Postupajući u skladu sa članom 31. Pravilnika o vođenju Centralnog biračkog spiska (Službeni
glasnik BiH, br. 37/10) i Planom izlaganja Privremenih izvoda iz Centralnog biračkog spiska,
Opštinska izborna komisija Modriča
OBAVJEŠTAVA
GRAĐANE OPŠTINE MODRIČA O IZLAGANjU PRIVREMENIH
IZVODA IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA
Privremeni izvodi iz Centralnog biračkog spiska biće izloženi na području opštine Modriča u
periodu od 09.06. do 08.07. 2012. godine, na sljedećim lokacijama:






























Srpski kulturni centar
OŠ „Sveti Sava“
OŠ „Sutjeska“
SŠC „Jovan Cvijić“
Kancelarija MZ Modriča III
Kancelarija MZ Modriča IV
Kancelarija MZ Modriča V
Babešnica -Osnovna škola
Botajica -Osnovna škola
Kladari Donji -Kancelarija MZ
Dobrinja - Dom kulture
Dugo Polje –Varoš -Mjesna kancelarija D.Polje
Dugo Polje - Centar-Mjesna kancelarija D.Polje
Dugo Polje -Kutlovac-Mjesna kancelarija D.Polje
Garevac-Prostorije MZ
Tolisa-Osnovna škola
Krčevljani-Osnovna škola
Kladari Gornji-Dom kulture
Koprivna-Dom kulture
KoprivnskaTrebava-Osnovna škola
Tarevci-Prostorije MZ
Miloševac 1-Mjesna kancelarija Miloševac
Miloševac 2-Mjesna kancelarija Miloševac
Riječani Donji-Osnovna škola Riječani Gornji
Riječani Gornji-Osnovna škola Riječani Gornji
Skugrić1-Mjesna kancelarija Skugrić
Skugrić2-Mjesna kancelarija Skugrić
Skugrić-Mišići-Mjesna kancelarija Skugrić
Vranjak-Mjesna kancelarija Vranjak
Vranjak1-Mjesna kancelarija Vranjak
KOMPLETNI PRIVREMENI IZVODI IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA
SVA BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPŠTINE MODRIČA IZLOŽENI SU U
ŠALTER SALI OPŠTINE MODRIČA – CENTAR ZA INFORMISANjE GRAĐANA I
NA VEB STRANICI OPŠTINE MODRIČA.
Cilj ovakvog načina izlaganja Privremenih izvoda iz Centralnog biračkog spiska je da se
omogući svim licima i političkim subjektima uvid radi provjere svojih podataka i vršenja
ispravki i dopuna, te opredjeljenja za izbor biračke opcije.
Ispravke u biračkim spiskovima, koje se odnose na lične podatke, građani mogu izvršiti kod
organa nadležnog za vođenje podataka čija se ispravka zahtjeva, a izbor biračke opcije građani
mogu izvršiti u „CENTRU ZA BIRAČKI SPISAK“, smještenom u ZGRADI OPŠTINE
MODRIČA.
Broj:03-08/12
Datum: 07.06.2012.
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Download

O B A V J E Š T A V A