INSTITUT ZA ISTORIJU
71000 S A R A J E V O
Alipašina 9
Tel./fax: 033 209-364
033 217-263
e-mail: [email protected]
www.iis.unsa.ba
IZVJEŠTAJ O RADU
INSTITUTA ZA ISTORIJU U SARAJEVU U 2011. GODINI
Sarajevo, decembar 2011.
1
AKTIVNOSTI INSTITUTA U CJELINI
1. Opći pregled:
U realizaciji Programa rada Instituta za istoriju u 2011. godini sudjelovalo je ukupno 30 saradnika,
od toga 22 saradnika u naučnom dijelu (4 doktora, 8 magistara i 10 stručnih saradnika, od toga dva
saradnika posredstvom Zavoda za zapošljavanje – Idriz Duranović i Emina Pintol) i 8
administrativnih saradnika (1 sekretar, 1 šef računovodstva, 1 bibliotekar, 1 bibliotekardokumentarista, 1 tehnički sekretar, dvije čistačice-kurirke i jedan pripravnik u računovodstvu
angažiran posredstvom Zavoda za zapošljavanje). Tokom 2011. godine šest stručnih saradnika
Instituta (Elmedina Kapidžija, Edin Omerčić, Enes Omerović, Sanja Gladanac, Aida Ličina, Muhamed
Nametak i Sedad Bešlija) pohađali su postdiplomski studij na Odsjeku za historiju Filozofskog
fakulteta u Sarajevu. Idrizu Duranoviću, koji je bio angažiran posredstvom Zavoda za zapošljavanje,
istekao je ugovor o radu.
Tokom 2011. u Institutu je nastavljeno sa izradom Abecedarija za projekt Historijski leksikon Bosne i
Hercegovine. Zbog izostanka finansijske podrške projekat se realizirao isključivo zahvaljujući
entuzijazmu saradnika Instituta, što je znatno utjecalo i na slabiju dinamiku realizacije. Naučno
vijeće je zbog toga odredilo recenzenta za Abecedarij, a nakon toga će se odlučiti kako nastaviti
realizaciju ovog projekta
Tokom 2011. Institut je organizirao sljedeće naučne skupove i razgovore:
1.Iljas Hadžibegović: čovjek, naučnik, pedagog (Organizatori: Filozofski fakultet i Institut za istoriju,
Sarajevo, 27. aprila 2011.)
2.Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi, Konjic - Mostar, 23 - 24. juni 2011.
3.Bosna i Hercegovina – između historijskog kontinuiteta i kontinuiteta osporavanja (Sarajevo, 22.
novembar 2011.)
Osim toga, Institut je organizirao sljedeće promocije:
1.
Admir Mulaosmanović, Bihaćka krajina 1971.-1991. (Utjecaj politike i političkih elita na
privredni razvoj), Prilozi br. 39. i Historijska traganja br. 6. (Sarajevo, 3. mart 2011.)
2
2.
Mr. Amir Kliko i Fikret Ćuskić, 17. Viteška krajiška brdska brigada ARBiH (Organizatori:
Institut za istoriju i Udruženje 17. Viteška krajiška brdska brigada ARBiH, Sarajevo, 13. april 2011.)
3.
Tito – viđenja i tumačenja (Organizatori: Institut za istoriju i Institut za noviju istoriju Srbije,
Sarajevo, 3. novembar 2011.)
4.
Slavko Goldstein i Ivo Goldstein, Blajburg i Jasenovac nisu isto. (Organizatori: Institut za
istoriju, Društvo pisaca i PEN Centar Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 22. decembar 2011.)
5.
John Fine i Robert Donie, Bosna i Hercegovina: Iznevjerena tradicija; Vera Katz, Društveni i
ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945.-1953; Husnija Kamberović, Hod po trnju. Iz
bosanskohercegovačke historije 20. stoljeća, (Sarajevo, 14. septembar 2011.)
Saradnici Instituta su sudjelovali i na brojnim skupovima i promocijama koje su organizirale druge
institucije, što se može vidjeti iz pojedinačnih izvještaja.
U okviru izdavačke djelatnosti Institut je tokom 2011. objavio ukupno osam naslova, od toga tri
periodične publikacije i pet knjiga, uz napomenu da je zbornik radova Identitet Bosne i Hercegovine
kroz historiju objavljen u dva toma. Pokrenuli smo i novu seriju (Dokumenti).
Objavljeni su:
1.Prilozi br. 40.
2.Historijska traganja br. 6. i br. 7.
3.John Fine i Robert Donie, Bosna i Hercegovina: Iznevjerena tradicija
4.Vera Katz, Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945.-1953.
5.Husnija Kamberović, Hod po trnju. Iz bosanskohercegovačke historije 20. stoljeća
6.Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, Zbornik radova, I-II.
7.Raif Dizdarević, Put u raspad. Stenogrami izlaganja Raifa Dizdarevića u raspravama iza zatvorenih
vrata državnog i političkog vrha Jugoslavije
Saradnici Instituta su u okviru Programa rada objavili ukupno 2 knjige, 21 članaka i rasprava i 11
prikaza. Osim toga, saradnici su izvan Programa rada Instituta objavili ukupno 1 knjigu, 21 članak i
raspravu, te 5 prikaza. Ukupno, saradnici Instituta su u 2011. objavili 3 knjige, 42 članak i raspravu,
te 16 prikaza knjiga, časopisa ili naučnih skupova.
Rad na pojedinačnim naučnim projektima odvijao se u uvjetima minimalne finansijske podrške za
arhivska istraživanja što znatno otežava realizaciju projekata za čiji su uspješan završetak nužna
3
istraživanja izvan Sarajeva. Institut je uspio omogućiti istraživanja izvan Sarajeva za nekoliko
saradnika (Ramiza Smajić, Elmedina Kapidžija, Aida Ličina, Sanja Gladanac, Enes Omerović,
Muhamed Nametak, Husnija Kamberović). U usporedbi sa ranijim godinama, ove godine smo
uspjeli omogućiti najviše arhivskih istraživanja izvan Sarajeva (Dubrovnik, Beograd i Zagreb), što bi
trebalo znatno poboljšati kvalitet istraživačkih rezultata pojedinih saradnika. Stupanj realizacije
pojedinačnih projekata vidljiv je iz dijela ovoga Izvještaja koji se odnosi na pojedinačnie izvještaje
saradnika.
Tokom 2011. godine Institut je otvorio i Facebook profil, koga je ukupno posjetilo 26.917 osoba.
Istodobno, internet stranicu Instituta je tokom 2011. godine posjetilo 10.145 posjetilaca, od toga je
56,64% bilo novih posjetitelja u odnosu na 2010. godinu. Posjetitelja je bilo najviše iz Bosne i
Hercegovine i regiona, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke, Švedske,
Japana i drugih zemalja.
1.1.Uvjeti rada:
1.1.1. Tokom 2011. uvjeti rada su ostali neizmijenjeni u odnosu na ranije godine. S obzirom da su
prethodne godine svi saradnici dobili potrebne prijenosne računare, bilo je moguće lakše obavljati
predviđene obaveze izvan sjedišta Instituta. Ipak, i dalje je problem smještaja opterećujući faktor
rada saradnika. Koncem 2011. Općinski sud u Sarajevu donio je Odluku u predmetu tužbe Saveza
sindikata Jugoslavije i naložio Institutu iseljenje iz zgrade. Institut je u koordinaciji sa Ministarstvom
za obrazovanje i nauku Vlade kantona Sarajevo poduzeo određene aktivnosti u vezi s tim, koje su
još uvijek u toku, a kojima bi se trebao ovaj problem smještaja Instituta konačno riješiti.
1.1.2. Školovanje stručnih saradnika:
Svi saradnici Instituta koji pohađaju postdiplomske studije izvršavaju svoje obaveze.
Sabina Veladžić je 7. septembra 2011. odbranila magistarski rad, a mr. Dženita Rujanac prijavila je
temu doktorske disertacije.
2. Međunarodna saradnja:
Institut je nastavio sa razvojem međunarodne saradnje. U sklopu toga je zajedno sa Institutom za
noviju istoriju Srbije pripremljena i zajednička promocija jedne knjige. Nastavljena je institucionalna
4
saradnja sa Hrvatskim institutom za povijest u Zagrebu, a uspostavljeni su i kontakti sa nizom
drugih srodnih institucija u zemlji i regionu.
3. Izvještaj o radu Biblioteke Instituta:
Tokom 2011. godine u biblioteci su radila dva saradnika: Gina Zorabdić, šef biblioteke i Igor
Mišković, bibliotekar-dokumentarista. Rad se odvijao u okvirima predviđenih obaveza koje se
sastoje od redovnog rada na izdavanju i vraćanju literature saradnicima Instituta i drugim
zainteresiranim korisnicima; saradnja sa srodnim institucijama i bibliotekama u zemlji i inostranstvu
i brojni ostali poslovi predviđeni opisom poslova ovih stručnih uposlenika.
Koncem 2011. bibliotekar Gina Zorabdić je otišla u mirovinu, a biblioteku je samostalno nastavio
voditi Igor Mišković.
4. Izvještaj o radu Sekretarijata:
U Sekretarijatu, kao administrativnom dijelu kolektiva, tokom 2011. godine radili su: dipl. iur. Ašida
Šahbegović, sekretar Instituta; dipl. ecc. Vildana Kurtović, šef računovodstva; Ognjenka Išek,
tehnički sekretar i Sabiha Ljuca i Ifeta Mešević, čistačice-kurirke. Svi pravni, upravni, finansijski,
administrativni i tehnički poslovi u 2011. godini bili su uredno i blagovremeno izvršeni u skladu sa
zahtjevima redovnog poslovanja Instituta.
5
PREGLED POJEDINAČNIH AKTIVNOSTI SARADNIKA
INSTITUTA ZA ISTORIJU U SARAJEVU TOKOM 2011. GODINE
1. BANDŽOVIĆ, dr. SAFET
Naziv projekta: Bošnjački muhadžiri u Osmanskom carstvu (1878-1912).
Predviđeni rok završetka projekta: 1. juli 2014.
Stupanj realizacije projekta: Shodno utvrđenom programu, rad na osnovnom projektu tokom
2011. obuhvatao je širi uvid u relevantnu literaturu i objavljenu građu iz regiona (Turska, Alabnija,
Srbija, Crna Gora, Rusija, Makedonija) i objavljenu građu novijeg datuma, kao i dalji angažman na
njihovom sistematskom prikupljanju i obradi.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci:
Nema
III Prikazi:
Nema
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
1.Iseljavanje muslimana Crne Gore u Tursku, knj. 1, Iseljavanje muslimanskog stanovništva Crne
Gore u Tursku (1877-1940.), izd. Matica Muslimanska Crne Gore, Podgorica 2011, str. 262.
II Članci:
1.„Uzroci muhadžirskih pokreta iz Bosne i Hercegovine 1878-1912.“ u: Almanah, br. 48-49,
Podgorica 2010, 89-128.
2.„Demografska deosmanizacija Balkana i kretanja
bosanskohercegovačkih muhadžira (1878.-
1914.). u: Međunarodna konferencija: Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918.
održana u Sarajevu, 30. i 31. marta 2009. Zbornik radova, Sarajevo: Filozofski fakultet, 2011, 207235.
6
3.„Bosanska krajina u velikodržavnim planovima Srpskog kulturnog kluba i ideologa četničkog
pokreta, u Zločini u Bosanskoj krajini za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991.1995.“ u: Zbornik radova sa Međunarodne konferencije održane u Bihaću od 22.-24.septembra
2010, knj. 1, Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava,
2011, 64-84.
4.„Politički interesni realizam i dometi međunarodnog prava“, u: Genocid u Bosni Hercegovini –
posljedice presude Međunarodnog suda pravde, knj. 1, Zbornik radova sa Međunarodne naučne
konferencije održane u Potočarima (Srebrenica) od 10.-11. jula 2009. godine., Sarajevo: Institut za
istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2011, 519-557.
5.„Muhadžirski pokreti na Balkanu od kraja XIX stoljeća do Drugog svjetskog rata,“ u: Zbornik
radova/Naučni skupovi „Migracije u Bosni i Hercegovini“ održani 19. 01. 2010. i 12. 09. 2011. u
Tuzli, Tuzla: BZK „Preporod“, 2011. 165-195.
6.„Odjek „Muslimanskih rezolucija“ iz 1941. godine,“ Arhivska praksa, br. 14, Tuzla 2011, 433-466.
III Prikazi:
1.Ivan Đurić, Vlast, opozicija, alternativa, priredila i pogovor napisala Latinka Perović, izd. Helsinški
odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2009. – Almanah, br. 48.49, Podgorica 2010, 289-295.
2.Holm Zundhausen, Istorija Srbije od 19. do 21. veka, prevod s njemačkog Tomislav Bekić, izd.
„Clio“, Beograd 2008, - Pregled, br. 3, Sarajevo 2010, 257-267.
IV Recenzije:
1.Mesud Šadinlija, Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine u vrijeme jugoslovenske krize 1986.1992.
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
1.Naučni skup „Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci“ u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture
„Preporod“ BiH – (6. mart 2011. Sarajevo). Organizatoru je dostavljen rad pod naslovom Bošnjaci i
antifašizam: rezolucije građanske hrabrosti (1941.) i savremenost.
2.Promotor knjige dr. Mustafe Memića Gusinjsko-plavska krajina u vrtlogu historije (izd. Institut za
istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo 2008.). Promocija je, u
organizaciji Zavičajnog društva Plavljana i Gusinjana u Bosni i Hercegovini, održana 28. maja 2011.
u hotelu „Hollywood“ u Sarajevu.
7
Ostale aktivnosti:
1. Autorizirani intervju: Historija u razbijenom ogledalu: Bošnjaci i antifašizam, „Preporod“, br.
2/940, Sarajevo 15. januar 2011.
Članstvo u komisijama za odbranu doktorskih disertacija:
1.Predsjednik Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Amira Klike i podobnosti teme doktorske
disertacije Politička i vojna zbivanja u Srednjoj Bosni (1992-1994).
Članstvo u komisijama za odbranu magistarskih radova:
Nema
Ostalo:
1.Član Odbora za historijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
2. BEŠLIJA, SEDAD
Naziv projekta: Mjere i metode za stabilizaciju osmanske vlasti u Bosni do kraja 16. stoljeća
Predviđeni rok završetka projekta: 12.10.2011.
Stepen realizacije projekta: U decemebru obavio dio istraživanja u Državnom arhivu u Dubrovniku.
Završio i predao mentoru prvu verziju rukopisa projektnog zadatka.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema.
II Članci i rasprave:
1.“Doprinos Gračaničkog glasnika izučavanju historije Bosne pod osmanskom vlašću do kraja 18.
stoljeća (s posebnim osvrtom na historiju Gračanice)”, Gračanički glasnik br. 31/16., Gračanica:
Monos, 2011,. 200-208.
III Prikazi:
1.Behija Zlatar, Gazi Husrev-beg, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XXXII, BEMUST,
Sarajevo, 2010, (236. str.), u: Prilozi instituta za istoriju, br. 40., Sarajevo, 2011.
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
8
1.„Iz života i rada dr. Hazima Šabanovića (u povodu 95 godina od rođenja i 40 godina od smrti
velikog naučnika)“, Glasnik Rijaseta IZ, br. 1-2, januar/februar 2011, Sarajevo, 2011, 89-103.
III Prikazi:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u izvan Programa rada Instituta:
Nema
3. BRKLJAČA, mr. SEKA
Naziv projekta: Zanatstvo u Bosni i Hercegovini 1918.-1941. godine
Predviđeni rok završetka projekta: 1. juli 2014. godine
Stupanj realizacije projekta:
Prema predviđenoj dinamici u toku 2011. pregledani slijedeći objavljeni izvori:
- Trgovačka i obrtnička komora za Bosnu i Hercegovinu, Izvještaji o privrednim prilikama i radu
Komore od 1925. do 1932. godine.
- Zanatska komora Sarajevo,Izvještaji o radu od 1932. do 1941. godine.Zanatska komora Banjaluka,
- Izvještaj o radu od 1932. do 1941. godine.
- Arhiv Bosne i Hercegovine, periodika – Narodno jedinstvo, Službene novine Kraljevine Jugoslavije,
- Zakon o radnjama od 5. novembra 1931. godine.
- Fond: Ministarsvo trgovine i industrije Kraljevine SHS (Odjeljenje za Bosnu i Hercegovinu) 19211928. godine.
Objavljeni radovi u okviru Programa Instituta:
I Knjige:
Nema
II Članci:
1.„Profiliranje bosanskohercegovačkih gradova u procesu urbanizacije od 1878. do 1941. godine.“
u: Identitet Bosne i Hercegovine, Zbornik radova, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011., 309-335.
2.„Paradoksi provedbe Vidovdanskog ustava u Bosni i Hercegovini 1921. godine“. U: Historijska
traganja, br. 7, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 135-157.
III Prikazi:
9
Nema
Objavljeni radovi izvan Programa Instituta:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1.„Stanovništvo Žepča od 1910. do 1941. Godine“. u: Zbornik radova međunarodnog znanstvenog
simpozija Žepče 1458. – 2008., Žepče, Hrvatski institut za povijest Zagreb Općina Žepče, 2010, 247255.
2.„Urbanizacija Hercegovine – demografski i privredni razvoj gradova od 1878. do 1941. Godine“. u:
Hum i Hercegvina kroz povijest, Zbornik radova sa međunarodnog znantsvenog simpozija, Zagreb,
Hrvatski institut za povijest, 2011., 53-88.
III Prikazi:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
1.Izlaganje na okruglom stolu posvećenom prof. dr. Iljasu Hadžibegoviću pod naslovom: Iljas
Hadžibegović i istorija gradova u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, 28. april 2011.)
2.Izlaganje na međunarodnoj naučnoj konferenciji Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi (Konjic,
Mostar, 23. i 24. juni 2011.) pod naslovom: Bosna i Hercegovina u prvim godinama Drugog
svjetskog rata od 1939. do 1941. godine.
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
Nema
4. DUJMOVIĆ, mr. SONJA
Naziv projekta: Srpsko građanstvo u Sarajevu 1918-1941.
Predviđeni rok završetka projekta: 31. decembar 2011.
Stupanj realizacije projekta:
Nakon završenih planiranih istraživanja u Historijskom arhivu u Sarajevu, Zemaljskom muzeju, te
Arhivu Bosne i Hercegovine projekat je dobio sljedeći stepen realizacije. Formirana su sljedeća
radna poglavlja:
I DIO Srpsko građanstvo u Sarajevu do 1918.
10
Izrastanje sarajevskog srpskog građanstva u okviru Osmanskog Carstva
Srpsko građanstvo u Sarajevu pod austrougarskom upravom
Srpsko građanstvo Sarajeva u Prvom svjetskom ratu.
II
DIO Srpsko građanstvo u Sarajevu 1918-1941.
A. Srpsko građanstvo u Sarajevu i proces ujedinjenja u Kraljevinu Slovenaca, Hrvata i Srba
B. Bosanskohercegovačko društvo i njegova srpska komponenta
a. Srpsko stanovništvo u Sarajevu
b. Srbi u upravnim tijelima Sarajeva
C. Ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini i srpsko građanstvo
III DIO Srpsko građanstvo u Sarajevu i njegova politička orijentacija
A. Srpske stranke u Bosni i Hercegovini i učešće srpskog građanstva Sarajeva u njima
IV DIO Srpsko građanstvo i njegov udio u kulturnom životu Sarajeva
V DIO Srpsko-pravoslavno sveštenstvo u Bosni i Hercegovini u međuratnom periodu
Od navedenih poglavlja završena su u potpunosti prva dva poglavlja i treći većim dijelom. Preostala
dva poglavlja su građom grupisana, ali u „sirovoj formi“.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju :
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1.„Bosna i Hercegovina ne može ni da živi ni da umre“ - situiranje identiteta Bosne i Hercegovine
kod bosanskohercegovačkih Srba (do 1941. godine). u: Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju,
Zbornik radova, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2011, 19-53.
III Prikazi:
Nema
Objavljeni radovi izvan programa rada Instituta za istoriju :
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1.„Pogledi Jelice Belović Bernadžikovske iz njene bosanske ‘Sopstvene sobe‘,“. Međunarodna
konferencija: Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918. održana u Sarajevu, 30. i 31.
marta 2009. Zbornik radova, Sarajevo: Filozofski fakultet, 2011, 481-503.
11
III Prikazi:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
Nema
Ostale aktivnosti:
1.Član Odbora za historiju pri ANUBiH
5. DURANOVIĆ, IDRIZ
Saradnik je bio angažiran u Institutu do na sređivanju informacija za Abecedarij u okviru projekta
Historijski leksikon Bosne i Hercegovine, te djelimično u biblioteci i na drugim poslovima po
zaduženju direktora Instituta.
Saradnik je također pohađao drugu godinu drugog ciklusa studija na Odsjeku za historiju
Filozofskog fakulteta u Sarajevu („Master studij“).
6. GLADANAC, SANJA
Naziv projekta: Državno školstvo u Bosni i Hercegovini (1941 – 1945)
Predviđeni rok završetka projekta: 31. decembar 2011.
Stupanj realizacije projekta: U okviru izrade projekta Državno školstvo u Bosni i Hercegovini (1941
– 1945) analizirane su čitanke te udžbenici historije i geografije objavljeni za vrijeme uprave NDH.
Oni će pri realizaciji projekta služiti kao glavni izvor za sagledavanje upliva ustaške ideologije u
školsku nastavu odnosno u kolikoj je mjeri interpretacija historijske zbilje bila prilagođena politici
režima. Radi komparacije nastavnog materijala pregledano je nekoliko dostupnih udžbenika
korištenih u školskom sistemu Kraljevine Jugoslavije (sveukupno je korišteno 33 udžbenika). Ove
godine obavljen je istraživački boravak u Hrvatskom državnom arhivu i Nacionalnoj i sveučilišnoj
knjižnici u Zagrebu. Pregledana arhivska građa fonda Ministarstva narodne prosvjete (19 kutija),
ustaška publicistika (Dužnostnik, Službeni list Ustaške mladeži Zagreb, 1942-1944, Novi list, Zagreb,
1941) te relevantna literatura koji će biti korisna za pisanje rada o ustaškoj ideologiji u nastavi i
12
praktičnom funkcioniranju iste. Na osnovu do sada prikupljene građe i literature napisana su tri od
ukupno četiri predviđena dijela rada.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
Nema
III Prikazi:
1.Pisma Hajimu Altarcu iz koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu, ur Sandra Biletić, Amira
Hujdur. Sarajevo, 2010, u: Prilozi, br. 40, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 392-394)
Objavljeni radovi izvan okvira programa rada Instituta:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
Nema
III Prikazi:
Nema
7. KAMBEROVIĆ, dr. HUSNIJA
Naziv projekta: „Hrvatsko proljeće“ u Bosni i Hercegovini (1967-1972)
Predviđeni rok završetka projekta: 30. juni 2014.
Pregledana arhivska građa u Arhivu Bosne i Hercegovine, te djelimično u Arhivu Jugoslavije i
Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.
Tokom godine je pregledan i dio tadašnje štampe, kao važan izvor informacija o temi koja se
istražuje.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
1. Hod po trnju. Iz bosanskohercegovačke historije 20. stoljeća. Sarajevo: Institut za istoriju, 2011.
II Članci i rasprave:
13
1.
„Džemala Bijedića treba kazniti“. Pokušaj političke diskreditacije Džemala Bijedića 1962.
godine“. u: Historijska traganja, br. 6, Sarajevo: Institut za istoriju, 2010, 115-134.
2. „Politička elita u Bosni i Hercegovini i afirmacija bošnjačkog nacionalnog identiteta sredinom
1960-ih i početkom 1970-ih godina“. u: Zbornik Nikše Stančića, Zagreb: Filozofski fakultet, 2011,
329-342 .
3. „Josip Broz Tito i nacionalni identitet Muslimana u Bosni i Hercegovini – dva viđenja“. u:Tito –
viđenja i tumačenja. Zbornik radova, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije i Arhiv Jugoslavije,
2011, 274-282.
4. „O konstruiranju identiteta“. u: Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju. Zbornik radova.
Sarajevo: Institut za istoriju, Sarajevo, 2011, 9-18.
5. „Smrtne presude Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine iz 1945. godine“. Prilozi br. 40, Sarajevo:
Institut za istoriju, 2011, 158-170.
III Prikazi:
Nema
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1.„Žepče u Drugom svjetskom ratu prema ocjenama Zemaljske komisije za utvrđivanje ratnih
zločina“. u: Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija Žepče 1458.-2008, Zagreb –
Žapče, Hrvatski institut za povijest i općina Žepče, 2010, 237-245.
2.„Mostarsko savjetovanje 1966. godine“. u: Hum i Hercegovina kroz povijest. Zbornik radova, knj.
II, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011, 557-588.
3.„Муcyльманская политическая элита и хорватские политические програмы в Боснии и
Герцеговине в начале ХХ века“. Австро-Венгрия: Центральная Европа и Балканы (ХI-ХХ вв.).
Памяти В.И. Фрейдзона. Отв. ред.: С.А. Романенко, И.А. Крючков, А.С. Стыкалин. СанктПетербург, Алетейя, 2011, 293-303.
III Prikazi:
Nema
IV Novinski tekstovi:
1.„Čović i Dodik kao Tuđman i Milošević“, Danas, Beograd, 22. mart 2011.
14
2.„Прошлост је једна, интерпретације су безбројне“, Politika, Beograd, 8. april 2011.
3. Memento mori. Prof. dr. Ibrahim Karabegović. Odlazak dobrog profesora. Oslobođenje, KUN, 8.
septembar 2011, 36.
Članstvo u komisijama za odbranu doktorskih radnji:
1.
Član Komisije za odbranu doktorske disertacije mr. Smaje Halilovića (Filozofski fakultet,
Tuzla, 5. Septembar 2011.)
Članstvo u komisijama za odbranu magistarskih radnji:
1.
Član komisije za odbranu magistarskog rada Sabine Veladžić pod naslovom Bošnjaci u BiH
od 1990. do 1992 godine: uzroci i sredstva nacionalne homogenizacije (Sarajevo, Filozofski fakultet,
7. septembar 2011.)
2.
Član komisije za odbranu magistarskog rada Elmedina Zlotrga pod naslovom Uloga
''Osvita''u društvenim i političkim prilikama u Bosni i Hercegovini (1942.-1944.). (Sarajevo, Filozofski
fakultet, 8. septembar 2011.)
Recenzije:
1.
Vera Katz, Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945 do 1953. Sarajevo:
Institut za istoriju, 2011.
2.
Raif Dizdarević, Put u raspad. Sarajevo: Institut za istoriju 2011.
3.
Više radova za časopis Prilozi i zbornik radova Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Prorama rada Instituta:
1.
Promotor knjige Admir Mulaosmanović, Bihaćka krajina 1971.-1991. (Utjecaj politike i
političkih elita na privredni razvoj). Organizator: Institut za istoriju, Sarajevo, 3. mart 2011.
2.
Promotor knjige mr. Amir Kliko i Fikret Ćuskić, 17. Viteška krajiška brdska brigada ARBiH
(Organizatori: Institut za istoriju i Udruženje 17. Viteška krajiška brdska brigada ARBiH, Sarajevo,
13. april 2011.)
3.
Učešće na Okruglom stolu pod naslovom Iljas Hadžibegović: čovjek, naučnik, pedagog
(Organizatori: Filozofski fakultet i Institut za istoriju, Sarajevo, 27. aprila 2011, podnio referat pod
naslovom Iljas Hadžibegović kao direktor Instituta za istoriju 1987-1990.)
4.
Učešće na naučnoj konferenciji pod naslovom Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi,
Konjic - Mostar, 23 - 24. juni 2011. (Organizator: Institut za istoriju, podnio referat pod naslovom
Bura oko 1941 – na marginama jedne polemike)
15
5.
Promotor knjige Blajburg i Jasenovac nisu isto, autora Slavka Goldsteina i Ive Goldsteina
(Organizatori: Institut za istoriju, Društvo pisaca i PEN Centar Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 22.
decembar 2011)
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Prorama rada Instituta:
1.
Učesnik na skupu pod naslovom Hrvatsko proljeće. 40 godina poslije, Zagreb 13-14. oktobar
2011. (Organizator: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Podnio referat pod naslovom
Percepcija Hrvatskog proljeća u Bosni i Hercegovini)
2.
Učesnik na naučnom skupu pod naslovom Gradačac kroz vijekove, Gradačac 22. oktobar
2011. (Organizator: Općina Gradačac. Podnio referat pod naslovom Reis-ul-ulema Fehim Spaho u
Gradačcu 1939. godine)
3.
Promotor knjige Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918. Zbornik radova,
Sarajevo 10. novembra 2011. (Organizator: Filozofski fakultet, Sarajevo).
4.
Učesnik na znanstvenom kolokviju pod naslovom Kako poučavati o izgrađivanju Europe u
vrijeme integracije zemalja europskog jugoistoka? Stajališta europskih povjesničara. Zagreb, 24. i
25. studenog 2011. (Organizatori: Filozofski fakultet Zagreb, Veleposlanstvo Savezne Republike
Njemačke u Hrvatskoj, Veleposlanstvo Francuske Republike u Hrvatskoj, Francuski institut u
Zagrebu). Podnio referat pod naslovom Bosna i Hercegovina između Istoka i Zapada – interpretacija
bosanskohercegovačke povijesti osmanskog i austro-ugarskog razdoblja.
5.
Održao javno predavanje pod naslovom Fašizam bez mimikrije – govor o Bošnjacima
(Organizator: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, Sarajevo, 4. decembar 2011.)
6.
Promotor knjige Bošnjačke teme autora Huseina Husage Ćišića (Organizator BZK Preporod i
Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Mostar 8. decembra 2011.)
Ostalo:
1.
Član Komisije za izradu Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o naučnoistraživačkoj
djelatnosti
2.
Član Savjeta za nauku Kantona Sarajevo
16
8. KAPIDŽIJA, ELMEDINA
Naziv projekta: Bosna u drugoj polovini XIII. stoljeća
Predviđeni rok završetka projekta: 31. decembar 2011.
Stupanj realizacije projekta: Za potrebe rada na osnovnom projektnom zadatku Bosna u drugoj
polovini XIII stoljeća saradnica je obavila arhivska istraživanja u Dubrovačkom arhivu (20. do 26.
marta 2011. godine). U proteklom periodu napisala je prvu verziju magistarskog rada.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1.„Srednjovjekovna Bosna na stranicama Gračaničkog glasnika“, Gračanički glasnik br. 31,
Gračanica: Monos, 2011, 194-199.
III Prikazi:
1.Desanka Kovačević-Kojić, Srednjovjekovna Srebrenica: XIV-XV vijek, Beograd: SANU, Posebna
izdanja, knj. DCLXVIII, Odjeljenje istorijskih nauka, knj. 29, 2010, str. 312, ćir.; u: Prilozi br. 40,
Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 367-371.
2.Dani Instituta za istoriju u Sarajevu, Sarajevo: NUB BiH, 17-18. decembar 2010. godine, u Prilozi
br. 40 Sarajevo: Institut za istoriju, 2011,442-447.
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1. „Srednjovjekovna Bosna na stranicama Godišnjaka Društva istoričara Bosne i Hercegovine“,
objavljeno na zvaničnoj web stranici Društva za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije
(http://www.stanak.org/).
III Prikazi:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
17
Nema
9. KATZ,dr. VERA
Naziv projekta: Historijski leksikon Bosne i Hercegovine
Predviđeni rok završetka projekta: 31. 12. 2012.
Stupanj realizacije projekta: U svojstu voditelja projekta Historijski leksikon Bosne i Hercegovine
koordinirala potrebne aktivnosti u fazi prikupljanja pojmova za Abecedarij u kojem sudjeluje
nekoliko saradnika Instituta za istoriju u Sarajevu. Ukupno je prikupljeno 9.029 pojmova.
Završeni Abecedarij predat je na recenziju.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
1.
Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945.-1953. Sarajevo: 2011. Institut za
istoriju. 431.
II Članci i rasprave:
1.
“Proces demografske tranzicije u Bosni i Hercegovini”. u: Identitet Bosne i Hercegovine kroz
historiju – zbornik radova. Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 273-293.
2.
“O društvenom položaju žene u Bosni i Hercegovini 1942-1953.” u: Prilozi 40. Sarajevo:
Institut za istoriju, 2011, 135-155.
3.
“Ustavno-pravni i politički položaj Bosne i Hercegovine prema ustavima FNRJ i NRBiH 1946.
godine”, u: Historijska traganja, br. 7, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 159-200.
III Prikazi:
1. Disidentstvo u suvremenoj povijesti. Zbornik radova sa međunarodnoga skupa. ur. Nada Kisić
Kolanović, Zdenko Radelić, Katarina Spehnjak. Zagreb: 2011. Hrvatski institut za povijest. 439. u:
Prilozi 40. Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 433-437.
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige
Nema
II Članci i rasprave:
1. “Nekoliko primjera ideološke upotrebe ''narodnog prosvjećivanja'' u Hercegovini 1945.-1952.”
u: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hum i Hercegovina kroz povijest,
18
održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009. /ur: Ivica Lučić/. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
Knjiga II., 2011, 509.-528.
III Prikazi
Nema
Članstvo u komisijama za odbranu doktorskih disertacija:
Nema
Članstvo u komisijama za odbranu magistarskih radnji:
Nema
Recenzije:
1.
Članci za časopise: Historijska traganja 7. i 8. za 2011.; Radovi Hrvatskog društva za znanost
i umjetnost za 2011.
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
1.Okrugli stol: prof. dr. Iljas Hadžibegović – čovjek, naučnik, pedagog. Održan 27. 4. 2011. u
Sarajevu u organizaciji Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Instituta za istoriju u Sarajevu. Izlaganje:
prof. dr. Iljas Hadžibegović – učitelj i prijatelj.
2.Promotor knjige Tito – viđenja i tumačenja. Zbornik radova. Beograd: 2011. Institut za noviju
istoriju Srbije – Arhiv Jugoslavije. /promocija održana 3. 10. 2011. u Sarajevu u Nacionalnoj i
univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine.
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
1.Simpozij: Hladni rat – prošlost, sadašnjost, budućnost: Hladni rat 2 – društvo, održan od 8. 10.
2011. u tri grada: Beogradu, Sarajevu i Konjicu u organizaciji Centra za kulturnu dekontaminaciju –
Beograd i Bijenala savremene umjetnosti – Sarajevo
2.Kardinal od Vrhbosne. Vinko Puljić (65 g. života, 40 g. misništva, 20 g. biskupstva). Zagreb: 2010.
Styria, Večernji list. /Promocija održana 19.1.2011. u Sarajevu na Bogosloviji
Članstvo u komisijama za odbranu doktorskih radnji:
Nema
Članstvo u komisijama za odbranu magistarskih radnji:
Nema
Ostale aktivnosti:
1.Sudjelovala u radu Upravnog odbora Instituta za istoriju u Sarajevu
2.Sudjelovala u radu Naučnog vijeća Instituta u Sarajevu
19
3.Povremeno zastupala i predstavljala Institut za istoriju u Sarajevu tijekom odsutnosti direktora dr.
Husnije Kamberovića
10. LIČINA, AIDA
Naziv projekta: Titov fond za stipendiranje mladih radnika i radničke djece od 1974. do 1986.
godine
Predviđeni rok zvršetka projekta: 31. decembar 2011.
U periodu od 17. do 21. oktobra boravila u Beogradu na istraživanju u Arhivu Jugoslavije, gdje je
pregledala arhivski fond Titov fond za stipendiranje mladih radnika i radničke dece Jugoslavije, kao i
građu arhivskog fonda Saveza socijalističke omladine Jugoslavije,
Istraživanja su završena i projekat je u završnoj fazi izrade.
Saradnica je obavljala i poslove sekretara Redakcije časopisa Historijska traganja.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1.„Socijalistički period na stranicama Gračaničkog glasnika (1945-1991)“. Gračanički glasnik br. 31.
Gračanica: Monos, 2011, 215-220.
III Prikazi:
1.Admir Mulaosmanović. Bihaćka krajina1971-1991. Utjecaj politike i političkih elita na privredni
razvoj. Sarajevo. Institut za istoriju. 2010. 159. u: Prilozi, br. 40, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011.
402-405.
2.Okrugli sto Iljas Hadžibegović – čovjek, naučnik i pedagog. Sarajevo: 27. april 2011. Odsjek za
historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Institut za istoriju u Sarajevu. u: Prilozi br.
40, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011. 439-442.
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
1.Konferencija Bosna i Hercegovina 1941. godine: Novi pogledi (Konjic i Mostar, 23. i 24. 6. 2011) sa
referatom Sjećanje na 1941: Obilježavanje dvostrukog jubileja Josipa Broza Tita
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
Nema
20
12. MILIŠIĆ, dr. SENIJA
Naziv projekta: Bosanskohercegovački naučnici (1945-1975) – život i djelo
Predviđeni rok završetka projekta: 31. 12. 2012. godine
Stepen realizacije projekta: Tokom 2011. saradnica je radila na građi Fonda za nauku BiH koja je u
međuvremenu obrađena i postala dostupna, čitala literaturu te pisala tekst projekta.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
Nema
III Prikazi:
Nema
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1.“Nastanak i razvoj visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini nakon Drugog svjetskog rata
(1945-1958)”. u: Pregled, br. 2/2011, 83-96.
III Prikazi:
1.Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XI, Sarajevo, 2010; 256-262.
2.Građa Arhiva Bosne i Hercegovine, 2, Sarajevo, 2010, 277-282.
Recenzije:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
Nema
Članstvo u komisijama za odbranu doktorskih radnji:
Nema
Članstvo u komisijama za odbranu magistarskih radnji:
21
Nema
Ostale aktivnosti:
1. Član Redakcije časopisa Istraživanja (Mostar)
13. MULAOSMANOVIĆ, mr. ADMIR
Naziv projekta: Politička djelatnost Alije Izetbegovića. Od osnivanja SDA (1990.) do povlačenja iz
Predsjedništva BiH (2000.)
Predviđeni rok završetka projekta: 30. septembar 2013.
Stupanj realizacije projekta: Napisao prvo poglavlje i počeo pisati drugo. Obavio konzultacije sa
mentorom u vezi sa strukturom rada. Napravljene manje izmjene.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
1. Nema
II Članci i rasprave:
1."Razvoj Agrokomerca u svjetlu odbrambenog koncepta ONO". u: Bošnjačka pismohrana 32-33:
368-390.
III Prikazi:
Nema
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
Nema
III Prikazi:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
1. Bošnjački nacionalni identitet /referat/, 8. 4. 2011: Bošnjačko nacionalno vijeće Kosova, Prizren
22
2. Svečana akademija u povodu 8 godina smrti Alije Izetbegovića, 19. 10. 2011: Narodno
pozorište, Sarajevo.
3. Pripadnik Handžar divizije i njegova priča (referat), Bošnjaci i Drugi svjetski rat, 24. 12. 2011:
Mladi muslimani, Sarajevo
14. NAMETAK, MUHAMED
Naziv projekta: Agitprop kultura u BiH (1945-1952)
Predviđeni rok završetka projekta: 31. decembar 2011.
Stupanj realizacije projekta: Tokom 2011. godine završena su arhivska istraživanja na fondovima
Omladinskih radnih akcija, Pruga Brčko-Banovići i Pruga Šamac-Sarajevo, i na nesređenom fondu
PK/CK KPBiH. Od 17. do 21. oktobra saradnik je boravio u Beogradu radeći na fondu Ideološke
komisije CK SKJ.
Tokom 2011. završen je rad na 3. poglavlju rada, započet u 2010. godini (Prosvjeta u službi
ideologije), a urađena su i poglavlja 2. (Kulturna politika i socio-ekonomski preobražaj zemlje) i 4.
(Kulturna politika od sukoba sa Informbiroom do 1952.), a započet je i rad na poglavlju „Osnovna
obilježja kulturne politke Bosne i Hercegovine u periodu 1945-1952. – ciljevi i uzori“.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
Nema
III Prikazi:
1.Bijela knjiga – 1984 : obračun sa „kulturnom kontrarevolucijom“ u SFRJ. priredili: Kosta Nikolić,
Srđan Cvetković i Đoko Tripković. JP Službeni glasnik i Institut za savremenu istoriju, Beograd 2010.
290 str.
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
Nema
23
III Prikazi:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan programa rada Instituta:
1.Dana 24. decembra saradnik je na naučnom skupu Bošnjaci i Drugi svjetski rat podnio referat pod
nazivom Kulturna politika komunističkih vlasti BiH i njen odnos prema Bošnjacima 1945 – 1952.
15. OMERČIĆ, EDIN
Naziv projekta: Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova u periodu 19911996.
Predviđeni rok završetka projekta: 31. decembar 2011.
Stupanj realizacije projekta: Tokom 2011. predao je prvu verziju rada obima od 130 stranica.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1.„Viđenje ''drugog'' u vrijeme rata 1992-1995“. u: Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, tom
2, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2011, 183-213.
2. „Grad i historičar: Zavidovići i Jusuf H. Mujkić (problematika nedostupnosti izvorne građe pri
razmatranju ''najnovije'' bosanskohercegovačke historije)“. u: Gračanički glasnik, časopis za
kulturnu historiju, 32/16, Gračanica, novembar 2011, 197-200.
3.„Alternativna politička scena u Bosni i Hercegovini (Udruženje za jugoslavensku demokratsku
inicijativu, Pretparlament Jugoslavije, Forum za etničlke odnose)“, u: Historijska traganja, br. 7,
Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 231-239.
III Prikazi:
1. Zbornik Nikše Stančića, (ur. Iskra Iveljić), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za
povijest, FF press, Zagreb, 2011, 388. str. u: Prilozi br. 40, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 437439.
24
2. Amir Kliko, Fikret Ćuskić, 17. Viteška krajiška brdska brigada ARBiH, Udruženje 17. VKBBRInstitut za istoriju, Ključ - Sarajevo, 2010, 320. str. u: Prilozi br. 40, Sarajevo: Institut za istoriju,2011,
418-422.
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
Nema
III Prikazi:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
Nema
16. OMEROVIĆ, ENES
Naziv projekta: Političko nasilje u Bosni i Hercegovini 1918-1921. godine.
Predviđeni rok završetka projekta: 31.decembar 2011.
Stupanj realizacije projekta: Za potrebe navedenog projekta obavio arhivska istraživanja u Arhivu
Jugoslavije u Beogradu. Magistarski rad predao mentoru na čitanje.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1.„Kaznenopravna zaštita države na tlu Bosne i Hercegovine od stvaranja Kraljevstva Srba, Hrvata i
Slovenaca do donošenja Vidovdanskog ustava. Sarajevo“, Prilozi br. 40, Sarajevo: Institut za istoriju,
2011, 339-362.
2.„Period između dva svjetska rata na stranicama Gračaničkog glasnika“. Gračanički glasnik,
Gračanica: Monos, 2011, 209-214.
III Prikazi:
25
Nema
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
Nema
III Prikazi:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
Nema
17. PELESIĆ, mr. MUHIDIN
Naziv projekta: Šemsudin Sarajlić (1887.-1960) – intelektualac u prevratničkom vremenu
Predviđeni rok završetka projekta: 31. decembar 2014.
Stupanj realizacije projekta: Saradnik je prikupio i studirao dostupnu literaturu o historijskom
kontekstu u kojemu je Sarajlić djelovao. Također je studirao radove Šemsudina Sarajlića o
političkim i ekonomskim temama, te njegove putopise.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci:
Nema
III Prikazi:
Nema
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci:
26
Nema
III Prikazi:
Nema
IV Recenzije:
Dio priloga planiranih za publiciranje u časopisu Historijska traganja, br. 7.
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
Nema
Ostale aktivnosti:
1.Poslovi člana redakcije časopisa Historijska traganja
18. PINTOL, EMINA
Saradnica je angažirana u Institutu posredstvom Zavoda za zapošljvanje. Tokom 2011. angažman
privremeno prekinut zbog porodiljskog odsustva.
19. RUJANAC, mr DŽENITA
Naziv projekta: Politička djelatnost Branka Mikulića 1965-1988.
Predviđeni rok završetka projekta: 1. novembar 2015.
Stupanj realizacije projekta:
U prvoj polovini godine obavljeni su završni poslovi na projektu „Odnos vjerskog i nacionalnog u
identitetu Bošnjaka od 1980. do 1990. godine“. Saradnica je uradili dodatne dopune i ispravke
teksta odbranjenog magistarskog rada. To je zahtijevalo ponovno konsultiranje već pročitane
literature kao i literature koja je u međuvremenu objavljena. Također, bilo je potrebno konsultirati i
određenu arhivsku građu da bi tekst dobio bolji kvalitet i ponudio zaokruženu cjelinu. Korigirani
tekst pripremljen je za štampu.
Sredinom godine započela preliminarna istraživanja u Arhivu Bosne i Hercegovine i Arhivu
Federacije Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja bila je posvećena fondovima Izvršnog vijeća
Skupštine SR BiH i fondu Branka Mikulića. Nakon višemjesečnih istraživanja napravljen je prijedlog
27
projekta pod nazivom „Politička djelatnost Branka Mikulića od 1965.do 1988. godine“. Također, na
Filozofskom fakultetu u Sarajevu krajem septembra 2011. godine prijavila temu doktorske
disertacije koja nosi isti naziv.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
Nema
III Prikazi:
1. Bahrudin Bijedić, Operacija „Leteći zmaj“: progon jugoslovenskog diplomate na osnovu lažne
optužbe. Sarajevo: Historijski arhiv Sarajevo, 2010. u: Prilozi br. 40. Sarajevo: Institut za istoriju,
2011, 408-411
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1. „Ajvatovica kao tradicija. Između nacionalnog i religijskog identiteta“. u: Anali Arhiva Federacije,
knjiga 2. Sarajevo: Arhiv Federacije BiH, 2010.
2. „Položaj vjerskih zajednica i njihova djelatnost tokom 1980-ih godina u Bosni i Hercegovini“. u:
Kultura sjećanja: 1991. Povijesni lomovi i savladavanje prošlosti (Tihomir Cipek ur.). Zagreb:
Biblioteka Srednji put, 2011, 265-286.
III Prikazi:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
1. Međunarodna naučna konferencija „Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi“ održana 23. i 24.
juna 2011. u Konjicu i Mostaru u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu, Odsjeka za historiju
Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Odsjeka za historiju Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru i
Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli. Učestvovala sa referatom Međa između „nas i
njih“. Imaginarna granica u filmu Nož 1999.
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
28
1. „Četvrta Post-jugoslavenska Mirovna akademija“ održana u Sarajevu od 17. do 27. jula 2011.
godine. Pohađala kurs „Jezik i ideologija“, a voditeljica kursa bila je prof. dr. Snježana Kordić.
2. Međunarodna radionica budućnosti „Sjećanja, opisivanja i identiteti: Prošlost, sadašnjost i
budućnost u bivšoj Jugoslaviji“ (Regensburg 28. 9. -1. 10. 2011.) u organizaciji Goethe-Instituta
Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, Sveučilišta u Regensburg i Južnoistočnog-Instituta u
Regensburgu Učestvovala sa radom Identitet i religija u Bosni i Hercegovini.
20. SMAJIĆ, mr. RAMIZA
Naziv projekta: Demografske promjene na prostoru Bosanskog ejaleta od 1683. do 1718. godine.
Predviđeni rok završetka projekta: 30. juni 2011.
Stupanj realizacije projekta:
Saradnica je obavila istraživanja u bibliotekama i arhivima u Sarajevu, petodnevno istraživanje u
Dubrovniku. Dosad je, prema Izvještaju koji je saradnica podnijela, napisano 175 stranica teksta.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
Nema
III Prikazi:
Nema
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1. „Manjinske zajednice u demografskom mozaiku 18. stoljeća: primjer Roma“, u: Zbornik radova:
Naučni skupovi „Migracije u Bosni i Hercegovini“, održani 19.01.2010. i 12.09.2011. godine u Tuzli,
Tuzla, 2011, . 325-331.
29
2. „Neki kulturološki aspekti bošnjačkog identiteta u djelu Hivzije Hasandedića“. u: Hivzija
Hasandedić: život i djelo, zbornik radova s naučnog skupa „Život i djelo Hivzije Hasandedića“,
održanog 1.7.2010., Mostar, 2011, 93-99.
3. „Predgovor“ u: Antun Hangi, život i običaji muslimana u BiH, Sarajevo, 2009. objavljen
na:http://www.spiritofbosnia.org/current-issue/the-survival-of-the-century-of-ideologies/
III Prikazi:
1.Vesna Miović, Mudrost na razmeđu; Zgode iz vremena Dubrovačke Republike i Osmanskog
Carstva, Dubrovnik, Kartolina, 2011. u: Novi Muallim, časopis za odgoj i obrazovanje, ljeto 2011,
godina XII, broj 46.
Recenzije:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
1. „Iskušenja vremena i odgovornost historičara“, Centar za napredne studije i BALMED,
14.11.2011.
godine.
(http://cns.ba/aktuelnosti/forum-cns-a-iskusenja-vremena-i-odgovornost-
historicara)
2. Kao recenzent djela Bakira Tanovića Historija Bosne u okviru Osmanskog carstva... održala niz
promocija (Sarajevo, Mostar, Travnik i Tuzla).
21. VELADŽIĆ, SABINA
Naziv projekta: Mobilizacija javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini 1990-1992. kroz nacionalna
glasila – Javnost, Herceg- Bosna, Muslimanski glas
Predviđeni rok završetka projekta: 31. juli 2011.
Stupanj realizacije projekta: Projekat završen i 7. septembra 2011. odbranjen kao magistarski rad.
Objavljeni radovi u okviru Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
30
1. “Destabilizacija Bosne i Hercegovine krajem osamdesetih godina 20. stoljeća – „Stvaranje
preduslova“ za tronacionalnu dezintegraciju“, u: Historijska traganja br. 7, Sarajevo: Institut za
istoriuju, 2011, 201-229.
III Prikazi:
1.Safet Bandžović, Bošnjaci i antifašizam, Ratni realizam i odjek rezolucija građanske hrabrosti
(1941.). u: Prilozi, br. 40., str.
Objavljeni radovi izvan Programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1.“Kretanje ka nultoj tačci - politički narativ SDA 1990. - 1992. kao temelj kulture sjećanja
Bošnjaka”. u: Kultura sjećanja: 1991.- Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, Disput, Zagreb, 2011,
299-319.
III Prikazi:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
1.Debating the end of Yugoslavia koju je organizovao Centar za jugoistočne evropske studije
Univerziteta u Gracu (4-6. novembra 2011.)
22. YOUNIS, mr. HANA
Naziv projekta: Trgovina Sarajeva od 1851. do 1878. godine
Predviđeni rok završetka projekta: 1. oktobar 2011.
Stupanj realizacije projekta:
Obavila istraživanja u Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine i Bošnjačkom
institutu u Sarajevu. Dodatno pregledala građu u Orijentalnom institutu, Historijskom arhivu u
Sarajevu, Arhivu Bosne i Hercegovine i Gazi Husrev-begovoj bibiloteci. Pregledala i prevela dio
građe (trgovačke izvještaje za period 1858-1872. godine) Britanskog konzulata u Sarajevu.
31
Na osnovu prikupljene građe, prevoda i njene analize, a u dogovoru sa mentorom, prestrukturirala
doktorsku disertaciju te pristupila pisanju iste. Od pet poglavlja, koliko bi prema planu doktorat
trebao imati, završeno je drugo poglavlje pod naslovom Ekonomsko-društvene promjene u 19.
stoljeću i njihov uticaj na stvaranje trgovačke elite u Sarajevu. Ovo poglavlje predala mentoru na
čitanje. Treće poglavlje Poslovni život trgovačke elite trenutno je u završnoj fazi pisanja.
Objavljeni radovi u okviru programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
Nema
III Prikazi:
Nema
Objavljeni radovi izvan programa rada Instituta za istoriju:
I Knjige:
Nema
II Članci i rasprave:
1.Utjecaj Austrougarskih podanika na svakodnevni život u Sarajevu pred okupaciju 1878. godine, u:
Međunarodna konferencija: Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918. održana u
Sarajevu, 30. i 31. marta 2009. Zbornik radova, Sarajevo: Filozofski fakultet, 2011, 469-481.
III Prikazi:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije u okviru Programa rada Instituta:
Nema
Naučni skupovi, javni istupi, predavanja i promocije izvan Programa rada Instituta:
Održala predavanje, kao gost predavač, studentima IV godine na temu „Pogledi na društvenu
istoriju u 19. stoljeću“ na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu
V.D. DIREKTOR:
Dr. Husnija Kamberović
32
Download

IZVJEŠTAJ O RADU - Institut za istoriju Sarajevo