AKTUELNI PODACI
1. ZARADE i DRUGA PRIMANJA
1.1. Proseène BRUTO ZARADE1
po zaposlenom u 2014. godini
MESEC
Januar
Februar
Mart
REPUBLIKA SRBIJA
Nominalni indeks
"Sl. glasnik
RS" broj
Iznos dinara
Nominalni indeks
52.438
I 2014
XII 2013
23/2014
64.917
I 2014
XII 2013
74,8
75,6
60.845
II 2014
I 2014
59.782
April
63.167
Maj
60.966
Jun
61.992
Jul
62.380
Avgust
62.992
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar2
60.803
61.963
60.982
68.739
74.984
II 2014
I 2014
116,0
115,5
III 2014
II 2014
34/2014
75.305
III 2014
II 2014
98,3
100,4
IV 2014
III 2014
44/2014
78.734
IV 2014
III 2014
105,7
104,6
V 2014
IV 2014
56/2014
76.109
V 2014
IV 2014
96,5
96,7
VI 2014
V 2014
65/2014
76.783
VI 2014
V 2014
101,7
100,9
VII 2014
VI 2014
78/2014
77.919
VII 2014
VI 2014
100,6
101,5
VIII 2014
VII 2014
88/2014
78.045
VIII 2014
VII 2014
101,0
100,2
IX 2014
VIII 2014
103/2014
75.096
IX 2014
VIII 2014
96,5
96,2
X 2014
IX 2014
115/2014
76.385
X 2014
IX 2014
101,9
101,7
XI 2014
X 2014
128/2014
75.277
XI 2014
X 2014
98,4
98,5
XII 2014
XI 2014
86.075
XII 2014
XI 2014
112,7
1
BEOGRADSKI REGION
Iznos dinara
143/2014
8/2015
114,3
NAPOMENA: RZS od januara 2011. godine ne objavljuje podatke o proseènim
zaradama za privredu i vanprivredu. Podaci po delatnostima objavljuju se u skladu sa
Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010), dok je teritorijalna
podela izvršena prema Uredbi o nomenklaturi statistièkih teritorijalnih jedinica ("Službeni
glasnik RS", br. 109/2009 i 46/2010).
2
Prema Saopštenju RZS, broj 15 od 26.1.2015. godine.
AKTUELNI PODACI
1.2. Proseène NETO ZARADE1
po zaposlenom u 2014. godini
MESEC
Januar
Februar
Mart
REPUBLIKA SRBIJA
BEOGRADSKI REGION
Iznos dinara
Nominalni indeks
"Sl glasnik
RS" broj
Iznos dinara
Nominalni indeks
37.966
I 2014
XII 2013
23/2014
46.923
I 2014
XII 2013
74,7
75,4
44.057
II 2014
I 2014
43.452
54.311
II 2014
I 2014
116,0
115,7
III 2014
II 2014
54.850
III 2014
II 2014
34/2014
44/2014
98,6
April
45.847
IV 2014
III 2014
101,0
56/2014
57.286
105,5
Maj
44.184
V 2014
IV 2014
104,4
65/2014
55.283
96,4
Jun
44.883
VI 2014
V 2014
45.216
VII 2014
VI 2014
78/2014
55.717
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar2
45.610
VIII 2014
VII 2014
43.975
44.938
44.206
49.970
88/2014
56.652
VII 2014
VI 2014
101,7
56.616
VIII 2014
VII 2014
100,9
99,9
IX 2014
VIII 2014
103/2014
54.452
IX 2014
VIII 2014
96,4
96,2
X 2014
IX 2014
115/2014
55.331
X 2014
IX 2014
102,2
101,6
XI 2014
X 2014
128/2014
54.630
XI 2014
X 2014
98,4
98,7
XII 2014
XI 2014
62.817
XII 2014
XI 2014
113,0
1
VI 2014
V 2014
100,8
100,7
Avgust
V 2014
IV 2014
96,5
101,6
Jul
IV 2014
III 2014
143/2014
8/2015
115,0
NAPOMENA: RZS od januara 2011. godine ne objavljuje podatke o proseènim
zaradama za privredu i vanprivredu. Podaci po delatnostima objavljuju se u skladu sa
Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010), dok je teritorijalna
podela izvršena prema Uredbi o nomenklaturi statistièkih teritorijalnih jedinica ("Službeni
glasnik RS", br. 109/2009 i 46/2010).
2
Prema Saopštenju RZS, broj 15 od 26.1.2015. godine.
AKTUELNI PODACI
1.3. MINIMALNA ZARADA
Period primene
Minimalna zarada*
"Službeni
glasnik RS", broj
januar - decembar 2015.
121,00 din.
(neto po radnom èasu)
104/2014
* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uveæanje po osnovu "minulog
rada" i po drugim osnovama iz èlana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za
godišnji odmor.
IZNOS MINIMALNE ZARADE PO MESECIMA
za period JANUAR - DECEMBAR 2015. godine
1.3.1.
Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decebmar 2015. godine
("Službeni glasnik RS", broj 104/2014) utvrðen je iznos od 121,00 dinar neto po
radnom èasu, koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine.
Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obraèunavaju se
na zaradu koja se isplaæuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže
meseène osnovice doprinosa, saglasno èlanu 36. Zakona o doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009,
52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013 i 57/2014). Ovo pravilo važi i za sluèaj kada
poslodavac isplaæuje minimalnu zaradu.
Preraèun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se
vrše od 1. februara 2015. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 11.433 dinara),
vrši se po obrascu:
B = (N - 1.143,30) : 0,701
Obraèun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima je sledeæi:
u din. bez para
Za mesec
1.
Minimalna
Moguæi broj
neto zarada
èasova rada
po èasu rada
Meseèni neto iznos
min. zarade
(kol. 2 x kol. 3)
Meseèni bruto
iznos min. zarade
(kol. 4. - 1.143,30) : 0,701
2.
3.
4.
5.
Januar 2015. godine
121
176
21.296
28.749
Februar 2015. godine
121
160
19.360
25.987
Mart 2015. godine
121
176
21.296
28.749
April 2015. godine
121
176
21.296
28.749
Maj 2015. godine
121
168
20.328
27.368
Jun 2015. godine
121
176
21.296
28.749
Jul 2015. godine
121
184
22.264
30.129
Avgust 2015. godine
121
168
20.328
27.368
Septembar 2015. godine
121
176
21.296
28.749
Oktobar 2015. godine
121
176
21.296
28.749
Novembar 2015. godine
121
168
20.328
27.368
Decembar 2015. godine
121
184
22.264
30.129
AKTUELNI PODACI
1.4. NEOPOREZIVI IZNOS ZARADE
Red.
br.
Period primene
Neoporezivi iznos
"Službeni glasnik RS"
1.
1. februar 2014. - 31. januar 2015.
11.242,00
6/2014
2.
1. februar 2015. - 31. januar 2016.
11.433,00
5/2015
1.5. USKLADENI IZNOSI NOVÈANIH NAKNADA*
INVALIDA II i III KATEGORIJE i VREDNOST OPŠTEG BODA
Red.
br.
Period usklaðivanja
Limit usklaðenih
iznosa novèanih
naknada inv. rada
II i III kategorije
Procenat Vrednost
za usklaði- opšteg
vanje
boda
"Službeni
glasnik
RS"
1. Oktobar 2013. godine
- Mart 2014. godine
21.629,18
0,5%
712,15
87/2013
2. April 2014. godine
- Oktobar 2014. godine
21.737,33
0,5%
715,71
38/2014
* Prema èl. 80, 80a i 81. Zakona o PIO, a u vezi sa èl. 70. i 224. Zakona o PIO, usklaðivanje
se vrši dva puta godišnje, i to: od 1.4. i od 1.10. tekuæe godine. Izuzetno u 2009. i 2010. godini,
naknade se nisu usklaðivale, tj. isplaæivao se iznos od oktobra 2008. godine, u skladu sa izmenama
i dopunama Zakona o PIO.
1.6. GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRADANA
za 2014. godinu
Red.
br.
1.
OBVEZNICI
Za sve obveznike - rezidente i nerezidente (3 x PGZ*)
NEOPOREZIVI
IZNOS
2.211.336
IZNOS LIÈNIH ODBITAKA
a) za poreskog obveznika (40% od PGZ)
294.845
b) za izdržavanog èlana porodice (15% od PGZ)
110.567
Ukupan iznos liènih odbitaka ne može biti veæi od 50% dohotka za oporezivanje.
OPOREZIVI DOHODAK i PORESKE STOPE
za sve obveznike:
- na dohodak za oporezivanje (do 6 x PGZ).. ..... ...............4.422.672 dinara
- na dohodak za oporezivanje (preko 6 x PGZ) ..............4.422.672 dinara
10%
15%
PGZ* = proseèna godišnja zarada po zaposlenom isplaæena u RS u 2014. godini = 737.112
din. (61.426 x 12) - prema Saopštenju RZS, broj 15 od 26.1.2015. godine.
AKTUELNI PODACI
1.7. PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE
èl. 105. Zakona o radu
Red.
br.
OPIS
1. REGRES
èlan 118. taèka 6)
Zakona o radu
2. TOPLI OBROK
èlan 118. taèka 5)
Zakona o radu
Pravo po Zakonu o radu ili opštem aktu
PORESKI TRETMAN
Poslodavac je dužan da isplati regres
u visini utvrðenoj opštim aktom i
ugovorom o radu
Nema neoporezivog dela
Regres je deo zarade i važe
propisi za plaæanje poreza i
doprinosa na zarade
Poslodavac je dužan da isplati
topli obrok u visini utvrðenoj
opštim aktom, odnosno
ugovorom o radu
Nema neoporezivog dela
Topli obrok je deo zarade i
važe propisi za plaæanje
poreza i doprinosa na zarade
3. TERENSKI DODATAK
èlan 120. taèka 4) Zakona o Poslodavac može da isplati terenski
radu odnosno prema opštem
dodatak u visini utvrðenoj opštim
aktu ili ugovoru o radu
aktom, odnosno ugovorom o radu
Nema neoporezivog dela
Terenski dodatak je deo
zarade i važe propisi za
plaæanje poreza i doprinosa
na zarade
Zaposleni ima pravo na uveæanu
4. MINULI RAD
Uveæana zarada po osnovu
èlan 108. taèka 4) Zakona o zaradu po osnovu vremena provede- minulog rada je deo zarade i
nog
na
radu
za
svaku
punu
godinu
radu odnosno prema opštem
važe propisi za plaæanje
rada ostvarenu u radnom odnosu kod
aktu ili ugovoru o radu
poreza i doprinosa na zarade
poslodavca - najmanje 0,4% od osnovice*
5. RAD DUŽI OD PUNOG
Uveæana zarada po osnovu
Zaposleni ima pravo na uveæanu
RADNOG VREMENA
prekovremenog rada je deo zaèlan 108. taèka 3) Zakona o zaradu za prekovremeni rad najmanje
rade i važe propisi za plaæanje
radu odnosno prema opštem
26% od osnovice
poreza i doprinosa na zarade
aktu ili ugovoru o radu
6. RAD NA DAN DRŽAVNOG I
VERSKOG PRAZNIKA
èlan 108. taèka 1) Zakona o
radu odnosno prema opštem
aktu ili ugovoru o radu
Zaposleni ima pravo na uveæanu
zaradu na dan praznika - najmanje
110% od osnovice
Uveæana zarada po osnovu
rada na dan praznika je deo
zarade i važe propisi za
plaæanje poreza i doprinosa
na zarade
7. NOÆNI RAD
Zaposleni ima pravo na uveæanu
èlan 108. taèka 2) Zakona o zaradu za rad noæu izmeðu 22 i 06
radu odnosno prema opštem èasova ako takav rad nije vrednovan
pri utvrðivanju osnovne zarade aktu ili ugovoru o radu
najmanje 26% od osnovice
Uveæana zarada po osnovu
noænog rada je deo zarade i
važe propisi za plaæanje
poreza i doprinosa na zarade
8. DRUGA PRIMANJA
po èlanu 120. stav 1.
taèka 4) Zakona o radu
Druga primanja su deo zarade
zaposlenog i važe propisi za
plaæanje poreza i doprinosa
Prema opštem aktu ili
ugovoru o radu
* Osnovicu èini osnovna zarada utvrðena u skladu sa Zakonom o radu, opštim aktom i
ugovorom o radu.
NAPOMENA: Na primanja koja imaju karakter zarade obraèunava se i plaæa porez od 10%,
kao i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje ukupno 19,9% na teret zaposlenog i 17,9% na
teret poslodavca.
AKTUELNI PODACI
1.8. NAKNADE TROŠKOVA I DRUGE NAKNADE
po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca
R.
br.
Pravo po Zakonu o radu ili opštem aktu
OPIS
PORESKI TRETMAN
Usklaðeni iznosi od 26.1.2015. god.
1. DNEVNICA ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE U ZEMLJI
Isplaæuje se u visini utvrðenoj
opštim aktom, odnosno
ugovorom o radu
2. ZAJAM za ogrev,
zimnicu i udžbenike
3. NAKNADA TROŠKOVA
za prevoz za dolazak i
povratak sa posla èlan 118.
taèka 1) Zakona o radu,
odnosno prema opštem
aktu ili ugovoru o radu
4. NAKNADA TROŠKOVA
smeštaja na službenom
putu u zemlji
5. NAKNADA PREVOZA
na službenom putovanju u
zemlji èlan 118. taèka 2)
Zakona o radu
6. NAKNADA ZA KORIŠÆENJE sopstvenog
automobila za službeno
putovanje ili druge službene
svrhe
7. NAKNADA ZA TROŠKOVE službenog puta u
inostranstvo
8. OTPREMNINA KOD
ODLASKA U PENZIJU
Utvrðuje se opštim aktom,
Pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
Za budžetske korisnike ne može
se davati zajam
Po Zakonu o radu u visini cene prevozne
karte u javnom saobraæaju, ako poslodavac
nije obezbedio sopstveni prevoz
Neoporezivo bez
podnošenja raèuna najviše
do 2.168,00 za celu
dnevnicu. Preko ovog
iznosa plaæa se samo
porez po stopi 10%
Ne plaæa se porez
pri isplati (ako se
otpiše smatra se
zaradom)
Neoporezivo do visine
cene meseène pretplatne
karte, odnosno do visine
stvarnih troškova prevoza,
a najviše do 3.612,00
Preko ovog iznosa plaæa
se samo 10% poreza
Neoporezivo do
iznosa cene za noæenje
Po Zakonu o radu èlan 118. taèka 2) prema
u hotelu - za sve kategorije
opštem aktu ili ugovoru o radu
hotela
Putni troškovi se priznaju u celini prema
priloženim raèunima
Utvrðuje se opštim aktom Pravilnikom o
radu ili ugovorom o radu
Neoporezivo do visine
priloženih raèuna prevoznika
u javnom saobraæaju
Neoporezivo do iznosa
30% cene 1 lit. super
benzina po preðenom
kilometru, a najviše do
6.322,00 meseèno.
Preko ovog iznosa plaæa
se samo porez 10%
U visini utvrðenoj u skladu sa
opštim aktom
Neoporezivo do iznosa
koji je ureðen posebnim
propisima odnosno do
visine utvrðene Uredbom
Najmanje u visini
2 proseène zarade po zaposlenom
u Republici:
137.478
Neoporezivo do iznosa
2 proseène zarade u RS
(2 x 68.739)
137.478
(2 x 68.739)
AKTUELNI PODACI
R.
br.
Pravo po Zakonu o radu ili opštem aktu
OPIS
9. OTPREMNINA KOD
OTPUŠTANJA SA
POSLA èlan 158. u vezi
sa èlanom 179. stav 5.
taèka 1)
10. JEDNOKRATNA NOVÈANA NAKNADA
po Programu Vlade RS
("Službeni glasnik RS", br.
64/2005, 89/2006, 85/2008
i 90/2008)
11. NAKNADA stvarne materijalne i nematerijalne
štete (osim za izmaklu
korist i naknadu zarade
odnosno naknadu za
izostalu zaradu)
PORESKI TRETMAN
Usklaðeni iznosi od 26.1.2015. god.
Utvrðuje se opštim aktom ili ugovorom o
radu, a ne niže od zbira treæine zarade
zaposlenog za svaku navršenu godinu rada
u radnom odnosu kod poslodavca kod koga
ostvaruje pravo na otpemninu
Neoporezivo do iznosa
koji je utvrðen Zakonom
Neoporezivo do:
- 10 proseènih zarada
(bruto)
u privredi Republike Srbije;
- 10 proseènih zarada (bruto)
- 100 eura po godini staža
u privredi Republike Srbije - za zaposlene
osiguranja po srednjem
kursu
koji imaju više od
- posebna novèana naknada
10 godina staža osiguranja
(proseèna meseèna zarada u
- 100 eura po godini staža
privredi Republike Srbije x 6)
osiguranja po srednjem kursu
+ (proseèna meseèna
- posebna novèana naknada
zarada u privredi
(proseèna meseèna zarada u privredi
Republike Srbije x preostali
Republike Srbije x 6)
broj meseci do ispunjenja
+ (proseèna meseèna zarada u privredi
prvog uslova
Republike Srbije x preostali broj meseci do
za penziju x 60%)
ispunjenja prvog uslova
- za lica starija od 50
za penziju x 60%)
godina života bez
ogranièenja, tj. svaki iznos
koji se isplaæuje po
Programu je neoporeziv
Prema sudskoj odluci
ili sudskom poravnanju
Ne plaæa se porez na
dohodak graðana
(prema èlanu 9. stav 1.
taèka 8. Zakona)
12. NAKNADA ZA
ISHRANU - HRANARINA
koju sportistima amaterima
isplaæuju amaterski
sportskiklubovi
Na naèin utvrðen opštim aktom u skladu sa
Zakonom kojim se ureðuje sport
Neoporezivo do
9.031,00 meseèno
13. NAGRADA UÈENICIMA I
STUDENTIMA za postignute rezultate za vreme
školovanja, kao i nagrada
osvojenih na takmièenjima
u okviru obrazovnog sistema
Na naèin utvrðen
Zakonom i opštim aktom
Ne plaæa se
porez na dohodak
graðana prema èlanu 9.
taèka 26) Zakona
NAPOMENA:
Do osnovice za obraèun poreza na zarade po stopi od 10% dolazi se tako što se oporeziv
iznos podeli sa 0,90.
Do osnovice za obraèun poreza od 20%, uz normirane troškove od 20% dolazi se deljenjem
oporezivog iznosa sa 0,84.
AKTUELNI PODACI
1.9. OSTALA PRIMANJA
po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca
MINIMALNO PRAVO
po Zakonu o radu ili opštem aktu
PORESKI TRETMAN
od 1.2.2015. godine
Na naèin utvrðen opštim
aktom poslodavca u skladu
sa èlanom 120. stav 1. taèka
1) Zakona o radu
Neoporezivo do 36.123,00
a preko ovog iznosa plaæa se
samo 10% poreza
2. SOLIDARNA POMOÆ
(èlan 120. stav 1. taèka 1)
Zakona o radu)
Ureðuje se opštim aktom
poslodavca
Oporezuje se ceo iznos
po stopi od 10%
3. JUBILARNE NAGRADE
(èlan 120. stav 1. taèka 1)
Zakona o radu)
Na naèin utvrðen opštim
aktom poslodavca
Neoporezivo do 18.060,00 godišnje
Na naèin utvrðen opštim
aktom poslodavca
Neoporezivo po detetu, do 15
godina, najviše do 9.031,00
godišnje a preko ovog iznosa ta
isplata ima karakter zarade, kumulira se sa zaradom i plaæa se i
porez 10% i doprinosi
19,9% + 17,9%
U visini troškova
pogrebnih usluga
Neoporezivo do 63.214,00
za isplate u sluèaju smrti
zaposlenog, èlana porodice zaposlenog ili penzionisanog radnika
U visini i na naèin utvrðen
aktom poslodavca
Na ceo iznos se
ne plaæa porez
Na naèin utvrðen opštim
aktom poslodavca
Neoporezivo
do 10.837,00
U visini koju utvrdi
poslodavac, ali ne više od
iznosa stvarne štete
Ne plaæa se
porez na dohodak graðana
9. NAGRADE I SPONZORISANJE
FIZIÈKIH LICA KOJA NISU U
RADNOM ODNOSU KOD
POSLODAVCA KAO I OSTALA
NEPOMENUTA DAVANJA
Prema opštem aktu
poslodavca
Oporezuje se ceo iznos
u skladu sa èlanom
85. Zakona
10. PREMIJA DOBROVOLJNOG
DODATNOG PENZIJSKOG I
INVALIDSKOG OSIGURANJA i
penzijski doprinos u dobrovoljni
penzijski fond
Prema opštem aktu
poslodavca
Neoporezivo do 5.420,00
-
Neoporezivo do 11.000 din. a iznos
dobitka veæi od 11.000 dinara
umanjuje se i za iznos uplate na
osnovu koje je ostvaren dobitak
Red.
br.
OPIS
1. SOLIDARNA POMOÆ
u sluèaju duže ili teže bolesti,
rehabilitacije i nastupa teže
invalidnosti zaposlenog ili
èlana njegove porodice
4. NOVOGODIŠNJI I BOŽIÆNI
PAKETIÆI deci zaposlenih
5. POMOÆ PORODICI U SLUÈAJU
SMRTI ZAPOSLENOG ILI
ÈLANA UŽE PORODICE
6. PRIMANJA PO OSNOVU
ORGANIZOVANE SOCIJALNE
I HUMANITARNE POMOÆI
7. STIPENDIJE I KREDITI
uèenika i studenata
8. POMOÆ ZBOG UNIŠTENJA ILI
OŠTEÆENJA IMOVINE USLED
ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI
DRUGIH VANREDNIH DOGAÐAJA
11. Pojedinaèno ostvaren dobitak
od igara na sreæu
NAPOMENA: Obraèun poreza na iznose preko neoporezovanih iznosa vrši se prema
èlanu 18. i èlanu 85. Zakona o porezu na dohodak graðana, kako smo objasnili u napomeni sa
prethodne strane.
AKTUELNI PODACI
2. DOPRINOSI
2.1. NAJNIŽE OSNOVICE za obraèun DOPRINOSA
- za ZAPOSLENE I POSLODAVCE
- za osiguranike koji se ukljuèuju u OBAVEZNO OSIGURANJE
- za osiguranike samostalnih delatnosti (PREDUZETNICI I OSNIVAÈI/ÈLANOVI
PRIVREDNIH DRUŠTAVA)
35% PROSEÈNE MESEÈNE ZARADE ISPLAÆENE U
PRETHODNOM KVARTALU
Proseèna meseèna zarada
- za kvartal
NAJNIŽA
OSNOVICA
Datum primene
"Službeni glasnik RS",
broj
I/14
57.709
20.198
od 1.5.2014.
do 31.7.2014.
46/2014
II/14
62.046
21.716
od 1.8.2014.
do 31.10.2014.
79/2014
III/14
62.051
21.718
od 1.11.2014.
do 31.1.2015.
118/2014
IV/14
63.878
22.357
od 1.2.2015.
do 30.4.2015.
__/2015
- za POLJOPRIVREDNIKE
- za SVEŠTENIKE, VERSKE SLUŽBENIKE
- za SAMOSTALNE UMETNIKE
35% PROSEÈNE MESEÈNE ZARADE ISPLAÆENE U
IV KVARTALU PRETHODNE GODINE
Proseèna meseèna zarada
- za kvartal
IV/14
63.878
NAJNIŽA
OSNOVICA
22.357
Datum primene
od 1.1.2015.
do 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS",
broj
8/2015
AKTUELNI PODACI
2.2. NAJVIŠE OSNOVICE za obraèun DOPRINOSA
od 1. januara 2014. godine
PETOSTRUKI IZNOS PROSEÈNE MESEÈNE ZARADE
U REPUBLICI SRBIJI
Proseèna meseèna
zarada u RS
NAJVIŠA
OSNOVICA
60.893
304.465
od 1.1.2014.
do 31.1.2014.
115/2013
70.071
350.355
od 1.2.2014.
do 28.2.2014.
6/2014
52.438
262.190
od 1.3.2014.
do 31.3.2014.
23/2014
60.845
304.225
od 1.4.2014.
do 30.4.2014.
34/2014
59.782
298.910
od 1.5.2014.
do 31.5.2014.
44/2014
63.167
315.835
od 1.6.2014.
do 30.6.2014.
56/2014
60.966
304.830
od 1.7.2014.
do 31.7.2014.
65/2014
61.992
309.960
od 1.8.2014.
do 31.8.2014.
78/2014
62.380
311.900
od 1.9.2014.
do 30.9.2014.
88/2014
62.992
314.960
od 1.10.2014.
do 31.10.2014.
103/2014
60.803
304.015
od 1.11.2014.
do 30.11.2014.
115/2014
61.963
309.815
od 1.12.2014.
do 31.12.2014.
128/2014
60.982
304.910
od 1.1.2015.
do 31.1.2015.
143/2014
68.739
343.695
od 1.2.2015.
do 28.2.2015.
8/2015
Datum primene*
"Službeni glasnik RS",
broj
* U skladu sa èlanom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 47/2013).
AKTUELNI PODACI
2.3. GODIŠNJA OSNOVICA DOPRINOSA
za obavezno socijalno osiguranje
Iznos najviše godišnje osnovice
doprinosa za obavezno socijalno
osiguranje
Iznos procenjene
najviše godišnje osnovice doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS",
broj
za 2012. god.
3.445.800 din.
za 2013. god.
3.752.476
10/2013
za 2013. god.
3.642.480 din.
za 2014. god.
3.850.101
8/2014
za 2014. god.
za 2015. god.
__/2015
2.4. OSNOVICA DOPRINOSA ZA DOMAÆE DRŽAVLJANE
U INOSTRANSTVU I ZA STRANE DRŽAVLJANE
za vreme školovanja ili struènog usavršavanja
Proseèna meseèna zarada
- za kvartal
IV/14
63.878
OSNOVICA
DOPRINOSA
Datum primene
"Službeni glasnik
RS", broj
63.878
od 1.1.2015.
8/2015
AKTUELNI PODACI
3. POTROŠAÈKE CENE i INFLACIJA
3.1. INDEX POTROŠAÈKIH CENA
u 2014. godini
MESEC
REPUBLIKA SRBIJA
Januar
I 2014
XII 2013
101,4
103,1
Februar
II 2014
I 2014
II 2014
XII 2013
100,1
101,5
Mart
III 2014
II 2014
III 2014
XII 2013
99,7
101,2
IV 2014
III 2014
IV 2014
XII 2013
100,6
101,8
V 2014
IV 2014
V 2014
XII 2013
100,1
101,8
Jun
VI 2014
V 2014
VI 2014
XII 2013
100,1
102,0
Jul
VII 2014
VI 2014
VII 2014
XII 2013
99,9
101,8
VIII 2014
VII 2014
VIII 2014
XII 2013
99,8
101,7
IX 2014
VIII 2014
IX 2014
XII 2013
100,7
102,3
Oktobar
X 2014
IX 2014
X 2014
XII 2013
99,8
102,2
Novembar
XI 2014
X 2014
XI 2014
XII 2013
April
Maj
Avgust
Septembar
Decembar
I 2014
I 2013
100,00
102,2
XII 2014
XI 2014
XII 2014
XII 2013
99,6
101,7
Saopštenje RZS
br. 36
od 21.2.2014.
br. 61
od 12.3.2014.
br. 95
od 11.4.2014.
br. 127
od 12.5.2014.
br. 160
od 12.6.2014.
br. 189
od 11.7.2014.
br. 226
12.8.2014.
br. 257
12.9.2014.
br. 283
13.10.2014.
br. 309
12.11.2014.
br. 343
12.12.2014.
br. 6
12.1.2015.
AKTUELNI PODACI
MESEC
Saopštenje ZIS
BEOGRAD
Januar
I 2014
XII 2013
101,9
103,5
Februar
II 2014
I 2014
II 2014
XII 2013
99,8
101,7
Mart
III 2014
II 2014
III 2014
XII 2013
99,9
101,6
Aplil
IV 2014
III 2014
IV 2014
XII 2013
100,3
101,9
Maj
V 2014
IV 2014
V 2014
XII 2013
99,9
101,8
Jun
VI 2014
V 2014
VI 2014
XII 2013
100,3
102,2
Jul
VII 2014
VI 2014
VII 2014
XII 2013
99,7
101,8
Avgust
VIII 2014
VII 2014
VIII 2014
XII 2013
99,7
101,5
Septembar
IX 2014
VIII 2014
IX 2014
XII 2013
101,2
102,7
Oktobar
X 2014
IX 2014
X 2014
XII 2013
99,4
102,2
Novembar
XI 2014
X 2014
XI 2014
XII 2013
100,1
102,3
Decembar
XII 2014
XI 2014
XII 2014
XII 2013
99,7
102,0
I 2014
I 2013
br. 10
od 24.2.2014.
br. 17
od 17.3.2014.
br. 26
od 14.4.2014.
br. 32
od 14.5.2014.
br. 41
od 12.6.2014.
br. 48
od 14.7.2014.
br. 57
od 13.8.2014.
br. 66
od 15.9.2014.
br. 73
od 13.10.2014.
br. 81
od 13.11.2014.
br. 89
od 12.12.2014.
br. 2
od 12.1.2015.
Od januara 2011. godine Republièki zavod za statistiku prestao je sa objavljivanjem indeksa cena na malo i indeksa troškova života.
Indeks potrošaèkih cena predstavlja poseban indeks cena na malo koji se obraèunava po metodologiji usklaðenoj sa preporukama za obraèun indeksa cena na malo u
Evropskoj uniji. Indeks potrošaèkih cena se definiše kao mera proseène promene cena
fiksne korpe robe i usluga koje domaæinstva kupuju radi zadovoljavanja svojih potreba.
Indeks potrošaèkih cena od 2011. godine postao je osnovna mera inflacije u
RS.
AKTUELNI PODACI
3.2. INFLACIJA MERENA INDEKSOM POTROŠAÈKIH CENA
u 2014. godini
REPUBLIKA SRBIJA
MESEC
Meseèna stopa Godišnja stopa
inflacije
inflacije
Stopa inflacije
od poèetka
godine
Saopštenje
RZS
Januar
1,4
3,1
1,4
br. 36 od 21.2.2014.
Febeuar
0,1
2,6
1,5
br. 61 od 12.3.2014.
Mart
-0,3
2,3
1,2
br. 95 od 11.4.2014.
April
0,6
2,1
1,8
br. 127 od 12.5.2014.
Maj
0,1
2,1
1,8
br. 160 od 12.6.2014.
Jun
0,1
1,3
2,0
br. 189 od 11.7.2014.
Jul
-0,1
2,1
1,8
br. 226 od 12.8.2014.
Avgust
-0,2
1,5
1,7
br. 257 od 12.9.2014.
Septembar
0,7
2,1
2,3
br. 283 od 13.10.2014.
Oktobar
-0,2
1,8
2,2
br. 309 od 12.11.2014.
Novembar
0,0
2,4
2,2
br. 343 od 12.12.2014.
Decembar
-0,4
1,7
2,9
br. 6 od 12.1.2015.
BEOGRAD
MESEC
Meseèna stopa Godišnja stopa
inflacije
inflacije
Stopa inflacije
od poèetka
godine
Saopštenje
ZIS
Januar
1,9
3,5
1,9
br. 10 od 24.2.2014.
Februar
-0,2
2,8
1,7
br. 17 od 17.3.2014.
Mart
-0,1
3,0
1,6
br. 26 od 14.4.2014.
April
0,3
2,1
1,9
br. 32 od 14.5.2014.
Maj
-0,1
1,7
1,8
br. 41 od 12.6.2014.
Jun
0,3
0,8
2,2
br. 48 od 14.7.2014.
Jul
-0,3
1,9
1,8
br. 57 od 13.8.2014.
Avgust
-0,3
1,3
1,5
br. 66 od 15.9.2014.
Septembar
1,2
2,3
2,7
br. 73 od 13.10.2014.
Oktobar
-0,6
1,5
2,2
br. 81 od 13.11.2014.
Novembar
0,1
2,5
2,3
br. 89 od 12.12.2014.
Decembar
-0,3
2,0
3,2
br. 2 od 12.1.2015.
Meseèna stopa inflacije - promena cena u tekuæem mesecu u odnosu na
prethodni mesec, u procentima.
Godišnja stopa inflacije - promena cena u tekuæem mesecu u odnosu na isti
mesec prethodne godine, u procentima.
Stopa inflacije od poèetka godine - promena cena u tekuæem mesecu u odnosu
na decembar prethodne godine.
AKTUELNI PODACI
4. KAMATE
4.1. GODIŠNJE STOPE ZATEZNE KAMATE
u 2013/2014. godini
GODIŠNJA STOPA
ZATEZNE KAMATE
PERIOD
od 18. decembra 2013. godine
do 8. maja 2014. godine
17,50
od 9. maja 2014. godine
do 12. juna 2014. godine
17,00
od 13. juna 2014. godine
do 13. novembra 2014. godine
16,50
od 14. novembra 2014. godine
do izmene referentne kamatne stope NBS
koja iznosi 8,00%
16,00
Napomena:
Zatezna kamata se od 25.12.2012. godine obraèunava u skladu sa novim Zakonom o zateznoj
kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012), a to znaèi da se umesto na osnovu meseène stope
zatezne kamate obraèunava na osnovu godišnje stope zatezne kamate koja se utvrðuje tako
što se na referentnu kamatnu stopu NBS dodaje 8 procentnih poena.
4.2. REFERENTNA KAMATNA STOPA i ESKONTNA STOPA NBS
u 2013/2014. godini
REFERENTNA
KAMATNA STOPA
ESKONTNA
STOPA
17.12.2013. - 7.5.2014.
9,50%
9,50%
8.5.2014. - 11.6.2014.
9,00%
9,00%
12.6.2014. - 12.11.2014.
8,50%
8,50%
od 13.11.2014.
8,00%
8,00%
PERIOD
4.3. KAMATE za neplaæene JAVNE PRIHODE
u 2013/2014. godini
PERIOD
STOPA na godišnjem nivou
(Eskontna stopa NBS + 10%)
17.12.2013. - 7.5.2014.
19,50%
8.5.2014. - 11.6.2014.
19,00%
12.6.2014. - 12.11.2014.
18,50%
od 13.11.2014.
do promene referentne kamatne stope
18,00%
AKTUELNI PODACI
5. OSTALI AKTUELNI PODACI
5.1. PODACI ZA UTVRÐIVANJE OTKUPNE CENE STANA
u 2014. godini
Mesec u godini
u kojem je podnet zahtev
za otkup stana
Bruto zarada u Republici
za mesec koji prethodi mesecu
u kojem je podnet zahtev
"Službeni glasnik RS",
broj
Januar
70.071
6/2014
Februar
52.438
23/2014
Mart
60.845
34/2014
April
59.782
44/2014
Maj
63.167
56/2014
Jun
60.966
65/2014
Jul
61.992
78/2014
Avgust
62.380
88/2014
Septembar
62.992
103/2014
Oktobar
60.803
115/2014
Novembar
61.963
128/2014
Decembar
60.982
143/2014
Januar 2015
68.739
8/2015
Napomena:
Otkupna cena stana utvrðuje se u skladu sa èlanom 20. stav 2. Zakona o stanovanju
("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o naèinu utvrðivanja otkupne cene stana
("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).
5.2. KOEFICIJENT ZA IZRAÈUNAVANJE VISINE ZAKUPNINE
ZA KORIŠÆENJE STANOVA
u 2014. godini u društvenoj, državnoj i svojini graðana
PERIOD
KOEFICIJENT
"Službeni glasnik RS", broj
Januar - Jun 2014.
0,20067
24/2014
Jul - Decembar 2014.
0,193817
85/2014
AKTUELNI PODACI
6. PREGLED OSNOVICA za OBRAÈUN
PLATA kod BUDŽETSKIH KORISNIKA
6.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama
(prema zakljuècima Vlade 05 Broj: 121-3367/2013 od 23.4.2013. god.,
05 Broj: 121-9024/2013 od 25.10.2013. god., 05 Broj: 121-3131/2014 od 22.4.2014. god.
i 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. god.)
od aprila
2013. god.
(neto)
Delatnost
od oktobra
2013. god.
(neto)
od aprila
2014. god.
(neto)
od novembra
2014. god.
(neto)
Osnovno i srednje obrazovanje, uèenièki i studentski
standard, zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o
osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
2.605,23
2.618,26
2.631,35
2.368,22
Kultura1
2.632,28
2.645,44
2.658,68
2.392,81
Zdravstvena delatnost
2.605,23
2.618,26
2.631,35
2.368,22
Centri za socijalni rad, ustanove socijalne zaštite za
smeštaj korisnika i zavodi osnovani u skladu sa
Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeðivanju socijalne
sigurnosti graðana
2.605,23
2.618,26
2.631,35
2.368,22
Ostale javne službe1
2.605,23
2.618,26
2.631,35
2.368,22
Visoko obrazovanje
2.605,23
2.618,26
2.631,35
2.368,22
6.2. Pregled osnovica za obraèun i isplatu plata izabranih,
postavljenih i zaposlenih lica èije se plate finansiraju iz budžeta
teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave
(po usvojenom Zakljuèku Vlade 05 Broj: 121-3360/2013 od 23.4.2013. god.,
05 Broj: 121-9017/2013 od 25.10.2013. god., 05 Broj: 121-3130/2014 od 22.4.2014. god.
i 05 Broj: 121-13956/2014 od 6.11.2014. god.)
Izabrana - zaposlena lica
Izabrana lica
od aprila
2013. godine
(neto)
od oktobra
2013. godine
(neto)
od aprila
2014. godine
(neto)
od novembra
2014. godine
(neto)
10.681,15
10.734,56
10.788,23
9.709,41
Postavljena lica
2.298,66
2.310,15
2.321,70
2.089,53
Zaposleni
2.506,71
2.519,24
2.531,84
2.278,66
po osnovu kvaliteta i rezultata rada
250,682
251,932
253,192
227,872
Zaposleni u ustanovama kulture1
2.632,28
2.645,44
2.658,68
2.392,81
Zaposleni u ostalim javnim službama1
2.605,23
2.618,26
2.631,35
2.368,22
1
Napomena: Zakljuècima Vlade, kod poveæanja osnovica nisu izuzete ustanove kulture i javne službe koje se
finansiraju na lokalnom nivou.
2
Osnovica za obraèun i isplatu plate za zaposlenog sa srednjiim i nižim struènim spremama u jedinicama lokalne
samouprave osim u gradu Beogradu, može se uveæavati po osnovu kvaliteta i rezultata rada, poèev od plate za februar
2012. godine za 232,88 dinara (neto), poèev od plate za april 2012. godine za 240,94 dinara (neto), poèev od plate za
oktobar 2012. godine za 245,76 dinara (neto), poèev od plate za april 2013. godine za 250,68 dinara (neto), poèev od
plate za oktobar 2013. godine za 251,93 dinara (neto), poèev od plate za april 2014. godine za 253,19 dinara (neto), a
poèev od plate za novembar 2014. godine za 227,87 dinara (neto). Osnovica se odreðuje zaposlenima tromeseèno.
AKTUELNI PODACI
6.3. Pregled osnovica za obraèun i isplatu plata
državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda
Državni službenici i nameštenici,
sudije i javni tužioci
od aprila 2013.
godine (neto)1
od oktobra
2013. godine
(neto)2
od novembra
2014. godine
(neto)4
od aprila 2014.
godine (neto)3
Državni službenici i nameštenici
18.812,84
18.906,90
19.001,43
17.101,29
Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca
32.821,93
32.986,04
33.150,97
29.835,87
Predsednik
Sudije Ustavnog suda
32.821,93
32.986,04
33.150,97
29.835,87
Napomena:
1. Odluka o visini osnovice za obraèun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda ("Službeni glasnik RS", broj 37/2013).
2. Odluka o visini osnovice za obraèun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda ("Službeni glasnik RS", broj 93/2013).
3. Odluka o visini osnovice za obraèun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda ("Službeni glasnik RS", broj 42/2014).
4. Èlan 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 110/2013 i 116/2014).
6.4. Pregled osnovica za plate zaposlenih u Struènim službama
Nacionalne službe za zapošljavanje, Republièkog fonda za zdravstveno
osiguranje, Republièkog fonda za PIO i Centralnog registra OSO
(po usvojenom Zakljuèku Vlade 05 Broj: 121-3367/2013 od 23.4.2013. god.,
05 Broj: 121-9024/2013 od 25.10.2013. god., 05 Broj: 121-3131/2014 od 22.4.2014. god.
i 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. god.)
od aprila
od oktobra
od aprila
od novembra
2013. godine 2013. godine 2014. godine 2014. godine
(neto)
(neto)
(neto)
(neto)
Grupe poslova
Za I grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za
obraèun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Za II grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za
obraèun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Za III grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za
obraèun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
3.956,08
3.975,86
3.995,74
3.596,17
3.752,48
3.771,24
3.790,10
3.411,09
2.605,23
2.618,26
2.631,35
2.368,22
6.5. Pregled osnovica za zaposlene u MUP-u1, BIA2 i Vojsci3
Zaposleni - pripadnici
- zaposleni u MUP-u
- pripadnici BIA
od aprila
2013. godine
od oktobra
2013. godine
od aprila
2014. godine
od novembra
2014. godine
26.023,09 (neto) 26.153,21 (neto) 26.283,98 (neto) 23.655,58 (neto)
1.696,84 (neto)
1.705,32 (neto)
1.713,85 (neto)
1.542,47 (neto)
37.122,83 (bruto) 37.308,44 (bruto) 37.494,98 (bruto) 33.745,48 (bruto)
- profesionalni pripadnici Vojske Srbije
26.023,09 (neto) 26.153,21 (neto) 26.283,98 (neto) 23.655,58 (neto)
- uveæanje za profesionalne pripadnike
u vojnim zdravstvenim ustanovama4
20% od
osnovice
-
-
-
1
Prema zakljuèku Vlade 05 Broj: 121-3364/2013 od 23.4.2013. god., 05 Broj: 121-9015/2013 od 25.10.2013.
god., 05 Broj: 121-3127/2014 od 22.4.2014. god. i 05 Broj: 121-13955/2014 od 6.11.2014. god.
2
Prema zakljuèku Vlade 05 Broj: 121-3363/2013 od 23.4.2013. god., 05 Broj: 121-9020/2013 od 25.10.2013.
god., 05 Broj: 121-3133/2014 od 22.4.2014. god. i 05 Broj: 121-13959/2014 od 6.11.2014. god.
3
Prema zakljuèku Vlade 05 Broj: 121-3366/2013 od 23.4.2013. god., 05 Broj: 121-9023/2013 od 25.10.2013.
god., 05 Broj: 121-3133/2014 od 22.4.2014. god. i 05 Broj: 121-13961/2014 od 6.11.2014. god.
4
Na teret sopstvenih prihoda, s tim da masa sredstava za uveæanje ne može preæi 30% ukupno ostvarenih
sopstvenih prihoda.
AKTUELNI PODACI
9. KALENDAR OBAVEZA
za FEBRUAR 2015. godine
R.
br.
VRSTA OBAVEZE
Rokovi
po danima
IAkcize
1.
Uplata akcize obraèunate za period 1. - 15. januar 2015. godine
31.01. / 02.02. *
2.
Uplata akcize obraèunate za period 16. - 31. januar 2015. godine
15.02. / 18.02. *
3.
Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i bioteènosti
nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G
4.
Uplata akcize obraèunate za period 1. - 15. februar 2015. godine
20.02.
28.02. / 02.03. *
II Porez na dodatu vrednost
1.
Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz èlana
10. Zakona o PDV i iz èlana 44. stav 3. za obaveze nastale u januaru
2015. godine - koji nisu PDV obveznici
10.02.
Podnošenje PPPDV i uplata PDV za januar 2015. godine od strane
poreskog dužnika iz èlana 10. Zakona, ukoliko je meseèni obveznik
PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa meseènim poreskim
periodom, ukljuèiv i obveznika iz èlana 36a Zakona
15.02. / 18.02. *
3.
Rok za podnošenje Obrasca PID PDV za sticanje statusa pretežnog
izvoznika
15.02. / 18.02. *
4.
Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraæaj poreskog kredita za
meseène obveznike
19.02.
2.
III Porez na dobit pravnih lica
1.
Uplata meseène akontacije poreza na dobit za januar mesec 2015.
godine
15.02. / 18.02. *
2.
Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za
period 1.1. - 31.01.2015. godine - obveznici koji vrše izmenu
akontacije po poreskoj prijavi za 2014. godinu
28.02. / 02.03. *
Uplata poreza po odbitku u skladu sa èlanom 40. Zakona, ukljuèiv i
1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada
pri isplati
3.
IV Porez na dohodak graðana
1.
Paušalci kod kojih se znaèajnije promeni obim poslovanja, odnosno
prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno
oporezivanje i visinu poreske obaveze podnose PPDG-1R
31.01. / 02.02. *
2.
Podnošenje pojedinaène poreske prijave (Obrazac PPP)
31.01. / 02.02. *
3.
Dostavljanje Obrasca PPP-PO svim primaocima prihoda u 2014.
godini
31.01. / 02.02. *
4.
Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zakljuèenim
ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u januaru
2015. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih
programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa,
Poreskoj upravi)
05.02.
AKTUELNI PODACI
R.
br.
VRSTA OBAVEZE
Rokovi
po danima
5.
Uplata akontacije poreza na dohodak graðana na prihod od
samostalne delatnosti - za januar 2015. godine
15.02. / 18.02. *
6.
Prijava za utvrðivanje doprinosa za samostalne umetnike - Obrazac
PPD-SU - rok za podnošenje
15.02. / 18.02. *
7.
Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak
graðana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1. 31.01.2015. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po
poreskoj prijavi za 2014. godinu
28.02. / 02.03. *
8.
Podnošenje elektronske PPP-PD prijave
pre isplate prihoda
V Porez na imovinu
1.
Prva rata poreza na imovinu za 2015. godinu u visini poslednje rate za
2014. godinu
14.02. / 18.02. *
VI Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1.
Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu
meseènu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu
zarada za decembar 2014. godine
31.01. / 02.02. *
2.
Uplata naknade za prireðivanje posebnih igara na sreæu
05.02.
3.
Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za januar 2015.
godine
05.02.
4.
Plaæanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore
sklopljene u januaru 2015. godine
10.02.
5.
Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za januar 2015.
godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu liène zarade i
paušalci)
15.02. / 18.02. *
Plaæanje komunalnih taksa - za januar 2015. godine - za grad
Beograd - za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u
rešenju
15.02. / 18.02. *
7.
Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi
otpada za IV kvartal 2014. godine
15.02. / 18.02. *
8.
Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu
meseènu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu
zarada za januar 2015. godine
28.02. / 02.03. *
6.
9.
Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za januar
15 dana od dana
2015. godine za osnivaèe koji u svom društvu rade ali nemaju
plaæanja
zasnovan radni odnos - plaæa poslodavac
VII Raèunovodstvo i revizija
1.
2.
Dostavljanje podataka za statistièke i druge potrebe (bilans stanja,
bilans uspeha i statistièki izveštaj) Agenciji za privredne registre - za
2014. godinu
28.02. / 02.03. *
Dostavljanje izjave o neaktivnosti obveznika dostavljanja finansijskih
izveštaja u 2014. godini Agenciji za privredne registre
28.02. / 02.03. *
VIII Devizno poslovanje
1.
Podnošenje izveštaja o ulaganju u dužnièke hartije od vrednosti - na
Obrascu HOV - za januar 2015. godine
10.02.
AKTUELNI PODACI
R.
br.
VRSTA OBAVEZE
Rokovi
po danima
IX Javne nabavke
1.
Naruèilac donosi plan nabavki za 2015. godinu
31.01. / 02.02. *
2.
Naruèilac dostavlja plan nabavki za 2015. godinu Upravi za javne
nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji
10.02.
3.
Uprava za javne nabavke objavljuje na Portalu javnih nabavki i na
svojoj internet stranici zbirni tromeseèni izveštaj o sprovedenim
postupcima i zakljuèenim ugovorima za period oktobar-decembar
2014. godine
10.02.
* Prema èlanu 91. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji
dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred
kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok istièe istekom prvog narednog radnog dana.
* Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje
poreske obaveze sastoji se u plaæanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.
Utvrðen porez na naèin iz èlana 54. stav 2. ovog zakona dospeva za plaæanje u
roku propisanom zakonom.
Dakle, kada dan za plaæanje pada u neradni dan, docnja neæe postojati ukoliko
prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaæenog poreza budu evidentirana na
odgovarajuæem raèunu javnih prihoda.
Download

1. ZARADE i DRUGA PRIMANJA