Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05, federalni ministar
prometa i komunikacija donosi:
POSLOVNIK
O RADU KOMISIJE ZA USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE
NA FEDERALNIM AUTOBUSNIM LINIJAMA
Član 1.
Ovim Poslovnikom uređuju se organizacija i način rada Komisije za usklađivanje
redova vožnje na federalnim autobusnim linijama (u daljem tekstu: Komisija).
Odredbe ovog Poslovnika obavezuju članove Komisije, i sve osobe koje su prisutne
sjednicama i radnim sastancima Komisije.
Član 2.
Komisija vodi poslove usklađivanja redova vožnje na federalnim autobusnim linijama
u skladu sa odredbama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 28/06 i 2/10), Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku
usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13) i Pravilnika o načinu, kriterijima i
postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje (“Službene novine
Federacije BiH”, br. 65/07, 33/11, 57/12, 65/12 i 88/13), tumačenja, instrukcija, uputa
i naredbi federalnog ministra prometa i komunikacija i drugim pozitivnim propisima iz
oblasti koje se odnose na pojedine radnje i postupke u okviru usklađivanja i
registracije redova vožnje i u skladu sa ovim Poslovnikom.
Član 3.
Komisija za usklađivanje redova vožnje na federalnim autobusnim linijama (u daljem
tekstu: Komisija) ima predsjednika i šest članova Komisije.
Komisija će raditi u slijedećem sastavu:
- Matoc Željko – predsjednik,
- Sanja Rahić – član,
- Nedžad Lisak – član,
- dr. Esad Mušanović – član,
- Fehim Humkić – član,
- Davorin Pehar – član,
- Senad Gajip – član.
Predsjednik i svaki član Komisije ima po jedan glas.
Član 4.
Predsjednik Komisije obavlja slijedeće poslove:
-
učestvuje u obavljanju poslova Komisije,
učestvuje u glasanju za svaku odluku Komisije;
osigurava blagovremeno izvršenje Programa rada Komisije,
inicira razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti rada Komisije,
osigurava primjenu ovog Poslovnika i unapređuje rad same Komisije,
osigurava zakonitost i transparentnost rada Komisije,
koordinira, komunicira i ostvaruje kontakte i saradnju sa ovlaštenim
predstavnicima prijevoznika, članovima komisije i federalnim ministrom
prometa i komunikacija,
-
obavlja i druge poslove iz nadležnosti Komisije i ovog Poslovnika.
Za svoj rad predsjednik Komisije odgovoran je federalnom ministru prometa i
komunikacija.
Član 5.
Članovi Komisije imaju pravo i dužnost:
- prisustvovati sastancima Komisije,
- inicirati održavanje radnog sastanka,
- predlagati donošenje odluka Komisije po svim pitanjima rada,
- učestvovati u radu Komisije,
- po određenim pitanjima učestvovati u konsultacijama vezanim za rad Komisije,
- predložiti utvrđivanje stava Komisije po određenim pitanjima,
- obavljati druge poslove po nalogu predsjednika Komisije, koji su u vezi sa
radom Komisije,
- obavlja i druge poslove iz nadležnosti Komisije i ovog Poslovnika.
Za svoj rad članovi Komisije su odgovorni predsjedniku Komisije i federalnom
ministru prometa i komunikacija.
Član 6.
Komisija ima četiri predstavnika prijevoznika, koji učestvuju u radu Komisije, na
osnovu prijedloga Privredne komore Federacije BiH.
Predstavnici prijevoznika koji će učestvovati u radu Komisije su:
- Nedžad Siočić,
- Jozo Martić,
- Senad Parić,
- Emir Tica.
Predstavnik prijevoznika nema pravo glasanja i odlučivanja.
Predstavnik prijevoznika ima pravo na Zapisnik o radu Komisije iznijeti svoje
neslaganje sa postupkom i načinom rada Komisije.
Svaka primjedba predstavnika prijevoznika unosi se u Izvještaj o radu Komisije, koji
se dostavlja Ministru periodično, prema odredbama ), Pravilnika o načinu, kriterijima i
postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja
registra.
Osobe iz člana 3. Poslovnika i osobe iz ovog člana čine prošireni sastav Komisije za
usklađivanje redova vožnje na federalnim autobusnim linijama.
Član 7.
Komisija ima i tri stručne osobe koje će pomagati u radu Komisije:
- Zerina Konjhodžić – zadužena za pravna pitanja,
- Alma Sirko – zadužena za ekonomsko-finansijska pitanja,
- Adis Nurković – zadužen za informatička pitanja i tehničku podršku.
Stručne osobe koje pomaže u radu Komisije nemaju pravo glasanja i odlučivanja, ali
sa stručnog aspekta oblasti za koju su zadužene mogu uticati na rad Komisije.
Član 8.
Rad u Komisiji mora biti zasnovan na pozitivnim zakonskim propisima kojima je
regulisana materija usklađivanja redova vožnje, pravilima struke, u najboljoj namjeri i
znanju, korektnim komuniciranjem i principima prihvatanja odluke većine koja nije u
suprotnosti sa ovom odredbom.
Svaka osoba će se suzdržavati od davanja informacija o radu Komisije licima koji ne
učestvuju u radu iste, osim zvaničnih informacija oko kojih se postigne dogovor na
radnom sastanku Komisije.
Član 9.
O pitanjima iz svog djelokruga Komisija raspravlja i odlučuje na radnom sastanku.
Radni sastanci se zakazuju prema potrebi i rokovima propisanim propisima kojima je
regulisana oblast djelokruga rada Komisije.
Radne sastanke i sjednice Komisije zakazuje predsjednik pisanim putem ili putem
e-maila, uz prethodnu konsultaciju putem telefona.
Na radnom sastanku vodi se zapisnik o svim bitnim pitanjima vezanim za rad
Komisije.
Radni sastanak se zakazuje najmanje tri dana prije termina održavanja.
Izuzetno, u hitnim slučajevima, radni sastanak se može održati i konferencijski putem
telefona ili e-maila. I u ovom slučaju se vodi Zapisnik i zaključci se dostavljaju svim
članovima proširenog sastava Komisije.
Član 10.
Održavanje radnog sastanka Komisije može inicirati svaki član proširenog sastava
Komisije uz obrazloženje.
Član 11.
Svaki član proširenog sastava Komisije dužan je prisustvovati radnom sastanku
Komisije.
Stručna osoba koja pomaže u radu Komisije dužna je po pozivu prisustvovati radnom
sastanku Komisije.
U slučaju opravdane spriječenosti i nemogućnosti prisustvovanja radnom sastanku
Komisije, svaka osoba je dužna unaprijed obavijestiti predsjednika Komisije.
Član 12.
Kvorum Komisije se sastoji od predsjednika i najmanje četiri člana Komisije.
Radni sastanak Komisije može se održati i bez predstavnika prijevoznika.
Ako se radni sastanak održava bez kvoruma, tada se ne može donijeti nijedna
odluka niti rješenje Komisije.
Odluka donesena bez kvoruma nema obavezujući karakter i ista ne ulazi u Izvještaj o
radu Komisije.
Član 13.
Radni sastanak vodi predsjednik Komisije ili osoba koju on ovlasti putem Zapisnika.
Poslije izlaganja ili čitanja materijala, predsjednik Komisije otvara raspravu.
Predsjednik Komisije daje riječ članovima Komisije, a potom i predstavnicima
prijevoznika i pazi da govornik ne bude ometan ili spriječavan u govoru.
Predsjednik Komisije može izlagača prekinuti i oduzeti mu riječ ako se izlagač i
nakon opomene ne drži dnevnog reda.
U slučaju opsežnosti materijala predsjednik Komisije može vremenski ograničiti
izlaganje.
Član 14.
Komisija će odluke donositi glasanjem.
Smatra se da je odluka Komisije usvojena ukoliko je za nju glasalo više od 50%
prisutnih koji čine Kvorum i ukoliko predsjednik Komisije nije glasao protiv.
Rezultati glasanja i pitanje oko kojeg se glasa unose se u Zapisnik.
Predsjednik i svaki član Komisije ima pravo na Zapisnik dati izdvojeno mišljenje.
Član 15.
Izjava data na Zapisnik o radu Komisije se potpisuje od strane osobe koja je dala
izjavu ili dala izdvojeno mišljenje.
Član 16.
Ukoliko se odluka Komisije nije usvojila, tada će predsjednik Komisije od federalnog
ministra prometa i komunikacija tražiti pisano tumačenje ili upute za postupanje
prema spornom pitanju.
Analogno, sporno pitanje koje nije u nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija postavlja se drugom organu putem Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija, a na osnovu akta Komisije kojeg potpisuje predsjednik Komisije.
Član 17.
Zadatke i zaduženja tokom rada Komisije daje Predsjednik Komisije:
- članu Komisije;
- predstavniku prijevoznika;
- stručnoj osobi koja pomaže u radu Komisije.
Dobijeni zadatak ili zaduženje se izvršava u najboljoj namjeri i volji, u duhu važećih
propisa, struke i ovog Poslovnika.
Svaka osoba ima pravo odbiti zadatak ili zaduženje pisanim putem uz obrazloženje,
što će biti sastavni dio Zapisnika o radu Komisije.
Zadaci i zaduženja se daju usmeno a mogu se navoditi i u Zapisniku o radu Komisije.
Član 18.
Zapisnik o radu Komisije ima karakter poslovne tajne i svaka osoba koja dolazi u
posjed Zapisnika o radu Komisije ima obavezu čuvati isti i onemogućiti neovlašteno
čitanje, prosljeđivanje istog licima koja ne učestvuju u radu Komisije.
Član 19.
Zapisnik o radu Komisije vodi osoba koju zaduži predsjednik Komisije.
U Zapisniku o radu se navode:
- mjesto i vrijeme održavanja radnog sastanka
- evidencija prisustva na sastanku
- tema sastanka (predmet rada)
- pitanja za koja se glasa
- rezultati glasanja
- izdvojena mišljenja,
- prijedlozi, sugestije, zahtjevi, zaduženja, radni zadaci, zaključci, odluke, rokovi za
pojedine radnje i ostala pitanja od značaja za rad Komisije.
Član 20.
Osoba koja vodi Zapisnik o radu Komisije zadužena je za tačnost Zapisnika.
Zapisnik o radu Komisije vodi se na računaru u elektronskom obliku.
Elektronska verzija Zapisnika o radu komisije dostavlja se predsjedniku i svakom
članu Komisije i svakom predstavniku prijevoznika, bez obzira da li su bili prisutni
radnom sastanku Komisije.
Nakon verifikacije Zapisnik se štampa na papiru i isti svojeručno potpisuje osoba koja
ga je vodila.
Član 21.
Svaka osoba kojoj je Zapisnik o radu Komisije dostavljen ima pravo da u roku od tri
dana dostavi svoju primjedbu putem e-maila na adresu: [email protected]
Zapisnik o radu Komisije sa prethodnog sastanka se verifikuje na narednom
sastanku po sistemu glasanja u skladu sa odredbama ovog Poslovnika.
Nakon verifikacije verzija konačnog zapisnika se dostavlja članovima proširenog
sastava Komisije..
Član 22.
Svaki akt kojeg donosi Komisija dobija svoj djelovodni broj i datum, što se unosi u
Knjigu akata Komisije.
Knjigu akata Komisije vodi Zapisničar u elektronskom obliku.
Sve izlazne akte Komisije potpisuje predsjednik Komisije ili druga osoba ovlaštena od
strane Federalnog ministra prometa i komunikacija.
Član 23.
Federalni ministar prometa i komunikacija zadržava pravo zamjene predsjednika ili
člana Komisije, izmjene ovog Poslovnika, davanja tumačenja, instrukcija, uputa za
rad Komisije i donošenja drugih odluka i rješenja iz djelokruga rada Komisije, kao i
druga prava i ovlasti koje proističu iz pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa.
MINISTAR
mr. Enver Bijedić
Broj:
Mostar,
Download

Poslovnik o radu komisije