NOSILAC
PROJEKTA:
PROJEKAT:
”LAFARGE BFC” DOO
“REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH SILOSA I
DELA POSTOJEĆEG TRAKASTOG
TRANSPORTERA I IZGRADNJA POSTROJENJA
ZA SKLADIŠTENJE, DOZIRANJE I TRANSPORT
SUVOG PEPELA
U LAFARGE BFC BEOČIN”
MESTO:
BEOČIN
NAZIV:
STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA
“REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH SILOSA I
DELA POSTOJEĆEG TRAKASTOG
TRANSPORTERA I IZGRADNJA POSTROJENJA
ZA SKLADIŠTENJE, DOZIRANJE I TRANSPORT
SUVOG PEPELA U LAFARGE BFC BEOČIN” NA
ŽIVOTNU SREDINU
BROJ
PROJEKTA:
ODGOVORNI
PROJEKTANT:
DATUM:
E-751/11
spec zžs Jasmina Saratlić, dipl. maš. inž.
april 2011. godine
Nosilac projekta
Potpis ovlašćenog lica
M.P.
“AXIS GRAĐEVINSKI BIRO” DOO
Milan Saratlić, dipl. građ. inž.
M.P.
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
SADRŽAJ
I OPŠTI DEO
1.
OPŠTA DOKUMENTACIJA.............................................................................................................................. 4
2.
UVOD.................................................................................................................................................................. 6
2.1
3.
ZAKONSKA REGULATIVA ........................................................................................................................ 6
KORIŠĆENA DOKUMENTACIJA ................................................................................................................... 9
II POSEBNI DEO
1.
PODACI O NOSIOCU PROJEKTA ................................................................................................................. 10
2.
OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE PROJEKTA........................................................ 11
2.1
MAKROLOKACIJA..................................................................................................................................... 11
2.2
MIKROLOKACIJA ...................................................................................................................................... 14
2.3
POTREBNE POVRŠINE ZEMLJIŠTA........................................................................................................ 14
2.4
NASELJENOST I KONCENTRACIJA STANOVNIŠTVA........................................................................ 14
2.5
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE PODRUČJA ....................................................................................... 15
2.6
OROGRAFIJA TERENA, GEOLOŠKE I HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE ZEMLJIŠTA ........ 20
2.7
FLORA I FAUNA......................................................................................................................................... 22
2.8
ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA, ZAŠTIĆENA PRIRODNA I KULTURNA DOBRA ............................... 22
2.9
POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA LOKACIJE ........................................................................................ 23
3.
OPIS PROJEKTA.............................................................................................................................................. 25
3.1
OPIS PRETHODNIH I PRIPREMNIH RADOVA ...................................................................................... 25
3.2
OPIS PROJEKTNOG REŠENJA.................................................................................................................. 25
3.3
GLAVNE KARAKTERISTIKE TEHNOLOŠKOG PROCESA.................................................................. 31
3.4
ULAZNI PARAMETRI ................................................................................................................................ 35
3.5
IZLAZNI PARAMETRI ............................................................................................................................... 36
4.
PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA RAZMATRAO............................ 40
5.
PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI (MIKRO I MAKRO
LOKACIJA) ...................................................................................................................................................... 42
6.
OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ..................................... 49
7.
PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA ....................................................... 56
8.
OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I, GDE JE TO MOGUĆE,
OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU .................. 61
9.
8.1
MERE PREDVIĐENE ZAKONSKIM I PODZAKONSKIM AKTIMA ..................................................... 61
8.2
MERE ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI ............................ 61
8.3
MERE U TOKU PROBNOG ILI REDOVNOG RADA .............................................................................. 62
8.4
MERE ZAŠTITE U SLUČAJU UDESA ...................................................................................................... 64
8.5
MERE ZAŠTITE U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA ............................................................. 66
8.6
PLANOVI I TEHNIČKA REŠENJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE....................................................... 66
PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ..................................................................... 69
2
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
9.1
MONITORING KVALITETA VAZDUHA ................................................................................................. 70
9.2
MONITORING KVALITETA VODA I ZEMLJIŠTA................................................................................. 71
9.3
MONITORING I IZVEŠTAVANJE O KVALITETU PODZEMNIH VODA............................................. 71
9.4
MONITORING I KONTROLA INSTALACIJA.......................................................................................... 71
10.
NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA NAVEDENIH U TAČKAMA 2) DO 9) ............................... 72
11.
PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJA-NJU ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH
ZNANJA I VEŠTINA ILI NEMOGUĆNOSTI DA SE PRIBAVE ODGOVARAJUĆI PODACI .................. 75
12.
PRILOZI............................................................................................................................................................ 76
3
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
I OPŠTI DEO
1. OPŠTA DOKUMENTACIJA
Opštu dokumentaciju, priloženu u predmetnoj Studiji čine sledeća dokumenta:
‰
Rešenje o registraciji preduzeća
‰
Rešenje o imenovanju multidisciplinarnog tima
‰
Licence odgovornih projektanata
‰
Fotokopija diplome o sticanju specijalističkog zvanja
4
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS” broj 72/09 i
81/09 – isprav.) i člana 19. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”
broj 135/04 i 36/2009) donosim:
R E Š E NJ E O IMENOVANJU
MULTIDISCIPLINARNOG TIMA
Za potrebe izrade:
STUDIJE O PROCENI UTICAJA PROJEKTA
“REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH SILOSA I DELA POSTOJEĆEG
TRAKASTOG TRANSPORTERA I IZGRADNJA POSTROJENJA ZA
SKLADIŠTENJE, DOZIRANJE I TRANSPORT SUVOG PEPELA
U LAFARGE BFC BEOČIN”
NA ŽIVOTNU SREDINU
Imenujem sledeće članove stručnog multidisciplinarnog tima:
spec zžs Jasmina Saratlić, dipl. maš. inž.
licenca broj 330 C529 05
Milan Saratlić, dipl. ing. građ.
licenca broj 310 0482 03
Boban Petrović, dipl. ing. tehn.
licenca broj 371 F066 07
Edin Oprašić, dipl. ing. maš.
licenca broj 330 1246 03
Milan Ilić, dipl. ing. el.
licenca broj 350 4039 03
U Novom Sadu, april 2011. god.
“AXIS GRAĐEVINSKI BIRO” DOO
Milan Saratlić, dipl. građ. inž.
5
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
2. UVOD
Cilj izrade Studije o proceni uticaja projekta “Rekonstrukcija postojećih silosa i dela
postojećeg trakastog transportera i izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport
suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu sredinu, je da se utvrde svi mogući
zagađivači vazduha, vode i zemljišta, kako u redovnim, tako i u havarijskim situacijama i da se
predvide načini eliminisanja, odnosno tretmana istih, kako ne bi došlo do ugrožavanja životne
sredine.
Procena uticaja na životnu sredinu je preventivna mera njene zaštite i sprečavanje njene
dalje degradacije, i zasniva se na izradi Studije i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti i
analizi alternativnih mera, sa ciljem da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji određenih
projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejsaž,
materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca, kao i utvrde i predlože mere
kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti imajući u vidu izvodljivost tih
projekata.
Izrada predmetne Studije o proceni uticaja poverena je preduzeću “AXIS
GRAĐEVINSKI BIRO” DOO iz Novog Sada, a u njenoj izradi učestvovali su:
2.1
‰
spec zžs Jasmina Saratlić, dipl.ing.maš.
‰
Milan Saratlić, dipl. ing. građ.
‰
Boban Petrović, dipl. ing. tehn.
‰
Edin Oprašić, dipl. ing. maš.
‰
Milan Ilić, dipl. ing. el.
ZAKONSKA REGULATIVA
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu izrađuje se na osnovu Zakona o proceni
uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” broj 135/04 i 36/2009), Pravilnika o
sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” broj 69/05), kao
i na osnovu izdatog Rešenja od strane nadležnog organa uprave o potrebi izrade Studije, odnosno
o obimu i sadržaju iste.
Prilikom izrade predmetne Studije korišćena je sledeća zakonska regulativa:
6
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
‰
Zakon o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS” broj 135/04, 36/2009 i
36/2009 dr. zakon)
‰
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” broj 135/04 i
36/2009)
‰
Zakon o vodama (“Službeni glasnik RS” broj 46/91, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr.
zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon – odredbe od člana 81. do 96.,
bez odredbi članova od 99. do 107.)
‰
Zakon o vodama (“Službeni glasnik RS” broj 30/2010)
‰
Zakon o zaštiti vazduha (“Službeni glasnik RS” broj 36/09)
‰
Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
(“Službeni glasnik RS” broj 135/04)
‰
Zakon o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS” broj 36/2009 i 88/2010)
‰
Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS” broj 72/2009 i 81/2009 –
isprav.)
‰
Zakon o zaštiti od požara (“Službeni glasnik SRS” broj 111/2009)
‰
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS” broj 101/05)
‰
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Službeni glasnik RS” broj 36/09)
‰
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Službeni glasnik RS“ broj 36/2009)
‰
Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste
projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Službeni
glasnik RS” broj 114/2008)
‰
Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik
RS” broj 69/05)
‰
Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik
RS” broj 11/2010)
‰
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima
kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS” broj 75/2010)
‰
Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh (“Službeni
glasnik RS” broj 71/2010)
‰
Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidenciji
podataka (“Službeni glasnik RS” broj 30/97 i 35/97 - ispravka)
7
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
‰
Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini (“Službeni glasnik RS” broj
54/92 – bez odredbi koje se odnose na dozvoljene nivoe buke u naseljima, na
metode merenja buke i na uslove koje moraju da ispune stručne organizacije za
merenje buke)
‰
Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke
(“Službeni glasnik RS“ broj 72/2010)
‰
Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (“Službeni
glasnik RS“ broj 75/2010)
‰
Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada
koji se koristi kao sekundarna sirovina i za dobijanje energije (“Službeni glasnik
RS“ broj 98/2010)
‰
Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (“Službeni glasnik RS“
broj 56/10)
‰
Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija
(“Službeni glasnik RS” broj 12/95)
‰
Pravilnik o metodama i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda
(“Službeni glasnik SRS” broj 47/83 i 13/84)
‰
Pravilnik o opasnim materijama u vodama (“Službeni glasnik SRS” broj 31/82)
‰
Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za
određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno
kompleksa (“Službeni glasnik RS” broj 41/2010)
‰
Pravilnik o sadržini obaveštenja o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu,
postojećem seveso postrojenju,odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada
seveso postrojenja, odnosno kompleksa (“Službeni glasnik RS” broj 41/2010)
‰
Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade
Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa (“Službeni glasnik RS” broj
41/2010)
8
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
3. KORIŠĆENA DOKUMENTACIJA
Pri izradi Studije o proceni uticaja projekta “Rekonstrukcija postojećih silosa i dela
postojećeg trakastog transportera i izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport
suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu sredinu, korišćena je sledeća projektno
tehnička dokumentacija, saglasnosti, uslovi, mišljenja i rešenja:
1. Rešenje o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja projekta “Rekonstrukcija postojećih
silosa
i
dela
postojećeg
trakastog
transportera
i
izgradnja
postrojenja
za
skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu, broj 119-501-587/2011-04 od 30.03.2011. god. izdato od strane Pokrajinskog
sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Autonomna Pokrajina Vojvodina,
Republika Srbija
2. Rešenje o lokacijskoj dozvoli, broj 112-353-00052/2010 od 27.9.2010. god. izdato od
strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo
3. Urbanistički projekat – Urbanističko – arhitektonsko rešenje planirane rekonstrukcije
postojećih silosa i izgradnje postrojenja za skladištenje, doziranje i transport suvog pepela
u Fabrici cementa “LAFARGE BFC“ doo u Beočinu, na katastarskoj parceli broj
1461/8 ko Beočin.
4. Projektna tehničko – investiciona dokumentacija vezana za planiranu rekonstrukciju
postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i izgradnju postrojenja za
skladištenje, doziranje i transport suvog pepela
5. www.hidmet.sr.gov.rs
6. www.wikipedia.com
7. http://juznobacki.okrug.gov.rs/page.php?12
9
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
II POSEBNI DEO
1.
PODACI O NOSIOCU PROJEKTA
‰
Puno poslovno ime: “LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
BEOČIN, TRG BEOČINSKE FABRIKE CEMENTA 1”
‰
Pun naziv pravnog lica: “LAFARGE BFC” DOO
‰
Sedište: 21300 Beočin
‰
Adresa: Trg Beočinske fabrike cementa 1
‰
Telefon / Faks: (+ 381 21) 874 627, 871 163
Osnovna delatnost nosioca projekta “LAFARGE BFC” doo iz Beočina je proizvodnja
cementa.
10
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
2.
OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE
PROJEKTA
Slika 1. Satelitski snimak položaja naselja Beočin
2.1 MAKROLOKACIJA
Autonomna pokrajina Vojvodina
Autonomna Pokrajina Vojvodina zauzima severni deo Republike Srbije. Prostire se na
Panonskoj niziji sa površinom od 21.506 km2 na kojoj živi oko dva miliona stanovnika.
Vojvodina je izrazito ravničarski kraj nastao posle oticanja Panonskog mora (zahvata jugoistočni
deo prostrane Panonske nizije), ali njen pejsaž nije monoton. Jednoličnost ravnice razbijaju reke,
kanali, peščare, lesne zaravni, različiti usevi i druga vegetacija, gusto raspoređena ušorena
naselja, a dve planine, čije visine jedva prelaze gornju granicu bregova, daju poseban izgled
jugoistočnom Banatu (Vršačke planine) sa Guduričkim vrhom (641 m) i severnom delu Srema
(Fruška gora) sa najvišim vrhom Crveni Čot (539 m). Na padinama Fruške gore i Vršačkih
planina nalaze se listopadne šume, u kojima preovlađuju hrast, lipa, grab i drugo drveće. Na
11
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
nižim planinskim stranama šume su pretežno iskrčene i tu su pašnjaci, vinogradi i voćnjaci.
Vojvođanska ravnica spušta se u vidu stepenastih površina do reka.
Tri velike reke, Dunav, Sava i Tisa, sa svojim pritokama i kanalima, čine rečnu mrežu.
Sve reke imaju manji pad, spor i krivudav tok, kao i veliku akumulativnu moć. Dunav protiče
kroz Vojvodinu dužinom od 370 km. Širina korita mu je od 380 do 2.000 m, a dubina od 5 do 23
m. U širim delovima ima dosta rukavaca i prostranih niskih ada. Najviši vodostaj je u maju i
junu, kada se tope alpski snegovi i padaju prve letnje kiše, a najniži u jesen i zimu. Visoka voda
na Dunavu utiče i na vodostaj na pritokama. Ako je i na pritokama u isto vreme visoka voda,
dolazi do poplava.
U prošlosti u Vojvodini je bilo mnogo bara i jezera. Kada je u XVIII veku počela
intenzivnija obrada zemlje, pristupilo se melioracijama i prokopavanju kanala. Još 1793. godine
počela je izgradnja Velikog kanala koji spaja Dunav i Tisu, protičući središnjom Bačkom u
dužini od 118 km. Nakon velikih poplava, u drugoj polovini XIX veka, preduzet je krupan
zahvat u izmeni hidrološke slike Vojvodine: skraćivana su rečna korita, presecani meandri,
prokopavani mnogobrojni kanali, isušivani ritovi kraj reka, podizani odbrambeni bedemi i
građene crpne stanice.
Iako su mnoge bare i jezera isušeni, Vojvodina je još uvek bogata ovim vodama. Najveće
jezero je Palić kod Subotice (površine cca 5 km2). Ludoško jezero, Belo blato i Obedska bara su
rezervati ptičjeg sveta.
Kako je Vojvodina pokrivena lesom, najrasprostranjeniji tipovi zemljišta su černozemni i
livadske crnice, a u vlažnim predelima ritske crnice i slatine. Černozemni, koji zahvataju 60 %
obradivog zemljišta, odlikuju se velikom plodnošću, a na njima, kao i na livadskim crnicama,
najveće površine koriste se za pšenicu, kukuruz, šećernu repu, suncokret, soju i drugo
industrijsko, kao i krmno bilje.
Južnobački region
Južnobački region je jedan od sedam regiona u AP Vojvodini i obuhvata područje 12
opština: Bač, Bačku Palanku, Bački Petrovac, Bečej, Beočin, Novi Sad, Srbobran, Sremske
Karlovce, Temerin, Žabalj, Titel i Vrbas.
Prirodni i privredni potencijali, koje poseduje, svrstavaju ovaj region u jedno od
najrazvijenijih područja u Republici. Povoljan geografski položaj i važni saobraćajni koridori
12
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
koji prolaze kroz njega, obezbedili su mu značajne komparativne prednosti za razvoj svih
privrednih grana.
Područje južnobačkog regiona prostire se na površini od 4.016 km2 što čini 19 % ukupne
površine AP Vojvodine i 5 % ukupne površine republike. Na ovom području živi 591.752
stanovnika, odnosno 29,2 % od ukupnog stanovništva AP Vojvodine, a 7,9 % od ukupnog
stanovništva republike.
Naselje Beočin
Beočin je dvojno naselje koje čini starije Beočin Selo i noviji Beočin - grad. Iako u
Beočinu postoji fabrika cementa od početka IXX veka, Beočin je postao naselje gradskog tipa
tek posle II svetskog rata. Nalazi se na severnim obroncima Fruške gore, duž Kozarskog potoka,
na podunavskom putu koji ide od Novog Sada ka Iloku. Udaljen je od Dunava 2 km širokom
močvarnom aluvijalnom ravni.
Na izlazu iz Beočin Sela ka jugu i Fruškoj gori, nalazi se manastir Beočin.
Od manastira Beočin markiranom stazom na jugozapad stiže se do odmarališta Osovlje i
planinskog doma ispod vrha Orlovac. Samo 2 km do Osovlja nalazi se i Crveni čot, najviši vrh
Fruške gore.
Fabrički kompleks “LAFARGE BFC” doo, smešten je između severnih obronaka
Fruške gore i Dunava, u industrijskoj zoni Beočina (zapadni deo) uz saobraćajnicu Novi Sad –
Beočin – Ilok. Sa istočne strane graniči se sa javnim putem za Ilok, a sa severne i severozapadne
strane fabriku okružuje javni put prema Fruškoj gori i delu naselja. Svi prilazni putevi su
asfaltirani. Kompleks se prostire na površini od 76 ha, 30 % fabričkog kruga pokriveno je
zelenilom. Fabrika je ograđena pletenom žicom i armirano betonskim stubovima visine 2,5 m.
Slika 2. Položaj opštine Beočin
13
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
2.2 MIKROLOKACIJA
Postojeći silosi za skladištenje letećeg pepela nalaze se u krugu fabrike “LAFARGE
BFC” doo, na katastarskoj parceli broj 1461/8 ko Beočin. Sa njihove zapadne strane nalazi se
beočinski kanal sa pristanišnom zonom. U neposrednoj blizini, s istočne strane, smešteni su
silosi za skladištenje cementa koji zajedno sa mlinovima predstavlja deo tehnološke linije.
Severno od silosa za leteći pepeo nalazi se prostor za parkiranje vozila koja čekaju na utovar
cementa. Površina platoa je cca 2 ha. Na samom severnom delu platoa nalazi se kolska vaga i
kapija kompleksa preko koje je omogućen pristup vozilima obilaznici oko Beočina. Pristup do
predmetnih silosa za skladištenje elektrofilterskog letećeg pepela, obezbeđen je internim
saobraćajnicama u krugu fabričkog kompleksa.
2.3 POTREBNE POVRŠINE ZEMLJIŠTA
Silosi za skladištenje elektrofilterskog letećeg pepela se zadržavaju u postojećim
gabaritima – ukupne površine 108 m2. Objekat za smeštaj mašinskog postrojenja za transport
suvog pepela – horizontalni gabarit max 150 m2. Objekat za smeštaj dva kompresora
transportnog vazduha – horizontalni gabarit – max 70 m2. Cevovod za transport suvog pepela –
horizontalni gabarit - cca 40 m2.
2.4 NASELJENOST I KONCENTRACIJA STANOVNIŠTVA
U Beočinu se za poslednjih trideset godina udvostručio broj stanovnika. Prema popisu iz
2002. godine opština Beočin ima 16.029 stanovnika, dok samo naselje Beočin ima 8.058
stanovnika. Žitelji Beočina su uglavnom doseljenici, ili njihovi potomci i ima jako malo
starosedelaca. Gustina stanovnika u naselju iznosi oko 86,4 st./km2.
Slika 3. Grafik promene broja stanovnika naselja Beočin tokom 20. veka
14
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
2.5 KLIMATSKE KARAKTERISTIKE PODRUČJA
Na kvalitet vazduha jednog područja, pored koncentracije zagađujućih materija veliki
uticaj imaju meteorološki elementi: stanje vazdušnog pritiska, pravac i brzina vetra, vrtložna
strujanja, odsustvo vetra, vlažnost vazduha, prisustvo magle, količina padavina, temperatura
vazduha i temperaturne inverzije.
Vojvodina ima umereno kontinentalnu klimu: njen istočni deo se više približava
kontinentalnim, a zapadni morskim uticajima. Leta su topla, zime hladne, a proleće i jesen traju
kratko. Letnje temperature su u proseku između 21 i 23 oC, a zimi su u proseku oko - 2 oC.
Ekstremne razlike između najviših i najnižih temperatura mogu biti niže. Klima opštine Beočin
slična je klimatskim odlikama u Vojvodini, pa i čitavoj Panonskoj niziji.
Naselje Beočin nema sopstvenu meteorološku stanicu, tako da se za prikazivanje
klimatskih prilika u opštini koriste podaci meteoroloških stanica u Sremskoj Kamenici i na
Iriškom Vencu.
Temperatura vazduha je jedan od najvažnijih klimatskih elemenata, jer se ona direktno
ili indirektno odražava na ostale klimatske osobine. Za posmatranih 20 godina hod srednjih
mesečnih temperatura bio je sledeći: najviše, maksimalne, temperature su u julu kada dostižu
21,5 oC. Od jula temperature opadaju sve do januara kada se pojavljuje minimum od 0,3 oC. Od
januara temperature ponovo rastu do najtoplijeg jula.
Tabela 1. Srednje mesečne i srednje godišnje temperature vazduha (oC) – Sremska Kamenica
STANICA
Sremska
Kamenica
Iriški
Venac
Srednja
vrednost
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
God
0,3
2,1
6,0
12,0
16,1
19,6
21,5
21,3
17,9
12,6
7,1
2,8
11,6
0,8
0,3
4,1
10,1
14,7
18,0
20,3
20,4
17,0
11,6
5,4
1,2
10,2
0,5
1,2
5,1
11,1
15,4
18,8
20,9
20,8
17,5
12,1
6,3
1,9
10,9
15
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
25
20
Sr Kamenica
15
Iriški Venac
10
Srednja vrednost
5
0
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Slika 4. Srednje mesečne temperature vazduha
Najviše srednje maksimalne temperature javljaju se u avgustu. Srednja vrednost ovih
temperatura za Iriški venac i Sremsku Kamenicu iznosi 26,9 oC. Sem avgusta, visoke srednje
maksimalne temperature ima jul 26,5 oC, zatim jun 24,4 oC, dok najnižu ima januar, svega 3,0 oC.
Najniže srednje maksimalne temperature vazduha javljaju se u januaru i iznose -3,2 oC, zatim
februaru, pa u decembru, a najviše su u avgustu 15,7 oC. U Sremskoj Kamenici je 6. jula 1950.
godine zabeležena temperatura od 41,5 oC, a 28. januara 1954. godine zabeležena je temperatura
od -20,2 oC. Prikazani temperaturni podaci, sa apsolutnim minimumom i apsolutnim
maksimumom temperature vazduha ukazuju na izrazitu kontinentalnost klimata.
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
Sr. Kamenica
Iriški Venac
Srednja vrednost
0
0
ZIMA
PROLEĆE
LETO
JESEN
Slika 5. Srednje sezonske temperature vazduha
16
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Tabela 2. Srednje sezonske temperature vazduha za period 1948 - 1967. godine
STANICA
Sremska
Kamenica
Iriški
Venac
Srednja
vrednost
ZIMA
PROLEĆE
LETO
JESEN
1,5
11,4
20,8
12,5
0,2
9,6
19,6
11,3
0,8
10,5
20,2
11,9
Za prirodnu i kulturnu vegetaciju, naročito za vinograde i voćnjake kao kulture koje
preovladavaju u opštini i koji donose plodove u jeseni, veoma je važno i koliko traje period s
temperaturom višom od 5, 10 i 15 °C. Prikazani podaci odnose se na Frušku goru u celini.
Tabela 3. Srednji datumi srednjih dnevnih temperatura vazduha od 5, 10 i 15 °C i broj dana s istim
temperaturama
Temperatura
počinje
završava
traje
5,0°
13. III
25. XI
257 dana
10,0°
7. IV
26. X
203 dana
15,0°
9. V
29. IX
143 dana
Atmosferski talozi: Vojvodina ima relativno male količine padavina. Najviše ih je na
Fruškoj gori (više od 750 mm u proseku) i na Vršačkim planinama, zatim u zapadnoj Bačkoj
(650 do 750 mm). Prosečno godišnje beleži se od 550 do 650 mm vodenog taloga. Najmanje kiše
ima u severnoj Bačkoj i istočnom Banatu. U toku godine ima prosečno 18 dana kada pada sneg,
ali se on održava na zemlji samo pri stalnom mrazu. Leti je moguć grad koji nanosi velike štete
poljoprivredi. Jugozapadna Bačka je najvlažnija oblast Vojvodine.
Teritorija opštine Beočin, sa širim fruškogorskim područjem, predstavlja deo Vojvodine
koji prima najveću količinu taloga tokom godine. Dok se na teritoriji susedne Bačke izluči
godišnje 610 mm, fruškogorska oblast prima 648 mm, a opština Beočin 707 mm. Kiše padaju
tokom letnje polovine godine, ali nisu retke ni zimi, naročito ako je zima blaga. Srednje mesečne
maksimalne količine taloga izlučuju se tokom juna i iznose 88 mm. Sekundarni maksimum ima
maj 68 mm.
17
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Slika 6. Izohijetna karta Srbije (padavine, mm)
Tabela 4. Srednje mesečne i srednje godišnje količine padavina 1948-1967. godine (mm)
MESTO
Sremska Kamenica
Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec god.
47
45
46
55
68
88
65
47
41
40
63
69
674
Letnje kiše su plahe, praćene grmljavinom. Srednji broj dana sa pljuskom, kada se izluči
preko 20 mm taloga u toku 24 časa, je 6,4. Najveći broj dana sa ovakvim padavinama javlja se u
julu i junu, a najmanji je u januaru.
Klimu ovog područja karakteriše i velika promenljivost u količini taloga. Tokom sušnih
godina izluči se i do tri puta manja količina taloga nego tokom kišnih godina. Ova pojava dolazi
do još većeg izražaja u poređenju najveće i najmanje mesečne sume padavina u pojedinim
godinama. Najveća kolebanja su u septembru i avgustu, a dosta dobar raspored taloga imaju i
april i decembar.
Vetrovi: Svojim uporedničkim pravcem Fruška gora čini velike smetnje slobodnoj
cirkulaciji vazdušnih masa u pravcu sever-jug i obrnuto. Sočivast oblik Fruške gore cepa i znatno
slabi jačinu jugozapadnih i jugoistočnih vetrova. Severni vetar koji dolazi 65 0/00 je slab, hladan i
suv. On uz rečne doline prodire u dublja područja, ali uzane doline i njihova krivudavost znatno
smanjuje njegovu jačinu. Jači je na lesnoj zaravni, gde ne postoje nikakve smetnje njihovom
kretanju. Severozapadni vetar je ponekad pravi severni, koji pod uticajem Fruške gore i sam
menja pravac prema istoku. Na ovaj vetar dolazi 74 0/00. Zapadni vetar je najžešći, dominirajući
i na njega dolazi 109 0/00. Drugi po učestalosti je vetar iz pravca zapad-jugozapad sa 98 0/00. Ovi,
zapadni vetrovi donose taloge i izlučuju ih. I pored toga što su ovo stalni vetrovi, zapaža se da
18
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
oni najviše duvaju u junu i julu, a najređe u septembru i oktobru. Česti vetrovi su još jugoistočni
(81 0/00), istočno-jugoistočni (79 0/00) i istočni (72 0/00). Ovi vetrovi su deo one snažne vazdušne
mase poznate pod nazivom košava, koja se u ovom sektoru oseća već kao slabiji vetar. Najčešće
se javlja u jesenjim, a ređe u letnjim mesecima. Severo-istočni vetrovi su takođe deo velikih
vazdušnih kretanja sa Karpata u Panonsku niziju. Najmanje čest vetar je vetar sa juga (26 0/00).
Beočinsko područje ima i svoj lokalni vetar. Danju i noću, a naročito pred veče, oko
sunčevog zalaska, počinje strujanje hladnih vazdušnih masa sa fruškogorskog bila prema severu.
Rečne doline su izložene uticaju ovih kretanja te imaju vrlo živu cirkulaciju vazduha.
Slika 7. Prikaz raspodele vetrova u AP Vojvodini (godišnji) na 10 m
Oblačnost: Oblačnost uglavnom prati kretanje relativne vlažnosti. Povećanjem
temperature vazduha tokom godine smanjuje se relativna vlažnost i oblačnost. Oblačnost
predstavlja srednji stepen pokrivenosti vidljivog dela nebeskog svoda oblacima. Ne meri se,
nego se procenjuje vrednostima od 0 (potpuno vedro) do 10 (potpuno oblačno). U naselju Bačka
Palanka najveća mesečna oblačnost je u decembru, dok je najmanja u avgustu.
Vlažnost vazduha: Vlažnost vazduha se izražava na dva načina, kao apsolutna i
relativna, a posledica je isparavanja koje zavisi od temperature vazduha. Apsolutna vlažnost je
najmanja u mesecu januaru i iznosi 3,8 gr/m³, a najveća u julu sa 13 gr/m³, dok je srednja
godišnja 8,6 gr/m³. Zimski meseci imaju veću, a letnji manju relativnu vlažnost vazduha.
19
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
2.6 OROGRAFIJA TERENA, GEOLOŠKE I HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE
ZEMLJIŠTA
Geomorfološke karakteristike: Čitava površina opštine Beočin deli se na nekoliko
geomorfoloških celina: planinska podgorina, lesna zaravan, potočne doline i aluvijalna ravan
Dunava.
Planinska podgorina ima četiri stepenice ili terase. Za najvišu terasu Fruške gore smatra
se fruškogorski Venac od Zmajevca (453 m), preko Crvenog čota (539 m), Lipova čota (472 m),
Letenke (459 m), Varmečkog čota (444 m) do Venca (451 m), južno od šumarskih i lugarskih
kuća Trešnjevac i Ravan. Visina bila na tom sektoru morala je biti svuda ista, ali je erozija
znatno razorila uže delove. To se vidi kod izvorišne čelenke Vrdničkog potoka, gde je
fruškogorsko bilo znatno niže. Druga terasa ima nadmorsku visinu od 380 do 400 m. Ona je
slabije izražena. Jedino se bolje ističe jugozapadno od Beočina na Cerovoj strani, na Komlušu i
Lišvaru. Treća terasa je veoma jasno izražena, iako očuvani delovi nemaju iste visine (310 – 360
m). Od Venca je rastavljena strmim odsecima. Tamo gde nema druge terase, ovi odseci imaju
visine 100 – 140 m. Treća terasa se, vrlo strmim i skoro svugde jasno izraženim odsecima, spušta
u četvrtu terasu. Nadmorska visina četvrte terase kreće se od 180 do 252 m. Posmatrana na
terenu, ona se jasno ističe iznad okolnog za stotinu metara nižeg zemljišta. Ova terasa je prilično
neujednačenih visina, što je posledica destruktivnog rada spoljašnjih sila i lako razorivog lesnog
pokrivača.
Lesna zaravan se nastavlja ispod četvrte terase. Njena visina se kreće 120 – 140 m.
Površina je dosta ravna, ali je mestimično ispresecana dolovima. Delovi te lesne zaravni su
Hrastova međa, južno od Neština i Leskovača, između Neština i Suseka. Pošto je ovde lesna
površina najšira, ima i najviše lesnih predolica. Severnu granicu lesne zaravni čine lesni odseci
visoki 30 i više metara. Preko njih se ovo zaravnjeno zemljište spušta u aluvijalnu ravan
Dunava. Ovakvih odseka ima između Neština i Suseka.
Potočne doline javile su se kao posledica egzistiranja oko dvanaest potoka koji se sa bila
Fruške gore slivaju u područje beočinske opštine. Ovi potoci svojim užim i širim dolinama
raščlanjuju stepenice i lesnu zaravan. Skoro svi potoci imaju prilično duboke doline sa strmim
konkavnim ili konveksnim stranama. Jedino se u donjim delovima potočne doline proširuju pa se
oko potoka formiraju široke dolinske ravni. Uzdužni profili potoka su strmi i neujednačeni. Kod
nekih potoka mogu se utvrditi i dve terase.
20
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Aluvijalna ravan Dunava je najniže područje beočinske opštine. Njene nadmorske visine
se kreću od 77 do 79 m. Aluvijalna ravan Dunava ima veća proširenja kod Suseka. Tu se ona deli
na Gornji i Donji rit. Na Susečkoj teritoriji, aluvijalna ravan je pod livadama i barskom
vegetacijom, a delimično i pod šumama, dok je teritorija od Suseka do Koruške čak i stalna
močvara. Drugi, beočinski deo je takođe pod pašnjacima, dok su niži delovi pod livadskom
vegetacijom. Ni ovaj deo nije zaštićen od visokih dunavskih voda i poplava.
Postoje još tri interesantne pojave u aluvijalnoj ravni Dunava. To su plazine, plavine i
klizni tereni.
Geološki sastav: Opština Beočin je geološki dosta jednostavna. Najviši delovi su
sastavljeni od filita, glinaca i drugih škriljaca paleozojske starosti. Niže od ovih slojeva javljaju
se u proširnoj zoni pravca zapad-istok glinci, krečnjaci, peščari, konglomerati i breče iz gornje
krede. U ovoj zoni se opet, u vrlo uskom pojasu zapad-istok, probijaju gornje kredni serpentini i
doleritski trahiti. Severnije od ove zone glinaca, krečnjaka, peščara, konglomerata i breča opet u
vidu pošire zone, pravca zapad-istok, pojavljuju se Litavski krečnjaci i lapori iz gornjeg i drugog
mediterana, pa onda opet uža zona laporaca i peščari iz sarmata i, najzad, pošira zona pontijskih
sedimenata. Kod suseka, Koruške, Banoštora, Čerevića i oko Rakovca prostire se šira zona
diluvijalnog lesa. Od ove zone dalje na sever prostire se aluvijum. Južno od Čerevića i južno od
Beočina javljaju se dva ostrva levantijskih slojeva.
Prema pretpostavkama za ovo područje (seizmološka karta SFRJ) mogu se očekivati
zemljotresi do 7 MKS.
Hidrografija: terasa i lesne zaravni uglavnom zavisi od geološkog sastava i debljine
humusa. Površinskih voda na terasama nema, a na lesnim zaravnima nema izvora, a površinska
hidrografija je veoma oskudna. Podzemna voda se na lesnoj zaravni nalazi vrlo duboko. Potočne
doline su predeli najbogatiji hidrografijom. U njima je izdanska voda najplića, na njihovim
stranama se javljaju mnogobrojni izvori, a kroz njih protiču i potoci. Kolebanje podzemne vode
je u vezi s količinom, oblikom i padanjem taloga. U dunavskoj ravni kolebanje izdanske vode je
izrazitije. Visoki vodostaj Dunava utiče na potoke kao i na izdansku vodu u njihovim dolinama.
Dolinska ravan Dunava ima svoje specifičnosti. Na njoj se Dunav razvija gradeći okuke i veći
broj rukavaca i ada. Najveći meandar je između Suseka i Čelareva. Tu se Dunav račva i gradi tri
rukavca, jedno veliko i jedno manje ostrvo. Rukavci Dunava se ispunjavaju fluvijalnim
materijalom i ukoliko se voda u rukavcima sporije kreće, to je brže ispunjavanje. Oni postaju
plići i uži, a vremenom i potpuno zarastu. Krajnji rezultat je nastajanje rukavaca i spajanje ada sa
obalom.
21
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
2.7 FLORA I FAUNA
Na ovim terenima biljni pokrivač predstavljaju listopadne šume. Četinara nema zbog
malih nadmorskih visina, ali ponegde su i oni zastupljeni. Lišćari su predstavljeni hrastom
(cerom), lipom i bagremom, a četinari omorikom i jelom. Neplodni tereni sa nagibom od 40 %
zasađeni su bagremovom šumom. Predeli manjih strmina obrađeni su u vinograde i voćnjake. U
priobalnom delu, nebranjenom području, zastupljene su vrbe i topole.
Životinjski svet je manje raznolik. Od divljači ima svinja i srna, divljih mačaka, zatim
fazana, a u zabranima i jelena. Od ptica karakterističan je orao krstaš koji vije svoja gnezda u
šumama Fruške gore, a suri orao i orao štekavac samo posećuju Frušku goru. Od štetočina u
šumama se zadržavaju vrane koje svaki dan preleću Dunav radi ishrane na prostranim bačkim
poljima. Od sitnih ptica u šikarama, najčešći su kosovi, carići, slavuji i senice.
Na samoj lokaciji predmetnog kompleksa nema zaštićenih prirodnih ni kulturnih dobara.
Takođe, na prostoru industrijske zone Beočina nisu predviđena područja za naučna istraživanja
niti su evidentirana arheološka nalazišta. Ukoliko se u toku izvođenja radova uoči postojanje
arheoloških ostataka, radovi će se odmah prekinuti, a o tome će biti obavešten Zavod za zaštitu
spomenika kulture.
2.8 ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA, ZAŠTIĆENA PRIRODNA I KULTURNA DOBRA
Teritorija opštine Beočin obiluje zaštićenim prirodnim dobrima: spomenik prirode na
potezu Brankovac, kod manastira Beočin, Beočinska plaža, Ostrvo ljubavi i Dunavac, vulkanski
tuf kod sela Rakovac – prirodni spomenik, paleontološko nalazište fosilne flore gornje krede –
prirodni spomenik u slivu orlovačkog, dobrog i čerevićkog potoka i drugi. Zatim, Beočinske
livade na Brankovcu – prirodni spomenik u okviru Nacionalnog parka Fruška gora, Zmajevac –
naučno istraživački rezervat u okviru Nacionalnog parka Fruška gora, park manastira Beočin –
spomenik prirode u okviru srpskog pravoslavnog manastira Beočin.
Samo deo zaštićenih kulturnih dobara u Beočinu su: manastir Svetog Kuzmana i Damjana
u Rakovcu i manastir Vaznesenja Hristovog u Beočinu. Od velikog značaja su i arheološki
lokalitet Gradina kod Novog Rakovca, seoska kuća u Beočinu, crkva Preobraženja u Beočinu,
Rimokatolička crkva Svetog Josipa u Čereviću, crkva Svetog Save u Čereviću i crkva Svetog
Georgija u Banoštoru.
22
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
2.9 POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA LOKACIJE
Saobraćajna infrastruktura
Drumski: Prilaznim saobraćajnicama fabrika je povezana sa regionalnim putem R107
(Petrovaradin – Paragovo – Beočin – Banoštor – Neštin - granica sa Hrvatskom - Ilok). Ovaj put
povezuje Beočin sa Novim Sadom. Oko fabričkog kompleksa izgrađena je i obilaznica koja
preuzima sav saobraćaj teških kamiona za “LAFARGE BFC“ doo. Drugi po važnosti je lokalni
put Beočin - Crveni Čot - Bešenovo preko kog se fabrika snabdeva sirovinama iz površinskih
kopova. Treći po važnosti je lokalni put Beočin - Novi Rakovac - Rakovac kojim se ostvaruje
veza sa Rakovačkim kamenolomom.
Železnički: Industrijska zona fabrike “LAFARGE BFC“ doo povezana je sa Novim
Sadom i Petrovaradinom železničkom prugom dužine 19 km, koja trenutno nije u funkciji.
Vodeni: Veza fabrike “LAFARGE BFC“ doo sa rekom Dunav, međunarodnim
plovnim putem (koridor VII), ostvarena je preko plovnog kanala dužine 1.800 m, i dela rukavca
Dunava, dužine 3.000 m. Prilazni kanal počinje na spoju sa rukavcem Dunava, a završava se u
bazenskom pristaništu koje se nalazi u okviru fabričkog kompleksa. Ulaz u rukavac Dunava je uz
desnu obalu na 1.268 - mom km. Prilaznim kanalom moguća je jednovremena dvosmerna
plovidba pri vodostajima višim od 73,38 mnm (vodomerna stanica Novi Sad). Sidrište se nalazi
u rukavcu Dunava uzvodno od spoja sa prilaznim kanalom.
Mikrolokacijski posmatrano, pristup rekonstruisanim postojećim silosima, postojećem
transporteru i izgrađenom postrojenju za skladištenje, doziranje i transport letećeg suvog pepela
obavlja se internim saobraćajnicama u krugu kompleksa fabrike cementa.
Vodovodna infrastruktura
Fabrički krug u Beočinu napaja se industrijskom i pijaćom vodom. Cevovod pijaće vode
povezan je sa magistralnim krakom centralnog vodovoda opštine Beočin. Industrijskom vodom
fabrika se snabdeva preko sopstvenog postrojenja i crpilišta na kanalu.
U novoizgrađenom postrojenju za skladištenje, doziranje i transport letećeg pepela, kao i
pripadajućim postojećim rekonstruisanim silosima za skladištenje pepela, voda se ne koristi.
23
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Kanalizaciona infrastruktura
Kanalizacija u fabričkom krugu izgrađena je delimično kao otvorena, za prikupljanje
atmosferskih voda i voda iz nekadašnjeg rudnika i kao zatvorena u koju se ulivaju otpadne
sanitarne vode. Kanalizacija je izgrađena tako da se prirodnim nagibom otpadne vode sakupljaju
u dva zatvorena sistema pravcem istok - zapad, duž puta koji prolazi kroz fabriku. Zatim se oba
sistema spajaju i pravcem jug - sever cevovodom NO 1200 odvode u industrijski kanal. U zoni
ukrštanja kanalizacije i železničke pruge nalazi se i istočni priključak kanalizacione mreže. Na
ovaj priključak vezana su sva postrojenja i objekti severno od industrijske pruge.
Otpadnih voda u posmatranom postrojenju i pripadajućim silosima nema.
Elektroenergetska instalacija
Fabrički kompleks “LAFARGE BFC“ doo snabdeva se električnom energijom iz
elektroenergetskog prstena od 110 kV. Preko sopstvene transformatorske stanice vrši se
redukcija napona sa 110 kV na 6 kV za deo proizvodne linije suvim postupkom i 110 kV na 35
kV za razvodno postrojenje za ostali deo fabrike. Glavno razvodno postrojenje omogućava
angažovanje snage do 25 MW.
Snabdevanje prirodnim gasom
Fabrika se prirodnim gasom snabdeva preko posebnog ogranka gasovoda (∅ 250, 25 km)
koji polazi od GMRS Novi Sad gde se pritisak gasa redukuje sa 25 bar na 3,5 bar. Na ovom
ogranku gasovoda nalazi se nekoliko potrošača koji ne ugrožavaju potrebe fabrike. Na ulazu u
fabriku vrši se merenje potrošnje. Fabrički industrijski gasovod razveden je do glavnih potrošača
gde postoje MRS za redukciju na radne pritiske gorionika koji se kreću 1,5 do 2 bar. Magistralni
deo fabričkog gasovoda je prečnika 300 mm.
Gromobranska instalacija
Gromobranska instalacija izvedena je na svim objektima fabričkog kompleksa u skladu sa
važećim propisima. Gromobrana sa radioaktivnim izotopima nema.
24
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
3.
OPIS PROJEKTA
Slika 8. Lokacija predmetnog Projekta unutar fabrike “LAFARGE BFC“ doo u Beočinu
3.1
OPIS PRETHODNIH I PRIPREMNIH RADOVA
Prethodni i pripremni radovi označavaju radove koji se odnose na izgradnju i postavljanje
objekata i instalacija privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova, obezbeđenje prostora
za dopremu i smeštaj građevinskog materijala i druge radove koji se odnose na obezbeđenje
sigurnosti susednih objekata, saniranje terena i obezbeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja i
korišćenja okolnog prostora. Ova vrsta radova obuhvata sledeće:
3.2
‰
geodetsko obeležavanje temena objekata
‰
raščišćavanje terena
‰
iskop i ravnanje terena radi potrebnog pada za odvod vode
OPIS PROJEKTNOG REŠENJA
Za potrebe i na zahtev nosioca projekta izrađeni su projekti rekonstrukcije postojećih
silosa i dela postojećeg trakastog transportera i izgradnje postrojenja za skladištenje,doziranje i
transport suvog pepela unutar fabričkog kompleksa ”LAFARGE BFC” doo u Beočinu, od
25
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
strane Instituta “Kirilo Savić“ iz Beograda. U sam proces proizvodnje cementa planirano je da
se, pored ostalih do sada korišćenih dodataka, uvede doziranje elektrofilterskog pepela u mlinove
cementa, koji se dobija, kao produkt, u procesu odvajanja u elektrofilterima u termoelektranama.
Korišćenje otpadnog elektrofilterskog pepela za potrebe proizvodnje cementa, predstavlja, pre
svega, društveno odgovoran čin kojim kompanija ”LAFARGE BFC” doo rešava jedan od
ekoloških problema. Umesto deponovanja pepela u krugu termoelektrana i šire, elektrofilterski
pepeo će trajno i bezbedno biti zbrinut u proizvodu ove kompanije.
Za potrebe realizacije predmetnog Projekta, celokupna oprema, prema ranije potpisanom
sporazumu, biće isporučena od strane nemačke firme IBAU iz Hamburga, koja i garantuje
deklarisani kapacitet doziranja od 40 t/h po mlinu. Biće iskorišćeni postojeći silosi za smeštaj
cementa, prečnika φ 8,3 m i zapremine V = 950 m3 (Q = 750 t). Tehnička rešenja i planirani
radovi pri realizaciji Projekta, odnose se na sledeće:
GRAĐEVINSKI DEO
Noseća čelična konstrukcija cevovoda i platforma skretnica
Izrađen je građevinski projekat noseće čelične konstrukcije cevovoda i platforme
skretnica. Objekat je osmišljen kao noseća konstrukcija cevovoda, koji se u dužini od 85 m kači
za postojeći transportni most, a zatim pod uglom od 90o skreće na projektovanu kontrukciju
nosača cevovoda koja leži na četiri čelična rešetkasta stuba. Stubovi su na rastojanju 7,2 + 12 +
14,5 m. Na 16,8 m od poslednjeg stuba nosač cevovoda se oslanja na projektovanu platformu.
Platforma za skretnice se oslanja na postojeće betonske stubove. Nosač cevovoda je rađen na
visini da obezbedi slobodan profil iznad puta u visini od 3 m, slododan profil iznad radnog platoa
u visini od 4 m i da ulaz cevovoda u postojeću halu bude iznad vrata hale, a ispod postojeće
betonske grede. Nakon ulaska cevovoda u postojeću halu on se oslanja na projektovane konzole
na postojećim stubovima i na delu gde nema postojećih betonskih stubova se kači za plafon
vešaljkama.
Osnovni materijal konstrukcije je konstrukcioni čelik Č 0.361. Za zadatu geometriju
formiran je proračunski model nosača koji je unet u računarski program. Geometrijske
karakteristike pretpostavljenih poprečnih preseka svih elemenata (koje su unete u računarski
program) pročitane su iz tablica. Opterećenja koja su uzeta u obzir tokom proračuna su: stalno
opterećenje (sopstvena težina svih elemenata konstrukcije), povremeno opterećenje (težina
snežnog pokrivača), dejstvo vetra i uticaj temperature.
26
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Na osnovu presečnih sila dobijenih u računarskom programu izvršeno je dimenzionisanje
i dokazana je stabilnost. Primenjeni su domaći propisi za proračun konstrukcija. Rezultati
proračuna su pokazali da su naponi u presecima manji od dopuštenih napona (za drugi slučaj
opterećenja, tj. osnovno + dopunsko opterećenje).
Kompresorska stanica
Konstrukcijom kompresorske stanice omogućen je unos i iznos opreme u objekat. U
objektu nije predviđen boravak stalno zaposlenih osoba osim povremenog rada sa opremom.
Objekat je osmišljen kao čelična hala, dužine 8,9 m, širine 7,8 m i visine u slemenu 5,22
m. Glavni konstrukcijski elementi objekta su čelični vezači postavljeni na osnom rastojanju od
2,15 + 4,10 + 2,15 m. Vezači se sastoje od čeličnih stubova visine 4,0 m i zglobno vezane rigle u
obostranom nagibu od 120o. Noseću konstrukciju u podužnim zidovima čine stubovi glavnih
vezača i fasadne rigle, dok u kalkanskim zidovima postoji po jedan fasadni stub (na polovini
širine objekta) i fasadne rigle. Opterećenje od vetra prenosi se preko poprečnog krovnog sprega
na vertikalni fasadni spreg u podužnim zidovima.
Glavni stubovi su uklješteni u temeljnu konstrukciju. Podna ploča je od armiranog
betona. Korisna visina objekta, od poda hale do donjeg pojasa rigle glavnog nosača (u slemenu)
iznosi 460 cm. Krovni pokrivač je sendvič plastificirani čelični trapezasti lim ukupne debljine 80
mm. Krov je na dve vode sa nagibom krovnih ravni od 12º. Uticaji od spoljnih dejstava se preko
krovnog pokrivača prenose na rožnjače raspona od 2,15 + 4,10 + 2,15 m, pa preko njih na glavne
vezače. Rožnjače su postavljene na razmaku od 1,78 m i statičkog su sistema kontinualni nosač
na tri polja. Svetlosni otvori su predviđeni u podužnoj fasadi na južnoj strani, dok je otvor za
izjednačavanje nadpritiska predviđen na obe strane podužne fasade. Odvodnjavanje sa
dvovodnog krova obavlja se preko ležećih oluka od pocinkovanog lima, koji se postavljaju duž
podužnih zidova u dvovodnom nagibu od po 1,5 %. Vertikalni oluci se nalaze kod stubova
vezača.
Osnovni materijal konstrukcije je konstrukcioni čelik Č.0361. Za zadatu geometriju
formiran je proračunski model nosača koji je unet u računarski program.
Glavni nosač je statičkog sistema okvir sa uklještenim stubovima. Za glavne nosače
(stubove i riglu) usvojen je presek I160, dok su rožnjače i fasadne rigle HOP profili. Svi
proračuni presečnih sila u štapovima /nosačima i pomeranja tačaka na nosaču obavljeni su uz
pomoć računarskog programa.
27
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Na
osnovu
presečnih
sila
dobijenih
u
računarskom programu,
izvršeno
je
dimenzionisanje i dokazana je stabilnost.
MAŠINSKO – TEHNOLOŠKI DEO
Izvršiće se sečenje postojećeg čeličnog konusa na rastojanju od 250 mm ispod donje ivice
betonske grede, zavariće se noseća čelična prirubnica sa potrebnim ojačanjima i montirati
novoizgrađeni čelični konus, na kojem će biti montirano 12 kom fluidizacionih korita za
obezbeđenje nesmetanog protoka materijala. Zarubljeni konus je čelične konstrukcije, sa padom
u odnosu na horizontalu od 15o. Otvor za isticanje treba da bude kružni, sa kvadratnom čeličnom
prirubnicom za montiranje odgovarajućeg pločastog zatvarača. Po dnu zarubljenog konusa
silosa, sa unutrašnje strane, biće raspoređene ćelije za fluidiziranje materijala komprimovanim
vazduhom radi lakšeg isticanja.
Silos će biti opremljen uređajima za merenje maksimalnog (80 %), minimalnog (20 %) i
minimalnog radnog nivoa (50 %) materijala u silosu, kao i sigurnosnim uređajem koji sprečava
deformisanje silosa usled podpritiska ili nadpritiska, u vidu dvostrukog ventila ugrađenog na
njegovom vrhu. Merenje mase pepela u silosu treba da bude kontinualno. Na otvoru za isticanje
ugradiće se pločasti zatvarač sa mehaničkim pogonom, za zatvaranje isticanja u slučaju potrebe,
remonta ili zamene transportne opreme.
Izuzimanje letećeg pepela (pražnjenje silosa) treba da bude nezavisno od procesa
punjenja, sa kapacitetom 0 - 40 t/h iz svakog od silosa posebno, odnosno 0 - 80 t/h iz oba silosa
istovremeno. Izuzet materijal iz ovih silosa dalje se transportuje uz korišćenje vazdušno
transportnih korita. Za potrebe obezbeđivanja mogućnosti pražnjenja u tri slučaja: iz jednog
silosa, iz drugog silosa ili iz oba silosa istovremeno, montiraće se dva vazdušno transportna
korita od silosa do svakog od mernih silosa kapaciteta 40 t, odnosno iz svakog od dva velika
silosa kapaciteta 750 t biće transportovana materija u kontinuitetu do dva merna silosa. Za te
potrebe biće obezbeđena regulacija protoka i postizanje željene vrednosti. Za izvršni organ
koristiće se regulacioni ventili, koji su smešteni ispod izlazne prirubnice velikih silosa. Navedeni
merni silosi služe ujedno i kao prijemni silosi, i kao silosi za kalibraciju uz pomoć mernih
uređaja (ćelija) koji se nalaze ispod njih. Kao merni organ koristiće se uređaj sa rotacionim
diskom po sistemu “CORIOLIS“. Kalibracija mernih uređaja (vaga) se vrši pomoću tri merne
ćelije koje se nalaze ispod svakog od mernih silosa. Ispod mernih silosa obezbeđeno je grananje
toka materijala, tako da je moguće obezbediti doziranje u slučajevima:
28
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
‰
iz svakog silosa u svaki mlin, na ulazu ili na izlazu iz mlina
‰
jedan mlin iz jednog silosa
‰
jedan mlin iz dva silosa i
‰
oba mlina iz oba silosa
Otprašivanje velikih (prijemnih) silosa predviđeno je preko vrećastog filtera,
postavljenog na vrhu silosa koji se nalazi bliže kanalu. Prečišćen vazduh iz filtera će se preko
ventilatora ispuštati u atmosferu. Prašina se vraća u silos. Otprašivanje i drugog prijemnog silosa
je takođe predviđeno preko prethodno pomenutog filtera, preko postojeće (“by - pass“) veze
ostvarene preko postojećih čeličnih vodova.
Otprašivanje mernih silosa biće obezbeđeno filterima na vrhu svakog silosa postavljenim
unutar zatvorene čelične hale, a prečišćen vazduh se preko ventilatora, odgovarajućih kanala i
prigušivača buke ispušta u atmosferu. Prašina se vraća u silos. Ovi filteri će biti iskorišćeni i za
otprašivanje vazdušno transportnih korita koja transportuju materijal od prijemnih do mernih
silosa, vazdušno transportnih korita smeštenih ispod mernih silosa, koja služe za punjenje
transportnih pumpi, kao i prijemnih “box“ - ova na ulazu u same transportne pumpe.
Iz mernih silosa obezbeđena je doprema i doziranje materijala do svake od dve
transportne pumpe u količinama od 0 - 40 t/h po transportnoj liniji, sa tačnošću od ± 2 %. Od
transportnih pumpi materijal se transportuje pneumatskim transportom kroz čelične cevovode
optimalnog prečnika do mlinova za mlevenje cementa, smeštenih u zatvorenoj hali. Doziranje
pepela vrši se na ulaznom i na izlaznom delu mlinova, pri čemu se preusmeravanje toka
materijala vrši preko dvopoložajnih ventila, koji su smešteni na ulaznom delu transportnog
cevovoda u zgradu mlinova.
Transportni cevovod izrađen je od čeličnih bešavnih cevi optimalnog prečnika sa
prirubničkim vezama. Trasa cevovoda od mašinske hale gde će biti smeštene transportne pumpe
vodi se po čeličnim nosačima ispod čelične konstrukcije postojećeg transportera, do preseka sa
osom zgrade mlinova. Tada se trasa cevovoda rotira za 90o i dalje se vodi po nosećoj čeličnoj
konstrukciji čija je osa paralelna sa osom zgrade mlinova do ulaska u mlinsko postrojenje. Na
promenama pravca transportnog cevovoda predviđeni su elementi sa antihabajućim čeličnim
oblogama, i ulivenom antihabajućom masom. Elementi transportnog cevovoda predviđeni su u
skladu sa maksimalnim očekivanim pritiskom u klasi NP10.
Dostava transportnog vazduha predviđena je iz posebnih novonabavljenih niskopritisnih
kompresora, smeštenih u novosagrađenoj zgradi kompresorske stanice, koja je lokacijski
29
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
smeštena neposredno uz postojeće prijemne silose, prema kanalu. Prenos vazduha iz kompresora
do transportnih pumpi obavlja se kroz transportni cevovod DN200 (prema preporuci isporučioca
opreme) koji je izrađen od bešavnih čeličnih cevi.
Transportne pumpe se montiraju u novoizgrađenom betonskom mašinskom oknu. Za
aeraciju vazdušnih transportnih korita, kao i druge transportne opreme koristiće se niskopritisne
duvaljke koje će biti smeštene ispod prijemnog silosa, u prostoriji postojeće kompresorske
stanice.
Dostava komandnog vazduha vršiće se iz postojećeg kompresora sa rezervoarom
smeštenog u prostoriji postojeće kompresorske stanice. Iz postojećeg kompresorskog agregata
vršiće se snabdevanje i filterskih jedinica za otprašivanje prijemnih i mernih silosa. Otresanje
filtera treba da se vrši periodično, komprimovanim vazduhom. Otprašivanje vazdušnih
transportnih korita za pražnjenje prijemnih silosa treba da se obezbedi preko filtera postavljenih
na vrhu mernog silosa, a preko odgovarajućih cevovoda.
ELEKTRO DEO
Elektro potrošači su podeljeni u tri energetske celine prema tehnološkim zahtevima i
funkcijama koje obavljaju:
‰
grupa potrošača neophodnih za rad tehnološke linije L1, napajaju se iz MCC9 preko
glavnog razvodnog ormana za prvu tehnološku liniju, a upravljanje radom se vrši
preko pripadajuće izdvojene periferije IP-1 koja je povezana na centralni sistem
nadzora i upravljanja. Na razvodni orman su povezani i zajednički uređaji obe
tehnološke linije (duvaljka, otprašivač i dr.). Razvodni orman ove linije se napaja
posebnim napojnim vodom
‰
grupa potrošača neophodnih za rad tehnološke linije L2, napajaju se iz MCC9 preko
glavnog razvodnog ormana za drugu tehnološku liniju, a upravljanje radom se vrši
preko pripadajuće izdvojene periferije IP-2 koja je povezana na centralni sistem
nadzora i upravljanja. Na izdvojenu periferiju IP-2 su dovedeni i signali zajedničkih
uređaja i omogućene su komande za upravljanje njima. Razvodni orman ove linije se
napaja posebnim napojnim vodom
‰
grupa potrošača neophodnih za rad u remontnim i vanrednim situacijama i u situaciji
kada se MCC9 isključuje zbog remonta. Ovi potrošači (osvetljenje, servisne utičnice i
30
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
dr.) se napajaju iz ormana opšte potrošnje posebnim napojnim vodom iz kućnog
trafoa
Zaštita od previsokog napona dodira se izvodi sistemom TN-C/S, “nulovanjem“ u
ormanima. Uzemljivač postrojenja je izveden izgradnjom temeljnog uzemljivača u sklopu
izvođenja građevinskih radova novoizgrađenih objekata i njegovim povezivanjem sa postojećom
mrežom uzemljenja fabrike.
Predviđeno je osvetljenje:
‰
radno, u unutrašnjosti postrojenja, potrebno je za normalan rad osoblja i štedljivim
sijalicama
‰
nužno, u unutrašnjosti objekta, potrebno za kretanje osoblja bez opasnosti u
vanrednim situacijama
‰
radno, van objekta, za potrebe prijema i otpreme materijala
Za potrebe radova u toku remonta postrojenja, predviđene su servisne utičnice
(standardne monofazne i trofazne šuko utičnice, kao i trofazne, četvoropolne, UKU – UTO
utičnice), u skladu sa eventualnim potrebama u toku remonta.
Rad postrojenja je omogućen u skladu sa tehnološkim zahtevima i postojećim nadzorno
upravljačkim sistemom.
3.3
GLAVNE KARAKTERISTIKE TEHNOLOŠKOG PROCESA
U kompaniji “LAFARGE BFC“ doo proizvodi se portland cement prema standardu
SRPS.B.C1.011: “Portland cement, portland kompozitni cement, metalurški cement, pucolanski
cement, kompozitni cement – definicije, klasifikacija i tehnički uslovi“.
Osnovne sirovine za proizvodnju ove vrste cementa su krečnjak i laporac – prirodna
mešavina krečnjaka i gline. Glavni proces pri proizvodnji cementa je proces sinterovanja. Ovim
procesom dolazi do transformacije sirove mešavine u tvrdu, poroznu masu – klinker, koja se
posle hlađenja melje sa dodacima u sitni prah, cement.
Portland cementni klinker se, nakon pečenja u rotacionoj peći i hlađenja u roštiljnom
hladnjaku (pomoću ambijentalnog vazduha i ventilatora) prenosi kofičastim transporterima preko
presipnog tornja u silose klinkera. Razmenom toplote vazduh se zagreva na temperaturu od 900
do 1000 ºC i koristi se kao sekundrni vazduh u rotacionoj peći. Vreo klinker se ohladi na
31
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
temperaturu od oko 80 ºC. Ohlađeni klinker se pomoću tri kofičasta transportera odvodi do
silosa klinkera broj 3 i 4.
Klinker se iz silosa klinkera, trakastim transporterom prenosi do mlinova cementa i
skladišti u bunkere klinkera. Otprašivanje transportnih puteva klinkera vrši u vrećastom filteru.
Ovaj filter se koriste za suvo odvajanje čestica manje granulacije. Zadržava čestice sa spoljašnje
strane filtracione tkanine. Izdvajanje je zasnovano na inerciji zaustavljanja, kao i prolasku gasa
kroz sloj izdvojenih čestica. Pri radu, na filteru se izdvaja sloj praha koji povećava pad pritiska u
sloju i celom uređaju. Ukoliko su čestice vlažne i sklone lepljenju, one otežavaju ili zaustavljaju
rad uređaja. Izdvajanje nataloženog praha vrši se mehaničkim, pneumatskim ili kombinovanim
postupcima.
Iz silosa se klinker izuzima i odvodi u bunker ispod koga je instalirana vaga, preko koje
se dozira klinker u mlin sa čeličnim kuglama. Istovremeno se, preko vaga, u mlin dozira oko 5 %
gipsa kao regulatora vremena vezivanja. Takođe se dodaju i komponente – dodaci: troska,
elektrofilterski pepeo i krečnjak, zavisno od vrste i klase cementa koja se želi dobiti. Tokom
mlevenja, usled trenja, temperatura materijala može dostići vrednost i preko 100º C. Zbog toga
se vrši hlađenje cementa uvlačenjem ambijentalnog vazduha ili ubrizgavanjem vode.
Samleven materijal se selektira prema veličini čestica preko separatora. Čestice
odgovarajuće finoće se prenose vazdušnim transporterom i elevatorom u silose cementa, a grube
čestice se vraćaju u mlin na dodatno mlevenje. Iz transportnog vazduha cementnog mlina, fina
cementna prašina će se izdvajati vrećastim filterom. Fina cementna prašina iz vrećastog filtera se
meša sa proizvodom iz separatora i transportuje u silose cementa na kojima se nalaze vrećasti
otprašivači.
Postrojenje za skladištenje, izuzimanje, doziranje i transport letećeg pepela
U cilju smanjenja troškova izgradnje, kao i maksimalnog iskorišćenja postojećih
objekata, za prijem letećeg pepela koji će se dovoziti kamionima - autocisternama, predviđeno je
korišćenje dva postojeća čelična silosa kapaciteta Q = 750 t (V = 950 m3), smeštenih pored
kanala.
Radi lakšeg isticanja materijala iz silosa umesto postojećeg konusa koji je u odnosu na
horizontalu zaklapao ugao od 60o, ugrađeno je novo fluidizaciono dno, koje zaklapa ugao od 15o
u odnosu na horizontalu. Dno svakog od pomenutih silosa je prekriveno sa po 12 komada
32
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
identičnih fluidizacionih ćelija (fluidizaciona korita), koje obezbeđuju isticanje materijala iz
silosa bez zastoja.
Komprimovani vazduh za aeraciju navedenih fluidizacionih korita se dovodi do
potrošača i to:
Iz prve niskopritisne duvaljke (Q = 4,07 m3/min, P = 7,5 kW) vazduh pod pritiskom se
dovodi preko čelične cevne instalacije i leptirastih ventila sa pneumatskim pogonom i EM
aktiviranjem smeštenih ispod zarubljenog konusa do fluidizacionih ćelija smeštenih na dnu
zarubljenog konusa ispod prijemnog silosa. Fluidizacione ćelije su podeljene u četiri grupe po tri
ćelije, koje se istovremeno napajaju vazduhom preko jednog od četiri zajednička leptirasta
ventila. Svaka od četiri grupe ćelija se ciklično i istovremeno aktivira preko pripadajućeg
leptirastog ventila. Pored aeracije pomenutih ćelija, vazduh iz ove duvaljke se dovodi i do
aeracionog box-a i regulatora protoka koji su montirani na izlaznoj prirubnici ovog prijemnog
silosa.
Iz druge niskopritisne duvaljke (Q = 4,07 m3/min, P = 7,5 kW, P = 600 mbar) vazduh pod
pritiskom se dovodi preko čelične cevne instalacije i leptirastih ventila sa pneumatskim pogonom
i EM aktiviranjem, smeštenih ispod zarubljenog konusa do fluidizacionih ćelija smeštenih na dnu
zarubljenog konusa ispod prijemnog silosa. Fluidizacione ćelije su podeljene u četiri grupe po tri
ćelije, koje se istovremeno napajaju vazduhom preko jednog od četiri zajednička leptirasta
ventila. Svaka od četiri grupe ćelija se ciklično i istovremeno aktivira preko pripadajućeg
leptirastog ventila. Pored aeracije pomenutih ćelija, vazduh iz ove duvaljke se dovodi i do
aeracionog box-a i regulatora protoka, smeštenih na prirubnici ovog prijemnog silosa.
Prijemni silosi su maksimalnog kapaciteta 950 m3, i snabdeveni su senzorima
maksimalnog nivoa, odnosno 80 %, minimalnog radnog nivoa (50 %) i minimalnog nivoa (20
%). Niskopritisne duvaljke su smeštene u postojećoj kompresorskoj stanici ispod prijemnog
silosa na betonskoj podlozi.
Iz treće niskopritisne duvaljke (Q = 4,07 m3/min, P = 7,5 kW, P = 300 mbar) vazduh pod
pritiskom se dovodi preko čelične cevne instalacije i leptirastih ventila sa pneumatskim pogonom
i EM aktiviranjem smeštenih ispod zarubljenog konusa do fluidizacionih ćelija smeštenih na dnu
zarubljenog konusa ispod mernog silosa. Fluidizacione ćelije su podeljene u četiri grupe po tri
ćelije, koje se istovremeno napajaju vazduhom preko jednog od četiri zajednička leptirasta
ventila. Svaka od četiri grupe ćelija se ciklično i istovremeno aktivira preko pripadajućeg
leptirastog ventila. Pored aeracije pomenutih ćelija, vazduh iz ove duvaljke se dovodi i do
33
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
aeracionog box-a i regulatora protoka, koji su montirani na izlaznoj prirubnici ovog mernog
silosa.
Iz četvrte niskopritisne duvaljke (Q = 4,07 m3/min, P = 7,5 kW, P = 300 mbar) vazduh se
pod pritiskom, preko čelične cevne instalacije i leptirastih ventila sa pneumatskim pogonom i
elektromagnetnim aktiviranjem, dovodi do fluidizacionih ćelija smeštenih na dnu zarubljenog
konusa ispod mernog silosa. Fluidizacione ćelije su podeljene u četiri grupe po tri ćelije, koje se
istovremeno napajaju vazduhom preko jednog od četiri zajednička leptirasta ventila. Svaka od
četiri grupe ćelija se ciklično i istovremeno aktivira preko pripadajućeg leptirastog ventila. Pored
aeracije pomenutih ćelija, vazduh iz ove duvaljke se dovodi i do aeracionog box - a i regulatora
protoka, smeštenih na prirubnici ovog mernog silosa.
Niskopritisne duvaljke su smeštene u postojećoj kompresorskoj stanici ispod prijemnog
silosa na betonskoj podlozi. Iz svakog od prijemnih silosa, preko pločastih šibera sa ručnim
aktiviranjem, aeracionih box-ova i regulatora protoka materijal ističe na vazdušna transportna
korita, koja transportuju materijal od prijemnih do mernih silosa. Pomenuta transportna korita su
veličine 300, dužine L = 10,5 m i postavljena su pod uglom od 8o u odnosu na podlogu.
Aeracija transportnih korita se obavlja vazduhom iz radijalnih ventilatora čije su
karakteristike Q = 3,0 m3/min, P = 3,0 kW, P = 63 mbar. Navedeni radijalni ventilatori su
smešteni na čeličnoj platformi ispod fluidizacionog dna silosa. Iz transportnih korita materijal
pada u merne silose koji se nalaze u mašinskoj hali izgrađenoj od čelične konstrukcije čija je osa
paralelno pomerena u odnosu na zajedničku osu prijemnih silosa za 11,500 mm. Merni silosi su
kapaciteta Q = 40 t (D x H = φ 4.000 mm x 4.200 mm) i oslonjeni su preko mernih ćelija na
čeličnu konstrukciju hale u tri tačke.
Iz svakog od mernih silosa, preko pločastih šibera sa ručnim aktiviranjem, aeracionih
box-ova i regulatora protoka, materijal ističe na vazdušna transportna korita, veličine 200,
dužine po L = 2 m i sa uglom nagiba od 2o. Ova transportna korita transportuju materijal od
mernih silosa do protočnih “CORIOLIS“ vaga po određenom rasporedu. Na taj način postiže se
da je moguće doziranje iz svakog silosa u svaki mlin u količinama koje diktira tehnologija. Iz
protočnih vaga koje rade sa tačnošću ± 2 %, preko transportnih korita, materijal dolazi do
prijemnih boksova transportnih pumpi, takođe po određenoj šemi.
Transportna korita se snabdevaju komprimovanim vazduhom iz radijalnog ventilatora sa
karakteristikama Q = 8,0 m3/min, P = 3,0 kW, P = 63 mbar. Ventilator se nalazi u betonskom
mašinskom oknu ispod mernih silosa.
34
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Iz transportnih pumpi koje su smeštene u betonskom mašinskom oknu ispod mernih
silosa materijal se transportuje čeličnim cevovodom DN200 u dva mlina broj 4 i broj 5 i to po
određenom redosledu. Transportne pumpe se snabdevaju komprimovanim vazduhom iz
niskopritisnih vijčanih kompresora karakteristika Q = 46,7 m3/min, P = 132 kW, P = 1,25 bar.
Kompresori su smešteni u novoizgrađenoj kompresorskoj stanici smeštenoj između
novoizgrađene čelične mašinske hale i kanala.
Otprašivanje prijemnih silosa prilikom punjenja i fluidizacije materijala na zarubljenim
konusima se vrši pomoću jedinice za otprašivanje smeštene na vrhu silosa. Otprašivanje silosa se
takođe vrši preko istog otprašivača, preko čeličnog kanala, koji povezuju gornje zone pomenutih
silosa.
Punjenje prijemnih silosa se obavlja preko čeličnog cevovoda DN100, koji ulazi u gornju
zonu silosa preko uboda na njegovom krovu. Na ulaznom delu cevovoda je ugrađena stabilna
vatrogasna spojnica φ 110 mm, sa unutrašnjim navojem od 4“. Otprašivanje mernih silosa se vrši
preko zasebnih filterskih jedinica smeštenih na vrhu mernih silosa. Preko jedinica za
otprašivanje, smeštenih na vrhovima mernih silosa, vrši se otprašivanje transportnih korita, koja
su čeličnim cevovodima povezana sa gornjom zonom mernih silosa.
3.4
ULAZNI PARAMETRI
U predmetom projektu reč je o procesu skladištenja, doziranja i pneumatskom transportu
letećeg (elektrofilterskog) pepela iz dva postojeća čelična silosa u mlinove cementa kapaciteta 2
x 40 t/h, sledećih karakteristika:
LETEĆI PEPEO
‰
Zapreminska masa: u zbijenom stanju: 800 do 1.000 kg/m3
‰
Granulacija: ostatak na situ od 45 µm je 50 %
‰
Gustina(fluidizovani): 0,6 kg/dm³
‰
Finoća: 8 – 10 %, R 0,09
‰
Temperatura: 80 °C max
‰
Vlažnost: 0,5 % H2O max
‰
Hemijski sastav (iz ispitivanja R.Tomanec-a i S.Stanica - sa Univerziteta u u
Beogradu): Hemijska analiza ”letećeg pepela” iz TE – TO “Nikola Tesla” Obrenovac,
srednje vrednosti
35
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
(%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
P2O5
TiO2
Na2O
K2O
LOI
52,27
22,34
6,05
6,64
4,41
2,74
0,085
1,07
0,41
1,36
2,34
‰
Količina vazduha i pritisak vazduha na 20 °C: 1 bar (podaci o pritisku se odnose
na diferencijalni pritisak)
3.5
IZLAZNI PARAMETRI
Rekonstruisani postojeći skladišni prostori – silosi i deo postojećeg trakastog
transportera, kao i uostalom celo novoizgrađeno postrojenje za skladištenje, doziranje i transport
letećeg pepela unutar fabričkog kompleksa “LAFARGE BFC“ doo u Beočinu, nemaju nikakav
proizvodni karakter. Kao što je napomenuto, u navedenim prostorima skladištiće se
elektrofilterski leteći pepeo za potrebe proizvodnje cementa. Iz tog razloga, u nastavku će biti
opisno prikazani, izlazni parametri koji će biti prisutni na predmetnoj lokaciji.
EMISIJA U VAZDUH
U toku radova na realizaciji planiranog projekta na lokaciji postojeće fabrike za
proizvodnju cementa u Beočinu, doći će do emisije prašine koja će biti prisutna u toku izvođenja
radova. Nakon završetka radova i uređenja okoline predmetnog lokaliteta, ovaj problem više
neće biti prisutan.
Zagađivanje od izduvnih gasova motornih vozila biće prisutno u meri koja je
proporcionalna intenzitetu saobraćaja u fabričkom kompleksu i na okolnom putu. Koncentracije
polutanata su proporcionalne intenzitetu saobraćaja, a njihova koncentracija na lokaciji može biti
povećana zbog zaustavljanja ili kretanja vozila iz mesta.
U samom procesu proizvodnje cementa, prašina je stalno prisutna. U cilju njenog
smanjenja, u celom fabričkom kompleksu ugrađuju se sistemi za otprašivanje i odgovarajući
filteri, čijom upotrebom se kvalitet vazduha dovodi u granice dozvoljene važećom zakonskom
regulativom.
Planiran Projekat koji obuhvata delom rekonstrukciju postojećih silosa i dela trakastog
transportera, a delom izgradnju postrojenja za skladištenje, doziranje i transport letećeg pepela,
takođe podrazumeva postavljanje sistema za otprašivanje. Na ovaj način će u mnogome biti
smanjena količina praškastih čestica u vazduhu, koja se delom taloži i na okolno zemljište.
36
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA I ZAGAĐIVANJE ZEMLJIŠTA
Projekat neće imati štetan uticaj na kvalitet kako površinskih vodotokova, tako i
podzemnih voda, jer tokom izvođenja planiranih radova, kao i tokom njegovog redovnog
eksploatacionog perioda u okviru fabričkog kompleksa u Beočinu, neće dolaziti do ispuštanja
štetih materija u vode.
Tehnološke vode
Voda za potrebe opisanog tehnološkog procesa na predmetnoj lokaciji se ne koristi. Iz
tog razloga neće nastajati ni tehnološke otpadne vode.
Atmosferske vode
Atmosferske vode fabričkog kompleksa za proizvodnju cementa u Beočinu, samim tim i
one koje nastaju na lokaciji predmetnih rekonstruisanih silosai dela trakastog transportera, kao i
novoizgrađenog postrojenja takođe nemaju negativan uticaj na životnu sredinu, obzirom da se u
predmetnoj fabrici vrši otprašivanje, usisavanje prašine i prečišćavanje vazduha pre ispuštanja u
atmosferu, tako da su samim tim i padavine manje opterećene prašinom.
Voda koja se sliva sa krovova objekata, okolnih platoa, puteva i slično, kao rezultat
padavina, smatra se da je uslovno čista - bez sadržaja opasnih materija i kao takva se ispušta u
okolni teren preko odgovarajućih slivnih drenažnih sistema.
Sanitarna voda
Sanitarne vode celog fabričkog kompleksa se sakupljaju i ispuštaju u kanalizacionu
mrežu naselja Beočin.
Čvrst otpad
Na predmetnoj lokaciji ne nastaje nikakav čvrsti otpad kao posledica odvijanja
navedenog tehnološkog procesa. Jedini otpad koji nastaje na lokaciji je komunalni otpad koji je
posledica prisustva i rada zaposlenih na lokaciji. Ovaj otpad se sakuplja u odgovarajuće kante i /
ili kontejnere postavljene unutar fabričkog kompleksa. Količina komunalnog otpada zavisi od
frekvencije saobraćaja i broja ljudi koji borave i rade na lokaciji. Sa navedenom vrstom otpada
37
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
će se postupati na taj način što će kante / kontejnere redovno prazniti lokalno komunalno
preduzeće i odvoziti na naseljsku deponiju, gde će se tretirati kao sav komunalan otpad.
Tečni otpad
Na predmetnoj lokaciji Projekta ne nastaje nikakav tečni otpad. Kao što je već
napomenuto, voda se u predmetnom tehnološkom procesu rada ne koristi.
Slika 9. Prosečan sastav otpada u Vojvodini
OSTALO
Buka i vibracije
U fabričkom kompleksu u Beočinu, kao i u njegovoj neposrednoj okolini, javlja se buka
kao rezultat prisustva motornih vozila, čiji maksimalni intenzitet ne zahteva primenu posebnih
mera zaštite i buka koja je posledica rada mašina, uređaja i opreme na lokaciji.
Buka će se javiti i u toku izvođenja planiranih radova na rekonstrukciji i izgradnji i ona
će biti rezultat prisustva i rada građevinske mehanizacije na lokaciji. Pojava buke tokom
izvođenja planiranih radova je privremenog karaktera.
U toku redovnog odvijanja tehnološkog procesa, dolaziće do pojave buke, ali će se ona
svesti na radnu sredinu. Negativan uticaj ove pojave rešavaće se upotrebom ličnih zaštitnih
sredstava za rad.
Pojava vibracija je moguća tokom izvođenja planiranih radova na realizaciji projekta, ove
vibracije će biti rezultat prisustva i rada građevinske mehanizacije na lokaciji i one su
privremenog karaktera.
38
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Tokom redovnog eksploatacionog perioda fabričkog kompleksa u Beočinu, moguća je
pojava vibracija kao posledica rada proizvodnih pogona, odnosno opreme u njima. Eventualne
vibracije su lokalnog uticaja, ne prenose se na tlo i ne mogu se registrovati u zoni susednih
objekata. U svakom slučaju, ukoliko do pojave vibracija i dođe, njihov intenzitet će biti
minimalan i njihov uticaj će se svesti na radni prostor, tako da vibracije, ukoliko se jave, neće
imati negativnog uticaja na okolinu lokaliteta.
Jonizujuća i nejonizujuća zračenja
Pri radu predviđene opreme u predmetnom fabričkom kompleksu, neće dolaziti do
emitovanja u okolinu nikakvih zračenja, ni toplotnog, ni svetlosnog, ni jonizujućeg.
Obzirom na relativno kratak vremenski period izvođenja planiranih radova, lokalni
karakter i nepostojanje osetljivih objekata i sadržaja u neposrednom okruženju lokaliteta,
realizacija predmetnog Projekta neće dovesti do ugrožavanja i narušavanja kapaciteta životne
sredine.
39
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC
PROJEKTA RAZMATRAO
U odlučivanju o vrsti radova koje treba izvršiti i vrsti opreme koju treba ugraditi prilikom
realizacije planiranog Projekta u okviru fabrike za proizvodnju cementa “LAFARGE BFC“ doo
iz Beočina, glavne alternative koje su razmatrane i jedan od važnijih razloga za donošenje odluke
o tome koja će se oprema i tehnologija izabrati, odnosi se između ostalog i na uticaj na životnu
sredinu koji će ovaj projekat imati.
Fabrika za proizvodnju cementa “LAFARGE BFC” doo već dugi niz godina koristi
vlažni elektrofilterski pepeo kao dodatak u proizvodnji cementa, koji se generiše u
termoelektranama. Modernizacijom ekstrakcije pepela nakon prečišćavanja otpadnih gasova u
termoelektranama, stvaraju se uslovi za sakupljanje, utovar i transport suvog elektrofilterskog
pepela (letećeg pepela) do fabrike “LAFARGE BFC” doo u Beočinu, bez emisije prašine.
Prijem, privremeno skladištenje i sistem kontrolisanog doziranja elektrofilterskog
pepela u procesu proizvodnje cementa zahteva ugradnju odgovarajuće opreme koja ispunjava
stroge norme zaštite životne sredine. Obzirom da se radi o materijalu koji se karakteriše kao
industrijski otpad, upotreba elektrofilterskog pepela kao sirovine u proizvodnji cementa, ima
značajan uticaj na širu društvenu zajednicu i predstavlja odgovorno ponašanje prema životnoj
sredini, jer će na ovaj način industrijski otpad - elektrofilterski pepeo, biti trajno zbrinut i
ugrađen u finalni proizvod ovog Investitora.
Lokacija fabričkog kompleksa je postojeća, u Beočinu, u ulici Trg Beočinske fabrike
cementa broj 1. Predmetna lokacija obuhvata katastarsku parcelu 1461/8 ko Beočin. Lokalitet je
komunalno opremljen.
U bližoj okolini predmetne lokacije Projekta nema povredivih objekata, niti zaštićenih
prirodnih ili kulturnih dobara. Lokaciju karakterišu sledeće povoljnosti:
‰
prostorna povoljnost u pogledu organizovanosti prostora
‰
blizina internih saobraćajnica i povezanost sa ostalim objektima unutar fabričkog
kompleksa
‰
lokacija je komunalno opremljena, tako da nema posebnih dodatnih opterećenja
prostora
‰
mogućnost ostvarivanja optimalnih prostornih uslova zaštite od požara i ukupnog
obezbeđenja
40
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
‰
mogućnost planiranja i ostvarivanja optimalnih mera zaštite životne sredine u skladu
sa zakonskom regulativom
Rad postojećih rekonstruisanih silosa, rad rekonstruisanog dela trakastog transportera,
kao i rad izgrađenog postrojenja za skladištenje, doziranje i transport letećeg pepela, planira se
na duži vremenski period. Usvojeno rešenje zahteva i optimalna finansijska ulaganja, tako da je
ono prihvatljivo i sa ekonomske tačke gledišta. Osim toga, izvođenjem planiranih radova na
realizaciji posmatranog Projekta unutar fabričkog kompleksa ”LAFARGE BFC” doo u
Beočinu, kao i njegovom redovnom eksploatacijom, planirane su i biće ostvarene optimalne
mere zaštite životne sredine.
Celokupnim pravilno organizovanim i vođenim radom delimično rekonstruisanog, a
delimično novoizgrađenog dela fabričkog kompleksa za proizvodnju cementa u Beočinu, ne
može doći do takve nezgode koja bi bitno ugrozila životnu sredinu. Time je i mogući uticaj u
slučaju nezgode sveden na najmanju moguću meru.
Do nezgode na lokaciji može eventualno doći u slučaju neke od udesnih situacija, a pre
svega požara, koji se rešava u okviru važećih propisa zaštite od požara i postupanja u slučaju
njegove pojave. Nezgode su moguće i u slučaju drugih elementarnih nepogoda, ali i u tim
situacijama, pravilnim postupanjem i sprovođenjem adekvatnih mera, negativan uticaj na životnu
sredinu biće sveden na najmanju moguću meru.
Iz svih napred navedenih razloga, nosilac projekta nije razmatrao druge lokacije, ni
rešenja koja bi bila usvojena kao opcija za planiranu investiciju.
41
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
5. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I
BLIŽOJ OKOLINI (MIKRO I MAKRO LOKACIJA)
Kvalitet životne sredine na datom prostoru uslovljen je postojećim prirodnim
karakteristikama, njihovim vrednostima, kao i odnosom čoveka prema prirodnim resursima
tokom njihove eksploatacije.
U uslovima sve intenzivnijeg načina rada i života, odnosno usled nagle urbanizacije,
osnovna tri činioca životne sredine voda, vazduh i zemlja, zahvaćena su procesom degradacije.
Teritorija opštine Beočin, sa svojim stanovništvom i intenzivnim aktivnostima predstavlja
potencijalno ugrožen prostor.
Analizom stanja na širem području ove opštine, ocenjeno je da su posledice degradacije
životne sredine, na pojedinim prirodnim dobrima nastale nepridržavanjem planova i propisa,
odnosno ponašanjem suprotnim od opštih interesa društva.
Kako bi se pratilo stanje životne sredine na lokaciji, u okviru fabričkog kompleksa
“LAFARGE BFC“ doo u Beočinu, redovno se sprovodi, za potrebe nosioca projekta,
monitoring i merenje značajnih aspekata životne sredine. Najnoviji rezultati merenja sprovedenih
u toku 2010. godine, a koji prikazuju stanje aspekata životne sredine na predmetnoj lokaciji,
prikazani su u nastavku.
KVALITET VAZDUHA
Imisija
Kontrola kvaliteta vazduha sistematskim merenjem imisije zagađujućih materija
podrazumeva uzorkovanje vazduha na mreži mernih mesta, prijem uzoraka, fizičko – hemijsku
analizu, izradu specijalističkog mišljenja i redovno obaveštavanje javnosti i nadležnih institucija
o rezultatima izvršenih analiza putem mesečnih i godišnjih izveštaja.
Na teritoriji opštine Beočin postavljene su automatske stanice za praćenje kvaliteta
vazduha i to na dve lokacije – Fabrika vode i Centar. Rezultati praćenja kvaliteta vazduha –
imisija, na dan 10.4.2011. god. prikazani su u nastavku.
42
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Slika 10. Parametri kvaliteta vazduha automatske stanice Beočin – Fabrika vode na dan 10.4.2011. god.
Slika 11. Parametri kvaliteta vazduha automatske stanice Beočin – Centar na dan 10.4.2011. god.
Emisija
Na zahtev nosioca projekta “LAFARGE BFC“ doo iz Beočina, izvršeno je merenje
praškastih materija, na mernom mestu – dimnjak separatora mlina cementa broj 4, kao i na
mernom mestu – dimnjak mlina cementa 4. Navedena merna mesta nalaze se u blizini lokacije
predmetnog Projekta, tako da su ona uzeta kao relevantna za prikaz stanja životne sredine na
lokaciji. Uzorkovanje je izvršeno 11.8.2010. god. Na osnovu rezultata merenja sačinjen je
43
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Izveštaj broj 134/10-6 od 17.8.2010. god. Merenje je sprovedeno od strane preduzeća za poslove
ispitivanja i konsaltinga u oblasti ekologije “AEROLAB“ doo iz Beograda.
Pored navedenog, izvršeno je i merenje i praškastih materija na mernom mestu – dimnjak
separatora mlina cementa broj 5, kao i na mernom mestu – dimnjak mlina cementa 5. Navedena
merna mesta, takođe se nalaze u blizini predmetnog Projekta. Uzorkovanje je izvršeno
29.7.2010. god. Na osnovu rezultata merenja sačinjen je Izveštaj broj 134/10-6 od 17.8.2010.
god. Merenje je, takođe, sprovedeno od strane preduzeća za poslove ispitivanja i konsaltinga u
oblasti ekologije “AEROLAB“ doo iz Beograda.
Tabela 5. Vrednosti tri pojedinačna merenja na mernom mestu - dimnjak separatora mlina cementa broj 4
Lokacija
Parametri
Temperatura
otpadnog gasa
Srednja brzina
strujanja gasa
Dimnjak
separatora
mlina
cementa 4
Protok otpadnog
vazduha**
Masena
koncentracija
praškastih
materija**
Maseni protok
praškastih
materija**
Jedinice
o
C
m/s
I serija
merenja
74,37 ±
1,72*
5,02 ±
0,11*
VREDNOSTI
II serija
III serija
merenja
merenja
75,48 ±
74,64 ±
1,74*
1,72*
6,87 ±
6,30 ± 0,14*
0,15*
53.995,7
49.549 ±
±
1.085,12*
*
1.182,51
m3/h
39.540,2
± 865,93*
mg/m3
7,10 ±
0,16*
6,69 ±
0,15*
6,10 ± 0,14*
g/h
351,78 ±
17,80*
361,23 ±
1.827*
241,19 ±
12,20*
GVE
150
*
- vrednost merne nesigurnosti predstavlja proširenu mernu nesigurnost izračunatu sa upotrebom
faktora pokrivanja od k = 2 koji odgovara novou poverenja od približno 95 %
**
- rezultati merenja izraženi kao koncentracije u suvom otpadnom gasu, na temperaturi 0 oC,
pod pritiskom od 1.013 bar
Tabela 6. Vrednosti tri pojedinačna merenja na mernom mestu – dimnjak mlina cementa broj 4
Lokacija
Parametri
Dimnjak
mlina
cementa 4
Temperatura
otpadnog gasa
Srednja brzina
strujanja gasa
Protok otpadnog
vazduha**
Masena
koncentracija
Jedinice
o
C
m/s
m3/h
mg/m3
I serija
merenja
89,42 ±
2,07*
15,03 ±
0,33*
44.149,4
± 966,87*
9,33 ±
0,21*
VREDNOSTI
II serija
III serija
merenja
merenja
89,96 ±
89,85 ±
2,08*
2,08*
14,88 ±
15,02 ±
0,33*
0,33*
43.667,4
44.094,5 ±
± 956,32*
965,67*
9,63 ±
0,22*
10,05 ±
0,23*
GVE
150
44
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
praškastih
materija**
Maseni protok
praškastih
materija**
g/h
411,91 ±
20,84*
420,56 ±
21,27*
443,15 ±
22,42*
*
- vrednost merne nesigurnosti predstavlja proširenu mernu nesigurnost izračunatu sa upotrebom
faktora pokrivanja od k = 2 koji odgovara novou poverenja od približno 95 %
**
- rezultati merenja izraženi kao koncentracije u suvom otpadnom gasu, na temperaturi 0 oC,
pod pritiskom od 1.013 bar
Tabela 7. Vrednosti tri pojedinačna merenja na mernom mestu - dimnjak separatora mlina cementa broj 5
Lokacija
Parametri
Dimnjak
separatora
mlina
cementa 5
Temperatura
otpadnog gasa
Srednja brzina
strujanja gasa
Protok otpadnog
vazduha**
Masena
koncentracija
praškastih
materija**
Maseni protok
praškastih
materija**
Jedinice
o
C
m/s
m3/h
I serija
merenja
83,11 ±
1,92*
4,23 ±
0,09*
32.457,6
± 710,82*
VREDNOSTI
II serija
III serija
merenja
merenja
83,69 ±
83,27 ±
1,93*
1,92*
4,70 ±
4,78 ± 0,10*
0,10*
36.066,3
36.800 ±
± 789,85*
805,94*
mg/m3
7,89 ±
0,18*
8,92 ±
0,21*
8,21 ± 0,19*
g/h
256,09 ±
12,95*
321,71 ±
16,28*
302,13 ±
15,28*
GVE
150
*
- vrednost merne nesigurnosti predstavlja proširenu mernu nesigurnost izračunatu sa upotrebom
faktora pokrivanja od k = 2 koji odgovara novou poverenja od približno 95 %
**
- rezultati merenja izraženi kao koncentracije u suvom otpadnom gasu, na temperaturi 0 oC,
pod pritiskom od 1.013 bar
Tabela 8. Vrednosti tri pojedinačna merenja na mernom mestu – dimnjak mlina cementa broj 5
Lokacija
Parametri
Dimnjak
mlina
cementa 5
Temperatura
otpadnog gasa
Srednja brzina
strujanja gasa
Jedinice
o
C
m/s
Protok otpadnog
vazduha**
m3/h
Masena
koncentracija
praškastih
materija**
mg/m3
I serija
merenja
84,27 ±
1,95*
15,85 ±
0,35*
47.361,7
±
1.037,22*
10,12 ±
0,23*
VREDNOSTI
II serija
III serija
merenja
merenja
85,05 ±
84,88 ±
1,96*
1,96*
14,34 ±
14,28 ±
0,31*
0,31*
42.725,8
± 935,70*
42.531,7 ±
931,44*
10,99 ±
0,25*
10,38 ±
0,24*
GVE
150
45
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Maseni protok
praškastih
materija**
g/h
479,30 ±
24,25*
469,56 ±
23,76*
441,48 ±
22,34*
*
- vrednost merne nesigurnosti predstavlja proširenu mernu nesigurnost izračunatu sa upotrebom
faktora pokrivanja od k = 2 koji odgovara novou poverenja od približno 95 %
**
- rezultati merenja izraženi kao koncentracije u suvom otpadnom gasu, na temperaturi 0 oC,
pod pritiskom od 1.013 bar
KVALITET VODA
Zagađivači vode se javljaju kako u naselju Beočin, tako i van njega. To su najčešće
objekti domaćinstava ili ustanova koja svoju neprečišćenu vodu ispuštaju u septičke jame ili
vodotokove. Izvan naselja glavni zagađivači vode su pesticidi koji preko zemljišta, sa obradivih
površina, dospevaju u podzemne vode.
Zagađenje voda se redukuje izgradnjom vodonepropusnih betonskih septičkih jama u
kolektivnom stanovanju uz kontrolisano pražnjenje njihovog sadržaja na predviđenoj lokaciji
izvan naselja. I podzemne i površinske vode se koriste od strane stanovništva.
Zagađivanje površinskih voda izazivaju otpadne vode iz septičkih jama, industrijske
otpadne vode, odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, odvodnjavanje sa ostalih površina,
sapiranje deponovanog smeća sa deponija i dr. Podzemne vode se u većini slučajeva mogu
koristiti kao čista voda za domaće potrebe, ali se ipak mogu zagaditi usled mešanja sa
površinskim otpadnim vodama.
Na teritoriji fabričkog kompleksa za proizvodnju cementa u Beočinu postavljena je mreža
pijezometara preko koje Investitor, putem akreditovanih organizacija, vrši analizu i monitoring praćenje kvaliteta podzemnih voda.
KVALITET ZEMLJIŠTA
Zemljište u naselju Beočin i u njegovoj okolini se zagađuje putem nesavesno odloženog
komunalnog otpada ili putem unošenja u njega otpadnih voda. Van naselja zemljište se zagađuje
degradacijom, deponovanjem đubreta ili korišćenjem pesticida u poljoprivredi. Zagađivanje
zemljišta je lokalnog karaktera umerenog intenziteta, obzirom da se dispozicija smeća sve više
vrši putem sanitarnog deponovanja na organizovanoj lokaciji van naselja. Sa teritorije Beočina je
organizovano redovno sabiranje i odnošenje kućnih otpadaka.
46
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Na osnovu “Nacionalne strategije upravljanja otpadom sa programom približavanja
EU” i podele lokacija za odlaganje otpada na četiri kategorije (kategorija novoizgrađenih
lokacija sa ispunjenom većinom zahteva koje postavlja Direktiva za deponije EU, do kategorije
malih zvaničnih deponija koje ne ispunjavaju ni minimalne mere zaštite životne sredine),
deponije u AP Vojvodini su svrstane kao što sledi u narednoj tabeli.
Tabela 9. Kategorizacija lokacija deponovanja
Kategorija
Karakteristike
K1
Velike sanitarne deponije sa
potpunom opremom (drenažni
sistemi i podloga sa folijom,
sistemi za monitoring i kontrolu
filtrata i gasa na deponiji)
K2
Zvanične deponije koje se mogu
koristiti u dužem vremenskom
periodu pod uslovom da se izvrsi
sanacija i uređenje deponije
prema EU standardima.Neke od
ovih lokacija imaju pojedine
karakteristike deponija EU (npr.
Drenažni sistem, pristupni put,
kapija i prijemni objekat itd.)
Subotica, Zrenjanin, Sombor,
Novi Sad, Sremska MItrovica
(projekat u toku)
K3
Zvanične deponije - smetlišta
koja se još mogu koristiti u
periodu do 5 godina, pod
uslovom da se prethodno izvrši
sanacija sa minimalnim merama
zaštite
Bačka Topola, Nova Crnja, Novi
Bečej, Sečanj, Ada, Kanjiža,
Novi Kneževac, Apatin, Kula,
Odžaci, Bački Petrovac, Beočin,
Vrbas, Plandište, Žabalj, Inđija,
Stara Pazova, Šid
Zvanične deponije - smetlišta
koje ne ispunjavaju ni minimalne
mere zaštite, koje su popunjene i
koje odmah treba sanirati,
zatvoriti i rekultivisati
Žitiste, Senta, Kovin, Kikinda,
Pančevo, Bela Crkva, Vršac,
Alibunar, Kovačica, Opovo,
Bačka Palanka, Bečej, Čurug
(opštinaŽabalj), Đurđevo
(opština Žabalj), Srbobran,
Temerin, Titel, Irig, Vrdnik
(opština Irig), Pećinci, Ruma
K4
Mesto
Praćenje kvaliteta zemljišta se ne sprovodi na nivou naselja. Pojedinačni monitoring
zemljišta na određenim lokacijama, sprovodi se u skladu sa rešenjima nadležnih inspekcijskih
organa vezanih za zaštitu životne sredine i ovaj monitoring sprovode akreditovane institucije.
Nosilac projekta je vršio analizu zemljišta na lokaciji fabričkog kompleksa za
proizvodnju cementa ”LAFARGE BFC” doo u Beočinu. Ispitivanje kvaliteta zemljišta izvršio
47
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
je Gradski zavod za javno zdravlje, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za
humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Beograd. Uzorkovanje je izvršeno 2.12.2009. god. i uzeta
su 44 uzorka zemljišta sa različitih lokacija kompleksa i sa različitih dubina zemljišta. Izvršena
su fizička, fizičko – hemijska i hemijska ispitivanja. Na osnovu izvršenih analiza sačinjen je
Izveštaj o ispitivanju za ID brojeve uzoraka: 10-1038-1081 od 31.12.2009. god.
48
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA
ŽIVOTNU SREDINU
Mogući uticaji na životnu sredinu mogu nastati tokom izvođenja radova na rekonstrukciji
postojećih silosa i dela trakastog transportera, odnosno na izgradnji postrojenja za skladištenje,
doziranje i transport letećeg pepela, za vreme njihovog redovnog rada i tokom eventualnih
akcidentnih situacija.
Redovan rad predmetnog Projekta obuhvata opisani proces rada. Sa aspekta zaštite
životne sredine, tokom redovnog rada se ne očekuje štetan uticaj na kvalitet iste, i zbog toga se
predviđaju i sprovode potrebne tehničko tehnološke i organizacione mere neophodne, kako bi se
eventualni štetni uticaji minimizirali do zakonom dozvoljenog nivoa.
Eventualne akcidentne situacije, do kojih tokom procesa rada može doći, se obrađuju u
posebnom, narednom poglavlju.
ZA VREME IZVOĐENJA PROJEKTA
Moguće promene i uticaj na životnu sredinu za vreme izvođenja planiranih građevinskih
radova na lokaciji predmetnog Projekta u sklopu fabričkog kompleksa u Beočinu, su lokalnog
karaktera i privremene. Jedan od glavnih polutanata koji se javlja tokom izvođenja građevinskih
radova je prašina. Prašina je većinom neorganskog porekla (pesak, cement, kreč).
Primena građevinske mehanizacije koja za rad koristi dizel gorivo (bageri, grederi,
utovarivači, rovokopači, valjci, kamioni) dovodi do zagađenja donjih slojeva atmosfere izduvnim
gasovima. Izduvni gasovi sadrže azot, ugljen dioksid, ugljen monoksid, okside azota,
ugljovodonike, čađ, jedinjenja olova, halogene elemente itd. Posebno su opasni policiklični
aromatični ugljovodonici (PAH) koji imaju dokazana kancerogena dejstva. Uticaj građevinske
mehanizacije na kvalitet vazduha je privremenog karaktera i trajaće samo dotle dok traju
predviđeni radovi na rekonstrukciji i izgradnji. U toku izvođenja planiranih radova doći će i do
povećanog opterećenja saobraćajnice usled dovoza i odvoza građevinskog materijala.
Pored ovog na predmetnoj lokaciji, kao negativan uticaj za vreme izvođenja radova na
radovima rekonstrukcije i izgradnje, javljaće se povišen nivo buke. Ovaj uticaj, posledica je rada
građevinske mehanizacije na gradilištu. Prema literarnim podacima građevinska mehanizacija
49
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
razvija buku od preko 85 dB(A). Ovaj uticaj biće privremenog karaktera, odnosno dok traju
planirani radovi na realizaciji predmetnog Projekta.
Tokom realizacije predmetnog Projekta mogući su negativni uticaji na zemljište iz
sledećih razloga:
‰
loša organizacija gradilišta – potrebno je predvideti fazni pristup izgradnje koji
ostavlja dovoljno slobodnog prostora za pravilnu organizaciju gradilišta, regulaciju
tokova materijala, radnih mašina i zaposlenih
‰
nekontrolisano isticanje goriva i maziva iz transportnih vozila (zbog neispravnog
skladištenja, manipulacije ili curenja uzrokovanog tehničkim neispravnostima
stacionarnih ili pokretnih mehaničkih uređaja), odnosno upijanja prosutih tečnosti u
tlo
‰
nepropisno zbrinjavanja otpada (građevinskog, komunalnog i dr.)
Dosadašnjim građevinskim radovima i iskopavanjima koja su vršena u blizini lokacije
predmetnog Projekta, nisu registrovana nepokretna kulturna dobra, niti su ustanovljeni bilo kakvi
ostaci koji bi ukazali na njihovo ranije postojanje. Međutim, ukoliko bi se prilikom
rekonstrukcije i izgradnje naišlo na arheološko nalazište, lokalitet ili pokretne predmete za koje
se predpostavlja da imaju vrednost spomenika kulture, hitno se mora obezbediti dolazak na teren
ovlašćenog lica iz nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Pored ovog, mora se
obezbediti da mesto nalazišta bude netaknuto i da se predmeti sačuvaju na mestu i u položaju
kako su pronađeni, a sve u skladu sa članom 109. Zakona o kulturnim dobrima (“Službeni
glasnik RS“ broj 71/94).
ZA VREME REDOVNOG RADA PROJEKTA
Uticaj na kvalitet vazduha
Realizacija Projekta neće uticati na pogoršanje kvaliteta vazduha na mikrolokaciji
ukoliko sve planirane tehničko tehnološke mere zaštite životne sredine budu ispoštovane. Ovo
pre svega podrazumeva ugradnju sistema za otprašivanje čijom upotrebom će biti smanjena
mogućnost emitovanja štetnih materija u atmosferu.
Do povećanog prisustva čestica prašine u vazduhu može doći tokom izvođenja radova na
planiranoj rekonstrukciji i izgradnji unutar postojeće fabrike. Ovo povećanje posledica je
50
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
prisustva i rada građevinske mehanizacije na lokaciji i privremenog je karaktera. Nakon
završetka izvođenja radova mogućnost povećane pojave prašine biće eliminisana.
Pogoršanje uticaja na vazduh, koje se može eventualno javiti tokom redovne
eksploatacije predmetnog Projekta, posledica je izduvnih gasova motornih vozila koja borave na
lokaciji. Pogoršanje je kratkotrajno, javiće se za vreme rada motora i neće imati većeg uticaja na
životnu sredinu.
Uticaj na kvalitet zemljišta
Po završetku planiranih radova, zemljište na lokaciji ostaje građevinsko – ne dolazi do
prenamene njegovog korišćenja. Predmetni Projekat je u skladu sa principima održivog razvoja
sa aspekta korišćenja zemljišta kao neobnovljivog (teško obnovljivog) prirodnog resursa – nema
novog zauzimanja i potrošnje zemljišta. Projekat ne podrazumeva promenu fizičkih
karakteristika terena.
Primenom odgovarajućih mera zaštite, prikupljanem otpadaka u odgovarajuće
kontejnere, redovnim pražnjenjem od strane organizacije registrovane za takvu vrstu delatnosti,
realizacija predmetnog projekta neće dovesti do zagađenja zemljišta.
Uticaj na kvalitet površinskih i podzemnih vodotokova
Tokom redovne ekploatacije predmetnog Projekta unutar fabrike u Beočinu, neće biti
ispuštanja štetih materija u vodotokove, niti površinske, niti podzemne. Voda se u Projektu ne
koristi, samim tim nema ni otpadnih voda koje bi mogle negativno da utiču na okolne
vodotokove, zemljište, odnosno kanalizaciju.
Atmosferske vode takođe neće imati negativan uticaj obzirom da će se u predmetnom
Projektu vršiti otprašivanje, pa će samim tim i padavine biti manje opterećene prašinom.
Uticaj na nivo buke i vibracije
Buka će se javiti u toku izvođenja planiranih radova na rekonstrukciji i izgradnji i ona će
biti rezultat prisustva i rada građevinske mehanizacije na lokaciji. Pojava buke tokom izvođenja
planiranih radova je privremenog karaktera.
51
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
U toku redovnog odvijanja tehnološkog procesa, dolaziće do pojave buke i vibracija, ali
će se one svesti na radnu sredinu. Negativan uticaj ove pojave rešavaće se upotrebom ličnih
zaštitnih sredstava za rad.
Jonizujuća i nejonizujuća zračenja
Prilikom redovne eksploatacije Projekta, neće dolaziti do emitovanja štetnih zračenja,
kako jonizujućih, tako i nejonizujućih.
Uticaj na zdravlje stanovništva
Predmetni rekonstruisani postojeći silosi, trakasti transporter i postrojenje za skladištenje,
doziranje i transport letećeg pepela u uslovima redovne eksploatacije proizvodnih pogona, pri
normalnim uslovima rada, neće imati štetan uticaj na zdravlje stanovništva. Lokacija Projekta
nije u stambenoj zoni i nalazi se u okviru kompleksa ”LAFARGE BFC” doo u Beočinu, u
kome zaposleni borave isključivo u toku svog radnog vremena.
Uticaj na klimatske uslove
Realizacija predmetnog Projekta i planiranih radova na rekonstrukciji i izgradnji
postrojenja za skladištenje, doziranje i transport letećeg pepela unutar fabrike za proizvodnju
cementa u Beočinu, ne predstavlja činilac koji može dovesti do promena klimatskih uslova na
lokalitetu.
Uticaj na eko - sistem
Redovan rad Projekta, uz primenu svih tehničko tehnoloških mera zaštite, neće imati
negativan uticaj na postojeći eko - sistem.
Uticaj na naseljenost, migraciju i koncentraciju stanovništva
Realizacija predmetnog Projekta neće uticati na naseljenost ili migraciju stanovništva.
Obzirom da je reč o postojećem fabričkom kompleksu unutar kojeg će biti rekonstruisani
postojeći silosi i trakasti transporter i izgrađeno postrojenje za skladištenje, doziranje i transport
52
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
letećeg pepela, podrazumeva se i prisustvo izvesnog broja ljudi zaposlenih na lokaciji. Taj broj,
pri redovnom radu objekata, predstavljaće dnevnu migraciju radnika od lokacije i ka njoj.
Uticaj na namenu i korišćenje površina
Redovan rad predmetnog Projekta, neće uticati na promenu namene i korišćenja
zemljišta. Lokacija je smeštena unutar postojećeg fabričkog kompleksa “LAFARGE BFC“ doo
u Beočinu.
Uticaj na pejzaž
U neposrednoj okolini predmetne lokacije nema šuma, pašnjaka ili zemljišta sa posebnim
pejzažnim vrednostima. U široj okolini lokacije Projekta u Beočinu, nalazi se Nacionalni park
Fruška gora, ali uticaja predmetnog Projekta na njegovo područje nema. Zbog navedenog,
predmetni Projekat tokom svog redovnog rada, neće ugrožavati pejzažne vrednosti okoline
predmetne lokacije.
Uticaj na građevine i komunalnu infrastrukturu
Poštovanjem normi i dobijanjem saglasnosti odgovarajućih nadležnih organa, planirani
Projekat smešten unutar fabrike za proizvodnju cementa u Beočinu (obzirom da je fabrika
postojeća) će se uklopiti u postojeću komunalnu infrastrukturu. Reč je o lokaciji koja je sa
svojom komunalnom infrastrukturom već predviđena za objekte ove namene i kapaciteta.
Kada je reč o objektima, površinama i zonama namenjenim sportu i rekreaciji, u
neposrednoj okolini lokacije predmetnih silosa, takvih objekata nema. U širem krugu predmetne
lokacije nalazi se fudbalski teren ”Beočin” na udaljenosti od cca 400 m. Redovan rad Projekta
neće posebno uticati na predmetnu površinu. Na navedenu površinu uticaj Projekta realizovaće
se kroz uticaj fabričkog kompleksa u celini.
Uticaj na floru i faunu
Redovan rad Projekta neće dovesti do uticaja kako na floru, tako ni na faunu lokacije na
kojoj se predviđa izvođenje predviđenih radova. Na lokaciji, prema postojećoj dokumentaciji i
53
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
uvidom na terenu, nisu evidentirana područja sa zaštićenim ili osetljivim vrstama, kako flore,
tako ni faune. Nema područja koja osetljive vrste koriste kao staništa (stalna, migraciona).
Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra
U neposrednoj okolini analizirane lokacije nema registrovanih zaštićenih prirodnih, ni
kulturnih dobara i arheoloških nalazišta, samim tim ni bilo kakvog uticaja na njih, tokom
redovne eksploatacije predmetnog Projekta.
Kumulativno delovanje sa objektima u blizini
Kao što je već spomenuto, lokacija Projekta je smeštena unutar postojećeg fabričkog
kompleksa za proizvodnju cementa u Beočinu. Fabrika je lokacijski smeštena u blizini naselja
Beočin i u njenoj neposrednoj okolini nema objekata koji imaju slične uticaje na životnu sredinu.
Ukupan uzajamni odnos svih elemenata
Na osnovu razmatranja prethodnih tačaka može se konstatovati da NEĆE POSTOJATI
nikakva promena u kvalitetu i stanju životne sredine lokaliteta u daljem eksploatacionom periodu
fabrike ”LAFARGE BFC” doo u Beočinu, nakon planirane rekonstrukcije postojećih silosa i
dela trakastog transportera, odnosno izgradnje postrojenja za skladištenje, doziranje i transport
letećeg pepela.
Uopšteno govoreći, može se konstatovati, da uz primenu svih predviđenih mera i
poštovanjem svih tehničko tehnoloških zahteva procesa rada, NEMA činilaca životne sredine za
koje postoji mogućnost da budu znatno izloženi riziku usled realizacije predmetnog Projekta.
PROMENE I UTICAJI ZA VREME PRESTANKA RADA
U slučaju da se silosi, trakasti transporter, postrojenje za skladištenje, doziranje i
transport letećeg pepela ili u krajnjem slučaju cela fabrika za proizvodnju cementa u Beočinu,
prestanu koristiti za osnovnu namenu, može doći do negativnih uticaja na okolinu ukoliko
izostane ili se nepotpuno i nestručno izvede napuštanje ili konzerviranje prostora. Negativni
uticaji mogu nastati putem ostavljenih pojedinih materija adekvatno njihovim svojstvima.
54
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Shodno potrebama tržišta može doći do prenamene objekta usled čega može doći do
negativnog delovanja na okolinu zbog neovlašćenih i nestručnih zahvata na rekonstrukciji, čime
se može ugroziti sigurnost, pre svega od požara.
55
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
7. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU
UDESA
Procena uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa obuhvata identifikaciju mogućih
udesnih situacija. Uzroci akcidenata su različiti, a oni mogu biti izazvani nehatom (nepažnjom)
ili namerno. Rizik nastanka udesa postoji, ali se može okarakterisati kao mali. Kako bi se
sagledao uticaj na pojedine elemente životne sredine, potrebno je prvo definisati moguće udesne
situacije. U radu predmetne fabrike za proizvodnju cementa u Beočinu, može doći do nekoliko
akcidentnih situacija. Udesne situacije koje mogu imati negativne posledice po životnu sredinu
su:
‰
kvarovi na opremi i instalacijama, kontrolnim i sigurnosnim uređajima
‰
rasipanje materija koje učestvuju u tehnološkom procesu – elekrofilterski pepeo
‰
nestanak električne energije
‰
požar, koji može biti praćen i eksplozijom
‰
prirodne katastrofe
‰
sabotaža
Negativan uticaj na životnu sredinu širih razmera, koji bi se javio u slučaju bilo koje od
navedenih udesnih situacija bio bi minimiziran, obzirom da bi se odmah pristupilo otklanjanju
problema i vraćanju u normalan režim rada. Na žalost, akcidentne situacije su često praćene
fizičkim povredama zaposlenog osoblja, trovanjem i sl.
Uzroci koji mogu dovesti do udesnih situacija mogu biti različiti: pre svega ljudski faktor
kroz nepropisno i nepažljivo izvođenje radnih operacija, nepažljivo rukovanje instalacijama,
unošenje otvorenog plamena, nemar i sl., zatim sabotaža, neodgovarajuće održavanje instalacija,
loš i neodgovarajući kvalitet materijala od kojeg su izrađene instalacije i objekti, mehanička
oštećenja instalacija, prekoračenje dozvoljenih parametara rada, nastanak i paljenje eksplozivne
smeše, kao i elementarne nepogode (zemljotresi, poplave, snežni nanosi, olujni vetrovi, suša,
atmosferska pražnjenja i sl.). U slučaju udesa kao zagađivači životne sredine mogu se pojaviti:
‰
rasuta količina elektrofilterskog pepela
‰
otpadni gasovi (produkti nepotpunog sagorevanja) u požaru čije širenje u okolni
prostor zavisi od, pre svega, trenutnih klimatskih uslova, kao i velika količina
oslobođene toplote
56
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Procena uticaja na vazduh
Incidentna situacija je moguća u vidu zagađenja vazduha prilikom izuzetno nepovoljnih
atmosferskih uslova, pojava požara i / ili elementarnih nepogoda (zemljotres, dugotrajne
padavine i sl.). Najverovatniji akcident sa štetnim uticajem na vazduh bio bi požar. U tom
slučaju vazduhom bi se raširio oblak dima koji bi u sebi sadržao razna manje ili više toksična
jedinjenja kao što su: čađ, pepeo, prašina, azotni oksidi, ugljen dioksid i dr. Nivo koncentracije
zagađujućih materija u dimnom oblaku zavisio bi od vremenskih uslova. Ukoliko je tiho vreme,
bez vetra, prenošenje polutanata dalje od mesta nastanka je sporo, kao i smanjenje njihove
koncentracije kao posledica mešanja sa vazduhom. Ukoliko je vreme vetrovito, od smera,
intenziteta i dužine duvanja vetra, zavisiće smer prenosa polutanata i njihova raspodela u
lokalnom i globalnom prostoru, a brzina smanjenja njihove koncentracije biće veća.
U najgorem slučaju moglo bi doći do prenosa požara na ostale objekte unutar fabričkog
kompleksa u Beočinu. Ukoliko se ne reaguje brzo i adekvatno, u slučaju požara je uvek prisutna
opasnost od njegovog brzog širenja, eksplozije, a samim tim i nastanka materijalne štete, kao i
od povređivanja radnika.
Uzimajući u obzir toksičnost produkata sagorevanja, masu gasovitih proizvoda, toplotu i
brzinu sagorevanja, kao i najčešće vremenske prilike na predmetnom području, može se
proceniti da u slučaju eksplozije ili požara može doći do lokalnog, ali ne i dugotrajnog zagađenja
vazduha, bez trajnih posledica.
U svakom slučaju, ukoliko dođe do ovog akcidenta potrebno je što pre reagovati i
lokalizovati nastali požar kako bi njegov uticaj na atmosferu bio minimalan. Ostali mogući
negativni uticaji na vazduh, kao aspekt životne sredine, usled eventualnih pojava različitih
akcidentnih situacija biće izbegnuti pravilnom organizacijom rada na lokaciji Projekta i
pridržavanjem svih predloženih mera sa ciljem zaštite životne sredine, kao i redovnim praćenjem
njenog stanja na predmetnoj lokaciji.
Procena uticaja na vodu i zemljište
U slučaju požara kao akcidentne situacije, prilikom čijeg gašenja bi se koristila voda,
došlo bi do njene kontaminacije. Ova voda zbog velike količine može da dospe u atmosfersku
kanalizaciju i preko zemljišta u podzemne vode.
57
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Čestice od oblaka dima se vremenom talože i padaju na okolno tlo i objekte. Na ovaj
način dolazi do izvesnog zagađenja zemljišta, a samim tim i podzemnih voda.
Pojava eventualnih drugih akcidentnih situacija biće izbegnuta pravilnom organizacijom
rada u predmetnim skladišnim prostorima - silosima, kao i pridržavanjem predviđenih mera sa
ciljem zaštite životne sredine, kao i redovnim praćenjem njenog stanja na predmetnoj lokaciji.
Procena uticaja na zdravlje stanovništva
Na lokaciji gde se planira rekonstrukcija postojećih silosa i dela trakastog transportera,
odnosno izgradnja postrojenja za skladištenje, doziranje i transport letećeg pepela unutar
fabričkog kompleksa u Beočinu, gustina naseljenosti je mala. Ipak, ukoliko dođe do pojave bilo
koje od navedenih udesnih situacija, njenom uticaju će najviše biti izloženi radnici – zaposleno
osoblje na predmetnoj lokaciji i unutar fabričkog kompleksa, kao i stanovništvo koje je naseljeno
u neposrednoj blizini fabrike.
Posledice neke od pomenutih eventualnih akcidentnih situacija mogu biti evidentne. Pre
svega bi se odnosile na respiratorne probleme ili probleme na koži, jer bi se najveće posledice
nastalog akcidenta osetile u vazduhu. Dužim boravkom u zagađenoj atmosferi moguća je pojava
nekih sistematskih oboljenja, alergija, astme, trovanja i sl. Međutim, obzirom da je ovakvo
akcidentno zagađenje relativno kratkotrajno, ne predviđa se da će doći do nastanka nekih težih
oboljenja.
Odnosno, u slučaju udesa može doći do delovanja na respiratorni trakt, promena na koži i
sluzokoži radnog osoblja, dok samo stanovništvo ne može biti ozbiljnije ugroženo obzirom na
lokaciju predmetnog fabričkog kompleksa.
U slučaju požara kao udesne situacije, opasnost od eventualnog trovanja gasovitim
produktima potpunog i nepotpunog sagorevanja je takođe moguća i prisutna.
Procena uticaja na klimatske uslove
U slučaju požara kao akcidentne situacije, odaje se velika količina energije u atmosferu u
vidu toplote. Ova toplota opterećuje atmosferu i povećava njenu unutrašnju toplotu. Pored toga,
zagađujuće materije povećavaju temperaturu vazduha ne dozvoljavajući da toplotna zračenja sa
Zemlje prođu dalje kroz slojeve atmosfere, već ih vraća nazad stvarajući fenomen staklene bašte.
Sjedinjenje sa kapima vodene pare uzrok su pojavi kiselih kiša. Ovi uticaji su globalnog
58
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
karaktera, tako da se može zaključiti da potencijalne navedene akcidentne situacije neće imati
nikakav trajan uticaj na osnovne činioce životne sredine, samim tim, ni na klimatske
karakteristike predmetnog lokaliteta. Navedeni akcidenti doprineli bi ovim globalnim
promenama, ali ne bi bili njihov jedini uzrok.
Procena uticaja na naseljenost
Eventualni mogući akcidenti na lokaciji fabričkog kompleksa “LAFARGE BFC“ doo u
Beočinu, negativno bi se odrazili, kako na zaposlene, tako i na kompletno funkcionisanje
kompleksa. Ukoliko bi došlo do akcidenta velikih razmera, potrebno je evakuisati stanovništvo
koje je najugroženije, znači ono koje se nađe na samoj predmetnoj lokaciji. Ta evakuacija bila bi
privremenog karaktera i ona ne bi trajno uticala na naseljenost šireg područja predmetne
lokacije.
Procena uticaja na namenu i korišćenje površina
Namena i korišćenje površina nakon sanacije pomenutih eventualnih akcidenata u
fabričkom kompleksu za proizvodnju cementa u Beočinu, ostaće nepromenjena. U slučaju
pojave nekog od pomenutih akcidenata, moguć je nastanak manjih ili većih oštećenja u
zavisnosti od obima nastalog udesa, kao i od brzine i efikasnosti njegovog saniranja.
Procena uticaja na komunalnu infrastrukturu
U slučaju eventualnog požara većih razmera ili eksplozije, može doći do uništenja (u
najgorem slučaju) jednog dela infrastrukturnih instalacija (vodovoda i elektrodistributivne
mreže), ali bi se one u najkraćem mogućem roku dovele u upotrebljivo stanje. Osim toga, ove
instalacije komunalne infrastrukture su lokalnog karaktera i utiču na snabdevanje isključivo
kruga predmetnog fabričkog kompleksa.
Lokacija Projekta nalazi se u VIII seizmičkoj zoni, tako da svi objekti na njoj moraju biti
građeni po tehničkim propisima, standardima i normativima za ovaj nivo trusnosti. U slučaju da
se objekti ne bi projektovali za ovu jačinu zemljotresa, moglo bi doći do neželjenih posledica
većih razmera u slučaju akcidentne situacije.
59
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Procena uticaja na zaštićena prirodna i kulturna dobra
U neposrednoj okolini lokacije na kojoj će se izvršiti planirana rekonstrukcija i izgradnja
u fabrici u Beočinu, nema zaštićenih prirodnih, ni kulturnih dobara, tako da neće biti ni
negativnog uticaja u slučaju pojave eventualnih akcidenata na njih.
Procena uticaja na buku
U slučaju pojave udesne situacije praćene ekplozijom, u trenutku njenog nastanka dolazi
do stvaranja buke velikog intenziteta – oko 120 dB, u vidu praska. Međutim, ovaj efekat je
kratkotrajan i trenutan.
Procena uticaja na eko - sistem
Ukoliko bi došlo do požara, kao akcidentne situacije, javile bi se zagađujuće materije iz
dimnog oblaka. Ove materije deluju štetno, kako na floru i faunu, tako i na ljudski organizam.
Taloženjem čađi i prašine na lisnoj masi ometa se proces fotosinteze. Ove promene su relativno
kratkotrajne i odnose se na jednu vegetacionu sezonu.
60
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
8. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA,
SMANJENJA I, GDE JE TO MOGUĆE, OTKLANJANJA
SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU
SREDINU
Čovek je taj koji treba da sprovodi sve mere koje su predložene u nastavku ove Studije u
cilju sprečavanja, smanjenja i gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja
na životnu sredinu. Iz tog razloga je potrebno stalno voditi računa da do grešaka u radu ne dođe,
i potrebno je stalno opominjati i upozoravati sve zaposlene, kao i osobe koje koriste usluge
predmetnog kompleksa za proizvodnju cementa u Beočinu, na mogućnost nastanka potencijalnih
udesnih situacija.
8.1
MERE PREDVIĐENE ZAKONSKIM I PODZAKONSKIM AKTIMA
‰
Mere predviđene zakonima i podzakonskim aktima podrazumevaju primenu
normativa i standarda kod izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije objekata, kod
izbora i nabavke uređaja i opreme za predloženi radni proces, kao i one tehničke
mere prema kojima će se prikupljanje i odlaganje otpadnih materija vršiti bez
uticaja na promenu kvaliteta životne sredine. Pored ovog, navedene mere
obuhvataju i uslove koje utvrđuju nadležni državni organi i organizacije, kod
izdavanja odobrenja i saglasnosti za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata,
izvođenja radova i upotrebu objekata odnosno, otpočinjanje eksploatacije istog.
Nosilac projekta je u obavezi da pribavi projekte koji su usklađeni sa zakonskim
propisima i normativnim aktima i da pribavi uslove i konačne saglasnosti od strane
nadležnih organa.
8.2
MERE ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I
IZGRADNJI
Za vreme izvođenja radova na rekonstrukciji postojećih silosa i dela trakastog
transportera, odnosno izgradnji postrojenja za skladištenje, doziranje i transport letećeg pepela u
okviru postojeće fabrike za proizvodnju cementa u Beočinu, potrebno je sprovesti sledeće mere:
61
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
‰
prilikom projektovanja i izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji u okviru
fabričkog kompleksa za proizvodnju cementa u Beočinu, potrebno je pridržavati se u
svemu propisa i normativa u građevinarstvu, važećih za ovu vrstu radova
‰
za izvođenje planiranih radova potrebno je koristiti atestirane i proverene građevinske
materijale
‰
radi zaštite zdravlja i života ljudi za vreme izvođenja radova na rekonstrukciji i
izgradnji, moraju se sprovesti sve mere bezbednosti i zdravlja na radu propisane za
predviđenu vrstu radova
‰
pre započinjanja rekonstrukcije i izgradnje, potrebno je izvršiti prethodne i pripremne
radove na lokaciji
‰
prilikom izvođenja predviđenih radova na lokaciji moraju se sprovesti sve mere i
uslovi dati od strane nadležnih organa
‰
sve eventualno oštećene komunalne i druge površine, objekte i instalacije u fazi
izvođenja predviđenih radova, dovesti u prvobitno stanje i funkciju, a posebno voditi
računa o postojećim komunalnim instalacijama
‰
8.3
po završetku izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji sve zelene površine urediti
MERE U TOKU PROBNOG ILI REDOVNOG RADA
Merama u toku probnog ili redovnog rada u fabrici cementa u Beočinu, propisan je
postupak, način i rok ispitivanja sigurnosti, ispravnosti uređaja, opreme i sredstava za rad. U
cilju zaštite i unapređenja životne sredine u toku redovnog rada fabrike za proizvodnju cementa
u Beočinu, predviđene su sledeće mere zaštite:
‰
sprovođenje koncepcije savremenog procesa rada
‰
sva tehnička dokumentacija treba da bude izrađena u skladu sa odgovarajućim
zakonima, tehničkim propisima i standardima
‰
potrebno je vršiti redovno održavanje rekonstruisanih silosa i trakastog transportera,
novoizgrađenog postrojenja, kao i kruga oko njih. Na taj način održava se red na
lokaciji, čime se smanjuje bilo kakav negativan uticaj na životnu sredinu
‰
označiti sva potencijalno opasna mesta na objektima odgovarajućim upozorenjima i
obaveštenjima
62
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
‰
izraditi (obezbediti) uputstva za bezbedan rad u skladu sa uputstvima za rad koja daje
isporučilac opreme
‰
organizovati obuku radnog osoblja iz bezbednosti i zdravlja na radu, a prema
utvrđenom planu i programu
‰
organizovati obuku radnog osoblja za ponašanje u akcidentnim situacijama, vršiti
provere uvežbanosti i spremnosti radnog osoblja za slučaj akcidenta
‰
organizovati obuku iz zaštite od požara u skladu sa zahtevima iste
‰
organizovati obuku za pružanje prve pomoći
‰
sprovoditi radnu disciplinu
‰
obezbediti odgovarajuća lična i kolektivna zaštitna sredstva potrebna za redovan rad i
u slučaju akcidenta
‰
neophodno je održavati radnu i tehnološku disciplinu čime se obezbeđuje stalan rad
po utvrđenom režimu
‰
dostavljati zahtevane i zakonski propisane izveštaje nadležnim organima uprave, kao i
održavati kontakt sa njima
Pored navedenih mera za zaštitu životne sredine potrebno je predvideti i sledeće:
‰
organizovati vršenje redovne kontrole ispravnosti ugrađene opreme prema preporuci
proizvođača
‰
pribaviti sve zakonom zahtevane ateste u vezi opreme, instalacija i materijala koji se
ugrađuju
‰
organizovati redovno praćenje parametara kvaliteta životne sredine u skladu sa
važećim propisima za zaštitu životne sredine
‰
merenje treba da vrši ovlašćena ustanova / laboratorija
‰
u zonama opasnosti postaviti jasno vidljive table sa upozorenjima i zabranama:
“Zabranjeno pušenje i prilaz otvorenim plamenom” i sl. kao dopuna znaka “STOP”
‰
nakon izrade tehničke dokumentacije potrebno je izvršiti tehničku kontrolu izrađenih
projekata
63
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
8.4
MERE ZAŠTITE U SLUČAJU UDESA
U slučaju akcidentne / havarijske situacije neophodno je brzo intervenisati u cilju
otklanjanja uzroka nastanka ovakvog događaja i saniranja posledica. Dobro obučeno,
disciplinovano i organizovano radno osoblje, ključni je faktor pri obustavljanju i saniranju
akcidenta, naročito u njegovoj početnoj fazi nastanka, što se postiže navedenim merama pri
redovnom radu.
OSNOVNE MERE ZA SPREČAVANJE AKCIDENTNOG STANJA
Osnovna mera za sprečavanje nastanka stanja koje može dovesti do akcidenta, pored
kvalitetne opremljenosti tehničkim sredstvima, je upoznavanje zaposlenih sa tehnologijom rada i
disciplina radnika pri izvođenju tehnološkog postupka. Ona se najviše manifestuje kroz sledeće
aktivnosti:
‰
izvođenje tehnoloških operacija po utvrđenom redosledu
‰
pridržavanje propisanih mera zaštite bezbednosti i zdravlja na radu
‰
pridržavanje propisanih mera zaštite od požara
‰
upozoravanje i drugih lica koja nisu zaposlena u fabrici o obavezi pridržavanja
propisanih mera
U slučaju pojave jedne od mogućih udesnih situacija potrebno je izvršiti sledeće:
‰
u slučaju funkcionalnog poremećaja u radu ugrađene opreme, izazvanog
poremećajem zadatih parametara rada u tehnološkom procesu npr. prestanka rada
sistema za otprašivanje, usled kvara na istom ili sl., potrebno je zaustaviti postrojenje
i odmah pristupiti otklanjanju problema i vraćanju procesa u normalan rad prema
zadatim parametrima tehnološkog procesa
‰
nestanak struje neće značajno poremetiti proces rada u kompleksu za proizvodnju
cementa, ali je prilikom nestanka struje nužno obustaviti sve normalne radne
aktivnosti na siguran način, kako ova neregularna situacija ne bi, u svom nekom
daljem toku, eventualno izazvala akcident
‰
u slučaju pojave požara, treba postupiti na sledeći način: pristupiti početnom gašenju
požara, obavestiti vatrogasnu brigadu, hitnu pomoć i MUP - odeljenje protivpožarne
64
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
policije, obezbediti brz i lak pristup protivpožarnim vozilima, izvršiti evakuaciju
ljudstva iz ugroženih objekata, izvršiti saniranje oštećenih objekata u što kraćem
vremenskom roku i privesti ih nameni
Električna instalacija u predmetnoj fabrici mora da bude projektovana i izvedena u skladu
sa važećim protivpožarnim propisima. Oprema koja se koristi u zonama opasnosti od eksplozije
mora biti u Ex izvedbi. Svi električni uređaji i oprema moraju se održavati u ispravnom stanju.
Ukoliko dođe do udesa koji je posledica prirodnih katastrofa, ne treba preduzimati
posebne mere zaštite izvan onih koje su predviđene tehničkim rešenjima. Zaštita od elementarnih
nepogoda regulisana je Zakonom o zaštiti od elementarnih i drugih većih nepogoda
(“Službeni glasnik SRS” broj 20/77, 24/85, 27/85, 6/89, 52/89 i “Službeni glasnik RS” broj
53/93, 67/93 i 48/94).
U slučaju pojave požara u početnoj fazi je potrebno gasiti požar svim raspoloživim
sredstvima, a nakon gašenja preduzeti mere za sanaciju nastalih posledica. Nakon uočavanja
požara odmah alarmirati lokalnu vatrogasnu jedinicu.
Zaštita od požara mora biti definisana Planom zaštite od požara u kojem se predviđaju
sve potrebne mere zaštite od požara kao što su: ručni i prenosni aparati za gašenje požara,
znakovi zabrane, upozorenja i obaveštenja (“Zabranjeno pušenje“, “Zabranjeno unošenje
otvorenog plamena“, “Zabrana upotrebe alata koji varniči“, “Zabranjen pristup nezaposlenim
licima“ i sl.), obuka radnika zaposlenih u fabrici i dr.
Uopšteno govoreći, u slučaju bilo koje akcidentne / havarijske situacije nužno je brzo
intervenisati u cilju otklanjanja uzroka nastanka ovakvog događaja i saniranja posledica. Dobro
obučeno, disciplinovano i organizovano radno osoblje je ključni faktor pri obustavljanju i
saniranju akcidenta, naročito u početnoj fazi nastanka akcidentne situacije, što se postiže
navedenim merama pri redovnom radu.
Negativan uticaj na životnu sredinu koji bi se javio u slučaju bilo koje od navedenih
udesnih situacija bio bi kratkotrajan, obzirom da bi se odmah pristupilo otklanjanju problema i
vraćanju u normalan rad, prema zadatim parametrima tehnološkog procesa. Akcidentne situacije
su često praćene fizičkim povredama zaposlenog osoblja, trovanjem i sl.
Na osnovu analize položaja objekata fabričkog kompleksa “LAFARGE BFC” doo u
Beočinu, njegovih mogućih štetnih uticaja ako su involvirani akcidentnom situacijom, može se
izvesti zaključak, da, ukoliko dođe do pojave udesa, može doći do delovanja na respiratorni
sistem, promene na koži i sluzokoži zaposlenog osoblja. Najugroženiji bi bio sam predmetni
65
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
objekat u kojem se desio akcident na datoj lokaciji, a zatim i susedni objekti unutar predmetnog
fabričkog kompleksa.
8.5
MERE ZAŠTITE U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA
Ukoliko dođe do udesa koji je posledica prirodne katastrofe, ne treba preduzimati
posebne mere zaštite izvan onih koje su predviđene tehničkim rešenjima. Potrebno je obustaviti
proces rada unutar lokacije predmetnog Projekta i obavestiti menadžment, nadležne službe i
institucije.
Zaštita od elementarnih nepogoda regulisana je zakonskom regulativom, tačnije
Zakonom o zaštiti od elementarnih i drugih većih nepogoda (“Službeni glasnik SRS” broj
20/77, 24/85, 27/85, 6/89, 52/89 i “Službeni glasnik RS” broj 53/93, 67/93 i 48/94), a radi zaštite
od potresa objekat mora biti realizovan i kategorisan prema Pravilniku o tehničkim
normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (“Službeni list
SFRJ” broj 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). U slučaju neke od elementarnih nepogoda mora
se sprovesti pre svega zaštita ljudi, a zatim i zaštita pokretnih i nepokretnih dobara.
8.6
PLANOVI I TEHNIČKA REŠENJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
MERE UPRAVLJANJA OTPADOM
Obzirom da elektrofilterski pepeo spada u industrijski otpad, njegov transport se mora
obavljati u posebnom, zatvorenom vozilu, u skladu sa odgovarajućom dozvolom iz oblasti
upravljanja otpadom, a koja se odnosi na transport. Ovo se mora obavljati na navedeni način iz
razloga sprečavanja rasipanja elektrofilterskog pepela i zagađivanja životne sredine.
Upravljanje otpadom koji se stvara na predmetnoj lokaciji mora u potpunosti biti rešeno u
skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz ove oblasti, a pre svega u skladu sa
Zakonom o upravljanju otpadom (”Službeni glasnik RS” broj 36/2009 i 88/2010).
Kao što je već spomenuto, na predmetnoj lokaciji Projekta neće se odvijati nikakvi
tehnološki procesi koji bi prouzrokovali stvaranje neke druge vrste otpada osim komunalnog, a
čije je stvaranje rezultat rada i boravka ljudi na lokaciji. Komunalni otpad je potrebno sakupljati i
odlagati u kante i/ili kontejner koje će nadležna komunalna služba redovno prazniti. Ukoliko je
na lokalnom nivou organizovano prikupljanje sekundarnih sirovina, otpatke treba razdvojiti i
odlagati u namenske kontejnere.
66
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
MERE ZAŠTITE VODA
Kao što je spomenuto, na predmetnoj lokaciji se neće stvarati nikakve tehnološke otpadne
vode iz razloga što se prilikom redovnog rada Projekta voda neće koristiti, tako da neće biti ni
stvaranja otpadnih voda, niti njihovog ispuštanja. Iz tog razloga, obzirom da tehnoloških
otpadnih voda nema, nije potrebno sprovoditi nikakve posebne mere i predlagati posebna rešenja
za ove vrste otpadnih voda.
MERE ZA SMANJENJE NEGATIVNOG UTICAJA NA KVALITET VAZDUHA
U cilju obezbeđivanja da realizacija predmetnog Projekta ima minimalan negativan uticaj
na kvalitet vazduha na predmetnoj lokaciji predviđene su sledeće mere:
‰
predviđen je zatvoren sistem transporta letećeg elektrofilterskog pepela
‰
predviđen je sistem za otprašivanje preko vrećastih filtera
‰
za otprašivanje mernih silosa predviđeni su vrećasti filteri na vrhu svakog silosa
‰
nakon završetka građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji, zelene površine, za
koje postoje uslovi, potrebno je urediti i dovesti u prvobitno stanje, odnosno izbor
vrsta drveća, šiblja i trava, prilagoditi uslovima staništa i nameni prostora
‰
za mehanizaciju i vozila koja se koriste na lokaciji potrebni su periodični pregledi i
kontrole, u skladu sa uputstvima proizvođača i zakonima Republike Srbije
MERE PO PRESTANKU RADA PROJEKTA
Po prestanku rada predmetnog Projekta, u krugu fabrike za proizvodnju cementa u
Beočinu, u smislu njegove osnovne namene, može doći do njegovog negativnog uticaja na
životnu sredinu, ukoliko izostane ili se nepotpuno i nestručno izvede napuštanje ili konzerviranje
prostora. Negativni uticaji mogu nastati putem ostavljenih pojedinih materija adekvatno
njihovim svojstvima, odnosno usled neovlašćenih i nestručnih zahvata na objektima. U tom
smislu je potrebno izvesti stručno napuštanje, odnosno konzerviranje prostora.
Shodno potrebama tržišta može doći do prenamene objekata usled čega može doći do
negativnog delovanja na okolinu zbog neovlašćenih i nestručnih zahvata na rekonstrukciji, čime
se može ugroziti sigurnost, pre svega od požara.
67
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
U slučaju prestanka rada Projekta i nastanka potrebe za potpunim uklanjanjem korišćene
opreme i uređaja prilikom njegovog redovnog rada, obaveza nosioca projekta je da dovede
zemljište na lokaciji u prvobitno stanje.
68
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
I pored sveobuhvatne analize i procene mogućih uticaja na životnu sredinu, na bazi čega
se predlažu adekvatne mere za sprečavanje i maksimalno umanjenje negativnog uticaja
planiranog projekta na životnu sredinu, moguće su pojave određenih neželjenih pojava i
situacija, posebno uzevši u obzir dinamičnost jednog sistema kakav je čovekova okolina i
činjenicu, da tokom vremena dolazi do promene evidentiranih uslova okruženja, a povremeno i
samih predmetnih objekata.
Zato je moguće, da se nakon realizacije planiranog projekta ili nakon određenog perioda
njegove eksploatacije, ustanovi da neke od predviđenih mera nisu dovoljne, ili čak da planirane
aktivnosti nisu u potpunosti sprovedene.
Program praćenja stanja životne sredine – monitoring, definisan je kao obaveza
Zakonom o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS” broj 135/04 i 36/2009), a njegovo
sprovođenje vrši se u skladu sa važećom zakonskom regulativom iz oblasti zaštite životne
sredine. Pod monitoringom se podrazumeva sistemsko merenje, ispitivanje i ocena parametara
stanja životne sredine koja obuhvata praćenje prirodnih faktora, promene stanja i drugih
karakteristika vode, vazduha, zemljišta, buke, zračenja, otpada i drugo.
Zadatak nosioca projekta je da permanentno vrši proveru pokazatelja stanja životne
sredine. U užem smislu, zadatak monitoringa je praćenje stanja kvaliteta ispuštene vode, nivoa
generisane buke, kvaliteta vazduha i promene parametara tla. Sistemom monitoringa mogu se
preduprediti veće posledice eventualnih havarija, a na bazi rezultata monitoringa preduzimaju se
dodatne organizacione ili investicione mere. Nosilac projekta angažuje ovlašćenu ustanovu da
obavlja stručne poslove monitoringa. Ove ustanove dužne su da odmah obaveste Ministarstvo i
nadležni inspekcijski organ u slučaju registrovanog prekoračenja dozvoljenih graničnih vrednosti
parametara koji se mere.
Poslove monitoringa mogu obavljati pravna lica koja su ovlašćene ustanove, odnosno
akreditovane za određene metode ispitivanja u skladu sa Zakonom o standardizaciji, odnosno
ona pravna lica koja ispunjavaju uslove u pogledu kadrova, opreme i prostora propisanih u
važećim zakonskim aktima.
Nosilac projekta dužan je da obezbedi izvršavanje programa praćenja uticaja na
životnu sredinu i da podatke dobijene monitoringom čuva i da ih dostavlja Agenciji za
zaštitu životne sredine i nadležnoj upravi za zaštitu životne sredine.
69
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
9.1
MONITORING KVALITETA VAZDUHA
KVALITET VAZDUHA - IMISIJA
U naselju Beočin instalirane su automatske merne stanice na dve lokacije (centar i fabrika
vode) za potrebe automatskog praćenja kvaliteta vazduha. Prema Zakonu o zaštiti vazduha
(“Službeni glasnik RS” broj 36/2009), praćenje kvaliteta vazduha može se obavljati i namenski
indikativnim merenjima, na osnovu akta nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine
kada je potrebno utvrditi stepen zagađenosti vazduha na određenom prostoru koji nije obuhvaćen
mrežom monitoringa kvaliteta vazduha.
Ukoliko nadležni organ, naloži nosiocu projekta obavezu merenja imisije, za potrebe te
vrste merenja, određuju se merna mesta prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima
kvaliteta vazduha (“Službeni glasnik RS” broj 11/2010).
Drugim rečima, nosilac projekta će imati obavezu monitoringa imisije, jedino u slučaju
naloga nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.
EMISIJA
Nosilac projekta u skladu sa svojim zakonskim obavezama vrši monitoring kvaliteta
vazduha unutar fabričkog kompleksa “LAFARGE BFC” doo u Beočinu, između ostalog i na
mernom mestu - vrećasti filteri mlinova cementa broj 4 i broj 5, koji se lokacijski nalaze u
neposrednoj blizini predmetnog Projekta. Iz tog razloga, nosilac projekta nije u obavezi da vrši
nikakva dodatna merenja, osim onih koja već sprovodi u neposrednoj blizini lokacije u
predmetnom kompleksu. Rezultati navedenih merenja smatraće se relevantnim za ocenu stanja
kvaliteta vazduha i uticaja rada predmetnog Projekta.
Nosilac projekta je dužan da vodi evidenciju o izvršenim merenjima sa podacima o
mernim mestima, rezultatima i učestalosti merenja, kao i da navedene podatke dostavi
nadležnom Ministarstvu, odnosno Agenciji, nadležnom organu Autonomne Pokrajine,
odnosno nadležnom organu lokalne samouprave u roku od 30 dana od izvršenog merenja.
Ukoliko izmerene vrednosti budu prelazile vrednosti dozvoljene važećom zakonskom
regulativom, nosilac projekta je dužan da ponovi merenje kvaliteta vazduha, te da, u skladu sa
merenjima, preduzme adekvatne mere zaštite.
70
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
U slučaju pojave eventualnog požara, postupa se po Planu zaštite od požara i sprovodi se
propisan monitoring od strane stručnih nadležnih ustanova. Pri tome je potrebno voditi računa o
meteorološkim uslovima.
9.2
MONITORING KVALITETA VODA I ZEMLJIŠTA
Obzirom da se u predmetnom Projektu unutar fabričkog kompleksa za proizvodnju
cementa u Beočinu, kao što je već napomenuto, voda ne upotrebljava, samim tim nema ni
otpadnih voda i iz tog razloga nije potrebno vršiti nikakav monitoring ovog aspekta životne
sredine, a koji se posebno odnosi na predmetni Projekat.
Potrebno je redovno vršiti pregled hidrantske instalacije (protok, pritisak, ispravnost
opreme i dr.) i o tome voditi evidenciju.
9.3
MONITORING I IZVEŠTAVANJE O KVALITETU PODZEMNIH VODA
U skladu sa važećim zakonskim aktima iz oblasti voda, a u cilju njihove zaštite, u
površinske i podzemne vodotokove zabranjeno je unošenje bilo kakvih opasnih i štetnih materija
koje mogu dovesti do prekoračenja propisanih vrednosti kvaliteta voda.
Odlaganje otpada, duži vremenski period, na zemljište, može indirektno uzrokovati
zagađenje podzemnih voda, promenom pH zemljišta. Na predmetnoj lokaciji ovaj uticaj se ne
očekuje iz razloga što se ne stvara nikakav otpad, osim komunalnog koji se odlaže u kante i / ili
kontejnere.
Monitoring podzemnih voda na predmetnoj lokaciji, nosilac projekta nije u obavezi da
izvršava iz razloga što se u opisanom tehnološkom procesu koji će se obavljati na lokaciji voda
neće koristiti, a samim tim neće biti ni njenog ispuštanja u podzemne vodotokove. Pored toga
nosilac projekta je postavio mrežu pijezometara unutar fabričkog kompleksa u Beočinu preko
kojih već vrši monitoring i prati kvalitet podzemnih voda.
9.4
MONITORING I KONTROLA INSTALACIJA
Elektrouređaji, kao i gromobranska instalacija moraju se ispitati i pregledati od strane
ovlašćene organizacije svake tri godine, o čemu se mora voditi evidencija.
71
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
10. NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA NAVEDENIH U
TAČKAMA 2) DO 9)
Nakon sprovedene ekonomske analize, mogućnosti i stvarnih potreba, nosilac projekta
“LAFARGE BFC” doo iz Beočina je doneo odluku da, u cilju proširenja i osavremenjivanja
proizvodnih kapaciteta, pristupi rekonstrukciji postojećih silosa i dela trakastog transportera,
odnosno izgradnji postrojenja za skladištenje, doziranje i transport letećeg (elektrofilterskog)
pepela unutar postojeće fabrike za proizvodnju cementa u Beočinu.
Lokacija za izvođenje planiranih radova je postojeća i nalazi se u krugu fabričkog
kompleksa “LAFARGE BFC” doo, u ulici Trg Beočinske fabrike cementa 1. Lokacija
obuhvata katastarsku parcelu 1461/8, ko Beočin.
Kako bi sve planirane aktivnosti bile izvedene u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom
države Srbije, nosilac je morao da pribavi sledeće saglasnosti, uslove i rešenja:
‰
Saglasnost na produžetak perioda za probnu upotrebu elektrofilterskog pepela u
proizvodnji cementa, broj 353-01-02142/2009-02 od 27.12.2010. god. izdato od
strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja
‰
Zapisnik o početku perioda testiranja upotrebe suvog elektrofilterskog pepela u
fabrici “LAFARGE BFC“ doo u Beočinu, od 18.1.2010. god. sačinjenog od strane
pokrajinskog inspektora zaštite životne sredine
‰
Rešenje o lokacijskoj dozvoli, broj 112-353-00052/2010 od 27.9.2010. god. izdato
od strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo
‰
Rešenje o izdavanju vodnih uslova, broj 104-325-00170/2010 – 02 od 27.9.2010.
god. izdato od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo
‰
Uslovi iz oblasti zaštite od požara 07/9 broj 217-2365/09 od 18.12.2009. god., izdati
od strane Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, Sektor za vanredne situacije,
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
‰
Prethodni uslovi za priključenje na elektro energetsku mrežu, broj 2.30.2-33953/09
od 20.1.2010. god. izdati od strane privrednog društva za distribuciju električne
energije ”ELEKTROVOJVODINA” doo, Novi Sad
72
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
‰
Prethodna saglasnost, broj 7173/09 od 29.3.2010. god. izdata od strane DP ”NOVI
SAD - GAS”
‰
Uslovi, broj 600/1 od 17.12.2009. god. izdati od strane JKP ”BEOČIN”
‰
Prethodni uslovi, broj I-1561/4-09 od 22.12.2009. god., izdati od strane JVP ”VODE
VOJVODINE” Novi Sad
‰
Odgovor, broj 351-4-1541/09-4-02 od 16.12.2009. god., izdat od strane Odeljenja za
vanredne situacije grada Novog Sada, Uprava za vanredne situacije, Ministarstvo
odbrane Republike Srbije
‰
Uslovi, broj 08-01-9120/1 od 17.12.2009. god. izdati od strane JP ”SRBIJAGAS”
Novi Sad
U Studiji o proceni uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu analizirana je
problematika zaštite svih aspekata životne sredine na pomenutoj lokaciji i u njenoj okolini. To je
sprovedeno na taj način što su primenjeni metodološki koraci koji su usaglašeni sa okvirima
definisanim Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS“ broj
135/04 i 36/2009), Pravilnikom o sadržini Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
(“Službeni glasnik RS“ broj 69/05), kao i izdatim Rešenjem o potrebnom obimu i sadržaju
Studije, od strane nadležnog organa uprave.
Problematika vezana za navedenu Studiju analizirana je u okviru nekoliko posebnih
celina kroz koje su obuhvaćene osnove za istraživanje, karakteristike planiranih objekata,
karakteristike i vrednovanje postojećeg stanja, kompleksna analiza uticaja na životnu sredinu i
neophodne mere zaštite.
Uvodnim delom ove Studije, definisani su svi relevantni činioci koji su imali uticaja na
predmetno studijsko istraživanje, a koji su se prvenstveno odnosili na polazne programske
osnove, zakonske odredbe i metodologiju istraživanja. Kroz opis lokacije izvršena je analiza
postojećih potencijala i urađena procena stanja. Opisom objekata i tehnološkog procesa rada
unutar njih, definisane su sve merodavne karakteristike predmetnih silosa.
Analizom mogućih uticaja na životnu sredinu sagledane su posledice izvođenja
planiranih radova, redovnog rada i potencijalnih akcidentnih situacija na postojeće ekološke
potencijale. Razmatrana je problematika buke, aerozagađenja, voda, tla, flore i faune, prirodnih i
kulturnih dobara, kao i drugih relevantnih uticaja. Uzimajući u obzir dozvoljene vrednosti
pojedinih uticaja analizom se došlo do potrebe preduzimanja određenih mera zaštite.
73
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
Na osnovu sprovedenih analiza, moguće je doneti zaključak da su uticaji planiranih
radova na realizaciji projekta, kao i njegova kasnija redovna eksploatacija, izraženi u domenu
rizika od pojave akcidentnih situacija, a ograničenog karaktera ili zanemarljivi u domenu
aerozagađenja, buke, zagađenja tla, površinskih i podzemnih voda, kao i uticaja na floru i faunu.
Obzirom na ovakav zaključak, neophodno je preduzimanje određenih mera zaštite. Mere zaštite
koje je potrebno sprovesti navedene su u jednom od poglavlja ove Studije.
U svakom slučaju, preduzimanje odgovarajućih mera zaštite, ugradnja odgovarajuće
atestirane opreme, redovni pregledi i održavanje opreme i instalacija, adekvatan stepen
obučenosti radnika i sprovođenje svih mera zaštite i lične zaštite u toku redovne eksploatacije,
najefikasniji su način da se sačuva životna sredina i postojeći odnosi u njoj.
Uvidom u postojeće stanje životne sredine, kao i uvidom u rešenja data u idejnom
projektu za adaptaciju postrojenja za skladištenje, izuzimanje, doziranje i transport letećeg
pepela unutar postojeće fabrike za proizvodnju cementa u Beočinu “LAFARGE BFC“ doo,
može se zaključiti da planirani radovi, kao i konačno puštanje u rad i redovna eksploatacija
predmetnog Projekta, NE predstavljaju opasnost po životnu sredinu, ukoliko se sve navedene
mere za sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja u potpunosti ispoštuju.
74
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
11. PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH ZNANJA I VEŠTINA ILI
NEMOGUĆNOSTI DA SE PRIBAVE ODGOVARAJUĆI
PODACI
Nosilac projekta “LAFARGE BFC“ doo iz Beočina nije naišao ni na kakve teškoće,
tehničke nedostatke ili nepostojanje odgovarajućeg stručnog znanja i veština. Radovi koje je
nosilac projekta predvideo da izvede u okviru postojeće fabrike za proizvodnju cementa u
Beočinu odnose se na radove na rekonstrukciji postojećih silosa i dela trakastog transportera, kao
i izgradnji postrojenja za skladištenje, doziranje i transport letećeg (elektrofilterskog) pepela, a
kako bi se ovi radovi kvalitetno izveli, angažovani su izvođači i projektanti koji raspolažu
potrebnim znanjem i veštinama za ovu vrstu radova.
Do svih potrebnih podataka obrađivač Studije je došao saradnjom sa nosiocem projekta i
nadležnim projektantima. Pored toga, obrađivač Studije je koristio i dostupne informacije na
internet mreži.
75
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
12. PRILOZI
1. Rešenje o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja projekta “Rekonstrukcija postojećih
silosa
i
dela
postojećeg
trakastog
transportera
i
izgradnja
postrojenja
za
skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu, broj 119-501-587/2011-04 od 30.03.2011. god. izdato od strane Pokrajinskog
sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Autonomna Pokrajina Vojvodina,
Republika Srbija
2. Situacioni prikaz parternog rešenja R = 1: 10000
3. Izveštaj Revizione komisije o kontroli Idejnog projekta
4. Saglasnost na produžetak perioda za probnu upotrebu elektrofilterskog pepela u
proizvodnji cementa, broj 353-01-02142/2009-02 od 27.12.2010. god. izdato od strane
Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja
5. Zapisnik o početku perioda testiranja upotrebe suvog elektrofilterskog pepela u fabrici
“LAFARGE BFC“ doo u Beočinu, od 18.1.2010. god. sačinjenog od strane pokrajinskog
inspektora zaštite životne sredine
6. Rešenje o lokacijskoj dozvoli, broj 112-353-00052/2010 od 27.9.2010. god. izdato od
strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo
7. Rešenje o izdavanju vodnih uslova, broj 104-325-00170/2010 – 02 od 27.9.2010. god.
izdato od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
8. Uslovi iz oblasti zaštite od požara 07/9 broj 217-2365/09 od 18.12.2009. god., izdati od
strane Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, Sektor za vanredne situacije,
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
9. Prethodni uslovi za priključenje na elektro energetsku mrežu, broj 2.30.2-33953/09 od
20.1.2010. god. izdati od strane privrednog društva za distribuciju električne energije
”ELEKTROVOJVODINA” doo, Novi Sad
10. Prethodna saglasnost, broj 7173/09 od 29.3.2010. god. izdata od strane DP ”NOVI SAD GAS”
11. Uslovi, broj 600/1 od 17.12.2009. god. izdati od strane JKP ”BEOČIN”
12. Prethodni uslovi, broj I-1561/4-09 od 22.12.2009. god., izdati od strane JVP ”VODE
VOJVODINE” Novi Sad
76
Studija o proceni uticaja projekta“Rekonstrukcija postojećih silosa i dela postojećeg trakastog transportera i
izgradnja postrojenja za skladištenje,doziranje i transport suvog pepela u LAFARGE BFC Beočin“ na životnu
sredinu
13. Odgovor, broj 351-4-1541/09-4-02 od 16.12.2009. god., izdat od strane Odeljenja za
vanredne situacije grada Novog Sada, Uprava za vanredne situacije, Ministarstvo
odbrane Republike Srbije
14. Uslovi, broj 08-01-9120/1 od 17.12.2009. god. izdati od strane JP ”SRBIJAGAS” Novi
Sad
77
Download

studija o proceni uticaja projekta