Na osnovu člana 3. Zakona o komunalnim taksama – Prečišćeni tekst ( „Službene novine
Kantona Sarajevo“, broj:14/06, 34/07, 2/08 - ispravaka, 31/12 i 36/12 - ispravka), člana
29. Zakona o lokalnoj samoupravi - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj:22/00) i člana24. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj: 15/09), Općinsko vijeće Hadžići, na 2. redovnoj sjednici održanoj dana
27.12.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o visini komunalnih taksi na području Općine Hadžići
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina komunalnih taksi ( u daljem tekstu: takse ) po
predmetima i uslugama na području Općine Hadžići u skladu sa Zakonom o komunalnim
taksama Kantona Sarajevo i Zonama za određivanje komunalne takse.
Član 2.
I ZONA
I dio
Veliko i Malo polje obuhvat regulacionog plana.
II dio
Mostarsko raskršće granicom Općine Ilidža, skreće putem iza „Akove“, iza „Coca-Cole“
i vraća se prema magistralnom putu, granicom „Coca-Cole“, do iza posjeda Mehe Isića,
granica dalje prati prvi niz objekata uz magistralni put, iza „Terre“, iza „Maomexa“, iza
„Otpada“ na imanju Zec, vraća se na M-17, ide starim putem iza kuća Rešidovića, pa se
ponovo podiže iza prvog reda kuća uz magistralni put, iza ambulante do puta za
Miševiće, puta kroz Malotinu, do puta za Veliki Dobrijevac, tim putem se vraća do iza
škole i tom granicom se spušta do M-17, ide magistralnim putem do firme „Caparol“, ide
granicom iza „Caparola“, iza „Harexa“, spušta se do potoka, ide potokom do puta kroz
Garovce, presijeca taj put ide putem pored „Rajza“, obuhvata dva niza objekata iza
„Rajza“, ide granicom iza Begzada Piknjača, zatim iza kuća Čika, dalje iza prvog niza
objekata uz M-17, spušta se na M-17, iza kuće Gigovića, spušta se na M-17,
magistralnim putem do ulice Anđelka Lažetića, prolazi iza „Remontnog zavoda“, spušta
se do puta za Griviće, vraća se tim putem, prolazi ispred kuće Misima Gegića, dalje ide
ravno prema Dupovcima, obuhvata naselje Dupovci, obuhvata Kamenolom i spušta se na
M-17, dalje se vraća željezničkom prugom kroz Hadžiće, Donje Hadžiće i Binježevo,
skreće na mostu za Ćate, ide Zujevinom do bunkera, iza „Kemosa“ i dolazi na početak.
II ZONA
I dio
Granicom Općine Ilidža do puta za stari kamenolom „Gabro“ i u širini od 500 m
paralelno se putem vraća na početak.
II dio
Granica ide željezničkom prugom, na most za Ćate, put za Ćate iza „Boletusa“, nazad
putem do mosta za Đapiće.
III dio
Granica ide od ulaza u Hadžiće, desnom stranom u širini od 500 m uz M-17 do starog
puta u Kućicama do granice sa Remontnim zavodom.
IV dio
Od granice Remontnog zavoda do puta za Čomore, pa se penje do puta za Bare, spušta se
do raskršća tog puta sa putem za Drozgometvu, odatle paralelno sa putem za
Drozgometvu, u širini 150 m, iza Novog Naselja, granica dalje ide iza prvog reda kuća uz
put za Drozgometvu, dalje putem Pirino vrelo, obuhvata dio u širini od 300 m uz put za
Drozgometvu, iza farmi i spušta se na put za Drozgometvu pa se vraća nazad u istom
srazmjeru, obuhvata Griviće, paralelno sa Remontnim zavodom, ide iza mezarja i spaja
se sa granicom prve zone.
V dio
Granica počinje putem za Ušivak prema kasarni, do puta za Igman ispod Milinjače,
putem za Igman do štala Merđanovića, spušta se dolinom do kapije „Kasarne
Žunovnica“, obuhvata Ribnjak, u povratku prvi red kuća uz put za Ribnjak, penje se
putem za mezarje Grahovišće, ide iza prvog reda kuća uz staru prugu do puta za
Ninkoviće, spušta se na ulicu Tinohovska, paralelno željezničkom prugom do željezničke
stanice.
VI dio
Granica ide od ulaza u Gradac, obuhvata naselje Gradac, paralelno sa magistralnim
putem u širini 300-400 m, ide iza Doma u Zoviku, spušta se do magistralnog puta i
paralelno sa njim ide iza prvog niza parcela do željezničke pruge, dalje ide željezničkom
prugom kroz Pazarić, preko Beganove ravni do prevoja Osenik na magistralnom putu,
zatim paralelno sa magistralnim putem kroz Kazine bare iza prvog reda parcela do Sivica,
na put za Suhodol, penje se na željezničku prugu iznad Mlavice, dalje nožicom škarpe
autoputa paralelno magistralnim putem do Raštelice, skretanje na stari put za Ivan, vraća
se nazad paralelno sa magistralnim putem i vraća se u Tarčin iz pravca Mostara, iza
Žegrepa, iza škole, ravno do iza Silosa, zatim ide iza prvog niza objekata do ulice Mrđana
Đoke, zatim paralelno sa magistralnim putem do Kazine bare, u širini cca 200 m,
obuhvata Kazinu baru i starim putem se vraća kroz Resnik, obuhvata Ribnjak u Resniku,
penje se na put za Grude i spušta na put za Karaosmanoviće, presijeca ulicu Šavničku,
paralelno sa ulicom Bjelašnička, iza džamije, obuhvata dio Duba i dio Gornjeg Zovika i
penje se na željezničku prugu, kojom se vraća na početak zone.
III ZONA
Obuhvata sva ostala područja na teritoriji općine Hadžići.
Član 3.
Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim
prostorijama, objektima i mjestima, kojima se označava da određeno pravno ili fizičko
2
lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje na području Općine Hadžići, utvrđuje se
godišnja taksa u iznosima kako slijedi:
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
NAZIV
Iz oblasti distribucije nafte i naftnih derivata
Iz oblasti proizvodnje prerade duhana
Iz oblasti proizvodnje alkoholnih pića i piva
Iz oblasti proizvodnje bezalkoholnih pića
Iz oblasti telekomunikacija (sjedište)
Iz oblasti telekomunikacija (izdvojene lokacije
van sjedišta)
Iz oblasti bankarstva (sjedište)
Iz oblasti bankarstva ( izdvojene lokacije izvan
sjedišta, podružnice, filijale, ekspoziture )
Izdvojeni bankomati i šalteri banaka
Iz oblasti poštanskih usluga (sjedište)
Iz oblasti poštanskih usluga (izdvojene lokacije)
Iz oblasti poštanskih usluga (izdvojeni šalteri)
Iz oblasti brokerskih kuća i lizinga (sjedište)
Iz oblasti mikrokreditnih organicacija (sjedište)
Iz oblasti brokerskih kuća i lizinga (izdvojene
lokacije izvan sjedišta)
Iz oblasti mikrokreditnih organizacija
(izdvojene lokacije izvan sjedišta)
Iz oblasti osiguranja i reosiguranja i
posredovanje u osiguranju i reosiguranju
(sjedište)
Iz oblasti osiguranja i reosiguranja i
posredovanje u osiguranju i reosiguranju
(filijala-podružnica)
Iz oblasti osiguranja i reosiguranja i
posredovanje u osiguranju i reosiguranju
(izdvojeni šalteri)
Iz oblasti igara na sreću i to:
a) lutrija, loto, sportska prognoza, TV bingo,
(sjedište pravnog lica)
b) lutrija, loto, sportska prognoza, TV bingo
(svaka druga lokacija)
c) kasino (sjedište)
d) kasino (svaka druga lokacija)
e) sportska kladionica (sjedište)
f) sportska kladionica (svaka druga lokacija)
g) tombola i bingo u zatvorenom prostoru
Aparati za samoposluživanje na stalnim
lokacijama
Aparati za samoposluživanje na ostalim
lokacijama
I zona
5.000
10.000
10.000
2.000
10.000
II zona
4.500
9.000
9.000
1.800
9.000
III zona
4.250
8.500
8.500
1.700
8.500
2.000
10.000
1.800
9.000
1.700
8500
5.000
1.000
5.000
500
300
5.000
3.000
4.500
900
4.500
450
270
4.500
2.700
4.250
850
4.250
430
260
4.250
2.550
1.000
900
850
750
680
640
10.000
9.000
8.500
2.000
1.800
1.700
500
450
430
15.000
13.500
12.750
2.000
12.000
2.000
12.000
2.000
5.000
1.800
10.800
1.800
10.800
1.800
4.500
1.700
10.200
1.700
10.200
1.700
4.250
300
270
260
200
180
170
3
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Iz oblasti proizvodnje i distribucije električne
energije (sjedište)
Iz oblasti proizvodnje i distribucije električne
energije (podružnice ili službe)
Iz oblasti proizvodnje električne energije u mini
elektranama
Iz oblasti vanjske trgovine i trgovine na veliko
Tržni centri, hipermarketi i poslovni centri
Tržnice i pijace
Iz oblasti trgovine na malo koja se obavlja u
kioscima
Iz oblasti trgovine na malo koja se obavlja u
ostalim prodajnim mjestima
Iz oblasti ugostiteljstva - hoteli
Iz oblasti ugostiteljstva - moteli i pansioni
Iz oblasti ugostiteljstva - prenoćišta
Iz oblasti ugostiteljstva – ostali objekti
Putničke agencije i renta car agencije
U prevozu robe motornim vozilima
U prevozu putnika
U prevozu putnika taxsi automobilima
Auto kuće i auto saloni
Skladišta i otpadi
U advokatskoj djelatnosti
U notarskoj djelatnosti
Privatna zdravstvena zaštita
Revizorske kuće
Knjigovodstvene agancije
Agencije za posredovanje
Apoteke (sjedište)
Apoteke (izvan sjedišta)
Biljne apoteke (sjedište)
Biljne apoteke (izvan sjedišta)
Posredništvo u trgovine
Agencije za nekretnine
Iz oblasti građevinarstva
Samostalne obrtničke radnje
Domaća radinost i fijakeristi
Mjenjačnice
Samostalni poljoprivrednici (stočarstvo i
pčelarstvo )
Iz oblasti ostalih nespomenutih djelatnosti
1.500
1.350
1.280
500
450
430
200
500
5.000
1.500
180
450
4.500
1.350
170
430
4.250
1.280
200
180
170
300
1.200
1.000
750
500
750
100
300
50
2.000
1.500
1.000
2.000
1.000
750
500
1.000
1.000
300
300
200
750
1.000
500
50
50
1.000
270
1.080
900
680
450
680
90
270
40
1.800
1.350
900
1.800
900
680
450
900
900
270
270
180
680
900
450
40
40
900
260
1.020
850
640
430
640
80
260
30
1.700
1.280
800
1.700
800
640
430
800
800
260
260
170
640
800
430
30
30
800
50
150
40
140
30
130
4
Član 4.
Ako se pod jednom firmom obavlja više djelatnosti za koje je propisana različita taksa,
taksa se razrezuje i plaća za djelatnost za koju je propisana najviša taksa, izuzev
djelatnosti koja se, zbog prirode djelatnosti, obavlja na izdvojenom lokalitetu.
Ako je za tekuću godinu plaćena taksa, a u toku godine se promjeni sjedište ili vlasnik
firme, taksa se za tu godinu ne razrezuje.
Taksa za istaknutu firmu razrezuje se i plaća u godišnjem iznosu za istaknutu firmu
zatečenu na dan 01. januar godine za koju se vrši razrez, srazmjerno periodu isticanja, a
za istaknutu firmu koja se ističe u toku godine, u visini koja odgovara srazmjerno
vremenu isticanja firme do kraja godine.
Član 5.
Obveznicima takse koji obavljaju djelatnost tradicionalnih i starih zanata-obrta koji
su utvrđeni u Uredbi za zaštitu tradicionalnih i starih obrta („Službene novine Fedracije
BiH“, br.66/09, 38/10 i 16/12) taksa se razrezuje u iznosu od 50%.
Član 6.
Za iznajmljivanje nekretnina licima koja nisu državljani Bosne i Hercegovine za
jedno lice plaća se taksa u iznosu od 1,5 KM dnevno.
Član 7.
1. Za držanje, odnosno korištenje sredstava za igru, plaća se godišnje po jednom
komadu, odnosno predmetu i aparatu taksa:
a) na bilijar stolove, flipere, automate, pikado i druga sredstva za igre gdje je dobitak
isključivo u određenom broju igara
800 KM
b) na aparate koji donose novac
2.000 KM
2. Pod aparatima koji donose novac podrazumjevaju se elektronski ili mehanički aparati
koji tokom igre omogućavaju igraču dobitak u novcu ili žetonima koji su naplativi u
novcu.
3. Taksa za držanje sredstava za igru razrezuje se i plaća unaprijed u godišnjem iznosu
za sredstva za igru zatečena na korištenju taksenog obveznika na dan 01. januara godine
za koju se razrez vrši, srazmjerno periodu korištenja, odnosno periodu držanja, a za
sredstva za igru koja su se počela koristiti, odnosno držati, u toku godine u visini koja
odgovara srazmjerno vremenu od dana držanja do kraja godine.
Član 8.
Za držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima plaća se dnevno taksa u iznosu od
100 KM.
5
Član 9.
Za isticanje plakata i panoa na javnim mjestima određenim za te namjene plaća se
jednokratno taksa i to:
a) za seriju do 100 komada
100 KM
b) za seriju preko 100 komada
200 KM
c) za postavljanje stalnih panoa i displaja po 1m
10 KM
Član 10.
Za korištenje slobodnih površina za kampove (šatore, prikolice, automobile),
deponije materijala i drugu privremenu upotrebu plaća se dnevno taksa:
a) za svaki šator
2 KM
b) za kamp prikolicu
1 KM
c) za automobil
1 KM
Naplatu ove takse vrši lice koje upravlja slobodnim površinama.
Član 11.
Takse se uplaćuje na jedan od transakcijskih računa Općine Hadžići (vrsta prihoda
722321) i prihod je Općine.
Član 12.
Poduzetnici sa područja Općine Hadžići koji prvi put pokreću privrednu ili uslužnu
djelatnost oslobađaju se plaćanja komunalne takse u trajanju od godinu dana.
Član 13.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o visini komunalnih taksi na području
Općine Hadžići („ Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 5/08).
Član 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama
Kantona Sarajevo, a primjenjivat će se počev od 01.01.2013. godine.
Broj: 01-01-2-10208/2012
Hadžići, 27.12.2012. godine
Predsjedavajući
Općinskog vijeća Hadžići
Adnan Proha
6
Download

odluka o komunalnim taksama