Postar 41:postar 28.5.2012 12:20 Page 1
Postar 41:postar 28.5.2012 12:20 Page 2
Postar 41:postar 28.5.2012 12:20 Page 3
sadr`aj
po{tar
4
4
Intervju sa
Mujo Butković,
generalni direktor BH Pošte
9
Aktuelnosti
Održan sastanak menadžmenta
BH Pošte i Elektroprivrede BiH
Časopis “JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo
Izdava~:
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
22
Glavni i odgovorni urednik:
Munib BUJAK
20
Tiraž:
2.600 primjeraka
Seminari i edukacije
PostEurope - Beograd 2012
Seminari i edukacije
BH Pošta na 19.
Međunarodnom prometnom
simpoziju u Opatiji
23 Uspješno završen prvi dio
certifikacije BH Pošte
24 Nove tehnologije
Foto:
Sanin GRABONJIĆ
Štampa:
“SVJETLOST ŠTAMPA”
d.o.o. Sarajevo
Za štampariju:
Mirsad JELI]
planove rada za 2012. godinu
20
Za izdava~a:
Mujo BUTKOVI],
generalni direktor
Redakcija:
Hamdija FULURIJA,
Mirjana DURAKOVIĆ,
Katarina KAMOČAJI,
Elvedina HALAČ
10 Izvršni direktori predstavili
9
BH Pošta ovlaštena
za mjenjačke poslove
26 Filatelija
22
Pristiglo više od 30 tema
za poštanske marke
27 Aktuelnosti
Sastanak predstavnika
kablovskih operatera i BH Pošte
”Poštar” izlazi periodi~no
Rukopisi se ne vra}aju
31 Zanimljivosti
Koliko novca će nam trebati
za odmor ove godine?
^asopis ”Poštar” registrovan je kod Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta Federacije BiH, pod brojem: 02-15-3720/02 od
24.06.2002. godine.
Postar 41:postar 28.5.2012 12:20 Page 4
INTERVJU
Butković: Zajedno prebroditi teška vremena
Zadržati BH Poštu među
V
najuspješnijim preduzećima
Dokaz da se Uprava BH Pošte, zajedno sa svojim
saradnicima, zna boriti sa svim nedaćama je pozitivan poslovni rezultat na dan 31. mart 2012. godine
koji iznosi oko 30.000 KM. To ima posebnu vrijednost ako se zna da je u isto vrijeme prošle godine
poslovni rezultat bio negativan za oko 600.000 KM
4
JP BHPO[TA d.o.o.
jerujem da ćemo zajedno uspješno prebroditi teška vremena i
zadržati BH Poštu među najuspješnija preduzeća u BiH,
poručio je u intervjuu za časopis “Poštar” generalni direktor BH Pošte Mujo Butković.
Direktor Butković za naš časopis govori o dosadašnjim
rezultatima ove značajne bh.
kompanije, o poteškoćama s
kojima se BH Pošta susreće u
svom radu, o naslijeđenim
problemima novog menadžmenta, ali i o budućim
planovima i prioritetima.
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 5
INTERVJU
Dominantni prihodi
Prošlo je punih deset godina od razdvajanja Pošte i Telekoma.
Gospodine Butkoviću, gdje je danas, po Vašem mišljenju, JP BH
Pošta?
- Od tog perioda do danas, BH Pošta najveći dio poslovanja zasniva na malom broju
velikih korisnika usluga. To su BH Telecom,
PIO/MIO, sudovi i banke. Ukupni prihodi
koje BH Pošta ostvaruje od navedenih korisnika usluga su 55 posto, a samo od BH Telecoma prihodi dosežu 32 posto. Dakle, ovi
korisnici ključni su kupci naših usluga.
Najvažnije poslove koje BH Pošta obavlja
za navedene korisnike su: štampanje i distribuciju računa za BH Telecom, štampanje i
distribuciju izvoda po računima fizičkih lica
kod banaka, podjelu penzija za PIO i
dostavu pisama s dostavnicom za sudove.
Kakve bi bile posljedice po BH Poštu ukoliko ne bi vršila usluge
štampanja i distribucije računa i izvoda?
- Možemo zaključiti da BH Pošta, u suštini, ukoliko ne vrši poslove štampe i distribuciju računa i izvoda, ima manje
prihode za cca. 20 miliona KM. To znači da
bi i poslovni rezultat BH Pošte bio umanjen
u istom iznosu, osim za direktne troškove
koji nisu značajni, jer je najveći trošak fiksni
trošak radne snage.
Percepcija BH Pošte, kao preduzeća koje
se bavi pismonosnim uslugama kao osnovnom djelatnošću, gubi se ukoliko se
posmatra struktura prihoda i vrste posla.
Slobodno se može reći da je osnovna djelatnost BH Pošte štampanje i distribucija
računa i izvoda za BH Telecom, komercijalne banke i još nekoliko drugih komunalnih preduzeća, jer su to dominantni prihodi.
Iz strukture prihoda vidi se da su to,
manje-više, prihodi koji su sami od sebe
vezani za BH Poštu. Drugim riječima, BH
Pošta u dosadašnjem periodu nije uopće
vodila posebnu brigu o stvaranju prihoda,
već su prihodi bili definisani prirodom
posla.
www.posta.ba
5
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 6
INTERVJU
Hoćete reći da tržišni princip do sada nije bio izražen kod stvaranja
prihoda u BH Pošti?
Ključni korisnici
- Da. Jednostavno, sve se svodilo na to kako
izvršiti posao (tehnologija) i kako potrošiti ono
što ostane nakon pokrivanja troškova poslovanja. Nakon dugogodišnjih negativnih trendova
prihoda od osnovne djelatnosti, u prošloj godini
je došlo do kulminacije tako da je sa 30. junom
2011. godine ostvaren negativan rezultat koji je
iznosio oko 1.350.000 KM, ukoliko se uključe
troškovi koji su smanjeni zbog manje stope
amortizacije, ukidanja rezervisanja za otpremnine uposlenika i razgraničenja radne odjećeuniforme na tri godine. Nova Uprava u BH Pošti
konstatovala je ovo stanje kada je preuzela mandat 26. jula 2011. godine.
Gospodine Butkoviću, niste dugo na ovoj poziciji, a ipak se mogu
nagovijestiti neki Vaši prioriteti u poslovnoj politici koju ćete voditi na
čelnom mjestu tokom Vašeg mandata. Kakva su Vaša očekivanja u 2012.
godini?
- Nova poslovna godina je prilika da se BH
Pošta pokuša preorjentisati u pogledu poslovanja.
Potrebno je izvršiti disperziju rizika stvaranja pri-
Činjenica je da je nova Uprava prilikom preuzimanja dužnosti suočena
s negativnim poslovanjem BH Pošte. Koliko je to djelovalo
obeshrabrujuće i šta je bio prvi korak ka otklanjanju negatuvnih
trendova?
- Suočeni s tim problemom u poslovanju, Uprava je ocijenila da se negativan trend prihoda ne
može brzo zaustaviti i da je jedino rješenje
racionalizacija troškova. Pristupilo se različitim aktivnostima kontrole troškova, tako da smo na
kraju godine ostvarili pizitivan rezultat od oko
480.000 KM.
S obzirom da je ova Uprava bila na čelu kompanije samo pet mjeseca, da je došlo i do promjene Nadzornog odbora, kao i upravnika Centara
pošta (osim u CP-a Tuzla i Mostar), ostvareni rezultat predstavlja nesvakidašnji uspjeh. Činjenica je
da su za ovaj uspjeh zaslužni i prethodni upravnici
CP-a, koji su na tim pozicijama pokazali značajnu
korektnost i profesionalnost. Također, sve pohvale
i predsjedniku sindikata Muhamedu Bajramoviću
i predstavnicima sindikata za profesionalan i korektan odnos prema Upravi i podršci koju su
pružali i koju pružaju.
Svakako su zaslužni i svi uposlenici koji su prihvatili činjenicu da su promjene u rukovodstvo
Preduzeća nadležnost vlasnika i nastavili da profesionalno obavljaju svoje svakodnevne poslove.
Nadzorni odbor i ministar Prometa i komunikacija
Federacije BiH Enver Bijedić bili su uključeni u
skoro sve aktivnosti nove Uprave, tako da su i oni
značajno doprinjeli ostvarenom uspjehu BH Pošte.
6
JP BHPO[TA d.o.o.
hoda koji je koncentrisan u četiri ključna korisnika
usluga BH Pošte: BH Telecom, PIO/MIO, komercijalne banke i sudovi. Ovo je bitno uraditi iz razloga što se od sva četiri ključna korisnika usluga
može očekivati značajno smanjivanje prihoda.
Naime, od BH Telecoma se smanjenje prihoda očekuje iz sljedećih razloga: zbog potrebe
ove kompanije za smanjenjem troškova, jer je sve
izraženija konkurencije druga dva telecom operatera. Efekti toga su već vidljivi u njihovoj odluci
da dostavu računa ne vrše preporučenim pismom
već običnim, što, u konačnici, znači smanjenje
prihoda za BH Poštu od oko tri miliona KM na
godišnjem nivou. Drugo, BH Telecom postepeno
napušta zakupljene poslovne prostore BH Pošte.
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 7
INTERVJU
BH Telecom je zakupoprimac kod BH Pošte u
iznosu od 90 % (oko sedam miliona KM), prihoda
na godišnjem nivou. Osim toga, naplata računa
BH Telecoma se vrši preko telecom shopova tako
da je i prihod BH Pošte po tom osnovu, također,
znatno manji.
Smanjuju se i prihodi od Penzijsko-invalidskog
fonda, jer je sve veći broj penzionera koji penzije
primaju preko komercijalnih banaka. S obzirom
da banke ne naplaćuju proviziju od PIO-a, već
Nameće se logično pitanje: zašto se nije ništa preduzimalo u ranijem
periodu kako bi se minimizirao rizik koncentracije prihoda na samo četiri
ključna korisnika usluga i time spriječila mogućnost velikih oscilacija u
poslovanju?
- To i jeste jedno od ključnih pitanja koje zahtijeva konkretan odgovor. Naime, da se vodila
briga o ovom problemu na vrijeme, sigurno se
moglo naći kvalitetno rješenje.
Pozitivan rezultat do kraja marta
od oko 30.000 KM
Prošle godine su bile godine globalne krize koja nije mimoišla ni našu zemlju. No,
i pored toga BH Pošta je uspjela da izbori pozitivan rezultat. Koliko ste zadovoljni
sa postignutim rezultatima u prošloj godini?
- Naravno da ni BH Pošta ne može biti imuna na globalnu krizu (recesiju) u Evropi i svijetu,
koja je podobro zapljusnula i BiH. Međutim, očit dokaz da se Uprava BH Pošte, zajedno
sa svojim saradnicima, zna boriti sa svim nedaćama je pozitivan poslovni rezultat na dan
31. mart 2012. godine koji iznosi oko 30.000 KM. To ima posebnu vrijednost ako se zna
da je u isto vrijeme prošle godine poslovni rezultat bio negativan za oko 600.000 maraka.
Osim toga, BH Pošta u cjelosti poštuje sve elemente Kolektivnog ugovora, koji je izuzetno
zahtjevan prema poslodavcu, odnosno BH Pošti. Sve obaveze prema uposlenicima se
izvršavaju na vrijeme (plaće, doprinosi, topli obrok, regres...). Mora se priznati da ovo i
nije čest slučaj u bližem okruženju. Sve obaveze prema dobavljačima se izvršavaju na vrijeme. To govori da BH Pošta i dalje ima dobru osnovu i da može prebroditi ova teška vremena i ostati među najuspješnijim kompanijama.
direktno od penzionera, a ne kao BH Pošta od
PIA. Njihov je interes da se smanje rashodi
prenoseći svoje troškove na penzionere.
Komercijalne banke sve više prelaze na
dostavljanje izvoda putem e-maila. Posebno
prednjači Raiffeisen banka koja je najavila da će
od šestog mjeseca sve svoje izvode dostavljati emailom, a ako nemaju e-mail onda po naknadnom zahtjevu.
Sudovi sve češće dostavu vrše posredstvom
svojih kurira, pogotovo u urbanim sredinama
gdje je najveći broj sudskih pošiljki.
Ovo što se dešavalo sa najvažnijim kupcima
moglo se desiti i ranije. Zašto se ovo nije desilo
ranije, ne treba vezivati s novim menadžmentom.
Ova konstatacija je, ustvari, i najveći teret koji
se može staviti prethodnoj Upravi jer su o ovome
morali voditi više računa kako bi se preduprijedila situaciju u kojoj se našla BH Pošta kad je u
pitanju finansijski rezultat.
Napominjem: novi menadžment nije odgovoran za smanjene prihode, jer je uzrok smanjenja prihoda dugogogodišnji negativni trend
pada prihoda od osnovne djelatnosti.
Uzevši u obzir gore navedenu situaciju, za
vrlo kratko vrijeme BH Pošta može ostati bez
značajnih prihoda, zbog čega je neophodno
izvršiti pomenutu disperziju rizika tj. povećati broj
korisnika usluga i time stabilizirati prihode.
www.posta.ba
7
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 8
INTERVJU
Na koji način se to može realizirati, odnosno kako povećati broj korisnika
usluga i koja bi bila njihova struktura?
O kakvim zahvatima je riječ?
- To se najjednostavnije može uraditi na osnovnim prihodima BH Pošte, a to su štampa i
distribucija računa javnih preduzeća. Da se to
što prije desi, zbog općeg interesa, potrebna
nam je podrška i vlasnika BH Pošte - Vlade Federacije, kao i ostalih nivoa vlasti (kantona i
općina).
Naime, istraživanja i analiza koju je BH Pošta
uradila pokazuju da se preuzimanjem posla podjele i distribucije računa kod samo desetakJavnih
preduzeća prihod može povećati za 15 miliona
KM. Najznačajniji je potencijalni prihod od JP Elektroprivreda BiH koja dostavlja mjesečno oko
900.000 računa. To bi značilo oko šest miliona KM
prihoda na godišnjem nivou. Ovaj iznos bi bio
dostatan da BH Pošta amortizuje negativne finansijske udare koji će se, izvjesno je, desiti u skorijem
periodu.
Uprava BH Pošte od oktobra prošle godine vodi
intenzivne razgovore s Upravom Elekroprivrede o
uspostavi poslovne saradnje na vršenju usluga
štampe i distribucije računa. Već tada nam je
obećano da će Elektroprivreda, ukoliko nađe
komercijalni interes, posao vezan za račune povjeriti BH Pošti. I dalje je aktuelno to obećanje, tako
da nije nerealno očekivati uspostavljanje te dugo
željene saradnje.
Kod ostalih nekoliko preduzeća (Toplane,
Vodovod ZDK, Vodovod Tuzla, Grijanje Zenica,
Grijanje Tuzla, Komunalac Tuzla, JKP Distrikt Brčko
i dr.). može se ostvariti dodatni prihod od štampe
i distribucije računa od oko osam miliona KM.
Dakle, ukoliko bi u narednom periodu uvezali
sva preduzeća koja su u vlasništvu Vlade Federacije BiH, pojedinih kantona i pojedinih općina,
BH Pošta bi mogla OSTVARITI ZNAČAJNE PRIHODE. To, ustvari, znači da BH Pošta za kratko vrijeme, uz podršku vlasnika, može postati izuzetno
profitabilno preduzeće.
- Prvo, moraju se centralizovati sve funkcije za
koje se pokaže da je to opravdano. Činjenica je da
se u BiH stalno govori kako ne može naprijed zbog
prevelikog broja administracije uslovljene kantonima.
BH Pošta ima isti problem jer je riječ o preduzeću koje
je organizovano na sličnom principu (Centri pošta su
raspoređeni po kantonima, a u Sarajevu imamo, na
samo par kilometara udaljenosti, duplu administraciju). Poslovi koje bi trebalo centralizovati su svi oni
koji su u funkciji podrške, a mogu se obavljati u bilo
kojem dijelu naše države. To su poslovi obračuna
plaće, kadrovski poslovi, pravni poslovi i slično. Dislocirane bi ostale funkcije koje su bitne zbog blizine
korisnika usluga (prodaja i slično).
Drugo, sve neprofitne organizacione dijelove
zatvoriti, osim u opravdanim slučajevima i to samo
ukoliko je to osnovna djelatnost preduzeća (CORE
poslovi). Treće, napraviti program zbrinjavanja viška
uposlenika na dobrovoljnoj osnovi (stimulativna otpremnina, preraspodjela na nove poslove, prekvalifikacija, upošljavanje djece uposlenika koji su
tehnološki višak i slično). Četvrto, organizaciju prilagoditi tržišnom principu gdje bi prihodi bili na prvom
mjestu, a ne kao do sada na zadnjem. Ovi potezi će,
zasigurno, značajno popraviti rashodovnu stranu u BH
Pošti, uticati na prihodovnu stranu, tako da očekivano
smanjenje prihoda ne bi ugrozilo pozitivan rezultat.
Četiri zahvata
Ukoliko se uskoro ne ostvari saradnja s Elektroprivredom ili sa nekoliko drugih javnih preduzeća na bazi distribucije računa, BH Pošta i
dalje može biti stabilna firma, ali moraće se
hitno izvršiti značajni zahvati u organizacionoj
strukturi.
8
JP BHPO[TA d.o.o.
Može li se iz ovoga što ste kazali zaključiti da je stabilnost BH Pošte opet
realna?
- Može, jer BH Pošta je preduzeće koje raspolaže s kapitalom od oko 275 miliona KM, posjeduje najbolju infrastrukturu u BiH (305 pošta i 992
šaltera). BH Pošta posjeduje značajne rezerve gotovine, kao i rezervisane usluge koje garantuju
određeni iznos prihoda.
Samo na ova četiri elementa, sa kompetentnim
menadžmentom i radnicima koji su zainteresovani
da zarade svoju platu, može se graditi budućnost
BH Pošte. Činjenica je i da oni koji nisu zainteresovani da doprinose nisu poželjni ni u kojem preduzeću, pa tako ni u BH Pošti. Drugim riječima,
vremena su teška, ne samo u BH Pošti nego i
svuda oko nas i ukoliko se želi naprijed moramo
se što bolje organizovati i pokušati razdvojiti radnike od neradnika.
Razgovarao: Munib BUJAK
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 9
AKTUELNOSTI
Sastanku su prisustvovali: Elvedin Grabovica, Mensura Zuka, Mirsad Šabanović, Admir Andelija, Edin Mujagić,
Mujo Butković, Mirsad Mujić, Sead Mušinbegović i Elma Piknjač- Jaganjac
Održan sastanak menadžmenta
BH Pošte i Elektroprivrede BiH
Piše: Elvedina HALAČ
U
Generalnoj direkciji BH
Pošte u ulici Obala
Kulina bana br. 8 u
Sarajevu u četvrtak, 10. maja
2012. godine, održan je radni
sastanak članova Uprava JP BH
Pošta d.o.o. Sarajevo i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.
Sastanku su prisustvovali
članovi Uprave BH Pošte- generalni direktor Mujo Butković,
izvršni direktor Sektora za poštanski promet Mirsad Mujić,
izvršni direktor Sektora za EKF
poslove Sead Mušinbegović,
izvršna direktorica Sektora za
razvoj i informacione sisteme
Elma Piknjač- Jaganjac i
članovi
Uprave
Elektro-
privrede BiH - generalni direktor Elvedin Grabovica, izvršni
direktor za snadbijevanje i trgovinu Mirsad Šabanović,
izvršni direktor za distribuciju
Admir Andelija, izvršni direktor za ekonomske poslove
Edin Mujagić i izvršna direktorica za pravne i kadrovske
poslove Mensura Zuka.
Razgovarano
je
o
dosadašnjim iskustvima u
radu BH Pošte i Elektroprivrede BiH te o mogućoj uspostavi poslovne saradnje
između ove dvije kompanije u
domenu
kovertiranja
i
dostave računa kupcima električne energije.
Na sastanku je od strane
članova menadžmenta Elek-
troprivrede BiH izražena
spremnost za postizanje
konkretnog dogovora o zajedničkom poslovnom angažmanu (štampa i distribucija
računa kao i naplate računa
na šalterima BH Pošte po povoljnijim uslovima).
Članovi dvije Uprave dogovorili su da timovi ispred
BH Pošte i Elektroprivrede BiH
do 31. maja naprave plan
daljih aktivnosti odnosno da
obje kompanije razmotre
svoje mogućnosti s ciljem približavanja stavova radi konačnog dogovora. Nakon
ovog roka bi se trebao
održati
novi
sastanak
menadžmenta BH Pošte i
Elektroprivrede BiH.
www.posta.ba
9
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 10
AKTUELNOSTI
Izvršni direktori predstavili
planove rada za 2012. godinu
JP BH Pošta posluje pomoću tri glavna sektora: Sektora za poštanski promet,
Sektora za ekonomsko – finansijske poslove i Sektora za informacione sisteme i
razvoj. Svaki sektor ima svog izvršnog direktora, koji je ujedno i član Uprave JP
BH Pošta d.o.o. Sarajevo. Direkori sektora zajedno sa zaposlenicima prave
godišnji plan rada. Tako su nam za 41. broj časopisa Poštar predstavili planove
rada za 2012. godinu.
Sektor za poštanski promet
Realizacija projekata
od strateškog značaja
Piše: Katarina KAMOČAJI
I
zvršni direktor Sektora za
poštanski promet, Mirsad
Mujić i član Uprave
Društva, osim sa operativnim,
svakodnevnim poslovima, u
2012. godinu ušao je sa brojnim strateškim planovima. To
su projekti od strateškog interesa
za
obavljanje
tehnološkog procesa prijema,
prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka, a reflektuju se
kroz projekte koje obavlja Sektor za poštanski promet
samostalno ili u saradnji sa
drugim sektorima i službama.
10 JP BHPO[TA d.o.o.
Riječ je o realizaciji brojnih
novih, ali i procesa koji su u
toku. Sektor za poštanski
promet na čelu sa gospodinom Mujićem želi unaprijediti
red prijevoza BHP i između
BHP i druga dva poštanska
operatora, red prijevoza u
međunarodnom prometu i
proces prerade u poštanskim
centrima. Radi se i na softverskoj podršci procesima u
Službi za međunarodni poštanski promet koji se odnose
na obračun, te unapređenju
EMS usluge u regionu.
Velika pažnja poklanja se i
unapređenju brze isporuke i
prijenosa pošiljaka u unutrašn-
Mirsad MUJIĆ, direktor sektora
jem poštanskom prometu, ali i
revidiranju metodologije snimanja kvaliteta, te implementaciji usluge štednje sa
stanovništvom za Postbank BH.
Što se tiče uputničkog
prometa, radi se na unapređenju usluge kroz projekat razmjene međunarodnih
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 11
AKTUELNOSTI
uputnica elektronskim putem
sa Hrvatskom poštom d.d. Zagreb. Želi se proširiti asortiman
usluga Eurogiro uvođenjem
nove usluge EU transfer novca
u roku od 48 sati (Nova Banka
a.d. Banja Luka). Takođe je u
planu unapređenje uputničkog
prometa uvođenjem usluge
razmjene PostNet uputnica sa
Poštama Srpske a.d. Banja
Luka, te provođenje pilot projekta isplatnih transakcija WU
putem “Translik” aplikacije sa
Raiffeisen bank d.d.
Svaka od usluga ima za cilj
zadovoljstvo korisnika, pa će
se u radu Sektora za poštanski
promet posebno raditi na
proširenju usluge isplata sa
ugovorenim korisnicima kroz
aktivnosti na ponovnom uspostavljanju isplate invalidnina
i drugih primanja.
U toku su i međunarodni
projekti, u kojima je prema
standardima Svjetskog i Evropskog poštanskog saveza BH
Pošta obavezna učestvovati.
Sektor za poštanski promet
zajedno sa druga dva Sektora
učestvuje i u realizaciji pro-
jekata cijele kompanije BH
Pošte kao što su implementacija v5.12 IPS sistema,
softverska
podrška
tehnološkom procesu prijenosa
poštanskih pošiljaka u unutrašnjem
poštanskom
prometu – “Šalterska aplikacija”, razvoj softverske podrške procesu prikupljanja i
obrade statističkih podataka,
definisanje
tehnološkog
procesa dostave pošiljaka za
internet prodavače i prilagođavanje tehnološkog procesa
poslovnim korisnicima.
Sektor za razvoj i informacione sisteme
Nova informatička
arhitektura BH Pošte
BH Pošta osim na poštanskom i finansijskom, počiva i
na razvoju i informacionom
sistemu. Tako se i zove treći
Sektor kompanije, a član Uprave Društva i izvršna direktorica Sektora je Elma Piknjač
Jaganjac. Rad službi u okviru
ovog sektora takođe je, kao i
u ostala dva sektora, fokusiran
na razvoj i funkcionisanje poštanskog sistema.
Sve službe Sektora su angažovane na relizaciji projekta
infrastrukture javnih ključeva –
PKI, u sklopu projekta Vlade
FBiH
Fe-uprava,
koji
omogućava izdavanje digitalnih certifikata i daje osnove
sigurnosti potrebne za elektronsku razmjenu i digitalno
potpisivanje dokumenata. Usluge PKI sistema su od
strateškog značaja za JP BH
Poštu jer predstavljaju osnovu za
razvoj novih usluga e-governmenta, e-Školstva, e-Zdravstva
e-business, e-commerce i ebanking i za pravna i za fizička
lica.
Služba razvoja fokusirala je
na prvom mjestu optimizaciju
poštanske mreže sa ciljem prestrukturiranja i iznalažanja
novih načina organizovanja
poštanskih jedinica. Važan
korak naprijed je razvoj i implementacija
aplikacionog
Elma PIKNJAČ JAGANJAC,
direktorica sektora
rješenja “Poštanska mreža“
koji će pružiti integralno web
rješenje baze podataka poštanske mreže, centara prerade, rejona i poštonoša,
objekata i strukture usluga u
relaciji sa drugim podsistemima u integralnom inforwww.posta.ba
11
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 12
AKTUELNOSTI
macionom sistemu. U segmentu mreže “Struktura prostora“ napravljen je veliki
iskorak
ka
aplikativnom
rješenju “Nekretnine“, urađen
po zahtjevu Uprave Društva.
Sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9000 standardima je strateški nastavak
uvođenja procedura i uputstava u određenim tehničkotehnološkim
radnim
procesima. U tom pravcu je
usklađivanje internih akata
Društva sa međunarodnom i
domaćom legislativom, uz
poseban akcent na Treću poštansku direktivu EU.
Ovaj sektor brine o održavanju i razvoju komunikaciono-informatičke
infrastrukuture preduzeća koju
sačinjavaju serveri, routeri,
switchevi, telefonske centrale
kao i pripadajući software.
Oprema u eksploataciji je od
renomiranih proizvođača kao
što su Cisco, IBM, Microsoft,
VMware, Oracle i dr. Na IBM
blade i storage hardware-u je
izgrađena jezgra IS-a upotrebom VMware virtualizacijske
platforme na kojoj egzistiraju
neophodni Microsoft servisi.
Oko centralnog Cisco firewalla izgrađeno je sigurno povezivanje pošta preko Interneta
čime su se stvorili uslovi za
pružanje onLine usluga uz
niske troškove održavanja.
Pokrenut
je
projekat
razvoja nove šalterske aplikacije uz korištenje savremenih tehnologija i principa
razvoja softvera. Cijeli projekat
je izveden vlastitim snagama
bez obzira na angažovanost
uposlenika u svakodnevnim
poslovima održavanja i implementaciji drugih hitnih zahtjeva. Planirano je postepeno
12 JP BHPO[TA d.o.o.
uvođenje nove verzije po poštanskim jedinicama uz integriranje u postojeći sistem.
Naredni korak je razvoj aplikativnog rješenju za dostavu i
uručenje pismonosno-paketskih pošiljaka, unapređenje
aplikacija kadrovske evidencije, poslova osiguranja, web
apliakcije poštanske mreže.
U toku je implementacija
v5.12 IPS aplikacije, koja je
pokrenuta
samostalnim
snagama bez angažovanja
spoljnih
konsultanata.
Uvođenjem nove verzije IPS
aplikacije poboljšat će se
kvalitet usluge praćenja pošiljaka u međunarodnom poštanskom prometu, obrada
terminalnih troškova i fakturisanja sa svim poštanskim upravama. Razvijene aplikacije
koje omogućavaju automatizaciju održavanja bitnih podataka za ovoj sistem kao što
su uvjeti za prijem pošiljaka,
tarife i naknade za međunarodni obračun, plan ruta otpreme će se integrisati sa
novom verzijom IPS sistema.
Sektor za razvoj i informacioni sistem će dati punu podršku Sektoru za EKF poslove
u nabavci i implementaciji ERP
rješenja.
Uvođenje
ERP
rješenja prema svjetskim standardima i njegovo integriranje
sa šalterskom aplikacijom
predstavlja stratešku postavku
razvoja i omogućava kontinuiran i pouzdan rad, potpuno praćenje poslovanja,
standardizaciju i optimizaciju
postojećih procesa, prilagođavanje novim uslovima poslovanja i donošenje strateških
odluka na temelju kvalitetnih i
pravovremenih analiza.
BH Pošta uskoro bi mogla
postati jedna od prvih kom-
panija koja će poštivati zakonsku regulativu koja se odnosi
na energetsku efikasnost objekata. U toku je priprema Projekta energetske efikasnosti
objekata u vlasništvu JP BH
Pošta u okviru kojeg se analizira postojeće stanje i propremaju projekti sanacije koji će
dugoročno
obezbijediti
poboljšanje energetske efikasnosti i uštedu energije i smanjenje troškova za ovu namjenu
u poštanskim jedinicama
mreže, a samim tim prilagoditi
se opštim svetskim trendovima
u zaštiti okoliša.
U svojoj složenoj strukturi,
dio Sektora za razvoj i informacioni sistem - Služba za Investicije se bavi kratkoročnim
planiranjem investiranja unutar sistema Pošte. Stvarne
potrebe investiranja, izgradnje
novih, promjene ili održavanja
postojećih objekata i poštanskih sredstava, su iskazane u
planu Sektora za svaku godinu. Po usvajanju Plana, Investicije
pristupaju
izradi
Investicionih
programa,
učestvuju u složenim procedurama donošenja odluka i saglasnosti,
pripremi
Investiciono tehničke dokumentacije, reviziji, pripremi i
realizaciji tenderskih dokumentacija, izbora najpovoljnijih ponuđača, izgradnje,
sanacije i adaptacija objekata,
nadzora nad građenjem i u
konačnici internom i općinskom tehničkom prijemu objekata sve do dobivanja
upotrebne dozvole i konačnog
obračuna za arhiviranje u
dokumentaciji preduzeća. U
toku je i ažuriranje, modifikacija i usavršavnje aplikacije za praćenje investicija
na internoj mreži JP BH Pošta.
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 13
AKTUELNOSTI
Sektor za EKF poslove
Elektronsko bankarstvo
- prioritet
N
ajvažnije finansijske
poslove u BH Pošti vodi
Sektor za ekonomsko
– finansijske poslove. Izvršni direktor Sektora Sead Mušinbegović i član Uprave Društva,
zajedno sa zaposlenicima Sektora predstavlja finansijske izvještaje Upravnom i Nadzornom
odboru, te priprema polugodišnje i godišnje izvještaje o
poslovanju.
2012. godinu Sektor za
EKF poslove počeo je rebalansom budžeta za 2012. i 2013.
godinu. Aktivnosti se nastavljaju učešćem u izradi tenderske dokumentacije i objava
tendera za ERP rješenje.
Sektor za ekonomsko-finansijske poslove nastoji realizirati
plan
uvođenja
elektronskog bankarstva u sve
centre pošta.
Recesija nije zaobišla ni
BiH. Tako se i u BH Pošti, upravo u Sektoru za EKF poslove
analiziraju i reduciraju sve
vrste troškova. Da bi se dobit
kompanije povećala, radi se
na povećanju kamatnih stopa
kod oročenog novca, kao i na
sredstva po viđenju, u svim
poslovnim bankama, te se
pokušavaju smanjiti troškovi
provizija bankarske usluge u
zemlji. Takođe se radi na unapređenju usluga BH Pošte
koje imaju za cilj povećanje
prihoda.
Da bi jedna kompanija
napredovala i imala što bolje
finansijske rezultate potrebno
je pokrenuti projekte unutar
vlastitih resursa. Vode se aktivnosti na centralizaciji blagajničkog
poslovanja
i
obračunske službe plata,
uvode se mjere za povećanje
prodaje, kontroliše se poslovanje svih centara pošta, a
izvršena je i konverzija preostalih dolara u konvertibilne
marke.
U ovogodišnjem planu
Sektora za EKF poslove
naglašava se stalno učešće u
svim timovima osnovanim za
unapređenje poslovanja. Da
bi sve bilo kako nalažu pravila i zakon o javnim
nabavkama, Sektor za EKF
poslove mjesečno izvještava
Upravu, Nadzorni odbor i
Agenciju za javne nabavke po
tom pitanju.
Kada je riječ o saradnji,
osim sa ostala dva Sektora u
Sead MUŠINBEGOVIĆ,
direktor sektora
BH Pošti, ekonomsko-finansijski sektor ima obavezu
sarađivati i sa Poreskom upravom, Upravom za indirektno oporezivanje, bankama,
kupcima i dobavljačima.
Učestvuje u obavezujućoj reviziji institucija FBiH, te
predaje mjesečne i godišnji
statističke izvještaje RAD,
TRG. Bez nameta države ne
može se ni zamisliti poslovanje, pa se tako svaki
mjesec izrađuju i dostavljaju
PDV prijave.
www.posta.ba
13
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 14
AKTUELNOSTI
Šesti april je
simbol otpora fašizmu
Za vrijeme opsade glavnog grada BiH naši poštari su radili i svakodnevno dijelili
pisma i penzije Sarajlijama
Otpor prema fašizmu i agresiji
Piše: Elvedina HALAČ
J
avno preduzeće BH Pošta d.o.o. Sarajevo i
ove godine na prigodan način obilježilo je
6. april, Dan grada Sarajeva. Ovo je najznačajniji datum u historiji glavnog grada BiH i on
predstavlja simbol otpora građana svim
oblicima fašizma. Tog dana 1945. godine
Sarajevo je oslobođeno od fašističke okupacije
u Drugom svjetskom ratu. Također, 6. april simbolizuje i početak nove i do tada nezabilježene
opsade jednog grada u modernijoj historiji ratovanja.
I pored toga što su svaki dan bili pokretne
mete agresorskim vojnicima s brda, Sarajlije su
14 JP BHPO[TA d.o.o.
nastavile sa životom. Oni koji nisu bili na bedemu odbrane grada i naše domovine, išli su na
posao, ženili se, udavali, družili, rađali djecu...
Doprinos otporu i normalizaciji života, koliko je
ona bila moguća u takvim uvjetima, dali su i zaposlenici tadašnjeg PTT-a BiH.
Naši poštari su radili tokom rata u Sarajevu,
raznosili pisma i poruke koje su pristizale preko
Crvenog križa i drugih humanitarnih organizacija, penzionerima su dijelili penzije...
Jedan od njih bio je i Iveto Stunić iz Sarajeva,
koji i danas sa puno ljubavi i ponosa obavlja
posao poštara. Stunić je u ratu pokrivao naselja
u centru grada koja su i pretrpjela ogromna granatiranja i razaranja. No, to ga nije omelo da
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 15
AKTUELNOSTI
svakog dana počevši od 1993. godine
mnogim Sarajlijama donese pismo.
Nismo imali poštarskih uniformi ni torbi.
Pošiljke sam nosio u sportskoj torbi obučen u
civilno odijelo. Podjela pisama i penzija teško
se odvijala jer su na nas pucali snajperisti sa
okolnih brda, padale su granate... Ali, mi smo
se znali čuvati. Dobijali smo rejone u blizini
adrese stanovanja pa ako bi došlo do granatiranja ili pucnjave vratili bi se kućama ili bi
sačekali u nekom od haustora da napad
prestane. Onda bi ponovo nastavili sa podjelom pošiljki i tako do policijskog sata. Cilj je
bio podijeliti ono što dobiješ - priča poštar Stunić, dodajući da je Sarajlije u ratu održalo zajedništvo i isti cilj - spasiti grad.
JP BH Pošta
učestvovala u akciji
“Sat za planetu zemlju”
Tokom opsade ubijen 11.541
građanin Sarajeva
Za vrijeme opsade od 1992. do 1995. godine u Sarajevu je ubijeno 11. 541 građanin
Sarajeva među kojima i 1.601 dijete. Opsada
je potrajala 1.425 dana, ali nije uništila Sarajevo. Naprotiv, Sarajevo je herojski izdržalo sve
napade, granatiranja, snajperske hice, glad,
mrak, žeđ, hladne zime... I na kraju se uspjelo
odbraniti od daleko naoružanijeg neprijatelja.
Piše: Katarina KAMOČAJI
JP BH Pošta d.o.o Sarajevo učestvovala je u
kampanji „Sat za planetu Zemlju“ tako što je
na sat vremena, tačnije 31. marta, od 20.30
do 21.30 sati ugasila svjetla na Generalnoj direkciji i Pošti 71 101 Sarajevo.
“BH POŠTA HOĆE! PRIDRUŽI SE I TI!“ moto
je s kojim je JP BH Pošta odlučila biti primjer i
ostalim kompanijama, te ih podsjetiti kako da
sa malim gestom za nas, a velikim za čovječanstvo, budu dio borbe za očuvanje naše
planete.
Tako je BH Pošta još jednom pokazala svijest i spremnost da iskaže nezadovoljstvo zbog
klimatskih promjena koje su prije svega nastale
zbog neprikladnog ljudskog ponašanja, a s
druge strane da iskaže podršku globalnoj akciji
„dobro za našu planetu“, kao što smo to uradili
i 2002. godine kada smo radili prigodnu poštansku marku na temu „ DAN PLANETE
ZEMLJE“.
BH Pošta nastaviće i dalje podržavati akcije
koje imaju za cilj očuvanje prirode.
Poštar Stunić: Održalo nas je zajedništvo
www.posta.ba
15
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 16
AKTUELNOSTI
Promocija knjige
“Očekujući istinu i pravdu”
Jovana Divjaka
Piše: Katarina KAMOČAJI
G
lavna pošta u Sarajevu 7. aprila bila je domaćin promocije bečkog dnevnika „Očekujući istinu i pravdu“
penzionisanog generala Armije RBiH, Jovana Div-
jaka.
Veliki broj posjetilaca imao je priliku u auli sarajevske
Glavna pošte, uz zvuke bečkog valcera, poslušati svjedočanstvo o danima koje je general Divjak proveo u zatvoru
u Beču. Uz zahvalnost prijateljima na podršci, penzionisani
general Divjak izrazio je ljubav prema Sarajevu, nazvavši ga
svojim gradom, gradom iz kojeg nikada neće otići. Među posjetiocima promocije bile su i brojne poznate ličnosti iz svijeta
politike, književnosti i umjetnosti kao što su francuska novinarka i književnica Florence Hartmann, rediteljica Jasmila
Žbanić, profesor Zdravko Grebo, poznati trener Ivica Osim,
gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i mnogi drugi.
Knjigu je izdalo „Oslobođenje“ koje je već feljtoniziralo Divjakov dnevnik na svojim stranicama.
Uz promociju knjige u auli sarajevske Glavne pošte posjetioci su imali priliku vidjeti izložbu ratnih fotografija o
stradanju glavnog grada tokom opsade 1992. - 1995. godine.
16 JP BHPO[TA d.o.o.
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 17
AKTUELNOSTI
Izložba fotografija
koje prikazuju obnovu
Glavne pošte u Sarajevu
i njeno svečano otvaranje
3. maja 2001. godine
Pohvalne riječi građana
U auli Glavne pošte Sarajevo postavljena je i knjiga utisaka o izložbi fotografija za građane. Jedan
od Sarajlija napisao je:
Za one koji nisu znali Poštu prije rata, za one
koji su svjedoci njenog uništenja, za sve nas koji smo
počeli zaboravljati kako je izgledala prije obnove veoma dobar dokument vremena je ova izložba.
Piše: Elvedina HALAČ
U maju 1992. godine u Sarajevu se vodila
odlučujuća bitka za spašavanje glavnog grada
Bosne i Hercegovine čime je osujećena njegova
podjela, a što je bila namjera agresora. Tog maja
gorjelo je Sarajevo, gorjela je Glavna pošta...
Dvadeset godina kasnije Glavna pošta Sarajevo, impozantna građevina, historijsko zdanje i
jedan od simbola Sarajeva, sija još ljepšim sjajem zahvaljujući rekonstrukciji koja je trajala
punih pet godina.
Podsjećanja radi, Glavna pošta Sarajevo zapaljena je 2. maja 1992. godine, a obnovljena
zgrada svečano je otvorena 3. maja 2001. godine. Rekonstrukcija je urađena prema izvornom
građevinskom projektu čime je sačuvana njena
ljepota i autentičnost.
Svake godine zaposlenici JP BH Pošta d.o.o.
Sarajevo prisjete se oba ova datuma i obilježavaju ih na adekvatan način. Ove godine u
auli Glavne pošte Sarajevo otvorena je izložba
fotografija koje svjedoče o ratnom razaranju i
obnovi arhitektonskog objekta. Fotografije će biti
izložene tokom mjeseca maja za sve građane i
korisnike usluga JP BH Pošta.
Historijski gledano, izgradnju Glavne pošte
Sarajevo 1911. godine, u nizu arihitektonskih
zdanja iz perioda austrougarske okupacije BiH,
započeo je ugledni austrougarski arhitekta Josip
Vancaš. Ova građevinska ljepotica koštala je
tadašnju austrougarsku upravu 1.280.000 zlatnika. Glavna pošta Sarajevo ima i svoje zgrade
- bliznakinje, a one se nalaze u Beču i Trstu.
www.posta.ba
17
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 18
AKTUELNOSTI
Pismo Ive Buhača
predstavlja BiH
na Međunarodnom
takmičenju
Iako je imao težak zadatak, žiri je jednoglasno
odlučio da epitet najljepšeg pisma ove godine
ponese pismo „Dragi naš skijaški Profesore“
Ivo BUHAČ: Pobjednik takmičenja
Piše: Elvedina HALAČ
I
ove godine Bosna i Hercegovina učestvuje na međunarodnom takmičenju u
pisanju pisama za mlade
ljude, koje još od 1971. godine organizira Svjetski poštanski savez uz pomoć
UNESCO-a.
Ovogodišnja
tema „Napiši pismo sportisti ili
osobi iz svijeta sporta kojoj se
divi, da bi objasnio šta ti znače
Olimpijske igre“ izabrana je
zbog toga što se ove godine
održavaju Olimpijske igre u
Londonu.
Cilj teme je podizanje svijesti o važnosti olimpijskog
duha te stvaranje boljeg svijeta
uz pomoć sporta i isticanjem
univerzalnih vrijednosti poput
prijateljstva, druženja, korektnog nadmetanja i prihvatanja
različitosti među ljudima.
Žiri je imao težak zadatak
18 JP BHPO[TA d.o.o.
Jednoglasna odluka
Kao i ranijih godina, za organizaciju takmičenja u BiH
bili su zaduženi JP BH Pošta
d.o.o. Sarajevo, Hrvatska
pošta d.o.o Mostar i Pošte
Srpske a.d. Banja Luka. Po prvi
put, učešće u ovom događaju
imala je i Agencija za poštanski promet BiH. Žiri sastavljen
od predstavnika sva tri bh.
poštanska operatera i Agencije
za poštanski promet BiH te
spoljnih saradnika imao je
težak zadatak.
Trebalo je od velikog broja
kvalitetnih pisama, koje su
napisali osnovci iz svih dijelova
BiH, izabrati najljepše. Ipak,
jednoglasnom odlukom epitet
najboljeg pisma ponijelo je
ono koje je napisao Ivo Buhač,
učenik sedmog razreda Osnovne škole „Biograci“, Jare,
čije pismo „Dragi naš skijaški
Profesore“, kako je ocijenio
žiri, ima sve kvalitetekreativnost,
iskrenost
i
nadarenost.
Postar 41:postar 28.5.2012 12:21 Page 19
AKTUELNOSTI
Prigodne nagrade
Ovo pismo predstavljat će našu državu na međunarodnom takmičenju. Drugo mjesto osvojila je Lejla Delalić, učenica OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo, a dok
je treće mjesto pripalo Andreju Koziću, učeniku OŠ „Vuk
S. Karadžić“ Banja Luka. Osim njih, žiri je izdvojio još
osam najboljih pisama kao i najkretivnije pismo koje je
napisao Smiljan Raguž iz OŠ „Stolac“, Stolac. Agencija
za poštanski promet BiH, također je izabrala najbolja
pisma tako da će u konačnici prigodne nagrade dobiti
ukupno 14 učenika.
Druženje i prijateljstvo bili su osnovna poruka ovog
takmičenja, ali ono je pokazalo još jednu činjenicu, a to
je da pisanje pisama, kao tradicionalni oblik komunikacije, i pored svih savremenih tokova ne izumire i ostaje prisutno u stalnom kontaktu među ljudima.
Imena nagrađenih učenika:
Ivo Buhač - OŠ „Biograci“, Jare
Lejla Delalić - OŠ „Umihana Čuvidina“, Sarajevo
Andrej Kozić - OŠ „Vuk S. Karadžić“, Banja Luka
Smiljan Raguž - OŠ „Stolac“, Stolac
Mirsada Džinović - OŠ „Čelić“, Čelić
Andrea Bjelica - OŠ „Sveti Sava“, Bileća
Nikša Alilović - OŠ „Petra Bakule“, Mostar
Šejla Dudević - OŠ „Osman Nuri Hadžić“, Sarajevo
Aleksandar Mitrović - Prva osnovna škola, Brčko
Adelisa Habibović - „Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju“, Sarajevo
Maida Mujanović - „Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju“, Sarajevo
Maja Rulj - OŠ „Pale“, Pale
Sulejman Ahmetspahić - OŠ „Edhem Mulabdić“,
Zenica
Darko Mikanović - OŠ „Vuk Karadžić“, Bijeljina
Nagradni fond
Troje učenika koji su zauzeli vodeća mjesta uz
novčane nagrade dobit će i bicikle. Njihovi nastavnici
maternjeg jezika, također će dobiti novčane nagrade.
Preostali izabrani učenici bit će nagrađeni poklon paketima, mp4 playerima te albumima poštanskih operatera
u BiH.
Dodjela nagrada 29. maja u Sarajevu
Dodjela nagrada obavit će se 29. maja u Sarajevu
na svečanosti koju će, kao ovogodišnji domaćin takmičenja za BiH, organizirati JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.
Uspješna
filatelistička izložba
u Trećoj gimnaziji
Prezentirane poštanske marke BiH
kroz historiju
U okviru manifestacije „Susreti bivših i
sadašnjih gimnazijalaca sa Vilsonova“, koja
je održana u Trećoj gimnaziji u Sarajevu
21.aprila ove godine, prikazana je filatelistička izložba na kojoj su prezentirane poštanske marke Bosne i Hercegovine kroz
historiju.
Na izložbi su prezentirane i poštanske
marke prijateljskih zemalja, čiji su ambasadori bili gosti Treće gimnazije. Učešće
u ovom događaju imalo je i Javno preduzeće BH Pošta d.o.o. Sarajevo koje je
Trećoj gimnaziji doniralo promotivni materijal.
Tokom izložbe promotivni materijal je
podijeljen gostima i učenicima ove škole,
dok je jedan komplet katalog doniran školskoj biblioteci. Izložbu je posjetilo oko
3.000 bivših i sadašnjih učenika Treće gimnazije, njihovi roditelji i drugi gosti.
Iz Treće gimnazije upućena je zahvalnost
BH Pošti na doniranom materijalu uz ocjenu
da je filatelistička izložba bila izuzetno uspješna jer je mnogo učenika pokazalo interesovanje za filateliju.
www.posta.ba
19
Postar 41:postar 28.5.2012 12:22 Page 20
SEMINARI - EDUKACIJE
JP BH Pošta na plenarnoj sjednici
"Post Europ"- a 2012. u Beogradu
Poštanski sektor širom svijeta suočen sa
smanjivanjem obima pošte
Piše: Katarina KAMOČAJI
D
elegacija JP BH Pošte i ove je godine
prisustvovala plenarnoj sjednici skupštine „PostEurop”-a, najveće međunarodne poštanske organizacija koja okuplja 50
evropskih poštanskih javnih operatera. Domaćini su bili Pošta Srbije i Beograd.
20 JP BHPO[TA d.o.o.
Predstavnici BH Pošte, kao i svake godine,
aktivno su učestvovali u programu zasjedanja
skupštine najznačajnijeg skupa evropskih
poštanskih operatera s obzirom da smo
punopravni član asocijacije još od 1993.
godine, te učestvujemo u radnoj grupi za
kvalitet i dio smo projekta za poboljšanje
usluge u jugoistočnoj Evropi.
Postar 41:postar 28.5.2012 12:22 Page 21
SEMINARI - EDUKACIJE
Vođa delegacije PTT Turske CANDAN ŞENYÜZ i predstavnici BH Pošte
Samira KULAGLIĆ i Muris HADŽIMEJLIĆ
Vođa delegacije JP BH POŠTA Elma PIKNJAČ-JAGANJAC
i član delegacije Haris KAFEDŽIĆ
BH Poštu predstavljali su
izvršna direktorica Sektora za
razvoj i informacione sisteme
Elma Piknjač - Jaganjac, koordinator za međunarodne odnose
Haris Kafedžić, šefica Službe za
informacioni sistem, Samira Kulaglić i samostalni stručni saradnik u Službi za informisanje,
Muris Hadžimejlić. Delegacija BH
Pošte iskoristila je prisustvo na
skupu evropskih poštanskih operatera da obavi bilatralne susrete
sa predstavnicima PTT Turske,
Pošte Srbije, Hrvatske Pošte Zagreb, Pošte Crne Gore i Pošte
Slovenije, kao i sa predstavnicima
kompanije
„Energodata“
Beograd, te da učestvuje na radionici „Proširena Evropa“.
Drugod dana organizovana
je
veoma
interesantna
prezentacija kompanije „Microsoft“ koja je ponudila mnogo
tema u vezi sa elektronskom
poslovanjem koje će postati apsolutno dominantno u poštanskoj
industriji.
Na ovogodišnjoj sjednici „PostEurop-a konstatovano je da je
poštanski sektor širom svijeta
suočen sa smanjivanjem obima
pošte. Iskazana je potreba za
pronalaženjem novih načina
poslovanja, u čemu je, kako je istakao predsjedavajući „PostEurop”-a
Žan
Pol
Forsevil,
neophodna pomoć vlade i regulatornih tijela.
Na plenarnoj skupštini usvojena je platforma o strategiji „PostEurope”-a za predstojeći kongres
Svjetskog poštanskog saveza u
Dohi, kao i niz konkretnih odluka
od važnosti za unapređenje poštanskih servisa.
Posljednja PostEurop skupština
održana je u oktobru prošle godine u Istanbulu, a usvojena je i
Odluka da će domaćin skupa
2013. godine biti Brisel.
www.posta.ba
21
Postar 41:postar 28.5.2012 12:22 Page 22
SEMINARI - EDUKACIJE
BH Pošta na 19.
Međunarodnom
prometnom
simpoziju
u Opatiji
Piše: Katarina KAMOČAJI
G
Mujo Butković i Amel Kosovac
eneralni direktor i član Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Mujo
Butković i Mr.sc. Amel Kosovac predstavljali su BH Poštu 26. i 27. aprila na 19. Međunarodnom prometnom simpoziju u Opatiji.
BH Pošta bila je jedini poštanski operater na
Simpoziju. Predstavila se projektom „Uticaj logističkog servisa na rast i razvoj JP BH Pošta“. Cilj
je bio pokazati kako Poštanski sistem može i
treba da nađe svoje mjesto u procesima lanca
snabdjevanja
(transport,
distribucija,
skladištenje, špedicija) čime postaje jedna od
22 JP BHPO[TA d.o.o.
Mujo Butković,
generalni direktor BH Pošte
karika u lancu i na taj način, svojim servisima
obezbjeđuje logističku podršku.
Osnovni pravci rasta i razvoja JP BH Pošte na
sve više liberaliziranom tržištu moraju biti usmjereni na obezbjeđenje podrške poslovnom
okruženju i ispunjavanju zahtjeva korisnika,
pružanjem usluga poštanskog logističkog
servisa. To bi bio pravac kojim bi se izvršila revitalizacija poštanskog sistema, podigao nivo
kvaliteta pružanja usluga sa dodatnom vrijednosti, orjentacija ka tržišnim principima poslovanja te forsiranjem usluga komercijalnog
karaktera. Preduslov je fleksibilnija organizaciona struktura, definisanje primarne i sekundarne logističke mreže i intenzivno korištenje IT
tehnologija. Ovako strukturiran koncept bi JP BH
Poštu direktno uključio u savremene modele
poslovanja te njenu modernizaciju ka razvijenim
poštanskim upravama.
S obzirom da Međunarodni prometni simpozij ima za cilj predstavljanje i razmjenu
naučno-istraživačkih, stručnih i praktičnih znanja
prometnih i drugih stručnjaka, i BH Pošta nastojaće da uzme učešće svaki put kada se za to
ukaže prilika. Svakako da su preporuke objavljene na Simpoziju korisne za povećanje kvaliteta
prometne politike i unapređenja prometa u
okviru evropskog prometnog sistema.
19. Međunarodni prometni simpozij organizovalo je Hrvatsko znanstveno društvo za promet
pod pokroviteljstvom Evropske platforme
prometnih nauka.
Postar 41:postar 28.5.2012 12:22 Page 23
SEMINARI - EDUKACIJE
Uspješno završen prvi dio
certifikacije BH Pošte
Audit je pokazao da svi posmatrani tehnološki procesi i procedure rada, te
postojeći odgovarajući sistem upravljanja i kontrole tih procesa zaslužuju pozitivne ocjene i pohvale za rad
Piše: Katarina KAMOČAJI
N
a inicijativu Svjetskog
poštanskog saveza
(UPU) i PostEurop-a u
2010. godini pokrenut je Regionalni
projekat
za
poboljšanje kvaliteta usluge u
Jugoistočnoj Evropi, te organizovana radna grupa u kojoj
učestvuju predstavnici javnih
poštanskih operatora iz BiH,
Srbije, Hrvatske, Albanije,
Makedonije, Crne Gore i
Turske.
Cilj projekta je sveukupno
poboljšanje kvaliteta poštanske usluge u regionu, a na
kraju projekta je predviđeno
certificiranje javnih poštanskih
operatora uključenih u projekat shodno Metodologiji svjetskog poštanskog saveza za
upravljanje sistemom kvaliteta.
Tokom audita, izvršen je
pregled obavljanja tehnološkog
procesa u sljedećim organizacionim dijelovima BH Pošte:
Menadžment
JP
BH
Pošta, Služba za međunarodni poštanski promet, Centar pošta Sarajevo, Poštanski
ured 71210 Ilidža, Glavni
poštanski centar, GPC –
Služba prerade, GPC – Carinjenje i Služba unutrašnje
zaštite.
Rezultate četvorodnevnog
procesa dijela certifikacije
predstavili su 20. aprila, auditori Svjetskog poštanskog
saveza, zaposlenici hrvatske
pošte Zagreb, Dražen Ladiš
i Milica Gašpert.
Audit je pokazao da svi
posmatrani
tehnološki
procesi i procedure rada,
te postojeći odgovarajući
sistem upravljanja i kontrole tih procesa zaslužuju
pozitivne ocjene i pohvale
za rad.
Shodno kriterijima i mjerilima
utvrđenim
UPU
metodologijom upravljanja
sistemom kvaliteta auditori su
Svjetskom poštanskom savezu
predložili „A“ certifikat za BH
Poštu Sarajevo.
Prijedlog auditora bit će
razmotren od strane Međunarodnog biroa UP-a, a konačan
certifikacijski nivo ovistit će o
ocjeni 6 najvećih partnerskih
poštanskih uprava BH Pošte
Sarajevo.
Auditor Dražen Ladiš (Hrvatska)
www.posta.ba
23
Postar 41:postar 28.5.2012 12:22 Page 24
NOVE TEHNOLOGIJE I USLUGE
BH Pošta ovlaštena za mjenjačke poslove
Piše: Mirjana DURAKOVIĆ
N
a području Federacije
BiH posluje samo
dvanaest mjenjačnica
i to: u Bihaću, Orašju, Zenici,
Vitezu, Tomislavgradu i Domaljevcu i jedna, skoro otvorena,
mjenjačnica u Sarajevu. Mnogobrojni turisti koji su u Sarajevu uglavnom u tranzitu i
kojima je Zakon o deviznom
poslovanju
onemogućio
plaćanje u eurima, još uvijek su
upućeni na banke koje ne rade
nedjeljom i praznicima, a subotom veće filijale rade do 13
sati. Slično stanje je i u
gradovima- turističkim destinacijama u Mostaru, Neumu i
Međugorju.
24 JP BHPO[TA d.o.o.
Zašto nema više mjenjačnica,
možda objašnjava činjenica da
se u propisima koje mora poštovati
mjenjač
pojavljuje
obaveza da se valuta u banku
mora predavati svaki dan, a da
proviziju mora dijeliti sa
bankom po čijoj kursnoj listi
otkupljuje i prodaje valutu.
Jedino što je privlačno je
mogućnost da za kupovinu i
prodaju valute može naplaćivati
proviziju. Osim toga, banka
pod čijim pokroviteljstvom radi
u investiciju ne ulazi niti sa jednom markom, tako da sva ulaganja ostaju na ulagaču.
Turistički radnici tvrde da zbog
nedostatka mjenjačnica i
nemogućnosti plaćanja eurom
trpe velike gubitke, a da zbog
loših zakonskih rješenja koji su
urađeni bez konsultacija sa
strukom, turiste odbijamo.
Povod za iznošenje svih
ovih činjenica i informacija,
mnoštvo objavljenih kritički intoniranih tekstova kao i mišljenja da najviše gubi država,
koja ne ubire prihode u mjeri
u kojoj bi mogla, bila je sjednica Vlade FBiH, gdje je donesena Odluka o izmjenama
Odluke o uslovima i načinu
obavljanja
mjenjačkih
poslova, kojom je propisano
izuzeće od obaveze da pravna
lica i poduzetnici za obavljanje
mjenjačkih poslova imaju
rješenje nadležnog organa o
ispunjenosti
minimalnih
tehničkih uslova za rad u
skladu sa važećim propisima.
Međutim, od ove obaveze
izuzeti su javni poštanski operateri s obzirom da oni, sukladno Zakonu o poštama BiH,
rade na osnovu ovlaštenja
Agencije za poštanski promet
BiH za čije je dobivanje
potrebno ispuniti uslove materijalno-tehničke
opremljenosti. Cijeni se, stoga, da o
ispunjavanju uslova za rad
mjenjačnice nije potrebno
rješenje drugog organa, tim
prije jer je Zakonom o javnim
poštanskim
operaterima
dozvoljeno da, posredstvom
Poštanske banke, rade i mjenjačke poslove.
Kada je riječ o saglasnosti
Vlade Federacije BiH, ne radi
se o davanju dozvole BH Pošti
da može obavljati mjenjačke
poslove, jer mi te usluge za
Postar 41:postar 28.5.2012 12:22 Page 25
NOVE TEHNOLOGIJE I USLUGE
banku pružamo tradicionalno već decenijama,
dakle, još od prije rata. Saglasnost Vlade Federacije BiH odnosi se na izuzimanje BH Pošte u
smislu da ne moramo dokazivati da ispunjavamo tehničke uvjete za obavljanje mjenjačkih
poslova poput početnika koji tek započinju tu
djelatnost. Misli se na uvjete poput posjedovanja
kompjutera, vođenja evidencije, aplikativnog
rješenja itd. Osim toga, provizija u BH Pošti
naplaćuje se po tarifi banaka, dakle, ista je kao
u bankama. Mjenjačke usluge na šalterima
Pošte vrše se kvalitetno i brzo te po istoj tarifi kao
kod banaka, o čemu postoje vidljiva obilježja na
ulaznim portalima svake od poštanske jedinice:
mjenjačnica-ovlašteni mjenjač.
Od ukupno 187 mjenjačnica u okviru BH
Pošte, smještenih u centrima pošta, prema
specifikaciji mjenjačkih mjesta/pošta ovlašteni
mjenjač, imamo egzaktne pokazatelje lociranog
broja mjenjačkih mjesta. CP Bihać ima 45, CP
Sarajevo 44, CP Tuzla 41, CP Zenica 26, CP
Travnik 14, a CP Mostar 11 mjenjačkih mjesta.
CP Goražde, zasad, ima 6 mjenjačkih mjesta.
www.posta.ba
25
Postar 41:postar 28.5.2012 12:22 Page 26
FILATELIJA
Pristiglo više od 30 tema
za poštanske marke
Cilj je afirmacija nacionalnih i univerzalnih
vrijednosti iz oblasti kulture, historije, prirode,
turizma, sporta, nauke i umjetnosti
Piše: Elvedina HALAČ
P
očetkom aprila JP BH
Pošta d.o.o. Sarajevo
objavila je poziv za
učešće u predlaganju tema i
motiva koji će se naći na poštanskim markama u Programu
izdanja prigodnih i redovnih
poštanskih maraka u 2013.
godini.
Izdanja poštanskih maraka
za cilj imaju afirmaciju kako
nacionalnih , tako i univerzalnih vrijednosti iz oblasti: kulture,
historije,
prirode,
turizma, sporta, nauke i umjetnosti, kao i obilježavanja
značajnih godišnjica i jubileja
poput rođenja i smrti značajnih ličnosti, događaja i slično.
26 JP BHPO[TA d.o.o.
Predlagači su imali zadatak
da, uz detaljno obrazloženje,
predlože motive za koje smatraju da bi se trebali naći na
poštanskim
markama.
Konkurs je zatvoren 4. maja
2012. godine do kada su
pristigla 33 prijedloga s tim da
se očekuje da će biti i dodatnih
prijedloga koje su predlagači
poslali putem pošte.
Svi prijedlozi bit će razmatrani u narednom periodu u
skladu sa kriterijima definiranim Pravilnikom o poštanskim
markama
i
vrijednosnicama JP BH Pošta
d.o.o. Sarajevo nakon čega će
biti donesena konačna odluka.
Proceduralno
gledano,
dalji
postupak
preuzima
Komisija za izbor tema i mo-
tiva koja predlaže koje teme
ostaju u užem izboru. Kriteriji
za prihvaćanje prijedloga su
povijesni, kulturni ili znanstveni
značaj, aktualnost događaja,
osobitost ili rijetkost pojave,
autohtonost, zanimljivost ili
važnost za opći interes.
Prijedlog Programa kreiran
od strane Službe marketinga
(za šta se imenuje Komisija za
poštanske marke i vrijednosnice) putem Uprave društva
usvaja
Nadzorni
odbor.
Nakon tako usvojenog Programa, Agencija za poštanski
promet BiH daje svoju saglasnost.
Program sadrži i izdanja
koja su prihvaćena kao
dugoročna emisiona politika u
filateliji i to: Evropa, florafauna, ekologija, Svjetski dan
pošte i Dječija nedjelja/mladi.
Također se izdaju i poštanske
marke s temama koje ujedno
mogu pomoći u aktivnostima
koje imaju za cilj održavanje
mira te marke s temama pomoću kojih se želi skrenuti
pažnja svijeta na aktuelne
probleme s kojima se čovječanstvo suočava.
Postar 41:postar 28.5.2012 12:22 Page 27
AKTUELNOSTI
Sastanak predstavnika Asocijacije kablovskih operatera i
distributera mrežnih usluga u BiH (AKOP BiH) i BH Pošta
Piše: Katarina KAMOČAJI
U
Generalnoj direkciji JP
BH Pošte d.o.o. Sarajevo održan je sastanak Menadžmenta BH Pošte
sa predstavnicima Asocijacije
kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga u Bosni
i Hercegovini (AKOP BiH).
Tema razgovora je uspostavljanje poslovne saradnje Asocijacije kablovskih
operatera
i
distributera
mrežnih usluga u Bosni i
Hercegovini (AKOP BiH) sa
BH Poštom u dijelu koji se
odnosi na disribuciju računa
članovima kabl/IPTV operaterima.
Naime, na osnovu Analize
istraživanja tržišta kablovskih
operatera na području Bosne i
Hercegovine, provedene od
strane BH Pošta Sarajevo,
utvrđeno je da se na mjesečnom nivou distribuira oko
300.000 računa za usluge
kablovske televizije.
Zakonom o poštama BiH,
računi za režije, drugi računi,
finansijki i drugi izvještaji smatraju
se
pismonosnom
pošiljkom koje mogu distribuirati samo Javni poštanski
operateri. S tim u vezi, sastanak je protekao u iznalaženju optimalnih rješenja
koja će zadovojiti obije strane.
Zaključeno je postoje
dobre pretpostavke za uspostavljanje poslovne saradnje, Takođe, dogovoreno je da
BH Pošta, na bazi utvrđenih
količina, sačini kvalitetnu
ponudu koja bi bila predmetom rasprave narednog sastanka, koji se planira održati
do kraja mjeseca maja 2012.
godine.
www.posta.ba
27
Postar 41:postar 28.5.2012 12:22 Page 28
PENZIONERI I ZAPOSLENICI
Još kao dijete
želio sam postati poštar
Moto poštonoša pri obavljanju svog posla treba da bude
efikasnost, profesionalizam i odgovornost
1. Za početak zamolila bih da se predstavite čitaocima ''Poštara''?
- Zovem se Refik Pajić, a rođen sam
18.03.1957. godine u Cazinu. U rodnom mjestu
završio sam IV stepen srednje stručne spreme za
mašinskog tehničara . Oženjen sam i otac dvoje
djece.
2. Koliko dugo radite u Pošti?
- Prvi put sam se zaposlio u Pošti Cazin 1978.
godine na određeno vrijeme, a poslije određene
vremenske pauze, ponovo počinjem raditi u
martu 1985. godine, pa sve do danas. Znači u
kontinuitetu, oko 26 godina radim u Pošti.
Kontakti s ljudima
3. Zbog čega ste se opredijelili , odnosno šta Vas je motiviralo da
konkuriše za posao poštonoše?
Pajić: Svaki posao treba raditi savjesno
Piše: Mirjana DURAKOVIĆ
Č
asopis „Poštar“ nastavlja sa tradicijom da
u svakom od brojeva predstavi po jednog
vrijednog zaposlenika JP BH Pošta d.o.o.
Sarajevo. Ovog puta naši čitaoci imaju priliku da
malo pobliže upoznaju poštara Refika Pajića iz
Cazina
28 JP BHPO[TA d.o.o.
- Pa, valjda još kao dijete, gledajući poštare
iz moje ulice, kvarta i rejona poželio sam da i ja
jednog dana nosim poštansku torbu i uniformu.
Jednostavno, volim ovaj posao. Stalni pokret, a
posebno kontakt sa ljudima ispunjavaju me i kao
radnika i kao čovjeka. I sada kad bi morao tragati za radnim mjesto, sigurno bi ponovo izabrao posao poštonoše. Na terenu zaboravim
na sve teškoće, na težinu poštanske torbe, na
umor, a kada nekom uručim pismo, ili donesem
dobru vijest osjetim veliko zadovoljstvo.
4. Kakve su obaveze i zadaci posla koji obavljate?
- Istina je da je ovaj posao težak i fizički naporan. Moraš uvijek biti dobro raspoložen, znati
udovoljiti korisnicima, odgovoriti na sve njihove
zahtjeve, a pritome se ponašati profesionalno i
poštovati sve zakonske propise.
Postar 41:postar 28.5.2012 12:22 Page 29
PENZIONERI I ZAPOSLENICI
Pravilo je da se svaka pošiljka mora isporučiti na vrijeme, jer kašnjenje znači i
mogućnost gubljenja korisnika poštanskih usluga . Moto poštonoša pri obavljanju svog
posla treba da bude efikasnost, profesionalizam i odgovornost.
Iskustvo je bitno
Samir Budimlić, Voditelj pošte Cazin:
- Refik Pajić spada u red iskusniji
dostavljača u Pošti Cazin. Poznat je
po svojoj otvorenosti i direktnosti
što, svakako, meni kao voditelju
pošte odgovara, jer mi pomaže pri
rješavanju eventualnih problema,
koji iskrsnu pri obavljanju posla.
Dobro
poznavanje
poštanskih
propisa omogućava mu da bez većih
problema vrši uredno dostavljanje
pošiljaka na obostrano zadovoljstvo.
Kao takav može da posluži za primjer sadašnjim i budućim mladim
kolegama.
5. Koliko je Vaš posao dinamičan, interesantan?
- Posao je interesantan onoliko koliko ga
voliš. S jedne strane, biti poštonoša je zahtjevan
i odgovoran posao, ali, sa druge strane to je i
veliki izazov- svakodnevno susrećeš i upoznaješ
različite profile ljudi, drugačije starosne dobi,
navika i pogleda na život. Interesantnost ovog
posla proizilazi, baš iz tih susreta, kontakata i
razgovora sa ljudima. Svakodnevni izlasci na
teren, kretanje, brzina pri isporuci poštanskih
pošiljaka, dodatno daju ovom poslu i specifičnu
dinamiku.
6. Da li i sa kakvim teškoćama se susrećete na poslu, a posebno na
terenu?
- O nekim posebnim teškoćama ne mogu
govoriti, jer ih zaista nema. Na terenu,
uglavnom, sve držim pod kontrolom, trudeći se
da ispoštujem sve termine i da korisnici poštanskih usluga budu uvijek zadovoljni. Najveće
probleme mi prave vremenske nepogode, iznenadni snijeg ili olujne kiše, jer me uspore u radu
i dostavi pošiljaka.
7. Ispričajte nam neke zanimljivosti sa posla, kojih se rado sjećate, ali i
koje bi brzo htjeli zaboraviti ?
- Najljepša sjećanja vezana su za česta okupljanja i druženja uposlenika Pošte, kako na
nivou Općine Cazin, tako i na nivou Unsko-sanskog kantona.
Osjećaj nelagode i danas izazivaju sjećanja
na događaje na terenu. Desilo mi se da su me
triput napali psi. Prvi put sam još i najbolje
prošao, samo sam izgubio cipelu, drugi put vratio sam se kući poderanih hlača, ali treći put,
ipak, prošao sam najteže, pas me je ugrizao za
nogu.
Ulice bez brojeva
7. Ima li nešto što Vam smeta, što bi trebalo unaprijediti u Vašem poslu?
- Ništa posebno, to su, još uvijek zanemarljive
sitnice. Posao poštonoše je specifičan, odgovoran posao, iziskuje koncentraciju, okretnost i
snalažljivost, ali u mnogome ovisi, kako bi se
postigla efikasnost i posao završio na vrijeme,
kolike i kakve su organizacione sposobnosti
samog poštonoše i da li ima izgrađen i pozitivan
stav prema korisnicima poštanskih usluga. Znači
prevashodno i jedino važan je ljudski faktor.
Naprimjer, moj rejon nema označenih ulica niti
brojeva, jedna kuća ili stan ima po pet različitih
adresa. Međutim, pošto već dugo radim na tom
terenu, izuzetno se dobro snalazim. Odavno ne
gledam adrese nego samo imena primalaca
poštanskih pošiljka i tačno znam koja je ulica,
kuća, stan ili pak sprat na koji se trebam popeti,
na čija vrata pokucati, znam uglavnom, kad i u
koje vrijeme mogu naći korisnike poštanskih usluga, kod kuće.
9. Šta biste poručili zaposlenicima BH Pošte?
- Drage kolege, trudite se da vaš posao bude
obavljen kako je to najbolje. Čuvajte ono od
čega živimo mi i naše porodice. Zato svaki posao
koji radimo, bez obzira gdje i u kojim uslovima,
trebamo raditi savjesno i odgovorno i krajnje
profesionalno.
www.posta.ba
29
Postar 41:postar 28.5.2012 12:22 Page 30
PENZIONERI I ZAPOSLENICI
Novi život za
vrijedne radnike
I ove godine BH Pošta će u penziju
ispratiti više svojih zaposlenika
Piše: Elvedina HALAČ
Tabaković: Bilo je lijepo raditi u BH Pošti
D
30 JP BHPO[TA d.o.o.
anas je veliki uspjeh kada čovjek nakon
godina rada i svakodnevnih poslovnih
obaveza dočeka odlazak u penziju. Još
je veća sreća ako se penzija dočeka u dobrom
zdravlju pa se penzioner može intenzivno
posvetiti drugim životnim stvarima za koje ranije
nije imao previše vremena.
I ove godine JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo u
zasluženu penziju će ispratiti više svojih vrijednih
radnika. Jedan od njih je i Jasminko Tabaković
iz Sarajeva, stručni saradnik u Službi za podršku
i servis.
Zaključno sa 31. majem ove godine
Tabaković počinje sa penzionerskim životom.
Prije zaposlenja u BH Pošti Tabaković je radio u
„Energoinvestu“, a po zanimanju je inžinjer
mašinstva. Njegov rad i ideje bili su cijenjeni u
BH Pošti, a radne kolege su rado sa njim surađivale zbog njegove susretljivosti i korektnog
odnosa prema ljudima.
Tabakovićev penzionerski život bit će ispunjen
odmorom, druženjem sa porodicom, unukom,
šetnjama i uživanjem u slobodnom vremenu.
- Lijepo je kada čovjek dočeka penziju. Žao
mi je što svakodnevno neću viđati kolege s posla,
ali se nadam da ćemo se često sretati na kafi.
Bilo je lijepo raditi u BH Pošti jer je to jedna od
uspješnijih kompanija u BiH sa jasnom vizijom,
dobrim primanjima, dobrim i vrijednim zaposlenicima. Iz BH Pošte nosim samo lijepe uspomene- kaže Tabaković.
Postar 41:postar 28.5.2012 12:22 Page 31
ZANIMLJIVOSTI
Koliko novca će nam trebati
za odmor ove godine?
Piše: Katarina KAMOČAJI
P
olako nam stiže vrijeme
godišnjih odmora. No,
uz sav pozitivan osjećaj
u vezi sa odmorom, prati nas
i razmišljanje o kućnom
budžetu koji je sa ovom globalnom krizom zapao u težak
položaj. Cijene svakodnevno
rastu, a izdaci su sve veći.
Tako nam ne preostaje ništa
drugo nego dobro se informisati o jeftinijim destinacijama
i
racionalno
isplanirati novac predviđen za
godišnji odmor.
Zahvaljujući rezultatima
velikog istraživanja, u kojem
je učestvovalo 40 država,
nastala je lista najjeftinijih i
najskupljih zemalja za ljetovanje.
Njemački Bild objavio je
britansko istraživanje portala
Post Office Travel Money u
kojem se upoređuju cijene
određenih
proizvoda
u
raznim ljetovalištima širom
svijeta.
U
istraživanju
su
upoređene cijene odabranih
prehrambenih proizvoda i
nekih drugih potrepština koje
turisti svakodnevno koriste na
ljetovanju kao što su kafa,
pivo mineralna voda, sok,
krema za sunčanje, sprej protiv insekata, večera za dvije
osobe, te kutija cigareta.
Prema ovom istraživanju
korpa sa ovim proizvodima u
hrvatskim ljetovalištima iznosi
ukupno 70,61 eura.
Rezultati su pokazali kako
je košarica s navedenim
proizvodima najjeftinija na Šri
Lanci i iznosi tek 33,80 eura.
Na drugom mjestu se nalazi
Španija u kojoj je za iste
proizvode potrebno izdvojiti
45,62 eura. Među najjeftinijim zemljama nalaze se još i
Češka (47,86 eura), Bugarska
(47,95 eura), Meksiko (53,26
eura), Mađarska (55,11 eura)
i Portugal (55,12 eura).
Države poput Turske ili
Egipta koje su nekad bile
poznate po niskim cijenama,
iznenadile
su
skupim
proizvodima te se pokazale
kao zemlje u kojima ni život
ni ljetovanje više nisu tako
jeftini.
Najdublji džep potrebno
je imati na godišnjem
odmoru u Australiji, gdje cijena košarice iznosi nešto
manje od 140 eura. U
odnosu na veličanstveni
Dubai, košarica s odabranim
proizvodima u Hrvatskoj je
jeftinija tek za oko 4 posto.
Prosječne cijene najma
apartmana, prema podacima
portala Crozilla.com, kretale
su se od sedam do devetnaest eura po osobi.
U svakom slučaju, ostaje
nam pripremiti novčanike za
iznenađenja ili dobro isplanirati troškove ljetovanja. I to
tako da se njegove posljedice
u kućnom budžetu ne osjete i
mjesecima kasnije.
Podsjećamo, Sindikat BH
Pošte ima sklopljene ugovore
sa pojedinim turističkim
agencijama. Tako vam je kao
članu Sindikata omugućeno
da jeftinije ili na rate ugodnije otputujete na godišnji
odmor.
www.posta.ba
31
postar osnova:postar 5/17/2012 3:49 PM Page 1
Download

aktuelnosti - JP BH Pošta