UNIQA Loyalty klub
Evropska asistencija “Pomoæ na cesti”
Osnovni Base paket
Evropska asistencija "Pomoæ na cesti“ sa pokriæima iz osnovnog
Base paketa, omoguæava klijentima UNIQA osiguranja pouzdanu
uslugu struènog osoblja koji æe popravak Vašeg vozila obaviti na licu
mjesta ili vozilo odvesti do servisa. Naše prosjeèno vrijeme asistencije
je ispod 35 minuta.
U okviru osnovnog Base paketa ukljuèene su sljedeæe pogodnosti:
1. Popravak vozila
na licu mjesta
a. Maksimalan limit po intervenciji iznosi 200 KM sa PDV-om
b. Korisnik asistencije snosi troškove rezervnih dijelova i materijala
c. Ova pogodnost se može koristiti na podruèju Evrope* i dva puta
u toku važenja asistencije.
2. Prevoz vozila
korisnika asistencije
do najbližeg servisa
a. Maksimalan limit po intervenciji iznosi 300 KM sa PDV-om
b. Korisnik asistencije snosi troškove putarine, tunela, izvlaèenja,
èekanja i slièno.
c. Ova pogodnost se može koristiti na podruèju Evrope* i dva puta
u toku važenja asistencije.
U sluèaju potrebe za nekom od asistencija molimo Vas da kontaktirate ALARM Centar
“Pomoæ na cesti” koji je dostupan 24 sata dnevno putem telefona +387 33 263 684.
Uslove korištenja asistencije “Pomoæ na cesti” možete naæi na web stranici UNIQA osiguranja
- www.uniqa.ba, a u sluèaju potrebe za dodatnim informacijama kontaktirajte UNIQA
Kontakt centar na besplatni info telefon 080 02 02 51.
U skladu sa opštim uslovi pružanja usluga asistencija, pod Evropom se podrazumijevaju
sljedeæe države:
Albanija, Austrija, Belgija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kipar, Crna Gora, Èeška, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grèka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kosovo, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Maðarska, Makedonija, Malta, Holandija, Norveška, Njemaèka, Poljska, Portugal, Rumunija,
Rusija, Slovaèka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska (evropski dio), Ukrajina i Velika
Britanija.
Download

Evropska asistencija “Pomoć na cesti” Osnovni Base paket