PREGLED POKRIVENOSTI NASTAVE
AK. GOD. 2014/2015.
I GODINA
AKADEMSKI DODIPLOMSKI STUDIJ (4+1)
R.
br.
Predmet
I SEM.
1. Osnovi ekonomije
P
60
V
45
2. Matematika za ekonomiste
3. Informatika za ekonomiste
60
60
45
30
4.
5.
6.
7.
8.
60
30
Poslovno komuniciranje
Poslovno pravo
Ekonomika preduzeća
Statistika za ekonomiste
Makroekonomija
II
SEM.
P V
NASTAVNIK
SARADNIK
prof. dr. Safet Kurtović
60
60
60
60
viši asist. Haris Omerika, MA
(3 gr.)
prof. dr. Mehmed Nurkanović viši asist. mr. Ćamil Tabaković (3 gr.)
prof. dr. Muharem Kozić
viši asist. dr. Sabina Šehić – Kršlak (4
gr.)
doc. dr. Armina Hubana
- prof. dr. Edin Rizvanović
45 prof. dr. Adil Trgo
viši asist. mr. Irma Dedić (3 gr.)
45 doc. dr. Aida Brkan-Vejzović asist. Amela Piralić (3 gr.)
30 doc. dr. Armina Hubana
viši asist. Lejla Č. Sarajlija, MA
(3 gr.)
II GODINA
AKADEMSKI DODIPLOMSKI STUDIJ (4+1)
R. B.
PREDMET
III SEM. IV SEM.
P
V P
V
60 30
60 45
60 30
60 30
NASTAVNIK
SARADNIK
1.
2.
3.
4.
Mikroekonomija
Osnovi računovodstva
Finansijska tržišta
Preduzetništvo
5.
Međunarodna ekonomija
60
30 prof. dr. Mehmedalija Hadžović
6.
7.
Marketing
Ekonomski informacioni
sistemi
Monetarne finansije
Organizacija preduzeća
60
60
30 doc. dr. Veldin Ovčina
30 prof. dr. Muharem Kozić
60
60
30 prof. dr. Damir Zaklan
30 doc. dr. Sanvila Vuk
8.
9.
doc. dr. Azra Bajramović
prof. dr. Ibro Popić
doc. dr. Armina Hubana
doc. dr. Maida Dizdarević
asist. Senka Dizdar (1 gr.)
asist. Senka Dizdar (1 gr.)
viši asist. mr. Goran Ćurić (1 gr.)
viši asist. dr. Sabina Šehić Kršlak (1 gr.)
viši asist. Haris Omerika, MA
(1 gr.)
asist. Senka Dizdar (1 gr.)
viši asist. dr. Sabina Šehić Kršlak (1 gr.)
viši asist. mr. Goran Ćurić (1 gr.)
viši asist. mr. Irma Dedić (1 gr.)
III GODINA
AKADEMSKI DODIPLOMSKI STUDIJ (4+1)
R. B.
1.
2.
3.
4.
5.
PREDMET
Osnovi poslovnog
menadžmenta
Poslovne finansije
Javne finansije
Modeli i metode poslovnog
odlučivanja
Engleski jezik
III SEM. IV SEM.
NASTAVNIK
P
V P
V
60 30
prof. dr. Adil Trgo
SARADNIK
viši asist. mr. Irma Dedić (2 gr.)
60
60
60
30
30
45
doc. dr. Azra Bajramović
viši asist. mr. Goran Ćurić (2 gr.)
prof. dr. Damir Zaklan
viši asist. mr. Goran Ćurić (2 gr.)
doc. dr. Aida Brkan-Vejzović viši asist. Irma Đidelija, MA (1 gr.)
15
45
doc. dr. Edina Špago Ćumurija viši asist. mr. Adi Maslo (1 gr.)
6.
7.
Finansijsko računovodstvo
Upravljanje investicijama
60
60
45 prof. dr. Ibro Popić
30 prof. dr. Safet Kurtović
8.
Međunarodne finansije
60
prof. dr. Mehmedalija
30 Hadžović
Međunarodno poslovanje
60
30 prof. dr. Safet Kurtović
viši asist. Haris Omerika, MA (1 gr.)
10. Organizacijsko ponašanje
11. Istraživanje tržišta
12. Bankarstvo
60
60
60
30 doc. dr. Sanvila Vuk
30 doc. dr. Veldin Ovčina
30 prof. dr. Damir Zaklan
viši asist. mr. Irma Dedić (1 gr.)
asist. Senka Dizdar (1 gr.)
viši asist. mr. Goran Ćurić (1 gr.)
13. Ekonomika osiguranja
60
30 doc. dr. Azra Bajramović
viši asist. Irma Đidelija, MA (1 gr.)
9.
asist. Amela Piralić (2 gr.)
viši asist. Haris Omerika, MA
(2 gr.)
viši asist. mr. Goran Ćurić (1 gr.)
IV GODINA
AKADEMSKI DODIPLOMSKI STUDIJ (4+1)
R. B.
PREDMET
1.
2.
Analiza poslovanja preduzeća
Spoljnotrgovinsko poslovanje
3.
Računovodstvo finansijskih
institucija
Menadžersko računovodstvo
Finansijsko izvještavanje
Kontrola i revizija poslovanja
Ekonomika osiguranja
(izborni predmet)
Menadžment malih i srednjih
preduzeća
(izborni predmet)
Ekonomija EU
(izborni predmet)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III SEM. IV SEM.
NASTAVNIK
P
V P
V
60 30
prof. dr. Ibro Popić
60 30
prof. dr. Mehmedalija Hadžović
60
30
prof. dr. Mehmed Jahić
60
60
60
60
30
30
30
30
prof. dr. Ibro Popić
prof. dr. Haris Jahić
prof. dr. Ibro Popić
doc. dr. Azra Bajramović
60
30 doc. dr. Maida Dizdarević
60
30 doc. dr. Žana Mrkonjić
SARADNIK
asist. Amela Piralić (1 gr.)
viši asist. Haris Omerika, MA (1
gr.)
asist. Senka Dizdar (1 gr.)
asist. Amela Piralić (1 gr.)
asist. Senka Dizdar (1 gr.)
asist. Senka Dizdar (1 gr.)
viši asist. Irma Đidelija, MA (1
gr.)
viši asist. dr. Sabina Šehić Kršlak (1 gr.)
asist. Amela Piralić (1 gr.)
V GODINA
AKADEMSKI DIPLOMSKI STUDIJ (3+2)
R.
br.
Predmet
I SEM.
1. Vođstvo
P
60
V
30
2. Menadžment promjena
60
3. Krizni menadžment
4. Inovacije i m/s preduzeća
II
SEM.
P V
NASTAVNIK
SARADNIK
30
prof. dr. Adil Trgo (30)
doc. dr. Aida Brkan-Vejzović
(30)
doc. dr. Veldin Ovčina
asist. Amela Piralić (1 gr.)
60
30
doc. dr. Sanvila Vuk
viši asist. mr. Irma Dedić (1 gr.)
60
30
doc. dr. Maida Dizdarević
viši asist. dr. Sabina Šehić - Kršlak
(1 gr.)
viši asist. mr. Irma Dedić (1 gr.)
Konsultativna nastava na četvrtoj godini studija za smjerove:
Bankarstvo i finansije
o
o
o
o
doc. dr. Armina Hubana
doc. dr. Azra Bajramović
doc. dr. Azra Bajramović
prof. dr. Damir Zaklan
Menadžment malih i srednjih preduzeća
o
o
o
o
Portfolio menadžment
Finansijski menadžment
Finansiranje m/s preduzeća
Platnobilansna i valutna politika
Marketing m/s preduzeća
Finansiranje m/s preduzeća
Regulacija m/s preduzeća u EU
Poslovno odlučivanje
doc. dr. Veldin Ovčina
doc. dr. Azra Bajramović
doc. dr. Aner Žuljević
doc. dr. Aida Brkan – Vejzović
Menadžment
o
o
o
o
Menadžment ljudskih resursa
Strateški menadžment
Međunarodni marketing
Korporativno upravljanje
doc. dr. Sanvila Vuk
prof. dr. Adil Trgo
doc. dr. Veldin Ovčina
prof. dr. Adil Trgo
DEKAN
prof. dr. Adil Trgo
Download

pokrivenost nastave