KAKANJSKE
NOVINE
Informativni list općine Kakanj · Godina XII, Broj 258· 01.04.2015. · www.kakanjske.com · Cijena 1 KM
Općinsko vijeće Kakanj donijelo odluku o petnaestoaprliskim priznanjima
„GRB OPĆINE KAKANJ“ BIĆE DODIJELJEN
TVORNICI CEMENTA KAKANJ
JP „Vodokom“ Kakanj
Korištenje
javnih
parkinga uz
odgovarajuću
naknadu
Pomoć porodicama koje su u
prirodnoj nesreći iz maja prošle
godine ostale bez domova
Potpisano 6 ugovora o
dodjeli sredstava za kupovinu
stambenih objekata
Mladost na čelu
Počela realizacija
programa za školarce
prvoligaškog društva,
pod nazivom “Edukacija,
Rudaru sredina
kultura i umjetnost”
tabele
UVODNIK
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj
www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos
u njegovanju slobode govora i razvoju
štampanih medija na području općine Kakanj,
kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila
2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile
općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakcija:
Azerin Salihbegović
Edis Škulj
Emerin Ahmetašević
Amina Kulović
Ilma Topalović
Amila Durmić
Saradnici:
Ivica Pekić
Adib Zekić
Maid Goralija
Sanela Smajić
Abdurahman Zukan
Emina Dedić
Nađa Kovačević
Ahmed Kovač
Mirsad Mujagić
Hamid Hadžić
Eldin Omeragić
Alma Kahvedžić
Maja Hodžić
List izlazi svakih 15 dana.
Adresa redakcije:
Šehida br. 5
Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
[email protected]
Fotografije:
Redakcija
KAKANJSKE NOVINE
Grafička obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
([email protected])
Rukopisi, fotografije i diskovi se ne vraćaju.
List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom
o informisanju, a na osnovu rješenja broj 1040-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila
Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.
Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od
02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod
na koji se ne plaća porez na promet proizvoda.
Žiro račun:
134-020-0000083244 kod IK banke Zenica
2
Već odavno je nama sve smiješno!?
Hmm, nekako ove prve
urno biće bolje. Sjetih se
stranice uvijek budu
i jedne zanimljive konispunjene
ozbiljnim
statacije našeg velikog i
temama i istim takvim
da se drugi ne uvrijede,
stvarima ili ružnim
meni najdražeg novidogađajima i neganara, i biću neskromna,
tivnim pojavama. Ovog
kolege inicijala Az.S. koji
puta odlučila sam naima uvijek jedinstveno i
pisati nekoliko rečenica
komično objašnjenje za
Piše Ilma Topalović
o svim ljepotama ovog
ovdašnje „sumnjive bonašeg malog mjesta. Ne znam da li gatune“. Pa kao što on reče: „Tepaćē,
je dobro hvaliti se sam, ali eto kad al’ krepat ćē“, kao uostalom svi mi,
mogu svi, možemo i mi...
samo neko čistog, neko prljavog obPrvo bih nas pohvalila dobrim i raza.
kvalitetnim „asfaltima“. Hmm, ne, Ali ne, nećemo o ružnim stvarima,
mogu se sjetiti, nego ne znam odakle danas ćemo se, nadam se, malo se
da krenem, toliko je pohvalnih stvari nasmijati.
da ih je teško izdvojiti i sortirati.
Zapravo, nikad neću shvatiti šta to
Da smo pravi ljudi pokazuje i ima tako komično u jednom jedinom
činjenica da imamo divan odnos danu kojeg nazvaše danom šale.
prema gradskim cukama, nećemo Znam, svi smo informisani o nekoih zvati lutalicama, jer oni su već sad liko mitova, legendi, pripovjedanja
dio nas a tako će, vjerujemo, i ostati. zašto je to baš tako prvog dana u
Uh, skoro zaboravih, ovih dana smo aprilu. Ali zašto? Mislim, mi smo ipak
odlučili pomesti ispred svojih vrata, nacija kojoj je sve već odavno postašto bi se reklo, u tome prednjači cen- lo smiješno i možda bi nama 1. april
tralno kakanjsko naselje Varda. Prizor trebao biti neki „dan ozbiljnosti“, dan
je veličanstven.
kada ćemo bar po jednu stvar svake
Nepotizam!? Ma, mi ni ne znamo šta godine dovesti u red. Kažu da nam je
ta riječ znači.
život onakav kakve su nam misli. Eto
Sloboda medija? Zadovoljavajuća, recepta za savršeno smiješan život.
šalim se - tu sve štima, odlično, Pardon. Recept za savršen život pun
fantastično.
smijeha. Da, to sam htjela reći. Život
Posao? Pokažeš prstom i dobiješ.
pun smijeha. Smijte se na sva tri
Biro? Šta, gdje?
jezika, smijte se ovima što „tepaće“,
Ljubaznost, profesionalnost, ob- smijte se životu, smijte se ljudima jer
jektivnost?
Zagarantovana, svima nama smijeh je još jedino beobećavajuća, provjerite sami na bilo splatno što imamo. Život se ionako
kojem šalterskom mjestu.
vrtoglavo i nezamislivo mijenja iz
Plate, penzije? Bolje ne može, da sekunde u sekundu. Svaki dan je vrimože bilo bi.
jedan smijeha, ali ako će Vam „prvi
april“ biti povod da nasamarite nekoSve će biti bolje 2055.
Ko doživi pričat’ će. Ma brzo će to. ga i izmamite mu osmijeh, učinite to,
Sad pa sad. Kažu neka proročanstva jer godina je duga, a povod za smijeh
da će u ovom vijeku biti malo bolje imaćemo tek sljedeće godine na ovaj
nego što je to sada, ali naravno ako dan.Dok pišem ovaj uvodnik, sjetih
se ispune svi uslovi za to “malo bolje”. se i jedne rečenice koju sam nekad
Tako da glavu gore, nada zadnja negdje pročitala. Ko se to još danas
umire i nema mjesta lošim mislima i normalan smije? Ako ćemo se voditi
nema odustajanja. Zasigurno znamo njome, onda sam možda dužna da
da će biti bolje, ukoliko se ne zarati Vas upozorim da se ipak smijete u
do tada, ukoliko se ne pojavi neka svoja četiri zida, jer nikad se ne zna...
bolešćura koja će nas sve pomesti Smijte se dovoljno da budete sretni
ili ukoliko ne bude smak svijeta. Ako i budite ozbiljni dovoljno da Vam se
uspijemo sve ovo preživjeti, zasig- niko ne smije!
broj 258, 01.04.2015.
AKTUELNO
Održana 30. sjednica Općinskog vijeća Kakanj
NAJVEĆE OPĆINSKO PRIZNANJE BIĆE
DODIJELJENO TVORNICI CEMENTA KAKANJ
Novi rebalans budžeta radi pola miliona maraka koje su dospjele iz federalnog Fonda za pomoć nastradalim
područjima od prirodne nesreće
Rebalans budžeta
Rebalans budžeta za 2015. godinu
bio je prva tačka dnevnog reda.
Jednoglasno je usvojen, a glavni
razlog rebalansa je 500.000,00 KM
koje su Općini Kakanj dodijeljene
od strane UO Federalnog fonda za
pomoć nastradalim područjima
od prirodne nesreće.
Izvještaj o ostvarivanju politike
jedinica lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika
za 2014. godinu jdnoglasno je usvojen od strane Općinskog vijeća,
uz zaključak da će Općina Kakanj
kao jedinica lokalne samouprave
biti pokretač aktivnosti u stvaranju
i poboljšanju ukupne ekonomske situacije kroz podršku lokalnom ekonomskom razvoju, javno
i transparentno izvršavati budžet
i stvarati partnerstva sa drugim
općinama, privrednim i nevladinim sektorom. Pokrenut će se
opsežne aktivnosti kako bi se u
Kaknju osigurao povoljan poslovni
ambijent.
Petnaestoaprilska priznanja
Prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja donio
je burnu raspravu i neslaganje
oko dodjele Grba općine Kakanj.
Predstavnici političkih klubova i komisija za dodjelu petnbroj 258, 01.04.2015.
aestoaprilskih priznanja imali su
tri prijedloga za Grb općine Kakanj: Stjepana Tomića – matičara,
Tvornicu cementa Kakanj i Sekciju dobrovoljnih davalaca krvi sa
Termoelektrane Kakanj. Nakon
jednosatne rasprave i dvije pauze
Grb općine Kakanj dodijeljen je
Tvornici cementa Kakanj. Plakete
sa diplomom bit će dodijeljene
Radio klubu Kakanj i JP „Vodokom“
Kakanj. Zahvalnice će biti uručene:
Nerdinu Fejzoviću, Udruženju
građana pčelara „Bagrem“ Kakanj,
Crvenom križu Kakanj i Dervišu
Kubatu.
Prijedlog odluke o finansiranju i
postupku izbora prijema volontera
Vijećnici su jednoglasno usvojili ovaj prijedlog kao i Komisiju
za izbor volontera u sastavu:
Marin Mijač, Aldin Šljivo, Mirsad
Tursum, Emir Mehinović, Ekrem
Mehanović i Amel Merdić.
Općina Kakanj će finansirati
volonterski rad u ukupnom
iznosu od 399,28 KM i to 243,00
KM – naknadu za ishranu u toku
rada, 126,28 KM – sredstva za
volontere radi osiguranja za
slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti, odnosno 35%
od najniže plaće u FbiH, i 30,00
KM kao naknadu za penzijsko i
invalidsko osiguranje. U skladu
sa svojim aktima i finansijskim
mogućnostima
poslodavac
može utvrditi i iz svojih sredstava isplaćivati volonteru i veći
iznos od pomenutog. O kriteriju
za izbor, potrebnoj dokumentaciji i provođenju procedure
može se opširno čitati na web
stranici općine Kakanj.
Određene
komisije
za
provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog
građevinskog zemljišta
Jednoglasno su usvojena dva
prijedloga odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom
– javnom prodajom neizgrađenog
građevinskog zemljišta u Kaknju, a
radi se o zemljištima u Modrinju i
Doboju. Odabrane su i komisije,
u prvu su izabrani: Kenan Hodžić,
Sedin Smolo, Ivica Petrović, Senad
Kulović, Semir Mušija i Mubera Kubat, a u drugu: Nusret Kovač, Nisvet Trako, Nihad Hodžić, Jasmina
Hadžić, Ivica Patrović i Elvedin
Delić.
Jednoglasno usvojeno više
izvještaja
Jednoglasno je usvojeno više
izvještaja o radu javnih ustanova: Gradske biblioteke, Centra za
socijalni rad i JU za kulturu i obrazovanje Kakanj, sa izvještajima
o finansijskom poslovanju. Usvojen je i Izvještaj o radu općinskog
pravobranilaštva sa 2014. godinu kao i prijedlog Plana rada i
razvoja JU Dom zdravlja Kakanj
za 2015. godine. Vijeće je na ovoj
sjednici jednoglasno usvojilo
prijedlog rješenja o razrješenju
Alme Haračić, člana Skupštine JP
„Vodokom“, kao i Envera Merdića,
člana Komisije za Statut i propise,
a Vijeće je imenovalo Jasminu
Hadžić na Merdićevu poziciju.
Na kraju je prihvaćena i Informacija o zastupljenosti konstutivnih naroda u zakonodavnoj i
izvršnoj vlasti općine i organima
upravljanja javnih preduzeća i
javnih ustanova čiji je osnivač
Općina Kakanj, čime je sjednica
koja je počela u 9 sati završena u
13 sati.
Edis Škulj
3
KAKANJSKE NOVINE
Ranije predloženi dnevni red jubilarne tridesete sjednice Općinskog
vijeća Kakanj dopunjen je sa četiri
nove tačke, tako da je novi dnevni
red sa ukupno 19 tačaka jednoglasno usvojen. Usvajanju dnevnog
reda prethodilo je klasično usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, komentari na odgovore za
vijećnička pitanja i inicijative, te
nova vijećnička pitanja i inicijative.
AKTUELNOSTI
Pomoć porodicama koje su u prirodnoj nesreći iz maja prošle godine ostale bez domova
Potpisano 6 ugovora o dodjeli sredstava
za kupovinu stambenih objekata
Nakon što je Fond za pomoć
nastradalim područjima od
prirodne nesreće na teritoriji F
BiH odobrio pola miliona KM
pomoći za stambeno zbrinjavanje građana općine Kakanj koji
su u prošlogodišnjim majskim
poplavama i klizištima ostali bez
domova, 24. marta 2015. godine,
u uredu načelnika Općine Kakanj,
izvršeno je potpisivanje ugovora
sa korisnicima pomoći koji su izrazili želju da izvrše kupovinu stambenih jedinica.
Ugovore su potpisali Jasmin Jaganjac, direktor Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na
teritoriji F BiH, općinski načelnik Nermin
Mandra i 6 korisnika sredstava.
Anđi Marković iz Gornjeg Banjevca
dodijeljeno je 26.250 KM, Sulejmanu
Čehajiću iz Varalića dodijeljeno je 30.000
KM, Zahidu Merdiću koji je također iz
Varalića dodijeljeno je 26.250 KM, Kobilica Bahtiji iz Slivnja dodijeljeno je
30.000 KM, Enveru Omeroviću iz naselja
Detalj sa potpisivanja ugovora
Varda dodijeljeno je 35.000 KM, a Hazimu Čizmiću iz Modrinja dodijeljeno je
35.000 KM.
Sredstva se korisnicima prebacuju tek
nakon okončanja svih procedura vezanih za kupovinu.
Uskoro će biti upriličeno i potpisivanje
ugovora sa građanima koji su odlučili
graditi stambene jedinice.
Korisnici sredstava su dužni nadležnoj
komisiji koju imenuje Općina Ka-
kanj dostaviti, po okončanju
postupka kupoprodaje, ZK izvadak o uknjižbi prava vlasništva
u roku ne dužem od 60 dana, te
notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stambene jedinice.
Podsjetimo, ovo je drugi krug
dodjele sredstava građanima
koji su u maju prošle godine, tokom prirodne nesreće, ostali bez
domova.
Krajem prošle godine, u svrhu
pomoći za izgradnju stambenih objekata, po 23.250 KM
dodijeljeno je Aiši Jašarspahić,
Selimu Kariću, Šidi Rojo i Sadiki Tursum, Ademu Habiboviću je dodijeljeno
27.000 KM, dok je Čajo Namiru dodijeljeno 39.750,00 KM.
Potpisivanju ugovora prisustvovala je i
ekipa emisije “Udri muški” TV Pink koju
je predvodio Almir Čehajić Batko, autor i
voditelj pomenute emisije i predsjednik
Humanitarne organizacije “Otvorena
mreža”.
Press Općine Kakanj
„Proljetna akcija uređenja grada“
Učenici tri kakanjske škole dali svoj doprinos
kom“ anagažiralo je radnike iz nekoliko odjeljenja, kao i potrebnu mehanizaciju sa naglaskom na nekoliko
lokacija u gradu.To se, prije svega,
odnosi na dio naselja Varda, autobuska i taxi stajališta, kontejnerska
mjesta, širu lokaciju kružnog toka, uz
popratne aktivnosti poput orezivanja
drveća, sječe granja, uređenje travnjaka, pranje ulica. Građani Kaknja
su se pridružili i dali svoj doprinos u
akciji čišćenja, a na području Varde
tokom akcije postavljen je i dodatni
kontejner za odlaganje otpada kojeg
su mještani prikupili.
Učenici tri kakanjske škole, OŠ
„Mula Mustafa Bašeskija“, STŠ „Kemal Kapetanović“ i OŠ „Ahmed
Muratbegović“, uredili su svoja
školaska dvorišta, a akciji su se
priključili i srednjoškolci iz STŠ „Kemal
Kapetanović“.
Treba istaći da su radnici komunalnog
preduzeća, osim pranja i čišćenja ulica u gradu, uspjeli urediti i drvorede
za bolji i uređeniji Kakanj.
(Az.S.)
KAKANJSKE NOVINE
I ove godine, JP „Vodokom“ organizovalo je akciju pod nazivom „Proljetna akcija uređenja grada“. Cilj
akcije bio je, prije svega, saradnja sa
građanima, te zajedničke aktivnosti
koje pridonose očuvanju i podizanju
svijesti spram okoliša.
- Proljeće je idealna prilika da,
pored naših redovnih aktivnosti,
zajedničkim snagama uljepšamo
grad, kaže direktor ovog preduzeća
Sead Imamović.
Prema njegovim riječima, JP „Vodo-
Zabilježeno tokom akcije
4
broj 258, 01.04.2015.
AKTUELNOSTI
JP „Vodokom“ Kakanj
Korištenje javnih parkirališta uz
odgovarajuću naknadu
Na osnovu Pravilnika o upravljanu, održavanju i korištenju javnih
parkinga, „Vodokom“ kontinuirano
provodi aktivnosti na uređivanju i
obilježavanju javnih površina/parkinga u blizini stambenih zgrada u
užem gradskom području.
Do sada te aktivnosti imaju umjeren
tempo razvoja uz uvažavanje svih
zakonskih propisa koji se odnose
na definisanje mikrolokacije svakog
parking mjesta te općih pravila u
skladu sa propisima i standardima
koji regulišu ovu oblast.
Saglasno Pravilniku koji definiše
obavljanje ove djelatnosti, za
korištenje javnih parkirališta korisnik
plaća odgovarajuću naknadu koju
Saglasnost na Pravilnik dalo Općinsko vijeće
cjenovnikom utvrđuje Nadzorni odbor vršioca komunalne djelatnosti,
odnosno JP Vodokom“, a na koju je
saglasnost dalo Općinsko vijeće.
Napominjemo da još uvijek ima
»slobodnih« rezervacija, iako se svakodnevno od strane građana, uglavnom stanara, predaju zahtjevi za
izdavanjem već obilježenih parking
mjesta.
Zahtjev građani mogu preuzeti u
direkciji Vodokoma“ i nakon što ga
uredno pupune uz dokaz o uplati
predati u nadležnu službu.
Za sva pitanja i informacije možete
se obratiti na e-mail [email protected]
net.ba ili na broj telefona 55 79 50.
Press JP Vodokom
Odsjek za inspekcije:
Akcija uklanjanja metalnih stubića, sajli i
lanaca sa rezervisanih parking mjesta u Kaknju
Bespravno postavljene prepreke
o uklanjanju i prekršajne naloge. Niti
jedna prepreka na bilo kojem javnom
parking prostoru u gradu nije legalna.
Inspekcija će poduzeti i radnje iz svo-
je nadležnosti prema JP “Vodokom”
Kakanj. Ovo preduzeće je potpuno
legalno izvršilo naplatu zakupa parking prostora, ali je prije naplate bilo
obavezno na adekvatan način osigurati rezervisane prostore od bespravnog
parkiranja, izvršiti postavljanje jednoobraznih i jednobojnih prepreka
koje zadovoljavaju standarde i bezbjedonosne elemente, te za tu aktivnost
pribaviti odobrenja.
Prepreke ne mogu biti u obliku metalnih stubića, već poput onih koje
postoje na tržištu i koje ispunjavaju
standarde i bezbjedonosne elemente.
Press Općine Kakanj
Nadležnim organima upućen dopis u vezi
žalbi mještana Karaulskog Polja
Nakon što su se mještani Karaulskog
Polja obratili Općini Kakanj žaleći
se na nepodnošljive uslove života u
ovom naselju koje, kako navode, uzrokuje pretovarni sistem RMU Kakanj,
Općina je o žalbi mještana obavijestila
broj 258, 01.04.2015.
nadležne organe: Federalnu upravu za
inspekcijske poslove, Policijsku stanicu
Kakanj i Kantonalnu upravu za inspekcije poslove, te zatražila da poduzmu
mjere iz svoje nadležnosti.
Kako navode mještani, nepodnošljivi
uslovi za život ogledaju se u konstantnoj i nesnosnoj buci, ciki i škripi
vagona, naročito prilikom kočenja i
pokretanja, nesnosnoj buci trakastih
transportera i kamiona “kipera”, prevelikoj prašini i dr. Press Općine Kakanj
5
KAKANJSKE NOVINE
Nakon što su se na kakanjskim javnim
parking prostorima pojavile svakojake
metalne prepreke, različitih dimenzija,
profila i boja, te sajle i lanci, kojima
građani “štite” svoja rezervisana parking mjesta koja su zakupili, Odsjek za
inspekcije Općine Kakanj je pokrenuo
veliku akciju uklanjanja ovih bespravno postavljenih prepreka. Ove prepreke su postavljene bez odobrenja,
nisu unificirane i predstavljaju prijetnju po sigurnost građana, a posebno
djece. Pozivamo sve građane koji su
izvršili postavljanje da odmah izvrše
uklanjanje prepreka, prije nego što im
općinska inspekcija dostavi rješenja
AKTUELNOSTI
Počinju pripremne aktivnosti za obilježavanje
70. godišnjice oslobođenja Kaknja
U uredu općinskog načelnika
Nermina Mandre upriličen
je prijem za predstavnike
Udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog
antifašističkog rata 1941-1945.
Gosti u uredu načelnika bili su
Hamdo Zuli, Behaija Neimarlija
i Ibrahim Kubura, a razgovaralo
se o obilježavanju predstojeće
70. godišnjice oslobođenja
Kaknja u Drugom svjetskom ratu.
Načelno su dogovorene aktivnosti kojima će biti obilježen ovaj značajni jubilej,
a konkretizacija programskih sadržaja
kojima će biti obilježen 8. april – Dan
Zabilježeno na prijemu
oslobođenja Kaknja je zadatak organizacionog odbora kojeg je formirao
načelnik. Na sastanku je načelno dogovoreno da se povodom 70. godišnjice
oslobođenja Kaknja u kakanjskom muzeju organizira izložba
oružja i vojne opreme iz perioda Drugog svjetskog rata, da
se upriliči prijem za kakanjske
borce iz perioda NOB-a, da
se položi cvijeće na spomenobilježja, te da se realiziraju i
druge aktivnosti. Na sastanku
je naglašeno da je za svaku
pohvalu aktivnost koju realizira Press služba Općine Kakanj, a koja
se ogleda u objavljivanju serijala priča
o borbama koje su pred oslobođenje
vodile partizanske snage na području
Kaknja.
Press Općine Kakanj
Udruženje građana za borbu protiv dijabetesa „Novi život“
Trenutno u Kaknju ima preko 1000 dijabetičara
Udruženje građana za borbu protiv
dijabetesa u Kaknju „Novi život“, već
punu godinu dana od kada je ponovo
osnovano pomaže svojim članovima
oboljelim
od
šećerne
bolesti. Ovo
udruženje
postojalo je i
1991 godine,
ali su ratna
dešavanja
ugasila
rad
Udruženja.
Predsjednik Petar Tunjić
Trenutno broji oko 250 članova, a prema riječima
predsjednika Petra Tunjića, taj broj se
svakodnevno povećava.
- Prema našim podacima, trenutno u
Kaknju ima preko 1000 dijabetičara
za koje se zna da boluju od ove bolesti,
a prema našim procjenama taj broj
premašuje 2000, jer mnogo je onih koji i
ne znaju da su dijabetičari, kaže Tunjić.
Ovih dana očekuju vrijednu donaciju
od kompanije Nord disk Pharm i to
aparat za tromjesečno mjerenje šećera
koji će umnogome pomoći Udruženju.
- Tromjesečni hemoglobin je bitan za
praćenje toka šećerne bolesti i na osnovu
njega se ocjenjuje koliki je bio nivo šećera
kod pacijenta za posljednja tri mjeseca,
ističe Tunjić.
Saradnja sa Domom zdravlja u Kaknju
je na zavisnom novou i kako kaže
Tunjić, dr .Amela Žiga je desna ruka
Prostorije Udruženja u Kaknju
Udruženja.
- Pomaže nam u svim segmentima. Sve
akcije koje se organizuju idu preko naše
dr. Žiga, a imamo namjeru krenuti i u
ruralne dijelove kako bismo educirali
mještane okolnih sela o ovoj bolesti,
kaže Tunjić.
(Az.S.)
KAKANJSKE NOVINE
Obavijest za privredne subjekte o aktuelnim kreditnim linijama
Federalno
ministarstvo
razvoja,
poduzetništva i obrta uputilo je Općini Kakanj obavještenje o aktuelnim kreditnim
linijama Federalnog ministarstva razvoja,
poduzetništva i obrta, Fondacije Vlade
Federacije BiH „ODRAZ” i Vlade Republike
Turske. Informaciju prenosimo u cijelosti:
“Kreditni programi imaju za cilj pružiti
finansijsku podršku subjektima male
privrede za produktivnije poslovanje i
rast privrednih aktivnosti, a neophodna
su im dodatna ulaganja koja će omogućiti
pokretanje nove i održavanje postojećih
proizvodnje, veće iskorištenje kapaciteta,
povećanje izvoza, održavanje postojećih
radnih mjesta, kao i novo zapošljavanje.
Kreditna linija Federalnog ministarstva raz6
voja, poduzetništva i obrta će se plasirati
putem Razvojne banke Federacije BiH, s rokom povrata sredstava na račun ove banke
do sedam godina, grace periodom do dvije
godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom do 1,5 %. Javni
konkurs za dodjelu ovog kreditnog poticaja će biti objavljen u narednom periodu
na web-stranici ministarstva www.fmrpo.
gov.ba.
Fondacija „Odraz“ kreditna sredstva realizuje kroz projekat „Poboljšanje pristupa malih i srednjih poduzeća finansijskim sredstvima (EAF SME)“ i “Dodatno
finansiranje (SME-AF)”. Projekat je dizajniran na način da se kreditna sredstva
IBRD-a, putem komercijalnih banaka koje
su uključene u Projekat, odobravaju subjektima male privrede koji zadovoljavaju
kriterije podobnosti Projekta. Sve dodatne
informacije o mogućnostima i uslovima finansiranja putem ove kreditne linije mogu
se naći na web-stranici Fondacije www.
odraz.ba.
Vlada Republike Turske je obezbijedila
sredstva u visini od 50 miliona eura koja
će biti plasirana putem Turkish Ziraat Bank
Bosnia d.d. i bit će dostupna svim privrednicima do maja ove godine uz mogućnost
produženja roka. Detaljnije informacije o
ovoj kreditnoj liniji mogu se dobiti u poslovnicama navedene banke, kao i na webstranici www.ziraatbosnia.ba.“
Press Općine Kakanj
broj 258, 01.04.2015.
AKTUELNOSTI
Aktivnosti u JU Dom zdravlja Kakanj
Kontinuirano ulaganje u zdravstveni sektor
JU Dom zdravlja Kakanj je u posljednje vrijeme mjesto gdje se gradi i obnavlja postojeća infrastruktura ili se
grade i dograđuju nova infrastrukturna rješenja. Svi radovi i aktivnosti
se poduzimaju u cilju proširivanja i
Tursum dr. Mirsad, direktor JU Dom zdravlja
Kakanj, i Zijad Skopljaković
osavremenjivanja zdravstvenih usluga za građane Kaknja. Trenutne aktivnosti i radnje u JU Domu zdravlja
Kakanj su prepoznate, kao kvalitetno i neophodno ulaganje u zdravstveni sektor, i podržane od strane
Općinskog vijeća Kaknja i općinskog
načelnika, Nermina Mandre.
Tursum dr. Mirsad, direktor JU Dom zdravlja Kakanj, između ostalog, o
sanaciji i rekonstrukciji
dijela prostorija Službe za
laboratorijsku djelatnost
kaže:
“Naš primarni cilj je uspostava modernog i kvalitenog zdravstvenog sistema na području općine
Kakanj posredstvom kojeg će naši građani moći
ostvariti svoje pravo na zdravstvenu
zaštitu. Da bi navedeno bilo i ostvarivo u praksi neophodno je kreirati i realizovati niz infrastrukturnih preduslova u smislu sanacije i rekonstrukcije
postojećeg prostornog kapaciteta. U
JU Dom zdravlja Kakanj pokrenuto je
niz investicijskih aktivnosti kojima će
se obogatiti lepeza zdravstvenih uslubroj 258, 01.04.2015.
ga koje se pružaju u ovoj zdravstvenoj
ustanovi.
Pored aktuelnih dešavanja oko
izgradnje
Hemodijaliznog
centra i proširivanja parking prostora
oko Doma zdravlja Kakanj, bili smo
prinuđeni da riješimo određene probleme u Službi za laboratorijsku djelatnost u smislu
smanjenih kapaciteta prijema laboratorijskih uzoraka
i dotrajale sanitarne infrastrukture koja je neophodna
da bi pacijenti mogli nesmetano pripremiti uzorke za
analizu, te smo na taj način
riješili dugogodišnje “usko
grlo” koje je bilo uzrokom
stvaranja velikih i nepotrebnih gužvi. Na način da smo
otvorili dodatni prijemni šalter znatno
smo skratili vrijeme čekanja pacijenata za predavanje uzoraka za analizu,
odnosno laboratorijskih uputnica.
Dalje, rekonstrukcijom dotrajalih i
zastarjelih sanitarnih čvorova obezbijedili smo pacijentima bolje higijenske
uslove i sigurnost kod pripremanja
uzoraka za analizu. Pored navedenog,
Radovi u Laboratoriji
izvršeni su radovi i u samoj čekaonici
za pacijente, okrečena je kompletna
Služba i nabavljen novi inventar tako
da, pored ranije nabavke savremenog
aparata, koji u satu može završiti veoma veliki broj laboratorijskih analizapreko 100 analiza, i ova nova ulaganja
su dodatno osavremenila i poboljšala
ukupan ambijent u našoj laboratoriji.
Ovdje je bitno naglasiti da smo sve navedene radove u Službi za laboratorijsku djelatnost finansirali sopstvenim
sredstvima.
Pored svih nabrojanih aktivnosti koje
se trenutno sprovode u JU Dom zdravlja Kakanj, a za koje mi imamo načelne
saglasnosti općinskih struktura i
općinskog načelnika, mi ćemo morati
poduzeti mjere i radnje na proširivanju
Službe hitne medicinske pomoći kao i
dijela zgrade na kojoj se trenutno nalazi staklena prizma koja je dotrajala
i mora se izvršiti temeljna rekonstrukcija. Ja ću iskoristiti ovu priliku da se
iskreno i od srca zahvalim gospodinu
Zijadu Skopljakoviću koji je nedavno donirao neophodan materijal za
cjelokupno krečenje prostorija HMP i
rekonstrukciju sanitarnih čvorova, te
i samo izvođenje radova. Zaista, hvala
mu na ovom plemenitom i lijepom
gestu.Na kraju, ovo je samo jedan mali
dio radova koji se trenutno obavljaju
u JU Dom zdravlja Kakanj, a sve u cilju
osavremenjavanja i poboljšanja uslova
za pružanje zdravstvene zaštite našim
građanima”. O navedenim radovima
u Službi za laboratorijsku djelatnost šef ove
Službe, Megbula Ganić,
kaže: “Cjelokupan posao rekonstrukcije i obnavljanja prostorija u
laboratoriji imao je za
cilj poboljšanje kvaliteta
našeg rada, ali i smanjenje gužvi u čekaonici.
Sa ovim zahvatom svima će biti lakše, i našim
pacijentima i našim radnicima. Na koncu, moje je mišljenje
da su se znatno poboljšali uslovi rada
u Službi za laboratorijsku djelatnost,
jer je više prostora i komfora za sve”. U
JU Dom zdravlja Kakanj ne namjeravaju stati na trenutnim aktivnostima, nego im je cilj završiti započete
poslove i raditi na novim poslovima
kojima će se poboljšati kvalitet i efikasnost zdravstvene zaštite.F.K.
7
KAKANJSKE NOVINE
Aktivnosti i radovi u kakanjskom Domu zdravlja sprovode se u cilju proširivanja i poboljšanja
zdravstvenih usluga za građane Kaknja
AKTUELNOSTI
Održano školsko takmičenje iz Projekta građanin
POBJEDNICI UČENICI ODJELJENJA III2 SA TEMOM „
ODLAGANJE ČVRSTOG OTPADA – RECIKLIRANJE“
U srijedu, 25. marta 2015. godine,
u Gimnaziji „Muhsin Rizvić“ Kakanj,
održano je školsko takmičenje iz Projekta građanin, za školsku 2014/15.
godinu. Takmičile su se četiri ekipe
odjeljenja III razreda.
Teme njihovih projekata bile su:
III1 – Problem opremanja školskog
laboratorija
III2 – Odlaganje čvrstog otpada –
recikliranje
III3 – Problem školskih mokrih čvorova
III4 – Problem neuređenog školskog
dvorišta
Sudije ovog takmičenja su bili:
Hasović Zijada, prof. Demokratije i ljudskih
prava, Neimarlija Vildana, pedagog
ranje svih bodova koje su sudije
dodijelile ekipama za dokumentaciju, portofolio, usmenu prezentaciju i osvrt na naučeno.
Rezultati školskog takmičenja su
sljedeći:
I - Odlaganje čvrstog otpada – recikliranje (III2) – 213 bodova,
II - Problem školskih mokrih
čvorova (III3) – 205 bodova,
Detalj sa izlaganja pobjedničke ekipe
III - Problem opremanja školskog laboškole, Goralija Maid, prof. Sociologije, ratorija (III1) – 195 bodova,
Zaimović Amina, učenica, Zahirović IV - Problem neuređenog školskog
Nedžad, učenik, Komšo Marija, dvorišta (III4) – 193 boda.
Čestitamo pobjednicima!
učenica, Hasagić Amila, učenica.
Nakon prezentacija izvršeno je sumi- Amina Kulović
Završena dvodnevni trening i radionice World Wisiona za učesnike iz Kaknja i Visokog
Projekat „Participativno budžetiranje“ uskoro i u Kaknju
U srijedu 25. i četvrtak 26. marta
tekuće godine, u hotelu „Aquareumal“ Fojnica, održani su dvodnevni
trening i radionica o monitoringu
budžeta, alatima za odabir prioriteta za budžetiranje i izradi akcionog
KAKANJSKE NOVINE
Nihad Gavranović i Dževdana Brajić govore o
značaju učešća građana u kreiranju budžeta
plana u okviru implemetacije World
Vision-ovog projekta pod nazivom
„Participativno budžetiranje“. Cilj
ovog dvodnevnog treninga je jačanje
kapaciteta radnih grupa formiranih
u okviru ovog projekta kroz predstavljanje primjera dobre prakse iz
okruženja. Naime, participativno
budžetiranje je proces osnaživanja
građana da preuzmu važnu ulogu
i utiču na odlučivanje o tome kako
će javni novac biti utrošen na projekte i usluge u njihovoj zajednici.
8
Na ovim radionicama su
učestvovali predstavnici
i članovi grupa iz svojih
općina a koje se odnose
na obrazovanje, dječiju
zaštitu i unapređenje
životnog
standarda.
Gosti predavači su bili
Dževdana Brajić - direktor stručne službe
Gradskog
vijeća
i
gradonačelnika općine Zenica, i
Venita Popović – projekt menadžer,
koja je govorila o tome kako raditi
građanski monitoring i izvještavanje
u okviru CVA metodologije. Nihad
Gavranović, kao službenik projekta
„Participativno budžetirenje“ je kroz
radionice na jedan opsežan, uvjerljiv
i jednostavan način obučio i pojasnio
prisutne o značaju participativnog
budžetiranja. Tako je tokom radionica objasnio i koje su to vrijednosti
ovog projekta:
“Primjenjujući pristup „Zagovaranje na
lokalnom nivou“ želimo da osnažimo
lokalne nevladine organizacije, organizacije civilnog društva i same
građane da preuzmu posredovanje u
nadgledanju procesa pružanja usluga
Učesnici radionica iz Kaknja i Visokog
na lokalnom nivou i otvaranju dijaloga
sa lokalnim vlastima. Upravo ovaj projekat kroz svoju implementaciju treba
da osnaži građane da preuzmu važnu
ulogu u odlučivanju o tome kako će
javni novac biti utrošen na projekte
i usluge u njihovoj zajednici. S druge
strane, implementacija projekta treba
da poveća odgovornost efikasnost i
efektivnost izabranih zvaničnika kao i
same administracije. Uspjeh će se ogledati u uzastopnoj primjeni elemenata
projekta u procesima kreiranja, monitoringa i prilagođavanja u skladu sa
dobrim praksama karakterističnim za
svaku zajednicu u svakoj narednoj izradi općinskih budžeta“, objasnio je
učesnicima Gavranović.
Hamid Hadžić
broj 258, 01.04.2015.
AKTUELNOSTI
Održana općinska takmičenja iz matematike i fizike za učenike osnovnih škola
Najbolje plasmane ostvarili učenici OŠ „Mula
Mustafa Bašeskija“
U subotu, 14. marta 2015. godine,
u Osnovnoj školi “Mula Mustafa
Bašeskija” Kakanj, održano je 20.
općinsko takmičenje učenika
kakanjskih osnovnih škola iz
matematike.
Takmičenju su se odazvali učenici
svih osnovnih škola sa područja
naše općine. Rezultati po razredima su sljedeći:
devetih razreda svih kakanjskih
osnovnih škola.
Plasman učenika VIII razreda:
1. Adna Husika, OŠ „Mula Mustafa
Bašeskija”,
2. Merima Đokić, OŠ „Mula Mustafa Bašeskija”,
3. Ajša Trako, OŠ „Hamdija
Kreševljaković”.
U kategoriji VI razreda:
I mjesto - Tina Bilalović (OŠ “Mula
Mustafa Bašeskija”),
II mjesto - Faris Bjelopoljak (OŠ
“Mula Mustafa Bašeskija”),
III mjesto - Lamija Spahić (OŠ “Omer
Mušić” Brežani).
III mjesto - Zerina Jašarspahić iz OŠ
“Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj.
U kategoriji sedmih razreda,
I mjesto - Asmir Sikira iz OŠ “Hamdija
Kreševljaković”,
II mjesto - Muaz Sikirić iz OŠ “15. april”
Doboj,
III mjesto - Hana Haračić, iz OŠ “15. april”
Doboj.
U kategoriji devetih radova,
I mjesto - Selma Čišija iz OŠ “Hamdija
Kreševljaković” Kakanj
II mjesto - Tarik Mehić iz OŠ “Hamdija
Kreševljaković” Kakanj
III mjesto - Kemal Lipovača iz OŠ “Mula
Mustafa Bašeskija” Kakanj.
Najbolje rezultate u kategoriji osmih
razreda ostvarili su:
I mjesto - Elma Alagić iz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj,
II mjesto - Nedžad Beus iz OŠ “Hamdija
Kreševljaković” Kakanj,
Proglašeni najbolji fizičari
Najbolji fizičari iz OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“
Općinsko takmičenje iz fizike je održano
21. marta 2015. godine u Osnovnoj
školi “Hamdija Kreševljaković” Kakanj, sa
početkom u 10:00 sati. Na takmičenju
su učestvovala po tri učenika osmih i
Plasman učenika IX razreda:
1. Kemal Lipovača, OŠ „Mula Mustafa Bašeskija”,
2.Jelena Grgić, OŠ „Mula Mustafa
Bašeskija”,
3.Faris
Strika,
OŠ
„Hamdija
Kreševljaković”.
Novčana sredstva za prijevoz učenika,
za osvježenje i diplome obezbijedila je Općina Kakanj, a Općina će
dodijeliti i novčane nagrade. Domaćini
takmičenja i učesnici iskazuju zahvalnost općinskom načelniku Nerminu
Mandri na finansijskoj podršci općinskih
takmičenja, kako za organizaciju, tako i
za novčane nagrade učenicima. Svim
učenicima, kao i njihovim nastavnicima
i roditeljima Redakcija Kakanjskih novina čestita na postignutim rezultatima i
želi sreću na predstojećim kantonalnim
takmičenjima.
Amina Kulović
Održano IV kantonalno takmičenje iz njemačkog jezika
U subotu 14.3.2015. godine, održano
je IV kantonalno takmičenje iz
njemačkog jezika koje je organizirano od strane Pedagoškog zavoda
Zenica u saradnji sa Goethe Institutom iz Sarajeva.
Gimnazija „Muhsin Rizvić“ iz Kaknja
imala je dva predstavnika na ovom
takmičenju. Nakon što je prof. Đevad
Šehović proveo školsko takmičenje
za nivo A2, najbolja dva učenika
bili su Ajdin Škulj i Ismet Ćosić iz
prvog razreda koji su predstavljali našu školu na ovom značajnom
takmičenju.
Na kantonalnom takmičenju za nivo
A2 ukupno je bilo prijavljeno 11 kandidata, a naši učenici su postigli zavbroj 258, 01.04.2015.
Priznanje za učenika Ismeta Čosića (III mjesto)
idne rezultate plasiravši se na 3. i 4.
mjesto.
Rang lista izgledala je ovako:
Almedina Brkić, MSŠ „Musa Ćazim
Ćatić“ Olovo 45 POENA
Amina Pojskić, Prva gimnazija
Zenica 44 POENA
Ismet Ćosić, Gimnazija „Muhsin
Rizvić“ Kakanj43 POENA
Ajdin Škulj, Gimnazija „Muhsin
Rizvić“ Kakanj41 POENA
„Jako smo zadovoljni uspjehom
naših učenika na ovom takmičenju, a
važno je istaći da su nas samo 2 poena dijelila od prvog mjesta“, riječi su
profesora koji je pripremao učenike.
Čestitamo im na ostvarenim rezultatima.
Amina Kulović
9
KAKANJSKE NOVINE
Kakanjski gimnazijalci osvojili treće i četvrto mjesto
AKTUELNOSTI
Završna aktivnost ekološko-humanitarne akcije „Svaki čep stavi u džep“
Uručena invalidska kolica dječaku Hamzi Delibašiću
U petak, 13. marta 2015. godine, u
prostorijama Gimnazije uručena su
invalidska kolica našem sugrađaninu
Hamzi Delibašiću. Invalidska kolica
Članovi Ekološke sekcije sa Hamzom Delibašićem
je obezbijedila Ekološka sekcija koja
je prošle školske godine podržala
ekološko-humanitarnu akciju „Svaki
čep stavi u džep“. Cilj je bio prikupiti
250 kg čepova u zamjenu za invalidska kolica.
Članovi Ekološke sekcije i dodatne
nastave iz biologije, zajedno sa profesoricom Dervišom Sikira, pokrenuli su akciju prikupljanja plastičnih
čepova s ciljem podrške humanitarnoj akciji za nabavku invalidskih
kolica, koju realizira Omladinsko
udruženje „Reaktiv“ Zenica. U akciju
su se uključili učenici naše škole, ali
i pogon za reciklažu plastike i papira „Eko trade“ Kakanj. Učenici su
prikupili određenu količinu čepova,
plastične ambalaže i papira kao
sekundarne sirovine. Za prikupljenu
plastičnu ambalažu i papir, pogon
za reciklažu „Eko trade“ je našoj sekciji ustupio 250 kg plastičnih čepova
i na taj način omogućio da akcija
potpuno uspije. Važno je spomenuti i kakanjske firme „Eko trade“ i
„Delibašić poliretani“ koji su pomogli akciju.
Sreća na licu mladog Hamze i zahvlanost njegovih roditelja dodatna su
motivacija i satisfakcija gimnazijalcima i dokaz da je njihova humana
mislija uspjela. Sve pohvale na ideji
i akciji na koju se treba ugledati i lokalna zajednica.
Amina Kulović
U okviru projekta „Selektovanje ambalažnog otpada“
Učenici STŠ anketirali građane
Dana 14.03.2015. godine, članovi Ekološke
sekcije Srednje tehničke škole „Kemal
Kapetanović“, realizovali su anketu građana
uz podjelu promotivno-informativnog
materijala u okviru projekta „Selektovanje
ambalažnog otpada“.
Nakon izvršenih priprema, članovi Ekološke
sekcije su pred „sahat kulom“ u Kaknju dijelili letke i postavljali anketna pitanja. Odziv
i interesovanje građana je bilo veliko. Odgovori na postavljena pitanja, ukazuju na
zaključak da veliki broj građana priželjkuje
postavljanje „zelenih otoka“ u gradu, sa
posebnim kontejnerima za razdvojeni otpad, gdje bi mogli odlagati, već razvrstan
U ovoj aktivnosti učestvovali su učenici Ekološke
sekcije pod vodstvom prof. Šljivo Abdulaha
ambalažni otpad. Građani su ubjeđenja da
selektovani ambalažni otpad može ponovo biti upotrijebljen pri proizvodnji novih
ambalaža i predmeta. Nešto više od 50%
ispitanika je znalo da se na ovaj način štede
i prirodni resursi, čuvaju šume, rudna bogastva, smanjuje zagađenje na lokalnom
nivou i da se smanjuje količina stakleničkih
plinova. Selektovanjem i uvođenjem
ambalažnog otpada u proces reciklaže,
smanjuje se ukupna količina otpada na
gradskoj i regionalnoj deponiji. Manji broj
građana pokazivao je neznanje oko samog
pojma „reciklaža“ i stid na postavljena pitanja.Svima koji su pokazali interesovanje i
dali podršku ovoj aktivnosti, realizatori projekta se iskreno zahvaljuju.
Pripremio A.Š.
Kakanjci učestvovali u najvećem planinarskom projektu Zenički horizonti 2015.
KAKANJSKE NOVINE
PLANINARI VEDRA POKRENULI ZENICU I KAKANJ
Drugo izdanje najvećeg planinarskog projekta u Zenici u posljednjih dvadeset godina, „Zenički horizonti“, uspješno je započelo
u proteklu nedjelju prvom etapom „Istok.
Pozivu organizatora, Udruženja za razvoj i
podršku planinarstva i sportskog turizma
„VEDRO“ iz Zenice, odazvale su se 162 osobe, planinari, hodači i znatiželjni, mahom
iz Zenice, Kaknja, Sarajeva, uključujući i 25
planinara PD „Zefir“ iz Gračanice (Tuzlanski
kanton).
Prelijepa tura počela je u babinskom selu
Briznik, odakle se kolona popela na visoravan Čolana, a nakon toga se spustila na relej
Klopačke stijene i preko Kopila došla u Talame na Kapiju 2 Kantonalne bolnice Zenica.
Stazu, dužine 15 kilometara, učesnici su
prešli za 7 sati.
10
Planinari i zaljubljenici u prirodu uživali
su u prekrasnim krajolicima Zenice te su u
edukativnom dijelu projekta, bili upoznati
sa terenima Smetova, Tvrtkovca, Lastavice,
naseljima babinskog sliva, od Kule do Arnauta, ali i drugih vidljivih lokaliteta.
Naredna etapa projekta „Zenički horizonti“
je „Jug“ i zakazana je za 29. mart 2015. godine (nedjelja), sa mjestom okupljanja na
Autobuskoj stanici u Zenici i polaskom
u 07:30 do sela Ovnak, odakle će kolona
krenuti put Mokušnica preko Grahovčića,
Lupca, Vjetrenica, Kubera, Gornje Zenice i
Vučjaka, u dužini od 22 km. Vedro je pozvao sve ljubitelje prirode iz Zenice, Kaknja
i okruženja da na zdrav način provedu još
jednu nedjelju i uživaju u prirodnim ljepotama svoga zavičaja. Amina Kulović
Dio ekipe iz Kaknja na visoravni Čolan iznad Zenice
broj 258, 01.04.2015.
AKTUELNOSTI
U povodu svjetskog Dana poezije, 21. marta
Održan poetski matine učenika
OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“
Prije šesnaest godina, 1999., World
Poetry Day UNESCO je proglasio 21.
mart svjetskim Danom poezije. U
Gradskoj biblioteci u Kaknju, u petak
20. marta, u povodu svjetskog Dana
poezije, učenici OŠ „Mula Mustafa
Bašeskija“ su zajedno sa svojim nastavnicama pripremili prigodan poetski matine. Ljubav prema poeziji
i lijepoj riječi na njih svakodnevno
prenosi bibliotekarka škole, nastavnica Hanifa Ahmetašević, koja je bila
medijator programa i koja je zaslužna
za realizaciju samog matinea.
U programu su učestvovali najmlađi
Najmlađi recitirali u čast proljeća
članovi
Recitatorske
sekcije
recitirajući prigodne pjesme koje su
sami napisali na temu proljeća i
ljubavi prema majci. Stariji članovi
Recitatorske sekcije su interpretirali
savremenu poeziju i nagrađeni su
aplauzima.
Učenici ove škole ljubav prema
poeziji njeguju ne samo na maternjem jeziku nego i na jezicima koje
izučavaju kao strane jezike u okviru
redovne nastave. Tako su prisutne
oduševili recitirajući pjesme na engleskom, njemačkom i turskom jeziku, praćene prevodima.
Ovaj kratki program začinili su i
učenici starije i mlađe Dramske sekcije sa svojim tačkama i pokazali svoje
glumačke kvalitete. Amina Kulović
U gradskoj galeriji Kakanj otvorena
međunarodna izložba slika „ART HELP BOSNIA“
Za vrijeme poplava koje su našu zemlju
pogodile prošle godine, jedna od veoma
uspješnih akcija pokazala se akcija: „Art
help Bosnia - Umjetnost pomaže Bosni“.
Tom akcijom do danas je sakupljeno preko 160 slika umjetnika iz raznih zemalja
svijeta. Stoga su JU za kulturu i obrazovanje Kakanj i Art Help Bosnia za sve ljubitelje likovne umjetnosti organizovali
otvaranje međunarodne izložbe slika
koja se održala u Gradskoj galeriji Kakanj.
Otvorenje je bilo 16. marta, a izložba slika
trajala je do subote 21. marta 2015. godine. Na ovoj izložbi učestvovali su i likovni
umjetnici iz našeg grada. „Nakon poplava
u BiH koje su se desile prošle godine, pokušao sam kao čovjek da pomognem. Tako
sam pozvao svoje prijatelje umjetnike iz
Detalj sa izložbe
svijeta da se pridruže mojoj akciji „Umjetnost pomaže Bosni“ i mnogi od njih su se
odazvali, tako da je do sada prikupljeno
više od 160 slika. Sve češće i češće dolazi do
novih donacija. Nakon svih ovih informativnih izložbi, do sada su bile u Sarajevu,
Travniku, Bugojnu, Fojnici, Tešnju, Doboj
jug, Žepču. Sljedeće su izložbe u Olovu i
BKC Tuzla. Nakon tih svih izložbi idu UnskoSanski kanton, Hercegovinu, Goražde i Srebrenicu“ – riječi su pokretača akcije „Art
help Bosnia“ Rasima Maslića. Prema njegovim riječima, nakon izložbi, slike idu u
Njemačku i Dubai na licitaciju, na aukcije,
na prodaju i sva sredstva koja budu prikupljena za vrijeme aukcija ići će u korist
onih ljudi koji su stradali od poplava i to
na način da se napravi neki samoodrživi
projekti koji će ljudima pomoći da organizuju svoj život, onoliko koliko se može.
„Osim ovih slika neprodajnog karaktera
postoje i posteri koji su prodajni i koriste se
također u istu svrhu“, kazao je Maslić.
Alina Tirić
Ornitološko društvo “Naše ptice” Sarajevo, u
Omladinskom centru Kakanj 16. marta organizovalo je predavanje na temu “Zaštita
sova na području Spomenika prirode Tajan
i prašume Trstionica”. Predavanju o zaštiti
sova su prisustvovali učenici, nastavnici
te ostali ljubitelji prirode s naše općine. Iz
Ornitološkog društva “Naše ptice” Nermina
Sarajlić kazala je da su oba područja, Spomenik prirode Tajan i prašuma Trstionica,
potencijalna NATURA 2000 područja u Bosni
i Hercegovini.
“Obzirom da su sve sove, vrste, koje su pomebroj 258, 01.04.2015.
nute u ptičijoj direktivi, jako je bitno da se fokusiramo na zaštitu ove vrste ptica. Sove se inače
gnijezde u dupljama drveća a danas je malo
starog drveća sa dupljama, pa je važno da mi
potpomognemo gniježdenje tih vrsta postavljanjem kućica i slično. One imaju veliki značaj
za poljoprivredu, naročito organsku. Jedan par
sova “potamani” 10.000 primjeraka glodara
godišnje, tako da ako mi štitimo sove, na neki
način mi štitimo i sebe”, objasnila je Sarajlić.
Projekat finansira Općina Kakanj i ovaj projekat se uklapa u LEAP Općine Kakanj, kao i
Strategiju o prirodi i biodiverzitetu, a podra-
zumijeva povećanje biodiverziteta zaštitom
populacija šumskih vrsta sova i jačanje svijesti o potrebi očuvanja biodiverziteta. Primarni
zadatak je sagledavanje šumskih vrsta sova
(šumska sova, jastrebača, planinski ćuk),
ali i drugih vrsta koje se mogu očekivati na
području realizacije projekta, nakon čega će
se uraditi kartiranje teritorija i prebrojavanje
pojedinih vrsta. Poslije predavanja upriličeno je druženje na kojem se razgovaralo o
mogućnostima unapređenja zaštite ptica i
zajedničkog djelovanja na području Kaknja.
Alina Tirić
11
KAKANJSKE NOVINE
Ornitološko društvo “Naše ptice” u Omladinskom
centru Kakanj organizovalo predavanje o zaštiti ptica
KULTURA
Javna ustanova za kulturu i obrazovanje Kakanj
Počela realizacija programa za školarce pod
nazivom “Edukacija, kultura i umjetnost”
Javna ustanova za kulturu i obrazovanje Kakanj koju je osnovala i
čiji rad finansira Općina Kakanj je
pokrenula projekat za učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom
“Edukacija, kultura i umjetnost”.
Projekat je pokrenut sa ciljem
KAKANJSKE NOVINE
Detalj iz predstave
upoznavanja učenika sa tradicijom
i historijom grada Kaknja i željom
da se stvori prikladno okruženje za
kreiranje iskustava i doživljaja kod
učenika (estetskih, etičkih, duhovnih,
stvaralačkih).
Projekat “Edukacija, kultura i umjetnost” se sastoji iz tri
školska časa u Javnoj
ustanovi za kulturu i
obrazovanje
Kakanj
koji podrazumijevaju
sljedeće organizirane
posjete:
- Posjeta kakanjskom
muzeju gdje se uz
razgledanje
eksponata upriliči radionica
u okviru industrijske
i etnološke postavke,
čas historije o nacionalnim spomenicima
sa područja Kakanj uz
prezentaciju fotografija, te dokumentarni film;
- Posjeta Gradskoj galeriji, razgledanje slika, predavanje o likovnoj
umjetnosti, demonstracija pripreme
slikarskog platna, praktična demonstracija nastanka jedne umjetničke
slike i aktivno učešće učenika u
slikanju sa bojama;
12
- Posjeta pozorišnoj predstavi u sali
Doma kulture. Za djecu do 10 godina pripremljena je dječija predstava
“Titiz i Džomet” , a za starije učenike
pozorišna predstava “Kamenje”).
«Titiz i Džomet» je lutkarska predstava nastala prema narodnoj priči
s prostora Bosne i Hercegovine, u dramaturškoj
obradi poznatog pisca za
djecu Mirsada Bećirbašića i
režiji istaknute bh. rediteljice
Mirele Trepanić. Premijerno
je izvedena u Centru za kulturu “Sarajevo”. U maniru
bajke predstava govori o
putovanju dva najbolja prijatelja, jednom škrtici, Titizu
i drugom darežljivom, Džometu.
Na tom putovanju škrtarenje Titiza dolazi do izražaja i on ostavlja Džometa bez ičega. Džomet ima
sreće i zahvaljujući priči koju čuje od
Đavola postaje bogat i ženi Princezu.
Šta je dalje bilo sa Titizom otkrijte
za, te Adis Omerović kao Džomet i
Đavo. Dizajn i izradu originalnih lutki
uradili su Alisa Čajić i Mario Drmać.
Predstava traje jedan školski čas.
Predstava „Kamenje“ je doživjela
veliki uspjeh u cijelom svijetu
zahvaljujući aktuelnoj temi, zanimljivoj i napetoj priči koja koristi
sve elemente, pa čak i stereotipe
filmskih kriminalističkih potraga, te
društvenoj angažiranosti, modernosti koncepta u kojem se odražava
savremeno gledanje na ulogu
pozorišta za djecu i mlade, ali i
zbog izuzetno vješto oblikovanih
karaktera koji pružaju fantastične
mogućnosti za glumačku igru.
„Kamenje“ je predstava za mlade
od 11. godine i više. Govori o dva
dječaka od 13 i 15 godina koji
bacajući kamenje s nadvožnjaka
na jureće automobile prouzrokuju
nesreću i smrt vozača. U sudskom
procesu postavlja se pitanje krivice i kazne, ali i odgovornosti za taj
događaj.
Nakon što je program ponuđen kakanjskim
školama,
prve su se javile osnovne škole “Hamdija
Kreševljaković” i “Mula
Mustafa Bašeskija”, pa
je realizacija programa
za učenike ovih škola
već u toku.
Tako je 23. marta 2015.
godine, u večernjim
satima, više od 400
učenika
pomenutih
Kakanjski učenici u sali Doma kulture u Kaknju
škola pogledalo dječiju
sami u ovoj predstavi za malu, ali i predstavu “Titiz i Džomet”, nakon
veliku raju…
čega će narednih dana biti realizirani
Predstava obiluje muzičkim akcen- i drugi sadržaja iz programa kojeg je
tima, koreografijama, komičnim mo- pripremila Javna ustanova za kultumentima, te nosi poruku da ne treba ru i obrazovanje Kakanj.
biti škrt, već dijeliti sa drugima, pa će Pomenutu ponudu programskih
i drugi dijeliti sa tobom. U glavnim sadržaja Javna ustanova planira
ulogama se pojavljuju iskusni glum- uputiti i školama iz drugih gradova.
ci IvanaVojinović kao Titiz i Prince- Press Općine Kakanj
broj 258, 01.04.2015.
KULTURA
Samostan u Kraljevoj Sutjesci - bosanski
feniks i rizničar našeg sjećanja
Samostan u Kraljevoj Sutjesci na području općine Kakanj je kao feniks koji se stalno iznova diže iz pepela•
Otkako su njegove zidine podignute u prvoj polovini 14. stoljeća, rušen je i spaljivan u nekoliko navrata• No,
bosanski franjevci nisu dozvolili njegov nestanak i gašenje te su i danas vrijedni rizničari našega sjećanja
Samostan u Kraljevoj Sutjesci
kada je u našoj zemlji ostao i najmanji broj
katolika, priča nam fra Željko Brkić, vikar
ovoga samostana.
Franjevci bi tada živjeli u okolnim mjestima, radili na obnovi samostana, a potom
se ponovo vraćali u njega.
Prema riječima fra Brkića, sada se
franjevačka provincija sastoji od tri samostana i to ona u Kreševu, Fojnici i Kraljevoj
Sutjesci, ljepotici u zabiti.
“Zidine ovoga samostana su svjedoci
historije i prošli su kroz sve njene faze,
naročito one najbolnije”, kaže nam Brkić.
Samostan, odnosno sadašnja crkva Sv.
Ive Krstitelja, u svojoj današnjoj formi
bazilikalnog tipa u neorenesansnom obliku, izgrađena je 1906-1908., po nacrtima
arhitekte Josipa Vancaša.
Kako je crkva posvećena Sv. Ivanu
Krstitelju, središnja je Antoninijeva slika
“Krštenje na rijeci Jordanu” smještena
u konhi apside. U crkvi su 1909. godine
Fra Željko Brkić
postavljene nove orgulje, koje je izgradila
firma M. Heferer iz Zagreba.
No, tik do njih, nalaze se najstarije orgulje
na Blakanu.
“Ranije su se pravile male orgulje koje je
bilo moguće transportovati i zato ove
broj 258, 01.04.2015.
imaju posebnu vrijednost. Ujedno, one
su zapravo najstarije orgulje na Balkanu”,
kazao je fra Brkić.
U kripti crkve nalazi se kameni sarkofag iz
15. stoljeća, za koji se donedavno vjerovalo da čuva posmrtne ostatke pretposljednjeg bosanskog kralja.
Ovu divnu građevinu koju čine dvije
cjeline krase dva vitka zvonika u koja je,
kako smo saznali od vikara samostana,
ugrađeno dva puta više kamena nego u
mostarski Stari most.
U posljednje vrijeme ovaj samostan je
pod budnim okom organa gonjenja i to
zbog činjenice da unutar svojih zidina
obiluje bogatim kulturno-historijskim
i umjetničkim eksponatima izuzetne
vrijednosti. Mnoge od njih baštine bogatu historiju našega podneblja. Brojni arhivski dokumenti, dragocjene stare
knjige, zbirka slika, te kovinski i tekstilni
predmeti umjetničkoga obrta. Prilikom
posjete ovom samostanu ekipi Klixa nije
dozvoljen ulazak u isti zbog sigurnosnih
razloga zbog kojih samostan danonoćno
čuva i policija. Navodno, osiguranje samostana je pojačano zbog navodnih policijskih saznanja o planiranoj pljački ovoga
objekta. No, fra Brkić nam je govorio o nekim izuzetno značajnim eksponatima koji
se nalaze u tamošnjoj bibiloteci.
“Samostan i bibilioteka unutar njega se
posebno izdvajaju po inkunabulama,
prvim štampanim knjigama od 1500.
godine. Naime, od 53 koje se čuvaju u
BiH 31 se čuva u Kraljevoj Sutjesci. To je
zaista nešto izuzetno posebno”, pojasnio
je Brkić. Najstarija i vjerovatno najvrednija slika jest Poklon kraljeva – Krist pada
pod križem, slikana s obje strane na dasci
presvučenoj platnom. Sjevernjačkog je
porijekla i potječe iz 15. stoljeća. Ona
je jedini sačuvani dio
nekadašnjeg preklopnog gotičkog oltara.
Samostanska
riznica
obiluje kovinskim i tekstilnim
predmetima
praktične primjene. U
njoj se nalazi tridesetak
umjetnički
vrijednih
kaleža.
Najstariji su kasnogotički,
od kojih jedan datira iz 1416. godine. U
riznici se čuva i nekoliko
monstranci barokne i
Najstarije orgulje na Balkanu
klasicističke izrade (18. st.), pacifikal (14.15. st.), dva barokna procesijska križa
(17. st.), kao i barokno raspelo za obrede
križnoga puta (17. st.).
Među posebno vrijedne eksponate spada još i bronzani kotlić, rana toskanska
renesansa (15. st.) te zvono s Bliskog istoka (17. st.). No, u ovoj župi sve je manje
vjernika, a njihov broj se drastično smanjio nakon proteklog rata u BiH. Povratak
je, kako kaže fra Brkić, veoma slab.
“Sutješka župa godinu dana prije agresije na BiH brojala je 12.500 katolika. No,
zbog ratnih događanja većina katolika
sutješke župe je izbjegla tako da župa
danas ima tek 1.840 vjernika”, kazao je
Brkić.
(Klix.ba)
KAKANJSKE NOVINE
Nanovo je ovaj samostan nicao u nekoliko navrata i čuvao bogatu historiju naših
podneblja. Vjeruje se da je podignut
u prvoj polovini 14 stoljeća. Prvi put je
srušen prilikom osmanskih osvajanja naše
zemlje, a najteže posljedice je doživio za
vrijeme ratnih pohoda Eugena Savojskog,
Crkva sv. Ivana Krstitelja
13
“Katolicima i pravoslavcima
želimo sretan Uskrs/Vaskrs”
S&M-P I S&M-P 20
KAKANJSKE NOVINE
DOM ZDRAVLJA
KAKANJ
PZU APOTEKA
“MEDICA”
14
broj 258, 01.04.2015.
Odlomci iz knjige Fuada Breščića:
FELJTON
Rešo i produženje korita
Izrazito vrijedni, a stasom krupni
Rešo, radio je na Staroj jami čitav
svoj radni vijek. Krupan, neobrijan, ali počesto i mrzovoljan,
najviše je podsjećao na Badžu iz
crtanog filma o Popaju mornaru.
Na izradi prostorija otvaranja,
slobodno možemo reći – najspecijalnijim rudarskim poslovima, radio je poseban pogon IRO
(Izgradnja rudarskih objekata),
koji je održavao i zasebne raporte. Njihov poslovođa, hadži
Mehmed Bajtarević, naredi jednom mlađem radniku da treba
odmah otići u frlezu (prozivaonu) i naći bravara Rešu, kako
bi se produžilo korito grabuljara
i nastavilo bušenje i miniranje.
Mladić reče da ne zna ko je taj,
a poslovođa, da ne bi gubio vrijeme, objasni:
Idi dole u frlezu, ima oko 100 radnika, dovedi onoga što ti najviše
liči na medvjeda.
Momak se vrati nakon par minuta sa Rešom, bez greške.
Alija i kupovina
nadvlačenju konopca, koja je
uglavnom odnosila pobjede na
Rudarijadama (sportskim susretima rudara Federacije BiH).
Kažu da je, u toku poznate „pljahe“ bogatog sela Borovica, donio
kući bojler od 80 litara, nigdje se
ne odmorivši, a što je još gore,
nije ni vodu ispustio iz istog, a
nosio je petnaestak kilometara.
Svojom snagom je izluđivao
šumare, koji nisu nikako mogli da
skontaju kako im nestaje šuma,
a Alija bi cijelo drvo sa granama
uprti na leđa i odnesi kući, tako
da ni iver ne ostane u šumi.
Hajdar i zaborav
Hajdar, zvani Halčo, bio je, isto
tako, krupne tjelesne konstitucije, ali i nešto prgavije naravi.
Psovke su mu bile uzrečice, ali
odlaskom u penziju, puno se
promijenio, nabolje. Držao je i
dosta hajvana, koga nije bilo lahko ishraniti, nego ga je često
morao goniti u planinu čobanima
na čuvanje i ispašu.
Jedne godine, zapovijedi svojoj
supruzi Zizi da ga probudi ujutro
rano u pola pet, kako bi mogao
sa još dvojicom mještana zajedno potjerati goveda na planinu.
Ziza, prespavši jedan sat, probudi ga polahko, znajući da će psovati i galamiti. No, čim je čuo da
je pola šest, odmah joj je počeo
psovati sve po spisku. Nabrojavši
joj cijelu familiju koju je znao,
potjera hajvan uzbrdo prema
planini, ali nakon deset minuta
dotrča sav zadihan i reče:
Zizo, e j.... ti i i onu tetku u Tičićima,
nju sam zaboravio! – i opet odjuri
prema govedima.
Hamzalija, zvani Alija, još krupniji, mlađi ali i naočitiji od Reše,
bio je u kupovini u čuvenom FISu u Vitezu. Kupovao je kadu za
kupanje i sav potrebni vodoinstalaterski materijal za banju.
Kad su mu sve to strpali u kadu,
čekali su posebna veća kolica
aNe mogavši to dočekati, Alija je
zgrabio kadu sa teretom, kao da
se radi o dječjoj kantici, i pravo
na kasu.
Vidjevši to, gazda FIS-a, Pero
Gudelj, koji se tu zadesio
slučajno, naredi da mu se to sve
da besplatno.
Marijus i Bajtar
Alija je, inače, bio udarna sna- Marijan, zvani Marijus, nesvršeni
ga ekipe Rudnika Kakanj u mašinski inženjer, ćutljivi ali vrlo
broj 258, 01.04.2015.
duhoviti čovjek burne prošlosti,
proveo je čitav svoj radni vijek u
Staroj jami. Nije puno govorio, ali
kad bi nešto reci, bilo je to vrlo
lucidno i duhovito.
Već
pomenuti
Mehmed
Bajtarević volio je puno „razguljivati mačku“ sagovornicima
o svom seksualnom potencijalu. Poštapalica je već postala
sinoćnja dvica, trica, jutrošnji
maslenjak k’o drumla – nagrada
od supruge, i tako stalno. Ali jednom, ode Mehmed u bolnicu, i
ne bi ga više od dvadeset dana.
Vratio se vidno blijed, ali odmah
se spremi i krene obići radilišta
IRO-a u Staroj jami. Čekajući lift
na oknu, a kako obično rudari u
jami pričaju o seksu a kod kuće o
poslu, poče priča.
Kaže Marijus: Šta je Mehmede,
nema više ono – dvica, trica,
maslenjak k’o drumla!?
A Mehmed odgovori:
Života mi, sinoć bi dvica, a
maslenjak ćemo pojesti kad
izađemo iz jame.
Ali što si onda tako blijed? – na to
će Marijus. Pa bio sam u bolnici
– odgovori Mehmed. – Imao sam
operaciju, a u bolnici izblijede i
oni konji su zdravi...
Dobro, a šta si operisao? – uporan je Marijus, koji je već ranije čuo da je Mehmed operisao
bruh. Kad mu to i potvrdi, on
kratko reče: Nema od tebe ništa
po pitanju seksa.
A Mehmed se zajunači:
Evo ljudi – sad kad dođemo u
šesnaesti sprat jame, ja ću dva
željezna klasična stupca sam iznijeti sa dna u vrh čela, a svi znamo
da stupci imaju po devedeset
kila. Hoćeš, znam – reče Marijus
– i vola kad utuku on vuče dobro,
ali ne j... nikad više.
15
KAKANJSKE NOVINE
101 ANEGDOTA IZ ŽIVOTA RUDARA (8)
Ako su
želite
uspješno
poslovanje
i asfalta,
kuglaši
upisali
i treću
ovose-na polju transporta, trgovine, izgradnje proizvodnje betonapobjedom
pokazuju da sa ranazovite
prihvatljivog
i
povjerljivog
poslovnog
partnera
zonsku pobjedu protiv ekipe
zlogom ciljaju na sam vrh tabele
‘’Ada Nove banke’’ u Banjoj Luci
premijer lige u kuglanju.
U narednom kolu Bešić,
identičnim rezultatom kao u
prva dva meča, 6:2. Rudare su do
Dundić i društvo imaju za
protivnike još jedan tim iz
treće pobjede nosili raspoloženi
Muamer Bešić (605 oborenih
Banja Luke, a riječ je o ekipi
‘’Borca’’. Ovaj meč se trebao
čunjeva) i Dinko Duncić (600
čunjeva), te Amar Alagić (575
igrati u dane Kurban-bajraoborenih čunjeva).
ma, ali je meč u dogovoru
Dinko i Muamer su sjajno odradili
sa Banjalučanima odgođen do
Naši kuglaši nakon tri kola imaju demeč u Banja Luci
vet bodova i sada su na diobi prvog
daljnjeg.
Turnir je održan za mlađe kadete, kadete, juniore i seniore. Na
turniru je učestvovalo preko 400
takmičara, iz 9 država: Hrvatske,
Srbije, Turske, Slovenije, Crne
Gore, Austrije, Njemačke, Bugarske i BiH. Taekwondo klub “Nur”
na ovom turniru nastupio je sa 28
takmičara, od kojih je 20 osvojilo
medalje: 8 zlatnih, 5 srebrenih i 7
bronzanih medalja. Zlato su osvojili Sumeja Kevilj, Amila Abaz, Mirzet
Delibašić, Evelin Piljug, Amina Grahić,
Alen Palić, Adna Berbić i Jusuf Fejzić.
Srebro su osvojili: Zejneb Ademi, Ismir
Kovač, Sanin Hadrović, Šemsa Silajdžić
Tim TKD kluba Nur na Ilidži
i Sumeja Fejzić. Bronzanim medaljama
Narudžbe na telefon:
okitili su se: Emra Helja, Fatima Ademi,
061/ 853 - 522
20
Ilhana Kovačević, Mubina Mrkonjić,
Merjema Fejzić, Šejla Vehab i Harun
Vehab. Najboljom juniorkom turnira
najbolje juniorke turnira pobijedivši
tri borbe, od kojih je i pobjeda nad
turskom reprezentativkom. Ovo je
jedan od najjačih turnira održanih
posljednjih godina u BiH. U narednom periodu takmičari našeg kluba pripremaju se za međunarodna
takmičenja, dok 5 takmičara i
reprezentativaca BiH: Evelin Piljug,
Adnan Haračić, Šemsa Silajdžić,
Emir Goralija i Šejla Vehab se pripremaju za odlazak na Balkansko
prvenstvo koje će se održati 11. i 12. oktobra u Sloveniji’’ - riječi su predsjednika Taekwondo kluba “Nur” Kakanj,
Halima Fejzića.
broj 245, 15.09.2014.
KAKANJSKE NOVINE
Ulica A. Izetbegovića 63
Tel:032 557 - 360;
557 - 361
Ulica 311. lahke brigade bb
Tel: 032 558 - 970
16
broj 247, 10.10.2014.
KAKANJSKE NOVINE
KAKANJSKE NOVINE
PZU Apoteka “MEDICA”
Ulica A. Izetbegovića M4
Tel: 032/ 557-020;
557-021
Na ilidžanskom turniru TKD klub „Nur“ osvojio
20 medalja
proglašena
je Amila Abaz iz taeU subotu 27. septembra na Ilidži
557-022
kwondo kluba ‘’Nur’’.
je održan 8. Međunarodni tae‘ Amila
je opravdano ponijela epitet
kwondo turnir „Olimpic Open“.
Fax: 032/
557-023
broj 258, 01.04.2015.
21
OGLASI
BESPLATNI MALI OGLASI
Besplatne male oglase
možete poslati sms porukom:
061/362-654 i na
e-mail: [email protected]
•
•
•
•
•
•
NEKRETNINE
MN:
Nekretnine
Prodajem kompletno
imanje nedaleko od
grada. Vrlo povoljno.
Tel: 065-983-090;
Prodajem kuću u naselju Doboj kod Vatrogasnog doma, kuća je
na dva sprata i pogodna je za dvije porodice.
Tel: 063-048-274;
Na prodaju kuća prema Povezicama u
blizini svih vitalnih objekata, posjeduje oko
300 kvadrata okućnice
i montažnu garažu,
papiri uredni. Tel: 061875-348 ili 061-583271;
Prodajem kuću u
Gornjem
Moštru/Visoko sa okućnicom od
1.700 kvadrata, kuća je
10x10, odmah je useljiva, pogodna za dvije
porodice. Tel: 061-183918;
Prodajem
zemljište
•
•
•
•
•
•
2242 kvadrata u naselju Doboj u blizini Osnovne škole. Tel: 061- •
222-894;
Kupujem kuću sa 3 duluma zemlje u okolini
Kaknja, plaćam u KM.
Tel: 062-971-803;
VOZILA
Polo dizel 1.9 TDI 74
KW, model 2002/2003.,
boja crna/metalik, registrovan, full oprema.
Cijena 5990 KM. Tel:
061-462-055;
Opel Astra 1.7 CDTI 59
KW, model 2005., boja
plava/metalik, full oprema. Cijena 8300 KM.
Tel: 061-162-382;
Opel Kadet 1.6 dizel,
model 1986., registrovan do novembra
2015. Tel: 061-595-459;
Prodajem motokultivator IMT 14 KS, model
2000. Prodajem auto
marke Fiat Panda 1.3
dizel, model 2009. Tel:
062-902-492;
Prodajem Golf 3 TDI 1.9
boja metalik-plava, 66
KW, registrovan do januara 2016. Cijena 3500
•
•
•
•
KM. Tel: 061-610-532;
USLUGE
Vršim
unutrašnje
uređenje
stanova,
kuća, stubišta: gletovanja, moleraja, rofiksa, edelpulca, laminata, vrlo povoljno i
kvalitetno. Tel: 061842-965;
Pravim sve vrste tapaciranog namještaja,
popravljam sve vrste
starog
namještaja,
ugrađujemo kuhinje
i sve vrste pločastog
namještaja. Tel: 061584-477;
Dajem instrukcije iz
engleskog jezika za
učenike osnovne i
srednje škole. Tel: 062980-845;
Povoljno dajem instrukcije iz matematike
i fizike za osnovne i
srednje škole. Dolazim
na kućnu adresu. Tel:
060 3265872;
Usluge kombi T4 prevozi na sve destinacije
razne vrste robe, selidbe, more, sportska
dešavanja,
seminari
itd. U ponudi dva kombija. Tel: 061-774-925;
OSTALO
•
•
•
•
•
Prodajem dvije veš
mašine, jedna je nova
sa garancijom. Tel: 032553-249;
U
ponudi
svježa
domaća jaja, jaja za
nasad, pilići domaćih
kokoški. Tel: 062-420326;
Prodajem dva trosjeda
i fotelju, povoljno. Tel:
062-400-683;
Prodajem kuhinju od
punog drveta, ručna
izrada, lakirana, dobro
očuvana. Cijena 250
KM. Tel: 061-416-865;
Prodajem kvalitetne
polovne
računare
uvezene iz Njemačke
(HP,Dell) sa komplet
opremom
(monitor
19”, 20“, 24”, tastatura,
miš). Na računaru dolazi instaliran licenciran operativni sistem
Windows 7. Cijena 250
- 400 KM. Kontakt: 061/
92 98 04.
Izložbeni salon keramike
Baucentar Trgošped
ul.Rudarska bb
72240 Kakanj
tel: 032 554 255
e-mail: [email protected]
web: www.trgosped.ba
KAKANJSKE NOVINE
Radno vrijeme:
pon-sub: 07:00 - 17:00
ned: 07:00 - 14:00
Jer znamo koliko je bitno birati po svojoj mjeri.
broj 258, 01.04.2015.
17
ZABAVA
PANGRAMNA ISPUNJALJKA
11
7
20
53
29
50
79
36
68
84
81
87
70
76
57
4
1
25
6
28
74
104
52
78
86
98
95
116
96
117
13
12
24
2
72
75
58
77
92
59
108
110
111
99
80
14
19
26
3
48
8
15
42
55
89
47
97
100
118
120
46
18
5
22
65
37
73
43
85
90
71
114
91
106
119
10
21
35
61
27
51
62
69
101
39
93
115
102
105
83
9
41
23
32
38
45
44
64
56
94
67
113
82
63
88
31
17
30
16
33
34
49
40
109
103
60
54
66
107
112
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
1. (ENG) DIREKTOR, RUKOVODILAC U OPĆE ORGANIZATOR POSLOVA U FIRMI
2. GRČKI KOMPOZITOR EKSPERIMENTATOR, KOMPOZICIJE ZASNIVAO NA RAČUNSKIM
ZAKONITOSTIMA “ELEKTRONSKI POEMA”. (JANIS 1922)
3. MJERILO, NORMA OBRAZAC ZA USPOREDBU
4. LJUDSKI SE ODNOSITI HUMANO
5. STANJE ONOG KOJI JE OGORČEN
6. JELO OD KUPUSA
7. IZABRANI, PROBRANI
8. PRIPADA KRALJEŽNJACIMA
9. (GRČ) UKOČENOST NEPOKRETLJIVOST ZGLOBOVA (MNOŽ)
10. NAZIV ZA SVE ŠTO PRIPADA ILI SE PROIZVODI U JUGOISTOČNOJ SAVEZNOJ DRŽAVI
NJEMAČKE ČIJI JE GLAVNI GRAD BERLIN
11. NABRZINU (PROVIZORNO) NEŠTO NAPRAVITI (SASTAVITI)
12. PRIPADNICE GERMANSKOG PLEMENA IZ 3-6 ST. ŽITELJKE SJEVEROZAPADNE
POVJESNE POKRAJINE U NJEMAČKOJ, GLAVNI GRAD DREZDEN.
13. STRUČNJAK, ZNALAC, POZNAVALAC (MNOŽ) LAT
14. (LAT) UBRIZGAVANJE TEČNOSTI U TIJELO IGLOM (MNOŽ.)
15. ZAIGRATI SE U IGRI “TJERALICE” (NAR. GANJA) POTJERATI NEKOGA GANJAJUĆI.
POMOČNI SLOGOVI: AN, BA, BRA, CI, ČE, ČO, DA, DARD, DŽE, EKS,
GA, GOR, I, JE, KE, KI, KIČ, KIS, KSE, LO, ME, ME, NA, NA, NI, NO,
NJA, NJAK, NJE, NJEK, O, O PA, PER, POD, RAK, RI, SAK, SKLE, SKO,
SON, STAN, TI, TI, TI, VA, VAR, VJEČ, ZA, ZE.
18
UREĐUJE: IVICA PEKIĆ -PEKIVI-
KAKANJSKE NOVINE
*UKOLIKO ISPRAVNO RJEŠITE PANGRAMNU ISPUNJALJKU U GORNJEM LIKU DOBIT ĆETE U POSEBNO OZNAČENIM POLJIMA NAZIV
JEDNE OD SEDAM KNJIGA KOJE JE KAKANJAC RAIF ČEHAJIĆ, NOVINAR I PUBLICISTA POSVETIO SVOM RODNOM GRADU. NAZIVE
PREOSTALIH ŠEST KNJIGA DOBIT ĆETE U DRUGOM (DONJEM) LIKU PANGRAMKE, AKO PRENESETE SLOVA IZ GORNJEG LIKA,
POD UVJETOM ISTI BROJ = ISTO SLOVO. UGODNA VAM ZABAVA
NI 58
D
A
R
.2
NAGPON br
KU
RJEŠENJA IZ PROŠLOG BROJA:
selektor: Safet Sušić, kapiten: Emir Spahić,
doktor: Reuf Karabeg, predsjednik:
Elvedin Begić i sekretar: Jasmin Baković
broj 258, 01.04.2015.
Mladost na čelu prvoligaškog društva,
Rudaru sredina tabele
SPORT
još jednom razočarali.
Fudbaleri
Mladosti
Ovaj put su poraženi
su u prvom „proljetod Jedinstva rezulnom” susretu Prve lige
tatom 1:0, a strijelac
FBiH savladali ekipu
jedinog gola na meču
Turbine u Jablanici sa
bio je Ersad Rovčanin
visokih 3:0. Prvo pou 69. minuti susreta.
luvrijeme ovog susPoslije ovog susreta
reta nije donijelo veća
odgovornost za dva
uzbuđenja. Turbina je
vezana poraza preubila bolji rival, stvorili
zeli su trener Plavčić i
su nekoliko solidnih
njegov pomoćnik Buza
prilika, ali se na odmor
Tribine u Doboju bile su ispunjene do posljednjeg mjesta u gradskom
koji su podnijeli osotišlo bez pogodaka.
derbiju koji je pripao igračima Mladosti
tavke, ali uprava Kluba nije željela
Na otvaranju drugog poluvremebaleri su na kraju donijeli radost
prihvatiti ostavku trenera Plavčića
na Džafić dovodi Mladost u vodsvojim
navijačima.
Do
vodstva
su
kojeg podržavaju u njegovom radu.
stvo od 1:0 u 54. minuti. Izabranici Nijaza Kape sjajno igraju u ovom meču stigli već nakon osam minuta igre. Rudar poražen u Gračanici,
i na 2:0 stižu već 13 minuta poslije Haris Dilaver je pogodio za prednost Mladost iz jedanaesterca do pogolom Harisa Dilavera koji je sav- od 1:0. Prvo poluvrijeme donosi još bjede
ladao Ramića na golu Jablaničana. nekoliko pokušaja. Međutim, rezultat
Konačnih 0:3 postavlja Džafić pet se do poluvremena nije mijenjao, te Mladost se nakon poraza u Sanskom
minuta prije kraja susreta. Ekipa je ostalo 1:0. Nastavak donosi još jed- Mostu iskupila navijačima domaćom
Mladosti je u ovom susretu imala sja- nu dobru priliku Dilavera. Mladost je pobjedom protiv Gradine. Gosti iz
jnu podršku „Crvene legije“ koji su to- zatim imala i dvije velike prilike preko Srebrenika pružili su dobru partiju
Rizvanovića. Nakon dosuđenog na ovom gostovanju, dobrim dijekom svih 90 minuta bodrili svoj tim.
I ekipa Rudara je na stadionu „Pod penala prvo mu je golman gostiju lom utakmice su imali i incijativu,
Vardom” slavila protiv veoma neu- odbranio, a zatim je igrač Mladosti ali uzalud. Preko Aletića su imali dogodne ekipe Radničkog iz Lukavca pogodio stativu. Do kraja susreta je bru priliku u nastavku, ali je Mladost
minimalnim rezultatom 1:0 u okviru ostalo 1:0, te je Mladost stigla do ve- uspjela pet minuta prije kraja doći
16. kola Prve lige FBiH. Strijelac jedi- lika tri boda u borbi za Premijer ligu. do pogotka vrijedna tri boda. Aldin
nog gola za domaće bio je mladi Treba svakako pohvaliti navijačke Šišić je pogodio s penala za trijumf
Vedin Kulović koji je u 28. minuti grupe oba tima koje su tokom svih 90 Mladosti, koja ostaje u vrhu zajedno
savladao golmana Baščelića na golu minuta sjajno navijali i sve je proteklo s Goraždom, Bratstvom i Budućnosti.
Radničkog. Iako rezultat to ne po- u jednom fer i korektnom nadmetan- Rudar je poražen u Gračanici minikazuje meč je obilovao lijepim po- ju, kako na terenu tako i na tribinama. malnim rezultatom 1:0. Bratstvo je
tezima i izuzetnim šansama koje U osamnaestom kolu poražena odigralo dosta dobro prvo poluvrijeme. Bolju igru su na otvaranju usnapadači nisu uspjeli realizirati. Na oba kakanjska prvoligaša
kraju Valentin Plavčić može biti zado- Ekipa Mladosti poražena je u Sans- pjeli da krunišu pogotkom Ermina
voljan igrom svojih izabranika jer je kom Mostu od ekipe Podgrmeča re- Huseinbašića za vodstvo na poluza tim „zeleno-crnih“ nastupilo čak zultatom 3:1, iako je nakon prvih 45 vremenu od 1:0. Rudar je također
šest debitanata u startnih 11. Najbolji minuta imala prednost od 1:0, nakon imao nekoliko pokušaja. Međutim,
utisak je svakako ostavio Korejanac što je Šišić pogodio u 17. minuti. Zbog nisu uspjeli da stignu do gola. NasKyun Lea Kym. Utakmici u Kaknju opstrukcije igre Šerif Hasić je u finišu tavak susreta donosi još nekoliko
pristustovala je i grupa navijača iz prvog poluvremena dobio drugi žuti dobrih prilika za Bratstvo. Prijetili su
Lukavca koja je sjajno primljenja karton, a samim time i automatski Huseinbašić i Smajlović, ali je do kraja
od strane obje kakanjske navijačke crveni što je uveliko pomoglo Sanj- ostalo 1:0.
grupe „Green Firm“ i „Gusara“ koji anima da stignu do jako vrijedna tri Nakon 19 odigranih kola ekipa
su tokom cijelih 90 minuta pružali boda u borbi za opstanak u drugom Mladosti dijeli lidersku poziciju zaogromnu podršku timu Rudara, ali poluvremenu. Za ekipu Podgrmeča jedno sa ekipom Bratstva sa 37 osvoiskazali poštovanje prema gostima pogađali su Jakupović (46. minuta), jenih bodova, slijedi Goražde sa 36,
iz Lukavca i na sjajan način pozdravili Jurić (51. minuta) i Mikić (67. minuta) a potom i Budućnost iz Banovića sa
suparničku navijačku grupu.
35 bodova. Rudar je nakon tri vezana
za konačnih 3:1.
Rudar je imao priliku da se nakon poraza ostao na 28 osvojenih bodova
Gradski derbi pripao Mladosti
U okviru 17. kola Prve lige FBiH derbi poraza u gradskom derbiju oduži na sredini prvoligaške tabele.
se igrao u Doboju između Mladosti svojim navijačima na stadionu pod U narednom kolu ekipa Rudara
i Rudara. Stadion je bio ispunjen do Vardom protiv Bišćana. Pred oko 400 dočekuje fenjeraša, ekipu Orašja, dok
posljednjeg mjesta, a domaći fud- ljubitelja fudbala igrači Rudara su Mladost ide u goste ekipi Branitelja.
broj 258, 01.04.2015.
19
KAKANJSKE NOVINE
Uređuje Edis Škulj, foto Mirsad Mujagić
KAKANJSKE NOVINE
Košarkaši Kaknja bili na korak do
plasmana u Ligu 6
Naši košarkaši ostvarili su izuzetno
značajnu pobjedu
u Trebinju protiv
Leotara rezultatom
84:77 u borbi za
plasman u Ligu za
prvaka. Prvu dionicu
naš tim je riješio u
svoju korist 26:17.
U drugom periodu
bolja igra domaćina
i na poluvrijeme se
odlazi rezultatom
40:43, dakle tri
poena prednosti za ekipu Kaknja. U
nastavku utakmice Kakanj potpuno
preuzima incijativu te u posljednjih
10 minuta ulazi sa prednošću od deset poena razlike. Leotar u posljednjoj četvrtini nije uspio preokrenuti
rezultat i izabranici Josipa Pandže
dolaze do 12. pobjede u prvenstvu i
na korak od plasmana u Ligu 6. Ovo
je i prvi poraz Trebinjaca na svom
parketu. Timska, trkačka igra krasila je naše košarkaše koji su sasvim
zasluženo nanijeli prvi poraz Trebinjcima na domaćem parketu. Najbolji
u redovima Kaknja bili su Tomić i
Palavra sa po 14 poena, Rizvić sa
13 i Muflizović i Merdanović sa po
10 poena. U redovima Leotara istakli su se Rikalo sa 21, Pelkić sa 16 i
Radisavljević sa 14 poena.
„Odigrali smo najbolju utakmicu sezone, odlično trkački i taktički stajali
na terenu i potpuno zasluženo slavili.
Jedini problem bio je ofanzivni skok
Leotara što je protivnika držalo u
utakmici. Kad smo to uspjeli anulirati
odvojili smo se na 15 razlike što je bilo
dovoljno da utakmicu privedemo kraju mirno. Pobjeda je ogromna, ali ne
smije nas ponijeti euforija jer imamo
meč sa Vardom kući koju moramo
dobiti što bi bio šlag na jednu sjajnu
sezonu“, rekao je Josip Pandža nakon
pobjede u Trebinju.
Sjajna sezona naših košarkaša
ugostili su ekipu Varde koja je našim
momcima nanijela najteži poraz u
sezoni. U slučaju pobjede i poklapanja rezultata sa drugih utakmica,
naš tim je bio u prilici da se plasira u
Ligu 6 za prvaka naše zemlje. Gosti
iz Višegrada bolje otvaraju utakmicu i već nakon prvih 10 minuta igre
imaju vodstvo od dva poena razlike
(11:13). U drugoj četvrtini izabranici
Josipa Pandže igraju mnogo bolje
i ovaj period igre rješavaju u svoju
korist rezultatom 20:15, tako da se
na odmor otišlo sa plus tri za našu
ekipu i pomno oslušavanje rezultata sa ostalih utakmica. Odmor od
desetak minuta više je odgovarao
gostima iz Višegrada koji u nastavku
igraju mnogo bolje i treći period igre
rješavaju u svoju korist rezultatom
(8:16), dok su naši momci u posljednjoj dionici igre slavili rezultatom
25:21, ali to je bilo nedovoljno za
pobjedu i na kraju gosti iz Višegrada
pobjeđuju rezultatom 65:64. Tako je
naš tim sezonu okončao na šestoj
poziciji sa omjerom od 12 pobjeda
i 10 poraza što je svakako najbolji
rezultat kluba, koji je uz malo više
sreće mogao izboriti i Ligu za prvaka
Bosne i Hercegovine. Sigurno je da
Varda pobjedom u posljednjem ova ekipa ima potencijal, mladog
kolu sačuvala prvoligaški status i ambicioznog trenera koji zna sta
U posljednjem kolu regularnog
hoće i šta može i nema sumnje kako
dijela takmičenja košarkaši Kaknja
20
će i naredne sezone
košarkaši
Kaknja
pružati sjajne partije.
„Kad se sve sabere
i oduzme, povrede,
izostanci i sve što
nas pratilo kroz godinu zadovoljan sam
sezonom. Igrači su
poštovali profesionalno sve što se tražilo
od njih, uprava je
bila tu u svakom momentu ako nam je
nešto trebalo i sve je bilo na visokom
nivou. Bili smo rezultatski korak od
Lige za prvaka čemu se malo ko nadao, ostaje žal što nismo uspjeli ali nam
je drago da smo pokazali da možemo
biti konkurentni sa svima i na svakom
terenu. Iako je većina igrača imala
malo iskustva igranja tog ranga,
kako je vrijeme prolazilo snalazili su
se sve bolje i pokazivali sve više. Svaki nedostatak individualne kvalitete
nadoknadili smo dobrom atmosferom i velikom borbom za šta nas je
rezultat i nagradio. Kostur ekipe će ostati isti i sljedeće sezone, puno nećemo
mijenjati što je najvažnije i težimo da
naredne godine idemo rezultatski korak naprijed. Sa igračima koji imaju
ugovor raditi ćemo individualno cijelo
ljeto i oni će u sljedeću sezonu sigurno
biti bolji nego što su sad. Hvala vam
što ste nas tokom cijele sezone pratili
i lijep pozdrav za sve vaše čitatelje“ –
odgovorio je Josip Pandža, trener
Kaknja kada smo ga upitali za kratki
komentar protekle sezone.
Kakanjska košarkaška javnost može
biti prezadovoljna sezonom koju su
nam podarili uprava, trener i igrači
Kaknja i sigurno je kako će i u narednoj sezoni ovi momci pružati sjajne
partije i puniti kakanjsku Sportsku
dvoranu. Čestitke i od redakcije Kakanjskih novina našim košarkašima
za sjajnu sezonu.
broj 258, 01.04.2015.
Odbojkaši Kaknja eleminisani iz borbe
za prvaka BIH
Nakon neuspjeha u Kupu BIH, naši
odbojkaši su još jednom razočarali.
U četvrtfinalu play-offa za prvaka
naše zemlje eleminisani su od ekipe
Jedinstva iz Brčkog nakon dva meča.
U prvom susretu u Brčkom naši
odbojkaši su poraženi rezultatom 3:1
i očekivalo se da će iskoristiti prednost domaćeg terena i u naredna dva
meča slaviti protiv Brčaka, ali to se
nije dogodilo. I u drugom meču naši
odbojkaši su poraženi, ovaj put reultatom 3:0, po setovima je bilo 33:31,
25:21 i 25:22 u korist igrača Jedinstva. Ovom pobjedom ekipa Jedinstva je izborila plasman u polufinale,
gdje će igrati protiv ekipe Gacka.
Naši odbojkaši nemaju za čim žaliti
jer su u sezonu ušli sa podmlađenim
sastavom, vlastitim kadrom i osvojili
trofej pobjednika Kup-a FBiH, te plasman na završni turnir Kup-a BiH i nastup u play-offu za prvaka BiH može
biti putokaz da su na dobrom putu
da naprave jak kolektiv koji će se narednih sezona ponovo ravnopravno
boriti za trofeje.
U našem prethodnom bropojačanje za ekipu Kaknja.
ju najavili smo kako će ruDerbi 12. kola Prve lige Fedkometna juniorska reprezeneracije Bosne i Hercegovtacija BiH dio priprema
ine, grupa Sjever, igrao se
obaviti u našem gradu, a
u Kaknju. Ekipa Nedžada
tako je i bilo. Izabranici JasZaimovića ugostila je ekipu
mina Mrkonje odigrali su i
Krajine iz Cazina, koju je na
kontrolni meč protiv RK „Kakraju savladala sa sedam
kanj“ i na kraju je utakmica
golova razlike (31:24) i tako
završena rezultatom 31:31.
joj nanijela prvi prvestU prvom poluvremenu naši
vani poraz. Nakon prvih
momci su bili bolji tim na
30 minuta igre rezultat je
terenu i ovaj period igre
glasio 18:17 u korist naših
riješili u svoju korist rezulrukometaša. U nastavku naši
tatom 18:14, te su i u nasmomci igraju mnogo bolje i
Rukometaši Kaknja remizirali sa juniorskim reprezentativcima BiH
tavku imali vodstvo sve do 39.
na kraju Cazinjane šalju kući sa
minute kada je Mario Pavlak
prvim prvenstvenim porazom.
Kaknja, Mevludin Čehajić.
postigao gol za izjednačenja (21:21). Od Spisak U-19 reprezentacije za koji se Adnan Bevrnja je još jednom pokazao
tog momenta posljednjih 20 minuta igre odlučio selektor Jasmin Mrkonja: Mev- zašto je doveden u redove Kaknja. Bio je
naši rukometaši su imali zaostatak, ali ludin Čehajić (Kakanj), Nebojša Bojić nerješiva enigma za golmana Cazinjana
zahvaljujući sjajnim odbranama Mevludi- (Derventa), Haris Pleh (AEK Atina), Eldar i na kraju na svom kontu imao 10 pogona Čehajića i strpljivosti u napadu, na kra- Mehić (Čelik), Davor Živanić (Derventa), dataka. Dino Sabljaković je dodao šest,
ju su remizirali sa izuzetno jakom junior- Vadan Đurđević (Derventa), Kristijan Ja- a Admir Bjelopoljak pet golova u ovom
skom reprezentacijom BiH. U ekipi Kaknja rak (Izviđač), Matej Hrstić (Izviđač), Vladan trijumfu. Kod gostiju najbolji je bio Goran
sjajni su bili Sabljaković i Velispahić sa po Lončar (Pick Szeged), Dino Hamidović Stanić sa 10 golova, dok je Emir Šahinović
7 postignutih golova. Pet golova postigao (Gračanica), Mario Pavlak (Izvičač), Marin dodao šest. Ne treba zaboraviti sjajnog
je Bevrnja, dok je mladi pivot Ejjub Demir Perić (Zrinjski), Haris Bašić (Krivaja), Eldar Mevludina Čehajića koji je fenomenalno
takođe bio sjajan i postigao šest golova. Starčević (Gummersbach), Dean Šešić branio u ovom meču. Sjajan rezultat iz
Za juniorsku reprezentaciju Đurđević, Ja- (Borac), Adnan Sivić (Sisak), Dušan Đurić dvije utakmice pokazatelj je dobre prirak i Hamidović postigli su po pet golova. (Borac), Radovan Uljarević (Leotar) i Elldar preme i organizacije uprave Kluba i trenNa obje strane golmani su bili sjajni. Naš Bećak (Bosna).
era Kaknja. Sjajno je što je na trenersku
Mevludin Čehajić je imao 16 odbrana, dok RK Kakanj slavio u Lukavcu, a potom poziciju došao čovjek koji je svoj cijeli
je odličan bio i njegov kolega iz reprezne- potopio vodeću ekipu prvenstva
životni vijek posvetio rukometu i nema
tacije Bojić.
U vremenu između dva broja ekipa ru- sumnje kako će mladi igrači Kaknja mnoMuška juniorska reprezentacija Bosne i kometnog kluba Kakanj je odigrala dvije go naučiti od čovjeka kakav je Nedžad
Hercegovine okupit će se 1. aprila 2015. prvenstvene utakmice. U prvoj su naši Zaimović.
godine u Bugojnu, gdje će učestvovati rukometaši gostovali ekipi Lukavca koju
U narednom kolu naši rukometaši gosna Međunarodnom rukometnom turni- su savladali rezultatom 36:32. Igrač utaktuju ekipi RK ‘’Rudar’’ i nadamo se da će
ru „Handball is my future“. Turnir će se mice bio je Dino Sabljaković koji je uništio
nas obradovati još jednom pobjedom.
održati u periodu od 2. do 5. aprila, a na domaće golmane sa čak 16 pogodaka,
Podsjećamo, utakmica 10. kola između
njemu će nastupiti: Katar – kao organiza- dok je sjajnu podršku imao u Adnanu
RK Bosna TS i našeg Kaknja nije odigrana
tor turnira, Poljska, Makedonija, Slovenija, Bevrnji čiji su šutevi bili nebranjivi za golzbog toga što je naš klub bio domaćin juHrvatska, Srbija i Slovačka. Na spisku Jas- mane Lukavca. On je na svom kontu imao
niorskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovmina Mrkonje ponovo se našao golman 10 golova i pokazao je da će biti sjajno
ine.
broj 258, 01.04.2015.
21
KAKANJSKE NOVINE
Rukometni klub Kakanj bio domaćin
juniorskoj reprezentaciji BIH
Kuglaši Rudara deklasirali Mineral i
remirizali sa Slobodom u Lukavcu
U okviru devetnaestog kola Premijer
lige Bosne i Hercegovine za kuglaše,
ekipa Rudara je u kakanjskoj kuglani
savladala posljednoplasirani Mineral
rezultatom 7:1. Pobjeda nije dolazila nijednog momenta u pitanje i
kuglaši Rudara su bez većih problema savladali goste. Najbolji pojedinac susreta bio je Amar Alagić sa
574 oborena čunja, dok je kod gostiju najbolji bio Dragan Lukić sa 568
oborenih čunjeva.
U okviru dvadesetog kola Premijer
lige BiH naši momci su gostovali ekipi Slobode u Lukavcu, gdje tuzlanska
604 oborena čunja, dok je kod naših
kuglaša odličan bio i Dundić sa 577.
Kod domaćih najbolji su bili Kalat sa
580 i Stijepić sa 555 oborenih čunjeva.
Odlukom takmičarske komisije, zbog
navodnog propusta pri registraciji
igrača Uroša Ramića, Slobodi nisu
registrovani susreti prva dva kola proljetnog dijela prvenstva, protiv Zrinjskog iz Ljubača i Knin Revite. Nakon
Kuglaši Rudara sjajni u derbiju sa Slobodom
dvadesetog kola ekipa Rudara na taekipa igra svoje domaće mečeve. Na beli zauzima peto mjesto sa 35 osvokraju je ovaj susret okončan rezul- jenih bodova. U narednom kolu naši
tatom 4:4, a najbolji pojedinac sus- kuglaši igraju još jedan derbi, ovaj
reta je bio Nermin Hrustemović sa put protiv ekipe Knin Revite.
OKI „Kakanj 92“ u nastavak sezone
ušao sa dvije pobjede
Nastavljeno je i takmičenje u
Prvoj ligi BIH u sjedećoj odbojci.
Odbojkaši OKI „Kakanj 92“ su slavili u desetom i jedanaestom kolu i
tako zadržali lidersku poziciju.
U 10. kolu izabranici Abida Čišije
su porazili direktnog rivala za
ulazak u Premier ligu, ekipu OKI
„Kalesije“,koja im je nanijela i jedini
poraz u jedanaest odigranih utakmica. U jesenjem dijelu prvenstva
kalesijski odbojkaši su na svom terenu
pobijedili Kakanjce rezultatom 3:2, koji
su im u sali Gimnazije „Mushin Rizvić“
uzvratili sa 3:0. Ovaj trijumf nad ekipom
iz Kalesije donio je i prednost od devet
bodova na ligaškoj tabeli, tako da sa ekipom OKI Kakanj 92 još u utrci za plasman u viši rang ostaju ekipa Ilidže i Iskre
iz Bugojna.
OKI „Kakanj 92“ na najboljem putu da se
plasira u Premier ligu
U 11. kolu OKI „Kakanj 92“ je pobijedio
ekipu Viteza takođe rezultatom 3:0 i
učvrstio se na liderskoj poziciji sa sedam
bodova prednosti ispred drugoplasirane Ilidže. U naredna tri kola kakanjske
odbojkaše sjedeće odbojke očekuju
jako teške utakmice u kojima bi trebali
ovjeriti plasman za prelazak u viši
rang, a to su gostovanja u Čeliću
i Bužimu protiv istoimenih ekipa
koje se bore za opstanak, što će
pored dalekih putovanja predstavljati otežavajuću okolnost, a tu je
i meč sa Maglaj-Indeksom koji se
takođe nalazi u opasnoj zoni.
„Mislim da će ove utakmice sa Maglajom, Čelićem i Bužimom biti teške,
ali i ne toliko ključne, jer nam dolazi
ekipa Ilidže, a ostaje i utakmica sa Iskrom u
Bugojnu. Tu su još i Neretva iz Mostara kao
i Tigar iz Banovića koje nisu nimalo naivne
ekipe. Puno je vremena do kraja sezone
i može svašta da se desi, ali mi ćemo ići
iz utakmice u utakmicu i mislim da ćemo
na kraju ostvariti plasman u Premier ligu“,
rekao je Ermin Heganović, igrač Kaknja
nakon susreta sa Vitežanima.
KAKANJSKE NOVINE
I ove godine u Kaknju se dešava nesvakidašnji
sportski događaj – ADS Biznis liga
U Kaknju se i ove godine dešava jedan
nesvakidašnji sportski događaj. U pitanju
je Biznis liga u malom nogometu – futsalu.
Ekipe koje nastupaju čine uposlenici firmi/
22
kompanija/preduzeća, a jednu ekipu mogu
činiti samo igrači iz jedne firme, ili iz dvije
manje koje imaju manje od 10 radno sposobnih muškaraca. Aktivni igrači nemaju pravo
nastupa u takmičenju. Prva
faza je takmičenje u dvije
grupe po bod sistemu, a
druga faza su finalni susreti za konačan poredak od
prvog do zadnjeg mjesta.
Iz grupa sve ekipe idu u
dalje takmičenje, te igraju
za plasman od prvog do zadnjeg mjesta zavisno od plasmana iz prve faze takmičenja,
tako da prvoplasirani iz grupa igraju doigravanje za prvo i drugo mjesto, a drugoplasirani iz grupa igraju za treće i četvrto mjesto
u doigravanju. Prva faza se igra od 22. marta
do 16. maja 2015. godine , dok je finalno
doigravanja planirano za 23. maj 2015. godine. Utakmice se igraju u Sportskoj dvorani
Kakanj. Organizaciju Biznis lige pomogla je
Općina Kakanj i Sportski savez Kaknja.
Press Općine Kakanj
broj 258, 01.04.2015.
Taekwondo klub „Centar“ na državnom
prvenstvu u Visokom osvojio 14 medalja
Taekwondo klub „Centar“ Kakanj je 21.
marta nastupio na državnom prvenstvu u
Visokom koje je održano u organizaciji taekwondo kluba „Crni labudovi“. Na ovom
takmičenju učešće je uzelo 20 klubova sa
271 takmičarem, a kakanjski klub je nastupio sa 20 takmičara i osvojio 14 medalja:
četiri zlatne, tri srebrene i sedam bronzanih. Osvojena su i dva pehara, u ukupnom
poretku zauzeto je treće mjesto za kadetkinje, dok je drugi pehar osvojio Tarik
Hadžić kao najuspješniji mlađi kadet BiH.
Titulu prvakinja države odbranile su sestre Bojić, Nives i Veronika, dok je i Semir
Imamović odbranio titulu prvaka države
nokautom u finalnoj borbi.
„Pohvalio bih sve svoje takmičare. Prvenstvo
pratio sve kandidate budući da je bilo
mnogo kandidata koje bih mogao pozvati u nacionalni tim. Posebno bih pohvalio
moje takmičare, Tarika Hadžića, sestre Bojić
i Semira Imamovića koji su osvojili zlatne
medalje, ali i sve ostale takmičare. Za nijansu smo izgubili još tri finala,ali smo ovim
takmičenjem pokazali da u ovu godinu ulazimo sa puno entuzijazma i mnogo spremniji
nego proteklih godina. Dogodile su se i tri nesretne povrede za moje takmičare i ja im želim
što brži oporavak“, rekao je trener kluba Denis Knežević nakon državnog takmičenja u
Denis Kneževiće i njegovi takmičari u Kakanj donijeli 14
Visokom.
Taekwondo klub „Centar“ Kakanj u
medalja sa državnog prvenstva
narednom periodu očekuju takmičenja u Zaje proteklo u najboljem redu, bilo je mnogo grebu, potom u Tomislavgradu, a onda polokvalitetnih borbi i kao selektor sam pomno vinom maja i federalno prvenstvo.
Taekwondo klub „Nur“ osvojio 16 medalja na međunarodnom turniru u Derventi
Takmičari taekwondo kluba „Nur“ na
takmičenju u Derventi
Irma Numanović i Laida Ganibegović
osvojile medalje u Brčkom
tupaju u okviru kaTakmičari
karate
rate kluba „Rei“. Irma
kluba „Rei“ su u subNumanović je osvojila
otu 14.3.2015. gozlatnu medalju u katadine,
nastupili
na
ma, djevojčice uzrasta
Međunarodnom
10-11 godine i srebro
turniru „Brčko open“
u kata timu, dok je
sa 11 takmičara. Turnir
Laida Ganibegović osje održan po SKDUN
vojila srebro u katama,
pravilima i to u disdjevojčice uzrasta 6-7
ciplinama kate, kata
godina.
tim i kumite-borbe.
“Na turnir nismo poveli
Takmičari su pokazali
mnogo takmičara, vodili
zavidnu karate vještinu
smo samo one najspremu katama i borbama.
nije. Devetnaest medalja
Učešće na ovom turninajbolji je pokazatelj
ru uzelo je oko 450
Laida i Irma sa trenerom Eldinom
našeg rada na ovako
takmičara iz 10 država,
jakom međunarodnom
a karate klub „Rei“ koji
djeluje na području općina Zenica i Ka- turniru. Ja od srca čestitam mojim
kanj nastupio je na ovom turniru sa 19 takmičarima, ali čestitke idu i organizatoru
takmičara i osvojio 19 medalja. Ono što ovog sjajnog turnira koji je organizovan na
je kakanjskoj javnosti interesantno jesu jednom zavidnom nivou“, riječi su trenera
takmičari iz sekcije „Kakanj“ koji nas- KK „Rei“ Eldina Đulića.
broj 258, 01.04.2015.
i Ismir Kovač. Srebro je pripalo: Adni
Berbić, Denisu Vučiću, Emri Helja
i Ilhanu Kovačeviću, dok su bronzane medalje osvojili: Adnan Mašić,
Ahmed Škulj, Harun Vehab i Vedad
Šemić. Na kraju turnira proglašene
su tri najbolje ekipe, a kakanjski
taekwondo klub „Nur“ zauzeo je
drugo mjesto u ukupnom plasmanu. U narednom periodu dvije
članice ovog kluba nastupaju na
međunarodnom turniru u Turskoj
(Konya) za reprezentaciju BiH.
Elma Podojak zlatna u Kreševu
U organizaciji karate kluba “Zanshin” iz Kreševa,
u subotu 14.3.2015. godine održan je karate
kup “Kreševo 2015” u sali Srednje škole Kreševo.
Takmičenje je održano u disciplinama kate, kumite, kihon-kumite, kihon-ippon i jiyu ippon
kumite, ko-go,
fuku- go, en-bu
pojedinačno
i ekipno po
pravilima WFF-a,
Svjetske fudokan federacije.
U disciplini kate
pojedinačno,
djevojčice uzrasta 8-9 godina,
Kakanjka Elma
Podojak, članica
karate kluba „Visoko“ osvojila je
Elma Podojak federalna
prvakinja u katama u kategoriji zlatnu medalju u
djevojčica 8-9 godina
konkurenciji 25
djevojčica svog uzrasta, te još jednom potvrdila da se nalazi u sjajnoj formi, nakon što je na
klupskom prvenstvu u Zenici osvojila tri zlatne
medalje. Na ovom takmičenju Elma je osvojila i
bronzu u kihon-kumiteu, ali kako kaže ona, njoj
je najbitnije da je odbranila titulu federalne prvakinje u katama iz prošle sezone.
23
KAKANJSKE NOVINE
U nedjelju 22.03.2015. godine, u
Derventi je održan međunarodni
turnir „Mala olimpijada“ za male
olimpijce, pionire i kadete. Na turniru su nastupila 24 kluba iz Hrvatske,
Srbije i Bosne i Hercegovine sa 350
takmičara. Taekwondo klub „Nur“ je
nastupio sa 21 takmičarom od kojih
se 16 okitilo medaljama: 8 zlatnih, 4
srebrene i 4 bronzane medalje.
Zlato su osvojili: Ismail Mehinović,
Amir Abaz, Merjema Fejzić, Šejla Vehab, Amina Grahić, Jusuf Fejzić, Sumeja Kevilj
bht e-račun
bht e-račun vam omogućava da BH Telecom račune primate putem elektronske pošte. Elektronski račun po
svojoj formi je identičan papirnom računu koji vam stiže na kućnu adresu.
Iskoristite prednosti brže i sigurnije dostave računa, te lakšeg arhiviranja na vašem računaru i zaštitite
životnu sredinu. Korištenjem e-računa dajete svoj doprinos globalnom pokretu zaštitite životne sredine.
Podsjećamo da se od jednog drveta starog 15-20 godina proizvede celuloza dostatna tek za oko 2000 papirnih računa!
Aktivacija bht e-računa je vrlo jednostavna, to možete učiniti:
•
na web portalu BH Telecoma, logirajući se korisnik BH Line-a, klikom na tab >info<, ili kao korisnik
BH Mobile, klikom na tab >Moj Račun<;
•
pozivom na besplatni broj kontakt centar 1444 i
•
na najbližem prodajnom mjestu BH Telecoma ili
•
zahtjev poslati faksom na broj 032/409-555
Za pregled bht e-računa potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata.
Promjenu e-mail adrese za dostavu računa možete izvršiti neograničen broj puta
Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt 032/201701
NOVO ! NOVO ! NOVO !
Od 1. aprila: Unapređenje ponude Moja TV paketa i paketa za pristup Internetu putem fiksne mreže
Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da BH Telecom od 1. aprila 2015. godine uvodi sljedeće izmjene u
Cjenovniku:
dva nova paketa Moje TV- MojaTV Net Fast i MojaTV Full Fast+
•
novi paket za pristup Internetu putem fiksne mreže - netFlat100
•
povećanje brzine pristupa Internetu za pakete MojaTV Net Speed, MojaTV Full Speed+
sa postojećih 40/1 Mbps na 60/2 Mbps, bez uvećanja iznosa mjesečne naknade za navedene
pakete
•
za korisnike Moja TV Biz za više od 100 priključaka pretplatniku se odobrava i dodatni popust
10% po priključku na cijenu mjesečne naknade (*ovaj popust se ne primjenjuje za škole osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja).
KAKANJSKE NOVINE
•
24
broj 258, 01.04.2015.
Download

TVORNICI CEMENTA KAKANJ