DINSE-FAKULTET II ARHITEKTURE 2
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA DGPCC URED V. SEKTORA ARHEOLOGIJE
CESMO-MONDOVI’
AMBIENTALNA REKVALIFIKACIJA ARHEOLOŠKO-TERMALNOG NALAZIŠTA “AQUAE S…” ILIDŽA
POLITECNICO DI TORINO
Istraživački tim: Prof. B.Astori (koordinator),Prof.Paolo Mellano (odgovorni za projekat) arch. F. Chiabrando, arch. M.L. De Bernardi, arch. F. Goggi, arch. C.R. Romeo.
GLAVNA SAOBRAĆAJNICA
www.polito.it/ilidza-bosnia
ARHEOLOŠKE ISKOPINE
HOTELI
N
Izvorna skala 1:2500
IZVORIŠTE TERMALNIH VODA
ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE ILIDžA
Arheološko-termalno nalazište na Ilidži se
nalazi unutar prostrane zelene površine sa
visokim pejzaškim i ambijentalnim kvalitetama.
Svaka intervencija sprovedena na ovom
lokalitetu, prema našem sudu, mora biti
usmjerena, prije svega, na oèuvanje veæ
postojeæeg, pa tek onda, naravno, na njegovu
valorizaciju i rekvalifikaciju.
Nalazište je dobro pokriveno postojeæim
saobraæajnicama: naime, iz Opštine se može
lahko stiæi do njega, ali isto tako se može
komotno priæi kako sa urbane zone na Ilidži,
tako i sa podruèja oko Hotela “Velika kuæa”,
od poèetka glavne saobraæajnice koja vodi do
Vrela Bosne; a osim toga i pomoæu brojnih
ureðenih i neureðenih pješaèkih staza koje se
nalaze na tom podruèju, sa moguænošæu
prilaza svakom dijelu tog perdmetnog
lokaliteta.Pilot projekat koji predlažemo, znaèi,
usmjeren je na upoznavanje sa istim (preko
njegovog znaèaja) i, ne raèunajuæi na njegovu
transformaciju, nego više na integriranje veæ
postojeæih pravaca kretanja i opreme za
završnu realizaciju arheološko-termalnog
parka, u kojem ne samo da se je moguæe
posmatrati antièke ostatke rimskih naselja,
nego je moguæe i prouèavati, eksperimentirati
sa tehnikama restauracije, vidjeti arheologe na
djelu itd.
Glavna saobraćajnica i parkinzi
Vode
Opremljeni pravac kretanja u projektu
Arheološke iskopine
Hoteli
Pravac prema Vrelu Bosne
Download

AMBIENTALNA REKVALIFIKACIJA ARHEOLOŠKO