Lokalna strategija razvoja
Vršac 2009-2019
Ova strategija je izradjena u saradnji izmedju opštine Vršac i njenih stanovnika, uz
savete i vodjstvo Programa podrške opštinama severo-istočne Srbije finansiranog od
strane Evropske Unije i Programa za podsticaj ekonomskog razvoja opština (MEGA)
Opština:
Vršac
Vrsta dokumenta:
Lokalna strategija razvoja
Konačna verzija
Usvojena na Skupštini…on DD.MM.YYYY.
Mr.Cedomir Zivkovic,Predsednik opštine
Vršac
Odgovorna osoba:
Predsedavajući Partnerskog
saveta:
Mr.Čedomir Živković,Predsednik opštine
Vršac
Lokalni koordinator procesa
izrade strategije:
Dejan Mak
Član tima:
Aleksandar Cirin
Expert od strane MSPNE
Programa:
Expert od strane MEGA Programa
Cecilija Dujin
Date:
Jelena Mihajlović-Tanasijević
Uvodna reč: Vršac, lider Južnog Banata
Poštovani Vrščani,
Vršac je
grad bogate prošlosti.
Generacije ljudi, u proteklih nekoliko
vekova, davale su svoj pečat gradu pod
vršačkom kulom. Ulice, trgovi, zgrade,
parkovi, ali i priče, predanja i legende –
svedoče o tome sa koliko su ljubavi i
pažnje naši preci gradili ovaj grad.
Istorija
Vršca
nas
svakako
čini
ponosnim, ali, istovremeno, i obavezuje
da sa odgovornošću nastavimo i budućim genaracijama
ostavimo još lepši grad.
Novo vreme donosi nove izazove. Danas u 21. veku, neophodno je da u
skladu sa okolnostima definišemo našu viziju razvoja. Naša vizija je:
Vršac lider Južnog banata. Sterategija razvoja koja je pred vama,
predstavlja naš plan kako da ostvarimo ovu viziju. Želimo da Vršac
gradimo kao ekonomski razvijenu, demokratsku i socijalno odgovornu
opštinu. Industrijska zona, razvijena infrastruktura, auto put Vršac
Beograd, elektrificirana pruga, nova radna mesta, tolerantna atmosfera,
dobri međunacionalni odnosi, atraktivna kultura, kvalitetno obrazovanje i
univerzitet, stručna zdravstvena zaštita, vrhunski sport, usklađeni
urbanistički razvoj, javna bezbednost, briga o socijalno ugroženim
grupama - to su ciljevi koje moramo da realizujemo ukoliko želimo da
naša vizija zaživi. Opštinu Vršac ne čini samo grad – već i 22 sela.
Obaveza svih nas je da život u selima, što je više moguće, učinimo
sličnim životu u gradu.
Poštovani sugrađani, Vršac je grad bogate prošlosti, ali može biti i
grad još bolje budućnosti. Ništa nije nastalo, a da pre toga nije
bilo deo nečije vizije. Ipak, nije dovoljno samo imati viziju.
Neophodno je uložiti ogromnu energiju i trud kako bi svi planovi
postali realnost. I viziju i energiju imamo. Zato – hajde da to
zajedno uradimo.
Čedomir Živković
Predsednik Opštine Vršac
1
Uvod
Lokalna strategija održivog razvoja je najvažniji strateški dokument opštine za period
2009-2019, premda opština ne može delovati samostalno u cilju rešavanja svih svojih
problema. Ona treba da prepozna važnost među-opštinske saradnje i saradnje sa
nacionalnim nivoom.
Tokom rada na razvoju prve Razvojne strategije opštine Vršac, bili smo svesni
da treba da promovišemo unapređenje uslova života u Vršcu, kao i da doprinesemo
postizanju održivog razvoja u Srbiji. Verujemo da dobar Opštinski razvojni plan (ORP)
treba da:
¾ Omogući lokalnim zajednicama da izraze svoje potrebe i želje.
¾ Koordinira aktivnosti Skupštine i društvenih, privatnih i organizacija civilnog
društva kako bi se te potrebe zadovoljile, i
¾ Obezbedi monitoring i revizuju napretka.
Ova strategija je izrađena u saradnji izmedju opštine Vršac i njenih građana uz savete i
vođstvo Programa podrške opštinama severo-istočne Srbije podržanog od strane
Evropske Unije, kao I Programa MEGA . Proces je započeo odlukom Skupštine Opštine
dana 3.12.2007. i završen je konačnim usvajanjem strategije dana (
) 2009. od
strane istog tela.
Pristup: strateški i partnerski proces
Zakon o lokalnoj samoupravi definiše izradu, usvajanje i realizaciju strategije lokalnog
razvoja kao jednu od glavnih odgovornosti opština (članovi 18 i 30 zakona, Službeni
Glasnik Republike Srbije, 09/02 i 33/02). Ni institucionalni okvir, niti procedura ili
sadržaj ovih dokumenata nisu propisani zakonom ili podzakonskim aktima..
Tokom našeg rada sledili smo Vodič za opštinsko razvojno planiranje razvijen od
strane ekspertskog tima MSPNE programa u oktobru 2007. i individualni akcioni
plan usvojen od strane opštinskog Partnerskog saveta. Opštinsko razvojno planiranje
po prvi put predstavlja strateški i partnerski proces kroz koji zainteresovane strane
(stejkholderi)1 iz javnog, poslovnog i civilnog sektora ocenjuju lokalne potencijale,
uočene mogućnosti za brži društveno-ekonomski razvoj i poboljšanje životnih uslova u
opštini. Proces je bio fokusiran na zajednički rad i donošenje zajedničke odluke (plana)
o budućnosti opštine.
Glavni principi: od učešća do održivosti
Pristup "od dole ka gore": Strategija je vodjena i razvijena od strane lokalne
uprave i zainteresovanih strana, ne od strane eksperata. Eksperti su obezbedili samo
savet, trening opštinskih koordinatora i iscrpnu stručnu i tehničku podršku. Jezgro
opštinskog tima je obučeno pre svakog koraka procesa planiranja, a završena
strategija je usvojena od strane Skupštine opštine.
Aktivno učešće i otvorenost: Proces je bio otvoren za javnost kroz učešće
predstavnika civilnih i poslovnih organizacija i opštinskih predstavnika u telima
ustanovljenim za izradu ove strategije: Partnerski savet (koji je brojao 74 člana) i
tematske radne grupe (81 člana). Pored toga, javnost je redovno informisana putem
štampe i TV “Banat”.Urađena je anketa u vidu upitnika, sa četiri velika preduzeća
Hemofarm, Sweeslion, Vršački vinogradi i 2.oktobar. (analiza odgovora, vidi Aneks 2).
Različite interestne grupe, predstavnici organizacija civilnog društva i NVO, kao I
predstavnici mladih razmatrale su pitanja važna za budući nacrt strategije kroz proces
konsultacija koji je sproveden marta 2008 (58 učesnika).
Održan je i sastanak sa načelnicima opštinske uprave u cilju procene i predloga
plana unapređenja kapaciteta uprave za implamentaciju LSDS.U toku javnih rasprava
na predlog strateškog dokumenta učestvovalo je 70 ljudi. Ukupno je oko 400 ljudi bilo
uključeno u proces. Na ovaj način, kapacitet administracije kao i zainteresovanih strana
je značajno povećan i nova mreža saradnje je uspostavljena Vidi Aneks 1 – lista
učesnika.
predlaže
Predsednik opštine
MSPNES &MEGA
tehnička pomoć
postavlja
–
Priprema LSDS
koordinator
&
Partnerski savet
opštinskl tim
(3‐5 osoba) ) Business& Civil Society Zainteresovane strane u zajednici 200
Stakeholders(ca. 200
‐)
Radna grupa –
Privreda I SME 1
Assembly
Skupština opštine
usvaja
Radna grupa –
infastruktura
Radna grupa
–
Turizam I ekologija
strana na koju utiču ili koja može uticati na opštinske aktivnosti
Radna grupa
Obrazovanje, –
sport I kultura Radna grupa
poljoprivreda
Slika 1: Organogram procesa izrade strategije
Radionice, a ne sastanci: Tokom procesa, održano je 20 radionica i 21 drugih
dešavanja, kao i četiri javne rasprave što je dalo svim učesnicima mogućnost da budu
saslušani i da kažu nešto o budućnosti njihove zajednice.
Jednak odnos prema svima: Ne postoje razlike. Radili smo zajedno i imali smo
jednak odnos prema svima, bez obzira da li se radi o predstavnicima političkih partija,
poslovnim ljudima, predstavnicima nevladinih organizacija, poljoprivrednicima,
sveštenicima, prosvetnim radnicima, mladim ljudima i sl. Ponosni smo da su 30% svih
učesnika bile žene, dok su približno 30 %bili mladi do 30 godina.
Kratak, jasan i fokusiran: Ovaj dokument je kratak i razumljiv ljudima koji treba
da ga usvoje, implementiraju a i onima koji će imati koristi od njegove realizacije.
Privrženost principima održivost: Ključni princip primenjen pri određivanju naše
vizije, ciljeva i prioriteta jeste princip održivog razvoja. Naša opština će nastojati da
iskoristi svoje resurse na način da odgovori na potrebe naših gradjana, vodeći računa
o životnoj sredini. Mi verujemo da će današnje potrebe postojati, ne samo u
sadašnjosti, već i u neodredjenoj budućnosti. Održivi razvoj se ne fokusira isključivo na
zahteve okruženja već je sveobuhvatno podeljen na tri bitna dela: održivost životne
okoline (zaštita), ekonomska održivost (razvoj) i društvena održivost (razvoj). Zbog
toga ova strategija povezuje multidisciplinarne potencijale i kapacitete i predstavlja ih
kao ključne elemente nove strategije održivog razvoja.
Ravnoteža potencijala, potreba, ideja, resursa i kapaciteta: Naša strategija
nije "lista lepih želja". Ona odražava stvarne potrebe, kao i realnu procenu naših
resursa, komparativnih prednosti, finansijskih mogućnosti i kapaciteta naše zajednice.
Osnovna procena trenutne situacije: U cilju odredjivanja realne opštinske
razvojne strategije uradjena je analiza trenutnog stepena razvoja. Sve dostupne
informacije i podaci, u vreme izrade plana, su korišćeni ali treba ih uzeti sa izvesnom
rezervom zbog nedostatka izvesnih podataka, njihove zastarelosti ili obezvredjivanja
(npr. zagadjenje, telekomunikacije, bruto društveni proizvod,...)
Slika 3: Multidisciplinarni koncept održivog razvoja
Proces usvajanja strategije i promene
Na kraju procesa, diskutovano je o završnom nacrtu strategije i on je usvojen od
strane skupštine opštine. Sve promene strategije su donete kroz Skupštinu osim
akcionog plana koji je operativni dokument i samim tim više fleksibilan.
VIZIJA
„Ekonomski razvijena, demokratska, socijalno odgovorna opština Vršac – Lider Južnog
banata“
MISIJA
Misija opštine Vršac je da u okviru svojih nadležnosti stvara uslove za razvoj privrede
i preduzetništva; stvara uslove za razvoj putne, železničke i infrastrukture vazdužnog
saobraćaja; stvara uslove za razvoj turizma; stvara uslove za rad opštinske uprave kao
servisa građana; stvara uslove za ekološki zdravu sredinu; i u okviru svojih nadležnosti
stvara uslove za brigu o socijalno ugroženim pojedincima; stvara uslove za razvoj
turizma, kulture, sporta; stvara uslove za razvoj interkulturanosti u opštini.
2.1
Ključne poruke za Vršac (ključni strateški ciljevi)
1. Stvaranje pozitivne poslovne klime,
razvoj infrastrukture- komunalne, industrijske i putne
2. Opština servis građana
3. poljoprivreda kao osnov razvoja sela
4. Sela Vršca- sela 21. veka
5. Kvalitetno obrazovanje za sve kao preduslov za socijalno ekonomski
razvoj opštine
6. Vršac najbolja vikend destinacija
7. Grad muzej
8. Vršac interkulturalni grad
9. Sredina koja je zdrava i za generacije koje dolaze
10.Vršac socijalno odgovorna opština
11. Vršac grad sporta
Strateški cilj 1.
Stvaranje pozitivne poslovne klime
Jedan od osnovnih razloga izrade ove Strategije je stvaranje pozitivne poslovne klime u
cilju povećanja zaposlenosti i kvalitetnijeg života građana.
Opština Vršac želi da postane lider u Južnom banatu, stvaranjem prepoznatljivog imidža
i povoljnog poslovnog ambijenta, gde investitori dolaze da ostanu, a postojeći
privredinici šire svoj biznis. Kako bi ostvarila ovaj cilj potrebno je da nastavi ulaganja u
infrastrukturu i da lokalna samouprava intenzivira podršku velikim, malim i srednjim
preduzećima.
U poslednjih nekoliko godina Opština je ulagala u komunalnu
infrastrukturu i uspela da omogući tj. privuče direktne investicije. Započeta je izgradnju
Industrijske zone- Tehnološkog parka (sredstva su dobijena iz EU) i to je jedan od
najbitnijih faktora koji će pomoći ostvarivanju stranih investicija i zapošljavanju radnika.
Medjutim takav razvoj i dalje ne zadovoljava potrebe postojećeg biznisa,
zainteresovanih investitora i građana. Iako Vršac ubrzano menja odnos javnog prema
privatnom sektoru, komplikovane i nejasne procedure su i dalje kamen spoticanja za
mnoge biznise.
Kao deo odgovora na prethodni problem opština je definisala u strategiji da će u
narednom periodu osnovati Savet u kome će značajnu reč imati privrednici iz Vršca kao i
Opštinski uslužni centar ( po principu sve na jednom mestu). Podrška postojećim
poslodavcima jeste kritična komponenta vršačke Strategije i trenutna nestabilnost na
globalnom nivou ukazuje na to da je za opštinu važno da se lokalna ekonomija razgrana
i tako osigura zapošljavanje, u cilju dugoročnog održivog rasta.
U zemljama Evropske unije, MSP i mikro preduzeća predstavljaju 99% privrede i u
velikoj meri doprinose privrednom razvoju. To u Vršcu nije slučaj, obzirom da većina
malih preduzeća posluje u oblasti trgovine (prodavnice) i tradicionalnih uslužnih
delatnosti.
Jedan od podciljeva infrastrukturnog razvoja koji je preduslov za održivi razvoje je i
energetska efikasnost i korišćenje alternativnih izvora energije. Vršac je definisao da
želi, s obzirom na potencijale koje ima, da bude pionir u Srbiji u delu korišćenja
alternativnih izvora energije.
U Opštini će se takođe razvijati privredni potencijali – privlačiti investicije ne samo u
gradskoj, već i u seoskim sredinama, koje su imale tradiciju bavljenje industrijom.
Jedan od problema neusklađenost obrazovne strukture radne snage sa potrebama
privrede je detaljno analiziran i utvrđene su mere za njegov razvoj u delu Strategije koji
se bavi obrazovanjem.
1. Razvoj infrastrukture (komunalne, industrijske i putne)
2. Stvaranje pozitivne poslovne klime
S.W.O.T analiza (infrastruktura)
snaga
gradski trg
nove saobraćajnice
početak radova na asfaltiranju po selima
gasifikacija
vodovod u gradu, i u pojedinim selima
posotajanje sopstvenog vodozahvata,
prečistač vode, dovoljnog kapaciteta,
centralni korektor i brana na Mesiću,
kanal za zaštitu grada od erozivnih voda
gasifikovan grad,
postojanje deponije
slabosti
nedovoljna i loše uređena putna mreža
velika razlika izmedju centra i periferije
velika razlika u uređenosti izmedju grada i
sela
ne zaštićeni izvori vode za Vršac, nema
kanalizacije u blizini izvorišta
kvalitet vode je loš zbog starih cevi
vodovoda.
nemaju sva preduzeća postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda
ne završena izgradnja fekalne kanalizacije
regionalna saradnja
sanirane su divlje deponije u selima
sva naseljena mesta poveyana kolovozom
započeti radovi na izradi tranzita
samodoprinos za kolovoz i trotoare
privreda i msp
kadrovi
visoka tehnologija
sirovinska baza
lokalni brendovi
prirordni uslovi
razvijen bankarski sektor
energija vetrova
geotermalni izvori
MSP
loša kišna kanalizacija
loše održavanje kanala za atmosferske
vode
ne završena infrastruktura u industrijskoj
zoni
manjak građevinskog zemljišta
nepostojanje javnog komunalnog servisa
loš parking servis i nedostatak parking
mesta
dotrajalost gasne mreže
20% loklane putne mreže nalazi se u
lošem stanju
putevi od regionalnog značsj prolaze kroz
centar grada.
nepostojanje sistema odbrane od poplava
u selima
ne postojanej baze podataka čime opština
raspolaže
nedostatak projekata ne postojanje baze o
msp
šanse
pokrajinski fondovi
republički fondovi
odluka RS da gradi auto-put PančevoVršac
odluka da se završi elektrifikacija pruge
Pančevo-Vršac
blizina EU
opasnosti
svetska ekonomska kriza
nismo na koridoru 10
mogućnost da Vršac ne bude prioritet za
izgradnju auto-puta
nedostatak energenata
priliv voda iz Rumunije
Gas se kupuje iz inostranstva
komplikovane administrativne procedure
RAZVIJENA INFRASTRUKTURA
1.1
Cilj - Razvoj prostorne i planske dokumentacije za opštinu Vršac
1.1.1
Podcilj - Izrada planske dokumentacije i izrada planske dokumentacije za
nedostajuću infrastrukturu
Uskladjivanje planske dokumentacije sa GUP-om
Izrada projektne i planske dokumentacije za izgradnju obilaznice oko Vršca
Izrada Urbanističkog plana Guduričkog naselja
Izrada Urbanističkog plana za naselje Balata i Čukur Mala
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
Podcilj - Izrada projektne dokumentacije na osnovu planske dokumentacije
Izrada projektne dokumentacije za Gudričko naselje ( vodosnabdevanje,
saobraćaj ,PTT, javna rasveta, gasovod, otpadne vode.)
Pavliški put levo, izrada projektne dokumentacije (vodosnabdevanje)
Izrada projekta za izgradnju fekalne kanalizacije u naseljenim mestima
Šušara, Gudurica i Izbištu
Sprovođnje prve faze Projekta detaljnih hidrogeotermalnih istraživanja
Podcilj - Infrastrukturno opremanje industrijske zone
Projektna dokumentacija za industrisku zonu sever - infrastrukturno
opremanje
Studija izvodljivosti za industrijsku zonu sever
Izgradnja trafo stanice «Vršac- 1» za industrijsku zonu
Izgradnja kompletne infrastrukture u industrijskoj zoni.
Intermodelarni terminal pored industrijske zone.
Obezbeđenje infrastrukture za izgradnju pogona za proizvodnju u Uljmi,
Izbištu, Velikom Središtu i Kuštilju
1.2
Cilj - Rešavanje problema vodosnabdevanja i kanalizacije
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
Podcilj - Rešavanje problema otpadnih voda
Izgradnja prečistača otpadnih voda za grad Vršac
Izrada projektne dokumentacije za prečistač za naseljenja mesta u opštini
Vršac
Izgradnja prečistača za naseljenja mesta ( podbrdje)
1.2.1.3
1.2.2
Podcilj - Prekogranični projekat sa Rumunijom čiji bi glavni rezlutat bio
sistem informisanja o potencijalnoj opasnosti od poplava
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
Podcilj – Rešavanje problema atmosferskih voda
Generalni projekat rešavanja problema atmosferskih voda
Rešavanje unutrašnjih i spoljnih voda u gradu Vršcu i naseljenim mestima
1.2.4
1.2.4.1
Podcilj - Kanalizacija
Izgradnja 2 km fekalne kanalizacije na Guduričkom putu i izgradnja glavnog
kolektora
Nastavak izgradnje II faze prečistača otpadnih voda.
Izgradnja fekalne kanalizacije u Pavlišu, Vlajkovcu, Uljmi, Vojvodincima, V.
Središtu, Kuštilju
1.2.4.2
1.2.4.3
1.3
Cilj - Energetska efikasnost i racionalizacija
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
Podcilj - Energetska efikasnost kroz dalji razvoj gasovoda
Studija izvodljivosti za gasovod
Gasifikacija sela - Nastavak gasifikacije u selima.
Potencijali snabdevanje gasom
Racionalizacija potrošnje gasa pokretanjem toplovoda
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
Podcilj - Korišćenje alternativnih izvora energije vetra
Analiza stanja za korišćenje alternativnih izvora snadevanja energijom
Studija izvodljivosti za proizvodnju biodizela
Studija izvodljivosti - Snaga vetra - alternativni izvor energije
Studija izvodljivosti za korišćenje sunčeve energije
1.3.2.6
1.3.2.7
Studija izvodljivosti za korišćenje alternativnih izvora energije - biomasa
Ispitivanje geotermalnih voda
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
Podcilj - Nesmetano snabdevanje električnom energijom
Rekonstrukcija trafostanice u Uljmi
Elektroenergetski prsten Uljma – Straža
1.4
Cilj - Organizovanje upravljanja otpadom
1.4.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.1.5
1.4.1.6
1.4.1.7
1.4.1.8
Podcilj - Rešavanje problema odlaganja čvrstog otpada
Organizovanje selekcije otpada
Izgradnja regionalne deponije
Strategija upravljanja otpadom i otvaranje reciklažnog centra
Centar za integralno upravljanje čvrstim otpadom
Sortiranja sekundarnih sirovina
Postrojenje za proizvodnju dizela od komunalnog i biološkog otpada.
Uređenje gradske deponije
1.4.2
Podcilj - Rešavanje problema divljih deponija
1.4.2.1
Uvodjenje službe za kontrolu divljih deponija
1.5
Cilj - Razvoj saobraćajaja ( drumski, železnički, vazdušni, rečni)
1.5.1
Podcilj - Unapredjenje drumskog sobraćaja
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.1.4
Obnova i izgradnja trotoara
Obezbedjivanje i asfaltiranje pružnih prelaza
Prateća infrastruktura (prioritet ulice Žive Jovanovića i D.Tucovića)
Put Vojvodinci-Straža, Mesić-Malo Središte
Vršac –Veliko Središte-Gudurica-Markovac-Rumunska granica
Obilaznica oko Vršca-generalni projekat i prethodna studija izvodljivosti
Uređenje Trga kod Pozorišta i Ruskog parka
Studija o izgradnji auto puta Pančevo - Vršac
Dovršetak radova na izgradnji bulevara – ul. Žarka Zrenjanina i Stepe
Stepanovića, sa kompletnom signalizacijom
Izgradnja 5 km saobraćajnica u gradu Vršcu i naseljenim mestima
Povezivanje Vršca kroz Deliblatsku peščaru
Izrada i markiranje biciklističko- pešačkih staza.
Uređenje sliva Mali Rit u svrhu zaštite dela grada Vršca, Aerodroma i zaštite
puta Vršac – Veliko Središte
1.5.1.5
1.5.1.6
1.5.1.7
1.5.1.8
1.5.1.9
1.5.1.10
1.5.1.11
1.5.1.12
1.5.2
Podcilj - Modernizacija železnice
1.5.2.1
1.5.2.2
Elektrifikacija pruge (Železnica Srbije)
Elektrifikacija pruge Pančevo – Vršac – Rumunska granica
1.5.3
Podcilj - Razvoj i modernizacija vazdušnog saobraćaja
1.5.3.1
Modernizacija i izgradnja Vršačkog aerodroma
1.5.4
Podcilj - Razvoj rečnog saobraćaja
1.5.4.1
Pristanište na kanalu DTD(robno –transportno-pretovarno pristanište) za
1.5.4.2
1.5.4.3.
1.5.4.4.
1.5.4.5.
jeftine i kabaste terete
Uređenje potoka- Brana. Široko bilo (pojilište)
Provera ispravnosti brane na potoku Mesić
Prekogranična saradnja – regulisanje reke Karaš.
Izgradnja pretovarne luke na Kanalu u Vlajkovcu
1.6
Cilj - Razvoj komunalane infrastrukture sela
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.1.3
Uvođenje fiksnih telefona u svim selima
Infrastruktura u naseljenim mestima – kao preduslov za ruralni razvoj
Održavanje i priprema kanalske mreže za odvodnjavanje i navodnjavanje
STVARANJE POZITIVNE POSLOVNE KLIME
2.1
Cilj - Podrška malim i srednjim preduzećima
2.1.2
Podcilj - Institucionalna podrška privredi
2.1.2.1
2.1.2.2
Formiranje fonda za podršku poljoprivredi
Formiranje opštinskog fonda za podršku preduzetnicima –privredi
(Subvenicja kredita - pozajmice)
Podizanje kapaciteta Kancelarije za lokalni ekonomki razvoj (LER) –
Osnivanje odeljenja za LER
One stop shop – Sve na jednom mestu (skraćivanje procedura za dobijanje
dozvola)
Formiranje Privrednog saveta ( od privrednika kao savetodavnog tela
opštini, predsedniku opštine, opštinskom veću)
Promocija uspešnih i mladih preduzetnika ( ustanovljavanje nagrade za
privrednika godine)
Osnivanje Biznis inkubatora
Izrada start up vodiča za privrednike
Formiranje projektnog tima – centra za izradu dokumentacije za učešće na
konkursima, tenderima
Vodič za usluge odeljenja za LER
Izrada baze podataka o deficitarnim sektorima ( proizvodnja i uluge)
Baza podataka o sirovinama – koji se uvoze
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7
2.1.2.8
2.1.2.9
2.1.2.10
2.1.2.11
2.1.2.12
2.1.3
Podcilj - Osposobljavanje budućih preduzetnika kroz razne oblike
edukacija i obuka radne snage u skladu sa potrebama privrede
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
Osnivanje edukativnog centra Edukacija radne snage prema potrebama
privrede
Edukacija budućih preduzetnika
Obuka privrednika za uvodjenje standarda kvaliteta
2.2
Cilj - Razvoj infrastrukture u skladu sa potrebama privrede
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
Osnivanje tehnološkog parka
Opremanje industrijskih zona – parkova
Uvođenje Geografskog informacionog sistema
Razvoj braunfied lokacija
2.3
Cilj - Privlačenje investicija
2.3.1.1
Marketing ( izrada i unapredjivanje brošura, WEB sajta, flajera, vodič za
investitore )
Izrada informatora Vršačke privrede
Izrada vodiča za učešće na sajamskim manifestacijama
Usvajanje paketa opštinskih olakšica
Ciljano učestvovanje na sajmovima (domaćim i inostranim)
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.1.5
Strateški cilj 2.
Opština – efikasni servis građana
Dobra lokalna samoprava ne podrazumeva samo kriranje uslova za pravni, politički I
institucionalni okvir. To takođe podrazumeva I konstantnu izgradnju kapaciteta
zaposlenih , kroz savladavanje veština, ali I želju za učenjem. Efikasna I efektivna
lokalna samouprava je sklop koji čine dobro vođenje, strateško promišljanje, dobro
pružanje usluga I učešće zajednice, koje je rezultat transparentnog rada. Kao jedan od
najvažnijih zadataka u ovom sektoru svakoko se izdvaja osnivanje Uslužnog centra
Opštinske uprave. Ovaj centar pojednostaviće sve procedure, a građanima omogućiti
da brže I jednostavnije dođu I do infomracija, ali I do dozvola I potrebnih dokumenata.
S.W.O.T.
snaga
slabosti
-postoji politička volja da se modernizuje -«kruta» administracija
Uprava
-nedovoljno stručni kadrovi
-finansijska sredstva
-loša komunikacija na relaciji zaposleni-novo zaposleni u upravi
funkcioneri
-postoje tehnički uslovi
-neadekvatne prostorije Uprave
-nazainteresovinost zaposelnih
-ne postojanje info službe
šanse
-pokrajinski fondovi
-republički fondovi
-trend modernizacije i reforme lokalne
samouprave
opasnosti
-loša ekonomska situacija;
-trenutna svetska finansijska kriza
-odluka Vlade o smanjenju zaposlenih
EFIKASAN SERVIS GRAĐANA
2.1
Cilj - Jačanje ljudskih resursa u opštinskoj upravi
2.1.1 Edukacija zaposlenih u skladu sa modernim prinicipima rada opštinske uprave
2.1.2 Uvođenje sistema motivacije svih zaposlenih u opštinskoj upravi
2.1.3 Uvodjenje novih radnih mesta (PR, domaćin)
2.2
Cilj - Jačanje komunikacije na relaciji opština- gradjani i zaposlenifunkcioneri
2.2.1 Pravljenje info službe «efikasnog servisa gradjana»
2.2.2 Završetak WEB sajta opštine kao e-uprave
2.2.3 Sity stat - uvodjenje besplatne telefonske linije za prijavu svih problema iz
oblasti komunalnog delovanja
2.2.4 Izdavanje Informatora o radu Opštine (dužni po Zakonu o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja)
2.2.5 Reforma portirske službe u Upravi
2.2.6 Popularizacija javnih rasprava radi poboljšanja komunickacije građana i
predstavnika lokalne samoupave (javne rasprave, sastanci sa građanima,
uvodjenje Dana za posetu funkcionerima)
2.2.7 Formiranje Opštinskog uslužnog centra
2.3
Cilj - Poboljšanje uslova rada u opštini
2.3.1 Osvetljavanje hodnika u zgradi
2.3.2 Sređivanje i opremanje hola zgrade
Strateški cilj 3.
Poljoprivreda
Poljoprivredno zemljište obuhvata oko 65.000 ha, sa 57.000 ha obradivih i
izuzetno plodnih površina.
Teritorija opštine Vršac pripada reonu poljoprivredne
ratarske proizvodnje sa proizvodnjom svih osnovnih ratarskih kultura. Izuzetne
prirodne pogodnosti postoje za razvoj vinogradarstva i voćarstva.
Stočarstvo kao potencijalno najzahvalnija grana poljoprivrede( moguće
osigurati zaokruženi ciklus proizvodnje) je u proteklom periodu od 15 godina pretrpelo
značajne oscilacije, a ohrabruje primetan porast u broju grla stoke kao i počeci
modernog farmerstva.
Najveći broj seoskog stanovništva opštine bavi se poljoprivredom kao osnovnom
ili dopunskom delatnošću. Vinogradarstvo na teritoriji opštine je razvijeno, uz
tendenciju smanjenja površina pod vinogradima. Procenjuje se da se pod zasadima
vinove loze nalazi oko 1.900 ha. Pedološka situacija u potpunosti odgovara ovoj vrsti
poljoprivredne delatnosti, a postoji i duga, uspešna tradicija uzgoja loze, koju prate
odgovarajući prerađivački kapaciteti za proizvodnju vina, kao i podrumski prostori za
njegovo odležavanje i negovanje.
Teritorija opštine svojim većim delom nalazi se na zemljištima pogodnim za
navodnjavanje. Pored postojećih sistema za navodnjavanje, koji su uglavnom van
funkcije, a zasnovani su na oko 5.700 ha, primetno je da je u poslednjih 10 godina
došlo do razvoja mikro sistema za navodnjavanje.
Poljoprivredna preduzeća koja su privatizovana su Panonija-Vršac, PP Agrovršac
dd-Vršac, Elan Izbište, kao i I AD Vršački Vinogradi.
Ukupna površina državne zemlje koja je bila predmet licitacije 2007 i 2008 godine je
15634ha i u I i II krugu izlicitirano je sve na 5 godina zakupa osim višegodišnjih
zasada koji su izlicitirani na 20 godina. Za III krug licitacije ostalo je 3363 ha najlošije
zemlje.
Po podacijma koje posedujemo na teritoriji opštine Vršac radi sedam zemljoradničkih
zadruga (ovaj podatak treba shvatiti relativno jer je proces otvaranja i gašenja
zadruga veoma fleksibilan)
Predloženi strateški pristup u poljoprivredi omogućiće, kroz niz predloženih
mera, bolju organizaciju, podršku i ponovni razvoj baziran na principima održivog
razvoja.
Posebna pažnja se mora pokloniti stabilizaciji ekonomskih uslova razvoja
stočarske proizvodnje, kao i obezbeđenju isplativog plasmana voća i grožđa.
U ratarstvu se očekuje promena strukture setve u korist intenzivnih i
profitabilnih kultura, dok će u stočarstvu doći do neminovnog razvoja mini farmi i
povećanog interesovanja za alternativne vidove proizvodnje.
S.W.O.T. (Razvoj poljoprivrede u Opštini Vršac
Snage
→ Postojanje znaćajnih turističkih
resursa (zaštićeno prirodno dobro,
izgrađeni sportski objekti,
mogućnost seoskog turizma,
moućnost kulturnog turizma,
značajan vinarski kraj, značajni
vrski objekti, veliki broj
manifestacija)
→ Pozitivan imidž grada
→ Multietičnost i tolerantan mentalitet
→ Visok nivo opšteg obrazovanja
→ Dobra putna infrastruktura i
geografski položaj
→ Postojanje turističke infrastruktre
→ Mlad turistički grad
→
→
→
→
→
šanse
Poboljšanje ponude kroz
organizovan i zajednički nastup
Specijalizacija ugostiteljske i
turističke ponude
Povećanje broja manifestacija
Standardizacija i unapređenje
kvaliteta objekata
Poboljšanje propagandne i
marketinške delatnosti
slabosti
→ Nedostatak smeštaja u istom
kvalitativnom nivou
→ Nedovoljan broj specijalizovanih
stručnjaka
→ Nedostatak objedinjene turističke
ponude
→ Slabe analitičke i statističke baze
→ Nedovoljna iskorištenost Vršačkog
brega kao resursa
→ Nedostatak interne komunikacije
→ Nedostatak informativnog centra
→ Nedostatak kamping prostora
Nedostatak gradskog toaleta
opasnosti
→ Devastiranje prirodnih dobara
povećanjem prometa turista
→ Nerazumevanje značaja zajedničke
ponude
→ Značajne promene u političkoj sveri
→ Autoput Beograd – Temišvar
značajno bude udaljen od grada
Mere:
1. Poljoprivrednu proizvodnju organizovati prema kvalitetu zemljiša
2. Zakonskim i drugim merama, edukacijom poljoprivrednika poboljšati održavanje
zemljišta
3. Izvršiti identifikaciju potreba za pašnjacima i zakonski ih vratiti onima kojima
pripadaju, ali i ulagati u podizanje njihovog kvaliteta
4. Sprečiti dalju degradaciju kroz investiranje u vetrozaštitne pojaseve, stimulisanje
đubrenja zemljišta organskim đubrivima, usmeriti poljoprivrednike na pravilno
korišćenje zemljišta
5. Izvršiti sanaciju kanalske mreže
6. Izvršiti sanaciju i regulaciju potoka Mesić
7. Izvršiti sanaciju i regulaciju reke Karaš
8. Na adekvatan način koristiti postojeći kanal DTD
9. Započeti posao komasacije, a prema saznanjima gde će dati najveće rezultae
10.Podsticanje na uzgoj lucerke na ritskim zemljištima, a obnoviti preradne
kapacitete
11.Afirmacija principa udruživanja sredstava zemljoradnika države i lokalne
samouprave i stvaranje novih skladištnih kapaciteta
12.Podsticanje na uvođenje standarda EU u proizvodnji hrane u skladu DPP i DVP
13.Preko agencije za razvoj poljoprivrede obezbediti da poljoprivrednici rade za
poznatog kupca i pod poznatim uslovima
14.U skladu sa merama MPŠVP R. Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za
poljoprivredu podsticati poljoprivrednike na uvećanje stočnog fonda
15.Ispitati potrebu o obnavljanju klanične industrije u Opštini Vršac čime bi se u
značajnoj meri obezbedila proizvodnja za poznatog kupca
16.Neprestanom edukacijom putem zimskih škola za poljoprivrednike omogućiti im
da steknu nova znanja kao i sertifikate za obavljanje određenih poslova
17.Podsticati poljoprivrednike na udruživanje u zadruge, klastere
18.Otvaranje preradnih pogona, industrijskih kao i uslužnih (popravke
poljoprivrednih masina i alata) u ruralnim sredinama kako bi što veći broj mladih
ostao i radio na selu
19.Organizovati poljočuvarsku službu na celoj teritoriji Opštine
20.Podsticanje na veći procenat kontrole kvaliteta zemljišta kroz edukaciju
poljoprivrednika i subvencijama
21.Podsticanje na veći procenat osiguranja useva i gazdinstava kroz edukaciju i
dobre primere
22.Subvencijama pomoći obnovu zastarele mehanizacije, pomoći u izboru
Strateški cilj 4.
Vršačka sela sela 21.veka
Istorijski posmatrano, sela posebno u Vojvodini, su bila prosperitetna, veliki broj ljudi
je u selima ostvarivao svoje prihode.Neretko su industrijski pogoni, posebno
prerađivački, pokretani na selima.
Raspadom zadruga, procesom privatizacije koji ne možemo okarakterisati kao uspešan,
situacija je počela naglo da se menja na štetu sela. Infrastruktura je planski građena u
cilju da se uslovi života na selu izjadnače sa onima u gradskim sredinama .
90-tih je ovaj trend zaustavljen (ne samo u seoskim sredinama) i od tada se može
primetiti proces degradacije postojećih resursa.
Da bi se ovaj trend zaustavio i da bi sela ponovo počela da napreduju opština Vršac je
u okviru svoje Lokalne strategije održivog razvoja osmislila niz projekata i mera.
S.W.O.T.
snaga
- lider u ratarskoj, vinogradarskoj i
voćarskoj proizvodnji
-postojanje uspešnih poljoprivrednih
gazdinstava sa posedom većim od
proseka EU,
-razvijena savetodavna služba
(agrozavod),
slabosti
-visok procenat nezaposlenosti na selima,
-nepostojanje fonda za razvoj poljoprivrede
i sela,
-nepostojanje strategije za dislokaciju MSP
u sela,
-težnja seoskog stanovništva da pređe u
grad,
-regionalni centar ruralnog razvoje sa
sedištem u Vrscu
-dobra saobraćajna komunikacija
-mogućnost da se izvrši dislokacija
industrijske proizvodnje u selima.
-ljudski resursi
-dobra obrazovna mreža u selima,
-kapacitet zdravstvenih usluga u selima,
-vinski turizam, etno turizam.
-Deliblatska pešara, kao zona sportsko
rekreativnog i zdravstvenog turizma,
-postoji mreža sportskih terena u svim
naseljenim mestima,
-dobra protiv gradna zaštita,
-postoji mogućnost navodnjavanje
šanse
-blizina EU,
-postojanje garancijksog fonda APV,
-postojanje Fonda za razvoj
poljoprivrede,
-Fodovi RS i APV,
-podrška izvoznim programima
poljoprivrede,
-loše vodosnabdevanje,????
- nepostojanje seoske kanalizacije,
-loša infrastruktura u naseljenim mestima,
neopremljeni domovi kulture u naseljenim
mestima,
-loše organizovan javni prevoz,
-loše telefonske linije- centrale,
-zanemareni sportski seoski klubovi
-ne postoji relevatna baza podataka o
poljoprivrednoj proizvodnji, setvenim
planovima, tržišnom višku,
-neobjedinjeni katastar i gruntovnica,
-slab rad komisije za povraćaj zemlje, vraćena zemlja nije sudski upisana,
-gašenje stočarskih farmi svih oblika svojine
i veličine,
-izostanak povezanosti proizvođača,
-loše navodnavanje,
-zastarelost i zapuštenost kanalske mreže
opasnosti
-tržišni uslovi privredjivanja,
-loša ekonomska situacija,
-prelivanje profita od primarne proizvodnje
ka izvozniku,
-slaba kordinacija sa susednim regionima i
zemljama,
4.1.Cilj - Infrastrukturno opremanje i jačanje infrastrukture i objekata u
naseljenim mestima
4.1.1 Izrada projektne dokumenatacije za fekalnu kanalizaciju u svim naseljenim
mestima
4.1.2 Izrada projektne dokumenatacije za revitalizaciju sistema vodovodnog
snabdevanja u Uljmi i Izbištu
4.1.3 Izrada projektne dokumenatacije za revitalizaciju infrastrukture kolovoza
između sela Parta-Orešac, Zagajica-Potporanj, Ritiševo-Izbište, Mali Žam-Veliko
Središte, Vojvodinci-Staža (Fond za kapitalna ulaganja)
4.2
Cilj – Izrada projekte dokumentacije
4.2.1 Izrada projektne dokumenatacije za uređenje infrastrukture kroz Deliblatsku
peščaru (spajanje Vršca sa lukama na Dunavu) Fond za kapitalna ulaganja
4.2.2 Izrada projektne dokumenatacije za razvoj podbrdskih sela
4.2.3 Izrada projektne dokumenatacije za ispitivanje geotermalnih voda
4.2.4 Izrada projektne dokumenatacije za realizaciju projekta Vetrenjača
4.2.5 Izrada projektne dokumenatacije Agro biznis centara u Uljmi, Izbištu i
Vlajkovcu
4.2.6 Izrada projektne dokumenatacije kanalske mreže
4.2.7 Izrada projektne dokumenatacije za izvedbeni projekat pretovarne luke u
Vlajkovcu
4.3
Cilj – Implementacija i realizacija projekata
4.3.1 Implementacija i realizacija projekta: Sistem vodovodnog snabdevanja u Uljmi i
Izbištu
4.3.2 Implementacija i realizacija projekta kolovoz izmedju sela Parta-Orešac,
Zagajica-Potporanj, Ritiševo-Izbište, Mali Žam-Veliko Središte, Vojvodinci-Staža
4.3.3 Implementacija i realizacija projekta: Uređenje infrastrukture kroz Deliblatsku
peščaru (spajanje Vršca sa lukama na Dunavu)
4.3.4 Implementacija i realizacija projekta: Vršac-Markovac- Gradinari
4.3.5 Implementacija i realizacija projekta puta Poptporanj-Izbište
4.3.6 Završetak projekta asfaltne mreže u naseljenim mestima
4.3.7 Realizacija projekata Domova kultura
4.3.8 Realizacija projekta ispitivanja geotermalnih voda
4.3.9 Realizacija projekta Agro biznis centar
4.3.10 Realizacija projekta kanalske mreže
4.3.11 Realizacija projekata kišne kanalizacije u Malom Žamu, Gudurici, Uljmi, Kuštilju,
Mesić, Vlajkovac, Izbište, Zagajica
4.3.12 Realizacija projekta Deliblatska peščara
4.3.13 Realizacija projekta revitalizacije spomenika tehničke kulture vetrenjače u
selu Šušari
4.3.14 Realizacija projekta Info centra Deliblatska peščara
4.3.15 Realizacija projekta izgradnje zdravstvenih ambulanti u svim naseljenim
mestima
4.3.16 Realizacija projekta podbrdskih sela
4.4
Cilj - Popularizacija sporta u naseljenim mestima
4.4.1 Nastavak finasiranja sportskih seoskih klubova od stane Skupštine opštine
4.4.2 Podrška održavanju turnira u malom fudbalu, košarci, šahu i stonom tenisu
4.4.3 Stvaranje materijalno tehničkih uslova za razvoj sportskih aktivnosti
4.5
Cilj - Jačanje manifestacija u naseljenim mestima
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
Dani preobraženja Uljma
Pudarski dani u Izbištu
Dani groždja u Šušari
Kirvaj u Velikom Središtu
Zlatna jesen u Gudurici
4.6
Cilj - Unapredjenje kulturno-informacionih sasržaja u ruralnim
sredinama
4.6.1 Realizacija projekta Internet u MZ
4.6.2 Realizacija projekta pokrivenost TV signalom svih naseljenih mesta u opštini
Vršac
4.6.3 Realizacija projekta Centri za mlade u ruralnim sredinama
4.6.4 Promovisanje sela preko internet stranica
4.6.5 Realizacija projekta Identifikacione karte za svako selo
Strateški cilj 5.
Kvalitetno obrazovanje za sve kao preduslov za socio-ekonomski razvoj
opštine Vršac
Obezbeđivanje prostornih, tehničko-higijenskih i bezbednosnih uslova, prema
standardima propisanim za rad obrazovno vaspitnih ustanova, zadatak je koji je u
našoj opštini prepoznat kao osnovni uslov bez kojeg se ne može očekivati stvaranje
savremenog imidža dobro organizovanih vaspitno obrazovnih ustanova u kojima bi
učenici mogli da uspešno razvijaju svoje potencijale, a profesionalci zaposleni u njima
da se u potpunosti usmere na stručkne uslove. Neophodnost saniranja, adaptacije i
opremanja školskih objekata je evidentna, obzirom da sadašnje stanje ne pruža
adekvatne uslove za učenje i boravak dece. U tom smislu saniranje i adaptacija
ustanova vršiće se prema već utvrđenim prioritetima.
Dolaskom investitora verovatno će se povećati i potrebe za adekvatnom
kvalifikacionom radnom snagom. Uzimajući u obzir sadašnje stanje koje se ogleda u
nedovoljnom broju visokoobrazovanih lica, niskom procentu aktivnog znanja stranih
jezika, nedovoljnoj informatičkoj pismenosti, niskoj tehnološkoj opremljenosti škola,
visokom
broj nekvalifikovane radne snage, opština je rešila da problemu
nezaposlenosti pristupi sa više strana, između ostalog i ulaganjem u znanje i
obrazovanje odraslih, kako kada je u pitanje dovršavanje osnovnog obrazovanja, tako i
u pogledu različitih vrsta učenja koje vode ka zapošljavanju i otvaranju novih
univerzitetskih jedinica prema potrebama privrede naše opštine.
Novi programi obrazovanja u skladu sa zahtevima savremene pedagogije, potrebama
privrede, ali i brzog prilagođavanja promenama
u samom procesu rada kao i
potrebama tržišta rada, zahtevaju da se profesionalnom razvoju zaposlenih u vaspitno
obrazovnim ustanovama u narednom periodu posveti posebna pažnja. Krajnji cilj bio bi
formiranje Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.
Preopterećenost vaspitnih grupa dece jasličnog i obdanišnog uzrasta u objektima
Predškolske ustanove u gradu, potreba za otvaranjem novih vaspitnih grupa u selikma
opštine dovodi do potrebe za proširenjem kapaciteta Predškolske ustanove i
otvaranjem novih vaspitnih grupa u nekim selima.
Polazeći od stava da deca sa smetnjama u razvoju i deca iz marginalizovanih grupa
imaju ista prava i potrebe kao i ostala deca, a u cilju prevazilaženja psihosocijalnih,
institucionalnih i fizičkih barijera neophodno je stvoriti uslove za inkluzivno
obrazovanje.
Osnovno ograničenje za realizaciju ovog strateškog cilja predstavljaće finansijski
momenat. Zbog toga je potrebno da se sredstva obezbeđuju pored budžeta opštine i iz
drugih izvora ( Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje AP Vojvodine, Ministarstva
prosvete Republike Srbije, projekata koje finansiraju međunarodne organizacije i
razvojne agencije, sredstva iz predpristupnih fondova EU).
S.W.O.T.
Snaga
Slabosti
- Postojanje mreže vrtića
- Preopterećenost vaspitnih grupa vrtića
- Sedam opremljenih objekata
za decu obdanišnog uzrasta
- Radno vreme vrtića prilagođeno radnom - Pad nataliteta
vremenu zaposlenih roditelja
- Postojanje Visoke škole za strukovno
obrazovanje vaspitača
- Postojanje Fakulteta za poslovne studije
Megatrend
- Postojanje Pilotske akademije
Stučna
zastupljenost
vaspitnoobrazovnog kadra
- Postojanje adekvatnih profila u srednjim
stručnim školama
- Mogućnost promene stručnih profila
- Uvođenje samodoprinosa za obrazovanje
- Postojanje Nacionalnog zavoda za
zapošljavanje
- Lokalni savet za zapošljavanje
- Nepostojanje inkluzivnih programa u
Vrtiću i redovnim školama
- Veliki broj dece romske nacionalnosti u
Specijalnoj školi
- Nepostojanje mogućnosti dovršavanja
osnovnog obrazovanja za mlade od 15 do
35 god.
- Nedovoljan broj dece u odeljenjima
osnovnih škola
- Nedovoljan broj dece u kombinovanim
odeljenjima naseljenih mesta
- Nedovoljno sredstava za poboljšanje
uslova rada škola
- Nedovoljno sredstava za profesionalni
razvoj nastavnog kadra
- Nedovoljna saradnja sa Nacionalnim
zavodom za zapošljavanje
-Nemogućnost
dokvalifikacije,
prekvalifikacije i dodatne obuke
-Pilotska akademija nije u sistemu škola
RS
- Megatrend ne radi u svom prostoru
- Kadar Megatrend fakulteta nije iz Vršca
- Teškoća u obezbeđivanju uslova za
akreditaciju
fakulteta
(prostor,
odgovarajući
broj
stalno
zaposlenih
profesora)
Šanse
- Strategija obrazovanja Republike Srbije
- Pokrajinski i republički fondovi
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje
- Fondovi Evropske unije
- Učešće u prekograničnim projektima
- Otvaranje novih fakulteta – tri fakulteta
sa pet naučnih polja - Univerzitet
- Međunarodna saradnja Visoke škole
strukovnih
studija
za
obrazovanje
vaspitača sa univerzitetima u Aradu i
Temišvaru
Opasnosti
- Nepovoljna ekonomska situacija
- Pad nataliteta
- Pojava konkurencije – privatni vrtići
- Nemogućnost ispunjavanja uslova za
dobijanje akreditacija
Mere:
1. PREDUZETI SVE MERE DA SE U SVIM VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA
OBEZBEDE HIGIJENSKO-TEHNIČKI I BEZBEDNOSNI USLOVI PREMA
STANDARDIMA PROPISANIM ZA OBJEKTE VASPITNO OBRAZOVNIH USTANOVA
Kao poseban deo na osnovu trenutnog uvida i srednjoročnog plana u naredne 4
godine treba uraditi sledeće:
Ciljevi:
5. 1 Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za OŠ «Olga P. Radišić» Vršac
5.2
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za OŠ «Mladost» Vršac
5.3
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za OŠ «Vuk Karadžić» Vršac
5.4
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za OŠ«Jovan S Popović» Vršac
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za OŠ «Paja Jovanović» Vršac
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za OŠ «Branko Radičević» Uljma
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za OŠ «Žarko Zrenjanin» Izbište
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za OŠ «Branko Radičević» Veliko
Središte
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za OŠ «Koriolan Doban» Kuštilj
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za OŠ «Moša Pijade» Gudurica
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za OŠ «Đura Jakšić» Pavliš
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za MŠ «Josif Marinković» Vršac
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za Specijalnu
školu«JelenaVarjaškiVršac
Transformacija specijalne škole u resursni centar za pružanje servisne podrške
inkluzivnom obrazovanju
5.15.1 Defektološka dijagnostika
5.15.2 Učešće u timovima
5.15.3 Savetodavni rad sa roditeljima
5.15.4 posredovanje u izradi individualnih planova podrške
5.16
Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za Gimnaziju «Borislav Petrov
Braca» Vršac
5.17. Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za Školski centar «Nikola Tesla,
Vršac
5.18. Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za Poljoprivrednu školu, Vršac
5.19 Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za Hemijsko – medicinsku školu
Vršac
5.20 Obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova za Predškolsku ustanovu «Dečji
vrtić» Vršac
5.21 Izgradnja novog objekta Predškolske ustanove «Dečji vrtić»
5.22
Vršac – Univerzitetski grad
5.22.1.Obrazovanje vaspitača na romskom jeziku na Visokoj školi strukovnih
studija za obrazovanje vaspitača „Mihajlo Palov”
5.22.2Otvaranje novih univerzitetskih jedinica
5.a
PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH
5a.1.
5a.2.
Izrada projekta i formiranje Centara za profesionalni razvoj zaposlenih u
vaspitno-obrazovnim ustanovama
Uključivanje nastavog kadra u obuku za sprovođenje programa
inkluzivnog obrazovanja
2. DEFINISANjE NOVIH PROGRAMA OBRAZOVANjA
5b.1. Cilj - Škola za osnovno obrazovanje odraslih
5b.1.1.
5b.1.2.
5b.1.3.
5b.1.4.
5b.1.5.
Izbor nosioca programa
Obezbeđenje prostor
Obezbeđnje nastavnog kadra
Donošenje nastavnog plana i programa
Kreiranje posebnih programa za uključivanje dece koja su napustila
školovanje
5b.2 Cilj - Obrazovanje u srednjim stručnim školama
5b.2.1.
5b.2.2.
5b.2.3.
Analiza tržišta rada i utvrđivanje deficitarnih zanimanja
Definisanje novih obrazovnih profila
Obrazovanje odraslih - sertifikacija
5b.3Cilj - Saradnja sa centrima za edukaciju odraslih
5b.3.1.
Uključivanje u programe obuka Centra za edukaciju odraslih za obrazovne
profile koji ne postoje na teritoriji naše opštine
5b.4Cilj - Trening centar za obrazovanje odraslih
5b.4.1.
5b.4.2.
5b.4.3.
5b.4.4.
5b.4.5.
Izbor nosioca programa
Obezbeđenje pravnog okvira za osnivanje ovog centra
Obezbeđenje prostora
Obezbeđnje kadra
Donošenje programa i plana rada (dokvalifikacije, prekvalifikacije,
kursevi, različite obuke) u saradnji sa Nacionalni zavodom za
zapošljavanje, srednjim stručnim školama, lokalnim savetom za
zapošljavanje i dr. socijalnim partnerima
5b.5Cilj - Kreativni centar za preduzetništvo – Stari zanati
5b.5.1.
5b.5.2.
5b.5.3.
5b.5.4.
Izbor nosioca programa
Obezbeđenje prostora
Donošenje programa rada u saradnji sa Nacionalni zavodom za
zapošljavanje, srednjim stručnim školama, lokalnim savetom za
zapošljavanje, Udruženjem privatnih preduzetnika
Određivanje realizatora programa
5b.6 Cilj – Profesionalno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju
5b.6.1. Formiranje Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u
obrazovanju
5b.7Cilj - Inkluzija dece u redovne vaspitno-obrazovne programe
5b.7.1.
5b.7.2.
5b.7.3.
5b.7.4.
Obezbeđivanje fizičke pripremljenosti obrazovne sredine
Izrada vaspitno-obrazovnih programa usmerenih na dete
Retestiranje dece romske nacionalnosti radi preispitivanja statusa dece
koja su razvrstana u Specijalnu školu
Obezbeđivanje besplatnog obrazovanja za decu iz porodica korisnika
socijalne pomoći:
⇒ boravak u celodnevnim programima
⇒ užina
⇒ udžbenici i školski pribor
⇒ oprema za fizičko
⇒ vanškolske aktivnosti (rekreativna nastava, ekskurzije)
Strateški cilj 6.
Vršac najbolja vikend destinacija
U mnogim mestima postoji mišljenje da je turizam velika razvojna šansa ali u većini
slučajeva to je samozavaravanje. Vršac zaista jeste skriveni dragulj. Udeo koji turizam
trenutno ima u opštinskom bruto domaćem proizvodu iznosi 1%. U sličnim mestima u
okviru EU to može dostići i 20%. Ulaganja za poboljšanje turizma mogu biti direktna,
(npr. turističke radnje, označene staze za turiste, razne manifestacije), ili indirektna,
(npr. poboljšane sportsko-rekreativne ustanove, pristup i infrastruktura, jačanje
kulturnih institucija itd...) Postoje zaista brojne mogućnosti za poboljšanje stanja i
razvoj u ovoj oblasti.
• Uraditi marketing za Vršac kao prvoklasnu destinaciju za kratak odmor i poslovni
turizam za područja Beograda, Novog Sada i jugo-zapadne Rumunije –
marketing koji slavi kombinaciju urbane i ruralne kulture sa vinima i kvalitetnim
rekreativnim mogućnostima;
• Iskoristiti visoko kvalitetna odredišta vršačkog poslovnog turizma i u potpunosti
iskoristiti lokacije;
• Postaviti savremenu kulturu i kulturno nasleđe Vršca u središte turističke
ponude i upotrebiti ih za privlačenje posetilaca u opštinu
Ispitivanjem nalazišta geotermalnih voda na teritoriji opštine Vršac stvaraju se
uslovi za razvoj banjskog turizma što može doneti mnogo veće prihode i podići
procenat učešća turizma u opštinskom bruto domaćem proizvodu.
snaga
-postojanje jedinstvenih istorijskih
objekata, kao i geografskih
specifičnosti(očuvana arhitektura,vršačka
kula,vršački breg)
-postojanje sadržinski raznolikih
manifestacija ( pozorišna
jesen,grožđebal,Džez festival)
-postojanje bogate kulturne ponude
-postojanje bogate istorije i kao i nekoliko
istaknutih stvaralaca čije ime i rad se veže
za Vršac (Jovan Sterija,Paja Jovanović,
Vasko Popa)
-negovanje tradicije vinarstva(Gudurica)
-objekti namenjeni kulturnim i drugim
manifestacijam (Kongresno-muzička
dvorana, Vila Breg, muzej)
-verski objekti
-dobra putna struktura i položaj
slabosti
-nedostatak hotelskog smeštaja
-malo tržište
-nedovoljan broj stručnjaka
-nepostojanje objedinjene turističke
ponude
-slabe analitičke i statističke baze
-prevaziđeni koncepti osmišljavanja
pojedinih manifestacija (VŠ
venca,grožđebala)
-loš
turistički marketing
-nepostojanje WEB portala o turizmu
-nedovoljna turistička signalizacija
-loša železnička veza sa VŠ
-nepostojanje bazena
-nedovoljna iskorišćenost brega kao
resursa
-nedostatak kamping prostora
šanse
-pokrajinski fondovi
-republički fondovi
-IPA fondovi
opasnosti
-malo tržište
-jaka konkurencija
-loša ekonomska situacija;
-blizina BG
-blizina Temišvara
-sajmovi i portali turističke ponude
-dobar imidž
-trenutna svetska finansijska kriza
-zapostavljanje turizma od strane
donosioca odluka
6.1.
Cilj - Modernizovan menadžment turističkih
6.1.1.
6.1.2.
Osposobljavanje menadžmenta u turističkoj organizaciji
Osposobljavanje menadžmenta turističkih manifestacija
6.2.
Cilj - Infrastrukturno opremanje i jačanje infrastrukture i objekata
turističke ponude
6.2.1.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
Izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju infrastrukture Vršačke
kule
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju trim staze na Vršačkom
bregu
Implementacija i realizacija projekta: revitalizacije Vršačke kule
Implementacija i realizacija projekta: stalna postavka muzeja u zgradi
Konkordije
Implementacija i realizacija projekta: Spomenici
Implementacija i realizacija projekta: Postavljanje turističke signalizacije
Izrada projektne dokumentacije bazen
Izgradnja bazena
6.3.
Cilj - Popularizacija turističke ponude Vršca
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.7.
6.3.8.
Postavljanje web adrese turističke ponude Vršca i naseljenih mesta
Pravljenje videomonografije grada
Pravljenje replika poznatih vršački arheoloških nalaza (židovarsko blago,
idol, egiptološka zbirka, replike slika Paje)
Osnivanje Saveta za turizam pri Skupštini opštine
Pravljenje promotivnog materijala
Projekat prezentacije vršačkog kulturnog i turističkog sadržaja u drugim
gradovima
Uspostavljanje saradnje sa turističkim organizacijama Vojvodine, Srbije
Jačanje vinskog turizma u Gudurici
6.4.
Cilj - Jačanje turističkih manifestacija
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
Berba groždja - moderna i vesela turistička manfestacija
Vršac grad festivala – pozorišni, folklorni i džez festival
Popularizacija i jačanje ponude grada i okoline (ekskurzije, tematske
posete, kongresni turizam)
Organizovanje međunarodnog sajma lova i ribolova
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.4.4.
6.5.
Cilj - Objedinjena turistička ponuda
6.5.1.
6.5.1.1
6.5.1.2
Podcilj - Promocija turističkih potencijala
Izrada itinerera za Vršac i okolinu
Zajednički nastup na sajmovima svih aktera u turizmu
6.5.1.3
6.5.1.4
6.5.1.5
6.5.1.6
6.5.1.7
6.5.1.8
6.5.1.12
Izrada kataloga turističke ponude – smeštaj i cene
Izrada Strategije razvoja turizma Vršac sa investicionom studijom
Turistička signalizacija Vršca i okoline
Promocija Vršca kao grada Sterije i Paje Jovanovića
Prezentacija vršačkog turističkog sadržaja u drugim gradovima
Kongresni turizam- Klaster TOS-a za gradove sa potencijalom razvoja
kongresnog turizma
Formiranje karnevalske grupe koja će predstavljati Vršac u državi i i
nostranstvu
Promocija Vršca ko Grada Vina
6.5.2
Podcilj - Stvaranje turističkog sadržaja
6.5.2.1
6.5.2.3
6.5.2.8
Razvoj Vinskog turizma u Gudurici
Domovi kulture u selima – stavljanje u funkciju razvoja sela, turizma,
kulture
Stalna postavka u Staroj apoteci na stepeništu
Arheološka istraživanja i uređenja lokaliteta u službi turizma (Židovar i
Dupljaja).
Afirmacija reke Karaš kroz sajmove, izdavanje stručnih publikacija,
brošura, internet prezentacija
Organizovanje Međunarodnog sajma lova i ribolova
6.5.3
Podcilj - Edukacija iz oblasti turizma
6.5.3.1
6.5.3.2
Organizovanje kurseva za unapredjenje ruralnog turizama i izadu suvenira
Obuka menadžmenta u muzeju i kulturnih manifestacija
6.6
Cilj - Razvijena infrastruktura u turizmu
6.6.1
Podcilj - Obnavljanje objekata turističke ponude verskih i kulturnih
sadržaja
6.6.1.1
6.6.1.2
Sanacija zgrade Konkordije
Šušara- Info centar, muzej tehničke kulture; obnova lugarskih kuća
Flamunda i Rošijana
Razvoj Gudurice kao etno sela
Uredjenje dvorca dvorca Lazarević
Utvrđenje Kula, stari grad. - i rasveta spoljnih zidina kule
Rasveta fasade Saborne crkve i Crkve Svetog Gerharda
Uređenje parka- prekategorizacija Gradskog parka
6.5.1.9
6.5.2.4
6.5.2.6
6.5.2.7
6.6.1.3
6.6.1.4
6.6.1.5
6.6.1.6
6.6.1.7
Strateški cilj 7
Grad muzej
S.W.O.T. kultura
snaga
-postojanje jedinstvenih istorijskih
objekata, kao i geografskih
specifičnosti(očuvana arhitektura,vršačka
slabosti
-nedovršena revitalizacija kule
-malo tržište
-nepostojanje stalne postavke u muzeju
kula,vršački breg)
-postojanje sadržinski raznolikih
manifestacija ( pozorišna
jesen,grožđebal,Džez festival)
-postojanje bogate kulturne ponude
-postojanje bogate istorije i kao i nekoliko
istaknutih stvaralaca čije ime i rad se veže
za Vršac (Jovan Sterija,Paja Jovanović,
Vasko Popa)
-negovanje tradicije vinarstva(Gudurica)
-objekti namenjeni kulturnim i drugim
manifestacijam (Kongresno-muzička
dvorana, Vila Breg, muzej)
-verski objekti
-dobra putna struktura i položaj
-loš menadžment ustanova kulture
-zgrada biblioteke
-zgrada doma omladine
--nepostojanje marketinga
-nekoordinisan rad ustanova kulture
-nepostojanje WEB adresa ustanova
kulture
-loš rad zavoda za zaštitu spomenika
-nedostaje kadrova (neposotojanje
istoričara)
šanse
-pokrajinski fondovi
-republički fondovi
-IPA fondovi
-blizina BG
-pokrajinski sekretarijat za kulturu
-bizina Temišvara
-postojanje mreže utvrđenih gradova
dobar imidž
opasnosti
-malo tržište
-jaka konkurencija
-loša ekonomska situacija;
-trenutna svetska finansijska kriza
-zapostavljanje kulture od strane
donosioca odluka
7.1
Cilj - modernizovan menadžment kulturnih institucija
7.1.1 Osposobljavanje menadžmenta u muzeju, biblioteci, KC, pozorištu, domu
omladine
7.1.2 Osposobljavanje menadžmenta kulturnih manifestacija
7.2
Cilj - Infrastrukturno opremanje i jačanje infrastrukture i objekata
institucija kulture
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
Izrada projektne dokumenatacije za revitalizaciju infrastrukture Vršačke kule
Izrada projektne dokumenatacije za zgradu Konkordije
Izrada projektne dokumenatacije za revitalizaciju infrastrukture zgrade bibliotke
Izrada projektne dokumenatacije za revitalizaciju infrastrukture Domova kulture
u naseljenim mestima
Implementacija i realizacija projekta: Revitalizacije Vršačke kule
Implementacija i realizacija projekta: Stalna postavka muzeja u zgradi
Konkordije
Implementacija i realizacija projekta: Funkcionalna zgrada biblioteke
Implementacija i realizacija projekta: Spomenici
Implementacija i realizacija projekta: Svako selo- funkcionalan dom kulture
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.3
Cilj - Popularizacija kulture Vršca i kulturnih sadržaja
7.3.1 Postavljanje web adrese svih institucija kuture i svih manifestacija
7.3.2 Pravljenje videomonografije grada
7.3.3 Pravljenje replika poznatih vršački arheoloških nalaza (židovarsko blago, idol,
egiptološka zbirka, replika slika Paje Jovanovića)
7.3.4 Implementacija i realizacija projekta: Vršac- grad Sterije i Paje Jovanovića
7.3.5 Osnivanje Saveta kulture pri SO
7.3.6 Projekat prezentacije vršačkog kulturnog sadržaja u drugim gradovima
7.3.7 Uspostavljanje saradnje sa instiucijama kulture Vojvodine, Srbije
7.4
Cilj - Jačanje kulturnih manifestacija
7.4.1 Berba groždja, moderna i vesela turistička manfestacija
7.4.2 Vršac grad festivala – pozorišni, folklorni i džez festival
Strateški cilj 8.
Ekologija
Zdrava sredina i za generacije koje dolaze
S.W.O.T. ekologija
snaga
-park
-vršački breg
-vetar
-postojanje deponije i uredjeno
upravljanje
-zdrava voda
-mogućnost geotermalnih izvora
-vodotokovi
-postojanje LEAP-a
-postojanje prečistača za vodu
-postojanje kanala za zaštitu grada od
erozivnih voda
-zadovoljavajući kvalitet vode
-razvijen biodiverzitet
-povoljna ruža vetrova
-postojanje sistema za upravljanje
animalnim otpadom
šanse
-pokrajinski fondovi
-republički fondovi
slabosti
-neuređen park, sa dosta bolesnog drveća
-nedostatak azila za napuštene životinje
-veliki broj pasa i mačaka lutalica
-nefunkcionisanje objekta za prikupljanje
animalnog otpada
-neznanje o stepenu alergomaterija u
vazduhu
-nepostojanje reciklaže otpada
- nepostojanje vetrozaštitnih pojaseva
-loša protivpožarna zaštita
-zagađen Mesić
-neinformisani građani
-nedovoljno zelenila u gradu
-problem skladištenja medicinskog otpada
-nemaju svi industrijski objekti prečistač
-ne postoji odvajanje AT i fekalne
kanalizacije
-nedovoljni kapaciteti prečistača
-nepostojanje GIS-a
-otpadne vode u selima ugrožavaju rečne
slivove
-visko stepen zagadjenosti zemljišta
opasnosti
-loša ekonomska situacija;
-trenutna svetska finansijska kriza
-IPA Fondovi
-ekološki sajmovi
-prekogranična saradnja
-globalni trend zaštite životne sredine
8.1
-društveno neodgovorna preduzeća u
okruženju
-klimatske promene
-ne kontorlisani vodotokovi iz Rumnije
Cilj – Pošumljavanje
8.1.1 Zasaditi 400 stabala u gradskom jezgru
8.1.2 Pošumljavanje van šumskog i šumskog prostora.
8.1.3 Revitalizacija vetrozaštitnih pojaseva
8.2
Cilj - Rešavanje problema pasa i mačaka lutalica
8.2.1 Azil za napuštene pse
8.2.2 Sterilizacije pasa i mačaka lutalica.
8.2.3 Centar za prikupljanje animalnog otpada
8.3.
Cilj - Očuvanje prirodnih resursa – biodiveerzitet
8.3.1. Vraćanje staništa životinjskom svetu (revitalizovati populaciju ribe klen, koja je
specifična vrsta za reku Karaš)
8.3.2 Formiranje jedinice za nadgledanje prirodnih resursa - ostavljanje objekata
8.3.3 Organizacija i održavanje seminara, podizanje kampova za edukaciju studenata
i stručnih kadrova iz inostranstva
8.3.4 Postavljanje merne jedinice za detekciju alergogenog polena
8.3.5 Mali vršački put (zaštićeno vlažno područje)
Strateški cilj 9.
Vršac interkulturalna opština
Vršac predstavlja multietničku zajednicu. Najbrojnija nacionalna manjina su Rumuni
(10,94 %), Mađari ( 4,80 %) Romi (2,17%).
Pojam i suština intekulturalnosti biće promovisana kao velika snaga koju Vršac ima.
Posebna pažanja biće posvećena podršci uspostavljanju interkulturalnog dijaloga,
jačanju ljudskih resursa, podizanju kapaciteta institucija, negovanju i očuvanju
kulturne baštine manjinskih zajednica i očuvanju verskih zajednica.
S.W.O.T.
Snaga
- Veliki broj manjinskih zajednica
- Osnovan međunacionalni savet SO
- Postojanje kancelarija nacionalnih saveta
Rumuna i
Makedonaca
- Veliki broj verskih zajednica
Slabosti
- Neznanje, neprepoznavanje potrebe za
dijalogom
- Konflikti unutar Zajednica
- Nedovoljna saradnja izmedju pripadnika
nacionalnih zajednica
- NVO - pripadnika nacionalnih zajednica
- Tradicionalna multikulturalizacija
- Mediji na jezicima manjina
- Sedište Banatske eparhije
-Mogućnost
obrazovanja
na
jezicima
nacionalnih manjina
-Rumunska
profesionalna
scena
–
pozorište
- Sedište Zajednice Rumunu u Srbiji
- Postojanje konzulata u Vršcu
- Postojanje Kulturno-umetničkih društava
Šanse
- prepoznavanje Vršaca – kao istočne
kapije Srbije
- Učešće u prekograničnim projektima
- Mreža interkulturalnih gradova Evrope
- Fondovi Evropske Unije
- Fondovi AP Vojvodine
- Postojanje projekta – Dekada Roma
- Interkulturalni institut u Temišvaru
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.2
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.3
- Nepostojanje projekata za promovisanje
interkulturalnosti
- Nedovoljna organizacija
- Ljudski resursi
- Politička manipulacija sa manjinskim
zajednicama
Opasnosti
- Ekonomska situacija
- Nestabilno političko okruženje
- Politička manipulacija viših nivoa vlasti
Cilj - Uspostavljanje interkulturalnog dijaloga
Okrugli sto na temu «Interkulturalni dijalog»
Naučni skup na temu «Interkulturalnost u Evropskoj Uniji»
Kup Tolerancije
Promocija interkulturalnih vrednosti
Raspisivanje konkursa za NVO na temu interkulturalnosti
Medijska promocija interkulturalnosti
Cilj – Jačanje ljudskih resursa
Edukacija donosioca odluka
Edukacija lidera manjinskih zajednica
Edukacija omladine i školske dece
Razmena đaka
Cilj – Podizanje kapaciteta institucija
9.3.1 Osnivanje i opremanje intekrulturalnog centra
9.3.2
Otvaranje Romske kancelarije
9.3.3
Podrška obrazovno-edukativnom centru u Straži
9.3.4
Jačanje Saveta za medjunacionalne odnose
9.3.5 Stvaranje uslova za simultano prevođenje sednica SO Vršac
9.3.6 Podrška rumunskoj sceni - pozorište
9.4
Cilj – Negovanje i očuvanje kulturne baštine manjinskih zajednica
9.4.1 Podizanje kapaciteta kulturno-umetničkih društava manjinskih zajednica
9.4.2 Povezivanje i podsticanje saradnje između kulturnih manifestacija koja
seodržavaju u različitim naseljenim mestima
9.4.3 Podrška kulturnim i duhovnim manifestacijama manjiskih zajednicama
9.5 Cilj – Očuvanje verskih zajednica
9.5.1 Podrška rekonstrukciji verskih objekata
9.5.2
Izdavanje publikacija o verskim zajednicam
Strateški cilj 10.
Vršac socijalno odgovorna opština
Socijalna infrastruktura, gde spadaju Centar za socijalni rad i mreža NVO-a koje
deluju na teritoriji opštine Vršac, je još uvek nedovoljno razvijena da bi uspešno mogla
da odgovori na sve izazove koji predstoje u procesu usklađivanja sistema socijalne
zaštite sa sistemom EU. U okviru lokalnog sistema socijalne zaštite postoje
ograničavajuće okolnosti za brže usvajanje kvalitetnih metoda i programa iz drugih
sistema socijalne zaštite:
• Nedovoljna zainteresovanost i orjentisanost zaposlenih u Centru za
socijalni rad za nove metode rada u okviru sistema socijalne zaštite.
• Nedovoljna aktivnost NVO sektora u okviru različitih programa finansiranja
projekata socijalne zaštite, kroz koje se mogu implementirati dobra i
inovativna rešenja u lokalni sistem socijalne zaštite.
• Veliki broj korisnika socijalne pomoći koji je uzrokovan malim privrednim
rastom u opštini Vršac.
Resor za socijalnu zaštitu opštine Vršac će insistirati na stalnom informisanju
zaposlenih Centra za socijalni rad o svim novinama vezanim za sistem socijalne zaštite,
kao i na stalnim programima obuke a sve u cilju usvajanja i savladavanja korisnih
znanja.
NVO sektor koji se bavi zaštitom prava korisnika sistema socijalne zaštite će od
resora za socijalnu zaštitu dobiti svu neophodnu pomoć vezanu za informisanja o
konkursima i programima finansiranja kvalitetnih projekata iz oblasti socijalne zaštite.
U tom smislu je već načinjen jedan korak – raspisan je Konkurs za dodelu finansijskih
sredstava NVO-ima, koji u narednoj godini budu imali kvalitetne projekte/programe a
doprinose unapređenju sistema socijalne zaštite u opštini Vršac.
Kroz aktivnije učešće Centra za socijalni rad u komunikaciji sa korisnicima
socijalne pomoći koji su radno sposobni, kao i kroz zalaganje resora za socijalnu
zaštitu, da se ostvari dobra komunikacija sa višim nivoima vlasti u cilju pristupa
različitim investicionim fondovima koji stimulišu korisnike socijalne pomoći da krenu
putem samostalnog preduzetništva, može se ostvariti dobar rezultat u pogledu
smanjenja broja korisnika socijalne pomoći. Na taj način će se smanjiti pritisak na
budžet koji se izdvaja za te svrhe, i sredstva će moći da se investiraju u korist onih
kojima su zaista potrebna.
Snage
• Centar za socijalni rad kao
logistička tačka
• Nevladin sektor koji čini oko 30
NVO-a
• Gerontološki centar kao logistička
tačka
• Savet za zapošljavanje kao
logistička tačka
• Odeljenje za lokalni ekonomski
razvoj kao logistička tačka
• Škole za profesionalno
osposobljavanje
• Inovativni pristup sistemu socijalne
zaštite u okviru koga je već
inplementiran jedan pilot projekat
• Izbeglička naselja (Vlajkovac,
Gudurica)
• Specijalna škola za obrazovanje
dece sa posebnim potrebama
“Jelena Varjaški”
• Resor za socijalnu politiku
• Poverenik za izbegle i prognane pri
Opštini
• Prisustvo jakih kompanija
Mogućnosti
• Programi EU za smanjenje
siromaštva
• Strategije Republike Srbije za
smanjenje siromaštva
• Predpristupni fondovi EU
• Trend nove socijalne politike koji
uključuje inovativne pristupe
sistemu soc. zaštite
• Fond za socijalne inovacije
• Blizina Rumunije i mogućnost
regionalne saradnje u sistemu soc.
zaštite
• IPA fondovi
• Pokrajinski fondovi
Slabosti
• Loša ekonomska situacija
• Oko 8% stanovništva nezaposleno
• Loša obrazovna i starosna struktura
nezaposlenog
stanovništva
• Nedovoljna motivisanost građana za
programe dokvalifikacije i
prekvalifikacije
• Odsustvo socijalno odgovornog
društva
• Neadekvatna korporativna svest u
okviru sistema socijalne zaštite
• Nedovoljna informisanost građana o
njihovim pravima u okviru sistema
socijalne zaštite
• Drastično socijalno raslojavenje
(razlika u socijalnom statusu među
društvenim slojevima)
• Nedostatak adekvatnih razvojnih
projekata usled čega je došlo do
stagnacije u ekonomskom razvoju
Opštine
• Loši uslovi stanovanja socijalno
ugroženih kategorija
• Nedostatak strategije
samozapošljavanja žena iz ruralnih
sredina
• Nedostatak strategije za
samozapošljavanje lica sa
invalididtetom
• Nedostatak strategije za
samozapošljavanje romske
populacije
• Ne postoji socijalno-ekonomski
savet opštine Vršac
• Nepostojanje dobrih zakonskih
podsticajnih mera za ulaganja
korporacija u sistem soc. zaštite
Opasnosti
• Svetska ekonomska kriza
• Nastavak trenda povećenja
nezaposlenosti
• Velika konkurencija drugih opština u
okviru finansiranja politike soc.
zaštite
• Readmisija
• Povećenje starosne granice za radni
staž
10.1 Cilj - Poboljšanje socijalne infrastrukture
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
10.1.6.
10.1.7.
10.1.8.
10.1.9.
10.1.10.
10.1.11.
10.1.12.
10.1.13.
10.1.14.
10.1.15.
10.1.16.
10.1.17.
10.1.18.
10.1.19.
10.1.20.
10.1.21.
10.1.22.
10.1.23.
Reorganizacija i modernizacija centra za socijalni rad
Uspostavljanje efikasne mreže nevladinih organizacija koje se bave
zaštitom prava socijalno ugroženih grupa
Proširenje kancelarije za društveno-ekonomski razvoj pri opštini Vršac za
inplementaciju socijalne politike
Izrada građevinskog projekta za uklanjanje fizičkih barijera u objektima
javnih ustanova
Realizacija projekta za uklanjanje fizičkih barijera za lic u objektima
javnih ustanova
Izrada projekta sanacije romskog naselja Balata
Izrada projekta sanacije romskog naselja Čukur Mala
Izrada projekta sanacije romskog naselja u Uljmi
Izrada projekta sanacije romskog naselja u Pavlišu
Izrada projekta sanacije romskog naselja u Zagajici
Izrada projekta sanacije romskog naselja u Ritiševu
Izrada projekta sanacije romskog naselja u Gudurici
Izrada projekta sanacije romskog naselja u Izbištu
Izrada projekta sanacije romskog naselja u Orešcu
Realizacija projekta sanacije romskog naselja Balata
Realizacija projekta sanacije romskog naselja Čukur Mala
Realizacija projekta sanacije romskog naselja u Uljmi
Realizacija projekta sanacije romskog naselja u Pavlišu
Realizacija projekta sanacije romskog naselja u Zagajici
Realizacija projekta sanacije romskog naselja u Ritiševu
Realizacija projekta sanacije romskog naselja u Gudurici
Realizacija projekta sanacije romskog naselja u Izbištu
Realizacija projekta sanacije romskog naselja u Orešcu
10.2 Cilj – Izrada projektne dokumentacije
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.
10.2.7.
10.2.8.
Izrada projektne dokumentacije za raseljavanje nelegalnog naselja Đure
Cvejića bb (Mali Rit)
Izrada projektne dokumentacije za poboljšanje uslova života u naselju
Vatinski put bb
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kamp-naselja za potrebe
nužnog smeštaja ugroženih porodica
Realizacija projekta izgradnje kamp-naselja za potrebe nužnog smeštaja
ugroženih porodica
Realizacija projekta za raseljavanje nelegalnog naselja Đure Cvejića bb
(Mali Rit)
Realizacija projekta za poboljšanje uslova života u naselju Vatinski put bb
Izrada projektne dokumentacije za socijalno stanovanje
Realizacija projekta za socijalno stanovanje
10.3 Cilj - Unapređenje veština i znanja zaposlenih u institucijama i
organizacijama koje se bave planiranjem i sprovođenjem politike
socijalne zaštite
10.3.1.
10.3.2.
Stručno usavršavanje zaposlenih u Centru za socijalni rad
Stručno usavršavanje menadžmenta koji upravlja nevladinim
organizacijama koje se bave zaštitom socijalino ugroženih kategorija
10.3.3.
10.3.4.
10.3.5.
10.3.6.
10.3.7.
Edukacija vlasnika mailh i srednjih preduzeća kako da zaposle osobe sa
hendikepom i upoznavanje sa povoljnostima
Organizacija sajma za zapošljavanje osoba sa hendikepom
Podizanje kapaciteta i kvaliteta usluga opštinske administracije kroz
programe obuke i zapošljavanja lica sa invaliditetom
Osnivanje mesečnika/biltena putem kojeg će se informisati korisnici
socijalnih usluga
Edukacija menadžmenta kluba-treće doba u poslovima rukovođenja
klubom
10.4 Cilj - Unapređenje uslova života starih lica
10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
Proširenje broja korisnika socijalne usluge pomoći u kući
Program obuke geronto-domaćica
Izrada projektne dokumentacije za osnivanje i opremanje kluba-za treće
doba u Uljmi
Realizacija projekta osnivanja i opremanja kluba-za treće doba u Uljmi
10.5 Cilj - Unapređenje uslova života romske populacije
10.5.1.
Pokretanje inicijative za uspostavljanje dijaloga unutar lokalne zajednice u
cilju zapošljavanja socijalno ugroženih članova romske populacije
10.6 Cilj - Unapređenje uslova života žena žrtava nasilja
10.6.1.
10.6.2.
10.6.3.
Izrada projektne dokumentacije za izradu sigurne kuće
Realizacija projekta izgradnje sigurne kuće
Uspostavljanje SOS telefona za žrtve nasilja
10.7 Cilj - Unapređenje uslova života dece i omladine
10.7.1.
10.7.2.
10.7.3.
Program integracije omladine bez roditeljskog staranja kroz projekat
privremenog prihvatilišta
Izrada strategije za borbu protiv narkomanije u osnovnim i srednjim
školama
Izrada strategije za suzbijenje nasilja među omladinom
Strateški cilj 11.
Vršac grad sporta i mladih
U vremenu u kome živimo, u kome je kao posledica previranja 90-tih, došlo do
promena u društvu, tradicionalnom položaju porodice I položaja mladih u tim
strukturama. Ustaljeno kasno odvajanje mladih od bazične porodice, koje je uobičajeno
na ovim prostorima, dodatno je uslovljeno nesugurnim ekonomskim uslovima I slabim
mogućnostima za finansijsku samostalnost mladih, zapošljavanjem, vodi uglavnom ka
kasnom zasnivanju vlastitog domaćinstva.
Svi segmenti društva podjednako su pogođeni problemima, pa tako I oblast sporta.
Sport I sportske manifestacije su uvek bili značajan aspekt rada sa mladima ali I izraz
opšteg zdravlja populacije. Pri definisanju budućih koraka koji će biti integrativni deo
Strategije, sportski radnici su akcenat stavili na dalji razvoj masovnog sporta I razvoj
školskog sporta.U sistemsko poboljšanje položaja mladih ozbiljno se ušlo osnivanjem
Ministarstva za omladinu I sport Republike Srbije I izradom I usvajanjem Nacionalne
strategije za mlade.
Strategija lokalnog održivog razvoja opštine Vršac je u skladu sa ovim nacionalnim
dokumentom definisala prioritete u ovoj oblasti.
S.W.O.T.
snaga
-brojni profesionalni klubovi iz raznih
oblasti
-hala Milenijum
-Vršački breg
-brojni sportski tereni
-aktivan sportski savez
-dom omladine
-dobri uslovi za održavanje sportskim
manifestacija evropskog nivoa
-dobar imidž
slabosti
-nepostojanje organizovanog rekreativnog
sporta
- ne dovoljna podrška školskom sportu
-nedovoljno uređeni sportski tereni
-neuređeni sportski tereni na selima
-nedovoljan broj turnira iz više oblasti
-neuređen stadion
-nedostatak jasne strategije u školskom
sportu
-nepostojanje trim staze
-nepostojanje atletske staze
-nepostojanje javnog bazena
-nedovoljno razvijena kancelarija za mlade
-nepostojanje strategije za podršku
projektima mladih
šanse
-pokrajinski fondovi
-republički fondovi
-EP u rukometu
-blizina BGD
-postojanje državne strategije za mlade
opasnosti
-loša ekonomska situacija;
-trenutna svetska finansijska kriza
11.1 Cilj - Dalji razvoj masovnog sporta i razvoj školskog sporta
11.1.1
11.1.1.1
11.1.1.2
11.1.1.3.
11.1.1.4
11.1.1.5
Podcilj – Podsticaj bazičnim sportovima (atletika, plivanje i gimnastika)
Izgradnja atletske staze u Vršcu
Izgradnja zatvorenog bazena
Izgradnja balon sale
Izgradnja novih (alternativnih sala za treninge)
Uvodjenje sistema atletskog takmičenja
11.1.2
sporta
Podcilj - Razvoj specijalizovanih programa(metode)masovnog ,školskog
11.1.2.1
11.1.2.2
11.1.2.3
11.1.2.4.
Edukacija sportskih radnika
Pravljenje baze podataka sportista
Organizovanje društva pedagoga, profesora fizičke kulture
Ustanovljavanje sistema nagradjivanja najboljih sportskih radnika
(nagrada grada)
11.1.2.5.
11.1.2.6
11.1.2.7
Osnivanje Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje učenika
Podizanje nivoa opremljenosti škola i sportskih društava
Popularizacija sporta
11.2 Cilj - Upotpunjavanje turističke ponude sportskim sadržajima
11.2.1.1
11.2.1.2
11.2.1.3
11.2.1.4
11.2.1.5
11.2.1.6
11.2.1.7
11.2.1.8
11.2.1.9
11.2.1.10
3.4
Plasiranje ponude seta priprema za inostrane sportiste
Izrada Strategije eksploatacije prirodnih potencijala u sportsko turističke
svrhe (Vrsački breg)
Organizovanje „Viteških igara“ rekrativna aktivnost na vršačkim
planinama za sve osnovce i srednjoškolce, modifikovana varijanta viteških
igara prilagođena razvoju motoričkih aktivnosti sa ciljem da se kroz
nesvakidašnju rekreaciju utiče na stvaranje navike i sticanje saznanja o
blagodetima boravka u prirodi
Državno prvenstvo u streličarstvu
Organizovanje II stručnog seminara iz oblasti rekreacije i fitnesa
Organizovanje „Ciklo festa II“ – gradska biciklistička rekreativna
manifestacija za sve uzraste, sa akcentom na popularizaciji fizičke kulture
i masovnog sporta; prethodi prvoj etapi Trke kroz Srbiju 2009.
Organizovanje III Mountain Bike trka „Vršački izazov“ –
Održavanje Fitness konvencije
Održavanje Fitness kongresa - Edukacija fitness i aerobik instruktora i
dobijanje sertifikata po najvišim standardima
Izrada MAPE BICIKLISTICKIH (MOUNTAINBIKE ) STAZA NA VRŠACKIM
PLANINAMA
Strateški cilj 1: Stvaranje pozitivne poslovne
Prioritetna oblast 1: Razvoj infrastructure
Broj
Kratak opis
projekta
3.4.1.
Cilj - Razvoj prostorne i planske
dokumentacije za opštinu Vršac
3.4.1.1.
Podcilj - Izrada planske
dokumentacije i izrada planske
dokumentacije za nedostajuću
infrastrukturu
Uskladjivanje planske dokumentacije
sa GUP-om
Izrada projektne i planske
dokumentacije za izgradnju
obilaznice oko Vršca
Izrada Urbanističkog plana
Guduričkog naselja
Izrada Urbanističkog plana za naselje
Balata i Čukur Mala
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
Podcilj - Izrada projektne
Spremnost Indikatori uspeha
projekta
(1-5)*
-urađena
nedostajuća
dokumentacija
-urađena
dokumentacije na osnovu planske
dokumentacije
Izrada projektne dokumentacije za
Gudričko naselje (
vodosnabdevanje,saobraćaj ,PTT,
javna rasveta, gasovod, otpadne
vode.)
Pavliški put levo, izrada projektne
dokumentacije (vodosnabdevanje)
Izrada projekta za izgradnju fekalne
kanalizacije u naseljenim mestima
Šušara, Gudurica i Izbištu
Sprovođnje prve faze Projekta
detaljnih hidrogeotermalnih
istraživanja
Podcilj - Infrastrukturno opremanje
industrijske zone
Projektna dokumentacija za
industrisku zonu sever infrastrukturno opremanje
Studija izvodljivosti za industrijsku
zonu sever
Izgradnja trafo stanice «Vršac- 1» za
industrijsku zonu
Izgradnja kompletne infrastrukture u
industrijskoj zoni.
Intermodelarni terminal pored
industrijske zone.
Obezbeđenje infrastrukture za
izgradnju pogona za proizvodnju u
Uljmi,Izbištu, Velikom Središtu i
Kuštilju
Cilj - Rešavanje problema
vodosnabdevanja i kanalizacije
nedostajuća
dokumentacija
Podcilj - Rešavanje problema
otpadnih voda
Izgradnja prečistača otpadnih voda
za grad Vršac
Izrada projektne dokumentacije za
prečistač za naseljenja mesta u
opštini Vršac
Izgradnja prečistača za naseljenja
mesta ( podbrdje)
-urađen prečistač
otpadnih voda
-urađena projektna
dokumentacija za
prečistač za
naseljena mesta
-urađen prečistač za
naseljena mesta
2.2.
Podcilj - Prekogranični projekat sa
Rumunijom čiji bi glavni rezlutat bio
sistem informisanja o potencijalnoj
opasnosti od poplava
-napisan I odobren
projekat
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
Podcilj – Rešavanje problema
atmosferskih voda
Generalni projekat rešavanja
problema atmosferskih voda
-urađen projekat za
rešavanje problema
atmosferskih voda
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
3.4.1.2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
-urađena studija
detaljnih
hidrogeotermalnih
istraživanja
-urađena Studija
izvodljivosti
-izgrađena trafo
stanica
-urađena
infrastruktura
-izveden
intermodularni
terminal
Rešavanje unutrašnjih i spoljnih
voda u gradu Vršcu i naseljenim
mestima
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
3.4.1.3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
Podcilj - Kanalizacija
Izgradnja 2 km fekalne kanalizacije
na Guduričkom putu i izgradnja
glavnog kolektora
Nastavak izgradnje II faze prečistača
otpadnih voda.
Izgradnja fekalne kanalizacije u
Pavlišu, Vlajkovcu, Uljmi,
Vojvodincima, V.Središtu, Kuštilju
Cilj - Energetska efikasnost i
racionalizacija
Podcilj - Energetska efikasnost kroz
dalji razvoj gasovoda
Studija izvodljivosti za gasovod
Gasifikacija sela - Nastavak
gasifikacije u selima.
Potencijali snabdevanje gasom
Racionalizacija potrošnje gasa
pokretanjem toplovoda
Podcilj - Korišćenje alternativnih
izvora energije vetra
Analiza stanja za korišćenje
alternativnih izvora snadevanja
energijom
Studija izvodljivosti za proizvodnju
biodizela
Studija izvodljivosti - Snaga vetra alternativni izvor energije
Studija izvodljivosti za korišćenje
sunčeve energije
Studija izvodljivosti za korišćenje
alternativnih izvora energije biomasa
Ispitivanje geotermalnih voda
-urađeno 2 km
fekalne kanalizacije
-urađena studija
izvodljivosti za
gasovod
-urađena gasifikacija
sela
-osmišljen I izveden
projekat pokretanja
toplovoda
-urađena analiza
stanja za korišćenej
alternativnih izvora
energije
-urađene Studije
izvodljivosti za
proizvodnju
biodizela, korišćenja
vetra, sunčeve
energije, biomase
-urađeno ispitivanje
geotermalnih voda
3.3.
3.3.1.
3.3.2
Podcilj - Nesmetano snabdevanje
električnom energijom
Rekonstrukcija trafostanice u Uljmi
Elektroenergetski prsten Uljma –
Straža
-urađena
rekonstrukcija trafo
stanice
-izveden energetski
prsten
3.4.1.4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
Cilj - Organizovanje upravljanja
otpadom
Podcilj - Rešavanje problema
odlaganja čvrstog otpada
Organizovanje selekcije otpada
Izgradnja regionalne deponije
-organizovanje
selekcije otpada
-urađena strategija
upravljanja otpadom
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
Strategija upravljanja otpadom i
otvaranje reciklažnog centra
Centar za integralno upravljanje
čvrstim otpadom
Sortiranja sekundarnih sirovina
Postrojenje za proizvodnju dizela od
komunalnog i biološkog otpada.
Uređenje gradske deponije
-otvoren reciklažni
centar
-urađeno postrojenje
za proizvodnju dizela
od otpada
-uređena gradska
deponija
4.2.
4.2.1.
Podcilj - Rešavanje problema divljih
deponija
Uvodjenje službe za kontrolu divljih
deponija
-uvedena služba
kontrole divljih
deponija
3.4.1.5.
Cilj - Razvoj saobraćajaja (
drumski, železnički, vazdušni,
rečni)
4.1.7.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.
5.1.12.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.3.1.
Podcilj - Unapredjenje drumskog
sobraćaja
Obnova i izgradnja trotoara
Obezbedjivanje i asfaltiranje pružnih
prelaza
Prateća infrastruktura (prioritet ulice
Žive Jovanovića i D.Tucovića)
Put Vojvodinci-Straža, Mesić-Malo
SredišteVršac –Veliko SredišteGudurica-Markovac-Rumunska
granica
Obilaznica oko Vršca-generalni
projekat i prethodna studija
izvodljivosti
Uređenje Trga kod Pozorišta i
Ruskog parka
Studija o izgradnji auto puta Pančevo
- Vršac
Dovršetak radova na izgradnji
bulevara – ul. Žarka Zrenjanina i
Stepe Stepanovića, sa kompletnom
signalizacijom
Izgradnja 5 km saobraćajnica u gradu
Vršcu i naseljenim mestima
Povezivanje Vršca kroz Deliblatsku
peščaru
Izrada i markiranje biciklističkopešačkih staza.
Uređenje sliva Mali Rit u svrhu zaštite
dela grada Vršca, Aerodroma i zaštite
puta Vršac – Veliko Središte
Podcilj - Modernizacija železnice
Elektrifikacija pruge (Železnica
Srbije)
Elektrifikacija pruge Pančevo – Vršac
– Rumunska granica
-metri izrađenog
trotoara
-metri asfaltiranog
prelaza
-izrađeni putevi
-urađen generalni
projekat I prethodna
studijaizvodljivosti
-uređen Trg
-urađena studija o
izgradnji autoputa
-završen bulevar
-urađeno 5 km
saobraćajnice
-izrgrađene pešačke
staze
-uređen sliv Mali Rit
-elektrificirana pruga
-urađena
modernizacija
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
3.4.1.6.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
Podcilj - Razvoj i modernizacija
vazdušnog saobraćaja
Modernizacija i izgradnja Vršačkog
aerodroma
vršačkog aerodroma
Podcilj - Razvoj rečnog saobraćaja
Pristanište na kanalu DTD(robno –
transportno-pretovarno pristanište)
za jeftine i kabaste terete
Uređenje potoka- Brana. Široko bilo
(pojilište)
Provera ispravnosti brane na potoku
Mesić
Prekogranična saradnja – regulisanje
reke Karaš.
Izgradnja pretovarne luke na Kanalu
u Vlajkovcu
-urađeno pristanište
na kanalu DTD
-uređen potok
-uspostavljena
prekogranična
saradnja
-izgrađena
pretovarna luka
Cilj - Razvoj komunalane
infrastrukture sela
Uvođenje fiksnih telefona u svim
selima
Infrastruktura u naseljenim mestima
– kao preduslov za ruralni razvoj
Održavanje i priprema kanalske
mreže za odvodnjavanje i
navodnjavanje
-uvedeni fiksni
telefoni u selima
-sređena kanalska
mreža
Prioritetna oblast 2: STVARANJE POZITIVNE POSLOVNE KLIME
Broj
Kratak opis
projekta
3.4.2.1.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
Project
Readiness
(1-5)*
Indicators of
Achievement
Cilj - Podrška malim i srednjim
preduzećima
Podcilj - Institucionalna podrška
privredi
Formiranje fonda za podršku
poljoprivredi
Formiranje opštinskog fonda za
podršku preduzetnicima –privredi
(Subvencija kredita - pozajmice)
Podizanje kapaciteta Kancelarije za
lokalni ekonomki razvoj (LER) –
Osnivanje odeljenja za LER
One stop shop – Sve na jednom
mestu (skraćivanje procedura za
dobijanje dozvola)
Formiranje Privrednog saveta ( od
privrednika kao savetodavnog tela u
opštini, predsedniku opštine,
opštinskom veću)
-formiran fond za
podršku poljoprivredu
-formiran fond za
podršku
preduzetnicima
-broj rešenih zahteva
-formiran privredni
savet
-ustanovljena nagrada
za preduzetnika
-osnovan biznis
incubator
-napravljen vodič za
2.1.11.
2.1.12.
2.1.1.
2.1.1.1
2.1.1.2.
2.1.1.3.
Promocija uspešnih i mladih
preduzetnika ( ustanovljavanje
nagrade za privrednika godine)
Osnivanje Biznis inkubatora
Izrada start up vodiča za privrednike
Formiranje projektnog tima – centra
za izradu dokumentacije za učešće
na konkursima, tenderima
Vodič za usluge odeljenja za LER
Izrada baze podataka o deficitarnim
sektorima ( proizvodnja i uluge)
Baza podataka o sirovinama – koji
se uvoze
-urađen vodič za
usluge LER
-urađena baza
podataka o
deficitarnim sektorima
-urađena baza
podataka o sirovinama
Podcilj - Osposobljavanje budućih
preduzetnika kroz razne oblike
edukacija i obuka radne snage u
skladu sa potrebama privrede
Osnivanje edukativnog centra
Edukacija radne snage prema
potrebama privrede
Edukacija budućih preduzetnika
Obuka privrednika za uvodjenje
standarda kvaliteta
3.4.2.2.
Cilj - Razvoj infrastrukture u
skladu sa potrebama privrede
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
Osnivanje tehnološkog parka
Opremanje industrijskih zona –
parkova
Uvođenje Geografskog
informacionog sistema
Razvoj braunfied lokacija
3.4.2.3.
Cilj - Privlačenje investicija
2.3.1.
Marketing ( izrada i unapredjivanje
brošura, WEB sajta, flajera, vodič za
investitore )
Izrada informatora Vršačke privrede
Izrada vodiča za učešće na
sajamskim manifestacijama
Usvajanje paketa opštinskih olakšica
Ciljano učestvovanje na sajmovima
(domaćim i inostranim)
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
start up
-formiran projektni
tim
-osnovan edukativni
centar
-broj održanih
edukacija
-osnovan tehnološki
park
-uveden GIS
-broj pisama o
zainteresovanosti
-izrađen informatory
-doneen paket
opšinskih olakšica
-broj pojavljivanja na
sajmovima
3.5 Strateški cilj 2: Opština – efikasni servis građana
Broj
Kratak opis
projekta
Spremnost Indikator uspeha
projekta
(1-5)*
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
Cilj - Jačanje ljudskih resursa u
opštinskoj upravi
-broj zaposlenih koji
je prošao edukaciju
-evaluacijski listovi
Edukacija zaposlenih u skladu sa
modernim prinicipima rada opštinske
uprave
Uvođenje sistema motivacije svih
zaposlenih u opštinskoj upravi
Uvodjenje novih radnih mesta (PR,
domaćin)
Cilj - Jačanje komunikacije na
relaciji opština- gradjani i
zaposleni-funkcioneri
-broj uspešno
izvršenih info
sastanaka
-urađen funkcionalni
sajt
-broj uspešnih
intervencija
-napravljen
informatory o radu
opštine
Pravljenje info službe «efikasnog
servisa gradjana»
Završetak WEB sajta opštine kao euprave
Sity stat - uvodjenje besplatne
telefonske linije za prijavu svih
problema iz oblasti komunalnog
delovanja
Izdavanje Informatora o radu Opštine
(dužni po Zakonu o slobodnom
pristupu informacijama od javnog
značaja)
Reforma portirske službe u Upravi
Popularizacija javnih rasprava radi
poboljšanja komunickacije
građana i predstavnika lokalne
samoupave (javne rasprave,
sastanci sa građanima,
uvodjenje Dana za posetu
funkcionerima)
Formiranje Opštinskog uslužnog
centra
-broj predloga
prikupljenih kao
građanska inicijativa
-broj usluženih
građana
Cilj - Poboljšanje uslova rada u
opštini
Osvetljavanje hodnika u zgradi
Sređivanje i opremanje hola zgrade
3.6Strateški cilj 3: Poljoprivreda-kao uslov razvoja sela
Broj
Kratak opis
projekta
3.6.3.
23.Poljoprivrednu proizvodnju
Spremnost Indikator uspe
projekta
(1-5)*
-broj učesnika na
organizovati prema kvalitetu
zemljiša
24.Zakonskim i drugim merama,
edukacijom poljoprivrednika
poboljšati održavanje zemljišta
25.Izvršiti identifikaciju potreba za
pašnjacima i zakonski ih vratiti
onima kojima pripadaju, ali i
ulagati u podizanje njihovog
kvaliteta
26.Sprečiti dalju degradaciju kroz
investiranje u vetrozaštitne
pojaseve, stimulisanje đubrenja
zemljišta organskim đubrivima,
usmeriti poljoprivrednike na
pravilno korišćenje zemljišta
27.Izvršiti sanaciju kanalske mreže
28.Izvršiti sanaciju i regulaciju
potoka Mesić
29.Izvršiti sanaciju i regulaciju reke
Karaš
30.Na adekvatan način koristiti
postojeći kanal DTD
31.Započeti posao komasacije, a
prema saznanjima gde će dati
najveće rezultae
32.Podsticanje na uzgoj lucerke na
ritskim zemljištima, a obnoviti
preradne kapacitete
33.Afirmacija principa udruživanja
sredstava zemljoradnika države
i lokalne samouprave i
stvaranje novih skladištnih
kapaciteta
34.Podsticanje na uvođenje
standarda EU u proizvodnji
hrane u skladu DPP i DVP
35.Preko agencije za razvoj
poljoprivrede obezbediti da
poljoprivrednici rade za
poznatog kupca i pod poznatim
uslovima
36.U skladu sa merama MPŠVP R.
Srbije i Pokrajinskog
sekretarijata za poljoprivredu
podsticati poljoprivrednike na
uvećanje stočnog fonda
37.Ispitati potrebu o obnavljanju
klanične industrije u Opštini
Vršac čime bi se u značajnoj
meri obezbedila proizvodnja za
poznatog kupca
38.Neprestanom edukacijom
putem zimskih škola za
edukacijama
-urađena sanacija
kanalske mreže
-urađena sanacija
potoka Mesić, reke
Karaš
-urađena
komasacija
-podiguti usevi
lucerka
-broj novoosnovanih
zadruga
-povećan stočni
fond za 20%
-broj otvorenih
prerađivačkih
pogona
-organizovana
poljočuvarska
služba
-broj osiguranih
parcela
poljoprivrednike omogućiti im
da steknu nova znanja kao i
sertifikate za obavljanje
određenih poslova
39.Podsticati poljoprivrednike na
udruživanje u zadruge, klastere
40.Otvaranje preradnih pogona,
industrijskih kao i uslužnih
(popravke poljoprivrednih
masina i alata) u ruralnim
sredinama kako bi što veći broj
mladih ostao i radio na selu
41.Organizovati poljočuvarsku
službu na celoj teritoriji Opštine
42.Podsticanje na veći procenat
kontrole kvaliteta zemljišta kroz
edukaciju poljoprivrednika i
subvencijama
43.Podsticanje na veći procenat
osiguranja useva i gazdinstava
kroz edukaciju i dobre primere
44.Subvencijama pomoći obnovu
zastarele mehanizacije, pomoći
u izboru
3.7Strateški cilj 4 : Vršačka sela sela 21.veka
Broj
Kratak opis
projekta
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
Spremnost Indikator uspeha
projekta
(1-5)*
Cilj - Infrastrukturno opremanje
i jačanje infrastrukture i
objekata u naseljenim mestima
Izrada projektne dokumenatacije za
fekalnu kanalizaciju u svim
naseljenim mestima
Izrada projektne dokumenatacije za
revitalizaciju sistema vodovodnog
snabdevanja u Uljmi i Izbišt
Izrada projektne dokumenatacije za
revitalizaciju infrastrukture
kolovoza između sela Parta-Orešac,
Zagajica-Potporanj, Ritiševo-Izbište,
Mali Žam-Veliko Središte,
Vojvodinci-Staža (Fond za kapitalna
ulaganja)
Cilj – Izrada projekte
dokumentacije
4.2.1.
Izrada projektne dokumenatacije za
uređenje infrastrukture kroz
Deliblatsku peščaru (spajanje Vršca
-izrađena projektna
dokumentacija za
fekalnu kanalizaciju
-izrađena projektna
dok. Za revitalizaciju
sistema
vodosnabdevanja
-izrađena projektna
dokumentacija za
uređenej
infrastructure
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.3.13.
4.3.14.
4.3.15.
4.3.16.
sa lukama na Dunavu) Fond za
kapitalna ulaganja
Izrada projektne dokumenatacije za
razvoj podbrdskih sela
Izrada projektne dokumenatacije za
ispitivanje geotermalnih voda
Izrada projektne dokumenatacije za
realizaciju projekta Vetrenjač
Izrada projektne dokumenatacije
Agro biznis centara u Uljmi, Izbištu i
Vlajkovcu
Izrada projektne dokumenatacije
kanalske mreže
Izrada projektne dokumenatacije za
izvedbeni projekat pretovarne luke u
Vlajkovcu
-izrađena projektna
dokumentacija
Cilj – Implementacija i
realizacija projekata
Implementacija i realizacija
projekta: Sistem vodovodnog
snabdevanja u Uljmi i Izbištu
Implementacija i realizacija
projekta kolovoz izmedju sela
Parta-Orešac, Zagajica-Potporanj,
Ritiševo-Izbište, Mali Žam-Veliko
Središte, Vojvodinci-Staža
Implementacija i realizacija
projekta: Uređenje infrastrukture
kroz Deliblatsku peščaru (spajanje
Vršca sa lukama na Dunavu)
Implementacija i realizacija
projekta: Vršac-Markovac- Gradinari
Implementacija i realizacija
projekta puta Poptporanj-Izbište
Završetak projekta asfaltne mreže u
naseljenim mestima
Realizacija projekata Domova
kultura
Realizacija projekta ispitivanja
geotermalnih voda Realizacija
projekta Agro biznis centar
Realizacija projekta kanalske mreže
Realizacija projekata kišne
kanalizacije u Malom Žamu,
Gudurici, Uljmi, Kuštilju, Mesić,
Vlajkovac, Izbište, Zagajica
Realizacija projekta Deliblatska
peščara
Realizacija projekta revitalizacije
spomenika tehničke kulture
vetrenjače u selu Šušari
Realizacija projekta Info centra
-realizovani projekati
Deliblatska peščara
Realizacija projekta izgradnje
zdravstvenih ambulanti u svim
naseljenim mestima
Realizacija projekta podbrdskih sela
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
Cilj - Popularizacija sporta u
naseljenim mestima
Nastavak finasiranja sportskih
seoskih klubova od stane Skupštine
opštine
Podrška održavanju turnira u malom
fudbalu, košarci, šahu i stonom
tenisu
Stvaranje materijalno tehničkih
uslova za razvoj sportskih aktivnosti
Cilj - Jačanje manifestacija u
naseljenim mestima
Dani preobraženja Uljma
Pudarski dani u Izbištu
Dani groždja u Šušari
Kirvaj u Velikom Središtu
Zlatna jesen u Gudurici
Cilj - Unapredjenje kulturnoinformacionih sasržaja u
ruralnim sredinama
Realizacija projekta Internet u MZ
Realizacija projekta pokrivenost TV
signalom svih naseljenih
mesta u opštini Vršac
Realizacija projekta Centri za mlade
u ruralnim sredinama
Promovisanje sela preko internet
stranica
Realizacija projekta Identifikacione
karte za svako selo
-broj održanih turnira
-broj održanih
manifestacija I broj
prisutnih
-broj MZ koje koriste
internet
-broj otvornih centara
za mlade
-broj urađnih ID karti
3.8.Strateški cilj 5: Kvalitetno obrazovanje za sve kao preduslov za socioekonomski razvoj opštine Vršac
Broj
Kratak opis
projekta
5.1.
5.2.
Cilj – Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za OŠ «Olga
Petrov Radišić» Vršac
Cilj - Obezbeđivanje materijalno-
Spremnost Indikator uspeha
projekta
(1-5)*
-broj napravljenih I
realizovanih
projekata
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.14.1.
5.14.2.
5.14.3.
5.14.4.
5.15.
5.16.
tehničkih uslova za OŠ «Mladost»
Vršac
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za OŠ «Vuk
Karadžić» Vršac
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za OŠ «Jovan
Sterija Popović» Vršac
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za OŠ «Paja
Jovanović» Vršac
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za OŠ «Branko
Radičević» Uljma
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za OŠ «Žarko
Zrenjanin» Izbište
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za OŠ «Branko
Radičević» Veliko Središte
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za OŠ
«Koriolan Doban» Kuštilj
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za OŠ «Moša
Pijade» Gudurica
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za OŠ «Đura
Jakšić» Pavliš
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za Muzičku školu
«Josif Marinković» Vršac
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za Specijalnu
školu «Jelena Varjaški» Vršac
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
Cilj – Transformacija specijalne
škole u resursni centar za
pružanje servisne podrške
inkluzivnom obrazovanju
Defektološka dijagnostika
Učešće u timovima
Savetodavni rad sa roditeljima
posredovanje u izradi
individualnih planova podrške
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za Gimnaziju
«Borislav Petrov Braca» Vršac
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za Školski centar
«Nikola Tesla, Vršac
Cilj - Obezbeđivanje materijalno-
-broj vaspitača koji
su prošli obuku
tehničkih uslova za
Poljoprivrednu školu, Vršac
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za Hemijsko –
medicinsku školu Vršac
Cilj - Obezbeđivanje materijalnotehničkih uslova za Predškolsku
ustanovu «Dečji vrtić» Vršac
Cilj – Izgradnja novog objekta
Predškolske ustanove «Dečji
vrtić»
Cilj - Vršac – Univerzitetski grad
Obrazovanje vaspitača na romskom
jeziku na Visokoj školi strukovnih
studija za obrazovanje vaspitača
„Mihajlo Palov”
Otvaranje novih univerzitetskih
jedinica
Prioritetna oblast : 5.a PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH
Broj
Kratak opis
projekta
5a.1.
5a.2
Izrada projekta i formiranje Centara
za profesionalni razvoj zaposlenih u
vaspitno-obrazovnim ustanovama
Uključivanje nastavog kadra u obuku
za sprovođenje programa inkluzivnog
obrazovanja
Spremnost Indikator uspeha
projekta
(1-5)*
-broj uključenih
vaspitača
Prioritetna oblast: DEFINISANjE NOVIH PROGRAMA OBRAZOVANjA
Broj
Kratak opis
projekta
Spremnost Indikator uspeha
projekta
(1-5)*
5b.1.
5b.1.1.
5b.1.2.
5b.1.3.
5b.1.4.
5b.1.5.
5b.2.
5b.2.1.
5b.2.2.
Cilj - Škola za osnovno obrazovanje
odraslih
Izbor nosioca programa
Obezbeđenje prostor
Obezbeđnje nastavnog kadra
Donošenje nastavnog plana i programa
Kreiranje posebnih programa za uključivanje
dece koja su napustila školovanje
Cilj - Obrazovanje u srednjim stručnim
školama
-donešen
nastavni plan,
obučen kadar
-broj posebnih
programa
5b.2.3.
5b.3.
Analiza tržišta rada i utvrđivanje deficitarnih
zanimanja
Definisanje novih obrazovnih profila
Obrazovanje odraslih - sertifikacija
5b.3.1.
5b.4.
5b.4.1.
5b.4.2.
5b.4.3.
5b.4.4.
5b.4.5.
5b.5.
5b.5.1.
5b.5.2.
5b.5.3.
Cilj - Saradnja sa centrima za edukaciju
odraslih
Uključivanje u programe obuka Centra za
edukaciju odraslih za obrazovne profile koji ne
postoje na teritoriji naše opštine
Cilj - Trening centar za obrazovanje
odraslih
Izbor nosioca programa
Obezbeđenje pravnog okvira za osnivanje
ovog centra
Obezbeđenje prostora
Obezbeđnje kadra
Donošenje programa i plana rada
(dokvalifikacije, prekvalifikacije, kursevi,
različite obuke) u saradnji sa Nacionalni
zavodom za zapošljavanje, srednjim stručnim
školama, lokalnim savetom za zapošljavanje i
dr. socijalnim partnerima
5b.5.4.
Cilj - Kreativni centar za preduzetništvo –
Stari zanati
5b.6.
Izbor nosioca programa
Obezbeđenje prostora
Donošenje programa rada u saradnji sa
Nacionalni zavodom za zapošljavanje,
srednjim stručnim školama, lokalnim savetom
za zapošljavanje, Udruženjem privatnih
preduzetnika
Određivanje realizatora programa
5b.6.1.
5b.7.
5b.7.1.
5b.7.1.
5b.7.2.
-broj odraslih
koji su završili
obuku
-broj zajedničkih
aktivnosti sa
CZSR
-broj
prekvalifikovanih
lica
-broj programa
Cilj – Profesionalno usavršavanje
zaposlenih u obrazovanju
5b.7.3.
Formiranje Centra za profesionalni razvoj
zaposlenih u obrazovanju
Cilj - Inkluzija dece u redovne vaspitnoobrazovne programe
Obezbeđivanje fizičke pripremljenosti
obrazovne sredine
Izrada vaspitno-obrazovnih programa
usmerenih na dete
Retestiranje dece romske nacionalnosti radi
preispitivanja statusa dece koja su razvrstana
u Specijalnu školu
-broj testirane
dece
Obezbeđivanje besplatnog obrazovanja za
decu iz porodica korisnika socijalne pomoći:
⇒ boravak u celodnevnim
programima
⇒ užina
⇒ udžbenici i školski pribor
⇒ oprema za fizičko
⇒ vanškolske aktivnosti
(rekreativna nastava,
ekskurzije)
3.9.Strateški cilj 6: Vršac najbolja vikend destinacija
Broj
projekta
Kratak opis
6.1.
Cilj - Modernizovan menadžment
turističkih
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.
6.4.
Osposobljavanje menadžmenta u
turističkoj organizaciji
Osposobljavanje menadžmenta
turističkih manifestacija
Cilj - Infrastrukturno opremanje i
jačanje infrastrukture i
objekataturističke ponude
Izrada projektne dokumentacije za
revitalizaciju infrastrukture
Vršačkekule
Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju trim staze na
Vršačkombregu
Implementacija i realizacija projekta:
revitalizacije Vršačke kule
Implementacija i realizacija projekta:
stalna postavka muzeja u zgradi
Konkordije
Implementacija i realizacija projekta:
Spomenici
Implementacija i realizacija projekta:
Postavljanje turističke signalizacije
Izrada projektne dokumentacije
bazen
Izgradnja bazena
Cilj - Popularizacija turističke
ponude Vršca
Postavljanje web adrese turističke
ponude Vršca i naseljenih mesta
Pravljenje videomonografije grada
Spremnost Indikator uspeha
prokjekta
(1-5)*
-broj ucesnika
edukacije
-izrada projektne
dokumentacije
-izrađena
monografija grada
-osnovan savet za
turizam
-urađen promotivni
material
-broj održanih
prezentacija
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.5.
6.5.1.
6.5.1.1.
6.5.1.2.
6.5.1.3.
6.5.1.4.
6.5.1.5.
6.5.1.6.
6.5.1.7.
Pravljenje replika poznatih vršački
arheoloških nalaza (židovarsko blago,
idol, egiptološka zbirka, replike slika
Paje)
Osnivanje Saveta za turizam pri
Skupštini opštine
Pravljenje promotivnog materijala
Projekat prezentacije vršačkog
kulturnog i turističkog sadržaja u
drugim gradovima
Uspostavljanje saradnje sa turističkim
organizacijama Vojvodine, Srbije
Jačanje vinskog turizma u Gudurici
6.5.2.5.
6.5.2.6.
6.5.3.
6.5.3.1.
6.5.3.2.
6.6.
6.6.1.
6.6.1.1.
6.6.1.2.
6.6.1.3.
6.6.1.4.
6.6.1.5.
6.6.1.6.
-broj ekskurzija I
broj posetilaca koji
su došli
organizovano
Cilj - Jačanje turističkih
manifestacija
Berba groždja - moderna i vesela
turistička manfestacija
6.5.1.8. Vršac grad festivala – pozorišni,
folklorni i džez festival
6.5.1.9. Popularizacija i jačanje ponude grada
i okoline (ekskurzije, tematske
6.5.1.10 posete, kongresni turizam)
Organizovanje međunarodnog sajma
lova i ribolova
6.5.2.
6.5.2.1.
6.5.2.2.
6.5.2.3.
6.5.2.4.
-broj uspostavljenih
kontakata I
inicijativa
-broj sajamskih
nastua
-izrađen catalog
-izrađena strategija
razvoja turizma
-urađena turistička
signalizacija
Cilj - Objedinjena turistička
ponuda
Podcilj - Promocija turističkih
potencijala
Izrada itinerera za Vršac i okolinu
Zajednički nastup na sajmovima svih
aktera u turizmu
Izrada kataloga turističke ponude –
smeštaj i cene
Izrada Strategije razvoja turizma
Vršac sa investicionom studijom
Turistička signalizacija Vršca i okoline
Promocija Vršca kao grada Sterije i
Paje Jovanovića
Prezentacija vršačkog turističkog
sadržaja u drugim gradovima
Kongresni turizam- Klaster TOS-a za
gradove sa potencijalom razvoja
kongresnog turizma
Formiranje karnevalske grupe koja će
predstavljati Vršac u državi i i
Promocija Vršca ko Grada Vina
Podcilj - Stvaranje turističkog
sadržaja
-broj kurseva I broj
ucesnika
-broj ljudi uključenih
u obuke
6.6.1.7.
Razvoj Vinskog turizma u Gudurici
Domovi kulture u selima – stavljanje
u funkciju razvoja sela, turizma,
kulture
Stalna postavka u Staroj apoteci na
stepeništu
Arheološka istraživanja i uređenja
lokaliteta u službi turizma (Židovar i
Dupljaja).
Afirmacija reke Karaš kroz sajmove,
izdavanje stručnih publikacija,
brošura, internet prezentacija
Organizovanje Međunarodnog sajma
lova i ribolova
Podcilj - Edukacija iz oblasti turizma
Organizovanje kurseva za
unapredjenje ruralnog turizama i
izadu suvenira
Obuka menadžmenta u muzeju i
kulturnih manifestacija
Cilj - Razvijena infrastruktura u
turizmu
Podcilj - Obnavljanje objekata
turističke ponude verskih i kulturnih
sadržaja
Sanacija zgrade Konkordije
Šušara- Info centar, muzej tehničke
kulture; obnova lugarskih kuća
Flamunda i Rošijana
Razvoj Gudurice kao etno sela
Uredjenje dvorca dvorca Lazarević
Utvrđenje Kula, stari grad. - i rasveta
spoljnih zidina kule
Rasveta fasade Saborne crkve i Crkve
Svetog Gerharda
Uređenje parka- prekategorizacija
Gradskog parka
3.10.Strateški cilj 7 Vršac Grad muzej
-broj saniranih
objekata
Broj
Kratak opis
projekta
7.1.
Cilj - modernizovan menadžment
kulturnih institucija
7.1.1.
Osposobljavanje menadžmenta u
muzeju, biblioteci, KC, pozorištu,
domu omladine
Osposobljavanje menadžmenta
kulturnih manifestacija
7.1.2.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.
7.2.8.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
Cilj - Infrastrukturno opremanje i
jačanje infrastrukture i objekata
institucija kulture
Izrada projektne dokumenatacije za
revitalizaciju infrastrukture Vršačke
kule
Izrada projektne dokumenatacije za
zgradu Konkordije
Izrada projektne dokumenatacije za
revitalizaciju infrastrukture zgrade
bibliotke
Izrada projektne dokumenatacije za
revitalizaciju infrastrukture Domova
kulture u naseljenim mestima
Implementacija i realizacija projekta:
Revitalizacije Vršačke kule
Implementacija i realizacija projekta:
Stalna postavka muzeja u zgradi
Konkordije
Implementacija i realizacija
projekta: Funkcionalna zgrada
biblioteke
Implementacija i realizacija projekta:
Svako selo- funkcionalan dom kulture
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.2.
Cilj - Popularizacija kulture Vršca
i kulturnih sadržaja
Postavljanje web adrese svih
institucija kuture i svih manifestacija
Pravljenje videomonografije grada
Pravljenje replika poznatih vršački
arheoloških nalaza (židovarsko blago,
idol, egiptološka zbirka, replika slika
Paje Jovanovića)
Implementacija i realizacija projekta:
Vršac- grad Sterije i Paje Jovanovića
Osnivanje Saveta kulture pri SO
Projekat prezentacije vršačkog
kulturnog sadržaja u drugim
gradovima
Spremnost Indikator uspeha
prokjekta
(1-5)*
-broj učesnika u
edukaciji
-izrad projektne
dokumentacije
Uspostavljanje saradnje sa
instiucijama kulture Vojvodine, Srbije
Cilj - Jačanje kulturnih
manifestacija
Berba groždja, moderna i vesela
turistička manfestacija
Vršac grad festivala – pozorišni,
folklorni i džez festivala
3.11.Strateški cilj 8 Ekologija Zdrava sredina i za generacije koje dolaze
Broj
Kratak opis
projekta
8.1.
Cilj – Pošumljavanje
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
Zasaditi 400 stabala u gradskom
jezgru
Pošumljavanje van šumskog i
šumskog prostora.
Revitalizacija vetrozaštitnih pojaseva
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.
Cilj - Rešavanje problema pasa i
mačaka lutalica
Azil za napuštene pse
Sterilizacije pasa i mačaka lutalica.
Centar za prikupljanje animalnog
otpada
Spremnost Indikator uspeha
prokjekta
(1-5)*
-broj zasađenih
stabala
-broj životinja
sakupljenih u azilu
-broj sterilizovanih
Cilj - Očuvanje prirodnih resursa –
biodiveerzitet
Vraćanje staništa životinjskom svetu
(revitalizovati populaciju ribe klen,
koja je specifična vrsta za reku Karaš)
Formiranje jedinice za nadgledanje
prirodnih resursa - ostavljanje
objekata
Organizacija i održavanje seminara,
podizanje kampova za edukaciju
-broj edukovanih
studenata
studenata i stručnih kadrova iz
inostranstva
Postavljanje merne jedinice za
detekciju alergogenog polena
Mali vršački put (zaštićeno vlažno
područje)
3.12.Strateški cilj 9 Vršac interkulturalna opština
Broj
Kratak opis
projekta
9.1.
Cilj - Uspostavljanje
interkulturalnog dijaloga
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
Okrugli sto na temu «Interkulturalni
dijalog»
Naučni skup na temu
«Interkulturalnost u Evropskoj Uniji»
Kup Tolerancije
Promocija interkulturalnih vrednosti
Raspisivanje konkursa za NVO na
temu interkulturalnosti
Medijska promocija interkulturalnosti
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.3.
9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.3.5.
9.3.6.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.
9.4.3.
9.5.
Cilj – Jačanje ljudskih resursa
Edukacija donosioca odluka
Edukacija lidera manjinskih zajednica
Edukacija omladine i školske dece
Razmena đaka
Spremnost Indikator uspeha
prokjekta
(1-5)*
-broj relizovanih
projekata
-broj održanih
edukacija
-broj učesnika u
edukacijama
Cilj – Podizanje kapaciteta
institucija
Osnivanje i opremanje
intekrulturalnog centra
Otvaranje Romske kancelarije
Podrška obrazovno-edukativnom
centru u Straži
Jačanje Saveta za medjunacionalne
odnose
Stvaranje uslova za simultano
prevođenje sednica SO Vršac
Podrška rumunskoj sceni - pozorište
Cilj – Negovanje i očuvanje
kulturne baštine manjinskih
zajednica
-broj zajedničkih
manifestacija
9.5.1.
9.5.2.
Podizanje kapaciteta kulturnoumetničkih društava manjinskih
zajednica
Povezivanje i podsticanje saradnje
između kulturnih manifestacija koja se
održavaju u različitim naseljenim
mestima
Podrška kulturnim i duhovnim
manifestacijama manjiskih
zajednicama
Cilj – Očuvanje verskih zajednica
Podrška rekonstrukciji verskih
objekata
Izdavanje publikacija o verskim
zajednicama
3.13.Strateški cilj10 Vršac socijalno odgovorna opština
Broj
projekta
Kratak opis
10.1.
Cilj - Poboljšanje socijalne
infrastrukture
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
10.1.6.
10.1.7.
10.1.8.
10.1.9.
10.1.10.
10.1.11.
10.1.12.
10.1.13.
10.1.14.
10.1.15.
Reorganizacija i modernizacija centra
za socijalni rad
Uspostavljanje efikasne mreže
nevladinih organizacija koje se bave
zaštitom prava socijalno ugroženih
grupa
Proširenje kancelarije za društvenoekonomski razvoj pri opštini Vršac za
inplementaciju socijalne politike
Izrada građevinskog projekta za
uklanjanje fizičkih barijera u
objektima javnih ustanova
Realizacija projekta za uklanjanje
fizičkih barijera za lic u objektima
javnih ustanova
Izrada projekta sanacije romskog
naselja Balata
Izrada projekta sanacije romskog
Spremnost Indikator uspeha
prokjekta
(1-5)*
-broj realizovanih
projekata
10.1.16.
10.1.17.
10.1.18.
10.1.19.
10.1.20.
10.1.21.
10.1.22.
10.1.23.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.
10.2.7.
10.2.8.
10.3.
10.3.1.
10.3.2.
naselja Čukur Mala
Izrada projekta sanacije romskog
naselja u Uljmi
Izrada projekta sanacije romskog
naselja u Pavlišu
Izrada projekta sanacije romskog
naselja u Zagajici
Izrada projekta sanacije romskog
naselja u Ritiševu
Izrada projekta sanacije romskog
naselja u Gudurici
Izrada projekta sanacije romskog
naselja u Izbištu
Izrada projekta sanacije romskog
naselja u Orešcu
Realizacija projekta sanacije romskog
naselja Balata
Realizacija projekta sanacije romskog
naselja Čukur Mala
Realizacija projekta sanacije romskog
naselja u Uljmi
Realizacija projekta sanacije romskog
naselja u Pavlišu
Realizacija projekta sanacije romskog
naselja u Zagajici
Realizacija projekta sanacije romskog
naselja u Ritiševu
Realizacija projekta sanacije romskog
naselja u Gudurici
Realizacija projekta sanacije romskog
naselja u Izbištu
Realizacija projekta sanacije romskog
naselja u Orešcu
10.3.3.
10.3.4.
10.3.5.
10.3.6.
10.3.7.
10.4.
10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
Cilj – Izrada projektne
dokumentacije
Izrada projektne dokumentacije za
raseljavanje nelegalnog naselja Đure
Cvejića bb (Mali Rit)
Izrada projektne dokumentacije za
poboljšanje uslova života u naselju
Vatinski put bb
Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju kamp-naselja za potrebe
nužnog smeštaja ugroženih porodica
Realizacija projekta izgradnje kampnaselja za potrebe nužnog smeštaja
ugroženih porodica
Realizacija projekta za raseljavanje
nelegalnog naselja Đure Cvejića bb
(Mali Rit)
Realizacija projekta za poboljšanje
-izrađena projekta
dokumentacija
-broj edukacija
-broj učesnika
edukacija
-broj učesnika u
programima
-broj obuka I
10.5.
10.5.1.
10.6.
10.6.1.
10.6.2.
10.6.3.
10.7.
10.7.1.
10.7.2.
10.7.3.
uslova života u naselju Vatinski put
bb
Izrada projektne dokumentacije za
socijalno stanovanje
Realizacija projekta za socijalno
stanovanje
Cilj - Unapređenje veština i
znanja zaposlenih u institucijama
i organizacijama koje se bave
planiranjem i sprovođenjem
politike socijalne zaštite
Stručno usavršavanje zaposlenih u
Centru za socijalni rad
Stručno usavršavanje menadžmenta
koji upravlja nevladinim
organizacijama koje se bave zaštitom
socijalino ugroženih kategorija
Edukacija vlasnika mailh i srednjih
preduzeća kako da zaposle osobe sa
hendikepom i upoznavanje sa
povoljnostima
Organizacija sajma za zapošljavanje
osoba sa hendikepom
Podizanje kapaciteta i kvaliteta
usluga opštinske administracije kroz
programe obuke i zapošljavanja lica
sa invaliditetom
Osnivanje mesečnika/biltena putem
kojeg će se informisati korisnici
socijalnih usluga
Edukacija menadžmenta kluba-treće
doba u poslovima rukovođenja
klubom
Cilj - Unapređenje uslova života
starih lica
Proširenje broja korisnika socijalne
usluge pomoći u kući
Program obuke geronto-domaćica
Izrada projektne dokumentacije za
osnivanje i opremanje kluba-za treće
doba u Uljmi
Realizacija projekta osnivanja i
opremanja kluba-za treće doba u
Uljmi
Cilj - Unapređenje uslova života
romske populacije
Pokretanje inicijative za
uspostavljanje dijaloga unutar lokalne
učesnika u obukama
zajednice u cilju zapošljavanja
socijalno ugroženih članova romske
populacije
Cilj - Unapređenje uslova života
žena žrtava nasilja
Izrada projektne dokumentacije za
izradu sigurne kuće
Realizacija projekta izgradnje sigurne
kuće
Uspostavljanje SOS telefona za žrtve
nasilja
Cilj - Unapređenje uslova života
dece i omladine
Program integracije omladine bez
roditeljskog staranja kroz projekat
privremenog prihvatilišta
zrada strategije za borbu protiv
narkomanije u osnovnim i srednjim
školama
Izrada strategije za suzbijenje nasilja
među omladinom
3.14.Strateški cilj 11.Vršac grad sporta i mladih
Broj
projekta
Kratak opis
11.1.
Cilj - Dalji razvoj masovnog sporta i razvoj
školskog sporta
Spre
mno
st
proj
ekta
(15)*
Indikatori
uspeha
-broj
uključene
dece u
sportske
klubove
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.1.2.
11.1.2.
1.
11.1.2.
2.
11.1.2.
3.
11.1.2.
4.
11.1.2.
5.
11.1.2.
6.
11.1.2.
7.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.4.
11.2.5.
11.2.6.
11.2.7.
11.2.8.
11.2.9.
11.2.10
.
11.2.11
Podcilj – Podsticaj bazičnim sportovima (atletika,
plivanje i gimnastika)
Izgradnja atletske staze u Vršcu
Izgradnja zatvorenog bazena
Izgradnja balon sale
Izgradnja novih (alternativnih sala za treninge)
Uvodjenje sistema atletskog takmičenja
Podcilj - Razvoj specijalizovanih
programa(metode)masovnog ,školskog sporta
Edukacija sportskih radnika
Pravljenje baze podataka sportista
Organizovanje društva pedagoga, profesora fizičke
kulture
Ustanovljavanje sistema nagradjivanja najboljih
sportskih radnika (nagrada grada)
Osnivanje Saveza za školski sport i olimpijsko
vaspitanje učenika
Podizanje nivoa opremljenosti škola i sportskih
društava
Popularizacija sporta
Cilj - Upotpunjavanje turističke ponude
sportskim sadržajima
Plasiranje ponude seta priprema za inostrane sportiste
Izrada Strategije eksploatacije prirodnih potencijala u
sportsko turističke svrhe (Vrsački breg)
Organizovanje „Viteških igara“ rekrativna aktivnost na
vršačkim planinama za sve osnovce i srednjoškolce,
modifikovana varijanta viteških igara prilagođena
razvoju motoričkih aktivnosti sa ciljem da se kroz
nesvakidašnju rekreaciju utiče na stvaranje navike i
sticanje saznanja o blagodetima boravka u prirodi
Državno prvenstvo u streličarstvu
Organizovanje II stručnog seminara iz oblasti
rekreacije i fitnesa
Organizovanje „Ciklo festa II“ – gradska biciklistička
rekreativna manifestacija za sve uzraste, sa akcentom
na popularizaciji fizičke kulture i masovnog sporta;
prethodi prvoj etapi Trke kroz Srbiju 2009.
Organizovanje III Mountain Bike trka „Vršački izazov“
–
Održavanje Fitness konvencije
Održavanje Fitness kongresa –
Edukacija fitness i aerobik instruktora i dobijanje
sertifikata po najvišim standardima
-osnovan
savez za
školski sport
-broj
održanih
manifestacij
a
.
11.2.12
.
Izrada MAPE BICIKLISTICKIH (MOUNTAINBIKE )
STAZA NA VRŠACKIM PLANINAMA
profil opštine
Geografski I istorijski podaci
Pozicija i veličina:
Vršac je lociran u severoistočnom delu Srbije , u jugoistočnom delu Autonomne
Pokrajine Vojvodine. Ukupne površine 800 km2. Prema popisu i 2002. opština ima
54369 stanovnika, od kojih 36623 čini gradsko stanovništvo, broj stanovnika po km2 je
67. Opštinu Vršac čini 6 urbanih i 22 ruralne mesne zajednice.
Vršac je 85 km udaljen od Beograda u pravcu severo-istoka, na obodu Panonske nizije,
a ispod Vršačkih planina. Svega 14 km udaljen je od granice sa Republlikom
Rumunijom, što je oko 10 min vožnje. U Vršcu se nalazi aerodrome sa vazdušnim
carinskim terminalom koji trenutno koriste manji avioni, aviotaksi, poljoprivredna
avijacija i letelice srednje veličine I JAT-ova pilotska akademija.
Demografija
Istorijski gledano, demografski trendovi u opštini Vršac identični su kao i u ostalim
delovima Banata. Migracije u i iz opštine, uzrokovane ratom i potragom za poslom,
imale su ogroman uticaj na kretanja populacije. Posledice Drugog svetskog rata, na
primer, bile su emigracije velikog broja lokalnog stanovništva nemačkog i mađarskog
porekla i unutrašnje migracije raseljenih Srba iz drugih delova bivše Jugoslavije. U
skorijoj prošlosti, međunarodne ekonomske sankcije i poslednji balkanski rat uzrokovali
su nove talase doseljenika uglavnom Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine:
Broj stanovnika
koji su došli u
Godina
opštinu
1940 I ranije
364
1941-1945
472
1946-1960
5017
1961-1970
3496
1971-1980
3135
1981-1990
2451
1991-2002
6481
Tabla 2 Imigracija stanovnika
Broj izražen u
procenima(%)
Broj imigranata
na nivou regiona
1.69%
1946
2.20%
2147
23.42%
29761
16.32%
23798
14.63%
20281
11.44%
16617
30.26%
35752
u Vršac u period poslednjih100 godina
Populacija Vršca opala je za 11,28% u toku 41 godine u periodu između popisa vršenih
1961. i 2002. godine. Ovo smanjenje broja stanovnika prouzrokovano je naglim
smanjenjem broja stanovnika u selima koja pripadaju opštini. Iako je sledeća tabela
nepotpuna, (ne postoje podaci za sva ruralna mesta u opštini), ona daje dramatičan
prikaz demografske situacije. Dok je populacija grada Vršca povećana za 15,82% u
periodu između 1961. i 2002. godine, populacija u svim selima zajedno opala je za
33,26%.Kao jedna krajnost, populacija sela Vršački Ritovi koje je izgradila država
skoro je nestala sa kolapsom razloga za postojanje državnog agri-biznisa. Kao druga
krajnost, populacija sela Pavliš, gde većinu čini srpsko stanovništvo, ostala je na istom,
zbog priliva imigranata iz Hrvatske i drugih delova bivše Jugoslavije nakon 1991.
godine
VRŠAC
SELA
Vatin
Voliko
Srediste
Vlajkovac
Vojvodinci
Vršacki
Retovi
Gudurica
Zagajica
Izbiste
Mali Zam
Markovac
Oresac
Pavlis
Straza
%
Populacijske
Nacionalne pomene
manjine
1961 2002 2002
2002
36623
+15.82%
1961
31620
1971
34256
1981
37513
1991
36885
553
489
417
316
2120
1855
1012
1815
1530
902
1698
1356
727
1584
1328
593
1340 Srbi
1178 Srbi
417 Rumuni
-36.79%
-36.50%
-58.79%
636
2105
1214
2408
880
1042
813
2246
1393
424
1560
1055
2257
698
817
738
2188
1254
224
1448
928
2094
565
717
647
2137
1207
156
1338
790
2004
499
570
570
1999
1107
91
1268
575
1728
379
329
420
2237
693
-85.69%
-39.76%
-52.64%
-28.24%
-56.93%
-68.43%
-48.34%
-0.40%
-50.25%
250 Srbi
Srbi
Srbi
Srbi
Srbi
Rumuni
Rumuni
Mešno
Srbi
Rumuni
-54.79%
Uljma
Susara
Ukupno
sela
Ukupno
VRŠAC
opština
4237
819
4391
648
4115
496
3961
472
3598 Srbi
376 Mađari
-15.08%
-54.09%
25294 22737 20757 19278 16881
-33.26%
61284 60528 61005 54552 54369
-11.28%
Pored toga, smanjenje broja stanovnika Vršca odnosi se pre svega na mlađu grupu
populacije. Ukratko, u Vršcu je prisutan trend uobičajen za ceo Banat i ostatak zemlje,
ruralna depopulacija i seobe mladih i ekonomski aktivnih ljudi u glavne gradove Novi
Sad i Beograd.
Prosečna starost Vrščana je 40 godina. Ova brojka se povećava za 2% svake decade u
poslednjih 30 godina. Kao direktan uzrok možemo navesti ekonomsku emigraciju kao I
relativno skorašnja politička previranja. Analize takođe pokazuju I disbalans u odnosu
broja muškaraca I žena I to 51.9%: 48.1%. Broj domaćinstava1 u 2002.je bio 18.614
sa u proseku 2,9 člana porodice/domaćinstva. U ukupnom broju domaćinstava čak
47% ili 8.699 su sa jednim ili dva člana. Treba naglasiti da 67.36% od ukupnog broja
stanovnika opštine Vršac živi u gradu Vršcu
Lokalna ekonomija
Makro ekonomska pozicija opštine
Bruto nacionalni dohodak opština Vršac iznosi 27,450 milliona dinara ili
miliona u 2006 (Zavod za statistiku Republike Srbije ).
€32,294
Kretanje ekonomije Vršca od 1990. godine bilo je jednako kao i ostatku Srbije.
Nametnute ekonomske sankcije praćene ratom i masovnim migracijama značajno su
uticale na ekonomiju opštine. Nestala su brojna mala i srednja državna preduzeća iz
različitih sektora: tekstilna, metaloprerađivačka, poljoprivredna i druga preduzeća koja
su zahtevala veliki broj zaposlenih. Njihov nestanak
rezultirao
je
rastom
stope
nezaposlenosti.
Vremenom, jaz u privredi je bio popunjen sa nove
firme uključujući Hemofarm, Swisslion, Vršački
Vinogradi I Drugi oktobar
Prema podacima republičkog Zavoda za statistiku u
Vršcu
je
registrovano
1200
preduzeća
u
2007.godini. Posmatrajući sektorski najzastupljenije
su industrija I trgovina
Od registrovanih 1200 preduzeća određeni broj nije
aktivno. Broj preduzeća koje je predalo godišnji finansijski obračun poreskoj službi
ustvari je bolji pokazatelj nivoa poslovnih aktivnosti grada.
Klasifikacija preduzeća
Veličina
Vlasnik, bez zaposlenih
Broj
zaposlenih
224
Veličina
preduzeća
mala
Broj
preduzeća
532
srednja
23
velika
2
ukupno
557
mala – do 50 zaposlenih
srednja – od 50 do 100
zaposlenih
velika – više od 100
zaposlenih
ukupno
316
9
8
557
Preduzeća pobrojana u odnosu na broj
zaposlenih
Preduzeća prema veličini
Privredom Vršca dominiraju 4 velike proizvodne firme: Hemofarm, Concern SwislionTakovo, Vršački Vinogradi, Drugi Oktobar i Igma Uljma. Od stotinu najvećih firmi u
2006. u opštini Vršac, 64.1% obrta može se pripisati ovim firmama. Najznačajniji obrt
imao je Hemofarm-preko 47% ukupnog obrta. Uzimajući u obzir nabavni lanac
Hemofarm je u 2006. učestvovao sa 56.4 % u ukupnom obrtu i sa 75.8% u izvozu
vršačkih firmi za tu godinu. Ukupni obim proizvodnje povećan je za 36% u Vršcu za 4
godine između 2002.i 2005.
Odluka ovih uspešnih organizacija da se lociraju u
Vršcu pozitivna je i dobrodošla. Zaista, bitna
komponenta ove Strategije i strategije Lokalnog
ekonomskog razvoja podrazumevaće podršku
javnog sektora kako bi se ove četiri kompanije
zadržale u Vršcu i tu razvijale i napredovale.
Osnovni faktori koji ograničavaju njihovo širenje
jesu:
• Nedovoljan broj adekvatno obrazovanih i
kvalifikovanih
ljudi
među
lokalnom
populacijom;
• Visoke takse i osetljivost birokratije u vezi sa potrebama rasta i proširenja;
• Loša infrastruktura, naročito u selima.
Dok je sasvim sigurno da će podrška postojećim poslodavcima biti kritična komponenta
vršačke Strategije lokalnog ekonomskog razvoja, trenutna nestabilnost na globalnom
nivou ukazuje na to da je za opštinu podjednako važno da se lokalna ekonomija
razgrana a i da osigura podršku sektora za zapošljavanje, u cilju dugoročnog održivog
rasta
Mala I srednja preduzeća I preduzetništvo
U zemljama Evropske unije, MSP i mikro preduzeća predstavljaju 99% privrede i
u velikoj meri doprinose privrednom razvoju. Iz tabele koja sledi vidi se da to u Vršcu
nije slučaj, obzirom da većina malih preduzeća posluje u oblasti trgovine (prodavnice) i
tradicionalnih uslužnih delatnosti
Dosadašnja relativno kratka istorija preduzetništva i razvoja lokalnih preduzeća u Srbiji
u većem obimu, pokazuje da je ovaj sektor vredan pažnje, ali je nedovoljni razvijen.
Iskustvo u okvirima EU sugeriše da država (uz podršku regionalizaciji) može da
doprinese povećanju broja novootvorenih preduzeća i njihovoj dugoročnoj održivosti.
Delovanjem na lokalnom nivou, lokalna uprava može da pruža podršku i promoviše
uspostavljanje mreže saradnje između malih, srednjih i mikro preduzeća i
preduzetnika.
Broj
preduzetnika
Broj
zaposlenih
Vršac
ima
znatan
potencijal za razvoj novih
preduzeća.
,,SWOT’’
Trgovina
515
701
analiza
i
analiza
Ugostiteljstvo
114
177
zainteresovanih
strana
Izgradnja
40
74
ukazuju
na
to
da
Agencije
61
97
mogućnosti postoje u
Vozači kamiona
28
8
mnogim
oblastima,
Poljoprivredna
18
2
uključujući
turizam,
domaćinstva
maloprodaju, elektronsku
Proizvodnja
69
129
trgovinu, prehrambenu i
Razne usluge
29
42
poljoprivrednu industriju,
Apoteke
9
33
eksploataciju
Drugo
25
38
geotermalnih
voda
i
Ukupno
908
1,301
ekstremne sportove. Ova
strategija pružiće podršku Regionalnom centru Banat da promoviše i naposletku
otpočne sa pružanjem savetodavnih usluga preduzećima, kao i drugih mehanizama koji
za cilj imaju da podstaknu razvoj preduzetništva i otvaranje novih preduzeća
Sektor
Javni sektor
Ukoliko se posmatra kao zaseban entitet, javni sektor ima veoma mali udeo u bruto
domaćem proizvodu, ali veliki udeo u stepenu zaposlenosti na lokalnom nivou.
Neke komponente zaposlenosti u javnom sektoru u mnogome se mogu posmatrati kao
,,fiksne’’ – ne u pogledu broja zaposlenih (koji varira), nego u pogledu stabilnosti podsektora u okviru opštine. Ovi podsektori uključuju zdravstvo, obrazovanje, policiju i
poslove lokalne uprave, kao i neke decentralizovane delove centralne vlasti (kao što su
socijalne službe). Druge komponente mogu izabrati da li će se locirati u opštini ili ne.
Ovi pod-sektori uključuju regionalne službe (kao što je RCR), donatorske organizacije i
organizacije koje se bave velikim projektima, a možda i dodatne decentralizovane
komponente centralnog i pokrajinskog upravljanja.
Iako je uloga javnog sektora u donošenja odluka na lokalnom nivou limitirana zbog
postojanja snažne centralne vlasti, lokalna uprava se uključuje u projektne cikluse te
tako poseduje nove izvore finansirana pa i stepen samostalnog donošenja odluka raste,
kao i broj privatnih incijativa.
Poljoprivreda
Opština Vršac poseduje 54.000 hektara obradive i plodne zemlje i jedna je od
najznačijnih centara poljoprivrede u južnom Banatu. 17.4% od ukupnih površina je
prvoklasno poljoprivredno zemljište (“černozem”), a i ostalo zemljište je kvalitetno.
Međutim, stvarno učešće Vršca u lokalnoj i regionalnoj ukupnoj dodatoj vrednosti je
daleko ispod ovih potencijala iz raznih razloga.
a) Vlasništvo nad zemljom
Kao i u drugim bivšim socijalističkim zemljama, prelazak na tržišnu ekonomiju u oblasti
poljoprivrede bio je daleko od savršenog. U Srbiji, u periodu tranzicije zemlju u
vlasništvu poljoprivrеdnih zadruga(država) otkupilo je lokalno stanovništvo ili privatne
kompanije u parcelama raštrkanih po čitavoj opštini (a u nekim slučajevima i van
opštine). Zemljoradnja u ovakvim uslovima nikako ne može da bude efikasna, stoga je
potrebno izvršiti komasaciju zemljišta.
Preko 25% preostale zemlje koja je bila u vlasništvu zemljoradničke zadruge kupilo je
pet velikih privatnih srpskih kompanija, od kojih sada svaka poseduje između 5.500 i
1.100 hektara. Zbog njihove veličine i činjenice da poseduju zemlju širom Srbije, ove
velike poljoprivredne kompanije nemaju vezu sa opštinom Vršac. Takođe, nemaju ni
obavezu
da
optimiziraju
uticaj/učinak svojih aktivnosti
u okviru opštine. Štaviše,
zbog neprekidne kontrole koju
država
ima
nad
cenama
poljoprivrednih proizvoda, ove
velike
kompanije
(koje
poseduju
zemlju
širom
države)
greškom
dobijaju
nezamislive
ekonomske
subvencije
koje
im
omogućavaju da tu zemlju
koriste manje efikasno nego
što bi inače trebalo. Na
primer,
velika
površina
poljoprivrednog zemljišta u
Vršcu idealna je za uzgajanje
lucerke (koja se koristi kao
stočna hrana). Međutim, propisana cena lucerke niža je od troškova proizvodnje, tako
da zemljište ostaje neobrađeno.
Oko 6.000 ha poljoprivrednog zemljišta je u posedu same opštine Vršac ili države
Srbije. Ono se iznajmljuje privatnom sektoru, pre svega Vršačkim vinogradima za
potrebe vinogradarstva. Dužina zakupa je najčešće 4 godine.
Međutim, priroda
vinogradarstva zahteva posvećenost zasadima u periodu od 10 i više godina
b)
Propadanje poljoprivredne infrastrukture
Pre nekoliko godina izgrađena je sveobuhvatna mreža kanala kako bi se voda dovodila
do polja, a potom po potrebi odvodila. Međutim, prelaz sa sistema zemljoradničkih
zadruga na tržišnu ekonomiju i kasnije nefunkcionalnosti tržišta u pogledu
poljoprivrednih proizvoda doveli su do propadanja infrastrukture kanala.
c)
Poboljšano upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom
Uzgoj stoke u isplativim količinama zahteva relativno sofisticirani sistem kako bi
proizvod mogao biti plasiran na tržištu. Ovaj sistem se raspao u periodu prelaska sa
socijalističkog sistema na tržišnu ekonomiju, ali sada ga je država ponovo uspostavila.
Kao rezultat toga, proizvodnja stoke porasla je za nekih 15% i nastavila je da se
razvija.
Iako je trenutna neefikasnost poljoprivrednog sektora u Vršcu u velikoj meri van
kontrole opštine, postoji mnogo toga što se može učiniti na lokalnom nivou. Tu spada
sledeće:
• Određivanje prioriteta u ulozi opštine u koordinaciji komasacije zemljišta u
privatnom vlasništvu kroz razmenu parcela, prodaju i preraspodelu;
• Proaktivan razvoj odnosa sa velikim kompanijama koje svoju delatnost
obavljaju van opštine, a koje poseduju velike parcele poljoprivrednog zemljišta
na teritoriji opštine. Trebalo bi ih podstaći da maksimalno povećaju proizvodnju
i prinose na svom zemljištu na obostranu korist kompanija i lokalne ekonomije;
• Razmatranje dugoročnog izdavanja u zakup zemlje koja je u opštinskom
vlasništvu za potrebe vinogradarstva;
• Izrada predloga projekta za obnavljanje i održavanje poljoprivrednih kanala za
navodnjavanje.
Turizam
Vršac verovatno ima najveći potencijal za razvoj turizma od svih opština u Banatu. Na
oko sat vremena vožnje od Beograda i 145km udaljen od Novog Sada, grad Vršac
podignut je u podnožju brega na južnom obodu prostrane Panonske nizije. Na vrhu
Vršačkog brega nalazi se srednjevekovna
kula – simbol ove opštine. Prostrana oblast
oko Vršačkog brega može se pohvaliti sa
120 registrovanih vrsta ptica i jedan je od
najbogatijih ornitoloških staništa u Srbiji.
Ovo područje obiluje i drugim oblicima
biljnog
i
životinjskog
sveta.
Zbog
raznovrsnosti flore i faune, kvaliteta
šumskih eko sistema i prelepih predela, ova
oblast je 1982. godine proglašena Parkom
prirode.
Grad Vršac je veoma lep, sagrađen u Austro-Ugarskom stilu. Može se pohvaliti
očuvanim fasadama I brojnim muzičkim I kulturnim,javnim događajima. U blizini
gradskog jezgra nalazi se novi (2002) Sportski centar kao I dva hotela I jedan motel.
Mnogi Vršac posećuju zbog vina. Vinogradi su u ovoj
oblasti stari preko pet vekova. Na brežuljkastim
vinogradima uzgaja se oko 300 sorti grožđa, a
proizvodi se oko 120 vrsta vina. Grad obiluje vinskim
podrumima, a svake godine trećeg vikenda u
septembru održava se Grožđebal. Poznavaoci kažu da
su bela vina iz ovih vinograda među najboljima u
svetu, što se pripisuje činjenici da se grožđe uzgaja na
45. stepenu severne geografske širine, gde sunčevi
zraci i toplota obezbeđuju idealne uslove. Uprkos
znatnom potencijalu, turizam čini manje od 1% bruto
domaćeg proizvoda Vršca – što je tri puta manje od
proseka u Srbiji i x% manje od sličnih mesta u državi.
U sličnim mestima u zemljama EU, ove cifre se kreću
od otprilike 10 - 20% bruto domaćeg proizvoda. Od
ukupnog broja turista koji su 2005. godine posetili banatski region, 38% obišlo je
Zrenjanin, 21% Pančevo, 18% Kikindu, a (s obzirom na postojeću ponudu) samo 23%
posetilo je Vršac. Prosečan broj noćenja u Vršcu viši je od proseka Južnobanatskog
okruga, ali nedovoljno s obzirom na kvalitet ponude i hotelskog smeštaja u poređenju
sa drugim navedenim mestima.
Nije preterano reći da u pogledu turizma Vršac značajno podbacuje, i da turizam
predstavlja najočitiji način za razvoj, u isto vreme obezbeđujući nova radna mesta
i jačajući ponos svojih građana. Kako bi se to postiglo, neophodno je jasno
razmišljati i postaviti brojne ciljeve kojima će se javnost dalje voditi: privatne
investicije u razvoj opštine. Ovi ciljevi mogli bi uključivati sledeće elemente:
• Uraditi marketing za Vršac kao prvoklasnu destinaciju za kratak odmor i
poslovni turizam za područja Beograda, Novog Sada i jugo-zapadne Rumunije –
marketing koji slavi kombinaciju
urbane i ruralne kulture sa vinima
i
kvalitetnim
rekreativnim
mogućnostima;
• Iskoristiti
visoko
kvalitetna
odredišta
vršačkog
poslovnog
turizma i u potpunosti iskoristiti
lokacije;
• Postaviti savremenu kulturu i
kulturno nasleđe Vršca u središte
turističke ponude i upotrebiti ih za
privlačenje posetilaca u opštinu
• Dati posetiocima priliku da okuse visoko kvalitetnu hranu i piće, predstaviti ono
najbolje što banatski region može da ponudi, a stanovnicima gradova i sela
omogućiti da svojim posetiocima upriliče toplu dobrodošlicu i nezaboravno
iskustvo;
• Vršac treba da postane mesto u kojem će se tokom cele godine održavati
visoko kvalitetne kulturne manifestacije i festivali, kako bi se privukli posetioci
iz svih krajeva Vojvodine, iz Beograda i jugo-zapadne Rumunije.
Infrastruktura & Energija
Infrastruktura
a) Putevi. Vršac je smešten samom istoku Vojvodine, u blizini granice sa Rumunijom,
i pruža jednostavan pristup putem različitih vidova transporta. Vršac se nalazi na 85km
severo-istočno od Beograda i 145km od Novog Sada.Od rumunske granice udaljen je
svega 14 km. Međunarodni put Beograd-Temišvar prolazi kroz grad Vršac (što
predstavlja realan I potencijalno rastući problem). U opštini postoji 255km puteva koji
povezuju sva glavna naselja, pri čemu su većina lokalni putevi. 80% putne mreže je u
zadovoljavajućem stanju. Povećanje broja graničnih prelaza između Srbije i Rumunije
predstavlja mogućnost za unapređenje trgovinske razmene.
b) Željeznica. Stanje u kojem se nalazi železnička infrastruktura (sa izuzetkom
sekcije pruge Pančevo-Romunija koja je renovirana 1982.), kao I Vršačke železničke
stanice, je prilično loše. Železnički saobraćaj u pravcu Bele Crkve nije funkcionisao dve
godine, u pravcu Zrenjanina godinu dana, dok železnički saobraćaj u pravcu Pančeva
funcioniše neredovno.Međunarodni železnički pravac za Bukurešt prolazi kroz gradjednom dnevno.
c) Vodeni saobraćaj. Nedaleko od grada Vršca postoji plovni kanal Dunav-TisaDunav.
d) Vazdušni saobraćaj. Vršac je jedan od svega nekoliko gradova u Srbiji sa
razvijenim vazdušnim saobraćajem i lokalnim aerodromom. Nacionalna kompanija JAT
ima Vazdušnu akademiju u Vršcu, uz dugu tradiciju obučavanja profesionalnih pilota.
Aerodrom se trenutno koristi za aero taxiranje i fertilizaciju iz vazduha. Ukoliko bi se
uložilo u dalji razvoj aerodroma, on bi mogao biti rekonstruisan a pista produžena kako
bi mogli da je koriste i veći avioni. Najbliži međunarodni aerodrom je aerodrom 'Nikola
Tesla' u Beogradu.
Energija
Gas. Distribucijom prirodnog gasa za zagrevanje upravlja se iz dve toplane koje
obezbeđuju grejanje za 1.300 stanova (80.000 m2), kao i za 15.000 m2 poslovnog
prostora. Razvijena lokalna mreža pokriva grad i pet manjih naselja. Postoje potencijali
za racionalizaciju potrošnje gasa kroz uvođenje “toplovoda”. Negativna strana je što je
40% mreže zastarelo i
zahteva zamenu.
Električna
energija.
Potrošnja
električne
energije na teritoriji opštine
Vršac analizirana je za
period od 1995 do 2004.
Zaključak je da su postojeći
kapaciteti
elektro
energetske
infrastrukture
neadekvatni za potrošnju
koja
se
konstantno
povećava.
Mreža
za
transfer
i
distribuciju
električne
energije je zadovoljavajuća
u pogledu geografske pokrivenosti, međutim kapacitet i tehničke karakteristike
naponskih linija, snabdevanja i distribucije trafo stanica su neadekvatni. Iz ovog sledi
da bi u planiranom periodu instalirana snaga ovih stanica trebala da bude povećana i
da je potrebna izgradnja novih kapaciteta.
Sekundarna mreža (niska voltaža) snabdeva potrošače direktno i pokriva sva naselja u
Vršcu. Postojeća mreža niske voltaže je uglavnom vazdušna.
Rekonstrukcija niskonaponske mreže u naseljima je delimično završena i potrebno je
da se privede kraju. Potrebno je unaprediti bezbednost i kvalitet snabdevanja svih
naselja. Ulična rasveta u naseljima nije zadovoljavajućeg kvaliteta.
Prirodni resursi
Uslovi za ekonomski razvoj Vršca i njegove okoline uključuju njegov geografski
položaj (ravnica, brežuljci, planine i Deliblatska peščara), povoljnu klimu, saobraćajne
veze, dobro razvijenu trgovinu, potražnju tržišta i snalažljive stanovnike. Što se tiče
poljoprivrede, za Vršac su naročito važni zemljoradnja i stočarstvo. Ipak, kvalitet
proizvedenog vina jeste ono što je doprinelo ugledu ove oblasti i učinilo je čuvenom.
Prema nekim istorijskim izvorima, vinogradastvo u ovoj oblasti datira još iz vremena
Dačana i rimske vladavine. Prvi pisani podaci potiču iz 1494. godine, kada je vršačko
vino prodato dvoru kralja Vladislava II. U vreme Austro-Ugarske monarhije, vrednost
vina određivala se po rodu u vršačkom vinogorju. Vršac karakteriše ravničarsko brdsko
planinski predeo starih Vršačkih planina, površine 6.042 ha, od čega su 300 ha
kvalitetne šume. Gudurički vrh sa 641 m nadmorske visine najviši je u Vojvodini.
Njega sledi Lisičija glava visine 590 m, pa Vršački vrh sa 520 m. Na padinama Vršačkih
planina nalaze se plantaže vršačkih vinograda od 2.100 ha.
U pedološkom sastavu zemljište opštine Vršac najviše se ističe černozem,
livadska i ratarska crnica, aluvijalna zemljišta, močvarno glejno zemljište, solonjec,
solončak i solođ.
Ukupna obradiva poljoprivredna površina iznosi 62.644 ha, na kojima se najviše
gaji pšenica na 50.631 ha.
Područje preseca reka Karaš, kanal Dunav-Tisa –Dunav, velika kanalska mreža i
potoci Mesić, Keveriš i Guzijana. Područje obiluje
mnogobrojnim
planinskim
izvorima,
arteškim
bunarima, izvorima termalne i niskomineralne vode,
ritskim vodenim površinama i ribnjacima.
Posebnu odliku gradu daje košava, snažan
vetar u jugoistočnom Banatu, koja najčešće duva
u rano proleće i kasnu jesen. To je suv i slapovit
vetar koji duva i do 21 dan, a brzina mu se kreće
od 18 do 40 km/h dok pojedini udari mogu da
dostignu i brzinu od 140 km/h.
U neposrednom okruženju je prirodni
rezervat Deliblatske peščare i reke Dunav i Nera.
Korišćenje prirodnih resursa i zagađenje
a) voda
Vršac se snabdeva vodom iz 17 bunara locirani u Pavlišu, I to sa 350l/s što zadovoljava
potrebe za vodom. Svako od sela opštine ima vlastiti sistem snabdevanja vodom I
razmatra se ideja centralnog sistema snabdevanja.
Ovo su neki od problema vezanih za vodu:
•
•
•
Kapacitet cevi i povremeno zagađenje izvora vode zbog nedostatka dobre
fekalne kanalizacije u blizini izvora;
Nedovoljan broj / kvalitet prečistača vode, (oko 55% otpadne vode dospeva u
kanalizaciju) 55%. Nakon završetka prve faze izgradnje stanice sa filterima za
otpadne vode, sa kapacitetom od 70.000 korisnika, celo područje grada Vršca
sada se snabdeva prečišćenom tekućom vodom. Treba završiti još dve faze;
Ne postoji sistem za odvođenje kišnice (a moguće su i štete od poplava u
selima).
Uprkos ovim problemima, kvalitet vode u gradu Vršcu je dobar – spada u vodu B
kategorije.(gde je „A“ voda najboljeg kvaliteta)
b) Otpad
Veći deo od ukupno 370m3 (po danu) ne-kompaktovanog komunalnog otpada
koji se prikuplja i sakuplja na deponiji dolazi iz domaćinstava, dok ostatak
stvaraju private i javne organizacija. Pored toga, 120 m3 kabastog komunalnog
otpada i 14.000 m3 otpada na zelenim I javnim površinama (lišće i grane) se
prikupi u toku godine.
Usluge upravljanja otpadom u opštini Vršac obezbeđuje društveno preduzeće
"Drugi Oktobar". Drugi Oktobar je odgovoran za prikupljanje komunalnog otpada,
inertnog I neopasnog otpada iz industrijskih postrojenja, institucija, prodavnica I
medicinskih ustanova.
c) Zagađenje vazduha
Kvalitet vazduha u Vršcu prati se putem dve kontrolne stanice u Vršcu. Mere se i
kontrolišu SO2, NO2, rezidualne materije i dimni produkti. Rezultati pokazuju
povećanu zagađenost vazduha u centru grada, uglavnom usled velike gustine
saobraćaja.
Zajedničke teme
Ovaj odeljak ima za cilj da da presek važnih zajedničkih tema kao što su
rodna ravnopravnost, jednakost, prostorno planiranje, smanjenje siromaštva I
prekogranična saradnja.Pitanja vezana za zaštitu životne sredine su obuhvaćena
anexom 2.
5.1
Siromaštvo I socijalna inkluzija
Siromaštvo
Konkretni podaci o siromaštvu i socijalnoj inkuziji u vršačkoj opštini su oskudni. Zbog
toga je odlučeno da se, za potrebe ovog prvog nacrta ORP-a, upotrebe podaci iz
republičkih i pokrajinskih izvora, kao i analiza zainteresovanih strana, ,,SWOT’’ i druge
analize, kako bi se izvukli zaključci o situaciji u opštini Vršac.
Prema istraživanjima o prosečnim budžetskim primanjima po domaćinstvu iz 2006.
godine, granica siromaštva iznosila je 6.221 RSD po domaćinstvu mesečno. Prema
anketi, 8,8% stanovništva bilo je siromašno 2006. godine. Trebalo bi, međutim,
napomenuti da je realni procenat viši, jer ovde nisu u potpunosti obuhvaćene izbeglice,
interno raseljena lica i Romi – a svaka od navedenih grupa generalno ima nadprosečan
broj pripadnika sa malim prihodima.
Sledeća tabela daje prikaz stanja u Beogradu i pokrajini (Vojvodina i centralna Srbija).
Iz nje se vidi da je siromaštvo znatno zastupljenije u ruralnim nego u urbanim
delovima Vojvodine. Analiza zainteresovanih strana ne sadrži nikakve zaključke koji bi
ukazali na to da se ovaj opšti šablon ne može primeniti i na Vršac.
a)
Iako podaci o relativnom I komparativnom siromaštvu nisu na raspolaganju na
opštinskom nivou, Strategija za smanjenje siromaštva Srbije(2003) identifikuje
sledeće karakteristike
-građani sa niskim nivoom obrazovanja
-radno neaktivna I naezaposleno stanovništvo
-starije osobe
-deca
-domaćinstva sa šest I više članova
-domaćinstva u kojima prihode ostvaruje žena
Prostorno planiranje
Prostorni plan za Vršac rađen je između 2004. i 2006. godine, za period do 2012.
godine. Ovaj dokument daje prikaz prostora u gradu i opštini na kojem se može
dozvoliti izgradnja. Prostorni plan ne treba da bude prepreka ekonomskom
razvoju. On treba da bude logička podloga procesa razvoja. Njegov cilj zapravo
jeste da osigura stambene objekte neophodne za razvoj zajednice; kao što su
pravilno locirane deponije i da su industrijske zone isplanirane tako da budu lako
dostupne i isplative.
Prostorni plan Vršca sadrži sledeće prioritete:
• Objedinjavanje katastarskih knjiga i komasacija (stavljanje koordinacije i
racionalizacije pojedinačnih zemljišnih poseda putem razmene zemljišta,
prodaje i preraspodele u kontekst prostornog planiranja);
• Zaštita prirodnih resursa;
• Stvaranje vršačkog brenda (imidža koji će biti lako prepoznatljiv na
regionalnom nivou);
• Zaštita površine i kvaliteta poljoprivrednog zemljišta;
• Usklađivanje potreba obrade poljoprivrednog zemljišta sa razvojem drugih
poslova i aktivnosti
• Zaštita prirodnih i kulturnih dobara
• Razvoj infrastrukture u opštini Vršac
Opštinski razvojni plan (ORP) napisan je u skladu sa prostornim planom. Namera
je da se svu prioriteti i projekti koji se njime predlažu sprovode u okvirima
prostornog plana.
Download

Lokalna_strategija_razvoja_Opstine_Vrsac