Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆIA GRAČAICA
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA,
OSTVARIVAJU POLITIKE OPĆIE I
AKTIVOSTIMA OPĆISKOG AČELIKA ZA 2013. GODIU
Predlagač:
Razmatra:
Općinski načelnik
Općinsko vijeće
Gračanica, februar 2014. godine
UVOD
Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2013. godinu ima za cilj da pruži kompletan uvid u
realizaciju prioritetnih programskih aktivnosti koje su se nalazile u fokusu djelovanja
Općinskog načelnika i općinske administracije u izvještajnoj godini.
Izrada ovog dokumenta, odnosno obaveza Općinskog načelnika da Općinsko vijeće izvještava
o provedenim aktivnostima i obavljenim poslovima iz djelokruga rada lokalne samouprave,
definirana je u skladu sa zakonskim i statutarnim odredbama, te u skladu sa Programom rada
Općinskog vijeća za 2014. godinu.
Prilikom realizacije planiranih programskih aktivnosti i ciljeva u izvještajnom periodu,
Općinski načelnik se strogo vodio zakonskim odredbama koje regulišu položaj, status, i
obaveze općine kao jedinice lokalne samouprave, Statuta Općine, odlukama i stavovima
Općinskog vijeća, kao i utvrđenim strateškim dokumentima.
Programskim aktivnostima za 2013. godinu obuhvaćeni su najvažniji zadaci i obaveze
općinskih službi koje su od od interesa za građane, njihove organizacije, mjesne zajednice i
lokalnu privredu.
Rukovodeći se utvrđenim Programom rada za 2013. godinu, te normativnim nadležnostima
Općinskog načelnika kao izvršnog tijela, ovaj izvještaj predstavlja pregled aktivnosti koje su
svi organi preduzeli u 2013. godini i na osnovu kojih se mogu ocjenjivati rezultati rada
lokalne uprave u cjelini. Tačnije, prikazane su glavne aktivnosti u radu Općinskog načelnika
prema područjima djelovanja, a u skladu sa izvještajima nadležnih službi, javnih ustanova i
javnih preduzeća.
Bez obzira na to što je i 2013. godinu pratila teška ekonomska i općedruštvena situacija i bez
obzira što se raspolagalo ograničenim sredstvima budžeta, ni u jednom momentu nije
ugrožena njegova razvojna komponenta. Tome u prilog govori niz provedenih aktivnosti i
realizovanih projekata iz oblasti biznisa i lokalnog razvoja, infrastrukture, ruralnog razvoja,
efikasnosti lokalne uprave, socijalnih programa, kulture, sporta i mladih.
S obzirom na to da je riječ o izvještaju zasnovanom na planskom aktu, cilj je kvalitetno,
precizno i realno izvijestiti, uvažavajući i sve objektivne okolnosti.
2
PRIVREDA I LOKALI EKOOMSKI RAZVOJ
U okviru privrede i lokalnog ekonomskog razvoja u toku 2013. godine planirane su aktivnosti
koje su imale za cilj smanjiti stopu nezaposlenosti, u saradnji sa nadležnim institucijama
omogućiti povoljan poslovni ambijent, partnerstvo javnog i privatnog sektora, nastaviti
realizaciju infrastrukturnih projekata i podsticaja. Treba napomenuti da se planirane i
ostvarene aktivnosti iz ove oblasti podudaraju sa dugoročnim strateškim ciljevima utvrđenim
aktuelnim strateškim dokumentima.
Slijedeći ustaljenu praksu i dalje je omogućeno značajnom broju diplomanata da odrade
volonterski staž u organima uprave, privatnim preduzećima i drugim ustanovama, te na taj
način steknu neophodno radno iskustvo za zaposlenje.
Nastavljena je saradnja sa poduzetnicima, a posebno sa Udruženjem poslodavaca i
samostalnih privrednika. Sa nadležnim institucijama i višim nivoima vlasti ostvareni su
značajni kontakti u cilju uspostavljanja ravnomjernog i povoljnog ambijenta za poslovanje za
sve privrednike, a uloženi su i dodatni napori na jačanju javno-privatnog partnerstva, izgradnji
infrastrukture u poslovnim zonama i područjima gdje su locirane proizvodne hale.
Kada je u pitanju saradnja sa privrednicima, posebno treba naglasiti aktivnosti na povezivanju
gračaničkih privrednika sa zainteresovanim poslovnim partnerima u zemlji i inostranstvu
(Italija, Turska, Austrija i Albanija). U tu svrhu u toku 2013. godine realizovan je niz posjeta
zainteresovanih investitora iz pomenutih zemalja, što je za rezultat imalo i sklapanje
konkretnih poslovnih dogovora. Jedan od njih je i nedavno potpisani ugovor između
gračaničkog Kovana i italijanskog investitora koji će Kovanu omogućiti nastup na
italijanskom tržištu. Ovakve aktivnosti su ključne za unapređenje privrednog razvoja naše
općine.
Pored direktnih kontakata na realciji Općinski načelnik – saradnici – domaći privrednici –
strani investitori, najvažniji segment promocije i podstreka za unapređenje privredne ponude
predstavlja, sada već tradicionalni, međunarodni sajam poduzetništva i obrta „Grapos-expo“.
Ovaj sajam u 2013. godini održao se po četvrti put, zemlja – partner bila je Francuska, a
njegovu opravdanost i neophodnost potvrdio je veliki broj izlagača i posjetitelja.
Na vrhu liste prioriteta svakako je bilo rješavanje zahtjeva privrednika, pri čemu se posebno
misli na izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti koje su u nadležnosti Općine sa
minimalno kratkim rokom izdavanja. U izvještajnom periodu izdato je 76 rješenja za
obavljanje djelatnosti, 25 prijava pravnih lica za početak obavljanja djelatnosti.
U skladu sa novom metodologijom, kroz projekat ILDP-a, a uz puno učešće općinskog
razvojnog tima i partnerske grupe, analizirana je realizacija Strategije općine Gračanica za
period od 2011.-2020.godina.
U skladu sa metodologijom GAP-a izvršen je i na Vijeću usvojen ažurirani Program
kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010.-2014. godina.
U skladu sa razvojnom komponentom općinskog budžeta, u 2013. godini urađeno je puno u
oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.
3
IFRASTRUKTURA
-
Provedene su sve aktivnosti, potpisan ugovor i raspisani tenderi za ulazak u prvu fazu
realizacije kredita Evropske investicione banke za rješavanje vodosnabdijevanja i
kanalizacione mreže na općini.
-
Izvršeni su radovi na 4 bušotine i obezbijeđeno novih cca 20 litara u sekundi pitke
vode (Gračanica, Babići, Donja Orahovica i Gornja Orahovica), izgrađeni novi bazeni
za vodu u D. Lohinji, Vranovićima, nove vodovodne mreže u D. Orahovici, D.
Lohinji, Vranovićima, Rašljevi, crpna stanica Babići i dr.
-
Završen most i Skver kod Šumarije sa regulacijom Sokoluše sa obje strane (projekat
vrijedan cca 750.000 KM).
-
Nastavljen projekat toplifikacije (obezbijeđen 1.000.000 KM od strane Federacije).
-
Ušlo se u rješavanje pitanja deponije na taj način što se općina uključuje u Projekat
regionalne deponije Doboj. Za efikasnije odlaganje otpada na postojećoj lokaciji
obezbijeđena su sredstva i nabavljena oprema za „Komus“. U okviru javnog preduzeća
„Komus“ započeo je i projekat selektivnog prikupljanja otpada i uključivanja novih
mjesnih zajednica u organizovan odvoz smeća.
-
Završene su dionice puteva u Pribavi, Donjoj Lohinji, Donjim Doborovcima, Donjoj
Orahovici, Malešićima, Prijekom Brdu, Sokolu, Lukavici i asfaltirano 6 novih ulica u
gradu.
-
Obezbijeđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM iz Federacije za puteve: Kozarića
Sokak i Drijenča Lendići.
-
Pripremljena je dokumentacija za gradnju nove autobuske stanice sa odgovarajućim
dozvolama, gradnja započinje polovinom 2014. godine.
-
Konačno je u decembru 2012. i januaru 2013. završeno pokrivanje Sportske sale na
Bazenu, zašto je uloženo 1.000.000 KM.
-
U toku je gradnja stambeno-poslovnog objekta sa manjim trgom na lokaciji bivše
robne kuće.
-
Saniran most u Trnovcima.
-
Dovršavaju se domovi kulture u G. Orahovici, D. Orahovici, Babićima, Stjepan Polju,
Malešićima.
-
Obnovljena stara bosanska kuća u koju je uloženo oko 160.000 KM.
4
Općinski projektni tim je u toku 2013. godine aplicirao sa 35 projekata, od čega je odobreno
25 projekata, te realizovano ukupno 1.079.097,98 KM. Takođe, u toku iste godine je
nastavljena implementacija projekata započetih u prethodnom periodu: Projekat
vodosnabdijevanja i kanalizacije pri EIB-u, kao i projekti finansirani od strane EU (REMIDA
i PROGRES) kao dugoročni projekti, sa rokom realizacije do 2015/2016.g.
Red.br. Donator
Iznos sredstava
(KM)
aziv projekta
Vrijeme
apliciranja/
realizacije
1.
Federalno ministarstvo
kulture i sporta
20.000,00 Bosanska kuća
Realizovano u 2013
2.
Federalno ministarstvo
prostornog uređenja
20.000,00 Bosanska kuća
Realizovano u 2013
3.
Federalno Ministarstvo
prostornog uređenja
20.000,00 Pravoslavna crkva
Realizacija u 2014
4.
Federalno Ministarstvo
prostornog uređenja
10.000,00 Sahat Kula
Realizacija u toku
5.
Federalno ministarstvo
prostornog uređenja
6.
Federalno ministarstvo
prometa i komunikacija
7.
8.
9.
Evropska Komisija
Ministarstvo okoliša i
turizma FBiH
Federalno ministarstvo
prometa i komunikacija
11.
Federalni fond za zaštitu
okoliša
Federalno ministarstvo
razvoja, poduzetništva i
obrta
12.
Federalno ministarstvo
okoliša i turizma
10.
10.000,00 Džamija Lipa
Sanacija i
rekonstrukcija cesta
- Hajdarovac i
239.312,08 Lendići
Projekat REMIDAenergetska
166.245,55 efikasnost
Ljetne večeri pod
10.000,00 lipama Gračanice
Sanacija dionice
puta Drijenča115.314,50 Lendići
Snabdijevanje
grada Gračanice
toplotnom
1.000.000,00 energijom
Realizovano u 2013
Realizovano u 2013
Realizacija od
01.03.2013. do
30.05.2015
Realizovano u 2013
Realizovano u 2013
Realizacija u toku,
26% ukupne
vrijednosti
realizovano do
31.12.2013
Rekonstrukcija ul.
80.000,00 Šenik u Gračanici
Realizacija u 2014
Integralno
upravljanje
otpadom na
području općine
Gračanica: MZ
Pribava, D. Lohinja
213.871,40 i D. Orahovica
Realizovano u 2013
5
13.
Kantonalno ministarstvo
14.
OdRaz
15.
OdRaz
Očuvanje i zaštita
67.600,00 okoliša
Vodovod Donja
100.000,00 Orahovica
Regulacija
100.000,00 Sokoluše
16.
FMPU
Utopljavanje
50.000,00 dječijeg obdaništa
Realizovano u 2013
17.
Ministarstvo ljudskih prava
i izbjeglica
Stambeno
12.000,00 zbrinjavanje Roma
Realizovano u 2013
18.
Federalno ministarstvo
prometa i komunikacija
19.
Evropska Komisija
Sanacija ulice
100.000,00 Kozarića sokak
Instaliranje
fotonaponskih
ćelija i solarnih
kolektora na krov
81.284,29 Sportske sale Luke
Realizovano
Na razmatranju
Na razmatranju
Realizacija u 2014
Realizacija u toku
20.
BH Pošta
21.
EU
Mala škola
25.000,00 nogometa
Stambeno
200.000,00 zbrinjavanje Roma
22.
Federalno ministarstvo
prometa i komunikacija
Sanacija lokalnih
693.958,38 cesta u Gračanici
Realizacija u 2014
23.
Kantonalno ministarstvo
prostornog uređenja i zaštite
okolice
Zaštita kvaliteta
zraka i energetski
550.745,67 programi
Realizacija u 2014
24.
Federalno ministarstvo
kulture i sporta
UKUPO
REALIZOVAO U 2013
Kuća Mare
30.000,00 Popović
Na razmatranju
2013-2015
Realizovano u 2013
3.995.331,87
1.079.097,98
6
BUDŽET I JAVE ABAVKE
U skladu sa Zakonom o budžetima i budžetskim kalendarom provedene su sve procedure oko
izrade budžeta, Dokumenta okvirnog budžeta i rebalansa budžeta.
Poslije instaliranja softvera za trezorsko poslovanje i završenih edukacija Općina je gotovo
spremna preći na trezorsko poslovanje.
Kada su u pitanju javne nabavke, treba istaći da je po usvajanju budžeta za 2013. godinu
usvojen plan javnih nabavki. U skladu sa planom javnih nabavki u 2013. godini sprovedene
su 73 procedure javnih nabavki.
Velike probleme predstavljale su neosnovane žalbe koje su usporavale, odnosno kočile
realizaciju javnih nabavki, ali smatramo da će se primjenom novog Zakona o javnim
nabavkama pomenuti problemi riješiti.
POLJOPRIVREDA
U toku 2013. godine pružena je puna finansijska podrška Udruženju poljoprivrednih
proizvođača, inženjera i tehničara, kao i podrška oko rješavanja novonastale situacije kod
Udruženja peradara.
Prevencija i zaštita životinja provodila se putem Veterinarske stanice i uz finansijsku pomoć
Općine u vidu preventivnog cijepljenje životinja. U toj oblasti urađeno je sljedeće: vakcinacija
Antrax, Šuštavac i Parašuštavac (4.920 goveda); vakcinacija Antrax, Šuštavac i Parašuštavac
(2.230 ovaca); dijagnostika /Bruceloza, Leukoza, TBC – mliječni karton (3.156 goveda);
dijagnostika / Bruceloza, Leukoza, TBC – tov junadi (974 goveda); vakcinacija protiv
bjesnila (912 pasa); vakcinacija protiv Bruceloze (1.322 ovaca); dijagnostika – Bruceloza (23
ovaca). Uhvaćeno-zbrinuto 420 pasa lutalica u ambulantni stacionar Gračanica, od kojih je 68
udomljeno, 296 kastrirano i pušteno, a zbog agresivnosti i teških oboljenja 56 je eutanazirano
i u skladu sa zakonom pokopano.
U oblasti poljoprivrede izdato je 438 rješenja o ostvarivanju prava na novčanu podršku, a
ukupni odobreni iznos je 722.739,13 KM (ovdje se radi samo o novčanoj podršci sa nivoa
Kantona).
U 2013. godini iz budžeta Općine na ime podsticaja poljoprivredi izdvojeno je 35.000 KM i to
za proizvodnju povrća u plastenicima, sufinansiranje nabavke plastenika, muzilica, te ostale
nove poljoprivredne mehanizacije i opreme. Sredstva su dodijeljena na osnovu prijava na
javni poziv na koji se prijavilo 47 poljoprivrednih proizvođača upisanih u registar
gazdinstava.
Kontinuirano se vrši upis poljoprivrednih proizvođača i unosi se u bazu podataka - registar
poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata. Pored toga, redovno se vrši obračun bruto
dohodka od poljoprivrede, urađen je plan proljetne i jesenje sjetve, kao i izvještaj o realizaciji
proljetne sjetve, te informacija o ostvarenim podsticajima na području općine Gračanica koju
je razmatralo i usvojilo Općinsko vijeće.
7
Udruženje poljoprivrednih proizvođača, inžinjera i tehničara je svojim aktivnim djelovanjem
doprinijelo uspješnom razvoju poljoprivrede na području općine.
Važno je dodati da je u partnerstvu sa Udruženjem VESTA urađen projekat „Unapređenje
položaja žene na selu“.
ISPEKCIJSKI ADZOR
U izvještajnom periodu urbanističko-građevinski inspektor obavio je 187 inspekcijskih
pregleda – nadzora, te asistencija komunalnoj inspekciji 125 nadzora i na osnovu sačinjenih
zapisnika i utvrđenog činjeničnog stanja doneseni su slijedeći upravni akti:
- Rješenja sa naloženim mjerama investitorima radova.......................................................45
- Odgovori strankama po obavljenim nadzorima po njihovim zahtjevima..........................51
- Prekršajni nalog.................................................................................................................15
- Zaključci............................................................................................................................32
- Broj izjavljenih žalbi.......................................................................................................... 8
- Potvrđenih rješenja od strane drugostepenog organa nakon uloženih žalbi ..................... 5
- Učestovao u radu komisije za utvrđivanje ispunjavanja minimalno tehničke
opremljenosti, zaštite na radu, sanitarnih i zdravstvenih uslova.......................................16
- Opomene, pozivi, upozorenja pravnim i fizičkim licima za kršenje Zakona
i zakonskih propisa.............................................................................................................32
UPRAVA, DRUŠTVEE DJELATOSTI, BORAČKO-IVALIDSKA ZAŠTITA I
ZAJEDIČKI POSLOVI
Tokom 2013. godine težište u radu Službe za upravu, društvene djelatnosti, boračkoinvalidsku zaštitu i zajedničke poslove bilo je na unapređenju usluga građanima kroz bolju
organizaciju usluga u prijemnoj kancelariji (šalter sali), uspostavljanje jednostavnijih
procedura rada i poboljšanju procesa. Nastavljen je proces reforme javne uprave i
unapređenja rada službi u cilju kontinuiranog rasta zadovoljstva korisnika usluga. Redovno je
vršeno ispitivanje zadovoljstva korisnika administrativnim i javnim uslugama i radilo se na
implementaciji Strategije upravljanja razvojem ljudskih resursa i jačanju interne i eksterne
komunikacije. U upravnom postupku riješeni su svi predmeti, bez zastoja kontinuirano
primani zahtjevi, vršene ovjere potpisa, prepisa i fotokopija dokumenata, primana i otpremana
pošta, arhivirani predmeti, trebovan i izdavan kancelarijski materijal, vršeni upisi u matične
knjige, izdavani izvodi iz matičnih knjiga, vršene provjere podataka kroz matične knjige za
biometrijske pasoše, vođen upravni postupak za ispravku podataka i naknadni upis u matične
knjige, vođen upravni postupak po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.
Proveden je postupak za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih
potreba braniteljima i članovima njihove porodice i pružena tehnička pomoć Komisiji.
Pomoć je pružena i podnosiocima zahtjeva za rješavanje stambenih potreba (kako
8
bespovratnih tako i povratnih sredstava) kako njihovi zahtjevi ne bi bili odbačeni zbog toga
što su nepotpuni.
Služba je nastavila da radi na razmjeni iskustava sa općinama koje su identificirale
upravljanje ljudskim resursima kao zajeničku oblast za unapređenje i učestvovale u projektu
OSCE-a Međuopćinsko učenje i podrška – zajednički okvir za samoprocjenjivanje kroz
umrežavanje, odnosno uspostavljanje mreže „Upravljanje ljudskim resursima“.
U okviru javnog sektora i društvenih djelatnosti rad Službe je bio usmjeren na oblasti
zdravstva, obrazovanja, kulture, fizičke kulture, sporta, boračko-invalidske i socijalne zaštite,
izbjeglica i raseljenih lica, informatike i podrške Agenciji za identifikaciona dokumenta.
a) Oblast obrazovanja
U oblasti obrazovanja usvojene su Odluka o broju i visini stipendija i Odluka o kriterijima za
dodjelu stipendija učenicima i studentima općine Gračanica i raspisan je javni poziv za
dodjelu stipendija.
Za školsku 2013/2014. godinu dodijeljeno je 87
studentima a sredstva su obezbjeđena u budžetu.
stipendija učenicima srednjih škola i
Realizovane su aktivnosti oko organizovanja i održavanja tradicionalne Smotre stvaralaštva
učenika osnovnih i srednjih škola općina Gračanica i Doboj Istok za školsku 2012/2013.
godinu.
Kroz učešće u radu Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola radilo se na jačanju saradnje
između lokalne vlasti i obrazovnih ustanova. Sa predstavnicima nadležnog Ministarstva
rađeno je na poboljšanju kriterija za dodjelu stipendija. JU Dječije obdanište „Naša djeca“
pružana je pomoć oko organizovanja obaveznog predškolskog obrazovanja.
Općina je iz budžeta finansirala i podržavala projekte iz oblasti kulture, nagrade najboljim
učenicima, mjesečne karte i dr.
b) Oblast zdravstva
U oblasti zdravstva obavljani su poslovi vezani za dobrovoljno prikupljanje krvi, imenovani
su mrtvozornici, ostvarena saradnja sa JZU „Gradska apoteka“ vezano za otvaranje apoteka
odnosno depoa po mjesnim zajednicama i obavljani drugi poslovi iz nadležnosti Općine. Ova
oblast će biti predmet posebnih izvještaja.
c) Oblast kulture
U oblasti kulture realizovane su aktivnosti na organizaciji i provođenju kulturno-zabavne
manifestacije „Ljetne večeri pod lipama Gračanice“, Festival dječijeg dramskog stvaralaštva,
doček Nove godine na otvorenom i druge, o čemu će biti poseban izvještaj.
d) Oblast fizičke kulture i sporta
U izvještajnom periodu u oblasti sporta urađeno je:
-
Učešće u realizaciji projekata Sportskog saveza Općine Gračanica („Atletika za
mlade“, „Obuka neplivača“, „Trka srednjoškolaca povodom Dana Općine)
9
-
Pisani projekti za više nivoe vlasti
Lobiranje kod nadležnog Ministarstva TK za finansijska sredstva za pojedine klubove
Učešće u radu Savjeta za sport TK i izradi novih kriterija za rapodjelu granta za sport
Ažurirana je baza podataka o sportskim klubovima
Redovno sufinansiranje sportskih klubova i manifestacija
e) Oblast boračko-invalidske zaštite
Pored poslova vođenja upravnog postupka, obračuna i isplata boračkih prinadležnosti,
nadležna služba je pružala pomoć boračkim organizacijama u realizaciji njihovih programa.
Proveden je postupak za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih
potreba braniteljima i članovima njihove porodice i pružena tehnička pomoć Komisiji.
Pomoć je pružena i podnosiocima zahtjeva za rješavanje stambenih potreba (kako
bespovratnih tako i povratnih sredstava) kako njihovi zahtjevi ne bi bili odbačeni zbog toga
što su nepotpuni, kao i za ostvarivanje drugih prava u upravnom postupku.
Vođene su aktivnosti oko prekvalifikacije pripadnika boračko-invalidske zaštite radi lakšeg
zapošljavanja i oko rješavanja životnih pitanja boračke populacije.
f) Oblast socijalne zaštite
U oblasti socijalne zaštite ostvarena je dobra saradnja sa direktorom i uposlenicima Centra za
socijalni rad.
Pružena je pomoć najugroženijim kategorijama penzionera i ostalim socijalno ugroženim
pojedincima kroz jednokratne pomoći u okviru planiranih sredstava.
g) Oblast izbjeglica i raseljenih lica
U ovoj oblasti je pored redovnih poslova vezanih za status, smještaj i zdravstvenu zaštitu
izbjeglica i raseljenih lica u okviru nadležne službe pružana pomoć za apliciranje za sredstva
za obnovu kuća u cilju povratka i socijalnog stanovanja, te inicirano rješavanje pitanja
snabdijevanja vodom izbjegličkih naselja na Drafnićima i Lendićima.
h) Oblast informatike
Početkom 2013. godine Općina Gračanica stavila je u upotrebu novi softver za katastar,
čime se pridružila projektu jedinstvenog katastra Federacije BiH. Na taj način, omogućeno je
sjedinjavanje katastarskih podataka Federacije BiH i njihova internetska prezentacija.
Tokom 2013. godine izvršena je i provjera elektronskih podataka matičnih evidencija i
njihova prilagodba za priključenje federalnom Matičnom registru, koji će omogućavati
izdavanje izvoda iz matičnih knjiga na području Federacije BiH bez obzira na mjesto upisa.
Nabavljen je novi softver za upravljanje finansijama, a elektronsko vođenje finansija
prilagođeno je zakonom propisanom modelu trezorskog poslovanja.
Svakodnevno se vršilo održavanje cjelokupnog informatičkog sistema Općine Gračanica koji
se sastoji od 5 servera, 119 računara, mnoštva mrežne i ostale informatičke opreme, te 4
mrežne aplikacije sa velikim bazama podataka i više manjih aplikacija putem kojih se
svakodnevno obavljaju poslovi u Općinskom organu uprave.
10
Redovno je pružana informatička podrška projektima drugih institucija koje sa Općinom
Gračanica imaju ostvarenu elektronsku razmjenu podataka.
Također, redovno su provođene procedure zaštite elektronskih podataka, te vođene različite
evidencije iz oblasti informatike.
i) Podrška Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidencije i razmjenu podataka
U ovoj oblasti vršene su aktivnosti na uspostavljanju minimalnih standarda bezbjednosti i
zaštite podataka koje Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka
propisuje u skladu sa propisima.
j) evladin sektor i mladi
Uspostavljena je čvršća saradnja sa nevladinim organizacija, pružana je stručna pomoć u
izradi projekata; nevladine organizacije su finansirane samo putem projekata (implementacija
Strategije partnerstva sa građanima); vođene su aktivnosti oko raspodjele budžetskih
sredstava za sufinansiranje ili finansiranje projekata iz oblasti kulture, sporta, socijalne
sigurnosti i ekologije.
U izvještajnom periodu raspisan je Javni poziv za projekte nevladinih organizacija. Po
Javnom pozivu apliciralo je 20 nevladinih organizacija a sredstva su odobrena za njih 19 u
kupnom iznosu od 32.300,00 KM.
U oblasti nevladinog sektora i mladih u 2013. godini implementirani su sljedeći projekti:
1. Projekat „Muzički festival Flavour Fest 2013.“ - Općina Gračanica je sufinansijer projekta
a implementator je UG ANEA MG. Cilj projekta je jačanje i podizanje nivoa kulturne svijesti
građana Općine Gračanica, adekvatno pozicioniranje urbane kulture u sklopu kulture življenja
mladih stanovnika Općine, promocija urbanog turizma, jačanje zajedništva među mladima
različitih socijalnih struktura, doprinos ekonomskom razvoju Gračanice, promocija lokalnog
poslovnog sektora, medijska promocija Općine Gračanica
2. Projekat „Ljetna škola košarke” – Općina Gračanica je sufinansijer projekta a
implementator je UGKK „Gračanica“. Cilj projekta je afirmacija košarke
3. Projekat „Promovisanje starih običaja” - Općina Gračanica je sufinansijer projekta a
implementator je UG „Gračaničko keranje“. Cilj projekta je reafirmacija starih običaja ovog
kraja
4. Projekat „Kreativno izražavanje mladih sa posebnim potrebama” - Općina Gračanica je
sufinansijer projekta a implementator je UG „Futura“ Gračanica. Cilj projekta je smanjenje
socijalne isključenosti djece sa posebnim potrebama
5. Projekat „Obuka slijepih građana na Brajevom pismu” - Općina Gračanica je sufinansijer
projekta a implementator je UG “Slijepi građani Gračanice”. Cilj projekta je pomoć
slabovidnim i slijepim građanima Gračanice
6. Projekat „Sportsko–kulturna manifestacija Dani Babića” - Općina Gračanica je
sufinansijer projekta a implementator je UG „Sijedi krš”. Cilj projekta je poboljšanje
sportskih i kulturnih sadržaja u Babićima
11
7. Projekat „Afirmacija tradicionalnih prehrambenih proizvoda Općine Gračanica” - Općina
Gračanica je sufinansijer projekta a implementator je UG “Udruženje poljoprivrednika,
poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica”. Cilj projekta je pomoć u zapošljavanju žena
ruralnog područja
8. Projekat “Voda život znači” - Općina Gračanica je sufinansijer projekta a implementator je
UG “Odred izviđača Lukavice“. Cilj projekta je afirmacija izviđača i povećanje članstva
9. Projekat „IV smotra kulturno-umjetničke baštine Škahovice“ - Općina Gračanica je
sufinansijer projekta a implementator je UG “Izvor“ Škahovica“. Cilj projekta je njegovanje
kulturnog nasljeđa škahovice
10. Projekat „Atletika za djecu“ - Općina Gračanica je sufinansijer projekta a implementator
je UG “Sportski savez općine Gračanica“. Cilj projekta je zadovoljenje sportskih potreba
djece
11. Projekat „Funkcionalna inkluzija i praktična rješenja“ - Općina Gračanica je sufinansijer
projekta a implementator je UG “Naša budućnost“. Cilj projekta je edukacija edukatora u
oblasti inkluzije
12. Projekat „Međunarodni festival folklora Poljska“ - Općina Gračanica je sufinansijer
projekta a implementator je UG “KUD Adem Alić“. Cilj projekta je razmjena iskustava sa
KUD-ovima zemalja učesnica festivala
13. Projekat „Narodni muzički festival Gračanice“ - Općina Gračanica je sufinansijer projekta
a implementator je UG “Umjetnički obrazovni centar“. Cilj projekta je afirmacija narodnog
stvaralaštva ovog kraja
14. Projekat „Bajram dođe mirišu avlije“ - Općina Gračanica je sufinansijer projekta a
implementator je UG “Bosna art“ Stjepan Polje. Cilj projekta je obilježavanje Bajrama
15. Projekat „Mlada škola sporta“ - Općina Gračanica je sufinansijer projekta a implementator
je UG “Stil života“. Cilj projekta je uključiti što više djece u sport i naučiti ih zdravom
življenju
16. Projekat „Zajedno možemo sve“ - Općina Gračanica je sufinansijer projekta a
implementator je UG “Sloga“ Miričina. Cilj projekta je pomoć starima
17. Projekat „Ekolog od djetinjstva“ - Općina Gračanica je sufinansijer projekta a
implementator je UG “Eko oaza“. Cilj projekta je podizanje svijesti o zdravoj eko sredini
18. Projekat „Eko vrećice za zdravu i čistu sredinu“ - Općina Gračanica je sufinansijer
projekta a implementator je UG “Centar za pomoć starima“. Cilj projekta je edukacija starih
naspram životne sredine
19. Projekat „Romi Gračanice“ - Općina Gračanica je sufinansijer projekta a implementator je
UG “Velika djeca“. Cilj projekta je ukazivanje na položaj Roma kao nacionalne manjine u
Gračanici.
12
k) Javne ustanove
Uspostavljena je čvršća saradnja sa Javnim ustanova Bosanski kulturni centar, Centar za
socijalni rad i Dječije obdanište „Naša djeca“.
Kao i ranijih godina i u 2013. godini je rađeno na realizaciji aktivnosti oko organizovanja
obaveznog predškolskog odgoja.
Za ove ustanove podnijet će se poseban izvještaj o radu.
OBLAST KOMUALIH POSLOVA
U oblasti komunalnih poslova vršeno je koordiniranje i nadzor nad obavljanjem redovnih
komunalnih poslova: održavanje čistoće grada, održavanje zelenih parkova i zelenih površina,
prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada, zbrinjavanje napuštenih životinja (pasa i
mačaka), održavanje javne rasvjete. Svi nabrojani poslovi obavljani su uspješno i bez zastoja i
prema raspoloživim novčanim sredstvima. Prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada
zajedničkom saradnjom JP KOMUS i Općine uspješno je prošireno na četiri nove mjesne
zajednice.
Tradicionalni gračanički vašer organiziran je i održan na uobičajen način. Ove godine
vašarskim trgovanjem su bili zadovoljni i kupci i prodavci, čemu su doprinijele izuzetno
povoljne vremenske prilike. Osim velikih gužvi nisu zabilježeni nikakvi incidenti.
U maju Općina Gračanica i njeni zaposlenici pridružili su se akciji „Let's Do It - očistimo
zemlju za 1 dan“. Nadležna služba je obavila poslove oko organizacije
i pomoći u
provođenju ove akcije u svim mjesnim zajednicama, a zaposlenici Općine lično su izašli u
grad i pomogli u čiščenju gradskih naselja. Provedena akcija terminski se uklopila sa
redovnim proljetnim uređenjem grada u okviru mjeseca čistoće - april i maj.
Plan prilagođavanja gradske deponije je urađen, upućen u nadležno Ministrstvo zaštite okoliša
Fedracije BiH na davanje saglasnosti. Ponuđeni Plan prilagođavanja, čija izrada je bila
zakonska obaveza, prihvaćen je i slijedi obezbjeđivanje finansijskih sredstava za izradu
projektne dokumentacije, a zatim i pristupanje poslovima sanacije i prilagođavanja deponije
Grabovac. Općina Gračanica iskazala je svoju zainteresovanost i priključila se projektu
izgradnje regionalne sanitarne deponije Doboj, procjenjujući da bi korištenje regionalne
deponije na ovoj lokaciji bilo veoma povoljno rješenje za Općinu Gračanica.
JP „Komus” u toku godine uspješno je obavljalo svoje poslove, a krenuli su i u realizaciju
novih projekta, a to su:
-
„Integralno upravljanje otpadom u općini Gračanica - II faza abavka
specijalnog teretnog vozila – kamiona za odvoz otpada u svrhu proširenja
organizovanog prikupljanja otpada“ – FEDERALO MIISTARSTVO
OKOLIŠA I TURIZMA . Ovaj projekat se u osnovi odnosio na nabavku kamiona u
svrhu proširenja područja organizovanog prikupljanja otpada na nove mjesne
zajednice općine Gračanica (Soko, Škahovica i Malešići). Ukupna vrijednost
realizovanih sredstava iznosi 28.947,00 KM.
13
-
-
-
„Integralno upravljanje otpadom na području općine Gračanica – Faza II
Selektivno prikupljanje otpada na području MZ Gračanica, Pribava, D. Lohinja
i D. Orahovica“ – MIISTARSTVO PROSTOROG UREĐEJA I ZAŠTITE
OKOLIŠA TK. Projekat je predvidio nabavku polovnog kamiona za odvoz otpada,
PVC kanti za odlaganje otpada i vreća za odlaganje otpada (po bojama), kolsku vagu i
presu za papir (dvokomorna). Kako je nabavka svih ovih sredstava zahtijevala puno
više finansijskih sredstava izvršena je nabavka po prioritetima te su potpisani ugovori
o nabavci polovnog kamiona za odvoz otpada (55.000,00 KM), 1.000 komada PVC
kanti (31.473,00 KM) i vreća za selektivno odvojeni otpad (7.759,44 KM) a što
ukupno iznosi 94.232,44 KM. Nabavka sredstava je izvršena, a počela je distribucija
anketnih listića građanima u kome se oni izjašnjavaju da li žele da učestvuju u II fazi
projekta soelektivnog odvajanja otpada (prva faza je započela još 2012. godine u kojoj
je obuhvaćeno 1.000 domaćinstava), te se odmah sa njima sklapaju ugovori i
distribuiraju kante.
Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u
općini Gračanica - EKOPAK d.o.o. Realizacija projekta je u toku, a osnovni cilj
jeste okolišno prihvatljiv način upravljanja procesom odvoza i odlaganja otpada te
smanjenje količine otpada koja se odlaže na deponiju „Grabovac“. Specifični ciljevi
projekta su: Gračanica - eko grad, pripreme i uvođenje određenih standarda za
mogućnost ulaska u EU, zaštita životne sredine, formiranje efikasnog, pouzdanog i
koherentnog sistema instrumenata, razvijanje javne svijesti, poboljšanje upravljanja
čvrstim otpadom, stvaranje preduslova za uvođenje procesa reciklaže na mjestu
nastanka otpada na području cijele općine Gračanica, povećanje iskoristivosti
ambalažnog otpada iz komunalnog otpada. Finansiranje projekta je u sljedećim
procentima: Ekopak 70%, Općine Gračanica 15%, J.P. „Komus“ d.o.o. 15%.
Ukupna vrijednost odobrenih sredstava od Ekopak d.o.o. je 41.009,00 KM.
Bolja opremljenost sredstvima za rad. U toku decembra pristigli su kamioni za
odvoz otpada (2 kamiona), donacija bratskog grada Fleury les Aubrais iz Francuske
koji će omogućit da se odvozom otpada obuhvate nove mjesne zajednice (Stjepan
Polje, Škahovica i Babići).
Izgradnja nove i održavanje postojeće javne rasvjete vršeno je kontinuirano. Poznato je da su
klasične sijalice vrlo neefikasne jer 80% korištene energije potroše na toplotnu energiju, a
samo 20% na osvjetljenje. Prema raspoloživim finansijskim sredstvima maksimalno se
pristupilo racionalizaciji i poboljšanju javne rasvjete zamjenom lampi i sijalica energetski
učinkovitim, koje duže traju, svu energiju iskorištavaju za osvjetljenje i pri tome štede
energiju.
Zbrinjavanje napuštenih životinja koje obavlja JP Vetrinarsaka stanica odvijalo se bez većih
problema. Nije zabilježen povećan broj pasa lutalica, a što je u medijima za druge gradove
bila česta tema vijesti.
14
PROSTORO UREĐEJE
U toku godine se pristuplo izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju
Tuzlanskog kantona. Služba se aktivno uključila u ovaj proces jer su ponuđena zakonska
rješenja u prednacrtu sadržavala nedostatke koji bi bili smetnja, a ne olakšanje u radu. Na
raspravama u Ministarstvu usmeno, a poslije i pismeno dali smo niz prijedloga za izmjene
pojedinih članova Zakona i može se reći da je veliki procenat naših prijedloga prihvaćen.
Prostorno planska dokumentacija
Poslovi oko provođenja postupka izrade i usvajanja Regulacionog plana „Centar“ Gračanica
završeni su u toku 2013. godine. U skladu s čl. 7. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za
izradu planskih dokumenata ("Sl. novine FBiH", br.63/04, 50/07) i čl. 46. Zakona o
prostornom uređenju i građenju ("Sl. noviene TK", br.6/11, ), a prema Programu i planu
aktivnosti za pripremu i izradu Plana Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinskopravne poslove je obavila dva kruga javnih konsultacija, koji su obuhvatili anketne kartone za
građane, izradu plakata, informisanje putem medija (web stranica Općine i radio-emisije) itd.
Nakon usvajanja Nacrta Plana, u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća broj: 01-05-015412013 od 29.04.2013.godine Služba je omogućila obavljanje javnog uvida i javne rasprave u
trajanju od 30 dana. Završna javna rasprava održana je u multimedijalnoj sali Općine
Gračanica i bila je jedna od najposjećenijih rasprava. Služba je u periodu uvida u Nacrt Plana
putem pošte dostavila 342 poziva za učešće na glavnoj raspravi posjednicima parcela u
obuhvatu Plana. Cilj da građani budu obaviješteni i da učestvuju u donošenju planskih
dokumenta je ostvaren. Prijedlog Regulacionog plana „Centar“ Gračanica razmatran je i
usvojen na oktobarskoj sjednici Općinskog vijeća.
U 2013. godini nastavljene su i aktivnosti na digitalizaciji Prostornog plana Općine Gračanica
i usklađivanju sadržaja knjige plana sa važećom zakonskom regulativom, a prema zahtjevu
Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Napravljena je baza
podataka i GIS softveru, izrađene nove tematske karate, dorađena knjiga Prostornog plana i
kompletna dokumentacija upućena u Ministrastvo na davanje saglasnosti. Usklađivanje sa
zakonskom regulativom od strane Ministarstva ocjenjeno je kao uspješno, ali zbog poznatih
neusklađenosti između Prostornog plana općine Gračanica i Prostornog plana Tuzlanskog
kantona o planiranom načinu korištenja zemljišta pored magistralnog puta Doboj -Tuzla u
naseljenim mjestima Stjepan Polje, Donja Lohinja i Donja Orahovica, nismo dobili saglasnost
na primjenu Plana. Zbog ovog problema planirane investicije privrednika za širenje
postojećih preduzeća kao i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta koje bi otvorile nova
radna mjesta i smanjile nezaposlonost, nisu realizirane ili su na čekanju, posebno u Stjepan
Polju i Donjoj Lohinj. S ciljem rješenja ovog problema intenzivno smo pregovarali s
Ministarsvom, ali njihovi stavovi i dalje su veoma kruti i u Skupštini Tuzlanskog kantona
nisu u skladu prema ostvarenom dogovoru, pokrenuli inicijativu za izmjenu Prostrnog plana
Tuzlanskog kantona.
Izvršena je analiza stanja prostora u obuhvatu Regulacionog plana „Radna zona I“ kojom je
utvrđeno da postoji potreba za izmjenama i dopunama Plana, a stekli su se i zakonski uslovi
za pristupanje ovim poslovima. Izmjene ovog plana uvrštene su u 2014. godini u plana rada
Službe i plan rada Općinskog vijeća.
15
Izgradnja objekata
Pogoršana ekonomska situacija ogleda se u smanjenim investicijama, a samim tim i u
smanjenom broju izdatih odobrenja za građenje. Broj zahtjeva za urbanističke saglasnosti
nije opao, ali broj zahtjeva za odobrenje za građenje jeste i to značajno.
Najveće investicije u 2013. godini bili su objekti:
-
-
-
poslovno-stambeni objekat u centru grada na prostoru bivše robne kuće, ukupne
korisne površine 4800 m2 za koji je započeta izgradnja i završeni radovi na
konstrukciji
novi most na lokaciji Skver u gradu i pripadajuće raskrsnice, most je izgrađen,
raskrsnice rekonstruisane i sve pušteno u upotrebu
poslovni objekat preduzeća „Eurogalant“ ukupne korisne površine 2600 m2 na
lokaciji Šenik uz postojeći proizvodni objekat za koji je započeta izgradnja
i
završeni radovi na konstrukciji
objekat kolektivnog stanovanja Stubo sa 15 zasebnih stambenih jedinica, ukupne
korisne površine od 1350 m2 investitora radova „MAX gradnja“ koji je izgrađen, a u
toku su finalni zanatski radovi na objektu
OBLAST GEODETSKIH I IMOVISKO-PRAVIH POSLOVA
Od početka 2013. godine u oblasti geodetskih poslova prešlo se na rad u jedinstvenoj,
potpuno novoj softverskoj aplikacija Katstar.ba. Općina Gračanica bila je između prve tri
općine kantona u kojima je na početku 2013. godine počela primjena ovog softvera. Ova
jedinstvena softverska aplikacija koristi se u svim općinama Fedracije BiH i dio je projekta
koji sa Svjetskom bankom provodi Fedralna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Softverska aplikacija Katstar.ba sadržava funkcije za pregled i pretraživanje podataka po
raznim kriterijima, nadgledanje toka upravnog postupka, funkcije arhiviranja i spremanja
dokumenata – akta postupka provođenja. U ovom softveru novost predstavlja povezivanje
grafike i provođenje promjena u bazi, što u dosadašnjim softverskim rješenjima nije bio
slučaj. Ovaj WEB modul je povezan sa Federalnom upravom za geodetske i imovinskopravne poslove koja automatski dobiva sve podatke o izvršenim promjenama. Prelazak na rad
u ovom softveru nije prouzrokovao zastoje u radu Odjeljenja. Nastale poteškoće rješavane su
kontinuirano i svi zaposlenici odjeljenja uz prethodno dobro ostvarenu pripremu i obuku,
uspješno u svom radu koriste novi softver. Baza podataka katastra nekretnina provodi se sada
u ovom softveru. Zaostaci iz ranijih godina koji su postajali u predmetima provođenja
promjena (ugovora o kupoprodaju, rješenja o nasljeđivanju i sl.) su riješeni i u rješavanju su
predmeti iz tekuće godine.
U toku godine Odjeljenje je preuzelo od izvođača poslova i Fedralne uprave za geodetske i
imovinsko-pravne poslove digitalizirane planove za KO Babići, Malešići, Soko i Škahovica.
Uz digitalne planove katastarskih općina koji su urađeni ranijih godina i za ove katastarske
općine kopije katstarskih planova se izdaju odmah, bez čekanja na crtanje kopije, a što je
dalo dodatni kvalitet u pružanju šalterskih usluga Katastra. Šalter Katastra u Centru za
dozvole je najposjećenije šalter-mjesto u Centru za pružanje usluga, a što potvrđuje i broj
zahtjeva koji se podnesu na ovom šalteru kao i broj informacija koje se daju građanima.
16
Služba je zdužena i za detaljan pregled izrađenih digitalnih planova i ispravki uočenih
grešaka kao i unšonje promjena koje su nastale u toku izrade plana. U 2013. godini izvršena
je ispravka više od 1.500 grešaka u pogrešnom kartiranju, unošenju izgrađenih objekata u
plan, ispravci površine parcele i sl.
Poteškoću u vršenju terenskih poslova premjera otežava loša mreža stalnih geodetskih tačaka
na području općine od kojih su mnoge uništene nesavjesnim postupcima građana. Ovaj
problem dijelom se rješava korištenjem mreže permanentnih (referentnih) GPS (GNSS)
stanica za prostor BiH, koji se sastoji od dvije entitetske mreže i realiziran je kao integriran,
jedinstven projekt.
Osnovna namjena ovog projekta je osiguravanje nacionalnog servisa baziranog na GNSS
mjerenjima za pozicioniranje na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine (Federacije BiH i
Republike Srpske).
Provedba ovog projekta je jedan od najznačajnih događaja za geodetsku struku u
poslijeratnom razdoblju jer se povećava tačnost geodetskih radova i olakšava i ubrzava
njihovo izvođenje. Za korištenje ove mreže potrebni su posebni GNSS prijemnici velike
tačnosti. U decembru, u saradnji sa Fedralnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne
poslove, a zajedničkim ulaganjem, nabavljen je za potrebe Općine jedan ovakav uređaj.
U oblasti imovinsko-pravnih poslova u toku 2013. godine redovno su pripremane odluke,
rješenja i zaključci za sjednice Općinskog vijeća, a prema Zakonu o građevinskom zemljištu
po kom su i vršene dodojele gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju objekata.
Odjeljenje je vršilo pripreme za skoru primjenu Zakona o stvarnim pravima, a zaposleoci
odjeljenja prisustvovali su seminarima o primjeni ovog Zakona.
ZAŠTITA KULTURO-HISTORIJSKIH SPOMEIKA
Općina Gračanica bogata je kultrno-historijskim naslijeđem. Komisija za očuvanje
nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2013. godine proglasila je nacionalnim
spomenikom i stavila pod zaštitu objekat - Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom u
Gračanici pa se na području naše općine od tada nalazi devet nacionalnih spomenika.
Zaštiti kultrno-historijskih spomenika posvećuje se posebna pažnja.
Najpoznatiji nacionalni spomenik u Gračanici stara bosanska kuća - Kuća Mare Popović koja
je u vlasništvu Općine Gračanica u potpunosti je obnovljena u toku 2013. godine. Radovi na
obnovi (rekonstrukcija, restauracija i rehabilitacija objekta) vršeni su od juna do decembra, a
prema prethodno izrađenoj projektnoj dokumentaciji, uz korištenje tradicionalnih materijala i
načina izgradnje iz vremenskog perioda kad je kuća sagrađena. Obnavljanjem ovog objekta
Općina Gračanica dobila je novi-stari kulturni i turistički sadržaj.
Za nacionalni spomenik graditeljsku cjelinu – Lipanjsku (Hadži Džaferova, Lipa) džamiju
sa haremom u Gračanici pripremljen je projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije
za obnovu objekta, proveden postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ovlaštene
projektantske kuće, nakon čega je izrađen projekat obnove ovog nacionalnog spomenika. Za
obnovom ovog objekta postoji velika potreba jer je u lošem stanju, a svakednevno se koristi.
Na ovaj način načinjen je prvi korak ka poslovima obnove objekta.
17
CIVILA ZAŠTITA
U izvještajnom periodu u Službi za civilnu zaštitu realizovano je 385 predmeta – akata, od
čega se 132 predmeta odnose na izvršavanje poslova u komunikaciji sa Kantonalnom
upravom i Kantonalnim štabom civilne zaštite.
U skladu sa Programom rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Gračanica za 2013.
godinu Služba za civilnu zaštitu je pripremila i predložila 5 materijala koji su razmatrani i
usvojeni od strane Općinskog načelnika i Općinskog vijeća od kojih ćemo uzdvojiti Odluku o
organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području Općine Gračanica i
Općinski plan zaštite od požara na području općine Gračanica.
Redovno je vršena izrada prijedloga i ažuriranje planskih dokumenata iz nadležnosti Službe
(Općinskog plana zaštite od požara, Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od
požara i vatrogastva na području Općine Gračanica), koordinacija i pomoć mjesnim
zajednicama, preduzećima i drugim pravnim licima u organizovanju i planiranju zaštite i
spašavanja i popuni struktura civilne zaštite.
Pripadnici Službe za civilnu zaštitu periodično su vršili kontrolu broja i stanja oznaka na
površinama koje su u ranijem periodu obilježene znacima trajnog obilježavanja.
U izvještajnom periodu Služba za civilnu zaštitu je akcenat dala i na organizaciju,
pripremanje i provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća na području općine Gračanica od kojih ćemo izdvojiti:
Zaštita i spašavanje od neeksplodiranih ubojnih sredstava
Provođenje preventivnih i oprativnih mjera zaštite i spašavanja od neeksplodiranih ubojnih
sredstava i minsko eksplozivnih sredstava (u daljem tekstu NUS-a i MES-a) vršeno je kroz
nekoliko važnih aktivnosti, a to su:
- preuzimanje, uklanjanje i uskladištavanje NUS-a i MES-a
- saradnja sa TUN timovima FUCZ i KUCZ, predstavnicima EUFOR-a, jedinicama Oružanih
snaga BiH i policije, vezano za preuzimanje i uklanjanje NUS-a
- saradnja sa BH MAC-om, Ured u Tuzli u cilju obrade projekata miniranih površina i
njihovog kandidovanja za postupke deminiranja, tehničkog izviđanja i trajnog obilježavanja
Prikupljanje NUS-a i MES-a vršeno je preuzimanjem tih sredstava od građana i pripadnika PS
Gračanica u službenim prostorijama i izlascima na teren uposlenika Službe u cilju njihovog
preuzimanja ili uklanjanja, samostalno ili zajedno sa ekipom "A" TUN tima Kantonalne i
Federalne uprave civilne zaštite. U 28 preuzimanja i 30 zadataka „A“TUN timu do 31.12.
2013.godine uposlenici Službe za civilnu zaštitu i pripadnici“A“TUN tima su preuzeli 458
komada različitih NUS-a, a u 12 predaja ekipi „A“ TUN tima predata su 442 komada NUS-a,
tako da se na dan 31.12.2013.godine u priručnom magacinu civilne zaštite nalazilo 16 komada
NUS-a koji će biti predati na uništavanje.
Kada je u pitanju količina prikupljenog NUS-a i MES-a, u poređenju sa prethodne tri godine
primijetan je znatan pad, što pokazuje da je veliki broj ovih sredstava izuzet od građana, čime
18
se smanjuje i mogućnost nesreća koje ta sredstva mogu izazvati namjernom ili nenamjernom
upotrebom.
Deminiranje
Ukupna sumnjiva površina od mina na području općine Gračanica, na kraju 2013. godine
iznosi 8.036.370 m2, što je 3,78 % ukupne površine općine (212,2 km2).
Kada se radi o ovom segmentu sigurnosti građana u Bosni i Hercegovini, pa i na području
općine Gračanica mora se imati na umu da je, nažalost, zbog posljedica ekonomska krize i u
zemljama koje su bile najveći donatori sredstava za ove namjene sve manje (Vlada Japana,
Vlada SAD-a, Vlada SR Njemačke, ITF Republike Slovenije putem donatora, Provincije
Padove, UNDP-Švedske), ali su rezultati deminiranja u ovoj godini, na području cijelog
Tuzlanskog kantona, pa i općine Gračanica nešto bolji u odnosu na 2012. godinu, prije svega
zahvaljujući donaciji SR Njemačke i sufinansiranja Općine i Kantonalne uprave civilne
zaštite.
Tako su na području općine Gračanica u 2013. godini realizovana samo dva projekta
deminiranja, projekat „Gornji Skipovac1”, MAC ID 13436, ukupne površine 98.072 m² i
projekat „Gornji Skipovac 2”, MAC ID 13440, površine 28.871 m² čime je ukupna
deminirana površina na području općine dostigla 1.131.617,23 m².
Tako su 22.02.2013. godine predstavnici Japanske ambasade, gospođa Junko Sato i ITF
Republike Slovenije, gospodin Roman Turšić i Ureda BH MAC-a u Tuzli su upriličili posjetu
Općinskom načelniku i tom prilikom održan je sastanak na temu Monitoring urađenih
projekata deminiranja na području općine Gračanica iz donacije Vlade Japana i obilazak
deminiranih površina na području općine Gračanica koje je finansirala Vlada Japana.
Prijedlog prioriteta deminiranja za 2014.godinu sa 20 projekata (2.668.773,7 m²) dostavljen je
Kantonalnoj upravi civilne zaštite i Uredu BH MAC-a u Tuzli. To su projekti koji pokrivaju
dijelove teritorije Gornjeg i Donjeg Skipovca koji pripadaju Federaciji BiH i Lendića, a jedan
projekat je iz bliže okoline grada (Stražba).
Na području Općine Gračanica od 1996.godine do kraja 2013.godine od posljedica mina je
poginulo 10 osoba ( među poginulim je i 1 deminer), 9 je teže i 6 lakše ranjeno.
Zaštita od požara
Posebna pažnja posvećena je mjerama zaštite od požara, s obzirom na požarno opterećenje
teritorije općine (javni objekti, raznovrsna industrija, benzinske pumpe i šumske površine).
Od 01.01.-31.12.2013.godine na području općine Gračanica registrovano je 59 protivpožarnih
i drugih intervencija i 4 požara u Doboj Istoku, u kojima je intervenisala PVJ Gračanica.
U gašenju navedenih požara učestvovala su: 134 vatrogasca PVJ Gračanica u redovnoj smjeni
i 70 vanredno angažovanih i 18 građana. U intervencijama PVJ Gračanica u općini Doboj
Istok učestvovalo je 11 redovno angažovanih vatrogasaca i 5 vanredno angažovanih.
Do 31.12.2013. godine servis za pregled i servisiranje vatrogasnih aparata koji radi u sklopu
PVJ Gračanica pregledao je i servisirao 1973 p/p aparata, od čega je 1866 "S" aparata, a 107
"CO2" aparata.
Takođe, izvršen je i prevoz vode: za kolektivni centar na Drafnićima-58 cisterni, Lendići-18
19
cisterni, kao i prevozi u komercijalne svrhe-64 cisterne za pravna lica i 5 za fizička lica.
PVJ Gračanica je u toku godine vršila i protivpožarno osiguranje kod obilježavanja značajnih
datuma i događaja kojima je organizator i pokrovitelj bila Općina Gračanica (Nova godina,
Dan Općine, obilježavanje godišnjice bitke na Visu, nogometne utakmice na gradskom
stadionu), sajam „Grapos-Expo“ i dr.), a vršila je i protivpožarne intervencije na području
općine Doboj Istok.
Predstavnici Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini zajedno sa predstavnicima
Francuskog udruženja - vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve u vremenu od 01.10.03.10.2013. organizovali su obuku za vatrogasce u pružanju pomoći nastradalim u
saobraćajnim udesima u Sarajevu u kojoj su učestvovali starješina i 1 vatrogasac PVJ
Gračanica.
Služba za civilnu zaštitu je, zajedno sa PU Gračanica, preko sredstava informisanja upućivala
upozorenja građanima na preduzimanje svih preventivnih mjera prilikom izvođenja radova na
spaljivanju korova i otpada u neposrednoj blizini šuma, stambenih i poslovnih objekata, na
izletištima i slično, kao i u uslovima visokih temperatura i odsustva padavina kakvi su vladali
u toku ljetnih mjeseci.
U periodu od 08.04.-10.04.2013. godine Služba za civilnu zaštitu je provela obuku i testiranje
uposlenika Općine Gračanica iz oblasti zaštite od požara.
Podrška mjesnim zajednicama
U izvještajnom periodu od strane Službe civilne zaštite konstantno je vršena koordinacija i
pružana pomoć mjesnim zajednicama, preduzećima i drugim pravnim licima u organizovanju
i planiranju zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća. To se, prije svega, odnosi na
stručnu pomoć, sa posebnim osvrtom na formiranje struktura civilne zaštite u mjesnim
zajednicama i službi zaštite i spašavanja u preduzećima i drugim pravnim licima, kao i izradu
procjene i plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Kako bi se aktivnosti na organizovanju i popuni struktura civilne zaštite u mjesnim
zajednicama privele kraju, u junu je organizovan sastanak sa predsjednicima vijeća mjesnih
zajednica. Do kraja 2013. godine posao oko organizovanja i popune struktura civilne zaštite
obavilo je samo 10 mjesnih zajednica.
Prva medicinska pomoć
U saradnji sa zdravstvenim ustanovama, Crvenim križem i drugim ustanovama koje se
direkno ili indirektno bave ovom djelatnošću, redovno je provođena mjera pružanja prve
medicinske pomoći, koja se sastoji u praćenju higijensko-epidemiološke situacije,
prikupljanju rezervi krvi, edukaciji i zdravstvenom prosvjećivanju građana, kao i na druge
načine.
Po pozivu Opće bolnice Gračanica u 2013. godini, u službi transfuzije krv je dalo 550
davalaca, dok podatke o broju samostalnih i ciljanih dobrovoljnih davalaca u JZU UKC Tuzla
za 2013. godinu Služba za CZ nije dobila. Ukupno je u 2013. godini krv dalo 837 davalaca,
bez podataka CDK iz UKC Tuzla, što od planiranih 1570 za općinu Gračanica iznosi 53,31
%.
20
Preko Higijensko epidemiološke službe-HES Doma zdravlja Gračanica praćeno je kretanje
zaraznih bolesti koje je registrovala ova služba u 2013. godini. Prema njihovim izvještajima
zabilježena su slijedeća zarazna i parazitska oboljenja:
TBC activa – 39
- Gastroenterocolitis – 15
- Parotitis epidemica – 2
- Scabies - 4
- Herpes zoster – 2
- Varicella - 153
- Nosil. hep. B antigena – 9
- Hepatitis virosa B - 1
- Meningokokna bolest – 1
Trovanje
hranom
izazv.
salmonel.– 1
- Scarlatna -9
- Lyme borreliosis – 4
- Intox.alimentaris (stafilokok)– 2
- Leptospirosis – 1
- Infiltr.pul.Obs.Mers COV – 1
- Mononucleosis infectiosa - 4
Prema navedenim pokazateljima na području općine Gračanica u 2013. godini nije bilo
potrebe za proglašavanjem stanja epidemije neke bolesti, niti potrebe za angažovanjem
dodatnih snaga i sredstava mimo onih koje kroz svoju redovnu djelatnost preduzimaju
zdravstvene ustanove.
Zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla
U toku 2013. godine na području općine Gračanica nije bilo obolijevanja životinja u takvom
broju da su morale biti angažovane dodatne snage i sredstva. Sve pojedinačne probleme
rješavala je Veterinarska stanica Gračanica sa svojim uposlenicima, a najvažnija aktivnost ove
ustanove na zaštiti životinja bilo je plansko preventivno vakcinisanje životinja na Antrax i
druge zarazne bolesti.
Zaštita životne okoline
U saradnji sa JP „Komus“ Služba civilne zaštite učestvuje u svim akcijama čišćenja i zaštite
životne okoline.
Općina Gračanica je prihvatila učešće u akciji “Lets du it-Očistimo Zemlju za jedan dan”,
tako da je dana 18.05.2013. godine uz učešće Općinskog načelnika, uposlenika Općine,
Službe za civilnu zaštitu, volontera Omladinskog centra “Anea”, ribolovaca ESRD “Drijenča”
i lovaca lovačkog društva “Srndać” vršila čišćenje gradskih zelenih i drugih površina,
deponija smeća oko rijeke Spreče i deponija na šumskom zemljištu.
Zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća
U 2013. godini nisu zabilježene prirodne nepogode sa većim posljedicama po ljude i
materijalna dobra, samo je u februaru mjesecu, usljed kišnih padavina i pojačanog ispuštanja
vode iz akumulacije “Modrac” došlo do izlivanja rijeke Spreče i plavljenja oko 40 ha
poljoprivrednih površina u mjesnim zajednicama koje gravitiraju rijeci.
Ljetni mjeseci su donijeli sušu koja je uzrokovala smanjenje izdašnosti izvora, što je imalo za
posljedicu probleme u obezbjeđivanju vode za piće u nekoliko mjesnih zajednica, tako da je
za neke od njih, po odobrenju Općinskog načelnika vršen prevoz cisternama PVJ Gračanica.
21
Obuka i osposobljavanje
Kroz učešće na stručnim radionicama, seminarima, okruglim stolovima ili učešćem u radu
raznih komisija i drugih tijela na izradi različitih dokumenata, izvještaja, informacija i sl.
redovno se odvijala obuka i osposobljavanje uposlenika. Pored toga, najširi vid edukacije
stanovništva i jedinica civilne zaštite vršen je putem medija. Najčešće obrađivane teme bile su
iz oblasti zaštite i spašavanja od NUS-a i MES-a, zaštite od požara, zaštite od prirodnih i
drugih nesreća i drugih mjera zaštite i spašavanja. U toku 2013. godine proveden je i Plan
obuke zaposlenika, državnih službenika i namještenika koji se nalaze u organu i službama za
upravu općine Gračanica iz oblasti zaštite od požara.
Vježbe i takmičenja
U toku 2013. godine u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, UNICEF-a, zajedno sa
predstavnicima Kantonalne uprave civilne zaštite, Ministarstva obrazovanja i predstavnika
osnovnih škola i predstavnika Službi za civilnu zaštitu u Tuzli učestvovali smo u dvodnevnoj
vježbi „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece”.
Pored navedenog uposlenici Službe za civilnu zaštitu zajedno sa Općinskom organizacijom
crvenog križa i predstavnicima osnovnih škola učestvovali su u provođenju drugih
takmičenja: općinsko takmičenje učenika osnovnih škola u pružanju prve medicinske pomoći
uz učešće 11 ekipa (23.04.2013.), takmičenje učenika osnovnih škola na temu upozoravanja
na opasnosti od mina, uz učešće ekipa 10 škola sa područja općine Gračanica (novembar
2013.).
Ostalo
U toku 2013.godine Operativni centar civilne zaštite je izvršio 12 provjera sistema za javno
uzbunjivanje na području općine, uključivanjem sirena svakog 01. u mjesecu u 12,00 sati, a
održavana je i stalna komunikacija sa subjektima uključenim u osmatračku mrežu.
Pored toga, svakodnevno je vršeno mjerenje temperature, a u zimskom periodu i periodu
obilnijih padavina vršeno je mjerenje visina sniježnog pokrivača, te vodostaj rijeke Spreče na
mjernom mjestu most za Karanovac (u kišnom periodu i većem otopljavanju snijega).
U aprilu i septembru mjesecu Federalni Agropedološki zavod iz Sarajeva u saradnji sa
Službom za civilnu zaštitu je uzimao uzorke i radio analizu poljoprivrednog zemljišta na 4
lokacije u Sprečkom polju. Zbog povećanih koncetracija nekih teških metala i policikličnih
aromatskih ugljovodonika, o ovom problemu raspravljalo je i Općinsko vijeće Gračanica na
sjednici održanoj dana 27.12.2013. godine i donijelo niz zaključaka koji se odnose na
preduzimanje mjera zaštite poljoprivrednog zemljišta od nadležnih viših nivoa vlasti: Vlada
FBiH, Vlada TK, Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i
Kantonalna uprava za inspekcije-Kantonalni inspektor za poloprivredu, vodoprivredu i zaštitu
okoliša.
Treba naglasiti kako je nadležna služba održavala kvalitetnu komunikaciju sa drugim
subjektima društva na planu provođenja preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja.
22
Uzimajući u obzir programske zadatke, broj uposlenih i materijalno-tehničku opremljenost
mišljenja smo da je Služba uspješno odgovorila na sve izazove u zaštiti i spašavanju koji su se
u 2013. godini postavili pred nju. Uspješnost relizacije je ostvarena prije svega
profesionalnim odnosom i zalaganjem uposlenika Službe, kao i dobro postavljenim osnovama
sistema zaštite i spašavanja na području općine, kojeg i u narednom periodu treba
nadograđivati u skladu sa novim propisima i dosadašnjim iskustvima u organizovanju i
provođenju zaštite i spašavanja, kako na području općine Gračanica tako i šire. Rezultat
ovakvog rada Službe je i dobra saradnja sa ustanovama, organima i organizacijama koje su
dio sistema zaštite i spašavanja. Ostvareni rezultati su i plod dobrog rada Općinskog štaba
civilne zaštite i podrške Općinskog načelnika i Općinskog vijeća u zadacima u kojima je
trebala njihova saglasnost ili mišljenje.
Osim navedenog treba spomenuti i druge aktivnosti Općinskog načelnika u ostvarivanju
politike Općine i realizacije planiranih aktivnosti.
23
PRILOG
ačelnici za razvoj lokalne samouprave
Načelnik općine Gračanica Nusret Helić u mjesecu februaru bio je domaćin sastanka tima
„ačelnici za razvoj lokalne samouprave“, kojeg, pored općine domaćina, čine načelnici
općina Modriča, Bijeljina, Šamac, Čitluk i Novo Sarajevo. Riječ je o projektu koji je pokrenut
od strane Saveza općina i gradova FBiH i Saveza opština i gradova RS, uz podršku Švicarske
agencije za razvoj i sradnju i projekta Doprinos Ustavnoj reformi u BiH. Razgovaralo se o
Zakonu o zaštiti i spašavanju, Zakonu o finansiranju nerazvijenih općina, Politici fiskalne
decentralizacije, te Strategiji lobiranja. U okviru ovog projekta u junu mjesecu održana je
javna rasprava o Zakonu o finansiranju jedinica lokalne samouprave. Bila je to prva od
sedamnaest javnih rasprava koje su se u narednom periodu održale u općinama i gradovima
širom BiH, a na kojima su predstavljena predložena zakonska rješenja koja imaju za cilj
unapređenje rada i funkcioniranja jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Mjesec
dana kasnije, u okviru istog projekta, Općina Gračanica bila je domaćin javne rasprave o
radnoj verziji Zakona o međuopćinskoj saradnji.
Pored toga, Općinski načelnik aktivno je učestvovao u realizaciji javnih rasprava i u drugim
gradovima koji su bili obuhvaćeni projektom.
Pregled važnijih događaja
Januar 2013. – Tradicionalni prijem novinara sa područja Općine Gračanica
Januar 2013. – Pokrivena sportska dvorana na Bazenu
Februar 2013. - Općinski načelnik Nusret Helić sa saradnicima primio je u svom kabinetu
predstavnike Vukovarsko-srijemske županije iz R Hrvatske, sa kojima je razgovarao o
mogućnostima ostvarivanja prekogranične saradnje.
Mart 2013. - Ministar trgovine, turizma i saobraćaja u Vladi TK Senaid Hadžić sa
saradnicima posjetio Općinu Gračanica, s ciljem da se menadžment ministarstva upozna sa
problemima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice u oblastima koje su u nadležnosti
ministarstva.
Maj 2013. - Načelnik općine Gračanica Nusret Helić dobitnik je priznanja ajbolji načelnik
Federacije BiH 2013 koje dodjeljuje Evropski pokret u BiH. Priznanje mu je uručeno u
Prnjavoru, na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja Dana Evrope.
Juni 2013. – Potpisan ugovor sa Evropskom investicijskom bankom (EIB) o realizaciji
projekta "Watsan" na teritoriji svojih općina. Općina Gračanica sklopila je ugovor u
vrijednosti 4,4 miliona KM. Cilj jednog od najvećih investicijskih projekata koje realizira
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji s međunarodnim
institucijama i općinama FBiH jeste poboljšanje vodosnabdijevanja, odvođenja i
prečišćavanja otpadnih voda.
24
Juni 2013. - Općinski načelnik Nusret Helić u svom kabinetu primio Edmira i Fatimu
Ibrišević, roditelje oboljele djevojčice Belmine iz Donje Orahovice, koja nije mogla dobiti
jedinstveni matični broj i otići na liječenje u inostranstvo. Tom prilikom im je uručio novčanu
pomoć i obećao punu podršku u daljim aktivnostima oko borbe za prava djeteta, ali i kasnije
kada se bude prikupljao novac za operaciju u Njemačkoj.
Juni 2013. - Načelnik općine Gračanica Nusret Helić sa saradnicima posjetio Prihvatni centar
Duje u Doboj Istoku. Upriličen je obilazak kreativnih i edukativnih radionica, sale za
fizikalnu terapiju, laboratorije za rad sa osobama sa posebnim potrebama koji radi po
principima italijanskog instituta Serafico, prostorija za medicinsko zbrinjavanje, postrojenja
za preradu mlijeka, te drugih sadržaja u okviru Prihvatnog centra.
Juni 2013. – posjeta Matthiasa Bossa, konsultanta Švajcarske Direkcije za razvoj i saradnju
SDC u vezi sa pripremom novog projekta dobre uprave na općinskom nivou u oblasti životne
sredine i ekonomije, kao nastavak aktuelnog Projekta dobre uprave u oblasti voda i životne
sredine na općinskom nivou GOV-WADE.
August 2013. - Načelnik općine Gračanica Nusret Helić sa saradnicima upriličio iftar za
rukovodstvo i vjerske službenike Medžlisa islamske zajednice u Gračanici. Radi se o
tradicionalnom druženju, na kojem je ove godine Općinski načelnik ugostio oko 50 zvanica.
August 2013. – Posjeta volonterki Udruženja volontera za inicijative mira – A.V.I.P., iz
italijanskog grada Sant'Angelo, udruženja koje djeluje pod okriljem Komiteta za podršku
inicijativama mira iz Padove i čiji članovi dugi niz godina posjećuju općinu Gračanica i
pomažu izbjegličko naselje u Doborovcima.
Septembar 2013. - Općinski načelnik Nusret Helić u povodu redovne rotacije predstavnika
LOT tima EUFORA iz Tuzle, u zvaničnu posjetu Općini Gračanica primio je novog šefa LOT
tima, poručnika Sebastiana Ecklera sa saradnicima.
Septembar 2013. – Održan radni sastanak sa ministrom za boračka pitanja TK Ibrahimom
Salihovićem. Sastanak je upriličen u okviru redovnih aktivnosti Kantonalnog ministarstva za
boračka pitanja, u cilju sagledavanja i upoznavanja sa problemima ove populacije na terenu.
Septembar 2013. – Općinski načelnik govorio na ceremoniji otvaranja prve džamije u
mjesnoj zajednici Buk, jednoj od najudaljenijih mjesnih zajednica na području Općine
Gračanica.
Septembar 2013. - Općinski načelnik Nusret Helić ugostio ambasadora Albanije u BiH NJ.E.
Flamura Gashija sa saradnicima, dopredsjendikom Evropskog pokreta u BiH Dinom Čolićem
i vlasnikom firme Index Fahirom Humićem. Cilj posjete bio je upoznavanje sa privrednim
potencijalima Općine Gračanica i razgovor o mogućnostima poslovne saradnje između
Albanije i Bosne i Hercegovine, odnosno između gračaničkih i albanskih privrednika.
Oktobar 2013. - Svečano otvorena nova dionica puta između MZ Buk, Općina Gračanica i
MZ Međiđa Donja, MZ Gradačac. Novu dionicu u dužini od 262 m, koja spaja ne samo dvije
mjesne zajednice, nego i dvije općine, u promet su pustili načelnici općina Gradačac i
Gračanica, Edis Dervišagić i Nusret Helić, uz prisustvo brojnih mještana okolnih mjesta.
Izgradnjom ove dionice puta povezuju se naseljena mjesta općina Gračanica i Gradačac, čime
se stvaraju povoljniji uslovi življenja i saradnje dviju susjednih mjesnih zajednica i općina.
25
Oktobar 2013. - JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica predstavio konačno definisanu
telemetriju, odnosno nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom.
Oktobar 2013. - U Tešnju održana konferencija pod nazivom „Žena ključni akter ruralnog
razvoja – pozitivne prakse općina Tešanj i Gračanica“, koju je Udruženje Vesta sa
partnerskim općinama Tešanj i Gračanica organizovalo u okviru projekta „Unapređenje
položaja žene na selu na lokalnom nivou u FBiH“, finansiranog od strane UN-ove Agencije za
ravnopravnost spolova i osnaživanje žena i Austrijske razvojne agencije (ADA). Riječ je o
završnom događaju projekta, čiji je cilj bio kreiranje pretpostavki za strateško unapređenje
položaja žene sa sela i koji je po prvi put realiziran u dvije općine, na području dva kantona
FBiH.
Oktobar 2013. - Općinu Gračanica posjetio potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo.
Riječ je o prvoj posjeti našem gradu u okviru koje je upriličen prijem u Kabinetu općinskog
načelnika, kao i obilazak nekoliko gračaničkih uspješnih firmi.
Mladi
Februar 2013. - Općinski načelnik Nusret Helić potpisao ugovore sa učenicima i studentima
koji su dobili stipendije u školskoj 2012/2013. godini.
April 2013. - Općinski načelnik Nusret Helić u Omladinskom centru ANEA svečano otvorio
Lokalni volonterski servis Gračanica. Riječ je servisu koji je tako postao dio mreže lokalnih
volonterskih servisa u BiH, odnosno asocijacije udruženja građana iz BiH okupljenih oko
zajedničke vizije i misije u cilju razvoja i podrške volonterizmu. Nakon što je primio
zahvalnicu za podršku razvoju Omladinskog centra ANEA i nakon što je novi Lokalni
volonterski servis proglasio otvorenim, Općinski načelnik je ispunio volontersku knjižicu i
upisao se kao prvi volonter.
Maj 2013. - Gračanica je bila domaćin 16. Susreta medicinskih škola Federacije FBiH i 2.
Državnog takmičenja zubotehničkih škola BiH u organizaciji Mješovite srednje škole
Gračanica. Dvodnevno druženje takmičara – predstavnika šest škola iz Sarajeva, Bihaća,
Tuzle i Gračanice otvario je Općinski načelnik Nusret Helić, koji je iskoristio priliku da
između ostalog kaže da je mladost centar svega, te da se nada da će sa ovih susreta biti
poslana poruka o jednoj ljepšoj domovini Bosni i Hercegovini.
Maj 2013. - U povodu obilježavanja Dana Mješovite srednje škole i Dana općine Gračanica
Općinski načelnik Nusret Helić je upriličio tradicionalni prijem za najbolje učenike Mješovite
srednje škole Gračanica i njihove roditelje. Nakon prijema, učenici su sa Općinskim
načelnikom prošetali kroz centar grada kako bi snimili kadrove za film o školi „Zapis o
najboljima“.
Maj 2013. - U okviru održavanja praktične nastave na terenu, u posjeti Gračanici boravili
studenti, profesori i asistenti treće godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Tom
prilikom, u Dershani Osman-kapetanove medrese, Općinu Gračanica i njene privredne
potencijale studentima je prezentirao Općinski načelnik Nusret Helić.
Juni 2013. - Općinski načelnik Nusret Helić prisustvovao dodjeli diploma maturantima 41.
generacije Gimnazije „Dr. Mustafa Kamarić“. Učenike koji su u toku četverogodišnjeg
26
školovanja ostvarili najbolji uspjeh Načelnik Helić je nagradio pohvalom i prigodnim
poklonom
Juni 2013. - Uručene knjige i slikovnice OŠ „Hasan Kikić“ Gračanica, JU Dječijem
obdaništu „Naša djeca“ Gračanica i Udruženju roditelja djece sa posebnim potrebama
„Futura“ Gračanica. Riječ je o knjigama koje su obezbijedili UNICEF i IBHI (Inicijativa za
bolju i humaniju inkluziju), kao poklon za uspješno realizovan MDG-F program na području
općine Gračanica koji obuhvata projekte socijalne zaštite i projekte vodosnabdijevanja.
Juli 2013. - Svečano potpisani ugovori za finansiranje/sufinansiranje projekata nevladinih
organizacija, koje djeluju na području općine Gračanica. Općinski načelnik je potpisao
ugovore sa predstavnicima 19 nevladinih organizacija koje su ponudile kvalitetne projekte od
interesa za zajednicu, odnosno koji uz pomoć finansiranja/sufinansiranja od strane Općine
treba da poboljšaju život građana u oblasti socijalne sigurnosti, ekologije, kulture i sporta. Za
ove namjene Općinski načelnik je našao način da iz općinskog budžeta izdvoji oko 35.000
KM, što je za preko 10.000 KM više nego prethodne 2012. godine.
August 2013. - Općinski načelnik Nusret Helić u Škahovici otvorio 4. Smotru kulturnoumjetničke baštine. Pored domaćina, učešće su uzela kulturno-umjetnička društva iz Babića,
Dobošnice, Orahovice, Stanić Rijeke, Stjepan Polja i Sjenine Rijeke. Ovo je jedna u nizu
manifestacija koje se održavaju na području naše općine, a koje imaju podršku Općinskog
načelnika.
Septembar 2013. - Općinski načelnik Nusret Helić uručio je u prostorijama Druge osnovne
škole Gračanica besplatne udžbenike za 50 učenika romske populacije. Vrijednost uručenih
udžbenika, koje Općinski načelnik već treću godinu za redom obezbjeđuje za ove učenike,
iznosi oko 6.000 KM. Cilj je da se učenicima ove populacije obezbijede što kvalitetniji uslovi
za pohađanje nastave i inkluziju u redovne društvene tokove.
Oktobar 2013. - U Općini Gračanica uspješno realiziran 7. Socijalni dan u okviru projekta
„Volontiraj kreditiraj 2013“. Riječ je o projektu Udruženja Infohouse, koji se na području
Općine Gračanica realizira prvi put i u kojem je Općina kao organ uprave aktivno učestvovala
tako što je na jedan dan zaposlila 10 gračaničkih gimnazijalaca.
Oktobar 2013. - Prvačići OŠ „Hasan Kikić“ razgovarali i družili se sa Općinskim načelnikom
Nusretom Helićem.
Oktobar 2013. - Udruženje ANEA-Mladi Gračanice i Gimnazija “Dr. Mustafa Kamarić” su
na ulicama Gračanice, u okviru Lokalnog volonterskog servisa Gračanica, uz prisustvo
Općinskog načelnika Nusreta Helića obilježili 21. oktobar – Svjetski dan jabuke. Događaj je
organizovan kao promocija domaće proizvodnje, zdravog načina života i volonterizma, a
građanima su mladi volonteri dijelili jabuke i informativne materijale o zdravim svojstvima
jabuka.
27
Sport
August 2013. - Pod pokroviteljstvom Općine Gračanica na bazenima Terme u Gračanici
Općinski načelnik svečano otvorio sedmodnevnu školu plivanja za oko 50 učenika i učenica
starosti od 7 do 14 godina. Specifično je da je ovo prva škola plivanja u našem gradu, koju je
realizovao Sportski savez općine, a cjelokupan projekat vodio stručni tim profesora tjelesnog
odgoja.
August 2013. - Održana 15. po redu Danska škola nogometa. Danska škola nogometa je
UEFA-in projekat koji okuplja djecu radi druženja i učenja kroz igru i zabavu. S obzirom na
to da se škola tradicionalno odvija u općinama Petrovo i Gračanica, bila je to još jednom
prilika da se mališani iz ove dvije općine povežu i sprijatelje kroz petodnevno sportsko
druženje. Ove godine Danska škola nogometa okupila je 220 mališana, od čega 140 dječaka i
80 djevojčica, sa kojima je radilo 12 trenera, isto toliko asistenata, kao i dva lidera.
Oktobar 2013. - Claudia Carceroni, višestruka prvakinja svijeta u biciklizmu i supruga
ambasadora Republike Francuske u BiH NJ.E. Rolanda Gillesa zvanično postala kuma
Biciklističkom klubu Gračanica. Protokol o saradnji potpisan je od strane gđe Claudie
Carceroni, Općinskog načelnika Nusreta Helića i direktora Biciklističkog kluba Gračanica
Džemaludina Šarca. Svečanosti potpisivanja prisustvovali su NJ.E. Roland Gilles, ambasador
R. Francuske u BiH, Tihomir Kuvelja, sekretar Biciklističkog saveza BiH, Dino Čolić,
dopredsjednik Evropskog pokreta u BiH sa suprugom Lilian, gračanički privrednici, kao i
najmlađi članovi Biciklističkog kluba Gračanica. Nakon ceremonije potpisivanja Protokola o
saradnji, na čelu sa ambasadorom i njegovom suprugom, gračanički biciklisti napravili su
počasni krug po Gračanici.
Ekologija
Maj 2013. - Najvećoj volonterskoj akciji "Let's Do It - očistimo zemlju za 1 dan", koja je
održana 18. maja u 110 gradova u BiH, svoj doprinos dala je i Općina Gračanica, uključujući
sve mjesne zajednice, veliki broj obrazovnih institucija i udruženja građana. U akciji je
učestvovalo preko 620 volontera koji su prikupili 1.159 vreća otpada. Očišćene su brojne
lokacije, kao što su sportski poligoni, školska dvorišta, ulice, korita rijeka, putevi, sutereni
domova kulture, prostori oko spomenika, izbjeglička naselja, izletišta i druga mjesta.
Angažman velikog broja volontera poslužio je kao primjer svim sugrađanima kako se treba
brinuti o svojoj okolini. Istovremeno, omogućeno je svim građanima da očišćene lokacije što
kvalitetnije iskoriste.
August 2013. – Sastanak sa Amelom Hrbat, direktoricom Ekopaka, ovlaštenog operatera za
upravljanje ambalažnim otpadom na nivou FBiH i predstavnicima JP Komus Gračanica, s
ciljem razmatranja prijedloga projekta „Uspostava i razvoj primarne selekcije ambalažnog
otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Gračanica“. Ovaj projekat Ekopak će
realizovati u saradnji sa Općinom i Komusom, čime će se općina Gračanica svrstati među
prve u FBiH koje implementiraju Pravilnik o ambalažnom otpadu Federacije BiH i
uspostavlja sistem odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada iz komunalnog otpada, što
treba da postane novi način postupanja sa otpadom u cijeloj Federaciji. Dakle, svrha projekta
je na području općine Gračanica uspostaviti sistem prikupljanja, sortiranja, baliranja i
reciklaže ambalažnog otpada, koji će kao primjer poslužiti svim ostalim općinama i
kantonima u Federaciji BiH. Ceremonija potpisivanja ugovora između Općine Gračanica,
28
Ekopak-a i JP „Komus“ Gračanica o zajedničkoj realizaciji i sufinansiranju projekta
„Odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini
Gračanica“ upriličena je u septembru.
JP Komus u saradnji sa Općinom Gračanica već godinu dana realizuje projekat selektivnog
odvajanja otpada na nivou domaćinstava. Riječ je o jedinstvenom projektu u BiH koji
podrazumijeva besplatnu podjelu kanti za odlaganje komunalnog otpada i žutih i plavih vreća
za odvajanje PET-a i plastike. Ovaj projekat predstavlja dio napora Općine i Komusa u
provođenju procesa integriranog upravljanja otpadom na području općine, u koji treba da se
uključi još 1.000 domaćinstava za koje će Komus u saradnji sa Općinom obezbijediti kante za
odlaganje otpada.
Energetska efikasnost
Juni 2013. - Načelnik općine Gračanica Nusret Helić je u Tuzli sa načelnicima i
predstavnicima svih općina Tuzlanskog kantona i premijerom Seadom Čauševićem potpisao
Energetsku povelju - dokument kojim su potpisnici izrazili namjeru da svoja nastojanja
usmjere ka održivoj energetskoj budućnosti u njihovim općinama. Potpisivanjem Energetske
povelje zvanično je
počeo projekat „Godina energetske efikasnosti u TK“, pod
pokroviteljstvom USAID-a i UNP-a.
Deminiranje
Februar 2013. - Predstavnici Japanske ambasade u BiH, predstavnici ITF-a Republike
Slovenije (Internacionalnog fonda povjerenja za deminiranje) i BH MAC-a posjetili Općinu
Gračanica. Kao istaknuti donatori u procesu deminiranja Općine Gračanica sa načelnikom
Nusretom Helićem i članovima njegovog kabineta razgovarali o završenim projektima, nakon
čega su na terenu izvršili monitoring urađenog posla.
Oktobar 2013. - Započeo novi projekat deminiranja na području Općine Gračanica „Gornji
Skipovac 2“, na lokalitetu Vis, površine 28.871 m². Primopredaja projekta/deminiranog
područja izvršena 25.10.2013. godine.
Druga faza projekta deminiranja „Gornji Skipovac 1“, na lokalitetu Vis, površine 98.027 m² i
vrijednosti od oko 190.000 KM, započela je 08.10.2013. godine. Primopredaja
projekta/deminirane površine izvršena je 11.11.2013. godine.
Do sada je na području Općine Gračanica realizovano 39 projekata deminiranja, odnosno
deminirano je ukupno 1.131.617,23 m².
29
Manifestacije
Mart 2013. - Svečano obilježen 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
April 2013. – Svečano obilježeni 7. april, Dan oslobođenja Gračanice u Drugom svjetskom
ratu i 15. april Dan armije RBiH.
Maj 2013. - obilježen 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom i odata počast svima onima koji su
svoje živote ugradili u odbranu i očuvanje Bosne i Hercegovine
Maj/juni 2013. – obilježeni Dani Gračanice, 25. maj, Dan odbrane Gračanice i 2. Juni, Dan
Općine Gračanica
August 2013. - obilježena 19. godišnjica Bitke na Visu, 19. godišnjica velike pobjede
gračaničkih boraca
Turizam
Mart 2013. – Predstavljen Katalog kulturnih bh ruta. Riječ je o kreiranju evropske kulturnoturističke rute nastale u periodu totalitarnih režima 20. vijeka u urbanim cjelinama navedenih
država, sa naglaskom na kulturno-historijsko arhitektonsko nasljeđe, gdje je predstavljena i
naša općina. Namjera projekta je privlačenje stranih turista, a samim tim i unapređenje
turističke djelatnosti na području općine Gračanica.
Avgust 2013. - Turističke potencijale općine Gračanica obišla „Turistička patrola“ TK. Riječ
je o akciji koju Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK realizuje u saradnji sa
Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Turističkom zajednicom TK,
Zavodom za korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, JU Turističkougostiteljskom školom Tuzla, Udruženjem trgovine, turizma i ugostiteljstva TK, Udruženjem
Eko zeleni TK i lokalnim zajednicama na području Tuzlanskog kantona. Cilj akcije, koja je
planirana programom rada Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade i Skupštine TK
za 2013. godinu, jeste poticanje razvoja novih turističkih inicijativa i proizvoda u različitim
segmentima turističke ponude, podizanje nivoa gostoljubivosti i stvaranje klime dobrodošlice,
kao i razvoj svijesti o značaju turizma za podizanje ukupnog kvaliteta življenja na prostoru
Tuzlanskog kantona.
Oktobar 2013. - Privedeni kraju radovi na obnovi kuće Mare Popović - nacionalnog
spomenika kulture
Popis stanovništva
Kompletan proces Popisa stanovništva na području Općine Gračanica uspješno je realizovan.
30
Download

Pregled - Općina Gračanica