„INSTITUT ZA BEZBEDNOST U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI” D.O.O.
Novi Sad, Aleksandra Tišme 17/6
Tel/fax: 021/655 12 08
Tel:
021/553 863
Mob: 064/213 53 95
E-mail: [email protected]
www.institutmib.rs
NOSILAC PROJEKTA : “LEPENKA” D.O.O. Novi Kneževac
OBJEKAT:
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta
8 MW
MESTO :
Novi Kneževac
STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZA PROJEKAT
KOTLARNICA ZA KOTAO NA UGALJ NOMINALNOG
KAPACITETA 8 MW
„LEPENKA“ D.O.O. NOVI KNEŽEVAC
NA ŽIVOTNU SREDINU
ODGOVORNI PROJEKTANT
__________________________
Vojislav Čukvas dipl.inž.maš.
Novi Kneževac, februar 2014. god.
ZA INSTITUT MIB
GENERALNI DIREKTOR
___________________________
Marija Ivanov, dipl.ind.psiholog
M.P
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
PREDMET STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Predmet Studije o proceni uticaja je projekat Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog
kapaciteta 8 MW „LEPENKA“ D.O.O. Novi Kneževac, koji može imati uticaj na životnu
sredinu.
Za potrebe dobijanja saglasnosti od strane Opštinske uprave Opštine Novi Kneževac,
Odeljenja za budžet, finansije i privredne delatnosti, Odsek za urbanizam, zaštitu životne
sredine i komunalne poslove potrebno je izraditi:
STUDIJU O PROCENI UTICAJA ZA PROJEKAT KOTLARNICA ZA KOTAO NA
UGALJ NOMINALNOG KAPACITETA 8 MW „LEPENKA“ D.O.O. NOVI
KNEŽEVAC NA ŽIVOTNU SREDINU
Izradu Studije o proceni uticaja nosilac projekta je poverio ''Institutu za bezbednost u radnoj i
životnoj sredini'' d.o.o. iz Novog Sada. Studija o proceni uticaja urađena je u skladu sa
Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004, 36/09, 36/09-dr.zakon,
72/09-dr. zakon i 43/11- odluka US), Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni
glasnik RS", br. 135/200 i 36/09) i Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu
sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 69/2005).
Nosilac projekta:
„LEPENKA“ D.O.O. Novi Kneževac
_________________________
Potpis odgovornog lica
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
2
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
OPŠTA DOKUMENTACIJA
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
3
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
4
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
5
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
6
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
7
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
8
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
9
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
SADRŽAJ
UVOD
METODOLOGIJA
ZAKONSKA REGULATIVA
POSTOJEĆA PLANSKA, TEHNIČKA I DRUGA DOKUMENTACIJA
PODACI O NOSIOCU PROJEKTA
OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE PROJEKTA
OPIS PROJEKTA
4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA
RAZMATRAO SA OBRAZLOŽENJEM GLAVNIH RAZLOGA ZA IZBOR
ODREĐENOG REŠENJA I UTICAJIMA NA ŽIVOTNU SREDINU
5. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI
6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU
PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA
8. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA I, GDE JE TO MOGUĆE,
OTKLANJANJE SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU
SREDINU
9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
10. NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA
11. PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU
ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH ZNANJA I VEŠTINA ILI NEMOGUĆNOSTI DA
SE PRIBAVE ODGOVARAJUĆI PODACI
TEKSTUALNI PRILOZI
GRAFIČKI PRILOZI
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
10
11
14
14
16
17
18
25
41
44
46
48
50
56
58
59
60
61
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
UVOD
Na osnovu Ugovora zaključenog sa Nosiocem projekta, zadatak ''Instituta za bezbednost u
radnoj i životnoj sredini'' d.o.o. iz Novog Sada je da izradi Studiju o proceni uticaja za projekat
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW „LEPENKA“ D.O.O. Novi
Kneževac na životnu sredinu.
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu se radi u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini
studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 69/2005), Zakona o
zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004, 36/09, 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.
zakon i 43/11- odluka US) i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS",
br. 135/2004 i 36/09), a radi dobijanja saglasnosti od strane Opštinske uprave Opštine Novi
Kneževac, Odeljenja za budžet, finansije i privredne delatnosti, Odsek za urbanizam,
zaštitu životne sredine i komunalne poslove.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
11
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Na osnovu članova 126. i 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009,
81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US i 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US i 50/2013 odluka US), kao i člana 19. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“
broj 135/04 i 36/2009) donosi se:
R E Š E NJ E
Za potrebu izrade tehničke dokumentacije
STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA KOTLARNICU ZA KOTAO
NA UGALJ NOMINALNOG KAPACITETA 8 MW „LEPENKA“ D.O.O. NOVI
KNEŽEVAC
Određuje se odgovorni projektant:
VOJISLAV ČUKVAS, dipl.inž.maš.
U Novom Sadu, decembar, 2013.
ZA INSTITUT MIB
GENERALNI DIREKTOR
___________________________
Marija Ivanov, dipl.ind.psiholog
M.P
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
12
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
U izradi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu učestvovali su radnici Instituta za
bezbednost u radnoj i životnoj sredini d.o.o. iz Novog Sada:
1. Vojislav Čukvas, dipl.inž.maš.
2. Jelena Lukić, dipl.inž.tehn.
3. Bojana Perišić, dipl. ekolog za zžs.
Dokazi o kvalifikaciji dati su u Prilogu.
ODGOVORNI PROJEKTANT
__________________________
Vojislav Čukvas dipl.inž.maš.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
13
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
METODOLOGIJA
Osnovni metodološki pristup i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu određen je
Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu.
Predmet Studije o proceni uticaja na životnu sredinu su projekti koji se planiraju ili izvode,
promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata
koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu.
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu jeste dokument kojim se analizira i ocenjuje
kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji
postojećih i planiranih aktivnosti, predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na
činioce životne sredine, kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih
uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi (u daljem tekstu: studija o proceni uticaja).
ZAKONSKA REGULATIVA
U uvodnim napomenama je rečeno da se Studija o proceni uticaja na životnu sredinu radi u
skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu
("Službeni glasnik RS", br. 69/2005).
Obim i sadržaj studije definisan je Rešenjem o određivanju obima i sadržaja studije o proceni
uticaja projekta na životnu sredinu izdatim od strane Opštinske uprave Opštine Novi Kneževac,
Odeljenja za budžet, finansije i privredne delatnosti, Odsek za urbanizam, zaštitu životne
sredine i komunalne poslove. br. VI-05-501-3 od dana 10.02.2014. godine (rešenje u prilogu).
Pored navedenog Pravilnika, tumačenje rezultata i predlaganje mera zaštite se radi u skladu sa
sledećim propisima:













Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US);
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 36/09);
Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni
glasnik RS", broj 135/04);
Zakon o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 10/2013);
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/10);
Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", broj 30/10 i 93/2012);
Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 odluka US i 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US i 50/2013 - odluka US);
Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br.111/09);
Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/10);
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja ("Službeni glasnik RS", br. 36/09)
Zakon o zaštiti od jonizujećeg zračenja i o nuklearnoj sigurnosti ("Službeni glasnik RS",
br. 36/09 i 93/2012);
Pravilnik
o
tehničkim
normativima
za
zaštitu
objekata
od
atmosferskog pražnjenja ("Službeni list SRJ" br. 11/96);
Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke
("Službeni glasnik RS", broj 72/2010);
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
14
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac





Uredba o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od
požara ("Službeni glasnik RS" br. 76/2010);
Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS", br,
11/2010 i 75/2010 i 63/2013);
Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni
glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.);
Uredba o indikatorima buke, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i
štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj
75/2010);
Uputstvo o minimalnim uslovima za zaštitu životne sredine;
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
15
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
POSTOJEĆA PLANSKA, TEHNIČKA I DRUGA
DOKUMENTACIJA
Za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu korišćena je sledeća dokumentacija:






Predlog glavnog arhitektonsko-građevinskog projekta kotlarnice za kotao na ugalj
fabrike „Lepenka” u Novom Kneževcu, izrađen od strane „KIRKA-SURI” Beograd, jul
2013. god.
Predlog glavnog mašinskog projekta kotlarnice za kotao na ugalj fabrike „Lepenka” u
Novom Kneževcu, izrađen od strane „KIRKA - SURI” Beograd, jul 2013. god.
Predlog glavnog elektrotehničkog projekta elektromotornog pogona, merenja i
regulacije dogradnje parnog kotla na ugalj, izrađen od strane „KIRKA - SURI” Beograd,
jul 2013. god.
Predlog glavnog projekta zaštite od požara, izrađen od strane COPROING d.o.o.
Beograd, novembar 2013. god.
Predlog geomehaničkog elaborata, izrađen od strane GeoEXPERT d.o.o. Subotica, jul
2013. god.
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije naselja novi kneževac na
životnu sredinu E-2246/1, JP „Zavod za urbanizam Vojvodine”, jun 2012.
Uz investiciono-tehničku dokumentaciju Nosilac projekta je pribavio sledeće uslove i
saglasnosti:




Urbanističko-tehničke uslove zaštite od požara broj 217-3-271/13, izdate od strane
Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne
situacije u Kikindi, Odsek za preventivnu zaštitu, dana 28.11.2013.
Informaciju o lokaciji broj VI-05-353-16, izdatu od strane Opštinske uprave Opštine
Novi Kneževac, Odeljenja za budžet, finansije i privredne delatnosti, Odsek za
urbanizam, zaštitu životne sredine i komunalne poslove, dana 16.12.2013,
Izmene i dopune Informacije o lokaciji, broj VI-05-353-16/1, izdate od strane Opštinske
uprave Opštine Novi Kneževac, Odeljenja za budžet, finansije i privredne delatnosti,
Odsek za urbanizam, zaštitu životne sredine i komunalne poslove, dana 31.01.2014.
Uslove zaštite prirode za izgradnju kotlarnice za kotao na ugalj, kat.parc. 220/3, K.O.
Novi Kneževac, broj 03-52/2, izdate od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode
Novi Sad, dana 05.02.2014.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
16
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA
Nosilac projekta:
„LEPENKA“ D.O.O.
Ime i prezime ovlašćenog lica:
Dušan Grbić
Ulica i broj:
Cara Dušana 45
Mesto:
Novi Kneževac
Telefon/ fax:
0230/ 81-202
0230/ 81-610
E-mail:
[email protected]
Naziv projekta:
Kotlarnica za kotao na ugalj
nominalnog kapaciteta 8 MW
„Lepenka“ d.o.o. iz Novog Kneževca je fabrika papira i kartonske ambalaže.
Poslovna delatnost „Lepenka” d.o.o.:
- Proizvodnja poluceluloze, ambalažnih papira
- Proizvodnja valovitog kartona
- Proizvodnja ambalaže od valovitog kartona
- Proizvodnja hilzni
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
17
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
2.
OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE
PROJEKTA
Makrolokacija
Teritorija opštine Novi Kneževac zahvata krajnji severoistočni deo AP Vojvodine i najseverniji
deo Banata ukupne površine 305 kilometara kvadratnih.
Kompleks “Lepenka ” d.o.o. Novi Kneževac je smešten na kat. parceli broj 220/1-220/9 k.o.
Novi Kneževac u ulici Cara Dušana 45.
Kompleks fabrike "Lepenka" u Novom Kneževcu se nalazi na severo-severozapadnoj strani
naselja, u delu bloka 13, K.O.Novi Kneževac, neposredno uz reku Tisu, u njenom aluvionu.
Zauzima površinu od 7,33 ha, što predstavlja 55 % površine bloka 13 u Novom Kneževcu.
Kompleks zauzima prostor između ulica Krstusrki put, Cara Dušana, Dobrovoljačke, starog
kraka novokneževačkog kanala i reke Tise.
Sa severne strane krug fabrike se graniči sa slobodnom površinom, sa južne strane se nalazi
ulica Cara Dušana, iz koje se ulazi u dve interne saobraćajnice, odnosno dve kapije Lepenke.
Sa istočne strane se nalazi slobodna močvarna površina.
Sa zapadne strane kruga se nalazi Krsturski put. Na južnoj i istočnoj strani kruga, neposredno uz
fabrički krug, nalaze se privatni objekti.
Slika br.1 – Makrolokacija kotlarnice za kotao na ugalj- kompleks „Lepenka“ d.o.o.
Mikrolokacija
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW biće izgrađena u okviru postojećeg
kompleksa „Lepenke“ d.o.o. na katastarskoj parceli 220/3 k.o Novi Kneževac.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
18
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Ukupna površina kotlarnice iznosiće 451,455m2, od čega je 177,725m2 površina galerije, a
površine podova kotlarnice na kotama 0,00; 15,5 i 19,9 su redom 186,93m2; 43,4m2 i 43,4m2.
Kopija plana, kao i situacioni plan sa popisom i rasporedom objekata dati su u prilogu Studije.
Slika br.2 – Mikrolokacija kotlarnice za kotao na ugalj
Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških, hidrogeoloških i seizmoloških karakteristika
terena
Pedološke karakteristike
Novi Kneževac je nastao na lesnoj terasi - visokom terenu leve obale reke Tise. Središnji,
najstariji, deo naselja je formiran na zemljištu tipa černozem sa znacima oglejavanja u lesu. To
je visoko produktivno zemljište, dobre poroznosti i odličnih fizičko-mehaničkih osobina.
Severni deo naselja je nastao na ritskim smonicama, zemljištu izrazito teškog mahaničkog
sastava, koje nema sposobnost brzog upijanja i akumuliranja površinske vode i manjeg je
proizvodnog potencijala od černozema.
Južni deo naselja se nalazi na aluvijalnom zemljištu (pruvijalnom ilovastom i alkalizovanom),
koje je izuzetno porozno, tako da nivo podzemne vode ovde oscilira na najmanje prisustvo
vlage, bilo od atmosferskih voda sa površine terena ili pod uticajem visoke vode Tise.
Istočni deo naselja, naročito duž pruge, je nastao na slatinama – degradiranom zemljištu, pod
stalnim uticajem visokog nivoa podzemne vode. Ovo zemljište ima tešku mehaničku strukturu i
nepovoljan vodni režim (nema sposobnost upijanja i akumuliranja površinskih voda), tako da
izgradnja objekata, infrastrukture i uopšte urbanizacija na njemu zahteva povećana materijalna
ulaganja (nasipanje, fundiranje, itd).
Geološke i geomorfološke karakteristike
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
19
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Geološku građu predmetnog područja čine stene kenozojske starosti, tačnije sedimenti kvartara.
Idući od zapada i severozapada ka istoku i jugoistoku smenjuju se formacije aluvijalnog nanosa
u priobalju Tise, predstavljene šljunkom, peskom i muljem, a zatim lesoidne gline i barski les,
kao i slatinaste tvorevine u fosilnom meandru reke Tise. Nosivost ovih terena je relativno dobra,
tj. obično nije velika, ali je dovoljna za izgradnju različitih objekata.
U geomorfološkom pogledu na području naselja Novi Kneževac se izdvajaju dve morfološke
celine. To su aluvijalna ravan Tise, koja se prostire neposredno uz rečni tok i najuža je naspram
naselja, a idući ka severu i jugu ona se postepeno širi, i lesna terasa, koja se prostire istočno i
jugoistočno od pomenute aluvijalne ravni. Granica između lesne terase i aluvijalne ravni je
označena blagim pregibima od 5-7m.
Teritorija naselja Novi Kneževac odlikuje se relativno malim visinskim razlikama terena, od 77
m nadmorske visine u alivijalnoj ravni Tise, do 87 m na lesnoj terasi, s tim da celokupan teren
naselja ima blagi pad od jugoistoka prema severozapadu.
Iz svega iznetog može se zaključiti da područje naselja Novi Kneževac ima povoljnu geološku i
geomorfološku strukturu, bez izrazitih prostornih ograničenja za urbani razvoj.
Hidrološke i hidrogeološke karakteristike
Podzemne vode čine freatska i arteška izdan. Obe vrste su od vitalne važnosti za naselje.
Površinska hidrografija predstavljena je rekom Tisom. Širina rečnog korita se kod Novog
Kneževca blago sužava i iznosi prosečno 225 m (pri srednjem vodostaju iznosi od 150 m u
najužem delu do 300 m u najširem), dok se najveće dubine kreću između 12 i 15 m, izuzimajući
tzv. ''bunare'', u kojima su dubine nešto veće. Naselje Novi Kneževac ''izlazi'' na reku Tisu
dužinom od oko 5 km.
Karakteristični proticaji Tise u ovom području iznose:
- Q min. = 105 m3/s
- Q sr. = 767 m3/s
- Q max. = 3800 m3/s
Seizmološke karakteristike
Na privremenoj seizmološkoj karti SFRJ (1982. god) koja prikazuje maksimalno dogođene
intenzitete zemljotresa za period do 1982. godine, Novi Kneževac se nalazi u zoni 80 MCS
skale.
Na seizmološkoj karti (Seizmološki zavod Srbije, Beograd 1987. godine), koja prikazuje
očekivani maksimalni intenzitet zemljotresa, sa verovatnoćom pojave 63%, područje Novog
Kneževca se nalazi u zoni intenziteta:
60 MSK-64 skale za povratni period od 50 godina, a
80 MSK-64 skale za povratne periode od 100, 200, 500, 1000 i 10000 godina.
Dogođeni maksimalni seizmički intenzitet na području Novog Kneževca je bio 50 MSK-64, kao
manifestacija zemljotresa Ada. Žarišta koja određuju nivo seizmičke ugroženosti na prostoru
Novog Kneževca su žarišta Ada, Zrenjanin, Ledinci, Hopovo.
Prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim
područjima (''Službeni list SFRJ'', broj 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90) osnova za planiranje
i projektovanje je seizmički intenzitet prikazan na karti za povratni period od 500 godina.
U svakom slučaju ovakve seizmičke karakteristike obavezuju da se kod građenja primenjuju
određene mere zaštite, ali ne predstavljaju ograničavajući faktor za organizaciju prostora i
gradnju na predmetnom području, ukoliko se poštuju odgovarajući propisi i standardi iz ove
oblasti.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
20
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Podaci o izvorištu vodosnabdevanja
Napajanje vodom na lokaciji fabričkog kompleksa se vrši iz 5 postojećih bušenih bunara, koji
su na dubini od 187 m do 275 m.
Na bunarima su ugrađene dubinske pumpe koje potiskuju vodu iz bunara u cevovod, a zatim u
rezervoar koji je instaliran na krovu pumpne stanice.
Iz rezervoara vodom se snabdevaju pumpe za tehnološku i protivpožarnu vodu. Ukupni
kapacitet bunara je oko 5000 l/min.
Napajanje novoprojektovanog kotla vodom vrši se iz postojećeg napojnog rezervoara. Prema
podacima iz predloga glavnog mašinskog projekta, postojeće pumpe zadovoljavaju
kapacitativno, kao i postojeća termička priprema vode.
Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim pokazateljima
U 2010. godini na području Srbije vršena su klimatološka osmatranja na 97 meteoroloških
stanica. Klimatološki podaci obuhvataju merenja i osmatranja u terminima 07, 14 i 21 sat.
Osmatranja obuhvataju 51 meteorološku pojavu i merenja 12 meteoroloških elemenata. Pored
osnovnih izmerenih vrednosti tabelarni prikazi sadrže i izvedene meteorološke veličine:
relativnu vlažnost vazduha, napon vodene pare itd.
Odgovarajući meteorološli pokazatelji su uzeti sa najbliže meteorološke stanice "Senta" koja se
nalazi na sličnoj nadmorskoj visini kao i Novi Kneževac.
Podaci su uzeti iz Meteorološkog godišnjaka 1, Klimatološki podaci 2010., izdatog od strane
RHMZ Mesečne vrednosti.
Tabela 1: Mesečne vrednosti klimatskih parametara sa meteorološke stanice Senta za 2010.
godinu:
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
21
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
U pogledu učestalosti vetrova područje Novog Kneževca se razlikuje od većeg dela Vojvodine
za koju je karakterističan jugoistočni vetar (košava). Na ovom području dominantan vetar je iz
severozapadnog pravca sa učestalošću pojave od 166 ‰. Srednje brzine vetrova u toku godine
su od 1,69 m/s do 2,62 m/s. Broj dana sa olujnim vetrovima u toku godine je prosečno godišnje
8,1. Učestalost tišina je srednja, najviše bezvetrice je leti, dok je najmanje dana bez vetra zimi.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
22
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne važnosti, retkih i ugroženih biljnih i životinjskih
vrsta
Prirodne pogodnosti za rasprostranjenje biljnih vrsta na području uže i šire okoline Novog
Kneževca nisu iste. One su uslovljene pre svega razlikama u reljefu, razlikama u visini
podzemnih voda, u geološkom i pedološkom sastavu zemljišta, antropogenom uticaju i drugim
faktorima.
Na lokaciji „Lepenke“ d.o.o. i u bližoj okolini nisu utvrđena prirodna dobra od posebne važnosti
kao ni retke i ugrožene biljne i životinjske vrste.
Karakteristike pejzaža
Kompleks zauzima prostor između ulica Krstusrki put, Cara Dušana, Dobrovoljačke, starog
kraka Novokneževačkog kanala i reke Tise.
Sa severne strane krug fabrike se graniči sa slobodnom površinom, sa južne strane se nalazi
ulica cara Dušana, iz koje se ulazi u dve interne saobraćajnice, odnosno dve kapije Lepenke.
Sa istočne strane se nalazi slobodna močvarna površina.
Sa zapadne strane kruga se nalazi Krsturski put. Na južnoj i istočnoj strani kruga, neposredno uz
fabrički krug, nalaze se privatni objekti.
Nepokretna kulturna dobra
Na lokaciji na kojoj se nalazi kompleks fabrike "Lepenka" nema evidentiranih zaštićenih
prirodnih dobara.
Kako je sadašnja fabrika nastala na prostoru stare fabrike svile iz 1903. godine, u okviru ovog
kompleksa postoje vredni objekti graditeljske baštine. Objekti od ambijentalnog značaja
(ukupno 3 objekta) se čuvaju i namenjeni su za: telefonsku centralu i slične administrativne
poslove – jedan spratni objekat na glavnom ulazu, a drugi spratni objekat u neposrednoj blizini
ulaza III.
Južna granica fabrike se graniči sa kompleksom pravoslavne crkve, izgrađene 1796. godine, i
koja se nalazi pod zaštitom od 1972. godine.
Izvođenje i rad projekta – kotlarnice za kotao na ugalj nema uticaja na navedene objekte.
Obzirom da je urbanističkim planom na predmetnoj parceli evidentirano kulturno dobro koje
uživa prethodnu zaštitu, a i da je deo parcele evidentiran kao arheološko nalazište, nosilac
projekta će obezbediti uslove Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica,
pored uslova iz urbanisitičkog plana.
Naseljenost i koncentracija stanovništva
Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, u opštini Novi Kneževac ima ukupno 11568
stanovnika. U opštini postoji 9 naseljenih mesta koja su obuhvaćena u 5 mesnih zajednica.
Od ukupnog broja stanovnika u Novom Kneževcu, 58.3% čini urbano stanovništvo.
Ukupan broj domaćinstava je 4319.
Postojeći privredni objekti i objekti infrastrukture i suprastrukture
Saobraćajnice
Prilaz fabrici je iz ulice Cara Dušana.
Vodovod
Napajanje vodom se vrši iz 5 postojećih bušenih bunara, koji su na dubini od 187 m do 275 m.
Kanalizacija
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
23
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Atmosferska i fekalna kanalizacija su jedna celina. Atmosferske otpadne vode i fekalne vode se
putem odvode do septičke jame koju po potrebi čisti JKP iz Novog Kneževca. Za prečišćavanje
tehnoloških otpadnih voda se koristi poseban tretman za prečišćavanje.
Elektroinstalacija
Snabdevanje električnom energijom svih potrošača se vrši preko dve trafostanice.
U jednoj trafostanici su smešteni transformatori sledećih karakteristika:
3 x 1600 kVA, 20/0,4 kV i 2 x 1600 kVA, 20/6 kV.
U drugoj trafostanici su smešteni transformatori sledećih karakteristika:
1 x 630 kVA, 20/0,4 kV
Kao rezervni izvor snabdevanja električnom energijom koristi se agregat snage 180 kVA.
Napajanjem električnom energijom preko agregata ne mogu se napajati svi potrošači, već samo
oni koji u slučaju nestanka niskog napona ne smeju ostati bez snabdevanja električnom
energijom.
Zaštita od atmosferskog pražnjenja objekata izvedena je klasičnom gromobranskom
instalacijom.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
24
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
3. OPIS PROJEKTA
Na postojećem kompleksu „LEPENKA“ d.o.o. , u jednom delu objekta koji je bio namenjen za
proizvodnju papira, će se izgraditi građevinski objekat za smeštaj kotla na ugalj.
Obzirom da se stari objekat naslanjao na postojeću kotlarnicu u kojoj su smeštena dva parna
kotla (kapacitet kotla BKVR je 20t/h, 13 bara; Minel kotlogradnja je 14t/h, 13 bara na
tečno/gasovito gorivo) sva prateća oprema za hemijsku i termičku pripremu vode će se koristiti.
Kotao na ugalj će se povezati novim cevovodima pare za postojeći razdelnik pare.
Opis prethodnih radova na izvođenju projekta
Prilikom izvođenja projekta kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW, izvode
se sledeće vrste prethodnih radova: rušenje i demontaža, zemljani radovi, zidarski radovi,
betonski radovi, armirački radovi, izolaterski radovi, bravarski radovi, čelična konstrukcija,
pokrivački i fasaderski radovi i suvomontažni radovi.
I. Rušenje i demontaža obuhvata sledeće radove:
1. demontažu postojećeg krovnog pokrivača od lima zajedno sa termoizloacijom i
odlaganje na privremenu deponiju u krugu fabrike
2. demontažu postojećih krovnih čeličnih rožnjača i odlaganje na privremenu deponiju u
krugu fabrike
3. demontažu postojećih čeličnih poprečnih glavnih ramova od varenih kutijastih profila i
odlaganje na privremenu deponiju u krugu fabrike
4. razbijanje postojeće betonske podne ploče na mestu novih temelja zidova i stubova
kotlarnice, temelja kotla, dimnjaka, kanala i jame za elevator i odvoz šuta na lokalnu
deponiju u krugu fabrike
5. razbijanje postojeće spoljne betonske podne ploče na mestu prostora za utovar šljake i
odvoz šuta na lokalnu deponiju u krugu fabrike
6. razbijanje postojećih armirano-betonskih temelja na mestu novih temelja kotla i temelja
kotlarnice i odvoz šuta na lokalnu deponiju u krugu fabrike
7. isecanje štemovanjem otvora u postojećem armirano-betonskom kanalu radi priključenja
novog armirano-betonskog kanala i odvoz šuta na lokalnu deponiju u krugu fabrike
8. utovar, transport do deponije udaljene oko 10km od fabrike i istovar šuta i betonskih
komada
9. rušenje postojećih ozidanih prostorija od pune opeke, zajedno sa prostorijom od lake
konstrukcije na gornjoj ploči zajedno sa metalnim stepeništem do nje i transport do
deponije udaljene oko 10km od fabrike
Otpad koji nastaje prilikom izvođenja ovih radova je metalni otpad od demontaže, šut i betonski
komadi. Sve vrste otpada se privremeno odlažu na predviđen prostor u krugu fabrike a zatim
odvoze na deponiju udaljenu oko 10km od fabrike, gde se istovaruju.
II. Zemljani radovi obuhvataju sledeće:
1. mašinski i ručni iskop zemlje za temelje dimnjaka, trakastih temelja kotlarnice i temelj
novog kotla, kao i raspiranje i odvoz viška zemlje na lokalnu deponiju u krugu fabrike
2. mašinski i ručni iskop zemlje za jamu elevatora, kao i raspiranje i odvoz viška zemlje na
lokalnu deponiju u krugu fabrike
3. mašinski i ručni iskop zemlje za nove AB kanale u nasipu šljunka, kao i raspiranje i
odvoz viška zemlje na lokalnu deponiju u krugu fabrike
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
25
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
4. mašinski i ručni iskop zemlje za temelje AB zidova prostora za šljaku, kao i raspiranje i
odvoz viška zemlje na lokalnu deponiju u krugu fabrike
5. nabavka i ugradnja tampon sloja šljunka ispod temelja, zajedno sa mašinskim
nabijanjem i ispitivanjem zbijenosti na 3 mesta
6. nabavka i ugradnja tampon sloja šljunka ispod temelja i ispod podne AB ploče, zajedno
sa mašinskim nabijanjem i ispitivanjem zbijenosti na 3 mesta
7. zatrpavanje temelja zemljom iz iskopa u slojevima, sa mašinskim nabijanjem u vlažnom
stanju
8. utovar zemlje, transport do deponije udaljene oko 10km od fabrike i istovar sa
planiranjem viška zemlje.
Otpad koji nastaje prilikom izvođenja ovih radova je višak zemlje, koji se privremeno odlaže na
lokalnu deponiju u krugu fabrike a zatim odvozi na deponiju udaljenu oko 10km od fabrike, gde
se istovaruje.
III. Zidarski radovi obuhvataju sledeće:
1. zidanje pregradnih zidova od pune opeke
2. zidanje fasadnih zidova kotlarnice od pune opeke
3. popravka-krpljenje postojećih zidova i AB serklaža
4. zidanje zidova od opeke u produžnom malteru kao zaštita vertikalne hidroizolacije
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
IV. Betonski radovi obuhvataju sledeće:
1. betoniranje tampon sloja betona MB 20 ispod temelja
2. betoniranje tampon sloja betona MB 20 kao podloga hidroizolacije
3. betoniranje tampon sloja betona MB 20 kao zaštita hidroizolacije
4. betoniranje temelja kotla betonom MB 30, zajedno sa oplatom
5. betoniranje gornje ploče temelja kotla, sa jednovremenom izradom greda i zidova na
istoj (u okviru temelja kotla) betonom MB 30, zajedno sa oplatom
6. betoniranje temelja kotlarnice betonom MB 30 sa mašinskim vibriranjem i oplatom
7. betoniranje stubova kotlarnice betonom MB 30 sa mašinskim vibriranjem i oplatom
8. betoniranje greda kotlarnice betonom MB 30 sa mašinskim vibriranjem i oplatom
9. betoniranje AB zida kotlarnice betonom MB 30 sa mašinskim vibriranjem i oplatom
10. izrada međuspratnih tavanica od lakomontažnih „Fert“ elemenata (gredice i punioci)
betonom MB sa mašinskim vibriranjem i oplatom i potrebnim podupiračima
11. betoniranje-krpljenje podne ploče vodonepropusnim betonom MB 30 uz mašinsko
vibriranje
12. betoniranje temelja dimnjaka, jame za elevator i ventilatora betonom MB 30 sa
mašinskim vibriranjem i oplatom
13. betoniranje podnih kanala u kotlarnici
14. betoniranje horizontalnih serklaža zidova
15. betoniranje trakastih temelja zidova prostora za šljaku betonom MB 30, zajedno sa
oplatom
16. betoniranje zidova prostora za šljaku betonom MB 30, zajedno sa oplatom
17. betoniranje ploče prostora za šljaku betonom MB 30.
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
V. Armirački radovi obuhvataju nabavku, transport, pripremu i ugradnju rebraste i mrežaste
armature za temelje kotla i temelje multiciklona, vrećastog filtera i ventilatora dimnih gasova.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
26
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
VI. Izolaterski radovi obuhvataju sledeće:
1. izrada horizontalne hidroizolacije kanala i jame elevatora
2. izrada vertikalne hidroizolacije kanala u podu i zidova jame elevatora.
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
VII. Bravarski radovi obuhvataju sledeće:
1. nabavka, izrada i ugradnja ivičnih profila, zajedno sa ankerima sa kukom na kraju
2. nabavka, izrada i ugradnja poklopnih ploča podnih kanala i svih drugih otvora u podu,
od rebrastog čeličnog lima
3. izrada, montaža, zastakljenje, zaštita i finalna obrada čelične bravarije
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
VIII. Čelična konstrukcija obuhvata sledeće radove:
1. montaža postojećih čeličnih krovnih rožnjača
2. nabavka, izrada i montaža čeličnih krovnih rešetki, spregova i stepenica
3. nabavka, izrada i montaža čelične konstrukcije za nošenje razne mašinske opreme
(pumpe, ventilatori, kanali...)
4. nabavka, izrada i montaža čelične konstrukcije dimnjaka.
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
IX. Pokrivački i fasaderski radovi obuhvataju sledeće:
1. pokrivanje i izolacija krova kotlarnice termo sendvič panelima od dvostrukog čeličnog
profilisanog lima sa termoizolacijom
2. oluci, vertikalni, viseći, pravougaonog preseka od pocinkovanog lima
3. oluci horizontalni od pocinkovanog lima, pravougaonog preseka
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
X. Suvomontažni radovi obuhvataju sledeće:
1. izrada spuštenog plafona iznad komandne sobe gips kartonskim pločama, sa izradom
potkonstrukcije direktno pričvršćene za nosive čelične i AB grede
2. izrada zidova komandne sobe gips kartonskim pločama, sa izradom potkonstrukcije
direktno pričvršćene za nosive AB grede.
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
Opis objekta
Novi objekat kotlarnice za novi kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW biće na mestu dela
postojeće hale u okviru kompleksa „Lepenka“ d.o.o. u Novom Kneževcu. Predlogom glavnog
mašinskog projekta je zahtevana hala unutrašnjih gabarita 9,00x19,85m, najmanje čiste visine
od 15m, na mestu postojeće hale, koja se na tom delu, u dužini od 42m potpuno ruši.
Glavni ulaz u novu kotlarnicu je na fasadnom zidu dimenzija 400x420cm, što su postojeća vrata
u taj deo hale koja se premeštaju. U kotlarnicu je predviđen još jedan ulaz na glavnoj
severozapadnoj fasadi, jednokrilnim vratima dimenzija 0,9x2,0m. Sva vrata se otvaraju ka
spolja.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
27
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Kotlarnica se prirodno osvetljava prozorima na severozapadnoj i jugoistočnoj fasadi. Prozori su
od dvostrukog sigurnosnog stakla i otvaraju se na ventus, raspoređeni su u svtlosne trake visine
2m, sa prekidima širine 35cm, na mestu stubova.
Provetravanje kotlarnice je prirodnim putem, pomoću fiksnih metalnih žaluzinana
severoistočnoj i jugozapadnoj fasadi.
Platforma oko kotla na 4,5m i platforme na 15,50m i 19,00m su od LMT tavanice i AB greda.
U podu su predviđeni AB kanali za razvod elektro kablova, širine 50cm i 80cm, i dubine 35 do
49cm. Kanali su pokriveni rebrastim limom prečnika 4/5mm.
Krovna obloga i obloga zidova su predviđeni od sendvič panela od dvostrukog profilisanog lima
sa termoizolacijom između, debljine 10cm. Fasadna obloga je od pune opeke d=25cm, zidana u
produžnom malteru.
Obrada poda kotlarnice je zaglađeni beton. Pod će se izvesti u mini padu ka slivnicima i
kanalima u podu.
Glavna noseća konstrukcija je od armiranog betona sa čeličnom krovnom konstrukcijom i
sastoji se od poprečnih AB ramova na razmaku 4,65m i ukrućenih horizontalnim spregovima u
ravni krova.
Konstrukcija je projektovana za sopstvenu težinu lakog krovnog pokrivača, sopstvenu težinu
konstrukcije, opterećenje snagom od 1,00 KN/m2, seizmički uticaj za VIII MCS zonu i vetar
brzine 25m/s.
Kontrola svih elemenata konstrukcije sprovedena je za napone, deformacije i stabilnost.
Novi objekat kotlarnice će se nalaziti sa desne strane postojećeg objekta parne kotlarnice.
Iza novog objekta je predviđen prostor za postavljanje multiciklona za otprašivanje dimnih
gasova, ventilatora dimnih gasova, dimnjaka i ventilatora za primarni vazduh. Ispred novog
objekta je planirano skladište uglja i elevator za ubacivanje uglja u bunker za ugalj koji je u
objektu nove kotlarnice.
Sva oprema (sem predgrejača svežeg vazduha, mokrog odšljakivača, trakastog transportera,
elevatora i napojnih pumpi) je korišćena oprema nabavljena iz šećerane Požarevac, ista je bila
demontirana, lagerovana u šećerani u Kovinu i preseljena je u „Lepenku“ d.o.o. Novi Kneževac.
Novoprojektovana oprema i uređaji su:
1. parni kotao kapaciteta 15 t/h
Proizvođač
Tip kotla
Broj komada
Maksimalna trajna proizvodnja pare
Nominalna proizvodnja pare
Minimalna proizvodnja pare
Nadpritisak pare na izlazu
Temperatura pare
Temperatura napojne vode
Temperatura pare na izlazu
Stepen iskorišćenje
Gorivo
„Đuro Đaković“ Slavonski Brod
Strmocevni
1
15 t/h
12 t/h
3,75 t/h
11 bar
Zasićena
105°C
190°C
80%
Sušena Kolubara granulacije 15-50mm
Donja toplotna moć Hd=16320 kJ/kg
Kotao je smešten ne betonskom temelju u kojem su izvedeni levci za pepeo i šljaku ispod
mehaničko-lančane rešetke. Kotao je snabdeven odgovarajućim otvorima za kontrolu rada i
otvorima za ugradnju elemenata za kontrolu i merenje.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
28
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Kota opsluživanja kotla je na 4,5m. Najviša galerija na kotlovima je u zoni gornjih priključaka
na kotlovski bubanj na koti 11,55m.
Glatkocevni zagrejač vode je smešten kao izdvojeni paket na posebnoj čeličnoj konstrukciji.
2. centrifugalni ventilator za primarni vazduh, karakteristika:
Kapacitet ventilatora
Statički pritisak
Usisna temperatura
Efektivna snaga
Proizvođač
Broj komada
5,7 m3/h (20.520 m3/h)
2650 Pa
20°C
30 kW
„Klima“ - Celje
1
3. parni zagrejač, karakteristika:
Kapacitet vazduha
Ogrevna površina
Temperatura izlaznog vazduha
Proizvođač
Pritisak pare
Broj komada
5,7 m3/h
193 m2
80°C
„Kirka Suri“ - Beograd
3 bar
1
4. multiciklonski prečistač dimnih gasova zajedno sa nosećom konstrukcijom i
ispunim zasunima, karakteristika:
Tip multiciklona
Broj komada
Kapacitet
Statički pad pritiska
Maksimalna temperatura dimnih gasova
M910C-20/7-B
1
41750 m3/h
1000 Pa
250°C
5. centrifugalni ventilator za dimne gasove, karakteristika:
Kapacitet
Usisna temperatura dimnih gasova
Napor
Efektivna snaga
Proizvođač
Broj komada
11,6 m3/s (41.760 m3/h)
250°C
4220 Pa
90 kW
„Klima“ - Celje
1
6. dimnjak, karakteristika
Konstrukcija
Prečnik
Visina
Broj komada
Dvoplaštni čelični dimnjak
Ø900/ Ø1100mm
H=25m
1
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
29
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
7. napojni uređaji (postojeći) karakteristika:
Kpotreban maksimalni kapacitet
Napor
Temperatura napojne vode
Snaga elektromotora
Proizvođač
Broj komada
Tip
28 m3/h
240 Pa
105°C
45 kW
„Jastrebac“ - Niš
2
VPD 80-6/7
8. naugljivanje:
Kapacitet
Dimenzije
Širina kofica
Efektivna snaga
Broj komada
Kapacitet pužnog doz.
Prečnik spirale
Dužina
Efektivna snaga
Ugao transporta
Usipni koš
Broj komada
Proizvođač
20 t/h
1200x680x24200 mm
250 mm
11 kW
1
20 t/h
200 mm
1,5 m
4 kW
0°
2 m3
1
Eing
9. mokri odšljakivač:
Dužina
Širina korita
Efektivna snaga
Dno korita
Broj komada
Proizvođač
12,6 m
750 mm
3 kW
Bazalitne ploče
1
MS Termopro
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
30
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Glavne karakteristike tehnološkog procesa
Kompletna tehnologija biće zasnovana na proizvodnji pare iz kotla na ugalj, i neće se
uključivati drugi kotlovi osim ako kotao na ugalj ne bude u funkciji.
Kotao je snage 8 MW, strmocevnog tipa, ležeće izvedbe sa mehaničkom lančanom rešetkom za
sagorevanje uglja. Zidovi su ekranisani membranskim cevima. Kotao je sa prirodnom
cirkulacijom vode sa jednim poprečnim bubnjem, koji ispusnim cevima snabdeva donje
kolektore. Iz njih se vrši napajanje cevi ozračene ogrevne površine, gde dolazi do isparavanja, a
zatim mešavina vode i pare preko gornjih sabirnih kolektora i prestrujnih cevi dolazi u bubanj
kotla. Izdvojena voda se vraća u donje razvodne kolektore većim delom kroz povratne cevi, a
manjim delom kroz padne cevi.
Visina sloja uglja na rešetki se reguliše vertikalnim zasunom na početku rešetke.
Glatkocevni zagrejač vode je smešten kao izdvojeni paket na posebnoj čeličnoj konstrukciji.
Za sagorevanje uglja u kotlu ugrađena je mehanička lančana rešetka sa zonskim dovodom
vazduha.
Doprema uglja od deponije do kotlovskog bunkera vrši se sa postojeće deponije utovarivačem
preko novoprojektovanog elevatora uglja.
Punjenje bunkera kotla se vrši preko elevatora. Izlazni kanal elevatora ubacuje u bunker, čiji je
najviši deo postavljen na visinskoj koti 19,0m. Kotao ima bunker kapaciteta 30m 3, što
predstavlja rezervu od 16 časova pri maksimalnoj produkciji kotla.
Šiberi za ugalj su smešteni na donjoj ivici bunkera uglja. Od šibera ugalj se transportuje preko
sprovodnih levkova do kotlovske rešetke za sagorevanje.
Nakon zagrejača vode, dimni gasovi prolaze kroz multicevni prečistač, gde se vrši njihovo
otprašivanje i smanjenje koncentracije čađi pre emitera.
Šljaka nastala sagorevanjem uglja pada kroz levak za šljaku u mehanički ležeći odšljakivač i na
osnovu novoprojektovanog rešenja se preko transportera šljake vodi u predviđeni prostor van
kotlarnice za skupljanje šljake.
Upravljanje uređajima predviđeno je da se odvija u sledećim nezavisnim regulacionoupravljačkim krugovima:
Broj reg. kruga
1
2
3
4
Opis regulacionog kruga
Regulacija temperature primarnog vazduha nakon izlaza iz zagrejača vazduha preko
regulacionog mot.ventila pare
Regulacija nivoa vode u kotlovskom bubnju
Regulacija pritiska pare
Regulacija protoka dimnih gasova u funkciji održanja podpritiska u ložištu
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
31
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina, potrebnog
materijala za izgradnju
 Vrste i količine potrebnog materijala za izgradnju
Prema predlogu glavnog arhitektonsko-građevinskog projekta kotlarnice za kotao na ugalj,
potrebna količina pune opeke d=25cm, za zidanje pregradnih i fasadnih zidova kotlarnice,
iznosi 236,9 m3. Potrebna količina opeke d=12cm iznosi 58,23 m3.
Za izvođenje betonskih radova, potrebna količina betona MB20, obračunato po m2 je 220,7.
Potrebna količina betona MB30, obračunato po m3 je 314,5.
Potrebna količina betona MB30, obračunato po m2 je 534,3.
Potrebna količina armature iznosi 20211 kg.
Potrebna količina hidroizolacije obračunato po m2 iznosi 75,86.
Potrebna količina ivičnih profila obračunato po m iznosi 31,24.
Potrebna količina poklopnih ploča obračunato po m2 iznosi 7,7.
Potrebna količina prozora komplet je 5 komada.
Potrebna količina žalizina sa čel.mrežicom je 4 komada.
Potrebna količina vrata je 1 spoljna i 1 unutrašnja.
Potrebna količina fiksnih prozora sa jednostrukim sigurnosnim staklom je 2 komada.
Potrebna količina čeličnih krovnih rožnjača je 4136 kg.
Potrebna količina čeličnih krovnih rešetki, spregova i stepenica je 2160 kg.
Potrebna količina čelične konstrukcije za nošenje razne mašinske opreme je 5000 kg.
Potrebna količina čelične konstrukcije dimnjaka je 9983 kg.
Potrebna količina izolacije krova obračunato po m2 iznosi 321,55.
Potrebna količina vertikalnih oluka je 36,5 m.
Potrebna količina horizontalnih oluka je 40,5 m.
Potrebna količina gips kartonskih ploča, obračunato po m2 iznosi 33,28.
 Vrsta i količina potrebnog energenta
Energent za rad kotla biće isklučivo ugalj. Sastav uglja Sušena Kolubara „Vreoci“ dat je u tabeli
2:
Tabela 2: sastav uglja Sušena Kolubara
Naziv
Oznaka
Jedinica
Vrednost
Vlaga
Pepeo
Sagorljivi sumpor
Ugljenik
Vodonik
Kiseonik i azot
Donja toplotna moć
W
A
SSAG
C
H
O+N
HD
%
%
%
%
%
%
kJ/kg
21,10
6,97
0,57
49,43
4,10
17,83
16.320,00
* sastav preuzet iz Glavnog mašinskog projekta kotlarnice za kotao na ugalj
U tabeli 3 prikazan je proračun potrošnje goriva i ukupnih produkata sagorevanja pri različitim
režimima rada. Tabela je preuzeta iz predloga glavnog mašinskog projekta kotlarnice za kotao
na ugalj.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
32
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Tabela 3:
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
33
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
 Vrsta i količina potrebnog kiseonika
Prema podacima iz predloga glavnog mašinskog projekta, teorijska zapremina potrebnog
kiseonika je 1,0696 m3/kg.
Teorijska zapremina potrebnog vazduha iznosi 5,0935 m3/kg.
Iz prethodne tabele (tabela 3) se vidi da je potrebna kolilčina svežeg vazduha 16.636 m 3/h, a
kapacitet ventilatora svežeg vazduha iznosi 20.570 m3/h, tj rezerva ventilatora je 20%, odnosno
ventilator svežeg vazduha zadovoljava tražene karakteristike u pogledu kapaciteta.
 Vrsta i količina potrebne vode
Napajanje novoprojektovanog kotla vodom vrši se iz postojećeg napojnog rezervoara. Prema
podacima iz predloga glavnog mašinskog projekta, pri maksimalnoj produkciji pare ukupna
rezerva termički pripremljene vode je:
Trez= (Vx a)/Guk x60 [min]
Gde je V=20m3, zapremina napojnog rezervoara,
a=0,9 – stepen punjenja napojnog rezervoara,
Guk= 15m3/h – potrošnja napojne vode.
Dobija se vreme rezerve:
Trez=72 min, što je u skladu sa propisima,
odnosno postojeće pumpe zadovoljavaju kapacitativno, kao i postojeća termička priprema vode.
 Vrsta i količina potrebnih sirovina
Sirovina koja se koristi za rad kotla je upravo ugalj. Važno je naglasiti da prema predlogu
glavnog mašinskog projekta, ugalj koji se koristi mora zadovoljavati minimalne norme
propisane ovim predlogom projekta, tj. ne sme se upotrebljavati ugalj nižeg kvaliteta od onog
predviđenog predlogom projekta, kao i da se nosilac projekta pridržava režima rada kotla
propisanog od strane proizvođača kotla.
Obzirom da su moguća odstupanja u kvalitetu uglja prilikom svake isporuke, potrebno je
prilikom svake šarže utvrditi da li ugalj zadovoljava tražene karakteristike.
Prikaz vrste i količine ispuštenih gasova, vode, i drugih tečnih i gasovitih otpadnih
materija, posmatrano po tehnološkim celinama uključujući emisije u vazduh, ispuštanje u
površinske i podzemne vodne recipijente, odlaganje na zemljište, buku, vibracije, toplotu,
zračenje (jonizujuća i nejonizujuća)
Kao produkti sagorevanja uglja javljaju se vodena para, dimni gasovi (azotovi oksidi, sumpor
dioksid, ugljen dioksid), zatim pepeo i šljaka, a u slučaju nepotpunog sagorevanja, kao i lošeg
održavanja kotla mogu da se jave ugljen monoksid i čađ.
Prema podacima iz predloga glavnog mašinskog projekta kotlarnice za kotao na ugalj, teorijska
zapremina vodene pare je 0,8035 m3/kg.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
34
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Teorijska zapremina suvih produkata sagorevanja je 5,0637 m3/kg, a vlažnih produkata
sagorevanja 5,8672 m3/kg.
Stvarna zapremina vodene pare iznosi 0,8691 m3/kg,
Stvarna zapremina vlažnih produkata sagorevanja je 7,8652 m3/kg, a stvarna masa dimnih
gasova je 11,2412 kg/kg.
Iz tabele 3 vidi se da je količina dimnih gasova 33.024 m3/h, a kapacitet ventilatora dimnih
gasova je 41.760 m3/h, što predstavlja rezervu ventilatora od 21%, odnosno ventilator dimnih
gasova zadovoljava karakteristike u pogledu kapaciteta.
PRORAČUN ZAGAĐENJA:
Prema Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni
glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.), predmetni kotao na ugalj spada u srednja postrojenja
za sagorevanje.
Provera zadovoljavanja uslova zagađenja za postojeću visinu dimnjaka (25m) određuje se iz
uslova da najveća koncentracija bilo kog zagađivača u prizemnom sloju vazduha ne sme da
bude veća od srednje dnevne maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK), koja prema
važećim propisima iznosi:
Zagađivač
Leteći pepeo i čađ
Sumpor dioksid
Azotni oksid
Jedinica
mg/m3
mg/m3
mg/m3
Iznos
0,5
0,5
0,085
Proračun emisije iz dimnjaka:
Polazne Veličine
Naziv
Veličine
Produkcija
Pare
Potrošnja
Goriva
Količina
Dimnih
Gasova
Sadržaj
Gorivog
sumpora u
gorivu
Sadržaj
azota u
gorivu
Ozn.
Jed.
D
[t/h]
3,75
6,00
8,00
10,00
12,00
15,00
B
[t/h]
0,616
0,986
1,315
1,643
1,972
2,465
B
[kg/s]
0,171
0,274
0,365
0,456
0,548
0,685
V
[m3/h]
V
[m3/s]
[Nm3/
h]
Vo
PREMA PRODUKCIJI
8.255,89 13.209,42 17.612,56 22.015,70 26.418,84 33.023,55
2,29
4.847,00
3,67
4,89
6,12
7,34
9,17
7.755,21 10.340,28 12.925,34 15.510,41 19.388,02
S
%
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
S
%
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
35
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Emisija SO2
Procenat SO2
koji se
zadržava u
lebdećem
μ'SO2
pepelu u
gasnom traktu
kotla
Procenat SO2
koji se
zadržava u
μ''SO2
odvajaču
čestica
%
0,1
%
0
Obrazac za proračun sadržaja
SO2 u dimnim gasovima
Količina SO2
na izlazu iz
GSO2
dimnjaka
Količina SO2
na izlazu iz
GSO2
dimnjaka
Količina Dimnih
Gasova t=192°C
Koncentracija SO2
 kg 
'' SO2 ) µ ⋅ 
 h

GSO2 = 20 B ⋅S (1 ⋅ µ ' SO⋅ 2 ) (1−
kg/h
4,770
7,632
10,176
12,720
15,264
19,079
gr/s
1,325
2,120
2,827
3,533
4,240
5,300
m3/s
mg/m3
−
8.255,89 13.209,42 17.612,56 22.015,70 26.418,84 33.023,55
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
Emisija NO2
Obrazac za proračun
sadržaja NO2 u dimnim
gasovima
Za kotlove sa
maksimalnom produkcijom
D<75t/h koeficijenat koji
karakteriše oslobađanje
azotnih oksida
Koeficijena
t
oslobađanja k
azotnih
oksida
Količina
Azotnih
GNO2 [kg/h]
Oksida
Količina
Azotnih
GNO2 [gr/s]
Oksida
Količina
Dimnih
[m3/s]
Gasova
t=192°C
Koncentrac
GNO2 [gr/m3]
ija NO2
GNOX = k B⋅
k = 4,4
Hd
⋅
Hus
 kg
 h




D
⋅
75
0,2200
0,3520
0,4693
0,5867
0,7040
0,8800
0,075
0,193
0,344
0,537
0,773
1,208
0,021
0,054
0,095
0,149
0,215
0,336
8255,89
0,0025
13209,42 17612,56 22015,70 26418,84 33023,55
0,0041
0,0054
0,0068
0,0081
0,0102
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
36
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Emisija SO2+NO2
Ukupna
koncentraci
ja SO2 i
NO2
Ukupna
koncentraci
ja SO2 i
NO2
G
[gr/s]
G
[gr/s]
∑
1,45
2,44
 gr
+GN O 2
 s
G = GS O2 5, 8 8
3,39



4,41
⋅
5,50
7,27
Emisija čađi i pepela
Iznos letećeg pepela i čađi
iz dimnjaka
Stepen
odvajanja
multiciklon
a
Stepen
gupitka
toplote
usled
mehanički
nepotpunog
sagorevanja
Sadržaj
Pepela
Količina
emitovanog
lebdećeg
pepela iza
multiciklon
a
Maksimaln
a količina
emitovanog
lebdećeg
pepela
ispred
ciklona
GP =
η
B ⋅ 106  

q
1 ⋅ c
1−  4
3600  
100 
 100
A
⋅α
100
u
−
q4  gr 
⋅
100  s


+ 

⋅
ηc
%
97,48
97,47
97,47
97,47
97,46
97,46
q4
%
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
A
%
6,97
6,97
6,97
6,97
6,97
6,97
GP
[gr/s]
0,035
0,056
0,075
0,093
0,112
0,140
GP
[gr/s]
6,347
10,155
13,540
16,925
20,310
25,388
Provera koncentracije zagađivača čađi i pepela
Maksimalna prizemna koncentracija
zagađivača
Udaljenje od dimnjaka sa maksimalnom
koncentracijom zagađivača
Koeficijenat
koji zavisi od
brzine vetra a
računa se po
sledećim
izrazima
Cm =
A ⋅ G F ⋅ m n⋅ mg ⋅
3
H 2 ⋅ 3 V T⋅  ∆m



X m a x = d H[ ⋅ ]m
Vm
<2
d = 4,25 V m ⋅ (1 0,28
⋅
+f )
Vm
>2
d = 7 ⋅V m (1 0,28
⋅
+ f3 )
3
[ ]
[ ]
⋅
−
⋅
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
−
37
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Brzina Dimnih
Gasova na
izlazu iz
dimnjaka
Prečnik
dimnjaka na
izlazu
Visina
Dimnjaka
wo
[m/s]
0,48
0,76
1,02
1,27
1,53
1,91
D
[m]
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
H
[m]
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Temperatura
Dimnih Gasova
na izlazu
TG
[°K]
465,0
0
465,00
465,00
465,00
465,00
465,00
Temperatura
Atmosfere
TO
[°K]
283,0
0
283,00
283,00
283,00
283,00
283,00
Razlika
temperatura
dimnih gasova i
temperatura
atmosfere
ΔT
[°K]
182,0
0
182,00
182,00
182,00
182,00
182,00
f =
f
[m/s2K]
0,001
2
Koeficijenat
koji zavisi od
brzine vetra a
računa se po
sledećim
izrazima
0,0032
0,0057
0,0128
f +)[
Vm<2
d = 4,25 Vm (1
⋅ 0,28
⋅
d
Vm>2
d = 7 ⋅V m (1 0,28
⋅
+ f3 )
Cm =
Udaljenje od dimnjaka sa maksimalnom
koncentracijom zagađivača
Koeficijenat
d
koji zavisi od
brzine vetra a
računa se po
d
sledećim
izrazima
Udaljenje od
dimnjaka sa
maksimalnom Xmax
koncentracijom
zagađivača
3
0,0200
]
[ ]
A ⋅ G F⋅ m n⋅  mg⋅
3
H 2 ⋅ 3 V T⋅ ∆ m
⋅
⋅
−
−



X max = d H[ ⋅ m]
Vm=1
4,378
4,425
4,462
4,496
4,528
4,573
Vm=15
27,928
28,229
28,466
28,683
28,886
29,171
[m]
3,940
3,983
4,016
4,047
4,075
4,116
[m]
25,135
25,406
25,619
25,815
25,997
26,254
m=
m
1,485
Koeficijenat
0,0089



d
Maksimalna prizemna koncentracija
zagađivača
Koeficijenat
w o2 ⋅ D 10
⋅ 3  m
2
 2K
H ⋅ ∆T s

1,480
1
1,476
1,472
Vm = 0,65 ⋅
Vm
1,563
1,828
[ ]
0, 67+ 0,1 f ⋅ 0,343 +f
2,013
3
1,468
V ⋅ ∆T
−[
H
2,168
−
⋅
1,462
]
2,304
2,482
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
38
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Koeficijenat
n= 3
n
1,120
Koeficijenat
koji zavisi od
meteroloških
uslova
A
[-]
180,00
1,033
180,00
0,995
180,00
(− V
m
0,3) (4,36
−
0,976
180,00
0,970
180,00
V[ ])
m
⋅
−
0,976
180,00
Usvojen je
najnepovoljniji
uticaj
atmosferskih
uslova
Stepen
odvajanja
uređaja za čađ i
pepeo
F
[-]
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Usvojen stepen
za
multiciklonsko
postrojenje
Postojeće
zagađenje
drugih izvora
zagađenja
Cf
[mg/m3]
0,255
0,255
0,255
0,255
0,255
0,255
Kada ostali
zagađivači rade
na maksimumu
Koncentracija
zagađivača
VM=1m/s
Cm
[mg/m3]
0,0031
0,00392
1
0,00456
0,00517
0,00579
0,00673
Ukupno
zagađenje
Cf+Cm
Cf
+Cm
[mg/m3]
0,2579
0,25873
3
0,25937
0,25999
0,26061
0,26155
MD
K
[mg/m3]
Dozvoljena
Koncentracija
Zagađivača
ukupno
Prekonačenje
Koncentracije
zagađenja
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
nema
nema
nema
nema
nema
nema
U nominalnom režimu rada:
− kotao će proizvoditi 137,3kg/h pepela
− količina dimnih gasova je 26.418,84 m3/h na 192°C
− emisija SO2 će biti 15,264 m3/h, a ukupna koncentracija 984 mg/mN3, što je manje od
dozvoljene granične vrednosti 1000 mg/mN3
− emisija NO2 će biti 0,773 kg/h, odnosno koncentracija NO2 će biti 49,8 mg/mN3, što je
manje od dozvoljene granične vrednosti 500 mg/mN3
− koncentracija praškastih materija će biti 0,3 kg/h, a ukupna koncentracija 19,34 mg/mN3,
što je manje od dozvoljene granične vrednosti 20 mg/mN3 .
Dozvoljene granične vrednosti date su u Prilogu III, Uredbe o graničnim vrednostima emisija
zagađujućih materija u vazduh ("Službeni glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.).
Postojeći dimnjak visine 25m odgovara zahtevima dozvoljene koncentracije zagađenja.
Otpadna voda:
Odvođenje atmosferskih voda vrši se pomoću dve spoljne olučne vertikale za viši deo krova i
jednom spoljnom za niži deo krova od pocinkovanog lima. Vertikale odvode vodu u
horizontalan razvod kišne kanalizacije.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
39
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Za odvođenje vode sa poda kotlarnice predviđena su dva slivnika u podu koja su povezana na
kanalizacionu instalaciju ispod poda kotlarnice.
Cevovodima otpadne vode omogućeno je pražnjenje kotla i ostale instalisane opreme.
Svi prelivi i pražnjenja raznih sudova povezani su cevovodima sa jamom za hlađenje ili
kanalizacijom. Postavljanje cevovoda otpadne vode je predviđeno sa stalnim padom prema
mestu odvoda (u smeru isticanja).
Buka:
Obzirom na prirodu tehnološkog procesa, rad kotlarnice za kotao na ugalj može uticati na
postojeći nivo buke na lokaciji. U tom smislu, potrebno je periodično vršiti merenje buke u
životnoj sredini na lokaciji „Lepenke“ d.o.o.
Jonizujućih i nejonizujućih zračenja nema.
Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sl.) svih vrsta otpadnih
materija
Kao otpadne materiju u prethodnim radovima na izvođenju projekta nastaju metalni otpad od
demontaže, šut i betonski komadi, koji se privremeno odlažu na predviđen prostor u krugu
fabrike a zatim odvoze na deponiju udaljenu oko 10km od fabrike, gde se istovaruju. Takođe
nastaje i višak zemlje kod zemljanih radova, koji se privremeno odlaže na lokalnu deponiju u
krugu fabrike a zatim odvozi na deponiju udaljenu oko 10km od fabrike, gde se istovaruje.
Kao otpadne materije u radu kotlarnice za kotao na ugalj, nastaju pepeo i šljaka.
Pepeo koji nastaje sagorevanjem uglja privremeno će se odlagati u krugu fabrike, a zatim će se
odvoziti na deponiju.
Šljaka nastala sagorevanjem uglja pada kroz levak za šljaku u mehanički ležeći odšljakivač i na
osnovu novoprojektovanog rešenja se preko transportera šljake vodi u predviđeni prostor van
kotlarnice za skupljanje šljake.
Prikaz uticaja na životnu sredinu izabranog i drugih razmatranih tehnoloških rešenja
U toku rada kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW, najveći uticaj na životnu
sredinu imaće emisija zagađujućih materija u vazduh iz dimnjaka kotla. Međutim, predlogom
projekta predviđeno tehničko rešenje omogućava da emisija ovih materija u vazduh ne
premašuje granične vrednosti definisane propisima.
Kotlarnica tokom rada može generisati izvesnu buku, pa je potrebno periodično meriti nivo
buke u životnoj sredini na lokaciji.
Obzirom na lokaciju objekata i udaljenosti od najbližih stambenih objekata, u toku redovnog
rada buka ne sme prelaziti granične vrednosti date u Uredbi o indikatorima buke, graničnim
vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u
životnoj sredini ("Službeni glasnik RS" br. 75/2010), odnosno ne sme prelaziti za dan i za veče
65 dB(A), a za noć 55 dB(A).
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
40
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC
PROJEKTA RAZMATRAO SA OBRAZLOŽENJEM
GLAVNIH RAZLOGA ZA IZBOR ODREĐENOG REŠENJA I
UTICAJIMA NA ŽIVOTNU SREDINU
Lokacija
Predmetna kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW gradi se na mestu dela
postojeće hale u okviru fabrike “Lepenka” d.o.o. Deo hale, koja je ranije bila namenjena za
proizvodnju papira, će se srušiti i na tom mestu biće izgrađena nova kotlarnica. Nosilac projekta
je ovo rešenje odabrao iz praktičnih razloga.
Proizvodni procesi
Proizvodni proces definisan je predlogom glavnog mašinskog projekta i predstavlja optimalno
tehnološko i ekonomsko rešenje, odnosno uštedu pri proizvodnji toplotne energije.
Metode rada
Metode rada definisane su odgovarajućom predprojektnom dokumentacijom.
Planovi lokacije i nacrt projekata
Planovi lokacije dati su u prilogu Studije.
Predprojektna dokumentacija nalazi se kod Nosioca projekta.
Vrsta i izbor materijala
Vrste i izbor materijala izvršio je nosilac projekta uz dogovor sa projektantima i izvođačima
radova.
Vremenski raspored za izvođenje projekta
Planirani rok za izgradnju i puštanje u rad kotlarnice je mart-april 2014. godine.
Funkcionisanje i prestanak funkcionisanja
Nakon izgradnje kotlarnice, svi objekti na lokaciji biće u funkciji.
Datum početka i završetka izvođenja
Početak izvođenja predprojektne dokumentacije je polovina 2013. godine, a planirani završetak
projekta je mart-april 2014. godine.
Obim proizvodnje
Snaga predmetnog kotla je 8 MW.
Kotao je namenjen proizvodnji pare pritiska 12 bar za potrebe tehnologije. U nominalnom
režimu rada produkcija pare je 12 t/h, a potrošnja uglja 1,97 t/h.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
41
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Kontrola zagađenja
Na predmetnoj lokaciji vrše se ispitivanje emisije u vazduh iz emitera kotlarnice, kao i
ispitivanje buke u životnoj sredini i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda.
Uređenje odlaganja otpada
Kao otpadne materije u radu kotlarnice za kotao na ugalj, nastaju pepeo i šljaka.
Pepeo koji nastaje sagorevanjem uglja privremeno će se odlagati u krugu fabrike, a zatim će se
odvoziti na deponiju.
Šljaka nastala sagorevanjem uglja pada kroz levak za šljaku u mehanički ležeći odšljakivač i na
osnovu novoprojektovanog rešenja se preko transportera šljake vodi u predviđeni prostor van
kotlarnice za skupljanje šljake.
Uređenje pristupa i saobraćajnih puteva
Kotlarnici za kotao na ugalj pristupa se postojećim saobraćajnicama na lokaciji kompleksa
„Lepenka“ d.o.o.
Odgovornost i upravljenje životnom sredinom
Odgovornost za upravljanje životnom sredinom ima Nosilac projekta.
Obuka
Zaposleni u „Lepenka“ d.o.o. osposobljani su u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na
radu i Zakonom o zaštiti od požara.
Monitoring
Na kompleksu „Lepenka“ d.o.o. vrši se monitoring otpadnih voda, kvaliteta vazduha i buke u
životnoj sredini.
Monitoring odnosno praćenje stanja životne sredine obavlja Nosilac projekta tako što angažuje
ovlašćenu ustanovu da vrši merenja i kontrolu stanja životne sredine.
Na osnovu rezultata merenja zagađenja životne sredine vrši se praćenje stanja zagađenja
(monitoring).
Nosilac projekta dužan je da vrši:
Ispitivanje emisije u vazduh
Ispitivanje emisije u vazduh vrši se prema Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagađujućih
materija u vazduh ("Službeni glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.).
Ispitivanje nivoa buke u životnoj sredini
Ispitivanje nivoa buke vrši se prema Uredbi o indikatorima buke, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik
Republike Srbije", broj 75/2010), kao i Pravilniku o metodama merenja buke, sadržini i obimu
izveštaja o merenju buke ("Službeni glasnik RS", broj 72/2010).
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
42
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Planovi za vanredne prilike
U toku redovnog rada ne može doći do takve nezgode koja bi bitno ugrozila okolinu. Do
nezgode na lokaciji može doći u slučaju požara koji se rešava u okviru važećih propisa
protivpožarne zaštite i postupanja u slučaju požara.
Planiranje i reagovanje u kriznim (vanrednim) situacijama je koordiniran i planiran proces.
Dobro planiranje smanjuje posledice koje mogu nastati u vanrednoj situaciji. Zaposleni treba da
budu obučeni shodno svojim odgovornostima prema Planu i upoznati sa načinom sprovođenja
Plana za vanredne prilike.
Način dekomisije, regeneracije lokacije i dalje upotrebe
Način dekomisije, regeneracije i dalje upotrebe predmetne lokacije nije razmatran. U slučaju
udesa mora se izgraditi Plan i obim sanacije.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
43
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
5. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I
BLIŽOJ OKOLINI
Stanovništvo
Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, u opštini Novi Kneževac ima ukupno 11568
stanovnika. U opštini postoji 9 naseljenih mesta koja su obuhvaćena u 5 mesnih zajednica.
Od ukupnog broja stanovnika u Novom Kneževcu, 58,3% čini urbano stanovništvo.
Ukupan broj domaćinstava je 4319.
Lokacija „Lepenke“ d.o.o. nalazi se u zoni koja je planskom dokumentacijom predviđena za
radnu zonu, mada se kompleks graniči direktno sa objektima stanovanja. Najbliži objekti
stanovanja nalaze se pored ulaza u kompleks.
.
Kotlarnica za kotao na ugalj u toku eksploatacije neće imati značajnijih negativnih efekata na
zdravlje stanovništva.
Flora i fauna
Na predmetnoj lokaciji i u bližoj okolini nema zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta koje su od
posebnog značaja. Fauna i flora nisu izloženi riziku zbog rada projekta.
Zemljište, voda i vazduh
Zemljište na kome se gradi kotlarnica za kotao na ugalj predstavlja građevinsko zemljište, koje
je u vlasništvu „Lepenka“ d.o.o. iz Novog Kneževca.
Za potrebe izgradnje kotlarnice za kotao na ugalj, na predmetnoj lokaciji izvršeno je ispitivanje
zemljišta, a rezultati ispitivanja prikazani su u predlogu geomehaničkog elaborata, izrađenom
od strane GeoEXPERT d.o.o. Subotica, jula 2013. god.
Prema ovom predlogu elaborata, geomehanički profil terena na lokaciji izgrađuje homogen sloj
prekonsolidovane niskoplastične gline. Prema SRPS U.B1.002, tlo pripada grupi A6 – plastičan,
glinovit materijal, sa preko 75% čestica ispod 0.075mm, sklon bubrenju/skupljanju.
Na predmetnoj lokaciji vrši se monitoring otpadnih voda, kvaliteta vazduha i nivoa buke u
životnoj sredini.
Pre ispuštanja u atmosferu kvalitet prečišćenih gasova mora u potpunosti da zadovolji najviše
standarde u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Granične vrednosti emisije definisane
su Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni glasnik
RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.).
Rad kotlarnice neće bitno uticati na kvalitet vazduha, obzirom da je predprojektnom
dokumentacijom predviđeno rešenje koje obezbeđuje da emisija gasova u atmosferu bude ispod
dozvoljenih GVE.
Predmetna kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW neće imati uticaj na
kvalitet površinskih i podzemnih voda.
Klimatski činioci
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW u toku svog rada neće imati uticaj na
klimatske činioce.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
44
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Građevine, nepokretna kulturna dobra, arheološka nalazišta i ambijentalne celine
Južna granica fabrike se graniči sa kompleksom pravoslavne crkve, izgrađene 1796. godine, i
koja se nalazi pod zaštitom od 1972. godine.
Kako je sadašnja fabrika nastala na prostoru stare fabrike svile iz 1903. godine, u okviru ovog
kompleksa postoje vredni objekti graditeljske baštine. Objekti od ambijentalnog značaja
(ukupno 3 objekta) se čuvaju i namenjeni su za: telefonsku centralu i slične administrativne
poslove – jedan spratni objekat na glavnom ulazu, a drugi spratni objekat u neposrednoj blizini
ulaza III.
Obzirom da je urbanističkim planom na predmetnoj parceli evidentirano kulturno dobro koje
uživa prethodnu zaštitu, a i da je deo parcele evidentiran kao arheološko nalazište, osim uslova
iz urbanisitičkog plana, nosilac projekta će obezbediti uslove Međuopštinskog zavoda za zaštitu
spomenika kulture Subotica.
Izvođenje i rad projekta – kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW nema
uticaja na navedene objekte.
Pejzaž
Izvođenje i rad projekta kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW nema uticaja
na pejzažne karakteristike.
Međusobni odnos navedenih činilaca
Nema podataka o izloženosti.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
45
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA
ŽIVOTNU SREDINU
Zagađenje vazduha
U toku rada predmetne kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW doći će do
emisije prašine i štetnih gasova u okolnu atmosferu.
Prema Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni
glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.), predmetna kotlarnica za kotao na ugalj ubraja se u
srednja postrojenja za sagorevanje.
Praćenje kvaliteta vazduha vršiće se merenjem koncetracije sledećih zagađujućih materija u
vazduhu: praškaste materije, ugljen monoksid (CO), oksidi sumpora izraženi kao SO2, azotni
oksid izražen kao NO2 i organske materije izražene kao ukupni ugljenik.
Merenje emisije vršiće ovlašćena ustanova, u skladu sa važećim propisima.
Pre ispuštanja u atmosferu kvalitet gasova i kvalitet prečišćenih gasova mora u potpunosti da
zadovolji standarde u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i
10/2013) i Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni
glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.).
Merenje zagađenja vazduha na predmetnoj lokaciji vrši se dva puta godišnje.
Do zagađenja vazduha može doći u slučaju požara.
Zagađenje vode i zemljišta
Predmetni projekat svojim radom ne utiče na kvalitet zemljišta, kao i ni podzemnih ni
površinskih voda.
Buka
Radom kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW može doći do povećanog
nivoa buke, te je s toga potrebno vršiti merenje nivoa buke u životnoj sredini.
Obzirom na lokaciju objekata i udaljenosti od najbližih stambenih objekata, u toku redovnog
rada buka ne sme prelaziti granične vrednosti date u Uredbi o indikatorima buke, graničnim
vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u
životnoj sredini ("Službeni glasnik RS" br. 75/2010), odnosno ne sme prelaziti za dan i za veče
65 dB(A), a za noć 55 dB(A).
Na predmetnoj lokaciji vrši se merenje nivoa buke u životnoj sredini, od strane Zavoda za javno
zdravlje Subotica, Centar za higijenu i humanu ekologiju.
Zdravlje stanovništva
Uticaju projekta (emisija iz kotlarnice) mogu biti izloženi samo zaposleni u fabrici. Ovaj uticaj
je mali, obzirom da će prema projektnim podacima emisija iz kotlarnice biti ispod GVE. U
slučaju akcidenta može doći do uticaja na zdravlje zaposlenih.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
46
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Meteorološki parametri i klimatske karakteristike
Ne postoji uticaj na meteorološke parametre i na klimatske karakteristike.
Ekosistem
Ekosistem može biti ugrožen samo u slučaju akcidenta. U zavisnosti od veličine akcidenta i
brzine reagovanja zavisiće i uticaj na ekosistem.
Naseljenost i koncentracija stanovništva
Rad kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW nema negativan uticaj na
naseljenost i koncentraciju stanovništva.
Namena i korišćenje površina
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW nema negativnog uticaja na namenu i
korišćenje površina.
Komunalna infrastruktura
Komunalna infrastruktura nije ugrožena pri redovnom radu. U slučaju akcidenta većih razmera
infrastuktura može biti ugrožena.
Prirodna dobra posebnih vrednosti i nepokretna kulturna dobra
Rad kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW nema uticaja na prirodna dobra
posebnih vrednosti i nepokretna kulturna dobra.
Pejzažne karakteristike područja
Pejzažne karakteristike područja neće biti ugrožene radom projekta.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
47
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
7. PROCENA UTICAJA
SLUČAJU UDESA
NA
ŽIVOTNU
SREDINU
U
Prikaz opasnih materija, njihove količine i karakteristike
U toku rada kotlarnice neće se koristiti opasne materije.
Od udesnih situacija na predmetnoj lokaciji moguć je požar.
Vazduh
U slučaju požara u kotlarnici za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW, vazduhom bi se
širio oblak dima koji u sebi sadrži razna manje ili više toksična jedinjenja.
Nivo koncentracije zagađujućih materija u dimnom oblaku zavisio bi od vremenskih uslova. Pri
neutralnim i nestabilnim vremenskim prilikama najveća koncentracija je pri tlu u relativnoj
blizini zapaljenog objekta i to do rastojanja od 20 njegovih visina, računajući sa visinom objekta
još oko 50 m iznad njegove gornje ivice. Na slici je prikazano kretanje dimnih gasova i dužina
zagađenjima zahvaćenog tla u pravcu kretanja vetra.
Slika - Prenos zagađujućih materija
Uzimajući u obzir toksikologiju produkata sagorevanja, masu gasovitih proizvoda, toplotu i
brzinu sagorevanja, kao i najčešće vremenske prilike, u slučaju požara došlo bi do lokalnog
zagađenja vazduha bez većih posledica na širu okolinu.
Voda i zemljište
Čestice iz oblaka dima se vremenom talože i padaju na okolno tlo i objekte. Na ovaj način došlo
bi do izvesnog zagađenja zemljišta, a samim tim i podzemnih voda.
Buka
U trenutku nastanka akcidenta (požar, eksplozija) dolazi do stvaranja povišenog nivoa buke, ali
je ovaj uticaj kratkotrajan.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
48
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Mere prevencije, pripravnost i odgovornost na udes kao i mere otklanjanja posledica
udesa odnosno sanacije
Prevencija udesa je skup mera i postupaka na nivou postrojenja, kompleksa i šire zajednice, koji
imaju za cilj sprečavanje nastanka udesa, smanjivanje verovatnoće nastanka udesa i
minimiziranje posledica. Mere i postupci prevencije određuju se na osnovu podataka dobijenih
procenom opasnosti od udesa.
Mere i postupci prevencije se sastoje u:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
adekvatnom prostornom planiranju i zoniranju naselja (određivanje zona zaštite,
udaljenosti opasnih aktivnosti od naselja itd.);
izradi analize opasnosti od udesa i davanju mišljenja i saglasnosti na njih;
izboru novih tehnologija koje manje zagađuju životnu sredinu i obezbeđuju veći
stepen zaštite i onih tehnologija koje smanjuju potrebe transporta opasnih materija;
blagovremenom otklanjanju svih uočenih tehničko-tehnoloških nedostataka;
održavanju radno-tehnološke discipline na potrebnom nivou;
urednom održavanju prohodnosti svih puteva i prolaza unutar opasnih instalacija;
primeni tehničkih sredstava i opreme detekcije i zaštite;
kontroli i nadzoru monitoringa i sistema bezbednosti;
informisanju i uključivanju javnosti u odlučivanje o svim pitanjima značajnim za
bezbednost stanovništva.
Mere i postupci prevencije obuhvataju i izradu, praćenje i sprovođenje podzakonskih akata,
normativa i standarda koji se odnose na ovu oblast.
U okviru predmetne kotlarnice prevencija se sastoji pre svega u pravilnom projektovanju i
izgradnji objekta, uz poštovanje zakonskih propisa i standarda, kao i u kasnijem redovnom
održavanju, pravilnom radu i kontroli parametara procesa, i kontroli i ispitivanju instalacija i
opreme za gašenje požara.
Neophodna je i obuka svih zaposlenih koji rade u kotlarnici, za bezbedan i zdrav rad, kao i
obuka iz zaštite od požara.
Pripravnost je stanje koje se postiže pripremom svih nadležnih subjekata, opreme i tehnike radi
najadekvatnijeg odgovora na udes uz najmanje moguće posledice, a obezbeđuje se donošenjem
planova zaštite.
Odgovor na udes započinje onog trenutka kada se dobije prva informacija o udesu koja sadrži
podatke:
 o mestu i vremenu udesa;
 vrsti opasnih materija koje su prisutne;
 proceni toka udesa;
 proceni rizika po okolinu i
 druge značajne podatke za odgovor na udes.
U slučaju udesa potrebno je preduzeti sledeće mere:
 utvrditi uzok i obim udesa
 izvršiti angažovanje određenog broja ljudi osposobljenih za sanaciju udesa
 pribaviti odgovarajući materijal za sanaciju
 u slučaju udesa većih razmera potrebno je obavestiti Ministarsvo nadležno za zaštitu
životne sredine ili njihove predstavnike.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
49
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
8. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA I
GDE JE TO MOGUĆE, OTKLANJANJE SVAKOG
ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU
SREDINU
U toku redovnog rada projekta ne očekuje se značajan negativan uticaj na životnu sredinu. U
slučaju akcidenta na lokaciji ne očekuje se prekogranični uticaj, a verovatnoća da do akcidenta
na lokaciji dođe je mala. U slučaju akcidenta ugroženi bi bili ljudi i objekti na predmetnoj
lokaciji.
Mere predviđene zakonom i drugim propisima podrazumevaju primenu normativa i
standarda pri izradi objekta, izboru i nabavci opreme i uređaja. Mere zaštite životne sredine
sprovode se kroz adekvatan izbor opreme, preventivne mere zaštite od akcidentnih situacija i
kroz pravilan tretman otpadnih materija.
Tokom izvođenja radova na pripremi terena i izgradnji objekta potrebno je planirati i primeniti
sledeće mere zaštite:
• Nosilac projekta je dužan da poštuje Zakon o planiranju i izgradnji, kao i podzakonska
akta doneta na osnovu ovog Zakona
• Vršiti redovno kvašenje zaprašenih površina i sprečiti rasipanje građevinskog materijala
tokom transporta
• Utvrditi obavezu sanacije zemljišta, u slučaju izlivanja ulja i goriva tokom rada
građevinskih mašina i mehanizacije
• Otpadni materijal koji nastane u procesu izgradnje (komunalni otpad, građevinski
materijal i metalni otpad, i sl.) propisno sakupiti, razvrstati i odložiti na za to predviđenu
i odobrenu lokaciju
• Materijal iz iskopa odvoziti na unapred definisanu lokaciju, za koju je pribavljena
saglasnost nadležnog organa; transport iskopanog materijala vršiti vozilima koja
poseduju propisane koševe i sistem zaštite od prosipanja materijala
• Ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili
arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah prekine radove i obavesti
nadležnu organizaciju za zaštitu spomenika kulture
• Ako se u toku radova naiđe na prirodno dobro koje je geološko-paleontološkog tipa i
minerološko-petrografskog porekla, za koje se pretpostavlja da ima svojstvo prirodnog
spomenika, izvođač radova je dužan da o tome obavesti nadležnu organizaciju za zaštitu
prirode.
Nosilac projekta je dužan:
•
•
•
•
Da poštuje Zakon o zaštiti vazduha, kao i podzakonska akta doneta na osnovu ovog
Zakona
Predvidi odgovarajuću opremu, tehnička i tehnološka rešenja, kojima se obezbeđuje da
emisija zagađujućih materija u vazduh zadovoljava propisane granične vrednosti
Da postrojenje prilikom projektovanja, gradnje i korišćenja održava tako da ne ispušta
zagađujuće materije u vazduh u količini većim od graničnih vrednosti emisije
Ukoliko dođe do kvara uređaja kojim se obezbeđuje sprovođenje propisanih mera zaštite
ili do poremećaja tehnološkog procesa zbog čega dolazi do prekoračenja graničnih
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
50
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vrednosti emisije, nosilac projekta je dužan da kvar ili poremećaj otkloni ili prilagodi
rad novonastaloj situaciji ili obustavi tehnološki proces kako bi se emisija svela u
dozvoljene granice u najkraćem roku
U slučaju prekoračenja graničnih vrednosti nivoa zagađujućih materija u vazduhu, da
preduzme tehničko-tehnološke mere ili da obustavi tehnološki proces, kako bi se
koncentracije zagađujućih materija svele u propisane vrednosti
Nosilac projekta svakog izvora zagađivanja dužan je da dostavi nadležnom organu
podatke o stacionarnom izvoru zagađivanja i svakoj njegovoj promeni
Obezbedi redovan monitoring emisije i da o tome vodi evidenciju
Obezbedi kontinualna merenja emisije ako za to postoji obaveza (kada je maseni protok
emisije za određenu zagađujuću materiju veći od propisanih vrednosti) samostalno,
putem automatskih uređaja za kontinualno merenje
Vodi evidenciju o obavljenim kontinualnim merenjima sa podacima o mernim mestima,
rezultatima i učestalosti merenja i dostavi podatke jednom u tri mesca u roku od 15 dana
od isteka tromesečja, a i da dostavi merenja na godišnjem nivou u vidu godišnjeg
izveštaja najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu
Obezbedi kontrolna merenja emisije preko ovlašćenih organizacija, ako merenja emisije
obavlja samostalno
Obezbedi propisana povremena merenja emisije, preko ovlašćenog pravnog lica dva
puta godišnje, ukoliko ne vrši kontinualni monitoring, a podatke dostavi u roku od 30
dana od dana izvršenog merenja
Vodi evidenciju o vrsti i kvalitetu sirovina, goriva i otpada u procesu spaljivanja
Vodi evidenciju o radu uređaja za sprečavanje ili smanjenje emisije zagađujućih
materija kao i mernih uređaja za merenje emisije
Za termoenergetska postrojenja, obaveze Nosioca projekta su:
•
•
•
•
•
•
•
Primeniti važeće tehničke normative i standarde propisane za izgradnju, korišćenje i
održavanje ove vrste objekata
Predvideti odgovarajuće mere zaštite, odnosno opremu, tehnička i tehnološka rešenja,
kojima se obezbeđuje da emisija zagađujućih materija u vazduh zadovoljava propisane
granične vrednosti
U toku probnog rada, izvršiti početno merenje emisije gasova i izveštaj sa rezultatima
izvršenih merenja dostaviti nadležnom organu; u slučaju da koncentracije zagađujućih
materija u emitovanim gasovima prelaze propisane granične vrednosti, sprovesti
postupak podešavanja parametara uređaja radi postizanja propisanih zahteva emisije
Pribaviti dozvolu u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha
Skladišta čvrstog goriva (uglja) planirati kao zatvorena ili natkrivena, radi sprečavanja
emisije praškastih materija
Nije dozvoljeno skladištenje otpadnih materija na nepokrivenom i nebetoniranom
prostoru u krugu kompleksa
Upravljanje otpadnim materijama koje imaju karakter opasnog otpada uključiti u
postojeći sistem upravljanja otpadom na lokaciji
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
51
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
•
•
•
•
•
•
•
•
Predvideti adekvatno uređeno skladište za smeštaj opasnog otpada u skladu sa važećim
propisima koji uređuju postupanje sa ovom vrstom otpada
Predvideti prostor za privremeno skladištenje otpada za smeštaj najmanje dvostruke
količine otpada koja prosečno nastaje između dva ciklusa prevoza, čime se obezbeđuje
njihova zaštita od spoljnih uticaja
Mesto za skladištenje otpada opremiti uređajima, opremom i sredstvima za dojavu,
gašenje i sprečavanje širenja požara i drugom sigurnosnom opremom
Projektovati i izvesti odgovarajuću zvučnu zaštitu, kojom se obezbeđuje da buka koja se
emituje pri propisanim uslovima korišćenja i održavanja uređaja i opreme, ne
prekoračuje propisane granične vrednosti
Nakon puštanja pogona u rad ili pri probnom radu pogona izvršiti kontrolno merenje
nivoa buke na granici kompleksa i izvršiti ocenu efikasnosti primenjenih mera zaštite,
pri čemu se uzima kao merodavan kriterijum za noć, budući da emitovana buka ne zavisi
od doba dana, već od režima rada pogona; u slučaju da izmereni nivoi buke prelaze
dozvoljene vrednosti, poboljšati zvučnu izolaciju prema osetljivim i ugroženim
objektima
Zvučnu barijeru izvesti od odgovarajućeg materijala i adekvatne visine, čime se
obezbeđuje smanjenje nivoa buke na granici lokacije do dozvoljenih vrednosti za dan i
za noć
Sprovoditi neophodne mere zaštite od mogućih udesa (požar), kao i mere za otklanjanje
posledica u slučaju udesnih situacija; pribaviti saglasnost nadležnog organa na
predviđene mere zaštite od požara
Sprovoditi program praćenja uticaja rada pogona na životnu sredinu, koji se odnosi na
merenja emisije zagađujućih materija u vazduh, u skladu sa važećim propisima.
Mere u slučaju udesa (požara)
Mere prevencije za slučaj izbijanja požara ili eksplozija na lokaciji „Lepenke“ d.o.o. sprovode
se zahvaljujući obezbeđivanju, redovnoj kontroli i servisiranju:
− Hidrantske mreže,
− Prenosnih sredstava za gašenje požara.
HIDRANTSKA MREŽA
U okviru fabričkog kompleksa „Lepenka“d.o.o. postoji unutrašnja i spoljašnja hidrantska
mreža. Unutrašnja hidrantska mreža ima po jedan hidrantski priključak na svakoj etaži objekta
prečnika Ø50mm, sa kompletnom hidrantskom opremom. Spoljašnja hidrantska mreža izvedena
je sa cevovodom prečnika 110mm. Snabdevanje vodom hidrantske mreže je iz sopstvenih
bunara.
Prema predlogu glavnog projekta zaštite od požara, ukupna količina vode za potrebe gašenja
požara iznosi 10 lit/s.
Kontrolu hidrantske mreže vrše isključivo za to ovlašćene ustanove periodično na svakih šest
meseci.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
52
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
PRENOSNA SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA
Prenosna protivpožarna sredstva se koriste za gašenje početnih i manjih požara i čine ih
vatrogasni aparati „S“ tipa i CO2. Prema predlogu glavnog projekta zaštite od požara, predviđen
broj aparata je sledeći:
− Ručni PP aparati sa ugljen dioksidom tip CO2-5, 2 komada
− Ručni PP aparati sa prahom tip S-9, 8 komada
− Prevozni PP aparati sa prahom tip S-50, 4 komada.
Aparati koji su postavljeni sa spoljne strane objekata moraju biti zaštićeni od atmosferskih
uticaja sunčevih zraka, mehaničkih oštećenja i sl. stavljanjem u ormariće ili na neki drugi
pogodan način.
Kontrolu protivpožarnih aparata vrše za to ovlašćene ustanove na period od 6 meseci.
U svim objektima se mogu koristiti sva raspoloživa sredstva u zavisnosti koja materija gori.
Preporučuje se prah i pena sa većim brojem punjenja. Voda se može koristiti u neophodnim
količinama bez nepotrebnih nalivanja.
Svu električnu instalaciju i gromobransku instalaciju je potrebno redovno održavati i periodično
pregledati od strane ovlašćene stručne ustanove, koja će nakon izvršenog pregleda izdati
izveštaj o stručnom nalazu pregledane instalacije. Uočene kvarove ili nedostatke je potrebno
odmah otkloniti. Pored redovnog, preglede vršiti i nakon svake rekonstrukcije ili dogradnje.
U krugu fabrike je potrebno postaviti (tamo gde to već ne postoji) oznake upozorenja:




Zabranjeno pušenje
Zabranjena upotreba otvorenog plamena
Opasnost od požara
Opasnost od eksplozije.
Zaštitne mere prilikom izbijanja požara
Radnici koji su se zatekli u neposrednoj blizini mesta požara dužni su da pristupe gašenju
požara prema postupku koji je uvežban za vreme redovne periodične obuke.
Prilikom gašenja požara, bez obzira na mesto njegovog nastanka, radnici su dužni da se
pridržavaju sledećih opštih principa i postupaka:
− gašenju požara prvi pristupaju radnici koji su se zatekli u neposrednoj blizini mesta nastanka
požara, bez obzira da li je u pitanju njihovo radno mesto ili ne,
− pristupiti gašenju požara odmah, bez odlaganja,
− u slučaju da je nemoguće savladati požar postojećim sredstvima u početnoj fazi, alarmirati
vatrogasnu jedinicu,
− požar gasiti aparatima za gašenje početnih požara ili adekvatnim sredstvom koje se može
naći pri ruci. Koristiti samo podesna sredstva za gašenje,
− prilikom gašenja požara po mogućstvu nastojati da se prilikom intervencije pravi što manje
dodatne štete,
− isključiti napajanje električnom energijom momentalno, na glavnoj sklopki, ili trafo stanici
ili tamo gde je to moguće,
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
53
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
− u slučaju da je nemoguće isključiti dovod struje, električne instalacije pod naponom gasiti
isključivo podesnim sredstvima za gašenje požara (S i CO2 aparati),
− svaki požar predstavlja stresnu situaciju u kojoj se pojedinci teško snalaze. Gašenju požara
se mora prići energično, ali bez stvaranja nervoze ili nepotrebne panike. Pojedince koji
eventualno podlegnu panici odstraniti što dalje od mesta požara,
− evakuisati sva ugrožena lica na bezbedno mesto,
− obezbediti pristup vatrogasnoj jedinici u što kraćem roku,
− na mestu požara ne stvarati nepotrebnu gužvu, već obezbediti prisustvo samo optimalnog
broja radnika,
− požar po mogućstvu ugasiti u njegovoj najranijoj fazi. Ukoliko to nije moguće, lokalizovati
ga do dolaska pojačanja i to uklanjanjem zapaljivih i gorivih predmeta iz neposredne
okoline požara.
Mali požari - koristiti suve hemikalije ili CO2
Veći požari - koristiti vodeni sprej ili maglu, pomeriti opasne materije iz požarnog prostora pod
uslovom da nema rizika
Odmah po saznanju o požaru PRVO POZVATI:
−
−
−
−
vatrogasnu jedinicu na broj: 193*,
MUP na broj: 192*,
Centar za obaveštavanje na broj: 1985 i
ukoliko preti opasnost da dođe do povrede zaposlenih ili drugih lica ili ukoliko ima
povređenih pozvati Hitnu pomoć na broj: 194*.
* - objedinjene prijave akcidentnih situacija (milicija, vatrogasci i hitna pomoć) će se moći vršiti pozivom SAMO
na jedan broj: 112, a aktiviranje ovog broja se očekuje u najskorijoj budućnosti.
U slučaju požara reagovala bi vatrogasna jedinica Novi Kneževac, koja je na rastojanju od oko
5km od lokacije. Očekivano vreme dolaska je 10 minuta. Na prilaznom putu ne postoje
prepreke i prelazi.
Radi što bolje zaštite od požara i zbog brže i efikasnije intervencije u slučaju požara moraju se
preduzeti sledeće preventivne mere:
− Prilazni putevi svim objektima moraju biti slobodni i nezakrčeni,
− Saobraćajnice moraju biti slobodne i nezakrčene, ne smeju se držati drugi predmeti,
motorna vozila, materijal i sl. što bi ometalo kretanje vatrogasnih vozila tokom
intervencije,
− U zimskom periodu redovno čistiti prilazne puteve i saobraćajnice od snega.
Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih
materija, rekultivacija, sanacija)
Tehnička rešenja zaštite životne sredine:


Postojeći dimnjak visine 25m odgovara zahtevima dozvoljene koncentracije zagađenja i
omogućava da emisija zagađujućih materija u vazduh bude ispod GVE
Šljaka nastala sagorevanjem uglja pada kroz levak za šljaku u mehanički ležeći
odšljakivač i na osnovu novoprojektovanog rešenja se preko transportera šljake vodi u
predviđeni prostor van kotlarnice za skupljanje šljake.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
54
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Mere u slučaju zatvaranja kotlarnice
Prvi korak u slučaju prestanka rada i zatvaranja kotlarnice za kotao na ugalj bio bi
obaveštavanje nadležnih organa.
O prestanku rada, kao i o okolnostima koje su dovele do njegovog zatvaranja, potrebno je
obavestiti sledeće nadležne organe pismenim putem:
− Agenciju za zaštitu životne sredine
− Inspektora bezbednosti i zdravlja na radu
− MUP i Vatrogasnu jedinicu.
Naredni korak po zatvaranju kotlarnice je prestanak dopremanja sirovina - uglja i pomoćnog
materijala. Zatim bi se upotrebile preostale zalihe uglja.
Naredni korak bi bila demontaža kotlarnice.
Većina opreme nakon demontaže ne predstavlja opasnost po životnu sredinu. Demontirana
oprema se uklanja sa lokacije fabrike i pravilno odlaže do prodaje drugoj fabrici i/ili
organizaciji za sakupljanje otpada.
Sve vrste otpada, koji bi tom prilikom nastale, se uklanjaju i prodaju ovlašćenim operaterima za
sakupljanje otpada.
Završetkom demontiranja otpočinje rušenje objekta. Armatura iz armirano – betonskih
konstrukcija biće sakupljena i prodata kao metalni otpad. Otpadne betonske podloge će se
predati ovlašćenoj organizaciji za sakupljanje otpada. Temeljna ploča biće uklonjena.
Zemljište će u poslednjem koraku biti rukultivisano i revitalizovano, sa uređenjem zelenih
površina.
Nasipanje terena biće izvršeno do nivoa kota terena pre izgradnje objekta.
Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu
sredinu



redovna kontrola svih ventila i sudova pod pritiskom,
redovna kontrola ispravnosti gromobranskih i elektro instalacija,
redovna kontrola ispravnosti hidrantske mreže i protivpožarnih aparata.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
55
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Osnovne karakteristike postojećeg stanja za potrebe ovog studijskog istraživanja definisane su
na osnovu uvida u: postojeća planska dokumenta, urađena studijska istraživanja, predprojektnu
dokumentaciju kao i stanje na terenu.
Istraživanje i vrednovanje postojećeg stanja urađeno je uz poštovanje hijerarhije osnovnih
odnosa polazeći od najšire analize postojećih ekoloških potencijala pa do pojedinih pokazatelja
koji odslikavaju postojeće odnose.
Kako se radi o objektu koji u redovnim uslovima može imati mali, odnosno lokalni uticaj na
životnu sredinu to se Program praćenja uticaja svodi samo na neposrednu okolinu.
Opis činilaca životne sredine prikazan je u poglavlju 5.
Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu:

zagađenje vazduha - u slučajevima kada izmerene vrednosti koncentracija štetnih
materija prelaze GVE (granična vrednost emisije) koje su utvrđene Uredbom o
graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni glasnik RS",
broj 71/2010 i 6/2011-ispr.),

nivo buke u životnoj sredini - u slučajevima kada nivo buke pređe granične vrednosti
definisane Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za
ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini
("Službeni glasnik RS" br. 75/2010).
Mesta, način i učestalost merenja mogućih parametara
Mesta i način merenja utvrđeni su:



Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni
glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.),
Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke
("Sl.glasnik RS", broj 72/2010),
Uredbom o indikatorima buke, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik Republike
Srbije", broj 75/2010)
Zagađenje vazduha
U toku redovnog rada „Lepenke“ d.o.o., vrše se redovna merenja emisije zagađujućih materija u
vazduh u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“ broj 36/09 i 10/2013) i
Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni glasnik
RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.), 2 puta godišnje.
Merenje emisije zagađujućih materija, prema Uredbi o graničnim vrednostima emisija
zagađujućih materija u vazduh (Sl. gl. RS br. 71/2010 i 6/2011 – ispr.) za srednja postrojenja za
sagorevanje, koja koriste čvrsto gorivo obuhvata merenje: ugljen monoksida (CO), azotnih
oksida izraženih kao NO2, praškastih materija, oksida sumpora izraženih kao SO2 i organskih
materija izraženih kao ukupni ugljenik.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
56
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
U cilju utvrđivanja uticaja predmetne kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW
na okolinu predlaže se merenje emisije otpadnih gasova i organskih i praškastih materija na
emiteru kotlarnice.
Monitoring emisije u vazduh:
Emiter
Parametri za praćenje
Učestalost merenja
Ugljen-monoksid (CO)
Kotao na ugalj
Azotni oksidi izraženi kao
NO2
Sumporni oksidi izraženi
kao SO2
Ukupna koncentracija
praškastih materija
Organske materije izražene
kao ukupni ugljenik
2 x godišnje*
* merenje obavlja ovlašćena i akreditovana institucija
Ocena sadržaja čvrstih i gasovitih materija u izlaznim gasovima emitera vrši se poređenjem sa GVE
datim u odgovarajućim propisima.
Nivo buke
Merenje nivoa buke u životnoj sredini vršiće se u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj
sredini ("Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/10), Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini
i obimu izveštaja o merenju buke ("Sl.glasnik RS", broj 72/2010) i Uredbom o indikatorima buke,
metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini
("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 75/2010).
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
57
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
10. NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA
Kratak prikaz netehničkih podataka navedenih u Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu
U okviru kompleksa „Lepenka“ d.o.o. u Novom Kneževcu planirana je izgradnja novog objekta
kotlarnice za novi kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW, na mestu dela postojeće hale.
Predlogom mašinskog projekta je predviđena hala unutrašnjih gabarita 9,00x19,85 m, najmanje
čista visine od 15,00 m, na mestu postojeće hale, koja se na tom delu, u dužini od 42 m,
potpuno ruši.
Pri redovnom radu kotlarnice mogući uticaji na životnu sredinu su emisija dimnih gasova iz
dimnjaka kotla, kao i moguće povećanje nivoa buke. Predlogom projekta je predviđeno
tehničko rešenje kotlarnice, kojim se obezbeđuje da emisija gasova u atmosferu bude ispod
GVE definisanih propisima.
U toku rada kotlarnice, vršiće se merenje emisije u vazduh, kao i merenje nivoa buke u životnoj
sredini, u skladu sa propisima.
Do uticaja na životnu sredinu može doći i u slučaju udesa, ali je uz pravilan rad i redovno
održavanje verovatnoća za to mala.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
58
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
11. PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI
NEPOSTOJANJU ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH
ZNANJA I VEŠTINA ILI NEMOGUĆNOSTI DA SE
PRIBAVE ODGOVARAJUĆI PODACI
Prilikom izrade Studije o proceni uticaja za projekat Kotlarnica za kotao na ugalj
nominalnog kapaciteta 8 MW „Lepenka“ d.o.o. Novi Kneževac, izrađivači Studije nisu
naišli na nepostojanje stručnih znanja i veština i nisu uočeni tehnički nedostaci jer se smatra da
se u potpunosti koriste tehnička rešenja i materijali koji omogućuju adekvatnu zaštitu životne
sredine.
Uz investiciono-tehničku dokumentaciju Nosilac projekta je pribavio sledeće uslove i
saglasnosti:




Urbanističko-tehničke uslove zaštite od požara broj 217-3-271/13, izdate od strane
Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne
situacije u Kikindi, Odsek za preventivnu zaštitu, dana 28.11.2013.
Informaciju o lokaciji broj VI-05-353-16, izdatu od strane Opštinske uprave Opštine
Novi Kneževac, Odeljenja za budžet, finansije i privredne delatnosti, Odsek za
urbanizam, zaštitu životne sredine i komunalne poslove, dana 16.12.2013,
Izmene i dopune Informacije o lokaciji, broj VI-05-353-16/1, izdate od strane Opštinske
uprave Opštine Novi Kneževac, Odeljenja za budžet, finansije i privredne delatnosti,
Odsek za urbanizam, zaštitu životne sredine i komunalne poslove, dana 31.01.2014.
Uslove zaštite prirode za izgradnju kotlarnice za kotao na ugalj, kat.parc. 220/3, K.O.
Novi Kneževac, broj 03-52/2, izdate od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode
Novi Sad, dana 05.02.2014.
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
59
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
TEKSTUALNI PRILOZI
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
60
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
GRAFIČKI PRILOZI
| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
61
Download

studija o proceni uticaja za projekat kotlarnica za kotao na