativno - specijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog
i bolničkog nivoa
Konzultativno - specijalistička zdravstvena zaštita
vanbolničkog nivoa
613 943
3.9.4.3.1.
613 943
3.9.4.3.2.
613 943
Konzultativno - specijalistička zdrav. zaštita bolničkog nivoa
3.9.4.3.3.
613 943
Bolnička i vanbolnička dijagnostika
3.9.4.3.4.
613 9435
Usluge liječenja van Kantona konzultativno-spec. nivoa
3.9.4.4.
3.9.4.5.
613 944
Farmaceutske usluge
Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa
613 945
5.038.230
4.588.230
10.000
91,07
2,59
2,29
10.000 100,00
0,01
0,00
3.120.000
3.120.000 100,00
1,61
1,56
44.963.315
46.316.831 103,01
23,14
23,13
3.9.4.5.1.
613 945
Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa
44.789.019
46.142.535 103,02
23,05
23,04
3.9.4.5.2.
613 9455
Usluge liječenja van Kantona sekundarnog nivoa
174.296
174.296 100,00
0,09
0,09
10.504.383
10.520.152 100,15
5,41
5,25
Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa
9.874.013
9.952.819 100,80
5,08
4,97
Usluge liječenja van Kantona tercijarnog nivoa
630.370
90,00
0,32
0,28
1.058.243 117,78
0,46
0,53
85,37
0,13
0,11
4.380.630 100,00
2,25
2,19
3.9.4.6.
Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa
613 946
3.9.4.6.1.
613 946
3.9.4.6.2.
613 9465
3.9.4.7.
613 947
Javno zdravstvena djelatnost
898.527
3.9.4.8.
613 948
Liječenje u inozemstvu
262.058
3.9.4.9.
Izdaci na temelju ostvarivanja prava osiguranih osoba za
ortopedska i druga medicinska pomagala
Zatezne kamate i troškovi spora
613 949
3.9.5.
613 960
3.9.6.
613 970
3.9.7.
613 980
3.9.8.
613 990
4.
66,67
148.333.068 103,53
614 000
4.1.
614 000
4.2.
614 251
4.3.
614 252
4.4.
614 259 / 1
4.5.
614 259 / 2
4.6.
614 259 / 3
Izdaci na temelju drugih samostalnih djelatnosti i povremenog
samostalnog rada
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne
djelatnosti i povremenog samostalnog rada
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
Tekući transferi i drugi tekući rashodi
Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Tekuća rezerva
5.
615 000
Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret
zdravstvenog osiguranja
Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene
zaštite
Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - postoper.rehab. osoba
sa ugrađenim kohlearnim implantatima
Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - asistirana
reprodukcija/oplodnja
Ostali transferi pojed. na području zdr.osig. - finansiranje premije
osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi
Kapitalni transferi
III
820 000
6.
821 000
6.1.
821 200
4.380.630
567.333
223.721
20.000
75,00
0,01
0,01
113.985
113.985 100,00
0,06
0,06
27.436
27.436 100,00
0,01
0,01
2.000
2.000 100,00
0,00
0,00
8.825.325
13.609.526 154,21
4,54
6,80
0,15
2,43
295.325
8.400.000
15.000
4.869.526
4,32
4,19
80.000
8.400.000 100,00
70.000
87,50
0,04
0,03
50.000
80.000 160,00
0,03
0,04
0,00
0,06
0
120.000
0
70.000
0,00
0,03
88.417
0
0,00
0,05
0,00
KAPITALNI IZDACI
398.800
313.119
78,52
0,21
0,16
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
398.800
313.119
78,52
0,21
0,16
140.000
0
0,07
0,00
Nabavka građevina
6.2.
821 300
Nabavka opreme
6.3.
821 500
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
6.4.
821 600
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
33.800
11.655
34,48
0,02
0,01
225.000
162.260
72,12
0,12
0,08
0
139.204
0,00
0,07
Članak 3.
Sastavni dio Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu su Operativni programi
zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu.
II. RAZVOJNI PROGRAMI
Članak 4.
Plan razvojnih programa sastavni je dio Financijskog plana za 2012. godinu i razvrstan je kako slijedi:
zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu.
II. RAZVOJNI PROGRAMI
Članak 4.
Plan razvojnih programa sastavni je dio Financijskog plana za 2012. godinu i razvrstan je kako slijedi:
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 4 - Strana 527
PLAN
RAZVOJNIHPROGRAMA
PROGRAMA ZA
ZA 2012. GODINU
GODINU
PLAN
RAZVOJNIH
Redni
Ekonomski kod
broj
0
Struktura %
Pozicija
Plan 2011. godina
Plan 2012. godina
Indeks
(4/3)
3
4
2
3
4
5
6
7
313.119
78,52
100,00
100,00
0,00
35,11
0,00
1
1.
821 000
Nabavka stalnih sredstava
398.800
1.1.
821 200
Nabavka građevina
140.000
1.2.
821 300
Nabavka opreme
33.800
11.655
34,48
8,48
3,72
1.2.1.
Računari i računarska oprema
28.800
11.655
40,47
7,22
3,72
1.2.2.
Kancelarijski namještaj
2.500
0,00
0,63
0,00
1.2.3.
Kancelarijska oprema
2.500
0,00
0,63
0,00
1.3.
821 500
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
225.000
162.260
72,12
56,42
51,82
1.3.1.
Software za trezorsko poslovanje
105.000
90.000
85,71
26,33
28,74
1.3.2.
Interface za import podataka poreske uprave u bazu Zavoda
5.000
0,00
1,25
0,00
1.3.3.
Licenciranje Oracle 11G baze podataka
50.000
8.775
17,55
12,54
2,80
1.3.4.
Microsoft licence
50.000
49.094
98,19
12,54
15,68
1.3.4.
Licenca za sigurnosni uređaj Cisco ASA 5510
0,00
0,86
2.691
1.3.4.
Antivirusni softver
1.3.5.
Upgrade centralnog routera
1.500
1.3.6.
Ostali software
13.500
1.4.
821 500
1.4.1.
1.4.2.
4.680
7.020
0,00
1,49
0,00
0,38
0,00
52,00
3,39
2,24
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
139.204
0,00
44,46
Adaptacija i rekonstrukcija zajedničkih dijelova poslovne
zgrade DF PIO/MIO i Zavoda
Prozori
114.204
0,00
36,47
25.000
0,00
7,98
100,00
100,00
UKUPNO STRUČNA SLUŽBA ZAVODA
398.800
313.119
78,52
Članak5.5.
Članak
Sredstva
zdravstvenog
osiguranja
ostvaruju
se
uplatom
doprinosa
za obvezno
zdravstveno
osiguranje
sukladno
Zakonu
o doprinosima
Sredstva zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obvezno
zdravstveno
osiguranje
sukladno
Zakonu
o doprinosima
("Službene
(“Službene
BiH”,16/01,
br. 35/98,
16/01,
37/01,Pravilniku
1/02, 17/06
i 14/08),
Pravilniku
o načinu
obračunavanja
uplateFdoprinosa
novine
F BiH", br.novine
35/98, F54/00,
37/01, 54/00,
1/02, 17/06
i 14/08),
o načinu
obračunavanja
i uplate
doprinosa
(''Službenei novine
BiH'', br. 64/08 i
81/08)
i Odluci o novine
osnovicama
i stopama
i načinu
obračuna
i uplate
doprinosa iza
obveznoi načinu
zdravstveno
osiguranje
(''Službene
TK'', broj
1/10).
(‘’Službene
F BiH’’,
br. 64/08
i 81/08)
i Odluci
o osnovicama
stopama
obračuna
i uplate
doprinosanovine
za obvezno
zdravstveno
osiguranje (‘’Službene novine TK’’, broj 1/10).
Članak 6.
Članak 6.
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kao nosilac izvanproračunskog fonda provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja
Zavod zdravstvenog
Tuzlanskog
kantona,
kao nosilac
izvanproračunskog fonda provodi izvršenje ovog plana ostvarujući
i trošenja sredstava,
uključujući i osiguranja
propisane postupke
kontrole,
evidentiranja
i izvještavanja.
funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.
Članak 7.
Članak 7.
Planirana
sredstva
utvrđena
ovim ovim
financijskim
planom planom
će se raspoređivati
prema namjenama
srazmjernosrazmjerno
ostvarenim ostvarenim
prihodima u prihodima
periodu u kojem
se
Planirana
sredstva
utvrđena
financijskim
će se raspoređivati
prema namjenama
u
raspoređuju, uz mogućnost preraspodjele utvrđenih sredstava između pojedinih stavki izdataka kao posljedice promjena zdravstvenog stanja i stvarnih potreba
periodu u kojem se raspoređuju, uz mogućnost preraspodjele utvrđenih sredstava između pojedinih stavki izdataka kao posljedice promjena
stanovništva, o čemu odluku donosi organ upravljanja.
zdravstvenog stanja i stvarnih potreba stanovništva, o čemu odluku donosi organ upravljanja.
Članak 8.
Članak 8.
Za rashode
za za
koje
nisu
predviđena
nedovoljnom iznosu,
iznosu,ukoliko
ukolikose
seukaže
ukaže
neodložna
potreba,
predviđena je
Za rashode
koje
nisu
predviđenasredstva
sredstvailiilisu
su predviđena
predviđena uu nedovoljnom
neodložna
potreba,
predviđena
tekuća
rezerva.
Raspored
sredstava
tekuće
rezerve
po utvrđenom
prijedlogu,
odobrava
organ
upravljanja.
je tekuća
rezerva.
Raspored
sredstava
tekuće
rezerve
po utvrđenom
prijedlogu,
odobrava
organ
upravljanja.
Članak 9.
Članak
9.
Sukladno
članku
9.
stavak
2.
Zakona
o
Zavodu
zdravstvenog
osiguranja
Tuzlanskog
kantona
članku o89.
Zakona o zdravstvenom
Sukladno članku 9. stavak 2. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona i članku
89.iZakona
zdravstvenom
osiguranju, sredstva
osiguranju,
sredstva
proračuna
Kantona,
koja sezdravstvenog
doznače na račun
Zavoda
zdravstvenog
osiguranja
Tuzlanskog
kantona, rasporedit
se
iz proračuna
Kantona,
kojaizse
doznače na
račun Zavoda
osiguranja
Tuzlanskog
kantona,
rasporedit
će se po namjenama
a sukladnoćezakonu.
po namjenama a sukladno zakonu.
Članak 10.
Članak 10.
Financijski plan, nakon što Skupština Tuzlanskog kantona da suglasnost, primjenjivati će se od 01.01.2012.godine.
Financijski plan, nakon što Skupština Tuzlanskog kantona da suglasnost, primjenjivati će se od 01.01.2012. godine.
Broj: 01-05-1-23/12
Bosna i Hercegovina
Tuzla,
godine Bosne i Hercegovine
19.02.2012. Federacija
TUZLANSKI KANTON
Broj: 01-05-1-23/12
Tuzla, 19.02.2012. godine
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
PREDSJEDNIK UPRAVNOG
ODBORA
Prim. dr. Suad Bijedić, v.r.
Prim. dr. Suad Bijedić, v.r.
apošljavanje TK
Broj 4 - Strana 528
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
336
Na temelju članka 18. Zakona o proračunima u Federaciji BiH («Službene novine FBiH», br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10,
36/10 i 45/10) i člana 12. Zakona o osnivanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, broj 11/01), Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 17.2.2012. godine, donosi
FINANCIJSKI PLAN
JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
za 2012. godinu
Članak 1.
I. OPĆI DIO
Financijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba) za 2012. godinu, čine:
I. Prihodi i primici 28.161.200,00 KM
II. Rashodi i izdaci 28.161.200,00 KM
Financiranje
Primici
Primici od domaćih transfera
Ekonomski kod
Opis
Iznos
730000 Tekući transferi (transferi i donacije) 11.009.700,00 KM
Članak 2.
Prihodi, primici, rashodi i izdaci utvrđuju se u bilansu prihoda i izdataka za 2012. godinu, kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI
Redni Ekonomski
broj
kod
1
Naziv ekonomskog koda
Financijski plan
2011.
Financijski plan
2012.
Index
3
4
5
6
2
710000 Prihodi od poreza
16.022.000,00
16.950.000,00
105,79
712100 Doprinosi za socijalnu zaštitu
16.022.000,00
16.950.000,00
105,79
1.1.1.
712113 Doprinosi zaposlenih
11.400.600,00
12.100.000,00
106,13
1.1.2.
712123 Doprinos poslodavca
4.221.400,00
4.450.000,00
105,42
712124 Doprinosi za volontere
400.000,00
400.000,00
100,00
720000 Neporezni prihodi
166.000,00
174.500,00
105,12
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
721100 Prihodi od financijskih javnih institucija
25.000,00
26.500,00
106,00
2.2.
20.000,00
21.000,00
105,00
2.3.
721200 Ostali prihodi od imovine
Kamate primljene od pozajmica i ućešća u
721300 kapitalu
3.000,00
3.000,00
100,00
2.4.
722600 Prihodi od pružanja javnih usluga
18.000,00
19.000,00
105,56
2.5.
723129 Ostali prihodi
100.000,00
105.000,00
105,00
730000 Tekući transferi (transferi i donacije)
18.821.444,00
11.009.700,00
58,50
732110 Transferi od ostalih nivoa vlasti
18.821.444,00
11.009.700,00
58,50
4.
700000 UKUPNO PRIHODI
35.009.444,00
28.134.200,00
80,36
5.
813000 Primljene otplate datih zajmova
Primljene otplate od ostalih
813600 vidova domaćeg pozajmljivanja
0,00
27.000,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
35.009.444,00
28.161.200,00
80,44
3.
3.1.
5.1.
6.
Ukupno prihodi i primici
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 4 - Strana 529
II. POSEBNI DIO
Redni
broj
1
RASHODI I IZDACI
Ekonomsk
Ekonomski
i
kod
kod
2
1.
610000 Tekući izdaci
1.2.
Naziv troška
Financijski plan 2011.
Financijski plan
2012.
Index 5/4
3
4
5
6
34.409.444,00
27.511.200,00
79,95
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih
1.681.500,00
1.731.000,00
102,94
1.2.1.
611100 Bruto plaće i naknade
1.461.500,00
1.521.000,00
104,07
1.2.2.
611200 Naknade troškova zaposlenih
220.000,00
210.000,00
95,45
1.3.
612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi
155.336,00
161.700,00
104,10
1.3.1.
612100 Doprinos poslodavca
155.336,00
161.700,00
104,10
1.4.
613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
711.000,00
715.000,00
100,56
1.4.1.
613100 Putni troškovi
28.000,00
26.000,00
92,86
1.4.2.
613200 Izdaci za energiju
130.000,00
135.000,00
103,85
1.4.3.
613300 Izdaci za komunalne usluge
150.000,00
156.000,00
104,00
1.4.4.
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara
100.000,00
95.000,00
95,00
1.4.5.
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva
10.000,00
10.000,00
100,00
1.4.6.
613600 Unajmljivanje imovine i opreme
3.000,00
3.000,00
100,00
1.4.7.
50.000,00
50.000,00
100,00
1.4.8.
613700 Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci za osiguranja, bankarske usluge
613800 i usluge platnog prometa
70.000,00
70.000,00
100,00
1.4.9.
613900 Ugovorene i druge posebne usluge
170.000,00
170.000,00
100,00
1.5.
614000 Tekući grantovi
31.861.608,00
24.903.500,00
78,16
1.5.1.
614200 Grantovi pojedincima
27.858.608,00
20.850.500,00
74,84
27.858.608,00
20.850.500,00
74,84
2.400.000,00
2.400.000,00
100,00
15.1.1.1.
Grantovi po osnovu materijalno-socijalne
614220 sigurnosti nezaposlenih osoba
Programi za soc. zbrinjavanje zaposlenika
koji će u proc. priv., stečaja , likv. i
614221 prestruk. ostati bez posla
1.5.1.1.2.
614223 Novčana naknada nezaposlenima
8.500.000,00
9.200.000,00
108,24
1.5.1.1.3.
614223 Novčana naknada za demob.borce
10.658.608,00
2.200.000,00
20,64
1.5.1.1.4.
614225 PIO
300.000,00
300.000,00
100,00
1.5.1.1.5.
614229 Zdravstvena zaštita nezaposlenima
6.000.000,00
6.750.500,00
112,51
1.5.2.
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama
4.000.000,00
4.050.000,00
101,25
1.5.2.2.
614329 Transferi u cilju podsticanja zapošljavanja
4.000.000,00
4.050.000,00
101,25
1.6.
614811 Povrat više uplaćenih sredstava
3.000,00
3.000,00
100,00
200.000,00
200.000,00
100,00
1.5.1.1.
2.
Tekuća rezerva
3.
820000 Izdaci
400.000,00
450.000,00
112,50
3.1.
821000 Nabavka stalnih sredstava
400.000,00
450.000,00
112,50
35.009.444,00
28.161.200,00
80,44
4.
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Služba za zapošljavanje TK
Broj 4 - Strana 530
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
IZDACI
Redni Ekonomski
broj
kod
1
Naziv troška
Finansijski plan
2011.
Finansijski plan
2012.
Index
3
4
5
6
2
1.
820000 Izdaci
400.000,00
450.000,00
112,50
1.2.
821000 Nabavka stalnih sredstava
400.000,00
450.000,00
112,50
1.2.1.
821300 Nabavka opreme
200.000,00
150.000,00
75,00
1.2.2.
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje
200.000,00
300.000,00
150,00
UKUPNO IZDACI I OBAVEZE
400.000,00
450.000,00
112,50
2.
Članak 3.
Sredstva za rad Službe i za zadovoljenje potreba iz domena zapošljavanja osiguravaju se iz:
- doprinosa koje uplaćuje poslodavac i zaposlenik sukladno zakonu;
- kamata ili prihoda od uloga Službe,
- prihoda od pokretne i nepokretne imovine koju Služba za zapošljavanje kupi ili stekne sukladno zakonu;
- imovine;
- i drugih izvora.
Članak 4.
Ostvarena sredstva Služba raspoređuje sukladno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
(“Službene novine FBiH”, br. 41/01, 22/05 i 9/08) i ovim Financijskim planom, i to:
- administrativne troškove;
- novčane naknade nezaposlenim osobama;
- zdravstvena zaštita nezaposlenim osobama;
- mirovinsko i invalidsko osiguranje nezaposlenim osobama;
- sredstva za doobuku, prekvalifikaciju i profesionalnu orijentaciju nezaposlenih osoba;
- realizacija programa propisanih Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i Pravilnikom
o mjerama za podsticaj zapošljavanja;
- i druge isplate sukladno zakonu.
Članak 5.
Služba kao vanproračunski fond provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i
propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.
Članak 6.
Upravni odbor Službe, pored nadležnosti propisanih aktima Službe, usvojenim Operativnim programom realizacije Okvirnog plana
mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika u procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestruktuiranja, raspisanim javnim pozivom i
uz suglasnost Vlade Tuzlanskog kantona raspoređuje sredstva iz planske pozicije Program za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji će u
procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestruktuiranja ostati bez posla, ekonomski kod - 614221.
Članak 7.
Za rashode za koje nisu predviđena sredstva ili nisu predviđena u dovoljnom iznosu, ukoliko se ukaže neodložna potreba, predviđena
je tekuća rezerva. Sredstva tekuće rezerve, po utvrđenom prijedlogu, odobrava Upravni odbor Službe.
Članak 8.
Upravni odbor može, na prijedlog ravnatelja Službe, odlučiti da se nedovoljno predviđeni izdaci podmire (povećaju) iz ušteda, odnosno
smanjenjem sredstava na drugim stavkama u okviru odobrenog Financijskog plana, najviše do 10% ukupnih rashoda utvrđenih Financijskim planom.
Članak 9.
Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Financijskim planom, a tiču se načina izrade, donošenja, izvršavanja, zaduživanja, duga,
računovodstva i izvršenja financijskog plana, primjenjivat će se odredbe Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Članak 10.
Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom dobijanja suglasnosti od strane Skupštine Tuzlanskog kantona, a primjenjivat će se od
01.01.2012. do 31.12.2012. godine, a objavit će se u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Broj: 01-02-345/2012 Datum, 17.02.2012. godine PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Softić Emir, v.r.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
337
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o
ustavnom pitanju
Kantonalnog suda u Tuzli za utvrđivanje ustavnosti Zakona o
platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne
i Hercegovine, na osnovu člana IV.C.10. (4). Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, u vezi sa Amandmanima LII i XCVI na Ustav
Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave,
na sjednici održanoj 24. januara 2012. godine, donio je
P R E S U D U
1. Utvrđuje se da Zakon o platama i drugim naknadama
sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, br. 72/05 i 22/09) u dijelu koji se odnosi
na naknade sudija, tužilaca i stručnih saradnika nije u saglasnosti sa
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Saglasno članu IV.C.12. b) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine nalaže se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine
da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove presude u
„Službenim novinama Federacije BiH“ dopuni zakon iz tačke 1.
ove presude poštujući ustavni princip jednakosti pred zakonom i
reguliše prava sudija, tužilaca i stručnih saradnika na: naknadu za
troškove ishrane; naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla;
naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u
dane državnih praznika; naknadu zbog bolesti ili povrede; naknadu
troškova za slučaj smrti, teške bolesti ili invalidnosti; naknadu za
porodiljski dopust i na otpremninu prilikom odlaska u penziju kao i
ostalim budžetskim korisnicima. 3. Odbija se dio zahtjeva za utvrđivanje naknada za odvojen
život, za troškove selidbe i za jubilarnu nagradu.
4. U slučaju da Parlament Federacije Bosne i Hecegovine ne
postupi po nalogu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
i u ostavljenom roku ne izvrši dopunu zakona iz tačke 1. izreke ove
presude, pravo na navedene naknade sudija, tužilaca i stručnih saradnika
će biti rješavano shodnom primjenom propisa kojim su uređene
naknade izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika
u organima zakonodavne i organima izvršne vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine, državnih službenika i namještenika u organima državne
službe Federacije Bosne i Hercegovine, pravobranilaca, službenika
sudske policije i zatvorskih policajaca - stražara u kazneno - popravnim
zavodima Federacije Bosne i Hercegovine.
5. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“
i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
O b r a z l o ž e nj e
1. U ovom ustavno-sudskom predmetu Kantonalni sud u
Tuzli (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) u postupku rješavanja
žalbi Tuzlanskog kantona protiv presuda Općinskog suda u Kalesiji
po tužbama Škripić Aide, Sušić Merside, Ramljak Tomislava i
Ferizbegović Amire radi isplate naknade toplog obroka i presude
istog suda po tužbi Pejanović Dražene radi isplate jubilarne nagrade,
predočio je dana 21.09.2011. godine Ustavnom sudu Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije)
zahtjev kao ustavno pitanje (u daljem tekstu: zahtjev) da se prije
donošenja odluke o izjavljenim žalbama odluči o ustavnosti Zakona
o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 72/05)
(u daljem tekstu: osporeni zakon) u dijelu koji se odnosi na
pravo sudija na naknadu za topli obrok i pravo na jubilarnu nagradu.
2. Podnosilac zahtjeva navodi da je Zakonom o sudijskoj i
tužilačkoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 20/01) u članu 41. bilo propisano
da sudija, odnosno tužilac ima pravo na naknadu za određene
specijalne troškove: naknada za troškove prijevoza na posao i sa
Broj 4 - Strana 531
posla; naknada za prehranu za vrijeme rada; regres za godišnji
odmor; naknada za odvojeni život; naknada troškova prijevoza
za dane u kojima se ne radi iz mjesta u kojem ima službeni stan
do mjesta stalnog prebivališta i nazad, odnosno naknadu troškova
putovanja u mjesto stanovanja njegove porodice u vrijeme
nedjeljnog odmora, državnih praznika i neradnih dana; naknada
troškova selidbe iz mjesta stalnog prebivališta u mjesto gdje ima
službeni stan i nazad; naknada troškova za obrazovanje; jubilarne
nagrade; otpremnine pri odlasku u penziju, ali je članom 2. Zakona
o izmjenama i dopunama navedenog zakona iz 2003. godine
izmijenjen taj član, tako da glasi: „Sudija odnosno tužilac ima pravo
na slijedeće naknade: 1. otpremnina pri odlasku u penziju, 2. regres
za godišnji odmor, 3. jubilarne nagrade“. Presudom Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-3/04 od 01. juna 2004.
godine utvrđeno je da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
sudijskoj i tužilačkoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/03) nije u skladu sa
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na
sudije sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine. I pored navedene
presude Ustavnog suda Federacije i Amandmana CVI na Ustav
Federacije Bosne i Hercegovine donesen je osporeni zakon, kojim je
ukinuto, a ne umanjeno pravo sudijama na naknadu za prehranu za
vrijeme rada i pravo na jubilarnu nagradu, kao i druge vrste naknada
iz člana 41. Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Podnosilac zahtjeva smatra da su ovakvim
zakonskim rješenjem sudije diskriminisane u ostvarivanju prava iz
radnog odnosa i da im je povrijeđeno ustavno pravo na jednakost
pred zakonom, pravo na imovinu i pravo na prehranu u odnosu na
druge zaposlenike zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Federaciji
Bosne i Hercegovine, koji to pravo iz radnog odnosa ostvaruju na
osnovu odgovarajućih propisa. Kao primjer drugačijeg regulisanja
prava na naknadu za topli obrok i prava na jubilarnu nagradu
navodi: Zakon o pravima izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih
funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine iz 2006. godine sa izmjenama i dopunama; Zakon o
državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2003. godine
i Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine iz 2005. godine.
Iz naprijed navedenih razloga podnosilac zahtjeva postavlja
ustavno pitanje da li su odredbe osporenog zakona u skladu sa
članom II.A.2.(1) tačke c), k) i p) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine koje se odnose na jednakost pred zakonom, imovinu
i prehranu.
3. Stranke u postupku u ovom predmetu, na osnovu člana
39. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03)
su: Kantonalni sud u Tuzli kao ovlašteni podnosilac zahtjeva ustavnog pitanja, Tuzlanski kanton kao podnosilac žalbi protiv
presuda Općinskog suda u Kalesiji donesenih povodom tužbi
Škripić Aide i dr. radi isplate naknadâ za topli obrok, odnosno radi
isplate jubilarne nagrade, Škripić Aida, Sušić Mersida, Ramljak
Tomislav, Ferizbegović Amira iz Tuzle i Pejanović Dražena iz
Kalesije kao tužioci u postupku pred Općinskim sudom u Kalesiji,
te donosilac osporenog zakona Predstavnički dom i Dom naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
4. Ustavni sud Federacije je dana 28.09.2011. godine u skladu
sa članom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine zatražio od stranaka u postupku da dostave
odgovor na navode iz zahtjeva.
Tuzlanski kanton je putem Kantonalnog pravobranilaštva dana
08.11.2011. godine dostavio odgovor u kojem ističe da je Odlukom
Visokog predstavnika od 09.12.2005. godine donesen osporeni
zakon kojim je utvrđeno da ovaj zakon stupa na snagu na privremenoj
osnovi sve dok ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne
usvoji u istom obliku bez izmjena i dopuna ili bez dodatnih uslova.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je donio osporeni zakon
u istom obliku bez izmjena i dopuna ili bez dodatnih uslova, koji
je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 22/09.
Kantonalni pravobranilac je istakao da je Visoki predstavnik kao
konačni autoritet u pogledu tumačenja Dejtonskog sporazuma i na
Broj 4 - Strana 532
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA osnovu svojih ovlaštenja donio 09.12.2005. godine Amandman CVI
na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine kojim je, između ostalog,
utvrđeno da plata i/ili druge naknade sudiji mogu biti umanjeni
zakonom donesenim do 10.01.2006. godine, te da se ovo umanjenje
može izvršiti samo jednom. Istog dana, Visoki predstavnik je donio
osporeni zakon kojim se, kao propisom lex specialis, uređuju plate,
naknade i druga prava sudija i tužilaca, a članom 17. ovog zakona
propisano je da danom njegovog stupanja na snagu prestaju važiti
odredbe sadržane u drugim zakonima, propisima ili odlukama
Federacije Bosne i Hercegovine koje su u suprotnosti sa odredbama
ovog zakona. Ovim zakonom pravo na platu i druge naknade za
nosioce pravosudnih funkcija su na bitno drugačiji način uređeni u
odnosu na to kako su bili uređeni Zakonom o sudijskoj i tužilačkoj
funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je na osnovu člana
17. osporenog zakona prestao da važi. Kantonalni pravobranilac
smatra da je donošenjem osporenog zakona Visoki predstavnik
na drugačiji način utvrdio prava sudija i tužilaca na platu i druge
naknade, zbog čega se ne može govoriti o ukidanju prava utvrđenih
ranijim propisom. Činjenica da osporenim zakonom nisu utvrđeni
pravo na troškove prehrane i pravo na jubilarnu nagradu sama po
sebi ne znači da su ustavna prava na prehranu i pravo na imovinu
sudija povrijeđena, jer su osporenim zakonom neka druga prava
sudija i tužilaca utvrđena u znatno višem iznosu u odnosu na ostale
zaposlenike, pa i one koji obavljaju najsloženije pravne poslove.
Kantonalni pravobranilac smatra da su sudijama kao izdvojenoj
ustavnoj kategoriji prava, u odnosu na sve ostale zaposlenike
zakodavne, izvršne i sudske vlasti regulisana prosebnim propisom
i zbog toga se ne može govoriti o povredi njihovih ustavnih prava
odnosno o njihovoj nejednakosti u odnosu na ostale kategorije
zaposlenika. Nadalje, Kantonalni pravobranilac smatra da bi
ovakva povreda postojala u slučaju kada prava sudija uopće ne bi
bila uređena ili bi bila uređena istim propisima koji bi se odnosili
i na ostale zaposlene u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti, ali
umanjenjem ili izostavljenjem određenih prava za sudije i tužioce.
Zbog navedenog Kantonalni pravobranilac predlaže da
Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će utvrditi da
osporeni zakon nije u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine.
Aida Škripić, Mersida Sušić, Amira Ferizbegović i Ramljak
Tomislav u svom odgovoru od 10.10.2011. godine su istakli da su „sudije
diskriminisane u ostvarivanju prava iz radnog odnosa u smislu ustavnog
prava na jednakost pred zakonom u odnosu na druge zaposlenike
zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pejanović Dražena iz Kalesije nije dostavila traženi odgovor.
Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine na traženje ovog Suda nisu dostavili odgovor
na zahtjev.
5. U ovom predmetu održana je javna rasprava 24. januara
2012. godine na kojoj su pored predsjednice Kantonalnog suda
u Tuzli ispred podnosioca zahtjeva, pristupili i Kantonalni
pravobranilac u ime Premijera Kantona Tuzla, predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine, te Pejanović Dražena kao stranka
u postupku pred Kantonalnim sudom u Tuzli. Javnoj raspravi nije
pristupio predstavnik Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine, iako je uredno pozvan.
Predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli ostala je kod navoda
iz podnesenog zahtjeva, s tim što je zahtjev proširila na sve naknade
koje su pripadale sudijama na osnovu Zakona o sudijskoj i tužilačkoj
funkciji, a između ostalog na naknadu za odvojeni život i za
troškove selidbe, naknadu za dežure koje su svugdje plaćene osim
u pravosuđu, te na visinu otpremnine. Takođe, dodaje da smatra
da je osporeni zakon u suprotnosti sa Univerzalnom deklaracijom
o nezavisnosti sudstva kao međunarodnim dokumentom kojim je
propisano da se za vrijeme trajanja sudijske funkcije ne smiju na
štetu sudija mijenjati odgovarajuće naknade i uslovi službe.
Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine istakao je da
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
je pravo na plate sudija i tužilaca na određeni način pozitivno
diskriminisano kroz Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, jer
postoje ograničenja vezana za postupanje zakonodavne vlasti sa
intencijom eventualnog umanjivanja plata sudija i tužilaca uz
obrazloženje da nema dovoljno osiguranih sredstava u budžetima. U
ovom pogledu je i dalje osigurana stabilnost kada je riječ o platama
sudija i tužilaca, a pitanja naknada su uređena na odgovarajući način.
Kada je riječ o sudijama i tužiocima postoji polazna pretpostavka
da se osigurava stabilnost i nezavisnost od utjecaja zakonodavne
i izvršne vlasti da se određena prava sudija i tužilaca ne umanjuju.
Mišljenja je da u proceduri donošenja Zakona o radu u Federaciji
Bosne i Hercegovine, kada je riječ o drugim pravima po osnovu
rada, treba imati u vidu da se poštuje ustavni princip jednakosti
pred zakonom svih zaposlenih. Predlaže da Ustavni sud Federacije
ocijeni da je osporeni zakon u skladu sa Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine.
Kantonalni pravobranilac kao i Pejanović Dražena ostali su
kod navoda iznesenih u odgovoru na zahtjev.
6. Razmatrajući podneseni zahtjev Ustavni sud Fedracije je
utvrdio sljedeće:
Ustavni sud Federacije konstatuje da je nesporna nadležnost
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da u skladu sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine donosi zakone i samostalno odlučuje
o uređivanju odnosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Isto tako,
zakonodavna vlast je nadležna da mijenja, dopunjuje ili ukida već
priznata zakonska prava zavisno od različitih okolnosti, ali pri
uređivanju tih odnosa dužna je uvažavati zahtjeve koje pred nju postavi
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, posebno ako ona proizilaze
iz principa vladavine prava i ako su to prava kojima se štite određeni
ustavni principi. U tom smislu, u pravnom poretku zasnovanom na
vladavini prava zakoni moraju biti opći i jednaki za sva lica.
7. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je
Zakon o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/10) i
uredio plate i naknade svim zaposlenim u izvršnoj, zakonodavnoj
i sudskoj vlasti osim sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima.
Ovim zakonom su utvrđene sljedeće naknade i to: naknada za
troškove ishrane (čl. 12. i 30.), naknada za prijevoz na posao i sa
posla (član 35.), naknada za prekovremeni rad, rad u neradne dane,
noćni rad i rad u dane državnih praznika (član 24.), naknada plate
zbog bolesti ili povrede (član 10.), naknada za slučaj smrti, teške
bolesti ili invalidnosti (član 15.), naknada za porodiljski dopust
(član 33.) i otpremnina prilikom odlaska u penziju (član 16.) u
znatno višem iznosu nego što je utvrđeno osporenim zakonom.
Isto tako, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio
je osporeni zakon kojim je u članu 17. propisano da stupanjem na
snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe drugih zakona, propisa
ili odluka Federacije Bosne i Hercegovine, koje su u suprotnosti
sa odredbama ovog zakona, pa su zbog toga prestale da važe i
odgovarajuće odredbe koje su se odnosile na naknade u Zakonu o
sudijskoj i tužilačkoj funkciji („Službene novine Federacije BiH“, br.
22/00, 20/01, 37/01, 63/03 i 78/04). Osporenim zakonom sudijama,
tužiocima i stručnim saradnicima nisu utvrđene pomenute naknade
ili su, kao u slučaju naknade sudijama i tužiocima prilikom odlaska
u penziju (otpremnine) utvrđene u bitno nižem iznosu.
8. Analizirajući pomenute zakone u odnosu na propisane
naknade, Ustavni sud Federacije je utvrdio sljedeće relevantne
činjenice: Svim budžetskim korisnicima u zakonodavnoj i izvršnoj
vlasti je utvrđeno pravo na naknade navedene u tački 7. ovog
obrazloženja koje ili nisu, ili su u znatno manjem obimu, kao što je
pravo na otpremninu, utvrđene osporenim zakonom. Sudije, tužioci
i stručni saradnici obuhvaćeni osporenim zakonom su takođe
budžetski korisnici. Razlika između izabranih lica u zakonodavnoj,
izvršnoj i pravosudnoj vlasti se ogleda samo u tome koji je organ
zadužen za imenovanje, što nije relevantno za razmatranje ovog
ustavnog pitanja, te u principu stalnosti funkcije, što se odrazilo,
kao relevantna različitost koja opravdava različito zakonsko
regulisanje u odlučivanju o naknadama koje su suštinski vezane za
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
princip mandata, a to je naknada za odvojen život i troškove selidbe.
Nije nevažno spomenuti i da je ustavnim principom o nemogućnosti
smanjenja plata i naknada u odnosu na sudije kao nosioce sudske vlasti,
te stalnosti funkcije kao jednim od garanata nezavisnosti sudske vlasti,
a koji je direktno u vezi sa međunarodnim standardom o statusu sudija
proklamovanim prvenstveno u Evropskoj povelji o statusu sudija,
upravo za vršenje sudske vlasti bio utvrđen visok standard primanja u
skladu sa odgovornošću i težinom vršenja sudijske funkcije. Nesporno
je da je u vrijeme donošenja osporenog zakona situacija u pogledu
visine plata i razlike u primanjima između sudija i tužilaca u odnosu na
druge izabrane dužnosnike u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Federacije
Bosne i Hercegovine bila takva da su primanja ovih drugih bila u
znatno manjem obimu. No, počev od dana donošenja osporenog zakona
do danas, nesporno je da su plate izabranih dužnosnika i državnih
službenika u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti višestruko povećane, a uz
to kontinuirano imaju pravo na naknade koje su uglavnom u cijelosti
uskraćene kategoriji budžetskih korisnika koju obuhvata osporeni
zakon. Nije nevažno spomenuti da je od 2005. godine pa do danas
isključivo sudijama i tužiocima onemogućeno bilo kakvo usklađivanje
ili povećanje plata, koja je, uz minimalne naknade propisane osporenim
zakonom, jedini izvor primanja koji je neizmijenjen, za razliku od
izvršne i zakonodavne vlasti, u ovom, referentnom periodu od gotovo
sedam godina.
Neosnovan je i ničim potkrijepljen navod iznijet na javnoj
raspravi da sudije i tužioci u nekim drugim naknadama imaju znatno
veća prava u odnosu na ostale kategorije zaposlenika. To je vidljivo
kada se uradi jednostavna komparacija odredbi zakona koji regulišu
pitanje naknada korisnika u organima vlasti Federacije Bosne i
Hercegovine. Jedini primjer je u odnosu na propisanu visinu regresa
- naknade za godišnji odmor, koje pravo takođe ostvaruju i drugi
budžetski korisnici, samo se drugačije uređuje pitanje visine koja
se usklađuje sa visinom plate kao promjenjive kategorije. Takođe,
navodi da se osporenim zakonom htjela posebno regulisati Ustavom
zaštićena sudska vlast nije relevantan za postavljeno ustavno pitanje.
Naime, i drugi referentni zakon sa kojim se vrši komparacija u odnosu
na osporeni zakon je, u suštini, takođe lex specialis. Nadalje, osporeni
zakon obuhvata i tužioce i jednu kategoriju stručnih saradnika koji
nisu obuhvaćeni zaštitnim ustavnim mehanizmom koji se odnosi
isključivo na sudsku vlast, dakle na sudije kao nosioce sudske vlasti.
Ustavni sud Federacije svakako pozdravlja intenciju zakonodavca da se kroz poseban zakon na cjelovit način urede pitanja ukupnih
primanja izabranih lica u redovnom pravosuđu, ali uz uvažavanje
ustavnih principa, u konkretnom slučaju prava na jednakost pred
zakonom u pravima za sve kategorije budžetskih korisnika u
zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti. Evidentno je da je sada, u
vrijeme odlučivanja, ovaj princip osporenim zakonom narušen.
9. Ustavni sud Federacije je cijenio osporeni zakon u svjetlu
ustavnog principa o jednakosti svih lica pred zakonom (član
II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine) i člana 1.
Protokola br. 12. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i
osnovnih sloboda, koja ima snagu ustavnih odredaba. Članom 1.
navedenog protokola propisana je opća zabrana diskriminacije od
strane organa vlasti po bilo kom osnovu. Ustavni sud Federacije je
utvrdio da iz razloga navedenih u tački 8. ovoga obrazloženja postoji
nejednakost pred zakonom odnosno diskriminacija u pravima na
naknade sudija, tužilaca i stručnih saradnika u odnosu na ostale
zaposlenike u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti. Ustavni sud
Federacije smatra da nisu dati niti postoje relevantni razlozi koji bi
opravdali različiti - nejednak tretman zaposlenika u zakonodavnoj
i izvršnoj vlasti sa jedne i sudija i tužilaca sa druge strane u odnosu
na propisivanje naknada.
Zbog navedenih razloga Ustavni sud Federacije je utvrdio da
osporeni zakon nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine. Zbog utvrđene nesaglasnosti sa Ustavom naloženo je
Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u skladu sa članom
IV.C.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u roku od šest
mjeseci od dana objavljivanja presude u službenim glasilima
dopuni osporeni zakon, poštujući ustavni princip jednakosti pred
zakonom sudija, tužilaca i stručnih saradnika sa ostalim budžetskim
korisnicima. Isto tako, Ustavni sud Federacije je u skladu sa
Broj 4 - Strana 533
pomenutom ustavnom odredbom utvrdio da, ukoliko Parlament
Federacije Bosne i Hercegovine ne donese izmjene i dopune
osporenog zakona u roku od šest mjeseci, pravo na navedene
naknade sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima biće riješeno
shodnom primjenom propisa kojim su uređene navedene naknade
izabranim dužnosnicima, nosiocima izvršnih funkcija i savjetnicima
u organima zakonodavne i izvršne vlasti, državnim službenicima i
namještenicima.
Ustavni sud Federacije ocijenio je da ne postoji povreda
odredaba člana II.A.2.(1) k) i p) kojim je propisano pravo na
imovinu i pravo na prehranu, iz sljedećih razloga:
Pravo na imovinu može biti povrijeđeno ako se zasniva na
valjanom pravnom osnovu (npr: naknade propisane zakonom),
a pravo na prehranu ne podrazumijeva pravo na troškove ishrane
u toku rada, već je to pravo koje ulazi u sastav prava na dostojan
životni standard, tj. pravo svakog da bude zaštićen od gladi.
10. Ustavni sud Federacije je odbio zahtjev podnosioca
zahtjeva za utvrđivanje naknade za odvojeni život, troškove selidbe
i pravo na jubilarnu nagradu iz sljedećih razloga:
Sudije i tužioci, saglasno ustavnim i zakonskim odredbama,
imenuju se do navršenih 70 godina života čime je uređena stalnost
funkcije, a izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici
u organima zakonodavne i izvršne vlasti biraju se, u pravilu, za
jedan mandatni period u trajanju od četiri godine i po isteku javne
funkcije mogu se vratiti na isto ili slično radno mjesto sa kojeg
su izabrani. Ta različitost u odnosu na stalnost funkcije bila je za
Ustavni sud Federacije relevantan razlog za odbijanje zahtjeva za
utvrđivanje naknada za odvojen život i troškove selidbe.
Zakon o platama i naknadama u organima vlasti Federacije
Bosne i Hercegovine ne predviđa pravo na jubilarnu nagradu ni za
jednu kategoriju budžetskih korisnika. Ovo pravo bilo je predviđeno
članom 43. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05 i 8/06) i članom 45. Zakona o namještenicima u organima
državne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/05), ali su navedeni zakoni, u dijelu koji
se odnosi na plate, naknade i druga materijalna prava prestali da se
primjenjuju na osnovu člana 69. Zakona o platama i naknadama u
organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine.
11. Ustavni sud Federacije ukazuje da se nakon donošenja
ove presude pred redovnim sudovima može primjenjivati osporeni
zakon u dijelu koji se odnosi na naknade sudija, tužilaca i stručnih
saradnika, pošto presudom nije utvrđeno da su naknade propisane
osporenim zakonom u nesaglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine, već je utvrđena nesaglasnost sa Ustavom rezultat
nepotpunog odnosno nejednakog uređenja naknada sudija, tužilaca
i stručnih saradnika u odnosu na druge budžetske korisnike, pa je
iz tih razloga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine obavezan
da dopuni osporeni zakon. Nadalje, Ustavni sud Federacije ukazuje
da su se odredbe o naknadama koje su bile propisane Zakonom
o sudijskoj i tužilačkoj funkciji mogle primjenjivati samo do
donošenja osporenog zakona, jer su njegovim stupanjem na snagu
te odredbe, kao suprotne osporenom zakonu prestale da važe. To
znači da Zakon o sudijskoj i tužilačkoj funkciji u Federaciji Bosne
i Hercegovine ne može biti pred redovnim sudovima osnov za
dosuđivanje bilo kakvih naknada.
12. Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije odlučio je
kao u izreci presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u
sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr.
Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris
Vehabović, sudije Suda.
Broj: U-28/11Predsjednica
24. januar 2012. godine
Ustavnog suda Federacije
Sarajevo Bosne i Hercegovine
mr. Kata Senjak, v.r.
Broj 4 - Strana 534
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući
o ustavnom pitanju Kantonalnog suda u Tuzli za utvrđivanje
ustavnosti Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja
u Federaciji Bosne i Hercegovine, na temelju članka IV.C.10. (4).
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u svezi sa Amandmanima
LII i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon
provedene javne rasprave, na sjednici održanoj 24. siječnja 2012.
godine, donio je
P R E S U D U
1. Utvrđuje se da Zakon o plaćama i drugim naknadama
sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, br. 72/05 i 22/09) u dijelu koji se odnosi na
naknade sudaca, tužitelja i stručnih suradnika nije u suglasnosti sa
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Suglasno članku IV.C.12. b) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine nalažese Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine
da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove presude u
„Službenim novinama Federacije BiH“ dopuni zakon iz točke 1.
ove presude poštujući ustavno načelo jednakosti pred zakonom i
regulira prava sudaca, tužitelja i stručnih suradnika na: naknadu za
troškove ishrane; naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla;
naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u
dane državnih blagdana; naknadu zbog bolesti ili povrede; naknadu
troškova za slučaj smrti, teške bolesti ili invalidnosti; naknadu za
porodiljni dopust i na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu kao
i ostalim proračunskim korisnicima. 3. Odbija se dio zahtjeva za utvrđivanje naknada za odvojen
život, za troškoveselidbe i za jubilarnu nagradu.
4. U slučaju da Parlament Federacije Bosne i Hecegovine ne
postupi po nalogu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i u
ostavljenom roku ne izvrši dopunu zakona iz točke 1. izreke ove presude,
pravo na navedene naknade sudaca, tužitelja i stručnih suradnika će
biti rješavano shodnom primjenom propisa kojim su uređene naknade
izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u
organima zakonodavne i organima izvršne vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine, državnih službenika i namještenika u organima državne
službe Federacije Bosne i Hercegovine, pravobranitelja, službenika
sudbene policije i zatvorskih policajaca - stražara u kazneno popravnim zavodima Federacije Bosne i Hercegovine.
5. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“
i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
O b r a z l o ž e nj e
1. U ovom ustavno-sudskom predmetu Kantonalni sud u Tuzli
(u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) u postupku rješavanja
žalbi Tuzlanskog kantona protiv presuda Općinskog suda u Kalesiji
po tužbama Škripić Aide, Sušić Merside, Ramljak Tomislava i
Ferizbegović Amire radi isplate naknade toplog obroka i presude
istog suda po tužbi Pejanović Dražene radi isplate jubilarne nagrade,
predočio je dana 21.09.2011. godine Ustavnom sudu Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije)
zahtjev kao ustavno pitanje (u daljnjem tekstu: zahtjev) da se prije
donošenja odluke o izjavljenim žalbama odluči o ustavnosti Zakona
o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 72/05)
(u daljnjem tekstu: osporeni zakon) u dijelu koji se odnosi
na pravo sudaca na naknadu za topli obrok i pravo na jubilarnu
nagradu.
2. Podnositelj zahtjeva navodi da je Zakonom o sudačkoj i
tužiteljskoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 20/01) u članku 41. bilo propisano da
sudac, odnosno tužitelj ima pravo na naknadu za određene specijalne
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
troškove: naknada za troškove prijevoza na posao i sa posla;
naknada za prehranu za vrijeme rada; regres za godišnji odmor;
naknada za odvojeni život; naknada troškova prijevoza za dane u
kojima se ne radi iz mjesta u kojem ima službeni stan do mjesta
stalnog prebivališta i nazad, odnosno naknadu troškova putovanja
u mjesto stanovanja njegove obitelji u vrijeme nedjeljnog odmora,
državnih blagdana i neradnih dana; naknada troškova selidbe iz
mjesta stalnog prebivališta u mjesto gdje ima službeni stan i nazad;
naknada troškova za obrazovanje; jubilarne nagrade; otpremnine
pri odlasku u mirovinu, ali je člankom 2. Zakona o izmjenama i
dopunama navedenog zakona iz 2003. godine izmijenjen taj članak,
tako da glasi: „Sudac odnosno tužitelj ima pravo na slijedeće
naknade: 1. otpremnina pri odlasku u mirovinu, 2. regres za
godišnji odmor, 3. jubilarne nagrade“. Presudom Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-3/04 od 01. lipnja 2004.
godine utvrđeno je da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
sudačkoj i tužiteljskoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/03) nije sukladan
Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na
suce sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine. I pored navedene
presude Ustavnog suda Federacije i Amandmana CVI na Ustav
Federacije Bosne i Hercegovine donesen je osporeni zakon, kojim
je ukinuto, a ne umanjeno pravo sucima na naknadu za prehranu za
vrijeme rada i pravo na jubilarnu nagradu, kao i druge vrste naknada
iz članka 41. Zakona o sudačkoj i tužiteljskoj funkciji u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Podnositelj zahtjeva smatra da su ovakvim
zakonskim rješenjem suci diskriminirani u ostvarivanju prava iz
radnog odnosa i da im je povrijeđeno ustavno pravo na jednakost
pred zakonom, pravo na imovinu i pravo na prehranu u odnosu na
druge uposlenike zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti u Federaciji
Bosne i Hercegovine, koji to pravo iz radnog odnosa ostvaruju na
temelju odgovarajućih propisa. Kao primjer drugačijeg reguliranja
prava na naknadu za topli obrok i prava na jubilarnu nagradu
navodi: Zakon o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih
funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine iz 2006. godine sa izmjenama i dopunama; Zakon o
državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2003. godine
i Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine iz 2005. godine.
Iz naprijed navedenih razloga podnositelj zahtjeva
postavlja ustavno pitanje da li su odredbe osporenog zakona
sukladne članku II.A.2.(1) točke c), k) i p) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine koje se odnose na jednakost pred zakonom, imovinu
i prehranu.
3. Stranke u postupku u ovom predmetu, na temelju članka
39. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03)
su: Kantonalni sud u Tuzli kao ovlašteni podnositelj zahtjeva ustavnog pitanja, Tuzlanski kanton kao podnositelj žalbi protiv
presuda Općinskog suda u Kalesiji donesenih povodom tužbi
Škripić Aide i dr. radi isplate naknadâ za topli obrok odnosno radi
isplate jubilarne nagrade, Škripić Aida, Sušić Mersida, Ramljak
Tomislav, Ferizbegović Amira iz Tuzle i Pejanović Dražena iz
Kalesije kao tužitelji u postupku pred Općinskim sudom u Kalesiji,
te donositelj osporenog zakona Zastupnički dom i Dom naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
4. Ustavni sud Federacije je dana 28.09.2011. godine sukladno
članku 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine zatražio od stranaka u postupku da dostave
odgovor na navode iz zahtjeva.
Tuzlanski kanton je putem Kantonalnog pravobraniteljstva
dana 08.11.2011. godine dostavio odgovor u kojem ističe da je
Odlukom Visokog predstavnika od 09.12.2005. godine donesen
osporeni zakon kojim je utvrđeno da ovaj zakon stupa na snagu
na privremenoj osnovi sve dok ga Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine ne usvoji u istom obliku bez izmjena i dopuna ili bez
dodatnih uvjeta. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je donio
osporeni zakon u istom obliku bez izmjena i dopuna ili bez dodatnih
uvjeta, koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“,
broj: 22/09. Kantonalni pravobranitelj je istakao da je Visoki
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
predstavnik kao konačni autoritet u pogledu tumačenja Dejtonskog
sporazuma i na temelju svojih ovlaštenja donio 09.12.2005. godine
Amandman CVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine kojim je,
između ostalog, utvrđeno da plaća i/ili druge naknade sucu mogu
biti umanjeni zakonom donesenim do 10.01.2006. godine, te da
se ovo umanjenje može izvršiti samo jednom. Istog dana, Visoki
predstavnik je donio osporeni zakon kojim se, kao propisom lex
specialis, uređuju plaće, naknade i druga prava sudaca i tužitelja, a
člankom 17. ovog zakona propisano je da danom njegovog stupanja
na snagu prestaju važiti odredbe sadržane u drugim zakonima,
propisima ili odlukama Federacije Bosne i Hercegovine koje su u
suprotnosti sa odredbama ovog zakona. Ovim zakonom pravo na
plaću i druge naknade za nositelje pravosudnih funkcija su na bitno
drugačiji način uređeni u odnosu na to kako su bili uređeni Zakonom
o sudačkoj i tužiteljskoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine
koji je na temelju članka 17. osporenog zakona prestao da važi.
Kantonalni pravobranitelj smatra da je donošenjem osporenog
zakona Visoki predstavnik na drugačiji način utvrdio prava sudaca i
tužitelja na plaću i druge naknade, zbog čega se ne može govoriti o
ukidanju prava utvrđenih ranijim propisom. Činjenica da osporenim
zakonom nisu utvrđeni pravo na troškove prehrane i pravo na
jubilarnu nagradu sama po sebi ne znači da su ustavna prava na
prehranu i pravo na imovinu sudaca povrijeđena, jer su osporenim
zakonom neka druga prava sudaca i tužitelja utvrđena u znatno
višem iznosu u odnosu na ostale uposlenike, pa i one koji obavljaju
najsloženije pravne poslove. Kantonalni pravobranitelj smatra da
su sucima kao izdvojenoj ustavnoj kategoriji prava, u odnosu na
sve ostale uposlenike zakodavne, izvršne i sudbene vlasti regulirana
prosebnim propisom i stoga se ne može govoriti o povredi njihovih
ustavnih prava odnosno o njihovoj nejednakosti u odnosu na ostale
kategorije uposlenika. Nadalje, Kantonalni pravobranitelj smatra da
bi ovakva povreda postojala u slučaju kada prava sudaca uopće ne
bi bila uređena ili bi bila uređena istim propisima koji bi se odnosili
i na ostale uposlene u zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti, ali
umanjenjem ili izostavljenjem određenih prava za suce i tužitelje.
Zbog navedenog Kantonalni pravobranitelj predlaže da
Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će utvrditi da
osporeni zakon nije u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine.
Aida Škripić, Mersida Sušić, Amira Ferizbegović i Ramljak
Tomislav u svom odgovoru od 10.10.2011. godine su istakli da
su „suci diskriminirani u ostvarivanju prava iz radnog odnosa u
smislu ustavnog prava na jednakost pred zakonom u odnosu na
druge uposlenike zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Pejanović Dražena iz Kalesije nije dostavila
traženi odgovor.
Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne
i Hercegovine na traženje ovog Suda nisu dostavili odgovor na
zahtjev.
5. U ovom predmetu održana je javna rasprava 24. siječnja
2012. godine na kojoj su pored predsjednice Kantonalnog suda
u Tuzli ispred podnositelja zahtjeva, nazočili i Kantonalni
pravobranitelj u ime Premijera Kantona Tuzla, predsjednik
Zakonodavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine, te Pejanović Dražena kao stranka
u postupku pred Kantonalnim sudom u Tuzli. Javnoj raspravi nije
nazočio predstavnik Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine, iako je uredno pozvan.
Predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli ostala je kod navoda
iz podnesenog zahtjeva, s tim što je zahtjev proširila na sve naknade
koje su pripadale sucima na temelju Zakona o sudačkoj i tužiteljskoj
funkciji, a između ostalog na naknadu za odvojeni život i za
troškove selidbe, naknadu za dežure koje su svugdje plaćene osim
u pravosuđu, te na visinu otpremnine. Takođe, dodaje da smatra
da je osporeni zakon u suprotnosti sa Univerzalnom deklaracijom
o neovisnosti sudstva kao međunarodnim dokumentom kojim je
propisano da se za vrijeme trajanja sudačke funkcije ne smiju na
štetu sudaca mijenjati odgovarajuće naknade i uvjeti službe.
Broj 4 - Strana 535
Predsjednik
Zakonodavno-pravnog
povjerenstva
Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
istakao je da je pravo na plaće sudaca i tužitelja na određeni
način pozitivno diskriminirano kroz Ustav Federacije Bosne
i Hercegovine, jer postoje ograničenja vezana za postupanje
zakonodavne vlasti sa intencijom eventualnog umanjivanja plaća
sudaca i tužitelja uz obrazloženje da nema dovoljno osiguranih
sredstava u proračunima. U ovom pogledu je i dalje osigurana
stabilnost kada je riječ o plaćama sudaca i tužitelja, a pitanja
naknada su uređena na odgovarajući način. Kada je riječ o sucima i
tužiteljima postoji polazna pretpostavka da se osigurava stabilnost i
neovisnost od utjecaja zakonodavne i izvršne vlasti da se određena
prava sudaca i tužitelja ne umanjuju. Mišljenja je da u proceduri
donošenja Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine, kada
je riječ o drugim pravima po osnovu rada, treba imati u vidu da
se poštuje ustavno načelo jednakosti pred zakonom svih uposlenih.
Predlaže da Ustavni sud Federacije ocijeni da je osporeni zakon
sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.
Kantonalni pravobranitelj kao i Pejanović Dražena ostali su
kod navoda iznesenih u odgovoru na zahtjev.
6. Razmatrajući podneseni zahtjev Ustavni sud Fedracije je
utvrdio sljedeće:
Ustavni sud Federacije konstatira da je nesporna nadležnost
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da sukladno Ustavu
Federacije Bosne i Hercegovine donosi zakone i samostalno
odlučuje o uređivanju odnosa u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Isto tako, zakonodavna vlast je nadležna da mijenja, dopunjuje ili
ukida već priznata zakonska prava ovisno od različitih okolnosti,
ali pri uređivanju tih odnosa dužna je uvažavati zahtjeve koje pred
nju postavi Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, posebice ako
ona proizilaze iz načela vladavine prava i ako su to prava kojima
se štite određena ustavna načela. U tom smislu, u pravnom poretku
zasnovanom na vladavini prava zakoni moraju biti opći i jednaki za
sve osobe.
7. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/10) i
uredio plaće i naknade svim uposlenim u izvršnoj, zakonodavnoj
i sudbenoj vlasti osim sucima, tužiteljima i stručnim suradnicima.
Ovim zakonom su utvrđene sljedeće naknade i to: naknada za
troškove ishrane (čl. 12. i 30.), naknada za prijevoz na posao i sa
posla (članak 35.), naknada za prekovremeni rad, rad u neradne dane,
noćni rad i rad u dane državnih blagdana (članak 24.), naknada plaće
zbog bolesti ili povrede (članak 10.), naknada za slučaj smrti, teške
bolesti ili invalidnosti (članak 15.), naknada za porodiljni dopust
(članak 33.) i otpremnina prilikom odlaska u mirovinu (članak 16.)
u znatno višem iznosu nego što je utvrđeno osporenim zakonom.
Isto tako, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio
je osporeni zakon kojim je u članku 17. propisano da stupanjem
na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe drugih zakona,
propisa ili odluka Federacije Bosne i Hercegovine, koje su u
suprotnosti sa odredbama ovog zakona, pa su stoga prestale da važe
i odgovarajuće odredbe koje su se odnosile na naknade u Zakonu
o sudačkoj i tužiteljskoj funkciji („Službene novine Federacije
BiH“, br. 22/00, 20/01, 37/01, 63/03 i 78/04). Osporenim zakonom
sucima, tužiteljima i stručnim suradnicima nisu utvrđene pomenute
naknade ili su, kao u slučaju naknade sucima i tužiteljima prilikom
odlaska u mirovinu (otpremnine) utvrđene u bitno nižem iznosu.
8. Analizirajući pomenute zakone u odnosu na propisane
naknade, Ustavni sud Federacije je utvrdio sljedeće relevantne
činjenice: Svim proračunskim korisnicima u zakonodavnoj i
izvršnoj vlasti je utvrđeno pravo na naknade navedene u točki 7.
ovog obrazloženja koje ili nisu, ili su u znatno manjem obimu,
kao što je pravo na otpremninu, utvrđene osporenim zakonom.
Suci, tužitelji i stručni suradnici obuhvaćeni osporenim zakonom
su takođe proračunski korisnici. Razlika između izabranih osoba
u zakonodavnoj, izvršnoj i pravosudnoj vlasti se ogleda samo u
tome koji je organ zadužen za imenovanje, što nije relevantno za
Broj 4 - Strana 536
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA razmatranje ovog ustavnog pitanja, te u načelu stalnosti funkcije, što se
odrazilo, kao relevantna različitost koja opravdava različito zakonsko
reguliranje u odlučivanju o naknadama koje su suštinski vezane za
načelo mandata, a to je naknada za odvojen život i troškove selidbe.
Nije nevažno spomenuti i da je ustavnim načelom o nemogućnosti
smanjenja plaća i naknada u odnosu na suce kao nositelje sudbene
vlasti, te stalnosti funkcije kao jednim od garanata neovisnosti sudbene
vlasti, a koji je direktno u vezi sa međunarodnim standardom o statusu
sudaca proklamovanim prvenstveno u Europskoj povelji o statusu
sudaca, upravo za vršenje sudbene vlasti bio utvrđen visok standard
primanja sukladno odgovornosti i težini obnašanja sudačke funkcije.
Nesporno je da je u vrijeme donošenja osporenog zakona situacija u
pogledu visine plaća i razlike u primanjima između sudaca i tužitelja
u odnosu na druge izabrane dužnosnike u zakonodavnoj i izvršnoj
vlasti Federacije Bosne i Hercegovine bila takva da su primanja ovih
drugih bila u znatno manjem obimu. No, počev od dana donošenja
osporenog zakona do danas, nesporno je da su plaće izabranih
dužnosnika i državnih službenika u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti
višestruko povećane, a uz to kontinuirano imaju pravo na naknade koje
su uglavnom u cijelosti uskraćene kategoriji proračunskih korisnika
koju obuhvata osporeni zakon. Nije nevažno spomenuti da je od 2005.
godine pa do danas isključivo sucima i tužiteljima onemogućeno
bilo kakvo usuglašavanje ili povećanje plaća, koja je, uz minimalne
naknade propisane osporenim zakonom, jedini izvor primanja koji
je neizmijenjen, za razliku od izvršne i zakonodavne vlasti, u ovom,
referentnom periodu od gotovo sedam godina.
Neutemeljen je i ničim potkrijepljen navod iznijet na javnoj
raspravi da suci i tužitelji u nekim drugim naknadama imaju znatno
veća prava u odnosu na ostale kategorije uposlenika. To je vidljivo
kada se uradi jednostavna komparacija odredbi zakona koji reguliraju
pitanje naknada korisnika u organima vlasti Federacije Bosne i
Hercegovine. Jedini primjer je u odnosu na propisanu visinu regresa
- naknade za godišnji odmor, koje pravo takođe ostvaruju i drugi
proračunski korisnici, samo se drugačije uređuje pitanje visine koja
se usuglašava sa visinom plaće kao promjenjive kategorije. Takođe,
navodi da se osporenim zakonom htjela posebno regulirati Ustavom
zaštićena sudbena vlast nije relevantan za postavljeno ustavno pitanje.
Naime, i drugi referentni zakon sa kojim se vrši komparacija u odnosu
na osporeni zakon je, u suštini, takođe lex specialis. Nadalje, osporeni
zakon obuhvata i tužitelje i jednu kategoriju stručnih suradnika koji
nisu obuhvaćeni zaštitnim ustavnim mehanizmom koji se odnosi
isključivo na sudbenu vlast, dakle na suce kao nositelje sudbene vlasti.
Ustavni sud Federacije svakako pozdravlja intenciju
zakonodavca da se kroz poseban zakon na cjelovit način urede pitanja
ukupnih primanja izabranih osoba u redovnom pravosuđu, ali uz
uvažavanje ustavnih načela, u konkretnom slučaju prava na jednakost
pred zakonom u pravima za sve kategorije proračunskih korisnika u
zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti. Evidentno je da je sada, u
vrijeme odlučivanja, ovo načelo osporenim zakonom narušeno.
9. Ustavni sud Federacije je cijenio osporeni zakon u svjetlu
ustavnog načela o jednakosti svih osoba pred zakonom (članak II.A.2.(1)
c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine) i članka 1. Protokola br.
12. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda,
koja ima snagu ustavnih odredaba. Člankom 1. navedenog protokola
propisana je opća zabrana diskriminacije od strane organa vlasti po bilo
kom temelju. Ustavni sud Federacije je utvrdio da iz razloga navedenih
u točki 8. ovoga obrazloženja postoji nejednakost pred zakonom
odnosno diskriminacija u pravima na naknade sudaca, tužitelja i
stručnih suradnika u odnosu na ostale uposlenike u zakonodavnoj,
izvršnoj i sudbenoj vlasti. Ustavni sud Federacije smatra da nisu dati
niti postoje relevantni razlozi koji bi opravdali različiti - nejednak
tretman uposlenika u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti s jedne i sudaca i
tužitelja s druge strane u odnosu na propisivanje naknada.
Zbog navedenih razloga Ustavni sud Federacije je utvrdio da
osporeni zakon nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine. Zbog utvrđene nesuglasnosti sa Ustavom naloženo
je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da sukladno članku
IV.C.12.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u roku od šest
mjeseci od dana objavljivanja presude u službenim glasilima dopuni
osporeni zakon, poštujući ustavno načelo jednakosti pred zakonom
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
sudaca, tužitelja i stručnih suradnika sa ostalim proračunskim
korisnicima. Isto tako, Ustavni sud Federacije je sukladno pomenutoj
ustavnoj odredbi utvrdio da, ukoliko Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine ne donese izmjene i dopune osporenog zakona u roku
od šest mjeseci, pravo na navedene naknade sucima, tužiteljima i
stručnim suradnicima biće riješeno shodnom primjenom propisa
kojim su uređene navedene naknade izabranim dužnosnicima,
nositeljima izvršnih funkcija i savjetnicima u organima zakonodavne
i izvršne vlasti, državnim službenicima i namještenicima.
Ustavni sud Federacije ocijenio je da ne postoji povreda
odredaba članka II.A.2.(1) k) i p) kojim je propisano pravo na
imovinu i pravo na prehranu, iz sljedećih razloga:
Pravo na imovinu može biti povrijeđeno ako se zasniva na
valjanom pravnom temelju (npr: naknade propisane zakonom),
a pravo na prehranu ne podrazumijeva pravo na troškove ishrane
tijekom rada, već je to pravo koje ulazi u sastav prava na dostojan
životni standard, tj. pravo svakog da bude zaštićen od gladi.
10. Ustavni sud Federacije je odbio zahtjev podnositelja
zahtjeva za utvrđivanje naknade za odvojeni život, troškove selidbe
i pravo na jubilarnu nagradu iz sljedećih razloga:
Suci i tužitelji, suglasno ustavnim i zakonskim odredbama,
imenuju se do navršenih 70 godina života čime je uređena
stalnost funkcije, a izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija
i savjetnici u organima zakonodavne i izvršne vlasti biraju se, u
pravilu, za jedan mandatni period u trajanju od četiri godine i po
isteku javne funkcije mogu se vratiti na isto ili slično radno mjesto
sa kojeg su izabrani. Ta različitost u odnosu na stalnost funkcije bila
je za Ustavni sud Federacije relevantan razlog za odbijanje zahtjeva
za utvrđivanje naknada za odvojen život i troškove selidbe.
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije
Bosne i Hercegovine ne predviđa pravo na jubilarnu nagradu ni
za jednu kategoriju proračunskih korisnika. Ovo pravo bilo je
predviđeno člankom 43. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04,
39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člankom 45. Zakona o namještenicima u
organima državne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 49/05), ali su navedeni zakoni, u dijelu
koji se odnosi na plaće, naknade i druga materijalna prava prestali da
se primjenjuju na temelju članka 69. Zakona o plaćama i naknadama
u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine.
11. Ustavni sud Federacije ukazuje da se nakon donošenja ove
presude pred redovnim sudovima može primjenjivati osporeni zakon u
dijelu koji se odnosi na naknade sudaca, tužitelja i stručnih suradnika,
pošto presudom nije utvrđeno da su naknade propisane osporenim
zakonom u nesuglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine,
već je utvrđena nesuglasnost sa Ustavom rezultat nepotpunog odnosno
nejednakog uređenja naknada sudaca, tužitelja i stručnih suradnika u
odnosu na druge proračunske korisnike, pa je iz tih razloga Parlament
Federacije Bosne i Hercegovine obvezan da dopuni osporeni zakon.
Nadalje, Ustavni sud Federacije ukazuje da su se odredbe o naknadama
koje su bile propisane Zakonom o sudačkoj i tužiteljskoj funkciji mogle
primjenjivati samo do donošenja osporenog zakona, jer su njegovim
stupanjem na snagu te odredbe, kao suprotne osporenom zakonu
prestale da važe. To znači da Zakon o sudačkoj i tužiteljskoj funkciji u
Federaciji Bosne i Hercegovine ne može biti pred redovnim sudovima
temelj za dosuđivanje bilo kakvih naknada.
12. Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije odlučio je
kao u izreci presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u
sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr.
Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris
Vehabović, suci Suda.
Broj: U-28/11Predsjednica
24. januar 2012. godine
Ustavnog suda Federacije
Sarajevo Bosne i Hercegovine
mr. Kata Senjak, v.r.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине одлучујући
о уставном питању Кантоналног суда у Тузли за утврђивање
уставности Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца
у Федерацији Босне и Херцеговине, на основу члана IV.Ц.10. (4).
Устава Федерације Босне и Херцеговине, у вези са Амандманима
LII и XCVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине, након
проведене јавне расправе, на сједници одржаној 24. јануара 2012.
године, донио је
П Р Е С У Д У
1. Утврђује се да Закон о платама и другим накнадама судија
и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине
Федерације БиХ“, бр. 72/05 и 22/09) у дијелу који се односи на
накнаде судија, тужилаца и стручних сарадника није у сагласности
са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
2. Сагласно члану IV.Ц.12. б) Устава Федерације Босне и
Херцеговине налаже се Парламенту Федерације Босне и Херцеговине
да у року од шест мјесеци од дана објављивања ове пресуде у
„Службеним новинама Федерације БиХ“ допуни закон из тачке 1.
ове пресуде поштујући уставни принцип једнакости пред законом и
регулише права судија, тужилаца и стручних сарадника на: накнаду
за трошкове исхране; накнаду трошкова пријевоза на посао и са
посла; накнаду за прековремени рад, рад у нерадне дане, ноћни рад
и рад у дане државних празника; накнаду због болести или повреде;
накнаду трошкова за случај смрти, тешке болести или инвалидности;
накнаду за породиљски допуст и на отпремнину приликом одласка у
пензију као и осталим буџетским корисницима. 3. Одбија се дио захтјева за утврђивање накнада за одвојен
живот, за трошкове селидбе и за јубиларну награду.
4. У случају да Парламент Федерације Босне и Хецеговине не
поступи по налогу Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине
и у остављеном року не изврши допуну закона из тачке 1. изреке ове
пресуде, право на наведене накнаде судија, тужилаца и стручних
сарадника ће бити рјешавано сходном примјеном прописа којим
су уређене накнаде изабраних дужносника, носиоца извршних
функција и савјетника у органима законодавне и органима извршне
власти у Федерацији Босне и Херцеговине, државних службеника
и намјештеника у органима државне службе Федерације Босне
и Херцеговине, правобранилаца, службеника судске полиције и
затворских полицајаца - стражара у казнено - поправним заводима
Федерације Босне и Херцеговине.
5. Пресуду објавити у „ Службеним новинама Федерације
БиХ“ и службеним гласилима кантона у Федерацији Босне и
Херцеговине.
Образложење
1. У овом уставно-судском предмету Кантонални суд у Тузли
(у даљем тексту: подносилац захтјева) у поступку рјешавања жалби
Тузланског кантона против пресуда Општинског суда у Калесији
по тужбама Шкрипић Аиде, Сушић Мерсиде, Рамљак Томислава
и Феризбеговић Амире ради исплате накнаде топлог оброка и
пресуде истог суда по тужби Пејановић Дражене ради исплате
јубиларне награде, предочио је дана 21.09.2011. године Уставном
суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд Федерације) захтјев као уставно питање (у даљем тексту:
захтјев) да се прије доношења одлуке о изјављеним жалбама
одлучи о уставности Закона о платама и другим накнадама судија и
тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине
Федерације БиХ“, број: 72/05) (у даљем тексту: оспорени закон) у
дијелу који се односи на право судија на накнаду за топли оброк и
право на јубиларну награду.
2. Подносилац захтјева наводи да је Законом о судијској
и тужилачкој функцији у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 20/01) у члану 41.
било прописано да судија, односно тужилац има право на накнаду
за одређене специјалне трошкове: накнада за трошкове пријевоза
на посао и са посла; накнада за прехрану за вријеме рада; регрес
за годишњи одмор; накнада за одвојени живот; накнада трошкова
пријевоза за дане у којима се не ради из мјеста у којем има службени
Broj 4 - Strana 537
стан до мјеста сталног пребивалишта и назад, односно накнаду
трошкова путовања у мјесто становања његове породице у вријеме
недјељног одмора, државних празника и нерадних дана; накнада
трошкова селидбе из мјеста сталног пребивалишта у мјесто гдје има
службени стан и назад; накнада трошкова за образовање; јубиларне
награде; отпремнине при одласку у пензију, али је чланом 2. Закона
о измјенама и допунама наведеног закона из 2003. године измијењен
тај члан, тако да гласи: „Судија односно тужилац има право на
слиједеће накнаде: 1. отпремнина при одласку у пензију, 2. регрес
за годишњи одмор, 3. јубиларне награде“. Пресудом Уставног
суда Федерације Босне и Херцеговине, број: У-3/04 од 01. јуна
2004. године утврђено је да Закон о измјенама и допунама Закона о
судијској и тужилачкој функцији у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 63/03) није у складу са
Уставом Федерације Босне и Херцеговине у дијелу који се односи на
судије судова у Федерацији Босне и Херцеговине. И поред наведене
пресуде Уставног суда Федерације и Амандмана CVI на Устав
Федерације Босне и Херцеговине донесен је оспорени закон, којим
је укинуто, а не умањено право судијама на накнаду за прехрану за
вријеме рада и право на јубиларну награду, као и друге врсте накнада
из члана 41. Закона о судијској и тужилачкој функцији у Федерацији
Босне и Херцеговине. Подносилац захтјева сматра да су оваквим
законским рјешењем судије дискриминисане у остваривању права из
радног односа и да им је повријеђено уставно право на једнакост пред
законом, право на имовину и право на прехрану у односу на друге
запосленике законодавне, извршне и судске власти у Федерацији
Босне и Херцеговине, који то право из радног односа остварују на
основу одговарајућих прописа. Као примјер другачијег регулисања
права на накнаду за топли оброк и права на јубиларну награду
наводи: Закон о правима изабраних дужносника, носиоца извршних
функција и савјетника у институцијама власти у Федерацији Босне
и Херцеговине из 2006. године са измјенама и допунама; Закон о
државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине из 2003. године
и Закон о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији
Босне и Херцеговине из 2005. године.
Из напријед наведених разлога подносилац захтјева поставља
уставно питање да ли су одредбе оспореног закона у складу са
чланом II.А.2.(1) тачке ц), к) и п) Устава Федерације Босне и
Херцеговине које се односе на једнакост пред законом, имовину и
прехрану.
3. Странке у поступку у овом предмету, на основу члана
39. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 6/95 и 37/03)
су: Кантонални суд у Тузли као овлашћени подносилац захтјева уставног питања, Тузлански кантон као подносилац жалби против
пресуда Општинског суда у Калесији донесених поводом тужби
Шкрипић Аиде и др. ради исплате накнадâ за топли оброк, односно
ради исплате јубиларне награде, Шкрипић Аида, Сушић Мерсида,
Рамљак Томислав, Феризбеговић Амира из Тузле и Пејановић
Дражена из Калесије као тужиоци у поступку пред Општинским
судом у Калесији, те доносилац оспореног закона Представнички
дом и Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине.
4. Уставни суд Федерације је дана 28.09.2011. године у складу
са чланом 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације
Босне и Херцеговине затражио од странака у поступку да доставе
одговор на наводе из захтјева.
Тузлански кантон је путем Кантоналног правобранилаштва
дана 08.11.2011. године доставио одговор у којем истиче да је
Одлуком Високог представника од 09.12.2005. године донесен
оспорени закон којим је утврђено да овај закон ступа на снагу на
привременој основи све док га Парламент Федерације Босне и
Херцеговине не усвоји у истом облику без измјена и допуна или
без додатних услова. Парламент Федерације Босне и Херцеговине
је донио оспорени закон у истом облику без измјена и допуна или
без додатних услова, који је објављен у „Службеним новинама
Федерације БиХ“, број: 22/09. Кантонални правобранилац је
истакао да је Високи представник као коначни ауторитет у погледу
тумачења Дејтонског споразума и на основу својих овлашћења
донио 09.12.2005. године Амандман CVI на Устав Федерације
Босне и Херцеговине којим је, између осталог, утврђено да плата
и/или друге накнаде судији могу бити умањени законом донесеним
до 10.01.2006. године, те да се ово умањење може извршити само
једном. Истог дана, Високи представник је донио оспорени закон
којим се, као прописом lex specialis, уређују плате, накнаде и друга
права судија и тужилаца, а чланом 17. овог закона прописано је да
даном његовог ступања на снагу престају важити одредбе садржане
Broj 4 - Strana 538
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA у другим законима, прописима или одлукама Федерације Босне и
Херцеговине које су у супротности са одредбама овог закона. Овим
законом право на плату и друге накнаде за носиоце правосудних
функција су на битно другачији начин уређени у односу на то
како су били уређени Законом о судијској и тужилачкој функцији
у Федерацији Босне и Херцеговине који је на основу члана 17.
оспореног закона престао да важи. Кантонални правобранилац
сматра да је доношењем оспореног закона Високи представник
на другачији начин утврдио права судија и тужилаца на плату
и друге накнаде, због чега се не може говорити о укидању права
утврђених ранијим прописом. Чињеница да оспореним законом
нису утврђени право на трошкове прехране и право на јубиларну
награду сама по себи не значи да су уставна права на прехрану и
право на имовину судија повријеђена, јер су оспореним законом
нека друга права судија и тужилаца утврђена у знатно вишем
износу у односу на остале запосленике, па и оне који обављају
најсложеније правне послове. Кантонални правобранилац сматра
да су судијама као издвојеној уставној категорији права, у односу
на све остале запосленике закодавне, извршне и судске власти
регулисана просебним прописом и због тога се не може говорити о
повреди њихових уставних права односно о њиховој неједнакости
у односу на остале категорије запосленика. Надаље, Кантонални
правобранилац сматра да би оваква повреда постојала у случају
када права судија уопште не би била уређена или би била уређена
истим прописима који би се односили и на остале запослене
у законодавној, извршној и судској власти, али умањењем или
изостављењем одређених права за судије и тужиоце.
Због наведеног Кантонални правобранилац предлаже да
Уставни суд Федерације донесе пресуду којом ће утврдити да
оспорени закон није у супротности са Уставом Федерације Босне
и Херцеговине.
Аида Шкрипић, Мерсида Сушић, Амира Феризбеговић и
Рамљак Томислав у свом одговору од 10.10.2011. године су истакли
да су „судије дискриминисане у остваривању права из радног
односа у смислу уставног права на једнакост пред законом у односу
на друге запосленике законодавне, извршне и судске власти у
Федерацији Босне и Херцеговине. Пејановић Дражена из Калесије
није доставила тражени одговор.
Представнички дом и Дом народа Парламента Федерације
Босне и Херцеговине на тражење овог Суда нису доставили одговор
на захтјев.
5. У овом предмету одржана је јавна расправа 24. јануара
2012. године на којој су поред предсједнице Кантоналног суда
у Тузли испред подносиоца захтјева, приступили и Кантонални
правобранилац у име Премијера Кантона Тузла, предсједник
Законодавно-правне комисије Представничког дома Парламента
Федерације Босне и Херцeговине, те Пејановић Дражена као
странка у поступку пред Кантоналним судом у Тузли. Јавној
расправи није приступио представник Дома народа Парламента
Федерације Босне и Херцеговине, иако је уредно позван.
Предсједница Кантоналног суда у Тузли остала је код навода
из поднесеног захтјева, с тим што је захтјев проширила на све
накнаде које су припадале судијама на основу Закона о судијској и
тужилачкој функцији, а између осталог на накнаду за одвојени живот
и за трошкове селидбе, накнаду за дежуре које су свугдје плаћене
осим у правосуђу, те на висину отпремнине. Такође, додаје да сматра
да је оспорени закон у супротности са Универзалном декларацијом
о независности судства као међународним документом којим је
прописано да се за вријеме трајања судијске функције не смију на
штету судија мијењати одговарајуће накнаде и услови службе.
Предсједник Законодавно-правне комисије Представничког
дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине истакао је да
је право на плате судија и тужилаца на одређени начин позитивно
дискриминисано кроз Устав Федерације Босне и Херцеговине, јер
постоје ограничења везана за поступање законодавне власти са
интенцијом евентуалног умањивања плата судија и тужилаца уз
образложење да нема довољно осигураних средстава у буџетима.
У овом погледу је и даље осигурана стабилност када је ријеч
о платама судија и тужилаца, а питања накнада су уређена на
одговарајући начин. Када је ријеч о судијама и тужиоцима постоји
полазна претпоставка да се осигурава стабилност и независност од
утјецаја законодавне и извршне власти да се одређена права судија
и тужилаца не умањују. Мишљења је да у процедури доношења
Закона о раду у Федерацији Босне и Херцеговине, када је ријеч о
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
другим правима по основу рада, треба имати у виду да се поштује
уставни принцип једнакости пред законом свих запослених.
Предлаже да Уставни суд Федерације оцијени да је оспорени закон
у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
Кантонални правобранилац као и Пејановић Дражена остали
су код навода изнесених у одговору на захтјев.
6. Разматрајући поднесени захтјев Уставни суд Федрације је
утврдио сљедеће:
Уставни суд Федерације констатује да је неспорна
надлежност Парламента Федерације Босне и Херцеговине да
у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине доноси
законе и самостално одлучује о уређивању односа у Федерацији
Босне и Херцеговине. Исто тако, законодавна власт је надлежна да
мијења, допуњује или укида већ призната законска права зависно
од различитих околности, али при уређивању тих односа дужна је
уважавати захтјеве које пред њу постави Устав Федерације Босне и
Херцеговине, посебно ако она произилазе из принципа владавине
права и ако су то права којима се штите одређени уставни принципи.
У том смислу, у правном поретку заснованом на владавини права
закони морају бити општи и једнаки за сва лица.
7. Парламент Федерације Босне и Херцеговине донио је
Закон о платама и накнадама у органима власти Федерације Босне
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 45/10) и
уредио плате и накнаде свим запосленим у извршној, законодавној
и судској власти осим судијама, тужиоцима и стручним
сарадницима. Овим законом су утврђене сљедеће накнаде и то:
накнада за трошкове исхране (чл. 12. и 30.), накнада за пријевоз
на посао и са посла (члан 35.), накнада за прековремени рад, рад
у нерадне дане, ноћни рад и рад у дане државних празника (члан
24.), накнада плате због болести или повреде (члан 10.), накнада за
случај смрти, тешке болести или инвалидности (члан 15.), накнада
за породиљски допуст (члан 33.) и отпремнина приликом одласка
у пензију (члан 16.) у знатно вишем износу него што је утврђено
оспореним законом.
Исто тако, Парламент Федерације Босне и Херцеговине
донио је оспорени закон којим је у члану 17. прописано да
ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе других
закона, прописа или одлука Федерације Босне и Херцеговине, које
су у супротности са одредбама овог закона, па су због тога престале
да важе и одговарајуће одредбе које су се односиле на накнаде
у Закону о судијској и тужилачкој функцији („Службене новине
Федерације БиХ“, бр. 22/00, 20/01, 37/01, 63/03 и 78/04). Оспореним
законом судијама, тужиоцима и стручним сарадницима нису
утврђене поменуте накнаде или су, као у случају накнаде судијама
и тужиоцима приликом одласка у пензију (отпремнине) утврђене у
битно нижем износу.
8. Анализирајући поменуте законе у односу на прописане
накнаде, Уставни суд Федерације је утврдио сљедеће релевантне
чињенице: Свим буџетским корисницима у законодавној и
извршној власти је утврђено право на накнаде наведене у тачки
7. овог образложења које или нису, или су у знатно мањем обиму,
као што је право на отпремнину, утврђене оспореним законом.
Судије, тужиоци и стручни сарадници обухваћени оспореним
законом су такође буџетски корисници. Разлика између изабраних
лица у законодавној, извршној и правосудној власти се огледа
само у томе који је орган задужен за именовање, што није
релевантно за разматрање овог уставног питања, те у принципу
сталности функције, што се одразило, као релевантна различитост
која оправдава различито законско регулисање у одлучивању о
накнадама које су суштински везане за принцип мандата, а то је
накнада за одвојен живот и трошкове селидбе. Није неважно
споменути и да је уставним принципом о немогућности смањења
плата и накнада у односу на судије као носиоце судске власти, те
сталности функције као једним од гараната независности судске
власти, а који је директно у вези са међународним стандардом о
статусу судија прокламованим првенствено у Европској повељи
о статусу судија, управо за вршење судске власти био утврђен
висок стандард примања у складу са одговорношћу и тежином
вршења судијске функције. Неспорно је да је у вријеме доношења
оспореног закона ситуација у погледу висине плата и разлике у
примањима између судија и тужилаца у односу на друге изабране
дужноснике у законодавној и извршној власти Федерације Босне и
Херцеговине била таква да су примања ових других била у знатно
мањем обиму. Но, почев од дана доношења оспореног закона до
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
данас, неспорно је да су плате изабраних дужносника и државних
службеника у законодавној и извршној власти вишеструко повећане,
а уз то континуирано имају право на накнаде које су углавном у
цијелости ускраћене категорији буџетских корисника коју обухваћа
оспорени закон. Није неважно споменути да је од 2005. године па
до данас искључиво судијама и тужиоцима онемогућено било какво
усклађивање или повећање плата, која је, уз минималне накнаде
прописане оспореним законом, једини извор примања који је
неизмијењен, за разлику од извршне и законодавне власти, у овом,
референтном периоду од готово седам година.
Неоснован је и ничим поткријепљен навод изнијет на јавној
расправи да судије и тужиоци у неким другим накнадама имају
знатно већа права у односу на остале категорије запосленика.
То је видљиво када се уради једноставна компарација одредби
закона који регулишу питање накнада корисника у органима
власти Федерације Босне и Херцеговине. Једини примјер је у
односу на прописану висину регреса - накнаде за годишњи одмор,
које право такође остварују и други буџетски корисници, само
се другачије уређује питање висине која се усклађује са висином
плате као промјењиве категорије. Такође, наводи да се оспореним
законом хтјела посебно регулисати Уставом заштићена судска
власт није релевантан за постављено уставно питање. Наиме, и
други референтни закон са којим се врши компарација у односу
на оспорени закон је, у суштини, такође lex specialis. Надаље,
оспорени закон обухваћа и тужиоце и једну категорију стручних
сарадника који нису обухваћени заштитним уставним механизмом
који се односи искључиво на судску власт, дакле на судије као
носиоце судске власти.
Уставни суд Федерације свакако поздравља интенцију
законодавца да се кроз посебан закон на цјеловит начин уреде
питања укупних примања изабраних лица у редовном правосуђу,
али уз уважавање уставних принципа, у конкретном случају права
на једнакост пред законом у правима за све категорије буџетских
корисника у законодавној, извршној и судској власти. Евидентно је
да је сада, у вријеме одлучивања, овај принцип оспореним законом
нарушен.
9. Уставни суд Федерације је цијенио оспорени закон у
свјетлу уставног принципа о једнакости свих лица пред законом
(члан II.А.2.(1) ц) Устава Федерације Босне и Херцеговине) и члана
1. Протокола бр. 12. Европске конвенције о заштити људских права
и основних слобода, која има снагу уставних одредаба. Чланом 1.
наведеног протокола прописана је општа забрана дискриминације
од стране органа власти по било ком основу. Уставни суд Федерације
је утврдио да из разлога наведених у тачки 8. овога образложења
постоји неједнакост пред законом односно дискриминација у
правима на накнаде судија, тужилаца и стручних сарадника у
односу на остале запосленике у законодавној, извршној и судској
власти. Уставни суд Федерације сматра да нису дати нити постоје
релевантни разлози који би оправдали различити - неједнак третман
запосленика у законодавној и извршној власти са једне и судија и
тужилаца са друге стране у односу на прописивање накнада.
Због наведених разлога Уставни суд Федерације је утврдио
да оспорени закон није у сагласности са Уставом Федерације Босне
и Херцеговине. Због утврђене несагласности са Уставом наложено
је Парламенту Федерације Босне и Херцеговине да у складу са
чланом IV.Ц.12.б) Устава Федерације Босне и Херцеговине у
року од шест мјесеци од дана објављивања пресуде у службеним
гласилима допуни оспорени закон, поштујући уставни принцип
једнакости пред законом судија, тужилаца и стручних сарадника
са осталим буџетским корисницима. Исто тако, Уставни суд
Федерације је у складу са поменутом уставном одредбом утврдио
да, уколико Парламент Федерације Босне и Херцеговине не донесе
измјене и допуне оспореног закона у року од шест мјесеци, право
на наведене накнаде судијама, тужиоцима и стручним сарадницима
биће ријешено сходном примјеном прописа којим су уређене
наведене накнаде изабраним дужносницима, носиоцима извршних
функција и савјетницима у органима законодавне и извршне власти,
државним службеницима и намјештеницима.
Уставни суд Федерације оцијенио је да не постоји повреда
одредаба члана II.А.2.(1) к) и п) којим је прописано право на
имовину и право на прехрану, из сљедећих разлога:
Право на имовину може бити повријеђено ако се заснива
на ваљаном правном основу (нпр: накнаде прописане законом), а
право на прехрану не подразумијева право на трошкове исхране
у току рада, већ је то право које улази у састав права на достојан
животни стандард, тј. право сваког да буде заштићен од глади.
Broj 4 - Strana 539
10. Уставни суд Федерације је одбио захтјев подносиоца
захтјева за утврђивање накнаде за одвојени живот, трошкове
селидбе и право на јубиларну награду из сљедећих разлога:
Судије и тужиоци, сагласно уставним и законским одредбама,
именују се до навршених 70 година живота чиме је уређена
сталност функције, а изабрани дужносници, носиоци извршних
функција и савјетници у органима законодавне и извршне власти
бирају се, у правилу, за један мандатни период у трајању од четири
године и по истеку јавне функције могу се вратити на исто или
слично радно мјесто са којег су изабрани. Та различитост у односу
на сталност функције била је за Уставни суд Федерације релевантан
разлог за одбијање захтјева за утврђивање накнада за одвојен живот
и трошкове селидбе.
Закон о платама и накнадама у органима власти Федерације
Босне и Херцеговине не предвиђа право на јубиларну награду
ни за једну категорију буџетских корисника. Ово право било је
предвиђено чланом 43. Закона о државној служби у Федерацији
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.
29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 и 8/06) и чланом 45. Закона о
намјештеницима у органима државне управе у Федерацији Босне
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 49/05),
али су наведени закони, у дијелу који се односи на плате, накнаде и
друга материјална права престали да се примјењују на основу члана
69. Закона о платама и накнадама у органима власти Федерације
Босне и Херцеговине.
11. Уставни суд Федерације указује да се након доношења
ове пресуде пред редовним судовима може примјењивати оспорени
закон у дијелу који се односи на накнаде судија, тужилаца и
стручних сарадника, пошто пресудом није утврђено да су накнаде
прописане оспореним законом у несагласности са Уставом
Федерације Босне и Херцеговине, већ је утврђена несагласност
са Уставом резултат непотпуног односно неједнаког уређења
накнада судија, тужилаца и стручних сарадника у односу на друге
буџетске кориснике, па је из тих разлога Парламент Федерације
Босне и Херцеговине обавезан да допуни оспорени закон. Надаље,
Уставни суд Федерације указује да су се одредбе о накнадама које
су биле прописане Законом о судијској и тужилачкој функцији
могле примјењивати само до доношења оспореног закона, јер су
његовим ступањем на снагу те одредбе, као супротне оспореном
закону престале да важе. То значи да Закон о судијској и тужилачкој
функцији у Федерацији Босне и Херцеговине не може бити пред
редовним судовима основ за досуђивање било каквих накнада.
12. Из наведених разлога Уставни суд Федерације одлучио је
као у изреци пресуде.
Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је једногласно
у саставу: мр Ката Сењак, предсједница Суда, Сеад Бахтијаревић,
мр Ранка Цвијић, Домин Малбашић, Александра Мартиновић и мр
Фарис Вехабовић, судије Суда.
Број: У-28/11
24. јануар 2012. године С а р а ј е в о
Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
мр Ката Сењак, с.р.
338
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o
ustavnom pitanju koje je predočio Vrhovni sud Federacije Bosne
i Hercegovine u vezi utvrđivanja ustavnosti čl. 1. i 2. i člana 7.
stav 9. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava
iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, na osnovu člana IV.C.10.(4)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Amandmanima
LII i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne
rasprave, na sjednici održanoj 21.02.2012. godine, donio je :
PRESUDU
1. Utvrđuje se da je član 7. stav 9. Zakona o provođenju
kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/09)
u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 4 - Strana 540
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 2. Odbacuje se zahtjev za utvrđivanje ustavnosti čl. 1. i 2.
Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilačko-invalidske zaštite.
3. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“,
i službenim glasilima svih kantona.
O b r a z l o ž e nj e
1. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: podnosilac zahtjeva) u postupku rješavanja upravnog spora
broj: 70 0 U 001387 11 Fp u predmetu tužioca Barać Marijana iz
Livna, protiv rješenja Federalnog ministarstva za pitanja boraca i
invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva
za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Sarajevo (u daljem
tekstu: Federalno ministarstvo), broj: UP-1-03-41-ZKZ-255/11
od 19.05.2011. godine, na osnovu člana IV.C.10. (4) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine je 11.11.2011. godine Ustavnom
sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud
Federacije) predočio ustavno pitanje u vezi utvrđivanja ustavnosti
čl. 1. i 2. i člana 7. stav 9. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti
korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (u daljem
tekstu: osporeni članovi Zakona).
2. U zahtjevu se između ostalog navodi, da je Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine zaprimio značajan broj predmeta u
kojima se rješava status ratnih vojnih invalida. U konkretnom slučaju,
tužiocu u upravnom sporu Barać Marijanu je ukinuto ranije utvrđeno
pravo iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, sa danom 15.04.2011.
godine, od kada mu se ne priznaje status ratnog vojnog invalida.
Osporenim rješenjem tužilac je upućen na pokretanje upravnog
spora pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.
Podnosilac zahtjeva citira osporene odredbe čl. 1. i 2. i član 7. stav
9. Zakona. Ističe da iz osporene odredbe člana 7. stav 9. Zakona
proizilazi da je strankama u postupku (koji je označen kao revizija),
uskraćeno pravo na žalbu kao redovni pravni lijek, iz razloga što
je osporeno rješenje doneseno od strane Federalnog ministarstva.
Smatra da je Federalno ministarstvo u pravilu drugostepeni organ
za rješavanje pitanja iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Prema
mišljenju podnosioca zahtjeva opredjeljenja u osporenom Zakonu
nisu u skladu sa poimanjem instituta revizije u upravnom postupku,
niti su sadržana u osnovnim zakonima kojima su prethodno utvrđena
stečena prava. Navodi da se u skladu sa osporenim članom 7. stav
9. Zakona određuje stvarna i mjesna nadležnost Vrhovnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine, što nije u skladu sa postojećim
Zakonom o upravnim sporovima („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 9/05), koji odredbom člana 5. propisuje da upravne
sporove rješava kantonalni sud prema sjedištu prvostepenog organa.
Mišljenja je da bi postupanje Vrhovnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine bilo upitno u ovim predmetima, iz razloga što je taj
sud po svojoj funkcionalnoj i stvarnoj nadležnosti sud koji odlučuje
o vanrednim pravnim lijekovima. Ističe da prethodno postupanje
resornog ministarstva, ma koliko da je označeno kao „revizija“, ne
ispunjava uslove vanrednog pravnog sredstva, te se iz navedenih
razloga ne bi moglo tako tretirati. Smatra da bi uvođenjem ovakvog
postupanja stranke u postupku bile uskraćene za dvostepenost u
sudskom postupku, koje je kao pravo na jednakost pred zakonom,
odnosno pravo na pravičan postupak garantirano odredbom člana
II. A. 2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Pojašnjava
da nije dozvoljeno vanredno preispitivanje sudske odluke na odluke
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u smislu člana
41. stav 1. Zakona o upravnim sporovima. Poziva se na odredbu
člana IV.C.1.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je
propisano da pravila postupka, potrebna da bi se osigurala jednakost
u postupanju, kao i osnovni principi pravičnosti u postupcima pred
sudovima i organizaciji svih sudova, bit će utvrđeni zakonima
Federacije. Pošto je Zakonom o upravnim sporovima i Zakonom
o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 38/05, 22/06 i 63/10) već opredijeljena
nadležnost za postupanje, smatra da propisana nadležnost u
osporenoj odredbi člana 7. stav 9. Zakona nije u skladu sa navedenim
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
zakonima. Na osnovu izloženog predlaže da Ustavni sud Federacije
odluči o ustavnosti osporenih članova Zakona.
3. Ustavni sud Federacije je u skladu sa članom 16. Zakona
o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) 29.11.2011.
godine zatražio od Barać Marijana iz Livna, Federalnog ministarstva
i Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne
i Hercegovine, da kao stranke u postupku odgovore na navode
zahtjeva u roku od 20 dana.
U odgovoru na zahtjev od 23.12.2011. godine, Federalno
ministarstvo navodi da je smisao donošenja Zakona o provođenju
kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske
zaštite uvođenje reda i zakonitosti u oblasti korištenja prava i
primanja iz budžeta. Ističe da ovim Zakonom revizija nije propisana
kao vanredni pravni lijek, kako to navodi podnosilac zahtjeva, već se
radi o postupku kontrole zakonitosti korištenja prava, kao posebnom
pravnom institutu, koji zakonodavna vlast može da uspostavi radi
kontrole zakonitog korištenja sredstava poreskih obaveznika, kao
npr. u slučaju donošenja propisa o reviziji poslovanja organa uprave
i sl. Navodi da na osnovu navedenog Zakona reviziji podliježu sva
prava korisnika ostvarena u skladu sa Zakonom o pravima branilaca
i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“,
br. 33/04, 56/05 i 70/07), Zakonom o posebnim pravima dobitnika
ratnih priznanja i odlikovanja i njihovih porodica („Službene
novine Federacije BiH“, br. 70/05 i 61/06), Zakonom o pravima
demobilisanih boraca i članova njihovih porodica („Službene novine
Federacije BiH“, br. 61/06, 27/08 i 32/08), Uredbom o povoljnijim
uslovima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika
Vojske Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 2/00 i 21/01), Uredbom o povoljnim uslovima
za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, br. 18/04, 27/04 i 47/04) i Uredbom o sticanju prava na
starosnu penziju pod povoljnijim uslovima bivše Vojske Federacije
Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg
Federalnog ministarstva odbrane („Službene novine Federacije
BiH“, br. 75/06, 58/07, 89/07 i 31/08). Smatra da je odredba člana
7. stav 9. osporenog Zakona u skladu sa članom 11. i članom 222.
stav 6. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije
BiH“, br. 2/98 i 48/99). Citira odredbu člana 29. stav 2. Zakona
o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 38/05, 22/06 i 63/10), kojom je propisano da
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine može imati i izvorne
nadležnosti ako su utvrđene federalnim zakonom. Mišljenja je da je
intencija predlagača ovog zakona da Vrhovni sud Federacije Bosne
i Hercegovine sudi u upravnim sporovima, jer se radi o zakonu
temporalnog karaktera, koji će se primjenjivati u periodu dok se
ne završi revizija korisnika prava iz ove oblasti. Kad je u pitanju
procedura donošenja Zakona, ističe da je donesen u postupku i na
način kako je to propisano važećim propisima. Na osnovu izloženog
predlaže da Ustavni sud Federacije odbije zahtjev podnosioca za
ocjenu ustavnosti osporenih članova Zakona kao neosnovan.
Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine i Barać Marijan u ostavljenom roku nisu
dostavili odgovor na navode zahtjeva podnosioca.
4. U ovom ustavno-sudskom predmetu održana je javna rasprava
21.02.2012. godine na koju je pored predsjednika Vrhovnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine ispred podnosioca zahtjeva, pristupila
i punomoćnica Federalnog ministarstva. Javnoj raspravi nisu pristupili
predstavnici Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine i Barać Marijan, iako su uredno pozvani.
Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
je u cijelosti ostao kod navoda iz zahtjeva.
Punomoćnica Federalnog ministarstva je u cijelosti ostala kod
navoda iz odgovora na zahtjev. Pojasnila je da je u konkretnom slučaju
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Federalno ministarstvo određeno kao prvostepeni organ iz više
razloga. Kao prvo, ocjenu medicinske dokumentacije vrši Federalni
institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Drugo,
imajući u vidu dosadašnju praksu u okviru kantonalne nadležnosti,
gdje se dešavalo da se provjera dokumentacije vrši na kantonalnom
nivou, a sredstva se korisnicima prava isplaćuju iz federalnog
budžeta, nametnula se potreba za novim zakonskim rješenjima u
ovoj oblasti. Smisao novih rješenja je ujednačavanje prakse u ovoj
oblasti. Iz tih razloga, a pošto je za provjeru dokumentacije određen
federalni nivo bilo je opravdano propisivanje nadležnosti Vrhovnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine za rješavanje sporova protiv
rješenja Federalnog ministarstva.
5. Ustavni sud Federacije je odlučio kao u izreci presude iz
sljedećih razloga:
Ustavni sud Federacije je utvrdio da rješenja Federalnog
ministarstva koja su donesena u postupku propisane kontrole
zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite,
nemaju karakter rješenja o kojima se odlučuje po vanrednom
pravnom lijeku, već se radi o rješavanju u prvom stepenu u
posebnom upravnom postupku.
Ocjenjujući ustavnost osporenih članova Zakona, Ustavni sud
Federacije je pošao od sljedećih ustavnih odredaba:
Članom IV.A.a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine je
utvrđeno da zakonodavnu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine
vrši Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne
i Hercegovine, dok je članom IV.C.1.3. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine propisano da, ukoliko ovim ustavom nije drukčije utvrđeno,
pravila postupka potrebna da bi se osigurala jednakost u postupanju, kao
i osnovni principi pravičnosti u postupcima pred sudovima i organizaciji
svih sudova, bit će utvrđeni zakonima Federacije.
Članom IV.C.15. (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
utvrđeno je da Vrhovni sud ima i izvorne nadležnosti utvrđene
federalnim zakonom.
Imajući u vidu citirane ustavne odredbe, Ustavni sud
Federacije konstatuje da su Predstavnički dom i Dom naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nadležni za donošenje
zakona kojima se u skladu sa utvrđenom politikom, uz poštivanje
ustavnih principa, uređuje određena oblast. U konkretnom slučaju,
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, realizirajući utvrđenu
politiku u oblasti javne potrošnje, koja se odnosi na osiguranje
zakonitosti trošenja budžetskih sredstava, donio je Zakon o kontroli
zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.
U provedenom postupku Ustavni sud Federacije je razmotrio
navode zahtjeva koji se odnose na osporene odredbe čl. 1.i 2.
Zakona i utvrdio da iste propisuju uslove, način i postupak
kontrole zakonitosti korištenja prava ostvarenih prema propisima iz
oblasti branilačko-invalidske zaštite i definišu dokumentaciju koja
podliježe provjeri. Propisana kontrola sastoji se u provjeravanju
dokumentacije i svih evidencija na osnovu kojih su ostvarena prava
iz ove oblasti, a koju je zakonodavac u konkretnom slučaju označio
kao reviziju.
Analizirajući činjenice iznesene u zahtjevu i na javnoj
raspravi, kao i činjenice koje proizlaze iz cjelokupne dokumentacije
u spisu, Ustavni sud Federacije je utvrdio da podnosilac zahtjeva ni
u zahtjevu, ni na javnoj raspravi nije obrazložio, niti precizirao na
koji su način i koje odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
povrijeđene osporenim čl. 1. i 2. Zakona, koji samo propisuju
način i postupak provođenja kontrole ostvarivanja prava na osnovu
propisa iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Iz navedenih
razloga Ustavni sud Federacije je utvrdio da ne postoje procesne
pretpostavke za odlučivanje u odnosu na ovaj dio zahtjeva, pa je,
primjenom odredaba člana 26. stav 1. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom
Broj 4 - Strana 541
41. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10) odlučeno kao u
tačci 2. izreke.
Ustavni sud Federacije je razmotrio odredbu osporenog
člana 7. stav 9. Zakona, kojom je propisano da se protiv rješenja
Federalnog ministarstva donesenih u postupku revizije ne može
izjaviti žalba, ali da se može pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine. Istim članom data je
mogućnost da stranke vode upravni spor radi zaštite pojedinačnih
prava protiv rješenja Federalnog ministarstva, kao prvostepenog
organa u postupku. Davanjem mogućnosti za ostvarivanje sudske
zaštite protiv akta Federalnog ministarstva, osporenim članom 7.
stav 9. Zakona, osigurani su principi jednakosti u postupanju za
sva lica u postupku u kojem se rješava o njihovim pravima iz ove
oblasti, kako je predviđeno članom IV.C.1. 3. Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine.
Imajući u vidu izloženo, kao i činjenicu da je praksa u
ostvarivanju prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u okvirima
kantonalnih nadležnosti dovodila do nejednakosti u korištenju prava
zasnovanih na istim propisima, Ustavni sud Federacije je utvrdio da
podnosilac zahtjeva nije dokazao da je osporenim članom 7. stav
9. Zakona povrijeđeno pravo na jednakost pred zakonom iz člana
II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud Federacije podsjeća da Parlament Federacije Bosne
i Hercegovine kao zakonodavni organ u okviru svoje nadležnosti,
može uređivati odnose u određenoj oblasti uvažavajući posebne
i specifične okolnosti. U konkretnom slučaju zakonodavni organ
je utvrdio izvornu nadležnost Vrhovnog suda Federacije Bosne
i Hercegovine u skladu sa odredbom člana IV.C.15. (2). Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine na drugačiji način nego što je to
propisano Zakonom o upravnim sporovima. Ustavni sud Federacije
je ocijenio da je osporena odredba člana 7. stav 9. Zakona u suštini
temporalnog karaktera, i da će se primjenjivati samo u periodu
dok se ne završi kontrola ostvarivanja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite. To suštinski ne narušava postojeće odredbe Zakona
o upravnim sporovima i Zakona o upravnom postupku, koji je
također dao mogućnost da se posebnim zakonom može u izuzetnim
situacijama pitanje upravnog postupka regulisati i na drugi način. U
konkretnom slučaju Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata je određeno kao prvostepeni organ,
iz razloga što je praksa u ostvarivanju prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite u okvirima kantonalne nadležnosti dovodila do
različitih rješenja u ovoj oblasti. Iz tih razloga po ocjeni Ustavnog
suda Federacije, utvrđivanje izvorne nadležnosti Vrhovnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine za rješavanje sporova protiv rješenja
Federalnog ministarstva je opravdano, jer dovodi do jednakosti u
postupanju u sudskom postupku.
Na osnovu izloženog, Ustavni sud Federacije je ocijenio da
ne stoje navodi podnosioca zahtjeva da je Vrhovni sud Federacije
Bosne i Hercegovine isključivo žalbeni sud, jer zakonodavni organ
u posebnim okolnostima, a uvažavajući ustavne odredbe može dati i
izvornu nadležnost Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
utvrđenu federalnim zakonom.
U tom kontekstu Ustavni sud Federacije je utvrdio da
podnosilac zahtjeva nije obrazložio niti dokazao navode kojim
problematizira izvornu nadležnost Vrhovnog suda Federacije Bosne
i Hercegovine utvrđenu osporenim članom 7. stav 9. Zakona. Na
osnovu izloženog, a u svjetlu odredbe člana IV.C.15. (2) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio
da je osporeni član 7. stav 9. Zakona u saglasnosti sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine.
S obzirom na izloženo odlučeno je kao u izreci ove presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je većinom od
pet glasova sudija u sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda,
Broj 4 - Strana 542
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra
Martinović i mr. Faris Vehabović, sudije Suda.
Broj: U-33/11
21.02.2012. godine
S a r a j e v o Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
mr. Kata Senjak, v.r.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o
ustavnom pitanju koje je predočio Vrhovni sud Federacije Bosne
i Hercegovine u svezi utvrđivanja ustavnosti čl. 1. i 2. i članka 7.
stavak 9. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava
iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, na temelju članka IV.C.10.
(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u svezi s Amandmanima
LII i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne
rasprave, na sjednici održanoj 21.02.2012. godine, donio je :
PRESUDU
1.Utvrđuje se da je članak 7. stavak 9. Zakona o provođenju
kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljskoinvalidske zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/09)
u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Odbacuje se zahtjev za utvrđivanje ustavnosti čl. 1. i 2.
Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
braniteljsko-invalidske zaštite.
3. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“,
i službenim glasilima svih kantona.
O b r a z l o ž e nj e
1. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: podnositelj zahtjeva) u postupku rješavanja upravnog spora
broj: 70 0 U 001387 11 Fp u predmetu tužitelja Barać Marijana iz
Livna, protiv rješenja Federalnog ministarstva za pitanja boraca i
invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva
za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Sarajevo (u
daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), broj: UP-1-03-41ZKZ-255/11 od 19.05.2011. godine, na temelju članka IV.C.10.
(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine je 11.11.2011. godine
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud Federacije) predočio ustavno pitanje u svezi utvrđivanja
ustavnosti čl. 1. i 2. i članka 7. stavak 9. Zakona o provođenju
kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljskoinvalidske zaštite (u daljnjem tekstu: osporeni članci Zakona).
2. U zahtjevu se između ostalog navodi, da je Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine zaprimio značajan broj predmeta u
kojima se rješava status ratnih vojnih invalida. U konkretnom slučaju,
tužitelju u upravnom sporu Barać Marijanu je ukinuto ranije utvrđeno
pravo iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, sa danom 15.04.2011.
godine, od kada mu se ne priznaje status ratnog vojnog invalida.
Osporenim rješenjem tužitelj je upućen na pokretanje upravnog spora
pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Podnositelj
zahtjeva citira osporene odredbe čl. 1. i 2. i članak 7. stavak 9.
Zakona. Ističe da iz osporene odredbe članka 7. stavak 9. Zakona
proizilazi da je strankama u postupku (koji je označen kao revizija),
uskraćeno pravo na žalbu kao redovni pravni lijek, iz razloga što
je osporeno rješenje doneseno od strane Federalnog ministarstva.
Smatra da je Federalno ministarstvo u pravilu drugostupanjski organ
za rješavanje pitanja iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite. Prema
mišljenju podnositelja zahtjeva opredjeljenja u osporenom Zakonu
nisu sukladna sa poimanjem instituta revizije u upravnom postupku,
niti su sadržana u temeljnim zakonima kojima su prethodno utvrđena
stečena prava. Navodi da se sukladno osporenom članku 7. stavak
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
9. Zakona određuje stvarna i mjesna nadležnost Vrhovnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine, što nije sukladno postojećem
Zakonu o upravnim sporovima („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 9/05), koji odredbom članka 5. propisuje da upravne sporove
rješava kantonalni sud prema sjedištu prvostupanjskog organa.
Mišljenja je da bi postupanje Vrhovnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine bilo upitno u ovim predmetima, iz razloga što je taj
sud po svojoj funkcionalnoj i stvarnoj nadležnosti sud koji odlučuje
o vanrednim pravnim lijekovima. Ističe da prethodno postupanje
resornog ministarstva, ma koliko da je označeno kao „revizija“, ne
ispunjava uvjete vanrednog pravnog sredstva, te se iz navedenih
razloga ne bi moglo tako tretirati. Smatra da bi uvođenjem ovakvog
postupanja stranke u postupku bile uskraćene za drugostupanjski
sudski postupak, koji je kao pravo na jednakost pred zakonom,
odnosno pravo na pravičan postupak garantiran odredbom članka
II. A. 2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Pojašnjava
da nije dozvoljeno vanredno preispitivanje sudske odluke na odluke
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u smislu članka 41.
stavak 1. Zakona o upravnim sporovima. Poziva se na odredbu članka
IV.C.1.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je propisano
da pravila postupka, potrebna da bi se osigurala jednakost u postupanju,
kao i temeljna načela pravičnosti u postupcima pred sudovima i
organizaciji svih sudova, bit će utvrđeni zakonima Federacije. Pošto je
Zakonom o upravnim sporovima i Zakonom o sudovima u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 38/05,
22/06 i 63/10) već opredijeljena nadležnost za postupanje, smatra da
propisana nadležnost u osporenoj odredbi članka 7. stavak 9. Zakona
nije sukladna navedenim zakonima. Na temelju izloženog predlaže da
Ustavni sud Federacije odluči o ustavnosti osporenih članaka Zakona.
3. Ustavni sud Federacije je sukladno članku 16. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) 29.11.2011.
godine zatražio od Barać Marijana iz Livna, Federalnog ministarstva
i Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne
i Hercegovine, da kao stranke u postupku odgovore na navode
zahtjeva u roku od 20 dana.
U odgovoru na zahtjev od 23.12.2011. godine, Federalno
ministarstvo navodi da je smisao donošenja Zakona o provođenju
kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljskoinvalidske zaštite uvođenje reda i zakonitosti u oblasti korištenja
prava i primanja iz proračuna. Ističe da ovim Zakonom revizija nije
propisana kao vanredni pravni lijek, kako to navodi podnositelj
zahtjeva, već se radi o postupku kontrole zakonitosti korištenja
prava, kao posebnom pravnom institutu, koji zakonodavna vlast
može da uspostavi radi kontrole zakonitog korištenja sredstava
poreskih obveznika, kao npr. u slučaju donošenja propisa o reviziji
poslovanja organa uprave i sl. Navodi da na temelju navedenog
Zakona reviziji podliježu sva prava korisnika ostvarena sukladno
Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene
novine Federacije BiH“, br. 33/04, 56/05 i 70/07), Zakonu o
posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i njihovih
obitelji („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/05 i 61/06),
Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 61/06, 27/08 i 32/08),
Uredbi o povoljnijim uvjetima za stjecanje prava na starosnu
mirovinu vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 2/00 i 21/01), Uredbi o
povoljnim uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu vojnih
osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, br. 18/04, 27/04 i 47/04) i Uredbi o
stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima
bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika
i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva obrane („Službene
novine Federacije BiH“, br. 75/06, 58/07, 89/07 i 31/08). Smatra da
je odredba članka 7. stavak 9. osporenog Zakona sukladna članku
11. i članku 222. stavak 6. Zakona o upravnom postupku („Službene
novine Federacije BiH“, br. 2/98 i 48/99). Citira odredbu članka 29.
stavak 2. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 38/05, 22/06 i 63/10), kojom
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
je propisano da Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine može
imati i izvorne nadležnosti ako su utvrđene federalnim zakonom.
Mišljenja je da je intencija predlagatelja ovog zakona da Vrhovni
sud Federacije Bosne i Hercegovine sudi u upravnim sporovima,
jer se radi o zakonu temporalnog karaktera, koji će se primjenjivati
u periodu dok se ne završi revizija korisnika prava iz ove oblasti.
Kad je u pitanju procedura donošenja Zakona, ističe da je donesen
u postupku i na način kako je to propisano važećim propisima. Na
temelju izloženog predlaže da Ustavni sud Federacije odbije zahtjev
podnositelja za ocjenu ustavnosti osporenih članaka Zakona kao
neutemeljen.
Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne
i Hercegovine i Barać Marijan u ostavljenom roku nisu dostavili
odgovor na navode zahtjeva podnositelja.
4. U ovom ustavno-sudskom predmetu održana je javna
rasprava 21.02.2012. godine na koju je pored predsjednika
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ispred podnositelja
zahtjeva, nazočila i opunomoćenica Federalnog ministarstva. Javnoj
raspravi nisu nazočili predstavnici Zastupničkog doma i Doma
naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Barać Marijan,
iako su uredno pozvani.
Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
je u cijelosti ostao kod navoda iz zahtjeva.
Opunomoćenica Federalnog ministarstva je u cijelosti ostala
kod navoda iz odgovora na zahtjev. Pojasnila je da je u konkretnom
slučaju Federalno ministarstvo određeno kao prvostupanjski organ
iz više razloga. Kao prvo, ocjenu medicinske dokumentacije vrši
Federalni institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.
Drugo, imajući u vidu dosadašnju praksu u okviru kantonalne
nadležnosti, gdje se događalo da se provjera dokumentacije vrši
na kantonalnom nivou, a sredstva se korisnicima prava isplaćuju iz
federalnog proračuna, nametnula se potreba za novim zakonskim
rješenjima u ovoj oblasti. Smisao novih rješenja je ujednačavanje
prakse u ovoj oblasti. Iz tih razloga, a pošto je za provjeru
dokumentacije određen federalni nivo bilo je opravdano propisivanje
nadležnosti Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za
rješavanje sporova protiv rješenja Federalnog ministarstva.
5. Ustavni sud Federacije je odlučio kao u izreci presude iz
sljedećih razloga:
Ustavni sud Federacije je utvrdio da rješenja Federalnog
ministarstva koja su donesena u postupku propisane kontrole
zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske
zaštite, nemaju karakter rješenja o kojima se odlučuje po vanrednom
pravnom lijeku, već se radi o rješavanju u prvom stupnju u posebnom
upravnom postupku.
Ocjenjujući ustavnost osporenih članaka Zakona, Ustavni sud
Federacije je pošao od sljedećih ustavnih odredaba:
Člankom IV.A.a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine je
utvrđeno da zakonodavnu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine
obnaša Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne
i Hercegovine, dok je člankom IV.C.1.3. Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine propisano da, ukoliko ovim ustavom nije drukčije
utvrđeno, pravila postupka potrebna da bi se osigurala jednakost
u postupanju, kao i temeljna načela pravičnosti u postupcima pred
sudovima i organizaciji svih sudova, bit će utvrđeni zakonima
Federacije.
Člankom IV.C.15. (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
utvrđeno je da Vrhovni sud ima i izvorne nadležnosti utvrđene
federalnim zakonom.
Imajući u vidu citirane ustavne odredbe, Ustavni sud
Federacije konstatira da su Zastupnički dom i Dom naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nadležni za donošenje
Broj 4 - Strana 543
zakona kojima se sukladno utvrđenoj politici, uz poštivanje ustavnih
načela, uređuje određena oblast. U konkretnom slučaju, Parlament
Federacije Bosne i Hercegovine, realizirajući utvrđenu politiku u
oblasti javne potrošnje, koja se odnosi na osiguranje zakonitosti
trošenja proračunskih sredstava, donio je Zakon o kontroli
zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.
U provedenom postupku Ustavni sud Federacije je razmotrio
navode zahtjeva koji se odnose na osporene odredbe čl. 1.i 2.
Zakona i utvrdio da iste propisuju uvjete, način i postupak kontrole
zakonitosti korištenja prava ostvarenih prema propisima iz oblasti
braniteljsko-invalidske zaštite i definiraju dokumentaciju koja
podliježe provjeri. Propisana kontrola sastoji se u provjeravanju
dokumentacije i svih evidencija na temelju kojih su ostvarena prava
iz ove oblasti, a koju je zakonodavac u konkretnom slučaju označio
kao reviziju.
Analizirajući činjenice iznesene u zahtjevu i na javnoj
raspravi, kao i činjenice koje proizlaze iz cjelokupne dokumentacije
u spisu, Ustavni sud Federacije je utvrdio da podnositelj zahtjeva ni
u zahtjevu, ni na javnoj raspravi nije obrazložio, niti precizirao na
koji su način i koje odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
povrijeđene osporenim čl. 1. i 2. Zakona, koji samo propisuju
način i postupak provođenja kontrole ostvarivanja prava na temelju
propisa iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite. Iz navedenih
razloga Ustavni sud Federacije je utvrdio da ne postoje procesne
pretpostavke za odlučivanje u odnosu na ovaj dio zahtjeva, pa je,
primjenom odredaba članka 26. stavak 1. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine u svezi s člankom
41. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10) odlučeno kao u
točci 2. izreke.
Ustavni sud Federacije je razmotrio odredbu osporenog
članka 7. stavak 9. Zakona, kojom je propisano da se protiv rješenja
Federalnog ministarstva donesenih u postupku revizije ne može
izjaviti žalba, ali da se može pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine. Istim člankom data je
mogućnost da stranke vode upravni spor radi zaštite pojedinačnih
prava protiv rješenja Federalnog ministarstva, kao prvostupanjskog
organa u postupku. Davanjem mogućnosti za ostvarivanje sudske
zaštite protiv akta Federalnog ministarstva, osporenim člankom 7.
stavak 9. Zakona, osigurana su načela jednakosti u postupanju za
sve osobe u postupku u kojem se rješava o njihovim pravima iz ove
oblasti, kako je predviđeno člankom IV.C.1. 3. Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine.
Imajući u vidu izloženo, kao i činjenicu da je praksa u
ostvarivanju prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite u
okvirima kantonalnih nadležnosti dovodila do nejednakosti u
korištenju prava zasnovanih na istim propisima, Ustavni sud
Federacije je utvrdio da podnositelj zahtjeva nije dokazao da je
osporenim člankom 7. stavak 9. Zakona povrijeđeno pravo na
jednakost pred zakonom iz članka II.A.2.(1) c) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud Federacije podsjeća da Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine kao zakonodavni organ u okviru svoje
nadležnosti, može uređivati odnose u određenoj oblasti uvažavajući
posebne i specifične okolnosti. U konkretnom slučaju zakonodavni
organ je utvrdio izvornu nadležnost Vrhovnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine sukladno odredbi članka IV.C.15. (2). Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine na drugačiji način nego što je to
propisano Zakonom o upravnim sporovima. Ustavni sud Federacije
je ocijenio da je osporena odredba članka 7. stavak 9. Zakona u
suštini temporalnog karaktera, i da će se primjenjivati samo u periodu
dok se ne završi kontrola ostvarivanja prava iz oblasti braniteljskoinvalidske zaštite. To suštinski ne narušava postojeće odredbe Zakona
o upravnim sporovima i Zakona o upravnom postupku, koji je
također dao mogućnost da se posebnim zakonom može u izuzetnim
situacijama pitanje upravnog postupka regulirati i na drugi način.
Broj 4 - Strana 544
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA U konkretnom slučaju Federalno ministarstvo za pitanja branitelja
i invalida domovinskog rata je određeno kao prvostupanjski organ,
iz razloga što je praksa u ostvarivanju prava iz oblasti braniteljskoinvalidske zaštite u okvirima kantonalne nadležnosti dovodila do
različitih rješenja u ovoj oblasti. Iz tih razloga po ocjeni Ustavnog
suda Federacije, utvrđivanje izvorne nadležnosti Vrhovnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine za rješavanje sporova protiv rješenja
Federalnog ministarstva je opravdano, jer dovodi do jednakosti u
postupanju u sudskom postupku.
Na temelju izloženog, Ustavni sud Federacije je ocijenio da
ne stoje navodi podnositelja zahtjeva da je Vrhovni sud Federacije
Bosne i Hercegovine isključivo žalbeni sud, jer zakonodavni organ
u posebnim okolnostima, a uvažavajući ustavne odredbe, može dati i
izvornu nadležnost Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
utvrđenu federalnim zakonom.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
Маријана из Ливна, против рјешења Федералног министарства
за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/
Федералног министарства за питања бранитеља и инвалида
домовинског рата Сарајево (у даљем тексту: Федерално
министарство), број: УП-1-03-41-ЗКЗ-255/11 од 19.05.2011.
године, на основу члана IV.Ц.10. (4) Устава Федерације Босне
и Херцеговине је 11.11.2011. године Уставном суду Федерације
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације)
предочио уставно питање у вези утврђивања уставности чл. 1. и
2. и члана 7. став 9. Закона о спровођењу контроле законитости
коришћења права из области борачко-инвалидске заштите (у
даљем тексту: оспорени чланови Закона).
Образложење
2. У захтјеву се између осталог наводи, да је Врховни
суд Федерације Босне и Херцеговине запримио значајан
број предмета у којима се рјешава статус ратних војних
инвалида. У конкретном случају, тужиоцу у управном спору
Бараћ Маријану је укинуто раније утврђено право из области
борачко-инвалидске заштите, са даном 15.04.2011. године,
од када му се не признаје статус ратног војног инвалида.
Оспореним рјешењем тужилац је упућен на покретање
управног спора пред Врховним судом Федерације Босне и
Херцеговине. Подносилац захтјева цитира оспорене одредбе
чл. 1. и 2. и члан 7. став 9. Закона. Истиче да из оспорене
одредбе члана 7. став 9. Закона произилази да је странкама у
поступку (који је означен као ревизија), ускраћено право на
жалбу као редовни правни лијек, из разлога што је оспорено
рјешење донесено од стране Федералног министарства.
Сматра да је Федерално министарство у правилу другостепени
орган за рјешавање питања из области борачко-инвалидске
заштите. Према мишљењу подносиоца захтјева опредјељења
у оспореном Закону нису у складу са поимањем института
ревизије у управном поступку, нити су садржана у основним
законима којима су претходно утврђена стечена права. Наводи
да се у складу са оспореним чланом 7. став 9. Закона одређује
стварна и мјесна надлежност Врховног суда Федерације Босне
и Херцеговине, што није у складу са постојећим Законом о
управним споровима („Службене новине Федерације БиХ“,
број: 9/05), који одредбом члана 5. прописује да управне спорове
рјешава кантонални суд према сједишту првостепеног органа.
Мишљења је да би поступање Врховног суда Федерације Босне
и Херцеговине било упитно у овим предметима, из разлога што
је тај суд по својој функционалној и стварној надлежности
суд који одлучује о ванредним правним лијековима. Истиче
да претходно поступање ресорног министарства, ма колико
да је означено као „ревизија“, не испуњава услове ванредног
правног средства, те се из наведених разлога не би могло тако
третирати. Сматра да би увођењем оваквог поступања странке
у поступку биле ускраћене за двостепеност у судском поступку,
које је као право на једнакост пред законом, односно право на
правичан поступак гарантовано одредбом члана II. А. 2. (1) ц)
Устава Федерације Босне и Херцеговине. Појашњава да није
дозвољено ванредно преиспитивање судске одлуке на одлуке
Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине у смислу члана
41. став 1. Закона о управним споровима. Позива се на одредбу
члана IV.Ц.1.3. Устава Федерације Босне и Херцеговине, којом
је прописано да правила поступка, потребна да би се осигурала
једнакост у поступању, као и основни принципи правичности
у поступцима пред судовима и организацији свих судова,
бит ће утврђени законима Федерације. Пошто је Законом о
управним споровима и Законом о судовима у Федерацији Босне
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 38/05,
22/06 и 63/10) већ опредијељена надлежност за поступање,
сматра да прописана надлежност у оспореној одредби члана 7.
став 9. Закона није у складу са наведеним законима. На основу
изложеног предлаже да Уставни суд Федерације одлучи о
уставности оспорених чланова Закона.
1. Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: подносилац захтјева) у поступку рјешавања управног
спора број: 70 0 У 001387 11 Фп у предмету тужиоца Бараћ
3. Уставни суд Федерације је у складу са чланом 16.
Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 6/95 и
U tom kontekstu Ustavni sud Federacije je utvrdio da
podnositelj zahtjeva nije obrazložio niti dokazao navode kojim
problematizira izvornu nadležnost Vrhovnog suda Federacije Bosne
i Hercegovine utvrđenu osporenim člankom 7. stavak 9. Zakona. Na
temelju izloženog, a u svjetlu odredbe članka IV.C.15. (2) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio
da je osporeni članak 7. stavak 9. Zakona u suglasnosti sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine.
S obzirom na izloženo odlučeno je kao u izreci ove presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je većinom od
pet glasova sudaca u sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda,
Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra
Martinović i mr. Faris Vehabović, suci Suda.
Broj: U-33/11
21.02.2012. godine
S a r a j e v o Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
mr. Kata Senjak, v.r.
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући
о уставном питању које је предочио Врховни суд Федерације
Босне и Херцеговине у вези утврђивања уставности чл. 1. и 2.
и члана 7. став 9. Закона о спровођењу контроле законитости
коришћења права из области борачко-инвалидске заштите,
на основу члана IV.Ц.10.(4) Устава Федерације Босне и
Херцеговине у вези са Амандманима LII и XCVI на Устав
Федерације Босне и Херцеговине, након јавне расправе, на
сједници одржаној 21.02.2012. године, донио је :
ПРЕСУДУ
1. Утврђује се да је члан 7. став 9. Закона о спровођењу
контроле законитости коришћења права из области борачкоинвалидске заштите („Службене новине Федерације БиХ“,
број: 82/09) у сагласности са Уставом Федерације Босне и
Херцеговине.
2. Одбацује се захтјев за утврђивање уставности чл. 1. и
2. Закона о спровођењу контроле законитости коришћења права
из области борачко-инвалидске заштите.
3. Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације
БиХ“, и службеним гласилима свих кантона.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
37/03) 29.11.2011. године затражио од Бараћ Маријана из Ливна,
Федералног министарства и Представничког дома и Дома народа
Парламента Федерације Босне и Херцеговине, да као странке у
поступку одговоре на наводе захтјева у року од 20 дана.
У одговору на захтјев од 23.12.2011. године, Федерално
министарство наводи да је смисао доношења Закона о
спровођењу контроле законитости коришћења права из области
борачко-инвалидске заштите увођење реда и законитости у
области коришћења права и примања из буџета. Истиче да овим
Законом ревизија није прописана као ванредни правни лијек,
како то наводи подносилац захтјева, већ се ради о поступку
контроле законитости коришћења права, као посебном
правном институту, који законодавна власт може да успостави
ради контроле законитог коришћења средстава пореских
обавезника, као нпр. у случају доношења прописа о ревизији
пословања органа управе и сл. Наводи да на основу наведеног
Закона ревизији подлијежу сва права корисника остварена у
складу са Законом о правима бранилаца и чланова њихових
породица („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 33/04,
56/05 и 70/07), Законом о посебним правима добитника ратних
признања и одликовања и њихових породица („Службене
новине Федерације БиХ“, бр. 70/05 и 61/06), Законом о
правима демобилисаних бораца и чланова њихових породица
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 61/06, 27/08 и
32/08), Уредбом о повољнијим условима за стицање права на
старосну пензију војних осигураника Војске Федерације Босне
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 2/00
и 21/01), Уредбом о повољним условима за стицање права
на старосну пензију војних осигураника Војске Федерације
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.
18/04, 27/04 и 47/04) и Уредбом о стицању права на старосну
пензију под повољнијим условима бивше Војске Федерације
Босне и Херцеговине и државних службеника и намјештеника
бившег Федералног министарства одбране („Службене новине
Федерације БиХ“, бр. 75/06, 58/07, 89/07 и 31/08). Сматра
да је одредба члана 7. став 9. оспореног Закона у складу са
чланом 11. и чланом 222. став 6. Закона о управном поступку
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 2/98 и 48/99). Цитира
одредбу члана 29. став 2. Закона о судовима у Федерацији Босне
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 38/05,
22/06 и 63/10), којом је прописано да Врховни суд Федерације
Босне и Херцеговине може имати и изворне надлежности ако
су утврђене федералним законом. Мишљења је да је интенција
предлагача овог закона да Врховни суд Федерације Босне и
Херцеговине суди у управним споровима, јер се ради о закону
темпоралног карактера, који ће се примјењивати у периоду док
се не заврши ревизија корисника права из ове области. Кад је
у питању процедура доношења Закона, истиче да је донесен у
поступку и на начин како је то прописано важећим прописима.
На основу изложеног предлаже да Уставни суд Федерације
одбије захтјев подносиоца за оцјену уставности оспорених
чланова Закона као неоснован.
Представнички дом и Дом народа Парламента Федерације
Босне и Херцеговине и Бараћ Маријан у остављеном року нису
доставили одговор на наводе захтјева подносиоца.
4. У овом уставно-судском предмету одржана је јавна
расправа 21.02.2012. године на коју је поред предсједника
Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине испред
подносиоца захтјева, приступила и пуномоћница Федералног
министарства. Јавној расправи нису приступили представници
Представничког дома и Дома народа Парламента Федерације
Босне и Херцеговине и Бараћ Маријан, иако су уредно позвани.
Предсједник Врховног суда Федерације Босне
Херцеговине је у цијелости остао код навода из захтјева.
и
Пуномоћница Федералног министарства је у цијелости
остала код навода из одговора на захтјев. Појаснила је да је
Broj 4 - Strana 545
у конкретном случају Федерално министарство одређено
као првостепени орган из више разлога. Као прво, оцјену
медицинске документације врши Федерални институт за
медицинско вјештачење здравственог стања. Друго, имајући
у виду досадашњу праксу у оквиру кантоналне надлежности,
гдје се дешавало да се провјера документације врши на
кантоналном нивоу, а средства се корисницима права
исплаћују из федералног буџета, наметнула се потреба за
новим законским рјешењима у овој области. Смисао нових
рјешења је уједначавање праксе у овој области. Из тих разлога,
а пошто је за провјеру документације одређен федерални ниво
било је оправдано прописивање надлежности Врховног суда
Федерације Босне и Херцеговине за рјешавање спорова против
рјешења Федералног министарства.
5. Уставни суд Федерације је одлучио као у изреци пресуде
из сљедећих разлога:
Уставни суд Федерације је утврдио да рјешења Федералног
министарства која су донесена у поступку прописане контроле
законитости коришћења права из области борачко-инвалидске
заштите, немају карактер рјешења о којима се одлучује по
ванредном правном лијеку, већ се ради о рјешавању у првом
степену у посебном управном поступку.
Оцјењујући уставност оспорених чланова Закона, Уставни
суд Федерације је пошао од сљедећих уставних одредаба:
Чланом IV.А.а) Устава Федерације Босне и Херцеговине
је утврђено да законодавну власт у Федерацији Босне и
Херцеговине врши Представнички дом и Дом народа Парламента
Федерације Босне и Херцеговине, док је чланом IV.Ц.1.3. Устава
Федерације Босне и Херцеговине прописано да, уколико овим
уставом није друкчије утврђено, правила поступка потребна да
би се осигурала једнакост у поступању, као и основни принципи
правичности у поступцима пред судовима и организацији свих
судова, бит ће утврђени законима Федерације.
Чланом IV.Ц.15. (2) Устава Федерације Босне и
Херцеговине утврђено је да Врховни суд има и изворне
надлежности утврђене федералним законом.
Имајући у виду цитиране уставне одредбе, Уставни суд
Федерације констатује да су Представнички дом и Дом народа
Парламента Федерације Босне и Херцеговине надлежни за
доношење закона којима се у складу са утврђеном политиком,
уз поштивање уставних принципа, уређује одређена област.
У конкретном случају, Парламент Федерације Босне и
Херцеговине, реализирајући утврђену политику у области јавне
потрошње, која се односи на осигурање законитости трошења
буџетских средстава, донио је Закон о контроли законитости
коришћења права из области борачко-инвалидске заштите.
У проведеном поступку Уставни суд Федерације је
размотрио наводе захтјева који се односе на оспорене одредбе
чл. 1.и 2. Закона и утврдио да исте прописују услове, начин и
поступак контроле законитости коришћења права остварених
према прописима из области борачко-инвалидске заштите и
дефинишу документацију која подлијеже провјери. Прописана
контрола састоји се у провјеравању документације и свих
евиденција на основу којих су остварена права из ове области, а
коју је законодавац у конкретном случају означио као ревизију.
Анализирајући чињенице изнесене у захтјеву и на
јавној расправи, као и чињенице које произлазе из цјелокупне
документације у спису, Уставни суд Федерације је утврдио да
подносилац захтјева ни у захтјеву, ни на јавној расправи није
образложио, нити прецизирао на који су начин и које одредбе
Устава Федерације Босне и Херцеговине повријеђене оспореним
чл. 1. и 2. Закона, који само прописују начин и поступак
цпровођења контроле остваривања права на основу прописа
из области борачко-инвалидске заштите. Из наведених разлога
Broj 4 - Strana 546
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Уставни суд Федерације је утврдио да не постоје процесне
претпоставке за одлучивање у односу на овај дио захтјева, па
је, примјеном одредаба члана 26. став 1. Закона о поступку
пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине у вези
са чланом 41. Пословника Уставног суда Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 40/10)
одлучено као у тачци 2. изреке .
Уставни суд Федерације је размотрио одредбу оспореног
члана 7. став 9. Закона, којом је прописано да се против рјешења
Федералног министарства донесених у поступку ревизије не
може изјавити жалба, али да се може покренути управни спор
код Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине. Истим
чланом дата је могућност да странке воде управни спор ради
заштите појединачних права против рјешења Федералног
министарства, као првостепеног органа у поступку. Давањем
могућности за остваривање судске заштите против акта
Федералног министарства, оспореним чланом 7. став 9. Закона,
осигурани су принципи једнакости у поступању за сва лица у
поступку у којем се рјешава о њиховим правима из ове области,
како је предвиђено чланом IV.Ц.1. 3. Устава Федерације Босне
и Херцеговине.
Имајући у виду изложено, као и чињеницу да је пракса
у остваривању права из области борачко-инвалидске заштите у
оквирима кантоналних надлежности доводила до неједнакости
у коришћењу права заснованих на истим прописима, Уставни
суд Федерације је утврдио да подносилац захтјева није доказао
да је оспореним чланом 7. став 9. Закона повријеђено право на
једнакост пред законом из члана II.А.2.(1) ц) Устава Федерације
Босне и Херцеговине.
Уставни суд Федерације подсјећа да Парламент
Федерације Босне и Херцеговине као законодавни орган у
оквиру своје надлежности, може уређивати односе у одређеној
области уважавајући посебне и специфичне околности. У
конкретном случају законодавни орган је утврдио изворну
надлежност Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине у
складу са одредбом члана IV.Ц.15. (2). Устава Федерације Босне
и Херцеговине на другачији начин него што је то прописано
Законом о управним споровима. Уставни суд Федерације
је оцијенио да је оспорена одредба члана 7. став 9. Закона у
суштини темпоралног карактера, и да ће се примјењивати
само у периоду док се не заврши контрола остваривања права
из области борачко-инвалидске заштите. То суштински не
нарушава постојеће одредбе Закона о управним споровима
и Закона о управном поступку, који је такођер дао могућност
да се посебним законом може у изузетним ситуацијама
питање управног поступка регулисати и на други начин. У
конкретном случају Федерално министарство за питања бораца
и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата је одређено као
првостепени орган, из разлога што је пракса у остваривању
права из области борачко-инвалидске заштите у оквирима
кантоналне надлежности доводила до различитих рјешења
у овој области. Из тих разлога по оцјени Уставног суда
Федерације, утврђивање изворне надлежности Врховног суда
Федерације Босне и Херцеговине за рјешавање спорова против
рјешења Федералног министарства је оправдано, јер доводи до
једнакости у поступању у судском поступку.
На основу изложеног, Уставни суд Федерације је оцијенио
да не стоје наводи подносиоца захтјева да је Врховни суд
Федерације Босне и Херцеговине искључиво жалбени суд,
јер законодавни орган у посебним околностима а уважавајући
уставне одредбе може дати и изворну надлежност Врховном
суду Федерације Босне и Херцеговине утврђену федералним
законом.
У том контексту Уставни суд Федерације је утврдио да
подносилац захтјева није образложио нити доказао наводе
којим проблематизира изворну надлежност Врховног суда
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
Федерације Босне и Херцеговине утврђену оспореним чланом
7. став 9. Закона. На основу изложеног, а у свјетлу одредбе члана
IV.Ц.15. (2) Устава Федерације Босне и Херцеговине, Уставни
суд Федерације је утврдио да је оспорени члан 7. став 9. Закона
у сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
С обзиром на изложено одлучено је као у изреци ове
пресуде.
Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је већином
од пет гласова судија у саставу: мр Ката Сењак, предсједница
Суда, Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић, Домин Малбашић,
Александра Мартиновић и мр Фарис Вехабовић, судије Суда.
Број: У-33/11
21.02.2012. године С а р а ј е в о
Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
мр Ката Сењак, с.р.
339
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 09.03.2012. godine, razmatrajući zahtjev Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, za dobijanje ovlaštenja
za vođenje pregovara sa DOO „MAJEVIČKI STUDENAC“ iz
Donje Obodnice, općina Tuzla, radi zaključenja ugovora o koncesiji
za korištenje pitke vode radi njenog flaširanja i distribuiranja na
tržištu, na temelju članka 15. Zakona o koncesijama (Službene
novine Tuzlanskog kantona, br. 5/04, 7/05 i 6/11), članaka
11.,12.,13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i
Dokumenta o politici dodjele koncesija na području TK („Službene
novine Tuzlanskog kantona“ broj 7/06), donosi sljedeću
ODLUKU
1. Daje se ovlaštenje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora
sa DOO „MAJEVIČKI STUDENAC“ iz Donje Obodnice,
općina Tuzla, radi zaključenja ugovora o koncesiji za
korištenje pitke vode radi njenog flaširanja i distribuiranja
na tržištu.
2. Obvezuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da Komisiji za
koncesije po završetku pregovora dostavi zapisnik sa
kompletnom dokumentacijom o vođenju pregovora na
razmatranje.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Broj: 20/1-34-4267/12
Nihad Sinanović, v.r.
Tuzla, 09.03.2012.godine
340
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 09.03.2012. godine, razmatrajući Prijedlog ugovora o
koncesiji za eksploataciju industrijske mineralne sirovine-kvarcnog
pijeska na lokalitetu P.K.“Šićki brod“ u općini Lukavac, koji treba
da zaključe Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK i JP
“Elektroprivreda BiH“ d.d. ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, na
temelju članka 15., a u svezi sa člankom 27. Zakona o koncesijama
(Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 5/04, 7/05 i 6/11),
članaka 11.,12.,13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog
kantona i točci 3. glava II. Dokumenta o politici dodjele koncesija
na području TK („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj
7/06), donosi sljedeću
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
ODLUKU
ODOBRAVA SE Prijedlog ugovora o koncesiji za eksploataciju
industrijske mineralne sirovine-kvarcnog pijeska na lokalitetu P.K.
“Šićki brod“ u općini Lukavac, koji treba da zaključe Ministarstvo
industrije, energetike i rudarstva TK i JP “Elektroprivreda BiH“ d.d.
ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla.
Broj 4 - Strana 547
naseljenog mjesta Gračanica, za dodjelu koncesije JP “Vodovod i
kanalizacija“ d.o.o. Gračanica, na temelju članka 15. Zakona o
koncesijama (Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 5/04 ,7/05
i 6/11), članka 11.,12.,13. i 14. Pravila Komisije za koncesije
Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na
području TK („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 7/06),
donosi sljedeću
ODLUKU
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Broj: 20/1-18-4291/12
Nihad Sinanović, v.r.
Tuzla, 09.03.2012.godine
341
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 16.03.2012. godine, razmatrajući Studiju ekonomske
opravdanosti korištenja pitke vode za potrebe javnog snabdijevanja
ODOBRAVA SE Studija ekonomske opravdanosti korištenja
pitke vode za potrebe javnog snabdijevanja naseljenog mjesta
Gračanica, za dodjelu koncesije JP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.
Gračanica.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Broj: 20/1-25-4764/12
Nihad Sinanović, v.r.
Tuzla, 16.03.2012.godine
“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”
broj: 4/2012
[email protected]
SKUPŠTINA
229.Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
za 2012. godinu
230.Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan
Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu
231.Program mjera za unapređenje stanja u prostoru
Tuzlanskog kantona za period 2012. – 2015. godine
232.Poslovnik Skupštine Tuzlanskog kantona (drugi
prečišćeni tekst)
471.
471.
471.
475.
VLADA
233. Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama i naknadama
plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-14-3028/12 od 20.02.2012. godine
234. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća
rezerva“ – potrošačka jedinica 11050001, broj: 02/114-1667-2/12 od 20.02.2012. godine
235. Odluka o utvrđivanju uvjeta i kriterija za imenovanja
u regulirane organe (prečišćen tekst), broj: 02/4-3429463/11 od 28.02.2012. godine
236. Odluka o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i
ličnosti za Tuzlanski kanton, broj: 02/1-05-002141/12
od 05.03.2012. godine
237.Odluka o odobravanju sredstava sa proračunske
pozicije „Tekuća rezerva“ 11050001, broj: 02/1-142870/12 od 05.03.2012. godine
238. Odluka o dodjeli koncesije za površinsku eksploataciju
industrijske mineralne sirovine-kvarcnog pijeska,
broj: 02/1-14-2848/12 od 05.03.2012. godine
239. Odluka o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode za
potrebe javnog snabdijevanja vodom naseljenog mjesta
Banovići, broj: 02/1-14-3484/12 od 15.03.2012. godine
240. Odluka o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode za
potrebe javnog snabdijevanja vodom naseljenog mjesta
Gradačac, broj: 02/1-14-3485/12 od 15.03.2012. godine
241. Odluka o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode
za potrebe snabdijevanja vodom naseljenog mjesta
Kalesija, broj: 02/1-14-3486/12 od 15.03.2012. godine
491.
491.
492.
493.
498.
498.
498.
499.
499.
242.Odluka o imenovanju Tima za implementaciju
Akcionih planova SR/SSU, broj: 02/1-05-4356/12 od
15.03.2012. godine
243.Odluka o davanju suglasnosti, broj: 02/1-34-4325/12
od 19.03.2012. godine
244.Odluka, broj: 02/1-14-4848/12 od 20.03.2012. godine
245.Sporazum, broj: 02/1-14-4848-1/12 od 20.03.2012.
godine
246.Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne
ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Tuzla, broj: 02/1-34-5677/12 od 20.02.2012. godine
247. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Sapna“ Sapna, broj: 02/1-34-5481/12
od 20.02.2012. godine
248. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Sapna“ Sapna, broj: 02/1-345647/12 od 20.02.2012. godine
249. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj, broj: 02/1-345483/12 od 20.02.2012. godine
250. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj, broj: 02/1-34005651/12 od 20.02.2012. godine
251. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Stupari“ Stupari, Kladanj, broj: 02/138-005252/12 od 20.02.2012. godine
252. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Stupari“ Stupari, Kladanj, broj:
02/1-38-005254/12 od 20.02.2012. godine
253. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja,
Gradačac, broj: 02/1-34-5491/12 od 20.02.2012. godine
254. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja,
Gradačac, broj: 02/1-34-5712/12 od 20.02.2012. godine
255. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac,
broj: 02/1-34-5456/12 od 20.02.2012. godine
256. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac,
broj: 02/1-34-5696/12 od 20.02.2012. godine
500.
500.
501.
501.
501.
502.
502.
502.
502.
503.
503.
503.
503.
504.
504.
Broj 4 - Strana 548
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 257. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi,
Gradačac, broj: 02/1-34-5488/12 od 20.02.2012. godine
258.Rješenje o imenovanju privremenog Školskog
odbora JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“
Kamberi, Gradačac, broj: 02/1-34-005648/12 od
20.02.2012. godine
259. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“
Srnice Donje, Gradačac, broj: 02/1-34-5486/12 od
20.02.2012. godine
260. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović
Ljubušak“ Srnice Donje, Gradačac, broj: 02/1-34005649/12 od 20.02.2012. godine
261. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Soko“ Soko, Gračanica, broj: 02/134-5463/12 od 20.02.2012. godine
262. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Soko“ Soko, Gračanica, broj:
02/1-34-5656/12 od 20.02.2012. godine
263. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Malešići“ Malešići, Gračanica, broj:
02/1-34-5466/12 od 20.02.2012. godine
264. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Malešići“ Malešići, Gračanica,
broj: 02/1-34-5652/12 od 20.02.2012. godine
265. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica, broj: 02/134-5467/12 od 20.02.2012. godine
266. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica, broj:
02/1-34-5693/12 od 20.02.2012. godine
267. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Džakule“ Džakule, Gračanica, broj:
02/1-34-5469/12 od 20.02.2012. godine
268. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Džakule“ Džakule, Gračanica,
broj: 02/1-34-5691/12 od 20.02.2012. godine
269. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Gornja Orahovica“ Gornja Orahovica,
Gračanica, broj: 02/1-34-5471/12 od 20.02.2012. godine
270. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Gornja Orahovica“ Gornja
Orahovica, Gračanica, broj: 02/1-34-5692/12 od
20.02.2012. godine
271. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Doborovci“ Doborovci, Gračanica,
broj: 02/1-34-5472/12 od 20.02.2012. godine
272. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Doborovci“ Doborovci, Gračanica,
broj: 02/1-34-5690/12 od 20.02.2012. godine
273. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Stjepan Polje“ Stjepan Polje, Gračanica,
broj: 02/1-34-5460/12 od 20.02.2012. godine
274. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU
Osnovna škola „Stjepan Polje“ Stjepan Polje, Gračanica,
broj: 02/1-34-5694/12 od 20.02.2012. godine
275. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Miričina“ Miričina, Gračanica,
broj: 02/1-34-5654/12 od 20.02.2012. godine
276. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Banovići“ Banovići, broj: 02/1-347737/12 od 19.03.2012. godine
277. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Banovići“ Banovići, broj: 02/134-7768/12 od 19.03.2012. godine
504.
504.
505.
505.
505.
506.
506.
506.
506.
507.
507.
507.
507.
508.
508.
508.
508.
509.
509.
509.
509.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
278. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići,
broj: 02/1-34-7739/12 od 19.03.2012. godine
279. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići,
broj: 02/1-34-7766/12 od 19.03.2012. godine
280. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Seona“ Aljkovići, Banovići, broj:
02/1-34-7735/12 od 19.03.2012. godine
281. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Seona“ Aljkovići, Banovići, broj:
02/1-34-7760/12 od 19.03.2012. godine
282.Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola „Banovići Selo“ Banovići Selo,
Banovići, broj: 02/1-34-7736/12 od 19.03.2012. godine
283. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Banovići Selo“ Banovići Selo,
Banovići, broj: 02/1-34-7763/12 od 19.03.2012. godine
284. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Grivice“ Banovići, broj: 02/1-347598/12 od 19.03.2012. godine
285. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Grivice“ Banovići, broj: 02/1-347599/12 od 19.03.2012. godine
286. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Prva osnovna škola Srebrenik, broj: 02/1-34-7732/12
od 19.03.2012. godine
287. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Prva osnovna škola Srebrenik, broj: 02/1-347756/12 od 19.03.2012. godine
288. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Druga osnovna škola Srebrenik, broj: 02/1-34-7745/12
od 19.03.2012. godine
289. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Druga osnovna škola Srebrenik, broj: 02/1-347716/12 od 19.03.2012. godine
290.Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru
JU Osnovna škola „Duboki Potok“ Duboki Potok,
Srebrenik, broj: 02/1-34-7774/12 od 19.03.2012. godine
291. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Duboki Potok“ Duboki Potok,
Srebrenik, broj: 02/1-34-7752/12 od 19.03.2012. godine
292. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Špionica“ Špionica, Srebrenik, broj:
02/1-34-7744/12 od 19.03.2012. godine
293. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Špionica“ Špionica, Srebrenik,
broj: 02/1-34-7719/12 od 19.03.2012. godine
294. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Podorašje“ Podorašje, Srebrenik,
broj: 02/1-34-7750/12 od 19.03.2012. godine
295. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Podorašje“ Podorašje, Srebrenik,
broj: 02/1-34-7740/12 od 19.03.2012. godine
296. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Rapatnica“ Rapatnica, Srebrenik,
broj: 02/1-34-7748/12 od 19.03.2012. godine
297. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Rapatnica“ Rapatnica, Srebrenik,
broj: 02/1-34-7715/12 od 19.03.2012. godine
298. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Tinja“ Tinja, Srebrenik, broj: 02/1-347771/12 od 19.03.2012. godine
299. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Tinja“ Tinja, Srebrenik, broj: 02/134-7741/12 od 19.03.2012. godine
510.
510.
510.
510.
511.
511.
511.
511.
512.
512.
512.
512.
513.
513.
513.
513.
514.
514.
514.
514.
515.
515.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
300. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Sladna“ Sladna, Srebrenik, broj:
02/1-34-7723/12 od 19.03.2012. godine
301.Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Prokosovići“ Prokosovići, Lukavac,
broj: 02/1-34-7713/12 od 19.03.2012. godine
302.Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Prokosovići“ Prokosovići, Lukavac,
broj: 02/1-34-7724/12 od 19.03.2012. godine
303.Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Gnojnica“ Gnojnica, Lukavac, broj:
02/1-34-7709/12 od 19.03.2012. godine
304.Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Gnojnica“ Gnojnica, Lukavac,
broj: 02/1-34-7727/12 od 19.03.2012. godine
305.Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Poljice“ Poljice, Lukavac, broj: 02/134-7711/12 od 19.03.2012. godine
306.Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Poljice“ Poljice, Lukavac, broj:
02/1-34-7725/12 od 19.03.2012. godine
307.Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Osnovna škola „Dobošnica“ Dobošnica, Lukavac,
broj: 02/1-34-7703/12 od 19.03.2012. godine
308. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Dobošnica“ Dobošnica, Lukavac,
broj: 02/1-34-7731/12 od 19.03.2012. godine
309. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Osnovna škola „Gornja Orahovica“ Gornja
Orahovica, Gračanica, broj: 02/1-34-3564-1/12 od
19.03.2012. godine
310. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Mješovita srednja škola Sapna, broj: 02/1-34-5473/12
od 20.02.2012. godine
311. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja škola Sapna, broj: 02/1-345675/12 od 20.02.2012. godine
312. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj,
broj: 02/1-34-5474/12 od 20.02.2012. godine
313. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“
Kladanj, broj: 02/1-34-5674/12 od 20.02.2012. godine
314. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac, broj: 02/134-5475/12 od 20.02.2012. godine
315. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac, broj:
02/1-34-5653/12 od 20.02.2012. godine
316. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Gimnazija „ Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica, broj:
02/1-34-5478/12 od 20.02.2012. godine
317. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Gimnazija „ Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica,
broj: 02/1-34-5650/12 od 20.02.2012. godine
318. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Mješovita srednja škola Banovići, broj: 02/1-347734/12 od 19.03.2012. godine
319. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja škola Banovići, broj: 02/1-347757/12 od 19.03.2012. godine
320. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Mješovita srednja škola Srebrenik, broj: 02/1-347742/12 od 19.03.2012. godine
321. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja škola Srebrenik, broj: 02/1-347721/12 od 19.03.2012. godine
515.
515.
516.
516.
516.
516.
517.
517.
517.
517.
518.
518.
518.
518.
519.
519.
519.
519.
520.
520.
520.
520.
Broj 4 - Strana 549
322. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
„Gimnazija Lukavac“ Lukavac, broj: 02/1-34-7701/12
od 19.03.2012. godine
323. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU „Gimnazija Lukavac“ Lukavac, broj: 02/1-347698/12 od 19.03.2012. godine
324.Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac,
broj: 02/1-34-7706/12 od 19.03.2012. godine
325. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola
Lukavac, broj: 02/1-34-7730/12 od 19.03.2012.
godine
326. Rješenje o prestanku mandata Školskom odboru JU
Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac,
broj: 02/1-34-7707/12 od 19.03.2012. godine
327. Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac,
broj: 02/1-34-7696/12 od 19.03.2012. godine
328. Rješenje o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika
o polaganju stručnog ispita u osnovnom i srednjim
školama, broj: 02/1-34-2447-1/12 od 05.03.2012. godine
329. Rješenje o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika
o stručnom nadzoru, broj: 02/1-34-2447-2/12 od
05.03.2012. godine
330. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti ravnatelja
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-2712-1/12 od 19.03.2012. godine
331.Rješenje o privremenom imenovanju Skupštine
Javnog poduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“,
broj: 02/1-34-4212/12 od 19.03.2012. godine
521.
521.
521.
521.
522.
522.
522.
522.
523.
523.
MINISTARSTVO FINANCIJA
332.Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Odluci
o privremenom financiranju Tuzlanskog kantona za
period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine, broj: 07/114-5466/12 od 27.03.2012. godine
333.Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Odluci
o privremenom financiranju Tuzlanskog kantona za
period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine, broj: 07/114-5567/12 od 28.03.2012. godine
523.
523.
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU
POLITIKU I POVRATAK
334. Program raspodjele dijela sredstava za materijalno
zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe za 2012.
godinu, broj: 09/1-14-3560/12 od 13.03.2012. godine
524.
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
TUZLANSKOG KANTONA
335. Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 01-05-123/12 od 19.02.2012. godine
524.
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
TUZLANSKOG KANTONA
336.Financijski plan JU Službe za zapošljavanje
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 01-02345/12 od 17.02.2012. godine
528.
USTAVNI SUD FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
337.Presuda, broj: U-28/11 od 24.01.2012. godine
(bosanski jezik)
Presuda, broj: U-28/11 od 24.01.2012. godine
(hrvatski jezik)
531.
534.
Broj 4 - Strana 550
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Presuda, broj: U-28/11 od 24.01.2012. godine (srpski jezik)
338.Presuda, broj: U-33/11 od 21.02.2012. godine (bosanski jezik)
Presuda, broj: U-33/11 od 21.02.2012. godine (hrvatski jezik)
Presuda, broj: U-33/11 od 21.02.2012. godine (srpski
jezik)
537.
KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
546.
546.
547.
339. Odluka, 20/1-34-4267/12 od 09.03.2012. godine
340. Odluka, 20/1-18-4291/12 od 09.03.2012. godine
341. Odluka, 20/1-25-4764/12 od 16.03.2012. godine
539.
542.
544.
OGLASNI DIO
UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
79. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
Udruženje rukometnih sudija
80. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
UDRUŽENJE NAŠE DIJETE OPĆINE KLADANJ
81. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
„Sindikat penzionera TK,Sindikat penzionera“ općine
Živinice
82. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
MOTO KLUB „BOSANAC“
83. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
UDRUGA GRAĐANA „SOLI“
84. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
Udruženje izdavača „HABER“
85. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
Udruženje penzionera/umirovljenika „SIGURNOST
2011“, u Živinicama
86. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
Kulturno-umjetničko društvo „Mladost“ Kladanj
87. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Udruženje za očuvanje i promociju kulturno historijskog naslijeđa „STEĆAK“
88. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
Društvo za zaštitu životinja „Ruka za šapu“
89. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
Udruženje građana klub borilačkih sportova „Storm
Gym“ Gračanica
90. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
Udruženje roditelja „DORA“
91. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
Udruženje „Centar za edukaciju i obrazovanje“
92. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
Udruženje građana „EKODIS“
93. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: KLUB UZGAJIVAČA
I LJUBITELJA BOSANSKOG BIKA „ZELEMBOJ“
BANOVIĆI
94. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Udruženje građana za pozorišnu
djelatnost „Scena“ Živinice
95. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Udruženje građana Lovačko
društvo „Tuzla“
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
V.
V.
V.
V.
VI.
Ponedjeljak, 16. travnja 2012.god.
96. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Savez udruženja građana
sportskih klubova Općine Banovići
97. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Općinski nogometni savez
Općine Banovići
98. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE „SEVDALIJA“
99. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Akademija sportske karijere
100. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana
Tuzlanskog
kantona:
UDRUŽENJE
PČELARA „VRIJESAK“ ŽIVINICE
101. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA OPĆINE KLADANJ
102. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: SINDIKAT PENZIONERA OPĆINE TUZLA
103. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Udruženje „ANEA – MLADI
GRAČANICE“
104. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Udruženje građana Ženski
odbojkaški klub „SMEČ“ Lukavac
105. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Nogometni klub „Rudar“ Ciljuge
106. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana
Tuzlanskog
kantona:
DRUŠTVO
„HRVATSKI DOM“ TUZLA
107. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Udruženje obrtnika stari i
umjetnički zanati
108. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Karate klub „Tuzla“ Tuzla
109. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: Savez invalida
Tuzlanskog kantona
110. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Udruženje građana za edukaciju,
kulturu, ekonomiju, ekologiju i informisanje
„SOH-BET
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VII.
VII.
VII.
VII.
VII.
VII.
OGLAS O POSTAVLJANJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
111. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Husein Hrustanović iz izbjegličkog naselja Ježevac u
Banovićima
112. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Izet Mešić, advokat iz Kalesije
113. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Muhamed Jusić, advokat iz Tuzle
114. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Muhamed Jusić, advokat iz Tuzle
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
OGLAŠAVANJE DOKUMENATA NEVAŽEĆIM
115. Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime Eldina
Imamović
VIII.
Izdava~: Skup{tina Tuzlanskog kantona Tuzla - Za izdava~a: Ahmet Smajovi}, dipl. prav. sekretar Skup{tine - Telefon 035 / 252-565
- Pretplata: 035 / 252-565, lok. 215 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i unaprijed u korist ra~una: Tuzlanska
banka d.d. Tuzla 1321000256000080 - Grafi~ka priprema i {tampa Harfo-graf d.o.o., Tuzla, Filipa Kljaji}a 22, telefon: 319-500,
fax: 319-501 - Za {tampariju: Zinka Ponjavi}
Download

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 4