3 Vrsta prihoda - 5% od meseène aktivnosti
Matrica 3õ9
Bez pozvanih
.................. 39$
– Level 1:
3 preporuke 5%
– Level 2:
9 preporuke 5%
– Level 3:
27 preporuke 5%
- Director - 3 lièno pozvanih partnera
30% provizije od ìàòðèöå
- Senior Director - 6 lièno pozvanih partnera
30% od dva nivoa pozvanih u matricu (lièni, lièni)
- Executive Director - 9 lièno pozvanih partnera
30% od tri nivoa pozvanih u matricu (lièni, lièni, lièni)
3 pozvanih ...................... 1.092$
– Level 1:
3 preporuke 5%
– Level 2:
9 preporuke 5%
– Level 3:
27 preporuke 5%
– Level 4:
81 preporuke 5%
– Level 5:
243 preporuke 5%
– Level 6:
729 preporuke 5%
SRBIJA
6 pozvanih .................... 29.525$
– Level 1:
3 preporuke 5%
– Level 2:
9 preporuke 5%
– Level 3:
27 preporuke 5%
– Level 4:
81 preporuke 5%
– Level 5:
243 preporuke 5%
– Level 6:
729 preporuke 5%
– Level 7: 2.187 preporuke 5%
– Level 8: 6.561 preporuke 5%
– Level 9: 19.683 preporuke 5%
Field Vice President – 2%
Kvalifikacija za otvaranje 4 grane u matrici
Kompresija
Sr. Field Vice President – 2.25%
Kvalifikacija za otvaranje 5 grana u matrici
Ako partner ne plaæa aktivnost u roku od 61-og kalendarskog dana, sistem ga briše iz matrice i nastaje kompresija nižim nivoima struktura na jedan nivo na više.
Kvalifikacija lidera
U KORAK SA SVETOM
4 Vrsta prihoda - Bonus saglasnosti
5 Vrsta prihoda - Infinity Bonus
Exe. Field Vice President – 2.5%
Kvalifikacija za otvaranje 6 grana u matrici
Global Field Chairman – 5%
Kvalifikacija za otvaranje neogranièenih grana u
matrici
ZORAN
RADENKOVIÆ
SRBIJA
Member ID: RP0318
mob.tel.: 066 8400 677, 063 7584 919
e-mail: [email protected]
Kompanija WowWe Inc.
• Od 2007. g. obezbeðuje inovativna rešenja u
oblasti video komunikacije u SAD
• Sopstveni kompjuterski centar i park najmocìnijih
servera
• U 2011. g. iWowWe je ušao na meðunarodno tržište i
ima više od 35 zemalja partnera
• 2011. g. pusten je besplatni Video E-mail
• 2011. g. - sopstveni MLM pràvac
• WowWe je vodecìa kompanija u razvoju softvera,
èiji serveri obezbeðuju sredstva za promociju komunikacija videa u svetu
Zasto WowWe?
• Moæ i pouzdanost firme sa svetski poznatim
osnivaèima
• Video email BESPLATNO
• Lièni data centar
• Napredne tehnologije
•
•
•
•
•
•
Park sa moænijim serverima i zaštitom NZ
Globalno partnerstvo
Meðunarodno tržište
Redovno plaæanje provizije i neogranièeni prihodi
U više od 22 države se nalaze naši partneri
Cilj - od 5 do 10 miliona novih partnera do 2013.
Strategija WowWe – postati ¹1 u razvijanju Online
Video komunikacije u svetu.
WowWe je uspešna kompanija - Više od 2.000 korporativnih klijenata:
Johnson & Johnson, American Express, U.S Federal
Government, Apple, Airline Industry, Amway, Avon,
Forever Living, NuSkin, HerbaLife, ...
Šta predlaze WowWe?
Jedinstveni alati za video komunikaciju, kako na raèunarima tako i na mobilnim ureðajima.
Video – instrumenti buduænosti:
Funkcija Contakt Manager – prikupljanje i redaktirovanje kontakt informacija.
Stvaranje i grupisanje kontakata.
Shedule Video Email - automatska isporuka serije
videa Vašim predplatnicima!
Funkcija Report – praæenje statistike
Pravite svoje obrasce, video vizit-karte
Koristite biblioteku gotovih obrazaca
Sa Vaše video biblioteke moguæa je momentalna pošiljka videa na youtobe i facebook
Proizvod za kompanije i organizacije:
•
•
•
•
Vaša lièna grafièka kartica sa obrazcem i
logotipom firme ili organizacije
- $95.00 jednokratno
Skloniti logotip WowWe sa Video email
- $295.00 jednokratno
Jedinstveni grafièki paket – stavite svoj logo
na video email na neogranièen broj korisnika
za $ 20/meseèno
- $495 jednokratno
Jedinstveni Video klip - razvijen u
WowWe brendira Vas i Vašu kompaniju za
- $95.00 jednokratno
Video konferencija
Akreditovana sala za preglede i obuku
Vi možete:
-
Da podelite ekran
Prenosite fajl - dadoteke
Crtate po tabli
Podrška HD
Pregled 3D videa
100 ljudi na jednom sastanku, 12 od njih sa videoslikom istovremeno.
$20 / meseèno
Online Biblioteka:
•
•
Power Point (pptx)
Video (flv, mp4)
•
Muzika (mp3)
•
Slike (jpg, png, gif)
Dve moguænosti za poèetak:
1. Osnovni paket - $75
Partnerska èlanarina $10 (bez isplate provizije)
Osnovni paket $45 – licenca za ulazak u biznis
Meseèna aktivnost $20
500 Video E-mail 24-sata
2. Premium paket - $195
VESTI:
1. Kompanija pokreæe WowWe TV (uživo emitovanje –
live broadcasting)
2. U bliskoj buduænosti sajt æe biti preveden na mnoge
jezike.
3. Korisnici, imaæe priliku da stvaraju sopstvene Web kartice u neogranièenom broju.
4. Moæi æete da dobijete hosting usluge sajtova i
kupovina domena.
Ove usluge æe biti 30% jeftinije nego u drugim kompanijama.
5. Poèev od marta 2012. mi æemo u potpunosti da
poènemo da koristimo novu platformu 5.0 – ovo je
funkcija snimanja, neogranièen prostor, preuzimanje
dadoteka, video, itd. Zajedno sa konferencijskom salom
menjaæe se i interfejs video emaila, moæi æete da
priložite fajlove. Platforma æe biti dostupna od strane
smart telefona.
6. Od kada poène i WowWå æe pustiti 5.0 platformu
konferencijske sale - startuju elementi integrisane
socijalne mreže.
7. Prva na svetu video socijalna mreža sa programom prevodioca više od 29 jezika!
Šta garantuje WowWe?
- Globalno partnerstvo u svetu,
- Biznes bez rizika
Momentalna isplata provizije
Ok Pay – unovèavanje novca:
- Na vaš bankovsi raèun;
- Naruèiti bankovsku kartu Master Card;
- Bankovni prevod: Odmah ili kontakt;
- Elektronski novac preko menjaènica …
Partnerska èlanarina $10 (bez isplate provizije)
Premium paket $165 – licenca za ulazak u biznis
Meseèna aktivnost $20
Prihod x 9
10.000 Video E-mail 24-sata
Kompenzacioni plan isplata
WowWe pruža najviše moderan i dinamièan kompenzacioni plan plaæanja u direktnoj industriji prodaje,
daje 5 izvora prihoda.
PET (5) izvora prihoda!
1. Provizija za direktnu prodaju
2. a) Startni bonus
b) Bonus od prodaje proizvoda
3. Matrica (Power Matrix)
4. Bonus saglasnosti (Matching Bonus)
5. Beskonaèan bonus (Infinity Bonus)
Direktna prodaja - Korporotivnim klijentima
1 Vrsta prihoda:
Skloniti logotip WowWe sa Video email
- $295.00 jednokratno
Jedinstveni graficki paket– stavite svoj logo na
video email - brendira Vas i Vašu kompaniju neogranicen broj korisnika - $495 jednokratno
Jedinstveni Video klip - razradjen u WowWe brendira Vas i Vašu kompaniju - $95.00 jednokratno
10% provizija za liè.prodaju i mes. 5% za aktivn
2 Vrsta prihoda:
Startni bonus i bonus od Prodaje proizvoda
Osnovni i Premium paketi:
Download

SRBIJA - promozis.com