NOVE MOGUCNOSTI
Za razliku od standarnih sušara, ovakav sistem susenja
suši veliki broj proizvoda i prilagodjava se svakom tržištu. Moguæe je sušiti i retku i visokokvalitetnu robu koja
se ne uzgaja u velikim kolièinama. Moguæe je sušiti i
organski uzgajanu robu koja je vrlo aktuelna i dragocena,
a na svetskom tržištu sve vise tražena u razlièitim oblicima i razlièitim delatnostima. Ovakva moguænost koju daje sušara Solaris 1 je veoma praktièna, jer kod velikih sušara se tada troši kolièina energije kao za pun kapacitet i
ne isplati se njeno ukljuèivanje, dok se u našoj sušari
Solaris 1 to isplati, jer se u tom sluèaju ukljuèuje samo
onoliko sušara koliko imamo sirovina.
AKO UPOREDIMO SUŠARU “SOLARIS 1” SA
DRUGIM MODELIMA
?
SOLARIS 1 KOŠTA MANJE U STARTU
?
VISOK KVALITET OSUŠENOG PROIZVODA
?
ZNATNO MANJE TROŠI ENRGIJU
?
NIJE JOJ POTREBNA DODATNA
INFRASTRUKTURA
?
JEDNOSTAVNO, BRZO I JEFTINO ODRŽAVANJE
?
BRZ POVRAÆAJ INVESTICIJE
?
EKOLOŠKA
?
MOBILNA
?
FLEKSIBILNA
SOLARIS 1 - NOVA TEHNOLOGIJA
STANDARDI
Susara i dokumentacija zadovoljavaju standard ISO
9001; sušara poseduje atest da ne proizvodi i ne izaziva
štetna elektromagnetna zraèenja; zadovoljava HACCP i
ima CE oznaku.
EKSPERTI HOLANDSKE ORGANIZACIJE PUM
SU PROGLASILE OVU TEHNOLOGIJU
NOVOM TEHNOLOGIJOM SUŠENJA!
UŠTEDA ENERGIJE - KAKO RADI SUŠARA
?
Prilikom procesa zagrevanja sušare do radne
temperature potrošnja je 9,3 kWh
?
Kada se sušara zagreva i radi samo pomoæu
solarne energije, troši se 2 kWh
?
Kada se sušara zagreje i radi samo na struju
do 50°C, troši u proseku 3,5 kWh
?
Kada se sušara zagreje i radi samo na struju
do 80°C, troši u proseku 5,5 kWh
?
Sušara može da se prikljuèi i na bilo koji drugi
izvor energije umesto elektriène, a tada ostaje
samo standardna potrošnja elektriène energije
od 2 kWh.
Uporeðenje utroška energije energetska efikasnost?
?
Liofilizacija 20 €/kg
?
Klasiène sušare šaržne i protoène 0.5 €/kg
?
Osmotsko sušenje 10 €/kg
?
SOLARIS 1 samo na el.energiju 0,22 €/kg
Kombinovan rad el.energija sa alternativnom 50/50 0,15 €/kg
Samo alternativna energija 0,07 €/kg
URSES
UDRUŽENJE RUSKO-SRPSKE EKONOMSKE SARADNJE
Sedište:
Beograd-Umka, ul. Rucka 71
Tel.: +381 11 8027 031, Fax. +381 11 8026 954
Kancelarija:
Beograd, ul. Balkanska 35, sprat II - kanc. 9
Tel. +381 11 2686 575
www.urses.org.rs
Zoran Radenkoviæ
koordinator za projekte
-5-
e-mail: [email protected]
mob. 066 8400 677
e-mail:
[email protected]
SOLARNA SUŠARA
za sušenje-voæa, povræa, lekovitog bilja, zaèina i peèuraka
Šta je “SOLARIS 1”?
Inovativna tehnologija, koja uz potpunu automatizaciju
suši sve proizvode po zadatim programiranim parametrima dajuæi moguænost za kontrolu na licu mesta kao i preko Internet i GSM modula, omoguæava kontrolu procesa
rada sa bilo kog mesta u svetu.
Znaèi da sa ovom potpuno inovativnom tehnologijom kupac osušenih proizvoda dobija garantovan kvalitet i direktni uvid u ceo proces sušenja, kao i moguænost da pregleda sve procese sušenja tokom proteklih nekoliko godina, a to ne mogu drugi tipovi sušara.
Ova napredna sušara, koja koristi sunèevu energiju, je
jedinstven proizvod na svetu. Projektovana je da suši
voæe, povræe, lekovito i zaèinsko bilje kao i peèurke.
''SOLARIS 1'' je patentirana u Srbiji i ima medjunarodnu
zaštitu pod brojevima P-2007/0441 i WO/2009/061229.
U ''SOLARIS 1'' je uneto devet potpuno novih tehnièkih
rešenja.
Sušara je mobilna, sa ugradjenim toèkovima, i može se
premeštati i pomerati prema potrebama klijenta. Proces
sušenja kontroliše mikroprocesor koji ima 50 programa i
omoguæava automatsko prebacivanje na sunèevu i elektriènu energiju, po potrebi. Mikroprocesor sam bira najpovoljniji izvor energije za sušenje, što znaèi dokle god je
to moguæe koristi sunèevu energiju, tokom dana, u suprotnom koristi elektriènu energiju.
Prilagodljivost SOLARIS 1 na dr. izvore energije
DUGOTRAJNOST
Osim solarne i elektriène energije, sušara takoðe može
da koristi, sa nekim adaptacijama, druge izvore energije.
Ovi izvori energije mogu biti biomase, termalne vode,
gasne ili parne instalacije, vetrenjaèe ili druge vrste koje
postoje na licu mesta.
SOLARIS 1 je konstruisana da osigura dug i nesmetan
rad, bez smetnji i prekida za servisiranje. U sluèaju
kvara, može se vratiti u rad za manje od 30 minuta, što
nije moguæe ni kod jedne druge sušare. Za veæinu intervencija nije ni potrebno prekidati proces sušenja. Ovo je
velika prednost prema sušarama u upotrebi koje prilikom
veæine kvarova zahtevaju zaustavljanje procesa sušenja
tako da material koji se nalazi u sušari postaje neupotrebljiv i mora se baciti i zameniti novim po završetku popravke.
Sistem kontrole omoguæava podešavanja 50 razlièitih
naèina sušenja.
Svi delovi sušare, kao i svi delovi kuda prolazi vazduh,
napravljeni su od nerðajuæeg èelika, tako da zadovoljavaju HACCP i ISO standard za prehrambenu industriju.
Ova PAMETNA SUŠARA koristi dnevnu svetlost, koju upija solarni kolektor, kao primarni izvor energije, dok se
elektrièna koristi kao sekundarni izvor energije.
Pošto je process sušenja u potpunosti automatizovan,
mikroprocesor sam bira izvor energije, što znaèi da koristi sunèevu energiju dok je god to moguæe, u suprotnom
koristi elektriènu (npr. tokom noæi).
''SOLARIS 1'' je mobilna i lako se pokreæe, tako da se
može transportovati na mesto na mesto gde se ubiraju
materije za sušenje. Transportni troškovi su time manji i
sušenjem na licu mesta se dobija bolji kvalitet proizvoda.
KOJE SU GLAVNE TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE
SUŠARE ''SOLARIS 1''?
?
spoljne dimenzije: 1,4 m x 2 m x 2,5 m
?
težina prazne sušare: 1.390 kg
?
zapremina komore: 2,78 m³
?
površina polica: 0,575 m²
?
broj polica: 48, ukupna površina: 28 m²
?
instalisana snaga: 9,2 kW
?
snaga kolektora: do 1,5 kw/m²,
?
apsorbciona površina: 2,3 m²
?
elektrièni prikljuèak: 380 V, može i na 220 V
ili 110 V
PAMETNA SUŠARA u sluèaju kvara NE PREKIDA PROCES
SUŠENJA.
POVEZIVANJE SUŠARA U SISTEM
POTPUNA KONTROLA PROCESA
Pošto je sušara u potpunosti automatizovana,moguæe je
u potpunosti kontrolisati temperature i vlagu koje su glavni parametri procesa sušenja, a u isto vreme i najvažniji
faktori za kvalitet osušenog proizvoda. Ovako jedinstveni
program sušenja se adaptira automatski. Sušara dozvoljava daljinsko upravljanje i stalnu kontrolu procesa sušenja.
Takodje je moguæe i pregledati procese sušenja nekoliko
godina unazad. Takva opcija dozvoljava pregled kvaliteta
sušenja i moguænost uporedjivanja godina po sirovinama, a bez prisustva na terenu.
U jedan sistem se može povezati npr. 16 SOLARIS 1 sušara, a to daje 45 kubnih metara upotrebne zapremine.
Racionalizacijom prilikom povezivanja sušara, na dve
sušare dolazi jedan procesor, što znaèi da dve sušare
istovremeno mogu završiti proces sušenja, pa bi bilo preporuèljivo da suše istu materiju. U sistemu možemo sušiti do 8 razlièitih proizvoda istovremeno ili veæe kolièine jednog proizvoda.
Sve procese sušenje vode mikroprocesori implementirani u sušare, a povezani sa komunikacionim modulima koji meðusobno mogu biti udaljeni i do 1 km.
Ovaj sistem radi sa dve, èetiri, šest, osam, deset, dvanaest, èetrnaest ili šestnaest sušara dajuæi uvek isti kvalitet osušene materije.
Tu je i moguænost bežiènog povezivànjà sušàrà u jedan
sistem, bez ikàkvih ogrànièenjà u broju sušàrà ili ràstojànjà izmeðu njih. Nà primer, jednà sušara može dà se nàlàzi u Argentini, à drugà u Srbiji, à one i dàlje mogu dà
ràde kào jedna komora, ili mogu dà ràde i obàvljàju svoje
zàdàtke nezàvisno.
ZAŠTO SUŠARA SOLARIS 1?
SOLARIS 1 donosi veæi profit proizvodjaèu osušenih
proizvoda:
?
Ekstremno niski troškovi sušenja (do 80% manje energije se koristi za proces sušenja, niski
troškovi održavanja, totalna kontrola procesa)
?
Vrhunski kvalitet osušenih proizvoda
?
Jeftino održavanje
?
Fleksibilnost proizvodjaèa po pitanju kolièina i
kvaliteta
?
Vrhunski kvalitet osušenih proizvoda
- Izvànredàn kvàlitet sušenih proizvodà
Nezamenljiva je kada se radi o sušenju organski
uzgajanih proizvoda, lekovitog bilja, zaèinskog bilja,
peèuraka i voæa visokog kvaliteta.
NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA
UŠTEDA ENERGIJE
Energija se štedi samom konstrukcijom sušare i rešenjima na njoj. Uštede su i do 80% u poreðenju sa sušarama
koje su sada u upotrebi.
Za razliku od standardnih sušara èije je održavanje skupo, SOLARIS 1 zahteva minimalno održavanje i samim
tim i troškove. Samo standardno godišnje održavanje je
potrebno.
Sušara èuva životnu sredinu i neposrednu okolinu u kojoj
radi. Ona izbacuje samo vodu kao nus proizvod, a ta voda
nikako ne ugrožava životnu sredinu.
-2-
-3-
-4-
MOBILNOST
Sušara ima toèkove, a što omoguæava transport na mesto
gde se ubiraju plodovi ako postoji izvor energije. Prednosti su niži troškovi i održavanje kvaliteta.
LJUDSKI FAKTOR
Potpuno automatizovan rad dozvoljava sušari da radi nezavisno, da bira sama najefikasniji izvor energije, i kontroliše proces sušenja po prethodno zadatim parametrima, tokom celog procesa.
ŠTITI ŽIVOTNU SREDINU
Download

solarne sušare