OBLASNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE TUZLA
(OBK SKBiHT)
1949. – 1955.
Godina 1949.
Kutija: 1
Fascikla: 1
Dokument: 1 – 119
1.
Zapisnici sa sastanaka sekretara sreskih i gradskih komiteta KP za
Tuzlansku oblast održanih: 24. III 1949;
12. V 1949;
17 – 18. V 1949;
20. V 1949;
30. VI 1949;
9. VII 1949;
8 – 9. X 1949;
1- 2. XII 1949. godine
9.
Zapisnici sa sastanaka Oblasnog povjereništva CK KPBiH za
Tuzlansku oblast održanih: 27. III 1949;
28. III 1949;
8. IV 1949;
6. V 1949;
9. VI 1949;
6. VII 1949. godine
15.
Zapisnik sa Prve oblasne partijske konferencije KP za Tuzlansku
oblast održane 29 – 30. VII 1949. godine
Zapisnici sa sastanaka Oblasnog komiteta KP Tuzla održanih:
19. VIII 1949;
13. IX 1949;
20. IX 1949;
16. XI 1949;
XII 1949. godine
16.
21.
22.
Zapisnik sa sastanka sa članovima odjeljenja Oblasnog komiteta KP
Tuzla održanog 23. VI 1949. godine
Zapisnik sa sastanka Kadrovskog i Organizaciono-instruktorskog
odjeljenja Oblasnog komiteta KP Tuzla održanog 23. VII 1949. god.
23.
24.
25.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
39.
44.
45.
46.
47.
Zaključci doneseni 11. VIII 1949. godine na seminaru referenata
odgovornih za evidenciju kadrovskih odjeljenja sreskih komiteta
Zapisnik sa sastanka Političkog odjeljenja Oblasnog komiteta KP
Tuzla održanog 15. VIII 1949. godine
Zapisnici sa sastanaka Kadrovskog odjeljenja Oblasnog komiteta KP
Tuzla održanih: 17. VIII 1949;
3. IX 1949;
6. IX 1949;
23. IX 1949;
26. IX 1949. godine
Zapisnik sa sastanka Kadrovskog i Organizaciono-instruktorskog
odjeljenja Oblasnog komiteta KP Tuzla održanog 3. X 1949. godine
Zapisnik sa sastanka Kadrovskog odjeljenja Oblasnog komiteta KP
Tuzla održanog 5. X 1949. godine
Zapisnik sa sastanka Kadrovskog i Organizaciono-instruktorskog
odjeljenja Oblasnog komiteta Tuzla održanog 12. X 1949. godine
Zapisnik sa sastanka kadrovika sreskih komiteta KP Tuzlanske
oblasti održanog 16. X 1949. godine
Zapisnik sa sastanka Kadrovskog odjeljenja Oblasnog komiteta KP
Tuzla održanog 17. XI 1949. godine
Zapisnik sa sastanka referenata sreskih i njima ravnih komiteta
Tuzlanske oblasti održanog 22. XI 1949. godine
Zapisnik sa sastanka kadrovika sreskih i gradskih komiteta Tuzlanske
oblasti održanog 6. XII 1949. godine
Zapisnici sa sastanaka Kadrovskog odjeljenja Oblasnog komiteta
Tuzla održanih: 14. XII 1949;
22. XII 1949. godine
Zapisnici sa sastanaka Kadrovskog odjeljenja Sreskog komiteta KP
Gračanica održanih: 15. V 1949;
10. VI 1949;
23. VI 1949;
15. VIII 1949;
29. IX 1949. godine
Zapisnik sa sastanka Kadrovskog i Organizaciono-instruktorskog
odjeljenja Sreskog komiteta KP Doboj održanog 19. VII 1949. godine
Zapisnik sa sastanka Kadrovskog i Organizaciono-instruktorskog
odjeljenja Sreskog komiteta KP Brčko održanog 5. VII 1949. godine
Plan rada Odjeljenja za kadrove pri Oblasnom komitetu KP Tuzla za
oktobar, novembar i decembar 1949. godine
Plan rada Kadrovskog odjeljenja Oblasnog komiteta Tuzla za
novembar 1949. godine
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
99.
Plan rada Odsjeka za privredne kadrove Oblasnog komiteta Tuzla
za I – III 1949. godine
Plan rada Odjeljenja za privredne kadrove Oblasnog komiteta Tuzla za
novembar 1949. godine
Sastav aparata pri Oblasnom komitetu KP Tuzla
Prijedlozi za popunu aparata Oblasnog komiteta KP Tuzla
Spisak kandidata za članove Oblasnog komiteta KP Tuzla
Sastav Oblasnog odbora Saveza boraca Tuzla
Prijedlog sastava Sekretarijata Oblasnog odbora AFŽ-a
Prijedlog za popunu Oblasnog odbora, sreskih vijeća i podružnica
Tuzlanske oblasti
Sastavi aparata sreskih komiteta KP Tuzlanske oblasti: Doboj;
57, 58, 59. – Maglaj;
60. – Gračanica;
61, 62, 63. – Srebrenica;
64, 65. -Bosanski Šamac;
66. - Bosanski Brod;
67, 68. – Tuzla;
69, 70. – Modriča;
71. – Kladanj;
72, 73, 74, 75. – Odžak;
76. – Zvornik;
77, 78. – Brčko;
79. – Bijeljina;
80, 81, 82. – Lopare;
83. – Živinice;
84. - Tešanj
Izvještaj o upražnjenim mjestima u biroima sreskih komiteta
Spisak članova sreskih komiteta KP Tuzlanske oblasti
Prijedlog za popunu sreskih komiteta KP Tuzlanske oblasti
Sastav biroa sreskih komiteta Tuzlanske oblasti
Sastav Plenuma sreskih i gradskih komiteta KP Tuzlanske oblasti
Prijedlog aparata gradskih komiteta: Gradačac;
91. – Doboj;
92. – Derventa;
93. – Brčko;
94. – Bijeljina;
95. – Srebrenica;
96, 97, 98. – Tuzla
Spisak aparata Rudnika Kreka
100. Spisak kadra Rudničkog komiteta Banovići, Komiteta Preduzeća drvne
industrije Živinice, Tvorničkog komiteta Lukavac i Rudničkog
komiteta Kreka
101. Spisak plaćenih funkcionera u sreskim sindikalnim vijećima na
Tuzlanskoj oblasti
102. Spisak članova sreskih sindikalnih vijeća Tuzlanske oblasti
103. Prijedlog predsjednika i sekretara Sreskog odbora AFŽ-a za srez
Gradačac
104. Biografski podaci za drugove koji se predviđaju u Sreski odbor
Narodnog fronta u Kladnju
105. Broj odbornika sreskih izvršnih odbora
106. Pregled upražnjenih mjesta u aparatu Oblasnog komiteta Narodne
omladine, biroima sreskih, gradskih i preduzetnih komiteta Narodne
omladine i sreskim i revirnim odborima sindikata
107. Sastav sreskih komiteta Narodne omladine Tuzlanske oblasti
108. Prijedlog za Plenum omladinskog komiteta, Rudničkog komiteta
omladine Rudnika Kreka
109. Prijedlog za sastav biroa sreskih i gradskih komiteta Narodne omladine
Tuzlanske oblasti
110. Novi prijedlog za sastav biroa sreskih i gradskih komiteta Tuzlanske
oblasti
111. Popis upražnjenih mjesta u sreskim i gradskim komitetima Narodne
omladine
112. Izvještaj o radu Kadrovskog odjeljenja Oblasnog komiteta Tuzla za
1949. godinu
113. Izvještaj Instruktorske grupe Oblasnog komiteta Tuzla nakon obilaska
partijskih organizacija
114. Analiza članova Biroa i Plenuma sreskih i njima ravnih komiteta
Tuzlanske oblasti
115. Pregled kako treba da izgleda sastav aparata Oblasnog komiteta,
sreskih i njima ravnih komiteta
116. Nacrt strukture upravnog aparata Oblasnog narodnog odbora
117. Zadaci oblasnih narodnih odbora
118. Spisak dužnosti na koje Oblasni komitet KP i Gradski komitet KP
Sarajevo vrše postavljenja
119. Plan rasporeda partijskog kadra
OBLASNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE TUZLA
(OBK SKBiHT)
1949. – 1955.
Kutija: 2
Fascikla: 1
Dokument: 1 – 83
Godina 1950.
1.
2.
3.
4.
Zapisnik sa III Plenuma Oblasnog komiteta KP Tuzla održanog 21.
V 1950. godine
Zapisnik sa Savjetovanja biroa sreskih i gradskih komiteta
Tuzlanske oblasti održanog 2. – 3. IV 1950. godine
Zapisnik sa Savjetovanja svih sekretara sreskih i gradskih komiteta,
organizacionih sekretara sreskih komiteta i predsjednika sreskih
narodnih odbora Tuzlanske oblasti održanog 3. X 1950. godine
Zapisnici sa sastanaka Biroa Gradskog komiteta KP Tuzla održanih:
11. I 1950;
27. V 1950;
11. X 1950;
4. II 1950;
26. VI 1950;
12. X 1950;
13. II 1950;
7. VI 1950;
10. XI 1950;
7. III 1950;
9. VI 1950;
21. XI 1950;
20. III 1950;
18. VII 1950;
27. XI 1950;
29. III 1950;
8. IX 1950;
5. XII 1950;
25. IV 1950;
13. IX 1950;
23. XII 1950;
30. IV 1950;
18. IX 1950;
27. XII 1950;
12. V 1950;
20. IX 1950;
SD 1950.
6. V 1950;
22. IX 1950.
33.
Zapisnici sa sastanaka Plenuma Gradskog komiteta KP Tuzla
održanih:
25. I 1950;
14. III 1950;
11. IV 1950;
6. VII 1950;
8. XI 1950;
29. XII 1950.
39.
Zapisnik sa materijalima za V Gradsku partijsku konferenciju
Tuzla održanu 5. – 6. XI 1950. godine
Informacija Gradskog komiteta KP Tuzla Oblasnom komitetu
Tuzla o neprijateljskom djelovanju lica koji su članovi KP i onih
koji to nisu
40.
41.
Zapisnici sa sastanaka sekretara OOSK sa područja grada Tuzle
održanih:
30. I 1950;
14. II 1950;
17. – 18. IV 1950;
24. V 1950;
12. – 16. VI 1950;
12. IX 1950;
14. X 1950.
48.
Zapisnici sa sastanaka sa sekretarima OOSK sreza Gračanica
održanih:
6. – 7. II 1950;
28. XII 1950.
Zaključci Biroa Sreskog komiteta KP Gračanica u vezi rada
partijskih organizacija sa omladinskim organizacijama
Zapisnik sa zajedničkog sastanka organizacionih sekretara sreskih
komiteta Gračanica, Doboj, Tešanj, Tuzla, direktora preduzeća,
sindikalnih i omladinskih rukovodilaca održanog 22. VI 1950. godine
Zapisnik sa Savjetovanja za lica zadužena za agitaciju i
propagandu u OOSK Sreskog komiteta KP Gračanica održanog
12. VI 1950. godine
Zapisnik sa Savjetovanja partijske organizacije Gračanica održanog
7. VI 1950. godine
Referat podnesen na Savjetovanju članova KP OOSK Centar
SOKO održanog 10. VI 1950. godine
50.
51.
52.
53.
54.
OOSK Povjereništvo unutrašnjih poslova (PUP)
Dokument: 55 – 56
55.
Zapisnici sa sastanaka OOSK održanih:
12. V 1950;
13. VI 1950.
OOSK Sokol
Dokument: 57 – 61
57.
Zapisnici sa sastanaka OOSK održanih:
6. VI 1950;
8. VI 1950;
18. VI 1950;
11. VII 1950;
7. IX 1950.
OOSK Rudnik azbesta Bosansko Petrovo Selo
Dokument: 62 – 65
62.
Zapisnici sa sastanaka OOSK održanih:
21. VIII 1950;
28. IX 1950;
3. X 1950;
6. XII 1950.
OOSK Doborovci
Dokument: 66 – 69
66.
Zapisnici sa sastanaka OOSK održanih:
17. VI 1950;
11. VIII 1950;
14. VIII 1950;
14. IX 1950.
OOSK Orahovica Donja
Dokument: 70 – 71
70.
Zapisnici sa sastanaka OOSK održanih:
6. VI 1950;
10. VI 1950.
MK Brijesnica
Dokument: 72 – 73
72.
Zapisnici sa sastanaka sa sekretarima OOSK ovog područja
održanih:
6. VI 1950;
10. VI 1950.
MK Litva
Dokument: 74
74.
Zapisnik sa sekretarima OOSK ovog područja održanog 8. XI
1950. godine
OOSK Stanica Narodne milicije Gračanica
Dokument: 75 – 77
75.
Zapisnici sa sastanaka OOSK održanih:
OOSK
29. III 1950;
5. X 1950;
13. X 1950.
Narodnog odbora sreza Gračanica
Dokument: 78
78.
Zapisnik sa sastanka OOSK održanog 3. II 1950. godine
OOSK Povjereništva poljoprivrede i Državnih nabavki Tuzla
Dokument: 79
79.
Zapisnik sa sastanka OOSK održanog 11. VIII 1950. godine
OOSK
''Gradska'' Tuzla
Dokument: 80
80.
Referat sa Izbornog sastanka OOSK održanog 18. X 1950. godine
Sreski komitet Narodne omladine Gračanica
Dokument: 81
81.
Zaključci sa IV Plenuma Sreskog komiteta Narodne omladine
Gračanica održanog 28. VI 1950. godine
Bazenski komitet Kreka
Dokument 82 – 83
82.
83.
Izvještaj o političkom stanju u Bazenu Kreka
Izvještaj o djelovanju organizacija IB u Partijskoj organizaciji
Rudnika Kreka
OBLASNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE TUZLA
(OBK SKBiHT)
1949. – 1955.
Kadrovsko odjeljenje
Kutija: 2
Fascikla: 2
Dokument: 84 – 101
Godina 1950.
84.
Zapisnici sa sastanaka Kadrovskog
Tuzla održanih:
3. III 1950;
15. III 1950;
24. IV 1950;
90.
91.
92.
Plan rada Kadrovskog odjeljenja za 1950. godinu
Analiza tromjesečnog plana rada Odsjeka za škole i kurseve
Plan rada Kadrovskog odjeljenja za: maj 1950;
juni 1950. godine
94.
95.
Plan rada Kadrovskog odjeljenja za drugo tromjesečje 1950. godine
Zapisnik sa sastanka Odsjeka za privredne kadrove Oblasnog
komiteta SK Tuzla održanog 14. I 1950. godine
Plan rada Odsjeka za privredne kadrove za april 1950. godine
Izvještaj o radu Odjeljenja za privredne kadrove
Zapisnik sa Seminara sa kadrovicima sreskih, gradskih i njima
ravnih komiteta održanog 28. – 30. I 1950. godine
Zapisnik sa Seminara održanog sa referentima za partijske kadrove
pri sreskim, gradskim i njima ravnim komitetima održanog 31. III
1950. godine
Podaci o članovima Redakcije i dopisnicima lista ''Front slobode''
Spiskovi kadrova po sreskim, gradskim i njima ravnim komitetima,
osnovnim organizacijama za Tuzlansku oblast kao i spiskovi kadrova
koji treba da se školuju
96.
97.
98.
99.
100.
101.
odjeljenja Oblasnog komiteta
13. V 1950;
3. VI 1950;
24. VI 1950.
OBLASNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE TUZLA
(OBK SKBiHT)
1949. – 1955.
Kadrovsko odjeljenje
Kutija: 3
Fascikla: 1
Dokument: 102 – 184
Godina 1950.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
Pregled kako treba da izgleda sastav aparata oblasnog, sreskih i
njima ravnih komiteta
Sastav aparata Oblasnog komiteta Tuzla
Spiskovi
povjerenika
Oblasnog
narodnog
odbora Tuzla
1949./1950. godine
Pregled nastalih promjena prilikom partijskih izbora u sreskim,
gradskim i njima ravnim komitetima
Spisak članova Biroa i Plenuma sreskih i gradskih komiteta
Spisak članova sreskih komiteta sa područja Tuzlanske oblasti
Prijedlog za članove Izvršnog odbora Narodnog odbora sreza
Gradačac
Spisak članova sreskih komiteta Tuzlanske oblasti
Sastav Biroa sreskih komiteta Tuzlanske oblasti
Prijedlog za popunu sreskih komiteta Tuzlanske oblasti
Prijedlog za popunu Biroa sreskih i gradskih komiteta Tuzlanske
oblasti
Prijedlog za sastav biroa sreskih, gradskih i njima ravnih komiteta
Tuzlanske oblasti
Prijedlog za popunu sreskih, gradskih i preduzetnih komiteta
Narodne omladine Tuzlanske oblasti
Sastav Biroa, Plenuma i aparata Oblasnog komiteta Narodne
omladine Tuzla
Kratki biografski podaci za članove Plenuma Sreskog komiteta
Narodne omladine u Kladnju
Prijedlog za sastav Gradskog komiteta Narodne omladine Derventa
Prijedlog sa osnovnim biografskim podacima za članove Biroa
Sreskog komiteta Narodne omladine Tešanj
Prijedlog za sastav biroa sreskih i gradskih komiteta Narodne
omladine na Tuzlanskoj oblasti
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
Spisak predatih partijskih dokumenata sreskih i gradskih komiteta
Narodne omladine Tuzlanske oblasti
Spisak rukovodilaca organizacija Narodne omladine Tuzlanske
oblasti
Spiskovi Biroa, aparata, sreskih i njima ravnih komiteta Narodne
omladine sa Tuzlanske oblasti
Prijedlog kandidata za Oblasni komitet Narodne omladine Tuzla
Imenični spisak Biroa i aparata Oblasnog komiteta Narodne
omladine Tuzla
Biografski podaci za predsjednika i sekretara Sreskog odbora
Narodnog fronta i predsjednika Sreskog sindikalnog vijeća u
Kladnju
Pregled podataka za sekretare sreskih i gradskih odbora Narodnog
fronta Tuzlanske oblasti
Spisak profesionalnih radnika pri sreskim i gradskim odborima
Narodnog fronta na području Tuzlanske oblasti
Prijedlog za predsjednika i sekretara Sreskog odbora AFŽ –a za srez
Tešanj
Prijedlog za plaćene funkcionere OO AFŽ-a, OO RVI i Oblasnog
odbora Saveza boraca za raspored na druge dužnosti
Prijedlog za Izvršni odbor Sreskog vijeća Zvornik
Prijedlog za Izvršni odbor Sreskog vijeća Gradačac
Prijedlog kandidata za sastav Sreskog izvršnog odbora Sindikalnog
vijeća Kladanj
Prijedlog za razmještaj članova i aparata Oblasnog odbora sindikata
na druge dužnosti
Sastav Izvršnog odbora Sreskog sindikalnog vijeća Tešanj
Izvještaj o održanim partijskim sastancima žena članova Partije i
kandidata na području sreza Tešanj i Teslić
Program rada Seminara sa kadrovicima sreskih komiteta
Diskusija po predavanju o kadrovima privrede koje je držao drug
Borika
Podaci o socijalnom sastavu predsjednika Planske komisije,
povjerenika za Komunalne poslove i povjerenika za Industriju i
zanatstvo sreskih i gradskih narodnih odbora Oblasti
Prijedlog za sastav Rejonskog komiteta Centar Tuzla
Prijedlog za sastav Rudničkog komiteta Tuzla
Prijedlog za formiranje Mjesnog komiteta Banovići
Prijedlog kandidata za sastav Rejonskog komiteta Srpska Varoš u
Tuzli
Prijedlog kandidata za sastav Rejonskog komiteta Kreka
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
158.
159.
160.
161.
162.
168.
Prijedlog za formiranje Mjesnog komiteta Lukavac
Spisak članova SNO Modriča i sudija Sreskog suda Modriča
Prijedlog za sastav Građevinskog komiteta SK pri ''Koksari'' u
Lukavcu
Podaci za rukovodeći kadar sa područja sreza Teslić
Spisak službenika svih tužilaštava Tuzlanske oblasti
Spisak javnih tužilaca sreskih i Oblasnog javnog tužilaštva Tuzla
Podaci po dužnosnim kartonima za rukovodioce koji su u državnim
aparatima
Podaci za neke članove Partije grada Tuzle
Planovi rada Kadrovskog odjeljenja Sreskog komiteta Lopare za
1950. godinu
prvo tromjesečje 1950;
januar 1950;
drugo tromjesečje 1950;
maj 1950;
juni 1950. godine
Prijedlog sastava Komiteta Naselja Slavinovići – Tuzla
Analiza sekretara OPO-a u seljačkim radnim zadrugama i
preduzećima saveznog i republičkog značaja
Zapisnik sa sastanka Kadrovskog odjeljenja Gradskog komiteta
Derventa održanog 28. VI 1950. godine
Analiza plana rada Kadrovskog odjeljenja Gradskog komiteta
Derventa
Planovi rada Kadrovskog odjeljenja Sreskog komiteta SK Teslić za
1950. godinu
prvo tromjesečje 1950;
februar 1950;
mart 1950;
juni 1950;
drugo tromjesečje 1950. godine
Zapisnici sa sastanaka Kadrovskog odjeljenja Gradskog
SK Brčko održanog: 4. IV 1950;
8. V 1950;
12. VI 1950. godine
komiteta
171.
Analiza izvršenja planova rada Gradskog komiteta Brčko za:
januar 1950;
februar 1950;
za prvo tromjesečje 1950;
mart 1950;
april 1950;
maj 1950;
za drugo tromjesečje 1950;
juni 1950. godine
179.
Analiza izvršenja tromjesečnog plana Kadrovskog odjeljenja
Oblasnog komiteta Tuzla
Zapisnici sa sastanaka Kadrovskog odjeljenja Sreskog komiteta
Tešanj održanih: 23. I 1950;
23. III 1950;
12. IV 1950;
15. VI 1950;
20. VI 1950. godine
180.
OBLASNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE TUZLA
(OBK SKBiHT)
1949. – 1955.
Kutija: 3
Fascikla: 2
Dokument: 185 – 214
Godina 1950.
185.
Zapisnik sa sastanka Biroa Rudničkog komiteta Kreka održanog:
27. V 1950;
21. XI 1950. godine
187.
Zapisnici sa sastanaka Rudničkog komiteta Kreka održanih:
6. I 1950;
14. III 1950;
9. I 1950;
21. III 1950;
14. II 1950;
25. IV 1950;
21. II 1950;
5. XII 1950. godine
195.
Referat o radu Partijske organizacije Rudnika Kreka u periodu
XII 1949. – XI 1950. godine podnesen na II partijskoj konferenciji
održanoj 5. XI 1950. godine
Zaključci sa sastanka sekretara OOSK Rudnika održanog 16. III
1950. godine
Zapisnik sa Seminara sa sekretarima OOSK Rudnika Kreka
održanog 19. XII 1950. godine
Uputstvo Rudničkog komiteta sekretarima OOSK Rudnika o izradi
izvještaja čiju tematiku treba raspraviti na sastancima OOSK
Izvještaj o radu na sređivanju statistike i evidencija i partijskih
dokumenata Rudnika Kreka
Referat OOSK Uprave Rudnika Kreka podnesen na Izbornoj
konferenciji 1950. godine
Zapisnici sa sastanaka Biroa Bazenskog komiteta Kreka održanih:
30. III 1950;
2. VIII 1950;
18. V 1950;
10. VIII 1950;
6. VI 1950;
22. IX 1950;
6. VII 1950;
23. X 1950. godine
196.
197.
198.
199.
200.
201.
209.
Zapisnik
sa II partijske konferencije Bazenskog komiteta
Rudnika Kreka održane 5. IX 1950. godine
210.
211.
213.
214.
Zapisnik sa sastanka Bazenskog komiteta Kreka održanog 28. II
1950. godine
Zapisnici sa sastanaka Plenuma Bazenskog komiteta Kreka
održanih:
6. V 1950;
12. XI 1950. godine
Pregled datih obaveza za upis II narodnog zajma po prometima
Bazenskog komiteta
Zaključci sa sastanka Bazenskog komiteta Kreka održanog 27. V
1950. godine
OBLASNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE TUZLA
(OBK SKBiHT)
1949. – 1955.
Kutija: 4
Fascikla: 1
Dokument: 215 – 292
Godina 1950.
215.
Zapisnici sa sastanaka Tvorničkog komiteta Solane Kreka održanih:
9. II 1950;
14. VIII 1950;
5. X 1950;
6. III 1950;
22. VIII 1950;
16. X 1950;
9. III 1950;
29. VIII 1950;
1. XI 1950;
16. III 1950;
12. IX 1950;
9. XI 1950;
18. V 1950;
20. IX 1950;
21. XI 1950;
20. – 21. XII 1950. godine
231.
Zapisnici sa sastanaka Partijskog odjeljenja Slani bunar održanih:
16. XI 1950;
23. XI 1950;
7. XII 1950. godine
234.
Zapisnici sa sastanaka Partijskog odjeljenja Tehničkog odjeljenja
Solane održanih:
3. XI 1950;
24. XI 1950;
7. XII 1950;
11. XII 1950. godine
238.
Zapisnici sa sastanaka Partijskog odjeljenja Uprave Solane
održanih:
18. I 1950;
26. V 1950;
19. IX 1950;
27. I 1950;
9. VI 1950;
29. IX 1950;
17. II 1950;
30. VI 1950;
20. X 1950;
31. III 1950;
21. VII 1950;
11. XI 1950;
5. V 1950;
4. VIII 1950;
16. XI 1950;
9. V 1950;
17. VIII 1950;
24. XI 1950;
19. V 1950;
5. IX 1950;
7. XII 1950. godine
260.
Zapisnici sa sastanaka Partijskog odjeljenja Proizvodnje soli
održanih:
30. X 1950;
4. XI 1950. godine
262.
Zapisnici sa sastanaka Partijskog odjeljenja Proizvodnje soli
održanih:
24. XI 1950;
2. XII 1950;
6. XII 1950;
7. XII 1950. godine
266.
267.
Zapisnik sa sastanka OPO-e na Majevici održanog 28. I 1950. godine
Zapisnik sa sastanka OPO-e Odjeljenja mehaničke radionice
održanog 15. XII 1950. godine
Zapisnici sa sastanaka OPO-e
Simin Han održanih:
8. XI 1950;
23. XI 1950;
7. XII 1950. godine
268.
271.
272.
273.
274.
275.
Zapisnik sa sastanka Partijskog odjeljenja IZNM održanog 18. XI
1950. godine
Zapisnik sa sastanka Partijskog odjeljenja Rudnika soli Tušanj
održanog 8. XII 1950. godine
Zapisnik sa sastanka OPO-e Tvornica poljoprivrednih sprava Kreka
održanog 20. XI 1950. godine
Zapisnik sa sastanka OPO-e garaža Rudnika održanog 11. X
1950. godine
Anketni listovi komunista sa karakteristikama Sreskog komiteta
SK Odžak i to:
Soldo Anto
Šapčanin Atif
Rakić Drago
Tabaković Mustafa
Rakić Draginja
Popović Dragutin
Ninković Svetozar
Mršić Rosa
Matijević Pero
Milojević Miloš
Miletić Đoko
Jovičić Jovo
Brezonjić Pero
Pantelić Đorđe
Gavrić Milan
Đurić Savo
Cvijić Rade
Delić Marko
OBLASNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE TUZLA
(OBK SKBiHT)
1949. – 1955.
Kutija: 4
Fascikla: 2
Dokument: 293 – 356
Godina 1950.
293.
Anketni listovi i karakteristike komunista sa područja Sreskog
komiteta Bratunac i to:
Babić Stojan
Tomić Dušan
Vasić Radovan
Mujagić Fadil
Trimanović Miloš
Krsmanović Đoko
Mičić Nikola
Jovanović Sreten
Matić Rade
Simić Dragoljub
Živanović Bogdan
318.
Turkušić Aziz
Lukić Milan
Lukić Strahinja
Smajlović Ismet
Vasić Dragoslav
Vasić Veljko
Maksimović Milan
Milosavljević Milan
Bogdanović Milka
Milovanović Aleksa
Kočević Dobrisav
Anketni listovi i karakteristike komunista sa područja Sreskog
komiteta Modriča za:
Omerović Mehmedalija
Delić Marko
Krekić Nedeljko
Lejić Stojan
Dević Vid
Milojević Miloš
Todorović Boško
Knežević Živko
Stojić Vaso
Orman Pašo
Križić Marko
Halilović Rizah
Mujbegović Edhem
Sailović Savo
Karabegović Enver
Peranović Todor
Ilinčić Radovan
Radovanović Jovan
Dubinović Halida
Andrić Mato
339.
Anketni listovi i karakteristike komunista sa područja Sreskog
komiteta Narodne omladine Doboj za:
Gavranović Zdravko
Bampo Slavica
Topčagić Šefik
Ljubičić Ljubica
Trifunović Milorad
Ninković Blagoje
345.
346.
348.
349.
Anketni listovi za Blatnjak
Milana Sreski komitet
omladine Tešanj
Anketni listovi i karakteristike komunista Sreskog
Narodne omladine Teslić za Hadžić Novaka i
Bulajić Bogdana
Anketni list za Saliefendić Jusufa Sreski komitet Narodne
Gračanica
Anketni listovi i karakteristike komunista Gradskog
Narodne omladine Derventa za:
Narodne
komiteta
omladine
komiteta
Strinić Vojko
Popara Milan
Halepović Izet
Olujić Miro
Elezović Arifa
354.
Anketni listovi i karakteristike komunista Sreskog komiteta
Narodne omladine Kladanj za:
Berbić Rešad
Kurtuma Jovo
Gluhić Mulahim
OBLASNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE TUZLA
(OBK SKBiHT)
1949. – 1955.
Kutija: 5
Fascikla: 1
Dokument: 1 – 135
Godina 1951.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Zapisnik sa sastanka Oblasnog komiteta Tuzla održanog 23. X 1951.
godine
Zapisnik sa sastanka Biroa Oblasnog komiteta Tuzla održanog 26. X
1951. godine
Zapisnik sa Savjetovanja sekretara sreskih komiteta Tuzlanske
oblasti održanog 27. X 1951. godine
Referat povodom 27. Jula
Analiza obilaska OPO-a preduzeća ''Elektrobih'', ''Tvornice špirita''
i ''Uzora'' od strane instruktorske grupe Oblasnog komiteta
Uputstvo o organizovanju školstva u slučaju pripravnog stanja ili
mobilizacije
Uputstvo za popunjavanje statističkih lista
Prijedlog sekretara mjesnih komiteta sa područja sreza Gračanica i
analiza njihovog dosadašnjeg rada
Prijedlog sekretara sa kraćim biografskim podacima za mjesne
komitete sa područja sreza Bijeljina
Prijedlog kandidata za Seminar sekretara mjesnih komiteta
Tuzlanske oblasti
Analiza rada sekretara mjesnih komiteta sa područja sreza
Srebrenica
Podaci za sekretare mjesnih komiteta sa područja sreza Brčko
Podaci za sekretare mjesnih komiteta sa područja sreza Zvornik
Analiza rada mjesnih komiteta sa područja sreza Brčko
Podaci za sekretare mjesnih komiteta sa područja sreza Lopare
Podaci za sekretare mjesnih komiteta sa područja sreza Bosanski
Brod
Podaci za sekretare mjesnih komiteta sa područja sreza Maglaj
Podaci za sekretare mjesnih komiteta sa područja sreza Tešanj
Podaci za članove mjesnih komiteta, sekretare OPO-a koje imaju
biroe sa područja sreza Modriča
Podaci za sekretare mjesnih komiteta u Kladnju i Olovu
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Izvještaj o radu mjesnih komiteta sa područja sreza Bijeljina
Analiza rada sekretara Biroa OPO-a sa područja sreza Odžak
Podaci za sekretare mjesnih komiteta sa područja sreza Gradačac
Podaci za sekretare mjesnih komiteta sa područja sreza Teslić
Pregled rada sekretara mjesnih komiteta Crkvina, Gornja Slatina i
Bok sreza Bosanski Šamac
Pregled sekretara mjesnih komiteta za Modriču i Kladare srez
Modriča
Pregled sekretara i njihovog rada mjesnih komiteta sa područja
sreza Derventa
Podaci o formiranju Mjesnog komiteta u Stariću srez Kladanj
Analiza rada sekretara mjesnih komiteta na Tuzlanskoj oblasti
Statistički podaci i obrazloženja za sekretare mjesnih komiteta sreza
Tuzla
Statistički podaci za sekretare mjesnih komiteta
sreza:
Gračanica;
Doboj;
Bijeljina;
Tuzla;
Bosanski Šamac;
Zvornik
Podaci za nastavnike Partijske škole u Tuzli
Spisak članova Izvršnog odbora Sreskog odbora Narodnog fronta
Spisak članova Izvršnog odbora Sreskog odbora AFŽ-a
Spisak članova Biroa Sreskog komiteta Narodne omladine Bijeljina,
Sreskog odbora Narodnog fronta, Ratnih vojnih invalida, Sreskog
odbora Saveza boraca Bijeljina
Spisak članova Izvršnog odbora Sreskog narodnog odbora Lopare
Podaci za članove Izvršnog odbora Sreskog sindikalnog vijeća
Podaci za članove Biroa Sreskog komiteta Narodne omladine
Podaci za članove Izvršnog odbora Sreskog odbora AFŽ-a
Podaci za članove Izvršnog odbora Sreskog odbora Narodnog fronta
Podaci za predsjednika i sekretara Sreskog odbora RVI
Podaci za predsjednika i sekretara Sreskog odbora Narodne tehnike
Podaci za predsjednika i sekretara Sreskog odbora boraca NOR-a
Podaci za predsjednika i sekretara Saveza kulturno-prosvjetnih
društava
GRADSKI KOMITET TUZLA
Dokument: 49 – 69
49.
50.
Izvještaj o stanju i razvoju Partijske organizacije grada tuzle u
1951. godini
Zapisnici sa sastanaka Agit-Propa Gradskog komiteta Tuzla
održanih: 28. VIII 1951;
24. XII 1951. godine
52.
Zapisnici sa sastanka
1. VI 1951;
29. VI 1951;
24. X 1951;
5. XII 1951;
12. XII 1951. godine
57.
Zapisnik sa sastanka Gradskog komiteta Tuzla, Gradskog komiteta
Narodne omladine i kulturnih i javnih radnika grada Tuzle održanog
22. V 1951. godine
Zapisnici sa sastanaka Plenuma Gradskog komiteta Tuzla održanih:
24. – 25. V 1951;
14. VI 1951;
5. XI 1951;
5. XII 1951. godine
58.
Gradskog
komiteta
Tuzla
održanih:
62.
Zapisnici sa sastanaka Biroa Gradskog komiteta Tuzla održanih:
5. II 1951;
28. II 1951;
4. IX 1951;
16. X 1951;
16. XI 1951;
11. XII 1951. godine
68.
Zapisnik sa sastanka OPO-e pri Gradskom narodnom odboru
Gračanica održanog 24. III 1951. godine
Informacija o ideološko-političkom radu Sreskog komiteta
Gračanica
69.
RUDNIČKI KOMITET SK KREKA
Dokument: 70 – 85
70.
71.
72.
73.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Zaključci sa Plenuma Rudničkog komiteta Kreka održanog 26. II
1951. godine
Zapisnik sa sastanka Rudničkog komiteta Kreka (Plenum) održanog
17. IV 1951. godine
Zapisnik sa sastanka Rudničkog komiteta Kreka održanog 3. V
1951. godine
Zapisnici sa sastanka Biroa Rudničkog komiteta Kreka održanih:
22. I 1951;
10. II 1951. godine
Analiza rada Rudničkog komiteta Kreka za prva tri mjeseca
1951. godine
Analiza partijskog rada Rudnika Kreka
Analiza o raznim nezdravim pojavama u OPO-i Rudnika
Prijedlog kandidata za članove Bazenskog komiteta Kreka
Popis sa kratkim biografskim podacima za članove Biroa Rudničkog
komiteta Kreka i spisak sekretara OPO-a Rudnika
Povremene informacije Rudničkog komiteta u vezi sprovođenja
izbora u sindikalnoj i omladinskoj organizaciji
Izvještaj o stanju na prometu VII Dobrnja
Referat sa Prvog otvorenog partijskog sastanka OPO-e Promet Irac
Referat sa otvorenog partijskog sastanka jedne od OPO-a Rudnika
(ne može se utvrditi koje)
Izvještaj o radu OPO-e Rudnika ''Moluhe'' podnesen na Izbornom
sastanku 1951. godine
Izvještaj o radu jedne od OPO-a Rudnika (nije moguće utvrditi koje)
TVORNIČKI KOMITET SK SOLANA KREKA
Dokument: 86 – 108
86.
Zapisnici sa sastanaka svih OPO-a Solana Kreka održanih:
4. XII 1951;
13. VIII 1951. godine
88.
Zapisnici sa sastanaka Tvorničkog komiteta Solane Kreka održanih:
5. I 1951;
10. VIII 1951. godine
90.
91.
Plan rada Tvorničkog komiteta za prvih šest mjeseci 1951. godine
Zapisnik sa opšteg Partijskog sastanka Solane održanog 14. I
1951. godine
Zapisnik sa vanrednog sastanka Radničkog savjeta Solane Kreka
održanog 21. V 1951. godine
Zapisnik sa sastanka Partijskog odjeljenja Simin Han održanog
29. III 1951. godine
Zapisnici sa sastanaka Partijskog odjeljenja Slani Bunar održanih:
4. I 1951;
26. IV 1951. godine
92.
93.
94.
96.
97.
Zapisnik sa sastanka OPO-e Proizvodnja soli Solane Kreka
Zapisnici sa sastanaka OPO-e Uprave Solane Kreka održanih:
17. V 1951;
29. III 1951;
13. IX 1951;
10. XII 1951. godine
101.
Zapisnici sa sastanaka sekretara OPO-e grada Tuzle održanih:
19. I 1951;
13. IV 1951;
11. X 1951;
5. IX 1951;
1. XI 1951;
6. XII 1951;
7. XII 1951. godine
108.
Zapisnik sa održane vanredne Mjesne konferencije Tuzla održane
14. IV 1951. godine
SRESKI KOMITET SKBiH GRAČANICA
Dokument: 109 – 113
109.
Zapisnik sa sastanka OPO-a i mjesnih komiteta sa područja sreza
Gračanica održanih 21. I 1951. godine
110.
111.
112.
113.
Analiza o razvoju, ideološkom i brojnom jačanju OPO-a u 1951. i
1952. godini na području sreza Gračanica
Izvještaj o izvršenoj kontroli rada Sreskog sindikalnog vijeća u
Gračanici
Izvještaj o radu sekretara OPO-e Stanice Narodne milicije u
Gračanici podnesen na Izbornoj konferenciji održanoj
19. I
1951. godine
Zapisnik sa sastanka OPO-e Stanice Narodne milicije u Gračanici
održanog 4. X 1951. godine
MJESNI KOMITET BANOVIĆI
Dokument: 114 – 135
114.
115.
119.
120.
121.
122.
Zaključci sa Savjetovanja održanog 8. VIII 1951. godine sa
sekretarima mjesnih komiteta, sekretarima OPO-a sa područja gdje
se nalazi Seljačka radna zadruga Banovići
Zapisnici sa sastanaka Mjesnog komiteta Banovići održanih:
18. VII 1951;
7. VIII 1951;
6. IX 1951;
24. IX 1951. godine
Zapisnik sa održanog proširenog Plenuma Mjesnog odbora
Narodnog fronta Banovići 16. XII 1951. godine
Zaključci sa zajedničke konferencije Partijske organizacije Rudnika
i sela sa područja Banovića
Zapisnik sa sastanka Rudničkog komiteta sa instruktorskom grupom
iz Centralnog komiteta BiH održanog 15. V 1951. godine u
Banovićima i Zapisnik sa sastanka sekretara partijskih odjeljenja i
predavača održanog 18. IV 1951. godine
Zapisnici sa sastanaka sekretara partijskih odjeljenja Rudnika
''Litva'' Banovići održanih:
8. I 1951;
3. II 1951;
3. III 1951;
5. V 1951;
8. IX 1951;
16. IX 1951. godine
128.
Zapisnici sa sastanaka OPO-e Stanice Narodne milicije Litva –
Banovići održanih: 3. I 1951;
11. XII 1951. godine
130.
Zapisnici sa sastanaka Upravnog odbora Donjeg dijela Bazena u
Živinicama održanih:
4. IX 1951;
3. X 1951. godine
132.
Zapisnik sa sastanka OPO-e u Doborovcima održanog 16. I
1951. godine
Zapisnik sa Mjesne partijske konferencije Karanovac održane 7. IV
1951. godine
Zapisnik sa sastanka održanog u Mjesnom komitetu Litva 13. IV
1951. godine
Zapisnik sa sastanka Biroa Sreskog komiteta Tuzla održanog 14. VI
1951. godine
133.
134.
135.
OBLASNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE TUZLA
(OBK SKBiHT)
1949. – 1955.
Kutija: 5
Fascikla: 2
Dokument: 1 – 33
Godina 1952.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zapisnik sa sjednice Biroa Oblasnog komiteta Tuzla održanog 13. II
1952. godine
Zapisnik sa sastanka Oblasnog komiteta Tuzla održanog 7. – 8. I
1952. godine
Zapisnik sa sastanka održanog u CK SK BiH po pitanju održavanja
predkongresnih konferencija dana 12. IX 1952. godine
Prijedlog sastava Biroa Sreskog komiteta Tuzla
Podaci o partijskim organizacijama na selu i partijskom stažu
isključenih članova Partije
Statistički podaci o brojnom stanju članova po organizacijama od
kraja 1950. godine do 29. februara 1952. godine
Analiza pokretanja krivičnih postupaka i podnesenih krivičnih
prijava u toku 1951. i 1952. godine (zaključno sa augustom 1952.)
Obavještenje organizacijama Saveza komunista o slučaju Blagoja
Neškovića
Strogo povjerljiva informacija CK SKBiH na dan 18. III
1952. godine o sprovođenju izbora
SRESKI KOMITET SK BiH TUZLA
Dokument: 10 – 11
10.
11.
Materijali sa VII Sreske partijske konferencije održane 8. – 10. X
1952. godine
Zapisnik sa sastanka Biroa Gradskog i Sreskog komiteta Tuzla
održanog 18. II 1952. godine
GRADSKI KOMITET SK BiH TUZLA
Dokument: 12 – 22
12.
17.
22.
Zapisnici sa sastanaka Biroa Gradskog komiteta Tuzla održanih:
12. II 1952;
21. II 1952;
8. IV 1952;
6. VI 1952;
23. VI 1952. godine
Zapisnici sa sastanaka Gradskog komiteta Tuzla održanih:
14. I 1952;
25. II 1952;
26. II 1952;
27. III 1952;
17. IV 1952. godine
Zapisnik sa sastanka Agit-propa Gradskog komiteta Tuzla održanog
21. II 1952. godine
RUDNIČKI KOMITET SK RUDNIKA KREKA
Dokument: 23 – 33
23.
29.
30.
31.
32.
33.
Zapisnici sa sastanaka Rudničkog komiteta Rudnika Kreka
održanih: 3. I 1952;
24. II 1952;
1. III 1952;
20. V 1952;
12. III 1952;
2. X 1952. godine
Izvještaj o radu OPO-e Rudnika Bukinje podnesen na Izbornoj
konferenciji održanoj 1952. godine
Referat podnesen na otvorenom Partijskom sastanku OPO-e
Mehanička radionica Rudnika
Spisak članova Partije po OPO-ama, Partijskim odjeljenjima pri
Rudniku Kreka
Izvještaj o radu OPO-e Rudnika Moluhe podnesen na Izbornoj
konferenciji 1952. godine
Zapisnik sa sastanka OPO-e PD ''Šenik'' u Gračanici na dan 2. VI
1952. godine
OBLASNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE TUZLA
(OBK SKBiHT)
1949. – 1955.
Kutija: 5
Fascikla: 3
(Naknadno pronađeni neevidentirani dokumenti)
Dokumenti upućeni Oblasnom komitetu Tuzla
Godina 1951.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Izvještaj o radu III generacije slušalaca Niže partijske škole pri
Oblasnom komitetu Tuzla od 13. IX 1950. do 18. I 1951. godine
Neke nepravilnosti u radu organa narodne vlasti
Izvještaji Instruktorske grupe CK KPBiH o obilasku partijske
organizacije Zvorničkog i Srebreničkog sreza i zdravstveno-socijalni
problemi na terenu srezova Zvornik – Srebrenica
Izvještaj o radu partijske, sindikalne i omladinske organizacije
gradilišta ZGP ''Tehnika'' u Litvi i Šićkom Brodu
Odluka Plenuma Oblasnog komiteta za oblast Tuzlansku u vezi sa
greškama nekih članova Biroa Oblasnog komiteta
Izvještaj o greškama Jotić Koje člana Biroa Sreskog komiteta Doboj
Informacija o seljačkim radnim zadrugama na području Sreskog
komiteta Doboj
Anketni listovi za Karanović Slavicu i Marijanović Božu
Dokumenti Oblasnog komiteta u Tuzli upućeni
Centralnom komitetu KPBiH Sarajevo – Kontrolnoj
komisiji
Godina 1951.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Izvještaj o radu Kontrolne komisije Oblasnog komiteta za IV
tromjesečje 1950. godine
Prijedlog o reorganizaciji Partijske organizacije Rudnika Kreka
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta
za februar 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta
za mart 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta
za I tromjesečje 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta za
april 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta
za maj 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta za
juni 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta
za II tromjesečje 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta za
juli 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta
za august 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta za
septembar 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta za
III tromjesečje 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta za
oktobar 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta za
novembar 1951. godine
Izvještaj o radu Kontrolne komisije Oblasnog komiteta za period od
januara do septembra 1951. godine
Dokumenti upućeni Oblasnom komitetu Tuzla
Godina 1952.
1.
2.
3.
Zapisnik sastavljen u Električnom preduzeću ''Tuzla'' – Direkcija
Kreka povodom požara na generatoru i Zapisnik o saslušanju
dežurnih radnika
Sreski komitet Lopare dostavlja izjavu Janković Pere i Izvod iz
zapisnika sa sjednice Komiteta održane povodom razgovora o slučaju
odnosa Pere sa Milicom
Sreski komitet Bosanski Brod dostavlja spisak lica kojima su izdate
članske partijske knjižice
Dokumenti Oblasnog komiteta u Tuzli upućeni
Centralnom komitetu KPBiH Sarajevo
Godina 1952.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta za
januar 1952. godine
Zapisnik sa sastanka sa članovima Biroa Sreskog komiteta Lopare
Obavijest o održanom Plenumu Centralnog komiteta
Izvještaj o radu na poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta
za I tromjesečje 1952. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta
za decembar 1951. godine
Izvještaj o radu po poslovima Kontrolne komisije Oblasnog komiteta
za IV tromjesečje 1951. godine
Informacije, izvještaji
Godina 1958. ; 1961.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Informacija o radu Sindikalne organizacije Rudnika lignita ''Kreka''
u Tuzli, 7. IV 1958. godine
Informacija radnika Rudnika Dobrnja koji su pismeno davali svoje
primjedbe i bacali u sandučiće a nisu se potpisivali
Stambena analiza Rudnika
Privredna informacija o stanju na gradilištu GP ''Tehnika'' u Tuzli
Neka pitanja iz djelatnosti zemljoradničkih zadruga na području
Vlaseničke opštine, 10. III 1961. godine
Dostavljaju se upitnici za članove Preduzetnog komiteta Rudnika olova
i cinka ''Srebrenica'' u Sasama, 27. X 1961. godine
Izvještaj o radu grupe Sreskog komiteta SKBiH na području Opštine
Srebrenica, 1. XI 1961. godine
OBLASNI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA
BOSNE I HERCEGOVINE TUZLA
(OBK SKBiHT)
1949. – 1955.
KNJIGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Djelovodni protokol za 1949. godinu (1 – 1180)
Knjiga evidencije izrečenih kaznenih mjera za članove
SKJ (opomene, ukori, isključenja) u 1949. godini
(1 – 634) i prestanak važenja (ukidanje kazni) u 1950. i
1951. godini
Djelovodni protokol 1949./50. godina:
- za 1949. godinu (1 – 216);
- za 1950. godinu (1 – 780).
Evidencija članstva sastava sreskih komiteta 1950.
godine (popis 19 komiteta)
Djelovodni protokol za 1950. godinu (491 – 1500)
Djelovodni protokol za 1950. godinu – I dio
(4974 – 7177)
Djelovodni protokol za 1950. godinu – II dio
(7178 – 9443)
Djelovodni protokol NIŽE PARTIJSKE ŠKOLE pri
Oblasnom komitetu Tuzla 1950./51. godina:
- za 1950. godinu (1 – 280);
- za 1951. godinu (1 – 463).
Djelovodni protokol 1950./52. godina:
- za 1950. godinu (1989 – 2086);
- za 1951. godinu (1 – 1290);
- za 1952. godinu (1 – 376).
10. Djelovodni protokol 1951/52. godina:
- za 1951. godinu (2811 – 4221);
- za 1952. godinu (1 – 1667).
11. Djelovodni protokol 1951./55. godina:
- za 1951. godinu (951 – 3096);
- za 1952. godinu (1 – 520);
- za 1953. godinu (1 – 34);
- za 1954. godinu (1 – 29);
- za 1955. godinu (1 – 28).
12. Sveska zapisnika OPO Partijskog kursa Oblasnog
komiteta u Tuzli, 1952. godina
13. Djelovodni protokol za 1955. godinu (1414 – 2809)
Download

OBLASNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE