1
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆIA GRAČAICA
Predlagač: Općinski načelnik
PROGRAM RADA
OPĆISKOG AČELIKA
ZA 2013. GODIU
Razmatra: Općinsko vijeće
Gračanica, decembar 2012. godine
2
UVOD
U ovom programu daju se osnovne naznake i prioriteti kojima će se baviti općinska
adminstracija u 2013. godini. Polazište za izradu programa su već postojeći opći strateški
dokumenti Općine Gračanica (Strategija razvoja do 2015. i dr.), zatim Programska
opredjeljenja Opštinskog vijeća, zahtjevi i prijedlozi građana, mjesnih zajednica, privrednih
subjekata, nevladinog i javnog sektora, koji su istaknuti u toku predizborne kampanje svih
političkih stranaka zaloklane izbore 2012. godine.
Polazeći od tih zahtjeva i u 2013. godini radit će se na na stvaranju ili poboljšanju
ukupnog ambijenta za dalji privredni razvoj i normalno djelovanje privrednih i drugih
subjekata i bolji život građana, bez obzira na sve teškoće i smanjene budžetske mogućnosti
općine, te pokušati zaustaviti ili pomoći da se zaustavi privredna stagnacija na općini.
U protekloj godini i na području općine Gračanica, neposredno su se osjetile
posljedice pogoršavanja ekonomske situacije i svjetske ekonomske krize, ali i posljedice
izuzetno složene i teške političke situacije u kojoj se BiH našla nakon posljednjh
parlamentarnih izbora, 2010. godine. Kao što je poznato, došlo je do smanjenja investicija i
ulaganja u privredi (što ima za posljedicu manji broj radnih mjesta), te do opadanja
budžetskih prihoda, kao posljedica smanjenja privredne aktivnosti. To je dovelo do otvaranja
nekoliko stečajnih postupaka u značajnijim porivrednim subjektima na općini i otežanog
privređivanja u mnogoljudnim firmama, pa i nosiocima razvoja općine. U isto vroijeme
odjavljeno je i zatovreno oko 150 malih i sitnijih biznisa na općini. Sve to pogoršalo je
ukupnu ekonomsko-socijalnu situaciju i opći ambijent za privređivanje na području i ove
lokalne zajednice.
Nabrojane teškoće i pogoršanje ukupnog ambijenta za rad i realizaciju nekih strateških
projekata općine moraju se imati u vidu, što ne znači da će se od tih ciljeva odustajati, već će
se tražiti nove mogućnosti, sredstva i instrumenti za njihovu realizaciju.
Kresanje budžeta (a to podrazumijeva smanjenje ulaganja u infrastrukturu i ostale
lokalne potrebe) u 2013. godini, posljedica je nabrojanih teškoća i poremećaja u ubiranju
prihoda.
Kao što je poznato, Budžet općine Gračanica je u kontinuitetu i razvojni. Godišnje se
iz Budžeta izdvaja više od jedne trećine z ainfrastrukturne projekte i to je glavni izvor za
finansiranje razvoja Općine. Što se tiče grantova viših nivoa vlasti do njih se (zbog poznatih
razloga) sve teže dolazi, dok su u porastu sredstva iz fondova i po osnovu prijava na javne
pozive i projekte. Ove proporcije nastojat ćemo održati i u našem Budžetu za 2013. godinu
iako računamo da ćemo imati još nepovoljnije uslove u odnosu na prethodnu godinu. S
obzirom da se u 2012. godini neki ciljevi i planovi nisu realizovali, oni se prenose u 2013.
Smanjenjem budžetskih izdataka i uvođenjem veće štednje u lokalnoj administraciji,
osigurat ćemo da se glavni ciljevi našeg dugoročnog razvoja i u ovoj godini realizuju. Ti se
ciljevi i u ovom programu grupišu na tri područja djelovanja:
1. Podrška lokalnom privrednom razvoju, planiranje, projektovanje i vođenje svih
infrastrukturnih i drugih projekata na općini;
2. Dalje osposobljavanje općinskih službi kao servisa građana i lokalnog biznisa (poboljšanje
odnosa prema strankama, inovacije u organizaciji u opsluživanju građana itd.) i
3
3. Poboljšanje usluga javnog sektora na nivou lokalne zajednice (u oblasti komunalija,
društvenih djelatnosti, nevladinog sektora, medija itd).
Ključni programski ciljevi za 2013. godini su:
- U skladu sa Strategijom razvoja općine (2011. – 2020.), Lokalnim ekološkim
akcionim planom (LEAP) i Planom kapitalnih investicija 2012. – 2014. utvrdit će se posebni
zadaci lokalne administracije u cilju otklanjanja svih prepreka za otvaranje novih biznisa i
razvoj malih i srednjih preduzeća i povećanja zaposlenosti na općini (dostići predratni nivo
zaposlenosti),
- Osposobiti administraciju da maksimalno skrati rokove za dobijanje svih dozvola i
rješenja za otvaranje novih obrta i biznisa na općini (maksimalno 5 radnih dana);
- U saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, djelovat ćemo na eliminciji rada na
crno na općini;
- Zahtijevat ćemo od nadležnih općinskih i kantonalnih organa da konkretnim
mjerama aktiviraju neiskorištene resurse i potencijale u poljoprivredi (peradarstvo,
plastenička proizvodnja, primarna proizvodnja, prerada voća i povrća);
- Definast ćemo i podstaknuti razvoj zdravstveno-rekreacionog turizma na bazi
termomineralnih voda, te aktivirati okolna izletišta;
- Socijalna pitanja na općini mogu se trajno rješavati samo bržim zapošljavanjem. Za
iznemogla i na druge načine socijalno ugrožena lica tražit će se sistemska rješenja, ne samo
putem jednokratnih novčanih pomoći ili drugih intervencija; posebno ćemo biti osjetljivi
prema socijalnim skupinama koje su po svom rodnom, dobnom, rasnom, nacionalnom i
svakom drugom neravnopravnom položaju izloženije pritiscima većine, predrasudama,
diskriminaciji ili zanemarivanju; stvarat ćemo lokalnu zajednicu ekonomske jednakosti –
jednakih mogućnosti za sve; uradit ćemo bazu podataka o socijalno i svim ugroženim
kategorijama stanovništva;
- Sistem porodične medicine donio je prateće probleme zbog kojih nerijetko trpe
građani, odnosno pacijenti. Zato će se, putem nadležnih upravnih organa, nastojati da se ti
problemi saniraju i otklone boljom organizacijom, kadrovskim i tehničkim opremanjem
javnih ustanova zdravstva.;
- Nastavit će se aktivnosti na rekonstrukciji i sanaciji lokalne putne mreže u svim
mjesnim zajednicama, javne rasvjete, kanalizacionih i vodovodnih sistema;
- Više nago do sada, zalagat ćemo se da se osnovno obrazovanje što prije vrati u
nadležnost općina i da se organizuje racionalno i po najvišim pedagoškim i vaspitnoobrazovnim standardima;
- nastavit ćemo i povećati finansijsku podršku najboljim učenicima i studentima i
obezbijediti stipendije za nabolje i najugroženije; obezbijedit ćemo većo nego do sada
finansijsku podršku i uslove za rad dječjeg obdaništa i škola
U ovaj program uneseni su ključne aktivnosi, koje se planiraju u općinskim službama i
tako je u, metodološkom smislu, ovaj program i postavljen.
4
I. Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
1. Privreda
Glavni ciljevi u ovoj oblasti su:
Zaustaviti - odnosno smanjiti stopu nezaposlenosti, omogućiti sa nadležnim institucijama
ravnopravan ambijent poslovanja, partnerstvo javnog i privatnog sektora, nastaviti
infrastrukturne projekte i podsticaje, sprovođenje Strategije ekonomskog razvoja, plana
kapitalnih investicija i LEAP-a.
- U skladu sa usvojenom planskom dokumentacijom i izgradnjom infrastrukture,, stvorit će se
uslovi za izgradnju novih poslovnih objekata (mini industrijske zone);
- Oživljavanje starih zanata u Gračanici;
- Poticaji mladim poduzetnicima;
- Bolje organizovana uprava – brži efikasniji dolazak do dozvole (smanjene administrativne
prepreke);
- Nastaviti saradnju sa svim poduzetnicima, a posebno sa Udruženjem poslodavaca i
Udruženjem obrtnika, te podržavati njihove programe;
- Pojednostaviti procedure izdavanja dozvola za otvaranje samostalnih zanatskih radnji, te
ostale dokumentacije koja se odnosi na otvaranje i registrovanje preduzeća;
- Unaprijediti saržaje i aktivno se uključiti i podržati Četvrti sajam poduzetništva i obrta
Gračanica „Grapos expo 2013“, te tražiti rješenja za trajnu lokaciju Sajma;
- Unaprijediti i osavremeniti organizaciju tradicionalnog gračaničkog vašera
2. Poljoprivreda i zaštita okoliša
- U skladu sa planiranim sredstvima i kriterijima provesti postupke poticaja poljoprivrednim
proizvođačima.
- Putem Veterinarske stanice i uz finansijsku pomoć Općine unaprijedit će se prevencija i
zaštita životinja;
- Nastaviti sa finansijskom podrškom za sve programe i aktivnosti Udruženja poljoprivrednih
proizvođača, inženjera i tehničara, a posebno obuke neposrednih poljoprivrednih proizvođača;
- nastaviti rad na aktivnosti i ažuriranju registra poljoprivrednih gazdinstava i registra
klijenata;
- Putem informacija, organizovanja okruglih stolova, škola, kurseva, brošura i na druge
načine, aktivno ćemo učestvovati u podizanju svijesti građana na zaštiti okoliša.
- Putem Udruženja građana „Eko oaza“ pripremit ćemo Program eko zaštite i edukacije
građana u mjesnim zajednicama.
5
3. Budžet i finansije
- Ubrzati sve aktivnosti kako bi donošenje i realizacijuu Općinskog budžeta uskladili sa
Zakonom o trezorskom poslovanju;
- Nakon usvajanja Budžeta za 2013. godinu, odmah izraditi plan javnih nabavki i pratiti
njegovu realizaciju
4. Lokalni ekonomski razvoj
Pripremljeni i započeti projekti:
- nastavak implementacije Studije vodosnabdijevanja (u okviru Programa MDGF),
- nastavak toplifikacije Gračanice,
- nastavak regulacije rijeke Sokoluše do Sportske sale,
- završetak mosta skvera (kod Šumarije)
- Dalja rekonstrukcija i rješavanje raskrsnice kod Doma zdravlja.
- konačan završetak izgradnje i opremanja poslovnog prostora za općinske službe,
- Potpuno stavljanje u funkciju novoizgrađenog objekta „nove općine“,
- Pokrivanje u 2012., a 2013. nastavak radova na sportskeojdvorani na Bazenu,
- Rješavaje pitanja vodosnabdijevanja na općini (prema urađenim studijama i projektima),
- Početak izgradnja prostora bivše Robne kuće, odnosno redefinisanje Regulacionog plana
„Centar“
- Kanalizacioni sistemi u Gračanici i dalja regulacija Sokoluše,
- Nastavak asfaltiranja puteva i ulica;
- Pristupanje rješavanje pitanja deponije smeća i odlaganja čvrstog otpada na općini,
- Početak izgradnje nove autobuske stanice u Grasčanici i regulisanje gradskog prevoza;
- Redefinisanje rješenja pitanja gradske tržnice i stare pijace;
- Zaštita kulturnohistorijskih spomenika na općini (rješavanje imovinskih odnosa na lokaciji
grada Sokola, obilježavanje neolitskog naselja, obnova kuće u Varoši );
- Izrada projekta adaptacije i rekonstrukcija stare zgrade općine;
- Izrada projekata planinskog rekreativnog-turističkog centra na području Monja, Visa i
Sijedog Krša ( najviši dio općine, 600-700 m. n. v.);
- Pokretanje pitanja boljeg iskorištavanja resursa termomineralnih voda (liječenje, rekreacija,
poljoprivreda);
6
- Podizanje turbeta Ibrahim-begu Gazibegoviću, vojskovođi Husein-kapetana Gradašćevića u
Gornjoj Orahovici;
- Pokretanje rješavanja pitanja sanacije i korišćenja Zanatskog centra „ Evropa“ kod skvera;
U skladu sa Programom kapitalnih investicija i Strategijom integralnog razvoja, predviđeno je
niz manjih projekata, čiji spisak donosimo u prilogu ovog
II. Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i zajedničke
poslove
Služba će prepreke i nedostatke u svom dosadašnjem radu otklanjati boljom
organizacijom rada, edukacijom uposlenih i poboljšanjem kadrovske strukture. Kadrovska
struktura za izvršenje zadataka Službe u potpunosti ne zadovoljava (nedostaju kadrovi sa
VSS). Garancija da će Program biti izvršen je odgovarajuća kadrovska struktura, edukovani
uposlenici, odgovarajuća oprema (hardver i softver) i motivacija.
1. Oblast uprave
- Efikasan Centar za pružanje usluga građanima, kadrovski i tehnički osposobljen za
kvalitetno pružanje usluga građanima;
- Educirano osoblje;
- nastaviti proces reforme javne uprave i unapređenja rada službi u cilju kontinuiranog rasta
zadovoljstva korisnika usluga (anketiranje građana, jačanje interne i eksterne komunikacije i
implementacija Strategije ljudskih resursa).
2. Oblast zdravstva
- poslovi priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica po odluci Općine,
- poslovi vezani za dobrovoljno prikupljanje krvi, imenovanje mrtvozornika,
- saradnja sa UO Doma zdravlja i Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ i cilju kreiranja
pravaca aktivnosti i projekata u cilju efikasnijeg pružanja usluga,
- inicirati sastanak Nadzornog odbora i uprave JP „Komus“ sa UO Opće bolnice
„Dr.Mustafa Beganović“ vezano za rješenje statusa mrtvačnice i obavljati druge poslove iz
nadležnosti Općine.
2. Oblast obrazovanja
- Pojednostaviti i unaprijediti kriterije i procedure dodjele stipendija učenicima i studentima,
- Ostvariti bolju saradnju i koordinaciju sa menadžementom i upravnim organima osnovnih
škola u cilju stvaranja boljih uslova rada u pojedinim školama;
- Unaprijediti rad Dječjeg obdaništa u cilju potpunog obuhvata djece obaveznim predškolskim
obrazovanjem,
- Otpočeti sa formiranjem baza podataka studenata sa područja općine, te ustrojiti spiskove
magistara i doktora nauka sa područja općine Gračanica; (opširnije u Prilogu 2)
7
3.Oblast kulture
- Učestvovati u kreiranju pravaca aktivnosti u cilju uspostavljanja bolje organizacije,
kadrovske strukture i korištenja prostora, koordinirat sa BKC u realizaciji kulturnih
manifestacija od općinskog značaja,
- Koordinirati i podržavati sve kulturne programe od interesa za općinu;
- Podržavati rad kulturno-umjentičkih društava i drugih udruženja iz oblasti kulture, provoditi
postupke apliciranja za planirana budžetska sredstva itd;
- Raditi na implementaciji Odluke o spomen obilježjima na području općine Gračanica;
- Uraditi Odluku o utvrđivanju kulturnih i sportskih manifestacija od općinskog značaja;
(Opširnije u prilogu 2)
4. Oblast fizičke kulture i sporta
- sarađivati sa Sportskim savezom preko koga će se realizovati sve sportske aktivnosti i
manifestacije,
- učestvovati u kreiranju i organizaciji sportskih događaja i izradi Općinskog sportskog
programa,
- inicirati formiranje atletskog kluba, ženskog sportskog kolektiva, ljetne škole plivanja
predlaganjem ovih projekta za finansiranje putem javnog poziva koji se raspisuje za NVO ,
pri čemu će se dati akcenat na masovni i rekreativni sport, održavati ažurnom bazu podataka
sportskih kolektiva.
5. Oblast boračko-invalidske zaštite
- Pružati pomoć boračkim organizacijama u realizaciji njihovih programa,
- Inicirati formiranje Centra za zaštitu tekovina odbrambenog rata 1992.-1995.,
- Boračkoj populaciji pružit će pomoć u postupku prikupljanja dokumentacije za dodjelu
bespovratnih i povratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje, kao i za ostvarivanje drugih
prava u upravnom postupku.
6. Oblast socijalne zaštite
- Saradnja sa UO i direktorom Centra za socijalni rad u cilju stvaranja boljih uslova za rad
Centra za socijalni rad,
- Početak realizacije Projekta socijalne karte za područje općine Gračanica,
- Pružanje pomoći penzionerima i ostalim socijalno ugroženim kategorijama,
- Pokrenuti rad Komisije za prevenciju bolesti ovisnosti; (Opširnije u prilogu 2)
8
7. Problematika izbjeglica i raseljenih lica
- Rješavanje pitanja vezanih za status i zdravstvenu zaštitu izbjeglica i raseljenih lica;
- Učešće u aktivnostima na projektu Socijalnog stanovanja;
- trajnije rješavanje pitanja snabdijevanja vodom izbjegličkih naselja na Drafnićima i
Lendićima.
8. Oblast informatike
- instalacija Lotus Notes aplikacije i baze SPM Plus na novim računarima, dodavanje novih i
podešavanje ili brisanje starih usera baze, podešavanje prava pristupa bazi, podešavanje
internih mailova baze, formiranje novih vrsta predmeta u elektronskoj formi, izrada novih
elektronskih urneka dokumenata (zahtjeva, rješenja, odluka...),
- ažuriranje postojećih elektronskih dokumenata, redovan monitoring baze programa za
upravljanje dokumentima, te intervencije u cilju poboljšanja performansi, redovno čišćenje
baze od nepotrebnih ili pogrešnih stavki, svakodnevno educiranje uposlenika itd.
- svakodnevno otklanjanje kvarova na mreži i računarskoj opremi, te podešavanje programa
za potrebe uposlenika Općine,
- izmjena određenih dijelova statičkog sadržaja web stranice, otvaranje novih oficijelnih email adresa, njihovo podešavanje te brisanje nepotrebnih e-mail adrea;
- izrada prezentacija za različite prilike, kreiranje i izrada raznih publikacija poput afiša,
brošura, plakata, vodiča, pozivnica.
9. Podrška Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidencije i razmjenu podataka
- inicirati obezbjeđenje bolje fizičke sigurnosti mrežne opreme putem koje se pristupa
sistemu Agencije, zasebnu prostoriju u kojoj je smještena radna stanica za obradu i pristup
podacima kod provjere podataka za biometrijske pasoše,
- uspostavljanje video nadzora ispred prostorije u kojoj je smještena radna stanica,
- uraditi Program edukacije za uposlenike koji vode matične knjige i administratora i
Priručnik o standardima internih kontrolnih mehanizama vezano za vođenje matičnih knjiga i
knjiga državljana kao podrška rukovodstva programu unutrašnjih kontrola.
- po preporuci Agencije inicirati vođenje matičnih knjiga na nivou općine i u prostorijama
Općine.
10. Tehnička zaštita objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i
matičnog registra i obuke matičara
- inicirati aktivnosti u cilju fizičke i tehničke zaštite objekata i prostorija u kojima su
smještene matične knjige, spisi i matični registri u papirnoj i elektronskoj formi, digitalne
kopije drugog primjerka matičnih knjiga i matičnog registra u skladu sa Pravilnikom o
tehničkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnog
registra („Službene novine Federacije BiH“, broj:68/12),
9
- donošenje Programa realizacije tehničkih mjera zaštite objekata i prostora za smještaj i
čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnog registra;
- donošenje Plana i realizacija programa stručne obuke i osposobljavanja matičara u 2013.
godini.
11. evladin sektor
- pokrenuti formiranje Komisije za praćenje primjene Sporazuma sa NVO i Strategije
partnerstva sa građanima,
- predložiti donošenje Odluke o utvrđivanju oblasti za koje će se raspisati javni poziv za
NVO,
- pružati pomoć NVO kod apliciranja na općinska budžetska sredstva ili sredstva viših nivoa
vlasti,
- održavati ažurnim baze podataka NVO, pojačati saradnju sa udruženjima Roma, inicirati
formiranje i drugih udruženja koja okupljaju nacionalne manjine, održavati ažurnom bazu
podataka o Romima, u saradnji sa Udruženjem Roma uticati na veću obuhvatnost djece Roma
osnovnim obrazovanjem.
III. Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Opšti ciljevi službe:
- Nastavak procesa planiranja i uređenja prostora te usaglašavanje
pravilnicima i uredbama,
sa novim zakonima,
- Dalje unapređenje partnerskih odnosa sa javnim preduzećima, direkcijama i ministarstvima,
- uspostava baze podataka i informacija o stanju prostora u odgovarajućem GIS softveru, a u
skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju TK-a i Uredbom o sadržajima i
nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja podataka te
jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije.
- Obuka uposlenih za rad u novim softverskim aplikacijama
urbanizma,
u
odjeljenjima katastra i
- Izrada i provođenje programa iz oblasti zaštite okolice.
1. Oblast prostornog uređenja i stambenih poslova
- Nastaviti aktivnosti na izradi nacrta i prijedloga Regulacionog plana Centar Gračanica koje
su započete u toku 2012. godine,
- Analizirati stanje u prostoru za područje obuhvata Regulacionog plana „Radna zona I“ i kao
nosilac pripreme za izradu planskih akata procijeniti potrebu za izmjenama i dopunama ovog
plana i provesti potrebne aktavnosti,
- Nastaviti aktivnosti na izradi Urbanističkog plana Gračanica,
10
- Uraditi prvu fazu aplikacije za web stranicu Opčine Gračanica u GIS softveru koja
omogućava pregled prostorno-planske dokumentacije i katastarskih planova urbanih područja
- Uraditi program uređenja i subvencioniranja troškova sanacije oštećenih vanjskih dijelova
zgrada baziran na njihovom „utopljavanju“ što otvara mogućnosti apliciranja u fondove
koji finansiranju energetsku efikasnost objekata. Ovaj program odnosio bi se na oštećene
fasade zgrada u urbanom dijelu grada.
2. Oblast komunalnih poslova
- planiranje, koordinacija i nadzor nad održavanjem čistoće i higijene grada, odvozom i
deponovanjem komunalnog otpada,održavanjem zelenih površina i parkova, održavanjem
gradske putne mreže, zimskim održavanjem prohodnosti puteva, održavanjem postojeće te
izgradnji i rekonstrukciji nove javne rasvjete,
- Nastaviti sa započetim poslovima na prilagođavanju gradske deponije u okolišno prihvatljiv
objekat,
- Završiti poslove na izgradnji i puštanju u rad postrojenja za recekližu otpada na lokaciji
gradske deponije,
- Kontinuirano raditi na edukaciji stanovnika o potrebi i značaju recikliranja otpada,
- Izraditi plan sanacije divljih odlagališta (deponija) otpada za 2013. god.
- Raditi na daljem poboljšanju i racionalizaciji javne rasvjete u gradu i MZ.
3. Oblast geodetskih i imovinsko-pravnih poslova
- Usavršiti rad u jedinstvenoj softverskoj aplokiciji Katastar.ba koja je dio jedinstvenog
informacijskog sistema Federacije BiH i ažurirati stanje digitalnog geodetskog plana sa svim
promjenama koje su nastale, a u periodima implementacije projekata nisu unesene.
- Pripremiti i realizirati Projekat obnove geodetskih tačaka.
- Nastaviti sa digitalizacijom KO u saradnji Federalnom upravom za geodetske i imovinskopravne poslove.
- Započeti sa Projektom registracije nekretnina na području općine Gračanica kao dijelom
jedinstvenog projekta u urbanim područjima Federacije Bosne i Hercegovine čiji je početak
planiran u aprilu 2013. godine, a završetak 2018. godine. Registri nekretnina (zemljišne
knjige i katastri) treba da osiguraju osnovne slojeve informacija za zemljišnu administraciju i
za uspostavljanje nacionalne infrastrukture prostornih
podataka. Oni se smatraju
harmonizovanima kada su njihovi sadržaji međusobno povezani i verificirani.
11
IV Služba za civilnu zaštitu
Program se temelji se na ključnim propisima i planovima razvoja zaštite i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Gračanica za 2012.2016.godine, Plana zaštite i spašavanja, Plana zaštite od požara i Strategije lokalnog razvoja
Općine Gračanica 2011.-2020. godine. Programom rada se osigurava neprekidan planski
proces koji će omogućiti realizaciju ciljeva Općine Gračanica i službe za civilnu zaštitu, a koji
se odnose na :
- Vršenje upravnih,stručnih i drugih poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine
- unapređenje implementacije i provođenja zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti zaštite
i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i zaštite od požara;
- izradu prijedloga i ažuriranje planskih dokumenata (Procjena ugroženosti, Plan zaštite i
spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, Program razvoja,Plan zaštite od požara i druga
planska akta);
- uvezivanje snaga zaštite i spašavanja i integrisanje u jedinstven sistem zaštite i spašavanja
koji će biti u stanju da djeluje na cjelokupnom prostoru općine i šire;
- koordinacija u provedbi poslova mjera zaštite ljudi i materijalnih dobara od neeksplodiranih
ubojnih sredstava;
- Obavljanje poslova koordinacije između općine i nadležnih institucija za poslove
deminiranja;
- apliciranje na sredstva viših nivoa vlasti i donatora iz zemlje i inostranstva za projekte
deminiranja, sanaciju klizišta, opremanje struktura civilne zaštite i druge projekte;
- izrada prijedloga prioriteta deminiranja, tehničkog izviđanja i trajnog obilježavanja i
dostavljanje KUCZ Tuzla i Uredu BH MAC- a u Tuzli;
- iniciranje projekata deminiranja sredstvima općine i sufinansiranjem viših nivoa vlasti i
donatora (zavisno od visine sredstava mogu se upotrijebiti za slijedeće gotove projekte:
Gračanica-Stražba, Babići- Sijedi Krš, Gornji Skipovac 1,Gornji Skipovac 2, Gornji Skipovac
2A, Gornji Skipovac 1B, Gornji Skipovac 2B, Gornji Skipovac 1A, Topalovići centar,
Topalovići Ekonomija, Topalovići Podkućnice, Topalovići- Podkućnice2, Donji Skipovacvodovod, Donji Skipovac-Smrečje, Donji Skipvac-Brđanski potok1, Donji Skipovac-Brđanski
potok2, Lendići-Brezici,, Lendići-Cvare, Lendići-Grabovac, Lendići- Čolin Potok2 i LendićiČolin Potok3) ;
- organiziranje i koordiniranje provođenje mjera zaštite i spašavanja, kao i organiziranje i
provođenje poslova zaštite od požara i vatrogastva;
- Unapređenje zaštite od požara i vatrogastva sa posebnim akcentom na kadrovsko i brojčano
jačanje i opremanje profesionalne vatrogasne jedinice;
- organiziranje i predlaganje programa samostalnih vježbi i izrada elaborata za izvođenje
vježbi civilne zaštite u općini;
12
- izvršenje svih poslova potrebnih za pripreme štabova civilne zaštite utvrđeni u programu
aktivnosti i osiguranje svih uslova potrebnih za realizaciju programskih zadataka ( priprema i
dostavljanje materijala članovima štaba,osiguranje prostorija za njegov rad, obavljanje
administrativno tehničkih, finansijskih i drugih poslova koji su potrebni za rad štaba cz u fazi
preventivne zaštite).
- koordinaciju i pomoć mjesnim zajednicama, preduzećima i drugim pravnim licima u
organizovanju i planiranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća;
- organizovanje rada Operativnog centra civilne zaštite općine Grčanica;
- praćenje klimatoloških prilika na području općine Gračanica (mjerenje temperaturne
vrijednosti zraka, praćenje vodostaja svih rijeka, snježnog pokrivača, provjera sistema
uzbunjivanja itd;
- popuna struktura civilne zaštite ljudstvom i MTS, predlaganje planova i programa obuke
struktura CZ, izrada planova pozivanja i planova mobilizacije kao i ostvarivanje saradnje sa
Grupom za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Gračanica, vijećima mjesnih zajednica,
preduzećima i drugim ustanovama;
- realizaciju plana obuke i provjeru znanja uposlenika iz oblasti zaštite od požara;
- izrada i donošenje godišnjeg plana aktivnosti na pripremi i provođenju mjera zaštite od
šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru, koji mogu poprimiti razmjere prirodnih i
drugih nesreća;
- pripremiti i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje Odluku o organizovanju i
funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području Općine Gračanica;
- pripremiti i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje Plan zaštite od požara za područje
Općine Gračanica;
- pružanje stručne i druge pomoći dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog
obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za
vatrogastvo;
13
V. Ostale aktivnosti
1. Međunarodna saradnja sa bratskim i drugim gradovima i ambasadama i dalje će
biti u funkciji razvoja i pomoći pristupu evropskim fondovima (težit će se ostvarenju načela:
svaki bratski grad, jedan zajednički projekat, svaka tri mjeseca, jedan ambasador u Gračanici
(učešće na susretima bratskih gradova), te nastaviti postupak bratimljenja sa turskim gradom
Mustafakemalpaša;
2. Obilježavanje značajnih događaja i ličnosti obavljat će se primjereno događaju i
sa minimalnim utroškom sredstava;
3. Unapređenje javnosti rada općinskih organa u skladu sa Komunikacijskm
strategijom (web stranica, odnosi sa medijima itd);
4. Održavati korektne odnose sa vjerskim zajednicama, a posebno zajedničke
kulturne projekte i projekte zaštite kulturno-historijskog naslijeđa;
5. Osim navedenih aktivnosti, koordinacije rukovođenja općinskim službama Općinski
načelnik će se neposredno angažovati i na rješavanju drugih pitanja iz nadležnosti lokalne
zajednice i od značaja za građane, privredne i druge subjekte i brži razvoj lokalne zajednice u
cjelini;
6. Ostvarit ćemo punu saradnju sa višim nivoima vlasti, međunarodnim
organizacijama, nevladinim sektorom, drugim općinama u Bosni i Hercegovini i dr.
14
Prilog 1. Kapitalni projekti i infrastruktura
U skladu sa Programom kapitalnih investicija i Strategijom integralnog razvoja, pored
manjih projekata po mjesnim zajednicama za 2013.godinu, predviđeni su i slijedeći projekti:
RED.BROJ
AZIV
Iznos u KM
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
11.
Toplifikacija grada
Protivgradna zaštita
Rekonstrukcija infrastrukture u gradu iz rente
Izdaci za regulaciju rijeke Sokoluše
Sanacija dionice puta Drijenča-Lendići
Unapređenje poljoprivrednog zemljišta
Sanacija dijela ulice Polje - Kozarića sokak
Rekonstrukcija puteva u MZ Donja Orahovica
Vodovod u MZ Donja Orahovica
Sanacija i projektovanje kulturno historijskih i
zaštićenih spomenika - Stara kuća Mare
Popović i Sahat kula
Projekat vodovodne mreže u MZ Babići
Sufinansiranje općine u projektima fondova
Vodosnabdijevanje u MZ Malešići
Vodovod u MZ Lukavica
Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ
Malešići
Rekonstrukcija puta u MZ Pribava
Sanacija i projektovanje kulturno historijskih i
zaštićenih spomenika - Pravoslavna crkva,
džamija Lipa,džamija Lukavica
Subvencije za kapitalne projekte u BKC-u
izmjena krova i stolarije
Projekat JU Dječije obdanište „Naša djeca“ –
Utopljavanje dječijeg obdaništa
Vodosnabdijevanje u MZ Škahovica
Vodovod u MZ Vranovići
Rekonstrukcija puta Crkvina u MZ Stjepan
Polje
Izgradnja javne rasvjete u gradu
Vodovod u MZ Rašljeva
Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ
Stjepan Polje
Rekonstrukcija puteva u MZ Lukavica
Rekonstrukcija puteva u MZ Malešići
Projekat digitalizacije u katastru
Rekonstrukcija puta u MZ Miričina
Rekonstrukcija puta Ljuba – Kapak u MZ
Soko
1.000.000
247.000
150.000
130.000
116.000
100.000
100.000
90.000
80.000
12.
10.
15.
16.
17.
14.
25.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
26.
27.
37.
80.000
79.000
70.000
70.000
70.000
62.000
60.000
55.000
50.000
50.000
50.000
45.000
40.000
40.000
40.000
35.000
35.000
30.000
30.000
30.000
27.000
15
Urbanistički plan grada i Prostorni plan Općine
Gračanica
28.
43.
29.
21.
33.
35.
36.
38.
39.
42.
30.
31.
41.
44.
34.
45.
46.
47.
40.
48.
49.
50.
25.000
Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Gornja
Orahovica
Rekonstrukcija puta Ljuba – Fišići u MZ Soko
Izgradnja javne rasvjete u
mjesnim
zajednicama
Ostali kapitalni projekti mjesnih zajednica
Oprema za civilnu zaštitu i investiciona
rekonstrukcija
Nabavka licenci za desktop računare
Regulacioni plan - centar
Rekonstrukcija puta u MZ Škahovica
Rekonstrukcija ulice prema Ritošićima-Klanac
Rekonstrukcija puta u MZ Gornji Doborovci
Rekonstrukcija puta Ilidža – Pjanići u MZ
Soko
Kupovina zemljišta
Rekonstrukcija nogometnog igrališta Luke
Gračanica
Rekonstrukcija puteva u MZ Prijeko Brdo
Završetak izgradnje nove zgrade Općine
Nabavka softwera
Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Donja
Orahovica
Motorna vozila
Rekonstrukcija puta Kapak – Omerica u MZ
Soko
Vodovod Bukovac u MZ Džakule
Kompjuterska oprema informacionog sistema
Priključak vatrogasnog doma na toplifikaciju i
instalacija grijanja
Oprema za katastar
Rekonstrukcija mosta u Trnovcima
Rekonstrukcija puta Muratovići u MZ Stjepan
Polje
Vodosnadbjevanje u MZ Piskavica
Vodovd u MZ Pribava
Rekonstrukcija vodovoda
u MZ Gornji
Doborovci
Vodovod u MZ Doborovci
Izgradnja spomen obilježja u MZ Škahovica
Izgradnja spomen obilježja u MZ Donja
Orahovica
Izgradnja poligona na Hajdarovcu
25.000
23.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
19.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
14.000
13.000
12.000
12.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
16
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Izgradnja igrališta u MZ Gornji Doborovci
Oprema službi-Centar za pružanje usluga i
mjesnih ureda
Rekonstrukcija puta Lukavica - Malešići
Rekonstrukcija
puta
Gračanica-LendićiKamenolom
Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Babići
Vjerski objekti
Subvencije za kapitalne projekte u BKC-u –
bežični internet – centar grada
Rekonstrukcija puta ratna bolnica – poligon u
Mz Soko
Rekonstrukcija prostorija MZ i mjesnog ureda
MZ Soko
Vodovod u Mz Donja Lohinja
Rekonstrukcija
vodovodne
mreže
za
ambulantu i OŠ u MZ Malešići
Sanacija krova ambulante u MZ Gornja
Orahovica
Projektovanje i izgradnja javnog wc-a
Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Miričina
Izgradnja spomen obilježja u MZ Miričina
Izgradnja spomen obilježja u MZ Gornji
Doborovci
Izgradnja poligona u MZ Buk
Izgradnja igrališta „Dolina“ u MZ Lukavica
Rekonstrukcija igrališta u MZ Malešići
UKUPO:
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
7.000
6.000
5.000
5.000
5.000.
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.702.000
17
Prilog 2.
Elementi programa rada za 2013. godinu javnih ustanova, koje po svom djelokrugu
rada pripadaju Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i
zajedničke poslove
1. Javna ustanova Bosanski kulturni centar gračanica
Osnovna djelatnost ustanove je prezentacija savremenih dostignuća u kulturi kao i
dugogodišnje kulturne tradicije Bosne i Hercegovine, pružanje osnovnih informacija o radu
opštinskih i drugih javnih preduzeća i ustanova na opštini putem Radio Gračanice i pružanje
bibliotečkih usluga kroz biblioteku Dr. Mustafa Kamarić. BKC će svoje kulturne aktivnosti u
2013. godini uskladiti sa predviđenim bužetskim sredstvima i grant sredstvima viših nivoa
vlasti. Kao i do sada za organizaciju i izvođenje školskih predstava ustupit će prostor,
tehničku opremu i sve ono što je potrebno za realizaciji njihovih programa.
Planirane kulturne aktivnosti su:
-
Organizovanje Festivala «Karaoke shou»
-
Prikazivanje filmova realizacijom projekta nabavke kino projektora
-
Pojačanje radio signala nabavkom antene FM radio odašiljača
-
Organizovanje svečane akademije u povodu 1. marta Dana nezavisnosti
-
Organizovanje muzičkog zabavnog programa u povodu 8. marta
-
Izložba rukotvorina u foajeuBKC
-
Organizovanje svečane akademije i kulturno zabavnog programa u povodu 7. aprila Dana oslobodjenja Gračanice
-
Organizovanje 16. Festivala dječijeg dramskog teatra
-
Organizovanje svečane akademije u povodu Dana odbrane
-
Organizovanje programa JU Dječije obdanište „Naša djeca“, osnovnih i srednjih
škola a u okviru manifestacije Dani Gračanice
-
Organizovanje svečane akademije i kulturno zabavng programa u povodu
općine Gračanica
-
Organizovanje manifestacije «Ljetne večeri pod lipama Gračanice»
-
Obilježavanje 25. novembra Dana državnosti BiH
Dana
18
2. Javna ustanova dječje obdanište „naša djeca“ gračanica
Primarni zadaci JU Dječije obdanište u 2013. godini bit će predškolski odgoj i obrazovanje
koji će se realizovati kroz Program odgojno-obrazovnog rada:
-
psihofizički razvoj djeteta i formiranje osnovnih higijenskih navika
-
razvoj radoznalosti i omogućavanje sticanja elementarnih znanja o prirodi, životu i
radu ljudi
-
zadovoljavanje potreba djece za igrom i zajedničkim životom, te uticaj na pozitivni,
emocionalni i socijalni razvoj djeteta
-
njegovanje i bogaćenje dječijeg stvralaštva i sposobnosti izražavanja
-
pripremanje djece za daljnji proces odgoja i obrazovanja
Posebni zadaci odgojno-obrazovnog rada bit će:
-
stručno usavršavanje roditelja
-
uključivanje osnivača i šire zajednice u rad ustanove
-
medijsko prezentovanje rezultata odgojno-obrazovnog rada
-
javna i kulturna djelatnost
-
stručno usavršavanje odgajatelja
-
veća saradnja sa spoljnim saradnicima
Sve aktivnosti JU Dječije obdanište odvijat će se u 3 objekta:
-
centralni objekat površine 586 m2
-
objekat „Luke“ površine 278 m2
-
objekat „Grades“ površine 100 m2
U školskoj 2012/2013. godini u JU Dječije obdanište bit upisano oko 140 djece a kapacitet JU
je 180 djece. JU će raditi na unapređenju i podizanju kvaliteta svojih usluga kako bi privukla
veći broj djece.
19
3. Javna ustanova Centar za socijalni rad Gračanica
Osnovna djelatnost JU Centar za socijalni rad je pružanje usluga i utvrđivanje određenih
prava iz socijalne zaštite za sve građane koji se nađu u stanju socijalne potrebe i koji to stanje
ne mogu otkloniti bez pomoći drugog lica, odnosno društvene zajednice.
U toku 2013. godine JU će realizovati svoje aktivnosti u skladu sa zakonom, sa akcentom na
pravovremeno otkrivanje određenih problema i slučajeva i otklanjanje uzroka koji dovode do
stanja socijalne potrebe.
Prioritetni zadaci JU u 2013. godini bit će:
-
priznavanje prava na materijalne i druge vidove zaštite u skladu sa zakonom
-
otklanjanje posljedica stanja socijalnih potreba i problema
-
vršenje stalne revizije utvrđenih prava kod svih oblika socijalne zaštite
-
otkrivanje, praćenje i proučavanje problema i pojava iz oblasti socijalne, dječije i
porodične zaštite
razvijanje alternativnih oblika socijalne zaštite
uspostavljanje
kvalitetnije saradnje sa građanima, mjesnim zajednicama,
udruženjima građana, pravosudnim organima i drugim institucijama
-
rad sa vaspitno zapuštenom i vaspitno zanemarenom djecom
-
savjetodavni, savjetovališni, socijalni pravni i pedagoški rad
-
preveniranje i smanjenje broja ovisnika
-
nastavak saradnje sa odjeljenjem neuropsihijatrije u Gračanici
-
posjete ustanovama socijalne zaštite
-
upućivanje u disciplinski centar
-
evidencija Romske populacije
-
maksimalno angažovanje na provođenju Akcionog plana za djecu BiH 2002-2010.
koje je usvojilo Vijeće ministara BiH.
Download

Pregled - Općina Gračanica