KAKANJSKE
NOVINE
Informativni list općine Kakanj · Godina XII, Broj 257· 15.03.2015. · www.kakanjske.com · Cijena 1 KM
Pet mjeseci nakon Općih izbora
IZABRANA NOVA VLADA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Općina Kakanj pomaže razvoj zdravstva
Elvedina Plasto, koordinatorica
Udruženja žena Medžlisa
islamske zajednice Kakanj
125.000 KM za završetak
Hemodijaliznog centra i 60.000 KM za
proširenje parkinga Doma zdravlja
8. mart u Kaknju
„NATJEČIMO
SE U DOBRU“
JUNIORSKA RUKOMETNA
BIH ĆE
DAN ŽENA – JOŠ JEDNA PRILIKA DA SE REPREZENTACIJA
OBAVITI PRIPREME U
UKAŽE POŠTOVANJE ŽENAMA
NAŠEM GRADU
UVODNIK
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj
www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos
u njegovanju slobode govora i razvoju
štampanih medija na području općine Kakanj,
kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila
2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile
općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakcija:
Azerin Salihbegović
Edis Škulj
Emerin Ahmetašević
Amina Kulović
Ilma Topalović
Amila Durmić
Saradnici:
Ivica Pekić
Adib Zekić
Maid Goralija
Sanela Smajić
Abdurahman Zukan
Emina Dedić
Nađa Kovačević
Ahmed Kovač
Mirsad Mujagić
Hamid Hadžić
Eldin Omeragić
Alma Kahvedžić
Maja Hodžić
List izlazi svakih 15 dana.
Adresa redakcije:
Šehida br. 5
Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
[email protected]
Fotografije:
Redakcija
KAKANJSKE NOVINE
Grafička obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
([email protected])
Rukopisi, fotografije i diskovi se ne vraćaju.
List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom
o informisanju, a na osnovu rješenja broj 1040-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila
Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.
Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od
02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod
na koji se ne plaća porez na promet proizvoda.
Žiro račun:
134-020-0000083244 kod IK banke Zenica
2
„Oni koji su, rekao bih, romantičarski
krenuli u borbu za Domovinu, itekako
su ostavljeni po strani“
Osamdesetih godina u
nastavi tako kao i njegov
Kaknju je postojala orgaprethodnik!
nizacija ili društvo pod naLijepo je vidjeti nova
zivom „Muzička omladina
zdanja PS Kakanj, obnovKakanj“. Okupljala je mlade
ljen Sud, buduću zgradu
iz tog doba koji su slušali
Općine i budućih invesCepeline, Parplovce i što
ticija koje će doći u Kakanj.
bi rek’o legendarni Pičo,
Ono što boli sve Kakani grupu Vitesnake. Eh, tih
jce su radna mjesta. Ne
godina nakon smrti Izetomožemo svi u TE Kakanj,
vog Tite išlo se iz Kaknja Piše Azerin Salihbegović Rudnik Kakanj, Cemenna stadion JNA da se dočeka štafeta taru Kakanj. Privatni sektor naspod geslom „Sve je isto samo njega toji zadržati svoje radnike, još da ih
nema“. Ta neka raja iz Kaknja krenu- država bar malo oslobodi obaveza i
la bi krajem maja put Beograda i uz nameta, sigurno bi bilo više radnih
muziku i pjesme tih vremena kroz mjesta. Nemoj čekati da neko drugi
prozor autobusa „Zenicatransa“ pos- riješi tvoj problem. Kreni sa idejom
matrala ljepote koje je imala bivša i osiguraj budućnost i sebi i svonam zemlja. Kako je sve bilo organi- joj porodici. Kako? Kredit dobiti ne
zovano po planu i programu, prvo možeš, nemaš zemlje, a imaš ideju...
bismo otišli u tvornicu čokolade Soko Kažu da se jedan Kinez obogatio sa
Štark, a nakon toga put Kalemegda- čačkalicama sa kišobranom za sladna i onda u večernjim satima stadion oled. U Općini Kakanj će ti pomoći
i 50.000 onih koji su tada vjerovali da ako napraviš biznis plan, a od nečega
će i dalje sve biti kako treba. Sjećam se krenuti mora. Mi u Bosni nećemo
se jedne malene šestogodišnje praviti mobitele i LCD televizore, a
djevojčice koja je bila u mojoj grupi možemo posaditi i ubrati posađeno.
i koja je morala u tolaet. Kako izaći sa I za kraj ovog pis(kar)anja, oni koji
tribine do WC-a kada oko vas imate odlučuju o nama, a svjedoci smo
na hiljede posjetilaca i pored kojih se da svakodnevno nešto dogovaraju,
mora proći. Snađosmo se na brzinu moraju i trebaju znati da je ovaj narod
i druge curice koje su bile u grupu predobar. Pedeset demobilisanih
napraviše mini krug, okrenuše leđa, boraca svakodnevno u Kaknju šeta
a ta mala djevočica čučnu u sredini ovim gradom sa ručnom bombom u
da je niko ne vidi i obavi ono što je džepu. To nadležni ne znaju. Kada se
tištilo.
desi zlo, onda će na sav mah početi
35 godina poslije, tu u prostorijama rasprave o borcima i njihovim „pravigdje se družila omladin,a danas je ma“. Dobro je general Dudaković
KUD „Dikan“. Pjesme, igre i sve ono kazao da kako vrijeme prolazi, na
što smo radili mi sada rade neke nove obilježavanja godišnjica smrti onih
elektronske generacije. Moj i vaš grad koji dadoše živote za odbranu BiH,
mijenja imidž i postaje i ljepši i bolji. sve manje dolaze oni koji bi se trebali
Ima i kritika zbog ove prokletinje, pobrinuti da njihova djela ne padnu
„teste“ od Pojate do Tahirovog mlina, u zaborav.
ali i to će jednog dana doći na red.
- Mi smo se borili za BiH, za njene inRudar i Mladost uskoro će imati svo- stitucije. Na državnom nivou ne postjih devedeset minuta. Kad slušam oje boračke organizacije niti oni koji se
naše sugrađene o toj predstojećoj brinu za sve koji su se žrtvovali u ime
utakmici, stičem dojam da će biti be- BiH, patriotizma i nacionalnog ponolaja, a to nam ne treba. Kad gledam sa. Oni koji su, rekao bih, romantičarski
Engleze i njihovu publiku koja je krenuli u borbu za Domovinu, itekako
nekad bila znamo kakva, trebamo su ostavljeni po strani. Domovina je
krenuti tim stopama.
dužna da o njima vodi računa, jer su
Dobili smo muzej i novog direktora. bili spremni da se žrtvuju, a na margini
Nek’ mu je hairli i sa srećom i nek’ su društvenih kretanja, kazao je.
broj 257, 15.03.2015.
AKTUELNO
ZDK: Pet mjeseci nakon Općih izbora
SKUPŠTINA IZABRALA VLADU
Ministarstvo pravosuđa i uprave vodiće Kakanjac Mirnes Bašić• Vlada ZDK bez ministarki
Članovi
Skupštine
Zeničkodobojskog kantona su, u nastavku
pete sjednice, održane 11. marta
tekuće godine, imenovali novu
Na
mjesto
ministra
za
pravosuđe i upravu Zeničkodobojskog
kantona Mirnes
Bašić dolazi sa
pozicije
v.d.
izvršnog direktora za pravne,
Mirnes Bašić: Kadar SDA
opće i kadrovske poslove Rudnika mrkog
uglja Kakanj. Rođen je 18.09.1976. godine,
osnovnu i srednju školu je završio u Kaknju,
te Pravni fakultet u Sarajevu. Član je OO
SDA od 2004. godine, u periodu 2004-2008.
godine bio je vijećnik ispred SDA Kakanj u
Općinskom vijeću Kakanj, a trenutno je član
Izvršnog odbora OO SDA Kakanj. Oženjen je
i otac je dvoje djece.
kantonalnu Vladu na čelu sa premijerom Miralemom Galijaševićem.
Pored Galijaševića, novu Vladu ZDK
Kantonalni odbor
Demokratske fronte - Željko Komšić
predložio je da se
za ministra zdravstva imenuje Bojan
Gvozdenović iz Zenice, za ministra
prometa i komunikacija Goran Bulajić
iz Zenice, a ministar
unutrašnjih
poslova u novom
Članovi nove Vlade ZDK položili svečanu zakletvu
sazivu bude Hajrudin
iz redova stranke SDA čine minis- Žilić iz Olova. Županijski HDZ BIH je
tar poljoprivrede, vodoprivrede i za ministra finansija predložio Anšumarstva Himzo Smajić iz Tešnja, dreja Kajića iz Žepča, a za ministra
ministar rada, socijalne politike i privrede Zvonka Ađelića iz Usore.
izbjeglica Nurđehan Šahinović iz Na sjednici Skupštine ZDK vođena
Žepča, za ministra za boračka pitan- je velika rasprava oko zakonskog osja imenovan je Fahrudin Čolaković iz nova da se u Vladu treba imenovati
Olova, ministar pravosuđa i uprave 40 posto ministara žena, ali je nakon
biće Mirnes Bašić iz Kaknja, a SDA svega odlučeno da se prihvate prije za ministra obrazovanja, nauke, jedlozi tri koalicione stranke, koje
kulture i sporta predložila Mensura su imenovale novu Vladu ZDK bez
učešća ministarki.
Sinanovića iz Zavidovića.
Općina Kakanj pomaže razvoj zdravstva:
Općina Kakanj planira
tokom tekuće godine izdvojiti novčana
sredstva u iznosu od
125.000 KM kako bi
se dovršili radovi na
izgradnji i opremanju
Hemodijaliznog centra u Kaknju. Projekat
izgradnje i uspostave
Hemodijaliznog centra
se realizira u saradnji i
sinergiji Općine Kakanj,
Javne ustanove Dom
Dom zdravlja Kakanj: Značajna ulaganja
zdravlja Kakanj, te kakanjskih privredomogućiti da ovu vrstu medicinnih subjekata.
Cilj je građanima Kaknja koji radi he- skog tretmana ostvaruju u svom
modijalize putuju u druge općine gradu čime bi daleke i za zdravlje
broj 257, 15.03.2015.
opterećujuće
vožnje
postale prošlost.
U 2015. godini Općina
Kakanj će, uvažavajući
zahtjeve i potrebe
građana, izdvojiti i
60.000 KM za proširenje
parkinga u krugu Doma
zdravlja Kakanj.
Ranije je Općina finansirala radove na uspostavi kružnog toka
saobraćaja na lokalitetu
Doma zdravlja kako
bi se izbjegle saobraćajne gužve,
te osigurala stalna prohodnost
saobraćajnice za prolazak vozila hitne
pomoći.
Press Općine Kakanj
3
KAKANJSKE NOVINE
125.000 KM za završetak Hemodijaliznog centra i
60.000 KM za proširenje parkinga Doma zdravlja
AKTUELNOSTI
Općina Kakanj finansirala nabavku novog
kamiona za odvoz smeća
Općina Kakanj i JP “Vodokom” Kakanj
svakodnevno realiziraju aktivnosti
na proširenju mreže sistema prikupljanja i odvoza otpada na teritoriji
općine Kakanj. Jedna od aktivnosti
je i nabavka vozila za odvoz smeća.
Nakon što je nedavno izvršena
nabavka i predstavljanje novog
višenamjenskog
kamiona-kipera
marke “Iveco” ukupne vrijednosti
od 188.124,30 KM (sa uračunatim
PDV-om) kojeg je kupila Općina
Kakanj, 12. marta 2015. godine na
lokaciji Gradske deponije u Kaknju
predstavljen je još jedan kamion
čiju je kupovinu, također, finansirala
Općina Kakanj.
Radi se o kamionu- smećaru marke
Radi se o kamionu- smećaru namijenjenom za sakupljanje, sabijanje i transport komunalnog otpada
“Volvo” namijenjenom za sakupljanje, sabijanje i transport komunalnog otpada. Vrijednost kamiona je
175.498,83 KM (sa PDV-om).
Nabavkom ova dva kamiona stvaraju se preduslovi da se organizirano
odvoženje otpada proširi na ukupno 11 novih mjesnih zajednica, uz
19 mjesnih zajednica u kojima već
postoji organizirani odvoz smeća.
Tako će sistem prikupljanja otpada
nakon proširenja pokrivati 85 % od
ukupnog broja stanovnika.
Planirano je da se narednih godina još povećava opseg odvoza
otpada i da u konačnici obuhvati
svih 37 kakanjskih mjesnih zajednica.
Press Općine Kakanj
Planovi Općine Kakanj:
Osvjetljenje ski-staze na Ponijerima
Tokom 2015. godine Općina
Kako bi se ljubiteljima prirode i zimKakanj planira izvršiti osvjetljaskih radosti omogućio ugodan bovanje cjelokupne ski-staze Poniravak na Ponijerima Općina Kakanj
jeri čime će građanima Kaknja i
vrši redovno zimsko održavanje
gostima iz drugih općina i graputa Kakanj-Tršće-Ponijeri, a planidova biti omogućeno i noćno
rana su i novčana sredstva za
skijanje na poznatoj kakanjskoj
sanaciju ovog puta. U periodima
vazdušnoj banji i ski-centru. Za osznačajno povećanih koncentracija
vjetljenje ski-staze na Ponijerima u
zagađujućih materija u zraku na
ovogodišnjem Budžetu Općine Kapodručju Kaknja, Općina Kakanj za
kanj planiran je iznos od 70.000 KM.
svoje građane osigurava i besplatPonijeri
Trenutno je na Ponijerima moguće ski- u 16:00 sati. Osvjetljenjem staze bit će an prevoz autobusima do Ponijera.
jati u dnevnom terminu, a ski-lift se gasi proširena turistička ponuda Ponijera.
Press Općine Kakanj
KAKANJSKE NOVINE
Upozorenje vulkanizerskim radnjama i
stanicama za otkup sekundarnih sirovina
Odsjek za inspekcije Općine Kakanj upozorava sve vulkanizerske radnje sa područja Kaknja
da će biti oštro sankcionisan
svaki slučaj u kojem se utvrdi
da fizičkim licima dopuštaju
da sa njihovih depoa uzimaju
stare i istrošene gume kako bi iste dojave ukoliko primijete ovakve
spaljivali, te time zagađivali okolinu. slučajeve. Anonimnost je zagaranPozivamo građane Kaknja da Općini tirana.Odsjek za inspekcije upo4
zorava i sve stanice za otkup
sekundarnih sirovina da će
biti vršena kontrola otkupa,
posebno sa aspekta otkupa predmeta koji potiču iz
krivičnih djela, te sekundarnih sirovina koje potiču iz
neovlaštenog spaljivanja (žice iz
gume, kablova, kauča…).
Press Općine Kakanj
broj 257, 15.03.2015.
AKTUELNOSTI
Uspostava održivog poljoprivrednog poduzetništva u Kaknju:
Uskoro dodjela 20 plastenika sa sistemom za
navodnjavanje i sadnicama
Između Općine Kakanj i humanitarnih organizacija LDSC i Muslim Aid
BiH, potpisan je ugovor čiji je cilj
pomoći kakanjskim domaćinstvima
u uspostavi održivog poljoprivrednog poduzetništva.
Kroz ovaj projekat 20 porodica će
dobiti po jedan plastenik površine
100 kvadratnih metara sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama za jedan proizvodni ciklus.
U troškovima nabavke plastenika,
sistema za navodnjavanje i sadnica
Detalj sa potpisivanja ugovora
donatori će učestvovati iznosom od 45
%, Općina Kakanj također sa 45 %, dok i Općina Kakanj će izdvojiti po 22.050
KM. Korisnici sredstava će biti odabrani
će učešće korisnika pomoći biti 10 %.
Za realizaciju ovog projekta donatori kroz proceduru javnog poziva.
U prošlog godina Općina Kakanj
je zajedno sa donatorima izvršila
dodjelu 15 steonih krava, 104
ovce, 101 koza, 10 junica, 24.360
kg stočne hrane, 41.640 kg sijena,
dodjeljivani su i motokultivatori,
muzilice, plastenici, oprema za
zanatske radnje, općinski podsticaji... U IV kvartalu 2014. godine u Kaknju je otkupljeno ukupno 94.441 litara mlijeka, što je
rekordan iznos otkupljenog mlijeka u Kaknju u jednom kvartalu
promatrajući sve poslijeratne godine.
Prije dvije godine otkup mlijeka je iznosio 18.000 litara u jednom kvartalu.
Press Općine Kakanj
Održano predavanje iz oblasti proizvodnje svježeg kravljeg mlijeka
Najboljim proizvođačima dodijeljene nagrade
U organizaciji Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Općine Kakanj i Opće
poljoprivredne zadruge „Inter Agro“
Kakanj, 12. marta 2015. godine u sali
Općine Kakanj održana je edukacija za
proizvođače svježeg kravljeg mlijeka
i sve druge zainteresirane osobe sa
područja Kaknja i drugih općina.
O temama “Uvodne napomene o
higijeni i kvalitetu mlijeka i standardi koji su u primjeni od 1. januara
2015.godine” i “Uzimanje uzoraka tla
i proizvodnja kvalitetne stočne hrane,
primjena i poboljšanje proizvodnje
što kvalitetnijeg svježeg sirovog kravljeg mlijeka”, govorili su mr.sc. Asmir
Budimlić, načelnik Odjela za kontrolu
Uručivanje nagrade najboljem
proizvođaču mlijeka Šefkiji Čelikoviću
sirovog mlijeka u Veterinarskom zavodu
Bihać, doktor veterinarske medicine
Jasmin Brnjak, također sa Veterinarskog
zavoda Bihać, te Edham Hodžić, direktor
Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona. Edukaciji su prisustvovale
53 osobe. Nakon predavanja, Mirnas
Mujezinović, direktor Opće poljoprivredne zadruge “Inter Agro” Kakanj,
uručio je prigodne nagrade trojici najboljih proizvođača svježeg kravljeg
mlijeka sa područja Kaknja za 2014.
godinu.
Nagrade su dobili:
1. Čeliković Šefkija (Tršće)
17.990
litara mlijeka;
2. Šljivo Ferid (Malješ)
17.614
litara mlijeka;
3. Šišić Redžib (Subotinje)
12.724
litara mlijeka.
Press Općine Kakanj
U organizaciji firme “Frutti Funghi” Visoko,
10. marta 2015. godine, u Osnovnoj školi
“Rešad Kadić“ u Brnjicu, održana je teorijska
edukacija iz oblasti jagodičastog voća.
Predavač je bio mr. sc. Adnan Maličević sa
Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz
Sarajeva. Edukaciji je prisustvovalo oko 50
osoba. U uvodnom dijelu prisutne su pozdravili Fadil Merdić, šef Odsjeka za lokalni
ekonomski razvoj Općine Kakanj, i Edin Zukan, direktor firme “ Frutti Funghi” Visoko.
Predstavnici mikrokreditnih fondacija “Eki”
i “Partner” su prisutnima predstavili svoje
vrlo povoljne kreditne linije u oblasti poljobroj 257, 15.03.2015.
Zabilježeno na edukaciji
privrede.
Općina Kakanj kontinuirano radi na traženju
rješenja koja će nezaposlenim osobama, ali
i drugima koji žele da rade kako bi ostvarili
dodatnu zaradu, omogućila da započnu
vlastitu djelatnost. Uz proizvodnju mlijeka
koja je doživjela ekspanziju obzirom da je
u protekle dvije godine porasla sa 18.000
na 90.000 litara otkupljenog mlijeka u jednom kvartalu, Općina Kakanj nudi još jednu
oblast za ostvarenje prihoda. Radi se o zasnivanju zasada jagodičastog voća. I ova
vrsta proizvodnje u Kaknju ima tendenciju
značajnog progresa obzirom da je u jesenjem periodu prošle godine na području
Kaknja zasađeno 120 dunuma zasada maline što je fascinirajuće za općinu koja važi
za primarno industrijsku sredinu.
Press Općine Kakanj
5
KAKANJSKE NOVINE
U Brnjicu održana teorijska edukacija iz oblasti
uzgoja jagodičastog voća
AKTUELNOSTI
Svečanost u JU za kulturu i obrazovanje Kakanj
Ispraćaj starog i doček novog direktora
Javna ustanova za kulturu i
obrazovanje Kakanj 6. marta
tekuće godine dobila je novog direktora Aldina Šljivu, a
u zasluženu penziju ispratila
starog dugogodišnjeg direktora
Izeta Fejzovića. Tog dana zaposlenici ove ustanove priredili
su malu svečanost u čast istoimenog ispraćaja i dočeka.
Od oktobra mjeseca 1987. godine Izet Fejzović je vodio,
možemo reći, kakanjsku kulturu
i obrazovanje, a do prije nekoliko
godina i kakanjski sport. Svih dvadeset i
sedam godina svoga rada, dir. Fejzović
je zajedno sa svojim uposlenicima, publikom, ali i općinskim rukovodstvima
proživljavao uspone i padove Javne
ustanove, počevši od promjena njenog
naziva, transformacija i izmjena njene
djelatnosti, do izgradnje, rušenja i obnove. Sve u svemu, preživjeli su i on i
ona sva ta turbulentna dešavanja kojih
je zaista bilo.
Kada je direktor Fejzović došao na mjesto direktora, u sklopu Javne ustanove
djelovale su i Gradska biblioteka kao
i sportski objekti koji su trenutno u
vlasništvu JP “Kakanj sport”. U godinama
njegovog rukovođenja ovom ustanovom nastali su Dramski studio, Muzički
studio, organizovali se razni kursevi,
škola baleta i mnoštvo drugih značajnih
projekata koji s vremenom postaju naša
tradicija.
O radu direktora Izeta Fejzovića dobili
smo i komentare njegovih radnih kolega.
Medina Sarač: “Skoro cijeli svoj radni vijek
Fejzović i Šljivo
i disciplinovano je održavao red među
osobljem, bio je otvoren za nova učenja i
saznanja, što ga je zasigurno i održalo sve
ove godine na čelu Javne ustanove. Jedan
od njegovih najznačajnijih projekata je
Mirza Mušija
pokretanje Dramskog studija 1999. godine”.
jem govori i činjenica da je na
Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici dopunskim
obrazovanjem završio stručno
usavršavanje u pedagoškoj
grupi predmeta. Svoje radno
iskustvo je stekao u GTUD „DEELA“ d.o.o Kakanj i JP „Vodokom“
d.o.o. Kakanj. PR je menadžer
kakanjskog hora “Bostan”. Osim
što je ambiciozan i društveno
aktivan, Aldin Šljivo djeluje i
politički. Skoro svi ga znamo
kao najmlađeg vijećnika u aktuelnom sazivu Općinskog vijeća. Aldin
je i predsjednik Asocijacije mladih SDA
Kakanj, kao i član Izvršnog odbora istoimene stranke.
Dolaskom na direktorsku poziciju, novi
direktor je zatekao 16 zaposlenih, od
toga 3 pripravnika i 4 radnika u novootvorenom kakanjskom muzeju. O
planovima svoga rada na direktorskom
mjestu JU za kulturu i obrazovanje i ono
na čemu će potencirati i bazirati svoj
rad, Aldin Šljivo kaže:
“Prije svega, čast mi je da mi se ukazalo
povjerenje da rukovodim ovom, za sve nas
izuzetno važnom institucijom koja se bavi
očuvanjem kulturne tradicije i vrijednosti
društva. U fokusu rada JU i dalje će biti
njena temeljna funkcija, tj. ono zbog čega
je ona i registrovana, ali isto tako sma-
KAKANJSKE NOVINE
Zajednička fotografija sa svečanosti
Medina Sarač
sam provela pored direktora Fejzovića, od
kojeg sam mnogo toga naučila, a istakla
bih rad, red, tačnost i disciplina”.
Mirza Mušija: “Izet Fejzović je čovjek koji je
duže od dvije decenije vodio ovu ustanovu
i zasigurno ostavio svoj pečat u njenom
radu. Svojim primjerom, ustrajno, strpljivo
6
Novi direktor JU za kulturu i obrazovanje Kakanj je dvadesetsedmogodišnji
diplomirani ekonomista Aldin Šljivo.
Student je (apsolvent) na postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici – računovodstveni i
revizijski menadžment. Rođen je iste godine kada je gospodin Fejzović došao na
čelo ove ustanove (1987.). Da nije stao
sa školovanjem i dodatnim obrazovan-
tram da treba postići novu razvojnu fazu.
U saradnji sa svojim kolegama trudit ću
se da JU za kulturu i obrazovanje Kakanj
postane nezaobilazno mjesto za ključne
partnere, profesionalnu zajednicu, ali i za
širu javnost”.
Primopredaja je izvršena na fer i korektan način i uz prijateljski osmijeh što nije
slučaj u današnje vrijeme prilikom primopredaja dužnosti. Alma Kahvedžić
broj 257, 15.03.2015.
AKTUELNOSTI
Obilježavanje 8. marta međunarodnog Dana žena
DAN ŽENA – JOŠ JEDNA PRILIKA DA SE UKAŽE
POŠTOVANJE ŽENAMA
U povodu Međunarodnog dana žena,
brojni kolektivi osnovnih i srednjih
škola upriliče obilježavanje ovog datuma za svoje uposlenice. Kao i svake
godine – prilika je to da se sa jasnim
Nastavnice OŠ Hamdija Kreševljaković u
Kamenom dvorcu
Proslava aktiva OŠ Omer Mušić Brežani
Kolektiv Gimnazije Muhsin Rizvić u Kamenom dvorcu
povodom naglasi bitna uloga žene
u svim segmentima društva. Žena
Nastavnice OŠ Rešad Kadić Brnjic
vod da se ženama ukaže pažnja.
Žene su za svoj praznik samoinicijativno ili u organizaciji sindikata
pojedinih škola organizirale večere u
Dio kolektiva Mješovite srednje škole Kakanj
kakanjskim restoranima: Kameni dvotreba da se poštuje i cijeni tokom
rac, Tiron, Moca i Taverna Es. Kako je
cijele godine, te ovaj datum treba shto izgledalo pogledajte na priloženim
vatiti kao simbolični praznik borbe za
fotografijama.
ženska prava, a nikako kao jedini po
Amina Kulović
Učiteljice OŠ Mula Mustafa Bašeskija u Tironu
Općinski savjet Stranke za BiH
Kakanj upriličio je prigodno
druženje sa članicama i ženama
ove stranke u Lovačkom domu,
a povodom 8. marta, Dana žena.
Prigodnim riječima i čestitkama
predsjednik OS S za BiH Kakanj
Rešad Merdić istakao je važnu
ulogu žene u našem društvu.
- Žena danas ne zauzima mjesto
koje joj pripada. Svjedoci ste
Druženje u Lovačkom domu
da smo nedavno nakon zam- Općinskom vijeću Kakanj, a koliko
jene i odlaska jednog vijećnika na se ja sjećam, u bivšim sazivima bilo
drugu dužnost dobili prvu ženu u je više žena u Općinskom vijeću Kabroj 257, 15.03.2015.
kanj. Mi ćemo nastojati u našem
programu posebnu pažnju posvetiti aktivnostima i organizaciji
žena kako bi preuzele veći dio
političke odgovornosti u našem
društvu, kazao je Merdić.
Prigodni pokloni i karanfili odmah na ulazu u Lovački dom
uručeni su članicama, a u znak
zahvalnosti rukovodstvu stranke
prigodnim riječima zahvalile su
se Magbula Mušija i Amela Džomba
ispred Foruma žena ove stranke.
Az.S.
7
KAKANJSKE NOVINE
Osmomartovsko druženje članica Stranke za BiH
Na osnovu člana 5. Pravilnika o utvrđivanju
uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje
prava na dodjelu plastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje nezaposlenih osoba kroz
proizvodnju povrća u plastenicima“ – Kakanj
2015. i na osnovu Sporazuma zaključenog
između Općine Kakanj i humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“, broj: 02/11170/15 od 11.03.2015., kojim su osigurana
donatorska sredstva (od strane Humanitarnih organizacija „MAID“ i „LDSC“ 45 %,
Općine Kakanj 45 % i vlastitog učešća korisnika 10 %) u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Kakanj, Općinski
načelnik raspisuje:
JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika
od 100 m2 sa dodatnom opremom
putem sufinansiranja
I PRAVO UČEŠĆA
Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj koje
ne posjeduju plastenik, a imaju vlastito poljoprivredno zemljište u neposrednoj blizini
stambenog objekta u kojem stanuju, te nezaposlene osobe koje u svom vlasništvu imaju
plastenike površine 200 m2 i više i registruju i
održe registrovanu djelatnost u periodu minimalno dvije godine.
Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti
lica koja su u posljednjih 7 godina ostvarila
pravo na donaciju, dodjelu, ili sufinansiranje
nabavke plastenika od općine, ministarstava,
humanitarnih i drugih organizacija.
KAKANJSKE NOVINE
II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA
Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava
slijedeće uslove:
• Da je nezaposlena osoba,
• Da je upisan u Registar poljoprivrednih
gazdinstava i klijenata u Općini Kakanj
i izvršio ažuriranje podataka za 2015.
godinu ili dostavi ovjerenu izjavu da
će se upisati u Registar poljoprivrednih
gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,
• Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku
proizvodnju i koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem
stanuje,
• Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
• Da sufinansira 10% od nabavne cijene
plastenika sa pratećom opremom (245,00
KM),
• Da obavezno prisustvuje edukaciji iz
oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju
od šest dana.
Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.
8
III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA
Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:
1. pogodnost vlastitog zemljišta za
plasteničku proizvodnju i mogućnost
navodnjavanja
(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na
licu mjesta),
2. dodatni bodovi po osnovu pripadnosti
jednoj od dole navedenih kategorija:
• podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme
provedeno na birou za zapošljavanje),
-
za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice,
-
za svakog izdržavanog člana
porodice,
• borački status podnosioca zahtjeva (demobilisani borac- vrijeme provedeno u
OSBiH),
• podnosilac zahtjeva član porodice šehida
i poginulih boraca,
• podnosilac zahtjeva ima priznat status
RVI,
• podnosilac zahtjeva samohrani roditelj,
• mladi bračni par životne starosti do 35
godina.
Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj
bodova, prednost će imati kandidati koji imaju višečlanu porodicu i veći broj nezaposlenih
u porodici.
IV POTREBNA DOKUMENTACIJA
Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:
1. zahtjev (može se preuzeti klikom ovdje ili u šalter-sali Općine);
2. kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske
službe prema mjestu prebivališta (fizička
lica) izdate u 2015.godini ili ovjerena
izjava da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije
dodjele plastenika,
3. ovjerena kućna lista,
4. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za
zapošljavanje,
5. vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista),
6. ovjerena izjava da posjeduje plastenike površine 200 m2 i više u svom
vlasništvu i da će registrovati i održati
registrovanu djelatnost minimalno 2
godine, a naknadno dostaviti Rješenje
o registraciji djelatnosti prije realizacije
dodjele plastenika,
7. ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik
u svom vlasništvu,
8. ovjerena izjava da će korisnik podsticaja
dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu
najmanje 2 godine od potpisivanja
Ugovora,
9. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva
u posljednjih 7 godina nije ostvarivao
pravo na donaciju, dodjelu, ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine,
ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
10. ovjerena izjava da će sufinansirati 10%
od nabavne cijene plastenika sa pratećom
opremom (245,00 KM),
11. dokaz da je podnosilac zahtjeva demobilisani borac (Uvjerenje od grupe za pitanja vojnih evidencija Kakanj),
12. dokaz da je član porodice šehida i poginulih boraca, RVI (Uvjerenje Službe za
društvene djelatnosti, boračka pitanja,
raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Općine Kakanj izdato u 2015.godini),
13. dokaz da je mladi bračni par životne starosti do 35 godina (ovjerena kućna lista),
14. dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena
kućna lista),
15. ovjerena izjava da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke
proizvodnje u trajanju od šest dana.
Za one koji ne posjeduju plastenike
potrebne izjave za uslove pod rednim
brojevima 7.,8.,9.,10.,15., se podnose
na zajedničkom obrascu „IZJAVA“,
koja se može preuzeti u šalter Sali
Općine Kakanj. Za one koji posjeduju plastenike površine 200 m2 i više
potrebne izjave za uslove pod rednim
brojevima 6.,8.,9.,10.,15., se podnose
na zajedničkom obrascu „IZJAVA“, koji
se može preuzeti u šalter Sali Općine
Kakanj.
V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA
Općinski načelnik imenuje Komisiju za
dodjelu plastenika.
Zadatak Komisije za dodjelu plastenika:
• pregled prispjelih prijava, evidentiranje
kandidata koji ispunjavaju uslove iz
Javnog poziva, obavlja uviđaj na licu
mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za
bodovanje te istu dostavlja Općinskom
načelniku.
Odluku o dodjeli plastenika donosi Općinski
načelnik na prijedlog Komisije za dodjelu
plastenika.
NAPOMENA:
• Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu
plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od šest dana.
Obrasci zahtjeva se zajedno sa dokumentacijom trebaju predati u zatvorenoj koverti na
protokol Općine Kakanj sa naznakom „Za
javni poziv za dodjelu plastenika“.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u
Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, III sprat, kancelarija broj 17
ili na broj telefona 032/771-828 svakim radnim danom od 07:00-15:30 sati.
Javni poziv ostaje otvoren do 23.3.2015.
godine do 15:30 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće
uzeti u razmatranje.
broj 257, 15.03.2015.
Humanitarna akcija učenika Gimnazije u povodu 8. marta
AKTUELNOSTI
KREATIVNOST I HUMANOST ZA ONE KOJIMA JE
POMOĆ POTREBNA
Učenici III 2 odjeljenja zajedno sa razrednicom prof. Adisom Erkočević su na časovima
odjeljenske zajednice pokrenuli
akciju izrade kreativnih čestitiki
u povodu 8. marta, Dana žena.
Čestitke su prodavali u holu
Škole, a sve sredstva od prodaje čestitki usmjerili u kupovinu
namirnica za narodnu kuhinju
Merhamet.
Svi učenici Škole i zaposlenici su
se odazvali i učestvovali u ovoj
akciji koja je bila uspješna na veliku radost učenika, koji su dali
svoj doprinos u pomoći onima
kojima je ona zaista potrebna.
Upućujemo
sve
pohvale
učenicima na humanom gestu
i pozivamo i ostale da organizuju u svojim školama slične
aktivnosti.
Amina Kulović
Unikatne čestitke
Planinari obilježili Dan nezavisnosti BiH
Masovni pohod na Bobovac
Udruženje za razvoj i
podršku planinarstva i
sportskog turizma “VEDRO”
iz Zenice, u nedjelju 1.
marta realiziralo je projekat
masovnog
planinarskog
pohoda na srednjovjekovni
grad Bobovac, a u povodu
obilježavanja Dana nezavisnosti BiH. U koloni od 131
učesnika bio je i veliki broj
Kakanjaca i Kakanjki koji su ljubitelji planine i prirode.
Pohodu je prethodio obilazak jedne od
najstarijih džamija Mehmeda II El-Fatiha,
Duspera-kuće, nacionalnih spomenika,
te ostataka dvora Grgurevo iznad samostana u Kraljevoj Sutjesci.
Nakon toga, kanjonom Bukovice, kolona se uputila prelijepom kraljevskom
Učesnici pohoda na Bobovcu
stazom do Bobovca, udaljenog 6 km. Po
dolasku na Crkvicu, plato Mauzoleja bosanskih kraljeva, kolonu je dočekao ručak
u aranžmanu Seoskog domaćinstva
“Ibrišimović” i Udruženja “Čuvari bosanske krune Bobovac” iz obližnjeg sela
Mijakovići. Po svjedočenju prisutnih
mještana, kolona “VEDRA” oborila je sve
rekorde posjete kad su u
pitanju organizovane posjete planinara Bobovcu. Dio
učesnika je iskoristio priliku
i posjetio Mauzolej bosanskih kraljeva i osmatračnicu
Vis, odakle se pruža prelijep pogled na cijelu klisuru
rijeke Bukovice i okolna
sela: Mijakoviće, Dragoviće,
Juse, Kopijare, Borovicu i
Poljane. Nakon historijskog časa, kolona
se uputila suprotnim smjerom niz rijeku
Bukovicu do Kraljeve Sutjeske. Učesnici
nisu krili oduševljenje organizacijom, realizacijom, ambijentom, turom i viđenim.
Pohod su obezbjeđivali članovi Gorske
službe spašavanja Zenica i Kakanj koji, na
svu sreću, nisu imali potrebe za intervencijama. Amina Kulović
Na osnovu prijedloga Uprave Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, Nadzorni odbor JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj je na svojoj trećoj redovnoj sjednici održanoj dana 24.02.2015. godine donio Odluku o utvrđivanju povoljnijih uslova za plaćanje duga fizičkih
lica za stambene prostore sa 15.10.2014. godine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj.
Cilj donošenja ove odluke je povećanje procenta naplate svojih potraživanja i redovno izmirenje dospjelih obaveza prema JP
„Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo po osnovu isporučene toplotne energije za tekuću sezonu grijanja 2014/2015 i dugovanja po osnovu
potpisanog reprograma za ranija dugovanja, kao i vid olakšanja svojim potrošačima u plaćanju dospjelih a neizmirenih obaveza.
Na osnovu pomenute odluke Nadzornog odbora Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Kakanj korisnicima usluga daljinskog grijanja za stambene prostore pruža mogućnost za oslobađanje od plaćanja zakonskih zateznih kamata ukoliko, jednokratno ili u obrocima
(ratama), plate glavni dug, sudske troškove i tekuća mjesečna zaduženja. Plaćanje duga pod povoljnijim uslovima potrošači mogu ostvariti podnošenjem pismenog zahtjeva za jednokratno ili obročno plaćanje, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31.03.2015. godine.
Ovim putem pozivamo sve dužnike da iskoriste ovu pogodnost i pod povoljnim uslovima plate dug Javnom preduzeću “Grijanje“ d.o.o.
Kakanj.S poštovanjem!
UPRAVA
broj 257, 15.03.2015.
9
KAKANJSKE NOVINE
Obavijest korisnicima daljinskog grijanja
Na osnovu člana 4. Odluke o stipendiranju studenata sa područja općine Kakanj ( „Službene novine Općine Kakanj „ broj: 7/13 ) i člana 24. Odluke o
izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za
2015. godinu („Službene novine Općine
Kakanj“ broj:1/15), Služba za društvene
djelatnosti, boračka pitanja, raseljena
lica, izbjeglice i povratnike raspisuje
KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim
studentima prvog i drugog ciklusa
studija
za akademsku 2014/15. Godinu
Općina Kakanj dodjeljuje 150 stipendija
za redovne studente na visokoškolskim
ustanovama na području Bosne i Hercegovine za akademsku 2014/15. godinu.
Općinskim budžetom za 2015. godinu za
studentske stipendije planiran je iznos od
120.000,00 KM.
Visina stipendije se utvrđuje u iznosu
od 800,00 KM, a isplata će se izvršiti u
osam jednakih rata.
KAKANJSKE NOVINE
Pravo učešća na konkursu imaju:
• redovni
studenti
koji
imaju
prebivalište na području općine Kakanj i studiraju na području BiH,
• redovni studenti prvog i drugog
ciklusa studija koji prvi put upisuju
određenu godinu studija,
• studenti koji ne koriste povlastice za
prevoz finansiran od strane Općine,
• studenti koji ne primaju stipendiju
drugog poslodavca.
Pravo učešća na konkursu nemaju:
• studenti apsolventi,
• studenti koji u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu
godinu studija,
• vanredni studenti,
• studenti koji primaju stipendiju
drugog poslodavca (ili po drugom
osnovu primaju stipendiju),
• studenti
koji
studiraju
na
visokoškolskim ustanovama van
Bosne i Hercegovine,
• studenti koji su srednje obrazovanje
završili dovoljnim uspjehom,
• studenti koji koriste povlastice za
prevoz koji finansira Općina Kakanj,
• studenti čiji članovi domaćinstva ostvaruju prihode preko 300,00 KM po
članu domaćinstva.
Lista kandidata za dodjelu stipendija biće
sačinjena na osnovu ostvarenog broja
bodova po slijedećim kriterijima:
ostvareni uspjeh tokom studija
godina studija
10
socijalno – ekonomska situacija
utvrđen invaliditet.
Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat
ostvaruje bodove:
a) za studente prve godine
za ostvaren odličan uspjeh tokom
školovanja prosječna ocjena se uvećava
za 4 i množi sa koeficijentom 5,
za ostvaren vrlo dobar uspjeh tokom
školovanja prosječna ocjena se uvećava
za 3 i množi sa koeficijentom 5,
za ostvaren dobar uspjeh tokom
školovanja prosječna ocjena se uvećava
za 1 i množi sa koeficijentom 5.
b) za studente druge i narednih
godina bodovanje će biti izvršeno tako
što se prosječna ocjena tokom cjelokupnog studiranja množi sa koeficijentom 5.
Studentima medicinskog, stomatološkog,
farmaceutskog, građevinskog, arhitektonskog, elektrotehničkog, mašinskog,
metalurškog i saobraćajnog, kao i studentima koji nakon završenog studija
stiču zvanje profesora matematike i
fizike dodjeljuje se još 5 bodova.
c) za godinu studija
1. zaprvu godinu studija dodaju se 2
boda
2. za drugu godinu studija dodaju se 4
boda
3. za treću godinu studija dodaje se 6
bodova
4. za četvrtu i naredne godine studija
dodaje se 10 bodova
5. za prvu i drugu godinu drugog ciklusa studija ( tj. 4. i 5. godinu studija )
dodaje se 10 bodova.
Na osnovu prihoda po članu domaćinstva:
bez primanja
40 bodova
do 100 KM
30 bodova
od 101 KM – 150 KM 25 bodova
od 151 KM – 200 KM 20 bodova
od 201 KM – 300 KM 15 bodova
U slučaju da dva ili više kandidata imaju
isti broj bodova, prednost imaju studenti
slabijeg imovnog stanja, djeca poginulih boraca, šehida, poginulih branitelja i
povratnika.
Studentima medicinskih i prirodnih
fakulteta sa prosjekom ocjena 8,5 i više,
studentima ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena 9,00 i više, studentima
prve godine studija koji su bili učenici
generacije srednje škole, studentima
romske nacionalnosti i studentima koji
imaju status osobe sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o utvrđenim kriterijima za bodovanje
i neovisno o članu 6. tačka g), članovima
11. i 12. Odluke, uz prethodno predočenu
odgovarajuću dokumentaciju.
Studenti prve godine studija koji su bili
učenici generacije srednje škole, kao takvi ostvaruju pravo na dodjelu stipendije
samo za prvu godinu studija.
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju
(original ili ovjerena kopija):
•
zahtjev – prijava na konkurs (može
se spreuzeti u šalter-sali Općine)
• ovjerenu kopiju lične karte studenta
• izjavu da student ne prima stipendiju
drugog poslodavca ili po drugom osnovu – ne stariju od mjesec dana
• potvrdu o redovnom studiju sa
naznakom da je student prvi puta
upisao određenu godinu studija – ne
stariju od mjesec dana
• uvjerenje o položenim ispitima tokom cjelokupnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom (studenti
II i viših godina studija i studenti
drugog ciklusa studija) – ne starije
od mjesec dana
• ovjerene kopije svjedodžbi od I – IV
razreda srednje škole (studenti prve
godine)
• izjavu o zajedničkom domaćinstvu
ovjerenu od nadležnog općinskog organa sa punom moralnom i pravnom
odgovornošću
• potvrda o prihodima za svakog
punoljetnog člana domaćinstva –
prosječna zarada za posljednja tri
mjeseca
• uvjerenje o nezaposlenosti svakog
punoljetnog člana domaćinstva – ne
starije od mjesec dana
• potvrdu o školovanju članova
domaćinstva
• izvod iz matične knjige rođenih za
članove domaćinstva mlađe od šest
godina
• uvjerenje nadležne institucije o invaliditetu studenta
Ako student ostvari pravo na stipendiju, a
utvrdi se argumentirano da su dostavljeni
podaci netačni, stipendija se obustavlja.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana
objavljivanja na oglasnoj ploči i web
stranici Općine Kakanj – do 26. marta
2015. godine. Prijave na konkurs sa
potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za društvene djelatnostii,
boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice
i povratnike.
Kandidati su obavezni priložiti kompletnu dokumentaciju. Nekompletna,
neuredna i netačna dokumentacija
i dokumentacija dostavljena izvan
konkursnog roka neće biti razmatrana. Dostavljena dokumentacija se ne
vraća.
broj 257, 15.03.2015.
KULTURA
Novi sadržaji Tvornice kulture Kakanj 2015.
PREDSTAVLJENO PETOKNJIŽJE KNJIŽEVNICE ESME BANDIĆ
U četvrtak 12. marta, u Gradskoj biblioteci Kakanj, nakon
promocija održanih u Sarajevu, Tuzli, Travniku, Žepču,
predstavljeno je pet knjiga
travničke spisateljice Esme
Bandić.
Esma Bandić, rođena 10. VIII
1961. godine, na obali mora
u Posedarju, pored Zadra, no
obogatila se i obalom Drine, u
Zvorniku. Dva zavičaja isprepletena
sa trećom trakom u pletenici sudbine, putovanjem i premještanjem
iz grada u grad. Studirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu,
stekavši zvanje profesora historije
književnosti jugoslavenskih naroda i narodnosti i srpskohrvatskog/
hrvatskosrpskog jezika, diplomirala
na komparativnom prikazu romanā
Meše Selimovića, kod prof. Muhsina Rizvića i Enesa Durakovića. Radila kao profesor u Zvorniku, Malom
Zvorniku, Splitu, Sarajevu, a sada
radi u Travniku. Bavila se i lekturom
(“Riznica mudrosti”, “Odnosi velikana“ itd.). Ona je i Vesna Bandić, Vesna Kujundžić, Esma Kujundžić i Esma
Bandić. Nakon nekoliko godina
Promocija „Ilhama“ Esme Bandić
pisanja, uz poticaj i podršku prijatelja, odlučila je objavljivati svoje rukopise. Prva zbirka duhovne poezije
„Razgovori sa Šejhom“ objavljena je
marta 2013. u Izdavačkoj kući Connectum, Sarajevo. Roman “Tajna
(samo za predodređene)” objavljen
je marta prošle godine, u Beogradu
u Presing Izdavaštvu. Autorica trenutno radi na romanima sa radnim
naslovima “Lapis” i “Insani Kjamil”,
a također sprema objedinjavanje
prijašnjih neobjavljenih rukopisa.
Petoknjižje čine:
1. “Potomcima dah za voljenja”,
zbirka pripovijesti
2. “Simfonija Historije”, roman
3. “Dragulji uz Dragulje mudrosti”,
reminiscencije na Ibn Arebija
4. “Kap uhvaćena u Pehar
Ljubavi”, divan
5. “Misterija”, roman
Ermin Čelenka Skomoranin, predsjednik Udruženja
književnika „Abdulvehab Ilhamija“ iz Travnika, koji je
bio promotor petoknjižja,
potrudio se prikazati cjelokupno petoknjižje prateći
zajedničku nit ilhama, istaknuvši da
je Esma Bandić „Spoznajom vođena i
s Izvora Mudrosti napojena”, te da je
siguran da će “njena nova književna
ostvarenja, ostaviti dubok i jasan
pečat ne samo njenom književnom
imenu nego i svekolikoj svjetskoj
književnoj baštini”. Knjige su objedinjene zajedničkim naslovom
„Ilham“, ta riječ je slovo po slovo
odštampana na hrbatima pet knjiga.
Promocije su praćene obraćanjem
autorice Esme Bandić, i čitanjem
odlomka iz romana na kojem radi, s
obzirom da se tu kriju neki odgovori
na pitanja što ih dobija od čitatelja,
da „objasni“ porive i simbole svojih
djela.
Amina Kulović
Aktivnosti članova Ekološke sekcije Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj
Nakon što je nedavno predstavljeno 50 knjiga „Ekološke biblioteke“
namijenjene djeci, u srijedu 4.
marta članovi Ekološke sekcije
Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj
u Gradskoj biblioteci su prezentirali nove naslove eko biblioteke
Neke od predstavljenih knjiga Ekološke biblioteke
broj 257, 15.03.2015.
namijenjene odraslima.
Cilj projekta je bio da se
predstavi sadržaj knjiga
te pozove na čitanje
istih.U uvodnom dijelu prof. Derviša Sikira,
voditelj Sekcije, uvodi
sve prisutne u temu
projekta, te govori
o sadržaju ovih knjiga. Nakon toga riječ
dobivaju učenice koje
pojedinačno predstavljaju knjige
koje su odabrale. Govore nam o
detaljnijem sadržaju knjige te na
kraju citatom objašnjavaju pouku knjige. Predstavljeni su naslovi: „Kraj čovjeka“ (Francis Fuku-
Prezentacija i obraćanje prof. Sikira
yama), „Budućnost života„ (Edward
O. Wilson), „Čovjek i okoliš“ (Božo
Udovčić), „Ekološka inteligencija“
(Daniel Goleman) i „Tajni govor
prirode“ (Žan Meri Pelt).
Amina Kulović
11
KAKANJSKE NOVINE
PREDSTAVLJENE NOVE KNJIGE EKO BIBLIOTEKE
INTERVJU
Elvedina Plasto, koordinatorica Udruženja žena MIZ-a Kakanj
„NATJEČIMO
SE
U
DOBRU“
Ovo je priča o aktivizmu i pokretanju žena u lokalnoj zajednici• Danas su postale svojevrsni brend i sinonim
za aktivnu muslimanku u BiH• U nastavku pročitajte intervju sa ovom nadasve angažovanom muallimom
koja treba da nam posluži kao inspiracija i motivacija da budemo angažovane, aktivne i vrijedne
Divithana: Poštovana, možete li nam se
ukratko predstaviti?
- Elvedina Dina Plasto rođena 7.10.1969. u
Kaknju, BiH. Svršenica Gazi Husrev-begove
medrese u Sarajevu 1988. Po uvođenju vjeronauke u škole angažovana sam kao nastavnica islamske vjeronauke u tri osnovne
škole na području Kaknja 7 godina, a trenutno
sam zaposlena u Medžlisu islamske zajednice
(MIZ) Kakanj kao muallima u mektebu Kakanj
Muallima Elvedina Plasto tokom predavanja
na jednoj od tribina za žene
KAKANJSKE NOVINE
II, koji broji 145 polaznika, koordinatorica u
radu sa ženama MIZ-a Kakanj te predsjednica
udruženja za promociju i očuvanje bošnjačke
tradicije i kulture„Sultanov Konak“ iz Kraljeve
Sutjeske .Udata, majka troje djece.
Divithana: Koordinatorica ste jedne od
aktivnijih asocijacija žena pri jednom
medžlisu u BiH. Možete li nam reći kako
je krenula ideja i koliko je trajalo dok rezultati Vašeg rada nisu bili vidljivi? Šta je
bila vaša ideja vodilja?
- Kakanj je sredina koja pored prirodnih i
industrijskih obiluje i izuzetnim ljudskim
resursima.Tako za razliku od mjesta gdje
nema dovoljno educiranih žena, mi u Kaknju
obilujemo kadrovima iz različitih oblasti.
Početkom 2003. godine sa grupom muallima
sam pokrenula niz aktivnosti za žene: kursevi sufare i halke Kur’ana u 10 kakanjskih
džemata, tribine za žene sa temama vezanim
za potrebe i problematiku žene, obilazak terena sa programima i predavanjima za žene,
humanitarno- medicinska sekcija, formiranje
Činjenica da su u našim džematima brojnije
žene, da one imaju potrebu da se educiraju,
druže i daju svoj doprinos u jačanju zajednice, a da za sve to imamo kvalifikovan kadar među ženama, te da naše djelovanje
nije prijetnja niti zauzima nečiji prostor,
trebalo bi da je dobar argument o potrebi
podrške muškaraca.
12
ženskog hora itd. Sve navedene aktivnosti su
od samog početka bile prihvaćene i veoma
podržane od strane hanuma Kaknja, a i šire
društvene zajednice. Naravno, iza nas je decenija djelovanja – bilo je tu uspona i padova,
aktivnosti su dobijale na punini shodno tome
koliko je energije uloženo. Trudimo se da naš
nijjet bude čist sa jakom vjerom u Allahovu
nagradu. Naš moto je „Natječimo se u dobru“,
a cilj je motivisati i afirmisati muslimanku –
Bošnjakinju.
Divithana: Koliko je bitna raznolikost
strukture u Udruženju poput Vašeg? Ili
je bolje kada ste svi približno istog background-a?
- Struktura naših džemata i vjernica je svakako raznolika, tako da je neminovno programe
djelovanja prilagođavati tome. A mi svoje
djelovanje nismo ograničile, nastojimo osmisliti sadržaje zanimljive svima.
Divithana: Obzirom da ste apsolutno
žensko udruženje, na koji način se ogleda podrška muške strane i koliko je ona
ustvari važna?
- Podrška muške strane je izuzetno važna,
i ja bih rekla nezaobilazna. Svako od nas,
bio muškarac ili žena, ima svoje mjesto za
djelovanje i mi to shvatamo kao partnerski odnos, a nikako kao rivalstvo. Mi smo
od samog početka imale podršku glavnog
imama Sulejman ef. Čelikovića, koji je na
neki način bio naš mentor i na tome smo
mu zahvalne, kao i ostalim imamima jer
je jako bitno i olakšavajuća je okolnost kada
se ta saradnja i podrška ostvare. Neizostavna
je i potreba podrške i razumijevanja porodice,
muževa posebno.
Divithana: Koje su najvažnije aktivnosti
koje ste realizovale?
- Aktivnosti i djelovanje su podijeljeni na:
• edukacija (tribine, predavanja, seminari, kurs sufare i tedžvida),
• obilasci i programi za žene na području
Medžlisa IZ Kakanj,
• obilježavanje značajnih datuma iz historije islama (mevlud, hidžra, ašura,
odabrane noći),
• ramazanske aktivnosti (mukabele, predavanja i zajednički iftari),
• posjeta drugim medžlisima (Počitelj,
Maglaj, Visoko, Vareš, Kiseljak, Mostar,
Srebrenica),
• organizacija seminara i putovanja u Tur-
•
•
•
sku sa fondacijom Tuba „Motivacija za
društveni angažman žene“ za muallime
i predstavnice asocijacije „Fatma“ iz
Kaknja, Sarajeva, Vareša i Tešnja u Turskoj – Hudayi Vakıf (Istanbul, Bursa),
realizacija projekta „Dani posvećeni
ženi“,
kurs Turskog jezika,
humanitarno djelovanje („Dobročinstvo
nas spaja“ – podjela kurbana, odjeće,
hrane i ogrjeva socijalno ugroženim
kategorijama, prikupljanje i podjela hu-
Posebna pažnja se posvećuje i edukaciji mlađih
naraštaja
manitarne pomoći, paketića za djecu i
iftara za stanovništvo sa poplavljenih
područja),
• prezentacija rada Asocijacije žena na
savjetovanju o ženskom aktivizmu u organizaciji Rijaseta IZ.
Okosnica navedenih aktivnosti je ciklus javih
tribina čija je tematika “Edukacija i duhovni
razvoj žene u porodici i društvu”. U 2014. godini su realizovane 24 tematske tribine. Navedene aktivnosti su se većinom realizovale
u novokupljenim prostorijama bivšeg Vatrogasnog doma, sadašnjeg mekteba Kakanj II.
Sala za održavanje tribina može primiti do
120 posjetilaca.
Ono čime se Asocijacija može ponositi jeste
odaziv i sama zainteresovanost žena što dokazuje uvijek prepuna sala. Stalni termin za
tribine je srijeda u 18:00 sati i nije ograničen,
a u prosjeku traje od 2 do 3 sata interaktivne edukacije. Završna manifestacija pod
simboličnim nazivom „Proljeće srca moga“
je održana 06.04.2014. godine u Sportskoj
dvorani Kakanj uz prisustvo oko 2000 žena. U
okviru manifestacije je po drugi put održano
takmičenje učača Kur’ana u tilavetu predstavnica naših medresa i islamskih fakulteta.
Pored navedenih aktivnosti tu su i susreti halki
Kur’ana koje vode muallime u džematima, zatim tewhid u znak sjećanja na šehide, svečani
broj 257, 15.03.2015.
Divithana: Šta je to iz primjera vašeg
udruženja što bi moglo pomoći i drugim ženama u drugim lokalnim zajednicama da se aktiviraju i pokažu društveni
angažman, da li u sklopu medžlisa ili na
drugi način? Postoje li neke opasnosti
kojih se trebaju čuvati?
- Potreba angažmana žene je velika kako u
IZ-u tako i u drugim segmentima društva. Što
se muslimanki tiče jako je važno poznavati
granice (šerijatske) i imati mjeru. Ukras muslimanke je stid, njena snaga je u ibadetima,
a najbolja prezentacija njena porodica. Na
ovaj način osvještena žena je dobrodošla kao
aktivistkinja u džematima i u široj društvenoj
zajednici.
Divithana: Zašto je muslimankama u BiH
teško da se pokrenu i počnu da budu aktivne članice svoga društva?
Divithana: Kako komentarišete manju
zastupljenost žena u organima islamske
zajednice u BiH?
- U IZ-u djelujem na različite načine već 25
godina i to je dokaz da prostora i potrebe
za djelovanje ima. Tačno je da sistemski nije
riješeno angažovanje žena kroz institucije
IZ-a i na tome treba raditi. To je proces. Ono
što je značajno jeste da se konstantno obrazuje kadar kroz medrese i islamske fakultete i
samo ga treba usmjeriti ka djelovanju. Prijeratne generacije ženske medrese su u sklopu
školovanja imale i obaveznu praksu koja
se sastojala od predavanje za žene, rada sa
mektebskom djecom, učenje tevhida i mevluda, odlaska u gasulhane. Ja bih rekla da je
to škola plus, jer iskustvo susreta sa ljudima
i primijenjenost stečenih teorijskih saznanja
oblikuju i usmjeravaju insana. Našim ženama
u džematima treba upravo to, više aktivnosti
koje će nas duhovno osnažiti, znanja koje će
naše vjerovanje učvrstiti i kad tih aktivnosti
bude više biti će i uključivanja žena u organe
Plakat manifestacije „Dani posvećeni ženi“
broj 257, 15.03.2015.
INTERVJU
IZ-a.
Divithana: Recite nam više o manifestaciji koja predstoji? Šta vas je motivisalo?
Vrlo je zanimljivo što u nazivu stoji „Dani
posvećeni ženi“, što nas automatski
udaljava od onog jednog što nam je sadakom udijeljen 8. marta? Od čega se
sastoji program i šta se to posebno ističe
od do sada održanih aktivnosti, ali i od
predstojećih?
- Ideja projekta „Dani posvećeni ženi“ jeste upravo skretanje pažnje o važnosti poklanjanja
pažnje ženi, ne samo jedan dan, nego da se o
njenim potrebama vodi računa tokom cijelog
života. Cilj projekta je afirmacija i osnaživanje
žene muslimanke kroz različite edukativne,
ibadetske, kulturne , socijalne i zabavne
sadržaje. Aktivnosti se realizuju od februara
do aprila krunisane završnom svečanosti
„Proljeće srca moga“ u Sportskoj dvorani Kakanj uz prisustvo oko 3000 hiljade žena. I ove
godine se realizuje projekat „Dani posvećeni
ženi“.
Divithana: Poruka za sve naše muslimanke, koje ne odlaze na slična okupljanja ili
nemaju gdje?
- Naš Gospodar nas je sve obdario sa
određenim sposobnostima, afinitetima i
mogućnostima i uz iskrenu zahvalu Njemu imamo i obavezu djelovanja u skladu
s tim. Da bismo prevazišli sve prisutniju
otuđenost ljudi, pobijedile ljubomoru i zavist
– budimo podrška i inspiracija jedna drugoj,
saosjećajmo u tuđoj boli, ispunimo nečiju
potrebu i budimo pokretači pozitivnih promjena u stalnoj dovi Stvoritelju. Amin!
(Divithana.com)
Sadržaj manifestacije „Dani posvećeni
ženi“:
• Ciklus tribina za žene – svake srijede u
večernjim satima,
• Susreti halki Kur’ana – Edukacioni centar Kakanj II,
• Tevhid u znak sjećanja na šehide –
Čaršijska džamija,
• Kreativne radionice za žene i učenike
srednje i osnovne škole,
• Druženje žena sa ciljem očuvanja
bošnjačke tradicije i kulture “Biserje
naše tradicije”,
•
Kursevi; Sufara, Turski,
• Okrugli sto: „Umrežavanje žena aktivistkinja Kaknja”,
• Posjeta Srebrenici,
• Humanitarni bazar “Dobročinstvo nas
spaja”,
•
Svečani ručak za majke šehida,
• Takmičenje u lijepom učenju Kur’ana
(Tilavet) predstavnice medresa i islamskih fakulteta,
• Završna svečanost „Proljeće srca
moga“ – 5. aprila 2015. godine (program u Sportskoj dvorani).
13
KAKANJSKE NOVINE
Tokom posjete Turskoj
ručak za majke šehida, radionice u srednjoj
i osnovnoj školi, druženje u cilju očuvanja
i oživljavanja tradicije, humanitarni bazar
„Dobročinstvo nas spaja“, Okrugli sto „Koliko poznajemo i tolerišemo jedni druge“, aktivnost u Srebrenici, a sve s ciljem afirmacije i
osnaživanja žene.
- Slažem se sa konstatacijom da
je muslimankama teško da se više
društveno angažuju. Za jedan
širi društveni angažman muslimanke potreban je ambijent u
kojem će se ona osjećati sigurnom, zaštićenom u smislu da neće
imati situacije koje su nedozvoljene islamom kao i razumijevanje društva u cjelosti. To kod
nas još nije na zadovoljavajućem
nivou. Možda je i do nas jer nismo
dovoljno glasne niti prodorne da
prosto naučimo društvo koje su
to norme ponašanja koje se ne
kose sa našim uvjerenjem ili je možda i do onih
žena koje su se “pogubile“ i stalno popuštaju i
pomjeraju granice zarad „viših interesa“.
LJUDI I VRIJEME
Hadžija Hilmija Lepić
Robijao dvije godine zbog pripadnosti
organizaciji „Mladi muslimani“
Udruženje „Mladi muslimani“ je nevladina organizacija koja predstavlja
kontinuitet djelovanja organizacije
„Mladi muslimani“, osnovane 1939.
godine. Ova organizacija je formi-
Hadžija Hilmija Lepić
KAKANJSKE NOVINE
rana sa ciljem duhovnog, kulturnog
i materijalnog napretka Bošnjakamuslimana u tadašnjoj Jugoslaviji. Članovi ove organizacije su u
različitim uvjetima i okolnostima
dosljedno radili na odgojno obrazovnom preporodu baziranom na
principima islama i kao organizirana
grupa se borili protiv agresivne at-
Član sadašnjeg udruženja „Mladi muslimani“
eizacije i nacionalne asimilacije svog
naroda. Javno su se deklarirali kao
antifašisti i antikomunisti. Više od hiljadu mladića i djevojaka je pristupilo
14
ovoj organizaciji, među
kojima su najistaknutiji
bili: Mustafa Busuladžić,
Halid Kajtaz, Hasan
Biber, Asaf Serdarević,
Alija Izetbegović, braća
Behmen i drugi. Oko
hiljadu njih (skoro svo
članstvo, iako se tačan
broj ne zna) je uhapšeno
i nepravedno zatvoreno
od strane jugoslovenskog
komunističkog
Hadžija Hilmija Lepić sa predsjednikom „Mladih
režima poslije Drugog svjetskog muslimana“ Kakanj Nihadom ef. Talićem
rata. 13 članova je ubijeno bez tada je to država nazivala društvenoikakvog dokazanog zločina, većina i korisnim radom. Prvo su me smjestili u
bez suđenja.
tzv. Ćemalušu nekoliko dana u samicu
gdje sam ispitivan, a potom od aprila
Jedini preživjeli od „Mladih muslido kraja maja vodili su nas po zatmana“ u Kaknju
vorima po Sarajevu. Proveo sam jedno
Danas među nama živi i jedan jedini
izvjesno vrijeme kao rudar radeći sa
preživjeli od prve generacije članova
Alijom Sirotanovićem u Rudniku Breza
„Mladih muslimana“ u Kaknju, a radi
teške fizičke poslove samo zato što
se o mnogima poznatom hadžiji
sam bio drugačiji i nisam bio plaćen
Hilmiji Lepiću. Iako u odmaklim goza svoj rad. Bilo nas je nekoliko. Tako
dinama, sakupio je snage i hrabrosti
1951. godine, jedan poznati i ugledni
da se prisjeti vremena svoje rane
zlatar, inače prijatelj moga oca, urgira
mladosti, školovanju, hapšenju...
kod tadašnjih predstavnika vlasti,
„Mene je moj otac Vejsil davne 1945.
te bivam pušten na slobodu i nije mi
godine upisao u Gazi Husrev-begovu
više bilo dozvoljeno da nastavim sa
medresu u Sarajevu koja je u tadašnjoj
školovanjem u Medresi, iako sam to
Jugoslaviji jedina bila priznata da radi
želio. Jedan od glavnih razloga tome
kao vjerska ustanova. Otišao sam kao
je bio problem druge prirode, jer su
učenik osnovne škole iz Buzića i tada
tada u to vrijeme ovu vjersku ustansam prvi put vidio Sarajevo. Ostao sam
ovu vodili pojedini ljudi postavljeni iz
u internatu sve do 1949. godine, kada
vlasti, odnosno zvani Udbaši.
završavam četvrti razred Medrese i
Današnje udruženje „Mladi muslitada sam lišen slobode zbog toga što
mani“ je ponovo osnovano 1991.
sam bio član „Mladih muslimana“. Na
godine od strane preživjelih pripadprijedlog Hukić Abdulaha iz Tuzle koji
nika ove organizacije sa ciljem da
se sa mnom školovao, pristao sam da
nove generacije nastave djelovanje
postanem član. Uloga svih nas je bila
na ostvarenju njihovih programskih
da u mjestu gdje živimo okupljamo što
zadataka. Uz to, udruženje djeluje na
više omladine i ljudi da idu u džamiju s
odgojnom, vjerskom, edukativnom
nama a ne u partiju sistema u ono vrii humanitarnom planu kroz brojeme. Zbog toga bivam u uhapšen 18.
jne aktivnosti i djelatnosti. Sjedište
aprila 1949. godine, od kada ostajem
Udruženja je u Sarajevu“.
dvije godine kao zatvorenik. Odnosno,
Hamid Hadžić
broj 257, 15.03.2015.
FELJTON
Odlomci iz knjige Fuada Breščića:
Buconjić i Ćamil Mušija
Legendarni
direktor
škole,
Buconjić, često je boravio i u
jamama gdje su učenici izvodili časove praktične obuke za
buduće kopače, tehničare i ostala zanimanja, najčešće u pratnji iskusnog psolovođe Radeta
Trifunovića, veoma duhovitog
čovjeka iz Mrkonjić Grada, od
koga sam najveći dio ovih anegdota i zapamtio.
Jednom prilikom, stigli su na
radilište na izradi prekopa
Čelikovina, bušio se i minirao tvrdi kamen, a stigli su neposredno
nakon miniranja, kada su radnici,
nakon što je radilište prozračeno,
sjeli da pojedu ono što su donijeli
od kuće. Kopač, rumeni, mišićavi
i dlakavi Ćamil Mušija, izvadio je
cijelu pitu maslanicu zamotanu u
papir od vreće brašna, koji se sjajio
k’o kožni kaput, i punu šerpu makarona, koji su se još pušili. Usput
grizući oguljenu glavicu crvenog
luka, zvučno je kusao svoj ručak, a
Buconjić mu učtivo reče:
Prijatno, ljudino.
Ćamil mu je odgovorio tako
krupnim i „umiljatim“ glasom:
„Fala“, da je Buconjić, čim su se
dovoljno odmakli, morao reći Radetu:
Rade, jesi li vidio – pravi krapinski
čovjek!
Begovac i Dalmatinci
Sedamdesetih godina prošlog vijeka, tehnički direktor u Rudniku
Kakanj, Esed Begovac, po mnogima najbolji rudarski inženjer
domaćeg porijekla, stasita ljudina, bio je zajedno sa grupom
rudara na godišnjem odmoru u
istom onom ranije opisanom Gracu kod Makarske. Zasjelo je tako
društvo rudara i Dalmatinaca,
moglo se popiti, a i imalo se. Da
bi domaćinima dočarao atmosbroj 257, 15.03.2015.
feru u rudniku, Begovac naredi
poslovođi Trifunoviću:
Deder, Rade, ispričaj kako se ja
ono ponašam u raportu!
Raport je, ustvari, sastanak osoblja koje je bilo u jami sa onim koji
tek idu, uz prisustvo upravnika i
ostalog odgovornog osoblja.
Rade, onako sramežljivo, objasni
da „tehnički“ zna ponekada biti
ljut i galamiti ako nešto nije uredu
na poslu.
Daj, Rade, bogati ne seri, nego
ispričaj kako treba! – prekinu ga
Esed.
Rade malo više i slikovitije poče
objašnjavati kako ponekad Esed
baci i raportne (izvještajne) knjige
ako primjeti da nešto nije tačno
iznešeno, na šta Esed, ne mogavši
više čekati, glasno zaurla:
Auu, ne lažite više – spomenuvši
pri tome i sve bogomolje i
božanstva, jako udari objema
šakama po stolu, a piće i meze
poskaka. Nasta tajac i svi se
umiriše. Spretni Rade ponovno
uspostavi finu atmosferu, a učtivi
Dalmatinac Jure upita:
Šta je po funkciji ovaj kod vas u
Rudniku?
Kad mu Rade objasni da je
on tehnički direktor, Jure
preneraženo reče:
Kakvi li su tek ostali kad je ovaj
ovakav!?
Begovac i kupanje u kadi
Još kad je bio upravnik jame u
Ričici, Begovcu su priredili nimalo
bezazlenu šalu prilikom kupanja,
a nakon izlaska iz jame. Begovac
je, ako i kod kuće, volio da se okupa u kadi, u toploj vodi koja mu
je godila nakon dvije-tri čašice ljutog pića. Nikada nisu priznali ko je
to uradio, ali dok njega nije bilo,
ubacili su mu u kadu plastičnu zmiju, koju nije odmah mogao primjetiti u sapunici. Ali kad je legao
u kadu, zmija je odmah isplivala
na površinu, a Begovac, onako k’o
od majke rođen, izletio je u salu i,
izgubivši glas, samo je prstom pokazivao na banju, i iskolačio oči.
Kad je Rade ušao unutra, vidio je
i iznio plastičnu zmiju, no niko se
nije smio nasmijati.
Begovac, ljudina, nije nikome zahaturio zbog toga, nego je sve
prihvatio kao šalu.
Zajko i partija
Vispreni smjenski nadzornik, Zajko Merdič, inače porijeklom iz
Brnjica – uvijek su prema njima
imali podozrenje stanovnici ostalih krajeva zbog posebnog
mentaliteta – znao je posebnim
načinom motivisati radnike kojima je rukovodio. Osim knjižice
nadnica kao osnovnog sredstva
motivacije, svojim dosjetkama
„natjerao“ bi pojedince da malo
energičnije rade. Jednom prilikom na širokom čelu Stare jame
u XV spratu, zbog prorušavanja
krovinskih masa u širokočelni
grabuljasti transporter, isti je
stao u radu. Tada se mora svim
snagama istovariti materijal iz
grabuljara, koji je očigledno bio
preopterećen. A kad ne ide transport, kao da se ništa i ne radi, pa
zbog toga u njegovom pokretanju učestvuju svi, ne gledajući na
usku specijalnost i kvalifikaciju.
Lopatama, krampama, rukama
istovarati treba, samo „da krene
proizvodnja“, kako kažu rudari.
Vidjevši
Javoraša
Mehu,
prebacivača sekcija samohodne
hidraulične podgrade, da posmatra kako se drugi muče, lukavi Zajko mu se direktno obrati:
Pa dobro, Meho, kako tebe n ije
stid, ti si član partije, a grabuljar
stoji!? Postiđeni Meho prihvati se
posla i ubrzo pokrenuše i grabuljar i proizvodnju, te svi odahnuše.
15
KAKANJSKE NOVINE
101 ANEGDOTA IZ ŽIVOTA RUDARA (7)
VAŠA STRANA
Otvoreno pismo
Čauševiću, sram te bilo!!!
Protestno okupljanje mještana
Bištrana nazvao si manipulacijom
jednog do dva čovjeka. Pa javnost
je vidjela da osam mještana drži
transparente, da četrdeset mještana
na miran, dostojanstven i krajnje
civilizovan način ukazuje na nepotizam koji ti provodiš na Termoelektrani Kakanj. Govoriš kako sedam
hiljada Kakanjaca čeka na posao i da
je teško doći do posla. Jeste, teško
je doći do posla Emsadu Goraku čiji
je brat poginuo braneći domovinu
i njegovoj ženi čiji je otac poginuo
takođe braneći domovinu, a imaju
dvoje djece. Teško je doći do posla
borcima koji imaju po dvoje djece, a
niko ne radi. Teško je i onima koji su
prije petnaest godina završili škole,
oženjeni su i imaju djecu, teško je i
onima koji su završili fakultet prije
pet i više godina,a nemaju posla
i nisu tvoja rodbina i prijatelji. Na
drugoj strani tvoja rodbina i prijatelji
koji samo što završe školu dolaze do
posla, mada među sedam hiljada nezaspolenih ima ista struka koja čeka
na posao kao što su tvoja rodbina i
prijatelji i dugo vremena čekaju na
posao. Umjesto da ozbiljno shvatiš
upozorenje mještana Bištrana i da
greške koje si pravio ispraviš, ti i
dalje srljaš i tražiš krivce u nekome
drugom. Žalosno je da se u svemu
tome služiš neinstinama i okrivljuješ
mene koji sam kao predsjednik
mjesne zajednice stao na čelo ovih
mještana. Za kakanjske medije
izjavljuješ: „I nikad nije napomenuo da želi da se iz mjesne zajednice
Bištrani bilo ko zaposli, samo je govorio o zapošljavanju svog zeta i mogu
se suočiti sa tim čovjekom i to je 100%
tačno. Čovjek koji je u najmanju ruku
‘93. godine pobjegao iz BIH i došao
ovdje da drži lekcije“.
Pošto si izjavio da možeš da se
suočimo, rado prihvatam to. Odaberi TV kuću na kojoj ćemo se suočiti
i gdje ćemo uz poligraf dokazati ko
laže. Odmah da kažem da ću izjaviti
da sam jula 2012. godine zajedno
sa Mujom Berbićem tražio posao za
sestrića koji je oženjen i ima troje
djece. Još ću izjaviti da sam se 12.
jula 2013. godine obratio direktoru
tražeći posao za nekoga iz Bištrana i
tražio da se uradi sportski poligon za
djecu i omladinu. On je to obećao i
slagao! Istina je da je moj sestrić krajem ‘94. godine morao ići van Bosne
i Hercegovine na liječenje, a ja sam
kao njegova pratnja uz saglasnost
vojnih vlasti išao sa njim. Žalosno
je čime se sve Čaušević bavi, pominje ‘93. godinu koja veze nema sa
njegovim nepotizmom koji provodi
u TE Kakanj. Dalje Čaušević izjavljuje:
„Ja moram da kažem da iza njega stoji
još neko ko želi da napravi loše odnose
između mene i nekih drugih stvari u
ovoj općini“.
Ovu izjavu nikako ne razumijem. Loši
odnosi između njega i nekih stvari.
Ja stojim iza mještana Bištrana i na
toj strani je normalan narod, narod
koji je za pravdu i narod koji osuđuje
nepotizam koji Čaušević provodi. I
Čaušević iznosi još jednu laž, na pitanje kakanjskih novinara da li je
traženo da nas primi ili da nam se
obrati on kaže: „Pa nisu ni tražili i nisu
se ni najavili, za protest sam saznao
putem policijskih izvora“.
Mogu da kažem da su se mještani
Bištrana sastali i 19. januara 2015.
godine u 10h nazvali tehničkog sekretara i tražili sastanak sa direktorom. Pošto direktor nije htio da nas
primi, 28. januara 2015. godine u
12,30h smo nazvali tehničkog sekretara i najavili protestno okupljanje
za 02.02.2015. godine u pet do dvanaest. Na kraju koristim priliku da se
u ime mještana Bištrana zahvalim
svim onim koji su nam dali podršku i
medijima koji su objektivno popratili
protestno okupljanje i tako razotkrili
nepotizam na Termoelektrani Kakanj.
Halid Bećirović – predsjednik MZ
Bištrani
KAKANJSKE NOVINE
Divan gest povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena
Kao i uvijek bio sam sudionik-gledatelj
odbojkaške utakmice redovnog kola
ženske 2. lige OS FBIH između ŽOK “Kakanj” i ŽOK “Željezara” Zenica, na kojoj
sam uživao punog srca i zadovoljstva i
sa suzama radosnicama prisustvovao lijepom ugođaju i divnom gestu ŽOK “Kakanj”. Pored lagane i ubjedljive pobjede
naših djevojaka, bolje reći djevojčica,
nad vršnjakinjama iz Zenice, uživao sam
u odličnom navijanju nenadmašnih “Gusara”, u divnoj i vrlo ugodnoj atmosferi u
gradskoj sportskoj dvorani Kakanj u tmurno osmomartovsko poslijepodne.
Ushićenje i neizmjerno zadovoljstvo
zajedno sa prisutnim gledateljima na
samom početku pomenute utakmice
dovelo me je do suza radosnica i iskrenog
16
osmjeha koje sam zadržao do kraja ovog
divnog sportskog ugođaja koji će mi ostati onoliko dugo u sjećanju koliko budem
još poživio. Naime, sekretar i članovi uprave ŽOK “Kakanj” su prigodom 8. marta,
Međunarodnog dana žena, gošćama,
sudinici i našim mladim igračicama poklonili po karanfil i čokoladu i time na vrlo
jednostavan i skroman način čestitali im
ovaj međunarodni praznik. Vrhunac ove
divne geste i ovaj divni ugođaj uljepšan
je uručenjem karanfila svim ženama i
djevojkama koje su imale čast prisustvovati ovoj nezaboravnoj utakmici kao
gledateljke. Mlada i neumorna skupina
“Gusara” nagrađena je čokoladama, nakon
što su pored navijanja za naše djevojke,
iskazali posebno poštovanje gošćama
skandirajući “Željezara Zenica”.
Nakon divne predprazničke večeri (petak,
06.02.2015.) u kojoj su košarkaši KK “Kakanj” uz pomoć neprevaziđenih “Gusara”
slavili pobjedu nad nekadašnjim europskim prvakom KK “Bosna Royal” iz Sarajeva, doživjeli smo još jedan vrlo uspješan
praznični dan.
U ovim teškim vremenima, javlja se iskra
nade i svjetlo na kraju tunela, pa bilo to
bilo kakva, ali iz dna duše dobra gesta i
dajući nadu za bolju budućnost. Smijmo
se do suza radosnica i ne skidajmo osmjeh
sa lica, jer onda nam ostaju samo suze,
koje bez osmjeha nisu više radost.
Srdačan pozdrav
Ivica Pekić
broj 257, 15.03.2015.
OGLASI
BESPLATNI MALI OGLASI
Besplatne male oglase
možete poslati sms porukom:
061/362-654 i na
e-mail: [email protected]
•
•
•
•
•
•
•
•
NEKRETNINE
Prodajem kuću na Hrasnu,
kuća je opremljena, na dva
sprata, sitna cigla, gradsko
grijanje, svi priključci. Tel: 061461-738;
Prodajem kuću u naselju
Doboj
kod
Vatrogasnog
doma, kuća je na dva sprata i
pogodna je za dvije porodice.
Tel: 063-048-274;
Na prodaju kuća prema
Povezicama u blizini svih vitalnih objekata, posjeduje
oko 300 kvadrata okućnice
i montažnu garažu, papiri
uredni. Tel: 061-875-348 ili
061-583-271;
Prodajem kuću u Gornjem
Moštru/Visoko sa okućnicom
od 1.700 kvadrata, kuća je
10x10, odmah je useljiva, pogodna za dvije porodice. Tel:
061-183-918;
Prodajem zemljište 2242
kvadrata u naselju Doboj u
blizini osnovne škole. Tel: 061222-894;
Prodajem građevinsku parcelu cca 800 kvadrata u Kaknju/
Centar. Tel:032-736-018;
Prodajem 648 kvadrata zemlje i devastiranu kuću u ulici
Željeznička Stanica/Kakanj,
50 metara od rampe. Tel: 032-
•
•
•
•
•
•
•
•
VOZILA
Opel Kadet 1.6 dizel, model
1986., registrovan do novembra 2015. Tel: 061-595-459;
Prodajem motokultivator IMT
14 KS, model 2000. Prodajem
auto marke Fiat Panda 1.3 dizel, model 2009. Tel: 062-902492;
Prodajem Golf 3 TDI 1.9 boja
metalik-plava, 66 KW, registrovan do januara 2016. Cijena
3500 KM. Tel: 061-610-532;
Polo 1.4 TDI boja silver/metalik, 55 KW, full oprema, model
2001. Cijena 6.700 KM. Tel:
061-162-382;
BMW 520 dizel 2.0 100 KW,
model 2001., plaćeno sve do
registracije, full-oprema. Cijena 7900 KM. Tel: 061-162-382;
Audi A-3 dizel 1.9 TDI 77 KW,
model 2005/2006., registrovan do decembra 2015., fulloprema. Cijena 12900 KM. Tel:
061-162-382;
USLUGE
•
•
Vršim unutrašnje uređenje
•
•
•
•
•
stanova, kuća, stubišta: gletovanja, moleraja, rofiksa,
edelpulca, laminata, vrlo povoljno i kvalitetno. Tel: 061842-965;
Vršim usluge u građevinarstvu:
malterisanje, zidanje, keramiku, fasade, sve po dogovoru.
Tel: 061-624-622;
Pravim sve vrste tapaciranog
namještaja, popravljam sve
vrste
starog
namještaja,
ugrađujemo kuhinje i sve
vrste pločastog namještaja.
Tel: 061-584-477;
Dajem instrukcije iz engleskog jezika za učenike osnovne
i srednje škole. Tel: 062-980845;
Povoljno dajem instrukcije
iz matematike i fizike za osnovne i srednje škole. Dolazim
na kućnu adresu. Mobitel: 060
3265872;
Iznajmljujem
građevinsku
skelu: 200 kvadrata. Cijena
10 KM po danu. 400 kvadrata.
Cijena 20 KM po danu. 600
kvadrata. Cijena 30 KM po
danu. Tel: 061-771-889;
Diplomirani fizioterapeut nudi
usluge: manuelne i sportske
masaže, streching tretman
i kineziterapiju kod bolova
vrata i kičmenog stuba. Tretmane radim u vlastitom prostoru, po dogovoru dolazim na
kućnu adresu. Informacije za
termin možete dobiti na mob:
0603220044;
Parketar: povoljno i kvalitetno vrši usluge postavljanja,
•
•
breušenja i lakiranja svih vrsta
parketa, postavljanje laminata, sipoda, kao i mjerenje
vlage. Tel: 061-774-925;
Elektroenergetičar: izrada i
popravak električnih uređaja,
montaža
automatskih
osigurača, ugradnja indikatora, montaža rasvjetnih tijela.
Dolazimo lično na adresu te
na licu mjesta otklanjamo
kvarove. Tel: 067-118-9516;
Usluge kombi T4 prevozi na
sve destinacije razne vrste
robe, selidbe, more, sportska
dešavanja, seminari itd. U
ponudi dva kombija. Tel: 061774-925;
OSTALO
•
•
•
•
Prodajem polovna dva trosjeda na izvlaćenje, kombinacija
platno-eko koža, može se pogledati. Tel: 061-534-746;
Prodajem dva trosjeda i fotelju, povoljno. Tel: 062-400683;
Pokretna islamska knjižara
nudi vam: serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta,
ilmihale, audio i video kasete, suru „Bekaru“ CD-u,
surme, mevlude, „Veliki
tumač snova“, mirise, razne
zbirke dova, privjeske,
Kur’an na transkripciji –
kućna dostava na području
Kaknja. Tel: 061-750-142;
Prodajem kuhinju od punog
drveta, ručna izrada, lakirana,
dobro očuvana. Cijena 250
KM. Tel: 061-416-865;
KAKANJSKE NOVINE
•
•
553-308 i 062-707-839;
Kupujem kuću sa 3 duluma
zemlje u okolini Kaknja,
plaćam u KM. Tel: 062-971803;
Prodajem
zemljište
kod
džamije u Popima uz glavnu
cestu 1.100 kvadrata. Tel: 061319-717;
Prodajem u Kaknju/centar
dvosoban stan površine 50
kvadrata, plus podrum 10
kvadrata. Tel:032-736-018;
broj 257, 15.03.2015.
17
ZABAVA
REŠETKASTA KRIŽALJKA
1
2
3
4
PREDSJEDNIK I SEKRETAR N/FS BiH,
SELEKTOR, TRENERI, IGRAČI, DIREKTOR, FIZIOTERAPEUTI
MUŠKE SENIORSKE REPREZENTACIJE U KVALIFIKACIJAMA
ZA SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO U BRAZILU 2014 GOD.
5
7
6
8
10
9
12
11
13
14
15
17
16
15
18
19
20
24
22
23
24
26
25
27
28
29
30
31
32
33
UREĐUJE: IVICA PEKIĆ -PEKIVI-
KAKANJSKE NOVINE
34
NI 57
D
A
R
.2
NAGPON br
KU
RJEŠENJA IZ PROŠLOG BROJA:
SKANDINAVKA SA MALOM KLASIČNOM KRIŽALJKOM: ROBIN, RABAR
MAGIČNA KRIŽALJKA: KIVAN
18
35
VODORAVNO:
2. TREĆI GOLMAN (AALEN)
6. PRVI GOLMAN (STOKE)
8. DOKTOR REPREZENTACIJE (KARABEG)
9. DESNI BOČNI(FREIBURG)
11. LIJEVI BOČNI (LAZIO)
12.VEZNI (ZORYA)
15. IME SELEKTORA NFS BiH
16. VEZNI (ISTANBUL BB)
19. DRUGI GOLMAN (BORAC)
25. PREDSJEDNIK UO N/FS BiH
27. CENTRALNI VEZNI (GAZIENTEP SPOR)
29. TRENER GOLMANA
30. PREZIME FIZIOTERAPEUTA (RADOMIR)
33. NAPADAČ “ DIJAMANT” (MANCHESTER CITY)
34. PREZIME DESNI VEZNI (MIRALEM) - (ROMA)
35. IME LIJEVOG BOČNOG (ELAZIG SPOR)
USPRAVNO:
1. LIJEVI BOČNI (HOFFENHEIM)
3. DESNI VEZNI (HAJDUK)
4. CENTRALNI VEZNI (SEVILLA)
5. CENTRALNI VEZNI (GUIZHOU)
7. NAPADAČ (STUTTGART)
9. DESNI BOČNI (GENT)
10. ZADNJI VEZNI (CSKA MOSKVA)
13. ŠTOPER (ALANIA VLADIKAVKAZ)
14. PREZIME SEKRETARA N/FS BiH
15. DESNI VEZNI (KASIMPAŠA)
17. ZADNJI VEZNI (DINAMO MINSK)
18. CENTRALNI VEZNI (ŽELJEZNIČAR)
20. POMOĆNI TRENER (SARAJEVO)
21. POMOĆNI TRENER (BANJA LUKA)
22. SELEKTOR REPREZENTACIJE BiH
23. CENTRALNI VEZNI (FERENCVAROŠ)
24. ŠTOPER -KAPITEN (ANZHI)
26. ŠTOPER (MECHELEN)
28. IME DESNOG VEZNOG (PJANIĆ - ROMA)
31. PREZIME LJEVOG BOČNOG (IVAN - ELAZIGSPOR)
32. IME FIZIOTERAPEUTA HADŽIBAJRIĆA
broj 257, 15.03.2015.
Uređuje Edis Škulj, foto Mirsad Mujagić
VEHBIJA BEGIĆ – sekretar FK Mladost Doboj – Kakanj
SPORT
Odgodu starta ‘’proljetnog’’ dijela
prvenstva u Prvoj ligi FBiH za sedam
dana zbog vremenskih neprilika iskoristili smo da razgovaramo sa sekretarom fudbalskog kluba Mladost
Doboj – Kakanj, gospodinom Vehbijom Vekom Begićem. Podsjećamo,
Mladost je jesenji dio sezone u okviru Prve lige Federacije okončala
na diobi drugog mjesta sa 28 bodova, odnosno dva boda zaostatka
u odnosu na lidera Goražde.
Gospodine
Vehbija,
kako
komentarišete prvi dio sezone?
- Smatram da smo najprijatnije
iznenađenje prvog dijela sezone i
Vehbija Begić
da smo sasvim zasluženo na diobi
drugog mjesta sa ekipama iz Lukavca i Jajca koja je u svom premijernom nastupu u Prvoj federalnoj ligi
pokazala snagu. Uprava na čelu sa
gospodom Begovac i Mušija je odradila sjajan posao, svakako uz trenera
tima Nijaza Kapu i s razlogom smo
u samom vrhu Prve lige FBiH, ali ne
želimo tu stati. Sve u svemu, igrali
smo jedan atraktivan fudbal i publika je uživala, posebno na stadionu
u Doboju gdje smo imali maksimalan
učinak.
Okončan je pripremni period,
odigrano je nekoliko kvalitetnih
utakmica. Mnogo je novih igrača
u timu. Da li je tim Mladosti odrabroj 257, 15.03.2015.
dio dobre pripreme i kako su se
novi igrači uklopili u viziju igre
Nijaza Kape?
- Istina je, odigrali smo nekoliko izuzetno teških mečava i sa
premijerligašima, ali i sa timovima
koji možda nemaju neku sjajnu reputaciju. Po meni, pripreme su bile i više
nego uspješne. Odigrali smo devet
utakmica. Pet puta smo remizirali i
to sa protivnicima kao što su Čelik,
Vitez, Travnik, Slavija i hrvatski Kamen. Dva puta smo poraženi, od
ekipe Neretve rezultatom 2:1 i od
Čapljine rezultatom 2:0. Upisali smo
i dvije pobjede. Savladali smo Rudar
iz Prijedora rezultatom 1:0 i nedavno
Bratstvo rezultatom 2:0. U timu je
mnogo novih igrača, sjajnih momaka
koji su pripreme odradila kao jedna
velika porodica, što ovaj tim zapravo i jeste. Zadovoljni smo njihovim
angažmanom, njihovom trenutnom
spremom i zalaganjem i nema sumnje kako će nam biti od nemjerive koristi u nastavku sezone.
Koliko
povreda
Đenisa
Huseinspahića može biti hendikep za Mladost u nastavku sezone? Kakvo je stanje sa Antom
Babićem, novim igačem koji se
priključio timu iz Doboja?
- Huseinspahić je bio jedan od naših
najboljih igrača u jesenjem dijelu
sezone i sigurno je da je njegov
izostanak nenadoknadiv, jer je
nemoguće zamijeniti igrača kakav
je on. Nažalost, imao je tu neugodnu povredu na treningu i na njega
nećemo moći računati minimum tri
mjeseca. Poslije povrede zbrinut je
u Kantonalnoj bolnici Zenica gdje je
i operisan i ubrzo će kući i tamo se
oporavljati od povrede. Što se tiče
Ante Babića, on je kompletne pripreme odradio sa ekipom Zrinjskog.
Nema sumnje da je jedan sjajan igrač
koji igra na poziciji lijevog bočnog
i bio bi od velike koristi našem timu.
Trenutno smo u proceduri rješavanja
njegovih papira i sve je sada na Fudbalskom savezu koji treba da mu da
odobrenje kako bi ga registrovali za
nastavak sezone.
Cilj Mladosti u proljetnom dijelu
sezone?
- Cilj Mladosti je svakako da bude
stabilan prvoligaš sa sjajnom infrastruktorom i uslovima za razvoj
mladih igrača. Bilo bi nezahvalno da
kažemo da se ne bismo željeli plasirati u Premijer ligu. Svakako da ćemo
igrati najbolje što možemo i da ćemo
kreirati sam vrh federalnog fudbala i
ukoliko nam se ukaže prilika za plasmanom u Premijer ligu, svakako da
ćemo je objeručke prihvatiti.
Prva naredna utakmica je u Jablanici, a potom slijedi gradski
derbi. Vaša očekivanja?
- Već u prvoj proljetnoj utakmici
idemo na pobjedu, jer drugačije ne
znamo. Mi igramo atraktivan fudbal
za gol više i sa svim pojačanjima koje
smo doveli moramo ići na pobjedu
ne samo u Jablanici, nego u svakoj
narednoj utakmici. Što se gradskog
derbija tiče, derbi kao derbi je uvijek
nezahvalno prognozirati. Naravno
da bismo željeli slaviti i na taj način
se revanširati za poraz ‘’Pod vardom’’,
ali znate: lopta je okrugla, pa ko bude
bolji na terenu u 90 minuta neka i slavi. Jedino bih apelovao na navijače
da jednim fer navijanjem uveličaju
ovaj praznik fudbala u našem gradu.
Imate li poruku za sjajnu
navijačku grupu ‘’Crvenu legiju’’?
- Naravno da imam, a to je da fer
navijanjem pokažu zašto su jedna
od tri najorganizovanije navijačke
grupe u Prvoj ligi FBiH. To je jedna sjajna grupa ljudi koja ne samo da voli
svoj klub, nego svojim angažmanom
pomaže i lokalnoj zajednici. Ja ih
pozivam još jednom na fer, sportsko,
korektno navijanje, da ne budu isprovocirani od strane drugih navijačkih
grupa, kako ne bi uradili nešto
nepromišljeno što bi naštetilo Klubu.
19
KAKANJSKE NOVINE
Cilj Mladosti je da bude stabilan prvoligaš sa sjajnom
infrastruktorom i uslovima za razvoj mladih igrača
SPORT
Košarkaši Kaknja poraženi u grotlu
‘’Mejdana’’, a zatim nekadašnjeg prvaka
Evrope poslali u drugu ligu
Derbi osamnaestog kola košarkaške Lige 12
Bosne i Hercegovine igran je između OKK
‘’Sloboda’’ iz Tuzle i KK ‘’Kakanj’’ iz Kaknja u
tuzlanskom ‘’Mejdanu’’ pred oko 4000 gledatelja. Naši košarkaši su sjajno otvorili ovaj
meč i već nakon prvih 10 minuta igre imali
četiri poena prednosti. Do poluvremena
ova prednost se povećala na 11 poena
prednosti, bilo je 26:37. Nakon pauze koja
je bolje prijala domaćim igračima, posebno
razigranim Hasandiću i Sarajliću, domaći tim
je smanjio prednost i treći period igre dobio
rezultatom 21:17, ali su izabranici Josipa
Pandže i pred posljednjih 10 minuta igre u
ovoj utakmici imali prednost od sedam poena. Nošeni frenetičnim navijanjem najbolje
košarkaške publike u našoj zemlji, domaći
igrači su sjajno odigrali posljednju dionicu
ovog meča i dobili je rezultatom 33:19 za
konačnih 84:79 i pobjedu domaćeg tima
koji će vjerovatno zaigrati u ligi za prvaka
naše zemlje. Domaće su do pobjede vodili
Sarajlić sa 27 i Hasandić sa 24 poena. U timu
Kaknja najbolji je bio Palavra sa 21 poenom,
dok su dvocifreni bili još Rizvić sa 15, Dedić
sa 14 i Maksimović sa 10 poena.
Royal Bosna se porazom u Kaknju oprostila od Lige 12
Posljednju priliku za spas da i naredne sezone bude član najelitnijeg bh. košarkaškog
takmičenja sarajevska ekipa je imala u kakanjskoj Sportskoj dvorani. Da će tim ‘’Royal
Maksimović je odlično zamijenio Peljtu u susretu sa Royal Bosnom
Bosne’’ imati težak zadatak pokazala je već
prva četvrtina u kojoj su izabranici Josipa
Pandže pokazali da još uvijek žele da se
domognu lige za prvaka BIH i prvih deset
minuta igre rješavaju rezultatom 26:17. U
drugoj četvrtini igralo se koš za koš tako
da je ovaj period riješen rezultatom 21:21
i na odmor od desetak minuta se otišlo pri
vodstvu Kaknja od devet poena razlike. U
nastavku sjajna igra domaćih koji u jednom
momentu imaju i dvadeset poena razlike, pa
trener domaćih priliku za igru pruža i momcima koji nisu imali značajniju minutažu
u dosadašnjem dijelu prvenstva. Tako je u
igru ušao i Azur Lušija koji se u konačnici
upisao u strijelce. Na kraju je tim Kaknja
slavio u ovom meču rezultatom 95:84 i tako
i dalje ostao u trci za prvih pet pozicija regularnog dijela takmičenja. Najefikasniji igrač
u ovom susretu bio je Rešidović koji je na
svom kontu imao 27 poena, a kod gostiju
sjajni su bili Watson i Delalić sa po 18 poena. U domaćem sastavu centar Tomić je sa
21 poenom bio nejefikasniji, a dvocifreni
su bili još Palavra sa 15, Rizvić sa 13 i sjajni Maksimović sa 11 poena, koji je odlično
zamjenio Peljtu u ovom susretu na mjestu
organizatora igre, a pored 11 poena imao je
nekoliko sjajnih asistencija.
„Bila je ovo jedna sjajna košarkaška predstava
sa mnogo koševa. Pitanje pobjednika bilo je
riješeno nekih 15 minuta prije kraja, tako da
sam priliku za igru u ovom meču pružio svim
naših igračima. Sarajevska ekipa u ovom momentu ima određenih problema, ali mi ne
želimo time da se bavimo. Mi smo išli na pobjedu i na kraju slavili. Slijedi nam utakmica u
Trebinju protiv jedne snažne ekipe koja nema
poraza na domaćem parketu, ali mislim da
jednom jakom igrom u odbrani možemo da
iznenadimo Trebinjce i dat ćemo sve od sebe
da to i učinimo“, rekao je vidno raspoloženi
Josip Pandža, trener ekipe Kaknja nakon
ove utakmice.
Ovim porazom nekadašnji prvak Evrope,
ekipa Royal Bosne se oprašta od elitnog
ranga bh. košarke, dok naš Kakanj još uvijek ima šansu da se domogne lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Naredni protivnik
našeg tima je ekipa ‘’Leotara’’ iz Trebinja koja
na svom terenu ima maksimalan učinak.
KAKANJSKE NOVINE
Odbojkaši Kaknja upisali nove dvije pobjede,
slijedi play-off za prvaka BiH
Da su u sjajnoj formi odbojkaši
Kaknja su potvrdili sa dvije nove pobjede. U okviru sedamnaestog kola
odbojkaške Premijer lige Bosne i
Hercegovine Aganović i društvo su
u Kaknju savladali ekipu Jedinstva
rezultatom 3:0 (po setovima 25:19,
25:19 i 25:22), a u posljednjem kolu
regularnog dijela takmičenja u Kalesiji su savladali ekipu ‘’Bosne’’ rezultatom 3:0, po setovima 25:14, 25:16
i 25:14 u korist naših odbojkaša.
Regularni dio takmičenja odbojkaši
Kaknja okončali su na trećoj poziciji
sa 35 osvojenih bodova, iza ekipa
‘’Mladost’’ koja je osvojila 50 i OK
20
MOK ‘’Jedinstvo’’. Parovi četvrtfinala
play-off su: MOK ‘’Jedinstvo’’ – OA
‘’Kakanj 78’’ i OK ‘’Ilijaš’’ – OK ‘’Borac’’.
Na osnovu propozicija takmičenja
Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine prvi meč se igra kod slabije
plasirane ekipe, dok se preostala
dva (ukoliko bude potrebe za trećim
mečem), dan za danom igraju kod
Aganović i društvo će za protivnika u četvrtfinalu
bolje plasirane ekipe u regularnom
play-offa imati ekipu Jedinstva iz Brčkog
dijelu takmičenja. U četvrtfinalu
‘’Gacko’’ koji je osvojio 41 bod.
U narednom periodu slijedi play-off play-offa slobodne su ekipe Mladosza prvaka naše zemlje, a pored eki- ti i Gacka koje su zauzele prve dvije
pa Mladosti, Gacka i našeg Kaknja pozicije nakon regularnog dijela
u play-off za prvaka BiH su se pla- takmičenja. Termini četrtfinalnih
sirale i ekipe OK ‘’Borac’’, ‘’OK Ilijaš’’ i utakmica play-offa bit će naknadno
poznati.
broj 257, 15.03.2015.
SPORT
Juniorska rukometna reprezentacija BIH će
obaviti pripreme u našem gradu
Muška juniorska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 14. do 18. marta u Kaknju će obaviti
drugu fazu priprema za nastup u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo
Pod vodstvom selektora Jasmina
Mrkonje prvi pripremni ciklus bh. juniori su uspješno obavili krajem februara u
Tešnju.
„To je bila odlična prilika da vidim neke
nove igrače. Neki od njih pozitivno su
me iznenadili i pozvao sam ih na ovo
Nakon slavlja u Međugorju, te u
okupljanje u Kaknju. Dobili smo nove
Kaknju protiv ekipe Kozare, naši
mlade reprezentativce
na ovosepozicijama
kuglaši
su upisali i treću
golmana,pobjedu
pivota i desnog
a koje
zonsku
protiv beka,
ekipe
su nam
bile banke’’
deficitarne“,
rekao je
Jasmin
‘’Ada
Nove
u Banjoj
Luci
identičnim
rezultatom
u
Mrkonja, selektor
juniorskekao
reprezentprva
dva
meča,
6:2.
Rudare
su
do
acije Bosne i Hercegovine.
treće
nosili
raspoloženi
Nakonpobjede
priprema
u Kaknju
bh. juniori
Muamer Bešić (605 oborenih
će
od
2.
do
5.
aprila
učestvovati
na jačunjeva) i Dinko Duncić (600
kom
međunarodnom
turniru
u
Bugočunjeva), te Amar Alagić (575
jnu, gdje čunjeva).
će igrati protiv selekcija iz
oborenih
bivšekuglaši
Jugoslavije,
Poljske
Naši
nakontetriKatara,
kola imaju
de-i
vet
bodova
i sada
su na
prvog
Slovačke.
Naša
selekcija
jošdiobi
nije saznala
protivnike u kvalifikacijama, a još uvijek
Spisak bh. juniora
za pripreme u
Kuglaši Rudara ubilježili i treću
pobjedu
našem
gradu:
SPORT
mjesta sa ekipom tuzlanske Slo-
Mevludin Čehajić je pozivom u juniorsku
reprezentaciju nagrađen za svoje sjajne
partije u dresu RK ‘’Kakanj’’
nije poznato koja zemlja će biti domaćin
evropskog prvenstva naredne godine.
Muamer su sjajno odradili
Na Dinko
spiskui selektora
Mrkonje nalazi se i
meč u Banja Luci
sjajni kakanjski rukometni golman Mevludin Čehajić.
Mevludin
Jasbode.Ćehajić,
KuglašiNebojša
RudaraBojić,
sa ovom
pobjedom
pokazuju
da
sa
min Husić, Eldar Mehić, Davor Živanić,razlogom ciljaju na sam vrh tabele
Vladan
Đurđević, Kristijan Jarak, Matej
premijer lige u kuglanju.
Hristić,
Hamidović, kolu
Marin Perić,
U Dino
narednom
Bešić,
Dundić
i
društvo
imaju
Mario Pavlak, Marko Karaula, Deanza
protivnike još jedan tim iz
Šešić,Banja
Edin Cerić,
Sivić,
Dušan
Luke,Adnan
a riječ
je o
ekipi
‘’Borca’’.
Ovaj
meč
se
trebao
Đurić, Haris Bašić, Radovan Uljarević
i
igrati u dane Kurban-bajraAmir Kmetaš; rezerve: Medin Šaković,
ma, ali je meč u dogovoru
Benjamin
Spahić, Miloš odgođen
Nježić i Haris
sa Banjalučanima
do
daljnjeg.
Muhić.
Na ilidžanskom turniru TKD klub „Nur“ osvojio 20 medalja
Kuglaši Rudara uvezali tri pobjede
U subotu 27. septembra na Ilidži
je održan 8. Međunarodni taekwondo turnir „Olimpic Open“.
Turnir
je održan
za mlađe
ka-iz MoNakon slavlja
protiv ekipe
Zrinjskog
dete,
juniore
seniore.
Na
stara, kadete,
ekipa Rudara
je uiokviru
sedamnaesturniru
je
učestvovalo
preko
400
tog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za
takmičara,
iz 9 ekipu
država:
Hrvatske,
kuglaše ugostila
Zrinjskog
iz Ljubača
Srbije,
Turske,
Slovenije,
Crne 7:1.
koju su na kraju savladali rezultatom
Gore,
Njemačke,
Mladi Austrije,
Amar Alagić
je u ovomBugarsusretu odiske
i
BiH.
Taekwondo
klub
“Nur”
grao najbolju partiju u svojoj
karijeri
i sa 650
na
ovom
turniru
nastupio
je
sa 28
oborenih čunjeva postavio novi
rekored
takmičara,
od kojih
jeiz20
osvojilo
kuglane u Kaknju.
Gosti
Ljubača
nisu momedalje: 8 zlatnih, 5 srebrenih i 7
gli ništa raspoloženim Kakanjcima, a pored
bronzanih medalja. Zlato su osvosjajnog Alagića raspoložen je bio kao i uvijili Sumeja Kevilj, Amila Abaz, Mirzet
jek Muamer Bešić koji je na svom kontu na
Delibašić, Evelin Piljug, Amina Grahić,
kraju ovog meča imao 624 oborena čunja.
Alen Palić, Adna Berbić i Jusuf Fejzić.
Nema sumnje
da je ovo
bila jedna
od ljepših
Srebro
su osvojili:
Zejneb
Ademi,
Ismir
partija
naših
kuglaša
u
ovoj
sezoni,
koji su
Kovač, Sanin Hadrović, Šemsa Silajdžić
očito u pravoj formi. Kod
ekipe
Zrinjskog (LJ) najbolji u ovom
susretu bili su
Jukić sa 564 i
Ninić sa 562
oborena čunja.
MN: Slavlje u
Tim TKD kluba Nur na Ilidži
Gradišci
i Sumeja Fejzić. Bronzanim
medaljama
U okviru
osamokitili
se:postavio
Emra Helja,
Fatima Ademi,
Amar su
Alagić
novi naestog
kola
rekord kuglane
u KaknjuMubina Mrkonjić,
Ilhana
Kovačević,
kuglaši ‘’Rudara’’
Merjema
Vehab i treću
Harun
iz
Kaknja suFejzić,
upisali Šejla
novu pobjedu,
u
Vehab. Najboljom juniorkom turnira
proglašena je Amila Abaz iz taekwondo kluba ‘’Nur’’.
‘ Amila je opravdano ponijela epitet
najbolje
juniorke
turnira
pobijedivši
nizu protiv
dosta
dobre ekipe
Gradiške
retri borbe,
od kojih
jepobjede
i pobjeda
nad
zultatom
7:1. Kakanjce
su do
predturskom
reprezentativkom.
Ovo
vodili Dundić sa 617 oborenih čunjeva, dok je
jedan
najjačih
turnira
održanih
je Bešić
imaood
597
oborenih
čunjeva.
Kod
posljednjih
godina
u
BiH.
U nareddomaćih Vajkić je oborio 591, a Tatić
575
nom periodu takmičari našeg klučunjeva.
ba pripremaju
za međunarodna
U narednom
kolu naši se
momci
su domaćini
takmičenja,
dok
5 takmičara
ekipi Minerala, koja zauzima
posljednje i
reprezentativaca
BiH:
Evelin
Piljug,
mjesto bh. Premijer lige u kuglanju. NadAdnan Haračić, Šemsa Silajdžić,
amo se da će naši kuglaši upisati i četvrtu
Emir Goralija i Šejla Vehab se pripobjedu u nizu. Nakon 18 kola zauzimaju
premaju za odlazak na Balkansko
petu poziciju sa 31 osvojenim bodom.
prvenstvo koje će se održati 11. i 12. okPodsjećamo, lider na tabeli je tuzlanska Slotobra u Sloveniji’’ - riječi su predsjedboda
49 bodova, akluba
slijede “Nur”
Kozara Kakanj,
sa 42,
nikasaTaekwondo
Knin
sa
38
i
Međugorje
sa
36
bodova.
Halima Fejzića.
broj 257, 15.03.2015.
broj 247, 10.10.2014.
KAKANJSKE NOVINE
KAKANJSKE NOVINE
Ulica A. Izetbegovića 63
Tel:032 557 - 360;
557 - 361
Ulica 311. lahke brigade bb
Tel: 032 558 - 970
21
21
SPORT
Nerdin Fejzović poražen u Cirihu
Prije nekoliko dana, kakanjski
borac Nerdin Fejzović se borio u
Cirihu protiv grčkog borca Denisa
Dautija za titulu svjetskog prvaka
u WBU verziji. Nažalost, naš borac
nije uspio da se domogne pojasa
u WBU verziji, jer je u šestoj rundi
dobio jedan neugodan udarac i
pao na pod, kada se digao sudac
nije dopustio našem šampionu da
se vrati u borbu i meč je završen.
Inače, borba je trebala trajati deset
rundi po tri minute, ali naš Nerda nije
uspio u svojoj namjeri da postane
svjetski prvak.
„Nisam uspio da pobjedim Dautija
u Cirihu. Dobio sam neugodan udarac u šestoj rundi poslije kojeg sam
ustao i želio da se vratim u borbu ali
sudac mi nije dopustio. Ipak, zado-
bra, dok sam ja imao pripreme od
mjesec dana, ali neću ovdje stati.
Želim i dalje pobjeđivati i dokazivati se. Nastavit ću vrijedno da
radim“, rekao je naš Nerdin po
povratku u Kakanj.
Poslije ove borbe Dennis Dauti je
ostao nepobijeđen i dalje drži pojas najboljeg u WBU verziji, dok naš
Nerdin Fejzović nastavlja sa radom
i treninzima jer ga već 28. marta
očekuje borba protiv Amina KhsFotografija sa vaganja pred meč sa Dautijem
mana u Minhenu, boks meč do 64
voljan sam onim što sam pružio. kilograma.
Ovom prilikom želio bih se zahvaliti „U pregovorima sam da početkom
sponzorima koji su mi pomogli da juna radim borbu u Gračanici za prdođem u Cirih. Takođe, hvala svim vaka Evrope, ali do juna ima još dosljudima koji su mi pomogli kroz pri- ta vremena i vidjet ćemo šta će da se
preme za ovaj meč. Moj protivnik desi“, nagovijestio je naš šampion još
se spremao za ovaj meč od decem- jedan boksaški spektakl.
Amel Tuka razočarao u Pragu
Naš Kakanjac, Amel Tuka nije
se uspio plasirati u polufinale
utrke na 800 metara Evropskog
dvoranskog prvenstva u Pragu.
Dvadesetpetogodišnji član Atletskog kluba ‘’Zenica’’ s rezultatom
1:49.92 osvojio je tek 21. mjesto u
kvalifikacijama. Na kraju je u finalnoj
utrci koja je održana 8. marta zlato
pripalo Poljaku Marcinu Lewandovskom sa vremenom 1:46:67, sre-
Amel Tuka razočarao na Evropskom dvoranskom
prvenstvu u Pragu
bro Ircu Marku Inglišu sa vremenom
1:47:20, a bronza Holanđaninu Thijmenu Kupersu sa vremenom 1:47:25.
Nakon zlata sa Balkanskog dvoranskog prvenstva u Turskoj, Amel nije
uspio da osvoji još jedno odličje.
Vjerujemo kako će se Amel sjajno
pripremiti za naredna takmičenja,
jer ovaj sjajni atletičar uvijek želi više
i pruža svoj maksimum gdje god da
se pojavi.
KAKANJSKE NOVINE
Futsal klub Kakanj sezonu okončao na
posljednjem mjestu
U sportskoj dvorani u Kaknju odigrana je odgođena utakmica 10.
kola Futsal II lige F BiH u kojoj su se,
kao ‘’domaćin’’ sastali MNK ‘’Samirče’’
iz Visokog i MNK „Kakanj“, te nakon
jako uzbudljive utakmice rezultat
je odlučen u zadnjim sekundama
pri vodstvu ekipe Samirče od 6:5.
Naime, naši malonogometaši su
imali vodstvo na poluvremenu 3:2,
da bi ekipa iz Visokog nekoliko
sekundi prije kraja imala prednost
22
jednog gola 6:5 i mislilo se da će
naša ekipa ovu sezonu okončati
bez ijednog osvojenog boda. Tako
nije mislio Terzić koji je u posljednjih nekoliko sekundi pogodio
mrežu ekipe ‘’Samirče’’ za konačnih
‘’Samirče’’ – ‘’Kakanj’’ 6:6. Za ekipu
Kaknja u ovom susretu pogađali
su Terzić (3 puta), Čajo (2 puta) i
Čeliković.
Ovom utakmicom završena je
premijerna sezona za ekipu Kaknja
u okviru II lige F BiH u kojoj su nakon 10 kola zauzeli posljednje šesto
mjesto sa jednim bodom i gol razlikom 35:79. Sigurno je kako ima
prostora za napredak i kako će futsal tim Kaknja u narednoj sezoni
pružati bolje rezultate. Na kraju je
ekipa ‘’Jokera’’ završila na prvom
mjestu sa maksimalnim učinkom od
30 bodova, a viceprvak II lige FBiH
je ekipa ‘’Salines’’ sa 21 osvojenim
bodom.
broj 257, 15.03.2015.
Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje proizvodnje betona i asfalta,
nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera
KAKANJSKE NOVINE
PZU Apoteka “MEDICA”
Ulica A. Izetbegovića M4
Tel: 032/ 557-020;
557-021
557-022
Fax: 032/ 557-023
Narudžbe na telefon:
061/ 853 - 522
20
broj 245, 15.09.2014.
Izložbeni salon keramike
Baucentar Trgošped
ul.Rudarska bb
72240 Kakanj
tel: 032 554 255
e-mail: [email protected]
web: www.trgosped.ba
KAKANJSKE NOVINE
Radno vrijeme:
pon-sub: 07:00 - 17:00
ned: 07:00 - 14:00
Jer znamo koliko je bitno birati po svojoj mjeri.
broj 257, 15.03.2015.
23
bht e-račun
bht e-račun vam omogućava da BH Telecom račune primate putem elektronske pošte. Elektronski račun po
svojoj formi je identičan papirnom računu koji vam stiže na kućnu adresu.
Iskoristite prednosti brže i sigurnije dostave računa, te lakšeg arhiviranja na vašem računaru i zaštitite
životnu sredinu. Korištenjem e-računa dajete svoj doprinos globalnom pokretu zaštitite životne sredine.
Podsjećamo da se od jednog drveta starog 15-20 godina proizvede celuloza dostatna tek za oko 2000 papirnih računa!
Aktivacija bht e-računa je vrlo jednostavna, to možete učiniti:
•
na web portalu BH Telecoma, logirajući se korisnik BH Line-a, klikom na tab >info<, ili kao korisnik
BH Mobile, klikom na tab >Moj Račun<;
•
pozivom na besplatni broj kontakt centar 1444 i
•
na najbližem prodajnom mjestu BH Telecoma ili
•
zahtjev poslati faksom na broj 032/409-555
Za pregled bht e-računa potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata.
Promjenu e-mail adrese za dostavu računa možete izvršiti neograničen broj puta
Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt 032/201701
NOVO ! NOVO ! NOVO !
Od 1. aprila: Unapređenje ponude Moja TV paketa i paketa za pristup Internetu putem fiksne mreže
Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da BH Telecom od 1. aprila 2015. godine uvodi sljedeće izmjene u
Cjenovniku:
dva nova paketa Moje TV- MojaTV Net Fast i MojaTV Full Fast+
•
novi paket za pristup Internetu putem fiksne mreže - netFlat100
•
povećanje brzine pristupa Internetu za pakete MojaTV Net Speed, MojaTV Full Speed+
sa postojećih 40/1 Mbps na 60/2 Mbps, bez uvećanja iznosa mjesečne naknade za navedene
pakete
•
za korisnike Moja TV Biz za više od 100 priključaka pretplatniku se odobrava i dodatni popust
10% po priključku na cijenu mjesečne naknade (*ovaj popust se ne primjenjuje za škole osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja).
KAKANJSKE NOVINE
•
24
broj 257, 15.03.2015.
Download

Kakanjske Novine