Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “.
Offenders are liable to the payment of damages.
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA NAVEDENIH U STUDIJI O
PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
ADAPTACIJE, ISPORUKE, IZVOĐENJA MONTAŽNIH RADOVA I PUŠTANJA U
POGON VRELOVODNOG KOTLOVSKOG POSTROJENJA NA BIOMASU I
SISTEMA ZA POVEZIVANJE NA POSTOJEĆE INSTALACIJE
“TE-TO” SREMSKA MITROVICA,
na katastarskoj parceli broj 5933/7 K.O. Sremska Mitrovica
PRO-ENERGO d.o.o.
Novi Sad
Ćirpanova 1/ 11,12
Tel/fax: 021 549-418
[email protected]
Panonske “TE-TO” d.o.o
Novi Sad
Bulevar osloboñenja 100
Tel/fax: 021 527 785
www.panonske.rs
NK
25.08.2012
TS
25.08.2012
JĆ
10.09.2012
Ime
Datum
Ime
Datum
Ime
Datum
Pripremio:
Proverio:
Odobrio:
Naziv projekta
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Status
Napomena, vrsta revizije
Nivo
kvaliteta:
Br. Dokumenta
Strana / od
090430-PE/11
1/22
Revizija
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Naziv projekta:
NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA
NAVEDENIH U STUDIJI O PROCENI UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU
Objekat:
ADAPTACIJA,
ISPORUKA,
IZVOĐENJA
MONTAŽNIH RADOVA I PUŠTANJA U POGON
VRELOVODNOG KOTLOVSKOG POSTROJENJA NA
BIOMASU I SISTEMA ZA POVEZIVANJE NA
POSTOJEĆE INSTALACIJE
“TE-TO” SREMSKA
MITROVICA, na katastarskoj parceli broj 5933/7 K.O.
Sremska Mitrovica
Nosilac projekta:
PD “PANONSKE TE-TO” d.o.o NOVI SAD
TE-TO Sremska Mitrovica, Jarački put bb
Odgovorni projektant:
Tatjana M. Salić, dipl. inž. tehn.
_______________________________
(licenca 371 4499 03)
Projektanti saradnici:
Nataša V. Karas, dipl. inž. tehn.
_______________________________
(licenca 371 8524 04)
Novi Sad, septembar 2012. god.
„PRO ENERGO“ D.O.O.
Dir. Jovan V. Ćulum, dipl.inž.el.
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
2/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA NAVEDENIH U PRETHODNIM
TAČKAMA
Opšti podaci (rezime Studije)
Kotlarnica na biomasu je planirana u okviru postojećeg kompleksa TE-TO Sremska Mitrovica, na
katastarskoj parceli br. 5933/7 K.O. Sremska Mitrovica, u industrisjkoj zoni.
Projekat je planiran u postojećem objektu energane, na mestu gde su se nalazili stari kotlovi na ugalj koji
su demontirani i na platou izmeñu mašinske radionice i pomoćne kotlarnice.
Gabariti objekta kotlarnice su u osnovi 25.05x24.40 m BRGP 611.22 m2.
Za skladištenje i dopremu goriva predviñen je natkriveni prostor ispod kotlarnice 24x24x6m.
Postojeće stanje
TE-TO «Sremska Mitrovica» je industrijska termoelektrana – toplana projektovana za
proizvodnju električne energije, tehnološke pare (za bivše fabrike Matroz i Šećeranu) i
snabdevanje grada Sremska Mitrovica toplotnom energijom za grejanje.
Kao gorivo se koristi prirodni gas i mazut. Osnovnu opremu TE-TO «Sremska
Mitrovica» čine:
dva parna kotla na prirodni gas i mazut (K-3 i K-4) kapaciteta 80 t/h svaki (izgrañeni 1977),
jedna kondenzaciona turbina sa dva regulisana oduzimanja za tehnološke potrebe I maksimalne
električne snage 32 MWe (G - 32 izgrañena 1977).
pomoćna kotlarnica u kojoj se nalaze tri Steambloc kotla (S-2400/1,2 i 3) na prirodni gas i mazut, od
kojih dva kotla tipa S-2400/1 i 2400/3 (1974, 1977) proizvode 2x24t/h suvozasićene pare apsolutnog
pritiska 5 bara, a jedan kotao S-2400/2 je 2011 godine adaptiran u vrelovodni kotao snage 15,64
MW.
Toplotna snaga TE-TO Sremska Mitrovica
Maksimalna toplotna snaga za grejanje konzumnog područja koje se u ovom momentu
obezbeñuje iz TE-TO Sremska Mitrovica iznosi oko 33 MWt, a ukupna instalisana snaga za grejanje u
TE-TO Sremska Mitrovica, nakon adaptacije postojećeg parnog kotla S-2400/2 u vrelovodni snage 15
MW, kapacitet za proizvodnju toplotne energije za grejanje se povećao na 48 MW. U cilju povećanja
energetske efikasnosti i finansijske isplativosti proizvodnje toplotne energije u TE-TO Sremska
Mitrovica za grejanje grada Sremska Mitrovica, predviña se rekonstrukcija postojećeg sistema za
proizvodnju toplotne energije izgradnjom vrelovodnog kotlovskog postrojenja na bazi biomase (na
sucokretovu ljusku), snage 18 MW, koja bi služio kao bazni izvor toplotne energije.
Kotlovsko postrojenje na biomasu (suncokretove ljuske) snage 18 MW
U skladu sa projektnim zadatkom investitora urañen je projekat adaptacije postojeće vrelovodne
kotlarnice i ugradnje vrelovodnog kotlovskog postrojenja na biomasu (suncokretova ljuska) sa sistemom
za skladištenje i dopremu goriva-biomase i sistemom za povezivanje na postojeći sistem toplifikacije i
sistemom za prečišćavanje dimnih gasova.
Kotlovsko postrojenje-kotao i prateća oprema (gasni gorionik, recirkulaciona pumpa, prateći
cevovod i armatura, sistem za dopremu goriva do kotla) se smeštaju u postojećem objektu energane
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
3/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
dimenzija 24x24x18m na mestu gde su se nalazili stari kotlovi na ugalj koji su demontirani (na koti od
+6m), a sistem za odvod i prečišćavanje dimnih gasova na platou izmeñu mašinske radionice i pomoćne
kotlarnice.
Od postojeće opreme koja će ostati u daljoj upotrebi zadržavaju se: Zidani dimnjak koji je bio u
funkciji ranijih kotlova na ugalj, izmenjivačka stanica para/voda, cirkulacione pumpe niskog i visokog
pritiska, kolektor povratne vode, meñukolektor, napojni kolektor, polazni kolektor, novi vrelovodni
kotlovski kolektor obrañen u Glavnom mašinskom projektu.
Sva pomenuta postojeća oprema je smeštena u pomoćnoj kotlarnici.
Za skladištenje i dopremu goriva predviñen je natkriveni prostor ispod kotlarnice 24x24x6m.
U okviru ovog projekta je obrañeno:
Novoprojektovano vrelovodno kotlovsko postrojenje
Postrojenje za transport goriva od skladišta do meñubunkera, od meñubunkera do kotla
Postrojenje za odvod i prečišćavanje dimnih gasova do dimnjaka
Povezivanje novoprojektovanog kotlovskog postrojenja sa postojećim delom opreme koja ostaje
u daljoj upotrebi
Spoljni razvod cevovoda
Ugradnja gasnog gorionika i povezivanje na postojeću gasnu mrežu
Tehnološko rešenje novoprojektovanog kotlovskog postrojenja je tako usvojeno da obezbedi
sigurno i ekonomično snabdevanje grada Sremska Mitrovica toplotnom energijom.
Kapacitet
kotlarnice i parametri vrele vode su odreñeni na bazi potreba potrošača.
Predviñeno je da kotao radi u temperaturnom režimu 110/70oC sa konstantnim protokom i
konstantnom temperaturom vode na izlazu iz kotla.
Iz kotla se dimni gasovi vode u ciklonski otprašivač koji sakuplja krupnije čestice letećeg pepela.
Nakon ciklonskog otprašivača dimni gasovi dalje prolaze kroz vrećasti ili elektro filter u kome se u
potpunosti vrši eliminacija letećeg pepela do nivoa predviñenog propisima. Dimni gasovi se iz
elektrovrećastog filtera odvode pomoću novoprojektovanog ventilatora dimnih gasova do postojećeg
zidanog dimnjaka. Ventilator dimnih gasova je sa frekventnim brojem obrtaja. Ciklonski otprašivač,
elektrovrećasti filter i ventilator dimnih gasova su smešteni van kotlarnice, na potezu kotlarnica - zidani
dimnjak. Ovi delovi opreme povezani su meñusobno odgovarajućim dimnim kanalom. Dimni kanal je
izolovan mineralnom vunom u oblozi od Al lima.
Gas se dovodi sa postojećeg slobodnog priključka DN80 koji je nalazi u starom pogonu energane
gde su smešteni mitsubishi kotlovi. Do postojećeg priključka gas se dovodi od postojeće MRS za
Mitsubishi kotlove na pritisku od 7bar. Gasnom rampom novoprojektovanog gorionika svodi se na
zahtevani pritisak ispred gorionika.
Kotao se povezuje na postojeću toplovodnu i vrelovodnu instalaciju novoprojektovanim
cevovodima i armaturom. Povezivanje se ostvaruje novoprojektovanim polaznim i povratnim
cevovodima (spoljni razvod) koji se vodi na postojeći spoljni cevni most od nove kotlarnice do
pomoćne kotlarnice gde su smešteni postojeći kolektori tople i vrele vode.
Predviñeno je da kotao radi samostalno ili zajedno sa drugim vrelovodnim kotlom ili sa postojećim
sistemom za grejanje koji se sastoji od postojećih parnih izmenjivača.
Eventualna dopuna sistema predviñena je iz postojeće hemijske pripreme vode.
Opterećenje kotla se reguliše pomoću termostata na kotlu, a koji preko PLC-a vode sistem dovoda
goriva u kotao, tj. povećavaju (smanjuju) količinu goriva koje se izuzima iz dnevnog rezervoara i
povećavaju (smanjuju) količinu vazduha za sagorevanje.
Regulacija rada ventilatora dimnih gasova je takoñe preko PLC-a, a reguliše se prema merenju
podpritiska dimnih gasova u kotlu.
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
4/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Radi obezbeñivanja potpunog sagorevanja u ložištu, na izlazu dimnih gasova iz kotla se vrši
merenje sadržaja O2 i na osnovu dobijenih rezulatata se povećava ili smanjuje količina sekundarnog i
tercijalnog vazduha koja se ubacuje u ciklonsko predložište i ložište kotla.
U havarijskom slučaju ukoliko doñe do pojave požara automatski se isključuju: ventilator
primarnog vazduha (poz.28.), ventilator sekundarnog i tercijalnog vazduha (poz.31.) i meñubunkerski
pužni transporter (poz.24), pri čemu ventilator dimnih gasova (poz.14.) i dalje ostaje u radu.
Svi vodovi za pražnjenje se odvode u novoprojektovanu odmuljnu jamu, a svi odušni vodovi van
objekta kotlarnice.
Cevovodi su na odgovarajućim mestima snabdeveni priključcima za odvazdušenje (na najvišim
mestima).
Postrojenje je snabdeveno svom potrebnom armaturom, daljinskim i lokalnim pokaznim
instrumentima za vizuelnu kontrolu radnih parametara fluida (pritiska, temperature).
Sva predviñena merna mesta su prikazana na šemama kotlovskog postrojenja i goriva.
Svi regulacioni krugovi su detaljno obrañeni u elektro projektu merenja i regulacije.
Sva novoprojektovana oprema i kotao na suncokretovu ljusku su povezani sa postojećom
opremom cevovodima odgovarajućeg kvaliteta i armaturom-merna, regulaciona, zaptivna) u jednu
tehnološku celinu koja omogućava siguran, ekonomičan i pouzdan rad kako postojećih tako i
novoprojektovanog kotla.
Tehnološka šema povezivanja kotla kao i predviñena dispozicija opreme data je u grafičkom delu
ovog projekta.
Za prihvatanje težine cevovoda predviñeni su cevni nosači-oslonci. U tu svrhu primeniće se četiri
osnovne vrste cevnih nosača i to: fiksni oslonci, klizni i vodeći oslonci.
Cevovodi temperature preko 50C, zaštićeni su toplotnom izolacijom od mineralne vune u oblozi
od aluminijumskog lima.
Sva novoprojektovana oprema je izolovana mineralnom vunom u oblozi od Al lima.
Izduvni i odmuljni cevovodi koji povremeno rade izoluju se samo u zoni kretanja osoblja za
opsluživanje postrojenja.
Skladište goriva sa transportnim ciklonom, prihvatnim bunkerom za gorivo i transportnim
ventialtorom
Gorivo – suncokretova ljuska se doprema kamionima čiji se istovar obavlja na prostoru ispred skladišta
za gorivo koje je predviñeno za petodnevnu rezervu goriva. Gorivo se iz kamiona pomoću utovarivača
smešta u skladišni prostor koji omogućava rezervu za pet dana.
Veličina skladišnog prostora je 18x24x6m. Iz magacina se suncokretova ljuska pomoću dugačkih
usisnih creva usisava preko transportnog ciklona i transportnog ventilatora u meñubunker. Usisna creva
su priključena na četiri mesta na zajedničku usisnu cev koja ide ispod plafona skladišta za gorivo.
Suncokretova ljuska se usisava u transportni ciklon dimenzija Ø1200mm, visine cil.850mm, konus
2200mm (poz. 16), pada kroz prihvatni bunker dim. Ø1100mm, visine cil.500mm, ukupne visine
1450mm (poz. 17) na dno gde se pomoću el. motornog rotacionog dozatora (poz. 18) prebacuje na potis
transportnog ventilatora(poz. 20).
Kapacitet ventilatora je usvojen da napuni meñubunker suncokretovom ljuskom u periodu do
1,5h.
Transportni ventilator je visoko pritisni sledećih tehničkih karakteristika:
tip: tip 56.063 E2
kapacitet: 8000 m3/h
statički napor: 80 mbar
snaga el.motora: 30kW
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
5/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
obrtni moment: 13,3 daN/m2
temperatura vazduha: 20C
dimenzije usisnog otvora: 396 mm
dimenzije potisnog otvora: 260x450 mm
masa: 428 kg
proizvoñač: I-company – Novi Sad i sl.
Prema Ugovoru broj 123/11 (Član 7), zaključenom izmeñu PD "Panonske TE-TO" d.o.o. Novi Sad,
Bulevar osloboñenja broj 100 ( kupac) sa jedne strane i sa druge strane (prodavac) "Energotehnika –
Južna Bačka" d.o.o. Novi Sad Put novosadskog patizanskog odreda broj 1; "Turkulov Know-How"
d.o.o. Novi Sad, Doža Đerña broj 2 i "Vikroriaoil" AD Šid, Branka Erića broj 2, prodavac se obavezuje
da će o svom trošku i u svojoj organizaciji odnositi pepeo nastao sagorevanjem biomase (suncokretove
ljuske), prema dinamici koja omogućava nesmetan radi odvijanje procesa proizvodnje kupca.
Sagorevanjem organskih goriva u kotlovskim postrojenjima nastaju štetne materije, koje sa dimnim
gasovima kroz dimni trakt odlaze u atmosferu.
U cilju zaštite životne sredine, prizemna koncentracija pepela i ostalih štetnih materija mora biti manja
od koncentracija dozvoljenih zakonskim propisima.
O tome govori uredba o graničnim vrednosti emisije zagañivača u vazduhu (Sl. Glasnik 36/09).
Kod postrojenja koja kao gorivo koriste suncokretovu ljusku glavni zagañivač je leteći pepeo, koji sa
dimnim gasovima kroz dimnjak izlazi u atmosferu.
Ureñaj za odvod dimnih gasova nastalih sagorevanjem suncokretove ljuske u kotlu, se sastoji od:
- otprašivača dimnih gasova – multiciklona (poz.41),
- elektrovrećastog filtera (poz.43)
- ventilatora dimnih gasova (poz. 48),
- postojećeg dimnjaka (poz. 50),
- elektromotornog leptirastog zatvarača (poz.38)
- limenih kanala, koji sve ove elemente meñusobno povezuju u celinu.
Ureñaj za odvod dimnih gasova je tako usvojen da je obezbeñen nesmetan odvod dimnih gasova,
regulacija pritiska u ložištu i emisija štetnih materija u atmosferu u granicama dozvoljenim Zakonom.
Elektromotorni leptirasti zatvarač.
U slučaju prestanka rada kotla elektromotorni leptirasti zatvarač ne sme biti skroz zatvoren, već 95%
zatvoren, da bi u slučaju curenja gasa on istekao kroz dimni kanal.
Za prečišćavanje dimnih gasova je usvojen složeni ciklonski prečistač – multiciklon
Multiciklon postiže visok stepen izdvajanja i to 80-95% za čestice do 20µ, dok je za čestice preko 20µ
stepen izdvajanja 100%.
Održavanje multiciklona je jednostavno s obzirom na činjenicu da nema pokretnih delova, izuzev klapne
na izlazu.
Sastoji se iz tela ciklona (kućišta), u kome se nalazi više malih ciklonskih odvajača, sabirnog levka sa
gravitacionom isipnom klapnom za ispuštanje pepela, postolja i pužnog transportera za pepeo dim.
ø315x3000mm, pogon 2,2kW i obrtnom zaustavom ø250x300mm, pogon 0,55kW.
Postavljen je na platou ispred skladišta na betonskom temelju visine +300mm od kote terena.
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
6/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Za dalje, finije prečišćavanje dimnih gasova je usvojen suvi vrećasti filter sa pneumatskim
čišćenjem vreća-elektrovrećasti filter.
Pri radu vrelovodnog kotla doći do ispuštanja dimnih gasova od sagorevanja suncokretove ljuske
u vazduh.Gasovi se popuštaju kroz ciklon,elektro-vrećasti filter za hvatane čvrstih čestica i
dimnjak visine 76m.
U cilju praćenja i poboljšanja sagorevanja u kotlu ugovorena je i nabavljena oprema za "Sistem
za praćenje procesa sagorevanja i analizu plamena na vrelovodnom kotlu za suncokretovu
ljusku", Ugovor broj 1084,od 13.02.2012, kao i ugradnja ureñaja za kontinulnu anlizu i
automatski nadzor i regulaciju plamena i sagorevanja,prema Ugovoru broj 1270 od 27.02.2012.
zaključenom sa "Petroproces" Novi Sad.
OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I GDE JE
TO MOGUĆE OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU
MERE PREDVIĐENE ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA,
STANDARDIMA I ROKOVIMA ZA NJIHOVO SPROVOĐENJE
NORMATIVIMA
I
U mere predviñene zakonima i drugim propisima podrazumeva se primena normativa i standarda kod
izbora i nabavke ureñaja i opreme za predloženi proizvodni proces, kao i one tehničke mere prema
kojima će se obavljati prikupljanje svih otpadnih materija.
Mere za zaštitu vazduha će biti u skladu sa sledećim zakonskim aktima:
• Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, broj 36/09)
• Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidencije podataka (Sl.
glasnik RS", br. 30/97 i 35/97 – ispr)
• Uredba graničnim vrednostima emisija zagañujućih materija u vazdih ("Službeni glasnik RS",
broj 71/10)
• Pravilnik o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje
mernih mesta i evidencije podataka (″Sl. Glasnik RS″, br.54/92 ,30/99. 19/2006)
• Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl.glasnik RS", br. 11/2010)
• Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha
("Službeni glasnik RS", broj 75/10)
Mere za zaštitu voda će biti u skladu sa sledećim zakonskim aktima:
• Zakonom o vodama («Sl.glasnik RS», br. 30/10),
• Pravilnikom o metodama i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda («Sl.glasnik
SRS», broj 47/83, 13/84),
• Pravilnikom o opasnim materijama u vodama («Sl.glasnik SRS», broj. 31/82),
• Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br. 42/98 i 44/99).
Mere za zaštitu od buke će biti u skladu sa sledećim zakonskim aktima:
•
•
•
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl.glasnik RS, br. 36/09, 88/2010)
Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke ("Sl. glasnik
RS", br. 72/2010)
Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS", broj 75/2010).
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
7/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Postupanje sa otpadnim materijama će biti u skladu sa sledećim zakonskim aktima:
•
•
•
•
•
•
Zakon o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS, br. 36/09, 88/2010)
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl.glasnik RS, br. 36/09)
Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS“, broj
92/2010
Pravilnik o načinu prikupljanja, pakovanja i razvrstavanja sekundarnih sirovina (Sl. glasnik RS
br. 55/2001).
Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl.glasnik RS", br. 56/10)
Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se
koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije ("Sl. glasnik RS " br. 98/2010).
Pored ovih zakonskih akata, u toku rada, pridržavati se i sledećih zakona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zakon o zaštiti životne sredine (Sl.glasnik RS br. 135/2004, 36/09)
PRAVILNIK o sadržini Politike prevencije udesa i sadržina i metodologija izrade Izveštaja o
bezbednosti i Plana zaštite od udesa ("Službeni glasnik RS", broj 41/10)
Zakon o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS, br. 36/09)
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl.glasnik RS, br. 36/09)
Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/09)
Zakon o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, br.111/09)
Uredba o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara (“Sl.
glasnik RS” br. 76/2010)
Uredba o utvrñivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za
koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu («Sl.glasnik RS», broj 114/08)
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozije («Sl.list SFRJ», br.
24/87);
Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara («Sl.list SFRJ», br.
30/91);
MERE ZAŠTITE U VREME IZVOĐENJA RADOVA
Za obavljanje poslova na na izvoñenju radova, odnosno montaži opreme mora se prethodno
pripremiti odgovarajući program rada kao i redosled izvoñenja operacija, šta se želi raditi i kako treba
izvesti postavljeni zadatak (uprošćeni projekat sa opisanim redosledom izvoñenja operacija radi
preduzimanja konkretnih mera zaštite za svaku operaciju posebno). Svaki plan - program rada mora biti
usaglašen sa odgovarajućim propisima (u zavisnosti od predmeta rada), kako ne bi došlo do pojave
neželjenih posledica.
Radnici koji izvode kompletne radove moraju biti obučeni rukovanjem aparatima za gašenje
početnih požara, da znaju kome i kako treba javiti u slučaju da nisu u mogućnosti da ugase početne
požare.
1. Kod projektovanja novih objekata:
•
•
•
Prilagoditi postojeći prostor razmeštaju objekata i opreme.
Izgraditi prilaze planiranim objektima, urediti okolinu u skladu sa saobraćajnim tokovima i u
funkciji odvoñenja atmosferske vode
Prilagoditi instalacije novom stanju u prostoru.
2. Pri projektovanju treba ispuniti i sledeće osnovne uslove:
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
8/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
•
•
•
•
Obezbediti dovoljno prostora za usvojeni raspored opreme i nesmetano odvijanje tehnološkog
procesa.
Obezbediti dovoljno prostora za nesmetano održavanje opreme.
Izgradnju novih objekata projektovati u skladu sa postojećim objektima u pogledu materijala,
raspona, statičkog sistema i izgleda.
Uzeti u obzir sve specifičnosti lokacije (karakteristike tla, položaj i karakter susednih objekata,
visinske kote, postojeću infrsatrukturu ….).
Sva investiciona - tehnička dokumentacija mora biti urañena u skladu sa odgovarajućim zakonima,
tehničkim propisima i standardima. Izvršiti tehničku kontrolu dokumentacije i pribaviti potrebne
saglasnosti za izvoñenje radova.
Pored napred navedenog, za vreme izvoñenja radova u toku montaže opreme, nosilac projekta treba da
sprovodi i sledeće mere:
• Mašinsko-tehnološka oprema se mora montirati u svemu prema projektu i upustvima isporučioca
opreme;
• Montažu poveriti preduzeću registrovanom za vršenje ovakvih radova, sa ovlašćenjem za ovakve
radove i sa pokazanim odgovarajućim stručnim rezultatima u izvoñenju montaže ovakve opreme;
• Spojevi ventilatora i cevi na usisnoj i izduvnoj grani montiraju, odnosno spajaju se elastičnom
vezom;
• Montažer je dužan da u toku montaže sprovodi sve propisane mere zaštite na radu i zaštite od
požara, kao i zaštitu opreme od havarija u toku montaže;
• Nakon završetka montaže montažer je dužan da izvrši hladnu probu (probu na prazno) svih
mašina i ureñaja i nakon toga da izvrši eventualno dodatno podešavanje.
MERE ZAŠTITE U TOKU REDOVNOG RADA
Mere zaštite vazduha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izraditi Plana merenja emisije, u skladu sa članom 7. Uredbe o graničnim vrednostima emisija
zagañujućih materija u vazduh ("Službeni glasnik RS", broj 71/10) . Plan treba da sadrži sledeće:
Identifikaciju svih stacionarnih izvora emisije u vazduh koje poseduje operater;
Identifikaciju svih ispusta (emitera) po stacionarnim izvorima;
Identifikaciju svih zagañujućih materija i parametara stanja otpadnog gasa koji se eri po svakom
pojedinačnom ispustu sa obrazloženjem izbora u odnosu na tehnološki proces;
Identifikaciju procesnih parametara i uslova rada stacionarnog izvora relevantnih za emisiju u
vazduh;
broj sukcesivnih analiza uzoraka otpadnog gasa po svakom predmetnom ispustu,za svaku od
zagañujućih materija u zavisnosti od uslova rada stacionarnog izvora;
kriterijume za uspostavljanje mernih mesta za merenje emisije, ukoliko merna mesta ne postoje
ili postojeća nisu reprezentativna;
metode merenja emisije;
granične vrednosti emisija;
učestalost merenja emisije na godišnjem nivou na svakom pojedinačnom ispustu prema
odredbama ove uredbe;
U skaldu sa članom 58. Zakona o zaštiti vazduha operater je obezbedio kontinualna merenja
emisije putem automatskih ureñaja, prema Ugovoru broj 1270 od 27.02.2012. zaključenom sa
"Petroproces" Novi Sad
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
9/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
•
•
•
•
•
•
•
Ukoliko se ne bi vršilo kontinualno merenje potrebno je obezbediti propisana povremena
merenja emisije, preko ovlašćenog pravnog lica, dva puta godišnje,
Prvo merenje izvršiti u prvoj polovini godine, a drugo krajem godine (jun-decembar)
Povremeno (periodično) merenje je merenje radi povremenih kontrola vrednosti emisija ili
kontrola mernih ureñaja za kontinualno merenje
Proveru masenog protoka vršiti jednom godišnje
Korisnik postrojenja koje predstavlja izvor emisije i zagañenja životne sredine preko ovlašćene
organizacije vrši merenja emisije u zoni uticaja, prati i druge uticaje svoje aktivnosti na stanje
životne sredine. Podatke iz monitoringa zagañivača dostavlja nadležnoj jedinici lokalne
samouprave i Agenciji za zaštitu životne sredine na propisan način, shodno čl. 73. Zakona o
zaštiti životne sredine (Sl.gl. RS br. 135/2004 i 36/2009).
Prema Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagañujućih materija u vazduh, (Sl.gl. RS, br.
71/2010), propisane su granične vrednosti emisije zagañujućih materija u vazduh iz stacionarnih
izvora, kao i način, postupak, učestalost i metodologija merenja emisije zagañujućih materija.
Pošto postrojenje za sagorevanje koristi dve ili više vrsta goriva (u ovom slučaju biomasa i
prirodni gas), a u skaldu sa članovima 24 i 25 Uredbe koristiti sledeći postupak:
1) prvo, uzimajući u obzir granične vrednosti emisija za svaku pojedinačnu vrstu goriva i za svaku
zagañujuću materiju koja odgovara odreñenoj toplotnoj snazi srednjeg postrojenja za
sagorevanje, u skladu sa Prilogom III;
2) drugo, odreñivanjem graničnih vrednosti emisija za svako gorivo koje se koristi, koje se
izračunavaju tako što se pomnoži pojedinačna granična vrednost iz tačke 1) ovog člana sa
toplotnom snagom koja se dobija sagorevanjem odreñenog goriva, pa se tako dobijen proizvod
podeli ukupnom toplotnom snagom koja se dobija sagorevanjem svih korišćenih goriva;
3) treće, sabiranjem svih vrednosti dobijenih na način utvrñen tačkom 2) ovog člana.
Kada je udeo odreñujućeg goriva manji od 50% granična vrednost emisija se izračunava na osnovu
doprinosa toplotnoj snazi svih pojedinačnih goriva u odnosu na zbir toplotnih snaga dobijen
sagorevanjem svih pojedinačnih goriva, na sledeći način:
1) prvo, odreñivanjem graničnih vrednosti emisija za svaku pojedinačnu vrstu goriva i za svaku
zagañujuću materiju koja odgovara odreñenoj toplotnoj snazi srednjeg postrojenja za
sagorevanje, skladu sa Prilogom III;
2) drugo, računanjem graničnih vrednosti emisija odreñujućeg goriva (goriva sa najvećom
graničnom vrednošću emisija u skladu sa Prilogom III, a u slučaju da dva goriva imaju iste
granične vrednosti emisija, onog koje ima veću toplotnu snagu). Ova vrednost se dobija
množenjem granične vrednosti emisije iz Priloga III za to gorivo sa faktorom 2 i oduzimanjem
granične vrednosti emisije goriva sa najmanjom graničnom vrednošću emisije od dobijenog
proizvoda množenja;
3) treće, odreñivanjem graničnih vrednosti emisija za svako gorivo koje se koristi, koja se
izračunava tako što se pomnoži granična vrednost emisije za odreñujuće gorivo, izračunata u
skladu sa tačkom 2) člana 25, i granične vrednosti emisije za ostala goriva u smeši, odreñena u
skladu sa tačkom 1) člana 25, sa toplotnom snagom koja se dobija sagorevanjem odreñenog
goriva, pa se tako dobijen proizvod podeli ukupnom toplotnom snagom koja se dobija zbirom
vrednosti dobijenih sagorevanjem svih korišćenih goriva;
4) četvrto, sabiranjem svih vrednosti dobijenih u skladu sa tačkom 3) člana 25.
Pri prelazu sa čvrstog na tečno ili gasovito gorivo, granične vrednosti emisija za čvrsto gorivo iz Priloga
III deo I primenjuju se još naredna četiri sata, od momenta zamene korišćenog goriva.
Za mala i srednja postrojenja za sagorevanje na čvrsta goriva u fluidizovanom sloju primenjuju se
maksimalne propisane granične vrednosti za čvrsta goriva iz Priloga II i III u slučaju kada se
alternativno ili istovremeno koriste dve ili više vrsta goriva.
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
10/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Ukoliko doñe do kvara ureñaja za smenjenje emisije ili do poremećaja tehnološkog procesa, nosilac
projekta je da smanji ili zaustavi rad postrojenja ako se vraćanje ureñaja u normalan rad ne postigne u
toku 24 časa ili da koristi gorivo koje u manjem stepenu zagañuje vazduh.
O ovome se mora obavestiti nadležni organ najkasnije u roku od 24 časa.
Postrojenje ne sme raditi bez rada ureñaja za smanjenje emisija u otpadnom gasu više od 72 časa
neprekidno, odnosno 240 časova sa prekidima u jednoj kalendarskoj godini.
Mere zaštite zemljišta i upravljanje otpadom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odgovornost proizvoñača otpada prema članu 26. Zakona o upravljanju otpada (Sl. Glasnik RS
br 36/09 i 88/10), dužan je da pribavi izveštaj o ispitivanju otpada i obnovi ga u slučaju promene
tehnologije, promene porekla sirovine, drugih aktivnosti koje bi uticale na promenu karaktera
otpada i čuva izveštaj najmanje pet godina;
Odgovornost proizvoñača otpada prema članu 26. Zakona o upravljanju otpada, dužan je da
sačini plan upravljanja otpadom iz člana 15. ovog zakona i organizuje njegovo sprovoñenje, ako
godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada;
Sav otpad se odlaže na za to predviñenom mestu, u zatvorenim kontejnerima zaštićenim od
uticaja atmosferilija, sa njim se dalje postupa u skladu sa Zakonom o upravljalju otpadom
„(Službeni glasnik RS“ broj 36/09 i 88/10)
Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ broj 36/09 i 88/10), zahteva od
proizvoñača otpada da preduzme sve mere kojima se onemogućuje nelegalno i neovlašćeno
deponovanje, obrada, držanje ili uklanjanje otpada.
Proizvoñač otpada ima obavezu da prati njegovo kretanje sve do deponovanja ili obrade.
Primenjuje se Pravilnik o obrascu dokumenata o kretanju otpada i upustvu za njegovo
popunjavanje (Sl. glasnik RS br. 72/2009)
Klasifikacija otpada vršiće se u skladu sa: Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“
broj 36/09 i 88/10), Pravilnik o ktaegorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Sl. glasnik RS
br56/2010) Pravilnik o obrascu dokumenata o kretanju otpada i upustvu za njegovo popunjavanje
(Sl. glasnik RS br. 72/2009) i Karalogu otpada, Upustvo za odreñivanje indesnog broja. Agecija
za zaštitu životne sredine 2010.
Opasan otpad se pakuje u posebne kontejnere koji se izrañuju prema karakteristikama opasnog
otpada (zapaljiv, ekspolzivan, korozivan idr.) i obeležava.
Prilikom sakupljanja, razvrstavanja, skladištenja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja,
opasan otpad se pakuje i obeležava na način koji obezbeñuje sigurnsoat po zdravlje ljudi i
životnu sredinu.
Proizvoñač i vlasnik otpada, dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja
redovni godišnji izveštaj Agenciji za životnu sredinu.
Izveštaj treba da sadrži podatke o: vrsti, količini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu,
skladištenju, transportu, uvozu, izvozu, tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao i otpada
primljenog u postrojenje za upravljanje otpadom.
Prema Ugovoru broj 123/11 (Član 7), zaključenom izmeñu PD "Panonske TE-TO" d.o.o. Novi Sad,
Bulevar osloboñenja broj 100 ( kupac) sa jedne strane i sa druge strane (prodavac) "Energotehnika –
Južna Bačka" d.o.o. Novi Sad Put novosadskog patizanskog odreda broj 1; "Turkulov Know-How"
d.o.o. Novi Sad, Doža Đerña broj 2 i "Vikroriaoil" AD Šid, Branka Erića broj 2, prodavac se obavezuje
da će o svom trošku i u svojoj organizaciji odnositi pepeo nastao sagorevanjem biomase (suncokretove
ljuske), prema dinamici koja omogućava nesmetan radi odvijanje procesa proizvodnje kupca.
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
11/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
"Vikroriaoil" AD Šid, koja će odvoziti i zbrinjavati pepeo treba da nosiocu projekta, odnosno
proizvoñaču otpada – pepela dostavi I potrebnu dokumentaciju od odnoñenju I zbrinjavanju pepela
(dozvola za sakupljanje, transport, skaldištenje I tretman otpada).
Mere zaštite od buke
•
•
•
•
•
U toku redovnog rada, maksimalnim kapacitetom, redovno vršiti merenje buke, prema Uredbi o
indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS", broj 75/2010).
Ukoliko izmerene vrednosti preñu propisane granične vrednosti buke (danju i uveče 65 dB, noću
55 dB) sprovesti mere za dovoñenje istih u granice dozvoljenih.
1. u proizvodnim prostorijama postaviti izolaciju od buke (na primer izolacioni materijal
AZMAFO.T1,404, proizvoñača AZMA iz Kragujevca, koja se bavi proizvodnjom
antizvučnih i izolacionih materijala);
2. postaviti zvukoizolacione oklope oko pogonskih motora;
3. mašine koje u svom radu proizvode buku postaviti na gumene oslonce;
4. za prozore i deo vrata koristiti višeslojna stakla, i slično.
Ukoliko izmerene vrednosti preñu propisane granične vrednosti buke (danju i uveče 60 dB, noću
50 dB) sprovesti mere za dovoñenje istih u granice dozvoljenih.
U cilju zaštite od buke, na granici parcele prema susednim stambenim objektima, ako je to
potrebno, odnosno ako se merenjem buke dokaže da ista prelazi granične vrednosti propisane
Uredbom ("Sl.glasnik RS", br. 75/2010), postaviti panele (upijače zvuka) koji se mogu
iskoristiti kao mesta za reklame i sl
U toku redovnog rada održavati mehanizaciju u tehnički ispravnom stanju redovnim servisima i
tehničkim pregledima.
Mere zaštite voda
•
•
•
•
•
•
Odvod otpadnih voda iz kotlarnice je putem novog šahta pored objekta u postojeći kanalizacioni
šaht kompleksa.
Predviñen je separatni tip interne kanalizacione mreže, posebno za sakupljanje sanitarno fekalnih
i tehnoloških otpadnih voda, posebno za uslovno čiste atmosferske vode I posebno za zauljene I
zagañene atmosferske vode;
Sanitarno fekalne otpadne vode se ispuštaju u javnu kanalizacionu mrežu, a prema uslovima
nadležnog JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica;
Tehnološke otpadne vode se ispuštaju u javnu kanalizacionu mrežu nakon primarnog
prečišćavanja na ureñaju za predetretman tehnoloških otpadnih voda.
Atmosferske vode koje odgovaraju II klasi voda, mogu se bez prečišćavanja, ispuštati u gradsku
kanalizacionu mrežu ili na okolni teren.
Nosilac projekta je izradio STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
OBJEKTA SEPARATOR ZAULJENIH VODA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG
SISTEMA TRETMANA TEČNIH ISPUSTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ
5933/8 u novembru 2011. godine, na koju je dobio saglasnost nadležnog organa
MERE ZAŠTITE U SLUČAJU AKCIDENTA
U cilju stvaranja uslova za upravljanje rizikom, odnosno svoñenja rizika od udesa, na predmetnoj
lokaciji u granice prihvatljivosti, potrebno je sprovoditi mere prevencije, pripravnosti i odgovora na
udes.
Mere prevencije se sprovode u cilju smanjivanja verovatnoće nastanka i posledica udesa.
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
12/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Uredno čuvati svu postojeću dokumentaciju koja se odnosi na izvršene remontne radove,
servisiranje, zamenu delova, atestiranje i kontrolu ureñaja i opreme, a posebno dokumentaciju koja se
odnosi na zaštitu od požara i zaštitu na radu.
Na osnovu ovih podataka sprovoditi:
• Plan redovne – rutinske kontrole,
• Plan periodične kontrole,
• Plan servisiranja,
• Plan atestacije.
• Plan zaštite od požara
Plan redovne – rutinske kontrole treba da sadrži obavezu dnevne kontrole.
Plan periodične kontrole treba da sadrži najmanje:
• kontrolu ventila
• kontrolu cevovoda na propusnost korišćenjem detektora.
O obavljenim periodičnim kontrolama se vodi knjiga kontrole.
Plan servisiranja se radi u skladu sa zahtevima proizvoñača i isporučioca opreme.
Potrebno je napisati operativno Uputstvo za rad objekta, gde će se detaljno razraditi i precizirati
zaduženje svakog operatora. Uputstvo obuhvata i poseban deo gde se kod operatora razvija sposobnost
da uoči izvor curenja naftnih derivata i indikatore koji ukazuju da se na postrojenju odvija nešto u
suprotnosti sa uobičajenim uslovima.
Mere zaštite od požara
Opšte mere
Gašenje početnih požara je predviñeno protivpožarnim aparatima tipa S.
Aparate za početno gašenje požara postaviti na mesta prema grafičkom prilogu Glavnog projekta
zaštite od požara.
Objekat poseduje unutrašnju hidrantsku mrežu.
Na objektu je projektovana gromobranska instalacija.
Obzirom na automatizaciju tehnološkog procesa, u objektu će boraviti mali broj radnika tako da se
može smatrati da objekat poseduje dovoljan broj izlaza za potrebe evakuacije. Neophodno je
obezbediti da vrata koje vode direktno izvan objekta, u toku radnog vremena nikako ne smeju biti
zaključana.
U objektu je projektovana protiv-panična rasveta.
Lokacija objekta je takva da je omogućen pristup i intervencija vatrogasne jedinice.
Preventivne i druge mere
U cilju sprovoñenja protivpožarne zaštite, potrebno je u toku eksploatacije objekta stalno sprovoditi niz
mera, od kojih izdvajamo sledeće održavanje:
Ispravnosti elektroinstalacija i ostalih instalacija;
Održavanje opreme, delova opreme,postrojenja, ureñaja i instalacija vršiti po uputstvima
proizvoñača.
Prirubnički spojevi se premošćuju bakarnom trakom
Opremljenosti, ispravnosti i pravilnog rasporeda aparata za gašenje početnih požara;
Održavati objekat u čistom i urednom stanju;
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
13/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Vršiti redovno održavanje objekta i instalacija. Za ove potrebe angažovati stručne i ovlašćene
institucije;
Opremljenosti, ispravnosti i pravilnog rasporeda aparata za gašenje početnih požara;
Besprekorna radna disciplina;
Periodična teorijska i praktična obuka radnika iz protivpožarne zaštite je takoñe jedan od osnovnih
preduslova za eliminisanje opasnosti od nastanka požara;
Elektroinstalacije i ureñaje na električni pogon redovno pregledati,
Nedostatke odmah otklanjati i o tome voditi redovnu knjigu evidencije;
Kontrolu ispravnosti ureñaja i instalacija mogu vršiti isključivo lica koja su kvalifikovana za
odreñenu oblast rada;
Zabraniti pušenje i upotrebu otvorene vatre;
Obučiti sve zaposlene radnike za rukovanje i upotrebu aparata za gašenje požara;
Zelene površine oko objekta uredno održavati. Trava se redovno mora kositi i redovnim zalivanjem
održavati u zelenom stanju;
Vršiti redovno održavanje objekata i instalacija. Za ove potrebe obezbediti potreban broj stručnih
lica (bravari, električari, mehaničari itd.).
Obezbediti dovoljan broj radnika za održavanje sanitarno - higijenskih uslova u radnim prostorijama;
Otpatke redovno uklanjati van prostorija u odgovarajuće kontejnere u deponiji otpadaka. Otpatke sa
deponije redovno iznositi.
Održavanje opreme za gašenje požara
• Vršiti redovan pregled prenosnih vatrogasnih aparata za gašenje početnih požara svakih 6 meseci.
Pregled moraju izvršiti odgovarajuća ovlašćena preduzeća.
• Hidrante i hidrantsku opremu kontrolisati najmanje jedanput godišnje i držati u čistom i urednom
stanju.
Održavanje elektro i gromobranske instalacije
Elektroinstalacije svih vrsta zaštita moraju se održavati u ispravnom stanju, moraju se ispitivati
povremeno u skladu sa odredbama odgovarajućih pravilnika. Ovlašćeno preduzeće mora, pre puštanja u
rad, izvršiti merenja i ispitivanja sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za
elektroinstalacije niskog napona ( Sl. list SFRJ 53/88) član 189 pa nadalje.
Kod gromobranske instalacije vršiti redovnu kontrolu odvoda, uzemljivača i dopunskog pribora.
Preglede vršiti minimalno jednom u dve godine, ili nakon svake izmene, popravke i udara groma.
Opšti postupci u slučaju požara
U slučaju požara, u objektu odmah pristupiti gašenju, uz upotrebu adekvatnih sredstava, i paralelnoj
evakuaciji ljudstva.
1.1.Izbegavati udisanje gasova i para. Za gašenje vodom, gasiti smerom niz vetar i izvan zgrade ako je
moguće. Upotrebiti izolacione aparate za disanje ako se razvijaju gasovi.
1.2.Izvršiti evakuaciju ljudi koji nisu uključeni u gašenje.
1.3.Osigurati maksimalnu ventilaciju: otvoriti sva vrata i prozore. Maksimalno ventilirati, čak i u slučaju
da se tinjanje pojačava, jer je važnije odvesti gasove.
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
14/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Zbog mogućih složenih aktivnosti prilikom evakuacije i gašenja, po dolasku na lice mesta, treba
formirati operativni štab, čiji je zadatak da se poveže i organizuje sva taktička dejstva (spasavanje
ugroženih lica, gašenje požara, nesmetano snabdevanje vodom, dopremanje potrebne opreme i dr.)
U slučaju požara na električnoj instalaciji i opremi, koristiti samo podesna sredstva za gašenje. U slučaju
požara, odmah ugasiti napajanje električnom energijom u celom objektu.
Požare na električnoj instalaciji gasiti isključivo podesnim sredstvima za gašenje tj. suvim prahom.
Vodu NIKAD ne treba upotrebljavati za gašenje požara na pomenutim instalacijama.
Dolaskom vatrogasne jedinice, sva lica koja su učestvovala u gašenju požara stavljaju se pod komandu
komandira jedinice i izvršavaju njegova nareñenja u daljoj akciji gašenja požara.Ukoliko se požar toliko
brzo rasplamsava da za kratko vreme zahvati velike površine što može dovesti do rušenja konstrukcije ili
zidova objekta, a time i izazvati materijalne štete većih razmera, kao i povreñivanje ljudstva, potrebno je
i izvestiti stanicu za hitnu pomoć na telefon 94.
MERE ZAŠTITE U SLUČAJU PRESTANKA KORIŠĆENJA ILI UKLANJANJA
PROJEKTA
U slučaju prestanka rada Projekta Nosilac Projekta je dužan da predmetnu lokaciju dovede u
zadovoljavajuće stanje saglasno zakonskim propisima.
Pri izvoñenju radova na ureñenju lokacije u slučaju prestanka rada Projekta, obavezno je organizovano
prikupljanje komunalnog otpada, grañevinskog otpada, otpada sa karakteristikama sekundarnih sirovina,
otpada sa svojstvima opasnih materija, uz obavezno postupanje i evakuaciju u skladu sa :
• Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS“,
broj 92/2010
• Pravilnikom o načinu prikupljanja, pakovanja i razvrstavanja sekundarnih sirovina (Sl. glasnik
RS br. 55/2001).
• Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl.glasnik RS", br. 56/10)
• Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se
koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije ("Sl. glasnik RS " br. 98/2001).
Sve zaostale otpadne materije koje su nastale kao posledica rada predmetnog Projekta, a imaju
upotrebnu vrednost, isporučiti fizičkim i pravnim licima koja poseduju potrebne saglasnosti i dozvole
nadležnih organa za prikupljanje, promet i preradu sekundarnih sirovina.
Sve količine zaostalih otpadnih materija komunalnog porekla, bezbedno ukloniti sa predmetne lokacije i
deponovati na komunalnu deponiju, angažovanjem specijalizovanih službi Javnog komunalnog
preduzeća.
Nakon prestanka rada predmetnog Projekta obavezno izvršiti demontažu i bezbedno uklanjanje
tehnološke i druge opreme i ureñaja, koji su instalirani u funkciji rada Projekta.
PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE
Uspostavljanje sistema monitoringa uticaja objekata na životnu sredinu jedan je od prioritetnih
zadataka kako bi se sve napred predložene mere zaštite životne sredine mogle uspešno implementirati u
praksi. Potrebno je obezbediti sistematsko praćenje stanja elemenata životne sredine i aktivnosti u
prostoru jer se uvoñenjem konstantne kontrole stvara mogućnost za racionalnim upravljanjem.
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
15/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Program praćenja uticaja na životnu sredinu zasniva se na prikazu stanja životne sredine, opisa
samog projekta (poglavlje 3) kao i utvrñivanju mogućih uticaja projekta na životnu sredinu (poglavlja 6 i
7).
Pored prethodno navedenih mera predviñenih propisima, normativima i standardima prilikom
projektovanja, izgradnje i eksploatacije predmetnih objekata u cilju sprečavanja narušavanja kvaliteta
životne sredine, tj. smanjenja negativnih uticaja na okolnu životnu sredinu, potrebno je sprovesti mere
praćenja uticaja na životnu sredinu kontrolnim merenjima.
PARAMETRI NA OSNOVU KOJIH SE MOGU UTVRDITI ŠTETNI UTICAJI NA ŽIVOTNU
SREDINU
Monitoring vazduha
Zaštita vazduha ostvaruje se preduzimanjem mera sistematskog praćenja kvaliteta vazduha,
smanjenjem zagañivanja vazduha zagañujućim materijama ispod propisanih graničnih vrednosti,
preduzimanjem tehničko - tehnoloških i drugih potrebnih mera za smanjenje emisije I praćenjem uticaja
zagañenog vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS” br. 135/2004 i 36/2009), a
prema Članu 72., operater je dužan da prati indikatore emisija, odnosno indikatore uticaja svojih
aktivnosti na životnu sredinu i indikatore efikasnosti primenjenih mera prevencije nastanka ili smanjenja
nivoa zagañenja. Planom kvaliteta vazduha definiše se učestalost merenja i vrsta zagañujuće materije
koja se meri.
U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha (“Službeni glasnik RS” br. 36/2009), a u cilju efikasnog
upravljanja kvalitetom vazduha uspostavlja se jedinstveni funkcionalni sistem praćenja i kontrole
stepena zagañenja vazduha i održavanja baze podataka o kvalitetu vazduha (u daljem tekstu: monitoring
kvaliteta vazduha).
Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih nadležnosti
utvrñenih zakonom, obezbeñuju monitoring kvaliteta vazduha.
Uslove za monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji Republike Srbije utvrñuje Vlada, na predlog
Ministarstva, a naročito se utvrñuju kriterijumi za odreñivanje minimalnog broja mernih mesta i lokacije
za uzimanje uzoraka u slučaju fiksnih merenja i u slučaju kada su fiksna merenja dopunjena
indikativnim merenjima ili postupcima modelovanja.
Monitoringa kvaliteta vazduha vrši se prema:
• kriterijumima za odreñivanje minimalnog broja mernih mesta i lokacije za uzimanje uzoraka u
slučaju fiksnih merenja i u slučaju kada su fiksna merenja dopunjena indikativnim merenjima ili
postupcima modelovanja
• metodologiji merenja i ocenjivanja kvaliteta vazduha (referentne metode merenja I kriterijumi za
ocenjivanje koncentracija)
• zahtevima u pogledu podataka koji se koriste za ocenjivanje kvaliteta vazduha (prema zahtevu
standarda SRPS ISO/IEC 17025)
Praćenje kvaliteta vazduha može se obavljati i namenski indikativnim merenjima, na osnovu akta
nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine, u slučaju kada je potrebno utvrditi stepen
zagañenosti vazduha na odreñenom prostoru, koji nije obuhvaćen mrežom monitoringa kvaliteta
vazduha.
Merenje emisije na svim emiterima će se vršiti periodično, dva puta godišnje, najmanje jednom u
svakih šest meseci, u skladu sa članom 58, tačkom 5, Zakona o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br.
36/2009). Položaj mernih mesta za merenje emisije biće usklañen sa zahtevima standarda SRPS EN
15259 Kvalitet vazduha-Merenje emisije iz stacionarnih izvora-Zahtevi za merne preseke i ravni i za
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
16/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
ciljeve merenja, planiranje i izveštavanje odnosno sa zahtevima standarda SRPS ISO 9096 Emisije iz
stacionarnih izvora-Manuelno odreñivanje masene koncentracije praškastih materija.
Period uzimanja uzoraka kao i vreme usrednjavanja će biti usklañeno sa pojedinačnim metodama
ispitivanja odnosno tako da dobijene vrednosti budu reprezentativne. Za svaki pojedinačni parametar
izvršiće se tri pojedinačna merenja pri ustaljenom radu. Svi procesni parametri će biti takvi da obezbede
da rezultati merenja reprezentuju emisiju postrojenja.
U skladu sa članom 22. stav 6. Uredbe graničnim vrednostima emisija zagañujućih materija u
vazduh ("Službeni glasnik RS", broj 71/10) utvrñuju se granične vrednosti emisije za praškaste materije,
ugljen monoksid (SO), okside azota (NOx), sumpor dioksid (SO2) i organske materije za srednja
postrojenja za sagorevanje, u zavisnosti od vrste goriva koja se koristi.
Monitoring buke
Odredbom člana 15. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl.glasnik RS, br. 36/09)
zabranjeno je emitovanje buke u životnoj sredini iznad propisanih graničnih vrednosti. Granične
vrednosti iskazuju se indikatorima buke u skaldu sa ovim zakonom.
Odredbom člana 16. istog Zakona propisano je da oprema i ureñaji koji se upotrbljavaju moraju
biti
usklañeni sa tehničkim propisima koji se odnose na granični nivo buke pod odreñenim uslovima
upotrebe, a relevantni podaci o buci u uslovima upotrebe moraju biti označeni na proizvodu u skladu sa
posebnim propisima.
U članu 24. Zakona utvrñena je obaveza pravnog ili fizičkog lice, koje je vlasnik, odnosno
korisnik izvora buke, da na propisan način obezbedi merenje buke i izradu izveštaja o merenju buke i
snosi troškove merenja buke u zoni uticaja, u skladu sa ovim zakonom.
S obzirom da je predmetna lokacija u naselju, dozvoljena vrednost ekvivalentnog nivoa buke,
prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik RS" br. 75/2010)iznosi za dan
i veče 65 dB(A) a za noć 55 dB(A).
Monitoring otpada
Prilikom postupanja sa otpadom koji se generiše na predmetnoj lokaciji u Batajnici, Nosilac
projekta se u svemu mora pridržavati pozitivne zakonske regulative iz oblasti upravljanja otpadom, a
naročito Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS” br. 36/2009) i Pravilnika o
kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl.glasnik RS", br. 56/10)
Svaki otpad koji se generiše na lokaciji u Batajnici, pre svega treba razvrstati. Razvrstavanje
otpada je postupak odreñivanja vrste otpada (komunalni, komercijalni, opasan, neopasan) prema
poreklu, karakteru i kategoriji. Preporuka je da se razvrstavanje vrši odmah na mestu nastajanja otpada.
Nakon razvrstavanja, potrebno je odrediti karakter otpada.
Monitoring otpadne vode
Praćenje kvaliteta otpadne vode vršiće se redovnim analizama uzoraka vode radi provere pre
ispuštanja u recipijent. Uzorkovanje i analiza tih voda vrši se četiri puta godišnje shodno odredbama
„Pravilnika o načinu i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda“ (Sl. Gl. RS br. 47/83 i
13/84).
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
17/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
MESTA, NAČIN I UČESTALOST MERENJA
Merenja emisije zagañujućih materija u vazduhu
Merenja emisije zagañujućih materija u vazduhu vrše se u skladu sa:
•
•
Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, broj 36/09)
Uredbom graničnim vrednostima emisija zagañujućih materija u vazdih ("Službeni glasnik RS",
broj 71/10)
Članom 4. Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagañujućih materija u vazduh definiše se merenje
emisije.
Pod stacionarnim izvorom emisije sa pretežno nepromenljivim uslovima rada, podrazumeva se
stacionarni izvor koji radi sa pretežno istim kapacitetom, koji koristi pretežno istu vrstu i količinu
sirovine, goriva i slično, tokom perioda rada.
Merenje emisije zagañujućih materija u toku redovnog rada izvršitu u skladu sa:
• Prilogom III Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagañujućih materija u vazduh ("Službeni
glasnik RS", broj 71/10), Deo III – Granične vrednosti emisije za gasovita goriva.
U skladu sa članom 22. stav 6. Uredbe graničnim vrednostima emisija zagañujućih materija u
vazduh ("Službeni glasnik RS", broj 71/10) utvrñuju se granične vrednosti emisije za praškaste materije,
ugljen monoksid (SO), okside azota (NOx), sumpor dioksid (SO2) i organske materije za srednja
postrojenja za sagorevanje, u zavisnosti od vrste goriva koja se koristi
Granične vrednosti emisija za čvrsta goriva
Granične vrednosti emisije za čvrsta goriva (biomase i ostataka iz prerade biomase), za srednja
postrojenja za sagorevanje su:
•
Za praškaste materije:
3
za postrojenja toplotne snage 5 MWth ili više 20 mg/normalni m ;
3
za postrojenja toplotne snage manje od 5 MWth 50 mg/normalni m ;
za postrojenja toplotne snage manje od 2,5 MWth koja isključivo koriste
3
netretirano drvo 100 mg/normalni m ;
• Za ugljen monoksid 150 mg/normalni m3;
• Za okside azota izražene kao NO2;
pri upotrebi drva 250 mg/normalni m3;
pri upotrebi drugih goriva sa fluidizovanim slojem 300 mg/normalni m3;
za ostale peći u postrojenjima toplotne snage 10 MWth ili više 400 mg/normalni m3;
manje od 10 MWth 500 mg/normalni m3.
Za peći sa fluidizovanim slojem koje koriste ugalj granična vrednost emisije za azot suboksid, N2O
u otpadnom gasu iznosi 150 mg/normalni m3.
•
•
Za okside sumpora izražene kao SO2:
- sa fluidizovanim slojem 350 mg/normalni m3;
- za ostale peći pri korišćenju kamenog uglja 1300 mg/normalni m3;
- pri korišćenju drugih goriva 1000 mg/normalni m3.
Za organske materije izražene kao ukupni ugljenik 10 mg/normalni m3.
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
18/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Granična vrednost emisije za postrojenja na ugalj, briket i koks odnosi se na zapreminski udeo
kiseonika u otpadnom gasu od 7% a za postrojenja na tresetni briket i drvo granična vrednost emisije
odnosi se na zapreminski udeo kiseonika u otpadnom gasu od 11%.
Ukoliko nadležni organ, naloži Nosiocu projekta obavezu merenja kvaliteta vazduha, za potrebe te
vrste merenja, odreñuju se merna mesta prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta
vazduha (“Službeni glasnik RS” br. 11/2010).
Drugim rečima, Nosilac projekta će imati obavezu praćenja kvaliteta vazduha, jedino u slučaju
naloga nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.
Granične vrednosti emisija za gasovita goriva
Granične vrednosti emisije pri korišćenju gasovitih goriva, za srednja postrojenja za sagorevanje su:
1) za praškaste materije:
- pri upotrebi prirodnog gasa, tečnog naftnog gasa, rafinerijskog gasa, deponijskog gasa, biogasa 5
mg/normalni m3;
- pri upotrebi drugih gasovitih goriva 10 mg/normalni m3;
2) za ugljen monoksid 80 mg/normalni m3;
3) za okside azota izražene kao NO2:
- za postrojenja na prirodni gas kod kojih je temperatura vode u kotlu niža od 110°S a nadpritisak manji
od 0,05 MPa 100 mg/normalni m3;
- za postrojenja na prirodni gas kod kojih je temperatura vode u kotlu više od 110°S a niža od 210°S a
nadpritisak veći od 0,05 MRa a manji od 1,8 Mpa 110 mg/normalni m3;
- za postrojenja na prirodni gas kod kojih je temperatura vode u kotlu viša od 210°S a nadpritisak veći
od 1,8 MPa 150 mg/normalni m3;
- za postrojenja za ostala gasovita goriva 200 mg/normalni m3;
4) za okside sumpora izražene kao SO2:
- za tečni naftni gas 5 mg/normalni m3;
- za prirodni gas 10 mg/normalni m3;
- za rafinerijski ili gas iz visokih peći 50 mg/normalni m3;
- za druga gasovita goriva 350 mg/normalni m3;
Granična vrednost emisije za postrojenja koja koriste gasovita goriva odnosi se na zapreminski udeo
kiseonika u otpadnom gasu od 3%.
Merenja komunalne buke
Merenja komunalne buke vrše se u skladu sa:
•
•
Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl.glasnik RS, br. 36/09, 88/2010)
Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke ("Sl. glasnik
RS", br. 72/2010)
• Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora
buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS", broj 75/2010).
Prema Uredbi o indikatorima buke, graniĉnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i štetnih efekata buke u ţivotnoj sredini ("Sl. glasnik RS”, br. 75/2010), graniĉne
vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru date su u tabeli:
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
19/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Monitoring je potrebno obavljati kada postrojenje radi punim kapacitetom. Položaj mernih mesta za
merenje buke, kao i samo merenje, će biti usklañen sa zahtevima standarda SRPS EN 1996-1 AkustikaOpis, merenje i ocenivane buke u životnoj sredini-Deo 1: Osnovne veličine i postupci ocenjivanja i SRPS
EN 1996-2 Akustika-Opis, merenje i ocenivane buke u životnoj sredini-Deo 2:Odreñivanje nivoa buke u
životnoj sredini.
Merenje buke izvršiti jednom godišnje u punoj radnoj sezoni.
OTPAD
U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl.glasnik RS", br, 36/09, 88/2010) i Pravilnikom
o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS“, broj 92/2010),
obezbediti praćenje i evidenciju pri postupanju sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija .
Svaki otpad koji se prima, odnosno koji se predaje, mora pratiti odgovarajuća forma Dokumenta o
kretanju otpada, u zavisnosti od toga da li je otpad opasan ili neopasan, a čija sadržina je propisana
Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje
(“Službeni glasnik RS” br. 72/09), odnosno Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju opasnog
otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (“Službeni glasnik RS” br. 72/09), u slučaju da je reč o
opasnom otpadu.
NEOPASAN OTPAD
Otpad koji se karakteriše kao neopasan, a koji nastaje i koji će nastajati na predmetnoj lokaciji u
Novoj Pazovi, odnosno onaj koji se predaje i koji će se predavati trećim licima na dalji tretman
reciklažu, kao sekundarna sirovina, mora biti ispraćen Dokumentom o kretanju otpada.
Obrazac ovog dokumenta sastoji se iz četiri istovetna primerka od kojih prvi primerak zadržava
proizvoñač / vlasnik, drugi primerak prevoznik otpada, treći primerak primalac otpada, a četvrti
primerak primalac otpada vraća proizvoñaču / vlasniku najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema
otpada.
Ukoliko proizvoñač / vlasnik otpada u roku od 15 dana ne primi primerak popunjenog
Dokumenta o kretanju otpada od primaoca, pokreće postupak provere kretanja otpada preko
prevoznika i primaoca i dužan je da o nalazu izvesti Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja,
bez odlaganja, kao i nadležni organ Autonomne Pokrajine, ukoliko se kretanje otpada vrši na teritoriji
Autonomne Pokrajine.
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
20/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Proizvoñač / vlasnik otpada čuva kopije Dokumenta o kretanju otpada sve dok ne dobije
popunjen – potpisan i pečatiran primerak od primaoca otpada kojim se potvrñuje prihvat otpada.
Kompletirani dokument čuva se dve godine.
OPASAN OTPAD
Opasan otpad se privremeno skladišti na mestu koje je predviñeno za to i koje je ureñeno u skladu
sa zakonom. Otpad se pakuje i propisno obeležava. Ukoliko opasan otpad napušta predmetnu lokaciju u
Novoj Pazovi i predaje se trećem licu na dalji tretman ili konačno odlaganje, njega mora da prati
Dokument o kretanju opasnog otpada, kao i Izveštaj o ispitivanju otpada.
Obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada sastoji se od šest istovetnih primeraka od kojih
prvi primerak predstavlja prethodno obaveštenje koje popunjava proizvoñač / vlasnik otpada i šalje
Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, tri dana pre započinjanja kretanja.
Drugi primerak zadržava vlasnik otpada, treći primerak zadržava prevoznik otpada, četvrti
primerak zadržava primalac otpada, peti primerak primalac opasnog otpada šalje Ministarstvu, kao i
nadležnom organu autonomne pokrajine, ukoliko se kretanje otpada vrši na teritoriji Autonomne
pokrajine, a šesti primerak primalac opasnog otpada dostavlja prvobitnom proizvoñaču/vlasniku
najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema otpada.
Označavanje opasnog otpada
Opasan otpad se najčešće nalazi u hermetički zatovrenim sudovima (najčešće burad), kako bi
mogao lakše i bezbednije da se transportuje. S obzirom na potencijalna štetna dejstva različitih vrsta
opasnog otpada, jednom zatvoreni sud sa opasnim otpadom ne bi trebao da se otvara, osim ukoliko se ne
vrši tretma ili neka vrsta uništavanja otpada. Zbog toga mora se u svakom trenutku znati šta se u kom
sudu (buretu) nalazi. Iz tog razloga postoji posebna procesura obeležavanja kontejnera sa opasnim
otpadom i to na sledeći način:
Redovno vršiti uzorkovanje otpada od strane stručnih timova Laboratorije za karakterizaciju
otpada
• Fizičko-hemijska ispitivanja reprezentativnog uzorka otpada.
• Utvrdjivanje karaktera otpada –Uverenje da otpad sadrži odnosno ne sadrži opasne karakteristike
• Dokumentaciona osnova neophodna za sledeci korak u proceduri, kategorizaciju otpada.
Otpadne vode
Merenja kvaliteta otpadnih voda nakon prečišćavanja, a pre upuštanja u recipijent vrše se u skladu sa:
• Zakonom o vodama («Sl.glasnik RS», br 30/10),
• Pravilnikom o načinu i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda («Sl.glasnik SRS»,
broj 47/83, 13/84),
• Pravilnikom o opasnim materijama u vodama («SL.glasnik SRS», rb. 31/82),
• Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagañujućih materija u vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sl.glasnik RS", broj 67/2011).
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
21/22
00
Kopiranje ovog dokumenta ili pojedinih njegovih delova i davanje trećim licima bez saglasnosti koju je
dao “PRO ENERGO “ nije dozvoljeno. Copying of this document, and giving it to others and the use or
communication of the contents thereof,are forbidden without express authority by “PRO ENERGO “
liable to the payment of damages.
Upotrebljene vode mogu se privremeno upuštati u prirodni recipijent (u prirodni ili veštački vodotok)
ureñenom kanalizacionom mrežom pod uslovom da su potpuno prečišćene i da kvalitet efluenata mora
obezbediti održavanje II b klase u recipijentu u skladu sa Uredbom o klasifikaciji voda "Službeni glasnik
RS" br. 5/68), kojim su propisane sledeće granične vrednosti:
• BPK5 sr. dnevni do 6mg/l
• suspendovane materije: do 40mg/l,
• suvi ostatak do 1000mg/l,
• pH vrednost od 6,5
• štetne i opasne materije u skladu sa Pravilnikom o opasnim materijama u vodama (Sl. gl. SRS br.
31/82).
2011. godine je doneta UREDBA o graničnim vrednostima emisije zagañujućih materija u vode i
rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.glasnik RS", broj 67/2011).
Prema članu 19. Uredbe, postojeća postrojenja uskladiće svoje emisije sa graničnim vrednostima
emisije zagañujućih materija propisanih ovom uredbom najkasnije do 31. decembra 2020. godine.
Za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola u skladu sa zakonom kojim se ureñuje
integrisano sprečavanje i kontrola zagañivanja životne sredine, nadležni organ može utvrditi kraće
rokove za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagañujućih materija u postupku izdavanja te dozvole.
Parametri koji se ispituju u prečišćenim otpadnim vodama pre upuštanja u recipijent su:
• suspendovane materije
• HPK
• BPK5
• Ukupni neorganski azot
• Ukupni fosfor
• Adsorbujući organski halogenidi
Prema Pravilniku o načinu i minimalnom broju ispitivalja kvaliteta otpadnih voda (Službeni glasnik SRS
br. 47/1983) frekvencija ispitivanja kvaliteta vode na ispustu je jednom u tri meseca.
Naziv projekta:
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Br. dokumenta:
Strana / od:
Revizija:
090430-PE/11
22/22
00
Download

Studija uticaja na okolinu "TE