KAKANJSKE
NOVINE
Informativni list općine Kakanj · Godina XII, Broj 259· 15.04.2015. · www.kakanjske.com · Cijena 1 KM
Građani ostali bez slobodnih parking mjesta
MUKE ZBOG ODLUKE
Obilježen 15. april, Dan općine Kakanj
Predstavljamo
dobitnike općinskih
priznanja
Uručeni ključevi novoizgrađenih
stanova za socijalno ugrožene
porodice Roma
HKD Napredak, Podružnica Kakanj
Izložba povodom blagdana
Uskrsa i Dana općine Kakanj
Ekipa Mladosti juriša prema
Premijer ligi
UVODNIK
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj
www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos
u njegovanju slobode govora i razvoju
štampanih medija na području općine Kakanj,
kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila
2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile
općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakcija:
Azerin Salihbegović
Edis Škulj
Emerin Ahmetašević
Amina Kulović
Ilma Topalović
Amila Durmić
Saradnici:
Ivica Pekić
Adib Zekić
Maid Goralija
Sanela Smajić
Abdurahman Zukan
Emina Dedić
Nađa Kovačević
Ahmed Kovač
Mirsad Mujagić
Hamid Hadžić
Eldin Omeragić
Alma Kahvedžić
Maja Hodžić
List izlazi svakih 15 dana.
Adresa redakcije:
Šehida br. 5
Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
[email protected]
Fotografije:
Redakcija
KAKANJSKE NOVINE
Grafička obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
([email protected])
Rukopisi, fotografije i diskovi se ne vraćaju.
List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom
o informisanju, a na osnovu rješenja broj 1040-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila
Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.
Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od
02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod
na koji se ne plaća porez na promet proizvoda.
Žiro račun:
134-020-0000083244 kod IK banke Zenica
2
GLAVU GORE MOMCI, ISTINSKI
LJUBITELJI SPORTA SU UZ VAS
Oslanjanje na sopstveni stručni i igrački kadar je ispravan put
Naši sportaši neće moći dostići
Nakon bezbroj sportskih susreta
nivo vrhunskih rezutata, ako mi
i događaja vezano za kakanjski
ne vjerujemo u njih i njihove
sport i sportaše u prvom kvartalu
mogućnosti i sposobnosti. Vr2015. godine, može se reći da je
hunski rezutati, za neke, dolaze
ovaj period bio vrlo uspješan.
samo novcem, a mi samo preIpak, ne može se reći da je ovaj
danim radom i vjerom u naše
period uspješniji od perioda
sportaše možemo doći do novca
kad smo imali čak 5 sportskih Piše Ivica Pekić
klubova Kaknja u najvišem rangu ligaških i rezultata, ako vjerujemo u naše sportaše i
natjecanja u BIH, kada su finansije bile stručan rad.
na solidnom nivou. U vrijeme finansijske U procesu koji već tri godine traje u MOK
“nestašice” većina klubova (FK Rudar, muški “Jedinstvo” iz Brčkog, kojeg smo gledali
i ženski OK Kakanj, RK Kakanj, KK Rudar nedavno u četvrtfinalu doigravanja za
Kakanj i dr.) u nedostatku financijske pot- prvaka BIH u odbojci, može se vidjeti da
pore oslonuli su se na sopstveni (domaći) je podmlađivanje u ovom klubu isprastručni i igrački kadar i rezultati polako po- van rad, te da se već vide rezultati koji će
kazuju da je to ispravan put, da se sa manje kulminirati iduće godine, borbom za prsredstava i mnogo rada i odricanja mogu vaka BIH, ako im to ne pođe za rukom već
postići vrlo dobri rezultati. Kakanj i danas u ovogodišnjem doigravanju za prvaka,
ima u najvišem rangu ligaškog natjecanja u što ne bi bilo iznenađenje. Mladići i puBIH čak tri sportska kluba (MOK Kakanj 78, leni iskusnih i prekaljenih trenera i igrača
KK Kakanj i KK Rudar Kakanj), a dva kluba Aganovića i Lepića, trebaju ponosno da
(FK Mladost, OIK Kakanj 92) koji se bore za dignu glavu gore i da nastave istim putem
ulazak u najviši rang ligaškog natjecanja kojim su malo ranije krenuli momci iz MOK
(Premijer liga) u BIH.
“Jedinstvo” Brčko, oslanjajući se na sopstŽelja mi je da se u ovom tekstu osvrnem na veni kadar. Plodovi ovog entuzijazma i rada
nas gledatelje i ljubitelje sporta u Kaknju i zajedno sa upravom Kluba počeli su da poda na svoj način prokomentarišem odnos kazuju rezultate i zato ne posustajte, nadnas gledatelja prema sportskim klubovima am se da će uskoro stići i veća potpora od
koji djeluju u okviru Sportskog saveza i gledatelja i ljubitelja sporta. Vaš plasman na
njegovu potporu zajedno sa Općinom Ka- treće mjesto u ligaškom natjecanju i učešće
kanj. Većina nas sportskih zaljubljenika su u doigravanju za prvaka je rezultat vašeg
protiv većeg broja “stranaca” sportaša koji predanog rada i truda i nadam se da ćete
odnose značajna financijska sredstva, što iduće godine polučiti još bolje rezultate.
nije slučaj kad se klubovi oslanjaju na sopst- Osim odbojkaškog susreta sa Brčacima,
veni (domaći) igrački i trenerski kadar. Iskre- imao sam čast prisustvovati divnoj runo treba priznati da su sa “strancima” stizali kometnoj večeri u subotu, 28.03.2015. gouspjesi i titule, a sportska borilišta su bila dine. Naime, po godinama još uvijek kadeti
puna gledatelja. Danas, većina sportskih i juniori, naš vlastiti (domaći) igrački kadar,
klubova se oslanja na sopstveni kadar i re- “očitali su” lekciju, odnosno “rasturili”, “pomzultati nisu vrhunski kao nekada, a i broj eli” lidera Prve lige FBIH - grupe Sjever,
gledatelja na utakmicama je znatno opao, ekipu “stranaca” RK “Krajina” iz Cazina rezulpa se zbog toga pitam gdje su oni koji ne tatom 31:24. Hvala golmanu, kadetskom
vole “strance” sportaše, što sada ne podrže reprezentativcu BIH Mevludinu Čehajiću,
našu djecu domaći sportski kadar? Zašto igračima i treneru što su nam prikazali
na utakmicama odbojkašica, odbojkaša, pravu “simfoniju” rukometa. Uz odbojkaše
rukometaša i kuglaša nama dovoljno i odbojkašice i kuglaše, vi ste klub svijetle
gledatelja? Na tim utakmicama prisutni tradicije i ispravnog rada oslanjajući se na
su roditelji, prijatelji, momci i djevojke sopstveni kadar.
sportaša, istinski ljubitelji sporta, “Gusari”
i “Fimovci”, iako su naši sportaši zaslužili Kuglaši su na stazama stare slave.
mnogo veću potporu ka daljnim uspjesima Ne smijemo zaboraviti i sve ono što su upi napredovanju. Sad kad se većina kakanjski rava, stručni štab i igrači OIK “Kakanj 92”
sportskih klubova natječu i to vrlo uspješno napravili do sada. Oni su na putu ka eliti kad trebaju bezrezervnu potporu (publike, nom rangu natjecanja (Premijer liga) BIH,
isto tako sa sopstvenim kadrom.
gledatelja), a oni je namaju.
broj 259, 15.04.2015.
AKTUELNO
Građani ostali bez slobodnih parking mjesta
Odlukom Općinskog vijeća iz
2009. godine, JP „Vodokom“ Kakanj je nadležno da upravlja,
održava i koristi javna parking
mjesta u gradskoj zoni, koja uz
određenu naknadu izdaje na
korištenje građanima Kaknja ili
licima koja dođu iz drugih sredina, bilo na način da koriste duži
period (s oznakama rezervisano
– godinu dana) ili za dnevne ili
poludnevne potrebe. Međutim,
obzirom da uža gradska zona ionako ima nedovoljan broj parking
površina, građani s razlogom negoduju. Negoduju prvenstveno
zato što se ispred njihovih stambenih zgrada u zadnje vrijeme
na mjestima gdje su donedavno
parkirali svoja vozila pojavile „žute
linije“ sa oznakama rezervisano. Pitaju se otkud nekome pravo da upravlja javnim površinama na taj način i
na osnovu tog ima određeni prihod.
Skoro pa da niko i nije bio upoznat
sa Odlukom Općinskog vijeća, koja
datira od prije 5 ili više godina. Od ranije su bili upoznati da postoje takve
površine duž glavne ulice, ali nikada
nisu mogli da zamisle da i njih ovako
nešto čeka.
Sve po propisima
Ovim povodom uputili smo se direktoru JP „Vodokom“ Kakanj, Imamović
Seadu, čije preduzeće po odluci
Vijeća i Općine je dužno da sprovodi
već navedenu Odluku. Na pitanje
ko određuje koja parking mjesta
traba da budu rezervisana, data na
upotrebu uz naknadu na par sati ili
slobodna, direktor Imamović kaže:
„Općinski urbanizam i Zavod za
planiranje i izgradnju Općine Kakanj
kažu komunalnom preduzeću: Ovaj
parking treba naplaćivati i uradite
to po propisima. Općinsko vijeće je
imenovalo komisiju koja odlučuje koje
površine ostaviti slobodne, a koje izdavati uz naknadu. U komisiji su dva
člana iz našeg javnog preduzeća,
mjerač i inžinjer saobraćaja, a iz Zavoda za planiranje i izgradnju su
broj 259, 15.04.2015.
Sead Imamović: Mi samo poštujemo
odluke Vijeća
arhitekta i inžinjer saobraćaja. Njihov
zadatak je bio da pronađu površine
koje će se koristiti kao parking mjesta,
a ukupan broj pronađenih površina je
950“.
Pitali smo direktora kako nakon svega u gradu pronaći parking, kako u
toku radnog dana ili izlaznih noći,
kada je najveći dio mjesta rezervisan,
a onaj koji nije (pored institucija ili
preduzeća) koriste radnici koji svakodnevno dolaze na posao vlasitim
vozilima.
„Mi smo komunalno preduzeće i komunalna služba i naše nije da o tome
vodimo računa, mi samo poštujemo
odluke Vijeća. Nama elaborat kaže da
imamo 950 parking mjesta, a oni koji
planiraju razvoj grada kažu i treba da
kažu na koji način traba da se upravlja
tim javnim površinama“, kazao nam
je direktor Vodokoma.
Iritirajuće oznake R
Direktor nam nije htio reći, ali mi
ipak konstatujemo da je ovo odgovornost Općine Kakanj i postave
Vijeća iz godine kada je donesen
ovaj Pravilnik. Kada bi analizirali ko je
tih godina sjedio u vijećničkim klupama, sve bi bilo jasnije. Međutim,
interesantna je jedna rečenica koju
smo nedavno čuli, a to je da su bivši
načelnik i direktor JP „Vodokom“
iz perioda do 2008. (ili do 2009.)
planirali od naplate parking
mjesta zaradu (na godišnjem
nivou) od 1 milion KM.
Što se tiče saradnje MUP-a i JP
„Vodokom“ Kakanj, ona u ovom
slučaju ne postoji iz razloga što
„Vodokom“ vodi brigu i upravlja parking mjestima po Odluci
Vijeća, a MUP vodi računa samo
o parking mjestima koja nisu
„svojina“ Općine i „Vodokoma“.
Vodokom je u fazi nabavke „lisica“ koje će se koristiti u slučaju
parkiranja na mjesta sa oznakom „R“ lica koja nisu zakupila to
parking mjesto.
Svi se u ovom slučaju manje-više
pozivaju na velike gradove u BiH,
tipa Zenica i Sarajevo, ali ne vode
računa o tome da Kakanj zaista ima
nedostatak parking površina. Kakanjcima toliki problem i ne predstavlja
naplata parking mjesta na kraći period (nekoliko sati), koliko ih iritira
to što se u malom gradiću postavljaju oznake rezervisano. Ako odete u
Zenicu ili Sarajevo, gradove na koje
se pozivaju nadležne službe, rijetko
gdje ćete primjetiti oznaku na parking mjestu rezervisano (iako ih sigurno ima), dok u Kaknju se ispred
velikog broja stambenih jedinica
(gdje se ukaže mjesto za rezervaciju) provodi odluka iz 2009. godine.
Kako bi Kakanjce prestali iritirati
sprovođenjem ovog „Zakona“, izmjenite ga, napravite novi, prilagodite
se i vi građanima ovog grada, a ne
samo sebi, jer konstantno pozivanje
na ovaj Pravilnik je postalo smiješno.
Ali, ako već provodite svoje odluke,
onda i parking mjesta ispod zgrade
Općine i zgrade javnih preduzeća
tretirajte na isti način kao i ostala
parking mjesta. Apsurdno je da
stanari ispred svojih stambenih jedinica plaćaju parking mjesto, a
uposlenici Općine i javnih i drugih
preduzeća koriste parking površine
bez ikakve naknade.
Alma Kahvedžić
3
KAKANJSKE NOVINE
MUKE ZBOG ODLUKE
AKTUELNO
Predstavljamo dobitnike općinskih priznanja
Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj, koja će biti održana na dan izlaska ovog broja
Kakanjskih novina, biće dodijeljena općinska priznanja istaknutim organizacijama i pojedincima
KAKANJSKE NOVINE
U povodu 15. aprila - dana naše općine,
dodijeljena su petnaestoaprilska priznanja.
„Grb općine Kakanj“ je dodijeljen Tvornici cementa Kakanj d.d. Priznanje se
dodjeljuje za unapređenje čovjekove okoline, poboljšanje kvalitete života građana
općine Kakanj i značajan doprinos u pomoći
stanovništvu zahvaćenom majskim poplavama 2014. godine.
Tvornica Cementa Kakanj utemeljena je
1978. godine. Duži vremenski period jedan
je od glavnih pokretača privrednog razvoja
Kaknja. U julu 2000. godine većinski udio
u kakanjskoj cementari kupila je njemačka
grupacija ‘’Heidelberg Cement’’. Do kraja
2014. godine većinski vlasnik uložio je oko
200 miliona maraka u Tvornicu cementa
Kakanj, a privatizacijska obaveza ispunjena je već krajem 2006. godine. Proizvodna tehnologija se poboljšava iz godine u godinu, a standardi zaštite okoliša
podižu se na evropski nivo. U proteklom
periodu TC Kakanj je u velikoj mjeri unaprijedila životnu okolinu te u značajnoj mjeri
poboljšala kvalitetu življenja u Kaknju.
Već nekoliko godina organizuje ekološka
takmičenja koja u naš grad dovode brojne
naučnike, istraživače i studente. Takmičenja
rezultiraju naučnim spoznajama i aktivnostima usmjerenim na zaštitu biodiverziteta kakanjskih kamenoloma. Nakon
prošlogodišnjih majskih poplava i klizišta,
Tvornica cementa Kakanj je donirala pola
miliona maraka pomoći stanovništvu Bosne
i Hercegovine, a od ovog iznosa značajn dio
U povodu dana općine Kakanj dodjeljene su
i dvije „Plakete sa diplomom“: Udruženju
građana Radio klub „Kakanj“ i Javnom
preduzeću „Vodokom“ d.o.o. Kakanj.
četiri „Zahvalnice“: Nerdinu Fejzoviću,
Udruženju građana pčelara „Bagrem“
Kakanj, Dervišu Kubatu i Crvenom križu
općine Kakanj.
Zahvalnica je dodjeljena Nerdinu Fejzoviću
za razvoj, unapređenje i popularizaciju
Radio klub„Kakanj“ dobio priznanje za postignute
uspjehe u radu, značajan doprinos razvoju radioamaterstva kao i nesebičan doprinos u spajanju
pokidanih veza u Odbrambeno-oslobodilačkom
ratu 1992-1995
„Plaketa sa diplomom“ je dodijeljena UG
Radio klub„Kakanj“ za postignute uspjehe
u radu, značajan doprinos razvoju radioamaterstva kao i nesebičan doprinos u
Vodokom nagrađen za izuzetan doprinos u oblasti
zaštite čovjekove okoline i podizanje ekološke
svijesti građana
Zahvalnica Nerdinu Fejzoviću za razvoj,
unapređenje i popularizaciju sporta među
mladima
sporta među mladima.
Nerdin Fejzović je rođen 14.09.1989. godine
u Zenici. Osnovnu i srednju školu završio u
Kaknju (Srednja saobraćajna škola –vozač
motornih vozila). Živi sa ocem i dva brata u
Kaknju. Trenutno je nezaposlen. Ljubav prema
sportu gaji od malih nogu, a kickboxingom se
počeo baviti od 2006. godine. Do sada je imao
20 amaterkih mečeva: 15 pobjeda i pet poraza, a profesionalnim kickboxingom se bavi već
dvije godine i ima pet pobjeda i dva poraza.
Najznačajniji rezultati ovog Kakanjca su: prvak
Balkana ISKA Federacije, 3. Mjesto na WKU
svjetskom prvenstvu i na Balkanskom kupu
2012. godine, prvo mjesto na Ilidža Openu
2013. godine, prvo mjesto na Euro Kupu u Karlovcu prošle godine i borba u kojoj je nažalost
poražen za prvaka svijeta u lakoj kategoriji u
Cirihu 7. marta 2015. godine.
„Zahvalnica“ je dodijeljena i Udruženju
građana pčelara „Bagrem“ Kakanj za ostvarivanje dobrih rezultata u profesionalnom
i humanitarnom radu i uspješno predstavljanje općine Kakanj. Ovo udruženje egzisti-
spajanju pokidanih veza u Odbrambenooslobodilačkom ratu 1992-1995.
Radio klub „Kakanj“ je osnovan
18.06.1969. godine i tokom svih ovih godina imao je neprekidno aktivnosti na
edukaciji i obučavanju uglavnom učenika
osnovnih i srednjih škola u oblasti elektronike i telekomunikacija, a kroz sekcije je prošlo više stotina članova i mnogi
su stekli osnovno obrazovanje iz radio
tehnike. Radio klub „Kakanj“ danas ima
tri sekcije u kojima se vrši obuka
Najveće općinsko priznanje Tvornici cementa Kakanj oko dvadeset učenika. Danas
za unapređenje čovjekove okoline, poboljšanje
broje preko 110 članova od kokvalitete života građana općine Kakanj i značajan doprinos u pomoći stanovništvu zahvaćenom majskim jih 79 imaju licencu amaterskog
poplavama 2014. godine
operatora CEPT-1. Dali su značajan
je utrošen na područje općine Kakanj. Osim doprinos razvoju radioamaterstva
toga, ova tvornica je donirala 55.000,00 KM i nesebičan doprinos u spajanju
za izgradnju dječijeg igrališta i sportskog pokidanih veza u ratu 1992-1995.
poligona u gradskoj jezgri Kaknja. U velikoj „Plaketa sa diplomom“je dodijeljemjeri pomaže sportske kolektive, kakanjs- na i JP „Vodokom“ d.o.o Kakanj za
kim školama redovno pomaže organizaciju izuzetan doprinos u oblasti zaštite
kulturnih događaja, organizira manifestaci- čovjekove okoline i podizanje
ju ‘’Dan otvorenih vrata’’, donira računare ekološke svijesti građana.
Udruženje građana pčelara „Bagrem“ dobilo Zahvalnicu za ostškolama, pomaže u realizaciji projekata Na svečanoj sjednici Općinskog varivanje dobrih rezultata u profesionalnom i humanitarnom
radu i uspješno predstavljanje općine Kakanj
nevladinih organizacija i sl.
vijeća Kakanj dodijeljene su i
4
broj 259, 15.04.2015.
AKTUELNO
ra od 1985. godine, a poslije rata obnavlja
svoj rad ponovnom registracijom Udruženja
1997. godine i upisom u registar Udruženja
građana ZDK. „Bagrem“ je najbrojnije
udruženje u Zeničko-dobojskom kantonu. Svojim radom upsješno je predstavljalo općinu Kakanj na brojnim sajmovima
zdrave hrane i izložbama u Kaknju, Zenici,
Tešnju, Sarajevu, Gradačcu, Tuzli, Mostaru
i drugim gradovima širom Bosne i Hercegovine. Prošle godine u septembru mjesecu u Tuzli, predstavnici „Bagrema“ dobili
su tri zlatne medalje za kvalitet meda, što
ih čini najuspješnijim izlagačima na ovom
sajmu. Udruženje „Bagrem“ svake godine
štampa ‘’Bilten’’ u kojem promoviše svoj
rad i pčelarstvo kao ekološki ispravnu i perspektivnu poljoprivrednu djelatnost. Ovo
udruženje se dokazalo svojim humanitarnim akcijama, radovima na širenju ekološke
svijesti, zaštiti okoline, sadnji medonosnih
biljaka i na polju ekonomskog jačanja ruralnih područja. „Zahvalnica“ je dodijeljena i
Dervišu Kubatu za doprinos u razvoju novinarstva i promociji općine Kakanj u medijima. Derviš Kubat je rođen 06.01.1954.
godine. Osnovno i srednje obrazovanje
završio u Kaknju, a Fakultet političkih nauka
u Sarajevu. Rukovodilac je opće službe pogona ‘’Hidrogradnje’’ Kakanj. Profesionalno
je radio kao novinar ‘’Naše riječi’’ i dopisnik ‘’Oslobođenja’’ preko 30 godina. Prvi je
urednik ‘’Radio Kaknja’’, dobitnik brojnih
priznanja nevladinih udruženja za doprinos
u radu istih. Bio je i vijećnik u Općinskom
vijeću Kakanj. Godinama pisao o kulturnim,
sportskim i drugim događajima u našem
gradu i na najbolji mogući način promovisao grad Kakanj.
vno, u oblasti humanitarnog rada Crveni
križ u Kaknju je djelovao i prije rata, a tokom
rata je bio intenzivnije angažovan u oblasti
pružanja humanitarne pomoći izbjeglicama
i lokalnom stanovništvu, traženju nestalih,
organizovanju akcija dobrovoljnog darivanja
krvi za ranjene i bolesne. Nakon rata Crveni
križ je nastavio svoje aktivnosti usmjerene na
pomoć socijalno-ugroženom stanovništvu
kao i pomoć stanovništvu u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Crveni križ općine Kakanj je pokazao punu spremnost za pomoć
stanovništvu koje je bilo ugroženo prirodnom nesrećom. Volonteri i aktivisti Crvenog
križa općine Kakanj bili su na terenu dok je
poplava još trajala, prikupljali su humanitarnu pomoć i distribuirali je stanovništvu
kojem je ovaj vid pomoći bio potreban.
Tokom prošle godine Crveni križ općine
Kakanj je distribuirao oko 45 tona humanitarne pomoći. Podijeljeno je i 20.000,00
KM
domaćinstvima
za sanaciju posljedica
prirodne nesreće, a krajem godine je stradalim
domaćinstvima isporučen
i ogrijev u vrijednosti
5.600,00 KM. Za jedno domaćinstvo usljed
klizišta kupljena je kuća u
koju su mogli useliti nakon što su izgubili svoju.
Početak 2015. godine
obilježilo je klizište u
Barama gdje se Crveni križ
općine Kakanj odmah po
Crveni križ općine Kakanj postigao izuzetne rezultate u humanitarsaznanju uključio i pružio
nom radu i dao značajan doprinos u pomoći i zbrinjavanju ugroženog humanitarnu pomoć stradstanovništva u elementarnim nepogodama koje su zadesile općinu Kakanj
alim.
Edis Škulj
Još jedna Zahvalnica je dodjeljena
Crvenom
križuopćine Kakanj za izuzetne
rezultate u humanitarnom
radu i značajan
doprinos
u
pomoći i zbrinjavanju ugroženog
stanovništva
u
elementarnim
Derviš Kubat: Doprinos u raz- n e p o g o d a m a
voju novinarstva i promociji
koje
su
zaopćine Kakanj u medijima
desile
općinu
Kakanj. Crveni križ općine Kakanj kao dio
međunarodnog pokreta Crvenog križa i
Crvenog polumjeseca bilježi dug historijat
na polju humanitarnog rada. Pod sadašnjim
nazivom registrovan je 2003. godine. Nara-
JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
Pozivamo građane koji su potpisali ugovor o zakupu parking prostora da po naljepnice s brojem parkinga za vozila
trebaju doći u direkciju preduzeća najkasnije do petka 17. aprila, i to u vremenu od 7 do 15 i 30.
Svako vozilo na rezervisanoj parking površini mora imati odgovarajuću naljepnicu koja se slaže sa brojem na
označenoj površini.
Od ove sedmice počinje pojačan nadzor i kontrola ovlaštenih lica koja će zatečena nepropisno parkirana vozila
zaključavati tzv. lisicama.
Apelujemo na građane koji nemaju ugovor o rezervaciji da svoja vozila ne parkiraju na rezervisana mjesta i da krajnje
ozbiljno shvate ovaj poziv i apel.
Javno preduzeće „Vodokom“ ulaže velike napore da se korisnicima obezbijedi nesmetan pristup rezervisanim mikrolokacijama i u tom smislu su ispoštovane sve zakonske procedure na osnovu kojih su ostavljeni slobodni pristupi za
vozila hitne pomoći, vatrogasaca i sl.
Naredni korak su pomenute kontrole, upotreba tzv. lisica te angažovanje pauka čija upotreba se očekuje več početkom
naredne sedmice.
Korisnike koji su izvršili rezervaciju molimo za strpljenje, a drugim građanima iskreno preporučujemo još jednom da
se ne parkiraju na rezervisane površine.
Molimo da se za sve informacije obratite na broj telefona 55 79 50 ili putem interneta [email protected]
Kontakt telefoni: 557 – 950, 557 – 951.
E-mail: [email protected]
DIREKTOR
mr. sci. Sead Imamović, dipl. ing.
broj 259, 15.04.2015.
5
KAKANJSKE NOVINE
Obavještenje
AKTUELNOSTI
Obilježavanje 8. aprila – Dana oslobođenja Kaknja
KAKANJSKE NOVINE
Položeno cvijeće u Gradskom spomen-parku
Povodom Dana oslobođenja
Kaknja, 8. aprila 2015. godine u Gradskom spomenparku u Kaknju je položeno
cvijeće na Spomen-obilježje
palim borcima NOAR-a
1941-1945. i na Spomenobilježje šehidima i poginulim borcima Odbrambenooslobodilačkog
rata
1992-1995.
Cvijeće
su
položili
općinski
načelnik
Nermin Mandra i predstavnici
Općinskog vijeća Kakanj, predstavnici Udruženja antifašista i
boraca
Narodnooslobodilačkog
antifašističkog rata, Organizacije
porodica šehida i poginulih boraca
općine Kakanj, Udruženja dobitnika
najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ općine Kakanj, Organizacije ratnih vojnih invalida „Kakanj 92“, predstavnici Saveza udruženja boračkih
organizacija općine Kakanj, predstavnici Termoelektrane Kakanj i
RMU Kakanj, učenici OŠ “Hamdija
Kreševljaković”, građani Kaknja…
Prisutnima su se obratili Behaija
Neimarlija, borac iz perioda NOB-a
i općinski načelnik Nermin Mandra.
“Antifašizam je jedan od najhumanijih i najsvjetlijih pokreta u historiji čovječanstva. Ovaj pokret nije
jedan od onih koji počnu i završe u
određenom historijskom periodu.
Antifašizam nije samo priča o borbi
partizana i saveznika sa jedne, te
nacista, fašista i domaćih izdajnika
sa druge strane, u periodu od 1941.
do 1945. godine. Antifašizam je
borba između dobra i zla u Drugom
svjetskom ratu , Odbrambenooslobodilačkom ratu 1992-1995, i
poslije, i danas, i sutra… Antifašizam
je pokret kontinuiteta i treba ga
stalno jačati i promovisati, posebno
kod mlađih naraštaja. Antifašizam
je iznad svake ideologije i ne treba
ga pripisivati niti vezivati za bilo koje
6
Zabilježeno na polaganju cvijeća u
Gradskom spomen-parku
političke svjetonazore.
Danas kada gradimo i nastojimo
osnažiti
bosanskohercegovačko
društvo nama je potreban masovan
građanski demokratski antifašistički
blok koji će biti snažan i jako senzibilan kako bi na vrijeme prepoznao
i reagirao na svaki, pa i najmanji,
pojavni oblik fašizma jer se iz tih
naizgled bezazlenih pojavnih oblika
fašizma snažnom progresijom vrlo
brzo izrodi negativna društvena pojava koja može izazvati nepopravljive posljedice . Iako se o antifašizmu
proteklih godina često govorilo u
bosanskohercegovačkom
društvu,
ipak i dalje postoji potreba da se
čovjeku današnjice detaljnije i suptilnije pojašnjava suština antifašizma.
Nažalost, u današnjici postoje i ljudi
koji se deklarišu kao antifašisti, a
kroz svoje svakodnevne životne aktivnosti pokazuju sklonost radnjama
koje nisu u skladu sa plementim postulatima antifašizma. Svaki čovjek
koji misli da je zbog svoje materijalne
situiranosti, bogatstva, društvenog
položaja, umišljene važnosti roda
kojem pripada i prezimena koje nosi,
važniji i bitniji od drugih ljudi ne može
biti dio antifašističkog bloka. Takvim
ljudima moramo pričati o suštini
antifašizma. Ovakav čovjek može
biti beskrajno odani poštovalac lika
i djela Boška Buhe, Rudija Čajaveca
i Save Kovačevića, može znati napamet sve partizanske
pjesme i filmove i može na
spomen-obilježja svakoga dana
polagati cvijeće, ali on nije shvatio bit i suštinu antifašizma.
Svaki čovjek koji uči svoje dijete da bude nadobudno, arogantno i prepotentno u društvu
i takav odgoj pravda surovošću
društva u kojem živi ne razumije bit i suštinu antifašizma. U
našoj svakodnevnici obično se
kaže da u životu obično dobro
prolaze oni arogantni i opasni. To je
jedna velika laž jer oni su uskraćeni za
osjećaj ljepote koju donose riječi poput „Oprosti“, „Nije namjerno“, „Budi
moj prijatelj“, „Računaj na mene“,
„Samo zovi ako trebaš pomoć“ itd.
Antifašista ne može biti ni onaj koji na
bilo koji način nanosi štetu ljudima,
uzrokuje strah i nemir kod ljudi, prkosi
i prijeti…
Antifašizam je pokret jednakosti
među ljudima. Svi ljudi su jednaki i
zaslužuju jednaka prava bez obzira
na njihovo porijeklo, materijalno
stanje, naciju, vjeru i druge elemente
njihovog identiteta. Antifašizam
se oštro suprotstavlja svakoj teoriji o superiornim rasama koje žele
dominirati nad drugima. Priča o
antifašizmu mora polaziti od porodice i škole jer će budućnost našeg
bosanskohercegovačkog društva biti
svijetla samo ako našu djecu naučimo
da uvijek i u svakoj prilici budu
antifašisti, rodoljubi, dame i kavaljeri,
slobodoljubivi i uzorni građani, vrijedni radnici i da njeguju prijateljstvo,
zajedništvo, solidarnost, osjećajnost,
ljubav i mir.
Svim
istinskim
antifašistima
upućujem srdačnu čestitku povodom
8. aprila – Dana oslobođenja Kaknja”,
rekao je u svom obraćanju u Gradskom spomen-parku načelnik Općine
Kakanj Nermin Mandra.
Press Općine Kakanj
broj 259, 15.04.2015.
Upriličen prijem za borce NOAR-a
1941-1945. sa područja Kaknja
U okviru obilježavanja 8. aprila – Dana
oslobođenja Kaknja, općinski načelnik
Nermin Mandra u svom uredu je, 8.
aprila 2015. godine, upriličio prijem
za borce Narodnooslobodilačkog
antifašističkog rata 1941-1945. sa
područja Kaknja.
Prijemu su prisustvovali borci Behaija
Neimarlija i Džemal Haračić koji žive
u Kaknju, Enver Muratović iz Povezica, Hamdo Veispahić iz Zgošće, Akif
Čeliković koji živi u Podbjelavićima,
Jozo Dusper iz Čatića i Jovo Marković
iz Sopotnice.
Svojim gostima načelnik je čestitao Dan
oslobođenja Kaknja, te je iskazao zah-
Detalj sa prijema
valnost za ono što su učinili u periodu
NOAR-a, ali i za ono što čine danas kako
bi mlađim naraštajima ukazali na značaj
AKTUELNOSTI
antifašizma.
Svoje uspomene na period NOB-a
iznio je Akif Čeliković koji je sa 15 godina bio kurir čuvenog partizanskog
komandanta Osmana Džafića koji
je poginuo krajem marta 1945. godine u operaciji oslobađanja Kaknja.
Čeliković je detaljno pojasnio kako je
poginuo legendarni komandant Osman Džafić. Svoje uspomene su iznijeli
i drugi borci. Svojim gostima načelnik
je uručio i prigodne darove. Prijemu su
prisustvovali i Hamdo Zuli, predsjednik Udruženja antifašista i boraca NOARa 1941-1945. i Ibrahim Kubura, sekretar
Udruženja. Press Općine Kakanj
Povodom
70.
godišnjice
oslobođenja Kaknja, uz Muzeju
Kaknja, 8. aprila 2015. godine,
na Dan oslobođenja, otvorena
je izložba oružja i fotografija iz
perioda Narodnooslobodilačkog
antifašističkog rata 1941-1945.
Na izložbi koja je upriličena u
saradnji sa Historijskim muzejom
BiH, pod pokroviteljstvom Općine
Kakanj, izloženo je oružje koje su
koristile oružane formacije u periodu od 1941-1945. poput šmajsera,
sovjetskog automata, minobacača,
mitraljeza “šarca”…
Prikazana je i sačuvana uniforma
nacističkog vojnika, potom ordenje,
te fotografije nastale u periodu NOAR-a…
Uz razgledanje muzejskih eksponata,
prisutni su imali priliku poslušati i
sjećanja kakanjskih boraca NOAR-a
Neimarlija Behaije i Akifa Čelikovića
na period oslobađanja Kaknja.
Otvaranju izložbe koja nosi naziv “70
godina” prisustvovao je veliki broj
građana Kakanj.
Izložbu je otvorio Aldin Šljivo, direktor Javne ustanove za kulturu i obrazovanje Kakanj pod čijim okriljem
djeluje Muzej Kaknja, i Hamdo Zuli,
predsjednik Udruženja antifašista i
broj 259, 15.04.2015.
Izloženo oružje koje su koristile oružane formacije
u periodu od 1941-1945.
boraca NOAR-a 1941-1945. općine
Kakanj.
Izložba će biti otvorena do 24. aprila
2015. godine, a može se pogledati
svakog radnog dana od 7:30 do 18:00
sati. Ulaz je besplatan.
Operacija oslobođanja Kaknja u
Drugom svjetskom ratu počela je
29. marta 1945. godine u 18:00 sati.
Jedna od najtežih borbi bila je borba
u naselju Doboj. Peti bataljon Devete
krajiške udarne brigade je nastupao
lijevom obalom rijeke Bosne preko
brisanog prostora na kojem nije bilo
zaklona od neprijateljskih rovova iz
kojih su virile pušćane i mitraljeske
cijevi. U silovitom jurišu zauzeti su
neprijateljski rovovi, te je likvidirana
baterija protivavionskih topova.
Nakon uspjeha Devete, uslijedio je i uspjeh Šeste krajiške
narodnooslobodilačke udarne
brigade koja je uspjela zauzeti
željezničku stanicu u Kaknju. Nakon upada boraca Šeste brigade
u stanične zgrade i dejstva topova u oklopne vozove, buknuli su
prvi zapaljeni objekti, a onda i
vagoni na tračnicama. Razbijena
je i posada oklopnog voza koji se
nalazio na izlazu prema Visokom.
Oko 11.00 sati, 30. marta 1945, slomljen je i otpor neprijateljskih jedinica
koje su obezbjeđivale most u Kaknju
na lijevoj obali Bosne. Nakon toga
uništene su i neprijateljske snage
koje su obezbjeđivale most sa desne
obale, tako da je oko 12 sati, 30.
Marta 1945. godine počeo prelazak
Šeste krajiške narodnooslobodilačke
udarne brigade preko mosta na
desnu obalu rijeke Bosne.
Ove borbe i žrtve nisu bile posljednje
u konačnom oslobođenju Kaknja i
njegove okoline. Odstupajući iz Sarajeva, poslije 5.aprila 1945. godine,
neprijatelj je neko vrijeme ponovo
držao uži dio kakanjskog područja
na kojem su ga 8. aprila 1945. godine
u potpunosti razbile jedinice Desete
krajiške divizije. Press Općine Kakanj
7
KAKANJSKE NOVINE
U Muzeju Kaknja otvorena izložba oružja iz
perioda NOAR-a 1941-1945.
Poruka i čestitka povodom 15. aprila – Dana općine Kakanj
Poštovani sugrađani!
Od 15. aprila prošle godine do danas kontinuirano je rastao interes investitora za kakanjsko
područje. Pored svih onih investicija koje su se spominjale u proteklom periodu, pred Dan općine najavljujemo da postoje vrlo ozbiljni nagovještaji da će u Kakanj doći još jedna veoma vrijedna investicija.
Prošlu godinu obilježili su i novi pomaci u poduzetništvu. Nakon što smo decenijama bilježili rudarske rekorde, rekorde u proizvodnji električne energije i cementa, krajem prošle godine zabilježili smo
i rekord u proizvodnji mlijeka u jednom kvartalu, u odnosu na sve poslijeratne godine. Ljudi u Kaknju
sve više vjeruju u samozapošljavanje, a u tome ih Općina hrabri i pomaže.
Ponos svih nas u Kaknju su i brojni uspješni rezultati kakanjskih sportista i sportskih klubova.
Kakanjski atletičar Amel Tuka je proglašen za jednog od troje najboljih sportista u BiH, te za najboljeg
sportistu ZDK i općine Kakanj.U protekloj godini radost u naš grad su donosili nogometaši, košarkaši,
odbojkaši, kuglaši i drugi sportisti. Posebnu radost predstavlja činjenica da uz Sarajevo i Mostar jedino
još Kakanj ima gradski nogometni derbi.
Bili smo i domaćini priprema juniorske rukometne reprezentacije BiH koju predvodi slavni
rukometaš Jasmin Mrkonja.
Za grad Kakanj posebnu čast predstavlja činjenica da se ovdje nedavno igrala prijateljska utakmica između mladih nogometnih reprezentacija BiH i Turske. Imamo razloga biti ponosni jer se u našem
gradu prvi put u njegovoj dugogodišnjoj historiji dogodio jedan reprezentativni nogometni nastup. Bilo
je lijepo i emotivno toga dana u našem gradi vidjeti razvijenu zastavu UEFA-a sa porukom RESPECT
koja simbolizira borbu protiv svakog oblika nasilja i rasizma.
Zajedničkim radom i ustrajnošću uspjeli smo u značajnoj mjeri našem Kaknju osigurati atribute
urbane i za život ugodne sredine. Omogućili smo našoj djeci da o svemu uče u svom gradu. Odlazak
naših najmlađih u Sarajevo kako bi vidjeli kako izgleda jedan muzej ili galerija likovne umjetnosti sada
je prošlost. Odlazak u Zenicu radi pozorišne predstave ili pohađanja muzičke ili baletske škola također je
prošlost. Sada sve nabrojano imamo u našem gradu, a posebno nas raduje činjenica da sadržaje koje nudi
Javna ustanova za kulturu i obrazovanje Kakanj masovno posjećuju građani Kaknja svih uzrasta i generacija.
Uz fokus na privlačenje investicija, naše aktivnosti u ovoj godini će biti usmjerene na sanaciju
saobraćajnica i uvođenje novih praktičnijih saobraćajnih rješenja. U ovoj godini planiramo završiti
Hemodijalizni centar, izgraditi sportski poligon i dječije igralište u gradskoj jezgri, te realizirati brojne
druge projekte.
KAKANJSKE NOVINE
U proteklom periodu u značajnoj mjeri je rastao naš zajednički osjećaj pripadnosti kakanjskom
zavičaju. Ljudi nas sve više prepoznaju po našem vrijednom radu i našoj jedinstvenoj i velikoj ljubavi
prema našem Kaknju. To nas treba motivisati da još jače i još ustrajnije idemo putem progresa.
Uz ovakve poruke, građanima Kaknja upućujemo srdačnu čestitku povodom 15. aprila – Dana
općine Kakanj!
8
Predsjedavajući OV Općinski načelnik
Slaven Katičić Nermin Mandra
broj 259, 15.04.2015.
Obilježavanje 8. aprila – Svjetskog dana Roma:
AKTUELNOSTI
U Kaknju uručeni ključevi novoizgrađenih
stanova za socijalno ugrožene porodice Roma
U srijedu, 8. aprila 2015. godine,
na Svjetski dan Roma, Kakanj je
posjetio ambasador Jonathan
Moore, šef Misije OSCE-a u BiH.
Tokom prijema koji je upriličen
u uredu načelnika Općine Kakanj, razgovaralo se o položaju
Roma u kakanjskoj lokalnoj
zajednici, problemima sa kojima se susreće ova populacija,
o aktivnostima koje realiziraju
Općina Kakanj i Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice BiH na
razvoju koncepta socijalnog stanovanja na području Kaknja i sl.
Nakon prijema u uredu načelnika, u naselju Varda ambasador Moore je izvršio
primopredaju ključeva 4 stambene jedinice koje su nedavno izgrađene za
socijalno ugrožene porodice Roma. Ovi
stanovi su izgrađeni sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
i Općine Kakanj.
Današnjim uručenjem ključeva stanove
su na korištenje dobili: Ramić Hašim,
Ramić Avdo, Agić Juso i Ramić Džemal.
Dva stana su površine po 38,68 metara
kvadratnih, dok su druga dva površine
Zabilježeno na primopredaji ključeva
stambenih jedinica
po 48,61 metar kvadratni.
Ovo je druga zgrada koja je izgrađena
u svrhu stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih porodica Roma.
Početkom prošle godine izgrađena je i
useljena zgrada sa 12 stanova.
U Kaknju će uskoro početi i izgradnja
još 8 stambenih jedinica za socijalno
ugrožene porodice Roma. Izgradnju će
finansirati Humanitarna organizacija
“Hilfswerk” Austrija.
Značajna novčana sredstva koja su
došla u Kakanj su rezultat ozbiljnog
pristupa
općinske
administracije
rješavanju problema stanovanjau naselju Varda, te nastojanja
da se ova lokacija urbanizira i
uredi, što su donatori prepoznali, te u konačnici uvrstili Kakanj
među općine u kojima će graditi
stambene jedinice za Rome.
Izgradnja novih objekata za stambeno zbrinjavanje socijalno
ugroženih porodica Roma rezultira stvaranjem uslova za
rušenje bespravno izgrađenih i
neuslovnih objekata u naselju
Varda. U proteklom periodu uklonjeno
je nekoliko ovakvih objekata.
Decenijama niko nikad nije ni pokušao
rješavati problem bespravne gradnje,
niti problem stambenog zbrinjavanja
Roma i općenito uređenje dijela naselja Varda u kojem žive Romi.
Svjetski dan Roma se obilježava 8.
aprila u čast prvog Svjetskog kongresa
Roma, održanog od 8. do 12. aprila
1971. godine u Londonu, jednog od
najvažnijih događaja u historiji Roma.
Na tom kongresu usvojene su odluke o
romskoj zastavi i službenoj himni.
Press Općine Kakanj
Dervo Sejdić na svečanosti u Tironu
World Vision BiH, zajedno sa svojim partnerima iz udruženja „Romalen“ Kakanj je
i ove godine nizom aktivnosti obilježio 8.
april, Svjetski dan Roma. Manifestacija povodom Svjetskog dana Roma održana je
u Motelu „Tiron“ u Kaknju, kojoj je prisustvovao Dervo Sejdić, jedan od najistaknutijih boraca za prava Roma.
Dervo Sejdić o situaciji Roma u Kaknju kaže
kako se ne razlikuje bitno od situacije Roma
u BiH. Uz to je još i dodao:
“Istina, u zadnjih par godina, rekao bih 2-3 godine, u Kaknju su osjetni pomaci, ali to ne treba
da bude neki standard sa kojim bi ljudi Kaknja,
odnosno, zajednica Roma, trebali biti zadovoljni. Treba odati priznanje za to, ali s nadom
da će te aktivnosti i napredak biti iz dana u dan
poboljšavani. Prije svega, govorimo o stambenom rješavanju problema Roma i svakako o
odluci Opštine i Opštinskog vijeća za legalizaciju
naselja Varda, što je za mene veoma bitno, i kao
čovjeka i kao aktivistu. Naravno, treba odati
priznanje Opštini i opštinskoj administraciji na
broj 259, 15.04.2015.
Detalj sa sastanka
svemu i pored tog stambenog zbrinjavanja, što
čini i na socijalnoj i na zdravstvenoj zaštiti“.
Romi se decenijama susreću sa brojnim problemima. Danas su osnovni problemi u oblasti
stanovanja, zapošljavanja i obrazovanja romske populacije, istakao je Mujo Fafulić, predsjednik udruženja „Romalen“.
„Mi smatramo da trebamo dati priliku mladim
ljudima, da u borbi za svoja prava rješavaju
svoje probleme i probleme romske zajednice. Mi
kao organizacija smo imali priliku izgraditi kapacitete 50 Roma medijatora u BiH i samim tim
smatramo da ti mladi ljudi mogu dati svoj doprinos kada je u pitanju napredak i integracija
romske populacije u savremenom društvu“.
Na ovoj manifestaciji proglašeni su i pobjednici konkursa za najbolje literarne
radove na teme: „Romi naše komšije“, „Diskriminacija“ i „Tolerancija“. Na konkursu su
učestvovali učenici iz 3 osnovne škole u
Kaknju sa 23 rada i učenici iz 3 škole u Visokom, sa 17 prijavljenih radova. Sva djeca
dobila su simbolične nagrade, a prva tri su
posebno nagrađena.
Prva nagrada bila je tablet, a osvojila ga
je Alma Ahmetović iz OŠ „15. april“ Doboj.
Drugu nagradu osvojila je Merima Đozić iz
OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ iz Visokog i treću
nagradu primila je Selma Čišija iz OŠ „Hamdija
Kreševljaković“ Kakanj. Također, održane su i
ulične akcije tokom kojih je prolaznicima grada podijeljena brošura „Lice Roma“, u kojoj pripadnici romske nacionalne manjine govore o
svom životu, željama i problemima sa kojima
se susreću.
Alina Tirić
9
KAKANJSKE NOVINE
Osjetni pomaci na rješavanju problema Roma u Kaknju
AKTUELNOSTI
U povodu Dana Kaknja upriličen multimedijani performans
KAKANJSKE NOVINE
Talentirani Kakanjci i Kakanjke pokazali
kako se voli svoj grad
U Gradskoj biblioteci,
u četvrtak 9. aprila,
upriličen je multimedijalni
performans koji uključuje
film, muziku, obrazovanje,
literaturu,
poeziju i sport pod
nazivom „I tako se
voli grad“. Program su
realizirali talentirani
mladi Kakanjci i Kakanjke srednjoškolci
i uspješni studenti.
Simbolični
naslov
večeri „I tako se voli
grad“, pokazao je nesebičnu ljubav
koji ovi mladi ljudi pokazuju u
oblastima u kojima su talentirani
i koje ih ispunjavaju. Rijetko u kojoj prilici, na tako malom prostoru Biblioteke, moglo se vidjeti
toliko različitih genijalnih umova,
budućnosti našeg grada.
Svi oni, ukratko su se predstavili i
pokazali kako to oni vole ovaj grad.
Semir Sikira, voli Kakanj kroz muziku. Ovaj talentirani učenik drugog
razreda Gimnazije „Muhsin Rizvić“
Kakanj, od malih nogu njeguje
ljubav prema klaviru, te je tu emociju uspio prenijeti na pristune.
Renato Kristić, svoju ljubav prema gradu uobličio je kroz videosnimke našeg grada i okoline,
snimljenje letjelicom. Na ovakvom
vidu promocije u turističkom i historijskom smislu, mogli bi mnogi
pozavidjeti.
Maturantica Gimnazije „Muhsin
Rizvić“ Kakanj Merima Begić, voli
svoj grad kroz filmsku umjetnost.
Dostojno je predstavljala svoju
školu i grad Kakanj na različitim
festivalima dokumentarnog filma,
a prisutne je počastila prikazivanjem dokumentarnog filma „Svaku
noć“.
Ajna Balešić i Perica Ramljak, grad
vole kroz pjesmu. Prvačići Gimnazi10
Detalj sa programa
je „Muhsin Rizvić“ Kakanj, već uveliko poznati široj javnosti po svojim uspješnim nastupima njeguju
ljubav prema sviranju i pjevanju.
Ajna svira violinu, a Prica gitaru.
Ajna Olovći i Meliha Šehić su buduće
naučnice i mlade istraživačice pred
kojima je blistava budućnost.
Maturantice Gimnazije „Muhsin
Rizvić“ Kakanj, dobitnice su nagrade na Burch olimpijadi prošle
godine, a posebno su doprinijele
istraživačkom radu u domenu genetike iz oblasti prirodnog izbornog područja kojeg pohađaju. One
poručuju da uz rad i trud mnogo
toga možemo promijeniti.
Benjamin
Driječić,
talentirani
učenik Srednje muzičke škole gaji
ljubav prema muzici. Dugogodišnji
je član Rudarske glazbe, član folklorne sekcije KUD-a „Dikan“, a
prisutne je oduševio izvođenjem
kompozicije na trubi.
Melisa Jašarspahić je učenica Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj, kao
rijetko koja srednjoškolka se može
pohvaliti osvajanjem Olimpa u
Grčkoj, Uludaga u Turskoj, Maglića,
Volujka, i drugih manjih vrhova u
BiH. Ona ne provodi vrijeme kao
većina današnje omladine. Ona energiju traži u prirodi u planinaren-
ju. Svoja pozitivna
iskustva planinarenja
podijelila je sa prisutnima i na taj način ih
motivirala da krenu
njenim stopama.
Ana Marija Tomić,
gimnazijalka koja je
svojim
predivnim
glasom raznježila i
oduševila prisutne.
Rijetki su koji ostanu
ravnodušni kada čuju
predivni Ana Marijin
glas. Ona Kakanj voli
kroz pjesmu.
Amel Tuka, o čijim uspjesima je
suvišno govoriti, jer je javnost
upoznata sa njegovim trofejima,
nagradama koje u atletskim disciplinama bilježi u BiH i izvan nje.
Dobitnik je brojnih priznanja za
najboljeg sportistu grada Kaknja,
Zenice, ZDK.
Said Sikira, student druge godine
Burch univerziteta, čiji je stipendista svoj grad voli kroz muziku. Klavir
svira od djetinjstva, a gitaru odnedavno.
Ademir Jusić i Faruk Zulić, pokazali
su tandemsku ljubav prema gradu
počastivši prisutne izvođenjem numere na gitari.
Amina Neimarlija, maturantica
Gimnazije, voli grad kroz poeziju.
Čitala je svoje pjesme i prozu i pokazala da naš grad ima darovitih
budućih književnika.
Svi ovi mladi ljudi zaslužuju da
se o njima piše, da njihova kratka
predstavljanja budu motivacija i
ostalima da ustraju u onome što
najviše vole, da budu dobri učenici,
a kasnije dobri građani našeg grada. Mali grad, kao što je Kakanj,
treba da bude ponosan što ima
ovakve mlade nade, koji obećavaju
da nauke, umjetnosti, sporta ima i
biće, kao i najboljih rezultata ostvarenih iz istih.
Amina Kulović
broj 259, 15.04.2015.
AKTUELNOSTI
Održana općinska takmičenja iz engleskog jezika i pružanja prve pomoći
Učenici OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ zauzeli tri
od četiri mjesta iz engleskog jezika i plasirali se
na kantonalno takmičenje iz prve pomoći
Osnovna škola “Rešad Kadić”
Brnjic bila je domaćin općinskog
takmičenja učenika devetih razreda kakanjskih osnovnih škola iz
engleskog jezika koje je održano
u subotu 28. aprila 2015. godine.
Na takmičenju najbolje rezultate
su ostvarili:
1. mjesto: Adi Imamović (OŠ
„Mula Mustafa Bašeskija“
Kakanj);
2. mjesto: Sead Delibašić (OŠ
„Hamdija
Kreševljaković“
Kakanj);
3. mjesto: Kemal Lipovača (OŠ
„M.M. Bašeskija“ Kakanj);
4. mjesto: Lejla Mehić (OŠ
„M.M. Bašeskija“ Kakanj).
Održano takmičenje osnovaca
iz pružanja prve pomoći
U organizaciji Crvenog križa
općine Kakanj, 4. aprila 2015. godine, u sali Osnovne škole „Mula
Najbolje plasirani učenici sa nast.
Nermanom Begovac
Mustafa Bašeskija“, održano je
općinsko takmičenje iz poznavanja prve pomoći za učenike osnovnih škola. Na takmičenju su
učestvovali učenici iz 4 kakanjske
osnovne škole. A takmičenje se
odvijalo po sistemu kružnog toka
na 4 poligona sa realističkim prikazom povreda.U takmičenju su
učestvovali i učenici srednjih škola
u ulozi markiranata koji su simulira-
li povrede. Sve ekipe su pokazale
visok stepen znanja, spremnosti
i vještina prilikom ukazivanja
pomoći povrijeđenima. Sudije
takmičenja su bile dr. Nermina
Škaljo i dr. Ikra Čehajić.
Nakon zbrajanja bodova poredak
ekipa je bio sljedeći:
1. OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“
Kakanj;
2. OŠ „Omer Mušić“ Brežani;
3. OŠ „15. april“ Doboj;
4. OŠ „Hamdija Kreševljaković“
Kakanj.
Ekipa OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“
će predstavljati Kakanj na kantonalnom takmičenju iz prve pomoći
koje će se održati u maju.
Svim učenicima čestitamo na pokazanom znanju i ostvarenim rezultatima te im želimo sreću na daljim
nivoima takmičenja.
Amina Kulović
Održana takmičenja iz matematike i vjeronauke za srednjoškolce
Zapaženi rezultati kakanjskih srednjoškolaca
Gimnazijalac Ismet Ćosić plasirao se na federalno takmičenje iz matematike
matematike
broj 259, 15.04.2015.
vario je najbolji plasman osvojivši 2. mjesto
u konkurenciji učenika prvog razreda, te se
time plasirao na federalno takmičenje koje
će biti uskoro održano u Sarajevu.
Održana takmičenja iz vjeronauke
Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta
Islamske zajednice u BiH je organizirala
takmičenje iz ‘’Vjeronauke 1’’ i Drugo nagradno takmičenje za učenike srednjih
škola pod nazivom: ‘’Sira - životopis Muhammeda, a.s.’’
Prvo takmičenje se realiziralo na osnovu
udžbenika ‘’Vjeronauka 1’’ za učenike 1. razreda srednjih škola. Takmičenje je održano
4.4.2015. godine, u OŠ ‘’15. april’’ Doboj za
učenike 1. razreda srednjih škola sa općine
Kakanj. Najuspješnije su bile učenice Gimnazije „Muhsin Rizvić“, Ajla Tuka I2 osvojivši
1. mjesto i Merjem Delibašić I4 osvojivši 2.
mjesto. Učenica Ajla Tuka se tako plasirala
na takmičenje na nivou Muftijstva sarajevskog, koje će se održati 15. aprila 2015.
godine, u Medresi ‘’Osman-ef. Redžović’’ u
Visokom, sa početkom u 10 sati.
Učenica Munevera Neimarlija
ostvarila najbolje rezultate
Drugo takmičenje se realiziralo na osnovu
djela ‘’Sira - životopis posljednjeg Allahovog
Poslanika’’, autora dr. hfz. Safveta Halilovića,
u izdanju El-Kalema i IPF-a Zenica.
Za najuspješnije takmičare organizator
takmičenja je pripremio sljedeće nagrade:
1. Pet stipendija u iznosu od po 1000 KM;
2. Ekskurziju u Istanbul za 40 najuspješnijih
učenika i njihove vjeroučitelje u periodu od
28.4. do 3.5.2015. godine.
Testiranje je obavljeno 5.4.2015. godine, u Srednjoj tehničkoj školi ‘’Kemal
Kapetanović’’ u Kaknju, za učenike sa općine
Kakanj. Testiranju se odazvalo 55 učenika iz
sve tri srednje škole iz Kaknja, Najuspješnija
je bila učenica STŠ „Kemal Kapetanović“
Munevera Neimarlija, dok su gimnazijalke
Mulija Sikira i Emina Sabljaković osvojile 5.
i 6. mjesto.
Amina Kulović
11
KAKANJSKE NOVINE
U subotu, 28.3.2015. godine, u Gimnaziji
„Musa Ćazim Ćatić“ u Tešnju, održano je XX
kantonalno takmičenje iz matematike za
učenika srednjih škola sa područja Zeničkodobojskog kantona.
Među najboljih 116
matemtičara
na
području našeg kantona, plasiralo se i 6
učenika Gimnazije
„Muhsin Rizvić“ Kakanj, koji su ostvarili
zapažene rezultate i
dostojno nas predstavili
na
ovom
takmičenju. To su:
Ismet Ćosić, Majra
Šišić, Adnan Karzić,
Mirza Delibašić, Vedad Herceglija i Elma
Begić.
Ismet Ćosić,
drugoplasirani
Učenik
prvog razrena kantonalnom
da, Ismet Ćosić, osttakmičenju iz
KULTURA
Školegijum u Kaknju
Kvalitet obrazovanja u našoj zemlji jednak
kvalitetu
života
Novi proizvodi Tvornice kulture Kakanj 2015.
U srijedu 1. aprila 2015. godine, Klub čitalaca Gimnazije
„Muhsin Rizvić“ Kakanj je u
saradnji sa Gradskom bibliotekom organizirao okrugli
sto i raspravu o problemima u
bosanskohercegovačkom obrazovnom sistemu. Gosti su bili
urednici časopisa Školegijum
prof. dr. Nenad Veličković,
bosanskohercegovački
pisac
i kolumnista, profesor na Katedri za srpsku književnost Odsjeka
za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Namir Ibrahimović, profesor
književnosti i borac za poistovjećivanje
pojma
učenika sa pojmom čitatelja.
Namjera okruglog stola je da na početku
istakne mnogobrojne probleme kojim je opterećen bh. obrazovni sistem
od nekonzistentne obrazovne politike,
razjedinjenog i rascjepkanog obrazovnog sistema, dvije škole pod jednim
krovom, otrovnog utjecaja politike i ideologija, komercijalizacije znanja, posebno u oblasti visokog obrazovanja, loše
udžbeničke politike i udžbenika.
Učenice su se fokusirale na značajna
pitanja vezana za nastavne planove
i programe (s posebnim osvrtom na
programe nastave maternjeg jezika i
književnosti), poziciju učenika, ulogu
Učesnici programa sa gostima, prof. Veličkovićem
i Ibrahimovićem
nastavnika i na taj način ispitati postoje li mogućnosti da se poboljša obrazovanje naših učenika intervencijama
koje ne zahtijevaju velika materijalna
ulaganja, nego kompetentne obrazovne stručnjake koji bi po ugledu na
uspješne školske sisteme potaknuli
poboljšavanje nastavnih planova i programa, promjene načina i metoda rada
u školama te drugačiji pristup obrazovanju nastavnika.
Obrazovni sistemi u BiH ne
odgovaraju potrebama učenika
Na sva ta pitanja gosti su pokušali dati
konkretne odgovore, na koja su oni
došli istraživanjem i proučavanjem
nedosljednosti u bh. obrazovnim
sistemima. Istraživanja su pokazala
da nastavni planovi i programi za osnovne i srednje škole nisu prilagođeni,
da su pretrpani nepotrebnim
informacijama, da je mnogima
cilj da zadovolje nacionalne interese jedne nacionalne zajednice. Izbor pisaca u lektirama za
osnovne i srednje škole vodi ka
utvrđivanju u identitete nacija.
Svi ovi problemi odražavaju se
na to da djeca ne vole škole jer
se u njima ne osjećaju ugodno.
Program koji je osmišljen ne služi
potrebama djece nego društva.
Nastavnici nemaju adekvatno stručno
usavršavanje, jer je isto svedeno na ekonomsku računicu onih koji ista predavanja prezentiraju na različitim mjestima.Sve
ovo dovodi do zaključka da je kvalitet obrazovanja u našoj zemlji jednak kvalitetu
života. Trebala bi se izvršiti radikalna
promjena koja će donijeti poboljšanje
na svim planovima obrazovanja. Iako
skeptični po pitanju kada bi se to moglo desiti, možemo zaključiti da se stvari
počinju malim koracima mijenjati samim suočavanjem sa problemima. Sami
razgovor o ovom problemu jedan je vid
djelovanja da se on riješi i pokušaj da
se iznese sve ono što nije dobro. Mladi
ljudi koji su se odvažili da o ovome javno progovore zaslužuju javnu pohvalu
i podstrek da nastave sa ovakvim vidom
djelovanja. Tek onda kad se sami odupiremo nedosljednostima možemo da
očekujemo promjene. Amina Kulović
U povodu Međunarodnog dana dječije knjige 2. aprila
KAKANJSKE NOVINE
Održan program „Čemu služi knjiga“ u Gradskoj biblioteci
U povodu Međunarodnog dana
dječije knjige 2. aprila i rođendana
velikog pisca Hansa Kristijana Andersena, gošća Gradske biblioteke
bila je Jagoda Iličić-Jusić. Ova
književnica rođena je u Brezama
kod Tuzle 1972. godine. Završila je
studij razredne nastave na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Jedan je od
najdarovitijih mladih poetskih glasova u Bosni i Hercegovini. „Snovi
sedefaste školjke“ prva je Jagodina
knjiga. Književnica Jagoda Iličić dobitnik
je nagrade “Mali princ” i nominirana je za
međunarodnu nagradu „Astrid Lindgren”.
12
Književnica Jagoda Iličić sa kakanjskim osnovcima
Našim mališanima, učenicima osnovnih
škola „Ahmed Muradbegović“ Donji
Kakanj, te učenicima osnovnih škola
„Hamdija Kreševljaković“ i „Mula
Mustafa Bašeskija“ prezentirala je
«Zaljubitis», «Mladoženja iz trećeg
razreda», «Hihihihi priču» i mnoge
druge iz svoje nove knjige «Školske
bajke». Djeca su uživala u njenom
pričanju bajki, a za sve prisutne
đake ostavila je jedan zadatak.
Naime, riječ je o jednoj njenoj bajki
koja je ostala nedovršena. Učenike
je pozvala da napišu nastavak bajke i da pošalju na njenu adresu, a
onaj koji napiše najljepši sastav, na poklon
dobija njenu knjigu sa završenom bajkom.
Amina Kulović
broj 259, 15.04.2015.
KULTURA
HKD “Napredak”, Podružnica Kakanj organizovala
izložbu povodom blagdana Uskrsa i Dana općine Kakanj
Povodom blagdana Uskrsa i Dana
općine Kakanj, Hrvatsko kulturno
društvo “Napredak” – Podružnica
Kakanj organizovala je dvodnevnu
izložbu djela članova Podružnice.
Izložba je otvorena u subotu, 11.
aprila u Pastoralnom centru župe
Kakanj - u prostorijama Karitasa
u Kaknju. Ovu izložbu svi zainteresovani mogli su pogledati i 12.
aprila i to u vremenskom periodu
od 9:00 do 17:00 sati. Pokrovitelj
izložbe bio je općinski načelnik Nermin
Mandra.
Izložbene postavke su podijeljene na
nekoliko tematskih cjelina: šarana i oslikana jaja, vez, drvorez, umjetnička djela,
inovacije i historijske fotografije grada sa
temom “Kakanj nekad i danas”. Detaljnije
govoreći, neki od istaknutih članova ovog
društva koji su svoje radove te inovacije
predstavili su, prije svega, predsjednik
HKD “Napredak”, Podružnica Kakanj, Josip Gujić. Gujić je predstavio nekoliko
svojih umjetničkih slika, te neke od inovativnih projekata, kao što su na primjer,
mehanizam za čišćenje dimnjaka, štap
sa svjetlom (ortopedis i narodni štap),
jaje izrađeno od stiropora većih razm-
Detalj sa izložbe
jera, potom Ernest Zuder sa drvorezom
i nekim umjetničkim slikama, dok su se
žene iz Društva predstavile sa komadima
hrvatske narodne nošnje, te različitim
vezovima i ukrasima.
Župnik Župe sv. Petra i Pavla je izrazio svoje zadovoljstvo što se izložba
obilježava u Pastoralnom centru u vrijeme najvećih blagdana, jer smatra da se
trebaju otkrivati vrijednosti naših prostora koje mi često ne vidimo jedni kod drugih. Župnik je još istakao: „Najveći blagdani nekako formiraju nas, našu kulturu,
identitet. Lijepo je vidjeti koje bogatstvo mi
imamo s ovih krajeva. Vrlo je simpatično
pogledati što je kultura i tradicija naroda,
jednog konkretno, na ovom prostoru, da
to bude neko obogaćenje, ne samo
tog naroda, nego svih drugih naroda. Zaista zahvaljujem kakanjskoj
podružnici „Napredak“ da se potrudio oganizirati jednu ovakvu izložbu
ovdje u Pastoralnom centru. Drago
mi je da smo mogli ustupiti svoj prostor da ljudi mogu vidjeti dio bogatstva jedne kulture, jednog naroda.
To je mali segment, jednan doprinos ovome ozračju svečanog slavlja najvećeg blagdana, ali naravno i
Dana oslobođenja i Dana Općine Kakanj“.
Cilj izložbe je prezentovanje djelovanja Društva, te raznolikost stvaralaštva
članova kakanjske podružnice HKD “Napredak”, kazao je predsjednik HKD “Napredak”, Podružnica Kakanj, Josip Gujić.
On je istakao i da sve polazi od jajeta.
„Što se tiče djela, ovdje polazimo od jajeta. Ono je oslikano, šarano, imamo ih
različitih veličina, različite pristupe tehnici
bojenja jaja, imamo vez, drvorez, imamo
još nešto čak inovacija, i to se dogodilo,
tako da u prilici smo ove godine prikazati
našu zbirku Kakanj nekada i Kakanj danas. To je jedan pogled na naš kakanjskoopćinski razvoj. I to se zaista može vidjeti,
sav napredak našeg grada“. Alina Tirić
Čestitka povodom 15. aprila – Dana Armije R BiH
Kakanj se može pohvaliti bogatim kulturnim naslijeđem, svijetlom historijom industrijskog razvoja, veoma šarolikim
etnološkim blagom, ali ono čime se posebno ponosimo i što želimo posebno naglasiti je učešće Kaknja u odbrani
domovine BiH i poslijeratno obilježavanje značajnih datuma iz perioda 1992-1995.
Kakanj je jedan od rijetkih gradova gdje ne postoji bojazan da ljudi neće doći na obilježavanje nekog značajnog datuma iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. Upravo suprotno, čak i da se ne organizuje obilježavanja nekog
značajnog datuma ljudi iz Kaknja će doći i ne treba ih posebno napominjati. Kakanjske kolone ponosa su danas jedne
od rijetkih na bosanskim putevima, nekadašnjim ratištima, spomen-obilježjima i memorijalnim prostorima.
Žalosti nas činjenica kada iz nekih drugih gradova dolaze vijesti o slabo posjećenim skupovima kojima se obilježavaju
značajni datumi iz perioda Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.
U našoj domovini mora biti i više aktivnosti na organizaciji obilježavanja značajnih datuma iz perioda 1992-1995.
Opravdanje nikome ne može biti kako nema novca. Na takve priče treba odgovoriti stotinu puta dokazanom istinom
da je najskuplje kada se historija ponovi jer se iz nje ništa nije naučilo i ništa nije zapamtilo. Mi u Kaknju smo se uvjerili
da se uz mala novčana izdvajanja mogu napraviti veoma lijepi i dostojanstveni programi ako je motiv za organizaciju
patriotizam i poštovanje prema onima koji su za domovinu dali ono najvrijednije što su imali-svoje živote.
Uz ove poruke svim ljudima u Kaknju i BiH koji Armiju R BiH nose u srcu čestitam 15. april – Dan Armije R BiH!
Općinski načelnik
Nermin Mandra
broj 259, 15.04.2015.
13
KAKANJSKE NOVINE
Zato iz Kaknja šaljemo poruku svim patriotski opredijeljenim građanima BiH da se značajni datumi iz perioda odbrane
od agresije moraju obilježavati učestalije, masovnije i srčanije u svim dijelovima naše domovine u kojima kucaju srca
istinskih rodoljuba.
Na osnovu člana 15. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09),
člana 38. Statuta Općine Kakanj (“Službene
novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i člana
10. Odluke o finansiranju i postupku izbora i prijema volontera (“Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/15), Općinski
načelnik upućuje
JAVNI POZIV
za prijem volontera i
izbor poslodavaca za volonterski rad
Volonteri će obavljati poslove
stručnog osposobljavanja za samostalan
rad u okviru svoje struke, bez zasnivanja
radnog odnosa (volonterski rad).
Volonterski rad traje najduže godinu dana.
Broj volontera koji će se primiti određuje se prema iznosu novčanih
sredstava određenom za ovu namjenu u
Budžetu Općine Kakanj za 2015. godinu.
Uslovi za prijem volontera:
- VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa
najmanje 180 ECTS bodova,
- da se nalazi na evidenciji nezaposlenih
osoba kod Službe za zapošljavanje ZDK,
Biro Kakanj, nakon sticanja sticanja visoke
stručne spreme ili visokog obrazovanja,
- da nije obavio pripravnički staž ili volonterski rad u struci do prijave na Javni poziv.
KAKANJSKE NOVINE
Uslovi za prijem poslodavca:
- da je upisan u sudski registar ili drugi registar u skladu sa zakonom,
- da je izmirio obaveze po osnovu poreza,
- da je pravni subjekt na području općine
Kakanj,
- da nije iz sektora vađenja uglja,
- da nema status javne ustanove.
Izbor volontera koji ispunjavaju uslove
izvršit će se bodovanjem na osnovu
sljedećih kriterija:
a) trajanje nezaposlenosti nakon
sticanja visoke stručne spreme odnosno
visokog obrazovanja, do dana objavljivanja
javnog poziva, i to: za svaku godinu dana –
12 bodova, tj. za svaki navršeni mjesec – 1
bod;
b) za svaku godinu dužine trajanja studija prema nastavnom programu
fakulteta i propisanim brojem semestara,
kandidatu se dodjeljuje 12 bodova;
c) za prosjek ocjena cjelokupnog
završenog studija dodjeljuju se sljedeći
bodovi:
1) kod sistema ocjenjivanja od „pet“ do „deset“:
za prosjek ocjena 6 – 6,49
3 boda
za prosjek ocjena 6,50 – 6,99
5 bodova
za prosjek ocjena 7– 7,49
7 bodova
za prosjek ocjena 7,50 – 7,99
9 bodova
za prosjek ocjena 8 – 8,49
11 bodova
za prosjek ocjena 8,50 – 8,99
13 bodova
za prosjek ocjena 9 – 9,49
15 bodova
za prosjek ocjena 9,50 – 10
20 bodova
2) kod sistema ocjenjivanja od „jedan“ do
„pet“:
14
za prosjek ocjena od 2 – 2,49
3 boda
za prosjek ocjena od 2,50 -2,99 6 bodova
za prosjek ocjena od 3,00 – 3,49 9 bodova
za prosjek ocjena od 3,50 – 3,99 12 bodova
za prosjek ocjena od 4,00 – 4,49 15 bodova
za prosjek ocjena od 4,50 – 5
20 bodova
d) kandidat čija su oba roditelja nezaposlena – 10 bodova;
e) kandidat kod kojeg je utvrđen
stepen invalidnosti 60% i više – 10 bodova;
f ) kandidat ratni vojni invalid ili demobilisani borac ili član porodice šehida ili
poginulog ili umrlog ili nestalog borca – 15
bodova;
g) kandidat dijete ratnog vojnog
invalida ili demobilisanog borca ili dobitnika ratnog vojnog priznanja ili povratnika – 5
bodova.
U slučaju da dva ili više kandidata
imaju isti broj bodova, pravo na prednost
ima kandidat ratni vojni invalid ili demobilisani borac ili član porodice šehida ili poginulog ili umrlog ili nestalog borca ili kandidat kod kojeg je utvrđen stepen invalidnosti
60% i više.
Ako dva ili više kandidata imaju isti
broj bodova, prednost ima kandidat koji je
ostvario više bodova po kriteriju iz tačke a)
ovog člana, izuzev kandidata koji imaju status naveden u tački e) i f ) ovog člana.
Uz popunjen prijavni obrazac
dostavljaju se sljedeći dokumenti (u originalu ili ovjerenoj kopiji):
a) Za volontere:
(1) Obavezna dokumentacija koju kandidat
treba dostaviti:
a) uredno popunjen prijavni obrazac na javni poziv;
b) uvjerenje JU Službe za zapošljavanje ZDK,
BIRO Kakanj, o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno visokog obrazovanja;
c) uvjerenje BIRO-a Kakanj da nije obavio
pripravnički staž ili volonterski rad, do prijave na javni poziv; (kao zamjena može se
priložiti izjava kandidata da nije obavio
pripravnički ili volonterski rad. Izjava se
potpisuje i ovjerava u šalter-sali Općine
Kakanj. Nadležna služba će provjeravati
tačnost navoda iz izjave);
d) dokaz o završenom školovanju.
(2) Ostala potrebna dokumentacija:
a) potvrda o ostvarenom prosjeku ocjena;
b) uvjerenje BiRO-a Kakanj o nezaposlenosti
roditelja kandidata;
c) rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti;
d) uvjerenje da je kandidat ratni vojni invalid, demobilisani borac, član porodice
šehida, poginulog, umrlog, nestalog borca, dijete ratnog vojnog invalida, demobilisanog borca, dobitnika ratnog vojnog
priznanja ili povratnika.
b) Za poslodavce:
(1) Obavezna dokumentacija koju poslodavac treba dostaviti:
a) uredno popunjen prijavni obrazac na javni poziv;
b) rješenje o upisu u sudski registar ili u dru-
gi registar u skladu sa zakonom;
c) uvjerenje porezne uprave o izmirenim
obavezama po osnovu poreza.
U slučaju da više poslodavaca
dostavi prijavu za isto zanimanje kandidata
prednost kod rasporeda kandidata koji su
na konačnoj rang listi daje se poslodavcima
čiji je osnivač Općina Kakanj.
Jednom poslodavcu može se
dodijeliti više volontera, vodeći računa
o potrebama poslodavaca, stručnom zanimanju i ujednačenosti odobrenog broja
volontera.
Ukoliko kandidat ne dostavi jedan
od dokaza od obavezne dokumentacije prijava neće biti uzeta u razmatranje.
Ukoliko kandidat ne dostavi dokaz
za neku stavku od ostale potrebne dokumentacije neće biti bodovan po tom osnovu.
Ukoliko poslodavac ne dostavi jedan od dokaza obavezne dokumentacije prijava neće
biti uzeta u razmatranje.
Nakon razmatranja pristiglih prijava, Komisija vrši rangiranje kandidata na
osnovu ukupnog broja bodova dodijeljenih
u skladu sa kriterijima, te objavljuje preliminarnu rang listu, na koju kandidati imaju
pravo prigovora Komisiji u roku od 8 dana.
Za volontera se primaju kandidati sa većim
brojem bodova.
Po isteku roka za prigovor na preliminarnu rang listu Komisija objavljuje
konačnu rang listu na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Kakanj, na koju kandidati
i poslodavci imaju pravo žalbe Drugostepenoj komisiji za žalbe u roku od 8 dana.
Obaveza izabranog poslodavca je
da u roku od 10 dana od dana okončane
procedure izbora volontera i poslodavaca
potpiše tipski ugovor o finansiranju volonterskog rada sa Općinom Kakanj.
Obaveza izabranog poslodavca je
da u roku od 7 dana od dana potpisivanja
ugovora iz prethodnog stava ovog člana
potpiše tipski ugovor o volonterskom radu
sa volonterom i dostavi ga Službi za opću
upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu
samoupravu i mjesne zajednice.
Kandidati i poslodavci svoje prijave
podnose neposredno u Općinu Kakanj ili
putem pošte, preporučeno, dostavljanjem
uredno popunjenog prijavnog obrasca
(može se preuzeti u prostorijama Općine
ili sa službene web-stanice Općine Kakanj),
sa dokazima, u zatvorenoj koverti sa naznakom:
OPĆINA KAKANJ
UL. ALIJE IZETBEGOVIĆA 123 KAKANJ
„Javni poziv za prijem volontera i izbor
poslodavaca za volonterski rad“
NE OTVARATI
Ovaj Javni poziv ostaje otvoren
15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj
ploči i službenoj web-stranici Općine Kakanj, odnosno prijave se dostavljaju najkasnije do 24.4.2015. godine.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.
Općinski načelnik
Nermin Mandra
broj 259, 15.04.2015.
Odlomci iz knjige Fuada Breščića:
FELJTON
101 ANEGDOTA IZ ŽIVOTA RUDARA (9)
Da se rudari često znaju koristiti i
crnim humorom pokazuje ova anegdota. Vrlo čestita, ali isto toliko
i ljuta spremačica, Taiba, radila je
na održavanju prostorija uprave,
pranju radne odjeće za upravnika,
inženjere, goste i poslovođe, a u
pauzi pravila je kafe koje su rudari
pili i kad su polazili u jamu i kad su
izlazili iz nje. Taiba je imala zdravstvenih problema, zbog čega je išla i u
bolnicu na zračenje, a rijetki su znali
da joj je zbog toga i kosa opala.
Iz njene kafanice vještački je probijen prozorčić, kroz koji bi ona dodavala kafe i čajeve nadzornom osoblju
u prostoriji za održavanje raporta. Jedan od nadzornika, Drago, upita Zajku ima li šampon, kako bi se mogao
okupati, a ovaj mu kratko odgovori:
Imam, eto traži od Taibe.
Ne oklijevajući, Drago pokuca na
prozorčić i kad mu se pojavi Taiba,
koja je inače nosila periku, on joj ko iz
topa zatraži šampon, ne precizirajući
čiji. Ona mu ljutito odbrusi:
Ma idi kući, nek ti ona tvoja pesinjača
dadne, a ne da mene ovdje za...avaš!
Selver i tabuti
Omanji i pomršavi Selver proveo je
svoj radni vijek puštajući transportere u rad, jer one složenije poslove,
iz objektivnih razloga, nisu mu ni
davali. Kad još nije radio u jami, znao
je na lokalnom sijelu u Brežanima
trznuti svoju trošnu harmoniku i svirati jedno jedino kolo koje je znao,
ne zaustavljajući sviranje dok ga ne
prekinu, pa onda – opet ispočetka.
Selver je imao fobiju od smrtovnica,
smrti i svega što na to podsjeća, a to
su svi radnici znali, pošto je čupao
Josipović i Čobo
Svako jutro radnog dana, odmah smrtovnice gdje god ih ugleda, a
poslije izvještaja o stanju u jami (ra- svaku priču o dženazama prekidao
porta), održavao se sastanak ruko- bi uz psovke.
broj 259, 15.04.2015.
Ostalo je upamćeno da je kao
prvačić, prvog dana škole, izmamio
smijeh očevidaca, kada je izlazeći
iz škole glasno kukao, jer nije znao
put od škole do kuće, a ujutro ga bi
doveo babo, koji je morao otići za
svojim poslom.
Elem, na kraju smjene jednog dana,
krenuo je da se okupa, redoslijedom – prvo presvlačenje, uzimanje
papuča i peškira i onda pod tuševe.
Međutim, grupa šereta, kojih nikada u rudarstvu nije nedostajalo,
znajući za njegovu fobiju, napravili su mu drvene papuče u obliku
tabuta. Naštimali su tako da kad
on otvori vrata ormara, te „papuče“
spadnu pred njega da bi efekat bio
što jači, a kad to Selver ugleda, onako go golcat, glasno jaučući, istrči
vani i upadne u prostoriju gdje se
održavao raport. Upravnik je morao
prekinuti raport, zaprijetiti sankcijama za odgovorne, ali čim je napustio salu, razlijegao se smijeh rudara
koji se nikako nisu mogli suzdržati.
Ruski gulaš
Vraćajući se kući, vrijedni kopač
Vinko donesi bi ponekada hranu koju
je dobivao u rudničkom restoranu.
Primijetio je da to supruga često pretrese i dadne djeci da pojedu, te jednom odluči da je namagarči. Nađe u
magacinu stari ruski samospacioc u
crvenoj kutiji, koji je više podsjećao
na veću konzervu gulaša i ponese ga
kući. U kutiji su bili naočari, gumeno
crijevo i filter (za sprečavanje prodiranja ugljenmonoksida u pluća, ako
bi zatrebalo). Vinko namjerno naglasi suprugi da mu čuvaju taj gulaš
za večerašnju treću smjenu, i ode da
spava. Kad se probudio, vidio je otvorenu konzervu i sadržaj izvađen
vani.
Šta ste mi ovo uradili? – k’o fol se iznenadi Vinko.
Na to će supruga:
J... ti svoj gulaš, pa u njemu samo
grkljun i oči!
15
KAKANJSKE NOVINE
Taiba i šampon
vodnog osoblja Stare jame, sa direktorom Hajrudinom Čobom na čelu.
Naravno, razgovaralo se o proizvodnoj problematici, zadacima koje treba preduzeti, šta je to što bi trebalo
nabaviti od nužne opreme i materijala, ali pričalo se ponekad i o onome
što nema baš neku vezu sa rudarstvom. Odmah pored sale sa velikim
kvadratnim stolom presvučenim
zelenom čohom, bio je izgrađen
mokri čvor sa kupatilom za upravnika i goste.
Direktor Čobo, uvijek pedantan, mahinalno otvori vrata kupatila da bi
oprao ruke i opsova kad ugleda da
je polomljena tuš-baterija, a obje
slavine iščupane iz zida.
E, ja mu j.... mater, kome je trebalo da
ovo uradi!? – ljutito će, inače uvijek
dobro raspoloženi direktor Čobo –
pa izgleda trebaće čuvara za svaku
prostoriju postaviti!
Poslije završenog kolegija, ostadoše
direktor i upravnik pogona sami, kad
će ti upravnik:
J... ti meni mater, direktore.
Ma, nisam bolan, kada?
Pa jutros, za one slavine. Ja sam
doveo onu svoju i, eto, držeći se za
njih...
Obojica se slatko nasmijaše, a izvinjenje bi suvišno.
kuglaši su upisali i treću ovosezonsku pobjedu protiv ekipe
‘’Ada Nove banke’’ u Banjoj Luci
identičnim rezultatom kao u
prva dva meča, 6:2. Rudare su do
treće pobjede nosili raspoloženi
Muamer Bešić (605 oborenih
čunjeva) i Dinko Duncić (600
čunjeva), te Amar Alagić (575
oborenih čunjeva).
Naši kuglaši nakon tri kola imaju devet bodova i sada su na diobi prvog
Dinko i Muamer su sjajno odradili
meč u Banja Luci
pobjedom pokazuju da sa razlogom ciljaju na sam vrh tabele
premijer lige u kuglanju.
U narednom kolu Bešić,
Izložbeni salon keramike
Dundić
i društvo
Baucentar
Trgošped imaju za
ul.Rudarskajoš
bb jedan tim iz
protivnike
72240Luke,
Kakanj
Banja
a riječ je o ekipi
‘’Borca’’. Ovaj meč se trebao
tel: 032 554 255
igrati
u [email protected]
dane Kurban-bajrae-mail:
ma,
je meč u dogovoru
web:aliwww.trgosped.ba
sa Banjalučanima odgođen do
Radno vrijeme:
daljnjeg.
pon-sub: 07:00 - 17:00
ned: 07:00 - 14:00
Na ilidžanskom turniru TKD klub „Nur“ osvojio 20 medalja
U subotu 27. septembra na Ilidži
je održan 8. Međunarodni taekwondo turnir „Olimpic Open“.
Turnir je održan za mlađe kadete, kadete, juniore i seniore. Na
Jer znamo
koliko preko
je bitno
turniru
je učestvovalo
400birati po svojoj mjeri.
takmičara, iz 9 država: Hrvatske,
Srbije, Turske, Slovenije, Crne
Gore, Austrije, Njemačke, Bugarske i BiH. Taekwondo klub “Nur”
na ovom turniru nastupio je sa 28
takmičara, od kojih je 20 osvojilo
medalje: 8 zlatnih, 5 srebrenih i 7
Tim TKD kluba Nur na Ilidži
bronzanih medalja. Zlato su osvojili Sumeja Kevilj, Amila Abaz, Mirzet i Sumeja Fejzić. Bronzanim medaljama
Delibašić, Evelin Piljug, Amina Grahić, okitili su se: Emra Helja, Fatima Ademi,
naFejzić.
telefon:
Alen Palić, Narudžbe
Adna Berbić i Jusuf
Ilhana Kovačević, Mubina Mrkonjić,
Srebro su osvojili:
Zejneb
Ademi,
Ismir
061/ 853 - 522 Merjema Fejzić, Šejla Vehab i Harun
Kovač, Sanin Hadrović, Šemsa Silajdžić Vehab. Najboljom juniorkom turnira
proglašena je Amila Abaz iz taekwondo kluba ‘’Nur’’.
‘ Amila je opravdano ponijela epitet
najbolje juniorke turnira pobijedivši
tri borbe, od kojih je i pobjeda nad
turskom reprezentativkom. Ovo je
jedan od najjačih turnira održanih
posljednjih godina u BiH. U narednom periodu takmičari našeg kluba pripremaju se za međunarodna
takmičenja, dok 5 takmičara i
reprezentativaca BiH: Evelin Piljug,
Adnan Haračić, Šemsa Silajdžić,
Emir Goralija i Šejla Vehab se pripremaju za odlazak na Balkansko
prvenstvo koje će se održati 11. i 12. oktobra u Sloveniji’’ - riječi su predsjednika Taekwondo kluba “Nur” Kakanj,
Halima Fejzića.
16
broj 247, 10.10.2014.
KAKANJSKE NOVINE
KAKANJSKE NOVINE
Ulica A. Izetbegovića 63
Tel:032 557 - 360;
557 - 361
Ulica 311. lahke brigade bb
Tel: 032 558 - 970
broj 259, 15.04.2015.
21
OGLASI
Besplatne male oglase
možete poslati sms porukom:
061/362-654 i na
e-mail: [email protected]
NEKRETNINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prodajem stan 74 kvadrata
u ulici Branilaca bb. Cijena
1.250 KM po metru kvadratnom. Tel: 061-994-694;
Prodajem stan u soliteru
kod crkve na 10. spratu,
kompletno opremljen i renoviran, klimatiziran. Extra stanje, da ne opisujem,
dođite i pogledajte. Cijena
po viđenju i dogovoru. Kontakt mobitel: 062 011 451;
Prodajem kuću površine
306 kvadrta u centru Kakanj
sa 832 kvadrata okućnice.
Tel: 061-482-925;
Prodajem kompletno imanje nedaleko od grada. Vrlo
povoljno. Tel: 065-983-090;
Prodajem kuću na Hrasnu,
kuća je opremljena, na dva
sprata, sitna cigla, gradsko
grijanje, svi priključci. Tel:
061-461-738;
Prodajem kuću u naselju
Doboj kod Vatrogasnog
doma, kuća je na dva sprata
i pogodna je za dvije porodice. Tel: 063-048-274;
Na prodaju kuća prema
Povezicama u blizini svih
vitalnih objekata, posjeduje
oko 300 kvadrata okućnice
i montažnu garažu, papiri
uredni. Tel: 061-875-348 ili
061-583-271;
Prodajem kuću u Gornjem Moštru/Visoko sa
okućnicom
od
1.700
kvadrata, kuća je 10x10,
odmah je useljiva, pogodna
za dvije porodice. Tel: 061183-918;
Prodajem zemljište 2.242
kvadrata u naselju Doboj
u blizini osnovne škole. Tel:
061-222-894;
Prodajem građevinsku parcelu cca 800 kvadrata u
Kaknju/Centar. Tel:032-736018;
Prodajem 648 kvadrata
zemlje i devastiranu kuću u
ulici Željeznička Stanica/Kakanj, 50 metara od rampe.
Tel: 032-553-308 i 062-707839;
Kupujem kuću sa 3 duluma
zemlje u okolini Kaknja,
plaćam u KM. Tel: 062-971-
broj 259, 15.04.2015.
•
•
•
•
VOZILA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Polo 1.9 TDI 74 KW, model
2002., crni/metalik, 3.vrata,
full/oprema. Cijena 5800
KM. Tel: 061-162-382;
Golf 5 dizel 1.9 TDI 77 KW,
model 2005., boja silver/
metalik, full/ oprema. Cijena 9500 KM. Tel: 061-162382;
Audi A-3 dizel 1.9 TDI 77 KW,
model 2006., crni/metalik,
full-oprema. Cijena 12600
KM. Tel: 061-162-382;
Opel Astra 1.7 CDTI 59 KW,
model 2005., boja plava/
metalik, full oprema. Cijena
8200 KM. Tel: 061-162-382;
Passat dizel 1.9 TDI 66 KW,
model 1994., registrovan
do novembra 2015., limuzina, tamno/zeleni metalik.
Cijena 3300 KM. Tel: 061162-382;
Citroen C-4 dizel 1.6 HDI 66
KW, model 2006/2007., boja
ljubičasta/metalik, plaćeno
sve do registracije, full/oprema. Cijena 6990 KM. Tel:
061-462-055;
Polo dizel 1.9 TDI 74 KW,
model 2002/2003., boja
crna/metalik, registrovan,
full oprema. Cijena 5990
KM. Tel: 061-462-055;
Opel Kadet 1.6 dizel, model
1986., registrovan do novembra 2015. Tel: 061-595459;
Prodajem motokultivator
IMT 14 KS, model 2000. Prodajem auto marke Fiat Panda 1.3 dizel, model 2009.
Tel: 062-902-492;
Prodajem Golf 3 TDI 1.9
boja metalik-plava, 66 KW,
registrovan do januara
2016. Cijena 3500 KM. Tel:
061-610-532;
Polo 1.4 TDI boja silver/
metalik, 55 KW, full oprema,
model 2001. Cijena 6.700
KM. Tel: 061-162-382;
BMW 520 dizel 2.0 100 KW,
model 2001., plaćeno sve
do registracije, full-oprema.
Cijena 7900 KM. Tel: 061162-382;
OSTALO
USLUGE
•
•
•
•
•
•
•
•
Vršim
usluge
u
građevinarstvu:
malterisanje, zidanje, keramiku,
fasade, sve po dogovoru.
Tel: 061-624-622;
Vršim unutrašnje uređenje
stanova, kuća, stubišta: gletovanja, moleraja, rofiksa,
edelpulca, laminata, vrlo
povoljno i kvalitetno. Tel:
061-842-965;
Iznajmljujem građevinsku
skelu: 200 kvadrata. Cijena
10 KM po danu. 400 kvadrata. Cijena 20 KM po danu.
600 kvadrata. Cijena 30 KM
po danu. Tel: 061-771-889;
Pravim sve vrste tapaciranog namještaja, popravljam sve vrste starog
namještaja,
ugrađujemo
kuhinje i sve vrste pločastog
namještaja. Tel: 061-584779 ili 062-944-747;
Dajem instrukcije iz engleskog jezika za učenike
osnovne i srednje škole. Tel:
062-980-845;
Povoljno dajem instrukcije
iz matematike i fizike za osnovne i srednje škole. Dolazim na kućnu adresu. Tel:
060 3265872;
Diplomirani fizioterapeut
nudi usluge: manuelne i
sportske masaže, streching
tretman i kineziterapiju kod
bolova vrata i kičmenog
stuba. Tretmane radim u
vlastitom prostoru, po dogovoru dolazim na kućnu
adresu. Informacije za termin možete dobiti na mob:
0603220044;
Parketar: povoljno i kvalitetno vrši usluge postavljanja,
breušenja i lakiranja svih
vrsta parketa, postavljanje
laminata, sipoda, kao i
mjerenje vlage. Tel: 061774-925;
Elektroenergetičar:
izrada i popravak električnih
uređaja,
montaža
automatskih osigurača, ugradnja indikatora, montaža
rasvjetnih tijela. Dolazimo
lično na adresu, te na licu
mjesta otklanjamo kvarove.
Tel: 067-118-9516;
Usluge kombi T4 prevozi na
sve destinacije razne vrste
robe, selidbe, more, sportska dešavanja, seminari itd.
U ponudi dva kombija. Tel:
061-774-925;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prodajemo kozije mlijeko
1l/3 KM. Tel: 062-755-211;
Prodajem laptop i5, garancija 6 mjeseci. Cijena 380 KM.
Tel: 061-838-943;
Prodajem kvalitetne polovne računare uvezene iz
Njemačke (HP,Dell) sa komplet opremom (monitor
19”,20“,24”, tastatura, miš).
Na računaru dolazi instaliran
licenciran operativni sistem
Windows 7 Cijena 250 - 400
KM. Kontakt: 061/ 92 98 04;
Prodajem kopačicu HB Viking 000773, benzin, 2.4
KW, korištena 6-7 sati, slike
se mogu pogledati na pik.
ba. Cijena 1.050 KM. Tel: 060320-4055;
Izdajem sprat kuće u naselju
Doboj, kod Vatrogasnog
doma. Tel: 063-048-274;
U ponudi svježa domaća
jaja, jaja za nasad, pilići
domaćih kokoški i mali
pačići. Tel: 062-420-326;
Tražim stan pod zakup 40-50
kvadrata. Tel: 060-344-9197;
Izdaje se dvosoban stan u
ulici Branilaca na prvom
spratu, stan je namješten.
Tel: 061-462-055;
Izdajem stan. Tel: 061-376813;
Čuvala bih stariju ženu ili dijete na predjelu Općine Kakanj. Tel: 062-646-661;
Ne morate kupovati navigacije od 300 KM jer vršim
usluge instalacije licencirane poznate auto navigacije Copilot na android telefone i ne trebate internet
ili bilo koje druge troškove
za korištenje iste. Sve mape
Evrope i svijeta možete
preuzeti besplatno preko
wireless mreže, trebate
imati dodatnu karticu zbog
memorije. Navigacija posjeduje moderan korisnički
interfejs
sa
glasovnim
navođenjem, upozorenjima
o kamerama, prekoračenju
brzine i možete koristiti
bilo koji jezik. Lično sam
prezadovoljan kao korisnik.
Cijena instalacije sa full licencom je 30 KM. Kontakt:
061/ 92 98 04;
Pokretna islamska knjižara
nudi vam: serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta, ilmihale, audio i video kasete,
suru „Bekaru“ CD-u, surme,
mevlude, „Veliki tumač
snova“, mirise, razne zbirke
dova, privjeske, Kur’an na
transkripciji –kućna dostava
na području Kaknja. Tel: 061750-142.
17
KAKANJSKE NOVINE
BESPLATNI MALI OGLASI
803;
Prodajem zemljište kod
džamije u Popima uz glavnu
cestu 1.100 kvadrata. Tel:
061-319-717;
Prodajem u Kaknju/centar
dvosoban stan površine 50
kvadrata, plus podrum 10
kvadrata. Tel:032-736-018;
1. NAJPOZNATIJI BOSANSKI BAN
2. BATINA PALICA(LAT.) BAGULIN
3. PAMUČNI ŠATOR U TOPLIJIM KRAJEVIMA)MNOŽ)
4. GLAVNI GRAD AFGANISTANA
5. DRUŠTVENE PROSTORIJE UDRUŽENJA ZA ZABAVU I SPORT
6. RIJEČNI SLAP, VODOPAD, KASKADA
7. RIJEKA I NASELJE U SRBIJI(TAMNAVA, KOLUBARA)
8. AUTO KRATICA ZA BELGIJU
2. KLIN (DOLE)
3. PIRAMIDA (GORE)
1. MUŠKO SRPSKO IME (DOBRISLAV)
2. PRINATANI MEDIJI OBJAVLJEN ZA DVA BOJA U JEDNOM LISTU
3. SREDNJOVJEKOVNA BORBA DVOJICE, DVOSTRUKI MEČ.
4. GRAD NA RIJECI BOSNI I UŠĆIMA RIJEKA SPREĆE I USORE.
5. SLOBODAN OD MILJA (SLOBO)
6. POEN OSVOJEN POBJEDOM, (JEDINICA ZA USPJEH)
7. VELIKA SIBIRSKA RIJEKA
8. OPSEG OBUJAM OBIM
3. KLIN (DOLE)
PIRAMIDALNO - KLINASTI KINESKI ZID
1. KLIN (DOLE)
1. IGRAČ NOGOMETAŠ
2. SVEČANI OLES FUADOV
3. NOGOMETNA IGRA (NAJVAŽNIJE SPOREDNA STVAR)
4. SAZVJEŽĐE SJEVERNE NEBESKE HEMISFERE
(VRSTA KRUPNE PTICE)
5. MUSLIMANSKA ŽENA SA DIMIJAMA I FEREDŽOM
6. SVEČANI PLES
7. HEMIJSKI ZNAK ZA ALUMINIJUM
8. PRVO SLOVO
2. PIRAMIDA (GORE)
1. PRISTAŠA MODALITETA(NAČINA MODUSA)
2. BIVŠI OMLADINSKI LIST KOMUNISTIČKE OMLADINE SFRJ
3. SKAKATI U VODU NA GLAVU NA MOSTARSKI NAČIN
4. IME NAJVEČEG NJEMAČKOG PRIPOVJEDAČA
DEMOKRATE I ANTIFAŠISTE(1875-1955)
5. SIMBOL MOSTARA (SPAJA DVIJE OBALE RIJEKE)
6. VRSTA SLADKOVODNE RIBE IZ REDA KOŠLJORIBA
7. MJERA ZA OTPOR STRUJE
8. KRATICA ZA METAR.
1. PRVI DIO NAZIVA OPĆINSKOG LISTA OPĆINE KAKANJ
2. JEDNA OD ATLETSKIH DISCIPLINA
3. RADNJA KOJU BEBA OBAVLA U PELENAMA (OSIM MOKRENJA)
4. GRAD U SEDNJOJ BiH (RUDNIK MRKOG UGLJA,
TERMOELEKTRANA I CEMENTARA)
5. NOGOMETAŠ IZ BRAZILA (IGRAČ BARCELONE I REALA)
6. LUKA U IZRAELU
7. AUTO OZNAKA ZA KARLOVAC
8. HEMIJSKA OZNAKA ZA KALIJUM
RJEŠENJA IZ PROŠLOG BROJA:
PANAGRAMNA ISPUNJALJKA :
* GORNJI LIK : Sto godina Kaknja.
* DONJI LIK : Bosanske ratne godine, Priče iz zavičaja, Leksikon Kaknja
broj 259, 15.04.2015.
18
1. PIRAMIDA (GORE)
UREĐUJE: IVICA PEKIĆ -PEKIVI-
1. STANOVNIK JEDNE ŠPANSKE PROVINCIJE
2. LETVA, ŽIOKA, PREČKA U OGRADI (TUR)
3. VRSTA DRVEĆA (IZ ŠIPRAŽJA)
4. DIO ZIMSKE SPORTSKE OPREME
5. TALIJANSKI FILMSKI REDATELJ(VITORIJA DE...) PODVODNI GREBEN
6. VRSTA ZIMSKOG SPORTA
7. NOVA HRVATSKA REGISTRACIJA (SKRAĆENICA ) ZA SISAK
8. HEMIJSKI ZNAK ZA SUMPOR
NI
RAD . 259
NAG ON br
KUP
KAKANJSKE NOVINE
ZABAVA
Uređuje Edis Škulj, foto Mirsad Mujagić
Prva liga FBiH u fudbalu
SPORT
U periodu između
dva broja, ekipe
Mladosti i Rudara
odigrale su po dva
prvenstvena meča.
U dvadesetom kolu
Prve lige FBiH ekipa
Rudara je remizirala sa ‘’fenjerašem’’
prvoligaškog
društva,
ekipom
Orašja. Na stadionu
pod Vardom bilo je
1:1. Ramić je doveo
Rudar do vodstva u 76. minuti susreta, da bi Lugavić dvije minute prije
kraja regularnih 90 minuta susreta
donio poravnanje gostima iz Orašja
i vrijedan bod u borbi za opstanak.
Glavni sudija meča Mateo Musa iz
Čitluka imao je nekoliko čudnih odluka koje nisu išle u prilog domaćinima,
ali to ne može i ne smije biti alibi za
lošu igru ‘’zeleno-crnih’’.
U 21. kolu Rudar je gostovao u
Banovićima, ekipi Budućnosti. Derbi
dva ‘’rudarska’’ tima pripao je ekipi iz
Banovića koji su golom Amela Delića
u 83. minuti došli do vrijedne pobjede
i tri boda sa koja su zadržali priključak
za vodećom ekipom Mladosti.
Ekipa Mladosti je u dva prethodna
kola slavila. U prvom od ova dva
meča su kao gosti slavili protiv ekipe
Branitelja rezultatom 1:0, a strijelac
jedinog gola bio je Isaković.
U derbiju 21. kola izabranici Nijaza
Kape su pregazili Goražde sa visokih
3:0. Nakon početnog ispitivanja
Mladost u vodstvo u 31. minuti dovodi Isaković koji loptu glavom šalje
iza leđa Nikolića i sa rezultatom 1:0
se odlazi na odmor. Treba napomenuti kako je Mladost u prvom poluvremenu imala još dvije lijepe šanse
preko Šišića i Gačana, dok gosti nisu
ozbiljnije zaprijetili ka golu Hinovića.
Početkom drugog poluvremena
Čakar je na ispit stavio Hinovića koji
spretnom reakcijom nogom loptu izbroj 259, 15.04.2015.
Ekipa Mladosti juriša prema Premijer ligi
bija u korner i spašava svoju mrežu.
U nastavku se igralo na sredini terena, Mladost kontroliše igru i drži
loptu u svom posjedu. U 72. minuti
sjajan prodor. Agilni Šišić ulazi u
šesnaesterac kojeg ruši jedan od
odbrambenih igrača Goražda i to je
jedanaesterac za ekipu Mladosti koji
u gol pretvara Savić. U posljednjim
trenucima utakmice raspoloženi
Šišić ponovo probija po lijevom boku
Goraždana i šutira, ali pogađa okvir
gola Nikolića, a lopta se odbija do
mladog Đuđe koji iz neposredne blizine trese mrežu gostiju za konačnih
3:0. Treba napomenuti kako je u
posljednjih nekoliko minuta igre
u dresu gostujuće ekipe zaigrao i
dugogodišnji napadač Mladosti, Emir
Bajramović kojeg je ‘’Crvena Legija’’
nagradila gromoglasnim aplauzom
po ulasku na teren. Ovom pobjedom
ekipa Mladosti je izbacila Goražde
iz borbe za Premijer ligu i s pravom
se mogu nadati ulasku u veći rang
takmičenja.
‘’U jednoj predivnoj utakmici slavili
smo ubjedljivo sa 3:0. Po meni je ovo
jedna čista i zaslužena pobjeda, jer
ekipa Goražda za 90 minuta nije gotovo ništa napravila na terenu. Ovom
pobjedom smo napravili korak više ka
Premijer ligi i ima još devet utakmica
da se igra i u svakoj od njih moramo
dati svoj maksimum. Na pravom smo
putu da našem gradu
podarimo nešto što
se čeka godinama,
a to je Premijer liga.
Ova publika zaista
zaslužuje da ima
premijerligaša jer nas
nose tokom svih 90
minuta bilo gdje da
igramo’’, rekao je vidno raspoloženi trener
domaćih Nijaz Kapo,
te dodao:
‘’U narednoj utakmici u Konjicu smo totalni favoriti i
sve sem našeg trijumfa bi bilo veliko
iznenađenje. Naravno da idemo na pobjedu, ali ne smijemo se nikako opustiti. Imamo samo Rizvanovića sa tri žuta
kartona, dok će mi svi preostali igrači
biti na raspolaganju’’.
Na kraju treba napomenuti kako
je ovo bio peti ‘’proljetni’’ trijumf
Mladostaša, uz jedan poraz u Sanskom
Mostu, dok je Rudar u šest proljetnih
utakmica pobijedio samo Radnički
iz Lukavca, remizirao sa slabašnim
Orašjem i ubilježio čak četiri poraza.
Nešto očigledno ne štima u starijem
kakanjskom prvoligašu i vrijeme je za
promjene koje će donijeti rezultate
ali i mir na stadionu ‘’Pod Vardom’’.
Na drugoj strani u Doboju vlada velika euforija, nakon 21. kola Mladost
je vodeća sa 43 osvojena boda i svi
direktni konkurenti za Premijer ligu,
ekipe Bratstva, Budućnosti i GOŠK-a
dolaze u Doboj gdje za sada igrači Nijaza Kape imaju stopostotan učinak
i vjerujem kako je došlo vrijeme da
Kakanj ugosti ekipe kao što su Sarajevo, Željo, Čelik i Zrinjski. Na drugoj
strani Rudar tone sve dublje i dublje
i potrebne su velike promjene da bi
stvari krenule uzlaznom putanjom u
ovom klubu.
U narednom kolu Rudar će ugostiti
ekipu Čapljine, dok Mladost ide na
megdan posljednoplasiranom Igmanu iz Konjica.
19
KAKANJSKE NOVINE
Mladost pregazila Goražde i zadržala lidersku
poziciju, dok Rudar tone sve dublje i dublje
SPORT
Kuglaši Rudara sezonu završili na petom mjestu
U pretposljednjem kolu
kuglaši Rudara su u kakanjskoj kuglani nastavili
pobjedonosni niz. Ovaj
put u derbiju kola savladali
su banjalučku ekipu Knin
Revite rezultatom 5:3. U
prvom bloku susreta, Turudija i Alagić su odigrali
veoma dobro protiv dva
ponajbolja igrača Knina
u ovoj sezoni, a učinak
je bio 1:1 i prednost od
15 čunjeva za goste. Alagić je pobijedio dugogodišnjeg reprezentativca
Gurešića u posljednjoj kugli i ujedno
je to bio najbolji pojedinačni rezultat
susreta od 597 oborenih čunjeva. U
drugoj izmjeni, Safunđija i Hrustemović
su odigrali također solidno. Safunđija je
svoju najbolju partiju u domaćoj kuglani ostavio za ovaj susret i donio veliku
prednost za Rudar, dok je Hrustemović
u samoj završnici izgubio bod od
Andrića, tako da je rezultat bio 2:2, ali
sada je prednost u čunjevima bila na
strani naših kuglaša. Posljednja izmjena
u ovom susretu bila je kao i prethodne
dvije. Dundić je ponovo briljirao i donio
treći poen za Rudar, dok je Bešić odigrao
najslabiji meč sezone, ali ipak je bilo
Odlična peta pozicija za kakanjske kuglaše
dovoljno da Rudar upiše novu pobjedu.
Najbolji pojedinac susreta bio je Amar
Alagić sa 597 oborenih čunjeva, dok je
kod gostiju bolji od ostalih bio Vladimir
Gurešić sa 595.
U posljednjem 22. kolu Premijer lige
Bosne i Hercegovine za kuglaše ekipa Rudara je savladala Željezničar u
gostima i tako ih poslala u niži rang
takmičenja. Susret u kojem je Rudar
nastupao samo iz prestiža, jer je već od
ranije bilo poznato da završava sigurno
na petoj poziciji, bio je krajnje napet i
neizvjestan do samog kraja. Susret je
obilježio Dinko Dundić koji je odigrao
odlično i još jednom pokazao zašto je u
samom vrhu bh. kuglanja dugi niz go-
dina. Bio je najbolji pojedinac
meča sa 604 oborena čunja.
U prvoj izmjeni za Rudar su
nastupili Alagić i Turudija i
završeno je polovično 1:1 i
mala prednost u čunjevima
za Sarajlije. U drugoj seriji već
spomenuti Dundić i odlični
Hrustemović su donijeli dva
boda za Rudar i veliku prednost u čunjevima, tako da posljednjoj dvojci nije preostao
težak zadatak da susret privedu kraju. Bešić i Safunđija su znalački
sačuvali prednost u čunjevima i tako
donijeli pobjedu Rudaru koji je u ovom
susretu zabilježio pravu malu ‘’osvetu’’
za jesenji poraz u Kaknju.
Ekipa Rudara je prvenstvo okončala
na odličnoj petoj poziciji iza ekipa Kozare, Slobode, Muđugorja i Knin Revite
i sigurno je kako će u narednu sezonu
ući sa više ambicija, jer ekipa koja ja
u posljednjih nekoliko kola pružila
sjajne partije se već polako uigrava za
narednu sezonu. Na kraju treba napomenuti da iako je prvenstvo završeno,
šampion još uvijek nije poznat, a on
će se tražiti za zelenim stolom između
ekipa Kozare i Slobode.
Pojedinačno šahovsko prvenstvu za kadete i juniore za 2015. godinu
KAKANJSKE NOVINE
Uspješan nastup šahista ŠK „Sopot 99“ Kakanj
Šahovski klub ‹›Sopot
99››
Kakanj
je
4.
aprila
učestvovao
na
pojedinačnom
šahovskom
prvenstvu
ZDK za 2015. godinu za
kadete i juniore. Organizator prvenstva bio je
Savez Zeničko-dobojskog
kantona, a prvenstvo je
održano u Šahovskom
domu
Zenica.
Na
ovom takmičenju je
učestvovalo 56 takmičara
iz šahovskih klubova: ‘’Sopot 99’’ Kakanj, ‘’Preporod’’ iz Zenice, šahovski klub ‘’Tešanj’’,
‘’Čelik’’ iz Zenice, ‘’Preporod’’ iz Breze i
šahovskog klub ‹›Visoko››. Igralo se po
Bergerevom sistemu u kategorijama
20
99’’ nastupili su: Jakub
Smaka (1995. godište),
Samir Selimović (1997.
godište) i Amer Hadžić
(2005. godište). U kategoriji kadeta do 12 godina Amer Hadžić je osvojio prvo mjesto, dok je
u kategoriji kadeta do 18
godina Samir Selimović
bio treći. U kategoriji seniora do 20 godina Jakub
Smaka je takođe bio
treći. Najuspješniji član
šahovskog kluba ‘’Sopot
99’’ Kakanj, Amer Hadžić
Detalj sa šahovskog prvenstva u Zenici
je osvajanjem prvog mjesta stekao
raspoređenim po godištima, (posebpravo učešća na Federalnom prvenno muški i ženski uzrast) uz tempo
stvu koje će održati 16. aprila u Lukaigre od 15 minuta po igraču.
vcu ili Tuzli.
Za kakanjski šahovski klub ‘’Sopot
broj 259, 15.04.2015.
SPORT
Rukometaši Kaknja savladali Žepče, a potom
poraženi od Rudara
Rukometni klub Kakanj nastavio je
sa sjajnim partijama na domaćem
terenu. Pod vodstvom Nedžada
Zaimovića savladali su još jednu
ekipu iz gornjeg dijela tabele. U
Kaknju je pala ekipa Žepča koju su
naši rukometaši na kraju savladali sa sedam golova razlike, bilo je
33:26. Prvo poluvrijeme naši momci
su riješili u svoju korist rezultatom
17:12, da bi u nastavku pojačali tempo i na kraju sasvim zasluženo slavili
sa sedam golova razlike. Najefikasniji u redovima Kaknja bio je Dino
Sabljaković sa 12 pogodaka, dok je
Velispahić dodao pet, a Zaimović
četiri gola. Kod gostiju je najefikasniji
bio Abdurahmanović koji je postigao
9 golova.U periodu između dva broja
rukometni klub Kakanj je pretrpio
i poraz na gostovanju kod ekipe
Rudara iz Banovića. RK ‘’Kakanj’’ je
na ovo gostovanje otputovao bez tri
standardna igrača: Zaimovića, Delića
i Begovića i na kraju su poraženi rezultatom 31:27. Ovaj susret je sasvim zasluženo pripao domaćim
igračima koji su tokom cijelih 60
minuta igre pokazali više volje i htijenja i nanijeli poraz izabranicima
Nedžada Zaimovića. Najefikasniji
rukometaš u redovima Kaknja bio je
Edin Velispahić sa 11 pogodaka, dok
je briljantan bio i reprezentativni golman Čehajić koji je imao preko 20
odbrana u ovom susretu.
OKI Kakanj 92 u Čeliću osvojio bod
15:13.
U okviru dvanaestog kola Prve
‘’Ovaj poraz ne umanjuje naše
lige BiH u sjedećoj odbojci, ekipa
šanse za viši rang takmičenja. Ja
Kaknja je gostovala u Čeliću kod
čestitam mojim igračima na boristoimene ekipe. Pored dalekog
benosti i zajedništvu koje smo poputovanja i činjenice da igraju sa
kazali na ovom dalekom gostovanekipom koja se bori za opstanak,
Trgošped d.o.o. Kakanj
materijali
ju. Moramo
biti zadovoljni bodom
igrači Kaknja u Čelić su otputtel: 00387 61 772100, Novo: Građevinski
Popust
na
gotovinsko
plaćanje
3% pobjede
fax:00387
32
559045
nakon
svega.
Idemo
u nove
ovali bez nekoliko standardnih
www.trgosped.com.ba Besplatan prijevoz kupljene robe
i idemo u trinaestom kolu u Maglaprvotimaca zbog radnih obaveza.
e-mail: [email protected]
ju pokazati da smo najbolji u ovom
Trener Abid Čišija nije putovao
rangu takmičenja’’, izjavio je Abdel
zbog porodičnih obaveza, dok
Iz Fazlić
ponude
izdvajamo
nakon
susreta u Čeliću.
je Mukades Trako na put krenuo
• sve za vrt
Maglaj-indeksa igra
bukvalno iz treće smjene sa poOKI Kakanj 92 ima ogromnu prednost u
• Susret
boje iprotiv
lakovi
odnosu na svoje prve pratioce
se za•vrijeme
pripreme
sla. Prvi set domaći igrači iz Čelića dobimašine
i alatiovog broja novina
• vodomaterijal
a potom naši odbojkaši idu na
jaju rezultatom 25:23, da bi naredna dva igre domaćim igračima i ne drže se u Maglaju,
•
centralno
grijanjeu Bužim koji
naši odbojkaši riješili u svoju korist, rezul- ujednačenog kriterija. Prigovori naših još jedno daleko putovanje
•
keramika
i
bori za opstanak u
tatom 23:25 i 20:25. U četvrtom setu koji odbojkaša bili su sankcionisani žutim i se kao i ekipa Čelićasanitarija
Nadamo se damaterijali
će naši odbojkaši
su naši odbojkaši trebali riješiti novom crvenim kartonom kao i oduzimanjem Prvoj•ligi.građevinski
pobjedom i punim plijenom, sudijski boda tako da su domaći uz podršku iz ovih mečeva izvući maksimum i doAkoizželite
uspješno
poslovanje
na polju
trgovine,
izgradnje
proizvodnje betona
asfalta,
datno ise
udaljiti na tabeli od svojih prvih
dvojac
Tuzle
i Živinica,
Admir Lolić
i transporta,
sudija uspjeli
riješiti četvrti
set rezultatom
nazovite
prihvatljivog
i
povjerljivog
poslovnog
partnera
Jasmin Mahmutović tolerišu opstrukciju 25:16, a u tajbreku su slavili rezultatom pratioca, ekipa Ilidže i Kalesije.
broj 259, 15.04.2015.
KAKANJSKE NOVINE
PZU Apoteka “MEDICA”
Ulica A. Izetbegovića M4
Tel: 032/ 557-020;
557-021
557-022
Fax: 032/ 557-023
21
SPORT
Irma Numanović putuje na Evropsko
prvenstvo u Latviju
U periodu od 18. do 19. 04.2015.
godine, u Daugavpilsu u Latviji, u
organizaciji Shotokan Karate Of
United Nations - SKDUN održat će
se Evropsko prvenstvo u karateu. Na
ovo prestižno takmičenje, odnosno
u BIH reprezentaciju, između ostalih
pozvana je članica karate kluba ‘’Rei’’
Irma Numanović, koja je u kvalifikacijama održanim u Brčkom 14.03.2015.
godine, u kategoriji kate djevojčice
2003. godište treći nivo, osvojila prvo
mjesto pojedinačno, te drugo mjesto
ekipno.
Irma je učenica VI razreda Osnovne
škole ‘’Hamdija Kreševljaković’’ Kakanj. Karateom se bavi već sedam
godina i do sada je postizala zavidne
rezultate kako na domaćim tako i na
međunarodnim takmičenjima. Karate klubu ‘’Rei’’ Irma se pridružila prošle
godine u jedanaestom mjesecu i u
tom periodu na tri turnira osvojila tri
zlatne i četiri srebrene medalje. Pored
karatea ova djevojčica je i polaznik
Škole glume već petu godinu, polaznik Škole za gitaru pri Domu kulture
Kakanj, kao i članica Baletnog studija
‘’Ars’’ Kakanj od njegovog osnivanja.
Kada su u pitanju očekivanja od ovog
takmičenja, Irma kaže da priželjkuje
najbolji rezultat, ali ono što obećava
je da će se potruditi da se pokaže u
najboljem svjetlu i da će dati sve od
sebe da dostojno predstavi sebe, svoj
klub, naš Kakanj i našu dragu Bosnu
i Hercegovinu. Nema sumnje da će
njen trener Eldin Džulić na najbolji
mogući način pripremiti ovu svestranu djevojčicu za ovo takmičenje i da
ćemo u našem narednom broju pisati
o uspjehu mlade Kakanjke.
U ovom karate klubu u sekciji Kakanj održano je i polaganje za karate
zvanja, odnosno pojaseve po SKDUN
BIH pravilima. Komisija je bila u sastavu: Eldin Helja, Eldin Džulić, Mersiha Delalić, a polaganju je pristupilo
trinaest kandidata za zvanja od žutog
do zelenog pojasa i svi kandidati su
uspješno položili nova karate zvanja.
KAKANJSKE NOVINE
Mlada reprezentacija BIH slavila protiv
Turske na stadionu „Pod Vardom“
Mlada reprezentacija Bosne
i Hercegovine posljednjeg
dana marta savladala je u
našem Kaknju selekciju Turske rezultatom 2:1, a utakmicu je osim dvostrukog
strijelca Armina Hodžića
obilježio i glavni sudac, Irfan Peljto koji je podijelio
ogroman broj kartona za
jednu prijateljsku utakmicu.
Naša reprezentacija je
susret počela u sastavu: Kjosevski, Memija, Merajić, Miletić,
Omerbašić, Mihojević, Rahmanović,
Radovac, Jelišić, Sadiković i Hodžić,
dok je u drugom kontrolnom susretu mladu selekciju naše domovine vodio Darko Nestorović. Pred
oko 3000 gledalaca „Pod Vradom“
reprezentacija Bosne i Hercegovine je pružila mnogo bolju igru
nego protiv „Amera“ u Tuzli i sasvim
zasluženo slavila rezultatom 2:1. Do
prvog gola naša reprezentacija dolazi preko Armina Hodžića u osmoj
minuti. Dvadeset minuta kasnije,
Turska je poravnala na 1:1 i činilo
22
iako su obje reprezentacije
imale nekoliko prilika. Tako
je U-21 reprezentacija BiH
iznenađujuće slavila protiv
Turske na dobro popunjenom stadionu „Pod Vardom“,
što je bio i prvi trijumf
Darka Nestorovića na klupi
našeg mladog tima.
Posebno je bio emotivan
trenutak kada se na stadionu FK “Rudar” Kakanj
intonirala himna Bosne
Kakanj je bio sretan Nestoroviću čiji su izabranici slavili
i Hercegovine što je značilo da
protiv odabrane selekcije Turske rezultatom 2-1
se u Kaknju, prvi put u njegovoj
se da će se tim rezultatom i završiti
prvo poluvrijeme. Da tako ne bude dugogodišnjoj historiji, odigrava
pobrinuo se još jednom kapiten Ar- reprezentativni nogometni nastup.
min Hodžić, koji je u petoj minuti Gromoglasno su pozdravljeni gonadoknade prvog poluvremena sa lovi naše selekcije, a veliki aplauz
bijele tačke pogodio za 2:1. Drugo naša publika je podarila i u čast pripoluvrijeme donijelo je izuzetno padnika Turskog bataljona EUFOR-a
grubu igru i za takmičarske utak- koji se u našoj domovini nalaze u
mice, a kamoli za jedan prijateljski misiji mira. U znak sjećanja na ovaj
meč. Vjerovali ili ne, ukupno je svojevrsni praznik nogometa u
podijeljeno čak trinaest žutih i je- Kaknju, općinski načelnik Nermin
dan crveni karton, kojeg je zaradio Mandra je selektorima i predstavniHakan Bariš dvije minute prije po- ku Nogometnog saveza BiH uručio
sljednjeg sudijskog zvižduka. Golo- simboličan poklon – grb Općine Kava u drugom poluvremenu nije bilo, kanj.
broj 259, 15.04.2015.
U povodu 15. aprila, Dana općine
Kakanj i Dana Armije RBiH, svim
Kakanjcima i Kakanjkama čestitamo
ovaj značajni datum iz historije našeg
grada i domovine
S&M-P I S&M-P 20
KAKANJSKE NOVINE
PZU APOTEKA
“MEDICA”
DOM ZDRAVLJA
KAKANJ
broj 259, 15.04.2015.
23
KAKANJSKE NOVINE
24
broj 259, 15.04.2015.
Download

Kakanjske Novine