A.D. “EOPLATA”
Industrija mesa ovi Sad, Primorska 90
PROSPEKT
ovi Sad, april 2011.
SADRŽAJ
A. UVOD
1. Izdavalac akcija
2. Akcije koje se izdaju
3. Obim emisije akcija
4. Broj komada akcija i njihova nominalna vrednost
5. Prodajna cena akcija
6. Prava i obaveze iz akcija
7. Vreme, mesto i rok za upis akcija
8. Mesto i uslovi uplate akcija
9. Tržište na kome se trguje hartijama od vrednosti
10. Kratak pregled osnovnih podataka o izdavaocu akcija
11. Brokersko-dilersko društvo i/ili ovlašćena banka koja učestvuje u
organizovanju javne ponude
B. OSNOVNI PROSPEKT
1. Podaci o izdavaocu akcija
1.1. Osnovni podaci
1.2. Kapital izdavaoca
1.3. Knjigovodstvena vrednost akcija i trgovina hartijama od vrednosti
izdavaoca
1.4. Imaoci akcija
2. Poslovanje, imovina i obaveze izdavaoca
2.1. Delatnost izdavaoca
2.2. Imovina i obaveze izdavaoca
2.3. Finansijski podaci
2.4. Druge bitne činjenice
3. Razvojna politika izdavaoca
3.1. Planiranje i razvojna politika izdavaoca
4. Podaci o članovima uprave i nadzornog odbora
4.1. Članovi uprave i nadzornog odbora
4.2. Naknade i druga davanja izdavaoca
4.3. Učešće uprave i zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca
5 . Odgovorna lica
6. Rešenja komisije
A) UVODI DEO PROSPEKTA
Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u
prospektu za izdavanje hartija od vrednosti, niti za sposobnost izdavaoca hartija od vrednosti da
ispuni obaveze iz hartija od vrednosti koje izdaje.
1.
IZDAVALAC AKCIJA
1.1.
aziv, sedište, MB i PIB
Akcionarsko društvo “Neoplanta” Industrija mesa Novi Sad, Primorska 90
MB 08142289
PIB 102034237
Osnovna delatnost
Prerada i konzervisanje mesa, 1011
Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja
1.191.862 hilj. din, na dan 31.12.2010. godine
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
AKCIJE KOJE SE IZDAJU
Vrsta, klasa, oznaka emisije, CFI kod i ISI broj hartije od vrednosti
Obične akcije sa oznakama:
CFI: ESVUFR
ISIN: RSNEOPE61155
Broj akcija: 2.383.723
OBIM EMISIJE AKCIJA
avesti ukupnu nominalnu vrednost svih hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati u dinarima
2.383.723 komada akcija X 500,00 nominalna vrednost = 1.191.861.500,00
BROJ KOMADA AKCIJA I jIHOVA OMIALA VREDOST
Ukupan broj hartija od vrednosti koje se izdate
2.383.723
ominalna vrednost jedne hartije od vrednosti
500,00
PRODAJA CEA AKCIJA
avesti cenu po kojoj se nude hartije od vrednosti
AKCIJE SU UKLJUCENE U SEKUNDARNO TRGOVANJE NA BEOGRADSKOJ BERZI
ačin plaćanja za hartije od vrednosti
Akcijama se trguje prema pravilima Beogradske berze
PRAVA I OBAVEZE IZ AKCIJA
avesti sva prava i obaveze iz akcija
Izvod iz Statuta AD EPLATA ovi Sad, od 04.05.2006. godine:
V PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA
Član 17
Akcionar ima statusna i imovinska prava.
Član 18
Statusna prava akcionara su:
" pravo na informisanje,
" pravo učešća i pravo glasa u Skupštini akcionara (dalje: Skupština),
" pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva i njegovog poslovanja.
Član 19
Društvo i njegovi organi su dužni da akcionare informišu o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im
učine dostupnim informacije i dokumenta propisane ovim statutom.
Član 20
Akcionar Društva ima pravo učešća u radu Skupštine, kao i pravo glasa u Skupštini na način regulisan
Statutom.
Član 21
Akcionar Društva vrši kontrolu i nadzor nad radom organa Društva na sledeće načine:
" javnošću rada organa Društva;
" nadzorom nad zakonitošću rada Upravnog odbora i Izvršnog odbora od strane Skupštine, Nadzornog odbora
i revizora;
" pregledom dokumenata Društva utvrđenih Statutom.
Član 22
Imovinska prava akcionara su:
" pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda);
" pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška u slučaju prestanka Društva;
" pravo na raspolaganje akcijama;
" pravo prečeg upisa novoizdatih akcija.
Član 23
Akcionar na osnovu odluke Skupštine Društva,ima pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda) srazmerno
nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.
Član 24
Akcionar ima pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška Društva u slučaju prestanka Društva srazmerno
nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.
Član 25
Akcionar učestvuje u raspodeli likvidacionog viška nakon izmirenja poverilaca i naknade troškova postupka
likvidacije, odnosno stečaja.
Član 26
Akcionar ima pravo da raspolaže svojim akcijama u skladu sa Zakonom.
Član 27
Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih
akcija u momentu izdavanja.
Član 28
O nameri izdavanja akcija Društvo u pisanoj formi obaveštava akcionare.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: broju akcija koje se izdaju, predloženoj ceni ili metodu za
njeno utvrđivanje, roku korišćenja prava prečeg upisa koji ne može biti kraći od 30 dana od slanja pismenog
obaveštenja i načinu korišćenja ovog prava .
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
Pravo prečeg upisa
Lica koja imaju preče pravo na upis i uplatu akcija i osnov nastanka tog prava (vlasnici običnih akcija,
imaoci varanta, zamenjivih obveznica, preferencijalnih zamenjivih akcija)
Ukupan broj hartija od vrednosti po osnovu kojih ostvaruju pravo prečeg upisa
Broj akcija nove emisije na kojima se ostvaruje pravo prečeg upisa
6.3.
6.3.1.
6.4.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
9.1.
Poreske obaveze imalaca akcija
Porez na imovinu, promet, dobit, oslobođenje od poreza, poreski stimulansi
Zakon o porezima na imovinu («Službeni glasnik RS» br. 26/01, 45/02, «Službeni list SRJ» br. 42/02, «
Službeni glasnik RS » br. 80/02- dr. zakon, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10)
Porez na prenos apsolutnih prava
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu koji je stupio na snagu 30. januara
2009. godine trajno je ukinuto plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava (0,3%) kod prenosa udela
u pravnom licu i hartija od vrednosti.
Porez na nasleđe i poklon
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu («Službeni glasnik RS» br. 5/09)
predvideo je izuzimanje od plaćanja poreza na nasleđe i poklon za udele u pravnom licu i hartije od
vrednosti.
Zakon o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006,
65/2006, 31/09, 44/09, 18/10)
Porez na prihod od kapitala, kapitalni dobici
Članom 61 Zakona, propisano je da je dividenda, kao prihod od kapitala, predmet oporezivanja.
Poreski obveznik na prihode od kapitala je fizičko lice koje ostvaruje te prihode. Stopa poreza na
prihode od kapitala iznosi 10%.
Članom 72 Zakona propisana je obaveza plaćanja poreza na kapitalni dobitak.
Fizičko lice koje ostvari prihod prodajom svojih akcija, plaća porez na kapitalni dobitak, po poreskoj
stopi od 10%. Obveznik koji je hartiju od vrednosti tj. akcije držao u svom portfelju pre 24. januara
1994. godine, ne ostvaruje kapitalni dobitak.
ačin regulisanja eventualnih sporova između izdavaoca i imalaca hartija od vrednosti i naziv suda
nadležnog za rešavanje sporova
Nadležan jeTrgovinski sud
VREME, MESTO I ROK ZA UPIS AKCIJA
avesti naziv, sedište, adresu i radno vreme BDD/banke i rok u kom se može vršiti upis akcija (posebno
navesti rok za upis po osnovu prava prečeg upisa)
Nije u pitanju upis i uplata već sekundarno trgovanje akcijama
MESTO I USLOVI UPLATE AKCIJA
avesti naziv, sedište, adresu, rok u kom se može vršiti uplata akcija i radno vreme banke u kojoj se
vrši uplata
avesti način na koji se vrši raspodela više upisanih i uplaćenih hartija od vrednosti licima koja vrše
upis i uplatu hartija od vrednosti
Posledice neplaćanja ili prekoračenja roka za uplatu
Broj hartija od vrednosti koji mora biti upisan i uplaćen da bi se prodaja smatrala uspešnom (prag
uspešnosti)
ačin i rok vraćanja uplaćenih iznosa u slučaju da prodaja ne bude uspešna sa kamatnom stopom koja
se obračunava na uplaćena sredstva i metod njenog obračuna
aziv i sedište lica koje vodi registar i vrši kliring i saldiranje obaveza iz hartija od vrednosti koje se
nameravaju izdavati (Centralni registar)
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Trg Nikole Pašiće 5, Beograd
TRŽIŠTE A KOME SE TRGUJE HARTIJAMA OD VREDOSTI
aziv i sedište organizovanog tržišta, datum uvođenja iste vrste akcija na organizovano tržište, obim
transakcija tom vrstom hartija od vrednosti na organizovanom tržištu u poslednjih šest meseci uz
navođenje najviše i najniže ostvarene cene
Beogradska berza (vanberzansko tržište), Omladinskih brigada 1, Novi Beograd
- Prvo trgovanje 12.11.2007. godine.
- Obim trgovanja u poslednjih šest meseci 99.907 komada akcija
- Najviša cena u poslednjih šest meseci iznosi 398 dinara
- Najniža cena u poslednjih šest meseci iznosi 151,00 dinar
10.
KRATAK PREGLED OSOVIH PODATAKA O IZDAVAOCU AKCIJA
10.1.
Datum donošenja odluke na osnovu koje je izvršeno izdavanje hartija od vrednosti i naziv nadležnog
organa izdavaoca koji je doneo tu odluku
Skupština A.D. Neoplanta je 31.08.2007. godine donela Odluku o izdavanju običnih akcija III emisije bez
javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti.
Ovom Odlukom izvršena je zamena svih ranije izdatih običnih akcija IZDAVAOCA radi izjednačavanja
njihove nominalne vrednosti i utvrđivanja jedinstvene nominalne vrednosti akcija i to akcija:
Red.br.
10.2.
10.3.
Ukupna
Vrednost
emitovanih
akcija
I
ESRUFR
RSNEOPE26042
8.064
60,00
483.840,00
II
ESVUFR
RSNEOPE26679
92.709
2.400,00
222.501.600,00
UKUPNO
222.985.440,00
Ovom Odlukom izdaje se ukupno 2.383.723 akcija utvrđene nominalne vrednosti od 500,00 dinara
amena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem hartija od vrednosti; navesti namenu sredstava (za
obavljanje poslova iz delokruga izdavaoca i kojih, ili za kupovinu imovine koja nije namenjena obavljanju
redovne delatnosti izdavaoca, np. hartija od vrednosti drugih izdavalaca)ZAMENA
avesti osnovne podatke o poslovanju i planu razvoja izdavaoca
-
-
-
-
CFI kod
ISIN
broj
Ukupan
broj
akcija
Nominalna
vrednost
akcija
U oblasti proizvodnje, obrade, hlađenja i zamrzavanja životinjskog mesa AD „Neoplanta“ je jedan od
vodećih proizvođača mesa i proizvoda od mesa u Srbiji, sa sedištem u Novom Sadu, 80 km severno
od Beograda.
Proizvodi AD“Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad su priznati po kvalitetu.
Preduzeće se nalazi u industrijskoj zoni na kanali Dunav-Tisa Dunav, u
ulici Primorska brij 90.
Osnovna delatnost AD“Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad je prerada i konzervisanje mesa, 1011
(prema prethodnoj klasifikaciji delatnosit: proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog
mesa).Pored svoje osnovne delatnosti AD“Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad se bavi i
poljoprivredom i to ratarstvom i stočarstvom, i na taj način osigurava sopstvenu sirovinsku osnovu.Za
plasiranje svojih proizvoda na tržišti ima razvijenu sopstvenu malo prodajnu mrežu na teritoriji Srbije
i dobro razvijene odnose sa distributerima i za domaće i za inostrano tržište. AD“Neoplanta“
Industrija mesa Novi Sad ima široku bazu poslovnih partnera i dobre odnose sa dobavljačima
osnovne sirovine kao i ostalim dobavljačima, te kupcima proizvoda u zemlji i inostranstvu
(Federacija Bosne i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, a u poslednje vreme i Rusija).
Finansijska stabilnost i profitabilnost preduzeća omogućuju dobru
pozicioniranost preduzeća na domaćem tržištu i dalju konsolidaciju tržišne
pozicije.
Poslovni prihodi AD“Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad bili su u
2005.godine 37 miliona EUR u poređenju sa 30 miliona EUR u
2004.godini poslovni prihodi su porasli za 23%.Neto dobit je porasla za 120%.
Poslovni prihodi u 2006.godini iznosili su 38 miliona EUR i u odnosu na 2005.godinu su porasli
za 2,7%.Poslovni prihodi u 2007.godini iznosili su 34 miliona EUR i u odnosu na 2006.godinu
su manji za 10 % usled provođenja restruktuiranja, prodora na nova tržišta, ulaganja u distributivne
mreže i konsolidacije vlasničke strukture. Poslovni prihodi u 2008. godini iznosili su 2.760.537 hilj.
RSD i u odnosu na 2007. godinu viši su za 2,5%. Poslovni prihodi u 2009. godini porasli su na 3.062.719
hiljada dinara, odnosno za skoro 11%.
U preduzeću je bilo zaposleno 1.168 ljudi 31.12.2005. godine, 31.12.2006.godini 1.107 ljudi, a
31.12.2007.godine 1.022. Na dan 31.12.2009. u Društvu je bilo 663 zaposlenih Smanjenje broja
zaposlenih se rešava prirodnim odlivom, odnosnom odlaskom zaposlenih u penziju, proglašavanje
tehnološkog viška u slučajevima gde za zaposlene postoji osigurana socijalana i materijalna sigurnost, te
izricanjem disciplinske mere otkaz u situacijama gde je zakonom propisana takva mera.
PROIZVODNI ASORTIMAN
- Osnovna delatnost AD“Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad
je prerada i konzervisanje mesa,
- Proizvodni asortiman sastoji se od:
1. Sveže meso
- svinjsko meso
- juneće meso
- ostalo meso
- jestive iznutrice
- piletina – ćuretina
2. Proizvodi od mesa
2.1.Proizvodi kobasičarije
- suvomesnati proizvodi
- polutrajne kobasice
- barene kobasice
- kuvane kobasice
2.2.Trajna roba
- kraški vrat
- ostali trajni proizvodi
2.3.Mesne konzerve
- trajne konzerve
- polutrajne konzerve
3.Mast i loj
4.Nuzproiztvodi
4.1. koža
4.2. ostali proizvodi
-
Proizvodni asortiman u Sektoru “Poljoprivreda”
1. Svinjogojska farma
- prasad u odgoju
-
tovne svinje
nazimice
krmače
nerastovi
2. Ratarstvo
- pšenica
- kukuruz
- soja
- šećerna repa
- lucerka
11.
BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO I/ILI OVLAŠĆEA BAKA KOJA UČESTVUJE U
ORGAIZOVAjU JAVE POUDE
11.1.
avesti naziv i sedište agenta, odnosno pokrovitelja emisije koji učestvuje u organizovanju izdavanja
hartija od vrednosti
Korporativni agent je KBK Broker, Beogradska 52, Beograd;
Tel/fax 2434 – 820, 3087-670
[email protected]
avesti naziv i sedište glavnog organizatora izdavanja, ako više lica učestvuje u organizovanju
izdavanja
avesti vrstu ugovora o organizovanju izdavanja i vrstu obaveze agenta, odnosno pokrovitelja emisije
avesti iznos naknade koju agent, odnosno pokrovitelj emisije naplaćuje izdavaocu za usluge u vezi
organizovanja izdavanja, odnosno navesti iznos razlike u ceni po kojoj pokrovitelj emisije kupuje od
izdavaoca hartije od vrednosti i prodaje iste u postupku izdavanja
avesti da li se obaveza agenta, odnosno pokrovitelja emisije odnosi na sve ili na određeni deo hartija
od vrednosti koje se nameravaju izdavati
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
B) OSOVI PROSPEKT
1) Prospekt za izdavanje hartija od vrednosti, s podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji
omogućavaju investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu
prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti;"
2) "U prospektu za izdavanje hartija od vrednosti nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod
investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti, hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati i hartija od vrednosti
izdavaoca koje su već izdate.
1.
PODACI O IZDAVAOCU AKCIJA
1.1.
OSOVI PODACI
1.1.1. aziv, sedište, adresa, MB i PIB
Akcionarsko društvo “eoplanta” Industrija mesa ovi Sad,
ovi Sad, Primorska 90
MB 08142289
PIB 102034237
1.1.2. Broj i datum registracije u Agenciji za privredne registre
BR.BD 22636/207, veza BD 21893 od 02.04.2007.g.
1.1.3. Datum osnivanja:
31.12.1980.g.
1.1.4. Položaj izdavaoca u okviru grupacije
1.1.4.1. odnos prema drugim preduzećima
A.D. EOPLATA je vlasnički povezana sa drugim pravnim licima
1.1.4.2. Način povezanosti izdavaoca sa drugim pravnim licima
Osnivač i vlasnik preduzeća
- eoplanta-Veterinarska stanica DOO Čenej ................................................... 100,00 %
- eoplanta Zajedno, doo ovi Sad..........................................................................0,02%
1.1.4.3. Osnova za učešće izdavaoca u upravljanju drugima pravnim licima, odnosno osnov za učešće drugih lica u
upravljanju pravnog lica izdavaoca
Osnov za učešće izdavaoca u upravljanju drugim pravnim licima:
1. Osnov za učešće izdavaoca u upravljanju drugim pravnim licima - posedovanje akcija u pravnim licima:
- Metals banka ovi Sad
- ovosadski sajam
2. Osnov za učešće izdavaoca u upravljanju drugim pravnim licima - osnivački ulog:
-
DOO eoplanta-Veterinarska stanica,Čenej,
eoplanta Zajedno doo, ovi Sad. Osnivacki ulog AD u Z je 500evra
Osnov za učešće drugih pravnih lica u upravljanju pravnog lica izdavaoca: a osnovu vlasničkog udela
upravljačka prava poseduju sledeća pravna lica:
Ime
Broj akcija
Procenat
EREGELIA D.O.O.
642.234
26,94248%
eoplanta – Zajedno d.o.o.
591.140
24,79902 %
ELT CO.D.O.O.
558.578
25,54550 %
eo –Atal d.o.o.
50.800
2,13112 %
1.1.5. Opšta akta izdavaoca, navesti mesto i vreme kad i gde se može izvršiti uvid u osnivački akt ili statut ili druga opšta
akta izdavaoca, sa poslednjim izmenama i dopunama
Akcionarsko društvo “eoplanta” Industrija mesa ovi Sad
ovi Sad, Primorska 90, svaki radni dan od 8 do 16 časiva ili u vreme koje se utvrdi po pismenom zahtevu za
uvid u osnivački akt, statut ili druga opšta akata.
1.2.
KAPITAL IZDAVAOCA
1.2.1. Kapital (podaci iz poslednjeg finansijskog izveštaja) (31.12.2010 godine)
1.2.1.1. Ukupan kapital…………………………………..3.351.026 hilj. din.
1.2.1.2. Osnovni kapital……………………………….....1.191.862 hilj. din.
1.2.1.3. Ostali kapital......................................................
1.2.1.4. Upisani, a neuplaćeni kapital……………………..……..…. ..
1.2.1.5. Rezerve sa emisionom premijom..............................53.601 hilj. din.
1.2.1.6. Revalorizacione rezerve....................................... 1.920.978 hilj. din.
1.2.1.7. Akumulirani dobitak...............................................184.585 hilj. din.
1.2.1.8 Akumulirani gubitak ..........................................
1.2.1.9. Otkupljene sopstvene akcije...............................
1.2.2. Izdate akcije
1.2.2.1. Broj običnih izdatih akcija, CFI kod i ISIN broj
1.2.2.2. Broj preferencijalnih izdatih akcija po klasama, CFI kod i ISIN broj
2.383.723 akcije, nominalne vrednosti 500,00 dinara; CFI kod – ESVUFR, ISI broj –
RSEOPE61155
1.2.2.3. Prava iz akcija po vrstama i klasama
Izvod iz Statuta AD EPLATA ovi Sad, od 04.05.2006. godine:
V PRAVA, OBAVEZE I ODGOVOROSTI AKCIOARA
Član 17
Akcionar ima statusna i imovinska prava.
Član 18
Statusna prava akcionara su:
" pravo na informisanje,
" pravo učešća i pravo glasa u Skupštini akcionara (dalje: Skupština),
" pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva i njegovog poslovanja.
Član 19
Društvo i njegovi organi su dužni da akcionare informišu o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učine
dostupnim informacije i dokumenta propisane ovim statutom.
Član 20
Akcionar Društva ima pravo učešća u radu Skupštine, kao i pravo glasa u Skupštini na način regulisan
Statutom.
Član 21
Akcionar Društva vrši kontrolu i nadzor nad radom organa Društva na sledeće načine:
" javnošću rada organa Društva;
" nadzorom nad zakonitošću rada Upravnog odbora i Izvršnog odbora od strane Skupštine, adzornog odbora
i revizora;
" pregledom dokumenata Društva utvrđenih Statutom.
Član 22
Imovinska prava akcionara su:
" pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda);
" pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška u slučaju prestanka Društva;
" pravo na raspolaganje akcijama;
" pravo prečeg upisa novoizdatih akcija.
Član 23
Akcionar na osnovu odluke Skupštine Društva,ima pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda) srazmerno
nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.
Član 24
Akcionar ima pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška Društva u slučaju prestanka Društva srazmerno
nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.
Član 25
Akcionar učestvuje u raspodeli likvidacionog viška nakon izmirenja poverilaca i naknade troškova postupka
likvidacije, odnosno stečaja.
Član 26
Akcionar ima pravo da raspolaže svojim akcijama u skladu sa Zakonom.
Član 27
Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih
akcija u momentu izdavanja.
Član 28
O nameri izdavanja akcija Društvo u pisanoj formi obaveštava akcionare.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: broju akcija koje se izdaju, predloženoj ceni ili metodu za
njeno utvrđivanje, roku korišćenja prava prečeg upisa koji ne može biti kraći od 30 dana od slanja pismenog
obaveštenja i načinu korišćenja ovog prava .
1.2.2.4. Način izdavanja akcija
Akcije su emitovane u postupku svojinske transformacije pre i nakon izvršenog spajanja preuzimanjem
preduzeća Matica Čenej Akcionarskom društvu eoplanta ovi Sad.
Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-29-6768/3-07 od 27.09.2007. odobreno je izdavanje
2.383.723 akcije nominalne vrednosti 500,00 dinara po osnovu homogenizacije ranije emitovanih akcija.
1.2.3. Promene na kapitalu
1.2.3.1. Navode se odredbe opštih akata izdavaoca koje se odnose na promene kapitala
Izvod iz Statuta AD EPLATA ovi Sad, od 04.05.2006. godine:
Član 40
Skupština:
1) odlučuje o promenama koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promene
prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovni kapital;
1.2.3.2. Opis promena osnovnog kapitala, revalorizacionih i drugih rezervi, upisanog, a neuplaćenog kapitala, otkupljenih
sopstvenih akcija, emisione premije, sopstvenih akcija, ukupnog kapitala (podaci se daju za prethodne tri godine
Osnov za učešće izdavaoca u upravljanju drugim pravnim licima
u 000 din.
OPIS
2008.
2009.
2010.
Osnovni kapital
1.191.861.500,00
1.191.861.500,00
1.191.862.000,00
Revalorizacione
1.197.430.000,00
1.920.864.000,00
1.920.978.000,00
rezerve
Rezerve
53.601.000,00
53.601.000,00
53.601.000,00
eraspoređeni dobitak
178.116.000,00
157.387.000,00
184.585.000,00
UKUPA KAPITAL
2.621.009.000,00
3.323.714.000,00
3.351.026.000,00
1.2.3.3. Bitni elementi osnivačkog akta izdavaoca o odobrenom kapitalu, datum donošenja odluke i visina povećanja kapitala
/
1.2.3.4. Bitni elementi osnivačkog akta, datum donošenja odluke o uslovnom povećanju kapitala, visina povećanja kapitala,
broj i vrsta izdatih akcija, sa detaljnim opisom uslova za njihovo izdavanje
1.2.4. Sopstvene akcije
1.2.4.1. Broj i procenat sopstvenih akcija prema klasi............0
1.2.4.2. Vreme i razlog sticanja
% udela prodatih u roku jedne godine………………0
1.2.4.3. Podaci o portfelju sopstvenih akcija...........................0
1.3.
KJIGOVODSTVEA VREDOST AKCIJA I TRGOVIA HARTIJAMA OD VREDOSTI IZDAVAOCA
1.3.1. Knjigovodstvena vrednost akcija
1.3.1.1. Poslednja izračunata knjigovodstvena vrednost akcija po klasama i datumu kada je ta vrednost utvrđena, a ako je
poslednja knjigovodstvena vrednost akcija izračunata na osnovu podataka bez izveštaja ovlašćenog revizora, onda se
navodi i knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu revidiranih podataka; kratak opis metoda koji je
korišćen za izračunavanje knjigovodstvena vrednosti akcija
Knjigovodstvena vrednost akcije obračunata na osnovu finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2010.
godine:
Kapital/Ukupan broj akcija
=3.351.026 hilj. dinara/2.383.723 =1.405,80 din.
1.3.2. Trgovina hartijama od vrednosti izdavaoca
1.3.2.1. Organizovano tržište na kome se trguje akcijama izdavaoca
Akcijama izdavaoca se trguje na Beogradskoj berzi.
1.3.2.2. Vreme određeno za trgovanje tim akcijama
Prema kalendaru Beogradske berze
1.3.2.3. Grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci - pri čemu x osa označava datum, a
y osa označava cenu, odnosno obim prometa
1.3.
IMAOCI AKCIJA
1.3.1.
Ime/naziv imaoca
Rbr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Broj i % akcija sa pravom
glasa
Akcionar
NEREGELIA D.O.O. PODGORICA
NELT CO. D.O.O.
NEOPLANTA - ZAJEDNO D.O.O.
AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE
NEO - ATAL D.O.O. NOVI SAD
VOJVOĐANSKA/KASTODI KLIJENTI
KOMERCIJALNA BANKA/KASTODI
KOR-VET
Broj i % preferencijalnih akcija
Broj akcija
642234
608934
591140
199380
50800
17148
8900
5504
% od ukupne emisije
26.94248
25.54550
24.79902
8.36423
2.13112
0.71938
0.37337
0.23090
9.
10.
DOŠEN ZORAN
VIATOR&VEKTOR NOVI SAD DOO
3746
2522
0.15715
0.10580
Centralni registar, 04.04.2011. godine
U gornjoj tabeli se daju podaci za lica koja imaju više od 5% akcija sa pravom glasa ili za deset najvećih akcionara sa
pravom glasa. Na kraju tabele se navodi datum kada su podaci dobijeni iz Centralnog registra
2.
POSLOVAjE, IMOVIA I OBAVEZE IZDAVAOCA
2.1.
DELATOST IZDAVAOCA
Uz podatke o izdavaocu, ako izdavalac ima položaj matičnog društva, daju se isti podaci i za zavisna društva (u
kojima izdavalac ima 25% i više učešća u osnovnom kapitalu) uz naziv, sedište, matični broj zavisnog društva i
procenat učešća u kapitalu i odlučivanju koje ima matično društvo u zavisnom društvu
AZIV
AD“EOPLATA“
Industrija mesa
ovi Sad
DOO
„EOPLATAVETERIARSKA
STAICA“
SEDIŠTE
Srbija
ovi Sad
Primorska 90
Srbija
Čenej
Sentandrejaski
put br.323
MATIČI
BROJ
%
UČEŠĆA U
KAPITALU I
UPRAVLJAJU
08142289
20195851
Matično preduzeće
100
2.1.1. Osnovna delatnost
AZIV
AD“EOPLATA“
IDUSTRIJA MESA OVI SAD
OSOVA DELATOST
PRERADA
I
KOZERVISAJE
MESA
DOO „EOPLATA-VETERIARSKA -VETERIARSKA DELATOST
STAICA“
2.1.2.1. Naziv i šifra osnovne delatnosti
1.1.
AZIV
AD“EOPLATA“
IDUSTRIJA MESA OVI SAD
„EOPLATA-VETERIARSKA
STAICA“
DOO
APOMEA
ŠIFRA OSOVE DELATOSTI
1011
7500
Zavisno preduzeće
2.1.2
.Prihodi od delatnosti
(u hilj. dinara)
AD“EOPLATA“
IDUSTRIJA MESA OVI SAD
„EOPLATA-VETERIARSKA
STAICA“
DOO
2008.
2.242.156
2009.
2.893.574
2010.
3.370.168
48.733
33.001
33.422
2.1. 2.1 .Navesti vrednost prihoda od delatnosti po osnovu koje izdavalac ostvaruje najveći prihod za prethodne tri godine
AJVEĆI PRIHODI OSTVREI SU OD OSOVE DELATOSTI U 000 DI.
2008.
2009.
2010.
AD“EOPLATA“
2.242.156
2.893.574
3.370.168
IDUSTRIJA MESA OVI SAD
„EOPLATA-VETERIARSKA
STAICA“
DOO
2.1.3
48.733
33.001
33.422
Položaj na tržištu
Jedan od najvećih proizvođača mesa i proizvoda od mesa.
2.1.3.1 .Procena učešća izdavaoca na tržištu robe i usluga po delatnostima izdavaoca; glavni konkurenti na tom tržištu i
procena njihovog učešća na tržištu
AZIV
CAREX
JUHOR
ID.MESA BAČKA TOPOLA
SEDIŠTE
VRBAS
JAGODIA
BAČKA TOPOLA
2.1.4
Poslovi koji se obavljaju van sedišta
- Prodaja sopstvenih proizvoda i robe.
2.1.4.1. Naziv mesta, osim sedišta izdavaoca, gde izdavalac vrši svoju delatnost - organizacione i poslovne jedinice i
predstavništva
OPIS
DISTRIBUTIVI CETAR KRALJEVO, DIMITRIJA TUCOVIĆA BR.17
2.1.5. Posebne okolnosti
nema
2.1.5.1. Navode se i druge bitne činjenice i okolnosti vezane za poslovanje izdavaoca, koje mogu imati uticaja na podatke o
poslovanju izdavaoca:
2.1.6. Prekidi u poslovanju :
Prekida u poslovanju nije bilo.
2.1.6.1. Navode se prekidi u poslovanju izdavaoca u prethodne tri godine i razlozi za prekid:
Prekida u poslovanju u prethodne tri godine, odnosno od osnivanja preduzeća nije bilo.
2.2.
IMOVIA I OBAVEZE IZDAVAOCA
Uz podatke o izdavaocu, ako izdavalac ima položaj matičnog društva, daju se isti podaci i za zavisna društva uz naziv
zavisnog društva
2.2.1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2.2.1.1 Podaci o nekretninama, vrsti, mestu gde se nalazi, površini, vrednost te nekretnine, uključujući nekretninu datu i/ili
uzetu u zakup
Akcionarsko društvo “eoplanta”
Industrija mesa ovi Sad
– matično preduzeće
OPIS
EKRETIE
OPREMA I POSTROJEJA
BIOLOŠKA SREDSTVA
VREDOST
EKRETIA, POSTROJEJA , OPREME I
BIOLOŠKA SREDSTVA
2008.
2009.
2010.
1.593.273
2.192.053
2.308.605
380.964
455.481
542.191
127.894
169.354
155.026
EOPLATA KRAJIA DOO
-zavisno preduzeće
OPREMA
u ooo din.
VREDOST
EKRETIA, POSTROJEJA , OPREME I
BIOLOŠKA SREDSTVA
2008.g.
2009.
2010.
1 712
851
DOO „EOPLATA-VETERIARSKA STAICA“
-zavisno preduzeće
ema sopstvene nekretnine, postrojenja i biološka sredstva
2.2.1.2 Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme
0
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
0-03591
0-03592
0-03593
0-03594
0-03595
0-03596
0-03597
0-03598
0-03599
0-03600
0-03601
UGLJARA
BUNAR BR 1
BUNAR BR.2
VODNA STANICA
TALOZNIK SA PUMPOM
VODOVOD I KANALIZACIJA
SPOLJNA RASVETA
GASOVOD
DALEKOVOD
PARNA MREZA
REKONSTRUISANA
HANGAR SOKO-3
NOVI POGON TRAJNE ROBE
GL.OBJEKAT BLOK BR.5
STANICA ZA
DEZINFEK.VOZILA
SANITARNA KLANICA
MAGAZIN 3
INDUSTRIJSKI KOLOSEK
NASTRESNICA ZA DRVA
MAGACIN 2 RADIONICE
MAGACIN AMBALAZA STARI
MAGACIN U KRUGU FABRIKE
1 OBJEKAT PRODUKCIJE 7
(TOV-7)
2 ZGRADA VAGE
3 STAJA ZA KRUPNU STOKU
4 STAJA ZA SITNU STOKU
5 STAJA ZA SITNU STOKU
6 PRIJEMNA RAMPA
7 KIOSK U SRBOBRANU
8 KABLOVSKI VOD
9 TRAFO STANICA
10 TRAFO STANICA
11 TRAFO STANICA
12 KOTLARNICA STARA
broj
0-03503
0-03538
0-03539
0-03543
0-03551
0-03584
0-03585
0-03586
0-03587
0-03590
0-01280
0-01283
0-01284
0-01285
0-01287
0-03388
0-03437
0-03439
0-03440
0-03441
0-03502
0
Redni Naziv objekta
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
CENEJ
Lokacija
288
102
2600 m
87
57
700
1200
300
6000
462
120
225
90
1200 m
54 kom
465
400.675
583
583
1.195.353
126.602
1.520.000
80.046
617.455
348.750
687.208
1963
1963
1963
1982
1972
1970
1980
1.074.600
399.925
247.000
196.185
236.313
2.317.875
8.216.000
1965
208.750
1983 64.244.248
1963 3.830.750
1981
531.500
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1984
1.850.000
431.713
291.017
398.700
3.275.896
3.108.296
8.059.456
248.083
62.158.110
8.354.155
552.111
2.030.559
432.000
432.000
1.156.459
170.114
1.485.943
80.509
600.589
334.337
463.462
1.250.000
414.254
279.891
265.800
3.139.288
2.962.088
7.714.222
186.062
60.795.337
8.335.515
528.316
1.963.161
414.016
0
1.995.004
113.409
1.560.030
77.446
577.606
321.531
446.923
Povrsina Godina
31.12.2008 . 31.12.2009. 31.12.2010.
m2 ili
duzina u m izgradnje
1835
1985 13.375.120
13.320.089
12.281.737
91
1963
253.473
253.975
169.317
758
1963 2.714.588
2.391.780
1.594.520
657
1963 2.352.483
1.783.868
1.189.245
657
1963 2.352.483
1.826.545
1.217.697
240
1963
229.200
133.295
88.863
15
1992
52.500
48.750
45.930
1986
374.700
298.250
288.500
600
1976 2.451.800
1.950.000
2.160.039
27
1963
71.176
825.000
797.006
27
1963
71.176
825.000
797.006
375
1963 3.038.565
3.371.456
4.653.669
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
0-03602
0-03605
0-03606
0-03607
0-03608
0-03609
0-03610
0-03612
0-03613
0-03614
0-03615
0-03616
0-03617
0-03618
0-04144
0-04371
0-04531
0-04532
0-04766
0-05514
0-05515
0-08301
0-08354
0-12054
0-12055
0-12056
0-12074
0-12075
0-12076
0-12077
0-12078
0-12607
0-12608
0-12617
0-12618
PRODAJNI CENTAR NIS
OBJEKAT STOVARISTA NIS
SKLADISTE BEOGRAD
STANICA ZA TEHNICKI
PREG.VOZ.
GARAZNA ZGRADA
REPRODUKCIJA 1 BUKARISTE
OBJEKAT REPRODUKCIJE 2/1
ISTOVARNA PLATFORMA
CELIJA ZA PRIJEM KUKUR.
CELIJA ZA PRIJEM KUKUR.
OBJEKAT PRIJEMNOG MESTA
TRENC SILOS
OBJEKAT MERNOG MESTA
OGRADA KRMNE CENTRALE
SPOLJNO OSVETLJENJE
TOVILISTE ZA SVINJE (STARI)
OBJEKAT REPROCENTRA
(OVCARNIK)
RC-1 (BUKARISTE)
REPROCENTAR 2 RC-2
(CEKALISTE)
PORTIRNICA BR.2
PRODAVNICA
PORTIRNICA BR.1
OGRADA
PUTEVI I PLATOI
UPRAVNA ZGRADA
NOVA HLADNJACA
KOMORA ZA
DEFINIT.ODL.MESA
HIDRANTNA MREZA
AMBULANTA
GLAVNI OBJEKAT BLOK 4
GLAVNI OBJEKAT BLOK 3
GLAVNI OBJEKAT BLOK 2
GLAVNI OBJEKAT BLOK 1
STOVARISTE KRALJEVO
STOV.BANJA LUKA
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
100
200
1200
80
132
2688
8597
2864
1297
500
230
15
280
20
2065
14240
929
4840
CENEJ
CENEJ
420
420
NOVI SAD
416
CENEJ
1835
CENEJ
2040
CENEJ
CENEJ
12 vagona
CENEJ
12 vagona
CENEJ
1700
CENEJ
3000
CENEJ
10
CENEJ
400 m
CENEJ
CENEJ
640
CENEJ
240
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
KRALJEVO
BANJA
LUKA
NIS
NIS
BEOGRAD
NOVI SAD
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
866.479
584.092
22.288.000
107.191.988
23.747.333
10.754.292
4.458.333
2.050.833
1985
1989
3.525.999
2.444.260
1963 1.655.333
1985 11.427.862
1985 12.706.744
1985
621.000
1985
163.333
1985
163.333
1985
879.750
1985 10.650.225
1985
25.375
1985
68.600
1985
37.683
1985 3.724.587
1960
955.000
1987 1.620.000
1987 1.980.000
1989 16.135.714
1983
445.033
1986
1992
1963
1963
1963
1963
1978
1978
1963
59.688
1973 2.441.180
1963
79.583
1963
285.658
1963 6.006.183
1963 10.317.082
1981 66.275.733
1985
740.104
3.338.061
2.709.174
2.123.407
11.048.289
12.351.082
1.020.051
184.309
184.309
1.910.178
10.566.910
61.100
66.741
40.052
3.202.529
1.007.451
1.948.276
1.951.724
23.516.129
409.021
636.429
563.029
21.943.894
102.706.472
23.426.232
11.016.972
4.810.000
2.016.333
45.452
2.416.776
56.815
309.571
6.405.973
10.899.928
64.095.963
716.563
8.346.017
2.590.270
2.035.333
10.572.058
11.806.288
976.891
177.240
177.240
1.862.274
11.420.232
57.884
64.481
38.704
3.052.396
962.322
1.896.552
1.903.448
23.032.258
392.756
612.857
541.290
21.724.306
101.790.075
23.019.595
11.577.889
4.620.000
1.979.294
43.060
2.307.998
53.825
297.714
6.139.029
11.279.332
62.073.492
689.375
0-12646
0-12645
0-12644
0-12636
0-12638
0-12639
0-12640
0-12641
0-12642
0-12643
0-12635
0-12631
0-12632
0-12633
0-12634
0-12630
0-12628
0-12629
0-12627
0-12623
0-12624
0-12625
0-12626
0-12622
0-12621
0-12620
0-12619
69 REPROCENTAR 3 RC-3
(CEKALISTE)
70 REPROCENTAR 4 RC-4
(CEKALISTE)
71 REPROCENTAR 5 RC-5
(BUKARISTE)
72 REPROCENTAR 6 RC-6
(NAZIMARNIK
73 OBJEKAT NAZIMARNIK RC 7
74 OBJEKAT ISPARIVACA
75 OBJEKAT KLANICE
76 OBJEKAT ISPARIVACKE
STANICE
77 SUPA ZA MASINE
(PREMIXANA)
78 ADMINISTRATIVNA ZGRADA
79 ADMINISTRATIVNA ZGRADA 1
STAN
80 STAMBENA ZGRADA 5
STANOVA
81 OBJEKAT CRPNE STANICE
82 OBJEKAT KOLSKE VAGE
83 OBJEKAT KARANTINA
84 OBJEKAT PRETOVARNE
RAMPE
85 OBJEKAT SANITARNOTEHNICKI
86 OBJEKAT SEKCIRNICE
87 OBJEKAT REPRODUKCIJE 2/2
88 OBJEKAT REPRODUKCIJE 2/3
89 OBJEKAT REPRODUKCIJE 2/4
90 OBJEKAT REPRODUKCIJE 2/5
91 OBJEKAT PRODUK.1 (TOV-1)
92 OBJEKAT PRODUKCIJE 2
(TOV-2)
93 OBJEKAT PRODUKCIJE 3
(TOV-3)
94 OBJEKAT PRODUKCIJE 4
(TOV-4)
95 OBJEKAT PRODUKCIJE 5
(TOV-5)
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
1835
1835
1835
60
2040
2040
2040
2040
1835
1835
380
120
7
243
160
308
190
60
290
1110
10
240
6
1110
420
420
420
388.125
14.789.421
16.558.070
13.119.026
15.466.117
13.646.234
13.329.940
3.113.625
359.450
20.968
1.143.821
609.000
1.967.350
1.235.792
390.250
692.375
5.999.188
25.675
1.624.000
12.838
2.444.260
2.791.644
2.444.260
2.444.260
1985 10.679.088
1985 10.679.088
1985 10.679.088
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1989
1985
1985
1985
1960
1988
1988
1960
1990
1985
1985
1985
1990
1989
1989
1989
12.320.089
12.320.089
12.320.089
388.820
14.816.788
14.816.788
13.954.036
14.816.788
11.708.335
13.084.782
3.046.417
409.021
89.053
1.109.992
613.531
2.351.887
1.829.642
388.748
1.072.608
6.362.570
63.128
1.679.699
58.920
5.314.642
2.789.974
2.709.174
2.709.174
11.761.137
11.761.137
11.761.137
373.618
14.372.569
14.928.622
13.514.018
14.617.472
11.181.580
12.485.583
2.907.132
392.756
84.366
1.062.098
589.134
2.263.701
1.749.134
378.791
1.031.944
6.106.645
59.806
1.607.084
55.819
5.113.871
2.666.817
2.590.270
2.590.270
0-15385
0-15404
0-15405
0-15406
0-15420
0-15421
0-15422
0-15435
0-15436
0-15444
0-15445
0-15446
0-15447
0-15449
0-15450
0-15458
0-15459
0-15194
0-15383
0-15032
0-15030
0-15031
0-12653
0-12654
0-12660
0-12661
0-12666
0-12669
0-12651
0-12652
0-12650
0-12649
0-12647
96 OBJEKAT PRODUKCIJE 6
(TOV-6)
97 OBJEKAT PRODUKCIJE 8
(TOV-8)
98 OBJEKAT PRODUKCIJE 9
(TOV-9)
99 VODOTORANJ
100 OBJEKAT
TOPLOVOD.INSTALACIJA
10 OBJEKAT ISPARIVACA
102 OBJEKAT PRETAKANJA
103 OGRADA KOMPLEKSA
104 SAOBRACAJNICE
105 PRILAZNI PUT NA FARMU
106 SAOBRACAJNICE
REPROCENTRA
107 MASINSKA RADIONICA
108 MASINSKA RADIONICA
DOGRADNJA
109 HANGAR MONTAZNI-CER
CACAK
110 STACIONAR ZA SEZONCE
111 UPRAVNA ZGRADAGOVEDARSTVO
112 TELECARNIK
113 STAJA ZA STOKU
114 STAJA ZA STOKU
115 STAJA ZA STOKU
116 MAGACIN ZRNASTE HRANE
117 BUNAR T-43 B6/94
118 BUNAR T-43 B5/94
119 KUCICA ZA VAGU
120 PRILAZNI PUT ZA VAGU
121 BUNAR T-17 B4/94
122 BUNAR T-18 BC2
123 BUNAR T-18 BC1
124 BUNAR T-20 CUCUK
125 BUNAR T-18 BC3
126 BUNAR T-25 MILORAD
127 TRAFO STANICA
128 KUCICA SA HIDRANTOM
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
12
6
100
370
805
800
900
1430
630
235
720
680
125
10
1500
1250 m
3500
120
4850
350 m3
6
1835
1835
1835
1968
1968
1978
1978
1969
1994
1994
1995
1969
1994
1968
1968
1968
1968
1968
1981
1968
1980
1990
1976
1981
1988
1985
1985
1985
1985
1960
1985
1985
1985
347.569
2.370.390
3.721.667
4.186.875
5.469.750
1.114.103
1.114.103
30.338
27.708
1.190.064
30.000
30.000
10.000
30.000
10.000
574.167
32.550
1.911.000
2.074.365
1.312.500
3.623.429
891.667
15.917
761.250
214.375
1.603.000
53.760
2.221.300
930.417
15.840
1985 18.386.426
1985 10.679.088
1985 12.698.282
1.574.398
2.878.906
3.596.223
3.669.872
5.268.078
816.667
816.668
90.905
35.455
816.667
190.556
190.556
504.000
504.000
504.000
767.539
124.396
2.863.144
2.737.089
1.796.211
3.560.180
866.044
33.668
3.206.411
200.185
1.417.481
58.909
1.771.852
1.205.893
13.363
14.6414.169
12.320.089
12.320.089
1.438.354
2.647.916
3.449.053
3.518.826
5.053.968
793.333
793.333
86.120
31.909
918.954
185.111
185.111
448.000
448.000
448.000
737.668
110.574
2.749.294
2.608.821
1.714.081
3.399.118
828.357
31.896
3.090.284
193.370
1.362.963
56.104
1.703.704
1.365.915
12.926
14.455.075
12.281.737
12.281.737
148 PUT PRISTUPNI
149 PUT PRILAZNI
150 UNUTRASNJA
SAOBRACAJNICA
151 SAOBRACAJNICA
152 INTERNA SAOBRACAJNICA
153 NUZNIK ZA RADNIKE
154 PUT CENEJ-HMELJARNIK
155 ZGRADA U UL.VOJVODE
BOJOVICA
156 AIK ZGRADA
157 PUT PRILAZNI ZA SUSARU
158 PLATO NA MATICI
159 POSTOLJE ZA BERACICU
0-15494
0-15495
0-15496
0-15500
0-15509
0-15524
0-15525
0-15535
0-15536
0-15539
0-15497
0-15498
0-15492
0-15493
0-15488
0-15489
0-15490
0-15491
0-15486
0-15487
0-15485
0-15484
0-15472
0-15474
0-15475
0-15478
0-15479
0-15480
0-15483
129 BUNAR NA UPRAVI
130 HANGAR MONTAZNI-CER
CACAK
131 BUNAR UPRAVA-U PERIONICI
132 BUNAR-UPRAVA U OBJEKTU
133 UPRAVNA ZGRADA
134 SUPA ZA BERACICU HMELJA
135 SUPA ZA BERACICU HMELJA
136 HALA BERACICA HMELJA
137 HANGAR MONTAZNI-CER
CACAK
138 POSTOLJE ZA BERACICU
HMELJA
139 POSTOLJE ZA BERACICU
HMELJA
140 MAGACIN ZA HMELJ
141 DALEKOVOD SA TRAFO
STANICOM
142 DALEKOVOD
143 ELEKTRO VOD
144 MREZA NISKOG NAPONA
145 VODOVODNA MREZAHMELJARNIK
146 PRILAZNA RAMPA
147 PUT MATICA - HMELJARNIK
0-15460
0-15471
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
CENEJ
1963
1962
1966
1968
1967
1963
1971
1965
1994
1994
1967
1972
1966
1973
1963
1964
1963
789.000
1.130.900
381.600
15.833
4.010.333
155.000
41.250
15.875
18.667
6.842.106
193.750
10.750
8.600
1.266.026
1.266.026
5.657.600
322.500
833.333
625.000
520.063
30.000
28.333
50
550
760
1992
1979
1988
1971
6.327.051
241.083
400.520
10.750
2150
1980 1.139.500
9600 19805.059.200
1986
60
1969
14.063
14800
1981 10.458.667
173
1970 12.903.638
100
1972
5675 19661988
1500
1971
2150
1971
720
1978
2625
7
960
300
400
300
530
160
5.065.257
182.286
212.667
10.101
207.010
8.264.348
12.109.712
908.727
3.840.000
737.723
1.058.769
336.300
377.368
3.677.143
148.594
44.250
23.214
27.719
7.965.775
185.743
527.651
527.651
1.088.889
1.088.889
7.615.196
1.026.237
978.568
1.346.442
503.460
29.460
131.256
142.903
42.500
22.429
26.867
4.814.454
173.171
205.333
9.569
201.378
7.888.696
11.190.648
865.455
3.680.000
676.246
970.538,46
318.600
356.032
3.394.286
178.629
7.651.787
510.407
510.407
1.057.778
1.057.778
6.813.296
962.679
867.344
1.275.267
482.226
27.909
129.633
HMELJA
160 PUT HMELJARNIK-MATICA
161 BUNAR 6,9,10
162 OBJEKAT-RADIONICA
0-15540
0-15590
1-90192
CENEJ
CENEJ
CENEJ
5675 19661988
1995
156
1985
329.167
734.305
4.010.333
252.973
1.711.541
3.110.345
245.946
1.634.618
2.999.261
2.2.2.
2.2.2.1.
Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
aziv i sedište
pravnog lica
Učešće kapitalnog
ulaganja u aktivi
izdavaoca
Učešće izdavaoca u kapitalu
pravnog lica
Pravo glasa izdavaoca u pravnom
licu u %
100
Veterinarska
100%
0,0007%
stanica
Čenej
U gornjoj tabeli se daju podaci o ulaganjima izdavaoca kojima se ostvaruje učešće izdavaoca u kapitalu drugih pravnih
lica u iznosu od 10% i više. Ako izdavalac ima položaj matičnog društva, u tabeli se daju i sledeći podaci za zavisna
društva:
- delatnost;
AZIV
AD“EOPLATA“
IDUSTRIJA MESA OVI SAD
OSOVA DELATOST
- PRERADA I KONZERVISANJE MESA
DOO „EOPLATA-VETERIARSKA STAICA“
-VETERIARSKA DELATOST
članovi uprave;
Akcionarsko društvo “eoplanta” Industrija mesa ovi Sad
– matično preduzeće
- ime direktora: Boris Mačak, Generalni direktor
- ime i položaj člana upravnog odbora:
1. Boris Mačak, predsednik Upravnog odbora
2. Miloš Jelić, član Upravnog odbora
3. Mirajan Zobenica, član Upravnog odbora
4. Milan Karaklić, član Upravnog odbora
5. Slobodan Vasilić, član Upravnog odbora
6. Miljan Ranđelović, član Upravnog odbora
7. Aca Tomašević , član Upravnog odbora
1- ime i položaj člana nadzornog odbora:
1. Ognjen Zobenica, predsednik nadzornog odbora,
2. BRAISLAV LAIŠIĆ član nadzornog odbora,
3.MARIA KRIČKA, član nadzornog odbora
DOO „EOPLATA-VETERIARSKA STAICA“
- zavisno preduzeće
DOO „EOPLATA-VETERIARSKA STAICA“
kao jednočlano DOO ima sledeće organe :
1) enad Stojanac, Direktor
2) Skupština , čije poslove obavlja Osnivač
razvojna politika i strategija;
Akcionarsko društvo “eoplanta”
Industrija mesa ovi Sad
– matično preduzeće
- povećanje prodaje i proizvodnje, proširenje asortimana i proširenje tržišta
DOO „EOPLATA-VETERIARSKA STAICA“
- zavisno preduzeće
- povećanje usluga i proširenje vrste usluga
ukupni dobitak/gubitak, za prethodne tri godine;
AZIV
DOBITAK/ GUBITAK U 000 DI
2008.
2009.
2010.
3.532
1.896
56.640
AD“EOPLATA“
IDUSTRIJA MESA OVI SAD
DOO
„EOPLATAVETERIARSKA STAICA“
2.999
19
134
UKUPO
6.531
1.915
56.774
ukupan kapital, za prethodne tri godine;
AZIV
UKUPA KAPITAL U 000 DI.
2009.
2010.
2008.
AD“EOPLATA“
IDUSTRIJA MESA OVI SAD
2.621.009
DOO
„EOPLATAVETERIARSKA STAICA“
UKUPO
2.649068
3.323.714
3.351.026
6.953
7.088
3.330.667
3.358.114
ukupna aktiva, za prethodne tri godine
AZIV
AD“EOPLATA“
IDUSTRIJA MESA OVI SAD
„EOPLATA-VETERIARSKA
STAICA“
UKUPO
DOO
UKUPA AKTIVA
2008.
3.416.047
2009.
4.101.005
2010.
4.974.613
16.127
12.512
17.500
3.517.150
4.113.517
4.992.113
2.2.3.
Patenti, koncesije, posebne dozvole
2.2.3.1. Navesti ukratko podatke o uslovima i očekivanom trajanju odobrenih koncesija, patenata, bitnijih komercijalnih
ugovora, ugovora o franšizingu, posebnih dozvola za uvoz ili izvoz robe ili obavljanje delatnosti i sl.
2.2.4.
Najveća kapitalna ulaganja
2.2.4.1. Opis najvećih ulaganja i povlačenja uloženih sredstava u prethodno navedene vidove imovine u prethodne tri godine i
opis načina na koji je finansirana svaka od tih investicija; opis drugih bitnijih investicija i povlačenja uloženih sredstava i
način na koji su finansirane te investicije
AJVEĆA KAPITALAA ULAGAJA U 2010 .GODII
Šifra grupe
011
013
015
016
017
018
025
026
aziv grupe
OSS-RAČUARI
OSS-VOZILA-PUT.AUTOMOBILI
OSS-OPREMA ZA IUSTRIJU
OSS-OPREMA ZA
POLJOPRIVREDU
OSS-OPREMA ZA DISKOTE
OSS-OPREMA ZA
SVIJOGOJSKU FARMU
SOFTVER
GRADJEVISKI OBJEKTI
Ukupna vrednost
3.625.004,60
6.231.123,20
142.679.530,40
3.993.782,35
8.802.176,89
25.489.347,23
12.286.956,69
2.802.451,50
AJVEĆA KAPITALAA ULAGAJA U 2009 .GODII su sledeća
Šifra grupe
vrednost
001
011
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
aziv grupe
Ukupna nabavna
OSS
OSS-RAČUARI
OSS-VOZILA-PUT.AUTOMOBILI
OSS-OPREMA VODOPRIV.ELEKTRO
OSS- OPREMA ZA IDUSTRIJU
OSS-OPREMA ZA POLJOPRIVREDU
OSS- OPREMA ZA DISKOTE
OSS-OPREMA ZA FARMU SVIJA
OSS-MERI ISTRUMETI
OSS-KAMIOI
OSS-VILJUŠKARI
TELEFOSKI APARATI
UKUPO:
6.438.311,93
3.558.542,87
3.956.010,86
609.032,75
35.491.034,37
14.432.521,71
7.743.563,11
23.584.059,23
68.020,03
14.337.803,77
1.237.796,24
13.221,10
111.469.917,97
AJVEĆA KAPITALAA ULAGAJA U 2008 .GODII
Šifra grupe
001
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
aziv grupe
OSS
OSS-RAČUNARI
OSS-VIDEO NADZOR
OSS-VOZILA - PUT.AUTOMOBILI
OSS-OPREMA VODOPRIVREDE
OSS-OPREMA ZA INDUSTRIJU
OSS-OPREMA ZA
POLJOPRIVREDU
OSS-OPREMA ZA DISKONTE
OSS-OPREMA ZA SV.FARMU
OSS-MERNI INSTRUMENTI
OSS-KAMIONI
OSS-VILJUŠKARI
UKUPNO
10.786.167,88
11.463.486,85
451.591,00
9.661.749,41
1.445.929,05
52.563.086,21
16.178.394,62
14.529.479,10
3.506.634,60
2.186.739,57
26.736.374,43
1.693.756,35
151.203.389,07
AJVEĆA KAPITALAA ULAGAJA U 2007.GODII
OPIS KAPITALOG ULAGAJA
MAŠINA ZA MLEVENJE I SEČENJE MESA
UREĐAJ ZA UTOVAR MESA
MAŠINA ZA PRANJE ČIZAMA
MAŠINA ZA OŠTRENJE NOŽEVA ZA KUTER
MAŠINA ZA PROIZ.PENE I ISPIRANJE
FIAT DUCATO FURGON
SOFTVER MIS/3
MLIN ČEKIĆAR
VIDEO NADZOR
LASKA MEŠALICA / VAKUM
MAKAZE ZA SEČENJE ROGOVA
METAL DETEKTOR
OBJEKAT REPRODUKCIJE 2/5 (DOGRADNJA)
GLAVNI OBJEKAT BLOK 3 (DOGRADNJA)
OBJEKAT NAZIMARNIK RC7 (DOGRADNJA)
OBJ. PRODUKCIJE – TOV 9 (DOGRADNJA)
UKUPA KAPITALA ULAGAJA
VREDOST
5.015.959,47
651.791,34
1.675.034,02
1.086.389,42
1.581.440,11
1.764.721,00
1.993.402,79
1.128.400,00
2.021.463,00
8.799.488,99
852.822,00
877.488,05
859.930,00
3.315.015,40
1.632.000,00
3.999.044,29
87.808.295,70
2.2.5.
Založna prava
2.2.5.1. Osnovni podaci o imovini na kojoj je konstituisano pravo zaloge.
"Neoplanta" sa po. Novi Sad.
Pravo zaloge:
IZVOR FIASIRAJA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA
Po osnovu Rešenja Dn 3576/95 na osnovu sporazuma i rešenja pod br. I 688/95 na iznos 976.500,00
din. uknjiženo je založno pravo u A List o posedu br.864 za katastarsku parcelu br.2342 ko. ovi Sad IV br.parcele 2342, oznaka zemljišta: Fabrika i fabrički krug, površine 14ha, 41a i 34m2, društvena svojina,
nosilac prava korišćenja DD u mešovitoj svojini industrije mesa "eoplanta" sa po. ovi Sad. Pravo
zaloge u korist založnog poverioca Direkcije za robne rezerve Grada ovog Sada sa rokom otplate do
31.12.1995.god.Predstoji brisanje založnih prava:U A List o posedu , br.864 za kat. parc. br.2342 ko.
ovi Sad IV -Br. parcele 2342 , oznaka zemljišta: Fabrika i fabrički krug ,površine 14ha,41a i 34m2,
društvena svojina,nosilac prava korišćenja DD u mešovitoj svojini Industrija mesa „eoplanta“ sa po.
ovi Sad.Pravo zaloge:1. *Dn.574/95 na osnovu sporazuma i rešenja pod br. I. 429/95 od
23.03.1995god.uknjiženo je založno pravo na nekretninama u A) listu za iznos od 1.738.125,37 din. Sa
kamatom po poslovnoj politici poverioca do otplate duga, u korist založnog poverioca Panonska banka
DD ovi Sad, ovi Sad. 2. Dn.3960/95 na osnovu sporazuma i rešenja Opštinskog suda u ovom Sadu,
pod br.I.687/95 u iznosu od 1.050.000,00 din. sa rokom otplate do 31.12.1995god. u korist založnog
poverioca Savezne direkcije za robne rezerve Beograd. 3. Dn. 3965/95 na osnovu sporazuma i rešenja
Opštinskog suda u ovom Sadu, pod br. I.746/95 na iznos od 240.864,20din. sa rokom otplate do
31.12.1995god. u korist Republičke direkcije za robne rezerve Beograd. 4. Dn. 6123/97 na iznos od
1.125.000,00 din. do konačne otplate u korist Republičkog zavoda za tržište rada Beograd. 5. B) List o
posedu , br.4 k.o. Čenej Za parcele od red.br.1-124 Pravo zaloge: * Dn.br. 5903/03 založno pravo za
iznos odobrenog zajma od 175.000.000,00din. sa zakonskom kamatom u korist „FICH CORP 2000“
Beograd, na osnovu Ugovora o poslovnoj politici i saradnji br. 145 od 25.07.2003god. JE DAO
BRISOVU DOZVOLU. APOMEA: UKJIŽEA ZALOŽA PRAVA OD T.1. DO T. 5. SU PODOBA
ZA BRISAJE , ALI JE A PARCELAMA A KOJIMA SU PRAVA UKJIŽEA, U TOKU POSTUPAK
ZA IZLAGAJE A JAVI UVID PODATAKA O EPOKRETOSTIMA I PRAVIMA A JIMA, PA ĆE
SE PO OKOČAJU TOG POSTUPKA PREDMETE HIPOTEKE/ZALOŽA PRAVA BRISATI
2.2.6.
Parnični i drugi postupci
2.2.6.1 Podaci se daju samo za značajnije postupke koji se vode pred sudom ili organom uprave: broj postupaka u kojima je
izdavalac tuženi i ukupna vrednosti svih sporova; broj postupaka u kojima je izdavalac tužilac i ukupna vrednost svih
sporova; postupci u vezi sa pravom industrijske svojine i zloupotrebom monopolskog položaja navode se posebno
POSTUPCI U KOJIMA JE IZDAVALAC TUŽEI
1. Prodanov Danilo-naknada štete
- Opštinski sud ovi Sad P-7237/04
Iznos-697.533 RSD
2. Agencija „Tivoli“Ljubljana
- Trgovinski sud ovi Sad
Iznos 72.600.280RSD
Broj postupaka 2
Ukupna vrednost: ______________RSD
POSTUPCI U KOJIMA JE IZDAVALAC TUŽILAC
1. „Prehrana“ Sombor
Trgovinski sud Sombor I.168/07
Iznos-6.737.021,94 RSD
2.„Bt Komerc“ DOO, iš
- Lukić Dragana, kao vlasnika Bt Komerca DOO po kr. prijavi
Iznos – 1.264.013,40 RSD
3.„Zdravkom“ DOO , Prokuplje
- Podneta krivična prijava protivŠejić Dragana,
kao vlasnika „Zdravkom“ DOO
Iznos – 1.363.151,84 RSD
4.OBERO GROUP DOO , Sremčica, po kr. prijavi
Iznos: 981.360,60 RSD
Broj postupaka:4
Ukupna vrednost: 10.345.547,78 RSD
2.2.7.
Ukupan iznos obaveza izdavaoca koje nisu dospele do dana podnošenja zahteva
Iznos kratkoročnih obaveza na dan 31.12.2010g - . 1.252.899.901,71
Iznos ostalih dugoročnih obaveza na dan 31.12.2010.godine – 26.402.822,16 dinara
2.2.7.1. Iznos obaveza izdavaoca po osnovu bankarskih kredita 881.876.981,55
22.7.2.
Iznos obaveza izdavaoca po osnovu izdatih dužničkih hartija od vrednosti
1.-Ugovor o izdavanju garancije kod Intesa banke a.d. ovi Sad
Carinska garancija Ugovor 00-422-0103088.3 na iznos od 3.000.000,00 din.
Datum izdavanja je 11.01.2010 a rok vaznosti je 31.12.2010.godine
Date garancije kod –Societe Generale Banke
2.-L/G 5915/10, datum izdavanja je 18.02.2010 a rok važnosti je 20.04.2010.godine na
- Iznos od 400.000, 00 RSD, na konkusr za javne nabavke
3.-L/G 5992/10, datum izdavanja je 11.03.2010.godine a rok važnosti je do 20.06.2010,godine
na iznos od 280.000,00 RSD na konkurs javne nabaveke
4.- OUG 1184/09, DATUM IZDAVAJA 06.07.2009 A ROK VAŽEJA JE DO 30.06.2010.godine
Za uvoz robe okvirni ugovor
5.- L/G 5634/09, datum izdavanja je 10.12.2009.godine a rok važenja je 22.02.2010.godine na
iznos od 35.200,00 EUR za uvoz svinjskog mesa VRC MEAT MED LTD LARACA-cuprus
6.- L/G 5666/09, datum izdavanja 17.12.2009.godine a rok važenja do 15.03.2010.godine na
iznos 36.750,00 EUR za uvoz svinjskog mesa , RIVASAM ITERCOTIETAL S.A BARCELOA
7.- L/G 5708/09, datum izdavanja 24.12.2009.godinea rok važenja je do 23.12.2010.godine na
Iznos 124.740,00 EUR, za uvoz 2.kom. Handmann punilice Albert Handmann Maschinenfabrik
8.- L/G , datam izdavanja 13.01.2010 sa rokom važenja do 31.03.2010.godine na iznos
Od 32.200,00 EUR , za uvoz svinjskog mesa MED LTD LARACA- CUPRUS
9.- L/G 5946/10, IZDATA DAA 24.02.2010 SA ROKOM VAYOSTI DO 12.05.2010.Godine na iznso od
42.800,00 EUR, za uvoz svinksog mesa VRC MEAT MED LTD LARACA-Cuprus
2.2.7.3. Ostale obaveze izdavaoca
AZIV
Akcionarsko društvo “eoplanta”
Industrija mesa ovi Sad
– matično preduzeće
DOO„EOPLATAVETERIARSKA STAICA“ –
OSTALE OBAVEZE
U 000 DI
2008.
2009.
17.034
3.096
813
2010.
55.134
557
zavisno predezeće
AZIV
OBAVEZE PO OSOVU IZDATIH
HARTIJA OD VREDOSTI
551
U 000 DI
2009.
2008.
2010.
Akcionarsko društvo “eoplanta”
Industrija mesa ovi Sad
– matično preduzeće
-
-
-
DOO„EOPLATAVETERIARSKA STAICA“ –
-
-
-
zavisno predezeće
2.2.8.
Ukupan iznos obaveza izdavaoca koje nisu ispunjene o roku njihovog dospeća do dana podnošenja zahteva
2.2.8.1. Iznos obaveza izdavaoca po osnovu bankarskih kredita
2.2.8.2. Iznos obaveza izdavaoca po osnovu izdatih dužničkih hartija od vrednosti
AZIV
Akcionarsko društvo “eoplanta”
Industrija mesa ovi Sad
– matično preduzeće
DOO„EOPLATAVETERIARSKA STAICA“ –
OBAVEZE PO OSOVU IZDATIH
HARTIJA OD VREDOSTI
U 000 DI
2008.
2009.
2010.
-
-
-
-
-
zavisno predezeće
2.2.8.3. Ostale obaveze izdavaoca
2.2.9.
Zaposleni
2.2.9.1. Ukupan broj zaposlenih lica kod izdavaoca i broj zaposlenih u okviru određenog stepena
stručne spreme i prosečan broj zaposlenih u prethodne tri godine
Prosečan broj zaposlenih u prethodne tri godine iznosi zaposlenih.
STEPE STRUČE
2008.
2009.
SPREME
I
196
II
38
III
268
IV
204
V
12
VI
26
VII
48
VIII
1
793
UKUPO
2010.
156
27
228
156
9
26
61
0
162
29
227
170
9
25
70
0
663
692
2.2.9.2. Ukupna vrednost obaveza prema zaposlenima
2.3. FIASIJSKI PODACI
2.3.1. Podaci iz nekonsolidovanih finansijskih izveštaja izdavaoca za prethodne tri godine
2.3.1.1. Bilansa stanja
Bilans stanja – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
AKTIVA:
UKUPNA AKTIVA
Stalna imovina
- Neuplaćeni upisani kapital
- Goodwill
- Nematerijalna ulaganja
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva
- Nekretnine postrojenja i oprema
- Investicione nekretnine
- Biološka sredstva
- Dugoročni finansijski plasmani
- Učešća u kapitalu
- Ostali dugoročni finansijski plasmani
Obrtna imovina
- Zalihe
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje
se obustavlja
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
- Potraživanja
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
- Kratkoročni finansijski plasmani
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
- Odlozena poreska sredstva
Poslovna imovina
Gubitak iznad visine kapitala
Vanbilansna aktiva
PASIVA:
UKUPNA PASIVA
Kapital
- Osnovni kapital
- Neuplaćeni upisani kapital
- Rezerve
- Revalorizacione rezerve
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
31.12.2008.
3.416.047
2.123.068
0
0
8.149
2.102.131
1.903.789
70.448
127.894
12.788
11.141
1.647
1.292.979
848.563
31.12.2009.
4.101.005
2.838.750
0
0
8.899
2.816.888
2.579.995
67.539
169.354
12.963
11.840
1.123
1.262.255
770.476
31.12.2010.
4.974.613
3.047.105
0
0
25.293
3.005.822
2.706.517
134.393
164.912
15.990
15.990
0
1.927.508
746.309
0
0
0
444.416
363.038
10.196
18.813
27.258
491.779
398.508
6.070
18.221
14.118
1.181.199
1.088.184
1.968
17.958
9.810
25.111
54.862
63.279
0
3.416.047
0
2.487
0
4.101.005
0
31.808
0
4.974.613
0
170.242
31.12.2008.
3.416.047
2.621.009
1.191.862
0
53.601
1.197.430
0
31.12.2009.
4.101.005
3.323.714
1.191.862
0
53.601
1.920.864
0
31.12.2010.
4.974.613
3.351.026
1.191.862
0
53.601
1.920.978
0
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
- Neraspoređen dobitak
- Gubitak
- Otkupljene sopstvene akcije
Dugoročna rezervisanja i obaveze
- Dugoročna rezervisanja
- Dugoročne obaveze
- Dugoročni krediti
- Ostale dugoročne obaveze
- Kratkoročne obaveze
- Kratkoročne finansijske obaveze
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
sredstava poslovanja koje se obustavlja
- Obaveze iz poslovanja
- Ostale kratkoročne obaveze
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih
javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak
Odložene poreske obaveze
Vanbilansna pasiva
0
178.116
0
0
759.624
0
128.792
102.390
26.402
630.832
829
0
157.387
0
0
777.291
0
114.508
88.105
26.403
662.783
97.567
0
184.585
0
0
1.591.594
27.714
310.980
284.577
26.403
1.252.900
570.939
0
0
0
539.515
74.949
408.334
50.956
575.873
55.134
15.539
105.926
50.954
0
35.414
2.487
0
0
31.808
0
31.993
170.242
2.3.1.2.Bilansa uspeha
Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI:
POSLOVI PRIHODI
- Prihodi od prodaje
- Prihodi do aktiviranja učinaka
- Povećanje vrednosti zaliha
učinaka
- Smanjenje vrednosti zaliha
učinaka
- Ostali poslovni prihodi
POSLOVI RASHODI
- abavna vrednost prodate robe
- Troškovi materijala
- Troškovi zarada i ostali lični
rashodi
- Troškovi amortizacije i
rezervisanja
- Ostali poslovni rashodi
POSLOVI DOBITAK
POSLOVI GUBITAK
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
31.12.2008.
2.760.537
2.242.156
179.922
31.12.2009.
3.062.719
2.893.574
254.248
31.12.2010.
3.633.292
3.370.168
335.480
329.244
0
0
0
114.140
96.862
9.215
2.801.339
32.029
1.732.072
29.037
3.100.768
36.981
2.126.754
24.506
3.355.247
94.392
2.249.948
646.642
528.568
519.934
96.265
117.448
136.973
294.331
0
40.802
34.959
38.955
291.017
0
38.049
92.304
46.184
354.000
278.045
0
31.483
86.186
Ostali prihodi
Ostali rashodi
DOBITAK IZ REDOVOG
POSLOVAJA PRE
OPOREZIVAJA
GUBITAK IZ REDOVOG
POSLOVAJA PRE
OPOREZIVAJA
eto dobitak poslovanja koje se
obustavlja
eto gubitak poslovanja koje se
obustavlja
DOBITAK PRE OPOREZIVAJA
GUBITAK PRE OPOREZIVAJA
Porez na dobitak
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashod perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
Isplaćena licna primanja poslodavcu
ETO DOBITAK
ETO GUBITAK
eto dobitak koji pripada manjinskim
ulagačima
eto dobitak koji pripada vlasnicima
matičnog pravnog lica
ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada
Umanjena zarada po akciji
160.258
109.089
146.257
149.289
72.377
237.414
6.371
5.039
58.305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.371
0
0
2.839
0
0
0
3.532
0
5.039
0
0
4.126
0
983
0
1.896
0
58.305
0
0
4.102
0
2.437
0
56.640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.1.3. Izveštaja o novčanim tokovima - AD NEOPLANTA
31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2010
PRILIVI I ODLIVI
A. TOKOVI GOTOVIE IZ POSLOVIH AKTIVOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1.prodaja i primljni avansi
2.364.607
3.062.719 4.138.676
2.342.156
2.893.574 4.107.194
2.primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
2.776
3.ostali prilivi iz redovnog poslovanja
19.675
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1.isplate dobavljačima i dati avansi
2.zarade, naknade zaradai ostali lični rashodi
63.366
67
105.779
31.415
2.529.787
3.219.402 4.878.820
2.028.156
2.338.372 3.913.693
480.687
528.568
611.196
3.plaćene kamate
8.407
7.996
33.240
4.porez na dobitak
2.839
4.126
4.102
5.plaćanje po osnovu ostalih javnij prihoda
9.698
340.340
316.589
165.180
156.683
740.144
385.688
11.249
7.818
11.249
4.062
III.neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
IV. neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
B.
TOKOVI
GOTOVIE
IZ
IVESTIRAJA
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1.prodaja akcija i udela (neto priliv)
AKTIVOSTI
183
2.prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i 385.505
opreme i bioloških sredstava
3.ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
3.689
4.primljene kamate iz aktivnosti investiranja
67
5.primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1.kupovina akcija i udela (neto odlivi)
206.343
974
2.kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,
opreme i bioloških sredstava
3.Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
159.356
46.987
592
III.eto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
179.345
10.275
172.715
382
166.837
5.878
164.897
IV.eto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
V.TOKOVI GOTOVIE IZ AKTIVOSTI FIASIRAJA
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1.Uvećanje osnovnog kapitala
25.109
133.268
892.676
2.dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv)
25.109
78.238
892.676
3.ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
55.030
II: Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1.otkup sopstvenih akcija i udela (neto odliv)
61.287
2.dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv)
61.287
3.finansijski lizing
4.isplaćene dividende
133.268
III.eto prilivi gotovine iz aktivnost ifinansiranja
IV.eto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
36.178
892.676
G. SVEGA PRILIVI GOTOVIE
2.775.404
3.207.236 5.039.170
D. SVEGA ODLIVI GOTOVIE
2.797.417
3.220.376 5.051.535
Đ. ETO PRILIVI GOTOVIE
E. ETO ODLIVI GOTOVIE
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
Z.POZITIVNE
KURSNE
RAZLIKE
PO
OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
22.013
13.140
12.365
45.525
27.258
14.118
27.818
21.772
24.072
13.715
27.258
14.118
9.810
2.3.1.4. Izveštaja o promenama na kapitalu
u 000 din
Osnovni
kapital
Ostali kapital
2008.
2009.
2010.
Stanje na Povećanje Smanjenje Stanje Stanje na Povećanje Smanjenje Stanje Stanje na Povećanje Smanjenje Stanje
početku
tokom
tokom
na kraju početku
tokom
tokom
na kraju početku
tokom
tokom
na kraju
god.
god
god.
god.
god.
god
god.
god.
god.
god
god.
god.
1.191.862
1.191.862 1.191.862
1.191.862 1.191.862
1.191.862
Neuplaćeni
upisani
kapital
Emisiona
premija
Rezerve iz
53.601
dobiti
Revalizacione
1.167.609
rezerve
Nereal. dobici
po osnovu
HOV
Nereal. gubici
po osnovu
HOV
Neraspoređeni
174.584
dobitak
Gubitak do
visine kapitala
Otkupljene
sopstvene
akcije
UKUPO
2.587.656
KAPITAL
GUBITAK
IZAD
VISIE
KAPITALA
53.601
53.601
53.601
50.165
20.344 1.197.430 1.197.430
723.434
3.532
178.116
178.116
1.896
53.697
20.344 2.621.009 2.621.009
725.330
53.601
1.920.864 1.920.864
22.625
157.387
53.601
114
1.920.978
157.387
56.640
29.442
184.585
22.625 3.323.714 3.323.714
56.754
29.442 3.351.026
2.3.1.5. Značajna objašnjenja pojedinih pozicija iz finansijskih izveštaja sadržanih u napomenama uz finansijske izveštaje
2.3.1.6. Zaključno mišljenje revizora
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu je u toku.
COFIDA FIODITd.o.o.. Preduzece za reviziju. Beograd. Imotskabr.1
Mišljenje od 10.05.2009. godine za finansijske izveštaje “EOPLATA” AD Industrija mesa ovi Sad za periodod
01.01. do 31.12.2008.godine.
Izvod iz IZVEŠTAJA OVLAŠĆEOG REVIZORA
„Osnove za davanje mišljenja: Kao što je istaknuto u napomeni 2.3.11 Društvo vodi nekoliko sudskih sporova, kako
aktivnih tako i pasivnih, za šta nije izvršilo adekvatn rezervisanja po tom osnovu. Obzirom na neizvestan stepen
razrešavanja ovih sporova kao i nedostatka pratećih informacija, nismo bili u mogućnosti da precizno utvrdimo
njihov status i potencijalno razrešenje. Takođe, zbog prethodnih neizvesnosti nismo u mogućnosti da utvrdimo iznos
potencijalnih rezervisanjakoja bi eventualno bilo potrebno izvršiti po ovom osnovu u skladu sa MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze, potencijalna sredstva.
Mišljenje: Po našem mišljenju, osim za pitanje obrazloženo u prethodnom pasusu, finansijski izveštaji istinito i
objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje društva AD "eoplanta" ovi
Sad, na dan 31.12.2008. godine, rezultat poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se
završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim
računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima revizije. „
COFIDA FIODITd.o.o.. Preduzece za reviziju. Beograd. Imotskabr.1
Mišljenje od 05.06.2008. godine za finansijske izveštaje “EOPLATA” AD Industrija mesa ovi Sad za periodod
01.01. do 31.12.2007.godine.
Izvod iz IZVEŠTAJA OVLAŠĆEOG REVIZORA
„Po našem mišljenju. finansijski izveštaji istinito i objektivno. po svim materijalno znacajnim pitanjima prikazuju
finansisjsko stanje društva AD EOPLATA ovi Sad, na dan 31.12.2007. godine, rezultat poslovanja, tokova
gotovine i promene na kapitalu za godinu za koju se završava na taj dan. u skladu sa Međunarodnim standardima
finansijskog izveštavanja i Međunarodnim racunovodstvenim standardima."
2.3.2.
Podaci iz konsolidovanih finansijskih izveštaja izdavaoca za prethodne tri godine
Izrada konsolidovanog izveštaja za 2010 . godinu je u toku.
2.3.2.1. Pravna lica obuhvaćena konsolidovanim izveštajem
Akcionarsko društvo “eoplanta”
Industrija mesa ovi Sad
– matično preduzeće
EOPLATA DOO – zavisno predezeće
DOO„EOPLATA-VETERIARSKA STAICA“ –
zavisno predezeće
2.3.2.2. Bilans stanja
Aktiva i pasiva:
31.12.2007.
31.12.2008.
UKUPNA AKTIVA:
3.120.099
3.458.023
Stalna imovina
1.940.991
2.122.051
Nematerijalna ulaganja
2.577
8.147
Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva
1.926.850
2.103.843
Dugoročni finansijski plasmani
11.564
10.059
Učešća u kapitalu
8.547
8.364
Ostali dugoročni fin. plasmani
3.017
1.695
1.179.108
1.135.972
545.521
850.859
Krakoročna potraživanja, plasmani i gotovina
633.544
485.113
Odložena poreska sredstva
43
Neuplaćeni upisani kapital
Goodwill
Obrtna imovina
Zalihe
Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja
Poslovna imovina
3.120.099
3.458.023
Vanbilansna aktiva
138.418
2.487
UKUPNA PASIVA:
3.120.099
3.458.023
Trajni kapital:
2.611.191
2.652.539
1.191.734
1.192.045
rezerve
55.099
55.276
revalorizacione rezerve
1.167.609
1.197.430
nerasporeñena dobit
196.749
207.788
Gubitak iznad visine kapitala
osnovni kapital
neuplaćeni upisani kapital
Gubitak
Otkupljene sopstene akcije
Dugoročna rezervisanja i obaveze
508.908
805.484
39.623
128.792
Dugoročni krediti
13.220
102.390
Ostale dugoročne obaveze
26.403
26.402
433.871
641.217
67.000
829
Obaveze iz poslovanja
284.911
548.191
Ostale kratkoročne obaveze i pas. vr.
ogranič.
72.406
75.941
Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav.
prihoda
9.304
16.231
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
250
25
35.414
35.475
Vanbilansna pasiva
138.418
2.487
Aktiva i pasiva:
31.12.2009.
31.12.2010.
UKUPNA AKTIVA:
4.121.985
4.997.614
Stalna imovina
2.836.404
3.044.203
Nematerijalna ulaganja
8.899
25.293
Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva
2.817.739
3.006.169
Dugoročni finansijski plasmani
9.766
12.741
8.591
12.741
Dugoročna rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji
i sred. Poslovanja koja se obustavlja
Odložene poreske obaveze
Neuplaćeni upisani kapital
Goodwill
Učešća u kapitalu
Ostali dugoročni fin. plasmani
1.175
0
1.285.581
1.953.411
Zalihe
772.755
751.564
Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja
0
0
Krakoročna potraživanja, plasmani i gotovina
512.826
1.201.847
Odložena poreska sredstva
0
0
Poslovna imovina
4.121.985
4.997.614
Gubitak iznad visine kapitala
0
0
Vanbilansna aktiva
40.712
180.038
UKUPNA PASIVA:
4.121.985
4.997.614
Trajni kapital:
3.347.957
3.374.376
osnovni kapital
1.191.862
1.191.862
neuplaćeni upisani kapital
0
0
rezerve
55.414
55.595
revalorizacione rezerve
1.920.864
1.920.978
nerasporeñena dobit
187.585
205.941
Gubitak
7.768
0
Otkupljene sopstene akcije
0
0
739.598
1.591.245
Dugoročna rezervisanja
0
27.714
Dugoročne obaveze
114.508
310.980
Dugoročni krediti
88.105
284.577
Ostale dugoročne obaveze
26.403
26.403
625.090
1.252.551
Kratkoročne finansijske obaveze
97.567
570.939
Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji
i sred. Poslovanja koja se obustavlja
0
0
Obrtna imovina
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Kratkoročne obaveze
Obaveze iz poslovanja
403.199
574.680
Ostale kratkoročne obaveze i pas. vr.
ogranič.
51.992
55.685
Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav.
prihoda
72.332
51.247
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
0
0
34.430
31.993
40.712
180.038
Odložene poreske obaveze
Vanbilansna pasiva
2.3.2.3. Bilans uspeha
Prihodi i rashodi:
31.12.2007.
31.12.2008.
UKUPNI PRIHODI:
2.949.846
3.290.677
Poslovni prihodi:
2.776.232
3.093.061
- Prihodi od prodaje
2.400.917
2.574.499
- Prihodi do aktivirnja učinaka
263.282
179.922
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka
155.011
329.244
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
66.393
0
- Ostali poslovni prihodi
23.415
9.396
Finansijski prihodi
41.219
35.624
Ostali prihodi
132.395
161.992
UKUPNI RASHODI:
2.894.953
3.283.485
Poslovni rashodi
2.772.413
3.128.148
- Nabavna vrednost prodate robe
71.304
331.419
- Troškovi materijala
1.794.428
1.733.190
- Troškovi zarada, i ostali lični rashodi
555.148
661.736
- Troškovi amortizacije i rezervisanja
94.006
97.459
- Ostali poslovni rashodi
257.527
304.344
Finansijski rashodi
23.061
39.149
Ostali rashodi
99.479
116.188
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
54.893
7.192
54.893
7.192
Poreski rashodi perioda
6.884
3.171
Odloženi poreski rashodi perioda
35.371
NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE
OBUSTAVLJA
DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Odloženi poreski prihodi perioda
Isplaćena lična primanja poslodavcu
NETO DOBITAK (GUBITAK):
12.638
4021
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima
2.614
414
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica
10.024
3607
31.12.2009.
31.12.2010.
I zarada po akciji
1. Osnovna zarada
2. Umanjena zarada po akciji
Prihodi i rashodi:
UKUPNI PRIHODI:
3.386.979
3.737.185
Poslovni prihodi:
3.146.480
3.632.682
- Prihodi od prodaje
2.976.516
3.368.142
- Prihodi do aktivirnja učinaka
254.248
335.480
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka
0
0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
114.140
96.862
- Ostali poslovni prihodi
29.856
25.922
92.881
31.770
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
147.618
72.733
UKUPNI RASHODI:
3.390.400
3.681.920
Poslovni rashodi
3.192.238
3.356.017
- Nabavna vrednost prodate robe
106.628
81.992
- Troškovi materijala
2.127.094
2.250.036
- Troškovi zarada, i ostali lični rashodi
544.229
529.093
- Troškovi amortizacije i rezervisanja
117.854
137.121
- Ostali poslovni rashodi
296.433
357.775
Finansijski rashodi
46.305
86.204
Ostali rashodi
151.857
239.699
DOBITAK(GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
-3.421
55.265
NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE
OBUSTAVLJA
-
-
DOBITAK(GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA
-3.421
55.265
POREZ NA DOBITAK
-
-
Poreski rashodi perioda
5.330
4.117
Odloženi poreski rashodi perioda
-
-
Odloženi poreski prihodi perioda
983
2.380
-7.768
53.528
Isplaćena lična primanja poslodavcu
NETO DOBITAK (GUBITAK)
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima
0
5.513
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica
0
48.015
I zarada po akciji
1. Osnovna zarada
2. Umanjena zarada po akciji
2.3.2.4. Izveštaj o tokovima gotovine
PRILIVI I ODLIVI
A. TOKOVI GOTOVIE IZ POSLOVIH
AKTIVOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1.prodaja i primljni avansi
2.primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3.ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1.isplate dobavljačima i dati avansi
2.zarade, naknade zaradai ostali lični rashodi
3.plaćene kamate
4.porez na dobitak
5.plaćanje po osnovu ostalih javnij prihoda
III.neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
IV. neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
B. TOKOVI GOTOVIE IZ AKTIVOSTI
IVESTIRAJA
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1.prodaja akcija i udela (neto priliv)
2.prodaja
nematerijalnih
ulaganja,
nekretnina,
postrojenja i opreme i bioloških sredstava
3.ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4.primljene kamate iz aktivnosti investiranja
5.primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1.kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2.kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3.Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III.eto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
IV.eto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
V.TOKOVI GOTOVIE IZ AKTIVOSTI
FIASIRAJA
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1.Uvećanje osnovnog kapitala
2.dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv)
3.ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II: Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1.otkup sopstvenih akcija i udela (neto odliv)
2.dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto
odliv)
3.finansijski lizing
4.isplaćene dividende
III.eto prilivi gotovine iz aktivnost ifinansiranja
IV.eto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
G. SVEGA PRILIVI GOTOVIE
D. SVEGA ODLIVI GOTOVIE
ĐETO PRILIVI GOTOVIE
E.ETO ODLIVI GOTOVIE
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
31.12.2007.
31.12.2008.
2.735.470
2.761.093
2.709.933
1.779
23.758
2.879.882
2.273.639
556.077
2.807
20.770
26.589
2.738.452
2.776
19.865
2.929.197
2.398.435
494.305
8.601
3.398
24.458
144.412
168.104
281.596
11.325
130.560
385.852
183
385.505
139.555
156
164
203.026
206.366
202.920
159.379
106
78.570
46.987
179.486
83.727
25.109
83.727
25.109
34.781
64.572
1.959
64.572
32.822
48.946
3.100.793
3.117.689
39.463
3.172.054
3.200.135
16.896
70.212
28.081
53.316
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG
PERIODA
PRILIVI I ODLIVI
A. TOKOVI GOTOVIE IZ POSLOVIH
AKTIVOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1.prodaja i primljni avansi
2.primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3.ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1.isplate dobavljačima i dati avansi
2.zarade, naknade zaradai ostali lični rashodi
3.plaćene kamate
4.porez na dobitak
5.plaćanje po osnovu ostalih javnij prihoda
III.neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
IV. neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
B. TOKOVI GOTOVIE IZ AKTIVOSTI
IVESTIRAJA
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1.prodaja akcija i udela (neto priliv)
2.prodaja
nematerijalnih
ulaganja,
nekretnina,
postrojenja i opreme i bioloških sredstava
3.ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4.primljene kamate iz aktivnosti investiranja
5.primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1.kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2.kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3.Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III.eto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
IV.eto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
V.TOKOVI GOTOVIE IZ AKTIVOSTI
FIASIRAJA
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1.Uvećanje osnovnog kapitala
2.dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv)
3.ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II: Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1.otkup sopstvenih akcija i udela (neto odliv)
2.dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto
odliv)
3.finansijski lizing
4.isplaćene dividende
III.eto prilivi gotovine iz aktivnost ifinansiranja
IV.eto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
28.539
24.072
53.316
29.702
31.12.2009.
31.12.2010.
3.146.481
4.173.959
2.976.516
63.336
106.599
3.306.553
2.409.761
544.229
8.095
4.128
340.340
4.140.778
67
33.114
4.914.598
3.938.744
617.380
33.245
5.672
319.557
160.072
740.639
12.636
7.818
11.249
4.062
1.342
45
3.689
67
996
382
0
172.715
0
166.837
614
11.640
0
5.878
0
164.897
133.268
892.676
78.238
55.030
892.676
0
133.268
892.676
G. SVEGA PRILIVI GOTOVIE
D. SVEGA ODLIVI GOTOVIE
ĐETO PRILIVI GOTOVIE
E.ETO ODLIVI GOTOVIE
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG
PERIODA
3.292.385
3.307.549
5.074.453
5.087.313
15.164
29.702
12.860
14.719
181
21.772
0
13.715
14.719
9.916
2.3.2.5. Izveštaj o promenama na kapitalu
2007.
u 000 din
Stanje na
početku
god.
Osnovni kapital
704.751
Ostali kapital
487.001
2008.
Povećanje Smanjenje
tokom god tokom god.
487.001
18
Stanje
na kraju
god.
Stanje na
početku
god.
1.191.734
1.191.731
3.088
Povećanje Smanjenje
tokom god tokom god.
2.777
Stanje
na kraju
god.
1.192.045
487.001
Neuplaćeni
upisani kapital
Emisiona
premija
Rezerve iz dobiti
Revalizacione
rezerve
Nereal. dobici
po osnovu HOV
Nereal. gubici
po osnovu HOV
Neraspoređeni
dobitak
Gubitak do
visine kapitala
Otkupljene
sopstvene akcije
UKUPO
KAPITAL
GUBITAK
IZAD
VISIE
KAPITALA
55.069
30
55.099
55.099
177
55.276
1.112.682
54.927
1.167.609
1.167.609
29.821
1.197.430
87.879
196.746
196.749
11.039
207.788
574.898
2.611.191
2.611.191
44.125
Stanje
na kraju
god.
Stanje na
početku
god.
1.191.862
1.191.862
284.628
2.644.131
541.958
2009.
u 000 din
Osnovni kapital
Ostali kapital
Neuplaćeni
upisani kapital
Stanje na
početku
god.
1.192.045
2.652.539
2010.
Povećanje Smanjenje
tokom god tokom god.
3.066
2.777
3.2493
Povećanje Smanjenje
tokom god tokom god.
Stanje
na kraju
god.
1.191.862
Emisiona
premija
Rezerve iz dobiti
Revalizacione
rezerve
Nereal. dobici
po osnovu HOV
Nereal. gubici
po osnovu HOV
Neraspoređeni
dobitak
Gubitak do
visine kapitala
Otkupljene
sopstvene akcije
UKUPO
KAPITAL
GUBITAK
IZAD
VISIE
KAPITALA
55.276
138
55.414
55.414
181
55.595
1.197.430
723.434
1.920.864
1.920.864
114
1.920.978
207.788
1.915
187.585
187.585
53.847
7.768
7.768
3.347.957
3.347.957
2.652.539
720.785
22.118
25.367
54.142
35.491
205.941
7.768
0
27.723
3.374.376
2.3.2.6. Značajnija objašnjenja pojedinih pozicija iz finansijskih izveštaja sadržanih u napomenama uz finansijske izveštaje
2.3.2.7. Zaključno mišljenje revizora
COFIDA FIODITd.o.o., Preduzeće za reviziju, Beograd, Imotska br.1
Mišljenje broj 5/101... od10.05.2009 .....godine za finansijske izveštaje “EOPLATA”AD Industrija mesa ovi Sad za
period od 01.01. do 31.12.2008.godine.finansijksi izveštaj je istinito I objektivno, pos vim materijalno značajnim pitan
Pitanjima prikazuju finansisjko stanje društva AD,, EOPLATA,, I.M ovi Sad , na dan 31.12.2008.godione, rezultat
poslvoanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Medjunarodnim
standardima finasijskog izveštavanja I Medjunarodnim računovodstvenim standardima I Medjunarodnim standardima
revizije.
COFIDA FIODITd.o.o., Preduzeće za reviziju, Beograd, Imotska br.1
Mišljenje broj 06/48 od 12.06.2007.godine za finansijske izveštaje “EOPLATA”AD Industrija mesa ovi Sad za
period od 01.01. do 31.12.2006.godine.
Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izveštaji AD”EOPLATA” ovi Sad istinito i objektivno, po svim
materijalno značajnim pitanjima, prikazuje stanje imovine , kapitala i obaveza, kao i rezultat poslovanja i tokova
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima,
Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i standardima revizije, pa izražavamo pozitivno mišljenje.
COFIDA FIODITd.o.o., Preduzeće za reviziju, Beograd, Imotska br.1
Mišljenje broj 8/68 od 25.08.2008.godine za finansijske izveštaje “EOPLATA”AD Industrija mesa ovi Sad za
period od 01.01. do 31.12.2007.godine.
Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim
pitanjima, prikazuje finansijsko stanje društva AD”EOPLATA” ovi Sad na dan 31.12.2007. godine, rezultat
poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja i standardima revizije, Međunarodnim računovodstvenim standardima i
Međunarodnim standardima revizije.
2.3.3.
Značajniji pokazatelji poslovanja i uspešnosti
2.3.3.1. Navode se značajniji pokazatelji poslovanja kao što su pokazatelji likvidnosti, solventnosti, neto obrtni kapital, pokazatelji
profitabilnosti i drugi, primereni osnovnoj delatnosti izdavaoca. Za izdavaoce iz finansijskog sektora kojima je posebnim
propisima uređena vrsta, način obračuna i visina određenih pokazatelja, navode se njihova ostvarena i propisana vrednost
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI
u 000 dinara
Red.
br.
1.
2.
3.
Koeficijent likvidnosti I stepena
2008.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Kratkoročne obaveze
Indikator (1/2)
2009.
27.258
630.832
0,043
14.118
662.783
0,0213
2010.
9.810
1.252.900
0,0078
u 000 dinara
Red.
Koeficijent likvidnosti II stepena
br.
1.
2.
3.
Obrtana imovina
Zalihe
Kratkoročne obaveze
4.
Indikator (1-2) / 3
2008.
1.292.979
848.563
630.832
0,70
2009.
1.262.255
770.476
662.783
0,742
2010.
1.927.508
746.309
1.252.900
0,943
u 000 dinara
Red.
Koeficijent likvidnosti III stepena
br.
1.
2.
3.
Obrtna imovina
Kratkoročne obaveze
Indikator (1/2)
2008. g
2009. g
1.292.979
630.832
2,05
2010.
1.262.255
662.783
1,904
1.927.508
1.252.900
1,538
u 000 dinara
Likvidna sredstva prema
Red.
br.
2008. g.
2009. g.
2010.
kretkoročnim obavezama
Kratkoročni finansijski plasmani i
1.
gotovina
Kratkoročne obaveze
Indikator (1/2)
2.
3.
46.071
32.339
1.181.199
630.832
0,07
662.783
0,049
1.252.900
0,943
ANALIZA POKAZATELJA POSLOVNE AKTIVNOSTI
u 000 dinara
Red.
Koeficijent obrta obrtne imovine
br.
1.
2.
3.
Ukupan prihod
Obrtna imovina
Indikator ( 1 / 2 )
2008.
2009.
2.955.754
1.292.979
2,286
2010.
3.301.280
1.262.255
2,615
3.737.152
1.927.508
1,939
Red.
Prosečan period obrta obrtne imovine
br.
1.
2.
3.
2008.
Broj dan u godini
Koeficijent obrta obrtne imovine
Indikator ( 1 / 2 )
2009.
366
2.286
160,1
365
2.615
139,58
2010.
365
1.939
188,24
u 000 dinara
Red.
Koeficijent obrta zaliha
br.
1.
2.
3.
Poslovni prihodi
Prosečne zalihe
Indikator ( 1 / 2 )
2008.
2009.
2.760.537
694.383
3,975
2010.
2.838.750
809.519.5
3,507
3.633.292
758.392.5
4,791
Red.
Prosečan period obrta zaliha
br.
1.
2.
3.
2008.
Broj dana u godini
Koeficijent obrta zaliha
Indikator ( 1 / 2 )
2009.
366
3.975
92.07
2010.
365
3,507
104,077
365
4.791
76,18
u 000 dinara
Red.br.
1.
2.
3.
Koeficijent obrta ukupne aktive
Ukupan prihod
Ukupna aktiva
Indikator ( 1 / 2 )
2008.
2.955.754
3.416.047
0,865
2009.
3.301.280
4.101.005
0.805
2010.
3.737.152
4.974.613
0,751
ANALIZA POKAZATELJA POKRIĆA I SOLVENTNOSTI
- u 000 dinara Red.br.
1.
2.
3.
Trajni kapital prema stalnoj imovini
Trajni kapital
Stalna imovina
Indikator ( 1 / 2 )
2008.
2.621.009
2.123.068
1.234
2009.
3.323.714
2.838.750
1,171
2010.
3.351.026
3.047.105
1,0997
u 000 dinara
Dugoročni izvori prema stalnoj
Red.br.
2008.
2009.
2010.
imovini
1.
2.
3.
4.
Trajni kapital
Dugoročne obaveze
Stalna imovina
Indikator ( 1+ 2 ) / 3
2.621.009
128.792
2.123.068
1,295
3.323.714
114.508
2.838.750
1,211
3.351.026
310.980
3.047.105
1,202
u 000 dinara
Red.br.
Neto obrtni fond
1.
2.
Trajni kapital
Dugoročne obaveze
3.
4.
Stalna imovina
Indikator (1 +2 - 3 )
2008.
2.621.009
128.792
2.123.068
2009.
3.323.714
114.508
2.838.750
626.733
599.472
2010.
3.351.026
310.980
3.047.105
614.901
u 000 dinara
Red.ž
Trajni kapital prema obavezama
br.
1.
2.
3.
4.
Trajni kapital
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Indikator 1/(2 + 3)
2008.
2009.
2.621.009
128.792
630.832
3,450
2010.
3.323.714
114.508
662.783
4,276
3.351.026
310.980
1.252.900
2,143
ANALIZA POKAZATELJA RENTABILNOSTI
u 000 dinara
Red.
Odnos ukupnih prihoda i rashoda
br.
1.
2.
3.
Ukupan prihod
Ukupni rashodi
Indikator ( 1 / 2 )
2008.
2009.
2.955.754
2.949.383
1,002
2010.
3.301.280
3.296.241
1,002
3.737.152
3.678.847
1,016
u 000 dinara
Red.
br.
1.
2.
3.
Odnos poslovnih prihoda i
2008.
2009.
2010.
rashoda
Poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Indikator ( 1 / 2 )
2.760.537
2.801.339
0,985
3.062.719
3.100.768
0,988
3.633.292
3.355.247
1,083
u 000 dinara
Red.
br.
1.
2.
3.
2.3.4.
Odnos finansijskih prihoda i
2008.
2009.
2010.
rashoda
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Indikator ( 1 / 2 )
34.959
38.955
0,897
92.304
46.184
1,999
Troškovi zarada
OPIS
BRUTO
ETO
2008.
502 396 290
300 396 290
IZOS
2009.
528.568.108
373.541.046
2010.
510.223.645
365.834.938
31.483
86.186
0,365
Navode se troškovi zarada, za prethodna tri meseca pojedinačno, u bruto i neto iznosu
OPIS
I Z O S ZA PRETHODA TRI MESACA
JAUAR 2011.
FEBRUAR 2011.
MART 2011.
31.167.335
31.044.092
31.501.188
22.458.018
22.355.532
22.723.449
MESEC
BRUTO
ETO
2.3.5. Dobitak/gubitak po akciji
2.3.5.1. Navodi se za prethodne tri poslovne godine:
- neto iznos dobitka ili gubitka po akciji, na osnovu nekonsolidovanih finansijskih izveštaja;
NETO IZNOS DOBITKA PO AKCIJI NA OSNOVU NEKONSOLIDOVANIH IZVEŠTAJA
2008.
2009.
1,48
-
2010.
1,48
23,76
neto iznos dobitka ili gubitka po akciji, na osnovu konsolidovanih finansijskih izveštaja;
NETO IZNOS DOBITKA PO AKCIJI NA OSNOVU KONSOLIDOVANIH IZVEŠTAJA
2008.
2009.
0,79
2010.
0
22,50
apomena: Iznosi u tabelama u tački 2.3.5.1 dobijeni su deljenjem neto dobitaka (za konsolidovane i nekonsolidovane
fin izveštaje) sa 2.383.723 - brojem akcija nakon homogenizacije (2007. godina). Pre homogenizacije, osnovni kapital
Akcionarskog društva „eoplanta“ Industrija mesa ovi Sad se sastojao od 8.064 akcije nominalne vrednosi 60,00
dinara (emisija I) i 92.709 akcija nominalne vrednosti 2.400,00 dinara (emisija II) – ukupne nominalne vrednosti
222.985.440,00 dinara. Ranije akcije su zamenjene sa 2.383.723 akcije, emisije III nominalne vrednosti 500,00 dinara
po akciji.
Ako se broj akcija promenio u prethodne tri godine, podatak se daje u odnosu na nove okolnosti i navodi se metod za
utvrđivanje vrednosti akcija pri zameni akcija
2.3.6.
Isplaćene dividende
2008.
DATUM
2009.
DATUM
2010.
DATUM
Prema aktima preduzeća raspored dobiti vrši Skuština preduzeća.Dobit ostvarenu iz poslovanja u 2007.godini će rasporediti
do zakonom zato utvrđenom roku, tj. do 30.juna 2008.godine.
2.3.6.1. Navodi se:
- datum isplate dividende, za prethodne tri godine;
- iznos isplaćene dividende po akciji za svaku klasu posebno;
- dan preseka (ex-dividend day) - određeni datum neposredno pre dana isplate dividende na koji lica koja su upisana kao
imaoci akcija imaju pravo da prime dividendu, bez obzira što na dan isplate dividende imalac akcija može biti drugo lice
2.3.7. Vanbilansne pozicije
2.3.7.1. Daje se opis bitnijih vanbilansnih pozicija
Republička direkcija za robne rezerve ustupila je AD”eoplanta” na čuvanje sledeće:
VLASIK
GRADSKE ROBE
REZERVE
REPUBLIČKE ROBE
REZERVE
apomena: u toku je spor
pred nadležnim sudom u
BEOGRADU P-2332/05
STADO
2009. GODIA
KOM
KG.
CEE
PO KG.
VREDOST
TOVE
SVIJE
3.050
325.405
86,00
27.300.380
TOVE
SVIJE
2.440
250.000
86,00
21.500.000,00
2.4.
2.4.1.
DRUGE BITE ČIJEICE
Druge bitne činjenice koje mogu biti od značaja za odlučivanje investitora o poslovanju, aktivnostima i finansijskom
položaju izdavaoca
3.
RAZVOJA POLITIKA IZDAVAOCA
3.1.
3.1.1.
PLAIRAE RAZVOJE AKTIVOSTI IZDAVAOCA
Planirano povećanje kapitala
Planirano povećanje kapitala iznos 3.5 % godišnje .
3.1.1.1. Navode se planovi u vezi sa povećanjem kapitala izdavaoca, način tog povećanja i planirano vreme za to povećanje
Povećanje kapitala planira se iz ostverene dobiti.
3.1.2. Planirano povećanje poslovnih aktivnosti
Planira se proširenje proizvodnog asortimana i proširenje tržišta
3.1.2.1. Uvođenje novih vrsta delatnosti, povećanje obima poslovanja u okviru postojećih delatnosti
3.1.3. Planirana ulaganja
- Uspostavljanje, implementacija i sertifikacija ISO standarda 9001:2008.
3.1.3.1. Planirana kapitalna ulaganja kao i očekivani efekti u nepokretnu imovinu i u druga pravna lica, planirani iznos sredstava za
te investicije i način finansiranja tih investicija
- Rekonstrukcija linije klanja,
- Rekonstrukcija proizvodnje finalnih proizvoda,
- Rekonstrukcija objekata za svinje,
- Obnova i nabavka nove opreme
Planirani iznos sredstava za napred navedene investicije ukupno iznosi 3.500.000 EUR.Finansiranje napred
navedenih investicija vršilo bi se iz sopstvenih sredstava,delom od poslovnih banaka-dugorocnim zaduzivanjem kao
i delom iz sredstava subvencija za napred navedene namene.
3.1.4. Poslovni trendovi
3.1.4.1. Očekivanja izdavaoca u pogledu razvoja poslovanja, trend kretanja cena usluga koje nudi i/ili roba koje prodaje
3.1.5.
3.1.
4.
4.1.
4.1.1.
Istrazivanje i razvoj novih proizvoda,kao i njihovo konstantno povecanje trzisnog ucesca.
Trend kretanja cena na nivou trzisnih kretanja inputa.
Položaj društva u grani
Jedno od vodećih preduzeća u okviru grane kojoj pripada.
Procena koju daje izdavalac u pogledu svog položaja u okviru grane kojoj pripada
Očuvanje pozicije jednog od vodećih preduzeća u okviru grane kojoj pripada.
PODACI O ČLAOVIMA UPRAVE I ADZOROG ODBORA
ČLAOVI UPRAVE I ADZOROG ODBORA
Navodi se:
ime direktora: Boris Mačak, Generalni direktor
ime i položaj člana upravnog odbora imenovanih odlukom Skupštine akciora AD “Neoplanta br. 12/2010 od 30.06.2010.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Boris Mačak
Miloš Jelić
Mirjana Zobenica
Milan Karaklić
Slobodan Vasilić
Aco Tomašević
Randjelović Miljan
predsednik Upravnog odbora
član Upravnog odbora
član Upravnog odbora
član Upravnog odbora
član Upravnog odbora
član Upravnog odbora
član Upravnog odbora
ime i položaj člana nadzornog odbora imenovanih odlukom Skupštine akciora br. 14/2011 od 30.06.2010
1.
Ognjen Zobenica
predsednik nadzornog odbora
2.
Branislav Laišić
član Nadzornog odbora
3.
Marijana Krička
član Nadzornog odbora
- ime i položaj člana upravnog odbora:
1. Boris Mačak, predsednik Upravnog odbora
2.Mirjana Zobenica, član Upravnog odbora,
3. Slobodan Vasilić, član Upravnog odbora,
4.Miljan Ranđelović,član Upravnog odbora
5.Neven Škorić, član Upravnog odbora
6.Miloš Jelić, član Upravnog odbora
- ime i položaj člana nadzornog odbora:
1. Ognjen Zobenica, predsednik Nadzornog odbora,
2. Marija Vuković, član Nadzornog odbora,
3. Nenad Orozović, član Nadzornog odbora
apomena: Navedena lica su imenovana Odlukom broj: 11a/09 i Odlukom 11c/09 Skupštine AD “Neoplanta“ održane
dana 25.06.2009.godine.
- ime i položaj člana upravnog odbora imenovanih Odlukom Skupštine AD “Neoplanta“ 8a/2008: dana 26.06.2008.
godine
1. Boris Mačak, predsednik Upravnog odbora
2. Radmila Grbič, član Upravnog odbora,
3. Mirjana Zobenica, član Upravnog odbora,
4. Slobodan Vasilić, član Upravnog odbora,
5.Miljan Ranđelović,član Upravnog odbora
-
ime i položaj člana nadzornog odbora odbora imenovanih Odlukom Skupštine AD “Neoplanta“ 8c/2008: dana
26.06.2008. godine
1. Ognjen Zobenica, predsednik nadzornog odbora,
2. Branislav Laišić, član nadzornog odbora,
3. Nenad Orozović, član nadzornog odbora
- ime i položaj člana upravnog odbora imenovanih Odlukom Skupštine AD “Neoplanta“ 20/2007: dana 28.09.2007.
godine
1. Boriša Šarenac
2. Sunčica Milić
3. Mira Zobenica
4. Zoran Ateljević
5. Nenad Šarenac
- ime i položaj člana nadzornog odbora odbora imenovanih Odlukom Skupštine AD “Neoplanta“ 21/2007: dana
28.09.2007. godine
1. Ognjen Zobenica
2. dr Srđan Petrović
3. Saša Blagajac
apomena: Pregled članova uprave u navednim periodima daje se zbog tabele iz tačke 4.2.1.
4.2.
4.2.1.
AKADE I DRUGA DAVAJA IZDAVAOCA
Naknade isplaćene članovima uprave (Daju se podaci za prethodne tri godine pojedinačno, u neto iznosu, za direktora i
članove upravnog odbora):
- ukupan iznos plata i drugih naknada članova uprave
2007. godina: ije bilo primanja
2008. godina: ije bilo primanja
2009. godina: ije bilo primanja
2010. godina: ije bilo primanja
-
ukupan iznos kredita ili zajma odobrenog članovima uprave
Članovima uprave nisu odobravani krediti ili zajmovi.
- ukupan iznos ostalih davanja učinjenih članovima uprave
Članovima uprave nisu odobravana ostala davanja.
4.2.2.
Naknade isplaćene članovima nadzornog odbora (Daju se podaci za prethodne tri godine pojedinačno, u neto iznosu):
- ukupan iznos naknade članovima nadzornog odbora
2007. godina: ije bilo primanja
2008. godina: ije bilo primanja
2009. godina: ije bilo primanja
- ukupan iznos ostalih davanja učinjenih članovima nadzornog odbora
Članovima nadzornog odbora nisu odobravana ostala davanja.
4.2.3.
Posebna prava i koristi koje ostvaruju članovi uprave i nadzornog odbor
Posebna prava i koristi nisu ostvarili članovi uprave i nadzornog odbora.
4.2.4.
Navode se i druga novčana primanja, druge koristi ili druga prava koja članovi uprave i nadzornog odbora ostvaruju kod
izdavaoca
Poslovne transakcije između izdavaoca i članova uprave i nadzornog odbora
Navode se poslovne transakcije značajnijeg obima zaključene između izdavaoca i članova uprave i nadzornog odbora, ili
izdavaoca i lica povezanih sa članovima uprave i nadzornog odbora u poslednjoj godini
4.3.
4.3.1.
5.
UČEŠĆE UPRAVE I ZAPOSLEIH U OSOVOM KAPITALU IZDAVAOCA
Navodi se:
- učešće članova uprave i nadzornog odbora u osnovnom kapitalu
- učešće ostalih zaposlenih kod izdavaoca u osnovnom kapitalu izdavaoca
- politika izdavaoca prema učešću zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca
Pojedinačna učešća navedenih lica manja su od 0,12%
ODGOVORA LICA
5.1.
Ime i prezime odgovornog lica za sadržaj ovog prospekta
Boris Mačak, generalni direktor
5.2.
Lice odgovorno za sadržinu prospekta potpisuje sledeću izjavu:
Izjavljujem da prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i hartiji od vrednosti koji su od značaja
za odlučivanje ulagača.
Datum
Ime i prezime i potpis
09.04.2011.g.
Boris Mačak, generalni direktor
Prospekt potpisuje i overava lice odgovorno za zastupanje izdavaoca. Dodatno prospekt mogu potpisti i lica koja su
učestvovala u izradi prospekta
6.
REŠEjA KOMISIJE
6.1.
Broj i datum rešenja komisije o odobrenju prospekta za izdavanje akcija
Download

A.D. “ EOPLA TA” Industrija mesa ovi Sad, Primorska